Vuosikertomus 2016

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2016

U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND RF


SISÄLLYS Alkusanat

3

UFF vuonna 2016

5

Visio, missio ja arvot

7

Organisaatio

9

10

11

Toimintapolitiikka Vastuullisuus

Ympäristöpalvelu

13

Vaatteiden lajittelu uudelleenkäyttöön Varainhankinta

15 16

Globaalikehitys 17 Koulutushankkeet 19 Lastenapu ja yhteisökehitys

22

Biokaasu ja ympäristö 23 Viljelijäkoulutus

24

Hankearvioinnit 25

Globaalitiedotus

27

Lahjoittaminen

28

Globaali yhteistyöverkosto

29

Humana People to People 2016

Yhteystiedot

29 30


Kierr채tt채m채ll채 olet kiltti maapallolle!


ALKUSANAT Kolme vuosikymmentä sitten huoli maailman tilasta ja kunnianhimoinen visio paremmasta johti kansalaistoimintaan ilmastotyön ja kansainvälisen kehityksen edistämiseksi. Joukko talkoolaisia perusti Suomeen UFF-yhdistyksen, jonka missiona oli toimia kiertotalouden ja globaalikehityksen hyväksi, kuten tätä ennen oli jo toimittu muissa Pohjoismaissa. Käytännöllinen ympäristö- ja globaalikehitystyö otettiin Suomessa hyvin vastaan ja vaatekeräys lähti käyntiin suuren suosion saattelemana. Myös suomalainen elinkeinoelämä oli mukana mahdollistamassa uudenlaista kansalaistoimintaa. Keräykseen lahjoitetut vaatteet lähtivät ensimmäisinä vuosina uudelleenkäytettäviksi Nesteen lahjoittamaan pakkausmateriaaliin suojattuina. Kestävät ratkaisut ovat tärkeä osa UFF:n ympäristöohjelmaa. Kolmen vuosikymmenen aikana vaatekeräyspalvelun toiminta-alue on kasvanut koko Suomen laajuiseksi, ja vuonna 2016 organisaatio kierrätti uudelleenkäytettäväksi yli 14 miljoonaa kiloa kotitalouksien ja yritysten tekstiilejä. Toimintaa ohjataan ISO-standardien mukaisia laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiä. Toiminnanohjauksen tavoitteena on tukea jatkuvaa parantamista ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä UFF:n missioiden hyväksi. Toimintavuoden 2016 aikana yhdistyksen panos yleishyödyllisiin palveluihin, ympäristön ja kehitysyhteistyön hyväksi oli kokonaisuudessaan noin 10,4 miljoonaa euroa. UFF oli mukana kierrätystä ja kestävää kehitystä edistävissä hankkeissa kotimaassa, pohjoismaissa ja myös laajemmin EU:n alueella sekä kehitysmaissa.

3


UFF tuki kehitysyhteistyötä alueilla, joissa ihmiset elävät maailman köyhimmissä oloissa. Yhteistyön painopiste oli aiempien vuosien tapaan koulutuksessa, erityisesti maaseudun kouluihin suunnatussa opettajakoulutuksessa sekä maanviljelijäperheiden toimeentulon kehittämisessä. Maantieteellinen painopiste oli Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, minkä lisäksi kohteita tuettiin Intiassa. Hankkeista tehdyt evaluaatiot kertovat kehitysvaikutusten onnistumisesta. Kotimaassa UFF tarjosi ympäristöstä ja globaalikehityksestä kiinnostuneille vaatekeräyspalvelun lisäksi 17 kierrätysvaatekauppaa, joiden valikoima koostuu ajanmukaisista vaatteista ja vintage-löydöistä. UFF:n ilmastotyössä ja globaalin kehityksen tukemisessa oli mukana käytännöllisesti katsoen koko Suomi. Vuonna 2016 yhdistyksessä työskenteli 225 henkilöä. Ilmastovastuun parhaita käytäntöjä jaettiin vuotuisessa Humana Päivä -tapahtumassa, joka järjestettiin vuonna 2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneiden kanssa Allas Sea Poolissa. Aito tahtotila, halu yhteistyöhön ja valmius jatkuvaan oppimiseen on osoittanut voimansa ilmaston ja maapallon hyväksi tehtävässä työssä.

Lämpimästi kaikkia lahjoittajia, tukijoita, vapaaehtoisia, työntekijöitä ja tapahtumapäivien toteutukseen myötävaikuttaneita kiittäen, Virve Kivi Toiminnanjohtaja

4


UFF VUONNA 2016 Vaatekeräys 14,2 milj. kiloa

Tuki yleishyödyllisiin kohteisiin 10,4 milj. €

Vaatteiden uudelleenkäyttö 97% 4%

4%

3%

3%

- ympäristö - kehitysyhteistyö - globaalitiedotus

86% Henkilöstö 225 - ympäristöpalvelu - varainhankinta - globaalikehitys - tiedotus

5

Myymälät 17 - Helsinki - Vantaa - Espoo - Turku - Tampere - Jyväskylä - nettikauppa

Tukkumyynti 86% Materiaalikierrätys 4% UFF:n myymälät 4% Energiajäte 3% Lahjoitukset Afrikaan 3%


6


VISIO, MISSIO JA ARVOT U-landshjläp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, vuonna 1987 perustettu suomalainen yleishyödyllinen yhdistys. UFF:n toiminnan tarkoituksena on vaatekeräyksellä aikaansaada kestävää kehitystä, joka samalla vähentää äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Toiminnan tuotoilla yhdistys tukee kotimaan ympäristöpalveluiden lisäksi kehitysyhteistyötä, koulutusta sekä taloudellisen toimeentulon edistämistä Afrikassa ja Intiassa. Kotimaan kierrätyspalvelun avulla kotitaloudet ja yritykset voivat kierrättää tarpeettomat vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Tekstiilien elinkaaren jatkaminen hillitsee ilmastonmuutosta, jonka haittavaikutukset koskettavat erityisesti kaikkien köyhimpien maiden ihmisiä. Toiminta globaalikehityksen ja ilmaston hyväksi edellyttää tietoisuutta kehityskysymyksistä. UFF tuo kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita osaksi suomalaisten arkipäivää tiedottamalla kehitysyhteistyöhankkeista sekä vaatekeräyksestä Suomessa.

7

Visio Visiossamme maailma on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen. Tässä maailmassa kaikilla on mahdollisuudet toimia myönteisen aktiivisesti ja vastuullisesti kestävyyden hyväksi.

Missio UFF toimii kestävän kehityksen hyväksi toteuttamalla ympäristöpalvelua ja varainkeruuta sekä toimimalla kumppanina globaaleissa kehitysohjelmissa, joita toteutetaan maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa.

Arvot • Reiluus: Merkitsee meille paikallista ja globaalia vastuunkantamista ja välittämistä, jolla aikaansaadaan sosiaalista pääomaa ja kestävyyttä henkilötasolla, yhteiskunnassa ja globaalisti. • Parhaiden käytänteiden kehittäminen: On jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamista etsien ratkaisuja, jotka ovat pitkällä juoksulla järkeviä, ja kestävää kehitystä tukevia. • Käyttäjä- ja loppuhyötyjäkeskeisyys: Yleishyödyllisyys on toiminnan keskiössä siten että globaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin syntyy myönteisen kehityksen kierteitä.


8


ORGANISAATIO

YHDISTYSKOKOUS

UFF:n toiminta on organisoitu yhdistyslain mukaiseen rakenteeseen. Ylin päättävä elin on jäsenten muodostama vuosikokous, joka puolestaan valitsee keskuudestaan hallituksen. Päivittäisestä toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja apunaan operatiivinen päällikkö ja kunkin toimintalinjan päälliköt: keräys, lajittelu, myymälät ja kumppanuustoiminta.

Vuoden 2016 hallitus: - Örjan Österdal, hallituksen puheenjohtaja - Riitta Tamminen, hallituksen varapj. - Jesper Wohlert - Helle Lund - Kaj Pihl

HALLITUS

TOIMINNANJOHTAJA OPERATIIVINEN PÄÄLLIKKÖ

Vaatekeräys Keräyspäällikkö

Lajittelukeskuksen päällikkö

keräys kuljetus asennus huolto

toimitukset laadunvalvonta lajittelu varasto säkitys toimisto

Toiminnanjohtaja: - Virve Kivi

9

Vaatelajittelu

Varainhankintamyymälät

Kumppanuustoiminta

myymälät markkinointi

kehitysyhteistyö yritysyhteistyö viestintä globaalikasvatus

Vähittäismyynti Aluemyyntipäälliköt

Kumppanuustoiminnan päällikkö


TOIMINTAPOLITIIKKA

Tavoitteenamme on tuoda kestävää yhteiskunnallista arvonlisää ympäristön, inhimillisen hyvinvoinnin sekä vastuullisen osallistamisen muodossa. Käytämme ISO-sertifioitua toiminnanohjausjärjestelmää: laatu/ ISO 9001, työturvallisuus/ OHSAS 18001 ja ympäristö/ ISO 14001. Järjestelmän käytön tavoitteena on: • Tukea suoriutuvuuden optimointia jatkuvan parantamisen periaatteen avulla. • Varmistaa yhdenmukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen organisaation toiminnassa. • Varmistaa johtamisen käytänteiden ja ohjeistuksen läpäisevyys. • Tunnistaa ja palvella merkittäviä sidosryhmiä. • Vähentää riskejä. Konkreettisia avaintavoitteitamme ovat: • Laatu: tuotannon ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. • Turvallisuus: 0 tapaturmaa. • Ympäristö: resurssien optimoitu käyttö: kerätyt tuotteet ja energia. Toiminnan vaatimustenmukaisuus, työturvallisuus ja ympäristövaikutukset ovat toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä. Ne otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, myös merkittävien palveluntarjoajien ja alihankkijoiden valinnassa.

10


VASTUULLISUUS UFF huolehtii pitkän tähtäimen ympäristö-, sosiaalisesta- ja taloudellisesta vastuusta. Organisaatiossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä.

TUKI YLEISHYÖDYLLISIIN KOHTEISIIN JA TOIMINTAMENOT 1% 0,1%

23%

Ympäristövastuu Kierrätystoiminta tukee ympäristön kestävyyttä lisäämällä tekstiilien uudelleenkäyttöä ja vähentämällä jätekuormaa. Vaatekierrätyksen avulla aikaansaadun yli 300 miljoonan hiilidioksidikilon säästymisen lisäksi uusiutuvan polttoaineen käyttö vähentää noin 550 000 kiloa hiilidioksidiapäästöjä. Ympäristöohjelman mukaisesti UFF on sitoutunut jatkamaan kierrätettyjen tekstiilien elinkaarta sekä etsimään ilmaston kannalta suotuisampia energiaratkaisuja. Vuonna 2016 ympäristöpalvelun hiilineutraaliutta lisättiin muun muassa käyttämällä biokaasua keräyspalvelun huoltoliikenteessä. Gasum tuki toimintaa lahjoittamalla biokaasua huoltoautoon.

Sosiaalinen vastuu globaalisti ja Suomessa Kehitysyhteistyöhankkeet helpottavat äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämää kouluttamalla, edistämällä työllistymistä, parantamalla ruokaturvaa sekä edistämällä viljelijöiden toimeentuloa. Vuonna 2016 UFF tuki 36 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa ja Intiassa.

11

44% 32%

Ympäristöpalvelu 44% Varainhankinta 32% Kehitysyhteistyö 23% Globaalitiedotus 1% Rahoituskulut 0,1%

2016 2015 Ympäristöpalvelut Varainhankinta Kehitysyhteistyö Globaalitiedotus Rahoituskulut

6 684 891,68

Yhteensä

15 346 133,69

6 765 209,23

4 990 071,11

4 923 626,79

3 481 484,28

3 955 174,75

173 845,95

161 330,68

15 840,67

14 124,46 15 819 465,91


VARAINHANKINNAN LÄHTEET

Vuoden 2016 lopussa UFF:lla työskenteli 225 henkilöä. Työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 7,3 vuotta ja työntekijöiden keski-ikä 42,7 vuotta. Yhdistyksellä on työhyvinvointiohjelma, joka on kehitetty tukemaan työssä jaksamista ja työturvallisuutta.

12%

Taloudellinen vastuu UFF:lla taloudellinen vastuu merkitsee vastuullista varainhankintaa ja lahjoitusten ammatillisten arvoja ja periaatteiden noudattamista. Lisäksi ennakoiva riskienhallinta, huolellinen toiminnan sekä kannattavuuden suunnittelu ja seuranta kuuluu organisaation toimintakulttuuriin. Organisaatio on yksi Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) ry:n perustajista sekä hyvän hallintatavan ohjeistuksen laatijoista.

88%

Hyvän hallintotavan mukaisesti UFF raportoi taloudellisista tunnusluvuistaan. Yhdistyksellä ja sen kumppaneilla on korruption vastainen toimintaperiaate, sisäisen valvonnan rutiinit sekä paikallinen ja kansainvälinen tilin- ja UFF:n varainhankinta 88% toiminnantarkastus. Kehitysyhteistyöhankkeista UM:n ja EU:n hanketuki 12% teetetään sisäisten tarkastusten lisäksi myös ulkopuolisten asiantuntijoiden vaikuuttavuusja tehokkuusarviointeja. Vuonna 2016 UFF:lle ja sen hankekumppanille DAPP Malawille tehtiin toiminnantarkastus, jonka tilasi Suomen 2016 2015 ulkoasiainministeriö. Lisäksi UFF teetti seuraavat hankearviot: UFF:n varainhankinnan tuotot 14 279 793,00 13 744 441,43 • Opetuksen laadun parantaminen, peruskoulut, Niassa, UM:n ja EU:n tuki hankkeille 1 227 292,00 1 767 424,00 Mosambik Suoralahjoittajien tuki 45 503,00 47 768,00 • Opettajakoulutus, esikoulut, Manica, Mosambik. Rahoitustuotot 13 172,46 70,00 • Dausan alueen biokaasuhanke, Intia. Muut tuotot 46 372,00 19 312,57 • Viljelijäkoulutus, Kunene ja Kuando Kubango, Angola. Yhteensä

15 612 132,46

15 579 016,00

12


YMPÄRISTÖPALVELU UFF:n ympäristöpalvelu mahdollistaa suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille helpon ja vastuullisen tavan kierrättää itselle tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Samalla lahjoittaja tukee yleishyödyllistä ympäristötyötä ja globaalikehitystä. Vaatemyynnin tuotoilla katetaan kotimaan kierrätyspalvelu sekä tuetaan kehitysyhteistyötä eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. Vaatekeräys toimii yleisiin kierrätyspisteisiin sijoitettujen keräysastioiden kautta. Keräyspisteet on sijoitettu siten, että ne ovat mahdollisimman helposti tavoitettavissa. Keräysastiat tyhjennetään viikoittain, vilkkaimmilla paikoilla useamminkin. Lisäksi UFF:n myymälät ottavat vastaan vaatelahjoituksia. Kierrätyspalvelu tavoitti vuonna 2016 yli 5,38 miljoonaa suomalaista 274 kunnassa. Vuonna 2016 UFF:lla oli 1490 keräyspistettä ja 3108 vaatekeräysastiaa. Vuoden 2016 kokonaiskeräysmäärä oli 14 205 731 kiloa. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin seitsemällä prosentilla. Eniten vaatteita kerättiin Helsingistä, Espoosta ja Tampereelta. Koko 30-vuotisen toimintansa aikana Suomessa UFF on huolehtinut yli 150 miljoonan vaatekilon kierrätyksestä jälleenkäyttöön. UFF:n kierrätyspalvelu rahoitetaan ilman verovaroja tai muita tukia. Vuonna 2016 yhdistys käytti kierrätyspalvelun ylläpitämiseen noin 1,24 euroa asukasta kohti.

13


Vaatteiden kierrätys vähentää energian ja luonnonvarojen kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä. Samalla vähennetään jätteen syntymistä, kun tuotteiden elinkaaret jatkuvat. Keräyspisteverkostoa ja yksittäisten keräyspisteiden käyttöastetta seurataan jatkuvasti toimivan ja kustannustehokkaan kierrätyspalvelun ylläpitämiseksi. Jotta uudelleenkäyttöön ohjautuisi mahdollisimman paljon vielä sellaisenaan käytettökelpoista tekstiiliä, UFF tiedottaa keräyspaikoista sekä kierrätyksen hyödyistä. Keräyspisteiden tiedot löytyvät kartasta verkkosivuiltamme (http://uff.fi/kerayspisteet/). Vuonna 2016 UFF julkaisi vaatekierrätyksestä 25 mediatiedotetta.

UFF:lle voi lahjoittaa sellaisenaan käyttökelpoisia: • naisten, miesten ja lasten vaatteita • jalkineita • laukkuja • asusteita • kodintekstiilejä • urheiluvälineitä ja • leluja

14


VAATTEIDEN LAJITTELU UUDELLEENKÄYTTÖÖN Lahjoitettujen vaatteiden huolellinen lajittelu mahdollistaa tekstiilien uudelleenkäytön. Uudelleenkäyttö tarkoittaa tekstiilien käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen, johon ne on alunperin suunniteltu. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Verrattuna uusien tekstiilien tuotantoon, se säästää merkittävästi CO2-päästöjä, vettä ja kemikaaleja. UFF:n vaatelajittelussa noudatetaan jätelain etusijajärjestystä. Ensisijainen vaihtoehto on tekstiilien uudelleenkäyttö ja toissijainen materaaliksi ja uusien tuotteiden valmistukseen kierrätys. Viimeisin vaihtoehto on energiana hyödyntäminen. UFF:lle lahjoitetut tekstiilit lajitellaan tarkkaan mahdollisimman korkean jälleenkäyttöasteen saavuttamiseksi. UFF on saavuttanut 97% jälleenkäyttöasteen. Tekstiilit lajitellaan myymälöissä myytäviksi, tukkumyyntiin tai Afrikkaan yhteistyöjärjestöjen varainhankinnan tueksi. Suurin osa, 86 prosenttia vaatekeräysmäärästä, päätyy uudelleenkäyttöön tukkumyynnin kautta. Suomessa, UFF:n omissa myymälöissä myydään keräysvaatteita yksittäiskappaleina. Materiaaliksi, esimerkiksi rakennusteollisuudelle räteiksi myydään noin neljä prosenttia. Jätteen määrä vuonna 2016 oli noin kolme prosenttia keräysmäärästä. Sekä tukku- että vähittäismyynnin tuotto ohjataan ympäristö- ja kehitysyhteistyöhön.

15


VARAINHANKINTA Kierrätetyn tuotteen ostaminen on eettinen valinta, joka toteuttaa kestävää kehitystä. Yhdistys kerää varoja yleishyödyllisten tehtäviensä toteuttamiseen. UFF:n myymälöiden asiakkaat tukevat ympäristötyötä kotimaassa ja kehitysyhteistyötä Afrikassa ja Intiassa. Vuonna 2016 UFF:lla oli 16 myymälää pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Jyväskylästä sekä nettikauppa. Jyväskylän myymälä muutti uusiin tiloihin kesällä. Myönteisten ympäristövaikutusten lisäksi vaatekierrätys työllistää merkittävän määrän ihmisiä. Myymälöiden vaatevalikoima koostuu laadukkaista, ajanmukaisista vaatteista ja vintage-löydöistä. Tuotteita on koko perheelle. Myymälöiden valikoima vaihtuu useita kertoja vuodessa vastaamaan sesonkia. Organisaation kotisivuilta sekä Facebook-sivulta voi seurata helposti seurata ajankohtaisia tapahtumia.

Myymälät vuonna 2016: • Kamreerintie 3, Espoo • Fredrikinkatu 36, Helsinki • Hämeentie 4, Helsinki • Hämeentie 29, Helsinki • Iso Roobertinkatu 4-6, Helsinki • Malminkaari 13-16, Helsinki • Mannerheimintie 104, Helsinki • Ostostie 4, Helsinki • Runeberginkatu 4 C, Helsinki • Turunlinnantie 12, Helsinki • Tyynylaavantie 5, Helsinki • Asemakatu 4, Jyväskylä • Hämeenkatu 9, Tampere • Pietilänkatu 2, Tampere • Humalistonkatu 5, Turku • Tikkuraitti 18, Vantaa

16


GLOBAALIKEHITYS UFF:n kehitysyhteistyön tavoitteena on köyhyyden vähentäminen koulutuksen, kestävän kehityksen ja toimeentulon kehittämisen avulla. Työn perustana on neljän E:n ohjelma: 1. Koulutus (Education) 2. Ympäristön kestävä kehitys (Environmentally sustainable development) 3. Taloudellinen kehitys (Economic development) 4. Hätäapuvalmius (Emergency response).

Tuki kehitysyhteistyöhön

5%

4%

4% 2%

36%

7%

10%

Kehitysyhteistyöhankkeet luovat uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla on niitä kaikkien vähiten. Hankkeiden painopiste on koulutuksessa sekä ruokaturvan ja toimeentulon kehittämisessä. Vuonna 2016 UFF:n tuki globaalille kehitysyhteistyölle oli 3 356 512 €. Summa koostuu vaatemyynnin tuotoista, lahjoituksista, EU-tuesta sekä Suomen ulkoasiainministeriön hanketuesta. Vuonna 2016 EU-tukea ja Suomen ulkoasiainministeriön hanketukea käytettiin 1 074 245 €. UFF tuki 36 kehitysyhteistyöhanketta, jotka sijaitsivat Angolassa, Malawissa, Mosambikissa, Sambiasssa, Kongo DR:ssa, Namibiassa ja Intiassa. Lisäksi UFF lähetti vaatelahjoituksia Malawiin kumppanijärjestöjen varainhankinnan tueksi yhteensä 354 705 kiloa.

17

32%

Opettajakoulutus 36% Maanviljelijäkoulutus 32% Korkeakoulutus 10% Peruskoulutus 7% Biokaasu- ja ympäristöhankkeet 5% Peruskoulutuksen laadunparantaminen 4% Ammatillinen koulutus 4% Lastenapu ja yhteisökehitys 2%


Kehitysyhteistyรถkohteet Afrikassa ja Intiassa

Kongo DR:

Sambia Malawi

Angola Namibia

Mosambik

Intia

18


KOULUTUSHANKKEET Merkittävä osa UFF:n kehitysyhteistyötuesta kohdistetaan koulutushankkeisiin kehitysmaiden maaseutualueilla. Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Se on yksi tärkeimmistä työkaluista rakennettaessa oikeudenmukaisempaa, rauhallisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa.

Opettajakoulutus Maaseudulla opetuksen laadun parantaminen ja uusien opettajien kouluttaminen on tärkeää, sillä koulutettu väestö suuntaa usein suuriin kaupunkeihin. Maaseutualueiden opettajilla on monipuolinen ja haastava toimenkuva: työ sisältää myös yhteisökehitystoimintaa, kuten aikuisille suunnattuja kursseja ja harrastekerhotoimintaa.

Opetuksen laadun kehittäminen UFF tukee Malawissa ja Mosambikissa opetuksen laadun kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on parantaa perusopetusta maaseudun alakouluissa. Opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta sekä mahdollisuutta ammatilliseen oppimiseen verkostoitumalla muiden opettajien kanssa. Opettajia koulutetaan huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja erilaiset lähtökohdat.

Opettajakorkeakoulu One World Universitysta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi opettajaopistoissa uusia opettajia kouluttaen. Korkeakoulu painottaa opetuksessaan laajaa yhteiskuntavastuun näkökulmaa.

19

Perusopetus Slummilasten koulut on perustettu edistämään Intian köyhien lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Köyhillä perheillä ei usein ole mahdollisuuksia lähettää lapsia valtion kouluihin, koska lasta ei ole virallisesti rekisteröity tai lapsen työpanoksesta ei ole varaa luopua. Slummikoulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden olosuhteisiin. Perusopetuksen lisäksi kouluissa tarjotaan ruokaapua, terveydenhoitoa ja kursseja aikuisille. Oppilaiden vanhemmille ja sisaruksille suunnattujen kurssien tavoite on tarjota ammatillista koulutusta.

Ammatillinen koulutus Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammattikouluissa voi suorittaa maatalous-, rakennus-, hotelli- ja matkailu- tai yhteisönkehitysalan perustutkinnon. Näiden ammattialojen osaajille on tarvetta ja työllistyminen opintojen päätyttyä on todennäköistä. Kaksivuotisen ammatillisen koulutuksen aikana oppilas suorittaa samalla myös 8.–10. luokan perusopinnot. Opintoihin sisältyy teoriaa, käytännön tehtäviä sekä työssäoppimisjakso.


Hanke UFF:n tuki € Opettajakoulutus Kuando Kubango, Angola Haryana ja Uttar 273 801 Pradesh, Intia Amalika, Malawi 121 906 Mzimba, Malawi 148 996 Chimoio, Mosambik 136 427 Macuse, Mosambik 63 909 Maputo, Mosambik 12 995 Nacala, Mosambik 66 450 Nametil, Mosambik 25 633 Nhamatanda, Mosambik Tete, Mosambik 28 878 Gaza, Mosambik 16 717 Inhambane, Mosambik 60 175 Mkushi, Zambia 36 186 Opetuksen laadun kehittäminen Malawi Niassa, Mosambik 20 042 One World University, 322 351 Mosambik Ammatti- ja peruskoulutus Namibe, Angola Nacala, Mosambik Nhamatanda, Mosambik Slummilasten koulu, Intia Step Up Center, Intia

UM:n ja EU:n tuki €

Yhteensä

200

200 273 801

155 845 289 -

121 906 148 996 292 272 63 909 12 995 66 450 25 633 289 28 878 16 717 60 175 36 186

28 108 918 -

28 128 960 322 351

13 162

13 162

-

66 087 40 429 72 126

-

66 087 40 429 72 126

153 598

-

153 598

20


21


LASTENAPU JA YHTEISÖKEHITYS Lastenapu-hanke auttaa perheitä antamalla hygieniaja terveysoppia, tiedottamalla koulutuksesta ja sen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lastenapu tekee aktiivisesti työtä malarian, koleran ja HIV/AIDSin ehkäisemiseksi. Erityistukea saavat orpolapset ja heidän huoltajansa. Lastenavun esikoulut valmistavat lapsia opiskeluun valtion peruskouluissa. Esikoulut helpottavat merkittävästi lasten koulunaloitusta, parantavat oppimistuloksia ja pienentävät koulupudokkaiden määrää. Lastenapuhankkeet järjestävät myös lukutaito-opetusta aikuisille. Hankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelykauteen ja opettaa heitä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen.

Hanke Yhteisönkehitys, Intia 70 esikoulua, Mosambik Lastenapu Nacala, Mosambik Lastenapu, Sambia HIV-työ, Intia

UFF:n tuki € 4 515 35 266 18 075 8 964 4 515

Yhteisön kehittämishankkeissa on keskiössä paikallisten yhteisöiden voimaannuttaminen positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Yhteisön kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa koulutusta, terveyttä ja taloudellisia mahdollisuuksia. HIV/AIDS -ohjelma tarjoaa tietoa sukupuoliteitse tarttuvien sairauksien ennaltaehkäisystä ja diagnosoinnista. Lisäksi ohjelma tuottaa testaus- ja neuvontapalveluita sekä ohjaa hoitoon.

22


BIOKAASU JA YMPÄRISTÖ Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät jakaudu tasapuolisesti, vaan kaikkein köyhimmät maat kärsivät niistä eniten. Kuitenkin kaikilla tulisi olla oikeus terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon, puhtaaseen juomaveteen ja toimivaan sanitaatioon. UFF:n tukemassa Intian biokaasuhankkeessa edistettiin uusiutuvan energian käyttöä sekä maanviljelijäperheiden toimeentuloa ja terveyttä Intiassa, Dausan maakunnassa. Biokaasun käyttö hyödyttää perheitä ja ympäristöä. Erityisesti naisten ja lasten elämä helpottuu, koska he ovat tottuneet keräämään polttopuita sekä laittamaan ruokaa nuotiolla useita tunteja päivässä. Biokaasun avulla säästyneen ajan he voivat käyttää perheestä huolehtimiseen, maataloustöihin tai lepäämiseen. Myös pienhiukkasista johtuvat hengitystie- ja silmäsairaudet vähentyivät merkittävästi, kun nuotiota ei enää poltettu sisätiloissa.

Hanke

UFF:n tuki €

Ympäristöohjelma, 16 032 Intia Biokaasu, Intia 26 737

23

UM:n ja EU:n Yhteensä € tuki € -

16 032

101 556

128 293


VILJELIJÄKOULUTUS Maanviljelijöille suunnatut toimintaryhmät eli Farmers’ Clubit ovat yksi UFFn taloudellisen kehityksen tukiohjelmista eteläisessä Afrikassa, jossa suurin osa väestöstä saa elantonsa maanviljelystä. Ryhmien toiminta parantaa maaseudun asukkaiden toimeentuloa sekä ruokavaliota. Viljelijöiden osaamista kehitetään siten., että vihannestarhoilta ja pelloilta riittää satoa koko vuodeksi niin omaan tarpeeseen kuin myytäväksi. Viljelijät oppivat uusien viljelylajikkeiden kasvattamisesta ja käytöstä, luonnonmukaisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistusta. Viljelijöiden perustamien yhdistysten kautta saadaan yhteistyöllä suurempia eriä myyntiin ja yhteisostojen tekeminen on helpompaa mm. siemeniä hankittaessa.

FC-Hanke Kunene, Angola Kuando Kubango, Angola Dowa, Malawi Kavango, Namibia

UFF:n tuki €

UM:n ja EU:n Yhteensä € tuki €

36 903

179 165

216 068

35 434

154 433

189 867

31 702

151 157

182 859

8 143

209 492

217 635

24


HANKEARVIOINNIT Vuonna 2016 UFF:n ja Ulkoasianministeriön tukemista hankkeista kuudessa teetettiin arviointi ulkopuolisten tahojen toimesta. Biokaasuhankkeen tavoitteena oli parantaa köyhien maanviljelijäperheiden taloudellista tilannetta ja elämänlaatua 100 kylässä Dausassa Intiassa. Hankkeen aikana rakennettiin 400 biokaasuyksikköä, jotka tuottavat biokaasua keittiön energianlähteeksi sekä lietettä kompostiksi pelloille. Arvioinnin mukaan hanke saavutti tavoitteet hyvin ja oli kustannustehokas. Lähes kaikki hankkeeseen osallistuneet perheet käyttävät biokaasua pääasiallisena energianlähteenään ruoanlaittoon ja veden keittoon. Erityisesti naiset ja lapset hyötyvät hankkeesta, koska hengitystie- ja silmäinfektiot vähenivät huomattavasti. Lisäksi polttoaineen hankintaan sekä ruuanlaittoon käytetty aika väheni keskimäärin kolme tuntia päivässä. Mosambikin Chimoion ja Niassan perusopetuksen laadun parantamishankkeissa koulutettiin ja täydennyskoulutettiin opettajia maaseutukouluihin. Lisäksi opettajien verkostoa vahvistettiin ja annettiin lukutaito-opetusta. Chimoiossa parannettiin opettajaopiston esteettömyyttä. Kunnostetut tilat vähensivät opintojen keskeyttämistä ja lisäsivät opiskelijamäärää. Korjaukset mahdollistivat vammaisten opiskelijoiden pääsyn paremmin mukaan opiston toimintaan, kun esteettömyyttä parannettiin rampeilla ja kädensijoilla. Aikuisten lukutaitoryhmät tavoittivat onnistuneesti kaikista heikoimmassa asemassa olevat perheet.

25

Niassan opetuksen laadunparantamishankkeen myötä alueen peruskoulut siirtyivät kohti laadukkaampaa opetusta. Arvioinnin mukaan kaikki hankkeessa mukana olleet koulut paransivat varustetasoaan ja viihtyvyyttään. Opettajat saivat lisäkoulutusta oppilaslähtöisemmistä opetustavoista sekä elintärkeiden taitojen, kuten lukemisen, laskemisen ja kirjoittamisen opettamisesta. Myös vanhempainyhdistyksiä koulutettiin tukemaan koulujen hallintoa sekä vahvistamaan opetusviranomaisten ja koulutussektorin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi aikuisille järjestettiin lukutaito-opetusta. Niassassa erityisesti vanhempainyhdistysten muodostaminen koulujen hallinnon tueksi koettiin onnistuneeksi. Arviointien mukaan molemmat hankkeet vastasivat hyvin maaseutukoulujen ja opettajien tarpeisiin. Kunenen ja Kuando Kubangon maakunnissa Angolassa pienviljelijäryhmien tavoitteena oli edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä parantaa viljelijäperheiden ruokaturvaa ja hyvinvointia. Uudet käyttöönotetut viljelytekniikat lisäsivät merkittävästi viljan ja kasvisten tuotantoa, niin että satoa riitti myös myytäväksi. Lisäksi tarjottiin lukuopetusta ja terveysvalistusta sekä lisättiin naisten ja vammaisten osallisuutta viljelijäryhmissä. Arvioinnin mukaan hankkeet paransivat merkittävästi viljelijäperheiden ruoansaantia, etenkin viljan ja kasvisten osalta. Farmers Clubien jäsenet myivät osan sadosta paikallisilla toreilla ja markkinoilla, ja paransivat näin ruoansaantia yhteisöissään. Hankkeen myötä alueen viljelijäperheiden työtaakkaa helpottui, perheiden tulot kasvoivat ja ruokaturva parani. Farmers Clubeissa toimiminen ja työskentely vahvisti kylien yhteishenkeä.


26


GLOBAALITIEDOTUS UFF tuo kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita osaksi suomalaisten arkipäivää. Ilmasto- ja kehityskysymyksistä viestiminen on vaatekierrätyksen ja kehitysyhteistyön ohella keskeinen osa UFF:n toimintaa. Yhdistys tiedotti toiminnastaan, kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksista sekä vaatekierrätyksen vaikutuksista verkkosivuilla, julkaisuissa, uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Vuonna 2016 yhdistyksen verkkosivuilla kävi 427 716 vierailijaa. Eniten tietoa etsittiin vaatekeräyksestä ja myymälöistä. Loppuvuodesta käynnistettiin sekä verkkosivu- että ilmeuudistus, jotka etenivät seuraavana vuonna. Vuonna 2016 UFF vahvisti läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa. Lokakuussa avattu Instagram-tili keräsi nopeasti satoja seuraajia. UFF jatkoi edellisvuonna alkanutta kaksivuotista Kaikilla on oikeus ja vastuu! -tiedotushanketta. Hanketta yhteisrahoitti yhdistyksen lisäksi Ulkoasiainministeriö. Hanke tavoitti 50 tapahtumassa yhteensä 6000 henkilöä. UFF oli mukana järjestämässä työpajoja mm. koulujen Korkeasaaripäivässä ja Lasten ympäristöpäivässä Lahdessa. Lisäksi UFF teki kouluvierailuja, joiden aiheena oli kestävä kehitys ja kierrätys.

27


LAHJOITTAMINEN Suomalaiset tukivat vuonna 2016 UFF:n ilmasto- ja kehitysyhteistyötä lukemattomia kertoja. Aiempien vuosien tapaan vaatelahjoitukset olivat suosituin lahjoitusmuoto. Vaatteita kerättiin lähes 3 kiloa jokaista suomalaista kohti. Kierrätyspisteiden lisäksi vaatelahjoituksia otettiin vastaan UFF:n myymälöissä. Myymälöiden asiakkaat tukivat UFF:n toimintaa ostamalla kierrätystuotteita sekä osallistumalla myymälöiden lahjoituskampanjoihin. Vuonna 2016 UFF:n myymälöissä kerättiin varoja esikoulutoiminnan ylläpitämiseen, koulutarvikkeiden hankintaan sekä puuntaimien istuttamiseen Mosambikissa. Kampanjassa kerättiin yhteensä 13 791 euroa. UFF:n kehitysyhteistyötä tuki vuonna 2016 noin kaksisataa Lastenlähettiläs-kuukausilahjoittajaa, jotka säännöllisellä tukisummallaan auttoivat joko Mosambikin Nacalassa toimivaa Lastenapu-hanketta tai Intian Rajasthanin slummikoulujen toimintaa. Ympäri etelä-Suomen sadoissa ravintoloissa ja myymälöissä olleiden keräyslippaiden kautta suomalaiset tukivat Intian slummilasten koulutusta. Myös suorat rahalahjoitukset kohdistettiin vuonna 2016 näihin kohteisiin.

28


GLOBAALI YHTEISTYÖVERKOSTO UFF on yksi perustajista kansainvälisessä Humana People to People hyväntekeväisyysjärjestöjen konsortiossa, Mukana olevien yleishyödyllisten organisaatioiden tavoitteena on työskennellä kestävän kehityksen puolesta, parantaa kehittyvien maiden ihmisten olosuhteita, koulutusta, perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa sekä terveydenhuoltoa. Kansainvälisessä yhteistyöverkostossa mukana olevien organisaatioiden toiminta on paikallista ja itsenäistä. Yhteistyö mahdollistaa kuitenkin esimerkiksi kehitysyhteistyön ja vaatekierrätyksen prosessien parhaiden käytäntöjen jakamisen toimijoiden kesken. Globaali yhteistyöverkosto auttaa eri maissa toimivia jäsenorganisaatioita myös löytämään kokeneita, luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita eri alojen kehitysyhteistyöhankkeisiin.

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 2016

45

5 mannerta

15,1 miljoonaa

ihmistä loppuhyötyjänä kehitysyhteistyössä

1153

kehitysyhteistyöhanketta

29

maata

136 miljoonaa vaatekiloa

13 800 työpaikkaa


YHTEYSTIEDOT Pääkonttori ja lajittelulaitos: Järvihaantie 12, 01800 Klaukkala puh (09) 276 4760 Vaatekeräys: puh (09) 2764 7622, vaatekerays@uff.fi Viestintä ja kehitysyhteistyö: puh (09) 2764 7644 info@uff.fi Työhakemukset: hr@uff.fi Tukkumyynti: puh (09) 2764 7664 wholesale@uff.fi Toimisto: puh (09) 2764 7665 lajittelukeskus@uff.fi Taloushallinto: puh (09) 2764 7655 finance@uff.fi Lahjoitustilit: Nordea FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank FI37 8000 1571 0750 51 Lupa: POL-2015-8012 Verkkolaskutustiedot: U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf, 0783118-1 Verkkolaskutusosoite: FI5020011800390521 Operaattori: Nordea (NDEAFIHH) Aineistomuoto: Finvoice

Myymälät: ESPOO Kamreerintie 3, puh (09) 855 4012 HELSINKI Fredrikinkatu 36, puh (09) 348 71736, Hämeentie 4, puh (09) 726 1044 Hämeentie 29, puh (09) 694 0890 Hämeentie 111, puh (09) 876 4126 Malminkaari 13-16, (09) 346 3016 Mannerheimintie 104, puh (09) 477 1701 Ostostie 4, puh (09) 386 7244 Runeberginkatu 4 C, puh (09) 685 7325 Turunlinnantie 12, puh (09) 344 4225 Tyynylaavantie 5, puh (09) 694 0526 TAMPERE Hämeenkatu 9, puh (03) 223 8779 Pietilänkatu 2, puh (03) 364 1171 TURKU Humalistonkatu 5, puh (02) 231 1761 JYVÄSKYLÄ Asemakatu 4, puh (014) 617 601

30


LAHJOITUSTILIT Nordea FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank FI37 8000 1571 0750 51 Lupa: POL-2015-8012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.