Uutiskirje 12/2017

Page 1

30 vuotta ilmastoja globaalikehitystyötä UUTISKIRJE 12/2017 | U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND RF


30 VUOTTA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Vuosikymmenten aikana UFF:n globaalikehitystyö on tavoittanut miljoonia suoria ja epäsuoria loppuhyötyjiä: organisaatio tukee perus- ja ammatillista koulutusta, opettajienkoulutusta, ympäristö- ja maanviljelysohjelmia sekä yhteisökehityshankkeita. Yhteistyön painopiste on maailman köyhimmissä yhteisöissä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Intiassa. Kehitystä tuetaan suoran rahoituksen lisäksi paikallisen varainhankinnan hyväksi lahjoitetuilla vaatteilla, jolla on lisäksi myönteinen vaikutus pienyrittäjyyteen. Vaatelahjoitusten kautta globaalikehityksestä on tullut osa suomalaisten arkipäivää ja vaatteiden kierrättäminen onkin yksi käytännöllisimpiä tapoja osallistua työhön ilmastomme hyväksi. Organisaation visiossa maailma on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen. Tällaisessa maailmassa kaikilla on mahdollisuus kantaa vastuuta ja toimia myönteisesti. UFF toimii kestävän kehityksen hyväksi toteuttamalla ympäristöpalvelua ja varainkeruuta sekä toimimalla kumppanina globaaleissa kehitysohjelmissa, joita toteutetaan maailman köyhimpiin kuuluvien yhteisöjen keskuudessa UFF perustettiin 30 vuotta sitten edistämään kestävää ilmasto- ja globaalikehitystä. Perustusasiakirja allekirjoitettiin marraskuussa 1987. Organisaatio on siitä lähtien toteuttanut yleishyödyllisiä tehtäviä ylläpitämällä ympäristöpalvelua vaatekeräyksen muodossa, tukemalla globaalikehitystä sekä tiedottamalla näistä aiheista. Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat: - Reiluus: Paikallista ja globaalia vastuun kantamista, kestävää sosiaalisen pääoman muodostamista; yksilön, yhteisön ja globaalilla tasolla. - Parhaiden käytäntöjen kehittäminen: Noudatamme jatkuvan parantamisen periaatteetta sekä etsimme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. - Loppuhyötyjä- ja käyttäjäystävällisyys: Yleishyödyllisellä toiminnalla aikaansaadaan myönteisiä vaikutuksia globaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin. Tänä päivänä UFF tavoittaa jo noin 5,4 suomalaista yli 270 kunnan alueella. Organisaatio kerää vuosittain liki 15 miljoonaa kiloa tekstiiliä. 30 vuoden aikana UFF:n kautta tapahtunut tekstiilikierrätys on säästänyt 170 miljoonaa kuutiota vettä sekä vähentänyt hiilidoksipäästöjä 400 miljoonalla kilogrammalla ja käytettyjä torjunta-aineita 28 miljoonalla kilogrammalla. Organisaatiolla on noin 230 työntekijää ja sen yleishyödylliset panostukset ovat vuosittain noin 10 milj. euroa.

1


ENERGIAHANKKEET HELPOTTAVAT ELÄMÄÄ SYRJÄSEUDUILLA Vuodesta 2010 lähtien UFF on ollut mukana toteuttamassa kansainvälisen Humana Dayteemapäivän, joka vuosittain korostaa tiettyä globaalikehitysteemaa. Vuoden 2017 teema on Access to Energy - Oikeus energiaan. Yli 40 prosentilla maapallon väestöstä eli 1,3 miljardilla ihmisellä ei ole käytössä nykyaikaista sähköä. Energian saatavuus on yksi keskeisimmistä osatekijöistä köyhyyden poistamisessa. UFF on yhteistyössä Humana People to People Intian kanssa toteuttanut biokaasuhankkeita vuodesta 2010 lähtien. Dausan alueella Rajasthanissa rakennettiin sataan kylään yli 600 biokaasuyksikköä tuomaan puhdasta energiaa ruuanlaittoon sekä valaistukseen. Yksiköiden määrä on tarkoitus tuplata hankkeen kolmannessa vaiheessa, joka alkoi marraskuussa 2017. Projektiin osallistuvat naiset eivät enää käytä aikaa polttopuiden keräämiseen ja säästävät näin tunteja päivässä. Myös ruuanlaitto itsessään on huomattavasti nopeampaa. Monet naiset ovat ilmoittaneet nuotioiden sisällä polttamisesta seuranneen jatkuvan savulle alistumisen tuottamien silmä- ja kurkkuongelmien vähentyneen. Lisäksi biokaasun sivutuotetta, lietettä käytetään luonnonmukaisena vaihtoehtona keinolannotteille perheiden kulujen vähentämiseksi. Humana People to People-verkoston jäsenorganisaatiot ovat perustaneet kymmeniä aurinkovoimaloita valaisemaan ja viilentämään kouluja, monitoimitaloja, terveyskeskuksia ja moskeijoita Guinea-Bissaussa. Hanke vaikutti jopa 14 000 ihmisen elämään esikoulujen, aikuisten lukuryhmien ja parantuneiden kokoontumismahdollisuuksien kautta. Humana työskentelee yhdessä yhteisöjen kanssa lisätäkseen uusiutuvien ja edullisten energialähteiden saavutettavuutta. Sillä on merkittävä positiivinen vaikutus perheiden tuotantokykyyn, tuloihin ja terveyteen. Työ on myös merkittävää sekä tasa-arvon että koulutuksen edistämiseksi. Edullisen, luotettavan ja ympäristöystävällisen energian saannin lisääminen on saavutettavissa ja UFF sekä muut Humanan jäsenet tekevät osansa tuodakseen energiaa myös vaikeasti saavutettaville alueille. 2


ILMASTOVIISAS MAATALOUS UFF ja DAPP Namibia toteuttavat Euroopan Unionin kanssa Farmer’s Club-projektin Kavangon alueella Namibiassa vuoden 2019 loppuun asti. Namibian Luonnonsäätiö (Namibian Nature Foundation) on myös osallisena toteutuksessa. Namibiassa yli 30 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, työttömyys on yli 50 % ja noin 15 % ihmisistä on HIV-tartunnan saaneita. Namibiassa 70 % väestöstä saa osan elannostaan maanviljelystä. Täten maanviljely on avainasemassa ruokaturvan sekä koko maan kehityksessä. Farmer’s Clubit mobilisoivat pientilojen maanviljelijät organisoitumaan ja työskentelemään yhdessä. He jakavat tietoa satojen kasvattamisesta ja monimuotoistamisesta, toteututtavat maaperä- ja vedensuojelutoimenpiteitä sekä suunnittelevat tehokkaampia ja taloudellisempia toimintatapoja. Projekti luo maaseudun yhteisöihin positiivisen, tuloksekkaan muutoksen, joka parantaa peltojen satoja, perheiden tuloja sekä heidän ravintonsa ja terveytensä laatua. Maanviljelijät saavat koulutusta ja harjoitusta kasvattaessaan yhteisesti vihanneksia. Farmer’s Clubit muodostuvat 35-50 maanviljelijän itsenäisestä yksiköstä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään. Maanviljelijät voivat näiden rakenteiden kautta vaihtaa tietoa, saada vertaistukea ja yhdistää voimavaransa markkinoinnissa ja rahoituksessa. Namibian Farmer’s Clubeissa on tällä hetkellä noin 900 maanviljelijää jäsenenä. Farmer’s Clubien kolme päätavoitetta ovat: 1. Maanviljelyn tuottavuuden parantaminen, ruokaturvan lisääminen sekä pienviljelijöiden ja heidän perheittensä elinkeinon turvaaminen 2. Kestävän vedensaannin parantaminen viljelmille 3. Yhteisö- ja pientilakohtaisen kestävyyden parantaminen ja pienviljelijöiden ammattitaidon sekä yhteisön tietoisuuden vahvistaminen

3


SIDOSRYHMIEN TARPEET HUOMIOIDAAN HANKKEISSA KOKONAISVALTAISESTI UFF:n kokonaisvaltainen lähestymistapa pyrkii vastaamaan sidosryhmiensä tarpeisiin globaalikehityshankkeilla. Malawin maanviljelyhankkeen yhdeksi päätavoitteeksi päätettiin heti aluksi inklusiivisuus. Näin haluttiin antaa kaikille tilaisuus osallistua hankkeen toteutukseen mahdollisuuksiensa mukaan. Hanketoteutuksen alkuvaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, että yllättävän moni hankkeeseen osallistuva sairasti epilepsiaa.

Ruokaturva torjuu nälkää

Vammaiskumppanuus ry järjesti syyskuussa 2017 Malawin Dowassa naisten maanviljelyhankkeessa koulutuksen, jossa käsiteltiin erilaisuutta sekä vammaisten ja sairaiden ihmisten mukanaoloa hankkeessa. Kyseessä oli kolmas hankkeen aikana vammaisasioihin keskittyvä koulutus. Tällä kertaa koulutuksen yksi pääpainopisteistä oli epilepsia, josta kärsii noin 10 prosenttia malawilaisista. Suomessa vastaava luku on 1 prosentti. Epilepsian aiheuttamat kohtaukset tulkitaan malawilaisen kansanperinteen mukaisesti merkeiksi riivauksesta tai vampirismista. Oikean tiedon jakaminen taudista on täten erittäin tärkeää. Epilepsia on aivotoiminnan häiriö ja sen syntyyn voi olla monia syitä; geneettiset, rakenteelliset, immunologiset tai tulehdukselliset syyt, aineenvaihdunnan häiriöt tai muut toistaiseksi tuntemattomat syyt. Se voi myös olla seurausta synnytyskomplikaatioista tai varhaislapsuuden sairauksista. Epilepsiakohtauksista johtuvat onnettomuudet johtavat usein erilaisiin fyysisiin vammoihin, kuten palovammoihin. Säännöllisellä pitkäaikaisella lääkityksellä jopa 80 % epilepsiaa sairastavista voi olla kohtauksettomia. Tauti rajoittaa hieman ammatinvalintaa, mutta sen mukanaan tuoma sosiaalinen stigma on erittäin rajoittava malawilaisessa yhteiskunnassa. Epilepsiasta kärsivät eivät saa kouluttautua, he eivät saa solmia avioliittoa eikä heitä palkata töihin. Yhteiskunnallisen systemaattisen syrjinnän seurauksena epilepsiaa sairastavat elävät usein äärimmäisen köyhissä oloissa. Koulutuksella on ollut merkittävä tehtävä paikallisten yhteisöiden uskomusten muuttamiseksi. Hanke on onnistunut muuttamaan paikallisen yhteisön suhtautumista epilepsiasta kärsiviin ja heidät on otettu mukaan maanviljelyryhmiin.

4


INTIAN BIOKAASU-HANKKEESEEN TUKEA SUOMESTA Suomen Ulkoasiainministeriö on myöntänyt UFF:n ja Humana People to People Intian biokaasuhankkeelle kahden vuoden jatkorahoituksen. Rahoitus on yhteensä 160 000 euron suuruinen. Hankkeen kolmas vaihe pyrkii vahvistamaan aikaisemmissa vaiheissa saavutettuja tuloksia sekä laajentamaan toimintoja uudelle alueelle. Hankkeen välitön tavoite on maanviljelijöiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä heidän elämänlaatunsa parantaminen Dausan alueella. Pidempiaikaisena tavoitteena on edullisen ja puhtaan energian saatavuuden takaaminen, naisten aseman parantaminen perheissä, tietoisuuden ja osaamisen lisääminen karjankasvatuksesta ja kestävästä maataloudesta sekä perheiden tulojen lisääminen maanviljelystä. Puhtaan energian saatavuutta parannetaan rakentamalla satoja biokaasuyksikköjä Dausan alueelle. Hankkeessa muodostetaan myös naisten toimintaryhmiä, joissa opiskellaan lukutaitoa sekä tulonhankkimistaitoja. Toimintaryhmien lisäksi maanviljelijöille tarjotaan koulutusta karjankasvatuksesta ja kestävästä maataloudesta.

YHTEISÖN TUKEMINEN PARANTAA LASTEN ASEMAA MOSAMBIKISSA Nacalan alueella Mosambikissa sijaitsevia esikouluja ylläpidetään suomalaisilla lahjoitusvaroilla. Esikoulut opettavat lapsille tärkeitä perustaitoja ja valmistavat heitä opiskelemaan peruskouluissa. Ne helpottavat merkittävästi lasten koulun aloitusta, parantavat lasten oppimistuloksia ja pienentävät koulupudokkaiden määrää. UFF järjestää varainhankintamyymälöissään lahjoituskampanjoita Nacalan alueen esikouluille. Kampanjan avulla kerätyt varat toimitetaan suoraan Nacalaan. Kampanjoiden aikana varainhankintamyymälöiden asiakkaan pystyvät lahjoittamaan suoraan kohteeseen ilman kuluja. Nacalan alueen esikoulutoiminnan ylläpitäminen turvataan kampanjoiden avulla: opettajia palkataan ja koulutetaan, koulutarvikkeita hankitaan, esikoulurakennuksia ylläpidetään sekä esikoulujen vessoja kunnostetaan. Alueella toimii kahdeksan esikoulua. Hankkeita voi tukea myös Pivo-maksulla sekä tilisiirrolla. Lahjoituksen tekemiseen tarvittavat tiedot löytyvät uutiskirjeen takakannesta.

5


Mahdollista esikoulu lapselle. Lahjoita Mosambikiin.

6


SUOMALAISET KIERRÄTTIVÄT ENNÄTYSMÄÄRÄN TEKSTIILIÄ VUONNA 2017

UUSI VISUAALINEN ILME 30-VUOTIAALLE UFF:LLE

- VAATEKIERRÄTYS SÄÄSTÄÄ LUONTOA, AUTTAA KEHITYSMAISSA JA TYÖLLISTÄÄ SUOMESSA

Tänä vuonna 30-vuotta täyttänyt UFF uudisti brändiilmeensä yhdessä mainostoimisto Bob the Robotin kanssa. Uudistus ulottui visuaalisesta identiteetistä sekä kuva- ja värimaailmasta myymälöihin. Uusi ilme otettiin käyttöön asteittain. Ensimmäisenä uusi ilme näkyi organisaation kotisivulla, uutiskirjessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Suomalaiset lahjoittivat tänä vuonna liki 15 miljoonaa kiloa kierrätettyä tekstiiliä UFF:lle. Organisaatio onkin saavuttanut korkean 97 % uudelleenkierrätysasteen tekstiilimateriaalin kierrätyksessä. UFF on koko 30-vuotisen toimintansa aikana kierrättänyt yli 165 miljoonaa kiloa vaatetta, lähes 500 miljoonaa vaatekappaletta.

Uudistuksen tarkoituksena on luoda tunnistettava ja moderni ilme, jossa kiteytyy UFF:n ydin: vaatekierrätyksellä aikaansaadaan kestävää kehitystä, joka samalla vähentää äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. ”Vastuullisuuden, ympäristöstä huolehtimisen ja inhimillisten arvojen lisäksi ilmeeseen tuotiin ripaus muotia, joka mahdollistaa yhdistyksen ilmastoja globaaliyhteistyön. Eri teemat näkyvät niin kuvamaailmassa kuin uudessa brändikuosissakin, joka toimii yhdistävänä elementtinä materiaalista toiseen”, ilmeen suunnitellut Paula Salmikangas kertoo. Tunnistettava keltainen väri haluttiin edelleen säilyttää osana ilmettä. Värin rooli ja painoarvo vain hieman muuttuivat. ”Ilmeessä haluttiin jättää tilaa UFF:n filosofialle. Tämä näkyy erityisesti myymälöiden ikkunoissa, joihin nostetaan jatkossa ajatuksia kestävästä muodista, yhteisöllisyydestä ja missiosta sekä henkilökunnan vinkkejä sesonkiin. UFF:lla uskotaan, että empatia on uusi musta”, Salmikangas summaa. Edellisen kerran UFF:n ilme päivitettiin 2000-luvun alussa.

Saajan tilinumero Saaja Maksaja

Nordea: Danske Bank:

FI49 2001 1800 3905 39 FI37 8000 1571 0751 51

UFF, U-landhjälp från Folk till Folk i Finland rf

Haluan osoittaa tukeni Mosambikin Nacalan lastenapuhankkeelle (summa omavalintainen). Keräyslupanumero: POL-2015-8012

Viite: 610270 Allekirjoitus Tililtä - nro

Eräpäivä – TILISIIRTO

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.