Uutiskirje 1 2018

Page 1

Kestävän kehityksen valinta UUTISKIRJE 1/2018 | U-LANDSHJÄLP FRÅN FOLK TILL FOLK I FINLAND RF


KOULUTUS MUUTTAA KOKO PERHEEN ELÄMÄN Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Sambian syrjäisissä maalaiskylissä on haasteellista. Päteviä opettajia on vaikeaa sitouttaa työskentelemään vaativissa olosuhteissa. Maaseudulla ja kaupungeissa järjestettävän opetuksen laadullinen ero on selkeä haittatekijä maaseudun lapsien tulevaisuudelle. UFF:n tukema Mkushi Teachers Collegen tarkoituksena on muuttaa tämä tilanne. Vuonna 2012 perustetusta opettajankoulutuskeskuksesta on valmistunut lähes 80 pätevää opettajaa. Koulutukseen osallistuu tällä hetkellä 116 opiskelijaa. Sambian maaseudulla on suuri pula pätevistä opettajista, koska useimmat valmistuneet haluavat pysyä kaupunkiympäristössä. Mkushi Teachers College valmistaa opettajia asumaan pienyhteisöissä ja kohtaamaan ympäristön asettamat haasteet. Maaseudulla olosuhteet voivat olla hyvinkin alkeelliset; nukutaan lattialla, koulurakennusta ei välttämättä ole laisinkaan eikä opetustiloissa ole sähköä eikä saniteettitiloja. Pätevien opettajien puute näkyy vanhojen tapojen ylläpidossa, kuten oppilaiden fyysisenä rankaisemisena. Opettajat eivät välttämättä järjestä lainkaan opetusta vaan saattavat olla läsnä vain palkan vuoksi. Sambian maaseudulla lapset voivat kävellä kouluun jopa 30 kilometriä aamuisin. Oppilaat heräävät neljältä aamulla ehtiäkseen ajoissa kouluun, mutta väsyneenä saattavat nukahtaa luokassa. Lisäksi monilla lapsilla on myös töitä iltaisin koulun jälkeen. Koulussa saattaa olla jopa 90 lasta yhdessä luokassa, kaikenikäiset samassa ryhmässä. Tavoitteena on, että Mkushi Teachers Collegesta valmistuneet opettajat harjoittavat ammattiaan maaseudulla. Opettajan ammattitaitojen lisäksi he kehittävät myös monia käytännöntaitoja ympäristön asettamien haasteiden varalta. He opiskelevat esimerkiksi vanhempainohjausta sekä erilaisia rakennustaitoja, kuten saniteettitilojen rakentamista ja maalausta. Näin opettajista tehdään koko kylän tukipilareita. Sambian väestö on yksi maailman nopeiten kasvavista ja laadukkaan opetuksen puute on selkeä rasite yhteiskunnalliselle kehitykselle. Hyvän opettajan vaikutus ulottuu laajalle koko yhteisössä. Laadukas opetus on tehokas tapa taistella yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja köyhyyttä vastaan.

1


LAADUKAS OPETUS VÄHENTÄÄ KÖYHYYTTÄ SEKÄ LISÄÄ HYVINVOINTIA JA TASA-ARVOA INTIASSA UFF on tukenut heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten kouluttautumismahdollisuuksia Intiassa noin kymmenen vuoden ajan. Intian Rajasthaniin on perustettu Academy for Working Children-kouluja (AWC), jotka tarjoavat koulutusmahdollisuuksia slummilapsille. Koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Laadukas perusopetus antaa lapsille ja nuorille valmiudet kohdata elämän eri haasteita. AWC-koulut olivat alunperin epävirallisia kouluja, jotka toimivat ponnahduslautoina virallisiin kouluihin. Nykyään Rajasthanin kaksi AWC-koulua ovat kuitenkin virallisia oppilaitoksia, minkä ansiosta niillä on valtuudet myöntää todistuksia hyväksytyistä opinnoista. Koulujen perusajatus on säilynyt alkuperäisenä, sillä tavoitteena on edelleen auttaa Jaipurin slummeissa eläviä lapsia kouluttautumaan. Koulut tarjoavat maaseudulta slummeihin muuttaville lapsille mahdollisuuden peruskoulutuksen hankkimiseen. Tämän lisäksi koulut tarjoavat toisen mahdollisuuden nuorisolle ja nuorille aikuisille. Tarjotut kurssit ovat heille ensimmäinen mahdollisuus opiskella, sillä monet eivät ole koskaan käyneet lainkaan koulua. Koulu tarjoaa ompeluun, kauneudenhoitoon ja IT-taitoihin liittyviä peruskursseja. Kurssien suorittamisen jälkeen monet ovat joko aloittaneet työskentelyn alalla tai jatkaneet opintojaan muualla. Viimeisin hankeseuranta alueelle tapahtui joulukuussa 2017. Toiminta vastaa edelleen slummilasten ja -nuorten tarpeeseen, joskin joulukuun vierailun yhteydessä esitettiin hankkeen tarjoamaan kurssivalikoimaan kehitysideoita. Esimerkiksi ompelukurssit valmentavat tällä hetkellä vain naisten vaatteiden valmistamiseen, mutta oppilaat ilmaisivat kiinnostuksensa oppia ompelemaan myös miesten vaatteita. Laajemmat ompelu- ja räätälöintitaidot edesauttaisivat valmistuneita oppilaita suuremman asiakaskannan hankinnassa. Lisäksi koulutusmalli haastaisi kyseisen alan perinteisen ajatusmallin naisten ja miesten työnjaosta. AWC-koulut ovat tukeneet yli 13 000 lasta toimintansa aikana. Hankkeen hyväksi voi lahjoittaa uutiskirjeen takakannesta löytyvien tietojen avulla.

2


NAMIBIAN FARMER’S CLUBHANKKEELLE JATKOA

UFF:n Namibian Farmer’s Clubhankkeen kumppanit ovat: Euroopan unioni, DAPP Namibia ja Namibian Luonnonsäätiö.

Maanviljelijöille suunnatut Farmer’s Clubtoimintaryhmät ovat yksi UFF:n taloudellisen kehityksen tukiohjelmista eteläisessä Afrikassa. Suurin osa väestöstä saa siellä elantonsa maanviljelystä. Lounais-Afrikassa sijaitsevan Namibian noin kahden miljoonan asukkaan väestöstä yli 50% saa elantonsa maanviljelystä. Maanviljely on siis selkeässä avainasemassa ruokaturvan sekä koko maan kehityksessä. Namibialaisten eliniänodote on yksi maailman alhaisimmista ja yli 30 % sen väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Farmer’s Clubit auttavat pientilojen maanviljelijöitä järjestäytymään ja työskentelemään yhdessä. Satojen kasvattamisesta ja monimuotoistamisesta jaetaan tietoa, maaperä- ja vedensuojelutoimenpiteitä toteutetaan sekä tehokkaampia ja taloudellisempia toimintatapoja suunnitellaan. Farmer’s Club-projektin pyrkimyksenä on taata parempi ruokaturva ilmastoviisaalla maataloudella. UFF ja DAPP Namibia ovat sopineet Euroopan unionin kanssa Farmer’s Club-hankkeen toteutuksesta Kavangon alueella Namibiassa vuoden 2018 loppuun asti. Mukana hankkeen toteutuksessa on myös Namibian Luonnonsäätiö (Namibia Nature Foundation). Farmer’s Club-ryhmien toiminta parantaa maaseudun asukkaiden toimeentuloa sekä ruokavaliota. Viljelijöiden osaamista kehitetään monin eri tavoin. Vihannespuutarhojen ja peltojen satoja käytetään omaan tarpeeseen ja myydään paikallisilla toreilla. Viljelijät saavat tietoa uusien viljelylajikkeiden kasvattamisesta ja käytöstä sekä luonnonmukaisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistuksesta. Farmer’s Clubien kolme päätavoitetta ovat: 1. Maanviljelyn tuottavuuden parantaminen, ruokaturvan lisääminen sekä pienviljelijöiden ja heidän perheidensä elinkeinon turvaaminen 2. Kestävän vedensaannin turvaaminen viljelmille 3. Yhteisö- ja pientilakohtaisen kestävyyden parantaminen ja pienviljelijöiden ammattitaidon sekä yhteisen tietoisuuden vahvistaminen

3

Hanke luo maaseudun yhteisöihin positiivisen, tuloksekkaan muutoksen, joka parantaa peltojen satoja, perheiden tuloja sekä heidän ravintonsa ja terveytensä laatua. Hankkeen myötä maanviljelijät saavat koulutusta ja harjoitusta kasvattaessaan yhteisesti vihanneksia. Farmer’s Clubit muodostuvat 35-50 maanviljelijän itsenäisestä yksiköstä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään. Maanviljelijät voivat näiden rakenteiden kautta vaihtaa tietoa, saada vertaistukea ja yhdistää voimavaransa. Namibian Farmer’s Clubeissa on tällä hetkellä noin 900 maanviljelijää jäsenenä.


a

UFF:N TUKEMAT FARMER’S CLUBIT MENESTYSTARINA MALAWISSA Eteläisessä Afrikassa sijaitseva 17 miljoonan asukkaan Malawi on ollut UFF:n globaalikehitystyön kohteena vuodesta 2001 lähtien. Malawin väestöstä yli 90 % saa elantonsa maanviljelystä, mutta alueella viime vuosina vallitseva kuivuus on aiheuttanut suuria ongelmia. Malawi on Yhdistyneiden kansakuntien vähiten kehittyneiden maiden listalla. UFF:n ja Ulkoministeriön tukeman Farmer’s Clubprojektin päätavoitteena oli köyhyyden vähentäminen sekä tasavertaisuuden lisääminen Dowan alueella Malawissa. Projekti tähtäsi myös maanviljelijänaisten ja yrittäjien perheiden taloudellisen kestävyyden sekä yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Farmer’s Clubien konsepti perustuu vertaisoppimiselle ja paikalliselle organisoinnille. Kouluttajina toimivat alueella työskentelevät ja asuvat vertaisohjaajat sekä Maa- ja metsätalousministeriön ja Kauppa- ja teollisuusministeriön asiantuntijat. Farmer’s Clubeille hankittiin tarvikkeita ja materiaaleja maanviljelyyn ja sen tehostamiseen. Ryhmillä on maanviljelytoiminnan lisäksi muutakin oheistoimintaa kuten lukutaitoryhmiä.

Ruokaturva torjuu nälkää

Ulkopuolisen arvioitsijan tekemässä päätösraportissa pidettiin vuonna 2017 päättynyttä projektia ja sen tavoitteita loppuhyötyjille erittäin olennaisina. Farmer’s Clubit koettiin hyödyllisinä ja uusien asioiden oppiminen voimaannuttavaa. Erityistä kiitosta loppuhyötyjiltä sai karjaan ja ympäristönsuojeluun keskittyvä maatalous, säästöihin, lainoihin ja tulojen lisäämiseen keskittyvät toimet sekä terveys- ja hygieniakoulutus. Farmer’s Clubit tuottivat positiivisia tuloksia. Vahvimmat tulokset saavutettiin kotitalouksien tulolähteiden monimuotoistamisessa ja käteistulojen kasvattamisessa. Näin onnistuttiin lisäämään kotitalouksien äkillisen tai toistuvan taloudellisen stressin sietokykyä. Projektissa lahjoitettiin karjaa viljelijöille, jotka puolestaa lahjoittivat karjan jälkikasvun eteenpäin. Tämä osoittautui erittäin menestyväksi osaksi projektia ja monet ohjelmasta hyötyvät naiset ansaitsivat merkittäviä tuloja karjan myynnistä. Suuremmat tulot mahdollistivat lasten kouluunmenon, kotitalous- ja maanviljelytarvikkeiden oston sekä asuinremonttien tekemisen. Lisääntynyt hygienia muun muassa käsienpesupisteiden rakentamisen myötä vähensi kolera- ja ripulitapauksia kylissä.

Kaiken kaikkiaan Farmer’s Club-projekti onnistui vähentämään alueella koettua köyhyyttä. Maanviljelytuotanto helpottui uusien metodien myötä ja viljelmien monimuotoistaminen onnistui tuottaen perheille lisätuloa satojen myynnin kautta sekä monipuolistaen perheiden ruokavaliota.

4


UFF:N LOGISTIIKKA VÄHÄHIILISEMMÄKSI UFF:n kierrätyspalvelun toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksen logistiikka nojaa omaan kalustoon sekä sopimuskuljettajien panokseen. Kierrätyspalvelusta kertyy omalla kalustolla vuosittain kilometrejä lähes 950 000. Yhdistys on aloittanut polttoainekumppanuuden Nesteen kanssa. Kumppanuuden myötä UFF:n kalustossa otettiin käyttöön Neste MY uusiutuva diesel™-polttoneste, joka on valmistettu sataprosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Organisaatiolle, jonka koko toiminta-ajatus perustuu kestävään kehitykseen, on erittäin luonnollista käyttää innovatiivista, ympäristöystävällisempää polttoainetta. Neste My leikkaa organisaation kierrätyspalvelun kuorma-autojen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla. UFF:n ekologisempi logistiikka vahvistaa näin edelleen sitä ilmastovaikutusta, joka vaatteiden kierrättämisestä syntyy. UFF on Neste Oyj:n vuoden 2018 asiakkuusvideossa esiteltävä yhteistyötaho polttoainekumppanuuden vuoksi. Video kuvattiin vaatelajittelukeskuksessa sekä Frederikinkadun varainhankintamyymälässä ja siihen voi tutustua UFF:n kotisivuilta osoitteessa www.uff.fi.

UFF MUKANA MUOVIKASSISITOUMUKSESSA UFF haluaa vähentää muoviroskan päätymistä luontoon ja on sitoutunut tukemaan EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevien vähentämistavoitteiden saavuttamista. Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto ovat ilmaisseet Sitoumus 2050:ssä sovitut vähittäiskaupan vapaaehtoiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 2017 alusta alkaen kaikki muovikassit ovatkin olleet maksullisia UFF:n varainhankintamyymälöissä. Näin tavoitellaan muovikassien kokonaismenekin selkeää pudotusta. Muovikassien kokonaismenekki väheni UFF:n myymälöissä reilut 17 prosenttia vuoden 2017 aikana. UFF:n myymälöiden asiakkaille tarjotaan muovikassien vaihtoehtona kestokassia, joiden menekki onkin kasvanut vuoden kuluessa. Yhdistys jatkaa muovin aiheuttamista ympäristöhaitoista ja muovikassien vähennystavoitteesta tiedottamista sekä tavoittelee 25 prosentin vähennystä muovikassien kokonaismenekkiin vuoden 2016 lähtötasosta laskettuna.

5

UFF:N UUDET MUOVIKASSIT VALMISTETTU KIERRÄTYSMATERIAALISTA UFF:n uudet muovikassit on valmistettu lähes kokonaan kierrätysmateriaalista. ESSI Kiertokassi on ensimmäinen suomalainen kiertotalouskassi ja sille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkki. Lappeenrannan yliopiston ja Ympäristökeskuksen toteuttama OptiKassi-tutkimus osoitti, että jo 60 % kierrätysmateriaalia sisältävä kierrätysmuovikassi on ympäristölle paras vaihtoehto verrattuna muihin tutkimuksessa tutkittuihin kasseihin. UFF:n uudet ESSI Kiertokassit on valmistettu yli 90 %:sesti kierrätysmateriaalista. Niiden valmistamiseen on käytetty vähintään 45 % kotitalouksilta kerättyä muovipakkausjätettä. Suurin ostoskassien ympäristövaikutuksiin vaikuttava asia on kuluttajakäyttäytyminen. Kassia suositellaankin käytettäväksi mahdollisimman monta kertaa erilaisiin tarkoituksiin. Kun sitä ei enää voida kotona hyödyntää, kannattaa se kierrättää uusien kassien raakaaineeksi kierrätyspisteiden kautta. Silloin kassista tulee tuotteena hiilineutraali ja sen kierto jatkuu aina uudelleen.


LAHJOITUSKOHTEENA PUIDEN ISTUTTAMINEN MOSAMBIKIIN UFF:n varainhankintamyymälöiden asiakkailla on mahdollisuus tukea suoraan Mosambikin Nacalan Lastenapu-hanketta. Vuoden 2018 aikana kampanjan tuotoilla tuetaan muun muassa Nacalan puukannan elvyttämistä. Varainkeruukampanjan tuki on kohdistettu kokonaisuudessaan Nacalan alueella toimivaan Lastenapu-hankkeeseen. Lastenapu auttaa perheitä ylläpitämällä alueen esikouluja, antamalla hygieniaja terveysvalistusta, tiedottamalla koulutuksen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista.

Alueen kuiva maaperä on pahasti eroosion runtelema. Puiden avulla maaperään saadaan sidottua kosteutta, joka parantaa viljelysmaata. Nacalaan istutetaan myös hedelmäpuita ruokavaliota monipuolistamaan. 1 euron lahjoituksella voidaan istuttaa yksi puu. Hedelmäpuiden istuttaminen parantaa alueen ruokaturvaa monipuolistaen perheiden ruokavaliota. Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina mahdollisuus hankkia itselleen ja läheisilleen riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi. Kampanjoiden aikana varainhankintamyymälöiden asiakkaat pystyvät lahjoittamaan suoraan kohteeseen ilman erillisiä kuluja. Lastenapu-hanketta voi tukea myös Pivo-maksulla sekä tilisiirrolla. Lahjoituksen tekemiseen tarvittavat tiedot löytyvät uutiskirjeen takakannesta.

6


VAATELAHJOITTAJAT SUOSIVAT YLEISHYÖDYLLISIÄ KOHTEITA JA LAHJOITTAMISEN VAIVATTOMUUTTA UFF:n ja kumppaneiden Taloustutkimuksella teettämän vaatelahjoittajatutkimuksen mukaan yli 80 % suomalaisista kuluttajista lahjoittaa vaatteita vähintään satunnaisesti. Kaikkein säännöllisimmin vaatteita lahjoittavat naiset sekä kotitaloudet, joissa on lapsia. Vaatteita lahjoitetaan mieluiten yleishyödyllisille organisaatioille. Hyvin tärkeänä myös pidetään sitä, että lahjoituksen tuotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan tai hyväntekeväisyyteen. Lahjoittajien halu kierrättää ja olla mukana tekemässä kestävän kehityksen valintoja oli kaikkein tärkein peruste vaatelahjoituksen tekemiselle. Asia koettiin tärkeämmäksi mitä nuorempi henkilö ja pienituloisempi talous oli kyseessä. Lahjoituksen tuoton käyttöä yleishyödylliseen toimintaan tai hyväntekeväisyyteen korostivat muita useammin etenkin miehet, pääkaupunkiseudulla asuvat sekä ne, jotka lahjoittavat vaatteita säännöllisesti. Vaatelahjoittamiseen liittyvissä asioissa kaikkein tärkeimpänä asiana pidetään sitä, että lahjoituksen tekeminen on tehty helpoksi ja käytännölliseksi. Lähes yhtä tärkeää on se, että keräävä taho on luotettava. Tutkimukseen osallistujat lahjoittavat kaikkein useimmiten vaatteita UFF:lle ja SPR:n Konttiin. UFF:lle lahjoittaminen on erityisen suosittua pääkaupunkiseudulla asuvien ja 25-39-vuotiaiden keskuudessa.

Saajan tilinumero Saaja Maksaja

Nordea: Danske Bank:

Tutkimuksen tilasivat vaatekeräystä toteuttavat yleishyödylliset organisaatiot UFF, Fida ja Punaisen Ristin Kontti yhdessä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. UFF:n yleishyödyllisen ilmasto- ja globaalikehitystyön hyväksi toimivan vaatekeräyksen tunnistaa ympäri Suomea keräysastiassa selkeästi näkyvästä ohessa olevasta UFF:n logosta.

FI49 2001 1800 3905 39 FI37 8000 1571 0751 51

UFF, U-landhjälp från Folk till Folk i Finland rf

Haluan osoittaa tukeni Mosambikin Nacalan lastenapuhankkeelle (summa omavalintainen). Keräyslupanumero: RA/2017/1274

Viite: 610270 Allekirjoitus Tililtä - nro

Eräpäivä – TILISIIRTO

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.