Page 1

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland • Auttamisen iloa!

VUOSIKERTOMUS 2015


Sisällysluettelo Alkusanat................................................................................................................... 1 UFF:n toiminta, tavoiteet ja arvot .......................................................................... 2 Kehitysyhteistyötä kolme vuosikymmentä.............................................................3 Vaikuttamistyö .......................................................................................................... 4 Vastuullisuus ............................................................................................................. 5 UFF:n organisaatio .................................................................................................... 7 Ympäristöpalvelu ...................................................................................................... 8 Vaatteiden lajittelu uudelleenkäyttöön ................................................................. 10 Varainhankintamyymälät ........................................................................................ 11 Yritysyhteistyö ........................................................................................................... 12 Lahjoittaminen UFF:n kautta ................................................................................... 13 Tiedotus ja kansainvälisyyskasvatus .................................................................... 14 Kehitysyhteistyö ....................................................................................................... 16

Tukisummat hankkeittain .......................................................................... 17

Opettajakoulutus ........................................................................................ 18

Opetuksen laatu...........................................................................................18

Opettajakorkeakoulu.................................................................................. 18

Perusopetus ............................................................................................... 19

Ammatillinen koulutus .............................................................................. 20

Lastenapu ja yhteisökehitys .................................................................... 21

Viljelijäkoulutus .......................................................................................... 22

Biokaasu ..................................................................................................... 23

Globaali yhteistyöverkosto ..................................................................................... 24 Yhteystiedot ............................................................................................................. 25


Alkusanat Toimintavuoden 2015 aikana yhdistyksen panos ympäristön ja kehitysyhteistyön hyväksi oli kokonaisuudessaan noin 10,9 miljoonaa euroa. Se on seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2015 ympäristöpalvelu toimi 5,4 miljoonan suomalaisen kotipaikkakunnalla, jossa kierrätettiin yhteensä 13,3 miljoonaa kiloa vaatteita sekä muita kotitalouksien ja yritysten lahjoittamia tekstiilejä. Suomessa uudelleenkäyttöön kierrätetyt tekstiilit säästävät merkittävästi vettä, hiilipäästöjä sekä kemikaaleja. Yhdistys oli mukana kierrätystä ja kestävää kehitystä edistävissä hankkeissa niin kotimaassa kuin Pohjoismaiden ja EU:n keskuudessa.

painopiste oli edellisvuosien tapaan koulutuksessa, erityisesti maaseudun kouluihin suunnatussa opettajakoulutuksessa sekä maanviljelijöiden ja maaseudun asukkaiden toimeentulon kehittämishankkeissa. Kotimaassa yhdistys tarjosi helpon ja maksuttoman tavan kierrättää tarpeettomat tekstiilit, ja palveli asiakkaitaan 17 kierrätysvaatekaupan kautta. Ilmastotyössä – vaatteita kierrättämällä – ja globaalin kehityksen tukemisessa oli mukana käytännöllisesti katsoen koko Suomi. Lämpimästi kaikkia lahjoittajia, tukijoita, vapaaehtoisia, työntekijöitä ja tapahtumapäivien toteutukseen myötävaikuttaneita kiittäen, Virve Kivi, toiminnanjohtaja

Yhdistys tuki kehitysyhteistyötä maissa, joissa elää maailman köyhimpiä ihmisiä. Yhteistyön

1


UFF:n toiminta, tavoitteet ja arvot U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on riippumaton, vuonna 1987 perustettu, suomalainen yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suomalaisen ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan voimavaroja yhdistämällä aikaansaada kestävää kehitystä, joka samalla vähentää äärimmäistä köyhyyttä kehitysmaissa. Kotimaassa yhdistys tarjoaa ympäristöpalvelua, jonka avulla kotitalou­det ja yritykset voivat kierrättää tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Tuotteiden elinkaaren jatkaminen vähentää ilmastonmuutosta ja jätekuormaa. Toiminnan tuotoilla rahoitetaan kehitysmaissa koulutusta, jolla on pitkäkestoinen ja laaja-alainen kehitysvaikutus. Koulutushankkeiden lisäksi UFF tukee ympäristöön ja toimeentuloon liittyviä kehityshankkeita.

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti kotimaassa kehitysmaa-asioista. Tämä lisää tietoisuutta jokaisen henkilökohtaisista mahdollisuuksista toimia kestävän kehityksen ja koko globaalin maailman hyväksi. Tavoitteet Laatutavoite on vaikuttaa ilmastokehitykseen tarjoamalla kierrätystä ja vähentämällä globaalia köyhyyttä kehitysyhteistyöllä. Ympäristötavoitteena on käyttökelpoisten vaatteiden elinkaaren optimoitu jatkaminen sekä niiden tehokas hyödyntäminen. Arvot UFF:n käytännön toimintaa ohjaavat arvot ovat vastuullinen aktiivisuus yhteisössä, ekologinen ja taloudellinen kestävyys, terveys sekä tasa-arvo.

UFF:n tukemassa opetuksen laatua parantavassa hankkeessa Pohjois-Mosambikin Niassassa on edistetty tasaarvoa tyttöjen koulutuksen osalta. Tytöt lopettavat koulun usein jo toisella luokalla initaatioriittien yhteydessä, mutta hanke on onnistunut vakuuttamaan vanhemmat koulutuksen tärkeydestä. Hankkeen näkyvin tulos on lasten, myös tyttöjen, kasvanut määrä kouluissa.

2


Kehitysyhteistyötä kolme vuosikymmentä UFF:n toiminta käynnistyi Suomessa vapaaehtoisvoimin vuonna 1987, kun kourallinen talkoolaisia Marja Hedlundin luotsaamana toi Ruotsissa jo aiemmin toimineen konseptin Suomeen. Ensimmäiset vaatekeräysastiat sijoitettiin Helsinkiin, missä ihmisten auttamishalu yllätti kerääjät: keltaiset laatikot peittyivät nopeasti vaatevuorien alle, sillä keräystä luultiin kertaluonteiseksi. Vaatekeräys oli kuitenkin tullut jäädäkseen ja keltaiset laatikot tulivat pian tutuiksi pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualla maassa. Aluksi vaatteita lajiteltiin Vuosaaren telakan tiloissa. Ensimmäinen vaatelähetys Afrikkaan kehitysyhteistyön hyväksi tehtävään varainkeruutyöhön lastattiin Vuosaaren telakalla vuonna 1988. Suomen silloiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan kuului rahtituki, jota kohdennettiin myös vaatelahjoitusten toimituksiin.

Vuonna 1990, vain kolme vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen, asiakkaita palveli seitsemän käytettyjen vaatteiden varainhankintamyymälää Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lisäksi toiminta laajeni myös vaatekeräysalueen osalta. Vaatteiden myynnistä kerätyt varat ovat olleet keskeisin toiminnan rahoituksen muoto sekä ympäristöpalvelulle kotimaassa että kehitysyhteistyölle. 2000-luvun alussa UFF:sta oli kasvanut tunnettu brändi. Myymälät profiloituivat asiakaskunnan toiveita mukaillen ja tulivat tunnetuiksi tasokkaina kierrätysvaatemyymälöinä. Kierrätys sai kasvavaa huomiota yhteiskunnassa ja mediassa. 2010-luvulla yhdistys palvelee valtakunnallisesti ja vaatekeräyksestä sekä lahjoittamisesta on tullut osa suomalaisten arkea.

Liki kolme vuosikymmentä Suomessa jatkunut vaatekierrätyksen ja kehitysyhteistyön yhdistävä kansalaistoiminta on saanut aikaan ennätysmäisen auttamisen mittakaavan; mukana ovat miljoonat suomalaiset lahjoittajat ja sadattuhannet aktiiviset kehitysmaiden kansalaiset. Heidän kauttaan toiminnan globaali kehitysvaikutus ulottuu miljooniin ihmisiin maailman köyhimmissä maissa.

3


Vaikuttamistyö Vuonna 2015 UFF toi esiin ympäristö-, kehitysja yleishyödyllisen sektorin asioita erilaisissa tapahtumissa, vaikuttamistyöryhmissä ja isännöimässään Humana-päivän Ilmastotalkootyritysseminaarissa. Yhdistys osallistui vuonna 2015 Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Texjäte-hankkeeseen, jossa arvioitiin tekstiilijätteeseen liittyviä mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä toimenpideehdotuksia kierrätyksen edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa analysoitiin tekstiilin kierrätykseen liittyviä ympäristö-, kustannus- ja sosiaalisia vaikutuksia.

sitouttamaan alan toimijat vapaaehtoiseen toimintajärjestelmään, joka parantaa kaikkien Pohjoismaiden tekstiilikierrätystä. UFF vaikutti aiempia vuosia enemmän kehitysyhteistyöhankkeillaan vammaisten osallistamiseen; useat hankkeet ottivat käyttöön vammaiskiintiöt. Kehittyvien maiden vammaisiin liittyvissä asioissa yhdistyksen pääyhteistyökumppani on kansainvälisesti toimiva Vammaiskumppanuus ry, joka myös myönsi UFF:lle palkinnon vammaisten osallistamisesta kehitysyhteistyöhankkeissa.

Tekstiilin tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvää vaikutustyötä tehtiin paitsi kotimaassa, myös yhteistyössä Pohjoismaisen ministerineuvoston kanssa. UFF oli mukana kaksivuotisessa pohjoismaisessa tekstiilihankkeessa, jossa pyrittiin

UFF tukee Mosambikin Chimoiossa opetta­ jaopistoa, jossa opiskelee myös vammaisia ihmisiä. Abelille elämä Mosambikissa ei vammaisuudesta johtuen ole ollut helppoa. Hänelle tulikin yllätyksenä, että opettajaopistoon otetaan myös vammaisia opiskelijoita. Omaan vammaansa Abel suhtautuu huumorilla, mutta maansa tulevaisuuteen vakavuudella – haasteina hän näkee erityisesti opettajapulan ja perusopetuksen valtavat luokkakoot.

4


Vastuullisuus UFF huolehtii ympäristö­-, sosiaalisesta- ja taloudellisesta vastuusta. Niiden toteuttamiseen on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja ympäristöohjelma.

Ympäristöpalvelu tavoitti 5,4 milj. suomalaista.

Ympäristövastuu UFF:n kierrätystoiminta tukee ympäristön kestävyyttä vähentämällä jätekuormaa, pienentämällä ympäristörasitusta ja lisäämällä tuotteiden uudelleenkäyttöä. Kuluttajalle kierrätyspisteiden käyttö on maksutonta. Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan myös kehitysyhteistyöhankkeissa, jotka perustuvat paikallisten yhteisöjen voimavarojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

. 14000

Ympäristöpalvelun astia-jajakeräysmäärä keräysmäärä Ympäristöpalvelun astia-

Ympäristöpalvelun tavoittamat suomalaiset Ympäristöpalvelun tavoittamat suomalaiset 6000

12000

6 milj.

10000

5 milj.

8000

4 milj.

6000

3 milj.

4000

2 milj.

2000

1 milj.

Ympäristöpalvelun tavoittamat suomalaiset

5000 4000 3000 2000 1000 0 2010

0 2010

2011

2012

2013

Ympäristöpalvelu, kerätty vaatetonni

2014

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Vaatekeräysastioita, kpl

Sosiaalinen vastuu globaalisti ja Suomessa UFF:n kehitysyhteistyö on yhdistyksen perustamisesta lähtien vaikuttanut äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elämään koulut­tamalla, työllistämällä, parantamalla ruokaturvaa sekä perheiden taloudellista tilannetta Afrikassa ja Intiassa. Vuonna 2015 UFF tuki 34 aktivoivaa kehitys­yhteistyöhanketta. Vuoden 2015 lopussa UFF:n palveluksessa työskenteli 235 henkilöä. Yhdistyksellä on työhyvinvointiohjelma, joka on kehitetty tukemaan työssä jaksamista ja työturvallisuutta. Työsuhteiden keskimääräinen kesto oli 6,2 vuotta ja vakituisessa työsuhteessa työskenteli 95 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön määrävuoden vuoden lopussa Henkilöstömäärä lopussa 250 200 150 100 50 0 2011

2012

2013

2014

2015

Henkilöstö vuoden lopussa

5


UFF:n tuotot UFF:n tuotot ja kehitysyhteistyötuet 2015ja kehitysyhteistyötuet 201 12 %

12 %

Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu UFF:lla merkitsee ennakoivaa riskienhallintaa, huolellista toiminnan sekä kannattavuuden suunnittelemista ja seurantaa. Tuloksellisuus mahdollistaa ympäristöpalvelun ja kehitysavun kestävän toteuttamisen.

UFF:n varainhankinta 88% UM:n hanketuki 12%

Varainhankinnan lähteet 88 %

88 %

UFF on ollut laatimassa Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) ry:n ohjeistusta hyvästä hallintotavas 2015 2014 ta sekä noudattaa vastuullisen varainhankinnan UFF:n varainhankinnan tuotot UM:n tuki hankkeille UFF:n varainhankinnan tuotot UM:n tuki hankkeille UFF:n varainammatillisia arvoja ja periaatteita. Yhdistys on hankinnan tuotot 13 744 441,43 13 150 464,62 myös mukana yleishyödyllisten organisaatioiden UM:n tuki hankkeille 1 767 424,00 1 860 716,82 toimintaedellytysten ja lainsäädännön kehittämisSuoralahjoitukset 47 768,00 47 783,70 UFF:n tuottojenRahoitustuotot käyttö 2015 70,00 hankkeissa. 4 098,15

UFF:n tuottojen käyttö192015 Muut tuotot 312,57 32 713,35 1 % UFF toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja Yhteensä 15 579tuottojen 016,00 15 095 776,64 UFF:n käyttö 2015 1% rapor­toi taloudellisista tunnusluvuistaan. Monenkeskisen yhteistyön edellytys on avoin viestintä, selkeä dokumentaatio ja ohjeistus sekä luotetta31 % vasti järjestetty valvonta.

1%

25 % 31 %

25 %

25 % Myymälä 43% Yhdistyksellä ja sen yhteistyökumppaneilla on 31 % Ympäristöpalvelu 31% korruption vastainen toimintaperiaate, sisäisen varojen käyttö ja tuki Kehitysyhteistyö 25% valvonnan rutiinit sekä paikallinen ja kansainyleishyödyllisiin kohteisiin 43 Globaalitiedotus % 1% välinen tilin- ja toiminnantarkastus. Hankkeista 43 % teetetään sisäisten tarkastusten lisäksi myös 43 % ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiä vaikuttavuus- ja tehokkuusarviointeja. Tilintarkastuksissa Kehitysyhteistyö Ympäristöpalvelu ja arvioin­neissa käytetään päteviä ja arvostettuja Ympäristöpalvelu kansainvälisiä asiantuntija ­tahoja. Kehitysyhteistyö Globaalitiedotus Hyväntekeväisyysmyymälät 2015 2014 Ympäristöpalvelu Hyväntekeväisyysmyymälät Kehitysyhteistyö Globaalitiedotus Kehitysyhteistyö 3 955 174,75 3 757 961,33 Hyväntekeväisyysmyymälät Globaalitiedotus Ympäristöpalvelu 6 765 209,23 6 236 861,26 Myymälät 4 923 626,79 5 110 632,96 Rahoituskulut 14 124,46 18 626,11 Globaalitiedotus 161 330,68 155 927,71 Yhteensä 15 819 465,91 15 280 009,37

6


UFF:n organisaatio Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenten muodostama vuosikokous. Jäseneksi voivat hakea kaikki yhdistyksen toiminnasta, ilmastosta, kierrätyksestä ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet. Jäsenten muodostama vuosikokous valitsee hallituksen. Päivittäisestä toiminnasta vastaa hallituksen nimittämä toi­minnanjohtaja ja vastuualueiden päälliköt.

Vuoden 2015 hallitus • Örjan Österdal, hallituksen puheenjohtaja • Riitta Tamminen, hallituksen varapj. • Jesper Wohlert, hallituksen jäsen • Helle Lund, hallituksen jäsen • Kaj Pihl, hallituksen jäsen Toiminnanjohtaja • Virve Kivi

Yhdistyksen jäsenet

Hallitus

Toiminnanjohtaja Operatiivinen päällikkö Keräys

Lajittelu

Myymälät

keräys kuljetus asennus huolto

lajittelu laadunvalvonta toimitukset

myymälät nettikauppa markkinointi

Kumppanuustoiminta kehitysyhteistyö yritysyhteistyö viestintä globaalikasvatus

Tukitoimet: henkilöstö- ja taloushallinto

Yhdistyksen toiminnan osa-alueet: • ympäristöpalvelu, vaatekeräys ja kierrätys uudelleenkäyttöön • kehitysyhteistyö kouluttamalla sekä parantamalla kehittyvien maiden ruokaturvaa • kehitysyhteistyötiedottaminen

7


Ympäristöpalvelu Vaatekeräys UFF:n ympäristöpalvelu tarjoaa suomalaisille helpon ja maksuttoman tavan kierrättää itselle tarpeettomaksi jääneet vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit. Vaatemyynnin tuotoilla katetaan kotimaan ympäristöpalvelu sekä tuetaan kehitysyhteistyötä eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. UFF:n vaatekeräys toimii yleisiin kierrätyspisteisiin sijoitettujen keräys­astioiden kautta. Lisäksi yhdistyksen myymälät ottavat vastaan lahjoituksia. UFF myös noutaa kierrätettäviä tekstiilejä suoraan yrityksiltä sekä yksityishenkilöiltä, ja järjestää erilaisia keräys­tempauksia ympäri Suomea. UFF:n keräyspisteet on sijoitettu siten, että ne ovat mahdollisimman helposti tavoitettavissa. Keräysastiat tyhjennetään viikoittain, vilkkaimmilla paikoilla useamminkin.

Vaatekeräyspalvelu tavoitti vuonna 2015 yli 5,4 miljoonaa suomalaista heidän omilla asuinpaikkakunnillaan 276 kunnassa. Keräyspisteitä oli 1431 ja keräysastioita oli yhteensä 2934 kappaletta. Vaatekeräyspaikkojen sijainnit löytyvät UFF:n verkkosivuilta: www.uff.fi/kierratyspisteet/php. Vuonna 2015 kokonaiskeräysmäärä oli 13 294 606 kiloa. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 10 prosenttia. Koko toimintansa aikana yhdistys on huolehtinut yli 136 miljoonan vaatekilon kierrätyksestä Suomessa.

Suomi: • UFF:n vaatekeräyspalvelu Yht. 5 400 000 suoraa hyötyjää

Yksi uudelleenkäytetty T-paita säästää: • vettä 3800 litraa • hiilidioksidipäästöjä 7 kg • torjunta-aineita 500 grammaa Luonnonvarojen kestävä käyttö hillitsee ilmastonmuutosta ja auttaa siten koko maapalloa. Ilmastonmuutoksen haittavaikutukset koskettavat eniten kaikkein köyhimpien maiden asukkaita.

8


Yhdistyksen kotimaan kierrätyspalvelu rahoitetaan omakustanteisesti ilman valtion tai muiden tahojen tukia. Vuonna 2015 UFF käytti kierrätyspalvelun tuotantoon toimialueellaan noin 1,3 euroa asukasta kohti. Tekstiilien ke­räys ja kerätyn materiaalin käytön optimointi lisää uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentää jätteen syntymistä. Kaikki vaatteiden kierrätys vähentää energian ja luonnonvarojen kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä. Jotta uudelleenkäyttöön ohjautuisi vuosittain mahdollisimman paljon tekstiiliä, UFF tiedottaa aktiivisesti uusista keräyspaikoista sekä vaatekierrätyksen hyödyistä. Keräyspisteverkostoa ja yksittäisten keräyspisteiden käyttöastetta seurataan jatkuvasti toimivan ja kustannustehokkaan keräyspalvelun mahdollistamiseksi.

UFF:n kautta kierrätettävät tuotteet Yhdistyksen toimintaprosessi on rakennettu sellaisenaan uudelleenkäytettävien tekstiilien ja muiden kulutustuotteiden kierrättämiseen. Jotta kierrätykseen lahjoitettavat tuotteet säilyvät puhtaina ja kuivina käsittelyvaiheiden ajan, tulee ne pakata suljettuihin muovipusseihin. Kaikkia tuotekategorioita voidaan lahjoittaa jokaiseen UFF:n keräyspisteeseen ja -astiaan. Yhdistys huolehtii uudelleenkäyttöön sellaisenaan käyttökelpoiset: • naisten, miesten ja lasten sisä- ja ulkovaatteet • jalkineet • laukut • asusteet • kodintekstiilit • urheiluvälineet • lelut

Kehitysyhteistyön lisäksi UFF tukee materiaalilahjoituksin myös satunnaisesti kotimaan avustusorganisaatioita. Vuonna 2015 yhdistys ohjasi Tukikummit-säätiön kautta luistimia suomalaisille vähävaraisille perheille. Luistimet toimitettiin niitä tarvitseville diakonia- ja perhetyön kautta. Mukana toiminnassa olivat Oulun, Pudasjärven, Turun, Porin ja Tampereen seurakunnat.

9


Vaatteiden jatkokäyttö vuonna 2015 Materiaalin kierrätys 5% Varainhankinta myymälät 5 % vuonna 2015 Vaatteiden jatkokäyttö Energiajae Materiaalin kierrätys 4 % 5% Varainhankinta myymälät Vaatteiden jatkokäyttö vuonna 2015 5% Huolellinen lajittelu mahdollistaa vaatteidenLahjoituksetVaatteiden afrikkaan jatkokäyttö vuonna 2015 Materiaalin kierrätys Energiajae 5jatkokäyttö % jatkokäytön optimoinnin. Yhdistykselle lahjoiteVaatteiden vuonna 2015 5% 4% Varainhankinta myymälät tut vaatteet ohjataan keräyksen jälkeen 5% 5% 5 % lajitelMateriaalin kierrätys 4% tavaksi ja pakataan jatkokäyttöön myymälöissä 5 % Energiajae Lahjoitukset afrikkaan Varainhankinta myymälät Vaatteiden jatkokäyttö vuonna 2015 4 % myytäväksi, tukkumyyntiin tai Afrikkaan yhteis5% 5% 5% Materiaalin kierrätys työjärjestöjen varainhankinnan avuksi. AfrikasEnergiajae 5% Lahjoitukset afrikkaan 4 %myymälät Varainhankinta sa vaatteet vastaanottava hyväntekeväisyysjär5% 5 % jestö myy tuotteet omissa kierrätysvaatteiden tukkumyynti 81% Energiajae Lahjoitukset afrikkaan myyntipisteissään tai tukkumyyntinä, jolloin 4% lahjoitukset Afrikkaan 5% 81% 5% myös paikallisia pienyrittäjiä työllistyy. energiajäte 4%

Vaatteiden lajittelu uudelleenkäyttöön

UFF:n myymälät 5% materiaalikierrätys 5%

Lahjoitukset afrikkaan

Kaikki kerätty materiaali ohjataan niille par5% haiten soveltuvaan jälleenkäyttötarkoitukseen. Vuonna 2015 sellaisenaan uudelleenkäyttöön voitiin ohjata 91 prosenttia kokonaiskeräys­ määrästä. Jätteeksi luokiteltavat tuotteet, joita oli noin neljä prosenttia, ohjattiin energianpolttoon. Materiaalina kierrätettiin noin viisi prosenttia.

Suomi: • uudelleenkäyttöön Yli 13 000 000 kg vaatteita

Tukkumyynti

Tukkumyynti

Lahjoitukset afrikkaan

Lahjoitukset afrikkaan

Energiajae

UFF:lla Tukkumyynti Tukkumyynti

Tukkumyynti

10

Lahjoitukset afrikkaan Lahjoitukset afrikkaan

Lahjoitukset afrikkaan

Tukkumyynti Energiajae 81 %

Tukkumyy 81 %

Varainhankinta myymälät

Tukkumyynti 81 % Varainhankinta myymälät Materiaalin kierrätys Tukkumyynti 81 % lajittelukategorioita on noin

Energiajae Varainhankinta 25. Lahjoitukset käyvätmyymälät ensin läpi Materiaalin kierrätys Tukkumyynti raakalajittelun, jonka 81 jälkeen osa % Energiajae Varainhankinta myymälät tuotteista tarkastetaan vielä yk- Materiaalin kierrätys

sityiskohtaisemmin. Lajittelussa tarkastetaan tuotteiden kunto ja Energiajae Varainhankinta myymälät Materiaalin kierrätys käyttötarkoitus, jonka perusteella ne ohjataan parhaiten sopiviin jälleenkäyttötarkoituksiin.


Varainhankintamyymälät UFF:n kotimaan myymälät tarjoa­vat suomalaisille kuluttajille järkevän hintaisen, eettisen ja ekologisen ostoskanavan, joista ostamalla voi tukea ympäristötyötä kotimaassa ja kehitysyhteistyötä eteläisessä Afrikassa sekä Intiassa. Suomalaisten tietoisuus ja tahto suosia vastuullisia valintoja näkyy UFF:n myymälöissä vuosi vuodelta kasvavina asiakasvirtoina sekä tyytyväisinä asiakkaina. Myymälöiden valikoimiin kuuluu kierrätettyjä sisä- ja ulkovaatteita, kenkiä, laukkuja, asusteita, kodintekstiileitä, urheiluvälineitä ja leluja. Valikoimaa on koko perheelle. Myymälöiden mallisto vaihtuu useita kertoja vuodessa ja se vastaa aina kuluvaa vuodenaikaa. Uusia tuotteita täydennetään myymälöihin päivittäin. Myymälöissä on tarjolla käyttövaatteita, harvinaisuuksia, merkkituotteita ja vintage-löytöjä eri vuosikymmeniltä.

Myymälöissä on saatavilla yhdistyksen julkaisut ja tietoa UFF.n tukemista kehitysyhteistyöhankkeista. Vuonna 2015 yhdistyksellä oli 17 myymälää, joista yksi oli nettikauppa ja loput olivat kauppakeskus- tai kivijalkamyymälöitä. Myymälät sijaitsivat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Yhdistyksen nettikauppa löytyy osoitteesta www.uff.fi.

Suomi: • myymälöissä Noin 771 000 asiointikertaa

Iso Roobertinkadun myymälässä järjestettiin vuoden 2015 Humana-päivän yhteydessä kanta-asiakasilta. Kierrätysmuodista kiinnostuneille asiakkaille tarjottiin tietoa kehitysyhteistyöstä ja kotimaan kierrätyksestä svengaavan musiikin tahdissa, jota esitti Niko ”Neekoh” Helenius. Illan juonsi muodin asiantuntija Teuvo Loman, joka on jo usean vuoden ajan tuonut esiin eettistä kuluttamista UFF:n tapahtumissa.

11


Yritysyhteistyö Yhdistys tarjoaa yrityksille monipuolisen valikoiman yritysvastuun toimintamahdollisuuksia, joiden avulla voidaan muun muassa vähentää jätekuluja ja samalla lisätä kehittyvien maiden ihmisten hyvinvointia. Yritysyhteistyömuotoja on useita, ja ne perustuvat osapuolten yhteiseen arvonlisään. Vuonna 2015 yhdistyksen yritysvaatekeräyspalvelussa yrityksillä oli mahdollisuus kierrättää poistotekstiilinsä UFF:n kautta vastuullisesti ja ekologisesti kestävästi, ja samalla tukea kehitysyhteistyötä. Yhteistyömallissa yhdistys esimerkiksi ohjaa yrityksiltä saadut poistomallistot Afrikkaan, jolloin ne eivät jää yrityksen kotimaan markkina-alueelle. Yritysvaatekeräyksen piiriin kuuluu kauppakeskuksia, useita myymäläketjuja, noin sata myymälää ja tekstiilituotteiden valmistajia.

Muita vuoden 2015 yritysyhteistyön tapoja olivat tietotaidon jakaminen Humana-päivään liittyneessä Ilmastotalkoot ja tulosjohtaminen -seminaarissa, yhteiset ympäristötapahtumat ja keräystempaukset, materiaa­lilahjoitukset ja tapahtumasponsorointi sekä resurssien yhdistäminen toiminnan monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia myös henkilöstön yhteisvastuutyöhön, suoriin rahalahjoituksiin kehitysyhteistyön tueksi sekä tuotepilotointiin tai -yhteistyöhön kotimaassa ja kehittyvissä maissa. Suomi: • yritysvaatekeräys Yht. 101 toimipaikkaa

UFF:n yritysyhteistyön kumppani Gasum lahjoitti vuonna 2015 joulukorttirahat UFF.n tukemaan biokaasuhankkeeseen Intiaan. Näin joulutervehdys kohdistui juuri sinne, missä sitä todella tarvittiin. Biokaasuhanke toteutetaan Intiassa erittäin köyhillä alueilla, jotka usein ovat kokonaan sähköverkon ulkopuolella. Biokaasun avulla perheet saavat energiaa ruoan valmistukseen ja valaistukseen.

12


Lahjoittaminen UFF:n kautta Vuonna 2015 suomalaiset tukivat UFF:n kautta ilmasto- ja kehitysyhteistyötä lukemattomia kertoja. Vaatelahjoitukset olivat muiden vuosien tapaan suosituin lahjoitusmuoto. Vaateke­ räyspisteitä oli noin 5,4 miljoonan suomalaisen kotipaikkakunnalla ja vaatteita lahjoitettiin yli 13 miljoonaa kiloa. Kierrätyspisteiden lisäksi vaatelahjoituksia kerättiin yhdistyksen omissa myymälöissä sekä tapahtumien yhteydessä.

Yhdistyksen kehitysyhteistyötä tuki vuonna 2015 noin 400 Lastenlähettiläs-lahjoittajaa, jotka kuukausittaisella tukisummallaan auttoivat joko Mosambikin Nacalassa toimivaa Lastenapuhanketta tai Intian Rajasthanin slummikoulujen toimintaa. Suorat rahalahjoitukset kohdistettiin vuonna 2015 kuukausilahjoitusten tapaan Mosambikin Lastenapuhankkeeseen tai Intiaan slummilasten kouluihin.

Myymälöiden asiakkaat osoittivat tukensa kehitysyhteistyölle paitsi ostamalla kierrätystuotteita, myös osallistumalla myymälöissä järjestettäviin varainkeruukampanjoihin. Vuonna 2015 myymälöissä kerättiin kuudessa kampanjassa varoja Mosambikiin esikoulujen kunnostamiseen, koulutarvikkeiden hankkimiseen, puiden istuttamiseen ja käymälöiden rakentamiseen.

Ympäri Suomea sijoitettujen keräyslippaiden kautta suomalaiset tukevat Intian slummilasten koulutusta. Vuonna 2015 UFF:n lippaita oli ravintoloissa ja myymälöissä noin 500 kappaletta. Keräykseen oli mahdollisuus osallistua myös vapaaehtoisella työpanoksella keräämällä rahaa tai tekemällä sopimuksia uusien lipaspaikkojen kanssa.

Vuonna 2015 myymälöissä kerättiin rahaa muun muassa Mosambikin Nacalan puukannan elvyttämistä varten. Puiden avulla maaperään saadaan sitoutettua kosteutta, mikä vähentää eroosiota ja parantaa viljelymaata. Puista saadaan kuumalle alueelle myös kipeästi kaivattuja varjoalueita ja hedelmäpuut monipuolistavat ruokavaliota. Varainkeruukampanja on osa alueella toimivaa Lastenapu-hanketta.

13


Tiedotus ja kansainvälisyyskasvatus UFF tiedottaa toiminnastaan, kehitysyhteistyöstä ja kehityshankkeiden kohdemaista myymälöissä, tapahtumissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, omissa julkaisuissa sekä median välityksellä. Yhdistys julkaisee uutiskirjeitä kantaasiakkaille ja kuukaisilahjoittajille sekä sähköisesti että painettuna. Lisäksi UFF on mukana erilaisissa yleisötapahtumissa, kuten Maailma kylässä -festivaaleilla ja eko-päivillä. Kehitysyhteistyöstä tiedottaminen sekä kansainvälisyyskasvatustyö kotimaassa on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Kestävän kehityksen ja kehittyvien maiden asioita tuodaan osaksi suomalaisten arkipäivää.

paikallislehdistöä ja jätehuoltoyhtiöiden omia julkaisuja. UFF:n verkkosivuilla vieraili vuonna 2015 yli 427 716 kävijää. Verkkosivuilta löytyy keräyspisteiden sijainnit, ohjeet vaatteiden kierrättämiseen, myymälöiden yhteystiedot, yhdistyksen ajankohtaiset asiat,­yrityskumppaneille suunnatut uutiset sekä kehitysyhteistyöhankkeiden kuulumiset. Vuonna 2015 yhdistyksen verkkosivuilta etsittiin eniten tietoa keräyspisteistä ja myymälöistä. Sivuilta löytyy myös UFF:n nettikauppa, josta voi tilata vaatteita sekä asusteita, naisille ja miehille.

Vuonna 2015 yhdistys viesti keräyspalvelun laajennuksista, kierrättämisen hyödyistä sekä kehitysyhteistyöstä myös yhteistyössä jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Viestintäkanavina käytettiin

Vuonna 2015 UFF:n uutiskirjeessä kerrottiin muun muassa Mosambikin opetushankkeesta, jonka yhteydessä on vahvistettu myös vanhempainyhdistyksen roolia. Sen jäsenet kiertävät kylissä puhumassa koulutuksen tärkeydestä ja valvovat, ettei lasten koulunkäynti keskeydy ennenaikaisesti. Vanhempainyhdistykset järjestävät kouluille liikunta- ja kulttuuritoimintaa sekä säännöllisiä välipaloja. 14


Kaikilla on oikeus ja vastuu! Vuonna 2015 UFF toteutti kotimaassa nuorille suunnatun kansainvälisyyskasvatukseen liittyvän Kaikilla on oikeus ja vastuu! -tiedotushankkeen, jonka rahoituskumppanina oli Suomen ulkoasiain­ministeriö. Hankkeessa lapset ja nuoret saivat tietoa ihmisoikeusasioista ja käsittelivät oikeudenmukaisuutta sekä ihmisten mahdollisuuksia ja vastuita. Hankkeen kohderyhmänä olivat peruskouluikäiset lapset ja nuoret sekä heidän parissaan kasvatustehtävissä toimivat aikuiset. Kaikilla on oikeus ja vastuu! -hankkeen työpajat toteutettiin peruskouluissa, nuorisotaloissa sekä lapsia ja nuoria tavoittavissa tapahtumissa. Työpajoissa lapset ja nuoret tutustuivat ohjatusti kehitysyhteistyöhön sekä ihmisoikeuksiin ja keskustelivat aiheesta sekä yksilön että globaalista

näkökannasta tarkasteltuna. Pajoissa yhdistyi luontevasti käsillä tekeminen, ryhmätyöskentely sekä käsiteltävä aihe. Suosituimpia pajoja olivat T-paitapajat, joissa kierrätyspaidoille painettiin ihmisoikeuksiin liittyviä iskulauseita ja kuvia sekä käsinukkepajat, joissa tehtiin kierrätysmateriaaleista käsinukkeja. Kierrätysmateriaalien käyttö herätti varsinaisen aiheen ohella paljon keskustelua siitä, miten kierrätysmateriaalien suosiminen vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Pajoissa syntyneet ajatukset ja luomukset ihastuttivat oivaltavuudellaan kaikkia niihin osallistuneita.

Suomi: • Kaikilla on oikeus ja vastuu! -hanke Tavoitettu yht. 6 000 hlö

Kaikilla on oikeus ja vastuu! -hankeessa tehtiin yhteistyötä Keravan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Keravan keskustassa järjestetyssä Asunnottomien yön ulkotapahtumassa UFF piti kierrätysaskartelupajaa ja banderollipajaa, jossa osallistujat maalasivat kankaille asioita, joihin kaikilla tulisi olla oikeus. Tapahtumasta koostettiin myös video, jonka voi katsoa YouTubessa.

15


UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna euroa UFF:n kehitysyhteistyötuki 20152015 euroa lastenapu javuonna lastenapu ja yhteisökehitys yhteisökehitys peruskoulutus peruskoulutus ammatillinen ammatillinen 3% 3% 4% 4% koulutus koulutus

Kehitysyhteistyö 6% 6% biokaasuja biokaasuja ympäristöhankkeet ympäristöhankkeet 5% 5%

UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2015 euroa lastenapu ja

yhteisökehitys peruskoulutus ammatillinen 3% 4% opettajakoulutus opettajakoulutus koulutus 36 % 36 % 6 % UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2015 euroa lastenapu ja biokaasu- ja yhteisökehitys korkeakoulutus ympäristöhankkeet peruskoulutus korkeakoulutus 3% opettajakoulutus 5 % ammatillinen4 % 9% 9% koulutus 36 % 6% biokaasu- ja korkeakoulutus UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2015 euroa ympäristöhankkeet lastenapu ja 9 %5 % opettajakoulutus yhteisökehitys UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2015 euroa lastenapu ja peruskoulutus 36 % ammatillinen 3 % yhteisökehitys perusopetuksen 4 % peruskoulutus perusopetuksen koulutus ammatillinen 3% laadunparantaminen laadunparantaminen 4% korkeakoulutus 6 % koulutus 13 % 13 % biokaasuja 9% 6% ympäristöhankkeet biokaasuja UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2015 euroa perusopetuksen lastenapu ja opettajakoulutus 5 % ympäristöhankkeet maanviljelijäkoulutus maanviljelijäkoulutus laadunparantaminen yhteisökehitys 36 % opettajakoulutus peruskoulutus 5% 24 % 324%% 13 % ammatillinen UFF:n kehitysyhteistyötuki vuonna 2015 euroa 36 % 4% lastenapu ja opettajakoulutus maanviljelijäkoulutus opettajakoulutus koulutus maanviljelijäkoulutus korkeakoulutus yhteisökehitys 6 % peruskoulutus perusopetuksen perusopetuksen 9ammatillinen %laadunparantaminen perusopetuksen laadunparantaminen korkeakoulutus 3korkeakoulutus % maanviljelijäkoulutus biokaasu-korkeakoulutus ja 4% laadunparantaminen koulutus 9 % 24 % biokaasuja ympäristöhankkeet ammatillinen koulutus ympäristöhankkeet biokaasuja ympäristöhankkeet ammatillinen koulutus 13 % 6 % 5% opettajakoulutus maanviljelijäkoulutus opettajakoulutus peruskoulutus lastenapu ja yhteisökehitys peruskoulutus lastenapu ja yhteisökehitys biokaasu- ja 36 % perusopetuksen laadunparantaminen korkeakoulutus ympäristöhankkeet maanviljelijäkoulutus opettajakoulutus 5% biokaasuja ympäristöhankkeet ammatillinen koulutus korkeakoulutus 24 % 36 % perusopetuksen 9% peruskoulutus lastenapu ja yhteisökehitys laadunparantaminen opettajakoulutus maanviljelijäkoulutus perusopetuksen 13 %laadunparantaminen korkeakoulutus perusopetuksen laadunparantaminen korkeakoulutus 9% 13 % biokaasu- ja ympäristöhankkeet ammatillinen koulutus maanviljelijäkoulutus peruskoulutus lastenapu ja yhteisökehitys 24 %maanviljelijäkoulutus perusopetuksen opettajakoulutus maanviljelijäkoulutus 24 % laadunparantaminen opettajakoulutus maanviljelijäkoulutus laadunparantaminen korkeakoulutus 13perusopetuksen % perusopetuksen laadunparantaminen biokaasu- japerusopetuksen ympäristöhankkeet ammatillinenkorkeakoulutus koulutus laadunparantaminen 13 % biokaasu- ja ympäristöhankkeet koulutus maanviljelijäkoulutus peruskoulutus lastenapu jaammatillinen yhteisökehitys 24 % lastenapu ja yhteisökehitys peruskoulutus

Vuonna 2015 UFF rahoitti 34 kehitysyhteistyöhanketta, jotka sijaitsivat Angolassa, Malawissa, Mosambikissa, Sambiassa, Kongo DR:ssa, Namibiassa ja Intiassa. Yhdistyksen kehitysyhteistyötuen määrä oli 3 706 808 euroa. Summa koostuu vaatemyynnin tuotoista, lahjoituksista, EU-tuesta sekä ulkoasiainministeriön hanketuesta, jota vuonna 2015 käytettiin 1 718 864 euroa. Vaateavustuksia UFF lähetti Mosambikiin ja ­Malawiin kumppanijärjestöjen varainhankinnan tueksi yhteensä 749 808 kiloa. Afrikan maaseutukylissä ja kyläyhteisöissä sekä Intiassa ruohonjuuritasolla toimivat hankkeet kohdistuvat alueiden köyhimpien asukkaiden hyväksi. Koulutuksen, ruokaturvan ja talou­dellisen toimeentulon edistämiseksi tehtävä työ luo uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla niitä on kaikkein vähiten. opettajakoulutus

UFF:n tuki kehitysyhteistyöhön vuonna 2015 Opettajakoulutus 36 % Maanviljelijäkoulutus 24 % Opetuksen laadun kehittäminen 13 % Korkeakoulutus 9 % Ammatillinen koulutus 6 % Biokaasu ja ympäristö 5 % Peruskoulutus 4 % Lastenapu ja yhteisökehitys 3 %

Afrikka, Intia: • suorat hankkeisiin osallistujat Yht. 53 000 hyötyjää Afrikka, Intia: • välilliset hankkeisiin osallistuja maanviljelijäkoulutus Yht. 360 000 hyötyjää maanviljelijäkoulutus

% perusopetuksen laadunparantaminen 24 korkeakoulutus opettajakoulutus maanviljelijäkoulutus biokaasu- ja ympäristöhankkeet ammatillinen koulutus perusopetuksen laadunparantaminen korkeakoulutus peruskoulutus lastenapu ja yhteisökehitys biokaasu- ja ympäristöhankkeet ammatillinen koulutus peruskoulutus

lastenapu ja yhteisökehitys

Vuonna 2015 UFF tuki 34 kehitysyhteistyöhanketta eteläisessä Afrikassa ja Intiassa. UFF:n tukemat hankkeet painottuvat opetussektorille perusopetuksen ja viljelijäkoulutuksen pariin. Hankkeet ovat pitkän tähtäimen aktivoivia tukiohjelmia, joiden tarkoitus on antaa paikallisille valmiuksia selviytyä paremmin arjesta haastavissa olosuhteista.

16


Tukisummat hankkeittain vuonna 2015

Opettajakoulutus, opettajaopistot UFF:n tuki UM:n ja EU:n tuki 1. Kuando Kubango, Angola 31 214 160 995 2. Haryana ja Uttar Pradesh, Intia 71 797 3. Dowa, Malawi 159 143 4. Mzimba, Malawi 53 048 5. Chimoio, Mosambik 65 572 336 295 6. Macuse, Mosambik 102 945 7. Maputo, Mosambik 91 507 8. Nacala, Mosambik 37 747 9. Nametil, Mosambik 36 603 10. Nhamatanda, Mosambik 45 754 11. Tete, Mosambik 45 754 12. Mkushi, Zambia 34 938

Yhteensä 192 209 71 797 159 143 53 048 401 867 102 945 91 507 37 747 36 603 45 754 45 754 34 938

Opetuksen laadun kehittäminen 13. Etelä-Malawi, Malawi 14. Manica, Mosambik 15. Niassa, Mosambik 16. Opettajakorkeakoulu, Mosambik

264 230 50 231 155 431 329 226

47 192 217 038 7 930 42 301 27 479 127 952 329 226

Ammattikoulutus 17. Nacalan ammattikoulu, Mosambik 102 945 18. Nhamatandan ammattikoulu, Mosambik 38 890 19. Namiben ammattikoulu, Angola 17 647 62 703

102 945 38 890 80 350

Peruskoulutus 20. Slummilasten koulu, Intia

146 912

146 912

Lastenapu ja yhteisökehitys 21. Yhteisönkehitys, Intia 22. Nacala, Mosambik 23. Luapula provinssi, Sambia 24. Keski-provinssi, Sambia 25. Pohjoinen provinssi, Sambia 26. Eteläinen provinssi, Sambia

57 804 13 978 7 257 21 211 15 322 5 211

57 804 13 978 7 257 21 211 15 322 5 211

Biokaasu- ja ympäristöhankkeet 27. Intian biokaasuhanke 28. Intian ympäristöohjelma

17 590 62 102

Maaviljelijäkoulutus 29. Kunene, Angola 30. Kuando Kubango, Angola 31. Dowa, Malawi 32. Kavango, Namibia 33. Madimba, Kongo DR 34. Ubangi, Kongo DR

28 840 161 385 32 090 143 127 40 917 199 242 37 200 181 536 7 317 29 268

Muuta: 35. Humana Federaatio, kehityshankehallinnointi Yhteensä

86 290

117 594 1 987 944 1 718 864

103 880 62 102

190 225 175 217 240 159 218 736 7 317 29 268

117 594 3 706 808

17


Opettajakoulutus Merkittävä osa UFF:n kehitysyhteistyötuesta kohdennetaan koulutusta edistäviin hankkeisiin kehitysmaiden maaseutualueilla. Opetuksen kehittäminen maaseudulla on tärkeää, sillä koulutettu väestö suuntaa usein suurimpiin kaupunkeihin ja maaseudulla pätevien opettajien määrä on vähäinen. Maaseudulla työnsä aloittavilla uusilla opettajilla on monipuolinen toimenkuva, johon sisältyy opetustyön lisäksi yhteisökehitystoimintaa. Tämä tarkoittaa yhteisöjen aikuisille suunnattujen lukutaito-, tietokone- ja yrittäjyyskurssien vetämistä sekä osallistumista maaseutukylien terveysvalistukseen.

Opetuksen laatu Yhdistys tukee Malawissa ja Mosambikissa opetuksen laadun kehittämishankkeita, joissa tarjotaan jo työssä oleville opettajille täydennyskoulutusta ja verkostoitumista muiden opettajien kanssa. Hankkeissa perustetaan myös resurssikeskuksia, joista opettajat saavat ajantasaista tietoa ja materiaalia työnsä tueksi.

Opettajakorkeakoulu Korkeakoulusta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi opettajaopistoissa ja kouluttavat uusia opettajia. Korkeakoulu painottaa laajaa yhteiskuntavastuun näkökulmaa, jossa opetusalan ammattilaisilla on pedagogisen roolin lisäksi aktiivinen yhteisönkehittäjän rooli. 18

OPETTAJAKOULUTUS Mosambik: • Nhamatandan opettajaopisto • Nametilin opettajaopisto • Teten opettajaopisto • Macusen opettajaopisto • Maputon opettajaopisto • Nacalan opettajaopisto • Chimoion opettajaopisto Yht. 3 164 opiskelijaa Malawi: • Dowan opettajaopisto • Mzimban opettajaopisto Yht. 190 opiskelijaa Angola: • Kuando Kubangon opettajaopisto Yht. 291 opiskelijaa Sambia: • Mkushin opettajaopisto Yht. 315 opiskelijaa Intia • Haryanan opettajaopisto • Uttar Pradeshin opettajaopisto Yht. 306 opiskelijaa OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN Mosambik: • Manica • Niassa Yht. 3 962 hyötyjä Malawi: • Etelä-Malawi Yht. 634 hyötyjää OPETTAJAKORKEAKOULUT Mosambik • One World University Yht. 3 642 hyötyjää


Perusopetus UFF:n tukemat slummilasten koulut on perustettu edistämään Intian köyhien lasten koulunkäyntiä. Köyhillä perheillä ei useinkaan ole mahdollisuuksia lähettää lapsia valtion kouluihin, koska heitä ei ole virallisesti rekisteröity tai perheen elannon kannalta välttämättömästä lasten työpanoksesta ei ole varaa luopua. Slummikoulujen toiminta on sopeutettu näiden lasten ja perheiden olosuhteisiin. Oppitunteja järjestetään sellasina aikoina, että myös työskentelevät lapset pystyvät osallistumaan. Oppilaat voivat ottaa myös pienemmät sisarukset mukaan, jolloin lapsien ei tarvitse jäädä pois koulusta vahtiakseen heitä. Perusopetuksen lisäksi kouluissa tarjotaan välipalaa, terveydenhoitoa ja kursseja vanhemmille. Oppilaiden vanhemmille ja isommille sisaruksille suunnattujen kurssien, kuten ompelu ja tietotekniikka, tavoite on tarjota ammatillista osaamista ja siten parantaa perheiden toimeentuloa. Kun

perheiden selviytyminen ei ole enää lasten työpanoksesta kiinni, lapset voivat keskittyä koulunkäyntiin. Slummialueiden perheitä avustetaan myös virallisessa rekisteröitymisessä. Rekistöitymisellä mahdollistetaan valtion tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin osallistuminen sekä muut kansalaisten perusoikeudet. Intian slummilasten koulut ovat Lastenlähettiläät-suoralahjoituskohteita.

Intia: • Slummilasten koulut Yht. 9 704 oppilasta

Vuonna 2015 peruskouluja tuettiin myös opettajaopistohankkeiden kautta. Esimerkiksi Mosambikin Niassassa Ntendelen alakoululle hankittiin penkit, ettei lasten tarvitse istua maassa. Tämä pieni apu on kerännyt kiitosta, sillä sadekaudella maa muuttuu liejuksi ja oppitunnit täytyy perua jos lapsilla ei ole kunnon istuimia.

19


Ammatillinen koulutus Nuorten ammatillisella kouluttamisella on tärkeä rooli kehitysmaissa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ammattikouluissa voi suorittaa perustutkinnon maatalous-, rakennus-, hotelli- ja matkailu- ja yhteisönkehitysaloilla. Näiden ammattien osaajille on tarvetta ja työllistyminen opintojen päätyttyä on todennäköistä. Opistojen koulutusohjelma seuraa kansallista ammattikoulutuksen rakennetta ja siihen voivat osallistua perusopetuksen 7. luokan päättötodistuksen saaneet henkilöt.

Ammattikoulutuksen kesto on alasta riippuen yksi tai kaksi vuotta. Kaksivuotisen ammatillisen koulutuksen aikana opiskelija suorittaa samalla myös 8.–10. luokan perusopinnot. Opintoihin sisältyy sekä teoriaa että käytännön tehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu kuuden kuukauden mittainen työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä ammattipätevyyden saavuttamiseksi, sillä ne tarjoavat opiskelijoille kosketuksen työelämään ja usein myös työpaikan opintojen päätyttyä.

Mosambik: • Nhamatandan ammattikoulu Yht. 137 opiskelijaa • Nacala ammattikoulu Yht. 117 opiskelijaa

Ammattikoulut edistävät naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tavoitteena on, että koulutus ja työllistyminen parantavat naisten asemaa ja vähentävät taloudellista riippuvuutta. Lisäksi työelämään pääsy tuo päätäntävaltaa niin ammatillisesti kuin kyläyhteisöissä.

20


Lastenapu ja yhteisökehitys Lastenapu auttaa perheitä antamalla hygieniaja terveysoppia, tiedottamalla koulutuksesta ja sen tärkeydestä sekä kouluttamalla ruokaturvaan, ravintoon ja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. Lastenapu-ohjelma tekee aktiivisesti työtä malarian, koleran, tuberkuloosin ja HIV/aidsin ehkäisemiseksi. Orpolapset ja heidän huoltajansa saavat erityistukea. HIV-positiiviset ja aidsiin sairastuneet saavat tietoa sairauden itsehoidosta. Lastenavun esikoulut valmistavat lapsia opiskeluun valtion peruskouluissa. Esikoulut helpottavat merkittävästi lasten koulun aloitusta, parantavat lasten oppimistuloksia ja pienentävät koulun keskeyttäneiden lukumäärää. Opettajaopiskelijat tarjoavat lastenavun piirissä lukutaito-opetusta lukutaidottomille aikuisille.

Hankkeisiin sisältyvä ruokaturvaohjelma auttaa perheitä valmistautumaan viljelykauteen ja opettaa perheitä perustamaan pieniä vihannespuutarhoja. Ympäristön suojelemiseksi yhteisöjä opastetaan kestävään puunistutukseen ja taimitarhojen perustamiseen.

Mosambik: • Lastenapu, yhteisökehitys Yht. 1 472 hyötyjää Sambia: • Yhteisökehitys Yht. 6 053 hyötyjää Intia • Lastenapu ja yheisökehitys Yht. 14 169 hyötyjää

Aiemmin intialaisella Kushilla ei ollut mahdollisuutta opiskella. Nyt tytön perhe asuu alueella, jossa toimii slummilapsille tarkoitettu peruskoulu osana UFF:n tukemaa yhteisökehityshanketta. Koulun henkilökunta vakuutti onnistuneesti Kushin vanhemmat koulutuksen hyödyistä, ja nyt myös tytön sisarukset ovat opiskelleet jo usean vuoden ajan.

21


Viljelijäkoulutus Maanviljelijöille suunnatut toimintaryhmät, Farmers’ Clubit, ovat yksi UFF:n taloudellisen kehityksen tukiohjelmista eteläisessä Afrikassa, jossa suurin osa väestöstä saa elantonsa maanviljelyksestä. Ryhmien toiminta tähtää maaseudun asukkaiden toimeentulon ja ruokavalion parantamiseen, ja sitä kautta aliravitsemuksen vähentämiseen. Hankkeet tarjoavat käytännön tietoa uusista viljelylajikkeista ja -tavoista sekä muista menetelmistä, joiden avulla satoa saadaan suurennettua ja parannettua. Ryhmissä opiskellaan valmistamaan taloudellisia ja luonnonmukaisia lannoitteita ja torjunta-aineita sekä rakennetaan komposteja ja kaivoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää viljelijöiden osaamista siten, että vihannestarhoilta ja pelloilta riittäisi satoa yli oman tarpeen, myytäväksi asti. Hankkeissa mukana olevat viljelijät opetetaan myös säilömään kasvattamiaan tuotteita.

Viljelijöitä autetaan keskinäiseen yhteistyöhön parempien kauppaehtojen ja verkostojen saavuttamiseksi. Angola: • Kunene Yht. 1 487 viljelijää • Kuando Kubango Yht. 1 000 viljelijää Malawi • Dowa Yht. 4 250 viljelijää Namibia • Kavango Yht. 1 000 viljelijää Kongo • Kongo DR Yht. 840 viljelijää

Johanna on mukana UFF:n ja EU:n tukemassa Namibian maanviljelyhankkeessa, jossa pienviljelijöitä autetaan sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Johanna kokeilee opittuja taitoja kotipelloillaan hankkeen yhteispeltojen lisäksi. Viljeltäviä lajeja ovat muun muassa pavut, maissi ja hirssi. Uusien taitojen avulla sadot ovat kasvaneet niin, että niillä voi ruokkia perheen ympärivuotisesti.

22


Biokaasu UFF:n tukemassa hankkeessa hyödynnetään biokaasuteknologiaa ja sen avulla parannetaan maanviljelijäperheiden taloudellista tilannetta ja elämänlaatua sadassa kylässä Intiassa, Dausan maakunnassa. Hankkeella on saavutettu erittäin laajoja myönteisiä vaikutuksia sen piiriin kuuluvissa perheissä ja kyläyhteisöissä. Biokaasun käytöstä hyötyvät sekä asukkaat, erityisesti naiset ja lapset, että ympäristö. Aiem­min naiset käyttivät useita tunteja päivässä polttopuiden etsimiseen ja ruoan kypsentämiseen nuotiolla sisätiloissa. Nyt puiden etsimiseltä vapautunut aika voidaan hyödyntää esimerkiksi opiskeluun, työskentelyyn tai perheestä huolehtimiseen. Biokaasuun siirtymisellä on voitu myös tehokkaasti pysäyttää savun ja pienhiukkasten aiheuttamat hengitystie- ja limakalvoinfektiot, jotka pahimmillaan aiheuttavat lapsikuolleisuutta.

Kun perheet käyttävät biokaasua polttopuiden sijaan, pienenevät sekä hiilidioksidipäästöt että metsien hakkuut. Näin a­ lueen aavikoituminen ja maaperän eroosio vähenevät. Biokaasun tuotannossa syntyy oheistuotteena ravintorikasta lietettä, josta saadaan ruokokasvien kanssa sekoittamalla lannoitetta pellolle. Ekologinen kompostiliete korvaa kemialliset lannoitteet, sitoo kosteutta ja muokkaa maaperää viljelylle suotuisammaksi. Kompostilietteen käytön ansios­ta viljeltävän ruoan laatu paranee ja sadot kasvavat.

Intia: • Biokaasu- ja ympäristöhanke Yht. 7 425 suoraa hyötyjää

Intialaisen Verdanan talouteen tuli oma biokaasuyksikkö, joka on toiminut moitteettomasti ja helpottanut perheen arkea huomattavasti. Erityisen kiitollinen Verdana on biokaasuun siirtymisen terveysvaikutuksista. Aikasemmin ateriat kypsennettiin sisätiloissa avotulella ja perhe oli jatkuvasti sairaana. Parantunut terveystilanne vaikuttaa myös talouteen, kun lääkärimaksuihin ei kulu rahaa.

23


Globaali yhteistyöverkosto UFF on mukana kansainvälisessä Humana People to People hyväntekeväisyysjärjestöjen konsortiossa, ja on yksi sen perustajajäsenistä. Jäsenet ovat yleishyödyllisiä organisaatioita ja niiden tavoitteena on parantaa kehittyvien maiden ihmisten olosuhteita, koulutusta, perheiden ja yhteisöjen toimeentuloa sekä terveydenhuoltoa. Kansainvälisessa yhteistyöverkostossa mukana olevien itsenäisten organisaatioiden toiminta on paikallista. Kuitenkin esimerkiksi kehitysyhteistyön ja vaatekierrätyksen prosessien hyviä käytäntöjä on mahdollisuus jakaa toimijoiden kesken. Globaali yhteistyöverkosto auttaa eri maissa toimivia jäsenorganisaatioita myös löytämään kokeneita, luotettavia ja asiantuntevia kumppaneita monenkeskisiin kehitysyhteistyö­ hankkeisiin.

Humana People to People 2015 • • • • • • • •

mukana 31 jäsenorganisaatiota toimintaa 45 maassa, viidellä mantereella lähes 11 000 työntekijää kehitysyhteistyössä mukana noin 13 000 000 ihmistä vaatekeräysmäärä yhteensä noin 130 000 000 kiloa vuodessa vaatekeräysastioiden määrä 47 000 myymälöitä Euroopassa 403 ja Afrikassa 85 26 miljoona vaate­lahjoittajaa tukee kehitys­yhteistyötä

UFF:n ja DAPP Malawin yhteistyö on jatkunut jo yli 14 vuotta. Molemmat kuuluvat Humana People to People -verkostoon. Vaikka toiminta aluksi tuntuikin haasteelliselta Malawissa vallitsevasta epävakaasta poliittisesta tilanteesta johtuen, järjestöt ovat yhteistyössä toteuttaneet monia hyvinvointia ja koulutusta parantavia hankkeita. Vaate- ja tarvikeapuna alkanut tuki UFF:lta DAPP Malawille kasvoi nopeasti opetussektorin kehitysyhteistyöksi.

24


Yhteystiedot Pääkonttori ja lajittelukeskus

Vaatekeräys

Myymälät, Helsinki

Järvihaantie 12, 01800 Klaukkala puh. (09) 2764 760 fax (09) 2764 7610

Päällikkö Jari Töyrynen puh. (09) 2764 7621 jari.toyrynen@uff.fi

Fredrikinkatu 36, 00100 Helsinki puh. / fax (09) 3487 1736

Talous ja hallinto Toiminnanjohtaja Virve Kivi puh. (09) 2764 760 virve.kivi@uff.fi Operatiivinen päällikkö Milla Noras lajittelu, myymälät puh. 040 674 7811 operationsmanager@uff.fi

Työnjohtaja puh. (09) 2764 7622 vaatekerays@uff.fi Lajittelukeskus Päällikkö Anne Töyrynen puh. (09) 2764 7661 anne.toyrynen@uff.fi

Työhakemukset hr@uff.fi

Tukkumyynti puh. (09) 2764 7664 wholesale@uff.fi

Taloushallinto puh. (09) 2764 7655 finance@uff.fi

Toimisto puh. (09) 2764 7665 lajittelukeskus@uff.fi

Verkkolaskutustiedot

Myymälät

U-Landshjälp från Folk till Folk i Finland rf, Aluepäällikkö Jukka Värtinen 0783118-1 puh. 050 550 8002 FI5020011800390521 (NDEAFIHH) jukka.vartinen@uff.fi Kumppanuustoiminta Aluepäällikkö Tiina Tallnäs Päällikkö puh. 050 427 3961 Minja Huopalainen tiina.tallnas@uff.fi puh. (09) 2764 7641 minja.huopalainen@uff.fi Nettikauppa Viestintä www.uff.fi/nettikauppa puh. (09) 2764 7644 puh. 050 502 1100 info@uff.fi asiakaspalvelu@uff.fi Kehitysyhteistyö Myymälät, Espoo puh. (09) 2764 7672 Kamreerintie 3, 02270 Espoo puh. (09) 855 4012, fax (09) 412 3080

Hämeentie 4, 00530 Helsinki puh. / fax (09) 726 1044 Hämeentie 29, 00500 Helsinki puh. (09) 694 0890, fax. (09) 694 0889 Iso Roobertinkatu 4-6, 00120 Helsinki puh. / fax (09) 603 755 Malminkaari 13-16, 00700 Helsinki puh. (09) 346 3016, fax (09) 224 5353 Mannerheimintie 104, 00250 Helsinki puh. / fax (09) 477 1701 Ostostie 4, 00940 Helsinki puh. (09) 386 7244, fax (09) 386 7146 Runeberginkatu 4 C, 00100 Helsinki puh. / fax (09) 685 7325 Turunlinnantie 12, 00930 Helsinki puh. / fax (09) 344 4225 Tyynylaavantie 5, 00980 Helsinki puh.  (09) 694 0526, fax (09) 694 0524 Myymälät, Jyväskylä Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä puh. (014) 617 601, fax (014) 617 602 Myymälät, Tampere Hämeenkatu 9, 33100 Tampere puh. / fax (03) 223 8779 Pietilänkatu 2, 33720 Tampere puh. / fax (03) 364 1171 Myymälät, Turku Humalistonkatu 5, 20100 Turku puh. / fax (02) 231 1761 Myymälät, Vantaa Tikkuraitti 18, 01300 Vantaa puh.  (09) 271 0324, fax (09) 271 0334


Lahjoitustilit: Nordea FI49 2001 1800 3905 39 Danske Bank FI37 8000 1571 0750 51 Lupa: POL-2015-8012

UFF:n vuosikertomus 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you