University of Florida General Information Brochure - Kreyòl Ayisyen

Page 1

K R E Y Ò L

E N F Ò M A S Y O N

J E N E R A L

P O U

AY I S Y E N

F I T I

E T I D YA N

P R E M Y È

A N E


NAN UN IVERSIT Y OF FLORI DA

NOU GEN YO N P È P K I G E N D E T È M I N A SYO N .


NOU PRAN ANGAJMAN P O U D E F Y E K O N VA N S Y O N AK DEFYE PWÒP TÈT NOU. N O U P A W È B A G AY Y O J A N Y O Y E , M E N J A N Y O TA K A P A B Y E . EPI NOU FÈ TOUT EFÒ P O U G E N YO N P I G W O E N P A K : Y O U N K I M E Z I R E N A N M O U N K I E D E A K L AV I

KI AMELYORE

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

01


S E PA S E L M A N N I M E W O YO Y E . LI SA KI FÈ DIFERANS SA KI FÈ

DIFERANS

L A N N A N YO N B O N K A L I T E E D I K A SYO N . Poukisa chif sa yo enpòtan pou ou?

17:1

RAPÒ ETIDYAN PARAPÒ PWOFESÈ

NIMEWO

6

NAN PAMI TOUT INIVÈSITE PIBLIK YO (2021 U.S. News and World Report)

Kò pwofesè premyè klas nou an disponib pou ou. Meyè deba. Plis resous. Pi gwo kòmantè.

02

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

Klasman solid ak pozitif yo fè diplòm ou pi enpòtan pou ou ak pou anplwayè potansyèl yo.

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL


Mwens dèt siyifi plis lajan pou oumenm ak pou lavni ou.

64 %

KI GRADYE SAN DÈT

85 %

ETIDYAN YO RESEVWA ÈD FINANSYE

9 YÈM

Edikasyon ou pa ta dwe kraze pòch ou. Nou la pou ede ou resevwa èd ak bousdetid.

SOU LIS WALL STREET JOURNAL POU: “LEKÒL KE REKRITÈ YO BAY GWO NÒT”

UF gen kèk nan pi bon salon ankadreman karyè ak karyè nan peyi a. Rekritè yo apresye UF pou kalite potansyèl etidyan yo.

NIMEWO

2

NAN MEYÈ VALÈ EDIKASYON PIBLIK (Kiplinger 2019)

Sa Di Tout Bagay.

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

03


KOLÈ J AK MATYÈ PRENSI PAL

KOLÈJ ak PREMYE SI K

MATYÈ PRENSIPAL KOLÈJ AGRIKURALL AK SYANS LAVI

Espektak Teyat Pwodiksyon Teyat

cals.ufl.edu

eng.ufl.edu

Edikasyon ak Kominikasyon

Agrikòl*†

Jesyon Operasyon Agrikòl* Syans

KOLÈJ JENI HERBERT WERTHEIM

Animal*†

Byoloji†

KOLÈJ NAN BIZNIS WARRINGTON warrington.ufl.edu/about

Jeni Ayewospasyal Jeni Byolojik Jeni Byomedikal

LEKÒL KONTABLITE FISHER

Jeni Chimik

Botanik*

warrington.ufl.edu/about/fisher

Jeni Sivil

Dyetetik*†

Kontablite

Jeni Enfòmatik

Antomoloji ak

Nematoloji*†

Syans Enfòmatik†

Jesyon Anviwònmantal nan Agrikilti ak Resous Natirèl* (Etid Entèdisiplinè) Syans Anviwònmantal* Syans Lafanmi, Jenès ak Kominote* Ekonomi Manje ak Resous* Syans Alimantè* Resous ak Konsèvasyon Forè* Jewomatik Syans Òtikòl* Syans Marin Mikwobyoloji ak Syans Selilè*

LEKÒL KOMÈS HEAVENER

Atizay ak Syans Dijital†

warrington.ufl.edu/about/heavener

Jeni Elektrik

Administrasyon Biznis, Etid Jeneral*†

Jeni (Eksplorasyon Etid Jeni)

Finans†

Jeni Anviwònmantal

Sistèm Enfòmasyon†

Jeni Endistriyèl ak Sistèm

Jesyon†

Syans Materyo ak Jeni

Maketing†

Jeni Mekanik

Syans Nikleyè ak Radyolojik

KOLÈJ NAN KONSEPSYON, KONSTRIKSYON AK PLANIFIKASYON dcp.ufl.edu

Jeni Nikleyè

KOLÈJ SANTE AK PÈFÒMANS IMÈN

Konsèvasyon Resous Natirèl*

Achitekti

hhp.ufl.edu

Syans Nitrisyonèl*

Enteryè Konsepsyon

Fizyoloji Aplike ak Kinezyoloji

Achitekti Peyizaj

Edikasyon ak Konpòtman Sante*

Dirabilite ak Anviwònman Bati*†

Jesyon Espò*

Syans Plant

yo*

Syans Sòl ak Dlo* Ekoloji ak Konsèvasyon Bèt

sovaj*

KOLÈJ ATIZAY arts.ufl.edu

Touris, Ospitalite ak Jesyon Evènman*

LEKÒL JESYON KONSTRIKSYON M.E. RINKER, SR. dcp.ufl.edu/rinker

Jesyon Konstriksyon

Atizay*†

KOLÈJ JOUNALIS AK KOMINIKASYON jou.ufl.edu

Piblisite*†

Istwa Atizay* Dans*

KOLÈJ EDIKASYON

Jounalis*†

Atizay ak Syans Dijital

education.ufl.edu

Relasyon Piblik*†

Konsepsyon Grafik*

Edikasyon, pou timoun piti

Mizik*

Edikasyon, Elemantè

Pwodiksyon, Jesyon ak Teknoloji Medya*†

Edikasyon Mizik*

Syans Edikasyon*†

Teyat, Jeneral*

04

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL


120+ MAJORS 100 + MINORS EXPLORE KOUNYE A. CHWAZI PITA.

*PaCE Majors

†Innovation Academy Majors

POKO DESIDE Etidyan UF ki enskri pou premye

KOLÈJ DA LIBERAL AK SYANS

Syans Politik†

fwa yo ka chwazi "eksploratwa"

Pòtigè

kòm yon matyè prensipal pou

clas.ufl.edu

Sikoloji†

twa premye semès yo swa nan

Arab

Relijyon*

pwogram tradisyonèl nou an

Etid Afriken-Ameriken*†

Ris

oswa nan Akademi Inovasyon:

Lang Afrikèn

Sosyoloji*†

Antwopoloji*†

Espayòl*

Astwonomi ak Byoloji Astwofizik

Estatistik*

› ›

Tradisyonèl: Semès Otòn/Prentan Innovation Academy: Semès Prentan/Ete

Byoloji†

Etid Dirabilite*

Botanik

Etid Fanm*

Klasifikasyon jeneral sa a bay

Chimi†

Zowoloji

etidyan yo plis libète pou yo fè

Chinwa

Matyè prensipal Etid Entèdisiplinè

Etid Klasik

Etid Endyen Ameriken ak Endijèn

disiplin akademik. Etidyan yo

Syans Enfòmatik*

Byochimi ak Biyoloji Molekilè

ka deklare ofisyèlman klasman

Kriminoloji

listrasyon Byolojik

Syans Done

Etid Film ak Medya

De Lang

Etid Amerik Latin

Ekonomi

Etid Medyeval ak Modèn

Anglè*†

Syans Newobyolojik

Jewografi*† Jewoloji* Alman

sa a avèk yon konseye nan Sant Oryantasyon Akademik lan.

Lang ak Literati Etranje Etid Fransè ak Frankofòn

eksperyans avèk kou nan diferan

KOLÈJ SWEN ENFIMYÈ nursing.ufl.edu

PRE-PWOFESYONÈL PIS KONSEYE

Swen enfimye

Ebre

KOLÈJ FAMASI

PRE-SANTE Pre-Veterinè Pre-Optometri Pre-Dantè Asistan Pre-Medsen Pre-Famasi Pre-Medikal

Lang, Literati ak Lengwistik Ispanik ak Latino Amerikèn

pharmacy.ufl.edu

Istwa*†

Famasi (Pre-pwofesyonèl)

Japonè

KOLÈJ SANTE PIBLIK AK PWOFESYON LASANTE

PLIS TOUJOU

Etid Jwif

phhp.ufl.edu

UF ofri divès kalite pwogram

Lengwistik*

Syans ak Twoub Kominikasyon

akselere ak degre konbine pou

Syans Marin

Syans Lasante

etidyan premye sik ki kalifye yo.

Matematik*†

Sante Piblik

Etid Entènasyonal Italyen

PRE-DWA

Mikwobyoloji ak Syans Selilè Filozofi* Fizik

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

Matyè prensipal Pace and Innovation Academy apati Jen 2021. Matyè prensipal yo kapab sibi chanjman.

Eksplore plis nan

CATALOG.UFL.EDU

05


EKOLAJ AK FRÈ

YO N E N V E ST I S M A N K I P R A L

RANBOUSE OU

Money.com rele UF “youn nan meyè afè nan edikasyon siperyè.” Biwo UF pou Èd Finansye ak Bousdetid Etidyan konsakre tèt li pou ede etidyan yo jwenn resous finansye pou yo ka reyalize objektif edikatif yo.

? 06

POZE KESYON SOU ÈD FINANSYE oswa mande enfòmasyon anplis nan 352-392-1275 oswa pasan pa OneStop nan onestop.em.ufl.edu/connect


#

APLIKE POU ÈD FINANSYE

OPÒTINITE BOUSDETID

Byenke ou dwe aksepte ou pou enskripsyon nan UF anvan yo konsidere ou pou èd finansye, ou ta dwe aplike pou èd lè w ap soumèt aplikasyon pou admisyon ou.

Bousdetid Merit Majorite èd finansyè nan UF akòde baze sou bezwen finansye; sepandan, Biwo Admisyon an bay yon kantite limite bousdetid ki baze sou merit. Pa gen okenn aplikasyon apa ki nesesè apa aplikasyon pou admisyon an.

Ranpli aplikasyon gratis pou Èd Federal pou Etidyan an (FAFSA) nan fafsa.gov apati 1 Oktòb 2021. Pou resevwa pi bon òf èd finansye a, etidyan yo ta dwe ranpli FAFSA a depi byen bonè otank posib. Tcheke eta aplikasyon UF ou. Distans pou mas 2022, etidyan premyè ane ki admèt yo ki te ranpli FAFSA 2022-23 an atan ap resevwa yon òf èd ofisyèl sou entènèt nan one.uf.edu. Yo ofri anjeneral youn oswa plizyè nan kat kalite èd yo (sibvansyon, bous detid, travay a tan pasyèl, prè) pou etidyan ki kalifye yo pou reyalize òf èd finansye yo.

KALKILATRIS PRI NÈT Jwenn yon estimasyon bonè pou èd finansye, sa gen ladan sibvansyon federal, Eta ak UF. npc.collegeboard.org/app/ufl Plis enfòmasyon sou Èd Finansye sfa.ufl.edu

2

NAN MEYÈ VALÈ EDIKASYON PIBLIK (KIPLINGER 2019)

Pwosesis egzamen bousdetid la konplè epi pa gen okenn atribisyon otomatik bousdetid UF ki baze sou rezilta tès oswa GPA. Pwosesis egzamen an trè konpetitif, epi an 2021 apeprè 10 pousan nan etidyan premyè ane ki admèt yo te resevwa yon bousdetid. Etidyan ki seleksyone pou yon bousdetid UF ki baze sou merit pral enfòme nan mitan mwa mas, apre yo fin resevwa desizyon admisyon yo a an fevriye. Bousdetid Opòtinite Machen Florid sfa.ufl.edu/mfos Bousdetid distenge sa a pou etidyan revni fèb premyè jenerasyon, bay yon finansman konplè bousdetid pou rezidan Florid ki kalifye yo. Pwogram Bous Detid Florid Bright Futures sfa.ufl.edu/types-of-aid/bright-futures Enfòmasyon ak Rechèch sou Bousdetid sfa.ufl.edu/types-of-aid/scholarships

ESTIMASYON PRI ANYÈL POU PREMYE SIK 2021-22* FRÈ

NAN ETA A

DEYÒ ETA A

UF ONLINE/PaCE

Ekolaj Ak Frè

$6,380

$28,658

In-state: $3,876 Out-of-state: $16,580

Lojman

$5,800

$5,800

$5,800

Manje

$4,600

$4,600

$4,600

Divès Kalite**

$4,650

$4,650

$3,660

$21,430

$ 4 3,70 8

ESTIMASYON TOTAL Pri Dirèk: Peye dirèkteman bay UF Pri Endirèk: Etidyan an Peye lòt moun Kapab Pri Dirèk oswa Endirèk

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

Nan Eta a: Deyò Eta a:

$ 1 7, 9 3 6 $30,640

*Frè sa yo montre estimasyon depans 2021-22 pou premye sik. Depans ou yo ka varye. Y ap afiche estimasyon pri pou patisipasyon an 2022-23 nan sfa.ufl.edu/cost lè yo disponib. **Estimasyon depans divès yo gen ladan liv, konpitè ak telefòn selilè, transpò, rad ak lòt depans pèsonèl.

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

07


KONEKSYON KARYÈ

S E YO N B AG AY E S T W Ò D I N È S A

GWO LESPRI YO K A PA B F È A N S A N M

Vin tounen yon Gator pa konsène sèlman eksperyans kolèj ou — sa konsène tou tout on vi sipò ak koneksyon. Nasyon Gator lan se 500,000 moun, avèk youn nan 20 meyè rezo ansyen etidyan nan peyi a, selon Business Insider. Rete konekte apre diplòm ou avèk youn nan 100+ Klib Gator yo, ki òganize antou apeprè 1,500 evènman chak ane.

SA TA KAPAB OUMENM. Dekouvri ansyen etidyan UF ki fè siksè nan lis 2021 nou an sou 40 Gators Mwens ke 40. connect.ufalumni.ufl.edu/events/ 40gatorsunder40/2021honorees

08

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

Neisha Tweed-Bell Direktris Kreyatif nan Facebook ak Instagram BA '04 | BSADV '04 Atlanta, GA

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL


9TH

NAN BON KONPAYI

Dapre Wall Street Journal pou "Lekòl ke Rekritè yo Bay Gwo Nòt"

Kisa de Pri Nobel, nèf astwonòt ak 10 Senatè Ameriken gen an komen? Yo tout te kòmanse nan Inivèsite Florid.

A N SY E N N OTA B A L E R A N P ÒT E L Ò

AMINDA MARQUES GONZALEZ Editè egzekitif ak vis prezidan kay Simon & Schuster

EMMITT SMITH Twa-fwa chanpyon Super Bowl ak lidè kourè NFL toutan DAVE LONG PDG & ko-fondatè nan Orangetheory Fitness

FAYE DUNAWAY Aktris Ki Ranpòte Prim Academy Award MICHAEL CONNELLY Otè anpil siksè

MARSHALL NIRENBERG Byochimis ak Loreya Pri Nobel

HEATHER SHERLOCK Chèf Lojistik ak Distribisyon Mondyal pou Uber Technologies, Inc.

ERIN ANDREWS Repòtè Fox NFL ak ansyen ko-animatè “Dancing with the Stars”

Ansyen etidyan UF CAELEB DRESSEL te genyen yon meday dò nan je olenpik 2016 epi li favori ankò meday ankò pandan l ap reprezante Etazini nan Je olenpik 2021 Tokyo yo. Lòt ansyen etidyan ak etidyan aktyèl UF ki rejwenn nan Je olenpik yo gen ladan: NATASYON: Amro Al-Wir*, Bobby Finke*, Eric Friese*, Natalie Hinds, Enzo Martinez-Scarpe, Alfonso Mestre*, PIS AK KOUS: Doneisha Anderson*,

Kieran Smith*

San bliye... 8 anbasadè ameriken, 16 jeneral ak admiral, 28 prezidan inivèsite ak kolèj, 42 Reprezantan Ameriken,50 jij federal ak plizyè milye Direktè Jeneral.

Andres Arroyo, Hakim Sani Brown, Lloydricia Cameron, Will Claye, Yanis David, Marquis Dendy, Joseph Fahnbulleh*, Genevieve LaCaze Gregson, Grant Holloway, Eddie Lovett, Taylor Manson, Cory McGee, Marija Vucenovic

JIMNASTIK: Leanne Wong†; GÒLF: Marife

Fernanda Torres

BASKÈTBÒL: Bradley Beal

Mark Kolozsvary

FOUTBÒL: Adriana Leon, Deanne

Rose

BEZBÒL:

SOFTBALL: Michelle Moultrie, Aubree Munro,

Kelsey Stewart * Etidyan Aktyèl UF † Etidyan premyè ane ak atlèt ranplasman Lis atlèt yo nan moman piblikasyon an, epi li kapab sibi chanjman.

Liana Guerra Chèf pèsonèl nan Chanm Reprezantan Etazini BS '15 | BA '15 | MBA '20 Oakton, VA

KONPETANS POU AVNI OU

Ross Jones Medsen nan UF Health Family Medicine & Pediatrics BS '05 | MD '09 Jacksonville, FL EN F Ò M ASYON J E NE RAL

UF fyè dèske li genyen Sant Koneksyon Karyè ki ranpòte prim, ki gide etidyan yo pandan y ap navige nan pwosesis pafwa akablan pou jwenn djòb ak estaj. Li gen pèsonèl akonpayatè sètifye pou karyè, epi Sant lan bay konsèy adapte pou moun pèsonèlman, yon bazdone dedye pou estaj, ak menm Gator Career Closet la, kote etidyan yo ka jwenn rad pwofesyonèl pou entèvyou yo. career.ufl.edu U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

09


DAT YO & DAT LIMIT YO

V W AYA J O U

KÒMANSE KOUNYE A KISA NOU CHÈCHE Antanke enstitisyon olistik, UF evalye kandida nou yo kòm “moun annantye.” Nou pa jis chèche etidyan pou ale nan klas — n ap chèche fiti Gators ki pral anrichi yo. Eksperyans ou, aktivite andeyò lekòl yo ak siksè eskolè ou, yo tout

4.4-4.6 30-34

jwe yon wòl nan evalyasyon nou an. Aprann konnen ou reprezante

1330-1470

meyè pati a nan travay nou!

OUT

1 NOVANM

Aplikasyon louvri. Aplike pa

Dat limit priyorite pou

15 DESANM Dat limit pou

aplikasyon etidyan

oswa Aplikasyon Kowalisyon an.

10

ETIDYAN PREMYÈ ANE 2021

(MWAYEN 50 POUSAN)

kominote elèv, lidè ak pansè nou

mwayen Aplikasyon Komen an

P WO F I L

soumèt nòt tès

premyè ane

1 OKTÒB

1 DESANM

Fòm Aplikasyon Gratis

Etidyan Oto-Deklare

pou Èd Federal pou

Dat limit Dosye

Etidyan (FAFSA) disponib

Akademik (SSAR)

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL


2 ME Depo $200 ekolaj dwe fèt pou konfime enskripsyon nan UF

25 FEVRIYE

15 JIYÈ

Notifikasyon desizyon pou

Dènye jou pou etidyan

admisyon pou aplikasyon

ki admèt yo voye ba UF

priyorite yo

relve nòt final yo

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

11


CHEM EN AKADEMIK

TEYORI,

RANKONT

PRATIK

UF se youn nan inivèsite ki pi konplè nan mond lan. An reyalite, senk lòt inivèsite sèlman ka egale òf edikatif nou yo sou yon sèl kanpis. Kèlkeswa sa ki pasyone ou an, ou pral jwenn resous ak sipò ki nesesè pou ou avanse.

YON SÈL INIVÈSITE POSIBLITE SAN LIMIT Rechèch Premye Sik Sant dedye pou rechèch premye sik lan konekte etidyan premye sik nan nenpòt nivo ak karyè akademik ak konseye kò pwofesè a pou yon aprantisaj pratik ak reyèl. cur.aa.ufl.edu Pwogram bousye rechèch premye sik sa a se yon pwogram selektif pou etidyan premyè ane ki ofri yon chwa kou rechèch premye sik kote etidyan yo ede pwofesè yo nan rechèch yo nan anviwònman ti gwoup.

12

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

EN F Ò M ASYO N JEN ERAL


ANPIL WOUT: YON SÈL DESTINASYON Pakou akademik chak etidyan diferan. Pwogram pakou inik nou yo ofri lòt opòtinite anplis pou etidyan ki gen talan, ki motive pou yo eksplore enterè yo antanke Gators. Yo konsidere tout kandida toudabò pou admisyon tradisyonèl ete oswa otòn, men espas nan pwogram yo sou kanpis nou an limite. Si nou pa kapab ofri admisyon sou kanpis lan, etidyan ki te chwazi yon matyè prensipal ki twouve l nan Pwogram PaCE oswa Patenarya, y ap konsidere etidyan sa yo tou pou admisyon pa mwayen chemen sa yo.

Akademi Inovasyon (Innovation Academy) Anplwayè yo toujou ap chèche moun ki kreyatif ki pa pè enkoni. Akademi Inovasyon (IA) UF lan prepare etidyan yo pou travay byen nan yon kilti inovatif. Pwogram distenktif lan reyini etidyan nan 29 matyè prensipal, ki pèmèt yon rasanbleman lide orijinal ki santre sou inovasyon, kreyativite, antreprenarya, etik ak lidèchip. IA opere sou yon kalandriye prentanete, kote li bay etidyan yo semès otòn lan pou fè estaj, etidye aletranje, fè rechèch ak lòt opòtinite. Etidyan ki enterese yo ta dwe aplike nan IA nan zafè nan aplikasyon UF yo. innovationacademy.ufl.edu

3,400 etidyan nan Pwogram Honors UF la

150+ sant ak enstiti rechèch

PLIS

De estidyo televizyon ak twa estasyon radyo

Onè Gators

Chemen pou Enskripsyon nan Kanpis (Pathway to Campus Enrollment, PaCE) PaCE ofri yon modèl aprantisaj miks kote etidyan premyè ane yo kòmanse diplòm yo grasa pwogram UF Anliy premye plan nou an, epi apre sa yo fè tranzisyon nan kanpis la pou fini diplòm premye sik yo. Yo egzamine kandida yo pou admisyon nan PaCE dapre matyè prensipal ki chwazi an, epi se sèlman kandida ki chwazi youn nan 60 matyè prensipal PaCE yo ke y ap konsidere pou pwogram lan. Etidyan ki admèt nan PaCE pral fè 15 èdtan kredi ominimòm epi de semès pa mwayen UF Online. Apre yo fin fè 60 èdtan kredi antou ak tout kou preyalab yo pou matyè prensipal yo, etidyan PaCE yo ka fè tranzisyon nan kanpis. admissions.ufl.edu/learn/pace

(Honors Gators) Pwogram Honors UF lan non sèlman ofri klas ki pi piti ki anseye pa manm kò pwofesè distenge yo, men tou li bay yon gwo seri posiblite ki ale pi lwen pase salklas la. Honors Gators yo benefisye okazyon san parèy pou estaj ak rechèch, epi yo ka mande lojman tou sou kanpis la nan Kominote Aprantisaj Honors Living lan nan Hume Hall. honors.ufl.edu

Pwogram Patenarya yo UF fè patenarya avèk Santa Fe College ak State College of Florida pou ofri chemen transfè garanti pou etidyan nan sèten matyè prensipal. Y ap konsidere etidyan yo pou admisyon baze sou kalifikasyon akademik ak matyè prensipal ki prevwa a. Gator Jeni nan Santa Fe Gainesville, FL eng.ufl.edu/students/gesf/ Gator Jeni nan State College of Florida Manatee-Sarasota, FL Manatee-Sarasota, FL

eng.ufl.edu/students/gescf/ Konsepsyon ak Konstriksyon Gator nan Santa Fe Gainesville, FL Gainesville, FL

dcp.ufl.edu/gdc/ G EN ERAL I NF ORM AT I ON

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

13


LAVI ETIDYAN

T R AVAY D I

JWE DI

S E P O U T È T S A YO R E L E L I

LAVI E T I DYAN .

DE SANT FÒM FIZIK, ki gen ladan Southwest Rec Center dènye kri 140,000 pye kare an

BEN HILL GRIFFIN STADIUM, louvri pou egzèsis ak lwazi lè li p ap akeyi 90,000 fanatik nan jou match yo

TOUJOU GRATIS, TOUJOU VANDREDI Gator Nights ofri divètisman, kolasyon amizan ak kolasyon fen sware chak vandredi nan Reitz Student Union.

14

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL


1,000+ ÒGANIZASYON ETIDYAN soti nan klib pre-pwofesyonèl rive nan klib parachitism Falling Gators ak nan The Alligator, pi gwo jounal Ozetazini etidyan dirije, ak tout rès yo!

2,760 + 60 +

UF TRIP

GATOR GROWL

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

ekip andedan l ak prèske 13,000 patisipan

òganizasyon GRÈK ak kat konsèy Grèk fè li fasil pou etidyan yo chwazi eksperyans ki adapte pou yo pi byen

ofri eksperyans deyò soti nan navige nan lalin klere sou Lak Wauburg rive nan avanti nan wikenn nan mòn N.C. yo

pi gwo rali pep etidyan jere nan nasyon an

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

15


LOJMAN AK MANJE

N O U VO V WA Z E N O U YO S E

GATORS APRANN KOTE W AP VIV LA Kominote Aprantisaj Lavi (Living Learning Communities, LLC) UF yo prezante espas pou lavi sou kanpis la avèk kamarad etidyan ki pataje enterè akademik ak pèsonèl. LLC yo varye soti nan etwat ak akademik pou ale nan laj ak entèdisiplinè, epi yo gen ladan klas vize, resous, opòtinite privilejye ak pèsonèl devwe. residents.housing.ufl.edu/academicinitiatives/llc

16


BYENVENI NAN NOUVO PLAS OU Si ou chwazi pou viv sou kanpis la oswa deyò, ou pral jwenn opsyon ki kenbe ou konekte epi ki koresponn a bezwen ou yo (ak bidjè ou!).

LOJMAN NAN KANPIS LA

LOJMAN ANDEYÒ KANPIS

UF ofri 30 opsyon lojman pou etidyan premye sik yo ak plizyè estil. housing.ufl.edu

Biwo Off Campus Life bay resous ak sèvis pou etidyan k ap viv deyò kanpis la, sa gen ladan yon sèvis rechèch sou entènèt pou lojman andeyò kanpis la, pèsonèl devwe ak evènman angajman sivik chak mwa. offcampus.ufl.edu

ESTIL TRADISYONÈL/HALL la gen yon koulwa chanm ak yon sèl oswa plizyè lokatè avèk twalèt nan chak pwent. Kizin kominal yo disponib sou chak etaj. ESTIL SUITE lan pèmèt yon eksperyans ki plis prive, avèk chanmakouche senp ki pataje yon twalèt. Kizin kominal yo disponib sou chak etaj. ESTIL APATMAN an gen ladan apatman sou kanpis la avèk chanmakouche senp ki pataje yon espas lojman, kizin ak twalèt (yo).

PANSE AVÈK VANT OU Posiblite restorasyon yo anpil sou kanpis UF lan, ak plis pase 45 opsyon disponib. Soti nan òf bon gou nan de salamanje nou yo sou kanpis la pou rive nan restoran tankou Chick-fil-A, Panda Express, Pollo Tropical ak Starbucks, gen yon bagay pou chak gou. Anpil kalite plan repa disponib pou reponn a bezwen ou yo, kit ou renmen repa chita nan salamanje avèk zanmi oswa pran yon bagay rapid sou wout ou nan klas la. gatordining.com

EN F Ò M ASYON J E NE RAL

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

17


VILAJ KOLÈJ

#

5

MEYÈ

VILAJ KOLÈJ O Z E TA Z I N I - 24/7 WALL STREET — USA TODAY

GAINESVILLE SE PARADI MOUN KI KONN BOUCH YO. Krèp ki fonn nan bouch, anmbègè delisye, kizin natif natal latin, babekyou byen mou, kizin òganik lokal… gen yon bagay reyèlman pou chak gou!

VI SITGA I N ESVI L L E .COM


CHALÈ TI VIL GWO O P ÒT I N I T E

G A I N E SV I L L E , F L

LAVI NAN VILAJ KOLÈJ Li kòmanse avèk 224 jou solèy, pafè pou fè acha nan anblavil pitorès Gainesville lan, kote ou eksplore youn nan uit pak Eta nou an oswa pwofite chalè a nan yon sous dlo dous. Avèk yon laj medyan 26 zan, Gainesville se yon vil kolèj pa ekselans — ki plen enèji, ki alimante ak yon bon kafe ak kizin ekselan.

Pensacola (341 mil)

Jacksonville

Tallahassee

(71 mil)

(150 mil)

St. Augustine (74 mil)

Gainesville

Daytona Beach (98 mil)

Gainesville sitiye sou koridò I-75 lan, mwatye wout ant Atlanta ak Miami, epi li gen sèvis plizyè Orlando

pi gwo konpayi avyon yo nan Ayewopò Rejyonal

(115 mil)

Gainesville lan. Disney World, Universal Studios ak

Tampa

Sea World sitiye nan mwens pase dezèdtan kondi.

(130 mil)

Pou sa ki konsène opòtinite kiltirèl ak lavi leswa, Gainesville sètènman pi wo pase pwa li. Petèt ou pral asiste yon espektak nan Hippodrome Theater, Dance Alive National Ballet oswa Òkès Gainesville lan. Oswa

Miami

vizite youn nan mize klas mondyal yo, ki gen ladan Florida

(336 mil)

Museum of Natural History, Harn Museum of Art ak Cade Museum for Creativity and Invention. Pou yon eksperyans vrèman majik, fè avanti andedan Forè Twopikal Papiyon an, ki prezante plis pase 50 espès ki soti nan lemonn antye nan yon antouraj anplennè. EN F Ò M ASYON J E NE RAL

U N I V ERS I T Y OF F LO RI DA

19


ANGAJE AVÈK NOU. FÈ EKSPERYANS LAVI KANPIS NOU. Nou ofri anpil kalite posiblite vizit ak angajman ede ou aprann plis bagay sou UF. Rejwenn nou sou kanpis la pou yon sesyon enfòmasyon avèk responsab admisyon nou yo, avèk annapre yon vizit gide youn nan etidyan aktyèl nou yo dirije. Ou pa ka vini sou kanpis la? Enskri pou youn nan sesyon enfòmasyon vityèl chak semèn nou yo epi telechaje vwayaj oto-gide nou an pa mwayen aplikasyon GatorWay lan pou dekouvri kanpis UF lan apati nenpòt kote nan lemonn. GADE TOUT OPÒTINITE VIZIT KANPIS LA: admissions.ufl.edu/visit

20

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL


NOU SE N A SYO N G AT O R . KITE TÈT OU PWOSPERE

ISIT LA

N O U YO N KO M I N OT E K I G E N 5 0 0, 0 0 0 M O U N . K A P T R AVAY P O U F È AVA N S E E TA N O U A N , PEYI A AK MOND LAN.


NON-PROFIT US POSTAGE PAID GAINESVILLE FL PERMIT 94

OFFICE OF ADMISSIONS Division of Enrollment Management PO Box 114000 Gainesville FL 32611-4000

ADMISSIONS.UFL.EDU

ANTRE NAN NASYON GATOR LAN Angaje avèk nou epi pataje fyète ou sou rezo sosyal yo. /uflorida

@UF

@uflorida

352.392.1365 Inivèsite Florid pran angajman pou pa fè diskriminasyon anrapò ak ras, kwayans, relijyon, laj, andikap, koulè, sèks, oryantasyon seksyèl, eta sivil, orijin nasyonal, opinyon oswa afilyasyon politik, oswa sitiyasyon veteran. Fèt pa Kominikasyon, Divizyon Jesyon Enskripsyon

22

UNI VE RSI T Y O F FLO RI DA

EN F ÒM ASYO N JEN ERAL