__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Enfòmasyon Jeneral pou Fiti Etidyan Premyè Ane


NAN INIVÈSITE FLORID LA, nou se yon pèp ki gen detèminasyon. Nou pran angajman pou defye konvansyon ak defye pwòp tèt nou. Nou pa wè bagay yo jan yo ye, men jan yo ta kapab ye. Epi nou fè tout efò pou gen yon pi gwo enpak: youn ki mezire nan moun ki ede ak lavi ki amelyore. Sèten moun reve pou fè mond lan yon meyè kote.

GATORS AP FÈ LI. VIN JWENN NOU.

Century Tower senbolik UF lan te benyen ak limyè ble pou rann omaj a plizyè milye travayè lopital devwe UF Health ak kòlèg yo nan lemonn antye. Ekleraj la espesyal la te tonbe menm lè ak Semèn Nasyonal Enfimyè (6-12 Me) ak Semèn Nasyonal Lopital (10-16 Me).

Tanpri, konnen: Yo te pran foto lavi elèv ki parèt nan piblikasyon sa a anvan COVID-19. Pou jwenn enfòmasyon ajou sou repons UF pou COVID-19, vizite coronavirus.ufl.edu.


ALE PI LWEN 2


ÈSKE OU TE

KONNEN?

7

#

NAN PAMI TOUT INIVÈSITE PIBLIK YO (2020 U.S. News and World Report)

$928 milyon nan finansman rechèch 3 ALE YON FASON PI ENTELIJAN

NOU FYÈ DÈSKE NOU KLASE # 7 NAN PAMI TOUT INIVÈSITE PIBLIK OZETAZINI. Men, nou gen plis pase yon pisans akademik. Nou se Nasyon Gator – yon kominote ki gen 500,000 moun, k ap travay pou fè avanse Eta nou an, peyi a ak mond lan.

PLIS PASE

190

DEMARAJ LANSE nan 15 dènye ane yo ki baze sou teknoloji chèchè yo

#25

NAN INIVÈSITE RECHÈCH PIBLIK OZETAZINI, nan pami plis pase 950 (National Science Foundation)


UF kreye plis pase

100,000 djòb NAN FLORID CHAK ANE

Avni ou kòmanse LA A. Karakteristik eksperyans etidyan nou yo: 18:1 RAPÒ ETIDYAN/PWOFESÈ

Yon lidè nan dirabilite, avèk plis bilding sètifye LEED pase nenpòt lòt inivèsite Ameriken

PREMYE

INIVÈSITE NAN LEMONN

ki deziyen yon Sanktyè koperatif sètifye Audubon pou jesyon anviwònman ak bèt sovaj, konsèvasyon resous, jesyon dechè, ak sansibilizasyon ak edikasyon.

88% Pousantaj gradyasyon 6-ane 27% PLIS PASE MWAYÈN NASYONAL LA

97% etidyan premyè ane retounen POU ANE SOFOMÒ YO

70% nan klas yo

GEN MWENS PASE 30 ETIDYAN

9yèm sou lis Wall Street Journal pou

“LEKÒL KE REKRITÈ YO BAY GWO NÒT”

85% etidyan yo

Nou pran chak $1 Eta Florid laki ENVESTI nan UF epi

NOU TRANSFÒME LI AN $15

2X MWAYÈN NASYONAL nan envansyon ki pwodui pou chak dola rechèch ki envesti

RESEVWA ÈD FINANSYE

64% ETIDYAN PREMYE SIK YO SAN DÈT


Yon sèl inivèsite,

POSIBILITE SAN LIMIT UF se youn nan inivèsite ki pi konplè nan mond lan. An reyalite, senk lòt inivèsite sèlman ka egale òf edikatif nou yo sou yon sèl kanpis. Kèlkeswa sa ki pasyone ou an, ou pral jwenn resous ak sipò ki nesesè pou ou avanse.

15 KOLÈJ AK LEKÒL

5 ALE YON FASON PI ENTELIJAN

120+ MATYÈ

PRENSIPAL

PLIS PASE

100 MATYÈ MINÈ

PLIS PASE

150

SANT AK ENSTITI RECHÈCH, ANSANM AK DE ESTIDYO TELEVIZYON AK TWA ESTASYON RADYO


3,400 etidyan nan

PWOGRAM

HONORS UF lan

Honors Gators Pwogram Honors UF lan non sèlman ofri klas ki pi piti ki anseye pamanm kò pwofesè distenge yo, men tou li bay yon gwo seri posiblite ki ale pi lwen pase salklas la. Honors Gators yo benefisye okazyon san parèy pou estaj ak rechèch, epi yo ka mande lojman tou sou kanpis la nan Kominote Aprantisaj Honors Living lan nan Hume Hall. honors.ufl.edu

Teyori, Rankont Pratik Sant dedye pou rechèch premye sik lan konekte etidyan premye sik nan nenpòt nivo ak karyè akademik ak konseye kò pwofesè a pou yon aprantisaj pratik ak reyèl. cur.aa.ufl.edu Pwogram bousye rechèch premye sik sa a se yon pwogram selektif pou etidyan premyè ane ki ofri yon chwa kou rechèch premye sik kote etidyan yo ede pwofesè yo nan rechèch yo nan anviwònman ti gwoup.

ALE PI LWEN 6


Swiv

PAKOU OU Pakou akademik chak etidyan diferan. Pwogram pakou inik nou yo ofri lòt opòtinite anplis pou etidyan ki gen talan, ki motive pou yo eksplore enterè yo antanke Gators.

7 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


Gator Innovators: The Innovation Academy Anplwayè yo toujou ap chèche moun ki kreyatif ki pa pè enkoni. Innovation Academy (IA) UF lan prepare etidyan yo pou travay byen nan yon kilti inovatif. Pwogram distenktif lan reyini etidyan nan 30 matyè prensipal, ki pèmèt yon rasanbleman lide orijinal ki santre sou inovasyon, kreyativite, antreprenarya, etik ak lidèchip. Etidyan IA yo ka antre nan Living Learning Community Ignite tou nan Beaty Towers, yon rezidans inivèsitè UF. IA opere sou yon kalandriye prentan-ete, kote li bay etidyan yo semès otòn lan pou fè estaj, etidye aletranje, fè rechèch ak lòt opòtinite. Innovationacademy.ufl.edu

ABBY JONES Syans Edikasyon Klas 2022

Innovation Academy se pou yon etidyan ki vrèman vle kite kolèj ak plis pase yon diplòm, envesti nan edikasyon yo epi aprann konpetans pou lavi ki aplikab nan mond jodi a. Anplis de kapasite reyèl, ou pral aprann plis sou tèt ou antanke etidyan plis pase toutan anvan sa. IA fèt pou etidyan ki vle gen konfyans nan kapasite yo pou travay nan nenpòt anviwònman. Pwofesyon yo pa rete an plas, sa vle di travay ou vle jodi a ta ka diferan distans pou ou nan pozisyon an reyèlman. Lè ou gen konpetans ki nesesè yo pou grandi, adapte ou epi fè chanjman, sa ka fè travay ki bay plis satisfaksyon. An jeneral, IA te aprann mwen envesti nan sa m ap aprann lan, menmsi m pa ka wè touswit enplikasyon nouvo konesans mwen yo sou yon sijè.

Fleksibilite ak Valè:

Pathway to Campus Enrollment (PaCE) Etidyan PaCE yo pa sèlman konekte nan klas. Yo konekte konplètman nan Nasyon Gator lan ak tout sa li gen pou ofri. PaCE ofri yon modèl aprantisaj miks kote etidyan premyè ane yo kòmanse diplòm yo grasa pwogram UF Anliy premye plan nou an, epi apre sa yo fè tranzisyon nan kanpis la pou fini diplòm premye sik yo. Etidyan PaCE yo ka chwazi nan pami 60 matyè prensipal nan sèten disiplin ki gen plis demann jounen jodi a epi resevwa yon diplòm UF grasa yon pwogram fleksib, ki bay sipò. Yo egzamine kandida yo pou admisyon nan PaCE dapre matyè prensipal ki chwazi an, epi se sèlman kandida ki chwazi yon matyè prensipal deziyen (gade andedan kouvèti dèyè) y ap konsidere pou pwogram lan. Etidyan ki admèt nan PaCE pral fè 15 èdtan kredi ominimòm epi de semès pa mwayen UF Online. Apre yo fin fè 60 èdtan kredi antou ak tout kou preyalab yo pou matyè prensipal yo, etidyan PaCE yo ka fè tranzisyon nan kanpis. admissions.ufl.edu/learn/pace ALE PI LWEN 8


Rankontre

MENTÒ OU YO Pwofesè UF yo antèt nan domèn pa yo, kote y ap mennen konvèsasyon nasyonal yo sou pwoblèm ki pi ijan jodi a. Yo devwe menm jan pou ankouraje anviwònman kolaborasyon an ki transfòme potansyèl yo vin rezilta reyèl – kote yo devlope etidyan UF yo vin chèchè ak lidè pou pi devan. Epi avèk yon rapò 18:1 etidyan-parapò-pwofesè, ou pral gen anpil okazyon pou fòme koneksyon dirab.

Aplikasyon nan Mond Reyèl la Pwofesè Jeni Chimik Piyush Jain ak etidyan diplome Long Nguyen te devlope yon platfòm pou tès lakay pou detekte kansè nan pwostat, VIH, Epatit C ak nouvo kowonaviris lan. Tès pou kowonaviris la te montre yon sansibilite pi wo anpil an konparezon ak lòt teknoloji deteksyon yo epi li prale nan direksyon tès echantiyon moun ak nan esè klinik yo. Pwofesè Anestezyoloji Samsun Lampotang ak yon ekip chèchè UF te devlope yon vantilatè ki ka fèt avèk itilizasyon atik ki soti nan yon magazen materyo. Doktè Lampotang, yon envantè avèk 43 patant UF posede, te fè plan “sous lib” nenpòt moun ka jwenn aksè ladan fasilman. Alavni, li espere vantilatè a pral resèvi pou itilize nan peyi soudevlope.

Foto pa Brad McClenny, Gainesville Sun

PWOFESÈ ISTWA JACK DAVIS te rejwenn kò pwofesè UF an 2003. An 2004, li te fonde jounal etidyan Depatman Istwa a, Alpata: Yon Jounal Istwa, epi li kontinye konseye pedagojik li. Liv li ki pi resan an, “The Gulf” te ranpòte pri Pulitzer nan Istwa an 2018. “Mwen te vle restore [Gòlf Meksik la], pou montre moun yo ke se plis ke yon devèsman petwòl. Li gen yon istwa natirèl rich ki konekte ak Ameriken yo epi li pa entegre nan pi gwo naratif istorik Ameriken an. Se yon erè mwen te vle korije.”

9 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


FLORID P AP CHÈCHE YON “I NIVÈSITE PLAS BYEN PRESI NAN LÒD YERACHIK

KAMARAD YO. ALAPLAS, N AP CHÈCHE YON BAGAY KI PI ENPÒTAN ANPIL TOUJOU. NOU VIZE KONSTWI YON MEYÈ MOND.

Newosyantifik UF ki prepare sistèm iminitè imen an pou konbat timè kansè pa enkyete osijè klasman. L ap devlope tretman efikas pou moun toupatou k ap batay kont kansè. Enjenyè enfòmatik lan k ap devlope pwochen jenerasyon konpitè gwo vitès lan p ap fè li senpleman pou ogmante kantite fwa atik li yo site nan jounal inivèsitè, men pou ede prezève divèsite byolojik. Epi pwofesè edikasyon an k ap etidye edikasyon bileng pa ladan pou ranpòte pri, men pou garanti ke pwofesè yo gen zouti pou ede timoun imigran yo reyisi nan salklas la. Objektif Inivèsite Florid la se pou kreye nouvo konesans epi ki itil pou limanite, ak pou fòme yon jenerasyon lidè ki angaje pou amelyore lavi moun ki toupre ak byen lwen, nan epòk ak sezon ki depase orizon limite nou yo.” - DOKTÈ DAVID NORTON, VIS PREZIDAN UF POU RECHÈCH

ALE PI LWEN 10


, I D Y A V A TR I D E JW 2,769 EKIP ANDEDAN L, AK PRÈSKE 13,000 PATISIPAN

11 ALE YON FASON PI ENTELIJAN

UF TRiP ofri eksperyans deyò soti nan navige nan lalin klere sou Lak Wauburg rive nan avanti nan wikenn nan mòn NC yo

GATOR GROWL PI GWO RALI PEP ETIDYAN JERE NAN NASYON AN

60+

òganizasyon GRÈK ak kat konsèy Grèk fè li fasil pou etidyan yo chwazi eksperyans ki adapte pou yo pi byen


1,000+ ÒGANIZASYON ETIDYAN

soti nan klib pre-pwofesyonèl rive nan klib parachitism Falling Gators ak nan The Alligator, pi gwo jounal Ozetazini etidyan dirije (ak tout rès yo!)

TWA SANT FÒM FIZIK, KI GEN LADAN SANT LWAZI SIDWÈS DÈNYE KRI 140,000 PYE KARE AN

i l e l e r o y a s t è t u o p Se

n a y d i t E I V A L

TOUJOU GRATIS, TOUJOU VANDREDI: Gator Nights ofri divètisman, kolasyon amizan ak kolasyon fen sware chak vandredi nan Student Union Tanpri, konnen: Yo te pran foto lavi elèv ki parèt nan piblikasyon sa a anvan COVID-19. Pou jwenn enfòmasyon ajou sou repons UF pou COVID-19, vizite coronavirus.ufl.edu. ALE PI LWEN 12


 Sipò pou

Etidyan GATOR Konsèy ak Byennèt founi konsèy, atelye travay, sipò pou dwòg ak alkòl ak evalyasyon sante mantal. counseling.ufl.edu

U Matter, We Care pral konekte ou avèk resous apwopriye e byenveyan 24 sou 24, 7 jou sou 7. Yo dedye pou soutni siksè akademik yo ak byennèt etidyan yo anjeneral. umatter.ufl.edu

Sant Resous pou Andikap

se yon defansè kle pou moun ki gen difikilte fizik, difikilte nan aprantisaj, difikilte sansoryèl oswa sikolojik. disability.ufl.edu

Sant Swen Sante pou Etidyan

se yon klinik ekstèn akredite pou etidyan yo. shcc.ufl.edu

Sekirite Piblik garanti pwoteksyon kanpis nou an toutan. Etidyan yo ka telechaje tou aplikasyon GATORSAFE lan pou jwenn konsèy ak mizajou sou sekirite. police.ufl.edu

13 ALE YON FASON PI ENTELIJAN

Tanpri, konnen: Yo te pran foto lavi elèv ki parèt nan piblikasyon sa a anvan COVID-19. Pou jwenn enfòmasyon ajou sou repons UF pou COVID-19, vizite coronavirus.ufl.edu.


ALE PI LWEN 14


Nouvo

VWAZEN OU YO SE GATORS. 15 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


BYENVENI NAN NOUVO PLAS OU. Si ou chwazi pou viv sou kanpis la oswa deyò, ou pral jwenn opsyon ki kenbe ou konekte epi ki koresponn a bezwen ou yo (ak bidjè ou!).

Lojman nan Kanpis la:

UF ofri 26 rezidans pou etidyan premye sik yo ak plizyè estil. housing.ufl.edu Estil tradisyonèl/hall la gen yon koulwa chanm ak yon sèl oswa plizyè lokatè avèk twalèt nan chak pwent. Kizin kominal yo disponib sou chak etaj. Estil Suite lan pèmèt yon eksperyans ki plis prive, avèk chanmakouche senp ki pataje yon twalèt. Kizin kominal yo disponib sou chak etaj. Estil apatman an gen ladan apatman sou kanpis la avèk chanmakouche senp ki pataje yon espas lojman, kizin ak twalèt (yo).

Lojman Andeyò Kanpis:

Biwo Off Campus Life bay resous ak sèvis pou etidyan k ap viv deyò kanpis la, sa gen ladan yon sèvis rechèch sou entènèt pou lojman andeyò kanpis la, pèsonèl devwe ak evènman angajman sivik chak mwa. offcampus.ufl.edu

Aprann kote w ap viv la

PANSE AVÈK

VANT OU

Posiblite restorasyon yo anpil sou kanpis UF lan, ak plis pase 45 opsyon disponib. Soti nan òf bon gou nan de salamanje nou yo sou kanpis la pou rive nan restoran tankou Chickfil-A, Panda Express, Pollo Tropical ak Starbucks, gen yon bagay pou chak gou. Uit opsyon plan repa disponib pou reponn a bezwen ou yo, kit ou renmen repa chita nan salamanje avèk zanmi oswa pran yon bagay rapid sou wout ou nan klas la. gatordining.com

17 Kominote Aprantisaj Lavi (Living Learning Communities, LLC) UF yo prezante espas pou lavi sou kanpis la avèk kamarad etidyan ki pataje enterè akademik ak pèsonèl. LLC yo varye soti nan etwat ak akademik pou ale nan laj ak entèdisiplinè, epi yo gen ladan klas vize, resous, opòtinite privilejye ak pèsonèl devwe. housing.ufl.edu/programs-services/livinglearning-communities

ALE PI LWEN 16


5 NAN MEYÈ #

VIL KOLÈJ OZETAZINI

(24/7 WALL STREET USA TODAY)

17 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


Gainesville, Florida

GWO OPÒTINITE, Chalè Ti Vil

Li kòmanse avèk 224 jou solèy,

Gainesville se paradi moun ki konn bouch yo. Krèp ki fonn nan bouch, anmbègè delisye, kizin natif natal latin, bebekyou byen mou, kizin òganik lokal… gen yon bagay reyèlman pou chak gou! visitgainesville.com

pafè pou fè acha nan anblavil pitorès Gainesville lan, kote ou eksplore youn nan uit pak Eta nou an oswa pwofite chalè a nan yon sous dlo dous. Avèk yon laj medyan 26 zan, Gainesville se yon vil kolèj pa ekselans – ki plen enèji, ki alimante ak yon bon kafe ak kizin ekselan. Pou sa ki konsène opòtinite kiltirèl ak lavi leswa, Gainesville sètènman pi wo pase pwa li. Petèt ou pral asiste yon espektak nan Hippodrome Theater, Dance Alive National Ballet oswa Òkès Gainesville lan. Oswa vizite youn nan mize klas mondyal yo, ki gen ladan Florida Museum of Natural History, Harn Museum of Art ak Cade Museum for Creativity and Invention. Pou yon eksperyans vrèman majik, fè avanti andedan Forè Twopikal Papiyon an, ki prezante plis pase 50 espès ki soti nan lemonn antye nan yon antouraj anplennè. Pensacola

(341 miles)

Jacksonville

Tallahassee

(71 miles)

(150 miles) UF

Gainesville Gainesville sitiye sou koridò I-75 lan, mwatye wout ant Atlanta ak Miami, epi li gen sèvis plizyè pi gwo konpayi avyon yo nan Ayewopò Rejyonal Gainesville lan. Disney World, Universal Studios ak Sea World sitiye nan mwens pase dezèdtan kondi.

St. Augustine (74 miles)

Daytona Beach

(98 miles)

Tampa Orlando (115 miles) (130 miles)

Miami (336 miles)

ALE PI LWEN 18


GLOBAL GATORS

Bagay etonan rive lè ou ale pi lwen

UF REPREZANTE PLIS PASE

Jeni nan Rio de Janeiro. Jounalisn nan Baselòn. Konsèvasyon Bèt Sovaj nan Botswana. Sa yo se jis kèk egzanp nan pami plizyè santèn opòtinite etid aletranje ke Sant Entènasyonal UF lan ofri chak ane. UF ba ou libète pou trase pwòp pakou ou, kit ou vle vwayaje avèk pwofesè UF yo, swiv yon kou nan youn nan enstitisyon eksepsyonèl patnè nou an, oswa patisipe nan yon estaj entènasyonal, rechèch oswa opòtinite aprantisaj pa mwayen sèvis. Ou pral ganyen souvni ki dire tout lavi pandan w ap rete sou bon wout pou pran diplòm ou. Etidyan yo ka itilize èd finansye tou yo genyen pandan y ap etidye aletranje. internationalcenter.ufl.edu/study-abroad

19 ALE YON FASON PI ENTELIJAN

150 PEYI

EPI KOMINOTE ENTÈNASYONAL NOU AN GEN PLIS PASE

6,000 MANM


KOMINOTE ENTÈNASYONAL

PLIS PASE

UF enskri etidyan peyi a ak etidyan nan lemonn antye. UF International Center (SANT ENTÈNASYONAL UF) la gen de objektif: defann etid mond lan nan UF ak reprezante UF nan mond lan pa mwayen pwogram etid aletranje. Kèk 2,200 etidyan UF te etidye aletranje ane pase nan plis pase 100 destinasyon. UF klase nan pami 20 pi gwo enstitisyon ki voye etidyan aletranje.

200

ÒGANIZASYON ETIDYAN KI DEVWE POU DIVÈSITE, SÈVIS AK LIDÈCHIP

Dènyèman, UF te youn nan sèlman senk enstitisyon yo rekonèt avèk prim Senatè Paul Simon pou fòs efò etid entènasyonal nou yo. www.internationalcenter.ufl.edu

KLIB VISA

VISA nan UF gen ladan 18 sou-òganizasyon ki reprezante kilti lemonn antye. Plis pase 4,500 etidyan premye sik, diplome ak detantè PhD UF nan tout disiplin akademik yo fè pati VISA, epi yo selebre divèsite yo nan yon espektak anyèl talan.

SANT KILTIRÈL YO

UF gen anpil sant byen etabli ki konsantre sou divèsite epi ofri ansèyman ak rechèch. Sant pou Etid Afriken • Sant pou Etid Ewopeyen Sant pou Etid Islamik Mondyal • Sant pou Etid Amerik Latin • Sant pou Etid Grèk • Sant pou Etid Jwif • Sant pou Etid sou Tradisyon Endou yo

ALE PI LWEN 20


Se Yon Bagay Etonan Sa

GWO LESPRI

Ka Fè Ansanm

Vin tounen yon Gator pa konsène sèlman eksperyans kolèj ou – sa konsène tou tout on vi sipò ak koneksyon. Nasyon Gator lan se 500,000 moun, avèk youn nan 20 meyè rezo ansyen etidyan nan peyi a, selon Business Insider. Rete konekte apre diplòm ou avèk youn nan 100+ Klib Gator yo, ki òganize antou apeprè 1,500 evènman chak ane.

Konpetans pou avni ou UF fyè dèske li genyen Sant Koneksyon Karyè ki ranpòte prim, ki gide etidyan yo pandan y ap navige nan pwosesis pafwa akablan pou jwenn djòb ak estaj. Li gen pèsonèl akonpayatè sètifye pou karyè, epi Sant lan bay konsèy adapte pou moun pèsonèlman, yon bazdone dedye pou estaj, ak menm Gator Career Closet la, kote etidyan yo ka lwe rad pwofesyonèl pou entèvyou yo. career.ufl.edu

21 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


9

yèm dapre

WALL STREET JOURNAL POU “LEKÒL KE REKRITÈ YO BAY GWO NÒT”

ERIN ANDREWS

EMMITT SMITH

GALE KING

MICHAEL CONNELLY

FAYE DUNAWAY

PLIS PASE

15,000

ETIDYAN AK ANSYEN ETIDYAN TE PATISIPE NAN SALON KARYÈ 2019 NOU AN, ANSANM AK PRÈSKE 1,000 ANPLWAYÈ

PLIS PASE

11,000

OPÒTINITE POU ESTAJ

AK TRAVAY disponib chak ane pou etidyan UF yo pa mwayen Gator CareerLink

AMINDA MARQUES GONZALEZ

Nan Bon Konpayi Kisa de Pri Nobel, nèf astwonòt ak 10 Senatè Ameriken genyen an komen? Yo tout te kòmanse nan Inivèsite Florid.

Ansyen Notab ERIN ANDREWS, repòtè Fox NFL ak ko-animatè “Dancing with the Stars”

Otè anpil siksè

TIM TEBOW, jwè NFL ak MLB epi gayan twofe Heisman

GALE KING, Vis Prezidan Egzekitif ak direktè administratif nan Nationwide

EMMITT SMITH, Twa-fwa chanpyon Super Bowl ak lidè kourè NFL toutan

AMINDA MARQUES GONZALEZ, redaktris anchèf ak vis

FAYE DUNAWAY, aktris ki ranpòte

prim Academy Award

DARA TORRES, 12-fwa

MICHAEL CONNELLY,

prezidant aktyalite Miami Herald

MARSHALL NIRENBERG,

Byochimis ak loreya pri Nobel

medaye Olenpik

San bliye…uit anbasadè ameriken, 16 jeneral ak admiral, 28 prezidan inivèsite ak kolèj, 42 Reprezantan Ameriken, 50 jij federal ak plizyè milye de Direktè Jeneral

ALE PI LWEN 22


REITZ STUDENT UNION Se ladan Bibliyotèk ak Sant Dakèy UF chita, epi Reitz Student Union gen ladan tou restoran, sal reyinyon, biwo, yon laboratwa enfòmatik, yon sal jwèt, yon anfiteyat deyò, plizyè magazen detayan, yon sal sinema ak yon otèl.

CENTURY TOWER AND THE UNIVERSITY AUDITORIUM

CRISER HALL Se la biwo Jesyon Enskripsyon, Admisyon, Rejistrè Inivèsite a, Afè Finansye Etidyan yo ak Bous UF lan chita

VIZITE UF Pare wè UF pou tèt ou? Aprann sou opòtinite aktyèl yo, gade nou an vwayaj vityèl ak enskri pou sesyon enfòmasyon nan admissions.ufl.edu/visit.

23 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


TURLINGTON HALL

BEN HILL GRIFFIN STADIUM

Louvri an 1977, se ladan College of Liberal Arts and Sciences chita. Zòn plas la se youn nan zòn libète ekspresyon UF kote òganizasyon deyò yo ka eksprime opinyon yo sou kanpis la. Eskilti senbolik “Pòmdetè fri” an sitiye toupre.

“The Swamp” gen aktyèlman prèske 92,000 plas epi li antoure Steve Spurrier-Florida Field — menm espas kote match foutbòl lakay yo jwe depi prèske 100 ane.

PLAZA OF THE AMERICAS Antnake youn nan espas vèt UF yo, espas louvri sa a ap rete san eksplwate pou toutan.

HOUGH HALL WARRINGTON COLLEGE OF BUSINESS Pwogram MBA a plentan lan nan pami 10 inivèsite piblik antèt yo (U.S. News and World Report, 2020)

HEAVENER HALL WARRINGTON COLLEGE OF BUSINESS Klase Nimewo 12 nan pami meyè pwogram afè premye sik selon U.S. News and World Report’s 2020

ALE PI LWEN 24


Vwayaj ou

kòmanse kounye a Kisa Nou Chèche

Antanke enstitisyon olistik, UF evalye kandida nou yo kòm “moun annantye.” Nou pa jis chèche etidyan pou ale nan klas – n ap chèche fiti Gators ki pral anrichi kominote elèv, lidè ak pansè nou yo. Eksperyans ou, aktivite andeyò lekòl yo ak siksè eskolè ou, yo tout jwe yon wòl nan evalyasyon nou an. Aprann konnen ou reprezante meyè pati a nan travay nou!

OUT

1 NOVANM

1 OKTÒB

Aplikasyon Gratis pou Èd Federal pou Etidyan (FAFSA) disponib 25 ALE YON FASON PI ENTELIJAN

Aplike pa mwayen Aplikasyon Komen an oswa Aplikasyon Kowalisyon an

Dat limit priyorite pou aplikasyon etidyan premyè ane

Aplikasyon louvri

1 DESANM

Dat limit Dosye Akademik Oto-Deklare Etidyan (SSAR)


PWOFIL ETIDYAN

PREMYÈ ANE

2020

(MWAYEN 50 POUSAN)

4.4-4.6 30-33 1320-1460

15 DESANM

1 ME

Notifikasyon desizyon pou admisyon pou aplikasyon priyorite yo

◀ FEN FEVRIYE

Depo $200 ekolaj dwe fèt pou konfime enskripsyon nan UF

Dat limit pou soumèt nòt tès

15 JIYÈ

Dènye jou pou kandida yo voye ba UF relve nòt final ayskoul yo ALE PI LWEN 26


Yon Envestisman ki pral

RANBOUSE OU

Money.com rele UF “youn nan meyè afè nan edikasyon siperyè.” Li fasil pou wè poukisa, avèk yon revni mwayen nan kòmansman karyè nan $56,000 epi yon retou sou envestisman plis pase $1.2 milyon sou 40 ane. UF ap ba ou sipò a ak resous ou bezwen pou reyisi – san rinen ou. Pou aplike pou èd finansye, ranpli Aplikasyon Gratis pou Èd Federal pou Etidyan an (FAFSA) nan fafsa.gov apati 1 Oktòb 2020. Pou Afè Finansye Etidyan (Student Financial Affairs, SFA) kapab konsidere ou pou yon òf èd finansye, ou dwe yon etidyan yo aksepte k ap chèche pran yon diplòm, men ou dwe aplike pou èd lè w ap soumè aplikasyon ou pou admisyon. www.sfa.ufl.edu/prospective Yo ofri anjeneral youn oswa plizyè nan kat kalite èd yo (sibvansyon, bous detid, travay a tan pasyèl, prè) pou etidyan ki kalifye yo pou reyalize òf èd finansye yo. Distans pou mas 2021, etidyan premyè ane ki admèt yo ki te ranpli FAFSA 2021-22 an atan ap resevwa yon òf èd ofisyèl sou entènèt nan one.uf.edu.

Opòtinite Bousdetid Pwogram bous detid Florid Bright Futures la, ke Eta Florid la finanse, bay bous detid ki baze sou rezilta eskolè nan ayskoul. Pwogram lan gen diferan nivo atribisyon, yo chak ak pwòp kritè kalifikasyon yo ak montan alokasyon yo. Alokasyon yo se pou chak èdtan kredi. www.sfa.ufl.edu/types-of-aid/bright-futures Bous detid MFOS la (Machen Florida Opportunity Scholarship) ede kouvri frè kolèj pou etidyan, premye jenerasyon ki ale nan kolèj ki gen istwa revni fèb. www.sfa.ufl.edu/mfos Jwenn lòt opòtinite pou bous avèk itilizasyon motè Rechèch Bous UF la, yon bazdone pou ni bous kolèj akòde ni bous detid prive yo. www.sfa.ufl.edu/search

Poze kesyon sou èd finansye oswa mande plis enfòmasyon nan imèl nan SFA-help@mail.ufl.edu 27 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


Estimasyon Pri Anyèl 2020-21* EKOLAJ AK FRÈ

$6,380 NAN ETA A

$28,658

#

2

NAN MEYÈ VALÈ EDIKASYON PIBLIK (2019 Kiplinger)

ANDEYÒ ETA A

LOJMAN & REPA

$10,590

DEPANS PÈSONÈL

$4,460

(transpò, liv ak founiti, konpitè, telefòn selilè ak rad)

TOTAL

$21,430 $43,708 NAN ETA A

ANDEYÒ ETA A

*Frè sa yo montre estimasyon depans 2020-21 pou premye sik epi yo baze sou 15 èdtan kredi pa semès. Depans ou yo ka varye. Y ap afiche estimasyon pri pou patisipasyon an 2021-22 nan sfa.ufl.edu/cost lè yo disponib.

ALE PI LWEN 28


29 ALE YON FASON PI ENTELIJAN


KOLÈJ AK PREMYE SIK COLLEGE OF AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCES cals.ufl.edu Edikasyon ak Kominikasyon Agrikòl*† Jesyon Operasyon Agrikòl* Syans Animal*† Byoloji† Botanik* Dyetetik* Antomoloji ak Nematoloji*† Jesyon Anviwònman nan Agrikilti ak Resous Natirèl* (Etid Entèdisiplinè) Syans Anviwònmantal* Syans Lafanmi, Jenès ak Kominote* Ekonomi Manje ak Resous* Syans Manje* Resous ak Konsèvasyon Forè* Jewomatik Syans Òtikòl* Syans Marin (Etid Entèdisiplinè) Mikwobyoloji ak Syans Selilè* Konsèvasyon Resous Natirèl* Syans Nitrisyonèl* Syans Plant yo* Syans Sòl ak Dlo* Ekoloji ak Konsèvasyon Bèt sovaj* COLLEGE OF THE ARTS arts.ufl.edu Atizay*† Edikasyon Atistik Istwa Atizay* Dans* Atizay ak Syans Dijital Konsepsyon Grafik* Mizik* Edikasyon Mizik* Teyat, Jeneral* Espektak Teyat Pwodiksyon Teyat WARRINGTON COLLEGE OF BUSINESS warrington.ufl.edu FISHER SCHOOL OF ACCOUNTING warrington.ufl.edu/fsoa Kontablite HEAVENER SCHOOL OF BUSINESS warrington.ufl.edu.sb Administrasyon Biznis, Etid Jeneral*† Finans† Sistèm Enfòmasyon† Jesyon† Maketing† COLLEGE OF DESIGN, CONSTRUCTION AND PLANNING dcp.ufl.edu Achitekti Dekorasyon Enteryè Achitekti Peyizaj Dirabilite ak Anviwònman Bati*†

* Matyè Prensipal PaCE †Matyè prensipal Innovation Academy Matyè prensipal Pace and Innovation Academy apati Jen 2020. Matyè prensipal yo kapab sibi chanjman.

MATYÈ PRENSIPAL

M.E. RINKER, SR. SCHOOL OF CONSTRUCTION MANAGEMENT dcp.ufl.edu/rinker Jesyon Konstriksyon COLLEGE OF EDUCATION education.ufl.edu Edikasyon, pou timoun piti Edikasyon, Elemantè/Espesyal Syans Edikasyon *† HERBERT WERTHEIM COLLEGE OF ENGINEERING eng.ufl.edu Jeni Ayewospasyal Jeni Byolojik Jeni Byomedikal Jeni Chimik Jeni Sivil Jeni Enfòmatik Syans Enfòmatik† Atizay ak Syans Dijital† Jeni Elektrik Jeni (Eksplorasyon Etid Jeni) Jeni Anviwònmantal Jeni Endistriyèl ak Sistèm Syans Materyo ak Jeni Jeni Mekanik Syans Nikleyè ak Radyolojik Jeni Nikleyè COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN PERFORMANCE hhp.ufl.edu Fizyoloji Aplike ak Kinezyoloji Edikasyon ak Konpòtman Sante* Jesyon Espò* Tourism, Ospitalite ak Jesyon Evènman* COLLEGE OF JOURNALISM AND COMMUNICATIONS jou.ufl.edu Piblisite*† Jounalis*† Relasyon Piblik*† Telekominikasyon*† COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES clas.ufl.edu Arab Etid Afriken-Ameriken*† Lang Afrikèn Antwopoloji*† Astwonomi ak Byoloji Astwofizik Byoloji† Botanik Chimi† Chinwa Etid Klasik Syans Enfòmatik* Kriminoloji Sèvis Done De Lang Ekonomi Anglè*†

Lang ak Literati Etranje Etid Fransè ak Frankofòn Jewografi*† Jewoloji* Alman Ebre Lang, Literati ak Lengwistik Ispanik ak Latino Amerikèn Istwa*† Etid Entènasyonal Japonè Etid Jwif Lengwistik* Etid Marin Matematik*† Mikwobyoloji ak Syans Selilè Filozofi* Fizik Syans Politik† Pòtigè Sikoloji† Relijyon* Ris Sosyoloji*† Espayòl* Estatistik* Etid Dirabilite* Etid Fanm* Zowoloji Matyè prensipal Etid Entèdisiplinè Etid Endyen Ameriken ak Endijèn Byochimi ak Biyoloji Molekilè Ilistrasyon Byolojik Etid Film ak Medya Etid Amerik Latin Syans Marin Etid Medyeval ak Modèn Lang ak Kilti Mwayen Oriyan Etid Ewopeyèn Modèn Syans Newobyolojik COLLEGE OF NURSING nursing.ufl.edu Swen enfimye COLLEGE OF PHARMACY cop.ufl.edu Famasi (Prepwofesyonèl) COLLEGE OF PUBLIC HEALTH AND HEALTH PROFESSIONS phhp.ufl.edu Syans ak Twoub Kominikasyon Syans Lasante Sante Piblik

120+ MATYÈ PRENSIPAL Eksplore plis nan catalog.ufl.edu


NON-PROFIT US POSTAGE PAID GAINESVILLE FL PERMIT 94

OFFICE OF ADMISSIONS Division of Enrollment Management PO Box 114000 Gainesville FL 32611-4000

ADMISSIONS.UFL.EDU • 352-392-1365 Please note: The student-life photos featured in this publication were taken prior to COVID-19. For up-to-date information about UF’s COVID-19 response, visit coronavirus.ufl.edu. The University of Florida is committed to nondiscrimination with respect to race, creed, religion, age, disability, color, sex, sexual orientation, marital status, national origin, political opinions or affiliations, or veteran status. Designed by Communications, Division of Enrollment Management

Profile for UFAdmissions

Haitian-Creole GIB 2020  

Haitian-Creole GIB 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded