Page 3

Z historii

Z historii

Od studium

do uniwersytetu

Kampus UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza uczelnia ekonomiczna w  Polsce pod względem wielkości. Obecnie studiuje u nas ponad 23 000 studentów, a w ciągu 86 lat tradycji wykształciliśmy ponad 86 tysięcy absolwentów. Uczelnia w ciągu kilku dziesięcioleci istnienia ewoluowała – przechodząc kolejne fazy rozwoju, zmieniała swą nazwę, strukturę organizacyjną, programy nauczania i adres. Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. – jako trzeciej w Polsce wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą 4

prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a jej pierwszą siedzibą – budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa. 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. Zajęcia wznowiono natychmiast po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. Punktem zwrotnym w  dziejach Uczelni było jej upaństwowienie i  przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W  1952 r. przekazano jej zabytkowy budynek Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego

www.uek.krakow.pl

przy ul. Rakowickiej 27, dziś będący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł kolejną zmianę – WSE zmieniła nazwę na Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i  rozwoju Uczelni rozpoczął się wraz z  zapoczątkowanymi w  Polsce w 1989 r. przemianami politycznymi i gospodarczymi. Obecnie Uczelnia jest największą pod względem liczby studentów publiczną wyższą szkołą ekono-

miczną w tej części Europy, największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i trzecią szkołą wyższą Krakowa. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Pływalnia w dawnym schronisku dla chłopców

Sala Senacka 5

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement