Page 26

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

Student niepełnosprawny UEK może ubiegać się o:

Uczelnia z certyfikatem bezpieczeństwa

 stypendium specjalne;  indywidualną organizację studiów;  przedłużenie okresu wypożyczania książek z Bi-

blioteki (2 miesiące);  możliwość dopasowania zajęć z wychowania fizycznego;  zezwolenie na wjazd i  parkowanie na terenie Uczelni;  pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim;  możliwość nagrywania zajęć;  pomoc w zdobywaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania. BON zachęca wszystkich do współpracy – aktywnego udziału w  kształtowaniu polityki wobec studentów niepełnosprawnych.

Studiuj bezpiecznie! Czy wiesz, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej? Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak studiować nie narażając zdrowia własnego i innych? Student Uniwersytetu musi znać odpowiedzi na ww. pytania, dlatego powinien wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu z  zakresu przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, które rozwieje wszystkie wątpliwości. Szkolenie z  zakresu BHP studentów I  roku w  roku akademickim 2011/2012 będzie przebiegać w trzech etapach: 1) udział w 35-minutowym wykładzie nt. obowiązujących na UEK przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej; 2) indywidualny udział w e-szkoleniu dostępnym od 3 października na e-Platformie UEK pod adresem: www.bhp.uek.krakow.pl (klucz dostępu; bhp), który polega na gruntownym zapoznaniu się z przygotowanymi materiałami oraz rozwiązaniu testu sprawdzającego; 50

Więcej: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pawilon D, pok. 20 tel. 12 293 51 20 tel./faks 12 293 51 19 poniedziałek – piątek, godz. 9.00–15.00 e-mail: bon@uek.krakow.pl www.bon.uek.krakow.pl

Nowi studenci naszej Uczelni mogą jeszcze nie wiedzieć o tym, że rozpoczynają naukę na uczelni wyjątkowej pod względem bezpieczeństwa – uczelni posiadającej Certyfikat Uczelni Wyższej Promującej Bezpieczeństwo – uczelni bezpiecznej, sukcesywnie wdrażającej Zintegrowany System Bezpieczeństwa (ZSB).

3) u dział w teście końcowym sprawdzającym znajomość przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, który jest elementem ww. e-szkolenia. Podstawą zaliczenia szkolenia BHP (dokonania wpisu do indeksu) jest poprawne rozwiązanie testu w przynajmniej 75%, a następnie przyjście z indeksem do Zespołu BHP (pawilon A, poziom -1, pokój 108). Ostateczny termin zaliczenia szkolenia upływa wraz z terminem zamknięcia pierwszego semestru. Więcej: Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej pawilon A, poziom -1, pok. 108 tel. 12 293 56 39, 12 293 56 03 faks 12 293 51 39 e-mail: gieronz@uek.krakow.pl

mgr inż. Zbigniew Gieroń – główny specjalista ds. BHP

www.uek.krakow.pl

ZSB to całokształt przedsięwzięć mających na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i gości UEK. W praktyce oznacza to minimalizację sytuacji niebezpiecznych, w jakich mogą znaleźć się studenci i pracownicy w drodze na i z Uczelni, na kampusie, w salach dydaktycznych oraz w domach studenckich. Uczelnia współpracuje ściśle z krakowską policją – dzięki podpisanemu porozumieniu policja ma możliwość natychmiastowej interwencji na terenie kampusu UEK w przypadkach podejrzenia o zagrożeniu zdrowia, życia lub mienia. O tym, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej, mówi mgr Mariusz Rozwadowski – Pełnomocnik Rektora ds. Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.

Szczególnie ostrożni w swych zachowaniach powinni być studenci spoza Krakowa, którzy nie znają dobrze miasta i w związku z tym szczególnie narażeni są na zagrożenia. To ich zachęcam do uważnego zapoznania się z podanymi niżej wskazówkami. Ofiarą przestępstwa stać się może osoba: wracająca samotnie ze spotkania w godzinach wieczornych i  nocnych, będąca pod znacznym wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka, zwracająca uwagę swoim strojem lub zachowaniem, przebywająca w miejscach ułatwiających popełnienie czynu zabronionego. Dlatego korzystając z  uciech życia studenckiego, młodzi ludzie unikać powinni miejsc i zachowań wiktymogennych. 51

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement