Page 22

Poszerzaj horyzonty!

Poszerzaj horyzonty!

Otwórz się na świat Obecny rynek pracy to rynek wyzwań, wymagający ciągłego uczenia się, porównywania doświadczeń, rozumienia innych kultur. Znajomość języka obcego nie jest już wystarczającą rękojmią poradzenia sobie w zmieniających się realiach. Celem powinno stać się także rozwijanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas nauki i pracy w międzynarodowym środowisku. Jeśli myślisz o  swojej przyszłości zawodowej w sposób nowoczesny, chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne, zdobyć dyplom dwóch uczelni lub studiować w międzynarodowej grupie studentów, zapoznaj się z ofertą Biura Programów Zagranicznych (BPZ). Dlaczego warto wyjechać na część studiów za granicę?

i przygotowania psychicznego do życia zawodowego. Świadectwo odbycia stypendium poza granicami kraju jest dla pracodawców doskonałym dowodem na dojrzałość i  świetne kompetencje językowe, potwierdzeniem umiejętności funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku i pod presją wyzwań. W ofercie stypendialnej BPZ znajdują się następujące programy: Program Erasmus  najpopularniejszy wśród studentów, obejmuje

swoim zasięgiem całą Europę

42

 umożliwia zrealizowanie części studiów w szkole

partnerskiej Hiroshima University of Economics  wybrani studenci otrzymują stypendium pozwa-

lające pokryć koszty utrzymania

diów oraz praktyki poza granicami kraju

den semestr  beneficjentem programu można być jeden raz

Program Podwójnych Dyplomów  umożliwia roczne studia w uczelni partnerskiej

zakończone podwójnym dyplomem  programowi towarzyszą praktyki zawodowe  większość zajęć w ramach programu prowadzona jest przez praktyków biznesu  beneficjentem programu można być dwa razy, raz na poziomie licencjackim i raz na poziomie magisterskim Program EMBS

 grant przyznawany w tym programie jest formą

 umożliwia ścieżkę zagraniczną na okres 2,5 roku

dofinansowania różnicy w kosztach utrzymania  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden lub dwa semestry  beneficjentem programu można być tylko raz

realizowaną na UEK oraz na wybranych uczelniach partnerskich z Danii, Francji, Hiszpanii i Niemiec  umożliwia uzyskanie certyfikatu podpisanego przez uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum  stypendium dofinansowane jest przez program Erasmus  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden rok  beneficjentem programu można być jeden raz

Program CEEPUS

w Europie Środkowej oraz krajach bałkańskich  stypendium umożliwia pokrycie kosztów utrzy-

mania w kraju przyjmującym, możliwy jest także zwrot kosztów podróży  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr  beneficjentem programu dzięki opcji free mover można być więcej niż jeden raz Program Direct Entry u  możliwia roczne studia w Anglii, Szkocji i Walii  zabezpiecza możliwość starania się o zwrotną po-

życzkę na opłatę czesnego  umożliwia podjęcie pracy dorywczej

www.uek.krakow.pl

W ramach programu Transekonomik studenci UEK mają natomiast możliwość odbycia części studiów na jednej z  czterech uczelni ekonomicznych w Polsce. Beneficjentem tego programu można być więcej niż jeden raz.

 możliwy okres przebywania na stypendium – je-

 umożliwia zrealizowanie części programu stu-

 umożliwia zrealizowanie części programu studiów

Wyjazdy na stypendia to doskonała okazja do sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku i poznania wielu interesujących ludzi z innych części świata. Zmiana miejsca pobytu na wybrany przez siebie okres może być bardzo rozwijającym doświadczeniem. Wyjazd przynosi korzyści edukacyjne, zmniejsza bariery kulturowe i językowe oraz otwiera na wyzwania dotyczące wielu ważnych spraw życiowych. Spędzając semestr lub dwa na studiach zagranicznych, bardzo się usamodzielnisz i odkryjesz prawdę o studiowaniu w innym kraju. Nauka w wielu ośrodkach akademickich, w zróżnicowanym środowisku naukowym i  kulturowym wpłynie bardzo korzystnie na poziom wykształcenia

Program STEP w Japonii

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  projekt zakłada realizację wymiany studentów

naszej uczelni z wybranymi uczelniami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie  stypendium zapewnia dofinansowanie wyrównujące koszty utrzymania oraz refundacje kosztów podróży  możliwy okres przebywania na stypendium – jeden semestr  beneficjentem programu można być jeden raz

Jeśli chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne i krajowe:  odkryj swoje preferencje i wybierz jedno z wielu

miejsc, które obejmuje oferta BPZ,  zapoznaj się z wymogami i  terminami dotyczą-

cymi rekrutacji,  s taraj się o dobrą średnią ocen,  pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpo-

wiednie certyfikaty,  angażuj się aktywnie w życie Uczelni.

Oprócz działań ściśle związanych ze współpracą międzynarodową Uczelni, BPZ zajmuje się także logistyką studiów w języku angielskim: International Business, Corporate Finance and Accounting, Master in International Finance and Accounting (MIFA), a także koordynuje semestralny program English Track, na który zapraszani są wszyscy studenci, którzy w trakcie studiów na macierzystym kierunku chcą studiować wybrane przedmioty w międzynarodowej grupie studentów. Od roku akademickiego 2011/2012 istnieje również możliwość realizowania w  języku angielskim studiów doktoranckich. Więcej: Biuro Programów Zagranicznych budynek „Stróżówka” tel. 12 293 54 71 faks 12 293 50 97

mgr inż. Agnieszka Nowak – kierownik Biura Programów Zagranicznych

43

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK (wydanie specjalne), październik 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement