Page 1

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

1. เพื่อความแน่ใจว่ามีการจัดเก็บมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 ร้อยละของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมระบบการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาล ร้อยละ >50 60 70 80 90

คะแนน 20 40 60 80 100


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ 11.63 ตารางกิโลเมตร - ปัจจุบันภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีประชากรอาศัยอยู่รวมทั้งสิ้น 45,600 คน - ขยะทีเ่ กิดขึ้นภายในเทศบาลประมาณวันละ 60 ตัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถจัดเก็บได้ 100 %ของพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 1. พนักงานขับรถเก็บขยะ 2. พนักงานประจําบนรถเก็บขยะ 3. พนักงานปัดกวาดถนน, ตลาด

จํานวน 16 คน จํานวน 42 คน จํานวน 62 คน

ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย 1. ภาชนะรองรับมูลฝอย แยกเป็น - ถังพลาสติก ขนาด 240 ลิตร จํานวน 100 ใบ - ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 500 ใบ - ถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร จํานวน 50 ใบ 2. รถเข็นขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 40 คัน ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ภาพ GIS เส้นทางการเก็บขยะมูลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครอบคลุมพืน้ ที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th ที่

ทะเบียนรถ

สี

1

รถเก็บขยะเบอร์ ๖ (สีส้ม) แบบเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๗๓๑๗

ส้ม

2

รถเก็บขยะเบอร์ ๗ (สีส้ม) แบบเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๗๓๑๙

เหลือง

3

รถเก็บขยะเบอร์ ๑๐ (สีเหลือง) แบบอัดท้ายไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๑-๔๔๖๔

4

รถเก็บขยะเบอร์ ๑๑(สีเหลือง) แบบอัดท้ายไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๑-๑๑๘๙

เลือดหมู

5

รถเก็บขยะเบอร์ ๑๒(สีเหลือง) แบบอัดท้ายไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๑-๒๗๖๑

เขียว

6

รถเก็บขยะเบอร์ ๑๓(สีเหลือง) แบบอัดท้ายไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๑-๔๐๔๙

น้ําเงิน

7

รถเก็บขยะเบอร์ ๑๔(สีเหลือง) แบบอัดท้ายไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๑-๕๑๑๔

ม่วง

8

รถเก็บขยะเบอร์ ๑๕(สีเหลือง) แบบอัดท้ายไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๑

ชมพู

แดง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

2. (A) เพื่อความแน่ใจว่ามีการกําจัด มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 2.1 ร้อยละของมูลฝอยต่อประชากรที่ได้มี การนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดมูลฝอย ร้อยละ

คะแนน

>45

20

55

40

65

60

75

80

85

100


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มี 2 แห่ง 1. สถานที่กําจัดขยะ ตั้งอยู่ในเขตพืน้ ที่บา้ นหนองนาสร้าง ม. 10 ตําบลเหนือเมือง ริมถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ 20 ไร่ 3 งานเศษ 2. สถานที่กาํ จัดขยะสํารองตั้งอยู่บ้านขี้เหล็ก ม.3 ตําบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ 112 ไร่


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ระบบการขนส่งขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย - สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย - รถขนส่งขยะมูลฝอย - เส้นทางขนส่งขยะมูลฝอย - โรงจอดรถ โรงซ่อมรถ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

แผนที่ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 4 กิโลเมตร


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ภาพการนําขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาํ จัดขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ภาพการนําขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาํ จัดขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

2. (B) เพื่อความแน่ใจในการจัดการมูลฝอยตกค้างอย่างปลอดภัย 2.2 วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการมูลฝอยที่มีคุณภาพ วิธีจัดการขยะมูลฝอย การฝังกลบที่มีการควบคุม การฝังกลบเชิงวิศวกรรม การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล หรือการใช้เตาเผา

คะแนน 20 40 80


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัท ไทยอีสเทิร์นเอ็นเนอร์ยี จํากัด บริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ริมถนนร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2559


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

มีแผนการดําเนินงานดังนี้ - เมษายน-กันยายน 2556 เตรียมเครื่องจักรและพื้นที่ในการทํางาน - ตุลาคม-ธันวาคม 2556 สามารถกําจัดขยะได้ 100 ตัน/วัน - มกราคม-มีนาคม 2557 สามารถกําจัดขยะได้ 200 ตัน/วัน - เมษายน 2558 สามารถกําจัดขยะได้ 300 ตัน/วัน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th องค์ ประกอบมูล ฝอยรวม เทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด ปี 2552

องค์ประกอบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2556 โลหะ, 5.19% เปลือกหอย,กระดูก, 0.44% หนังยาง, 0.84%

เศษอาหาร กระดาษ

อืนๆ, 2.94% เศษอาหาร, 29.48%

แก้ว, 2.38%

ผ้า พลาสติก หิน,กระเบื*อง

ไม้,ใบไม้, 24.24%

ไม้,ใบไม้ กระดาษ, 6.31% หิน,กระเบื*อง, 2.41% พลาสติก, 22.13%

ผ้า, 3.64%

แก้ว หนังยาง เปลือกหอย,กระดูก โลหะ อืนๆ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ระบบการกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. ขยะใหม่ ใช้คนคัดแยก จํานวน 50 คน ได้วันละ 3 ตัน/วัน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ระบบการกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2. ขยะเก่า ใช้เครื่องจักรคัดแยก

เครื่องคัดแยกมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

รถแบคโฮตักขยะใส่เครื่องร่อนดิน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

เครื่องร่อนดินหรือทอมเมนท์


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

สายพานคัดแยกขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

เครื่องสะบัด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

เครื่องอัดก้อนขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

ผลผลิต


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

กล้องวงจรและหอควบคุมการจราจรภายในสถานที่กําจัดขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

กล้องวงจรปิดตรวจจับผู้ทิ้งขยะบนไหล่ทาง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วิธีการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกําจัดขยะ

อาคารสํานักงานสถานที่กําจัดขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

3. การสนับสนุนให้มีการลดมูลฝอย การติดตามตรวจสอบอย่าง ไม่เป็นทางการ และการสนับสนุนให้มีการนํากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) 3.1 การลดปริมาณมูลฝอยต่อประชากร (ในช่วงเวลาอย่างน้อย 3 ปี) ร้อยละ

คะแนน

>3

20

>6

40

>9

60

>12

80

>15

100


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รณรงค์ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ตลาด ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟมบรรจุอาหารและสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ถงุ ผ้า แทนการใช้วสั ดุที่ย่อยสลายยาก

- ผู้บริหารรณรงค์กิจกรรมใช้ตะกร้าถุงผ้าสวย ช่วยจ่ายตลาด - กิจกรรมรณรงค์ใช้ผ้าถุงในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

จัดกิจกรรมล้างตลาดด้วยการใช้น้ําหมักจุลนิ ทรีย์ ที่ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ทําขึ้นเอง เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยและรักษาสิง่ แวดล้อม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการรักษาคุณภาพน้ําคลองคูเมือง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

จัดกิจกรรมซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

จัดระบบการรีไซเคิลและนํากลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกมูลฝอย เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ ให้นําไปใช้ซา้ํ หรือนําไปขาย/รีไซเคิล ซึง่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากชุมชนโรงเรียน หรือแหล่งกําเนิดอื่นๆ

กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เรื่องขยะ การรีไซเคิล การรักษาสิ่งแวดล้อม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตามแหล่งชุมชน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมหรือโครงการนํามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการทําปุ๋ยอีเอ็ม ปุย๋ หมัก โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการนํามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

นักเรียนรณรงค์ขยะแลกไข่

โครงการผ้ าป่ าขยะรี ไซเคิล


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ศูนย์วสั ดุรีไซเคิล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (กลุ่มอาชีพซาเล้ง)


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ธนาคารวัสดุรไี ซเคิลในชุมชน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้ ถุงพลาสติก

กิจกรรมประกวดกระทงอนุรักษ์ ธรรมชาติวันลอยกระทง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

พิธีเปิดศูนย์เรียนรูธ้ นาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

กิจกรรมยุวกาชาดยุคใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเคลื่อนที่ รับซื้อและรับบริจาค ขยะรีไซเคิลในชุมชน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

รางวัลด้านบริหารจัดการขยะ


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2551


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

การประชุมการจัดการขยะในชุมชน สนับสนุนโดยสถาบันการจัด การบรรจุภัณฑ์เพื่อสิง่ แวดล้อม


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

การประชุมโครงการชุมชนน่าบ้านน่ามอง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

กิจกรรมประกวดสุดยอด ชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้การทําปุ๋ยหมักชีวภาพของชุมชน


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี 2552-2556 ปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด

85

81.6

79.1

76 60.4

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

4. การดูแลรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง เพื่อนันทนาการและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การรักษาสมดุลน้าํ และการปรับปรุงคุณภาพอากาศ 4.1 ร้อยละของพืน้ ที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ต่อพื้นทีเ่ มืองโดยรวม ร้อยละ 0-5 >5-10 >10-15 >15-20 >20-25

คะแนน 20 40 60 80 100


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับเอกชนเพิ่มพื้นที่สเี ขียว


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจําปี 2556 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

พื้นที่สเี ขียวสํานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

พื้นที่สเี ขียวอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

4.2 ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นทีเ่ มือง ร้อยละ

คะแนน

1-7

20

≥7-15

40

≥15-23

60

≥23-30

80

≥30

100


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

บึงพลาญชัย


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดบึงพลาญชัย


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

บึงพลาญชัย (ต่อ)


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

บึงพลาญชัย (ต่อ)


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

บึงพลาญชัย (ต่อ) เกาะเต่า อนุรักษ์พันธุ์เต่าในบึงพลาญชัย


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

ส่งเสริมการออกกําลังกายเต้นแอโรบิคและบาสเกตบอล


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

น้ําพุเติมออกซิเจนให้น้ําในบึงพลาญชัย


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

คลองคูเมือง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

คลองคูเมือง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

คลองคูเมือง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

คลองคูเมือง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

คลองคูเมือง


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด www.roietmunicipal.go.th

สวัสดี

Re wasteppt  
Re wasteppt  
Advertisement