Page 1

การนําเสนอผลการดําเนินการตัวชีวดั ด้ านคุณภาพอากาศ


วิสยั ทัศน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่

“ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้คงความงดงาม น่าอยู่ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี มีค ุณภาพชีวิตที*ดี ช ุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ”


ข้อมูลทัว ไป 2

พืน ทีจ งั หวัดเชียงใหม่ 20,107 Km จํานวนประชากร 1.63 ล้ านคน

พืน ทีเ ทศบาลนครเชียงใหม่ 40.216 Km จํานวนประชากร 142,970 คน ประชากรแฝง ประมาณ 150,000 คน

2

ในพืน ทีเ พียง 0.2% ของ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร มากถึง 18.4 %


ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ • พืน ทีจัง หวัด เชี ย งใหม่ ส่วนใหญ่ เป็ นเป็ นป่ าไม้ และภู เขา ตั วเมื อ ง เชี ยงใหม่ ตังอยู่บนพืน ทีราบลุ่ม ตอนกลางตามสองฟากฝังแม่ นําปิ ง มี ภูเขาสู งล้ อมรอบ ลักษณะเหมือนแอ่ งกระทะ


ปัญหามลภาวะทางอากาศในเชียงใหม่ (1) มลภาวะจากภาคการขนส่ ง จํานวนรถทีจ ดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 รถยนต์ 4 แสนคัน รถจักรยานยนต์ 1.3 ล้ านคัน ทีมา : สํานักงานขนส่ งจังหวัดเชียงใหม่

คาดว่ า 60% ของรถเหล่ านีถ ูกนํามาใช้ งานในเขตเทศบาลฯ จะปลดปล่ อยก๊ าซ CO2 เฉลีย ปี ละ 1.3 ล้ านตัน ในขณะทีพ นื ทีส ี เขียวในเขตเทศบาล 3.5 ล้ านตารางเมตร ดูดซับก๊ าซ CO2 ได้ เฉลีย ปี ละ 70% ทีเ หลืออีก 30% จึงเป็ นภาระให้ กบั ชันบรรยากาศโลก


ปัญหามลภาวะทางอากาศในเชียงใหม่ (2)  มลภาวะจากการเผาในทีโ ล่ ง  สถิตกิ ารเกิดไฟป่ า ปี งบประมาณ 2552 1,709 ครัง คิดเป็ นพืน ทีเ สี ยหาย 11,261.25 ไร่ ลดลงจากปี งบประมาณ 2551 ทีม ีการเกิด ไฟป่ า 1,717 ครัง พืน ทีเ สี ยหาย 12,148.38 ไร่ ** ทีมา : สํานักบริ หารพืน ทีอนุรักษ์ ที 16 **

 เศษกิง ไม้ ใบไม้ ทเี ทศบาลเก็บรวบรวมเพือ นําไปทํา ปุ๋ ยหมัก มีปริมาณเฉลีย 20 ตัน/วัน


ปัญหามลภาวะทางอากาศในเชียงใหม่ (3) มลภาวะจากการก่ อสร้ างอาคาร ซึงเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ รณรงค์ ขอ ความร่ วมมือกับผู้ประกอบการทุกราย ให้ มีการควบคุมฝุ่ นละอองจากการ ก่ อสร้ างอาคาร


1. เพือ ความแน่ ใจว่ ามีข้อมูลคุณภาพอากาศทีเ ชือถือได้ 1.1 ความถีในการตรวจวัดคุณภาพอากาศต่ อปี ปี 2554 2555

2556

สถานี

ลักษณะการตรวจวัด

จํานวนครัง

โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย

ต่อเนื อง

353 / 365

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ต่อเนื อง

341 / 365

โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย

ต่อเนื อง

348 / 365

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ต่อเนื อง

347 / 365

Roadsite ตามโครงการ Clean air

ช่วงเวลา

19

โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย

ต่อเนื อง

240

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ต่อเนื อง

247

* ปี 2556 ข้ อมูล ณ เดือนสิ งหาคม *


1.2. จํานวนสารมลพิษทีต รวจวัด PM10 PM2.5 SO2 CO O3 = สถานีกรมควบคุมมลพิษ PM10 NO2 Benzene Toluene Xylene = Roadsite 1.3. ค่ าเฉลีย ความเข้ มข้ นต่ อวันของ PM10 ทีผ ่ านมาตรฐาน ปี 2554 = ความเข้มข้นต่อวันของ PM10 ผ่านมาตรฐานของประเทศไทยทุกวัน (ไม่ เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ปี 2555 = ความเข้มข้นต่อวันของ PM10 เกินมาตรฐานของประเทศไทย 15 วัน ปี 2556 = ยังไม่สิOนสุ ดการตรวจวัดประจําปี


สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในเชียงใหม่

สถานีตรวจวัดแบบต่ อเนืองของกรมควบคุมมลพิษ

สถานี Roadsite จากโครงการ Clean Air


2. เพือ ลดการปลดปล่ อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 2.1 มีการให้ บริการรถขนส่ งสาธารณะ


2.2 ระบบตรวจวัดยานยนต์ - เทศบาลนครเชียงใหม่ - กลุ่มงานจราจรตํารวจภุธรจังหวัดเชียงใหม่ - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ - สํานักงานขนส่ งจังหวัดเชียงใหม่

2.3 ร้ อยละของยานยนต์ ทมี มี าตรฐาน มีการประเมินผลการดําเนินการ ปี

จํานวนเรียกตรวจ

จํานวนไม่ ผ่านมาตรฐาน

คิดเป็ นร้ อยละ

2554

1,067

320

30

2555

1,317

439

33

2556

1,281

427

33


3. เพือ ลดการปลดปล่ อยมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 3.1 ระบบการตรวจวัดมลพิษในอุตสาหกรรม แผนการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2556 ตังเป้ าหมาย 100 โรงงาน สามารถดําเนินการตรวจวัดได้ 561 โรงงาน


4. เพิม ประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงาน 4.1 มีโครงการทีดําเนินการในระดับจังหวัด/ท้ องถิน หรือ ดําเนินการต่ อยอด โครงการในระดับประเทศ ในปี งบประมาณ 2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ ดําเนินโครงการ ขยายผลกิจกรรมก๊าซเรื อนกระจกในท้องถิน เพือมุ่งสู่ การเป็ นเมือง ลดคาร์บอน และสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของ ประเทศไทย ระยะที 2 ซึ งเป็ นกิจกรรมทีสนับสนุนให้ลดการใช้ พลังงาน


โครงการ / กิจกรรม ทีร ่ วมดําเนินการด้ านการจัดการคุณภาพอากาศ กับหน่ วยงานระหว่ างประเทศ 1. โครงการเสริมสร้ างความสามารถของเจ้ าหน้ าทีผ ู้ปฏิบตั ิงานทังในส่ วนกลาง และส่ วนภูมภิ าค ในการกําหนดแนวทางการแก้ ปัญหา และจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และเสี ยง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ปี 2544) ผลลัพธ์ของโครงการ : สภาทีปรึ กษาคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ : แผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศและเสี ยง


2. โครงการ Oregon-Chiang Mai Air Quality Initative (ปี 2548) ผลลัพธ์ของโครงการ : การสํารวจพฤติกรรมสุ ขภาพและพฤติกรรมการเผาขยะในทีโล่ง การเก็บตัวอย่าง NO2 เพือเปรี ยบเทียบผล ก่อน-หลัง การให้ความรู ้ ด้านการแก้ไขปั ญหาการเผาขยะในทีโล่ง


3. โครงการ Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN region (ปี 2552) ผลลัพธ์ของโครงการ : แผนปฏิบตั ิการเมืองเชียงใหม่อากาสสะอาด

Cm airppt  
Cm airppt  
Advertisement