Page 1

nwUo, df© 1 & A§H$ 3 & Am°JñQ> 2017 & nmZo 80 & én`o 100/- www.udyamprakashan.com

'A°Š`wemn©' `§ÌUm§gmR>r 14 EM.Eg.Eg. 22 28 hË`mao : dH©$em°n Vo erVH$ Qy>b CËnmXZ

प्रमुख विषय

धातू कर्तन हत्यारे

rn hmob {S´qbJ 50 S>hË`mao

Am°JñQ> 2017

1

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


2

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

3


4

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

India’s Undisputed in CNC turning

Aerospace

Automotive

Construction

General Engineering

Medical

Oil & Gas

THINK


5

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017 ®

www.acedesigners.com

Market Leader Since 1996

Defence

Agriculture

Energy Generation

Pipe

Pumps & Motor

Railways

Turning Ace Designers TM


6

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

COMBO MACHINING SOLUTIONS FOR HIGH VOLUME PRODUCTION

HARD TURN COMBO GRINDER EXAMPLE

SYNCHRO GEARS

VERTICAL

TURN GRIND COMBO

Parishudh Machines Pvt Ltd C-26, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad Email : goindiorders@gmail.com


7

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

www.bfwindia.com | Toll Free:18004253332


8

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

g§nmXH$s` A

XÎmm Kmob~m 44 dfmªnmgyZ H$qQ>J Qy>ëg `m {df`mer {ZJ{S>V H$m`© H$aV AmhoV. "Hw$na ‘{eZ Qy>b' d "Q>oëH$mo' nwUo `oWo Qy>b {S>PmB©qZJ‘Ü`o H$m‘ Ho$ë`mZ§Va Vo "{d{S>`m B§{S>`m'‘Ü`o XmIb Pmbo. Joë`m 27 dfmªnmgyZ Vo "‘mZg B§{O{ZA[a¨J' `m H§$nZrMo g§ñWmnH$ g§MmbH$ åhUyZ H$m‘ nmhV AmhoV. {d{dY bhmZ-‘moR>çm ‘°Ý`w’°ŠM[a¨J `w{ZQ>gmR>r Vo ñdV… {S>PmB©Z H$ê$Z 'ñnoeb Qy>ëg' V`ma H$aVmV. B§nmoQ>© g~pñQ>Q>çweZda `m H§$nZrZo Zoh‘r ^a {Xbm AgyZ H$moUVohr Vm§{ÌH$ {ejU (Q>o{ŠZH$b EÁ`wHo$eZ) ZgUmè`m AHw$eb bmoH$m§Zm Ë`m§Zr ‘{e{ZñQ> ~Zdbo Amho. AmO AZoH$OU Ë`m kmZmAmYmao CÚmoOH$ ~Zbo AmhoV.

ZmXr H$mimnmgyZ Amnë`m gmo`rgmR>r hË`mao dmnê$Z ‘mZdmZo Amnbo OrdZ gwH$a Ho$bo Amho. H$mimÀ`m àdmhmV hoM gyÌ H$m`‘ am{hbo Amho. Ë`m‘wioM CËnmXZ à{H«$`o‘Ü`o hË`mam§Mm à^md nydm©nma MmbV Ambm Amho. H$moUË`m ‘{eZda H$moUVm YmVy H$mnm`Mm ho R>abo H$s, Vo H$m‘ {H$’$m`Vera nÕVrZo hmoÊ`mgmR>r hË`mam§Mo ‘hÎd AZÝ`gmYmaU Amho. hË`mam§Mr gJir àJVrXoIrb AerM CËnmXZ dmT>rer {ZJ{S>V Amho. gVVÀ`m g§emoYZmZo hË`mam§À`m ‘Q>o[aAb‘Ü`o Oo H$mhr ~Xb KS>bo, Vo gJio AmOÀ`m H$V©Z doJmÀ`m (H$qQ>J ñnrS>) dmT>rg H$maUr^yV AmhoV. gwX¡dmZo Amnë`m XoemV AJXr gwédmVrÀ`m Am{U Am{W©H$ CXma‘VdmXrnUm ZgVmZmÀ`m H$mimV, AZoH$ ~hwamï´>r` H§$nÝ`m ApñVËdmV hmoË`m. Ë`m‘wio H$mimZwén OmJ{VH$ ~XbË`m hË`ma CËnmXZmMm d g§emoYZmMm AmnU bm^ KoVbm Amho. Am{W©H$ CXmaVm Amë`mZ§Va Am{U ~hwamï´>r` g§H$ënZoZo (½bmo~bm`PoeZ) Omoa Yaë`mZ§Va A{YH$ Omo‘mZo AZoH$ ~hwamï´>r` H§$nÝ`m§Zr Amnmnbo ~ñVmZ ^maVmV ~gdbo Am{U ‘moR>çm à‘mUmda {dñVma Ho$bm. H$mhr bmoH$m§Zr `oWoM Amnbo H$maImZo C^mabo AmhoV, Va H$mhrOU naXoemVyZ CËnmXZo AmUyZ `oWo {dH$V AmhoV. 1960 À`m XeH$mV 60-70 ‘r/à{V {‘{ZQ> Agbobm H$V©Z doJ AmO `m gJù`m‘wioM Ë`mÀ`m {VnQ>rZo dmT>bm Amho. H$V©Z hË`mao (H$qQ>J Qy>b) Z VwQ>Vm, AI§S>nUo OmñVrV OmñV doi MmbV am{hë`mZoM ’$m`Xm hmoVmo, ho AmnUm gdmªZmM ‘m{hV Amho. hË`mamMo ‘yb^yV JwU ho Ë`mgmR>rM ‘hÎdmMo R>aVmV. Ë`m‘wio g§emoYZmMr nwT>Mr nm`ar åhUyZ H$V©Z hË`mam§À`m ‘yb^yV ‘Q>o[aAb~amo~aM Ë`m V`ma hË`mam§da {d{dY JwUY‘© Agboë`m ‘Q>o[aAbMo H$moqQ>J XoD$Z Ë`m‘Ü`o eº$s Am{U Kf©U amoYH$Vm Aem XmoÝhr JwUm§Mm g§J‘/g‘Ýd` H$aÊ`mMo à`ËZ AZoH$ df} gmVË`mZo hmoV AgyZ Vo Iyn `eñdr Pmbo AmhoV. AmO{‘Vrbm Amnë`mH$S>o EM.Eg.Eg. hË`mao {d{eï> H$m‘mgmR>r dmnabr OmVmV, Va ~hþVoH$ g§JUH$ {Z`§{ÌV ‘{eZgmR>r {d{dY ñdénmV H$m~m©B©S> hË`mao dmnabr OmVmV. Ë`mMm dmna gd©ì`mnr Pmbm AgyZ AZoH$ OmJr gr.~r.EZ. hË`mam§Mm dmna dmT>VmZm {XgV Amho, Va AZoH$ OmJr A°ë`w{‘{ZA‘Mo H§$nmoZ§Q²g Amë`m‘wio ImgH$ê$Z nr.gr.S>r. (nm°br {H«$ñQ>bmB©ÁS> S>m`‘§S>) dmnabo OmD$ bmJbo AmhoV. hË`mam§À`m `m ‘yb^yV JwUmda Ogo H$m‘ hmoV Amho, VgoM àmJ{VH$ H$m‘ hË`ma ^y{‘Vr‘Ü`ohr hmoV Amho. AZoH${dY H$moZ (Qy>b A±Jëg) Am{U AZoH$ ~mOy Agboë`m BZgQ²©g dmnê$Z hË`mamMr àË`oH$ Om°~da nS>Umar qH$‘V H$‘rV H$‘r R>odÊ`mda gmVË`mZo ^a {Xbm OmV Amho. ar‘a, {S´b, {‘qbJ H$Q>a, W«oqS>J {JAa H$qQ>J Aem gd© àH$maÀ`m hË`mam§‘Ü`o AemM CÔoemZo g§emoYZ hmoV am{hbo Amho. `m Aem Jmoï>tda {dMma ‘§WZ hmoV amhUo hm `m A§H$mMm hoVy Amho. `m gdm©Mm doY EH$mM A§H$mV KoUo AeŠ` Amho, `mMr Amåhmbm nyU© OmUrd Amho. hr ‘`m©Xm Ü`mZmV R>odyZ Amåhr YmVwH$m‘Mm {Vgam A§H$ "hË`mao' hm àH$m{eV H$aV AmhmoV. Á`m Jmoï>r OmñV {R>H$mUr dmnaë`m OmVmV d gd©ì`mnr AmhoV, Aem Jmoï>rda Amåhr ^a {Xbm Amho, OoUoH$ê$Z dmMH$m§Zm X¡Z§{XZ H$m‘H$mOm‘Ü`o ‘XV {‘iob Agm ‘mZg Amho. à{V{ð>V Aem hË`ma H§$nÝ`m§H$Sy>Z gÚpñWVrV Ë`m§À`mH$S>rb KS>m‘moS>r OmUyZ Ë`m Amnë`m g‘moa gmXa Ho$ë`m AmhoV, Ë`mMm AmnUmg I{MVM bm^ hmoB©b. VgoM `m joÌmV H$m‘ H$aUmè`m OmUH$mam§Mo AZw^d Amåhr ‘m§S>V AmhmoV. - XÎmm Kmob~m


9

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

dmMH$m§À`m à{V{H«$`m boImVrb AmH¥$Ë`m d {MÌo `m§Mm ‘OHw$amV C„oI/g§X^© AOyZhr Mm§Jë`m àH$mao H$aVm `oB©b, Á`m‘wio dmMH$m§Zm {df` AOyZ Mm§Jbm g‘Oob. '^mfm no MMm©' `m {df`mda ‘r Ago gwMdy BpÀN>Vmo H$s, gwédmVrbm ZdrZ ‘amR>r eãXmZ§Va B§J«Or eãX H§$gmV Q>mH$mdm. B§J«Or eãX XodZmJar {bnrV {b{hbm Var Mmbob. A§H$ Mm§Jbm Pmbm AgyZ Vmo {Z{üVM Cn`wº$ R>aob. nwT>rb A§H$m§gmR>r ew^oÀN>m. gw^mf ’$S>Ho$, nwUo

Am{U bo-AmD$Q> `m§À`m `mo½` ‘m§S>Ur‘wio Vo A{YH$ aMZmË‘H$ dmQ>Vrb. adr ZmB©H$, nwUo

`m ‘m{gH$m‘Ü`o dmMH$m§Zm H$moR>o H$m` {‘iob ho ghO g‘OÊ`mgmR>r H$mhr Wråg/ {df` {ZdSy>Z Ë`m g§X^m©Vrb boIZ Agmdo. g§H$ënZm gdmªZm g‘Oy eHo$b Aer Agmdr. ^{dî`mVrb A§H$m‘Ü`o `m g§H$ënZm§Mo gmVË` amhrb, ho nmhUo JaOoMo Amho. ~è`mM boIm§‘Ü`o eãXg§»`m OmñV Amho. Ë`m‘wio Vo dmMÊ`mg H§$Q>midmUo dmQy >eH$VmV. boIm§‘Ü`o OmñVrV-OmñV AmH¥$Ë`m, ~wboQ> nm°BªQ²g

CnH«$‘ Mm§Jbm Amho, na§Vw `mgmR>r gd©Xya ngaboë`m dmMH$m§Mm g{H«$` gh^mJ {‘iUo Amdí`H$ Amho. `mgmR>r AmnUmbm ew^oÀN>m. kmZoe Mm§XoH$a, ‘w§~B©

CÚ‘ àH$meZbm gdm}Vmonar ghH$m`© H$ê$ - A{Zb OmYd

Amnbm A§H$/CnH«$‘ ’$ma AmdS>bm. hm A§H$ B§{O{ZA[a¨J H$m°boO, nm°{bQ>o{ŠZH$, Am`.Q>r. Am`.‘Yrb {dÚmÏ`mªn`ªV nmohmoMUo Amdí`H$ Amho. nwT>rb `emgmR>r hm{X©H$ ew^oÀN>m nr.E‘.b|JS>o, ~oiJmd

A§H$ A{Ve` Mm§Jbm Pmbm Amho. Ë`mVrb ‘amR>r Vm§{ÌH$ eãX àM{bV Zgë`mZo g‘OÊ`mg WmoS>r AS>MU `oVo. A{OV H$m§~io, nwUo

A§H$m‘Ü`o OwÝ`m ‘{eZat{df`r ‘m{hVr Agmdr Ago dmQ>Vo. VgoM ‘amR>rV A{^`m§{ÌH$s à{H«$`m n[a^m{fV H$amdr. (CXmhaUmW©, H$V©Z H$go Ho$bo OmVo? ’$mo{OªJ H$go Ho$bo OmVo?) A§H$mVrb boIm§Mo {df` Am{U ^mfm g‘OÊ`mgmaIr Amho. AmH¥$Ë`m§Mm XOm©hr CËH¥$ï> Amho. EHy$UM ‘m{gH$mMr ‘m§S>Ur AmdS>br. amHo$e H$mQ>H$a, nwUo " YmVwH$m‘ ' g§H$ënZoH$[aVm, ‘m{gH$mMm XOm©, Ë`mVbo {df`, ‘m§S>Ur H$[aVm CÚ‘ àH$meZ Am{U YmVwH$m‘ Q>r‘Mo ‘Z:nyd©H$ A{^Z§XZ. CÚmoJjoÌmV C^o amhÿ nmhUmè`m ‘mÂ`mgma»`m àË`oH$mbm ho ‘m{gH$ {XemXe©H$ R>aUma Amho `m~Ôb e§H$m Zmhr. ^ynmbr {Zgi, A. ZJa.

TECH-TOOLS For all types of your requirements of

Solid Carbide Drills, Step Drills, End Mills, Ball Nose Cutters & Reamers ‘w§~B©- ‘hmamï´> amÁ` ì`dgm` {ejU d à{ejU {d^mJmMo g§MmbH$ A{Zb OmYd `m§Zr CÚ‘ àH$meZÀ`m CnH«$‘m§Zm Am‘Mm Zoh‘rM nmqR>~m Agob Ago gm§{JVbo. CÚ‘ àH$meZMr dmQ>Mmb `mo½` {XeoZo AgyZ, hm CnH«$‘ Z¸$sM H$m¡VwH$mñnX Amho. Ë`mgmR>r ‘r d ‘mÂ`m {d^mJmH$Sy>Z Amdí`H$ ghH$m`© Ho$bo OmB©b, Ago Ë`m§Zr gm§{JVbo. CÚ‘ àH$meZMo {d{ZV gmR>o Am{U A‘o` Omoer `m§Zr KoVboë`m ^oQ>rXaå`mZ Vo ~mobV hmoVo.

Manufacturing and Resharpening on Five Axis CNC Grinding Machine

S/No. 50/8A, Narhe Road, Behind Perfect Fitness Club, Vadgaon Dhayari, Pune-411041 Contact- 020-24394129, 9922531717, 9822878366, 9822348951


10

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

nwUo, df© 1 & A§H$ 3 & Am°JñQ> 2017 & nmZo

.com

prakashan 80 & én`o 100/- www.udyam

`§ÌUm§gmR>r . 22 'A°: dH©Š`w$em°enmn©'Vo 28 erVH$ 14 EM.Eg.Eg hË`mao Qy>b CËnmXZ

rn hmob {S´ 50 S>hË`mao

qbJ

Am°JñQ> 2017

1

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

प्रमुख विषय

धातू कत्तन हतयारे

nwUo, df© 1 & A§H$ 3 & Am°JñQ> 2017 Ama EZ Am` H«$‘m§H$ : MAHMAR/2017/72361 ‘w»` g§nmXH$ : AemoH gmRo g§nmXH$ : XrnH XodYa A{VWr g§nmXH$ : XÎmm Kmob~m ghmæ`H$ g§nmXH$ : gB© dm~io, {à`m§H$m JwbXJS> g§nmXH$ ‘§S>i : {dZrV gmR>o, g§Ord bmS>, A{Zb AÌo, Aå~a Omoer, A{OV Xoenm§S>o,XÎmm Kmob~m _wÐH : à{Vê$n _wÐU H$bmg§nmXZ : à^mH$a ^mogbo ‘m§S>Ur : {demb OmYd `§Ì {MÌo : YraO bmohma, {demb OmYd àH$me{MÌo : ‘mohZ amZSo, gVre nmH$UrH$a ‘w{ÐV emoYZ : gw^mf ’$S>Ho$ {dnUZ à~§YH$ : g§Vmof {‘QH$ar H$m`m©b`rZ ghmæ` : O`lr _w§Jr, {Xnmbr n§{S>V g§nH©$ … CÚ_ àH$meZ AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 4/113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052. _mo~mB©b. Z§. : 7755944598 B© - _ob :

office@udyamprakashan.com

14

EM.Eg.Eg. hË`mao d Ë`m§Mr Cn`wº$Vm A{Zb Í`§~H$ {VS>Ho$ 22 'A°Š`wemn©': dH©$em°n Vo Qy>b CËnmXZ B{b`mO eoI 28 `§ÌUmgmR>r erVH$ : AmOMo Am{U CÚmMo A{‘V H$m¡bJwS> 36 arJ«mB§qS>J arH§${S>eqZJ nar{jV ~§OZ 42 {S´ bMo Am`wî` H$go dmT>dmb? XÎmm Kmob~m 46 JZ {S´qbJ/S>rn hmob {S´qbJ gw^mf ’$S>Ho$ 50 S>rn hmob {S´qbJ hË`mao amOrd nmoVZrg 54 ñd`§M{bV J«mB§qS>J ‘{eZMr H$ënH$ ~m§YUr gVre Hw§$^ma 60 `§Ìm§À`m àH¥$VrMo ì`dñWmnZ AVwb XoD$iJmdH$a 66 H$‘r IMm©Vrb ñd`§MbZ àgÞ A¸$bH$moQ>H$a 68 H$maImÝ`mVrb gwYmaUm àgmX naMwao 70 CËnmXZ à{H«$`m gwYmaUm à_moX bmio 72 CËnmXZo ‘m{hVr 73 ^mfm no MMm© 74 boIZmgmR>r AmdmhZ

"YmVwH$m_', ho _m{gH$ _mbH$ CÚ_ àH$meZ àm.{b., `m§MogmR>r _wÐH$ d àH$meH$ ^maV Zaqgh Omoer `m§Zr à{Vê$n _wÐU, ßbm°Q> Z§. 12, boZ Z§. 5, am_Q>oH$S>r B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, hS>nga, nwUo-411028 `oWo N>mnyZ, CÚ_ àH$meZ, AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 4/113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052 `oWo à{gÕ Ho$bo. ‘w»` g§nmXH$ : AemoH$ gmR>o. A§H$mV à{gÕ Pmboë`m boIm§er g§nmXH$ d àH$meH$ gh_V AgVrbM Ago Zmhr. A§H$mV à{gÕ Pmboë`m Om{hamVr d àm`mo{OV _OHy$a hm Om{hamVXmam§Zr {Xë`mà_mUoM à{gÕ Ho$bm OmVmo. dmMH$m§Zr Om{hamVr_Yrb _m{hVrMr gË`Vm nS>VmiyZM g§~§{YV Om{hamVXmam§~amo~a ì`dhma H$amdoV. Ë`m~m~V CÚ_ àH$meZ H$moUË`mhr àH$maMr h_r KoV Zmhr, `mMr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr. àH$meH$mÀ`m boIr AZw_Vr{edm` g§nyU© AWdm A§eV… nwZ…àH$meZmg nyU©V… ~§Xr Amho. gdm©{YH$ma gwa{jV.


11

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

doMH$

boIH$ n[aM` EM.Eg.Eg. hË`mao d Ë`m§Mr Cn`wº$Vm bKw ‘Ü`‘ CÚmoJm‘Ü`o ~hþg§»`oZo Agboë`m `§Ìm§gmR>r Cn`wº$ Aem EM.Eg.Eg. hË`mam§{df`r g{dñVa ‘m{hVr.

'A°Š`wemn©': dH©$em°n Vo Qy>b CËnmXZ nmgyZ AmOn`ªVÀ`m àdmgmV "A°Š`wemn©'Zo nma§n[aH$ ‘{eZ Vo gr.EZ.gr. ‘{eZ V§ÌkmZmVrb ~XbmMo AmìhmZ `eñdrnUo nobbo. 2011 gmbr Am`.Eg.Amo. 90012008 ho à‘mUnÌ àmá H$ê$Z Amnbr JwUdÎmm {gÕ Ho$br. 1999

`§ÌUmgmR>r erVH$ : AmOMo Am{U CÚmMo ‘{eqZJMm A{d^mÁ` ^mJ Agboë`m erVH$m{df`r (Hy$b§Q>) A{Ve` Cn`wº$ g{dñVa ‘m{hVr Amnë`mbm `m boImV dmMm`bm {‘iob.

JZ {S´qbJ / S>rn hmob {S´qbJ

A{Zb Í`§~H$ {VS>Ho$ A{Zb {VS>Ho$ 23 dfmªnmgyZ EM.Eg.Eg. H$qQ>J Qy>ëg `m joÌm‘Ü`o H$m‘ H$aV AmhoV. CËnmXZ, A°pßbHo$eZ B§{O{ZA[a¨J, VgoM g§emoYZ Am{U {dH$mg Aem {VÝhr {d^mJmV Ë`m§Zr AmVmn`ªV H$m‘ Ho$bo Amho.

B{b`mO eoI Mo {ejU KoVë`mZ§Va B{b`mO eoI, 'Qy>b A±S> H$Q>a J«mBªqS>J'Mo H$m‘ {eH$bo. 27 dfmªMm JmT>m AZw^d, ZdrZ V§ÌkmZ AmË‘gmV H$aÊ`mMo H$g~ Am{U YmS>gr {ZU©`j‘Vm `m Omoamda H$qQ>J Qy>ëg‘Ü`o 'Q>moQ>b gmoë`weZ àmoìhmBS>a' Agm ñdV…Mm R>gm Ë`m§Zr C‘Q>{dbm Amho. ITI

A{‘V H$m¡bJwS> "nm°{bHo$‘' H§$nZrMo g§MmbH$ A{‘V H$m¡bJwS> amgm`{ZH$ A{^`m§{ÌH$sMo nXdrYa AgyZ Ë`m§Zr A‘o[aHo$Vrb ‘°goÀ`wgoQ²g {dÚmnrR>mVyZ, ‘Q>o[aAb gm`Ýg‘Ü`o E‘.Eg. Ho$bo. 2008 nmgyZ nwÊ`mV "nm°{bHo$‘' `m erVH$ (Hy$b§Q>) V`ma H$aUmè`m H§$nZrMr Ywam Ë`m§Zr Im§Úmda KoVbr Amho.

gw^mf ’$S>Ho$

VwbZoZo H$‘r à‘mUmV dmnaë`m OmUmè`m na§Vw {H$MH$Q> Am{U bhmZ AmH$mamMo {S´qbJ H$aÊ`mgmR>r Cn`wº$ Agboë`m S>rn hmob {S´qbJ `m à{H«$`o{df`r Vnerbdma ‘m{hVr.

gw^mf ’$S>Ho$ {X„r IIT Mo A{^`§Vm AmhoV. ‘amR>r, B§J«Or, qhXr Am{U JwOamWr ^mfm§da à^wËd. V§Ì{df`H$ nwñVHo$, Am°naoqQ>J ‘°Ý`wAëg, boI AZwdmX VgoM B`Îmm 11dr d 12drÀ`m {dkmZ emIoMr ‘amR>r nmR>çnwñVHo$ Ë`m§Zr {b{hbr AmhoV.

S>rn hmob {S´qbJ hË`mao

amOrd nmoVZrg

S>rn hmob {S´qbJgmR>r bmJUmar Qy>b hoS²g Am{U Qy>ëg V`ma H$aÊ`m‘Ü`o 25 nojm OmñV df} H$m‘ H$ê$Z àm{dÊ` {‘idboë`m 'Q>oŠZmo‘oH$'Zo XoemV VgoM naXoemV Amnbm R>gm C‘Q>dbm Amho.

'Q>oŠZmo‘oH$' H§$nZrMo g§MmbH$ Agbobo amOrd nmoVZrg `m§Zr ~r.Q>r.E. `§Ìo Am{U hË`mam§§Mr ^maVmVrb ‘mJUr Am{U {deofV: OnmZr H§$nÝ`m§Mr ‘ºo$Xmar bjmV KoV, S>rn hmob {S´qbJ hË`mao ^maVmV ~Z{dÊ`mMm g§H$ën Ho$bm. AmO Ë`m§Mr Qy>ëg {Z`m©V hmoV AmhoV.


12

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

13


14

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

A{Zb Í`§~H$ {VS>Ho$

EM.Eg.Eg. hË`mao d Ë`m§Mr Cn`wº$Vm

H§$nZrV V`ma Ho$bobr {d{dY H$V©Z hË`mao

Hw

$ R>ë`mhr `§ÌU H$aUmè`m H$maImÝ`mVrb gdm©V ‘hÎdmMm KQ>H$ åhUOo Ë`m‘Ü`o dmnabr OmUmar hË`mao hmo`. H$maU, H$maImÝ`mVyZ ~mhoa nS>Umè`m CËnmXZmMm XOm©, IM© Am{U CËnmXH$Vm `mda Ë`m§Mm WoQ> n[aUm‘ hmoVmo, åhUyZ hr hË`mao ‘hÎdmMr. AmO ~mOmamV H$V©Z hË`mao (H$qQ>J Qy>ëg) V`ma H$aUmè`m AZoH$ H§$nÝ`m AmhoV. `mV H$mhr ‘moOŠ`mM ~bmT>ç AmhoV, Va Ag§»` bhmZ-‘moR>çm H§$nÝ`m ñWm{ZH$ nmVirda Amnbo ApñVËd {Q>H$dyZ R>odÊ`mÀ`m à`ËZmV AmhoV. AmnU `m boImV `§Ì CÚmoJmV {H$Ë`oH$ XeH$m§nmgyZ dmnaë`m OmUmè`m EM.Eg.Eg. (hm` ñnrS> ñQ>rb) hË`mam§{df`rMr ‘m{hVr KoUma AmhmoV.

20 ì`m eVH$mÀ`m gwédmVrbm ~mOmam‘Ü`o hm` H$m~©Z ñQ>rb hmoVo. `m ñQ>rbMm H$V©Z hË`mam§‘Ü`o nydu dmna hmoV Ago. (CXmhaUmW©, Q>°ßg ’$m°a Zm°Z ’o$ag ‘oQ>b d{Hª$J, H$m°B©b B.) Ë`m§Mr H$R>rUVm (hmS>©Zog) Va A{YH$ hmoVrM, Ë`m{edm` Ë`mMm {R>gyinUmXoIrb ({~«Q>bZog) OmñV hmoVm. EImÚm ‘Q>o[aAbMr H$R>rUVm dmT>br, Va Ë`m~amo~aM Ë`mMm {R>gyinUmhr dmTy> eH$Vmo. hË`mao V`ma H$aÊ`mgmR>r ‘Q>o[aAbMr H$R>rUVm hm Ë`mMm ‘w»` ^m¡{VH$ JwUY‘© ‘hÎdmMm AgVmo, Omo A{YH$ AgUo JaOoMo Amho. Ë`mM~amo~a Ë`mMm {R>gyinUm H$‘r Agm`bm hdm. `mM H$maUm‘wio hm` H$m~©Z ñQ>rbbm n`m©` åhUyZ EM.Eg.Eg. hm n`m©` emoYbm Jobm.

hm` H$m~©Z ñQ>rbnojm EM.Eg.Eg.Mm {R>gyinUm H$‘r Agë`m‘wio A{Z`{‘V AmH$mamÀ`m Om°~Mo `§ÌU H$aVmZm EM.Eg. Eg. hË`mam§Mm AH$mbr VwH$S>m nS>V Zmhr. YmVy H$mnVmZm CîUVm {Z‘m©U hmoD$Z hË`mamMo Vmn‘mZ dmT>Vo. hm` H$m~©Z ñQ>rb 180° Vmn‘mZmbm ‘D$ nS>m`bm gwédmV hmoVo. `mCbQ> EM.Eg.Eg. ‘Q>o[aAb 500° Vmn‘mZmbmhr H$R>rUVm {Q>H$dyZ R>ody eH$Vo. `m‘wio EM.Eg.Eg. hË`ma dmnaë`mg A{YH$ doJmZo H$m‘ H$aVm `oVo. AmOH$mb YmVy H$mnÊ`mgmR>r hm` H$m~©Z ñQ>rbMr hË`mao ¹${MVM dmnabr OmVmV. ^maVr` bKw Am{U ‘Ü`‘ H§$nÝ`m§‘Ü`o AOyZhr Cƒ JVrMr AË`mYw{ZH$ ‘{eÝg AgÊ`mMo à‘mU H$‘r Amho. `m ‘{eZda


15

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

A. Z§. àH$ma 1 EZ (N)

do~ ho{bŠg A±Jb à‘m{UV do~ à‘m{UV (30°)

nm°BªQ> A±Jb à‘m{UV (118°-120°)

AmH¥$Vr

dmna OZab nn©O 118°

2

EM (H)

‘moR>m do~

‘Ü`‘

‘moR>m (130°-140°) 140°

(20°-35°) 3

Eg (S)

bhmZ do~

90°

Cƒ (35°-40°)

90°

अधिक ताकद असले ले आणि चिवट मटे रिअल मऊ आणि नॉन फे रस मटे रिअल

Vº$m H«$. 1

H$m~m©B©S> hË`mam§Mo Am`wî` Mm§Jbo AgVo, ‘mÌ Amnë`m XoemV AmOhr na§namJV nÕVrZo H$m‘ H$aUmè`m AZoH$ N>moQ>çm-‘moR>çm H§$nÝ`m AmhoV. ~hþVm§e H§$nÝ`m boW ‘{eZ, {S´qbJ ‘{eZ, `w{Zìhg©b {‘qbJ ‘{eZ Aem na§namJV ‘{eZ dmnê$Z H$m‘ H$aVmV. EM.Eg.Eg. hË`mam§Mm Cn`moJ hm AemM ‘{eZda OmñV à‘mUmV Ho$bm OmVmo. OwZo V§ÌkmZ Agboë`m boW ‘{eZ, {S´qbJ ‘{eZ, `w{Zìhg©b {‘qbJ ‘{eZ Amnë`m XoemV AOyZhr dmnamV AmhoV. `m ‘{eZ‘Ü`o drOoMm dmna H$‘r AgVmo, na§Vw R>am{dH$ H$mi dmnaë`mZ§Va `m ‘{eÝg‘Ü`o pñn§S>b ßbo qH$dm Q>o~b ßbo Ago Xmof {Z‘m©U hmoVmV. naXoem‘Ü`o ‘{eZMo Am`wî` ho Ë`m§À`m H$m‘mÀ`m doioà‘mUo qH$dm Ë`m§À`m CËnmXZ VmaIoà‘mUo R>adÊ`mV Ambobo AgVo. Ë`mZ§Va `m ‘{eÝg ~mX H$ê$Z ~Xbë`m OmVmV. Vgo Amnë`mH$S>o hmoV Zmhr. H$m~m©B©S> hË`mam§Mm dmna H$am`Mm Agë`mg Ë`m‘Ü`o Aem Jmoï>r MmbV Zmhr. H$m~m©B©S>‘wio H$V©Z hË`mam§Mo Am`wî` ’$ma Mm§Jbo {‘iV Agbo, Var OwÝ`m `§ÌmVrb Aem Xmofm§nwT>o H$m~m©B©S> A{O~mV {Q>H$md Yê$ eH$V Zmhr. hË`mambm Y¸$m ~gyZ Vo VwQ>Ê`mMr eŠ`Vm AgVo. EM.Eg.Eg. hË`mamMr ^y{‘Vr hË`ma V`ma H$aVmZm Ë`mMo Am`wî` dmT>dÊ`mgmR>r doJdoJù`m ^y{‘Vr amIë`m OmVmV. CXmhaUmW©, H$mpñQ>§JgmR>r {S´bMm nm°BªQ> A±Jb ~XbUo, Aem doir {S´bbm

S>~b A±Jb nm°BªQ> ^y{‘Vr, åhUOo 118° Vo 90° nm°BªQ> A±Jb amIbm OmVmo qH$dm, ñQ>oZbog ñQ>rb Agob Va 135° nm°BªQ> A±Jb R>odbm OmVmo. hË`ma {S>PmB©Z H$aVmZm gmYmaUV… EZ Q>mB©n, Eg Q>mB©n Am{U EM Q>mB©n Aem 3 àH$maÀ`m ^y{‘Vr‘Ü`o V`ma Ho$bo OmVo. (g§X^m©gmR>r Vº$m H«$. 1 nhm) • EZ Q>mB©n åhUOo Zm°‘©b, Á`mMr `§ÌUj‘Vm Mm§Jbr AgVo, Aem ‘Q>o[aAbgmR>r ho hË`ma dmnaVmV. • EM Q>mB©n ^y{‘Vr Agbobo hË`ma ho Á`mMr `§ÌUj‘Vm H$‘r Agob AemgmR>r dmnaVmV. Ago ‘Q>o[aAb H$mnm`bm AdKS> AgVo. Ë`m hË`mamMr Ano{jV H$m‘{Jar {‘iÊ`mgmR>r EM àH$maÀ`m ^y{‘Vr‘Ü`o ho{bŠg A±Jb H$‘r R>odbm OmVmo. H$‘r aoH$ A±Jb amIbm OmVmo.

`m‘wio Ë`mÀ`m H$qQ>J EObm ~iH$Q>r {‘iyZ Ë`mMo Am`wî` dmT>Vo. • Eg Q>mB©n ^y{‘Vr hr Za‘ (gm°âQ>) ‘Q>o[aAbgmR>r dmnaVmV. ho ‘Q>o[aAb `§ÌU H$aUo gmono AgVo. Aem YmVyMm {dViU q~Xy (‘opëQ>§J nm°BªQ>) H$‘r Agë`mZo hË`ma Mmb{dVmZm CîUVm {Z‘m©U hmoD$Z H$qQ>J EOda H$moëS> dopëS§>J (qH$dm {~ëQ>An Pmbobr H$S>) hmoVo. Om°~Mo ‘Q>o[aAb H$qQ>J EObm OmD$Z {MH$Q>Uo åhUOo H$moëS> dopëS§>J hmo`. Vo Q>miÊ`mgmR>r ‘Q>o[aAbda H$m‘ H$aVmZm hm` aoH$ A±Jb R>odbm Var Mmby eH$Vmo. Ë`mMm ho{bŠg A±Jb OmñV R>odbm OmVmo. EM.Eg.Eg. hË`mao gVV dmnê$Z Ë`m§Mr PrO hmoVo. `mo½` ^y{‘VrMm dmna Ho$bm, Va hr hË`mao Mm§Jbr MmbVmV.

’$m°‘© {‘qbJ H$Q>a


16

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$m±{~ZoeZ Qy>b Am{U g~b±S> {S´b

EM.Eg.Eg.da H$aÊ`mV `oUmao H$moqQ>J Am{U Ë`mÀ`m loUr '{~bm© {à{gOZ Q>oŠZmo {b{‘Q>oS'> (B§{S>`Z Qy>ëg) `m H§$nZrZo EM.Eg.Eg. hË`mam§Mmhr J«mhH$mgmR>r ‘hÎdmMm Agbobm à{V H§§$nmoZ§Q> qH$‘V hm IM© H$‘r H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bobm Amho. H$m~m©B©S>À`m H$V©Z hË`mam§Mr à{V H§§$nmoZ§Q> qH$‘V Iyn H$‘r Amho, H$maU Ë`mMo Am`wî` OmñV Amho. Ë`m‘wio Ë`mda ‘mV H$aÊ`mgmR>r EM.Eg. Eg. H$V©Z hË`mam§da doJdoJù`m àH$maMo H$moqQ>J H$aÊ`mV `oVo. Q>rAm`EZ H$moqQ>J, Q>rAm`grEZ H$moqQ>J, TIALN, ALTRN, {H«$ñQ>bmB©Z Am{U Zm°Z {H«$ñQ>bmB©Z S>m`‘§S> H$moqQ>J, TA-C hmS>© H«$mo‘ ßboqQ>J Aem àH$maMo H$moqQ>J Ho$bo OmVo. H$mhr A°pßbHo$eÝgda H$m‘ H$aVmZm Zm`Q´mB©qS>J, ãby Q>|n[a¨JgmaIr à{H«$`m H$ê$Z hË`mam§Mo Am`wî` dmT>dbo OmVo. CXmhaUmW©, EH$m ‘Q>o[aAbda {S´bZo 100 {N>Ðo nmS>m`Mr AgVrb Am{U Ë`m {S´bbm AmnU Amdí`H$ Vo H$moqQ>J H$ê$Z dmnabo, Va Ë`mMo Am`wî` ho Z¸$s 35% Vo 50% Zr dmT>bobo AgVo. CËnmXH$mH$Sy>Z àË`oH$ ‘Q>o[aAbgmR>r Ë`mÀ`m ^m¡{VH$ JwUY‘m©Zwgma doJdoJio H$moqQ>J gwM{dbobo AgVo. H$moUVo H$moqQ>J H$am`Mo Vo dmnamda Adb§~yZ AgVo. A°ë`w{‘{ZA‘ YmVygmR>r doJio H$moqQ>J AgVo. hrQ> ao{PñQ>§Q> A°bm°`gmR>r doJio H$moqQ>J AgVo. EM.Eg.Eg. hË`mam‘Ü`o VrZ àH$maÀ`m loUr ~mOmamV CnbãY AmhoV. E‘ 2, E‘ 35, E‘ 42. E‘ 2 ‘Ü`o H$mo~mëQ> ZgVo. E‘ 35 ‘Ü`o 5% H$mo~mëQ> {‘gibobo AgVo. E‘ 42 ‘Ü`o 8% H$mo~mëQ> AgVo. aoS> hm°Q> hmS>©Zog (H$V©Z Mmby AgVmZm hË`ma H$mhr doiobm bmb hmoB©n`ªV VmnVo nU Vo VwQ>V

Zmhr.) dmT>{dUo hm H$mo~mëQ>Mm ‘w»` JwUY‘© Amho. H$m‘mÀ`m JaOoZwgma `mo½` hË`ma {ZdS>Ê`mgmR>r hr dJ©dmar Ho$bobr Amho. H$mhr {R>H$mUr E‘ 2 ì`dpñWV H$m‘ H$aV Zmhr, Ë`mMr Yma bJoM ~moWQ> (ãb§Q>) hmoVo. CXmhaUmW©, CîUVm amoYH$ {‘lYmVy (hrQ> ao{PñQ>§Q> A°bm°B©O), VgoM H$mhr àH$maMo ñQ>oZbog ñQ>rb. Ë`mda E‘ 2 EodOr E‘ 35 dmnabo Va hË`mamMo Am`wî` Mm§Jbo {‘iVo. E‘ 35 da Q>rAm`EZ qH$dm Q>rAm`grEZMo H$moqQ>J Ho$bo H$s, `m H$V©Z hË`mamMo Am`wî` gmYmaUV… 30 Vo 35 % AmUIrZ dmT>dyZ {‘iVo. OgOgo H$mo~mëQ> dmT>V OmVo, VgVer H$R>rUVm dmT>V OmVo. Ë`mÀ`mV nwÝhm WmoS>m {R>gyinUm {dMmamV Yê$Z Ë`mMr H$R>rUVm EH$m R>am{dH$ ‘`m©XoV (a|O) {ZdS>br OmVo. E‘ 2 Mr H$R>rUVm 63-64 Rc n`ªV AgVo. Va E‘ 35 Mr H$R>rUVm 64-65 Rc n`ªV Am{U E‘ 42 Mr H$R>rUVm 65-66 Rc n`ªV AgVo. EM.Eg.Eg.hË`mamÀ`m hrQ> {Q´>Q>_|Q>_Ü`o H$R>rUVm Am{U Ë`mM~amo~a {MdQ>nUmXoIrb (Q>’$Zog) dmT>{dÊ`mMm à`ËZ Ho$bobm AgVmo. Ë`mMr Y¸$m emofyZ KoÊ`mMr j‘Vm hr H$m~m©B©S>nojm Mm§Jbr hmoVo. H$m~m©B©S>Mr H$R>rUVm 80 Vo 85 Rc åhUOoM Cƒ j‘VoMm H$R>rUnUm AgVmo. EM.Eg.Eg.Mr H$R>rUVm 63 Vo 66 Rc n`ªV Agë`m‘wio Ë`mMm {R>gyinUm H$m~m©B©S>nojm H$‘r AgVmo. VgoM Ë`mMm Q>’$Zog H$m~m©B©S>nojm OmñV Agë`m‘wio EM.Eg.Eg.Mr H$V©Z hË`mao bdH$a VwQ>V ZmhrV. EM.Eg.Eg. Am{U H$m~m©B©S> hË`mam§‘Yrb ’$aH$ 1. EM.Eg.Eg.nojm H$m~m©B©S>Mr hË`mao ‘hmJ AgVmV. Ë`m‘wio Vo VwQ>bo Va Iyn ‘moR>o

Am{W©H$ ZwH$gmZ hmoVo. '{~bm© {à{gOZ Q>oŠZmo {b{‘Q>oS>' (B§{S>`Z Qy>ëg) `m§Zr EH$ EM.Eg.Eg. {S´b V`ma Ho$bo hmoVo. Ë`mMm ì`mg (S>m`‘rQ>a) 90 {‘‘r Am{U Ë`mMr bm§~r 2000 {‘‘r hmoVr. `m {S´bMm dmna BHEL `m H§$nZrÀ`m AW© ‘wpìh§J B{¹$n‘|Q²‘Ü`o hmoUma hmoVm. ho {S´b EH$g§Y EM.Eg.Eg. ‘Ü`o qH$dm EN Mm e±H$ bmdyZ ~m`‘oQ>°{bH$gwÕm H$aVm `oVo, nU J«mhH$mÀ`m JaOoZwgma Ë`mMr aMZm R>adbr OmVo. `mMm nwT>Mm ^mJ ~«oÁS> H$m~m©B©S>‘Ü`o H$aUo eŠ` Amho. nU Á`m H$m‘mgmR>r ho {S´b V`ma Ho$bo Jobo hmoVo, Ë`mbm Vo dmnaUo `mo½` R>aUma ZìhVo. VgoM EdT>çm AmH$mamMo H$m~m©B©S> hË`ma ~Zdm`Mo Agob, Va Ë`mMr qH$‘V H$mhr bmIm§‘Ü`o hmoB©b Am{U Oar ~Z{dbo Var Vo ‘{eZda MmbUma Zmhr, H$maU Vo Y¸$m emofyZ KoV Zmhr. WmoS>çmem Y¸²$`mZoXoIrb Vo VwQy>Z OmVo. Ë`m‘Ü`o OmñVrMm IM© hmoVmo. AbrH$S>o `mbm n`m©` åhUyZ ‘Ü`‘ H$m~©Z ñQ>rbMr ~m°S>r ~ZdyZ Ë`mda H$m~m©B©S> BÝgQ>© ~g{dVm `oVmV, ‘mÌ Vohr {Q>n bdH$a VwQ>VmV. 2. H$mhr

R>am{dH$ H$m‘m‘Ü`o H$m~m©B©S>Mo Am`wî` A{YH$ AgVo. CXmhaUmW©, Q>{ZªJ ~moA[a¨J, ’o$g {‘qbJ Aem H$m‘m‘Ü`o H$m~m©B©S>Mo Am`wî` Mm§Jbo {XgyZ Ambobo Amho. `m joÌm‘Ü`o H$m~m©B©S>Zo EM.Eg.Eg.bm Mm§JbrM ñnYm© {Z‘m©U Ho$bobr Amho, ‘mÌ ‘moR>çm AmH$mamMo {S´b, Q>°ßg, {‘qbJ Am°naoeZgmR>r bmJUmao H$mhr H$Q>g© CXmhaUmW©, ñb°~ {‘qbJ H$Q>a, hm°q~J H$Q>a Aem Am°naoeÝggmR>r EM.Eg. Eg.bm AmUIr `mo½` n`m©` gmnS>bobm


17

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

{MÌ H«$. 4 ñb°~ {‘qbJ H$Q>a

Amnë`m XoemV AmOhr na§namJV nÕVrZo H$m‘ H$aUmè`m AZoH$ N>moQ>çm-‘moR>çm H§$nÝ`m AmhoV. ~hþVm§e H§$nÝ`m boW ‘{eZ, {S´qbJ ‘{eZ, `w{Zìhg©b {‘qbJ ‘{eZ Aem na§namJV ‘{eZ dmnê$Z H$m‘ H$aVmV. EM.Eg.Eg. hË`mam§Mm Cn`moJ hm AemM ‘{eZda OmñV à‘mUmV Ho$bm OmVmo.

ñb°~ {‘qbJ H$Q>a

Zmhr. Ë`m{R>H$mUr EM.Eg.Eg.daM Adb§~yZ amhmdo bmJVo. 3. EM.Eg.Eg.Mr {S´ëg, ar‘a, ‘pëQ>nb nm°B§Q> ’$m°‘© Qy>ëg, ~«moMog, {JAa hm°~, {JAa eoqnJ hË`mao, ñb°~ {‘qbJ H$Q>a, gŠ`w©ba pñbqQ>J gm° Aer hË`mao H$m~m©B©S>nojm ñdñV AmhoV. VgoM `m H$m‘m§gmR>r Vr `mo½` àH$mao MmbV Agë`mZo Ë`m§Mr H$m‘{Jar qH$‘VrMm {dMma H$aVm H$m~m©B©S>nojm Mm§Jbr Amho. 4. EM.Eg.Eg. hË`mambm Yma bmdUo ho H$m~m©B©S> hË`mambm Yma bmdÊ`mnojm A{YH$ ñdñV Amho. EM.Eg.Eg. hË`mambm Yma bmdÊ`mgmR>r ’$º$ A°ë`w{‘{ZA‘ Am°ŠgmB©S>Mo J«mB§qS>J ìhrb bmJVo. gmÜ`m Qy>b A±S> H$Q>a J«mB§S>ada Vo ~gdbobo AgVo. EImÚm EM.Eg. Eg. {S´bbm gmÜ`m noSo>ñQ>b J«mB§S>ada Yma bmdbr Var Vo Mmby eH$Vo. H$m~m©B©S> hË`mamMr ^y{‘Vr Yma bmdVmZm n[anyU© Z Pmë`mg Vo ‘{eZda VwQ>Ê`mMr eŠ`Vm AgVo. Ë`m‘wio H$m~m©B©S> hË`mambm Yma bmdm`bm gr.EZ.gr. Qy>b

A±S> H$Q>a J«mB§S>a ‘{eZgmaIo AÚ`mdV> ‘{eZ Am{U S>m`‘§S> ìhrb (CBN) bmJVo. Ë`m‘wio Ë`mMr Yma bmdÊ`mMr qH$‘Vhr A{YH$ Amho. '{~bm© {à{gOZ Q>oŠZmo {b{‘Q>oS'Mr (B§{S>`Z Qy>ëg) Im{g`V J«mhH$mÀ`m JaOoZwgma 0.75 Vo 135 {‘‘r ì`mgmMo Q>ona AWdm g‘m§Va (n°abb) Am{U 2000 {‘‘r bm§~rn`ªVMo (L/D Zwgma) {S´b V`ma H$aUo hr `m H§$nZrMr Im{g`V Amho. hr {S´ëg S>rn hmob {S´qbJ‘Ü`o dmnabr OmVmV. S>rn hmob {S´qbJ‘Ü`o {S´b VwQ>Ê`mMo à‘mU OmñV Agë`mZo Vo ’$ma ÌmgXm`H$ R>aVo. Aem {S´bMo VwQ>bobo ^mJ ~mhoa H$mT>Uo Iyn {O{H$arMo AgVo. Ë`m‘wio BWo EM.Eg. Eg.Mm ‘moR>çm à‘mUmV dmna hmoVmo. J«mhH$ godm '{~bm© {à{gOZ Q>oŠZmo {b{‘Q>oS'> (B§{S>`Z Qy>ëg) hr H§$nZr ñb°~ {‘qbJ H$Q>aMo CËnmXZhr H$aVo. JZ ‘oQ>b, H$m°na,

~«mg `mgma»`m Zm°Z ’o$ag H$mpñQ>§JÀ`m {‘qbJgmR>r hm ñb°~ {‘qbJ H$Q>a dmnabm OmVmo. `mgmR>r ~Z{dboë`m Img Eg.nr.E‘. ‘{eZda `m àH$maÀ`m XmoZ H$Q>a‘YyZ Zm°Z ’o$ag YmVyMr bmXr nmg hmoVo Am{U XmoÝhr n¥ð>^mJmMo EH$mdoir ‘{eqZJ Ho$bo OmVo. Ë`mMm ì`mg 205 {‘‘r d bm§~r 550 {‘‘r Amho. B§Q>aßQ>oS> H$qQ>J H$am`Mo Agë`mZo H$m~m©B©S>Mm H$Q>a Ë`m {R>H$mUr Anojoà‘mUo MmbbmM Zmhr. Ë`m‘wio Vmo EM.Eg. Eg. ‘Ü`oM ~Zdmdm bmJbm. J«mhH$mH$S>o hm H$Q>a Joë`mZ§Va H$mhr H$mimZo Aer VH«$ma H$aÊ`mV Ambr H$s, H§$nZrZo {Xbobm H$Q>a hm Anojoà‘mUo H$m‘{Jar H$aV Zmhr. hË`ma {Mn-Am°’$ Pmbo Amho. J«mhH$mH$S>o àË`j OmD$Z nm{hë`mda Ago bjmV Ambo H$s, Ë`m H$Q>ada H$moëS> dopëS§>J Pmbobo Amho. {dMma Ho$ë`mda bjmV Ambo, H$s H$moëS> dopëS§>J Pmbo `mMm AW© Kf©U OmñV Pmbo Agmdo. ‘Q>o[aAb OmñV {MH$Q> Agmdo qH$dm erVH$mMr {ZdS> `mo½` Zgmdr. åhUyZ àË`oH$ KQ>H$mMm {dMma H$aUo gwê$ Pmbo. erVH$ Vnmgbo, ‘Q>o[aAb Vnmgbo, hË`ma


18

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

^y{‘Vrhr Vnmgbr. 'Vwåhr `m hË`mambm nwÝhm Yma bmdbr Amho H$m?'Ago J«mhH$mbm {dMmaë`mda Ë`m§Zr Vo Ho$ë`mMo gm§{JVbo. Am°naoQ>agmo~V OmD$Z arJ«mB§qS>J ‘{eZ n{hbo. Voìhm Ago bjmV Ambo H$s, Ë`m ‘{eZda 'q’$Ja'M ZìhVo. (arJ«mB§qS>J H$aVmZm ‘{eZda 'q’$Ja' Zgob Va àË`oH$ {Q>nMm aoH$ A±Jb g‘mZ `oV Zmhr. Ë`m‘wio

ñnoeb H$m°Z©a amD$§S> E§S> {‘b

Aem hË`mamZo H$m‘ H$aVmZm Ag‘mZ ~b V`ma hmoD$Z H$m`©dñVyMm {’${Ze {~KSy> eH$Vmo. VgoM hË`mamMo Am`wî`hr H$‘r hmoVo.) Amåhr ~{KVbo Voìhm H$Q>ada âbwqQ>JMo H$m‘ Mmby hmoVo. nU Ë`m{R>H$mUr ao’$aÝg am{hbm ZìhVm. Ë`m{edm` H$Q>aMr `mo½` Vr ^y{‘Vr V`ma H$aVm `oUo eŠ`M ZìhVo. `mZ§Va Ë`m ‘{eZda ao’$aÝggmR>r

ñnoeb nn©O M±’$[a¨J Qy>b

ñnoeb H$m°Z©a amD$§S> E§S> {‘b Á`m{R>H$mUr ñbm°Q> {dW ao{S>`g nm{hOo Aem {R>H$mUr ho hË`ma dmnabo OmVo. `mbm 'Hw$b§Q> J«wìh' AmhoV. `m hË`mamZo {S´b hmoV AgVmZm ~mOyZo erVH$ OmÊ`mMr ì`dñWm H$aÊ`mV Ambobr Amho. ñnoeb nn©O M±’$[a¨J Qy>b ho hË`ma J«mhH$mÀ`m JaOoZwgma Am{U J«mhH$mZo {Xboë`m {S>PmB©ZZwgma Amåhr V`ma H$ê$Z {Xbobo Amho. Á`m {R>H$mUr erVH$ nmohmoMV Zmhr Aem AdKS> {R>H$mUr M±’$[a¨J H$am`Mo Agë`mg ho hË`ma dmnabo OmVo. ãbmBªS> hmobbm M±’$[a¨J H$aÊ`mg `m hË`mamMm Cn`moJ hmoVmo. 'W«w Hw$b§Q>'Mr ì`dñWm Agë`m‘wio ‘Ü`^mJr Agboë`m {N>ÐmVyZ erVH$mMm nwadR>m hmoVmo.

EH$ nÅ>r bmdyZ H$Q>a arJ«mB§S> Ho$ë`mZo Vr g‘ñ`m {‘Q>br. Ë`mM H$Q>aZo Z§Va Iyn Mm§Jbr H$m‘{Jar Ho$br. 'q’$Ja' hm Qy>b A±S> H$Q>a J«mB§qS>J ‘{eZMm EH$ ‘hÎdmMm ^mJ Amho. nydu Vmo Z bmdVm H$Q>a âbwQ> J«mB§qS>J Ho$bo Om`Mo. Ë`mÀ`m‘wio 'B§S>opŠg§J Eaa' V`ma hmoV hmoVr. 'B§S>opŠg§J Eaa'‘wio àË`oH$ H$qQ>J EOda EH$g‘mZ ^ma amhV Zmhr. Ë`m‘wio H$mhr EOda H$‘r-OmñV ^ma `oD$Z Vr VwQ>VmV qH$dm ‘Q>o[aAb H$mnbo Z OmVm H$moëS> dopëS§>J hmoÊ`mMr eŠ`Vm AgVo. 'B§S>opŠg§J Eaa' V`ma Pmbr H$s, ‘{eqZJ H$aVmZm ‘{eZ‘Ü`o Y¸$m (OH©$) ~gVmo Am{U hË`mamMo Am`wî` H$‘r hmoVo. q’$Ja bmdë`m‘wio H$Q>aMr `w{Z’$m°{‘©Q>r, aoH$ A±Jb EH$gmaIm amIVm Ambm. `m{edm` hr H§$nZr H$m±{~ZoeZ Qy>ëghr V`ma H$aVo. `m‘Ü`o EH$mM doiog {S´qbJ, arq‘J, H$mC§Q>a ~moA[a¨J Am{U M±’$a `m§n¡H$s H$moUVrhr EH$mnojm A{YH$ Am°naoeÝg EH$mdoir H$ê$ eH$Vmo. EH$mM goQ>An‘Ü`o {S´qbJ H$ê$Z W«oqS>Jhr H$aVm `oVmV. Aer CËnmXZo {deof JaOoZwgma V`ma H$ê$Z {Xbr OmVmV. `m‘wio `§ÌmMm d VgoM Am°naoQ>aMm goQ>AngmR>r bmJUmam doi H$‘r hmoVmo. EH$mM goQ>An‘Ü`o gd© Am°naoeZ hmoD$Z doi dmMVmo. n`m©`mZo `§ÌmMr d ì`º$sMr CËnmXH$Vm dmT>Vo. `m‘Ü`o J«mhH$mMo ‘Q>o[aAb h±S>qbJ H$m°ñQ>gmaIo bjmV Z `oUmao IM© H$‘r hmoVmV. Ë`m‘wio CËnmXZmMr qH$‘V H$‘r hmoD$ eH$Vo. gÜ`mÀ`m Vrd« ñnY}V {Q>H$m`Mo Agob Va H$m±{~ZoeZ Qy>ëgMm dmna A{Zdm`© Amho. `m‘Ü`o {S´b H$‘ ar‘a, ñQ>on {S´b, {S´b H$‘ Q>°n, g~b±S> {S´b `mgma»`m AZoH$ hË`mam§§Mm g‘mdoe hmoVmo. hr H$m±{~ZoeZ Qy>ëg H$m~m©B©S>‘Ü`o V`ma H$aUo AdKS> Agë`mZo Ë`mgmR>r EM.Eg.Eg. hm Mm§Jbm n`m©` Amho. Omon`ªV OwÝ`m ‘{eÝg dmnaë`m OmUma AmhoV Vmon`ªV `m hË`mam§§Zm ‘mJUr amhUmaM Amho Am{U EM.Eg.Eg.Mo ‘mH}$Q> A~m{YV amhUma Amho.

anil_tidke@yahoo.co.in


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

19


20

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Unquestioned

Leadership in Gear Drive Technology

One of the world’s toughest application areas METAL FOUNDRIES  Hot and dusty  Corrosive and abrasive environment  High shock loads  Round-the-clock operation

With such demanding conditions NORD is trusted by the world to perform reliably and efficiently. Do contact us for application engineering and support. We would be too happy to respond !

Nord Drivesystems Pvt. Ltd. A 100% subsidiary of Getriebebau NORD GmbH and Co. KG. Germany

282/2 & 283/2, Village Mann, Tal. Mulshi. Adj Hinjewadi MIDC II, Pune 411 057, INDIA. Tel: +91 20 3980 1200 Fax: +91 20 398 01216 www.nord.com metals@nord-in.com


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

21


22

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

B{b`mO eoI

'A°Š`wemn©': dH©$em°n Vo Qy>b CËnmXZ

À`m XeH$mV nwUo E‘.Am`.S>r. 1nwÝhmgr.‘Ü`o H$V©Z hË`mam§Zm (H$qQ>J Qy>ëg) Yma bmdÊ`mgmR>r (arJ«mB§§qS>J) 990

Ho$di EH$ OwZm Qy>b A±S> H$Q>a J«mB§§S>a KoD$Z Amåhr EH$ N>moQ>mgm CÚmoJ gwê$ H$obm. Vgo nm{hbo Va ‘bm ì`mdgm{`H$ {ejUmMr ’$maer nmœ©^y‘r ZìhVr. na§Vw YmVy H$mnUmè`m hË`mam§{df`r (‘oQ>b H$qQ>J Qy>ëg) Agbobm AZw^d Am{U hË`mam§Zm Yma bmdyZ KoÊ`mMr JaO Agboë`m J«mhH$m§Zm hdo Vgo H$m‘ H$ê$Z XoÊ`mMr V`mar Agë`m‘wio hm ì`dgm` nwT>o dmT>{dbm. Ë`m‘mJMm ‘yi hoVy Ho$di hË`mam§Mr H$m`©j‘Vm gwYmaUo EdT>mM ZìhVm, Va hË`mam§Mo Am`wî` dmT>{dUo hm gwÕm hmoVm. JaOoà‘mUo hË`ma ^y{‘Vr‘Ü`o

`mo½` Vmo ~Xb H$aÊ`mda Amåhr ^a {Xbm. 'A°Š`wemn©'Mm

àdmg 1999 nmgyZ AmOn`ªVÀ`m àdmgmV

'A°Š`wemn©'Zo nma§n[aH$ ‘{eZnmgyZ Vo gr.EZ.gr. ‘{eZ `m V§ÌkmZmVrb ~XbmMo AmìhmZ `eñdrnUo nobbo. àW‘V… hË`mam§Zm Yma bmdÊ`mnmgyZ gwédmV

A°Š`wemn© H§$nZrV V`ma H$aÊ`mV `oUmar {d{dY hË`mao


23

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Ho$ë`mZ§Va Ë`m§Mo CËnmXZ H$aÊ`mn`ªV ho ‘moR>o AmìhmZ hmoVo. VgoM Am‘À`m CÚmoJmMo ‘yiMo 'hË`mam§Zm Yma bmdUo' ho Ü`o` Z§Va hË`mam§Mo {S>PmB©Z, Ë`mV gwYmaUm Am{U Ë`m§Mo CËnmXZ Ago ~XbV Jobo. `m‘mJMo H$maU AJXr VH©$ewÕ hmoVo. N>moQ>çm Am{U ‘Ü`‘ AmH$mamÀ`m CÚmoJm§‘Ü`o Agbobr ~arMer `§Ìgm‘wJ«r nma§n[aH$ nÕVrMr hmoVr. Ë`m‘wio H$V©Z doJ (H$qQ>J ñnrS)> Am{U ’$sS> aoQ> `m§À`mda ‘`m©Xm hmoË`m. åhUOo Vo EH$m ‘`m©XonbrH$S>o dmT>{dVm `oV ZìhVo. Ë`m‘wio `m ‘{eÝgda EM.Eg.Eg. hË`mao dmnabr Om`Mr, ‘mÌ OgOer `m N>moQ>çm CÚmoJmVrb nma§n[aH$ ‘{eZMr OmJm gr.EZ.gr. ‘{eÝgZr KoVbr VgVer hm` ñnrS> ñQ>rb hË`mam§Mr OmJm H$m~m©B©S> hË`mam§Zr KoVbr Am{U {d{eï> H$m‘mgmR>r {d{eï> hË`mao AgÊ`mMr JaOhr dmTy> bmJbr. ho gd© H$aÊ`mgmR>r AmO ‘A°Š`wemn©’H$S>o 130 Hw$eb H$‘©Mmè`m§gh, 3 S>r gm°âQ>doAa AgUmam gwg‚m {S>PmB©Z {d^mJ, 10 gr.EZ.gr. ‘{eÝgMm gwg‚m CËnmXZ {d^mJ Va AmhoM, {edm` V`ma hmoUmè`m hË`mam§Mr JwUdÎmm VnmgÊ`mgmR>r 'Pmoba' H§$nZrMo boPa V§ÌkmZmMo VnmgUr `§Ì Amho. VgoM hË`mam§da Amdí`H$ Vo AmdaU (H$moqQ>J) XoD$Z Ë`m§Mo Am`wî` dmT>{dÊ`mMr gmo`hr CnbãY Amho. ñnYm©Ë‘H$ ~mOmanoR>oV Amnbo ñWmZ {Q>H$dyZ Mm§Jbm R>gm C‘Q>{dÊ`mÀ`m Ñï>rZo Amåhmbm 2011 gmbr Am`.Eg.Amo. 9001-2008 ho à‘mUnÌXoIrb {‘imbo. gwédmVrÀ`m H$mimV 'A°Š`wemn©'Zo Jmob AmH$mamÀ`m hË`mam§Zm (amD$§S> Qy>ëg) Yma bmdÊ`mMo YmoaU ñdrH$mabo hmoVo. Ë`m‘wio Amåhmbm `m CÚmoJmÀ`m EH$m {d{eï> {d^mJmV ñnYm© H$aUo eŠ` Pmbo Am{U hË`mam§À`m {d{dY KQ>H$m§da bj H|${ÐV H$ê$Z Ë`mÀ`m ~maH$mì`mMm Aä`mg H$ê$Z EImÚm {d{eï> JaOogmR>r `mo½` Vo Cnm` {‘i{dÊ`mÀ`m Ñï>rZo doJdoJio à`moJ H$aVm Ambo. gd©gmYmaUnUo H$V©Z hË`mam§À`m doJdoJù`m àH$mamZwgma åhUOo Q>{ZªJ, {‘qbJ, {S´qbJ, arq‘J BË`mXrgmR>r bmJUmè`m hË`mam§À`m Vnerbm§Mo (ñ\o${g{\$Ho$eZ) à‘mUrH$aU (ñQ>±S>S>m©`PoeZ) Pmbobo Amho. `m CÚmoJmV AmKmS>rMo ñWmZ {‘i{dÊ`mgmR>r EImÚm hË`mamMm H$ƒm ‘mb, ^y{‘Vr Am{U {Mn ~«oqH$JMr nÕV `m§n¡H$s EH$m KQ>H$mV H$mhrVar d¡{eï²>` Agmdo bmJVo. `mH$[aVm ‘moR>çm H§$nÝ`m§V Ë`m§À`m Hw$eb g§emoYZ Am{U {dH$mg {d^mJmMo nmR>~i AgVo, ‘mÌ `m~m~VrV ñdV…Mm g§emoYZ Am{U {dH$mg {d^mJ gwê$ H$ê$Z ñdV…Mr àJVr Ho$ë`mMm Amåhmbm A{^‘mZ Amho. CËnmXZ joÌmV hmoUmè`m àJVrà‘mUo Amåhr ZdrZ V§ÌkmZ AmË‘gmV H$ê$Z H§$nZrV ~Xb KS>dyZ AmUÊ`mMr BÀN>meº$s Am{U {OÔ XmI{dbr Amho. CÚmoJmVrb dmT>, J«mhH$m§Mo A{^àm` Am{U Oa J«mhH$m§H$Sy>Z H$Yr VH«$mar Amë`m, Va Ë`m§Mm nmR>nwamdm H$aÊ`mgmR>r Am{U g§nyU© CÚmoJmMr gmVË`mZo ‘m{hVr AÚ`mdV R>odÊ`mgmR>r SAP (g°n) àUmbr dmnê$Z Amåhr ho {gÕ H$ê$Z XmI{dbo Amho. J«mhH$mÀ`m Zì`m JaOoZwgma ZdrZ H$m~m©B©S> hË`mam§Mr {Z{‘©Vr H$aUo, ho Am‘Mo à‘wI ~bñWmZ Amho. gÜ`m Amåhr hr {Z{‘©Vr 8 Vo 10 {Xdgm§V H$ê$ eH$Vmo `mMo H$maU åhUOo • hË`ma CËnmXZm‘Yrb Am‘Mr j‘Vm Am{U H$m¡eë` • hË`ma {S>PmB©Z H$aUo, CËnmXZ H$aUo Am{U JwUdÎmm VnmgUr H$aUo `m gd© Jmoï>r EH$mM N>VmImbr hmoVmV.

• H$m‘mÀ`m ~m~VrV Hw$R>ë`mhr àH$maMm {db§~ hmoD$ Z`o `mgmR>r ì`dgm`mÀ`m gd© à{H«$`m§‘Ü`o Amdí`H$ ‘m{hVrMr XodmUKodmU hmoD$Z H$m‘ Hw$R>ohr AS>Uma Zmhr `mMr H$miOr KoVbr OmVo. nma§n[aH$ hË`mam§{edm` Am‘Mr ñdV…À`m CËnmXZm§MrgwÕm ‘moR>r ‘m{bH$m Amho. Ë`mn¡H$s H$mhr R>iH$ nwT>rbà_mUoo... 1)

dwS> a’$ H$Q>a

ñQ>°JS>© H$qQ>J EOog

gd©gmYmaUnUo dwS>-a’$ H$Q>g© Agboë`m Ymam (âbwQ>g) `m Ajmer g‘m§Va qH$dm EH$ ~mOybm H$mhr R>am{dH$ H$moZm‘Ü`o H$bboë`m AgVmV, Á`mbm ho{bŠg A±Jb åhUVmV. ho ho{bŠg A±Jb gm‘mÝ`V: AjmÀ`m EH$mM {Xeobm AgVmV. Aer hË`mao Am°Q>mobm°H$ MH$ qH$dm pñn§S>bda ~gdboë`m hmobg©‘Ü`o nH$Sy>Z `§ÌUmgmR>r dmnabo OmVmV. `m àH$maMr hË`mao H$mhr à‘mUmV pñn§S>bÀ`m {déÜX ~mOybm AYm§Var (Amoìhah±J) amhVmV. Ë`m‘wio Aer hË`mao dmnaVmZm H$V©Z doJ (ñnrS>), ’$sS>aoQ> Am{U H$mnmMr Imobr (S>oßW Am°’$ H$Q>) bmdVmZm ‘`m©Xm `oVmV. `mMo H$maU åhUOo `§ÌU Mmby AgVmZm hË`mamda Xm~ (bmoS>) `oD$Z pñn§S>bda H§$nZo {Z‘m©U hmoVmV. `mMm n[aUm‘ åhUyZ H$m`©dñVyÀ`m n¥ð>^mJmda IS>~S>rVnUm (M°Q>a-‘mŠg©) `oVmo, Omo XO}Xma CËnmXZmgmR>r Amjonmh© AgVmo. `m ñnrS>-’$sS> À`m ‘`m©Xm§‘wio AmdV©Z H$mi (gm`H$b Q>mB‘) dmTy>Z CËnmXH$Vm ‘ma ImVo. 'AŠ`wemn©'Zo `mda ‘mV H$aÊ`mgmR>r, åhUOo H$V©Z H$aVmZm Aem hË`mamda `oUmam Xm~ H$‘r H$aÊ`mgmR>r hË`mamÀ`m ^y{‘Vr‘Ü`o WmoS>m ~Xb Ho$bm. Aem hË`mamÀ`m Ymam§Zm (âbwQ>²g) Ajmer Omo H$moZ {Xbobm AgVmo Vmo EH$m AmS> EH$ {déÜX Ho$bm. åhUOo EH$ Yma COì`m ~mOybm d EH$ Yma S>mì`m ~mOybm H$moZ XoD$Z Ë`mMr aMZm Ho$br. `mMm n[aUm‘ Agm Pmbm H$s eoOmarb {déÜX H$moZm§À`m Ymam‘wio hË`mamda `oUmè`m Xm~mMo g§VwbZ hmoD$Z Vmo H$mhr à‘mUmV gr{‘V Pmbm. H$V©Z H$aVmZm H$V©Z doJ, ’$sS>aoQ> Am{U H$mnmMr Imobr `mdaMr ‘`m©Xm H$mhr à‘mUmV {e{Wb hmoD$Z H$m`©dñVyMm XOm© Z ImbmdVm CËnmXH$Vm dmTy eH$br. Aem àH$maMo H$Q>g© ho Am°Q>mo‘mo~mB©b CÚmoJm‘Ü`o H«±$H$emâQ>Mm Mmdr Jmim (H$s-do) Am{U H$ZopŠQ>§J am°S> `m Om°~da Zm°qMJ `m Am°naoeZgmR>r dmnaVmV.


24

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

2)

ñQ>on {S´b ar‘a

S>m` (Die) ~Z{dÊ`mÀ`m CÚmoJm§‘Ü`o hr hË`mao Zoh‘r dmnabr OmVmV. 'A°Š`wemn©'Zo A{Ve` {H$’$m`VeranUo hr JaO ^mJdyZ Amnbo Aï>n¡byËd {gÕ Ho$bo Amho. 5) A{Ve`

AMyH$ Q>m°baÝggmR>r dmnabo OmUmao {S´b

ŠbmoO Q>m°baÝg hmob {S´ b

ho ñQ>on {S´b EH$mM doir XmoZ n¥ð>^mJmda {H«$`m H$aVmV. {N>ÐmMm AmH$ma Am{U Ë`m§Mr doJdoJir bm§~r `m§À`mda hË`mambm Yma bmdVmZm AMyH$ {Z`§ÌU R>odbo Joë`m‘wio H§$nmoZ§Q>da nm{hOo Vo AmH$ma AMyH$nUo {‘iVmV. `m hË`mam§Zm Yma bmdÊ`mMr à{H«$`m Img àmoJ«°‘ Ho$boë`m {d{eï> `§Ìmda hmoD$ eH$Vo, H$maU Ë`m àmoJ«°‘‘Ü`o gd© Amdí`H$ AmH$ma, bm§~r Am{U ^y{‘Vr AMyH$nUo {Z`§{ÌV Ho$bobr AgVo. Aem àH$maMo ñQ>on {S´b {gqbS>a hoS>À`m Zm°Pb ~moAaÀ`m ‘{eqZJgmR>r qH$dm BVa H$m`©dñVyÀ`m VËg‘ A°pßbHo$eZgmR>r dmnabo OmVmV. 3) {S´b

H$mC§Q>a ar‘a

hmob gmB©P H§$Q´moqbJ PmoZ

`m {d{eï> àH$maÀ`m ñQ>on-{S´b‘Ü`o {N>ÐmMm AmH$ma VgoM bm§~r AMyH$nUo {Z`§{ÌV Ho$br Agë`m‘wio gmVË`mZo VoM AmH$ma (n[a‘mU) {‘iV amhVmV. EH$mM AmdV©ZmV (nmg‘Ü`o) gd© {H«$`m nyU© Ho$br OmVo. Amåhr ho {S´b gwédmVrbm Am°Q>mo‘mo~mB©b B§S>ñQ´r‘Ü`o {bìha {JAa {gboŠQ>aÀ`m {N>ÐmMo `§ÌU H$aÊ`mgmR>r dmnabo Amho. 4)

S>m` ~Z{dÊ`mgmR>r bmJUmao ~m°b ZmoO H$Q>a Am{U ar‘a

H$m~m©B©S> ~Q>Z

38 Vo 40 am°H$dob (Rc) hmS>©Zog AgUmè`m H$m`©dñVyda {N>Ð nmS>VmZm H7 Q>m°baÝg‘Ü`o {N>ÐmMo ‘mn {Z`§{ÌV H$ê$Z 6Rt Mo n¥ð>r` {’${Ze (ga’o$g {’${Ze) {‘idm`Mo Agob Va gm‘mÝ`V: {H$‘mZ VrZ hË`mao H«$‘mZo dmnamdr bmJVmV. 1) {S´b, 2) hmob {‘b Am{U 3) `mo½` ‘mnmMm ar‘a. `m‘wio `m H$m`©nÕVrZo bmJUmam AmdV©Z H$mi hm gw‘mao EH$m hË`mamÀ`m dmnamÀ`m {VßnQ> bmJVmo. {edm` àË`oH$ hË`mamZo H$V©Z H$ê$Z H$mT>m`Mm H$m`©dñVyMm ^mJ Oa H$‘r OmñV Pmbm Va V`ma hmoUmè`m {N>ÐmÀ`m AMyH$Voda n[aUm‘ hmoVmo. CXmhaUmW©, {N>ÐmMo ‘mn H$‘r-OmñV hmoUo, n¥ð>^mJmda H$V©ZmMo d«U {XgUo B. Ë`mMm EH${ÌV n[aUm‘ åhUOo H$m`©dñVyÀ`m XOm©Vrb gmVË`mMm A^md Am{U H$‘r CËnmXH$Vm. 'A°Š`wemn©'Zo `mda VmoS>Jm åhUyZ ZdrZ g§H$ënZoMo AMyH$ Q>m°baÝg Agbobo EH$ {S´b {dH${gV Ho$bo. `m‘Ü`o EH$mM {S´bZo darb VrZ hË`mamMo H$m‘ EH${ÌVnUo H$aÊ`mMr H$ënZm àË`jmV CVadbr. `m EH$m hË`mamÀ`m qgJb nmg‘Ü`o Ano{jV Agbobo {N>ÐmMo ‘mn d Ë`mdarb n¥ð>r` JwiJwirVnUm h‘Img `oD$ eH$Vmo. 35 Rc nojm H$‘r hmS>©Zog Agboë`m H$m`©dñVyda ‘mÌ `m {S´bZo Ano{jV n[aUm‘ {‘iV ZmhrV. 'A°Š`wemn©'Zo ~Zdbobr Aer {S´ëg hr XJS>/IS>H$ ’$moS>m`À`m {S´bda (am°H$ {S´b) Á`m H$m~m©B©S>À`m Jw§S>çm (BÝgQ>©g² , ~Q>Ýg) ~gdm`À`m AgVmV Ë`mÀ`m AMyH$ Q>m°baÝgÀ`m {N>Ðm§gmR>r A{Ve` ^ademZo dmnabr OmVmV. 6)

~m°b ZmoO H$Q>a

am°H$ {S´b

AmVyZ erVH$mMm àdmh AgUmao {Q‰>ñQ> {S´b gr.EZ.gr. ‘{eZ‘Ü`o OmñV Xm~mZo {‘iUmè`m erVH$mMm dmna


25

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$aVm `mdm åhUyZ ho{bH$b {S´b âbwQ>‘Ü`o `m erVH$mÀ`m àdmhmbm ‘mJ© CnbãY H$ê$Z {Xbm åhUOo Mm§Jë`m nÕVrZo H$V©Z H$aVm `oVo. ho H$aVmZm N>moQ>çm ì`mgmMr hË`mao ~Z{dÊ`m‘Ü`o Ë`m§Mr aMZm, CËnmXZ `m‘Ü`o AZoH$ ‘`m©Xm `oVmV. nU 'A°Š`wemn©'Zo `m JaOm ^mJ{dÊ`mgmR>r pñn§S>b‘YyZ erVH$ Amanma OmD$ XoUmar {d{dY àH$maMr {S´ëg ~Zdbr AmhoV, Á`mMr gwédmV 3 {‘‘r ì`mgmÀ`m {S´bnmgyZ hmoVo Am{U erVH$ OmUmè`m {N>Ðm§Mm ì`mg gw‘mao 0.5 {‘‘r AgVmo. hr {S´ëg H$m~m©B©S>‘Ü`o ~Z{dbr OmVmV. 7)

Img JaOm§gmR>r ~Z{dbobo ~m°b ZmoO H$Q>g©

hË`ma ~Z{dbo Amho. ho hË`ma h±S> Qy>bÀ`m MH$‘Ü`o ~gyZ AmYr nmS>boë`m {N>Ðm‘YyZ Amanma {N>Ðm§À`m N>oXq~XyOdi nmohmoM{dbo OmVo Am{U JmobmH$ma {\$adyZ N>oXq~XyOdirb YmVyÀ`m YmaXma H$S>m H$mTy>Z Q>mH$ë`m OmVmV. hr nÕV dmnaë`mZ§Va Xw{~©UrVyZ Ho$boë`m {ZarjUmVyZ N>oXq~Xynmer YmaXma H$S>m amhV ZmhrV Ago {XgyZ `oVo. AmH¥$Vr‘Ü`o H«±$H$emâQ>À`m YmaXma H$S>m V`ma hmoVmV Aem {R>H$mUr AmS>dm N>oX KoVbobm XmI{dbm Amho. 8) bJ

{S´b

'J°bar' {N>Ðo

H«±$H$emâQ>‘Yrb Imobda {N>ÐmVrb ~a H$mT>Umao 'S>r~[a¨J' hË`ma

Am_À`m EH$m J«mhH$mZo EH$ doJirM JaO H§$nZrg‘moa ‘m§S>br. H«±$H$emâQ>‘Yrb ~oA[a¨½OÀ`m d§JUmgmR>r bmJUmè`m d§JU VobmMm nwadR>m H$aUmar 'J°bar' {N>Ðo nmS>bobr AgVmV. hr {N>Ðo nmS>VmZm XmoZ {N>Ðm§À`m N>oXq~XyÀ`m {R>H$mUr YmaXma H$S>m V`ma hmoÊ`mMr eŠ`Vm AgVo. B§{OZ gwê$ AgVmZm Ë`mVyZ dmhUmao d§JU Vob ho Xm~`wº$ AgVo. `m Xm~`wº$ Vobm‘wio `m YmaXma H$S>m A{Vgyú‘ AmH$mamÀ`m YmVy H$Um§À`m ñdê$nmV doJù`m hmoVmV. ho YmVyMo H$U ~oA[a¨½OÀ`m n¥ð>^mJmda nmohmoMbo Va ~oA[a¨½O Iam~ hmoVmV Am{U B§{OZ ~§X nS>Vo. Ë`m‘wio ‘yi `§Ì CËnmXH$mMr (OEM) »`mVr Am{U à{V‘m S>mJmibr OmVo. `m‘wio AmOH$mb ‘yi `§Ì CËnmXH$m§Zr ^mJmÀ`m AmVrb ~mOybm Agboë`m {N>Ðm§À`m N>oXq~XyMo Xw{~©UrVyZ (E§S>moñH$mo{nH$) {ZarjU H$am`bm gwédmV Ho$br Amho. `m g‘ñ`oda ‘mV H$aUmar hË`mao {dH${gV H$aUo ho H$V©Z hË`mao CËnmXH$m§g‘moa EH$ ‘moR>o AmìhmZ hmoVo. Amåhr `mgmR>r '~m°b ZmoO' àH$maMo Img

bJ {S´b ho 'A°Š`wemn©'Zo {dH${gV Ho$bobo AmUIr EH$ {deof hË`ma Amho. ‘moR>çm ì`mgmÀ`m gm°{bS> H$m~m©B©S> hË`mamMr gwédmVrMr qH$‘V A{YH$ AgVo. ho hË`ma {POë`m‘wio dmnaÊ`mg A`mo½` Pmbo VgoM, {OWo H$‘r [a{OS> goQ>An Agë`mZo hË`ma VwQ>Ê`mMr eŠ`Vm AgVo {VWo hË`ma ~XbUo/XwéñV H$aUo hm EH$ ‘moR>mM IM© hmoV AgVmo. `mMo gmYo H$maU åhUOo Vo hË`ma g§nyU©nUo H$m~m©B©S>Mo AgVo. hË`ma ’o$Hy$Z {Xë`m‘wio hmoUmao ho ZwH$gmZ Q>miÊ`mgmR>r EH$ ZdrZ hË`ma {dH${gV H$aÊ`mV Ambo Á`mMm e±H$ 'Q>’$ÝS> ñQ>rb'Mm (H$R>rU nmobmX) AgVmo Am{U Á`mV H$m~m©B©S>Mo VwH$S>o ({~Q²g) ~g{dbobo (Eå~oSo>S>) AgVmV. Aem hË`mambm Z§Va 'bJ {S´b' Ago Zmd XoÊ`mV Ambo. bJ Qy>ëg hr gd©gmYmaU 6 Vo 8 `m bm§~r Vo ì`mgmÀ`m JwUmoÎmamV (L / D) OmñV n[aUm‘H$maH$ MmbVmV Am{U Mm§Jbo XOm©Ë‘H$ CËnmXZ XoVmV. Z{OH$À`m ^{dî`mV Am_À`m `moOZm§‘Ü`o {S>PmB©Z Am{U CËnmXZ {d^mJ A{YH$ àJVrerb ~ZdyZ Ë`mV Š`w{~H$ ~moam°Z Zm`Q´mB©S> (CBN) Am{U nm°br {H«$ñQ>b S>m`‘§S>Mr (PCD) hË`mao ~ZdyZ Ë`m§Mr CbmT>mb dmT>dm`Mr à‘wI `moOZm Amho. 'A°Š`wemn©' hr AmVm ’$º$ H$V©Z hË`mao ~Z{dUmar H§$nZr Zmhr, Va AmVm Am‘Mr AmoiI 'H$V©Z hË`mao joÌmVrb hË`ma {df`H$ g‘ñ`m§da g§nyU© Cnm` XoUmar H§$nZr' Aer Pmbr Amho. accusharp@accusharp.co.in


26

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

27


28

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

A{‘V H$m¡bJwS>

`§ÌUmgmR>r erVH$ : AmOMo Am{U CÚmMo

er

VH$ (Hw$b§Q>) hm ‘{eqZJMm A{d^mÁ` ^mJ Amho. gÜ`m ~mOmanoR>oV erVH$ joÌm‘Ü`o ZdZdrZ CËnmXZo CnbãY AmhoV. `m erVH$m{df`r A{Ve` Cn`wº$ g{dñVa ‘m{hVr Amnë`mbm `m boImV dmMm`bm {‘iob. H$mhr {Xdgm§nydu EH$m H§$nZr‘Ü`o Jobmo AgVmZm {VWë`m H$mhr H$m‘Jmam§Zr Ë`m§À`mH$S>rb erVH$ ’$ma dmg ‘maVo Aer VH«$ma Ho$br, {deofV: gmám{hH$ gwÅ>r g§në`mZ§VaÀ`m n{hë`m {Xder Va H$m‘ H$aUo {O{H$arMo hmoV Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo. ‘r VnmgUr H$ê$Z Ë`m§Zm Ë`mdarb Cnm` gm§{JVbm (boImV Vmo nwT>o {Xbm Amho.) Iao Va `§ÌUmgmR>rMo erVH$ hm Iyn {dñV¥V {df` Amho. nU hm {df` Hw$R>ë`mhr `§Ìmda H$m‘ H$aUmè`mÀ`m amoOÀ`m OJÊ`mer g§~§{YV Agë`mZo Ë`m{df`r AmnU WmoS>Š`mV ‘m{hVr KoD$. 'erVH$' hm eãXM erVZmMr à{H«$`m XmIdVmo. `§ÌUmV CîUVm V`ma hmoVo Am{U Vr H$mTy>Z Q>mH$mdr bmJVo. {ZgJm©V AmT>iUmam gdmªV Mm§Jbm erVH$ åhUOo nmUr, ‘mÌ nmÊ`mbm ñdV…À`m ‘`m©Xm AmhoV. Ë`m‘wio Ano{jV n[aUm‘ gmYÊ`mgmR>r Ë`mV H$mhr amgm`{ZH$ nXmW© Kmbmdo bmJVmV. Ooìhm H$mnÊ`mÀ`m ^mJmV ì`dpñWV d§JUrH$aU Ho$bobo AgVo Voìhm, H$mnÊ`mMr {H«$`m OmñV H$m`©j‘ hmoVo, Ë`m‘wio ~mø Kf©U H$‘r hmoVo Am{U H$mhr à‘mUmV, A§VJ©V Kf©Uhr H$‘r hmoVo. A§VJ©V Kf©U H$‘r H$aÊ`mgmR>r, VobmVrb Šbmo[aZ, gë’$a Am{U ’$m°ñ’$agMo AUy Am{U àM§S> Xm~mImbr Agbobr erVH$ agm`Zo YmVyÀ`m n¥ð>^mJmdarb ~marH$ ^oJm§‘YyZ

AmV OmVmV, Ë`m‘wio H$mnÊ`mÀ`m {H«$`oV {dñWm{nV Pmboë`m YmVy§À`m AUy§Mo nwZ~ªYZ Q>mibo OmVo Am{U {Mn ~ZdÊ`mgmR>r bmJUmè`m eº$sMr JaO H$‘r hmoVo. erVH$m§Mo àmW{‘H$ H$m‘ Vmn‘mZ {Z`§ÌU H$mnÊ`mÀ`m hË`mamMo Vmn‘mZ H$‘r H$aUo ho ‘hÎdmMo Amho, H$maU Vmn‘mZmVrb WmoS>rer KQ>gwÕm H$mnÊ`mÀ`m hË`mamMo Am`wî` ‘moR>çm à‘mUmV dmT>dVo. `§ÌUmÀ`mdoir erVH$ dmnabo H$s, Vo

H$mnÊ`mÀ`m hË`mamMo Vmn‘mZ H$‘r H$aUo ho ‘hÎdmMo Amho, H$maU Vmn‘mZmVrb WmoS>rer KQ>gwÕm H$mnÊ`mÀ`m hË`mamMo Am`wî` ‘moR>çm à‘mUmV dmT>dVo.


29

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$mnÊ`mMo hË`ma/H$m`©dñVyMm n¥ð>^mJ `mV {Z‘m©U Pmbobr CîUVm emofyZ KoVo. Ë`m‘wio VoWrb Vmn‘mZ H$‘r hmoVo. hË`ma Á`m Vmn‘mZmbm ‘D$ hmoVo Am{U Ë`mMr bdH$a PrO hmoVo, Ë`m {d{eï> Vmn‘mZmnojm OmñV Vmn‘mZ hmoD$ Z XoÊ`mg _XV hmoVo. H$mnUo Am{U H$U H$mTy>Z Q>mH$Uo erVH$mMo Xwgao H$m‘ åhUOo hË`ma Am{U H$m`©dñVy `m§À`m g§nH©$ joÌmVyZ {Mßg Am{U YmVyMo H$U ~mhoa H$mT>Uo. {ZVi n¥ð>^mJ Iam~ hmoD$ Z`o åhUyZ `§ÌU H$aVmZm V`ma hmoUmè`m {Mßg H$mnÊ`mÀ`m {d^mJmVyZ gVV ~mhoa H$mTy>Z Q>mH$mì`m bmJVmV. jaUmnmgyZ (H$amoOZ) g§ajU erVH$m§Zr H$mhr à‘mUmV jaUmnmgyZ g§ajU {Xbo OmVo. Zì`mZo H$mnboë`m bmoh`wº$ YmVy§Mr bdH$a J§OÊ`mMr eŠ`Vm AgVo, H$maU `§ÌUm‘Ü`o Ë`m§Mm g§ajH$ bon {ZKyZ Jobobm AgVmo. Amamo½` Am{U gwa{jVVoMm {dMma `§ÌU H$m‘mV H$m‘ H$aUmao H$m‘Jma Zoh‘r erVH$mÀ`m g§nH$m©V AgVmV. erVH$mZo ËdMoMr OiOi hmody Z`o qH$dm H$moUVmhr XwJªY Á`mbm '‘§S>o ‘m°{ZªJ ñ‘ob' åhUVmV Vgm `oVm H$m‘m Z`o. Amamo½`mbm Anm`H$maH$ Ago YwHo$ erVH$mnmgyZ ~Zy Z`o. H$m‘JmamMm erVH$mer g§nH©$ ‘w»`V: Imbrb ‘mÜ`‘mVyZ hmoVmo. œmg KoVmZm (dm’$, Yya qH$dm YwŠ`mÛmao) A§VJ«©hU Am{U ËdMoÛmao emofU H$maImÝ`m‘Yrb bmoH$m§Zm hmoUmè`m Ìmgm‘Ü`o, ËdMoMm Xmh Am{U œgZmMm Ìmg ho gdmªV OmñV hmoUmao Amamo½`mMo {dH$ma AmhoV. erVH$m‘Ü`o {d{dY àH$maMo KQ>H$ Agë`m‘wio Ë`mÀ`m gVV g§nH$m©V `oUmè`m bmoH$m§Zm Ë`mMm Ìmg hmoB©b H$s Zmhr, `mMm A§XmO H$aUo ~è`mMXm H$R>rU AgVo. erVH$mÀ`m ‘Q>o[aAb goâQ>r S>oQ>m erQ>‘Ü`o (E‘EgS>rEg) Amamo½` Am{U gwa{jVVoMr ‘hÎdmMr ‘m{hVr AgVo Am{U erVH$mÀ`m {ZdS>rMr n{hbr nm`ar åhUyZ `m nÌH$mMo narjU Ho$bo nm{hOo.

amgm`{ZH$ pñWaVm Am{U IdQ>nUm {Z`§ÌU erVH$mMo A{^`m§{ÌH$s JwUY‘© {H$Vrhr Mm§Jbo Agbo Var, Oa Ë`mMm dmg ÌmgXm`H$ Agob Va H$m‘mÀ`m ì`dñWmnZmbm AS>MU `oD$ eH$Vo. erVH$mÀ`m IdQ>nUm‘wio erVH$mMo Am`wî` H$‘r hmoVo Am{U Ë`m‘wio H$Xm{MV IM©gwÕm dmTy> eH$Vmo. gmR>dUyH$ d dmnamVrb AnKQ>Z `m§À`m‘wio Mm§Jbo erVH$ Hw$OV Zmhr. h„r ~è`mMem erVH$m‘Ü`o gyú‘Ordm§Mr dmT> {Z`§{ÌV H$aÊ`mgmR>r, erVH$mMr H$m`©j‘Vm Am{U erVH$mMr pñWaVm dmT>dÊ`mgmR>r ~waerZmeHo$ Am{U BVa A°{S>{Q>ìhOMm g‘mdoe Ho$bm OmVmo. nmaXe©H$Vm Am{U àdmhrnUm H$mhr H$m‘m§‘Ü`o, erVH$mMr nmaXe©H$Vm qH$dm ñdÀN>Vm JaOoMr Agy eH$Vo. nmaXe©H$ erVH$m‘wio Am°naoQ>abm `§ÌUmÀ`m doir H$m`©dñVy (dH©$nrg)

'erVH$' hm eãXM erVZmMr à{H«$`m XmIdVmo. `§ÌUmV CîUVm V`ma hmoVo Am{U Vr H$mTy>Z Q>mH$mdr bmJVo. {ZgJm©V AmT>iUmam gdmªV Mm§Jbm erVH$ åhUOo nmUr, ‘mÌ nmÊ`mbm ñdV…À`m ‘`m©Xm AmhoV. Ë`m‘wio Ano{jV n[aUm‘ gmYÊ`mgmR>r Ë`mV H$mhr amgm`{ZH$ nXmW© Kmbmdo bmJVmV.


30

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

’$m`Xo Am{U ‘`m©Xm {daKiUmar Vobo ’$m`Xo Mm§Jbo d§JUZ (bw{~«Ho$eZ) gwYm[aV erVZ j‘Vm J§OmnmgyZ Mm§Jbo g§ajU

‘`m©Xm OS> nmÊ`mV B‘ëeZ pñWa amhV Zmhr ~waerÀ`m dmT>rbm AZwHy$b Iam~ (Q´°e) Vobm‘wio Xy{fV hmoÊ`mg g§doXZmj‘

OmñV ñnï>nUo {XgVmV. gÜ`m ~mOmamV `§ÌUmgmR>r AZoH$ àH$maMr erVHo$ CnbãY AmhoV. Ë`mVrb gdmªV OmñV AmT>iUmè`m erVH$m§Mo H$mnÊ`mMo Vob Am{U nmÊ`mV {‘giÊ`mOmoJo Ðd, Aem àH$mao T>mo~i dJuH$aU H$aVm `oVo. `m‘Ü`o Imbrb àH$mam§Mm g‘mdoe hmoVmo. 1. {daKiUmar

go‘r qgWo{Q>H$ ’$m`Xo Mm§Jbo d§JUZ (bw{~«Ho$eZ) gwYm[aV erVZ j‘Vm IdQ>nUmbm à{VamoY ~waerda Mm§Jbo {Z`§ÌU

‘`m©Xm OS> nmÊ`mV B‘ëeZ pñWa amhV Zmhr YwHo$/’o$g V`ma hmoÊ`mMr eŠ`Vm ËdMoMm Xmh hmoÊ`mMr eŠ`Vm BVa Ðdm§Zr bJoM Xy{fV hmoD$ eH$Vmo.

qgWo{Q>H$ ’$m`Xo ~waerda Mm§Jbo {Z`§ÌU Hw$OŠ`m dmgmbm à{VamoY nmaXe©H$, Ë`m‘wio `§Ìmbm ñdÀN> R>odVo jaUmbm Mm§Jbm à{VamoY

‘`m©Xm H$‘r d§JUj‘Vm YwHo$/’o$g V`ma hmoÊ`mMr eŠ`Vm ËdMoMm Xmh hmoÊ`mMr eŠ`Vm Vrd« agm`Zm§‘wio `§ÌmÀ`m nmQ>çmbm J§O

Vobo (gmoë`w~b Am°B©b) Vob {daKiUmar Vobo (`m§Zm B‘ëeÝg qH$dm nmÊ`mV {daKiUmar Vobo Agohr åhUVmV) hr gmYmaUnUo 80-90% noQ´mo{b`‘ qH$dm I{ZO VobmnmgyZ ~Zbobr AgVmV. I{ZO Vobo åhUOo Zo‘Ho$nUmZo gm§Jm`Mo Va Z°nW°{ZH$ qH$dm n°a°{’${ZH$ AgVmV. 15 Vo 20% ’o$g V`ma H$aUmar Ðì`o (B‘pëg’$m`g©) AgVmV Am{U BVa A°{S>{Q>ìhO CXmhaUmW©, OrdZmeHo$, Vrd« Xm~mImbr H$m‘ H$aUmar (EpŠñQ´‘ àoea) A°{S>{Q>ìhO BË`mXr AgVmV. Vrd« (H$m°ÝgÝQ´oQ>oS>) ÐmdUmV nmUr {‘giyZ Vo YmVygmR>r dmnaÊ`m`mo½` ~Zdbo OmVo. {‘gië`mZ§Va, B‘pëg’$m`g©‘wio Vob nmÊ`mV {dIwaVo Am{U pñWa 'Vob`wº$ nmUr' Ago B‘ëeZ V`ma hmoVo. B‘ëeZ‘wio `§ÌUmXaå`mZ H$m`©dñVybm Vob {MH$Qy>Z amhVo. B‘pëg’$m`g©Mo H$U àH$me And{V©V (ar’«°$ŠQ>) H$aVmV, Ë`m‘wio Ðdmbm XwYmi, AnmaXe©H$ a§J `oVmo. 70% Vo 80% noQ´mo{b`‘

{Z‘ H¥${Ì‘ (go‘r qgWo{Q>H$) noQ´mo{b`‘ Vob Zmd Xe©dVo Ë`mà‘mUo {Z‘ H¥${Ì‘ (go‘r qgWo{Q>Šg `m§Zm {Z‘ amgm`{ZH$ Ðd Agohr åhUVmV). ho {daKiUmar Vobo Am{U H¥${Ì‘ agm`Zo `m§Mo EH$ÌrH$aU AgVo. Ë`m‘Ü`o H$‘r à‘mUmV I{ZO Vob Am{U H$‘r à‘mUmV nm°br Aë’$m Amobo{’$Ýg qH$dm nm°br AëH$bmB©Z ½bm`H$m°ëg AgVmV. go‘r qgWo{Q>H$À`m Caboë`m {‘lUmV ‘w»`Ëdo B‘pëg’$m`g© Am{U nmUr AgVo. doqQ>J EO§Q²g, jaU (H$amoOZ) à{V~§YH$ Am{U OrdZmeH$ A°{S>{Q>ìhOgwÕm AgVmV. go‘r qgWo{Q>Šg gm‘mÝ`nUo AY©nmaXe©H$ AgVmV. nU OdiOdi nmaXe©H$nmgyZ (AJXr WmoS>ogo {dai YwaH$Q> Agbobo) 2.

2 Vo 30 %


31

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

g‘ñ`m - 1 jaU (H$amoOZ) g§^mì` H$maUo erVH$mMo H$m°ÝgÝQ´>oeZ Amdí`H$Vonojm H$‘r Agob Va

Cnm` gd©gmYmaUnUo ho H$m°ÝgÝQ´>oeZ 5-6% Agm`bm hdr.

OS> nmUr - OS> nmÊ`mVrb jma H$m`©dñVyda gmRy>Z amhVmV.

50

nrnrE‘nojm H$‘r OS>nUm Agbobo Am{U ŠbmoamB©S>g d gë’o$Q²g 10 nrnrE‘nojm H$‘r Agbobo ZJanm{bHo$Mo gmYo nmUr dmnamdo.

AnmaXe©H$n`ªV Agy eH$VmV. ~è`mMem go‘r qgWo{Q>Šgda CîUVoMm n[aUm‘ hmoVmo. go‘r qgWo{Q>Šg‘Yë`m VobmÀ`m aoUy§Mr, H$mnÊ`mÀ`m hË`mam^modVr O‘Ê`mMr àd¥Îmr AgVo Am{U Ë`m‘wio Ë`m§Mm d§JUmH$[aVm OmñV Cn`moJ hmoVmo. ÐmdU W§S> Pmbo H$s, aoUy nwÝhm {dIwabo OmVmV. 3. H¥${Ì‘

(qgWo{Q>H$) noQ´mo{b`‘ Vob {da{hV H¥${Ì‘ {‘lUo H¥${Ì‘ Ðdm‘Ü`o noQ´mo{b`‘ qH$dm I{ZO Vob ZgVo. 1950 ‘Ü`o ho Ðd ApñVËdmV Ambo. Ë`mÀ`mV nmÊ`mV {daKibobr amgm`{ZH$ d§JUo Am{U J§O à{V~§YHo$ `m§Mm g‘mdoe hmoVmo. erVZmMr OmñV j‘Vm, J§O Am{U gmonr XoI^mb `mH$aVm `m Ðdm§Mr aMZm Ho$br Jobr hmoVr. Ë`m§À`m erVZmÀ`m ‘moR>çm j‘Vo‘wio, OmñV CîUVm, OmñV doJ Agbobr Q>{ZªJ Am°naoeÝg CXmhaUmW©, n¥ð>^mJ Q>{ZªJ `m‘Ü`o qgWo{Q>ŠgZm àmYmÝ` {Xbo OmVo. ’o$gmi {‘lU AgUmè`m qgWo{Q>Šg‘Ü`o, {daKiUmè`m Vobmà‘mUo d§JUmMo JwUY‘© AmUÊ`mgmR>r A{V[aº$ g§`wJo AgVmV. Ë`m‘wio OS> `§ÌUm‘Ü`o ho Ðd, d§JU Am{U erVH$ Aem XmoÝhr H$m‘m‘Ü`o XwnQ>rZo H$m`©j‘ AgVo. Ë`m§Mr {^OdÊ`mMr j‘Vm, Mm§Jbr erVZ j‘Vm Am{U d§JUj‘Vm `m‘wio B‘pëg’$m`o~b qgWo{Q>Šg H$R>rU, `§ÌUmgmR>r AdKS> Am{U OmñV Vmn‘mZ Agbobr H$m`©dñVy hmVmiÊ`mgmR>r gj‘

g‘ñ`m 2 - ImO, XwJªYr g§^mì` H$maUo erVH$mMo H$m°ÝgÝQ´>oeZ erVH$ dmhVo ZgUo Iam~ (Q´°e) Vob- Iam~ VobmV {deofV… {daKiUmè`m VobmV gyú‘ Ordm§Mr dmT> hmoD$ eH$Vo. XwJªYr`wº$ erVH$

Cnm` erVH$ CËnmXH$mZo {e’$mag Ho$ë`mà‘mUo Vrd«Vm H$‘r - OmñV H$am Am{U `mo½` Vrd«Vm H$m`‘ R>odm. H$maImÝ`mMr nmir gwé hmoÊ`mÀ`m AmYr XmoZ Vmg erVH$ {’$adbo nm{hOo. {deofV: (gwÅ>rZ§VaMm) '‘§S>o ‘m°{ZªJ ñ‘ob' Q>miÊ`mgmR>r Ago Ho$bo nm{hOo. Iam~ (Q´°e) VobmgmR>r gmH$m{Z‘y©bH$ dmnam. Oa Vrd«Vm Am{U BVa KQ>H$ H$maUr^yV ZgVrb Va Q>mH$s‘Ü`o OrdZmeHo$ dmnaUo Amdí`H$ R>ê$ eH$Vo.

AgVmV. B‘pëg’$m`o~b qgWo{Q>H$ Ðd AY©nmaXe©H$nmgyZ AnmaXe©H$ a§Jm§n`ªV {d{dY àH$maMo AgVmV. erVH$ V§ÌkmZm~m~V ^{dî`mVrb H$b O¡{dH$ pñWa (~m`moñQ>°{Q>H$) erVH$ OmñV H$m`©j‘VoÀ`m, nmÊ`mV {daKiUmè`m Am{U ŠbmoarZ Am{U Zm`Q´mB©Q> Zgboë`m ~m`moñQ>°{Q>H$ erVH$mH$S>o AmVm ZdrZ V§ÌkmZmMm H$b Amho. erVH$m‘Ü`o J§O amoYH$ åhUyZ Zm`Q´mB©Q> Am{U A‘mB©Ýg dmnabo OmVmV, nU Vo EH$Ì Ambo H$s Ë`m§À`mnmgyZ H$H©$amoJH$maH$ Zm`Q´mog‘mB©Ýg V`ma hmoVmV. Ë`m‘wio dmnaUmè`m§gmR>r Mm§Jë`m Am{U CÎm‘ d§JU JwUY‘© VgoM Zm°Z H$m{g©ZmoOo{ZH$ Agboë`m ~m`moñQ>°{Q>H$ erVH$mH$S>o AmVm H$b Amho. h„r V`ma hmoUmao erVH$ Imbrb JwUY‘m©Mo Agmdo bmJVmV. • ~waer {damoYH$ • '‘§S>o ‘m°{ZªJ' ñ‘ob Zgbobo • B‘ëeZMm H$‘r dmna • H$amoOZ Am{U Am°pŠgS>oeZnmgyZ CÎm‘ g§ajU • ËdMobm Anm`H$maH$ Zgbobo. • OmñV Am`wî` (ñQ>±qS>J Q>mB©‘) • H$‘r ’o$g dZñnVr Vobmda AmYm{aV erVH$ `§ÌUmÀ`m H$m‘mV dZñnVr VobmÀ`m dmnam‘wio EHy$UM H$m`©j‘VoV ‘moR>r

dmT> hmoUo eŠ` Pmbo Amho. 1960 À`m XeH$mnmgyZ dZñnVr Vob A{Ve` Mm§Jbo d§JU åhUyZ AmoiIbo OmVo. ho {gÕ Pmbobo Am{U dmnabo OmUmao V§ÌkmZ Amho. `m H$mimV nmÊ`mV {‘giUmè`m dZñnVr Vobmda AmYm{aV erVH$ B‘ëeZ amgm`{ZH$Ñï²>`m pñWa H$aÊ`mMo AmìhmZ Z nobë`mZo, `§ÌmgmR>r d§JUmMo, I{ZO Vobmda AmYm{aV Am{U AZoH$ amgm`{ZH$ A°{S>{Q>ìhO KmVbobr erVHo$ EdT>oM ‘`m©{XV n`m©` am{hbo. AmVm, B‘pëg’$m`a Am{U amgm`{ZH$ pñWaVm AmUUmao ZdrZ amgm`{ZH$ {‘lH$ (A°{S>{Q>ìh) emoYë`m‘wio dZñnVr Vobmda AmYm{aV erVH$, `§ÌUmÀ`m {d{dY H$m‘m§gmR>r dmnaUo eŠ` Pmbo Amho. hr erVHo$ dmnê$Z Ho$boë`m à{H«$`m§Mm CËnmXZ doJ ~è`mM à‘mUmV gwYmabm Amho. hË`mamÀ`m Am`wî`mV 50% qH$dm A{YH$ dmT> Pmbr Amho, Agohr Ahdmb AmhoV.


32

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


33

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

www.aquacleansystems.net

parts cleaning technology

aqua clean systems

Our Product Range Roto-Clean (Top Loading Spray Washer) Roto-Cabinet (Front Loading Spray Washer) Carrousel (Rotary Indexing Type Spray Washer) Conveyor (Single & Multistage Washer) Dip-Dunk-Agi (Top & Side Loading Washer) Spray Pretreatment (Surface Treatment) & Custom Built Part Washers

Applications Automotive | Machine Tools Automated Production Lines General Engineering | Electronics Process Industries | Textile Machinery Oil, Gas & Refinery | Bins, Trays Cleaning Defense | Aviation | Railways etc.

Aqua Clean Systems Pvt. Ltd. Office & Factory:

Gat No. 94/1, Jyotiba Nagar, Talawade, Pune. (India) Ph: +91-20-27692235 | M: +91 9422 005642 E: sales@aquacleansystems.net

`m dZñnVrOÝ` erVH$mÀ`m H$m`©j‘VoÀ`m {d{eï> JwUY‘m©gmR>r Am{U Vm§{ÌH$ JaOogmR>r Ë`mMo Amdí`H$ KQ>H$ ‘wÔm‘ Omonmgbo OmVmV Am{U n[aîH¥$V ([a’$mB©Z) Ho$bo OmVmV. dZñnVr Vobm§Zr V`ma Ho$bobm d§JUmMm Wa ‘wimV ~iH$Q> Agë`mZo Ë`mMm n[aUm‘ åhUyZ `m erVH$m§Mr d§JUj‘Vm I{ZO Vobmnojm A{YH$ AgVo. VgoM, dZñnVr Vobmda AmYm{aV CËnmXZo BVa erVH$m§nojm OmñV à^mdr, OmñV {Q>H$Umao d§JU nwadVmV. hodr ‘{eqZJgmR>rgwÕm dZñnVr Vobmda AmYm{aV erVHo$ B©nr A°{S>{Q>ìhO Z KmbVm dmnaVm `oVmV. dZñnVr Vobmda AmYm{aV erVHo$ BVa n`m©`r CËnmXZm§nojm ‘hmJ AgVmV. Ë`m§Mr O¡{dH$ pñWaVm dmT>dÊ`mgmR>r ‘hmJ KQ>H$m§Mr JaO AgVo, ‘mÌ CËnmXH$Vo‘Yrb dmT> Am{U n`m©`r erVH$m§À`m VwbZoV IM© H$‘r H$aÊ`mÀ`m OmñV g§Yr `m‘wio dmT>boë`m IMm©Mr ^anmB© hmoVo. Ho$g ñQ>S>r Am‘Mm EH$ J«mhH$ AZoH$ df} Zoh‘rMr {daKiUmar erVHo$, Ë`m§À`m H$maImÝ`mVrb boW, gr.EZ.gr. VgoM ìhr.E‘.gr.gmR>r dmnaV hmoVm. Ë`m§À`mer ~mobVmZm Ago H$ibo H$s, Vo gmYmaUnUo Xa 3 ‘{hÝ`m§Zr erVHo$ ~XbVmV. 'BVŠ`m H$‘r doimV erVHo$ H$m ~XbVm?' Ago {dMmabo AgVm Ë`m§Zr erVH$mbm `oUmam dmg, H$m‘Jmambm hmoUmam ImOoMm Ìmg, VgoM hË`mamMo Am`wî` H$‘r hmoUo Q>miÊ`mgmR>r hr JaO Agë`mMo gm§{JVbo. dfm©VyZ 4 doim é. 100 à{V {bQ>a ^mdmMo erVH$ ~XbUo åhUOo dfm©bm é. 400 à{V {bQ>a IM© hmoV Agë`mMo Ë`m§Zm XmIdyZ {Xbo. Ë`mZ§Va Amåhr Ë`m§Zm ZdrZ ~m`moñQ>°{Q>H$ erVH$ dmnaÊ`m{df`r gyMdbo. Ë`m§Zm Vo nQ>V hmoVo, ‘mÌ ~Xb H$aÊ`mMr Ë`m§Mr V`mar ZìhVr. `m~m~V H$maU emoYVmZm 2 ‘wÔo bjmV Ambo. 1. H$m‘Jmambm 'nm§T>ao' erVH$ ~KÊ`mMr BVH$s gd` Pmbobr Amho, H$s nmaXe©H$ erVH$ ho '~mX' Pmbobo erVH$ Amho Aer Ë`m§Mr g‘OyV hmoVr. 2. ~m`moñQ>°{Q>H$ erVH$ ‘hmJ Amho. (à{V {bQ>a é. 250/-) Ooìhm Amåhr Ë`m§Zm ImÌrnyd©H$ gm§{JVbo H$s, ho erVH$ `§ÌmVrb Q>mH$sV 1 df© {Q>H$Vo. åhUOoM dfm©bm à{V {bQ>a IM© é. 400 dê$Z é. 250 hmoUma Amho, åhUOoM dfm©bm à{V {bQ>a é. 150/- dmMUma AmhoV. VgoM `mMo BVa ’$m`Xo (boImV BVaÌ gm§{JVbobo) nQ>dyZ {Xë`mda, Ë`m§Zr ho ZdrZ erVH$ dmnam`bm gwédmV Ho$br Am{U AmO Vo ‘moR>çm à‘mUmV Am{W©H$ ~MV (dfm©bm 2000 {bQ>a erVH$ dmna åhUOo é. 3.00 bmI ‘{hÝ`mMr ~MV ) VgoM BVa ’$m`Xo {‘idV AmhoV. ‘{eZ em°n‘Yrb bmoH$m§Zr, AmVmn`ªV gd`rÀ`m Agboë`m naXoer erVH$m§À`m ‘mJo Om`Mo gmoSy>Z, AmVm `m ZdrZ ^maVr` V§ÌkmZmMm dmna gwê$ Ho$bm nm{hOo. ñdV:À`m ~MVr~amo~aM XoemMo naH$s` MbZhr dmMdUmam hm n`m©` AmO CnbãY Amho Ë`mMm ñdrH$ma Ho$bm nm{hOo. director@polychem.co.in


34

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


35

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

HTP

BTP

सीएनसी लेथवर वापरण्यासाठ� �व�वध �कारचे

टू ल टरेट

SMT

. . . . . . .

BTP. वीज - यां��क� (इलेक्�ो-मेकॅ�नकल) टरेट HTP. हाय�ॉ�लक टरेट STP. सव� टरेट SMT. एक मोटर च�लत हत्यार टरेट (अक्षीय/आर�य) DTT. दोन मोटर च�लत हत्यार टरेट VTP, हे वी �ुट� चौरस टरेट SQTP. इकॉनॉ�मकल चौरस टरेट

DTT

VTP

SQTP

002

’टू ल टरेट’, ’हत्यार बदल उपकरण’ आिण ’च�कंग िस�लंडर’ ह� �ग�तची तीन �मुख उत्पादने आहे त. #19 & 20, (Plot No. 467 - 469), IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA. Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com


36

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

nar{jV ~§OZ

g

arJ«mB§qS>J arH§${S>eqZJ

Ü`mÀ`m ñnYm©Ë‘H$ OJmV H$m` qH$dm Iao Va AmYrnmgyZM àË`oH$ CÚmoOH$mbm Amnë`m CËnmX qH$dm godm XoÊ`mgmR>r hmoUmam IM© H$‘r H$aÊ`mMr JaO dmQ>V am{hbr Amho. Ë`mgmR>r CËnmXZmV dmnaë`m Joboë`m àË`oH$ KQ>H$mMm dmna `mo½` àH$mao H$gm hmoB©b ho ~{KVbo OmVo. `§ÌU à{H«$`o‘Ü`o `§ÌUmgmR>r dmnabo OmUmao hË`ma hm CËnmXmÀ`m XOm© Am{U qH$‘Vrda n[aUm‘ H$aUmam ‘hÎdmMm KQ>H$ Agë`mZo Ë`mMm `mo½` dmna H$gm hmoB©b, ho gVV ~{KVbo OmVo. dmnê$Z Iam~ hmoUmao AWdm {POUmao hË`ma ’o$Hy$Z Z XoVm Ë`mMm nwZdm©na H$aÊ`mgmR>r Ë`mbm arJ«mB§qS>J/ arH§${S>eqZJ H$aVmV. `m XmoÝhr à{H«$`m§‘Ü`o hË`ma nwÝhm ‘yi ñdénmV AmUÊ`mgmR>r arJ«mB§qS>J Ho$bo OmVo. Ooìhm arJ«mB§qS>J

Ho$boë`m ^mJmda H$moqQ>J Ho$bo OmVo, Voìhm Vo hË`ma arH§${S>eqZJ Ho$bo, Ago åhQ>bo OmVo. gd©gmYmaUnUo {N>Ð (hmob) nmS>Ê`mgmR>r dmnabr OmUmar hË`mao gm°{bS> (KZ) H$m~m©B©S> dmnê$Z ~Zdbobr AgVmV. hË`mao ~Z{dÊ`mgmR>r gJù`mV OmñV dmnabo OmUmao XmoZ YmVy åhUOo EM.Eg. Eg. Am{U Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S>. EM.Eg. Eg. hË`ma dmnê$Z Iam~ Pmë`mZ§Va nwÝhm J«mB§qS>J H$ê$Z dmnaÊ`mMr nÜXV nma§n[aH$ Amho. gr.EZ.gr. ‘{eÝg‘Ü`o `m EM.Eg.Eg. hË`mamnojm H$m~m©B©S> hË`mam§Mm dmna OmñV à‘mUmV Ho$bm OmVmo. AWm©V AndmX åhUyZ Vr nma§n[aH$ (H$Ýìh|eZb) ‘{eZ‘Ü`o dmnabr OmVmV. ~aoMgo à‘wI Am{U ‘moR>o hË`ma CËnmXH$, Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S>Mr hË`mao

hË`mamMr ^y{_Vr dmnê$Z Iam~ Pmbr Agob, Va AmdV©Z H$mi dmT>Vmo, åhUyZ gr.EZ.gr. ‘{eZda dmnabr OmUmar hË`mao AMyH$ arJ«mB§qS>J H$ê$Z Ë`m§À`m ‘yi AmH$mamMr (Om°‘oQ´r) Ho$br AgVrb, Va `mo½` Vo n°am‘rQ>a dmnê$Z nm{hOo Ë`m doJmZo CËnmXZ H$aVm `oVo.


37

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

arJ«mB§qS>J H$aÊ`mnydu

arJ«mB§qS>J Ho$ë`mZ§Va

~Z{dÊ`mgmR>r Am{U arJ«mB§qS>J H$aÊ`mgmR>r gr.EZ.gr. Qy>b A±S> H$Q>a J«mB§S>aMm dmna H$aVmV. arJ«mB§qS>J H$aVmZm Zoh‘r hË`mamÀ`m Q>moH$mÀ`m {POboë`m ^mJmMo J«mB§qS>J Ho$bo OmVo. Oa Vo {N>Ð H$aÊ`mMo hË`ma Agob Am{U {PObobo Agob Va Vo {H$Vr Imobda {N>Ð H$aÊ`mgmR>r dmnabo OmVo Ë`mZwgma Ë`mÀ`m ImbÀ`m ^mJmMr PrO hmoVo. Ë`mÀ`m dmnaë`m Joboë`m ^mJmMo 'aq’$J' H$amdo bmJVo qH$dm {PObobm ^mJ H$mnyZ Q>mHy$Z nwÝhm Zì`mZo Ë`mÀ`m Q>moH$mbm arJ«mB§qS>J H$ê$Z nm{hOo Vmo ^m¡{‘{VH$ AmH$ma (E§S> nm°B§Q> Om°‘oQ´r) Úmdm bmJVmo. hr nÜXV gd© {S´ëg~m~V dmnabr OmVo. {deof H$ê$Z hmob {‘ëg~m~V Oa nyU© bm§~r dmnabr OmV Agob, Va arJ«mB§qS>J H$aVmZm {S´bMm ì`mg Ë`mÀ`m nyU© bm§~rda H$‘r Ho$bm OmVmo qH$dm bm§~r H$‘r Ho$br OmVo. g§nyU©nUo arJ«mB§qS>J H$ê$Z ZdrZ {S´b V`ma Ho$bo OmVo. arJ«mB§qS>J Pmë`mda H$moqQ>J H$aÊ`mMo H$m‘ AgVo. Vo H$aÊ`mV àm{dÊ` {‘idbobo ~aoM ì`mdgm{`H$ AmhoV, Ë`m‘wio hË`mambm arJ«mB§qS>J H$ê$Z Pmbo Am{U H$V©Z H$S> (Cutting edge) V`ma Pmbr H$s, Aem Va~oO H$moqQ>J H$aUmè`mH$S>o Vo H$moqQ>JgmR>r {Xbo OmVo. {H$Vr H$moqQ>J H$am`Mo Am{U H$em nÜXVrZo H$moqQ>J H$am`Mo `mMm {ZU©` H$moqQ>J H$aUmam CËnmXH$ hm J«mhH$mÀ`m JaOoZwgma qH$dm J«mhH$m~amo~a Ë`mMm Omo H$ama Agob Ë`mà‘mUo KoVmo.

Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S> hË`mao dmnaVmZm gr.EZ.gr. ‘{eÝg EH$m {d{eï> doJmZo dmnaUo OéarMo AgVo, H$maU Ë`m‘Ü`o AmdV©Z H$mi (gm`H$b Q>mB©‘) dmT>Ê`mMr eŠ`Vm AgVo. hË`mamMr ^y{_Vr dmnê$Z Iam~ Pmbr Agob, Va AmdV©Z H$mi dmT>Vmo, åhUyZ gr.EZ.gr. ‘{eZda dmnabr OmUmar hË`mao AMyH$ arJ«mB§qS>J H$ê$Z Ë`m§À`m ‘yi AmH$mamMr (Om°‘oQ´r) Ho$br AgVrb, Va `mo½` Vo n°am‘rQ>a dmnê$Z nm{hOo Ë`m doJmZo CËnmXZ H$aVm `oVo. arJ«mB§§qS>JgmR>r dmnaV Agbobr `§Ìo `mgmR>r dmnaë`m OmUmè`m ‘{eÝg‘Ü`o (Qy>b Am{U H$Q>agma»`m) H$moUVohr J«mB§qS>J H$aVm `oVo, ‘mÌ hË`mamMo arJ«mB§qS>J

H$aÊ`mgmR>r Am°naoQ>aMo H$m¡eë` A{Ve` ‘hÎdmMo Am{U {ZUm©`H$ (critical) R>aVo. H$mhr Am`mV Ho$boë`m ‘{eÝg‘Ü`o Vr nma§n[aH$ AgyZXoIrb Ë`m§À`m~amo~a `oUmè`m A°Q>°M‘|Q>‘wio Am°naoQ>aÀ`m H$m¡eë`mbm {VVHo$go ‘hÎd amhV Zmhr. Ë`m§Mm dmna EM.Eg.Eg. hË`mam‘Yrb Ë`mÀ`m Q>moH$mMr ^y{‘Vr V`ma H$aÊ`mgmR>r Ho$bm OmVmo. hË`mamÀ`m âbwQ>À`m ‘wimn`ªV arJ«mB§qS>J H$aVm `oVo. AmVm Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S>H${aVm dmnaë`m OmUmè`m ‘{eÝg~Ôb ‘m{hVr KoD$. arJ«mB§qS>J `§Ìm§À`m EHy$U ~mOmanoR>on¡H$s gw‘mao 20% dmQ>m hm ^maVr` CËnmXH$m§À`m `§Ìm§Mm Amho. Ë`mM~amo~a H$mhr ~hþamï´>r` H§$nÝ`m§Mr ^maVmV ~Z{dbobr `§Ìo ‘moR>çm à‘mUmV CnbãY AmhoV. Ë`m§Mo ~mOmanoR>oVrb à‘mU gw‘mao 60% Vo 70% n`ªV Agmdo. ~mOmanoR>oV ZOa Q>mH$br, Va àm‘w»`mZo Vwåhmbm ^maVr` ~ZmdQ>rMo EH$ Am{U EImXm naH$s` CËnmXH$ `m§Mr ‘{eÝg {XgVmV. H$mhr pŠbï> (AdKS>) H$m‘o åhUOo ^m¡{‘{VH$ AmH$ma H$aUo qH$dm Vem nÕVrMr BVa H$m‘o H$aÊ`mgmR>r hr ‘{eÝg dmnaVm `oVmV. naXoer H§$nÝ`m§‘Ü`o ANCA H§$nZrMr `§Ìo Ë`mÀ`m d¡{eï²>`nyU© gm°âQ>doAa B§Q>a’o$g Am{U 100% ñd`§M{bV àUmbr‘wio A{YH$ bmoH${à` AmhoV. Am‘À`mH$S>o Q>rOrQ>r Am{U ANCA hr ‘{eÝg AmhoV. Q>rOrQ>r `m ^maVmV ~Zdboë`m ‘{eZda Amåhr gwédmVrMr

arJ«mB§qS>J Ho$bobr hË`mao


38

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

gr.EZ.gr J«mB§qS>J

CËnmXZmMr AmH$S>odmar {d{dY nÜXVrZo Zm|X H$ê$Z R>odbr OmV Agë`m‘wio J«mhH$ EH$m hË`mamMm dmna H$ê$Z {H$Vr ^mJm§Mo (nmQ>©) CËnmXZ Pmbo nm{hOo Aer ‘mJUr H$ê$ eH$Vmo Am{U VodT>`m ^mJm§Mo CËnmXZ Pmbo Zmhr Va hË`mamMm nwadR>m H$aUmè`mbm Om~ {dMmê$ eH$Vmo.

(aq’$J) H$m‘o H$aVmo Am{U ANCA ‘{eZda gd© ^m¡{‘{VH$ AmH$mamMr H$m‘o ObXJVrZo H$aVm `oV Agë`m‘wio arJ«mB§qS>JMr H$m‘o H$aVmo. arJ«mB§§qS>J ~mOmanoR>oda Ñï>rjon gÜ`m àË`oH$ ~m~VrV n¡-n¡Mm {hemo~ Ho$bm OmV Agë`m‘wio arJ«mB§qS>J‘wio hmoUmar ~MV ‘hÎdmMr R>aVo. åhUyZM {Xdg|{Xdg arJ«mB§qS>JMo ‘hÎd dmT>m`bm bmJbo Amho. gÜ`m ~aoM CËnmXH$ arJ«mB§qS>J H$aUmè`m§er, CËnmXZmer {ZJ{S>V H$ama H$aVmV. åhUOo arJ«mB§qS>J H$aUmam CËnmXH$, Ë`mZo H$m‘ Ho$bobo hË`ma dmnê$Z {H$Vr ^mJ ~Z{dVm `oVrb/ {N>Ð H$aVm `oVrb, `mMr h‘r XoVmo Am{U J«mhH$mH$S>o V`ma hmoUmè`m Xa ^mJm‘mJo {H$Vr n¡go {‘iUma Vo R>adyZ KoVbo OmVo. H$mhr CËnmXH$ Agohr àñVmd ‘m§S>VmV H$s, Vwåhr Am‘À`mH$Sy>Z hË`ma IaoXr Ho$boV Va ‘r Vo XmoZXm qH$dm VrZXm arJ«mB§S> H$ê$Z XoB©b. H$moU J«mhH$ Amho qH$dm Vmo {H$Vr qH$‘V ‘moOV Amho, Ë`mZwgma ho ì`dgm`mMo YmoaU R>adyZ {ZU©` KoVbo OmVmV. gÜ`m arJ«mB§qS>JÀ`m ~mOmanoR>obm ’$ma ‘hÎd Ambo Amho. Ë`mV àm‘w»`mZo ñWm{ZH$

CËnmXH$M AmhoV. ’$mago Am§Vaamï´>r` CËnmXH$ ZmhrV. EH$Q>çm ‘hmamï´>mVrb hË`mam§Mr ~mOmanoR> OdiOdi 120 Vo 150 H$moQ>r én`m§Mr Amho, Ë`mn¡H$s arJ«mB§qS>JMm {hñgm 20-30 % Amho. àË`oH$ hË`ma H$‘rVH$‘r nmM Vo ghm doim arJ«mB§qS>J H$ê$Z dmnabo OmVo. `m‘Ü`o BÝgQ>© J«mB§§qS>J g‘m{dï> Zmhr, H$maU WmoS>oM bmoH$ Vo H$m‘ H$aVmV. hr ~mOmanoR> ’$maer ‘moR>r hmoD$ eH$br Zmhr. H$maU arJ«mB§qS>J Ho$bobo BÝgQ>© ’$º$ nma§n[aH$ ‘{eZda dmnaVm `oVmV. gr.EZ.gr. ‘{eÝg ~mOmamV Amë`mda CËnmXH$Voda OmñV ^a {Xbm OmV Agë`m‘wio hiyhiy BÝgQ>© arJ«mB§qS>J ~§X hmoV Mmbbo Amho. ~hþamï´>r` H§$nÝ`m arJ«mB§qS>JÀ`m ì`dgm`mV AmhoV, ‘mÌ Vo Ho$di Ë`m§À`m CËnmXZm§gmR>r hm ì`dgm` H$aVmV. BVam§À`m CËnmXZm§gmR>r Vo arJ«mB§qS>J H$aV ZmhrV. 'Ho$Zm‘oQ>b' H§$nZrMm arJ«mB§qS>J hm doJim {d^mJ Amho. 'g±S>{dH$' H§$nZrgwÕm Ë`m§À`m CËnmXZm§gmR>r hr godm XoVo. h„r ~aoM ZdrZ bmoH$ `m ì`dgm`mV àdoe H$aV AmhoV, Oo Hw$R>ë`mhr CËnmXH$mZo ~Z{dboë`m hË`mam§Mo arJ«mB§qS>J H$ê$Z


39

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

AÚ`mdV VnmgUr ì`dñWm

XoVmV. 'AmoEgOr' hr `m joÌmVrb ‘moR>r H§$nZr AgyZ ^mogar‘Ü`o Ë`m§Mo arJ«mB§qS>J H|$Ð Amho. Qy>qbJ joÌmV arJ«mB§qS>J hm Xwæ`‘ XOm©Mm ì`dgm` am{hbobm Zmhr. Vmo ñdV:gmR>r Ho$bm OmUmam ì`dgm` Amho. hiyhiy hr n[apñWVr ~Xby bmJbr Amho, ‘mÌ àË`oH$ ~hþamï´>r` H§$nZrMr ñdV:Mr noQ>§Q> Ho$bobr 'Om°‘oQ´r bmB©Z àmogog' AgVo Or Ë`m§Zm BVam§~amo~a eoAa H$aUo eŠ` ZgVo. Ë`m‘wio Aem àH$maÀ`m ñdV§Ì CÚmoJmda ‘`m©Xm `oVmV. H$moUVohr Am`mV Ho$bobo ‘{eZ Ooìhm {dH$bo OmVo Voìhm CËnmXH$ Vwåhmbm Ë`m ‘{eZ‘Yrb hË`mamMr ^m¡{‘{VH$ aMZm XoVmV, Or Ë`m CËnmXH$merM g§~§{YV AgVo. H$Yr H$Yr H$mhr ^m¡{‘{VH$ aMZm Jwá R>odë`m OmVmV Am{U ‘{eZ~amo~a {Xë`m OmV ZmhrV. Ooìhm Amåhr H$moUmÀ`mhr {S>PmB©Zà‘mUo (JaOoà‘mUo) hË`ma ~ZdVmo Voìhm Ë`mbm 'H$ñQ>‘ Qy>b' åhUVmo. ~hþVoH$ doim Q>moH$mMr ^m¡{‘{VH$ aMZm (E§S> Om°‘oQ´r) ~XbV Zmhr. Ë`m‘wio H$mnÊ`mMo H$m‘ H$aUmar ^m¡{‘{VH$ aMZm Amho VerM amhVo Am{U Ë`m ì`mgmÀ`m H$moUË`mhr hË`mamda Vr VerM AmT>iyZ `oVo. ZdrZ KS>m‘moS>r nydu EM.Eg.Eg. nm{hOo Agob Voìhm OZab nn©O EM.Eg.Eg. dmnabo Om`Mo. AmVm `mV ~Xb hmoV AmhoV. AmVm Img EM.Eg.Eg. åhUOo Cƒ loUrMo EM.Eg. Eg. dmnaVmV. PrO hmoÊ`mg Ë`mMm

{damoY (doAa ao{PñQ>Ýg) OmñV AgVmo. H$Ýìh|eZb ‘{eÝgH$aVm nyduà‘mUoM EM.Eg.Eg. dmnaVmV. gr.EZ.gr. ‘{eÝg‘Ü`o H$m~m©B©S> dmnaVmV, H$maU Ë`m‘wio OmñV CËnmXH$Vm {‘iVo. H$moUVmhr {dH«o$Vm hË`ma {dH$Ê`mgmR>r `oVmo Voìhm arJ«mB§qS>J Ho$ë`mda {‘iUmar CËnmXH$Vm hr ‘yi hË`mamBVH$s Agm`bm nm{hOo Aer ‘mJUr Ho$br OmVo. nydu J«mhH$, hË`ma WmoS>ogo Mm§Jbo Agbo Var Amdí`H$ VodT>o CËnmXZ hmoV Zgë`mg Vo Q>mHy$Z Úm`Mo. Ë`m hË`mamer {ZJ{S>V CËnmXZmMm Vnerb R>odbm OmV Zgë`m‘wio hË`mamMo Am`wî` (Qy>b bmB©’$) dm`m Jobobo bjmV `m`Mo Zmhr. ‘mÌ AmVm à{H«$`m gwYmaV Amho. CËnmXZmMr AmH$S>odmar {d{dY nÜXVrZo Zm|X H$ê$Z R>odbr OmV Agë`m‘wio J«mhH$ EH$m hË`mamMm dmna H$ê$Z {H$Vr ^mJm§Mo (nmQ>©) CËnmXZ Pmbo nm{hOo Aer ‘mJUr H$ê$ eH$Vmo Am{U VodT>`m ^mJm§Mo CËnmXZ Pmbo Zmhr Va hË`mamMm nwadR>m H$aUmè`mbm Om~ {dMmê$ eH$Vmo. arJ«mB§qS>JÀ`m ì`dgm`mV gÜ`m `§ÌU H$aUmè`m H§$nÝ`m nwadR>mXmam~amo~a hË`mamMo Am`wî`‘mZ qH$dm CËnmXZ hmoUmè`m ^mJm§Mr g§»`m `m§À`m{df`r H$ama H$ê$Z ñdV…Mr ~mOy gwa{jV H$ê$Z KoVmV. `m H§$nÝ`m‘Ü`o CËnmXZ hmoUmè`m ^mJm§Mr g§»`m gVV dmT>V Agë`m‘wio EH$Xm à{H«$`m goQ> Pmbr H$s, ‘{eZ Z ~XbVm Ë`m ^mJmMo CËnmXZ H$m`‘ Mmby R>odVmV. ^mJm‘Ü`o H$mhrhr ~Xb hmoV Zmhr, Ë`m‘wio Oo hË`ma - nwadR>mXma h‘r XoVrb qH$dm

EO {ànaoeZ / EO H§${S>eqZJ XmoZ àVbo EH$‘oH$m§Zm {‘imë`m‘wio hË`mamMr H$S> (EO) V`ma hmoVo. hË`mambm J«mB§qS>J H$aVmZm AmnU XmoÝhr àVbm§da J«mB§qS>J H$ê$ eH$V Zmhr. EH$mM àVbmV J«mB§qS>J H$ê$Z Vr H$S> OmñVrV OmñV YmaXma H$aV AgVmo. ho H$aVmZm H$S>oda ‘m`H«$mo AmH$mamMr '~a' AS>Hy$Z amhVo. hr ~a VerM am{hbr Va H$m‘ H$aV AgVmZm, Ë`m ~a‘wio H$S>oMo VwH$S>o (‘m`H«$mo {MqnJ) hmoÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo. ho Q>miÊ`mgmR>r EO {ànaoeZ åhUOoM J«mB§qS>J‘wio O‘m Pmbobr ~a H$mT>Ê`mMo H$m‘ Ho$bo OmVo. Ë`mMdoir H$S>obm WmoS>ogo amD$§qS>J Am{U M±’$[a¨J Ho$bo OmVo. `mMo à‘mU àË`oH$ hË`ma CËnmXH$mMo (Ë`m§À`m Aä`mgmZwgma Am{U AZw^dmZwgma) doJdoJio AgVo. `mM à{H«$`obm 'EO {ànaoeZ' qH$dm 'EO H§${S>eqZJ' Ago åhUVmV. hr à{H«$`m àm‘w»`mZo {S´qbJ hË`mam§gmR>r Ho$br OmVo. arJ«mB§qS>JÀ`m IMm©Mm H$ama H$am`bm V`ma AgVrb Ë`m§ZmM àmYmÝ` {‘iVo. h„r hr ZdrZ nÜXV gwê$ Pmbr Amho. nydu gr.EZ.gr. CËnmXZmV OwZm {PObobm ^mJ H$mTy>Z arJ«mB§qS>J H$aVmZm Ë`mMr ^m¡{‘{VH$ aMZm (E§S> Om°‘oQ´r) ZdrZ H$aÊ`mMr nÜXV hmoVr. gr.EZ. gr. CËnmXZmV gÜ`m EO H§${S>eqZJda ^a {Xbm OmVmo. arJ«mB§qS>J Ho$ë`mZ§Va H$moqQ>J H$aÊ`mnydu EO {ànaoeZ H$aÊ`mV `oVo. H$moqQ>J H$aUmao CËnmXH$, H$S>oda {d{eï> à{H«$`m H$ê$Z Amnë`m J«mhH$mbm Ë`m hË`mamMo OmñVrV OmñV Am`wî`‘mZ {‘idyZ XoÊ`mMm à`ËZ H$aVmV. parikshit@sbanjan.com

nar{jV ~§OZ 'Eg. ~§OZ A±S> H§$nZr B§{S>`m àm. {b.' H§$nZrMo g§MmbH$ AmhoV.


40

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

41


42

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

XÎmm Kmob~m

{S´bMo Am`wî` H$go dmT>dmb?

^m

aVm‘Ü`o Am°Q>mo‘mo{Q>ìh joÌmnmR>monmR> ‘oQ>b H$qQ>J ì`dgm` hm ‘{eZ dH©$ Am{U ’°{~«Ho$eZ `m Am¡Úmo{JH$ joÌmMm ‘hÎdmMm ^mJ ~ZV Mmbbm Amho. ^maVm‘Ü`o ‘oQ>b H$qQ>J joÌ Iyn ‘moR>o AgyZ, SME Am{U OEM gmR>r ^mJ V`ma H$aUmè`m AZoH$ H§$nÝ`m AmhoV. ‘oQ>b H$qQ>J `m à{H«$`o‘Ü`o nm{hbo Va, gmYmaUnUo 30 Vo 35 Q>¸o$ H$m‘ ho {N>Ð V`ma ({S´qbJ nÕVr) H$aÊ`mMo AgVo. dada nmhVm {S´qbJ hr à{H«$`m gd©OUm§Zm n[a{MV AgVo, ‘mÌ Ooìhm ‘{eqZJ g§X^m©V {S´qbJ{df`r ~mobV AgVmZm {OVŠ`m gOJVoZo AmnU `mVrb ~maH$mì`m§da bj XoD$ {VVHo$ Amnbo ‘{eqZJ {H$’$m`Vera hmoD$ eH$Vo. EH$M {S´b dmnê$Z AmnU OmñVrV OmñV Om°~ H$ê$ eH$bmo, Va {S´bMm {H$’$m`VeranUo dmna hmoVmo. åhUOoM, g‘Om {S´bMr qH$‘V 3 hOma én`o Agob Am{U {S´bÀ`m g§nyU© dmnamV Amnë`mbm 600 Om°~ ~ZdVm Ambo, Va àË`oH$ Om°~gmR>r {S´bMr qH$‘V 5 én`o Agob. ho H$aVmZm Oa {S´b VwQ>bo AWdm emn©qZJZ§Va Om°~ H$‘r {‘iy bmJbo Va, àË`oH$ Om°~gmR>r {S´bMr qH$‘V dmT>ob. åhUOoM {S´b VwQy> Z XoUo `m{R>H$mUr ‘hÎdmMo Amho. {OWo aremn©qZJ Ho$bo OmVo, Ë`mdoir àË`oH$ aremn©qZJZ§Va n{hë`mBVHo$M Om°~ ~ZV AmhoV H$s Zmhr `mH$S>o bj R>odUo JaOoMo Amho. {S´bMo àH$ma {S´qbJ `m à{H«$`ogmR>r {d{dY àH$maMr {S´ëg dmnabr OmVmV, Vr gmYmaUV… Imbrbà‘mUo AmhoV.

1.

dH«$ (ho{bH$b) âbwQ> Agbobr ñQ>±S>S>© {S´b hr {S´b ñQ>rb/ EM.Eg.Eg. AWdm H$m~m©B©S>Mr AgVmV. gd©gmYmaU Imobr gmYÊ`mgmR>r

hr {S´b Cn`wº$ R>aVmV. 2. 3.

dH«$ âbwQ Agbobr bm§~ {S´b H$m~m©B©S> BÝgQ>© Agbobr {S´b

gmYmaUV…

L/D 3

Vo 4 n`ªV ImobrgmR>r hr {S´b Cn`wº$ R>aVmV. gmYmaUnUo 10-12 {‘‘r

ì`mgmnmgyZ H$m~m©B©S> BÝgQ>© Agbobo {S´b CnbãY AgVmV, na§Vw 20 {‘‘rnojm OmñV ì`mgmÀ`m {S´b‘Ü`o BÝgQ>© dmnaUo {H$’$m`Vera R>aVo.


43

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

ho {S´b dmnaVm `oVmV. VgoM 65-70 {‘‘r ì`mgmÀ`m {S´qbJgmR>rhr ho {S´b dmnaVm `oVo. L/D à‘mU OmñV Agboë`m {R>H$mUrhr ñnoS> {S´b dmnabo OmD$ eH$Vo. 5. JZ

ñnoS> {S´b gd©gmYmaU Imobr gmYÊ`mgmR>r VgoM OmñV Imobda {N>Ð H$aÊ`mgmR>r `m {S´bMm Cn`moJ hmoVmo. H$‘r [a{OS> ‘{eqZJ goQ>An åhUOo AJXr gmÜ`m {S´b ‘{eZdagwÕm 4.

{S´b, ~r.Q>r.E. {S´b hr {S´ëg OmñV Imob {N>ÐmgmR>r dmnabr OmVmV. `m§n¡H$s, H$m~m©B©S> BÝgQ>© Agbobr {S´b gmoSy>Z BVa gJir {S´ëg dmnamZ§Va J«mBªS> H$ê$Z (arJ«mB§qS>J) naV dmnaVm `oVmV. {S´bMo OmñVrV OmñV arJ«mB§qS>J {‘idVm Ambo nm{hOoV Am{U J«mB§S> H$aVmZm {S´bMr ‘yiMr ^y{‘Vr ({S´b nm°BªQ> Om°‘oQ´r) amIbr OmUo AË`§V JaOoMo AgVo. `m gd© àH$mam§‘Ü`o {S´bMr ‘yiMr ^y{‘Vr d dmnamV `oUmam ’$sS> aoQ> hm {Mn bhmZ VwH$S>çm§V V`ma hmoB©b Agm Agmdm. AÝ`Wm bm§~ {Mn {S´b^modVr Jw§S>miyZ {S´b VwQ>Vo. n`m©`mZo Vo nwÝhm dmnaVm `oV Zmhr. nwT>o H$m~m©B©S> BÝgQ>© Agboë`m {S´b‘Ü`o BÝgQ>©da {Mn VwQ>mdr Aer gmo` AgVo. AmnU Á`m àH$maÀ`m ‘Q>o[aAb‘Ü`o {N>Ð nmS>Uma AmhmoV Ë`mZwgma àdoe doJ R>adbm OmVmo. gdm©V ‘hÎdmMr Jmoï> åhUOo, àdoe doJmZwgma {S´qbJMm doi R>aV AgVmo. erVH$>: ghOnUo H$qQ>J hmoÊ`mgmR>r {S´qbJ H$aV AgVmZm A{Ve` ghOnUo H$qQ>J hmoÊ`mgmR>r erVH$ dmnaUo JaOoMo AgVo. `m à{H«$`o‘Ü`o, {S´bMm nwT>rb ^mJ W§S> R>odUo Am{U V`ma Pmboë`m {Mnbm ‘mJo T>H$bUo Ago Xwhoar H$m‘ erVH$m‘wio hmoVo. {S´bMo Kf©U d Ë`m‘wio hmoUmar PrO dmM{dÊ`mgmR>r `mMm ’$m`Xm hmoVmo. H$‘r Imob {N>ÐmgmR>r ~mhoê$Z erVH$ gmoS>bo Va MmbVo. OmñV Imob {N>ÐmgmR>r ghgm {S´bÀ`m AmVrb ~mOyZoM erVH$mgmR>r nmoH$i‘mJ© AgVmo d Ë`m‘YyZ {S´bÀ`m nwT>rb ^mJmH$S>o erVH$ nmR>dbo OmVo. OmñV bm§~ dH«$ âb²`yQ> Agbobr {S´bgwÕm `m àH$maMr AgVmV. OmñV bm§~ dH«$ âb²`wQ> {S´b WmoS>çm WmoS>çm doimZo ‘mJo AmoT>br OmVmV, OoUoH$ê$Z {Mn AmnmoAmn ~mhoa `oVo. Á`mà‘mUo gwVma njr Amnbr ^abobr MmoM ‘moH$ir H$aÊ`mgmR>r doimodoir ~mhoa AmoT>Vmo Ver {H«$`m `m{R>H$mUr hmoVo. åhUyZ

`m à{H«$`obm 'dwS> noqH$J' Ago Zmd XoÊ`mV Ambo Amho. {S´bÀ`m nwT>À`m Vm|S>mn`ªV erVH$ ì`dpñWV nmohmoM{dbo OmUo hr AË`§V ‘hÎdmMr Jmoï> Amho. AZoH$Xm Ago {XgVo H$s, ‘{eZMm erVH$ n§n hdm VodT>m Xm~ (àoea) XmIdV AgVmo, ‘mÌ {S´bÀ`m nwT>À`m Vm|S>mn`ªV Amdí`H$ VodT>o erVH$ nmohmoMV Zmhr. `m‘wio {S´b OiyZ OmVo. AS>Wù`mnmgyZ erVH$> ~m`nmgÛmao naV OmVo. ho Q>miÊ`mgmR>r R>am{dH$ doimZ§Va {S´bÀ`m nwT>À`m Vm|S>mH$S>o {H$Vr erVH$ `oVo ho Vnmgbo OmUo JaOoMo Amho. erVH$mMr ‘mnHo$ • gd©gmYmaUnUo {S´bÀ`m ({‘‘r) ì`mgmBVHo$ {bQ>a erVH$ à{V {‘{ZQ> Ago ‘mn gmYmaUV… R>odm`bm haH$V Zmhr. åhUOo 30 {‘‘r ì`mgmÀ`m {S´bgmR>r 30 brQ>a à{V {‘{ZQ> erVH$> {S´bÀ`m Vm|S>m‘YyZ ~mhoa Ambo nm{hOo. • erVH$mMr JwUdÎmm doimodoir Vnmgbr OmUo Amdí`H$ Amho. gVVÀ`m dmnamZo erVH$m‘Yrb JwUdÎmoMr hmZr hmoVo. Ë`m‘wio erVH$> ~ZdUmè`m CËnmXH$mZo Vo gm§{JVë`mà‘mUo doirM ~Xbbo nm{hOo. • Á`m{R>H$mUr Amdí`H$ Agob {VWo Hy$b§Q> {’$ëQ>a d JaOoZwgma Vmn‘mZ amoYH$ dmnabo nm{hOoV. boWda {S´b pñWa AgyZ Om°~ {’$aV AgVmo, Aem {R>H$mUr {’$aË`m ^mJmMm ‘Ü` (g|Q>a) d {S´bMm ‘Ü` EH$M Agbm (AbmB©Z‘|Q>) nm{hOo. Aer aMZm Zgob Va Vo {S´b VwQ>Ê`mMr eŠ`Vm AgVo. bm§~ {S´bgmR>r, {S´b àdoe H$aVmZm JmB©S> ~we‘YyZM àdoe H$aÊ`mMr gmo` AË`§V ‘hÎdmMr d JmB©S> ~weMr PrO Pmë`mda Vo doirM ~XbUohr {VVHo$M ‘hÎdmMo Amho. Á`m{R>H$mUr {S´b ~gVo Ë`m pñn§S>bMm aZ AmD$Q> `mo½` amIë`mZo {S´bMo Am`wî` dmT>Vo. hrM ~m~ {OWo JmB©S> ~we Agob {VWohr bmJy nS>Vo. JZ {S´b, BTA Am{U bm§~ {S´bgmR>r ‘{eZMm Q´°ìhb `mo½` ‘`m©XoV R>odUo ho AË`§V JaOoMo Amho. Aem AZoH$ bhmZ bhmZ ~m~tda bj {Xë`mg, {S´b Z VwQ>Vm àË`oH$ dmnamV OmñVrMo hË`mamMo Am`wî` (Qy>b bmB©’$) {‘idyZ XoVo.


44

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Ho$g ñQ>S>r … {S´qbJ Am{U erVH$ àdmh {S´qbJ à{H«$`o‘Ü`o Á`mdoir {S´b‘YyZ erVH$ OmV AgVo, Ë`mdoir H$mhr ‘hÎdmÀ`m Jmoï>tH$S>o bj XoUo JaOoMo Amho. `m g§X^m©V AmnU EH$m Zm‘m§{H$V H§$nZrMr Ho$g ñQ>S>r Aä`mgUma AmhmoV. `m H§$nZr‘Ü`o EH$m SPM da (ñnoeb nn©O ‘{eZ) EH$m doir 2 {S´ëgMo H$m‘ gwê$ hmoVo. hr {S´ëg Vm|S>mH$S>o H$m~m©B©S> BÝgQ>© Agbobr hmoVr. ~aoM {Xdg Mmbboë`m `m ‘{eZda AZoH$ {S´ëg VwQy> bmJbr. hr VH«$ma Am‘À`mH$S>o Ambr. Ë`mZ§Va H§$nZrZo {d{dY ~«±S>Mo BÝgQ>© bmdyZ {S´b V`ma H$aÊ`mV `mdoV Am{U {S´b H$m VwQ>V AmhoV `mMm Aä`mg H$aÊ`mg ‘bm gm§JÊ`mV Ambo. `m Ho$g ñQ>S>rda Aä`mg H$ê$Z ‘r 2-3 àH$maMo BÝgQ>© dmnê$Z {S´b V`ma Ho$bo Am{U Ë`m {R>H$mUr Jobmo, ‘mÌ VoWrb n[apñWVr nmhÿZ ‘r MH«$mdyZ Jobmo. H$maU Ë`m {R>H$mUr AZoH$ ‘moR>‘moR>çm H§$nÝ`m§Zr V`ma Ho$bobr, gJir VwQ>bobr {S´ëg AmoirZo ‘m§S>Ê`mV Ambobr hmoVr. {S´b H$m VwQ>V AmhoV ho nmhÊ`mgmR>r pñn§S>b aZAmD$Q>, {S´b ì`dpñWV ~gVo H$m, erVH$ Xm~ (Hy$b§Q> àoea) `m gd© ~m~r VnmgyZ n{hë`m. ‘{eZ‘Ü`o H$mhr byO H$m±Q>°ŠQ> Va Zmhr Zm, Aem gd© eŠ`Vm ‘r Vnmgë`m. ñnrS> ’$sS> `mo½` Amho, ho nmhÿZ ‘{eZ gwê$ H$aÊ`mg gm§{JVbo. ‘ZmV ^rVr Va hmoVrM. OgOgo pñn§S>b nwT>o `oD$ bmJbo. Ë`mdoir ~maH$mB©Zo bj {Xbo Am{U AMmZH$ VoWrb B‘O©Ýgr pñdM Xm~yZ ‘r Am°naoQ>abm ‘{eZ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm {Xbr. Ë`mdoir Ago bjmV Ambo H$s, {S´bH$Sy>Z AJXr H$‘r à‘mUmV erVH$ `oV hmoVo. gJio nmB©n Vnmgë`mZ§Va pñn§S>b‘YyZM erVH$ H$‘r `oV Agë`mMo {ZXe©Zmg Ambo. erVH$> n§nmÀ`m Vm|S>mH$S>o erVH$> ì`dpñWV hmoVo, åhUOoM dmQ>oV AS>Wio {Z‘m©U Pmë`mZo erVH$ nm{hOo Ë`m{R>H$mUr nmohmoMV ZìhVo. `m{R>H$mUr H$m` AS>MU hmoVr Vo g‘Obo. Ë`m‘wio Ë`m H§$nZrVrb gJir erVH$ ì`dñWm Vnmgbr Omdr Am{U erVH$mMr Q>mH$r nyU© VnmgÊ`mMm ‘r AmJ«h Yabm. hr gd© AË`§V I{M©H$ Am{U doi KoUmar à{H«$`m hmoVr. ‘mÌ H§$nZrÀ`m CƒV‘ A{YH$mè`m§Mr nadmZJr KoD$Z erVH$mMr Q>mH$r VnmgÊ`mV Ambm. erVH$mMr Q>mH$r Am{U nmB©n‘YyZ H$mJX, H$mnS>mMo ~moio, H$m°Q>Z doñQ> Agm ^anya H$mhr H$Mam ~mhoa H$mT>Ê`mV Ambm Am{U Zì`mZo Q>mH$r ^abr. ZdrZ erVH$mgh ‘{eZ gwê$ Ho$bo Am{U Ë`mMm n[aUm‘ Agm Pmbm H$s, `m gd© VnmgUrZ§Va {S´b VwQ>Uo Wm§~bo. {deof ~m~ åhUOo, `m à{H«$`oZ§Va ‘{eZMm ’$sS> dmT>dyZ CËnmXH$Vmhr dmT>br. nwÝhm Aer H$mhr AS>MU `oD$ Z`o `mgmR>r ‘{eZda {H$Vr {Xdgm§Zr ho gd© Vnmgm`Mo `mMm ~moS>© ~gdbm Jobm. `mZwgma amoO gH$mir {S´bÀ`m Vm|S>mH$S>o erVH$ VnmgÊ`mg gwédmV Pmbr. ‘{eZMo gJio n°am‘rQ>g© VnmgÊ`m~amo~aM Aem àË`oH$ Jmoï>rH$S>o bj XoUo AË`§V JaOoMo Amho. XÎmm Kmob~m

dattagholba@gmail.com


45

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Dhatu08


46

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

gw^mf ’$S>Ho$

Ym

JZ {S´qbJ / S>rn hmob {S´qbJ

Vy, bmHy$S> qH$dm ßb°pñQ>H$À`m dñVy ~Z{dVmZm {d{dY ^mJm§Mr OmoS>Ur H$amdr bmJVo. Ë`mgmR>r {nZ, ~we, ~oA[a¨J, h~, ZQ> d ~moëQ> Aem doJdoJù`m gmYZm§Mm Cn`moJ Ho$bm OmVmo. `m H$m‘mV H$m`©dñVyda doJdoJù`m ì`mgmMr Jmob {N>Ðo nmS>mdr bmJVmV. {N>Ðo nmS>Ê`mÀ`m H$m‘mgmR>r dmnaÊ`mV `oUmar à{H«$`m åhUOoM {S´qbJ. `mgmR>r EH$ âbwQ>oS> hË`ma dmnaÊ`mV `oVo, Ë`mbm {Q‰>ñQ> {S´b Ago åhQ>bo OmVo. ho hË`ma doJmZo {’$adbo OmVo (100/200 ’o$è`m/{JaŠ`m àVr {‘{ZQ>) d H$m`©dñVy‘Yrb YmVy H$mnyZ {d{eï> ì`mgmMo {N>Ð {Z‘m©U H$aVo. `m {H«$`oMm Cn`moJ {N>Ðo ‘moR>r H$aÊ`mgmR>rgwÕm H$aVmV. {S´qbJÀ`m H$mhr {H«$`m§‘Ü`o {N>ÐmMm ì`mg A{Ve` AMyH$ Agmdm bmJVmo. CXm. 10 {‘‘r +/0.02 Aem doiobm gm‘mÝ` {S´qbJÛmao BVH$m AMyH$nUm {‘iy eH$V Zmhr. Voìhm àW‘ EH$ H$‘r ì`mgmMo {N>Ð (CXmhaUmW©, 9.5 {‘‘r)

nmS>bo OmVo d Z§Va Ë`mMm A§{V‘ ì`mg Q>m°baÝg {b{‘Q>‘Ü`o R>odÊ`mgmR>r arq‘J hr {H«$`m Ho$br OmVo. n¥ð>^mJmda àW‘ a’$ H$Q> d Z§Va {’${Ze H$Q> Ho$bo OmVo, VgmM hm àH$ma Amho. {S´qbJ Am{U JZ {S´qbJ‘Yrb ’$aH$ gm‘mÝ` {N>Ðo d Imob {N>Ðo `m§À`mV ’$aH$ AgVmo Vmo {N>ÐmMr Imobr d {N>ÐmMm ì`mg `m§À`mVrb JwUmoÎmam‘Ü`o. 5/1 `mÀ`m nbrH$S>rb JwUmoÎmamMr {N>Ðo gImob {N>Ðo ‘mZbr OmVmV. 5/1 JwUmoÎmamn`ªVMr {N>Ðo Zoh‘rÀ`m {S´qbJ {H«$`oZo nmS>Uo gmono AgVo. Ë`mnwT>o doJdoJù`m g‘ñ`m `oD$ bmJVmV. CXmhaUmW©, Oa EH$m E‘ 15 am`’$bÀ`m ZirMo 5.56 {‘‘r ì`mg d 508 {‘‘r Imobr Agbobo {N>Ð Zoh‘rÀ`m {S´qbJ {H«$`oZo (`oWo Imobr/ì`mg JwUmoÎma 90/1 Amho, ho bjmV ¿`m) nmS>m`Mo Agob, Va {Z‘m©U hmoUmè`m {N>bŠ`m§Zm ~mhoa H$mT>Uo, hË`mam‘Yrb

CîUVm {Z`§{ÌV H$aUo, erVH$ (Hy$b§Q>) àdmh, AMyH$ ‘mn {‘iÊ`mgmR>r arq‘J H$aUo `m Jmoï>tMm {dMma H$amdm bmJob. {S´bÛmam AZoH$ H$mn ¿`mdo bmJUo, {N>bHo$ ~mhoa H$mT>Uo d hË`ma ~XbUo `mV dm`m OmUmam doi, hr `m {S´>qbJ {H«$`oMr gdm©V _moR>r _`m©Xm Amho. JZ {S´qbJÀ`m {deof V§ÌkmZmÛmao `m àým§da ‘mV H$ê$Z H$‘r doimV, A{YH$ g’$mB©Xma, AMyH$, Jmob, gai Am{U bm§~ {N>Ðo nmS>Ê`mMo H$m‘ Ho$bo OmVo. S>rn {S´qbJMo VrZ àH$ma AmhoV. H$qQ>J ga’o$gdarb CîUVm d {N>bHo$ H$go Xya dmhÿZ Zobo OmVmV. Ë`mZwgma `m àH$mam§Mr ì`m»`m Ho$br OmVo. JZ {S´qbJ `m‘Ü`o H$V©Z hË`ma (H$qQ>J Qy>b) åhUOo EH$ JmobmH$ma âbwQ²g Agbobm ^ard Xm§Sy> AgVmo, Á`mÀ`m H|$ÐmVyZ Amanma EH$


47

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

ZirdOm {N>Ð AgVo. `m ZirVyZ erVH$ n§n Ho$bo OmVo. erVH$ H$V©Z hË`mamÀ`m âbwQ>‘YyZ ~mhoa `oVm `oVm gmo~V {N>bHo$nU KoD$Z `oVo. JmB©S> hmobÀ`m {S´b gwê$ H$ê$Z ~mhoa {S´b pñWa (Z {’$aUmao) R>odbo Vo hiy hiy AmV OmVo. T>H$bbo OmVo. H$mn KoVbm OmVmo

Ogo {S´b AmV OmVo Vgm erVH$ qH$dm H$qQ>J âbwBS>Mm nwadR>m gwê$ Ho$bm OmVmo.

{S´b nQ>H$Z ‘mJo KoVbo OmVo. JmB©S> hmobÀ`m nmo{PeZda {S´b Wm§~dbo OmVo. H$qQ>J amoQ>oeZ d erVH$mMm nwadR>m ~§X Ho$bm OmVmo. {S´b H$m`©dñVy‘YyZ ~mhoa H$mT>Ê`mV `oVo.

{N>bHo$ + H$qQ>J âbwB©S> AmV

~r.Q>r.E./Eg.Q>r.Eg. (~moA[a¨J A±S> Q´on°qZJ Agmo{gEeZ/qgJb Q>çy~ {gpñQ>‘) `mV H$V©Z hË`ma åhUOo EH$ Zir AgVo. erVH$ H$V©Z hË`mamÀ`m ~mhoa n§n Ho$bo OmVo d Vo ‘Ü`dVu ZirVyZ {N>bHo$ KoD$Z ~mhoa `oVo. 15.6 {‘‘r ì`mgmhÿZ A{YH$ {N>Ðm§gmR>rM ho V§ÌkmZ dmnaVm `oVo. (AmH¥$Vr H«$. 1 nhm) {S´b ~wqeJ

H$qQ>J âbwB©S> AmV

{N>bHo$ + H$qQ>J âbwB©S> ~mhoa H$m`©dñVy AmH¥$Vr H«$. 1 - qgJb Q>çy~ {gpñQ>‘

H$m~m©B©S> {Q>n

BOoŠQ>a {gpñQ>‘ qH$dm Xwhoar Z{bH$m nÕV hr nÕV (AmH¥$Vr H«$. 2) boWgma»`m H$moUË`mhr AmS>ì`m `§Ìmda dmnaVm `oVo. Zmdmà‘mUo `m nÕVrV EH$mV EH$ ~gdboë`m XmoZ Z{bH$m AgVmV. `m Z{bH$m EH$m {deof H$ZoŠQ>aZo OmoS>boë`m AgVmV. `m H$ZoŠQ>aMo {S>PmB©Z XmoZ àH$maMo AgVo. EH$mV H$V©Z hË`ma pñWa AgVo Va Xwgè`mV Vo {’$aUmao AgVo. Ooìhm H$m`©dñVy A{Z`{‘V Agob, Voìhm {Vbm boWÀ`m ‘{eZ ~oS>da pñWa nH$S>br OmVo d hË`ma pñn§S>bÛmam {’$adbo OmVo. {Z`{‘V X§S>JmobmH$ma H$m`©dñVy§gmR>r XmoÝhr àH$maMo H$ZoŠQ>a dmnaVm `oVmV.

{N>bHo$ + H$qQ>J âbwB©S> ~mhoa H$m`©dñVy AmH¥$Vr H«$. 2 - S>~b Q>çy~ {g{ñQ>‘ / BOoŠQ>a {S´qbJ {g{ñQ>‘

H$qQ>J hoS>Mr ^y{‘Vr S>rn {S´qbJgmR>r dmnaÊ`mV `oUmè`m H$V©Z hË`mamÀ`m H$qQ>J hoS>Mr ^y{‘Vr Zoho‘rÀ`m {Q‰>ñQ> {S´bnojm doJir AgVo. Ë`mV EH$M Yma AgVo Am{U {S´qbJ {H«$`m Mmby AgVmZm JmB©S> n°S²gÛmam {N>ÐmMm AmVrb n¥ð>^mJ AmaemgmaIm MH$MH$sV Ho$bm OmVmo. `m‘wio {N>ÐmMm gainUm {Q>Hy$Z amhVmo Am{U Ë`m gmo~V EH$ nyU© JmobmH¥$Vr, AMyH$ ì`mgmMo {N>Ð {Z‘m©U hmoVo. AmYw{ZH$ S>rn {S´qbJ H$V©Z hË`mam§Mo WmoS>Š`mV dU©Z Ho$bo åhUOo Ë`m§Mo H$m`© ñnï>nUo H$iob (AmH¥$Vr H«$.3). hË`mamÀ`m H$V©Z Q>moH$mda EH$ ‘O~yV H$m~m©B©S> {Q>n PmiyZ ~gdbobo AgVo. (`mV A{V[aº$ {S´qbJ Q>çy~Mr Amdí`H$Vm ZgVo) Xwgè`m Q>moH$mbm S´m`ìha åhUVmV. Vo {S´qbJ à{H«$`oVrb `§ÌmZm AZwHy$b Aem ñQ>±S>S>© AmH$mamMo AgVo, OoUoH$ê$Z H$V©Z hË`ma MH$‘Ü`o nH$S>Uo dJ¡ao‘Ü`o H$moUVrhr AS>MU `oV Zmhr. ‘Ybm ^mJ åhUOo EH$ {d{eï> AmH$mamMr bm§~

ìhr AmH$mamMr âbwQ

S´m`ìha AmH¥$Vr H«$.3


48

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$m`©dñVy

MH$

ñQ>oS>r aoñQ> hoS>

{S´b hoS>

grb

{S´b e±H$ {S´b ~wqeJ

emâQ> gnmoQ>©

{Mn ~m°Šg

S´m`ìha

H$qQ>J âbwBS> qH$dm Hw$b§Q>Mo BZboQ>

S>rn hmob {S´qbJ `§ÌmMr aMZm

S>rn {S´qbJMr à{H«$`m VrZ àH$mao H$aVm `oVo.

{’$aVo hË`ma d pñWa H$m`©dñVy

pñWa hË`ma d {’$aVr H$m`©dñVy

{déÕ {XeoZo {’$aUmao hË`ma d H$m`©dñVy.

nmobmXr H$m§~ AgVo. `m H$m§~rÀ`m Amanma EH$ Jmob {N>Ð AgVo. `m {N>ÐmVyZ erVH$mMm àdmh H$V©Zq~Xyda gmoS>bm OmVmo. Oa erVH$mMm àdmh A{YH$ à‘mUmV Amdí`H$ Agob, Va EH$mhÿZ A{YH$ {N>Ðohr Agy eH$VmV. nmobmXr H$m§~rÀ`m ~mhoarb ~mOybm B§J«Or ìhr AmH$mamMr ‘moR>r âbwQ> AgVo Á`mVyZ erVH$ {N>bŠ`m§gmo~V ~mhoa nS>Vo. `m âbwQ>Mm AmH$ma Aem {aVrZo ~Zdbobm AgVmo H$s, Ë`mVyZ {N>bHo$ Hw$R>ohr Z AS>H$Vm, ghOnUo ~mhoa nS>mdoV. {S´bMr àmo’$mB©b, H$V©Z ^y{‘Vr, erVH$mÀ`m {N>ÐmMm AmH$ma, H$V©Z YmaoMr bm§~r, JmB©S> n°S²gMr OmJm d AmH$ma `m§À`mZwgma doJdoJir {S´ëg CnbãY AgVmV. Amnë`m H$m`©dñVyMm nXmW© Am{U Ano{jV H$m`m©Zwgma hË`mamMr {ZdS> H$aVm `oVo. `m àH$mao {S´qbJ H$aVmZm EH$m ~weMm JmB©S> åhUyZ dmna Ho$bm OmVmo. ~we H$m`©dñVybm ñne© H$aVo d {S´bMm E§Q´r nm°B§Q> ~amo~a g|Q>a‘Ü`o R>odyZ ~mH$s gd© n¥ð>^mJ grb H$ê$Z Q>mH$Vo. erVH$mÀ`m BZboQ>‘YyZ 20 Vo 100 ~ma Xm~mZo (àoea) erVH$ n§n Ho$bo OmVo. ~weÀ`m ‘mJÀ`m ~mOybm {Mn ~m°Šg AgVo. `m ~m°Šg‘Ü`o naV `oUmao, dmnabobo erVH$ d {N>bHo$ O‘m hmoVmV. subhashsphadke@yahoo.com

S>rn hmob {S´qbJ Ho$bobm Om°~


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

49


50

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

amOrd nmoVZrg

S>rn hmob {S´qbJ hË`mao

'Q>oŠZmo‘oH$' H§$nZr‘Ü`o V`ma hmoUmar ~r.Q>r.E. hË`mao

^m

aVmVrb añË`m§Mr n[apñWVr bjmV KoVm XwMmH$s dmhZMmbH$m§gmR>r gJù`mV Cn`wº$ Am{U ‘hÎdmMr Agbobr dmhZm§‘Yrb `§ÌUm åhUOo 'Y¸$memofU `§ÌUm' (em°H$ A°ãgm°~©a) åhUOo 'pñà§J' hmo`. XwMmH$sÀ`m ‘mJrb MmH$mda AmnU hr `§ÌUm ~{KVbr AgobM, nU nwT>À`m MmH$mg OmoS>bobm EH$ MH$MH$sV nmB©n Am{U Vmo Á`m ^mJm‘Ü`o da-Imbr hmoVmo, Vr gd© A°goåãbr åhUOo 'em°H$ A°ãgm°~©a'. `mÀ`m ~mhoaÀ`m ^mJmbm 'AmD$Q>a Q>çy~' Ago åhUVmV. hm 'em°H$ A°ãgm°~©a' ì`dpñWV MmbÊ`mgmR>r AmVrb nmB©n Am{U AmD$Q>a Q>çy~‘Ü`o H$‘rV H$‘r

nU `mo½` Agm pŠbAaÝg bmJVmo. VgoM hm MH$MH$sV nmB©n AmD$Q>a Q>çy~‘Ü`o {dZmH$maU Kmgbm OmD$ Z`o åhUyZ `m XmoÝhr ^mJm§Mm JwiJwirVnUm (ga’o$g {’${Ze) AË`§V ‘hÎdmMm AgVmo. Am‘Mr 'Q>oŠZmo‘oH$' H§$nZr, gÜ`m àË`oH$ JmS>rbm Agboë`m 'em°H$ A°ãgm°~©a'À`m AmD$Q>a Q>çy~À`m {Z{‘©VrgmR>r bmJUmao {S´ëg V`ma H$aVo. `m AmD$Q>a Q>çy~À`m {Z{‘©VrgmR>r 3 àH$maMo ‘hÎdmMo {S´ëg bmJVmV. Ë`mM~amo~a Imobda H$amì`m bmJUmè`m {S´qbJbm (S>rn hmob {S´qbJ) bmJUmar hË`maohr Amåhr V`ma H$aVmo, `mbm JZ {S´b Ago åhUVmV.

'Q>oŠZmo‘oH$' H§$nZr‘Ü`o V`ma hmoUmar {d{dY JZ {S´>ëg

~{Z©qeJ n°S>

'Qy>qbJ'Mo joÌ ho Iyn ‘moR>o Amho d gÜ`m Vo Iyn {dñVmaVhr Amho. Ë`m‘wio H§$nZr {S´qbJ hË`mam§daVrM bj H|${ÐV H$aV Amho. OnmZ‘Ü`o gwê$dmV Pmboë`m `m V§ÌkmZmbm Am{U hË`mam§Zm gÜ`m Am‘Mr H§$nZr OmoaXma Q>¸$a XoV Amho. Ë`m‘wioM ^maVm~amo~a naXoemVhr `m CËnmXZmbm ‘moR>r ‘mJUr Amho.


51

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

em°H$ A°ãgm°~©a

em°H$ A°ãgm°~©aMm AmVrb n¥ð>^mJ em°H$ A°ãgm°~©a Ho$qgJ

~{Z©qeJ n°S>

~r.Q>r.E. Qy>b

JmB©S> ~ye

Q>çy~

~mhoa Am°B©b + {Mßg AmV Am°B©b

H$m~m©B©S>

H$mnUmar H$S>

JZ {S´qbJ åhUOo ~§XwH$sMr Zir V`ma H$aÊ`mgmR>r bmJUmao hË`ma Am{U à{H«$`m. ho {S´b V`ma H$aÊ`mgmR>r Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S> `m YmVyMm dmna Ho$bm OmVmo. `m YmVyMo N>moQ>o VwH$S>o nmobmXmÀ`m Xm§S>çmda Mm§XrMo g§`wJ dmnê$Z OmoS>bo OmVmV Am{U Ë`mZ§Va Ë`m§Zm KmgyZ (J«mB§qS>J) nm{hOo Vgm AmH$ma {Xbm OmVmo. nmobmXmÀ`m Zù`m (Q>çy~) V`ma H$aÊ`mg bmJUmar, VgoM Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S> KmgÊ`mg

hË`mam§Mr àmo’$mB©b àmoOoŠQ>ada H$mQ>oH$moa VnmgUr

bmJUmar gd© `§Ìo (‘{eZar) ^maVmV CnbãY AmhoV. gÜ`m H§$nZrZo ~r.Q>r.E. ‘{eZda bmJUmè`m hË`mam§da bj H|$ÐrV Ho$bo Amho. (^maVmVbr Odinmg 80% ~mOmanoR> Am‘À`mH$S>o Amho.) S>rn hmob {S´qbJMo hoS XwMmH$sÀ`m em°H$ A°ãgm°~©aÀ`m ~mhoarb nmB©nbm AmV‘YyZ {S´qbJ Ho$ë`m§ZVa Vmo ^mJ nyU©nUo JwiJwirV Agm`bm bmJVmo, H$maU Ë`mÀ`m‘Ü`o AmVbm nmB©n gaH$Uma Amho. hm n¥ð>^mJ JwiJwirV Zgob Va nmB©n AS>H$V AS>H$V OmB©b d hm Y¸$m ZrQ> emofbm OmUma Zmhr. JwiJwirV n¥ð>^mJ {_idÊ`mgmR>r {S´>qbJ hoS> {dH${gV H$aUo JaOoMo hmoVo. ho hË`ma {dH${gV H$aVmZm Ë`mbm `mo½` AgUmar H$qQ>J EO ^y{‘Vr H§$nZrZo dfm©Zwdf} à`ËZ H$ê$Z {dH${gV Ho$br Amho. Ë`mMgmo~V H$moUVo Q>§½ñQ>Z H$m~m©B©S> dmnam`Mo, H$moUVr J«oS> dmnam`Mr `mnmgyZ gwédmV hmoVr. gwédmVrbm Oo H$m~m©B©S> dmnabo, Ë`mMo Am`wî` OnmZr H$m~m©B©S>À`m VwbZoV ’$º$ 10% hmoVo, H$maU Vo H$m~m©B©S> Iyn ‘D$ hmoVo. H$m~m©B©S>Mm XOm© H$m` Agmdm ho R>a{dÊ`mgmR>r AZoH$ à`moJ H$amdo bmJbo. H§$nZrZo hì`m Ë`m J«oS>Mo H$m~m©B©S> {‘idÊ`mgmR>r doJdoJù`m àH$maMo H$m~m©B©S> dmnê$Z nm{hbo. àË`oH$ doir ho ‘hmJ H$m~m©B©S> Zì`mZo CnbãY H$ê$Z ¿`mdo bmJbo. EdT>o H$ê$Zhr Vo H$m~m©B©S> bdH$a {PObo, Va H$m~m©B©S>Mr g§nyU© ~°M ’w$H$Q> Om`Mr. EH$m H§$nZrZo Ë`mdoir EH$m àH$maMo H$m~m©B©S> {dH${gV H$ê$Z {Xbo. eodQ>r H$m~m©B©S>Mr Vr {d{eï> J«oS> Mmbbr. nU gwédmVrbm `mo½` H$m~m©B©S> {‘idUo ho AmìhmZ R>abo hmoVo. H$m~m©B©S> {dH${gV H$aUo hm EH$ ^mJ Pmbm. nmB©n A°ë`w{‘{ZA‘Mm Agë`mZo A°ë`w{‘{ZA‘À`m ‘{eqZJgmR>r ^y{‘Vr {dH${gV H$ê$Z Vr EH$m à`ËZm‘Ü`o MmbUo A{Ve` AdKS> {df` hmoVm Am{U Amho. em°H$ A°ãgm°~©aMo hË`ma A{Ve` AMyH$ ‘mnmMo AgUo JaOoMo Amho, H$maU em°H$ A°ãgm°~©aÀ`m


52

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

OmoS>Ur‘Yrb XmoÝhr nmB©nÀ`m AmH$mamda {Z`§ÌU R>odUo Amdí`H$ AgVo. Ë`mÀ`m n¥ð>^mJmMm JwiJwirVnUmhr AMyH$ (0.1 Vo 0.2 ‘m`H«$m°Z CLA) Agmdm bmJVmo. JwiJwirVnUmgmR>r ~{Z©qeJ n°S²g dmnaVmV. ~{Z©qeJ n°S²gdaVr J«mB§qS>J bmB©Ýg {Xgë`m Va Ë`m J«mB§qS>J bmB©Ýg nmB©nÀ`m n¥ð>^mJmda `oVmV. Ë`m‘wio àM§S> ‘ohZV KoD$Z 'Q>oŠZmo‘oH$'Zo `mMr nm°{bqeJ nÜXV ñdV… emoYyZ H$mT>br.

gr.EZ.gr. ‘{eZda Qy>bMo J«mB§qS>J

OnmZr Am{U H$mo[aAZ H§$nZtZm Am§Vaamï´>r` ~mOmanoR>oV Q>¸$a XoÊ`mgmR>r Am‘À`m H§$nZrVyZ EŠñnmoQ>© Ho$br OmUmar Am‘Mr hË`mao Amåhr Q>oñQ> {S´qbJ H$ê$Z ‘JM nmR>dVmo. `mgmR>r H§$nZrZo gw‘mao 40 bmI én`m§Mr Jw§VdUyH$ Ho$br Amho Am{U Q>oñQ> {S´qbJgmR>r ‘{eZar C^mabr Amho.

~r.Q>r.E. {S´qbJ ‘{eZ

Vm§{ÌH$ ~Xb {‘iUmè`m H$ÀÀ`m ‘mbm‘Ü`o Pmbobm ~Xb hm ’$ma ‘moR>m d ‘hËdmMm hmoVm. Ë`m‘Ü`ohr ‘w»`Ëdo Ë`mdoir {‘iUmè`m H$m~m©B©S>‘Ü`o Am{U AmVm {‘iUmè`m H$m~m©B©S>‘Ü`o Iyn gwYmaUm Pmë`m AmhoV. nydu ’$º$ J°g ~«oqPJ Mmbm`Mo, ‘mÌ gÜ`m Ë`mV gwYmaUm hmoD$Z B§S>ŠeZ ~«oqPJMm dmna Ho$bm OmVmo. nydu gmÜ`m boW ‘{eZda CËnmXZ KoVbo Om`Mo. Ë`m‘Ü`o hoSMo W«oqS>J ’$ma ‘hÎdmMo hmoVo. nydu ho W«oqS>J, H§$nZr ~mhoê$Z H$ê$Z ¿`m`Mr, ‘mÌ Z§Va H§$nZrZo ñdV…À`m gr.EZ.gr. ‘{eZda ho H$m‘ gwê$ Ho$bo. `m‘wio CËnmXZm‘Yrb gwg§JVVm àM§S> dmT>br. J«mBªqS>J JwUdÎmm gwYmabr. H$ƒm ‘mb `mo½` XOm©Mm {‘iy bmJbm. H$qQ>J EO ^y{‘Vrnojm H$qQ>J EO H§${S>eqZJ‘Ü`o Iyn ’$aH$ Pmbo. Ë`mMà‘mUo H§$nZrZo AÚ`mdV 'VnmgUr CnH$aUo' dmnam`bm gwédmV Ho$br. Mm§Jbo H$m~m©B©S> {‘im`bm bmJë`mZo hË`mamMo Am`wî`hr dmT>bo. hË`mamda {b{hbo OmUmao Z§~a, nyduÀ`m 'BqMJ' EodOr AmVm boPa ‘m{Hª$JZo {b{hbo OmVmV. H$mimZwgma Ago AZoH$ ~Xb KS>V Jobo. 'Qy>qbJ'Mo joÌ ho Iyn ‘moR>o Amho d gÜ`m Vo Iyn {dñVmaVhr Amho. Ë`m‘wio H§$nZr {S´qbJ hË`mam§daVrM bj H|${ÐV H$aV Amho. OnmZ‘Ü`o gwê$dmV Pmboë`m `m V§ÌkmZmbm Am{U hË`mam§Zm gÜ`m Am‘Mr H§$nZr OmoaXma Q>¸$a XoV Amho. Ë`m‘wioM ^maVm~amo~a naXoemVhr `m CËnmXZmbm ‘moR>r ‘mJUr Amho. rajeev.potnis555@gmail.com


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

53


54

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

gVre Hw§$^ma

ñd`§M{bV J«mB§qS>J ‘{eZMr H$ënH$ ~m§YUr

`m§

{ÌH$-A{^`m§{ÌH$s joÌmV ‘{eZ hË`mao (Qy>ëg) Am{U H$V©Z hË`mao (H$qQ>J Qy>ëg) `m XmoÝhr CnemIm§Mr Vm§{ÌH$ {dH$mgm~m~V EH$àH$mao {ZamoJr MT>mAmoT> Mmbbobr AgVo. (Ë`m‘wio H$Yr AË`mYw{ZH$ ‘{eÝggmR>r `mo½` Aer hË`mao {dH${gV H$aUo qH$dm Ë`mCbQ> H$Yr AË`mYw{ZH$ hË`mam§À`m AmYmamda ‘{eÝg V`ma H$aUo Aem XmoÝhr ~mOy§Zr hr dmQ>Mmb hmoV AgVmZm {XgVo.) Aem {ZamoJr Am{U gH$mamË‘H$ MT>mAmoT>rMm EHy$U CËnmXZ joÌmbm Am{U n`m©`mZo J«mhH$mbm ’$m`XmM hmoV AgVmo. `m g§X^m©V 'nwUob±S> Am°Q>mo‘oeZ' `m H§$nZrZo Ho$boë`m AË`mYw{ZH$ gr.EZ.gr.Am`. S>r. J«mB§qS>J ‘{eZÀ`m {dH$gZmMm àdmg g‘OyZ KoUo CX²~moYH$ Amho. AWm©VM Ë`m àdmgmMm lrJUoem J«mhH$mÀ`m JaOm g‘OyZ KoÊ`mnmgyZM Pmbm. J«mhH$mZo Am‘À`mg‘moa Ë`m§Mm ~oA[a¨J H$n Zm‘H$ `§Ì^mJ ‘{eqZJ H$aÊ`m~m~VMr JaO R>odbr. hm ^mJ AmYrnmgyZ J«mhH$mÀ`m Ø d1

t1

~oA[a¨J H$nMo `§Ì{MÌ

`m nyU© àH$ënm‘wio à{V ~oA[a¨J H$n qH$‘V A{Ve` {H$’$m`Vera Pmbr. bmJUmè`m gd©M g§gmYZm§À`m (Ogo H$s ‘Zwî`~i, J«mB§qS>J ìhrb) `m§À`m Inm‘Ü`o KQ> Pmbr. EHy$UM CËnmXH$Vm, JwUdÎmm `m XmoÝhr {ZH$fm§da àH$ën Iam CVabm.


55

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

`§ÌemioV ~ZVM hmoVm, ‘mÌ Ë`mMr JwUdÎmm Am{U CËnmXZ XmoÝhr ~m~VrV Am‘ybmJ« àJVr H$aÊ`mMr JaO hmoVr. gdm©V ‘hÎdmMo

åhUOo J«mhH$mÀ`m gÚpñWVrMo AMyH$ {díbofU H$aUo JaOoMo hmoVo. Ë`mà‘mUo Amåhr Aä`mg H$ê$Z Imbrb ‘wX²Úm§Mr Zm|X Ho$br.

J«mhH$mMr JaO OmñV CËnmXZ Cƒ JwUdÎmm H$‘rV H$‘r XaS>moB© qH$‘V

à{H«$`oMr JaO H$‘rV H$‘r AmdV©Z H$mi H$‘r S´>oqgJ dma§dm[aVm H$‘rV H$‘r VnmgUr H$‘r ‘Zwî`~i à{H«$`oMo {ZUm©`H$ KQ>H$

hË`ma d¡{eîQ>ço JaOm • Cƒ H$V©ZdoJ • ^¸$‘ ([a{OS>) `§Ì, ñbmB©S²g B. • Cƒ gaH$doJ • Cƒ dma§dm[aVm J«mB§qS>J pñn§S>b • OmñV Am`wî` • Cƒ XOm©Mo erVH$ H$‘r S´>oqgJ dma§dm[aVm H$‘r S´>oqgJ à‘mU ‘{eZ àUmbr AmamIS>m • ^¸$‘ Am{U H§$nZ {da{hV nm`m • hm` {\«$¹o$Ýgr J«mB§qS>J pñn¨S>b -42000 rpm 12 kw

• Cƒ XOm©Mo erVH$ > • Am°Q>mo S´>oqgJ • {Mn ghOnUo {ZKyZ OmÊ`mgmR>r VgoM ‘{eZ ñdÀN> amhÊ`mgmR>r erVH$mMm ‘moR>çm à‘mUmV dmna • ~a {ZKyZ OmÊ`mgmR>r erVH$mMm H$m`©dñVyda WoQ> ‘mam

ñd`§MbZ JaOm • gj‘ à{H«$`m • Mm§Jbo {Mn ì`dñWmnZ • H$‘rV H$‘r XaS>moB© qH$‘V • Mm§Jbr bmoqS>J Am{U AZbmoqS>J ì`dñWm

CËnmXZ àUmbr AmamIS>m • EH$m Zì`m Am{U EH$m OwÝ`m ‘{eZgmR>r {‘iyZ EH$ 6 Ajr` amo~mo • ñd`§M{bV AZbmoqS>JgmR>r Ý`w‘°{Q>H$ BOoŠQ>a Am{U nÝhmir • àË`oH$ ‘{eZda nmQ>© nwadÊ`mgmR>r ìhm`~«oQ>ar ~mD$b ’$sS>a • erVH$mMm ’$dmam ~mhoa ZoÊ`mgmR>r A°{H«${bH$Mo H$ìha

Vº$m H«$. 1

KQ>H$ ìhrb S´oqgJ à‘mU ìhrb S´oqgJ dma§dm[aVm gm`H$b Q>mB©‘

AmYr

40 goH§$X

Cpk

1

0.04MM

Z§Va 0.02MM

Xa XmoZ ^mJm§‘Ü`o EH$Xm

^mJm§‘Ü`o EH$Xm goH§$X 2.7 Vo 2.9 10/12

20

Vo 1.2 nojm H$‘r Vº$m H«$. 2

• gÚpñWVrMm AmdV©Z H$mi - gw‘mao 40 goH§$X • J«mB§qS>J ìhrb S´>oqgJ dma§dm[aVm ({’«$¹|$gr) - Xa XmoZ ^mJm§‘Ü`o EH$Xm • J«mB§qS>J ìhrb S´>oqgJMo à‘mU - 0.040 {‘‘r àË`oH$doir • ~moAa-gmB©O VnmgUr dma§dm[aVm àË`oH$ ^mJ (åhUOoM à{H«$`m EH$àH$mao AnmÌM hmoVr) • H$m‘Jma - àË`oH$ H$m`©nmirbm ‘{eZ‘mJo EH$ `m nmíd©^y‘rda J«mhH$mMr ‘mJUr Am{U JaO • CËnmXZ XþnQ>rnojm OmñV dmT>mdo • VnmgUr, ìhrb S´>oqgJ BË`mXr Mmby à{H«$`o‘Ü`o `oUmao J{VamoYH$ H$‘rV H$‘r AgmdoV. • WmoS>Š`mV åhUOo ^mJmMr XaS>moB© qH$‘V H$‘r ìhmdr • ‘Zwî`~i H$‘r ìhmdo `m gd© JaOm Am{U gÚpñWVrMm gImob {dMma Ho$ë`mZ§Va Ë`mVrb '½`mZ~mMr ‘oI' åhUOo J«mB§qS>J ìhrb Am{U Ë`m~m~VMr gwYmaUm hrM AgUma Amho, ho Am‘À`m bjmV Ambo. `moJm`moJmZo Ë`mM gw‘mamg EH$m ~hwamï´>r` H§$nZrZo Zì`mZo {dH${gV Ho$boë`m Aem àH$maÀ`m A°~«°{gìh J«mB§qS>J ìhrb loUrMr ‘m{hVr g‘moa Ambr. na§Vw Aem àH$maÀ`m J«mB§qS>J ìhrbbm gw`mo½` Ý`m` XoUmao Vgo ‘{eZ Agë`m{edm` Ë`mMm nyU© Cn`moJ hmoÊ`mMr eŠ`Vm ZìhVr. Am‘À`mgma»`m EH$m ‘{eZ {~ëS>agmR>r hr gwg§YrM hmoVr Am{U Vr gmYyZ Amåhr J«mhH$mg‘moa Vem àH$maMo AË`mYw{ZH$ ‘{eZ Am{U Ë`m~m~VMo ñd`§MbZ Aem g§`wº$ àñVmdmMo gmXarH$aU Ho$bo Am{U naXoer ‘{eZÀ`m VwbZoV H$‘r qH$‘V Am{U VmoS>rg VmoS> d¡{eîQ>çm§‘wio Vmo àñVmd J«mhH$mÀ`m ~mOyZo Ëd[aV ñdrH$mabmhr Jobm. Am°S>©a {‘iVmM {dH$gZmMr VmVS>rZo gwédmVhr Pmbr. boImV da C„oI Ho$ë`mà‘mUo J«mhH$mÀ`m `§ÌemioVrb gÚpñWVr Am{U ^{dî`mVrb JaO `m§Mm AmaoIZmV A§V^m©d Vº$m H«$. 1 à‘mUo Ho$bm Jobm. Vº$m H«$. 1 ‘Ü`o ñnï> Ho$ë`mà‘mUo


56

PRECI - Touch 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Partners in Your Precision Crystal clear digital display 145 (5.7”) mm high resolution Touch Screen flat panel display Auto Saving Facility Dial indication on Touch screen Run chart for process capability Very User friendly operation Dynamic Measurements Absolute or comparative measurement Important / Volatile information is password protected Limited SPC features like Cp, Cpk. USB module for easy data output Calibration Reminder alarm Low Air pressure signal displayed on screen Instrument housed in Robust and aesthetically designed outer Case. (Anodized / Powder coated) Available in 1 channel and 1-2-3-4 air gauges can be connected (Only one can be used at a time) Metric / Inch measurement Upper and Lower Limit Indicators. (In run chart and Dial ) Every unit comes along with Regulator and Membrane type air dryer Air saving facility as a standard feature for saving costly air External relay output

PIEZO DISPLAY UNIT (PDU101) —

7 segment tri color LED display

No Probes, No Transducer, Air Gauge Can directly connected

RS-232 serial port for PC connectivity

Accuracy ±1% FSD

0.5μm, 1μm, Least Count

Absolute or comparative measurement

Tolerance limit setting

3 LED’s showing status Accept-Reject-Rework

Low air pressure signal displayed on display

Auto ID – OD recognition

Compatible with wide range of Air gauges from leading manufacturers

Air saving facility as a standard feature for saving costly air

External relay output

Auto Saving Facility(Optional)

Data Saving Facility (Optional)

Air Electronics Display Units Mul Gauging Solu ons Dial type Air Gauges

Our Product Range Air Columns Mul Bore Systems Plain Plug/Ring Gauges

Electronics LVDT based Units LVDT Probes Air Plug /Air Rings Gauges

MGM Engineering Corpora on

A-4, Vishnumalati Industrial Estate, NDA Road, Shivane, Pune 411023. Cell :- 09881497619 /09665019181 e-mail :- airgauging@gmail.com Partners in Your Precision please visit us at www.mgmmetrology.co.in


57

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Hw$b§Q> ñßb°e à{V~§YmgmR>r AH«o${bH$ H$ìha

S´o>qgJ hmoëS>a

J«mhH$mMr JaO VnmgyZ C‘Obobr à{H«$`oMr JaO `mVyZ ‘{eZMm AmamIS>m V`ma Pmbm. boImÀ`m gwédmVrg C„oI Ho$ë`mà‘mUo AË`mYw{ZH$ hË`mambm (J«mB§qS>J ìhrb) Ý`m` XoUmao gd© KQ>H$ ‘{eZÀ`m AmamIS>çmV g‘m{dï> Ho$bobo hmoVo. Ë`mZwgma ‘{eZ Am{U Ë`m§À`m ñd`§MbZmMr ~m§YUr Ho$br Jobr. J«mhH$m§gmo~V MmMUr CËnmXZhr Hoo$bo hmoVo. Anojoà‘mUoM A{Ve` CÎm‘nUo J«mhH$mÀ`m gd© JaOm nyU© Pmë`mMo {gÕ H$aÊ`mV Amåhr `eñdr Pmbmo. ZdrZ à{H«$`oMo n[aUm‘ Am{U ’$m`Xo 1 J«mB§qS>J ìhrbMm H$V©Z doJ d gaH$doJ (ñnrS> Am{U ’$sS>) XmoÝhrV bjUr`

J«mB§qS>J ìhrb

Hw$b§Q> nmB©n ì`dñWm

dmT> Pmbr. XOm©À`m erVH$m§‘wio ìhrbMo Am`wî` d ‘{eZMr ñdÀN>Vm XmooÝhr Cƒ XOm©Mo {‘imbo. 3 {deof nÕVrZo Ho$boë`m erVH$mÀ`m ì`dñWo‘wio ^mJm‘Ü`o ~a/S>ñQ> amhÊ`mMo à‘mU eyÝ` Pmbo. 4 `m gd© Jmoï>t‘wio à{H«$`oMm doJ dmT>bm. J{VamoYH$ H$‘r Pmbo. 5 bmooqS>JgmR>r ghm Ajm§Mm amo~mo dmnabm Jobm. Ë`m‘Ü`o ZdrZ ‘{eZ d gÜ`m Mmby Agbobo OwZo ‘{eZ `m XmoÝhrda bmoqS>J H$aÊ`mMr ì`dñWm Amho. `m‘wio ‘Zwî`~i dmMbo. 6 AZbmoqS>JgmR>r pñn¨S>b‘YyZ Ý`w‘°{QH$ 2 Cƒ

BOoŠQ>a d ~mhoa nS>bobm ^mJ dmhÿZ ZoÊ`mgmR>r nÝhmirMr gmonr gmoo` Ho br. 7 Ë`m{edm` ìhrb S´>oqgJMr {H«$`mXoIrb gr.EZ.gr. àmoJ«°‘Ûmao ñd`§§M{bV H$aÊ`mV Ambr. Aem gj‘ à{H«$`o‘wio ^mJmMr dma§dma VnmgUr H$aÊ`mMr JaO g§nbr. WmoSŠ`mV `m nyU© àH$ënm‘wio à{V ~oA[a¨J H$n qH$‘V A{Ve` {H$’$m`Vera Pmbr. bmJUmè`m gd©M g§gmYZm§À`m (Ogo H$s ‘Zwî`~i, J«mB§qS>J ìhrb) `m§À`m Inm‘Ü`o KQ> Pmbr. EHy$UM CËnmXH$Vm, JwUdÎmm `m XmoÝhr {ZH$fm§da àH$ën Iam CVabm. YmVwH$m‘mgma»`m Jw§VmJw§VrÀ`m {df`mV Aem nÕVrÀ`m AZoH$ `§ÌUm§Mm A§V^m©d Agbobo àH$ën ho naXoer Am{U ‘moR>çm H§$nÝ`m§Mr EH$ àH$mao ‘ºo$Xmar am{hbobr Amho. nU {df`mMo gd©§H$f kmZ Am{U AZw^d Oa JmR>rer Agob Va VwbZoZo bhmZ ^maVr` CËnmXH$XoIrb {VVŠ`mM VmH$XrMo d {H$’$m`Vera Ago n`m©` `eñdrnUo XoD$ eH$VmV, hoM Amåhr `m àH$ënmVyZ {gÕ H$ê$ eH$bmo. puneland_automation@vsnl.net

gVre Hw§$^ma ho 'nwUob±S> Am°Q>mo‘oeZ' H§$nZrMo _w»` H$m`©H$mar A{YH$mar AmhoV


58

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

ACE TECHNOLOGIES

SINGLE POINT TRANSACTION, ACCOUNTABILITY AND REPORTING MACHINE

E-Z BURR BEBURRING TOOLS

MORSE CUTTING TOOL

BROACHING TOOL Slotting, Keyways Made Easier Now

USE THE TOOLS on CNC / VMC / HMC or SLOTTERS. VISIT THE WEBSITE ABOVE.

Dealers In SUPPLYPOINT SYSTEMS UK : Consumables Management Systems and Dispensing Machine TUNGALOY JAPAN : Carbide, CBN and PCD Cutting Tools

TUNGALOY TOOLS

ashishhallur14@gmail.com 9049995135 A-203, Krishnashanti Residency C.H.S., Survey No. 346/347, Bavdhan (BK), Pune-411021


59

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

HYDRO POWER EQUIPMENTS

‘Total Hydraulic Solution’

Mfg. Of : Hydraulic Power Packs, Hydraulic Cylinders, Hydraulic Press Machines, Material Handling Equipments, Hydraulic SPM & TEST RIGS.

Hydro Power Equipments

Suppliers of - Hydraulic Pumps, Valves, Hydraulic Cylinder Spares, Air Blast Oil Coolers & Heat Exchangers. 1459/1, Mhetrewadi, Chikhali, Tal: Haveli, Dist: Pune - 412114, MAHARASHTRA, INDIA. hydro.powerequipments@gmail.com

www.hpe-hydraulic.com

+91 - 9764562546


60

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

AVwb XoD$iJmdH$a

`§Ìm§À`m àH¥$VrMo ì`dñWmnZ

Am`.S>r. ’°$ZMo H§$nZ _moO_mnZ H$aVmZm

Xo

emVrb ~hþg§»` H$maImÝ`m§‘Ü`o `§Ìgm‘wJ«rMr XoI^mb H$aÊ`mMm IM© AmOhr ‘moR>çm à‘mUmV Agë`mMo EH$m nmhUrV AmT>iyZ Ambo Amho. ‘mbmÀ`m CËnmXZ IMmªn¡H$s 10 Vo 15 % dmQ>m hm XoI^mb H$aÊ`mÀ`m IMm©V OmUo hr ~m~ 21 ì`m eVH$mV {ZamemOZH$ Amho. ^maVmgma»`m {dH$gZerb XoemV XþéñVr d XoI^mb {d^mJm‘Ü`o H$m‘ H$aÊ`mgmR>r A{^`§Vo V`ma Zgë`mMo {XgyZ Ambo Amho. AZoH$Xm ì`dñWmnZ {d^mJmMoXoIrb `mH$S>o Xwb©j hmoV AgVo. Zì`mZo XmIb hmoUmam A{^`§VmdJ© Ho$di {dÎm, IaoXr qH$dm {dH«$s `mM joÌmV H$[aAaMr g§Yr emoYV Agë`m‘wio ~hþg§»` A{^`§Ë`m§Mm AmoT>m hm ì`dñWmnZ joÌmH$S>o Agë`mMo {XgyZ `oVo. CËnmXZ, JwUdÎmm {Z`§ÌU, XoI^mb `m {d^mJm§H$S>o OmÊ`mg Vo V`ma hmoV ZmhrV. `§Ìgm‘wJ«rMr XoI^mb H$aUmam {d^mJ `m

H$maUm§‘wio Xwb©{jV hmoV Amho. H$maImÝ`m§‘Ü`o 1990 gmbmn`ªV "AZwËnmXH$' {d^mJm§Zm EdT>o ‘hÎd Ambo ZìhVo. ~w{Õ‘mZ Am{U Hw$eb A{^`§Ë`m§Mr {ZdS> AZwH«$‘o XoI^mb, JwUdÎmm {Z`§ÌU, hË`ma {Z{‘©Vr `mà‘mUo hmoV Ago, H$maU `m {d^mJm§‘Ü`o H$m‘ H$aUo ho ~m¡{ÕH$ AmìhmZ ‘mZbo Om`Mo. A{^`§Vo AZw^dr d Aï>mdYmZr {‘ótÀ`m ({’$Q>a) ‘XVrZo CËnmXZ {d^mJ gm§^miV AgV. H$maImÝ`m§Mo ì`dñWmnH$XoIrb A§VJ©V MmMUrV H$‘r JwU AgUmè`m A{^`§Ë`mda IaoXr dm {dH«$sMr O~m~Xmar gmondV Agë`m‘wio Ë`mMm Am{W©H$ ’$Q>H$m ^maVr` CÚmoJm§Zm ~gV Ago. bKw CÚmoJmÀ`m H$Q>H$Q>tnojm {dnUZ (‘mH}$qQ>J) ~ao Agm {ZU©` ñd`§amoOJmamMr BÀN>m ~miJUmao KoD$ bmJbo. Amnë`m gd© emgH$s` YmoaUm§Mr dmQ>Mmb `m

~Xbmg nmofH$M hmoVr. 1991 gmbr OmJ{VH$sH$aUmMr Xmao CKS>m`bm bmJë`mZ§Va Ë`mMo nS>gmX gd©Ì {Xgy bmJbo. ^maVm‘Yrb H$maImÝ`m§Zm Ë`mMr ’$io MmIm`bm {‘iV AmhoV. ^maV dñVy {Z{‘©Vrg Xwæ`‘ boIV hmoVm. Ë`mMdoir MrZ‘Ü`o ‘mÌ CËnmXZ à{H«$`og H$‘mbrMr AZwHy$b dmVmdaU {Z{‘©Vr hmoV hmoVr. MrZZo OJmMr ~mOmanoR> H$m~rO H$ê$Z Ad¿`m OJmbm YS>H$s ^adbr Amho. ‘hmeº$s hmoÊ`mÀ`m dëJZm H$aUmam ^maV ‘mÌ AOyZhr Ë`m {XeoZo nmdbo Q>mH$VmZm {XgV Zmhr. l‘, {ZJm, JwUdÎmobm Xwæ`‘ boIÊ`mZo ho J§^ra d XyaJm‘r n[aUm‘ Pmbo. Am¡fY {Z{‘©Vr joÌm‘Ü`o AJ«Ur Agboë`m EH$m CÚmoJmMm {ZJm IM© CËnmXZ IMm©À`m Vã~b 18% Amho. `mMm AW© Xadfu gw‘mao 5 H$moQ>r én`m§Mo Am{W©H$ ZwH$gmZ hmoV Amho. AmKmS>rÀ`m nm°{bñQ>a


61

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$maImÝ`mV 5 dfmªZ§Va XoI^mb H$aÊ`mMr AË`§V H$_r IMm©Mr H$m‘o H$aÊ`mgmR>r ‘{hZm^a CËnmXZ Wm§~{dÊ`mV Ambo. gmd©O{ZH$ d ghH$mar CÚmoJm§V Va gam©gnUo AH$m`©j‘Vm nmhÊ`mg {‘iVo. Ë`mVyZM ^«ï>mMmambm dmd {‘iVmZm {XgV Amho. gÜ`m ImOJr CÚmoJ joÌmV PmH$br ‘yR> {H$Ë`oH$ H$moQ>tMr AgVo. doi, COm©, n¡gm d l‘ `m§Mr AVmoZmV ZmgmS>r gwê$ Agë`m‘wio AãOmdYr én`m§Mo ZwH$gmZ hmoV Amho. AHw$ebVm bn{dÊ`mgmR>r XwéñVrMm IM© nadS>V Zmhr `m g~~rImbr `§ÌmÀ`m XwéñVrnojm gagH$Q> ZdrZ `§ÌUmM AmUbr OmV Amho. "arßbog A±S> Zm°Q> [anoAa' hm nm`§S>m éT> hmoV Amho. H$maImÝ`m§À`m ì`dñWmnZmbm `mMo Jm§^r`© bjmV `mdo `mgmR>r "`§Ìgm‘þJ«tÀ`m àH¥$VrMo ì`dñWmnZ' (‘{eZar hoëW ‘°ZoO‘|Q>) `m {df`mda AZoH$ MMm©gÌm§Mo Am`moOZ Ho$bo OmVo. `§Ìm§Mr XþéñVr d XoI^mb `mbm H$m`‘ Xwæ`‘ boIÊ`mV Ambo Amho. g§KQ>Z d ì`dñWmnZmÀ`m {eamo^mJr H$moU Agmdo, `m~m~V Zoh‘rM àý{MÝh CnpñWV Ho$bo OmVo. gÜ`m {dH«$s {d^mJmÀ`m ‘OuZwgma gmao {Z`moOZ MmbVo. gdm©V ‘hÎdmMo åhUOo, CËnmXZ ~§X R>odVm `oV Zmhr, Va XwgarH$S>o {ZJm amIÊ`mgmR>r doi Zmhr. n§Im, n§n, ‘moQ>ma Oo H$mhr {~KS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho Vo A{YH$Mo (EŠñQ´m) V`ma R>odm. doi `oVmM ~XbyZ Q>mH$m, Agm {eañVm nSy>Z Jobm. dmT>rd IMm©Mm {dMma H$am`bm Hw$Umbmhr doi Zmhr. XþéñVr d XoI^mb H$amÊ`mg H$‘r boIë`m‘wio hm {d^mJ ‘moS>H$irg Ambm Amho. ‘hmamï´>mVrb d XoemVrb Am¡pîUH$ drO {Z{‘©Vr àH$ënmV `m§{ÌH$ {~KmS>m‘wio dma§dma drOoÀ`m CËnmXZmV I§S> nS>Vmo. H$Yr Q>~m©B©Z, Va H$Yr ~m°`ba Q>çy~ dm OZaoQ>a {H$Ë`oH$ Vmg ~§X nS>VmV. Var Om~ {dMmabm OmV Zmhr, Agm àH$ma nmobmX, IV, agm`Z, D$Om©{Z{‘©Vr Aem AZoH$ gmd©O{ZH$ CÚmoJmVhr {XgyZ `oV Amho. Zm‘d§V H$maImÝ`m§‘Ü`o `§Ìgm‘wJ«rVrb {H$aH$moi {~KmS> A{^`§Ë`m§À`m bjmVM `oV Zmhr. `§ÌmMm AmdmO, Ë`mMo Vmn‘mZ Am{U H§$nZ nmhÿZ VmVS>rZo {~KmS>mMo {ZXmZ H$aUmao Hw$emJ« {’$Q>a Am{U A{^`§Vo AmVm Xw{‘©i Am{U Xwb©^ Pmbo AmhoV. n[aUm‘r H§$nZo (ìhm`~«oeZ) à‘mUm~mhoa dmTy>Z `§Ìm§Mo Am`wî`‘mZ H$‘r hmoV Amho. Hw$eb ‘Zwî`~imMm A^md H$maImÝ`m§‘Ü`o {XgyZ `oV Amho. ^maVmgma»`m {dH$gZerb XoemV hr AH$m`©j‘Vm bn{dbr OmV AgVo, ‘mÌ hm ~oXaH$manUm àJV XoemV IndyZ KoVbm OmV Zmhr. {VWo AmYw{ZH$ V§ÌkmZmbm AZwHy$b ‘Zmod¥Îmr Omonmgbr OmVo, nU Amnë`mH$S>o ‘mÌ XoI^mb, JwUdÎmm {Z`§ÌU {d^mJmV H$m‘ H$aÊ`mg à{Vð>m d àmoËgmhZ Zgë`m‘wio hr H$m‘o ~mhoê$Z (g~ H$m±Q´°ŠQ>) H$ê$Z KoÊ`mMr gwédmV Pmbr Amho. `mnwT>o H$Xm{MV Ë`mgmR>r naXoer V§Ìk Amë`mg Amü`© dmQ>m`bm ZH$mo. XþéñVr d XoI^mbrÀ`m g§H$ënZm d A§‘b~OmdUr‘Ü`o Am‘ybmJ« ~Xb hmoV Jobm Amho. 150 dfmªnydu H$maImÝ`m§‘Ü`o `§ÌmV {~KmS> Pmë`mZ§VaM XwéñVr (~«oH$ S>mD$Z ‘|Q>oZÝg) Ho$br OmV Ago. nwT>o Ë`mV gwYmaUm Pmbr Am{U R>am{dH$ {Xdgm§Zr `§Ìm§Mr à{V~§YH$ XoI^mb ({àìh|{Q>ìh ‘|Q>oZÝg) gwê$ Pmbr. AmVm ‘mÌ H$maImÝ`mV gmVË`mZo, AI§S> H$mQ>oH$moanUo nydm©Zw‘mZmZo g{H«$` XoI^mb (àmoA°pŠQ>ìh) Mmby AgVo. hr nÕVr ñdrH$maë`m‘wio H$maImÝ`m§‘Yrb

Am`.S>r. ’°$Z

{~KmS> d AnKmV Wm§~bo, ZmgmS>r d hmZr dmMbr. XoI^mbrdaÀ`m IMm©V {dbjU H$nmV Pmbr. H$maImÝ`m§‘Yrb XoI^mb hr AmnÎmr ì`dñWmnZmgmaIrM {dH${gV hmoV Jobr Amho. dmñV{dH$ ‘mJrb 15 dfmªV AZoH$ ZdZdrZ CnH$aUo Amë`m‘wio XþéñVr d XoI^mb joÌmV H$‘mbrMr AmJoHy$M Pmbr Amho. Adaº$ Cî‘màdmh {M{ÌH$aU (BÝ’«$maoS> W‘m}J«m’$s), H§$nZ {dûcofU (ìhm`~«oeZ A°Z°{b{gg), A{dKmVH$ VnmgUr (Zm°Z {S>ñQ´pŠQ>ìh Q>opñQ>§J), d§JU {dûcofU (ë`w{~«Ho$qQ>J Am°B©b A°Z°{b{gg), ÜdZr {dûcofU (gmD$§S> A°Z°{b{gg) ‘moQ>a H$a§Q> A°Z°{b{gg `m§Mm gmVË`mZo Cn`moJ Ho$bm OmVmo. `§Ìgm‘þJ«rMr `mo½` nÕVrZo H$miOr KoVbr OmVo. Ë`mV qH${MVhr ’$aH$ AmT>ibm, Var VmËH$mi H¥$Vr H$ê$Z Vmn‘mZ, H§$nZ, d§JU `m§Zm nyd©dV Ho$bo OmVo. EImÚm H$maImÝ`mVrb `§Ìm§Mr H§$nZo dmT>br Am{U Ë`m§Zr doirM VÁkm§Zm gm§{JVbo Va hr H§$nZo H$er H$‘r H$aVm `oVmV ho Am`.S>r. (BÝS>çwñS> S´mâQ>) ’°$ZÀ`m CXmhaUmÛmao g‘OyZ KoD$. ~m°`bagma»`m {gpñQ>‘‘Ü`o V`ma hmoUmao dm`y dmhÿZ ZoÊ`mgmR>r {ZJo{Q>ìh S´mâQ>Mr JaO AgVo, Vmo S´mâQ> V`ma H$aUmao CnH$aU åhUOo Am`. S>r. ’°$Z hmo`. `mMm AmH$ma ~m°`baÀ`m j‘VoZwgma R>aVmo. Am¡a§Jm~mXoVrb EH$m H$maImÝ`mÀ`m Am`.S>r. ’°$ZMr H§$nZo dmT>br. Ë`m§Zr g§nH©$ Ho$bm. 1. J«mhH$mMo {ZarjU - Am`.S>r. ’°$ZMr H§$nZo dmT>br AmhoV. ~oA[a¨J d ’$mD$§S>oeZbm H§$nZo OmñV OmUdV AmhoV. ~oA[a¨J bdH$a Iam~ hmoV AmhoV. 2. àmW{‘H$ MmMUr Ahdmb - S´mBìh d Zm°Z S´mBìh ~oA[a¨Jbm ìh{Q©>H$b (Cä`m), hm°[aPm±Q>b (AmS>ì`m) d A°pŠgAb `m {VÝhr ~mOy§Zr ^anya H§$nZo AmhoV. Am`.S>r. ’°$ZÀ`m Am°naoqQ>J pñWVr {R>H$ AmhoV. AbmBZ‘|Q> ì`dpñWV Amho. BånobaMr J{V‘mZ pñWVr (S>m`Z°{‘H$br) g§Vw{bV Amho. ‘moQ>aMo h§qQ>J hmoV Agë`m‘wio J«mhH$mg Ag§Vw{bV d ’$mD$§S>oeZ‘Ü`o e§H$m `oV Amho. 3. ìhm`~«oeZ A°Zmbm`PaZo VnmgUr Ho$ë`mda Ambobr {ZarjUo -


62

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Quick Release Couplings Improves Pressure Testing Efficiency many folds by Reducing Connection and Disconnection Time. Saves Valuable Compressed Air. 2200 Types from 1/8” to 8” in Various Size.

Plot No. 2/10, Shop No. 64/5, Chintamani Industrial Estate, Wadgaon (BK), Sinhgad Road, Pune - 411041

www.sealantentp.com

swgadre@gmail.com

020-56261606, 09503515566


63

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

ìhm`~«oeZMr Zm|X - Ama.E‘.Eg. (éQ> ‘rZ ñ¹o$Aa) nÕVrZo ‘{eZ

gwYmaUm Ho$ë`mZ§Va ìhm`~«oeZMr Zm|X Ama.E‘.Eg. (éQ> ‘rZ ñ¹o$Aa) nÕVrZo

ìhm`~«oeÝgMm doJ ({‘‘r/goH§$X)

‘moQ>a S´mBìh ‘moQ>a Zm°Z S´mBìh ’°$Z S´mBìh ’°$Z Zm°Z S´mBìh

ìh{Q©>H$b

hm°[aPm±Q>b

A°pŠgAb

8.275

7.448

5.409

5.216

4.724

3.553

12.561

14.466

10.897

21.117

18.775

15.684

‘{eZ ‘moQ>a S´mBìh ‘moQ>a Zm°Z S´mBìh ’°$Z S´mBìh ’°$Z Zm°Z S´mBìh

ìhm`~«oeZ AmboImMr ‘m{hVr Looseness: Rotatin g

2X 3X

4X

5X

6X

Radial

1X

LEGEND

7X 8X

9X

Ordes

1.

AmboImVrb C§MdQ>çmMo ñdê$n - S´mBìh d Zm°Z S´mBìh ~oA[a¨Jda 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3

ìhm`~«oeZMr Vrd«Vm (A°påßbQ>çyS>) d H$moZ (’o$O) `mV dma§dma ~Xb. ApñWaVm. 3. AgmM AmboI ‘moQ>madaXoIrb AmT>ibm. 2.

{dûcofU, {ZîH$f© d Cnm` 1. ApñWa ìhm`~«oeÝg. Vrd«Vm d H$moZ gVV ~XbV AmhoV. 2. ’°$Z Mmby d ~§X H$aVmZm ’$mD$§S>oeZbm hmXao ~gV AmhoV. 3. ’°$Z‘Yrb KQ>H$mV g¡b dm {T>bonUm (byOZog) Amho. 4. gImob nmhUrZ§Va Bånoba h~ d emâQ> `m§À`m‘Yrb Mmdr (H$s) g¡b Pmë`mMo AmT>ibo. 5. Mmdr ~Xbbr.

ìhm`~«oeÝgMm doJ ({‘‘r/goH§$X)

ìh{Q©>H$b

hm°[aPm±Q>b

A°pŠgAb

2.275

2.147

2.209

3.200

3.224

2.253

2.151

1.687

1.712

3.121

3.323

3. 478

XoI^mb ì`dñWmnZ Am¡Úmo{JH$ Xoem§‘Ü`o ~MV åhUOo CËnmXZ hr g§H$ënZm éObr Amho. drOoMm Anì`` H$gm Q>miVm `oB©b `mMo boImn[ajU (Am°{S>Q>) H$ê$Z D$O}À`m dmnamVrb ~MVrMo ‘mJ© emoYÊ`mg JVr XoVm `oVo. Amnë`m S>moù`m§Zm {Xgy eH$V Zmhr Ago Cî‘màdmh g‘Oy eH$Umam H°$‘oam A{Ve` Cn`wº$ Amho. Adaº$ Cî‘màdmh {MÌrH$aUmVyZ (BÝ’«$maoS> W‘m}J«m’$s) KoVboë`m N>m`m{MÌm§‘wio drOoMr JiVr VmVS>rZo bjmV `oVo. g¡b OmoS>Ur (byO H$m±Q>°ŠQ>g) g‘OyZ `oVmV. Am¡pîUH$ ñWmZm§VaU (Q´mÝg’$a) amoIVm `oVo. H$moUË`mhr {’$aUmè`m `§ÌmV {d{dY H$maUm§‘wio H§$nZo V`ma hmoVmV. `m H§$nZm§Mo doirM ‘mnZ (‘oOa‘|Q>) d {dûcofU (ìhm`~«oeZ A°Z°{b{gg) H$aUo JaOoMo AgVo. Amnë`m õX`mÀ`m AmboImgmaIm (B.gr.Or.) `§Ìm§À`m H§$nZm§Mm AmboI H$mT>Vm `oVmo. `m AmboImdê$Z `§Ìm‘Yrb {~KmS> bjmV `oVmo. H§$nZo Zo‘H$s Hw$Ry>Z CØdV AmhoV ho g‘OVo. {H$Ë`oH$ AmKmS>rÀ`m H$maImÝ`m§‘Ü`o `§ÌmMm nm`m (’$mD$§S>oeZ) {R>gyi amhÊ`mMo à‘mU gam©g dmT>bo Amho. `§ÌmÀ`m {d{dY ^mJm§Mo g§aoIZ (AbmBZ‘|Q>) gXmof amhVo. {JAa dm ~oA[a¨J H$miOrnyd©H$ ~gdbr ({’$Q>‘|Q>) OmV ZmhrV. H$Yr nÅ>o (~oëQ>g) ZrQ> ~g{dbo OmV ZmhrV. H$Yr `§Ìm§Mo J{V‘mZ g§VwbZ (S>m`Z°{‘H$ ~°bpÝg§J) {~KS>Vo. {H$Ë`oH$doim {S>PmB©Z AWdm CËnmXZ à{H«$`oV Xmof amhÿ eH$Vmo. doirM H§$nZo AmQ>moŠ`mV Ambr ZmhrV Va ~oA[a¨J dm {JAagmaIm ‘hÎdmMm ^mJ VwQ>ë`mg AZoH$ Vmgm§Mm Imoi§~m hmoD$ eH$Vmo. VgoM AnKmVXoIrb g§^dy eH$Vmo. EH$ VmgmMo CËnmXZ Wm§~Uo hr {H$Ë`oH$ bmIm§Mr hmZr R>aVo. H§$nZm§Mo ‘mnZ d {dûcofU {Z`{‘V Ho$ë`mg ho Xmof Xya H$aVm `oVmV. `§Ìm§Mr H§$nZo ‘`m©XoV am{hbr Va Hw$R>brhr H$miOr amhV Zmhr. `§Ì VnmgyZ Vr CÎm‘ R>odÊ`mMr nÕV éT> Pmë`mg H$m‘Jma Vo ì`dñWmnH$ gdmªMrM H$m‘o hbH$s hmoVmV, JwUdÎmm gwYmaVo, nañna g§~§YXoIrb Mm§Jbo amhVmV. atul.deulgaonkar@gmail.com

AVwb XoD$iJmdH$a B§S>pñQ´>Ab gpìh©gog, bmVya `m H§$nZrMo g§MmbH$ AgyZ Xoe-{dXoemV Zm°Z {S>ñQ´>pŠQ>ìh Q>opñQ>§JMr godm nwadVmV. ìhm`~«oeZ ‘rQ>a


64

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017


65

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

Solid Carbide Tool Manufacturing & Regrinding

S

BANJAN

S

BANJAN

S. Banjan & Co. India pvt. ltd. B-35 1st floor, Pawana Industrial Complex, T-204, MIDC, Bhosari, Pune - 411026

020 - 30639891, 020- 27111063

bhosari@sbanjan.com


66

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$‘r IMm©Vrb ñd`§MbZ

àgÞ A¸$bH$moQ>H$a

E

Am°B©b g§n : hdm~§X H$aUmao ñd`§MbZ

H$m ‘moR>çm H§$nZrÀ`m MmaMmH$s JmS>çm§À`m CËnmXZmV dmnaë`m OmUmè`m Am°B©b g§ngmR>r Ho$bobo ho ñd`§MbZ Amho. Am°B©b g§n hm àoqgJ H$ê$Z V`ma Ho$bobm ^mJ Agë`m‘wio ‘{eqZJ Ho$boë`m EImÚm CËnmXZmgmaIr `mMr ‘mno Am{U n¥ð>^mJ EH$g‘mZ ZgVmV. ho g§n hdm~§X H$aÊ`mgmR>r {g{bH$m°ZMo grb§Q²g dmnaVmV. ho {g{bH$m°ZMo grb§Q> AË`§V KÅ> AgVmV. Ë`m‘wio ~§X H$amd`mÀ`m n¥ð>^mJmda Vo EH$gmaIo ngadUo H$R>rU AgVo. VgoM hdoVrb AmЩVoÀ`m g§nH$m©V

{gb§Q> Zm°Pb

Am°B©b g§n

Amë`m~amo~a (Š`w[a¨J‘wio) Vo H$R>rU hmoD$ bmJVmV. Ë`m‘wio {d{d{jV doio‘Ü`oM ({S>ñnopÝg§J Zm°Pb) Vo n¥ð>^mJmda ({S>ñnopÝg§J Pmbo H$s bJoM) Ano{jV {R>H$mUr ~gmdoM bmJVmV. nyduMr nÕV ho gd© H$m‘ nydu ‘°Ý`wAbr Mmbm`Mo. `m‘Ü`o {S>ñnopÝg§J JZ dmnê$Z ‘°Ý`wAbr {S>ñnopÝg§J H$aÊ`mgmR>r EH$m g§ngmR>r

gmYmaU EH$ Vo XrS> {‘{ZQ> EdT>m doi bmJV hmoVm. n¥ð>^mJ EH$g‘mZ Zgë`m‘wio {dZmH$maU OmñV grb§Q> gmoS>bo Om`Mo. Ë`m‘wio hdm~§X hmoÊ`mMr à{H«$`m hmoV hmoVr, ‘mÌ A{V[aº$ grb§Q> ~mhoa AmoKiyZ Amë`m‘wio pŠbï> H$m‘ Pmbo hmoVo. n[aUm‘r Ë`mMr Ano{jV EH$g‘mZ JwUdÎmm {‘iV ZìhVr. ZdrZ nÕV `m g‘ñ`oMm Aä`mg Ho$bm AgVm

Ago bjmV Ambo H$s, `mÀ`m‘Ü`o Am°B©b g§n hm {S>ñnopÝg§Jnydu EH$m {d{d{jV {R>H$mUr R>odUo Amdí`H$ Amho. åhUOoM Ë`mÀ`mgmR>r OmJm (bmoHo$eZ) AgUmao {’$Šüa V`ma H$aUo JaOoMo Amho. Ë`mM~amo~a 'amo~moÛmao' {S>ñnopÝg§J Ho$bo Va Amnë`mbm nm{hOo Vr àmo’$mB©b, Ë`mMr dma§dm{aVm ì`dpñWV {‘iy eHo$b, Ago bjmV Ambo. Ë`mZ§Va AmnU `mo½` àH$maMo Zm°Pb Am{U `mo½` àH$maMo {S>ñnoÝga B{¹$n‘|Q> dmnê$Z Ë`mÀ`m ~rS>Mm (grb§Q> n¥ð>^mJmda nS>ë`mda V`ma hmoUmam AmH$ma) AmH$ma {Z`§{ÌV H$ê$ eHy$ Ago R>abo. `mo½` àH$maMo Zm°Pb Am{U {S>ñnoÝga B{¹$n‘|Q>‘wio àmo’$mB©bMm CÎm‘ XOm© {‘iob Ago {Z{üV Pmbo. àË`oH$ doiog ~rS>À`m AmH$mamV gmVË` {‘imë`m‘wio grb§Q>À`m dmnamda {Z`§ÌU {‘iob. hr gd© à{H«$`m 'amo~mo{Q>Šg' V§ÌkmZmÛmao Ho$ë`m‘wio AË`§V doJmZo hmoD$ eHo$b Ago {ZînÞ Pmbo. `m gd© Jmoï>tMm {dMma H$ê$Z Amåhr Ë`m H§$nmoZ§Q>Mm Aä`mg Ho$bm Am{U EH$ ñd`§M{bV à{H«$`m ~Z{dbr. Ë`mgmR>r EH$ {’$Šüa V`ma Ho$bo, OoUoH$ê$Z Vmo H§$nmoZ§Q>


67

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

CbQ>m gwbQ>m ~gUma Zmhr. `m {’$Šüada H§$nmoZ§Q> R>odyZ ’$º$ ~Q>Z Xm~bo H$s, `§Ì‘mZdr hmV `m`Mm Am{U nm{hOo Ë`m {R>H$mUr g§nyU© {S>ñnopÝg§J H$ê$Z Om`Mm. ñd`§MbZm‘wio Pmbobo ’$m`Xo 1. {S>ñnopÝg§JÀ`m doir gma»`m àH$maMr ~rS> {‘imbr. gma»`m àH$maMr ~rS> {‘iUo ho AmXe© g‘Obo OmVo, H$maU Ë`m‘wio R>am{dH$ dOZmMo grb§Q>M gd© {R>H$mUr

Agë`m‘wio {gqbJMr ImÌr {‘iy eH$Vo. 2. ‘°Ý`wAbr H$m‘ H$aVmZm ~rS>Mm AmH$ma {Z`§ÌUmV amhV ZìhVm. JiVr ({bHo$O) Q>miÊ`mgmR>r OmñVrV OmñV ~rS> AmH$ma R>odbm Om`Mm, ‘mÌ `m ñd`§MbZm‘wio ~rS> AmH$mamdaVr Am{U dmnamdaVr {Z`§ÌU amhÿ bmJbo. 3. gm`H$b Q>mB©‘ EH$ Vo XrS> {‘{ZQ>m§dê$Z 30 goH§$Xmda Ambm. 4. grb§Q> dmnamMr à{V g§n gamgar 30

J«°‘dê$Z 17 J«°‘n`ªV Imbr Ambr. prasannafabex@gmail.com

àgÞ A¸$bH$moQ>H$a `m§{ÌH$s A{^`§Vm AgyZ Ë`m§Zm `m joÌmVrb 25 dfmªhÿZ A{YH$ AZw^d Amho.

dSn integrate

Our precision passion outcomes in manufacturing.

Motor And Gear Shafts, Hollow Shafts, Input and Output Shafts, Gear Turning Blanks, Various Auto Parts

Add.: plot A76, M.I.D.C. , Ahmednagar. 414 111, contact: 0241 2777702, email: dsnintegrate@gmail.com, Web: www.dsnintegrate.com


68

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

H$maImÝ`mVrb gwYmaUm

àgmX naMwao

H$m

H$R>rU ‘Q>o[aAb H$mnUmao H$Q>a

aImÝ`mV H$m‘ H$aVmZm ~è`mM doim AmnU EImXo H$m‘ nydunmgyZ Á`m nÕVrZo H$aV AgVmo, VrM nÕV `mo½` Aer Amnbr g‘OyV Pmbobr AgVo. Ë`m qH$dm Ë`mÀ`mgma»`m Om°~Mo {Z`moOZgwÕm àM{bV nÕVrbm bmJUmam doi, `§Ìo, hË`mao J¥{hV Yê$Z hmoV AgVo. nU Oa Ë`mVrb àË`oH$ KQ>H$mbm 'AgoM H$m? `mbm n`m©` H$m` Amho?' Ago àý {dMmabo Va Amü`©H$maH$ ~Xb KSy> eH$VmV. nwÊ`mVrb 'Q>oŠZmo {ñH$b'‘Yrb ho CXmhaU Amnë`mbm `mMr à{MVr XoB©b. Am_À`m `oWo EH$ doëS>m°ŠgMo ({ZHo$b, H«$mo{‘A‘ Agbobm {‘lYmVy) ‘Q>o[aAb Agbobm EH$ ZdrZ Om°~ ‘{eqZJgmR>r Ambm hmoVm. hm Om°~ Iyn OS> hmoVm Am{U Ë`mMo ‘Q>o[aAb H$R>rU hmoVo. Vo H$mnÊ`mgmR>r gwadmVrbm EH$m H§$nZrMm Zoh‘r dmnamV Agbobm H$Q>a dmnê$Z H$m‘ gwê$ Ho$bo. H$Q>aMm ì`mg 50 {‘‘r hmoVm Va

Pmbobo ’$m`Xo H$mnmMr Imobr ’$sS> aoQ> doi 600 {‘‘r/{‘ZrQ>

OwZo H$Q>a 0.5 {‘‘r 600 {‘‘r / {‘{ZQ> 12 Vo 13 Vmg

{’$S>Zo Ë`mMo ‘{eqZJ hmoV hmoVo. Ë`mÀ`m H$mnmMr Imobr (S>oßW Am°’$ H$Q>) 0.5 {‘‘r hmoVr. `m H$Q>aZo H$m‘ H$aVmZm Ago bjmV Ambo H$s, H$V©Z doJ H$‘r Agë`mZo H$V©ZmMm doi (gm`H$b Q>mB©‘) A{YH$ hmoVm. ‘Q>o[aAb Iyn H$R>rU Agë`mZo ho H$Q>a bdH$a Iam~ ìhm`Mo, VgoM gmVË`mZo BÝgQ©²g ~Xbmdo bmJm`Mo. Amåhr n{hbo 8 Vo 10 Om°~ Aem nÕVrZo Ho$bo. hr nÕV Iyn doi ImUmar Agë`mMo Ë`mdoir bjmV Ambo. VgoM Ë`m‘wio ‘{eZÀ`mhr g‘ñ`m {Z‘m©U hmoD$ bmJë`m.

ZdrZ H$Q>a 0.8 {‘‘r 5000 {‘‘r / {‘{ZQ> 3.5 Vo 4 Vmg

Ë`m‘wio Xwgè`m hË`ma CËnmXH$ H§$nZrÀ`m A°pßbHo$eZ B§{O{ZAabm ~mobmdyZ KoVbo. Ë`m§Zr `m H$m‘mMr ~maH$mB©Zo nmhUr H$ê$Z `m ‘{eqZJgmR>r hm`ñnrS> H$Q>a (’o$g{‘b H$Q>a) gwMdbm. `m ZdrZ H$Q>aMr MmMUr KoVbr. hm H$Q>a `m àH$maÀ`m H$m‘mgmR>r `mo½` R>abm, Á`mMm aoH$‘|S>oS> ñnrS> 1100 rpm Amho, ’$sS> aoQ> 5000 {‘‘r/{‘ZrQ> Amho Am{U Ë`mMr H$mnmMr Imobr 0.8 {‘‘r Amho. Ë`m‘wio ‘Q>o[aAb H$mT>Ê`mMm doi AS>rM nQ>rZo H$‘r Pmbm. BÝgQ©Mo Am`wî` dmT>bo. hm H$Q>a erVH$m{edm` H$m‘ H$aVmo. Om°~ {’${ZqeJgmR>rhr Amåhr Ë`mM H§$nZrMo Xwgao H$Q>a dmnam`bm gwédmV Ho$br, Á`mbm bm±J gmB©S> hm` ’$sS> E§S>{‘b H$Q>a åhUVmV. Ë`mMm ’$sS> aoQ> 2400 {‘‘r/ {‘ZrQ, 1400 rpm doJ Am{U S>oßW Am°’$ H$Q> 1 {‘‘r Amho. VmËn`© - ZdrZ V§ÌkmZmMm/CËnmXmMm emoY KoÊ`mMm à`ËZ Ho$ë`mZo nÕV ~XbVm Ambr Am{U ~MV Pmbr. tskill9hotmail.com

àgmX naMwao 'Q>oŠZmo {ñH$b B§{O{ZA[a¨J dŠg©'Mo ‘mbH$ AmhoV.

OwZo H$Q>a

ZdrZ H$Q>a


69

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

High Precision Clamping Heads & Chucks for Metal Cutting Machines Benefits: High Precision - Overall system precision < 10μ De-Skilled - Freedom from Soft Jaw Boring Quick Change-Over - Less than 15 sec for collet change Flexing range - ± 0.4 mm. Compensates for Oversize/Undersize Holding Dia Complete size range - 42, 65, 100 Higher Gripping force compared to Jaw Chucks Parallel Clamping - Gives best Geometrical accuracy

Precise + Flexible + Hassle free Pull-back / Dead-length Chuck Change-Over Devices

Clamping Heads Expansion Mandrels & Sleeves

actured in India & Manuf Designed Works: Shed No. 3, Survey No. 30/5A, Samruddhi Industrial Estate, Dhayari, Pune 411041, Maharashtra, INDIA. Email: adeptprosign@gmail.com

Mfg & Traders of All Types of Air Gauges, Electronic Gauges, Thread Gauges, Snap Gauges, PPG, MSR, MSD, All Types Of Carbide Gauges, Fixtures, Special Gauging Systems. Total Gauging Solutions. Datta Prasad Hou. Soc., Lane No. 6, Ganesh Nagar, Wadgaon Sheri, Pune 411014, www.spaggauges.in info@spaggauges.in


70

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

CËnmXZ à{H«$`m gwYmaUm

nmoQ>}~b h±S> grba

à_moX bmio

ßb°

pñQ>H$Mo AmdaU Ja‘ H$ê$Z grb H$aÊ`mgmR>r {M‘Q>çmà‘mUo H$m‘ H$aUmao nmoQ>}~b grba dmnê$Z ‘moR>çm ßb°pñQ>H$À`m amob‘YyZ {neì`m V`ma H$aVm `oVmV. Xya A§Vamda nmR>{dë`m OmUmè`m AdOS> VgoM ‘moR>çm AmH$mamÀ`m dñVy§Zm qH$dm `§Ìm§Zm g§ajH$ åhUyZ ßb°pñQ>H$‘Ü`o Jw§S>miyZ Ë`mV ~mhoaMr hdm OmUma Zmhr Aem nÕVrZo grb~§X H$aÊ`mgmR>r ho grba dmnaVmV. dOZmZo hbHo$ Agë`mZo H$m‘ Á`m {R>H$mUr Amho Ë`m {R>H$mUr ZoD$Z hdm~§X H$aÊ`mMo H$m‘ hm grba H$ê$ eH$Vmo. EImÚm CËnmXZmÀ`m à{H«$`o‘Ü`o Ë`mVrb gwQ>çm ^mJm§À`m g§aMZoV ({S>PmB©Z), H$ÀÀ`m ‘mbm‘Ü`o Am{U nÕVr‘Ü`o EH$mpË‘H$ nÕVrZo (B§{Q>J«oQ>oS> A°àmoM) {dMma H$ê$Z ~Xb Ho$bo Va H$em nÕVrZo {hVmdh R>aVmV `mMo EH$ CXmhaU åhUOo 'nmoQ>}~b h±S> grba'.

Am{U h±S>b Ago `m§{ÌH$s ^mJ AgVmV. hr dñVy hmVmZo H$m‘ H$am`Mr Agë`mZo JaOoZwgma H$m‘mÀ`m {R>H$mUr ZoÊ`mg gwb^ hmoÊ`mgmR>r, dOZmbm hbŠ`m Aem A°ë`w{‘{ZA‘À`m H$ÀÀ`m ‘mbmnmgyZ V`ma hmoV Ago. `m ^mJm§n¡H$s ~m°S>r Am{U h±S>b `m§Mm A§{V‘ AmH$ma Am{U ‘mno Jw§VmJw§VrMr Agë`mZo Vo nyU© Am`VmH¥$Vr

R>moH$ù`mnmgyZ nmoIê$Z V`ma H$aÊ`mMr nÕV hmoVr. Ë`m‘Ü`o {‘qbJMo H$m‘ H$aV AgVmZm A{YH$ doi IM© hmoV hmoVm. VgoM Odinmg 80% H$ÀÀ`m ‘mbmMo ^§Jmam‘Ü`o énm§Va hmoV Ago. ~mOmamVrb ñnYm©Ë‘H$ dmVmdaUm‘wio CËnmXZ IM© H$‘r H$aÊ`mMrXoIrb JaO ^mgV hmoVr. `mda Imbrb ‘wÚm§À`m AmYmao Aä`mg Ho$bm Jobm.

‘oZ ~m°S>r Aßna h±S>b Aßna

h±S>b bmoAa ‘oZ ~m°S>r bmoAa

OwZr nÕV `m CËnmXZm‘Ü`o {gqbJ Om°O, ~m°S>r

ZdrZ nÕV 1) dOZ

‘oZ ~m°S>r Aßna h±S>b Aßna

‘oZ ~m°S>r bmoAa

h±S>b bmoAa OwZr nÕV

Z dmT>{dVm ñdñVmVrb H$ƒm ‘mb dmnamV AmUVm `oB©b H$m? 2) ‘{eqZJ ({‘qbJ) doi H$‘r H$aVm `oB©b H$m? 3) n`m©`r EH$X‘ doJir CËnmXZ nÕVr dmnaVm `oB©b H$m? ZdrZ nÕV darb ‘wX²Úm§À`m AmYmao Aä`mg Ho$ë`mZ§Va Imbrb ~Xb H$aÊ`mV Ambo. 1) ~m°S>r Am{U h±S>b ho ^ard A°ë`w{Z{‘A‘‘YyZ ~XbÊ`mEodOr nmobmXr, nmVi nÍ`mnmgyZ nmoH$i AmH$mam‘Ü`o ~Z{dbo.


71

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

CËnmXZmMr OwZr nÕV H«$. KQ>H$ g§»`m H$ƒm ‘mb

Ama. E‘ AmH$ma

Ama. E‘ dOZ Ama. E‘ qH$‘V ({H$. J«°‘) (én`o)

{‘qbJ IM© CËnmXZ à{H«$`m (én`o) IM© (én`o)

1

50 x 65 x 105

1

250

500

750

50 x 65 x 105

1

250

500

750

2 3 4

‘oZ ~m°S>r bmoAa ‘oZ ~m°S>r Aßna h±S>b Aßna h±S>b bmoAa

1 1 1 1

A°ë`w{‘{ZA‘ A°ë`w{‘{ZA‘ A°ë`w{‘{ZA‘ A°ë`w{‘{ZA‘

25 x 40 - 165

0.5

125

200

325

25 x 40 - 165

0.5

125

200

325

3

750

1400

2150

EHy$U

CËnmXZmMr ZdrZ nÕV H«$. KQ>H$ g§»`m H$ƒm Ama. E‘. AmH$ma Ama. E‘ dOZ Ama. E‘ boPa ~|qS>J ‘mb ({H$.J«°.) qH$‘V (én`o) H$qQ>J 1 0.48 24 48 30 ‘oZ ~m°S>r bmoAa 1 E‘. Eg. 3 x 75 x 275 2 24 48 30 ‘oZ ~m°S>r Aßna 1 E‘. Eg. 3 x 75 x 275 0.48 3 1 6.5 9.5 15 h±S>b Aßna E‘. Eg. 1.6 x 60 x 175 0.13 4 1 6.5 9.5 15 h±S>b bmoAa E‘. Eg. 1.6 x 60 x 175 0.13 61 115 90 EHy$U 1.22 nÍ`m‘YyZ V`ma hmoUmam A§{V‘ nmoH$i AmH$ma, boPa H$qQ>J, ~|qS>J Aem ’°{~«Ho$eZ‘Yrb AË`mYw{ZH$ nÕVr dmnaë`mZo {‘qbJMr I{M©H$ nÕVr nyU©nUo aÔ Pmbr. 3) gwÅ>`m ^mJm§Mo dOZ H$‘r Pmë`mZo A§{V‘ CËnmXZ hmVmiÊ`mg A{YH$ hbHo$, gwb^ Pmë`mZo H$m‘Jmambm H$m‘ H$aVmZm `oUmam WH$dm H$‘r Pmbm. 4) n[aUm‘r CËnmXZmMr qH$‘V H$‘r Pmbr 2)

Am{U XOm© gwYmabm. (H$ƒm ‘mb, CËnmXZ à{H«$`m `m§À`m IMm©Mm Vnerb Vº$m H«$. 1 ‘Ü`o.) CËnmXZ IMm©Vrb {Zìdi KQ> 2150 - 266 = 1884 én`o A§{V‘ dOZmVrb {Zìdi KQ> OwZr nÕV - 2.2 {H$J«°. ZdrZ nÕV - 1.9 {H$J«°

2.2

CËnmXZ à{H«$`m IM© (én`o) 102 102 31 31 266

{H$J«°. - 1.9 {H$J«° = 0.300 {H$.J«°.

‘m{gH$ CËnmXZ 20 `w{ZQ> (‘m{gH$ ~MV) 20 x 1884 = 37680/- én`o pramodblale@gmail.com

à‘moX bmio CËnmXZ A{^`§Vm AmhoV.

Specialist in Design and Manufacturing of various •

Sealant dispensing machines • Assembly automation • Off line automation Fabex Engineers

25/5A, Nanded Village, Sinhgad Road, Pune 411041. Tel 20-65242444. fabexpune41@gmail.com www.fabexengineers.com


72

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

CËnmXZo ‘m{hVr gr.EZ.gr./amo~mo{Q>H$ {ñQ>b àmogoqgJ ‘{eZ

BÝgañQ>°Q> d¡{eï²>`o ñQ>mn° a ’«$s, qgJb âbmoQ> Am°naoqQ>JgmR>r AZoH$ pñdMogMr CnbãYVm J§O‘wº$, Aï>nb¡ y Am{U Q>mn° d gmB©S> ‘mD$§qQ>J‘Ü`o CnbãY ha‘°{Q>H$br grb~§X

d¡{eï²>`o ñ‘mQ>© ’$moH$g - 200 3X7 m à^mdr H$qQ>J ‘{eZgmR>r J°g H$qQ>J ñQ>e o Z S´mg° ’«$s {’${Ze hmoÊ`mgmR>r Am{U ßbmP‘m d OmS> ßboQ> J°g H$qQ>JgmR>r VnmgÊ`mV Ambobo ‘{eZ

Ama. Ho$. XÎm H$m°ÝgÝg©

ñd`§^y B§{O{ZA[a¨J

`§ÌUmXaå`mZ hm`S´m{° bH$ nm°da n°H$nmgyZ {S>gH$ZoŠQ>So > {’$Šüg©darb hm`S´m{° bH$ Xm~ {Z`§{ÌV H$aÊ`mgmR>r n°bQo > {S>H$ßba ãbm°H$ dmnabo OmVmV. d¡{eï²>`o hm`S´m{° bH$ {gqbS>a‘Ü`o pñWa X~md H$m`‘ R>do Ê`mgmR>r Vob JiVr Pmë`m‘wio Xm~ H$‘r hmoD$Z hË`mam§Mo ZwH$gmZ Q>iVo. hmoO nmB©nMr VmËH$mi OmoS>Ur Am{U ‘wº$Vm hmoV.o Ë`m‘wio AmdV©Z H$mi dmT>Vmo.

www.swayambhuengineering.com

ho{bH$b {JAa ~m°Šg J«mhH$mMr JaO Am{U ‘mJUrZwgma {JAaEŠg {d{dY àH$maÀ`m nma§nm[aH$ H«$o Z S>çQw >r {JAa ~m°Šgog V`ma H$aVo. nyUn© Uo ñdXoer {S>PmB©Z Am{U CÎm‘ àVrMm H$ƒm ‘mb dmnê$Z V`ma Ho$bobo CËnmXZ.

www.rkdutt.com

n°boQ> {S>H$ßba ãbm°H$

hm`S´mo nm°da B{¹$n‘|Q>

www.hpe-hydraulic.com

{JAaEŠg ‘°Ý`w’°ŠM[a¨J www.gearx.co.in

EM.Eg.Eg {S´ëg {d{dY àH$ma bm±J e±H$ {S´b, EŠñQ´m bm±J {S´b, g|Q>a {S´b, A°Ý`wba H$Q>a EM.Eg.Eg. n°abb e±H$ {Q‰>ñQ> {S´b (Om°~a {garO, ñQ>~ {garO, M35 {garO) EM.Eg.Eg Q>n° a e±H$ {Q‰>ñQ> {S´b

’$mo~©g² A±S> H§$nZr {b{‘Q>oS>

www.totem-forbes.com

W«moAdo Q>rgrQ>r ‘oQ>b H$qQ>J gm° ãboS>g hr H$m~m©BS© > {Q>ßS> gm° ãboS>g W«mo Ado (dmnê$Z Pmë`mda Q>mHy$Z Úm`Mr) AgVmV. doJù`m JaOm§gmR>r ‘mJUr Ho$ë`mg ‘oQ>b H$qQ>J {S>pìhOZMo Q>{o ŠZH$b {S>nmQ>‘© Q| > Ë`mMo ‘yë`‘mnZ H$ê$Z {ZU©` KoV.o ‘mJUrZwgma H$m~m©BS© > {Q>n Ho$bobr gm° ãboS>g nr ìhr S>r {Q´Q>‘Q| > Zo H$moqQ>J H$ê$Z XoÊ`mV `oVmV.

Q>moQ>b Qy>ëg A±S> B{¹$n‘|Q>g àm.{b. www.totaltools.in


73

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

^mfm no MMm© CÚ‘ àH$meZÀ`m AmJm‘r "gwb^ `§Ìemim' `m nwñVH$mVrb H$mhr ‘OHy$a `m {R>H$mUr {Xbobm Amho. `m ‘OHw$amV dmnaë`m Joboë`m ‘amR>r Vm§{ÌH$ eãXm§{df`r Amnbm A{^àm` d n`m©`r eãX gwMdm`Mm Agë`mg H¥$n`m www.udyamprakashan.com `m {R>H$mUr qH$dm 7755944598 `m ‘mo~mB©b H«$‘m§H$mda ìhm°Q²gA°nÛmao H$idmdm. {nimMo {S´b- aMZm {S´bÀ`m nwT>À`m ^mJmV, ‘w»` Ymam§Zm bmJyZ g{n©b Jmio KmVbobo AgVmV ({MÌ 3). `m Jmù`m§‘wio H$V©Z nmMarMr '{N>bH$m nmR>' V`ma hmoVo. {Z‘m©U Pmbobo {N>bHo$ `m Jmù`m§‘YyZM ~mhoa OmVmV. {S´bbm Yma bmdVodoir ‘w»` Yma, AJ«Yma Am{U ‘moH$ù`m nmR>r `m Jmoï>r V`ma hmoVmV. ‘w»` Ymam§‘wio {N>bHo$ H$mT>bo OmVmV, Am{U {S´b H|${ÐV amhVo. AjmnmgyZ ^aH$Q>V Zmhr. Xwæ`‘ YmaoÀ`m Aê$§X {H$ZmanQ²>Q>çm `m Zì`mZo V`ma hmoV Agboë`m {N>ÐmMm AmYma KodyZ, {S´b H|${ÐV R>odÊ`mg ‘XV H$aVmV. AJ«Yma hr {S´bÀ`m Jmä`mÀ`m ^mJmV V`ma hmoVo. 13 {‘‘rn`ªV ì`mg Agboë`m {S´bbm gmYmaUnUo gai ‘yR> AgVo. Ë`mnojm ‘moR>çm ì`mgmÀ`m {S´bbm {Z‘wiVr ‘mog© ‘yR> AgVo. {S´b ~Z{dÊ`mgmR>r erJnmo (EM. Eg.Eg) H$m~m©BS> {Q>n `m§Mm dmna Ho$bm OmVmo. {S´bÀ`m Cn`moJmda Adb§~yZ `mo½` Vo H$V©ZH$moZ dmnamdo bmJVmV. {nimMo {S´b - H$V©ZH$moZ {S´bÀ`m ‘w»` Ymaoda gd©Ì g‘mZ H$V©ZH$moZ AgV ZmhrV. Ë`m‘wio gmo` åhUyZ, {S´bÀ`m ~mhoaÀ`m ì`mgmdarb H$V©ZH$moZ {dMmamV KoVbo OmVmV. {S´bÀ`m g§X^m©V AmUIr XmoZ H$moZ - AJ« H$moZ Am{U AJ«Yma H$moZ ‘hÎdmMo AgVmV ({MÌ 4) ~mhoaMm {N>bH$m H$moZ 'J°_m' hm Jmù`m§À`m g{n©b H$moZmEdT>m (ho{bŠg A±JbEdT>m) AgVmo. ~mhoaMm ‘moH$im H$moZ 'Aë’$m' hm Yma bmdVmZm V`ma Ho$boë`m ‘moH$ù`m nmR>rÀ`m ñWmZmda Adb§~yZ AgVmo. hm gmYmaUnUo 6 Vo 8

AJ«Yma H$moZ

{N>bH$m H$moZ γ nmMa H$moZ β ‘moH$im H$moZ α AJ«H$moZ {MÌ 4- {S´b hË`mamMo H$V©ZH$moZ

A§e `m Xaå`mZ R>odbobm AgVmo. {N>bH$m H$moZ, ‘moH$im H$moZ Am{U nmMaH$moZ `m§Mr ~oarO 90 A§e AgVo. Voìhm {N>bH$m H$moZ Am{U ‘moH$im H$moZ {Z{üV Pmbo H$s nmMaH$moZ '~rQ>m' AmnmoAmnM R>aVmo. nmMaH$moZ {OVH$m OmñV {VVH$s H$V©ZnmMa ^¸$‘ AgVo. XmoZ ‘w»` Ymam§‘Yrb H$moZmbm AJ«H$moZ {g½‘m Ago Zmd Amho. H$m`©dñVyÀ`m nXmWm©da AJ«H$moZmMo ‘yë` Adb§~yZ Amho. nmobmXmgmR>r {g½‘m = 118 A§e.

AJ«bm§~r

{Z‘wiVr ‘yR> gai‘yR>

H$V©Z^mJ

‘w»` Yma

{H$ZmanÅ>r Xwæ`‘ Yma

{S´b

AJ«^mJ

MnQ>r

m

Jm^

‘moH$ir nmR>

‘w»` Ymam

g{n©b Jmim {MÌ 3- {nimÀ`m {S´bMr aMZm


74

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

boIZmgmR>r AmdmhZ AmO _hmamï´>mV hOmam|À`m g§»`oZo B§{O{ZA[a¨J dH©$em°ßg AmhoV. `mVrb AZoH$ {R>H$mUr Zì`m H$ënZm bT>dë`m OmV AgVmV. Zdr V§Ìo Zì`mM VèhoZo dmnabr OmV AgVmV. Amho Ë`m `§Ìgm_wJ«rVyZ A{YH$ Mm§Jbo CËnmXZ {_idÊ`mMr YS>nS> gJirH$So>M AgVo. Aem H$ënZm, Aer V§Ìo bmoH$m§Zm gm§Jmdrer dmQ>br Va YmVwH$m_Mo ì`mgnrR> CnbãY Amho.

g§nH©$ … CÚ_ àH$meZ

AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 4/113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052. _mo~mB©b. Z§. : 7755944598

B© - _ob :

office@udyamprakashan.com

Ym

VwH$m_ _m{gH$ ho B§{O{ZA[a¨J dH©$em°ner g§~§{YV H$m_ H$aUmè`m gdmªgmR>r Amho. _mbH$mnmgyZ Vo H$_©Mmè`m§n`ªV - àË`oH$mbm `mVyZ H$mhr Zm H$mhr dmMÊ`mgmaIo {_imdo Agm Am_Mm à`ËZ amhrb. `mgmR>r AmOÀ`m {nT>rVyZ ñdV…À`m AZw^dmda AmYm[aV boI {_imdoV Agm Am_Mm à`ËZ amhrb. AmO _hmamï´>mV hOmam|À`m g§»`oZo B§{O{ZA[a¨J dH©$em°ßg AmhoV. `mVrb AZoH$ {R>H$mUr Zì`m H$ënZm bT>dë`m OmV AgVmV. Zdr V§Ìo Zì`mM VèhoZo dmnabr OmV AgVmV. Amho Ë`m `§Ìgm_wJ«rVyZ A{YH$ Mm§Jbo CËnmXZ {_idÊ`mMr YS>nS> gJirH$So>M AgVo. Aem H$ënZm, Aer V§Ìo bmoH$m§Zm gm§Jmdrer dmQ>br Va YmVwH$m_Mo ì`mgnrR> CnbãY Amho. dH©$em°n_Yo H$m_ H$aVmZm H$mhr {deof CËnmXZV§Ìo dmnabr, H$mhr H$ënZm dmnê$Z CËnmXZIM© H$_r Ho$bm, H$mhr {Z`moOZ H$ê$Z Amho Ë`m gm_wJ«rVyZ OmñV CËnmXZ KoVbo. Aem VèhoMm BVam§Zm gm§JÊ`mgmR>r Vw_À`mOdi H$mhr AZw^d Agob, Va Vmo bmoH$m§n`ªV nmohmoMdm`bm Amåhmbm AmdSo>b.

boImg§~§YmV H$mhr gyMZm boImMo ñdê$n nmR>çnwñVH$mVrb boImgmaIo Zgmdo, Va Vo àË`j AZw^dmda AmYm[aV, dmMH$m§er g§dmX gmYUmao Agmdo. boIm~amo~a ñnï>VogmR>r {MÌo Am{U \$moQ>mo Agë`mg CÎm_. nydu à{gÜX Pmbobr {MÌo Am{U \$moQ>mo dmnaVm `oUma ZmhrV. boIZ {df`mbm Yê$Z Agmdo. Ab§H$m[aH$ \$mnQ>ngmam, ì`{º$JV ñVw{Vgw_Zo Q>mimdr. boImV MwH$m amhÿ Z`oV `mgmR>r Am{U boI 'YmVwH$m_'À`m boIZYmoaUmer gwg§JV Agmdm `m Ñï>rH$moZmVyZ, N>mnÊ`mgmR>r Amboë`m àË`oH$ boImda 'YmVwH$m_' g§nmXH$s` g§ñH$ma H$aob. H$mhr _moR>o ~Xb H$amdo bmJbo Va _yi boIH$mMr nadmZJr Adí` KoVbr OmB©b. nmR>dbobm boI ho Img 'YmVwH$m_'gmR>r Ho$bobo boIZ Agmdo Am{U Vo nydu Hw$R>ohr àH$m{eV Pmbobo Zgmdo. YmVwH$m_ _m{gH$mV {bImU H$aÊ`mgmR>r Amåhr boIH$m§À`m emoYmV AmhmoV. Amnë`m boIZ{df`mMr H$ënZm XoUmao nÌ/ B©-_ob {bhÿZ Am_À`mer g§nH©$ gmYm. Ë`mVyZ Mm§Jë`m boImMr ~rOo {Xgbr Va Am_Mm g§nmXH$ dJ© Amnë`mer Oê$a nÌ ì`dhma H$aob. ñdrH¥$V boIZmgmR>r `Wm`mo½` _mZYZhr {Xbo OmB©b.

dJ©UrXmam§Zm AmdmhZ A{^`m§{ÌH$s CËnmXZ{df`H$ "YmVwH$m_' _m{gH$mMm hm {Vgam A§H$ Amnë`mbm XoVmZm Amåhmbm A{Ve` AmZ§X hmoV Amho. `m ZdrZ _m{gH$mÀ`m ñdê$nmMr Am{U Ë`mVrb Ame`mMr nwaoer H$ënZm Amnë`mbm `m d AmYrÀ`m A§H$mÛmao {_imbr Agob. AgoM XO}Xma Am{U Cn`wº$ _m{hVr Agbobo A§H$ Amnë`mn`ªV Xa_hm nmoM{dÊ`mgmR>r Amåhr

H${Q>~Õ AmhmoV.AmnU Am_Mo dJ©UrXma hmoD$Z `m A{^Zd CnH«$_mÀ`m `emV gh^mJr ìhmdo, Aer Am_Mr AmnUmbm Z_« {dZ§Vr Amho. "YmVwH$m_'Mr dm{f©H$ dJ©Ur \$º$ é. 1000/Amho. Amnbr dJ©Ur AmnU MoH$/S>r S>rÛmao Amåhmbm nmR>dy eH$Vm. H¥$n`m MoH$ "CÚ_ àH$meZ àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>' `m ZmdmZo {bhmdm.

AmnU Am_À`m ImË`mV NEFT Ûmaohr dJ©Ur ^ê$ eH$Vm. Ë`mMo Vnerb nwT>rbà_mUo

­ ccount name : A Udyam Prakashan Pvt. Ltd. Bank Of Baroda, Karvenagar Branch, Pune. Current ­A/c no. : 38610200000098 IFSC code B­ARB0K­ARVEN (Fifth character is zero)


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

75


76

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

थ्री-इन-वन मशिन परीसरीडरी/सरीबरीएन टू लसचे ग्राईंडडं ग + इनसट्ट पॉकेट ग्राईंडडं ग + कराबरा्टइड टू लस

सपेिल पप्टज मशिन

डरीप होल डरिशलंग मशिन

फलेक्झिबल एसएमपरी (फले्स कसरीज मशिन)

वहडट्ट कल टशनिंग लेथ

सरीएनसरी टू ल आकि कटर ग्राईंडर

डि्श्चर आकि टू शलंग


YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

77


78

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

ADVERTISERS A

PRAGATI AUTOMATION PVT. LTD ............................................. 35

ABHIJAT EQUIPMENTS PVT.LTD ���������������������������������������������� 34

PRAGATI AUTOMATION PVT. LTD ............................................. 79

ACCUSHARP CUTTING TOOLS PVT. LTD . ............................... 64

S

ACE DESIGNERS LTD ................................................................ 4&5

S & T GROUP ............................................................................. 02

ACE MANUFACTURING SYSTEMS LTD .................................... 77

S. BANJAN & CO. INDIA PVT. LTD ............................................. 65

ACE MICROMATIC GROUP ........................................................ 03

SEALANT ENTERPRISES . ......................................................... 62

ACE TECHNOLOGIES ................................................................ 58

SLIMLINE HYDROTEK ................................................................ 75

ADEPT PROSIGN PVT. LTD . ...................................................... 69

SPAG GAUGES & INSTRUMENTS ............................................. 69

AQUA CLEAN SYSTEMS PVT. LTD ............................................ 33

SPARKONIX INDIA PVT. LTD ...................................................... 32

ASKAR MICRONS PVT. LTD. ����������������������������������������������������� 40

SPHOORTI MACHINE TOOLS PVT.LTD ..................................... 27

B

T

BAKER GAUGES INDIA PVT. LTD............................................... 53

TECHNOVISION AUTO COMPONENTS PVT.LTD ..................... 57

BFW-BHARAT FRITZ WERNER LTD........................................... 07

TECH-TOOLS .............................................................................. 09

D

TRIOLOGICS SURFACE COATINGS PVT. LTD. ..............................49

DMG MORI . ................................................................................. 80

TWIN ENGINEERS PVT. LTD....................................................... 65

DSN INTEGRATE ........................................................................ 67

U

DURACARB ................................................................................. 21

E EEATAMAX ENERGY SOLUTIONS PVT. LTD ............................ 26

UCAM PVT.LTD . .......................................................................... 45

V VIEW MY RECORDS ................................................................... 41

F FABEX ENGINEERS . .................................................................. 71 FENWICK AND RAVI ................................................................... 44

G GLOBE- TECH MEDIA SOLUTIONS ........................................... 12

H HYDRO POWER EQUIPMENTS ................................................. 59 HY-POWER CLAMPS PVT.LTD ................................................... 34

K KENNAMETAL INDIA LTD. .......................................................... 76

L LMW- LAKSHMI MACHINE WORKS LTD ................................... 13

M MAKINO INDIA PVT.LTD . ............................................................ 19 MANAS ENGINEERING CORPORATION ................................... 62 MGM ENGINEERING CORPORATION ...................................... 56

N NORD DRIVE SYSTEMS PVT. LTD ............................................ 20

P PARISHUDH MACHINE PVT. LTD . ............................................ 06

Appeal For Advertisements We wish to take our magazine to maximum possible readers. We are going to print 15,000 copies each of the initial 3 issues of the magazine and send them free of cost to the addresses collected through surveys by us. We request you to help us by giving advertisements to the magazine. Your advt. will reach to a minimum of 15,000 target customers and you will have the satisfaction of supporting a good cause. Contact : Udyam Prakashan Mobile No. : 9130009576

7755944598

Email : marketing@udyamprakashan.com


79

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

आडव्या आिण उभ्या म�श�नंग स�टरसाठ�

हत्यार बदल उपकरणे (ऑटोमॅ�टक टू ल च�जर) हत्यार बदल उपकरणे (ATC) बनवणार� ‘�ग�त’ ह� भारतातील एकमेव कंपनी आहे . या कंपनीचे एट�सीचे 70 ट�े उत्पादन जगभरात �नयार्त होते. जमर्नी, इटल�, स्पेन, िस्वत्झल� ड, िसंगापूर, चीन अशा �व�वध दे शात �ग�त एट�सी �नयार्त होतात.

001

’हत्यार बदल उपकरण‘, ’टू ल टरेट’ आिण ’च�कंग िस�लंडर’ ह� �ग�तची तीन �मुख उत्पादने आहे त.

#19 & 20, (Plot No. 467 - 469), IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA. Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com


80

YmVwH$m_ … Am°JñQ> 2017

RNI No. : MAHMAR/2017/72361

NLX 2500 | 700

»NLX SERIES

Universal turning to the highest level

IDEAL

Up to

FOR HEAVY-DUTY MACHINING

ø 80 mm

Bar machining

Chuck components

BMT®-Revolver

rated at 10,000 min–1

up to ø 460 mm

by DMG MORI

Exclusive technology cycles

gearSKIVING A high productive machining process: Up to 8 times faster than grear shaping!

More about Universal lathes dmgmori.com

Dhatukam ank 3 hatyare august 2017  
Dhatukam ank 3 hatyare august 2017  
Advertisement