Page 1

nwUo, df© 1 & A§H$ 12 & ‘o 2018 & nmZo 80 & én`o 100/- www.udyamprakashan.com

14

{H$’$m`Vera `§ÌUmgmR>r Q>Z©{‘b g|Q>a

38

gr. EZ. gr. à{H«$`m gwYmaUm ZdrZ V§Ì

boPa ñne©a{hV ‘mnZ àUmbr

44

CËnmXH$Vm dmT>{dUmao '{à‘mo àmo~'

46 V§ÌkmZ

3D qàqQ>J

‘o 2018

1

YmVwH$m_ … ‘o 2018


2

YmVwH$m_ … ‘o 2018


YmVwH$m_ … ‘o 2018

3


4

YmVwH$m_ … ‘o 2018


YmVwH$m_ … ‘o 2018

5


6

YmVwH$m_ … ‘o 2018

g§nmXH$s` "YmVwH$m‘' ‘m{gH$mMm hm 12 dm A§H$ Amnë`mn`ªV AmUVmZm Amåhmbm A{Ve` AmZ§X hmoV Amho. OyZ 2017 nmgyZ gwê$ Pmboë`m `m CnH«$‘mbm EH$ df© nyU© hmoV Amho. `wamon, MrZ, OnmZ `m àJV Xoem§~amo~aM V¡dmZ, Wm`b§S>, H$mo[a`mgmaIoo Xoehr A{^`m§{ÌH$s `§Ìo Am{U CËnmXZm§‘Ü`oo ^maVmÀ`m ~aoM nwT>o Agbobo AmT>iVmV. `mMo ‘hÎdmMo H$maU åhUOo, `m Xoem§V A{^`m§{ÌH$sMo {ejU Am{U nwT>rb ‘m{hVrMo AmXmZàXmZhr Ë`m§À`m ‘mV¥^mfoVyZ hmoV AgVo. ^maVmV ‘mÌ ho gd© ~hþVoH$doim B§J«OrVyZ hmoV Amho. `m ^mfodarb H$‘r à^wËdm‘wio H$maImÝ`mV H$m‘ H$aUmao V§Ìk, A{^`§Vo, H$m‘Jma Ë`m§À`m joÌmV hmoV Agboë`m ~Xbm§~Ôb AZ{^k amhVmV Am{U ñdV:À`m VgoM, Amgnmg H$m‘ H$aUmè`m ghH$mè`m§À`m AZw^dmVyZ JmR>rer ~m§Yboë`m kmZmÀ`m ‘XVrZo Amnbo H$m‘ nyU© H$aVmV. AmO A{^`m§{ÌH$s CËnmXZ joÌmV Agbobr AmìhmZo nobÊ`mgmR>r VodT>oM nwaogo ZgVo, ho OmUyZM 'CÚ‘ àH$meZ' g§ñWoZo 'YmVwH$m‘ - `§Ì Am{U V§Ì' ho ‘m{gH$ gwê$ Ho$bo. A{^`m§{ÌH$sgmaIm g§nyU© Vm§{ÌH$ {df`, Omo AmOn`ªV ’$º$ B§J«Or ^mfoVyZM {eH${dbm Jobm Amho Am{U H$maImÝ`mMr g§dmX ^mfm åhUyZhr B§J«OrM àM{bV Amho, Aem {df`mda g§nyU© Vm§{ÌH$ ‘m{hVr XoUmao ‘m{gH$ gwê$ H$aUo ho AmìhmZmË‘H$ hmoVo. H$maU, `m {df`mda H$moU {b{hUma, Vo H$moU dmMUma, bmoH$m§n`ªV hr ‘m{hVr H$er nmohmoMUma, `mg§X^m©Vrb {df` H$go {‘iUma Ago Ag§»` àý Am‘À`mg‘moa hmoVo. Ë`mda ‘mV H$aV Am‘Mm àdmg gwê$ Pmbm Am{U AZoH$ g‘{dMmar bmoH$ ~amo~a `oV Jobo. àým§Zm H$mhr à‘mUmV H$m hmoB©Zm CÎmao {‘iV Jobr Am{U AmO gw‘mao 16,000 H$maImÝ`m§‘Ü`o 'YmVwH$m‘' ‘m{gH$ nmohmoMV Amho. `m 12 A§H$mÀ`m àdmgmV dmMH$m§Mm gH«$s` gh^mJ dmT>V Amho. dmMH$ ‘m{gH$m~Ôb g‘mYmZ ì`º$ H$arV AmhoV, Ë`m§À`mH$Sy>Z H$mhr gyMZmXoIrb {‘iV AmhoV, ‘m{gH$mV AmUIr H$m` gwYmaUm nm{hOoV Ë`m~Ôb Vo g§dmX gmYV AmhoV, boIZm‘Ü`ohr Ë`m§Mm gh^mJ dmT>m`bm gwédmV Pmbr Amho. `mVyZ Amåhmbm {Z{üVM àoaUm {‘iV Amho. bKw ‘Ü`‘ CÚmoJmVrb H$maImÝ`mV H$m‘ H$aUmam A{^`§Vm, V§Ìk, ì`dñWmnH$, ‘mbH$ hm dmMH$ S>moù`mg‘moa R>odyZ gwê$ Ho$boë`m `m ‘m{gH$mV `§Ì A{^`m§{ÌH$sg§~§{YV {df` hmVmibo OmVrb Ago R>abo. boI V`ma H$aVmZm dmMH$mbm Ë`mÀ`m H$m‘mV Cn`moJr nS>Vrb Ago ‘wÔo Agbo nm{hOoV `m~m~V AmJ«hr amhmdo Agohr R>a{dbo. n{hë`m dfu `§Ì A{^`m§{ÌH$s‘Yrbhr '`§ÌU' (‘{eqZJ) {df`mbmM Amåhr H|$ÐñWmZr ¿`m`Mo R>adyZ {df`m§Mr AmIUr H$arV Jobmo. n{hbo 7 A§H$ V`ma H$aVmZm, àË`oH$ ‘{hÝ`mV EH$m {df`mbm '{deof' {df` åhUyZ àmYmÝ` {Xbo. Ë`m‘Ü`o ñd`§MbZ, ‘moO‘mnZ CnH$aUo, YmVy H$V©Z hË`mao, H$m`©dñVy nH$S>gmYZo, gr.EZ.gr. boW, `§Ì CngmYZo, ‘{eqZJ g|Q>a `m {df`m§darb boI g‘m{dï> Ho$bo. OmZodmar 2018 nmgyZ, ‘m{gH$mV WmoS>o ~Xb H$aV àË`oH$ A§H$mV Amåhr `m {d{dY {df`m§darb boI EH${ÌVnUo à{gÕ H$aV AmhmoV. Ë`mM~amo~a {’$Šüa, H$maImÝ`mVrb gwYmaUm, Aën IMm©Vrb ñd`§MbZ, Qy>qbJ‘Yrb H$ënH$ gwYmaUm, ‘|Q>oZÝg, gr.EZ.gr. àmoJ«°q‘J Aem H$mhr JaOoÀ`m {df`mdarb boI‘mbm à{gÕ H$arV AmhmoV. Amåhr "H$maImÝ`mVrb gwYmaUm' `m {df`mda EH$ ñnYm©hr Am`mo{OV Ho$br, VgoM nwUo, ZJa, BMbH$a§Or BË`mXr Aem 6 Am¡Úmo{JH$ {d^mJmV dmMH$ ‘oimdo Am{U MMm©, n[ag§dmX Am`mo{OV H$ê$Z ‘m{gH$mV à{gÕ hmoUmam ‘OHy$a Am{U dmMH$m§À`m Anojm `mVrb A§Va H$‘r H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. ‘{eqZJ {df`mVrb ZdrZ V§ÌkmZm{df`r ‘m{hVr XoV AgVmZm Ë`mgmo~VM àM{bV nÕVr A{YH$ n[aUm‘H$maH$ H$em H$aVm `oVrb `m~Ôb Amnë`mbm 'YmVwH$m‘'‘Ü`o dmMm`bm {‘iV Amho Am{U {‘iV amhrb. nwT>rb dfm©V `m {df`m§~amo~aM BVahr {df` Amnë`mnwT>o AmUÊ`mMm Am‘Mm à`ËZ amhrb. nU hm àdmg A{YH$ g‘¥Õ hmoÊ`mgmR>r Amnë`m g{H«$` gh^mJmMr JaO Amho. Amåhr Xa A§H$mV AmnUmg boIZ, dJ©Ur VgoM Om{hamVr XoD$Z `m CnH«$‘mV gh^mJr hmoÊ`mMo AmdmhZ H$arV AgVmo. Ë`mbm {‘iUmam dmT>Vm à{VgmX CËgmhdY©H$ AmhoM, Vmo A{YH$ à‘mUmV {‘iob hr Anojm Am{U ImÌr! - XrnH$ XodYa


YmVwH$m_ … ‘o 2018

7


8

YmVwH$m_ … ‘o 2018

"S>m` A±S> ‘moëS> B§{S>`m B§Q>aZ°eZb' àXe©Zmbm CËñ’w$V© à{VgmX ‘w§~B© - 'Qy>b A±S> JoO ‘°Ý`w’° ŠMaa Agmo{gEeZ Am°’$ B§{S>`m' (TAGMA) Zo Am`mo{OV Ho$boë`m 11 ì`m Û¡dm{f©H$ S>m` A±S> ‘moëS> B§{S>`m B§Q>aZ°eZb àXe©Zmbm ^aKmog à{VgmX {‘imbm. JmoaoJmd `oWo 11 Vo 14 E{àbXaå`mZ ho àXe©Z gwê$ hmoVo. `m àXe©ZmV Odinmg 19 Xoem§‘Yrb 300 CÚmoOH$m§Zr gh^mJ KoV S>m` Am{U ‘moëS> CËnmXZo, godm VgoM S>m` Am{U ‘moëS> CÚmoJmgmR>r Amdí`H$ AgUmè`m Cnm``moOZm§~Ôb MMm© Ho$br. ^maVr` Qy>qbJ B§S>ñQ´rbm A{YH$ ~iH$Q>r XoÊ`mgmR>r TAGMA Zo 40 CÚmoJ VÁkm§Zm EH$Ì AmUV 'TAGMA grB©Q>r nmQ>©Za ‘rQ>' Mo XoIrb Am`moOZ Ho$bo hmoVo. àXe©ZmV ^maVmVrb ao{Zem° ‘oQ´m°bm°Or {gpñQ>‘ àm. {b., ~r.E’$.S>ãby,

Eg ‘°Ý`w’° ŠM[a¨J {gpñQ>‘, A°boŠg ‘{eZ Qy>ëg àm.{b., S>r.E‘.Or ‘moar B§{S>`m àm.{b., `mgma»`m 300 H§$nÝ`m§Mm g‘mdoe hmoVm. àXe©ZmXaå`mZ, A°{S>Q>rìh ‘°Ý`w’° ŠM[a¨J, 3D qàqQ>J, gr.EZ.gr., {‘qbJ ‘{eqZJ g|Q>a, S>m` A±S> ‘moëS>

nm°{bqeJ, S>m`ñnm°qQ>J ‘{eZ, hrQ> Q´rQ>‘|Q>, ‘oQ´m°bm°Or, H$mpñQ>§J ‘{eZ `m joÌmVrb AË`mYw{ZH$ CnH$aUo Am{U `§Ìo àX{e©V H$aÊ`mV Ambr hmoVr. àXe©Zmg gw‘mao 31, 256 CÚmoOH$m§Zr ^oQ> {Xbr.

‘m{hVr ‘mV¥^mfoVyZ àH$m{eV H$aUo hr g§H$ënZmM A{Ve` Mm§Jbr Amho. dmMH$m§Zm Vm§{ÌH$ {df`mdaMo {d{dY boI ‘amR>r ^mfoV CnbãY Pmë`mZo Vo Cn`wº$ R>aV AmhoV. gr.EZ.gr. àmoJ«°q‘J {df`mdarb boI A{Ve` ‘m{hVrnyU© AmhoV, ‘mÌ Ë`m‘Ü`o àmoJ«°q‘JMr AmXe© nÕVr, àmoJ«°‘Mm XOm© (¹$m{bQ>r Am°’$ àmoJ«°‘), àmoJ«°‘gmR>r Amdí`H$ AgUmao S>m°Š`w‘|Q>oeZ, Qy>b nmW Am{U H$Q>a nmW `m§Mr Vnerbdma ‘m{hVr, gr.EZ.gr.er g§~§{YV BbopŠQ´H$b, BboŠQ´m°{ZH$, g§JUH$, hm`S´m°{bH$ `m{df`mdarb boI ‘m{gH$mV g‘m{dï> Ho$ë`mg Vo AmUIr ’$m`Xoera R>aVrb Ago dmQ>Vo. VgoM gr.EZ.gr.{edm` YmVwH$m‘ {df`mer g§~§{YV AgUmao {df` Ogo H$s, ’$mD$§S´ r~Ôb ‘m{hVr, ‘Q>o[a`bMr {ZdS>, ‘Q>o[a`bMo {d{dY àH$ma, H$ÀÀ`m ‘mbm‘Yrb {‘l YmVy (A°bm°B©O) KQ>H$m§Mm `§ÌUmda hmoUmam n[aUm‘, ‘Q>o[a`bÀ`m JwUdÎmoZwgma Qy>qbJMr {ZdS>, ‘moO‘mnZ gmYZm§Mo ‘hÎd Am{U VnmgUr nÕVr `m~m~V ‘m{hVr Úmdr. eŠ` Agë`mg, {d{dY H§$nÝ`m§‘Yrb ‘{eqZJ nÕVrV Amboë`m AS>MUr {d{dY

H§$nÝ`m§‘YyZ ‘mJdyZ VÁkm§Ûmao Ë`mda CÎmao XoÊ`mMm à`ËZ H$amdm. `m AS>MUr Am{U Ë`mda VÁkm§Zr Ho$bobo ‘mJ©Xe©Z, Ë`mVyZ CËnmXH$Vm H$er dmT>br `m~m~V Amnë`m ‘m{gH$mVyZ à{gÕr Úmdr. (CXmhaUmW©, {S>g|~a 2017 A§H$mVrb XÎmm Kmob~m `m§Mm boI) `m‘wio Am¡Úmo{JH$ joÌ Am{U ‘m{gH$ `m§À`m‘Ü`o ghg§~§Y dmT>Ê`mg ‘XV hmoB©b Ago dmQ>Vo. Ama. S>r. OmYd, ào{g‘°Šg ‘°H$ Qy>b B§S>ñQ´rO, gm§Jbr.

dmMH$m§À`m à{V{H«$`m "YmVwH$m‘' ‘m{gH$mMr g§H$ënZm A{Ve` N>mZ AgyZ, gr.EZ.gr. joÌmVrb A{^`§Vo Am{U H$m‘Jmam§gmR>r Vo {Z{üVnUo Cn`wº$ R>aUmao Amho. ‘m{gH$mVrb àmoJ«°q‘J {df`mdaMo boI ho àË`j H$m‘mV Cn`wº$ R>aUmao AmhoV. ~è`mM gr.EZ.gr. dH©$em°n‘Ü`o àmoJ«°q‘JÀ`m ñQ>±S>S>© nÕVrÀ`m kmZmMm A^md Agë`mMo gÜ`mMo {MÌ Amho. Ë`m‘wio `m {df`mMo S>m°Š`w‘|Q>oeZ, Amdí`H$ AgUmao Vºo$ `mg§X^m©V AmUIr ImobmV OmD$Z ‘m{hVr {Xë`mg Ë`mMm {Z{üVnUo ’$m`Xm hmoB©b. VgoM gr.EZ.gr. joÌmer g§~§{YV ‘{eZ {S>PmB©Z, gr.EZ.gr.‘Yrb BbopŠQ´H$ aMZm, nm°da BboŠQ´m°{ZH$, g§JUH$, nr.Eb.gr. Qy>qbJ Am{U {’$Šüa `m {df`mg§X^m©V ‘m{hVr {Xë`mg Ë`mMm Amåhm dmMH$m§Zm {Z{üV ’$m`Xm hmoB©b. hm ñVwË` CnH«$‘ dmMH$m§Zm ’$m`Xoera R>aUmam AgyZ, `mgmR>r ‘mÂ`m "CÚ‘' n[admambm ew^oÀN>m ! S>m°. ‘mohZ dm`. {Iao, {‘aO ‘r Amnë`m "YmVwH$m‘' ‘m{gH$mMm {Z`{‘V dmMH$ Amho. Vm§{ÌH$ {df`mMr

"YmVwH$m‘' ‘m{gH$mMr g§H$ënZm IynM Mm§Jbr Amho. Ia§Va Aer Vm§{ÌH$ ‘m{hVr ‘amR>rVyZ XoUmè`m ‘m{gH$mMr AmO {ZVm§V JaO Amho. Ë`mMm ’$m`Xm `m joÌmVrb ì`mdgm{`H$m§Zm Z¸$sM hmoUma Amho. EHy$UM ‘m{gH$mMm XOm© CÎm‘ Amho. gr.EZ.gr. àmoJ«°q‘Jdarb boI àË`j H$m‘mV Iyn Cn`moJr R>aV AmhoV. Ë`m~amo~aM ‘{eZMr XoI^mb Am{U {ZdS> `m§~Ôb ‘mJ©Xe©Z Ho$ë`mg ’$m`Xoera R>aob. aKwZmW nmQ>rb, {à{gOZ {gpñQ>åg, gm§Jbr.


9

YmVwH$m_ … ‘o 2018

A technological milestone has been achieved: BALIQTM – the new coating generation by Oerlikon Balzers. It features S3p®-based wear resistant solutions with revolutionary properties that provide access to a unique spectrum of applications and are tailored precisely to your needs.

www.oerlikon.com/balzers/baliq

BALIQ: Tailored to your requirements! Pune: EL 22, J Block, MIDC Bhosari, Pune 411 026, Maharashtra;

+91 20 3061 6000

Please share below code when you call us,

OBDHA05

+91 20 3061 6033


10

YmVwH$m_ … ‘o 2018

YmVwH$m_ … ‘o 2018

nwUo, df© 1 & A§H$ 12 & ‘o 2018 & nmZo

om

prakashan.c 80 & én`o 100/- www.udyam

boPa {H$’$m`Vera 44 dmT>'{à‘mo{dUmaoàmo~' a{hV 38 ñne© r 14 `§Q>ÌZUmgmR> ‘mnZ àUmbr ©{‘b g|Q>a CËnmXH$Vm

46 V§ÌkmZ

3D qàqQ>J

‘o 2018

1

YmVwH$m_ … ‘o 2018

gr. EZ. gr. 14

20

gr. EZ. gr. à{H«$`m gwYmaUm ZdrZ V§Ì

{H$’$m`Vera `§ÌUmgmR>r Q>Z©{‘b g|Q>a MoVZ ndma ho{bH$b ~«moqMJ Eg.nr.E‘. {ddoH$ {nQ>Ho$

à{H«$`m gwYmaUm 24

hmS>© ñQ>rb‘Yrb ñbm°Q>Mo `§ÌU a{d ZmB©H$ 28 W«oqS>JgmR>r Qy>qbJ {Jare Xod 32 n¥ð>r` {’${Ze amOoe åhmamoiH$a

ZdrZ V§Ì nwUo, df© 1 & A§H$ 12 & ‘o 2018 Ama EZ Am` H«$‘m§H$ : MAHMAR/2017/72361 ‘w»` g§nmXH$ : AemoH {dœZmW gmRo g§nmXH$ : XrnH XodYa ghmæ`H$ g§nmXH$ : gB© dm~io, {à`m§H$m JwbXJS> g§nmXH$ ‘§S>i : g§Ord bmS>,A{Zb AÌo, Aå~a Omoer, A{OV Xoenm§S>o,XÎmm Kmob~m Vm§{ÌH$ ghmæ`: {dZrV gmR>o _wÐH : à{Vê$n _wÐU H$bmg§nmXZ : à^mH$a ^mogbo ‘m§S>Ur : {demb OmYd `§Ì {MÌo : gmJa XodJm§dH$a, gwaO OmYd àH$me{MÌo : gVre nmH$UrH$a, ‘mohZ amZS>o, gwYra gwH$mio, ehmOr ndma ‘w{ÐV emoYZ : gw^mf ’$S>Ho$ {dnUZ à~§YH$ : g§Vmof {‘QH$ar H$m`m©b`rZ ghmæ` : O`lr _w§Jr, {Xnmbr n§{S>V g§nH©$ … CÚ_ àH$meZ AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052. g§nH©$ : 7755944598 B© - _ob :

office@udyamprakashan.com

Om{hamVrgmR>r g§nH©$ … 9130009576

"YmVwH$m_', ho _m{gH$ _mbH$ CÚ_ àH$meZ àm.{b. `m§MogmR>r _wÐH$ d àH$meH$ ^maV Zaqgh Omoer `m§Zr à{Vê$n _wÐU, ßbm°Q> Z§. 12, boZ Z§. 5, am_Q>oH$S>r B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, hS>nga, nwUo411028 `oWo N>mnyZ, CÚ_ àH$meZ, AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052 `oWo à{gÕ Ho$bo. ‘w»` g§nmXH$ : AemoH$ {dœZmW gmR>o.

38

boPa-ñne©a{hV ‘mnZ àUmbr JUnVr H$m§~io 44 CËnmXH$Vm dmT>{dUmao '{à‘mo àmo~' lrnmX em¡Mo 46 3D qàqQ>J V§ÌkmZ XÎmm Kmob~m

boI‘mbm 50

‘{eZMr XwéñVr A{Zb. A. Jwáo 52 {O½O Am{U {’$Šüg© A{OV Xoenm§So> 56 {deof `§ÌUmgmR>rMo àmoJ«°q‘J H$m{eZmW nQ>ZeoÅ>r 60 Qy>qbJ‘Yrb gwYmaUm {dO|Ð nwamo{hV 62 _{eZ _|Q>oZÝg Zmam`U ‘yVu 64 gr. EZ. gr. àmoJ«°q‘J gVre Omoer 66 A{^`m§{ÌH$s S´>m°BªJ `wŠË`m - 4 A{_V Kmobo 68 h°ZmoìhaÀ`m pIS>H$sVyZ

H$maImZm gwYmaUm 70

72

{S>Pob B§{OZ à{ejU g{MZ H$mobJmdH$a S>m`‘§S> ìhrb Am{U ñbm°qQ>J gwYmaUm gwXe©Z JmoëX>ma

A§H$mV à{gÕ Pmboë`m boIm§er g§nmXH$ d àH$meH$ gh_V AgVrbM Ago Zmhr. A§H$mV à{gÕ Pmboë`m Om{hamVr d àm`mo{OV _OHy$a hm Om{hamVXmam§Zr {Xë`mà_mUoM à{gÕ Ho$bm OmVmo. dmMH$m§Zr Om{hamVr_Yrb _m{hVrMr gË`Vm nS>VmiyZM g§~§{YV Om{hamVXmam§~amo~a ì`dhma H$amdoV. Ë`m~m~V CÚ_ àH$meZ H$moUË`mhr àH$maMr h_r KoV Zmhr, `mMr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr. àH$meH$mÀ`m boIr AZw_Vr{edm` g§nyU© AWdm A§eV… nwZ…àH$meZmg nyU©V… ~§Xr Amho. gdm©{YH$ma gwa{jV.


11

YmVwH$m_ … ‘o 2018

doMH$

boIH$ n[aM` {H$’$m`Vera `§ÌUmgmR>r Q>Z©{‘b g|Q>a

14

32

38

Ø1.325

64

S>r.E‘.Or. ‘moarMo AË`mYw{ZH$ 5 Ajr` Q>Z©{‘b g|Q>a dmnê$Z pŠbï> VgoM gm‘mÝ` `§Ì^mJm§Mo `§ÌU H$aVmZm {‘iUmao ’$m`Xo `m boImVyZ Amnë`mg‘moa `oVrb

`m§{ÌH$s A{^`§Vo Agboë`m MoVZ ndma `m§Zm A{^`m§{ÌH$s joÌmVrb Odinmg 17 dfm©Mm AZw^d Amho. Ë`m§Mr 'Q>oŠZmoŠ`w~' H§$nZr Am°B©b Am{U J°g, VgoM OZab B§{O{ZA[a¨JgmR>r H$m‘ H$aVo Va, '{gÕr Q>oŠZmoPoZ' H§$nZr Am°Q>mo‘mo{Q>ìh B§S>ñQ´rgmR>r H$m‘ H$aVo.

n¥ð>r` {’${Ze

amOoe åhmamoiH$a

`§ÌU à{H«$`oVyZ Ano{jV Agbobm CÎm‘ n¥ð>r` {’${Ze H$moUH$moUË`m n°am‘rQ>ada Adb§~yZ AgVmo Am{U Ë`mda à^md nmS>Umè`m KQ>H$m§Zm H$go {Z`§{ÌV H$amdo, `m~ÔbMr ‘m{hVr `m boImV AmnU nmhUma AmhmoV.

amOoe åhmamoiH$a `m§{ÌH$s A{^`§Vo AgyZ, Vo 'lr{Zdmg B§{O{ZA[a¨J Am°Q>mo H§$nmoZ§Q g² àm. {b.'Mo g§MmbH$ AmhoV. hr H§$nZr Q´>°ŠQ>aMo H§$nmoZ§Q Am{U Am°Q>mo_mo{Q>ìh CÚmoJm§Zm Am`Z© H$mpñQ>§J Am{U {à{gOZ _{eqZJ~m~V godm XoVo.

boPa-ñne©a{hV ‘mnZ àUmbr

JUnVr H$m§~io

pŠbï> H$m`©dñVy§‘Ü`o nma§n[aH$ nÕVrZo A§Vao qH$dm n[a‘mUm§Mo ‘mnZ H$aUo A{Ve` {O{H$arMo AgVo. Aem ‘moO‘mnZmgmR>r boPada AmYm[aV Img ‘mnZ V§Ì nÕV {dH${gV Ho$br Jobr Amho. `m{df`rMm hm boI!

JUnVr H$m§~io `m§Zr Am`Am`Q>r MoÞB© `oWyZ EAamoñnog A{^`m§{ÌH$s‘Ü`o MS Ho$bo Amho. `m§{ÌH$s A{^`§Vo Agbobo H$m§~io 'OmoñQ>g² B§{O{ZA[a¨J' `m H§$nZrV Z°Zmo Q>oŠZm°bm°Or A±S> A°Z°{b{Q>H$b {gpñQ>åg `m {d^mJmV H$m‘ H$aVmV.

{O½O Am{U {’$Šüg©

A{OV Xoenm§So>

gr. EZ. gr. àmoJ«°q‘J

gVre Omoer

'{O½O Am{U {’$Šüg©' `m boI‘mboVyZ AmVmn`ªV AmnU {O½O Am{U {’$Šüg©Mo ’$m`Xo, JaO, VgoM Šb°ån Am{U bmoHo$Q>a `m{df`r ‘m{hVr KoVbr. `m boImV Amnë`mbm Q>{ZªJ {’$ŠüagmR>r H$m` I~aXmar ¿`mdr `m{df`r OmUyZ KoVm `oB©b.

52

MoVZ ndma

gr.EZ.gr àmoJ«°q‘J‘Ü`o `mnydu AmnU àmoJ«°q‘JMr nyd© V`mar, W«oS> MoqOJ gm`H$b G76 / 78, ‘{eZ {Pamo [aQ>Z© `m{df`r ‘m{hVr KoVbr. `m boImV Q>ona W«oS>{df`r ‘m{hVr Amho. VgoM ’$mZwH$ Am{U {g‘oÝg àmoJ«°‘ H$moS>Mr `mXr dmMmd`mg {‘iob.

A{OV Xoenm§S>o `m§Zm {O½O Am{U {’$Šüg©‘Yrb Odinmg 36 dfmªMm AZw^d Amho. Ë`m§Zr {H$bm}ñH$a, J«rìhO² bmoå~m{S>©Zr {b., Q>mQ>m ‘moQ>g© Aem {d{dY H§$nÝ`m§V H$m‘ Ho$bo Amho. A{^`m§{ÌH$s ‘hm{dÚmb`m§‘Ü`o A{VWr àmÜ`mnH$ AmhoV.

gVre Omoer gr.EZ.gr. ‘{eqZJ‘Yrb VÁk AgyZ Vo g„mJma åhUyZ H$m‘ H$aVmV. {d{dY ‘hm{dÚmb`mV AÜ`mnZmMo H$m‘ H$aV AgVmZmM Ë`m§Mo gr.EZ.gr. boWdarb nwñVH$hr à{gÕ Pmbo Amho. Ë`m§Zr g§JUH${df`r ‘amR>r, B§J«Or ^mfoV nwñVHo$ {b{hbr AmhoV.


12

YmVwH$m_ … ‘o 2018


YmVwH$m_ … ‘o 2018

13


14

YmVwH$m_ … ‘o 2018

gr. EZ. gr.

MoVZ ndma

g§MmbH$, Q>oŠZmoŠ`w~ Am{U {gÕr Q>oŠZmoPoZ

‘r

{H$’$m`Vera `§ÌUmgmR>r Q>Z©{‘b g|Q>a

, BpåV`mO ‘wOmda, A‘mob Jm|JmUo Am{U àXrn nmQ>rb Amåhr Mma ‘hm{dÚmb`rZ {‘Ìm§Zr gw‘mao ~mam dfmªnydu A{^`m§{ÌH$s nXdr KoVë`mZ§Va EH$Ì ì`dgm` H$am`Mo R>adbo. gwédmV nma§n[aH$ boW ‘{eZnmgyZ H$aV, H$mimÀ`m AmoKmV H$mhr ‘{eZMr ^a KmbV Am‘Mr ‘Ob gr.EZ.gr. ‘{eZn`ªV Jobr. AemàH$mao bKw CÚmoJmMm {dñVma hmoV AgVmZm Am‘À`m Ago bjmV Ambo H$s, Am‘À`mà‘mUoM Am‘Mo H$mhr ñnY©H$XoIrb `mM nÕVrZo ì`dgm` H$aV AmhoV. Ë`mV Am‘Mo doJionU Ago H$mhr OmUdV ZìhVo. Amåhmbm Am‘À`m doJionUmMm R>gm ~mOmanoR>oV C‘Q>dm`Mm Agob, Va Ë`mgmR>r Zm{dÝ`nyU© V§ÌkmZmMm Cn`moJ H$ê$Z, ZdrZ AmìhmZo ñdrH$mê$Z, AZoH$ g§Yr CnbãY hmoD$ eH$Vrb. Amåhmbm CÚmoJ joÌmV ‘moR>r Pon KoVm `oB©b, Ago Z¸$s OmUdV hmoVo. `mgmR>r Amho Vmo CÚmoJ gwê$ R>odV Amåhr A{Ve` ~maH$mB©Zo {dMmanyd©H$ gd}jU H$aV hmoVmo. Ë`mH$mir Am‘À`m CÚmoJmV H$mhr gr.EZ.gr. Q>Z©{‘b dmnamV hmoVr Am{U gd©gmYmaUnUo Ë`mda H$mñQ> Am`Z©, ñQ>rb `mgma»`m YmVy§nmgyZ ~Zboë`m H$mhr `§Ì^mJm§Mo `§ÌU ìhm`Mo. `m YmVy§Mr H$R>rUVm (hmS>©Zog) gw‘mao 25-30 HRC À`m Amgnmg Agm`Mr. Amåhmbm ~è`mM OUm§Zr g„m {Xbm H$s, Vwåhr AmVm ìhr.E‘.gr. qH$dm EM.E‘.gr.gma»`m ‘{eZ‘Ü`o Jw§VdUyH$ H$am. åhUOo Vw‘Mm CÚmoJ {d{dYm§Jr hmoD$Z Ë`mV n[anyU©Vm `oB©b. na§Vw Ë`m àñVmdmZo Zm Am‘Mo g‘mYmZ hmoV hmoVo, Zm Ë`mZo Amåhr à^m{dV hmoV hmoVmo. Ë`mM gw‘mamg ~mOmamV ñQ>oZbog ñQ>rb qH$dm A°ë`w{‘{ZA‘Mo

{‘lYmVy (A°bm°B©O) Am{U Á`m§Mr H$R>rUVm gw‘mao 60-65 HRC Amho Aem YmVy§Mo `§ÌU ho EH$àH$mao Am‘À`mg‘moa AmìhmZM hmoVo. {edm` `oD$ KmVboë`m ^{dî`H$mimV Q>m`Q>°{ZA‘, BÝH$moZob `mgma»`m H$R>rUV‘ YmVy§À`m `§Ì^mJm§Mo `§ÌU H$ê$Z {H$’$m`Vera ì`dgm` H$aUo Aer AmìhmZo `oD$ bmJbobr hmoVr. Ë`m‘wio Amåhr A{Ve` gwb^nUo hmS>© nmQ>© ‘{eqZJ H$ê$ eH$Umè`m Am{U AÚ`mdV V§ÌkmZ dmnê$Z ~Z{dboë`m ‘ëQ>r A°pŠgg ‘{eZ‘Ü`o Jw§VdUyH$ H$ê$Z Am‘À`m ì`dgm`mV nwT>o dmQ>Mmb H$am`Mo ‘ZmV n¸o$ Ho$bo. Ë`m Ñï>rZo doJdoJù`m ‘{eZ Qy>b ~Z{dUmè`m H§$nÝ`m§er g§nH©$ gmYyZ, Ë`m§Mr doJdoJir CËnmXZo nS>VmiyZ ~KV hmoVmo. Ë`mM gw‘mamg S>r.E‘.Or. ‘moar `m H§$nZrMr ‘{eZ Qy>bMr H$mhr CËnmXZo Am‘À`m nmhÊ`mV Ambr. IaoVa hr ‘{eZ Ë`mM AmH$mamÀ`m ^maVr` ~ZmdQ>rÀ`m

‘{eZÀ`m VwbZoV 30-40 Q>ŠŠ`m§Zr OmñV qH$‘VrMr hmoVr. nU Amåhr Ooìhm Ë`m§À`m Q>oH$ g|Q>aÀ`m H$m`©JQ>m~amo~a (Q>r‘) doJdoJù`m d¡{eï²>`m§da MMm© Ho$br, ~maH$mdo g‘OyZ KoVbo, Voìhm Amåhmbm ~è`mM Jmoï>tMm CbJS>m hmoV Jobm."ìh°ë`y ’$m°a ‘Zr' åhUOo Zo‘Ho$ H$m` AgVo, ho `m MM}VyZ OmUdV Jobo. qH$‘V OmñV AgyZXoIrb `m ‘{eZ‘Ü`o Jw§VdUyH$ Ho$br Va, Amåhr Ho$boë`m H$m‘mda J«mhH$ Amåhmbm VgmM {à{‘`‘ XoB©b Aer ‘mZ{gH$Vm hmoV Jobr. Aem ‘{eZ‘wio AmnU '{Ze ‘mH}$Q>‘Ü`o' H$m‘ H$ê$ eHy$, {OWo H$moUr ñnY©H$ Amåhmbm AmìhmZ XoD$ eH$Uma ZìhVo, hr ~m~ Am‘À`m bjmV Ambr. A‘wH$ EH$ R>am{dH$ `§Ì^mJ A‘wH$ EH$m ‘{eZdaM OmñV AMyH$ Am{U {H$’$m`Vera hmoVmo Aem àH$maMm R>m‘ {dœmg Ooìhm Amåhr Am‘À`m J«mhH$mÀ`m ‘ZmV {Z‘m©U H$ê$ eHy$, Voìhm Am{W©H$ {ZH$f hm KQ>H$ ì`dgm`

{MÌ H«$. 1


15

YmVwH$m_ … ‘o 2018

X2 Y C - {’$aUmam

X1

Aj X

Z

{MÌ H«$. 2 : ‘{eZ ~oS> Hw$qbJ

{‘i{dÊ`mgmR>r AS>Wim hmoUma Zmhr `mMr ImÌr nQy>Z Amåhr S>r.E‘.Or. ‘moarMo NLX2500Y/700 ho Q>Z©{‘b g|Q>a {dH$V ¿`m`Mm {ZU©` KoVbm. ({MÌ H«$.1) bKw Am{U ‘Ü`‘ CÚmoOH$m§À`m Ñï>rZo ZdrZ ‘{eZÀ`m Jw§VdUwH$sÀ`mdoir AOyZ EH$ {Oìhmù`mMm {df` g‘moa `oVmo Vmo åhUOo, ‘{eZÀ`m Mm§Jë`m H$m‘{JargmR>r dmVmZwHw$brV Am{U {Z`§{ÌV dmVmdaUmgmR>r bmJUmam ^ard IM©. na§Vw `m~m~VrV Amåhmbm A{Ve` gwIX Y¸$m ~gbm. S>r.E‘.Or. ‘moarZo Amåhmbm h‘r XoD$Z gm§{JVbo H$s, ho ‘{eZ Oar 50° g|. Vmn‘mZmV Mmbdbo Var Ë`mda {‘iUmar AMyH$Vm VodT>rM ImÌrera {‘iob, OodT>r dmVmZwHw$brV qH$dm {Z`§{ÌV dmVmdaUmV dmnaVmZm {‘iVo. `mMo à‘wI Vm§{ÌH$ H$maU åhUOo ‘{eZ ~oS, pñn§S>b Am{U

{MÌ H«$. 3 : pñn§S>b Hw$qbJ

Q>aoQ>bm AmVyZ W§S> (B§Q>Z©b Hw$qbJ) R>odÊ`mMr VaVyX Ho$bobr AgVo.({MÌ H«$. 2, 3, 4) Ë`m‘wio g§nyU© ‘{eZ A{Ve` pñWa (ñQ>o~b) amhVo. `mM H$maUmñVd ho ‘{eZ Am‘À`m H$maImÝ`mV ~gdyZ, Mmby Ho$ë`mnmgyZ ‘mJrb EH$ dfm©nmgyZ ‘moH$ù`m dmVmdaUmVM dmnamV Amho Am{U Ë`mda gmVË`mZo AMyH$Vm {‘iV Amho. `m ‘{eZda {‘iUmao 5 Aj ho {MÌ H«$. 2 ‘Ü`o XmIdbo AmhoV. `mVrb Y Aj hm X1 Am{U X2 `m XmoZ Ajm§À`m g§`wº$ hmbMmbrZo {‘iVmo. `m Y Ajm‘wio AmnU ‘{eZMm g|Q>a A°pŠgg {eâQ> H$ê$Z H$m‘ H$ê$ eH$Vmo, `m‘wio H$mhr pŠbï> àmo’$mB©bXoIrb ghO ‘{eqZJ H$aVm `oVmV. ‘{eZda Y AjmMr hmbMmb H$emàH$mao hmoVo, ho nmhÊ`mgmR>r nwT>o {Xbobm QR H$moS> ‘mo~mB©bda ñH°$Z H$am.

{MÌ H«$. 4 : Q>aoQ> Hw$qbJ

Amåhr Ooìhm Ë`m§À`m Q>oH$ g|Q>aÀ`m H$m`©JQ>m~amo~a doJdoJù`m d¡{eï²>`m§da MMm© Ho$br, ~maH$mdo g‘OyZ KoVbo, Voìhm Amåhmbm ~è`mM Jmoï>tMm CbJS>m hmoV Jobm. "ìh°ë`y ’$m°a ‘Zr' åhUOo Zo‘Ho$ H$m` AgVo, ho `m MM}VyZ OmUdV Jobo. `m ‘{eZda Ho$di Q>m`Q>°{Z`‘ qH$dm VËg‘ hmS>© nmQ>© ‘{eqZJ Ho$bo VaM Vo nadS>Vo, Agm gwédmVrbm Am‘Mm ^«‘ hmoVm. na§Vw OgOgo Amåhr ‘{eZda H$m‘ H$aV Jobmo, VgVgm Vmo Zmhrgm hmoV Jobm. Amåhr nr.gr.S>r. da ^moH$ Agboë`m gmÜ`m `§Ì^mJm§MogwÕm `mda `§ÌU H$aVmo. {VWogwÕm `m ‘{eZda H$m‘ Ho$ë`mda AmdV©Z H$mim‘Ü`o (gm`H$b Q>mB©‘) Am{U JwUdÎmo‘Ü`o Iyn ‘moR> ’$aH$ nS>Vmo. `mMo H$maU åhUOo Cƒ n°am‘rQ>ada H$m‘ H$aUmao Qy>qbJ dmnê$Z AmdV©Z H$mi H$‘r H$aVm `oV hmoVm, {edm` goQ>An H$‘r H$ê$Z ~°M gmB©P d BÝìh|Q>ar H$‘r H$aVm `oVo. `m ‘{eZMm {Z`§ÌH$ (H§$Q´ moba) åhUOo EH$ ñQ>oQ> Am°’$ AmQ>© AemàH$maMo d¡{eï²>` Amho. `m‘Ü`o EH$ A{V[aº$ àmoJ«°q‘J gw{dYm Amho. `m gw{dYo‘wio AmO Amåhr ‘{eZer àýmoÎmamgmaIo g§^mfU H$ê$Z H$m‘ H$ê$ eH$Vmo. `m‘Ü`o `§Ì^mJ H$mnbm OmV AgVmZm Ë`mMo WoQ> àjonU 3D bmB©ìh {gå`wboeZ ñdénmV AmnU nmhÿ eH$Vmo. `mV gd© Amkm (H$‘m§S>) g‘m{dï> Ho$boë`m AmhoV. Am°naoQ>aZo G H$moS>, M H$moS> nmR> H$am`Mr JaO Zmhr. Vo H$m‘ ‘{eZ H$aVo. AmnU ’$º$ H$moAm°{S>©ZoQ> g§X^m©V ~mobm`Mo. "Qy>bZo Hw$Ry>Z Hw$R>o Om`Mo Am{U H$go Om`Mo, åhUOoM Qy>b nmW gm§Jm`Mm' EdT>oM


16

YmVwH$m_ … ‘o 2018

gr. EZ. gr. gm§Jm`Mo. ~mH$s gd© H$m‘ ‘{eZZo H$am`Mo. JwUdÎmoÀ`m Ñï>rZo `m ‘{eZMo d¡{eï²>` åhUOo, H$R>rU `§Ì^mJm§Mo µ`§ÌU Ho$ë`mZ§Va Ë`mda {‘iUmar JmobmH$m[aVm (amD$§S>Zog) Am{U dVw©imH$m[aVm (gŠ`w©b°[aQ>r). `m {ZH$fm§da Ano{jV JwUdÎmm {‘iÊ`mgmR>r ‘{eZMr g§aMZm Ver Agmdr bmJVo. `m ‘{eZMm pñn§S>b Am{U Q>aoQ> ho XmoÝhr VodT>oM ~iH$Q> Agë`m‘wio Am{U da C„oI Ho$ë`mà‘mUo Ë`mbm AmVyZ erVH$mMr gmo` Ho$bobr Agë`mZo `m~Ôbhr H§$nZrZo h‘r {Xbobr hmoVr Am{U VrM Jobo df©^a Am‘À`m CËnmXZmV namd{V©V hmoVmZm {XgV Amho.

Ho$g ñQ>S>r

CËnmXZmMr qH$‘V `m {ZH$fmdaXoIrb Jobo EH$ df© ho ‘{eZ Am‘À`mH$S>o Z¸$sM COdo R>abo Amho. EImXm `§Ì^mJ Omo Q>{ZªJ g|Q>a Am{U ìhr.E‘.gr. daÀ`m EH${ÌV `§ÌUmZo OodT>çm qH$‘VrV hmoVmo, Ë`mÀ`m gw‘mao 40 Q>¸o$ H$‘r qH$‘VrV VmoM `§Ì^mJ `m ‘{eZda AmnU h‘Img H$ê$ eH$Vmo. `mMo H$maU åhUOo `m ‘{eZÀ`m pñn§S>bda {Z‘m©U hmoD$ eH$Umar OmñV nm°da qH$dm Q>m°H©$. `m d¡{eï²>`m‘wio AË`mYw{ZH$ àJV H$qQ>J Qy>b dmnê$Z OmñV ñnrS>-’$sS> dmnam`bm ‘w^m {‘iVo Am{U `§Ì^mJmÀ`m AmdV©Z H$mimV IynM H$nmV H$aVm `oVo.

Am‘À`m H$maImÝ`mVrb `mMr EH$ Ho$g ñQ>S>r Imbr XoV AmhmoV. ({MÌ H«$. 5) Am‘À`mH$S>o Am°B©b A±S> J°g CÚmoJmgmR>r bmJUmam ñQ>rbMm EH$ `§Ì^mJ `§ÌUmgmR>r Ambm hmoVm. Ë`mMr H$R>rUVm 40 HRC hmoVr. nydu Amåhr `m `§Ì^mJmbm S>r.E‘. Or. ‘moarÀ`mM Q>Z©{‘bda g|Q>abm {S´qbJ, EH$ ~moAa Am{U Z§Va W«oqS>J H$am`Mmo Am{U Ë`mgmR>r Amåhmbm 278 goH§$X bmJV hmoVo. ‘mÌ, Ë`mZ§Va Amåhr A{YH$ à`moJ H$aV Jobmo. H$qQ>J Qy>b‘Ü`o WmoS>ogo g§emoYZ Ho$ë`mZ§Va Amåhmbm M±n {S´bMm n`m©` {‘imbm. `m {S´bZo g|Q>a {S´b, H$mo{ZH$b {S´b Am{U ~moA[a¨J Qy>bMo H$m‘ EH${ÌV Ho$bo, VoXoIrb Cƒ H$qQ>J n°am‘rQ>ada. `m‘wio ~moA[a¨J Am{U W«oqS>JMm Ano{jV XOm© {‘iyZ Ë`mgmR>rMm AmdV©Z H$mi hm ’$º$ 83 goH§$X EdT>mM Pmbm. hm doioÀ`m ’$aH$mMm ’$m`Xm AmOhr Amåhmbm {‘iV Amho. ho Q>Z©{‘b g|Q>a Am‘À`m H$maImÝ`mV gwê$ Ho$ë`mnmgyZ Amåhr Oo `§Ì^mJ `m ‘{eZda ~ZdV Ambmo AmhmoV, Ë`mVrb H$mhr àm{V{Z{YH$ `§Ì^mJ, Ë`m§Mo ‘Q>o[a`b Am{U Ë`mda {‘i{dboë`m ga’o$g

{MÌ H«$. 7

A°Š‘r W«oqS>J {dW 4 Q>r.nr.Am`. (TPI) Am{U 20 E‘.E‘. {S´b {MÌ H«$. 8

`§Ì^mJ : pñnAa ‘Q>o[a`b : SS304 ga’o$g {’${Ze : 0.5 Ra {MÌ H«$. 5

H«$‘dma nyduMr H$m`©nÕVr `y {S´b Ø20 {‘‘r X 60 {‘‘r Imob H$mo{ZH$b {S´b - Ø18 {‘‘r ~mo[a¨J - 22 {‘‘r B§Q>Z©b W«oqS>J

`§Ì^mJ : ìhm°ëìh ~m°S>r ‘Q>o[a`b : BÝH$moZob ga’o$g {’${Ze : 0.5 Ra

{MÌ H«$. 6

H«$‘dma Z§VaMr H$m`©nÕVr E{b{‘ZoQ> Ho$bo M±n {S´b B§Q>Z©b W«oqS>J Vº$m H«$. 1

CËnmXZmMr qH$‘V `m {ZH$fmdaXoIrb Jobo EH$ df© ho ‘{eZ Am‘À`mH$S>o Z¸$sM COdo R>abo Amho. EImXm `§Ì^mJ Omo Q>{ZªJ g|Q>a Am{U ìhr.E‘.gr. daÀ`m EH${ÌV `§ÌUmZo OodT>çm qH$‘VrV hmoVmo, Ë`mÀ`m gw‘mao 40 Q>¸o$ H$‘r qH$‘VrV VmoM `§Ì^mJ `m ‘{eZda AmnU h‘Img H$ê$ eH$Vmo.


17

YmVwH$m_ … ‘o 2018

{’${ZeÀ`m ìh°ë`ygh {MÌ H«$. 6, 7, 8 ‘Ü`o XoV AmhmoV. `m ‘{eZda H$R>rU `§Ì^mJmMo `§ÌU H$aVmZm ga’o$g {’${Ze Mm§Jbm {‘iVmo ho gd©lyV AmhoM, na§Vw ‘mBëS> ñQ>rbnojm H$‘r H$R>rUVm Agboë`m ‘¥Xy (gm°âQ>) `§Ì^mJmda Mm§Jbo ga’o$g {’${Ze AmUUo Iyn AmìhmZmË‘H$ AgVo. Agm EH$ `§Ì^mJ Amåhr `m ‘{eZda `§ÌU H$ê$Z O‘©Z H§$nZrbm nwadbm. Ë`mÀ`m ‘Q>o[a`bMo ñno{g{’$Ho$eZ S355J2 Ago AgyZ Vo bmo J«oS> ‘Q>o[a`b Amho. Ë`mÀ`mda Amåhr 0.3{MÌ H«$. 10

{MÌ H«$. 9

EdT>o ga’o$g {’${Ze gmÜ` Ho$bobo Amho. `mnydu Amåhmbm ho ga’o$g {’${Ze AmUÊ`mgmR>r J«mBªqS>J Am°naoeZ H$amdo bmJm`Mo. na§Vw J«mBªqS>J H$aVmZm gm°âQ> ‘Q>o[a`b J«mBªqS>J ìhrbbm {MH$Q>V Ago Am{U Vo daModa bmoS> hmoV Ago. Ë`m‘wio dma§dma S´oqgJ H$amdo bmJm`Mo. VgoM `§Ì^mJ J«mBªqS>JgmR>r Zo-AmU H$aVmZm Ë`mda Mao qH$dm AmoaIS>o `oD$Z Vo Iam~ ìhm`Mo. J«mBªqS>J H$am`Mo Q>ië`m‘wio Am‘À`mH$S>rb goQ>-An H$‘r Pmbo. ({MÌ H«$.9) S>r.E‘.Or. ‘moarZo '{gbm°g' ZmdmMm EH$ {Z`§ÌH$ '{‘Ëgw{~er' H§$nZrÀ`m gmhmæ`mZo {dH${gV Ho$bobm Amho. EImXm àmoJ«°‘ {H$Vrhr AdKS>, {H$MH$Q> Agbm Var Vmo '{gbm°g'À`m gmhmæ`mZo Ho$di 10 {‘{ZQ>m§V H$aVm `oVmo. H$mhr àmoJ«°‘ H$am`bm OdiOdi EH$ Vmgm§nojm A{YH$ doi bmJVmo. Ago àmoJ«°‘XoIrb `mda 10 0.4 Ra

{‘{ZQ>m§V hmoD$ eH$VmV. `m‘Ü`o Am‘À`m doioMr ‘moR>r ~MV Pmbr. VgoM {Z`§ÌH$mÀ`m nS>Úmda hþ~ohÿ~ {MÌU ({gå`wboeZ) {XgV Agë`m‘wio ‘{eZ‘Ü`o Qy>b Hw$R>o YS>H$V Agob Va Vwåhmbm `m~m~V g§Xoe {‘iVmo. Ë`m‘wio AnKmVmMm YmoH$m Q>iVmo. åhUOoM ho ‘{eZ A°pŠgS|>Q> ày’$ Pmbo Amho. Ë`mgmR>r Vwåhmbm doJio gm°âQ>doAa ¿`m`Mr JaO Zmhr. Ogo ‘mo~mB©b‘Ü`o ñ‘mQ>© ’$moZ hm àH$ma AgVmo Ë`mà‘mUo `m ‘{eZbm ñ‘mQ>© ‘{eZ åhUVm `oB©b. "{gbm°g' `m {Z`§ÌH$mV ‘{eZda H$m‘ H$aUmè`m H$m‘Jmambm Cn`wº$ Aer AZoH$ A°n (A°pßbHo$eZ) bmoS> Ho$bobr AmhoV. Ë`mVrb H$mhr à‘wI A°nMm `oWo C„oI H$aVmo. ({MÌ H«$. 10) ‘{eZda amoO `§ÌUmgmR>r EH$M ‘Q>o[a`b `oB©b Aer n[apñWVr ZgVo. Ë`mgmR>r

àË`oH$ ‘Q>o[a`bbm H$moUH$moUVo n°am‘rQ>a dmnê$Z Vo `§ÌU H$am`Mo `mMo gdmªZm kmZ AgVoM Ago Zmhr. åhUyZ `m ‘{eZ‘Ü`o EH$ bm`~«ar {Xbobr Amho. Á`m ‘Q>o[a`bda `§ÌU H$am`Mo Vo ‘Q>o[a`b bm`~«ar‘Ü`o OmD$Z {ZdS>m`Mo. Ë`mbm H$moUVo H$qQ>J Qy>b dmnam`Mo, H$m` n°am‘rQ>a dmnam`Mo Aer aoH$ A±JbnmgyZ gd© Vnerbdma ‘m{hVr ‘{eZ Vwåhmbm XoVo. Ë`m~m~VÀ`m gd© {e’$maer ‘{eZ Amnë`mbm `m bm`~«ar A°nÛmao nwadVo. `m‘Ü`o Odinmg gd© ‘Q>o[a`b g‘m{dï> Ho$bobr AmhoV. ({MÌ H«$. 11) Qy>bMo ’$moQ>mo, S´m°BªJ ‘{eZ‘Ü`o bmoS> H$aVm `oVmV. EImÚm `§Ì^mJmMo ~°M CËnmXZ KoV Agmb Am{U H$mbm§VamZo 6 ‘{hÝ`m§Zr nwÝhm Vmo `§Ì^mJ `§ÌUmgmR>r Ambm Va nydu H$m` n°am‘rQ>a dmnabo hmoVo, Ë`mMo S´m°BªJ, Qy>b-

{MÌ H«$. 11


18

YmVwH$m_ … ‘o 2018

gr. EZ. gr.

{MÌ H«$. 12

Am°’$goQ> H$m` hmoVo `m~ÔbMr gd© ‘m{hVr (S>oQ>m) ‘{eZ‘Ü`o OVZ Ho$br OmVo. `m‘wio `§Ì^mJmMo goqQ>J H$aVmZm bmJUmam doi H$‘r hmoVmo. ‘{eZ XoI^mb (‘|Q>oZÝg) g§X^m©V gm§Jm`Mo Pmbo Va ‘{eZM gm§JVo H$s, Ë`mda H$m` {àìh|{Q>ìh H$am`Mo Amho. VgoM `mV Or XoI^mb H$aUo Amdí`H$ Amho Ë`mg§X^m©V ‘{eZ ñdV:M Vgm g§Xoe XoVo. VgoM H$mhr Jmoï>r H$am`À`m am{hë`m AgVrb Va Vem gyMZm {Xë`m OmVmV.

CXmhaUmW©, pìhÁ`wAb VnmgUr am{hbobr Amho. Omon`ªV Am°naoQ>a Ë`mg§X^m©Vrb H¥$Vr H$ê$Z ~Q>U Xm~V Zmhr Vmon`ªV Vo g§Xoe XoVM amhVo. H$mhr A°pßbHo$eZÛmam Vwåhr doimnÌH$ (eoS>çwb) H$ê$ eH$Vm, AmamIS>m (ßb°Za) V`ma H$ê$ eH$Vm. VgoM ‘{eZZo AmO {H$Vr drO dmnabr, ‘{eZMo `w{ZQ> H$ÝPåßeZ H$go hmoVo Amho, ‘{eZ‘Ü`o ~«oH$ S>mD$Z {H$Vr hmoVo, ‘{eZ‘Ü`o Am`S>b Q>mB‘ {H$Vr hmoVm, aqZJ Q>mB‘ {H$Vr hmoVm hr gd© ‘m{hVr nm`MmQ>©‘YyZ {Xgy eH$Vo.

Ë`m‘wio CÚmoOH$mbm Amnbo ‘{eZ {H$Vr Am{U H$go dmnabo Jobo, ‘{eZMm Amo.B©.B©. {H$Vr Ambm Amho `m~m~V Am°ZbmB©Z ‘m{hVr {‘iVo. ({MÌ H«$. 12) Xwgao A{Ve` ‘hÎdmMo Agbobo d¡{eï²>` åhUOo H$m~©Z E{‘eZ. ‘{eZZo H$m~©Z E{‘eZ {H$Vr Ho$bo Amho, ho Vwåhmbm Am°ZbmB©Z nhm`bm {‘iVo. àXyfU H$m`ÚmA§VJ©V Vo Vwåhr gmXa H$ê$ eH$Vm. ho Amnë`mH$S>o AOyZ Var ~§YZH$maH$ Pmbobo Zmhr. na§Vw `oË`m 5-10 dfm©V `mg§X^m©V AZoH$ {Z`‘ bmJy hmoVrb. ‘{eZ em°nbm XoIrb Vgo ~§YZH$maH$ {Z`‘ `oVrb. `m~m~V `m ‘{eZ‘Ü`o AmYrM Amdí`H$ Vr I~aXmar KoÊ`mV Ambr Amho. B§Q>aZoQ>Ûmam ‘{eZ dm`’$m`bm OmoS>bo H$s S>r.E‘.Or. ‘moarÀ`m gpìh©g godoer ho ‘{eZ WoQ> OmoS>bo OmVo. B§S>ñQ´ r 4.0 Mm A§V^m©d `mV Ho$bm Amho. gm°âQ>doAa‘Ü`o H$mhr Xmof AgVrb Va ‘{eZMm {Z`§ÌH$ VoWo OmJoda ~gyZ Ë`mMo {ZamH$aU H$aVmo. hr gd© A°n nmhVm `m ‘{eZ‘wio XoIaIrMm (gwnapìhOZ) IM© XoIrb H$‘r hmoD$ eH$Vmo. technocube16@gmail.com


19

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ALOK ENGINEERING LLP Specialist in Manufacturing of

Component Manufacturing, Dies, Fixtures, Gauges

ADDRESS

MAIL & WEBSITE

CONTACT

D-155, Five Star M.I.D.C., Shendra, Aurangabad-431154

sales@alokeng.com www.alokeng.com

+91-7066044464


20

YmVwH$m_ … ‘o 2018

gr. EZ. gr.

{ddo H$ {nQ>Ho$ g§MmbH$, ñnona‘°H$ B§{O{ZA[a¨J gpìh©gog

‘m

ho{bH$b ~«moqMJ Eg.nr.E‘.

EH$m H«$‘mZo H$mnbobo ‘Q>o[a`b

Jrb A§H$mV AmnU Q>çy~ ~moA[a¨J `m boIm‘YyZ Eg.E‘.B©.S>r. VgoM nmoH$m-`moHo$ `mgmaIr V§Ìo dmnê$Z Eg.nr.E‘.Mm dmna A{YH$ {H$’$m`Vera H$gm hmoVmo ho nm{hbo. `m A§H$mV AmnU AOyZ EH$m Zm{dÝ`nyU© `§ÌnÕVrMm dmna H ê$Z ~Z{dboë`m Eg.nr.E‘.~Ôb ‘m{hVr KoUma AmhmoV. ho Eg.nr.E‘. àm‘w»`mZo ho{bH$b ~«moqMJgmR>r ~Zdbo Amho. H$moUË`mhr H$m`©dñVyÀ`m ~moAa‘Ü`o qH$dm ~mhoarb ì`mgmda R>am{dH$ AmH$mamMo Am{U R>am{dH$ ‘mnmMo Jmio qH$dm ImMm (ñbm°Q>) H$aÊ`mgmR>r gm‘mÝ`V: ~«moqMJ Cn`moJmV AmUbo OmVo. `m‘Ü`o dmnaë`m OmUmè`m Qy>bbm ~«moM åhUVmV. ~«moM hm EH$mnwT>o EH$ H«$‘mZo Agboë`m AZoH$ XmË`m§Mm (H$qQ>J nm°B§Q>) ~Zbobm AgVmo. àË`oH$ XmVo (Qy>W) H$m`©dñVyÀ`m g§nH$m©V Ambo H$s, R>am{dH$ ‘Q>o[a`b ({MÌ H«$.1) Amoa~mSy>Z H$mT>Vmo. Amdí`H$VoZwgma Ë`m Ë`m H$m‘mMr JaO

T>mo~i‘mZmZo XmoZ àH$mao ~«moqMJ Ho$bo OmVo. n{hë`m àH$mamV ~«moMda EH$m ~mOyZo Xm~ XoD$Z, nH$S>boë`m H$m`©dñVy‘YyZ Vmo nwT>o T>H$bbm OmVmo. Ë`mbm nwe Q>mB©n ~«moqMJ ({MÌ H«$. 3) åhUVmV. Xwgè`m àH$mamV ~«moM EH$m ~mOyZo nH$Sy>Z AmoT>bm OmVmo. Ë`mbm nwb Q>mB©n ~«moqMJ ({MÌ H«$. 4) åhUVmV. Ago ~«moqMJ ho Zoh‘r àog ‘{eZda Ho$bo OmVo.

~«moqMJ Qy>b

{MÌ H«$. 3 AmoT>br OmUmar ~mOy

H$m`©dñVy e±H$Mr bm§~r

{MÌ H«$. 1

~KyZ àË`oH$ ~«moM Img AmH$mamMo Am{U {d{eï> ‘mnmMo ~ZdyZ KoVbo OmVo. {edm` ho ~«moM Ho$di Ë`mM H$m‘mgmR>r dmnaVm `oVmV. ({MÌ H«$. 2)

aq’$J XmVo

{’${ZqeJ XmVo

{MÌ H«$. 4

àË`oH$ ~«moMda Agboë`m XmË`m§Mo XmoZ ‘w»` ^mJ Ho$bo OmVmV. {OWo OmñV ‘Q>o[a`b Amoa~mSy>Z H$mT>bo OmVo, Ë`mgmR>r gwédmVrMo XmVo a’$ `§ÌUmgmR>r dmnabo OmVmV. {OWo A{Ve` H$‘r ‘Q>o[a`b H$mT>bo OmD$Z Ë`m n¥ð>^mJmdaMo ga’o$g {’${ZenU Mm§Jë`m XOm©Mo AmUbo OmVo, {VWo eodQ>Mo H$mhr XmVo ho {’${ZqeJgmR>r dmnabo OmVmV. ({MÌ H«$. 5) ñbm°Q>

AmoT>br nm`bQ> OmUmar ~mOy {MÌ H«$. 2

nm`bQ>

H$qQ>J ‘moeZ

aq’$J XmVo {MÌ H«$. 5

{’${ZqeJ XmVo


21

YmVwH$m_ … ‘o 2018

~hþVm§er ~«moqMJ‘Ü`o ~«moM EH$m {XeoZo gaiaofoV nwT>o OmVmo. Ë`mbm {b{ZAa ~«moqMJ åhUVmV. Am‘À`m EH$m Am°Q>mo‘mo~mB©b H§$nZrbm bmJUmè`m H$m`©dñVy nwa{dUmè`m J«mhH$mZo Amåhmbm EH$ AmìhmZmË‘H$ Eg.nr.E‘. ~Z{dÊ`mgmR>r {dMmaUm Ho$br. Ë`m§À`mH$S>rb EH$m H$m`©dñVyÀ`m AmVrb ~moAada MH«$mH$ma qH$dm ZmJ‘moS>r (ho{bH$b) AmH$mamÀ`m ImMm Amdí`H$ hmoË`m. ({MÌ H«$. 6) Ë`m ImMm§Mm AmH$ma Am{U Ë`mdarb ga’o$g {’${Ze ho XmoÝhr {ZH$f A{Ve` H$mQ>oH$moa hmoVo. {edm` `m H$m`©dñVyMo ‘moR>çm g§»`oZo CËnmXZ H$aÊ`mMr JaO hmoVr. Ë`m‘wio `m `§ÌUmgmR>r Eg.nr.E‘. ~ZdUo hmM EH$ CÎm‘ n`m©` hmoVm. Ano{jV Agboë`m H$moZr` ImMm

~«moqMJ Pmbobr H$m`©dñVy ~«moqMJ H$aÊ`mnyduMr H$m`©dñVy {MÌ H«$. 6

ZmJ‘moS>r AmH$mamÀ`m ImMm XmoZ àH$maÀ`m Agy eH$VmV, COì`m {XeoÀ`m (amB©Q> h±S>) Am{U S>mì`m {XeoÀ`m (boâQ> h±S>). `m ImMm nmS>Ê`mgmR>r H$moUË`mhr ‘{eZda ~«moMbm XmoZ àH$maÀ`m hmbMmbr {‘iÊ`mMr JaO AgVo. EH$ åhUOo EH$m {XeoZo gai aofoV ({b{ZAa) nwT>o OmUo Am{U Xwgao åhUOo Ë`mMdoir Vmo ~«moM H$moZr` {XeoZo (A±½`wba) {’$aUo. `m {b{ZAa Am{U A±½`wba hmbMmbtMo `mo½` Vo {g§H«$moZm`PoeZ gmYbo H$s, Ano{jV Agm H$moZ (ho{bŠg A±Jb) {‘iy eH$Vmo. Ë`m‘wio ho{bH$b ~«moqMJgmR>r Eg.nr.E‘.Mr g§H$ënZm R>a{dVmZm Am‘À`mnwT>o XmoZ àH$maMr AmìhmZo hmoVr. ho{bH$b AmH$ma `oÊ`mgmR>r a°‘gmaIr aMZm AgUmao àog ‘{eZ nwaogo ZìhVo, Va Ë`m‘Ü`o pñn§S>bgmaIr aMZm H$ê$Z Ë`mbm COì`m qH$dm S>mì`m ~mOyZo {’$a{dÊ`mMr VaVyX H$aUo JaOoMo hmoVo. `m aMZo‘wioM ho ‘{eZ Oar Eg.nr.E‘. Agbo Var ~hþCÔoer R>aUma hmoVo. VgoM ho{bH$b AmH$mamÀ`m ImMm§Mr gwédmV R>am{dH$ {R>H$mUr hmoÊ`mÀ`m Ñï>rZo ~«moM Cä`m pñWVrV (nmo{PeZ) AgVrb Ago R>a{dUo JaOoMo hmoVo. `mgmR>r ~«moMÀ`m CËnmXH$m~amo~a g§dmX gmYUo Amdí`H$ hmoVo. Ë`mZ§Va da C„oI Ho$ë`mà‘mUo `mgmR>r bmJUmam ~«moM V`ma H$ê$Z KoUo JaOoMo hmoVo. Ë`mgmR>r Amåhr Am{U J«mhH$ g§`wº$nUo ~«moM ~Z{dUmè`m `mo½` CËnmXH$mMm emoY KoD$Z Ë`mÀ`mH$Sy>Z H$m`©dñVygmR>r Ano{jV ^y{‘VrMm (Om°‘oQ ´ r ) ~«moM {‘iÊ`mÀ`m Ñï>rZo `e {‘idbo. `mVyZ Amåhmbm ~«moMMr Zo‘H$s aMZm Am{U Ë`mMr bm§~r `mMr ‘mno {‘imbr. `m‘wioM Amåhmbm AjmMm ñQ´moH$ R>a{dVm Ambm. {edm` ~«moMÀ`m AjmMr pñWVr R>a{dÊ`mgmR>r Amdí`H$ Vr ‘m{hVr {‘imbr. ({MÌ H«$. 7) gd©àW‘ Amåhr `m Eg.nr.E‘.Mr g§H$ënZm R>adVmZm ~«moM EH$m pñn§S>bda ~gdyZ Ë`mMm Aj (A°pŠgg) C^m (ìh{Q©>H$b) R>odÊ`mMo

Cä`m AjmVrb ~«moMMr pñWVr R>adUmar ImM aq’$JMo XmVo

{’${ZqeJMo XmVo

{MÌ H«$. 7

R>a{dbo. ({MÌ H«$. 8) pñn§S>bbm Ano{jV Agboë`m gai Am{U H$moZr` hmbMmbrgmR>r XmoZ gìhm} S´mB©ìh ~gdbo. `mo½` g§JUH$ àUmbr dmnê$Z H$m`©dñVyda `mo½` Vo ~«moM dmnê$Z doJdoJio H$moZ (ho{bŠg A±Jb) {‘idVm `oVrb Aer VaVyXXoIrb H$aÊ`mV Ambr. `§ÌU hmoVmZm ~«moMda `oUmam bmoS> Am{U Ë`mda ‘mV H$aÊ`mÀ`m Ñï>rZo pñn§S>bda Amdí`H$ Agbobr nm°da Am{U Q>m°H©$ `m§Mo J{UV ‘m§Sy>Z gd© hmbMmbr gwairV hmoÊ`mgmR>r Img nm°da n°H$ {S>PmB©Z H$ê$Z ~ZdyZ KoVbm. `m XmoÝhr S´mB©ìhÀ`m hmbMmbtÀ`m g‘Ýd`m‘wio Ano{jV Agbobm ho{bŠg H$moZ Am{U ho{bŠgMm h±S> H$m`©dñVyda {‘idy eH$Vmo. ~«moqMJ‘Ü`o AZoH$ XmË`m§Zr `§ÌU hmoV Agë`mZo Vo gwairV hmoÊ`mÀ`m Ñï>rZo erVH$ n§n Am{U erVH$ Q>mH$sMr VaVyX Ho$br. JmB©S> ~ma Šb°ån nÅ>r

ho{bH$b ~«moM H$m`©dñVy

H§$Q´mob n°Zob

{MÌ H«$. 8 : ~«moqMJ Eg.nr.E‘.


22

YmVwH$m_ … ‘o 2018


23

YmVwH$m_ … ‘o 2018

`m ‘{eZÀ`m ñd`§M{bV AmdV©Zm‘Ü`o (Am°Q>mo gm`H$b) EH$m nmR>monmR> hmoUmè`m {H«$`m Am{U Ë`m AZwf§JmZo hmoUmè`m hmbMmbr dmMH$m§À`m gmo`rgmR>r pìhS>rAmo‘Ü`o XmIdë`m AmhoV. Ë`mgmR>r eoOmarb QR H$moS> Amnë`m ‘mo~mB©bda

ñH°$Z H$am. ~«moM ho Qy>b EM.Eg.Eg. ‘Q>o[a`bnmgyZ ~Zdbobo Agë`mZo EH$ Va Vo A{Ve` ‘hmJ AgVo, {edm` Ë`m‘Ü`o H$mo~mëQ>Mo à‘mU WmoS>ogo OmñV Agë`m‘wio àË`j `§ÌUmÀ`mdoir Oa ~«moM ZrQ> hmVmibm Jobm Zmhr Va Ë`mÀ`m XmË`m§Mo Q>dHo$ CS>Ê`mMr eŠ`Vm OmñV AgVo. Ë`m‘wio `m ‘{eZda H$m‘ H$aUmè`m H$m‘JmamÀ`m ‘ZmV H$m`‘ AZm{‘H$ ^rVr Agm`Mr. H$m‘JmamMr hr ^rVr H$mTy>Z Q>mH$Ê`mÀ`m Ñï>rZo Amåhr ‘{eZ {S>PmB©Z H$aVmZmM "E’$.E‘.B©.E.' (Failure Mode Effect Analysis) `m V§ÌmMm Adb§~ H$amd`mMo R>adbo. ho V§Ì dmnaVmZm EImÚm H$m`©nÕVrMm Adb§~ Ho$ë`mda `mVyZ CØdUmao g§^mì` YmoHo$ AZw^dr ì`º$sH$Sy>Z AmYrM hoabo OmVmV. Vo g§^mì` YmoHo$ Q>miÊ`mgmR>r gwédmVrnmgyZM Cnm` `moObo OmVmV. `m Eg.nr.E‘.À`m ~m~VrV qH$‘Vr ~«moM VwQ>Uo `m YmoŠ`mMr à‘wI H$maUo emoYbr. ~«moqMJ H$aVmZm ~«moMda Oa AdmOdr bmoS> Ambm qH$dm ~«moM {Vanm OmD$Z ‘Ü`oM AS>Hy$Z ~gbm, Va Vmo H$mT>VmZm VwQ>Ê`mMr eŠ`Vm OmñV AgVo. gm‘mÝ`V… ~hþVoH$ ‘{eZda H$mhr dmdJo KS>Vo` Ago bjmV `oVmM ‘{eZ Amho {VWo Wm§~{dÊ`mÀ`m Ñï>rZo "B‘O©Ýgr ñQ>m°n' ~Q>U {Xbobo AgVo, Vgo `mhr ‘{eZda {Xbo. {edm` `m XmoÝhr Jmoï>tda {Z`§ÌU AmUÊ`mÀ`m

Ñï>rZo Amåhr ñd`§M{bV AmdV©Zm‘Ü`o XmoZ Jmoï>tMm A§V^m©d Ho$bm. EH$ åhUOo ‘w»` g{H©$Q>‘Ü`o AmoìhabmoS> goÝga ~gdyZ ‘{eZda bmoS> Amë`mda Vo Amho {VWo Wm§~Ê`mMr VaVyX Ho$br. Ë`m‘wio ~«moM VwQ>Ê`mnyduM ‘{eZ OmJoda Wm§~dbo OmVo. ~«moM ‘Ü`oM AS>Hy$Z ~gë`mda àmoJ«°q‘J‘Ü`o EH$ d¡{eï²>`nyU© "nm°O'Mr gmo` Ho$br. Aem nm°OÀ`mdoir AmoìhabmoS>Zo ‘{eZ ‘Ü`oM Wm§~ë`mda àmoJ«°‘ XmoZ n`m©` {dMmaVmo. gm`H$b [aQ´°ŠQ> H$am`Mr H$r, Wm§~br Amho {VWyZ nwT>o gwê$ H$am`Mr. `m H$mimV Zo‘Ho$ H$m` KS>bo, `mMo {ZarjU Am{U {dûcofU H$ê$Z `mo½` Vmo n`m©` {ZdSy>Z nwT>rb AmXoe (H$‘m§S>) ‘°Ý`wAbr {Xbo OmVmV. ho d¡{eï²>` ‘{eZÀ`m g§H$ënZoÀ`mdoirM gwM{dë`m‘wio J«mhH$mÀ`m à{V{H«$`m Am‘À`m Ñï>rZo EH$X‘ gwImdh hmoË`m. Eg.nr.E‘. AgyZXoIrb Vo ~hþCÔoer R>aUo, `mo½` Vr V§Ìo Ano{jV {R>H$mUr MnIb dmnaUo, ‘{eZMo {S>PmB©Z Ë`mda H$m‘ H$aUmè`m H$m‘Jmambm A{Ve` gwb^nUo dmnaÊ`m`mo½` gwQ>gwQ>rV H$ê$Z XoUo, `m Am‘À`mH$S>rb Hw$ebVo‘wio J«mhH$m§H$Sy>Z Amåhmbm dma§dma ‘mJUr (Am°S>©a) `oV AgVo. J«mhH$m§§À`m ng§Vrbm CVaÊ`mÀ`m Ñï>rZo Am‘Mo gmVË`mZo à`ËZ gwê$ AgVmV. vivek.pitke@gmail.com

{ddoH$ {nQ>Ho$ `m§Zr ‘oQ>bOu‘Ü`o {S>ßbmo‘m Am{U A{^`m§{ÌH$sMr nXdr nyU© Ho$ë`mZ§Va 1990 gmbr ñdV…Mr 'ñnona‘°H$' H§$nZr gwê$ H$ê$Z Ë`mV H°$‘ {‘qbJ, S>mo‘ J«mBªqS>J Aem AZoH$ pŠbï> `§ÌUmgmR>rÀ`m Eg.nr.E‘. {Z{‘©Vrg àmYmÝ` {Xbo.


24

YmVwH$m_ … ‘o 2018

à{H«$`m gwYmaUm

a{d ZmB©H$ g„mJma

hm

hmS>© ñQ>rb‘Yrb ñbm°Q>Mo `§ÌU

S>©Zog Am{U `§ÌUj‘Vm H$mhr {d{eï> ñQ>rbMm hmS>©Zog 48 Vo 65 HRC À`m Xaå`mZ AgVmo. nU Ooìhm Ë`m§Mo `§ÌU H$aÊ`mMr doi `oVo Voìhm am°H$dob hmS>©ZogÀ`m AmH$S>çmdê$Z `§ÌUj‘VoMm Iam A§XmO `oV Zmhr. CXmhaUmW© D2 Qy>b ñQ>rb (OmñV H$m~©Z, OmñV H«$mo{‘`‘ Agbobo H$moëS> d{Hª$J ñQ>rb) 60-62 HRC n`ªV hmS>© Ho$bobo AgVo. na§Vw Ë`mÀ`mVrb 11-13% H«$mo{‘`‘‘wio Ë`mMm Q>’$Zog dmT>Vmo Am{U Vo 62-65 HRC n`ªV hmS>© YmVyMo `§ÌU H$ê$ eH$Vo. nma§n[aH$ nÕVrZo hmS>© ñQ>rbMo `§ÌU H$aVmZm àmW{‘H$ ^aS> (a’$) `§ÌUmgmR>r H$‘r gaH$doJ Am{U H$‘r doJ R>oD$Z, OmñV ImobrMo H$mn (Ap) KoD$Z Am{U Q>ßß`mQ>ßß`mZo (ñQ>on Amoìha) (Ae) {‘qbJ Ho$bo OmVo. hr à{H«$`m A{Ve` H§$Q>midmUr, ‘§XJVrMr AgyZ Ë`m H$m`©dñVyda Z§Va {OÝ`mgma»`m nm`è`m {Z‘m©U hmoVmV Am{U Ë`m Kmb{dÊ`mgmR>r go‘r{’${ZqeJ Am{U {’${ZqeJ H$aÊ`mH${aVm ~amM doi `§ÌU H$amdo bmJVo. `mbm n`m©` åhUyZ H$maImÝ`mV ‘¥Xy R>moH$ù`mMo (gm°âQ> ãbm°H$) àmW{‘H$ {‘qbJ H$ê$Z Ë`mda hrQ> Q´>rQ>‘|Q> Ho$br OmVo Am{U X§S>JmobmH$ma Zgboë`m ^mJm§Mo N>moQ>m J«mBªqS>J pñn§S>b dmnê$Z J«mBªqS>J Ho$bo OmVo. `mgmR>r I{M©H$ Jw§VdUyH$ H$amdr bmJVo Am{U CËnmXZ g§W JVrZo hmoVo. hmS>© ñQ>rbÀ`m `§ÌUmgmR>r dmnabr OmUmar Xwgar nma§n[aH$ nÕV åhUOo EDM. ‘mÌ, VrgwÕm A{Ve` doiImD$ AgVo. da C„oI Ho$boë`m g§W JVrZo MmbUmè`m à{H«$`m§Mr OmJm AmVm 'hm` ñnrS> ‘{eqZJ (HSM)' À`m VËdmda MmbUmè`m 'hm` ñnrS> hmS>© {‘qbJ' à{H«$`oZo KoVbr Amho. Cƒ JVrZo `§ÌU (HSM hm` ñnrS> ‘{eqZJ) åhUOo H$m`? Cƒ JVrZo `§ÌU åhUOo Ho$di OmñV H$V©Z doJmZo Ho$bobo `§ÌU Zmhr qH$dm ’$º$ OmñV Ama.nr.E‘. Agbobo pñn§S>b dmnê$Z Ho$bobo `§ÌU Zmhr. Va Cƒ JVrMo `§ÌU åhUOo OmñV JVrZo (ñnrS>) Am{U OmñV gaH$doJmZo (’$sS>) H$‘r Ajr` Am{U {ÌÁ`mË‘H$ g§nH©$ H$aVrb Ago Qy>bMo ‘mJ© AmIyZ (àmoJ«°q‘J) Ho$bobo `§ÌU hmo`. Á`m‘wio `§ÌUmgmR>r nma§n[aH$ `§ÌUmV (åhUOo a’$, go‘r{’${Ze, {’${Ze) `mgmR>r bmJUmè`m doimnojm 1/3 Vo 1/5 BVŠ`m H$‘r doimV `§ÌU hmoVo. `m à{H«$`oV Qy>bMm gaH$doJ hm CîUVoÀ`m dhZmÀ`m doJmnojm OmñV Agë`mZo ho eŠ` hmoVo. ({MÌ H«$.1) Cƒ JVrÀ`m `§ÌUm§‘Ü`o Qy>bMo ‘mJ© Aem nÕVrZo AmIbobo

Vc

Vf

H$S> g§nH©$ doi H$‘r

{MÌ H«$. 1 : CîUVm dhZmÀ`m doJmnojm OmñV gaH$doJ

(àmoJ«°q‘J) AgVmV H$s, H$‘rVH$‘r g§nH©$ R>odyZ (H$‘r Ae Am{U Ap) OmñV gaH$doJ R>odë`m‘wio H$V©ZYma Am{U H$m`©dñVy AJXr WmoS>mdoi g§nH$m©V `oVmV. Ë`m‘wio A{Ve` H$‘r CîUVm {Z‘m©U hmoVo Am{U Qy>bMo Am`wî` dmT>Vo. Ë`m‘wio YmVy H$mT>Ê`mMm doJ OmñV AgVmo. go‘r{’${ZqeJ Am{U {’${ZqeJ `§ÌU à{H«$`m AJXr H$‘r hmoVmV. H$maU ~Z{dboë`m ^mJmMr ‘moO‘mno Amnë`mbm eodQ>r Ano{jV Agboë`m ‘moO‘mnm§À`m Iyn Odi nmohmoMbobr AgVmV. n¥ð>^mJmMm {’${Ze gmVË`mZo 0.2 Vo 0.8 ‘m`H«$m°Zn`ªV ghO {‘iy eH$Vmo. Cƒ JVrÀ`m `§ÌU nÕVr‘Ü`o dmnaë`m OmUmè`m àmoJ«°q‘JÀ`m nwT>rb nÕVr 48 Vo 65 HRC Agboë`m H$m`©dñVy§Mo `§ÌU H$aÊ`mgmR>r dmnaë`m OmVmV. 1) Q´m°H$m°BS>b {‘qbJ 2) H§$Qy>[a¨J 3) ñbmBqgJ 4) ho{bH$b B§Q>anmoboeZ - `m V§ÌmZo H$‘r ho{bŠg {nM Am{U OmñV gaH$doJ dmnê$Z CWi ^moHo$ Ho$br OmVmV. `m V§Ìm‘wio H$maImÝ`mV hmS>© H$m`©dñVy§À`m `§ÌUmgmR>r àmW{‘H$ (a’$) Am{U A§{V‘ ({’${Ze) `§ÌU EH$mM goQ>An‘Ü`o H$aVm `oVo. `m nÕVr {H$’$m`VeranUo Am{U `eñdrarË`m A§‘bmV AmUÊ`mgmR>r ‘hÎdmMr Aer `emMr ‘yi VËdo AmoiIUo JaOoMo AgVo. `eñdr Cƒ JVr `§ÌUmMo à‘wI KQ>H$ 1) ‘{eqZJ g|Q>aMr {ZdS> -pñn§S>bMm doJ (Ama.nr.E‘.), nm°da, Q>m°H©$, ‘{eZ B§Q>a’o$g BË`mXr. 2) àmoJ«°q‘J - ‘{eqZJ g|Q>aÀ`m {Z`§ÌH$mV àJV gr.EZ.gr. àmoJ«°q‘J


25

YmVwH$m_ … ‘o 2018

H$aÊ`mMr gw{dYm CnbãY AgUo JaOoMo AgVo. àmoJ«°‘a - CAM Mr CÎm‘ ‘m{hVr AgUmam gr.EZ.gr. àmoJ«°‘a nm{hOo, Á`mbm HSM - HPM V§Ìm§gmR>r Amdí`H$ AgUmè`m Qy>bÀ`m ‘mJm©{df`r à{ejU {Xbobo AgUo JaOoMo AgVo. Ë`m‘wio Ë`mbm CAM gm°âQ>doAa‘Ü`o Qy>bMo ‘mJ© AmIVm `oVmV. hr Jmoï> {Z`§ÌH$m‘Ü`o CnbãY Agboë`m G - M H$moS>gmRr nyaH$ R>aVo. 4) Mm§Jë`m XOm©Mo CAD - CAM gm°âQ>doAa - {ZdS>boë`m {Z`§ÌH$mer gwg§JV gm°âQ>doAa Agbo åhUOo àmoJ«°‘ Ho$bobo Qy>bMo ‘mJ© Ë`m ‘{eZ {Z`§ÌH$mV nmohmoM{dVm `oVmV. ‘J {Z`§ÌH$ `mo½` Vmo àmoJ«°‘ {ZdSy>Z ‘{eZ Anojo~ahþHy$‘ MmbdVmo. 3)

nmQ>© ‘{eqZJ) gmR>r ‘{eZH$Sy>Z Amdí`H$ AgUmè`m H$mhr Anojm • pñn§S>bMm doJ H$‘rVH$‘r 12,000 - 15,000 ’o$ao/{‘{ZQ> • pñn§S>bMr eº$s 22 {H$bmod°Q>nojm OmñV • àmoJ«°‘ hmoD$ eH$Umam gaH$doJ 15 - 30 ‘rQ>a/{‘{ZQ> • a°{nS> Q´°ìhg© - 50 - 70 ‘rQ>a/{‘{ZQ> • AjmMo A°pŠgbaoeZ/S>o{gbaoeZ - 1g nojm OmñV ({b{Z`a ‘moQ>aZo ho ObX hmoVo.) • OmñV Am¡pîUH$ ñW¡`© (W‘©b ñQ>°{~{bQ>r) Am{U ^¸$‘ ([a{OS>) pñn§S>b - pñn§S>bÀ`m ~oA[a¨JMo OmñV àrQ>|eZ Am{U W§S> H$aVm `oUo JaOoMo. (AmdmO Am{U H§$nZo H$‘r H$aÊ`mgmR>r pñn§S>b ~oA[a¨Jbm nyd©^m[aV (àrbmoqS>J) H$aÊ`mÀ`m à{H«$`obm àrQ>|eZ åhUVmV.) • pñn§S>b B§Q>a’o$g XmoZ n¥ð>^mJmda - HSK B§Q>a’o$gbm àmYmÝ`. • pñn§S>b‘YyZ hdm qH$dm H$V©Z ÐdmMm (H$qQ>J âbwBS>) àdmh. • ^¸$‘ ‘{eZ

{b{Z`a B§Q>anmoboQ>oS> q~Xy {MÌ H«$. 2 : DNC àmoJ«°q‘J N>moQ>o N>moQ>o {b{Z`a ãbm°H$

HSM-HPM (HPM - hmS>©

‘{eZ {Z`§ÌH$mH$Sy>Z Agboë`m H$mhr R>am{dH$ Anojm • ãbm°H$ à{H«$`m hmoÊ`mMm doJ - 0.25 Vo 3 {‘{bgoH§$X • EH$ NC ãbm°H$ - 250 {~Q> • BWaZoQ>‘YyZ ‘m{hVr (S>oQ>m) dhZmMm doJ - 250 Kb/goH§$X • EH$m q~XynmgyZ Xwgè`m q~Xyn`ªV A{Ve` N>moQ>o-N>moQ>o B§[H«$‘|Q> • ho{bH$b Am{U gŠ`w©ba B§Q>anmoboeZ NURBS Ûmam • Vmn‘mZ, ¹$mS´§Q> Am{U ~m°b ñH«y$ `mgmR>r doJdoJir MwH$sMr ^anmB© (Eaa H$m°ånoÝgoeZ) • gr.EZ.gr.‘Ü`o àJV 'bwH$ AhoS> ’§$ŠeZ'. åhUOo H$m`? NURBS åhUOo Non Uniform Rational B-Spline àmoJ«°q‘JMr nÕV. ‘ybV: dH«$ AmH$mamMo àmoJ«°q‘J H$aÊ`mMr A{YH$ AMyH$ nÕV Amho. ({MÌ H«$. 2, 3, 4) DNC àmoJ«°q‘J‘Ü`o EH$m diUmMm AmH$ma R>a{dÊ`mgmR>r AZoH$ B§Q>anmoboQ>oS> q~Xy bmJVmV. Ë`mCbQ> NURBS àmoJ«°q‘J‘Ü`o ñßbmBZÀ`m H$mhr WmoS>çm {Z`§ÌH$ q~Xy§À`m gmhmæ`mZo diUmMm AmH$ma R>a{dVm `oVmo. NURBS da AmYm[aV àmoJ«°q‘J Ho$ë`m‘wio Cƒ JVrZo `§ÌU

gŠ`w©ba B§Q>anmoboQ>oS> q~Xy {MÌ H«$. 3 : NURBS - gai aofoV ZgUmar hmbMmb

H$aVmZm OmñV A°pŠgbaoeZ/S>o{gbaoeZ, B§Q>anmoboeZMm doJ, OmñV Ama.nr.E‘. Am{U gaH$doJ VgoM H$‘r ãbm°H$ ho ’$m`Xo {‘iVmV. Ë`m‘wio AmdV©Z H$mi H$‘r hmoVmo Am{U CËnmXH$Vm 20-50% dmT>Vo. hmS>© H$m`©dñVyÀ`m `§ÌUmgmR>r (HPM) Cƒ JVrÀ`m `§ÌUmMm (HSM) dmna Ho$bm Va H$‘r g§nH©$ (Ap, Ae ) Am{U OmñV gaH$doJ dmnê$Z Qy>bÀ`m ^y{‘VrMm CÎm‘ Cn`moJ H$ê$Z KoVm `oVmo. NURBS B§Q>anmoboeZÀ`m dmnam‘wio Q´m°H$m°BS>b, H§$Qy>[a¨J Am{U ñbmBqgJ `§ÌUnÕVrMm dmna H$ê$Z pŠbï> diUmMm AmH$ma AgUmè`m H$m`©dñVy ~ZdVmZm, HSM Qy>bMo ‘mJ© R>a{dÊ`mgmR>r bmJUmè`m ãbm°H$Mr g§»`m IynM H$‘r AgVo. VgoM ~Z{dboë`m H$m`©dñVyMr ^m¡{‘{VH$ AMyH$Vm Am{U n¥ð>^mJmMm {’${Ze A{YH$ Mm§Jbm AgVmo. Aem NURBS Mm Cn`moJ H$aUmao {Z`§ÌH$ ((H§$Q´ moba) Agboë`m

NURBS

‘yi ‘mJ©

dVw©imH$ma B§Q>anmoboQ>oS> q~Xy qH$dm NURBS

Q>m°baÝgMm ~±S>

nm°B§Q> Q>y> nm°B§Q> àmoJ«°q‘J

{MÌ H«$. 4 : NURBS Mm dmna H$ê$Z HSM H$aVmZm dmnabobo Qy>bMo doJdoJio ‘mJ©


26

YmVwH$m_ … ‘o 2018

à{H«$`m gwYmaUm ‘{eqZJ g|Q>aMm dmna H$aÊ`mgmR>r EH$ Jmoï> Z¸$sM Amdí`H$ Amho, Vr åhUOo Mm§Jbo CAD - CAM gm°âQ>doAa nm{hOo Am{U CAM Mo à{ejU KoVbobm gr.EZ.gr. àmoJ«°‘a nm{hOo. Ë`mbm HSM da AmYm[aV àmoJ«°q‘J V§Ìm§Mo Mm§Jbo kmZ nm{hOo Am{U Ë`m V§Ìm§Mm 45-65 HRC hmS>©Zog Agboë`m H$m`©dñVyMo `§ÌU H$aÊ`mgmR>r dmna H$aVm Ambm nm{hOo. `m àmoJ«°q‘J V§Ìm§Zm nyaH$ Aem Qy>b ‘mJmªMr AmVm ‘m{hVr H$ê$Z KoD$. Q´m°H$m°BS>b {‘qbJ HSM V§Ì dmnê$Z H$‘r OmJm Agboë`m ñbm°Q>‘Ü`o 2D aq’$J H$aÊ`mgmR>r hr nÕV dmnabr OmVo. Q´m°H$m°BS>b {‘qbJMr à‘wI d¡{eï²>`o åhUOo hmS>©Z ñQ>rbÀ`m R>moH$ù`mÀ`m A{Ve` Aé§X ñbm°Q ‘Yrb H$mnmMr OmñV Ajr` Imobr (Ap) Am{U H$‘r {ÌÁ`mË‘H$ g§nH©$ (Ae). Ë`mdê$Z Qy>bMm àH$ma Am{U ^y{‘Vr R>a{dbr OmVo. CXmhaUmW© pñQ>’$ Qy>b, H$‘r ì`mgmMr, âbyQ>Mr OmñV bm§~r Am{U OmñV gaH$doJ {‘iÊ`mgmR>r Xa ì`mgmJ{UH$ OmñVrV OmñV âbyQMr g§»`m, pñWa H$moqQ>J BË`mXr. Aem Qy>bMo CXmhaU åhUOo nm{hOo VodT>r âbyQ>Mr g§»`m Am{U bm§~r Agbobr, ^¸$‘nUo Qy>b nH$Sy> eH$Umar Am{U Q´m°H$m°BS>b à{H«$`oV "nwb-AmCQ>'‘Ü`o gdm©{YH$ gwajm XoUmar hm`S´mo{J«ngmaIr hodr S>çwQ>r `§ÌUm VgoM ^¸$‘ H$moAa AgUmar SC E§S> {‘b. A{Ve` gmoß`m ñdénmVrb Q´m°H$m°BS>b à{H«$`m åhUOo SC E§S> {‘bbm ñbm°Q> qH$dm àmo’$mBb (AmH$ma) ~Z{dÊ`mgmR>r Ajr` {XeoZo àdmg H$aUmam gbJ ñnm`ab Qy>b ‘mJ© XoD$Z Ho$bobo `§ÌU. Ë`mV gaH$doJ Z ~XbVm Ajr` H$mnmMr Imobr gVV ~XbV amhVo Am{U 50% doi Q>yb H$mnmÀ`m ~mhoa AgVo. ({MÌ. H«$ 5, 6 ‘Ü`o nma§n[aH$ nÕV Am{U Q´m°H$mBS>b nÕV `m‘Yrb VwbZm XmI{dbr Amho.) Q´m°H$m°BS>b à{H«$`m hmS>© ñQ>rbda `§ÌU H$aVmZm `eñdr hmoUo `mgmR>r SC Qy>bbm hodr S>çwQ>r hm`S´m°{bH$ MH$‘Ü`o KÅ> nH$S>Uo AË`mdí`H$ AgVo. Á`m‘wio Q´m°H$m°BS>b à{H«$`oV Qy>b ~mhoa `oV (nwb AmCQ>) Zmhr Am{U A{Ve` H$mQ>oH$moanUo AMyH$ TIR (Q>moQ>b B§{S>Ho$Q>oS> [aqS>J) {‘iVo Am{U aZAmD$Q> 0.005 {‘‘rnojm H$‘r AgVmo.

Qy>bda OmñV bmoS>

{MÌ H«$. 6 : nma§n[aH$ nÕV

Imbr {Xboë`m CXmhaUmV Q´m°H$m°BS>b à{H«$`oZo 55 HRC H°$b‘°Šg ñQ>rb‘Ü`o 12 {‘‘r ì`mgmÀ`m 12 âbyQ> Agboë`m SC E§S> {‘bZo ñbm°Q>Mo `§ÌU Ho$bo Amho. ({MÌ H«$. 7) L

B

{MÌ H«$. 7

E§S> {‘b ì`mg âbyQMr g§»`m - Z H$V©Z doJ - Vc ’$sS>/Qy>W - Fz ’$sS>- Vf H$mnmMr Imobr - Ap {ÌÁ`mË‘H$ H$mnmMr Imobr (’$sS>‘Ü`o) - Ae SC

B L

55 HRC

À`m `§ÌUmMm doi

12 12

{‘‘r

‘r/{‘{ZQ> 0.02 {‘‘r 1910 {‘‘r/{‘{ZQ> 20 {‘‘r 0.25 {‘‘r 24 {‘‘r 30 {‘‘r 4.5 {‘{ZQ>o 300

Vº$m H«$. 1

nwT>rb boImV AmnU HSM nÕVrZo hmS>© ñQ>rb‘Yrb H°$pìhQ>rMo `§ÌU H$go H$am`Mo `m~Ôb ‘m{hVr KoD$. Ap ≤ 2 x Dc

H$‘r Vf = OmñV Dc Vc = nma§n[aH$ nÕVrnojm >1,2 X Dc 4 Vo 6 nQ>rZo OmñV {MÌ H«$. 5 : Q´m°H$m°BS>b nÕV - H$‘r, Qy>bdarb Z ~XbUmam bmoS> Ae =

ravinaik1951@gmail.com

a{d ZmB©H$ `m§Zm Qy>qbJ joÌmVrb 40 hÿZ A{YH$ dfmªMm AZw^d AgyZ Vo Qy>qbJ Am{U ‘{eqZJ A°pßbHo$eZ {df`H$ g„mJma AmhoV.


YmVwH$m_ … ‘o 2018

27


28

YmVwH$m_ … ‘o 2018

à{H«$`m gwYmaUm

W«oS> {df`H$ H$mhr ‘hÎdmMo-2

{Jare Xod g„mJma

‘m

W«oqS>JgmR>r Qy>qbJ H$V©Z doJ = (π X gamgar ì`mg X AmanrE‘)/ 1000 OmñVrV OmñV ì`mg

H$m`©dñVy

gamgar ì`mg {MÌ H«$. 2

brS>

AmQ>o nmS>Ê`mVbo Qy>qbJMo ñWmZ 1) `§ÌUmÀ`m H$moUË`mhr H$m‘mV {Xboë`m H$m`©dñVyMm YmVy Am{U Qy>qbJ `m§À`m `mo½` {‘bmnmgmR>r `mo½` H$V©Z doJ (ñnrS>), `mo½` gaH$doJ (’$sS>) Am{U H$mnmMr Imobr `m ‘yb^yV ~m~r AgVmV. AmQ>çm§À`m Q>{ZªJÀ`m ~m~VrV gaH$doJ hm Zoh‘r AmQ>çmÀ`m {nMZwgma R>a{dbm OmVmo. AmQ>çm§À`m Q>{ZªJÀ`m H$moUË`m Q>ßß`mda H$m‘ Mmby Amho, (CXmhaUmW©, aq’$J, go‘r{’${ZqeJ, {’${ZqeJ BË`mXr.) Ë`mZwgma H$mnmMr Imobr R>aVo. Bï>V‘ H$V©Z, {Mn VwQ>Uo, Qy>bMo Am`w‘m©Z Am{U H$m‘mVrb CËnmXH$Vm {‘i{dÊ`m‘Ü`o `mo½` H$V©Z doJ AË`§V ‘hÎdmMr ^y{‘H$m ~OmdVmo, Ago AZoH$ doim {ZarjUmV Ambo Amho. ~è`mM doim H$V©Z doJmMr ‘m{hVr (S>oQ>m) CnbãY ZgVo, AWdm Vr hdr {VVH$r AMyH$ ZgVo. `oWo Q>{ZªJÀ`m H$moUË`mhr H$m‘mMm `mo½` H$V©Z doJ R>a{dÊ`mgmR>r H$aÊ`mV `oUmè`m EH$m OwÝ`m, ì`dhm[aH$ MmMUrMr MMm© H$am`Mm ‘moh ‘bm AmdaV Zmhr. Amnë`mn¡H$s ~è`mM bmoH$m§Zr A{^`m§{ÌH$s ‘hm{dÚmb`m‘Ü`o {eH$VmZm "pìhQ>°H$a [a¨J Q>oñQ>' `m MmMUr{df`r ‘m{hVr KoVbr Agob. `m MmMUr‘Ü`o {Xboë`m H$m`©dñVyda àW‘ ’o$qgJMo H$m‘ Ho$bo OmVo. ({MÌ H«$.1) Z§Va {’${Ze Q>{ZªJMo n°am‘rQ>a dmnê$Z pñWa Ama.nr.E‘. da EH$ hbH$m ŠbrZ ’o$qgJ H$Q> KoVbm

OmVmo. Ë`mZ§Va ’$oqgJ Ho$boë`m n¥ð>^mJmda Amnë`mbm EH$ M‘H$Xma dVw©i ([a¨J) {XgVo. Ë`m dVw©imMm AmVbm Am{U ~mhoaMm ì`mg ‘moOm Am{U Ë`m XmoZ ì`mgm§Mm gamgar ì`mg H$mT>m. Z§Va nwT>rb gyÌ dmnê$Z Bï>V‘ H$V©Z doJmMr JUZm H$am.

{nM ì`mg

Jrb boImV AmnU AmQ>çm§Mo `§ÌU (W«oS> ‘{eqZJ) H$aÊ`m{df`r H$mhr ‘m{hVr KoVbr hmoVr. `m boImV AmnU `m H$m‘mVrb Qy>qbJg§~§Yr ‘m{hVr KoD$. `oWo ‘r gd©gm‘mÝ` ‘m{hVr XoÊ`mEodOr H$mhr {deof ‘wX²Úm§da ^a XoUma Amho.

ß π X {nM ì`mg

M‘H$Xma dVw©i

{MÌ H«$. 3 H$‘rV H$‘r ì`mg

{MÌ H«$. 1 : pìhQ>°H$a [a¨J Q>oñQ>

ho dmMë`mZ§Va H$mhr dmMH$m§Zm Aer dVw©io em°n âbmoAada amoO nm{hë`mMo Z¸$sM AmR>dob. ‘bm Ago dmQ>Vo H$s, ho ’$º$ AmQ>o nmS>Ê`mÀ`m Zìho Va Q>{ZªJÀ`m gd©M H$m‘mV A{Ve` Cn`wº$ Amho. `mo½` {nM Am{U {Xem (h±S>) Agbobo BÝgQ>© dmnaUo AWdm J«mB§S> Ho$boë`m Am{U Pmiboë`m (~«oÂS>) H$m~m©B©S> qH$dm EM.Eg.Eg. Qy>bbm ~mhoa nS>Ê`mgmR>r nwaoer OmJm (gmB©S> [abr’$) R>odUo. ({MÌ H«$. 2, 3) Q>{ZªJ H$am`À`m AmQ>çm§À`m ho{bŠg H$moZmMr JUZm nwT>rb gyÌmÛmao Ho$br OmVo. 2)

Q>°Z (ho{bŠg H$moZ) = (AmQ>çm§Mr brS>)/ (π X {nM ì`mg) AmQ>o nmS>bobm `§Ì^mJ. ({MÌ H«$.4) CXmhaUmW©, ñH«y$ - ñH«y$ 360 A§emV {’$aë`mda {OVHo$ A§Va nwT>o OmVmo, Ë`mbm AmQ>çm§Mr brS> åhUVmV. X§S>JmobmÀ`m AWdm e§Hy$À`m ^modVr EH$M Yma {’$aV L=P P

α1

L=2P P

L=3P P

α2

qgJb ñQ>mQ>© AmQ>o Qy> ñQ>mQ>© AmQ>o α = ho{bŠg H$moZ

{MÌ H«$. 4

α3

W«r ñQ>mQ>© AmQ>o


29

YmVwH$m_ … ‘o 2018

Agob, Va Ë`mbm qgJb ñQ>mQ>© AmQ>o Ago åhUVmV. EH$mhÿZ A{YH$ Ymam AgVrb Va Ë`mbm ‘pëQ>ñQ>mQ>© AmQ>o åhUVmV. qgJb ñQ>mQ>© AmQ>çm§‘Ü`o {nM Am{U brS> EH$M AgVo. ‘pëQ>ñQ>mQ>© AmQ>çm§À`m ~m~VrV brS> = AmQ>çm§Mm {nM X ñQ>mQ>©Mr g§»`m `m gyÌmVyZ Amnë`mbm W«oqS>J Qy>bgmR>r Amdí`H$ gmB©S> [abr’$ H$moZ g‘OVmV. à‘m{UV H$m~m©B©S> BÝgQ>©Mo CËnmXH$ Ë`m§À`m CËnmXZm§‘Ü`o gmB©S> [abr’$ Am{U BÝgQ>© H$moZ, ê$Q>/Q>m°n {ÌÁ`m, AmQ>çm§Mr Imobr BË`mXr AÝ` Amdí`H$ ‘m{hVr nwadVmV. AmnU Oa `mo½` {nM qH$dm BÝgQ>©Mr {Xem (h±S>) {ZdS>br Zmhr, Va BÝgQ>© Kmgë`m‘wio AmQ>çm§À`m H$S>m§Zm ZwH$gmZ nmohmoMob. Oa J«mB§S> Ho$boë`m Qy>qbJMm Cn`moJ Ho$bm Agob, Va da C„oI Ho$ë`mZwgma, Amnë`mbm `m Qy>bMo J«mBªqS>J H$aVmZm `m KQ>H$m§Mr H$miOr KoUo Amdí`H$ AgVo. `m Qy>bÀ`m J«mBªqS>J‘Ü`o EH$ ‘hÎdmMr Jmoï> bjmV KoVbr nm{hOo, Vr åhUOo Ë`mM brS>gmR>r ho{bŠg H$moZ ì`mgm§Zwgma ~XbVmo. Qy>bMr ÑT>Vm ([a{O{S>Q>r) - H$V©Z, H$m`©dñVyMm {’${Ze, Qy>bMo Am`w‘m©Z Am{U `§ÌUmMr CËnmXH$Vm `m gd© KQ>H$m§da Qy>bÀ`m ÑT>VoMm ^anya à^md AgVmo. ~è`mM doim A{Ve` AdOS> Qy>b {S>PmB©Z H$aÊ`mMr MyH$ Ho$br OmVo Am{U Ano{jV H$m‘hr hmoV Zmhr. `mMo H$maU åhUOo {S>PmB©ZMr VÎdo ZrQ> nmibr Jobobr ZgVmV. ho EH$m ì`dhm[aH$ CXmhaUmÛmao g‘OmdyZ KoD$. EH$ ßb°pñQ>H$Mr ’w$Q>nÅ>r {VMr nmVi 3)

>Aé§X ~mOy

~b

’w$Q>nÅ>r bm§~r

>é§X ~mOy {MÌ H«$. 5

H$S> Am{U é§X H$S> O{‘Zrbm g‘m§Va Agboë`m pñWVrV nH$Sy>. {MÌ H«$. 5 ‘Ü`o XmI{dë`mZwgma {VÀ`mda ImbÀ`m {XeoZo ~b bmdë`mg Vr nÅ>r ghOnUo dmH$dy eH$Vmo qH$dm VmoSy>hr eH$Vmo. AmVm Ë`mM nÅ>rMr é§X H$S> O{‘Zrbm H$mQ>H$moZmV Agboë`m pñWVrV nH$Sy>. {MÌ H«$. 6 ‘Ü`o XmI{dë`mZwgma {VÀ`mda ImbÀ`m {XeoZo ~b bmdë`mg Amnë`mbm Vr dmH$dVm `oV Zmhr. `m XmoZ n[apñWVt‘Ü`o Ë`mM nÅ>rda VodT>oM ~b bmdë`mZ§Va g§nyU©nUo doJio n[aUm‘ S>moù`mg‘moa `oVmV. bm§~r

~b

~b {MÌ H«$. 6

H$m? Amnë`mbm `m àýmÀ`m CÎmamÛmao em°n âbmoAadarb Qy>qbJ/{S>PmB©Z/H$qQ>J `m§À`mer g§~§{YV ~hþVm§e g‘ñ`m§Mo {ZamH$aU H$aVm `oB©b. ‘mÌ Ë`mgmR>r Amnë`mbm {^Þ n[apñWVt‘Ü`o Imbr {Xboë`m gyÌmMo `mo½` nmbZ H$amdo bmJob. = (FxL³)/(3xExI) = {S>âboŠeZ = H± {Q>brìha Qy>bMo {dñWmnZ (dmH$Uo) F = ’$mog©= bmdbobo ~b, L = Q>oHy$ (AmYma) Am{U ~b {Xbobm q~Xy `m§À`mVrb A§Va E = Bb°pñQ>{gQ>r ‘m°S>çwbg I = ~bmImbÀ`m joÌmMm ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m dX dx

F

L dx

gnmoQ>© ~b {MÌ H«$. 7

`oWo Amnbo C{Ôï> Qy>bMo {dñWmnZ H$‘rV H$‘r R>odUo ho Amho, H$maU {dñWmnZ {OVHo$ A{YH$ {VVH$s Qy>b‘Yrb H§$nZo/M°Q>a A{YH$. Ë`m‘wio H$qQ>J n°am‘rQ>a Am{U Qy>bMo Am`w‘m©Z H$‘r hmoVo. Qy>b ÑT> Ho$ë`mZo `m gd© g‘ñ`m§Mo {ZamH$aU hmoVo. ({MÌ H«$. 7) AmVm Amnë`m g‘ñ`m§Mo {ZamH$aU H$aÊ`mgmR>r `m gyÌmMm H$gm Cn`moJ hmoVmo Vo nmhÿ. • n{hbm KQ>H$ - H$V©Z ~b 'F' H$‘rV H$‘r nmVirda R>odUo. `mo½` H$qQ>J n°am‘rQ>a, Qy>qbJ ^y{‘Vr, `mo½` aoH$ Am{U [abr’$ H$moZm§Mr {ZdS> Ho$ë`mZo ho eŠ` hmoVo. AWm©V ho EH$m ‘`m©Xon`ªVM eŠ` Amho, H$maU A{YH$m{YH$ H$qQ>J n°am‘rQ>aÛmam eŠ` {VVH$m A{YH$ YmVy H$mnyZ ~mhoa H$mT>Uo Am{U H$V©Zmg bmJUmam doi {H$‘mZ R>odUo, hm CÔoe ZOaoAmS> H$ê$Z MmbUma Zmhr. • gnmoQ>© Am{U {OWo ~b à`wº$ hmoVo Vmo q~Xy `m§À`mVrb A§Va 'L' eŠ` {VVHo$ H$‘r R>odUo. `mMm Qy>bÀ`m {dMbZmda ({S>âboŠeZ) àM§S> à^md AgVmo, H$maU {dMbZ `m A§VamÀ`m KZ à‘mUmV dmT>Vo. {Xboë`m n[apñWVr‘Ü`o {OVŠ`m H$‘r bm§~rMo Qy>b dmnaUo eŠ` Agob, Vo dmnaUo hm `mMm ì`dhm[aH$ Cnm` Amho. > • A{YH$ ÑT>Vm {‘i[dÊ`mgmR>r ‘m°S>çwbg Am°’$ Bb°pñQ>{gQ>r 'E' A{YH$ Agbobo ‘Q>o[a`b dmnaUo hm EH$ Cnm` Agy eH$Vmo. {d{eï> YmVy§Mo {‘lU AWdm hrQ> Q´rQ>‘|Q>Ûmao ÑT>Vm dmT>dUo H$mhr A§er eŠ` hmoVo. ÑT>Vm dmT>[dÊ`mMr gdm©V n[aUm‘H$maH$ nÕV åhUOo Qy>bÀ`m H$moAa‘Ü`o àog {’$Q> H$ê$Z EH$ H$m~m©B©S> am°S> ~g{dUo. Á`m Qy>b‘Ü`o Amoìhah±J A{YH$ AgVmo, Or Qy>b bm§~gS>H$ AgVmV (bm§~r/ì`mg > 4 Vo 5) Am{U Or Qy>b Cƒ {ÌÁ`m ~bmÀ`m (ao{S>`b ’$mog©) AmYmao H$m‘ H$aVmV, Ë`m§À`m~m~VrV ho A{YH$ Cn`wº$ AgVo. {deof H$m‘m‘Ü`o dmnaÊ`mgmR>r ñn§XZ Adamo{YV Qy>b (ìhm`~«oeZ S°>ånqZJ Qy>b) CnbãY AgVmV. `m§À`m‘Ü`o H§$nZo H$‘r H$aÊ`mgmR>r A{YH$ àJV V§ÌmMm dmna Ho$bobm AgVmo. na§Vw Amnë`m


30

YmVwH$m_ … ‘o 2018

à{H«$`m gwYmaUm H$m‘mÀ`m EH§$Xa n[apñWVr‘Ü`o Ë`m§Mm {H$’$m`VeranUm nmaIyZ KoUo Ho$ìhmhr Mm§Jbo. • AmVm AmnU {dñWmnZ H$‘r H$aÊ`mMm Qy>b {S>PmB©Z‘Ybm gdm©V ‘hÎdmMm KQ>H$ nmhÿ. `mbm ~bmImbÀ`m joÌmMm ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m 'I' Ago åhUVmV. Ago ~b

D=4

B=2

{MÌ H«$. 8

g‘Om H$s, Amnë`mH$S>o EH$ H$mQ>H$moZ Mm¡H$moZr Qy>b Amho. {MÌ H«$. 8 ‘Ü`o {Xë`mZwgma Ë`mMr é§Xr 'B' Amho Am{U C§Mr 'D' Amho. `m Qy>bMm ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m B x D³/12 Agm Agob. AmVm AmnU CXmhaUmXmIb {MÌ H«$. 8 ‘Yrb Qy>b H«$.1 KoD$. BWo B = 2 Am{U D = 4 AmhoV. BWo ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m = 2 x 64/12=10.66 mm Agob. AmVm CXmhaUmXmIb {MÌ H«$. 9 ‘Yrb Qy>b H«$. 2 KoD$. BWo B = 4 Am{U D = 2 AmhoV. 4

n[a‘mU åhUOo D = 4 ~bmÀ`m {XeoV AmUë`mZo Ë`mVrb H§$nZo 4 nQ>rZo H$‘r Pmbr. 'D' ho n[a‘mU AOyZ dmT>dbo, åhUOo 5 qH$dm 6 Ho$bo, Va hm n[aUm‘ AOyZ ñnï> hmoB©b. A{Ve` gmonr AmH$S>o‘moS> H$ê$Z nhm, AmnU Amü`©M{H$V ìhmb. gm‘mÝ`nUo AmnU Qy>bMr VmH$X dmT>dÊ`mgmR>r Ë`mMr é§Xr 'B' dmT>dVmo Am{U Ë`mbm AdOS> Am{U dOZXma ~Z{dVmo. na§Vw, Ooìhm AmnU n[a‘mU 'B'À`m VwbZoV n[a‘mU 'D' dmT>dVmo, Voìhm ho A{YH$ ñnï>nUo g‘moa `oVo. Ë`mMà‘mUo ~bmÀ`m ImbÀ`m ~mOyÀ`m C§MrMm (hmB©Q> {~bmo X ’$mog© ) A{YH$ à^md nS>Vmo, hohr bjmV KoÊ`mgmaIo Amho. AmVm Amnë`mbm g‘Oob H$s, {MÌ H«$. 5 Am{U 6 ‘Yrb ßb°pñQ>H$Mr nÅ>r Aer H$m dmH$Vo. AOyZ EH$ J§‘VrMr Jmoï>. ’$ma pŠbï> AmH$S>o‘moS>rV Z OmVm BVHo$ bjmV ¿`m H$s, JmobmH$ma Qy>b‘Ü`o AgmM n[aUm‘ gmYm`Mm Agob, Va Qy>bMr ~bmImbMr C§Mr dmT>[dÊ`mgmR>r Oê$a nS>ë`mg Ë`mbm b§~JmobmH$ma (B{bpßQ>H$b) H$aVm `oB©b. da gm§{JVë`mZwgma, Oa Amnë`mbm Qy>bMm ‘O~yVnUm ’$magm H$‘r Z H$aVm ’$º$ dOZ H$‘r H$am`Mo Agob, Va AmnU Qy>bMr é§Xr (b§~JmobmH$mamMm bhmZ Aj) {MÌ H«$.10 ‘Ü`o XmIdë`mà‘mUo H$‘r H$ê$ eH$Vmo. Am§V[aH$ AmQ>o

d

~b D

D =2

{MÌ H«$. 10 B=4

{MÌ H«$. 9

BWo ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m = 4X 8/12=2.66 mm Agob. 4

Qy>b H«$.1 Mm ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m/ Qy>b H«$. 2 Mm ‘mo‘oÝQ> Am°’$ BZ{e©`m = 10.66/2.66=4.01

`mVyZ {‘iUmam {ZîH$f© A{Ve` ñnï> Amho. n{hë`m CXmhaUmVë`m Qy>bMo ‘moR>o

Aem arVrZo AmnU H$‘r dOZmMr nU A{YH$ ‘O~yV Qy>b {S>PmB©Z H$ê$ eH$Vmo qH$dm Qy>bMr ~bmImbMr C§Mr dmT>dyZ H§$nZo H$‘r H$ê$ eH$Vmo. ho gd© H$aVmZm Amnë`mbm EH$ Jmoï> bjmV R>odbr nm{hOo H$s, BÝgQ>©Mr Q>m°n C§Mr AWdm H$V©Z H$S> H$m`©dñVyÀ`m Jmob {’$aÊ`mÀ`m AjmÀ`m Cä`m {XeoV (H$mQ>H$moZmV) R>odUo Amdí`H$ Amho. 4)

Oa Amnë`mbm AmVë`m ~mOyZo AmQ>o

nmS>Ê`mgmR>r Qy>b {S>PmB©Z H$am`Mo Agob, Va Qy>b Ooìhm AmQ>çmÀ`m gdm©{YH$ Imobrda Agob, Voìhm Qy>bMr ~mOy Am{U AmQ>çm§Mm {H$‘mZ Am§V[aH$ ì`mg `m§À`m‘Ü`o {MÌ H«$. 11 Am{U 12 ‘Ü`o XmI{dë`mZwgma nwaogm pŠbAaÝg R>odUo Amdí`H$ Amho. Ooìhm AJXr bhmZ AmH$mamMo Am§V[aH$ AmQ>o nmS>m`Mo AgVmV, Voìhm Qy>b ~moAaÀ`m Xwgè`m ~mOybm bmJUma Zmhr, `mMr H$miOr KoUo Amdí`H$ Amho. Am§V[aH$ AmQ>o

Qy>b pŠbAaÝg {MÌ H«$. 11 AmVbm ì`mg pŠbAaÝg

{MÌ H«$. 12

`mgmR>r AmnU Oo ñQ>±S>S>© Qy>qbJ dmnaUma Agy, Ë`mÀ`m CËnmXH$mZo {ZX}{eV Ho$bobm {H$‘mZ ì`mg nmhUo Amdí`H$ Amho. ~è`mM doim ‘moR>çm Ajr` bm§~rÀ`m AmQ>çm§gmR>r ~mhoê$Z gmoS>bobo erVH$ (Hy$b§Q>) H$V©Z q~Xyn`ªV nmohmoMV Zmhr. `m‘wio BÝgQ>© Am{U H$m`©dñVy§Mo erVZ, ë`w{~«Ho$eZ Am{U {Mn ~mhoa H$mT>Uo `m§À`mV g‘ñ`m {Z‘m©U hmoVmV. Aem n[apñWVrV AmnU erVH$mgmR>r Am§V[aH$ hmob Agbobm ~moA[a¨J ~ma dmnê$ eH$Vmo AWdm erVH$mÀ`m ZirMo Vm|S> BÝgQ>©À`m eoOmar CKS>ob Aer ì`dñWm H$ê$ eH$Vmo. 5)

deo_girish@yahoo.com

{Jare Xod `m§{ÌH$s A{^`§Vo AgyZ, Ë`m§Zm A{^`m§{ÌH$s joÌm‘Yrb doJdoJù`m {d^mJmVrb VgoM H$ÝñbQ>ÝgrMm 39 dfmªMm AZw^d Amho.


31

YmVwH$m_ … ‘o 2018

आडव्या आिण उभ्या मशी�नंग स�टरसाठ�

हत्यार बदल उपकरणे (अॉटोमॅ�टक टू ल च�जर) हत्यार बदल उपकरणे (ATC) बनवणार� ‘�ग�त’ ह� भारतातील एकमेव कंपनी आहे . या कंपनीचे एट�सीचे 70 ट�े उत्पादन जगभरात �नयार्त होते.जमर्नी, इटल�, स्पेन, िस्वत्झल� ड, िसंगापूर, चीन अशा �व�वध दे शात �ग�त एट�सी �नयार्त होतात.

001

#19 & 20, (Plot No. 467 - 469), IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA. Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com


32

YmVwH$m_ … ‘o 2018

à{H«$`m gwYmaUm

amOoe åhmamoiH$a

g§MmbH$, lr{Zdmg B§{O{ZA[a¨J Am°Q>mo H§$nmoZ§Qg² àm. {b.

n¥ð>r` {’${Ze

ÌU à{H«$`oVyZ gmÜ` hmoUmè`m {d{dY d¡{eï²>`m§Vrb EH$ à‘wI d¡{eï²>` åhUOo CÎm‘ n¥ð>r` {’${Ze. Vmo H$moUH$moUË`m n°am‘rQ>ada Adb§~yZ AgVmo Am{U Ë`mda à^md nmS>Umè`m KQ>H$m§Zm H$go {Z`§{ÌV H$am`Mo Vo AmnU `m boImV nmhUma AmhmoV. Ooìhm AmnU "gwYmaUm' hm eãX dmnaVmo, Voìhm Amnë`mbm ’$º$ n¥ð>r` Ia~arVnUmMo ‘yë` (a’$Zog ìh°ë`y) A{^àoV ZgVo. gwYmaUo‘Ü`o n¥ð>r` {’${Ze~amo~a Ano{jV JwUdÎmoMr ImÌr, CËnmXZ IM©, CËnmXZ `mo½` doioV H$aÊ`mMr j‘Vm Ago AÝ` KQ>H$XoIrb g‘m{dï> AgVmV. `m VrZ KQ>H$m§n¡H$s JwUdÎmoÀ`m ~m~VrV H$moUVrhr VS>OmoS> H$aUo eŠ` Zmhr. CËnmXZmMo {S>PmB©Z Ano{jV JwUdÎmm {Z{üV H$aVo. Am{W©H$/ì`mdhm[aH$ Ñ{ï>H$moZ R>odyZ `§ÌU H$aUmam Caboë`m XmoZ KQ>H$m§Zm H$‘r/A{YH$ àmYmÝ` XoD$ eH$Vmo. gm‘mÝ`nUo ~hþVm§e CËnmXZm§À`m {S>PmB©Z‘Ü`o n¥ð>r` Ia~arVnUmMr ñdrH$mamh© ~mhoarb ‘`m©Xm (AmCQ>a {b{‘Q>) {ZX}{eV Ho$bobr AgVo. Ooìhm AmnU Ano{jV n¥ð>r` {’${Ze {‘i{dÊ`mgmR>r `§ÌU à{H«$`oMo Am`moOZ H$aVmo, Voìhm {Z{X©ï> JwUdÎmoÀ`m ~mhoarb ‘`m©XoÀ`m 50 Vo 75 % n¥ð>r` {’${Ze {‘iÊ`mMo C{Ôï> R>odmdo. (6 bú` Agbo Va 4.5 qH$dm 3.0 {‘i{dÊ`mMm à`ËZ H$amdm) {Z{X©ï> Ho$boë`m n¥ð>r` Ia~arVnUmÀ`m ‘yë`mnojm Iyn H$‘r ‘yë` {‘i{dÊ`mMm à`ËZ H$aUo qH$dm ñdrH$maUo Mm§Jbo hm EH$ gm‘mÝ` J¡ag‘O Amho. n¥ð>r` Ia~arVnUmMo ‘yë` {OVHo$ H$‘r {VVH$m n¥ð>r` JwiJwirVnUm OmñV. H¥$n`m ho bjmV ¿`m H$s, CÎm‘ n¥ð>r` {’${Ze {‘i{dÊ`mgmR>r CËnmXH$Vm H$‘r hmoUo Am{U H$qQ>J Qy>bMm OmñV IM© Aer Xwhoar qH$‘V ‘moOmdr bmJVo. n¥ð>r` Ia~arVnUmMo ‘yë` {H$Vr hdo, Vo R>a{dë`mZ§Va à{H«$`oMo n°am‘rQ>a H$m` AgVrb Vo nmhÿ. H$mnmMr Imobr 2.5 (Zm°{‘Zb) {‘‘r

1. AmnU

H$moUË`m YmVyda H$m‘ H$aV AmhmV Vo bjmV KoD$Z H$qQ>J Qy>bMr H$moUVr J«oS> Am{U H$moUVo H$qQ>J Am°B©b dmnam`Mo Vo R>adm. YmVy‘Yrb KQ>H$m§Mo à‘mU, Ë`mMr Am§V[aH$ aMZm, H$R>rUVm (hmS>©Zog) ho gd© bjmV KoD$Z Vmo YmVy `§ÌUmbm H$gm à{VgmX XoB©b Vo g‘OyZ KoVbo nm{hOo. Ë`mZwgma AmnU H$qQ>J Am°B©b dmnam`Mo H$m Zmhr, dmnam`Mo Va H$moUVo dmnam`Mo, H$qQ>JgmR>r H$moUVo Qy>b dmnam`Mo, Ë`mda H$m` H$moqQ>J Agob, `m gd© ~m~VrVbo {ZU©` ¿`m`Mo AgVmV. Qy>b Am{U H$qQ>J Am°B©b CËnmXH$m§gmo~V YmVyÀ`m JwUY‘m©{df`rÀ`m ‘m{hVrMr MMm© H$ê$Z Ë`m§Mm g„m/{e’$mag KoUo, ho Ho$ìhmhr {hVmdh AgVo.

2.

{H$Vr YmVy H$mnm`Mm Amho Ë`mMm A§XmO KoD$Z {H$Vr H$mn ¿`mdo bmJVrb Vo {Z{üV H$am `§ÌU à{H«$`oV H$ƒr H$m`©dñVy H$em ñdénmV {‘iVo, Ë`mZwgma doJdoJù`m n¥ð>^mJm§dê$Z {H$Vr YmVy H$mnyZ ~mhoa H$mT>m`Mm Amho, Ë`mMo ‘yë`m§H$Z H$amdo bmJVo. ho H$aVmZm H$ÀÀ`m ^mJm§‘Yrb A{Z`{‘VVm Am{U Q>m°baÝg bjmV ¿`m`bm hdm. AmnU EH$ CXmhaU nmhÿ. ({MÌ H«$. 1A,1B,1C) Ago g‘Om H$s, 125 {‘‘r `m ì`mgmVyZ 120 {‘‘r {’${Ze ì`mgmMr dñVy ~Zdm`Mr Amho. H$mpñQ>§JÀ`m Q>m°baÝgZwgma A{YH$V‘ ì`mg 126.6 {‘‘r Agob. Ë`mì`{V[aº$, H$moAa‘Ü`o 0.8 {‘‘r BVH$m ’$aH$ AgÊ`mMr AZw‘Vr bjmV KoVbr, Va H$moUË`mhr OmJodaMm A{YH$V‘ ì`mg 128.2 {‘‘r Agob. Ë`m‘wio àË`jmV H$qQ>JgmR>rMm AbmCÝg (128.2-120)/2 = 4.1 {‘‘r Agob. (125-120)/2 = 2.5 {‘‘r `m Ano{jV ‘mnmnojm hm ~amM H$moAa {eâQ>‘wio EH$m ~mOybm A{YH$ ‘Q>o[a`bMm ì`mgmdarb n[aUm‘ =126.6+ 1.6 = 128.2

H$mnm§Mr g§»`m = 2 H$ÀÀ`m H$mpñQ>§JMm Zm°{‘Zb ì`mg 125 = {‘‘r

H$mnm§Mr g§»`m = 3 H$mnmMr Imobr 4.1 (dmñV{dH$ gdm©{YH$) {‘‘r

`§ÌUmZ§VaMm Zm°{‘Zb ì`mg = 120 {‘‘r {MÌ H«$. 1A

H$ÀÀ`m H$mpñQ>§JMm (dmñV{dH$ gdm©{YH$) ì`mg 125 = {‘‘r `§ÌUmZ§VaMm (dmñV{dH$ gdm©{YH$) ì`mg = 120 {‘‘r

{MÌ H«$.1B


33

YmVwH$m_ … ‘o 2018

`§ÌU à{H«$`oMo {S>PmB©Z H$aVmZmM Amnë`mg‘moa n¥ð>r` Ia~arVnUmMo ñnï> bú` Agbo nm{hOo. `§ÌU à{H«$`oMo goqQ>J H$aVmZm n¥ð>r` Ia~arVnUm ‘mnÊ`mMo gmYZ dmnamdo, Aer Amåhr {e’$mag H$aVmo.

H$moAa{eâQ> 0.8 {‘‘r

{MÌ H«$.1C

A{YH$ Amho. AmVm H$m`©dñVyMr Am{U Qy>bÀ`m nH$S>rMr ÑT>Vm ([a{O{S>Q>r), H$qQ>JgmR>r CnbãY eº$s, `m ~m~r bjmV KoD$Z H$mnm§Mr g§»`m R>admdr bmJob. Oa H$m`©dñVy‘YyZ 2.5 {‘‘r OmS>rMo ‘Q>o[a`b H$mT>m`Mo Agob Am{U n¥ð>r` {’${Ze Ra 4 ‘m`H«$m°Zn`ªV Ano{jV Agob, Va EH$ a’$ H$Q> Am{U EH$ {’${Ze H$Q> KoVë`mZo H$m‘ nyU© hmoB©b. VWm{n H$qQ>J AbmCÝg 4.1 {‘‘r Amho, ho bjmV KoVbo, Va ~hþVoH$ XmoZ a’$ H$Q> Am{U EH$ {’${Ze H$Q> ¿`mdo bmJVrb. H$mnm§Mr g§»`m H$‘rV H$‘r Agmdr Ago gd©gm‘mÝ` YmoaU R>odyZ CËnmXH$Vm Am{U Qy>bMm IM© `m§À`mda {Z`§ÌU R>odUo eŠ` Agbo, Varhr àË`jmV ‘{eZda `oUmè`m H$ÀÀ`m H$m`©dñVy‘Yrb A{Z`{‘VVoMm {dMma H$aUohr {VVHo$M ‘hÎdmMo Amho. {’${ZqeJ Qy>bgmR>r {‘iUmam H$qQ>J AbmCÝg hm EH$ ‘hÎdmMm KQ>H$ Amho. YmVyMr JwUd¡{eï²>`o, erVH$, {’${ZqeJ Qy>bMr ZmoO-{ÌÁ`m, Qy>bMm Q>m°n aoH$ H$moZ, AmYrÀ`m a’$ H$Q>‘Ü`o {‘imbobm Ia~arVnUm Am{U à{V ’o$am gaH$doJ (’$sS>) `m gd© ~m~r {dMmamV KoD$Z H$qQ>J Qy>bg§~§YrMm {ZU©` ¿`mdm bmJVmo. {’${ZqeJ Qy>bbm {Xë`m OmUmè`m H$qQ>J AbmCÝgda CÎm‘ {Z`§ÌU Agbo H$s, n[a‘mUmVrb (S>m`‘oÝeZb) Q>m°baÝg AmQ>moŠ`mV R>odÊ`mV ‘XV hmoVo. 3. a’$

H$Q> Am{U {’${Ze H$Q> `m§À`mgmR>r Qy>b Am{U Ë`m§Mr ^y{‘Vr Z¸$s H$am Š`ygrS>r (¹$m{bQ>r, H$m°ñQ>, {S>{bìhar) bú`m§‘Ü`o Bï>V‘ n[aUm‘ a’$ ~moA[a¨JgmR>r dmnabobm BÝgQ>©

{‘idÊ`mMm ‘yb‘§Ì åhUOo a’$ Am{U {’${Ze H$Q>gmR>r ñdV§Ì Qy>b dmnaUo. EQ>rgr (Am°Q>mo‘°{Q>H$ Qy>b M§oOa)/Qy>b Q>aoQ> `m§À`m ‘`m©Xo‘wio H$Yr H$Yr A{^`§Ë`mbm aq’$J Am{U {’${ZqeJgmR>r EH$M Qy>b dmnaÊ`mMm ‘moh hmoVmo. na§Vw Vgo Z H$aVm H$moUVoVar {deof g§`mo{OV (H$m°på~ZoeZ) Qy>b dmnamdo, AgmM g„m Amåhr XoD$. ({MÌ H«$. 2) AmVm AmnU Qy>bÀ`m ^y{‘VrÀ`m n°am‘rQ>aH$S>o nmhÿ `m. Q>m°n aoH$ H$moZ - YZ H$s F$U? CËnmXH$Vm Am{U Qy>bMm IM© `m Ñï>rZo F$U aoH$ H$moZ {H$’$m`Vera AgVmV, H$maU Ë`mV Amnë`mbm à{V Qy>b BÝgQ>© A{YH$ H$qQ>J EO {‘iVmV. aq’$JÀ`m H$m‘mV Ë`m§Mm ^anya Cn`moJ H$ê$Z KoVbm nm{hOo. {’${ZqeJÀ`m H$m‘mV ‘mÌ {Xboë`m YmVyÀ`m àH$mamgmR>r {H$Vr n¥ð>r` Ia~arVnUm hdm Amho, Ë`mda Ë`m§Mm dmna Adb§~yZ AgVmo. JwiJwirV n¥ð>r` {’${ZegmR>r, YZ aoH$ H$moZ Agbobr Qy>b A{YH$ Mm§Jbo H$m‘ XoVmV. VgoM, F$U aoH$ H$moZ Agbobr Qy>b dmnaVmZm H$qQ>JgmR>r A{YH$ ~b bmJVo Am{U H$m`©dñVy nH$S>Ê`mMr ì`dñWmhr ‘O~yV bmJVo. Qy>b ZmoO {ÌÁ`m - bhmZ H$s ‘moR>r? ho R>a{dÊ`mgmR>r n[a‘mU/AmH$ma/^y{‘Vr `m§Mo Q>m°baÝg Am{U {S>PmB©Z‘Ü`o {H$Vr {’$boQ> {ÌÁ`m Agm`bm AZw‘Vr Amho, `m§À`mg{hV n¥ð>r` Ia~arVnUmMm {dMma H$amdm bmJob. EH$gma»`m H$mnmÀ`m ImobrgmR>r Oa Qy>b ZmoO {ÌÁ`m ‘moR>r Agob, Va bhmZ {ÌÁ`oÀ`m VwbZoV Qy>bMr H$S> A{YH$ H$mi {Q>H$Vo. Qy>b ZmoO {ÌÁ`m bhmZ Agbr, Va ‘moO‘mnmÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r (S>m`‘oÝeZb H§$Q´>mob) Mm§Jbo n[aUm‘ {‘iVmV. na§Vw Qy>b A{YH$ H$mi MmbUo VgoM ga’o$g {’${Ze Mm§Jbm {‘iÊ`mgmR>r ‘moR>r {ÌÁ`m Mm§Jbr R>aVo. 4.

a’$ Q>{ZªJgmR>r dmnabobm BÝgQ>©

{MÌ H«$. 2 : H$m°på~ZoeZ Qy>b

{’${ZqeJ H$Q>Mr Imobr Am{U ’$sS> R>adUo JwUdÎmm, IM© Am{U doioV hmoUmao H$m‘ (Š`ygrS>r) `m§À`m n[a^mfoV n¥ð>r` Ia~arVnUm {Z`§{ÌV H$aUmao ho XmoZ H$Xm{MV gdm©V ‘hÎdmMo KQ>H$ AmhoV. Qy>b qH$dm H$m`©dñVyÀ`m dVw©imH$ma {’$aÊ`m‘wio H$mnë`m OmUmè`m YmVyÀ`m n¥ð>^mJmda gyú‘ AmH$mamMo C§MdQ>o Am{U IÈo> {Z‘m©U hmoVmV. gm‘mÝ`nUo `m§Zm


34

YmVwH$m_ … ‘o 2018

à{H«$`m gwYmaUm gaH$doJ {‘br‘rQ>a / ’o$am ZmoO {ÌÁ`m

0.15

0.20

0.30

0.4

7

12.5

28.1

0.8

3.5

6.3

14.1

1.2

2.3

4.2

9.4

Vº$m H«$. 1

åhUOoM IS>~S>rVnUmMr C§Mr (Rmax). ({MÌ H«$.4) Rmax ∝(gaH$doJ-F)² VgoM Rmax ∝1/ZmoO {ÌÁ`m (R). nwT>rb g‘rH$aU Amnë`mbm Ra Mr A§XmOo qH$‘V XoVo.AMyH$ qH$‘V AWm©VM àË`j ‘moOyZM {‘iVo.

{MÌ H«$. 3

Rmax =1000 x F²/8R

’$sS> ‘mH©$ Ago g§~moYbo OmVo. Vo AmQ>çm§gmaIo {XgVmV Am{U `m AmQ>çm§Mo "{nM' Am{U "Imobr', darb XmoZ KQ>H$m§da Adb§~yZ AgVmV. Ë`m‘wio gaH$doJ (’$sS>) {OVH$m H$‘r {VVH$m {’${Ze Mm§Jbm (gnmQ>, JwiJwirV) Ago åhUUo g`w{º$H$ hmoB©b. na§Vw H$‘r gaH$doJ åhUOo H$‘r CËnmXH$Vm. Ë`m‘wio `m§À`mV gwdU©‘Ü` JmR>Uo hr A{^`§Ë`mMr H$gmoQ>r AgVo. nydu gm§{JVë`mà‘mUo AmnU Ia~arVnUmMo ‘yë` A{YH$V‘ ‘`m©XoÀ`m 50 Vo 75 % R>odÊ`mMo bú` amImdo. `mMo EH$ CXmhaU nwT>o {Xbo Amho. ({MÌ H«$. 3) `m Ho$g‘Ü`o ~moëQ> Q>oH$Umam âb±OMm n¥ð>^mJ WmoS>m Ia~arVM (H$moAg©) hdm hmoVm, H$maU Ë`m‘wio ~moëQ> gQ>H$Uo Wm§~Uma hmoVo. {VWo OmñV Q>m°H©$ bmJVmo Aem {R>H$mUr ho ‘hÎdmMo AgVo. Ooìhm {S>Pm`Za n¥ð>r` {’${Ze 12.5 Ra Ano{jV H$aVmo Voìhm CËnmXH$mZo ‘{eZMo goqQ>J 7-12.5 `m Xaå`mZ Ra ‘yë` {‘iob Ago H$amdo. `mnojm OmñV XOm©Mm n¥ð>r` {’${Ze XoUo, hm g§gmYZm§Mm Anì`` Va AmhoM nU Ë`m‘wio Ia~arVnUmMm Ano{jV n[aUm‘ Z {‘iÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo. Ë`m‘wio ho Q>mimdo. Q>{ZªJ‘Ü`o Qy>bMr ZmoO {ÌÁ`m Am{U n¥ð>r` {’${Ze Q>{ZªJ H$aVmZm Qy>b H$m`©dñVyÀ`m n¥ð>^mJmda EH$ ZmJ‘moS>r (ho{bH$b) ImM (AmQ>çmgÑe) V`ma H$aVo. `m ImMoMr Imobr Qy>b

gaH$doJ

Rmax

Qy>bÀ`m doJdoJù`m ZmoO {ÌÁ`m Am{U gaH$doJmÀ`m doJdoJù`m OmoS>çm§H$[aVm Rmax Mr ‘m`H«$m°Z‘Yrb qH$‘V Vº$m H«$.1 ‘ܶo [Xbr Amho hr J{UVmZo `oUmar qH$‘V Amho. àË`jmV {‘iUmar qH$‘V hr Qy>bMr PrO, ‘{eZ XOm©, H§$nZo BË`mXr Jmoï>tda Adb§~yZ AgVo. `m {H§$‘Vr gwadmV H$aÊ`mgmR>r Cn`wº$ AmhoV. n¥ð>r` {’${Ze gwYmaÊ`mgmR>r EH$Va gaH$doJ H$‘r H$aVm `oVmo qH$dm ZmoO {ÌÁ`m dmT>{dVm `oVo. gaH$doJ AYm© Ho$bm Va n¥ð>r` {’${Ze Mma nQ>rZo gwYmaVmo.(Rmax 75% H$‘r hmoVo.) Va ZmoO {ÌÁ`m XwßnQ> Ho$br Va n¥ð>r` {’${Ze XwnQ>rZo gwYmaVmo.( Rmax 50% H$‘r hmoVo) 5. H$m`©dñVy,

Qy>b nH$S>Ê`mVrb ÑT>Vm ([a{O{S>Q>r) `mV H$mhrhr Xmof Agbm, Va H§$nZo {Z‘m©U hmoVrb Am{U Ë`m‘wio M°Q>a ‘mŠg©, Ia~arV àVb, VgoM n[a‘mU/^y{‘Vr `m§À`mV A{YH$ à‘mUmVrb ’$aH$, Ago n[aUm‘ {XgVrb. CbQ> M°Q>a ‘mŠg© Agbo, åhUOo Qy>b/H$m`©dñVy ÑT>nUo nH$S>bobr Zmhr, Ago {ZX}{eV hmoVo. H§$nZo hm à{H«$`oVbm EH$ Xmof Amho, Omo Zoh‘rM {Z`§ÌUmV R>odmdm bmJVmo. ÑT>Vo{df`r H$moUVohr gd©g‘mdoeH$ VmoS>Jo ZgVmV Am{U OgOem g‘ñ`m `oVrb, VgVer Á`m Ë`m ñVamda `mo½` Cnm` `moOZm H$amdr bmJVo. WmoS>Š`mV åhUOo `§ÌU à{H«$`oMo {S>PmB©Z H$aVmZmM Amnë`mg‘moa n¥ð>r` Ia~arVnUmMo ñnï> bú` Agbo nm{hOo. `§ÌU à{H«$`oMo goqQ>J H$aVmZm n¥ð>r` Ia~arVnUm ‘mnÊ`mMo gmYZ dmnamdo, Aer Amåhr {e’$mag H$aVmo. Ia~arVnUmMo AMyH$ ‘yë` {‘imbo H$s, A{^`§Ë`mbm JwUdÎmoda bú` H|${ÐV H$am`bm Am{U à{H«$`oMr CËnmXH$Vm Am{U {H$’$m`VeranUm dmT>dÊ`mgmR>r à`ËZ H$am`bm gmhmæ` hmoVo. rajesh.m@rmconsult.in

{MÌ H«$. 4


35

YmVwH$m_ … ‘o 2018

DEFEXO 2018 `m àXe©Smt ZmV 3D CMM À`mSitharaman ^maVmVrb Defence Minister Nirmala

AmÚàdV© Am{U gdm©V 2018 ‘moR>çm A° `waoQ> Accurate JoqOJ H§$nZrMr visitsH$DEFEXPO toŠsee CMM ‘‘oHmanufactured $ B©Z B§{S>`m’ CÔoein mZo India Ho$bobr for ‘{eZthe gmXaGlobal Pmbr. market

5 axis Infinite Positioning Probing system for faster measurements

MoÞB© `oWrb S>o’o$Šgmo 2018 ‘Ü`o ^maVmÀ`m g§ajU ‘§Ìr ‘m. lr‘Vr {Z‘©bm grVmam‘Z `m§Zr OmJ{VH$ ~mOmanoR>ogmR>r ^maVmV ~Z{dbobo CMM ‘{eZ nmhÊ`mg ‘A°Š`waoQ>’À`m ñQ>m°bbm ^oQ> {Xbr AgVm, Ë`m§Zm ‘m{hVr XoVmZm A°Š`waoQ>Mo ì`dñWmnH$s` g§MmbH {dH«$‘ gmiw§Io Am{U g§MmbH gwaoe nmQ>rb

EAamoñnog Am{U g§ajU CÚmoJmV dmnamV `oUmè`m pŠbï> `§§Ì^mJm§Mo ‘moO‘mnZ H$aÊ`mgmR>r bmJUmè`m doimV gw‘mao 80% ~MV H$aUmar ZdrZ 5 Ajr` BÝ’$m`ZmB©Q> B§S>opŠg§J àmoq~J {gpñQ>‘ OUR EXPERTISE • In the field of Metrology for more than 55 years • Exports to more than 23 countries across the globe • Installations of more than 1000 CM Msin Aerospace, Automobile, Defence, Engineering and Railway customer segments • CMMs compatible with Contact and NonContact probing systems -Advance" Aukom" CMM Training provided in India • CM Ms are loT compatible for Industry 4.0

{~«O, hm°[aPm±Q>b, em°n âbmoAa, J±Q´r Am{U nmoQ>}~b `m gd© àH$maMo 3D CMM ~Z{dUmao ‘A°Š`waoQ>’, ho ^maVmVrb n{hbo Am{U gdm©V ‘moR>o CËnmXH$ AmhoV.

Defence Minister Smt Nirmala Sitharaman along with Mr. Vikram Salunkhe, Managing Director & Mr. Suresh Patil Director during Defexpo 2018 Show at Chennai.

Accurate is the pioneer and largest manufacturer of 3D Coordinate Measuring Machines in India for complete range of Bridge, Horizontal, Shop floor, Gantry and Portable CMMs.

3D H$moAm°{S>©ZoQ>

‘oOa‘|Q>gmR>r

n[anyU© n`m©`

Complete 3D Coordinate Measuring Solutions

XT400

Armmax

Single Arm Seagull

Dual Arm Seagull

C M M Range available up to 10 meter

ACCURATE SALES & SERVICES PVT.LTD Gauge House, 67, Hadapsar Industrial Estate, Pune-411013 India Tel.: +91 - 20 - 6603 9000, Fax: +91-20-2681 4234, Mobile: 099700 01678 Email : sales@accuratesales.co.in

www.accurategauging.com


36

YmVwH$m_ … ‘o 2018


YmVwH$m_ … ‘o 2018

37


38

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ZdrZ V§Ì

JUnVr H$m§~io

Q>o{ŠZH$b hoS>, NTAS OmoñQ>g² B§{O{ZA[a¨J H§$nZr {b.>

C

boPa ñne©a{hV ‘mnZ àUmbr

ËnmXZ joÌmV JwUdÎmm {Z`§ÌU {d^mJmda A{Ve` H$‘r doimV ‘moR>çm Am{U pŠbï> H$m‘m§Mr VnmgUr H$ê$Z Ë`m H$m‘mÀ`m JwUdÎmobm à‘m{UV H$aÊ`mMr O~m~Xmar AgVo. Oa {Z‘m©U hmoUmar àË`oH$ dñVy AMyH$ Amho H$s Zmhr ho R>a{dÊ`mgmR>r {Vbm JwUdÎmm AmœmgZ MmMUr‘YyZ Omdo bmJUma Agob, Va CËnmXZ {d^mJmMr j‘Vm JwUdÎmm {Z`§ÌU {d^mJmÀ`m H$m‘mda Adb§~yZ amhVo. `m‘wio JwUdÎmm {Z`§ÌU {d^mJmdarb H$m‘mMm ^ma dmT>Vmo. Oa EH$mM H$m`©dñVy‘Ü`o VnmgÊ`mÀ`m AZoH$ ~m~r AgVrb, CXmhaUmW©, H$S>m, dH«$ ^mJ, {S´b Ho$bobr ^moHo$, J«yìh, dJ¡ao, Va ho H$m‘ AOyZM AdKS> hmoVo Am{U Ë`mgmR>r à{e{jV Am{U Hw$eb H$‘©Mmè`m§Mr ‘moR>r Amdí`H$Vm AgVo. CËnmXZmÀ`m g§»`o‘Ü`o ‘mJUrZwgma Zoh‘rM MT>-CVma hmoV Agë`m‘wio JwUdÎmm VnmgUmè`m H$‘©Mmè`m§À`m H$m`©^mamda Ë`mMm n[aUm‘ hmoVmo. Ë`m‘wio àg§Jr Ë`m§À`m H$m‘mÀ`m JwUdÎmoMm ~ir nSy> eH$Vmo. JwUdÎmm {Z`§ÌUmgmR>r CÚmoJjoÌmV {d{dY V§Ìo/gmYZo dmnabr OmVmV. VWm{n, àË`oH$ gmYZmÀ`m j‘VoZwgma Ë`mÀ`m AMyH$ ‘mnZmÀ`m Q>m°baÝg Am{U {’$Q>À`m H$mhr Xem§em‘Yrb ‘`m©Xm AmhoV. `m‘wiogwÕm `§Ì^mJ A°goåãbr {d^mJmn`ªV nmohmoMVmo, Voìhm ZmH$mabm OmÊ`mMr eŠ`Vm dmT>Vo. Ago AñdrH¥$V `§Ì^mJ CËnmXZ {d^mJmV XwéñVr/nwZ…à{H«$`ogmR>r naV nmR>{dbo OmVmV Am{U EImXm Hw$eb H$‘©Mmar CËnmXZ/`§ÌU Pmë`mZ§Va bhmZ-‘moR>çm XwéñË`m H$aÊ`mgmR>r Img {Z`wº$ H$amdm bmJVmo. `m‘wio `§ÌUmgmR>r bmJUmam doi Am{U IM© XmoÝhr dmT>VmV. AMyH$ `§ÌUmZo `m g‘ñ`oMo {ZamH$aU hmoD$ eH$Vo, na§Vw

`mVrb ‘mZdr ÌwQ>tÀ`m eŠ`VoH$S>o Xwb©j H$ê$Z MmbV Zmhr. CËnmXZ H$m`m©‘Ü`o g§nyU© ñd`§MbZ nwa[dÊ`mgmR>r àW‘ loUrMo JwUdÎmm AmœmgZ Amdí`H$ Amho. JwUdÎmm {Z`§ÌU Am{U VnmgUrMr àUmbr hdr AgUmè`m EH$m A{^`§Vm JQ>mZo Amåhmbm eoH$S>mo dñVy§À`m JwUdÎmm {Z`§ÌUmgmR>r EH$ erK« à{VgmX XoUmar Am{U ‘m`H«$mo‘rQ>a ñVamdarb AMyH$Vm AgUmar àUmbr hdr Agë`mMr JaO gm§{JVbr. Ë`m§À`m ‘mJUrMm gImob Aä`mg Ho$ë`mda Amåhr EH$m gmoß`m Cnm`mda `oD$Z nmohmoMbmo. Amåhr Ë`m§Zm Ë`m§À`m JwUdÎmm {Z`§ÌU {d^mJmV boPa ñH°$qZJ H$aUmao EH$ bhmZ ‘{eZ dmnaÊ`mMo gwM{dbo.

boPa àUmbr H$er H$m‘ H$aVo? boPa {dñWmnZ goÝga nÕVrda AmYm[aV boPa ‘mnZ V§Ì hm `m àUmbrMm Jm^m Amho. Á`m{R>H$mUr nma§n[aH$ nÕVrZo A§Vao qH$dm n[a‘mUo (S>m`‘oÝeZ) `m§Mo ‘mnZ H$aUo A{Ve` AdKS> AgVo, Aem pŠbï> n¥ð>^mJm§gmR>r boPada AmYm[aV ‘mnZ V§Ì hr nÕV Img {dH${gV Ho$br Jobr Amho. `m àUmbrÀ`m Xwgè`m Q>ßß`mda, Ano{jV ^mJmMr OmS>r VnmgUo `m H$m‘mgmR>rhr {VÀ`mV Amdí`H$ gwYmaUm Ho$ë`m AmhoV. ho boPada AmYm[aV EH$ A{Ve` gwb^ ñH°$qZJ ‘{eZ Amho. `mV ìhm°ë`w‘ Bë`w{‘ZoeZ Am{U ’$moQ>mo S>m`moS> [agrìha

boPaMm òmoV

q^J

ñH°$Z H$am`Mr dñVy

{MÌ H«$.1 A : H$m‘mÀ`m g§H$ënZoMm AmamIS>m boPaMm bmb àH$me dñVyÀ`m n¥ð>^mJm‘Ü`o àdoe H$aVmo

{MÌ H«$.1 ~ : àË`j ‘m°S>ob AmaQ>rEggr g{hV grgrS>r ao ‘ëQr>-boÝg Am°pßQ>Šg {’$ëQ>a boPa S>m`moS> ‘mnZmÀ`m nëë`mMr gwédmV ‘mnZmMm n„m ‘mnZmÀ`m nëë`mMm eodQ>

{MÌ H«$. 2 A : H$m‘mÀ`m g§H$ënZoMm AmamIS>m

{MÌ H«$. 2 ~ : ñH°$qZJ àUmbrMo ‘w»` Am§V[aH$ KQ>H$


39

YmVwH$m_ … ‘o 2018

VgoM, hm` aoPmoë`weZ H°$‘oaogwÕm ({MÌ H«$.1A Am{U 2A) AmhoV. H$moUË`mhr àm{V{Z{YH$ àUmbr‘Ü`o nwT>o {Xë`mZwgma KQ>H$ AgVmV. Am°pßQ>H$b boPa ñH°$Za, EH$ {S>Q>oŠeZ `w{ZQ>, EH$ S>oQ>m àmogoqgJ `w{ZQ>. [agrìhaÀ`m AmYr ({MÌ H«$. 2 ~) {’$ëQ>a Am{U q^Jo ~g[dbobr AgVmV. hr q^Jo dmB©S> A±Jb A°S>OoñQ>‘o§Q> H$ê$Z dñVyda {H$aU ’$moH$g H$aÊ`mgmR>r AgVmV. àH$memÀ`m Á`m Va§Jbm§~t‘wio ì`Ë`` {Z‘m©U hmoD$ eH$Vmo, Ë`m {’$ëQ>aÛmam AS>{dë`m OmVmV. boPaÀ`m Va§Jbm§~rZwgma {’$ëQ>aMr {ZdS> Ho$br OmVo. A§VamÀ`m ‘mnZmgmR>r ({MÌ H«$. 1A) Amdí`H$VoZwgma gmYm boPa q~Xy qH$dm boPa aofm nwaoer AgVo. boPa ñH°$qZJ àUmbr‘Ü`o Á`m n¥ð>^mJmMr VnmgUr/ {ZarjU H$am`Mo Agob, Ë`mbm boPa àH$memÀ`m ebmHo$Ûmao (~r‘) àË`oH$ q~Xydê$Z ñH°$Z Ho$bo OmVo. Ë`m‘wio n¥ð>^mJmda EH$ VoOñdr q~Xy {Z‘m©U hmoVmo. Ooìhm ’$moH$g Ho$bobr boPa ebmH$m EImÚm n¥ð>^mJmda nS>Vo, Voìhm CËg{O©V Pmboë`m {H$aUm§Mo {dIwaUo ho n¥ð>^mJmÀ`m ñdénmda Am{U aMZoda Adb§~yZ AgVo. H$moUË`mhr dñVyÀ`m g§nyU© n¥ð>^mJmMr VnmgUr H$amd`mMr Agë`mg H$moUVrhr OmJm Z dJiVm, à{V‘m ñdÀN> `oB©b Aer q^Jm§Mr aMZm H$ê$Z (’$moH$g) boPa {H$aUmZo n¥ð>^mJmdarb àË`oH$ q~Xy§Mr VnmgUr H$aUo Amdí`H$ AgVo. àH$me nH$S>Umao (bmB©Q> [agrpìh§J) `w{ZQ> B‘oqOJ boÝg‘YyZ, da gm§{JVboë`m VoOñdr q~XyMo AdH$mer` ñWmZ EH$m nrgrS>r qH$dm grgrS>rgma»`m àH$meq~Xy ñWmZ emoYH$mÛmao (nmo{PeZ {S>Q>oŠQ>a) Zm|XdV AgVo. ‘mnZ àUmbr‘Yrb {g¾b àmogoqgJ `w{ZQ> àmo~gmaIo H$m‘ H$ê$Z dñVyÀ`m {dñWmnZmVrb ~Xbm§Mr JUZm H$aVo Am{U ‘mnZmÀ`m doir n¥ð>^mJmda {’$aUmè`m VoOñdr q~XyMo ~XbVo ñWmZ gVV Zm|Xdbo OmVo. àUmbrÛmam dñVyÀ`m AmXe© Z‘wÝ`mMo (‘mñQ>a) {Ì{‘Vr‘Ü`o ñH°$qZJ Ho$bo OmVo Am{U g§X^m©gmR>r Ë`m Z‘wÝ`mMm EH$ ZH$mem {Z‘m©U Ho$bm OmVmo. ñH°$qZJ à{H«$`m gwê$ H$aÊ`mnydu EH$ Ama§^q~Xy {Z{üV Ho$bm

OmVmo. `m AmXe© Z‘wÝ`mÀ`m n¥ð>^mJm§Mr boPa à{Vq~~o àË`oH$ ñH°$qZJÀ`mdoir àUmbrÀ`m ñ‘¥Vr‘Ü`o g§J«{hV Ho$br OmVmV. n¥ð>^mJm§Mr {ZdS> H«$‘e… H$aVm `oVo Am{U Ë`mZwgma Ë`m§Mo ‘{eZImbr ñH°$qZJ H$aVm `oVo. g§nyU© Z‘wÝ`mMr ñH°$qZJ à{H«$`m nyU© Pmë`mZ§Va KZ à{VH¥$Vr (gm°{bS> ‘m°S>oqbJ) {Z{‘©VrÀ`m gm°âQ>doAaÛmam Ë`mMr nwZa©MZm Ho$br OmVo. Amnë`mbm nmhÊ`mgmR>r ho gm°âQ>doAa EH$ àrìøy V`ma H$ê$ eH$Vo. JwUdÎmm AmœmgZ {d^mJmVrb H$m`©JQ> `m Q>ßß`mda Amnbo `moJXmZ XoD$Z n[a‘mUmV AOyZ gwYmaUm AmUy eH$Vmo. Á`m joÌmMo {dûcofU H$am`Mo Amho, Vo {H$Vrhr ‘moR>o Agy eH$Vo Am{U ñWmZg§~§Yr gyú‘Vm ‘m`H«$mo‘rQ>anojmhr H$‘r Agy eH$Vo. boPaÀ`m q~XyMo n¥ð>^mJmdarb ñWmZ H$moUË`mhr Q>ßß`mda A{Ve` AMyH$nUo {Z{üV H$aVm `oVo, Ë`m‘wio ho eŠ` hmoVo.

AmH$ma narjU, ñWbé{nH$ (Q>monmoJ«m{’$H$) ‘yë`m§H$Z Am{U IS>~S>rV n¥ð>^mJm§Mo gyú‘ narjU `m§À`m‘Ü`o {dñV¥VnUo Ho$bm OmV Amho. ñH°$qZJ à{H«$`oXaå`mZ Vnmgë`m OmUmè`m n¥ð>^mJmMr VwbZm, goÝga Ë`mÀ`m ñ‘¥Vr‘Yrb H$mën{ZH$ g§X^© àVbmer gVV H$aV AgVmo Am{U Z§Va Vmo `m XmoZ n¥ð>^mJm§‘Yrb gmnoj {dñWmnZmMo A§Va ‘moOyZ Ë`mMr Zm|X H$aVmo. hm ZH$mem Ë`mÀ`m ñ‘¥Vr‘Ü`o g§J«{hV Ho$bm OmVmo. Ë`mMm Cn`moJ CËnmXZ {d^mJmVrb H$m`©aV ‘{eZda Amdí`H$VoZwgma Ho$bm OmD$ eH$Vmo. ñH°$qZJ H$aVodoir dñVy VrZhr Ajm‘Ü`o, 360 A§emV {’$a{dVm `oVo. Oa Jmob {’$adUo eŠ` Zgbo, Va ñd`§MbZmdarb H$m`©^ma H$‘r H$aÊ`mgmR>r ñH°$qZJ `w{ZQ>Mr EH$ ‘m{bH$m (A°ao) Am`mo{OV H$aUo eŠ` AgVo. ({MÌ H«$. 3 A Am{U ~).

dmnamV AmUÊ`mMo ‘mJ© {dœmgmh©VoÀ`m Zì`m ‘mJÊ`m§Zm nwao nS>Ê`mgmR>r nydunmgyZ ‘m{hVr Agboë`m J{UVmVrb nÕVr Am{U V§Ìo (B§Q>a’o$amo‘o{Q´H$, ñH°$Q>[a¨J, Q´±½`wboeZ, q’«$O àmoOoŠeZ BË`mXr.) AmVm Zì`mZo Aä`mgbr OmV AmhoV Am{U {dH${gV Ho$br OmV AmhoV. Img H$ê$Z {ÌH$moUrH$aUmda AmYm[aV nÕVtMm Cn`moJ ì`már qH$dm nëë`mMo g§doXZ (ao§O gopÝg§J), 3D {MÌ H«$. 3 A

{MÌ H«$. 3 ~ : ‘moR>çm dñVy§gmR>r dmnabr OmUmar boPa ñH°$qZJ `w{ZQ


40

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ZdrZ V§Ì EH$mM dñVygmR>r hr VnmgUr dmnaH$Ë`m©À`m JaOoà‘mUo {H$Vrhr doim H$aVm `oVo. nydu C„oI Ho$ë`mZwgma {MÌ H«$. 3 A Am{U ~ ‘Ü`o XmI{dë`mà‘mUo ñH°$qZJ àUmbrMr ‘m{bH$m Am`mo{OV H$aUo eŠ` AgVo. ñH°$qZJ `w{ZQ>À`m g§»`oda AmYm[aV dñVyMo ^mJ AWdm I§S> (goŠeZ) doJio nmS>bo OmVmV. Omon`ªV Ë`m‘wio H$mhr ì`Ë`` {Z‘m©U hmoV Zmhr, Vmon`ªV {d^mJ EH$‘oH$mda H$mhr à‘mUmV AmÀN>m{XV (Amoìhab°n) Pmbo, Var H$mhr àý ZgVmo. na§Vw Oa Ë`mZo ì`Ë`` {Z‘m©U hmoV Agob, Va {Za{Zamù`m Va§Jbm§~rMo boPa dmnaVm `oD$ eH$VmV. ({MÌ H«$. 4A, 4~) Oa 2 qH$dm 3 ñH°$qZJ `w{ZQ> H$m`©aV AgVrb, Va ho gmono AgVo. na§Vw Oa 3 nojm A{YH$ ñH°$qZJ `w{ZQ dmnabr OmV AgVrb, Va {Za{Zamir joÌo AmIyZ ¿`mdr bmJVmV Am{U ñH°$qZJ ‘{eZ Ë`mà‘mUo {Z`wº$ H$amdr bmJVmV, H$maU CnbãY Agboë`m

boPa Va§Jbm§~tMr g§»`m ‘`m©{XV Amho. dmnaH$Ë`m©bm Am°ZbmB©Z ‘moS>‘Ü`o n[aUm‘ gmXa Ho$bo OmVmV Am{U CËnmXZmVrb Z OwiUmao CËnmX Ëd[aV doJio H$aVm `oVmV. ({MÌ H«$. 5) CËnmXZ `§ÌUm {OVŠ`m JVrZo H$m‘ H$ê$ eHo$b, {VVŠ`m JVrZo hr àUmbr H$m‘ H$ê$ eH$Vo. ñH°$qZJMm Xa à{V dñVy H$‘rV H$‘r 3 goH§$X BVH$m Agy eH$Vmo. na§Vw ho Ë`m dñVyMr pŠbï>Vm Am{U AmH$ma `m§À`mda Adb§~yZ AgVo. gmoß`m CËnmXm§gmR>r hm Xa OmñV Agy eH$Vmo. `m gmo~V OmoS>boë`m gm°âQ>doAa n°Zobà‘mUo CËnmXmMm A§{V‘ Vnerb AgVmo. gm°âQ>doAa ~hþa§Jr ZH$mem§À`m ñdénmV AmCQ>nwQ> XoVo. Ë`m‘wio gXmof ^mJ AmoiIÊ`mg gmhmæ` hmoVo Am{U Ë`mV ghO gwYmaUm H$aVm `oVo.

pŠbï> CXmhaU KoD$. {MÌ H«$.6 A ‘Ü`o XmI{dë`mZwgma boPa ñH°$qZJ ‘{eZda ñàm°Ho$Q> Qy>WMo ñH°$qZJ Ho$ë`mZ§Va {MÌ H«$. 6 ~ Am{U 6 H$ à‘mUo ZH$mem {Z‘m©U Ho$bm OmB©b. XmoZ XmË`m§‘Yrb H$moZ, XmoZ XmË`m§‘Yrb Imo~UrMr bm§~r, XmË`mMr Imobr, dH«$Vm qH$dm àmo’$mB©b, {nM Am{U gdm©V ‘hÎdmMo åhUOo, ìhrbÀ`m n¥ð>^mJmMm {’${Ze, ho n°am‘rQ>a Vnmgbo OmVrb. `m ì`{V[aº$ hr àUmbr dñVydarb nmoMo, XmË`m§Mm doS>odmH$S>onUm

CXmhaU AmnU ñàm°Ho$Q> ìhrb Qy>W VnmgUrMo EH$

{MÌ H«$. 6 A : ñàm°Ho$Q> ìhrbMo ñH°$qZJ

{MÌ H«$. 4 A

{MÌ H«$. 4 ~ : MmMUr dñVyÀ`m H$monè`m§Mo ñH°$qZJ

~amo~a

`mo½` AbmBZ‘o§Q> (g§aoIZ)

MyH$

{MÌ H«$. 6 ~ : gm°âQ>doAa‘Ü`o ñH°$Z Ho$boë`m XmVm§Mr nwZa©MZm

0° 14 5° 9

A`mo½` g§aoIZ

MyH$

+1

33

°

45°

MyH$

45°

-7°

dmH$bobo {MÌ H«$. 5 : gXmof ^mJm§À`m {S>Q>oŠeZÀ`m nÕVr

CVaU {MÌ H«$. 6 H$ : gm°âQ>doAa‘Ü`o ñH°$Z Ho$boë`m 2D n¥ð>^mJmMr nwZa©MZm


41

YmVwH$m_ … ‘o 2018

qH$dm gnmQ>nUm qH$dm XmË`m§Mr ìhrbdarb AbmBZ‘o§Q>, hogwÕm Vnmgy eH$Vo. boPaMo {d{dY H$m‘mVrb Cn`moJ ho V§Ì dmnê$Z dñVy§Mr JwUdÎmm nmhUo Am{U à‘m{UV H$aUo `mgmR>r EH$ ‘Zwî` nwaogm Amho. H$mpñQ>§JÀ`m CÚmoJjoÌmV `§ÌUmnydu n[a‘mUmÀ`m ‘`m©Xm {VVŠ`m H$mQ>oH$moa ZgVmV. Ë`m‘wio n[a‘mUmMr VnmgUr A{Ve` doJmZo H$aVm `oVo. A`mo½` H$mpñQ>§J‘wio CØdUmao Xmof qH$dm dmV{N>Ðo (ãbmohmob) AJXr ‘m`H«$mo‘rQ>aÀ`m ñVamda emoYUo eŠ` AgVo. Ë`m‘wio Oê$a nS>ë`mg `mMm Cn`moJ n¥ð>^mJ narjUmMo gmYZ åhUyZhr H$aVm `oVmo. Ë`mCbQ> ßb°pñQ>H$ ‘mopëS§>J CÚmoJjoÌmV Ooìhm S>m`Ûmam Xm~yZ {Z‘m©U Ho$boë`m dñVy‘Ü`o AmVë`m ^mJmV XmVoarnUm AgVmo qH$dm ‘moëS> Ho$boë`m dñVy Q>m°baÝg~mhoa AgVmV, Voìhm Ago Xmof emoYUo A{Ve` ghOnUo eŠ` hmoVo. ho Xmof gmÜ`m S>moù`m§Zr {Xgy eH$V ZmhrV. Vo gmÜ`m Ñï>rda AmYm[aV VnmgUr‘Ü`o {ZgQy>Z OmVmV. a~a CÚmoJjoÌmV [a¨J, ~wqeJ AemZ§Va H${R>UrH$aU H$aÊ`mV `oUmè`m dñVy§‘Ü`o ghO {’$Q> hmoÊ`mÀ`m Ñï>rZo Cƒ ñVamdarb AMyH$Vm Amdí`H$ AgVo. `m àUmbr‘wio VnmgUrÀ`m doio‘Ü`o àM§S> ~MV hmoD$ eH$Vo. gnmQ> n¥ð>^mJmÀ`m ñH°$qZJgmR>r hr

àUmbr H$moUVmhr IÈ>m, nmoMm qH$dm ’w$Jra ^mJ, H$monao, gnmQ>nUm Am{U dñVyMr n[a‘mUo Vnmgy eH$Vo. AMyH$VoÀ`m ñVamgmo~V, hr àUmbr bhmZmnmgyZ ‘moR>çmn`ªV H$moUË`mhr dñVygmR>r {VVH$sM n[aUm‘H$maH$nUo Cn`wº$ Amho hm AmUIr EH$ ’$m`Xm Amho. Am°Q>mo‘mo{Q>ìh CÚmoJjoÌmV bhmZem ñH«y$nmgyZ M°grgma»`m AdmT>ì` Jmoï>rn`ªV, gmÜ`m ~manmgyZ Vo pŠbï> Aem XadmÁ`mÀ`m {S>PmB©Zn`ªV gd© H$mhr ñH°$Z H$ê$Z VnmgÊ`mMo H$m‘ hr àUmbr H$ê$ eHo$b. ({MÌ H«$. 8) Ë`mgmR>r {Vbm {Za{Zamù`m CËnmXZ XmbZmV ghOnUo ZoVm `oUohr eŠ` Amho. `m àUmbrÀ`m Ho$di EH$mM `w{ZQ>Mm Cn`moJ H$ê$Z EH$m ßbm§Q>‘Yrb gd© CËnmXZo ghOnUo VnmgVm `oVrb. àË`oH$ OmJoda ho `w{ZQ> ’$º$ ßbJ-BZ H$am Am{U H$m‘mbm gwédmV H$am, `m VÎdmda MmbdVm `oVo. hr àUmbr g§nyU©nUo gwa{jV Amho, H$maU `m àUmbr‘Ü`o Xwgè`m loUrÀ`m boPaMm Cn`moJ Ho$bobm Amho. `mV H$moUVohr `m§{ÌH$ ^mJ Zgë`m‘wio H$moUË`mhr àH$maMo goâQ>r pñdM qH$dm ‘{eZ{df`H$ {db§~m‘wio àUmbr gwê$ hmoÊ`mg H$mhr doi bmJUo, Agohr ZgVo. boPa ñH°$qZJ àUmbrMo gdm©V ‘hÎdmMo ’$m`Xo åhUOo hm` aoPmoë`weZ, doJdmZ ñH°$qZJ Am{U Cƒ (H$m°ÝQ´ mñQ>) Agboë`m à{V‘m§Mr CnbãYVm.

{MÌ H«$. 7 : Q>m`a VnmgUrgmR>r boPa ‘mnZ

àUmbr dmnaVmZm ¿`md`mMr H$miOr hr àUmbr CËnmXZ {d^mJmZo {Z‘m©U Ho$bobo gd© CËnmXZ Zmnmg H$ê$Z Ë`m§Zm ‘moR>m Y¸$m XoD$ eH$Vo. BWo H$mhr ‘mZdr ÌwQ>r‘wio MwH$m Agbobr dñVy AmXe© Z‘wZm (‘mñQ>a) åhUyZ {ZdS>br Jobr Agbr, Va Agm KmoQ>mim hmoD$ eH$Vmo. ho Q>miÊ`mgmR>r dmnaH$Ë`m©Zo nwaoer H$miOr KoD$Z AmXe© Z‘wZm {dH${gV Ho$bm nm{hOo. A{Ve` AMyH$ ‘mñQ>a ~Z{dÊ`mgmR>r A{YH$ à`ËZ Ho$bo, åhUOo AmnmoAmnM JwUdÎmm {Z`§ÌU `w{ZQ>‘Yrb H$ï> Am{U doi `m§Mr ~MV hmoB©b. hr àUmbr H$moUË`mhr dmVmdaUmV H$m‘ H$ê$ eH$Vo. Hw$R>yZVar `oUmè`m qH$dm AmOy~mOyÀ`m àH$mem‘wio A§{V‘ n[aUm‘m‘Ü`o H$moUVrhr A{V[aº$ MyH$/ÌwQ>r `oV ZgVo. Ë`m‘wio hr àUmbr gy`©àH$memV qH$dm H$mimo»`m XmbZmV {VVŠ`mM AMyH$VoZo H$m‘ H$aVo. Vmn‘mZmVrb ’$aH$mMm ‘mnZmda H$mhrhr n[aUm‘ hmoV Zmhr, na§Vw `mbm Or dñVy Vnmgm`Mr Amho {VÀ`m Vmn‘mZmMm AndmX Amho. (H$maU dñVyÀ`m Vmn‘mZmZwgma {VMr n[a‘mUo ~XbVmV) OmS>r Am{U AmH$ma‘mZ `m§À`m ì`{V[aº$ hr àUmbr AmH$ma, gnmQ>nUm, bm§~r, dmH$S>o{VH$S>onUm, Va§J‘`Vm (doìhrZog), g‘-àVbVm (H$mo-ßboZ°[aQ>r) `m§À`m ~m~VrV CÎm‘nUo MmbVo. {hMm XoI^mbrMm IM© A{Ve` H$‘r Amho.

`m àUmbrÀ`m Ho$di EH$mM `w{ZQ>Mm Cn`moJ H$ê$Z EH$m ßbm§Q>‘Yrb gd© CËnmXZo ghOnUo VnmgVm `oVrb. àË`oH$ OmJoda ho `w{ZQ> ’$º$ ßbJ-BZ H$am Am{U H$m‘mbm gwédmV H$am, `m VÎdmda MmbdVm `oVo. hr àUmbr g§nyU©nUo gwa{jV Amho.


42

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ZdrZ V§Ì

{MÌ H«$. 8 : bhmZ VgoM ‘moR>çm `§Ì^mJm§gmR>r ñH°$qZJ àUmbrMm Cn`moJ

Vmn‘mZmVrb ’$aH$, à{V‘oÀ`m à{H«$`oVrb ÌwQ>r Am{U J{UVr à{V‘mZmVrb ‘`m©Xm

`m§À`m‘wio ‘mnZmV hmoUmè`m MwH$m, Aem nydu ‘`m©Xm hmoË`m. AmVm ZdrZ V§ÌkmZmÛmao

Ë`m Odinmg Zmhrem Pmë`m AmhoV. AmVm n¥ð>^mJmda Agboë`m H$Mè`m‘wio qH$dm ~mhoaÀ`m Jmoï>t‘wio (’$m°aoZ ~m°S>rO) ~hþVoH$ MwH$m CØdVmV. `m àUmbrMr qH$‘V Vr H$moUË`m H$m‘mgmR>r hdr Amho Am{U {H$Vr AMyH$Vm Ano{jV Amho, Ë`mda AmYm[aV Amho. EH$ Cƒ aoPmoë`weZ Agbobr A{Ve` gmYr 1D ñH°$qZJ àUmbr EImÚm H$‘r aoPmoë`weZ Agboë`m 3D àUmbrnojm A{YH$ ‘hmJ Agy eH$Vo. gwYmaboë`m JwUdÎmm narjU Xam‘wio CËnmXZ {d^mJmdarb VmU H$‘r hmoD$ eH$Vmo Am{U Oo JwUdÎmm {Z`§ÌU à{H«$`o‘Yrb VmUVUmdmMo H$m¡VwH$ H$aVmV, Ë`m§À`m Mohè`mda AmnU pñ‘V nmhÿ eH$Vmo. gpkamble@josts.in


YmVwH$m_ … ‘o 2018

43


44

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ZdrZ V§Ì

lrnmX em¡Mo

ì`dgm` {dH$mg ì`dñWmnH$, ao{Zem°

CËnmXH$Vm dmT>{dUmao '{à‘mo àmo~'

`oWrb '`w{Zìhg©b ‘°Ý`w’$°ŠM[a¨J nwUoH§$nZr' (`w{Z‘°H$) AdOS> CÚmoJmgmR>r

bmJUmao `§Ì^mJ ~Z{dVo. 1987 gmbr AemoH$ ‘w§Jio `m§Zr gmIa Am{U {g‘|Q>À`m H$maImÝ`m§Zm bmJUmao `§Ì^mJ ~Z{dÊ`mgmR>r O‘©ZrVyZ EH$ dmnabobo ‘{eZ IaoXr H$ê$Z '`w{Z‘°H$' H§$nZrMr gwédmV Ho$br. Ë`mZ§Va Ë`m§Zr gd©gm‘mÝ` A{^`m§{ÌH$s CÚmoJm§Zm bmJUmao `§Ì^mJ ~ZdÊ`mH$S>ohr Amnbo bj didbo. gÜ`m hr H§$nZr aoëdo B§{OZ, {dÚwV {Z{‘©Vr àH$ën, {g‘|Q> ~Z{dUmao H$maImZo Am{U AÝ` AdOS> Aem H$m‘mV bmJUmao ‘moR>o `§Ì^mJ ({à{gOZ) ~ZdVo. H§$nZrH$S>o ñdV…Mr Qy>b ê$‘, hm°[aPm±Q>b ~moA[a¨J ‘{eZ, âbmoAa ~moA[a¨J ‘{eZ, EM.E‘.gr. Am{U ìhr.E‘.gr. ‘{eZ AmhoV. Ë`mVrb EH$m ìhr.E‘.gr. ‘{eZÀ`m Q>o~bMm AmH$ma 4.5 ‘r x 2.75 ‘r Amho. ‘moR>çm `§Ì^mJm§‘Ü`ogwÕm 15-20 ‘m`H«$m°Z BVH$s AMyH$Vm amIUo ho CËH¥$ï> H$m‘{JargmR>r (na’$m°‘©Ýg) AË`mdí`H$ Amho. CËnmXZ à{H«$`oXaå`mZ ‘moR>çm `§Ì^mJm§Mr VnmgUr H$aUo, ho '`w{Z‘°H$' g‘moarb à‘wI AmìhmZ hmoVo. VgoM hmVmZo Ho$boë`m goqQ>J‘Yrb MwH$m Q>miUo, AMyH$Vm Am{U `§Ì^mJmMr AZwê$nVm (H$Ý’$m°‘©Ýg) dmT>{dUo, Ë`mgmo~V AZwËnmXH$ doi Am{U [aOoŠeZ H$‘r H$aUo, `m Jmoï>r gmÜ` H$aUo ‘hÎdmMo hmoVo. `mgmR>r '`w{Z‘°H$'Zo '{à‘mo' àUmbrMm {dMma H$ê$Z 4 ‘{hÝ`m§À`m AdYrV VnmgUrbm bmJUmam doi 90 Q>ŠŠ`m§Zr H$‘r H$ê$Z Ë`mV gmVË` amIbo Amho. ‘{eZdaM ñd`§M{bVnUo `§Ì^mJm§Mo goqQ>J, narjU Am{U Qy>b goqQ>J H$aÊ`mgmR>r hr àUmbr {S>PmB©Z Ho$bobr Amho.

'H$m‘mÀ`m Amdí`H$VoZwgma Amåhr Am‘À`m ‘{eZda 'ao{Zem°'Mr '{à‘mo' àUmbr ~gdyZ KoVbr, Voìhm Am‘Mm àý gwQ>bm. ‘{eZdarb àmo~ dmnam`bm Va gmonm AmhoM, Ë`m{edm` Ë`mMr H$m`©j‘Vmhr Cƒ Agë`m‘wio ‘{eZÀ`m CËnmXH$ doimV dmT> Pmbr Amho. Á`m‘wio AmdV©Z H$mi H$‘r H$aÊ`mV gmhmæ` Pmbo', Ago '`w{Z‘°H$' H§$nZrMo g§MmbH$, AemoH$ ‘w§Jio gm§JVmV.

Var boPa V§ÌkmZmZo Ë`mMr VnmgUr H$aUo JaOoMo Amho. ‘{eZMm pñn§S>b dmnê$Z àmo~ VnmgUr H$aV Agë`mZo, 1. Šb°pån§J H$ê$Z ‘{eqZJ Pmë`mda Šb°ån ImobyZ OmJoda VnmgUr H$aVm `oVo. 2. H$mhr H$maUmZo R>a{dbobo n°am‘rQ>a ~XbyZ Hw$Ur `§ÌU Ho$bo Va Pmbobo n[aUm‘ bJoM g‘OyZ `oVmV. ~Xb KS>{dÊ`mMr j‘Vm '`w{Z‘°H$' H§$nZr Ë`m§À`m J«mhH$m§gmR>r aoëdo B§{OZ‘Ü`o dmnaÊ`mV `oUmao Q>~m} MmO©a Am{U {d{eï> H$m‘mgmR>r {Z‘m©U Ho$bo OmUmao `§Ì^mJ ~Z{dVo. nydu EH$ Q>~m} MmO©a hmCqgJ ~Z{dÊ`mgmR>r 46 Vmg bmJV AgV. OwZr nÕV `m à{H«$`oXaå`mZ go‘r{’${Ze Ho$boë`m AdñWoV hm `§Ì^mJ ({MÌ H«$. 2) narjU H$jmV ZoD$Z Ë`mMm gnmQ>nUm, Mm¡agnUm, g‘m§VanUm Am{U ñWmZg§~§{YV AMyH$Vm

{MÌ H«$. 1 : {à‘mo àmo~

Zm{dÝ`nyU© àmoq~J '{à‘mo' àUmbr‘Ü`o EH$ {à‘mo ao{S>Amo nmQ>© goQ>a Am{U EH$ {à‘mo ao{S>Amo 3D Qy>b goQ>a AgVmo. `m‘wio ‘{eZdaM ñd`§M{bVnUo H$m`©dñVyMo goqQ>J, narjU Am{U Qy>b goqQ>J Ho$bo OmVo. `m‘wio hmVmZo goqQ>J H$aVmZm hmoUmè`m MwH$m Q>mië`m OmVmV, AMyH$VoV dmT> hmoVo Am{U Ano{jV `§Ì^mJ {‘iVmo. Ë`mgmo~V AZwËnmXH$ doi Am{U [aOoŠeZMo à‘mUgwÕm H$‘r hmoVo. hm àmo~ dmnê$Z {‘iUmar AMyH$Vm ‘{eZÀ`m AMyH$VodagwÕm Adb§~yZ AgVo. ‘{eZÀ`m AMyH$VoMr ImÌr H$aÊ`mgmR>r dfm©VyZ EH$Xm

{MÌ H«$. 2 : Q>~m} MmO©a hmCqgJ


45

YmVwH$m_ … ‘o 2018

1.

‘{eZda H$m`©dñVy goqQ>J doi - 30 {‘{ZQ>o

2.

ImobrV ZoD$Z VnmgUr doi - 2.30 Vmg

6. CMM

ImobrV ZoD$Z VnmgUr doi - 2.30 Vmg

3. CMM

go‘r{’${Ze `§ÌU

5.

{’${Ze `§ÌU

4.

hmVmZo `§Ì^mJmMo arAbmBZ‘|Q> doi - 30 {‘{ZQ>o

{MÌ H«$. 3 : Q>~m} MmO©a hmCqgJ VnmgUr - OwZr nÕV

dJ¡ao Vnmgmdo bmJm`Mo. Ë`mZ§Va, Ë`mbm naV ‘{eZda MT>dyZ g§ao{IV (AbmBZ) H$amdo bmJm`Mo. Ë`mZ§Va nwT>rb `§ÌUmMo H$m‘ H$aVm `m`Mo. `m à{H«$`obm 3 Vmgm§Mm AdYr bmJV hmoVm. hr {H«$`m 2 doim H$amdr bmJm`Mr. ‘{eZda CËnmXZmÀ`m àË`oH$ AmdV©Z H$mimVrb 6 Vmg Ago dm`m OmV

hmoVo. hr goqQ>JMr à{H«$`m hmVmZo Ho$br OmV Agë`mZo Ë`mVhr 30 {‘{ZQ>o bmJV. ‘moR>o `§Ì^mJ ‘{eZdê$Z ImobyZ, Ho$bobo H$m‘ AMyH$ AmhoV H$m, `mMr ImÌr H$ê$Z KoÊ`mgmR>r qH$dm ‘{eZda S>m`b bmdyZ gJirH$S>o {’$adyZ ~KUo `m‘Ü`o Omo doi dm`m OmV hmoVm, Vmo doJimM!

2.go‘r{’${Ze `§ÌU 3.‘{eZdaM ñd`§M{bV VnmgUr ñd`§M{bV `§Ì^mJ goqQ>J doi - 25 {‘{ZQ>o doi - 5 {‘{ZQ>o {MÌ H«$. 4 : Q>~m} MmO©a hmCqgJ VnmgUr - gwYm[aV nÕV

1.

4.

{’${Ze `§ÌU

VnmgUrMm doi H$‘r doi/KQ>H$ KQ>H$ CËnmXZ/df© EHy$U doi/df© ~MV dmT>dVo ‘{eqZJ qH$‘V/Vmg (é.) EHy$U ‘{eqZJ qH$‘V/ df© ( é.) naVmdm H$mbmdYr

àmoq~J{edm` 6 Vmg 120 720

Vmg

àmoq~Jgh 30 {‘{ZQ>o 120 60

Vmg

1920

1920

13,82,400

1,15,200 4 ‘{hZo

Vº$m H«$. 1

~MV 5 Vmg 30 {‘{ZQ>o 660

Vmg

12,67,200

gwYm[aV nÕV '{à‘mo' àUmbrÛmam ‘{eZdaM narjU hmoV Agë`mZo `§Ì^mJ ‘{eZdê$Z dma§dma H$mT>Uo, XwgarH$S>o ZoUo, Am{U ‘J nwÝhm ~gdyZ goQ> H$aUo Aem Jmoï>r H$amì`m bmJV ZmhrV. '`w{Z‘°H$'‘Ü`o AmVm `m Zì`m à{H«$`obm ’$º$ 30 {‘{ZQ>m§Mm AdYr bmJVmo. AemàH$mao narjUmbm bmJUmè`m doio‘Ü`o 90 Q>¸o$ ~MV Pmbr Amho. EH§$Xa AmdV©Z H$mi 12 Q>¸o$ H$‘r Pmbm Amho Am{U `mgmR>r Or Jw§VdUyH$ H$amdr bmJbr, {VMm naVmdm Ho$di 4 ‘{hÝ`mV {‘imbm Amho. '{à‘mo' àUmbr dmnam`bm gmonr Amho `mMm àË`j nwamdm åhUOo '`w{Z‘°H$'‘Ü`o {VMr C^maUr Am{U ‘yë`m§H$Z H$aUo EH$m {XdgmV AmQ>monbo. Ë`m§Mo Jmo-àmo~ à{ejU {H$Q> Am{U {IemV R>odÊ`mÀ`m AmH$mamMr ‘mJ©X{e©H$m `m§À`m‘wio hr àUmbr {eH$m`bm Am{U A§‘bmV AmUm`bm ’$magm doi bmJV Zmhr. `mgmR>r G - H$moS>Mo {dñV¥V kmZ Amdí`H$ ZgVo, hm `mVrb ‘moR>m ’$m`Xm Amho. gmoß`m, EH$ AmoirÀ`m Amkm§Mm dmna H$ê$Z hr àUmbr dmnaVm `oVo, Ë`m‘wio bm§~bMH$ H$moS> {eH$Ê`mgmR>r {deof à{ejU ¿`m`Mr Amdí`H$Vm ZgVo. BWo EH$ Jmoï> bjmV KoU ‘hÎdmMo Amho, Vr åhUOo `§Ì^mJmMr AMyH$Vm hr ‘{eZÀ`m AMyH$VodaM Adb§~yZ AgVo. `m àmo~Mm àË`j dmna nmhÊ`mgmR>r eoOmarb QR H$moS> Amnë`m ‘mo~mB©bda ñH°$Z H$am. hr àUmbr C^maë`mZ§Va, ‘Zwî`~i, ‘Q>o[a`b hmVmiUr Am{U {dOoMm dmna `m§À`mdarb IMm©V ~MV Pmbr. Ë`mgmR>r A{V[aº$ Jw§VdUyH$hr H$amdr bmJbr Zmhr. `m CÚmoJmVrb H$m‘mgmR>r àmoq~J dmnaë`m‘wio hmoUmao ’$m`Xo Vº$m H«$. 1 ‘Ü`o {Xbo AmhoV. Shripad.Shouche@renishaw.com

`m§{ÌH$s A{^`§Vo Agbobo lrnmX em¡Mo ao{Zem° H§$nZr_Ü`o ì`dgm` {dH$mg ì`dñWmnH$ AmhoV. `mnydu Ë`m§Zr ao{Zem°_Ü`oo {d{dY nXm§Mr O~m~Xmar gm§^mibr Amho. Ë`m§Zm `m§{ÌH$s joÌmVrb H$m_mMm àXrK© AZw^d Amho.


46

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ZdrZ V§Ì

3D {à§qQ>J

XÎmm Kmob~m

g§MmbH$, ‘mZg B§{O{ZA[a¨J H$m°nm}aoeZ

V§ÌkmZ

ÌkmZmÀ`m àJVrMm àdmh hm gmVË`mZo dmhV AgVmo. CËnmXH$Vm dmT>{dUo, CËnmXZmMm IM© H$‘r H$aUo Am{U ‘yi YmVyMm nyU©nUo dmna H$aUo, `m ~m~r CËnmXZmÀ`m Ñï>rZo H$m`‘M AYmoao{IV am{hboë`m AmhoV. Ë`m~amo~aM g§emoYH$m§Zr `mda H$m‘ H$aÊ`mMr Am{U gVV ZdZdrZ H$ënZm§Mm {dMma H$aÊ`mMr ‘mJUrhr Zoh‘rM hmoV AgVo. YmVyMo H$V©Z H$ê$Z dñVy ~Z{dVmZm doJdoJù`m AmH$mamVrb H$ƒm ‘mb KoD$Z ZH$mo Agbobm A{V[aº$ ^mJ H$mnyZ Q>mH$bm OmVmo. Ë`m‘wio H$ƒm ‘mb ~è`mM à‘mUmV dm`m OmV AgVmo. AemàH$mao dm`m OmUmam H$ƒm ‘mb dmM{dÊ`mgmR>r qH$dm Ë`mMo à‘mU H$‘r H$aÊ`mgmR>r nydunmgyZ doJdoJio n`m©` dmnabo OmVmV. ’$mo{OªJ AWdm H$mpñQ>§J ~ZdyZ hì`m Ë`m AmH$mamÀ`m Odinmg H$ƒm ‘mb H$aUo Am{U Ë`mÛmao H$‘rVH$‘r H$V©Z H$ê$Z dñVy ~Z{dUo, VgoM A§{V‘ ‘moO‘mnm§À`m OdiMo ({ZAa ZrQ> gmB©O) ’$mo{OªJ, qgQ>[a¨J nÕVrZo g§nyU© {’${Ze H$m`©dñVy H$aUo, H$moëS> amoqbJ qH$dm H$moëS> {hqS>JZo pŠbï> àmo’$mB©b, W«oqS>JgmaIr H$m‘ohr ‘Q>o[a`b dm`m OmD$ Z XoVm H$aUo `m§gmaIo à`moJ AmnU AZw^dbobo AmhoV. `mVrb àË`oH$ H$m‘mÀ`m H$mhr ‘`m©Xm

’$mo{OªJ H§$nmoZ§Q>

AmhoV. VgoM qH$‘Vr~m~Vhr ‘`m©Xm AgVmV. CXmhaUmW©, H$‘r g§»`oÀ`m CËnmXZmgmR>r ’$mo{OªJ qH$dm H$mpñQ>§J nadS>V Zmhr, H$maU Ë`mgmR>r bmJUmar Qy>b, S>m`, ‘moëS> `m‘Ü`o Iyn Jw§VdUyH$ H$amdr bmJVo. Va H$moëS> {hqS>JZo H$amd`mÀ`m H$m‘mV AmH$mamMr ‘`m©Xm VgoM Qy>qbJ Am{U ‘{eZMr qH$‘V VwbZoZo OmñV Agë`mZo OmñV CËnmXZ Agë`mIoarO ho gmÜ` hmoV Zmhr. (CXmhaUmW©, à{V {‘{ZQ>mbm 700/800 bhmZ AmH$mamMo ñH«y$ qH$dm {nZ V`ma hmoD$ eH$VmV Am{U Ë`mgmR>r bmJUmè`m ‘{eZÀ`m qH$‘Vr H$mhr H$moQ>tÀ`m KamV Agy eH$VmV.) qgQ>[a¨JZo V`ma hmoUmè`m H$m`©dñVygmR>r Q>m°e©Zb ñQ´|½WMr ‘`m©Xm Amho. ho gd© H$ê$Zhr hr à{H«$`m nyU©nUo H$V©Z{da{hV hmoV Zmhr. H$m`©dñVy nyU© H$aÊ`mgmR>r Ë`mda {’${ZqeJ Am°naoeZ H$amdrM bmJVmV. `mda ‘mV H$aÊ`mÀ`m à`ËZm§‘Ü`oM AbrH$S>À`m H$mimV 3D {à§qQ>J åhUOoM A°{S>Q>rìh ‘°Ý`w’° ŠM[a¨JMo V§Ì àM{bV hmoD$ bmJbo Amho. àJV amï´>m§‘Ü`o AË`§V pŠbï> Ago ^mJ `m nÕVrZo Ho$bo OmV AgyZ, ^maVm‘Ü`ohr ho H$m‘ H$mhr à‘mUmV gwê$ Pmbo Amho. {d{dY àH$maÀ`m YmVy§À`m H$m`©dñVy

H$mpñQ>§J H§$nmoZ§Q>

A°{S>Q>rìh ‘°Ý`w’° ŠM[a¨J nÕVrZo V`ma Ho$ë`m OmD$ eH$VmV. Ë`mbm H$moUË`mhr àH$maMo S>m`, ‘moëS> bmJV Zgë`m‘wio AJXr EH$ ZJ Oar V`ma H$am`Mm Agob, Var Vmo `m àH$mao Ho$bm OmD$ eH$Vmo. Ë`m~amo~aM AJXr pŠbï> H$m`©dñVyhr `m àH$mao ~Z{dVm `oVmV. `m‘wio ZdrZ CËnmXZmMr {dH$mg à{H«$`m (àm°S>ŠQ> S>oìhbn‘|Q>) qH$dm g§emoYZ Am{U {dH$mgmÀ`m à`moJm§H$[aVm ho V§ÌkmZ EH$ daXmZ R>aV Amho. gwédmVrg Ho$di àmoQ>moQ>mB©ngmR>r dmnabo OmUmao ho 3D {à§qQ>J V§ÌkmZ hiyhiy CËnmXZ àUmbrMm ‘hÎdmMm KQ>H$ ~ZV Amho. gÚ n[apñWVr‘Ü`o YmVyMm dmna H$aUmè`m ‘{eZÀ`m qH$‘Vr OmñV AmhoV, Va ABS/ H$m~©Z ’$m`~aMm dmna H$aUmè`m ‘{eZÀ`m qH$‘Vr AmdmŠ`mVrb AmhoV. Ë`m‘wio `m nÕVrZo H$m‘ H$aVmZm H$mhr ‘yb^yV {dMma H$aUo JaOoMo Amho. A°{S>Q>rìh ‘°Ý`w’° ŠM[a¨JH$S>o OmVmZm gd©àW‘ H$mhr ‘hÎdnyU© ~m~tH$S>o bj {Xbo nm{hOo. 1. AmnU hr nÕV H$emgmR>r ñdrH$maV AmhmoV? - g§emoYZ Am{U {dH$mgm‘Ü`o ZdrZ {S>PmB©Zà‘mUo V`ma hmoUmar H$m`©dñVy ñdñV nS>mdr hm CÔoe Amho H$s, CËnmXZ {dH$mg à{H«$`m (àm°S>ŠQ>

ñH«y$


47

YmVwH$m_ … ‘o 2018

‘m°S>obnmgyZ Vo àM§S> ‘moR>çm AmH$mamÀ`m Agy eH$VmV. Ë`m‘wio Amnë`mH$S>o CnbãY Agbobr EHy$U OmJm `mMmhr {dMma Ho$bm nm{hOo. 3. H$m`©dñVyMm AmH$ma - `m‘Ü`o AmnU H$ê$ BpÀN>V Agboë`m H$m`©dñVyMm AmH$ma R>admdm bmJob, H$maU Ë`mda qàQ>aMm AmH$ma R>aUma Amho. gmYmaUV… 10X10X10, 30X25X13, 50X40X25,

(gd© ‘mno {‘‘r‘Ü`o) AemàH$mao ‘{eZMr dJ©dmar Ho$br OmVo. 4. AmnU Or H$m`©dñVy qàQ> H$aUma AmhmoV, Ë`m H$m`©dñVyMr ^ma dmhÿZ ZoÊ`mMr (bmoS> H°$[a¨J) j‘Vm {H$Vr hdr Amho, hmgwÕm {ZdS>rMm EH$ à‘wI ^mJ Amho. H$mhr {R>H$mUr H$m`©dñVyda H$gbmhr ^ma/~b ZgVo. 5. AmnU Oo CËnmXZ H$aUma AmhmoV Ë`mMr g§»`m {H$Vr Amho, ho R>a{dbo nm{hOo. åhUOo ‘{hÝ`mV 50 H$m`©dñVy H$am`À`m AmhoV H$s 500 ho R>admdo bmJob. 6. AmnU H$moUË`m àH$maÀ`m ‘Q>o[a`bgmR>r qàQ>a dmnaUma AmhmoV, ho gdm©V ‘hÎdmMo Amho. Ë`m‘wio qàQ>aÀ`m qH$‘Vr‘Ü`o ~amM ‘moR>m ’$aH$ nS>Uma Amho. H$mhr Cƒ XOm©À`m ‘{eZda doJdoJio ‘Q>o[a`b dmnaÊ`mMr gmo` AgVo. na§Vw Vo {VVHo$go {H$’$m`Vera ZgVo. R>am{dH$ g§emoYZ Am{U {dH$mg H$m‘mgmR>r Aem ‘{eZ dmnaë`m OmVmV. na§Vw Vohr Xþgam H$mhr n`m©` CnbãY ZgVrb VaM. 7. `m gd© à{H«$`oZ§Va ‘hÎdmMo R>aVo Vo H$m`©dñVyMr AMyH$Vm. gmYmaU {H$Vr 150X75X50

{MÌ H«$. 1 : 3D qàQ>a

S>oìhbn‘|Q>) bdH$a H$ê$Z ~mOmanoR>oV nmR>{dÊ`mgmR>r H$s, gmVË`mZo ZdZdrZ CËnmXZ ~mOmamV AmUÊ`mgmR>r àm°S>ŠeZ `w{ZQ> åhUyZ AmnU ho H$aV AmhmoV? `mda AmnU {H$Vr Jw§VdUyH$ H$aUma Am{U Ë`mVyZ {‘iUmam naVmdm `mMo J{UV H$go ‘m§S>Uma ho R>aUma Amho. Ë`mZwgma Amnbo ‘{eZ (qàQ>a) {ZdS>bo OmB©b. 2. qH$‘V - `m‘Ü`o ‘{eZMr qH$‘V, H$ÝÂ`w‘o~bMm IM©, ‘Q>o[a`b Am{U qàQ> hoS>Mr qH$‘V Am{U qàqQ>J Ho$ë`mZ§Va {’${ZqeJMo H$mhr H$m‘ CaUma Agob Va Ë`mMm IM© `m§Mm EH${ÌV {hemo~ ‘m§Sy>Z H$m` {H$’$m`Vera hmoUma Amho Vo nhmdo bmJob. `m ‘{eZ AJXr Q>o~b Q>m°n

ZdrZ CËnmXZmMr {dH$mg à{H«$`m (àm°S>ŠQ> S>oìhbn‘|Q>) qH$dm g§emoYZ Am{U {dH$mgmÀ`m à`moJm§H$[aVm ho V§ÌkmZ EH$ daXmZ R>aV Amho.

‘m`H«$m°Z AMyH$VoÀ`m H$m`©dñVy qàQ> hmoVrb ho ‘{eZ CËnmXH$ gm§Jy eH$VmV. Ë`mà‘mUo qàQ>aMr qH$‘V R>aVo. `mM gd© {dMmaYmaoVyZ qàQ>a dmnaUmao Am{U V`ma H$aUmao `m§À`m‘Ü`o EH$ gwg§dmX V`ma hmoVmo. Ë`mZwgma amñV Ago qàQ>a ~Zy eH$VmV. AWm©VM ‘moR>o H$m°nm}aoQ> hmD$g Am{U ‘Ü`‘ CÚmoOH$ `m§À`m {ZdS> à{H«$`o‘Yrb ’$aH$ hm AmoKmZo AmbmM. AZoH$ ‘moR>‘moR>çm Am§Vaamï´>r` Qy>qbJ H§$nÝ`m {d{eï> YmVyH$[aVm H$moUVr Qy>b ^y{‘Vr (Om°‘oQ´r) `mo½` Agob ho R>a{dÊ`mgmR>r 3D qàQ>aÀ`m gmhmæ`mZo hdr Vr {Mn ~«oH$a Om°‘oQ´>r V`ma H$ê$ bmJë`m AmhoV. Va Am°Q>mo‘mo~mB©b‘Ü`o dmT>Ë`m ABS À`m dmnamgmR>r 3D qàQ>a gmhmæ`^yV R>aV AmhoV. H$mhr n§n CËnmXH$ J«mhH$mÀ`m JaOoZwgma ~Xb H$ê$Z CËnmX (àm°S>ŠQ>) XoD$ eH$V AmhoV. ‘mÌ AmO Var Amnë`m ‘Ü`‘ CÚmoOH$m§Zm ñQ>rb‘Yrb H$m`©dñVy§H$[aVm ho V§ÌkmZ ghO nadS>Umao Zmhr. åhUyZ EH$m Vê$U CÚmoOH$mZo Ho$bobr {d{eï> ~m~ Z‘yX H$amdrer dmQ>Vo. EH$ doJim à`moJ nwÊ`mVrb 'H$ënH$ BÝñQ®>‘|Q>' `m H§$nZrV {d{dY VnmgUr (Q>opñQ>§J) ‘{eZ ~ZVmV. ßb°pñQ>H$ n°Ho$qOJ ~°JMo {gqbJ Anojoà‘mUo Amho H$m, ho VnmgÊ`mgmR>r Ë`m§À`mH$S>o Q>oÝgmB©b Q>opñQ>§J ‘{eZ ~Zdbo OmVo. ßb°pñQ>H$ ~°JÀ`m AmH$ma‘mZmZwgma Am{U Ë`m‘Ü`o Omo Ðd Kmbm`Mm Amho, Ë`mZwgma {d{dY AmH$ma‘mZmMo YmaH$ (hmoëS>a) EH$mM ‘{eZda dmnamdo bmJVmV. àË`oH$doir Zdm

MS Mm `§Ì^mJ

ABS Mm `§Ì^mJ

{MÌ H«$. 2


48

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ZdrZ V§Ì YmaH$ Am{U Ë`mMo EH$ qH$dm XmoZ ZJ V`ma H$aUo ho {O{H$arMo H$m‘ Amho. AZoH$ ‘{eZgmR>r Ago doJdoJio ^mJ V`ma hmoVmV. hm YmaH$ MS ‘Yrb AgyZ gmYmaUV… 1 {H$bmo BVŠ`m dOZmMm AgVmo. ({MÌ H«$. 2) AOy©Z {gY`o `m Vê$U CÚmoOH$mZo `mda 3D qàqQ>J V§ÌkmZmMm H$ënH$ dmna H$ê$Z `m g‘ñ`oda Cnm` emoYbm. hm MS Mm ^mJ Ë`mZo ABS ‘YyZ V`ma Ho$bm. Ë`m‘wio Ë`mZo AmUboë`m 3D qàQ>ada hm ^mJ V`ma H$aVm Ambm. hm qàQ>a Devide by Zero H§$nZrMm Amho. OwZr nÕV

ZdrZ 3D qàQ>oS> dñVy

‘Q>o[a`b

MS

ABS

dOZ

1

{H$bmo

AmH$ma qH$‘V

40

J«°‘

~Xb Zmhr 500

ê$.

{MÌ H«$. 3 : ABS dmnê$Z V`ma Ho$bobm ^mJ Agboobo ‘{eZ

550

ê$.

Vº$m H«$. 1: XmoZ nÕVrVrb VwbZm

hmVmiVm `oUmao ABS/PLA/ H$m~©Z ‘Q>o[a`b ’$m`~a qàQ> hmoD$ eH$Umè`m 300X200X250 `§Ì^mJmMm AmH$ma {‘‘r CËnmXZ doJ 200 {‘‘r/ goH§$X doi 6 {‘{ZQ>/cm3 `§Ì^mJmMr AMyH$Vm 70 Vo 100 ‘m`H«$m°Z Vº$m H«$.2 : ‘{eZMo Vnerb

‘{eZMr j‘Vm {gY`o `mZo Amnë`m Aä`mgmVyZ Ago R>adbo H$s, MS À`m OmJr ABS ‘Q>o[a`b dmnaë`mZo Q>oÝgmB©b Q>opñQ>§J ‘{eZÀ`m H$m‘mV H$moUVmhr ì`Ë`` `oV Zmhr. Ë`m‘wio hm ^mJ 3D qàQ>> Ho$bm Jobm. AmVm H$moUË`mhr àH$maMo Ago ^mJ H$amd`mMo Agë`mg Hw$R>bmhr S>m` dJ¡ao Z H$aVm Ho$di {S>PmB©Z S´m°BªJ {Xë`mda hm ^mJ Ëd[aV H$aVm `oVmo. n[aUm‘r CnbãYVm dmT>br Amho. Ë`m~amo~aM EH$ ^mJ V`ma H$aÊ`mgmR>r hmoUmar Ymdni H$‘r Pmbr. XmIdbobm ^mJ Amho Vgm MS ‘Ü`o 3D qàQ>ada H$am`Mm Agob, Va Ë`m qàQ>aMr qH$‘V 3 H$moQ>r Agob Am{U AmVm ABS

‘Ü`o Ho$bobm hm ^mJ Ad¿`m XmoZ bmImÀ`m ‘{eZda qàQ> Ho$bm Amho. AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMm dmna H$ê$Z Ë`mbm H$ënH$VoMr OmoS> {Xë`mg `mo½` Agm {H$’$m`Vera ‘mJ© {ZKVmo.

dattagholba@gmail.com

XÎmm Kmob~m 44 dfmªnmgyZ H$qQ>J Qy>b `m {df`mer {ZJ{S>V H$m`© H$arV AgyZ Vo {d{dY H§$nÝ`m§Zm ñdV… {S>PmB©Z H$ê$Z Amdí`H$ Qy>qbJ nwa{dVmV.


49

YmVwH$m_ … ‘o 2018

VISIT US! BOMBAY EXHIBITION CENTRE 11th – 14th APRIL 2018

NLX 2500 | 700

NLX SERIES UNIVERSAL TURNING

BMT TURRET rated at 10,000 rpm

Up to

ø 80 mm Bar machining (Chuck parts up to ø 460 mm)

INTEGRATED AUTOMATION e.g. Gantry loader LG 10 for workpieces up to ø 200 × 150 mm

Exclusive Technology Cycle

gearSKIVING

Highly productive processing process: Up to 8 times faster than gear shaping!

More about NLX 2500 | 700 nlx.dmgmori.com

ANZ_NLX2500_2018_200x270_EN_ Dhatukam_India_PRINT.indd 1

28.02.18 17:17


50

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

A{Zb.A.Jwáo Vm§{ÌH$ g„mJma

gr.

‘{eZMr XwéñVr

EZ.gr. ‘{eZMr qH$dm nma§n[aH$ ‘{eZMr qH$‘V Zoh‘rM OmñV AgVo. H$mhr gr.EZ.gr. ‘{eZMr qH$‘V Va H$moQ>t‘Ü`o AgVo. gr.EZ.gr. ‘{eZMo ’$m`Xo åhUOo Ë`mVyZ {‘iUmar CËnmXH$Vm Am{U V`ma hmoUmè`m CËnmXZm§Mr JwUdÎmm Am{U AMyH$Vm OmñV AgVo. ‘{eZ Omon`ªV gwairVnUo MmbVo Vmon`ªV gd© H$mhr N>mZ AgVo, na§Vw Ooìhm ‘{eZ‘Ü`o H$mhr {~KmS> hmoVmo Am{U Ë`mVrb Iam Xmof bjmV `oV Zmhr Voìhm ‘mÌ H§$nZrbm ’$ma ‘moR>o Am{W©H$ ZwH$gmZ ghZ H$amdo bmJVo. n[aUm‘r CËnmXZmVhr AS>Wim {Z‘m©U hmoVmo. ‘{eZ~amo~a nwa{dë`m OmUmè`m ‘{eZ XwéñVrÀ`m VŠË`m§‘Ü`o gmYmaUnUo ‘{eZ XwéñVr{df`H$ àmW{‘H$ gyMZm {Xboë`m AgVmV. na§Vw Oa H$mhr {H$MH$Q>, AdKS> {~KmS> Pmbo, Va Ë`m VŠË`m§Mm ‘`m©{XV Cn`moJ hmoVmo. Ago {~KmS> XwéñV H$aÊ`mgmR>r ‘{eZÀ`m H$m`©nÕVrMr gImob ‘m{hVr AgUo JaOoMo AgVo. gr.EZ.gr. ‘{eZ‘Ü`o `m§{ÌH$, {dÚwV `m§{ÌH$, hm`S´m°{bH$, Ý`w‘°{Q>H$ Am{U g§JUH$ BË`mXr gd© àH$maÀ`m A{^`m§{ÌH$s emIm§Mm dmna Ho$bobm AgVmo. Ë`m‘wio XwéñVr qH$dm XoI^mb H$aUmè`m A{^`§Ë`mbm `m gd© emIm§Mr {H$‘mZ AmoiI AgUo Amdí`H$ AgVo. EH$m H§$nZrV ‘{eZ‘Yrb {~KmS>mMo `mo½` {ZXmZ `mo½` doioV Pmë`m‘wio H§$nZrMo 5 bmI én`o dmMbo. Ë`m{edm` ‘{eZhr ~§X R>odmdo bmJbo Zmhr. Vo H$go eŠ` Pmbo, `m~m~V AmnU `m boImV ‘m{hVr KoUma AmhmoV.

Ho$g ñQ>S>r

EH$m H§$nZrZo 450 Q>ZmMo, 4 ‘rQ>a

é§X ßboQ>da H$m‘ H$aVm `oB©b Ago EH$ hm`S´>m°{bH$$ ~|qS>J àog ~g{dbo Amho. H$mhr df} ‘{eZ {dZm{~KmS>, {dZmVH«$ma gwairVnUo Mmby hmoVo. ghm ‘{hÝ`m§nydu ‘{eZ‘Ü`o 'a°‘' Imbr `oVmZm Vmo gai Z `oVm {VaH$m hmoD$Z `oV hmoVm Am{U AS>H$V hmoVm. `m àog‘Ü`o XQ²>Q>çmÀ`m ({nñQ>Z) hmbMmbr XmoZ hm`S´>m°{bH$ gìhm} ìhm°ëìhÀ`m ‘XVrZo {gÝH«$moZmB©O Ho$boë`m AgVmV. ‘{eZÀ`m pñWVrMr (nmo{PeZMr) ‘m{hVr {b{ZAa ñHo$bdê$Z KoVbr OmVo. XmoÝhrVrb ’$aH$ ({dg§JVr) gr.EZ.gr. {Z`§ÌH$mbm (H§$Q´>moba) nwa{dbm OmVmo. gr.EZ.gr. {Z`§ÌH$ Aem arVrZo ìhm°ëìh W«m°Q>b H$aVmo H$s, Ë`m‘wio Am°B©bMm àdmh Am{U doJ {Z`§{ÌV hmoVmo. Ë`m~amo~aM àogÀ`m XmoÝhr ~mOy {gÝH«$moZmB©O hmbMmb H$aVmV. XwéñVrgmR>r Amboë`m V§ÌkmZo nwT>rb

àmW{‘H$ MmMÊ`m Ho$ë`m. • hm`S´>m°{bH$ n§n `mo½` arVrZo MmbVmo Amho H$m? • `mo½` Xm~ {Z‘m©U hmoVmo Amho H$m? • {’$ëQ>a ^abobo AmhoV H$s ZmhrV BË`mXr. `m gd© Jmoï>r `mo½` arVrZo Mmby AmhoV, `mMr ImÌr Pmë`mda àogÀ`m CËnmXH$mÀ`m XwéñVr H$aUmè`m A{^`§Ë`mbm ~mob{dÊ`mV Ambo. Ë`m A{^`§Ë`mZo VH©$ewÕ nÕVrZo H$moUË`mhr A{YH$ VnmgÊ`m Z H$aVm 'XmoÝhrn¡H$s EH$ gìhm} ìhm°ëìh {~KS>br Agë`mMo Am{U Vr XwéñV hmoV Zgë`mZo ~Xbmdr bmJob', Ago gm§{JVbo. H§$nZrZo Ë`m CËnmXH$mbm Zì`m ìhm°ëìhMr qH$‘V H$i{dÊ`mg gm§{JVbo Voìhm, 'Ver ìhm°ëìh gÜ`m CnbãY Zgë`m‘wio Ë`m ìhm°ëìhMr ZdrZ Amd¥Îmr {‘iob', Ago gm§{JVbo. Ë`m‘wio XmoÝhr gìhm} ìhm°ëìh Ë`m§À`m ~g{dÊ`mÀ`m ~og ßboQ>gh ~Xbmì`m

{à{’$b Q>±H$ S8

S6 Xmof Agbobm ìhm°ëd

S7

PT 2

33 4

S2 S

S3

S1

S

1 SS11 SS22 SS33 SS44 SS55 SS66 SS77 SS87

S´oZ gm°boZm°B©S> ìhm°ëd Am°Z ìhmB©b àog A°Š`wEeZ gdm} ìhm°ëd a°‘ hmopëS§>J gm°boZm°B©S> ìhm°ëd {à{’$b gm°boZmB©S> ìhm°ëd

M

P

{MÌ H«$. 1 : àogMo àm{V{Z{YH$ hm`S´>m°{bH$ g{H©$Q>

S4 S

1

S5 S

[a{b’$ ìhm°ëd 2 3 doQ> ~°bpÝg§J A±S> ñbmo A°àmoM ìhm°ëd 4 5 goâQ>r ìhm°ëd


51

YmVwH$m_ … ‘o 2018

{MÌ H«$. 2 : àog ~|qS>J ‘{eZ

bmJVrb. Ë`mMr qH$‘V 5 bmI én`o Agë`mMo gm§{JVbo Jobo. IM© H$aÊ`mnydu hr g‘ñ`m Aä`mgÊ`mgmR>r ‘mÂ`mH$S>o XoÊ`mV Ambr. ‘{eZ‘Yrb Xmof emoYÊ`mMr EH$ nÕV AgVo. ‘{eZ~amo~a {Xboë`m XoI^mb nwpñVHo$V (‘|Q>oZÝg ‘°Ý`wAb) ‘{eZMo BbopŠQ´H$b g{H©$Q>, ‘oH°${ZH$b {JAa Q´oZ, g~-A°goåãbrMr `moOZm~Õ (pñH$‘°{Q>H$) ‘m{hVr {Xbobr AgVo. XoI^mb H$aUmè`m A{^`§Ë`mbm (‘|Q>oZÝg B§{O{ZAa) g{H©$Q>‘Ü`o dmnabr OmUmar {MÝho ({gå~m°b) Am{U g{H©$Q>dê$Z ‘{eZ H$m‘ H$go H$aVo, `mMo kmZ AgUo Amdí`H$ AgVo. hm Xmof emoYÊ`mV àW‘ {Za{Zamio gmoboZm°B©S> ìhm°ëìh g{H©$Q>‘Ü`o

Xe©{dë`mà‘mUo àogÀ`m An, ’$mñQ> S>mD$Z, àoqgJ `m gm`H$b‘Ü`o Mmby, ~§X (Am°Z, Am°’$) hmoVmV. `mMr ImÌr H$ê$Z KoVbr. {MÌ H«$.1 ‘Ü`o {gqbS>aH$S>o Am°B©b OmÊ`mMm ‘mJ© bmb a§JmV Am{U Q>±H$H$S>o `oUmam naVrMm ‘mJ© {Zù`m a§JmV XmI{dbm Amho. `m ‘mJm©V `oUmè`m Am{U Ë`mÀ`mer g§~§[YV Aem gd© ìhm°ëd VnmgÊ`mMo R>a{dbo. ho H$aV AgVmZm a°‘bm Yê$Z R>odUmar (a°‘ hmopëS§>J) EH$m ~mOyMm ìhm°ëd CKS>Ê`mV Ambm. Vmo Mm§Jë`m AdñWoV hmoVm. Ë`mZ§Va Xwgè`m ~mOyMm ìhm°ëìh VnmgUrgmR>r CKSy>Z nm{hbm AgVm Ago bjmV Ambo H$s, Ë`mÀ`mVrb EH$ 'O' [a¨J H$mnbr Jobr Amho. VgoM, Ë`m 'O' [a¨JMm EH$ VwH$S>m ìhm°ëìhÀ`m {N>ÐmV AS>H$ë`m‘wio

ìhm°ëìhMo H$m‘ ì`dpñWV hmoV ZìhVo. åhUyZ Vr 'O' [a¨J ~XbÊ`mV Ambr Am{U ìhm°ëìh nyU©nUo ì`dpñWV H$ê$Z nwÝhm ~g{dÊ`mV Ambm. dada nmhVm hr XwéñVr N>moQ>rer dmQ>V Agbr Var, Vr A{Ve` ‘hÎdmMr R>abr. `m XwéñVrZ§Va hm àog Jobo ghm ‘{hZo {dZmVH«$ma H$m‘ H$aV Amho. ~Xbboë`m 'O' [a¨JMr qH$‘V 20 én`o hmoVr. `mMm AW© Agm H$s, 5 bmI én`m§Mm g§^mì` IM© ~maH$mB©Zo bj KmVë`m‘wio eyÝ`mda Ambm. `m boIm§À`m ‘m{bHo$V ‘r AerM AmUIr H$mhr CXmhaUo Amnë`mg‘moa ‘m{gH$mÛmao ‘m§S>Uma Amho. `m‘mJMm hoVy hm, ‘Ü`‘ AmH$mamÀ`m CÚmoJmV XwéñVr V§Ìkm§Zm `mo½` à{ejU XoÊ`mMr JaO Amho Am{U XoI^mb (XwéñVr) {d^mJmMr `mo½` aMZm (‘m§S>Ur C^maUr) H$aUo JaOoMo Amho, ho gm§JÊ`mMm Amho. `m boI‘m{bHo$À`m nwT>rb boImV AmnU bKw CÚmoJm‘Ü`o ‘{eZ MmbH$mZo ‘{eZÀ`m XwéñVr‘Ü`o H$m` ^y{‘H$m ~Omdm`Mr AgVo, `mMr ‘m{hVr KoD$. anilgupte64@rediffmail.com

A{Zb Jwáo BbopŠQ´H$b A{^`§Vo AgyZ, Ë`m§Zm A{^`m§{ÌH$s joÌmVrb 53 dfmªMm AZw^d Amho. Q>mQ>m ‘moQ>g©‘Yrb ‘|Q>oZÝg Am{U àmoOoŠQ>g² g§~§{YV ßbm§Q> B§{O{ZA[a¨J‘Yrb H$m‘mMm Ë`m§Zm àXrK© AZw^d AgyZ gÜ`m Vo Vm§{ÌH$ g„mJma åhUyZ H$m‘ H$aVmV.


52

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

{O½O Am{U {’$Šüg©

A{OV Xoenm§So>

A{VWr àmÜ`mnH$, Am°Q>mo_mo{Q>ìh [agM© Agmo{gEeZ Am°\$ B§{S>`m (ARAI)

'

{O

Q>{ZªJ {’$Šüa

½O Am{U {’$Šüg©' `m boI‘mboÀ`m AmVmn`ªVÀ`m boIm§‘Ü`o AmnU Imbr Z‘yX Ho$bobr ‘m{hVr KoVbr. • {O½O Am{U {’$ŠüaMo ’$m`Xo d JaO • 3-2-1 VËd • {d{dY àH$maMo bmoHo$Q>a Am{U AZmdí`H$ bmoHo$eZ • doJdoJù`m àH$maMo Šb°ån Am{U Ë`mV dmnaÊ`mV `oUmè`m doJdoJù`m ^mJm§Mo H$m`©. H$m`©dñVy Mm§Jë`m àH$mao nH$S>Ê`mgmR>r ¿`mdr bmJUmar H$miOr. • dma§dma dmnaÊ`mV `oUmao ^mJ • da-Imbr hmoUmao AmYma • à‘mUrH$aUmMo ‘hÎd. `m boImV AmnU {’$ŠüaÀ`m àH$mam§Mr ‘m{hVr KoÊ`mg gwédmV H$ê$. Imbr Z‘yX Ho$ë`mà‘mUo AZoH$ àH$maMr {’$Šüa gÜ`m dmnabr OmVmV. • Q>{ZªJ {’$Šüa • {‘qbJ {’$Šüa • {S´qbJ {OJ, {S´qbJ/~moA[a¨J {’$Šüa • Q>°qnJ {’$Šüa • J«mBªqS>J {’$Šüa • ~«moqMJ {’$Šüa • hmoqZJ {’$Šüa • b°qnJ {’$Šüa • VnmgUr {’$Šüa • A°goåãbr {’$Šüa • dopëS§>J {’$Šüa • gr.EZ.gr. {’$Šüa • ‘m°S>`wba {’$Šüa Or gmYZo JmobmH$ma H$m‘mgmR>r boWda dmnabr OmVmV Ë`m§Zm Q>{ZªJ {’$Šüa åhUVmV. H$m`©dñVy boWda nH$S>Ê`mgmR>r nwT>rb CngmYZo dmnaVmV.

• hmS>© Om° - `mg§~YrMr ‘m{hVr AmnU AmYrÀ`m A§H$mV KoVbr Amho • gm°âQ> Om° - `mg§~YrMr ‘m{hVr Zmoìh|~a 2017 À`m A§H$mV KoVbrM Amho. • Q>{ZªJ {’$Šüa • ‘±S´ o b • H$m°boQ> AmVm AmnU Q>{ZªJ {’$ŠüagmR>r H$m` I~aXmar ¿`mdr `mMm {dMma H$ê$. 1) ~è`mM doim H$m`©dñVy doS>`mdmH$S>çm AmH$mamMr AgVo. {’$Šüa‘wiogwÕm Ag§VwbZ {Z‘m©U hmoÊ`mMr eŠ`Vm AgVo. ‘{eZ gwpñWVrV amhÊ`mgmR>r Ë`mMo g§VwbZ (~°bpÝg§J) H$aUo Amdí`H$ AgVo. Ë`mgmR>r g‘moaÀ`m ^mJmV Amdí`H$ VodT>o dOZ bmdmdo bmJVo. ho Ho$ë`mZo Ag§VwbZm‘wio {Z‘m©U hmoUmè`m H§$nZm§Mm Xwîn[aUm‘ pñn§S>bda hmoUma Zmhr. 2) {’$ŠüaMm nwT>o Ambobm ^mJ (Amoìhah±J) H$‘rV H$‘r Agmdm, OoUoH$ê$Z ‘{eZ pñn§S>bda {dnarV n[aUm‘ hmoUma Zmhr. 3) {’$ŠüaMm Omo ^mJ pñn§S>bda ~gUma Amho, Vmo pñn§S>bda ~gÊ`mgmR>r `mo½` Amho Zm, `mMr ImÌr H$ê$Z ¿`mdr. pñn§S>bMo Vnerb Am{U Ë`mda

~gUmè`m {’$ŠüaMo Vnerb EH$‘oH$mg nyaH$ AgUo Amdí`H$ Amho. 4) {’$Šüa {’$aV Agë`m‘wio {’$Šüada dmnabobo Šb°ån H|$ÐmnmgyZ Xya OmUmè`m eº$s‘wio {T>bo hmoD$ Z`oV AWdm ~mhoa ’o$H$bo OmD$ Z`oV. 5) eŠ`Vmo OmñVrV OmñV ‘moR>çm ì`mgmda H$m`©dñVy nH$S>mdr. `§ÌU Ho$bm OmUmam ì`mg hm Ë`mnojm bhmZ Agmdm. 6) {’$Šüa eŠ`Vmo hbHo$ Agmdo, H$maU Vo AmS>ì`m Ajm^modVr {’$aV AgVo. nU `§ÌUmÀ`m ~bmMm Xwîn[aUm‘ hmoVm Cn`moJr Zmhr EdT>o Vo ‘O~yV Agmdo. 7) ‘{eZ ~§X Ho$ë`mda pñn§S>b hmVmZo Wm§~dy Z`o. pñn§S>b {’$aV AgVmZm Hw$R>ë`mhr H$maUmgmR>r {’$Šüabm hmV bmdy Z`o, {’$aUmè`m ^mJm§nmgyZ eŠ`Vmo bm§~ amhmdo. KmB© JS>~S> H$ê$ Z`o. 8) {’$ŠüaMm Hw$R>bmhr ^mJ hm Ë`mÀ`m OmñVrV OmñV AmH$mamÀ`m ~mhoa Agy Z`o. `mMo CXmhaU åhUyZ ñào n|qQ>J JZgmR>r dmnaë`m OmUmè`m Q>{ZªJ {’$Šüag§~Yr ‘m{hVr KoD$. {MÌ H«$. 1 ‘Ü`o ñào n|qQ>J JZ {XgV Amho. {MÌ H«$. 2 nhm. `m {MÌmV Or ImM

{MÌ H«$. 1 : ñào n|qQ>J JZ


53

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ñbm°Q>

Šb°pån§J ñH«y$

pñd§J b°M

30

hdm ~mhoa OmÊ`mgmR>r ‘mJ©

L

Z

aopñQ>§J ’o$g

Q>ona pñà§J bmoHo$Q>a

{MÌ H«$. 2 : Q>{ZªJ {’$Šüa (ñbm°Q>)

XmIdbr Amho Ë`mV H$m`©dñVyMm nwT>o Ambobm ^mJ ~gVmo. pñd§J b°M Am{U Šb°pån§J ñH«y$À`m gmhmæ`mZo H$m`©dñVy {’$Šüa‘Ü`o KÅ> nH$S>br OmVo. H$m`©dñVy A°ë`w{‘{ZA‘ `m YmVyMr Agë`m‘wio `§ÌU H$aÊ`mgmR>r bmJUmao ~b Ë`m‘mZmZo H$‘r AgVo. åhUyZ Šb°pån§JMo ~b WmoS>o H$‘r bmJVo. VgoM OmñV ~b bmdë`mg H$m`©dñVy doS>rdmH$S>r hmoD$ eH$Vo. gdm©V ‘hÎdmMm ^mJ åhUOo hr JZ Q>ona bmoHo$Q>ada Am{U ’o$gdagwÕm bmoHo$Q> hmoVo. ({MÌ H« .2, 3) Amnë`mbm ‘mhrV Amho H$r, hr JZ EH$Va Q>onada OmD$Z Wm§~ob {H$§dm ’o$gda OmD$Z Wm§~ob. åhUyZ BWo Q>ona bmoHo$Q>a pñà§JÀ`m gmhmæ`mZo da Imbr hmoUmam R>odbobm Amho. hm ‘wÔm g‘OyZ KoUo A{Ve` ‘hÎdmMo Amho. Ooìhm H$m`©dñVy {N>Ð "~'

{N>Ð "A'

{MÌ H«$. 3 : Q>{ZªJ {’$Šüa, ñào n|qQ>J JZgh

Q>ona pñà§J bmoHo$Q>a {MÌ H«$.4 A : àm{V{Z{YH$ Q>ona pñà§J bmoHo$Q>a

{MÌ H«$. 4 ~ : Q>{ZªJ {’$Šüa ‘mJMr ~mOy

’o$gda ~gVo, Voìhm hm Q>ona bmoHo$Q>a Am{U H$m`©dñVyMo {N>Ð "A' g‘H|${ÐV hmoVo. åhUyZM H$m`©dñVyMo {N>Ð "~' Am{U boWMm Aj g‘H|${ÐV hmoVmo. ({MÌ H«$. 3) Q>ona bmoHo$Q>a Am{U pñà§J A°goåãbr {’$ŠüaÀ`m Ajmer BŠg|{Q´ H $ ~gdbr Amho. hr BŠg|{Q´{gQ>r XmoZ {N>Ðm§‘Yrb A§VamEdT>r Amho. {’$ŠüaMo AmaoIZ H$aVmZm ho gd© {Z`moOZ Ho$bo OmVo. `m pñà§JÀ`m gmhmæ`mZo H$m‘ H$aUmè`m bmoHo$Q>aMo VËd doJio XmIdbo Amho. ({MÌ H«$. 4 A) `m Q>{ZªJ {’$Šüa‘Ü`o Amnë`mbm Imbrb ‘wÔo bjmV `oVrb: 1. {’$Šüa bhmZ Agë`mZo Am{U Odinmg Ajm^modVr g‘mZ Agë`m‘wio Ë`mMo g§VwbZ H$aÊ`mMr ’$maer JaO Zmhr. 2. {’$ŠüaMm Hw$R>bmhr ^mJ hm {’$ŠüaÀ`m ~m°S>r~mhoa Ambobm Zmhr. 3. Šb°pån§J ho A{Ve` H$‘r doi KoVo Am{U gmono Amho. 4. ho {’$Šüa ghOnUo 3 O~S>çmÀ`m MH$‘Ü`o (3 Om° MH$) nH$Sy> eH$Vmo. `m‘wio goQ>-AngmR>r IynM H$‘r doi bmJVmo. 5. bmoqS>J-AZbmoqS>J A{Ve` gmono Am{U ObX hmoVo. 6. ho {’$Šüa AmS>ì`m Ajmda ~gV Agë`m‘wio H$nÀ`m ({Mn) Imbr nS>VmV. Ë`m‘wio H$nÀ`m gm’$ H$aÊ`mMm ’$magm àýM `oV Zmhr. 7. {N>Ð "~' Mo `§ÌU H$am`Mo Agë`m‘wio

ho {N>Ð ‘{eZÀ`m Ajmbm g‘m§Va H$aÊ`mgmR>r {’$ŠüaÀ`m ~ogbm Vgm H$moZ {Xbobm Amho. ‘±S´o b Á`mà‘mUo Q>{ZªJ {’$Šüada H$m`©dñVy ~ZdVm `oVo Ë`mMà‘mUo ‘±S´obMm Cn`moJ H$ê$ZgwÕm Q>{ZªJ H$aVm `oVo. ñào JZÀ`m 'A' {N>ÐmMo `§ÌU H$aÊ`mH$[aVm ({MÌ H«$. 3 ) Img ‘±S´ o b Mm ({MÌ H«$ 5) Cn`moJ H$obm OmVmo. `m ‘±S´obbm XmoÝhr ~mOybm g|Q>a {N>Ð Ho$bobr AmhoV. `mMm Cn`moJ ho ‘±S´o b V`ma H$aÊ`mgmR>r hmoVmo. Ë`m‘wio ‘±S´obdarb gd© ì`mg (Sm`‘rQ>a) EH$‘oH$m§er g‘H|${ÐV ~Z{dVm `oVmV. `m ‘±S´obda H$m`©dñVyda Oo W«oqS>J Amho Ë`mM ‘mnmMo W«oqS>J ~Z{dbobo Amho, ‘mÌ XmoÝhrVbm pŠbAaÝg H$‘r R>odbobm Amho. AmVm hr H$m`©dñVy {MÌ H«$. 6 ‘Ü`o XmI{dë`mà‘mUo Jmob {’$adë`m‘wio H$m°babm OmD$Z Q>oH$Vo Am{U Ë`m‘wio KÅ> nH$S>br OmVo. 3 O~S>çmÀ`m MH$‘Ü`o `m ‘±S´obMm Omo ‘moR>m ì`mg Amho Vmo nH$S>bm OmVmo. COì`m ~mOybm Oo {N>Ð {XgV Amho Ë`mMo ’o$qgJ, Q>{ZªJ, {S´ q bJ, M±’$[a¨J BË`mXr `§ÌU Ho$bo OmVo. `m ‘±S´ob‘wio Imbrb ’$m`Xo {XgyZ `oVmV. 1. 3 O~S>çmÀ`m MH$‘wio goQ>-AngmR>r bmJUmam doi Aën Pmbm. 2. H$m`©dñVy bmoS> - AZbmoS> H$aUo gmono Pmbo. 3. Hw$R>ë`mhr nmÝ`mMr AWdm Qy>bMr JaO bmJV Zmhr. COì`m hmVmMo W«oqS>J


54

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

{MÌ H«$. 5 : W«oS>oS> ‘±S´ob

{MÌ H«$. 6: W«oS>oS> ‘±S´ob, ñào n|qQ>J JZgh

Agë`m‘wio `§ÌUm‘wio H$m`©dñVy OmñV KÅ> Amdibr OmVo. H$m`©dñVy {T>br H$aVmZm MH$ bm°H$ H$ê$Z H$m`©dñVy bm§~rbm OmñV Agë`m‘wio H$mT>Uo {dZmgm`mg Am{U ghO hmoVo. 4. H$m`©dñVy A°ë`w{‘{ZA‘Mr Agë`m‘wio ‘±S´ o b ’$ma H$R>rU (hmS>©) H$amdo bmJbo Zmhr Am{U H$‘r I{M©H$ Amho. H$m°boQ> `mMm dmna gmYmaUnUo Jmob H$m`©dñVy nH$S>Ê`mgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV Ho$bm OmVmo. H$m`©dñVy AmVë`m (B§Q>Z©b) qH$dm ~mhoaÀ`m ì`mgmda nH$S>Ê`mgmR>r hmoVmo. ~è`mM doiobm Mm¡ag qH$dm fQ²H$moZr ^mJ nH$S>Ê`mgmR>rgwÕm H$m°boQ> dmnabo OmVo. `mÀ`m H$m`©dñVyÀ`m g§nH$m©V `oUmè`m ^mJmMr H$R>rUVm gmYmaUnUo 56 Vo 60 HRC `m Xaå`mZ AgVo, ‘mÌ AmQ>o Agboë`m ^mJmV 42 Vo 46 HRC À`m Xaå`mZ H$R>rUVm R>odbr OmVo.

{MÌ H«$. 7 ‘Ü`o H$m°boQ>Zo ìhr.E‘.gr.da nH$S>bobm ^mJ XmI{dbm Amho. {Zù`m a§JmZo XmI{dbobm nwb am°S>/S´ m ° ~ma Q>ona H°$nbm Ooìhm Imbr AmoT>Vmo Voìhm {haì`m a§JmÀ`m H$m°boQ>À`m nmH$ù`m ’$mH$ë`m OmVmV. Ë`m‘wio Ë`mMm ì`mg dmT>Vmo. Vmo H$m`©dñVybm AmVrb ì`mgmda KÅ> nH$S>Vmo. Ooìhm S´m° ~ma T>H$bbm OmVmo Voìhm `m nmH$ù`m AmV `oVmV d H$m`©dñVy ghOnUo H$mT>Vm `oVo. `mgmR>r YmVyMm A{Ve` ‘hÎdmMm JwUY‘© "pñW{VñWmnH$Ëd' (Bb°pñQ>{gQ>r) Cn`moJmV AmUbm OmVmo, åhUyZM H$m°boQ> ~Z{dÊ`mgmR>r Zoh‘r pñà§J ñQ>rb dmnabo OmVo. darb CXmhaUmV ({MÌ H«$. 9) H$m`©dñVy Ø 23.875 +/- 0.125 `m ì`mgmda nH$S>bs Amho. åhUOoM H$m`©dñVyMm ì`mg Ø23.750 Vo Ø 24.000 `m Xaå`mZ ~XbUma Amho. ‘J àý Agm nS>Vmo H$s, bmoHo$Q>a hm Ø 24.000 g6 ~Zdm`Mm H$s Ø 23.750 g6 ~Zdm`Mm. Oa Ø 23.750 Mm bmoHo$Q>a

{dñVm[aV H$m°boQ>

23.875±0.125

H$m`©dñVy Q>ona ‘±S´ob nwb am°S> aopñQ>§J ãbm°H$

~gdbm Am{U H$m`©dñVy Ø 24.000 Mr Ambs Va H$m`©dñVy 0.250 Zo BH$S>o {VH$S>o hby eH$Vo. åhUOoM JaO ZgVmZm Ho$di OmJogmR>r (bmoHo$eZ) Ø 23.875 +/- 0.125 hm ì`mg H7 ‘Ü`o {Z`§{ÌV H$amdm bmJob. nU AmnU H$m°boQ>Mm dmna Ho$bm Va `m {Z`§ÌUmMr JaOM Zmhr. H$m`©dñVy {Xboë`m 0.250 ’$aH$m‘Ü`o {H$Vrhr Ambr Var H$m°boQ> A{Ve` ì`dpñWVnUo Ë`mbm nH$Sy> eH$Vmo. AmVm H$m°boQ>Mm dmna H$Yr Ho$bm OmVmo ho Amnë`m bjmV Ambo Agob. {MÌ H«$. 7 ‘Ü`o Q>ona EH$mM ^mJmV Agë`m‘wio `mbm qgJb E§S>oS> H$m°boQ> Ago åhUÊ`mMr àWm Amho. VgoM S>~b E§S>oS> H$m°boQ>gwÕm AgVo. Á`m‘Ü`o Q>ona ^mJ XmoÝhr ~mOybm AgVmV. n{hë`m àH$mamnojm ho OmñV ‘hmJ AgVmV nU JwUdÎmm ‘mÌ OmñV Mm§Jbr AgVo. H$m°boQ>Mm Cn`moJ 1. boWda Q>{ZªJ H$aÊ`mgmR>r H$m°boQ> dmnabo OmVo. 2. J«mBªqS>J ‘±S´ o b ‘Ü`o H$m°boQ> dmnabo OmVo. 3. H$ZopŠQ>§J am°S> VnmgUr {’$Šüa‘Ü`o {~J E§S> S>m`m Am{U ñ‘m°b E§S> S>m`mgmR>r H$m°boQ> ‘±S ´ o b Mm Cn`moJ hmoVmo. 4. {Za{Zamir {S´ b , Q>°n, [a‘a nH$S>Ê`mgmR>r H$m°boQ> dmnabo OmVmV. 5. hm°q~J {’$Šüa‘Ü`o H$m°boQ>Mm Cn`moJ hmoVmo. H$m°boQ> dmnaÊ`mMo ’$m`Xo 1. bmoqS>J/AZbmoqS>J A{Ve` ObX hmoVo. 2. H$m`©dñVy KÅ> nH$S>br OmVo. 3. Cƒ JwUdÎmm {‘iVo. 4. JwUdÎmoVrb gmVË` {‘iVo. 5. H$m‘Jmamda H$‘r VmU `oVmo. AmVm Amnë`m ho bjmV Ambo Agob H$s, gmYr gmYr {’$Šüa ~Z{dVmZm {H$Vr Imobda {dMma H$amdm bmJVmo. Mm¡H$g ZOa d {dûcofUmË‘H$ ~wÕr `mMm `mo½` dmna Ho$bm VaM AmnU CÎm‘ {S>PmB©Z XoD$ eH$Vmo. nwT>rb A§H$mV AmnU AOyZ H$mhr {’$Šüg©Mm gImob {dMma H$é`mV. Vmon`ªV Vw‘À`mH$S>o Agbobr boWda dmnabr OmUmar {’$Šüg© nhm. ñdV…bm àý {dMmam d CÎma {‘idÊ`mMm à`ËZ H$am. ajitdeshpande21@gmail.com

{MÌ H«$ 7 : A°goåãbr H$m°boQ> Q>mB©n {’$Šüa

{MÌ H«$ 8 : àm{V{Z{YH$ H$m°boQ>

{MÌ H«$ 9 : H$m`©dñVy


YmVwH$m_ … ‘o 2018

55


56

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

{deof `§ÌUmgmR>rMo àmoJ«°q‘J

H$m{eZmW nQ>ZeoÅ>r

hoS>: A°pßbHo$eZ gnmoQ>© J«wn, Eg {S>Pm`Zg© {b.

ñbm

~§X g{n©b ImMoMo `§ÌU

`qS>J qH$dm {’$aUmè`m `§Ì^mJm§darb ~oA[a¨JÀ`m AmVrb n¥ð>^mJmda d§JU {‘iÊ`mgmR>r ~§X g{n©b (ho{bH$b) ImM (J«yìh) Ho$br OmVo. Q>{ZªJ g|Q>ada Aem ImMm§Mo bmB©ìh Qy>b AWdm qgJb nm°B§Q> Qy>b dmnê$Z `§ÌU H$aVmZm Ë`mMo H$moAm°{S>©ZoQ>, {nM, Ama.nr.E‘., ImMoMm Ama§^q~Xy Am{U eodQ> hmoUmam q~Xy `mMo J{UV H$ê$Z ‘{eZbm nwadmdo bmJVo. ‘{eZMo Aj Am{U pñn§S>bMo `mo½` {gÝH«$moZm`PoeZ hmoUo `mdahr A§{V‘ n[aUm‘ Adb§~yZ AgVmo. ghgm ImMoMm {nM 10 {‘‘r Vo 200 {‘‘r BVH$m ‘moR>m Agë`mZo pñn§S>b H$‘r Ama.nr.E‘.bm

{’$admdm bmJVmo Am{U Ë`m‘wio nm°da Am{U Q>m°H©$À`m dmnamda ‘`m©Xm `oVmV. Q>{ZªJ g|Q>ada Vob/J«rOgmR>rMr ~§X g{n©b ImM H$aÊ`mMo XmoZ n`m©` AmhoV . n`m©` 1- bmB©ìh E§S> {‘b dmnê$Z Q>Z©{‘b g|Q>ada H$m‘ H$aUo. • X Aj ImMoMr Imobr {‘i{dÊ`mgmR>r • Z Aj {nMgmR>r • C Aj pñn§S>b {’$a{dÊ`mgmR>r n`m©` 2 - W«oqS>J gm`H$b dmnê$Z Q>{ZªJ g|Q>ada H$m‘ H$aUo. • X Aj ImMoMr Imobr {‘i{dÊ`mgmR>r • Z Aj {nMgmR>r • G 33-ImMoMm Ama§^ H$moZ Am{U {nMgmR>r (Q>rn - gaH$doJ {‘‘r / {‘{ZQ> 10,000 {‘‘r/{‘{ZQ> nojm OmñV Zgmdm.)

CXmhaUmW© : G33 -’$mZwH$ àmoJ«°‘ -Q>{ZªJ g|Q>agmR>r A§{V‘ q~Xy 360° nmer % O2121 (50 {‘‘r {nM Agbobr Vob ImM) N1 G21 G0 T0000 X0 Z0 T0101 (R1.5 MM ID GROOVE TOOL) G97 S150 M4 G0 X150.0 Z10.0 M7 X49.8 Z5.0 G1 Z-8.0 F2.0

qgJb ãbm°H$ àH$mao dmnê$ Z`o N100 G33 X50.0 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N101 G33 X50.2 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0

{‘‘r

G33 X50.4 Z-58.0 F50.0 Q0

50

N102 G33 Z-8.0 F50.0 N103 G33 X50.6 Z-58.0 F50.0 Q0 90°

180° 360°

8

{‘‘r

{MÌ H«$. 2

~moAa ì`mg 50 {‘‘r W«oS> bm§~r 50 {‘‘r RH LH ImMoMr {Xem 0° Ama§^ H$moZ ImMoMr Imobr 1.5 {‘‘r ImMoMr Imobr Qy>bda {Xboë`m ho{bŠgÀ`m pŠbAaÝg H$moZmda Adb§~yZ AgVo. {MÌ H«$. 1

Vº$m H«$.1

G33 Z-8.0 F50.0 N104 G33 X50.8 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N105 G33 X51.0 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N106 G33 X51.2 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N107 G33 X51.4 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0


57

YmVwH$m_ … ‘o 2018

G33 Z-8.0 F50.0 N108 G33 X81.6 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N109

{MÌ H«$. 3 N108 G33 X51.6 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N109 G33 X51.8 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N110 G33 X52.0 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N111 G33 X52.2 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N112 G33 X52.4 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N113 G33 X52.6 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N114 G33 X52.8 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N115 G33 X53.0 Z-58.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N116 (EXIT) G33 X50 Z-58.0 F50.0 Q0 G0 X49.0 M9 Z10.0 M5 T0000 X0 Z0 M30 %

-’$mZwH$ àmoJ«°‘ -Q>{ZªJ g|Q>agmR>r A§{V‘ q~Xy 180° nmer brS> =50 {‘‘r (180° gmR>r 25 {‘‘r, 360° gmR>r 25X2 = 50={‘‘r) % O2121 (OIL GROVE 50 {‘‘r PITCH) G33

N1 G21 G0 T0000 X0 Z0 T0101 (R1.5 MM ID GROOVE TOOL)

{MÌ H«$. 4 G97 S150 M4 G0 X150.0 Z10.0 M7 X79.8 Z5.0 G1 Z-8.0 F2.0

qgJb ãbm°H$ àH$mao dmnê$ Z`o gwédmV 0° nmer N100

G33 X80.0 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N101 G33 X80.2 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N102 G33 X80.4 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N103 G33 X80.6 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N104 G33 X80.8 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N105 G33 X81.0 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N106 G33 X81.2 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N107 G33 X81.4 Z-33.0 F50.0 Q0

G33 X81.8 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N110 G33 X82.0 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N111 G33 X82.2 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N112 G33 X82.4 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N113 G33 X82.6 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N114 G33 X82.8 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N115 G33 X83.0 Z-33.0 F50.0 Q0 G33 Z-8.0 F50.0 N116 (EXIT) G33 X80 Z-33.0 F50.0 Q0 G0 X79.0 Z5.0 N2 ImMoMr gwédmV 180° nmer T0000 X0 Z0 T0202 (R1.5 MM ID GROOVE TOOL) G97 S150 M3 G0 X150.0 Z10.0 M7 X79.8 Z5.0 G1 Z-8.0 F2.0

qgJb ãbm°H$ àH$mao dmnê$ Z`o gwédmV 180° nmer N100 G33 X80.0 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N101 G33 X80.2 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N102 G33 X80.4 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N103


58

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm G33 X80.6 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N104 G33 X80.8 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N105 G33 X81.0 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N106 G33 X81.2 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N107 G33 X81.4 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N108 G33 X81.6 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N109 G33 X81.8 Z-33.0 F50.0 Q180000

G33 Z-8.0 F50.0 N110 G33 X82.0 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N111 G33 X82.2 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N112 G33 X82.4 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N113 G33 X82.6 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N114 G33 X82.8 Z-33.0 F50.0 Q180000 G33 Z-8.0 F50.0 N115 G33 X83.0 Z-33.0 F50.0 Q180000

G33 Z-8.0 F50.0 N116 (EXIT) G33 X80 Z-33.0 F50.0 Q180000 G0 X79.0 M9 Z10.0 M5 T0000 X0 Z0 M30

%

kashinathp@acedesigners.co.in

H$m{eZmW nQ>ZeoÅ>r '_m`H«$mo_°{Q>H$ _{eZ Qy>ëg àm. {b.' H§$nZrÀ`m Q>oH$ g|Q>a A±S> ìh°ë`w A°So>S> gpìh©g {d^mJmMo _w»` g„mJma AmhoV. Ë`m§Zm _{eZ {~pëS§>J Am{U A°pßbHo$eZ, CËnmXH$Vm dmT> `m joÌmVrb 27 dfmªMm AZw^d Amho.


YmVwH$m_ … ‘o 2018

59


60

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

Qy>qbJ‘Yrb gwYmaUm

{dO|Ð nwamo{hV

ì`dñWmnH$ (Vm§{ÌH$ gmhmæ`), S>çwamH$m~© B§{S>`m

H$m

E§S> {‘b dmnê$Z emoëS>a {‘qbJ

`©dñVyÀ`m ~mOy§Mo `§ÌU H$aÊ`mMo H$m‘ åhUOo E§S> {‘qbJ. H$m`©dñVy O{‘Zrda AmS>dr R>odë`mg Omo n¥ð>^mJ O{‘Zrer H$mQ>H$moZmV C^m AgVmo, Ë`mMo {‘qbJ åhUOo E§S> {‘qbJ Aerhr ì`m»`m H$aVm `oB©b. E§S> {‘qbJ ho H$m‘ nwT>o {Xboë`m XmoZ àH$mao H$aVm `oVo. 1. gm°{bS> H$m~m©B©S> E§S> {‘bMm dmna H$ê$Z. 2. E§S> {‘b H$Q>aÀ`m gmo~V B§S>oŠgo~b BÝgQ>©Mm dmna H$ê$Z. gm‘mÝ`V… gm°{bS> H$m~m©B©S> Qy>b {’${ZqeJgmR>r dmnabr OmVmV. Ë`m§Mm Cn`moJ aq’$JÀ`m H$m‘mV H$aUo {O{H$arMo AgVo. H$maU aq’$JÀ`m H$m‘mV EH$ qH$dm Ë`mhÿZ A{YH$ nmgogÛmam ^anya à‘mUmV YmVy H$mnyZ H$mT>bm OmVmo. AmYw{ZH$ V§ÌkmZmZo aq’$JÀ`m H$m‘mgmR>r EH$ {d{eï> ^y{‘Vr Agbobr Qy>b {dH${gV Ho$br Jobr AmhoV. Aer Qy>b A{YH$ ‘hmJ AgVmV. ‘Ü`‘ Am{U bKw CÚmoOH$m§Zm Ago E§S> {‘b nadS>V ZmhrV Am{U EH$Xm Vo Qy>b dmnê$Z emoëS>aMo {‘qbJ Ho$ë`mZ§Va Ë`mÀ`m H$S>m§Zm nwÝhm J«mB§S> H$ê$Z n{hë`mgmaIr JwUdÎmm {‘idUo AdKS> AgVo. Ë`m‘wio a’$ H$m‘m§gmR>r B§S>oŠgo~b BÝgQ>© Agboë`m E§S> {‘b dmnaUo A{YH$ {hVmdh AgVo. B§S>oŠgo~b Qy>bMo ’$m`Xo • BÝgQ>©bm EH$mnojm A{YH$ H$V©Z H$S>m AgVmV. • H$m`©dñVyÀ`m YmVyda Adb§~yZ {d{dY J«oS>À`m H$S>m Agbobm BÝgQ>© dmnaÊ`mMr eŠ`Vm • gm°{bS> H$m~m©B©S> Qy>bnojm BÝgQ>©Mo Am`w‘m©Z A{YH$ AgVo. • VrM H$Q>a ~m°S>r R>odyZ AmnU doJdoJù`m ^y{‘VrMo BÝgQ>© Ë`mV Q>mHy$ eH$Vmo. • daÀ`m XOm©Mo n°am‘rQ>a (ñnrS>/’$sS>) dmnê$Z `§ÌU H$aVm `oVo. • YmVy H$mnyZ ~mhoa H$mT>Ê`mgmR>r AmnU {d{dY nÕVr dmnê$ eH$Vmo. 1. E§S> {‘qbJ 2. ñbm°qQ>J - ImM nmS>Uo (ñQ´ o Q > {‘qbJ AWdm {b{ZAa a°pån§J nÕVrZo) 3. ~moAa ‘moR>o H$aUo (ho{bH$b a°pån§J nÕVrZo) 4. ßb§qOJ 5. B§Q>anmoboeZÛmam ñnm°Q> ’o$qgJ 6. ’o$g {‘qbJ E§S> {‘qbJ/emoëS>a {‘qbJ H$m‘mMo CXmhaU `§Ì^mJ : gnmoQ>© ßboQ> ({MÌ H«$. 1 ‘Ü`o XmI{dë`mZwgma)

‘Q>o[a`b : Eg. Or.bmoI§S> H$m‘ : ñbm°Q> {‘qbJ Am{U emoëS>a {‘qbJ

`§ÌUmMo joÌ {MÌ H«$. 1: ‘{eZ : VMC 3 Aj

gÜ`mÀ`m gm°{bS> H$m~m©B©S> Qy>b‘Yrb g‘ñ`m A. Qy>b VwQ>V Ago. Am. AmdV©Z H$mi/H$V©Zmbm bmJUmam doi OmñV hmoVm, H$maU nmgogMr g§»`m A{YH$ hmoVr. B. OmñV Ajr` Imobrda `§ÌU H$aUo AdKS> hmoVo. darb H$m‘ H$aÊ`mgmR>r gÜ`m dmnaboë`m Qy>bMm Vnerb Vº$m H«$. 1 ‘Ü`o {Xbm Amho. A.H«$. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n°am‘rQ>a dU©µZ Qy>b D20 KZ H$m~m©B©S> 4 âbyQ>Mr g§»`m J«oS> nrìhrS>r H$moQ>oS> 38 H$V©Z doJ ‘r/{‘{ZQ> 600 Ama.nr.E‘. ’$sS> {‘‘r/X§V 0.625 {‘‘r 2.5 ’$sS> {‘‘r/[aìhmoë`weZ H$mnmMr Ajr` Imobr Ap {‘‘r 2 H$mnmMr ao{S>`b Imobr Ae {‘‘r 1.5 16 nmgogMr g§»`m Qy>bMo Am`w‘m©Z 50 ZJ Vº$m H«$. 1 : B§S>oŠgo~b Qy>b dmnaÊ`mÀ`m OwÝ`m nÕVrMm Vnerb


61

YmVwH$m_ … ‘o 2018

TOMX 10 Qy>bMr

d¡{eï²>`o Am{U ’$m`Xo • BÝgQ>©‘Ü`o ho{bŠg Agë`m‘wio H$V©Z^ma H$‘r hmoVmo • ~mOy§darb Bï>V‘ pŠbAaÝg • H$V©Z H$S>oda Cƒ YZ (+ve) aoH$ H$moZ • BÝgQ>©Mr OmS>r A{YH$ Agë`mZo Vmo A{YH$ ‘O~yV Am{U ÑT> AgVmo. • {H$’$m`Vr 3 H$V©Z H$S>m Am{U emoëS>adarb H$mQ>H$moZ gw{Z{üV. • ‘O~yV H$V©Z H$S>o‘wio A{YH$ ’$sS>da `§ÌU H$aUo eŠ`.

TOMX

BÝgQ>© hmoëS>a {MÌ H«$. 2

A.H«$. n°am‘rQ>a 1 Qy>b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dU©Z B§S>oŠgo~b BÝgQ>© hmoëS>a TOMX 100408 (3 H$S>m) D20

BÝgQ>© EH$m H$Q>a‘Yrb Imo~UrMr g§»`m 2 J«oS> nrìhrS>r H$moQ>oS> 38 H$V©Z doJ ‘r/{‘{ZQ> 600 Ama.nr.E‘. 1.25 ’$sS> {‘‘r/X§V 2.5 ’$sS> {‘‘r/[aìhmoë`weZ H$mnmMr Ajr` Imobr Ap {‘‘r 4 H$mnmMr ao{S>`b Imobr Ae {‘‘r 1.5 8 nmgogMr g§»`m Qy>bMo Am`w‘m©Z 98 ZJ

Vº$m H«$. 2 : B§S>oŠgo~b Qy>b dmnaÊ`mÀ`m ZdrZ nÕVrMm Vnerb

B§S>oŠgo~b BÝgQ>© àH$maMo E§S> {‘b dmnaë`mZ§Va Pmbobo ’$m`Xo 1. AmdV©Z H$mi 50% Zo H$‘r Pmbm, H$maU nmgogMr g§»`m 16 dê$Z 8 da Ambr 2. Qy>b VwQ>Ê`mMr g‘ñ`m g§nwï>mV Ambr. 3. Qy>bMo Am`w‘m©Z XwßnQ> Pmbo. 4. AÝ` àH$maÀ`m YmVy§da CXmhaUmW©, A°bm°` ñQ>rb, ñQ>oZbog ñQ>rb, H$mñQ> Am`Z© dJ¡ao ho Qy>b dmnaUo eŠ` Amho.

purohit@duracarb-india.com

{dO|Ð nwamo{hV `m§Zm ‘{eZ Qy>b, H$qQ>J Qy>b {S>PmB©Z‘Yrb gw‘mao 20 dfmªMm AZw^d AgyZ gÜ`m Vo 'S>çwamH$m~© B§{S>`m' H§$nZr‘Ü`o Vm§{ÌH$ gmhmæ` {d^mJmMo à‘wI AmhoV.


62

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

_{eZ _|Q>oZÝg

Zmam`U ‘yVu

hoS>: H$ñQ>_a gnmoQ>©, _m`H«$mo_°{Q>H$ _{eZ Qy>ëg àm. {b.'

`m

Q>obñQ>m°H$ `mo½` ñWmZr ZgUo

AmYrÀ`m boIm§‘Ü`o AmnU VmVS>rMr ‘XV, ‘{eZ MmbyM hmoV Zmhr, d§JU VobmMr nmVir g‘mYmZH$maH$ ZgUo, VgoM d§JU VobmMm Xm~ H$‘r Agë`mg H$m` n[aUm‘ hmoVmV Am{U MH$ {ZpîH«$` AgUo `m g‘ñ`m§~Ôb ‘m{hVr KoVbr. `m boImV AmnU Q>obñQ>m°H$g§~§Yr {Z‘m©U hmoUmè`m g‘ñ`m§Mm {dMma H$aUma AmhmoV. Ooìhm AmnU ‘{eZ Mmby H$aVmo, Voìhm Q>obñQ>m°H$ "hmo‘' ñWmZr AgVmo. Vmo "hmo‘' ñWmZr Amho, ho g‘OÊ`mgmR>r àm°pŠP{‘Q>r pñdM {Xbobo AgVmV. Oa hm pñdM ~§X Agob, Va àUmbrbm Ago dmQ>Vo H$r, ‘{eZMo {¹$b nwT>o Ambobo Amho. Ë`m‘wio BVa hmbMmb, CXmhaUmW© Q>aoQ>Mr hmbMmb Pmë`mg Vmo Q>obñQ>m°H$da YS>Hy$ eH$Vmo. Ë`mMà‘mUo Q>obñQ>m°H$ "hmo‘' ñWmZr AgVmZm àm°pŠP{‘Q>r pñdM Mmby AgVmo. Q>obñQ>m°H$À`m gwadmVrÀ`m {R>H$mUr Am{U Vmo nwT>o `oVmo Ë`m {R>H$mUr Ago XmoZ àm°pŠP{‘Q>r pñdM XmoZ {R>H$mUr ~g{dbobo AgVmV. Ooìhm 'hmo‘' {R>H$mUMm àm°pŠP{‘Q>r pñdM Mmby AgVmo, Voìhm ’$m°adS>© {R>H$mUMm àm°pŠP{‘Q>r pñdM ~§X AgVmo Am{U Ooìhm ’$m°adS>© {R>H$mUMm àm°pŠP{‘Q>r pñdM Mmby AgVmo, Voìhm 'hmo‘' {R>H$mUMm àm°pŠP{‘Q>r pñdM ~§X AgVmo. ‘mÌ Oa ho XmoÝhr pñdM

g‘ñ`m dU©Z g‘ñ`oMo H$maU g‘ñ`odarb Cnm` Q>ona e±H$ {¹$b 1.Q>ona e±H$ {¹$b 1 àm°pŠP{‘Q>r pñdM OmJoda ZgUo, àm°pŠP{‘Q>r pñdM XwéñV H$aUo Am{U JaO H$m`© àUmbrV H$m‘ Z H$aUo nS>ë`mg Vmo ~XbUo ì`Ë`` `oUo. 2.{¹$bMm ’w$Q> pñdM 2. ’w$Q> pñdM XwéñV H$aUo Iam~ AgUo. Am{U JaO nS>ë`mg Vmo ~XbUo

à{V~§YmË‘H$ Cnm` `m ^mJm§Mr H$miOr à{V~§YmË‘H$ XoI^mbrÀ`m doir KoVbr nm{hOo

Vº$m H«$.1

~§X AgVrb, Va ‘mÌ JOa (Abm‘©) Mmby hmoVmo. Oa 'hmo‘' ñWmZmgmR>r {Xbobm àm°pŠP{‘Q>r pñdM Iam~ Pmbobm Agob, Va hm JOa gVV dmOV amhVmo. AmVm Ooìhm H$m`©dñVy MH$ AWdm g|Q>a‘Ü`o nH$S>br Amho, Aem n[apñWVrV Q>obñQ>m°H$ 'hmo‘'ñWmZr ZgyZ Ë`mZo nwT>o `oD$Z H$m`©dñVy KÅ> nH$S>bobr Amho. AmVm AmdV©Z (gm`H$b) Mmby hmoVmZm, Vmo nwT>o Ambobm Amho. EH$Va Aemdoir ’$m°adS>© pñdM Mmby AgVmo, nU Varhr Aem doiog da Z‘yX Ho$ë`mà‘mUo Q>aoQ> Ë`mbm YS>Hy$ Z`o `mMr H$miOr H$m‘JmamZo àmoJ«°‘ H$aVmZm ¿`mdr bmJVo. àm°pŠP{‘Q>r pñdM ì`dpñWV H$m‘ H$aVmV H$s Zmhr, ho Vnmgmdo bmJVo. ¹${MV àg§Jr H$‘r dmnam‘wio Vr KÅ> ~gbobr AgVmV. Aem doiog Vr ñdÀN> H$ê$Z, naV

~gdmdr bmJVmV. `mV ~a AWdm bhmZ H$nÀ`m OmÊ`mMr eŠ`Vm ZgVo, H$maU H$m`©dñVyda H$m‘ hmoVmZm erVH$mMm ’$dmam Agë`mZo H$m‘ hmoV AgVmZm ‘{eZMo XadmOo ~§X AgVmV. åhUyZM ~a‘wio {~KmS> hmoÊ`mMr eŠ`Vm ’$maM H$‘r AgVo. Q>obñQ>m°H$gwÕm H$Yr H$Yr AS>Hy$Z ~gVmo. AWm©V Oa ~aoM {Xdg Ë`mMm dmna Pmbobm Zgob, VaM ho KSy> eH$Vo. Aem doiog Vmo ñdÀN> H$amdm Am{U Ë`mMo gpìh©qgJ H$amdo. hm JOa dmOÊ`mMr AZoH$ H$maUo Agy eH$VmV. • Q>aoQ> Oa ì`dpñWV Šb°ån Pmbobm Zgob Va hm JOa dmOy eH$Vmo. • ‘moQ>a‘Ü`o H$mhr {~KmS> AgUo. • ‘moQ>a àmoQ>oŠeZ g{H©$Q> ~«oH$a (MPCB) {~KS>bm AgUo. • ‘moQ>a Am{U MPCB `m§À`mVrb {dÚwV OmoS>Ur g¡b AgUo. • ’w$Q> pñdM Iam~ AgUo. JOa dmOy bmJë`mda Amdí`H$ VnmgUr H$ê$Z Xmof Xÿa H$aUo JaOoMo AgVo. narayanm@acemicromatic.com

Zmam`U ‘yVu '_m`H«$mo_°{Q>H$ _{eZ Qy>ëg àm. {b.'Mo gpìh©g ì`dñWmnH$ AmhoV. Ë`m§Zm _{eZ _|Q>oZÝg_Yrb àXrK© AZw^d Amho. {MÌ H«$. 1: Q>obñQ>m°H$


63

YmVwH$m_ … ‘o 2018

AMRUTA THERMAL EQUIPMENTS Manufacturer of :

Oil / Gas / Electrical Furnaces for Forging, Billet Heater, Heat Treatment Furnaces Aluminum / Brass / Gun Metal Melting Furnaces Stationary, Mechanical & Hydraulic Tilting Furnace

J/A-3/6, M.I.D.C. Bhosari Pune-411026 forgeconsultant@gmail.com

9823024351, 020-65315317 www.amrutathermal.com


64

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

gr. EZ. gr. àmoJ«°q‘J

gVre Omoer boIH$ Am{U g„mJma

Am

Q>ona W«oS>

JVr 1. ObX JVrZo (a°{nS>) gwédmVrÀ`m ñWmZmnmgyZ (nmo{PeZ) W«oS> ì`mgmn`ªV 2. àË`j W«oS> H$Q> (XmoZ Aj JVr) 3. W«oS>nmgyZ [aQ´°ŠQ> 4. gwédmVrÀ`m ñWmZmbm (nmo{PeZ) [aQ>Z© ñQ´oQ> W«oS> Am{U Q>ona W«oS> `m§À`m àmoJ«°q‘J‘Ü`o VwbZm Ho$ë`mg, n{hë`m XmoZ JVr‘Ü`o ’$aH$ nhm`bm {‘iVmo. JVr VrZ Am{U JVr Mma‘Ü`o H$moUVmhr ’$aH$ {XgV Zmhr. JVr EH$‘Ü`o Qy>bMo gwédmVrMo ñWmZ W«oqS>J Qy>bÀ`m {’${OH$b Amo[aE§Q>oeZda R>adbo OmVo. (~mhoarb qH$dm AmVrb W«oS>) ~mhoarb W«oS>gmR>r W«oqS>J Qy>bMo gwédmVrMo ñWmZ OmñVrV OmñV ì`mgmÀ`m {R>H$mUr Agob, Va AmVrb W«oqS>JgmR>r H$‘r ì`mgmÀ`m {R>H$mUr W«oqS>J Qy>bMo ñWmZ AgVo. Q>ona W«oqS>J H$aVmZm {dMmamV KoÊ`mMo ‘hÎdmMo ‘wÔo 1. Imobr Am{U pŠbAaÝg 2. Q>ona ‘moO‘mnZ (H°$bŠ`wboeZ) ho H$m`‘ ì`mgmda ‘moObo OmVo.

N63 G00 X2.5 N64 Z0.4

Ø1.325

Vm`©§nV AmnU W«o|qS>J H$aVmZm Cn`wº$ àmoJ«°‘ ~{KVbo `m boImV Q>ona W«oqS>JgmR>r dmnaë`m OmUmµè`m àmoJ«°‘Mr ‘m{hVr KoUma AmhmoV. Q>ona W«oqS>JMr hmbMmb XmoZ Ajm‘Ü`o EH$mMdoir Mmby AgVo, VgoM ñQ´oQ> W«oS> Am{U Q>ona W«oS>À`m àmoJ«°q‘J nÕVr‘Ü`o ’$magm ’$aH$ {XgyZ `oV Zmhr. ñQ´oQ> W«oS>gmR>r AgUmè`m Mma JVr Q>ona W«oS>gmR>rhr AgVmV.

Ø1.325

2.50

{MÌ H«$. 1

CXmhaU 3TPF (Q>ona à{V ’y$Q>) - 8TPI (W«oS> à{V B§M) W«oS> H$aÊ`mMr EHy$U bm§~r - 2.50'' ãbm°H$Mm n{hbm ì`mg - 1.375'' H$moZmÀ`m àË`oH$ ’y$Q>mbm 3'' Q>ona {nM - 8 qgJb ñQ>mQ>© W«oS> àmoJ«°‘ Pramo g‘moarb ~mOyMm g|Q>a G32 dmnê$Z Q>ona W«oS> àmoJ«°‘ - 03808 N45 G50 X12.0 Z4.5 N46 T0500 M42 N47 G97 S450 M03 N48 G00 X2.5 Z0.4 T0505 M08 N49 X 1. 242....................... nmg N50 G32 X2.017 Z-2.7 F0.125 N51 G00 X2.5 N52 Z0.4

-1

N53 X1.213........................nmg N54 G32X1.988 Z-2.7 N55 G00 X2.5 N56 Z0.4

-2

N57 X1.189........................nmg

-3

N58 G32 X1.964 Z-2.7 N59 G00 X2.5 N60 Z0.4 N61 X1.169......................... nmg N62 G32 X1.944 Z-2.7

N65 X1.153........................nmg N66 G32 X1.928 Z-2.7 N67 G00 X2.5 N68 Z0.4

-5

N69 X1.141........................nmg N70 G32 X1.916 Z-2.7 N71 G00 X2.5 N72 Z0.4

-6

N73 X 1.133 ....................... nmg N74 G32 X1.908 Z-2.7 N75 G00 X2.5 N76 Z0.4

-7

N77 X1.127......................... nmg N78 G32 X1.902 Z-2.7 N79 G00 X2.5 N80 Z0.4

-8

N81 X1.1216....................... nmg - 9 N82 G32 X1.8966 Z-2.7 N83 G00 X2.5 N84 Z0.4 N85 G00 X12.0 Z4.5 T0500 M09 N86 M30

VrM H$m`©dñVy Q>ona W«oS> H$qQ>J G97 Am{U G92 Mm dmna H$ê$Z N>moQ>çm àmoJ«°‘ b|W‘Ü`o H$aVm `oVo. Ë`m‘Ü`o X - H$Q> g§në`mZ§VaMm W«oS> ì`mg Z - W«oqS>JMm eodQ> I - (W«oS> ì`mg eodQ>Mm - W«oS> ì`mg gwédmVrMm) hr dOm~mH$s "CUo' Ambr Va '-Ve' {MÝh {b{hUo. N45 G50 X 12.5 Z4.5 N46 T0500 M42 N47 G97 S450 M03 N48 G00 X2.5 Z0.4 T0505 M08

N49 G92 X1.242 I-0.3875 Z-2.7

-4

F0.125 ......................... nmg-1 N50 X1.988 I-0.3875 Z-2.7


65

YmVwH$m_ … ‘o 2018

F0.125 ...................................2 N51 X1.964 I-0.3875 Z-2.7 F0.125 ................................... 3 N52 X1.944 I-0.3875 Z-2.7

’$mZwH$ àmoJ«°‘ H$moS> ’§$ŠeZ

dU©Z

’$mZwH$ J«wn

A

B

C

G32

W«oS> H$qQ>J H$m°ñQ>§Q> brS>

01

G32

G33

G33

G34

ìho[aE~b W«oS> {nM

01

G34

G34

G34

F0.125 ....................................6 N55 X1.908 I-0.3875 Z-2.7 F0.125 ...................................7 N56 X1.902 I-0.3875 Z-2.7 F0.125 ....................................8 N57 X1.8966 I-0.3875 Z-2.7 F0.125 ....................................9 N58 G00 X12.0 Z4.5 T0500 M09

G76

‘pëQ>nb W«oS>

00

G76

G76

G78

G92

Q>ona W«oS> (qgJb W«oS>)

01

G92

G78

G21

G84

’o$g Q>°qnJ gm`H$b

10

G84

G84

G84

G88

gmBS> Q>°qnJ gm`H$b

10

G88

G88

G88

N59 M30

G35

Vo 9 nmgog I = (ì`mg eodQ>Mm - ì`mg gwédmVrMm/2

ãbm°H$Zwgma gŠ`w©ba W«oqS>J

G36

A±Q>r ãbm°H$Zwgma gŠ`w©ba W«oqS>J

F0.125 ....................................4 N53 X1.928 I-0.3875 Z-2.7 F0.125 ...................................5 N54 X1.916 I-0.3875 Z-2.7

1

= 1.8966 - 1.1216/2 =0.3875)

Vº$m H«$.1

{g‘oÝg àmoJ«°‘ H$moS>

Ø 50

Ø55

Ø25

70

{MÌ H«$. 2

{Xem - eodQ>À`m nm°B§Q>nmgyZ -ve, H$maU Q>onaMm gwédmVrMm ì`mg hm eodQ>À`m ì`mgmnojm H$‘r Amho. G32 dmnê$Z Q>ona W«oS> (A~gmoë`wQ>, BZ{H«$‘|Q>b {‘‘r‘Ü`o) A~gmoë`wQ> G50 S700 T0100 -

G97 S700 M03, G00 X90.0 Z5.0 T0101 X22.026 G32 X49.562 Z-71.5 F3.0 G00 X 90.0 Z5.0 X21.052 G32 X48.588 Z-71.5 G00 X90.0 W76.5 Z5.0 X150.0 Z150.0 T0100 M30

G33

W«oS> H$qQ>J qgJb ãbm°H$

G34

W«oS> H$qQ>J qgJb ãbm°H$ ìho[aE~b {nM

G76

W«oS> MoqOJ gm`H$b

G86

W«oS> MoqOJ gm`H$b

G78

W«oS> MoqOJ gm`H$b

G82

Q>°qnJ gm`H$b Vº$m H«$.2

BZ{H«$‘|Q>b

G00 U40.438

G50 S700 T0100

W76.5

G97 S700 M03

U-68.948

G00 X90.0 Z5.0 T0101

G32 U27.321 W-76.5

W«oS> H$qQ>JgmR>r ’$mZwH$ Am{U {g‘oÝg àUmbr‘Ü`o dmnabo OmUmao H$moS> Vº$m H«$.1, 2 ‘Ü`o {Xbo AmhoV.

G00 X90.0

G ’§$ŠeZ U-67.924 G32 U27.321 W-76.5 F3.0

-X150 Z150 T0100

sheetalcomp@yahoo.com


66

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

A{_V Kmobo

g§ñWmnH$ g§MmbH$, B_°{OH$m Q>oŠZmogm°âQ>

‘m

A{^`m§{ÌH$s S´>m°BªJ `wŠË`m : 4

Jrb boImV AmnU Q>oåßboQ> H$er V`ma H$amd`mMr, Q>oåßboQ>‘Ü`o H$moUVr ‘m{hVr g‘m{dï> AgUo Amdí`H$ Amho, Ë`m‘wio hmoUmao àË`j d AàË`j ’$m`Xo `mMr g{dñVa ‘m{hVr KoVbr. VgoM "ãbm°H$' hr AJXr gmYr H$‘m§S> H$ënH$VoZo dmnabr Va Ë`mMm Amnë`mbm S´m°BªJ H$aVmZm {H$Vr ‘moR>m ’$m`Xm hmoVmo ho gà‘mU, gmoXmhaU ñnï> Ho$bo. Vo åhUOo ãbm°H$ bm`~«arÀ`m énmZo AmnU Amnbo Zoh‘rMo, gVV bmJUmao H$m‘ g§M` ñdénmV gmR>dyZ R>odUo. `m boImV AmnU H$mhr ZdrZ, AË`mYw{ZH$ H$‘m§S>Mm `mo½` dmna Am{U Ë`mMr Cn`wº$Vm `mda g{dñVa {dûcofU nmhUma AmhmoV. Á`mÛmao Amnë`mbm H$‘rV H$‘r doioV OmñVrV OmñV H$m‘ H$go H$aVm `oB©b, H$‘m§S> ~KVm ~KVm Ë`m EH${ÌVnUo H$em dmnaVm `oVrb `m~m~VXoIrb ‘m{hVr nmhUma AmhmoV. EImXo H$m`© H$aVmZm H$‘rV H$‘r Jmoï>tMr hmVmiUr H$aUo, ho MbmInUmMo bjU Amho. OodT>r Ë`mMr hmVmiUr H$‘r, VodT>r Ë`mVyZ CØdUmè`m MwH$m§Mr eŠ`Vmhr H$‘r. ho gyÌ R>odyZ AmnU H$mhr H$‘m§S>Mm dmna Amnë`m X¡Z§{XZ S´m°BªJ H$aVmZm H$am`bm hdm. g§aoIZ (AbmB©Z H$‘m§S>) Zoh‘r bmJUmao AmH$ma ãbm°H$ bm`~«ar‘Ü`o H$go gmR>dyZ R>odVm `oVmV, ho AmnU ‘mJrb boImV nm{hbo Amho. AmVm Ë`mVrb H$mhr AmH$ma S´m°BªJ‘Ü`o H$go dmnaVm `oVrb ho nmhÿ. {deofV… "’«o$‘ qH$dm Ho$qgJ'Mo AmaoIZ H$aVmZm H$mhr {ZdS>H$ AmH$ma {d{eï> A§emV ~gdÊ`mMr JaO AgVo. Ë`mdoir AmnU bm`~«ar‘Ü`o V`ma Agbobo AmH$ma ({MÌ H«$.1) S´m°BªJ‘Ü`o AmUyZ Ë`mbm `mo½` OmJr Am{U hì`m Agboë`m A§emV bmdÊ`mgmR>r "AbmB©Z' `m H$‘m§S>Mm Z¸$sM

‘mnmer EH$ê$n hmoÊ`mgmR>r gy{MVhr H$ê$ eH$Vmo. {MÌ H«$. 2 ‘Ü`o gy{MV Ho$boë`m ’«o$‘À`m AmH¥$Vr‘Ü`o, AmH$ma "A' gma»`m AmH$mamMr JaO ^mgVo Amho. hm AmH$ma AmnU nydu Amnë`m bm`~«ar‘Ü`o g‘m{dï> Ho$bm Amho. åhUyZM AmnU MQ>H$Z Vmo AmH$ma KoD$Z `oWo Cn`moJmV AmUbm Amho.

âb±O

ñ¹o$Aa Q>çw~ ’«o$‘ {MÌ H«$. 1: Z‘wZm AmH$ma

Cn`moJ H$ê$Z KoD$ eH$Vmo. hr H$‘m§S> H$er dmnamdr Vo nwT>o {Xbo Amho. • àW‘V… S´m°BªJ‘Ü`o nm{hOo AgUmam AmH$ma AmYrM V`ma Ho$boë`m bm`~«ar‘YyZ {ZdS>mdm Am{U Vmo S´m°BªJ‘Ü`o AmUmdm. • Vmo {d{eï> AmH$ma {ZdS>mdm Am{U ‘J "‘m°{S>’$m`' `m ‘w»` n`m©`mVyZ AbmB©Z hm Cn-n`m©` dmnamdm. • AmH$ma Amnë`mbm Á`m {d{eï> A§emV g§b¾ H$am`Mm Amho Vmo H$moZ {ZdS>mdm. • Z§Va Á`mÀ`mer Vmo AmH$ma g§b¾ H$amd`mMm Amho Ë`mMo q~Xy {ZdS>mdoV. • Ago Ho$ë`m~amo~a n{hbm AmH$ma Xwgè`m AmH$mamer A§emË‘H$ g§b¾ hmoB©b. • Ago hmoV AgVmZm AmnU Ë`mbm Ë`mÀ`m 100 Y 10

0

X

’«o$‘

Am°ãOoŠQ> 'A'`oWo Amho

Am°ãOoŠQ> 'A' hm AmYrM Vw‘À`m ãbm°H$ bm`~«ar‘Ü`o V`ma Amho.

{MÌ H«$. 2: g§aoIZ Xe©dUmar AmH¥$Vr

`m H$‘m§S>Mo àË`j d AàË`j hmoUmao ’$m`Xo • amoQ>oQ>, ‘yìh `m H$‘m§S>Mm dmna Q>miVm `oB©b Am{U Vo EH$mM H$‘m§S>‘Ü`o gmÜ` hmoB©b. • ZdrZ AmH$ma H$mT>m`Mr JaO Z ^mgë`m‘wio doioMr ~MV hmoB©b. • EH$m AmH$mamMm Xwgè`m AmH$mamer AJXr AMyH$ OmoS> gmYVm `oB©b. • H$‘rV H$‘r H$‘m§S>Mm dmna Agë`m‘wio MwH$m hmoÊ`mMr eŠ`Vm H$‘r hmoB©b. EImXr AmYw{ZH$ H$‘m§S> MnIbnUo H$er dmnamdr `m g§X^m©V AmnU darbà‘mUo {dûcofU Ho$bo Amho. AmVm AmnU Amnë`mbm Zoh‘r bmJUmar d AË`§V ‘hÎdmMr Aer S´m°BªJMo nwZamdbmoH$Z ([aìøy) gmoß`m nÕVrZo H$go H$aVm `oB©b, Ë`m‘Ü`o doioÀ`m ~MVr~amo~aM H$‘rV H$‘r MwH$m H$em hmoVrb `m{df`rMr ‘mJ©Xe©H$ nÕV nmhÿ. gm°âQ>doAaMm Cn`moJ H$ê$Z S´m°BªJ erQ>Mr VwbZm H$aÊ`mMr ghO-gwb^ nÕV A{^`m§{ÌH$s AmamIS>çmMm Oa AmnU {dMma Ho$bm, Va Vmo V`ma H$aVmZm Amnë`mbm {d{dY dñVy§Mr S´ m °BªJ V`ma H$amdr bmJVmV. Á`m`moJo àË`j dñVy CËnm{XV H$aVmZm Ë`mVrb ~maH$mì`mg{hV gd© ‘m{hVr EH${ÌVnUo Amnë`mbm CnbãY hmoD$ eH$Vo. S´m°BªJ V`ma H$aÊ`mgmR>rMo ‘ybV… H$mhr Q>ßno AgVmV, Vo AmnU g‘OyZ KoD$.


67

YmVwH$m_ … ‘o 2018

• àW‘ AmnU Ë`m dñVyMo hmVmZo Z‘wÝ`mXmIb g§H$pënV {MÌ aoImQ>Vmo. • Ë`mZ§Va Ë`mbm ‘mnZmÀ`m n{a‘mUVo‘Ü`o ~gdVmo. • Z§Va Ë`mMo emór` nÕVrZo AmaoIZ H$aVmo, Á`m‘Ü`o Ë`mMo EH$H$, nÕV, Ë`mg§~§YrMr Vm§{ÌH$ ‘m{hVr BË`mXr ~m~tMm C„oI H$aVmo. AemàH$mao Amnbo dñVy CËnm{XV H$aÊ`mgmR>rMo S´m°BªJ V`ma hmoVo. Ë`mZ§Va Ë`mV Amdí`H$VoZwgma qH$dm H$mhr {d{eï> H$maUmZo ~Xb hmoV AgVmV. CXmhaUmW©, bm§~r, é§Xr qH$dm C§MrVrb ~Xb, EImXo ’$sMa hdo AgUo qH$dm ZH$mo AgUo, Ë`mÀ`m AmH$ma‘mZmVrb ~Xb BË`mXr Aem H$maUm§‘wio AmnU gwYm[aV S´m°BªJ V`ma H$aVmo. nU Vo S´m°BªJ nyU© Pmë`mZ§Va naV Amnë`mbm Vo VnmgyZ KoD$ZM nwT>o H$m‘mgmR>r XoVm `oVo. `mV hmoUmao ~Xb Ho$boë`mbm [a{ìhOZ Ho$bobr Amd¥Îmr Ago åhUVmV. Ë`mMr OwO~r ‘m{hVr AmnU Q>oåßboQ> V`ma H$aÊ`mgmR>rÀ`m boImV KoVbr Amho. na§Vw Ë`mgmR>r gmh{OH$M Amnë`mbm S´m°BªJ‘Yrb gd© ‘moO‘mno naV Vnmgm`bm bmJVmV. H$maU EImÚm ‘mnZm‘Ü`o Pmbobm ~Xb hm S´m°BªJÀ`m BVa KQ>H$m§Zmhr, Ë`m§À`m ‘mnZm§Zmhr ~m{YV H$ê$ eH$Vmo. `mgmR>r AmnU ~Xb "hm`bmB©Q>' H$ê$Z Vo gd© VnmgVmo.

{MÌ H«$. 3

`mbm doihr ~amM IM© hmoVmo. `mgmR>r gm°âQ>doAaMm `Wm`mo½` dmna H$ê$Z AmnU hrM {H$MH$Q> à{H«$`m AJXr gwb^ H$ê$Z KoD$ eH$Vmo. Ë`mgmR>r "DWG H$ånoAa' hr H$‘m§S> dmnaë`mg AmnU AmYrMo S´m°BªJ Am{U ~Xb Ho$ë`mZ§VaMo gwYm[aV S´m°BªJ `m‘Ü`o VwbZm H$ê$ eH$Vmo. hr H$‘m§S> dmnaÊ`mgmR>r Imbrb nm`è`m§Mm dmna H$amdm. • gd©àW‘ "H$mob°~aoQ>' hm n`m©` {ZdS>m. • Ë`mZ§Va "DWG H$ånoAa' hm Cn-n`m©` {ZdS>m. • `m‘Ü`o Vwåhmbm XmoZ n`m©` {XgVrb. n{hbm n`m©` hm Á`m S´m°BªJer VwbZm H$am`Mr Amho, Vo AmYrMo S´m°BªJ Am{U Xwgam n`m©` åhUOo gwYm{aV Ho$bobo S´m°BªJ. • AemàH$mao Vwåhr XmoZhr S´m°BªJ‘Yrb ’$aH$ R>iH$nUo CÕ¥V H$ê$ eH$Vm. {MÌ H«$. 3 ‘Ü`o Xe©{dë`mà‘mUo XmoZ S´m°BªJ‘Yrb ’$aH$ MQ>H$Z AmoiIVm `oVmV.

"boAa' bm Agbobo ~hþVoH$ n`m©` `m‘Ü`o CnbãY AmhoV. Ogo H$s XmoZ doJdoJir S´m°BªJ MQ>H$Z AmoiIVm `oÊ`mgmR>r Ë`mMo a§J g§Ho$V (H$ba H$moqS>J) R>adVm `oVo. VgoM Ho$boë`m gwYmaUm "hm`bmB©Q>' hmoVmV. `m gdmªMm EH${ÌV n[aUm‘ñdê$n hmoUmao ’$m`Xo nwT>rbà‘mUo. • S´m°BªJ VnmgÊ`mMm doi EH$X‘ H$‘r hmoVmo. • ~XbmMm àË`j d AàË`jnUo BVa KQ>H$m§da n[aUm‘ hmoD$ eH$Vmo. Vmo bJoM {XgyZ `oVmo. • ~marH$ gmarH$ MwH$m Q>miVm `oUo gmono OmVo. • ‘hÎdmMo åhUOo àË`oH$ doim S´m°BªJ VnmgÊ`mgmR>r N>mnrb àV H$mT>Ê`mMr JaO ^mgV Zmhr. `m‘wio H$mJX dmMVmo. n`m©`mZo H$m‘m‘Ü`o n`m©daUnyaH$Vm amIVm `oVo. iamitghole@gmail.com

A{_V Kmobo `m§{ÌH$s A{^`§Vo AgyZ Ë`m§Zr A°Q>bmg H$m°nH$mo, B_g©Z BZmoìhoeZ g|Q>a, Wm`gZ H«y$n Aem _ëQ>rZ°eZb H§$nÝ`m§_Ü`o {S>PmB©Z {d^mJmV AZoH$ df} H$m_ Ho$ë`mZ§Va 'B_°{OH$m Q>oŠZmogm°âQ>' `m B§{O{ZA[a¨J {S>PmB©Z gmoë`weZ Am{U H$m°nm}aoQ> à{ejU XoUmè`m H$ÝgëQ>ÝgsMr ñWmnZm Ho$br Amho.


68

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boI‘mbm

h°ZmoìhaÀ`m pIS>H$sVyZ

Cƒ àVrMm n¥ð>^mJ XoUmao ñd`§M{bV FH3 ‘{eZ ‘

{eqZJ joÌm‘Yrb AË`mYw{ZH$ V§Ì nmhÊ`mgmR>r OJ^amVrb CËnmXH$ h°Zmoìha‘Ü`o ^aUmè`m 'EMO' àXe©Zmbm ^oQ> XoVmV. `m àXe©ZmV gmXa Pmboë`m H$mhr {ZdS>H$ CËnmXZm§Mr AmoiI H$ê$Z XoÊ`mgmR>r Amåhr "h°ZmoìhaÀ`m pIS>H$sVyZ' hr boI‘mbm gwê$ H$aV AmhmoV. boI‘mboÀ`m n{hë`m boImV AmnU ñQ>¡hb b°qnJ Q>oŠZm°bm°OrÀ`m FH3 ‘{eZ{df`r ‘m{hVr KoUma AmhmoV. 'ñQ>¡hb b°qnJ Q>oŠZm°bm°Or {b.' Stahli Lapping Technology Ltd.) H§$nZrZo 'h°Zmoìha 2017' àXe©ZmV "FH3 ‘{eZ' hr Zì`mZo {dH${gV Ho$bobr g§H$ënZm gmXa Ho$br hmoVr. H§$nZr{df`r WmoS>Š`mV 'ñQ>¡hb b°qnJ Q>oŠZm°bm°Or {b.' hr b°qnJ

Am{U hmoqZJ V§ÌkmZmVrb pñdg ‘{eZ CËnmXH$ H§$nZr Amho. 50 H$m‘Jma Agboë`m `m H§$nZrV gnmQ> Am{U JmobmH$ma H$m`©dñVy§Mo (dH©$nrg) hmoqZJ, b°qnJ Am{U nm°{bqeJ H$aUmar ‘{eZ {dH${gV H$ê$Z Ë`mMr ~m§YUr Ho$br OmVo. ‘{eZ {Z{‘©VrMm CÔoe XmoZ bmoAa ìhrb Am{U AëQ>aZoQ> Q>m°n J«mBªqS>J ìhrb Agbobo ñQ>¡hb H§$nZrMo 3-ìhrb ßb°ZoQ>ar H$m`Zo‘°{Q>H$ ‘{eZ ho gdmªZm n[aM`mMo Agbo, Var Vo bmoH${à` Z Pmë`mZo ‘mJrb H$mhr XeH$m§‘Ü`o Vo ~mOmanoR>oV ’$ma WmoS>çm à‘mUmV {Xgbo. `m 3 ìhrb ì`dñWo‘Ü`o EH$m ~mOybm b°qnJ, hmoqZJ hmoV AgVmZm XwgarH$S>o H$m`©dñVy hmVmZo ~XbVm `oVrb Aer gmo` hmoVr. ‘mÌ `m ì`dñWo‘Ü`o

{MÌ H«$. 1: ñd`§M{bV gnmQ> hmoqZJgmR>r H§$nZrZo Zì`mZo gmXa Ho$bobo FH3 ‘{eZ

H$‘r JVrZo `§ÌU hmoV Agë`mZo hr g§H$ënZm Am¡Úmo{JH$ joÌmVyZ ‘mJo nS>br. Ë`m‘wio ñQ>¡hbÀ`m DLM loUrVrb S>~b gmB©S>oS> ‘{eZÀ`m JwUdÎmogh ñnrS>, ’$sS> dmT>dyZ Am{U ñd`§MbZ H$ê$Z, H$‘r doimV A{YH$ CËnmXZ {‘imdo `m CÔoemZo ñd`§M{bV "FH3 ‘{eZ' hr g§H$ënZm {dH${gV Ho$br. ‘{eZ H$go H$m‘ H$aVo? "FH3 ‘{eZ' g§H$ënZoV AmYw{ZH$ amo~mo V§ÌkmZ Am{U nyU©nUo ñd`§M{bV ì`dñWoMm dmna H$aÊ`mV Ambm Amho. ßb°ZoQ>ar b°qnJ ‘{eZ qH$dm ’$mB©Z J«mBªqS>JÀ`m VwbZoV `m ‘{eZMm ‘w»` ’$m`Xm Agm Amho H$s, `mV H°$[aAa {S>ñH$bm Amnbr OmJm gmoS>mdr bmJV Zmhr. Ë`mEodOr, XmoZ J«mBªqS>J ìhrbMr g§nyU© bmoAa A°goåãbr, H°$[aAa Am{U H$m`©dñVy 180 A§emV OmJoda JmobmH$ma {’$aVmV. JmobmH$ma {’$aÊ`mVrb AZwËnmXH$ doi hm Ho$di 5 Vo 10 goH§$X AgVmo. Ë`mEodOr nma§n[aH$ à{H«$`oV H°$[aAa bmoqS>J-AZbmoqS>J H$aÊ`mgmR>r Odinmg 60 Vo 90 goH§$X BVH$m doi bmJm`Mm. nma§n[aH$ ‘{eZda H$m`©dñVy, H°$[aAa ‘°Ý`wAbr hmVmimì`m bmJV hmoË`m. `m ZdrZ g§H$ënZoV ‘mZdmdaMo Adb§{~Ëd H$mTy>Z Q>mH$V Vo ñd`§M{bV Ho$bo Amho. `mgmR>r {d{dY àH$maMo ñQ>±S>S>© ñd`§M{bV gob dmnaVm `oD$ eH$VmV. `m‘Ü`o Ho$di CMbUo Am{U R>odUo ({nH$ A±S> ßbog) EdT>oM H$m`© H$amdo bmJVo. H$m`©dñVy XmVoar H°$[aAa ìhrbda ~g{dboë`m AgVmV. ho ìhrb ßb°ZoQ>ar {JAaÀ`m A§VJ©V Am{U ~mø {nZ [a¨J‘Ü`o EH$‘oH$m§À`m {déÕ {XeoV {’$aV AgVmV. Ë`mMdoiobm hmoqZJ {S>ñH$À`m gmhmæ`mZo (CBN qH$dm qgWo{Q>H$ ao{PZ‘Yrb S>m`‘§S> g§M, {ga°{‘H$ qH$dm YmVy) ‘moR>çm n¥ð>^mJmda Kf©U hmoVo. âb°Q> hmoqZJ‘Ü`o (qH$dm ’$mB©Z J«mBªqS>J) EH$m


69

YmVwH$m_ … ‘o 2018

~mOybm hmoqZJ‘Yrb H«$m°g h°M {’${Ze Am{U Xwgè`m ~mOybm nma§n[aH$ J«mBªqS>J A°pßbHo$eZÀ`m VwbZoV Imobda H$mn (H$Q>) KoVm `oVmo. `m ‘{eZ‘Ü`o gmoß`m ñd`§M{bV gobÛmao bmoAa d{Hª$J {S>ñH$da WoQ> bmoqS>J Am{U AZbmoqS>J hmoVo. H°$[aAa ìhrb ho d{Hª$J {S>ñH$daM amhVmV Am{U H$m`©dñVy ñd`§MbZmÛmao ~Xbë`m OmVmV. ‘{eZMr à{H«$`m (àmogoqgJ) gm`H$b Am{U ‘{eZ~mhoa Q>oåßboQ>Mo bmoqS>J g§nbo H$s, XmoZ gnmQ> (âb°Q>) hmoqZJ {S>ñH$gh bmoAa ‘{eZ nmQ>©, {nZ [a¨J Am{U H°$[aAa ìhrb 5 Vo 10 goH§$XmV 180 A§em‘Ü`o {’$aVmV. ‘{eZMo H$m`© g‘OÊ`mgmR>r eoOmar {Xbobm QR H$moS> Amnë`m ‘mo~mB©bda ñH°$Z H$am. ßb°ZoQ>ar H$m`Zo‘°{Q>H$ ho ñQ>¡hbÀ`m DLM loUrVrb "Qy> {S>ñH$ âb°Q> hmoqZJ ‘{eZ' Amho. `mÛmao Amnë`mbm ‘moO‘mnmVrb Aën ’$aH$, Cƒ àVrMr n¥ð>r` g‘m§VaVm (n°ab°{bP‘) Am{U gnmQ>nUm (âb°Q>Zog) {‘iVmo. Ë`mM~amo~a, H$m‘ Mmby AgVmZm ‘moO‘mn KoÊ`mMr gw{dYmXoIrb `m‘Ü`o Amho. J«mhH$ XmoÝhr ~mOybm Cƒ XOm©À`m AMyH$ H$m`©dñVy§Mo ~°M CËnmXZ KoD$ eHo$b, AerXoIrb ì`dñWm H$aÊ`mV Ambobr Amho. ‘{eZMo A°pßbHo$eZ • ‘moR>m n¥ð>^mJ AgUmao H$m`©joÌ (E[a`m) Am{U Á`m{R>H$mUr {H$MH$Q> ñdénmMo `§ÌU Amho. • 6 Vo 12 H°$[aAa ìhrbgmR>r Agboë`m h±S>qbJ {gpñQ>‘À`m ‘moO‘mnZmgmR>r ho ‘{eZ dmnaVm `oVo. • ßb°pñQ>H$ qH$dm Zm°Z ’o$ag YmVy§nmgyZ Vo ñQ>rb qH$dm goa°{‘H$n`ªV Aem gd© àH$maÀ`m ‘Q>o[a`bgmR>r ho ‘{eZ dmnaVm `oVo. ñQ>¡hb H§$nZr FH3 g§H$ënZoÛmao ñd`§M{bV âb°Q> (gnmQ>) hmoqZJ/’$mB©Z J«mBªqS>J à{H«$`o‘Ü`o gmVË`mZo gwYmaUm H$aV Amho. `mVrb ñd`§MbZm‘wio à{V Vmg 3600 H$m`©dñVy V`ma hmoVmV. åhUOoM à{V goH§$X EH$ H$m`©dñVy V`ma hmoVo. `m H$m`©dñVy§Mr AMyH$VmXoIrb H$mhr ‘m`H«$mo‘rQ>a Q>m°baÝg BVH$s AgVo. `m ‘{eZMr ~m§YUr ^¸$‘ AgyZ Bï>V‘ (Am°pßQ>‘mB©ÁS>) H§$nZo (ìhm`~«oeZ) S°>pån§J, Cƒ Q>m°H©$ S´ m Bìh Am{U à{H«$`oA§VJ©V ‘moO‘mnZ (BZàmogog ‘oOa‘|Q>) Aer `m ‘{eZMr H$mhr H$m`m©Ë‘H$ d¡{eï²>`o gm§JVm `oVrb. ‘{eZMr Vm§{ÌH$ d¡{eï²>`o • 3 ìhrb Agbobo AmYw{ZH$ ‘{eZ • nyU©nUo ñd`§M{bV hmoD$ eH$Umao (Am°Q>mo‘°Q>o~b) • `§ÌUmXaå`mZ H$m`©dñVyMo bmoqS>J/AZbmoqS>J • OmñVrV OmñV CËnmXH$Vm • g§JUH$mÛmao EH$sH¥$V (B§{Q>J«oQ>oS>) ‘moO‘mnZ • ‘{eZ {Z`§ÌH$mÛmao àmg§{JH$ {dûcofU (B§{ÝgS>o§Q>b A°Z°{b{gg) • [a‘moQ> ‘|Q>oZÝg, Am°ZbmB©Z godm gmhmæ` (eãXm§H$Z - gB© dm~io) gm¡OÝ`-EMO h°Zmoìha S>obr


70

YmVwH$m_ … ‘o 2018

H$maImZm gwYmaUm

ñnY}Vrb {ÛVr` H«$‘m§H$mMr ~jrgnmÌ gwYmaUm

g{MZ H$mobJmdH$a {eën {ZXoeH$, emgH$r` Am¡Úmo{JH$ à{ejU g§ñWm, ‘mbdU

Ym

{S>Pob B§{OZ à{ejU

'

VwH$m‘ H$ënH$ gwYmaUm ñnY}'‘Ü`o Amboë`m àdo{eH$m§n¡H$s Am{U ~jrgnmÌ R>abobr ‘mbdU `oWrb 'Am¡Úmo{JH$ à{ejU g§ñWo'Zo Ho$bobr hr gwYmaUm. Am‘À`m Am¡Úmo{JH$ à{ejU g§ñWo‘Ü`o `m§{ÌH$ {S>Pob hm {S>Pob B§{OZm§~m~V à{ejU XoÊ`mgmR>r CnbãY AgUmam Q´oS> Amho. dH©$em°n‘Ü`o à{ejUmWvZm B§{OZmMo gd© ^mJ gwQ>o H$aUo ({S>g‘|Q>b) Am{U Vo gd© OwidVm (A°goå~b) `mdo, `mgmR>r XmoZ 'bú‘r ‘oH$ dm°Q>an§n goQ>' Am{U dmhZmgmR>r dmnabo OmUmao 'TATA 1210 SE' `màH$maMo ghm {gqbS>a B§{OZ CnbãY Amho. g‘ñ`m 1. à{ejUmWvZm àË`j B§{OZmMo ^mJ gwQ>o H$ê$Z XmIdmdo bmJVmV. na§Vw g§ñWo‘Yrb CnbãY AgUmè`m dmhZm§Mr B§{OZo ImobyZ XmIdVm `oV ZìhVr. 2. TATA 1210 ho B§{OZ AmH$mamZo ‘moR>o Am{U AdOS> Agë`mZo O{‘Zrda ImobyZ XmIdmdo bmJV hmoVo. Ë`m‘wio VobH$Q> Agbobo ^mJ YwirZo Iam~ hmoV hmoVo. 3. B§{OZ ãbm°H$ AdOS> Agë`mZo hb{dUo H$R>rU Am{U YmoH$mXm`H$ hmoVo. 4. B§{OZ hoS>da Agë`mZo Vo ImobVmhr `oV hmoVo Am{U naV Ë`mMr OmoS>Urhr H$aVm `oV hmoVr, ‘mÌ Vo pñWa amhV Zgë`mZo ZQ> gQ>H$m`Mo. 5. B§{OZ O{‘Zrda R>odë`m‘wio Am°B©bg§n X~bm Om`Mm Am{U Iam~ ìhm`Mm. 6. B§{OZMm H«±$H$emâQ> Am{U âbm` ìhrb ImobVmZm B§{OZ O{‘Zrda CbQ>o H$amdo bmJV Ago. Ë`m‘wio hoS> ~gUmè`m

{MÌ H«$. 1 : {S>Pob B§{OZmMo à{ejU gwê$ AgVmZm

n¥ð>^mJmda Mao (ñH«°$M) nS>m`Mo. 7. ñdÀN>Vm amIUo H$R>rU ìhm`Mo. àM{bV nÕV 1. B§{OZ O{‘Zrda R>oD$Z ImobUo. 2. à{ejUmWvZm B§{OZ O{‘Zrda nmSy>Z {’$admdo bmJV hmoVo. g‘ñ`oMr ‘yi H$maUo 1. B§{OZ {’$Šüada ~gdbobo ZìhVo. 2. B§{OZ AdOS> hmoVo. 3. B§{OZda gmVË`mZo Am°B©b Agë`mZo à{ejUmWvZm Vo ì`dpñWV nH$S>Vm `oV ZìhVo. 4. àË`oH$ dfu ZdrZ {dÚmWu Agë`mZo B§{OZ hmVmiVmZm H$m` H$miOr ¿`mdr, `mMr {dÚmÏ`mªZm àË`jmV ‘m{hVr ZìhVr.

g‘ñ`oda Cnm` åhUyZ gwMbobr H$ënZm 1. `mdarb Cnm` emoYV AgVmZm gd©àW‘ B§{OZ AdOS> Agë`mZo Vo O{‘Zrda Z R>odVm O{‘ZrnmgyZ H$mhr C§Mrda H$go R>odVm `oB©b, `m~Ôb {dMma Ho$bm. Ë`m‘wio B§{OZMm O{‘Zrer g§nH©$ H$‘r Pmë`mZo Vo ñdÀN> amhUma hmoVo. VgoM B§{OZ hmVmiVmZm Ë`mMm YmoH$m H$‘r H$gm H$aVm `oB©b, `mMm {dMma Ho$bm. 2. gdm©V ‘hÎdmMo åhUOo gd© H$m‘ g§ñWoV Am{U H$‘rV-H$‘r IMm©V H$go H$aVm `oB©b `mH$S>o bj {Xbo. Cnm``moOZm 1. àW‘ B§{OZ O{‘ZrnmgyZ `mo½` A§Vamda R>odÊ`mgmR>r EH$ pñWa ({’$Šg) ñQ>±S> ~Z{dÊ`mV Ambo. 2. B§{OZ ñQ>±S>daM {’$adVm `mdo `mgmR>r


71

YmVwH$m_ … ‘o 2018

`mVrb gdm©V ‘hÎdmMm ’$m`Xm åhUOo `mgmR>r B§{OZ C§Mr dmT>{dÊ`mgmR>r (hmB©Q>) Am{U H«o$ZgmR>r hmoUmam gw‘mao 75,000 én`o IM© dmMbm. ZdrZ ñQ>±S> Am{U BVa ì`dñWm ~Z{dÊ`mgmR>r Ho$di 3000 én`o IM© Ambm. {MÌ H«$. 2

Mr {~OmJar (qhO) ~Z{dÊ`mV Ambr. 3. B§{OZ ñQ>±S>daM AmS>do H$aVm `mdo, `mgmR>r âbm` ìhrb hmCqgJbm C M°ZobMr OmoS>Ur Ho$br. 4. B§{OZ C M°Zobbm nH$Sy>Z {’$adUo eŠ` Agbo, Var à{ejUmWvMr gwa{jVVm bjmV KoD$Z boW ‘{eZMm brS> ñH«y$ dmnê$Z Vmo C M°Zobbm OmoS>bm. 5. brS> ñH«y$ {’$adë`mda B§{OZ ñQ>±S>daM {’$adUo eŠ` Pmbo. Ë`m~amo~aM Vo H$moUË`mhr H$moZm‘Ü`o pñWa R>odUo eŠ` Pmbo. M.S flat

hby eH$Umam {nba B§{OZbm OmoS>bm OmUmam {nba B§{OZ {nba ~gUmar ßboQ>

boW ‘{eZ brS> ñH«y$ hbUmar {~OmJar ’«o$‘er OmoS>bm Jobobm {nba {MÌ H«$. 3: B§{OZ {Q>pëQ>§J {OJ

gwYm[aV nÕV gwYm[aV nÕVr‘Ü`o B§{OZ O{‘Zrda CVadmdo bmJV Zmhr. B§{OZ Imobm`Mo Agë`mg Vo ñQ>±S>da C^o AgVmZm hoS>, F.T n§n, {’$ëQ>a, ao{S>EQ>a, dm°Q>a n§n `m Jmoï>r H$mT>Vm `oVmV. Am°B©b S´oZ H$ê$Z Am°B©bg§n VgmM R>odbm OmVmo. ’$º$ brS> ñH«y$ {’$adyZ B§{OZMo ñWmZ (nmo{PeZ) ~XbVm `oVo. Am°B©b g§n, Am°B©b n§n, H«±$H$emâQ>, {nñQ>Z, OmoS>bobm am°S> ho {dZmgm`mg H$mT>Vm `oVo. ’$m`Xo 1. B§{OZ hmVmiVmZm Vo à{ejUmWvÀ`m hmVmnm`m§da nSy>Z BOm hmoÊ`mMm YmoH$m g§nyU© Zmhrgm Pmbm. 2. B§{OZ O{‘Zrda R>odë`mZo EImXm ^mJ (nmQ>©) H$mT>m`Mm Agë`mg H$mhrOU B§{OZ nH$S>Ê`mV ì`ñV amhm`Mo. VgoM Vo ImobVmZm B§{OZ Imbr nS>Ê`mMm YmoH$m Agë`mZo, gm§JV Agboë`m ‘m{hVrH$S>o à{ejUmWvMo Xwb©j hmoV hmoVo. na§Vw AmVm H$m‘ H$aVmZm {eH${dÊ`mH$S>o bj XoUo gmono Pmbo Amho. 3. B§{OZMo ^mJ Iam~ (S°>‘oO) hmoÊ`mMo à‘mU H$‘r Pmbo. 4. B§{OZ ñdÀN> R>odUo gmono Pmbo. H$maU AmVm ãbm°H$ O{‘ZrnmgyZ da amhVmo.

nydu H«±$H$emâQ> H$mT>Uo eŠ` hmoV ZìhVo. AmVm g§nyU© B§{OZ ImobUo d OmoS>Uo A{Ve` gmono Pmbo Amho. 6. AdOS> ^mJ hmVmiUr‘Ü`o à{ejUmWu ì`ñV amhm`Mo. na§Vw AmVm Ë`m§Zm Ho$di Imobbobo ^mJ Q´o‘Ü`o R>odm`Mo AgVmV. Ë`m‘wio Ë`m§Mo g§nyU© bj B§{OZH$S>o amhVo. `mgmR>r ñH«°$n boW ‘{eZMm brS> ñH«y$ dmnabobm Amho. ‘mÌ, AmVm ‘{eZ Á`m pñWVrV Amho, Ë`m pñWVrV brS> ñH«y$ H$mT>bm Am{U hm`S´m°{bH$ AWdm Ý`w‘°{Q>H$ A°Š`wEQ>a ~gdbm Var Mmbob. `mVrb gdm©V ‘hÎdmMm ’$m`Xm åhUOo `mgmR>r B§{OZ C§Mr dmT>{dÊ`mgmR>r (hmB©Q>) Am{U H«o$ZgmR>r hmoUmam gw‘mao 75,000 én`o IM© dmMbm. ZdrZ ñQ>±S> Am{U BVa ì`dñWm ~Z{dÊ`mgmR>r Ho$di 3000 én`o IM© Ambm. 5.

sachinkolgaonkar80@gmail.com

g{MZ H$mobJmdH$a ho emgH$r` Am¡Úmo{JH$ à{ejU g§ñWm, ‘mbdU `oWo {eën {ZXoeH$ (`m§{ÌH$ {S>Pob) nXmda H$m`©aV AmhoV. `mnydu Ë`m§Zr ‘hmamï´> amÁ` n[adhZ ‘hm‘§S>im‘Ü`o {S>Pob ‘oH°${ZH$ nXmda 2 df} H$m‘ Ho$bo. Ë`m{edm` E.gr.Or.Eb. `m ~g ~m§YUrV AJ«oga Agboë`m H§$nZr‘Yrb H$m‘mMm Ë`m§Zm AZw^d Amho.


72

YmVwH$m_ … ‘o 2018

H$maImZm gwYmaUm

ñnY}Vrb CÎmoOZmW© ~jrgnmÌ gwYmaUm

gwXe©Z JmoëX>ma

gmhmæ`H$ ì`dñWmnH$, A°Š`waoQ> JoqOJ A±S> BÝñQ®>‘|Q àm.{b.

Ym

S>m`‘§S> ìhrb Am{U ñbm°qQ>J gwYmaUm

'

VwH$m‘ H$ënH$ gwYmaUm ñnY}'‘Ü`o Amboë`m àdo{eH$m§n¡H$s Am{U ~jrgnmÌ R>abobr nwUo `oWrb 'A°Š`waoQ> JoqOJ A±S> BÝñQ®>‘|Q àm.{b.' H§$nZrZo Ho$bobr hr gwYmaUm. CÔoe • S>m`‘§S> ‘{eqZJ ìhrb‘Ü`o ~Xb H$ê$Z Am{U Ë`mgmo~V ImM H$aÊ`mMr à{H«$`m (ñbm°qQ>J Am°naoeZ) EH$mM Qy>b‘Ü`o g‘m{dï> H$ê$Z CËnmXH$Vm Am{U JwUdÎmo‘Ü`o gwYmaUm H$aUo. • ImM H$aÊ`mÀ`m à{H«$`oMm (ñbm°qQ>J Am°naoeZ) XOm© gwYmaUo. • g§nyU© à{H«$`obm bmJUmam doi H$‘r H$aUo. g‘ñ`oMo ñdén • J«°ZmB©Q> ßboQ>À`m `§ÌUmgmR>r Am{U ImM (ñbm°Q>) H$aÊ`mgmR>r XmoZ doJdoJio nmg • nydu `§ÌU Am{U ImM H$aÊ`mMr à{H«$`m hr XmoZ doJdoJir Am°naoeZ doJdoJù`m Qy>bZo hmoV AgV. AmVm ‘{eqZJ ìhrb‘Ü`oM ~mOybm (gmB©S>) S>m`‘§S> goJ‘|Q> ~«oqPJ Ho$ë`mZo EH$mM Qy>b Am{U XmoÝhr Am°naoeZ hmoVmV. g‘ñ`oMo ‘yi H$maU J«°ZmB©Q>darb `§ÌUmgmR>r ~mOmanoR>oV ñQ>±S>S>© Qy>b CnbãY ZgVmV. Ë`m‘wio doJdoJù`m à{H«$`m§gmR>r doJdoJir Qy>b ~Zdmdr bmJVmV. Qy>b ~XbÊ`mgmR>r bmJUmam doi dmT>Vmo Am{U H$ÀÀ`m ‘mbm‘Ü`ogwÕm ImM (ñbm°qQ>J Am°naoeZ) H$aVm `oV Zmhr. Ë`m‘wio CËnmXH$Vo‘Ü`o KQ> hmoVo.

g‘ñ`oMo ‘yi H$maU emoYÊ`mgmR>r dmnabobr nÕV 1) à{H«$`oÀ`m àË`oH$ Q>ßß`mgmR>r à{H«$`m `moOZm (àmogog ßb°Z) dmnaÊ`mV Ambr. 2) à{H«$`ogmR>r bmJUmè`m doioÀ`m {Z`§ÌU VŠË`mMm dmna Ho$bm. 3) JwUdÎmm `moOZm (¹$m{bQ>r ßb°Z) A§‘bmV AmUbr.

n¥ð>^mJ `§ÌUmgmR>rMo ìhrb

ImMoÀ`m `§ÌUgmR>rMo ìhrb {MÌ H«$. 1

OwZr nÕV `§ÌU Am{U ImM H$aÊ`mMr à{H«$`m doJdoJù`m Qy>bZo Ho$br OmV hmoVr. `§ÌUmgmR>r Ø 600 x 40 {‘‘r AmH$mamMo S>m`‘§S> ìhrb Am{U ImM H$aÊ`mgmR>r Ø 600 x 20 {‘‘r AmH$mamMo S>m`‘§S> ìhrb dmnabo OmV hmoVo. ({MÌ H«$.1)

~«oqPJ Ho$bobo S>m`‘§S> goJ‘|Q>

gwYm{aV ìhrb

J«°ZmB©Q> ßboQ> `§ÌU {MÌ H«$. 2


73

YmVwH$m_ … ‘o 2018

nydu `§ÌU Am{U ImM H$aÊ`mMr à{H«$`m hr XmoZ doJdoJir Am°naoeZ doJdoJù`m Qy>bZo hmoV AgV. AmVm ‘{eqZJ ìhrb‘Ü`oM ~mOybm (gmB©S>) S>m`‘§S> goJ‘|Q> ~«oqPJ Ho$ë`mZo EH$mM Qy>b Am{U XmoÝhr Am°naoeZ hmoVmV. {MÌ H«$. 3 : J«°ZmB©Q> ßboQ> ñbm°qQ>J 96

238 131

30 A1 130

251

f 0.05 B

+1 -2

B 1835

f 0.05 A1

61

+2 0

0.030

à{V ßboQ> 3000 + 6000 = 9000 én`o dmMbo. `mMmM AW©, àË`oH$ ‘{eZ‘mJo Xa‘hm 10 x 9000 = 90,000 én`o dmMbo. • ImMoÀ`m XmoÝhr ~mOy g‘m§Va AgÊ`mMm XOm© gwYmabm. • ImMoÀ`m H$monè`mVrb {ÌÁ`oMm (H$m°Z©a ao{S>`g) XOm© gwYmabm. • Qy>b ~XbÊ`mMm doi dmMbm. • 2 EodOr 1 Qy>b dmnabo OmD$ bmJë`m‘wio Qy>bMm gmR>m (BÝìh|Q>ar) H$‘r Pmbm. • S>m`‘§S> ìhrbÀ`m âb±O XwéñVrMm IM© H$‘r Pmbm.

{MÌ H«$. 4 : J«°ZmB©Q> ßboQ> Am{U Ë`mdarb ImM XmI{dUmao S´m°BªJ cmmmachineshop@accurategauging.com

gwYm[aV nÕV

Ø 600 x 40 {‘‘r

ìhrbÀ`m XmoÝhr n¥ð>^mJmda 5 x 10 x 15 {‘‘r AmH$mamMo S>m`‘§S> ^mJ (goJ‘|Q>) bmdyZ ìhrbMr OmS>r 10 {‘‘rZo dmT>dbr Am{U ìhrbMm AmH$ma Ø 600 x 50 {‘‘r Ho$bm. Ë`m‘wio n¥ð>^mJ `§ÌUmgmR>r VgoM ImMoÀ`m `§ÌUmgmR>r EH$M ìhrb dmnaVm Ambo. ({MÌ H«$. 2) ’$m`Xo • EH$m ’o$arV 10 {‘‘r OmñV ‘Q>o[a`b H$mT>bo Joë`m‘wio `§ÌU à{H«$`oÀ`m doioV

gwYmaUm Pmbr. • ImM H$aÊ`mÀ`m à{H«$`oV EH$m ’o$arV 20 {‘‘r EodOr 50 {‘‘r ‘Q>o[a`b H$mT>bo OmVo. • `§ÌU à{H«$`oÀ`m àË`oH$ ’o$arMm (gm`H$b) doi àË`oH$ J«°ZmB©Q> ßboQ>‘mJo 2 Vmgm§Zr H$‘r Pmbm. 2 x 1500 = 3000 én`o, à{V ßboQ> dmMbo. • ImM H$aÊ`mÀ`m à{H«$`oV bmJUmam doi àË`oH$ ßboQ>‘mJo 4 Vmgm§Zr H$‘r Pmbm. Ë`m‘wio à{V ßboQ>, 4 x 1500 = 6000 én`o dmMbo. åhUOoM àË`oH$ ‘{hÝ`mbm

gwXe©Z JmoëXma `m§{ÌH$s A{^`§Vo AmhoV. gÜ`m Vo 'A°Š`waoQ> JoqOJ A±S> BÝñQ®>‘|Q àm.{b.'H§$nZr‘Ü`o CËnmXZ {d^mJmV gmhmæ`H$ ì`dñWmnH$ åhUyZ H$m‘ nmhV AmhoV. Ë`m§Zm ‘{eZ em°n‘Yrb gr.EZ.gr., ìhr.E‘.gr àmoJ«°q‘J‘Yrb Odinmg 14 dfmªMm AZw^d Amho.


74

YmVwH$m_ … ‘o 2018

CËnmXZo J«mBªqS>J {¹$ëg H$m~m}{ZH$ Qy>b OrE‘~rEM J«mBªqS>J {¹$b A±S> {nZ dOZmZo hbŠ`m Am{U ^¸$‘ AgVmV. A{YH$ VmH$XdmZ H$‘r dOZ Am{U H$‘r ‘mg ‘mo‘|Q> Am°’$ BZ{e©`m. CËH¥$ï> S°>pån§J.

EOr JoqOJ {gpñQ>åg A±S> B{¹$n‘|Qg²

www.agsystemequipments.com

hm`S´m°{bH$ nm°da n°H$ D$Om© H$m`©j‘ ‘moQ>a Am{U Am°B©b Hy$qbJ àUmbrgh D$Om© H$m`©j‘ nm°da n°H$ `w{ZQ> gr.EZ.gr. Om°~ Šb°pån§J {’$Šüa, hm`S´m°{bH$ àog Am{U ñnoeb nn©O ‘{eZgmR>r (EgnrE‘) Cn`wº$.

hm`S´mo nm°da B{¹$n‘|Q>g²

A°Zmbm°J `w{Zìhg©b Q>opñQ>§J ‘{eZ

www.hpe-hydraulic.com

bmoqS>J AMyH$Vm + 1% n`ªV {Za{Zamù`m YmVy§gmR>r doJdoJù`m JVrZo VmU XoD$Z VnmgÊ`mMr gmo`. S>m`bÀ`m ‘moR>çm AmH$mamÀ`m {S>PmB©Z‘wio AMyH$ dmMZ eŠ` YmVy§Mr VnmgUr Mmby AgVmZm hmoUmao ~Xb Zm|XÊ`mgmR>r ñd`§M{bV aoH$m°S>©a. emim, H$m°boOgmR>r Cn`wº$.

â`wEb BÝñQ¯>‘|Q>g² A±S> B§{O{ZAg© àm.{b www.fuelinstrument.com

‘ëQ>rnm°B§Q> B§S>oŠgo~b H«$mCZ gd© àH$maÀ`m ‘moR>çm J«mBªqS>J ìhrbMo AMyH$ goqQ>J (Q¯>BªJ) H$aÊ`mgmR>r Cn`wº$. {deofV… {gqb{S´H$b J«mBªS>agmR>r OmñV ’$m`Xoera.

S´og‘mñQ>a Qy>ëg

www.dressmastertools.com


YmVwH$m_ … ‘o 2018

N>moQ>çm Om{hamVr

75


76

YmVwH$m_ … ‘o 2018

ADVERTISERS A

M

AARUSH FIRE SYSTEMS PVT.LTD........................................................75

MAKINO INDIA PVT.LTD.............................................................. 42

ACCURATE SALES & SERVICE PVT. LTD. ........................................35

MICROCHECK CALIBRATION SERVICES. . .............................. 51

ACE DESINGERS PVT. LTD. ....................................................................36&37

MOHIRE MACHINING WORKS .................................................. 51

ACE MANUFACTURING SYSTEMS LTD. . ................................. 4&5

O

ACE MICROMATIC GROUP......................................................... 02

OERLIKON BALZER . ................................................................. 09

AG GAUGING SYSTEMS & EQUIPMENTS................................. 19

P

ALOK ENGINEERING LLP........................................................... 19

PRAGATI AUTOMATION PVT. LTD ............................................. 31

AMRUTA THERMAL EQUIPMENTS . .......................................... 63

PRAGATI AUTOMATION PVT. LTD ............................................. 80

ARATI ENTERPRISES . ............................................................... 75

PRAKASH HOME INDUSTRIES ................................................ 75

AXIES ENGINEERING SYSTEMS............................................... 58

PRECISION CNC SERVICES ..................................................... 75

B

PRIDE MACHINE TOOLS PVT. LTD ........................................... 67

BFW-BHARAT FRITZ WERNER LTD........................................... 79

R

C

ROOT MACHINERY LLP ............................................................. 75

CREINTORS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PVT. LTD. . ........ 23

S

D

S&T GROUP................................................................................. 55

DMG MORI .................................................................................. 49

SANDVIK ASIA PVT.LTD.............................................................12&13

DRESSMASTER TOOLS . .......................................................... 75

SHREE GAJANAN ENGINEERING.............................................. 75

DURACARB ................................................................................. 27

SHREYASH TOOLS AND COMPONENTS ................................ 51

F

SHUBHAM ENGINEERING ......................................................... 75

FIE-FUEL INSTRUMENTS & ENGINEERS PVT. LTD. ............... 03

SPHOORTI MACHINE TOOLS PVT.LTD . ................................... 07

FENWICK & RAVI ........................................................................ 69

SUYASH PRECISION................................................................... 75

G

T

GLOBE-TECH ENGINEERING EXPO . ....................................... 43

T-MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES........................... 75

GURUKRUPA LASER SYSTEMS . .............................................. 75

TAEGU TEC ................................................................................ 48

H

TECHNOVISION AUTO COMPONENTS PVT. LTD...................... 74

H. M. INDUSTRIES . .................................................................... 51

U

J

UCAM ......................................................................................... 18

JYOTI CNC AUTOMATION LTD .................................................. 61

V

K

V DESIGN & TOOLING . ............................................................. 58

KALPAKTECHE DIVAS - SHREERANG GOKHALE.................... 58

VIJAY PRECISION . .................................................................... 75

KARNATAK AGRO INDUSTRIES................................................. 58

VISHAL MACHINE TOOLS .......................................................... 75

L

VISHWA TECHNOLOGIES........................................................... 58

LAWAS LUBE - SPECIALITIES ................................................... 19 LEE GRAND AUTO SYSTEMS CO ............................................. 58 LMW MACHINE TOOL DIVISION................................................. 22 LOKESH MACHINES LIMITED.................................................... 59


77

YmVwH$m_ … ‘o 2018

Appeal for Advertisements Since its inception in June 2017, 12th issues of the Marathi Magazine “Dhatukam” dedicated to manufacturing in the field of mechanical engineering, have been published so far. The response to this magazine is most encouraging. This magazine reaches nearly 16,000 small, medium and large companies, educational institutions and business organizations. This technical magazine is being published in an Indian language with the view to support building engineering and technological culture in India. We are making good progress in that direction. You are aware that advertisements add value to any magazine by giving relevant product information to the reader apart from helping the smooth running of the magazine. This appeal is to all of you, requesting for advertisements for

a period of 3/6/12 months and help our novel enterprise. You have a great opportunity to directly communicate with your end users about the unique features of your products. Not only will your advertisement reach nearly 16,000 companies; but they will be read by those who are technically better-informed through regular perusal of articles from our magazine. The schedule of rates and other details are available on our website (www.udyamprakashan.com) or you can contact our office for further information. It is our humble request to give advertisements generously in our magazine and support our efforts to spread knowledge and information to the grass root level in Indian Industry.

Om{hamVrgmR>r AmdmhZ OyZ 2017 nmgyZ gwê$ Pmboë`m A{^`m§{ÌH$s CËnmXZ{df`H$ "YmVwH$m‘' ‘m{gH$mMo AmÎmmn`ªV 12 A§H$ àH$m{eV Pmbo AmhoV. gw‘mao 16,000 bKw ‘Ü`‘ AmH$mamMo ‘{eZ em°n, A{^`m§{ÌH$s ‘hm{dÚmb`o Am{U V§Ì{ejU g§ñWm§‘Ü`o OmUmè`m `m A§H$m§Zm {‘iUmam à{VgmX CËgmh dmT>{dUmamM Amho. CÚmÀ`m AmË‘{dœmgnyU© Am{U A{^`m§{ÌH$s g§ñH¥$Vrbm AmË‘gmV H$aUmè`m ^maVmÀ`m C^maUrgmR>r ho ^maVr` ^mfoVrb V§Ì{df`H$ {bImU hmV^ma bmdob, Aem hoVyZo Mmb{dbobo ho ‘m{gH$ Ë`m {XeoZo nwT>rb dmQ>Mmb H$arV Amho. Hw$R>ë`mhr ‘m{gH$mbm Ë`mV AgUmè`m Om{hamVr A{YH$ dOZ AmUVmV, VgoM ‘m{gH$mMm àdmg gwH$a H$aVmV ho AmnUmbm ‘mhrVM Amho. `m ‘m{gH$mV 3/6/12 ‘{hÝ`m§gmR>r Om{hamV XoD$Z AmnU Am‘À`m A{^Zd

CnH«$‘mbm ghH$m`© H$amdo, `mgmR>r ho {dZ§VrnÌ. Amnë`m CËnmXZmMr ‘m{hVr WoQ> J«mhH$m§n`ªV nmohmoM{dÊ`mMr g§Yr AmnUmbm 'YmVwH$m‘' ‘m{gH$mV’}$ CnbãY hmoV Amho. ‘hmamï´> Am{U AmgnmgÀ`m ^mJmV H$m`©aV Agboë`m 16,000 H§$nÝ`m§n`ªV Amnbr Om{hamV Va nmohmoMobM, nU `mM~amo~a Am‘À`m ‘m{gH$mVrb boIZm‘wio A{YH$ ‘m{hVr {‘imbobm J«mhH$ Amnë`mbm {‘iob `mMr Amåhmbm ImÌr Amho. Om{hamVtMo XanÌH$ Am{U BVa Vnerb Am‘À`m do~gmB©Q>da AmnU nmhÿ eH$Vm AWdm Am‘À`m H$m`m©b`mV g§nH©$ gmYyZ `m{df`H$ A{YH$ Vnerb {‘idy eH$Vm. H¥$n`m AmnU CXmanUo `m ‘m{gH$mV Om{hamV Úmdr Am{U Amnë`m CÚmoJmVrb gd© ñVamV A{^`m§{ÌH$s kmZ, ‘m{hVr nga{dÊ`mÀ`m H$m‘mV gh^mJr hmoD$Z Amnbm dmQ>m CMbmdm, hr Z‘« {dZ§Vr !

Contact : Udyam Prakashan Pvt. Ltd. Mobile No. : 9130009576, 7755944598 Email : marketing@udyamprakashan.com


78

YmVwH$m_ … ‘o 2018

boIZmgmR>r AmdmhZ YmVwH$m_ _m{gH$ ho B§{O{ZA[a¨J dH©$em°ner g§~§{YV H$m_ H$aUmè`m gdmªgmR>r Amho. _mbH$mnmgyZ Vo H$_©Mmè`m§n`ªV àË`oH$mbm `mVyZ H$mhr Zm H$mhr dmMÊ`mgmaIo {_imdo Agm Am_Mm à`ËZ amhrb. `mgmR>r AmOÀ`m {nT>rVyZ ñdV…À`m AZw^dmda AmYm[aV boI {_imdoV Agm Am_Mm à`ËZ amhrb. AmO _hmamï´>mV hOmam|À`m g§»`oZo B§{O{ZA[a¨J dH©$em°ßg AmhoV. `mVrb AZoH$ {R>H$mUr Zì`m H$ënZm bT>dë`m OmV AgVmV. Zdr V§Ìo Zì`mM VèhoZo dmnabr OmV AgVmV. Amho Ë`m `§Ìgm_wJ«rVyZ A{YH$ Mm§Jbo CËnmXZ {_idÊ`mMr YS>nS> gJirH$So>M AgVo. Aem H$ënZm, Aer V§Ìo bmoH$m§Zm gm§JÊ`mgmR>r 'YmVwH$m_'Mo ì`mgnrR> CnbãY Amho. dH©$em°n_Yo H$m_ H$aVmZm H$mhr {deof CËnmXZV§Ìo dmnabr, H$mhr H$ënZm dmnê$Z CËnmXZIM© H$_r Ho$bm, H$mhr {Z`moOZ H$ê$Z Amho Ë`m gm_wJ«rVyZ OmñV CËnmXZ KoVbo. Aem VèhoMm BVam§Zm gm§JÊ`mgmR>r Vw_À`mOdi H$mhr AZw^d Agob, Va Vmo bmoH$m§n`ªV nmohmoMdm`bm Amåhmbm AmdSo>b.

boIH$ AmdmhZ 'YmVwH$m‘' ‘m{gH$mÀ`m boIZ Am{U g§nmXH$s` {d^mJmgmR>r ‘oH°${ZH$b joÌmV {H$‘mZ 20-25 dfmªMm AZw^d Agbobo/{Zd¥Îm A{^`§Vo `m§Mr Amåhmbm gmW hdr Amho. AWm©VM Ë`mgmR>r `mo½` Vo ‘mZYZhr {Xbo OmB©b. ‘hmamï´>mVrb H$moUË`mhr ^mJmVyZ AmnU ho H$m‘ H$ê$ eH$Vm.

dJ©UrXmam§Zm AmdmhZ CÚ_ àH$meZ

AmZ§XKZ, {Vgam _Obm, ßbm°Q> Z§. 113, ZQ>amO gmogm`Q>r, H$d}ZJa, nwUo 411052. 7755944598

office@udyamprakashan.com

www.udyamprakashan.com

A{^`m§{ÌH$s CËnmXZ{df`H$ "YmVwH$m_' _m{gH$mMm hm ~mamdm A§H$ Amnë`mbm XoVmZm Amåhmbm A{Ve` AmZ§X hmoV Amho. `m ZdrZ _m{gH$mÀ`m ñdê$nmMr Am{U Ë`mVrb Ame`mMr nwaoer H$ënZm Amnë`mbm `m d AmYrÀ`m A§H$mÛmao {_imbr Agob. AgoM XO}Xma Am{U Cn`wº$ _m{hVr Agbobo A§H$ Amnë`mn`ªV Xa_hm nmoM{dÊ`mgmR>r Amåhr H${Q>~Õ AmhmoV.AmnU Am_Mo dJ©UrXma hmoD$Z `m A{^Zd CnH«$_mÀ`m `emV gh^mJr ìhmdo, Aer Am_Mr AmnUmbm Z_« {dZ§Vr Amho. "YmVwH$m_'Mr dm{f©H$ dJ©Ur \$º$ é. 1000/- Amho. Amnbr dJ©Ur AmnU MoH$/S>r S>rÛmao Amåhmbm nmR>dy eH$Vm. H¥$n`m MoH$ "CÚ_ àH$meZ àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>' `m ZmdmZo {bhmdm. AmnU Am‘À`m do~gmB©Q>da OmD$Z dJ©Ur ^ê$ eH$Vm. (www.udyamprakashan.com) AmnU Am_À`m ImË`mV NEFT Ûmaohr dJ©Ur ^ê$ eH$Vm. Ë`mMo Vnerb nwT>rbà_mUo ­ ccount name : A Udyam Prakashan Pvt. Ltd. Bank Of Baroda, Karvenagar Branch, Pune. Current ­A/c no. : 38610200000098 IFSC code B­ARB0K­ARVEN (Fifth character is zero)


79

YmVwH$m_ … ‘o 2018

Experience the World of Machine Tools Cutting-edge New Products Next-gen Solutions

6 Product Verticals

400 Product Variants

57 Years of Industry Experience

40000+ Installations Globally Built To Last BHARAT FRITZ WERNER An ISO 9001 : 2008 and ISO 14001 : 2004 Machine Tool Manufacturer

Complete Solutions for Turning & Machining

Toll free: 18004253332

www.bfwindia.com


80

YmVwH$m_ … ‘o 2018 DHATUKAM - Regd. Periodical RNI No. MAHMAR/2017/72361. Decl. No. SDM/Haveli/SR/33/2017 dtd. 15.04.2017 Date of Publication - 13th of Every Month, Posting Date - 15th of Every Month.

HTP

BTP

सीएनसी लेथवर वापरण्यासाठ� �व�वध �कारचे

टू ल टरेट

SMT

. . . . . . .

BTP. वीज - यां��क� (इलेक्�ो-मेकॅ�नकल) टरेट HTP. है �ो�लक टरेट STP. सव� टरेट SMT. एक मोटर च�लत हत्यार टरेट (अक्षीय/आर�य) DTT. दोन मोटर च�लत हत्यार टरेट VTP, हे वी �ुट� चौरस टरेट SQTP. इकोनो�मकल चौरस टरेट

DTT

VTP SQTP

#19 & 20, (Plot No. 467 - 469), IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA. Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com

Dhatukam 12th issue may 2018  
Dhatukam 12th issue may 2018  
Advertisement