Page 1

โรงเรี ยนวั ด อรุ ณรั งษี

จดหมำยข่ำว

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที2 ่ 7 กรกฎาคม 2555

ชลบรุ ี เขต 1 ใช้ ICT พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต1

ตัวดึงดูดควำม สนใจ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 1 จัด ประชุมเครื อข่ำยประชำสัมพันธ์ โรงเรี ยน เพื่อให้มี กำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์โรงเรี ยนให้เป็ น ที่สว่ำส่ วส่ ำวส่ วสำวส่ วส่ ำส่ ว่วส่ ำส่ำวส่ ส่ำวส่ ำส่ ำส่ ำว ส่ ำส่ ส่ำส่ ำสว่วส่ ำวส่ ำวส่ ำสส่ ำว่ำส่ ำส่ ำส่ ำส่ว่ำส่ ำส่ ส่ำ สำส่ วส่ ว่วส่ ำส่ ำส่ ำส่ ำส่ำส่ ำส่ ส่ำวส่ ำสำวส่ ำส่ ำส่ ำวส่ ำ ส่ ำส่ ำส่ ำส่ ำส่ ำวสำส่ ำส่ สวส่ ำสำส่ ำส่ำส่ ำส่ ำส่ ำส่ ำ

ใส่ รำยกำรพิเศษของคุ ณ  ใส่ รำยกำรที่ นี่  ใส่ รำยกำรที่ นี่  ใส่ รำยกำรที่ นี่  ใส่ รำยกำรที่ นี่

ชื่อองค์กร อธิ บ ำยสถำนที่ ต้ งั ของคุ ณโดยใช้ จุดสังเกตหรื อบริ เวณของเมื อง

โทรศัพท์: 555 555 5555

หดหกด

เจ้ำของ โรงเรี ยนวัดอรุ ณรังษี 192 ม.3 ต.หนองอิรุณ อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

หัวเรื่ องโฆษณำ ส่ ำส่ วส่ ว่ววส่ ำส่ ำวส่ ำ ใช้ช่องว่ำงนี้ แจ้งผูอ้ ำ่ นเกี่ยวกับธุ รกิ จ ผลิตภัณฑ์ บริ กำร หรื อกิจกรรมของคุ ณ ข้อควำมนี้ ควรจะแจ้งถึงประโยชน์ที่ ผอู้ ำ่ นจะ ได้รับจำกข้อเสนอ เหล่ำนี้

ส่ ำส่ ำส่ ำส่ ำงวสำวส ส่ ำส่ ส่ำรู้จกั ่กหส่ ำดห สำว่ดำฟห่ ดกหว ใส่ ชวั่ โมงหรื อเวลำและวันที่ ส่ ำดหกำวส่ ดหกำส่ ด ของกิจกรรมของคุณ สำกห่ ดำสหก่ด่หฟำว่ องค์ ก ร สดหกำสด่หกวด่กห ส่ ำดำกห่ สด่กหวส่ ดกหำส่ ดหกำสวด่ห


newsletter  

newsletter