Page 1

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí (íîÿáðü). Ïóêñ¸í (âòîðíèê)

¹ 175-176 (25111-25112) www.udmdunne.ru

Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå

Âèñ¸í îäžã ýìúþì ïќðòýì

Ãóðòý áåðòýì ïîòý

Àíàéëýí áàêåëåç

3

4

10,15

ÂÀÊ×ÈßÊ

ÀÍÀÉËÝÍ ÍÓÍÀËÛÇ

Çàâîä íî ãîðîä ëþêîíòýì

Ïèîñû - ìûíàì

Óäìóðò Ðåñïóáëèêà íî «Ðîñàòîì» êóí êîðïîðàöèÿ êóñïûí îãúÿ êûë ãîæòýìûí. Ñîÿ ÷àêëàìûí Ãëàçîâåç àçèíòîíý îãúÿ êóæûìåí ïûðèñüêûíû, òàëû šûíû ìèëëèàðä ìàíåò âèñúÿíû. Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ ïóñéèç: Ãëàçîâ íî Ìåõàíèêàÿ ×åïöà çàâîä îã-îãçûëýñü ëþêîíòýì, îãåç ñÿðûñü ñþëìàñüêîí âûæå ìóêåòûç âûëý íî.

Áàøêèðèûñü ÷åáåðàé

Œå÷êûëàñüêîì! 24-òž íîÿáðå 75 àðåñ òûðìîíçý ïóñú¸ç êðåçüãóð÷è, Óäìóðòèûñü êóëüòóðà óäûñûñü äàíî óæàñü, Óâàûñü «Êóïàí÷à» àíñàìáëåí êèâàëòžñü Ïàíòåëåé Êóçíåöîâ. Œå÷êûëàí òåëåãðàììà ñîëû ûñòžç Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ, óäìóðò êóëüòóðàåç àçèíòîíëû òðîñ êóæûìçý ñ¸òýìåç ïîííà òàó êàðûñà, âûëü âîðìîíú¸ñ ñžçüûñà.

Óëîíýç óä äóíúÿ êîíüäîíýí Èæûí àâãóñòý 7 àðåñúåì íûëàøåç ë¸ãàì ìîòîöèêëèñò ñóäëýí ïóêòýìåçúÿ 3 àð íî 2 òîëýçü ïûòñýò ñüќðûí ïóêîç, ñî ñÿíà, áûðåì íûëïèëýí ñåìüÿåçëû 1 ìèëëèîí ìàíåò òûðîç. 24-òž-25-òž íîÿáðå 0-3 ãðàäóñ ëóîç, òќë âîøúÿñüêûñà ïåëüòîç, ќæûò ëûìû óñ¸ç.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ìîñêâàûí îðò÷èç «Êðàñà Ðîññèè» êîíêóðñ. Ôèíàëàç ïûðèñüêèç 14 àðåñêûñåí 25 àðåñêîçü 63 íûëàø. Âîðìèñå ïîòžç Óôàûñü 25 àðåñúåì Ýëèíà Êèðååâà. Òàáåðå ñî ïûðèñüêîç äóííåûñü ÷åáåðàé¸ñëýí Ÿîøàòñêîíàçû.

Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

Ãëàçîâ ¸ðîñûñü Ëþì ÷åðêîãóðòûí óëý Íàäåæäà Õàéìèíà - îãøîðû óäìóðò êûøíîìóðò, âèçüìî áóõãàëòåð, óñòî êóçïàë íî çýìîñ àíàé. Íàäåæäà Âèêòîðîâíà Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ êàðòýíûç Ïîíèíî íûëïè þðòûñü áàñüòžçû êûê ïèîñòû - Ìèøà íî Àíòîí Òðåòüÿêîâú¸ñòû. Êóçïàëú¸ñ êûê íûëú¸ññýñ áóäýòžçû. Áàäœûìåçëýí, Åëåíàçûëýí, àñëàç ñåìüÿåç èíè, óëý Ãëàçîâûí. Ïè÷èåç íî, Îëÿçû, Ãëàçîâå êîøêåìûí. Òà íûëçû Ëþìûí óëý íà âàë, êóçïàëú¸ñ íûëïè þðòûñü ïè áàñüòûíû êåíåøûêó. - Íûëú¸ñìû áóäžçû, íîø ìóæèêå âåñü ïèëû ãî÷à âàë. Ñîèí èê êåíåøèì, íûëïè þðòûñü ïè áàñüòîì øóûñà,

íûëú¸ñìû ïóìèò ќç ëóý. ¨ðîñ àäìèíèñòðàöèûñü îïåêàÿ îòäåëý ïûðàëëÿé. Ñþëýñü óíî àíêåòàîñòû ó÷êè íî êóèíü ïèåç áûðéè. Îçüû Ïîíèíîå íûëïè þðòý ïèîñòû ó÷êûíû ìûížì. Ïûðèñüêîì ìóæèêåíûì íî, Ìèøà êîðèäîðåòž áûçüûëý. Ìîí ñîå àäœè íî, ñîêó èê ÿðàç, òóñûç íî ìûíûì òóïà êàäü ïîòžç. Ìóêåòú¸ññý ќì èê ó÷êå èíè, òàçý áàñüòîíî êàðèñüêèìû. Ñîêó âîñïèòàòåëü¸ñ øóèçû, 9 àðåñúåì Ìèøàëýí Àíòîí âûíûç âàíü. Îçüû ìè ñîîñòû òóëûñ íî ãóæåì êàíèêóëú¸ñàçû äîðàìû êóíîå âàéûëžì. Íîø 2007-òž àðûí 1-òž ñåíòÿáðå Ëþìå øêîëàå ëûêòžçû èíè, Ìèøà - 3-òž êëàññý, Àíòîí - 1-òž êëàññý, òîäàç âàå Íàäåæäà Âèêòîðîâíà. Òà ïèîñ Ïîíèíîûí óëî âûëýì. Àòàéçû êóëýì, àíàéçû þý øóûñà, ïèíàëú¸ñòû íûë-

Ãëàçîâ ¸ðîñûñü Ëþì ÷åðêîãóðòûñü Ì. Õàéìèíà Òðåòüÿêîâ ïèîñûíûç. ïè þðòý áàñüòžëëÿì. Êûøíîìóðò íûëïèîññý ÷àêëàíû âóûëûìòý. Íûëïè þðòûí íüûëü àð óëýì ïèîñòû øåäüòžçû Õàéìèíú¸ñ. Òàáåðå âèòåòž àðçý Ìèøà íî Àíòîí Ëþìûí óëî íè. Áàäœûìåç Ìèøà âåðàñüêûíû óã ÿðàòû, óëýì-âûëýìçû ñÿðûñü ìàäå ïè÷èåç.

- Òàò÷û óëûíû ëûêòûêóìû, Ëþìûí ýøú¸ñìû ќé âàë. Òàáåðå òàòûí íî áóñêåëü Äîíäûêàðûí, îò÷û øêîëàå âåòëžñüêîìû, ñîîñ òðîñ èíè. Ñàìîé ñåêûòýç âàë âûëü àíàé-àòàé¸ñìûëû «ìàìà, ïàïà» øóûñà âàçüûíû, - øóý Àíòîí Òðåòüÿêîâ. Ïèîñ ñÿìçûÿ ïќðòýìåñü. Ìèøà ÿðàòý ÷îðûãàíû, óÿíû, Àíòîí - âåëèêåí âîðòòûëûíû, ñóðåäàñüêûíû íî çàìåòêàîñ ãîæúÿíû. Íî àãàé-âûíú¸ñòû îãàçåÿñåç íî òðîñ. Ñîîñ êûêñû èê óìîé äûøåòñêî íî ÷åñêûòýç ÿðàòî. Ìèøàëýí ïîâàð ëóýìåç ïîòý, íîø Àíòîí êîíäèòåðå äûøåòñêûíû ìàëïà. Ñîîñ ìèëåìëû þðòòžñüêî. Êóääûðúÿ áåðîçü óæàñüêî êå, Àíòîí ñè¸í ïќðàñà âèòå. Òóæ ÷åñêûò òàáàíü ïûæå, êàðòîøêà æàðèòü êàðå. Óðîêú¸ññýñ ýñêåðå ìóæèêå. Ñî âåñÿê ïèîñ êîòûðûí. Êîòüêóä ñåìüÿûí ñÿìåí èê, êóä-îã äûðúÿ ïèîñû óã êûëçžñüêî êå íî, âîêñ¸ óã æàëÿñüêû, ñîîñòû äîðàìû áàñüòžìû øóûñà, - ìûëêûäçý óñüòý êûøíîìóðò. Íàäåæäà Âèêòîðîâíà êàðòýíûç øåäüòžçû ïèîñëýñü àíàéçýñ. Ñî êûêåòžçý áûçåì íî àëè êûê íûëïèîññý áóäýòý. - Ìè ïèîñûí âîðäýì àíàéçû äžíå êóíîå âåòëžñüêîì îäžã-îã. Ìèøà íî Àíòîí áóäžçû êå, àñüñýîñ òîäîçû èíè, êóäìû ñîîñëû ìàòûíãåñ. Ïèîñëýí òóññûÿ, Íàäåæäà Âèêòîðîâíà áîðäû êàðèñüêåìçûÿ èê âàëàìîí ëóý: òà àíàé âќçûí ñîîñëû øóíûò.

Âîðãîðîíú¸ñòýê ìќçìûò «Óäìóðòèÿ» òåëåðàäèîêîìïàíèûñü «Ìûëûñü-êûäûñü» ïðîãðàììà íî «Óäìóðò äóííå» ãàçåò øóëäûð ìûëêûäîîñòû ќò¸ «Òîäìàòñêîí äóííå» šûòý. Îðò÷îç ñî «Óäìóðòèÿ» êèíîòåàòðûí 24-òž äåêàáðå 17 ÷àñûñåí. Ïàëòóðèîñ òàòûí îã-îãåíûçû ìàòûñüãåñ òîäìàòñêûíû áûãàòîçû, îëî, àñüñýëýñü øóäçýñ íî øåäüòîçû. Íèìûñüòûç âàçèñüêèñüêîì ïàë âîðãîðîíú¸ñëû - íûëêûøíîîñ, òžëåäûç óò÷àñà, æàäèçû íè. Ïóìèñüêîíý ëûêòýìú¸ñòû áûäýñ šûò øóëäûðòîç Ãåííàäèé Ãàíüêîâ. Áèëåòú¸ñ ïóìûñåí âàçèñüêîíî êàññàå òåë. 72-95-47


2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÓÄÌÓÐÒ ЌÒ×ÀÌ

ŒÅ×ÊÛËÀÍ

Äóíî àíàé¸ñ! Äàñ íüûëü àð òàëýñü àçüëî ìûòžì âûëü éûëîëýç íîÿáðü ïóìûí ñžëû êàðèñüêîì ìóñî, äóíî àíàé¸ñìåñ. Àíàé¸ñ àñüìåëû óëîí êóçüìàëî, àçèíñêîíú¸ñ áàñüòûíû þðòòî, ñåìüÿîñàìû øóíûò, þãûò ïûðòî. Óäìóðòèûí íûëïèîñòû óòèñü àíàé¸ñëû íèìûñüòûç ñàêëûê âèñúÿñüêå. Þíìå øàò âîðäñêèñü íóíûîñëýí ëûäçûÿ àñüìåîñ Ïðèâîëæñê ôåäåðàë îêðóãûí êќíÿ êå àðçý íè íûðûñåòž èíòûûí. Òóý äàñ òîëýçü êóñïûí ãèíý 19 ñþðñ 630 íóíû êóàðà ñ¸òžç. Ðåñïóáëèêàÿìû óëžñü¸ñëýí ëûäçû òà äûð Ÿîæå 3 ñþðñ 359 àäÿìèëû éûëžç. Êàëûê éûëý øàåðûñüòûìû âàíü ãîðîäú¸ñûí íî 17 ¸ðîñú¸ñûí. Íèìûñüòûç ñàêëûê âèñúÿñüêå òðîñ íûëïè áóäýòžñü àíàé¸ñëû. Êûëåì òîëýçå ïîòòýìûí âûëü óêàç: êóèíü íî ñîëýñü òðîñãåñ ïèíàë áóäýòžñü àíàé¸ñëû òîëýçüëû áûäý 5 ñþðñ ìàíåò òûðèñüêîç, ïîê÷èåçëû íûëïèëû 1 íî šûíû àðåñûñåí 3 àðåñîçü êå. Ñî óëîíý ïûŸàëîç 1-òž ÿíâàðüûñåí. Àíàé¸ñëû þðòòîíëýñü àçüëàíüûí íî óì ïàëýíñêå. Ìàòûñü àðú¸ñû áûðûíû êóëý íûëïè ñàäú¸ñû ÷åðîä. Áàäœûì òàó òžëåäëû, ãàæàíî íûëêûøíîîñ, ÷ûëêûò ñþëýìú¸ñòû, íåíåã êèîñòû, ÿðàòýìäû, ÷èäàìäû ïîííà. Ñþëìûñüòûì ñžçèñüêî òàçà-

ëûê, øóäáóð, ¸ðìûòýê óëîí, àçèíñêîíú¸ñ àñüòýëû íî ìàòûñü¸ñòûëû! Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðåçèäåíòýç À. À. Âîëêîâ.

Ãàæàíî íûëêûøíîîñ! Àíàé íî íûëïè ñÿðûñü ñþëìàñüêîíëû, ñåìüÿëýñü äàíçý šóòîíëû íèìûñüòûç ñàêëûê âèñúÿëî Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñ, ðåñïóáëèêàûñüòûìû âàíü êèâàëòîí ¸çú¸ñ. Òàëýí ïàéäàåç øќäžñüêå. Àðûñü àðå ðåñïóáëèêàÿìû òðîñãåñ íóíûîñ âîðäñêî, àíàé¸ñëýí íî íóíûîñëýí òàçàëûêñû þíìà. Ñåìüÿîñ òóííý äžñüòî íè êûêåòžçý-êóèíåòžçý ïèíàë âàéûíû. Àçüëàíåçëû îñêîíçû þíìà. Äóíî àíàé¸ñ! Òž êóçüìàñüêîäû óëîí, ñòðàíàìûëýñü çýìîñ ãðàæäàíú¸ññý áóäýòžñüêîäû. Ñîîñ Ðîññèëýñü àçüëàíå ñþðåññý ë¸ãîçû. Îñêèñüêî, òžëÿä òûðøåìäû, ÷èäàìäû, àçüëî ñÿìåí èê, áåðûêòžñüêîç íûëïèîñòûëýí, îáùåñòâîëýí ãàæàíýíûçû-ÿðàòîíýíûçû. Îñêîíú¸ñòýñ-ìàëïàíú¸ñòýñ áóäýòýì íûëú¸ñòû, ïèîñòû ìåä áûäýñòîçû. Ñžçèñüêî òžëåäëû íî ìàòûñü¸ñòûëû òóïàñà óëîí, øóä, òàçàëûê, àçèíñêîíú¸ñ! Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç À. Â. Ñîëîâü¸â.

ÊÓÍ ÞÐÒÒÝÒ

Òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû 5 ñþðñ ìàíåò Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

23-òž íîÿáðå øàåðûñüòûìû îã 700 íûëêûøíîîñ ëþêàñüêîçû Èæûñü Œó÷ äðàìàÿ òåàòðå. Âàíüçû ñîîñ - àäœåì êàðûìîí àíàé¸ñ. Àñüñý êàäü èê àäœåì êàðûìîí áóäýòûíû áûãàòžçû ïèíàëú¸ññýñ íî. Ñåìüÿ óæïóìú¸ñúÿ íî äåìîãðàôèÿ ïîëèòèêàÿ êîìèòåòëýí êèâàëòžñåç Îëüãà Ëóáíèíà âåðàìúÿ, òà âàêûòý øàåðàìû ïќðòýì óæðàäú¸ñ îðò÷ûëî. Îçüû «Àíàéëýí äàíýç» ãàäüïóñýí ñžëû êàðåìú¸ñ ðåñïóáëèêàÿìû ýøøî 35-ëû òðîñãåñ ëóîçû. Ñîîñòû Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ ëþêàëîç ðåçèäåíöèå. Ñåìüÿîñëû, óêàòà íî òðîñ íûëïè áóäýòžñü¸ñûçëû, íèìûñüòûç ñàêëûê âèñúÿñüêå, - øóèç Îëüãà Ëóáíèíà. ÒàŸåîñ øàåðàìû 13 ñþðñ 667. Òóæãåñ áàäœûì ñåìüÿûí 14 íûë íî ïè áóäýòî. Òóííý êóíìû íþðúÿñüêå, àíàé-àòàé¸ñ êóèíåòžçýíüûëåòžçý ïèíàë âîðäûíû ìåä äžñüòîçû øóûñà. Êûëñÿðûñü, êóèíü íî ñîëýñü òðîñãåñ ïèíàë áóäýòžñü¸ñëû äóíòýê ìóçúåì âèñúÿñü-

ÓÆÐÀÄÚ¨Ñ

êå - ¸ðìèñü¸ñ ðàäý øåä¸ êå ñîîñ. Êîììóíàëüíîé óñëóãàîñëû òûðèñüêîíú¸ñ 30 ïðîöåíòîçü ïè÷èÿòýìûí - òàèç âàíüìûçëû òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû. Ýøøî: Ðîññèëýí Ïðåçèäåíòýç Â. Ïóòèí âàçåíãåñ íè óêàç ïîòòžç: «íûëïè âàéèñüòýì» óëîñú¸ñûñü êóèíü íî ñîëýñü òðîñãåñ ïèíàë âîðäžñü¸ñëû ôåäåðàë áþäæåòûñü ïîñîáèå òûðûíû êóòñêîçû. ÒàŸå óëîñú¸ñ 50 ëþêàñüêèçû. Óäìóðòèÿ òàîñ ïќëû ќç øåäüû. - Àðòý Ïåðìü íî Êèðîâ óëîñú¸ñ èê ñþðèçû ñîîñ ïќëû, - ïóñéèç Îëüãà Ëóáíèíà. - Íîø àñüìå àíàé¸ñ ìàèí ïќðòýì? Ñîèí èê, êќòñû šîæ ìåäàç ëóû øóûñà, Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ òóý îêòÿáðü òîëýçå äîêóìåíò äàñÿç: àíàé¸ñëû ïîñîáèå òûðîíî ðåñïóáëèêàìûëýí áþäæåòýç ÷îòûí. Îçüû òóý 31-òž äåêàáðü áåðå ñåìüÿûí êóèíåòž íî ñîëýñü òðîñãåñ ïèíàë âîðäñêèç êå, àíàéëû 5 ñþðñ ìàíåò ïîñîáèå òûðèñüêîç, ïè÷èåçëû íóíûåçëû 1 íî šûíû àðåñûñåí 3 àðåñîçü êå, ñåìüÿëýí äîõîäýç óëûíû ÷àêëàì ìèíèìóìëýñü è÷è êå. Àíàé óæàíû ïîòžç-à, ќç-à - ïќðòýìåç ќâќë.

Ìàð ñÿðûñü âåðàñüêîì ñúåçäûí? Çèíàèäà ÐßÁÈÍÈÍÀ

ìóðò, íî œó÷úÿñüêèñü Þãäîíûí áóäûñà, êûëýç ðîñïðîñ óã òîäû. Ñî ïîííà àëè êîòü ìûëêûäìå âåñüêàòžñüêî, øóý. Óäìóðò öåíòðûí êàëûê óã áûðûëû, Íèíà Íèêèòè÷íà ýêñêóðñèÿ íî îðò÷ûòý, ïќñü òàáàíåí íî ñþäý. Íÿëòàñ âåðàñà, óäìóðò êîíôåðåíöèÿ äûðúÿ èê ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèÿ ñžçèç öåíòðëû âàòñàñà ýøøî îäžã ñòàâêà âèñúÿíû. Àñ ãóðòú¸ñàçû óäìóðò êóëüòóðàåç íî êûëýç óò¸í óäûñûí ìûëî-êûäî òûðøî Ãàëèíà Èâàíîâà, ϸòð Êîðîáîâ, Ëþäìèëà Ðåøåòíèêîâà, Ëèÿ Ãëóøêîâà íî ìóêåòú¸ñ. Àðëûäîîñ íî íûëïèîñ ìûëêûäçýñ âåñüêàòî 17 óäìóðò êîëëåêòèâûí (òàìûíäà íîêó ќé âàë íà êàäü), ñîîñ òàáåðå êîòüêóä ¸ðîñ óæðàäûí âîøòîíòýì àäÿìèîñ. «Óäìóðò êåíåøëýí» ¸ðîñ ¸çýíûç êèâàëòžñü Íèíà Êåëàðåâà áûãàòžç àñ êîòûðàç ìûëî-êûäî àäÿìèîñòû ëþêàíû. Ïќðòýì ãóðòú¸ñûí óëûñà âûëûñü íî ñîîñ áûãàòî îãêûëûñü òûðøûíû, ëþêàñüêûëû-

Ñüќëòà ¸ðîñ êåíåøëýñü îäžã êîíôåðåíöèçý íî ќé êåëüòû íà êàäü - àñ âîðäñêåì ïàëú¸ñûí òóíñûê íî, øóãúÿñüêîí íî ìàòûíãåñ óãî. Ñîêó èê ïóñúåì ïîòý: áåðëî àðú¸ññý òà ïàëú¸ñûí íî óäìóðò ëóîí ìóêåòú¸ñûí îãðàäý ñóëòžç. ¨ðîñûñü ãóðòú¸ñûí óäìóðòú¸ñ ìûëî-êûäî êûðœàëî àíñàìáëü¸ñûí, îðò÷ûòúÿëî ïóìèñüêîí šûòú¸ñ, ¸ðîñ ðàäèî ïûð ÷óçúÿñüêî àíàé êûëûí âåðàíú¸ñ, óäìóðòú¸ñ îã-îãåíûçû àçüâûë ñÿìåí œó÷úÿñüêûíû óã òóðòòî íè. Íîø Âûëü Æèêüÿ ãóðòûí êûëåì àðûí óñüòžñüêèç Êàëûê êóëüòóðàîñúÿ öåíòð. Çýì, êàëûê ñîå êàíüûëàê Óäìóðò öåíòð ãèíý øóý. Òàáåðå îò÷û âóûëî ïќðòýì èíòûîñûñü êóíîîñ, çàãñûí ãîæòžñüêåìçû áќðñüû êîæàëî åãèò êóçïàëú¸ñ. Òà þðòýç êûëäûòûíû êè÷ќëòžñü¸ñ ëóèçû Øóäåãîâ êóçïàëú¸ñ. Íèíà Íèêèòè÷íà âûæûåçúÿ óä-

íû, êàëûêåç šóòêàíû. Òàòûñü «êåíåø÷èîñëýí» òà äûðîçü âàëàìòýîññû ќç êûëäûëý íà ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèåí íî. ¨ðîñ éûðëýí âîøòžñåç Àëëà Íåóñòðîåâà êîòüêóä êè÷ќëòîíëû äóðáàñüòûíû äàñü, íî «êåíåø÷èîñ» ìàëû êå àñüñýîñ óã âàçèñüêî, àñ ïîííàçû âûðî, øóý êèâàëòžñü. Êóääûð óæðàä îðò÷ûòýìçû ñÿðûñü ìóðò ûìûñü êûëžñüêî, ïå. Íèíà Êåëàðåâà ñžçèç òà ëàñÿíü ÷ûðìûòãåñ êàðèñüêûíû, íîø ýøú¸ñûç ñîå êóðèçû àçüëàíÿç íî âàëòžñü ëóûíû. Ìàð ëóèç òà âàêûò Ÿîæå àçüâûëëýñü óðîäãåñ? Êîòüêûòûí ñÿìåí èê êûëìåñ äûøåòîí. Ñüќëòà ¸ðîñûí 14 ñþðñ óëžñü, ïќëûñüòûçû 8 ñþðñýç óäìóðòú¸ñ. Íîø êûëýç òóííý øêîëàîñûí äûøåòý... 307 ïèíàë. Šûíûåç - êàï÷èÿòýì ïðîãðàììàÿ, îçüûåí, ñîîñ ïðåäìåòýç óã äûøåòî, îðò÷î. ÒàŸå þãäóð Ñüќëòàëàí ãèíý ќâќë. Êûçüû ìàëïàñüêîäû, ìàð ñÿðûñü âåðàñüêîíî ќò÷àìûí?

Òèòîâú¸ñ áóäî! Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Òà íóíàëú¸ñû «Óäìóðò êåíåø» îãàçåÿñüêîíëýí ¸ðîñ ¸çú¸ñûç óäìóðòú¸ñëýí ќò÷àìçû àçüûí êîíôåðåíöèîñ îðò÷ûòúÿëî. Àëèãåñ ñûŸå óæðàä Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûí îðò÷èç. Êîíôåðåíöèå ëûêòýìú¸ñëû êàï÷è ìûëêûä íî áàäœûìåñü àçèíñêîíú¸ñ ñžçèç ¸ðîñëýí éûðûç Àëåêñàíäð Åðîõèí. ¨ðîñûí êóëüòóðàëýí àçèíñêåìåç ñÿðûñü ìàäèç êóëüòóðà îòäåëýí êèâàëòžñü Ëàðèñà Êîðîâèíà, áèáëèîòåêàðü¸ñëýí óäìóðò êûëýç àçèíòîíëû áàäœûì ñàêëûê âèñúÿìçû ïóìûñåí - ¸ðîñ áèáëèîòåêàåí êèâàëòžñü Ëþäìèëà Øóìèëîâà. Ëþäìèëà Ãåííàäüåâíà ¸ðîñûñü «Äýìåíýí» êèâàëòý. Øàåðòîäîíúÿ ìóçååí êèâàëòžñü Àëåâòèíà Äàíèëîâà, ñî èê ¸ðîñûñü Óäìóðò íûëêûøíî êåíåøåí óæà, ãóðòú¸ñëýñü èñòîðèçýñ ãîæúÿñü¸ñëýñü íî òóíñûêúÿñüêèñü¸ñëýñü íèìú¸ññýñ ïóñéèç. ¨ðîñûñü óäìóðò êûëúÿ íî ëèòåðàòóðàÿ äûøåòžñü¸ñ, íûëïèîñëû àíàé êûëýç ïûŸàòžñü¸ñ, Íèíà Àíàòîëüåâíà Åðìîêèíà êè÷ќëòýì óëñûí «Òàíãûðà» óæðàä âîçüìàòžçû. Íûëïèîñòû äûøåòýì ñÿíà, âèçüíîäàñü¸ñ àñüñýîñ íî ïќðòýì êîíêóðñú¸ñûí âîðìèñå ïîòàëî, êíèãàîñ íî äûøåòñêîí ïîñîáèîñ ïîòòûëî. Êûëàíû-áóðàíû áûãàòýìåíûç ïàéìûòžç Ó÷à ÷åðêîãóðòûñü (Èëüèíñê) «Êèçèëè» íûëïè ñàäý âåòëýì Ñàøà Òèòîâ. Òóý ñî

Òóñïóêòžç Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

2

íûðûñåòž êëàññý ìûížç. Ñîáåðå ñöåíà âûëý ïîòžç Áðàíãóðòûñü íûëïèîñëýí «Êóçüûëè êàð» òåàòðçû. Ñîîñ ñüќðû - áûäýñ äóííåëû äàíúÿñüêûìîí Áðàíãóðò ïåñÿíàé¸ñ. Åãèòú¸ñëýí óæàìåíûçû òîäìàòžç ¸ðîñûñü «Øóíäû» îãàçåÿñüêîíýí êèâàëòžñü Åëåíà Ïèìåíîâà. Íûëïè òâîð÷åñòâîÿ þðòûñü ïèíàëú¸ñëýñü âîðìîíú¸ññýñ ìàäèç Ëþäìèëà Ìàðêîâà. Êîíôåðåíöèÿ 4 ÷àñ ïàëà êå íî êûñòžñüêèç, çàëûí ïóêèñü¸ñ îãçû íî äûðûçëýñü âàçü ќç êîøêå. Êîíôåðåíöèå ëûêòýìú¸ñ œå÷ äóíúåò ñ¸òžçû àçüâûë óæàì ïðàâëåíèëû íî ñîëýí òќðîåçëû Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà Ïàíôèëîâàëû. Àçüâûë ïðàâëåíèëýí óæàç êûŸå êå òûðìûìòýîñ ïóìèñüêèçû êå, ñîîñòû ïàëýíòîí âûëûñü, øóèçû ïè÷è ïóðãàîñ, îãêûëûñü óæàëîìû. Êîíôåðåíöèûí áûðúåìûí âàë âûëü òќðî íî

Ïóðãà ìóçúåì êûëàíû-áóðàíû áûãàòžñü àäÿìèîñûí óçûð. ïðàâëåíèå. «Óäìóðò êåíåøëýí» Ïè÷è Ïóðãà ¸çýíûç êèâàëòûíû îñêèçû óæáåðãàòžñüëû Âàñèëèé Ìîñêâèíëû. Ïðàâëåíèå 15-ëýñü óíî àäÿìè þíìàòýìûí. 14-òž äåêàáðå óäìóðòú¸ñëýí ќò÷àìàçû Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü 13 äåëåãàòú¸ñëû êå èíòû âèñúÿìûí âàë, Íèêîëàé Ìóñàëèìîâ Ÿåêòîíçý âåðàç: Ñàøà Òèòîâåç íî ñîëýñü íûëïè ñàäûñü âîñïèòàòåëüçý ќò÷àìå íóîíî. Îò÷û ëûêòýìú¸ñ ìåä àäœîçû, àñüìåëýí àçüëàíåçëû îñêîíìû áûðåìûí ќâќë, óäìóðòëûê ïóøú¸ç, áóäžñü íûëïèîñ ñîå ýøøî ÷åáåðãåñ íî þãûòãåñ êàðûíû áûãàòîçû. Ïàéìûòžç ñîèç: êîíôåðåíöèûí ќé âàë Ïè÷è Ïóðãàûñü Êóí Êåíåøå íî ¸ðîñ êåíåøå áûðúåì äåïóòàòú¸ñ. «Óäìóðò êåíåøëýí» ¸çýíûç ñîîñ êóñûï ìåä òóïàòîçû âûëýì.


ÓÄÌÓÐÒ ЌÒ×ÀÌ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

3

ÌÀËÏÀÍ

Âèñ¸í îäžã - ýìúþì ïќðòýì Êûçüû óìîÿòîíî «Óäìóðò êåíåøëýñü» óæçý Àë¸íà ÈÎÍÈÍÀ

«Óäìóðò

êåíåøëýí»

2.3 ïóíêòûí ïóñúåìûí, êûŸå óæåí âûðûíû áûãàòý «Óäìóðò êåíåø»: - ñè¸í-þîí ïîòòîí, ñîå äàñÿí íî âóçàí; - êàëûêëû êóëý ëóèñü ìóêåò âóç ïîòòîí íî âќëìûòîí; - êíèãà, ãàçåò-æóðíàë íî ìóêåò ïðîäóêöèÿ ïîòòîí, ðåêëàìàåí âûðîí; áëàãîòâîðèòåëüíîñòåí âûðîí; - äûøåòîíúÿ íî èâîð âќëìûòîíúÿ òîäîí-âàëàí ñ¸òîí; - êîíöåðòú¸ñ íî êóëüòóðàÿ ìóêåò óæðàäú¸ñ îðò÷ûòîí.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

14-òž äåêàáðå «Óäìóðò êåíåø» îãàçåÿñüêîí ëþêàñüêîç 12-òž ñúåçäàç. Îðò÷åì íüûëü àð óæàìëû éûëïóìúÿí ëýñüòýì ñÿíà, ÷àêëàìûí âàòñàíú¸ñ íî âîøòîíú¸ñ ïûðòûíû àññîöèàöèëýí óñòàâàç. Òóæãåñ áàäœûì óæïóì - âàíü óäìóðò êàëûêëû àçüâåòëžñü áûðú¸í. Áåðëî òîëýçå êîíôåðåíöèîñ ðàäúÿñüêî ¸ðîñ íî êàð êåíåøú¸ñûí. Êûòûí êå óæðàä ÷àêëàìúÿ, îãñûð îðò÷å. Ìóêåò àçüûí âèòüûìòý øîðûñü êàëûê áóãûðñêå. Êóäîã «êåíåø÷èîñ» êќòšîæçýñ óã âàòî äåëåãàòú¸ñ ðàäý øåäüûìòýåíûçû âàë÷å. «Óäìóðò êåíåøëýí» ќò÷àìú¸ñûç áåðëî àðú¸ñû øûïûò, áóãûðúÿñüêîíú¸ñòýê îðò÷ûëžçû. Îëî êàëûêëýí ìûëêûäûç ïóêñåìûí, îëî þãäóðëýñü êóäïàëà ïèòûðàìçý âàëàñà ќç âóòòý. Íî òóííý íóíàëýç ÷àêëàíî êå, óäìóðòú¸ñòû ïûŸ êóðò÷èç êàäü - àñüìåîñ âûðœèìû, ëýñÿ. Êèí òîäý, îëî Áðàíãóðò ïåñÿíàé¸ñûíûìû äàíúÿñüêîí àñüìåäû ëќïêûòžç. Îëî, êûëåì àð ïóìûí âûëž êèâàëòžñü¸ñëýí âќñü óëòžÿìçû ñþëýìú¸ñìåñ áóãûðòžç. Àñüìåëýí òðîñ âèçüìî, øàïëû àäÿìèîñìû. Óíîåç áûãàòî ìàëïàñüêûíû, îãäûøåì êàáú¸ñû ïûðûòýê - «íåñòàíäàðòíîé» øóî òàîññý. Íî òðîñýç òà ìàëïàíú¸ññýñ ќñ ñüќðûí ãèíý ïîñî. Ќò÷àì äîðîçü êûëåìûí 3 àðíÿ. Äûð âàíü íà ìàëïàíú¸ñòû âåðàíû. Òàÿç ðàäý àñëýñüòûç «íåñòàíäàðòíîé» ìûëêûäú¸ññý øàðàÿ ðåæèññ¸ð, ïðîäþñåð Ïàâåë Ïîçäååâ. - Òàÿç àðëýí êóòñêîíàç èê «Óäìóðò êåíåø» ÿëžç Óñòàâàç âîøòîíú¸ñ ïûðòîí ñÿðûñü. Ìîí íî àñëýñüòûì Ÿåêòîíú¸ñìå âåðàé. Ñîîñ ïќëûñü îãåç - «Óäìóðò êåíåøå» ïûðèñü ìóðòú¸ñëýñü âçíîñú¸ñ ëþêàíýç ðàäúÿíî, áóìàãà âûëûí ãèíý òà ìàëïàí ìåäàç óëû. Ìàëû òàŸå ìàëïàíý âóè? Òóëûñ ïûðè «Äýìåíëýí» ïðàâëåíèÿç. Îòûí âàíüìûç ñÿìåí ñþëìàñüêîíçýñ âåðàëëÿçû: òàçý, ñîçý îðò÷ûòûíû êîíüäîí óã òûðìû. Òà âåðàñüêîí óäìóðò äâèæåíèå ïîííà íî òóæ àêòóàëüíîé ëóý. Óãî êûëýç àçèíòîí, êóëüòóðàåç ïûŸàòîí ïûêèñüêå êîíüäîí âûëý. Òóííý îäžã âàìûø íî ëýñüòýìûí ќâќë, òàŸå âçíîñú¸ñòû óäìóðò äâèæåíèå êûñêîí ïîííà. (Óñòàâëýñü êóä-îã èíòûîññý óäìóðò êûëý áåðûêòûñà ñ¸òžñüêîì).

Óñòàâåçëýí 6.2 ïóíêòàç ïóñúåìûí: Àññîöèàöèëýí âàíüáóðåç íî óêñ¸åç êûëäý: - óæáåðãàòîíýí âûðîí áîðäûñü; íèìàç àäÿìèîñëýí íî îãàçåÿñüêîíú¸ñûí êèâàëòžñü¸ñëýí, îçüû èê

Òðîêàé Áîðèñîâëû ïàìÿòíèê ïóêòýìûí êàëûêëýñü ëþêàì êîíüäîíýí íî. çåÿí, êûëýç, êóëüòóðàåç, êàëûê ñÿìú¸ñòû íî éûëîëú¸ñòû óò¸í íî àçèíòîí, êàëûêëýñü àñâàëàíçý šóòîí, àñüìå âûæûûñü œå÷ àçüâåòëžñü¸ñòû äàñÿí.

Ïàâåë Ïîçäååâ: «Óäìóðò êåíåøå» ïûðèñü ìóðòú¸ñëýñü âçíîñú¸ñ ëþêàíýç ðàäúÿíî, áóìàãà âûëûí ãèíý òà ìàëïàí ìåäàç óëû. Àññîöèàöèëýí ¸ç÷èîñûçëýí ñ¸òýì âçíîñú¸ññû áîðäûñü; - Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Ïðàâèòåëüñòâîëýí àññèãíàöèîñûçëýñü; êíèãà, ãàçåò-æóðíàë ïîòòýì, êîíöåðòú¸ñ, êóëüòóðàÿ óæðàäú¸ñ îðò÷ûòîíûñü; - çàêîíýí ÷àêëàì ìóêåò êîíüäîí âóýì áîðäûñü. ÒàŸå ìûëêûäú¸ñìå «Óäìóðò êåíåøëýí» èñïîëêîìàç, ìóêåò ÷åíãåøîíú¸ñûí âåðàñüêî êå, ìûíûì øóî: «Ìàëû âåñü «êåíåøú¸ñ» âûëý ÷ќëñêèñüêîäû? Êûëäûòý àñüòýëýñü îãàçåÿñüêîíäýñ». Ìîí ïóìèò ќâќë, ñîêó «Óäìóðò êåíåø» ìåäàç ëóû ñòàòóñíîé îãàçåÿñüêîí. Ìàëû êå øóîíî àëè ñî âàíü óäìóðòú¸ñëýí íèìûíûçû àñëýñüòûç óæçý ðàäúÿ. Óñòàâëýí 2.1 ïóíêòàç ãîæòýìûí: Àññîöèàöèëýí âàëòžñü öåëåç ëóý: êàëûêåç îãà-

Ïќðòýì îãàçåÿñüêîíú¸ñ ïîííà êîíüäîí áè÷àí ñî íîíñåíñ ќâќë. Àñüìåîñ âçíîñú¸ñ òûðèìû êîìñîìîë îãàçåÿñüêîíý, êèí êå - êîìïàðòèå. Òðîñýç îãàçåÿñüêîíú¸ñ âçíîñú¸ñ ÷îòûí óëî. Òàòûí ëûäý áàñüòûíû êóëý êóíãîæ ñüќðûñü îãàçåÿñüêîíú¸ñëýñü îïûòñýñ. Êûëñÿðûñü, ôèíú¸ñ êîíüäîí ëþêàëî, óäìóðòú¸ñ îòûñü ãðàíò óòî íî êûŸå êå ñþëìàñüêîíçýñ áûäýñòî. Øóîì, ëþêàñüêîç ñúåçäý 450 ìóðò. Áûäýí 1 ñþðñ ìàíåòñýñ ïîòòîçû íî íûðûñü êàïèòàë ëóîç íè - 450 ñþðñ ìàíåò. Ìûíûì òàëû ïóìèò íîø èê øóî: êèí ñî óêñ¸åç ëþêûëîç? Îãåç êóðîç, ìóêåòûç, íîø êóèíåòžåçëû óç íè êûëüû. Ñîêó ìàð ïîííà áûðú¸íî èñïîëêîìåç íî ïðåçèäåíòýç? Òà îãàçåÿñüêîíëýí âàíü éûðûç ñî èê ñþëìàñüêûíû êóëý óäìóðò ôîíäëýí êûò÷û êóòžñüêåìåç ñÿðûñü. Êîíüäîí êàëûêëû ýðèê ñ¸òý.

Òà óêñ¸åí êàëåíäàðü íî óäìóðò äžñü ãèíý âóçàñà óëîíî ќâќë. Øóîì, êîíüäîí ëþêàñüêîç - ëóý êâàðòèðà áàñüòûíû, ñîå àðåíäàå ñ¸òûíû. Òà ÷îòûí âóèñü êîíüäîíýç êóòûíû âûëü êûðœàí, êëèï ãîæòîíý. Òóííý íûðûñåòž âàìûø ëýñüòîíî. Óãî Ðîññèûñü Ïðàâèòåëüñòâî áûãàòý þðòòûíû êàëûê îãàçåÿñüêîíú¸ñëû ãðàíòú¸ñ ÷îòûí. Âàíü ìóêåòûç àìàë - òà ëþêàì ôîíäýç îñêûíû ìåíåäæåðú¸ñëû. Ñîîñ íóíàëìûñü ñþëìàñüêûñàëçû óäìóðòëûêåç àçèíòîí ïîííà. Ãîæúÿëîçû ïðîåêòú¸ñ, óò÷àëîçû óêñ¸. Òàòûí îãàçåÿñüêîí êóëý ñîîñëû îñêûíû: ìè òžëåäëû 450 ñþðñ ìàíåò ñ¸òžñüêîì, òž ñîå àð êóñïûí 1,5 ìèëëèîí ìàíåòý âóòòý. Ќä áûãàòý ïóêòýì óæïóìåç áûäýñòûíû - èñüêå, òžëÿä íèìäû óäìóðò êàëûêëýí èñòîðèûñüòûç ïûðàêëû Ÿóøåìûí ëóîç. Òà óæïóìåç ñúåçäûí îäíî èê šóòîíî. Óãî èñïîëêîìûí íî ìàëïàíú¸ññû ïќðòýìåñü. Èñòîðèÿ íàóêàîñúÿ äîêòîð Ãàëèíà Íèêèòèíà íî ìåäàêàäåìèëýí ðåêòîðåç Íèêîëàé Ñòðåëêîâ âçíîñú¸ñëû ïóìèò óã êàðèñüêî. Ìóêåò àçüâåòëžñü¸ñëû òà ìûëêûä ќç íà ïûŸà. Íîø ìàëû ñîîñ êàëûêëýñü óã þàëî? Îãïîë êå íî êîòü ýñêåðå âàë òà óæïóìåç. Òàíè ñúåçäý ëþêàñüêåì êàëûê ïќëûñü šûíûåçëýñü òðîñýç òà ìàëïàíýí ñîãëàø êàðèñüêèçû êå, èñüêå, êûëåìú¸ñûçëû êûëçžñüêîíî ëóîç. Íîø äåëåãàòú¸ñ øóèçû êå, áåí, ìè, óäìóðòú¸ñ, óì áûãàòžñüêå óêñ¸ êóòûíû, «Óäìóðò êåíåøûñü» àçüâåòëžñü¸ñëû óì îñêèñüêå îäžã êîïåéêàìåñ íî, ñîêó ìîí òà þàí êîòûðå îãïîë íî óã òýáèíüû íè. Òóííý âàíü óäìóðòú¸ñëýí îäžã ñþëìàñüêîíìû ëóûíû êóëý - ìåäàì áûðå, ìåä àçèíñêîì. Êåðåòîí íî, Ÿàøåòîí íî êóêå-ñîêó ñûëìîçû. Àñüìåëýí âèñ¸íìû îäžã, ñîå ýìúÿí øîðû ïќðòýì ñÿìåí ó÷êèñüêîì, ïќðòýì ýìúþì óò÷àñüêîì.

«Óäìóðò êåíåøå» ïûðèñü ìóðòú¸ñëýñü âçíîñú¸ñ áè÷àí ïóìûñåí àëè ÷åíãåøî «ÂÊîíòàêòå» ñîöñåòüûñü «Óäìóðòëûê» ãðóïïàûí. Êќíÿ êå ìóðò ìûëêûäçý âåðàç íè. Óìîé ëóûñàë, òà âåðàñüêîí ýøøî àçèíñêûñàë íà êå. Ќò÷àì äîðîçü äûð âàíü íà. Ýí àíàëñêå, ìûëêûääýñ îäíî èê âåðàëý! Çèíàèäà Ðÿáèíèíà, «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëýí ðåäàêòîðåç: - Ìûíûì ïàéìûìîí, ìàëû «Óäìóðò êåíåø» âçíîñ ëþêàíëýñü êûøêà. Êóòñêîíî âàë ñúåçäûñåí èê: âîçüìàòû óäìóðòëûê ïîííà âèñåìäý óæ âûëûí - ýí æàëÿ 100 ìàíåòòý âçíîñëû, ãîæòžñüêû «Ãåðä» ãàçåòëû. Òûð ñèåìåä-þýìåä ïîííà! ßêå äàíî óäìóðòú¸ñ òóæãåñ êóàíåð ìóðòú¸ñ? Ñîêó óêàòà íî ñþëìàñüêîíî âçíîñ áè÷àíû íî þðòòûíû òàîñëû. Ðåäàêöèûí òà óæïóì ñÿðûñü êåíåøèì. Æóðíàëèñòú¸ñìû âàíüçû äóðáàñüòžçû (óæäóíçû ðåñïóáëèêàÿ øîðî-êóñïî óæäóíëýñü ќæûòãåñ êå íî). Âàëåðèé Íóðèàõìåòîâ, Äýáåñ ¸ðîñûñü «Áàéãóðåçü» ãàçåòëýí ðåäàêòîðåç: - Òà óæïóìåç ìîí Âëàäèñëàâ ßêóïîâåí Ÿîø 90-òž àðú¸ñëýí êóòñêîíàçû èê, óäìóðòú¸ñëýí ëþêàñüêîíú¸ñàçû êќíÿ êå ïîë šóòúÿé íè âàë. Ìîòèâàöèåç ñÿðûñü íî âåðàëëÿé - ìàëû âçíîñ ëþêàí îäíî èê êóëý. Ðîçà Èâàíîâíà ßøèíà íî ñûŸå Ÿåêòîíýäýìëàíý ñÿðûñü œå÷ òîäžç. Íî íîêèí íî ñîêó ìûíûì äóð ќç áàñüòû. Øóìïîòžñüêî, òàáåðå ìóêåò óäìóðòú¸ñ íî êèñüìàçû íè øóûñà. Ñâåòëàíà ÅäûãàðîâàÌàíòåëü, Ôèíëÿíäèûñü Õåëüñèíêè óíèâåðñèòåòûñü íàóêàîñúÿ äîêòîð: - Ôèíëÿíäèûñü Êàñòðåí íèìî îáùåñòâî óæà, âçíîñ ëþêàñà. Ñî ïќðòýì ñÿìåí ðàäúÿñüêå. Îäžã àðëû ãèíý ïûðåìú¸ñ 15 åâðî òûðî. Ñòóäåíòú¸ñ áûäýñ àð ïîííà 6 åâðî ñ¸òî. Êåìà àðú¸ñ Ÿîæå óæàñü ¸ç÷èîñ 100 åâðî òûðî. Îãàçåÿñüêîíëýí âàíü àñëàç êåíåøåç - îò÷û 9 ìóðò ïûðå. Ñîîñ èê ýñêåðî ïðîåêòú¸ñòû, êûò÷û íî êèíëû êóäìûíäà êîíüäîí ñ¸òîíî. Ôèíëÿíäèûí óëîí òóæ äóíî. Íî òîí êûŸå êå îáùåñòâîå ïûðèñüêîä êå, þãäóð êàï÷èãåñ ëóý. Ôèíú¸ñ ÿðàòî òàŸå óæàí àìàëýç. Íèìàç àäÿìè ñÿðûñü êîòüêó íî ñþëìàñüêå êûŸå êå îãàçåÿñüêîí. Îçüû, ïå, óìîéãåñ íþðúÿñüêûíû çýìëûê ïîííà.


4

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÑÞËÌÀÑÜÊÎÍ

ÀÄßÌÈËÝÍ ×ÅÁÅÐÅÇ

Ãóðòý áåðòýìå ïîòý Ëèÿ ÌÀËÛÕ

âîçüäàñüêû, øóèç. Íóíàëàç êќíÿ ïîë ìèñüòàñüêè ìåäà. ßðàì, ñîçý ÷èäàëîä. Íîø êóðàäœåìçý, âќñü ëóýìçý àäœûñà, ñþëýì âèðåí ïûëàñüêå. Óæå ìûížñüêî áќðäžñüêî, óæûñü íîø ñèíâóàñüêûñà áåðòžñüêî. Íî Âàíÿ àçüûí çîë êàðèñüêûíû âûðèñüêî. Íîø êûçüû ýìúÿé, øóîäû? Âðà÷ú¸ñ êîòüìàð ìåä âåðàëîçû, íî ñóòñêåìåç ìóí÷î-

ëûí äûøåòñêûñà, íûëàø âûëüûñü øêîëàå ìûížç, äûøåòñêîíçý œå÷ éûëïóìúÿç. Ãàëèíà Àðêàäüåâíà ïåñÿíàé íè, óêìûñ íî òÿìûñ àðåñúåì íóíûêàîñûç áóäî. Íûëçû éûëïóìúÿç Ñàðàïóëûñü ìåäó÷èëèùååç, ñîáåðå ÓäÃÓ-ûí ïñèõîëîãå äûøåòñêèç. Àëè Èæûñü îäžãàç àïòåêàûí óæà. Ïèîññû ëýñüòžñüêîí óäûñûí òûðøî. Òàáåðå òàíè âûëüûñü åãèò

Óæå ìûížñüêî - áќðäžñüêî, óæûñü íîø ñèíâóàñüêûñà áåðòžñüêî. Íî Âàíÿ àçüûí çîë êàðèñüêûíû âûðèñüêî. Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü ßãàí-Äîêüÿ ãóðòûñü êóçïàëú¸ñ Ãàëèíà íî Àíäðåé Äîìíèíú¸ñ êóèíü íûëïèçû âàíü âûëûñü âîðäûíû áàñüòžçû ýøøî êóèíü ïèíàëýç. Òûëïó ïîòýìåí, Êñþøà, Âàíÿ íî Äàøà îäžã óé êóñïûí êûëèçû óëîí èíòûòýê, àòàéòýê íî àãàéçûòýê. Ìåìèçû êûçü êóèíü íóíàëçý ÷èäàç èê óëûíû. - Òóæ îñêèñüêî âàë àíàéçûëýí, Óëÿ ñóçýðåëýí, áóðìîíýçëû, ìóãîðûç šûíûåç ïàëà ñóòñêåìûí âàë êå íî, - øóý Ãàëèíà Àðêàäüåâíà. - Íîø êóçïàëûçëýñü íî áàäœûìåçëýñü ïèåçëýñü ëûñüќìçýñ ãèíý âàòžìû íà. Íûðûñåòž êëàññûí äûøåòñêèñü Âàíÿëýí ñóòñêûìòý èíòûåç èê ќé âàë, âèòü àðåñúåì Äàøàëýí ïûäú¸ñûç íî êèîñûç šóàíû øåäèçû. Êñþøàìû ãèíý òà øèìåñ àäœîíëýñü ïàëýíý êûëèç. Îëî, ñþëýìûç øќäûñà, 10-òž êëàññ áåðå Ñàðàïóëûñü òåõíèêóìå äûøåòñêûíû êîøêèç, Óëÿ âàëàñà íî ќâќë âóòòýì ñûŸå ìûëêûäçý. Ìàòûñü àäÿìèîñòý íûëïè þðòý ñ¸òîä-à, ìà, øóûñà, Äîìíèíú¸ñ îïåêóí êàðèñüêèçû ïèíàëú¸ñëû. Ãàëèíà Àðêàäüåâíà Êèÿñà ¸ðîñûñü Òžãûðìåí ãóðòûñü áàäœûì ñåìüÿûí áóäýìûí, àíàéàòàéçûëýí ñîîñ òÿìûñ êóçÿ âàë. Ñîèí íûëêûøíî øóãñåêûòú¸ñëýñü ќç êûøêà. Êàðòýç ïóìèò ќç ëóû. Âûëàç èê, àñüñýëýí íûëïèîññû áûäý âóýìûí íè, Äîìíèíú¸ñ îãíàçû êûëåìûí. Äàøàåç Ïè÷è Ïóðãàûñü

áîëüíèöàûí ýìúÿçû, íîø Âàíÿåç - ñóòñêåìú¸ñòû ýìúÿíúÿ ýëüêóí öåíòðûí, Èæûí. - Âàíÿ íîÿáðüûñåí ÿíâàð¸çü áîëüíèöàûí êûëëèç, - òîäàç âàå Ãàëèíà Äîìíèíà. - Áîëüíèöàå êóçïàëýíûì ìûížì íî, ïûðûíû óã ëýç¸, êèíú¸ñ òž øóûñà. Ñïðàâêàîñ áè÷àíû êóëý, ïå, Ÿûæûâûæûîñ ëóèñüêîäû øóûñà. Âàíÿëýñü êûŸåçý àäœûñà èíè, íîìûð ќç êóàðåòý, ñüќðàìû èê áåðòûíû ëýçèçû. Áîëüíèöàûñü âàéûêóìû, ëóëî èíòûåç èê ќé âàë,

Ã. Äîìíèíà ïûðèñüêèç «ßãàí áàçàð» óæðàäûñü «Çàðíè ïåñÿíàé» êîíêóðñý. êûê òîëýçüçý ãîëüûê âîçèìû. Ýøú¸ñûçëýñü áåðå ìåäàç êûëüû øóûñà, äûøåòžñåç äîðå ќò÷àíî êàðèñüêèìû. Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà Ðóñàåâàåç àëž, ìåäàç êóàëåêòû, íîìûðèí ìåäàç âîçüìàòû ìûëêûäçý. Õàëàòýí øîáûðòžì âàë Âàíÿëýñü âûëòûðçý, áûäýñàê ïќñÿç. Äžñüêóòýç áîðäàç ëÿêèñüêûñà, âèð âèÿíû êóòñêèç. Ìóêåò äûðúÿ ќì íè âîðñàëëÿëý. Äûøåòžñüëýñü óã

åí éќíàòîíî. Êóèíü òîëýçü ìèñüòžñüêûìòý øóûñà, êûçüïó âåíèêåí ïûðòž. Êóàñüìåì ÿðàîñûç ñà÷ûð óñ¸. Ìàå íî ÷èäàìûí ќâќë Âàíÿ, êќíÿ ïîë êóçý âîøúÿìûí! Íî êèûç óðîäãåñ óæà, ýøøî îïåðàöèîñ ëýñüòîíî, øóî. Âàíüçý òàå òîäàç âàéûñà, Ãàëèíà Àðêàäüåâíàëýí íîø ñèíú¸ñûç íþðîìî. ßðàì, ïèíàëú¸ñ âûëü äîðçûëû äûøèëëÿì íè, íîø íûðûñü ìóðò êàðî âûëýì. Òóý áîëüíèöàûí êûëëåìåç áåðå Âàíÿ Ÿóæàïàåçëû (îçüû øóî ñîå íûëïèîñ) âàçèñüêåì: ãóðòý áåðòýìå ïîòý íè, ïå. Òàå êûëûñà, àíàé ñþëýì øóìïîòîíýí ïà÷ûëàç. Ïèíàëú¸ñëýí œå÷ äûøåòñêåìçûëû íî øóìïîòý. Êñþøà íî ßãàí-Äîêüÿå äîðàç êàäü áåðòý. Ñåìüÿåíûç øóäòýì ó÷ûð ëóýì áåðå Ÿóæàïàåç ñîå íî àñ äîðàç âàéèç. Êóèíü òîëýçüçý Ñàðàïó-

àíàé ÷îò ëóèç: Âàíÿåí Äàøà ñîëû àðëûäûç ñüќðû óéèñüêûíû óã ñ¸òî. Øóã-ñåêûòú¸ñëû Äîìíèíà ñ¸òñêûíû äûøûìòý. Êóðåêòîí, ñþëìàñüêîíú¸ññý êûðœàíýí óëëÿ - âåòëý ãóðòûñüòûçû àðëûäîîñëýí ôîëüêëîð àíñàìáëÿçû. Ïèíàë äûðúÿç òóæ ÿðàòý âàë òåõíèêà êîòûðûí âûðûíû, òÿìûñýòž êëàññ áåðå äûøåòñêûíû ïûðèç Ñàðàïóëûñü ÑÏÒÓ-å. Îäžã àðçý ãóðòàçû øîô¸ðûí óæàç, áûçåìåç áåðå ßãàí-Äîêüÿûñü ïåêàðíÿûí òûðøèç. Íî âèñüûëýìåíûç óæçý âîøòîíî ëóèç, àëè øêîëàûí âûæ ìèñüêå. Íîø êóçïàëûç Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ êî÷åãàð. Äîìíèíú¸ñ ïóäî óò¸, áàê÷àçû âàíü. Òóý ìóø âîðäîí áîðäû áàñüòžñüêèçû. Óëûíû íî àçüëàíå âàìûøòûíû ñîîñëû êóæûì ñ¸òî íûëïèîñ.

ñžçüûë ìûíûì òûðìèç 50 àðåñ. Ãàëèíà Äîìíèíà. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñ. Âàëýêòý Ðîññèûñü Ïåíñèîñúÿ ôîíäëýí Óäìóðò ¸çýçëýí êèâàëòžñåçëýí âîøòžñåç Ñâåòëàíà Àäàåâà. «Ðîññèÿ Ôåäåðàöèûñü ïåíñèîñ ñÿðûñü» 2001-òž àðûí 17-òž äåêàáðå þíìàòýì 173 íîìåðî ôåäåðàëüíîé çàêîíûñü 28 íîìåðî ñòàòüÿÿ âèòü íî ñîëýñü òðîñãåñ íûëïè âîðäýì íî ñîîñòû 8 àðåñêîçü áóäýòýì íûëêûøíîîñëýí, 50 àðåñ òûðìûñà, ëóîíëûêñû âàíü äûðûçëýñü âàçü ïåíñèå ïîòûíû. Ïåíñèÿ áàñüòîí ïîííà óæàì ñòàæçû 15 àðëýñü ќæûò ëóûíû êóëý ќâќë. Íîø ïèíàëûñåí èíâàëèäú¸ñëýí íî ïèíàë èíâàëèäú¸ñëýí îïåêóíú¸ññûëû, íûëïèåç 8 àðåñêîçü áóäýòî êå, âûëž âåðàì çàêîíûñü 7 íîìåðî ñòàòüÿÿ, óæúÿ ïåíñèçýñ ëûäúÿêó, ïåíñèå ïîòîí àðëûäçû êóëýñòžñüêå: íûëïèåç êîòüêóä îäžã àð íî êóàòü òîëýçü óòÿëòýì-âîðäýì ïîííà - îäžã àðëû. Íî âèòü

àðëýñü òðîñëû êóëýñòûíû óã ëóû. Ñî ïîííà íûëêûøíîëýí óæàì ñòàæåç 15 àðëýñü, ïèîñìóðòëýí 20 àðëýñü ќæûò ëóûíû êóëý ќâќë. Âûëž âåðàì êóðîíú¸ñòû ëûäý áàñüòîíî êå, Ã. À. Äîìíèíàëýí òðîñ íûëïè¸ àíàé¸ñëýí ìóçýí 50 àðåñêûñåí ïåíñèå ïîòûíû ëóîíëûêåç ќâќë. Ñîèí Ÿîø èê, èíâàëèä íûëïèëýí îïåêóíýç ëóûñà ñîå òÿìûñ àðåñêîçü áóäýòžç êå, îçüû èê 15 àð óæàì ñòàæåç âàíü êå, ïåíñèå âàçüãåñ ïîòîí ñÿðûñü þàëëÿñüêûíû áûãàòîç. Ïóñéûíû êóëý, ìóðò ïèíàëú¸ñòû òÿìûñ àðåñêîçü áóäýòýì Ÿîøà àñ âîðäýì íûëïèîñòû óòÿëòîíýí, îçüûåí, êóèíü íî ñîëýñü òðîñ ïèíàë áóäýòžñü¸ñ òðîñ íûëïè¸ àíàé¸ñ ïќëû ïûðî. Èíâàëèä ïèíàëëýí îïåêóíýç ëóûñà äûðûçëýñü âàçü ïåíñèå ïîòîí óæïóìúÿ Ã. À. Äîìíèíàëû âàçèñüêîíî Ðîññèûñü Ïåíñèîñúÿ ôîíäëýí Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü óïðàâëåíèÿç. Ñüќðå êóòîíî îïåêóí ëóýì ñÿðûñü äîêóìåíòú¸ñòû.

ÞÀÍ-ÂÅÐÀÍ

Êûò÷û âàçèñüêîíî âèñèñü íûëïèåíûì? Êûòûí íî êûçüû ýñêåðî ïîê÷è íûëïèîñòû, èíâàëèä ãðóïïà ñ¸òîí ïóìûñåí? Îñîòîâà È. Èæ ãîðîä. Âàëýêòý Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçàÿ áþðîûñü âàëòžñü ýêñïåðò Åêàòåðèíà Ìóõàìåòãàëååâà. Íûëïèëýñü èíâàëèä ëóýìçý ýñêåðå ÌÑÝ-ûñü ïåäèàòðèÿÿ áþðî, èíòûÿñüêåìûí ñî Èæûñü Ñâåðäëîâ óðàìûñü 22 íîìåðî þðòý. Ýêñïåðòèçàåç îðò÷ûíû âèñèñü ÿêå ñќñûð ïèíàëýç êåëÿ ýìúÿñü ó÷ðåæäåíèå, äàñÿ ýêñïåðòèçàëû êóëý ëóèñü ñïðàâêàîñ íî äîêóìåíòú¸ñ. Íûëïèîñ ïîííà þðòàìû âèñúÿìûí íèìûñüòûç ñýðåã. Ïèíàëú¸ñòû ýñêåðîí îðò÷å øóäîí ñÿìåí. Ñîîñòû ÷àêëàëî, þðòòýò ñ¸òî ïñèõîëîãú¸ñ, ñîöèàëüíîé ïåäàãîãú¸ñ. Àðëûäîîñûí Ÿîøàòûñà, ïèíàëú¸ñëýñü óæàíû áûãàòîí-

ëûêú¸ññýñ óã ÷àêëàëî, ýñêåðî àñëàç àðëûäûçúÿ ìàð êàðûíû áûãàòýìçý íî òàçàëûêñý. Ïèíàëëû èíâàëèä ãðóïïà ñ¸òžñüêå îäžã, êûê àðëû ÿêå äàñ òÿìûñ àðåñ òûðìûòîçÿç.

Àíàé êàïèòàë êóèíåòž ïèíàë ïîííà? Àíàé êàïèòàëýç šîãåí òûðåìûñü äóãäîçû, øóî. Çýì èê-à? Èðèíà Í. Èæ ãîðîä. Âàëýêòý Óäìóðò Ïðàâèòåëüñòâîûñü Ñåìüÿ óæïóìú¸ñúÿ íî äåìîãðàôèÿ ïîëèòèêàÿ êîìèòåòëýí êèâàëòžñåç Îëüãà Ëóáíèíà. Êûê íî ñîëýñü òðîñãåñ íûëïè âîðäýì íûëêûøíîîñëû þðòòîí âûëûñü, 2007òž àðûñåí êóòñêûñà íè, òûðèñüêå àíàé êàïèòàë. Òóííý ñîëýí áûäœàëàåç 387 ñþðñ 640 ìàíåò ëóý. 2013-òž àðûí 1-òž ÿíâàðüûñåí áóäîç 408 ñþðñ 900 ìàíåòîçü. Íÿëòàñ òîäàäû âàéûòîì: ñîå êóòû-

íû ëóý íûëïèîñòû äûøåòîíý, óëîí èíòûåç ïàñüêûòàòîíý ÿêå àíàéëýñü ïåíñèçý áóäýòîíý. Çýìåí íî, òà ïðîãðàììà ïóìòýì-éûëòýì, îëî, óç íî ëóû. Òóííý òîäìî: 2016òž àðîçü êûñòžñüêîç íà. Âåðàñüêîíú¸ñ âàíü, îòžÿç îò÷û âîøòîíú¸ñ ïûðòýìûí ëóîçû øóûñà. Êûëñÿðûñü, êûêåòž íóíû âàåì ïîííà ñî óç âèñúÿñüêû íè, ñ¸òžñüêîç êóèíåòžçý íî ñîëýñü òðîññýãåñ ïèíàë âîðäýìú¸ñëû.

Áûãàòî-à ïåíñèå âàçüãåñ ïîòûíû? Âîðäž íî áóäýòž êóèíü ïèíàë. 2009-òž àðûí íîÿáðå âîðäûíû áàñüòž òûëïóûí ñóòñêûñà áûðåì ñóçýðåëýñü îãíàçû êûëåì êóèíü íûëïèîññý. Áàäœûìåç äûøåòñêå òåõíèêóìûí, Âàíÿ - 4-òž êëàññûí, Äàøà - 3-òž êëàññûí. Âàíÿ ñóòñêûñà èíâàëèä êûëèç. Òðîñ íûëïè¸ àíàé¸ñ ðàäûí ïåíñèå äûðûçëýñü âàçüãåñ ïîòûíû áûãàòžñüêî-à? Òóý


ÓÆÀÌÅ ÏÎÒÝ Óæå èíòûÿíúÿ êóí ñëóæáà

ÌÈ ÞÐÒÒŽÑÜÊÎÌ ÊÀËÛÊËÛ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

Џóêàçå íóíàëý êûøêàòýê!

5

Ðåêëàìà

Ðåñïóáëèêàûñüòûìû Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàëýí Ñüќëòà ¸ðîñúÿ ¸çýçëýí êèâàëòžñåç Íàòàëüÿ Çîðèíà èâîðòýìúÿ, ãóæåìåí Ÿîøàòûñà, Ñüќëòà ïàëú¸ñûí óæòýê ïóêèñü¸ñëýí ëûäçû òà âàêûòý êќíÿëû êå éûëžç. Íî òàòûí íîìûð ïàéìûìîíýç ќâќë - ãóæåì óæàñü êèîñëû êóëýÿñüêîí éûëý. Àäÿìèîñ áóñûûí, ëýñüòžñüêîíûí óæàëî, åìûø áè÷àëî. Ïóñéûíû êóëý: òàŸå þãäóð, Ñüќëòàûí ãèíý ќâќë, ìóêåò ¸ðîñú¸ñûí íî. - Îãúÿ âåðàíî êå, óæëû ¸ðìèñü¸ñëýí ëûäçû ¸ðîñàìû ñîêåì áàäœûì ќâќë, - øóý Íàòàëüÿ Çîðèíà. - Òà íóíàëëû ¸ðîñ öåíòðå âàçèñüêåìú¸ñëýí ëûäçû 109 ìóðò âûëûí âîçèñüêå. Óæàíû òóïàñü àðëûäî êàëûêìûëýí ñî 1,15 ïðîöåíòýç ëóý. Ìè äîðû

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Âàçèñüêèñüëû þðòòýò øåä¸ç

Í. Çîðèíà. âàçèñüêåìú¸ñëû ìè 10 íóíàë Ÿîæå óæ óò÷àñüêîìû. Íîìûð òóïàñåç óã øåäüû êå, ñîêó ãèíý óæòýê ïóêèñü¸ñëýí ðàäàçû ïûðòžñüêîìû. Џåêòûíû áûãàòžñüêîìû âûëü óäûñëû äûøåòñêûíû. Ñî ñÿíà, ¸ðîñ öåíòðàìû ïñèõîëîã þðòòýò ñ¸òý. Ñîëû âàçèñüêûíû áûãàòî óæ øåäüòûíû øóãúÿñüêèñü¸ñ.

Óæ øåä¸ç, äîðûñü ïîòàòýê 2010-òž àðûñåí øàåðàìû óëîíý ïûŸà Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàëýí êèŸîëòýìåçúÿ äàñÿì ïðîåêò: ðåñïóáëèêàìûëýí ïќðòýì ñýðåãú¸ñàç êûëäûòýìûí óæ Ÿåêòîíúÿ ìîáèëüíîé öåíòðú¸ñ. ¨ðîñú¸ñûñü êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàîñëû âèñúÿìûí ïè÷è àâòîáóñú¸ñ, îçüû ñïåöèàëèñòú¸ñ âóûëûíû áûãàòî ïќðòýì ãóðòú¸ñû. Óæ óò÷àñü êàëûêëû, ýñüìàñà, ñþðåñ âûëý ïîòîíýç íî ќâќë. Àâòîáóñëýí ïóøêûç ÷àêëàìûí àäÿìèîñòû ïóìèòàíëû, ñîîñûí êåíåøîíëû. Êûëñÿðûñü, ïóêòýìûí šќê íî ïóêîí, êîòûðàê îøûëýìûí óæ óò÷àñüëû ñžçåì ïëàêàòú¸ñ, îçüû èê êàï÷èåí ïûðûíû ëóý Èíòåðíåòý. Îãúÿ âåðà-

ñà, óæ óò÷àñüëû íî, ñîèí óæàñü ñïåöèàëèñòëû íî îãêûë øåäüòûíû ëóîíëûêú¸ñ êûëäûòýìûí. Òóý àð êóñïûí ìîáèëüíîé öåíòðú¸ñ ïûð þðòòýò ñ¸òîí ðàäúÿìûí 329 èíòûîñûí. Îò÷û âàçèñüêèç 9 ñþðñ 948 óæëû ¸ðìèñü, îçüû èê 617 ïàëà óæ Ÿåêòžñü. Óæòýê ïóêèñü¸ñ âàê÷è äûð Ÿîæå àñüñýëû òóïàìîí óäûñ øåäüòûíû áûãàòî. Äîðûñüòûçû ïîòàòýê! Ìîáèëüíîé öåíòðåíûçû óøúÿñüêûíû áûãàòî ñüќëòàîñ íî. Êûçüû èâîðòžç Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàëýí Ñüќëòà ¸ðîñúÿ ¸çûñüòûç ïðîôêîíñóëüòàíò Îëüãà Çâåðåâà, ãóðòú¸ñûí óëžñü¸ñ ìûëî-êûäî ëûêòî ìîáèëüíîé öåíòðå. Áûãàòýììûÿ ìè ñîîñëû þðòòýò ñ¸òžñüêîìû, øóèç ñïåöèàëèñò.

Ìîáèëüíîé öåíòðûí þàíú¸ñëû âàëýêòîí.

Óëîí ñþðåñ áûðú¸í êàï÷è óæ ќâќë. Øêîëàûí áàäœûì êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñ àçüûí òà óæïóì òóæ ëý÷ûò ñûëý. Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ¸çú¸ñûí òûðøèñü¸ñ ïóñú¸: øêîëàåç éûëïóìúÿñü ïèíàëú¸ñ ïќëûñü óíîåç óã áûãàòî ñþëýìçûëû-ìûëêûäçûëû òóïàñü óäûñ áûðéûíû. Óã ìàëïàñüêî, êûŸå óæ òóííý íóíàëëû òóæãåñ íî òóïàñåç ëóý, êûŸå ñïåöèàëèñòú¸ñëû êóëýÿñüêî øàåðûñüòûìû ïðåäïðèÿòèîñ. Òà ëàñÿíü ïèíàëú¸ñëýí òîäîí-âàëàíú¸ññû òóæ ñþáåãåñü. Íîø Ÿàïàê óëîí ñþðåñýç áûðú¸í áîðäûñü èê ïîòý àäÿìèëýí àññý øåäüòýìåç, êîíüäîí ïîòòûíû íî âàíüáóð ëþêàíû, ñåìüÿ êûëäûòûíû ëóîíëûêåç. Òàå ëûäý áàñüòûñà, Óä-

Ÿîæå ìóðåñü òîäîí-âàëàíú¸ñ áàñüòžçû óäûñ áûðú¸í ïóìûñåí. Ðåñïóáëèêàûñüòûìû Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàûñü ïðîôêîíñóëüòàíò Ñâåòëàíà Øèëÿåâà ïèíàëú¸ñûí îãêûë øåäüòûíû äûøåìûí íè. Óãîñü àðíÿëû áûäý øàåðìûëýí ïќðòýì ñýðåãú¸ñûñüòûç øêîëàîñûí äûøåòñêèñü¸ñ äîðû âóûëý, ñîîñòû âèçüíîäà. Ñüќëòà ÷åðêîãóðòûñü øîð ¸çî øêîëàûí 8-òž êëàññûí äûøåòñêèñü¸ñ àçüûí íî ñî óðîêñý äûøåì ñÿìåí ìûòžç: äîñêà âûëý ñóðåäàç îã-îãåíûçû ãåðœàñüêèñü êóèíü êðóã, îäžãçý ïóñéèç «áûãàòžñüêî» øóûñà, ìóêåòñý - «ìûíàì ïîòý», êóèíåòžçý - «ëýñüòûíû êóëý». Òà êóèíü êðóãú¸ñëýí «ïóìèñüêîí» èíòûÿçû áàäœûì òî÷êà ïóêòžç. Ïèíàëú¸ñëû âàëýêòžç:

Ñ. Øèëÿåâà îðò÷ûòý óæ áûðú¸íëû ñžçåì óðîê. îçüûåí, óæ óò÷àñà, êîøêûíû ëóîç áàäœûì ãîðîäý, øóîì, Ìîñêâàå. Áåí, òàŸå ëóîíëûêåç âàíü êîòüêóäžçëýí. Íî âàíüäûëýí ïàëýíý êîøêåìäû óç ïîòû. Ñîèí èê íûðûñü èê ëûäý áàñüòîíî øàåðìûëýñü êóëýÿñüêîíú¸ññý, - ïèíàëú¸ñëû âàçèñüêèç Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà. Ñâåòëàíà Øèëÿåâà òðîñ ïќðòýì òåñòú¸ñ-ýñêåðîíú¸ñ ðàäúÿç. Ñîîñ ïèíàëëû þðòòî àññý œå÷ãåñ âàëàíû. - Ìèëÿì óæìû óã éûëïóìúÿñüêû ïðîôîðèåíòàöèëû ñžçåì óðîêú¸ñòû ðàäúÿíýí, - âàòñà íà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà. - Ïûð-ïî÷ ýñêåðèñüêîìû-äóíúÿñüêîìû íûëïèëýñü áûäýñòýì òåñòú¸ññý. Êûçüû ñî âàëýêòîí ñ¸òžç ñîèç ÿ òàèç þàíëû, êûŸå ñî-

Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàûñü ñïåöèàëèñòú¸ñëýí ïðîôîðèåíòàöèÿÿ óæðàäú¸ñòû îðò÷ûòýìçû êîòûð ëàñÿíü óøúÿìîí. ÒàŸå óðîêú¸ñûí òîäîí-âàëàí áàñüòžçû íè 3 ñþðñ 460 ïàëà ïèíàëú¸ñ. ìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ, íèìûñüòûç ãðóïïà êûëäûòûñà, àñüñý êèÿçû áàñüòžçû ïèíàëú¸ñëû þðòòîí óæåç: óäûñ áûðú¸í, óæ øåäüòîí, áûãàòîíëûêú¸ñòý óñüòîí ëàñÿíü. Áàäœûì êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñ äîðû âóûëûñà, ñïåöèàëèñòú¸ñ ñîîñòû êîòûð ëàñÿíü âèçüíîäàëî. Êûëñÿðûñü, ìàä¸, êûŸå óäûñú¸ñ òóííý íóíàëëû òóæãåñ íî êîíüäîíî ëóî, êûŸå àìàëú¸ñûí øàðàÿíî àñëýñüòûä áûãàòîíëûêú¸ñòý, êûŸå óäûñëû òóïàñü ëóýìäý íî óíî ìóêåò. Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ êåìàëàñü èê ќâќë âóûëžçû Ñüќëòà ÷åðêîãóðòý - ïðîôîðèåíòàöèÿÿ óðîê íóèçû øîð ¸çî øêîëàûí. Áàäœûì êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñ îã êûê ÷àñ

- Òà êóèíü ìûëêûäú¸ñòû - áûãàòžñüêî, ïîòý íî êóëý ãåðœàíû áûãàòžäû êå êûŸå êå îäžã óäûñýí, îçüûåí, ñþðåñ òžëÿä. Èñüêå, áûãàòîíëûêú¸ñòû ñî óæëû òóïàëî, ìûëêûääû íî ñî áîðäû êûñòžñüêå, ñî âèå èê âàëàñüêîäû íî - òà óæåç áûäýñòûíû êóëý øóûñà. Òàíè àëèãåñ âóûëžìû Ãëàçîâ ãîðîäûñü îäžãàç øêîëàå. Îäžãåç íûëàø ìûëêûäçý øàðàÿç: ëóýìå, ïå, ïîòý ãåíííîé èíæåíåð. ßðàì, øóîì, ñîëýí ìûëêûäûç òà óäûñ áîðäû êûñòžñüêå. Íî ñî ñàíý ќç áàñüòû ìóêåòñý: êóëýÿñüêå-à Ãëàçîâ ãîðîä òàŸå ñïåöèàëèñòëû, áûãàòîç-à ñî äûøåòñêåì óäûñýçúÿ óæ øåäüòûíû? Òàèç ñÿðûñü íûëàø ÷èê íî óã ìàëïàñüêû âûëýì. Íî ñî âàëýêòîí øåäüòûíû áûãàòžç: Ãëàçîâûí òàŸå ñïåöèàëèñòú¸ñ êóëý ќâќë êå,

ëýí øóãúÿñüêîíú¸ñûç êûëäî óæ áûðú¸í ëàñÿíü, êûŸå óäûñúÿ ñîëû òîäîí-âàëàí ñ¸òîíî íà? Òà þàíú¸ñëû âàëýêòîí øåäüòûñà ãèíý, ïèíàëëû çýìîñ þðòòýò ñ¸òûíû áûãàòîìû. Âàíüçý òàå ñàíý áàñüòžñüêîìû, øêîëàåç éûëïóìúÿíû äàñÿñüêèñü ïèíàëú¸ñûí óæàêóìû. Êàëûêåç óæå èíòûÿíúÿ ñëóæáàûñü ñïåöèàëèñòú¸ñëýí ïðîôîðèåíòàöèÿÿ óæðàäú¸ñòû îðò÷ûòýìçû êîòûð ëàñÿíü óøúÿìîí. ÒàŸå óðîêú¸ñûí òîäîí-âàëàí áàñüòžçû íè 3 ñþðñ 460 ïàëà ïèíàëú¸ñ. Îçüû áàäœûì êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñ àäœûíû êóòñêî àçüëàíü óëîí ñþðåññýñ, êûøêàòýê âàìûøòî Ÿóêàçå íóíàëý. Áàìåç äàñÿç Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ


10

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÓÄÌÓÐÒ ÊÈÇÈËÈÎÑ

Àíàéëýí áàêåëåç Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Äýðèûñü Ëþäìèëà Òåïèíà - œå÷ àíàé, óñòî ïåñÿíàé, ñèíìàñüêûìîí íûëêûøíî. Àñ êîòûðàç áèíüûíû áûãàòý Ÿûæû-âûæûîññý, ýøú¸ññý, ãóðò êàëûêåç. Âàíüìûíûç îäžã êûë øåäüòý, øóíûò-êàï÷è ìûëêûäçý ñ¸òûíû áûãàòý. Ëþäìèëà Àíäðååâíàëýí åãèò äûðûñåíûç óäìóðòëûê ïîííà ñþëýìûç âèñå. «Óäìóðò êåíåøëýí» âàíüìàç ñÿìåí ќò÷àìú¸ñàç ïûðèñüêûëýìûí. Êóàìûí âèòü àð Ÿîæå íûëïèîñòû áóäýòîí óäûñûí œå÷ òûðøåìåç ïîííà Ëþäìèëà Òåïèíà ïóñúåìûí «Ðîññèÿ Ôåäåðàöèûñü äàíî äûøåòžñü» íèìûí.

Ïè÷è âàêûò Ëþäìèëà Òåïèíàëýí ïè÷è äûðûç âîéíà áåðå ñåêûò àðú¸ñû îðò÷èç. Ìàìàåç âќçûí ñî Þðèê àãàåíûç ãèíý áóäžç. Øàðèïîâú¸ñëýí ñåìüÿçû íà÷àð óëžç. Ìèëÿ áè÷àì áîðûçý âóçàíû Îãûð÷è áàçàðå âåòëûëžç. Ìàìàçû Þëèÿ Èâàíîâíà Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü «Ìèð» êîëõîçûí áðèãàäèð íî ôåðìàåí êèâàëòžñü ëóûñà òûðøèç. Îçüû êå íî óæàñü àäÿìè òðîñ-à ñîêó óêñ¸ áàñüòûëžç? Îäžã ïîë íûëàøëýí êëàññàç äûøåòñêèñü ïèíàëú¸ñ öèðêå ìûíûíû äàñÿñüêèëëÿì. Ìèëÿ íî ìàìàåçëýñü óêñ¸ êóðåì. Íîø ñîèç ïóìèòàç «ìàå ñ¸òîì, ќâќë óê óêñ¸ìû» øóýì. Êќòûç óðîä ëóûñà èê íûëàø óêíîåòž ýøú¸ññý ó÷êûñà êûëåì. Ìàëïàì: ïèíàëú¸ñû òàçüû âîæúÿñüêûñà íîêó íî ìåäàç óëý. Ëþäìèëà Àíäðååâíà òóæ óìîé òîäý íà, êûçüû ïåñÿíàåç ñîå íûðûñüñý Äàíèëîâî ÷åðêå íóëëžç, íþêú¸ñûñü-ãîïú¸ñûñü òóðûíêóàðú¸ñ áè÷àíû äûøåòžç. Óëîíýç âàëàíû äûøåòýìåç ïîííà íî Ëþäìèëà Àíäðååâíà ñîëû òàó êàðå. - Ìîí êóèíü íèìûí âåòëžñüêî, - âåðà Ëþäìèëà Àíäðååâíà. - Ïàñïîðòàì Ìèëèÿ ãîæòžëëÿì. ÑûŸå íèìåç ìûíàì íîêûòûñü ïóìèòàìå ќâќë. Àêñàêøóðú¸ñ ïè÷è äûðûñåíûì Ìèëÿ, Ìèëþê øóûëžçû. Øêîëàûí äûøåòñêûêóì, òåòðàäü¸ñû âûëý Øàðèïîâà Ìèëèÿ ãîæòžñüêî íî, äûøåòžñü¸ñ ñîå îäíî èê Ÿóøûñà Ëþäìèëà òóïàòúÿçû. Óæàíû êóòñêåìå áåðå Ëþäìèëà øóèçû èíè. Àêñàêøóðûñü 8 êëàññúåì øêîëàåç éûëïóìúÿñà, Ìèëÿ 9-òž êëàññý 20 èñüêåìûñü ßãàí-Äîêüÿ øîð ¸çî øêîëàå âàìûøòžç - ãóðòûñüòûçû ïûðàê îãíàç. Äûøåòñêîí íûëàøëû êåëüøèç. Îäžã àðçý ãóæåì êàíèêóëú¸ñû ÷óãóí ñþðåñ âûëý óæàíû èíòûÿñüêèç. Ñåêûò êå íî âàë, íûëàøëû àñ êèîñûíûç ïîòòýì óêñ¸åç âåðàíû ëóîíòýì øóìïîòîí âàéèç: ñîèí äžñü íî, ñè¸í íî ëóý áàñüòûíû. Êåëüøèç

Ë. Òåïèíà. íûëàøëû óæàíû. Òàò÷û èê êûë¸ íè, ìàëïàç. Íî ìàìàåç ñîå äûøåòñêîíçý àçèíòûíû êîñžç. Íûëàøëýí êќòûç šîæ ëóèç èê âàë, íî êûò÷û ïûðîä, ìàìà êîñý êå - ìûíîíî. Òàáåðå Ëþäìèëà Àíäðååâíà òàó êàðå èíè ìàìàåçëû äûøåòñêîíçý àçèíòûíû êîñýìåç ïîííà.

Ñåìüÿ êûëäûòîí Âàçåí ãóðòûí óëžñü¸ñ äûøåòžñü¸ñòû Èíìàð èíòûûí àäœûëžçû. Ìèëÿ ïîííà íî ñîîñëýñü óìîé íî âèçüìî àäÿìèîñ äóííå âûëûí ќé âàë íè. Àêñàêøóðûí ñîå ñèíìàñüêûìîí äûøåòžñü¸ñ âèçüíîäàçû: êëàññýí êèâàëòžñü Àíæåëèêà Àðòåìüåâíà Âàõðóøåâà, Ðàèñà Èâàíîâíà Ïîêîåâà, Äåíèñ Èëüè÷ Èïàòîâ, Àêóëèíà Èâàíîâíà Çàõàðîâà. ßãàí-Äîêüÿûí íî Ìèëÿëû äûøåòžñü¸ñûí óäàëòžç. Øêîëàëýí äèðåêòîðåç, èñòîðèåí íî îáùåñòâîçíàíèåí äûøåòžñü Êîíñòàíòèí Èâøèí ïèíàëú¸ñëû òðîñ ñ¸òžç, ñèíú¸ñìåñ óñüòžç, øóý Ëþäìèëà Àíäðååâíà. Øêîëà áåðå îäíî èê êûò÷û êå íî äûøåòñêûíû ïûðîíî øóûñà, Ìèëÿ-

ëýñü ìûëêûäçý šóòêàëëÿç. Íî àëàìà äžñåí êàëûê ïќëû óä ïîòû óê. Ìàìàåçëû íî äûøåòûíû ñåêûò ëóîç øóûñà (ñî âàêûòý Þðèê àãàåç àðìèûí ñëóæèòü êàðå íè âàë), íûëàø íûðûñü-âàëûñü ïè÷è êå íî óêñ¸ ïîòòûíû ìàëïàç. Џàïàê ñî âàêûòý âîðäñêåì ãóðòàç øêîëàå ïèîíåðâîæàòîå óæàíû ќòèçû. Óæåç íûëàøëû êåëüøèç, íûëïèîñ íî áîðäàç òóæ ÷àëÿê áèíèñüêèçû. ÊûŸå ãèíý óæðàäú¸ñ ñîîñ ќç îðò÷ûòúÿëý! Ñî àðå èê, Ñàðàïóëûñü ñîâõîç-òåõíèêóìåç éûëïóìúÿñà, áóõãàëòåðå óæàíû âóèç Øîð Êå÷îëûñü Âàñÿ Òåïèí. Çžáûò, âîñòýì, šóæûò, ÷åáåð ïèÿø Ìèëÿëû ñèíìàñüêèç. Ìà, íûëàø íî åãèò ïèåç ñèíéûëòûòýê ќç êåëüòû. Åãèòú¸ñ ñî òîë âûëûí èê, 1967-òž àðå, îãàçåÿñüêèçû. Ñîáåðå óëûíû Âàñÿëýí ãóðòàç âûæèçû. Îòûí èíè Òåïèíú¸ñëýí Èðèíà íûëçû âîðäžñüêèç. Ãóðòàçû íûëïè ñàäçû ќâќëýí êóçïàëú¸ñ óëûíû èíòûÿñüêèçû Äýðè ¸ðîñûñü Ñèçüãóðòý. Ëþäìèëà Àíäðååâíàëû íûëïè ñàäýí êèâàëòûíû Ÿåêòî.

Àíàåíûç íî àãàåíûç.

Êàï÷è èê ќé âàë åãèò íûëêûøíîëû êèâàëòûíû, íî ÷èäàç, šîæòžñüêûñà ќç âåòëû. Íûëïè ñàäý ìàãàçèíûñü íÿíü ãèíý íî, òûáûðàç ìåøîêåí íûïúÿñà, à÷èç íóëëûëžç. Íûëïèîñëû óäìóðò øќì ïûŸàòûíû òóðòòûëžç, ñîîñëû à÷èç óäìóðò äýðåìú¸ñ âóðûëžç. Ïèíàëú¸ñ ïîííà ñþëìàñüêåìûñüòûç íî êàï÷è ñÿìûçëû ëóûñà ãóðò êàëûê Òåïèíàåç ÿðàòžç, ñîêó èê àñëàç êàðèç. Êóçïàëú¸ñëýí, Ñèçüãóðòûí ñèçüûì íî šûíû àð óëûòîçÿçû, äàñ êèðîñíûëïèîññû êûëäžçû. Àëè êå íî Òåïèíú¸ñëýí òà ãóðòûñü êàëûêåí êóñûïú¸ññû øóíûòýñü, îã-îãçû äîðû êóíîå âåòëî. Òàòûí óæàêóç èê, Ëþäìèëà Àíäðååâíà Ñàðàïóëûñü ïåäó÷èëèùåå, óæåçëýñü âèñ êàðûòýê, äûøåòñêûíû ïûðèç. Îòžÿç Íàäÿ íûëçû âîðäñêèç.

«Ìќçìîí» Èðèíàçûëû 2-òž êëàññý äûøåòñêûíû ìûíîíî ëóèç íî, êóçïàëú¸ñ ìàëïàñüêûíû êóòñêèçû: îëî, ãîðîäý óëûíû âûæîíî. Óãîñü íûëçûëû Èçãóðò øêîëàîçü ïûäûí 4-5 èñüêåìåç îðò÷îíî. Óäàëòžç. Ãîðîäý ñîîñëû óëîí èíòû ñîêó èê ñ¸òžçû. Êóçïàëú¸ñ êâàðòèðàçýñ óòÿëòûíû íî âåòëžçû. Êîòûðçýñ íóûíû äûðàç ìàøèíà øåäüûìòýåí, ìàëïàìòý øîðûñü ñîîñòû óëîí Äýðè ÷åðêîãóðòý âóòòžç. Òàòûí íî Òåïèíú¸ñòû òóæ øóíûò ïóìèòàçû, ñîêó èê óëîí èíòû âèñúÿçû. Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷åç «Ðîññèÿ« êîëõîçý áóõãàëòåðå êóòžçû. Íîø Ëþäìèëà Àíäðååâíà êќíÿ êå òîëýçüçý êîëõîçûí èê ïќðòýì óæú¸ñòû áûäýñúÿç. Ñîáåðå íûëïè ñàäýí êèâàëòûíû ќòèçû. Ñèçüãóðòûí êàäü èê, òàòûí íî ñî ìûëî-êûäî êóòñêèç óäìóðòëûêåç šóòîí áîðäû. Êîòüêóäçý ÷àêëàì óæçý Ëþäìèëà Àíäðååâíà éûëûñåíûç ïóìîçÿç ëýñüòûëžç, ñ¸òýì êûëçý áûäýñòûëžç. Èðèíàåç ãèíý Äýðè øêîëàå óã ïîòû âàë êóòýìçû:

ëûêòî, ïå, òàò÷û îëîêûòûñü íî, œó÷ êûëýç òîäûòýê. Íî Èðèíà œó÷ êûëýç äûøåòûíû ќç êóðàäœû, ñîêó èê äûøèç, «4»-ëû íî «5»-ëû äûøåòñêèç. Òåïèí êóçïàëú¸ñ êûê íûë íî îäžã ïè áóäýòžçû. Ïèíàëú¸ññûëýí òàáåðå àñüñýëýí ïèíàëú¸ññû áóäî èíè: òÿìûñ êóçÿ ñîîñ, îäžã ïðàâíóêñû íî âàíü. Âàíüçû îãèíý ëþêàñüêî êå, 17 êóçÿ ëóî. Ïåñÿíàé êîòüêóä íûëïèåç íî íóíûêàåç ïîííà ñþëìàñüêå. Âàçü Ÿóêíà èê íûëïè ñàäý, øêîëàå êåëÿ, áåðòûêóçû íîø èê ïóìèòàíû áûçüûñà ñÿìåí ìûíý. ×èäàñüòýì ñþëýì, øóûíû ëóîç ñîå. Êåìà àðú¸ñ Ÿîæå êóçïàëú¸ñ ãèä òûð ïóäî-æèâîò âîðäžçû, áàäœûì áàê÷à íî ìóçúåì âîçèçû. Íîø êќíÿ îòûí óæàíû êóëý! Òåïèí êóçïàëú¸ñ ïè÷èûñåí íûëïèîññýñ êîòüêûŸå óæëû äûøåòžçû. Øêîëàûñü áåðòûñà, íîêèí ñîîñòû êîñžñü ќâќë, íûëú¸ñ àñüñýîñ ñè¸í ïќçüòî, ïќðàñüêî, ìèñüòàñüêî, ïóäîçýñ óòÿëòî. Êîëè àòàåçëýñü óæçý ëýñüòý, ãóðò êîòûðûí þðòòžñüêå: ïó âàíäý, ïèëüûëý, ëàïàñý ïûðòà. Àòàåçëýñü àäœåì êàðûñà èê, òåõíèêà áîðäû íî êûñòžñüêèç. Áàê÷à íî òóðûí îêòîí-êàëòîí óæçýñ âàíüçû Ÿîø áûäýñúÿëëÿçû. Ãóæåìçý Òåïèíú¸ñ ÿðàòî áè÷àñüêûíû. Ñîèí èê ñîîñëýí šќê âûëàçû òîëáûò óã áûðûëî ïќðòýì ïóìî âàðåííÿîññû, ãóáèçû íî ìóçîí ñûëàëòžñüêåìú¸ññû. - Óæ à÷èç êîòüìàðëû äûøåòý. Íûëïè ïè÷èûñåí óæàñà áóäý êå, ñî àäÿìè ëóý. Óëîíý íûëïè ñàäûí îðò÷èç áåðå, òà ñÿðûñü íî âåðàìå ïîòý: êûçüû íî êûòûí, êèíýí íî ìàèí ïèíàë ïè÷è äûðçý îðò÷ûòý, ñî ñûŸå èê áóäý, - øóý Ëþäìèëà Àíäðååâíà. Äýðè ÷åðêîãóðòûí Ëþäìèëà Àíäðååâíà òîäìî ëóý íà àðëûäî íûëêûøíîîñëýí «Ìќçìîí» êëóáàçû ïûðèñüêåìåíûç. Íûëïè ñàäûí óäìóðòëûê áîðäûí óæàìçý Äýðè ¸ðîñûñü «Ïðèãîðîäíûå âåñòè» ãàçåòëýí ñîêó âàëòžñü

Áûäý âóîí.


ÓÄÌÓÐÒ ÊÈÇÈËÈÎÑ ðåäàêòîðåç Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà Èøìàòîâà ñèíéûëòýì. Ñî äûðûñåí ñîîñ Ëþäìèëà Àíäðååâíàåí ëþêîíòýì ýøú¸ñ ëóèçû. ×åðêîãóðòûñü óäìóðò íûëêûøíîîñ ïîííà «Óäìóðò êåíåø» íî «Äýìåí» îãàçåÿñüêîíú¸ñ áàäœûìåñü ïîòžçû. Ñîèí, âûëäû, íûëêûøíîîñ àñüñýëû òóïàìîí ïè÷è ãèíý «Ìќçìîí» êëóá êûëäûòžçû. Ëþäìèëà Àíäðååâíà âàíüìå-à, óã-à, áûçüûñà ýøú¸ñûç äîðû êîøêå: ñî êëóáûí âàíü óæåç áåðãàòý. Ýøú¸ñûíûç ïóìèñüêûñà, âàíü ñþëìàñüêîí-êóðåêòîíçý âóíýòý. Џóøêîíýç âîçüìàòîí ñÿì-éûëîëýíûçû íûëêûøíîîñ êûò÷û ãèíý ќç âóûëý íè, êèíýí ãèíý ќç ïóìèñüêûëý. Êàëûê ñîîñòû ÿðàòý. Ìóêåò ¸ðîñú¸ñûí óëžñü¸ñ íî òàáåðå «ìќçìîíú¸ñòû» äîðàçû ќò÷àëî. Âèòü àð òàëýñü àçüëî Ëþäìèëà Àíäðååâíàëýí êóçïàëûç óëîíûñü êîøêèç. Ñîêó êûøíîìóðòëýí óëîíàç ìàð êå íî ќç òûðìû íè êàäü, åãèò äûðûñåíûç ìàëïàíýç óëûíû ìàçà ќç ñ¸òû íè: ñóçýðú¸ññý, àòàåçëýñü êûêåòž êóçïàëýíûç íûëú¸ññý, óò÷àìåç íî øåäüòýìåç ïîòžç. Ñî îäžãçý ãèíý òîäý âàë: òÿòÿåç Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ìàêàðîâ (Ëþäìèëà Àíäðååâíàëýí Þðèê àãàåçëýí àòàé íèìûç Àíäðååâè÷ âàë áåðå, Ìèëÿåç íî ìàìàåç Àíäðååâíà ãîæòýì) âûæûåçúÿ œó÷ âûëýì, Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòûí óëýì. Îçüû Ëþäìèëà Àíäðååâíà îäžã íóíàëý Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòý øîíòžç. Øåäüòžç âåäü ñóçýðú¸ññý: Ñâåòëàíàåí íî Ãàëèíàåí ñèíâóàñüêûñà ïóìèñüêèçû. Àòàéçû óëîíûñü êîøêåì íè âûëýì. Ñî äûðûñåí ñóçýð-àïàé¸ñ ëþêîíòýìåñü ëóèçû.

Òîäîñ÷è èíòûå òîäîñ÷è Òåïèíú¸ñëýí Èðèíà íûëçû, íûëïè ñàäý âåòëûêóç èê, âèñúÿñüêûëžç êîòüìàå ïûð-ïî÷ òîäûíû òûðøåìåíûç. Øêîëàå ìûíûñà, «âèòü¸ñëû» ãèíý äûøåòñêèç. Òîäîí-âàëàí ëþêàíû Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü ôèçèêàÿ íî ìàòåìàòèêàÿ ôàêóëüòåòý ïûðèç. Ëþäìèëà Àíäðååâíà ïóìèò âàë äûøåòîí óäûñý êûñòžñüêåìåçëû, íî àëýìåç þíìå ëóèç, Èðè-

íà àñëýñüòûç ëýñüòžç: Äýðè øîð ¸çî øêîëàûñü ìàòåìàòèêàåí äûøåòžñü¸ñûçëû ñèíìàñüêûñà, ñî óäûñýç áûðéèç. Âûëž òîäîí-âàëàí áàñüòûñà, äûøåòñêåì øêîëàÿç èê óæàíû èíòûÿñüêèç. Îòžÿç ñîå Äýðè ðîíîå áàñüòžçû. Èðèíà Âàñèëüåâíà îòäåëýí êèâàëòý. Ñîëýí Ñàøà ïèåç íî Ìàøà íûëûç áóäî. Ñàøà ñåìüÿåíûç Èæûí óëý. Åãèò êóçïàëú¸ñëýí àëèãåñ Áîãäàí ïèçû âîðäžñüêèç. Íîø Ìàøà 11-òž êëàññûí äûøåòñêå. Èðèíà Âàñèëüåâíà, ìàìàåç ñÿìåí èê, «Ðîññèÿ Ôåäåðàöèûñü äûøåòîí óäûñûñü äàíî óæàñü» íèìûí ïóñúåìûí. Íàäÿ íî ìàìàåçëýñü íî àïàåçëýñü êûä¸êå ќç êîøêû: äûøåòîí óäûñýç áûðéèç Èæûñü ïåäó÷èëèùåå ïûðèç. Ëþäìèëà Àíäðååâíà òàèçëýí íî íûëûçëýí äûøåòîí óäûñýç áûðúåìåçëû òóæ èê øóì ќç ïîòû. Îäžã âîñïèòàòåëüìû âàíü èíè, òûðìîç, øóèç âàë. Íî Íàäÿ ïè÷è äûðûñåíûç ìàëïàíçý áûäýñòžç: âîñïèòàòåëü ëóèç. Ó÷èëèùåçý ãîðä äèïëîìåí éûëïóìúÿñà, óæàíû øåäèç Äýðè ¸ðîñûñü Äîêøà ãóðòûñü íûëïè ñàäý. Áûãàòîíëûêú¸ññý øќäûñà, ñîå êèâàëòžñå ïóêòžçû. Áќðûñü Íàäåæäà Âàñèëüåâíà Èæûñü Êóí ñëóæáàÿ àêàäåìèåç éûëïóìúÿç. Áåðëî àðú¸ññý òûðøå Äýðè ðîíîûí ñïåöèàëèñò ëóûñà. Íàäÿëýí Âåðà íûëûç

ïóêòûñà, ÿíà ïîòžçû. Êóçïàëú¸ñ ñåêûò óæëýñü ïè÷è íî óã êûøêàëî, ãèä òûð ïóäî-æèâîò âîðäî: ñêàë, âàë, êóíÿí, êðîëèê, ÷ûïû-êóðåã. Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ àñ óäûñàç áàäœûìåñü âîðìîíú¸ñ áàñüòýìåç ïîííà êûëåì àðûí Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Êóí ïðåìèåíûç ïóñúåìûí. Êûëåì àðûí ÈæÃÒÓ-ûí àðëýí àäÿìèåç ëóèç. - Âàñÿ êàðòýëýí ìàòûñü Ÿûæû-âûæûåç Áðàíãóðòûí âîðäñêåì òîäîñ÷è Êîíñòàíòèí Áàóøåâ âàë, - äàíúÿñü-

Íûëïèîñû âîñòýìåñü, óæåç ÿðàòî, óøúÿñüêûñà-ìàð óã âåòëî, êûøòûð ãèíý àñ óäûññýñ íóî. íî Æåíÿ ïèåç áóäî. Êîëè àïàé¸ñûçëýñü àäœåì êàðûñà áóäžç, ñîîñ êàäü ëóýìåç ïîòûëžç. Íóíàçå ãóðò êîòûðûñü óæçý áûäýñòûñà, áåð šûò êíèãàîñ ïóøêû âûéûëžç. Èæûñü òåõíèêàÿ êóí óíèâåðñèòåòýç ãîðä äèïëîìåí éûëïóìúÿñà, îò÷û èê óæàíû êûëèç, íàóêàîñúÿ êàíäèäàò ëóèç. Àëè äîêòîðàíòóðàûí äûøåòñêå. Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ëýí Íàòàøà êóçïàëûç - ïñèõèàòð, íàðêîëîã. Òà âàêûòý 4-òž ïèíàëûí ïóêå. Íûðûñü-âàëûñü êóçïàëú¸ñ àíàé-àòàéçû äîðûí óëžçû, ñîáåðå, âûëü êîðêà

Íûëïè ñàäûí.

êûñà âåðà Ëþäìèëà Àíäðååâíà. - Ñî óëžç íî óæàç Ëåíèíãðàäûí. Ìè þðîìî ñîîñ äîðû êóíîå âåòëžìû, ãîæòýòú¸ñ ãîæúÿìû. Ïàéìîíî êàäü, Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷ óëîíûñü êîøêîí íóíàëý äóííå âûëý Êîëè ïèìû âîðäžñüêèç. Ìàëïàìû, Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷ àñ èíòûÿç âèçüìî àäÿìèåç êåëüòžç, ëóîç. Îäžã ë¸ãåì âàìûø íî òà óëîíûí Èíìàðòýê óã ëýñüòžñüêû âûëýì. Êûçüû ñîëû êóëý, îçüû èê êàðå. Íûëïèîñû âîñòýìåñü, óæåç

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÿðàòî, óøúÿñüêûñà-ìàð óã âåòëî, êûøòûð ãèíý àñ óäûññýñ íóî. Ïè÷è äûðúÿçû íî, óðîêñýñ ëýñüòûíû êîñûñà, òýëüìûðåììû ќâќë. Èðèíàåç ãèíý òðîñ ëûäœèñüêèñüêîä, éûðûä øóçèìîç øóûñà, àëûëýììû âàíü. Ëþäìèëà Àíäðååâíà áåðëî àðú¸ññý ÷åðê äîðû êûñòžñüêèç. Îòûí áóéãàñüêî, øóý, œå÷ êàëûêåí ïóìèñüêèñüêî.

Ñóïåðïåñÿíàé Íûëêûøíî òóñïóêòýìú¸ñûí òóíñûêúÿñüêå. Âîéíà áåðå Ëèòâàå óëûíû êûëåì Ìàðêî Òîëÿ àãàé ôîòîàïïàðàòýíûç Àêñàêøóðå áåðòûëý âûëýì. Íûëëýí, ñî àðáåðèåç àäœûñà, ñèíú¸ñûç èê šóàòñêûëžëëÿì. Áûäý âóûñà èíè, à÷èç íî òà óæ áîðäû êûñòžñüêåì. Ïåäó÷èëèùåûí òà óäûñúÿ ïè÷è òîäîí-âàëàí áàñüòýì. 2008-òž àðûí, ñåìüÿëû ñžçüûñà, Äýðè ¸ðîñûñü êóëüòóðà þðòûí òóñïóêòûëžñü¸ñëýí «Ðîäèòåëüñêèé äîì - íà÷àëî íà÷àë» âîçüìàòîíçû îðò÷èç. Ëþäìèëà Àíäðååâíà îòûí âîðìèñå ïîòžç. Çýìîñ òóñïóêòûëžñü¸ñ âќçûí ќé íî, ïå, ìàëïà, ñîáûäœà âîðìîí áàñüòî øóûñà. Êîòûð ëàñÿíü ñèíìàñüêûìîí íî âîæúÿñüêûìîí ïåñÿíàé Äýðè ÷åðêîãóðòûñü êóëüòóðà þðòûí «À íó-êà, áàáóø-

15

Òåïèíú¸ñ âàíüçû îãèíý ëþêàñüêî êå, 17 êóçÿ ëóî. êè!» Ÿîøàòñêîíûí «ñóïåðáàáóøêàëýñü» íèìçý áàñüòûëžç èíè. Џåìûñü ñîå øêîëàå íûëïèîñ äîðû ïóìèñüêûëîíú¸ñû ќò÷àëî, êûçüû ïèíàëú¸ññý ñûŸå œå÷ áóäýòûíû áûãàòžç øóûñà, ìàäüûíû êîñî. Ëþäìèëà Àíäðååâíàåç êîòüêûŸå óæðàäú¸ñûñü óäìóðò äýðåìåí àäœîä. - Ñî ìûíûì ìàòûí, ìàìàå, ïåñÿíàå, ãóðò êàëûêå ñîèí âåòëýìûí. Àñ ìóãîðûÿ, êûçüû êóëý îçüû à÷èì èê âàíäžñüêî íî âóðèñüêî. Êóðî êå, àäÿìèîñëû íî âóðèñüêî. Óäìóðò äýðåìåí ìîí àñìå êîòüêûòûí êàï÷è íî óìîé øќäžñüêî. Ñîèí, ëýñÿ, Óäìóðòèûñü êàëûê ñóðåäàñü ϸòð ¨ëêèí ìîíý ñóðåä âûëý ïóêòžç. Âåðà íî Ìàøà âíó÷êàîñû àëèãåñ Ôèíëÿíäèå íî Âåíãðèå ìûíàì âóðåì óäìóðò äýðåìú¸ñûíûì âåòëžçû. Âàíüìûç, ïå, øîðàçû ñèíìàñüêûñà ó÷êî. Ìà, ñîîñ ïè÷è äûðûñåíûçû óäìóðò äýðåìåç ÿðàòûñà äžñÿëî. Êîòüêûò÷û âóòñêåìûñüòûç, êîòüìàå ëýñüòûíû áûãàòýìûñüòûç, Ëþäìèëà Àíäðååâíàåç òîäìîîñûç Ëåäîêîë, ïå, øóî. Íîø ñåìüÿÿç ñî ðîñïðîñ ñÿìî, êîòüìàå ïûð-ïî÷ ëýñüòžñü, íûëïèîññý ÿðàòžñü àíàé íî óòèñü-âîðäžñü ïåñÿíàé.

«Ìќçìîí» êëóáå âåòëžñü¸ñ Óäìóðòèûñü õóäîæíèêåí Ï. ¨ëêèíýí.


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Âîðäžñüêîí, 26-òž íîÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Свобода и справедливость 16+ 01.00 Ночные новости 01.20, 03.05 Х.ф. «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ» 16+ 03.00 Новости 03.45 Т.с. «СВЯЗЬ» 12+

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 1000 мелочей 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Т.с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»

Ïóêñ¸í, 27-òž íîÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные новости 00.20 Т.с. «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+ 00.50 Т.с. «КАЛИФРЕНИЯ» 18+ 01.25 Т.с. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+ 02.15, 03.05 Х.ф. «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» 12+ 03.00 Новости

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 Калыклэн данэз 09.20 Хэерле кич! 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

12+ 00.15 Паразиты. Битва за тело 12+ 01.15 Девчата 16+ 01.55 Вести + 02.20 Х.ф. «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3» 16+ 03.55 Комната смеха

5 ÊÀÍÀË 06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.20 Малы ке шуоно 12+ 06.35 Шудон корка 0+ 06.40 Шурики 16+ 07.00 Новости 07.15 Тема недели 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 12.30 Х.ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 13.05 Х.ф. «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 17.00 Вне закона 16+ 19.00, 20.55 Новости 19.15, 21.10 Новости спорта 19.25 Специальный репортаж 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Кто мы? 12+ 20.25 Эра милосердия 6+ 20.40 Право на счастье 6+ 21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Момент истины 16+ 00.10 Место происшествия 16+ 01.10 Правда жизни 16+ 01.45 Вне закона 16+ 02.50 Х.ф. «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» 18+ 04.15 Х.ф. «ТЕТРО» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 07.00 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 12.35 Лики неба и земли 12.45 Поход динозавров 14.15 К 65-летию Григория Остера. Линия жизни 15.10 Пешком... 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...» 17.10 Медная бабушка 17.40 Звезды европейской сцены 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Т.с. «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9» 12+ 23.25 Специальный корреспондент. 16+ 00.30 Диалог со смертью. Переговорщики 12+ 01.25 Вести + 01.50 Честный детектив 16+ 02.25 Х.ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 1-я серия 04.45 Вести. Дежурная часть

5 ÊÀÍÀË 06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.25 Кто мы? 12+ 06.45 Право на счастье 6+ 07.00 Новости 07.15 Эра милосердия 6+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т.с. «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+ 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 17.00 Право на защиту 16+ 19.00, 20.55 Новости 19.15, 21.10 Новости спорта 19.25 Экспертное мнение 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Шудон корка 0+ 20.10 Азбука православия 6+ 20.25 Макет времени 12+ 20.40 Ключ к здоровью 12+ 21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Х.ф. «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 01.00 Х.ф. «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+ 03.35 Мифы о Европе. Болонская бойня 16+ 05.10 Рим: последний рубеж 12+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 12.30 Начало. Республика Саха (Якутия) 13.15 Магия стекла 13.25 Мир Стоунхенджа 14.15 Герард Меркатор 14.25 Aсademia 15.10 Мой Эрмитаж 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 17.20, 02.40 Мировые сокровища культуры

20.05 Сати. Нескучная классика... 20.45 Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь 21.25, 01.40 Aсademia 22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским 23.00 Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев 23.50 Х.ф. «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО» 01.00 Кинескоп 02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с оркестром

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 09.00 Мультсериалы 12+ 08.30 Про декор 12+ 10.30 Х.ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.00 Т.с. «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 18.30, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 19.30 Живу в Ижевске 16+ 19.45 Гороскоп 12+ 21.00 Х.ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 12+ 22.40 Комеди Клаб 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 Х.ф. «МАГНОЛИЯ» 18+ 04.40 Миллениум 16+ 05.40 Необъяснимо, но факт 16+ 06.40 Комедианты 16+

ÍÒÂ 05.55 НТВ утром 08.35 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Живут же люди! 0+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 21.25 Т.с. «ДИКИЙ-3» 16+

17.40 Звезды европейской сцены 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Власть факта 20.45 Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь 21.25, 01.55 Aсademia 22.15 Игра в бисер 23.00 Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев 23.50 Х.ф. «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА». 1-я серия 01.30 Пир на весь мир

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 08.30 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25, 14.20, 19.45 Гороскоп 12+ 11.15 Женская лига 16+ 11.45 Х.ф. «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 12+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 18.30, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 21.00 Х.ф. «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 12+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 Х.ф. «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+ 04.05 Миллениум 16+ 05.00 Необъяснимо, но факт 16+ 06.00 Атака клоунов 16+ 06.35 Комедианты 16+ 06.50 Т.с. «САША + МАША» 16+

ÍÒÂ 05.55 НТВ утром 08.35 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Профессия - репортер 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

11

23.35 Т.с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+ 01.30 Центр помощи «Анастасия» 16+ 02.15 Дикий мир 0+ 03.05 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+ 04.55 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

01.45 Х.ф. «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 0+ 03.25 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+ 04.20 Мультсериал 12+ 05.20 Мультфильм 0+ 05.40 Музыка на СТС

ÒÂÖ

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈ»

06.00 Настроение 08.25 Х.ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События 11.50 Постскриптум 16+ 12.55 Доказательства вины 16+ 13.25 В центре событий 16+ 14.55 Тайны нашего кино 12+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Т.с. «СИНДИКАТ» 16+ 17.50 Петровка, 38 16+ 18.15 Наши любимые животные 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Городские войны. Перезимуем? 16+ 21.05 Сирота: личное дело 16+ 21.55 Т.с. «БАНДЫ» 16+ 00.35 Футбольный центр 01.05 Мозговой штурм. Как вырастить гения? 12+ 01.35 Х.ф. «МЕХАНИК» 16+ 03.20 Т.с. «МИСС ФИШЕР» 16+ 04.25 Без обмана. Заварка для «чайников» 16+ 05.10 Врачи 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+ 05.50 Моя планета 06.40 В мире животных 07.05, 09.00, 16.35 Вести-спорт 07.15 Моя рыбалка 08.40, 11.40, 03.20 Вести.ru 09.10 Фигурное катание. Гран-при Японии 12.00 Местное время. Вести-спорт 12.30 Футбол.ru 13.15 30 спартанцев 14.20 Х.ф. «САХАРА» 16+ 16.45 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 16+ 19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Атлант» (Московская область) 22.00 Неделя спорта 22.55 Х.ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+ 01.25 Секреты боевых искусств 02.20 Вопрос времени 02.50 Рейтинг Баженова 03.35 Моя планета

ÐÅÍ-ÒÂ

06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Детали 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 09.00, 13.00 Животный смех 0+ 09.30 6 кадров 16+ 10.30 Т.с. «КУХНЯ» 16+ 14.00 Х.ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+ 17.00 Галилео 0+ 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 19.00 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 22.00 Х.ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+ 00.30 Кино в деталях 16+ 01.30 6 кадров 16+

05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Апокалипсис 16+ 07.30 Чистая работа 12+ 08.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 18.00 Верное средство 16+ 11.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+ 12.30 Студенческая, 7 16 + 12.45 Чара Лафик1 6+ 14.00 Не ври мне! 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17.00 Засуди меня 16+ 20.00 Военная тайна 16+ 22.50 Специальный проект 16+ 01.00 Т.с. «МАТРЕШКИ-2» 18+ 03.00 Т.с. «СОЛДАТЫ-4» 16+

19.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 21.25 Т.с. «ДИКИЙ-3» 16+ 23.35 Т.с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+ 01.30 Главная дорога 16+ 02.05 Дикий мир 0+ 02.55 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+ 04.55 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ЛАГУНУ» 16+ 00.30 Даёшь молодёжь! 16+ 01.00 Х.ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 12+ 02.45 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+ 04.35 Мультсериал 12+ 05.35 Мультфильм 0+ 05.45 Музыка на СТС

ÒÂÖ

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

06.00 Настроение 08.40 Х.ф. «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События 11.50 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 6+ 13.40 Pro жизнь 16+ 14.50 Тайны нашего кино 12+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Т.с. «СИНДИКАТ» 16+ 17.50 Петровка, 38 16+ 18.15 Барышня и кулинар 6+ 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Фарцовщики. Опасное дело 16+ 21.55 Т.с. «БАНДЫ» 16+ 00.35 Х.ф. «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+ 02.20 Х.ф. «АНТИКИЛЛЕР» 16+ 04.40 Доказательства вины 16+ 05.10 Врачи 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30 Детали 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 09.00, 13.00 Животный смех 0+ 09.30 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 12.00 КВН на бис 16+ 14.00 6 кадров 16+ 15.00 Х.ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+ 17.00 Галилео 0+ 18.30, 00.00 Красота и здоровье 18.45, 00.15 Кухни народов Удмуртии 19.00 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 22.00 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ

05.00, 07.45 Все включено 16+ 05.50 Вопрос времени 06.15 Моя планета 07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 Вести-спорт 07.15 Диалоги о рыбалке 08.40, 11.30, 02.55 Вести.ru 09.10 Х.ф. «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+ 11.00 Наука 2.0 12.00 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде 13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 15.20 Х.ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+ 18.00 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 16+ 22.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда 23.10 Х.ф. «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+ 01.00 Вечная жизнь 16+ 02.25 Моя планета 03.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Югра» (Ханты-Мансийск)

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Апокалипсис 16+ 07.30 Жадность 16+ 08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 18.00 Верное средство 16+ 11.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+ 14.00 Не ври мне! 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17.00 Засуди меня 16+ 20.00 Территория заблуждений 16+ 22.50 Х.ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 01.10 Х.ф. «С.С.Д.» 16+ 03.00 Т.с. «СОЛДАТЫ-5» 16+


12

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

Âèðíóíàë, 28-òž íîÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные новости 00.25 Т.с. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+ 01.15, 03.05 Х.ф. «ШКАТУЛКА» 12+ 03.00 Новости 03.30 Т.с. «СВЯЗЬ» 12+ 04.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 1000 мелочей 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Т.с. «ВСЕГД А ГОВОРИ «ВСЕГ-

Ïîê÷èàðíÿ, 29-òž íîÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные новости 00.25 Т.с. «ГРИММ» 16+ 01.20, 03.05 Х.ф. «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+ 03.00 Новости 03.15 Т.с. «СВЯЗЬ» 12+

ÐÎÑÑÈß 1+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 Мылысь-кыдысь 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Т.с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ДА»-9» 12+ 22.30 Т.с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 00.20 Смертельный друг Р. 12+ 01.20 Вести + 01.45 Х.ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ». 2-я и 3-я серии

5 ÊÀÍÀË 06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.25 Шудон корка 0+ 06.40 Ключ к здоровью 12+ 07.00 Новости 07.15 Макет времени 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 11.20, 12.30, 13.00, 13.55 Т.с. «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+ 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 17.00 Право на защиту 16+ 19.00, 20.55 Новости 19.15, 21.10 Новости спорта 19.25 Ижевское время 12+ 20.00 Иворъёс 20.15 Шудон корка 0+ 20.25 Сквозь судьбы 12+ 20.40 Секреты здоровья и красоты 12+ 21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Х.ф. «ОГАРЕВА, 6» 12+ 01.00 Х.ф. «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+ 03.00 Разрушители заблуждений 12+ 04.35 Утраченный Тибет 6+ 05.10 Рим: последний рубеж 12+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 12.35 Древо жизни 12.45 Больше, чем любовь. Рембрандт и Саския 13.25 Мир Стоунхенджа 14.25 Aсademia 15.10 Красуйся, град Петров! 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 17.30 Оноре де Бальзак 17.40 Звезды европейской сцены 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Абсолютный слух 20.45 Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь

23.20 Поединок 12+ 01.00 Вести + 01.25 Х.ф. «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ». 4-я серия 02.45 Х.ф. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 1-я серия 04.45 Вести. Дежурная часть

5 ÊÀÍÀË 06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.25 Кто мы? 12+ 06.40 Шудон корка 0+ 06.45 Сквозь судьбы 12+ 07.00 Новости 07.15 Специальный репортаж 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 12.30 Х.ф. «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 12.55 Х.ф. «ОГАРЕВА, 6» 12+ 15.00, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 17.00 Право на защиту 16+ 19.00, 20.55 Новости 19.15, 21.10 Новости спорта 19.25 Экспертное мнение 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Мон егит 12+ 20.10 Шудон корка 0+ 20.20 Спортивный интерес 12+ 20.35 Рыбацкие реалии 12+ 21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Х.ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 01.10 Х.ф. «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ» 12+ 03.05 Х.ф. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+ 04.40 Тайны черной смерти 12+ 05.10 Рим: последний рубеж 12+

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 21.25, 01.55 Aсademia 22.15 Магия кино 23.00 Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев 23.50 Х.ф. «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА». 2-я серия 01.30 С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини 02.40 Мировые сокровища культуры

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 08.30 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25, 14.20, 19.45 Гороскоп 12+ 11.25 Х.ф. «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 12+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 18.30, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 21.00 Х.ф. «ПЕНЕЛОПА» 12+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 Х.ф. «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 16+ 02.45 Миллениум 16+ 03.40 Необъяснимо, но факт 16+ 04.40 Школа ремонта 12+ 05.40 Атака клоунов 16+ 06.10 Комедианты 16+ 06.20 Т.с. «САША + МАША» 16+

ÍÒÂ 05.55 НТВ утром 08.35 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Профессия - репортер 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 21.25 Т.с. «ДИКИЙ-3» 16+ 23.35 Т.с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+ 01.30 Квартирный вопрос 0+ 02.30 Дикий мир 0+

18.25 Франсиско Гойя 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Черные дыры. Белые пятна 20.45 Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь 21.25, 01.55 Aсademia 22.15 Культурная революция 23.00 Монолог в 4-х частях. Владимир Федосеев 23.50 Х.ф. «АННА И ПРИНЦ» 01.20 Концерт Российского национального оркестра 02.40 Мировые сокровища культуры

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 08.30 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25, 14.20, 19.45 Гороскоп 12+ 11.25 Х.ф. «ПЕНЕЛОПА» 12+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 18.30, 20.00 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 21.00 Х.ф. «ДЮПЛЕКС» 16+ 22.40 Комеди Клаб 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 Х.ф. «АНДРЕ» 12+ 02.55 Миллениум 16+ 03.45 Необъяснимо, но факт 16+ 04.45 Школа ремонта 12+ 05.40 Атака клоунов 16+ 06.15 Комедианты 16+ 06.25 Т.с. «САША + МАША» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 12.25 Мировые сокровища культуры 12.45 Мама Карлсона. Астрид Линдгрен 13.25 Мир Стоунхенджа 14.15 Роберт Фолкон Скотт 14.25 Aсademia 15.10 Письма из провинции 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 17.05 «Комик-Трест» в пути... 17.40 Звезды европейской сцены

05.55 НТВ утром 08.35 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Медицинские тайны 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

03.00 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+ 04.55 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÒÂÖ 06.00 Настроение 08.30 Х.ф. «ВОЗВРАТА НЕТ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События 11.50 Х.ф. «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+ 13.45 Pro жизнь 16+ 14.55 Тайны нашего кино 12+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Х.ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 1-я серия 12+ 17.50 Петровка, 38 16+ 18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+ 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Русский вопрос 12+ 21.05 Без обмана. Сладкий ужас 16+ 21.55 Т.с. «БАНДЫ» 16+ 00.35 Х.ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+ 02.15 Х.ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 04.15 Сирота: личное дело 16+ 05.05 Врачи 16+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30 Красота и здоровье 07.15, 13.40 Кухни народов Удмуртии 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 09.00, 13.00 Животный смех 0+ 09.30 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 12.00 КВН на бис 16+ 14.00 6 кадров 16+ 15.05 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 16+ 17.00 Галилео 0+ 18.30, 00.00 Детали 18.35 Пистолет Ярыгина 19.00 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 22.00 Х.ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+ 00.30 Даёшь молодёжь! 16+ 01.00 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 16+ 02.55 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 21.25 Т.с. «ДИКИЙ-3» 16+ 23.35 Т.с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+ 01.30 Дачный ответ 0+ 02.30 Дикий мир 0+ 03.00 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+ 04.55 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÒÂÖ 06.00 Настроение 08.45 Х.ф. «ШЕСТОЙ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События 11.50 Т.с. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+ 13.40 Pro жизнь 16+ 14.55 Тайны нашего кино 12+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Х.ф. «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 2-я серия 12+ 17.50 Петровка, 38 16+ 18.15 Города мира. Варшава 16+ 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Не родись красивой 12+ 21.55 Т.с. «БАНДЫ» 16+ 00.35 Х.ф. «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+ 02.25 Х.ф. «ВТОРЖЕНИЕ» 6+ 04.15 Хроники московского быта. Внебрачные дети 12+ 05.05 Совершенно секретно 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Детали 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 09.00, 13.00 Животный смех 0+ 09.30 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 12.00 КВН на бис 16+ 14.00 6 кадров 16+ 15.05 Х.ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+ 17.00 Галилео 0+ 19.00 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

БОРТУ» 12+ 04.15 Мультсериал 12+ 05.15 Мультфильм 0+ 05.40 Музыка на СТС

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.20, 07.45 Все включено 16+ 06.05 Секреты боевых искусств 07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести-спорт 07.15 Язь против еды 08.40, 11.25, 03.05 Вести.ru 09.10 Х.ф. «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+ 10.55 Наука 2.0 11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Слован» (Братислава) 14.15 Профессиональный бокс. Антон Новиков (Россия) против Карло Табагуа (Швеция) 15.25 Хоккей России 15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк) - ЦСКА 18.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Италия 20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 22.15 Полигон 23.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Фулхэм» 01.40 Рейтинг Баженова 02.10 Моя планета 03.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Апокалипсис 16+ 07.30 Территория заблуждений 16+ 08.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 18.00 Верное средство 16+ 11.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+ 12.30 Студенческая, 7 16 + 12.45 Чара Лафик 6+ 14.00 Не ври мне! 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17.00 Засуди меня 16+ 20.00 Специальный проект 16+ 22.50 Х.ф. «БЛЭКДЖЕК» 16+ 01.10 Х.ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+ 02.50 Т.с. «СОЛДАТЫ-5» 16+ 22.00 Х.ф. «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» 12+ 00.30 Даёшь молодёжь! 16+ 01.00 Х.ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+ 03.10 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+ 04.30 Мультсериал 12+ 05.30 Мультфильм 0+ 05.45 Музыка на СТС

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.25, 07.45 Все включено 16+ 06.15 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда 07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести-спорт 07.15 Рейтинг Баженова 08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru 09.10 Х.ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+ 12.10 Большой тест-драйв со Стиллавиным 13.05 Х.ф. «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+ 15.00 Полигон 16.05, 01.35 Удар головой 17.20 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+ 20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 22.10 Х.ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+ 00.35, 01.05 Наука 2.0 02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Динамо» (Москва)

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Апокалипсис 16+ 07.30 Территория заблуждений 16+ 08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 18.00 Верное средство 16+ 11.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+ 14.00 Не ври мне! 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17.00 Засуди меня 16+ 20.00 Тайны мира 16+ 21.00 Какие люди! 16+ 22.50 Х.ф. «КОНВОИРЫ» 16+ 01.00 Х.ф. «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+ 02.50 Т.с. «СОЛДАТЫ-5» 16+


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Óäìóðòàðíÿ, 30-òž íîÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 17.00 Жди меня 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Поле чудес 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.30 После школы 12+ 01.30 Х.ф. «МАЛЕНА» 18+ 03.15 Х.ф. «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+ 05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1+ ÃÒÐÊ ÓÄÌÓÐÒÈß 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 08.55 Мусульмане 09.05 1000 мелочей 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши!

Êќñíóíàë, 1-òž äåêàáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 06.00 Новости 06.10 Х.ф. «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ НЕТ» 12+ 07.30 Играй, гармонь любимая! 08.20 Мультфильмы 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Смак 12+ 10.55 Эдуард Артемьев. В своем фантастическом мире 12+ 12.15 Абракадабра 16+ 15.15 Т.с. «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.10 Человек и закон 16+ 19.15 «Минута славы» шагает по стране 12+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 22.50 Что? Где? Когда? 00.00 Т.с. «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+ 01.00 Х.ф. «МАКС ПЭЙН» 16+ 02.50 Х.ф. «ТЕЗКИ» 16+ 05.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 04.50 Х.ф. «ВЫКУП» 06.35 Сельское утро 07.05 Диалоги о животных 08.00, 11.00 Вести 08.10, 11.10 Местное время. Вести - Удмуртия 08.20 Военная программа 08.50 Планета собак 09.25 Субботник 10.05 Календарь садовода 10.30 Жить вместе 11.20 Городок 11.55 Минутное дело 12.55 Вести. Дежурная часть 13.25 Честный детектив 12+ 14.00, 20.00 Вести 14.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 14.30 Погоня 15.35 Новая волна-2012 17.45 Танцы со звездами

20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Новый концерт Максима Галкина 12+ 23.55 Х.ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+ 01.50 Х.ф. «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+ 03.25 Х.ф. «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 2-я серия

19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. Чужой среди своих 20.25 Х.ф. «ОТЕЦ ГОРИО» 22.05 Линия жизни. Владимир Минин 23.20 Х.ф. «ГОВАРДС-ЭНД» 01.55 Искатели

5 ÊÀÍÀË

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.20 Мон егит 12+ 06.35 Шудон корка 0+ 06.40 Спортивный интерес 12+ 07.00 Новости 07.15 Секреты здоровья и красоты 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 15.15, 16.00, 17.00 Т.с. «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 18.00 Место происшествия 19.00 Новости 19.15 Новости спорта 19.25 Тема недели 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Малы ке шуоно 12+ 20.10 Шудон корка 0+ 20.20 Макет времени 12+ 20.35 Шурики 16+ 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 01.35 Т.с. «СЛЕД» 16+ 02.20, 03.30, 04.35, 06.10, 07.10 Т.с. «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

07.00, 08.30 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25, 14.20, 19.45 Гороскоп 12+ 11.15 Женская лига 16+ 11.40 Х.ф. «ДЮПЛЕКС» 16+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 18.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00 Битва экстрасенсов 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00 Comedy Баттл 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+ 01.00 Х.ф. «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+ 03.10 СуперИнтуиция 16+ 04.10 Необъяснимо, но факт 16+ 05.10 Атака клоунов 16+ 05.40 Комедианты 16+ 05.50 Т.с. «САША + МАША» 16+ 06.05 Мультсериалы 12+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Новости культуры 10.20 Х.ф. «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ» 12.30 Мировые сокровища культуры 12.45 Русская душа: ностальгия по Италии 13.25 Мир Стоунхенджа 14.25 Aсademia 15.10 Личное время. Юрий Энтин 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры 15.50 Х.ф. «МУЖЧИНЫ» 17.05, 02.40 Мировые сокровища культуры 17.20 Билет в Большой 18.05 В вашем доме 18.45 Возрожденный шедевр. Загадки Йорданса 20.55 Х.ф. «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 12+ 23.15 Международный конкурс исполнителей детской песни «Евровидение-2012» 01.20 Х.ф. «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+ 03.25 Горячая десятка. 12+ 04.25 Комната смеха

5 ÊÀÍÀË 08.00 М.ф. 0+ 09.00 Кунелле кынгырау 0+ 09.10 Безнен выкыт 12+ 09.25 Эра милосердия 6+ 09.40 Ключ к здоровью 12+ 10.00, 18.30 Сейчас 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10 Т.с. «СЛЕД» 16+ 17.00 Право на счастье 6+ 17.15 Спортивный интерес 12+ 17.30 Рыбацкие реалии 12+ 17.50 Секреты здоровья и красоты 12+ 18.10 Шурики 16+ 19.00 Правда жизни 16+ 19.30, 20.30, 21.3, 22.30 Т.с. «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+ 23.30, 00.30, 01.30, 02.35 Т.с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+ 03.25 Х.ф. «АМАДЕЙ» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Библейский сюжет 10.35 Х.ф. «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 12.10 Большая семья. Людмила Чурсина 13.05 Пряничный домик 13.30 Х.ф. «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ» 14.35 Мультфильмы 15.20 Уроки рисования 15.45 Атланты. В поисках истины 16.15 Гении и злодеи 16.45 Планета людей 17.35 Поэзия сегодня 18.20 Больше, чем любовь. Антуан де СентЭкзюпери и Консуэло 19.00 Смотрим... Обсуждаем... Один в четырех стенах 20.35 Романтика романса 21.30 Белая студия 22.00 Х.ф. «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ» 01.10 Джазовые композиции 01.55 Легенды мирового кино 02.25 Обыкновенный концерт

ÍÒÂ 05.55 НТВ утром 08.40 Женский взгляд 0+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Спасатели 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 21.25 Х.ф. «ОТПУСК» 16+ 23.25 Т.с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+ 01.15 Х.ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 08.30, 09.35 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25 Гороскоп 12+ 08.55 Женская лига 16+ 10.00 Школа ремонта 12+ 11.00 Два с половиной повара 12+ 11.30 Дурнушек.net 16+ 12.30 Comedy Woman 16+ 13.30 Комеди Клаб 16+ 14.30 Битва экстрасенсов 16+ 15.30 СуперИнтуиция 16+ 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 18.30 Comedy Woman 16+ 19.30 Т.с. «МОЯ СЕМЬЯ» 16+ 19.55 Гороскоп 12+ 20.00 Х.ф. «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 22.25 Комеди Клаб 16+ 23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «ОТВАЖНАЯ» 16+ 03.55 Школа ремонта 12+ 04.55 Атака клоунов 16+ 05.25 Т.с. «САША + МАША» 16+ 06.05 Мультсериалы 12+

ÍÒÂ 05.40 Т.с. «ХВОСТ» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 08.45 Государственная жилищная лотерея 0+ 09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 10.55 Кулинарный поединок 0+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.25 Т.с. «ШЕРИФ» 16+ 15.10 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 17.20 Очная ставка 16+ 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 19.25 Профессия - репортер 16+ 19.55 Программа максимум 16+ 21.00 Русские сенсации 16+ 22.00 Ты не поверишь! 16+ 22.55 Реакция Вассермана 16+ 23.30 Метла 16+ 00.30 Луч Света 16+ 01.00 Школа злословия 16+ 01.45 Т.с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí 03.30 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

13

04.20 Мультсериал 12+ 05.20 Мультфильм 0+ 05.45 Музыка на СТС

ÒÂÖ 06.00 Настроение 08.40 Х.ф. «СХВАТКА В ПУРГЕ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События 11.50 Т.с. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+ 13.45 Pro жизнь 16+ 14.55 Новая Москва: от Ватуты до Аэрограда 12+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Клуб юмора 12+ 17.50 Петровка, 38 16+ 18.15 Реальные истории 12+ 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Х.ф. «КВАРТИРАНТКА» 12+ 22.10 Жена 12+ 2 3 . 5 5 Х .ф. «В Н И М А Н И Е! ВСЕ М П О СТАМ...» 6+ 01.35 Х.ф. «ВОЗВРАТА НЕТ» 6+ 03.30 Городские войны. Перезимуем? 16+ 04.20 Совершенно секретно 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.40 Все включено 16+ 05.50 Моя планета 07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35 Вести-спорт 07.10 Все, что движется 08.35, 11.05, 02.00 Вести.ru 09.10 Х.ф. «НАВОДЧИК» 16+ 11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА 14.15 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон (Великобритания) против Вячеслава Сенченко (Украина) 15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 17.10 30 спартанцев 18.25 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 16+ 22.50 Профессиональный бокс 00.15 Х.ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 16+ 02.25 Вопрос времени 02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа)

ÐÅÍ-ÒÂ

06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30, 18.30 Детали 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 09.00, 13.00 Животный смех 0+ 09.30 Т.с. «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 12.00 КВН на бис 16+ 14.00 6 кадров 16+ 15.00 Х.ф. «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» 12+ 17.00 Галилео 0+ 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 19.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Х.ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 16+ 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 00.40 Даёшь молодёжь! 16+ 01.35 Х.ф. «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+ 02.55 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+

05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Апокалипсис 16+ 07.30 Какие люди! 16+ 08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 18.00 Верное средство 16+ 11.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+ 14.00 Не ври мне! 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17.00 Засуди меня 16+ 20.00 Живая тема 16+ 21.00 Странное дело 16+ 22.00 Секретные территории 16+ 23.00 Смотреть всем! 16+ 00.00 Т.с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 16+ 01.00 Х.ф. «КНИГА СЕКСА» 18+ 02.50 Т.с. «СОЛДАТЫ-5» 16+

03.40 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+ 05.30 Спасатели 16+

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

05.10 Марш-бросок 12+ 05.45 Мультпарад 07.45 АБВГДейка 08.10 Города мира. Амстердам 16+ 08.45 День аиста 6+ 09.10 Православная энциклопедия 6+ 09.40 Наши любимые животные 10.10 Х.ф. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 11.30, 17.30, 00.00 События 11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Городское собрание 12+ 12.40 Ирина Аллегрова. По лезвию любви 12+ 13.35 Х.ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+ 15.35 День города 6+ 16 . 3 5 , 17. 4 5 Х . ф . « З А П А С Н О Й И Н СТИНКТ» 16+ 21.00 Постскриптум 22.00 Т.с. «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+ 00.20 Культурный обмен 12+ 00.55 Х.ф. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+ 02.40 Фарцовщики. Опасное дело 16+ 04.15 Совершенно секретно 12+

05.00 Смешанные единоборства 07.30 Профессиональный бокс. Хабиб Аллахвердиев (Россия) против Хоана Гузмана (Доминиканская Республика) 08.30 Вести.ru 09.00 В мире животных 09.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт 09.40 Индустрия кино 10.10 Х.ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 16+ 12.00 Магия приключений 16+ 12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 5 км 14.00 Наука 2.0 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 10 км 15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 18.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка 19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 21.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Рединг» «Манчестер Юнайтед» 23.25 Профессиональный бокс. Хабиб Аллахвердиев (Россия) против Хоана Гузмана (Доминиканская Республика) 00.30 Индустрия кино 01.00 Секреты боевых искусств 02.00 Моя планета

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

ÐÅÍ-ÒÂ

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+ 07.30 М.с. «Монсуно» 12+ 08.30, 16.00 Красота и здоровье 09.00 М.с. «Король лев. Тимон и Пумба» 6+ 10.30 М.с. «Маленький принц» 6+ 11.00 Это мой ребёнок! 0+ 12.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 14.00, 15.30, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 16.30 6 кадров 16+ 19.15 М.ф. «ДОМ-МОНСТР» 12+ 21.00 Х.ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 01.05 Даёшь молодёжь! 16+ 02.00 Х.ф. «КОНЁК-ГОРБУНОК» 0+ 03.25 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+ 04.20 Мультсериал 12+ 05.20 Мультфильм 0+ 05.50 Музыка на СТС

05.00 Жить будете 16+ 05.20 Т.с. «ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!» 16+ 09.15 100 процентов 12+ 09.50 Чистая работа 12+ 10.30 Специальный проект 16+ 12.30 Студенческая, 7 16 + 12.45 Чара Лафик 6+ 13.00 Военная тайна 16+ 15.00 Странное дело 16+ 16.00 Секретные территории 16+ 17.00 Тайны мира 16+ 18.00 Представьте себе 16+ 18.30 Репортерские истории 16+ 19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской 16+ 20.00 Х.ф. «ЖМУРКИ» 16+ 22.20, 03.45 Т.с. «ПРОВОКАТОР» 16+ 02.00 Х.ф. «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 18+

ÒÂÖ


14

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

Àðíÿíóíàë, 2-òž äåêàáðü

ловьёвым 12+ 01.20 Х.ф. «БОЛЬШАЯ КРАЖА» 16+ 03.05 Тайная власть генов 04.00 Комната смеха

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5 ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 Х.ф. «МОЛОДЫЕ» 06.00 Новости 07.40 Армейский магазин 16+ 08.15 Мультфильмы 08.55 Здоровье 16+ 10.00, 12.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Непутевые заметки 12+ 10.35 Пока все дома 11.25 Фазенда 12.15 Среда обитания. Грязные деньги 12+ 13.10 Х.ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ» 14.50 Тайные знаки конца света 16+ 15.55 Кто хочет стать миллионером? 17.00 Большие гонки. Братство колец 12+ 18.25 Х.ф. «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 21.00 Время 22.00 Юбилейное шоу Евгения Плющенко «Всего лишь 30!» 23.30 Познер 16+ 00.30 Х.ф. «ТАКСИСТ» 16+ 02.35 Х.ф. «НА ТОМ СВЕТЕ» 16+ 04.20 Контрольная закупка

06.00 Оружие Второй мировой. Пулемет 12+ 06.30 Оружие Второй мировой. Истребители 12+ 07.00 Тигр-шпион в джунглях 12+ 08.00 М.ф. 0+ 09.05, 09.40 Шудон корка 0+ 09.10 Мон егит 12+ 09.25 Малы ке шуоно 12+ 09.45 Эра милосердия 6+ 10.00 Сейчас 10.10 Истории из будущего 0+ 11.00 Светž дорын куноын 12+ 12.00, 12.25 Кунелле кынгырау 0+ 12.10 Безнен выкыт 12+ 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т.с. «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 17.30 Место происшествия. О главном 18.30 Главное 19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т.с. «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+ 23.30, 00.25, 01.30, 02.30 Т.с. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+ 03.25 Х.ф. «ВХОД В ПУСТОТУ» 18+

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.25 Х.ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 07.20 Вся Россия 07.30 Сам себе режиссер 08.20 Смехопанорама 08.50 Утренняя почта 09.30 Сто к одному 10.20 Местное время. Вести - Удмуртия. События недели 11.00, 14.00 Вести 11.10, 14.30 Х.ф. «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+ 14.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 15.25 Рецепт её молодости 15.55 Евгений Петросян. 50 лет на эстраде 16+ 18.00 Х.ф. «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» 12+ 20.00 Вести недели 21.30 Х.ф. «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+ 23.30 Воскресный вечер с Владимиром Со-

«ÄÎÌÀØÍÈÉ» Вордžськон 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Т.с. «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+ 09.30 Звёздная жизнь 16+ 10.00 Т.с. «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+ 18.00 Т.с. «МАРГОША» 16+ 19.00 Женщины не прощают... 16+ 19.30, 23.00 Одна за всех 16+ 20.00 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+ 22.05 Т.с. «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+ 23.30 Х.ф. «МЕСТЬ» 16+ 01.25 Одна за всех 16+ 01.30 Удобный вечер 16+ 02.00 Т.с. «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+ 05.00 Т.с. «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+ Пуксён 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Т.с. «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+ 09.30 По делам несовершеннолетних 16+ 11.30 Звёздная жизнь 16+ 12.00 Скажи, что не так?! 16+ 13.00 Т.с. «РАЗЛУЧНИЦА» 16+ 17.00 Звёздная территория 16+ 18.00 Т.с. «МАРГОША» 16+ 19.00 Женщины не прощают... 16+ 19.30, 23.00, 01.15 Одна за всех 16+ 20.00 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+ 22.05 Т.с. «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+ 23.30 Х.ф. «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+ 01.30 Удобный вечер 16+ 02.00 Т.с. «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+ 05.05 Т.с. «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+ Вирнунал 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Т.с. «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+ 09.30 По делам несовершеннолетних 16+ 10.30 Звёздная жизнь 16+ 11.30 Итальянские уроки 12+ 12.00 Скажи, что не так?! 16+ 13.00 Т.с. «РАЗЛУЧНИЦА» 16+ 17.00 Звёздная территория 16+ 18.00 Т.с. «МАРГОША» 16+ 19.00 Женщины не прощают... 16+ 19.30, 23.00 Одна за всех 16+ 20.00 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+ 22.05 Т.с. «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+ 23.30 Х.ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+ 01.35 Удобный вечер 16+ 02.00 Т.с. «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Обыкновенный концерт 10.35 Х.ф. «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 12.40 Легенды мирового кино. Миклош Габор 13.10 Мультфильмы 14.15 Краски воды 15.10 Что делать? 15.55 Кто там... 16.25 Искатели 17.10 Контекст 17.50 Мир после динозавров 19.30 Большой балет. Финал 22.10 Выдающиеся женщины ХХ столетия. Мадам Чан Кайши 23.05 Х.ф. «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ» 00.35 Краски воды 01.30 М.ф. для взрослых «Большой подземный бал», «И смех, и грех» 01.55 Искатели 02.40 Мировые сокровища культуры

05.05 Т.с. «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+ Покчиарня 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Т.с. «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+ 09.30 По делам несовершеннолетних 16+ 10.30 Звёздная жизнь 16+ 11.30 Итальянские уроки 12+ 12.00 Скажи, что не так?! 16+ 13.00 Т.с. «РАЗЛУЧНИЦА» 16+ 17.00 Звёздная территория 16+ 18.00 Т.с. «МАРГОША» 16+ 19.00 Женщины не прощают... 16+ 19.30, 23.00 Одна за всех 16+ 20.00 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+ 22.05 Т.с. «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+ 23.30 Х.ф. «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+ 01.30 Удобный вечер 16+ 02.00 Т.с. «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+ 05.05 Т.с. «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+ Удмуртарня 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Х.ф. «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+ 10.10 Дело Астахова 16+ 13.10, 18.00, 01.00 Звёздные истории 16+ 13.45 Т.с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+ 19.00 Х.ф. «ОДИНОЧКИ» 16+ 20.50 Х.ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 16+ 22.35 Достать звезду 16+ 23.00 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «ВИЙ» 16+ 01.30 Удобный вечер 16+ 02.00 Х.ф. «ЧЕТВЕРО» 16+ 03.45 Вкусы мира 0+ 04.00 Х.ф. «НАД ТИССОЙ» 16+ 05.35 Города мира 0+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+ Кќñíóíàë 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Х.ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+ 10.10 Х.ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+ 12.45 Спросите повара 0+ 13.45 Х.ф. «САБРИНА» 12+ 16.00 Х.ф. «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+ 17.50, 22.50 Одна за всех 16+ 18.00 Т.с. «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+ 19.00 Т.с. «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+ 23.30 Х.ф. «ВЛЮБЛЁННЫЕ» 16+ 01.30 Удобный вечер 16+

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 05.00 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 09.25 Мультсериалы 12+ 08.55 Спортлото 5 из 49 16+ 09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 16+ 09.05 Лотерея «Бинго» 16+ 09.50 Первая Национальная лотерея 16+ 10.00 Школа ремонта 12+ 11.00 Про декор 12+ 11.30 Два с половиной повара. Открытая кухня 12+ 12.00 Все ради любви 16+ 13.00 Перезагрузка 16+ 14.00 Comedy Баттл 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 17.00 Х.ф. «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 19.30, 22.20 Комеди Клаб 16+ 20.00 Х.ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+ 23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «БЕЛАЯ МГЛА» 16+ 03.35 Х.ф. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+ 06.00 Необъяснимо, но факт 16+ 06.45 Комедианты 16+

ÍÒÂ 06.05 Т.с. «ХВОСТ» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15 Лотерея «Русское лото» 0+ 08.45 Их нравы 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Первая передача 16+ 10.55 Чудо техники 12+ 11.25 Поедем, поедим! 0+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу. «Анжи» - ЦСКА 15.30 Бывает же такое! 16+ 16.20 Развод по-русски 16+ 17.20 И снова здравствуйте! 0+ 18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 20.00 Чистосердечное признание 16+ 20.50 Центральное телевидение 16+ 21.35 ЦТ. Откровения 16+ 22.35 ЦТ. Вечернее 16+ 23.15 Х.ф. «СНАЙПЕР» 16+ 01.10 Т.с. «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+ 03.10 Т.с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

02.00 Моя правда 16+ 05.50 Улицы мира 0+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+ Арнянунал 06.30 Моя правда 16+ 07.00 Джейми: обед за 30 минут 0+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Х.ф. «СВЕРСТНИЦЫ» 12+ 10.10 Наш Новый год 12+ 11.10 Х.ф. «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+ 13.05 Звёздные истории 16+ 14.05, 16.00 Т.с. «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 16+ 18.00 Т.с. «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+ 19.00 Т.с. «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+ 22.50 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 16+ 01.30 Удобный вечер 16+ 02.00 Х.ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+ 03.45 Вкусы мира 0+ 04.00 Х.ф. «РАНО УТРОМ» 12+ 05.50 Улицы мира 0+ 06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+

ÒÂ-3 Âîðäžñüêîí 06.00 Мультфильмы 0+ 08.00 Неразгаданный мир 12+ 09.00 Магия чисел 12+ 10.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии 12+ 12.00, 18.30 Охотники за привидениями 12+ 12.30 Городские легенды. Барнаульские катастрофы. Опасная весна 12+ 13.15 Х.ф. «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+ 16.00 Гадалка 12+ 19.00 У моего ребенка шестое чувство 12+ 20.00 13 знаков Зодиака 12+ 20.50 Апокалипсис. Когда Земля остановилась 12+ 21.50 Апокалипсис. Нечем дышать 12+ 23.00 Х.ф. «ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 01.00 Х.ф. «РОБИН ГУД» 12+ 04.00 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» 12+ 05.00 Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+ Пуксён 06.00 Мультфильмы 0+ 07.15 Т.с. «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+ 08.10 Неразгаданный мир 12+ 09.00 Зеркало в доме: правила безопасности 12+ 10.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии 12+ 11.30, 18.30 Охотники за привидениями 12+ 12.30 Городские легенды. Мурманск. В плену Северного сияния 12+ 13.00 Апокалипсис. Когда Земля останови-

ÒÂÖ 05.10 Мультпарад 06.05 Х.ф. «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 07.25 Крестьянская застава 6+ 08.00 Взрослые люди 12+ 08.35 Фактор жизни 6+ 09.05 Врача вызывали? 16+ 09.40 Сто вопросов взрослому 6+ 10.20 Барышня и кулинар 6+ 10.55 Кольская сверхглубокая. Дорога в ад 12+ 11.30, 00.00 События 11.45 Х.ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 13.50 Смех с доставкой на дом 12+ 14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+ 14.50 Московская неделя 15.20 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 17.10 Х.ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 12+ 21.00 В центре событий 22.00 Х.ф. «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» 6+ 00.20 Временно доступен. Александра Захарова 12+ 01.25 Х.ф. «БЛИЗНЕЦ» 12+ 03.35 Не родись красивой 12+ 05.10 Без обмана. Сладкий ужас 16+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 08.00 Мультфильмы 0+ 07.30 М.с. «Монсуно» 12+ 08.30, 16.00 Красота и здоровье 09.00 Самый умный 12+ 10.45 М.с. «Чаплин» 6+ 11.00 Галилео 0+ 12.00 Снимите это немедленно! 16+ 13.00 М.ф. «ДОМ-МОНСТР» 12+ 14.45, 16.30 6 кадров 16+ 17.00 Х.ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 19.40 М.ф. «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 6+ 21.00 Х.ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+ 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 00.15 Даёшь молодёжь! 16+ 01.10 Х.ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+ 03.10 Т.с. «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+ 04.30 Мультсериал 12+ 05.00 Мультфильм 0+ 05.40 Музыка на СТС

лась 12+ 14.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 15.00 У моего ребенка шестое чувство 12+ 16.00 Гадалка 12+ 19.00, 20.00 Т.с. «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 20.50 Апокалипсис. Мир без нефти 12+ 21.50 Апокалипсис. Смертельное лечение 12+ 23.00 Х.ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2» 16+ 01.00 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+ 04.00 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» 12+ 05.00 Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+ Вирнунал 06.00 Мультфильмы 0+ 07.15 Т.с. «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+ 08.10, 9.00 Т.с. «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 10.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии 12+ 11.30, 18.30 Охотники за привидениями 12+ 12.30 Городские легенды. Калуга. Окно в космос 12+ 13.00 Апокалипсис. Мир без нефти 12+ 14.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 15.00 13 знаков Зодиака 12+ 16.00 Гадалка 12+ 19.00, 20.00 Т.с. «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 20.50 Апокалипсис. Красный гигант 12+ 21.50 Апокалипсис. Кислородное голодание 12+ 23.00 Х.ф. «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ» 16+ 00.45 Победи Покер Старз 16+ 01.45 Х.ф. «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+ 04.00 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» 12+ 05.00 Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+ Покчиарня 06.00 Мультфильмы 0+ 07.15 Т.с. «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+ 08.10, 9.00 Т.с. «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 10.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии 12+ 11.30, 18.30 Охотники за привидениями 12+ 12.30 Городские легенды. Пятигорск. Пророчество воды 12+ 13.00 Апокалипсис. Красный гигант 12+ 14.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 15.00 Святые. Забытый праведник Александр Свирский 12+ 16.00 Гадалка 12+ 19.00, 20.00 Т.с. «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 20.50 Апокалипсис. Нас слишком много 12+ 21.50 Апокалипсис. Восстание машин 12+ 23.00 Х.ф. «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ» 16+ 00.45 Большая игра Покер Старз 16+ 01.45 Х.ф. «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ» 16+ 03.30 Городские легенды. Пятигорск. Про-

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 В мире животных 05.25 Моя планета 07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15 Вести-спорт 07.15 Моя рыбалка 07.45 Язь против еды 08.15 Рейтинг Баженова 09.00 Страна спортивная 09.25 Х.ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+ 12.00 АвтоВести 12.15 Большой тест-драйв со Стиллавиным 13.05 Полигон 13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования 15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 18.10 Х.ф. «ШПИОН» 16+ 21.30 Смешанные единоборства 23.30 Картавый футбол 23.55 Х.ф. «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+ 01.45 Моя планета

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Т.с. «ПРОВОКАТОР» 16+ 07.30 Х.ф. «ЖМУРКИ» 16+ 09.40 Тайны мира 16+ 10.40 Война за человеческое тело 16+ 11.40 Шамбала для Гитлера 16+ 12.40 Бессмертие. В поисках живой и мертвой воды. НКВД против СС 16+ 13.40 Снежный человек 16+ 14.40 Всемирный потоп, в поисках Ноева ковчега 16+ 15.40 Царство мертвых 16+ 16.40 Эволюция - перезагрузка 16+ 17.40 Правда об НЛО! 16+ 18.40 Всемирный заговор. Вторжение НЛО! 16+ 19.40 Запретная химия 16+ 20.40 Великая тайна античного мира 16+ 21.40 Тайны космоса 16+ 22.40 Тайна потерянных знаний 16+ 23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской 16+ 01.10 Х.ф. «ЦЕНТР ЛЮБВИ» 18+ 02.40 Т.с. «СОЛДАТЫ-5» 16+

рочество воды 12+ 04.00 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» 12+ 05.00 Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+ Удмуртарня 06.00 Мультфильмы 0+ 07.15 Т.с. «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+ 08.10, 9.00 Т.с. «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+ 10.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 18.00 Х-Версии 12+ 11.30 Охотники за привидениями 12+ 12.30 Городские легенды. Ростовские лабиринты 12+ 13.00 Апокалипсис. Нас слишком много 12+ 14.00 Т.с. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+ 15.00 Святые. Раскаявшиеся грешники 12+ 16.00 Гадалка 12+ 19.00 Х.ф. «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 12+ 22.30 Х.ф. «ДЖЕЙСОН Х» 16+ 00.30 Европейский покерный тур 16+ 01.30 Х.ф. «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ» 16+ 03.15 Апокалипсис. Восстание машин 12+ 04.00 Т.с. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ» 12+ 05.00 Т.с. «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+ Кќñíóíàë 06.00 Мультфильмы 0+ 08.15 Х.ф. «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 09.45 Звезды и мистика 12+ 10.30 Вспомнить все 12+ 11.30 Х.ф. «БЕССТРАШНЫЙ» 16+ 13.30 Х.ф. «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 12+ 17.00 Х.ф. «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» 12+ 19.00 Х.ф. «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 21.30 Х.ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+ 00.15 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+ 02.15 Х.ф. «ДЖЕЙСОН Х» 16+ 04.15 Х.ф. «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 05.45 Мультфильмы 0+ Арнянунал 06.00 Мультфильмы 0+ 08.00 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+ 10.00 Звезды и мистика 12+ 10.45 13 знаков Зодиака 12+ 11.45 У моего ребенка шестое чувство 12+ 12.45 Х-Версии 12+ 13.45 Х.ф. «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+ 16.30 Х.ф. «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 19.00 Х.ф. «КОНСТАНТИН» 16+ 21.30 Х.ф. «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+ 00.30 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНА» 16+ 02.15 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3: УМРИ ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+ 04.00 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+


ÓÄÌÓÐÒ ÊÈÇÈËÈÎÑ ðåäàêòîðåç Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà Èøìàòîâà ñèíéûëòýì. Ñî äûðûñåí ñîîñ Ëþäìèëà Àíäðååâíàåí ëþêîíòýì ýøú¸ñ ëóèçû. ×åðêîãóðòûñü óäìóðò íûëêûøíîîñ ïîííà «Óäìóðò êåíåø» íî «Äýìåí» îãàçåÿñüêîíú¸ñ áàäœûìåñü ïîòžçû. Ñîèí, âûëäû, íûëêûøíîîñ àñüñýëû òóïàìîí ïè÷è ãèíý «Ìќçìîí» êëóá êûëäûòžçû. Ëþäìèëà Àíäðååâíà âàíüìå-à, óã-à, áûçüûñà ýøú¸ñûç äîðû êîøêå: ñî êëóáûí âàíü óæåç áåðãàòý. Ýøú¸ñûíûç ïóìèñüêûñà, âàíü ñþëìàñüêîí-êóðåêòîíçý âóíýòý. Џóøêîíýç âîçüìàòîí ñÿì-éûëîëýíûçû íûëêûøíîîñ êûò÷û ãèíý ќç âóûëý íè, êèíýí ãèíý ќç ïóìèñüêûëý. Êàëûê ñîîñòû ÿðàòý. Ìóêåò ¸ðîñú¸ñûí óëžñü¸ñ íî òàáåðå «ìќçìîíú¸ñòû» äîðàçû ќò÷àëî. Âèòü àð òàëýñü àçüëî Ëþäìèëà Àíäðååâíàëýí êóçïàëûç óëîíûñü êîøêèç. Ñîêó êûøíîìóðòëýí óëîíàç ìàð êå íî ќç òûðìû íè êàäü, åãèò äûðûñåíûç ìàëïàíýç óëûíû ìàçà ќç ñ¸òû íè: ñóçýðú¸ññý, àòàåçëýñü êûêåòž êóçïàëýíûç íûëú¸ññý, óò÷àìåç íî øåäüòýìåç ïîòžç. Ñî îäžãçý ãèíý òîäý âàë: òÿòÿåç Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ìàêàðîâ (Ëþäìèëà Àíäðååâíàëýí Þðèê àãàåçëýí àòàé íèìûç Àíäðååâè÷ âàë áåðå, Ìèëÿåç íî ìàìàåç Àíäðååâíà ãîæòýì) âûæûåçúÿ œó÷ âûëýì, Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòûí óëýì. Îçüû Ëþäìèëà Àíäðååâíà îäžã íóíàëý Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòý øîíòžç. Øåäüòžç âåäü ñóçýðú¸ññý: Ñâåòëàíàåí íî Ãàëèíàåí ñèíâóàñüêûñà ïóìèñüêèçû. Àòàéçû óëîíûñü êîøêåì íè âûëýì. Ñî äûðûñåí ñóçýð-àïàé¸ñ ëþêîíòýìåñü ëóèçû.

Òîäîñ÷è èíòûå òîäîñ÷è Òåïèíú¸ñëýí Èðèíà íûëçû, íûëïè ñàäý âåòëûêóç èê, âèñúÿñüêûëžç êîòüìàå ïûð-ïî÷ òîäûíû òûðøåìåíûç. Øêîëàå ìûíûñà, «âèòü¸ñëû» ãèíý äûøåòñêèç. Òîäîí-âàëàí ëþêàíû Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü ôèçèêàÿ íî ìàòåìàòèêàÿ ôàêóëüòåòý ïûðèç. Ëþäìèëà Àíäðååâíà ïóìèò âàë äûøåòîí óäûñý êûñòžñüêåìåçëû, íî àëýìåç þíìå ëóèç, Èðè-

íà àñëýñüòûç ëýñüòžç: Äýðè øîð ¸çî øêîëàûñü ìàòåìàòèêàåí äûøåòžñü¸ñûçëû ñèíìàñüêûñà, ñî óäûñýç áûðéèç. Âûëž òîäîí-âàëàí áàñüòûñà, äûøåòñêåì øêîëàÿç èê óæàíû èíòûÿñüêèç. Îòžÿç ñîå Äýðè ðîíîå áàñüòžçû. Èðèíà Âàñèëüåâíà îòäåëýí êèâàëòý. Ñîëýí Ñàøà ïèåç íî Ìàøà íûëûç áóäî. Ñàøà ñåìüÿåíûç Èæûí óëý. Åãèò êóçïàëú¸ñëýí àëèãåñ Áîãäàí ïèçû âîðäžñüêèç. Íîø Ìàøà 11-òž êëàññûí äûøåòñêå. Èðèíà Âàñèëüåâíà, ìàìàåç ñÿìåí èê, «Ðîññèÿ Ôåäåðàöèûñü äûøåòîí óäûñûñü äàíî óæàñü» íèìûí ïóñúåìûí. Íàäÿ íî ìàìàåçëýñü íî àïàåçëýñü êûä¸êå ќç êîøêû: äûøåòîí óäûñýç áûðéèç Èæûñü ïåäó÷èëèùåå ïûðèç. Ëþäìèëà Àíäðååâíà òàèçëýí íî íûëûçëýí äûøåòîí óäûñýç áûðúåìåçëû òóæ èê øóì ќç ïîòû. Îäžã âîñïèòàòåëüìû âàíü èíè, òûðìîç, øóèç âàë. Íî Íàäÿ ïè÷è äûðûñåíûç ìàëïàíçý áûäýñòžç: âîñïèòàòåëü ëóèç. Ó÷èëèùåçý ãîðä äèïëîìåí éûëïóìúÿñà, óæàíû øåäèç Äýðè ¸ðîñûñü Äîêøà ãóðòûñü íûëïè ñàäý. Áûãàòîíëûêú¸ññý øќäûñà, ñîå êèâàëòžñå ïóêòžçû. Áќðûñü Íàäåæäà Âàñèëüåâíà Èæûñü Êóí ñëóæáàÿ àêàäåìèåç éûëïóìúÿç. Áåðëî àðú¸ññý òûðøå Äýðè ðîíîûí ñïåöèàëèñò ëóûñà. Íàäÿëýí Âåðà íûëûç

ïóêòûñà, ÿíà ïîòžçû. Êóçïàëú¸ñ ñåêûò óæëýñü ïè÷è íî óã êûøêàëî, ãèä òûð ïóäî-æèâîò âîðäî: ñêàë, âàë, êóíÿí, êðîëèê, ÷ûïû-êóðåã. Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ àñ óäûñàç áàäœûìåñü âîðìîíú¸ñ áàñüòýìåç ïîííà êûëåì àðûí Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Êóí ïðåìèåíûç ïóñúåìûí. Êûëåì àðûí ÈæÃÒÓ-ûí àðëýí àäÿìèåç ëóèç. - Âàñÿ êàðòýëýí ìàòûñü Ÿûæû-âûæûåç Áðàíãóðòûí âîðäñêåì òîäîñ÷è Êîíñòàíòèí Áàóøåâ âàë, - äàíúÿñü-

Íûëïèîñû âîñòýìåñü, óæåç ÿðàòî, óøúÿñüêûñà-ìàð óã âåòëî, êûøòûð ãèíý àñ óäûññýñ íóî. íî Æåíÿ ïèåç áóäî. Êîëè àïàé¸ñûçëýñü àäœåì êàðûñà áóäžç, ñîîñ êàäü ëóýìåç ïîòûëžç. Íóíàçå ãóðò êîòûðûñü óæçý áûäýñòûñà, áåð šûò êíèãàîñ ïóøêû âûéûëžç. Èæûñü òåõíèêàÿ êóí óíèâåðñèòåòýç ãîðä äèïëîìåí éûëïóìúÿñà, îò÷û èê óæàíû êûëèç, íàóêàîñúÿ êàíäèäàò ëóèç. Àëè äîêòîðàíòóðàûí äûøåòñêå. Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ëýí Íàòàøà êóçïàëûç - ïñèõèàòð, íàðêîëîã. Òà âàêûòý 4-òž ïèíàëûí ïóêå. Íûðûñü-âàëûñü êóçïàëú¸ñ àíàé-àòàéçû äîðûí óëžçû, ñîáåðå, âûëü êîðêà

Íûëïè ñàäûí.

êûñà âåðà Ëþäìèëà Àíäðååâíà. - Ñî óëžç íî óæàç Ëåíèíãðàäûí. Ìè þðîìî ñîîñ äîðû êóíîå âåòëžìû, ãîæòýòú¸ñ ãîæúÿìû. Ïàéìîíî êàäü, Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷ óëîíûñü êîøêîí íóíàëý äóííå âûëý Êîëè ïèìû âîðäžñüêèç. Ìàëïàìû, Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷ àñ èíòûÿç âèçüìî àäÿìèåç êåëüòžç, ëóîç. Îäžã ë¸ãåì âàìûø íî òà óëîíûí Èíìàðòýê óã ëýñüòžñüêû âûëýì. Êûçüû ñîëû êóëý, îçüû èê êàðå. Íûëïèîñû âîñòýìåñü, óæåç

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÿðàòî, óøúÿñüêûñà-ìàð óã âåòëî, êûøòûð ãèíý àñ óäûññýñ íóî. Ïè÷è äûðúÿçû íî, óðîêñýñ ëýñüòûíû êîñûñà, òýëüìûðåììû ќâќë. Èðèíàåç ãèíý òðîñ ëûäœèñüêèñüêîä, éûðûä øóçèìîç øóûñà, àëûëýììû âàíü. Ëþäìèëà Àíäðååâíà áåðëî àðú¸ññý ÷åðê äîðû êûñòžñüêèç. Îòûí áóéãàñüêî, øóý, œå÷ êàëûêåí ïóìèñüêèñüêî.

Ñóïåðïåñÿíàé Íûëêûøíî òóñïóêòýìú¸ñûí òóíñûêúÿñüêå. Âîéíà áåðå Ëèòâàå óëûíû êûëåì Ìàðêî Òîëÿ àãàé ôîòîàïïàðàòýíûç Àêñàêøóðå áåðòûëý âûëýì. Íûëëýí, ñî àðáåðèåç àäœûñà, ñèíú¸ñûç èê šóàòñêûëžëëÿì. Áûäý âóûñà èíè, à÷èç íî òà óæ áîðäû êûñòžñüêåì. Ïåäó÷èëèùåûí òà óäûñúÿ ïè÷è òîäîí-âàëàí áàñüòýì. 2008-òž àðûí, ñåìüÿëû ñžçüûñà, Äýðè ¸ðîñûñü êóëüòóðà þðòûí òóñïóêòûëžñü¸ñëýí «Ðîäèòåëüñêèé äîì - íà÷àëî íà÷àë» âîçüìàòîíçû îðò÷èç. Ëþäìèëà Àíäðååâíà îòûí âîðìèñå ïîòžç. Çýìîñ òóñïóêòûëžñü¸ñ âќçûí ќé íî, ïå, ìàëïà, ñîáûäœà âîðìîí áàñüòî øóûñà. Êîòûð ëàñÿíü ñèíìàñüêûìîí íî âîæúÿñüêûìîí ïåñÿíàé Äýðè ÷åðêîãóðòûñü êóëüòóðà þðòûí «À íó-êà, áàáóø-

15

Òåïèíú¸ñ âàíüçû îãèíý ëþêàñüêî êå, 17 êóçÿ ëóî. êè!» Ÿîøàòñêîíûí «ñóïåðáàáóøêàëýñü» íèìçý áàñüòûëžç èíè. Џåìûñü ñîå øêîëàå íûëïèîñ äîðû ïóìèñüêûëîíú¸ñû ќò÷àëî, êûçüû ïèíàëú¸ññý ñûŸå œå÷ áóäýòûíû áûãàòžç øóûñà, ìàäüûíû êîñî. Ëþäìèëà Àíäðååâíàåç êîòüêûŸå óæðàäú¸ñûñü óäìóðò äýðåìåí àäœîä. - Ñî ìûíûì ìàòûí, ìàìàå, ïåñÿíàå, ãóðò êàëûêå ñîèí âåòëýìûí. Àñ ìóãîðûÿ, êûçüû êóëý îçüû à÷èì èê âàíäžñüêî íî âóðèñüêî. Êóðî êå, àäÿìèîñëû íî âóðèñüêî. Óäìóðò äýðåìåí ìîí àñìå êîòüêûòûí êàï÷è íî óìîé øќäžñüêî. Ñîèí, ëýñÿ, Óäìóðòèûñü êàëûê ñóðåäàñü ϸòð ¨ëêèí ìîíý ñóðåä âûëý ïóêòžç. Âåðà íî Ìàøà âíó÷êàîñû àëèãåñ Ôèíëÿíäèå íî Âåíãðèå ìûíàì âóðåì óäìóðò äýðåìú¸ñûíûì âåòëžçû. Âàíüìûç, ïå, øîðàçû ñèíìàñüêûñà ó÷êî. Ìà, ñîîñ ïè÷è äûðûñåíûçû óäìóðò äýðåìåç ÿðàòûñà äžñÿëî. Êîòüêûò÷û âóòñêåìûñüòûç, êîòüìàå ëýñüòûíû áûãàòýìûñüòûç, Ëþäìèëà Àíäðååâíàåç òîäìîîñûç Ëåäîêîë, ïå, øóî. Íîø ñåìüÿÿç ñî ðîñïðîñ ñÿìî, êîòüìàå ïûð-ïî÷ ëýñüòžñü, íûëïèîññý ÿðàòžñü àíàé íî óòèñü-âîðäžñü ïåñÿíàé.

«Ìќçìîí» êëóáå âåòëžñü¸ñ Óäìóðòèûñü õóäîæíèêåí Ï. ¨ëêèíýí.


16

ßËÎÍÚ¨Ñ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

òîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250,ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ)ã. Ìîñêâà,ê/ñ 30101810500000000882,ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): 1. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 2. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà, âêëþ÷èòåëüíî.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà, ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà», ÈÍÍ 1832046200, ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810000050001358 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà - 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17 email: 3664496@gmail.ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» (ÎÃÐÍ 1051800820279, ÈÍÍ 1832046200, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Èæåâñê, óë.Òåëåãèíà, ä.30) Áîãèíñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (125362, ã.Ìîñêâà, Âèøíåâàÿ óë, ä.5), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 09.08.2012 ïî äåëó ¹À7114526/2010, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå - íà÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹1:

Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

1

ÎÎÎ “Àãåíòñòâî êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè”

Áàëàíñîâàÿ Îñíîâàíèÿ ñòîèìîñòü, âîçíèêíîâåíèÿ ðóá. çàäîëæåííîñòè

395 908,17

Èòîãî:

395

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.

È 113-11-09/ÀÊÍ 2411-09 îò 12.11.09ã. (% ïî äîãîâîðó çàéìà). È 12-02-09/ÀÊÍ 0202-09 îò 04.02.09ã. (% ïî äîãîâîðó çàéìà). È 88-08-09/ÀÊÍ 18- 38 852,00 08-09 îò 31.08.09 (% ïî äîãîâîðó çàéìà). È 124-12-09/ ÀÊÍ 27-12-09 îò 11.12.09ã. È 103-08-08/ ÀÊÍ 18-08-08 îò 24.06.08ã.

908,17

38 852,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 38 852,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 388,52 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ëîò ¹2:

1 2 3 4

Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.

Ãëàäêèõ Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Äàíèëîâ Ðóñòåì Íèêîëàåâè÷ Äîêó÷àåâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ ÎÎÎ “Èæåâñêèå ñåòåâûå òåõíîëîãèè”

21 680,97 124 081,38 254 123,19 1 620,00 4 299,00

5

6 7 8 9

(ÎÎÎ «Èæåâñêèé çàâîä «Ìåòàëëèñò» îøèáêà) ÎÎÎ Èæåâñêèé êîòåëüíûé çàâîä

155 599,43

ÎÎÎ “ÈæÌîòîÒåõíèêà” ÈÏ Ïîòàïîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà ÈÏ ×åðåïàíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñâåòëûé ãîðîä”

111 210,01 38 195,95 79 562,50 7 660,23

10 ÎÎÎ “Ëàäüÿ Äàíòå”

51 241,55

11 ÇÀÎ “ÍÏÏ “Ìàøïðîì”

388 234,43

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè È 127-10-07 îò 26.10.07ã. äîã. óïðàâëåíèÿ ¹ 33/È 37/1-04-10 îò 12.04.2010ã. È 212-12-10 îò 01.12.10ã. äîãîâîð ïî òåïëó È 181-11-08/137-08/ ÑÀ îò 01.11.08ã. ýêñïë. ñåòåé ¹ 133 îò 31.01.2009ã. ïèñüìî ïî âîäå. È 01-01-11 îò 31.01.11ã. ñîãëàøåíèå 2011ã. È 160-10-10 îò 26.10.10ã. ñîãëàøåíèå. È 199-11-10 îò 01.10..10ã . ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. 6005/È 129-09-08 îò 01.09.08 ïîñòàâêà ý/ ýíåðãèè È 290-12-08 îò 31.12.08 äîãîâîð óïðàâ.çäàíèåì È 18-01-10 îò 28.01.10ã. äîãîâîð ïî ÌÎÏ È 26-03-08 îò 18.03.08ã. äîã. óïðàâëåíèÿ È 182-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ïî Òåïëó. È 191-11-10 îò 01.10.10ã.. ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 195-11-10 îò 01.10.10ã. äîãîâîð ïî Òåïëó. È 242-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ïî ÌÎÏ. ¹ 181/10 îò 31.10..10ã. ïèñüìî çà ý/ýíåðãèþ. È 96-08-07 îò 13.03.07ã. äîãîâîð óïðàâëåíèÿ çäàíèåì.

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá. 2 601,00 14 884,00 30 516,00 321,00 1,00

30 853,00

22 052,00 4 582,00 9 543,00 1 519,00

10 161,00

76 982,00

“Îëèìï12 ÎÎÎ Ãðóïï”

142 457,02

13 ÎÎÎ “Ïîëþñ”

24 627,86

ÎÎÎ 14 Àâòîòåõöåíòð “Ðåñïåêò-Àâòî”

2 760,83

“Ðåñïåêò15 ÎÎÎ Àâòî-Ãàðàíò”

7 000,00 16 836,39

Ñàðâàðòäèíîâ 16 Ðàìèëü Ôàíèëüåâè÷

14 538,35

17 ÎÎÎ “ÑÌÓ “Äîì”

14 814,14

ÎÎÎ “Èçäàòåëüñêèé 18 äîì “Ñóááîòíÿÿ ãàçåòà”

24 141,10

Èòîãî: 1 572 502,86

87 818,53

È îò 01.10.10ã. ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 189-11-10 îò 01.11.10ã. äîãîâîð òåïëî. È 216-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ÌÎÏ. È 175-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ïî òåïëó. È 212-12-10 îò 01.12.10ã. äîãîâîð ïî òåïëó. ¹ 119/2-14-09 îò 17.11.09ã. äîãîâîð ïî ÌÎÏ ý/ýíåðãèÿ (àïðåëü 2011ã.) ¹ 229-12-10 îò 01.12.10ã. Äîãîâîð ÒÅÏËÎ. È 174-11-10 îò 01.10.10ã. Ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 210-12-10 îò 01.11.10ã. Äîãîâîð ïî Òåïëó. È 32-02-09 îò 01.02.09ã. äîãîâîð óïðàâëåíèÿ. È 179-11-10 îò 15.10.10ã. ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 193-11-10 îò 01.11.10ã. Äîãîâîð ïî òåïëó.

28 247,00

4 883,00

547,00

4 726,00

1 744,00

2 937,00

22 200,00

296 225,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 296 225,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 2 962,25 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250,ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà,ê/ñ 30101810500000000882,ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): 1. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 2. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ).


ßËÎÍÚ¨Ñ 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà, âêëþ÷èòåëüíî. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà, ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà», ÈÍÍ 1832046200, ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810000050001358 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà - 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17 email: 3664496@gmail.ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495.

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

Ëîò ¹3: Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

1 2 3

ÎÎÎ “Öåíòðàëüíûé Êîíöåðòíûé çàë “Èæìàø” ÇÀΔÈæìàøÑïîðò” ÎÎΔÀâàíãàðäÈæ” Èòîãî: 15 469 023,00

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.

4 196 700,00

¹ 3061013006 îò 15.03.10ã.

4 196 700,00

11 263 923,00 8 400,00

¹3061013005 îò 15.03.10ã. Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû îòñóòñòâóþò

11 263 923,00 8 400,00 15 469 023,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 15 469 023,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 154 690,23 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ëîò ¹4: Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

1

2

ÎÎÎ “ÍÒÖÈæìàøÕîëäèíã” ÎÎÎ “Àãåíòñòâî êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè” Èòîãî: 22 803 851,03

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè

1 779 971,73

¹3060821010 îò 04.06.08ã. 3060701024 ÎÒ 25.10.07ã. 3340721018 ÎÒ 26.04.07ã. ¹3060821011îò 01.08.08ã. ¹ 3061007028 îò 01.10.10ã.

4 167,06 30 917,50 7 466 300,00 13 522 494,74

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá. 41 483,00

615 048,00 739 497,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 739 497,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 7 394,97 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà.

Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250,ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà,ê/ñ 30101810500000000882,ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèÎðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ òåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷å- êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Èæìàø-Õîëäèíã» (ÎÃÐÍ Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî 1031801054339, ÈÍÍ 1832035198, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426057, Óä- ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Èæåâñê, ïðîåçä èì.Äåðÿáèíà, ä.3) Áîãèí- îáùåíèè. ñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (125362, Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóã.Ìîñêâà, óë.Âèøíåâàÿ, ä.5), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäå- þùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 27.12.2011 ïî òðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): äåëó ¹À71-14153/2010 Ã2, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîð1. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: ìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåä- êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); ëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíèìóùåñòâà ÎÀÎ «Èæìàø-Õîëäèíã». òû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîÒîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ äàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì 2. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåç- àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; äå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäÝëåêòðîííîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè ïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïó«Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. áëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÎÀÎ «Èæìàø- íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíÕîëäèíã» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå - íà- òû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): äàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Ëîò ¹1: 3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóÐûíî÷íàÿ äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; Áàëàíñîâàÿ Îñíîâàíèÿ ñòîèìîñòü Íàèìåíîâàíèå - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëóñòîèìîñòü, âîçíèêíîâåíèÿ äåáèòîðñêîé äåáèòîðà ðóá. çàäîëæåííîñòè çàäîëæåí÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî íîñòè, ðóá. ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; 10 081 ¹3040621006 îò 295 414,00 - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è 149,42 01.03.06ã. äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; ¹ 3000707003 îò ÎÀÎ 1 - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî “Èæìàøñòàíêî” 5 945 304,67 07.11.07 ã. 2080627028 îò îðãàíà î ïðèíÿòèè; 03.04.2006ã. 174 219,00 - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíÄÎÀÎ äåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî“Èæåâñêèé 2 530 204,22 15 537,00 îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüîðóæåéíûé ¹ 3060913002 îò ñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîçàâîä” 15.04.09ã. ¹ 3061013008 îò ìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíè201 788,80 08.06.10ã. åì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ 3061110005 ÎÒ 8 100,00 îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå27.04.11ã. ÎÀÎ “Èæåâñêèé 763 678,00 3060913004 îò òåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè ìàøçàâîä” 2 979 473,05 ¹ 07.10.09ã. èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé 3 22 871 ¹00717004 îò ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé 499,36 24.01.2005ã. 00717011 îò ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; 1 701 451,07 ¹ 12.10.2004ã. - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåí3061010001 ÎÒ òû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî100 000,00 05.02.10ã. 1,00 äàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé: ÎÎÎ 4 5 000 000,00 äîãîâîð á/í îò - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà“ÈæÑòàíêî” 22.07.2011ã. òåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ Èòîãî: ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; 49 318 969,79 3 539 885,00 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 3 539 885,00 ðóá. - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé ïðåòåíäåíòîì; Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 35 398,85 ðóá. - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþÓêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðëîòà. ãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåËîò ¹2: ëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîÐûíî÷íàÿ ðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîÁàëàíÎñíîâàíèÿ ñòîèìîñòü âàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. Íàèìåíîâàíèå ñîâàÿ âîçíèêíîâåíèÿ äåáèòîðñêîé 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåäåáèòîðà ñòîèìîñòü, çàäîëæåííîñòè çàäîëæåííîñòè, ðóá. ðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. ðóá. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 2 480 ¹3340621043 1 ÎÎΔÖÁ è ÊÍ” 760,14 îò 29.12.2006ã. 72 695,00 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ¹ 3061113004 2 120,00 ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòè2 ÎÀΔÈæìàøýíåðãî” 72 361,69 îò 08.02.11ã. ñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). Èòîãî: 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå 2 553 121,83 74 815,00 Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 74 815,00 ðóá. ðàññìàòðèâàþòñÿ. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 748,15 ðóá. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçèÓêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. ÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè

17

äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà, âêëþ÷èòåëüíî. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17). Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà, ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÀÎ «Èæìàø-Õîëäèíã», ÈÍÍ 1832035198 , ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810700050001522 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà - 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17 email: 3664496@ gmail.ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ïëàñòëèò» (ÎÃÐÍ 1021801439725, ÈÍÍ 1832024492, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Èæåâñê, óë.Òåëåãèíà, ä.30) Ìàéäàíîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (125362, ã.Ìîñêâà, Âèøíåâàÿ óëèöà, ä.5), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 27.12.2011 ïî äåëó ¹À71-12553/2008 Ã2, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ïëàñòëèò». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Ïëàñòëèò» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå - íà÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹1: Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà 1 ÄÎÀÎ «ÈÎÇ» 2 ÎÀÎ «Èæìàø» ÇÀÎ 3 «Èæìàøìåòàëëîñíàá» «Èæìàø4 ÎÀÎ ñòàíêî» Èòîãî: 8 728 083, 98

Ðûíî÷íàÿ Áàëàíñîâàÿ Îñíîâàíèÿ ñòîèìîñòü ñòîèìîñòü, âîçíèêíîâåíèÿ äåáèòîðñêîé ðóá. çàäîëæåííîñòè çàäîëæåííîñòè, ðóá. Ïåðâè÷íûå 3 874 941,59 äîêóìåíòû 808 000,00 îòñóòñòâóþò Ïåðâè÷íûå 1,00 270 783,57 äîêóìåíòû îòñóòñòâóþò Ïåðâè÷íûå 2 482 824,93 äîêóìåíòû 1,00 îòñóòñòâóþò Ïåðâè÷íûå 417 000,00 2 099 533,89 äîêóìåíòû îòñóòñòâóþò 1 225 002,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 1 225 002,00ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 12 250,02 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250,ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà,ê/ñ 30101810500000000882,ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè


18

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): 1. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 2. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì

ßËÎÍÚ¨Ñ/ÈÂÎÐÚ¨Ñ ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîç-

ŒÅ×ÊÛËÀÑÜÊÎÌ!

ÈÆ

24-òž íîÿáðå 55 àðåñ òûðìå Ýãðà ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèëýí éûðûçëû ϸòð Ïåðåâîùèêîâëû. Ýãðà ¸ðîñûñü Ñåïîæûí âîðäñêåì âîðãîðîí ïè÷èûñåí øќìúÿç ìóçúåì óæåç. Øîð ¸çî øêîëàûí äûøåòñêûêóç èê, êîëõîçûí êîòüêûŸå óæú¸ñòû ìûëûñü-êûäûñü áûäýñúÿç. Ïåðåâîùèêîâëýí óæàí ñþðåñýç êóòñêèç ñþðåñ ëýñüòîíúÿ óïðàâëåíèûí. Ñîáåðå êûê àð ñëóæèòü êàðèç ñîâåòñêîé àðìèûí. Øóäçý óò÷àíû âåòëžç Èæå, ìåõàíèêàÿ çàâîäûí òûðøèç. Íî ãóðòûí áóäýì ïèëû ãîðîäûí óëîí íî, çàâîäûí óæàí íî ќç ÿðàëý. 1979òž àðûí «×óòûðñêèé» ñîâõîçý âóèç. Íûðûñü ôèçêóëüòóðàÿ ìåòîäèñò âàë, ñîáåðå áðèãàäèðå ïóêòžçû, íîø 1991-òž àðûí ñîâõîçûñü ïàðòîðãàíèçàöèëû ñåêðåòàðå áûðéèçû. Ñî àðûí èê êîìïàðòèÿ áûðèç, ϸòð Èëüè÷ ×óòûð ñåëüñîâåòëýí èñïîëêîìåçëýí òќðîåç ëóèç. Íîø 1994-òž àðûí ×óòûð àäìèíèñòðàöèëû éûðå ïóêòžçû. Òà ñåêûò, áóãûðåñ âàêûòý Ýãðà ¸ðîñûí ×óòûð àäìèíèñòðàöèÿ îäžãåç óñòîåç ëóèç. Ï. È. Ïåðåâîùèêîâ âèñ êàðûòýê òîäîí-âàëàíçý áóäýòý. Îãäûðå óæàñà, 2000-òž àðûí éûëïóìúÿç Êóí ñëóæáàÿ Óðàë àêàäåìèåç. Íîø ìóêåò àðàç «×óòûðñêèé» ÑÏÊ-ëýí òќðîåç ëóèç. Äàñ àðëýñü êåìà õîçÿéñòâîåí áûãàòûñà êèâàëòžç, ýøòîñýç éûã-éûã ïûä éûëàç ïóêòžç. Ýøòîñ øàåðàìû îäžãåç àçüìûížñü õîçÿéñòâî, õîëìîãîð âûæû ñêàë âîðäîíúÿ

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ýãðà ìóçúåìëýí ïèåç

Ï. Ïåðåâîùèêîâ. ïëåìçàâîä ëóý. ϸòð Èëüè÷ òóý ÿíâàðå Ýãðà ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèëýí éûðûç ëóèç. Œå÷ óæàìåç àäœûòýê êåëüòûìòý. Ïóñúåìûí Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Ïðàâèòåëüñòâîëýí íî Ðîññèûñü Ãóðò óäûñúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí Äàíúÿí ãðàìîòàîñûíûçû, «Ðîññèûñü ãóðò óäûñûñü äàíî óæàñü» íèìûí. Âûëü íî áàäœûì óæàç ϸòð Èëüè÷ àñ èíòûçý øåäüòžç íè. Ýãðàîñ äžíÿç ïќðòýì þàíú¸ñûí íî âàçèñüêîíú¸ñûí ëûêòî. Ñî îäžã êóðîíýç íî ïåëü ñüќðòžç óã ëýçüû, êîòüêóäçý áûäýñòûíû òûðøå. ϸòð Èëüè÷åç øóíûò êûëú¸ñûí œå÷êûëàñüêîì âîðäžñüêåì íóíàëýíûç, ìûëêûä êàðèñüêîì óêàòà ÷ûðòêåì áûçüûëûíû. Ñžçèñüêîì þí òàçàëûê, øóäî-áóðî óëîí, àçüëàíüûí âûëü âîðìîíú¸ñ áàñüòûíû! «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëýí ðåäàêöèåç.

Ìàêåì ìќéû, ñîêåì œå÷ Çèíàèäà ÊÈÐÈËËÎÂÀ

Òàÿç àðíÿå øóëäûðúÿñüêèçû èâîð÷èîñ. 80 àð òûðìèç Óäìóðò ðàäèîëû, 95 - ýëüêóíàìû ïîòžñü «Óäìóðòñêàÿ ïðàâäà» ãàçåòëû. 1917-òž àðûí 7-òž ñåíòÿáðå ïîòžç «Èçâåñòèÿ Èæåâñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äåïóòàòîâ». Òóàëà âàêûòý ãàçåòú¸ñ «îæìàñüêî», øóûíû ëóîç, ëûäœèñü¸ññû ïîííà, êèí ìàèí áîðäàç êûñêå: êèí ãàçåòñý äóíòýê ëþêûëý, êèí âќçàç êóçüìàñüêå íà, íîø «Óäìóðòñêàÿ ïðàâäà» áîðäàç êûñêå ïóøòðîñýíûç. Âûëü èâîðú¸ñûí òîäìàòýì ñÿíà, éќíî ãàçåò ãîæòýì êûëûíûç þðòòý àäÿìèîñëýñü ñþëìàñüêîíú¸ññýñ ñýðòòûíûïåðò÷ûíû, äûðàç âèçü-íîä ñ¸òûíû, îñêîí ïûŸàòûíû. Ðåäàêöèûí òûðøèñü æóðíàëèñòú¸ñëýí óæú¸ññû êîòüêóä àð âîðìûëî øàåðàìû íî Ðîññèûí îðò÷ûëžñü êîíêóðñú¸ñûí, ñîå äóíúÿëî îãøîðû àäÿìèîñ íî, âûëž êèâàëòžñü¸ñ íî. Ãàçåòýç þáèëååíûç œå÷êûëàçû ýëüêóíûñüòûìû êèâàëòžñü¸ñ, ìóêåò ðåäàêöèîñûí óæàñü ýøú¸ññû, àðòèñòú¸ñ íî ëûäœèñü¸ññû.

Èæåâñê óäìóðò êûëûí âåðàñüêå 80 àð Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

Óäìóðò ðàäèîëýí 80 àð òûðìîí þáèëåÿç òðîñ êàëûê ëþêàñüêûëžç. 1932-òž àðûí ðàäèîûí íûðûñüñý «âåðàñüêå Èæåâñê» êûëú¸ñ ÷óçúÿñüêèçû. Âåòåðàíú¸ñòû íî êàëûêåç èâîðú¸ñûí àëè òîäìàòžñü¸ñòû œå÷êûëàçû Ïðåçèäåíòëýí íî Ïðàâèòåëüñòâîëýí Àäìèíèñòðàöèåíûçû êèâàëòžñü Àëåêñàíäð Ãîðÿèíîâ, Êóí Êåíåøûñü Íàöèîñûí óæàí ïîëèòèêàÿ, êûøêûòëûêëýñü óòèñüêîíúÿ, ðåãëàìåíòúÿ íî Êóí

ìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà, âêëþ÷èòåëüíî. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17). Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà, ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÎÎ «Ïëàñòëèò», ÈÍÍ 1832024492, ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810100050001517 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà - 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17 email: 3664496@gmail.ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495.

Êåíåøëýñü óæçý ðàäúÿíúÿ êîìèññèëýí òќðîåç Ýíâèëü Êàñèìîâ, êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòðëýí âîøòžñåç Ñåðãåé Âàñèëüåâ. Ðàäèîûí óæàìçû ñÿðûñü øóíûòýñü êûëú¸ñûí ìàäèçû âåòåðàíú¸ñ Ìèëèòèíà Ðåøèòüêî íî Óäìóðòèûñü æóðíàëèñòú¸ñëýí îãàçåÿñüêîíçûëýí òќðîåç Ëþäìèëà Ïðîêîøåâà. Óíî æóðíàëèñòú¸ñ ïóñúåìûí âàë Êóí Êåíåøëýí, Ïðàâèòåëüñòâîëýí íî Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí Äàíúÿí ãðàìîòàîñûíûçû íî Òàóêàðîí ãîæòýòú¸ñûíûçû. Íîø àçüâûë «Âèçûë» ïðîãðàììàûí óæàì æóðíàëèñòëû Åëåíà Àðòåìüåâàëû ñ¸òýìûí «Óäìóðòèûñü äàíî æóðíàëèñò» íèì. Ìóí¸ òåàòðå ëþêàñüêåìú¸ñëû âîçüìàòžçû Óäìóðò ðàäèîëýí èñòîðèåçëû íî òóííý íóíàëýçëû ñžçåì êèíîôèëüì. Íîø Óäìóðò ðàäèîëýí àçüâûë õîðåç, àëè ñî «Avis Cantu» êàïåëëà, êîíöåðò ñ¸òžç.

íèíëýñü, Äàðüÿ Äîíöîâàëýñü, Äèíà Ðóáèíàëýñü, Òàòüÿíà Óñòèíîâàëýñü, Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíàëýñü, Ìàðèÿ Ñåì¸íîâàëýñü ïðîèçâåäåíèîññýñ. Øќäžñüêå, ãóðòûí óëžñü¸ñ âûëü êíèãàîñëýñü ìќçìî, - øóý êíèãà íóëëžñü. - Êíèãà ôîíäú¸ñ óíî àðú¸ñ Ÿîæå âîøúÿñüêûìòý íè, íîø ñóðûêìåì êíèãàîñòû òóàëà âàêûòý íîêèíëýí êèÿç êóòýìåç óã ïîòû. Îëüãà Ìûøêèíà ãóðòîîñëû òðîñ øóìïîòîí êóçüìà. Óãîñü ïûäëîñü ãóðòý âóûëžñü¸ñ òðîñ ќâќë, íîø áèáëèîòåêàðü îò÷û íîêó îãíàç óã âåòëû. ß íûëïèîñ øóëäûð êîíöåðò ïóêòî, ÿ ¸ðîñûñü êûŸå êå ñïåöèàëèñòú¸ñ ãóðò êàëûêëýí þàíú¸ñûçëû âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òî.

ÞÊÀÌÅÍÑÊ

Ëþäìèëà ÊÓÐÒÅÅÂÀ

«Âåòëžñü» êíèãàîñ Îëüãà ÍÀÇÀÐÎÂÀ

¨ðîñ áèáëèîòåêàûí óæàñü¸ñ ÿëàí âûëü àìàëú¸ñ óò÷àëî. Êîìïüþòåðåç óëîíý ïûŸàòýì ñÿíà, âàøêàëàçý íî óã âóíýòî. Ëûäœèñüêèñü¸ñ äîðû êíèãàîñ àñüñýîñ ëûêòî. ¨ðîñ áèáëèîòåêàûí óæàñü Îëüãà Ìûøêèíà Þêàìåíñêåòž ãèíý óã âåòëû, ïûäëîñü ïè÷è ãóðòú¸ñû íî âóûëý. Òà âàêûòý óêìûñ ãóðòûí êíèãà âîøúÿí èíòûîñ êûëäûòýìûí. «Âåòëžñü» êíèãàîñëû ãóðò êàëûê òóæ øóìïîòý. Ëûäœèñüêûíû ÿðàòžñü¸ñëýí ëûäçû ñþðñëýñü îðò÷å. Îëüãà Ìûøêèíàåç âàíüìûç ãàæàëî íî äîðàçû ëûêòýìçý ÷èäàòýê âèò¸. Óãîñü áèáëèîòåêàûí óæàñü âûëü èâîðú¸ñûí íî êíèãàîñûí òîäìàòý. Òà âàêûòý ãóðòîîñ ìûëûñüêûäûñü ëûäœî Áîðèñ Àêó-

ßÐ

Òóíñûêî ëûäïóñú¸ñ ßð ¸ðîñûí îêòÿáðå óëýìâûëýìçûëû éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòžçû. ¨ðîñûí 15 ïèíàë âîðäñêèç, óëîíûñü êîøêèç 19-ýç. Òîëýñü êóñïûí 6 ñåìüÿ êûëäžç, 9-ýç ëþêèñüêèç, 8 ìóðò àòàé ëóýìçý ïóñéèç. Óæå èíòûÿíúÿ öåíòðëýí èâîðòýìåçúÿ, óæ óò÷àñü¸ñëýí ëûäçû 130 ïàëà, 78-ñý ó÷¸òý ñóëòûòžçû, 61 ìóðò àñëûç êåëüøûìîí óæ øåäüòžç. Ãóðò õîçÿéñòâîîñ ïќëûí êîòüêèíëû àäœåì êàðûìîí ëóî «Åëîâî» îãàçåÿñüêîí, È. Âåðåòåííèêîâàëýí, À. Åëüöîâëýí íî Â. Ìûøêèíëýí ôåðìåð õîçÿéñòâîîññû. ¨ðîñûñü âàíü õîçÿéñòâîîñ 696 òîííà éќë âóçàçû. Ðîñòåõíàäçîð èâîðòýìúÿ, ¸ðîñûí óëžñü¸ñ 5 òåõíèêàçýñ ó÷¸òý ñóëòûòžëëÿì, 6 ìóðò ðóëü ñüќðûí âîðòòûëîí ïðàâîçý âûëüäýì. Íîø ÃÈÁÄÄ-ûí óæàñü¸ñ 231 ìóðòý àëžëëÿì, 12 êóäœåì âîäèòåëåç šåãàòžëëÿì.


ÈÂÎÐÚ¨Ñ ËÓË×ÅÁÅÐÅÒ

Ìàëû êå øóîíî òåàòðûí óæàñüêî

Ëèÿ ÌÀËÛÕ

Øàðêàí ¸ðîñûñü êóëüòóðàÿ íî òóðèçìúÿ óïðàâëåíèëýí êè÷ќëòýìåçúÿ ðåñïóáëèêàûñüòûìû «Åãèòú¸ñëýí þðòñû» íî ¸ðîñûñü êóëüòóðà þðò 7-òž äåêàáðå Øàðêàí ÷åðêîãóðòûí ðàäúÿëî «Âûæû-

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

Òîë áàáàé ëþêà ýøú¸ññý

19

ßËÎÍ

Ìîí ëîáàñüêî! Óäìóðòèûñü Òåàòð óäûñûí òûðøèñü¸ñëýí ñîþççûëû òûðìèç 70 àð. Òàèí âàë÷å ðåñïóáëèêàûñüòûìû Ìóí¸ òåàòðå ëþêàñüêûëžçû øàåðûñüòûìû àðòèñòú¸ñ íî ðåæèññ¸ðú¸ñ. Çàëý ëþêàñüêåì êàëûêåç ïóìèòàñà, Óäìóðòèûñü Òåàòð óäûñûí òûðøèñü¸ñëýí îãàçåÿñüêîíýíûçû êèâàëòžñü Àëåêñàíäð Ìóñòàåâ øóèç: Òà îãàçåÿñüêîíìû êûëäžç òóæ ñåêûò 1942-òž àðûí íî áîðäàç îãàçåÿç îã 30 ìóðòý. Áûäœûì îæëýí íûðûñü àðú¸ñàç àðòèñòú¸ñ ôðîíòý êîøêèçû. Âîðñàñüêûòýê Èæûí óæàç Ìóí¸ òåàòð ãèíý. Ãîðîäý êûëèçû àêò¸ðú¸ñëýí ñåìüÿîññû, îçüû èê Ìîñêâàûñü íî Ëåíèíãðàäûñü òåàòðú¸ñûñü àðòèñòú¸ñ òàò÷û ýâàêóèðîâàòü êàðåìûí âàë. Òà àäÿìèîñëû ìàèí êå þðòòîí ïîííà èê êûëäûòýìûí âàë òàŸå îãàçåÿñüêîí. Ñîå êûëäûòîí áîðäûí òûðøèçû Óäìóðòèûñü òîäìî àðòèñòú¸ñ Êóçüìà Ëîæêèí, Êëàâäèÿ Ãàâðèëîâà íî òðîñ ìóêåòú¸ñûç. Ïќðòýì àðú¸ñû îãàçåÿñüêîíýí êèâàëòžçû Ñîëîìîí Ãëÿòòåð, Ãåîðãèé Ëþá÷åíêî, Íèíà Áàêèøåâà, Ëåîíèä Ðîìàíîâ, Ãåííàäèé Âåðåòåííèêîâ, Îëåã Íèêèòèí. Òóííý øóìïîòûíû ìóãú¸ñ âàíü, øàåðûñüòûìû òåàòðú¸ñ âûëüäžñüêî, îò÷û åãèò àðòèñòú¸ñ óæàíû ëûêòî, øóèç Ðîññèûñü äàíî àðòèñò Àëåêñàíäð Ìóñòàåâ. 70 àð - ñî òóæ èê áàäœûì ëûäïóñ ќâќë, íî òžëåäëû âàíü ìàèí óøúÿñüêûíû, ïóñéèç Óäìóðòèûñü êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòð Äìèòðèé Èâàíîâ. - Òà ñîþçëýí âàëòžñü óæïóìåç - ñöåíàëû òàçàëûêñýñ, êóæûìçýñ íî óëîíçýñ ñ¸òžñü àäÿìèîñëû þðòòîí. Òžëÿä ñî ïќðìå. Ðåñïóáëèêàûñüòûìû àðòèñòú¸ñòû íî ïóñéûíû êóëý. Òàíè 1989-òž àðûñåí äîðàìû îðò÷èñü «Òåàòð òóëûñ» ôåñòèâàëåç èê áàñüòîì. Îò÷û ðåñïóáëèêàûñüòûìû âàíü òåàòðú¸ñ òóæãåñ óñòî óæú¸ññýñ Ÿåêòî. Ñîîñòû äóíúÿëî Ìîñêâàûñü íî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûñü òîäìî êðèòèêú¸ñ. Íî ìîí âèñúÿñàë íà ýøøî êûê Àëåêñàíäðú¸-

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ñòû: Âîëêîâåç íî Êàëÿãèíýç. Ìàëû êå øóîíî Ïðåçèäåíòìû Àëåêñàíäð Âîëêîâ íî Ðîññèûñü Òåàòðûí óæàñü¸ñëýí ñîþçýíûçû êèâàëòžñü Àëåêñàíäð Êàëÿãèí òðîñ ëýñüòî Óäìóðòèûñü òåàòðú¸ñëýñü óëîíçýñ óìîéãåñ êàðîí ïîííà, - øóèç ìèíèñòð. Ñîþçëýñü þáèëåéçý àðòèñòú¸ñ ìûëî-êûäî ïóìèòàçû. Óäìóðò òåàòðûñü àðòèñò ϸòð Ðîìàíîâ âåðàìúÿ, òóæ óìîé, òàŸå ñîþç êûëäžç øóûñà. Ñîòýê, ïå, àðòèñòú¸ñòû íûðêãåñ êàðûíû âûðî âàë. Óäìóðòèûñü êàëûê àðòèñò Ðîìàíîâ îãàçåÿñüêîíý ïûðèç 1977-òž àðûí. - Àçüëî êîòüêóä òåàòðëýí ñäà÷àÿç âåòëžì. Ñî òóæ óìîé ñÿì âàë. Òàáåðå êîòüêóä òåàòð êîììåðöèåí âûðèñü íèìàç ãîñóäàðñòâî âûëëåìãåñ ëóèç. Íî òåàòð - ñî òâîð÷åñòâî, èñêóññòâî, òàòûí âàíüçý ìàíåòýí ëûäúÿíû êóëý ќâќë. Àðåñý ñÿðûñü ïîòòûëûòýê, ìîí òóííý íî ëîáàñüêûëûñü ãåðîé¸ñ Òîë áàáàéëýí øàåðàç» ôåñòèâàëü. Âûæûêûëú¸ñûñü ãåðîé¸ññýñ Òîë áàáàéëýí øàåðàç âàéûíû áûãàòîçû ðåñïóáëèêàûñüòûìû òóðèçìåí óæàñü ó÷ðåæäåíèîñ. Êîòüêóä ãåðîé äàñÿíû êóëý 2-3 ìèíóòúåì ïðåçåíòàöèÿ. Êóíîîñòû ïóñú¸í îðò÷îç 10 ÷àñûñåí êóëüòóðàÿ þðòûí. Íîø 10 ÷àñ 30

Ìóí¸ òåàòðëýí ñöåíàåç âûëûí àñïќðòýì ïàìÿòíèê. êî, ìàëû êå øóîíî òåàòðûí óæàñüêî, - øóèç ϸòð Ðîìàíîâ. Ñîþçûí 35 àð Ÿîæå Óäìóðòèûñü êàëûê àðòèñò Âÿ÷åñëàâ Áàéêîâ. Òà šûòý ñî ïûðàê ðåïåòèöèûñü âóèç. - Òàò÷û ëþêàñüêåìûí óæåç ÿðàòžñü àäÿìèîñ, ìàëû êå øóîíî àñëýñüòûä óäûñòý ñþëìûñü ќä ÿðàòû êå, òåàòðûí òûíûä íîìûð êàðûíû, - ìûëêûäçý óñüòý Âÿ÷åñëàâ Áàéêîâ. Êîòüêóä âîðäžñüêåì íóíàëûí òðîñ ñÿñüêàîñ íî êóçüûìú¸ñ ëóî. Ïðàçäíèêåç äàñÿñü¸ñ çàëûí ïóêèñü¸ñëû âàçèñüêèçû ñÿñüêà êåðòòýòú¸ññýñ òûðûíû òîäìîòýì àêò¸ðëýí ñèíïåëåòýç àçå. Ìóí¸ òåàòðëýí ñöåíà âûëàç àñïќðòýì ïàìÿòíèê ïóêòýìûí âàë: äóííå òåàòðëýñü èñòîðèçý íûðûñü òîäìîòýì àêò¸ðú¸ñ íî àêòðèñàîñ êûëäûòžçû. ìèíóòý âûæûêûëûñü ãåðîé¸ñëýí êàðíàâàëýíûçû êóòñêîç ôåñòèâàëåç ñž¸äàíî óñüòîí. Êóíîîñ âóûëîçû Òîë áàáàéëýí Ìûääîðèíûñü þðòàç. Îòûí îðò÷îç êîòûðåñ šќê ñüќðûí ïóìèñüêîí. Âåðàñüêîí ìûíîç âûæûêûëûñü ãåðîé¸ñëýí îäžã ќðûí óæàíçû ïóìûñåí.

Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì (äàëåå - Ðîñèìóùåñòâî) â ëèöå ÎÎÎ «ÂÅËÅÑ» (äàëåå - Îðãàíèçàòîð òîðãîâ), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ¹ Ê12-19/56 îò «31» ÿíâàðÿ 2012 ã. è Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðèëîæåíèåì ¹1 ê Ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Äàòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Ëîò ¹ 1: çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé (ïîäçåìíûõ ýòàæåé - 0), îáùàÿ ïëîùàäü 3003 êâ.ì, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðàâå 1/2, èíâ.¹28420, ëèò.Ç, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà: 18:26:00:00:28420/3; àäðåñ: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, óë. Îðäæîíèêèäçå, 1à; íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà – 12711900 (Äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóá. 00 êîï., áåç ó÷åòà ÍÄÑ; ñóììà çàäàòêà – 5085000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóá. 00 êîï.; âðåìÿ òîðãîâ (ìîñêîâñêîå): 09÷àñ.00ìèí. Ëîò ¹ 2: - æèëîé äîì, íàçíà÷åíèå: æèëîå; ïëîùàäü îáúåêòà: 576,7 êâ.ì; îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðàâå 1/2; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 18-18-01/010/2010-462; àäðåñ: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ìèêðîðàéîí Ñîñíîâûé áîð, ä.8; - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åíèå: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà; ïëîùàäü îáúåêòà: 3316 êâ.ì; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð îáúåêòà: 18:26:010203:22; àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, ìêð-í «Ñîñíîâûé áîð», 8. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà – 7980022 (Ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ äâàäöàòü äâà) ðóá. 00 êîï., áåç ó÷åòà ÍÄÑ; ñóììà çàäàòêà – 79801 (Ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò îäèí) ðóá. 00 êîï.; âðåìÿ òîðãîâ (ìîñêîâñêîå): 09÷àñ.30ìèí. Ëîò ¹ 3: - æèëîé äîì, íàçíà÷åíèå: æèëîå; ïëîùàäü îáúåêòà: 576,7 êâ.ì; îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, äîëÿ â ïðàâå 1/2; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 18-18-01/010/2010-462; àäðåñ: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ìèêðîðàéîí Ñîñíîâûé áîð, ä.8; Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà – 4155029 (×åòûðå ìèëëèîíà ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äâàäöàòü äåâÿòü) ðóá. 00 êîï., áåç ó÷åòà ÍÄÑ; ñóììà çàäàòêà – 41551 (Ñîðîê îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóá. 00 êîï.; âðåìÿ òîðãîâ (ìîñêîâñêîå): 10÷àñ.00ìèí. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë. Êîñûãèíà, 15, ãîñòèíèöà «Korston Hotel Moscow», ïîìåùåíèå êîíôåðåíö-çàëà. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ôîðìå îäíîâðåìåííî ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ñ äàòû âûõîäà íàñòîÿùåãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ïÿòíèöàì äî 07.12.2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 10÷àñ.00ìèí. äî 13÷àñ.00ìèí. (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, 69/75. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðèåìà çàÿâîê – 22 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 18:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå 07 äåêàáðÿ 2012 ã. íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÷üè çàäàòêè ïîñòóïèëè â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì èçâåùåíèåì ñðîê íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â äîãîâîðå î çàäàòêå è ïðåäñòàâèâøèå â óñòàíîâëåííûå èçâåùåíèåì ñðîêè, îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: ôèçè÷åñêèå ëèöà – çàÿâêà (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ), îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ), ïëàòåæíûé äîêóìåíò, èëè åãî êîïèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïåðå÷èñëåíèå ñóììû çàäàòêà, êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðè ïîäà÷å çàÿâêè óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.3 ñò. 35 ÑÊ ÐÔ; þðèäè÷åñêèå ëèöà – çàÿâêà (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ), îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ), ïëàòåæíûé äîêóìåíò, èëè åãî êîïèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïåðå÷èñëåíèå ñóììû çàäàòêà, äîâåðåííîñòü ïðè ïîäà÷å çàÿâêè óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, ïðîøèòûå è çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â ÅÃÐÞË, çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, çàâåðåííàÿ êîïèÿ ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îá ó÷àñòèè â òîðãàõ (äëÿ ðåçèäåíòîâ ÐÔ), áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, äëÿ íåðåçèäåíòîâ ÐÔ – äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå íå äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ÷üè çàäàòêè ïîñòóïèëè ïîçæå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà è ëèöà, íå ïðåäñòàâèâøèå ïåðå÷èñëåííûå â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè äîêóìåíòû, ëèáî ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû íå â ïîëíîì îáúåìå è (èëè) íåíàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå äîêóìåíòû. Ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå âûèãðàâøèì òîðãè, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïîäàâøèì çàÿâêó, íî íå ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â òîðãàõ çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ñóììà çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè. Çàÿâêè, âíå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íå ïðèíèìàþòñÿ. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ êîìèññèÿ îçíàêîìèò ó÷àñòíèêîâ ñ ïîðÿäêîì èõ ïðîâåäåíèÿ è âûäàñò ó÷àñòíèêàì òîðãîâ òàáëè÷êè ñ ïðèñâîåííûìè ðåãèñòðàöèîííûìè íîìåðàìè ó÷àñòíèêîâ. Ó÷àñòíèê çàÿâëÿåò î ñâîåì æåëàíèè ïðèîáðåñòè ïðåäìåò òîðãîâ ïî îáúÿâëåííîé öåíå ïóòåì ïîäíÿòèÿ òàáëè÷êè ó÷àñòíèêà òîðãîâ. Åñëè íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íå ñäåëàë íàäáàâêè ê ìèíèìàëüíîé íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè âûñòàâëåííîãî íà òîðãè èìóùåñòâà, òàêîå èìóùåñòâî ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ óêàçàííîé öåíû ñíèìàåòñÿ ñ ïðîäàæè, òîðãè ïðèçíàþòñÿ íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, êîãäà ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå ïîäíÿë òàáëè÷êó ó÷àñòíèêà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå ïåðâûì íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðåäìåò òîðãîâ. Ïðè îòêàçå îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è íåâíåñåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà çàäàòîê ïîáåäèòåëþ òîðãîâ íå âîçâðàùàåòñÿ. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðàñõîäû íà îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ. Ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò îôîðìëÿåò äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâà çåìëåïîëüçîâàíèÿ. Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî íå íàøåäøèå îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå îòçûâà èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè ñóäåáíûì ïðèñòàâîì-èñïîëíèòåëåì Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå âî âñÿêîå âðåìÿ îòìåíèòü òîðãè. Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îá àóêöèîíå è ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, çàïèñàòüñÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, 69/75, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè: 8-909-051-86-80. Ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î çàäàòêå, âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê ìîæåò èçìåíèòüñÿ, î ÷åì áóäåò ñäåëàíî èçâåùåíèå. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ è ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 1% è íå áîëåå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. ÎÃÐÍ 5117746023555 ÎÎÎ «ÂÅËÅÑ»

18+

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÄÎÌ ñî âñåìè ïîñòðîéêàìè â Ìîæãèíñêîì ðàéîíå â ä. Áàëüçÿøóð.  äîìå âîäà, âî äâîðå âðåìÿíêà. Îò Ìîæãè 23 êì, îò Èæåâñêà - 60. Îò ôåäåðàëüíîé òðàññû 0,5 êì.  áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãàçà â äåðåâíþ. Ðåêëàìà Òåë. 89048392574.


20

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÍÓÍÀË ÁЌÐÑÜÛ ÍÓÍÀË

ÀÄŒÛÒÎÍ

ÈÍÊÓÀÇÜ ÍÎ ÀÄßÌÈ

Ìóçúåìåç ñàïòàëîä êîíüäîí òûðîä

Äàíúÿçû íî äóíúÿçû

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

Åëåíà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

Áðàíãóðòûñü ïåñÿíàé¸ñ êûëåì àðíÿå òîäìàòñêèçû Óäìóðòèûñü Ñóðåäàí èñêóññòâîîñúÿ ìóçåéûñü «Âåðàìå ïîòý...» àäœûòîíýí. Òà ýêñïîçèöèÿ êûëäûòýìûí óäìóðò ðåñòàâðàòîðëýí Òàòüÿíà Ìîñêâèíàëýí óæú¸ñûíûç. Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà íî Áðàíãóðòûñü ïåñÿíàé¸ñ êåìàëàñü ýøúÿñüêûñà óëî. Áàêóý «Åâðîâèäåíèå» ìûíûêóçû íî, ïåñÿíàé¸ñëû äžñü äàñÿç Ìîñêâèíà. Òà íûëêûøíî ïûð-ïî÷ âàëýêòûíû áûãàòý,

ìàëû ñûŸå ñќçóë ïóêòýìûí, êûŸå ëóûíû êóëý áðàíãóðò äýðåì íî àéøåò. Îçüû òóàëà áàñìàëýñü âàøêàëà êàáú¸ñúÿ âóðåì äžñü¸ñòû ïåñÿíàé¸ñ ìûëî-êûäî íóëëî. Íîø Òàòüÿíà Ìîñêâèíàëýí ìûëêûäûç óäìóðò äýðåìú¸ñû ãèíý óã òýðû. Íóíàëìûñü óæàç ñî íûðûñü èê ðåñòàâðàòîð. ÒàŸå êàòåãîðèåí ñïåöèàëèñò àñüìå ðåñïóáëèêàûí îäžã ãèíý. - Ðåñòàâðàòîð áûãàòûíû êóëý êóèñüêûíû íî, âóðèñüêûíû íî, ÷èëüïàñüêûíû íî, êåðòòžñüêûíû íî, ïóæúÿòñêûíû íî, - øóý Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà. - Âàøêàëà

Ò. Ìîñêâèíà Áðàíãóðò ïåñÿíàé¸ñûí. äžñüêóòýç óëœûòûñà, âûëüäûñà, ñîìûíäà âèçüíîä ëþêàíî, ñîìûíäà âûëüçý óñüòîíî. Ñîèí ìûëî-êûäî íûëêûøíîëýñü òûðøåìçý àäœûòýê ќç êåëüòý. Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòð Äìèòðèé Èâàíîâ Òàòüÿíà Ìîñêâèíàëû ñ¸òžç Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýñü Äàíúÿí ãðàìîòàçý. Áûäýñ ìóçåé ïîííà òà òóæ áàäœûì äàí. Óãî 33 àð Ÿîæå íûðûñåòžåç óæàñüñû ïóñúåìûí òàŸå âûëž äóíúåòýí.

ÊÀËÛÊÅÇ ÓÒ¨Í

Ïèòðàíýí âåòëžñü¸ñëû ïèòðàíú¸ñ Ëèÿ ÌÀËÛÕ

Âåòëûíû áûãàòžñüòýìú¸ñëû þðòòýò ñ¸òîí ïàñüêûòà. Óäìóðòèûñü Êàëûêëû ñîöèàëüíîé þðòòýò ñ¸òîíúÿ öåíòðú¸ñû âèñúÿìûí óêìûñ ÃÀÇ - 322132 àòîìîáèëü¸ñ. «Ãàçåëü¸ñëýñü» óñüòîíú¸ññýñ ñ¸òýìûí Âîòêèíñê, Ãëàçîâ, Ìîæãà, Ñàðàïóë ãîðîäú¸ñûñü, Ñàðàïóë ¸ðîñûñü, Èæûñü Îêòÿáðü, Ëåíèí, Óñòèíîâ ¸ðîñú¸ñûñü ÖÑÎ-ñû íî Èíâàëèäú¸ñëû íî àðëûäîîñëû ñîöèàëüíîé þðòòýò ñ¸òîíúÿ ýëüêóí öåíòðå. Øàåðûñüòûìû ãîðîäú¸ñûñü íî ¸ðîñú¸ñûñü Êàëûêëû þðòòýò ñ¸òîíúÿ öåíòðú¸ñûñü ìîáèëüíîé áðèãàäàîñëû êûëåì àðûí âèñúÿìûí íè âàë 28 «Íèâà» àâòîìîáèëü¸ñ. Ñîîñ ëóîíëûê ñ¸òžçû ïûäëîñü ãóðòú¸ñûí óëžñü¸ñëû íî òðîñ ïќðòýì þðòòýò ñ¸òûíû. Íîø òàîñûç

ìàøèíàîñ íèìûñüòûç ðàäúÿìûí êîëÿñêàåí âåòëžñü èíâàëèäú¸ñ ïîííà. Ìèûì íî, òóý íî àâòîìîáèëü¸ñ áàñüòýìûí àðëûäîîñëû íî èíâàëèäú¸ñëû ñîöèàëüíîé þðòòýò ñ¸òîíúÿ ýëüêóí ïðîãðàììàÿ Óäìóðòèëýí áþäæåòýç íî Ðîññèûñü Ïåíñèîñúÿ ôîíäëýí ñóáñèäèîñûç ÷îòûí. Òà ïðîãðàììàÿ àâòîìîáèëü¸ñ âèñúÿíû ÷àêëàìûí âóîíî àðûí íî.

Ñàçü áóðä óëûí øóíûòãåñ Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

Òóý àâãóñò òîëýç¸çü ëûäúÿñüêèç, øàåðàìû ñåêûò þãäóðå øåäåì 8 ñþðñ ïàëà ñåìüÿîñ óëî øóûñà. Òàáåðå òà ëûäïóñ êûê ïîëëû ñèíýìûí. Âàíüìûç ãåðœàñüêåìûí ñåìüÿîñúÿ áàíê êûëäûòýìåí. Âàçåí íèìûñüòûç ëûäúÿíú¸ñ íóèñüêèçû Þãäóðåç óò¸íúÿ, Äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòåðñòâîîñûí.

Àñüñýëýñü ëûäïóñú¸ññýñ âåðàëëÿçû êàëûêëû óëîí-âûëîíûí þðòòýò ñ¸òîíúÿ ¸çú¸ñûí óæàñü¸ñ. Êќíÿ àñüìåëýí ñåêûò þãäóðå øåäåìú¸ñ - òàå òîäîí ïîííà âàíü ¸çú¸ñëýñü ëûäïóñú¸ññýñ îãèíý êàðûëžçû. Îçüû ñïèñîêå îäžã ñåìüÿ èê êûê-êóèíü ïîë øåäüûëžç. - Îãúÿ áàíê øàåðìûëû òóæ êóëý âàë, - ïóñú¸ Ñåìüÿ óæïóìú¸ñúÿ íî äåìîãðàôèÿ ïîëèòèêàÿ êîìèòåòûí. Óãîñü òàáåðå óìîé òîäžñüêîì: êèíý íèìûñüòûç ñàíý áàñüòîíî, êèíëû þðòòžñüêîíî. Îäžãú¸ñûçëýñü ïèíàëçýñ íûëïè ñàäý èíòûÿíî, ìóêåòú¸ñûçëû óæåí þðòòîíî... Êóí áóðä óëàç áàñüòîíî êàðèñüêèçû þèñü ñåìüÿîñòû íî. Òà âàêûòý 22 íûëêûøíî âûëüûñü äûøåòñêå óëîíëýñü ÷åáåðçý àäœûíû - ñîîñûí íèìûñüòûç óæàëî ñïåöèàëèñòú¸ñ. Âàíüìûç ìàëïàìúÿ ïќðìèç êå, êќíÿ êå äàñî íûëïèîñ øóäî ëóîçû. Óãîñü òà íûëêûøíîîñ - òðîñ ïèíàë áóäýòžñü àíàé¸ñ.

Óäìóðòèûí îðò÷èç èíêóàçåç óò¸í ñÿðûñü ñþëìàñüêèñü¸ñëýí êîíôåðåíöèçû. Èíêóàçü óçûðëûêú¸ñúÿ íî èíêóàçåç óò¸íúÿ ìèíèñòð Ìèõàèë Êóðãóçêèí ïóñéèç Ðîññèëýí ÂÒÎ-å ïûðåìåíûç òà óæðàäëýñü êóëýëûêñý íî ïàéäàçý. Óãîñü áåðëî äûðå èíêóàçåç óò¸íûí êóòýìûí óíî äîêóìåíòú¸ñ. Áûäýñòîíî óæðàäú¸ñ ïќëûñü âàëòžñü¸ñûç ëóî Äýðè ¸ðîñûñü Êќòóë (Æåðåá¸íêè) ãóðò äîðû âàòýì äóñòýç áûäòîí, Èæêàð òûìåòëýñü ÿðäóðçý þíìàòîí íî ìóêåò óæðàäú¸ñ. Òðîñ óæ íóýìûí ÷óðûò êûëåì-ìûëåìú¸ñëû ïîëèãîíú¸ñ ëýñüòîíúÿ íî æàã ëþêàí ñòàíöèîñ êûëäûòîíúÿ. Áåðëî êóèíü àðçý òðîñãåñ êîíüäîí âèñúÿñüêå íè òûìåòú¸ñòû íî øóðú¸ñòû ÷ûëêûòàòîíëû. Ðåñïóáëèêàûí êóòýìûí âó õîçÿéñòâîÿ êîìïëåêñýç àçèíòîíúÿ âûëü ïðîãðàììà. Ñî ÷àêëàìûí 2012-òž-2017-òž àðú¸ñëû. Òà äûð Ÿîæå ôåäåðàë áþäæåòûñü ãèíý 1,4

ìèëëèàðä ìàíåò âóîç. Âóýç òóæãåñ íî êûðñ¸ìûòî áàäœûì ïðåäïðèÿòèîñ. Òà ñþëìàñüêûòžñü óæïóì êåìà àðú¸ñûí êûñòžñüêå íè, íîø þãäóð óã âîøòžñüêû. Êàì øóð áàññåéíûñü âó óçûðëûêú¸ñúÿ óïðàâëåíèëýí êèâàëòžñåç Àíèñà Èçìàéëîâà èâîðòýìúÿ, Ãëàçîâûñü Ìåõàíèêàÿ ×åïöà çàâîä, Ñàðàïóëûñü âó êàíàë, ×óðûñü ëýñüòžñüêîí ìàòåðèàëú¸ñ ïîòòžñü ïðåäïðèÿòèå íî êóä-îã ìóêåòú¸ñûç ãèíý âóýç ÷ûëêûò âîçüûíû êîíüäîí øåäüòî. Ðîñïðèðîäíàäçîðëýí Óäìóðòèûñü Óïðàâëåíèåíûç êèâàëòžñü Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâëýí ìàäåìåçúÿ, 2012òž àðûí, ìèûìåí Ÿîøàòûñà, èíêóàçåç êûðñ¸ìûòžñü¸ñ êûê ïîëëû òðîñãåñ øòðàôú¸ñ òûðèçû. Ñî èííîâàöèîñûí óæàíëû íî êóòžñüêîç. Èíêóàçåç óòèñü¸ñëýí êîíôåðåíöèÿçû íèìàç ïðåäïðèÿòèîñúÿ íî òðîñ þàíú¸ñ ñ¸òýìûí âàë. Òðîñýç óæïóìú¸ñ îòûí èê ñýðòòýìûí, þàíú¸ñëû âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òýìûí.

ÃÓÐÒ ÓÄÛÑ

Þîñ êќëî Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

Øóíûò íóíàëú¸ñ óíî ñþëìàñüêîíú¸ñ âภàãðîíîìú¸ñëû. Òîë âûëý êèçåì þîñ óç ÷ќëñêå-à âûëüûñü áóäûíû? Îçüû ëóèç êå, òóëûññý ïóðûñüòàíû êóòñêîçû. Ôåðìåð-êðåñòüÿí õîçÿéñòâîîñòû ëûäý áàñüòûòýê, ñîîñ êèçåìûí 74 ñþðñ ãåêòàðëýñü ÿòûð, ñî ïќëûñü 5 ñþðñýç ÷àáåé, êûëåìåç œåã. Ãóðò õîçÿéñòâîÿ íî ñè¸íþîíúÿ ìèíèñòåðñòâîûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ áóéãàòî. Ìóçúåì ќæûòàê êûíìåìûí íè, áóñûîñ âàíüìûç ñÿìåí ëûìûåí øîáûðñêåìûí. Ñîèí èê ñóðåòú¸ñûí ïàçÿñà êèçåì œå÷ êèäûñ êќëîç øóíûò íóíàëý

íî, œûðò êåçüûò êàðèñüêûêó íî. Ìóêåò óæïóì - ñî œå÷ ќâќë êå. Íÿíü áóäýòžñü¸ñ òðîñ þ òûñü ûøòî óðîä êèäûñëýñü. Ðîññåëüõîçíàäçîðëýí Óäìóðòèûñü óïðàâëåíèåç èâîðòýìúÿ, òóëûñ êèç¸íëû äàñÿì þ êèäûñ ïќëûñü 1-òž íîÿáðüëû êîíäèöèîçü âóòòýìûí 68 ïðîöåíòýç. Êûëåì àðûí òà äûðëû ñî 65 ïðîöåíò âàë. Óæ òà ëàñÿíü óìîéãåñ ðàäúÿìûí Ýãðà, ßêøóðÁќäüÿ, Ñüќëòà, Âàâîæ íî Ìîæãà ¸ðîñú¸ñûí. Òàòûí 88 ïðîöåíòýç êèäûññû œå÷. Íîø ßð, Þêàìåíñê, Êåç, Øàðêàí, Êèçíåð, Ãðàê, Âîòêà, Êàìáàðêà ¸ðîñú¸ñûí - 33-ñåí 45 ïðîöåíòîçü ãèíý.

Ìèñüòàñüêîçû ìàøèíàåí Ñâåòëàíà ÝÑÅÍÊÓËÎÂÀ

Ñüќëòà ¸ðîñûñü «Ãîïãóðò» õîçÿéñòâîûñü ñþðî òàçà ïóäîçû þãûò íî øóíûò âûëüäýì ãèäûí òîëú¸ç. 400 éûð ñêàëëû ÷àêëàì êîìïëåêññýñ êûê àð êóñïûí òóïàòúÿçû. Êûëåì àðûí âûëüäžçû îãçý ñêàë êûñêîí ôåðìàçýñ. 200 ñêàëçû îòûí òîëéèç íè. Òà íóíàëú¸ñû âûëüäýì êîìïëåêñëýñü êûêåòž ëþêåòñý óñüòžçû. Êèûí áûäýñòîíî óæú¸ñòû òàáåðå òåõíèêà ëýñüòý. Òóííý íóíàëëû òà ôåðìà ¸ðîñûñü òóæãåñ óìîåç íî àäœåì êàðûìîíýç ëóý. ÒàŸå ôåðìàå åãèòú¸ñ íî êèñûðàòýê ëûêòîçû, ïóñéèç Ñüќëòà ¸ðîñëýí éûðûç Íè-

êîëàé ×àéíèêîâ. Òà ãóðòûñü êîìïëåêñ ïóêòîí 30 ìèëëèîí ìàíåò òûð óñèç. Ãîïãóðòú¸ñëû êîíüäîíýí þðòòžçû Óäìóðò Ðåñïóáëèêà íî Êåçûñü ñûðçàâîä. Ãóðòîîñ òà âèå éќëçýñ Êåçý íóëëî. Âûëü ãèäýç óñüòîíý Êåç ñûðçàâîäëýí êèâàëòžñåç Àíàòîëèé Ìàêñèìîâ íî âóûëžç. Âûëüäýì ãèäýç ïûð-ïî÷ ýñêåðåìåç áåðå àñëýñüòûç ìàëïàíú¸ññý âåðàç. Êûëñÿðûñü, éќë âåòëîí ãóìûîñ ðåçèíàåí ãåðœàìûí, àðú¸ñ îðò÷åìúÿ, îò÷û ìèêðîáú¸ñ ëþêàñüêîçû, ïå. Ñî éќëëýí œå÷ëûêåç âûëûí íî øќäžñüêîç. Ñûðçàâîäýí êèâàëòžñü Ãîïãóðò ôåðìàûí óæàñü¸ñëû äžñü ìèñüêîí ìàøèíà êóçüìàç.


ßËÎÍÚ¨Ñ/ÈÂÎÐÚ¨Ñ

Òýøêûëè - êèçèëè! Åëåíà ÒÓÃÀØÎÂÀ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

21

16-òž 17 «Àêñèîí» äåêàáðå ÷àñûí êóëüòóðà þðòûí ÀÍÍÀ ÊÅÍÀÊ ЌÒ×ÀÑÜÊÅ Óäìóðò Ýëüêóíûñü äàíî àðòèñòêàëýí Àííà ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀËÝÍ þáèëåé šûòýç Ïðîãðàììàûí: óäìóðò, œó÷, áèãåð êûðœàíú¸ñ, ðîìàíñú¸ñ, êàëûê ýêòîíúÿ «Ýêòîí êîðêà» ñòóäèÿ, ôîëüêëîð êûðœàíúÿ «Àéêàé» êóí òåàòð. Þàëëÿñüêîíî 56-05-16 (êàññà) íî 89198755414 òåëåôîíú¸ñúÿ.

Óäìóðò óæðàäú¸ñúÿ «Çàðíè ïåðåïå÷» öåíòðûñü åãèòú¸ñ êè÷ќëòýìúÿ àëèãåñ îðò÷èç «Ýëüêóíîâèäåíèå» Ÿîøàòñêîí, òàáåðå ќñý éûãàñüêå íè ìóêåòûç êîíêóðñ - «Ïè÷è «Çàðíè ïåðåïå÷». Îòûí áûãàòîíëûêú¸ññýñ ýñêåðîçû ïîê÷è êûðœàñü¸ñ. Ñîîñëû þðòòîçû íèìî-äàíî àðòèñòú¸ñ. ÒàŸååç ќé âàë íà: ïîê÷è êûðœàñü¸ñ ñöåíà âûëý ïîòîçû òîäìî àðòèñòú¸ñûí - ñîîñûí Ÿîø êûðœàíçýñ áûäýñòîçû. Îçüûåí, ó÷êèñü êûê êå÷åç êóòûíû áûãàòîç: ÿðàòîíî àðòèñòú¸ñûçëýñü êûðœàìçýñ êûëîç, òýøêûëèîñëýñü áûãàòîíëûêú¸ññýñ äóíúÿëîç. Êîíêóðñý ïûðèñüêûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ ïќëûñü òóæãåñ íî ïè÷èåç àëèãåñ ïóñéèç 6 àðåñ òûðìîíçý! «Ïè÷è «Çàðíè ïåðåïå÷» Ÿîøàòñêîí ïóìûñåí êåíåøèñüêîìû «Çàðíè ïåðåïå÷» öåíòðëýí ¸ç÷èåíûç, óäìóðò óæáåðãàòžñåí Ñåì¸í Ñåì¸íîâåí. - Ìàëïàñüêî, ïîê÷èîñëû çýìîñ àðòèñòú¸ñûí Ÿîø ñöåíà âûëý ïîòîí êîòûð ëàñÿíü ïàéäà¸: òýøêûëèîñ äûøåòñêîçû àñüñýäû ñöåíà âûëûí âîçüûíû, âîçüäàñüêîíçýñ áûäòûíû, êóàðàçýñ ïóêòûíû. Ñî ãèíý ìàð! Âîðìèñå ïîòýì ïîê÷è àðòèñòëû ëóîíëûê ñ¸òžñüêîç êëèï ëýñüòûíû. Òà ëàñÿíü þðòòîç «Ìûíàì Óäìóðòèå» òåëåðàäèîêîìïàíèÿ, - ïóñéèç Ñåì¸í. Êîíêóðñý ïûðèñüêûíû

ÎÃÐÍ 305183104100030

ìûëêûä êàðåì ïèíàëú¸ñ òà äûðå íóíàëëû áûäý ñÿìåí ïóìèñüêûëî àðòèñòú¸ñûí. Êûëñÿðûñü, Óäìóðòèûñü êàëûê àðòèñòêà Àííà Ïëîòíèêîâà àñëýñüòûç íûëçý êàäü ÿðàòžç íè ïè÷è Êàðèíà Ñåâåðüÿíîâàåç. Íóíàëëû áûäý óãîñü ðåïåòèöèîñûí àäñêûëî: êèçèëèëýñü âåðàìú¸ññý Êàðèíà ñàíý áàñüòý, àíàåçëýñü êàäü êûëçžñüêå. Ýõ, óñòî ïќðìîç äóýò! Ìóêåòú¸ñûç íî áåðå óã êûë¸, êîíêóðñ êóòñêåìëýñü àçüëî áûãàòîíëûêú¸ññýñ âîëÿòî. Êûëñÿðûñü, òîäìî àðòèñò, äèäæåé Àíàòîëèé Ýðêèøåâ íóíàëëû áûäý êûðœà-ýêòý šóæàñü êèçèëèåí Ìàðèéêà Êàìàëèåí. Ñîëýñü áåðå óã êûë¸ Âàëåíòèíà Ïóäîâà, Ãåííàäèé Áåêìàíîâ, Ìàðèíà Ãàëè÷àíèíà, Èâàí Ãðèãîðüåâûõ íî ìóêåòú¸ñûç. Âàíüçý-ќâќëçý êûðœàëîçâåðàëîç 12 äóýò. Êûçüû ðàäúÿñüêîç âîðìèñå ïîòýìú¸ñòû áûðú¸í? Àðòèñòú¸ñëýñü áûãàòîíëûêú¸ññýñ äóíúÿëîçû «Àéêàé» êóí òå-

Ê. Ñåâåðüÿíîâà êûðœà À. Ïëîòíèêîâàåí. àòðëýí êèâàëòžñåç ϸòð Äàíèëîâ, Óäìóðò òåàòðëýí äèðåêòîðåç Àíäðåé Óðàñüêèí, åãèòú¸ñûí óæàíúÿ ìèíèñòð Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â, «Ìûíàì Óäìóðòèå» òåëåðàäèîêîìïàíèûñü æóðíàëèñò, «Øóäîí êîðêà» òåëåïðîåêòýç íóèñü Îëüãà Àðäàøåâà íî ìóêåòú¸ñûç. Òóæãåñ íî óñòî êûðœàñüýêòžñü íûëïèëû êóçüûì ïëàíøåò êîìïüþòåð. Ïóñéûíû êóëý: «Ïè÷è «Çàðíè ïåðåïå÷» Ÿîøàòñêîíý ïûðèñüêåìú¸ñ ïќëûñü êîòüêóäžç ïóñéèñüêîç ñèíïåëü êóçüûìåí. Îçüûåí, äûðòý áèëåòú¸ñëû! Ñîîñòû áàñüòûíû áûãàòîäû Óäìóðò òåàòðëýí êàññàÿç, îçüû èê «Çàðíè ïåðåïå÷» öåíòð ïûð. Ñî ñÿðûñü èâîð øåäüòûíû áûãàòîäû «ÂÊîíòàêòå» ñàéòûñü. Џîøàòñêîí ðàäúÿñüêîç Ÿóêàçå, 24-òž íîÿáðå, Óäìóðò òåàòðûí, êóòñêîç šûò 5 ÷àñûí.

ÈÏ Ïðîêîïüåâ Í. À.

12+

Ñöåíà âûëûí - ìàðœàí ïûðûîñ Ëèÿ ÌÀËÛÕ

«Àêñèîí» êóëüòóðà þðòûí îðò÷îç Óäìóðò Ýëüêóíûñü äàíî àðòèñòêàëýí, ×óâàøèûñü Ýìèíå ïðåìèëýí ëàóðåàòýçëýí Àííà Ïðîêîïüåâàëýí òâîð÷åñòâî óäûñûí 40 àð òûðøåìåçëû ñžçåì šûò. Àííà Íèêîëàåâíà êåìà àðú¸ñ Ÿîæå êûðœàç ýêòîíúÿ íî êûðœàíúÿ «Èòàëìàñ» êóí àíñàìáëüûí, ôîëüêëîð êûðœàíúÿ íî ýêòîíúÿ «Àéêàé» àíñàìáëåç îäžãåç êûëäûòžñåç âàë. «Óäìóðòèÿ» êóí òåëåðàäèîêîìïàíèûí êåìà àðú¸ñ Ÿîæå ðàäúÿç íî íóèç «Ìàðœàí» íî «Àííà êåíàê ќò÷àñüêå» êðåçüãóðî ïðîãðàììàîñòû. Þáèëååçëû ñžçüûñà, Àííà êåíàê íîø èê êóíîîññý êîòûðàç ëþêà. Êîíöåðòýç Àííà Íèêîëàåâíà ãåðœàíû òóðò-

òý âàë Ñòàëèí ëàãåðüûí ïóêåì àíàåçëýí Ñåðàôèìà Ñåì¸íîâíàëýí ñî âàêûòûñü êûðœàíú¸ñûíûç, ñöåíà âûëý Ÿîøåí èê ïîòûñà. Íî òóý ãóæåì àíàåç óëîíûñü êîøêèç. Îçüû êå íî ïûòñýò ñüќðûí âîðäžñüêåì êûðœàíú¸ñ êîíöåðòûí ÷óçúÿñüêîçû. Šûòý ïûðèñüêîçû ýëüêóíûñüòûìû òîäìî íî äàíî êûðœàñü¸ñ íî êîëëåêòèâú¸ñ. Ñîîñ ïќëûí êàëûê ýêòîíúÿ «Ýêòîí êîðêà» ñòóäèÿ, êûðœàíúÿ íî ýêòîíúÿ «Àéêàé» òåàòð, ôîëüêëîð êîëëåêòèâú¸ñ, Àíäðåé Óðàñüêèí, Ãåííàäèé Ãàíüêîâ, Íàäåæäà Óòêèíà, Èâàí Ãðèãîðüåâûõ íî ìóêåòú¸ñûç. Íûðûñüñý ÷óçúÿñüêîçû Àííà Íèêîëàåâíàëýí àñëàç ãîæòýì êûðœàíú¸ñûç. Ïåñÿíàåíûçû Ÿîø ñöåíà âûëûí áûãàòýìçýñ âîçüìàòîçû íóíûêàé¸ñûç Ìàðèêà íî Èëèàí.

«×ÅÁÅÐÀÉ» ÁÅÐÅ

Äûäûêàéëû ÷èáèíü áóðä Êðåçüãóð óëœèç, ñöåíà óñüòžñüêèç - îãåçëýñü îðò÷ûò ìóêåòûç ÷åáåð, éќíî óäìóðò íûëú¸ñ, òќäüû þñü êàäü âûðîñú¸ñûí, ñèí àçüòž îðò÷î. Øóìïîòûñà íî ñèíìàñüêûñà ñèíêûëèîñû èê ïîòžçû. Ñîêó èê òîäàì ëûêòžç ìîíýí îäžã àðëûäîãåñ ïèîñìóðòëýí âåðàìåç: ìè äûðúÿ óäìóðò íûëú¸ñ ÷åáåðåñü ќé âàë. Îëî, çýì íî. Ìè àñ ÷åáåðìåñ óñüòûíû ќì áûãàòûëý - âàêûòýç ìóêåò âàë - ñåêûò óæ ïà÷êàòûñà âîçèç. Íûðûñü èê âåðàìå ïîòý óøúÿí êûëú¸ñìå. Íûëàøú¸ñ âîçü âûëûñü áóáûëè êàäü ýðêûíýñü, òðîñýç ñîîñ îãäûðå èê êèóæëû íî óñòî÷è, êûðœàíû-âåðàíû, ýêòûíû, êóàñàëëÿñüêûíû íî ïќðìûòî. Ýøú¸ññû þðòòýìåí, íûëýç ñ¸òîí, âќéäûð, éќ êåëÿí, ñåìûê âîçü, íóìûð ñþàí, êóáî äóñûì, òîë ïќðòìàñüêîí íî ìóêåò êàëûê ñÿì-éûëîëú¸ñûç ÿðêûò

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Òàòüÿíà ×ÅÐÍÎÂÀ

Ä. Âîðîíöîâà. âîçüìàòžçû. Íî øќäžñüêèç èê âàøêàëàçý òîäûìòýçû, êûëñÿðûñü, áûçèñü íûëëû àòàé þðòûñü ïîòýìåç-

ëýñü àçüëî èê éûðàç àéøîí ïîíî. Ìóêåòûç íûë, àéøîíýíûç éûðçý ñýçúÿñà èê, îðò÷ûò øóìïîòûñà ïîðúÿ. Êóä-îãåç âàøêàëà ñÿìåç êåëüòûíû ñþëìàñüêèëëÿì, ìóêåòú¸ñûç òóàëà øќìáó¸ë ïûðòûëžëëÿì - øóîì, âќéäûðåç âîçüìàòûêó. Êîòüêóäžç ¸ðîñ àñëýñüòûç âàøêàëàûñåí âîçèñüêèñü òóñáóéçý óñüòžç êàäü ïîòý. Ýãðà, ßêøóð-Áќäüÿ, Äýðè íî Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñú¸ñûñü íûëú¸ñ ìóñîåñü ãèíý, ãîðä ÿ Ÿóæïûðúåì éûðñè¸, òќäüûêûñúåìåñü. Äýáåñûñåç, îëî, áóäèí âûæûûñü, þãûò éûðñè¸, òóæ âåñüêðåñ, šóæûò (æàëÿñà âåðàíî, òà íûëàøåç êîíêóðñëû òûðî-ïûäî äàñÿëëÿìòý). Òàòàðñòàíûñü ÷åáåðàåç âåðàòýê èíè, Àëíàø, Ìîæãà íî Øàðêàí ¸ðîñú¸ñûñü äûäûêàé¸ñ (âàíüçýñ îçüû øóýì ïîòý) - ñüќä íî ñóä éûðñè¸. Íîø Äàðèÿ Âîðîíöîâàëýí òóñûç-áóéûç íî ñÿìûç ÷ûëêàê âàøêàëà âîðøóäú¸ñ äûðûñåí êóæìî óäìóðò íûëêûøíîåç âîçüìàòý êàäü ïîòžç.

Òðîñýç ¸ðîñú¸ñ, òà êîíêóðñý ïûðèñüêûíû ìûëêûä êàðûòýê, òîäûòýê-à, êûëèëëÿì. Îãúÿ âåðàñà, 25 ïќëûñü 9-ýç ãèíý àñ ÷åáåðàéçý âîçüìàòžç (äàñ íûëú¸ñ ïќëûñü êûêåç óãî Øàðêàíûñü âàë). Êîíêóðñýç ðàäúÿñü¸ñ Ÿîøàòñêîíëýñü íèìçý «×åáåðàé» øóûñà óäìóðòîìûòûíû ìàëïàëëÿì. Ìîí ñÿìåí, ñîëýí àçüâûë «×åáåðèíà» íèìûç òóæ òóïà âàë. Íîø âîðìèñüñý íûëýç, çýìçý íî, ÷åáåðàé øóûíû òóæ èíàç ëóý. Êûêåòž èíòûå ìîí äûäûêàåç ïóêòûñàë, ñîáåðå ãèíý - ìóñîêàåç. Ìàëû òóæãåñ óäìóðò ñÿìî, òóñáó¸ íûë, äûäûêàé, êóèíåòž èíòûûí ëóûíû êóëý? Ñî ñÿíà, ìûíûì íî, ìóêåòú¸ñëû íî ќç ÿðà, äûð, êóïàëüíèêú¸ñûí ïîðúÿí. «×èáèíü áóðäú¸ñ» êå íî âûëàçû ëóûñàë íà, íûëú¸ñìû ÷åáåð àäñêûñàëçû. Âàøêàëàîñ éûðñèåç ãèíý íî êûìåñ àçå ïîòòûíû ëýçüûëžëëÿìòý, íîø àëè... Ìà êàðîä, âîçüäàñüêîíýç,

«òóæ óðîä ñî âèñ¸í» êàðûñà, óäìóðòú¸ñ ïќëûñü óëëÿëî íè áåðå... Íûëú¸ñëýñü âèçüçýñ ñûíàí ñÿðûñü êå, ñî êûòžÿç âèçüçýñ òóãàíëû ïќðìûëžç. Îëåñÿ Ïîëàòîâà òà ïóìûñåí âåðàíû øåäüòžç óê: òž ìîíý ñóðàñüêîäû (þðè ñóðàñüêîäû, èñüêå - àâò.). Íîø þàíú¸ñ êóäžçëû øóã, êóäžçëû êàï÷è øåäèçû. Øóîì, êèí óç òîäû Óäìóðòèûñü òóæãåñ áàäœûì øóðåç? ßêå - Ï. ×àéêîâñêèé Âîòêà êàðûí âîðäñêåìûí øóûñà? Íîø øàåðàìû êќíÿ ¸ðîñ? Óä êå òîäžñüêû, ñöåíà âûëûí ìàëïàñüêûíû äûð ќâќë. ßðàì, ìè åãèò äûðúÿ «Êòî èç 25?» òåëåïåðåäà÷àîñ ëóûëî âàë, òîäûòýê òîäîä... Óì øóý âîçüäàñüêèñüòýì, íî øàïëû íûëú¸ñëû, ïóøêàçû âàòžñüêåìú¸ñûçëû ñÿðûñü, âîðìîíý ñóçüòžñüêûíû êàï÷èãåñ. Ñîèí èê àññý óñüòûíû áûãàòûòýê (äžñüòûòýê), àñ ïàëûñüòûì ñèíìàñüêûìîí ìîæãà íûë âóæåðå êûëèç.


22

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÁЌÒÜÛÐÒÎÍ

Êîíöåðòûí Ãàëèíà ËÀÐÈÎÍÎÂÀ, Ãëàçîâ ¸ðîñûñü êóëüòóðàÿ öåíòðûí óæàñü

ÌÀÑÊÀÐ×ÈÎÑ

Ëàáãàûí àòàñú¸ñ íî ïåäóíüÿñüêî Ëèÿ ÌÀËÛÕ

Âûëž Ïàðçèûñü Ïåäóíü.

Ìèòðîôàí íî Ñòåïàíèäà.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ãëàçîâ ¸ðîñûñü Ëþì (Ëàáãà) ãóðòûñü êóëüòóðà þðòûí êûëåì ïÿòíèöàå îðò÷èç «Ëќïøî Ïåäóíüëýí áåíåôèñýç» âîæâûëúÿñüêîí. Ñî ðàäúÿìûí âàë àðëû áûäý îðò÷èñü «Ýøúÿñüêîí âóþèñü» ôåñòèâàëü óëñûí. ¨ðîñ àäìèíèñòðàöèûñü êóëüòóðàÿ, åãèòú¸ñûí óæàí ïîëèòèêàÿ, ôèçêóëüòóðàÿ íî ñïîðòúÿ óïðàâëåíèëýí êèâàëòžñåçëýí Ìàðãàðèòà Ñîëäàåâàëýí âåðàìåçúÿ, êóàòü ãóðòú¸ñûñü Ïåäóíü¸ñ ìûëêûä êàðèçû âàë áåíåôèñý ïûðèñüêûíû. Èãðàûñåç íî ãëàçîâ ëќïøîîñ äîðû âóòòžñüêûíû òóðòòý âûëýì. Êóä-îãçý êóçü ñþðåñ êûøêàòýì, ëýñÿ, íîø êèíëýí êå ïќÿñüêîí ïóéûåç ïàñÿñüêåì. Íî êûëåìú¸ñûç Ïåäóíü¸ñ êàëûêëû ìќçìûíû ќç ñ¸òý. Ìè íî, «Óäìóðò äóííåûí» óæàñü¸ñ, ìàøèíà òûð ëþêàñüêûñà, Èæåâñêûñü Ëàáãà êåìå ñåðåêúÿíû âåòëýììåñ êåìàòýê óì âóíýòý. Øóëäûðúÿñüêîí šûò ÷àêëàìûí 6 ÷àñûí êå, äîðàçû âóèìû íóíàçå áåðå 2 ÷àñûí èê. Óæëû ќì ¸ðìå, ãàçåòý ãîæòûìîí óäìóðòú¸ñ òàòûí âàìûøëû áûäý - íî «Óäìóðò äóííååí» ýøúÿñüêåìûñü áåðëî äûðå ìàëû êå äóãäžëëÿì. Þðè Ïåäóíü¸ñ äîðû ëûêòžìû øóûñà, ëàáãàîñ âîêñ¸ ïàéìî. Íîø àñüñýäû ìàñêàð÷èîñûí óä ïàéìûòû âûëýì. Êî÷åãàðûí óæàñü Âàñèëèé Òåð¸øèí øóý, ìàãàçèíý ïûðàìçû áåðå ìèëÿì âàíüçû ñÿìåí Ïåäóíüëû ïќðìî. Íî Ëþìûñü âîðãîðîíú¸ñ ñàçü éûðûí íî ìàñêàðúÿñüêûíû ÿðàòî: šûò Ÿîæå ñîîñ íî ñöåíà âûëý ïåäóíüÿñüêûíû ïîòàçû. «Ñåêîíä-õåíäûñü» äžñüêóò áûðéûñà, âèçüçýñ, ýêòûíû áûãàòýìçýñ âîçüìàòžçû. Íîø ïàëýíûñü âóýì ìàñêàð÷èîñ êóèíü íîìèíàöèîñúÿ íþðúÿñüêèçû: àñýíûçû òîäìàòžçû, ìèíèàòþðàîñ âîçüìàòžçû, âàøêàëà àðáåðèëû ðåêëàìà ëýñüòžçû. Ëþêàñüêåìú¸ñòû òóæãåñ ïàéìûòžçû íî êќò âèñüûìîí ñåðåêúÿòžçû øòàíèãóðòú¸ñ. Ñåðåêúÿí-ìàñêàðúÿñüêîí óäûñûí Øòàíèãóðò ìóíèöèïàë êûëäûòýòûñü ëóë÷åáåðåòúÿ íî âàíüìîí äûðåç ðàäúÿíúÿ «Èñêðà» öåíòðûñü «Øòàò-áàçàð» êîìèêñ-ãðóïïà «Ìûíàì Óäìóðòèå» òåëå-

Ñëóäêàûñü àðòèñòú¸ñ. ðàäèîêîìïàíèûñü «Øóðèêú¸ñòû» íî ñèíìàñüêûòýì. Íüûëåòž àðçý èíè àïðåëü òîëýçå Ãëàçîâëýí «áàê÷à áåðàç» èíòûÿñüêåì Øòàíèãóðòûí þìîðëû ñžçåì «Øòàòáàçàð» ôåñòèâàëü îðò÷å. Îò÷û ïûðèñüêî ðåñïóáëèêàûñüòûìû íî ìàñêàð÷èîñ.

Êîìèêñ-ãðóïïà àñ êîòûðàç îãàçåÿ êóàòü-ñèçüûì ìóðòý. Êóëüòóðà óäûñûí óæàñü¸ñ ñÿíà, ïќëàçû ïûðèñüêî ãóðòûñü îãøîðû óæàñü¸ñ. Ïåäóíüëýí áåíåôèñàç êàëûêåç øóëäûðòžçû êóëüòóðàÿ öåíòðûñü íûëïèîñûí óæàí ¸çýí

êèâàëòžñü Ëþäìèëà Ôàëàëååâà (äîÿðêà Ñòåïàíèäà) íî ÷åáåðëûêúÿ êèâàëòžñü Îëüãà Êîðåïàíîâà (êîëõîç ïðåäñåäàòåëü Ìèòðîôàí - Ñòåïàíèäàëýí êàðòýç). Ñöåíà âûëý ïîòàñà íî çàëýòž îðò÷ûñà, âàê÷è äûð êóñïûí ñîîñ áûäýñ ñïåêòàêëü êûëäûòžçû, øóûíû ëóîç. Ñòåïàíèäà ïќÿñüêûñà êîøêå Ïåäóíüëýí áåíåôèñàç, çàëûí ïóêèñü¸ñòû ëþêå òðîñ éќë ñ¸òžñü ñêàëú¸ñëû, âåòûëú¸ñëû íî àëè ãèíý êóíÿí âàåìú¸ñëû. Îøú¸ñëû âèçü-êåíåø ñ¸òúÿ... Âàíü éќñïќðúÿñüêåìçýñ êûëûíû íî àäœûíû êóëý. Ôàëàëååâàëýí êûëú¸ñûç òûñåç êóàäàì êàäü ïàëäî, ñîëýí Ñòåïàíèäàåçëýí ïèíü óëàç ñþð ãèíý - êóàŸàê ìàð êå âåðàëîç. Íîø Êîðåïàíîâà óäìóðòýí øóãúÿñüêå âåðàñüêûíû, ñîèí áûäýñ ñþðåñìå, ïå, óäìóðò êûëú¸ñòû òîäàì âàéûñà ëûêòž. Ñåðåìåñ âåðàíú¸ñûíûçû ãàçåò ëûäœèñü¸ñìåñ íî òîäìàòûíû ìàëïàñüêîìû âàë. Øóèçû, ìèëÿì, ïå, êûëú¸ñìû éûðàìû ãîæòýìûí, íîêûŸå ñöåíàðèéìû ќâќë. Ñèíìàñüêûòžç Ñëóäêàûñü Ïåäóíüêà íî - Âàñèëèñà Àíòîíîâà. Ýøú¸ñûíûç šûò Ÿîæå ïќðòýì ñåðåìåñ ñóðåäú¸ñ êûëäûòžçû. Æàëü, óäìóðò ñÿìåí âåðàñüêûíû øóãúÿñüêèñüêîì, ïå, ìèíèàòþðàîññû œó÷åí äàñÿìûí. Àäàìûñü Ãëàôèðà Ñèçîâà êåìà àðú¸ñ Ÿîæå èíè íûëïè ñàäûí Ïåäóíüëýñü óæçý áûäýñúÿ, à÷èç èê òàêìàêú¸ñ ãîæúÿ. Óäìóðò âûæûêûëûñü ãåðîéëýí òóñûç ñî áîðäû þí áóðìåì íè. Îçüû êå íî øóìïîòîíî, ìàñêàð÷èëýñü êóçý âîðãîðîíú¸ñ ìåðòàëî êå. Áåíåôèñûí Ïåäóíüêàîñ ïќëûí îäžã ãèíý Ïåäóíü âàë. Òàèç Âûëž Ïàðçè ãóðòûñü êî÷åãàð Âëàäèìèð Áîðèñîâ. Âîðãîðîí ìûëî-êûäî ïûðèñüêå ãóðòûñüòûçû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòå, êûðœà, ìàñêàðúÿñüêå. Êóðåãú¸ñ ïќëû îäžã àòàñ ñþðèç øóûñà, âûëäû, êîíêóðñýç ðàäúÿñü¸ñ, Ãëàçîâ ¸ðîñûñü êóëüòóðàÿ öåíòð, äèïëîì âќçû Ïàðçè Ïåäóíüëû çýìîñ àòàñ êóçüìàçû. Ñîëýñü çýìîñ ëóýìçý àñ âûëàç øќäžç Àëåêñàíäð Ëåîíòüåâ. Øóëäûð óæðàäý âóòòýìåç ïîííà êûðœàñüëýñü íî šûòýç íóûíû þðòòžñüëýñü ÷èáîðè¸ àòàñ âàíü êàëûê àçüûí áàìçý êîê÷àëòžç. Ñîëýí íî, ëýñÿ, ïåäóíüÿñüêåìåç ïîòžç.

Ó÷êå-êà, ó÷êå, Îë¸í ìóðò êàðòýí àðòûñü ïóêå. Òîëîí íî óðàìûí âåðàñüêûñà ñûëî âàë. Ìàêå íî òàòûí âàíü. Òàê, òàê. Îë¸íëýí êàðòýçëû âåðàòýê óç ëóû. Îòûí òžíè Ìàòâåé ïóêå. Íîø èê íûëïèîññý äîðûñüòûç óëëÿì. Êûøíîçý æóãûñà, êîðêàç ïûòñàñà êåëüòýì. À÷èç íîø êîíöåðòý ëûêòýì. Òžíè, ìûæûêú¸ññý êûðìàñà ïóêå, êèíýí æóãèñüêîíî âàë øóûñà. Îé, Òþðüìà Âàëÿ ïûðå. Òàîñûäëýí òóííý æóãèñüêûòýê óç îðò÷û. Àäœûòýê ìåäàì êûëüû âàë. Íîø Íàòàëüëýí éûðàç ëóøêàì êûøåò êåðòòýìûí. Âîçüûòòýì, êàëûê ïќëû êîòü îçü ýí ïîò âàë! Âàíüìûç àäœèçû óê, êûëåì àðûí Øòàíèãóðòûñü Ìàíüêà íûë áðàãàå ñûŸå êûøåòýí ëûêòûëžç. Êîòüìàå âåäü êàïûðòîç, àñëûç êàðîç. Íîø ñîèç êèí? Ìàêå óã òîäìàñüêû. Íîø êûŸå äžñÿñüêåìûí: êќò ïàñü, øòàíýç ïèëèñüêå íè, êîðòŸîã êàáëóêú¸ñûç äàñ âèòü ñàíòèìåòð êóçüäà. Íîø ûìíûðûç áó¸ë óëûñü óã àäñêû. Áåí òà Ïàðñüïè Àíæåëà óê! Âûëü êàðò, âûëäû, óò÷à. Êóèíüçý âîøòžç íè. Êèí âќçû ìåäà ïóêñ¸ç? Âîò òîíý æóãèñüêèñü Ìàòâåéëû ñ¸òîíî âàë, ûìíûðàä áó¸ë íî êóëý ќé ëóûñàë. Òžíè Ñêàë Ìàíÿ Éќëïûä Íàòàëü âќçòž ìîíúÿñüêûñà îðò÷å. Ќé âó óê ó÷êûíû òîëîí êóñïàçû ÷åíãåøåìçýñ. Òàìàøà, äûð, âàë. Ìîí Ïóïûä Èâàííå âûëü òåëåâèçîðçý ìèñüêûíû âåòëž. Šûíû ãóðò ëþêàñüêûëžç. Èâàíýäëýí àññý óçûð âîçüìàòýìåç ïîòý: 25 ñþðñýí, ïå, «Ðåêîðä» áàñüòž. Ìà, ìîí êàðûñü ó÷êè âàë, êóàòü ñþðñ ãèíý ñûëý. Íîø îòûí ïóêûòîçÿìû, Ñêàë Ìàíÿ, ïå, Éќëïûä Íàòàëüëýñü ÷åòâåðòü êóìûøêàçý ãóëáå÷ûñüòûç ïîòòýì. Êûò÷û ìåäà êàðèç ÷åòâåðòüñý? Òžíè îòûí ÷óñ ãèíý ïóêå ãàæàíî àäÿìè - ýëåêòðèê ˸íÿ. Òûë íî ïûðòîç, ýëåêòðî÷àéíèêòý íî, òåëåâèçîðäý íî - âàíüçý òóïàòúÿëîç. Âîò óæàìåç ïîííà êîíüäîíýí êå áàñüòûñàë, ìèëëèîíåð ëóûñàë íè, äûð. Áåíçèí Òîëÿ ìóçýí. Òàèç, êîëõîç áåíçèíýç ïàëýíý âóçàñà, êîðêà íî ïóêòžç, ìàøèíà íî áàñüòžç íè. Íîø ïóìàçãåñ éќí-éќí ïóêå Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâíà, Îôîíü Íàòàëü. Äûøåòñêîíçý áûäòûñà, êîëõîçàìû âàëòžñü áóõãàëòåð ëóûñà óæà. Êóç¸ìûëýí äóñûìåç. Îé! Òðîñ, ëýñÿ, âåðàñüêèñüêî íè. Ìîí òàò÷û ñöåíàåç ìèñüêûíû ïîòž âàë, øóèçû, êîíöåðò ìûíý, áåðëî, ïå, ìèñüêîä. Òžíè, àðòèñòú¸ñ íî äàñåñü íè. Ìàð? Êîøêû, øóèñüêîäû? Êîíöåðò ìûíý? Òž-à ïîòûíû êóëý? Áåí ïîòý óê, ïîòý. Êîøêèñüêî íè, êîøêèñüêî.


ÐÅÊËÀÌÀ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

23

ÃÎÆÒŽÑÜÊÎÍ-2013

18+

ÎÎÎ «ÏÐÀÄÎ-Èæåâñê» ÎÃÐÍ 1111831000600

Ìè óæàñüêîì óäìóðòú¸ñ ïîííà!

Ãàçåòûñü ñòàòüÿîñ ïóìûñåí

Óäìóðò òåàòð Äåêàáðüëû ðåïåðòóàð

ìûëêûäú¸ñòýñ âåðàëý ñàéòàìû

6/÷ò.;7/ïò.

Óäìóðò äóííåûñü èâîðú¸ñ òàòûí: www.udmdunne.ru Ãîæòžñüêûíû ëóý ïî÷òà ïûð Ðåäàêöèëýí òåëåôîíýç: (3412) 8-951-195-37-65

 íîâûé ãîä - áóäü çäîðîâ!

Ñ 1 ïî 20 äåêàáðÿ ñêèäêà 30% íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïóò¸âêè äëÿ ïåíñèîíåðîâ. Æä¸ì âàñ â ñàíàòîðèè «Óâà»!

http://udmdunne.ru

ä

Ïðåìüåðà!!! «Õóäîæíèê è Íàäåæäà» Ã. Ïàâëîèä 18.30 ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+ 13/÷ò. Óäìóðòèûñü êàëûê êûëáóð÷èëû Ñ. Øèðîáîêîâëû 100 àð «Îé, ÷åáåð íûëú¸ñ» Ñ. Øèðîáîêîâ, Í. Øêëÿåâ 18.30 2 äåéñòâèåí êðåçüãóðî êîìåäèÿ 12+ ñ 21 ïî 30 Íîâîãîäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì Äåäà Ìîðîçà, Ñíåãóðî÷êè è ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé ñ ïîêàçîì ñêàçêè äëÿ äåòåé â 2-õ äåéñòâèÿõ «Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè» 10.00;13.00 ïî ìîòèâàì ñêàçêè À. Òîëñòîãî ñ 25 ïî 29 «Äýìåí - Âûëü àðåí!» êîíöåðò 16+

78-45-92 (êàññà, àäìèíèñòðàòîð), 78-79-81. www.udmteatr.ru ÎÃÐÍ 1021801159104 ÀÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàöèîíàëüíûé òåàòð Óл

12+

427260, ï. Óâà, óë. Êóðîðòíàÿ, 13 Òåë.(34130)5-20-41, 5-23-57 e-mail: UVASAN@UDM.NET www.uvasan.com

0+

Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. ÎÎÎ «Ñàíàòîðèé Óâà» ÎÃÐÍ 1021800915080

УдГУ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ãðàæäàí äëÿ îáó÷åíèÿ â ñîêðàùåííûå ñðîêè ïî þðèäè÷åñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì è èíûì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè íà áàçå âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Òåë.: (3412) 525-797

ÏÀËÜÒÎ

Çèìíèå è äåìèñåçîííûå * Îòëè÷íîå êà÷åñòâî * Íèçêèå öåíû îò * Äæèíñîâàÿ îäåæäà

12+

ÀÓÊ «ÓÃÔ» ÈÍÍ 1831035678

Èíòåðíåò: http://abitur.udsu.ru

Ëèöåíçèÿ: Ñåðèÿ À ¹ 282364 Ðåã. ¹ 10281 îò 21 ìàÿ 2008 äî 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè: Ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001374 Ðåã. ¹ 1341 îò 23 èþíÿ 2008 äî 23 èþíÿ 2013 ãîäà.

18+

ÃÎÓ ÂÏÎ «Óäìóðòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»

Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâî

á. 2000 ðó

30 Àêñèîí ÄÊ íîÿáðå

â àññîðòèìåíòå * Èçãîòîâëåíèå

18-30

ïî èíäèâèäóàëüíûì çàêàçàì ã. Èæåâñê, óë. Âîðîâñêîãî, 160 òåë.: 67-66-81 ÎÃÐÍ 305184101200030

ÈÏ Äåãòåðåâà Ã.

18+

Ôîëüêëîð êûðœàíúÿ íî ýêòîíúÿ óäìóðò êóí òåàòð

Ìûëêûääû òóëêûìúÿñüêå? Óä âàëàñüêå, ìà àçüëàíÿç êàðîíî? Âàëàìòýîñ êûëäžçû óæ äóðàäû, ñåìüÿ êóñûïú¸ñòû òýøêàçû, òàçàëûêòû ÷óòûøòý... Ýí äûðòýëý àñ ïóøêàäû âûéûíû! Òžëåäëû øóíûò êèîññý ìû÷å ïàðàïñèõîëîã Àëåâòèíà Íèêîëàåâíà ÇÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ-ËÅÁÅÄÅÂÀ.

Âàçèñüêåëý Ëåíèí óðàìûñü 144 íîìåðî þðòý (Âîñòî÷íîé ðûíîêûñü ãîñòèíèöàå) ÿêå æèíãûðòýëý 8-922-68-25-830 íîìåðî òåëåôîíúÿ. 11-òž àâãóñòý Àëíàø ¸ðîñûñü óëžñü¸ñëýí êóðåìçûÿ ïóìèñüêîí îðò÷îç ÷åðêîãóðòûñü èñêóññòâîîñúÿ öåíòðûí 10 ÷àñûñåí 16 ÷àñîçü. ÈÏ Çàéíóòäèíîâà

Ëèö. ñåðèÿ 18 ¹ 002690143 19.10.05 Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Èæåâñêà.

ÀÉÊÀÉ Ïðîãðàììàûí: óäìóðò, œó÷, êàëûê êûðœàíú¸ñ, ýêòîíú¸ñ

..

Òåë.: 56-05-16, 78-08-79 Áèëåòú¸ñ: «Àêñèîí» ÄÊ, «Àêñèîí» ÒÖ, «Ñòîëèöà» ÒÐÖ, «Òàëèñìàí» ÒÐÖ, «Ïåòðîñêèé» ÒÐÖ, «Ýëüãðèí» ÁÖ

å-mail: folkaikai@udm.net www.aikai-folk.com

18+ ÀÓÊ ÓÐ «Òåàòð «Àéêàé» ÈÍÍ 1835004470

12+ ÎÃÐÍ 307183105200010

ÈÏ Êîðåïàíîâ Ã.

12+


24

ÐÅÊËÀÌÀ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ÊÈÇÈËÈÎÑ ÂÅÐÀËÎ

26-òž øóðêûíìîí - 2-òž òîëñóð Òàêà. Òàÿç àðíÿå òžëÿä âàíüìûç óêñ¸ êîòûðûí áåðãàëîç. Êèí êå ïóíýìçý áåðûêòîç, ìóêåòûç êîðêà ïóøêàç ìàêå äóíîçý áàñüòîç, êóèíåòžåç Ÿûæûâûæûîñûçëýí êîíüäîí óæïóìú¸ñûíûç áûçüûëîç. Óæ äóðàäû íî ìàêå ëýñüòýìäûëýñü àçüëî íûðûñü èê þàëîäû ïðåìèäûëýñü áûäœàëàçý. Ýí ñþëìàñüêå, òûðøåìäýñ óìîé ïóñú¸çû. Îø. Êќòšîæäýñ ïóøêàäû ýí ëþêàëý, ñîîñ òûìèñüêûñà óëîçû íî áќðûñü, çàðåçü êàäü, òžëåäûç íî, ìàòûñü àäÿìèäýñ íî âûéòûíû âûðîçû. Òžëåäëû òà íóíàëú¸ñû êàï÷è óç ëóû. Íî òà øóãñåêûòú¸ñòû âîðìûíû êóëý. Ãàæàíýíûäû êóñûïú¸ñòû âîøòžñüêîçû, òž ïîííà óìîé ïàëà. Êûêòîîñ. Àñüòýäûç àñüòýîñ áûäýñàê óä âàëàñüêå, ñîêó ìàëû ïàéìèñüêî-

äû, êóä-îã äûðúÿ òžëåäûç ìóêåòú¸ñ ÷èê óã âàëàëî øóûñà. Òàÿç àðíÿå óæûí íî, àäÿìèîñûí êåíåøûêóäû íî, ìàëïàíú¸ñòýñ øóàê êèñüòûíû ýí äûðòý. Êûëäýì ó÷ûð øîðû êîòûð ëàñÿíü ó÷êå. Êèñëî-êóñëî. Íîìûð øîðû ó÷êûòýê, àçüëàíü ìûíûíû äàñü êå, ñîêó òžëåäëû óäàëòîç. Íî òûðøåìäûëýñü åìûøú¸ññý àäœåìäûëýñü-äóíúÿìäûëýñü àçüâûë òž òðîñ óæàíî, óíî øóã-ñåêûòú¸ñ ïûð ïîòîíî íî àñüòýäûç ýðêèÿí íî æàëÿí ñÿðûñü âóíýòîíî ëóîäû. Ëåâ. Êîíüäîí óæïóìú¸ñ ñþëìàñüêûòîçû. Ìûëêûääýñ êóàøêàòžñü ìóãú¸ñ óêûð òðîñ ëþêàñüêèçû íè êàäü ïîòý òžëåäëû. Ñîèí, ëýñÿ, óëîí íî ïóðûñü ïîòûíû êóòñêîç. Šîæîìîíëýñü óò¸çû Ÿûæû-âûæûîñòû íî ýøú¸ñòû. Äîðàäû áќðäûñà ýí ïóêå, êàëûêå ïîòàëý. Œå÷ èâîðú¸ñ âóîíî àðíÿå èê äî-

ðàäû âóîçû íè. Íûëìóðò. Òžëåäëû âàíüìûç àëè èê êóëý. Ìàëïàíú¸ñòû òðîñ. Ñîîñòû óëîíý ïûŸàòûíû ëóîíëûêòû âàíü. Íî òž ìûëêûäú¸ñòû, ëüќëü ìàëïàíú¸ñòû ïќëû éûðîìèäû íî êóäžç áîðäûñåí êóòñêûíû óä íè âàëàñüêå. Ãàíü-ãàíü ïóêñüûñà, ìàëïàñüêå íî êûŸåçý êå áûðúå èíè, óäàëòîí òž êîòûðûí áåðãàêó. Âåñú¸ñ. Òàÿç àðíÿå âàíüìûç ïќðìîç íî óêûð çîë óäàëòîç. Òž àñüòýîñ íî íûðûñü óä îñêå, âàíüìûç ñîêåì êàï÷èåí ñ¸òžñüêå øóûñà. Ñîèí éûðäû ïîðîìûíû ќäúÿëîç, ñüќðàç îðò÷åìäû, àäÿìèîñòû ïàéìûòýìäû ïîòîç. Êîòüìàëýí ýñýïåç âàíü, ýí âóíýòý ñîå. Ñêîðïèîí. Òà íóíàëú¸ñû éûðàäû îäžã ìàëïàí ëóîç: êûòûñü øåäüòîíî êîíüäîí? Òž óæàëîäû,

óæàëîäû, óæàëîäû, êîòûðûñüòûäû íîìûðå êûëûòýê íî àäœûòýê. Àñüòýäûç óêñ¸ëû ëÿëü÷è ýí êàðå, êûëäýì øóã-ñåêûòú¸ñ îäíî èê îðò÷îçû, íîø ìàòûñü¸ñòûëû òžëÿä œå÷ êûëäû íî êàï÷è ìûëêûääû àëè êóëý. Ûáûëžñüêèñü. Òàÿç àðíÿå òžëåäëû áûðú¸íî ëóîç: ÿêå òž îãäûøåì ñÿìåí èê óëîäû - ìќçìûò êå íî, ãàíü-ãàíü, ÿêå, âàíüçý êóøòûñà, ýðèêåç áûðú¸äû íî âûëåç äîðû êûñòžñüêîäû. Ñîÿç íî, òàÿç íî âàíü ìàå ûøòûíû ÿêå øåäüòûíû. Êóäàç ñþëýìäû êûñêå, áûðú¸íî ëóîç àñüòýëû ãèíý, ìóêåòú¸ñ òžëåäëû òà þàíûí þðòòûíû óç áûãàòý. Ñþðî êå÷. Óæ äóðàäû íî, ñåìüÿÿäû íî àñüòý êûë âûëàäû þí ñûëîíî ëóîç. Ñîòýê òàÿç àðíÿå òžëåäûç óç êûëçý, ìàëïàíú¸ñòýñ ëûäý óç áàñüòý, âûëàç èê, âàíüçû êèâàëòûíû-êîñúÿñüêûíû

âûðîçû. Êåðœåãúÿñüêûíû êóòñêèñüêîäû êå, âèñüûíû óñèñüêîäû. Êóëýòýìåçëû íî ìûëêûääýñ ýí êóàøêàòý, àñüòýëû âèñ¸íú¸ñ ýí ìàëïàëý. Âó êèñüòàñü. Ìàå êå àçüëàïàë ÷àêëàíû ýí òûðøå. Òà íóíàëú¸ñû âèçüäýñ óêûð ýí æàäüûòý. Џåìãåñ êûëçý ñþëýì êóàðàäýñ, ñî à÷èç òîäý øîíåð ñþðåñýç. Ñåìüÿ êóñûïú¸ñòû þíìàëî. Àðíÿ ïóìûí òž êèíëû êå þðòòîäû, œå÷ âàìûøòû àñüòýëû íî øóìïîòîí âà¸ç. ×îðûãú¸ñ. Êóçü ñþðåñ âûëý ïîòûíû, êîíüäîíçýñ êûò÷û êå èíòûÿíû, âûëü óäûñ áîðäû êóòñêûíû ìàëïàñü¸ñëû óäàëòîç. Òžëåäûç íîêûŸå øóã-ñåêûòú¸ñ óç äóãäûòý. Íî ãóðåçü éûëý òóáûêóäû, ñàêëûêòýñ íî àäÿìè òóñòýñ ýí ûøòý. Êîíüäîí óæïóìú¸ñûí, âàíüáóðåí íî ñòðàõîâêàåí ãåðœàñüêåì þàíú¸ñòû êàï÷èåí âîðìîäû.

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ àêêóìóëÿòîðîâ êèñëîòíûõ è ùåëî÷íûõ, ëîì ÷¸ðíîãî ìåòàëëà, öâåòíûõ ìåòàëëîâ: ìåäü, ëàòóíü, íåðæàâåéêà, àëþìèíèé, ñâèíåö, öèíê;

ÒÅÏËÈÖÛ ÒÐÓÁÛ Á/Ó

ðåäóêòîðà ÷åðâÿ÷íûå, ïîäøèïíèêè, íåëèêâèäû. Íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Äîðîãî. Âîçìîæåí ñàìîâûâîç, êðóãëîñóòî÷íàÿ îòãðóçêà.

ÈÇ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ

ã. Èæåâñê, óë. 14-ÿ, ä. 149 ò.: 77-22-15, 8-904-318-25-85 e-mail: itstart@bk.ru

(îò ïðîèçâîäèòåëÿ)

ÎÃÐÍ 30818412600030

ÈÏ Ñìèðíîâ Í.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ àâòî-, ìîòîòðàíñïîðò íà óòèëèçàöèþ. ÏÐÎÄÀ¨Ì á/ó çàï÷àñòè íà àâòî-, ìîòîòðàíñïîðò.

ÎÃÐÍ 306184114900021

18+

ÈÏ Ìåçåíöåâ À. ÎÃÐÍ 304183508200100

ä. Ïèðîãîâî, óë. Àçèíà, 31, ñ 8:00 äî 20:00, áåç âûõîäíûõ, ò. 8-912-756-84-56, ò. 56-12-53 Ëèö. ¹ 18/04/0292/Ë, Ìèí. ïðîì. è òðàíñïîðòà ÓÐ.

ÈÏ Ìàìåäçàäå Ì.

18+

18+

ÒÐÓÁÀ

ÎÃÐÍ 304183112700071

ÈÏ Ïàçäåðèí À.

18+

îò 25 äî 530 ìì, á/ó ÍÊÒ á/ó 73õ5,5 ìì 145 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 60õ5 ìì 140 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 89õ6,5 ìì 220 ðóá. çà ì Òðóáà Î 300õ5 800 ðóá.çà ì Íàðåçêà, äîñòàâêà è ìîíòàæ çàáîðîâ, ìåòàëëîêîíñòðóêöèé Òåë.: 56-69-81, 8-951-168-3454 ÎÃÐÍ 1111831001644

ÎÃÐÍ 1091831007223 ÎÎÎ «Íîâàòîð»

ÎÎΫÃÊ «Áåòîí»

18+

18+

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «ÊРУГ» «ÊÀÑÊÀÄ-850» ÊÀÑÊÀÄ-850»

ÈÏ Ñåì¸íîâ À. ÎÃÐÍ 3041840008300142

ËÅÍÒÎ×ÍÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ l ÄÈÑÊÎÂÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ l

Ðåìîíò ïèëîðàì, ëåíòî÷íûõ ïèë. l ÎCÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ «ÒÎÐÍÀÄλ l ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

l ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ ÁÐÅÂÍÎ Èçãîòîâèì äîì, áàíþ èç êàëèáðîâàííîãî áðåâíà, áðóñà, ÷åðåíêè äëÿ ëîïàò, øêàíòû.

Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ï. Êàìåííîå, óë. Òðàêòîâàÿ (ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê).

Òåë./ôàêñ: 8 (3412) 62-50-69, ñîò. 8-912-764-21-41 ÎÃÐÍ 308184126800030 ñåðèÿ ¹18 ¹002935602 ÈÏ Îâ÷èííèêîâ Ñ.

¹ 175-176 (25111-25112) 2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí (íîÿáðü) Ó÷ðåäèòåëè: Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ïðàâèòåëüñòâî Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ç. Ê. Ðÿáèíèíà

1915-òž àðûñåí Àäðåñ ðåäàêöèè-èçäàòåëÿ: 426008, ã. Èæåâñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 274 www.udmdunne.ru e-mail: udmdunne@udmnet.ru Ãàçåòà îòïå÷àòàíà íà ÃÓÏ «Èæåâñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò» (426039 ã. Èæåâñê, óë. Âîòêèíñêîå øîññå, 180)

18+

Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

1917-òž àðûñåí

1918-òž àðûñåí

Òåëåôîíû: 73-33-44 - ãë. ðåäàêòîð 73-33-42, 8-951-195-37-65 - ïðè¸ìíàÿ, ðåêëàìà, çàì. ãë. ðåäàêòîðà 73-33-46 - îòâ. ñåêðåòàðü, êîìïüþòåðíûé îòäåë 73-33-38, 73-33-43, 8-951-195-37-66 êîððåñïîíäåíòû

1918-òž àðûñåí Èíäåêñû: 54400, 11598 Òèðàæ íîìåðà 4505 Îáúåäèíåííûé òèðàæ 8642 Çàêàç ¹ 1512 Îáú¸ì 2 ï. ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè - 18.00 Ïî ãðàôèêó - 18.00

1930-òž àðûñåí

21+

ÊÓÏÈÌ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ Êîíäåíñàòîðû (çåë¸íûå è îðàíæåâûå), ïëàòû ëþáûå, òðàíçèñòîðû, ìèêðîñõåìû, ðàçú¸ìû, ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè, ðåçèñòîðû, ðàäèîëàìïû, ïîäøèïíèêè íîâûå, èçäåëèÿ èç ñåðåáðà: òåõ. ñåðåáðî, ìîíåòû è äðóãèå âèäû.

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó ÄÎÐÎÃÎ ã. Èæåâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132. (íàïð. öåíòð. àâòîâîêçàëà ÷åðåç äîðîãó - ì-í «Êîòîï¸ñ») ò. 8-950-150-50-50, 23-57-23 ÎÃÐÍ 307184104700070 ÈÏ Àðàêèëÿí Ê.

1943-òž àðûñåí

Ìíåíèå àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè Ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå ñ ïîìåòêîé «Ä» è «Ðåêëàìà», ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå.

18+

1992-òž àðûñåí

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è ÑÌÈ â ÓÐ Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ó-0084 Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ÷òåíèÿ ñ 12 ëåò


6

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ØÎÐÊÀÐ

ÈÆ ÃÎÐÎÄ ÄÓÌÀ

Óò¸çû ñàê «ñèíú¸ñ» Êóàìûí ïàëà óæïóìú¸ñòû ýñêåðèçû Èæ ãîðîä Äóìàûñü äåïóòàòú¸ñ òà íóíàëú¸ñû îðò÷åì ñåññèÿçû. Êåíåøîíçýñ êîòüêó ñÿìåí ìûòžçû áûðéèñü¸ñëýñü òàó êàðîí ãîæòýòú¸ññýñ ëûäœîíûñåí. Џîø óæàìçû, ïќðòýì óæïóìú¸ñòû ñýðòòîí-ïåðò÷îí áîðäû ãèæûñü-ïèíüûñü áàñüòžñüêåìçû ïîííà äåïóòàòú¸ñëû îçüû èê òàó êàðèçû Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà, Äæàáðàèë Ãàäæèêóðáàíîâ íî Íàèëü Ìóõàìåäçÿíîâ. Êóèíüíàçû íî òàîñ - ãîðîä Äóìàûñü àçüâûë äåïóòàòú¸ñ èíè. Ìàíäàòú¸ññûëýñü ñîîñ êóøòžñüêèçû Êóí Êåíåøå äåïóòàòý áûðéèñüêåìåíûçû âàë÷å. - Íî îñêèñüêî, àçüëàíüûí íî îäžã êûòêåòûí óæàëîì, âåðàç Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà. Áûðéèñü¸ñû ìûíàì Èæûñü. Þàíú¸ñòû, áûäýñòîíî óæïóìú¸ñòû êûëäžçû êå, ìàëïàñüêî, äîðàì âàçèñüêûíû óä êåïûðàëý, ëóýìåçúÿ þðòòûíû îäíî òûðøî. Íîø òàÿç ðàäý äåïóòàòú¸ñ þàíú¸ñûí âàçèñüêèçû þãäóðåç óòèñü¸ñëû. Éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòýìûí ÌÂÄ-ëýí Èæûñü ¸çýçëýí 2012-òž àðûí íûðûñåòž ïàëàðå óæàìåçëû. Äîêëàäýí ïîòžç ïîëèöèûñü ïîäïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Æåâëàêîâ. Îãúÿ þãäóð óðîä ќâќë. Îã 12 ïðîöåíòëû êóëýñìåìûí ñåêûò éûðóæú¸ñëýí ëûäçû - øàðàÿìûí 1 ñþðñ 450 ó÷ûð. Àäÿìè âè¸í íî ñàíòýìàí ó÷ûðú¸ñ - 100 ïðîöåí-

udmfoto.ru

Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

òýç èê, òàçàëûêëû áàäœûì êûøêûòëûê âàéèñü ó÷ûðú¸ñ - îã 99 ïðîöåíòýç. Îçüû êå íî éûðòýìàíú¸ñëýí íî éûðóæú¸ñëýí îãúÿ ëûäçû óã êóëýñìû - ïàëàð êóñïûí 7 ñþðñëýñü ÿòûð øàðàÿìûí. Êûëåì àðûí òà âàêûòëýñü 0,3 ïðîöåíòëû ÿòûðãåñ. - Óêàòà ñþëìàñüêûòî þýì éûðûí éûðòýìàñü¸ñ, - ïóñéèç Àëåêñàíäð Æåâëàêîâ. - Òóý 1-òž èþëüûñåí êóäœûòžñü þîíú¸ñòû, ñîîñûí Ÿîø ñóðåç íî, šûò 10 ÷àñëýñü áåð âóçàíû ëýçåìûí ќâќë íè. Îçüû êå íî Èæûí óëžñü¸ñ òà çàêîí øîðû ñèíçýñ êûíüûíû òóðòòî. Îçüû ïîëèöèÿ ñîå òžÿíúÿ 30 ñþðñ ïàëà ó÷ûðú¸ñòû øàðàÿç íè. Ìóêåòûç âèñüûòžñü óæïóì - óëîí èíòûòýê êûëåìú¸ñëû êóíîêóàëýí ќâќëýç.

Áîìæú¸ñ éûðòýìàíû íî âóòñêî - 104 ó÷ûð øàðàÿìûí. Ñîèí èê þãäóðåç óòèñü¸ñ ýøøî îäžã ïîë âàçèñüêèçû äåïóòàòú¸ñëû: óðàìå êûëåìú¸ñëû óñüòîíî íèìûñüòûç þðò. Äåïóòàòú¸ñëýí àñüñýëýí þàíçû: òûðìûò-à Èæûí ó÷àñòêîâîé¸ñ? - Êûçüû òîäžñüêî, 25 ïðîöåíòñý éûðòýìàí ó÷ûðú¸ñòû ó÷àñòêîâîé¸ñ «ïќñü ïûòüûîñúÿ» øàðàÿíû áûãàòî, - øóý äåïóòàò Ôàíèÿ Ô¸äîðîâà. - Øîðêàðûí òà ëàñÿíü êûŸå þãäóð? - Ó÷àñòêîâîé¸ñ, çýìåí íî, òûðìûò ќâќë - àëè 126 êóçÿ ñîîñ. Êîòüêóäžç îã 6 ñþðñ óëžñåç ÷àêëàñà âîç¸íî ëóý. Џîøàòîí ïîííà: Êèðîâ óëîñûí êîòüêóä ó÷àñòêîâîéëû 4 ñþðñ ìóðò óñå, Ìàðèé Ýëûí -

ìóçúåìëû âûòú¸ñòû ýñêåðèçû. Ïóñéûíû êóëý, ñîîñ áåðëî êóàòü àð Ÿîæå ќç âîøúÿñüêå íè âàë. Ñîêó èê âåðàëîì: ãîðîäûí óëžñü¸ñ ïќëûñü áàäœûì ëþêåòýç âîøòžñüêîíú¸ñòû âóîíî àðûñåí íî óç øќäý: âûòú¸ñëýí áûäœàëàçû ќç âîøòžñüêû. Øóîì, 300 ñþðñ ìàíåòîçü äóíúÿì ñýðåãú¸ñëýí êóç¸îññû 0,1 ïðîöåíòñý, 500 ñþðñ ìàíåòîçü - 0,15 ïðîöåíòñý íî 2 ìèëëèîí ìàíåòîçü - 0,31 ïðîöåíòñý òûðîíî ëóîçû. (Ëûäý áàñüòžñüêî èíâåíòàðèçàöèîííîé äóíú¸ñ, áàñüòîí-âóçàí äóíú¸ñëýñü ñîîñ îã 3 ïîëëû è÷èãåñ). Âûëåç: íèìûñüòûç âûò òóïàòýìûí 2 ìèëëèîí ìàíåòëýñü äóíîãåñ êâàðòèðàîñëýí êóç¸îññûëû. Ñîîñ 0,5 ïðîöåíòúåì íàëîã òûðîíî ëóîçû. Êûçüû âåðàç ãîðîä àäìèíèñòðàöèëýí éûðûçëýí âîøòžñåç Äìèòðèé Êîñìèí, øîðêàðûí 78 òàŸå êâàðòèðà. Ýøøî êќíÿåçëýí êå äóíûç 4 ìèëëèîí ìàíåòëýñü îðò÷å. - Áåí, îäžã ìóðò âûëûí èê êќíÿ êå êâàðòèðà ãîæòýìûí

êå, ñî êâàäðàò ìåòðú¸ñ îãàçåÿñà ÷îòàñüêîçû. Äóíçû 2 ìèëëèîí ìàíåòëýñü îðò÷å êå, êóç¸ îçüû èê âûò òûðîíî ëóîç, - ïóñéèç êèâàëòžñü. Âàíüáóðëû âûò òûðîíëýñü ìîçìûòýìûí àíàé-àòàéòýê áóäžñü íûëïèîñ, 18 àðåñ òûðìûòîçÿçû, òðîñ íûëïè áóäýòžñü, ¸ðìûñà óëžñü ñåìüÿîñ, ïåíñèîíåðú¸ñ.

Èæ òûìåò äóðûí âèäåîêàìåðàîñ ïóêòûëýìûí èíè. 3 íî šûíû ñþðñ ìóðò. Þãäóðåç óòèñü¸ñ âåðàëî, âàíüìûç, ïå, ìîãà îãøîðû êóðîí áîðäû: ó÷àñòêîâîéëýí þðèäè÷åñêîé òîäîí-âàëàíú¸ñûç ëóûíû êóëý. Îçüû-à, òàçüû-à, íî øîðêàðûí óëžñü¸ñòû êûøêûòëûêëýñü óò¸í - âàëòžñü èíòûûí. Òàÿç ñåññèûí äåïóòàòú¸ñ þíìå ќç þíìàòý âûëü ïðîãðàììà - «Êûøêûòëûêëýñü óòåì ãîðîä». Íûðûñü ñî 2013-òž - 2017-òž àðú¸ñëû ÷àêëàìûí âàë. Íî äåïóòàòú¸ñ îãêûëý âóèçû: áûäýñòîíî 2015-òž àðîçü. Ìàð ñî ñ¸òîç? Ïðîãðàììàëýí äóíûç 100 ìèëëèîíëýñü ÿòûðãåñ. Òà êîíüäîí ïќëûñü áàäœûì ëþêåòýç êîøêîç ãîðîäûñü óðàìú¸ñû, àçáàðú¸ñû âèäå-

îêàìåðàîñ ïóêòûëîíëû íî ñîîñ ïûð þãäóðåç ÷àêëàíúÿ öåíòð êûëäûòîíëû. Âåðà Èæ ãîðîäëýí éûðûç Àëåêñàíäð Óøàêîâ: - Ìàëïàñüêî, òà òóæ êóëý ïðîãðàììà. Éûðòýìàíú¸ñòû-éûðóæú¸ñòû àëîí ïîííà òðîñ ëýñüòîíî íà. Áåí, ó÷àñòêîâîé¸ñëýñü ëûäçýñ áóäýòîí ãîðîä áîðäûñü óã ïîòû - ÌÂÄ-ëýí èê, äûð, ñî óæåç. Íî ñîîñëû þðòòžñüêûíû áûãàòžñüêîì óê. Âèäåîêàìåðàîñ éûðòýìàñü¸ñòû, îëî, êќíÿ êå çžáëîìûòîçûêûøêàòîçû. Ñîáåðå éûðóæú¸ñòû íî ÷àëÿê øàðàÿíû êàíüûëãåñ ëóîç. Áåí, êќíÿ êîíüäîí âèñúÿìûí ëóîç òà ïðîãðàììàëû âóîíî àðûí - òîäìî ќâќë íà. Íûðûñü êóòîíî, ïå, ãîðîäëýñü áþäæåòñý. Ñîêó óìîé-óìîé âåðàíû ëóîç íè, êќíÿ êàìåðà ïóêòýìûí ëóîç ìàòýêòžñü àðûí. Íîø òàèç øóìïîòòîç íûëïèîñòû, àíàé-àòàé¸ñòû, äûøåòžñü¸ñòû: ãîðîä Äóìà àçèíòîíî êàðèñüêèç óñòîîñûç ïќëûñü óñòîîñûçëû íûëïèîñëû ãðàíòú¸ñ âèñúÿíýç. - Òóííý ìè òóæ øîíåð ëýñüòžì, òàŸå äîêóìåíò þíìàòûñà, - øóèç À. Óøàêîâ. Ãðàíòú¸ñ ñ¸òúÿêó, àäœèñüêîä, ìàêåì òðîñ àñüìåëýí êîòûð ëàñÿíü àäœåì êàðûìîí íûëïèîñìû. Ñîîñ àçèíñêîíú¸ñ áàñüòî èñêóññòâî, ñïîðò óäûñûí, îëèìïèàäàîñûí âîðìî. Ýøøî âàíü àñüìåëýí îãúÿ êîìàíäàåí âîðìîí áàñüòžñü¸ñ, øóîì, êûðœàíúÿýêòîíúÿ àíñàìáëü¸ñ. Ñîîñòû íî âóíýòîíî ќâќë, êûçüû êå íî ñžëû êàðîíî.

ÈÂÎÐÚ¨Ñ

Îãúÿ âîòýñý! Ýëèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

Ìàòûñü àðú¸ñû êàëûê ìåä ìîçìûòñêîç äîêóìåíòú¸ñûí ïќðòýì ó÷ðåæäåíèîñòž áûçüûëîíëýñü - òàŸå óæïóì ïóêòî àçÿçû ãîðîä Äóìàûñü äåïóòàòú¸ñ. Òàèí ñýðåí èê þíìàòžçû 2013-òž - 2017-òž àðú¸ñëû ÷àêëàì íèìûñüòûç ïðîãðàììà. Ãîðîäûñü âàíü âåäîìñòâîîñ îäžã âîòýñý ïûðòýìûí ëóîçû. Êóä-îã äîêóìåíòú¸ñòû ëþêàíû ëóîç, äîðûñü ïîòàòýê íî. Êóä-îã îãàçåÿñüêîíú¸ñ, ó÷ðåæäåíèîñ ñîå âàçåíãåñ èê êóòûíû êóòñêèçû íè. Êûëñÿðûñü, Èæûñü íûëïè ñàäý ïóò¸âêàëû ÷åðîäý äîðûñåí ñóëòûíû ëóý, êóä-îã áîëüíèöàîñûí óæàëî ýëåêòðîí ÷åðîäú¸ñ. Íîø ëûäïóñú¸ñ âîçüìàòî: êàëûêëû óêàòà êåëüøå ïàñïîðòúÿ íî âèçàÿ ñëóæáàå âîòýñ ïûð éûãàñüêûëûíû.

Óçûðëûê ïîííà âûò Ãîðîä Äóìàûñü äåïóòàòú¸ñ âàíüáóðëû íî

Äóíî âîðòòûëîí Èæûñü òðàíñïîðòûí ìûíîí-âåòëîí äóíú¸ñ 18 ìàíåòîçü éûëûíû áûãàòîçû. Áèëåò äóí øóàê òýò÷ûíû áûãàòîç, áåíçèí äóíîÿìåí, êîòüêóä òðàíñïîðòý ÃËÎÍÀÑÑ èíúÿìåí, àäÿìèîñëýñü óëîíçýñ ñòðàõîâàòü êàðûíû êóòñêåìåí. Ñî ñÿíà, óñüòîíî âûëü ìàðøðóòú¸ñ, âûëüäîíî àâòîïàðêåç. - Ñîèç âàëàìîí: äóíú¸ñòû þíìàòîç Óëîñûñü ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèÿ, - øóèç Èæ ãîðîäëýí éûðûç À. Óøàêîâ. Íîø ìè ëüãîòàîñ ÷àêëàíëýñü óì êóøòžñüêå: ïåíñèîíåðú¸ñ 20 ïîë ñîëàíü-òàëàíü äóíòýê âîðòòûëûíû áûãàòîçû. Ïè÷èÿòýì äóíûí ïðîåçäíîé¸ñ âó-

çàñüêî øêîëüíèêú¸ñëû íî ñòóäåíòú¸ñëû. Äóíú¸ñ áóäžçû êå, èñüêå, ìè íî áþäæåòûñü êîíüäîí òðîñãåñ âèñúÿíî ëóîì - ëóîíëûêìû âàíü.

Ïó êîðêàîñ óç ëóý? Åëåíà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

Èæûñü Êàðë Ìàðêñ íî Êàðë Ëèáêíåõò óëü÷àîñ ñýðåãûí ñûëžñü âóæ ïó êîðêàîñ ìàòûñü äûðå êóàøêàëîçû. ×àêëàìûí ñýðòòûíû 8 þðòýç. Òàÿç àðíÿå îãåç êîðêà êóàøêàòýìûí íè. Âóîíî òóëûñ ÷àêëàìûí Êàðë Ìàðêñ óðàìåç ïàñüêûòàòûíû. Ñîêó ìàøèíàîñ öåíòðå áûãàòîçû êûê ðàäýí øèðòûíû. Íîø Ëåíèí íî Êàðë Ìàðêñ ñþðåñ âîæûí ïóêòûíû ÷àêëàëî ñâåòîôîð. Íî ìàëïàì óæú¸ñ šåãàñà ìûíî. Âóæ þðòú¸ñëýí êóç¸îññû ñîãëàø óã êàðèñüêî ãîðîä àäìèíèñòðàöèëýí Ÿåêòýì äóíûíûç. Àçüâûë ÷àêëàìúÿ, ïó êîðêàîñòû êóàøêòîí ñžçüûë èê éûëïóìúÿñüêûíû êóëý âàë. Ãîðîäûñü ïó þðòú¸ñëýñü ìîçìûòñêîç Ïóøêèíñêîé óëü-

÷à íî. Ãîðîä àäìèíèñòðàöèÿ âàäüñûí âûëü ìèêðîðàéîí šóòñêîç. Òàòûí ëóîçû šóæûò êîðêàîñ íî îôèñëû ÷àêëàì þðòú¸ñ. Îçüû êå íî òà ìóçúåì âûëûí àëè òðîñ èíòûÿñüêåìûí íèìàç êóç¸îñëýí þðòú¸ññû - ñîîñ îã 40 ïàëà. Ãîðîä êèâàëòžñü¸ñ àçüâûë èê èâîðòûëžçû, òàòûí âûëü ëýñüòžñüêîí ìûòûíû óã ÿðà øóûñà. Îçüû êå íî êóä-îãåç âûëü êîòòåäæú¸ñ íî šóòûíû äžñüòžçû. «Ñåâåð» ìèêðîðàéîíëû ÷àêëàì èíòûûñü ìóçúåì ïîííà êóç¸îñëû êîíüäîí Ÿåêòîçû. Îáúåêòú¸ñòû íî ìóçúåìåç äóíúÿñü êîìïàíèîñ êîòüêóäžçëû íèìàç äóí ïóêòîçû. Ìóíèöèïàëèòåòëýí Ÿåêòîíýç êóç¸ëû ќç êå êåëüøû, ñî áûãàòîç ìóêåò äóíúÿñü¸ñëû âàçèñüêûíû. Ãîðîä íî þðò êóç¸ îãêûë øåäüòûíû ќç êå áûãàòý, çýìëûêåç óò÷àëîçû ñóäûñü. Îçüû êå íî êќíÿ êûñòžñüêîç òà óæ, êќíÿ ìóçúåì íûðûñü èê áàñüòýìûí ëóîç - èâîðòžñü ќâќë íà. Íÿëòàñ âåðàñà, Êàðë Ìàðêñ óëü÷àûñü 8 þðò êóç¸îñûí îãêûë óò÷àí àð Ÿîæå ìûíý íè.


2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

ßËÎÍÚ¨Ñ Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» (ÎÃÐÍ 1051800820279, ÈÍÍ 1832046200, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Èæåâñê, óë.Òåëåãèíà, ä.30) Áîãèíñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (125362, ã.Ìîñêâà, Âèøíåâàÿ óë, ä.5), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 09.08.2012 ïî äåëó ¹À71-14526/2010, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå - íà÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹1: N 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Íàèìåíîâàíèå, íàçíà÷åíèå è êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 100 ÀÁÊ 160 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 100 ÀÁÊ 240 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 100 ÌÑÊ 156 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 100 ÌÑÊ 336 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 100 ÌÑÊ 516 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 125 ÌÑÊ 150 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 125 ÌÑÊ 210 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 125 ÌÑÊ 360 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 125 ÌÑÊ 600 Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 200 ÌÑÊ 240 ì Ìàãèñòðàë. òðóáîïðîâîä òåïë. ñèñòåì Äó 200 ÌÑÊ 264 ì Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ÊÒÏ 2*1600 Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ÊÒÏ 2*1600 Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ÊÒÏ 2*1600 Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ÊÒÏ 2*1600 òåïëîâîé ïóíêò ÒÏ-1 ÀÁÊ Òåïëîâîé ïóíêò ÒÏ-2 ÀÁÊ Òåïëîâîé ïóíêò ÒÏ-3 ÀÁÊ Òåïëîâîé ïóíêò ÒÏ-4 ÀÁÊ Òåïëîâû÷èñëèòåëü ÑÏÒ Ëîãèêà 943 Òåïëîâû÷èñëèòåëü ÑÏÒ Ëîãèêà 961 Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñò.ñ 2ìÿ òðàí. ÒÍ3-1600 ÊÒÏ-2õ Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÊÒÏÌ2Õ1600 Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÊÒÏ 2Õ1600 Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÊÒÏ 2Õ1600 Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ñ 2òðàíñô. ÊÒÏ2Õ1600 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÀÊÁ-180 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÀÊÁ-240 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÀÊÁ-240 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊ0,38-220ÍÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊ0,38-220ÍÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊ0,38-220ÍÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊ0,38-300ÍÏ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÁÍ-0,38-100-50ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÁÍ-0,38-100-50ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÁÍ-0,38-100-50ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÁÍ-0,38-100-50ÓÇ

Íîìåð èíâ.

3000005

Ñòîèìîñòü îöåíêè áåç ÍÄÑ 187 320

Ñòîèìîñòü îöåíêè ñ ÍÄÑ 221 037

3000006

280 979

331 556

3000007

182 637

215 511

3000008

393 371

464 178

3000009

3000010

604 106

223 899

712 845

264 201

3000011

313 459

369 882

3000012

537 358

634 083

3000013

895 597

1 056 805

3000014

821 529

969 404

3000015

903 682

1 066 345

40001060

508 208

599 686

40001087

508 208

599 686

40001088

508 208

599 686

40001085

508 208

599 686

3000004

290 159

342 388

3000016

290 159

342 388

3000000

290 159

342 388

3000001

290 159

342 388

40001079

5 375

6 343

40001081

5 375

6 343

40001089

508 208

599 686

40001054

508 208

599 686

40001084

508 208

599 686

40001086

508 208

599 686

40001053

508 208

599 686

40001066

7 969

9 403

40001067

2 551

3 010

40001068

2 854

3 368

40001062

3 109

3 669

40001063

3 109

3 669

40001064

605

714

40001065

2 580

3 044

40001069

743

877

40001070

4 373

5 160

40001071

43 243

51 027

40001072

3 153

3 721

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊËÍ-0,38-324-108 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊËÍ-0,38-324-108 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊËÍ-0,38-324-108 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÏÍ-0,38-300 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÏÍ-0,38-300 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÏÍ-0,38-300 Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÒ-0,38-150ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÒ-0,38-150ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÒ-0,38-150ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÒ-0,38-150ÓÇ Óñòàíîâêà êîíäåíñàòîðíàÿ ÓÊÒ-0,38-150ÓÇ Íåæèëîå ïîìåùåíèå 587,7 êâ.ì. Íåæèëîå ïîìåùåíèå 1 279,8 êâ.ì. Íåæèëîå ïîìåùåíèå 15,6 êâ.ì. Íåæèëîå ïîìåùåíèå 33,1 êâ.ì.

40001041

5 375

6 343

40001042

5 375

6 343

40001043

5 375

6 343

40001055

2 580

3 044

40001056

743

877

40001057

4 373

5 160

40001073

43 243

51 027

40001074

3 153

3 721

40001075

5 375

6 343

40001076

5 375

6 343

40001077

5 375

6 343

4 137 553

4 882 312

7 604 237

8 973 000

80015

80007

110 924

130 890

80019

235 360 23 337 900,29

277 725 27 538 735,00

Èòîãî:

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 23 337 900,29 ðóá., áåç ÍÄÑ. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 233 379,01 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ëîò ¹2: Íàèìåíîâàíèå, N íàçíà÷åíèå è êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 1 Òåïëîâîé ïóíêò ÒÏ-1 ÌÑÊ 2 Òåïëîâîé ïóíêò ÒÏ-3 ÌÑÊ 3 Òåïëîâû÷èñëèòåëü ÑÏÒ Ëîãèêà 961 4 Òåïëîâû÷èñëèòåëü ÑÏÒ Ëîãèêà 961 5 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 172,2 êâ.ì. 6 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 192,3 êâ.ì. Èòîãî:

Íîìåð èíâ.

Ñòîèìîñòü îöåíêè áåç ÍÄÑ

Ñòîèìîñòü îöåíêè ñ ÍÄÑ

3000002

290 159

342 388

3000017

290 159

342 388

40001078

5 375

6 343

40001080

5 375

6 343

983 898

1 161 000

1 098 305 1 296 000 2 673 271,39 3 154 462,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 2 673 271,39 ðóá., áåç ÍÄÑ. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹2: 26 732,71 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà,ê/ñ 30101810500000000882, ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): 1. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 2. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 3. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè

7

ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 4. Îò âñåõ Ïðåòåíäåíòîâ: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåòåíäåíòà, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé Ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. - Çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè ïðèíÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ñîäåðæàíèþ è îáñëóæèâàíèþ èìóùåñòâà, çàÿâëåííîãî â ëîòå, èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà òîëüêî ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ; - Çàÿâëåíèå î ïðèíÿòèè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé; 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 8.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà, âêëþ÷èòåëüíî. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà», ÈÍÍ 1832046200, ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810000050001358 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà - 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17 email: 3664496@gmail.ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Àâòîøòàìï» (ÎÃÐÍ 1021801591900, ÈÍÍ 1834028904, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426060, Óäìóðòñêàÿ Ðåñï, Èæåâñê ã, Àâòîçàâîäñêàÿ óë, 5) Êóçíåöîâà Àðòåìèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (125362, ã.Ìîñêâà, óëèöà Âèøíåâàÿ, ä. 5), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 12.09.2011 ïî äåëó ¹ À71-6833/2011, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àâòîøòàìï». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Àâòîøòàìï» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå - íà÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹1:


8

ßËÎÍÚ¨Ñ

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà 1 ÄÎÀÎ «ÈÎÇ»

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá. 817 285,44

2

ÎÀÎ «Èæìàøýíåðãî»

25 279,79

3

ÎÀÎ «Èæìàøñòàíêî»

10 940,44

Èòîãî: 853 505,67

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè Äîãîâîð àðåíäû ÂÑ-3/12025278 îò 10.07.2008ã. Ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû îòñóòñòâóþò Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ¹ 1 ê äîãîâîðó àðåíäû ¹ 425003 îò 13.02.2003ã.

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá. 106 635,00 1 485,00

640,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 108 760,00ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 1 087,60 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ëîò ¹2:

Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

«Èæìàø1 ÎÎÎ èíâåñò»

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè

159 171 802,89

Äîãîâîð ¹ 01 êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îò 30.09.09ã. Ïðîñòîé âåêñåëü ¹ 0004 îò 14.12.07ã.

Èòîãî: 159 171 802,89

108 760,00

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.

9 351 010,00

9 351 010,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 9 351 010,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 93 510,10 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250,ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà,ê/ñ 30101810500000000882,ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): 1. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – ðåçèäåíòîâ ÐÔ: êñåðîêîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà (ïîäëèííèê ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî); -íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà/ñóïðóãè íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ (ïîäëèííèê); - íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ; - êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà. 2. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – íåðåçèäåíòîâ ÐÔ: - êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïîäëèííèê ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî), à òàêæå çàâåðåííàÿ êîïèÿ âèçû íà âúåçä â ÐÔ. (Âèçà íà âúåçä â ÐÔ íå ìîæåò áûòü ïðîñðî÷åíà íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå); - äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòêðûòèå ðóáëåâîãî ñ÷åòà â óïîëíîìî÷åííîì áàíêå ÐÔ, ñ êîòîðîãî áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïëàòåæè (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ); - íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ; - êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà. 3. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – ðåçèäåíòîâ ÐÔ: -êñåðîêîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà (ïîäëèííèê ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî); -çàâåðåííûå êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè, âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñî ñðîêîì âûäà÷è íå ñâûøå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé; -íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ; -êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà è áàíêîâñêàÿ âûïèñêà èç ëèöåâîãî ñ÷åòà ïëàòåëüùèêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà íà îñíîâíîé ñ÷åò Äîëæíèêà. 4. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – ðåçèäåíòîâ ÐÔ: -çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà (ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè), óñòàâà îðãàíèçàöèè, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè, âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñî ñðîêîì âûäà÷è íå ñâûøå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ðåøåíèÿ ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ; ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ; -íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ; -êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà è áàíêîâñêàÿ âûïèñêà èç ëèöåâîãî ñ÷åòà ïëàòåëüùèêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà íà îñíîâíîé ñ÷åò Äîëæíèêà. 5. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íåðåçèäåíòîâ ÐÔ: -çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâîâîé ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ñòðàíû, ãäå ñîçäàíî ýòî þðèäè÷åñêîå ëèöî (çàðåãèñòðèðîâàí èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü), â ÷àñòíîñòè, ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) (íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè); -çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèÿ ïîëîæåíèÿ î ôèëèàëå (ïðåäñòàâèòåëüñòâå), åñëè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàåò îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà – íåðåçèäåíòà ðóêîâîäèòåëü ôèëèàëà (ïðåäñòàâèòåëüñòâà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íåðåçèäåíòà, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà -

íåðåçèäåíòà; -äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèñâîåíèå ÔÏÑ ÐÔ èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà è äîêóìåíò îá îòêðûòèè ñ÷¸òà â óïîëíîìî÷åííîì áàíêå ÐÔ, ñ êîòîðîãî áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïëàòåæè (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ); -ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè î âûáîðå/ íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ); -â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå, ðàçðåøåíèå ÖÁ ÐÔ íà îñóùåñòâëåíèå îïåðàöèè, ñâÿçàííîé ñ äâèæåíèåì êàïèòàëà (íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ); -êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ðóêîâîäèòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ (ïîäëèííûé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî); -äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, óäîñòîâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ïîäëèííèê); -êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà è áàíêîâñêàÿ âûïèñêà èç ëèöåâîãî ñ÷åòà ïëàòåëüùèêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà íà îñíîâíîé ñ÷åò Äîëæíèêà. Äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÎÎ «Àâòîøòàìï», ÈÍÍ 1834028904, ÊÏÏ 183401001, ð/ñ 40702810900050001270 â ÇÀÎ ÊÁ «ÐÎÑÈÍÒÅÐÁÀÍÊ», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà - 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17, email:3664496@gmail. ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Èæìàøìåòàëëîñíàá» (ÎÃÐÍ 1021801439703, ÈÍÍ 1832023883, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Èæåâñê, ïðîåçä Äåðÿáèíà, ä.3) Áîãèíñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (101000, ã.Ìîñêâà, Âèøíåâàÿ óë., ä.5), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 28.12.2011 ïî äåëó ¹À71-6741/2011 Ã14, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Èæìàøìåòàëëîñíàá». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÇÀÎ «Èæìàøìåòàëëîñíàá» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå -

íà÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹1: Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

ÄÎÀÎ «Èæåâñêèé 1 èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä»

ÎÀÎ 2 «Èæåâñêèé ìàøçàâîä»

ÄÎÀÎ 3 «Èæåâñêèé îðóæåéíûé çàâîä»

ÎÀÎ 4 «Èæìàøñòàíêî»

ÎÎÎ «Èæ5 ñòàíêî»

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè

Ãàðàíòèéíîå ïèñüìîçàÿâêà ¹ 603-16/645 îò 17.10.08 (Óñëóãè ñâîáîäíîé êîâêè). Äîãîâîð ¹ 49/24-189 îò 11.01.11 óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèò. Äîãîâîð ¹ 49/2462/61721860 îò 23.01.08 óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèò. 773 118,15 Äîãîâîð ¹ 49/2473/60421866 îò 09.01.08 îêàçàíèÿ óñëóã (ñòèðêà). Äîãîâîð ¹ 49/24-98 /60421953 îò 01.09.08ã îêàçàíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã. Äîãîâîð òîëëèíãà ¹49/24111/60421983 îò 01.10.08ã. óñëóãè êîâêè. Äîãîâîð òîëëèíãà ¹49/24197 îò 11.01.11ã. óñëóãè êîâêè. Äîãîâîð ¹ 49/24- /421106ä îò 01.01.08 óñëóãè ñòèðêà, õèì÷èñòêà. Äîãîâîð ¹ 49/24102/3121074 îò 01.09.08ã. îêàçàíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã. Äîãîâîð ¹ 49/24-196 îò 11.01.11ã.áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé. Äîãîâîð ¹ 49/2450/058221002 îò 25.01.2008 ã. áëàãîóòðîéñòâî òåððèòîðèé. Äîãîâîð ¹ 49/2459/5821002 îò 15.01.08 óñëóãè ïî ñîäå-èþ è áëàãîóñòðîéñòâó 3 484 111,69 òåððèòîðèé. Äîãîâîð ¹ 49/2476/1021010 îò 15.01.08 êîìïëåêñ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ íàäãðîáèé. Äîãîâîð ¹ 49/2477/5821038îò 15.01.08 íà âûïîë.ðàáîò ïî îáñëóæ. ãèäðîòåõ.ñîîðóæ. Èæ.â/õ. Äîãîâîð ¹ 49/2479/05821018 îò 03.03.08 óñëóãè ïî çàìåíå ãîñ. ôëàãà íà áàøíå. Äîãîâîð ¹49/2480/05827008 îò 15.01.08 õðàíåíèÿ àâàðèéíîãî çàïàñà äëÿ ãèäðîòåõ. ñîîðóæ.

Ãàðàíòèéíûå ïèñüìà óñëóãè ñòèðêè, õèì÷èñòêè. äîã.49/24-213 îò 06.06.11 êóïëÿ-ïðîäàæà Àìêîäîð. äîã.49/24-216 îò 06,06.11 êóïëÿ-ïðîäàæà Êàìàç 5511. äîã.49/24-217 îò 06.06.11 êóïëÿ-ïðîäàæà ÃÀÇ 3302. äîã.49/24-222 îò 06.06.11 êóïëÿ-ïðîäàæà Êàìàç 532150. äîã. 49/24-225 îò 06.06.11 êóïëÿ-ïðîäàæà ÃÀÇ3302. äîã. 49/24-226 îò 06.06.11 êóïëÿ-ïðîäàæà ÑÇÀÏ9327. äîã.49/24-227 îò 06.06.11êóïëÿ-ïðîäàæà Êàìàç 53213Ñ. äîã. 49/24-229 îò 06.06.11êóïëÿ-ïðîäàæà Êàìàç 53213Ñ. äîã. 49/24-230 îò 06.06.11 Ñïåö. 3 508 549,91 êóïëÿ-ïðîäàæà àâòîì.ñàìîñâàë. Äîãîâîð. (ñåíòÿáðü 2011ã.) Äîãîâîð ¹ 1890416/49/24124 îò 05.11.08 íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè (ïîêîâêè). Äîãîâîð ¹ 49/24-124 îò 05.11.08 (óñëóã. èçãîòîâëåíèÿ ïîêîâîê). Äîãîâîð ¹ 49/24-142 / 13021011 îò 27.12.08ã îêàçàíèÿ òðàíñï. óñëóã. Äîãîâîð ¹ 49/24-202 îò 11.01.11 óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé. Äîãîâîð ¹ 49/24-61 îò 09.01.08 óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé. Äîãîâîð ¹ 49/24-95 îò 01.09.08ã îêàçàíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã. Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî ¹204/28-002 îò 09.01.08 ïî ñòèðêå è õèì÷èñòêå. Äîãîâîð 49/24-133/ 2000827027 îò 01.12.08ã. îá îêàçàíèè òðàíñïîðòíûõ óñëóã. Äîãîâîð ¹ 49/24-156 îò 21.09.2009 äîãîâîð òîëëèíãà. Äîãîâîð ¹ 49/24-191 îò 11.01.11 óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåðð. 783 975,95 Äîãîâîð ¹ 49/24-198 îò 11.01.2011 äîãîâîð òîëëèíãà. Äîãîâîð ¹ 49/2464/2000821001 îò 09.01.08 óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåðð. Äîãîâîð òîëëèíãà ¹ 49/24-110 îò 01.10.08ã. (óñëóãè èçãîòîâëåíèÿ ïîêîâîê). Ïèñüìî ¹ 208/01-154 îò 25.06.09ã Âçâåøèâàíèå íà àâòîìîáèëüíûõ âåñàõ. 200040141 îò 30.01.2012 80 679,21 6 301,80 20004012 îò 01.10.2011

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.

139 480,00

628 578,00

632 987,00

141 439,00

24 469,00 1 911,00


ßËÎÍÚ¨Ñ

6

ÎÀÎ «Êîíöåðí Èæìàø»

7 ÎÎÎ «ÍÒÖÈæìàøÕîëäèíã» 8 ÎÀÎ “ÍÏÎ “Èæìàø»

Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî ¹ (ñòèðêà). Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî ¹ 500-27/144 îò 25.11.08ã. (èçãîòîâëåíèå ïîêîâîê). Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî ¹ 540-530-100 îò 03.09.09 (óñëóãè èçãîòîâëåíèÿ ïîêîâîê). Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî ¹ 593-19/439 îò 10.06.09ã. (óñëóãè ñâîáîäíîé êîâêè). Äîãîâîð ¹ 021/1306 îò 05.11.08ã. ñóá àðåíäà èìóùåñòâà (çäàíèÿ ö.80). Äîãîâîð ¹ 033/176 îò 01.04.04ã. óñëóãè ðåæèìíîñåêðåòíîãî îòäåëà. Äîãîâîð ¹ 49/24-190 îò 11.01.11ã. óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèò. Äîãîâîð ¹ 49/24-204 îò 1 474 571,52 11.01.11ã. óñëóãè ïî óõîäó çà íàäãðîáèÿìè. Äîãîâîð ¹ 49/24-51 îò 27.07.07ã. õðàíåíèå èìóùåñòâà. Äîãîâîð ¹ 49/2460/034/003 îò 09.01.08ã. óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèò. Äîãîâîð ¹49/24127/034/001-1 îò 01.10 .08ã. îêàçàíèÿ òðàíñï. óñëóã à/ì Î372ÅÀ, Õ740ÊÀ. Äîãîâîð ¹49/24-141 / 034/1208 îò 27.12.08ã. îêàçàíèÿ òðàíñï. óñëóã(ãðóçîâîé). Äîãîâîð òîëëèíãà ¹ 49/24-156 îò 21.09.2009ã. Óñëóãè ñâîá. êîâêè. ïðèêàç ¹88 îò 06.04.11ã. êîìàíäèðîâêà Êîðåïàíîâà Â.Ã. 55404025 îò 19.11.11ã. 52 093,92 35 896,80 433 145,92

Îñíîâíîé äîãîâîð ïèñüìî ¹ 447-11/25à îò 18.05.11ã. 00304015 îò 29.03.2012 00304016 îò 29.03.2012

Èòîãî: 10 632 444,87

86 709,00

3 063,00 10 887,00 131 370,00 1 800 893,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 1 800 893, 00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 18 008,93 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ëîò ¹2: Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

1

2

3

4

5

6

7

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü, ðóá.

Ôèëèàë ÎÎÎ «ÌÅ×ÅËÝÍÅÐÃλ - «Ìå÷åëÝíåðãîñáûò»

20 030,09

ÎÎÎ «Áèçîí è Ê»

6 207,81

ÎÎÎ «ÄÅÐßÁÈÍÚ îðóæèå»

95 059,81

ÇÀÎ «Èæìàøïðèíò»

5 957,50

ÎÎÎ ÏÏ «Èæ3 166,63 òåõ» ÎÀÎ «Òîðãî-âûé 4 063,28 äîì «Èæìàø» ÎÀÎ «Óäìóðò257 453,00 âòîðìåò» Èòîãî: 391 938,12

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè

äîãîâîð 18-Ó -002 îò 30.12.09ã. óñëóãè òåõîáñëóæèâàíèå ãàçîïðîâîäà Äîãîâîð ¹ 49/25-289 îò 15.02.08ã. ñîäåðæàíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé è äîðîã. Äîãîâîð ¹ 49/25-58 îò 19.07.05ã. íà âçâåøèâàíèå íà àâòîìîáèëüíûõ âåñàõ. Äîãîâîð ¹49/24-67 îò 09.01.08ã. óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé Äîãîâîð ¹ 49/24-192 îò 11.01.11ã. óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé. Äîãîâîð ¹ 49/24-85 îò 05.03.08ã. óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé. äîã.íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè. (àâãóñòñåíòÿáðü 2011ã.) Äîãîâîð ¹ 49/24193 îò 11.01.11ã. óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé Äîãîâîð ¹007/11ã. îò 16.02.2011ã. ïîñòàâêè ëîìà è ì/îòõîäîâ.

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.

6 075,00

1 120,00

5 590,00

350,00

960,00

1,00

78 084,00 92 180,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 92 180,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 3 921,80 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò», ÎÃÐÍ 1097746713250,ÈÍÍ 7719736106, ð/ñ 40702810700000001491â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810500000000882, ÁÈÊ 044583882. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè íå ïîçäíåå 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Ê çàÿâêå íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ): 1. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåí-

òû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 2. äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 3. äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. Äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íå äîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.11.2012 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.12.2012 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó http://kartoteka.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò â ðàáî÷èå äíè ñ 26.11.2012 ã. ïî 28.12.2012 ãîäà, âêëþ÷èòåëüíî. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, ñòð. 17). Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà, ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå ëîòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÇÀÎ «Èæìàøìåòàëëîñíàá», ÈÍÍ 1832023883, ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810400050001521 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì è ó÷àñòíèêàì íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ âîçâðàùàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì çàäàòêà ïîáåäèòåëÿ, óêëîíèâøåãîñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ, è (èëè) çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.  ñëó÷àå åñëè ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿòñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2013 ã. â 11.00 ÷. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê ñ 9.00 ÷. 16.01.2013 ã. ïî 17.00 ÷. 19.02.2013 ã. íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ âûøå. Ïðè ýòîì íà÷àëüíàÿ öåíà ïî ëîòàì áóäåò ñîñòàâëÿòü 90% îò íà÷àëüíîé öåíû, ðàçìåð çàäàòêà 1% îò íà÷àëüíîé öåíû, øàã òîðãîâ - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17 email: 3664496@gmail.ru, êîíò.òåë.: +7(495)366-4495. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã.Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä.7, êîðï.17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» (ÎÃÐÍ 1051800820279, ÈÍÍ 1832046200, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Èæåâñê, óë.Òåëåãèíà, ä.30) Áîãèíñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû, ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (125362, ã.Ìîñêâà, Âèøíåâàÿ óë, ä.5), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 09.08.2012ã. ïî äåëó ¹À71-14526/2010, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå), ïðîâîäèìîãî â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà». Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 ÿíâàðÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîí-

2012-òž àð 23-òž øóðêûíìîí

9

íîé ïëîùàäêå Öåíòðà ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://kartoteka.ru. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» èìóùåñòâî (íà÷àëüíàÿ öåíà êàæäîãî ëîòà (äàëåå íà÷àëüíàÿ öåíà), ðàçìåð çàäàòêà óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹1: ÁàëàíñîÎñíîâàíèÿ âàÿ ñòîèìîñòü, âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè ðóá. È 113-11-09/ ÀÊÍ 24-11-09 îò 12.11.09ã. (% ïî äîãîâîðó çàéìà). È 12-02-09/ ÀÊÍ 02-02-09 îò 04.02.09ã. ÎÎÎ “Àãåíò(% ïî äîãîâîðó ñòâî êîììåðçàéìà). ÷åñ-êîé 395 908,17 È 88-08-09/ íåäâèæèÀÊÍ 18-08-09 ìîñòè” îò 31.08.09ã. (% ïî äîãîâîðó çàéìà). È 124-12-09/ ÀÊÍ 27-12-09 îò 11.12.09ã. È 103-08-08/ ÀÊÍ 18-08-08 îò 24.06.08ã. Èòîãî: 395 908,17 Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

1

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.

38 852,00

38 852,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 38 852,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 388,52 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ëîò ¹2:

1 2 3 4

Íàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

Áàëàíñîâàÿ Îñíîâàíèÿ ñòîèìîñòü, âîçíèêíîâåíèÿ ðóá. çàäîëæåííîñòè

Ãëàäêèõ Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Äàíèëîâ Ðóñòåì Íèêîëàåâè÷ Äîêó÷àåâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ ÎÎÎ “Èæåâñêèå ñåòåâûå òåõíîëîãèè”

21 680,97 124 081,38 254 123,19 1 620,00 4 299,00

5

(ÎÎÎ «Èæåâñêèé çàâîä «Ìåòàëëèñò» îøèáêà) ÎÎÎ Èæåâñêèé êîòåëüíûé çàâîä

6 7 8 9

ÎÎÎ “ÈæÌîòîÒåõíèêà” ÈÏ Ïîòàïîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà ÈÏ ×åðåïàíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñâåòëûé ãîðîä”

155 599,43

111 210,01 38 195,95 79 562,50 7 660,23

“Ëàäüÿ 10 ÎÎÎ Äàíòå”

51 241,55

“ÍÏÏ 11 ÇÀÎ “Ìàøïðîì”

388 234,43

“Îëèìï12 ÎÎÎ Ãðóïï”

142 457,02

13 ÎÎÎ “Ïîëþñ”

24 627,86

ÎÎÎ 14 Àâòîòåõöåíòð “Ðåñïåêò-Àâòî”

2 760,83

“Ðåñïåêò15 ÎÎÎ Àâòî-Ãàðàíò”

Ñàðâàðòäèíîâ 16 Ðàìèëü Ôàíèëüåâè÷

7 000,00 16 836,39

14 538,35

17 ÎÎÎ “ÑÌÓ “Äîì” 14 814,14 ÎÎÎ 18 “Èçäàòåëüñêèé äîì “Ñóááîòíÿÿ ãàçåòà” Èòîãî: 1 572 502,86

24 141,10 87 818,53

È 127-10-07 îò 26.10.07ã. äîã. óïðàâëåíèÿ ¹ 33/È 37/1-04-10 îò 12.04.2010ã. È 212-12-10 îò 01.12.10ã. äîãîâîð ïî òåïëó È 181-11-08/137-08/ ÑÀ îò 01.11.08ã. ýêñïë. ñåòåé ¹ 133 îò 31.01.2009ã. ïèñüìî ïî âîäå. È 01-01-11 îò 31.01.11ã. ñîãëàøåíèå 2011ã. È 160-10-10 îò 26.10.10ã. ñîãëàøåíèå. È 199-11-10 îò 01.10.10ã. . ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. 6005/È 129-09-08 îò 01.09.08 ïîñòàâêà ý/ ýíåðãèè È 290-12-08 îò 31.12.08ã. äîãîâîð óïðàâ.çäàíèåì È 18-01-10 îò 28.01.10ã. äîãîâîð ïî ÌÎÏ È 26-03-08 îò 18.03.08ã. äîã. óïðàâëåíèÿ È 182-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ïî Òåïëó. È 191-11-10 îò 01.10.10ã. ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 195-11-10 îò 01.10.10ã. äîãîâîð ïî Òåïëó. È 242-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ïî ÌÎÏ. ¹ 181/10 îò 31.10..10ã. ïèñüìî çà ý/ýíåðãèþ. È 96-08-07 îò 13.03.07 äîãîâîð óïðàâëåíèÿ çäàíèåì. È îò 01.10.10ã. ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 189-11-10 îò 01.11.10ã. äîãîâîð òåïëî. È 216-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ÌÎÏ. È 175-12-09 îò 29.12.09ã. äîãîâîð ïî òåïëó. È 212-12-10 îò 01.12..10ã. äîãîâîð ïî òåïëó. ¹ 119/2-14-09 îò 17.11.09ã. äîãîâîð ïî ÌÎÏ ý/ýíåðãèÿ (àïðåëü 2011ã.) ¹ 229-12-10 îò 01.12.10ã. Äîãîâîð ÒÅÏËÎ. È 174-11-10 îò 01.10.10ã. Ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 210-12-10 îò 01.11.10ã. Äîãîâîð ïî Òåïëó. È 32-02-09 îò 01.02.09ã. äîãîâîð óïðàâëåíèÿ. È 179-11-10 îò 15.10.10ã. ñîãëàøåíèå îêòÿáðü. È 193-11-10 îò 01.11.10ã. Äîãîâîð ïî òåïëó.

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá. 2 601,00 14 884,00 30 516,00 321,00 1,00

30 853,00

22 052,00 4 582,00 9 543,00 1 519,00

10 161,00

76 982,00

28 247,00

4 883,00

547,00

4 726,00

1 744,00

2 937,00

22 200,00

296 225,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà: 296 225,00 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1: 2 962,25 ðóá. Óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïðîäàæå â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà. Ïðè ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿåò è îïëà÷èâàåò ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â óêàçàííûé íèæå ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçà-

UD-175-176  

udmurt dunne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you