Page 1

Ê ûëäûòýìûí 1915-òè.. àðûí 4 -òè.. ôåâðàëå www.udmdunne.ru

Ïóêñ¸í (âòîðíèê) 2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí (íîÿáðü) ¹ 170 (24909)

Ïîòòî Óäìóðò Ýëüêóíûñü Êóí Êåíåø íî Êèâàëòýò Òàÿç íîìåðûí: Àäœîí ïûäý óëûñü ïíîïòóøòû-

Ïóãà÷¸âîû ïàòúÿíðå òó ëîíú¸ñ áå î í ó æ ú ¸ ñ ê ü ëýñüòћñ ýìàç âóòò ó ï éûëàç . íà ìûí ќâќë 4-òћ áàì.

î Ìåäàëü í ... ÿðàñàëñû ñü «Ðå-

î Àëíàø ¸ð øòîñûñü ý » é û í ü øèòåë ëýí Ëèäèÿ ü ñ è ê ñ û ê ñêàë îîñ àëýí ãóðò Ñîôðîíîâ ç áàäœûì. ý ïќëûí äàí. 5-òћ áàì

Íóíàë òîäìåò 3 Џóêàçå -4-8 ãðàäóñ ëóîç, òќë øóíäûïóêñ¸í ïàëàñü ïåëüòîç, ëûìûÿëîç. Þãûò íóíàë 8 ÷àñ 19 ìèíóò êûñòћñüêîç. 3 14-òћ íîÿáðå 65 àð òàëýñü àçüëî Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Âûëü Ìќíüÿ ãóðòûí âîðäñêèç Óäìóðòèûñü äàíî æóðíàëèñò Â. Ìèõàéëîâ (1946-2006). 3 15-òћ íîÿáðå - Àðìèå ìûíћñüëýí íóíàëûç. 3 20 àð òàëýñü àçüëî (1991) Á. Åëüöèí ïîòòћç Ð î ñ ñ è å ç ð û í î êå í ý êî íîìèêàå âûæòîí ñÿðûñü çàêîíú¸ñ. 3 17-òћ íîÿáðå äóííåûí ïóñú¸ Êûñêîíýí íþðúÿñüêîí íóíàëýç, Ðîññèûí - Ó÷àñòêîâîéëýñü íóíàëçý. 3 50 àð òàëýñü àçüëî (1961) Îïåðàÿ íî áàëåò úÿ òåàòðëýí ñöåíàåç âûëûí âîçüìàòýìûí Ì. Ïåòðîâëýí ïîýìàåçúÿ íûðûñåòћåç óäìóðò áàëåò « Èòà ë ìàñ», ê ð åç üã ó ð çý ãîæòћç Ã. Êîðåïàíîâ-Êàìñêèé.

Âîðäñêåìçýñ ïóñú¸: 16-òћ ÍÎßÁÐÅ ÏÓÊÐÎÊΠԸäîð Ïóêðîêîâè÷ - êûëáóð÷è. 17-òћ ÍÎßÁÐÅ ÑÅÍÒßÊÎÂÀ Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà - «Óäìóðòñêàÿ ïðàâäà» ãàçåòëýí âàëòћñü ðåäàêòîðåç. ÐÀÄÈÎÍΠÎëåã Âèêòîðîâè÷ - ïðîìûøëåííîñòüÿ íî ýíåðãåòèêàÿ ìèíèñòð. Þ ÑÓ Ï Î Â À Ãà ë è í à À ëåêñàíäðîâíà - åãèò ú¸ñûí ó æàíúÿ ìèíèñòðëýí âîøòћñåç.

Âóîíî íîìåðûí: óäìóðò «Äàðò»: ðëýí àñïќ ò ð è ï - õ î ï ç. ñû òýìëûêú¸

«ÓÄÌÓÐÒ ÊÅÍÅØËÛ» - 20 ÀÐ

Áóðäúÿñüêûòћñü êëóá Óäìóðò òåàòðå ãîðîäûñü óäìóðòú¸ñ ëþêàñüêûëћçû íî «Óäìóðò êåíåø» îãàçåÿñüêîíëýí 20 àð Ÿîæå óæàìåçëû éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòћçû. Áàäœûì óæðàäýç óäìóðò îãàçåÿñüêîíëýí ãèìíýíûç ìûòћçû. Ãî ð î ä û ñ ü ó ä ì ó ð ò ú ¸ ñ ò û îãàçåÿí ñÿðûñü íûðûñü ìàëïàí ÷èëåê òýì Íèêîëàé Ñèìàíîâëýí éûðàç. Œó÷ ãàçåòý ÿëîí ãîæ ò ýì, óä ìó ðò ú ¸ñòû îãàçåÿñüêûíû êóðûñà. 1988-òћ àðûí 16-òћ ÿíâàðå íûðûñåòћ ïóìèñüêîíý 14 ìóðò ëþêàñüê èç. Î çüû ê û ë ä ћç «Óä ì ó ðò ê ë ó á ». Êó è í ü à ð ï à ë à ë þ êàñüêûëýìçû áåðå ãîðîäûí áàäœûì îãàçåÿñüêîí êûëäûòýìûí âàë. Âàøêàëàåç ñÿðûñü òóïåí-òóïåí ìàäèç ãîðîäûñü óäìóðòú¸ñëýí àçüâåòëћñüñû ϸòð Áîáðîâ. Ëþêàñüêåìú¸ñòû œå÷êûëàçû «Óäìóðò êåí å ø ë ý í » ê è â à ë ò ћ ñ å ç , Êó í Äóìàûñü äåïóòàò Íèêîëàé Ìóñàëèìîâ, åãèòú¸ñûí ó æàíúÿ ìèíèñòð Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â, íàöèîñûí ó æàí ïîëèòèêàÿ ìèíèñòðëýí âîøòћñåç Òàòüÿíà Èøìàòîâà íî ìóêåòú¸ñûç. Ñöåíà âûëûñåí êóä-îã ñþëìàñüêîíú¸ñòû íî øàðàÿçû. Óäìóðòëûêåç àçèíòîíý òðîñãåñ êûñêîíî åãèòú¸ñòû, áóäћñü ïèíàëú¸ñ ìåäàç âóíýòý àíàé êûëìåñ. Òà íóíàëý òðîñãåñ ÷óçúÿñüêèçû œå÷êûëàíú¸ñ. Óäìóðòëûêåç šóòîí áîðäûí óíî àðú¸ñ Ÿîæå òûðøåì ìóðòú¸ñòû äàíúÿí ãðàìîòàîñûí ïóñéèçû. Ãîðîäûñü óäìóðòú¸ñëû àñïќðòýìëûêî êó-

Ïåðâîìàé ¸ðîñûñü Îëüãà Ñëåñàðåâàåç œå÷êûëàëî Ò. Èøìàòîâà íî Â. Ñîëîâü¸â. çüûì ëýñüòћç Èæûñü ïîðú¸ñëýí êèâàëòћñüñû Íèêîëàé ßìàêîâ. Äàíúÿí ãðàìîòàîñ âќçû âèäåîêàññåòàîñ êóçüìàç, îò÷û ïќðòýì óæðàäú¸ñ ãîæòýìûí. Òóæ âîëüûò âåðàñüêèç ïîð, œó÷ íî óäìóðò êûëûí. Òà âàêûòý, ïå, ãîðîäûí 2 ñþðñ ïàëà ïîðú¸ñ óëî. Êóä-îã óæðàäú¸ñ äûðúÿ îã-îãìûëýñü àäœåì êàðîíî, îã-îãìûëû þðòòîíî âûëýì. Øàåðàìû óëћñü ïќðòýì âûæû êàëûêú¸ñ îãàçåÿñüêûñàëçû êå, ýøøî íî êóæìîãåñ ëóûñàëìû.

ÂÀÂÎÆ

Œå÷ ñþðåñ ñћçå Ÿóøêîí Ðàéîíûñü 31 ïèÿøëû òóý ñóðîí ñàïåã êóò÷àíû êûëäîç. Íîÿáðü øîðîçü 7 ìóðòëû ïîâåñòêà âóèç íè. Àðëû áûäý àðìèå ìûíîíî ïèîñ íî ìóìûáóáûîññû ïîííà îðò÷å áàäœûì ïðàçäíèê. Òóý íî òà œå÷ ñÿìçûëýñü ðàéîíûñü åãèòú¸ñûí óæàíúÿ ñåêòîðûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ ќç êóøòћñüêå. ×óçúÿñüêèçû êûðœàíú¸ñ íî êûëáóðú¸ñ. Âèçüìàñü êûëú¸ñûí åãèòú¸ñëû âàçèñüêèç Óâà íî Âàâîæ ¸ðîñú¸ñëýí âîåííîé êîìèññàðèàòñûëýí êèâàëòћñåç Äìèòðèé Ïëàòîíîâ. Ñî èâîðòћç, àñüìå ïèîñ ñëóæáàçýñ íóîçû Êàëèíèíãðàäûñåí Êàì÷àòêàîçü. Åãèòú¸ñòû áàñüòîçû ìóçúåì âûëûñü âîéñêîîñû íî ÌÂÄ-ëýí ïîäðàçäåëåíèîñàç. Ñáîðíîé ïóíêòú¸ñûí ïèÿøú¸ñëû íûðûñüñý ñ¸òúÿëîçû áàíêëýñü êàðòàçý. Ðîññèûñü àðìèûí òà ýøøî îãåç âûëüäћñüêîí ëóý. Îçüûåí, ïèîñëýí óæäóíçû âóîç êàðòî÷êàå. Âîåíêîì Äìèòðèé Ïëàòîíîâ êóðèç åãèòú¸ñòû àíàé-àòàé¸ññýñ òîäàçû âîçüûíû, ñîîñëû ãîæòýò ûñúÿíû íî æèíãûðúÿíû.

Âåðàì êóàðà òќëœå, øóî, íîø ãîæòûñà êåëüòýì ÷óð ïûðàêëû êûëå. «Óäìóðò êåíåø» îãàçåÿñüêîí «óäìóðò äóííåîñûí» Ÿîø òîëýçüëû îäћã ïîë «Ãåðä» ãàçåò ïîòòý. Çàë òûð ëþêàñüêåì êàëûê ïќëûñü êîòüêóäћç êå ëûäœûñàë! Êûçüû èâîðòћç òà óæðàä äûðúÿ ãàçåòìûëýí âàëòћñü ðåäàêòîðåç Çèíàèäà Âàõðóøåâà, ãîðîäûí óëћñü¸ñ ïќëûñü 200-ëýñü ÿòûðåç ãèíý «Ãåðäýç» ëûäœå. Ñî òóæ ќæûò ëûäïóñ. Îã-îãìûëû þðòòћñüêûñà, âà÷å êè âàìûøòû-

Ïðèçûâíèê ú¸ñëû œå÷ ñћç¸íú¸ññý øàðàÿç Óâàûñü àâòîøêîëàëýí çàâó÷åç Â. Âàäèìîâ. Àðìèå áàñüòîí àçÿçû êóä-îãåç ïèîñ òàòûí äûøåòñêîíçýñ éûëïóìúÿçû, ìàøèíà íóëëîí ïðàâî áàñüòћçû. Â. Âàäèìîâ ïèîñëû ïè÷èÿê êóçüûìú¸ñ ñ¸òћç, íîø àâòîøêîëàûí óñòîîññý äûøåòñêèñü¸ñòû äàíúÿí ãðàìîòàîñûí ïóñéèç. ÒàŸå àäœåì êàðûìîí ïèîñ ïќëûí Ó¸-Äîêúÿûñü Àëåêñåé Ìåíüøèêîâ íî. Âóîíî ñîëäàò àðìèå ìûíîíçý âîçüìà íè òóëûñ ïðèçûâûñåí. - Ñîëäàò šóê âåðúÿìå ïîòý, - øîêêåòûñà âåðà ïèÿø. Íîø áќðûñü òóñûç ðîñ-ïðîñ ëóý, Àëåêñåé íî çýìîñ ìûëêûäçý øàðàÿ: Ïåñÿòàå íî, àòàå íî àðìèå âåòëýìûí. Áóáè àëè íî ñëóæáàåç ñÿðûñü ìàäüûëý - êîòüêó íî œå÷åí ãèíý. Ñîèí àñ âûëàì ñîëäàòëýñü óëîíçý ìåðòàìå ïîòý. Ïèåçëýñü ìûëêûäçý óìîåí ëûäúÿ àíàåç Ëþäìèëà Ìåíüøèêîâà íî. - Àðìèÿ åãèòú¸ñòû çýìîñ âîðãîðîí êàðå. Øóìïîòћñüêî, ïèå ñëóæáàëû òóïà øóûñà. Àëè èê ìàëïàñüêî, êûŸå ÷åáåð, êóæìî, éќíî áóäûñà, àðìèûñü áåðòîç, âåðà êûøíîìóðò. Ïèîñëû œå÷ ñþðåñ ñћçèçû ðàéîíûñü ìóêåò êèâàëòћñü¸ñ íî. Íîø åãèòú¸ñûí

ñà, þíãåñ ëóûñàëìû. «Óäìóðò êåíåøëýí» 20 àð òûðìîíýçëû ñћçåì óæðàäý ëþêàñüêåìú¸ñëû êàï÷è ìûëêûä êóçüìàçû Èæûñü «Àçâåñü», «Ýøú¸ñ», «Èíâîæî», «Òþðàãàé» íî «Œàðäîí» êîëëåêòèâú¸ñ. Óæðàä éûëïóìúÿñüêåì áåðå íî êàëûê äîðàç áåðòûíû ќç äûðòû, òàïûðòћç àðãàí÷èîñ øóäýì óëñûí. Âàëåíòèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ. Òóñïóêòћç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ.

óæàíúÿ ñåêòîð êîòüêóä ïðèçûâíèêåç ñèíïåëü êóçüûìåí ïóñéèç. Êóçü ñþðåñ âûëý âóîíî ñîëäàòú¸ñ ñüќðàçû íóîçû Âàâîæ ïàëú¸ñûñü èíê óàçåí ò óñïóê òýìú¸ñòû, êûçüïó òóéëýñü ëýñüòýì óòèñüêîí ïóñýç íî ÷åáåð Ÿóøêîíýç. Èðèíà ËÎÆÊÈÍÀ.

ÁÀËÅÇÈÍÎ

Åãèòú¸ñëû óëîí èíòû Ëýñüòћñüêîí óæú¸ñ Áàëåçèíî ¸ðîñûí àçèíñêî. Óêìûñ òîëýçü êóñïûí 3 ñåìüÿ âûëü êîðêà ïóêòîí âûëûñü 1 ìèëëèîí 300 ñþðñ ìàíåò òûð êàï÷èÿòýì êðåäèò áàñüòћç. Àð éûëïóìúÿñüêûòîçü, ýøøî 1 ìèëëèîí 252 ñþðñ ìàíåò òûð óêñ¸åç óæå êóòîíî íà. Îçüû èê ¸ðîñûí áûäýñúÿñüêå «Åãèò ñåìüÿîñëû - óëîí èíòû» ïðîãðàììà. Òà âàêûòý Áàëåçèíîûí 3 þðò ïóêòћñüêå. 37 ñåìüÿ òà ïðîãðàììàå ïûðèñüêûíû ìûëêûä êàðåìçý âåðàç. Ìàòûñü íóíàëú¸ñû ñîîñëû íî âèñúÿìûí ëóîç êàï÷èÿòýì êðåäèò. Àýëèòà ÊÍßÇÅÂÀ.


2

2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå

ÁÛÐÚ¨Í ÀÇÜÛÍ

Àäœîçû-à îæ íûëïèîñòû? Æóðíàëèñòú¸ñûí àëèãåñ ïóìèñüêûëћç Èæ ãîðîä Äóìàëýí äåïóòàòýç, «Ãàðàíòèÿ çàùèòû» îãàçåÿñüêîíëýí êèâàëòћñåç Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà. Ñî ìûëêûäçý øàðàÿç Êóí Äóìàå ìàòýêòћñü áûðú¸íú¸ñ ïóìûñåí, èâîðòћç òà âàêûòý áûäýñúÿíî óæú¸ñûç ñÿðûñü. Íàòàëüÿ Êóçíåöîâàëýñü íèìçý êåìà äûð Ÿîæå ãåðœàëëÿìû «Çýìëûêî Ðîññèÿ» ïàðòèåí. Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Êóí Êåíåøëýí äåïóòàòýç ëóûñà òûðøûêóç, ñî ïûðèñüêèç ïàðëàìåíòûñü «Çýìëûêî Ðîññèÿ» ôðàêöèëýí óæàç. Èæ ãîðîä Äóìàëýí äåïóòàòýç ëóýì áќðñüû íî ñîëû îñêåìûí âàë îòûñü òà ôðàêöèåí êèâàëòûíû. Íî êûçüû èâîðòћç Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà, áåðëî âàêûòý «Çýìëûêî Ðîññèÿ» ïàðòèåí êóñûïú¸ñûç òýøêàçû, ñîèí ñî âûæèç «Îãúÿ Ðîññèå». - Îòûí êåìà óã òûðøèñüêû àé êå íî, òðîñ óæïóìú¸ñòû ñýðòòûíû-ïåðò÷ûíû áûãàòћ íè, - âåðàç Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà. - «Çýìëûêî Ðîññèûí» àðú¸ñûí òûðøûòîçÿì, òàìûíäà óæåç áûäýñòûíû ќé ïќðìûòû âàë. Êûëñÿðûñü, àëè òðîñ êóæûììå ñ¸òћñüêî Áûäœûì îæ âàêûòý óæàì íûëïèîñëýñü ñòàòóññýñ þíìàòîíëû. Ñîîñ íî âîéíà âàêûòý àðëûäîîñûí Ÿîø áóñûîñûí òûðøè-

çû, ïûŸàë òћðëûê ïîòòћçû. Íîø çàêîíúÿ ñîîñ ôðîíò ìûøêûí òûðøåìú¸ñëýí ðàäàçû óã ïûðî, òàëû ëóûñà ïåíñèçû íî êóëýñ. Òà óæ óñèç ðåñïóáëèêàûñüòûìû Êóí Êåíåøûñü, Èæ ãîðîä Äóìàûñü «Îãúÿ Ðîññèÿ» ôðàêöèûñü äåïóòàòú¸ñëýí ïåëüïóìú¸ñàçû. Ñîîñëýí êè÷ќëòýìçûÿ àçüëàíüòýìûí ëóîçû òà óæïóìåç Êóí Äóìàûí ýñêåðîíú¸ñ. Åëåíà ÒÓÃÀØÎÂÀ.

ÃËÀÇ

Ïó íî óç ìûëüû Òî ë ë û ä à ñ ÿ ñ ü ê î í ý ç Ãë à ç ¸ ð î ñ û í ó ì î é îðò÷ûòћçû. Êûëñÿðûñü, êîòåëüíîé¸ñòû òóïàòúÿçûâûëüäћçû. Òà âàêûòý ¸ðîñûí 23 êîòåëüíîé ëûäúÿñüêå, ñî ïќëûñü 8-ñý ÷àãûð ýñòћñüêîíýí óæàòî. Ìàòûñü äûðå Àäàì, Œàêàãóðò, Ãûë¸ãóðò, Äîíäûêàð ãóðòú¸ñûñü êîòåëüíîé¸ñòû ýñòћñü¸ñëýí óæçû êàï÷èÿòýìûí ëóîç - ñîîñ äîðû íî ãàç âóîç. Îçüû òîëëû äàñÿñüêîí âûëûñü Ãëàç ¸ðîñëû ìèëëèîí ìàíåòëýñü ÿòûð êîíüäîí âèñúÿìûí âàë. - Øàåðìûëýí áþäæåòûñüòûç âóýì êîíüäîíýí 600 ìåòð ñèñüìåì ãóìûîñòû âîøòћìû, - øóèç Ãëàç ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèëýí éûðûçëýí âîøòћñåçëýñü óæçý áû-

äýñúÿñü Ñåðãåé Ëàïèí. - Òðóáàøóðûñü êîòåëüíîåç âûëüäћìû, ýøøî 35 ïóðòûîñ âîøòýìåç êóëý êàðî. Êûçüû òîäìî, îäћã ãóð 10 àðëû ÷àêëàìûí, íîø ìèëÿì êóä-îã ãóðú¸ñ 2-3 ïîëëû òðîñãåñ óæàëî íè. ×àãûð ýñòћñüêîí ãóðòîîñëýñü óæçýñ òðîñëû êàï÷èÿòý. Æàëÿñà âåðàíî, ¸ðîñûí âàíü íà ýãûðåí ýñòћñüêèñü êîòåëüíîé¸ñ. Òûðìûò ýãûð òîëëû äàñÿìûí ќâќë, ìóãåç - óêûð äóíî. Òà âàêûòý 1 òîííà ýãûð 3 ñþðñ 600 ìàíåò ñûëý, íîø àçüëàíÿç ñîëýí äóíûç ýøøî éûëîç. 5 ñþðñ ìàíåòîçü, ïå, âóûíû áûãàòîç. Ñîèí èê êóä-îã õîçÿéñòâîîñ âóæ àìàëýç óæàçû êóòî - ïó äàñÿëî. Ëþì, Âûëü Ýáãà, Êå÷ïèãóðò, Äîíäûêàð ãóðòú¸ñûñü êîòåëüíîé¸ñòû âûëüäîí ïîííà 28 ìèëëèîí ìàíåò ïàëà êóëý. Âàëàìîí, ¸ðîñëýí ñîìûíäà êîíüäîíýç óç øåäüû. ßðàíî êîòü, øóã-ñåêûòûñü ïîòûíû þðòòî Ãëàçîâûñü êóä-îã áàäœûì îãàçåÿñüêîíú¸ñ, ïðåäïðèÿòèîñ. Óëîí þðòú¸ñûí øóíûò êå, ìûëêûä íî êàï÷è. Îçüû êå íî êóä-îã êóç¸îñ ñîå äóíúÿíû óããåñ âàëàëî. Êîììóíàëüíîé óñëóãàîñ ïîííà ãóðò êàëûêëýí íî êóä-îã õîçÿéñòâîîñëýí ïóíýì òûðîíú¸ññû 7 ìèëëèîí ìàíåò ïàëà ëþêàñüêåìûí. Òàÿ óãîëîâíîé óæú¸ñ šóòýìûí, íîø äќäüû èíòûûñüòûç óã âûðœû. Ïóíýì òûðîíú¸ññû éûëî ýëåêòðîëû íî. Òðîñ êîòåëüíîé¸ñûñü ãóæåìëû òûëçýñ êûñûëћçû, ñћçüûë âóýìåí ãèíý, ïóíýì òûðîíú¸ññýñ áåðûêòћçû. Íîø Îòîãóðòûñü íî Óðàêãóðòûñü êîòåëüíîé¸ñ òóííý íî òýê ñûëî íûëïè ñàäú¸ñ, øêîëàîñ ќâќëýí. Íèíà ÄÇÞÈÍÀ.

ÈÍÊÓÀÇÜ ÍÎ ÀÄßÌÈ

×óìà êîòûðúÿñüêå íè 14 óëîñûí Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Ïóäî ýìúÿíúÿ âàëòћñü óïðàâëåíèëýí êèâàëòћñåç Ãåííàäèé Áóðäîâ æóðíàëèñòú¸ñëû ìàäèç àôðèêà ÷óìàëýí êûøêûòëûêåç ñÿðûñü. Áåðëî òîëýçü Ÿîæå òà âèñ¸í âóèç Êóðñê íî Âîðîíåæ óëîñú¸ñû, íîø êûëåì àðíÿå øåäüòýìûí Ðîñòîâ óëîñûí. Àôðèêà ÷óìàëýñü óòèñüêîí àìàëú¸ñ ќâќë, ñîëû ïóìèò âàêöèíà ìàëïàìòý íà. Îçüû êå íî, êóä-îã êóðîíú¸ñòû ÷àêëàñà, âèñ¸íëýñü ïàëýíñêûíû ëóý. Àôðèêà ÷óìàëýñü îäћã èíòûûí êûëäýìçý áûäòîí ïîííà 37 ìèëëèîí ìàíåò êóëý. Òàò÷û ïûðå êàðàíòèí óæðàäú¸ñòû íóîí, ïàðñü¸ñòû áûäòîí. Íîø ëûäý áàñüòîíî íà êå áàñüÿñüêèñü¸ñòû, ûøòîíú¸ñ ýøøî íî áàäœûìåñü ëóîçû. Ã. Áóðäîâ ïóñéèç: òà âèñ¸í àäÿìèëû óã àëÿ, íî êèíëýí ïîòîç ñûŸå ñћëü ñèåìåç. ×óìàåç áûäòûíû øóã, êóëýì ïàðñü¸ñëýí ìóãîðàçû ñî âîçèñüêå 10 àðíÿ ïàëà, ñћëüûí, êîëáàñàûí - îã 5 òîëýçü, ìóçúåìûí - 4-7 òîëýçü. Êóä-îãåç ìàëïà, òà âèñ¸í ïàðñü¸ñëû ñþðûíû áûãàòý ÷óìàåí êóðàäœèñü ïóäîëýñü ãèíý. Íî ñî øîíåð ќâќë. Џåìûñü âèñ¸í âóý ïóäî ñè¸í, âèñèñü ïàðñü¸ñûí âûðèñü àäÿìèîñ, òðàíñïîðò, ïûŸú¸ñ, ëåìòýé¸ñ, øûðú¸ñ, êîìàêú¸ñ, êûðïàðñü¸ñ ïûð. Êûçüû âàëàíî ïàðñüëýñü ÷óìàåí âèñüûíû óñåìçý? Íûðûñü èê ñîëýí êќò ïóøêûç ñќðèñüêå. Èíôåêöèÿ òûîñàç ïûðå êå, êûçûíû êóòñêå, óìîé øîêàíû óã áûãàòû íè. Êóääûðúÿ êóýç ãîðäýêòý. ÒàŸå äûðúÿ šåãàòñêûòýê ïóäî ïåðøàëëû âàçèñüêîíî. Ïóäîåç ýìúÿíû óç íè ëóû, âàíü ïàðñü¸ñòû ñóòûñà áûäòîíî, ãèäýç õèìèÿ ñóðåòú¸ñûí ÷ûëêûòàòîíî. Ñîêó ìàëû îäíî èê ïåðøàëëû âàçèñüêîíî? Ïåðøàë ãèíý âåðàíû áûãàòîç, ìàèí âèñå ïàðñü. Àôðèêà ÷óìà ñÿíà, âàíü íà êëàññè÷åñêîé ÷óìà. Òàèç ïóäîëû êûøêûò ќâќë, ñîèí íþðúÿñüêûíû ëóý, âàêöèíà ïóêòûëûñà. Êûøêûò âèñ¸í Ñîâåòî Ñîþçûí íûðûñüñý ïóñúåìûí âàë 1977-òћ àðûí, ñîêó ñî êîòûðúÿñüêèç Îäåññà, Êèåâ íî Ñâåðäëîâñê ïàëú¸ñòћ. Ñî àðûí áûäòýìûí âàë 410 ñþðñ éûð ïàðñü. Òà âèñ¸íýç êàëûêëýñü þí âàòûñà âîçèçû. ×óðûò óæðàäú¸ñ êóòûñà, ýïèäåìèåç äóãäûòûíû ëóèç. ×óìà âûëüûñü àñüìå äîðû âóèç 2007-òћ àðûí. Âèñ¸í âóèç Ãðóçèûñü,

Ãîðä êíèãà êóàíåðìå! Âóîíî àðûí ïîòîç Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí âûëüäýì Ãîðä êíèãàåç. Îò÷û ïûðòýìûí áûðîí êàëý âóýì 358 áóäîñú¸ñ íî ïќéøóðú¸ñ. Èíêóàçü óçûðëûêú¸ñúÿ íî èíêóàçåç óò¸íúÿ ìèíèñòð Ìèõàèë Êóðãóçêèí èâîðòћç: - Óäìóðò øàåðûí òðîñ ïðîìûøëåííîñòüÿ ïðåäïðèÿòèîñ, ñîèí èê àñüìåëû çîëãåñ ñþëìàñüêîíî èíêóàçüìåñ óò¸í ñÿðûñü. Ìàêåì ïàñüêûò ðàäúÿñüêå ïðîèçâîäñòâî, ñîêåì òðîñãåñ ëóûíû êóëý íèìûñüòûç ÷àêëàñà âîç¸íî èíòûîñìû. Ñîîñëýí ëûäçû øàåðàìû è÷è ќâќë. Ïðèâîëæñê ôåäåðàë îêðóãå ïûðèñü óëîñú¸ñ ïќëûí Óäìóðòèÿ òà ëàñÿíü êûêåòћ èíòûûí. Íèìûñüòûç óò¸íî èíòûîñìû 309 - ñîîñ èíòûÿñüêåìûí 362 ñþðñ ãåêòàð âûëûí. Ñîîñ ïќëûí: «Êîêìàíñêîé» íî «Àíäðååâñêîé» êóí çàêàçíèêú¸ñ, «Øàðêàí» íî «Óñòü-Áåëüñê», îçüû èê «Íå÷êèíî» èíêóàçü ïàðêú¸ñ. 2005-òћ àðûí ìûòýìûí âàë íèìûñüòûç ÷àêëàíî èíòûîñòû ëûäúÿí-÷àêëàí. Òà óæðàä ïûð èê øàðàÿñüêèçû áûðîí êàëý âóýì áóäîñú¸ñ íî ïќéøóðú¸ñ, íûìû-êèáûîñ íî òûëîáóðäîîñ. Џîøàòîí âûëûñü: 2001-òћ àðûí øàåðìûëýí Ãîðä êíèãàÿç ïûðòýìûí âàë 414 áóäîñú¸ñ íî ïќéøóðú¸ñ, íîø òà âàêûòý îòûñü ïîòòýìûí 80-ýç, ñî âèå ïûðòýìûí 18 âûëü¸ñûç. Îçüûåí, Ãîðä êíèãàìû êóëýñìèç 56 áóäîñú¸ñëû-ïќéøóðú¸ñëû. Ìèõàèë Êóðãóçêèí âåðàìúÿ, òà óøúÿñüêûìîí. Èíêóàçåç ÷àêëàíúÿ àìàëú¸ñëýí ïàéäàçû øàåðàìû øќäћñüêå. Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ.

Êó÷ûðàíú¸ñëû Ÿîøåí øóëäûð udmfoto.ru òà àðûí èê ñî âќëìèç ×å÷íÿ Ðåñïóáëèêàå - øàðàÿìûí âàë êûðïàðñü¸ñ ïќëûí. Ñîáåðå ÷óìà ïàëàñüêèç Óéïàë Îñåòèå, Èíãóøåòèå, Ñòàâðîïîëü íî Êðàñíîäàð óëîñú¸ñû. Âèñ¸íëýí òà óëîñú¸ñûñü ìóêåò èíòûîñû âќëìåìåç ìåŸàê ãåðœàñüêåìûí íè àäÿìèîñëýí ÷àêëàñüêûìòýåíûçû, øóèç Ã. Áóðäîâ. Òóæãåñ èê - àñüìå óæáåðãàòћñü¸ñëýí îòûñü ïóäîåç ÿêå ñћëü ñè¸íú¸ñòû äóíòýì äóíûí áàñüòýìåíûçû. 2007-òћ-2011-òћ àðú¸ñû Ðîññèûí ïóñúåìûí ÷óìà âèñ¸íúÿ 200-ëýñü òðîñ ó÷ûð. Òóý ãèíý ñî âќëìèç Ðîññèëýí 14 óëîñàç. Ìàð êàðîíî âèñ¸íëýñü óòèñüêîí ïîííà?  Ðåñïóáëèêà ïàñüêûò âóç êàðîí ê óñûïú¸ñ âîçå Ðîññèëýí óëîñú¸ñûíûç. ×óìà àëÿìûí íè Ñòàâðîïîëü, Êðàñíîä àð, Âîëãîãðà ä, Ðîñòîâ, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ìóðìàíñê, Àðõàíãåëüñê, Òâåðü, Ëåíèíãðàä, Êóðñê, Âîðîíåæ óëîñú¸ñûí íî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí. Òâåðü, Ðîñòîâ óëîñú¸ñûí, Àäûãåÿûí íî Êàðà÷àåâî×åðêåñèûí êûðïàðñü¸ñ ÷óìàåí âèñ¸.  Ïàðñü âîðäîí êîìïëåêñú¸ñûí òûðøèñü¸ñëû ñàê ýñêåðîíî ïóäîëýñü òàçàëûêñý. Êóääûðúÿ îòûí òîäûòýê íî êûë¸, êûŸå ìóãåí êóëћç ïàðñü.  Ïàðñü âàíäîí öåõú¸ñëû íî ñћëü ñè¸í äàñÿñü ïðåäïðèÿòèîñëû îäíî èê ÷àêëàíî ïóäîëýñü êûòûñü

âóýìçý. Ó÷êûñà ïîòîíî âåòåðèíàðèÿÿ äîêóìåíòú¸ñòû.  Ïàðñü¸ñòû ëóä âûëý ëýçüÿíû óã ÿðà. Óäìóðòèûí òóý òàŸå êóðîí ïóêòýìûí âàë âàíü ïàðñü âîðäîí êîìïëåêñú¸ñëû, ôåðìåð-êðåñòüÿí õîçÿéñòâîîñëû íî íèìàç ñåìüÿîñëû.  Íþðúÿñüêîíî ÷óìàåç íóëëћñü êûð ïóäîîñûí, øûðú¸ñûí, ïûŸú¸ñûí. Ñîîñòû áûäòûòýê, òà âèñ¸í äàñî àðú¸ñûí íî âîçèñüêûíû áûãàòîç.  Áàäœûì õîçÿéñòâîîñëû ïàðñü áàñüòîíî íèìûñüòûç õîçÿéñòâîîñûñü ãèíý âåòåðèíàðèÿ äîêóìåíòú¸ñúÿ. Áàñüòîí àçüûí êåíåøîíî âåòñëóæáàûñü ñïåöèàëèñòú¸ñûí.  Ïàðñü¸ñòû óã ÿðà ñþäûíû îëîêûòûñü âàåì êûëåì-ìûëåì ñè¸íú¸ñûí. Âîçèñüêîíî âîèíñêîé ÷àñòü¸ñûñü ñûŸå ñè¸íýç âîðòòîíëýñü. Ñîëäàòú¸ñëû Ÿûæû-âûæûîññû ñћëü ñè¸í Ÿåì êåëÿëî, øóîì, Ÿûíàòýì ïàðñü êќé ÿêå êóàñüòýì ñћëü. Íîø ñîîñ ÷óìàåí âèñèñü óëîñûñü âóòòýìûí êå?  Ïàðñü ãèäú¸ñòû, õèìèÿ ñóðåòú¸ñûí ÿëàí ÷ûëêûòàòûñà, âîç¸íî. Àôðèêà ÷óìàåí íþðúÿñüêîí ïàéäภëóîç, ñîëýñü ќç ïàëýíñêå êå óëîñú¸ñëýí, ¸ðîñú¸ñëýí, ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñëýí êèâàëòћñü¸ññû. Òà óæëû òûðìûò êîíüäîí âèñúÿíî, âàíüìûëû îãàçåÿñüêûñà òûðøîíî. Òàòüÿíà ÁÀÍÍÈÊÎÂÀ.

2000-òћ àðûí Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü òîäîñ÷èîñ ðîñ-ïðîñ ýñêåðèçû Øàðêàí ¸ðîñûñü èíêóàçåç. Òà èíòûîñ ñîîñëû òóæ êåëüøèçû. Âóîíî àðàç Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Ïðàâèòåëüñòâî ïîòòћç «Øàðêàí» ïàðê êûëäûòîí ñÿðûñü ïîñòàíîâëåíèå. Áûäœàëàåç 16,5 ñþðñ ãåêòàð. Ñàê óòüûñà âîç¸í ìóçúåìåç - 1,8 ñþðñ ãåêòàð. Ïàðê èíòûÿñüêåìûí Èòà íî Øàðêàí øóðú¸ñ âèñêû. Îòûí šóæûòýñü ãóðåçü¸ñ. Êûëñÿðûñü, Êàðãóðåçü 247 ìåòðëû èíáàì ïàëà êûñòћñüêåìûí. Ñî éûëý òóáûñà, ñèí øîðû éќòý Âîòêà òûìåò íî. Âàøêàëàîñëýí ìàä¸ñú¸ññûÿ îòûí óëћëëÿì áàäœûì àäÿìèîñ - àëàíãàñàðú¸ñ. Ïàðêûí 507 ïóìî áóäîñú¸ñ. Ñîîñ ïќëûñü êóàòåç ïûðòýìûí Óäìóðòèëýí, îãåç Ðîññèëýí Ãîðä êíèãàîñàçû. Íþëýñú¸ñûí íî øóðú¸ñûí 197 ïќðòýì ÷îðûãåç, ïќéøóðåç, òûëîáóðäîåç. Øóëäûð èíòûûí øûïûò ñûëî êóæìî êåäðú¸ñ, áóäî ãóáè, óçûð-áîðû, ñÿñüêà. Âàíü òàòûí ßðàòћñü¸ñëýí øîðìóŸñû. Êûëåì ñћçüûë òàòûí îðò÷èç òûëîáóðäî àêöèÿ. Ïèíàëú¸ñ ìќéûîñûí Ÿîø òðîñ òûëîáóðäî êàð ëýñüòћçû. Ïàðêëýí òîäìåòýç óãîñü - êó÷ûðàí. Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ. Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðåçèäåíòýç, Êóí Êåíåø, Ïðàâèòåëüñòâî ìóð êóðåêòýìçýñ âåðàëî «ÓäìóðòÑïèðòÏðîì» õîëäèíãëýí âàëòћñü äèðåêòîðåçëû, Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòëû Ñîðîêèí Íèêîëàé Áîðèñîâè÷ëû àòàåç, Áûäœûì îæ äûðúÿ ôðîíò ñüќðûí óæàì ìóðò, óæûñü âåòåðàí ÑÎÐÎÊÈÍ ÁÎÐÈÑ ÈÂÀÍÎÂÈ× óëîíûñü êîøêåìåí âàë÷å. «Óäìóðò äóííå» ãàçåòûí óæàñü¸ñ ìóð êóðåêòýìçýñ âåðàëî Ô¸äîðîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà æóðíàëèñòëû àòàåç Ô¨ÄÎÐΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ× óëîíûñü êîøêåìåí âàë÷å.


2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå

3

ÑÅÌÜßËÛ ÞÐÒÒÝÒ

Âàëòћñü èíòûûí óëîí ñýðåãëû ¸ðìèñü¸ñ Ñÿìëû ïќðìèç èíè Óäìóðò Ïðàâèòåëüñòâî áîðäûí óæàñü Ñåìüÿ óæïóìú¸ñúÿ íî äåìîãðàôèÿ ïîëèòèêàÿ êîìèòåòýí òðîñ íûëïè¸ íî ìóðò ïèíàëú¸ñòû áóäýòћñü àíàé-àòàé¸ñûí êîòûðåñ šќêú¸ñ îðò÷ûòúÿí. Àëèãåñ íîø èê ðàäúÿìûí âàë òàŸå ïóìèñüêîí. Ñîëýí óæàç ïûðèñüêèçû ðåñïóáëèêàûñüòûìû ïќðòýì ìèíèñòåðñòâîîñûñü êèâàëòћñü¸ñ, âàëòћñü ñïåöèàëèñòú¸ñ. Êûçüû èâîðòћç êîìèòåòýí êèâàëòћñü Îëüãà Ëóáíèíà, òà äûðëû øàåðàìû 12 ñþðñ 942 òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿ ëûäúÿñüêå, íîø êóèíü àð òàëýñü àçüëî òà ëûäïóñ 11 ñþðñ êîòûðûí âàë. Êóèíü íî ñîëýñü ÿòûð ïèíàë áóäýòћñü ñåìüÿîñëû þðòòýò ñ¸òîí àðûñü àðå éûëý êûçüû êå Ðîññèûñü Ïðàâèòåëüñòâî ëàñÿíü, îçüû èê ðåñïóáëèêàûñüòûìû âûëћ êèâàëòîí ¸çú¸ñ ñþëìàñüêåìåí. ÒàŸå ïóìèñüêîíú¸ñ âîçüìàòî, àíàé-àòàé¸ñ áåðëî äûðå àñüñýîñ íî šóòñêåì ìûëêûäûí ïûðèñüêî ïќðòýì óæïóìú¸ñòû ñýðòòîíïåðò÷îíý. Êàëûê áþäæåòý 300 ïàëà Ÿåêòîí âóýì òðîñ íûëïè¸ íî ìóðò ïèíàëýç áóäýòћñü àíàéàòàé¸ñëýñü. Ãóðòîîñòû òóæãåñ íî øóãúÿñüêûòî þîíýí ãåðœàñüêåì óæïóìú¸ñ, óæòýê êûë¸í íî óëîí èíòûçýñ óìîÿòîí. Íîø ãîðîäûí óëћñü ñåìüÿîñ ïîííà âàëòћñåç - óëîí èíòû íî óëîí êîòûðçýñ ðàäúÿí. Òóëûñ îðò÷ûòýì êîòûðåñ šќê ñüќðûí ïóìèñüêîí äûðúÿ àíàé¸ñëýí òðîñ þàíú¸ññû êûëäћçû äóíòýê ñè¸í íî ýìúþìú¸ñ âèñúÿíúÿ, ïîê÷èîñòû íûëïè ñàäú¸ñû èíòûÿíúÿ, ïèíàëú¸ñëýñü øóòýòñêîíçýñ íî âàíüìîí äûðçýñ ðàäúÿíúÿ. Òóæãåñ ñþëìàñüêûòћñü óæïóì âàë óëîí èíòû ïóìûñåí. Œûðäûò âàë áåðëîÿç ïóìèñüêîíûí íî. Óêàòà èê ðåñïóáëèêàûñüòûìû Êóí Êåíåøåí òàÿç àðûí 25-òћ îêòÿáðå «Òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû ìóçúåì âèñúÿí ïóìûñåí» çàêîí êóòýì áåðå. *** Òðîñ íûëïè áóäýòћñü ñåìüÿîñëû óëîí èíòû ïîííà ñóáñèäèîñ íî çàéìú¸ñ âèñúÿí ïóìûñåí ëþ-

Êûëåì àðíÿ âèñêûí Äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòåðñòâî êîëëåãèÿ ëþêàëëÿç. Ñћçåìûí âàë ñî øêîëà àçüûí âèçüíîäàí óæïóìëû, íûëïè ñàäú¸ñëýí òûðìûìòýçûëû. Òà þàíú¸ñòû ñýðòòûíû-ïåðò÷ûíû ќòåìûí âàë Ïðàâèòåëüñòâîëýí Òќðîåçëýí âîøòћñåç Ë. ×óíàåâà, Êóí Êåíåøëýí Òќðîåçëýí âîøòћñåç Ñ. Êðèâèë¸âà, Êóí Êåíåøûñü Äûøåòîíúÿ, íàóêàÿ, êóëüòóðàÿ íî åãèòú¸ñûí óæàíúÿ ÿëàí óæàñü êîìèññèëýí òќðîåç Í. Ñóäàðèêîâà, äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòð À. Êóçíåöîâ íî ìóêåòú¸ñûç. Âèòü àð òàëýñü àçüëî ðåñïóáëèêàûñüòûìû íûëïè ñàäú¸ñûí 76 ñþðñ 13 èíòû âàë. 2010-òћ àðûí ëóèç 82 ñþðñ 969. Îçüûåí, èíòûîñ àðûñü àðå éûëî. Êîòüìà êå íî òóý îêòÿáðü òîëýçå íûëïè ñàäý ÷åðîäý ñóëòýìú¸ñëýí ëûäçû 22 ñþðñ. Òà êóèíü àðåñîçü ïèíàëú¸ñ. 1 àðåñ íî šûíûîçü ÷åðîäý ñóëòýìú¸ñ 17 ñþðñ. ÒàŸå ëûäïóñú¸ñòû øàðàÿç äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòðëýí âîøòћñåç È. Áåëîç¸ðîâ. Ñî èê éûëòћç:

êàñüêåìú¸ñëû âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òћç ëýñüòћñüêîíúÿ, àðõèòåêòóðàÿ íî óëîí èíòû ïîëèòèêàÿ ìèíèñòðëýí âîøòћñåç Àíàòîëèé Êëîâçíèê. 2009-òћ àðûñåí ñóáñèäèîñëû ðåñïóáëèêàëýí áþäæåòûñüòûç 20 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿñüêå. Òóý ñî þðòòîç 45 ñåìüÿëýñü óëîí þãäóðçý òóïàòûíû. Ñóáñèäèîñ áåðûêòîíòýì âûëûñü âèñúÿñüêî óëîí èíòûëû êóëýÿñüêèñü òðîñ íûëïè¸ ¸ðìèñü ñåìüÿîñëû. Òàîñ ïќëû ïûðî ñîîñ, êèíú¸ñëýí îãúÿ äîõîäçû óëûíû òóïàòýì äóíëýñü ќæûò ëóý. Âàçèñüêîí ãîæòîíî óëîí èíòûûñü êèâàëòîí ¸çú¸ñû. ×åðîäý íûðûñü èê ïóêòî 5 íî ñîëýñü ÿòûð íûëïè áóäýòћñü¸ñòû. Òà äûðëû øàåðàìû óëîí èíòûëû ÷åðîäûí 1 ñþðñ 137 òðîñ íûëïè¸ ¸ðìèñü ñåìüÿ, Èæûí - 168 ñåìüÿ. Óëîí èíòûëû êóëýÿñüêèñü òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû (òàÿç ó÷ûðå ñåìüÿ ¸ðìèñü¸ñ ïќëû óã ïûðû) ðåñïóáëèêàëýí áþäæåòýç ÷îòûí èê âèñúÿñüêå 5 ïðîöåíòúåì çàéì. Êðåäèò ñ¸òûêóçû, ÷àêëàëî ñåìüÿëýñü äîõîäçý: âàíü-à ñîëýí ëóîíëûêåç ïðîöåíòú¸ñòû òûðûíû. Êîíüäîí âèñúÿñüêå óëîí èíòû áàñüòûíû, êîðêà ïóêòûíû ÿêå âûëüäîí-òóïàòúÿí óæú¸ñëû. Êðåäèòëýñü 10 ïðîöåíòñý íûðûñåòћ âçíîñ ÷îòûí òûðîíî. 2009-òћ àðûñåí Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Ïðàâèòåëüñòâîåí ê ó òýìûí ïîñòàíîâëåíèå, êóäћçúÿ ëüãîòàÿ çàéìú¸ñ íî êðåäèòú¸ñ áàñüòýì åãèò ñåìüÿîñëû êóèíåòћ íûëïèçû ÿêå ñî áåðå âîðäћñüêåì (âîðäîñý áàñüòýì) íûëïèçû ïîííà óëîí èíòûëû çàéìûñü 200 ñþðñ ìàíåòýç áåðûêòћñüêå ðåñïóáëèêàëýí áþäæåòûñüòûç. Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí áþä-

Ð. Àðõàíãåëüñêàÿ òðîñ íûëïè¸ àíàé¸ñëýí îãàçåÿñüêîíçûëýí êèâàëòћñåíûç Î. Äðóæèíèíàåí. æåòýç ÷îòûí óëîí èíòûëû ëüãîòàÿ çàéìú¸ñ áàñüòýì ñåìüÿîñ îçüû èê êðåäèò òûðîíçýñ 25 ïðîöåíòëû ïè÷èÿòûíû áûãàòî êûêåòћ íûëïèçû âîðäћñüêåì áåðå, íîø êóèíåòћ íûëïèçû ïîííà òûðîíçû 50 ïðîöåíòëû êóëýñìå. Àíàòîëèé Êëîâçíèê ïóñéèç: âóîíî àðûñåí åãèò ñåìüÿîñëû ïè÷èÿòýì ïðîöåíòýí êðåäèò âèñúÿíúÿ ïðîãðàììà óæàìûñü äóãäîç. Ñîèí âàë÷å êóòћñüêîç òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû þðòòýò ñ¸òîíúÿ ïðîãðàììà. Óäìóðòèëýí Ïðåçèäåíòýç òà ïóìûñåí óæïóì êóòћç íè, øóèç ñî. Àçüëàíÿç áþäæåòûñü êîíüäîí íî òðîñãåñ âèñúÿñüêûíû êóëý þðòòýò ñ¸òîí óæú¸ñëû. Ëþêàñüêåìú¸ñëýí þàíú¸ññû êûëäћçû óëîíî êîðêàîñûñü êâàðòèðà áàñüòîí ïóìûñåí íî. Åãèò ñåìüÿîñëû ÷àêëàì ïðîãðàììàÿ àëè óëîí èíòû âèñúÿñüêå âûëü ïóêòћñüêèñü þðòú¸ñûí ãèíý. Òà ïóìûñåí âåðàñüêîíú¸ñ ìûíî, ïå, àçüëàíÿç ñûŸå ëóîíëûêú¸ñ, îëî, êûëäîçû íî. *** Òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû äóíòýê ìóçúåì âèñúÿí ïóìûñåí

âàëýêòћç Àíäðåé Áåêìà÷åâ, âàíüáóð êóñûïú¸ñúÿ ìèíèñòðëýí âîøòћñåç. Àíàé-àòàé¸ñëýí þàíú¸ññû êûëäћçû: êó òà çàêîí óëîíý ïûŸàëîç, êûòûñü íî êèíëû âèñúÿñüêîç ìóçúåì êåñýã, êќíÿ áûäœàëàåí ëóîç íî ìóêåò. Óëîí èíòûëû êóëýÿñüêèñü òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñëû ìóçúåì âèñúÿí ñÿðûñü çàêîí óëîíý ïûŸàëîç, äîêóìåíòý Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðåçèäåíòýç ãîæòћñüêåì áåðå äàñ íóíàë îðò÷ûñà, èâîð âќëìûòîí ¸çú¸ñûí ïå÷àòëàñüêåì áåðå. Íî ìóçúåì ñîêó èê óç âèñúÿñüêû, ëýñüòћñüêîí áîðäû íî ñîêó èê êóòñêûíû óç ëóû. Ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñëû òðîñ óæïóìú¸ñòû áûäýñòîíî àé ïàé¸ñ âèñúÿí ïóìûñåí. Âóëû, ÷àãûð ýñòћñüêîíëû ãóìûîñòû íî êûñêîíî, íîø òà óæú¸ñëû ìèëëèîíú¸ñûí êîíüäîí êóëý, âàëýêòћç Àíäðåé Áåêìà÷åâ. Îçüû êå íî çàêîí óëîíý ïûŸàì áåðå êóðèñüêîíú¸ñûí âàçèñüêûíû ëóîç íè óëîí èíòûûñü àñêèâàëòîí ¸çú¸ñû. Îòûí èê âàëýêòîçû êûŸå äîêóìåíòú¸ñ êóëý. Ìóçúåìåç äóíòýê áàñüòûíû áûãàòî êóèíü íî ñîëýñü ÿòûð

Íóíûçý ìåä óòÿëòîç àíàé - Òóïàòúÿìåç-âûëüäýìåç êóëý êàðèñü íûëïè ñàäú¸ñ ðåñïóáëèêàÿìû âàíü. Êûëñÿðûñü, 1 ïðîöåíòàç ñàäú¸ñûí êàíàëèçàöèÿ ðàäúÿìòý. 1,6 ïðîöåíòàç ëýñüòýìûí ќâќë âó ñ¸òîí, 4 ïðîöåíòàç - øóíûò ñ¸òîí. ÑûŸåîñ òðîñãåñ Àëíàø, Øàðêàí, Áàëåçèíî, Êåç ¸ðîñú¸ñûí. Þîí âó óìîé èê ќâќë Øàðêàí, Êèÿñà, Êàìáàðêà, Ìîæãà ¸ðîñú¸ñûí. ßðàíî êîòü, ïóìåí éûëî íûëïèîñëû þðòòýò ñ¸òîíúÿ êàáèíåòú¸ñ. Êûëñÿðûñü, âèçüíîäàí óäûñûí óæà 608 ìåäïóíêò, 6 ýìúÿíúÿ íî ìóãîðåç êûäàòîíúÿ çàë, 2 ïèíü éќíàòîíúÿ êàáèíåò. Ëÿá òàçàëûêî ïèíàëú¸ñìû íî òûðìûò. Ðåñïóáëèêàÿìû 1 ñþðñ 686 ïèíàë (128 ãðóïïà) âåðàñüêûíû øóãúÿñüêå. 521-ëýí ëÿá àäœå, 56-åç éûðâèçüìûçúÿ áåðå êûëå, 147ëýí ëóëñýðûç ñќðèñüêåìûí. 18

ìóíèöèïàë êûëäûòýòûí âîêñ¸ íî ðàäúÿìûí ќâќë òàŸå ñќñûðú¸ñòû äûøåòîí. Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü ïñèõîëîãèÿÿ, ïåäàãîãèêàÿ íî ñîöèàëüíîé òåõíîëîãèÿÿ èíñòèòóòëýí äèðåêòîðåçëýí âîøòћñåç, ïñèõîëîãèÿ íàóêàîñúÿ êàíäèäàò À. Ñóíöîâà âåðàìúÿ, ëÿá ïèíàëú¸ñ áîðäûí óæàñü ñïåöèàëèñòú¸ñìû óìîåñü. Êûëñÿðûñü, œå÷ ëàñÿíü âèñúÿñüêå Èæûñü 218 íîìåðî íûëïè ñàä. Ïèíàëú¸ñëýñü àñ øќäîíçýñ íî áóäýòûíû ïќðìûòî. Íî øêîëàîñëû ïèðòýø ïèíàëú¸ñ ìóëòýñýñü. Øóîì, ñîíãðî ýêå ÿ äûäû ïè÷èûñåí äûøèçû ïåëÿçû ïûðòýì èìïëàíòàíòýí óæàíû, êóàðàîñòû êûëûíû, âåðàñüêåìåç âàëàíû. Íîø ñîîñòû êóòî êîððåêöèîííîé êëàññý ãèíý. Ìàëû ñîêó 2 ìèëëèîí òûð èìïëàíòàíò ïóêòîíî âàë?

*** Ãîðîä à äìèíèñòðàöèûñü íûëïèîñòû øêîëàëýñü àçüëî âèçüíîä àíúÿ óïðàâëåíèëýí êèâàëòћñåç Íàäåæäà Âàðëàìîâà èâîðòýìúÿ, äîðàçû ïóêèñü 1 íî šûíû - 3 àðåñúåì ïèíàëú¸ñ Èæûí òóííý 7 ñþðñ 649. - Òóý 9 òîëýçü Ÿîæå ãîðîäûí âîðäћñüêèç 1 ñþðñ 330 ïèíàë. Îçüûåí, ìàòûñü êóèíü àð Ÿîæå ÷åðîäýç áûäòýììû óçãåñ ëóû, - øóèç ñî. - Çýì, ìè óæàñüêîìû ÷àñòíîé íûëïè ñàäú¸ñ óñüòîí áîðäûí, àäÿìèîñòû šóòêàñüêîìû. Òóííý 15 ñûŸå ñàä âàíü íè. Íî àíàéàòàé¸ñ íûëïèîññýñ îò÷û ñ¸òûíû óããåñ äûðòî. Äóíûç êóðò÷ûëћñüêå - 6 ñþðñ ìàíåòûñåí 12 ñþðñîçü òîëýçüëû áûäý êóðî. Ñîèí èê ãðóïïàå 7-8 ïèíàë ñÿíà óã âåòëû. Ñî äûðå èê Ãëàçîâûí ÷åðîäçû ќâќë. Íî àíàé-àòàé¸ñ ñþëìàñüêî

íûëïè¸ ñåìüÿîñ, óëîí èíòûçû þíìàòýì êóðîíú¸ñúÿ óã òûðìû êå. Îçüû èê ìóçúåì ïàéçû ìåäàç ëóû. Ïèíàëú¸ñ ïќëû ïûðî 18 àðåñîçü íûëïèîñ, î÷íî àìàëýí äûøåòñêî êå - 23 àðåñîçü. Ìóçúåì àðåíäà ÷îòûí ñ¸òћñüêå óëîí èíòû šóòûòîçü, íîø êîðêà ïóêòýì áåðå èíè ñî ñåìüÿëýí àñâàíüáóðåç ëóý. Óëîí èíòûçýñ óìîÿòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ ñîå îòћÿç âóçàíû íî áûãàòîçû. Ëýñüòћñüêîíú¸ñúÿ äûð òóïàòýìûí ќâќë, íîø àðåíäà ÷îòûí âèñúÿì ìóçúåìåç âóçàíû óã ëóû. Áûäœàëàåç ìóíèöèïàë êûëäûòýòýí þíìàòýì íîðìàÿ âèñúÿñüêå. Ñåìüÿîñ àñüñýëû óëîí èíòû ìûëêûä êàðåìçûÿ áûðéûíû áûãàòî. Íî ÷åðîäý ñóëòûêóçû, ìóçúåìëû êóëýÿñüêîíçû àñ óëîí èíòûûñüòûçû íîðìàÿ òóïàòћñüêå. Íîø ïàëýíûñü ìóçúåì áàñüòîí ïîííà íîðìà ìóêåò ëóûíû áûãàòîç. Ìóçúåì ïàéëû îãúÿ ÷åðîäú¸ñ 2008-òћ àðûñåí êûëäûòýìûí íè, âûëü çàêîíúÿ òðîñ íûëïè áóäýòћñü àíàé-àòàé¸ñ àçüïàë ðàäú¸ñû ïóêòћñüêîçû. Ñàðàïóëûñü êóàòü íûëïè¸ àíàéëû Ðàèñà Àðõàíãåëüñêàÿëû 25 àðåñ, êóèíüìî âîæ íóíûîñûçëû êóèíü òîëýçüëýñü îðò÷èç íè. Åãèò àíàé ñþëìàñüêå, ìèëåìûç ìóçúåìëû êóëýÿñüêèñü¸ñ ïќëû ïûðòћçû êå íî, ïå, êûçüû, ëýñüòћñüêîìû: êîðêà ïóêòîí ïîííà êóëý êîíüäîí, íîø êâàðòèðàìåñ âóçàíî êå, óëûíû íîêûòûí ëóîç. Òà âûëëåì þàíú¸ñ, áûäýñòîíî óæïóìú¸ñ òðîñ ëóîçû àé, âàëýêòћç Îëüãà Ëóáíèíà. Çàêîí âќçû äàñÿíî ëóîç íà íîðìàòèâú¸ñ, ïîëîæåíèîñ. Àçüëàíÿç êóðîíú¸ñ, îëî, âîøòћñüêîçû, ìóçúåìëû êóëýÿñüêèñü ìóêåò ñåìüÿîñ íî þðòòýò áàñüòûíû áûãàòîçû. Íîø àëè âàëòћñü èíòûûí - óëîí èíòûëû ¸ðìèñü¸ñ. Ëèÿ ÌÀËÛÕ. Òóñïóêòћç Êîíñòàíòèí ÑĄ̊ÍÎÂ.

íè 1 àðåñûñåí 1 íî šûíû àðåñîçü âóýì íûëïèîññû ñÿðûñü. Äåêðåò îòïóñêûí ïóêåìçû ïîòûòýê, äûäûîññýñ íî ýêåîññýñ ñàäý ñ¸òýìçû ïîòý íè. Òóííý ñûŸåîñ 136 êóçÿ. Êóíëýí ëóèñüòýì ñàäý ìûíýìçû óã ïîòû - äóíî. *** Âàíüçý òàå êûëûñà, À. Êóçíåöîâ ìåŸàê øóèç: âûëü ñàä ïóêòîíëû ãèíý îñêèñüêûíû óã ÿðà! ×åðîäýç ïûòñàí ïîííà ñîîñ òóæ òðîñ êóëý, íîø ñîìûíäà óêñ¸ ќâќë. Ñîèí èê ìóêåò àìàëú¸ñ óò÷àíî. Í. Ñóäàðèêîâà ëþêàñüêåìú¸ñëû âàçèñüêèç: êóä-îã øêîëàîñ áóø óëî, ñîèí èê êëàññú¸ñòû ñàäëû ñ¸òîíî, íîø íûëïèîñòû êûê ñìåíàåí âèçüíîäàíî. Çóðêàòýì ìûëêûäýç êàï÷èÿòûíû âûðèç Ñ. Êðèâèë¸âà: - Óäìóðòèÿ Ìîñêâàå âàçèñüêèç, àíàé¸ñ äåêðåò îòïóñêûí, œå÷ ïîñîáèå áàñüòûñà, 3 àðåñîçü ïóêûíû ìåä áûãàòîçû øóûñà. Íóíûåç ñîëýñü œå÷ íîêèí íî óç óòÿëòû. Ðåñïóáëèêàìûëû 64 óëîñ äóðáàñüòћç. Îñêèñüêî: ìèëåìûç êûëîçû. Åëåíà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ.


4

2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå

ÏÓÃÀרÂÎ ÊÎÒÛÐÛÍ ÞÃÄÓÐ

Àäœîí îãíàç óã âåòëû Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Ïóãà÷¸âî àðñåíàëûí ïóøòûëîíú¸ñ áåðå šûíû àð îðò÷èç èíè. Íî òóïàòúÿí-ëýñüòћñüêîí óæú¸ñ àëè êå íî éûëàçïóìàç âóòòýìûí ќâќë íà. Àäÿìèîñ šîæòћñüêî: ëýñüòћñüêèñü¸ñ äîðàìû ëûêòûíû óã äûðòî. Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòûñü Ïóãà÷¸âîå ìûíîí ñÿìåíûìû êîæàíî êàðèñüêèìû ïîñ¸ëîêëýñü 2 èñüêåìå èíòûÿñüêåì Ìèíäýðâóêî (Ïîñòîëüñêèé) ãóðòý. Ãóðòý ïûðîí äîðûí èê, áóð êèûí ñûëћñü íþëýñ âќçûí, êîðêà šóòî. Ïë¸íêàåí øîáûðòýì ëèïåò éûëûí îäћã ãèíý âîðãîðîí àäœèñüêå. Ìîí ñîëýñü þàòýê ќé ÷èäà: ïóøòûëîíú¸ñûí ãåðœàñüêåì óæú¸ñûí âûðèñüêîäû-à ÿêå âûëü êîðêà šóòћñüêîäû? Âîðãîðîí ëèïåò éûëûñü âàñüêèç. Íîø êûŸå êå êîìèññèÿ, äûð, øóý. Íóíàë ïîòýì, ïå, âåòëî. Êèíýç ãèíý òàò÷û ќç âóû íè. Íîìûð óìîé ïàëà óã âîøòћñüêû, ó÷êî íî êîøêî. Àçáàðå ïûðûñà, ìќéû íûëêûøíîåí ïóìèñüêèì. Ñî Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Àøèõìèíà âûëýì. Êûòûñü âóýììåñ òîäûñà, âàíü ñþëýì âèñ¸íçý ñî ìèëåìëû êèñüòћç. Òà êûê êâàðòèðàåì óëûíî-âûëûíî êîðêàí ñîëýí Ãðèøà íî Àëåêñåé ïèîñûç ñåìüÿîñûíûçû óëî âûëýì. Àñüñýîñ èê ñîîñ òà êîðêàçýñ ïóêòћëëÿì íî. Ïàéìûòћç ñþëýì âќñü ëóûìîí ñóðåä: Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ óëý òåïëèöàûí. Óëü÷àûí ëûìûÿ, ûìíûðåç êåçüûò ÷åïûëëÿ. Âîðãîðîíëýñü óëîí èíòûçý àäœûñà, ñþëýì øûìûðñêå. - Ãóðòìåñ Ïóãà÷¸âî ïîñ¸ëîêåí Ïќñüòîëøóð ãèíý âèñúÿ, âåðàíýç ïќñüòћç êûøíîìóðòëýí. - Îæ òћðëûê ïóøòûëîí äûðúÿ ïèîñûëýí êîðêà ñèãàçû ñíàðÿä óñüûñà, þðò óëûíû ÿðàíòýì ëóèç, áàê÷àÿçû íî ñíàðÿäú¸ñ óñüûëýìûí âàë. Êóèíü íóíàë êîðêà êîòûðòћçû âåòëûíû èê ќç ëýçå. Ñàï¸ðú¸ñ þðòúåð êîòûðçýñ ñíàðÿäú¸ñëýñü óòÿëòћçû èíè. Ïèîñû òà àðú¸ñû êàëëåí-êàëëåí ïûä éûëàçû ñóëòћçû íè âàë, îãñÿìåí óëћçû, êûøíîÿñüêèçû, êîðêà šóòћçû, ãèä òûð ïóäî-æèâîò âîðäћçû. Áûãàòýìåÿ ïèîñûëû þðòòûíû òûðøè. Óæàì óæìû òћíè òќëúÿ êîøêèç. - Ìàëû áåí òàò÷ûîçü òóïàòúÿíäû êûñòћñüêå? - þàñüêî Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ëýñü. - Óæàñü¸ñ âèñúÿçû, äûð, óê? - Ìè äîðûí Ñàðàïóëûñü ëýñüòћñüêèñü¸ñëýí áðèãàäàçû óæà. Êèâàëòћñüñû Äåíèñ Êóðáàòîâ. Óæàí âèñêàçû ìàòåðèàëçû áûðèç. Êèðïè÷ òûðìûò ñ¸òћçû âàë, êîðêàìûëýñü êîðîáêàçý šóòћìû èê. Àçüëîåç êàäü ñî áàäœûì óç ëóû íè, ïè÷èãåñ êàðûíû øќòàìû. Ëýñüòћñüêèñü¸ñëýí óæçû òóæ šåãàñà ìûíý. Òàëýñü àçüâûë ïðàçäíèêå êóèíü íóíàëëû äîðàçû êîøêûëћçû. Òàáåðå òàíè, ëýñüòћñüêîí ìàòåðèàë âàåìçýñ âîçüìàñà, ïóêèñüêîì. Ìèëÿì ÷èäàíìû áûðèñüêå èíè. ßðàì,

Âûëåç þðò šóòћñüêå óêûð êàëëåí.

Òåïëèöà ïќðìèç êîðêàëû. ìåìåéìûëýí òóæ áàäœûì âûæûêóìûåç. Íóíàëëû áûäý ñîîñ ìèëåìëû þðòòûíû âåòëî. Ïќëàçû ýëåêòðèêåç íî, ñâàðùèêåç íî, ìàëÿðåç íî âàíü. Ëàïàñú¸ñ íî ãèäú¸ñ êóàøêàì ïîííà 35 ñþðñ òûð èçúÿí àäœèìû øóûñà, ñìåòà ëýñüòћçû âàë. Êûòûí ñî óêñ¸? Àëè êå íî ìè ñîå ќì áàñüòý íà. Äîêóìåíòú¸ñ ќâќë íà âóýìûí, øóî. Äћñüêóò íî, ìåáåëü íî, çîð óëûí êîòìûñà, ÿðàëîçû íà ìåäà? Ëàïàñ óëý ñîîñòû äîíãàìû âàë. Ìàð ïàéäàåç, ëèïåòòýì êå ñîîñ ñûëî. - Êóàçü êåçüûò, íîø òћ òåïëèöàûí êќëàñüêîäû, òàçàëûêòû âîêñ¸ ëÿáœîç. - Òîëîí ãèíý ¸ðîñûñüòûìû Íîðüÿ ìîíàñòûðå âåòëћ. Ìóí÷îûí óëûíû íî êќëàíû ÿðà-à øóûñà þàìûñüòûì áàŸêî ìûíûì âàëýêòћç: îáðîñú¸ñ áàñüòû, ñîîñûí êûøêûò íî êќøêåìûò óç ëóû. Òàíè òóííý ìóí÷î ãóðìå êåñÿé. Æàëü êå íî, ìàð êàðîä, ñîòýê êîéêà íî îò÷û óã òýðû. Îáîãðåâàòåëåí øóíòћñüêîíî ëóîç èíè. Òûëýç òóæ çîë ñî êûñêîç èíè. - Íîø ìàëû îäíî èê òàòûí êќëàñüêîäû? Ñåìüÿäû ìåìåéäû äîðûí óëý øóèñüêîäû êàäü. - Êûçüû þðòúåðåç îãíàçý êåëüòîä? Ïóäî íî, ìàð íî òàòûí óê. 6 ñêàë âîðäћñüêîì. Ãóðòìû áàäœûì ñþðåñ âûëûí ñûëý. Þðò êîòûðäý ќä êå ÷àêëà, ìàèä âàíü, ñîå íî íóûñà êîøêîçû. Àëåêñåé àãàå ñåìüÿåíûç Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòý êóíîêóàå óëûíû èíòûÿñüêèç. Ìà, ñîëýí âàíü äûðûç òàòûí îðò÷å èíè.

Ìåìåéìû áóòûëêàîñòû áàäœûì ñóìêàå òûðå íî âåëîñèïåäýí âó âîðòòý ïóäîîñëû øóûñà. Óãîñü òàòûí âó ãóìûîñìû òàí-òàí êûíìèçû. Ëàðèñà êóçïàëýíûì Ÿîø óæàñü¸ñìûëû ñî íóíàëëû áûäý ñè¸í ïќðà. - Èíìàð ïîííà, ãóæåìçý òћíè ñîÿç òåïëèöàûí 7 óæàñü¸ñòû ñþäћìû, - ÷èãòћñüêûñà èê âåðà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà. - Þðè óæàñü¸ñ ïîííà îäћãçý ñêàëìåñ âàíäîíî ëóèìû. Àäÿìèåç ñћëüòýê óä ñþäû óê. Ñþòýì ìåäàç óæàëý êàäü ïîòý. Ïàéìè: ñî óæàñü áðèãàäàîñòû ñþäîí ïîííà íèìûñüòûç óêñ¸ âèñúÿëî óê. Àøèõìèíú¸ñëýí êûçüû êûíàðçû òûðìå ñîìûíäà àäÿìèåç ñþäûíû. Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ «Þñüêè» ñàíàòîðèéûí âîçüìàñüêèñü ëóûñà òûðøå. Êóèíü òîëýçüçý èíè, óæäóí áàñüòûòýê, äîðàç óæà. Ëàðèñà êóçïàëûç Ïóãà÷¸âî ïîñ¸ëîêûñü íûëïè ñàäûí óæà. Àëè äûðå, êàëûêåç ñþäîíî øóûñà, äîðàç ïóêå. - ÒàŸå êóðåêòîíýí ãèíý îðò÷ûñàë êå, ÿðàñàë àé, - ќïêåëüûñà âåðà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà. - 16 àðåñúåì Ïàâëèê íóíîêåëýñü àëèãåñ 40 óéçý îðò÷ûòћì. Òà ñåêûòú¸ñëû íî êóàíåð ќç ÷èäà êàäü ïîòý. Ìóêåòûç íî ñþðèç: Èæå äûøåòñêûíû êîøêèç âàë, âîñòýì ìóðòëýñü óêñ¸çý êûñêàíû êóòñêèëëÿì. Êûòûñü ñî óêñ¸ ïîòòîç: àíàé-àòàåç óã óæàëî, ïûðîíáåðòîí êîðêàåç ќâќë. *** Àøèõìèí âûíú¸ñëýí êîðêà ïûðîí íóíàëçû êåìàòýê óç ëóû íà, äûð. Êîðîáêà ïóøêûí òќë

Ãóðò ïóìûñü ãóðò ïóìå... øóëà, óêíî ïàñü¸ñòћ ëûìû ïûðû ïûðå. Íî Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ îñêå: óêíî íî ќñú¸ñòû ïóêòûëûñàëçû êå, âûæåç íî âќëäýòýç âàíü áåðå, ќé ÷èäàñàë íè, ãóðìå à÷èì šóòûñàë, øóý. Êîðêàå, ïå, ñîêó øóíûò ëóûñàë íè. Ëèïåòñý ãèíý, ïå, óìîé ìåä ëèïîçû. Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ àëèãåñ óéâќòàç Ïàâëèêñý àäœåì: êîðêà ïàëàçû, ïåëüïóìàç ëîïàòêà ïîíûñà, ïå, ëûêòý. ×àëÿêãåñ ëýñüòîíî íè êîðêàåç, þðòòûíû ëûêòћñüêî, øóý. Æàëü óê, ïè÷è âûíú¸ñû áóäî, ñîîñëû óëîí ñýðåã êóëý, êûíìûñà ìåäàç óëý. Ñèçüûì àðåñúåì Ñåðãåé íî êûê íî šûíû àðåñúåì Ñàøà øîðû ó÷êûñà, ýøøî íî ñþëýì øûìûðñêå. Ïåñÿíàé äîðû óì ìûíý íè, äîðûí óëîì, øóî ñîîñ. Ïåñÿíàéçûëýí óãîñü êîðêàåç òóæ œîñêûò, íå øóäîä îòûí, íå áûçüûëîä. - À÷èì íî àêûëÿê ëóè èíè, øóý 64 àðåñàç ìûíћñü ïåñÿíàé. - Íûëïèîñòû òóæ ÿðàòћñüêî. Ñîîñòû ìîí ÷èäàñüêî. Íî îãïàëàñü

îãïàëà âåòëûñà, âîêñ¸ îëîìàð ëóè èíè, îëîêûçüû ìîŸ òûðìîç íà. Àðëûä ïèíàë ќâќë íè, ñóéïûäú¸ñ óã ÷èäàëî. - Íûðûñü íóíàëú¸ñàç èê äîðàìû âóûëћç Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Àäÿìèëýñü ïðàâîîññý óò¸íúÿ îñêåì ìóðò Ìèõàèë Êîêîðèí, - âåðà Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷. - Òàó øóýì ïîòý ñîëû. Ñîêó èê Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ óæàñü¸ñòû äîðàìû êåëÿç. Íî, êûçüû àäœèñüêîäû, óæ àëè êå íî èíòûÿç ñûëý. *** Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñ éûðëýí ëýñüòћñüêîíúÿ âîøòћñåç Ðàäèê Ðàìàçàíîâ íî Ïîñòîëüñêèé ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí éûðûç Íàäåæäà Ïðîêîøåâà îñêûòћçû: Àøèõìèíú¸ñëýí êîðêàçû ìàòûñü äûðå âóòòýìûí ëóîç. Òà íóíàëú¸ñû óêíîîñ, ќñú¸ñ, ïðîôíàñòèë íî ñàéäèíã ìàòåðèàëú¸ñ òûðìûò âàåìûí ëóîçû. Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ. Òóñïóêòћç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ.


2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå ÃÓÐÒÎÎÑ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ìåäàëü íî ÿðàñàë...

Àëíàø ¸ðîñûñü «Ðåøèòåëüíûé» ÑÏÊ-ûñü ñêàë êûñêèñü Ëèäèÿ Ñîôðîíîâà âàíüìûçëû òîäìî œå÷ óæàìåíûç. ¨ðîñúÿ íî Ÿåì äûðúÿ àçüâåòëћñüûí ñî. Äîÿðêàîñ ïќëûí îðò÷ûëћñü êîíêóðñú¸ñûí ÿëàí íûðûñåòћ èíòûîñû ïîòà. Ëèäèÿ Ñîôðîíîâà âîðäћñüêåìûí Òûëî ãóðòûí. Òàòûí èê äûøåòñêèç, óëý íî óæà. - Àïàå âèñüûíû óñåìåí, ìîí âàçü óæàíû êóòñêè, âåðà ñî. - 8-òћ êëàññýç éûëïóìúÿñà ќé âóòòû, ôåðìàå èíòûÿñüêè. Îçüû òàò÷û êûëè. Êûò÷û êå ïàëýíý êîøêîí ñÿðûñü ќé ìàëïàñüêûëû íè. Íî óã æàëÿñüêû. Ñîêó «Àçèí íèìî» êîëõîçìû äàíûí óëћç. Ïóäî ôåðìàìåñ êàðèçû êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíîé. Óæàíû êóòñêåìå áåðå èê, 1978-òћ àðûí, «Ìîëîäîãâàðäååö ïÿòèëåòêè» ëóè. - Ñî àðú¸ñû âàíü óæú¸ñ êèûí áûäýñúÿñüêî âàë, äûð? - Îé-îé! Òîäý âàéûñà, éûðñèîñ èê ïåøòûðñêî. Ïóäîëû êќæû òóðíàëëÿì. Ñî ïîçûðúÿñüêåìûí, êóñîëû óã ñ¸òћñüêû. Ñåêûò êå íî, áåðå êûëåì óã ïîòû. Âàíüçý àñëûä ëýñüòîíî. Êàéòà àðàç êóêóðóçà òóðíàñà íóëëћì. Ñî šóæûò áóäýìûí, ìîí ïќëàç ûøèñüêî. Êèûí òóðíàñà,

óðîáîå òûðèñüêîì íî ãèäý âîðòòћñüêîì. Íîø ñћçüûëçý äýðè-à, çîð-à, êóøìàí èøêûñà íóëëћì. Îãåç áóéãàòý âàë - òðîñ éќë ïîòûëћç. Ìà, ñî àðú¸ñû èê èíè êîòüêóä ñêàëýëýñü íóíàëàç 12-14 ëèòð êûñêûëћ. Ôåðìàÿ àðàç 3 ñþðñ êèëîãðàììëýñü ÿòûð ëþêàñüêûëћç íè. Ñîêó áûäýñ êîëëåêòèâìû òîäìî ëóèç. - Ìà, àñüòýîñ íî äàíý ïîòћäû, ëóîç? - Ñî âàêûòý âåäü òóæ âќëìåìûí âàë ñâàò, áðàò, êóì øóîí. ÑûŸå äûðúÿ šóòћñüêûíû ñåêûò. Îçüû êå íî êîòüêóä ãóæåì ïðåìèÿ ñ¸òúÿçû, ÷àñ êóçüìàëëÿçû. Íîø ñîêó ÷àñú¸ñ øåäüòûíû óã ëóû âàë àé. Âàíüìûç áàñüòûíû íî ќç áûãàòûëý. Ñî ìîí ïîííà òóæ äóíî êóçüûì ïîòûëћç. - Íîø œå÷ óæàì ïîííà ïóò¸âêàîñ âèñúÿëëÿçû-à? - Áîí, âàë ñîîñ. Ìîí Ëåíèíãðàäý âóûëћ. Ëýç¸ âàë ìóêåò èíòûîñû, íî ÿëàí óæ, óæ... Ñîáåðå áûçè, âûëü êîðêà ïóêòûíû áàñüòћñüêèì, ïèíàëú¸ñ âîðäñêèçû. Òàáåðå âàíüçû áûäý âóýìûí. Êèí êûòûí óæà. Šûíû äàóðàì âèòü ïîëýñ ïåðåñü àíàé ëóè íè. Âàíüìûç íûëú¸ñ. Òóæ øóìïîòћñüêî ñîîñ ïîííà íî, óæå ëàñÿíü íî. - Àëè óæàíû êàï÷èãåñ ëóèç, äûð? - Ñîèç îçüû. Ãèäìû âûëü, ïóøêàç ÷ûëêûò, òûðìûò ñè¸í âîðòòî. Îãåç ãèíý óìîéòýì - âåäðàîñòû êèûí ìèñüêîíî ëóý, ýøøî êå êåçüûò âóýí. 46 éûð ñêàëýç ÷ûëêûò âîç¸íî. Íî àçüëî àðú¸ñûí óä Ÿîøàòû íè. Ñîìûíäà ñè¸í êèûí ïûðòàñüêèç. Ïûçåí ìåøîêú¸ñòû šóòêàì, éќëýç âåäðàåí íóëëћì. Ãèäûí íî àçáàðûí íàïðà, ïûäú¸ñàìû ðåçèíà ñàïåãú¸ñ. Ñî âàíüìûç òàáåðå òàçàëûê âûëûí øќäћñüêå. Ñóé¸ñ, ïûäú¸ñ, êóñ âèñ¸, óé¸ññý îéãåòûñà êќëћñüêî, ëýñÿ. Íî óæìå òóæ ÿðàòћñüêî. Àëè ìîí ãðóïïàìå êóèíü ïîë êûñêèñüêî. Ñêàëú¸ñû íûðûñüñý êóíÿí âàåìú¸ñ áåðå, éќëçû šîã ëþêàñüêå. Ñè¸í òóý òûðìûò. Ïóäîìåñ àëè êå íî ëóäûí âîçüìàñüêîì íà. Ñèçüûì ÷àñûí ïîòòûñà, ñèçüûì ÷àñûí šûò âà¸. Îãäûðå òóý êîòüêóä ñêàëëýñü 20 êèëîãðàìì ïàëà êûñêûëћì, ñîáåðå êóëýñìûëћç. Óñüòћì ñèëîñ ãóìåñ. Àëè 14-15 êèëîãðàìì êûñêèñüêîì. Óëћå óì ëýçèñüêå, äûð. Óëîíýç, óæçý ÿðàòћñü, êûðœàíû-âåðàíû áûãàòћñü íûëêûøíî, êóçïàëçý âàçü ûøòûñà íî ќç ÷èãèñüêû. - Ìîíý óæ âîçå, ëýñÿ, - øóý ñî. - Ñêàëú¸ñìå òóæ ÿðàòћñüêî. Âàíüçûëû íèìûíûçû âàçèñüêèñüêî. Ñîîñ ìîíý ñþäî óê. Òóý ìûíûì ãðàìîòà óì ñ¸òý, øóèçû. Âûëћûñüãåñ, ïå, ìàêå áàñüòîä, - ïàëüïîòý ïóäî óòèñü. - Îðäåí, äûð?! - Ќéòîä. Ìåäàëåí íî ÿðàñàë... Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ. Òóñïóêòћç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ.

ÁÓÐÅ ÂÀ¨Í

Î÷åðê ïîííà óêî Óäìóðò æóðíàëèñò íî êûëáóð÷è Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâ âîðäñêèç 1946-òћ àðûí 14-òћ øóðêûíìîíý Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Âûëü Ìќíüÿ ãóðòûí. Ëèòåðàòóðàå íî æóðíàëèñòèêàå ñþðåñýç ìóçîí ïèñàòåëü¸ñëýñü ïќðòýìãåñ âàë. Óëћíü Þðè øêîëàûñü 8-òћ êëàññýç éûëïóìúÿìåç áåðå Àãðûçûñü ÑÏÒÓûí ýëåêòðîìîíòàæíèêå äûøåòñêèç. Ïðàêòèêàçý îðò÷ûíû êåëÿçû Êðàñíîÿðñê ïàëà ýëåêòðîåçú¸ñ êûñêîíý. Ñîêó îòûí áàäœûì ëýñüòћñüêîí ìûíý âàë. Áќðûñü èíè Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷ òðîñ âåðàëëÿç íî, ãîæúÿç íî, êûçüû êûä¸êûñü Ñèáûðûí óäìóðòú¸ñûí ïóìèñüêûëћç. Àðìèûñü áåðòûñà, Èæûñü ìåõàíèêàÿ çàâîäý ýëåêòðèêå èíòûÿñüêèç. Óæàí âàêûòàç èê äûøåòñêèç Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòëýí êûëòîäîñúÿ ôàêóëüòåòàç. 1971-òћ àðûñåí Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâëýí óæú¸ñûç «Äàñü ëó!» ãàçåòëýí êîòüêóä íîìåðàç ïîòàíû êóòñêèçû. 1979-òћ àðûí ñî «Ìîëîò» æóðíàëëýí êûëáóðåò íî êðèòèêà ¸çàç ðåäàêòîð ëóèç. Êûê àð îðò÷ûñà, åãèò êîììóíèñòýç Ñâåðäëîâñêûñü âûëћ ïàðòøêîëàå äûøåòñêûíû êåëÿçû. Îòûñü áåðòýìåç áåðå ñîå ñîêó èê þíìàòћçû «Ìîëîò» æóðíàëëýí âàëòћñü ðåäàêòîðåçëû âîøòћñå. Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâ êîòüêóä óäûñûí óæàêóç, ìàêå íî âûëüçý êûëäûòûíû éќíäûðûëћç. Ýëüêóíûñü ïðîôñîþçú¸ñëýí êåíåøàçû ïðåññ-ñëóæáàûí òûðøîí âàêûòàç ñî óñüòћç «Åäèíñòâî» ãàçåò. Óäìóðò

5

Ðåñïóáëèêàûñü Âûëћ Êåíåøëýí ïðåññ-ñëóæáàÿç óæàêóç, äåïóòàòú¸ñ þíìàòћçû Óäìóðòèëýñü êóíïóññý, êóíøåòñý íî êóíêðåçüçý. Ñîîñ ñÿðûñü áðîøþðà ïîòòîí íî Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷ âûëý óñèç. Ñî áќðñüû êќíÿ êå àðçý, 2006-òћ àðûí óëîíûñü êîøêûòîçÿç èê, «Óäìóðò êåíåø» àññîöèàöèëýí «Ãåðä» ãàçåòýçëýí âàëòћñü ðåäàêòîðåç âàë. Æóðíàëèñòëýí îáùåñòâåííîé óæú¸ñûç êîòüêó íî óíî âàë: ñî èê «Óäìóðò êåíåøëýí» èñïîëêîìåçëýí ¸çìóðòýç, Óäìóðòèûñü Æóðíàëèñòú¸ñëýí îãàçåÿñüêîíçûëýí ïðàâëåíèåçëýí ¸ç÷èåç. Àñüìå äåëåãàöèåí Ÿîø Òîìñê óëîñâûëûñü Ÿûæûâûæûîñìû äîðû íî ïîòàç, 2004-òћ àðûí 4-òћ ôèí-óãîð êîíãðåññý Òàëëèíý âóûëћç. Êîòüêûòûñü áåðòýìåç áåðå àäœåìú¸ñûíûç-êûëýìú¸ñûíûç íî àñ ìàëïàíú¸ñûíûç ïûð-ïî÷ òîäìàòûëћç ãàçåò ëûäœèñü¸ñòû, ðàäèîêûëçћñü¸ñòû. Àëè ãèíý ïóñéèìû Óäìóðò òåëåâèäåíèëû 55 àð òûðìîíýç. Êќíÿ êå àðçý Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâ îòûí œó÷ íî óäìóðò èâîðú¸ñúÿ âàëòћñü ðåäàêòîð âàë. Èâîðûñü øîðñþëýìçý øåäüòûíû íî ñîå âàê÷èÿê íî âàëàìîí êûëûí êàëûê äîðû âóòòûíû òðîñ áûãàòýì êóëý. Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷ êîòüêóä êûëëýñü ñåêòàëàçý íî äóíçý ìåðòàñà êàäü ïðåäëîæåíèîñû áûðòòûëћç. Áќðûñü Óäìóðò ðàäèîûí èâîðú¸ñòû äàñÿêóç íî, Ÿîø óæàñü åãèò ýøú¸ñûç ñîëýñü òðîñëû äûøåòñêèçû. Ãàçåò÷è íî ðàäèîæóðíàëèñò ñîîñûç êóðå âàë óñòîîññý ðàäèîâåðàíú¸ññýñ æóðíàëëû ñÿìåí ëýñüòûíû. Áûãàòîíäû âîëÿëîç, øóûëћç. Ñî âàêûòý èê äàíî

æóðíàëèñò Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûí ñòóäåíòú¸ñûí ïðàêòè÷åñêîé çàíÿòèîñ íóûëћç. Äèïëîì óæú¸ññûëýí íàó÷íîé êèâàëòћñüñû íî âàë. Ðàäèîûí óæàêóç, Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷ î÷åðêå âûëü øќì ïûðòћç. Òðîñýç ðàäèîæóðíàëèñòú¸ñ, ñîîñ ïќëûí à÷èì íî, àäÿìèåí êåíåøèñüêîìû, êóòñêîíàç íî ïóìàç ñòóäèûñåí îãúÿ êûëú¸ñ áóäýòћñüêîìû íî - ðàäèîâåðàí äàñü. Íîø ñî êåíåøîí âèñêàçû ìîíòàæ äûðúÿ ñòóäèûñåí îã äàñî ïîë ïûðà íà, àñëýñüòûç ìàëïàíú¸ññý éûëòý. ÒàŸå àìàëýí óæàí òðîñ äûðåç íî âèçåç êóëý êàðå. Ñîèí èê Ñëàâàëýí óíî óé¸ñûç íî øóòýòñêîí íóíàëú¸ñûç óæëû ñ¸òûëýìûí âàë. Íîø î÷åðêú¸ñûç ñþëìàñüêûòћñü óæïóìú¸ñëû ñћçüûëýìûí. Ðàäèîëýí «çàðíè ôîíäàç» ñîîñ 50-ëýñü óíî ëþêàñüêåìûí. Êûëñÿðûñü, þ áóäýòîí ñÿðûñü î÷åðêú¸ñûíûç ñóçüåò. Äàíî àäÿìèîñûíûìû œó÷ êàëûêåç òîäìàòîíî øóûñà, Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâ óäìóðòú¸ñûí íî œó÷ êûëûí î÷åðêú¸ñ äàñÿëëÿç. «Òàðçàí ïî ïðèêàçó» - êóíãîæ ñüќðûí îæìàñüêåì À. Èâàíîâ ïîäïîëêîâíèê ñÿðûñü, «Õðàíèòåëü Âå÷íîãî îãíÿ» - áàòûðú¸ñìûëýí îæìàñüêåìåíûçû òîäìàòћñü Â. Ïîçäååâ ñÿðûñü íî òðîñ ìóêåò. Ëåíèíãðàäëû-Ïåòåðáóðãëû 300 àð òûðìîíëû ñћçåì êîíêóðñý ñî êќíÿ êå î÷åðêú¸ññý êåëÿç âàë. Âàíüìûç ãåðîé¸ñûç - Ëåíèíãðàä áëîêàäà âàêûòý óëýìú¸ñ íî îæãàð÷èîñ. Âîðìèñü¸ñ ïќëû ïîòћç. Óéïàë øîðêàðûñü æóðíàëèñò âóèç çàðíèâóàì ëàâð êóàðú¸ñëýñü óêîåí (êîðîíàåí). Âëàäèìèð ÌÈÕÀÉËÎÂ.

Óäìóðò òåàòðûí áàäœûì êîíöåðò îðò÷èç. Ó÷êèñü¸ññý äîðàç ќò÷àç Óäìóðòèûñü êàëûê àðòèñò, Êóçåáàé Ãåðä íèìî ïðåìèëýí ëàóðåàòýç Ãåííàäèé Áåêìàíîâ.

Ìîí øóäî!

- Êîíöåðòìå «Øóäî åãèò äûð» íèìàé, - øóý Ãåííàäèé Áåêìàíîâ. - Êûëäîíýç ñîëýí òàçüû âàë. Êûê-êóèíü àð òàëýñü àçüëî Àëåêñàíäð Áåëîíîãîâ êûëáóð÷èëýñü ãîæòýòñý áàñüòћ: ìàëû, ïå, ðàäèîûí íî òåëåâèäåíèûí êûðœàíú¸ñëýñü íèìú¸ññýñ âåðàëî, íîø êèí êûëú¸ññý ãîæòћç - ñî ñÿðûñü ïàë êûë íî óã ïîòòûëî. Ìûíàì íî òà ëàñÿíü ìàëïàíý âàë èíè. Òà ãîæòýò áåðå ýøøî ìûëêûäû šóòћñüêèç. Ñîèí èê òàÿç êîíöåðòàì íûðûñüñý âàíü êûðœàíú¸ñûëýñü êûëú¸ñûçëýñü àâòîðú¸ññýñ ќòüûíû ìàëïàé. Ñöåíà âûëý ïîòòûñà, ó÷êèñü¸ñòû ñîîñûí òîäìàòûíû, êûðœàíëýñü êûëäýìçý ìàäüûíû êàðèñüêè. Êîíöåðòý øóäëû ñћçåìûí âàë. Íûðûñü èê áûäýñòћ Ëþáîâü Òèõîíîâà ëýí êûëáóðåçúÿ «Øóäî ìóðò ú¸ñ óã ãîæ úÿëî êûëáóð» êûðœàíìå. Çàëý òќäüû-òќäüû äћñÿñüêûñà ïîòћ. Ó÷êèñü¸ñ òóæ øóíûò ïóìèòàçû. Ñîáåðå ñöåíà âûëý ќòè êûëáóð÷èåç Ãàëèíà Ðîìàíîâàåç. Òàÿç ðàäý Ãàëèíà Âàñèëüåâíà «Îé, øóäî åãèò äûð» êûëáóðçý ÷ûëêàê ìóêåò êàðûñà, ìûíûì ñћçüûñà, ãîæòýì. Íîø êûðœàíëýí êûëäýìåç òàçüû âàë. Ãàëèíà Âàñèëüåâíàåí ðåñïóáëèêàûñüòûìû îëîêќíÿ ãóðòú¸ñòћ Ÿîø âåòëîíî ëóèìû. Ìè êûðœàñüêîì, ñî êûëáóð ëûäœå. Øќäòýê øîðûñü êûðœàí ïќðìèç. Îòћÿç Àëëà Êóçíåöîâàëýí «Øóä, àðãàíý, êûëçû ìîíý» êûëáóðåçúÿ êûðœàíìå áûäýñòћ. Àëëà Àëåêñååâíàëýí óëîíýç íî øóäýç êûëáóð âàë. 1980-òћ àðú¸ñû, Óôàûí êóëüòóðàÿ èíñòèòóòûí äûøåòñêûêóìû, íûðûñüñý êîíöåðòú¸ñûí Áàøêèðèûí óëћñü óäìóðòú¸ñ äîðû ïîòàìû. ÑûŸå ñîîñ ìèëåìûç œå÷ ïóìèòàçû. Îòûñü šóòñêåì ìûëêûäûí áåðòћìû. Èæå âóûñà, Àëëà Àëåêñååâíàëû, àðãàí ñÿðûñü êûëáóð ãîæòûíû êîñûñà, âàçèñüêè. Íóíàë íî ќç îðò÷û, ñî ìûíûì êûëáóð âóòòћç èíè: 15 êóïëåò, ïå, ãîæòћ. ×åáåð ãîæòýìûí, íî ñîå âàíüçý óä êûðœà óê. Êûëçћñü àêûëüòîç. Êûëáóðûñü êóëý êóïëåòú¸ññý ãèíý êåëüòћ. Ñîáåðå Àíàòîëèé Ïåðåâîç÷èêîâëû äûð âóèç ñöåíà âûëý ïîòûíû. «Àðãóðåçåç» êûðœàêóì, çàëûí ïóêèñü¸ñ, îëî, ãóíüäћçû - ÷àë-÷àë ëóèç. Îòûí óãîñü óäìóðò êàëûêëýí áûðåìåç ñÿðûñü âåðàñüêå. Àíàòîëèé Àðêàäüåâè÷ øóèç: àñëàì íî ïóøêû, ïå, òûðèç. Âàñèëèé Âàíþøåâëýí «Äîðâûæû» ïüåñàÿç ìîí íî øóäћ. Ñî áîðäûí óæàêóì èê, «Èäíàêàð» êûðœàíý âîðäћñüêèç. Óëüôàò Áàäðåòäèíîâëýí íî êûëáóðåç «Øóä» íèìàñüêå. Òàèç èíè ìèëÿì Äýðè ¸ðîñûñü Îæìîñ ãóðòìûëýí ýìåñïèåç ëóý. Óëüôàò Áàäðåòäèíîâ íî, ìûíûì ñћçüûñà, êûëáóð ïќðàì. Ô ¸ ä î ð Ñ ó â î ð î â ë ý í ê û ë ú ¸ ñ û ç úÿ ì û í à ì ò ð î ñ êûðœàíú¸ñû: «Çèíà», «Ðàÿ», «Èäà»... Òà êûðœàíú¸ñìå áûäýñòûêóì, ìûíýñüòûì Ÿåìûñü þàëî: òћëÿä ñîìûíäà òóãàíú¸ñòû øàò? Ñî êûëáóðú¸ñëýí àâòîðçû òóííý Ÿàïàê òћ àçüûí ïóêå, þàëý àñëýñüòûç, øóèñüêî. ÒàŸå šûòú¸ñ Ÿåì óã ëóûëî. Àäÿìèîñ ìåä òîäîçû, ìåä òîäìàëîçû íî àäœîçû àññý êûðœàñåç íî, êûëáóð ãîæúÿñåç íî. Ìûíàì òà óæåç àçèíòýìå ïîòý. Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ.

Ïðîäàì ÊàìÀÇ áîðòîâîé, ñî ñïàëüíèêîì. Òåë. 8-917-858-12-37. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íàìåðåíèè ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 60 000 êâ. ì., ïî ìåñòîïîëîæåíèþ: ÐÔ, ÓÐ. Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íå÷êèíñêîå», ìàññèâ «Íå÷êèíñêèé», ó÷àñòîê ¹ 65. Çàÿâëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, ñ. Ñèãàåâî, óë. Ëåðìîíòîâà, 30, êàá. 17, òåë. (34147) 2-44-80.


6

2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå

ÂÅÐÎÑÚ¨Ñ Ìèëÿì ãóðòàìû Ïàðèôîí âîðãîðîí âàíü. Ñîå íÿíåí ýí ñþäû - ïќÿëëÿñüêûíû ãèíý ñ¸ò. Ïè÷è íî øîíåðçý óç âåðàñüêû, ìàå êå èê ïќðòýìúÿëîç, ìàêå èê àëäàñüêîç. ×ûëêàê àáäðàíî, êûòûñü òîäàç ëûêòý, êûòûñü êûë øåäüòý ñîìûíäà ýðåê÷àñüêûíû. Ìàå ãèíý óã áóãûðúÿ ñî. ß êóëýìú¸ñëýí äóííåÿçû âóûëý, ñîîñûí âåðàñüêûñà-êåíåøûñà óëý, ÿ êèîíýç, ãîíäûðåç êќñ êèûí êóòûíû âîðìå, ÿ ïàëýñìóðòú¸ñûí íî âóìóðòú¸ñûí ïóìèñüêûëý. Òóííý íî êûëçý ïîñûòýê óëûíû ÷èäàìòý - þðè óæàííàìû ëûêòýì. Òàÿç ó÷ûðå ìèëåìëû ëîáàñü òýðêûîñûí - àñüìå äîðû îëîìàð äóííåûñü âóûëћñü¸ñûí - êóñûï òóïàòýìåç ñÿðûñü ìàäüûíû êóòñêèç. - Џåì ãèíý äîðàì ëýçüêûëî, - íîêûŸå êàðèñüêûòýê, ëàä-ëàä ïќëëèñüêèç ñî. - Àñüìåëýí óëýì-âûëýìåíûìû, ñÿìú¸ñûíûìû, éûëîëú¸ñûíûìû òóíñûêúÿñüêî. Ìà ñèåììåñ, êûçüû ïќðàììåñ ãèíý íî þàëëÿñüêî. Îäћã ïîë íÿíüìå íî êóðèçû, ëàáîðàòîðèÿìû ýñêåðîì, ïå. Ïûæåì êàðòîôêàìå ñ¸òћ íà - îéäî ìåä òóðñêîçû. - Íîø êûŸååñü ñîîñ, ïàëýíûñü ëûêòýìú¸ñ? - ìè íî òóíñûêúÿñüêåì êàðèñüêîì.

óëћñüêîì. Ìóçúåì âûëûñåí àäñêîíòýì ïàëàç, ïå, íàó÷íîé áàçàîñìû íî, óëîí èíòûìû íî ëàäúÿìûí. Àñüìåäû ñåðåêúÿëî: Ìóçúåìäû êîòûðòћ ãèíý, ïå, ëîáàíû éûðèíòћñüêîäû, Òîëýç¸çü íî ñîêóäíÿëà âóòñêûíû âûðèñüêîäû. Íîø ìè, ïå, êќíÿ êå ÷àñ êóñïûí òàò÷û âóèñüêîì. Ìàä¸íçý éûëïóìúÿñà, äîðûñüòûìû Ïàðèôîí àòàñ êàäü áóðäúÿñüêûñà êîøêèç. Ìà, êûëûä ëû÷ñóçüûìîí ïќÿëëÿñüêûíû áûãàòû àëè! Êîòüêó ñûŸå ëóîíëûê êûëäý-à, ìà. Òàêåì óäàëòýìëû øóìïîòýìåíûç âûëòûðûç èê íÿñüêàç, ëóîç, óòü, êûŸå éќíî, øàïëû, éûðçý ñþäýì óæïè êàäü âûëý óðäûñà, âàìûøúÿ. Êîæàëîä, òóæ áàäœûì óæïóìåç ïóìàç-éûëàç âóòòћç. Ñîçý ãèíý ìè íîêûçüû óì ÿòâûëòћñüêå: îñêèñüêîìû êîæàñà-à ñîêåì ýðåê÷àñüêå, õîááèåç-à ñî? Êîòüìà êå íî ìè ñåðåêúÿñüêîì: - Òóííý ñîèäëû ñè¸í íî éќñêàäü êîøêîç èíè. Ìîí àñ ïîííàì ìàëïàñüêî: «Êûçüû àé ìåäà òàå äûøåòîíî, êûçüû àëäàñüêåìûñü äóãäûòîíî? Âåðàñà, àëûñà ãèíý èíàç óã ìûí áåðå, ìóêåò àìàë óò÷àíî». Ìàëïàñüêîíúÿì êàáçý àñ âàêòàì óñåì êàäü ëóèñü-

Ëîáàñü òýðêû

- Àñüìå êàäåñü èê, êûê ïûäîåñü, - êûëëû êèñûÿç ќç ïûð Ïàðèôîí. - Éûðú¸ññû áàäœûìåñüãåñ, íîø ñèíú¸ññû ïåäïàëà ìû÷èñüêûëýìûí, ë¸ãú¸ñ éûëûí âûëëåìåñü, êîòûðàê àäœî. Ûìíûð êóçû ñûíîìûíû êóòñêåì ûðãîí òóñúåì, âîæ. Íûðçû, ûìçû íî ïќðòýìåñü - îëî îáåçüÿí òóñúåìåñü, îëî ïóíû âûëëåìåñü øóîíî. Àíãåñú¸ññû ќâќë, ñî èíòûûí - ûì. Àñüñýîñ ñêàôàíäð ïóøêûí, êèîññýñ ãèíý íî êûðå óã ïîòòûëî. Ñè¸íú¸ñìå ñ¸òûêóì íî, êèÿçû ќç êóòý, ïèíöåò âûëëåì êèñýí áàñüòћçû. - Êќíÿ êóçÿ ñîîñ? - íîø èê þàñüêîì. - Òîäûíû óã ëóû. Êîðàáëüçû êîòûðûí âóæåðú¸ññû êûê-êóèíü íî àäœèñüêûëî, íîø äîðàì îäћãåç ãèíý âåòëý. Îãïîë - îãåç, ìóêåòúÿò - ìóêåòûç. Êîðàáëüçýñ êå âåðàíî, óêûð òóìîøî ñîçû: êûê âà÷å ïóìèò êûìàëòýì áàäœûì òýðêûîñ âûëëåì. Ëîáà äàê - ïóëÿ íî ïóëÿ. - Ìè ìàëû óì àäœûëћñüêå ñîå? Ïóêñüûëýì áåðâûëçý ãèíý íî ñèíéûëòýììû ќâќë, - ìîãœûòûíû âûðèñüêîì ìàäèñüìåñ. - Óä íî àäœûëý, - îëî àçüâûë èê ñîëýí ìà âåðàíû äàñÿìûí, îëî àëè ìàëïàñà âóòòý. - Ñîîñ ñàéêûò, ÷åáåð êóàçåí íîêó óã ëîáàëî, îäíî æîáàêó-ïåëëÿñüêûêó ÿêå ëåê çîðûêó-ãóäûðúÿêó ãèíý âóûëî. Ñîêó íî ìàòý óã ïóêñüûëî, ïàëýíýãåñ êàðèñüêî. - Íîø êûçüû òîí ñîîñòû âàëàñüêîä, êûŸå êûëûí âåðàñüêèñüêîäû? - Àñüìå ñÿìåí èê, óäìóðò êûëûí. Ìóçúåì âûëûí âàíü óëћñü¸ñëýí êûëûíûçû âåðàñüêûíû áûãàòî ñîîñ. Ñî ñÿíà, ýøøî îäћã áûãàòîíëûêñû âàíü íà, - êèñüòý íî êèñüòý Ïàðèôîí, - àäñêèñüòýì êàðèñüêûíû áûãàòî. Òàòûí èê ëóîçû, íîø àñüìåîñ óì àäœå. Îëî, àëè íî âќçàìû ñûëћñåç âàíü. Ìè àìàëòýê êîòûðàê ó÷êèì. Ñîáåðå þàì: - Ñü ќðàçû óã ÷îðòî-à òîíý, íóýìçûëýñü óä êûøêàñüêû-à? - Ìàëû êûøêàëîì? Íóûñàëçû êå, ìûíûñàë. Êîòü ñüќð äóííåîñòû àäœûñàë. Òîëüêî ñîîñ àñüñýëýí ïëàíåòàÿçû Ÿåì óì áåðòûëћñüêå, øóî, Òîëýçüûí, ïå,

êåì, óæìå íî âóíýòћñüêåì. Ýøú¸ñûëýñü øîðàì äîëëû ïóêòћñüêåìçýñ øќäûñà ãèíý, ñàçÿê êàðèñüêè. Íî îò÷ûîçü éûðàì òóæ éќí ìàëïàí âîðäћñüêèç âàë èíè: ñîå àññý áóø êîñêûå ïóêòûëîíî, ëîáàñü òýðêû ñÿðûñü òóííý ìàäåìçý àñ âûëàç êûìàëòîíî. Ýøøî ìàêå-ìàêå ÷ûðû-ïûðûçý ïîííàì áåðãàòûñà, ìàëïàíìå îäћãåçëû ìàòûñü ýøåëû ïîòòûëћ. - Î, òóæ óñòî! - ëќïòћç ñî. - Îäíî êóò÷àíî! Ìóêåòúÿò, îëî, êûëçý-ûìçý êîðòíàñàãåñ âîç¸ç. Ïàðèôîí - ñêàë âîðäîí ôåðìàûñü âîçüìàñüêèñü. Äîðàç «êóíîå» ìûíûíû éќñïќðòýì äћñü ëàäúÿì. Éûðàìû ìîòîöèêëýí âîðòòûëîí øëåì áûðòòћì. Ñî âûëòћ ïîëèýòèëåí ïë¸íêà êåñýãåç çîëòћì, ïóìú¸ññý, ÷ûðòû êîòûðàìû øûìûðúÿñà, äћñü óëàìû ïà÷êàòћì. Íîø âûëàìû - êàï÷è êóðòêàîñ. Ôåðìàå óéøîð êîòûðûí âóèì. Ïàðèôîíýç âîçüìàñüêîí èíòûûñüòûç, øîíåðãåñ âåðàñà, èç¸í âèñúåòûñüòûç ïîòòîí ïîííà ãèä äîðû äóãäûòýì òðàêòîðëýñü ïóñêà÷ñý çàâîäèì. Êќíÿ êå òà÷ûðòýììû áåðå ãèäý ïûðàí ќñ ïàëà êàðèñüêè. Âèò¸íî ìóðòìû êåìà ќç óëû, ïîòћç. Âóøéûëûñà íî ñèíú¸ññý ïîñûñà, ïåéìûòý ïóêòћñüêèç. Ñî âàêûò ìè ñîå êûêíàëàñÿíü êóíóëòћì. - Òîíý íóûíû ëûêòћì, - êóàðàìå âîøòûíû òûðøûñà, âàçè. - Êûò÷û? - íîìûðçý óã ÿòâûëòû èçåìûñü šûíû¸ šóòñêåì àäÿìè. Âûëàç èê, œàìûðòýìûí. - Óä àäœèñüêû-à, êèíú¸ñ ìè? - âàçèñüêî ïóìèòàç. Ñî ìèëåìäû àëè ãèíý àäœèç êàäü. - Ìèëÿì ïëàíåòàÿìû ëîáœîì, êîðàáëüìû ñî êóðî ëþêú¸ñ ñüќðûí, - îòћå âàëòûíû êóòñêèì. - Ó÷¸íîé¸ñìû îäíî îäћã àäÿìèåç âàéûíû êóðèçû, œå÷-œå÷ ó÷êîì, ýñêåðîì, ïå, ñîå. Ïàðèôîí øóýðñêèç, ìîçìûòñêûíû âûðå. Íî ìè ñîå çîë âîçèñüêîì, àçüëàíü âàëòћñüêîì. Ñî ïûäú¸ñûíûç ìûð-ìûð ïûêèñüêûíû ќäúÿç. Îçüû íî êóæìûñü çîëòћñüêîì. Íóýììûÿ áќòüûðàñüêîì: - Ó÷¸íîé¸ñìûëýí òóæ òîäýìçû ïîòý ìóçúåì âûëûí óëћñü àäÿìèîñëýñü àíàòîìèçýñ, êûðûëûñà âàíü ïóøòðîññý ó÷êîçû-ïåðò÷îçû. Âàëòîíî àäÿìèìûëýí ïûêèñüêûíû êóæûìåç áûðèç, øќäñêå, ïûäú¸ñûç íþæ êûñòћñüêûíû ќäúÿçû. Ìàêå âåðàíû òóðòòûñà, ûìçý óñüÿ, íîø êóàðàåç óã ïîò. Êóêåñîêó ãèíý êûëћì: - Ó-ó-óã... ìû-ûíû! - Êûçüû óä ìûí, àëèãåñ à÷èä Ÿåêòћñüêèä, ìûíûñàë, øóèä. Ìè âåäü âàíüçý êûëћñüêîì-àäœèñüêîì, - âåñü êûñêèñüêîì ñîå. Ïóìåí áóéãàòћñüêîì. - Òîí ýí êûøêà, êûðûëýì áåðâûëú¸ññýñ âóðîçû, æèâî-äâà áóðìûòîçû íî òîíý áåðåí òàò÷û âà¸ì. Àäÿìèìû øќéœåêòýì êàäü ëóèç. Ìóëòýññý êóàñàëòûíû øåäüòћì êàäü, ñî âèûí Ïàðèôîíìû êèîí êàäü âóçûíû, øóø áóðñûíû êóòñêèç - êèîñìû àìàëòýê áîðäûñüòûç ìîçìèçû. Íîø ñîìû, òûðî ìåøîê ìóçýí, ìóçúåì âûëý âóŸ! óñèç. Ќì éќòñêûëý íè áîðäàç, øûïûòàê ãèíý êóðî ëþêú¸ñ ñüќðû âàìûøòћì. Îòûñåí ëóøêåì ÷àêëàñüêîì: ìà ëóîç ñîèí? Ïàðèôîí êûëëèç-êûëëèç íî êàíüûëëÿ šóòñêèç, êîòûðàê ýñêåðèñüêèç, ñîáåðå ëîáàòћç óê ôåðìà ïàëà! Ñî ó÷ûð áåðå äûð òðîñ ãèíý îðò÷èç èíè, íîø àëäàñüêèñüìûëýñü ñóïûëüòýìçý êûëûíû ќéëàñü íà. Ìóêåò ïëàíåòàå íóûíû âûðåììåñ íî ÷èê óã ïîòòûëû. Êîíñòàíòèí ÅÌÅËÜßÍÎÂ.

Ëüќìïó âàé Óêíîå ëüќìïó âàé ëåê éûãà. Êóàçü çîðîç, äûð. Ñèëüòќë šóòñêèç íè, ãóäûðúÿì êóàðà íî êûëћñüêå. Ñàíäћ êќíÿ ïîë êóðèç íè Ïåòûðçý: - Êîðàëòû íè òîí ñî âàåç, êóêå ќâќë ïèÿëàòýê íî êûë¸ä òîë øîðûí. - Џóêàçå îäíî êîðûøòî, ò óííý âîêñ¸ œèãàðû ќâќë, éûðû ïîðîìå, êóñêû âåíåí áûøêàì êàäü âèñå, - šîæòћñüêå êóçïàëûç. - Ãåðàìû íî âåäü ÷ûëêàê âóíýòћç íè àñüìåìûç. Áåðòûñà ãóð ýñòûíû ïó êîòü ìåä ïèëüûëûñàë. - Ìà, Ïåòûð, âóíýòћä øàò? Êûëåì àðíÿå ãèíý ќç âóûëý, ìóãçû âàë, ëóîç, êåðïîò îçüû âåðàñüêûíû. Ñîáåðå äîðàçû óëûíû êќíÿ ïîë ќòüûëћçû íè. Òîí óê, âàìåíòóë, âàíü. Êîðêàçû áàäœûì, àçáàð òûðàçû ïóäîçû, ñàäçû, áàê÷àçû. Ãîðîäý óã ќò¸ óê, ñûŸå èê ãóðòý. Óæëû ќä ¸ðìûñàëûä, âíóêú¸ñûíûìû àðòý ëóûñàëìû. Âàëàìîí, ëèøíîéçý œàìûðòýìåä ќé ëóûñàë. Ñèíú¸ñàì ó÷êû àé, ñî èê ëóîç ìûíûìòýåäëýí ìóãåç. Îçüû-à? Ñîîñ åãèòýñü àé, øóòýòñêîí íóíàëú¸ñû îò÷û-òàò÷û ìûíýìçû ïîòý, ëóîç. Âàíüçý êóøòû íî òîí äîðû ïó ïèëüûëûíû ëûêòû. Íîø òîí ãàíü-ãàíü êûëëèñüêîä, êóñêàì éќòћç øóûñà. Îòûí êîòü óêîëý âåòëûñàë, îëî, èíàç ìûíûñàë, ïèìûëû íî ìàêå-ìàêå þðòòûíû êóæìûä òûðìûñàë. ×èïûêóðåãåç ãèíý íî ó÷êèñü êóëý óê. Ïåòûð êûøíîåçëû ïóìèò íîìûð ќç êóàðåòû. Ãåðàçû, êîðêà ïóêòûêóç èê, øóèç óãî: òћëåäûç âàéûíû ÷àêëàñüêî. Òàíè òàòûí, áàäœûì, þãûò âèñúåòûí, òћ óëîäû. Ñàíäћëýí âàíü ìàëïàíú¸ñûç ãåðœàñüêåìûí íè âàë ìóñî âíóêú¸ñûíûç àäœèñüêîíýí. Áóé-áóé ïûæåì øàíüãèåí ñåìüÿçý ó ò ÿëòûñà ë, êåíýç ëû þðòòћñü ëóûñàë. Ñàíäћ Ïåòûðåçëýñü òðîñëû åãèò, ÷óïðåñ áûçüûëý àé, íîø êóçïàëçý àðëûäûç êóàñàëòý íè. Êќíÿ ïîë íè Ñàíäћ ïèçû äîðû ìûíîí ñÿðûñü âåðàñüêîíýç š ó òêàç. Òóííý âûëüûñü ќðúÿñüêèç ìûëêûäûç. Êàðòýíûç âåðàñüêûêóç èê, êàïêà àçÿçû ìàøèíà äóãäћç. Ãåðàçû Ÿàïàê âóýì. Ïåòûð, ïóìèò êûë ïîòòûëûòýê, àðáåðèîññý ïèçûëýí ìàøèíàÿç íóëëћç. Àíàé-àòàåç äћñüêóòú¸ññýñ áè÷àêó, Ãåðà óêíîå éûãàñü ëüќìïó âàåç êîðàëòћç. Çîðåç ñèëüòќë ïàëýíý íóèç, øќäñêå. Êќíÿ êå øàïûêú¸ñ ãèíý óñèçû ãóðò âûëý. Ïèëåìú¸ñ ñüќðûñü ïîòýì øóíäû êóçïàëú¸ñëû ïàëüïîòûñà ó÷êèç èíè. Çîÿ ×ÈÐÊÎÂÀ.

Ðåêëàìà


2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. N 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Äóëåñîâñêîå» îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü â çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äóëåñîâñêîå». Íåâîñòðåáîâàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ - çåìåëüíàÿ äîëÿ, ïðèíàäëåæàùàÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàíèíó, êîòîðûé íå ïåðåäàë ýòó çåìåëüíóþ äîëþ â àðåíäó èëè íå ðàñïîðÿäèëñÿ åþ èíûì îáðàçîì â òå÷åíèå òðåõ è áîëåå ëåò ïîäðÿä; - çåìåëüíàÿ äîëÿ, ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííèêå êîòîðîé íå ñîäåðæàòñÿ â ïðèíÿòûõ äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà N 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» ðåøåíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ëèáî çåìåëüíàÿ äîëÿ, ñîáñòâåííèê êîòîðîé óìåð è îòñóòñòâóþò íàñëåäíèêè êàê ïî çàêîíó, òàê è ïî çàâåùàíèþ, èëè íèêòî èç íàñëåäíèêîâ íå èìååò ïðàâà íàñëåäîâàòü, èëè âñå íàñëåäíèêè îòñòðàíåíû îò íàñëåäîâàíèÿ, èëè íèêòî èç íàñëåäíèêîâ íå ïðèíÿë íàñëåäñòâà, èëè âñå íàñëåäíèêè îòêàçàëèñü îò íàñëåäñòâà è ïðè ýòîì íèêòî èç íèõ íå óêàçàë, ÷òî îòêàçûâàåòñÿ â ïîëüçó äðóãîãî íàñëåäíèêà. Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, äîëè êîòîðûõ ïîäëåæàò âûäåëåíèþ â îòäåëüíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çà ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Äóëåñîâñêîå» (çåìåëüíûå äîëè ñîáñòâåííèêîâ ïëîùàäüþ 9,05 ãà êàæäàÿ) óêàçàíû â íèæå ïðèëàãàåìîì ñïèñêå: 1. Àçèàòöåâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ 1955 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405715 îò 20.10. 1994 2. Àçèàòöåâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ 1923 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193328 îò 20.10. 1994 3. Àçèàòöåâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ 1972 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405717 îò 20.10. 1994 4. Àçèàòöåâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 1957 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405716 îò 20.10. 1994 5. Àêìàðîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 1962 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405709 îò 20.10.1994 6. Àðäûøåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà 1926 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193260 îò 20.10. 1994 7. Àðòîìîíîâ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷ 1932 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193261îò 20.10. 1994 8. Àðòîìîíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193262 îò 20.10. 1994 9. Àôîíàñüåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ 1955 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405720 îò 20.10. 1994 10. Àôîíàñüåâà Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405721 îò 20.10. 1994 11. Àõìàäóëèí Àëìàç Àäèêîâè÷ 1976 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405719 îò 20.10. 1994 12. Àõìåäõàíîâ Òàëãàò Ìèðõàòîâè÷ 1966 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405704 îò 20.10. 1994 13. Àõìåäõàíîâà Íàñèõà Áàãàóòäèíîâíà 1924 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193259 îò 20.10. 1994 14. Àõìåäõàíîâà Ôèäàëÿ Ìèðõàòîâíà 1962 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405705 îò 20.10. 1994 15. Áàáêèí Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ 1976 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405770 îò 10.10. 1994 16. Áàáêèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà 1947 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405733 îò 20.10. 1994 17. Áàéìóðçèí Ìàðàò Øàéäóëîâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405730 îò20.10. 1994 18. Áàæåíîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ 1971 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405727 îò 10.10. 1994 19. Áàæåíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 1972 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405726 îò 10.10. 1994 20. Áàõòèãàðååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 1958 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405734 îò 20.10. 1994 21. Áåëÿåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ 1924 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193270 îò 20.10. 1994 22. Áåëÿåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ 1960 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405724 îò 20.10. 1994 23. Áåëÿåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 1935 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405728 îò 10.10. 1994 24. Áåëÿåâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193268 îò 20.10. 1994 25. Áåëÿåâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà 1912 ã. ð. Ñâèäåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193243 îò 20.10. 1994 26. Áåëÿåâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà 1909 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕVIII ¹0213323 îò 30.08.2001 27. Áåëÿåâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193264 îò 20.10. 1994 28. Áåëÿåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1912 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193257 îò 20.10. 1994 29. Áåëÿåâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193271 îò 20.10. 1994 30. Áîáûëåâà Ôåêëà Àëåêñàíäðîâíà 1918 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193269 îò 20.10. 1994 31. Áîëêèñåâ Àëåêñàíäð Èëüè÷ 1965 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405729 îò 10.10. 1994 32. Áîëêèñåâ Èëüÿ Áîðèñîâè÷ 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193242 îò 20.10. 1994 33. Áîëêèñåâ Ñåðãåé Èëüè÷ 1963 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405737 îò 20.10. 1994 34. Áóíê Âàëåðèé Þðüåâè÷ 1969 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405712 îò 20.10. 1994 35. Áóíê Îëüãà Àëåêñååâíà 1968 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405725 îò 10.10. 1994 36. Áóíê Ýëüçà Ôðèäðèõîâíà 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193263 îò 20.10. 1994 37. Áûêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷ 1959 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405735 îò 20.10. 1994 38. Âàõðóøåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 1925 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193272 îò 20.10. 1994 39. Âîðîíöîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà 1962 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405738 îò 20.10. 1994 40. Ãàñåâñêèõ Àíèñüÿ Èâàíîâíà 1919 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193371 îò 20.10. 1994 41. Ãàôóðîâ Ìóçîôàð Ãèëüìóòäèíîâè÷ 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405741 îò

20.10. 1994 42. Ãàôóðîâà Ãàëèÿ Íóðëûãàÿíîâíà 1940 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193266 îò 20.10. 1994 43. Ãðå÷êîñåé Äìèòðèé Ïàâëîâè÷ 1974 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405744 îò 20.10. 1994 44. Ãðå÷êîñåé Èðèíà Ìàêñèìîâíà 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405743 îò 20.10. 1994 45. Äèåâ Èâàí Èâàíîâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193333 îò 20.10. 1994 46. Äèåâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà 1956 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405750 îò 20.10. 1994 47. Äóëåñîâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà 1938 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193275 îò 20.10. 1994 48. Åâñååâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà1945 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405766 îò 10.10. 1994 49. Åëûøåâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà 1953 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193332 îò 20.10. 1994 50. Çàâàðçèí Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405752 îò 10.10. 1994 51. Çàâàðçèíà Íèíà Íèêîëàåâíà 1951 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405753 îò 10.10. 1994 52. Çàâüÿëîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ 1934 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405751 îò 10.10. 1994 53. Çàéöåâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193277 îò 20.10. 1994 54. Çàëîãèí Âàñèëèé Ëåîíèäîâè÷ 1959 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕVIII ¹0213239 îò 27.05.2002 55. Çàëîãèíà Íèíà Íèêîëàåâíà 1934 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193276 îò 20.10. 1994 56. Çàðèïîâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà 1961 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405758 îò 10.10. 1994 57. Çàðèôóëëèí Íàñèì Øàéäóëîâè÷ 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193280 îò 10.10. 1994 58. Çàðèôóëëèí Ðàñèì Íàñèìîâè÷ 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405759 îò 10.10. 1994 59. Çàðèôóëëèí Ðèíàò Íàñèìîâè÷ 1971 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405756 îò 10.10. 1994 60. Çîðèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 1948 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405762 îò 10.10. 1994 61. Çÿáëèöèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ 1966 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405754 îò 10.10. 1994 62. Çÿáëèöèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 1966 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405755 îò 10.10. 1994 63. Èæáîëäèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193297 îò 20.10. 1994 64. Êàëàáèí Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ 1947 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405776 îò 10.10. 1994 65. Êàðèíöåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 1946 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405768 îò 10.10. 1994 66. Êàðèíöåâ Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ 1961 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405772 îò 10.10. 1994 67. Êàðèíöåâ Ëåîíèä Àëåêñååâè÷ 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193245 îò 20.10. 1994 68. Êàðèíöåâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ 1975 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405782 îò 10.10. 1994 69. Êàðèíöåâà Çîÿ Íèêîëàåâíà 1925 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193201 îò 20.10. 1994 70. Êàðèíöåâà Íèíà Èëüèíè÷íà 1934 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193203 îò 20.10. 1994 71. Êàðèíöåâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405773 îò 10.10. 1994 72. Êèëèí Ïåòð Àíàòîëüåâè÷ 1918 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193230 îò 20.10. 1994 73. Êèðüÿíîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà 1911 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193330 îò 20.10. 1994 74. Êëàâöåí Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 1955 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193240 îò 20.10. 1994 75. Êîíþõîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ 1950 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405774 îò 10.10. 1994 76. Êîðåïàíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 1944 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405781 îò 10.10. 1994 77. Êîðîñòèí Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ 1942 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405775 îò 10.10. 1994 78. Êîðîñòèíà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà 1942ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193228 îò 20.10. 1994 79. Êîðîòêîâà Òàèñüÿ Ïåòðîâíà 1919 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193331 îò 20.10. 1994 80. Êîñòûëåâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷ 1933 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193296 îò 20.10. 1994 81. Êîòîâ Àðêàäèé Ïåòðîâè÷ 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193226 îò 20.10.1994 82. Êîòîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193224 îò 20.10. 1994 83. Êîòîâà Âåðà Àëåêñååâíà 1925 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193325 îò 20.10. 1994 84. Êîòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405948 îò 10.10. 1994 85. Êîòîâà Íèíà ßêîâëåâíà 1917 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193326 îò 20.10. 1994 86. Êîòîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà 1943 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-XXX ¹0734028 îò 18.01.2000 87. Êóäðÿâöåâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà 1914 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193329 îò 20.10. 1994 88. Êóëèíè÷ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ 1946 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405780 îò 10.10. 1994 89. Ëàâíèêîâñêèõ Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 1922 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193231 îò 20.10. 1994 90. Ëàâíèêîâñêèõ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 1970 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405785 îò 10.10. 1994 91. Ëàòôóëèí Ðàèñ Ëàòôóëîâè÷ 1932 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405792 îò 10.10. 1994 92. Ìàêøàêîâ Àëåêñàíäð Åâñååâè÷ 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193369 îò 20.10. 1994 93. Ìàêøàêîâ Âàñèëèé Âÿ÷åñëàñîâè÷ 1949 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405950 îò 10.10. 1994 94. Ìàêøàêîâ Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâè÷ 1943 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî

7

íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405946 îò 10.10. 1994 95. Ìàêøàêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 1975 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193237 îò 20.10. 1994 96. Ìàêøàêîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193399 îò 20.10. 1994 97. Ìàêøàêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193398 îò 15.09.1992 98. Ìàêøàêîâ Ïåòð Ïðîêîïüåâè÷ 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193387 îò 20.10.1994 99. Ìàêøàêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ 1965 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405938 îò 10.10. 1994 100. Ìàêøàêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà 1919 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193396 îò 20.10. 1994 101. Ìàêøàêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193397 îò 20.10. 1994 102. Ìàêøàêîâà Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà 1949 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405797 îò 10.10. 1994 103. Ìàêøàêîâà Ãàëèíà Äàíèëîâíà 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193390 îò 20.10. 1994 104. Ìàêøàêîâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà 1925 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193368 îò 20.10. 1994 105. Ìàêøàêîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà 1937 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405941 îò 10.10. 1994 106. Ìàêøàêîâà Ëþäìèëà ßêîâëåâíà 1967 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405937 îò 10.10. 1994 107. Ìàêøàêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1924 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193393 îò 20.10.1994. 108. Ìàêøàêîâà Îëüãà Ñåðãååâíà 1923 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193385 îò 20.10. 1994 109. Ìàëûõ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 1961 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405943 îò 10.10. 1994 110. Ìàðäàìøèíà Ôàíèÿ Ôàéçóëëîâíà 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193382 îò 20.10. 1994 111. Ìåëüíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405794 îò 10.10. 1994 112. Ìåðçëÿêîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ 1971 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405936 îò 10.10. 1994 113. Ìåðçëÿêîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ 1941 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193232 îò 20.10. 1994 114. Ìåðçëÿêîâ Ãåðìàí Âàñèëüåâè÷ 1949 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405796 îò 10.10. 1994 115. Ìåðçëÿêîâà Íèíà Áîðèñîâíà 1938 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405953 îò 10.10. 1994 116. Ìåðêóøåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ 1977 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193238 îò 20.10. 1994 117. Ìåðêóøåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 1957 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405942 îò 10.10. 1994 118. Ìåðêóøåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 1943 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405945 îò 10.10. 1994 119. Ìåðêóøåâà Àííà Èâàíîâíà 1926 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193389 îò 20.10. 1994 120. Ìåðêóøåâà Îêòÿáðèíà Äàíèëîâíà 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193388 îò 20.10. 1994 121. Ìûìðèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà 1921 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193391 îò 20.10. 1994 122. Íàáèóëëèíà Ñóôèÿ Çàêîðèÿåâíà 1959 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405845 îò 10.10. 1994 123. Íåêðàñîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193360 îò 20.10. 1994 124. Íåêðàñîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ 1957 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405847 îò 10.10. 1994 125. Íåêðàñîâ Ïåòð Òèìîôååâè÷ 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193345 îò 20.10. 1994 126. Íåêðàñîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 1960 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405888 îò 10.10. 1994 127. Íåêðàñîâà Àâãóñòà Àíäðèàíîâíà 1937 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193383 îò 20.10. 1994 128. Íåêðàñîâà Ëèëèÿ Ãåííàäüåâíà 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405885 îò 10.10. 1994 129. Íåêðàñîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà 1918 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193384 îò 20.10. 1994 130. Íåêðàñîâà Íèíà Íèêîëàåâíà 1938 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405840 îò 10.10. 1994 131. Íåêðàñîâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà 1915 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193400 îò 20.10. 1994 132. Íåêðàñîâà Ðèììà Àðêàäüåâíà 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405850 îò 10.10. 1994 133. Íåêðàñîâà Òàìàðà Ãåííàäüåâíà 1946 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕVIII ¹0973492 îò 28.12.2004 134. Íåêðàñîâà Óëüÿíà Êèðèëîâíà 1910 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193344 îò 20.10. 1994 135. Íèêîëàåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 1960 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405837 îò 10.10. 1994 136. Íèêîëàåâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ 1955 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405836 îò 10.10. 1994 137. Íîâîñåëîâ Èâàí Àíäðååâè÷ 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193342 îò 20.10. 1994 138. Íîâîñåëîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà 1925 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹193343 îò 20.10. 1994 139. Ïåòóõîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 1945 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹405922 îò 10.10. 1994 (Îêîí÷àíèå íà 8-îé ñòðàíèöå).


8

2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí

Óäìóðò äóííå

(Íà÷àëî íà 7-îé ñòðàíèöå) 140. Ïåðå÷íåâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ 1966 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405935 îò 10.10. 1994 141. Ïåðìÿêîâ Àëåêñåé Ïëàòîíîâè÷ 1940 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405925 îò 10.10. 1994 142. Ïåðìÿêîâ Áîðèñ Àëåêñååâè÷ 1972 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405926 îò 10.10. 1994 143. Ïîíîìàðåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà 1947 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405896 îò 10.10. 1994 144. Ïîíîìàðåâà Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà 1923 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193356 îò 20.10. 1994 145. Ïîíîìàðåâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà 1917 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193354 îò 20.10. 1994 146. Ïîíîìàðåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 1971 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405894 îò 10.10. 1994 147. Ïîíîìàðåâà Òàìàðà Ãåííàäüåâíà 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193357 îò 20.10. 1994 148. Ïîíîìàðåâ Ïàâåë Èëüè÷ 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405934 îò 10.10. 1994 149. Ïîíîìàðåâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ 1947 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405897 îò 10.10. 1994 150. Ïîíîìàðåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ 1941 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405932 îò 10.10. 1994 151. Ïîíîìàðåâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ 1945 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405895 îò 10.10.1994 152. Ïîíîìàðåâ Ñåðãåé Òåðåíòüåâè÷ 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193352 îò 20.10. 1994 153. Ïðîñêóðÿêîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ 1935 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405928 îò 10.10. 1994 154. Ïðîñêóðÿêîâ Âàñèëèé Åâãåíüåâè÷ 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405931 îò 10.10. 1994 155. Ïðîñêóðÿêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 1971 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405927 îò 10.10. 1994 156. Ðóññêèõ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ 1950 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405830 îò 10.10. 1994 157. Ñàãäèåâà Âàñèëà Íóðèåâíà 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193370 îò 20.10. 1994 158. Ñàìîõâàëîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193347 îò 20.10. 1994 159. Ñàííèêîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà 1970 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405819 îò 10.10. 1994 160. Ñàííèêîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ 1975 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405803 îò 10.10. 1994 161. Ñàííèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405804 îò 10.10. 1994 162. Ñàôàðãàëëèíà Ìàçêóðà Ìèðçîÿíîâíà 1942 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405825 îò 10.10. 1994 163. Ñàôàðãàëëèí Òàëãàò Ìóëëîÿíîâè÷ 1974 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405826 îò 10.10. 1994 164. Ñèáàòîâà Êàóñàðèÿ Áàêèðîâíà 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193373 îò 20.10. 1994 165. Ñèáàòîâ Âàôèë Ñàéäåëîâè÷ 1955 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405805 îò 10.10. 1994 166. Ñìîëèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193378 îò 20.10. 1994 167. Ñìîëèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà 1943 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405810 îò 10.10. 1994 168. Ñìîëèí Ãåííàäèé Àðêàäüåâè÷ 1968 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405812 îò 10.10. 1994 169. Ñìîëèí Èâàí Ôåäîðîâè÷ 1928 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193379 îò 20.10. 1994 170. Ñìîëèí Ìèõàèë Àðêàäüåâè÷ 1972 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405811 îò 10.10. 1994 171. Ñóõîïëþåâà Àíòîíèäà Àëåêñàíäðîâíà 1919 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193348 îò 20.10. 1994 172. Ñóõîïëþåâà Àíòîíèäà Ïàâëîâíà 1922 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193366 îò 20.10. 1994 173. Ñóõîïëþåâà Ëþáîâü Òðîôèìîâíà 1935 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193349 îò 20.10. 1994 174. Ñóõîïëþåâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà 1919 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193364 îò 20.10. 1994 175. Ñóõîïëþåâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 1911 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193363 îò 20.10. 1994 176. Ñóõîïëþåâà Íèíà Àëåêñååâíà 1940 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193375 îò 20.10. 1994 177. Ñóõîïëþåâà Ýâåëèíà Âëàäèìèðîâíà 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405817 îò 10.10. 1994 178. Ñóõîïëþåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 1914 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193372 îò 20.10. 1994 179. Ñóõîïëþåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 1948 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-XVIII ¹ 0213424 îò 10.10. 1994 180. Ñóõîïëþåâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ 1963 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405831 îò 10.10. 1994 181. Ñóõîïëþåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405814 îò 10.10. 1994 182. Ñóõîïëþåâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 1972 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405818 îò 10.10. 1994 183. Ñóõîïëþåâ Ïàâåë Èâàíîâè÷ 1911 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193365 îò 20.10. 1994 184. Ñóõîïëþåâ Þðèé Íèêèòîâè÷ 1941 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405823 îò 10.10. 1994 185. Ñóõîïëþåâ ßêîâ Èâàíîâè÷ 1918 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193376 îò 20.10. 1994 186. Òàçèåâ Ãàÿç Òàçèåâè÷ 1923 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193309 îò 20.10. 1994 187. Òàòàðêèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ 1934 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193289 îò 20.10. 1994 188. Òåëüíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà 1930 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193308 îò 20.10. 1994 189. Òåëüíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 1932 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193307 îò 20.10. 1994 190. Òåðåíòüåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 1961 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 405801 îò 10.10. 1994 191. Òåðåíòüåâà Çîÿ Èâàíîâíà 1926 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193310 îò 20.10. 1994

192. Òåðåíòüåâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ 1958 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕVIII ¹ 0469481 îò 20.10. 1994 193. Òåðåíòüåâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ 1974 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193256 îò 20.10. 1994 194. Òèìèðçÿíîâà Íèíà Ìåëüòèíîâíà 1948 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193288 îò 20.10. 1994 195. Òèìèðçÿíîâ Àíàòîëèé Òèìèðçÿíîâè÷ 1952 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193287 îò 20.10. 1994 196. Ôàñõàòòèíîâà Íàñèìà Êàøàôîâíà 1953 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193255 îò 20.10. 1994 197. Õàðèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 1941 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193246 îò 20.10. 1994 198. Õàðèíà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâíà 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193315 îò 20.10. 1994 199. Õàðèíà Ìàðèÿ Åôèìîâíà 1927 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193317 îò 20.10. 1994 200. Õàðèíà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà 1916 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193313 îò 20.10. 1994 201. Õàðèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ 1927 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193306 îò 20.10. 1994 202. Õàðèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 1956 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193292 îò 20.10. 1994 203. Õàðèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ 1937 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193293 îò 20.10.1994 204. Õàðèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 1915 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193312 îò 20.10. 1994 205. Õàðèí Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ 1935 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193301 îò 20.10. 1994 206. Õàðèí Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 1968 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193302 îò 20.10. 1994 207. Öûãâèíöåâà Âåðà Âàñèëüåâíà 1937 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193212 îò 20.10. 1994 208. Öûãâèíöåâ Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ 1970 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193213 îò 20.10. 1994 209. ×åïêàñîâà Âåðà Âàñèëüåâíà 1938 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193298 îò 20.10. 1994 210. ×åïêàñîâà Ôàíèðà Ðàøèòîâíà 1961 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193206 îò 20.10. 1994 211. ×åïêàñîâ Àíàòîëèé Èãíàòüåâè÷ 1936 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193204 îò 20.10. 1994 212. ×åïêàñîâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193205 îò 20.10. 1994 213. Øåìÿêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1917 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193320 îò 20.10. 1994 214. Øåìÿêèí Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ 1918 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193319 îò 20.10. 1994 215. Øèëîâà Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 1926 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193318 îò 20.10. 1994 216. Øèøêèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà 1941 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193250 îò 20.10. 1994 217. Øèøêèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 1970 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193214 îò 20.10. 1994 218. Øèøêèí Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ 1964 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193218 îò 20.10. 1994 218. Øèøêèí Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ 1942 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193221 îò 20.10. 1994 219. Øëÿïèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ 1939 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193216 îò 20.10. 1994 220. Øëÿïèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ 1972 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193215 îò 20.10. 1994 221. Ùèïèöèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà 1931 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193321 îò 20.10. 1994 222. Ùèïèöèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà 1929 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193305 îò 20.10. 1994 223. Ùèïèöèíà Þëèÿ Àíäðååâíà 1919 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193322 îò 20.10. 1994 224. Ùèïèöûíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 1962 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193248 îò 20.10. 1994 225. Þõíèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 1923 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193323 îò 20.10. 1994 226. Þøêîâà Âàñèëÿ Àõóíîâíà 1954 ã. ð. Ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÐÔ-ÕIII ÓÐ-51-18 ¹ 193209 îò 20.10. 1994 Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, ñ. Ñèãàåâî, óë. Ëåðìîíòîâà, 30, êàá. 48, 40, òåë. (34147) 2-44-71, 2-46-07 èëè ïî àäðåñó: ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, ä. Äóëåñîâî, ïåð. Êàìñêèé, ä. 2, òåë. : 7-41-25 è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé. Îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâåäåíî ñ ïîâåñòêîé: 1) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé; 2) óòâåðæäåíèå êàíäèäàòóðû ïðåäñòàâèòåëÿ, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáúåìå è ñðîêàõ òàêèõ ïîëíîìî÷èé; 3) óòâåðæäåíèå ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè; 4) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Äóëåñîâñêîå», ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, ä. Äóëåñîâî, ïåð. Êàìñêèé, ä. 2, òåë. 7-41-25; êàäàñòðîâûé èíæåíåð - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ïóõëîâ Ã. À., àäðåñ: ã. Ñàðàïóë, óë. Àçèíà, ä. 64. îôèñ 3, òåë.: 89635493177, e-mail: acsvit@yandex.ru; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà - 18:18:0:2814, àäðåñ: ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äóëåñîâñêîå», ìàññèâ «Äóëåñîâñêèé»; îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñàðàïóë, óë. Àçèíà, ä. 64. îôèñ 3, ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ. Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñàðàïóë, óë. Àçèíà, ä. 64. îôèñ 3, â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ. Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, ä. Äóëåñîâî, ïåð. Êàìñêèé, ä. 2 â 13 ÷àñ. 00 ìèí. 30 ìàðòà 2012 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Äóëåñîâñêîå». Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Äóëåñîâñêîå» Ñ.Ñ.Ëàãóíîâ.

¹ 170 (24909) 15 íîÿáðÿ 2011 ãîäà Àäðåñ ðåäàêöèè-èçäàòåëÿ: 426008, ã. Èæåâñê, óëèöà Ê. Ìàðêñà, 274.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Ïðàâèòåëüñòâî Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè

Ç. Ê. ÂÀÕÐÓØÅÂÀ. Îáú¸ì 2 ï. ë. Èíäåêñû: 54400, 11598 Òèðàæ íîìåðà 2320. Îáúåäèí¸ííûé òèðàæ 9740. Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè: 18.00 Ïî ãðàôèêó: 18.30 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà íà ÃÓÏ «Èæåâñêèé ïîëèãðàôè÷åñêèé êîìáèíàò» (426039, ã. Èæåâñê, óë. Âîòêèíñêîå øîññå, 180). Çàêàç ¹ 1590.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óäìóðòñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ó-0084 Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ãîðîäàì è ðàéîíàì Óäìóðòèè, Áàøêîðòîñòàíó, Òàòàðñòàíó. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.

1915-òћ àðûñåí

1917-òћ àðûñåí

ð 1918-òћ àðûñåí

1918-òћ àðûñåí

1930-òћ àðûñåí

1943-òћ àðûñåí

1992-òћ àðûñåí

ÏÎÒÒЋÑܨÑ: Óäìóðò Ýëüêóíûñü Êóí Êåíåø Óäìóðò Ýëüêóíûñü Êèâàëòýò

Âàëòћñü ðåäàêòîð Ç. Ê. ÂÀÕÐÓØÅÂÀ. Íîìåðúÿ ðåäàêòîð Î.Ë. ÊÎÐÅÏÀÍÎÂÀ.

¹ 170 (24909) íîìåð 2011-òћ àð 15-òћ øóðêûíìîí (íîÿáðü) Ðåäàêöèëýí-èçäàòåëüëýí àäðåñýç: 426008, Èæ ãîðîä, Ê. Ìàðêñ óëü÷à, 274-òћ þðò, «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëýí ðåäàêöèåç. ÐÅÄÀÊÖÈÅ ÂÓÒÒÝ ÒÀЏÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ: Ïóøêèí óëü÷àåòћ: àâòîáóñ - 19-òћ, òðîëëåéáóñ 1-òћ, 4-òћ, 7-òћ - «Ôèëàðìîíèÿ» äóãäîí. Êàðë Ìàðêñ óëü÷àåòћ: òðàìâàé - 1-òћ, 2-òћ, 4-òћ, 9-òћ - «Ïåðåóëîê Øèðîêèé» äóãäîí.

E-mail: udmdunne@udmnet.ru Ñàéò: www.udmdunne.ru ÒÅËÅÔÎÍÚ¨Ñ: Âàëòћñü ðåäàêòîð - 733-344 Âàëòћñü ðåäàêòîðåç âîøòћñü - 733-342 Þàíú¸ñúÿ - 733-342 (ôàêñ). ËÞÊÅÒÚ¨Ñ: Èâîðú¸ñúÿ íî ïîëèòèêàÿ 733-338, 733-343 ßëîíú¸ñúÿ, ðåêëàìàÿ- 733-347, 733-342 Ãîæòýòú¸ñúÿ, áóõãàëòåðèÿ 733-341 Ãàçåò ðàäúÿñü¸ñ - 733-346 Ðåäàêöèëýí íî àâòîðú¸ñëýí ìàëïàíçû êóä-îã äûðúÿ óã òóïà. Ðåêëàìàëýí ïóøòðîñýç ïîííà ðåäàêöèÿ êûë óã êóòû. Ãàçåòûñü ìàòåðèàëú¸ñòû, ðåäàêöèëýñü þàòýê, ïå÷àòëàíû óã ÿðà.

UD_170  

udmurt dunne

UD_170  

udmurt dunne