Page 1

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí (îêòÿáðü). Óäìóðòàðíÿ (ïÿòíèöà)

¹ 152-153 (25088-25089) www.udmdunne.ru

Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå

14-òž îêòÿáðå - Êóí Êåíåøå áûðú¸íú¸ñ ÂÀÊ×ÈßÊ

ÄÀÍÚßÍ

Îëèìïèàäàëýí òûëûç þãäûòîç øàåðìåñ íî

ËÛÄÏÓÑÚ¨Ñ

Éќë ïîííà - éќ äâîðåö

2013-òž àðûí îêòÿáðü 2014-òž àðûí ôåâðàëü òîëýçü¸ñû Ðîññèåòž îðò÷îç Îëèìïèàäàëýí òûëûç. Êîæàëîç ñî Èæå íî. ÊûŸå íóíàëý - òîäìî ќâќë íà. Ôàêåëýç íóûíû àäÿìèîñòû áûðú¸í ïîííà ÿëýìûí ëóîç íèìûñüòûç êîíêóðñ. Îò÷û ïûðèñüêîçû 14 àðåñëýñü áàäœûìú¸ñ.

Êèðîâ îáëàñòüûñü Îìóòíèíñê ¸ðîñûñü Çàëàçíà ÷åðêîãóðòûí óëžñü¸ñ êóðî ñîîñòû Ãëàçîâ ¸ðîñý ïûðòûíû - âèñìû áàäœûì ќâќë, ïå. Âûëàç èê, êóêå íî Çàëàçíà ëûäúÿñüêèç Ãëàçîâ óåçäëýí ìóçúåìåíûç. Îçüû òà ãóðòûí óëžñü¸ñ êèâàëòžñü¸ññû âûëý šîæòžñüêåìçýñ âîçüìàòî: ãóðòìû êóøòžñüêåìûí, ìè ñÿðûñü ñþëìàñüêîí óã øќäžñüêû, øóî ñîîñ. 2006-òž àðûí Êèðîâ îáëàñòüûñü Ѹâà ãóðò Ãëàçîâ ¸ðîñý «êќ÷èç» âàë èíè.

Ðîìàí ðîìàíú¸ñ óã ãîæúÿ íà Ðîññèûñü Ïî÷òà äàñýòžçý îðò÷ûòžç «Œå÷åç ãîæòýò» êîíêóðñ. Óäìóðòèûñü ñþðñ ïàëà ïèíàëú¸ñ ïќðòýì íîìèíàöèîñúÿ ãîæòýòú¸ñ ûñòžçû. «1941-òž àðå ãîæòýò» íîìèíàöèûí âîðìèñå ïîòžç Âàâîæ ¸ðîñûñü Âûëü Áèÿ ãóðòûñü 8-òž êëàññûí äûøåòñêèñü Ðîìàí Âîçíÿêîâ.

Œå÷êûëàñüêîì! Ãóðò óäûñûí óæàñüëýí íóíàëûç àçüûí œå÷ èâîð âóèç Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü «Íàäåæäà» õîçÿéñòâîå. Ðîññèëýí Ïðåçèäåíòýçëýí Â. Ïóòèíëýí óêàçýçúÿ òàòûñü âîäèòåëü Íèêîëàé Ïåòðîâ äàíúÿìûí «Ðîññèÿ Ôåäåðàöèûñü ãóðò óäûñûñü äàíî óæàñü» íèìûí. 13-òž-14-òž îêòÿáðå +6+12 ãðàäóñ ëóîç, çîðîç, êќñíóíàëý òќë ëûìøîð íî øóíäûšóæàí âèñêûñü ïåëüòîç, àðíÿíóíàëý - ëûìøîð íî øóíäûïóêñ¸í âèñêûñü.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Óäìóðòèûí œå÷ãåñ?

Èâàí Àðêàøåâ

14-òž îêòÿáðå Ðîññèûí ïóñú¸çû Ãóðò óäûñûí óæàñüëýñü íóíàëçý. Óäìóðòèûñü ñè¸í-þîí ïîòòžñü¸ñòû œå÷êûëàçû èíè 9-òž îêòÿáðå. «Àêñèîí» êóëüòóðà äâîðåöå òà íóíàëý ëþêàñüêèçû áûäýñ ðåñïóáëèêàûñü ìóçúåì óæàñü¸ñ. Òóý óæàìëû éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòžç ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòð Àëåêñåé Ñòðåëêîâ. Ëûäïóñú¸ñ íî âîçüìàòî ðåñïóáëèêàìûëýñü âîðìîíú¸ññý. Òóý êîòüêóä ãåêòàðûñü øîðëûäûí êóòñàìûí 15,3 öåíòíåð þ òûñü. Âàíüìûç ëþêàñüêèç 538 ñþðñ òîííà. Ãåêòàðëû áûäý 30 öåíòíåðëýñü ÿòûð áàñüòžçû Âàâîæ ¸ðîñûñü «Óäìóðòèÿ» ÑÏÊ, «Âîñõîä» îãàçåÿñüêîí íî Ìè÷óðèí íèìî õîçÿéñòâî, Âîòêà ¸ðîñûñü «Èþëüñêîå» ó÷õîç. Óäìóðòèëýí Ïðåçèäåíòýç ñþëìûñüòûç òàó êàðèç ãóðòîîñëû œå÷ óæàìçû ïîííà íî ïóñéèç: Ðîññèûí éќë ïîòòîíúÿ 7 óëîñú¸ñ ãèíý îðò÷è-

çû 1990-òž àðåç. Ñîîñ ïќëûí àñüìå ðåñïóáëèêà. Óäìóðòèÿ àðàç àäÿìèëû áûäý 450 êèëîãðàìì éќë ïîòòý. Ñîÿ àñüìåîñ Ðîññèûí êóàòåòž èíòûûí. Ãóðòûí óëîí óìîéãåñ ëóý. Ëýñüòžñüêî øêîëàîñ, íûëïè ñàäú¸ñ, ýìúÿñüêîí íî êóëüòóðà þðòú¸ñ, ñòàäèîíú¸ñ íî êóàñýí áûçüûëîíúÿ áàçàîñ. - Âóîíî àðûí Âàâîæ ÷åðêîãóðòûí ëóîç áàññåéí íî éќýí ñòàäèîí. Íîø 2014òž àðûí ñûŸå êîìïëåêñ óñüòžñüêîç Áàëåçèíîûí. Êåìà èê äûð óç îðò÷û, ñîîñ êûëäîçû âàíü ¸ðîñú¸ñûí. Âàíüìûç ëóîç, ñþëìûñü íî Ÿîø óæàíî ãèíý. «Àêñèîí» êóëüòóðà äâîðåöûí îðò÷åì óæðàäëýí òóæãåñ íî øóëäûð ëþêåòýç óæûí âîðìèñü¸ñòû äàíúÿí. Íèìàç õîçÿéñòâîîñ ïќëûí œå÷ óðîæàé áàñüòýìåç ïîííà óéïàë çîíàÿ 1-òž èíòû ñ¸òýìûí Øàðêàí ¸ðîñûñü «Èñòîê» îãàçåÿñüêîíëû (êîòüêóä ãåêòàðûñü 21 öåíòíåð êóòñàìûí), ëûìøîð çîíàÿ - Âàâîæ ¸ðîñûñü «Óäìóðòèÿ» ÑÏÊ-ëû (32,7 öåíòíåð). Óéïàë çîíàÿ

Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Äàíúÿí ãðàìîòàåíûç ïóñúåìûí Þêàìåíñê ¸ðîñûñü «Çâåçäà» ïðåäïðèÿòèûñü Í. Àáûøåâà, Äýðè ¸ðîñûñü «Âîñòî÷íûé» ÎÎÎûñü ìåõàíèçàòîð Ï. Ðÿïàëîâ, ßêøóð-Áќäüÿ ¸ðîñûñü «Ðîäèíà» ÑÏÊ-ûñü ñêàë êûñêèñü Å. Ñêîáåëåâà. òóæãåñ íî òðîñ þ òûñü êóòñàìûí Øàðêàí ¸ðîñûñü «Âîñõîä» îãàçåÿñüêîíûí (6 ñþðñ 237 òîííà), ëûìøîð çîíàÿ «Âîñòî÷íûé» îãàçåÿñüêîí (16 ñþðñ 850 òîííà). Íèìàç âîðìèñü¸ñ ïќëûí ïóñúåìûí êîìáàéí¸ðú¸ñ, áóñûûñü þ òûñü âîðòòžñü âîäèòåëü¸ñ, þ øåðòîí-êóàñüòîí êîìïëåêñú¸ñûñü îïåðàòîðú¸ñ, åòží, êàðòîøêà, áàê÷à ñè¸í áóäýòžñü¸ñ. Ïàëýíý êåëüòýìûí ќé âàë ãóðò óæïóìú¸ñ ñÿðûñü ãîæúÿñü¸ñ íî. Ñîîñ ïќëûí ÿëýì êîíêóðñûí íûðûñåòž èíòû ñ¸òýìûí «Óäìóðò äóííå» ãàçåòëû, 2-òž èíòû - Êàðàêóëèíî ¸ðîñûñü «Ïðèêàìñêàÿ ïðàâäàëû», 3-òž ëóèç Øàðêàí ¸ðîñûñü «Âåñòíèê» ãàçåò.

1 ìèëëèîí 222 ñþðñ áûðéèñü¸ñòû âîçüìàëî ó÷àñòîêú¸ñûí Åëåíà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

90 äåïóòàòú¸ñòû áûðú¸ì 14-òž îêòÿáðå. Ñîîñëýí ëûäçû êóëýñòýìûí - Êóí Êåíåøëýí àçüâûë ќò÷àìàç 100 ìóðò óæàç. 11 ïàðòèîñ íþðúÿñüêî Êóí Êåíåøå øåä¸í ïîííà. 1 ñþðñ 133 ìóðò äåïóòàòý êóðèñüêå. 45 èíòû ïîííà âîæâûëúÿñüêå 873 ìóðò - ñîîñ ìûíî ïàðòèîñëýí ñïèñîêú¸ññûÿ. Îçüûåí, êîòüêóä èíòûå îã 19 ìóðò ìåðòàñüêå. Ýøøî 45 èíòûå êóðèñüêî 260 îäíîìàíäàòíèêú¸ñ. Òàîñûç ïќëûí 1 èíòûå 6 ìóðò êóðèñüêå. 1 ìèëëèîí 222 ñþðñ ïàëà áûðéèñåç âèò¸ ó÷àñòîêú¸ñûí. 1 ñþðñ 177 ó÷àñòîêú¸ñ âîçüìàëî êàëûêåç. Ñîîñ 8 ÷àñûí óñüòžñüêî. ßêøóðÁќäüÿ, Âîòêà, Ìîæãà, Óâà, Äýðè ðàéîíú¸ñûñü êóä-îã ó÷àñòîêú¸ñ âàçüãåñ óæàíû ќäúÿëîçû. Êóàðà ñ¸òîí éûëïóìúÿñüêå 20 ÷àñûí. 61,3 ïðîöåíò êàëûê ïûðèñüêèç âàë Êóí Êåíåøå äåïóòàòú¸ñòû áûðú¸íý âèòü àð òàëýñü àçüëî. 59 ó÷àñòîêûí, âàíüìûç ñîîñ Èæûí èíòûÿñüêåìûí, óæàëîçû áþëëåòåíü¸ñòû ëûäúÿíúÿ êîìïëåêñú¸ñ ÊÎÈÁ-¸ñ. 13-òž îêòÿáðå 00 ÷àñûí êóòñêå øûï óëîí äûð. Ñîêó àãèòàöèÿ íóûíû óã íè ÿðà. Íî ïќðòýì áàííåðú¸ñ íî ïëàêàòú¸ñ îøûëýìûí êå, ñîîñ áûðú¸í ó÷àñòîêëýñü 50 ìåòðëû êûä¸êûí ëóûíû êóëý. 2 áþëëåòåíü ñ¸òîçû áûðéûíû ëûêòýì ìóðòëû. Îãàç ïóñ ïóêòîíî ïàðòèÿ ïîííà, êûêåòžÿç - êàíäèäàòëýí íèìòóëûç ïîííà. Ýí âóíýòý ïàñïîðòòýñ êóòûíû - ñîòýê áûðú¸íú¸ñû ïûðèñüêûíû óä áûãàòý. 15-òž îêòÿáðå 6-8 ÷àñûí Ÿóêíà òîäîìû, êèí áàñüòîç äåïóòàòëýñü ìàíäàòñý. Ðîñ-ïðîñ éûëïóìúÿíú¸ñ ÖÈÊ ëýñüòîç 3 íóíàë Ÿîæå.


2

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

ÃÓÐÒ ÓÄÛÑ

ÀÇÜÌÛÍŽÑܨÑ

Óëî ïóíýìàñüêûòýê Àçèíñêîí ÿ áûðîí ïîòý êèâàëòžñü áîðäûñü, øóî êàëûêûí. Àëíàø ðàéîíûñü «Ïèñååâñêîå» õîçÿéñòâîûí óæàñü¸ñ òà âåðàíýí áûäýñàê ñîãëàø. Ìàëû êå øóîíî õîçÿéñòâîçûëû êèâàëòžñå Íèêîëàé Ìèõàéëîâåç þíìàòýìçû áåðå óìîé ïàëà âîøòžñüêîíú¸ñ àäœèñüêûíû êóòñêèçû. Äûøåòñêåìåçúÿ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ äûøåòžñü, îçüû êå íî ãóðò óäûñýç âèòü ÷èíüûçý êàäü òîäý. Áåðëî äûðå âîðãîðîí òðîñ êóæûìçý ñ¸òý ôåðìàîñòû íî òðàêòîð-ìàøèíàîñòû âûëüäîíëû. Óæåç ïќðìå. Ãóðòàçû âóûëûêó, ñèíìåç òóæãåñ íî êûñêî òóàëà âûëü ãèäú¸ñ. Ñêàë ãèäçýñ ïóêòžçû êûëåì àðûí. Âîøòžç ñî íüûëü âóæ ãèäýç. ×àêëàìûí 400 éûðëû. Ïóäîîñ íüûëü ðàäýí ñûëî. Ãèäûí þãûò íî øóíûò, ïóêòýìûí âûëü éќë êûñêîí òžðëûê. Âûëü ñêàë ãèä ïóêòýìåçëýñü àçüëî Ìèõàéëîâ âóûëžç ðåñïóáëèêàûñü óíîÿç õîçÿéñòâîîñû. Ìàð òóíñûêîçý, âûëüçý àäœèç, âàíüçý áåðàòàç àñ äîðàç ïûŸàòžç. Òàáåðå òóíñûêúÿñüêèñü êóíîîñ äîðûñüòûçû óã êîøêûëî. Êóä-îã õîçÿéñòâîîñ, ñè¸í óã òûðìû øóûñà, ïóäî éûðçýñ êóëýñòî êå, Ïèñýéãóðòûí ñîå éûëýòî. Êûëåì àðûí ñþðî òàçà ïóäîçû 1 ñþðñ 56

Òóñïóêòžç Ëåîíèä ÓØÀÊÎÂ

Ëåîíèä ÓØÀÊÎÂ

êå âàë, òóý ñî 1 ñþðñ 208îçü šóòžñüêèç. Ïóäîëýí âûæûåç íî óìîÿ. Òóý 35 âåòûë âàéèçû ðàéîíûñüòûçû èê «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» ïëåìðåïðîäóêòîð õîçÿéñòâîûñü. Ýøøî 110-ñý «Èæ-Êàìà» õîçÿéñòâîûñü âóòòžçû. Âàíüìûç ñî þðòòý ïðîäóêöèÿ ïîòòîíýç éûëýòûíû. Êûëåì àðåí Ÿîøàòûñà, òóý Ïèñýéãóðòûí éќë 761 öåíòíåðëû òðîñãåñ êûñêåìûí. Ñêàëëû áûäý ñî 4 ñþðñ 515 êèëîãðàìì óñå. Àð éûëïóìúÿñüêûòîçü, òà ëûäïóñýç 6 ñþðñîçü âóòòûíû ìàëïàëî. Âûëü ãèäý ïîòûñà, äîÿðêàîñëýñü óæçýñ ìóêåò ñÿìåí ðàäúÿíî ëóèç. Ñîîñ òàòûí 12 êóçÿ, øîð-êóñïî àðëûäçû 40 àðåñ. Êûê ìóðò áîðäû þíìàòýìûí 70 ñêàë. Òóý òóæãåñ íî ÷ûðìûò óæàëî Â. Ñåì¸íîâà íî Ò. Êóëàêîâà - óêìûñ òîëýçü êóñïûí ñêàëëû áûäý 4 ñþðñ 685 êè-

Âàëòžñü çîîòåõíèê Ë. Ãðèãîðüåâà. ëîãðàìì éќë êûñêèçû. Ñîîñëýñü ќæûò ãèíý áåðåãåñ êûëèçû Ð. Ìèõàéëîâà íî Í. Êîëåñíèêîâà. Ïóäî óòèñü¸ñëýí óæäóíçû éќëëýñü ïîòý - òîëýçÿç îã 8-10 ñþðñ ìàíåò. Ñêàë ôåðìàûñü âàíü óæåç áåðãàòý Â. Ìàêñèìîâà. Âàëòžñü çîîòåõíèêå þíìàòýìûí Ë. Ãðèãîðüåâà. Óäûñýç êåëüøå. Ñîëýí âåðàìåçúÿ, ôåðìàûí àëè œå÷ óæàí ïîííà âàíüìûç ëýñüòýìûí. Îäžã ëèïåò óëý èíòûÿìûí ïóäîåç áûçüûëûòžñüëýí, ïóäî ýìúÿñüëýí, çîîòåõíèêëýí êàáèíåòú¸ññû. Ñêàë êûñêèñü¸ñëû íèìàç âèñúåò ëýñüòýìûí êûëèñüêûíû-äžñÿñüêûíû. Ñî ñÿíà, âàíü øóòýòñêîí êîìíàòàçû, îòûí õîëîäèëüíèê, ñè¸í ïќñÿòúÿí ýëåêòðîãóð ñûëý. Âàíüìîí äûðúÿçû òàòûí ÷àé þî, þáèëåé¸ññýñ

«ÌÅЏÀÊ ÒÅËÅÔÎÍ»

Êîìáàéíú¸ñ òîëëû äàñü. íî êóääûðúÿ îðò÷ûòúÿëî. 2010-òž àðûí ñÿìåí èê, àëíàøú¸ñëû êóàçåí òóý íîø ќç óäàëòû. Ãóæåì çîðú¸ñ ќé âàë áåðå, íà÷àð êûëèçû þîñ íî ïóäî ñþäîí êóëüòóðàîñ. Ñîèí èê óíîåç øóãå-ëåêå âóèçû ïóäî ñè¸íýí. - Êûëåì àðûí êàäü èê ñè¸íìû áóñüòûð ќâќë, - øóý çîîòåõíèê Ë. Ãðèãîðüåâà, - íî òîëýç ïîòîìû. Ìèëÿì êûëåì àðûí òûðåì ñèëîñìû âàíü íà. Òóðûí äàñÿíû áóñêåëü Ìîæãà ðàéîíý ïîòàìû. Âàíüçý ñîå ÷îòàñà, ïóäî éûðëû áûäý 49 öåíòíåð ñè¸í äàñÿìûí. Àçüëàíüçý ó÷êûñà óæàñüêîä êå, ñåêûò àðú¸ñ íî êàï÷èåí ñ¸òžñüêî. Џóêàçå íóíàëçýñ âåðàíî êå, ãóðò êàëûêëýí ìàëïàíú¸ñûç ýøøî íî áàäœûìåñü. Óíîåç ñîîñ ãåðœàñüêåìûí ïóäî âîðäîíýí. Êóëý íà âûëü ãèäú¸ñ. Ìàòûñü äûðå Óëûí Ñûðüåçå âûëü ôåðìà óëý ôóí-

äàìåíò êèñüòûíû ìàëïàëî. Îòûí ñêàëú¸ñ êóíÿí âà¸çû. Çýì, òàŸå ãèäçû òàòûí âàíü, íî ñî âóæ, òóàëà êóðîíú¸ñëû óã òóïà. Ýøøî îäžã áàäœûì ñþëìàñüêîíçû âàíü àé Óëûí Ñûðüåçü ãóðòûñü ïóäî óòèñü¸ñëýí. Òàò÷û ñêàë ôåðìà âќçû èê âûëü êóíÿí ãèä šóòýìûí. Îò÷û 300 êóíÿíú¸ñòû ïûðòîçû. Ñî âóûíû êóëý îêòÿáðü òîëýçü ïóìûí. Ìóêåò áðèãàäàå, Ïèñýéãóðòý, ìûëêûäçû âàíü ïóêòûíû îäžã íî êûê àðåñîçü êóíÿíú¸ñòû áóäýòîíúÿ âûëü ôåðìàîñ. Õîçÿéñòâîûí âàíü àñüñýëýí ëýñüòžñüêîí óæåí âûðèñü áðèãàäàçû. Êóëý äûðúÿç ïàëýíûñü êèáàøëûîñòû íî ќòüûëî. Óæäóíëû íî ìàòåðèàëëû óêñ¸çû àñüñýëýí èê òûðìå - êðåäèòú¸ñ óã îêòî. Óêñ¸çýñ øûðúÿñà êóòî. Àçèíñêîí ñþðåññû îòžÿç íî âîëüûò êîøêûíû êóëý.

ÁÓÑÛ ÓÆÚ¨Ñ

Åãèòú¸ñòû êîíüäîíýí ãî÷àòîíî

Òîë âûëý ãûðîí

Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ

Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

Ðîññèûñü Ïðàâèòåëüñòâîëýí Òќðîåçëýí, «Îãúÿ Ðîññèÿ» ïàðòèëýí êèâàëòžñåçëýí Äìèòðèé Ìåäâåäåâëýí Èæûñü êàëûêåç ïóìèòàí èíòûÿç òà íóíàëú¸ñû ðàäúÿñüêèç ãóðò óäûñýç šóòîíëû-àçèíòîíëû ñžçåì «ìåŸàê òåëåôîí» óæðàä. Êàëûêëýí ñþëìàñüêûòžñü þàíú¸ñûçëû âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òžçû ïќðòýì ìèíèñòåðñòâîîñûñü íî âåäîìñòâîîñûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ. Ãóðò óäûñ àçüûí ñûëžñü âàëòžñü óæïóì - åãèòú¸ñòû êûñêîí. Êûçüû ñî áûäýñúÿñüêå øàåðàìû? Âåðàíçý ìûòžç Ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòåðñòâîûñü ãóðòýç ñîöèàëüíîé óäûñúÿ àçèíòîíúÿ ¸çýí êèâàëòžñü Èðèíà Êàíäàêîâà: - Ãóðò õîçÿéñòâîåí âûðûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñëû øàåðàìû ïàñüêûòýñü ëóîíëûêú¸ñ óñüòýìûí. Êûëñÿðûñü, òà óäûñ áîðäû áàñüòžñüêåì åãèòú¸ñ 1 ìèëëèîí ìàíå-

òîçü ãðàíò óòûíû áûãàòî. Ñî ïîííà ïðîåêò äàñÿíî, ñîå ûñòîíî ¸ðîñ ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí àäìèíèñòðàöèÿç. Ïðîåêòýç ýñêåðîç íèìûñüòûç êîìèññèÿ. 2012-òž àðûí 17 ìóðòëû 1 ìèëëèîí ìàíåò òûð þðòòýò âèñúÿìûí. Ãðàíòú¸ñëû âàíüçý-ќâќëçý âèñúÿñüêå 35 ìèëëèîí ìàíåò. «Îãúÿ Ðîññèÿ» âàëýêòý» ïðîåêòëýí êèâàëòžñåç, Êóí Êåíåøëýí íüûëåòž ќò÷àìåçëýí äåïóòàòýç Ñâåòëàíà Êðèâèë¸âà ïóñéèç: ãóðòýç àçèíòîíúÿ ïðîãðàììàåç êóòûêó, ÷àêëàì êîíüäîí ïќëûñü 25 ïðîöåíòýç ñžçåìûí âàë ãóðòú¸ñûí ýìúÿñüêîí óäûñýç œå÷îìûòîíëû. Òà äûðëû ¸ðîñú¸ñûí íî ãóðòú¸ñûí šóòýìûí íî òóïàòúÿìûí 171 ýìúÿñüêîí þðò. Óæ àçèíòžñüêîç, ïóñéèç Ñâåòëàíà Êðèâèë¸âà. Øàåðàìû œå÷ ðàäúÿìûí åãèò ýìúÿñü¸ñòû ãóðòý êûñêîí. - Òóííý íóíàëëû 65 åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñëû ãóðòý êàðúÿñüêåì ýìúÿñü¸ñëû - óëîí èíòû âèñúÿìûí, - èâîðòžç òàçàëûêåç óò¸íúÿ ìèíèñòðëýí âîøòžñåç Àí-

äðåé Âîçäâèæåíñêèé. - Ñîîñëû 1 ìèëëèîí ìàíåò òûð þðòòýò ñ¸òžñüêå. Òàëû áþäæåòûñüòûìû âèñúÿíû ÷àêëàìûí 103 ìèëëèîí ìàíåò. Îçüûåí, ìàòûñü äûðå 103 åãèò ýìúÿñü¸ñ âûæîçû ãóðòý, îòûí óëžñü¸ñëýñü òàçàëûêñýñ ÷àêëàëîçû. Ëýñüòžñüêîíúÿ, àðõèòåêòóðàÿ íî óëîí èíòû ïîëèòèêàÿ ìèíèñòåðñòâîûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ èâîðòýìúÿ, âóîíî àðîçü ãóðòú¸ñûí óç êûëå íè êóàøêàí êàëý âóýì, òóïàòúÿìòý øêîëàîñ. Òàÿ àñüìåëýñü àäœåì êàðûíû áûãàòîçû ìóêåò óëîñú¸ñ. Ñî ñÿíà, œå÷ ðàäúÿìûí ãóðòîîñëû ïóêòžñüêûíû êðåäèò âèñúÿí. Œå÷åñü óñëîâèîñ êûëäûòýìûí «Ðîññåëüõîçáàíê» îãàçåÿñüêîíûí. Êûëñÿðûñü, åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñëû èïîòåêà âèñúÿñüêå 14 ïðîöåíòýí - ñî ïќëûñü 8,25 ïðîöåíòñý àñ âûëàç áàñüòý ðåñïóáëèêàëýí áþäæåòýç. «ÌåŸàê òåëåôîí» ïûð óíî þàíú¸ñ ÷óçúÿñüêèçû. Øóìïîòòûòý ñîèç: ãóðòîîñëýñü óæäóíçýñ šåãàòîí ñÿðûñü þàí îäžã ïîë ãèíý ÷óçúÿñüêèç. Àçüâûë àðú¸ñû òà óæïóì òðîññý øóãúÿñüêûòžç.

Ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòåðñòâî èâîðòýìúÿ, ðåñïóáëèêàûí þîñ âàíüìûç ñÿìåí óòÿëòýìûí. Ïëàíúÿ ñîîñ êèçåìûí âàë 385 ñþðñ ãåêòàð. Êîòüêóä ãåêòàðûñü øîðëûäûí 15,3 öåíòíåð þ òûñü êóòñàìûí, êûëåì àðûí 19 öåíòíåð âàë. Òóæãåñ íî œå÷ óðîæàéçû Âàâîæ ¸ðîñûñü íÿíü áóäýòžñü¸ñëýí - ãåêòàðûñüòûç 27 öåíòíåð. Åòží èøêåìûí 6 ñþðñ 203 ãåêòàðûñü 98 ïðîöåíòýç. Êàðòîø îêòýìûí 3 ñþðñ 402 ãåêòàðûñü. Êîòüêóä ãåêòàðûñü ëþêàñüêå 172 öåíòíåð. 2011òž àðûí 184 öåíòíåð âàë. Ìèíèñòåðñòâîûñü áóäîñ êóëüòóðàîñúÿ ¸çýí êèâàëòžñü Íèêîëàé Øèðîáîêîâ âåðàìúÿ, àëè àçüëàíüòžñüêå íà áàê÷à åìûøú¸ñòû áè÷àí. Êóêóðóçà éûðëýñü âóýìçý ÷àêëàñà, êóä-îã õîçÿéñòâîîñ

òà êóëüòóðàåç þðîìî áåðîìûñà òóðíàëî. Òóý êóêóðóçà ìèûì àðú¸ñëýñü òðîñãåñ êèçåìûí âàë. Êèâàëòžñü èâîðòýìúÿ, øàåðàìû 513 ñþðñ òîííà ñåíàæ äàñÿìûí - ïëàíëýí 110 ïðîöåíòýç, êќñ òóðûí šîêòýìûí 197 ñþðñ òîííà - ïëàíëýí 81 ïðîöåíòýç áûäýñòýìûí. Ñèëîñ ãóîñû òûðåìûí 1 ìèëëèîí 366 ñþðñ òîííà - ïëàíëýí 84 ïðîöåíòýç. Òóðûí íî æàëåì ñè¸íú¸ñ òðîñãåñ äàñÿíû áûãàòžçû øàðêàíú¸ñ - ïóäî éûðëû áûäý 27,8 öåíòíåð, äýáåñú¸ñ - 26,6 öåíòíåð, ýãðàîñ - 24,4 öåíòíåð. Ðåñïóáëèêàûí êîòüêóä ïóäî éûðëû 20 öåíòíåð äàñÿìûí. Êûëåì àðûíëýñü 4,2 öåíòíåðëû ќæûòãåñ ëþêàñà íî, ïóäîåç òîëéûòîíûí øóãñåêûòú¸ñ óç ëóý. Òóëûñ óæú¸ñòû êàï÷èÿòîí âûëûñü ðåñïóáëèêàûí àçüëàíüòžñüêå ìóýç òîë âûëý ãûðîí. 203 ñþðñ ãåêòàð áóãûðòýìûí íè. Êûëåì àðûíëýñü ñî 42 ñþðñ ãåêòàðëû òðîñãåñ.


ÃÓÐÒ ÓÄÛÑ

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

3

ÓÆÏÓÌ

Êîëõîçûí ÿ êîëõîçòýê êûçüû óëûíû êàï÷èãåñ? Òóííý ðåñïóáëèêàûñüòûìû 28 õîçÿéñòâî êóàøêàí êàëý âóýìûí. 2008-òž-2010-òž àðú¸ñû 5-6 ãóðò ïðåäïðèÿòèå àðëû áûäý êûëüûëžç áàíêðîò. ÒàŸå ëûäïóñú¸ñòû øàðàÿ ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòðëýí âîøòžñåç Âèêòîðèÿ Óøàêîâà. Êûçüû áåí óëûíû êàï÷èãåñ: êîëõîçûí ÿ êîëõîçòýê?

Áåðïóìåòž øîê÷îí Äýðè ¸ðîñûñü «Ðîäèíà» õîçÿéñòâî àçüâûë àðú¸ñû äàíûí âåòëžç. Œå÷ óëîí âàêûòàçû òàòûí 5 ñþðñ éûð ñêàë âîðäžçû. Õîçÿéñòâîûí òðàêòîðú¸ñ óíî âàë. «Ðîäèíà» óãî êóáèñòà, ïîìèäîð, êèÿð, êåøûð, ãîðäêóøìàí áóäýòúÿç. Íî òóííý òåïëèöàîñëýí êîðòú¸ññû Ñèçüãóðòûí ãèíý íà àäœèñüêî. Ñîîñ íî ñûíîìåìûí, êóàñàëëÿñüêåìûí. Ìóêåò ãóðòú¸ñûñü áåðâûëú¸ññû êåìàëàñü ìåòàëëîëîìå êåëÿìûí-âóçàìûí íè. Âàë ãèä ëèïåòñýñ íî êûêî àðíÿ òàëýñü àçüëî êèíú¸ñ êå êåñÿëëÿì, áàäœûì ìàøèíàå šîêòžëëÿì íî êûò÷û êå íóèëëÿì. Òàèç ïóìûñåí Êàìåííîå ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí éûðûç Âàñèëèé ×åòêàð¸â ìàð âåðàíû èê œóäèç, íûðûñüñý, ïå, êûëžñüêî. Íîø ñêàë óëë¸çû ñÿðûñü áûäýñ ðåñïóáëèêà àñ âàêûòàç ãóæåòžç. Êќíÿ êå àð òàëýñü àçüâûë ôåðìàîñòû áàñüòžç íèìàç àäÿìè. Ïóäîëû ñè¸í äàñÿí ñÿðûñü ќç ñþëìàñüêû. Óíîçý ñþðîîñòû ïóðò óëý êåëÿç íî âóçàç. Êûëåìú¸ñûç øîðû êèûíûç øîíòžç. Âàñèëèé ×åòêàð¸â ñþëìàñüêåìåí, ñè¸í êóðûñà áóðñžñü ïóäîëû òóðûí îòûñü íî òàòûñü âàéûëûíû êóòñêèçû èê. Íî áåð âàë íè. 2009-òž àðûí îã 100 ñêàë ïûä éûëàç èê êóëžç. Øќé¸ññû ãóðò ïóìûí êåìà êîñòàñüêèçû íà. Ñîîñ èê âåðàçû êàäü: «Ðîäèíà» õîçÿéñòâîëýí òà áåðïóì øîê÷åìåç...

Êóëýòýì Äžíüòýì Áàíêðîò êûëåì êóäîã õîçÿéñòâîîñòû, Óäìóðòèûñü êèâàëòžñü¸ñ ñþëìàñüêåìåí, òóííý âûëüûñü óëœûòûíû âûðî. Êûëñÿðûñü, Äýðè ¸ðîñûñü èê «Ðîññèÿ» õîçÿéñòâîåç šóòûíû òóðòòî, ôåðìàîñòû óæáåðãàòžñü¸ñ êèûñü áàñüòûñà, îò÷û ñêàëú¸ñòû ïûðòûíû ìåäî. Îãàç ãèäûí âîêñ¸ íî ïóíû ôåð-

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Åëåíà ÑÀÐÀÌÀÒÎÂÀ

ìà óñüòýìûí âûëýì íè. Õîçÿéñòâîëýí íîø èê šóæàíû ïûðñêåìåçëû ãóðòîîñ òóæ øóìïîòî: óæ, ïå, êûëäîç. Íî «Ðîäèíàåç» óëœûòûíû íîêûçüû óç ëóû íè. - Ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí 10 ñþðñ ãåêòàð ìóçúåìåç. Õîçÿéñòâî ãûðå-êèçå, ïóäî âîçå âàë 5 ñþðñ 600 ãåêòàð âûëûí. Òà ïќëûñü 3 ñþðñ 400 ãåêòàðåç - êîëõîçíèêú¸ñëýí ïàé¸ññû. Џàïàê ñîîñòû ãóðòîîñëû áåðûêòžçû êîëõîç áàíêðîò êûëåì áåðå. Àäÿìèîñ êûçüû êå óëîí íî óêñ¸ ïîòòîí ïîííà ñî ïàé¸ññýñ âóçàçû êîòòåäæ ïóêòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñëû. ×åáåðåñü þðòú¸ñ òàáåðå òàòûí ëà÷àê íè. Èæûñåí ìè äîðîçü äàñî èñüêåì ãèíý óãî. Êûçüû ñî êîòòåäæú¸ñòû òàëàëîä íà? Çýì, 2 ñþðñ 200 ãåêòàð ìóçúåì áóø íà. Íî ñîå íîêèíëû íî

ñžëüûí âûðîíúÿ öåõëû ïќðìûòýìûí. Ìóêåòàç èíòûÿñüêåìûí ñþðåñú¸ñòû òóïàòúÿíúÿ-ëýñüòîíúÿ ïðåäïðèÿòèå. Ñîÿç íî òàÿç ãóðòûñü 65 àäÿìè òûðøå. Âàíüìûç ñî - àçüâûë êîëõîçíèêú¸ñ, êèâàëòžñü¸ññû - èæú¸ñ. Íîø ìóêåòú¸ñûç ãóðòîîñ óæ øåäüòûëžçû ãîðîäûí. «Ðîäèíàëýí» «áåðâûëú¸ñàç» óñüòžñüêèçû íà ïóýí âûðîíúÿ, ïëàñòèê óêíî ëýñüòîíúÿ ïðåäïðèÿòèîñ. Íî îòûí òûðøî íè ãîðîäú¸ñ. Êóêå-ñîêó êóøòžñüêåì ãàðàæûí îðò÷ûòúÿçû òåõîñìîòð. Çýì, òóííý òà óæ ïûòñàñüêåìûí - êóíëýí êóðîíú¸ñûçëû óã òóïà. Îòûí øèíîìîíòàæ ëýñüòîíúÿ ïðåäïðèÿòèå óñüòûíû ìàëïàëî êàäü. Îçüûåí, êîòûð ãóææ-æ âàçå. Äžíüòýì ãóðòûñü ãèíý ôåðìà íî ãàðàæ þðòú¸ñ íîêèíëû êóëý ќâќë

Äýðè ¸ðîñûñü Èçãóðòûñåí Èæîçü äàñî èñüêåì ãèíý. Ñîèí òàò÷û êîòòåäæú¸ñ ïóêñ¸. Ÿåìûñü îçüû èê êàðî. Êàðòîøêà óãî ќæûòãåñ ìåðòòî, íîø êóáèñòà ìàêå ìûíäà. Áàñüòžñü¸ñ øåä¸. ×åòêàð¸â âåðàíû âûðå êàäü: êîëõîçòýê èê êàï÷èãåñ. Íî Èçãóðòûñü ìàãàçèíý ëþêàñüêåì êàëûê òàëû ïóìèò ëóëœûëý. Êîëõîçûí óëûêóìû, óæäóí è÷èãåñ èê áàñüòûëžìû, ïå, íî òûëòýê íî âóòýê òàêåì-òàêåì ќì ïóêûëý. - Êîòòåäæú¸ñ šóæàìåí, âûëü óðàìú¸ñ óñüòžñüêî. Îò÷û âó êûñêèñüêîì êàðî íî, âûëžåãåñ ïóêñåì þðòúåðú¸ñ ãóæåì âàêûò íî šûòú¸ñû âîêñ¸ âóòýê êûë¸. Îçüû Èçãóðòûí íî, Êåíûûí íî êóðàäœî, - ñþëýì âќñüñýñ îãûìûñü êèñüòî áàñüÿñüêûíû ïûðåìú¸ñ. - Òûë íî ãóðò ïóìûí ãèíý šóà - êîòü ñèíìàä ìåä äîíãîçû, ìûð-

«Ðîäèíà» õîçÿéñòâî áàíêðîò êûëèç. Êûçüû êå óëîí íî óêñ¸ ïîòòîí ïîííà èçãóðòú¸ñ ïàé¸ññýñ âóçàçû êîòòåäæ ïóêòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñëû. âèñúÿììû óã ëóû - «çåìëè ðàéîííîãî çàïàñà» íèìàñüêî. Êîëõîç êûëäûòûíû íî ñî óã òûðìû. Îçüûåí, «Ðîäèíà» óç óëœû íè, - âàëýêòý Âàñèëèé ×åòêàð¸â. Çýì èê, êûëäûòýòý ïûðèñü ãóðòú¸ñ ïàñüêûòàëî íî ïàñüêûòàëî. Äâîðåöëû óêøàñü ÷åáåðåñü þðòúåðú¸ñ šóæàëî. Èçãóðò ñüќðûíãåñ ñþðåñ êóçÿ íîø âîêñ¸ íî ìàêå áûäœà ïóêòžñüêîí ìûòýìûí - «Çåëåíîäîëüå» êîìïëåêñ. Ôåðìàîññû êåìàëàñü îëîêèí êèå ñþðåìûí. Îãåç

íà. Òàèç óãî ïàëýíûíãåñ. Šîãåí îòûñüñý âàíüáóðåç íî êèóëòžñü ñþðîç, âûëäû.

Àðëû áûäý ïîìèíêà - Áåðëî àðú¸ñ Ÿîæå ãóðòîîñìû òàŸå óëîíëû äûøèçû íè, - âåðà Âàñèëèé ×åòêàð¸â. - Êîëõîçûí ñîîñòû óä âîçüû íè. Êèíëýí 2-3 ñþðñ ìàíåò áàñüòûñà óëýìåç ïîòîç? Ãîðîäûí óæàíû äûøûñà, ìèëÿìú¸ñ íîêó óç áåðûòñêå íè ãèäú¸ñû. ËóŸŸå ñþðåñ äóðå ñóëòîçû íî êóáèñòàåí âóç êàðîçû. Òàòûí ãóðòîîñ

äýì áåðòžñüêîìû. ßðàì, ñþðåñú¸ñìû óìîåñü ëóûñàëçû êå - äýðè êîëàíî ëóý. Óìîé ñþðåñìåñ, áàäœûìåñü ìàøèíàîñûí âîðòòûëûñà èê, ñќðèçû íè. Æóã-æàã íóëëžñü ìàøèíàåç íî âèòüûñà, æàäèñüêîìû. Êåíûûí âîêñ¸ íî æàã êóÿí èíòûîñ ќâќë. Äûðûí-äûðûí ûøûëžñü âó íî ñóçìûòýì ñþðåñ ïîííà âќñüñýñ ãóðòîîñ, îëî, êûçüû êå íüûëûñàëçû àé. Íî þáîîñûñü ïèëüûëýì ÿ šóàì ëàìïàîñ ïîííà àäÿìèîñëýí ñèíâóçû óã êóàñüìû. Ìóãåç íî áàäœûì.

Òðàññàûñåí Èçãóðòý êîæîí ñþðåñ âûëûí óíèâåðìàã ñûëý. Џàïàê ñî ïàëàí èê ãóðòîîñòû Ÿåìûñü ë¸ãàëî. Êûêî àðíÿ òàëýñü àçüëî ïîãûëÿíú¸ñ óëûí áûðèç åãèò ïèÿø. Ìóêåò øóêêèñüêîí íî ñќñûðìîí ó÷ûðú¸ñ ñÿðûñü âåðàíýç èê ќâќë íè. Âàíüìûç - òàòûí òûë ќâќëýí. Ñîå ìàãàçèí äîðîçü êå íî êûñêûíû ìóíèöèïàë êûëäûòýòûí óêñ¸ ќâќë. - Èçãóðò ñüќðûíãåñ èíòûÿñüêåìûí ñþðåñ âûëûí þãäóðåç ÷àêëàíúÿ ïîñò, ëóëœå Âàñèëèé ×åòêàð¸â. - Âќçòžç ìàøèíàîñ äûðòûòýê îðò÷î àé. Òàòžÿç šîãëûêñýñ áóäýòî. Ò¸ìò¸ì àçüûí ñûëžñü àäÿìèîñòû ñîîñ ñèíéûëòûñà óã âóòòî íè - ë¸ãàëî. Îçüû îäžã àð íî ïîìèíêàòýê óì óëžñüêå. Âàçèñüêèìû âàë þãäóðåç ÷àêëàñü¸ñëû, ïîñò äîðûñåí ìè äîðîçü òûë ìåä êûñêîçû øóûñà. Ñîêó óãî àäÿìè ë¸ãàí ó÷ûðú¸ñ ќé ëóûñàëçû íè. Âàëýêòžçû: 2013-òž àðûí òà ïàëàñü ñþðåñýç òóïàòúÿëîçû. Ñîêó èê òûë íî êûñêîçû. Èíìàð ìåä óò¸ç íè óëžñü¸ñìåñ îò÷ûîçü. Íîø ãóðò ïóøêû òûë êûñêîí ïóìûñåí ìàð âåðàíû íî œóäžñüêî. Óêñ¸ ќâќë. Êóäîã ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñ êîòüêóä õîçÿéñòâîûñü 100-200 ìàíåòýí áè÷àëî ëàìïà áàñüòûíû. Ìèëÿì àäÿìèîñ êóàðåòî: ýøøî ìàêå ќâќë-à - ìè ñîòýê íî âûò òûðèñüêîìû.

Ïèøòžñü ñàä Êàìåííîå ìóíèöèïàë êûëäûòýòûí 2 ñþðñ 991 óëžñåç. Èçãóðòûí - 1 ñþðñ 521. Áûäý âóûìòýîñ êûëäûòýòûí 1 ñþðñ 440 êóçÿ, ïåíñèå ïîòýìú¸ñ - 398. Òà íóíàëú¸ñû Âóæ ×óëüòåì ãóðòûí ñþðåññýñ âûëüäžçû. Çýì, çîðêîò äûðúÿ ñî íàïðàëûãåñ ïќðìîç, âûëäû - þí ë¸ãåìûí ќâќë íà. Ñî ïîííà òàòûñü íûëïèîñòû øêîëàå íóëëžñü àâòîáóñëû ñþðåñ âàíü. Òàáåðå ïè÷èîñ òðàññà äîðûí óã âîçüìàñüêî íè. Àëèãåñ ãóðòñû ïóìå šóæàç àâòîáóñ âîçüìàí èíòû - ëèïåòýç íî, ñüќðîñýç íî âàíü. Èçãóðòý òàÿç àðíÿ êóòñêîíûí Ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð Âîëêîâ âóûëžç. 2015òž àðûí òàò÷û âûëü íûëïè ñàä ïóêòîìû øóûñà ñžçèç. Âóæàç ñàäý òóííý 100 ïèíàë âåòëý. Þðòýç ÿðàíòýì íè. Òóïàòúÿñà íî ýí óëý íè ñîå, âûëåç ïóêñèç êå, êåñÿíî, øóèç À. Âîëêîâ. ÒàŸå øóìïîòîíú¸ñ âèòüûêó, áûðåì êîëõîç ïîííà áќðäîä íà øàò?


4

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

ÓÄÌÓÐÒÈÅÇ ÀÇÈÍÒÎÍ

ÓËÎÍ ÈÍÒÛ

ØÎÐÊÀÐ

ÁÀËÅÇÈÍÎ

Êîðêà âàíü, êëóá ëóîç...

«Óëîí èíòû - åãèò ñåìüÿîñëû» ïðîãðàììàå Áàëåçèíî ¸ðîñûñü 46 ñåìüÿ ïûðèñüêèç íè. Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ îñêûòžç: âóîíî àðûí ýøøî 10 åãèò êóçïàëú¸ñëýí òàŸå ëóîíëûêñû êûëäîç. Áàëåçèíî ïàëú¸ñû À. Âîëêîâ òà íóíàëú¸ñû âóûëžç. Êîæûëžç ¸ðîñ öåíòð øîðû èê šóæàì 36 êâàðòèðàåì êîðêà íî. Îò÷û âûæûíû äàñÿñüêèñü¸ñ ïќëûí - êóçïàëú¸ñ Åëåíà íî Èâàí Ïåðåâîùèêîâú¸ñ. Âûëü êâàðòèðàëû óêàòà øóìïîòîíî Þëÿ íî Ëèçà íûëú¸ññû - òàáåðå ñîîñëýí íèìàç êîìíàòàçû ëóîç! À. Âîëêîâëû ñîîñ ìûëî-êûäî âîçüìàòžçû âûëü èíòûçýñ,

÷àåí íî êóíîÿòžçû, ýñüìà. Ïðåçèäåíò îçüû èê âóûëžç êàðãóðòûñü 2 íî 3 íîìåðî øêîëàîñû. Êûêåç íî ñîîñ òóïàòúÿìåç êóëý êàðî. Êåíåøîí äûðúÿ îãêûëý âóýìûí: òà äûøåòñêîí þðòú¸ñòû âûëüäîíî íî îãàçåÿíî. Íîø âќçàçû ïóêòûíû êóòñêåìûí íè 190 èíòûåì íûëïè ñàä. Âóîíî àðûí íûðûñåòž èç ïîíîçû íà áàññåéíýí íî éќ áóñûåí áàäœûì ñïîðòêîìïëåêñëû. Òà äûðå èê Èñàêûí óëžñü¸ñ ÷èäàòýê âèò¸ íè: êó ñîîñëýí âûëü êëóáçû ëóîç? Àçüëîåç óãà îã 40 àð òàëýñü àçüëî ïóêòýìûí, êóàøêàí êàëý âóýìûí. Îòûí êðóæîêú¸ñ îðò÷ûòúÿíû, êîíöåðòú¸ñ ðàäúÿíû íî êûøêûò. À. Âîëêîâ

Ïåðåâîùèêîâú¸ñëýí ñåìüÿçû âûæîç âûëü êâàðòèðàå. îñêûòžç: òà êóëüòóðàÿ þðòýç òóïàòúÿëîçû «Óäìóðòèåç àçèíòîí» ïðîãðàììà ÷îòûí. Ïðåçèäåíò íèìûñüòûç ïóìèñüêûëžç ¸ðîñûñü ïðåäïðèÿòèîñëýí íî îãàçåÿñüêîíú¸ñëýí êèâàëòžñü¸ñûíûçû. Ïàñüêûòàòýì êåíåøîí äûðúÿ ñî ќç âàòû áàëåçèíîîñûí äàíúÿñüêåìçý. Òóý èþíü òîëýçå îòûñü ïóäî âîðäžñü¸ñ ñóòêàëû áûäý 151 òîííà éќë êûñêèçû - áûäýñ ðåñïóáëèêàÿìû òàŸååç ќé âàë íà. Áåðëî âèòü àð Ÿîæå ãèíý ¸ðîñûñü ãóðò õîçÿéñòâîîñ 155 ïóìî ïќðòýì äóíî òåõíèêà áàñüòžçû, 18 âûëü ãèä ïóêòžçû, 10-ñý âûëüäžçû.

ÃËÀÇÎÂ

Ìóìûêîð äàñü êå, þðò ïóêñ¸ç! Ãëàç ïàëú¸ñûí ќæûò óã ëýñüòžñüêû åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñòû ãî÷àòîí ïîííà. Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ ïûð-ïî÷ òîäìàòñêèç îòûñü þãäóðåí. Íûðûñü èê ñî êîæûëžç ×óðà ãóðòý. Óëîí èíòûîñ ïóêòîí âûëûñü òàòûí íèìûñüòûç 17 ãåêòàð ìóçúåì âèñúÿìûí. Òóííý íóíàëëû êûñêåìûí íè òûë, ÷àãûð ýñòžñüêîí ïûðòîíúÿ óæú¸ñ ðàäúÿñüêî. Âûëü êîðêàîñû ïûðûíû äàñÿñüêèñü åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñ òîäàçû âàéèçû âàøêàëàîñìûëýñü éûëîëçýñ - ìóìûêîðå, ïå,

êîíüäîí øóêêîíî. Òàå ñîîñ îñêèçû Ïðåçèäåíòëû. Áåí, êîðêàîñ šóòýìûí ќâќë íà, íî ìóìûêîðú¸ñòû àçüëî èê äàñÿëëÿìâќëžëëÿì íè. - Ìè êóçïàëýíûì ×óðàå âóèìû Èæûñü ãóðò óäûñúÿ èíñòèòóòýç éûëïóìúÿììû áåðå, - âåðàç Äèàíà Çàâàäà. - Õîçÿéñòâî þðòòýìåí, îñêèñüêîì, êîðêà ïûðîí íî ëýñüòûíû áûãàòîì. «×óðà» îãàçåÿñüêîí ðåñïóáëèêàûñüòûìû îäžãåç àçèíñêèñåç õîçÿéñòâî ëóý. Êûëåì àðûí ãèíý òàòûí 15 ìèëëèîí ìàíåò ïàëà òàáûø ïîòòžçû. Ñî ïќëûñü 5

ìèëëèîí ìàíåòñý âèñúÿçû ãóðòîîñëýñü óëîí-âûëîíçýñ óìîÿòîíëû, åãèò ñïåöèàëèñòú¸ñëû óëîí èíòû ïóêòîíýí þðòòîíëû, íîø 8 ìèëëèîí ìàíåòýç òûð šóòžçû âûëü êóíÿí ãèä. Ïðåçèäåíò êîæûëžç íà Êà÷êàøóðå. Îòûñü êóëüòóðàÿ þðòýç òóïàòúÿíû ÷àêëàìûí. Ýøøî ñïîðòçàë ïóêòîí ñÿðûñü óæïóì šóòýìûí. - Ãëàçîâ ïàëàñü êðåñòüÿíú¸ñ ñþëìûñü òûðøî, òàòûí òðîñ ëýñüòžñüêå êàäðú¸ñòû âîç¸í ïîííà, ïóñéèç À. Âîëêîâ. - Ñîîñëýñü àäœåì êàðûíû êóëý ìóêåò ¸ðîñú¸ñûí íî.

Óðàì óçûðìå Ìàòûñü äûðå ýøøî 300 åãèò ñåìüÿ âûæîç ÷åáåð, þãûò êâàðòèðàîñû. Èæûñü Èëüôàò Çàêèðîâ óðàìûñü íî «Ïîëåñüå» ïè÷è ðàéîíûñü êûê þðò ïóêòžñüêèç «Óëîí èíòû - åãèò ñåìüÿîñëû» ïðîãðàììà óëñûí. Êîðêàîñòû ñž¸-äàíî óñüòîíý ïûðèñüêèç Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ. - Àñüìåëýí âàíüìûç ïќðìèç! - âàçèñüêèç ñî êîðêà ïûðîí ëýñüòûíû äàñÿñüêèñü ñåìüÿîñëû. «Óëîí èíòû - åãèò ñåìüÿîñëû» ïðîãðàììàëû ëóûñà øàåðàìû 49-òžåç íî 50òžåç þðò äàñü ëóèç íè. Òà óæ êóèíü àð òàëýñü àçüëî òóæ ñåêûòýí ìûòýìûí âàë. Íûðûñåòžåç þðò šóæàç Èëüôàò Çàêèðîâëýí óðàìàç èê. Ñîêó îò÷û ïûðûíû äàñü ëóèñü 200 ñåìüÿ ìûðäýì-ìûðäýì ëþêàñüêèç. Íîø òóííý íóíàëëû 5 ñþðñëýñü ÿòûð åãèòú¸ñ óëîí èíòûçýñ ïàñüêû-

òàòûíû ïќðìûòžçû. Âóîíî àðûí ïðîãðàììà àçèíòžñüêîç - ýøøî 1 ñþðñ ñåìüÿ îò÷û ïûðèñüêûíû áûãàòîç. Óëîí þðòú¸ñ áîðäû ñîêó èê ïóêòžñüêî äûøåòîí, ýìúÿí, êóëüòóðàÿ íî ìóêåò ó÷ðåæäåíèîñ. Îçüû Èëüôàò Çàêèðîâëýí óðàìàç òà íóíàëú¸ñû ãèíý ќñú¸ññý óñüòžç 220 èíòûåì íûëïè ñàä. 3 ýòàæúåì þðòûí âàíüìûç òóàëà êóðîíú¸ñëû òóïà: øóäîí, êќëàí êîìíàòàîñ âќëâќëýñü. Âàíü àêòîâîé íî ñïîðòçàëú¸ñ. Íûëïè ñàäýç óñüòûêó, Ïðåçèäåíò ýøøî 50 ñþðñ ìàíåò êóçüìàç øóäîíú¸ñ áàñüòûíû. Âóîíî àðûí íûëïè ñàä ëýñüòûíû êóòñêîçû «Ïîëåñüå» ïè÷è ðàéîíûí íî. Óäìóðòèÿ àñ àçÿç áàäœûì óæïóì ïóêòý: 2013-òž àðûí ïîê÷èîñëû ó÷ðåæäåíèîñûí âàòñàñà 3 ñþðñ 200 èíòû óñüòîíî. 2016òž àðîçü ÷åðîäú¸ñ, ïå, ìåä áûðîçû 3 àðåñîçü íûëïèîñ ïќëûí íî.

Áóñû ýñêåðîíýç ÷èäàç Èæûñü Áóììàø ïè÷è ðàéîíûí óëžñü¸ñëû òàáåðå âàíü êûòûí ¸çâèîññýñ êûäàòûíû! Âûëüäýì-òóïàòúÿì áåðå îòûí óñüòžñüêèç «Òîðïåäî» ñòàäèîí. «Òîðïåäî» âàçåí ãîðîä êèûí âàë. Íî ñî âåêàñà ñûëžç êóàøêàí êàëý âóýì ñòàäèîíûñü áûçüûëžñü¸ñòûòýò÷àñü¸ñòû êåìàëàñü àäœûíû óã ëóû íè âàë. ÒàŸå þãäóðëû êќòûç âåñüêàìòýûñü èê Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ øóèç: ñîå âûëüäîç ðåñïóáëèêà. Óãîñü òà êîòûðûí óëžñü¸ñ òà÷àê. Âûëàç èê, êќíÿ êå øêîëà íî ó÷èëèùå òàòûí èíòûÿñüêåìûí. Åãèòú¸ñ ¸ðìî òóï ñüќðû áûçüûëîí, õîê-

êååí øóäîí èíòûëû... Òóííý ñòàäèîíûñü ôóòáîëýí øóäîí áóñû ýñêåðîíú¸ñ ïûð íî ïîòžç íè. Îòûí òóï ñüќðû áûçüûëžçû, êóñïàçû íþðúÿñüêèçû Óäìóðò Ïðàâèòåëüñòâîëýí íî Èæ ãîðîä àäìèíèñòðàöèëýí êîìàíäàîññû. Âîðìèç ðåñïóáëèêàëýí êîìàíäàåç. Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ âûëž äóíúÿç ëýñüòžñüêèñü¸ñëýñü óæçýñ. Ïóñéèç: Áóììàø ðàéîí ïîííà òà íûðûñåòžåç ñïîðòêîìïëåêñ. Îòûí âàíü ìûëêûä êàðèñü¸ñ ¸çâèîññýñ äóíòýê êûäàòûíû áûãàòîçû. Íîø àçüëàíüûí òà óæ àçèíòžñüêîç. Âóîíî àðûí õîêêååí øóäîíúÿ êîðîáêà íî 2014-òžûí ñïîðòçàë óñüòžñüêîçû.

Äóíòýì êîëäû - ÷åñêûò «Îãúÿ Ðîññèåí» ðàäúÿì «Êàëûê êîíòðîëü» ïðîåêòý ïûðèñüêèñü¸ñ òà íóíàëú¸ñû îðò÷èçû Èæûñü êóä-îã âóç êàðîí èíòûîñòž. Ñîîñ ïќëûí âàë âóç êàðîíúÿ íî óëîí-âûëîíûí þðòòýò ñ¸òîíúÿ ìèíèñòð ϸòð Ïîíîìàð¸â íî. - «Êàëûê êîíòðîëü» çýìåí íî âóç êàðîí èíòûîñûí þãäóðåç êûðìûñà÷àêëàñà âîçüûíû þðòòý, - ïóñéèç ìèíèñòð. - Îçüû ðåñïóáëèêàÿìû ñè¸í-þîíëû äóíú¸ñ îãñûð âîçèñüêî. Ðîññèûñü 83 óëîñú¸ñ ïќëûí Óäìóðòèÿ áàñüÿñüêèñü¸ñëýí êóäûçûëýí äóíûçúÿ 70-òž èíòûûí ëóý. Ïðèâîëæñê ôåäåðàë

îêðóãúÿ ó÷êîíî êå, ðåñïóáëèêàÿìû êóä-îã íÿíü¸ñëû òóæãåñ ïè÷è äóí òóïàòýìûí, êûëñÿðûñü, «Äàðíèöêèé» êîëäûëû. Òðîñýíûç óëîñú¸ñûí Ÿîøàòîíî êå, àñüìå äîðûí äóíòýìåíãåñ áàñüòûíû ëóý ñžëü, êóðåãïóç, éќë ñè¸íú¸ñ, ñžçüûëïàë äóíú¸ñ êóëýñòýìûí êóä-îã áàê÷à ñè¸íú¸ñëû íî åìûøú¸ñëû. Ïóñú¸íî íà: øàåðàìû óëžñü¸ñ ìûëî-êûäîãåñ áàñüòî àñüìå äîðûí ïîòòýì, áóäýòýì ñè¸íþîíú¸ñòû. Óãîñü ñîîñëýí œå÷ëûêñû âûëž äóíúÿñüêå. Áàìåç äàñÿç Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ


6

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

ÓÄÌÓÐÒ ÊÈÇÈËÈÎÑ

Êàëëÿ âûæûûñü ìèíèñòð Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Ñòðåëêîâ - ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòð. Ïóñúåìûí Óäìóðòèûñü Êóí Êåíåøëýí íî Ïðàâèòåëüñòâîëýí Äàíúÿí ãðàìîòàîñûíûçû, 2006òž àðûí ãóðò óäûñûí ëûäúÿí-÷îòàíýç ðàäúÿíû þðòòýì ïîííà ìåäàëåí. - Òóæ íî òóæ òðàêòîðèñò ëóýìå ïîòý âàë, íîø ëóè ýêîíîìèñò, - øóý à÷èç ñÿðûñü Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷. - Âîðäñêè ìîí 1972-òž àðûí Øàðêàí ¸ðîñûñü Áàêè ãóðòûí, âàøêàëà êàëëÿ âûæûûñü ëóèñüêî. Íî Áàêèûí êåìà ќé óëû, ïè÷è äûðúÿì èê ñåìüÿìû âûæèç Øàðêàí ÷åðêîãóðòý. Îòûñü «Èäåàë» êîëõîçûí ìàìà ñêàë êûñêèñü âàë, ïàïà âàëú¸ñòû ñþäžç. Ìè, ïèíàëú¸ñ, êóèíü êóçÿ. Ñóçýðú¸ñû Èðèíà íî Âåðà. Îãåç äûøåòžñüûí óæà, ìóêåòûç ìåäñåñòðà. Ïè÷è äûðúÿìû ýøú¸ñûíûì éûðòýìàñüêîìû íî, óðîêú¸ñûñü íî ïåãàñüêîìû âàë. Øóäîí ïîííà äûøåòñêîí íî âóíûëžç. Äûøåòñêè êîòüêûŸå, íî àòòåñòàòàì «íüûëü¸ñ» íî «âèòü¸ñ» ãèíý ñþðèçû. - Íîø ýêîíîìèñò ëóîí ñÿðûñü ìàëïàí êûòûñü âîðäñêèç? - Êîòüêó âîæúÿñüêûñà ó÷êûëž ìåõàíèçàòîðú¸ñ, øîô¸ðú¸ñ øîðû. Íî øêîëàåç áûäòîí àçÿì éûðå ïûŸàç: äûøåòñêîíýç, ïќé, àçüëàíüòîíî, ãóðò óäûñúÿ èíñòèòóòý ïûðîíî. Ýøú¸ñ ïќëûñü êèí êå ìûížç àãðîíîìå, êèí êå çîîòåõíèêå, íîø ìîí ýêîíîìèñòý. Ìàëûçý óã âàëàñüêû, øќäîí-à, ìàð-à ñèïûðòžç. Èíñòèòóòûí îòëè÷íèê íîêó ќé âàë, íî êîëõîç ûñòžç áåðå,

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

À. Ñòðåëêîâ. âàòñàì ñòèïåíäèÿ áàñüòûëž. Îãøîðû ñòèïåíäèÿ 40 ìàíåò êå âàë, ìûíàì 60 ëóûëžç. Ñî âàêûòëû œå÷ óêñ¸ âàë ñî. Ñîèí èê óìîé äûøåòñêûíû òóðòòž. «Êóèíü» áàñüòûíû øåäüòžñüêî êå, êûêåòžçý ýêçàìåí ñ¸òžñüêî íè. Êóä-îãåç «ÿðàëîç íè» øóûñàëçû, íîø êèí âàëà, óêñ¸åí óìîéãåñ øóûñà, ñî ñûŸå ëóîíëûêåç óç ïàëýíòû. - Äûøåòñêåìäû áќðñüû êûò÷û øåäèäû? - Ìîí «Èäåàë» êîëõîçëýí ñòèïåíäèàòýç ëóûñà äûøåòñêè áåðå, îò÷û èê áåðûòñêûíû êóëý âàë. Íî âóè Ïè÷è Ïóðãàëà. Îçüû ëóèç: ñòóäåíò äûðúÿì èê êûøíîÿñüêè. Íîø êóçïàëû ìîí ñÿìåí ñòèïåíäèàò ëóûñà äûøåòñêåìûí, èíñòèòóò áåðå óæà èíè âàë.

Èæûí îðò÷ûëžñü «Çàðíè ñžçüûë» ÿðìàðêà: ñè¸í-þîíýí òîäìàòñêîí íî, øóëäûðúÿñüêîí íî.

- Êûçüû îã-îãäýñ øåäüòžäû? - Ìà, êûçüû åãèòú¸ñ Ÿåìãåñ òîäìàòñêî? Ñþàíûí. Êóçïàëû Ìàðèíà Âèêòîðîâíà àëè ðàéïîûí óæà. Êûê íûëïèìû. Äèìà ïèå òóý, øêîëàåç éûëïóìúÿñà, äûøåòñêûíû ïûðèç Êàçàíüûñü êóí óíèâåðñèòåòý. Ìîí ñÿìåí èê ýêîíîìèñòý äûøåòñêå. Ñîôüÿ íûëû íûëïè ñàäý âåòëý àé. Ïè÷è Ïóðãàå âóûñà, íûðûñü èíòûÿñüêè Óäìóðòàâòîäîðëýí ó÷àñòîêàç. Îòûí 4 àð ýêîíîìèñò ëóûñà óæàé. Íîø 1998-òž àðûí ïóêòžçû Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèûñü êîíüäîí óæïóìú¸ñúÿ ¸çýí êèâàëòûíû. Áќðûñü ñî ¸ç ïûðèç øàåðûñüòûìû Êîíüäîí óæïóìú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâîå. Îçüû íîø èê ìóêåò âåäîìñòâîå øåäè, øóûíû ëóîç. Îòûí óæàé 8 àð. Ñîáåðå äýìëàçû ãóðò õîçÿéñòâîÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòðëû âîøòžñå êàðèñüêûíû. - ÑûŸå áàäœûì ìèíèñòåðñòâîå ¸ðîñûñü

ëûêòûñà, íûðûñåòž âàìûøú¸ñòû ñåêûòýí ñ¸òñêèçû, äûð? - Âàëàìîí íè, êóðîíú¸ñ òóæ áàäœûìåñü, âàíüìûç êîíüäîí óæïóìú¸ñûí ãåðœàñüêåìûí. Íîø ìîí Ÿàïàê ìèíèñòðëýí ñî þàíú¸ñúÿ âîøòžñåç. Êûøêàé íûðûñü, áûãàòî-à ñîáûäœà óæûí øóûñà. Êîëëåêòèâ óìîé òàòûí, þàëëÿñüêèñüêîä - âàíüìûç þðòòî. Ñî ïîííà áàäœûì òàó ñîîñëû. Òóæ êàï÷è âàë óæàíû Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ Êîðîáåéíèêîâ ìèíèñòð ëóýì áåðå. Ñî ãóðò õîçÿéñòâîåí íî êèâàëòýìûí, ¸ðîñûí íî êèâàëòžñüûí óæàìûí. Îçüû ќðàç ïûðè, øóûíû ëóîç. - Íîø ìàëû Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòýç éûëïóìúÿíî êàðèñüêèäû íà? - Óëîí êûŸå êå íî ñóðî-ïîæî êîøêèç. Êîòüêûòûí ìàêå íî âîøòžñüêå, âûëüäžñüêî çàêîíú¸ñ. Âàëàé: ìóêåò òîäîí-âàëàíú¸ñ íî êóëý. Îçüû þðèñòëýñü ñïåöèàëüíîñòüñý áàñüòîí ïîííà óíèâåðñèòåòýç çàî÷íî àìàëýí éûëïóìúÿé. Àëè þðèñò ëóûòýê ýêîíîìèêàûí òóæ ñåêûò óæàíû. Ñî äûøåòñêåìå þðòòý ìûíûì. - Ìèíèñòðå ïóêòîí ñÿðûñü èâîð òžëåäëû ìàëïàìòý øîðûñü-à ëóèç? - Ñîêåì èê ќç. Àëåêñàíäð Êîðîáåéíèêîâåç Ïðàâèòåëüñòâîëýí Òќðîåçëû âîøòžñå þíìàòýìçû áåðå ìîí šûíû àð Ÿîæå ìèíèñòðëýñü óæçý áûäýñúÿé. Àð òàëýñü àçüëî Ðîññèûñü ãóðò õîçÿéñòâîÿ ìèíèñòð Åëåíà Ñêðûííèê Óäìóðòèå âóûëûêó, Ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð Âîëêîâ þàëëÿñüêèç, òóïàñüêî-à òà èíòûå øóûñà. Ñîêó äýìëàçû ìèíèñòð êàðèñüêûíû. Ìîí óã òîäžñüêû, âàë, äûð, ìóêåò íî êàíäèäàòú¸ñ. Íî ìèíèñòð ëóè ìîí. - Òàíè àð óæàñüêîäû íè. Òž ñþðèäû ïќðòýì òóíñûêî ïðîåêòú¸ñòû óëîíý ïûŸàòîí âàêûòý: åòží, ÷îðûã, êóðêà, êå÷ áóäýòîí. Îãëàñÿíü ñî óìîé íî, äûð, íî ñþëìàñüêîíú-

¸ñ íî òðîñ ëþêàñüêî. Ñîîñ âàíüçû áàäœûì êîíüäîíýí ãåðœàñüêåìûí óê. - Óäìóðòèÿ ïîííà íûðûñü èíòûûí éќë ïîòòîí. Íî òž øîíåð âåðàñüêîäû, âàíü àé ìóêåò òóíñûêî óäûñú¸ñ íî. Òàíè åòží áóäýòîí èê. Àñüìå ðåñïóáëèêà òà óäûñúÿ Ðîññèûí êîòüêó àçüâåòëžñü¸ñ ïќëûí âàë. Àëè íî îçüû èê, íîø òóý àð ïîííà ýøøî íî øóìïîòîíî - åòží óäàëòžç àñüìåëýí. Íî òà âóíýòûíû êóòñêåì óäûñ áîðäû áàñüòžñüêûíû ќäúÿçû ìóêåò óëîñú¸ñ íî. Îãäûðå ñîîñ 10ëýñü íî è÷è êûëüûëžçû, íîø àëè 15 íè. Êóä-îãåç òà êóëüòóðàåí ðîñ-ïðîñ óæàíû ìåäî. Ñîèí àñüìåëû ûøòîíî ќâќë äàíìåñ. Ìîñêâàåí îãêûë øåäüòûñà, Ýãðà ¸ðîñûí óñüòžñüêåìûí «Óäìóðòñêèé ë¸í» ïðåäïðèÿòèå. Îòûí ïóêòýìûí Ðîññèûñü ó÷¸íîé¸ñûí êûëäûòýì âûëü îáîðóäîâàíèå. Ñî âàê÷è åòží êóðîëýñü êîòîíèí ïîòòîç. Êîòîíèí õëîïîêåç âîøòý íî êóòžñüêå îæãàð òžðëûê äàñÿí ïðîìûøëåííîñòüûí. Íîø õëîïîê Ðîññèûí àëè óã áóäýòî, ñîå áàñüòî Øîð Àçèûñü. Ñîèí èê åòží áóäýòîíýç àëè òðîñýç òîäàçû âàéûíû êóòñêèçû. ×îðûã ñÿðûñü âåðàíî êå, Óäìóðòèÿ òà äûðëû ñîå àðàç 900 òîííà ïîòòý. Ñî ïќëûñü äàíàêåç - òûìåòú¸ñûí áóäžñü êàðï. Íîø ðåñïóáëèêàûñü êàëûêëýí êóëýÿñüêîíýç òà ñè¸íëû 22,5 ñþðñ òîííà. Îçüûåí, óäûñýç ïàñüêûòàòîíî. Àëè óëîíý ïûŸà òóæ áàäœûì ïðîåêò: Âîòêà ¸ðîñûí Êàì øóðûí «Àêâàôîíä» îãàçåÿñüêîí áóäýòûíû ìåäý ôîðåëü, ñòåðëÿäü íî ìóêåò äóíî ÷îðûãú¸ñ. Òà ïðîåêòýç áûäýñàê âóòòûíû ÷àêëàìûí 7 àð Ÿîæå, èíâåñòèöèîñëýí ëûäçû 3 ìèëëèàðä ìàíåò êîòûðûí. Îçüû øàåðàìû 1 ñþðñ 200 òîííàëû òðîñãåñ ÷îðûã ïîòòýììûí ëóîç. Àëèëýñü 2 ïîëëû òðîñãåñ. Êåìàëàñü ќâќë Âîòêà ¸ðîñûñü «Ïèõòîâêà» õîçÿé-


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Âîðäžñüêîí, 15-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Íîâîñòè 05.05 Äîáðîå óòðî 09.15 Æèòü çäîðîâî! 12+ 10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12.00, 15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 13.00 Äåøåâî è ñåðäèòî 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 12+ 15.15 Ò.ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 17.00 Ò.ñ. «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 16+ 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+ 21.00 Âðåìÿ 21.30 Ò.ñ. «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 16+ 23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+ 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 00.20 Ò.ñ. «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 16+ 00.50 Ò.ñ. «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» 16+ 01.40, 03.05 Õ.ô. «ÐÀÇÂÎÄ» 16+ 03.00 Íîâîñòè 04.00 Ò.ñ. «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 16+

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Óòðî Ðîññèè 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Óäìóðòèÿ. Óòðî 09.00 1000 ìåëî÷åé 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì 10.30 Ò.ñ. «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+ 11.00, 14.00 Âåñòè 11.30, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Èâîðú¸ñ - Óäìóðòèÿ 11.50 Ò.ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 12.50 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! 12+ 13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.50 Ò.ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀ¨ÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 15.45 Ò.ñ. «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 17.00, 20.00 Âåñòè 17.30, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Óäìóðòèÿ 17.50 Ò.ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ» 12+ 20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 20.40 Ïðÿìîé ýôèð 12+

Ïóêñ¸í, 16-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Íîâîñòè 05.05 Äîáðîå óòðî 09.15 Æèòü çäîðîâî! 12+ 10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12.00, 15.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 13.00 Äåøåâî è ñåðäèòî 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 12+ 15.15 Ò.ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 17.00 Ò.ñ. «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 16+ 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+ 21.00 Âðåìÿ 21.30 Ò.ñ. «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 16+ 23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+ 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 00.20 Ò.ñ. «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 16+ 00.50 Ò.ñ. «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» 16+ 01.25 Ò.ñ. «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß» 18+ 01.55, 03.05 Õ.ô. «ÎÑÀÄÀ» 18+ 03.00 Íîâîñòè 04.05 Ò.ñ. «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 16+

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Óòðî Ðîññèè 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Óäìóðòèÿ. Óòðî 09.00 ÔÓÌ 09.20 Õýåðëå êè÷! 09.45 Î ñàìîì ãëàâíîì 10.30 Ò.ñ. «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+ 11.00, 14.00 Âåñòè 11.30, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Èâîðú¸ñ - Óäìóðòèÿ 11.50 Ò.ñ. «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+ 12.50 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! 12+ 13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.50 Ò.ñ. «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀ¨ÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 15.45 Ò.ñ. «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 17.00, 20.00 Âåñòè

21.30 Ò.ñ. «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» 12+ 23.25 ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ òðàññà 00.30 Äåâ÷àòà 16+ 01.10 Âåñòè + 01.35 Õ.ô. «ÄÎÌ ×ÅÐÍÛÕ ÒÅÍÅÉ». 16+ 03.35 Êîìíàòà ñìåõà 04.30 Ãîðîäîê

5 ÊÀÍÀË 06.00 Õýåðëå èðòý 06.10 Èâîðú¸ñ 06.20 Ìàëû êå øóîíî 12+ 06.35 Øóäîí êîðêà 0+ 06.40 Øóðèêè 6+ 07.00 Íîâîñòè 07.15 Ìàêåò âðåìåíè 6+ 07.30 Óòðî íà Ïÿòîì 6+ 09.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Ñåé÷àñ 10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Ò.ñ. «ÃÎÍ×ÈÅ» 16+ 15.00, 18.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ 17.00, 17.30 Âíå çàêîíà 16+ 19.00, 21.00 Íîâîñòè 19.15 Íîâîñòè ñïîðòà 19.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+ 19.40 Èâîðú¸ñ 19.55 Êòî ìû? 12+ 20.25 Ýðà ìèëîñåðäèÿ 6+ 20.40 Ïðàâî íà ñ÷àñòüå 6+ 21.15, 22.25 Ò.ñ. «ÑËÅÄ» 16+ 23.10 Ìîìåíò èñòèíû 16+ 00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì 16+ 01.10 Ïðàâäà æèçíè 16+ 01.40 Õ.ô. «ÏÐÎËÅÒÀß ÍÀÄ ÃÍÅÇÄÎÌ ÊÓÊÓØÊÈ» 16+ 04.10 Ò.ñ. «ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 07.00 Åâðîíüþñ 10.00 Íàáëþäàòåëü 11.15 Ãåíåðàëû â øòàòñêîì. Àâðààìèé Çàâåíÿãèí 11.45 Õ.ô. «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». 1-ÿ ñåðèÿ 12.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èëüÿ Èëüô è Ìàðèÿ Òàðàñåíêî 13.30 Ïëàíåòà ëþäåé 14.20 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé Ãàíäëåâñêèé 15.10 Ïåøêîì... 15.40, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 15.50 Õ.ô. «ÊÀØÒÀÍÊÀ» 16.55 Óñêîðåíèå

17.30, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Óäìóðòèÿ 17.50 Ò.ñ. «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ» 12+ 18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Àçåðáàéäæàí 20.55 Âåñòè 21.20 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 21.30 Ò.ñ. «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» 12+ 23.10 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 16+ 00.15 Êðàé ÿíòàðíîé ëèõîðàäêè 01.05 Âåñòè + 01.30 ×åñòíûé äåòåêòèâ 12+ 02.05 Õ.ô. «ÊÎØÌÀÐÍÛÉ ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 16+ 04.00 Ãîðîäîê 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

5 ÊÀÍÀË 06.00 Õýåðëå èðòý 06.10 Èâîðú¸ñ 06.25 Êòî ìû? 12+ 06.45 Ïðàâî íà ñ÷àñòüå 6+ 07.00 Íîâîñòè 07.15 Ýðà ìèëîñåðäèÿ 6+ 07.30 Óòðî íà Ïÿòîì 6+ 09.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Ñåé÷àñ 10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Ò.ñ. «ÃÎÍ×ÈÅ» 16+ 15.00, 18.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ 17.00 Ïðàâî íà çàùèòó 16+ 19.00, 21.00 Íîâîñòè) 19.15 Íîâîñòè ñïîðòà 19.25 Ýêñïåðòíîå ìíåíèå 12+ 19.40 Èâîðú¸ñ 19.55 Øóäîí êîðêà 0+ 20.10 Îáñòîÿòåëüñòâà ñ÷àñòüÿ 0+ 20.25 Ìàêåò âðåìåíè 12+ 20.40 Ãîñïîæà ó äà÷è 12+ 21.15, 22.25 Ò.ñ. «ÑËÅÄ» 16+ 23.10 Õ.ô. «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ…» 12+ 02.45 Êîíöåðò ê þáèëåþ Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî 03.35 Ò.ñ. «ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Åâðîíüþñ 10.00 Íàáëþäàòåëü 11.15 Ãåíåðàëû â øòàòñêîì 11.45 Õ.ô. «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». 2-ÿ ñåðèÿ

17.25 Ýïîõà áàðîêêî 18.25 Âàæíûå âåùè 18.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà.. 20.45 Ñòðàííàÿ ïàìÿòü íåïðîæèòîé æèçíè. Ñåðãåé Óðñóëÿê 21.30, 01.40 Añademia 22.15 «Òåì âðåìåíåì» ñ Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëüñêèì 23.00 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 23.50 Àêòóàëüíîå êèíî ñ Ëþäìèëîé Óëèöêîé 00.40 Øåêñïèð ïðîòèâ Øåêñïèðà 01.30 ×àðëè ×àïëèí. Ôðàãìåíòû ìóçûêè ê êèíîôèëüìàì 02.30 È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà ìîè...

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 09.00 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 08.30 Ò.ñ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÌÎÍÑÒÐÀÌÈ» 12+ 11.20 Õ.ô. «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 16+ 13.30 Ò.ñ. «ÓÍÈÂÅл 16+ 14.00 Ò.ñ. «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ» 16+ 14.30 Äîì-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Ò.ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+ 17.30, 18.00 Ò.ñ. «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+ 19.00, 20.30 Ò.ñ. «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+ 19.30 Æèâó â Èæåâñêå 16+ 19.55 Ãîðîñêîï 12+ 21.00 Õ.ô. «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØÊÀ» 12+ 23.00, 01.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+ 00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+ 00.30 Ò.ñ. «ÄÀÂÀÉ ÅÙÅ, ÒÝÄ» 16+

ÍÒ 05.55 ÍÒ óòðîì 08.35 Ò.ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+ 09.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ 10.20 Æèâóò æå ëþäè! 0+ 10.55 Äî ñóäà 16+ 12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+ 13.25 Ò.ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 16+ 17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 16+ 19.30 Ò.ñ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅл 16+ 21.25 Ò.ñ. «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎ-

12.55 65 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Äûõîâè÷íîãî. Èñïûòàòåëü: ïàðàäîêñ îá àêòåðå 13.35 Ñåêðåòíûé êîä åãèïåòñêèõ ïèðàìèä 14.25 Añademia 15.10 Ìîé Ýðìèòàæ 15.40, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 15.50 Õ.ô. «ÄÂÀ ÃÓÑÀÐÀ». 1-ÿ ñåðèÿ 16.55 Ðóññêàÿ âåðôü 17.25 Ýïîõà áàðîêêî 18.25 Âàæíûå âåùè 18.40 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 20.05 Âëàñòü ôàêòà 20.45 50 ëåò Äìèòðèþ Õâîðîñòîâñêîìó. Ýòî ÿ è ìóçûêà... 21.30 Añademia 22.15 Èãðà â áèñåð 23.00 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 23.50 Õ.ô. «×ÅÐÍÛÉ ÌÎÍÀÕ» 01.15 Èâàí Äûõîâè÷íûé. Èñïûòàòåëü: ïàðàäîêñ îá àêòåðå

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ Ïðîôèëàêòèêà 10.25 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 11.20 Õ.ô. «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØÊÀ» 12+ 13.30 Ò.ñ. «ÓÍÈÂÅл 16+ 14.00, 19.30 Æèâó â Èæåâñêå 16+ 14.25, 19.55 Ãîðîñêîï 12+ 14.30 Äîì-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Ò.ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+ 17.30, 18.00 Ò.ñ. «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+ 19.00, 20.30 Ò.ñ. «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+ 21.00 Õ.ô. «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 16+ 23.20 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+ 00.20 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+ 00.50 Ò.ñ. «ÄÀÂÀÉ ÅÙÅ, ÒÝÄ» 16+

ÍÒ 05.55 ÍÒ óòðîì 08.35 Ò.ñ. «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+ 09.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ 10.20 Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð 16+ 10.55 Äî ñóäà 16+ 12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16+ 13.25 Ò.ñ. «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+ 15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

7

ÐÀß» 16+ 23.35 Ò.ñ. «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» 18+ 01.30 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» 16+ 02.15 Ìîñêâà - ßëòà - òðàíçèò 0+ 03.05 Ò.ñ. «ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË» 16+ 04.55 Ò.ñ. «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

01.30 6 êàäðîâ 16+ 01.45 Õ.ô. «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ» 18+ 03.55 Ò.ñ. «ÇÈÊ È ËÞÒÅл 12+ 04.25 Ìóëüòñåðèàë 12+ 04.55 Ìóëüòôèëüìû 0+ 05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

ÒÂÖ

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

06.00 Íàñòðîåíèå 08.30 Õ.ô. «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ» 10.20 Ïåòðîâêà, 38 16+ 10.40 Âðà÷è 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Ñîáûòèÿ 11.50 Ïîñòñêðèïòóì 16+ 12.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû 16+ 13.25  öåíòðå ñîáûòèé 16+ 14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 16+ 15.30 Ìóëüòôèëüì 15.40 Òðåóãîëüíèê 16+ 16.30 Ò.ñ. «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» 12+ 18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 18.40 Ïðàâî ãîëîñà 16+ 20.15 Ãîðîäñêèå âîéíû. Âëàñòèòåëè äîðîã 16+ 21.05 Áåçóìèå. Ñóìåðêè çàêîíà 16+ 21.55 Ò.ñ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» 12+ 00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð 01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. Ðèñêè 21-ãî âåêà 12+ 01.45 Ò.ñ. «ÌÈÑÑ ÔÈØÅл 16+ 04.00 Ò.ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂλ 12+

05.00, 07.40 Âñå âêëþ÷åíî 16+ 05.55 Èíäóñòðèÿ êèíî 06.25  ìèðå æèâîòíûõ 07.00, 09.00, 01.55 Âåñòè-Ñïîðò 07.10 Ìîÿ ðûáàëêà 08.40, 11.40, 02.05 Âåñòè.ru 09.10 Õ.ô. «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 16+ 11.10 Íàóêà 2.0 12.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò 12.30 Ôóòáîë.ru 13.15 30 ñïàðòàíöåâ 14.20 Õ.ô. «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎл 16+ 16.20 90õ60õ90 16.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã-Êóçáàññ» (Íîâîêóçíåöê) - «Óôà» 18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - «Ñïàðòàê» (Ñ-Ïá) 20.45 Õ.ô. «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ» 16+ 22.35 Íåäåëÿ ñïîðòà 23.30 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ-2012 01.25 Âîïðîñ âðåìåíè 02.20 Ìîÿ ïëàíåòà 03.55 Âóäó: äîðîãè ñêîðáè è íàäåæäû

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

ÐÅÍ-ÒÂ

06.00 Ò.ñ. «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 12+ 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Äåòàëè 07.30 Ìóëüòñåðèàë 12+ 08.00, 10.30 Ò.ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+ 08.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ 0+ 09.00, 11.00, 14.00 6 êàäðîâ 16+ 11.30, 18.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! 16+ 12.00 ÊÂÍ íà áèñ 16+ 15.00 Õ.ô. «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» 0+ 17.00 Ãàëèëåî 0+ 19.00 Ò.ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅÑÒÛ» 12+ 20.00 Ò.ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+ 21.00 Ò.ñ. «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» 16+ 22.00 Õ.ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈ ÖÅÇÀÐß» 12+ 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ 16+

05.00 Ìóëüòñåðèàë 6+ 05.30 Ïî çàêîíó 16+ 06.00  ÷àñ ïèê 16+ 06.30 Êóìèðû 16+ 07.30 ×èñòàÿ ðàáîòà 12+ 08.30, 17.30, 19.30, 22.30 Íîâîñòè 24 16+ 09.00, 13.00 Çâàíûé óæèí 16+ 10.00, 14.00 Íå âðè ìíå! 16+ 11.00 Çâåçäíûå èñòîðèè 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ 16+ 12.30 Ñòóäåí÷åñêàÿ, 7 12.45 ×àðà Ëàôèê 15.00 Ñåìåéíûå äðàìû 16+ 16.00 Ëþáîâü 911 16+ 17.00 Ò.ñ. «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+ 18.00 Òåðíèè îäàðåííûõ 16+ 20.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+ 23.00 Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò 16+ 01.00 Ò.ñ. «ÌÀÒÐÅØÊÈ» 18+ 03.00 Ò.ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ-2» 16+

øåñòâèå 16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 16+ 17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 16+ 19.30 Ò.ñ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅл 16+ 21.25 Ò.ñ. «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 16+ 23.35 Ò.ñ. «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» 18+ 01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+

ÍÈÊ» 16+ 22.00 Õ.ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» 12+ 00.30 6 êàäðîâ 16+ 01.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

ÒÂÖ 05.55 Íàñòðîåíèå 08.35 Õ.ô. «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» 10.20 Ïåòðîâêà, 38 16+ 10.40 Âðà÷è 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ.ô. «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ» 12+ 13.40 Pro æèçíü 16+ 14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 16+ 15.30 Ìóëüòôèëüì 15.40 Òðåóãîëüíèê 16+ 16.30 Ò.ñ. «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» 12+ 18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 6+ 18.40 Ïðàâî ãîëîñà 16+ 20.15 Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì æèçíü 16+ 21.55 Ò.ñ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» 12+ 00.40 Õ.ô. «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ» 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Ò.ñ. «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 12+ 07.00, 13.30 Äåòàëè 07.30 Ìóëüòñåðèàë 12+ 08.00, 10.30 Ò.ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+ 08.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ 0+ 09.00, 11.00, 14.00 6 êàäðîâ 16+ 09.30 Ò.ñ. «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» 16+ 11.30, 18.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! 16+ 12.00 ÊÂÍ íà áèñ 16+ 15.00 Õ.ô. «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈ ÖÅÇÀÐß» 12+ 17.00 Ãàëèëåî 0+ 18.30, 00.00 Êðàñîòà è çäîðîâüå 18.45, 00.15 Êóõíè íàðîäîâ Óäìóðòèè 19.00 Ò.ñ. «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅÑÒÛ» 12+ 20.00 Ò.ñ. «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+ 21.00 Ò.ñ. «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒ-

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.40 Âñå âêëþ÷åíî 16+ 05.55 Âîïðîñ âðåìåíè 06.25 Ìîÿ ïëàíåòà 07.00, 09.00, 11.50, 21.00, 01.40 Âåñòè-Ñïîðò 07.10 Äèàëîãè î ðûáàëêå 08.40, 11.30 Âåñòè.ru 09.10 Õ.ô. «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÀÊÓËÛ» 16+ 11.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà 12.00 Áðàòñòâî êîëüöà 12.30 Õ.ô. «ÍÀÂÎÄ×ÈÊ» 16+ 14.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áðýíäîí Ðèîñ ïðîòèâ Ìàéêà Àëâàðàäî; Íîíèòî Äîíýéð (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Òîøèàêè Íèøèîêè (ßïîíèÿ) 15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2013. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Ñòûêîâûå ìàò÷è. Ðîññèÿ - ×åõèÿ 19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðîäèîí Ïàñòóõ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ ×óïàêè ×èïèíäè (Òàíçàíèÿ); Äìèòðèé Êóäðÿøîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Èñìàèëà Ñèëëàõà (Óêðàèíà) 21.15 Õ.ô. «ÐÝÌÁÎ-4» 16+ 22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ - Ôðàíöèÿ 00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ - Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ

ÐÅÍ-Ò 05.00 Ìóëüòñåðèàë 6+ 05.30 Ïî çàêîíó 16+ 06.00  ÷àñ ïèê 16+ 06.30 Êóìèðû 16+ 07.30 ×àñ ñóäà 16+ 08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Íîâîñòè 24 16+ 09.00, 13.00 Çâàíûé óæèí 16+ 10.00, 14.00 Íå âðè ìíå! 16+ 11.00 Çâåçäíûå èñòîðèè 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ 16+ 15.00 Ñåìåéíûå äðàìû 16+ 16.00 Ëþáîâü 911 16+ 17.00 Ò.ñ. «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+ 18.00 Òåðíèè îäàðåííûõ 16+ 20.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+ 23.00 Õ.ô. «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» 16+ 01.00 Àðêàèì. Ñòîÿùèé ó ñîëíöà 16+


8

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

Âèðíóíàë, 17-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Жить здорово! 12+ 10.25 Контрольная закупка 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «РАЗВОД» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные новости 00.20 Т.с. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+ 00.50 Т.с. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+ 01.40, 03.05 Х.ф. «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+ 03.00 Новости 04.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ ÓÄÌÓÐÒÈß 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 1000 мелочей 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Всё будет хорошо! 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть

Ïîê÷èàðíÿ, 18-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Жить здорово! 12+ 10.25 Контрольная закупка 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «РАЗВОД» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные новости 00.20 Т.с. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+ 01.20 Т.с. «ГРИММ» 16+ 02.15, 03.05 Х.ф. «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК» 16+ 03.00 Новости

ÐÎÑÑÈß 1+ ÃÒÐÊ ÓÄÌÓÐÒÈß 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 Мылысь-кыдысь 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Всё будет хорошо! 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Т.с. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+ 23.05 Близкий Дальний. Предчувствие судьбы 01.05 Вести + 01.30 Х.ф. «ЗАКОН РАНДАДУ» 16+ 03.35 Комната смеха 04.30 Городок

5 ÊÀÍÀË Профилактика 18.00 Место происшествия 18.30, 22.00 Сейчас 19.00, 21.00 Новости 19.15 Новости спорта 19.25 Специальный репортаж 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Кто мы? 12+ 20.20 Шудон корка 0+ 20.25 Сквозь судьбы 12+ 20.40 Обстоятельства счастья 12+ 21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Х.ф. «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+ 00.55 Х.ф. «МОНОЛОГ» 6+ 02.45 Т.с. «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+ 05.05 Ганнибал 12+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 10.00 Наблюдатель 11.15 Генералы в штатском 11.45 Х.ф. «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Фильм 1-й 13.05 Алтайские кержаки 13.35 Секретный код египетских пирамид 14.25 Aсademia 15.10 Красуйся, град Петров! 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «ДВА ГУСАРА». 2-я серия 16.55 Русская верфь 17.25 Эпоха барокко 18.25 Важные вещи 18.40 Ступени цивилизации

20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Т.с. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+ 23.15 Поединок 12+ 00.55 Вести + 01.20 Х.ф. «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ» 16+ 03.05 Комната смеха 04.00 Городок 04.45 Вести. Дежурная часть

5 ÊÀÍÀË 06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.25 Кто мы? 12+ 06.40 Шудон корка 0+ 06.45 Обстоятельства счастья 12+ 07.00 Новости 07.15 Сквозь судьбы 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 12.35 Х.ф. «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+ 14.55, 18.00 Место происшествия 16.00 Открытая студия 17.00 Право на защиту 16+ 19.00, 21.00 Новости 19.15 Новости спорта 19.25 Экспертное мнение 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Мон егит 12+ 20.10 Шудон корка 0+ 20.25 Спортивный интерес 12+ 20.40 Рыбацкие реалии 12+ 21.15, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Х.ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+ 01.05, 01.35 Вне закона 16+ 02.05 Т.с. «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+ 05.10 Ганнибал 12+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Генералы в штатском 11.45 Х.ф. «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Фильм 2-й 13.05 Знамя и оркестр, вперед!.. 13.35 Секретный код египетских пирамид 14.25 Aсademia 15.10 Письма из провинции 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «НОС» 17.25 Эпоха барокко

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 19.45 Главная роль 20.05 Абсолютный слух 20.45 Петер Штайн. Театр... козы, оливки 21.30, 01.55 Aсademia 22.15 Магия кино 23.00 Запечатленное время 23.50 Х.ф. «ВИОЛЕТТА». 1-я серия 01.30 А.Дворжак «Славянские танцы» 02.40 Мировые сокровища культуры

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ Профилактика 16.00 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 19.00, 20.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 19.30 Живу в Ижевске 16+ 19.55 Гороскоп 12+ 21.00 Х.ф. «ТАКСИ-2» 16+ 22.40 Комеди Клаб 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 М.ф. «ПОМУТНЕНИЕ» 16+ 03.00 Т.с. «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 03.55 Школа ремонта 12+ 04.50 Атака клоунов 16+ 05.20 Два Антона 16+ 06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÍÒÂ Профилактика 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Профессия - репортер 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.25 Т.с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+ 23.35 Т.с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+

18.30 Витус Беринг 18.40 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Черные дыры. Белые пятна 20.45 Гении и злодеи 21.10, 02.40 Мировые сокровища культуры 21.30, 01.55 Aсademia 22.15 Культурная революция 23.00 Запечатленное время 23.50 Х.ф. «ВИОЛЕТТА». 2-я серия 01.25 Камерный хор Московской консерватории

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 09.00 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске (Новый Регион) 16+ 07.55, 08.25, 14.25, 19.55 Гороскоп12+ 08.30 Т.с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 12+ 11.10 Женская лига 16+ 11.45 Х.ф. «ТАКСИ-2» 16+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 19.00, 20.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 21.00 Х.ф. «ТАКСИ-3» 16+ 22.35 Комеди Клаб 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 Х.ф. «АМОРЕ» 16+ 03.00 Т.с. «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 03.55 Школа ремонта 12+ 04.50 Атака клоунов 16+ 05.20 Два Антона 16+ 06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÍÒÂ 05.55 НТВ утром 08.35 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Медицинские тайны 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+ 02.30 Живут же люди! 0+ 03.00 Т.с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 05.05 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÒÂÖ Профилактика 09.00 Х.ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События 11.00 Отчёт мэра Москвы С.С.Собянина о результатах деятельности Правительства Москвы 11.55 Х.ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.55 Петровка, 38 16+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Т.с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+ 18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+ 18.40 Право голоса 16+ 20.20 Московский маршрут. Вылетные магистрали 6+ 20.55 Что едят наши дети? 16+ 21.45 Т.с. «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+ 00.30 Х.ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 6+ 02.55 Х.ф. «ЯРОСТЬ» 6+ 04.20 Городские войны. Властители дорог 16+ 05.05 Врачи 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ Профилактика 14.00 6 кадров 16+ 15.00 Х.ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+ 17.00 Галилео 0+ 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 18.30, 00.00 Детали 19.00 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Т.с. «ПОК А ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

22.00 Х.ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 00.30 Х.ф. «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» 12+ 02.30 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+ 03.30 Мультсериал 12+ 04.30 Мультфильмы 0+ 05.35 Музыка на СТС

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» Профилактика 10.00 Х.ф. «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+ 11.50, 15.40, 22.20, 02.10 Вести-Спорт 12.05 Большой тест-драйв 12.55 Бадюк в Тайланде 14.00 Х.ф. «РЭМБО-4» 16+ 15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Спартак» (Москва) 18.15 Хоккей России 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА 21.15 Футбол без границ 22.35 Вечная жизнь 00.00, 04.25 Рейтинг Баженова 00.30 Х.ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+ 02.25 Вести.ru 02.40 Моя планета 03.55 Школа выживания

ÐÅÍ-ÒÂ Профилактика 10.00, 14.00 Не ври мне! 16+ 11.00 Звездные истории 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+ 12.30 Студенческая, 7 12.45 Чара Лафик 13.00 Званый ужин 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17. 0 0 Т.с . «С Л Е Д А К И» 16 + 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+ 18.00 Тернии одаренных 16+ 20.00 Специальный проект 16+ 23.00 Х.ф. «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 00.50 Х.ф. «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+ 02.30 Жить будете 16+ 03.00 Т.с. «СОЛДАТЫ-2» 16+

17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.25 Т.с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+ 23.35 Т.с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+ 01.30 Дачный ответ 0+ 02.30 Живут же люди! 0+ 03.00 Т.с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 05.00 Т.с. «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

00.30 Х.ф. «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+ 02.35 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+ 04.20 Мультсериал 12+ 05.20 Мультфильмы 0+ 05.35 Музыка на СТС

ТВЦ 06.00 Настроение 08.35 Х.ф. «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События 11.50 Х.ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 1-я серия 12+ 13.40 Pro жизнь 16+ 14.45 Деловая Москва 15.10, 17.55 Петровка, 38 16+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Т.с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+ 18.15 Города мира. Шанхай 16+ 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Волосы. Запутанная история 12+ 21.55 Т.с. «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+ 00.40 Х.ф. «ЗАКАЗ» 18+ 02.20 Х.ф. «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+ 03.35 Жадность больше, чем жизнь 16+ 05.05 Врачи 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+ 05.55 Моя планета 07.00, 09.00, 11.50, 17.10, 23.00, 01.20 ВестиСпорт 07.10 Рейтинг Баженова 08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru 09.10 Х.ф. «НАВОДЧИК» 16+ 11.00, 23.15, 23.45 Наука 2.0 12.05 Футбол без границ 13.05 Бадюк в Тайланде 13.40 Х.ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+ 15.20 Х.ф. «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+ 17.20, 00.15 Удар головой 18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Прямая трансляция 20.40 Х.ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+ 01.50 Моя планета 02.15 Рейтинг Баженова 02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) - «Сибирь» (Новосибирск)

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Детали 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 08.30, 13.00 Животный смех 0+ 09.00, 11.00, 14.00 6 кадров 16+ 09.30 Т.с. «ПОК А ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 12.00 КВН на бис 16+ 15.00 Х.ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 17.00 Галилео 0+ 19.00 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 20.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Т.с. «ПОК А ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Кумиры 16+ 07.30 Живая тема 16+ 08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 14.00 Не ври мне! 16+ 11.00 Звездные истории 16+ 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+ 15.00 Семейные драмы 16+ 16.00 Любовь 911 16+ 17.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 18.00 Тернии одаренных 16+ 20.00 Тайны мира 16+ 21.00 Какие люди! 16+ 23.00 Т.с. «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» 16+ 00.50 Х.ф. «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+ 03.00 Т.с. «СОЛДАТЫ-2» 16+


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Óäìóðòàðíÿ, 19-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Жить здорово! 12+ 10.25 Контрольная закупка 10.55 Модный приговор 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Дешево и сердито 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить 12+ 15.15 Т.с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 17.00 Т.с. «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Поле чудес 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 16+ 23.15 Х.ф. «ЕВРОПА - АЗИЯ» 18+ 00.50 Иван Дыховичный. Жизнь на взлете 16+ 01.55 Х.ф. «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+ 04.20 Т.с. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1+ ÃÒÐÊ ÓÄÌÓÐÒÈß 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 08.55 Мусульмане 09.05 1000 мелочей 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Всё будет хорошо! 12+ 13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть 14.50 Т.с. «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 15.45 Т.с. «КРОВИНУШКА» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+

Êќñíóíàë, 20-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.50, 06.10 Х.ф. «КО МНЕ, МУХТАР!» 06.00 Новости 07.35 Играй, гармонь любимая! 08.20 Мультфильмы 09.00 Умницы и умники 16+ 09.45 Слово пастыря 10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Смак 16+ 10.55 Фабрика звезд. 10 лет спустя 12.15 Абракадабра 16+ 15.15 Да ладно! 16+ 15.50 Народная медицина 16+ 16.50 Жди меня 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.10 Человек и закон 16+ 19.15 «Минута славы» шагает по стране 16+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 22.50 Что? Где? Когда? 00.00 Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире 02.05 Х.ф. «ФЛИКА» 03.55 Х.ф. «СНАЙПЕР-3» 18+ 05.35 Контрольная закупка

20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Юрмала-2012 23.25 Х.ф. «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+ 01.40 Х.ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+ 04.15 Городок 04.45 Вести. Дежурная часть

5 ÊÀÍÀË 06.00 Хэерле иртэ 06.10 Иворъёс 06.20 Мон егит 12+ 06.35 Шудон корка 0+ 06.40 Рыбацкие реалии 12+ 07.00 Новости 07.15 Спортивный интерес 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 10.30 Х.ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+ 12.30, 02.15 Х.ф. «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+ 13.55, 03.35 Х.ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+ 16.00, 05.05 Х.ф. «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+ 18.00 Место происшествия 19.00 Новости 19.15 Новости спорта 19.25 Тема недели 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Малы ке шуоно 12+ 20.10 Шудон корка 0+ 20.20 Макет времени 12+ 20.35 Шурики 12+ 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 01.30 Т.с. «СЛЕД» 16+

05.00 Х.ф. «ДЕЛО № 306» 06.35 Сельское утро 07.05 Диалоги о животных 08.00 Вести 08.10 Местное время. Вести - Удмуртия 08.20 Военная программа 08.50 Субботник 09.30 Городок 10.05 Календарь садовода 10.25 Школа ТВ 11.00, 14.00 Вести 11.10 Местное время. Вести - Удмуртия 11.20 Вести. Дежурная часть 11.55 Честный детектив 12+ 12.25, 14.30 Т.с. «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 14.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 15.05 Субботний вечер 16.50 Танцы со звездами 20.00 Вести 20.45 Х.ф. «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 09.00 Мультсериалы 12+ 07.30, 08.00, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25, 14.25, 19.55 Гороскоп 12+ 08.30 Т.с. «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 12+ 11.10 Женская лига 16+ 11.30 Х.ф. «ТАКСИ-3» 16+ 13.30 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Дом-2. Lite 16+ 16.30, 17.00, 18.30 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 17.30, 18.00 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 19.00 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.00 Битва экстрасенсов 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00 Наша Russia 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 01.00 Х.ф. «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 03.30 Т.с. «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 04.25 Школа ремонта 12+ 05.20 Атака клоунов 16+ 05.50 Т.с. «САША + МАША» 16+ 06.00 Мультсериалы 12+

ÍÒÂ ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Евроньюс 10.00 Новости культуры 10.20 Х.ф. «ШКУРНИК» 11.50 Гончарный круг 12.00 Иностранное дело 12.40 К 100-летию со дня рождения Якова Флиера. Рыцарь романтизма 13.35 Секретный код египетских пирамид 14.25 Aсademia 15.10 Личное время. Евгения Образцова 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры 15.50 Х.ф. «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» СЛУЧАЙ» 12+ 00.25 Х.ф. «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+ 02.45 Горячая десятка 12+ 03.50 Х.ф. «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА» 16+

5 ÊÀÍÀË 07.10 Мультфильмы 0+ 09.00 Безнен выкыт 12+ 09.15 Кунелле кынгырау 0+ 09.25 Эра милосердия 6+ 09.40 Госпожа у дачи 12+ 10.00, 18.30 Сейчас 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10 Т.с. «СЛЕД» 16+ 17.00 Право на счастье 6+ 17.15 Спортивный интерес 12+ 17.30 Рыбацкие реалии 12+ 17.50 Обстоятельства счастья 12+ 18.10 Шурики 12+ 19.00 Правда жизни 16+ 19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т.с. «ГОНЧИЕ-2» 16+ 00.55 Х.ф. «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА» 16+ 02.50 Х.ф. «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА» 16+ 04.35 Х.ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ ÓÄÌÓÐÒÈß

17.15 Билет в Большой 17.55 К 100-летию со дня рождения дирижера. Георг Шолти. Создать Маэстро 19.50 Смехоностальгия 20.20, 01.55 Искатели 21.10 К 55-летию Владимира Мирзоева. Линия жизни 22.00 «КОНТРАКТ». Телеспектакль 23.50 Х.ф. «СТАРТ» 01.40 Мировые сокровища культуры 02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

06.30 Евроньюс 10.00 Библейский сюжет 10.35 Х.ф. «РЕВИЗОР» 13.35 Пряничный домик 14.05 Х.ф. «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 15.25 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 15.55 Атланты. В поисках истины 16.25 Гении и злодеи 16.55 Планета людей 17.45 Вечер Игоря Скляра в Московском международном Доме музыки 18.35 Больше, чем любовь. Евгений и Нина Дворжецкие 19.20 Смотрим... Обсуждаем... Никита Хрущев: взгляд из-за бугра 21.00 Романтика романса 21.55 Белая студия 22.35 Х.ф. «СМЕШНАЯ ЛЕДИ» 01.00 Испанская гитара 01.55 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев

05.55 НТВ утром 08.40 Женский взгляд 0+ 09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Спасатели 16+ 10.55 До суда 16+ 12.00 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Таинственная Россия 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+

02.25 Обыкновенный концерт

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00 Т.с. «АЙКАРЛИ» 12+ 07.30, 08.00 Живу в Ижевске 16+ 07.55, 08.25 Гороскоп 12+ 08.35, 09.35 Мультсериалы 12+ 08.55 Женская лига 16+ 10.00 Школа ремонта 12+ 11.00 Два с половиной повара 12+ 11.30 Дурнушек.net 16+ 12.30 Comedy Woman 16+ 13.30 Комеди Клаб 16+ 14.30 Битва экстрасенсов 16+ 15.30 СуперИнтуиция 16+ 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 18.30 Comedy Woman 16+ 19.30 Т.с. «МОЯ СЕМЬЯ» 16+ 19.55 Гороскоп 12+ 20.00 Х.ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+ 22.05 Комеди Клаб 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+ 03.10 Школа ремонта 12+ 04.10 Cosmopolitan. Видеоверсия 16+ 05.10 Атака клоунов 16+ 05.40 Комедианты 16+ 05.50 Т.с. «САША + МАША» 16+ 06.00 Мультсериалы 12+

ÍÒÂ 05.35 Т.с. «СУПРУГИ» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 08.45 Их нравы 0+ 09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 10.55 Кулинарный поединок 0+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.20 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - «Спартак» 15.30 Бывает же такое! 16+ 16.20 Следствие вели... 16+ 17.20 Очная ставка 16+ 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 19.25 Профессия - репортер 16+ 19.55 Программа максимум 16+ 21.00 Русские сенсации 16+ 22.00 Ты не поверишь! 16+

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí 19.30 Т.с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.25 Т.с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+ 23.30 Т.с. «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+ 01.25 Х.ф. «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+ 03.35 Т.с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

ÒÂÖ 06.00 Настроение 08.40 Х.ф. «ПУ ТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40 Врачи 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События 11.45 Х.ф. «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 2-я серия 12+ 13.40 Pro жизнь 16+ 14.45 Деловая Москва 15.10 Петровка, 38 16+ 15.30 Мультфильм 15.40 Треугольник 16+ 16.30 Т.с. «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+ 17.55 Петровка, 38 16+ 18.15 Смех с доставкой на дом 16+ 18.40 Право голоса 16+ 20.15 Жена 12+ 21.45 Х.ф. «ОДИНОЧКА». Боевик. 2010. 16+ 00.25 Х.ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 03.00 Московский маршрут. Вылетные магистрали 6+ 03.35 Что едят наши дети? 16+ 04.25 Врачи 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Т.с. «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+ 07.00, 13.30, 18.30 Детали 07.30 Мультсериал 12+ 08.00, 10.30 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 08.30, 13.00 Животный смех 0+ 09.00, 11.00, 14.00 6 кадров 16+ 09.30 Т.с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+ 11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+ 12.00 КВН на бис 16+ 15.30 М.ф. «БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА» 6+ 17.00 Галилео 0+ 19.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 22.00 МясорУПка 16+ 23.00 Даёшь молодёжь! 16+ 00.00 Х.ф. «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

9

01.35 Х.ф. «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+ 03.50 Т.с. «СПАСИ МЕНЯ» 16+ 04.45 Мультсериал 12+ 05.15 Мультфильмы 0+ 05.40 Музыка на СТС

ÑÏÎÐÒ+ ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.40 Все включено 16+ 05.55 Моя планета 07.00, 09.00, 11.50, 16.30, 00.40 Вести-Спорт 07.10 Моя рыбалка 08.40, 11.20, 00.55 Вести.ru 09.10 Х.ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+ 10.50 Наука 2.0 12.05 Плавание. Кубок мира 13.05 Х.ф. «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+ 15.05 Вечная жизнь 16.40 30 спартанцев 17.40 Х.ф. «РЭМБО-4» 16+ 19.20 Х.ф. «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 22.50 Х.ф. «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+ 01.25 Вопрос времени 01.55 Моя планета 04.00 Смешанные единоборства

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Мультсериал 6+ 05.30 По закону 16+ 06.00 В час пик 16+ 06.30 Кумиры 16+ 07.30 Какие люди! 16+ 08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 16+ 09.00, 13.00 Званый ужин 16+ 10.00, 14.00 Не ври мне! 16+ 11.00 Звездные истории 16+ 12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+ 15.00, 16.00 Семейные драмы 16+ 17.00 Т.с. «СЛЕДАКИ» 16+ 18.00 Тернии одаренных 16+ 20.00 Живая тема 16+ 21.00 Странное дело 16+ 22.00 Секретные территории 16+ 23.00 Смотреть всем! 16+ 00.00 Т.с. «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА» 16+ 01.45 Х.ф. «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 18+ 03.25 Т.с. «ЛЮДИ ШПАКА» 16+

22.55 Метла 16+ 23.55 Луч Света 16+ 00.30 Школа злословия 16+ 01.15 Спорт для всех 16+ 01.50 Т.с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+ 03.55 Т.с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

04.30 Т.с. «СПАСИ МЕНЯ» 16+ 05.25 Мультфильм 0+ 05.50 Музыка на СТС

ÒÂÖ

04.00 Смешанные единоборства 06.30 Рейтинг Баженова 07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00, 01.10 ВестиСпорт 07.15 Вести.ru 07.45 Диалоги о рыбалке 08.15 В мире животных 08.45 Моя планета 09.15 Индустрия кино 09.45 Х.ф. «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+ 12.15 Магия приключений 13.10 Х.ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+ 15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» 17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити» 20.00 Смешанные единоборства. Александр Стецуренко (Россия) против Хишама Эль Гаоуи (Нидерланды) 23.15 Теннис. Кубок Кремля-2012 01.25 Индустрия кино 01.55 Моя планета 04.25 Страна.ru

05.15 Марш-бросок 12+ 05.50, 09.45 Мультпарад 07.40 АБВГДейка 08.05 День аиста 6+ 08.30 Православная энциклопедия 6+ 09.00 Живая природа 6+ 10.10 Х.ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События 11.50 Городское собрание 12+ 12.35 Х.ф. «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+ 13.50 Х.ф. «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 6+ 16.25 День города 6+ 17.45 Петровка, 38 16+ 18.00 Т.с. «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+ 19.05 Х.ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+ 21.00 Постскриптум 22.00 Т.с. «МИСС ФИШЕР» 16+ 00.30 Культурный обмен 6+ 01.05 Х.ф. «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+ 02.50 Х.ф. «ОДИНОЧКА» 16+ 04.55 Безумие. Сумерки закона 16+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Мультфильмы 0+ 07.00 М.с. «Монсуно» 12+ 08.00 М.с. «Волшебные Поппикси» 6+ 08.30, 16.00 Красота и здоровье 09.00 М.ф. «СКУБИ ДУ. ЛЕТНИЕ СТРАШИЛКИ» 6+ 10.20 М.с. «Чаплин» 6+ 10.30 М.с. «Маленький принц» 6+ 11.00 Это мой ребёнок! 0+ 12.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 14.00 Даёшь молодёжь! 16+ 16.30 6 кадров 16+ 19.15 М.ф. «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+ 21.00 Х.ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+ 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 00.20 Х.ф. «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 16+ 02.35 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 12+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Т.с. «ЛЮДИ ШПАКА» 16+ 09.15 100 процентов 12+ 09.50 Чистая работа 12+ 10.30 Специальный проект 16+ 12.30 Студенческая, 7 12.45 Чара Лафик 13.00 Военная тайна 16+ 15.00 Странное дело 16+ 16.00 Секретные территории 16+ 17.00 Тайны мира 16+ 18.00 Представьте себе! 16+ 18.30 Репортерские истории 16+ 19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской 16+ 20.00 Концерт Михаила Задорнова «Танцы на граблях» 16+ 22.15 Вечерний квартал 16+ 00.10 Х.ф. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+ 02.00 Х.ф. «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ» 18+ 04.00 Т.с. «СОЛДАТЫ-2» 16+


10

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

Àðíÿíóíàë, 7-òž îêòÿáðü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 06.00 Íîâîñòè 06.10 Õ.ô. «ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» 12+ 07.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí 08.20 Ìóëüòôèëüìû 08.55 Çäîðîâüå 16+ 10.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+ 10.35 Ïîêà âñå äîìà 11.25 Ôàçåíäà 12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 12.15 Äåðåâåíñêàÿ ìàãèÿ 16+ 13.20 Ò.ñ. «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» 16+ 17.25 Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö 12+ 19.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» â Îäåññå 16+ 21.00 Âðåìÿ 22.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 16+ 22.30 Yesterday live 16+ 23.30 Ê 120-ëåòèþ Ìàðèíû Öâåòàåâîé. Ïðåäñêàçàíèå 16+ 00.35 Õ.ô. «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 18+ 02.10 Õ.ô. «ÏÐÈÂÅÒ - ÏÎÊÀ!» 16+ 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.45 Õ.ô. «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ» 07.20 Âñÿ Ðîññèÿ 07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð 08.20 Ñìåõîïàíîðàìà 08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 09.30 Ñòî ê îäíîìó 10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè. Óäìóðòèÿ. Ñîáûòèÿ íåäåëè 11.00 Âåñòè 11.10, 14.30 Õ.ô. «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 12+ 14.00 Âåñòè 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Èâîðú¸ñ - Óäìóðòèÿ 15.45 Ðåöåïò å¸ ìîëîäîñòè 16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 18.25 Áèòâà õîðîâ 20.00 Âåñòè íåäåëè

«ÄÎÌÀØÍÈÉ» Âîðäžñüêîí 06.30, 07.30 Îäíà çà âñåõ 16+ 07.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 0+ 08.00 Ïîëåçíîå óòðî 0+ 08.30 Ò.ñ. «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ-3» 12+ 09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+ 10.30, 19.00 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... 16+ 11.30 Ò.ñ. «ß ËÅ×Ó» 16+ 13.30 Ìîÿ ïðàâäà 16+ 14.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 16+ 15.00 Äåëî Àñòàõîâà 16+ 16.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 16+ 17.00 Êðàñîòà íà çàêàç 16+ 18.00 Ò.ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ» 16+ 19.30, 23.00 Îäíà çà âñåõ 16+ 20.00 Çâ¸çäíàÿ òåððèòîðèÿ 16+ 21.00 Ò.ñ. «ÊÀÐÍÀÂÀË» 16+ 23.30 Õ.ô. «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ» 12+ 01.10 Ò.ñ. «ÐÅÂÀÍØ» 16+ 02.50 Õ.ô. «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ ÌÍÎÉ» 16+ 05.25 Íîâûå ðóññêèå ñîáàêè 12+ 06.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+ Ïóêñ¸í 06.30, 07.30 Îäíà çà âñåõ 16+ 07.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 0+ 08.00 Ïîëåçíîå óòðî 0+ 08.30 Ò.ñ. «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ-3» 12+ 09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+ 10.30, 19.00 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... 16+ 11.30 Ò.ñ. «ß ËÅ×Ó» 16+ 13.30 Ìîÿ ïðàâäà 16+ 14.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 16+ 15.00 Äåëî Àñòàõîâà 16+ 16.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 16+ 17.00 Êðàñîòà íà çàêàç 16+ 18.00 Ò.ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ» 16+ 19.30, 23.00, 01.15 Îäíà çà âñåõ 16+ 19.55 Çâ¸çäíàÿ òåððèòîðèÿ 16+ 20.55 Ò.ñ. «ÊÀÐÍÀÂÀË» 16+ 23.30 Õ.ô. «ØÀÍÒÀÆÈÑÒ» 16+ 01.30 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+ Âèðíóíàë Ïðîôèëàêòèêà 14.00 Õ.ô. «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 16+ 15.50, 19.30, 23.00 Îäíà çà âñåõ 16+ 16.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 16+ 17.00 Êðàñîòà íà çàêàç 16+ 18.00 Ò.ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ» 16+ 19.00 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... 16+ 20.00 Çâ¸çäíàÿ òåððèòîðèÿ 12+ 21.00 Ò.ñ. «ÊÀÐÍÀÂÀË» 16+ 23.30 Õ.ô. «ÌÎÐÄÀØÊÀ» 16+ 01.20 Õ.ô. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ» 12+ 05.10 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 16+ 06.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+ Ïîê÷èàðíÿ 06.30, 07.30 Îäíà çà âñåõ 16+

21.30 Õ.ô. «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß» 12+ 23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+ 01.20 Õ.ô. «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞÁÎÂÜ». 12+ 03.20 Ðàçáèòîå ñåðäöå. Åâãåíèé Åâñòèãíååâ 04.20 Ãîðîäîê

5 ÊÀÍÀË 06.00 Õîëîäíîêðîâíàÿ æèçíü 6+ 07.00 Ïðîãóëêè ñ äèíîçàâðàìè 6+ 08.00 Ì.ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà» 0+ 09.00 Øóäîí êîðêà 0+ 09.10 Ìîí åãèò 12+ 09.25 Ìàëû êå øóîíî 12+ 09.30 Âûáîðû 10.00 Ñåé÷àñ 10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî 0+ 11.00 Êûê Îë¸øúåñ 12+ 12.00 Áåçíåí âûêûò 12+ 12.15 Êóíåëëå êûíãûðàó 0+ 12.25 Øóðèêè 12+ 12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Ò.ñ. «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+ 17.30 Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå 12+ 18.00 Ïîçäðàâëÿåì! 12+ 18.30 Ãëàâíîå 19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10 Ò.ñ. «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ ËÞÁËÞ» 16+ 01.05, 02.50, 04.25 Ò.ñ. «×ÅÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ» 16+

ÒÊ ÊÓËÜÒÓÐÀ 06.30 Åâðîíüþñ 10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 10.35 Õ.ô. «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 11.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðãåé Ãóðçî 12.20 Ì.ô. «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», «×èïîëëèíî», «Ïàëêà-âûðó÷àëêà» 14.00 Ñèëà æèçíè 14.50 ×òî äåëàòü? 15.40 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 17.10, 01.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ëîóðåíñà Àðàâèéñêîãî 18.00 Êîíòåêñò 18.40 Çàãàäî÷íûå ñóùåñòâà Áèáëèè

07.00 Äæåéìè: â ïîèñêàõ âêóñà 0+ 08.00 Ïîëåçíîå óòðî 0+ 08.30 Ò.ñ. «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ-3» 12+ 09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+ 10.30, 19.00 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... 16+ 11.30 Ò.ñ. «ß ËÅ×Ó» 16+ 13.30 Ìîÿ ïðàâäà 16+ 14.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 16+ 15.00 Äåëî Àñòàõîâà 16+ 16.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 16+ 17.00 Êðàñîòà íà çàêàç 16+ 18.00 Ò.ñ. «ÌÀÐÃÎØÀ» 16+ 19.30, 23.00 Îäíà çà âñåõ 16+ 19.55 Çâ¸çäíàÿ òåððèòîðèÿ 12+ 20.55 Ò.ñ. «ÊÀÐÍÀÂÀË» 16+ 23.30 Õ.ô. «ÑÎÑÅÄÊÀ» 16+ 01.35 Õ.ô. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ» 12+ 05.35 Ìîÿ ïðàâäà 16+ 06.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+ Óäìóðòàðíÿ 06.30 Îäíà çà âñåõ 16+ 07.00 Äæåéìè: â ïîèñêàõ âêóñà 0+ 07.30 Ñëàäêèå èñòîðèè 0+ 08.00 Ïîëåçíîå óòðî 0+ 08.30 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 09.00 Ò.ñ. «9 ÌÅÑßÖÅ» 16+ 17.00 Êðàñîòà íà çàêàç 16+ 18.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 16+ 19.00 Ò.ñ. «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» 16+ 22.30 Äîñòàòü çâåçäó 16+ 23.00 Îäíà çà âñåõ 16+ 23.30 Õ.ô. «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» 12+ 01.30 Õ.ô. «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ» 12+ 05.30 Ïðîôåññèè. Àäâîêàòû 16+ 06.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+ Êќñíóíàë 06.30, 07.30 Îäíà çà âñåõ 16+ 07.00 Äæåéìè: â ïîèñêàõ âêóñà 0+ 08.00 Ïîëåçíîå óòðî 0+ 08.30 Ò.ñ. «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» 12+ 09.30 Õ.ô. «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ» 0+ 10.50, 22.50 Îäíà çà âñåõ 16+ 11.00 Äîñòàòü çâåçäó 16+ 11.30 Õ.ô. «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» 12+ 13.30 Ñâàäåáíîå ïëàòüå 12+ 14.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà 0+ 15.00 Êðàñîòà òðåáóåò! 12+ 16.00 Õ.ô. «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß» 16+ 18.00 Ò.ñ. «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ» 16+ 19.00 Ò.ñ. «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 12+ 21.15 Õ.ô. «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 12+ 23.00 Ò.ñ. «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 18+ 23.30 Õ.ô. «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁλ 16+ 02.05 Õ.ô. «ÀÌÀÐ, ÀÊÁÀÐ, ÀÍÒÎÍÈ» 16+

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 20.10 Èñààê Äóíàåâñêèé. Ìàêñèì Äóíàåâñêèé. Äâîéíîé ïîðòðåò 21.30 Âûäàþùèåñÿ æåíùèíû ÕÕ ñòîëåòèÿ. Àãàòà Êðèñòè 22.20 Õ.ô. «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ» 23.35 «ÎÁËÀÊÀ», «ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ», «ÁÎËÅÐλ. Áàëåòû 00.45 Ñèëà æèçíè 01.35 Ì.ô. äëÿ âçðîñëûõ «×òî òàì, ïîä ìàñêîé?» 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû

16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè 16+ 17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! 0+ 18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ 20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16+ 20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+ 23.20 Õ.ô. «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» 16+ 01.25 Ò.ñ. «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 16+ 03.20 Ò.ñ. «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 16+ 05.00 Ò.ñ. «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

ÒÂÖ

07.00, 09.25 Ìóëüòñåðèàëû 12+ 08.55 Ñïîðòëîòî 5 èç 49 16+ 09.00 Ëîòåðåÿ «Çîëîòàÿ ðûáêà» 16+ 09.05 Ëîòåðåÿ «Áèíãî» 16+ 09.50 Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ ëîòåðåÿ 16+ 10.00 Øêîëà ðåìîíòà 12+ 11.00 Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà 12+ 11.30 Æåíñêàÿ ëèãà 16+ 12.00 Íå â ñâîåì óìå 16+ 13.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+ 14.00 ÑóïåðÈíòóèöèÿ 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò.ñ. «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+ 17.00 Õ.ô. «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌλ 12 19.10, 22.35 Êîìåäè Êëàá 16+ 20.00 Õ.ô. «ÎÑÒÐλ 16+ 23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+ 00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+ 00.30 Õ.ô. «ÊÎÍÒÀÊÒ» 16+ 03.35 Ìèëëåíèóì 16+ 04.30, 05.00 Äâà Àíòîíà 16+ 05.25 Ò.ñ. «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+ 06.00 Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò 16+

05.20 Ìóëüòôèëüìû 05.50 Õ.ô. «ÊÀÏÈÒÀÍ «ÏÈËÈÃÐÈÌÀ» 07.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà 6+ 07.50 Âçðîñëûå ëþäè 12+ 08.25 Ôàêòîð æèçíè 6+ 09.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 6+ 10.45 Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó 6+ 11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ 11.45 Õ.ô. «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 16+ 14.15 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí 12+ 14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 16.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿ!» 12+ 17.15 Õ.ô. «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ!» 12+ 21.00  öåíòðå ñîáûòèé 22.00 Ò.ñ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂλ 12+ 00.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñåé Ãåðìàíìëàäøèé 12+ 01.15 Õ.ô. «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» 6+ 03.20 ÆÊÕ: âîéíà òàðèôîâ 16+ 04.20 Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäüáà 12+

ÍÒÂ

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

06.00 Ò.ñ. «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» 0+ 08.45 Èõ íðàâû 0+ 09.25 Åäèì äîìà 0+ 10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+ 10.55 Åäà áåç ïðàâèë 0+ 12.00 Äà÷íûé îòâåò 0+ 13.20 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Äèíàìî» - «Àíæè» 15.30 Áûâàåò æå òàêîå! 16+

06.00 Ì.ô. «ÁÀÐÁÈ È ÌÎÄÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 6+ 07.40, 10.30, 14.35 Ìóëüòñåðèàëû 6+ 08.30, 16.00 Äåòàëè 09.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò 0+ 11.00 Ãàëèëåî 0+ 12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! 16+ 13.00 Ì.ô. «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» 6+ 15.00, 16.30 6 êàäðîâ 16+ 17.00 Õ.ô. «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+ 19.00 ÌÿñîðÓÏêà 16+

05.35 Ãîðîäà ìèðà 0+ 06.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+

10.00, 17.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 12+ 11.00 Íåðàçãàäàííûé ìèð 12+ 12.00, 21.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 12+ 12.30, 18.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 12+ 13.00, 19.00 Ò.ñ. «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ» 12+ 14.00, 20.00 Ò.ñ. «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+ 15.00 Çíàõàðêè. Òðàâíèöà 12+ 16.00 Êîëäóíû ìèðà. Êàìû Òóâû è Àëòàÿ 12+ 22.00 Êîëäóíû ìèðà. Áàõñû 12+ 23.00 Õ.ô. «ËÅÄßÍÀß ÄÐÎÆÜ» 16+ 00.45, 01.45 Ò.ñ. «ÀÍÃÀÐ 13» 12+ 02.30 Íåðàçãàäàííûé ìèð 12+ 03.30 Ò.ñ. «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 16+ 04.15 Òàéíû âåëèêèõ ìàãîâ 12+

Àðíÿíóíàë 06.30, 07.30 Îäíà çà âñåõ 16+ 07.00 Äæåéìè: â ïîèñêàõ âêóñà 0+ 08.00 Ïîëåçíîå óòðî 0+ 08.30 Ò.ñ. «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» 12+ 09.30 Ñëàäêèå èñòîðèè 0+ 10.00 Õ.ô. «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍλ 0+ 12.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 12.30 Óéòè îò ðîäèòåëåé 16+ 13.00 Ëàâêà âêóñà 0+ 13.30 Ïëàòüå ìîåé ìå÷òû 0+ 14.00 Õ.ô. «ÄÀÌÀ Ñ ÊÀÌÅËÈßÌÈ» 16+ 17.50, 22.50 Îäíà çà âñåõ 16+ 18.00 Ò.ñ. «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ» 16+ 19.00 Ò.ñ. «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 12+ 21.15 Õ.ô. «ÊÐÀÑÍÛÉ ÆÅÌ×Óà ËÞÁÂÈ» 16+ 23.00 Ò.ñ. «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 18+ 23.30 Õ.ô. «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÌÅÒÐλ 16+ 02.05 Õ.ô. «ÑÅÒÈ ËÞÁÂÈ» 12+ 04.55 Âêóñû ìèðà 0+ 05.05 Êðàñîòà òðåáóåò! 12+ 06.00 Ãëàâíûå ëþäè 0+ 06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 0+

ÒÂ-3 Âîðäžñüêîí 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 08.05 Ò.ñ. «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 12+ 09.00, 18.00, 21.30 Õ-Âåðñèè 12+ 10.00, 17.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 12+ 11.00 Ëþáîâü ïî çâåçäàì 12+ 12.00 Âñïîìíèòü âñå 12+ 13.00 Õ.ô. «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀÌÀÐÊÈ» 16+ 15.15 Õ.ô. «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ» 16+ 18.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 12+ 19.00 Ñâÿòûå. Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö 12+ 20.00 Çíàõàðêè. Òðàâíèöà 12+ 21.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 12+ 22.00 Êîëäóíû ìèðà. Êàìû Òóâû è Àëòàÿ 12+ 23.00 Õ.ô. «ÐÓÑËÀÍ» 16+ 01.00, 02.00 Ò.ñ. «ÀÍÃÀÐ 13» 12+ 02.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. ×åëîâåê âñåìîãóùèé 12+ 03.30 Ò.ñ. «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 16+ 04.15 Òàéíû âåëèêèõ ìàãîâ 12+ Ïóêñ¸í 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 08.05 Ò.ñ. «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 12+ 09.00, 18.00, 21.30 Õ-Âåðñèè 12+ 09.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. ×åëîâåê âñåìîãóùèé 12+

Âèðíóíàë 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 08.05 Ò.ñ. «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 12+ 09.00, 18.00, 21.30 Õ-Âåðñèè 12+ 09.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ ïðåñòóïíèêîâ 12+ 10.00, 17.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 12+ 11.00 Íåðàçãàäàííûé ìèð 12+ 12.00, 21.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 12+ 12.30, 18.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 12+ 13.00, 19.00 Ò.ñ. «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ» 12+ 14.00, 20.00 Ò.ñ. «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+ 15.00 Ñâÿòûå. Ãåîðãèé Ïîáåäîíîñåö 12+ 16.00 Êîëäóíû ìèðà. Áàõñû 12+ 22.00 Êîëäóíû ìèðà. Ìîðäîâñêèå Ñîäÿöû 12+ 23.00 Õ.ô. «ÃÈÄÐÀ» 16+ 00.45 Ïîáåäè Ïîêåð Ñòàðç 16+ 01.45 Õ.ô. «ËÅÄßÍÀß ÄÐÎÆÜ» 16+ 03.30 Ò.ñ. «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 16+ 04.15 Òàéíû âåëèêèõ ìàãîâ 12+ Ïîê÷èàðíÿ 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 08.05 Ò.ñ. «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 12+ 09.00, 18.00, 21.30 Õ-Âåðñèè 12+ 09.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Ìàãè ó òðîíà 12+ 10.00, 17.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 12+ 11.00 Íåðàçãàäàííûé ìèð 12+ 12.00, 21.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 12+ 12.30, 18.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 12+ 13.00, 19.00 Ò.ñ. «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ» 12+ 14.00, 20.00 Ò.ñ. «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+ 15.00 Ñâÿòûå. Öåëèòåëü Ïàíòåëåéìîí 12+ 16.00 Êîëäóíû ìèðà. Ìîðäîâñêèå Ñîäÿöû 12+ 22.00 Êîëäóíû ìèðà. Îéóíû Þæíîé Ñèáèðè 12+ 23.00 Õ.ô. «ÎÃÍÅÄÛØÀÙÈÅ ÎÑÛ» 16+ 00.45 Áîëüøàÿ èãðà Ïîêåð Ñòàðç 16+ 01.45 Õ.ô. «ÃÈÄÐÀ» 16+ 03.30 Ò.ñ. «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 16+

20.00, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 16+ 21.00 Õ.ô. «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+ 23.00 Ëþäè-ÕÝ 16+ 00.00 Õ.ô. «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» 12+ 02.40 Õ.ô. «ÃÎÍÙÈÊ ÑÒÐÎÊÅл 16+ 04.25 Ìóëüòôèëüì 0+ 05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00  ìèðå æèâîòíûõ 05.30 Ìîÿ ïëàíåòà 06.15 Ìîÿ ðûáàëêà 06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05 Âåñòè-Ñïîðò 07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âèëüôðåäî Âàñêåñ ïðîòèâ Äæîíàòàíà Îêóýíäî 09.15 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ 09.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè 12.15 Àêàäåìèÿ GT 12.45 ÀâòîÂåñòè 13.05 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì 13.55 Õ.ô. «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» 16+ 16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Çàóðáåê Áàéñàíãóðîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ëóêàøà Êîíå÷íû (×åõèÿ) 17.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Íåïòóíàñ» (Ëèòâà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Íüþêàñë» - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 20.55 Ôóòáîë.ru 21.45 Êàðòàâûé ôóòáîë 22.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âèëüôðåäî Âàñêåñ ïðîòèâ Äæîíàòàíà Îêóýíäî 00.15 Õ.ô. «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 16+ 02.20 Ìîÿ ïëàíåòà

ÐÅÍ ÒÂ 05.00 Ò.ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ» 16+ 05.15 Õ.ô. «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 16+ 07.00 Õ.ô. «ÄÌÁ» 16+ 08.45 Ò.ñ. «ÄÌÁ» 16+ 14.00 Õ.ô. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ» 16+ 15.50 Ò.ñ. «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2» 16+ 23.45 «Íåäåëÿ» ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâñêîé 16+ 01.10 Õ.ô. «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÝÔÈÐÀ-2» 18+ 02.45 Ò.ñ. «ÑÎËÄÀÒÛ» 16+

04.15 Òàéíû âåëèêèõ ìàãîâ 12+ Óäìóðòàðíÿ 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 08.05 Ò.ñ. «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 12+ 09.00, 18.00 Õ-Âåðñèè 12+ 09.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. Ïî çàêîíó êðîâè 12+ 10.00, 17.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 12+ 11.00 Íåðàçãàäàííûé ìèð 12+ 12.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 12+ 12.30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 12+ 13.00, 19.00 Ò.ñ. «ß ÎÒÌÅÍßÞ ÑÌÅÐÒÜ» 12+ 14.00, 20.00 Ò.ñ. «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+ 15.00 Ñâÿòûå. Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà 12+ 16.00 Êîëäóíû ìèðà. Îéóíû Þæíîé Ñèáèðè 12+ 21.00 Õ.ô. «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 16+ 23.00 Õ.ô. «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ» 12+ 00.45 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð 16+ 01.45 Õ.ô. «ÎÃÍÅÄÛØÀÙÈÅ ÎÑÛ» 16+ 03.30 Ò.ñ. «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 16+ 04.15 Òàéíû âåëèêèõ ìàãîâ 12+ Êќñíóíàë 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 07.30 Õ.ô. «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 0+ 09.15 Õ.ô. «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» 12+ 10.45 Çâåçäû è ìèñòèêà 12+ 11.30 Õ.ô. «×ÓÄÅÑÀ  ÐÅØÅÒÎÂÅ» 12+ 13.30 Õ.ô. «ÑÒÅËÑ» 12+ 16.00 Õ.ô. «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 16+ 18.00 Âñïîìíèòü âñå 12+ 19.00 Õ.ô. «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ» 12+ 21.15 Õ.ô. «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊλ 16+ 23.30 Õ.ô. «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ» 16+ 01.15 Õ.ô. «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ» 12+ 03.15 Õ.ô. «ÑÏÅÖÍÀÇ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß» 16+ 05.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ Àðíÿíóíàë 06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+ 07.15 Õ.ô. «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ» 0+ 08.45 Õ.ô. «ÐÎÄÍß» 0+ 10.45 Çâåçäû è ìèñòèêà 12+ 11.30 Ëþáîâü ïî çâåçäàì 12+ 12.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 12+ 13.30 Õ-Âåðñèè 12+ 14.30 Õ.ô. «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊλ 16+ 16.45 Õ.ô. «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ» 12+ 19.00 Õ.ô. «ÌÝÂÅÐÈÊ» 12+ 21.30 Õ.ô. «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+ 23.30 Õ.ô. «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» 16+ 01.30 Õ.ô. «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ» 16+ 03.15 Õ.ô. «×ÓÄÅÑÀ  ÐÅØÅÒÎÂÅ» 12+ 05.15 Ìóëüòôèëüìû 0+


ÓÄÌÓÐÒ ÊÈÇÈËÈÎÑ ñòâîûí îðò÷èç Ðîññèûñü ÷îðûã áóäýòžñü¸ñëýí êåíåøñû. Ñîîñëû âîçüìàòžì ëýñüòžñüêèñü âûëü ïðåäïðèÿòèåç íî. Ïàëýíûñü ëûêòýì ó÷¸íîé¸ñ íî ñïåöèàëèñòú¸ñ ÷ûëêàê ïàéìèçû, êûòûí êå êûä¸êûí Óäìóðòèûí, ïå, ôîðåëü áóäýòî. Óæçý àçüëàíüòý Êàðàêóëèíî ¸ðîñûñü «Ïðèêàìüå» ÷îðûã õîçÿéñòâî íî. Øóìïîòîíî: àëè ãóðò õîçÿéñòâîîñ íî, ôåðìåðú¸ñ íî ÷îðûã áóäýòî íè. Ýøøî îäžãåç òóíñûêî ïðîåêò - Êàðàêóëèíî ¸ðîñûñü êå÷ âîðäîí ôåðìà. Òàò÷ûîçü Óäìóðòèûí àñ õîçÿéñòâîçýñ âîçèñü¸ñ ãèíý òà ïóäîåí âûðèçû. Òàáåðå àíàëòýì «Àðçàìàñîâñêèé» ïóäî âîðäîíúÿ êîìïëåêñ òóïàòúÿìûí, òàòûí êå÷ íî âîðäî íè, éќë íî êûñêî. Ñîîñëýí àëè šóòñêîí âàêûòñû. Ќæûòàê šåãà êóðêà áóäýòîíúÿ ïðîåêò. Íî ñî âóíýòýìûí ќâќë. Êîíüäîíýí þðòòžñü óò÷àñüêîìû. - Àçüëî àðú¸ñû óíî êîëõîçú¸ñ ûæú¸ñòû áóäýòûëžçû. Àëè ќæûò êûëåìûí. - Çýì íî, âèð âèñ¸íýí ñýðåí óíî ïóäî áûðèç, òðîñýç õîçÿéñòâîîñ äóãäžçû ñîå âîðäýìûñü. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûí œå÷ âûæû¸ ûæ âîðäžñü «Ìîëíèÿ» õîçÿéñòâî êûëåìûí. Îòûí óäìóðò âûæû ûæ êûëäûòýìûí. Âàíü íè àëè ûæ âîðäžñü õîçÿéñòâîîñ Âîòêà, Âàâîæ, Ìîæãà, ßêøóð-Áќäüÿ, Þêàìåíñê ¸ðîñú¸ñûí. Ûæ âîç¸ ôåðìåðú¸ñ íî. - Ãóðò óäûñûñü êûŸå àçèíñêîíú¸ñëû òž òóæãåñ íî øóìïîòžñüêîäû? - Íûðûñü èê ïóäî âîðäîí óäûñëû. Êåìà àðú¸ñ Ÿîæå ñþðî òàçà ïóäî óëë¸ ÿëàí êóëýñìûëžç, íîø òóý íûðûñüñý ñîëýñü ëûäçý áóäýòîíúÿ ïëàíìåñ áûäýñòîì. Àçüëàíÿç íî, ìàëïàñüêî, ïóäî éûëîç. Ñî ïîííà ëóîíëûêú¸ñ âàíü. Àðëû áûäý ïóêòžñüêî òóàëà êóðîíú¸ñëû òóïàñü ôåðìàîñ. Òðîñ þðòòýò ñ¸òžñüêîì ñî ïîííà. Íî àñ õîçÿéñòâîçýñ íóèñü¸ñ ïóäîçýñ êóëýñòî. Ñî âàëàìîí: óìîéãåñ óëûíû êóò-

ñêåìåíûçû, ïóäî âîçåìçû óã ïîòû íè, òóæãåñ íî åãèòú¸ñëýí, íîø ìќéûîñëû ñåêûò éќòý. Ñîáåðå, éќë, ñžëü, âќé áàñüòûíû ëóý íè ãóðò ìàãàçèíûñü. Òàèí Ÿîø èê ãóðò õîçÿéñòâîîñ àðûñü àðå éûëýòî éќë ïîòòîíýç. Òàíè òóý êîòüêóä ñêàëëýñü 5 ñþðñ êèëîãðàìì ïàëà êûñêîìû. Íîø îãúÿ éќë 700 ñþðñ òîííà ëþêàñüêîç. Òà ëûäïóñú¸ñúÿ òóý íûðûñüñý îðò÷èì 1990-òž àðåç. ÑûŸå óëîñú¸ñ Ðîññèûí 5 ãèíý. Àçüïàëàí íî éќë ïîòòîíëû àñüìå ðåñïóáëèêàûí áàäœûì ñàêëûê âèñúÿñüêîç. Òóý ãèíý òà óäûñëû Óäìóðòèëýí áþäæåòûñüòûç âèñúÿìûí 787 ìèëëèîí ìàíåò, ñî ñÿíà, Ðîññèëýí êàçíàûñüòûç 500 ìèëëèîí ïàëà. Àëè Ïðàâèòåëüñòâîåí êóòýìûí íè ñêàë óëë¸åç óìîÿòîíúÿ íî éќë ïîòòîíýç éûëýòîíúÿ

ìèûì 700 ñþðñ òîííà êóòñàìû âàë. Íûðûñü ñåêûò þãäóð êûëäûëžç êèçåð ýñòžñüêîí áàñüòîíýí. Íî Ðîññèûñü Ïðàâèòåëüñòâî ãóðòîîñëû äèçåëü òîïëèâîëýñü äóíçý êàï÷èÿòýìåí íî àñüìå áþäæåòûñü ñóáñèäèÿ âèñúÿìåí, ýñòžñüêîí 40 ïðîöåíòëû äóíòýìãåñ êàðåìûí âàë. Îçüû îäžã ëèòð ñîëÿðêàëýí äóíûç 27 ìàíåòûñü 12,8 ìàíåòîçü ëýçüêèç. - Éќë äóí ìûíäàãåñ èê, îçüû-à? - Îçüû ëóèç. ÒàŸååç íî áåðëî àðú¸ñû íûðûñüñý. Ñîâåòî Ñîþç àðú¸ñòû âåðàòýê, êèçåð ýñòžñüêîí êîòüêó éќëëýñü äóíî ñûëžç, íîø òóý ãóðòîîñ ïîííà äóíú¸ñ îçüû êàï÷èÿòýìûí âàë. Îçüû êå íî âàíü áóñû óæú¸ñòû áûäýñòîíëû äóíòýìàòýìåç êèçåð ýñòžñüêîí ќçãåñ òûðìû. Ìóêåòûç òóæ ñþëìàñü-

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

íåò. Òóý âàíü êèäûñ ïќëûñü 82 ïðîöåíòýç œå÷ëûêî âàë. ÒàŸååç íî àñüìåëýí ќé âàë íà. - Áåðëî êќñ àðú¸ñûí ñýðåí ìóçúåì óæûí ìàêå âîøòžñüêå-à? - Íûðûñü èê, œå÷ êèäûñú¸ñòû áûðú¸í. Òðîñýç ñîîñ ÷àêëàìûí êќñ íî êîò àðú¸ñëû. Ñîáåðå, àëè òðîñãåñ ñàêëûê âèñúÿñüêîì ïóäî ñè¸í êóëüòóðàîñòû êèç¸íëû. Êûëñÿðûñü, øќäñêûìîí éûëýòžì êóêóðóçà áóñûîñòû. Êóä-îã õîçÿéñòâîîñ àëè íî ñîîñòû óòÿëòî íà. Òóæ áàäœûì âàìûø ëýñüòýìûí òåõíèêàåç âûëüäîí ïîííà. - Ðåñïóáëèêà òîëýç ïîòûíû äàñü-à? - Äàñü. Çýì, þ òûñü íî ïóäî ñè¸íú¸ñ ќæûòãåñ äàñÿìûí, íî àñüìåëýí òðîñ ñè¸í êûëèç ìèûìëýñü. Òóý êîòüêóä ïóäî éûðëû

Êîòüêûòûí ìàêå íî âîøòžñüêå, âûëüäžñüêî çàêîíú¸ñ. Àëè þðèñò ëóûòýê ýêîíîìèêàûí òóæ ñåêûò óæàíû.

Óäìóðòèÿ ïîííà íûðûñü èíòûûí éќë ïîòòîí. Íî âàíü ìóêåò òóíñûêî óäûñú¸ñ: åòží áóäýòîí, ÷îðûã, êå÷, êóðêà âîðäîí. 2013-òž-2015-òž àðú¸ñëû ÷àêëàì ïðîãðàììàëýí êîíöåïöèåç. Ñîÿ êóèíü àð Ÿîæå éќë ïîòòîíýç 704 ñþðñ òîííàûñåí 732,5 ñþðñ òîííàîçü áóäýòîíî. Òà äûð Ÿîæå Óäìóðòèÿ ãèíý ãóðò óäûñëû 1 ìèëëèàðä 945 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿëîç. - Íîø òóý ìóçúåì óæú¸ñëû êûŸå äóíúåò ñ¸òûñàëäû? - Êîòüìà êå íî àñüìåîñ êóàçü áîðäû êûòêåìûí íà. Òóëûñ áûäýñ àðíÿëû áóñûå âàçüãåñ ïîòûñà íî, çîðú¸ñûí ñýðåí êèç¸íýí áåðîìèì, þîñòû êóòñàí âàêûò íîø èê çîð ëþêåòžç. Âàíüìûç ñî óðîæàé âûëûí øќäžñüêèç - êîòüêóä ãåêòàðûñü 15,2 öåíòíåð ëþêàñüêèç. Îãëîì 530 ñþðñ òîííà ëóèç, íîø

êûòžñü óæïóì - þ êóàñüòîí÷ûëêûòàòîí òžðëûê. Ñîëýí íà÷àðìåìåç âàíüìûçëû òîäìî. Òóý ãóæåì ýøøî îäžã ïîë âîçüìàòžç, ÊÇÑú¸ñòû òóïàòîí-âûëüäîí áîðäû ìàòûñü äûðå èê ðîñ-ïðîñ áàñüòžñüêîíî øóûñà. Ìèûì êќñ íóíàëú¸ñû þ òûñü áóñûûñü èê èòûìú¸ñû ïûðèç, øóûíû ëóîç, íîø òóý êîòýíûç þ øåðòîí êîìïëåêñú¸ñ êóàñüòûíû ќç âóûëý. - Áàäœûì ñàêëûê âèñúÿñüêå œå÷ êèäûñú¸ñûí óæàíëû. Ñîëýí ïàéäàåç øќäžñüêå íè-à? - Òóæ çîë. ÑûŸå êèäûñòýê òóý àñüìåîñ íÿíüòýê êûëüûñàëìû. Àçüâûë àðú¸ñû òà óæëû 10-15 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿñüêûëžç êå, áåðëî êûê àðçý - 38-40 ìèëëèîí ìà-

Âàâîæ ¸ðîñûñü Ìè÷óðèí íèìî ýøòîñûí îðò÷åì «Áóñûëýí íóíàëàç».

äàñÿìûí øîðëûäûí 20 öåíòíåð ñè¸í. Òîëýç óìîé îðò÷ûòîì, éќë, ñžëü óç êóëýñìå. - Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, êåíåøú¸ñûí òž Ÿåì ïîòòûëžñüêîäû, ãóðò óäûñûí óæàñü¸ñ óã òûðìî øóûñà. Çýì èê-à àñüìå øàåðûí òà óæïóì ñîêåì ëý÷ûò ñûëý? - Çýì. Àðëûäîîñ ïåíñèå ïîòî, íîø åãèòú¸ñëýí ãóðòý êûëåìçû óã ïîòû. Ãóðò óäûñúÿ äûøåòîí çàâåäåíèîñòû áûäòýì ñïåöèàëèñòú¸ñ îëîêûŸå íî àìàëú¸ñûí ïàëýíñêûíû òóðòòî ìóçúåì óæëýñü. Ñîèí èê åãèòú¸ñòû ãóðòý êûñêîí ïîííà íûðûñü þðòòîíî óëîí ñýðåãåí, ðàäúÿíî øóòýòñêîíçýñ, áóäžñü ïè-

11

íàëú¸ññýñ èíòûÿíî. Ãóðò óëîíýç àçèíòîíúÿ ïðîãðàììà àñüìå ðåñïóáëèêàûí 2003-òž àðûñåí áûäýñúÿñüêå èíè. Òà äûð Ÿîæå óëîí èíòûçý óìîÿòžç 2 ñþðñ 100 åãèò ìóðò. Ëýñüòžñüêî íûëïè ñàäú¸ñ, øêîëàîñ, ýìúÿñüêîí, êóëüòóðà þðòú¸ñ, ñïîðòçàëú¸ñ íî ñòàäèîíú¸ñ. Áàäœûì ñàêëûê âèñúÿñüêûíû êóòñêèç ñþðåñú¸ñòû òóïàòîíëû, óëîí èíòûîñû ãàç íî âó êûñêîíëû. Íî ñî òûðìûò ќâќë àé, ñîèí èê òà áîðäûí íî óæ àçèíòžñüêîç. - Âàíü-à àñüìå ðåñïóáëèêàûí õîçÿéñòâîîñ, êóäú¸ñûç ñÿðûñü âîæúÿñüêûñà øóûíû ëóý: ìîí òàòûí óëûñàë! - Êîòüêóä ¸ðîñûí âàíü. Ìàêåì œå÷ êóç¸, ñîêåì œå÷ îòûí óëîí. Òàíè Ìîæãà ¸ðîñûñü «Ðîññèÿ» õîçÿéñòâîåí êèâàëòžñü Àðêàäèé Âåðøèíèí Ìîæãà ¸ðîñëýí éûðûç ëóèç. Íîø ãóðò ïðåäïðèÿòèåí êèâàëòûíû êóòñêèç ñîëýí ïèåç Þðèé. Ñîîñ êîòûð ëàñÿíü þðòòî óæàñü¸ññûëýñü óëîí-âûëîíçýñ óìîÿòûíû, œå÷ óæäóí òûðûíû. Òðîñ ñûŸå õîçÿéñòâîîñ Âàâîæ, Øàðêàí íî ìóêåò ¸ðîñú¸ñûí. - Óäìóðòèûí äàñÿñüêî-à ïðîåêòú¸ñ, êóäú¸ñûç êîíüäîíýç øûðúÿíû þðòòûñàëçû? Òàíè êóä-îã óëîñú¸ñûí òќëëýñü ýëåêòðîêóæûì ïîòòî. Àñüìåëýí êûåäëýñü øóíûò ïîòòîí áîðäû êóòñêèçû. - Ñêàë êûñêèñü ðîáîòú¸ñ âàíü. Ñïåöèàëèñòú¸ñ êóòî íè ÃËÎÍÀÑÑ ñќçíýòýç: êîñìîñûñåí âàëàíû ëóý, êûŸå ñîèç ÿêå òàèç áóñû, êûŸå óäîáðåíèå îòûí óã òûðìû, ìàèí âèñå áóäîñ íî òðîñ ìóêåòñý. Ìà, òóàëà ìåõàíèçàòîðåç ïóêòîä øàò âóæ òðàêòîðå, êûòûñü ñî ñüќä-ñüќä âќÿñüêûñà ïîòîç? Ìåäëî ñîëýí äæîéñòèêåí ðóëåç, ìåä ëóîç îòûí êîíäèöèîíåð, òîëàëòý øóíûò, ãóæåìçý ûðêûò. ÑûŸå òåõíèêàåí êîòüêóäžç óæàëîç. - Íîø ðîáîò òðàêòîð âóîç-à àñüìå áóñûîñû? - Ñîîñ êûëäûòýìûí áåðå, êóêå íî âóîçû. Âàíüìûç àçüïàëàí.

Ãóðò óäûñûí óæàñü¸ñëýí íóíàëàçû œå÷ òûðøèñü¸ñòû äàíúÿí.


12

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

Îñêîí Âëàäèìèð ØÊËßÅÂ, Óäìóðò åïàðõèûñü ìèññèîíåðú¸ñûí óæàí ¸çýí êèâàëòžñüëýí âîøòžñåç Êîíüûâóîí òîëýçå Ðîññèûñü êàëûê ñžëû êàðå Ïóêðî íóíàëýç (Ïîêðîâ Áîãîðîäèöû). Òà ïðàçäíèêåç Èí Ýêñýéëû îñêèñü¸ñ ïóñú¸ 14òž îêòÿáðå. 910-òž àðûí Õðèñòîñ Àíàé óòèç Êîíñòàíòèíîïîëåç. Ìóñóëüìàíú¸ñ êèóëòûíû âûðî âàë ãîðîäýç. Êóàëåêòýì êàëûê ñîêó âàòñêèç Âëàõåðíñêîé ÷åðêå. Îòûí óòèñüêå âàë Èí Ýêcýé Àíàéëýí äžñåç. Àäÿìèîñ âàíüçû Ÿîø, þðòòýò êóðûñà, âàçèñüêèçû Õðèñòîñ Àíàéëû. Ñîêó èê Äóí÷ûëêûò Àíäðåé íî Åïèôàíèé íèìî äûøåòñêèñåíûç àäœèçû, êûçüû âûëžûí, âќñÿñüêèñü êàëûê éûëûí, Õðèñòîñ Àíàéëýí òóñáóéûç êûëäžç. Ñî êîòûðòýìûí âàë ñâÿòîé¸ñûí íî êûë÷èíú¸ñûí. Áîãîðîäèöà áќðäûñà âќñÿñüêèç êàëûê ïîííà, ñîå óòüûíû êóðûñà, âàçèñüêèç Èí Ýêñýéëû. Òà ó÷ûð âàøêàëà Âèçàíòèûí âàë êå íî, Ðîññèûí ìûíäà Áîãîðîäèöàëýí Ïîêðîâåçëû ñžçåì õðàìú¸ñ íîêûòûí íî ќâќë. Àñüìåëýñü êóíìåñ Èí Ýêñýé Àíàé ќç êóøòû êûøêûò âàêûòú¸ñû - Ãðàæäàí íî Áûäœûì îæú¸ñ äûðúÿ. Ñî àñ ïèåçëýñü ñèíêûëèåí êóðèç Ðîññèëû áàêåëüçý ñ¸òûíû. Óãî òóæ òðîñýç êóíàìû óëžñü¸ñ (íîâîìó÷åíèêú¸ñ) îñêîí ïîííà óëîíçýñ ñ¸òžçû. Џàïàê ñîîñòû íî âàíü êóëýìú¸ñòû áóðå âàéèñüêîì òàÿç êќñíóíàëý. Íÿëòàñ âåðàñà, òà äóííåûñü êîøêåì Ÿûæûâûæûîñìåñ áóðå âà¸íî íà 3-òž íîÿáðå íî. Ñîêó íî ëóý êèñüòîí - Äìèòðèåâñêîé êќñíóíàë. Íî

×ÅÐÊ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Îäžã øîðåì íÿíü

êóëýìú¸ñòû áóðå âà¸íî, ÷åðêûí âќñÿñüêûñà. Ñîáåðå ìûíîíî øàéâûëý. Îòûí ñþñüòûë šóàòîíî, ìîëèòâà ëûäœîíî. Óòèñüìûëû âàçèñüêûêó, áóðå âà¸íî ìóðòëýñü íèìçý âåðàíî. Òàÿç äóííåûñü êîøêåì áќëÿêú¸ñòûëýñü ñüќëûêú¸ññýñ Èèñóñ Õðèñòîñìû ìåä êóøòîç íî ïóìòýì âàïóìú¸ñëû äóíñüќëûêòýìú¸ñûí îãàçå, Èí Ýêñýéëûêå, ìåä ëýç¸ç. Æàëÿñà âåðàíî êóä-îãåç øàéâûëûí âèíà þý, êûëçý øåðå, ñóïûëüòý, ñåðåêúÿ. ÑûŸå áóðå âà¸íëýí êóëýì Ÿûæû-âûæûîñëû íîêûŸå ïàéäàåç ќâќë, áûðåì ìóðòú¸ñëû îñêîí íî, êàï÷èÿí íî óã âàéû. Îçüûãåñ èê ïќðìå: íà÷àð, ñþòýì àäÿìè àçüûí œå÷

óëýìäû ñÿðûñü óøúÿñüêèñüêîäû, íîø ñîëû îäžã øîðåì íÿíü íî óä ñ¸òžñüêå. Êûçüû øóè èíè, Ïîêðîâñêîé õðàìú¸ñ Ðîññèûí òóæ óíî. Áûäýñ äóííå òîäý Ìîñêâàûñü Ïîêðîâëû ñžçåì ìîíàñòûðåç. Îòûí óòèñüêî Äóí-÷ûëêûò Ìàòðîíóøêàëýí ëûñüќìú¸ñûç. Ñîëýí îáðîñýç èê îäžã àðíÿëû àëèãåñ âóûëžç Èæûñü Äóí-÷ûëêûò Ìèõàèëëýí ñîáîðàç. Øàåðàìû Ïîêðîâ õðàìú¸ñ ќæûò ќâќë. Òóæãåñ óéïàë (Ãëàçîâ ¸ðîñûñü Ѹâà ÷åðêîãóðò) íî òóæãåñ ëûìøîð (Àëíàø ¸ðîñûñü Œóííÿ) ÷åðêú¸ñ îçüû èê ñžçåìûí Ïóêðîëû. Íîø òóííý ìûíàì âåðà-

ßËÎÍ

ìå ïîòý Êåç ¸ðîñûñü Òîðòûì ÷åðêîãóðòûñü õðàìëýí ñþðåñýç ñÿðûñü. Àðõèâûí òà ÷åðêåç ëýñüòîí ñÿðûñü ãîæúÿìú¸ñ ќâќë íè. Íî òîäìî: Òîðòûìûí ïðèõîä óñüòýìûí âûëýì 1861-òž àðûí 20-òž ñåíòÿáðå. Îò÷û ïûðèçû êûçüëýñü óíî ãóðòú¸ñ íî ïî÷èíêàîñ. 1865òž àðîçü àäÿìèîñ Èí Ýêñýéëû âàçèñüêûëžçû âќñÿñüêîí êîðêàí, íîø 1866-òž àðûí ïóëýñü šóòýì Áîãîðîäèöêîé õðàìûí. 1882-òž àðûí óñüòžñüêèç ÷åðê áîðäûí óæàñü øêîëà, íîø ýøøî 15 àð îðò÷ûñà, àðíÿíóíàëú¸ñû óæàíû êóòñêèç áàäœûìú¸ñëû øêîëà.

Èæûí àðíÿíóíàëëû áûäý óäìóðò ñëóæáàîñ îðò÷ûëî Ñâÿòî-Ìèõàéëîâñêîé ñîáîðëýí Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü ñâÿòîé¸ñëû íî Ñîôèÿ àíàéçûëû ñžçåì óëžûñü õðàìàç. Ñëóæáà êóòñêå 7 ÷àñ 40 ìèíóòý.

ÞÀÍ-ÂÅÐÀÍ

Ýñêåðû âèçüäý! Ðîññèëýí íî Ìîñêâàëýí Ïàòðèàðõåçëýí Êèðèëëýí áàêåëü êàðåìåçúÿ Ñâÿòî-Òèõîíîâñêèé óíèâåðñèòåò îãäûøåì ñÿìåí îðò÷ûòý øêîëüíèêú¸ñëû îëèìïèàäà. «Äóí-÷ûëêûò Ðóñü, óòü ïðàâîñëàâíîé îñêîíýç» Ÿîøàòñêîí ñžçåìûí ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðàëû. Ðàäúÿñüêå ñî Ðîññèûñü Íàóêàÿ íî äûøåòîíúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí, Œó÷ ×åðêëýí êàòåõèçàöèÿÿ íî ðåëèãèåç äûøåòîíúÿ îòäåëëýí, Ðîññèûñü ðåêòîðú¸ñëýí îãàçåÿñüêîí-

Êåç ¸ðîñûñü Òîðòûì ÷åðêîãóðòûñü Áîãîðîäèöêîé õðàì.

1941-òž àðûí èþëå õðàì âîðñàñüêèç. Áќðûñü ñîëýñü þðòñý ñ¸òžçû êëóáëû. Íî ñî àëè íî òóæ óìîé óòèñüêåìûí. Êåçûñü ïðîòîèåðåéëýí Ñåðãèé Ìèðîíîâëýí ñþëìàñüêåìåíûç òàòûí òóïàòúÿí óæú¸ñ êóòñêåìûí âàë, êèðîñú¸ñûç íî áûäýñýñü, èêîíîñòàñú¸ñ íî âàíü. Ñîîñ âîçüìàëî êàäü àäÿìèîñëýñü ëûêòýìçýñ. Êќíÿ êå òóïàòúÿíýç ãèíý íà êûëåìûí òàòûí. ×åðêûí ñëóæáàîñ îðò÷ûòúÿíû ëóîíî. Êèíëýí ìåäà êóæûìåç òûðìîç íî òà õðàì ќñú¸ññý óñüòîç Èí Ýêñýéëû îñêèñü êàëûêëû? 19-òž êîíüûâóîíý Èí Ýêñýéëû îñêèñü êàëûê òîäàç âàå Ôîìà àïîñòîëýç, 26-òž îêòÿáðå - Èí Ýêñýé Àíàéëýñü Èâåðñêîé ìóäîðçý ñžëû êàðîí. Îêòÿáðü éûëïóìúÿñüêå åâàíãåëèñò Ëóêàëû ñžçåì íóíàëýí. 31-òž êîíüûâóîíý êàëûê ñžëû êàðå òà àïîñòîëýç. Äóí-÷ûëêûò Ëóêà ïè÷è äûðûñåíûç èê òóíñûêúÿñüêåì íàóêàåí. Ñî âðà÷ íî, ôèëîñîô íî âàë, 70 ìóêåò àïîñòîëú¸ñûí Ÿîø äóííååòž âåòëžç, Èèñóñ Õðèñòîñ íî Èí ýêñýéëûê ñÿðûñü êàëûêú¸ñëû âåðàñà. Џàïàê åâàíãåëèñò Ëóêà èê íûðûñüñý ãîæòžç Èí Ýêñýé Àíàéëýñü ìóäîðçý.

çûëýí íî øêîëüíèêú¸ñëýí îëèìïèàäàîñúÿ êåíåøñûëýí êè÷ќëòýìçûÿ. 2011-òž-2012òž äûøåòñêîí àðûí òàŸå îëèìïèàäàå ïûðèñüêèçû 140 ñþðñ ïàëà äûøåòñêèñü¸ñ. Òîäîí-âàëàíçýñ âîçüìàòžçû Ðîññèûñü 82 óëîñûñü íûëú¸ñïèîñ. Ïàëýíý ќç êûëå Óäìóðòèûñü âèçü ëþêú¸ñ íî. Ñóïåðôèíàëûí, êóäžç îðò÷èç Ìîñêâàûí êûëåì àðûí àïðåëü òîëýçå, ðåñïóáëèêàûñüòûìû êîìàíäà âîðìèñå ïîòžç. Òóýåç Ÿîøàòñêîí ÷àêëàìûí 4-òž-11-òž êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü¸ñëû. Òàÿç àðûí îëèìïèàäàå íûðûñüñý ïû-

Ëóë íî ìóãîð ãåðœàñüêîçû ðèñüêûíû áûãàòîçû 4-òž êëàññûñü ïèíàëú¸ñ, îñêîí êóëüòóðàîñëû íî ñâåòñêîé ýòèêàëû ñžçåì óðîêú¸ñûí òîäîí-âàëàí ëþêàñü¸ñ. Òà îëèìïèàäà øêîëàîñûí êóòñêèç èíè, ñîáåðå âîðìèñü¸ñòû áûðú¸çû ¸ðîñú¸ñúÿ. Òóæãåñ âèçüìîîñûç ïûðèñüêîçû îëèìïèàäàëýí óëîñâûë ëþêåòàç, ñî îðò÷îç 2013-òž àðûí ôåâðàëå. Ñóïåðôèíàëý Ìîñêâàå ìûíîçû èíè îòûí âîðìèñü¸ñ, 10-òž-11-òž êëàññûí äûøåòñêèñü¸ñ. Þàíú¸ñòû êûëäžçû êå, ó÷êå www.pravolimp.ru ñàéòýç.

Èèñóñ Õðèñòîñýç Óòèñüìû, øóî. Êèíý ÿêå ìàå Ñî óòèç ÿêå óòå? Âàñèëèé Êóçüìèí. Èí Àòàéëýñü êóðîíçý òžÿìçû ïîííà Èí Ýêñýéëûêûñü óëëÿìûí âàë Àäàì íî Åâà. Ñî áќðñüû òà àäÿìèîñëýí áûäýñ âûæûçûëû ãîæòýìûí âàë, ñîîñ êóëîçû íî àäý øåä¸çû øóûñà. Èèñóñ Õðèñòîñ Äóí÷ûëêûò Ìàðèÿ Íûëìóðòëýñü âîðäžñüêûñà, ìóçúåì âûëûí àäÿìèëýñü óëîíçý îðò÷ûñà, ќç ñüќëûêà. Ñî âûëü Àäàì ëóèç íî êóëîíýç âîðìèç. Êóëýìûñü óëœûñà, àäÿìèîñëû Ñâÿ-

òîé Äóõëýñü áàêåëüçý êóçüìàç íî áûðîíëýñü óòèñüêûíû ëóîíëûê ñ¸òžç. Ñîå àñüìåîñ øќäûíû áûãàòžñüêîì, Ïðè÷àñòèå áàñüòûêóìû, ÷óêûížñüêûêóìû. Àäÿìèåç ïûëàòûêó, ñî èíáàìåí ãåðœàñüêå. Ïðè÷àñòèå äûðúÿ àñüìåîñ Óòžñüìûëýñü ìóãîðçý íî âèðçý ïóøêàìû áàñüòžñüêîì. Îçüû àñüìåîñ ñî ïóøêûí, íîø Ñî àñüìå ïóøêûí óëý. ÒàŸå êóñûï ëóîíëûê ñ¸òîç âûëüûñåí Èí Ýêñýéëûêå øåäüûíû. Êûøêûò ñóä áåðå ëóëìû íîø èê ìóãîðûíûìû ãåðœàñüêîç. Íî ñî ïîííà îäíî èê ÷åðêå âåòëîíî, Õðèñòîñëýí êóðîíú¸ñûçúÿ óëîíî.


ÒÎËÎÍ ÍÎ ÒÓÍÍÝ

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

13

ÐÎÑÑÈËÝÍ ÈÑÒÎÐÈÅÇ

«Âќòàñà íî ìåäàì àäœû íè ñî âàêûòú¸ñûç» Åëåíà ÐßÁÈÍÀ

ñèíìûç àäœåìûñü äóãäžç, ñîèí éûðèí óæàêóç ñåêûò éќòý âàë. Ãóðòûñü ìóêåò 7-8 ñåìüÿîñ ñÿìåí èê åäèíîëè÷íèê ëûäúÿñüêèç. Þðòúåðçû áàäœûì âàë: êîðêà, ëàïàñ, 2 êåíîñ, êîðãèä, áàê÷à. Àñüñýëýí òќëžñüêîíçû âûëýì. Êûê ñêàë, ûæú¸ñ, ïàðñü¸ñ, òûëîáóðäîîñ âîðäžëëÿì íà. Êîëëåêòèâèçàöèÿ êóòñêåì áåðå Ðÿáèíú¸ñûç êóæìûñü êîëõîçý ïûðûíû êîñžëëÿì. Íî ïåðåñü ïåñÿòàå ïóìèòúÿñüêåì. ×óðûò êûëçý âåðàì: øîíåð øàò, ïå, êóêå òîí ãèæûñü-ïèíüûñü òûðøèñüêîä, œå÷ óëûíû âûðèñüêîä, áûãàòýìåäúÿ þðòúåð ïóêòžñüêîä, íîø òàáåðå ëþêàì âàíüáóðäý êûŸå êå êóàíåðú¸ñûí ëþêûíû êóëý? Ãóðòûí óëžñü ïåðåñü¸ñ àëè íî øóî: êîëõîç êûëäîíëû òóæãåñ øóìïîòžçû àçüòýìú¸ñ. Óãî áàäœûì õîçÿéñòâî ðàäúÿíû áûãàòžçû, œå÷ óëžñü ãóðòîîñëýñü âàíüáóðçýñ òàëàñà. Ãàâèðëà ïåñÿòàå êîëõîçý ïûðûìòýåí, êèáüÿîñ êàïêà àçÿç ëþêàñüêèëëÿì, íî äîðàç ïûðûíû äžñüòžëëÿìòý. Ïќëûñüòûçû îãçý âîðãîðîíýç ñåêòàñà, êóç¸ äîðû ëýçèëëÿì. - Àòàå, ëûêòýìçýñ òîäûñà, àçüâûë èê äàñÿñüêåì:

100 àð íî ќç îðò÷û íà êîëõîçú¸ñ êûëäûòîí ñÿðûñü ïîñòàíîâëåíèå þíìàòýì äûðûñåí. Èñòîðèêú¸ñëýí ïóñúåìçûÿ, êîëëåêòèâèçàöèÿ ñÿðûñü âûëü çàêîí, Ñòîëûïèíëýí ÿêå êðåïîñòíîé ïðàâîåç ïàëýíòîí ðåôîðìàîñ ñÿìåí, ðîñ-ïðîñ ìàëïàìûí ќé âàë. È. Ñòàëèí ìàëïàñüêèç îãåç ïóìûñåí ãèíý: óçûð óëžñü¸ñòû áûäòîíî. Ñîèí êîëõîçý ïûðòîí óæðàäú¸ñ òðîñ âàëàíòýì þãäóðú¸ñ êûëäûòžçû, 1932-òž33-òž àðú¸ñ òóæ ñåêûòýñü, ñþòýìåñü ëóèçû. Êîëõîçú¸ñòû êûëäûòîí àðú¸ñûç áûäýñ îæåí Ÿîøàòûíû ëóý. Ñîêó æàëÿòýê ë¸ãàìûí-áûäòýìûí âàë àäÿìè óëîíú¸ñ, êîðêàîñ-þðòú¸ñ, ïóäî-æèâîòú¸ñ. Ìûíýñüòûì ñåìüÿìå íî ñî ñåêûò âàêûòú¸ñ ïàëýíòž ќç îðò÷å. Ïåñÿòàå Èâàí Ãàâðèëîâè÷ Ðÿáèí, áóäîí àðú¸ññý âåðàêóç, ñèíêûëèîññý êóòûíû óã âîðìû. Ïåðåñü ïåñÿòàå Ãàâðèë Èâàíîâè÷ Ðÿáèí âîðäñêåìûí 1903-òž àðûí Àëíàø ¸ðîñûñü Øàäðàñàê-Êèáüÿ ãóðòûí. Ïè÷è äûðúÿç èê ïàë

êîðãèäýç âîðñàì, óñüòýòýíûç êóðî ëþêå âàòžñüêåì. Êîëõîçíèêú¸ñ êèîí êàäü âûðèëëÿì. Ãóðòëýí øàéòàíýç - Ïåøêà - êóðîå íî ñàíèêåí áûøêàì, àòàéìå óò÷àñà. Øåäüòžëëÿìòý, - òîäàç âàå ïèåç, ìûíàì ïåñÿòàå Èâàí Ãàâðèëîâè÷. Îçüû êå íî òóíãîíëýñü ќç êóàëåêòý âûëü êîëõîçíèêú¸ñ - ãèäýç êåñÿñà, âàëýç ïîòòžçû. Áåðëîãåñ êåíîñýç íî ëàïàñýç êåñÿñà íóèçû, êîðêàñü ïîòòýì àðáåðèîñòû, ãóðò êàëûê ïќëûí èê âóçàñà, áûäòžçû. Ðÿáèíú¸ñëýñü âàíüáóðçýñ íàëîã ÷îòûí òàëàçû. Ñåìüÿëû íîìûðòýì ñåêûò ëóèç. Ñþòýì óëûñà, Ãàâèðëàëýí àíàåç íî ïè÷è íóíûåç óëîíûñü òóæ âàçü êîøêèçû. Îçüû íî óëòžÿì ñåìüÿ 1962-òž àðîçü êîëõîçý ќç ïûðû. - Êќòýç òûðîí ïîííà ñüќðëîñü ãóðòú¸ñòž óæàñà âåòëžì. Îçüû îëîìàëû íî äûøè, ëýñüòžñüêîí óæåç òîäž. Òóæãåñ ñåêûò éќòžç àòàåíûì íýíýåëû. Ñîîñûç ñåðåêúÿçû, ìûñêûëëÿçû, íîø ñîîñ âàíüçý ÷èäàçû óê! Âќòàñà íî ìåäàì àäœû íè ñî âàêûòú¸ñûç, - ñèíêûëèîññý óã âîðìû ïåñÿòàå. Êîëõîç êûëäûòîíýí ãèíý ïåðåñü ïåñÿòàåëýí

ÃÓÐÒÎÎÑ

êóðàäœîíú¸ñûç ќç éûëïóìúÿñüêå. Áûäœûì îæ óêàòà ñåêûò êàðèç óëîíçýñ. Ãàâèðëàåç òðóäîâîé àðìèå áàñüòžçû. Ñî ôðîíòý íî êóðèñüêûëýì - ñèíú¸ñûç ëÿáåí áàñüòžëëÿìòý. 1943-òž àðûí, áûäýñ âîéíàëýí èñòîðèÿç òóæãåñ íî òðîñ àäÿìè áûðîí âàêûòý, Ãàâðèë Èâàíîâè÷ ôðîíòý øåäå èê. Îæ áóñûîñûí ñîêó êàëûê ќç òûðìû - îçüû ñîå Àëíàøûñü âîåíêîìàòý ќòèëëÿì. Äàñ êûê íóíàë îðò÷ûñà, ýøøî ëûêòûíû êîñžëëÿì. Ãàâèðëà ñîêåìà âîçüìàñà ќç óëû íè, à÷èç âîéíàå êîøêîíî êàðèñüêèç. Îòÿ êóçïàëûç ïîòýí íÿíü ïûæèç, îãøîðû ãèíý êîòîìêà áè÷àç. Êûøíîåíûç íî Âàíÿ ïèåíûç Ãàâèðëà ñþðåñ âûëý ïîòžç. Àãðûç ¸ðîñûñü Âîëüíûé òðóä íèìî ãóðò âќçûñü íþëýñ äîðû âóûñà, âîðãîðîí ñåìüÿåíûç ïûðàêëû ëþêèñüêèç. Ãàâðèë Èâàíîâè÷, ïåëüïóìàç êîòîìêàçý ïîíûñà, Îãûð÷è ïàëà âàìûøòžç, íîø Îòÿ ïèåíûç Ÿîø äîðàç áåðòžç. Ñîêó îãçû íî ќç ìàëïàëý, äûð, òà àäœèñüêîí áåðïóìåòžçý ëóîç øóûñà. Íûðûñåòž ãîæòýòñý Ãàâèðëà ïåñÿòàå ëýçèç âîåííîé ëàãåðüûñåí, Ñóñëîíãåð

ñòàíöèûñü. Èâîðòžç, âàíüìûç óìîé, ñþäýìçû ÿðà øóûñà. Êûêåòž ãîæòýòàç âåðàç ñîîñûç âîéíàå íóýìçû ñÿðûñü. Êûøíîåçëû Ãàâðèë âàçèñüêèç îäžã ãèíý Âàíÿ ïèçý óìîé, óæàñü áóäýòûíû, àäÿìèå ïîòòûíû êóðûñà. Òà ãîæòýò áåðïóìåòžåç ëóèç. Îçüû Óêðàèíàûñü îãàç îæ ëóäûí ÷èãèñüêèç 40 àð ãèíý óëýì âàïóìåç. Æàëÿñà âåðàíî, ïåðåñü ïåñÿòàåëýí îäžã ãèíý òóñïóêòýìåç êûëåìûí. Ãîæòýòú¸ñûç òóííý íóíàëîçü ќç óòèñüêå. Íîø ïèåç Èâàí Ãàâðèëîâè÷, àòàéçý áóðå âàéûñà, âîðäñêåì ãóðòýç ïóìå 40 ïèñïóëýñü ñàä ìåðòòžç. Òóëûñëû áûäý ñî ñÿñüêà ïќëû ûøå. Ãóæåì ìè òàò÷û Ÿåìûñü øóòýòñêûíû âóûëžñüêîì íî åìûøñý áè÷àñüêîì, ñžçüûë ãóáèÿíû âåòëžñüêîì. ÑûŸå äûðú¸ñû ïåñÿòàå ñåêûò áóäýì àðú¸ññý òîäàç âàå. Íîø ìûíàì, âåðàìú¸ññý êûëçûñà, âàëýêòîíòýì þàíý êûëäý: êîòüêûŸå çàêîí êóòîí àçüûí óã ëóû øàò ñîëýí êóëýëûêåç íî àçüëàíåç ñÿðûñü ìàëïàñüêûíû? Ìàëû îäžã-êûê êèâàëòžñü¸ñëýí áàäœûì ÿíãûøñûëû ëóûñà êóðàäœî îãøîðû àäÿìèîñ?

ÂÀÂÎÆ

Âûæûûñü âûæûå

Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Âàëåíòèíà ÁÎÃÀÒÛШÂÀ

Íàòàëüÿ Áàòðîâà âîðäñêåìûí íî áûäý âóýìûí Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóð ãóðòûí. Àíàé-àòàåç óëûòîçÿçû êîëõîçûí òûðøèçû. Óæåç ÿðàòîí íûëàøëû ñîîñëýñü èê ïûŸàñà êûëèç, ëóîç. Ñîèí èê Íàòàøà êåìà ìàëïàñüêûñà ќç óëû, øêîëà áåðå êîëõîçý êûëèç. Ñêàë êûñêîí óäûñûí òàáåðå 15 àðçý òûðøå èíè, àðûñü àðå àçüâåòëžñü¸ñ ðàäûí âåòëý. Áàòðîâ êóçïàëú¸ñ âќëâќë êîðêà šóòžçû, êûê ïèíàë âîðäžçû. Ìàðèíà íûëçû øêîëàå âåòëý èíè, Âèêà - íûëïè ñàäý. Åãèò àíàé íûëú¸ñûçëû ìàòûñü ýø ëóý. Àíàéçû óãî àäœåì êàðûìîí: ñïîðòýí ýøúÿñüêå, êîëõîçëýñü äàíçý óòå ¸ðîñûí íî ðåñïóáëèêàûí îðò÷èñü Ÿîøàòñêîíú¸ñûí. Œå÷ óæàìåç ïîííà ãðàìîòàîñ áàñüÿ. - Óæå ñåêûò êå íî, ñî ìûíàì ñþëýìûÿ, - áûðúåì óäûñýç ñÿðûñü âåðà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. - Ïóäîåç ïè÷èûñåí ÿðàòž. Ïè÷è íî óã ќïêåëèñüêû, òà óæåç áûðéè øóûñà. Îäžã ãèäûí 4 äîÿðêà óæà. Ãðóïïàÿìû áûäýí êûç¸ ïàëà ñêàëú¸ñìû. Âàíüçýñ ñîîñòû íèìûí-òóëûí òîäû-

Ãóðò óäûñûí òûðøèñü¸ñëýí íóíàëçûëû ñžçåì óæðàäú¸ñ îðò÷î áûäýñ øàåðàìû. Àñüñýëýñü óæàñü¸ññýñ ñžëû êàðèçû Âàâîæ ¸ðîñûí íî. Íîø òàòûí ñîîñ ќæûò ќâќë. Øóìïîòûìîí, ìóçúåì óæ òóíñûêî åãèòú¸ñëû íî. Џàïàê òóý óñòîåç åãèò êîìáàéí¸ð ëóèç «Óäìóðòèÿ» ÑÏÊ-ûí òûðøèñü Äìèòðèé Êóçíåöîâ. Ïóñéûíû êóëý, Äìèòðèé àçèíòý àòàåçëýñü íî ïåñÿòàåçëýñü ìûòýì óäûññýñ. Ñîëýñü ïåñÿòàéçý Ëåîíèä Èâàíîâè÷åç âîðäñêåì ãóðòàçû ãèíý ќâќë, ðåñïóáëèêàÿìû íî œå÷ òîäî âàë. Óãî òà àäÿìè Óäìóð-

Òóñïóêòžç Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Øóäýç - ãóðòûí

òèûí àçüìûížñü êîìáàéí¸ð ëóèç. Ñþëìî óæàìåç ïóñúåìûí Òðóäîâîé Ãîðä Çíàìÿ îðäåíýí. Òàáåðå ñîëýñü àäœåì êàðî ïèåç íî âíóêåç, Åâãåíèé íî Äìèòðèé Êóçíåöîâú¸ñ. Êûê âîðãîðîíú¸ñ áóñûå ïîòî ÄÎÍ-1500 êîìáàéíú¸ñûí. Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷ 20 àð óæà íè êîìáàéí¸ð ëóûñà, òóý ñî 14 ñþðñ 988 öåíòíåð þ êóòñàç, íîø åãèòýç Êóçíåöîâ, âèòåòž àðçý þ-íÿíü îêòý-êàëòý, òóý óáîðêà äûðúÿ ñî 12 ñþðñ 474 öåíòíåð óòÿëòžç. Êåìàëàñü èê ќâќë Äèìòðèéëýí ñåìüÿÿç ïèåç âîðäñêèç. Îçüûåí, Êóçíåöîâ êîìáàéí¸ðú¸ñëýí âûæûçû àçüëàíüòžñüêå.

ØÀÐÊÀÍ

Áûãèûí ëóîç ÿáëîê ñàä Åëåíà ßÊÎÂËÅÂÀ

Í. Áàòðîâà. íû êóëý. Ïóäî íî, íûëïè ñÿìåí èê, ìàÿëòýìåç ÿðàòý óê. Ñêàë øîðû êàï÷è âàçèñüêîä êå, éќëçý íî óìîé ñ¸òý, ëåêàñüêîí-Ÿûæàñüêîí ñÿðûñü ìàëïàíýç èê ќâќë. Ñîîñ ïîííà, äîðå áåðòûñà íî, ÿëàí ñþëìàñüêîíî: âèñèñåç íî êóíÿí âàèñåç êóðàäœûòýê-à óéçýñ îðò÷ûòîçû. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà øóìïîòý ãóðòûí óëýìåç-

ëû, êîëõîçûí òûðøåìåçëû. Âàíüìûç ãîðîäý êîøêèçû êå, êèí ãóðòûí óæàëîç íà, øóý ñî. Ìåä, ïå, «Àêñàêøóð» êîëõîçìû òàçüû èê âîçèñüêîç íà. Ñîòýê êàëûê óæòýê êûë¸ç. Òàó êàðå êîëõîçýí êèâàëòžñüëû Çîÿ Ïàâëîâíà Ïî÷åãîâàëû. Ñîëýí òûðøåìåçëû ëóûñà êîëõîç âîçèñüêå.

Øàðêàí ¸ðîñûñü Áûãè ãóðòûñü íûëïèîñ êќíÿ êå àðçý äûøåòñêî íè âûëü øêîëàûí, íîø âóæåç áåðâûëûí ìàòûñü äûðå ïóøú¸ç ÿáëîê ñàä. ÑûŸå ëóîíëûê êûëäžç 9-òž êëàññûí äûøåòñêèñü Æåíÿ Ëåîíòüåâàëýí ãðàíò óòýì áåðå. Øàðêàí ¸ðîñûñü Íûëïè òâîð÷åñòâîÿ þðò äûøåòñêèñü¸ñ ïќëûí ÿëžç ñîöèàëüíîé ïðîåêòú¸ñëû êîíêóðñ. Áûãè øîð ¸çî

øêîëàëýí «ßáëîê ñàä» ïðîåêòýç êûêåòž èíòû áàñüòžç. ¨ðîñ àäìèíèñòðàöèÿ äóíúÿç ñîå 10 ñþðñ ìàíåò ïðåìèåí. Ñàä ìåðòòîí ïîííà Áûãè ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí íî «Âîñõîä» ãóðò õîçÿéñòâîëýí êèâàëòžñü¸ññû ñþëìàñüêèçû øêîëà áåðâûëýç óòÿëòîí ñÿðûñü. Äûøåòñêèñü¸ñ íî øêîëàûí êåìà àðú¸ñ Ÿîæå óæàì äûøåòžñü¸ñ 48 ïèñïó ìåðòòžçû.


ÐÅÊËÀÌÀ

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ» - Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïëàñòëèò» (ÈÍÍ 1832024492, ÎÃÐÍ 1021801439725, þð. àäðåñ: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, óë. Òåëåãèíà, ä. 30), ïðèçíàííîãî Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè îò 21.06.2011ã. ïî äåëó ¹ À7112553/2008 íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), ñîîáùàåò îá èòîãàõ òîðãîâ: Òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (Ñîîáùåíèå î òîðãàõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» îò 01 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 163 (4948 ñ ìîìåíòà âîçîáíîâëåíèÿ èçäàíèÿ), ñîîáùåíèå ¹ 77030579943, «Óäìóðò äóííå» îò 31.08.2012ã. ¹ 128-129 (2506425065) ñîñòîÿëèñü. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 1 ïðèçíàíî ÇÀÎ «Ðåãèîíäåâåëîïìåíò» (ÈÍÍ 5032225165, ÎÃÐÍ 1105032005077) Öåíà Ëîòà ¹ 1, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 749 754,00 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 2 ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÑòàíêîÏðîìÌàø» (ÈÍÍ 7701954590, ÎÃÐÍ 1127746294631) Öåíà Ëîòà ¹ 2, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 1 468 422,00 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 3 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä» (ÈÍÍ 7706773051, ÎÃÐÍ 1127746297491) Öåíà Ëîòà ¹ 3, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 8 998 344,00 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 4 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä» (ÈÍÍ 7706773051, ÎÃÐÍ 1127746297491) Öåíà Ëîòà ¹ 4, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 308 052,00 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 5 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Èíêîì íåäâèæèìîñòü» (ÈÍÍ 7708758517, ÎÃÐÍ 1127746188393) Öåíà Ëîòà ¹ 5, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 43 524,00 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè ÇÀÎ «Ðåãèîíäåâå-

ëîïìåíò», ÎÎÎ «ÑòàíêîÏðîìÌàø», ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä», ÎÎÎ «Èíêîì íåäâèæèìîñòü» ïî îòíîøåíèþ ê Äîëæíèêó ÎÎÎ «Ïëàñòëèò», åãî êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó - çàèíòåðåñîâàííîñòü îòñóòñòâóåò. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå ÇÀÎ «Ðåãèîíäåâåëîïìåíò», ÎÎÎ «ÑòàíêîÏðîìÌàø», ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä», ÎÎÎ «Èíêîì íåäâèæèìîñòü» êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ïëàñòëèò», ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: íå ó÷àñòâóþò. ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ» - Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÍÒÖ «Èæìàø-Õîëäèíã» (ÈÍÍ 1832024566, ÎÃÐÍ 1021801442706, þð.àäðåñ: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, óë. Òåëåãèíà, ä. 30), ïðèçíàííîìó Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè îò 06.10.2011ã. ïî äåëó ¹À712381/2011 íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), ñîîáùàåò îá èòîãàõ òîðãîâ: Òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (Ñîîáùåíèå î òîðãàõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» îò 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 173 (4958 ñ ìîìåíòà âîçîáíîâëåíèÿ èçäàíèÿ), ñîîáùåíèå ¹ 77030592799, «Óäìóðò äóííå» îò 14.09.2012ã. ¹ 136-137 (2507225073) îêîí÷åíû. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 3 ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÑòàíêîÏðîìÌàø» (ÈÍÍ 7701954590, ÎÃÐÍ 1127746294631) Öåíà Ëîòà ¹ 3, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 248 935,42 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ. Ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè ÎÎÎ « ÑòàíêîÏðîìÌàø» ïî îòíîøåíèþ ê Äîëæíèêó - ÎÎÎ «ÍÒÖ «Èæìàø-Õîëäèíã», åãî êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó - çàèíòåðåñîâàííîñòü îòñóòñòâóåò. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå ÎÎÎ «ÑòàíêîÏðîìÌàø» êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÍÒÖ «Èæìàø-Õîëäèíã», ñàìî-

ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: íå ó÷àñòâóþò. ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ» - Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÍÒÖ «Èæìàø-Õîëäèíã» (ÈÍÍ 1832024566, ÎÃÐÍ 1021801442706, þð. àäðåñ: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, óë. Òåëåãèíà, ä. 30), ïðèçíàííîìó Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè îò 06.10.2011ã. ïî äåëó ¹À712381/2011 íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), ñîîáùàåò îá èòîãàõ òîðãîâ: Òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (Ñîîáùåíèå î òîðãàõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» îò 01 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 163 (4948 ñ ìîìåíòà âîçîáíîâëåíèÿ èçäàíèÿ), ñîîáùåíèå ¹ 77030579905, «Óäìóðò äóííå» îò 14.09.2012ã. ¹ 136-137 (2507225073) îêîí÷åíû. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 2 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä» (ÈÍÍ 7706773051, ÎÃÐÍ 1127746297491) Öåíà Ëîòà ¹ 2, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 112 533,75 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 4 ïðèçíàíî ÇÀÎ «Ðåãèîíäåâåëîïìåíò» (ÈÍÍ 5032225165, ÎÃÐÍ 1105032005077) Öåíà Ëîòà ¹ 4, ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ: 27 770,54 ðóáëåé, áåç ÍÄÑ. Ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä», ÇÀÎ «Ðåãèîíäåâåëîïìåíò» ïî îòíîøåíèþ ê Äîëæíèêó - ÎÎÎ «ÍÒÖ «Èæìàø-Õîëäèíã», åãî êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó - çàèíòåðåñîâàííîñòü îòñóòñòâóåò. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå ÎÎÎ «Èíòåðòðåéä», ÇÀÎ «Ðåãèîíäåâåëîïìåíò» êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÍÒÖ «Èæìàø-Õîëäèíã», ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: íå ó÷àñòâóþò.

2013-òž àðëû ãîæòžñüêîí äóíú¸ñ Èíäåêñú¸ñ

Äóíú¸ñ

11597

559.99

(áûäýñ àðëû àðíÿÿç 2 ïîë, êîìïëåêò)

54400

277.20

(šûíû àðëû àðíÿÿç 2 ïîë, êîìïëåêò)

11598

192.96

(šûíû àðëû àðíÿÿç 1 ïîë, ïÿòíèöà)

10921

64.56

(Äàðò, òîëýçÿç 1 ïîë)

82957 (Òàòàðñòàíûí óëžñü¸ñëû, šûíû àð Ÿîæå àðíÿÿç 1 ïîë, ïÿòíèöà)

82957 (Áàøêîðòîñòàíûí óëžñü¸ñëû, šûíû àð Ÿîæå àðíÿÿç 1 ïîë, ïÿòíèöà)

Óäìóðò òåàòð Íîÿáðüëû ðåïåðòóàð «Ìàòðîíëýí åãèò êàðòýç, ÿêå «Àòàñ Ãèðè-2» À. ÃÐÈÃÎÐÜÅ 17.00 2 äåéñòâèåí êîìåäèÿ 4/âñ. «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» Ï. ÅÐØΠ11.00; 14.00 ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 8/÷ò. «Îïàë¸ííûå èíååì» À. ÃÐÈÃÎÐÜÅ 18.30 ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 9/ïò. «Óëîí-øóäîí...» Þ. ÏÎËßÊΠ18.30 2 äåéñòâèåí äðàìà 10/ñá. Áóñêåëü¸ñ-ìàñêàð÷èîñ» Â. ÃÓÐÊÈÍ 17.00 2 äåéñòâèåí êîìåäèÿ 15.÷ò. «Ìóñîå ìûíàì, ìóñîå...» Å. ÇÀÃÐÅÁÈÍ 18.30 2 äåéñòâèåí êðåçüãóðî êîìåäèÿ 16/ïò. «Ñþàí» Â. ÑÀÄÎÂÍÈÊΠ18.30 2 äåéñòâèåí êðåçüãóðî êîìåäèÿ 17/ñá. Óäìóðòèûñü èñêóññòâî óäûñûñü äàíî óæàñüëýí 15.00 äðàìàòóðãëýí, þìîðèñòëýí À. ÃÐÈÃÎÐÜÅÂËÝÍ þáèëåé šûòýç 22/÷ò. «×èáîðè¸ ïèøòý øóíäû» À. ÄÓÄÀÐÅ 18.30 2 äåéñòâèåí òðàãèêîìåäèÿ 23/ïò. «Êóêå íî ïóìèñüêîì àé...» À. ÏÎÏΠ18.30 2 äåéñòâèåí ïüåñà 25/âñ. «Ïîþùèé ïîðîñ¸íîê» Ñ. ÊÎÇËΠ11.00; 14.00 ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 29/÷ò. «Ïóæúÿòýì äýðåì» È. ÃÀÂÐÈËΠ18.30 2 äåéñòâèåí êîìåäèÿ-áóðëåñê 30/ïò. «Âûõîäèëè áàáêè çàìóæ» Ô. ÁÓËßÊΠ18.30 íàðîäíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

192.96

УдГУ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ãðàæäàí äëÿ îáó÷åíèÿ â ñîêðàùåííûå ñðîêè ïî þðèäè÷åñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì è èíûì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè íà áàçå âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Òåë.: (3412) 525-797 Èíòåðíåò: http://abitur.udsu.ru Ëèöåíçèÿ: Ñåðèÿ À ¹ 282364 Ðåã. ¹ 10281 îò 21 ìàÿ 2008 äî 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè: Ñåðèÿ ÀÀ ¹ 001374 Ðåã. ¹ 1341 îò 23 èþíÿ 2008 äî 23 èþíÿ 2013 ãîäà.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «Àâàíãàðä - Êîíñàëòèíã» ÒÓÐÛ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß:

Êàçàíü - àêâàïàðê, 1 äåíü ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì. Êàçàíü - ýêñêóðñèîííàÿ, 2 äíÿ. Í. ×åëíû - äåëüôèíàðèé, êàæäóþ ñóááîòó. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêâà, Çîëîòîå êîëüöî. Íîâûé ãîä - àêöèÿ. Ðàííåå áðîíèðîâàíèå - Åãèïåò, Òóíèñ, ÎÀÝ. Êîðïîðàòèâíûå âå÷åðà, ñêèäêè îò 5 ÷åëîâåê. Øêîëüíûå òóðû, Ðîññèÿ, Óäìóðòèÿ, çàãðàíèöà. ò. 47-32-30, 8-912-455-30-64. ÎÎÎ «Àâàíãàðä - Êîíñàëòèíã» ÎÃÐÍ1091841004199

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÒÅÏËÈÖÛ ÒÐÓÁÛ Á/Ó ã. Èæåâñê, (îò ïðîèçâîäèòåëÿ) óë. 14-ÿ, ä. 149 ò.: 77-22-15, 8-904-318-25-85 e-mail: itstart@bk.ru ÈÇ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒÀ

ÈÏ Ñìèðíîâ Í.

Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâî Ôîëüêëîð êûðœàíúÿ íî ýêòîíúÿ «Àéêàé» êóí àíñàìáëü

3/ñá.

www.udmteatr.ru 78-45-92 (êàññà, àäìèíèñòðàòîð), 78-79-81. Èæåâñê, Ì. Ãîðüêèé óëü÷à, 73

183.24

ÎÃÐÍ 30818412600030

14

21-òž îêòÿáðå Óäìóðò êóí ôèëàðìîíèÿ

15 ÷àñý Ïðîãðàììàûí: óäìóðò, œó÷ êàëûê êûðœàíú¸ñ, ýêòîíú¸ñ

Ðîññèûñü äàíî àðòèñòëû, Óäìóðòèûñü êàëûê àðòèñòëû

Åâãåíèé Ñåðåáðåííèêîâëû - 65

Òåë.: 43-22-29, 78-08-79 e-mail: folkaikai@udm.net, www.aikai-folk.com


15

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

ÑÅÐÅÌÅÑ ÌÀĨÍ

Êóçý âîøúÿñü èçüâåð Ñåðãåé ØÈÐÎÁÎÊÎÂ

ÏÀËÜÛØÒÎÍ

Ñóðåäàç Âàñèëèé ÏÀÕÎÌÎÂ

Îäžãåç áóäýòîç, ìóêåòûç ëûäúÿëîç

«Áóñüòûð» êîëõîçûñü áðèãàäèð: - ¨ðìèñüêèç íè òà ýñêåðèñü¸ñûí. Êîëîðàä áќ÷ûîñ ñÿìåí íûðûñü êàðòîôêà

áóñûåç îäîëèçû. Ëûäúÿíî, ÷îòàíî, ïå, êќíÿ òîííàçý ìóçúåìå ñîãèäû, íîø êќíÿçý áåðåí êîïàäû. Ìóëòýññý áè÷àìûñü äîòîâî

øóìïîòžçû: ìåøîêú¸ñûí äîðàçû íóèçû. Òàáåðå òàíè êóáèñòà éûðåç ÷îòàíû âóèçû, ëûäúÿñüêèñü íóìûðú¸ñ.

ÓËÎÍÛÑÜ Ó×ÛÐ

Êîðêà ïûðîí ÏÅÒÛÐ ÌÈÊÎË

Êîðêà áàñüòîí ñÿðûñü êåìàëàñü ìàëïàñüêî íè. Êûøíîÿñüêè, ïèå âîðäžñüêèç, òàíè-òàíè þãûò äóííååç àäœîç ìóêåòûç. Ýì÷èîñ îñêûòžçû: íûë, ïå, âîçüìàëý. Àñüìåëû êåëüøûìîí êîðêà òîëàëòý èê óò÷àíû êóòñêèì. Áûäýñ äàóðäý àíàéàòàéëýí áóðä óëàç óä ïóêû óê. Êîðêà øåäèç ãîðîäëû ìàòûñü ãóðòûí. Øêîëà, íûëïè ñàä âàíü, êóçïàëýíûì êûêíàìû óæ øåäüòîìû. Þðòúåðëýí êóç¸åç - óäìóðò ïåñÿíàé. Îäžã ïèå, ïå, óëý ãîðîäûí, ìîí íî ñî äîðû êàðúÿñüêûíû ìàëïàñüêî. Þðòúåð êîòûðòžç ýêñêóðñèÿ îðò÷ûòžç. Êîðêà äàóðú¸ñëû ïóêòýìûí, áîðäàç - êåíîñýç. Íîø áàê÷àÿç êîòü ôóòáîëýí øóä! Ãèäûñüòûç áќêñýì êóàðà êûëžñüêå. Êûçüû òàŸå þðòúåðëû óä ñèíìàñüêû. Áàñüòîì, øóèñüêî êóç¸ëû. - Ìîí êîðêàìå ñžçüûë ãèíý âóçàëî àé, - áќòüûðòý Àíòîíèäà Ïåòðîâíà. - ×èïûêóðåãìå, ñêàëìå-êóíÿíìå, áàê÷àìå êèí âûëý êóøòîì? Ñžçüûë ëûêòýëý. - Þðòúåðäû òóæ ÿðàç, áàáóøåç êќÿíû âûðèñüêî. Ìè êàëëåí áàíêú¸ñòž âåòëîìû, äîêóìåíòú¸ñ äàñÿëîìû óêñ¸ ñóìåíàê ñ¸òîí âûëûñü. Îçüû êóòñêèç øóëäûð óëîíìû: íóíàçå óæ äóðûí, íîø šûòú¸ñû äûðòûëž áàíêú¸ñû. Îãàç óêñ¸ ñ¸òîìû, ïå, íî ïðîöåíòú¸ñûç âûëžûí.

Âàìûøòž ìóêåòàç: óæäóíýä, ïå, ïè÷è, ýøøî êóçïàëûä íîêûòûí óã óæà… Êèîñ èê þñêèñüêèçû íè âàë, íî óêñ¸ øåäüòž èê. Òóëûñ áûçüûëûíû êóòñêûñà, ãóæåìëýí øîðàç ãèíý âàíü äîêóìåíòú¸ñû äàñü ëóèçû. Íîø ïåñÿíàé äîðû äûðòž. Ñîèä êåìà âîçüìàì êóíîîñòû êàäü ïóìèòàç: òќäüû šќêêûøåòýí âќëäýì šќê ñüќðû ïóêòžç. Î÷êèçý íûð âûëàç ïîíûñà, âèçüìî òóñûí êåìà-êåìà ëûäœèç ìû÷åì äîêóìåíòú¸ñòû. Êåìà ãèíý êèíþðòýìçý ïóêòûíû âûðèç íà. Îçüû ìîí êîðêà «êó縻 ëóè. Џóêàçå êîòü êîðêà ïûðîí øóä, íî áàáóø ќïêåëüûíû êóòñêèç: - Êûò÷û-î ìîí ìûíîì? Ïèå äîðû àëè èê êîøêû âûëýì, íîø áàê÷àå, âåòûëý, êóðåãú¸ñû? - Óëý íà, áåí, ñžçüûëîçü. Ïóäîäýñ âóçàëîäû, áàê÷à ñè¸íäýñ óòÿëòîäû, - éûðáåðìå êîðìàñà âàçè. Ïåðåñü ìûíÿñà êûëèç. Ãóæåì ïóìûí âûëüûñü äîðàç âóûëžì. Ìàëïàñüêîì íè âàë, øàë-øàë áóø àçáàð ïóìèòàëîç ìèëåìûç, áàê÷àûñü êàðòîôêà-êóøìàí íî óòÿëòýìûí. Âàçüãåñ øóìïîòžñüêåììû. - Âåòûëìå âóçàé, óìîé êóç¸îñ ñþðèçû Ìàðóñÿåëû, íîø óêñ¸åçëû êûê áûãûëüáûãûëü ïàðñüïè áàñüòž. Ãóðòûí óëûñà, êûçüû-î ïóäî-

òýê? Òàå êûëûñà, êóçïàëýíûì ûìàìû âó œóçåì êàäü ñûëžñüêîìû, ìà âåðàíû óì âàëàñüêå. Íîø áàáóø âåñü àñëýñüòûç ìàäå: - Ìà, êîðêàìå âîêñ¸ íî âóçàìå óã ïîò íè. Ìè ñîå êàðòýíûì àñüìåëû óëûíû ïóêòžì âàë. Îëî, áóñêåëü¸ñëýñü þðòñýñ áàñüòîäû? Ñîîñ Ÿàïàê ìèëëèîí ìàíåò êóðî. - Áàáóø, - êàíüûë âàçèç êûøíîå, - îçüû óç ëóû. Ìè áàíêåí îãêûë ãîæòžì, óêñ¸ íî êûê òîëýçü òûðèñüêîìû íè. Îäžã êûëý âóèìû èê: áàáóø òîëýçü óëîç íà, íîø ñåíòÿáðüëýí ïóìàç ìè ñåìüÿåíûì óëûíû ïûðèñüêîì. Âûëü êîðêà âûæîí íóíàëý êûøíîìå âàçü Ÿóêíà èê áîëüíèöàå êåëÿé, à÷èì àíàåíûì íî ñóçýðåíûì ñþðåñ âûëý âûðœèì. Ìàøèíàûñü ïîòžñüêî íî, êàïêà ќñ âàðèæ ïàñü, àçáàðûí ìóðò êå÷òàêà. Íîø êîðêàí êóèíü ïûäúåì ïóêîí ãèíý ìќçìûñà ñûëý. Ñèñüêîí ïàëàñü óêíî ñќðèñüêåìûí, êîòûðàê æóã-æàã, âóæ ãàçåòú¸ñ, ïèÿëà þäýñú¸ñ. Ìûëêûäìû ќç þñêèñüêû, óëîí èíòûìåñ óòÿëòžì, âûëü óêíî ïóêòžì… Ïè÷è äûäûìåñ âûëü êîðêà âàéèì íè. Íÿëòàñ âåðàñà, àçüëî êóç¸ìû, Àíòîíèäà Ïåòðîâíà, ñî ãóðòý èê êîðêà áàñüòžç: ïèåíûç îäžã ïàòåðûí ќâќë òýðèëëÿì.

×åõîâëýñü «Õàìåëåîí» ñåðåìåñ âåðîññý ëûäœåìäû âàíü, äûð. Õàìåëåîí - ñî êóçý âîøúÿíû áûãàòžñü èçüâåð. Àäÿìèîñ íî êóääûð ñîëû óêøàëî. Ñàìîé ñûŸå ìèëÿì áðèãàäèðìû ˸ãîð ˸ãîðîâ, Îãûð-Áàãûð ãóðò àäìèíèñòðàöèûñü äåïóòàò. Êûåä óòÿëòžñüëýñü Ñåìîí Ñàïåãîâëýñü áàìçý ýðêàçìåì àòàñ Ÿàáúÿëòýì, œóç-âèð êàðåì. Îáèäåì àäÿìè, êûðûæ ÷èíüûåíûç áàìàç âîçüìàòûñà, ãóðòîîñ àçüûí šîæçý êèñüòý. Ïåñüòýðàç äîíãåì àòàñ «êóêàðåêó» êåñÿñüêå, íîø êîòûðàç ëþêàñüêåìú¸ñ ãîð ïîòòî. - Äåïóòàò ýø, ýðêàçìåì òûëîáóðäîëýñü êóç¸çý øåäüòîíî. Ìîí çýìëûê ïîííà! øóêûðúÿñüêå Ñàïåãîâ. - Ñêàë âîçüìàñüëýí Îíäž Êóðò÷åìîâëýí Êàïèòîøêà àòàñýç òà, ëóîç. Êûëåì àðíÿå éќíòýìúÿñüêåìåçëû šîæòžñüêèñü¸ñ âàë íè. Êàïèòîøêàåç ñåêèð áàøêà êàðîíî, êóç¸çý øòðàô òûðûòîíî, - êîòûðúÿòýê âåðàç äåïóòàò ˸ãîðîâ. - Øîíåð! - êåñüêèç Ñàïåãîâ. - Øòðàôëýñü šûíûçý ìûíûì. - Ñûëý àé, ñûëý, ýí äûðòý. Êàïèòîøêà ќâќë òà. Êóðò÷åìîâëýí àòàñýç ïè÷è, øќòýì, œàçûðåñ êóàðà¸, íîø òàèç êûŸå ó÷êûìîí, óŸû êàäü êûðœàñü. Îäíî òà ãóðò àäìèíèñòðàöèëýí òќðîåçëýí Âàñüëåé Âàñüëåè÷ëýí ëóîç. Óòü êûŸå éќíî! Êóç¸åç êàäü èê, - ý÷åøîíýç êóñïåòž êàðèç Ãûíñàïåã Òîëÿ. Òàå êûëûñà, éûðçý ïåñüòýðûñü ìû÷åì àòàñýç äåïóòàò ˸ãîðîâ ìóñîÿíû òóðòòý âàë, íî ñîèç ќæûò ÷èíüûçý ќç êîê÷àëòû. - Åòžç, êóç¸åçëýí ñÿìûç. ×åáåð, êûøíîåç êàäü. Âàñüëåé Âàñüëåè÷ òà Ïåòûðçý ïûðàê ×óâàøèûñü âàéèç âàë, - àòàñëû íî êóç¸åçëû äóðáàñüòžç äåïóòàò. Ñîáåðå Ñàïåãîâåç «ìèñüêûíû» êóòñêèç. - Òîí à÷èä ÿíãûø, ìàëû èñàíî âàë ìèñêèíü òûëîáóðäîåç? Ñîèí èê

êîê÷àëòžç íî. Ñåìîí áàêîìèç. - Êàïèòîøêà ñî. Âàñüëåé Âàñüëåè÷ òîëîí Ïåòûðçý «Èæïðîìòðåñòëýí» òќðîåçëû êóçüìàíû ìåäý âàë, - êàëûêåç äîíãàñà èê, àçüïàëà ïîòžç ãóðò àäìèíèñòðàöèûñü ïîäúÿñü Èëüÿ Ìàðûìîâ. - Î-î, Êàïèòîøêà ëóîç íè, - êûëžñüêèç êàëûê ïќëûñü Èëëÿ Êóðåãïóçîâëýí ÷àíãåñ êóàðàåç. - Òîëîí ìè áóñêåëåíûì Êóðò÷åìîâåí ñîëýí òàçàëûêåç ïîííà þèì. Ïûäçý øóêêûíû øåäüòýì, ìèñêèíü, ìûðäýì âåòëý âàë. - Ýõ, Ñàïåãîâ, Ñàïåãîâ, - ëóëœèç äåïóòàò ˸ãîðîâ. Íîø œèçòûñà ëîøúÿñüêåìåä. Þáî êàäü šóæûò óê, êûçüû àòàñ áàìàä ñóç¸ç? Ìîëîäåö, Ïåòûðêà! Øîíåð êîê÷àëòýì òîíý. Ñîòýê òžëåääû, àíòèãîëèêú¸ñòû, ñàçü ñþðåñ âûëý óä ïîòòû. Áàêîìåì Ñåìîí Ñàïåãîâ Ÿûæ-ãîðä ëóèç. Ìîí, ïå, àðíÿ óã þèñüêû íè. Ñî êóñïûí ïåñüòýðûñü àòàñ íîø êóàðàçý ñ¸òžç: «Êó-êà-ðå-êó!» Џàøåòžñü¸ñ äîðû ãóðò àäìèíèñòðàöèëýí òќðîåçëýí êûøíîåç Äàðüÿ Äîðìèäîíòîâíà âóèç íî ÷àáêèñüêèç: àòàñ êóàðà, ïå, òóæ òîäìî êàäü ïîòžç, Ïåòûðå ìàëïàñüêî âàë. Ñîáåðå ñèíâóàñüêûñà áóäýòžç: ÿðàòîíî àòàñìå êóçïàëû Èæêàðå íóèç, Ïåòûðòýê òóæ ìќçìûò ëóèç. - Øóèñüêî óê, Êàïèòîøêà òà, ïðîêëÿò òûëîáóðäî! Áàììå êèîí êàäü êåñÿìåç ïîííà êóç¸åç Îíäž Êóðò÷åìîâ êûë ìåä êóòîç. Ñþðñ ìàíåò òûðåìåç áåðå ãèíý àòàññý àäœîç, Ñåìîí Ñàïåãîâëýí áóðäú¸ñûç èê êûëäžçû êàäü. - Ѹ, ñåêèð áàøêà òûíûä, Êàïèòîøêà. Íîø òîí, Ѹìè, ìîëîäåö, ýðêàçìåì àòàñëû ќä ñ¸òñêû. Âàíüìûç áûðéèñü¸ñ ñûŸå ëóûñàëçû êå... œûãûðòžç äåïóòàò ˸ãîðîâ êûåä ïîòòàñü Ñàïåãîâåç. Àéäà-êî, ïóêñüû ìàøèíàÿì, ýìúÿñüêîííèå êåëÿëî. Àòàñòý íî ñüќðàä êóò. Ãóðòîîñ êîðêàîññû ïàëà âàìûøòžçû. ×àëìûò ëóèç.

ÏЌÑÜ ÑÀËÀÌ

Ïàë ìûéûê Íèíà ØÓÒÎÂÀ

Îäžã íóíàëý ýøå äîðûí òóãàíú¸ñìåñ âåðàñà ïóêèñüêîì. Óêíî óëý ìîòèê äóãäžç. ßðàòîíýç âóýìûñü, Ëåëè øóìïîòžç, êîðêàçåòž äûáûð ïîòòûñà âàñüêèì. Óëü÷àå ïîòžì íî äýéìèì: òóãàíýç êóäœåìûí. Óëëÿñà óä ëýçüû óê! Ïóêèñüêîì èíè ïèÿøëýñü áќòüûðòýìçý êûëçûñà. Íîø ñî ïóêîíúÿìû êûøòûð-êûøòûð êîðú¸ñ âûëý ëàíüûðñêèç. Êåìà ìàëïàñüêûñà ќé óëû, ýøåëû øóèñüêî: - Ìûí àé, Ëåëè, ïîòòû êà÷ûäý, âóîíî ýìåñïèåç êóøòžñüêûòîì þîíëýñü šûíû ìûéûêñý Ÿûøêîì.

Êîðú¸ñ âûëûí šûòîçü øóòýòñêåìåç áåðå ïèÿøìû ñàéêàç. - Êëóáûí ïóìèñüêîì! øóèç íî ïàë ìûéûêìû, ìîòèêàç ïóêñüûñà, ëîáàòžç. Ñî šûòý Ëåëèëýí òóãàíýç øóäîíý ќç âóû. Áќðûñü ýøå âåðàç íè ìà ìóãçý. Äîðàç âóýìåç áåðå àíàåç ïèçý ñåðåìå óñüêûòýì: - Ìûéûêòý áûäýñàê ìû÷ûíû œèãàðûä áûðèç øàò, ïèå? Ñîèç ìó ïûð âèÿíû äàñü âûëýì. Ìà, þýì éûðûíûä íûëàø äîðû ìûí àé ïàë ìûéûêåí! Џóêàçåÿç êàçàê ïè Ëåëè äîðû ñÿñüêà êåðòòýòýí âóýì, íîêó îçüû óã äàóðòû íè øóûñà, êûëçý ñ¸òýì.


16

ÐÅÊËÀÌÀ

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

ÊÈÇÈËÈÎÑ ÂÅÐÀËÎ

ÊÓÏÈÌ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ

Òàêà. Òàÿç àðíÿå óæú¸ñ, ïóìèñüêîíú¸ñ òžëåäëû íÿëòàñ íî, òžëåäëû ïóìèò íî êàðèñüêûíû áûãàòîçû. Êóòñêåì óæäýñ ýí àíàëòý. Ìûëêûäú¸ñòû òóëêûìúÿñüêèçû êå íî, âèçüäûëû îñêå. Îø. Àðíÿäû êàï÷è óç ëóû. Ìàòûñü¸ñòû óç êåëüøå. Ëåê êûëú¸ñòýñ âîçüûíû óä ÷èäàëý. ÑûŸå óðîä ìûëêûäëû ëóûñà ìàå êå œå÷ñý, âûëüçý ñèíéûëòûòýê êûëüûíû êåìà ќâќë. Íîø ñî äîðàäû êàëëåí êå íî, ìàòýêòý íè. Êûêòîîñ. Äóííå øîðû ïåéìûò áó¸ëú¸ñûí ó÷êèñüêîäû. Þíìå. Êîíüäîí ëàñÿíü íî óæûí êûëäýì øóãñåêûòú¸ñ êóêå íî áûðîçû, íîø ìûëêûääýñ òóïàòûíû òûðøå àëè èê. Ëåêòýñ ìàòûñü¸ñòû âûëý ýí êèñüòý. Êèñëî-êóñëî. Òà íóíàëú¸ñû ëóýì ÷ûðû-ïûðû ó÷ûðú¸ñ óëîíàäû áàäœûì èíòû áàñüòîçû. Ëóøêåì ìàëïàíäýñ êóæìûñü áûäýñòûíû ýí òûðøå. Ïàéäàåç òðîñãåñ ëóîç, àëè íîìûð ñî ïîííà ќä êàðå êå. Àðíÿ ïóìûí ÷èäàñüãåñ ëóý íî âîçüìàíû äûøåòñêå, óëîí âàíüçý à÷èç ñ¸òîç íî ќðàç ïûðòîç. Ëåâ. Àðíÿ êóòñêîíûí òðîñ œå÷ èâîðú¸ñ, ýøú¸ñûí ïóìèñüêîíú¸ñ, øóëäûðúÿñü-

êîíú¸ñ ëóîçû. Íî ÷åòâåðãûñåí èíè ñàê ëóý. ßêå òžëåäûç ïќÿíû, îñêîíòýì óæå êûñêûíû âûðîçû, ÿêå àñüòýëýí ìàêå óðîäçý ëýñüòýìäû ïîòîç. Íûëìóðò. Äûøåòîí, ëýñüòžñüêîí íî âóç êàðîí óäûñú¸ñûí òûðøèñü¸ñòû âîðìîíú¸ñ âèò¸. Óêñ¸ëû óä ¸ðìå. Âàíüáóðåí, ìóçúåìåí ãåðœàñüêåì þàíú¸ñòû äûðàç ñýðòòîäû-ïåðò÷îäû. Óæú¸ñòû òóæ òðîñ, êåìà ýí øóòýòñêå, îãçý ëýñüòžäû êå, êóòñêå ìóêåòûç áîðäû. Âåñú¸ñ. Êûëäýì øóãñåêûòú¸ñëýñü íî ïûä ïóêòžñü¸ñëýñü ýí êûøêàëý. Òž äûøåìûí, çîë Ÿàøåòûòýê, ìóëòýñ êåðœåãúÿñüêûòýê, âàëàìòýîñòû ñýðò÷ûíû-ïåðò÷ûíû. Óðîä ìàëïàíú¸ñòýñ áîðäûñüòûäû ïàëýíòý íî âûëü óæ áîðäû êóòñêå. Àðíÿ ïóìûí èíè òž, ñàåñú¸ñòýñ ïóæàëëÿñà, òûðøîäû. Ñêîðïèîí. Ýí àçüòýìúÿñüêå. Ìàêåì òðîñ óæàäû, ñîêåì òðîñ ïàéäàçý àäœîäû èíè òà àðíÿ ïóìûí èê. Ñîêó èê ãàíü-ãàíüãåñ êàðèñüêîäû. Êèñûÿäû øàëòûðòžñåç éûëîç, àñüòýëû ìàêå äóíîçý áàñüòûíû áûãàòîäû. Ûáûëžñüêèñü. Ìûëêûäú¸ñòýñ íî ìàëïàíú¸ñòýñ ðàäúÿí âàêûò. Òà íóíàëú¸ñû

òž ìàòûñü àäÿìèåíûäû êóñûïú¸ñòû ïóìûñåí ñþëìàñüêîäû. Êèí êå àçüâûë ýøåíûç, ãàæàíýíûç ïóìèñüêîç, êèí êå âûëü òîäìîåíûç øóòýòñêîç. Ñþðî êå÷. Šîæ ìûëêûääýñ íî ìќçìîíäýñ óëëÿëîç óæ. Òà íóíàëú¸ñû ïóêñüûíû íî äûðäû óç ëóû. Ñîìûíäà óæàëîäû íî àçüëàíåçëû œå÷ èíúåò êûëäûòîäû. Åìûøåç òà íóíàëú¸ñû èê óç àäœèñüêû íà, íî ìàòûñü äûðå àñüòýîñ íî øóìïîòîäû, êèâàëòžñü¸ñòû íî äóíúÿëîçû óìîé óæàìäýñ. Âó êèñüòàñü. Âûëü óæú¸ñ áîðäû êóòñêîí âàêûò. Ìûëêûääû œå÷, òàçàëûêòû þí. ÊîòüêûŸå þãäóðúÿ òžëÿä êќíÿ êå ìàëïàíäû âàíü. Éûðäýñ òžÿëîäû: êûŸå âàìûø ëýñüòîíî, êóäïàëà êîæîíî. Âèçü-êåíåø þàëý ñî àäÿìèîñëýñü, êèíýí òž àçüïàëà ìûíûíû òóðòòžñüêîäû. ×îðûãú¸ñ. Àäÿìèîñëû ïóìèò ìûíûíû òóæ ñåêûò, íîø òž êóä-îã äûðúÿ àñüòýëû àñüòýîñ ïóìèò êàðèñüêèñüêîäû. Òžëåäëû êóëý îãåç, íîø ñþëýìäû êóðå ìóêåòñý, ñîèí èê øîíàñüêèñüêîäû, ìàð êàðûíû âàëàòýê. Ïàéìîíî êàäü: éûðàäû âàíüìûç ðàäúÿñüêå, òž òîäžñüêîäû ìàð êàðûíû, êûŸå êå øóã-ñåêûòú¸ñ êûëäûêó ãèíý.

ÎÃÐÍ 307184104700070

15-òž êîíüûâóîí - 21-òž êîíüûâóîí

ËÅÍÒÎ×ÍÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ ÏÈËÎÐÀÌÛ

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó ÄÎÐÎÃÎ ã. Èæåâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132. (íàïð. öåíòð. àâòîâîêçàëà ÷åðåç äîðîãó - ì-í «Êîòîï¸ñ») ò. 8-950-150-50-50, 23-57-23 ÈÏ Àðàêèëÿí Ê.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ТЦ «Гвоздь», ул. Удмуртская, 304, оф. 108а тел/факс 67-96-95 ТЦ «3 банана», ул. Азина, 4, оф. 19 тел/факс 67-96-92 ТЦ «Вармит», ул. Азина, 1, оф. 614а тел/факс 61-44-56, 67-96-99 ÎÃÐÍ 310183223500012 ÈÏ Êóäðÿøîâà Þ.

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «ÊРУГ» l

Êîíäåíñàòîðû (çåë¸íûå è îðàíæåâûå), ïëàòû ëþáûå, òðàíçèñòîðû, ìèêðîñõåìû, ðàçú¸ìû, ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè, ðåçèñòîðû, ðàäèîëàìïû, ïîäøèïíèêè íîâûå, èçäåëèÿ èç ñåðåáðà: òåõ. ñåðåáðî, ìîíåòû è äðóãèå âèäû.

ÈÏ Ïàçäåðèí À.

ÎÃÐÍ 304183112700071

«ÊÀÑÊÀÄ-850» ÊÀÑÊÀÄ-850»

ÒÐÓÁÀ

l ÄÈÑÊÎÂÛÅ

l ÎCÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ «ÒÎÐÍÀÄλ

îò 25 äî 530 ìì, á/ó ÍÊÒ á/ó 73õ5,5 ìì 150 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 60õ5 ìì 140 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 89õ6,5 ìì 220 ðóá. çà ì Òðóáà Î 300õ5 700 ðóá. Íàðåçêà, äîñòàâêà è ìîíòàæ ÒÅÏËÈÖÛ - 3õ4, 3õ6... Òåë.: 56-69-81, 24-95-88, 62-06-06 ÎÃÐÍ 1091831007223

l ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

l ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ ÁÐÅÂÍÎ Èçãîòîâèì äîì, áàíþ èç êàëèáðîâàííîãî áðåâíà, áðóñà, ÷åðåíêè äëÿ ëîïàò, øêàíòû.

Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ï. Êàìåííîå, óë. Òðàêòîâàÿ (ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê).

Òåë./ôàêñ: 8 (3412) 62-50-69, ñîò. 8-912-764-21-41 ÎÃÐÍ 308184126800030 ñåðèÿ ¹18 ¹002935602 ÈÏ Îâ÷èííèêîâ Ñ.

«Ïðåñòèæ ïëàñò»

ÎÃÐÍ 1111831001644

Ðåìîíò ïèëîðàì, ëåíòî÷íûõ ïèë.

ÈÏ Óòêèí À.

ÎÊÍÀ 700

- ïëàñòèêîâûå îêíà - àëþìèíèåâûå êîíñòðóêöèè - ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè Çàâîäñêîå êà÷åñòâî Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå.

1100 2300

èÿ Ãàðàíò ò å 5ë

3800

Ñòîèìîñòü çà êîíñòðóêöèþ áåç ìîíòàæà

ÈÏ Ñåì¸íîâ À.

700

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà äî 10% Àäðåñà: ã. Èæåâñê, óë. Âîòêèíñêîå øîññå, 8, ò. (3412) 44-28-80 óë. Ïåòðîâà, 14, ò. (3412) 46-34-40, 8-965-844-15-15 ÎÃÐÍ 306183110800018

¹ 152-153(25088-25089) 2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí (îêòÿáðü) Ó÷ðåäèòåëè: Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ïðàâèòåëüñòâî Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ç. Ê. Ðÿáèíèíà

ÈÏ Ôàõðèåâ Ð.

1915-òž àðûñåí Àäðåñ ðåäàêöèè-èçäàòåëÿ: 426008, ã. Èæåâñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 274 www.udmdunne.ru e-mail: udmdunne@udmnet.ru Ãàçåòà îòïå÷àòàíà íà ÃÓÏ «Èæåâñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò» (426039 ã. Èæåâñê, óë. Âîòêèíñêîå øîññå, 180)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ àêêóìóëÿòîðîâ êèñëîòíûõ è ùåëî÷íûõ, ëîì ÷¸ðíîãî ìåòàëëà, öâåòíûõ ìåòàëëîâ: ìåäü, ëàòóíü, íåðæàâåéêà, àëþìèíèé, ñâèíåö, öèíê; ðåäóêòîðà ÷åðâÿ÷íûå, ïîäøèïíèêè, íåëèêâèäû. Íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Äîðîãî. Âîçìîæåí ñàìîâûâîç, êðóãëîñóòî÷íàÿ îòãðóçêà. ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ àâòî-, ìîòîòðàíñïîðò íà óòèëèçàöèþ. ÏÐÎÄÀ¨Ì á/ó çàï÷àñòè íà àâòî-, ìîòîòðàíñïîðò. ä. Ïèðîãîâî, óë. Àçèíà, 31, ñ 8:00 äî 20:00, áåç âûõîäíûõ, ò. 8-912-756-84-56, ò. 56-12-53 Ëèö. ¹ 18/04/0292/Ë, Ìèí. ïðîì. è òðàíñïîðòà ÓÐ.

Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

1917-òž àðûñåí

1918-òž àðûñåí

Òåëåôîíû: 73-33-44 - ãë. ðåäàêòîð 73-33-42, 8-951-195-37-65 - ïðè¸ìíàÿ, ðåêëàìà, çàì. ãë. ðåäàêòîðà 73-33-46 - îòâ. ñåêðåòàðü, êîìïüþòåðíûé îòäåë 73-33-38, 73-33-43, 8-951-195-37-66 êîððåñïîíäåíòû

1918-òž àðûñåí Èíäåêñû: 54400, 11598 Òèðàæ íîìåðà 4505 Îáúåäèíåííûé òèðàæ 8642 Çàêàç ¹ 1322 Îáú¸ì 2 ï. ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè - 18.00 Ïî ãðàôèêó - 18.00

1930-òž àðûñåí

1943-òž àðûñåí

Ìíåíèå àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè Ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå ñ ïîìåòêîé «Ä» è «Ðåêëàìà», ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå.

1992-òž àðûñåí

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è ÑÌÈ â ÓÐ Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ó-0084


ÓÆÐÀÄÚ¨Ñ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÛÍ

Ïðàâèòåëüñòâîëýí Òќðîåçëýí âîøòžñåç, êîíüäîí óæïóìú¸ñúÿ ìèíèñòð Âàëåðèé Áîãàòûð¸â òà íóíàëú¸ñû æóðíàëèñòú¸ñûí ïóìèñüêûëžç - òóæãåñ íî ñþëìàñüêûòžñü þàíú¸ñëû âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òžç. Êåíåøîí ìûížç Óäìóðò øàåðëýí âóîíî, îçüû èê 2014-òž-2015-òž àðú¸ñëû ÷àêëàì áþäæåòýç ñÿðûñü. Îçüû 2013-òž àðëû ÷àêëàì áþäæåòëýí äîõîä ëþêåòýç 41 ìèëëèàðä 249 ìèëëèîí ìàíåò ïàëà ëþêàñüêîç, 2014òžûí - 40 ìèëëèàðä 993 ìèëëèîí ìàíåò, 2015-òžûí - 43 ìèëëèàðä 224 ìèëëèîí ìàíåò. Ìàòûñü àðú¸ñëû ÷àêëàì áþäæåòú¸ñ äåôèöèòýí êå íî êóòžñüêîçû, àñüìå ýêîíîìèêàìû ïîííà ñîëýí áûäœàëàåç êûøêûò ќâќë, îñêûòžç Âàëåðèé Áîãàòûð¸â. Ñî ïóñéèç íà: - Øàåðìûëýí êóí äîëãåç, îëî, êèíý êå êûøêàòý íî - äîõîäú¸ñëýñü 60 ïðîöåíòñý áàñüòý. Íî òà ëàñÿíü íîêûŸå øóã-ñåêûòú¸ñ óç êûëäý. Ôåäåðàë êóðîíú¸ñúÿ ñîëýí áûäœàëàåç 100 ïðîöåíòîçü ëóûíû áûãàòý. Êûëñÿðûñü, áóñêåëü Òàòàðñòàíëýí ñî 90 ïðîöåíò âûëûí âîçèñüêå, Ìîðäîâèëýí 100 ïðîöåíòëýñü ÿòûð íè. Òàòûí óæïóì ìóêåòûç áîð-

5

ÑÞËÌÀÑÜÊÎÍ

Óæäóíëû êîíüäîí ÷àêëàìûí Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ

2012-òž àð 12-òž êîíüûâóîí

äûí: ìàêåì óëîñ áûãàòý ñî êóí äîëãúÿ òûðèñüêîíú¸ññý äûðàç ïûòñàíû íî ìóêåò. Òà ëàñÿíü Óäìóðòèëýí ýêîíîìèêàåç îñêûìîí. Ïóñéûíû êóëý íà òàíè ìàå: êќíÿ êå àð òàëýñü àçüëî óëîíý ïûŸàíû êóòñêèç âûëü êóðîí - èíêóàçü óçûðëûêú¸ñ ïîííà âûò áûäýñàê êîøêå ôåäåðàë áþäæåòý. Íîø ñî ÷îòûí ðåñïóáëèêàìûëýí êèñûÿç øќäñêûìîí òðîñ êîíüäîí ëþêàñüêå âàë. Âàëàìîí, øàåðìûëýí ýêîíîìèêàåçëû òà çàêîí ûøòîíýí áåðûòñêèç, êóí äîëã áàäœûìàç. Íî, ìàëïàñüêî, òà ëàñÿíü ôåäåðàë öåíòðåí îãêûëý âóûíû ëóîç. Êåìàëàñü èê ќâќë Êîíüäîí óæïóìú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâîûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ ïóìèñüêûëžçû øàåðûñüòûìû ìóíèöèïàë êûëäûòýòú¸ñëýí éûðú¸ñûíûçû. Òàîñ òóïåí-òóïåí âåðàçû êóëýÿñüêîíú¸ññýñ. Îäžã Ÿåêòîíçû íî ñàíý áàñüòûòýê êåëüòýìûí ќâќë, ïóñéèç Â. Áîãàòûð¸â. Âóîíî àðëû ÷àêëàì áþäæåò äàñü. Íî ñîå ïûð-ïî÷ ýñêåðûíû êóëý íà Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñ. Êûçüû òîäžñüêîìû, òà íóíàëú¸ñû ïàðëàìåíòìû âûëüäžñüêîç. Êóí Êåíåøå íûðûñüñý âóýì äåïóòàòú¸ñëû áþäæåò ïóìûñåí âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òîíî ëóîç. - Ñî ïîííà ïàðëàìåí-

òàðèé¸ñ ïќëûí íûðûñü èê ðàäúÿëîìû íóëåâîé íèìàñüêèñü ëûäœîíú¸ñòû, øóèç Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷. - Îçüû äåïóòàòú¸ñëýí ëóîíëûêñû êûëäîç áþäæåòýí ðîñ-ïðîñ òîäìàòñêûíû. Ñîå þíìàòîìû, ìàëïàñüêî, êûê ëûäœîíýí. Âàëåðèé Áîãàòûð¸â íèìûñüòûç ñàêëûê âèñúÿç áþäæåò ÷îòûí òûðøèñü¸ñëýñü óæäóíçýñ éûëýòîíëû áþäæåòëýí ðàñõîä ëþêåòàç òà âàëòžñü èíòûûí. Ðîññèëýí Ïðåçèäåíòýçëýí Â. Ïóòèíëýí óêàçýçúÿ áþäæåò óäûñûñü ñïåöèàëèñòú¸ñëýí óæäóíçû 2018-òž àðîçü áóäûíû êóëý ýêîíîìèêàûí þíìàòýì øîðî-êóñïî óæäóíîçü. Òàëû óêñ¸ ÷àêëàìûí íè. Êûëñÿðûñü, âûëž êàòåãîðèåí ýìúÿñü¸ñëýí óæäóíçû 2018-òž àðîçü 72 ñþðñ ìàíåò ïàëà ëóûíû êóëý. Íîø òà âàêûòý ñîîñëýí øîðî-êóñïî óæäóíçû 18-20 ñþðñ ìàíåò âûëûí âîçèñüêå. Îçüûåí, àðëû áûäý óæäóíçû îã 10 ñþðñëû éûëûíû êóëý. ÒàŸå èê þãäóð äûøåòžñü¸ñëýí íî êóëüòóðà óäûñûí òûðøèñü¸ñëýí. Ñîîñëýí íî øîðî-êóñïî óæäóíçû ïè÷èåí-ïè÷èåí áóäîç. Âàíüìûç òà ñàíý áàñüòýìûí íè øàåðìûëýí ìàòûñü àðú¸ñëû ÷àêëàì áþäæåòàç. Îçüûåí, øóã-ñåêûòú¸ñ óç êûëäý, îñêûòžç Â. Áîãàòûð¸â.

Ïàðòà ñüќðûí - àðëûäîîñ Ëèÿ ÌÀËÛÕ

Êûëåì àðûñåí óëîíý ïûŸàç «Îãúÿ Ðîññèÿ» ïàðòèëýí àðëûäîîñòû êîìïüþòåðåí óæàíû äûøåòîíúÿ ïðîåêòýç. Ðåñïóáëèêàÿìû 2 ñþðñëýñü ÿòûð ïåíñèîíåðú¸ñ äûøèçû íè êîìïüþòåðåí îäžã êûë øåäüòûíû. «Àðëûäîîñ» ïðîãðàììàÿ òóàëà òåõíèêàåí ïåñÿíàé¸ñòû íî ïåñÿòàé¸ñòû òîäìàòîí òóý íî àçüëàíüòžñüêå. Äåêàáðü ïóìîçü 3 ñþðñ ïàëà àðëûäîîñ òîäîí-âàëàíçýñ áóäýòîçû. Ñîîñëû þðòòýò ñ¸òžñüêå äóíòýê, ðåñïóáëèêàëýí áþäæåòýç ÷îòûí. 29-òž ñåíòÿáðå Êóçåáàé Ãåðä íèìî ãèìíàçèûí îðò÷èç ïåíñèîíåðú¸ñòû Èæûñü øêîëàîñûí êîìïüþòåðåí óæàíû äûøåòîíúÿ öåíòðú¸ñòû ñž¸-äàíî óñüòîí. Îò÷û ãîðîäûñü 200 ïàëà àðëûäîîñ ïûðèñüêèçû. Íîø òà íóíàëú¸ñû íûðûñåòžîñûç ãîæòžñüêåìú¸ñ ïàðòà ñüќðû ïóêñèçû íè. Êóçåáàé Ãåðä íèìî ãèìíàçèûí áûäýí óêìûñ àäÿìèåí êûê êëàññ óñüòýìûí. - Êîìïüþòåðåí óæàíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ òðîñ, - øóý ãèìíàçèëýí äèðåêòîðåç Àíæåëèêà Ìèõååâà. - Ïðîåêòý ïûðèñüêåì øêîëàîñ 80 ìóðòý äûøåòûíû êóëý êå, ìè äîðû 105 ïåíñèîíåðú¸ñ ãîæòžñüêèçû. Ìàëïàñüêîìû, ÷àêëàì äûð êóñïûí âàíüçûëû èê ñîîñëû þðòòýò ñ¸òîì. Àðëûäîîñ äûøåòñêî íèìàç ïðîãðàììàÿ. 16 ÷àñ Ÿîæå äûøîçû êîìïüþòåð ïûð ïќðòýì èâîðòîíú¸ñ øåäüòûíû, íûëïèîñûíûçû êóñûï òóïàòûíû, âðà÷ú¸ñ äîðû ãîæòžñüêûíû,

êîììóíàëüíîé þðòòýò ïîííà êîíüäîí òûðûíû. Òóæãåñ íî êóëýåç, ïåíñèîíåðú¸ñ þðòòýò áàñüòûíû áûãàòîçû ãîñóñëóãàîñ ïîðòàëûñü - www. gosuslugi.ru Êóðñú¸ñû ëûêòýìú¸ñ ïќëûñü êèí êå êîìïüþòåðåí ќæûòàê òîäìî íè, íîø êèí êå íûðûñüñý îãêûë øåäüòûíû òóðòòý. Ñîîñ ïќëûñü îäžãåç - êóàòüòîí âèòü àðåñúåì Ðîçà Áóòîëèíà. - Òà ãèìíàçèûí äûøåòñêå Äàøà âíó÷êàå, òóý ñî íûðûñåòž êëàññý ìûížç, - âåðà Ðîçà Íèêîëàåâíà. Êóðñú¸ñ ñÿðûñü òîäž àíàéàòàé¸ñëýí êåíåøûñüòûçû. Ïèå íî êåíý ãîæòžñüêûíû êîñžçû. Òóæãåñ íî øóìïîòýìûí âíó÷êàå: óìîé, ïå, äûøåòñêû, ñîáåðå ìèëåìäû ìàìàåí äûøåòîä. Êûêåòž íóíàëçý ãèíý ïàðòà ñüќðû ïóêñè àé, òóííý äîêóìåíòú¸ñûí ïàïêà óñüòûíû äûøåòñêèñüêîì. Ïќðòýì þðòòýò áàñüòýì ñÿíà, êîìïüþòåð ìûíûì þðòòîç êîñìåòèêàåç âќëìûòîí óæìå êàï÷èÿòûíû. Óæàé áîëüíèöàûí ëàáîðàíò ëóûñà, òýê óëýìå óã ïîòû, ïåíñèÿ âќçû ќæûò êå íî âàòñýò ëóîç. Àíæåëèêà Ìèõååâàëýí âåðàìåçúÿ, øêîëàûñü äûøåòžñü¸ñ ïåíñèîíåðú¸ñëû þðòòýò ñ¸òûíû äàñåñü. Íûëïèîñûí ìûëî-êûäî óæàñü¸ñ êàï÷èåí êûë øåäüòîçû àðëûäîîñûí íî. Êóðñú¸ñòû ïûð ïîòýìú¸ñëû ñ¸òžñüêîç ñåðòèôèêàò. Ãèìíàçèûí òà óæðàäýç ÷àé þîíýí îðò÷ûòûíû ìàëïàëî: àðëûäîîñ íî íûëïèîñ êóñïûí îã-îãäý âàëàí ìåäàç ûøû.

ÍÛËÏÈÎÑ

Óñòî÷èîñ ëóèçû «Êèâîøòžñü¸ñ» Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

Óäìóðò Ðåñïóáëèêàëýí Ïðàâèòåëüñòâîåç 2009-òž àðûí êûëäûòžç «Êèâîøòžñü¸ñ» ïðåìèåç. Èñêóññòâîîñúÿ íûëïè øêîëàîñûñü óñòî÷èîñëû þðòòîí, òâîð÷åñòâîçýñ àçèíòîí âûëûñü àðëû áûäý 10 ìóðòý òà ïðåìèåí ïóñú¸. Øàåðûñüòûìû èñêóññòâîîñúÿ íî êðåçüãóðúÿ øêîëàîñûñü óñòî÷è ïèíàëú¸ñ íî ñîîñëýí äûøåòžñü¸ññû àðëû áûäý îãèíý ëþêàñüêî. Òóý íî ñîîñ âóèçû Óäìóðò òåàòðå. Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòð Äìèòðèé Èâàíîâ òâîð÷åñòâîûí áàäœûìåñü âîðìîíú¸ññû ïîííà «Êèâîøòžñü¸ñ» ïðåìèåí (áûäœàëàåç 10 ñþðñ ìàíåò) ïóñéèç Èæûñü, Ìîæãàûñü, Ñàðàïóëûñü, Ñþìñèûñü, Ñüќëòàëàñü íî Âîòêèíñêûñü ïèíàëú¸ñòû. Óñòî÷èîñòû œå÷êûëàñà, Äìèòðèé Èâàíîâ øóèç: - Øóìïîòûñà ó÷êèñüêî

Ò. Îêîðîêîâà. òà çàëý ëþêàñüêåìú¸ñ øîðû íî âåðàíû áûãàòžñüêî: œå÷ èâîðú¸ñ éûëî. Êûëñÿðûñü, âóîíî àðûí Èæûñü èñêóññòâîîñúÿ 3 íîìåðî íûëïè øêîëà âûëü þðòý âûæîç. Òóïàòýìûí

ëóîç Äýáåñûñü øêîëà. 2014-òž àð ñòðàíàÿìû ÿëýìûí ëóîç êóëüòóðàëýí àðåíûç. Ñî ñÿíà, àñüìåîñ äàñÿñüêèñüêîì Ï. ×àéêîâñêèéëýñü 175 àð òûðìîíçý

ïóñéûíû. Òà êîòûðåñ ëûäïóñëû ÷àêëàìûí èíè 6 ìèëëèàðä ìàíåò âèñúÿíû, òàŸååç ќé âàë íà. Ñîèí èê òž íî, èñêóññòâîîñúÿ, êðåçüãóðúÿ øêîëàîñûí äûøåòžñü¸ñ, ìè íî, ðåñïóáëèêàûñüòûìû êèâàëòžñü¸ñ, îäžã óæåç ëýñüòžñüêîì, åãèò òàëàíòú¸ñòû áóäýòžñüêîì, ñîîñëû òâîð÷åñòâîçýñ øàðàÿíû, âîëÿòûíû ëóîíëûêú¸ñ êûëäûòžñüêîì. Ïåäàãîãú¸ñëû øóûñàë: òà ïðåìèÿ òžëÿä íî. Ñž¸-äàíî óæðàäûí èê ìèíèñòð êûê ìóðòëû ñ¸òžç Ãåííàäèé Êîðåïàíîâ-Êàìñêèé íèìî ñòèïåíäèåç. Ñòóäåíòú¸ñëû ñîëýí áûäœàëàåç 15 ñþðñ ìàíåò, èñêóññòâîîñúÿ øêîëàûí äûøåòñêèñüëû - 12 ñþðñ 500 ìàíåò. Òà ñòèïåíäèåç òóý áàñüòžçû Çèëÿðà Êàðèìîâà, êðåçüãóðúÿ êîëëåäæûñü ñòóäåíòêà, íî Òàòüÿíà Îêîðîêîâà, Ñàðàïóëûñü èñêóññòâîîñúÿ 2 íîìåðî íûëïè øêîëàûí äûøåòñêèñü. «Êèâîøòžñü¸ñ» ïðåìèåí äàíúÿìú¸ñ íî Ã. ÊîðåïàíîâÊàìñêèé íèìî ñòèïåíäèåç áàñüòýìú¸ñ ñöåíà âûëý, éûã-

ìûò âàìûøúÿñà, òóáèçû. Øќäžñüêå, ñöåíàëû äûøåìûí, óã âîçüäàñüêî. «Êàëûê ôîëüêëîð» íîìèíàöèûí âîðìèç Âîòêàûñü Ï. ×àéêîâñêèé íèìî èñêóññòâîîñúÿ íûëïè øêîëàûí äûøåòñêèñü Àëåêñàíäð Êàçàíöåâ. Ñàøà îòûí 9-òž àðçý òîäîí-âàëàí ëþêà. Ïèÿø ïóñéèç: - Ìîí íûðûñåòž êëàññûñåí ñöåíà âûëûí. Øóìïîòžñüêî, òà ïðåìèåç ìûíûì ñ¸òžçû øóûñà, Ÿîøàòñêèñü¸ñ, ïå, 100ëýñü óíî âàë. Êîíüäîíýí àñëûì âûëü èíñòðóìåíò áàñüòî. Êèí êå ìàëïà, äîìðàåí íûëú¸ñ ãèíý øóäûíû êóëý, íîø òà êðåçüãóðî èíñòðóìåíò ìûíûì òóæ ìàòûí. Íóíàëûñü íóíàëý ñîèí âîëüûòãåñ øóäûíû òûðøèñüêî. Òóæ þðòòý äûøåòžñå Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Êóçíåöîâà, òàó êàðåìå ïîòý ñîëû. Âóîíî àðûí «Êèâîøòžñü¸ñ» ïðåìèåç áàñüòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñ óêàòà éûëîçû, äûð. Óãî Äìèòðèé Èâàíîâ âåðàìúÿ, êàéòà òà ïðåìèëýí áûäœàëàåç áóäîç.

UD-152-153  

udmurt dunne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you