Page 21

ØÓÄÝËÝ ÒŽ, ÑÅÐÅÊÒÝ ÊÀËÛÊ ÎØÌÅÑÚ¨Ñ

21

ÂÓÍÎÍÒÝÌ ÊÛÐŒÀÍ

Êàìáàðêàûí ãóðëà «Àçâåñü» Àëíàøûí îðò÷åì Ãåðáåðûí êàëûêåç øóëäûðòžçû Êàìáàðêàûñü êóíîîñ íî. «Àçâåñü» êàëûê àíñàìáëü áûäýñòžç óäìóðò êûðœàíú¸ñëýñü ïîïóððè. Òà àíñàìáëü åãèò íà, 2011-òž àðûí ñî äàñ àðåññý ïóñéèç. Àíñàìáëüëýí âîðìîíú¸ñûç âàíü èíè. Ñî «Ñàëþò Ïîáåäû» ôåñòèâàëüûí ëàóðåàò ëóèç, óñòî÷èîñòû âîçüìàòžçû «Ìûëûñü-êûäûñü» òåëåïåðåäà÷àûí. Êàìáàðêàûñü àðòèñòú¸ñ áàÿí ÷óçúÿñüêåì óëñûí êàëûê êûðœàíú¸ñòû íî áûäýñòî, ôîíîãðàììà øóäýìúÿ òóàëàîññý íî äûøåòî. ÊûŸå êå âûëü øóëäûð êûðœàí êûëî êå, îäíî èê ðåïåðòóàðàçû ïûðòî. «Àçâåñåí» êèâàëòý Èæûñü êðåçüãóðúÿ ó÷èëèùååç éûëïóìúÿì ìóðò Îëüãà Êàëàøíèêîâà. Äûøåòñêîíçý áûäòýìåç áåðå ñî óæàíû êóòñêèç êûðœàíû âåòëžñü íûëêûøíîîñûí. - 2007-òž àðûñåí ìîí ñîîñûí. Àð óæàñà, àíñàìáëüìû êàëûê íèì áàñüòžç. Êûðœàñü¸ñìû

2013-òž àð 12-òž ïќñüòîëýçü

Ìќçìèñüêî Êèçíåð ãóðú¸ñëýñü Òàòüÿíà ÁÎÁÐÎÂÀ, Èæûí óëžñü

Ìûíûì, Êèçíåð ¸ðîñûñü Áûçàðà ãóðòûí âîðäñêåì ìóðòëû, òóæ òóíñûêî ïîòî êèçíåð ãóðú¸ñ. Æàëÿñà âåðàíî, áàáóýëýñü êûðœàìú¸ññý ãîæòûñà êåëüòûíû éûðàì ќç ëûêòû, íîø àëè òóæ êûëçûñàë âàøêàëà ãóðú¸ñòû. Òîäàì ëûêòý, êûçüû ìèëÿì êûðœàëî âàë Àêàøêà, Ãóæåì þîí äûð

ïðàçäíèêú¸ñ äûðúÿ. Àðëûä áóäýìúÿ ìќçìèñüêî ñî ãóðú¸ñëýñü. Îëî, ãàçåòàäû ïå÷àòëàñàëäû Êèçíåð ¸ðîñûñü âàøêàëà êûðœàíú¸ñòû. Ìîí ìàëïàñüêî, ñîîñòû âóíýòûíû óã ÿðà, íûëïèîñìû òîäûñà ìåä áóäîçû, êëóáú¸ñûí, ïќðòýì ôåñòèâàëü¸ñûí ñîîñ ìåä ÷óçúÿñüêîçû. Óìîé ëóûñàë, ãàçåòàäû êûŸå êå ðóáðèêà êûëäûòûñà, âóíýòýì êûðœàíú¸ñòû êàëûêëû òîäàç âàéûòîí ïîííà.

Ïóêîí äûðúÿ êûðœàíú¸ñ Êèçíåð ¸ðîñûñü Âóæ Îìãà ãóðòûñü êûðœàí «Àçâåñü» êàëûê àíñàìáëü. ïќðòýì óäûñú¸ñûí òûðøî: êèí êå âðà÷, ìóêåòûç àäìèíèñòðàöèûí òûðøå, êóèíåòžåç óæå èíòûÿíúÿ öåíòðûñü ñïåöèàëèñò. Íî âàíüçýñòû îãàçåÿ êûðœàí. Óæàíû êóòñêîí àçÿì êûøêàíý âàë, êûëçîçû-à ìèëåìäû, êàëûêëû òóíñûêî ëóîìû-à? Êàìáàðêà ¸ðîñýç œó÷ øóî, òàòûí 3 ïðîöåíòýç ãèíý óäìóðòú¸ñ. Ãîðîäûí îäžã ãèíý óäìóðò àíñàìáëü - «Àçâåñü». Íî øóìïîòûñà âåðàíû êóëý, êàëûê ìèëåìäû òóæ óìîé ïó-

ìèòà. Óäìóðò êûðœàíú¸ñòû òðîñýç óã âàëàëî êå íî, «Àçâåñåç» àäœåìçû ïîòý. Ñî âîçüìàòý: àäÿìè êûðœàíýç ñþëìûíûç êûëçý, - øóèç Îëüãà Âèêòîðîâíà. ¨ðîñûí íî øàåðûí îðò÷åì Ãåðáåðú¸ñûí øóëäûðòýìçû áåðå «àçâåñü¸ñ» îãøàï øóòýòñêèçû. Òàáåðå 8 êûðœàñü íûëêûøíîîñ äàñÿñüêî àâãóñò ïóìûí Èæûí îðò÷îíî íûðûñåòžåç êàëûêêóñïî Áðàíãóðò ôåñòèâàëüëû.

ÂÎÐÌÎÍÚ¨Ñ

«Ìûëî-êûäî» ìûëêûäúÿ Êåìàëàñü èê ќâќë ×åáîêñàðûûí îðò÷èç «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå - 2013» êàëûêêóñïî ôåñòèâàëü-êîíêóðñ. Ñî íüûëåòžçý ðàäúÿñüêèç èíè. Òóý îò÷û ïûðèñüêèçû Óäìóðò êóí ôèëàðìîíèûñü «Øóëäûð šûò» àíñàìáëüûñü åãèò íûëú¸ñ. Òà êîíêóðñýç Ðîññèûí íî, ñîëýí ïàëýíàç íî óìîé òîäî. Ôåñòèâàëå ïûðèñüêèñü¸ñ òóæ óñòîåñü, ñîîñòû äóíúÿñü¸ñ íî éќíîåñü. Êûëñÿðûñü, òàÿç æþðèûí âàë Ìîñêâàûñü Àëåêñàíäð Åðìîëîâ - «Ìû - âìåñòå» òîäìî êîíêóðñ-ôåñòèâàëåç êûëäûòžñü, Àâãóñòà Óëÿíäèíà - ×óâàøèûñü äàíî àðòèñòêà, «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå - 2012» Ÿîøàòñêîíûí Ãðàí-ïðè áàñüòýì êûðœàñü, Èðèíà Êîëåñîâà - Ìîñêâàûñü Ï. ×àéêîâñêèé íèìî êîíñåðâàòîðèûñü Îïåðàÿ òåàòðûñü õîðìåéñòåð íî ìóêåòú¸ñ. Òà êîíêóðñý ïûðèñüêûíû ëóý âàë çàî÷íî àìàëýí íî. Êèí ќç áûãàòû ×åáîêñàðûå ìûíûíû, êûðœàì-

Í. Óøàêîâà. âåðàìú¸ññýñ, âèäåîå ãîæòûñà, êåëÿíû áûãàòî âàë. «Øóëäûð šûòûñü» àðòèñòêàîñ îçüû èê êàðèçû. Ôåñòèâàëå ûñòžçû êûê êàëûê êûðœàíýç: «Êûä¸êûñü, òýëü ñüќðûñü» íî «Ìûëîêûäî». Ñîîñòû øàåðûñüòûìû ó÷êèñü¸ñ íûðûñüñý êûëžçû âàë À. Óøàêîâëû ñžçåì íûðûñåòž «Ìà-

ñêàðà» ôåñòèâàëüûí. Êàëûê êûðœàíú¸ñ òóàëà ñÿìåí ÷óçúÿñüêèçû. Ñîîñòû èê íûëú¸ñ áûäýñòžçû Àëíàøûí îðò÷åì Ãåðáåðûí íî. Êàëûêëû ñîîñ êåëüøèçû, ÿðàëëÿì êàëûêêóñïî êîíêóðñëýí æþðèåçëû íî. «Øóëäûð šûò» àíñàìáëü «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå - 2013» ôåñòèâàëü-êîíêóðñûí 2-òž ñòåïåí¸ ëàóðåàò ëóèç. - Ìèëåìäû ïóñéèçû «Ýñòðàäà âîêàë» íîìèíàöèûí, ñî øóìïîòòý. Ìàëû êå øóîíî ïќðòýì ôèí-óãîð êîíêóðñú¸ñëýí äèïëîìú¸ññû âàë èíè. Íîø òàèç Ÿîøàòñêîí êàëûêêóñïî, îò÷û òóæ òðîñ óñòî÷èîñ ïûðèñüêèçû. Ìè Ðîññèûñü íî êóíãîæ ñüќðûñü àðòèñòú¸ñ ïќëû ќì éûðîìå, äèïëîì áàñüòžìû. Òà âîðìîí áóðäúÿ ýøøî œå÷ãåñ óæàíû íî ìàêå âûëüçý óò÷àíû. Ìîí ïîííà òà äèïëîì êûê ïîëýñ äóíî, óãî ñî íûðûñåòž âîðìîíý «Øóëäûð šûò» àíñàìáëüëýí êèâàëòžñåç ñÿìåí óæàíû êóòñêåìå áåðå, - ìûëêûäçý óñüòý Íàòàëüÿ Óøàêîâà.

Џóæ íî(é) óç áåçäû, êîæàñüêî âàë, Âîæ íî(é) óç áåçäû, êîæàñüêî âàë. Џóæ íî áåçäžç, îé, òàáåðå, Âîæ íî áåçäžç òàáåðå.

Àíàå(é) óç êóëû, êîæàñüêî âàë, Äÿäÿå(é) óç êóëû, êîæàñüêî âàë. Àíàå êóëžç, îé, òàáåðå, Äÿäÿå êóëžç òàáåðå.

Òќë íî(é) óç éќòû, êîæàñüêî âàë, Çîð íî(é) óç óñüû, êîæàñüêî âàë. Òќë íî ïîòžç, ïîãûðòžç íî, Çîð íî(é) óñèç, îé, êîòòžç.

Ýøå(é) óç êóøòû, êîæàñüêî âàë, Äóñûìå(é) óç êóøòû, êîæàñüêî âàë. Ýøå íî êóøòžç, îé, òàáåðå, Äóñûìå íî êóøòžç òàáåðå.

ÑÅÐÅÌÏÛÐ ËЌÏØÎ ÏÅÄÎÐ

À÷èç ëûêòžç

Ôèçèê

Êóíîå ëûêòýì Ÿóæàíàåçëýñü âèòü àðåñúåì Êîëè þà: - Џóæàíàé, òîíý êèí-î âàéèç? - Íîêèí ќç, à÷èì ëûêòž, - âàçå Ÿóæàíàåç. - Ìàëû-î, ïèå, þàñüêîä? - Ìà, òûíýñüòûä ëûêòýìäý àäœûñà, àòàé øóèç: íîø èê òà âàðìàíàåç, ïå, øàéòàí âàå èíè.

Êûøíîåç: - Ìèêâîð, óêíîåç ïûòñà óðàìûí êåçüûò. Êàðòýç: - Íó òîí, êûøíî, ôèçèê, óêíîåç ïûòñàé êå, óðàìûí øóíûò ëóîç øàò?

Œå÷ êåí Àíàéçû þà: - Êåí, ñêîòèíàåç ñþäžä-à íè? - Ќé íà, - øóý êåíýç. - Èçå íà… ïèäû.

Ñåðåêúÿìçû ëþêåòý Êûøíîåç êàðòýçëû: - Ìóñîå, òåëåâèçîðåç êûñ - ñåðåêúÿìçû êќëûíû ëþêåòý. Êóçïàëûç: - Óã áûãàòžñüêû. Àñüìåîñ ôèëàðìîíèûí - êîíöåðòûí.

Ud#051 (25183)  
Ud#051 (25183)  

udmurt dunne