Page 16

16

2013-òž àð 12-òž ïќñüòîëýçü

ÀÇÜÌÛÍŽÑܨÑ

ÏÓÄÎ ÑÈ¨Í ÄÀÑßÍ

ÈÂÎÐÚ¨Ñ

Ãåííàäèé ÐÎÌÀÍÎÂ

Àëíàø øêîëàûí éûëïóìúÿñüêèç «Ïîèñê» ýòíî-ýêîëîãè÷åñêîé ëàãåðü. Ñî ðàäúÿñüêèç êóèíåòžçý íî îãàçåÿç Áàøêîðòîñòàíûñü, Òàòàðñòàíûñü, Èæûñü, Ìîæãà, Óâà íî Àëíàø ¸ðîñú¸ñûñü ïèíàëú¸ñòû. 4 íóíàë Ÿîæå íûëú¸ñ íî ïèîñ ýêîëîãèÿÿ, øàåðòîäîíúÿ íî òàçàëûêåç óò¸íúÿ ïðîåêòú¸ñ ãîæúÿíû äûøåòñêèçû. Óæàçû ñîîñûí Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü, Êàçàíüûñü êûëúÿ íî ëèòåðàòóðàÿ èíñòèòóòûñü, Áàøêèð êóí óíèâåðñèòåòûñü íî Òóðöèûñü Ñòàìáóë óíèâåðñèòåòûñü òîäîñ÷èîñ. Ñî ñÿíà, íûëïèîñ ïûðèñüêèçû ìàñòåð-êëàññú¸ñû: ìóí¸îñ ëýñüòîíúÿ, êóñêåðòòîíú¸ñ ïóíîíúÿ, êóò êóòàíúÿ, òóðûíú¸ñëýñü âûæ ë¸ãåòú¸ñ äàñÿíúÿ, éќñêàëûê ýêòîíú¸ñúÿ íî ìóêåò. Ëàãåðüûí êîòüêóä íóíàë íèìûñüòûç ôèí-óãîð ÿêå òþðê êàëûêú¸ñëýí êóëüòóðàîññûëû ñžçåìûí âàë. Íûëïèîñ ïîííà ðàäúÿñüêèçû òóíñûêî øóäîíú¸ñ íî óæðàäú¸ñ: «Ôîðò-Áîÿðä», «Ìèíóòà ñëàâû», «Ðàçâåä-øîó» íî òðîñ ìóêåòú¸ñûç. Øóòýòñêèñü¸ñ ïóìèñüêèçû «Ìàðœàí» ôîëüêëîð àíñàìáëåí, Ôèíëÿíäèûñü òóðèñòú¸ñûí. Ëàãåðü ïóìûí äûøåòñêèñü¸ñ òîäìàòžçû ïðîåêòú¸ñûíûçû, ýñêåðîí íî òâîð÷åñêîé óæú¸ñûíûçû. Òûðøåìçýñ äóíúÿç íèìûñüòûç áûðúåì æþðè. Ñîîñ ïóñéèçû: âàíü ïðîåêòú¸ñ òóæ òóíñûêîåñü, òóííý íóíàëëû òóïàñåñü. Îñêîíçýñ âåðàçû, ìûòýì óæú¸ñ àçèíòžñüêîçû íî óëîíý ïûŸàëîçû øóûñà.

Äýáåñ ¸ðîñûñü «Ëåñàãóðò» ýøòîñýí 2008òž àðûñåí êèâàëòý Îëåã Ñåðåáðåííèêîâ. Òàëýñü àçüëî ñî 13 àð âàëòžñü èíæåíåð âàë. Îëåã Áîðèñîâè÷ êîòüêûò÷û âóòñêå, êóëý êå, çàïðàâùèê íî ëóý. Âîøòîñ ¸ç øåäüòîíî êå, Êåçý íî, Ýãðàå íî óò÷àñüêûñà âóý. Äûðçý íî êóæûìçý õîçÿéñòâîëû óã æàëÿ. Îëåã Áîðèñîâè÷, îäžã ãóðòýí óæàñü ýøòîñú¸ñ ¸ðîñàäû íî, øàåðàìû íî ïóìåí òðîñãåñ ëóî. Êûçüû âàíüçý îãíàäû áåðãàòžñüêîäû? Ñåêûò ќâќë-à? - Êàï÷èåç šќê âûëûí, øóî âàë ïåðåñü¸ñìû. Âàíü óæú¸ñ ñèí àçÿì: êîíòîðàûí 2 êàìåðà ïóêòýìûí - îãåç ìàñòåðñêîåç âîçüìàòý, ìóêåòûç - ôåðìàåç. Íèìàç âîäèòåëü óã âîçèñüêû, à÷èì ðóëü ñüќðûí âåòëžñüêî. Êóëý äûðúÿç òåõíèêàåç áåíçèíýí çàïðàâèòü êàðèñüêî. Ãóðò êàëûê ïîííà óæàñüêî áåðå, íîêûŸå óæëýñü óã ïàëýíñêèñüêû. Ëåñàãóðòûí ìóø êàäü òûðøèñü êàëûê óëý. À÷èì íî òàòûí âîðäñêåìûí, êàëûêåç œå÷ òîäžñüêî,

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Òóðûí âîçü¸ñ áóøàëî

Êîòûð ëàñÿíü óò÷àñüêîí

òóïàñà, îãêûëûñü òûðøèñüêîì, êîòüêûŸå óæåç äûðàç íî œå÷ áûäýñúÿñüêîì. Áàäœûì ñàêëûê âèñúÿñüêîì ìóçúåì óæåç óìîÿòîíëû. Êûçüû êèç¸ä-àðàëîä, îçüû èê ñžëü-éќë ïîòòîä. Áåðëî äûðå þîñìû óðîäýñü ќé âàë. Ñî ìèëÿì êèäûñëû íî, ôó-

Ìåõàíèçàòîð Ë. Âîðîíöîâ.

«Ëåñàãóðò» ýøòîñëýí òќðîåç Î. Ñåðåáðåííèêîâ. ðàæëû íî òûðìå. Òóý, îëî, þãäóð ñåêûòãåñ ëóîç, êóàçü êќñ óëý, çîðú¸ñ ќâќë. Âàëýñ þîñìû âàê÷è áóäýìûí. - Íîø ïóäî ñè¸í êûçüû äàñÿñüêîäû? - Óðîä ќé øóûñàë. Òàíè

Ôåðìàûí óæàñü À. Ãàëè÷àíèí íî ìåõàíèçàòîð Ã. Áîãäàíîâ.

áàñüòîì ñèëîñ òûðîíýç. Æàëåì ñè¸í òîëáûòëû îêìûìîí, ïëàíûí ïóñúåìëýñü óíî ëþêàìûí íè. Êóèíü áàäœûìåñü ñèëîñ ãóîñìû ïûòñàìûí. Êîòüêóäàç 1 ñþðñ òîííàëýñü ÿòûð ñè¸í òûðåìûí. Ãóýç 2-3 íóíàëñêûí òûðìûòúÿì. Ñèëîñ ïќëû «Áèîòðîï-111» êîíñåðâàíò âàòñàì. 150 òîííà æàëåì ñè¸íëû 1 ëèòð áèîïðåïàðàò ìûížç. Ñî ñèëîñýç óìîé ÷ûðñàòý. Òîëàëòý ïóäî ñèëîñýç ÿðàòûñà ñè¸ç, óíîãåñ éќë ñ¸òîç, éќëûí áåëîêåç 8-8,5 ïðîöåíòëû éûëîç. Êëåâåðìû ÷åáåð áóäžç, êîòüêóä ãåêòàðûñüòûç øîðëûäûí 100 öåíòíåðëýñü ÿòûð øåäèç. «Äîí-680» êîìáàéíýí òóðíàç Ìèõàèë Ñåðåáðåííèêîâ, íîø ñèëîñýç ë¸ãàç Ëåîíèä Âîðîíöîâ Ò-150 òðàêòîðåí. Òàèç óæàñüìû Àôãàíèñòàíûí ñëóæèòü êàðåìûí, ïóñúåìûí Óäìóðòèûñü Ãóðò óäûñúÿ íî ñè¸í-þîíúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí Äàíúÿí ãðàìîòàåíûç. Þí îñêûìîí óæàñü. Ñèëîñìû, òà÷-òà÷ ë¸ãàñà, òûðåìûí. Àçüëî àðú¸ñû îäžã àðúåì òóðûíú¸ñëýñü çåðíîñåíàæ ëýñüòûëžì, òóý ñûŸå øóä óç óñüû êàäü, ïîòý: øќäžñüêå, êќñ àð áåðûòñêå. Íî ìèëÿì àçüëàíåçëû îñêîíìû áûðûìòý àé. Àëè íî áûäýñ ¸ðîñûí êîòüêèíëýñü òðîñ éќë êûñêèñüêîì: ñêàëëû áûäý íóíàëàç 18,8 êèëîãðàìì. Íîø áûäýñ ðàéîíûí øîðëûäûí 15,3 êèëîãðàìì óñå. ÒàŸå ïќñü êóàçü ïîííà ñî óðîä ќâќë, ïóäî ëÿá ñèñüêå. Éќëìåñ ìèûì ìûíäà èê, 90 ïðîöåíòñý, âóçàñüêîì. Êûëåì àðûí íî éќë êûñêîíúÿ ¸ðîñûí âîðìèñå ïîòžì, êîòüêóä ñêàëëýñü 6 ñþðñ 500 êèëîãðàìì ëþêàì. Ñþ ñêàëëýñü 101 êóíÿí áàñüòžì. Òóý òåõíèê-îñåìåíàòîðú¸ñëû íèìàç ïè÷è óæàí êîðêà ïóêòžì, óæàíû ëóîíëûêú¸ññû œå÷åñü, êûëåì àðûíëýñü óëžå óç ëýçèñüêå. Ãóæåì šîã îðò÷å. Šîãåí éûëïóìúÿëîì íè òóðûí äàñÿíìåñ. Ñîáåðå óä íî øќäûëû - àðàí âóîç. Êîìáàéíú¸ñìû, ñêëàäìû äàñåñü íè.

Ëåíà ÐßÁÈÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íàìåðåíèè ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 95000 êâ.ì. èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÌÎ «Íå÷êèíñêîå», ìàññèâ «Çàðÿ», ó÷àñòîê ¹ 3. Çàÿâëåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, ÓÐ, Ñàðàïóëüñêèé ðàéîí, ñ. Ñèãàåâî, óë. Ëåðìîíòîâà, ä. 30, êàá. 39, òåë. (34147) 2-44-80.

ÈÏ Ìåçåíöåâ À. ÎÃÐÍ 304183508200100

Ñèëîñ ë¸ãàí.

Ðåêëàìà

Ud#051 (25183)  

udmurt dunne

Ud#051 (25183)  

udmurt dunne