Page 1

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü, óäìóðòàðíÿ ¹ 032 (25164) www.udmdunne.ru

Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå

Êàëòàê Êîëòûìàê

Ïèíàë ïåñÿòàé

Ìàð ïîííà ÿíãûø 2 àðåñúåì äûäû?

3

10, 15

16

ÂÀÊ×ÈßÊ

ÒÓËÛÑ ÓÆÚ¨Ñ

Ëåìòýé¸ñ ëåêúÿñüêî

Êóçüûëè ìóŸûí

56 àäÿìè áîðäû êóðò÷èñüêèç èíè ëåìòýé. Ýñêåðåì íûìû-êèáûîñ ïќëûñü 8 ïðîöåíòýç ýíöåôàëèòýí âèñ¸, 56 ïðîöåíòýçëýí øåäüòýìûí áîððåëèîñ, 16 ïðîöåíòýçëýí - ýðëèõèîñ.

Ëåîíèä ÓØÀÊÎÂ

Áàøåíèí âóçàìûí Ñàðàïóëûñü Áàøåíèí âóç÷èëýí þðòýç âóçàìûí 4,4 ìèëëèîí ìàíåòýí À. Ôðîëîâëû. Òîäìî ïàìÿòíèê îãïîë âóçàìûí âàë èíè, íî êóç¸åç ÿíãûøú¸ñûí ñîå âûëüäûíû êóòñêåì áåðå âûëüûñü ãîðîäëû áåðûêòýìûí âàë.

ÃÎÆÒŽÑÜÊÎÍ - 2013

Ãàæàíî ëûäœèñü¸ñìû! Êûñûê óæú¸ñ êóòñêûòîçü, ýí âóíýòý ÿðàòîíî ãàçåòòû ñÿðûñü. Êûêåòž ïàëàðëû ãîæòžñüêîí êûñòžñüêîç èþíü øîðîçü. Ýñêåðå êâèòàíöèäýñ: êèí ãîæòžñüêèç âàë 11597 èíäåêñúÿ (559.99 ìàíåò äóíûí), ñþëìàñüêîíýç ќâќë - ãàçåò òž äîðû àð ïóìîçü âóîç. Íîø êèí ïîäïèñêà êàðèç šûíû àðëû (54400 íî 11598 èíäåêñú¸ñ), ñî âóîç èþíü ïóìîçü ãèíý, ñîèí èê âàçèñüêå ïî÷òàëüîíäûëû, êóðå ïîäïèñêàäýñ êûêåòž ïàëàðëû àçèíòûíû. Äóíú¸ñ ñ¸òýìûí òàáëèöàûí. Êûêåòž ïàëàðëû 54400 (šûíû àðëû àðíÿÿç 2 ïîë, êîìïëåêò)

314.46

11598 (šûíû àðëû àðíÿÿç 1 ïîë, ïÿòíèöà)

220.26

10921 (Äàðò, òîëýçÿç 1 ïîë)

67.02

82957 208.32 (Òàòàðñòàíûí óëžñü¸ñëû, šûíû àð Ÿîæå àðíÿÿç 1 ïîë, ïÿòíèöà) 82957 220.26 (Áàøêîðòîñòàíûí óëžñü¸ñëû, šûíû àð Ÿîæå àðíÿÿç 1 ïîë, ïÿòíèöà)

Òóñïóêòžç Ëåîíèä ÓØÀÊÎÂ

27-òž-28-òž àïðåëå +4+13 ãðàäóñ ëóîç, òќë âîøúÿñüêûñà ïåëüòîç, çîðîç.

«Êîëîñ» ýøòîñëýí òќðîåç À. Ìåäâåäåâ íî ìåõàíèçàòîð Â. Òèìîøêèí.

Àëíàø ðàéîíûñü ìàñòåðñêîé¸ñûí àëè êóçüûëè ìóŸûí êàäü îãûð-áóãûð. Âàíüìûç âûðå-áåðãà, êèí êûò÷û äûðòý. 22-òž àïðåëå «Êîëîñ» ýøòîñý ïûðèñü ëÿëèîñ áóñûîñûñüòûçû ìóñêûòýç šåãàòûíû êóòñêèçû, íîø êûê íóíàë îðò÷ûñà, ñåÿëêàîññýñ íî ëóäú¸ñû ïîòòžçû. Òàòûñü âàíü óæú¸ñòû œå÷ ðàäúÿíû ñþëìàñüêî àãðîíîì Âèòàëèé Ìèðîíîâ íî èíæåíåð Àíàòîëèé Äóíàåâ. Ìåõàíèçàòîðú¸ñ êîòûðûí èê áåðãà ýøòîñëýí êèâàëòžñåç Àëåêñåé Ìåäâåäåâ. Àëíàøûñü ìóçúåì óæàñü¸ñëû òóæãåñ íî ñåêûò éќòžç 2010-òž íî 2012-òž àðú¸ñû. Êóàçü êќñ óëýìåí, ñîêó œå÷ óðîæàé áàñüòûíû ќç êûëäû. Ñîèí èê àëè âàíü êóæûì ïîíýìûí ìóñêûòýç äûðûç äûðúÿ šåãàòîíëû. Ïóìûç 2-òž áàìûí.

ÄÓÍÚÅÒ

Ìèëÿì «Äóííåìû» - çàðíè! Çèíàèäà ÐßÁÈÍÈÍÀ, âàëòžñü ðåäàêòîð

Ñàê ëûäœèñü¸ñìû ñèíéûëòžçû íè, ëóîç, ãàçåòìûëýí éûð éûëûñüòûç âûëü ïóñýç. Òóííýûñåí àð ïóìîçü òà ìåäàëü ÷åáåðòîç «Óäìóðò äóííåìåñ», óãîñü ñî îãøîðû ñóðåä ãèíý ќâќë, ñî ìèëÿì óæìûëû äóíúåò. «Ïðåññàëýí çàðíè ôîíäýç» ïóñ þíìàòýìûí âàë 2005-òž àðûí òóæãåñ óñòî íî êàëûêëû ïàéäภëóèñü ãàçåò-æóðíàëú¸ñòû ïóñú¸í ïîííà. Ðîññèûí òà óæåç ðàäúÿ «Æóðíàëèñò» æóðíàë Ïå÷àòüÿ íî ìàññîâîé êîììóíèêàöèîñúÿ ôåäåðàë àãåíòñòâîåí íî Êóëüòóðàÿ ìèíèñòåðñòâîåí âàë÷å.

2012-òž àðûí êîíêóðñý ïûðèñüêèç 432 èçäàíèå, çàðíèÿñüêèç 354-åç. «Óäìóðò äóííå» ãàçåò 1968-òž àðûí ïóñúåìûí âàë «Çíàê ïî÷¸òà» îðäåíýí. Âàêûòú¸ñ âîøòžñüêèçû, êîòüêóä äûðëýí àñëàç äàíúåòú¸ñûç. Òàáåðå òàíè éќíî ãàçåòú¸ñòû ïóñú¸ «çàðíèåí». Ìè êåìàëàñü ó÷êûëžñüêîì, Ÿîøàòñêûíû âûðèñüêîì óäìóðò øàåðûñüòûìû ãèíý ќâќë, ôèí-óãîð äóííåûñü íî áûäýñ Ðîññèûñü ìóêåò ãàçåòú¸ñûí. Ìèëÿì âîçüìàòýììû ïîòžç, ïè÷è êàëûêú¸ñëýí êûëûíûçû ïîòžñü ãàçåòú¸ñ ÷èê íî ëÿáåñüãåñ, ìќçìûòãåñ ќâќë. Êîòûð œó÷ êûë êóç¸ÿñüêîí âàêûòý íî ìè òóæ êóëý íà êàëûêìûëû! Ñîòýê óòèñüêûñàë øàò œó÷ êûëûí

ïîòžñü ãàçåòú¸ñûí îãìûíäà òèðàæìû? Âàçèñüêûëûñàëçû øàò óðîä ãàçåòý íóíàëëû áûäý ëûäœèñü¸ñ, âèçü-êåíåø íî þðòòýò êóðûñà, èâîð Ÿåêòûñà, æóðíàëèñòú¸ñòû äîðàçû êóíîå ќòüûñà? Ñîèí ìè êûëåì àð ïóìûí êîíêóðñý ïûðèñüêûíû ìàëïàìû. Џîøàòñêîíýç îðò÷ûòžñü¸ñ, óæàììåñ ýñêåðûñà-÷àêëàñà, ãàçåòìåñ ïûðòžçû 2013-òž àð ïîííà «Çàðíè ôîíäý». Òàáåðå ìè óêàòà œå÷ óæàíû òûðøîì, äàíýç óò¸íî óê! Ëûäœèñü¸ñìû ïîííà óêàòà òóíñûêî, ïàéäภëóûíû ìåä áûãàòîì. Ìè êîòüêó óæàñüêîì, ñîîñ ñÿðûñü ìàëïàñà, óì óéèñüêèñüêå ãîëüòðåñ èâîðú¸ñ ñüќðû, ãîæúÿñüêîì îãøîðû óäìóðò àäÿìèëýí ñþëìàñüêîíú¸ñûç,

ëóëïóøûç, ìûëêûäú¸ñûç íî ìàëïàíú¸ñûç ñÿðûñü. Êóääûð ñåêûò óæïóìçýñ ñýðòòûíû-ïåðò÷ûíû, þðòòûíû íî ïќðìûòžñüêîì. ÑûŸå ó÷ûðú¸ñû ëûäœèñü¸ñìûëýñü çîëãåñ àñüìåîñ øóìïîòžñüêîì. Êóä-îãåç øóý: ìåäàëüëýí äóíûç òóý ќâќë. Ìè ëûäúÿñüêîì ìóêåò ñÿìåí. Òâîð÷åñòâîåí âûðèñü ìóðòú¸ñ ìàëû øóìïîòîçû - óæäóíýí ìè óçûð ќâќë, êèâàëòžñü¸ñ óã ýðêèÿëî, íîø œå÷ äóíúåò êîòüêó äóíî, êîòü âàøêàëà äûðú¸ñû, êîòü ñîâåòî âàêûòú¸ñû, êîòü âûëü óëîíûí. Ìèëåìëû òóæ øóìïîòûìîí ÿðàòîíî «Óäìóðò äóííåìåñ» Ðîññèûñü òóæãåñ óñòîîñûç ïќëûí àäœûíû. Øóìïîòý ìèëåìûí Ÿîø - ìè óæàñüêîì òž ïîííà!


2

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÂÀËÒŽÑÅÇ

ÌÅЏÀÊ ÝÔÈÐ

ÄÓÍÍÅÛÍ

×åáåðúÿñüêîíýí éûðèí ќâќë Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ

Òîëîí Ðîññèûñü Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí êóíàìû óëžñü¸ñûí ìåŸàê ýôèðûí êåíåøèç. ÒàŸå àìàë íûðûñüñý êóòžñüêèç 2001-òž àðûí. Òîëîíýç êåíåøîí äàñ îäžãåòžåç âàë èíè. Âëàäèìèð Ïóòèíëû ìèëëèîíú¸ñûí þàíú¸ñ âóèçû. Àçüâûëú¸ñàç òåëåýôèðú¸ñûí áàäœûìãåñ ñàêëûê âèñúÿñüêèç þàíú¸ñëýí ëûäçûëû - îã 4 ÷àñ Ÿîæå Ïðåçèäåíò âàëýêòîí ñ¸òûíû òûðøûëžç óíîãåñ âàçèñüêîíú¸ñëû. Ïðåçèäåíòëýí ïðåññ-ñåêðåòàðåç Äìèòðèé Ïåñêîâ èâîðòžç: òàÿç ðàäý Âëàäèìèð Ïóòèí âàëòžñü èíòûå ïóêòžç êàëûêëû ñ¸òýì âàëýêòîíú¸ñûçëýñü œå÷ëûêñýñ. Òàÿç ðàäý Ïðåçèäåíòýí ÷åíãåøûíû ëóîíëûê íî êûëäžç. Óãîñü ìåŸàê ýôèðå ëþêàñüêåìú¸ñ áè÷àòžñü þàíú¸ññýñ íî ñ¸òûíû ïќðìûòžçû. Âàíü âàçèñüêîíú¸ñëû Âëàäèìèð Ïóòèí òûðî-ïûäî âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òžç. Äàíàêåç ãåðœàñüêåìûí ñîöèàëüíîé óäûñýí. Êûëñÿðûñü, óíîåç òóíñûêúÿñüêèçû àíàé êàïèòàëýç ñ¸òúÿí äûðëýí 2016-òž àðûí éûëïóìúÿñüêåìåç ïóìûñåí, ñèðîòà íûëïèîñòû âîðäûíû áàñüòžñü ñåìüÿîñëû þðòòýò ñ¸òîí, óëîí èíòû ïîííà òûðèñüêîíú¸ñëýí áóäýìçû ñÿðûñü íî óíî ìóêåò. - Ïðåçèäåíòý ïóêñåìå áåðå þíìàòýì óêàçú¸ñû äûðàç áûäýñúÿñüêî, - ïóéñèç Ïðåçèäåíò. - Ïðàâèòåëüñòâî íî óëîñú¸ñ àçå, çýìçý âåðàñà, ìîí þðè ñåêûòãåñ óæïóìú¸ñòû áûäýñòûíû ïóêòž. Óãîñü êóæûìäý ñ¸òûòýê, ïûðñêûòýê óæàä êå, íîêûŸå ïàéäà áàñüòûíû óä áûãàòû. Øóìïîòòý óæäóíëýí éûëýìåç. Ñî ñÿíà, êûê ïîë šóòýìûí ïåíñèÿ: òóííý íóíàëëû ñîëýí øîðî-êóñïî áûäœàëàåç 10 ñþðñ ìàíåòëýñü îðò÷èç. Àðûñü àðå óìîéãåñ ëóý äåìîãðàôèÿÿ þãäóð. Òà ëàñÿíü êóä-îã óëîñú¸ñûí ðåêîðä ïóêòýìûí. Àíàé êàïèòàë ïóìûñåí âåðàíî êå, 2016-òž àðûí

ñ¸òžç Â. Ïóòèí. - Òàå ñàíý áàñüòûñà, êќíÿ êå àð òàëýñü àçüëî óëîñú¸ñûí êûëäûòýìûí âàë Ñþðåñú¸ñúÿ ôîíäú¸ñ. Éûëý ñóáúåêòú¸ñëû óêñ¸ âèñúÿí íî. Âàíüçý-ќâќëçý òàëû ÷àêëàìûí 400 ìèëëèàðä ìàíåò. Íî, ìîí ìàëïàìúÿ, ñþðåñú¸ñúÿ þãäóð êîíüäîíëýí äåôèöèòýíûç ќâќë, ëýñüòîí-òóïàòúÿí óæú¸ñëýí óðîä ðàäúÿñüêåìåíûçû ãåðœàñüêåìûí. Ñî ñÿíà, óëîñú¸ñëýí éûðú¸ññûëû áàäœûìãåñ ñàêëûê âèñúÿíî ñþðåñú¸ñëýí œå÷ëûêñûëû - êûëäûòîíî íèìûñüòûç îãàçåÿñüêîíú¸ñ. Òà ëàñÿíü àäœåì êàðûíû ëóîç Ïñêîâ óëîñëýñü - îòûí êûëäûòýìûí íè ñþðåñú¸ñúÿ íèìûñüòûç äâèæåíèå. Êàëûêëýñü ìûëêûäçýñ ñîîñ âóòòî êèâàëòžñü¸ñëû. Áåëãîðîä óëîñûñü êûê þàí ÷óçúÿñüêèç. Áûäœûì îæå ïûðèñüêåì âåòåðàí ñþëýìøóãçý âåðàç åãèòú¸ñëýí ñèíïåëåòú¸ñòû óíü-ìàíü êàðåìçû ïóìûñåí. Èñòîðèçý ãàæàí ìûëêûäýç ïûŸàòîí áîðäû áàñüòžñüêûíû êóëý áûäýñ êóíìû, øóèç Ïóòèí. Ñî ïîííà èñòîðèÿÿ ó÷åáíèê êûëäûòîíî - èñòîðèåç ñî ýøøî íî ìóð âàëýêòîç. Íÿëòàñ âåðàñà, òà íóíàëú¸ñû ìîí þíìàòž Áûäœûì Âîðìîíëû 70 àð òûðìîíýç ïóñú¸í ïóìûñåí óêàçýç, ïóñéèç Ïðåçèäåíò. Áåëãîðîä ïàëú¸ñûñü âóýì êûêåòžåç þàí ãåðœàñüêåìûí

âàë ãóðò óäûñýí. Ðîññèëýí Äóííåûñü âóç êàðîíúÿ îãàçåÿñüêîíý (ÂÒÎ-å) ïûðåìåíûç âàë÷å êûçüû óæçýñ ðàäúÿíî ãóðò ïðåäïðèÿòèîñëû? - Âàëàìîí: ÂÒÎ íî ÀÏÊ îã-îãåíûçû ëþêîíòýì ãåðœàñüêåìûí, - âàëýêòîíçý ìûòžç Ïðåçèäåíò. - Íî òà îãàçåÿñüêîíý ïûðîí ãóðò õîçÿéñòâîîñòû áûðîíý âóòòûíû êóëý ќâќë. Ëóîíëûê êûëäûòžñüêå àñüìå ïðåäïðèÿòèîñëû íî âûëž œå÷ëûêåí, íî ñî âèå èê êàëûêëýí êèñûåçëû òóïàìîí ïðîäóêöèÿ ïîòòûíû. Òàíè áàñüòîì êóðåã ñžëåç. Àçüâûë àðú¸ñû ñîå êóíãîæ ñüќðûñü 1 ìèëëèîí 500 ñþðñ òîííà âîðòòžñüêîìû âàë. Íîø òóý òà ëûäïóñ 200 ñþðñ òîííàîçü óñèç. Îçüûåí, àñüìå ïðåäïðèÿòèîñìû œå÷ óæàíû, âûëž œå÷ëûêåí ñè¸í ïîòòûíû êóòñêèçû. Âàëàñüêî, ãóðòîîñëû ÂÒÎ-ëýí êóðîíú¸ñûçúÿ êàðèñüêûíû êàï÷è óç ëóû. Íî êûëäûòýìûí íè ãóðòîîñëû þðòòîí àìàëú¸ñ. Áàñüòîì òàíè òàáûø ïîòòýìëû áè÷àñüêèñü âûòýç. Ãóðò ïðåäïðèÿòèîñ ñîëýñü ìîçìûòýìûí íè. Ñî ñÿíà, àðûñü àðå éûëý ãóðòîîñëû þðòòîí. Òàíè òà íóíàëú¸ñû óëîñú¸ñëû âàòñàñà êåëÿìûí 42 ìèëëèàðä ìàíåò. Îñêûòžñüêî: òà óæ àçèíòýìûí ëóîç. Ñî ñÿíà, ìîí Ÿåêòžñüêî òàŸå àìàëýç: ñè¸í-þîí ïîòòîíëû òóïàñüòýì óëîñú¸ñòû âîêñ¸ íî ìîçìûòîíî ÂÒÎ-åí ïóêòžñüêèñü êóðîíú¸ñëýñü. Ïðåçèäåíòýí êåíåøîí 4 ÷àñ 47 ìèíóò êûñòžñüêèç. Òåëåýôèð éûëïóìúÿñüêûòîçü, Âëàäèìèð Ïóòèíëû âóýì þàíú¸ñ 3 ìèëëèîíëýñü ÿòûð ëþêàñüêèçû. Ïðåçèäåíòëýí ïðåññ-ñåêðåòàðåç ïóñéèç: âàíüìûç ñàíý áàñüòýìûí ëóîç. Þàíú¸ñ ìèíèñòåðñòâîîñ, âåäîìñòâîîñ êóñïûí ëþêûëýìûí ëóîçû íî, êóëý óæðàäú¸ñ êóòžñüêîçû. Êåíåøîí ÷åáåðúÿñüêîíòýê îðò÷èç: êàëûê áè÷àòžñü þàíú¸ñûí âàçèñüêûíû äžñüòžç, Ïðåçèäåíò êûøêàòýê, êåðœåãúÿñüêûòýê âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òúÿç.

100 ãåêòàðëû éûëòžçû êóêóðóçà ìóîñòû íî. 50 ãåêòàðëû óíîãåñ êèç¸çû ñóäàí òóðûíýç. Âàíüìûç ñîîñ áûäýí 250 íî 150 ãåêòàð âûëý êèçåìûí ëóîçû. Ýøòîñûñü ñïåöèàëèñòú¸ñ îñêèñüêî ìåõàíèçàòîðú¸ññû âûëý. Òàíè 40 àð ïàëà óæà íè Âèòàëèé Ìèòðîôàíîâ. Òóëûñ áóñû óæú¸ñ êóòñêåì áåðå, íûðûñü èê ñî ïîòý ìóîñòû šåãàòûíû, ñîáåðå êóòñêå êèçüûíû. Êèç¸í áîðäûí èê óæàëî Âèòàëèé Åâäîêèìîâ íî Âèòàëèé Ôèëèìîíîâ. Œå÷ êûëú¸ñ

âåðàëî òàòûí Âàñèëèé Êóðáàòîâ íî ϸòð Æäàíîâ ñÿðûñü íî. Òóý ñîîñ âќçûí Àñàí àãðîòåõíèêóìûñü íüûëü ñòóäåíòú¸ñ ïðàêòèêàçýñ îðò÷î. Âàíüçû èê òàòûí áóäýìûí. Êèâàëòžñü¸ñ îñêî, äûøåòñêîíçýñ éûëïóìúÿñà, ñîîñ äîð ïàëàçû èê áåðûòñêîçû øóûñà. ÒàŸå êûñûê âàêûò áóñûûí óæàñü¸ñòû íóíàëàç êûê ïîë ïќñü ñè¸íýí ñþäî. Óæú¸ñ ýøøî íî çîëãåñ ќðúÿñüêèçû êå, ïќðàñüêèñü¸ñ áóñûå êóèíü ïîë âóûëîçû. Ñîêó óæú¸ñòû áåðãàòîçû íè 16 òðàêòîðú¸ñ.

Â. Ïóòèí ìåŸàê ýôèðûí. ïðîåêò çýìçý íî éûëïóìúÿñüêîç. Íî äåìîãðàôèåç šóòîíúÿ ïðîãðàììàîñ, ñåìüÿëû þðòòîí îäíî èê àçèíòžñüêîçû. Ñî ïîííà êûŸå àìàëú¸ñ áûðúåìûí ëóîçû - à÷èì íî ìàëïàñüêèñüêî àé, - øóèç Ïðåçèäåíò. ×óçúÿñüêûòýê ќç êûëüû ïåíñèîñúÿ îò÷èñëåíèîñëýí éûëýìçû ïóìûñåí ñþëýìøóãúÿñüêîí. Óíîåç óæáåðãàòžñü¸ñ ñîèí âàë÷å óäûññýñ ïûòñàí êàëý âóèçû íè: óæàñü¸ñ ïîííà ñîöèàëüíîé ôîíäú¸ñû òûðèñüêîíú¸ñ øóàê šóòñêèçû. Â. Ïóòèí âåðàç: - Óæïóì ìîíý íî ñþëìàñüêûòý. Òà âàêûòý Ïðàâèòåëüñòâî éûðçý òžÿ ïåíñèîñúÿ òûðèñüêîíú¸ñòû âûëü ñÿìåí áè÷àí ïóìûñåí. Џåêòýìûí òàŸå àìàë: àðàç 300 ñþðñëýñü è÷èãåñ òàáûø ïîòòžñü óæáåðãàòžñü¸ñëýñü ïåíñèîñúÿ îò÷èñëåíèîññýñ êóòîíî, è÷èçý òóïàòýì óæäóí âûëý ïûêúÿñüêûñà. Íîø 300 ñþðñëýñü òðîñãåñ äîõîä ïîòòžñü óæáåðãàòžñü¸ñëû ÌÐÎÒ âќçû âàòñàíî íà òàáûøñûëýñü îäžã ïðîöåíòñý. Ìàëïàñüêî, ýêîíîìèêàëýñü òà óäûññý - óæáåðãàòîíýç - óòüûíû òûðøîíî. Þàíýí âàçèñüêèç Èæûí óëžñü Åâãåíèé. Ñî ñþëýìøóãçý âåðàç ñþðåñú¸ñëýí œå÷ëûêñû ïóìûñåí: àðëû áûäý ñþðåñú¸ñòû ëýñüòîíëû óíî êîíüäîí âèñúÿñüêå, íîø óëîíûí ñîëýí ïàéäàåç óã øќäžñüêû. - Ñþðåñú¸ñ êàëûêìåñ êîòüêó ñþëìàñüêûòî, - âàëýêòîí

ÒÓËÛÑ ÓÆÚ¨Ñ

Êóçüûëè ìóŸûí (Ïóìûç. Êóòñêîíýç 1-òž áàìûí). Ëåîíèä ÓØÀÊÎÂ

Ýøòîñûñü óñûîñûí êóàòü ñöåïêàîñ áóñûå ïîòòýìûí. Êќíÿ êå íóíàë êóñïûí ñîîñ 2 ñþðñ 350 ãåêòàðåç îðò÷ûíû êóëý. Ìåõàíèçàòîðú¸ñ âèòü ÷àñûí Ÿóêíà áóñûûí áåðãàëî íè. - Ìèëÿì ìóçúåìú¸ñìû âûðéûëú¸ñûí óçûð, - øóý ýøòîñëýí êóç¸åç Àëåêñåé Ìåäâåäåâ. - Àëèãåñ ýñêåðûíû øóûñà áóñûîñòž êîòûðòžñüêè.

Âàíüìûç ìóîñ âóýìûí íè êèäûñ ñîãûíû. Òàáåðå àñüìåëû âóòòžñüêûíû êóëý. Óæú¸ñòû ýøøî ÷ûðìûòãåñ ðàäúÿíî ëóîç. Êèäûñ ñžçüûë èê òûðìûò êèñüòýìûí âàë. Âàíüìûç âûëž êîíäèöèîçü âóòòýìûí íî íûìû-êèáûîñëýñü ÿäú¸ñûí ñóðàìûí. Òóý ñî âќçû ýøøî «Ñóïåð ýëèòà» éûäû êèäûñ áàñüòžçû íà. Ãóæåì êóòñàì áåðå ñîå êèäûñëû êèñüòîçû. Ïóäî éûð éûëýìåí ñýðåí ÿëàí òðîñãåñ êóëý ëóý ïóäî ñè¸í. Ñîèí èê òóý

Êûë êóòîíëýñü óä ìîçìû Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ

Ãåðìàíèûñü Øòóòãàðò ãîðîäûñü ïðîêóðàòóðà áàñüòžñüêèç 93 àðåñúåì Ãàíñ Ëèïøèöåí ãåðœàñüêåì óæåç ýñêåðîí áîðäû. Øàðàÿñüêèç òà âîðãîðîíëýí 1940-òž àðú¸ñû Îñâåíöèì êîíöëàãåðüûí ïќðàñüêèñüûí óæàìåç. Ëèïøèö ïðîêóðàòóðàåç îñêûòžç: êîíöëàãåðüûí 1 ìèëëèîí 300 ñþðñ ìóðòýç áûäòîíý ñî ќç ïûðèñüêû. Îçüû êå íî óæ šóòýìûí âàë. Áûäœûì îæ áåðå Ëèïøèö áûäýñ óëîíçý Àìåðèêàûí óëýì. Ñîëû ïóìèò ìåŸàê äîêàçàòåëüñòâîîñ ќâќë êå íî, Ëèïøèö êûë êóòîíý êûñêåìûí ëóîç. ÐÎÑÑÈÛÍ

Øêîëàå - îãêàäü äžñåí Ïðåçèäåíò Â. Ïóòèí êûëåì àðûí ñžçüûë Ÿåêòžç Ðîññèûñü øêîëàîñûí äûøåòñêèñü¸ñ ïîííà íèìûñüòûç ôîðìà êûëäûòûíû. Òà çàêîíëýñü ïðîåêòñý òàÿç àðíÿ âèñêûí ýñêåðèçû Êóí Äóìàûñü äåïóòàòú¸ñ. Ñîÿ óëîñú¸ñëû ëóîíëûê ñ¸òžñüêîç øêîëàîñûí äûøåòñêèñü¸ñëû ÷àêëàì äžñü êûëäûòûíû. Ñî ñÿíà, äåïóòàòú¸ñ Ÿåêòžçû Ðîññèûí ïîòòýì áàñìàëýñü ôîðìà âóðûíû. Ïðîìûøëåííîñòüÿ íî âóç êàðîíúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí èâîðòýìåçúÿ, øêîëüíèêú¸ñëû äžñü êûëäûòîí Ðîññèûñü êàï÷è ïðîìûøëåííîñòüëû 36 ìèëëèàðä ìàíåò òàáûø âà¸ç. Îäžã êîìïëåêòýç ñûëîç îã 3 ñþðñ ìàíåò, íîø ñîîñ ñòðàíàûñüòûìû 12 ìèëëèîí äûøåòñêèñü¸ñëû êóëý ëóîçû. ÓÄÌÓÐÒÈÛÍ

Òóðëû áó¸ëî Èæêàð Øîðêàðëýñü óðàìú¸ññý òóý øóëäûðòîçû 3 ñþðñëýñü ÿòûð ñÿñüêàîñ - ñîîñ ïќðòýì âûæûûñü íî òóðëû áó¸ëî ëóîçû. Ñîîñòû íèìûñüòûç ìåðòòžçû øîðêàðûñüòûìû ôëîðèñòú¸ñ. Ìàé ïðàçäíèêú¸ñ Ÿîæå ñÿñüêà ìåðòòžñü¸ñëû ãàíü-ãàíü øîê÷ûíû ìàçà óç ëóû. Íûðûñü èê ÷àêëàìûí ßëàí šóàñü òûë êîòûðåç ñÿñüêàîñûí ÷åáåðòûíû, áќðûñüãåñ øóëäûðñêîç Èæëýí øîðûç íî. Ïàëýíý óç êûëå Ëèõâèíöåâ, Ê. Ëèáêíåõò, Âîðîøèëîâ óðàìú¸ñ - ñþðåñ äóðú¸ñ òóðëû ñÿñüêàîñûí âîðåêúÿíû êóòñêîçû. Ôëîðèñòú¸ñ èâîðòýìúÿ, òóý òðîñãåñ ìåðòòýìûí ëóîçû îøèñüêèñü ñÿñüêàîñ. Ñîîñûí êóäûîñ èíòûÿìûí ëóîçû øîðêàðëýí ïќðòýì èíòûîñàç.


ÊÛЏÅ ÓËŽÑÜÊÎÄ, ÃÓÐÒÝ?

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

3

ÒÓÄÂÓ

Êàëòàê Êîëòûìàê Åëåíà ÑÀÐÀÌÀÒÎÂÀ

âóèç. Àäÿìèîñ ìàçý-ñîçý âàëàòýê èê êûëèçû. Áûäýñûç ñÿìåí ãóðò àñ êîæàç êûëèç.

ðåâ ñîêó âåðàç âàë: áåðëî àðú¸ñ Ÿîæå «Óäìóðòàâòîäîðåí Ÿîø ¸ðîñûñüòûìû 10 âûæåç ðîñ-ïðîñ ëýñüòžìû, Êèçåêãóðòûñüñý šóòûíû áþäæåòàìû àëè óêñ¸ìû âîêñ¸ ќâќë. Îòûñü âûæ óãî ¸ðîñ âûëý óñåìûí. Íî òóëûñ ìàòýêòýìúÿ âàíüçû âàëàíû êóòñêèçû: êîðòíàñü âûæåç Êîëòûìàê «íüûëîç». Îçüû ëóèç êå, ãóðò áûäýñàê ëþêåìûí ëóîç óëîíëýñü: áóñûòž íî, œå÷ êóàçåí ñÿíà, îòûñü óä ïîòû.

òî 250 éûð ñêàëçû àðàì ëóîç íè? Ñî ñÿíà, ñþäîíî 53 âåòûëýç, 40 êóíÿíýç. ¨ðîñ àäìèíèñòðàöèÿ íî õîçÿéñòâî àñëàç êóæûìåíûçû âûæåç êåñÿçû. Ðîñïðîñ âûæ šóòûòîçü, îãäûðëû øóûñà, ïàñüêûò ãóìû ïîížçû, âûëàç âåê÷è èç, ãîðä ñþé êèñüòàçû. Íî ќðúÿñüêåì òóäâó, ãóìûå òýðûòýê, ÿðäóðú¸ñûñü ïîòûíû êóòñêèç, âûæ íåðãå âûëòž øóêûÿñüêûñà èê óðò÷èç, êîðêàîñ äîðîçü

*** Ìèõàèë Êðûëîâ âîçüìàòžç çýìîñ êèâàëòžñü ëóýìçý. Ñî ñîêó èê áóñûîññý ýñêåðèç: êîòûð ìóñêûòýç òќëœå íè. Îçüûåí, ãóðòý áóñû øîðòž ïûðûíû ëóîíî. Îçüû êàëûêåç îñêûòžç: ìàêå êóëý ëóèç êå, àñëýñüòûç íî ìàøèíàçý ñ¸òîç. Ìà, ñêàë êûñêèñü¸ññý øîô¸ðåç íóíàëàç êóèíü ïîë ôåðìàå íóëëžç. Îçüûåí, Äàíúÿí ïóëý šóòýì äàíçýñ ñåêûò þãäóðûí íî êèçåêãóðòú¸ñ ќç ûøòý: ïóäîçýñ ñþäžçû íî, êûñêèçû íî. Ãóðòîîñ íî êûçüû êå ÷èäàçû. - Ãèäàì êóñêîçü âó øóàê ïûðèç, - òîäàç âàå Àëåêñàíäð Ãóáêèí. - Êóðåãú¸ñìå ãèä ñèãå êóÿé, îøìå áóñêåëü¸ñû äîðû ïîòòž. Îòûí ñî êûê àðíÿ Ÿîæå ñèñüêèç. À÷èì Ãàëÿ êóçïàëûíûì Ÿîø ìóðšîëûñüòûìû êќíÿçý êå êàðòîøêàìåñ ïîòòàìû, âûæ âûëàìû âќëäžìû íî êóàñüòžìû. Ìàå êå ñèûíû êóëý óê. Íîø êûëåìåç ìåðòòûíû ñÿíà óç ÿðà íè, äûð - òóííý âó äîðûñüòûìû êîøêèç íè êå íî, ìóðšîëûí ñà÷ñà÷ êîò íà. Áàê÷àûñüòûì àðòàíàå ëþêàì ïó âó êóçÿ êîøêèç. ßðäóðûí éќí-éќí áóäžñü òîïîëåç ãèíý íî ñüќðàç íóèç ñî òóäâó. Ãóðòîîñ êèâàëòžñü¸ñòû ïûøêûëûíû âûðî èê: âûæåç, ïå, àçüëî èê ëýñüòîíî íè âàë - íîêèí œóðãåòýììåñ ќç êûëû. Ñîèí òàŸå êûøêûò þãäóðå ñþðèìû, ïå. Íî òóííý, âó ïóêñåì íî áóéãàì áåðå, òàò÷û âóòòýìûí íè òåõíèêà. Ìóçúåìå ïûðî íè þáîîñ. Òќäü-òќäü âûëü ïóêòûëýì ïèíü¸ñ êàäü ÷èëÿëî ñîîñ. Îñêîí ñ¸òî: òàíè-òàíè çýìîñ âûæëû ïќðìîì. - Âûæëýí êóçüäàëàåç òàáåðå 48 ìåòð ëóîç. Ãóðòý 1 íî šûíû èñüêåì êóçüäà êèñüòîìû íà ãðàâèéëýñü ñþðåñ. Âàíüìûç ñî óñ¸ç 35 ìèëëèîí ìàíåò òûð. Ñåíòÿáðü êóòñêîíîçü âàíü óæú¸ñ éûëàç-ïóìàç âóòòýìûí ëóûíû êóëý, - îñêûòý Ñåðãåé Òîêàðåâ.

2010-òž àðûí ëûìøîð ¸ðîñú¸ñûñü òðîñýç ñèêú¸ñ êóàñüìèçû. Òóý ãóæåì ïќñü óëžç êå, íîø èê áàäœûì êûøêûòëûê êûëäûíû áûãàòîç. ÒàŸå ó÷ûðûí êûçüû àñüñýäû âîçüûíû êóëý àäÿìèîñ? Òàå ýñêåðîí ïîííà îðò÷èç äûøåòñêîí. Àçüâûë ìàëïàìúÿ Âîòêà ¸ðîñûñü îãàç íþëýñêûí, Ÿóêíà 9 ÷àñ êîòûðûí 20 ãåêòàð âûëûí òûëïó ãîìœèç, êûøêûòëûê êûëäžç àðòûñü ãóðòý íî ñî îìûðñêîí ëàñÿíü.

Óòèñüêîí âûëûñü šåãàòñêûòýê êûëäûòžçû íèìûñüòûç ãðóïïà: 187 àäÿìè íî 73 òåõíèêà. Ãóðò êàëûêåç ýâàêóèðîâàòü êàðîí âûëûñü äûðàç 12 àâòîáóñ âèñúÿìûí, øóãå-ëåêå øåäåì ìóðòú¸ñëû íûðûñåòž þðòòýò ñ¸òîíúÿ ïóíêòú¸ñ Âîòêàûí íî Èæûí óñüòýìûí âàë. Êîê÷àñüêèñü àòàñýç òûëïó êûñžñü¸ñ 15 ÷àñ êîòûðûí ïà÷êàòûíû áûãàòžçû.

Ïќðòýì ìèíèñòåðñòâîîñ îãêûëûñü óæàíû áûãàòýìçýñ âîçüìàòžçû. Óäìóðòèûñü ñïàñàòåëü¸ñëýñü óæçýñ Ðîññèûñü Ì×Ñ âûëž äóíúÿç. Äîêóìåíòú¸ñ äûðàç ëýñüòžñüêî, âàíü êóðîíú¸ñòû ëûäý áàñüòûñà. ÒàŸå äûøåòñêîíú¸ñ óëîíûí ïóìèñüêèñü øåêú¸ñòû øàðàÿíû þðòòî. Íîø ýøøî íî óìîéãåñ ëóûñàë, êûøêûò ó÷ûðú¸ñ øàåðìåñ ïàëýíòž îðò÷ûñàëçû êå.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Òóëûñ òóäâó àðëû áûäý ñÿìåí ñüќðàç íóûíû òóðòòý Áàëåçèíî, Óâà, Ñþìñè, Äýáåñ ¸ðîñú¸ñòû. Çîë êûøêàòý ñî Ïè÷è Ïóðãà ðàéîíûñü ßãàí êàðãóðò êîòûðûí óëžñü¸ñòû, Èæûñü «áîëîòî» íèìàñüêèñü èíòûå ïóêñåìú¸ñòû. Íîø àëèãåñ êóñêîçÿçû óÿçû Àëíàø ¸ðîñûñü Êèçåêãóðòûí óëžñü¸ñ íî. Êîòüêóä òóëûñ ñÿìåí òàïàëàñü Êîëòûìàê øóð ќðûñüòûç ïîòàëëÿ. Ìûäìûä ïàëàç ñûëžñü êîðêàîñ, áàê÷àîñ äîðîçü âó êóääûð âóûëý, ñîîñ ÿðäóðûñåí îã 50 ìåòð êåìûí êå íî. Íî òóý êàäü êóàëåêúÿçû êèçåêãóðòú¸ñ 1979-òž àðûí ãèíý. Ñî êûä¸êûñü àðå ëûìû òðîñ ëþêàñüêèç, òóëûñ šîã âóèç, âó ќðàç íîêûçüû ќç òýðû. Íîø òóý êќñ íî êûëüûñàëìû, âûæìû éќíàëà ëóûñàëûç êå, ëóëœî ãóðòîîñ. Âûæ òóïàòîí ïóìûñåí òàòûí êûêåòž àðçý áќðäî íè. Êûëåì àðûí âûëàç ïûðûíû âîêñ¸ íî àëýìûí âàë 3 òîííàëýñü ñåêûò ìàøèíàîñëû. Ïè÷èîñòû øêîëàå íóëëžñü àâòîáóñ ãèíý íî íûëïèîñòû ãóðò ïóìûí âîçüìàëëÿç, ñèñüìåì âûæ êóàøêàëîç øóûñà. Òûëïó ïîòîíî êå, ïîæàðíîé¸ñ íî Êèçåêãóðòý øåäüûíû óç áûãàòý. Ìà, «ñêîðîåä» íî âûæ âàìåí ïîòûíû óç äžñüòû, àññý óò¸íî ëóîç. Àçüâûë òà âûæ íî ñþðåñ ïîííà êûë êóòý âàë «Óäìóðòàâòîäîð». Îòûñü êèâàëòžñü¸ñ âûëàçû ìóëòýñ ñþëìàñüêîí áàñüòýìçû ïîòûìòýåí, ëýñÿ, «íûïúåòñýñ» êóøòžçû «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» õîçÿéñòâî âûëý. Êèçåêãóðò óãî îò÷û ïûðå. 1990-òž àðú¸ñëýí êóòñêîíàçû âûæ áûäýñàê ïóëýñü âàë. Ñèñüìåìûí. Êàëûê ïîííà ñþëìàñüêûñà, «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» àñ êóæûìåíûç âûëüçý šóòžç. Íî áûäýññý êîðòëýñü íî áåòîíëýñü ãèíý êèñüòûíû êóæûìåç ќç òûðìû. Îçüû êó-

àòü ìåòð ïàñüòàëภâûæåç þíìàòžçû çќê êîðú¸ñûí. Íî âàíüìûç ñî 20 àð Ÿîæå çîð-êîò óëûí áóìàãà êàäü íåáœèç. Џàïàê òàèí ñýðåí êûëåì àðûí êîòüêèíý ÷àêëàñüêûíû êîñýìûí âàë. Çýì, øóìïðè÷ú¸ñûç ëåãêîâîé ìàøèíàåí íî âûëòžç âîðòòûëžçû. Òðàññà âûëý ñîòýê êûçüû øåä¸ä? Óíîåç ãóðòñûëýñü ïàëýíý óæàíû âåòëî. Åãèòú¸ñëýí äèñêîòåêàå íî ñþëýìçû êûñêå. ßðàíî êîòü, ìàãàçèíçû, íûëïè ñàäçû íî ìåäïóíêòñû

ëàñà, «Ìîëîäàÿ ãâàðäèåí» êèâàëòžñü Ìèõàèë Êðûëîâ áûçüûëžç-øåäüòžç íè âàë îã 20 ìåòðúåì çќê êîðò ãóìûîñòû, øóð äóðå âóòòžç. Ñîîñòýê âûæåç íîêûçüû óä òóïàòû óê. Íî ãóìûîñòû «œå÷ êèîñ» ëóøêàçû, ãóðòîîñ ñèñüìåì âûæåíûçû èê ýøøî îäžã àðçý íî ïîòîçû àé øóûñà ìàëïàçû, âûëäû. ¨ðîñ àäìèíèñòðàöèûí êûëåì àðûí òà ïóìûñåí îãïîë ãèíý ќç ìàëïàñüêûëý. Íî Àëíàø ðàéîíëýí éûðûç Ñåðãåé Òîêà-

À. Ãóáêèíëýí íî êîðêàç âó ïûðèç. Íûëïèîñ íî äûøåòñêûíû ìûíûíû óç áûãàòý. Òàòûí ñîîñ 15 êóçÿ, àñüñýëýí øêîëàçû ќâќëýí âèçü ëþêàíû âåòëî Áàéòýðåê øîð ¸çî øêîëàå. Øóðëýí òàïàëàç ãóðò ïóìå šóòýì ôåðìàå íî ñêàë êûñêèñü¸ñ íîêûçüû óç ñþðå. Íîø êèçåêãóðòú¸ñòû òóý ðåñïóáëèêàìûëýí Äàíúÿí ïóë âûëàç ïûðòžçû âàë àé êîòüêóä ñêàëëýñü 7 ñþðñ êèëîãðàìì éќë êûñêåìçû ïîííà. ͸ø-

Êèçåêãóðòý âóòòýìûí íè òåõíèêà. Ìóçúåìå ïûðî íè þáîîñ. Òќäü-òќäü âûëü ïóêòûëýì ïèíü¸ñ êàäü ÷èëÿëî ñîîñ. Îñêîí ñ¸òî: òàíè-òàíè çýìîñ âûæëû ïќðìîì. àñüñýëýí. Ñîòýê ñîëàíü-òàëàíü âûæ âàìåí âåòëžñü¸ñ ýøøî òðîñãåñ ëóûñàëçû. Êèí òîäý, îëî, òóëûñîçü ќç íî ÷èäàñàëûç íè ñî. Âèçüìîîñûçãåñ ãûðåì áóñû øîðòž ë¸ãåì ñþðåñ êóçÿ âîðòòûëžçû èê. Íî òàèä ãóðòëýñü îã 5 èñüêåì ïàëýíûí. Íî çîð-êîò äûðúÿ îò÷û òðàêòîðåí ãèíý ïûðîä. Ñîèä íî âû¸ç àé. *** Êûøêûò þãäóðåç

âà-

ÑÀÊ ËÓ!

Äûøåòñêåì ìóëòýñ óç ëóû Âàëåíòèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

23-òž-26-òž àïðåëå áûäýñ Ðîññèûí êûøêûòëûêëýñü óòèñüêîí íóíàëú¸ñ îðò÷î. Óëîíûí ïóìèñüêûíû áûãàòžñü øóã-ñåêûòú¸ñòû šåãàòñêûòýê ïàëýíòûíû äûøåòñêîíú¸ñ ðàäúÿñüêî. Êûëñÿðûñü, Êàì÷àòêàûí ñàêëûê âèñúÿçû ìóçúåì çóðêàíëû, íîø Óäìóðòèûí òûëïóëýñü óòèñüêîíëû. Óæðàä ñèðåíàëýí âóçý-

ìåç áîðäûñåí êóòñêèç. 23òž àïðåëå 9 ÷àñûñåí Ÿóêíà 11 ÷àñîçü âàíüìàç ãîðîäú¸ñûí íî ¸ðîñú¸ñûí êàëûêëû èâîð âќëìûòîí àìàëú¸ñòû ýñêåðèçû. Êóä-îã èíòûîñûí íèìûñüòûç ìàøèíàîñ óëü÷àîñòž îðò÷èçû, êûøêûòëûê êûëäýì ñÿðûñü ìèêðîôîí ïûð êàëûêëû èâîðòžçû. ÒàŸå ýëåêòðîñèñòåìà ðåñïóáëèêàûñü òåëåðàäèîêîìïàíèëýñü ëèíèçý íî ñîãûíû áûãàòý âûëýì.


4

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÊÓÍ ÊÅÍÅØÛÍ

ÑÅÑÑÈß

Èíòûçý ìîçìûòý... Òќðî Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

Òîëîí îðò÷èç Êóí Êåíåøëýí âèòåòž ñåññèåç. Îò÷û ïûðèñüêèçû Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ, Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü âàëòžñü ôåäåðàë èíñïåêòîð Ä. Ìóñèí, Ðîññèûñü Ôåäåðàöèÿÿ Êåíåøëýí ¸ç÷èåç À. ×åêàëèí, Êóí Äóìàûñü äåïóòàò Í. Àáðîñüêèí.

Äåïóòàòú¸ñ êàëûêåí îãðàäûí Ñåññèÿ àñïќðòýìëûêî ìûòýìûí âàë. Óæ áîðäû êóòñêåìçûëýñü àçüëî äåïóòàòú¸ñ òîäìàòñêèçû Áûäœûì Âîðìîíëû 68 àðòûðìîíëû íî Ðîññèûñü ïàðëàìåíòàðèçìëýí íóíàëýçëû ñžçåì ýêñïîçèöèåí. Íüûëü ñòåíäú¸ñ âûëûí - Ðîññèûñü îæ àðõèâú¸ñûñü íî øàåðûñüòûìû àðõèâú¸ñûñü øåäüòýì äîêóìåíòú¸ñëýí êîïèîññû, òóñïóêòýìú¸ñ. Ñîîñ âîçüìàòî: Áûäœûì òûëîæ âàêûòú¸ñû Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Âûëž Êåíåøëýí äåïóòàòú¸ñûç âàíü êàëûêåí îäžã ðàäý ñóëòžçû, ïќëûñüòûçû šûíûåç íûðûñåòž íóíàëú¸ñàç èê îæ áóñûå êîøêèçû. Àòûêàé ìóçúåìåíûìû äàíúÿñüêîí ìûëêûäûí èê êóòñêèç ñåññèÿ íî. Ýñêåðåìûí 30 þàí.

Òàçàëûêåç óò¸íúÿ ìèíèñòð óç âîøòžñüêû! Íûðûñåòž þàí - Ïðàâèòåëüñòâîëýí êûëåì àðûí óæàìåçëû éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòîí. Òðèáóíà ñüќðû ïîòžç Ïðåçèäåíò Àëåêñàíäð Âîëêîâ. Øóèç: - Îðò÷åì àð ðåñïóáëèêàìû ïîííà óäàëòýìûí âàë. Äîêëàä šûíû ÷àñ êûñòžñüêèç. Êîòüêóä ëûäïóñ ñüќðûí - âîðìîíú¸ñ. Ðåñïóáëèêàûñüòûìû âàíü óäûñú¸ñ îðò÷åì àðú¸ñëýñü œå÷ãåñ óæàçû. Áþäæåòûñü îã 70 ïðîöåíòýç êîíüäîí êîøêåìûí ñîöèàëüíîé óäûñëû. Òóïàòúÿí óæú¸ñ îðò÷èçû 270 ýìúÿí èíòûîñûí. Óñüòýìûí 5 øêîëà, 22-àç òûðî-ïûäî òóïàòúÿí óæú¸ñ îðò÷ûòýìûí. Áåðëî àðú¸ñû íûëïè ñàäú¸ñûí âàòñàñà 9 ñþðñëýñü ÿòûð èíòûîñ ïóêòýìûí - òóý 1-òž ñåíòÿáðüëû 3 àðåññýñ òûðìûòýì òýøêûëèîñëû ÷åðîäú¸ñ óç ëóý íè. Êîðêà ïûðîí ëýñüòžçû íè îã 5 ñþðñ åãèò ñåìüÿîñ, ýøøî îã ñþðñýç âîçüìàëî øóäî íóíàëçýñ. Óæòýê êûëåìú¸ñëýí ëûäçû 3 ñþðñ 700-ëû è÷èãåñ êûëèç... Øîðî-êóñïî óæäóí ðåñïáëèêàÿìû 16,5 ïðîöåíòëû éûëžç, 18 ñþðñ 552 ìàíåò ëóèç. 35 ïðîöåíòëû òðîñãåñ ñî ëóèç äûøåòžñü¸ñëýí, îã 20 ïðîöåíòëû - ýìúÿñü¸ñëýí. - Óëîí-âûëîíìûëýñü œå÷ ïàëà âîøòžñüêåìçý âîçüìà-

òý òðîñ íûëïèîñëýí âîðäñêåìçû íî. Òà ëàñÿíü Ïðèâîëæñê ôåäåðàë îêðóãûí 1-òž èíòûûí, Ðîññèûí 6-òž èíòûûí ëóèñüêîì, - ïóñéèç Ïðåçèäåíò. - Øàåðàìû óëžñü¸ñëýí ëûäçû êûëåì àðûí 3 ñþðñ 700-ëû òðîñãåñ ëóýìûí. Òóý àðëû íî áûäýñòîíî óæïóìú¸ñ ïè÷èåñü ќâќë. Íûëïè ñàäú¸ñ ãèíý 20-ëû òðîñãåñ ëóîçû, 10 øêîëà ïóêòûíû ÷àêëàìûí, ýøøî ñòàäèîíú¸ñ, ìóãîðåç êûäàòîíúÿ öåíòðú¸ñ... Êîòüêóä êûêåòžåç âûëü þðò ÷àêëàìûí ãóðòûí. Äåïóòàòú¸ñ ñîãëàø ëóèçû: ðåñïóáëèêàÿìû äàíúÿñüêûìîíýç ќæûò ќâќë. Íî êóä-îã þàíú¸ñ «áè÷àòžçû». Êûëñÿðûñü, òîäýìçû ïîòžç, êûçüû ó÷êå Ïðåçèäåíò øàåðûñüòûìû ïåäèàòðú¸ñûí êûëäûòýì òóëêûìúÿñüêîíú¸ñ øîðû? - Áûäýñ ñòðàíàå ñûŸå îãûð-áóãûð ïîòòûíû ìóãú¸ñ ÷èê ќé âàë! - šîò-šîò øóèç À. Âîëêîâ. - Æàëÿñà âåðàíî, êèíëýí êå áåðûêòýìåç, îëî, ïîòý êûëåì äàóðûñü, 90-òž àðú¸ñòû. Øàò ќæûò êóðàäœèì íè? Íîø ýìúÿñü¸ñìû ñûŸåîñëýí êè óëàçû øåäèçû. Áåí, ýìúÿí óäûñûí âûëü ñÿìåí óæäóí òûðûíû êóòñêåìûí, âàëòžñü âðà÷ú¸ñ òà ïóìûñåí êîëëåêòèâú¸ññûëû ëàä-ëàä âàëýêòûíû êóëý âàë. Êîíüäîí òûðèñüêîç óæàìúÿ. Ðîññèëýí Ïðåçèäåíòýç áåðëîÿç ïîñëàíèÿç ìåŸàê øóèç: œå÷ óëîí ïîííà òðîñ óæàíî ëóîì! 2018òž àðîçü ýìúÿñü¸ñëýí øîðî-êóñïî óæäóíçû ýêîíîìèêàûíëýñü 2 ïîëëû òðîñãåñ ëóîç. Ќæûò øàò ñî? Îãûðáóãûð šóòžñü¸ñ ìåäàç âîçüìàëý: øàåðûñüòûìû òàçàëûêåç óò¸íúÿ ìèíèñòð óç âîøòžñüêû!

Àäÿìèëýí âàíü ñûŸå ñÿìûç êåïûðàí Ñåññèÿ êóòñêåìëýñü êќíÿ êå íóíàë àçüëî èê âåðàñüêèçû íè: øàò Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç èíòûçý êåëüòîç? Óãîñü «Îãúÿ Ðîññèÿ» ïàðòèëýí Êóí Êåíåøûñü ôðàêöè-

Ïðàâèòåëüñòâîëýí êûëåì àðûí óæàìåçëû éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòžç Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ. åç Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸âëýñü êàíäèäàòóðàçý Ÿåêòžç Ðîññèûñü Ôåäåðàöèÿÿ Êåíåøå ¸ç÷èå. Ìóêåò ôðàêöèîñ òà øîðû ïќðòýì ñÿìåí ó÷êèçû, êûëñÿðûñü, ËÄÏÐ-¸ñ íî êîììóíèñòú¸ñ îñêûòûíû âûðèçû: ñûŸå œå÷ ïîëèòèê òóæ êóëý Êóí Êåíåøûí èê! Êîììóíèñòú¸ñëýí ôðàêöèçûëýí êèâàëòžñåç Âëàäèìèð ×åïêàñîâ âàçèñüêèç Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸âëû: - Òž âîçüìàòžäû éќíéќí õîçÿéñòâåííèê ëóýìäýñ, óæàíû áûãàòýìäýñ, êîòüêûŸå ó÷ûðûñü ïîòûíû ñþðåñ øåäüòýìäýñ. Òà àäœèñüêèç Êóí Êåíåøûñü òàëýñü àçüëî ñîçûâåí óæàêóäû íî, òàÿç ñîçûâåí šûíû àð Ÿîæå âàìûøòýìäû ïàéäà ãèíý âàéèç. Òîäžñüêîì: êóèíü íóíàë òàëýñü àçüëî òž ïóìèò íà âàë Ìîñêâàå êîøêûíû. Ìàëû? - Ýí âóíýòý, àäÿìèëýí âàíü ñûŸå ñÿìûç - êåïûðàí, - âàê÷èÿê âàëýêòžç À. Ñîëîâü¸â. Êûë êóðèç Ïðåçèäåíò À. Âîëêîâ íî: - Óäìóðòèëýñü ñåíàòîð Àëåêñàíäð ×åêàëèí ïûð øàåðìûëû êóëý ëóèñü òðîñ óæïóìú¸ñòû ñýðòòûíûïåðò÷ûíû áûãàòžñüêîì. Ýøøî îäžã ñåíàòîðìû ëóîç - Ìîñêâàëû ýøøî ìàòýãåñ ëóîì. Âàíüäû ïóñéèñüêîäû Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ëýñü óæàíû áûãàòýìçý, Ÿàïàê òàŸå àäÿìè èê êóëý òà èíòûå! Êóàðà ñ¸òîí ðàäúÿñüêèç ëóøêåì. Òîäìî ëóèç: À. Ñîëîâü¸â êîøêîç Ìîñêâàå, Êóí Êåíåøëýí Òќðîåçëýí èíòûåç áóø êûë¸ç. Áќðûñüãåñ À. Ñîëîâü¸â æóðíàëèñòú¸ñëû óñüòžñüêèç: - Òà Ÿåêòîí ìîí ïîííà ìàëïàìòý øîðûñü ëóèç. Šûíû àð òàëýñü àçüëî ãèíý âûëüûñü ëóè Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç. Ќé íî ìàëïàëëÿ, èíòûûñüòûì ñîêåì šîã êîøêîíî ëóî øóûñà. Çýì, âàëàíû êóòñêè: êîòüêóä äàñ

àð Ÿîæå óëîíàì áàäœûìåñü âîøòžñüêîíú¸ñ îðò÷î. 10 àð ïàëà êèâàëòž «Óäìóðòàâòîäîðåí», îã 10 àðìå ñ¸òž Êóí Êåíåøëû, ìåä êûëäîç âûëýì ñåíàòîð íî 10 àð ïàëà ëóûíû! Ìûíûì äåïóòàòú¸ñ îñêî áåðå, âàíü êóæûììå ñ¸òî, òà ñÿðûñü ìåäàç æàëÿëý øóûñà. Óã øóèñüêû: Ñîëîâü¸â âàíüçý îãíàç ëýñüòîç-âîðìîç, âàíüìû Ÿîø óæàëîì Óäìóðòèìåñ àçèíòîí ïîííà! Êèí àçüëàíüûí êèâàëòîç ïàðëàìåíòýí? À. Ñîëîâü¸âëýí ìàëïàíýç: ñî ëóûíû êóëý äåïóòú¸ñûí êåìà àðú¸ñ Ÿîæå óðò÷å âàìûøúÿì, òà óæåç œå÷ øќäžñüâàëàñü àäÿìè. Êûëñÿðûñü, ìûíàì êûê œå÷ âîøòžñü¸ñû. Áûãàòîç-à òà èíòûå íûëêûøíî ïóêñüûíû? Ìàëû, ïå, óç - Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñ ïќëûí ñîîñ 14 êóçÿ, âàíüçû òóæ êóæìîåñü.

Ìóðòëû áûäý 6 ñîòûê Êûêåòž ëûäœåìåí êóòýìûí ãðàæäàíú¸ñëû äóíòýê ìóçúåì âèñúÿí ñÿðûñü çàêîí. Èñüêå, àäÿìèîñ íîø èê ëûäúÿíû êóòñêîçû, âûëäû, ìóçúåì êåñýãú¸ññýñ. Òà äûðîçü îçüû âàë: êèíú¸ñëýí 2-3 ñîòêàçû âàë, ñîîñ äóíòýê ìóçúåì áàñüòûíû ќç áûãàòûëý íè. Òàáåðå òóïàòýìûí íîðìà: îäžã ìóðòëû 6 ñîòêà óñüûíû êóëý. Ñîëýñü ќæûò êå - âàçèñüêûíû ëóîç óëîí èíòûÿ àäìèíèñòðàöèå. Íî ìóçúåì âèñúÿñüêîç ñîîñëû ãèíý, êèíëýí ќâќë òóàëà íîðìàòèâú¸ñëû òóïàñü êâàðòèðàåç. ×åðîäý íûðûñü èê ïóêòýìûí ëóîçû òðîñ íûëïè¸ ñåìüÿîñ. Êûêåòž ëûäœåìåí èê êóòýìûí ýøøî îäžã çàêîíëû ïðîåêò. Òàèç íî îñêîí ïûŸàòûíû êóëý òóàëà äóíú¸ñûí óëîí èíòû áàñü-

À. Ñîëîâü¸â. Ñîëîâü¸â Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ âîðäñêèç Óäìóðò øàåðûí 1950-òž àðûí. Éûëïóìúÿç Èæûñü ãóðò óäûñúÿ àêàäåìèåç, äûøåòñêèç èíæåíåð-ìåõàíèêå. Òûðøèç ïќðòýì îãàçåÿñüêîíú¸ñûí: Èæûñü àíäàí Ÿûæàòîíúÿ, ýëåêòðîìåõàíèêàÿ, ðåäóêòîð ïîòòîíúÿ çàâîäú¸ñûí ñòðîïàëüùèê, ôðåçåðîâùèê, ëèòåéùèê, èíæåíåð-òåõíîëîã

òûíû áûãàòžñüòýìú¸ñëû. Ðåñïóáëèêàìû êóòñêîç äóíòýì þðòú¸ñ ïóêòûíû. Ìóçúåìåç ëóîç æèëèùíîé ôîíäëýí, îò÷û êîììóíèêàöèîñ êûñêåìûí ëóîçû ðåñïóáëèêà ÷îòûí. Òàëû ëóûñà êâàðòèðà äóíú¸ñ øќäñêûìîí è÷èãåñ ëóûíû êóëý. Êóí Êåíåøûñü ñîöèàëüíîé óæïóìú¸ñúÿ ÿëàí óæàñü êîìèññèÿ òàÿç ñåññèå êûê çàêîíú¸ñëû ïðîåêòú¸ñûí ïîòžç. Íûðûñåòžåç ãåðœàñüêåìûí óæûñü âåòåðàíú¸ñëýñü ðàäú¸ññýñ éûëýòîíýí. Ñîîñ ïќëû ïûðòûíû Ÿåêòýìûí «Óäìóðò ÀÑÑÐ-ûñü êàëûê...» íî «Óäìóðò ÀÑÑÐ-ûñü äàíî...» íèì áàñüòýìú¸ñòû íî. ßëàí óæàñü êîìèññèëýí êèâàëòžñåç Îëüãà Êàçàíöåâà âåðàç: Óæûñü âåòåðàíú¸ñ ïќëû ïûðòýìûí íè «Óäìóðòèûñü êàëûê...» íî «Óäìóðòèûñü äàíî...» íèìú¸ñûí ïóñúåìú¸ñ. Íîø ñîâåòî âàêûòú¸ñû òà íèìú¸ñûí äàíúÿìú¸ñ îáèäåìûí. Ñîîñ 100 ïàëà êûëåìûí. Òà çàêîíëû ïðîåêò ïîííà âàíü äåïóòàòú¸ñ êóàðàçýñ ñ¸òžçû. Ïóìèòúÿñüêèñü¸ñ ќé âàë ñîöèàëüíîé óæïóìú¸ñúÿ ÿëàí óæàñü êîìèññèëýí êûêåòž ïðîåêòýçëû íî. Íîêûòûí óæàñüòýì íûëêûøíîîñ íóíû âภêå, îäžã ïîë ñ¸òžñüêèñü ïîñîáèå áàñüòîí ïîííà ñîîñ óíî ñïðàâêàîñ áè÷àíî ëóûëžçû. Òðîñýç ñîîñòû ëþêàíû ќç ïќðìûòûëý, ïîñîáèåç áàñüòûòýê èê êûëüûëžçû. Òàáåðå âðà÷ëýí ñïðàâêàåíûç íî îêìûíû êóëý. Ïîñîáèëýí áûäœàëàåç êќíÿëû êå éûëîç: âàçåí ñîîñ óëûíû ÷àêëàì ìèíèìóìëýñü 20 ïðîöåíòñý áàñüòî êå âàë, òàáåðå äýìëàìûí 5 ñþðñ 500 ìàíåò òûðûíû. ëóûñà. 1979-òž àðûí âûæèç ñþðåñ ëýñüòîíúÿ óäûñý. 1983òž àðûñåí 1987-òž àðîçü êèâàëòžç «Óäìóðòàâòîäîð» îãàçåÿñüêîíëýí Ãëàçîâ ¸ðîñûñü óïðàâëåíèåíûç, áќðûñü - òà îãàçåÿñüêîíëýí Èæûñü ¸çýíûç. 1993-òž àðûí ñîå þíìàòžçû Ðîññèûñü ñþðåñ õîçÿéñòâîÿ êóí ñëóæáàëýí Óäìóðò Ðåñïóáëèêàÿ óïðàâëåíèåíûç êèâàëòžñå. 2003-òž àðûñåí 2007-òž àðîçü Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸â âàë êóèíåòžçý ќò÷àì Êóí Êåíåøëýí Òќðîåçëýí íûðûñåòž âîøòžñåç. 2007-òž àðûñåí 2012-òž àðîçü - íüûëåòžçý ќò÷àì Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç. 2012-òž àðûñåí - âèòåòžçý ќò÷àì Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç. «Îãúÿ Ðîññèÿ» ïàðòèëýí Óäìóðò ¸çýçëýí ñåêðåòàðåç. Ïóñúåìûí Ýøúÿñüêîí îðäåíýí, «Ïàðëàìåíò Ðîññèè» ïóñýí íî óíî Äàíúÿí ãðàìîòàîñûí, «Ðîññèÿ Ôåäåðàöèûñü äàíî ëýñüòžñüêèñü» íèìûí. Àëíàø íî Áàëåçèíî ¸ðîñú¸ñëýí äàíî ìóðòñû.


ÓÆÐÀÄÚ¨Ñ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

5

ØÀÐÀ ÁÞÄÆÅÒ

Ñèíïåëåòú¸ñ - êàëûêëýí âàíüáóðåç 18-òž àïðåëå áûäýñ äóííå ïóñéèç Ñèíïåëåòú¸ñòû íî èñòîðèûñü èíòûîñòû óò¸íúÿ êàëûêêóñïî íóíàëýç (œó÷ êûëûí âåðàñà - Äåíü âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ). Ñîå ïóñéûíû êóòñêèìû 30 àð òàëýñü àçüëî. Ñîêó ÞÍÅÑÊÎ áîðäûí êûëäûòýì ñèíïåëåòú¸ñòû óò¸íúÿ êåíåøëýí (ÈÊÎÌÎÑ) àññàìáëåÿåç ðåøåíèå êóòžç òà íóíàëýç «Óò¸ì âîðäñêåì ïàëú¸ñìåñ» ќò¸í óëñûí îðò÷ûòûíû. Óäìóðò øàåðëýí êóëüòóðàÿ øûêûñàç ëûäúÿñüêî 304 ïàëà îáúåêòú¸ñ. Ñî àðõèòåêòóðàûñü, àðõåîëîãèûñü, èñòîðèûñü íî ìîíóìåíò èñêóññòâîûñü ïќðòýì ïóìî ñèíïåëåòú¸ñ. Ñîîñòû ÷àêëàí-óò¸í îñêåìûí Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâîëû. Ñèíïåëåòú¸ñòû ðîñïðîñ ýñêåðîíýç ìèíèñòåðñòâî ìûòžç êóèíü àð òàëýñü àçüëî. Ìèíèñòåðñòâî êûëåì àð êóñïûí îðò÷ûòžç 20ëýñü ÿòûð ýñêåðîí. ×àêëà-

Òóñïóêòžç Àëåêñàíäð ÏÎÑÊШÁÛØÅÂ

Ñåðãåé ÇÀÕÀÐÎÂ

ìûí Èæûñü Ãîðüêèé óðàìûí ñûëžñü Áàðàíîâ âóç÷èëýí þðòýç, Ïàñòóõîâëýí êîðêàåç-ìóçååç, Àøàëü÷è Îêè êûëáóð÷èëýí Àëíàø ÷åðêîãóðòûñü ìóçååç, Ýãðà ¸ðîñûñü Çóðà ÷åðêîãóðòûñü ýòàïíîé òþðüìàëýí þðòýç, Ãëàçîâ ¸ðîñûñü Èäíàêàð ìóçåé-çàïîâåäíèê íî óíî ìóêåòú¸ñûç. - Íûðûñü-âàëûñü ñèí øîðû éќòžç ñèíïåëåòýç âîç¸í áîðäû þíìàòýì êóç¸îñëýí òà óæ øîðû ÷èíüû ïûðòž ó÷êåìçû, - ýñêåðîí óæðàäëýí êóòñêîíýç ñÿ-

Ñàðàïóëûñü Áàøåíèí âóç÷èëýí þðòýç. ðûñü òîäàç âàå Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâîûñü ñèíïåëåòú¸ñòû êóí ëàñÿíü óò¸íúÿ, ñîîñòû âîç¸íýç ðàäúÿíúÿ ¸çëýí êèâàëòžñåç Èðèíà Ïóäîâà. - ÌåŸàê âåðàñà, ñîîñ àçå ïóêòýì êóðîíú¸ñ ÷èê ќç áûäýñúÿñüêå. Àäìèíèñòðàòèâíîé êûë êóòîíý êûñêûñà, òûðèñüêûòûñà, þãäóð âîøòžñüêèç - ñèíïåëåò âîçèñü¸ñ ñàêãåñ ëóèçû. Çàêîíýç òžÿí ó÷ûð ïóìûñåí ïðîòîêîë ãîæòžñüêå

- ñî âóý êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòðëýí Ä. Èâàíîâëýí šќê âûëàç ÿêå ìèðúÿñü ñóäüÿ êèå. Êóëüòóðàÿ ìèíèñòðëýí ëóîíëûêåç âàíü çàêîíýç òžÿñü¸ñòû êûë êóòûòûíû. - Èðèíà Äìèòðèåâíà, ñèíïåëåòú¸ñòû êèí ìåäà çîëãåñ äóíúÿíû áûãàòý - ñîîñëýí êóç¸îññû ÿêå ÷èíîâíèêú¸ñ? Âàëàìîí, èíòûîñûñü îçüû èê øàåðûñüòûìû êèâàëòîíúÿ ¸çú¸ñëýí êîíüäîí ëàñÿíü øóãñåêûòú¸ññû êûëäî. Ñîáñòâåííèêú¸ñ ñÿðûñü âåðàíî êå, ñîîñëû òûðèñüêîí þíìàòûòýê, òà óæåç âûðœûòûíû óç ïќðìû. - Øàåðûñüòûìû êûŸå ñèíïåëåòú¸ñòû ïóñéûíû áûãàòûñàëäû œå÷ óò¸í-âîç¸í ëàñÿíü? - Ñàðàïóëûñü Êîðåøåâëýñü þðòñý - îòûí èíòûÿñüêåìûí ãîðîäûñü çàãñ. Îçüû èê âåðàòýê êåëüòûíû óã ëóû âàøêàëà äûðûñü óòèñüêåì íàñîñ ñòàíöèåç íî. Èæûñü âèñúÿñàë «Èæìàø» êóëüòóðàÿ äâîðåöëýñü âûëü òóññý. Îçüû èê Êðàñíîàðìåéñêîé óëü÷àûñü Îãëîáëèí êóïå÷ëýñü þðòñý.

Òàîñ ðàäý ïûðòûíû ëóîç Êàðë Ìàðêñ óðàìûñü ãîðä êèðïè÷ëýñü Ñëîáîä÷èêîâ âóç÷èëýñü þðòñý íî. Òóíñûêî: ñîëýí èíúåòàç óòèñüêûñà êûëåìûí ÍÊÂÄ ãîæòýìåí ÷óãóí ïóñ. Òà þðòýç òóïàòúÿí óæú¸ñ àçèíòžñüêî - ñî ëèïåò óëý ïûðòýìûí. Ñî âèå èê Èæûñü ïóìèòàíû ëóîç 19-òž - 20-òž äàóðú¸ñûñü êûëåì ñèíïåëåòú¸ñëýñü íóíàëìûñü êóàøêàìçýñ. Áàñüòîì òàíè Ñîâåòñêîé óëü÷àûñü Êèëèí âóç÷èëýñü þðòñý. Íèìûç íî ôàñàäûñüòûç ïè÷è ëþêåòýç ñÿíà, òà þðòëýí íîìûðèç êûëåìûí, óòèñüêåìûí ќâќë íè. Íî ìóêåò ëàñÿíü, ÷àñòíîé êèîñûñü âóèñü êîíüäîíëû ëóûñà ãèíý àñüìåîñ óòüûíû áûãàòîìû, øóîì, Ñàðàïóëûñü Áàøåíèí âóç÷èëýí þðòýç êàäü âàøêàëà íî äóíî ñèíïåëåòú¸ñòû.

ñ¸òîíî âàë, ñåññèûí êûŸå óæïóìåç ýñêåðûíû ìûëêûä êàðåìçû ñÿðûñü. Âàçèñüêèç êûê ïàðòèÿ ãèíý. Êûçüû èâîðòžç ïàðëàìåíòëýí Òќðîåçëýí âîøòžñåç Àíäðåé Ìàêàðîâ, «Ðîññèûñü êîììóíèñòú¸ñ» ïàðòèëýí Óäìóðò ¸çýç ñåññèûí ñàêëûê âèñúÿíû ÷àêëà ãóðò óäûñýí ãåðœàñüêåì óæïóìú¸ñëû, íîø «Ãðàæäàí ïëàòôîðìà» ïàðòèÿ þàíçý ќç øàðàÿ íà. Ïàðëàìåíòý øåäüûìòý ïàðòèîñ Êóí Êåíåøëýí óæàç ìûëî-êûäîãåñ ìåä ïûðèñüêîçû øóûñà, âàçèñüêîíú¸ñòû êóòîí äûð íóéòýìûí. Êóí Êåíåøëýí àïïàðàòýíûç êèâàëòžñüëýí âîøòžñåç, ïðàâîîñúÿ óïðàâëåíèëýí êèâàëòžñåç Ìèõàèë Âàâèëîâ èâîðòžç íà: Êóí Êåíåøå øåäüûìòý ïàðòèîñëýí ëóîíëûêñû âàíü, ñåññèå ãèíý ќâќë, ÿëàí óæàñü êîìèññèîñëýí êåíåøîíú¸ñàçû íî ïûðèñüêûíû. ÒàŸå ìûëêûäçû ïóìûñåí ñîîñëû Êóí Êåíåøå êóðèñüêîíýí âàçèñüêîíî.

ñûí ñ÷¸òú¸ñ óñüòûíû, îòûí êîíüäîí íî äóíî áóìàãàîñ âîçüûíû ëýçåìûí ќâќë êóíýí êèâàëòžñü¸ñëû. Òà çàêîí óëîíý ïûŸàíû êóòñêîç, Ðîññèëýí Ïðåçèäåíòýç þíìàòýì áåðå äàñ íóíàë îðò÷ûñà. ÒàŸå âûëüäžñüêîíëýñü ïóøòðîññý âàëýêòžç Êóí Êåíåøûñü äåïóòàò, «Îãúÿ Ðîññèÿ» ïàðòèëýí Óäìóðò ¸çýçëýí èñïîëêîìåíûç êèâàëòžñü Àíäðåé Ãàëüöèí: - Óäìóðò øàåðûí òà çàêîíëýñü êóðîíú¸ññý áûäýñúÿíî ëóîçû Ïðåçèäåíò, Ïðàâèòåëüñòâîûñü êèâàëòžñü¸ñ, Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñ, êóí âëàñòüûñü ¸çú¸ñûí êèâàëòžñü¸ñ, ãîðîäú¸ñëýí íî ¸ðîñú¸ñëýí éûðú¸ññû, îçüû èê ñîîñëýí êóçïàëú¸ññû íî áûäý âóûìòý ïèíàëú¸ññû. Çàêîíûí ÷àêëàìûí: êóèíü òîëýçü Ÿîæå ñîîñ ïûòñàíû êóëý êóíãîæñüќð áàíêú¸ñûí óñüòýì ñ÷¸òú¸ññýñ, ìîçìûòñêûíû êóëý ìóðò êóíûñü îãàçåÿñüêîíú¸ñëýñü áàñüòýì àêöèîññûëýñü. Øàðàÿñüêèç êå êèâàëòžñüëýí òà çàêîíëýñü ïåãàìåç, ñî 60 íóíàëëû êèâàëòîíëýñü ïàëýíòýìûí ëóîç. Òà äûð êóñïûí ñîëû ëóîíëûê ñ¸òžñüêîç íà ìóðò êóíûñü óêñ¸çý Ðîññèå âûæòûíû.

Ïå÷àòëàìûí «2011-òž-2013òž àðú¸ñû Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü áþäæåòëýñü ðàñõîäú¸ññý œå÷îìûòîí ñÿðûñü» ïðîãðàììà íî «Øàðà áþäæåò» ïðîåêò áûäýñúÿñüêåì óëñûí.

ÊÓÍ ÊÅÍÅØÛÍ

Íàï éќë ïîííà áóñüòûð þðòòýò Åëåíà ÍÈÊÈÒÈÍÀ

Øàåðûñüòûìû ãóðò õîçÿéñòâîîñëû ôåäåðàë áþäæåòûñü òóý âàíüçý-ќâќëçý âèñúÿñüêîç 1 ìèëëèàðä 300 ìèëëèîí ìàíåò. Êûçüû èâîðòžç Êóí Êåíåøëýí Òќðîåçëýí âîøòžñåç, ãóðò óäûñúÿ, ìóçúåì êóñûïú¸ñúÿ íî èíêóàçåç óò¸íúÿ ÿëàí óæàñü êîìèññèëýí êèâàëòžñåç Âëàäèìèð Íåâîñòðóåâ, ôåäåðàë öåíòð óëîñú¸ñëû âàòñàñà êåëÿëîç 42 ìèëëèàðä ìàíåò. - Ãóðòîîñ ïîííà òà øќäñêûìîí íî êåìà âîçüìàì þðòòýò, - âåðàç Âëàäèìèð Íåâîñòðóåâ. - Ïóñéûíû êóëý ìóêåòñý íî: òà âàêûòý êåíåøèñüêîìû ýñòžñüêîíëû äóíú¸ñòû êќíÿëû êå êóëýñòîí ïóìûñåí. Àïðåëü ïóìîçü ðåñïóáëèêàìûëýí êèñûÿç ôåäåðàë áþäæåòûñü âóûíû êóëý 715 ìèëëèîí ìàíåò, ñî ïќëûñü 317-åç õîçÿéñòâîîñëû êåëÿìûí íè. Ñî ÷àêëàìûí ÃÑÌ, óäàëòûòžñü ñûëàëú¸ñòû áàñüòîíëû. Ïàëýíý óç êûëüû øàåðìûëýí áþäæåòýç íî: ìàòûñü äûðå âèñúÿíû ÷àêëàìûí 807 ìèëëèîí ìàíåò. Ñî ïќëûñü 518 ìèëëèîíýç ãóðò õîçÿé-

ñòâîîñû òà íóíàëú¸ñû âóèçû íè. Ôåäåðàë áþäæåòûñü êåëÿì 715 ìèëëèîí ìàíåò ïќëûñü 120 ìèëëèîíýç ÷àêëàìûí éќë ïîòòîíýí âûðèñü õîçÿéñòâîîñëû. Âûëž ñîðòúåì éќë êûñêèñü¸ñëû ëèòðåç ïîííà òûðèñüêîç 2 ìàíåò íî 40 êîïåéêà êîìïåíñàöèÿ: ñî ïќëûñü îäžã ìàíåòýç âèñúÿñüêå ðåñïóáëèêàìûëýí êèñûûñüòûç, êûëåìåç - ôåäåðàë áþäæåòûñü. ÒàŸå þðòòýò áàñüòûíû áûãàòîçû 3,6 ïðîöåíò íàïëûêåí íî 3 ïðîöåíò áåëîêåí éќë êûñêèñü¸ñ. Âëàäèìèð Íåâîñòðóåâ èâîðòýìúÿ, œå÷ éќë ïîòòûíû áûãàòî øàåðûñüòûìû 80 ïðîöåíòýç õîçÿéñòâîîñ. - Êèíëýí óããåñ ïќðìû íà œå÷ éќë ïîòòûíû - òàîñûíûç íèìàç óæàëîìû, - âàòñàç Âëàäèìèð Íåâîñòðóåâ. Õîçÿéñòâîîñû êåëÿìûí ëóîçû éќëëýñü œå÷ëûêñý ÷àêëàñü ñïåöèàëèñòú¸ñ. Ñîîñ þðòòîçû ãóðò õîçÿéñòâîîñëû éќëëýñü íàïëûêñý šóòûíû.

Êóí Êåíåøûí ќâќë êå íî, êåíåøîíûí Óäìóðòèûñü ïàðëàìåíòûí êûëäûòýìûí Êóí Êåíåøå øåäüûìòý ïàðòèîñëýí êåíåøñû. Òóííý íóíàëëû òà êå-

íåøå ïûðûíû ìûëêûä êàðèç 13 ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèÿ. Øàåðàìû ïóñéèñüêåì ïàðòèîñ ïќëûñü òà šûíûåç ëóý. Ïàðëàìåíòý øåäüûìòý ïàðòèîñ êåìàëàñü èê ќâќë ëþêàñüêûëžçû Êóí Êåíåøëýí þðòàç. Êîòûðåñ šќê ñüќðû ïóêñüûñà, ñîîñ ìàëïàñüêèçû Êóí Êåíåøëýí óæàç ïûðèñüêîí àìàëú¸ñ ïóìûñåí. - Ïàðëàìåíòý øåäüûìòý ïàðòèîñòû íî çàêîí êûëäûòúÿíý êûñêîí - ñî áàäœûì âàìûø, - øóèç Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸â. - Êûëäûòžìû íèìûñüòûç êåíåø. Îñêèñüêî, ïàðòèîñ òàáåðå ìûëî-êûäîãåñ ïûðèñüêîçû ïàðëàìåíòëýí óæàç. Óãîñü áåðëî 3 àð Ÿîæå èíè ñîîñëýí ëóîíëûêñû âàíü ñåññèîñëýí óæàçû ïûðèñüêûíû. Òàíè ìàòûñü òîëýçü¸ñû èê áàñüòžñüêûíû áûãàòîçû âóîíî àðëû ÷àêëàì áþäæåòýç ðàäúÿí áîðäû. Äýìåí êàðèñüêûñà, çàêîíú¸ñìûëýñü œå÷ëûêñýñ ýøøî šóòîìû. Êóèíü àð êóñïûí ñåññèå ïûðèñüêîí ïðàâîçý êóòžç àé Ñåðãåé Ùóêèí ãèíý - «Ðîññèûñü ïàòðèîòú¸ñ» ïàðòèëýí øàåðûñüòûìû ¸çýçëýí êèâàëòžñåç. Òóý 1-òž àïðåë¸çü ïàðëàìåíòý øåäüûìòý ïàðòèîñëû èâîð

Ìóðò äžíüûí óêñ¸äý ýí âîçüû Òà íóíàëú¸ñû Ðîññèûñü Êóí Äóìà êûêåòž ëûäœîí áåðå þíìàòžç çàêîí: êóíãîæ ñüќðûñü áàíêú¸-


6

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÈÂÎÐÚ¨Ñ

ÞÁÈËÅÉ

ÉÛËÎËÚ¨ÑÒÛ ÓÒ¨Í

Âàë ñè êóàðà

Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

èñêóññòâîëû ñžçåì îáúåêòú¸ñ. Òà þáèëååç ïàñüêûò îðò÷ûòîíëû, òóïàòúÿíâûëüäîí óæú¸ñëû âàíüçýќâќëçý ÷àêëàìûí 6 ìèëëèàðä ìàíåò, óêñ¸ âóîç ôåäåðàë íî ýëüêóí áþäæåòú¸ñûñü. Ï. ×àéêîâñêèéëýí þáèëååç ÷îòûí èê âûëüäžñüêîçû Èæûñü Îïåðàÿ íî áàëåòúÿ òåàòð, Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêà íî óñüòžñüêîç Åãèò ó÷êèñüëýí òåàòðåç. Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòð Äìèòðèé Èâàíîâ âåðàìúÿ, Ï. ×àéêîâñêèéëýí þáèëååíûç âàë÷å øàåðàìû ÷àêëàìûí «Ñòåéíâýé» ìàðêภðîÿëü¸ñ áàñüòûíû. - Îäžãåç òàŸå èíñòðóìåíò ñûëý âèòü ìèëëèîí ìàíåòëýñü òðîñãåñ, íîø Óäìóðòèå ñîîñòû êóàòüñý áàñüòîçû. Íûðûñåòžåç «Ñòåéí-

2015-òž àðûí àñüìåîñ ïóñú¸ì àñïàë ýøìûëýñü, áàäœûì êîìïîçèòîðëýñü ϸòð ×àéêîâñêèéëýñü þáèëåéçý. Êðåçüãóð÷èëýí 175 àð òûðìîíýçëû ñžçåì óæðàäú¸ñëû äàñÿñüêîí àëè èê ìûíý íè. Êûê àð îðò÷ûñà, òîäìàíòýì âîøòžñüêûíû êóëý êðåçüãóð÷èëýí âîðäñêåì ãîðîäýç - Âîòêà. Êûëñÿðûñü, âûëüäžñüêîçû ϸòð Èëüè÷ëýí ìóçåé-óñàäüáàåç, «Þáèëåéíûé» êóëüòóðà þðò, êèëüòûðåñ ëóîç Âîòêàûñü òûìåò êîòûð íî: òàòûí êûëäîçû âûëü ìóçåé¸ñ, íûëïè ïàðê, êàôå, êóíîêóà íî òðîñ ìóêåòûç. 2015òž àðûí Âîòêà òóðèñòú¸ñòû óêàòà ãî÷àòžñü ãîðîäëû ïќðìûíû êóëý. Îçüû èê âûëüäžñüêîçû Èæåâñêûñü íî Ãëàçîâûñü êóëüòóðàëû,

âýé» âóîç èíè òàÿç àðûí. Ñî îãäûðëû èíòûÿñüêîç Äðàìàÿ œó÷ òåàòðå, íîø ñîáåðå âûæîç Îïåðàÿ íî áàëåòúÿ þðòý. ÒàŸå äóíî èíñòðóìåíòýç áûðéûíû áûãàòîíî. Ñîèí èê ìîí êóðè äóííåûñü òîäìî ïèàíèñòú¸ñòû Äàíèèë Êðàìåðåç íî Ëåîíèä ×èæèêåç ìèëåìëû þðòòûíû. Ñîîñ óò÷àëîçû òà ðîÿëü¸ñòû Ìîñêâàûñü. Ïàëýíý óç êûëå ðåñïóáëèêàûñüòûìû èñêóññòâîîñúÿ íûëïè øêîëàîñ. Îò÷û êðåçüãóðî èíñòðóìåíòú¸ñ áàñüòîçû, òàëû îã 30 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿìûí íè. Êûëñÿðûñü, âûëü ðîÿëü¸ñûí øóäîçû Èæûñü èñêóññòâîîñúÿ 1-òž íî 9-òž íûëïè øêîëàîñûñü óñòî÷èîñ. Âûëü èíñòðóìåíòú¸ñûí øóìïîòòîìû Óäìóðòèûñü ñèìôîíè÷åñêîé îðêåñòðûñü àðòèñòú¸ñòû íî, - øóèç Äìèòðèé Èâàíîâ.

ÀÄŒÛÒÎÍ

Êûòûí êóòàëî êóò? Øàåðûñüòûìû 17 ¸ðîñ ïûðèñüêèç ñïîðòëû, òóðèçìëû, øóòýòñêîíëû ñžçåì àäœûòîíý. Ðàäúÿç ñîå âûñòàâêàîñúÿ «Óäìóðòèÿ» öåíòð. Åâðîïàûñü êóíú¸ñûí óëžñü¸ñ ïќëûñü îã 35 ïðîöåíòýç îòïóñêñýñ îðò÷ûòî ãóðòûí, àñüìå ðåñïóáëèêàûí - îã 2 ïðîöåíòýç. Ñîèç çýì: êóíãîæ ñüќðûí êåìàëàñü êóòñêèçû íè òóðèñòú¸ñòû ãóðòú¸ñû ïîòòàíû. Àñüìåîñ ñîîñûí Ÿîøàòñêûíû óì áûãàòžñüêå íà. Íî ïè÷èÿê àçèíñêîíú¸ñ âàíü. - Áåðëî äûðå ãîðîäûí óëžñü¸ñ ìûëî-êûäî ëûêòî äîðàìû, íûëïèîñ áûäýñ êëàññú¸ñûí èê âóûëî, - øóý Êèÿñà ¸ðîñûñü óäìóðò êóëüòóðàÿ öåíòðåí êèâàëòžñü Åëåíà Áåëîñëóäöåâà. - Ñîîñ òîäìàòñêî óäìóðò, œó÷, áèãåð êóëüòóðàÿ öåíòðú¸cìûëýí óæàìåíûçû, êèóæú¸ñúÿ öåíòðûñü ñïåöèàëèñòú¸ñëýí ìàñòåðêëàññú¸ñàçû ïûðèñüêî. Òàòûí íî, àäœûòîíûí, àçáàðàìû òðîñ êîæûëî, êèóæú¸ñìåñ áàñüòî, ãóðòú¸ñû òóðú¸ñûíûì òóíñûêúÿñüêî. Àäœûòîíûí êèÿñàîñ êàëûêåç òîäìàòžçû âûëü ïðîåêòýíûçû - Ñàëüÿ ãóðòûñü ϸòð Ïåòðîâëýí ôåðìåð õîçÿéñòâîåíûç. Êûëåì àðûí îò÷û ïóêòûíû êóòñêåìûí íè êóíîêóà, ìóí÷î, áàäœûì-áàäœûì òûìåòýç ëóîç. Êûë¸ç íà êóíîîñòû ïóìèòàíû ãèíý. Íî êèÿñàîñ òàëû íî äàñåñü èíè - êûçüû ñî ëóîç, âîçüìàòžçû Èæûñü Øîð ïëîùàäüûí. - ÒàŸå àäœûòîíý ìè òóý íüûëåòžçý ïûðèñüêèñüêîì íè, - àçüëàíüòžç âåðàíçý Åëåíà Áåëîñëóäöåâà. - Òóæ

udmfoto.ru

Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

Øóòýòñêîíëû ñžçåì àäœûòîí. êåëüøå, ãóðòîîñëû àñüñýäû âîçüìàòûíû ëóîíëûê êûëäûòî øóûñà. Íîø ìàëïàíú¸ññû êèÿñàîñëýí áàäœûìåñü. Òóý ñîîñ ïûðèñüêèçû Ìîñêâàûí îðò÷åì òà âûëëåì èê êàëûêêóñïî àäœûòîíý. Òàáåðå ó÷êûëî íè êóíãîæ ñüќðû. ßêøóð-Áќäüÿ ¸ðîñëýí àçáàð êîòûðûñüòûç êàëûê ќç áûðûëû. Òàò÷û ëûêòýìú¸ñëýí ñèí àçÿçû ñîêó èê éќòûëžçû òóé ñàðâàîñû òûðåì ãóáèîñ. Ïîðâó ãóðòàìû óæà ãóáè áóäýòîíúÿ çàâîä, - øóèç ßêøóðÁќäüÿëàñü êèóæú¸ñúÿ öåíòðåí êèâàëòžñü Àíãåëèíà Èñàåâà. - Íîø ñàðâàîñòû ëýñüòžçû ¸ðîñûñüòûìû êèáàøëûîñ. ¨ðîñàìû ìè êîòüêó îäžã êûòêåòûí óæàíû âûðèñüêîì. Êûëñÿðûñü, òóðèçìúÿ ìåòîäèñòìû ýêñêóðñèÿ îðò÷ûòý, íîø êèáàøëûîñìû - ìàñòåð-êëàññú¸ñ. ßêøóð-áќäüÿîñëýí òóðèñòú¸ñ ïîííà êûê ìàðøðóòñû ðàäúÿìûí íè: îäžãåç

¸ðîñ öåíòðûí èê îðò÷å, «Îäžã ÷åðêîãóðòëýí èñòîðèåç» íèìàñüêå, íîø «Êóò äîðû êóíîå» ќò÷àëî Ìóêøèå. - ¨ðîñàìû îäžã ìóðò ãèíý êóò êóòàíû áûãàòý íà, ñî Ìóêøèûñü Àíàòîëèé Àáðîñèìîâ. - ïóñúå Àíãåëèíà Èñàåâà. - Ñî èê ìàñòåðêëàñc îðò÷ûòý. Óëîí âîçüìàòý: Óäìóðòèûí àëè òóðèñòú¸ñòû ќò÷àëî 25-30 ìóðò òýðûìîí àçáàðú¸ñû. Êќíÿ àçáàðú¸ñëýí ëûäçû - òûðî-ïûäî âåðàíû íîêèí óã òîäû. Íî øќäèñüêå: ñîîñòû ïàñüêûòàòîí áîðäû òðîñýç äžñüòûòýêãåñ áàñüòžñüêî àé. Çýì, òà óäûñûí òý-òý êàðèñü¸ñ áûãàòîíëûêú¸ññûëû îñêûíû êóòñêî, Øàðêàíûñü Òîë áàáàé, Ãðàêûñü Êóêûðè áàáà, Ýãðàëàñü Ëќïøî Ïåäóíü ñÿðûñü êûëûñà, ñîîñûí òîäìàòñêûñà. Îçüû êîòüêóä ¸ðîñ ïàéìûìîíçý óò÷à, ìàèí ñî ãî÷àòûíû áûãàòîç òóðèñòú¸ñòû.

Òóñïóêòžç Åâãåíèé ÁÈÊÓÇÈÍ

Êðåçüãóð êèñüòžñüêîç «Ñòåéíâýéûñü»

ÄÀÐÀËÈ ËÅËÈ

Ò. Òèõîíîâà - óæðàäëýí êè÷ќëòžñåç.

24-òž àïðåëå «Ïåðåïå÷êèí» êàôåûí îðò÷èç êóáûçëû ñžçåì šûò. Êóáûçýí øóäžç åãèò ñóðåäàñü Åâãåíèé Áèêóçèí - ×óäüÿ Æåíè. Êûðœàçû «×èï÷èðãàí» àíñàìáëüûñü Òàòüÿíà Òèõîíîâà íî Ëèëèÿ Ëåîíòüåâà. Ëåêöèÿ ëûäœèç, èíñòðóìåíòýí òîäìàòžç æóðíàëèñòëû äûøåòñêèñü Ìàðèÿ Âåêøèíà. Ïàéìîíî êàäü, òà šûòý êóáûç ñÿðûñü êûê èíòûûí âåðàñüêèçû: ìóêåòûç òîäìàòîí îðò÷èç Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûí. Îòûí êóáûçýí øóäžç Àíàòîëèé Èøìóðàòîâ, Ýñèíüêà âûæûÿç óíî êóáûç÷èîñ, ïå, âûëžëëÿì. Îëî, òà íóíàëýç òàáåðå êóáûçëýí íóíàëûíûç ëûäúÿíî? Óäìóðòú¸ñ ïќëûí êóáûç ïóìèñüêå ëûìøîð ïàëàí ãèíý, ñîèí øóäîí ñÿì òóæãåñ íî œå÷ óòèñüêåìûí Óäìóðòèëýí ïàëýíàç. Æàëÿñà âåðàíî, êóáûçýí 1960-òž àðú¸ñûí øóäýìûñü äóãäžçû. Òà êðåçüãóðî èíñòðóìåíòýç âîøòžç àðãàí.

Êóáûçýí ïèîñìóðòú¸ñ ãèíý øóäî. Æåíÿ Áèêóçèí øîðû ó÷êûñà, âàëàñüêîä: òàŸå êèáàøëûåç ñþàíý íî ќòüûíû âîçüûò ќâќë. Ñî à÷èç íî àëè êóáûç ëýñüòîí áîðäûí òûðøå. Òžðëûêñý áåðèçüëýñü âќëžñüêî, øóèç. Óäìóðò øàåðûí êќíÿ êå ãèíý êóáûçýí øóäžñü¸ñ íî ñîå ëýñüòûíû áûãàòžñü¸ñ âàíü, ñîîñ ïќëûí - Àëåêñåé Êóçíåöîâ, Àíàòîëèé Ñòåïàíîâ, Ñåðãåé Òðîôèìîâ. Âåíãåð òîäîñ÷è Ìèêëîø Äýìåòåð àñ âàêûòàç 9 êóáûç ëýñüòžç. Äóííåûí êóáûç âûæûûñü êðåçüãóðî èíñòðóìåíòú¸ñ óíî: óêðàèí êîáçà, êàçàõ êîáûç, âåíãåð êîáîç. Óäìóðòýíûç øóäîíî ïóêñüûñà, âàë ñèëýñü ëýñüòýì êûñêàíýí, ñêðèïêàåí ñÿìåí, êóàðà ïîòòûñà. Âàë ñè òóæ àñïќðòýì ÷óçúÿñüêå. Џåìûñü èíñòðóìåíòëýñü ìóãîðçý ëýñüòî áàäÿðëýñü, áàìçý (àçüçý) êûçëýñü. Ëþêåòú¸ñûç íî ÷åáåð íèìàñüêî: éûð, ÷ûðòû, àéøåò…

ÌÓÇÅÉ

Óëýï ôðîíòîâèêú¸ñ ÷èíüûåí ëûäúÿìîí Ãåííàäèé ÏÀÐÔ¨ÍÎÂ

Êèÿñà ¸ðîñ ìóçåéûí òóýûñåí ðàäúÿñüêî ïќðòýì óæðàäú¸ñ. Òàíè Ïåðâîìàéñêîé ãóðò ïîñåëåíèûí ÷èê ќâќë èíè óëýï ôðîíòîâèêú¸ññû, ñîèí èê íûëïèîñ ìûëêûä êàðèçû Êèÿñàûí óëžñü îæãàð÷èîñûí ïóìèñüêûíû. Êóíîîñìû Êëàâäèÿ Ìàðòþøåâà, Àðêàäèé Æóéêîâ êќíÿ òóíñûêîçý ìàäèçû 5-òž-7-òž êëàññûí äûøåòñêèñü íûëïèîñëû! ×àé þîí âèñêûí íî êóä-îãåç, êèÿç êóòûëûñà èê, ó÷êèçû îæ âàêûò ìåäàëü¸ñòû, îðäåíú¸ñòû. Íîø áќðûñüãåñ ìóçåé êóíîå ќòèç îæ âàêûòý àòàéòýê êûëåì Ìàðãàðèòà Âøèâöåâàåç, Àíàòîëèé Áàðàíåâñêèõåç íî Ôàóçèÿ Øàêèðîâàåç. Ñîîñûí ïóìèñüêèçû Êèÿñà øêî-

ëàûñü 10-òž êëàññûí äûøåòñêèñü¸ñ. Ќòåì êóíîîñìû åãèòûñåí ñïîðòýç ãàæàëî, ñîèí èê âåðàñüêîí òðîñãåñ ðàäúÿñüêèç òóàëà ñïîðò óäûñûí êûëäýì þãäóð ñÿðûñü. Øàåðûñüòûìû ãóðò Ÿîøàòñêîíú¸ñûí êèÿñàîñ 23-òž-24-òž èíòûîñûí ãèíý. Íîø 1958-òž-1961-òž àðú¸ñû ¸ðîñûñüòûìû âîëåéáîëúÿ íûëêûøíî êîìàíäà áûäýñ øàåðúÿ íîêèíëû ќç ñ¸òñêûëû. 1961-òž àðûí Ðîññèëýí Óðàë çîíàåçúÿ 3-òž èíòûå ïîòžç, âåðà êîìàíäàëýí êàïèòàíýç Ì. Âøèâöåâà. Ìà, àëè íî Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâíà ñïîðòëýñü óã Ÿûäû, àðëû êûê ïîë ¸ðîñûí ðàäúÿ âåòåðàíú¸ñ êóñïûí ñïàðòàêèàäàîñ.


ÓÑÒÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

«ÌÎÆÃÀÑÛÐËÛ» - 80 ÀÐ

7

Ðåêëàìà

Œå÷ ñè¸íëýñü óä ûìû «Ìîæãàñûð» - Óäìóðòèûí îãåç àçüìûížñü ïðåäïðèÿòèå, íîø ÷óðûò ñûð ïîòòîíúÿ Ðîññèûí òóæãåñ áàäœûìåç. Ìîæãàîñëýí éќë ñè¸íú¸ññûëû êîòüêûòûí âûëž äóíúåò ñ¸òî, çàðíè, àçâåñü ìåäàëü¸ñûí íî äèïëîìú¸ñûí ïóñú¸, ÷óðûò ñûðçû ëóèç íè ýëüêóíëýí áðåíäýç. Ïðåäïðèÿòèëýí êûëäýìåç äûðûñåí òóý 80 àð òûðìå. Áåðëî äàñ àðçý ñîèí áûãàòûñà íî âàëàñà êèâàëòý óäìóðò âîðãîðîí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâ. - Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, êîòüêóä ïðåäïðèÿòèëýí, àäÿìèëýí ñÿìåí èê, âàíü âîðäžñüêåì íóíàëûç. - Îçüû. Ïðåäïðèÿòèå êûëäýìûí 1933-òž àðûí. Êóòñêîíýç êàï÷è ќé âàë. Íûðûñü òàòûí âќé ãèíý ïîòòžçû. Âàíüçý ñÿìåí óæú¸ñòû êèûí áûäýñúÿçû, öåõú¸ñûí óæàçû êèûí áåðãàòîí ñåïàðàòîðú¸ñ. Íûðûñåòžåç äèðåêòîð âàë Èâàíîâ (íèìûç òîäìî ќâќë). Ñî âàêûòý êîòüêóä êîëõîçûí éќë áè÷àí èíòûîñ óñüòýìûí âàë. Îòûñü íóíàëëû áûäý çàâîäý éќëâûë íóëëžçû íî éќãóûí âîçèçû. 1936-òž àðûí éќë çàâîä êûêëû ëþêèñüêèç: êûëäžçû âќé áàçà íî âќé çàâîä. Áåðëîåç âûëü èíòûûí óñüòžç ñåïàðàòîð öåõ. Ñîáåðå óæàíû ќäúÿçû âќé, òâîðîã, ñûâîðîòêà, ìîðîæåíîé ïîòòîí öåõú¸ñ. Ïóêòýìûí êîíòîðà, âóòòýìûí ëàáîðàòîðèÿ, ñòîëÿðíîé öåõ, âàë ãèä íî 500 òîííà éќ âîç¸í ãó. Ñî õîëîäèëüíèê èíòûûí âàë, îòûí âîçèçû éќë íî ìóçîí ñè¸íú¸ñòû. Âîéíà âàêûòý íèìàç ðàçíàðÿäêàÿ çàâîä éќë ñè¸íú¸ñ êåëÿëëÿç ñîëäàòú¸ñëû, îæ òžðëûê ïîòòžñü¸ñëû, ãîñïèòàëü¸ñû, Ìîæãà ãîðîäûñü áîëüíèöàîñû íî íûëïè ó÷ðåæäåíè-

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ãåííàäèé ÐÎÌÀÍÎÂ

Ì. Ãðèãîðüåâ. îñû. Êîëëåêòèâ øóòýòñêîí íóíàëú¸ñòýê íî îòïóñêå ïîòàòýê òûðøèç. Òîëàëòý è÷èãåñ éќë âóýìåí, êàðòîôêà êóàñüòžçû. Ñî îæãàð÷èîñëû ìûížç. 1954-òž àðûí äèðåêòîðå þíìàòžçû çàäîð ìûëêûäî Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Ñïèðèäîíîâåç. Ñî àðûí èê âàíü öåõú¸ñòû œå÷-œå÷ òóïàòúÿçû íî ýëåêòðîêóæûì ñ¸òžñü ëîêîìîáèëü ïóêòžçû. Öåõú¸ñû âóèçû ýëåêòðîìîòîðú¸ñ, áûðèçû êåðîñèí ëàìïàîñ. Áåðëîãåñ, 1957-òž àðûí 1-òž ÿíâàðå, Ìîæãàûñü âќé çàâîä áîðäû þíìàòžçû ÏûŸàñûñü íî Ó÷àûñü ìàñëîçàâîäú¸ñòû. Íîø 1960-òž àðú¸ñëýí êóòñêîíàçû Ìîæãàëû ñ¸òî íà Àëíàø íî Êèçíåð ìàñëîçàâîäú¸ñòû. Îçüû ñî ïќðìå âàëòžñü ìàñëîñûðçàâîäëû. Òà âàêûòý ïðåäïðèÿòèûí ïóêòžçû êîòåëüíîé íî êîìïðåññîð. Áåðëîåç çàâîäëýí ñþëìûç. Ïàðòýê íî êåçüûòòýê œå÷ éќë ñè¸íú¸ñ óä ïîòòû. Îçüû ìàãàçèíú¸ñû âóèçû Ìîæãàûí ïîòòýì ÷åñêûò éќë, òâîðîã, ñûð, éќëâûë, ìîðîæåíîé íî ìóêåòûç. 1970-òž àðú¸ñëýí êóòñêî-

íàçû ìàñëîñûðçàâîä ïûðèñüêèç Ìîñêâàûí îðò÷åì ñìîòðå. Óäìóðòèûñü âќé âûëž äóíúåò áàñüòžç. - Çàâîäëû àçèíñêûíû èíúåò êûëäûòý œå÷ òžðëûê. - 1973-òž àðú¸ñû êóíãîæ ñüќðûñü œå÷ îáîðóäîâàíèå âóûíû êóòñêèç. Ñîêó ïðåäïðèÿòèåí êèâàëòžç Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà Äåíèñîâà. Ñîáåðå ïðîèçâîäñòâîåç âûëüäîíëû òðîñ êóæûìçý ñ¸òžç äèðåêòîð Ëàçàðü Åìåëüÿíîâè÷ Ôåäîñååâ. Îçüû ñûðëýí œå÷ëûêåç óêàòà áóäžç. 1980-òž àðú¸ñû ñûð ïîòòîí îáîðóäîâàíèåç íîø èê âûëüäžçû. 1994-òž-2004-òž àðú¸ñû çàâîäýí êèâàëòžç Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Àáðàìîâ. Ñîáåðå çàâîäýç îñêèçû ìûíûì. Ñûð ïîòòîíýç ýøøî âûëüäžì, òóàëà êóðîíú¸ñëû òóïàñü êàðèì. Òà óæå è÷èçý 150 ìèëëèîí ìàíåò óêñ¸ âèñúÿìû íî, çàâîä àðàç 9 ñþðñ òîííà ñûð ïîòòûíû êóòñêèç. Ñî ïîííà «Òåòðà-Ïàê» ôèðìàëýñü îáîðóäîâàíèçý ëèçèíã àìàëýí áàñüòžì. Îçüû

Ñûð ëýñüòžñü¸ñ Ã. Ïèâîâàðîâà íî Ì. Ãèçÿòîâà ïóñúåìûí «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 2-òž ñòåïåí¸ îðäåíýí.

ñûðëýí íî éќë ñè¸íú¸ñëýí œå÷ëûêñû óêàòà šóòñêèç. Àëíàø, Êèçíåð íî Ãðàê ¸ðîñú¸ñûñü éќë êóòîí ïóíêòú¸ñìåñ âûëüäžì. Àëè ïðåäïðèÿòèûí òåõíîëîãèåí ãåðœàñüêåì óæú¸ñòû àâòîìàòú¸ñ áûäýñúÿëî. Êûëñÿðûñü, ñûð ïќçüòîíýç ÷àêëà êîìïüþòåð, ïðåññîâàòü êàðå Ôðàíöèûñü âóòòýì îáîðóäîâàíèå. Âàíüìûç ñî ëóîíëûê ñ¸òý óíî ïóìî ÷óðûò, Ÿûæòýì ñûðú¸ñ íî ìóêåò éќë ñè¸íú¸ñ ïîòòûíû. - Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, òóííý «Ìîæãàñûð» îãàçåÿñüêîí êûŸå ñè¸í ëýñüòý? - Àëè ìè 10 ïóìî ÷óðûò, 5 ïóìî Ÿûæòýì ñûð, âќé, 30 ïóìî éќë ñè¸íú¸ñ íî ìóêåòñý ïîòòžñüêîì. Âàíüìûç ñî êàëûêëû êåëüøå. Òàíè «Óäìóðòèûñü œå÷ ñè¸íú¸ñ» êîíêóðñûí êûê íîìèíàöèûí («Áàñüÿñüêèñü áûðúå» íî «Êàëûêëû ñè¸í») âîðìèñå ïîòžì. Çàðíè ìåäàëü ñ¸òžçû Óäìóðòèûí ïîòòýì âóçú¸ñëû ñžçåì àäœûòîíûí. «Ðîññèûñü 100 œå÷ âóçú¸ñ» êîíêóðñûí ëàóðåàòú¸ñ ëóèì. Îãëîì âåðàñà, áåðëî 9 àð Ÿîæå Ðîññèûñü íî äóííåûñü àäœûòîíú¸ñûí íî êîíêóðñú¸ñûí «Ìîæãàñûð» 13 ïîë ïóñéûëýìûí, äèïëîìàíò ëûäúÿìûí. Òàíè ìèûì Åêàòåðèíáóðãûí îðò÷åì àäœûòîíûí çàðíè ìåäàëü ñ¸òýìûí «Þáèëåéíûé» íî «Ðîññèéñêèé» ñûðú¸ñëû, àçâåñü - «Ìîæãèíñêèé îòáîðíûé» íî òóé - «Ãîëëàíäñêèé» íî «Ãàóäà ïðåìèóì» ñûðú¸ñëû. 2009-òž àðûí Àäëåðûí îðò÷èç éќë ñè¸íú¸ñúÿ Ðîññèûñü êîíêóðñ. Îò÷û íóëëžì 5 ïóìî ñûðìåñ, âàíüìûçëû çàðíè ìåäàëü ñ¸òžçû. Âîðìîíú¸ñ ëþêîíòýì ãåðœàñüêåìûí âûëü àìàëú¸ñòû íî òåõíîëîãèîñòû êóòîíýí. Êûëñÿðûñü, 2011-òž àðûí ìèêðîáèîëîãèÿÿ ëàáîðàòîðèÿ ëýñüòžì íî ëèöåíçèÿ áàñüòžì. Íîø ìèûì ñûâîðîòêà ïîòòûíû êóòñêèì. Ñî óçûð ïðîòåè-

íýí, îòûí íîêûŸå õèìèÿ âàòñýòú¸ñûç ќâќë. Êàëûêëû îçüû èê êåëüøî «Àíàíàñ», «Àáðèêîñ» íî «Ïåðñèê» ñûâîðîòêà þîíú¸ñ, òóæãåñ íî ãóæåì. Òóæ óìîé ìûíý îêðîøêà ëýñüòûíû. Íîø ñûðëýí œå÷ëûêåç íî ïàéäàåç ñÿðûñü âåðàíýç èê ќâќë. Òà éќë ñè¸íú¸ñ þðòòî òàçàëûêåç þíìàòûíû. Þíìå øàò áàñüÿñüêèñü¸ñ ìàãàçèíú¸ñûñü Ÿåì êóðî Ìîæãàûí ïîòòýì ñûð-éќëýç. Ñî ìèëåñüòûì äàíìåñ šóòý. Áûäýñ êîëëåêòèâ âèñ êàðûòýê òðîñ ñþëìàñüêå éќë ñè¸íú¸ñëýñü œå÷ëûêñýñ šóòîí ñÿðûñü. ÑûŸå ìûëêûäûí òûðøî òåõíîëîãú¸ñ, ìàñòåðú¸ñ, ëàáîðàíòú¸ñ, ñûð íî éќë ñè¸í ïîòòžñü¸ñ. Êîòüêóä öåõûí âàíü ¸çú¸ñûí òåõíîëîãèÿ ëàñÿíü êóðîíú¸ñòû œå÷ áûäýñúÿëî. Äàñ àð ïàëà óæàñüêîì íè áàêòîôóãàåí. Ñî êóëýòýì ìèêðîáú¸ñòû áûäòý, òàçàëûêåç þíìàòžñü¸ññý ãèíý êåëüòý. Îçüû èê òóæ çîë ÷ûëêûòàòžñüêîì âóýç, íîêûŸå õèìèÿ âàòñýòú¸ñûí óì âûðèñüêå. Ñîèí èê ñè¸íú¸ñìû ÷åñêûòýñü ïќðìî. Áàñüÿñüêèñü¸ñëû ñî èê êóëý. Òóííý ëýñüòýìåçëû øóìïîòûñà íî äàíúÿñüêûñà, àçüëàíåçëû óêàòà œå÷ ìàëïàíú¸ñûí óëžñüêîì. ÑûŸå ìûëêûä ñ¸òý ïðåäïðèÿòèëýí áàäœûì þáèëååç íî.

Œå÷êûëàí Çàâîäûñü âàíü óæàñü¸ñòû íî ãóðòûñü þðòòžñüêèñü¸ñìåñ œå÷êûëàñüêî 1-òž Ìàé ïðàçäíèêåí íî Áûäœûì Âîðìîí íóíàëýí. Ñžçèñüêî àçüëàíüûí óêàòà áàäœûìåñü âîðìîíú¸ñ áàñüòûíû, âàíüäûëû øóäî-áóðî óëîí íî þí òàçàëûê! Ìèõàèë Ãðèãîðüåâ, «Ìîæãàñûð» îãàçåÿñüêîíëýí âàëòžñü äèðåêòîðåç.

Ñûð ïîòòžñü¸ñ Ì. Åâñòàôüåâà íî Î. Òèìîôååâà.


8

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÍÛËÊÛØÍÎ ÊÅÍÅØ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Âîç òûðìå ìûíîí ñÿìåí Êûëåì àðíÿ ïóìûí Èæå ëþêàñüêûëžçû óäìóðò íûëêûøíîîñ. Ñîîñ ïûðèñüêèçû «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåøëû» 20 àð òûðìîíëû ñžçåì óæðàäý. Òà íóíàëý èê ñè¸-äàíî êàðèçû «Óäìóðò Êåíåø» àññîöèàöèëýí 2013òž àð ïîííà Àøàëü÷è Îêè íèìî ïðåìèåíûç äóíúÿì íûëêûøíîîñòû. «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåøëýí» òà àðú¸ñû àçèíñêåìåç ñÿðûñü âåðàç îãàçåÿñüêîíëýí àëè êèâàëòžñåç Íàäåæäà Ñòåïàíîâà. Óæðàäý îçüû èê âóèçû íûëêûøíî êåíåøëýí àçüâûë êèâàëòžñü¸ñûç Íèíà Ìàëûõ, Ëþäìèëà Õðèñòîëþáîâà, Ãàëèíà Íèêèòèíà. Çàë òûð ëþêàñüêèçû éќíî óäìóðò êûøíîîñ. 20òž äàóð êóòñêîíûí óäìóðò êåíàêú¸ñ ïќëûí 0,5 ïðîöåíòýç ãèíý äûøåòñêåìûí âûëýì, ïóñúå Ëþäìèëà Õðèñòîëþáîâà. Íîø òóííý ñè¸íþîí ïîòòîí, äûøåòîí, ýìúÿí óäûñûí ñîìûíäà óäìóðò íûëêûøíîîñ - þíìå-à ñîîñ áûäýñ «Æåíùèíû-óäìóðòêè» êíèãà òûð ëþêàñüêèçû íè. Òà óäûñú¸ñûí óæàñü íûëêûøíîîñìû øóàê ќç ëóý êå, îãúÿ þãäóðåç èê ñèí øîðû ïóêòûíû êóðäàíî. «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåø» ãåðœàñü âûæ ëóý ñåìüÿîñ íî äûøåòîí ó÷ðåæäåíèîñ êóñïûí. Ñåìüÿîñûí óæàëî óäìóðò ïñèõîëîãú¸ñ. Áåðëî àðú¸ñû òà ќðåç íóý Îëü-

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Åëåíà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

ãà Ñìèðíîâà. Äîðûí íûëïèîñûç âèçüìàí, êóçïàëú¸ñ êóñïûí êûëäžñü øóãúÿñüêîíú¸ñûç ñûëìûòîí ïîííà óäìóðò ñïåöèàëèñòú¸ñëýí êóëýëûêñû òóæ áàäœûì. Ãóðòú¸ñûí óëžñü àíàéàòàé¸ñëû êàï÷èãåñ þàëëÿñüêûíû óäìóðò ñÿìåí, êûëûíû ïñèõîëîãëýñü óäìóðò êûëûí âàëýêòîíçý. Áàäœûì ќðçý íóý «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåø» íûëïè ñàäú¸ñûí íî øêîëàîñûí. Çîë óæ ìûòýìûí Èæûí. Íûëïè ñàäú¸ñûñü âîñïèòàòåëü¸ñ îãàçåÿñüêåìûí «Çàðíè áóãîð» êëóáå. Ñî þðòòýìúÿ îðò÷î óæðàäú¸ñ, ñÿìå ïûðèçû íè «Џûæû-âûæû»,

«Ïè÷è óŸûïè» íî «Ïè÷è ÷åáåðàé¸ñ íî áàòûðú¸ñ» ôåñòèâàëü¸ñ. Íûëêûøíî îãàçåÿñüêîíëýí ¸çú¸ñûç âàíüìàç ¸ðîñú¸ñûí êûëäûòúÿìûí. Êûòûí êå ñîîñ ëÿáãåñ óæàëî, íîø òðîñàç ¸ðîñú¸ñûí - êóàø-êóàø óæðàäú¸ñ áîðäû áàñüòžñüêî. Òàíè Ñþìñè ¸ðîñûñü íûëêûøíîîñëýí àçüâåòëžñüñû Ðàèñà Âîëêîâà íîêèíëû òýê óëûíû óã ñ¸òû. Ñîîñ ãóðòú¸ñûí íî óæðàäú¸ñ îðò÷ûòî, ¸ðîñ öåíòðûí íî áàäœûì Ÿîøàòñêîíú¸ñøóëäûðúÿñüêîíú¸ñ äàñÿëî. 33 êóçÿ ëóèçû Àøàëü÷è Îêè íèìî ïðåìèåí äóíúÿì íûëêûøíîîñ. Òóý òà ïðå-

Òóý Àøàëü÷è Îêè íèìî ïðåìèåí äóíúÿìûí Ë. Ô¸äîðîâà, Â. Øèðîáîêîâà, Ã. Îáðàçöîâà. ìèÿ ïîííà âîæâûëúÿñüêîí êîòüêóëýñü œûðäûò ëóèç - 9 ìóðòý äàíúÿíû Ÿåêòîíú¸ñ ëþêàñüêèçû. Óäàëòžç êóèíåçëû - Äýáåñ ÷åðêîãóðòûñü Ãàëèíà Îáðàçöîâà äûøåòžñüëû, ßêøóð-Áќäüÿ ¸ðîñûñü ßêøóð ãóðòûñü Âàëåíòèíà Øèðîáîêîâà øàåð÷èëû íî Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü Ëþáîâü Ô¸äîðîâà òîäîñ÷èëû. ÒàŸå äóíúÿìçû ïîííà êîòüêóä íûëêûøíî àñëûç ýøøî áàäœûìãåñ êóðîíú¸ñ ïóêòý. - Èâîðåç êûëž íî, ìóð êóðåêòîíìå âóíýòûñà

èê, øóìïîòýìåíûì êèìå ÷àáè íî ñåðåêòž. Ќæûòàê êåðïîòžñüêî, ñîìûíäà âèçüìî íî éќíî íûëêûøíîîñ ïќëûñü ìîíý ïóñéèëëÿì øóûñà, - ìûëêûäçý âåðà Âàëåíòèíà Øèðîáîêîâà. Ãàëèíà Îáðàçöîâàëýí, òàŸå äàíúåòëû ëóûñà, íûëïèîñûí óæàíû ìûëêûäûç óêàòà íî šóòñêèç. Ãàëèíà Àçàðüåâíà êåìà àðú¸ñ Ÿîæå ïûðèñüêå Äýáåñ ¸ðîñûñü «Óäìóðò Êåíåøëýí» óæàç, êûðœà «Œàðäîí» àíñàìáëüûí. Òàáåðå âàíü òà óäûñú¸ñûí êûê ïîëýñ êóæûìåí áåðãàëîç. Ïåäàãîãèêà íàóêàîñúÿ êàíäèäàò Ëþáîâü Ô¸äîðîâà ñþëìàñüêå: - Òà ïðåìèÿ âóîíî óæú¸ñòû áûäýñòûíû îñêîí íî êóæûì ñ¸òý. Òà äûðîçü Àøàëü÷è Îêèëû ñžçåì éќí-éќí êíèãà ќâќë. Ñîèí àçüëàíÿç áàñüòžñüêî ñîå äàñÿí áîðäû. Íîø «Óäìóðò Êåíåø» àññîöèàöèëýí ïðåçèäåíòýç Èãîðü Ñåì¸íîâ Ëþáîâü Ô¸äîðîâàëû ìóêåò ñžç¸íýí âàçèñüêèç: ìàòûñü 4 àð êóñïûí íàóêàÿ äîêòîð óæçý âóòòîíî, ïå, îçüû êå ќç ëóû, Èãîðü Íèêîëàåâè÷ œå÷úÿñüêûòýê êîøêî, øóý. Îçüûåí, Àøàëü÷è Îêè íèìî ïðåìèåí äóíúÿìú¸ñëýí íî, íûëêûøíî êåíåøëýí óæàç ïûðèñüêèñü¸ñëýí íî ìàòûñü àðú¸ñëû òðîñ áûäýñòîíî óæïóìú¸ññû ÷àêëàìûí. Íîø óäìóðò êåíàêú¸ñ òà âîçýç ãèíý óç íóý, ìûíîí ñÿìåíûçû ýøøî òðîñãåñ ïàéäภóæú¸ñòû ëýñüòîçû.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Íåáûò êûøåò ìîíý âåøà Ëèÿ ÌÀËÛÕ

äû áàñüòžñüêè. Ìåìååëýí áàäœûì-áàäœûì, íàï ïóæû¸ êûøåòýíûç áèíÿëñêûñà, àñëûì à÷èì àíàå êàäü ïîòžñüêî. Íåáûò êûøåò ìîíý âåøà, áóðäúÿ, ñþëýììå áóãûðòý. Ñî êóæûìåç äóíúÿñà, òàŸå êûëáóð ãîæòž. Äàí òûíûä, éûð êûøåò, Âîçü øîáðåò êàäü êûøåò! Øóíòžñüêîä, óòèñüêîä, Ìûëêûäýç áóðäúÿñüêîä.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Êîíôåðåíöèûí éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòýìûí «×èáîðè¸ êûøåò» êîíêóðñëû. Ñî ðàäúÿìûí âàë «Óäìóðò äóííå» ãàçåòýí íî «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåøåí» «Ãåðä» âàòñýòûí. Êîíêóðñ ÿëýìûí âàë 2011-òž àðûí. Ñîëû êóòñêîí ñ¸òžç «Óäìóðò êåíåø» îãàçåÿñüêîíëýí êûë êóòžñü ñåêðåòàðåç Åëåíà Àëåêñàíäðîâà. Êûøåòëû ñžçåì êîíêóðñ ëûäœèñü¸ñëýñü ìûëêûäú¸ññýñ áóãûðòžç: ¸ðîñú¸ñûí ïќðòýì óæðàäú¸ñ îðò÷ûëûíû ќäúÿçû. Êîíêóðñýç àçüëàíüòûíû êóðûñà âàçèñüêèñü¸ñ íî âàë. Îçüû êûøåòú¸ñëû ñžçåì âîæâûëúÿñüêîíýç êûêåòžçý ðàäúÿìû. Òàÿç ó÷ûðå éûð êûøåòú¸ñûí àðòý šќêêûøåòú¸ñ, àçüêûøåòú¸ñ, íûðêûøåòú¸ñ íî âàë. Òîäý âà¸íú¸ññýñ ãîæòýì ñÿíà, ëûäœèñü¸ñ êûðœàíêûëáóðú¸ñ íî ìàëïàçû. Òà ëàñÿíü òóæ

øóìïîòòžç Èæûñü Ñâåòëàíà Ôåäóëîâà. Êûëáóð ÷óðú¸ñûç âќçû òóñïóêòýìú¸ñ íî äàñÿì, èíêóàçü âàêûòú¸ñëýñü ÷åáåðçýñ êûøåòú¸ñûí Ÿîøàòûñà. Ìóêåò êûëáóðú¸ñ íî ãîæòžç, øàåðûñüòûìû òîäìî íûëêûøíîîñòû êûøåòú¸ñûí òóñïóêòûñà. Âàíü òà óæú¸ñûíûç íèìûñüòûç àäœûòîí äàñÿç. Êîôåðåíöèå ëûêòýìú¸ñ íî ñî óæú¸ñûí òîäìàòñêûíû áûãàòžçû.

«×èáîðè¸ êûøåò» êîíêóðñûí âîðìèç Ñ. Ôåäóëîâà. Ñîëû êóçüûì - êûøåò. «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåøëýí» êóçüûìåçëû òàó êàðûñà, Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà ïóñéèç: - «×èáîðè¸ êûøåò» ýëüêóí êîíêóðñý ïûðèñüêåìå áåðå éûð êûøåòýç äóíúÿí, ÿðàòîí ìûëêûäû óêàòà íî ïóðîìèç. Êûøåòýí íûëêûøíîîñëû ñèíìàñüêûñà, òóñïóêòûëîí áîð-

Äàí òûíûä, éûð êûøåò, Âàøêàëà ýëü êûøåò! Òќäü ÷àëìà ÿ àéøîí, Ïîäóðãà* íî ìóçîí. Äàí òûíûä, éûð êûøåò, ×èáîðè íûë êûøåò! ×åáåðñêî êûøíîîñ, Ïàëüûøòî íûëàøú¸ñ. «Óäìóðò íûëêûøíî êåíåøëýí» íèìûíûç èê êàøàìåð êûøåò êóçüìàìûí Áàëåçèíî ¸ðîñûñü Ëþê øîð ¸çî øêîëàûñü óäìóðò êûëúÿ íî ëèòåðàòóðàÿ äûøåòžñüëû Èðàèäà Íàãîâèöûíàëû «Àáèåëýí êóçüûìåç» óæåç

ïîííà. Ìàòåðèàëýç ãàçåòûí ïîòýì áåðå Èðàèäà Àíàòîëüåâíàëû òðîñ ãèíý æèíãûðòžñü¸ñ âûëžëëÿì: òîäý âà¸íú¸ñûç ñþëýìú¸ññýñ âûðœûòžëëÿì. Íîø ãàçåòìûëýñü êóçüûìçý áàñüòžç Èæûñü ãóðò óäûñúÿ àêàäåìèûí äûøåòñêèñü Òàòüÿíà Êîðåïàíîâà. Äýáåñ ¸ðîñûñü Ñþðíîãóðò øêîëàåç éûëïóìúÿñà, òóý ñî äûøåòñêûíû ïûðèç àãðîíîìå. Êûøåòëû ñžçüûñà, ñî áàäœûì ýñêåðîí óæ ãîæòýì. Îòûñü îãëþêåòñý ãàçåòûí ïå÷àòëàìû. Îñêèñüêîìû, Òàòüÿíà ñþðåñ ë¸ãîç åãèòú¸ñëýí «Äàðò» ãàçåòàçû íî. Êîíêóðñ éûëïóìúÿñüêèç êå íî, êûøåò ñÿðûñü âåðàíú¸ñ, òîäý âà¸íú¸ñ, àäœûòîíú¸ñ øàåðàìû àçüëàíüòžñüêîçû. Ëûäœèñü¸ñëýí òóíñûêî óæú¸ñûíûçû àçüëàíÿç íî òîäìàòûëîì. *Ïîäóðãà - âàøêàëà âàêûòûñü áûçåì íûëêûøíîëýí êûøåò óëý éûð êåðòòýòýç.


ÓÆÐÀÄÚ¨Ñ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÀÍÀÉ ÊÛË

ÈÍÊÓÀÇÅÇ ÓÒ¨Í ÀÐ

Þáåðú¸ñ âóòòžçû òóëûñýç

24-òž àïðåëå Óäìóðò òåàòðå ëþêàñüêûëžçû íûëïè ñàäú¸ñûí íî øêîëàîñûí ïîê÷è êëàññú¸ñûí óäìóðò êûëýç àçèíòžñü¸ñ, òðîñ êûëûí âåðàñüêîíýç ýñêåðèñü¸ñ. Ñîîñ ïûðèñüêèçû âèòåòžçý îðò÷èñü êàëûêêóñïî êîíôåðåíöèå. Óæðàäýç àðûñü àðå ðàäúÿëî Óäìóðòèûñü Äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòåðñòâî, Äûøåòîí óäûñûñü íàöèîíàëüíîé óæïóìú¸ñòû òîäîí-ýñêåðîíúÿ èíñòèòóò, Óäìóðò Ðåñïóáëèêàûñü Äûøåòžñü¸ñëýñü òîäîí-âàëàíçýñ áóäýòîíúÿ èíñòèòóò, óäìóðò êóëüòóðàÿ «Äýìåí» îáùåñòâî. Àñüñýëýñü óæàí àìàëú¸ññýñ âåðàíû íî Óäìóðòèûñü þãäóðåí òîäìàòñêûíû âóèçû Ôèíëÿíäèûñü íî Êîìè Ðåñïóáëèêàûñü êóíîîñ, Áàøêîðòîñòàíûñü, Ïåðìü óëîñûñü íî Óäìóðòèûñü ïќðòýì ¸ðîñú¸ñûñü âèçüíîäàñü¸ñ. Äûøåòîíúÿ íî íàóêàÿ ìèíèñòðëýí íûðûñåòž âîøòžñåç Çîÿ Ñóâîðîâà âåðàìúÿ, äûøåòîí ñÿðûñü çàêîíý Óäìóðòèÿ 150 ïàëà íèìûñüòûç àêòú¸ñ äàñÿç. 2005òž àðûí ïîòýì êóí êûëú¸ñ ñÿðûñü ïðîãðàììàåç áûäýñúÿí óëñûí 70 ïàëà ïќðòýì ïóìî êíèãàîñ, ïîñîáèîñ íî øóäîíú¸ñ ïîòòýìûí. Íî ¸ðîñú¸ñûñü äûøåòžñü¸ñ êóääûðúÿ šîæòžñüêî, òà ìàòåðèàëú¸ñ ñîîñ êèå óã âóî øóûñà. Ìèíèñòðëýí âîøòžñåç äýìëà: óæàí êíèãàîñ íî ïî-

ñîáèîñ ïóìûñåí êóðîí êåëÿíî äûðàç. Êûëñÿðûñü, Ãëàç ¸ðîñ áûãàòý âàë íûëïè ñàäú¸ñû óäìóðò âûæûêûëú¸ñûí 2 ñþðñ êíèãà êóðûíû, íîø âàçèñüêîí ûñòýìûí 50-ýçëû ãèíý. Êîíôåðåíöèå ëþêàñüêåìú¸ñëû âàçèñüêèç «Óäìóðò Êåíåø» àññîöèàöèëýí ïðåçèäåíòýç Èãîðü Ñåì¸íîâ: - Òóííý óäìóðò êûëýç äûøåòûíû ëóîíëûêìû âàíü ñî çàêîíý ïûðòýìûí êóí êûë ÷îòûí. Àëè àçÿìû ñûëžñü óæïóì: áûãàòîìû-à çàêîíýç óæàòûíû. Êîìè Ðåñïóáëèêàëýñü îïûòñý ÷àêëàíî êå, îòûí âàíüçýñòû êîìè êûëýç äûøåòûíû êîñýìûí. Íî Ôèí-óãîð êàëûêú¸ñëýí Êîíñóëüòàòèâíîé êîìèòåòñûëýí òќðîåçëýí Âàëåðèé Ìàðêîâëýí âåðàìåçúÿ, óæ êàï÷èåí óã ìûíû. Êûëýç äûøåòîíëû ïóìèò ëóèñü¸ñ ñóäú¸ñû âàçèñüêî. Àñüìåëû ñî þãäóðåç ëûäý áàñüòîíî: óäìóðò êûëýç äûøåòîí ïóìûñåí ìóãîðàìû ïќñüêû ìåäàç êûëäû. Âàíü ìóêåòûç àìàë: äûøåòžñü¸ñ íî àíàé-àòàé¸ñ óäìóðò êûëýç êóòî äûøåòîí ïëàíàçû. Êèí êå ïûð-ïî÷ äûøåòîç àíàé êûëýç íî ëèòåðàòóðàåç, ìóêåòú¸ñûç - èñòîðèìåñ, ñÿìéûëîëú¸ñìåñ. Îñêèñüêî, áûãàòîìû òà óæåç âûðœûòûíû. Êîìè Ðåñïóáëèêàûí íûëïè ñàäú¸ñûí àíàé êûëëû äûøåòîí ñÿðûñü ïûð-ïî÷ ìàäèñüêèç Çîÿ Îñòàïîâà - Êîìèûñü Äûøåòîíýç àçèíòîíúÿ èíñòèòóòûñü íàöèîíàëüíîé óæïóìú¸ñúÿ ëàáîðàòîðèëýí êèâàëòžñåç. Ðåñïóáëèêàûí 520 íûëïè ñàä ïќëûñü àíàé

êûëçýñ ðîñ-ïðîñ äûøåòî 40-àç ãèíý - ñî íî øîðî-êóñïî ãóðòú¸ñûí. Áàäœûìãåñ ïîñ¸ëîêú¸ñûí íî ãîðîäú¸ñûí þãäóð ìóêåò. Òàòûí ìóçîí ñÿìåí äûøåòî íè êîìè êûëýç: áûäýñ ñàäûí óæàíû óã ïќðìû, ñîèí êîìè êûë ìûíý êóä-îã ãðóïïàîñûí ãèíý. Ñåêûòãåñ Óõòà, Âîðêóòà íî Èíòà ãîðîäú¸ñûí. Òàòûí êûëýí ќæûòàê ãèíý òîäìàòñêî. Êîíôåðåíöèëýí ïëåíàðíîé ëþêåòàç ÷óçúÿñüêåì äîêëàäú¸ñ òóæ òóíñûêîåñü âàë. Óäìóðòèûñü ãîðîäú¸ñûñü íûëïè ñàäú¸ñûí àíàé êûëýç äûøåòîí ñÿðûñü èâîðòžç ïåäàãîãèêà íàóêàîñúÿ êàíäèäàò Ðîçà Êóçíåöîâà. Êûê êûëýç òîäžñü íûëïèîñëýí âåðàñüêåìçûëýñü àñïќðòýìëûêñýñ âåðàç ìóêåòûç òîäîñ÷è - Àíòîíèíà Êîìàðîâà. Íûëïèîñ êûê êûëëû äûøî... øóäûñà. Ñîîñ ñîêåì êàï÷èåí øќäî êûëýç, âåðàñüêî íî àñüñýîñ âûëü êûëú¸ñ ìàëïàëî. Êûëñÿðûñü, «ôóïåëüòîíèê» - ñî îäóâàí÷èê, ïå («ôó» íî «ïåëüòîí» êûëú¸ñëýñü). ÒàŸå òóíñûêúÿñüêîí íûëïèëû ïàéäàåí ãèíý áåðûòñêå, éûðçý óæàòý. Íîø ìóìû-áóáûîñ ïûäçýñ ïóêòî êå? Äûøåòîí óäûñûñü íàöèîíàëüíîé óæïóìú¸ñòû òîäîí-ýñêåðîíúÿ èíñòèòóò îðò÷ûòžç àíàé-àòàé¸ñ ïќëûí ïèíàëú¸ñòû êûê êûëûí äûøåòîí ïóìûñåí þàëëÿñüêîí. Ìàòûñü äûðå èññëåäîâàíèëýñü éûëïóìúÿíú¸ññý øåäüòûíû ëóîç èíñòèòóòëýí ñàéòûñüòûç: http://udmniino.ru

ÀØÀËÜ×È ÎÊÈËÛ -115 ÀÐ

Áèãåðú¸ñ ëûäœî óäìóðò êûëáóðú¸ñ Ë. ÊÐÈÂÎØÅÅÂ

Ãðàê ¸ðîñûñü Áàäœûì Âîæîé øêîëàûí òóæ òóíñûêî óæðàä îðò÷èç. Ñî ñžçåìûí âàë Àøàëü÷è Îêèëýí âîðäñêåì äûðûñåíûç 115 àð òûðìîíëû. Óæðàäý ìûëûñü-êûäûñü ïûðèñüêèçû êëóáûí óæàñü¸ñ, áèáëèîòåêàðü, äûøåòžñü¸ñ íî ïèíàëú¸ñ. Ќòåìûí âàë Ëèíà Âåêøèíàëýí Ÿûæû-âûæûîñûç Åëèçàâåòà íî Àííà Ëåáåäåâàîñ íî îçüû èê Àêóëèíà Áóðàíîâà ãóðòûñüòûìû êûëáóð÷è. Ïèíàëú¸ñ ïîííà îðò÷ûòýìûí âàë Àøàëü÷è Îêè ñÿðûñü âèêòîðèíà, áèáëèîòåêàûí äàíî àäÿìèìû ñÿðûñü ðàäúÿìûí êíèãàîñûí íî æóðíàëú¸ñûí àäœûòîí. Íûëïèîñ äûøåòžçû ñîëýñü êûëáóðú¸ññý. Óäìóðò íûëïèîñûí àðòý øêîëàÿìû äûøåòñêî áèãåð, œó÷ íî àçåðáàéäæàí ïèíàëú¸ñ. Ñîîñ íî âîæìàñü-

êûñà êàäü éќí-éќí óäìóðò êûëûí ëûäœèçû À. Îêèëýñü ÷óðú¸ññý. Äûøåòžñü¸ñ òîäìàòžçû êûëáóð÷èëýí óëîí ñþðåñýíûç íî òâîð÷åñòâîåíûç. Óæðàäýç òóæ áûãàòûñà íóèç Ãàëèíà Áàõòèíà áèáëèîòåêàðüìû. Ñöåíà âûëûñåí ÷óçúÿñüêèçû À. Îêèëýí êûëú¸ñûçúÿ êûëäûòýì êûðœàíú¸ñ. Ñîîñòû óñòî áûäýñúÿçû 9-òž-11-òž êëàññú¸ñûí äûøåòñêèñü íûëú¸ñ íî äûøåòžñü¸ñ: Àëåâòèíà Èãíàòüåâíà Ëîãèíîâà, Èðèíà Íèêîëàåâíà Èâàíîâà, Àíãåëèíà Þðüåâíà Ïåðìèíîâà, Ëþäìèëà Àíäðååâíà Ãóñåâà. Áàÿíýí øóäžç ìóçûêàÿ äûøåòžñü Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëóêèí. Àøàëü÷è Îêèëýí «Äîÿðêà», «Êóçüûì», «Ñêàë» âåðîñú¸ñûçúÿ íûëïèîñ äàñÿëëÿì ñöåíêàîñ. Åãèò Ë. Âåêøèíàëýñü îáðàççý ñèíìàñüêûìîí âîçüìàòžç 9-òž êëàññûñü Ìàøà Ïàøêèíà, íîø íûë-

êûøíî êûëáóð÷èëýñü àðëûäî äûðçý - êëóáûí óæàñü Åëåíà Ðÿáêîâà. Ãóðòûí óëžñü Àêóëèíà Áóðàíîâà À. Îêèëû ñžçåì êûëáóðçý ëûäœèç. «Óäìóðò Êåíåø» îãàçåÿñüêîíëýí Ãðàê ¸çýòýçëýí êèâàëòžñåç Àëåêñàíäð Àáëàåâ øêîëàûí îðò÷åì óæðàäëû âûëž äóíúåò ñ¸òžç íî øêîëà áèáëèîòåêàëû êóçüìàç Ãðàêûñü À. Îêèëýí ìóçååíûç êèâàëòžñüëýñü Ìèõàèë Êîçëîâëýñü «Âîçâðàùåíèå À. Îêè» êíèãàçý. ÒàŸåãåñ èê óæðàä îðò÷èç íà ãóðòûñü êóëüòóðàþðòûí. Òàèç äàñÿìûí âàë ìќéû êàëûêëû. Ïðàçäíèê êûñòžñüêèç áåð šûòîçü. Êàëûê äîðàç šóòñêåì ìûëêûäûí êîøêèç. Íÿëòàñ âåðàìå ïîòý íà: àçüâûëãåñ òàŸå èê áàäœûì óæðàä îðò÷ûòýìûí âàë, Àéâî Èâèëýí (Èâàí Âåêøèíëýí) 120 àð òûðìîíýçëû ñžçüûñà.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Òýøêûëèîñ «ôóïåëüòîíèêú¸ñ» Àë¸íà ÈÎÍÈÍÀ

9

Þáåð êàð îøîí. Åëåíà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

Èæûñü 112 íîìåðî íûëïè ñàäý âåòëžñü ïèíàëú¸ñ àòàé¸ñûíûçû íî ïåñÿòàé¸ñûíûçû Ÿîø øûð÷èê óìîðòî ëýñüòžçû. ÒàŸå óæðàä òàòûí íûðûñüñý ðàäúÿçû, ñîèí þáåð êàð âóòòžç 23 ñåìüÿ. - Ñàäàìû òîëýçü Ÿîæå îðò÷ûòžìû êîòûð èíêóàçåç óò¸íúÿ óæðàäú¸ñ. Ãðóïïàîñûí ïèíàëú¸ñ ìûëî-êûäî òîäìàòñêèçû øàåðàìû òóëûñ âóèñü òûëîáóðäîîñûí. Óäìóðò êûëúÿ ïåäàãîãìû Ãàëèíà Êîðíÿåâà áóðäîîñëýí óäìóðò íèìú¸ññûëû ñžçåì çàíÿòèîñ ðàäúÿç. Êðåçüãóðúÿ äûøåòžñüìû Åëåíà Äåìåíòüåâà êûðœàíú¸ñëû ñàêëûê âèñúÿç, øóëàíú¸ñûí ÷èðäûíû íîäúÿç. Ñóðåäàíû âèçüíîäàñüìû Îëüãà Ìàêñèìîâà âàëýêòýìúÿ ïèíàëú¸ñìû òûëîáóðäîîñòû ñóðåäàçû íî, ñþéëýñü íî ëýñüòžçû, - âåðà íûëïè ñàäëýí êèâàëòžñåçëýí âîøòžñåç Ñâåòëàíà Çóáàðåâà. Ïèíàëú¸ñëýí áóáûîñûíûçû Ÿîø ëýñüòýì óìîðòîîññû òóæ ïàéìûìîí ïќðìèëëÿì

- îäžã êàäåç ÷èê ќâќë. Êèíëýí êå ñÿñüêàîñûí ÷åáåðìàìûí, ìóêåòûçëýí òóðëû áó¸ëî òûëûîñûí ïќðìûòýìûí, êóèíåòžåçëýí, çýìîñ êîðêàëû óêøàòûñà, ëýñüòýìûí. Âàíü ïќëàçû òóæ îãøîðûîñûç íî - áóÿìòýîñûç: Ÿàïàê òàŸåÿç, ïå, êàðúÿñüêûíû ÿðàòî øûð÷èêú¸ñ. Íûëïè ñàäûí óæàñü âîðãîðîíú¸ñ þðòòýìúÿ àçáàðûñü êûçüïóîñû þáåð êàðú¸ñòû îøûëžçû. Íûëïèîñëû þðîìî âàëýêòžçû: óìîðòîåç ïèñïóý êîðòŸîãåí þíìàòûíû óã ÿðà, óñòîãåñ - äóìûíû. Ñîêó èíêóàçüëû íî èçúÿí óç ëóû, òûëîáóðäî íî èíòûëû óç ¸ðìû. Íÿëòàñ âåðàñà, Èæûí òà âûëëåì óæðàäú¸ñ Ÿåì óã ëóî. Îðíèòîëîãú¸ñ âåðàìúÿ, øîðêàðûí øûð÷èê óìîðòî ëýñüòîí íî îøûëîí óæðàäú¸ñ ïàñüêûò âќëìåìûí âàë 1980òž àðú¸ñû. Òóý òà œå÷ óæ âûëüûñü óëœèç. Çýì, øàåðàìû øûð÷èêú¸ñ àïðåëüëýí êóòñêîíàç âóèçû íè. Îçüû êå íî, îñêåì ïîòý, þáåðú¸ñ êîòüêóä óìîðòîå óëûíû êàðúÿñüêîçû.

Çîîïàðêå - óòÿëñêûíû Ýëèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

27-òž àïðåëå Èæûí áàäœûì ñóááîòíèê îðò÷îç. Ìàé ïðàçäíèêú¸ñëû Øîð ïëîùàäüûí, ïàðêú¸ñûí, óðàìú¸ñûí-àçáàðú¸ñûí ÷ûëêûòàíû êóëý íè. Ãîðîä àäìèíèñòðàöèûí îñêî: êèÿçû Ÿóæîí êóòžñü¸ñ òà íóíàëý òðîñ ëóîçû. Êèí êå óòÿëòžñüêîç àñ óëîí êîðêà êîòûðàç. Íîø êèí êå, îëî, ïîòîç ïàðêú¸ñû íî ìóêåò øóòýòñêîí èíòûîñû. Þðòòžñüêèñü¸ñëû îçüû èê øóìïîòîçû çîîïàðêûí, èïïîäðîìûí.

Äýìåí óòÿëòžñüêåì áåðå äýìåí èê øóòýòñêûíû íî ëóîç. Êûëñÿðûñü, Êèðîâ íèìî ïàðêûí ÷ûëêûòàòžñüêîí 11 ÷àñëû ÷àêëàìûí. Íîø 13 ÷àñ 30 ìèíóòý òàòûí êóòñêîçû ìàñòåð-êëàññú¸ñ, âîëåéáîëýí øóäîí. Èïïîäðîìûí íî çîîïàðêûí þðòòžñüêèñü¸ñòû âîçüìà òóíñûêî ýêñêóðñèÿ. Íûðûñåòžåç ñóááîòíèê îðò÷èç íè âàë 23-òž àïðåëå. Áëàãîóñòðîéñòâîÿ íî òðàíñïîðòúÿ óïðàâëåíèëýí èâîðòýìåçúÿ, îò÷û ïûðèñüêèç 17 ñþðñ àäÿìè, óæàç 220 òåõíèêà. Ãîðîäûñü ïîòòýìûí 3 ñþðñ 342 òîííà æóã-æàã.


10

ÒЌÐ ØÎÐÛÍ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

Ïèíàë ïåñÿòàé Óäìóðò âîðãîðîí, àðãàí÷è, Êèçíåð ïîñ¸ëîêûñü âåòåðàíú¸ñëýí «Çîðè Êèçíåðà» êàëûê õîðçûëýí õîðìåéñòåðåç Ìèõàèë ÀÍÄÐÅÅ êóëüòóðà óäûñûí òûðøå èíè 1973-òž àðûñåí. Ìûëûñü-êûäûñü óæàìåçëýí åìûøåç ñèí øîðûí. 1988-òž àðûí Ñîâåòî Ñîþçûñü Êóëüòóðàÿ ìèíèñòåðñòâî äàíúÿç ñîå «Çà îòëè÷íóþ ðàáîòó» ãàäüïóñýí. 1999-òž àðûí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Óäìóðòèûñü êóëüòóðà óäûñûñü äàíî óæàñü ëóèç. 2000òž àðûí ðåñïóáëèêàûñüòûìû Äàíúÿí ïóëý ïûðòýìûí âàë «Çîðè Êèçíåðà» õîð. Íîø òóý Ì. Àíäðååâ áàñüòžç Óäìóðòèûñü Ïðàâèòåëüñòâîëýñü «Ñžëû êàðîí» («Ïðèçíàíèå») ïðåìèçý. - Ìèõàèë Èâàíîâè÷, òž ïè÷è äûðûñåíûäû èê àðãàíýí øóäžñüêîäû-à? - Òîäžñüêî àé, 4-5 àðåñ äûðúÿì øóäžñüêî âàë ûìäóð ãàðìîøêàåí. Áóñêåëü¸ñìû êûòûñü êå øåäüòžëëÿì òðîôåéíîé ãóáíîé ãàðìîøêà. Ñîáåðå êèÿì øåäèç ïîëóõðîìêà àðãàí. Àñ ïîííàì èê ñîå êûñêàíû äûøè. Àòàå Èâàí Àíäðååâè÷ áàëàëàéêàåí ìîããåòý âàë, íîø àðãàíýí ñî òàêè ќç äûøû, áóð íî ïàëëÿí êèîñûç îã-îãçûëýñü ќç êûëçžñüêå, ëýñÿ. 10 àðåñ äûðúÿì ìîí óñòî àðãàí÷è ëóè íè. Ïè÷è äûðúÿì êóøåì íèìû âàë Ïèíàë ïåñÿòàé. Ìàëû îçüû? Ãóð âûëýç ÿðàòžñüêî âàë. Àçüëî òóæ òðîñ þîí äûðú¸ñ, þìøàíú¸ñ îðò÷ûëžçû óê. Êóíîîñ êîðêà ïûðî ãèíý - ìîíý àðãàíýí øóäûíû ¸ðòî. Ñîèí èê ãóð âûëý ïåãœèñüêî âàë. Áóäýìúÿì èíè ìîí, àðãàí êûñêàñà, óêñ¸ ïîòòûëž. À÷èì èê èíñòðóìåíò íî áàñüòž. Ãóæåìçý àòàåí Ÿîø ïàñòóêàé íî 45 ìàíåòýí õðîìêà àðãàí áàñüòž. Ñî âàêûò áàäœûì óêñ¸ âàë ñî. Íî àòàå ýí áàñüòû ќç øóû. Êûò÷û êå øóäûíû ќò¸ êå, ñî ìûíýñüòûì çîë øóìïîòûëžç. Óãî èíñòðóìåíòýç íóëëûíû óã âîðìèñüêû âàë àé. Àòàé àðãàíýç íóý, ìîí øóäžñüêî, ñîå êóíî êàðî. Ìîí Êèçíåð ïîñ¸ëîêûí âîðäñêåìûí èíè, íîø àòàå íî àíàå Îëüãà Âàñèëüåâíà Ëàêà-Òûæìàûñü òàò÷û ëûêòýìûí. Ëàêàå øóäûíû Ÿåì âåòëžñüêî âàë. Ñîáåðå îòûñü èê êëóáå ќò÷àíû øќòàçû. Âàëýí íóî, âàëýí èê âภâàë. Øîðàì Ëàêà Ìèêè øóûñà ãèíý âàçüûëžçû. - ßëàí àðãàí êûñêàäû ÿêå éќíòýìúÿñüêûñà íî âóòòûëžäû-à? - Î-î! Ìîí òóæ øàÿí âàë. Ñåìüÿÿìû ïè÷èåç ïè. Ìè íüûëü êóçÿ ïèíàëú¸ñ âàë. Îäžã ëàñÿíü, àñëûì òóæ íîäíîä, ìàëïàñüêèñü ïîòûëž, âåñü áàäœûìú¸ñ, ïåðåñü¸ñ ïќëûí óëž áåðå, àðãàíýí øóäîí âèñêàì ñîîñëýñü âåðàñüêåìú¸ññýñ êûëçžñüêûëž. Íî

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ãàëèíà ÑĄ̊ÍÎÂÀ

Ì. Àíäðååâ. ñî äûðå èê øàÿíý, ïќÿñüêîíý ïîòûëžçû. Òîäàì ëûêòý ðàäèî ïûðòýìçû, êûŸå ñþëìûñü ñîå êûëçžñüêûëž. Óììå óñèñüêî âàë ðàäèîïîñòàíîâêàîñòû êûëçîí ñÿìåí. Íî òóæ óìîé òîäžñüêî íà, êûçüû íûðûñåòž ðàäèîìåñ ñýðòòž, ïóøêûñüòûç àäÿìèçý óò÷àñà. Ìûíûì ñîêó 5-6 àðåñ âàë. Àòàé áåðòýìëýñü àçüëî ñîå âûëüûñåí ëÿêûëûíû íî, êåðòòûëûíû íî âûðè, íî ðàäèî ќç íè âåðàñüêû. Çîë ñþðèç. Âåðàñüêî óê, øàÿí âàë ìîí. Ќç, àòàé åýí ќç êûøêàòúÿ. Ñî 12 íüќð äàñÿëîç (àðàç 12 òîëýçü óê), ñàìîé àäœèñüêèñü èíòûå, ќñ ÿíàê éûëý, ñîîñòû ïîíîç âàë. Ìîí øќäûìòý äûðúÿç êóä-îãú¸ññý òžÿëëÿé íî. Óãî òûáûðåç ñî âåê÷è íüќð âќñü èê êàðûëžç. Êóääûð éќòý âàë ëÿáãåñ äûøåòñêåìå ïîííà. Ìîí íüûëü êëàññýç òóæ óìîé éûëïóìúÿé. Íîø 5-òž êëàññûí ñèíìàñüêè îäžã íûëëû, êàêîé îòûí êûŸå êå óðîêú¸ñ íà. Íûðûñåòž ÿðàòîí - ñî êóæìî

1-òž êëàññûí.

ìàêå, àëè íî ñî íûëëýí òóñáóéûç ñèí àçÿì. Íûëàøëû êåëüøîí ïîííà óêàòà íî ìûëî-êûäî àðãàíìå êûñêàñüêî âàë. Íîø êûŸå êèëüòûðúÿñüêûíû âûðè. Ñîêó ìîäàûí âàë ñþáåã øòàíü¸ñ. Àãàå íî ñûŸåîñûí âåòëžç. Áàäœûì ïèîñëýñü àäœåì êàðûñà, ìîí áðþêèîñìå êûê ïàëòžç èê âóðèñüêî íî, «äóäî÷êàîñ» ïќðìî âàë. Ñîîñòû êîòüêóä Ÿóêíà óòþãàñà âåòëž. Àíàé àäœå íî âóðûñú¸ñìå êåñÿ, íîø ìîí, Ÿóêíà ñóëòûñà, íîø èê øòàíüìå ñþáåãàòžñüêî. Øêîëàûí êóä-îã äûðúÿ ýøú¸ñûëû âîæúÿñüêûëž: ñîîñ óðàìûí áûçüûëî, íîø ìîíý ïåðåìåíà äûðúÿ íî àðãàíýí øóäûíû êîñûëžçû. Ìà, ïќëàìû âàë óñòî÷èîñ - Êîëÿ Øàðàíîâ, Ñëàâà Õðàìîâ. Êèçíåðûí êðåçüãóðúÿ øêîëà óñüòžñüêåì áåðå Ÿîø äûøåòñêèì. Íî ìîí ñîå ќé áûäòû. - Ìàëû? - Ќç êåëüøû. Îäžã àð ãèíý òîäîí-âàëàí ëþêàé. Îò÷û ìû-

íûêóì, ìûíûì 10 àðåñ âàë, íî àðãàíýí ñÿíà, áàÿíýí íî øóäžñüêî íè âàë. Àòàå íûëïè ñàäý ñòîðîæå èíòûÿñüêèç. Ìîí ñüќðàç ýøëû âåòëûëž. Íûëïè ñàäûí ñèí øîðàì «Èñêðà» áàÿí éќòžç, êóçü ìàêå. Óé¸ñû äûøè òà èíñòðóìåíòýç êûñêàíû. Áóð ïàëûíûç øóäûíû ñîêó èê êóòñêè, íîø ïàëëÿí ïàëçý ñèíó÷êîí ïûð äûøåòž (îòûí êíîïêàîñûç øóãåñüãåñ). Íîø êðåçüãóðúÿ øêîëàûí ìќçìûò éќòûëžç. Äûøåòžñüìû - åãèò íûëìóðò - çàíÿòèûí, ïðÿíèêåí ÷àé þûñà, ïóêå âàë. Ìûíûì êûŸå êå ãóðåç âîçüìàòý, ìîí ñîå ñîêó èê øóäžñüêî èíè. Êðåçüãóðåç øќäîíý ìûíàì òóæ œå÷ âàë. Òàíè 1-òž êëàññûñåí ðàäèî ïûð êûëž «Íà ïðèâèâêó, ïåðâûé êëàññ» êûðœàíýç. Íó, ñî ìûíûì ñûŸå êåëüøèç èíè, ÷èäàí ќâќë. Êûê-êóèíü íóíàë êóñïûí áè÷àé âåäü ãóðçý, øóäûíû ïќðìûòž. Ìàð êå ÷åáåðçý êûëžñüêî êå, êðåçüãóð ñþëìàì ïûðå êå, ìîí, óéøîðå ñóëòûñà íî, ñîå äûøåòî, ìûëêûä ìàçà óã ñ¸òû. - Òž, øêîëàåç éûëïóìúÿñà, êðåçüãóðúÿ ó÷èëèùåå âàìûøòžäû, ëóîç. - Äà-à, 8-òž êëàññ áåðå, íîêèíëû âåðàòýê, Èæå ëûêòž. Øåäüòž êðåçüãóðúÿ ó÷èëèùååç. Êåìà ë¸ãàñüêè, óêíî óëûí êûëçž øóäžñü¸ñòû, íîø ќñýç óñüòûíû ќé äžñüòû. Óäìóðò ñÿìû ëþêåòžç-à, ìàð-à? Àëè ìàëïàñüêî êå, ïûð âàë îò÷û, øóä âàë ñþëìûñü, îäíî èê êóòûñàëçû óê. Ìàëû ќé äžñüòû, ïàéìèñüêî, ãîðîäý ïîòàìûí ќé âàë, îëî, ñîèí âîçüäàñüêè. Áåðûòñêè íî äîðå áåðòž. Êûò÷û ìûíîä, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîé óïðàâëåíèå âàìûøòž, ðàáî÷èé ëóè. Êûê àð îòûí òûðøè, ñîáåðå ðàéïîûí èê ëýñüòžñüêèñü ëóûñà óæàé. Êèâàëòžñü¸ñ äýìëàçû Íàëü÷èêûñü ëýñüòžñüêîíúÿ òåõíèêóìå ïûðûíû. Îò÷û øåä¸í ïîííà ýêçàìåíú¸ñ ñ¸òîíî âàë Èæûñü êîîïåðàöèÿÿ òåõíèêóìûí. Âàíü äîêóìåíòú¸ñ áè÷àé, ýêçàìåíú¸ñìå ñ¸òž, íàïðàâëåíèå êèÿì,

íî Ÿàï ñî âàêûò êûëžñüêèç, Íàëü÷èêûí, ïå, êóç¸ÿñüêå õîëåðà. Àãàå ìîíý îò÷û ìûíûíû ќç ëýçüû. Àòàé óëýï ќé âàë íè, ñîèí èê àãàéëýñü ìîí êûëçžñüêè. Îçüû ìîí Íàëü÷èêå ìûíûòýê êûëè. Ñîèí èê êîøêè Ëþäà àïàå äîðû - Ïåðìü óëîñûñü Áåðåçíèêè ãîðîäý. Äûøåòñêûíû ïûðè ñëåñàðå 40 íîìåðî ó÷èëèùåå êóèíåòž êóðñý. - Êûçüû êóèíåòž êóðñý? - Ìîí ïè÷èÿê àëäàñüêûíû ÿðàòžñüêî âàë. Ó÷èëèùåûí øóè: Íàëü÷èêûí äûøåòñêèñüêî âàë, íî îòûí õîëåðà àëÿì áåðå ãóðòý áåðòž. Íàïðàâëåíèîñû ìûíàì êèÿì âàë. Òðóäîâîéìå ќç êóðå, îñêèçû, ëýñÿ. Îçüû ìîí êóèíåòž êóðñûñü ñòóäåíò ëóè. Ñî àðú¸ñ òóæãåñ øóëäûð, òâîð÷åñòâî ïќëû âûéûñà óëîí âàêûòú¸ñ âàë. Ìîí ãèòàðàåí, áàÿíýí øóäžñüêî âàë áåðå, íûëïè þðòûñü ïèíàëú¸ñ áîðäàì êàðèñüêèçû. Ìè ñàìîäåÿòåëüíîñòü ïóøêû çûìèì. Áûäýñ Ïåðìåç êîòûðúÿì êîíöåðò áðèãàäàåíûìû. Éûð óæà, êè ìûíý - äèïëîì íî áàñüòž, òðîëëåéáóñ òóïàòúÿñü ñëåñàðü ëóè, ñîêó èê 4-òž ðàçðÿä ñ¸òžçû. Îòûñåí èê ìîíý àðìèå áàñüòžçû. Òž àðìèûí íî êûðœàäû, äûð. Íûðûñåòž àðàç ëýñüòžñüêè. Ìîíý áàñüòžçû ñòðîéáàòý, Êàçàõñòàíûí øàõòà ëýñüòûëžì. Ñîáåðå êèÿì áàÿí êóòž. Ìîí øóäžñüêî, Ëûñüâàûñü Þðà Ìîèñååâ òóæ ÷åáåð ýêòý. ×àñòüìûëýí êîìàíäèðåç, àðëûäî ïèîñìóðò, ìèëåìûç ó÷êûñà, áќðäûñà ïóêå. Êûêíàäýñ èê ìóçâçâîäý ãîæòžñüêî, øóèç ñî. Òžíè îçüû, êûòûí äûøåòñêè, óæàé - êðåçüãóð íî òâîð÷åñòâî âåñü áîðäàì âàë. Ñëóæáà áåðå Èæå âåòëž, íî, ïðîïèñêàåä ќâќë øóûñà, óæå ќç êóòý. Êèçíåðå áåðòž, Ÿàï ñîêó ïîñ¸ëîêëýí íóíàëûç âàë. Ñòàäèîíûí - áàäœûì ïðàçäíèê. Ýøú¸ñû êóðèçû àðãàíýí øóäûíû. Ìîí øóäž. Ñîáåðå ñöåíà âûëý òóáûíû êîñžçû. Ñöåíà âûëûñåí êàëûêåç øóëäûðòž. Ñîêó Êèçíåð ÷åðêîãóðòûñü êëóáåí

Ñåìüÿåíûç.


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Âîðäžñüêîí, 29-òž àïðåëü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.00 Новости (с субтитрами) 15.20 Т.с. «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 16.10 Пока еще не поздно 16+ 17.00 Я подаю на развод 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «КРАСАВИЦА» 12+ 23.30 Анатомия любви 16+ 00.30 Ночные новости 00.50 Х.ф. «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+ 03.00 Новости 03.05 Х.ф. «ФЛИКА-2»

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 1000 мелочей 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть 14.50 Чужие тайны. Времена года 12+ 15.35 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия 17.50 Т.с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ïóêñ¸í, 30-òž àïðåëü ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.00, 09.00 Новости 05.05 Доброе утро 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.00 Новости (с субтитрами) 15.20 Т.с. «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 16.10 Пока еще не поздно 16+ 17.00 Я подаю на развод 16+ 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т.с. «КРАСАВИЦА» 12+ 23.30 Yesterday live 16+ 00.30 Х.ф. «ПАПАШИ-2» 12+ 02.20 Х.ф. «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+ 04.15 Т.с. «ГРИММ» 16+ 05.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Утро России 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести - Удмуртия. Утро 09.00 Калыклэн данэз 09.20 Хэерле кич! 09.45 О самом главном 10.30 Т.с. «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.30, 14.30 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 11.50 Т.с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+ 13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть 14.50 Чужие тайны. Времена года 12+ 15.35 Т.с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 17.00, 20.00 Вести 17.30, 19.40 Местное время. Вести - Удмуртия

20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Х.ф. «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+ 01.15 Девчата 16+ 01.50 Большие танцы. Крупным планом 02.05 Вести + 02.30 Х.ф. «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?» 16+

5 ÊÀÍÀË 06.00 Иворъёс 06.15 Малы ке шуоно 12+ 06.30 Шудон корка 0+ 06.35 Хэерле иртэ 12+ 06.45 Шурики 16+ 07.00 Новости 07.15 Право на счастье 12+ 06.10 Живая история 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45, 18.00 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20, 16.00, 17.00 Т.с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 19.00, 20.20 Новости 19.15, 20.35 Новости спорта 19.25 Экспертное мнение 19.40 Иворъёс 19.55 Кто мы? 16+ 20.40 Дом здоровья 12+ 20.55 Эра милосердия 6+ 21.20, 22.25 Т.с. «СЛЕД» 16+ 23.10 Момент истины 16+ 00.15 Место происшествия. О главном 16+ 01.15 Х.ф. «СВОИ» 16+ 03.30 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 07.00 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 Мировые сокровища культуры 12.30 Самуил Маршак. Обыкновенный гений 13.20 Тайны бездны. Революция в науке 14.15 Линия жизни. Валерий Белякович 15.10 Пешком... 15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры 15.50 Х.ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 1-я серия 17.15 Мировые сокровища культуры 17.30 Шедевры русской хоровой музыки в исполнении Государственной академической

17.50 Т.с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Прямой эфир 12+ 21.30 Аншлаг и Компания 00.00 Х.ф. «МАМА НАПРОКАТ» 12+ 01.55 Большие танцы. Крупным планом 02.10 Х.ф. «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 05.00 Комната смеха

5 ÊÀÍÀË 06.00 Иворъёс 06.15 Кто мы? 12+ 06.35 Хэерле иртэ 12+ 06.45 Эра милосердия 6+ 07.00 Новости 07.15 Дом здоровья 12+ 07.30 Утро на Пятом 6+ 09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т.с. «ЛЕНИНГРАД» 16+ 16.00 Открытая студия 17.00 Вне закона 16+ 19.00, 20.20 Новости 19.15, 20.35 Новости спорта 19.25 Мастерская здоровья 12+ 19.40 Иворъёс 19.55 Шудон корка 0+ 20.10 Азбука православия 12+ 20.40 Макет времени 12+ 20.55 Госпожа у дачи 12+ 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т.с. «СЛЕД» 16+ 01.55 Вне закона 16+ 02.55 Х.ф. «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 12+ 05.00 Живая история 12+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 Наблюдатель 11.15 Т.с. «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12.10 Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру 12.50 Сати. Нескучная классика... 13.30 Океания - огненное кольцо 14.30 Острова. Валерий Носик 15.10 Мой Эрмитаж 15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры 15.50 Х.ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 2-я серия

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

хоровой капеллы России им. А.А.Юрлова 18.25 Гиппократ 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Сати. Нескучная классика... 20.45 Те, с которыми я... Сергей Бондарчук 21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским 22.00, 01.40 Паломничество в Вечный город. Апостол Петр 22.45 Т.с. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 00.35 К 70-летию художника. Воображаемый музей Михаила Шемякина 01.15 Э.Григ «Пер Гюнт» 02.25 В.А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром

10.50 До суда 16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Таинственная Россия 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+ 21.25 Т.с. «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+ 23.35 Х.ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+ 01.30 Наш космос 16+ 02.30 Дикий мир 0+ 03.00 Т.с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 05.00 Т.с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

ÒÂÖ

07.00, 09.00 Мультсериалы 12+ 07.55, 08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 10.00 Х.ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+ 12.00, 12.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 13.00, 13.30 Т.с. «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 14.00 Т.с. «УНИВЕР» 16+ 14.30 Битва экстрасенсов 16+ 15.30 Дом-2. Lite 16+ 17.00, 17.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 18.00, 18.30 Т.с. «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 19.30 Живу в Ижевске 16+ 19.50 Формула стиля 16+ 19.55 Гороскоп 12+ 20.00, 20.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 21.00 Х.ф. «ВПРИТЫК» 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 М.ф. «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+ 02.00 Т.с. «ДЖОУИ» 16+ 02.30, 02.55 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 03.25 Миллениум 16+ 04.20 Необъяснимо, но факт 16+ 05.20 Школа ремонта 12+ 06.20 Т.с. «САША + МАША» 16+

06.00 Настроение 08.30 Х.ф. «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+ 10.35 Тайны нашего кино 12+ 11.10 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 11.50 Постскриптум 16+ 12.55 В центре событий 16+ 13.55 По следу зверя 6+ 14.50, 19.30 Город новостей 15.10 Наша Москва 12+ 15.30 Т.с. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16.50 Доктор И... 16+ 17.50 ДАбро пАжалАвать 16+ 18.25 Право голоса 16+ 19.45 Петровка, 38 16+ 20.00 Т.с. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+ 22.20 Без обмана 16+ 23.10 Геннадий Хазанов. Пять граней успеха 12+ 00.45 Футбольный центр 01.10 Мозговой штурм 12+ 01.45 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 03.55 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+ 05.25 Доказательства вины 16+

ÍÒÂ

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

06.00 НТВ утром 08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 16+

06.00, 07.30 Мультсериалы 6+ 07.00, 13.30, 18.30, 00.00 Детали 08.00 6 кадров 16+ 09.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 09.30, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 12.30Т.с.«ПАПИНЫДОЧКИ.СУПЕРНЕВЕСТЫ»12+

17.15 Мировые сокровища культуры 17.30 Певческие святыни Древней Руси в исполнении Ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» и Московского синодального хора 18.25 Леся Украинка 18.35 Ступени цивилизации 19.45 Главная роль 20.05 Власть факта 20.45 Те, с которыми я... Сергей Бондарчук 21.15 Игра в бисер 22.00, 01.55 Паломничество в Вечный город. Апостол Павел 22.45 Т.с. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 00.35 К 70-летию художника. Воображаемый музей Михаила Шемякина 01.15 С.Рахманинов. Концерт № 3 02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только любовь»

10.20 Чистосердечное признание 16+ 10.50 До суда 16+ 11.55 Суд присяжных 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+ 14.35 Таинственная Россия 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16.25 Прокурорская проверка 16+ 17.40 Говорим и показываем 16+ 19.30 Т.с. «ЛЕСНИК» 16+ 21.25 Т.с. «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+ 22.30 Т.с. «СВОЙ ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+ 23.25 Всенародная премия «Шансон года2013» 16+ 02.30 Главная дорога 16+ 03.05 Т.с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 05.00 Т.с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

ÒÂÖ

07.00, 09.00 Мультсериалы 12+ 07.25, 07.55, 14.00, 19.30 Живу в Ижевске 16+ 07.45, 08.15, 14.20, 19.50 Формула стиля 16+ 07.50, 08.20, 14.25, 19.55 Гороскоп 12+ 08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 10.00 Х.ф. «ВПРИТЫК» 16+ 12.00, 12.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 13.00, 13.30 Т.с. «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 14.30 Битва экстрасенсов 16+ 15.30 Дом-2. Lite 16+ 17.00, 17.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 18.00, 18.30 Т.с. «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 19.00 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 20.00, 20.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 21.00 Х.ф. «ЛИПУЧКА» 16+ 22.35 Комеди Клаб 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+ 02.30 Т.с. «ДЖОУИ» 16+ 03.00, 03.25 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 03.55 Миллениум 16+ 04.50 Необъяснимо, но факт 16+ 05.50 Школа ремонта 12+

06.00 Настроение 08.30 Х.ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+ 10.20 Петровка, 38 16+ 10.40, 11.50 Х.ф. «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 14.50, 19.30 Город новостей 15.10 Наша Москва 12+ 15.25, 23.55 Т.с. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16.50 Доктор И... 16+ 17.50 Доказательства вины 16+ 18.25 Право голоса 16+ 19.45 Петровка, 38 16+ 20.00 Т.с. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+ 22.20 Х.ф. «МОЯ МОРЯЧКА» 12+ 02.35 Т.с. «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+ 04.35 Без обмана 16+ 05.25 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ 06.00 НТВ утром 08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00, 07.30 Мультсериалы 6+ 07.00, 13.30 Детали 08.00 6 кадров 16+ 09.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 12.00, 15.30 Даёшь молодёжь! 16+ 12.30 Т.с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+ 14.00 М.ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 12+ 17.00, 19.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+

11

14.00 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 16.30 Даёшь молодёжь! 16+ 17.00, 19.00 Т.с. «ВОРОНИНЫ» 16+ 20.00 Т.с. «КУХНЯ» 16+ 21.00 М.ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 12+ 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 23.55, 01.30 6 кадров 16+ 00.30 Кино в деталях 16+ 01.45 Х.ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+ 03.35 Х.ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 16+ 05.35 Музыка на СТС 16+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.45 Все включено 16+ 05.50 Моя планета 06.35 В мире животных 07.05, 09.00, 16.45 Вести-Спорт 07.15 Моя рыбалка 08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru 09.10 Х.ф. «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+ 11.10, 15.45, 21.40, 22.10 Наука 2.0 12.00 Местное время. Вести-Спорт 12.30 Х.ф. «НОВИЧОК» 16+ 14.45 24 кадра 16+ 15.15 Наука на колесах 16.55 Х.ф. «КАНДАГАР» 16+ 18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) «Зенит-Казань» 20.45 Неделя спорта 22.40 Х.ф. «ЗНАМЕНИЕ» 16+ 01.00 Секреты боевых искусств 02.15 Вопрос времени 02.45 Моя планета 04.30 Рейтинг Баженова

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 По закону 16+ 06.00 Мультсериал 6+ 06.30 Званый ужин 16+ 07.30, 09.00 Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие фокусы 16+ 08.30, 12.30, 19.30 Новости 24. 16+ 10.00 «Титаник». Репортаж с того света 16+ 12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+ 13.00 Не ври мне! 16+ 20.00 Военная тайна 16+ 22.00 Живая тема 16+ 23.00 Смотреть всем! 16+ 00.00, 03.50 Х.ф. «ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 01.50 Х.ф. «СНАЙПЕР» 16+

18.30 Кухни народов Удмуртии 20.00 Т.с. «КУХНЯ» 16+ 21.00 М.ф. «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+ 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 23.50 Х.ф. «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 16+ 03.10 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+ 05.00 Шоу доктора Оза 16+ 05.45 Музыка на СТС 16+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00, 07.45 Все включено 16+ 05.50 Вопрос времени 06.20 Моя планета 07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести-Спорт 07.15 Диалоги о рыбалке 08.40, 11.30 Вести.ru 09.10 Х.ф. «НОВИЧОК» 16+ 12.00 Братство кольца 12.30 Х.ф. «ЗНАМЕНИЕ» 16+ 14.50, 15.20, 23.25 Наука 2.0 15.55 Футбол. Первенство России. «Сибирь» (Новосибирск) - «СКА-Энергия» (Хабаровск) 17.55 Х.ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+ 20.00 Х.ф. «ХАОС» 16+ 22.05 Полигон 22.35 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+ 00.25 24 кадра 16+ 00.55 Наука на колесах 01.25 Моя планета 04.30 Рейтинг Баженова

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Х.ф. «ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 06.00 Мультсериал 6+ 06.30 Званый ужин 16+ 07.30 Вся правда о Ванге 16+ 09.30 Ванга. Продолжение 16+ 12.30, 19.30 Новости 24. 16+ 13.00 Семейные драмы 16+ 19.00 Экстренный вызов 16+ 20.00 Территория заблуждений 16+ 22.00 Пища богов 16+ 23.00 Смотреть всем! 16+ 00.00 Легенды Ретро FM 16+


12

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Âèðíóíàë, 1-òž ìàé

02.20 Большие танцы. Крупным планом

01.45 М.ф. для взрослых «Брак»

03.05 Квартирный вопрос 0+

05.10 Шоу доктора Оза 16+

02.40 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

02.40 Пь е с ы д л я с к р и п к и и с п ол н я ет

04.10 Т.с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

Н.Борисоглебский

05.10 Т.с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5 ÊÀÍÀË 05.55 М.ф. 0+

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

ÒÂÖ

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

06.10 Х.ф. «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

08.30 Х.ф. «МОРОЗКО» 6+

07.00, 09.00 Мультсериалы 12+

06.05 Х.ф. «ЧУДАК ИЗ 5-ГО «Б» 6+

05.00 Моя планета

08.10 Х.ф. «ЦИРК»

10.00, 18.30 Сейчас

07.25, 07.55 Живу в Ижевске 16+

07.30 Х.ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

06.05 Секреты боевых искусств

10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 Первомай 6+

07.45, 08.15 Формула стиля 16+

09.40 Х.ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+

07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-Спорт

11.10, 02.55 Х.ф. «ВОЛГА, ВОЛГА!» 12+

07.50, 08.20 Гороскоп 12+

11.30, 17.30, 21.00 События

07.10 Моя рыбалка

13.10, 00.55 Х.ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

11.45 Живи сейчас! 12+

07.40 Диалоги о рыбалке

15.00 Х.ф. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

12.55 Х.ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

08.10 Язь против еды

16.40 Х.ф. «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди

15.05 Х.ф. «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-

08.40 Рейтинг Ба женова. Могло быть

18.40 Х.ф. «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 12+

Клаб 16+

ЛОВ» 16+

хуже 16+

20.00, 21.20 Юбилейный концерт Стаса Ми-

22.20 Х.ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+

19.30 Т.с. «МОЯ СЕМЬЯ»

17.45, 21.15 Х.ф. «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+

09.20 Х.ф. «ХАОС» 16+

хайлова «20 лет в пути»

05.00 М.ф. «Дикие лебеди» 0+

19.55 Гороскоп

22.00 Приют комедиантов. 12+

11.20 Наука 2.0

23.00 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Х.ф. «В ПОИСК А Х ПРИК ЛЮЧЕ-

12.00 Большой тест-драйв со Стилла-

00.00 Дом-2. После заката 16+

НИЙ» 12+

виным

00.30 Х.ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

06.30 Евроньюс

00.30 Х.ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+

01.45 Говорит и показывает Москва 12+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фина-

02.20 Х.ф. «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт

02.25 Т.с. «ДЖОУИ» 16+

02.15 Т.с. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

ла. «Триумф» (Люберцы) - «Красные Крылья»

03.55 Т.с. «ГРИММ» 16+

10.35 Х.ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

02.55, 03.25 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

04.15 Осторожно, мошенники! 16+

(Самара)

04.45 Контрольная закупка

12.00 Острова. Олег Борисов

03.50 Миллениум 16+

04.50 Тайны нашего кино 12+

14.45 24 кадра 16+

12.45 Х.ф. «АЙБОЛИТ-66»

04.45 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Новости

10.15 Х.ф. «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Х.ф. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 13.50 Абракадабра 16+ 15.50 Х.ф. «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+

21.00 Время 22.45 Х.ф. «ДВА ДНЯ» 16+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

14.25 Краски воды

05.45 Школа ремонта 12+

15.20 Цирк «Массимо»

06.45 Т.с. «САША + МАША» 16+

05.40 Х.ф. «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

16.15 Московской оперетте-85

08.20 Х.ф. «ВЫСОТА»

17.35 85 лет Виталию Мельникову. Жизнь

10.15 Т.с. «ИСАЕВ» 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

15.20 Наука на колесах 15.50 Х.ф. «САРМАТ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

21.10 Профессиональный бокс

07.55 Мультсериалы 6+

23.30 Х.ф. «НОВИЧОК» 16+

ÍÒÂ

09.00 М.ф. «ТРИ МУШКЕТЁРА» 6+

01.40 Моя планета

и кино

06.00 Т.с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

10.10 Х.ф. «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

04.30 Рейтинг Баженова

14.00 Вести

18.15 Х.ф. «СТАРШИЙ СЫН»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

ГО» 12+

14.20 Disco дача 12+

20.30 Творческий вечер Александры Пахму-

08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

12.00 М.ф. «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН

ÐÅÍ-ÒÂ

16.25 Кривое зеркало. Театр Евгения Пе-

товой в Московском международном Доме

10.20, 13.25 Т.с. «БОМЖ» 16+

ЗМЕЙ» 12+

05.00 Легенды Ретро FM 16+

тросяна 16+

музыки

14.15, 19.30 Т.с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К

13.30 Т.с. «КУХНЯ» 16+

09.20 Х.ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

18.25 Х.ф. «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

22.00, 01.55 Паломничество в Вечный город.

МОРЮ» 16+

23.00 Нереальная история 16+

13.00 Т.с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

Идущие на смерть

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-

00.00 Х.ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕЛЫ

20.00 Концерт Михаила Задорнова «Из-

20.00 Вести

22.45 Т.с. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

финал. «Барселона» (Испания) - «Бавария»

АПОКАЛИПСИСА» 18+

бранное» 16+

20.35 Х.ф. «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

00.15 К 70-летию художника. Воображаемый

(Германия)

01.50 Х.ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОН-

23.15 Х.ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

22.30 Х.ф. «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

музей Михаила Шемякина

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

ГА» 12+

01.40 Легенды Ретро 16+

00.20 Х.ф. «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

00.55 Краски воды

01.10 Х.ф. «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+

04.15 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.10 Т.с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+

Ïîê÷èàðíÿ,

14.20 Цветы и песни весны 12+

22.45 Т.с. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

цария)

05.45 Музыка на СТС 16+

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

16.30 Х.ф. «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

00.15 К 70-летию художника. Воображаемый

2-òž ìàé

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

музей Михаила Шемякина

01.30 Дачный ответ 0+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

18.05 Большой юмористический концерт 16+

00.55 Краски воды

02.35 Х.ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

20.00 Вести

01.45 М.ф. для взрослых «Брэк!»

04.30 Чудо техники 12+

05.00 Моя планета

20.35 Х.ф. «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+

02.40 Фортепианные миниатюры

05.05 Т.с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-Спорт

05.25, 06.10 Х.ф. «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ» 16+ 06.00, 09.00 Новости 07.00 Т.с. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 09.15 Контрольная закупка 09.45 Жить здорово! 12+

00.10 Х.ф. «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 12+

С.Рахманинова

ÒÂÖ

07.10 Моя рыбалка 07.40 Диалоги о рыбалке

02.10 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

05.25 Х.ф. «МАКСИМКА»

08.10 Язь против еды

5 ÊÀÍÀË

07.00, 09.00 Мультсериалы 12+

06.40 Х.ф. «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

08.45 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+

07.55, 08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.15 Тихая, кроткая, верная Вера... 12+

09.25 Х.ф. «ЗНАМЕНИЕ» 16+

09.00 Х.ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

12.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным

05.55 М.ф. 0+

10.55 Модный приговор

07.40 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

10.00, 18.30 Сейчас

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy

11.30, 17.30, 21.00 События

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фина-

10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 14.00, 14.45.

Woman 16+

11.45 Живи сейчас! 12+

ла. «Нижний Новгород» - «Спартак» (Санкт-

15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.40, 19.20, 20.00,

19.30 Т.с. «МОЯ СЕМЬЯ»

12.50 Х.ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

Петербург)

20.40, 21.20, 22.00 Т.с. «СЛЕД» 16+

19.55 Гороскоп

КА» 16+

14.45 Полигон

22.35, 23.35, 00.30, 01.30 Т.с. «КОРОТКОЕ

23.00 Дом-2. Город любви 16+

14.50 Х.ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

15.50 Х.ф. «САРМАТ» 16+

16.50, 17.45 Х.ф. «НАХАЛКА» 12+

21.10 Смешанные единоборства 16+

21.15 Х.ф. «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-

23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 фи-

НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+

нала. «Донецк» (Украина) - «Локомотив-Ку-

23.05 Х.ф. «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

бань» (Россия)

00.55 Говорит и показывает Москва

01.25 Моя планета

12.20 Время обедать! 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 12+ 15.20 Т.с. «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 16.10 Пока еще не поздно 16+

ДЫХАНИЕ» 18+ 02.25 Х.ф. «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

17.00 Я подаю на развод 16+

МО» 12+

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

04.55 Мультфильмы 0+

18.15 Угадай мелодию 18.55 Давай поженимся! 16+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

19.55 Пусть говорят 16+

06.30 Евроньюс

21.00 Время

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

21.20 Торжественное открытие новой сцены Мариинского театра 23.15 Мариинский театр и Валерий Гергиев 12+ 01.00 Х.ф. «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+ 02.55 Х.ф. «ОСКАР»

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.40 Х.ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 08.25 Х.ф. «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 10.15 Т.с. «ИСАЕВ» 12+ 14.00 Вести

00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+ 02.15 Т.с. «ДЖОУИ» 16+ 02.45, 03.10 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 03.40 Миллениум 16+ 04.35 Необъяснимо, но факт 16+

Эфировым»

05.35 Школа ремонта 12+

10.35 Х.ф. «ТРЕМБИТА»

06.40 Т.с. «САША + МАША» 16+

12.05 Главы из жизни. Николай Трофимов

01.30 Т.с. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+ 03.40 Мужчина и женщина. Почувствуйте

ÐÅÍ-ÒÂ

разницу 16+

05.00 Т.с. «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

11.20 Концерт Михаила Задорнова «Избранное» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

14.30 Х.ф. «БРАТ» 16+

07.55 Мультсериалы 6+

16.30 Х.ф. «БРАТ-2» 16+

08.30 Т.с. «КУХНЯ» 16+

19.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

19.00 М.ф. «КОТ В САПОГАХ» 6+

НОЙ ОХОТЫ» 16+

20.35 М.ф. «Сказки Шрэкова болота» 6+

10.20, 13.25 Т.с. «БОМЖ» 16+

21.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

20.50 Х.ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

14.15, 19.20 Т.с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.50 Нереальная история 16+

23.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

МОРЮ» 16+

23.50 Х.ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 16+

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

22.20 Луч Света 16+

01.40 Х.ф. «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ» 12+

00.30 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО

22.00, 01.55 Паломничество в Вечный город.

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-

03.40 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

ЛОВА» 16+

Покровительницы небесные

финал. «Челси» (Англия) - «Базель» (Швей-

05.30 Шоу доктора Оза 16+

02.00 Легенды Ретро FM 16+

12.50 М.ф. «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3», «Кто

ÍÒÂ

ж такие птички»

06.00 Т.с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

14.25 Краски воды

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

15.20 Балет «СПАРТАК»

08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

17.35 Х.ф. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 20.20 Вечер в Доме актера, посвященн ы й 15 0 -л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я К.С.Станиславского 21.15 60 лет маэстро. Гергиев край


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

Óäìóðòàðíÿ,

08.40 Юбилейный концерт Николая Баскова

21.10 Вспоминая великого дирижера. Шляге-

МОРЮ» 16+

04.05 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

10.20 Т.с. «ИСАЕВ» 12+

22.15 Х.ф. «МОЙ ГРЕХ» 16+

3-òž ìàé

ры уходящего века

05.30 Шоу доктора Оза 16+

14.00 Вести

22.00, 01.55 Паломничество в Вечный город.

00.15 Очная ставка. Святая Матрона Мо-

05.50 Музыка на СТС 16+

14.20 Праздничный концерт 12+

Константин и Елена

сковская 16+

16.10 Х.ф. «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.15, 06.10 Х.ф. «РИТА» 16+ 06.00, 09.00 Новости 07.00 Т.с. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ

22.45 Т.с. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

01.15 Х.ф. «ОЧКАРИК» 16+

18.00 Кривое зеркало. Театр Евгения Пе-

00.50 Краски воды

03.05 Т.с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

тросяна 16+

01.40 Мировые сокровища культуры

05.05 Кремлевские дети 16+

05.00 Моя планета

20.00 Вести

02.40 Пьесы для гитары

ДЕНЬ» 16+

20.35 Х.ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

09.15 Контрольная закупка

00.15 Х.ф. «СВАДЬБА» 12+

09.45 Жить здорово! 12+

02.05 Горячая десятка 12+

10.55 Модный приговор

03.15 Комната смеха

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

07.40 Диалоги о рыбалке

07.00, 09.00 Мультсериалы 12+

09.15 Х.ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

08.10 Язь против еды

07.55, 08.25 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

11.30, 17.30, 21.00 События

08.40 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.00 Доброго здоровьица! 12+

06.00 М.ф. 6+

14.00 Другие новости

10.00, 18.30 Сейчас

14.25 Понять. Простить 12+

10.10 Х.ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+

15.00 Новости (с субтитрами)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т.с.

15.20 Т.с. «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+

«УЧАСТОК» 12+

19.30 Т.с. «МОЯ СЕМЬЯ»

16.10 Пока еще не поздно 16+

18.40, 19.20, 20.25, 21.25, 22.25 Т.с. «ОПЕРА.

19.55 Гороскоп

17.00 Жди меня

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25 Т.с.

00.00 Дом-2. После заката 16+

«УЧАСТОК» 12+

00.30 Х.ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3:

05.25 Мультфильмы 0+

ВОИНЫ СНА» 18+

19.55 Поле чудес 21.00 Время 21.20 ДОстояние РЕспублики: Андрей Дементьев 23.30 Х.ф. «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+ 01.25 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

07.10 Моя рыбалка

05.20 Х.ф. «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+

5 ÊÀÍÀË

18.55 Человек и закон 16+

07.00, 09.15, 11.50 Вести-Спорт

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ

12.20 Время обедать!

18.15 Угадай мелодию

ÒÂÖ

13

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т.с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

02.25 Т.с. «ДЖОУИ» 16+ 03.00, 03.25 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+

11.45 Живи сейчас! 12+ 12.55 Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная 12+ 13.50 Х.ф. «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+ 15.30 Х.ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+ 17.45, 21.15 Х.ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+ 22.05 Т.с. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 00.05 Х.ф. «МАРЛИ И Я» 12+ 02.20 Х.ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+ 04.05 Живёшь только дважды 16+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Евроньюс

03.50 Миллениум 16+

10.00 Новости культуры

04.45 Необъяснимо, но факт 16+

10.20 Х.ф. «ЕВДОКИЯ»

05.45 Т.с. «САША + МАША» 16+

12.00 Юбилейный вечер Ангелины Вовк

11.30 М.ф. «КОТ В САПОГАХ» 6+

06.00 Мультсериалы 12+

13.05 М.ф. «Сказки Шрэкова болота» 6+

12.50 Х.ф. «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 14.15 М.ф. «Разные колёса»

ÍÒÂ

14.25 Краски воды 15.20 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

07.55 Мультсериалы 6+ 09.00 Т.с. «КУХНЯ» 16+

13.20, 14.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.20 Х.ф. «КАНДАГАР» 16+ 11.20 Наука 2.0 12.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. «Красные Крылья» (Самара) - «Триумф» (Люберцы) 14.45 Х.ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 16+ 16.50 Битва титанов. Суперсерия-72 17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Белоруссия 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Германия 23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Швейцария 01.50 Моя планета

ÐÅÍ-ÒÂ

15.45 6 кадров 16+

05.00 Легенды Ретро FM 16+

06.00 Т.с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

16.45. 18.05, 19.30, 21.00, 22.00 Шоу «Ураль-

07.30 Х.ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

ских пельменей» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.25 Иван Айвазовский

08.10 Т.с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

23.00 Нереальная история 16+

17.00, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10,

17.35 Х.ф. «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

10.20, 13.25 Т.с. «БОМЖ» 16+

00.00 Х.ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

00.10 Тайны мира 16+

05.55 Х.ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

20.05 Творческий вечер Сергея Урсуляка

14.15, 19.20 Т.с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К

02.20 Х.ф. «ПРИНЦЕССА» 6+

01.10 Легенды Ретро FM 16+

Êќñíóíàë,

14.30 Субботний вечер 15.40 Большие танцы 18.10, 20.35 Х.ф. «Я БУДУ РЯДОМ» 12+ 23.00 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя 02.00 Х.ф. «ДИКАРКА» 12+ 04.05 Пояс Богородицы. Послесловие

ИСТОРИЙ» 01.30 Воскресенье Христово. Пасха 01.55 Искатели 02.40 А.Рыбников «Ночная песнь»

05.05 Кремлевские дети 16+

05.20 Шоу доктора Оза 16+ 05.35 Музыка на СТС 16+

03.10 Х.ф. «АДАМ» 16+ 05.00 Т.с. «ГРИММ» 16+

4-òž ìàé ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 05.50, 06.10 Х.ф. «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 06.00 Новости 07.35 Играй, гармонь любимая! 08.20 Дисней-клуб 08.45 М.с. «Смешарики. Новые приключения» 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 10.00, 12.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Смак 12+ 10.55 Идеальный ремонт 12.15 Чудотворцы ХХ века 12+ 13.20 Пасха 12+ 14.20 Х.ф. «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+ 16.25 Ералаш 16.55 Дина Гарипова. Наш голос на «Евровидении» 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Угадай мелодию 18.55 Кто хочет стать миллионером? 20.00 Куб 12+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.00 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя 02.00 Пасха 12+ 03.05 Х.ф. «НАСТЯ» 12+ 04.40 Святые ХХ века

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 04.40 Х.ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 06.35 Сельское утро 07.05 Диалоги о животных 08.00 Вести 08.10 Местное время. Вести - Удмуртия 08.20 Военная программа 08.45 Субботник 09.25 Пояс Богородицы. Послесловие 10.25, 11.05 Т.с. «ИСАЕВ» 12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 14.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия

5 ÊÀÍÀË 06.00 М.ф. 0+ 08.50, 10.10 Х.ф. «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». Историческая драма. Россия-ФранцияИталия-Чехия, 1998 12+ 10.00, 18.30 Сейчас 12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 17.30 Т.с. «УЧАСТОК» 12+ 18.40, 19.25, 20.25, 21.25, 22.30 Т.с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение из Казанского кафедрального собора 02.30 Х.ф. «МОРОЗКО» 6+ 04.05 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 Новости культуры 10.20 Человек перед Богом. Праздники 10.50 Х.ф. «ДВА ФЕДОРА» 12.15 Человек перед Богом. Богородица и святые 12.40 Большая семья. Наталья Бондарчук 13.35 Человек перед Богом. Богослужение 14.00 Х.ф. «ДРУЖОК» 15.05 Старцы. Архиепископ Иоанн Шанхайский 15.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Балет 17.10 Старцы. Отец Николай Гурьянов 17.35 Х.ф. «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 20.05 Старцы. Архимандрит Гавриил Ургебадзе 20.35 Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни артиста 21.50 Старцы. Архимандрит Иоанн Крестьянкин 22.20 Х.ф. «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАССКАЗАННЫХ

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 07.30, 08.00 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 08.45 Мультсериалы 12+ 09.45 Страна играет в Квас лото 10.00 Школа ремонта 12+ 11.00 Два с половиной повара 12+ 11.30 Фитнес 12+ 12.00 Дурнушек.net 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т.с. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 19.30 Ижевск меняется 16+ 19.45 Гороскоп 12+ 19.50 Ижевск изнутри 16+ 23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 18+ 03.25 Т.с. «ДЖОУИ» 16+ 03.55 Т.с. «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+ 04.20, 04.50, 05.20 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 05.50 Т.с. «САША + МАША» 16+ 06.00 Мультсериалы 12+

ÍÒÂ 06.00 Т.с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 08.45 Государственная жилищная лотерея 0+ 09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 10.55 Кулинарный поединок 0+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.20, 01.00 Х.ф. «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+ 15.00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима 16.00, 19.20 Т.с. «СОБР» 16+ 00.00 Очная ставка. Святая Матрона Московская 16+ 02.55 Т.с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

ÒÂÖ 05.45 Марш-бросок 12+ 06.15 Мультпарад 06.50 АБВГДейка 07.20 Фактор жизни 6+ 07.55 Х.ф. «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ» 6+ 09.10 Православная энциклопедия 6+ 09.40 Сто вопросов взрослому 6+ 10.20 Барышня и кулинар 6+ 10.55 Чужая память 12+ 11.30, 17.30, 21.00 События 11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х.ф. «ПИРАТЫ 20-ГО ВЕКА» 12+ 13.35 Тайны нашего кино 12+ 14.10 Приглашает Борис Ноткин 12+ 14.40 Х.ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 6+ 16.30, 17.45 Т.с. «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 18.45, 21.15 Х.ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 12+ 22.35 Временно доступен. Елена Образцова 12+ 23.40 Три свидетеля 6+ 00.05 Х.ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 02.00 Х.ф. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 04.25 Реальные истории 12+

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ 06.00 Мультфильмы 0+ 07.55, 08.30 Мультсериалы 6+ 08.10 Весёлое Диноутро 0+ 09.40 Х.ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+ 11.45 Х.ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+ 13.45 Х.ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+ 16.00 6 кадров 16+ 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 19.00 М.ф. «РАНГО» 12+ 21.00 Х.ф. «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 23.15 Нереальная история 16+ 0 0 .15 Х .ф. «К Р О Ш К А И З Б Е В Е РЛ И ХИЛЛЗ» 12+ 02.00 Х.ф. «САНТА КЛАУС-2» 12+ 03.55 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.00 Моя планета 06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 Вести-Спорт 07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Белоруссия 09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Швейцария 12.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) - «Нижний Новгород» 14.45 24 кадра 16+ 15.15 Наука на колесах 15.45 Наука 2.0 16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Латвия 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Словакия 23.35 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Франческо Пьянеты (Италия). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе 02.05 Секреты боевых искусств 03.00 Моя планета

ÐÅÍ-ÒÂ 05.00 Легенды Ретро FM 16+ 06.15 Х.ф. «СЕСТРЫ» 16+ 08.00 Х.ф. «БРАТ» 16+ 10.00 Х.ф. «БРАТ-2» 16+ 12.20 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+ 14.20 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+ 16.20 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+ 18.00 «Все будет чики-пуки!» Концерт Михаила Задорнова 16+ 20.00, 01.15 Х.ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+ 22.00, 03.15 Х.ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+ 23.30, 04.50 Х.ф. «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+


14

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

Àðíÿíóíàë, 5-òž ìàé ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 06.00 Новости 06.10 Х.ф. «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 07.40 Армейский магазин 16+ 08.15 Дисней-клуб 08.40 М.с. «Смешарики. ПИН-код» 08.55 Здоровье 16+ 10.00, 12.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Непутевые заметки 12+ 10.35 Пока все дома 11.25 Фазенда 12.15 Среда обитания. Еда с начинкой 12+ 13.20 Х.ф. «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+ 17.00 Х.ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+ 19.00 «По серпантину». Юбилейный концерт Валерии 21.00 Время 21.20 Большая разница ТВ 16+ 23.10 Х.ф. «ПРИСЛУГА» 16+ 01.50 Х.ф. «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+

ÐÎÑÑÈß 1 + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß» 05.30 Х.ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 07.20 Вся Россия 07.30 Сам себе режиссер 08.20 Смехопанорама 08.50 Утренняя почта 09.30 Сто к одному 10.20 Местное время. Вести - Удмуртия. События недели 11.00, 14.00 Вести 11.10 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла 11.35 Городок 12.10 Х.ф. «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

«ÄÎÌÀØÍÈÉ» Âîðäžñüêîí 06.30 Удачное утро 0+ 07.00 Куда приводят мечты 16+ 07.30 Дети отцов 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Звёздная жизнь 16+ 09.00 По делам несовершеннолетних 16+ 10.00 Х.ф. «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА» 16+ 11.55 Х.ф. «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+ 18.00 Звёздные истории 16+ 19.00 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+ 20.00 Х.ф. «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+ 22.00 Практическая магия 16+ 23.00 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 12+ 01.15 Х.ф. «САТИСФАКЦИЯ» 16+ 03.15 Х.ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРАКАССА» 16+ 05.45 Цветочные истории 0+ 06.00 Отцы и дети 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+ Ïóêñ¸í 06.30 Удачное утро 0+ 07.00 Куда приводят мечты 16+ 07.30 Дети отцов 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Звёздная жизнь 16+ 08.55 По делам несовершеннолетних 16+ 09.55 Х.ф. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» 16+ 11.55 Х.ф. «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 18.00 Звёздные истории 16+ 19.00, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+ 19.10 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 20.05 Х.ф. «МУЖ НА ЧАС» 12+ 22.00 Практическая магия 16+ 23.30 Х.ф. «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 16+ 01.25 Х.ф. «АФРИКАНЕЦ» 12+ 03.15 Т.с. «ДОРОГИ ИНДИИ» 05.10 Модные диктаторы 16+ 06.00 Весёлые мужчины 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+ Вирнунал 06.30 Такая красивая любовь 16+ 07.00 Куда приводят мечты 16+ 07.30 Одна за всех 16+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Х.ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+ 10.15 Собака в доме 16+ 10.45 Х.ф. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+ 12.30 Мужская работа 16+

14.20 Местное время. Иворъёс - Удмуртия 14.30 Смеяться разрешается 16.00 Т.с. «СВАТЫ-4» 12+ 20.00 Вести 20.35 Х.ф. «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+ 01.55 Х.ф. «СИБИРЬ. МОНАМУР» 16+ 04.00 Комната смеха

5 ÊÀÍÀË 06.40 Х.ф. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+ 08.20 Х.ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+ 10.00, 18.30 Сейчас 10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.25, 18.40, 19.20, 20.20, 21.20, 22.15 Т.с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+ 23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 03.25, 04.25 Т.с. «УЧАСТОК» 12+ 05.30 Мультфильмы 0+

ÒÊ «ÊÓËÜÒÓÐÀ» 06.30 Евроньюс 10.00 Пряничный домик 10.35 Х.ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12.10 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко 12.40 Х.ф. «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 15.00 Большой балет 16.45 Х.ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 18.15 Эльдар Рязанов представляет... Музыка кино 20.10 Х.ф. «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...» 21.40 Линия жизни. Аркадий Инин 22.35 Лучано Паваротти в Большом театре России 23.30 Х.ф. «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 00.50 Река без границ 01.45 М.ф. для взрослых «В мире басен»

13.00 Х.ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 16+ 15.00 Х.ф. «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+ 18.00 Звёздные истории 16+ 19.00 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 19.55 Х.ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 16+ 22.05 Практическая магия 16+ 23.00 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+ 01.25 Т.с. «ГОРЕЦ» 03.20 Т.с. «ДОРОГИ ИНДИИ» 05.15 Ледовое побоище 16+ 05.45 Цветочные истории 0+ 06.00 Весёлые мужчины 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+ Покчиарня 06.30 Такая красивая любовь 16+ 07.00 Куда приводят мечты 16+ 07.30 Итальянские уроки 0+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Женский род 16+ 09.30 Х.ф. «ДЕВИЧНИК» 16+ 18.00 Звёздные истории 16+ 19.00, 23.00 Одна за всех 16+ 19.20 Т.с. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 20.15 Х.ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+ 22.00 Практическая магия 16+ 23.30 Х.ф. «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+ 01.25 Т.с. «ГОРЕЦ» 03.20 Т.с. «ДОРОГИ ИНДИИ» 05.15 Ледовое побоище 16+ 05.45 Цветочные истории 0+ 06.00 Замужем за гением 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+ Óäìóðòàðíÿ 06.30 Такая красивая любовь 16+ 07.00 Куда приводят мечты 16+ 07.30 Итальянские уроки 0+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+ 11.05 Лавка вкуса 0+ 11.35 Х.ф. «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 16+ 18.00 Жены олигархов 16+ 19.00 Х.ф. «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 16+ 22.25 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 16+ 01.25 Т.с. «ГОРЕЦ» 03.20 Т.с. «ДОРОГИ ИНДИИ» 05.15 Ледовое побоище 16+ 05.45 Цветочные истории 0+

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 01.55 Искатели 02.40 И.С.Бах. Бранденбургский концерт № 3

ÒÍÒ È ÍÎÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ 07.00, 07.30, 07.55 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 08.30, 09.20 Мультсериалы 12+ 08.55 Спортлото 5 из 49 16+ 09.45 Лото Миллион 16+ 09.50 Первая Национальная лотерея 16+ 10.00 Школа ремонта 12+ 11.00 Про декор 12+ 11.35 Два с половиной повара. Открытая кухня 12+ 12.00 Перезагрузка 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т.с. «ИНТЕРНЫ» 16+ 23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 00.30 Х.ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНА» 18+ 03.15 Т.с. «ДЖОУИ» 16+ 03.45, 04.15, 04.45 Т.с. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 05.15 Необъяснимо, но факт 16+ 06.15 Т.с. «САША + МАША» 16+ 06.25 Про декор 12+

ÍÒÂ 06.00 Т.с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 08.15 Лотерея «Русское лото» 0+ 08.45 Их нравы 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Первая передача 16+ 10.55 Чудо техники 12+ 11.25 Поедем, поедим! 0+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.20 Чемпионат России по футболу. «Крылья

06.00 Замужем за гением 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+ Êќñíóíàë 06.30 Профессии 16+ 07.00 Одна за всех 16+ 07.30 Итальянские уроки 12+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Мечтатели из Бомбея 12+ 09.30 Х.ф. «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 12+ 13.00 Х.ф. «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+ 15.45 Х.ф. «ВОДА» 16+ 18.00 Жены олигархов 16+ 19.00 Х.ф. «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 12+ 21.05 Х.ф. «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» 16+ 23.00 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+ 01.25 Т.с. «ГОРЕЦ» 05.15 Ледовое побоище 16+ 05.45 Цветочные истории 0+ 06.00 Обижать не рекомендуется 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+ Àðíÿíóíàë 06.30 Профессии 16+ 07.00 Одна за всех 16+ 07.30 Итальянские уроки 12+ 08.00 Полезное утро 0+ 08.30 Х.ф. «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 12+ 18.00 Жены олигархов 16+ 19.00 Т.с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 20.50 Х.ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+ 22.40 Одна за всех 16+ 23.30 Х.ф. «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 16+ 01.10 Т.с. «ГОРЕЦ» 05.00 Блондинки в законе 16+ 05.30 Как убить пару? 16+ 06.00 Обижать не рекомендуется 16+ 06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

ÒÂ-3 Âîðäžñüêîí 06.00 Мультфильмы 0+ 08.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 09.00 Все по фэн-шую 12+ 10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии 12+ 11.00 Городские легенды. Манежная площадь. Приманка для денег 12+ 11.30 Х.ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+ 13.15 Х.ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

советов» - «Динамо» 15.30, 19.20 Т.с. «СОБР» 16+ 23.40 Реакция Вассермана 16+ 00.15 Школа злословия 16+ 01.00 Х.ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+ 03.05 Т.с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 05.05 Кремлевские дети 16+

ÒÂÖ

00.10 Х.ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+ 02.10 Х.ф. «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+ 04.10 Т.с. «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+ 04.35 Шоу доктора Оза 16+ 05.40 Музыка на СТС 16+

ÑÏÎÐÒ + ÃÒÐÊ «ÓÄÌÓÐÒÈß»

05.00 Х.ф. «НАХАЛКА» 12+ 08.55 Концерт Владимира Девятова «Дорогие мои москвичи...» 6+ 10.05 Х.ф. «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

05.00 Моя планета

11.30, 17.15, 21.00 События

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -

11.45 Х.ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

Латвия

13.40 Тайны нашего кино 12+

12.05 АвтоВести

14.15 Х.ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

12.20 Цена секунды

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-

13.05 Полигон

ляция из Храма Христа Спасителя

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия

17.30 Х.ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

- Словения

21.15 Т.с. «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -

23.10 Х.ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+

Германия

03.15 Х.ф. «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-

19.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер

НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+

Юнайтед» - «Челси»

05.05 Давай помиримся! 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - США

06.35, 09.00, 11.55, 20.55 Вести-Спорт 06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швеция 09.15 Страна спортивная

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария

ÑÒÑ-ÈÆÅÂÑÊ

- Канада

06.00 Мультфильмы 0+

01.50 Моя планета

07.55 Мультсериалы 6+ 09.30 Дом мечты 16+

ÐÅÍ-ÒÂ

10.00 Дети знают толк 0+

05.00 Х.ф. «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+ 06.30 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+ 08.00 «Все будет чики-пуки!» Концерт Михаила Задорнова 16+ 10.00 Военная тайна 16+ 00.50 Легенды Ретро FM 16+

11.00, 16.30, 21.00 Т.с. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+ 16.00 6 кадров 16+ 18.10 Х.ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+ 22.40 Нереальная история 16+ 23.40 Центральный микрофон 18+

16.00 Гадалка 12+ 18.30 Охотники за привидениями 16+ 19.30, 20.30 Т.с. «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+ 22.00 ТВ-3 ведет расследование 12+ 23.00 Х.ф. «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+ 01.00 Х.ф. «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ» 16+ 02.45 Х.ф. «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕРЛИН» 16+ 04.45 Мультфильмы 0+ Ïóêñ¸í 06.00 Мультфильмы 0+ 08.00, 17.00 Параллельный мир 12+ 09.00 Магия еды 12+ 10.00, 18.00 Х-Версии 12+ 10.30, 19.00 Охотники за привидениями 16+ 11.00 Русская нечисть 12+ 12.00 Тайная история ведьм 12+ 13.00 Чернокнижники 12+ 14.00 Ведьмы 12+ 15.00 Булгаков. Проклятие мастера 12+ 16.00 Гадалка 12+ 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т.с. «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+ 23.30 Ведьма в каждой из нас 12+ 01.30 Х.ф. «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+ 05.00 Ведьма Иосифа Сталина 12+ Âèðíóíàë 06.00 Мультфильмы 0+ 08.00, 09.00, 10.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Твой мир 12+ 19.00 Х.ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+ 22.30 Х.ф. «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+ 00.15 Чемпионат Австралии по покеру 18+ 01.15 Х.ф. «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+ 03.15 Грандиозные проекты 12+ 04.15, 05.10 Т.с. «НИКИТА» 12+ Ïîê÷èàðíÿ 06.00 Мультфильмы 0+ 08.00, 09.00, 10.00 Параллельный мир 12+ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Твой мир 12+ 19.00 Х.ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 22.30 Х.ф. «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+ 00.15 Большая Игра Покер Старз 18+ 01.15 Х.ф. «МАЙКЛ» 12+ 03.15 Грандиозные проекты 12+ 04.15, 05.10 Т.с. «НИКИТА» 12+

Óäìóðòàðíÿ 06.00 Мультфильмы 0+ 08.30 Х.ф. «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+ 12.00 Х.ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+ 15.30 Х.ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 19.00 Х.ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+ 23.00 Монстры Толкиена 12+ 00.00 Европейский покерный тур 18+ 01.00 Х.ф. «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+ 03.15 Грандиозные проекты 12+ 04.15, 05.10 Т.с. «НИКИТА» 12+ Êќñíóíàë 06.00 Мультфильмы 0+ 09.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+ 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+ 14.00 Магия еды 12+ 15.00 Х.ф. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+ 19.00 Х.ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+ 21.15 Х.ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+ 00.45 Великая Пасха 12+ 01.45 Городские легенды. Москва. Очередь за чудом 12+ 02.15 Святые. Послание Богородицы 12+ 03.10 Святые. Вера, Надежда, Любовь 12+ 04.10 Святые. Целитель Пантелеймон 12+ 05.00 Святые. Тайна чудотворца Спиридона 12+ Àðíÿíóíàë 06.00 Святые. Георгий Победоносец 12+ 06.50 Святые. Три Матроны 12+ 07.45 Х.ф. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+ 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+ 14.00 Все по фэн-шую 12+ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т.с. «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+ 19.00 Х.ф. «ВАМ ПИСЬМО» 12+ 21.30 Х.ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+ 23.30 Х.ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+ 01.45 Х.ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+ 05.15 Мультфильмы 0


ÒЌÐ ØÎÐÛÍ êèâàëòžñü ìîíý äîðàç óæàíû ќòèç, õóäîæåñòâåííîé ðóêîâîäèòåëüìû, ïå, ќâќë. Îçüû ìîí êóëüòóðà óäûñûí òûðøûíû êóòñêè. Êûê àð îðò÷ûñà, ќòèçû ïîñ¸ëîêûñü êóëüòóðà þðòý óæàíû. - Ñåêûò âàë-à êðåçüãóðúÿ òîäîí-âàëàíòýê êëóáûí óæàíû? - Êàï÷è ќé âàë, âèçü-íîä ќç òûðìûëû, íî ìàáûäœà ìûëêûä âàë. Óé¸ñû ïóêûëž, íîòàîñûç äûøåòûëž. Íî Ÿóêíàÿç ìîí äàñü àêêîìïàíåìåíòýí ðåïåòèöèå âóèñüêî âàë. Òóæ óñòî äóõîâîé îðêåñòð êûëäûòž. Êûê ïîë Èæå ìàðø-ïàðàäý íî âåòëžì. Êèçíåðûñü êðåçüãóðúÿ øêîëàûñü äûøåòžñü, êûëáóð÷è, ìóçûêàíò Àðêàäèé Èâàíîâè÷ Êóçíåöîâ íóíàëëû áûäý ñÿìåí ìîíý èíäûëžç: Ìèøà, òûíûä äûøåòñêîíî, Ìèøà, êó ìûíîä èíè. Èæûñü êóëüòóðàÿ ó÷èëèùåûí ñîêó çàî÷íîé ëþêåòýç ќé âàë áåðå, ìîí âàìûøòž Ïåðìüûñü êóëüòóðàÿ ó÷èëèùåå. Àð äûøåòñêûñà, áàñüòž àêàäåìè÷åñêîé îòïóñê: ìîíý, 8 êëàññýç éûëïóìúÿì ìàêååç, ñî õèìèÿ, àëãåáðà øóîíú¸ñ ïà÷êàòûíû ќäúÿçû. Áåðòž Êèçíåðå, ìîí ñîêó êûøíîÿñüêåìûí íè âàë. Êóçïàëýíûì Ÿîø ìûížìû šûò øêîëàå. Êóðèñüêè ñîêó èê 11-òž êëàññý, êóòžçû. Îçüû àð êóñïûí øîð ¸çî øêîëàëýñü ïðîãðàììàçý îðò÷ûñà, âûëüûñåí äûøåòñêîíìå àçüëàíüòž. Íî ìàð ìûíûì êóëý, âàíüçý áàñüòž. Òîäîí-âàëàí ëþêàñüêî âàë êàëûê èíñòðóìåíòú¸ñúÿ ¸çýòûí. Íî òóæ ìûëî-êûäî âåòëž êàëûê êûðœàí ëþêåòàç, ќé êåëëÿ õîð çàíÿòèîñòû íî. Ìîí ñîêó âàëàé: òîí êîòü, óŸû êàäü, øóëäûð êûðœà, íî êóëüòóðà óäûñûí òûðøèñüêîä êå, îäíî èê äûøåòñêåìåä ëóûíû êóëý. 1985-òž àðûí êàëûê èíñòðóìåíòú¸ñúÿ îðêåñòðëýí êèâàëòžñåçëýñü äèïëîìçý áàñüòž. Ñî àðûí èê Êèçíåðûñü êàëûê õîðëýí êèâàëòžñåç ëóè. Êûê àð îðò÷ûñà, ïîñ¸ëîêûñü âåòåðàíú¸ñëýñü àíñàìáëüçýñ êûëäûòž, áќðûñü ñî õîð ëóèç. Àëè «Çîðè Êèçíåðà» íèìàñüêå. 1989-òž àðûí èíè òà êîëëåêòèâ êàëûê íèì áàñüòžç. Ìè ñîîñûí âèòü ïîë ëàóðåàò ëóèì íè «Ñàëþò Ïîáåäû» ôåñòèâàëüûí. Êîëëåêòèâìû áàäœûì, îã 30 àäÿìè, 8-ýç - âîðãîðîíú¸ñ. Øîðî-êóñïî àðëûä-

çû 70 àðåñ êîòûð. - Àðëûäîîñûí êàï÷è-à îäžã êûë øåäüòûíû, êûðœàí êóñïàçû êûëú¸ññýñ óã âóíýòúÿëî-à? - Ìîí åãèò äûðûñåíûì ñîîñûí èíè. Âåñü øóèñüêî: à÷èì íî òžëåäûí âèçüìàñüêè íî, ïåðåñüìè íî èíè. Àðëûäçû âåäü áàäœûì, òîëýçü óã êûðœàëî êå, êûëú¸ññýñ âóíýòî. Ñîèí èê ðåïåòèöèîñ Ÿåì îðò÷ûòúÿñüêî. Ñîîñëû øóèñüêî: òž òàò÷û óæå âåòëžñüêîäû. Àðëûäîîñ âåäü íûëïèîñ êàäåñü. Ìîí ñîîñûí êàëëåí ãèíý âåðàñüêèñüêî, êóàðàìå áóäýòúÿòýê. Óíî àðú¸ñ Ÿîæå ñîîñûí óæàòîçÿì, âàëàé: ìàêåì øûïûòãåñ âåðàñüêèñüêîä, ñîêåì œå÷ãåñ ñîîñ êûëçî íî ñþëìûñüãåñ êûðœàíû òûðøî. Ó÷êå àé, êûŸå ÷åáåð êóëüòóðà þðòûí óæàñüêîì. Êûðœàìåä êå íî ќç ïîòû, êûðœàëîä. Âàíü ëóîíëûêú¸ñ êûëäûòýìûí óê, óæà ãèíý. Àðëûäîîñ íî òàò÷û ìûëî-êûäî ëûêòî, ðåïåòèöèîñ âèñêûí ÷àé íî þî, êûðœàñàâåðàñà íî âóòòî. Íî òàíè îãêûë øåäüòîí

ïîòž íî àêêîìïàíèàòîðìûëû Âëàäèìèð Ñèòíèêîâëû øóèñüêî: ÷àëÿê êûëü íîñêèîñòý. Îçüû ñîëýí ïûäâûëú¸ñûíûç êîíöåðòýç îðò÷ûòž. - Ñåìüÿäû ñÿðûñü íî âåðàëý, êóçïàëäû íî õîðûí êûðœà-à? - Áåí, êóçïàëû Ãàëèíà Èâàíîâíà Êèçíåð ¸ðîñûñü èê Àðâàçü-Ïåëüãà ãóðòûñü. Êûøíîåëû òàó êàðèñüêî ìûíûì êóèíü íûëú¸ñ êóçüìàìåç ïîííà. Íûëú¸ñìû áàäœûìåñü èíè. Ñîîñ íî êóëüòóðà óäûñý âàìûøòžçû. Áàäœûìåç - Ñâåòëàíà - éûëïóìúÿç Âîòêèíñêûñü êðåçüãóðúÿ ïåäêîëëåäæåç, Ãðàêûñü êðåçüãóðúÿ øêîëàûí äûøåòý, øîðåòžåç - Îëüãà - äûøåòñêèç Èæûñü êóëüòóðàÿ ó÷èëèùåûí, ñîáåðå Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûí. Àëè Ãëàçîâûñü «Ðîññèÿ» ÄÊ-ûí õîðìåéñòåð. Ïè÷èåç, Íèíà, Èæûñü êðåçüãóðúÿ ó÷èëèùååç áûäòûñà, Ãëàçîâûñü èê êðåçüãóðúÿ øêîëàûí äûøåòý. Ìûíàì êîòüêó íûðûñü èíòûûí âàë êðåçüãóð íî òâîð-

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

÷ûñà, òà àíñàìáëü êàëûê íèì áàñüòžç. Àëè ñîèí êèâàëòý Ãåííàäèé Áóñêèí. Ìà, ìûíàì âåòåðàíú¸ñëýí õîðçû áîðäûí èê ýøøî êќíÿ êå àíñàìáëü¸ñ óæàëî. Êûëñÿðûñü, «Ïîòåõà», ñîå ó÷êèñü¸ñ òóæ øóíûò ïóìèòàëî. Óäìóðò ãóðú¸ñòû ÿðàòžñü¸ñ âåòëî «Êûðœàí âàêûò» àíñàìáëå. Êåìàëàñü èê ќâќë êûëäûòž «ÄÈÌÀ» êâàðòåò. Óã ÿðàòžñüêû îãèíòûÿì ë¸ãàñüêûíû. ßëàí ìàêå âûëüçý óò÷àì-ýñêåðåì ïîòý. Ìàå à÷èì áûãàòžñüêî, ñîëû èê äûøåòûíû òûðøèñüêî êîòûðûñüòûì ýøú¸ñìå íî, àíñàìáëå âåòëžñü¸ñòû íî. - Òžëåäûç œå÷êûëàíû êóëý «Ïðèçíàíèå» ïðåìèåç áàñüòýìåíûäû. - Øîíåðçý âåðàñà, ìîí ñÿìûÿ äàíúÿñüêèñü, óøúÿñüêèñü ќâќë, øûïûò àäÿìè ìîí. Ñîèí èê óã ÿðàòžñüêû þáèëåé¸ñòû. Ñîáåðå, ñî ìûíàì ãèíý ïðåìèå ќâќë, ñî áûäýñ õîðìûëýí âîðìîíýç. Êåïûðàñà ìûíž ïðåìèÿ áàñüòîíý íî. Øóìïîòž êå íî, âîçüäàñüêûòžç àðëûäû. Ìàëïàí êûëäý, àëè ñûŸå ïðåìèÿ

Óã ÿðàòžñüêû îãèíòûÿì ë¸ãàñüêûíû. ßëàí ìàêå âûëüçý óò÷àì-ýñêåðåì ïîòý. Ìàå à÷èì áûãàòžñüêî, ñîëû èê äûøåòûíû òûðøèñüêî êîòûðûñüòûì ýøú¸ñìå íî, àíñàìáëå âåòëžñü¸ñòû íî. ïóìûñåí êå, áåðëî äûðå ñîîñ éûðòýìàíû êóòñêèçû. Êûëåì àðûí 60 àðåñý òûðìèç íî, ñîîñ ìîíý ýø êàðûíû ќäúÿçû, òîí íî, ïå, òàðå ìèëÿì ðàäàìû èíè. - Àñüòýîñ íî þìîêå ñþðèñüêîäû-à? - Ëóî îëîêûŸå íî äûðú¸ñ, óëîí óê ñî. Íî øќäž: ìûëêûäû óðîä êå, êûðœàí í¸æúÿíû êóòñêèñüêî. Àäÿìèîñ šîæòžñüêî, áќðäî, íîø ìîí ñûŸå äûðúÿ êûðœàñüêî. Ìà, ñåðåêúÿíû íî ìóãú¸ñ øåä¸ ãèíý. Òàíè îãïîëàç Ÿóêíà âàçü èê óæå ëûêòž, ñî íóíàë êîíöåðò ñ¸òîíî âàë. Íîø ãóðòûí òûëýç êûñžçû. Ïåéìûòûí äžñÿñüêîíî ëóèç. Ìà, âàíüçý øåäüòž: äýðåììå íî, êîñòþììå íî. Ñöåíà âûëý ïîòž íî, îãøàï óëûñà, íûðûñü ðàäûí ïóêèñü êûøíîîñ ïûðñéûëûíû êóòñêèçû. Ìàêå óìîéòýìçý øќäûñà, êîòûðàê ó÷êûëžñüêî èíè. Ñèíú¸ñìå óëëàíü ëýçè íî, îäžã ïûäàì ëûç ïûäâûë äžñÿìûí, ìóêåòàç - âîæ. Êûðœàí áûðåì áåðå ÷àëÿê ãèíý êàòàí÷è ñüќðû

÷åñòâî, ñåìüÿ êûêåòž èíòûå êûëüûëžç. Íîø íûëïèîñ òóæ ÷àëÿê áóäî âûëýì, âíóêú¸ñû 7 èíè. Øóìïîòžñüêî, íûëú¸ñ ñþëýìçûÿ óäûñ áûðéèçû øóûñà, ìàëû êå øóîíî àäÿìè óæàç êàï÷è ìûëêûäûí ìûíûíû êóëý, òûðøåìåçëýí åìûøåç ëû÷ñóç¸í ìåä âà¸ç. Íîø íûëú¸ñû ìûëî-êûäî íóî óäûññýñ. Òàíè Îëüãàå òóý (Î. Ïåðìèíîâà) Ì. Êàñòðåí íèìî îáùåñòâîëýñü êðåçüãóð óäûñûí ïðåìèçý áàñüòžç. Íûëû «Ñÿñüêà êàäü» êûðœàí ãîæòžç. Êðåçüãóð ìàëïàç 1935-òž àðûí Âàâîæ ¸ðîñûí ãîæòýì êûëáóðëû. Êûðœàíçý áûäýñòý åãèòú¸ñëýí «Ïóìèòàí» àíñàìáëüçû - ñîå Îëüãà êûëäûòžç. Àòàé íî êðåçüãóð÷è ñÿìåí ìîí øóìïîòžñüêî íûëú¸ñûëýí âîðìîíú¸ññûëû. - Òž àñüòýîñ íî êќíÿ êå àíñàìáëü êûëäûòžäû óê. - 1994-òž àðûí Ëàêàûí êûëäûòž íûëïèîñëýñü «Ðàäóãà» àíñàìáëüçýñ. Îòûí âàë àðãàí÷èîñ, ïóíüûåí øóäžñü¸ñ, êûðœàñü-ýêòžñü¸ñ. Êóèíü àð îðò-

«Êûðœàí âàêûò» àíñàìáëåíûç.

ñ¸òî êå, îçüûåí, 60 àðåñûí ãèíý «ïðèçíàëè». Ìîí ìàëïàñüêî, ñûŸå áàäœûì ïðåìèîñòû ñ¸òîíî 45-50 àðåñúåì àäÿìèîñëû, êóêå òâîð÷åñòâî ëàñÿíü íî ñîîñ êèñüìàìûí íè, óæàì óæçû íî - íûïúåòñû - âàíü èíè. Äàíúåòýç ìàëû ñ¸òî? Àçüëàíÿç àäÿìè ýøøî çîëãåñ ìåä òûðøîç, âûëü èíâèñú¸ñû êûñòžñüêîç øóûñà, ëќïêûòîí-áóðäúÿí âûëûñü. Íîø 60 àðåñ áåðå àëèëýñü íî çîë óæàëîä íà ìåäà? Ñî ìûíàì ìàëïàíý. - Ìàð áåí êàðûíû ìàëïàñüêîäû àçüëàíÿç? - Ìà, òàçàëûêå ëóèç êå, òàçüû èê óæàëî àé êëóáûí. Ñîáåðå ìûíàì òóæ ïîòý ôîòîóæåí âûðåìå. Àãàå óñòî òóñïóêòûëžñü âàë, ìûíàì òà ëàñÿíü òóíñûêå àëèãåñ ãèíý øàðàÿñüêèç. Àçüëàíÿç ìàëïàñüêî «Ìûíàì Êèçíåðå» àëüáîì äàñÿíû. Êîìïüþòåðåí ìîí êåìàëàñü ýøúÿñüêèñüêî èíè, íîòàîñ íî îòûí ãîæúÿñüêî. Òàíè ôîòîøîïåí âûðûíû äûøè êå, òóñïóêòýìú¸ñ áîðäû óìîé-óìîé áàñüòžñüêî. Êðåçüãóðî èíñòðó-

15

ìåíòú¸ñòû íî òóïàòúÿíû ìûíûì êåëüøå, àðãàíú¸ñòû, áàÿíú¸ñòû âûëüäžñüêî. Óêñ¸ ïîííà óã, ìûëêûä êóðåìúÿ. Êèçíåðûí àçüëî èíñòðóìåíòú¸ñòû òóïàòúÿ âàë Èâàí ×óïàêîâ. Ñîëýí àòàåç Ìîñêâàûñü êðåçüãóðî èíñòðóìåíòú¸ñúÿ ôàáðèêàûí óæà âûëýì. Èâàí Ìàðêîâè÷ëýñü óæàìçý ñàê ó÷êûëž, êóòñêè íî, àñëàì íî ïќðìèç. Òà êèáàøëû óëîíûñü êîøêèç èíè, òàáåðå àäÿìèîñ ìîí äîðû êóàæãàì àðãàíú¸ññýñ òóïàòûíû âóòòî. - Ìèõàèë Àíäðååâè÷, òž 40 àð êóëüòóðà óäûñûí òûðøèñüêîäû íè, ìàð ñÿðûñü æàëÿñüêîäû? - Ìàð ñÿðûñü æàëÿñüêî? Êûêåç ïóìûñåí ãèíý. 8 àðåñ äûðúÿì Êèçíåðå êóíîå âóûëýì Êðîíøòàäòûñü ïîëêîâíèê. Êàïêà àçÿìû êûëçûñà óëýì ìûíýñüòûì øóäýììå. Àòàåëû äýìëàì ìîíý ñüќðàç íóûíû. Ëýçü, ïå, ïèäý Íàõèìîâñêîé ó÷èëèùåå äûøåòñêûíû, âèçü-íîä íî ëþêàëîç, îðêåñòðûí íî øóäîç. Êèí êå àòàåç êûøêàòýì, ïèåä âèð ñÿëàñüêûíû êóòñêîç, àëè êîòûð ÷àõîòêà âќëìåìûí øóûñà. Îçüû ìîí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ìûíûòýê êûëè. Æàëÿñüêî íà, Èæå âåòëûñà, êðåçüãóðúÿ ó÷èëèùåëýñü ќññý óñüòûíû äžñüòûìòýå ïóìûñåí. Íî îçüû ëóûíû êóëý âàë, äûð, óëîí óê ñî. Êîòüìà êå íî, ìîí êóëüòóðàå âóè óê, äûøåòñêè, óæàñüêî. ×èê óã æàëÿñüêû, òà óäûñýç áûðúåìûñüòûì. Ìîí 4-òž êëàññûñåí ñî÷èíåíèÿì ãîæòž âàë, êîìïîçèòîð ëóýìå ïîòý øóûñà. Àíàåëýí êóàðàåç òóæ ÷åáåð âàë, ÷ûëêûò ñîïðàíî, îëî, ñî âûæûå ìûížñüêåì. Êðåçüãóðî èíñòðóìåíòú¸ñûí øóäýì ñÿíà, êûðœàíú¸ñ ãîæúÿñüêî. ßðàòîíî óæå âàíü, òâîð÷åñòâîåí âûðèñüêî. Ìàð êóëý íà? Àðú¸ñ îðò÷åìúÿ àäÿìè âîøòžñüêå. Ìûíàì íî ïóøòžñü ñÿìû áàñûëñêå èíè. Àäÿìèîñëû óðîä êûëú¸ñ âåðàíëýñü âîçèñüêèñüêî, ÷ûðû-ïûðûîñëû ëóûñà óã êåðœåãúÿñüêèñüêû. Óëîíûñü ÷åáåðçý, ÷ûëêûòñý àäœûíû, œå÷ñý ëýñüòûíû âûðèñüêî. Óëîíî-óæàíî îçüû, àñëûä íî, íûëïèîñûäëû íî òîí ïîííà âîçüûò ìåäàç ëóû. Êîòüêó îçüû óã ïќðìû êå íî, îäíî èê òûðøèñüêî, øóã-ñåêûòú¸ñ íî ÿíãûøú¸ñ øîðû ó÷êûòýê, àçüëàíü ìûíûíû.

«Çîðè Êèçíåðà» õîð.


16

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÞÃÄÓÐÅÇ ÓÒ¨Í

ÏÈÍÀËÚ¨Ñ

udmfoto.ru

Ìàð ïîííà ÿíãûø 2 àðåñúåì äûäû?

Íûëïèëýñü äóíî... êàðòîøêà ×àêëàñüêîäû-à, ìàð êàðî êîìïüþòåð ñüќðûí ïóêèñü íûëïèîñòû? Óëîí âîçüìàòý: áûäý âóûìòý íûëú¸ñ Ÿåìûñü òîäìàòñêî àñüñýëýñü òðîñëû áàäœûì ïèîñûí. Òðîñýç îã-îãçýñ øåäüòî «ÂÊîíòàêòå» ïûð. Òîäìàòñêî, ïóìèñüêîí ñÿðûñü êåíåøî. Êûëñÿðûñü, 14 àðåñúåì äûäû šûíû àð Ÿîæå ãîæúÿñüêèç 19 àðåñúåì ïèìóðòýí. Íûðûñåòž ïóìèñüêîíàçû èê ïèÿø ëûêòžç ìàøèíàåí, ýøåíûç. Âûëü òîäìîîñûçëýñü íûëàø ÷èê ќç êќáåðà, ìàøèíàÿçû ïóêñüûíû äžñüòžç. Ñîîñûç íóèçû íþëýñêû. Íûðûñü îãåç ñàíòýìàç, ñîáåðå - ìóêåòûç. - Òóý èê âàë òàŸååç íî ó÷ûð: 13 íî 14 àðåñúåì íûëàøú¸ñ òîäìàòñêèçû 35 àðåñúåì âîðãîðîíýí, - âåðàç ÌÂÄ-ûñü áûäý âóûìòýîñûí óæàíúÿ ¸çëýí êèâàëòžñåç Ñâåòëàíà Ñåë¸âà. - Ïèîñìóðò âûëü òîäìîîñûçëû óæàí äîðàç ïûðûíû Ÿåêòžç.

Íîø îòûí êûêñýñ íî ýðèêòýìàç. Íîêèíëû ìåäàç âåðàëý øóûñà, áûäýí 1 ñþðñ ìàíåò Ÿåêòžç íà. ßðàíî, íûëàøú¸ñ ïќëûñü îäžãåç àíàåçëû òà ó÷ûðåç øàðàÿç. Ëóûëî ó÷ûðú¸ñ: ïèíàëú¸ñ ýøú¸ññû äîðû êќëûíû êîøêî. Æàëÿñà âåðàíî, êóäîã àíàé-àòàé¸ñ óã íî òóíñûêúÿñüêî êûŸå ñåìüÿå ìûíý ýêåçû. Âàë ñûŸååç: êóíîÿñüêèñü íûëàøåç ýðèêòýìàëî þýì âîðãîðîíú¸ñ. Òóý 3 òîëýçü Ÿîæå øàåðàìû áûäý âóûìòýîñòû ñàíòýìàí 25 ó÷ûð ïóñúåìûí íè. Òðîññý ñîîñòû ïàëýíòûíû ëóûñàë, àíàé-àòàé¸ñ íûëïèîññýñ ÷àêëàñà âîçüûñàëçû, ñîîñëýí øóìïîòîíú¸ñûíûçû íî ñþëìàñüêîíú¸ñûíûçû òóíñûêúÿñüêûñàëçû êå. Þãäóðåç óòèñü¸ñ êќáåðàëî ñàä-áàê÷à óñüòžñüêîí âàêûòëýñü. ÒàŸå äûðúÿ òðîñýç êîøêî ãîðîä ñüќðû, íûëïèîñ àñ ïîííàçû êûë¸: êàðòîøêà íûëïèëýñü äóíî ëóý. Óãîñü ìàð êàðå ïèíàëçû, òðîñýç óã íî òîäî.

Êóøòýì þðò, êóøòýì íûëïè. Ýëèíà ÊÓÌÀרÂÀ

Òóý êóèíü òîëýçü êóñïûí íûëïèîñëû ïóìèò 353 éûðóæ ëýñüòýìûí. Êûëåì àðûíëýñü ñî 9,7 ïðîöåíòëû è÷èãåñ. Íî ÌÂÄ-ûñü áûäý âóûìòýîñûí óæàíúÿ ¸çýí êèâàëòžñü Ñâåòëàíà Ñåë¸âà âåðàìúÿ, òàèí íîêûçüû áóéãàòñêûíû óã ÿðà. Êîòüêóä éûðóæ ñüќðûí íûëïèëýí àäœîíýç. Òóæ øóã âåðàíû, êûŸå ëóîç ñîëýí àçüëàíüûí óëîíýç. - Ìќéû âîðãîðîí 9 àðåñúåì íóíîêñý ýðèêòýìàñà âîçåì, - ìàäå Ñâåòëàíà Þðüåâíà. - ßðàì, ó÷ûð øàðàÿñüêèç. Íîø òà ñÿðûñü òîäìî ќé ëóûñàë êå, êûŸå ïèíàë áóäûñàë? Ñîèí àëè ïñèõîëîãú¸ñ óæàëî. Ïèÿø âåäü ïåñÿòàåç ïóìèòý íîìûð óã âåðà, ãàæà ñîå. Ìàëïà âûëýì: îçüû èê ëóûíû êóëý, òðîñàç ñåìüÿîñûí îçüû óëî. Џåìûñü îñêèñüêûíû óã ÿðà ñþðàòàé¸ñëû. Êèçíåð ¸ðîñûñü íûëêûøíî 1,8 òîëýçüåì ïèíàëçý îãäûðëû êåëüòýì Ÿîø óëîíî âîðãîðîíýçëû. Ñîèç ýêååç ñîêåì çîë ÷àáêåì, ìàêåñ ëûçý èê ïèëåì. Íûëïè àëè íî éûðñàçüòýê êûëëå áîëüíèöàûí.

Ќæûò ќâќë ïќðìûìòý àíàé¸ñ íî. Øóýðñêûòžç Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûí ëóýì ó÷ûð: íûëêûøíî äîðàç íóíû âîðäýì íî ñîå êåçüûò êîðêàçå ïîòòýì. Íûëïè êóëžç. Íîø Ñàðàïóëûí íî Âàâîæûí êûê þèñü íûëêûøíîîñ âîæ íóíûîññýñ, óëàçû ïà÷êàòûñà, âèèëëÿì. - Òóæ âàëàíòýì, êûòûí òàŸå äûðúÿ áóñêåëü¸ñ, êûòûí ãóðò àäìèíèñòðàöèÿ? - ïàéìå Ñ. Ñåë¸âà. - Ñîîñ àäœûòýê óã óëî óê òàŸå ñåìüÿîñòû, ìàëû íîêûŸå èâîð óã ñ¸òî áûäý âóûìòýîñûí óæàíúÿ ¸çú¸ñû? Ñàðàïóëûí èê ôåâðàëü ïóìûí ó÷ûð âàë: êóèíü áûäý âóûìòýîñ - êûêåç ó÷èëèùåûí äûøåòñêèñü¸ñ, îäžãåç øêîëàûí äûøåòñêå íà - âàçü Ÿóêíà èê þûíû êóòñêèëëÿì. Êûë áќðñüû êûë êåðåòîí ïîòòžëëÿì. Îäžãçý ïóðòýí áûøêàëòžëëÿì. Êèí äîðûí þèëëÿì, ñîëýí àíàåç áåðòýì, êóíîîñòû óëëÿì. ÍîêûŸå èê êàðèñüêûìòý, îãåç ïèÿø ñќñûðòýìûí øóûñà. Ìàëû ñî šîã þðòòýò ñ¸òžñü¸ñòû, ïîëèöèåç ќòüûìòý? Ìàëû äûøåòñêîí ó÷ðåæäåíèîñëýí êќáåðçû íî ќé âàë, ïèîñ äûøåòñêûíû âóûìòýûñü? Ñâåòëàíà Ñåë¸âà ýøøî íî ýøøî ìàäå áûäý âóûì-

òýîñëû ïóìèò ó÷ûðú¸ñ ñÿðûñü. Îãåçëýñü êûøêûò ìóêåòûç. Àíàé-àòàé¸ñ òûøêàëî ïèíàëú¸ññýñ - êóèíü òîëýçü êóñïûí 74 ó÷ûð ïóñúåìûí. Êûëñÿðûñü, Äýðè ¸ðîñûí íûëêûøíî 2 àðåñúåì íûëçý òûø ñþäûñà âîçåì, íîø áќðäýìûñüòûç ïîòòûëýì êåçüûò êîðêàçå âåê÷è äžñü êîæå ãèíý. Íî ÷èäàí íî ÷èãå âûëýì. Áåðëîåç ó÷ûð ëóèç òà íóíàëú¸ñû ãèíý. Ñþìñè ¸ðîñûñü 8-òž êëàññûí äûøåòñêèñü íûëàø, ïóðòýí áûøêàëòûñà, âèèç ñþðàòàéçý. ÌÂÄ-ûñü áûäý âóûìòýîñûí óæàíúÿ ¸ç òà ó÷ûðåç àëè ñýðòòý-ïåðò÷å, Ñâåòëàíà Ñåë¸âà à÷èç îò÷û âóûëžç íè. - Íûëàøëýí Ÿûæû-âûæûîñûçëýí, äûøåòžñü¸ñûçëýí ñèíìàçû ó÷êåìå ïîòžç, êûòûí ñîîñ âàë íûëàøëû óðîä äûðúÿ? Ìàëû íîêûò÷û èâîðòžëëÿìòý ñîëýí êóðàäœûñà óëýìåç ñÿðûñü? - âåðà ïîëèöèûñü ïîëêîâíèê. - Òîäìî íè: îäžã-îã ñî êќëàëëÿì àíàåç äîðûí, íîø îòûí - ñþðàòàé. Âóûëýì àòàåç äîðû, íîø ñîèç ÿëàí þý, íûëûç âûëý êèçý šóòêà. Êóêå-ñîêó íûëàø êóðèñüêûëýì àïàåç äîðû...

Џóêíà ìåä ñàéêàëîì! Áûäýñ Ðîññèëû òîäìî ëóèç Èæûñü íûëïè èíòåðíàòûí íûëàøëýí êóëýìåç ñÿðûñü. Ýìúÿñü¸ñ ñîëû þðòòûíû ќç áûãàòý, âèñ¸íçý òîäìàíû áûãàòûìòýûñüòûçû. Êèí ÿíãûø òà ïîííà ýìúÿñü¸ñ, âîñïèòàòåëü¸ñ, äûøåòžñü¸ñ? ßêå, çýìåí íî, íûëàøëýñü âèñ¸íçý àäœûíû óã ëóû âàë? Òà þàíú¸ñëû àëè íî òûðî-ïûäî âàëýêòîí

ñ¸òûìòý. Ðîññèûñü Ñëåäñòâèåÿ êîìèòåòëýí Óäìóðò ¸çýç ýñêåðîíú¸ñ íóý íà. Ýñêåðîíú¸ñ éûëïóìúÿñüêûìòý ýøøî òà âûëëåì èê êûê ó÷ûðú¸ñúÿ. Îãåç ëóèç Ãëàçîâûí, ìóêåòûç - Èæûí. Øîðêàðûí ëóýì ó÷ûðúÿ îäžã ïîëèöåéñêîé óæûñüòûç ìîçìûòýìûí íè óæçý òûðîïûäî áûäýñúÿìòýåç ïîííà. 17 àðåñúåì ïèÿøåç âóòòî ïîëèöèëýí ¸çàç îäžãàç êàôåûí þûñà ïóêåìåç ïîí-

íà. Îòûí ïðîòîêîë ãîæòî íî ëýç¸. Çàêîíúÿ äîðîçÿç êåëÿíû êóëý âàë. Íîø áûäý âóûìòý, áåðòýì èíòûå, âûëüûñü áåðûòñêå êàôåå. Îòûñü áîðääîðå, ïîëèöèûí óæàñü¸ñòû òûøêàñüêûñà, ãîæúÿñüêå. Êàôåûñü îõðàííèêëýñü àëýìçý ïåëÿç óã ïîíû. Ñîèç âîæîìûñà òûøêà. Æóãåì ïèÿø áåðòûñà êќëûíû âûäý, Ÿóêíà óã ñàéêà íè...

Óñûêìåì éûðú¸ñ Îã âèòü àð òàëýñü àçüëî ðåñïóáëèêàûñüòûìû áûäý âóûìòýîñûí ëýñüòýì éûðóæú¸ñëýí ëûäçû êóëýñìûíû ќäúÿç âàë. Íî òóííý òàèí óøúÿñüêûíû óì áûãàòžñüêå. Êûëåì àð íî òóý êóèíü òîëýçü ïîííà ëûäïóñú¸ñ îãúÿ Ðîññèûíëýñü óðîäýñü. Òóý ãèíý 229 éûðóæ ëýñüòýìûí íè, êûëåì àðûí òà âàêûòýí Ÿîøàòûñà, 0,4 ïðîöåíòëû ÿòûðãåñ. Îã 20 ïðîöåíòýç éûðóæú¸ñ òóæ ñåêûòýñü ëóî. Þãäóð óðîäìåìûí 13 ãîðîäú¸ñûí íî ¸ðîñú¸ñûí. Êóä-îãàç éûðóæú¸ñ êќíÿ êå ïîëëû òðîñãåñ ïóñúåìûí, êûëñÿðûñü, Âàâîæ ¸ðîñûí 10 ó÷ûð ëóýìûí. Ýðêàç ëýçå-

ìûí Ñàðàïóëûñü íî Èæûñü Ïåðâîìàé ¸ðîñûñü íûëïèîñ, òàòûí áûäýí 27 íî 25 éûðòýìàíú¸ñ ïóñúåìûí. Ñâåòëàíà Ñåë¸âà âåðàìúÿ, òðîñýç éûðòýìàíú¸ñ ëýñüòžñüêî þýì íî íàðêîòèêú¸ñûí óñûêìåì éûðûí. Íàðêîòèêú¸ñûí ãåðœàñüêåì éûðóæú¸ñ òóý 900 ïðîöåíòëû òðîñãåñ ïóñúåìûí íè, 27 áûäý âóûìòýîñ šåãàòýìûí. Þýì éûðûí éûðòýìàì íûëïèîñ 75 ìóðò øàðàÿìûí. Þãäóðåç óò¸íúÿ ìèíèñòåðñòâîëýí ëûäïóñú¸ñûçúÿ, îã êóèíü àð òàëýñü àçüëî êîòüêóä 10-òžåç éûðòýìàí ó÷ûð þýì éûðûí ëýñüòžñüêå âàë, íîø àëè êîòüêóä 3-òžåç.

18 àðåñîçü êàëòûðòûíû óç ÿðà? Çàêîíýí þíìàòýìûí: øàåðûñüòûìû 16 àðåñîçü íûëïèîñëû 1-òž îêòÿáðüûñåí 22 ÷àñëýñü íî 1-òž ìàéûñåí 23 ÷àñëýñü áåð óðàìûí êàëòûðòûíû óã ÿðà. Òà êóðîíú¸ñúÿ óëžñüêîì íè àðëýñü êåìà. Íî ÌÂÄëýí Óäìóðòèÿÿ ¸çýç âàçèñüêîíýí ïîòžç Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñëû, òà çàêîíý âîøòîíú¸ñ ïûðòûíû êóðûñà. ÒàŸå êóðîíú¸ñ, ïå, ìåä âќëìîçû 18 àðåñîçü íûëïèîñ âûëý. Íÿëòàñ âåðàñà, ïàðëàìåíòûñü òðîñýç äåïóòàòú¸ñ òàèí ñîãëàø êàðèñüêåìçýñ âåðàëî íè. Áûäý âóûìòýîñûí óæàíúÿ ¸çëýí êèâàëòžñåç Ñ. Ñåë¸âà âåðàìúÿ, çàêîíëýí ïàéäàåç ñîêó èê øќäžñüêèç, 16 àðåñ-

ëýñü ïè÷èîñ ïќëûí êûøêûò ó÷ûðú¸ñ øќäñêûìîí êóëýñìèçû. Íî 16-17 àðåñúåìú¸ñ ýðêàç ëýçåìûí. Џàïàê ñîîñ àëè éûðòýìàëî, ÿ àñüñýîñ éûðòýìàñü¸ñ êè óëý øåä¸. Òóý êóèíü òîëýçüëû ëûäïóñú¸ñ òàŸååñü: óðàìú¸ñûñü áåð šûò, óéèí šåãàòýìûí 507 áûäý âóûìòýîñ, ïќëûñüòûçû òðîñýç Èæûí, Ñàðàïóëûí. Êîòüêóä äàñýòžåçëýí ïèíàëëýí àíàéàòàåçëû òûðèñüêîíú¸ñ òóïàòýìûí. Óãîñü íûëçû-ïèçû êќíÿ êå ïîë êàëòûðòýìåí ñèíéûëòýìûí íè. Ðåñïóáëèêàûñüòûìû 167 ó÷ðåæäåíèîñû áûäý âóûìòýîñëû íóíàçå íî ïûðàíû ëýçåìûí ќâќë. Ñîîñ ïќëûí - ñàóíàîñ, êóäœûòžñü þîíú¸ñûí âóç êàðèñü êàôåîñ.


×ÅÐÍÎÁÛËÜ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

17

ÊÍÈÃÀ ŠÀÆÛ

Ýðêàçìåì àòîìåç êîðòíàñü¸ñ 1986-òž àðûí 26-òž îøòîëýçå ×åðíîáûëüûñü àòîì ýëåêòðîñòàíöèÿ ïóøòžç. Ýðêàçìåì àòîìëýñü øèìåñ áåðâûëú¸ññý óòÿëòûíû šóòžñüêèç áûäýñ Ñîâåòî Ñîþçûñü êàëûê. Àñüìå øàåðûñü 3 ñþðñëýñü ÿòûð âîðãîðîíú¸ñ âåòëžçû ñóòñêåì ìóçúåì âûëý. Òàçàëûêñû óðîäìûñà, óíîåç óëîíûñü êîøêèçû èíè. Òóííý Óäìóðòèûñü «×åðíîáûëü» îãàçåÿñüêîíûí 2 ñþðñ 870 àäÿìè. Îãàçåÿñüêîíý îçüû èê ïûðî Ñåìèïàëàòèíñêûí, Íîâàÿ Çåìëÿ øîðìóŸûí ÿäåðíîé èñïûòàíèîñû ïûðèñüêåìú¸ñ, ×åëÿáèíñê óëîñûñü «Ìàÿê» àòîì ïðåäïðèÿòèûí ïóøòýì áåðâûëýç óòÿëòžñü¸ñ, ïîäâîäíîé ëîäêàîñûí àòîìëýñü êóæûìçý ýñêåðåìú¸ñ. ×åðíîáûëüûí ëóýì øèìåñ ó÷ûð áåðå Ðîññèûí 26-òž îøòîëýçå áóðå âภðàäèàöèîííîé êàòàñòðîôàîñûí áûðåìú¸ñòû. Áóðå âà¸í íóíàë àçüûí Èæûñü Ýøúÿñüêîí þðòûí îðò÷èç Óäìóðòèûñü ÷åðíîáûëåöú¸ñëû ñžçåì

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Èâàí ÀÐÊÀØÅÂ

íûðûñåòž êíèãàåí òîäìàòñêîí. «Ìû ïîìíèì òåáÿ, ×åðíîáûëü» áè÷åòýç ãîæòžçû ×àéêîâñêèéûñü ïèñàòåëü

Â. Ìèõàéëîâ «Ìû ïîìíèì òåáÿ, ×åðíîáûëü» êíèãàåí. Àëåêñàíäð Àáäóëàåâ íî Èæûñü æóðíàëèñò, «Óäìóð-

òèÿ» êóí òåëåðàäèîêîìïàíèûñü êîððåñïîíäåíò Âëàäèìèð Ìèõàéëîâ. ×åáåðìàç Óäìóðòèûñü òîäìî ñóðåäàñü Âàñèëèé Ìóñòàåâ. Àëåêñàíäð Àáäóëàåâ à÷èç êûê ïîë ×åðíîáûëå âåòëýìûí, îòûí ïќðòýì óæú¸ñûí êèâàëòýìûí, ïóñúåìûí Ìóæåñòâî îðäåíýí. Áûäýñ óëîíçý ëèòåðàòóðàëû ñžçèç. Ñî ðîññèûñü íî Óäìóðòèûñü Ïèñàòåëü¸ñëýí îãàçåÿñüêîíú¸ññûëýí ¸ç÷èåç íî îã äàñî êíèãàîñëýí àâòîðçû ëóý. Ãåðîéëûêî íî îãøîðû àäÿìèîñ ñÿðûñü ïðîèçâåäåíèîñûç ïóñúåìûí «×åðíîáûëüñêàÿ çâåçäà» êàëûêêóñïî ïðåìèåí íî Ðîññèûñü ÷åðíîáûëåöú¸ñëýí «Ïàòðèîòèçì è âåðíîñòü äîëãó» ëèòåðàòóðà ïðåìèåíûçû. Íîø Âëàäèìèð Ìèõàéëîâëýí ïðîçà óäûñûí òà íûðûñåòž êíèãàåç ëóý. - «Ìû ïîìíèì òåáÿ, ×åðíîáûëü» êíèãàûñü ìûíàì ëþêåòý «Îáðó÷¸ííûå ñ ðàäèàöèåé» íèìàñüêå, - âåðà Âëàäèìèð Ïàíòåëååâè÷. - Àëåêñàíäð Àáäóëàåâëýí «Ãîðüêèé âåðìóò 86-ãî ãîäà» êíèãàåíûç òîäìàòñêîí äûðúÿ àñüìå ýëüêóíûñü ãåðîé¸ñ

ñÿðûñü íî êíèãà ïîòòîí ñÿðûñü âåðàñüêîí šóòñêèç. - Ìîí ñîêó êûë ñ¸òž òà óæ áîðäû áàñüòžñüêûíû. ×åðíîáûëü àâàðèëû 25 àð òûðìîí àçüûí îã äàñî ðàäèîî÷åðêú¸ñ ãîæòž. Ñîáåðå 25 þàíú¸ñûí íèìûñüòûç àíêåòà äàñÿé. Ñîîñúÿ èê ãîæòýìûí õóäîæåñòâåííî-äîêóìåíòàëüíîé ïîâåñòå. Îò÷û ïûðòýìûí àñüñý ñèíìûíûçû øèìåñ áåðâûëú¸ñòû àäœåìú¸ñëýí òîäý âà¸íú¸ññû, âåðàìú¸ññû, ãîæúÿìú¸ññû. Ñîîñ òóæ îñêûìîíýñü. Ìîí ñîîñòû âà÷å ãåðœàé, êóòñêîíçý, éûëïóìúÿíçý ãîæòž. «Ìû ïîìíèì òåáÿ, ×åðíîáûëü» êíèãà êûê àð òàëýñü àçüëî ïîòûíû êóëý âàë èíè. ×åðíîáûëåöú¸ñëýí îãàçåÿñüêîíçûëýí êèâàëòžñåç Ñåì¸í Ñàðìàêååâ ñîêó èê âàçèñüêûëžç âàë âûëž êèâàëòžñü¸ñëû íî óæáåðãàòžñü¸ñëû, áè÷åòýç ïå÷àòëàíû þðòòýò êóðûñà. ×ûðûåí-ïûðûåí ëþêàì óêñ¸åí íî àâòîðú¸ñëýí êîíüäîíýíûçû 50 êíèãà ïå÷àòëàìûí âàë. Îãàçåÿñüêîíàçû ïûðûñà, êîòüêóä àäÿìè ñîå ýëåêòðîí àìàëýí àñëûç áàñüòûíû áûãàòý.

Î×ÅÐÊ

Àäñêèñüòýì òóøìîíýí - âà÷å ñèí Âëàäèìèð ÌÈÕÀÉËÎÂ

Êèÿñàûí âîðäñêåì Ëþáîâü Ïàâëîâíà Íîâîñ¸ëîâà, 1981-òž àðûí Ïåðìüûñü òåõíîëîãèÿÿ òåõíèêóìåç éûëïóìúÿñà, Ïðèïÿòå óæàíû øåäèç. Îò÷û øóìïîòûñà ìûížç: îãàç ó÷èëèùåûí àïàåç äûøåòý âàë. Àâàðèÿ íóíàëîçü Ëþáà óæàç ×åðíîáûëüûñü àòîì ýëåêòðîñòàíöèëû âûëü êîðïóñú¸ñ ëýñüòîíúÿ óïðàâëåíèûí. 1986òž àðûí 26-òž îøòîëýçå ïîòîí óåç àëè íî øóýðñêåì ûìíûðûí òîäàç âàå: - Óé ñìåíà ñîêó 5-òž íî 6-òž áëîêú¸ñòû šóòý âàë. 1 ÷àñ íî 24 ìèíóò óéøîðå 4-òž ýíåðãîáëîê ïóøòžç, ñüќä Ÿûí ïîòûíû êóòñêèç. Óæàñü¸ñ šóæûò êðàíú¸ñûñüòûçû âàñüêî: «Ìà ëóèç, ìà ëóèç?» Ñìåíàåí êèâàëòžñü áûçüûëý: «Ïëàí ëýñüòîíî, ïëàíýç áûäýñòîíî! Âàíüäû ìûíý èíòûÿäû, óæàëý!» Êðàíîâùèêú¸ñ óæàí èíòûÿçû òóáèçû. Âàíü òќëú¸ñëû, øóûíû ëóîç, âàíü ðàäèàöèëû óñüòžñüêåìûí. Ñîáåðå âàíüçû êóëžçû. Ìîí ñîîñ ïќëûñü êóèíåíûç ýøúÿñüêûëž, êóèíüíàçûëýñü èê ñžçüûë ïàë ðàê âèñ¸íçýñ øåäüòžçû íè. Ìàëû êå ìèëåñüòûì øèìåñ þãäóðåç âàòûñà âîçèçû. Çýìëûêåç âåðàñàëçû êå, òðîñëû ќæûòãåñ êàëûê áûðûñàë. Êèâàëòžñü¸ñ ñåìüÿîññýñ ñîêó èê ïàëýíý êåëÿçû óê, àñüñýîñ ãèíý óæàíû êûëèçû íà. Øóòýòñêîí íóíàëú¸ñû êàëûê

ñàä-áàê÷àÿç ìûížç. Âàíüìûç ñÿñüêàÿ. Åãèò àíàé¸ñ âîæ íûëïèîññýñ êîëÿñêàåí âîðòòûëûòî, ñïîðòïëîùàäêàîñûí Ÿîøàòñêîíú¸ñ îðò÷î. Âåðàëý âàë: óêíîîñòýñ ëà÷-ëà÷ ïûòñàëý, íûðäýñ íî óëü÷àå ýí âîçüìàòý, ïóêå äîðàäû. Äîðûí ñè¸í-þîí âàíü óê, ÷èäàñàëìû. Ëþáîâü Ïàâëîâíà ìàäå, Ïðèïÿòü íî ×åðíîáûëü êîòûðûñü òóñïóêòýìú¸ñûí êíèãàåç ëèñúÿñà. «×åðíîáûëüñêèé ðåïîðòàæ» Êèåâûñü «Ïëàíåòà» èçäàòåëüñòâîåí, àâàðèÿ áåðå êûê àð îðò÷ûñà, ïå÷àòëàìûí. ×èíüûåíûç âîçüìàòúÿñà èê, êûøíîìóðò âåðà: - Ñîáåðå ñþðñ àâòîáóñú¸ñòû âóòòžçû. Îëî, áûäýñ Óêðàèíàûñü ëþêàëëÿì. Êàëûêåç íóûíû ×åðíîáûëå ïûðèçû. Èâîðòžçû: ñüќðàäû äîêóìåíòú¸ñòýñ íî êîíüäîíäýñ ãèíý áàñüòý, íîìûð ìóëòýñýç ìåäàç ëóû, 2-3 íóíàë îðò÷ûñà, áåðûòñêîäû. Êèåâ ïàëà âîðòòžìû. Ðàäèàöèÿ òðîñ ëþêàñüêå êå, ïðèáîð æèíãûðòý. Êèåâå âóûêó, âàíüìûç àâòîáóñú¸ñ æèíãûðòî âàë èíè. Ñîîñòû ñîêó èê ìèñüêèçû. Íîø êàëûêåç íóëëžçû ïќðòýì èíòûîñû. Êûò÷û ìàøèíà äóãäý êîðêàîñû éûãàñüêî. Êèí êå óñüòý, êèí êå óã. Àâàðèÿ ñÿðûñü âàíüìûç òîäî âàë èíè. Êûøêàëî, ìèëÿì ðàäèàöèìû ñîîñëû ïàëàñüêîç øóûñà. Êîòüìà âàë, êîòüìà âàë…

Ëþáîâü Íîâîñ¸ëîâàåç íî ñîëýñü ýøú¸ññý, êûê àðíÿ ïàëà îðò÷ûñà, òåëåôîíîãðàììàåí áåðëàíü ќòèçû. 4-òž ýíåðãîáëîêåç ñîîñ ëýñüòžçû âàë óê, íîø îòûí ñûŸå éûðòžÿí ÷åðò¸æú¸ñ, ñîìûíäà ýòàæú¸ñ - òîäžñüòýì ìóðò ïûðèç êå, éûðîìîç. Ñîèí èê íûðûñåòž íóíàëú¸ñû ëèêâèäàòîðú¸ñëû âàê÷è ñþðåñ âîçüìàòîíî ëóûëžç. Ëþáîâü Ïàâëîâíà ìàñòåð ëóûñà óæàç: äîçèìåòðú¸ñ ñ¸òúÿç, àäÿìèîñòû óæàí èíòûÿçû ïûðòûëžçïîòòûëžç. Ëþáîâü Íîâîñ¸ëîâà íîø èê ìûêûðñêå êíèãà âàäüñû, âûëüûñü ×åðíîáûëå âóý êàäü. - Òàíè òàçý ïåøòàë íþëýñ øóûíû êóòñêèçû. Òàíè ßíîâ ñòàíöèÿ. Ðàäèàöèåç òà òýëü âàäüñûòž òќë ñòàíöèÿ ïàëà íóèç. Íþëýñ òûëòýê ñóòñêèç, áûäýñàê Ÿóæåêòžç. Áќðûñü âàíüçý ïèñïóîñòû ïîãûðúÿçû íî øàéâûëý íóèçû. Áåðâûëçý êóàòü ìåòð šóæäà ëóîåí ñîãèçû. ßíîâ ñòàíöèåç íî âîðñàçû, îòûí òóæ òðîñ ðàäèàöèåç âûëýì. Íîø ñî ïûð ñòóäåíòú¸ñòû ýâàêóèðîâàòü êàðèçû âàë. Îäžãåç äûøåòžñüñû êóèíü ïîë, ãðóïïàîñòû êåëÿñà, âåòëýì. Êóàðóñ¸í òîëýçå à÷èç êóëžç èíè. ÑûŸå êóæìî ðàäèàöèÿ… Íîø ñòàíöèÿ ñüќðûí ñàä-áàê÷àîñ, êàëûê ñî ìóçúåì âûëòž âåòëžç. Êќíÿ ñîîñ øîêàçû, àäñêèñü-

òýì êóëîí ïûðûîñòû ìóãîðàçû ïûðòžçû. Çýìëûêåç øàðà âåðàñàëçû êå, îçüû ќé ëóûñàë óê! Ñî ïîííà èê, øóî ìèëÿì ýøú¸ñìû, Èíìàð Ãîðáà÷¸âëýí ñåìüÿåçëû ïóíýìçý áåðûêòžç. Æàëü Ðàèñà Ìàêñèìîâíà, ñî íî ðàêëýñü êóëžç. Ëþáîâü Ïàâëîâíà àâàðèÿ áåðå ×åðíîáûëüûí êóèíü íî šûíû àð óëžç íà. Ñîëû îñêèçû ëèêâèäàòîðú¸ñëû äžñüêóò ñ¸òúÿíýç. Áëîêûñü áåðòî - âàíü äžñåç, ïûäêóêåç êóøòîíî. Ðàäèàöèåí ïûŸàì àðáåðèîñòû ñóòûíû óã ÿðà êóëîí âàéèñü ñèîñ óã šóàëî, Ÿûíýí Ÿîø îìûðå ëîáœî. Âàíüçý íèìûñüòûç øàéãóý êóÿëëÿçû. Ñî øàéãóîñëýñü áûäœàëàçýñ ñèí àçÿäû íî ïóêòûíû óä áûãàòý. Êûëåììûëåìú¸ñ âóý íî ìóçúåìå ìåäàç øåäå øóûñà, ïûäýññû íî áîðäú¸ñû òóæ çќê ïîëèýòèëåí ïë¸íêàîñûí âàëåìûí. Îò÷û âàòûëžçû áûäýñ íþëýñú¸ñòû íî, êîòûðûñü ñýðòòýì þðòúåðú¸ñòû íî, ýíåðãîáëîê âќçûñü ìóçúåìåç íî, äžñüêóòýç íî. Äóðòžç ìàøèíàîñûñü êèñüòàçû, íîø øîðàç âåðòîë¸òú¸ñûí íóëëžçû. Îò÷û ãèíý íî òóæ òðîñ êîíüäîí êèñüòýìûí. Ñîâåòî Ñîþçýç àëè êóðëàëî êå íî, ðàäèàöèÿ âќëìîíëýñü óòèñüêîí ïîííà âàíüìûç ëýñüòýìûí âàë. Èíìàð ìåä óò¸ç ñûŸå àäœîíëýñü. Ïûäåñ âûëàç ñûëžñü òóàëà êóíìû ñûŸå ó÷ûðåç óç âîðìû.

1988-òž àðûí Íîâîñ¸ëîâà Êèåâûí ïèíàë âîðäžç. Åãèò àíàåç ýì÷èîñ òóæ ÷àêëàçû, òàó. Ïèåç àðìèå ќç øåäüû: âèðûç êèçåð, Ÿàáûøòýì èíòûûñü íî êåìà âèÿ. Џåìûñü íûðûñüòûç âèð êîøêûíû êóòñêå, ïûäú¸ñàç âèøòûîñ êûëäûëî. ×åðíîáûëåöú¸ñ ïќëûñü êèí êå ðàäèàöèçý àðàêûåí ïîòòûíû âûðèç. Êèí êå òóðûíú¸ñòû ïàðûñà þý. Ëþáîâü Ïàâëîâíà ýìúÿñüêûíû ãîðäêóøìàíýç áûðéèç. Ñèñüêåìåçëû áûäý šќê âûëàç òà ñè¸í. Íîâîñ¸ëîâà Òàòàðñòàíûñü îãàç ãîðîäý êâàðòèðà áàñüòûíû áûãàòžç. Îòûñåí èíè Èæêàðå âûæèç. Íîø êќíÿ ìûñêûë ó÷ûðú¸ñû âóûëžç Íîâîñ¸ëîâà ×åðíîáûëüûñü äîêóìåíòýíûç ñýðåí. ×èíîâíèêú¸ñ ó÷êåì íî óã êàðî âàë, òà ïќÿñà ëýñüòýì êàãàç, ïå, îòûí êûøíîìóðòú¸ñ ќç óæàëý. Ëèêâèäàòîðú¸ñëû îãâàêûòý òðàíñïîðòýí äóíòýê âåòëûíû ëóý âàë. Ëþáîâü Ïàâëîâíàåç êќíÿ ïîë šåãàòûëžçû êîíòðîë¸ðú¸ñ, àâòîáóñýíûçû ÈÏÎÏÀÒ-îçü íî íóëëýìçû âàíü. Ïќÿñüêûñà, ïå, äóíòýê âîðòòûëý. ×åðíîáûëåöú¸ñëû êќíÿ êå êàï÷èÿòîíú¸ñ âàë. Ìîíåòèçàöèÿ òðîññý ñèèç. Ñàíàòîðèå êóääûð âåòëî èê, íî îòûí ýìúÿñüêîí ïîííà óêñ¸ àñ êèñûûñüòûä òûðîíî. Ïå÷àòëàìûí âàê÷èÿòûñà.


18

ÓÄÌÓÐÒËÛÊ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ØÓÄÝËÝ ÒŽ, ÑÅÐÅÊÒÝ!

ÊÈÍ ÃÎÆÒÎÇ ÃÓÐÇÝ?

Êèçíåð ïàëú¸ñ

×àãûð êûøåò

Ñÿñüêàå òќëœèç Ëèäèÿ ÑÎÔÐÎÍÎÂÀ. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñ, Ïóðî ãóðò

Âîçü âûëú¸ñ ñÿñüêàÿêó, Òîíý ïóìèòàé. Èòàëìàñ ñÿñüêà òûíûä Ìîí ñîêó êóçüìàé. Øóð ñüќðûí ×èðäý óŸû, Ñÿñüêàÿ âîçü âûë. ßðàòîíýí ïà÷ûëìå Òà ïèíàë íûë äûð. çý

ìû

Êðåçüãóðåç Ì. ÀÍÄÐÅÅÂËÝÍ Êûëú¸ñûç Ê. ÃÅÐÄËÝÍ

Òà ÿðàòîí ÷àãûð êûøåò. Ñîèí èê ýí áќðäû, ýøå. Äûðûç âóý êå, ñî êûøåò Êóääûð áåçäý, êóääûð ûøå.

çý

ßðàòžñüêîì êå àñüìåîñ, Òóëûñ áóñû êàäü ëóèñüêîì. Ñèíú¸ñàìû ëûç ñÿñüêàîñ, Ñåðåêúÿñüêîì íî êûðœàñüêîì.

ìû

Êèçíåð ïàëú¸ñ, âîðäñêåì øàåðú¸ñû, Ìóñî Êàêñÿ, Áîäüÿ, Ìîæãà, Òûëî... Âàøêàëàçý òîäžñüâàëàñü¸ñìû, Íèìú¸ñàäû âûæûîñìû óëî. Âûæûîñìû áûäýñ äóííå âûëûí, Êîòüêûò÷û ìûí ãèíý âûæûîñû. Êûëú¸ñ óíî, óçûð ìîí ýøú¸ñûí, Ïќðòýì êàëûê êûðœàñü

øàåðú¸ñûí.

Íîø âóíýòý êå àñüìåìûç, Ïåéìûò ëóý óëîí äóííå. Ñîêó êûñý, òќëœå âàíüìûç, Ìàð âàë òîëîí, ìàð âàë òóííý. Ñîèí èê ýí áќðäû, ýøå, Òà ÿðàòîí ÷àãûð êûøåò. Êóääûð áåçäý, êóääûð ûøå, Äûðûç âóý êå, ñî êûøåò.

Œå÷áóð, Êèçíåð! Òûíàä âîðäñêåì ïèåä, Äîðàì ìîí ìќçìûñà áåðòž òóííý. Êîòüìàð êå íî, âîðäñêåì ïàëú¸ñûòýê Óã øóíòû ñþëýììå þãûò äóííå.

øóäìû, Ìîíý âóíýòžä. Ìûíýñüòûì ìàòûñü ýøìå Òîí òóãàí êóòžä. Ìàëû ìîíý œûãûðúÿä, Ìàëû ÷óïàëëÿä? ßðàòžñüêî øóûñà, Ìàëû îñêûòúÿä? Џóæ èòàëìàñ, Џóæ èòàëìàñ Øàò ëþêèñüêîíëû? Џóæ èòàëìàñ, Џóæ èòàëìàñ, Ќé îñêû ñîëû.

Џóæ èòàëìàñ, Џóæ èòàëìàñ, Ìàëû òîí áåçäžä? Џóæ èòàëìàñ, Џóæ èòàëìàñ, Ìàëû-î òќëœèä?

Âîðäžñüêåì èíòûå

Îäžã ãóðòûñü

Óä áåðûêòû

Êåìàëû ќé âàë

Òќë òќëàìúÿ òќëàñüêûñà, Ñÿñüêàå òќëœèç. Òîíý ãèíý ÿðàòûñà, Äàóðå áûðèç. Ìàëû ïîòžä Ïóìèòàì, Ìàëû òîäìàòñêèì? Òà ÿðàòžñü ñþëýììå Ìàëû òîí ÷èãèä?

Ìóëòàí óëîñ, Âèøóð íî Àñèíåð, Áåìûæ âûðú¸ñ, Âîçüïóì íî Áûçàðà. Ïåëüãà âûæû, ×àáüÿ âûæû, Îìãà Œå÷ ìàëïàñà ëýñüòžçû óëîí êàð.

udmfoto.ru

Êðåçüãóðåç Ì. ÀÍÄÐÅÅÂËÝÍ Êûëú¸ñûç Â. ÂÀÍÞØÅÂËÝÍ

Ñèí àçÿìû ñîêó ñþðåñ Çàðíè ÷èëüòýð êàäü óñüòžñüêå.

Òќäüû ëüќìïó ñþðåñ äóðå Ñîêó íûëìóðò êàäü íÿêûðñêå.

Џóæ èòàëìàñ, Џóæ èòàëìàñ, Ìàëû âàçü šóæàä? Џóæ èòàëìàñ, Џóæ èòàëìàñ, Ìàëû ñÿñüêàÿä?

Àêñàêëýí øîðñþëìàç Âîðäžñüêåì èíòûå, Íüûëü óêíîåí ãèíý Òà ïè÷è êîðêàå. Òà ïè÷è êîðêàÿì Ìîí áóäž, áûäýñìè, Òà ïè÷è êîðêàñüòûì Óëîíý ìîí ïîòž. Íîø òóëûñ áàê÷àÿì Ñÿñüêàÿ ëüќìïó ñàä, Øóð ñüќðûñü âîçü âûëàì Óñüòžñüêå èòàëìàñ. Êðåçüãóðåç Ì. ÀÍÄÐÅÅÂËÝÍ Êûëú¸ñûç Ï. ÏÎÇÄÅÅÂËÝÍ

Êðåçüãóðåç íî êûëú¸ñûç Þðèé ØÀÍÜÃÈÍËÝÍ

Ìè óðàìòž îðò÷ûêóìû, Òóçîí ïóðœûñà êûëå. Òóçîí ïóðœûñà óã êûëüû Îðò÷å ïèíàë äàóðìû. Òќäüû Êàìëýí ÿðäóðú¸ñòžç Ïûäûí âåòëîí äûðìû âàë. Ìàëïàñüêîä íà, óä íè ìåäà, Ñîå òîäýì ïîòý âàë.

Òà óëîíûí, îé, âûëîíûí Ìà äûðú¸ñ íî óã ëóî. Ìîí âàçè íî, òîí ќä âàçü íè Ñèíìûíûä êûìûðòžä. Éûðû ìàëïà, ñþëìû âèñå. Ìќëÿ âûëàì òûë šóà. Ýí ìàëïà, ñþëýì, àçüëîçý Óä áåðûêòû îðò÷åìçý.

Îäžã ãóðòûñü ñöåíà âûëûñü Øóëäûð šûòý òîíý àäœè. Êóàðàåäëýñü, êûðœàìåäëýñü Èçèñü ñþëìû ûðàê âûðœèç. Ќé øќä ìîí ÷èê, êûçüû òýò÷è,

Êûçüû êèÿä ñ¸òž êèìå. Êûë-êóàðàòýê òîíýí àðòý Šóòñêè-ëîáœè ÷àãûð èíìå. Àëè íî áîí îòûí íè ìîí Òќäüû äóøåñ êàäü ïîðúÿñüêî. Ñþëìû óã òîä, ëóëû óã òîä, Ìóçúåì âûëý ìîí êó âàñüêî.

Òðîñ àðúåì òîïîëü¸ñ Øàóãåòî øóð äóðûí. Äóí-÷ûëêûò âóýíûç Äàíúÿñüêå Àòàóë. Òîí êîòüêó íî äóíî, Àòàóë óëü÷àå, Âîæ ãóæäîð àçáàðå, Âîæ ñàäî áàê÷àå. Òà ïè÷è êîðêàå Ïè÷è êå íî, ìóñî. Âîðäžñüêåì èíòûå Ñþëýìëû òóæ äóíî.


ÐÅÊËÀÌÀ Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ», äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» (ÈÍÍ 1832046200, ÎÃÐÍ 1051800820279, þð. àäðåñ: 426006, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, óë. Òåëåãèíà, 30) Áîãèíñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû (ÈÍÍ 503205907208, ÑÍÈËÑ 060-032-015459, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 127018, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 28), ÷ëåíà ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (ÈÍÍ 7701321710, ÎÃÐÍ 1027701024878, 125362, ã. Ìîñêâà, Âèøíåâàÿ óëèöà, ä. 5) - ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà (äàëåå - òîðãè) ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èæìàøïðîìèïîòåêà», ïðèçíàííîãî Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè îò 04.10.2011 ã. ïî äåëó ¹À7114526/2010 íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) (äàëåå - Äîëæíèê). Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå êîíêóðñà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã òîðãîâ». «Øàã òîðãîâ» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2012 ã. â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò (äàëåå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà Þæíîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêå (ÞÝÒÏ), ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://www. torgibankrot.ru. Íà êîíêóðñ âûñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹ 1 ñîñòîèò èç: - îáîðóäîâàíèå - â êîëè÷åñòâå 24 åäèíèö; - íåäâèæèìîå èìóùåñòâî - â êîëè÷åñòâå 4 åäèíèö. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹ 1 - 14 795 864,00 ðóá., âêëþ÷àÿ ÍÄÑ. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1 147 958,64 ðóá. Ëîò ¹ 2 ñîñòîèò èç: - íåäâèæèìîå èìóùåñòâî - â êîëè÷åñòâå 2 åäèíèö. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹ 2 - 2 457 000,00 ðóá., âêëþ÷àÿ ÍÄÑ. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹2 24 570,00 ðóá. Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ: - ñîãëàñèå çàÿâèòåëÿ ïðèíÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ñîäåðæàíèþ è îáñëóæèâàíèþ èìóùåñòâà, çàÿâëåííîãî â ëîòå, èñïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà òîëüêî ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ; - ïðèíÿòèå íà ñåáÿ çàÿâèòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ñ 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 29.04.2013 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 07.06.2013 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò, ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé êîíêóðñà, óêàçàííûõ âûøå. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ 14 èþíÿ 2013 ã. ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåðåóëîê, ä. 13, ñòð. 1.  ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 14 èþíÿ 2013 ã., íåñîñòîÿâøèìèñÿ, à òàêæå â ñëó÷àå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî èòîãàì òîðãîâ, ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè. Ïîâòîðíûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå êîíêóðñà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã òîðãîâ». «Øàã òîðãîâ» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 10 (äåñÿòü)

ïðîöåíòîâ íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé íà òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 14 èþíÿ 2013 ã. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 02 àâãóñòà 2013 ã. â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà Þæíîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêå (ÞÝÒÏ), ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://www. torgibankrot.ru. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 24.06.2013 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.07.2013 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru.  ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, à òàêæå â ñëó÷àå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî èòîãàì ïîâòîðíûõ òîðãîâ, ïðîâîäÿòñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 02.08.2013 ã. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru, ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 12.08.2013 ã. ïî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13.09.2013 ã.  ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâîê â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1 - â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13.09.2013 ã. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13.09.2013 ã., íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ïðè îòñóòñòâèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàðåãèñòðèðîâàííîé Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó ïðîèçâîäèòñÿ ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè Ëîòîâ ¹¹1,2 - 30 (òðèäöàòü) ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 16.09.2013 ã. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà, ñîñòàâëÿåò 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé (ñðîê äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ). Ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè ëîòà ïðîèçâîäèòñÿ íà øåñòîé ðàáî÷èé äåíü ïîñëåäîâàòåëüíî íà 30 (òðèäöàòü) ïðîöåíòîâ îò öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, äåéñòâóþùåé íà ïðåäûäóùåì ýòàïå òîðãîâ, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ (öåíû îòñå÷åíèÿ). Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) ïî Ëîòàì ¹¹ 1,2 - 10 (äåñÿòü) ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïåðèîäàì ñíèæåíèÿ öåíû ñëåäóþùèì çà íà÷àëüíîé öåíîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru, â ïåðèîä äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïåðâîãî äíÿ íà÷àëà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä.13, ñòð. 1 - â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî áûëè ïîäàíû çàÿâêè ïî ñîîòâåòñòâó-

þùåìó ëîòó. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî áûëè ïîäàíû çàÿâêè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó, íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ðàññìîòðåíèå Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñò. 110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòíèêàì òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà Äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðèíèìàþùèé îáÿçàòåëüñòâà ïî óñëîâèÿì òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â ñðîê ïðèåìà çàÿâîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà òîðãîâ, óêàçàííûé âûøå, ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà (óêàçàâ ïðè ýòîì ¹ ëîòà, äàòó òîðãîâ è íàèìåíîâàíèå Äîëæíèêà) íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà; - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; - íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; - ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé; - ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà Äîëæíèêà; - îáÿçàòåëüñòâî çàÿâèòåëÿ òîðãîâ ñîáëþäàòü óñëîâèÿ êîíêóðñà. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äîëæíà òàêæå ñîäåðæàòü ïðåäëîæåíèå î öåíå ëîòà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè öåíû ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà. 1. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 1.1. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 1.2. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà);

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 1.3. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 1.4. Îò âñåõ Ïðåòåíäåíòîâ: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåòåíäåíòà, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé Ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 2. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ, èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 3. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 4.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 5. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 6. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò. ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 7. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

19

8. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 9.  ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëåííûõ ïðåòåíäåíòîì äîêóìåíòîâ íåäîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðàçìåð çàäàòêà è ñðîêè âíåñåíèÿ: - äëÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 02 àâãóñòà 2013 ã. - 1 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ; - äëÿ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ - 10 % îò öåíû ëîòà, äåéñòâóþùåé â ïåðèîä ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ðåêâèçèòû Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ», ÈÍÍ 7710599286, ÎÃÐÍ 1057748197100, ÊÏÏ 770401001, ð/ñ 40702810000000001995 â ÊÁ «Ìåæäóíàðîäíûé Áàíê Ðàçâèòèÿ» (ÇÀÎ), ê/ñ 30101810100000000541, ÁÈÊ 044525541 Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííûì ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ëîòîâ è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: 121069, ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1 - ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ðàáî÷èì äíÿì â òå÷åíèå ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê óñòàíîâëåííîãî äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà òîðãîâ, óêàçàííîãî âûøå. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà. Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» ÈÍÍ 1832046200, ÊÏÏ 183201001, ÎÃÐÍ 1051800820279, Þð.àäðåñ: 426006, ã. Èæåâñê, óë. Òåëåãèíà, 30, Ð/ñ ¹ 40702810000050001358 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521. Ñ ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè è äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè: http://www. torgibankrot.ru. Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ», ïî÷òîâûé àäðåñ: 121069, ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (495) 645-34-74, e-mail: pravcenter01@mail.ru


20

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÐÅÊËÀÌÀ ÎÎÎ «ÒÈÒÀÍ - Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ», www.titancompany.ru Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò â 2012 ã. (â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè) *

ÊÎÍÊÓÐÑ

Èç ïåñÿíàé Êóëüòóðàÿ, ïå÷àòüÿ íî èâîðú¸ñúÿ ìèíèñòåðñòâî ÿëžç ïåñÿíàé¸ñëû ñžçåì ïàìÿòíèêëû ïðîåêòú¸ñúÿ êîíêóðñ. Îò÷û ïûðèñüêûíû áûãàòî âàíü ìûëêûä êàðèñü¸ñ. Êîíêóðñëýí ïîëîæåíèåç ïå÷àòëàìûí ìèíèñòåðñòâîëýí ñàéòàç: http://kultura. udmurt.ru. Ãðàôèêà àìàëýí áûäýñòýì ñóðåäú¸ñòû, ñêóëüïòó ñîîáùåíèè î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà», ïðîâåäåííûõ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå (ÎÎÎ «Êîììåðñàíòú ÊÀÐÒÎÒÅÊÀ» - http://etp. kartoteka.ru) ïî ïåðèîäàì ñ 24.01.2013 ã. ïî 20.02.2013 ã., îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹45 îò 16.03.2013 ã. è â ãàçåòå «Óäìóðò äóííå» îò 15.03.2013 ã., âìåñòî ñëîâ: «Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ëîòó ¹1 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Òåõíîáèçíåñêëóá». Öåíà ïðåäëîæåíèÿ - 3 284 ðóá. 55 êîï.» ñëåäóåò ÷èòàòü «Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ëîòó ¹1 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Òåõíîáèçíåñêëóá». Öåíà ïðåäëîæåíèÿ - 13 138 ðóá. 20 êîï.» Òîðãè ïî ëîòó ¹3 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî çàÿâêà ïîáåäèòåëÿ ñîäåðæàëà ïðîòèâîðå÷èâûå äàííûå ïî öåíå ïðåäëîæåíèÿ, èç êîòîðûõ äîñòîâåðíî îïðåäåëèòü öåíó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, â ñâÿçè ñ ÷åì òîðãè ïî äàííîìó ëîòó áóäóò ïåðåçàïóùåíû. Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè ïî äåëó ¹ À7114526/2010 îò 09.08.2012 ã. â ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» (ÈÍÍ 1832046200, ÎÃÐÍ 1051800820279, ìåñòîíàõîæäåíèå: 426006. ã. Èæåâñê, óë. Òåëåãèíà, 30) áûëà ââåäåíà ïðîöåäóðà êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊîìÈíâåñò» (ÎÃÐÍ 1097746713250, ÈÍÍ 7719736106, ìåñòîíàõîæäåíèå: 105318, ã. Ìîñêâà, Ñåìåíîâñêàÿ ïë., ä. 7, êîðï. 17), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» - Áîãèíñêîé Ëèäèè Íèêîëàåâíû (ÈÍÍ 503205907208, ÑÍÈËÑ 060-032-015459, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 127018, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 28), ÷ëåí ÍÏ «ÌÑÎÏÀÓ» (ÈÍÍ 7701321710, ÎÃÐÍ 1027701024878, 125362, ã. Ìîñêâà, óë. Âèøíåâàÿ, ä. 5), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óäìóðòèÿ îò 09.08.2012 ã. ïî äåëó ¹ À7114526/2010, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà» íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Êîììåðñàíòú ÊÀÐÒÎÒÅÊÀ» - http:// etp.kartoteka.ru (äàëåå - ÝÒÏ Êàðòîòåêà), (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 119330, ã. Ìîñêâà, óë. Ìîñôèëüìîâñêàÿ, ä. 17á; ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 117997, ã. Ìîñêâà, Íàõèìîâñêèé ïð-ò, ä. 32, ÈÄ ÐÀÍ, îôèñ 1312, òåëåôîíû: 8-800-100-85-50; e-mail: torgi@kartoteka.ru). Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî (äàëåå - èìóùåñòâî) (âñå öåíû óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ): Ëîò ¹3 - Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòà

ðàîñòû ûñòîíî òóý 17-òž ìà¸çü. Äîêóìåíòú¸ñ ïќëûí ëóûíû êóëý:  2 áàì âûëûí (À4 ôîðìàò, èíòåðâàë - 0,1, øðèôò - 14) âàëýêòîí, êûçüû àâòîð àäœå ñèíïåëåòëýñü âàëòžñü ìàëïàíçý, îçüû èê ïóñú¸íî ïðîåêòëýñü àñïќðòýìëûêú¸ññý;  ñèíïåëåòëýí ñêóëüïòóðíîé ìîäåëåç Ì 1:5;  ñèíïåëåòëýí ìàêåòýç ó÷àñòîêëýí ïëàíýíûç Ì 1:250; - 5 899 649,40 ðóá. Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñîñòàâëÿåò 10% îò öåíû ïåðèîäà, íà êîòîðûé ïîäàåòñÿ çàÿâêà. Äîêàçàòåëüñòâà îïëàòû çàäàòêà (âûïèñêà ïî ñ÷åòó èç áàíêà) è ïîäïèñàííûé äîãîâîð î çàäàòêå ïðèëàãàþòñÿ ê çàÿâêå. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó +7(495)366-4495 ïî áóäíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ÷. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ñíÿòü âñå èëè ÷àñòü èìóùåñòâà ñ òîðãîâ. Äàòà íà÷àëà òîðãîâ 04.06.2013 ã., ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ïðîèñõîäèò êàæäûå 5 ðàáî÷èõ äíåé íà 30% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè. Ïåðèîäû, äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû íà÷àëüíûå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà: ñ 04.06.2013 ã. ïî 10.06.2013 ã. - 100% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè; ñ 11.06.2013 ã. ïî 18.06.2013 ã. - 70% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè; ñ 19.06.2013 ã. ïî 25.06.2013 ã. - 40% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè; ñ 26.06.2013 ã. ïî 02.07.2013 ã. - 10% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè; Âñå ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà÷èòàþòñÿ ñ 30.04.2013 ã. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà îêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà. Çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ ìåíüøå 10% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, ïðèçíàþòñÿ íå ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ñîîáùåíèè. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ ê òîðãàì, â òîò æå äåíü íà ÝÏÒ Êàðòîòåêà (http://kartoteka.ru). Ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è óêàçàííûì â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ; ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì ê íèì òðåáîâàíèÿì èëè íåäîñòîâåðíû; ïîñòóïëå-

 ðàçâ¸ðòêà Ì 1:100;  ñèíïåëåòëýí ïќðòýì èíòûîñûñåí àäœèñüêîí òóñûç (êûê ÿêå ñîëýñü òðîñãåñ ñóðåä);  ñèíïåëåòëýí äóíûç (ï. 4.4). Ìàòåðèàëú¸ñòû âà¸íî òàŸå àäðåñúÿ: Èæ, Ì. Ãîðüêèé óëü÷à, 73-òž þðò, 5-òž ýòàæ, «Öåíòð ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ». Þàëëÿñüêûíû òåëåôîíú¸ñ: (3412) 78-18-42, 51-38-85. íèå çàäàòêà íà ñ÷åòà, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, íå ïîäòâåðæäåíî íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ, òîðãè ñ÷èòàþòñÿ îêîí÷åííûìè.  ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà âñåõ ïåðèîäàõ òîðãè ïðèçíàþòñÿ íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà (çàÿâèòåëè), îòâå÷àþùèå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå, ïðåäñòàâèâøèå ïîëíûé êîìïëåêò íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ è âíåñøèå çàäàòîê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Ñïèñîê äîêóìåíòîâ íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå íå èçìåíèëñÿ ñî âðåìåíè ïåðâûõ òîðãîâ è îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ» îò 28.07.2012 ã. â ñîîáùåíèè ¹ 77030545023 ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ï. 11 ñò. 110 Çàêîíà î áàíêðîòñòâå îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ï. 4.3 Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 15.02.2010 ã. ¹54 è óêàçàííûì â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, è îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.  ñëó÷àå ó÷àñòèÿ îäíîãî ïðåòåíäåíòà â òîðãàõ ïî íåñêîëüêèì ëîòàì çàÿâêè ïîäàþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó ëîòó. Ïðè ïîäà÷å ïðåòåíäåíòîì íåñêîëüêèõ çàÿâîê íà îäèí ëîò, çàäàòîê ïîäëåæèò îòäåëüíîé îïëàòå çà êàæäóþ çàÿâêó. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà è äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (âíåñåíèå çàäàòêà): ÎÎÎ «ÊÎÌÈÍÂÅÑÒ», ÈÍÍ 7719736106, ÊÏÏ 771901001, ð/ñ 40702810700000001491 â Áàíêå «ÅÂÐÎÊÐÅÄÈÒ» (ÎÎÎ) ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810500000000882, ÁÈÊ 044583882. Äîëæíèê (îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè): ÎÎÎ «Èæìàøïðîìèïîòåêà», ÈÍÍ 1832046200, ÊÏÏ 183201001, ð/ñ 40702810000050001358 â ÇÀÎ ÊÁ «Ðîñèíòåðáàíê», ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521.  ñîîáùåíèè ¹ 77030766459, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 55 îò 30.03.2013 ã. íà ñòð. 40 âìåñòî ñëîâ: «ñ 13.05.2013 ã. ïî 19.06.2013 ã. - 100% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè» ñëåäóåò ÷èòàòü: «ñ 13.05.2013 ã. ïî 19.05.2013 ã. - 100% îò ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè».

¹ ï/ï

1 2 3

3.1 3.2

3.2.1

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Âèä ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè Âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (îêàçûâàåìûõ óñëóã) ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå: Ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) Ðàñõîäû íà òîïëèâî Ãàç ïðèðîäíûé ïî ðåãóëèðóåìîé öåíå Ñòîèìîñòü Îáúåì Ñòîèìîñòü 1-é åäèíèöû îáúåìà ñ ó÷åòîì äîñòàâêè (òðàíñïîðòèðîâêè)

3.2.2

3.3

3.3.1 3.3.2

3.4

3.5 3.6 3.7

3.8

3.9 3.10 3.10.1 3.10.2 3.11 3.11.1 3.11.2 3.12 3.12.1 3.12.2

3.13

3.14 4 5 5.1 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 7 8 9 9.1 10 11 11.1 11.2

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèå

x

ïðîèçâîäñòâî (íåêîìáèíèðîâàííàÿ âûðàáîòêà)+ïåðåäà÷à+ñáûò

òûñ.ðóá.

2 473,06

òûñ.ðóá.

2 464,29

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

1 116,69

òûñ.ðóá.

880,45

òûñ.ðóá. òûñ. ì3

880,45 296,75

òûñ.ðóá.

2,95

x

ïðÿìûå äîãîâîðû áåç òîðãîâ

òûñ.ðóá.

236,24

òûñ.ðóá.

236,24

Îáúåì

òûñ. ì3

58,52

Ñòîèìîñòü 1-é åäèíèöû îáúåìà ñ ó÷åòîì äîñòàâêè (òðàíñïîðòèðîâêè)

òûñ.ðóá.

3,91

x

ïðÿìûå äîãîâîðû áåç òîðãîâ

òûñ.ðóá.

262,58

ðóá.

3,72

òûñ. êÂò*÷

70,6423

òûñ.ðóá.

23,87

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

387,97

òûñ.ðóá.

117,43

òûñ.ðóá.

93,83

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

0,00

Ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ Ãàç ïðèðîäíûé ïî íåðåãóëèðóåìîé öåíå Ñòîèìîñòü

Ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ Ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîòðåáëÿåìóþ îáîðóäîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå: Ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1 êÂò*÷ (ñ ó÷åòîì ìîùíîñòè) Îáúåì ïðèîáðåòåííîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè Ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå õîëîäíîé âîäû, èñïîëüçóåìîé â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå Ðàñõîäû íà õèìðåàãåíòû, èñïîëüçóåìûå â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà Ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå Ðàñõîäû íà àðåíäó èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå Îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå: Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû Îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) ðàñõîäû Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû Ðàñõîäû íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé) îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ Ñïðàâî÷íî: ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ Ñïðàâî÷íî: ðàñõîäû íà òåêóùèé ðåìîíò îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ Ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè íà ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà Ïðî÷èå ðàñõîäû Âàëîâàÿ ïðèáûëü îò ïðîäàæè òîâàðîâ è óñëóã ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè (òåïëîñíàáæåíèå è ïåðåäà÷à òåïëîâîé ýíåðãèè) ×èñòàÿ ïðèáûëü îò ðåãóëèðóåìîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå: ×èñòàÿ ïðèáûëü íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ Çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èç ýêñïëóàòàöèè Ñïðàâî÷íî: ñòîèìîñòü ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ îñíîâíûõ ôîíäîâ Ñïðàâî÷íî: ñòîèìîñòü âûâåäåííûõ èç ýêñïëóàòàöèþ îñíîâíûõ ôîíäîâ Ñïðàâî÷íî: ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà Óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü Ïðèñîåäèíåííàÿ íàãðóçêà Îáúåì âûðàáàòûâàåìîé ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé òåïëîâîé ýíåðãèè Ñïðàâî÷íî: îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè íà òåõíîëîãè÷åñêèå íóæäû ïðîèçâîäñòâà Îáúåì ïîêóïàåìîé ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé òåïëîâîé ýíåðãèè Îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé ïîòðåáèòåëÿì, â òîì ÷èñëå: Ïî ïðèáîðàì ó÷åòà

Ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ Òåõíîëîãè÷åñêèå ïîòåðè òåïëîâîé 12 ýíåðãèè ïðè ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì Ñïðàâî÷íî: ïîòåðè òåïëà ÷åðåç 13 èçîëÿöèþ òðóá Ñïðàâî÷íî: ïîòåðè òåïëà ÷åðåç 14 óòå÷êè 15 Ñïðàâî÷íî: ïîòåðè òåïëà, ÂÑÅÃÎ Ïðîòÿæåííîñòü ìàãèñòðàëüíûõ 16 ñåòåé è òåïëîâûõ ââîäîâ (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) Ïðîòÿæåííîñòü ðàçâîäÿùèõ ñåòåé 17 (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) 18 Êîëè÷åñòâî òåïëîýëåêòðîñòàíöèé Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ñòàíöèé è 19 êîòåëüíûõ 20 Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ïóíêòîâ Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü 21 îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà 22 íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé â òåïëîâóþ ñåòü Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà åäèíèöó òåïëîâîé 23 ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé â òåïëîâóþ ñåòü Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû 24 íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé â òåïëîâóþ ñåòü 25 Êîììåíòàðèè èñï. Êóçèí Í. À. 65-89-89 (120)

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

309,33

òûñ.ðóá. òûñ.ðóá.

125,87 38,45

òûñ.ðóá.

3,45

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

3,45

òûñ.ðóá.

136,20

òûñ.ðóá.

12,93

òûñ.ðóá.

8,77

òûñ.ðóá.

-15,96

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

0,00

òûñ.ðóá.

929,85

Ãêàë/÷

2,03

Ãêàë/÷

1,83

òûñ. Ãêàë

2,6291

òûñ. Ãêàë

0,0657

òûñ. Ãêàë

0,0000

òûñ. Ãêàë

1,9506

òûñ. Ãêàë

1,9506

òûñ. Ãêàë

0,0000

%

0,00

òûñ.Ãêàë

0,0000

òûñ.Ãêàë

0,0000

òûñ.Ãêàë

0,0000

êì

0,00

êì

0,72

åä.

0

åä.

1

åä.

0

÷åë.

8

êã ó.ò./Ãêàë

155,01

êÂò*÷/Ãêàë

36,22

êóá. ì/Ãêàë

0,90 èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàìû íåò


ÐÅÊËÀÌÀ Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ» - ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ (äàëåå -òîðãè) ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà (äàëåå - èìóùåñòâî), ïðèíàäëåæàùåãî Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Èæìàøñòàíêî» (ÎÃÐÍ 1021801437899, ÈÍÍ 1826002300, þð. àäðåñ: Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, ïð. Äåðÿáèíà, 2/362) (äàëåå - ÎÀÎ «Èæìàøñòàíêî»), ïðèçíàííîãî Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè îò 20.02.2012ã. ïî äåëó ¹À71-6273/2011 íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) (äàëåå Äîëæíèê).

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû êàæäîãî ëîòà. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11 èþíÿ 2013 ã. â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò (âåçäå ïî òåêñòó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âðåìÿ ìîñêîâñêîå). Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà Þæíîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêå (ÞÝÒÏ), ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot. ru.

Íà àóêöèîí âûñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹ 1 ñîñòîèò èç: - ìàòåðèàëû è ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ â êîëè÷åñòâå 5 973 íàèìåíîâàíèé íà îáùóþ ñóììó 8 365 845,00 ðóá., ñ ó÷åòîì ÍÄÑ; - òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè (íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî) â êîëè÷åñòâå 557 íàèìåíîâàíèé íà îáùóþ ñóììó 14 320 427,00 ðóá., ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹1 - 22 686 272,00 ðóá., ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹1 - 226 862,72 ðóá.

Ëîò ¹ 2 Ðûíî÷íàÿ ñòîÁàëàíñîâàÿ ñòîÍàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

èìîñòü, ðóá.

èìîñòü äåáèÎñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè

òîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá., ñ ÍÄÑ

Äîã.¹2000713001 îò 01.02.2007 470000,00 Äîã.¹2000713008 îò 02.08.2007 470000,00 Äîã.¹2000707001 îò 07.11.2007 4502332,33 Äîã.¹2000813001 îò 29.01.2008 1100000,00 Äîã.¹ 2000813305 îò 22.08.2008 737656,94 1

ÎÀÎ «Èæìàøýíåðãî»

12 629 162,68

Ñ÷.ô. 533 îò 16.09.2008 140485,96

2 019 500,00

Ïë.ïîð.¹ñç-3897 îò 12.12.2011 2990,30 Äîã. ¹530/3-200 1239693,74 Äîã. ¹530/3-200 1275041,60 Äîã. ¹53014799 îò 13.01.2012 500000,00 Äîã. ¹3-03/007 îò 16.01.2012 2190961,81 Äîã.¹022/190/20407 îò 30.11.2011 294274,96 Äîã.¹012/991/Â/2080601078 13.12.2011 4924,52 Äîã.¹2001101035 26.12.11. 40000,00 2

ÎÀÎ «Êîíöåðí «Èæìàø»

342 903,2

Äîã.¹2041113021 10.01.12 100000

54 521,61

Äîã.¹012/991/Â/2080601078 31.01.12 26519,37 Äîã.¹012/991/Â/2080601078 15.02.12 17058,36 3

ÎÀÎ «Èæåâñêèé ìàøèíî-

474 412,97

ñòðîèòåëüíûé çàâîä»

Äîã.¹2080727003 29.06.07 16824,00

75 900,00

Äîã.¹2080721034 16.07.07 457588,97

4

ÎÀÎ «Èæìàø-Õîëäèíã»

894 111,49

5

ÄÎÀÎ «Èæåâñêèé èíñòðó-

4 198 280,82

Äîã.¹3340614001/2340614004 29.07.11

143 000,00

Äîã.¹2617/20427028/61727065 29.03.07 454111,46 Äîã.¹60421574/2080527101 26.04.07 239512,86

ìåíòàëüíûé çàâîä»

Äîã.¹20827027/60421363 25.10.07 3321884,99

ÄÎÀÎ «Èæåâñêèé îðóæåé-

Äîã.¹2080527097/11728521 01.07.08. 3587549,88

671 300,00

Äîã.¹20004001 31.10.11 182772,33 6

íûé çàâîä»

4 358 271,04

Äîã.¹2330525001 31.07.08 525751,16

696 900,00

Äîã.¹2041113021 10.01.12 100000,00 7

ÎÎÎ «ÈæÑòàíêî» Èòîãî:

22 669 932,88

Äîãîâîðà ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ

45 567 075,08

10 406 400,00 14 067 521,61

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹ 2 - 14 067 521,61 ðóá., ñ ó÷åòîì ÍÄÑ Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹ 2 - 140 675,22 ðóá. Ëîò ¹ 3 Ðûíî÷íàÿ ñòîèÍàèìåíîâàíèå äåáèòîðà

Áàëàíñîâàÿ ñòîè-

Îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ çà-

ìîñòü äåáèòîð-

ìîñòü, ðóá.

äîëæåííîñòè

ñêîé çàäîëæåííî-

ÎÎÎ «Àâòîëàéô»

50 000,00

Ïîð.¹39 îò 12.10.11

ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåìèóì»

43 000,00

Äîãîâîð îêàçàíèÿ óñëóã

26 300,00

ÈÏ Îäèíöîâ Ñ.Þ.

47 970,00

Ïîð.¹ñç 3894 îò 12.12.11

29 300,00

ÎÎÎ «Ôîáóñ»

42 000,00

25.08.11

25 700,00

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì «Áóììàø»

73 755,80

Äîã.¹ Ô×-4150/2090901056

45 100,00

ñòè, ðóá.

1 2 3 4 5

30 600,00

20.06.11 Èòîãî:

256 725,80

157 000,00

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà ¹ 3 - 157 000,00 ðóá., ñ ó÷åòîì ÍÄÑ Ðàçìåð çàäàòêà ïî ëîòó ¹ 3 - 1 570,00 ðóá. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîâîäèòñÿ ñ 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò 29.04.2013 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 07.06.2013ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ 11 èþíÿ 2013 ã. ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåðåóëîê, ä. 13, ñòð. 1.  ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 11 èþíÿ 2013 ã., íåñîñòîÿâøèìèñÿ, à òàêæå â ñëó÷àå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî èòîãàì òîðãîâ, ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè. Ïîâòîðíûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà íà «øàã àóêöèîíà». «Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 10 (äåñÿòü) ïðîöåíòîâ íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé íà òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 11 èþíÿ 2013 ã. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25 èþëÿ 2013 ã. â 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà Þæíîé Ýëåêòðîííîé Òîðãîâîé Ïëîùàäêå (ÞÝÒÏ), ðàçìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 12 ÷àñîâ 30 ìè-

íóò 17.06.2013 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 19.07.2013 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru.  ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, à òàêæå â ñëó÷àå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëèïðîäàæè èìóùåñòâà ïî èòîãàì ïîâòîðíûõ òîðãîâ, ïðîâîäÿòñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 25.07.2013 ã. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó http://www.torgibankrot.ru. ñ 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò 05.08.2013 ã. ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06.09.2013 ã.  ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâîê â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä.13, ñòð.1 - â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06.09.2013 ã. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò 06.09.2013 ã. íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ïðè îòñóòñòâèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàðåãèñòðèðîâàííîé Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó, ïðîèçâîäèòñÿ ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè Ëîòîâ - 33 (òðèäöàòü òðè) ïðîöåíòà îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà òîð-

ãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïåðâîíà÷àëüíîå ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ 09.09.2013 ã. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà, ñîñòàâëÿåò 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé (ñðîê äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ). Ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè ëîòà ïðîèçâîäèòñÿ íà øåñòîé ðàáî÷èé äåíü ïîñëåäîâàòåëüíî íà 33 (òðèäöàòü òðè) ïðîöåíòà îò öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, äåéñòâóþùåé íà ïðåäûäóùåì ýòàïå òîðãîâ, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ (öåíû îòñå÷åíèÿ). Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ) ïî Ëîòàì - 1 (îäèí) ïðîöåíò îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ïî àäðåñó: http://www.torgibankrot.ru. â ïåðèîä äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïåðâîãî äíÿ íà÷àëà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä.13, ñòð.1 - â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî áûëè ïîäàíû çàÿâêè

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïîñëåäíåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî áûëè ïîäàíû çàÿâêè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó, íå ïðèíèìàþòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ. Ðàññìîòðåíèå Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðåäñòàâëåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñò. 110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà Äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî â ñðîê ïðèåìà çàÿâîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà òîðãîâ, óêàçàííûé âûøå, ïîäàòü çàÿâêó, çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå, âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó çàäàòêà (óêàçàâ ïðè ýòîì ¹ ëîòà, äàòó òîðãîâ è íàèìåíîâàíèå Äîëæíèêà) íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:  íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííîïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÈÍÍ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ;  ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ÈÍÍ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ;  íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ;  ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòûõ òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â äàííîì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äîëæíà òàêæå ñîäåðæàòü ïðåäëîæåíèå î öåíå ëîòà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè öåíû ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: 1.1. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 1.2. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: - êîïèÿ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà ÐÔ (âñå ñòðàíèöû ïàñïîðòà); - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 1.3. Îò Ïðåòåíäåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö: - çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; - âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ïå÷àòíîì èçäàíèè; - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; - áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î ïðèíÿòèè; - ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò), ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Åñëè ïðåäïîëàãàåìàÿ ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâà êðóïíîé, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà òðåáóåòñÿ îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè, òî ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ôîðìå ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ñ îáÿçàòåëüíûì óêà-

21

çàíèåì ïðåäåëüíîé ñóììû, îãðàíè÷èâàþùåé ïîëíîìî÷èÿ ïðåòåíäåíòà; - íåîáõîäèìûå îäîáðåíèÿ íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà è èíûå äîêóìåíòû, îôîðìëåíèå êîòîðûõ òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê. 1.4. Îò âñåõ Ïðåòåíäåíòîâ: - îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåòåíäåíòà, äåéñòâóþùèì ïî äîâåðåííîñòè; - äîãîâîð î çàäàòêå, ïîäïèñàííûé Ïðåòåíäåíòîì; - ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñîîáùåíèè î òîðãàõ ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 1. Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîïèé, ñäåëàííûõ ñ îðèãèíàëîâ, èëè ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûõ êîïèé, êîòîðûå â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ, çàâåðåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 2. Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì è çàâåðåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì. 3.  äîêóìåíòàõ íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå ïîä÷èñòîê è èñïðàâëåíèé. 4. Âñå ñòðàíèöû äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè (â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåííûå êñåðîêîïèè äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ íàäïèñè íà îòòèñêàõ ïå÷àòåé è øòàìïîâ). 5. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. 6. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè/ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 7. Èíîñòðàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 8.  ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëåííûõ ïðåòåíäåíòîì äîêóìåíòîâ íåäîñòàòî÷íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå çàïðîñèòü ó ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâèòü äî ìîìåíòà íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè äîïóñêà ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðàçìåð çàäàòêà è ñðîêè âíåñåíèÿ: - äëÿ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 11 èþíÿ 2013 ã. - 1 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â óêàçàííûõ òîðãàõ; - äëÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 25 èþëÿ 2013 ã. - 1 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ, â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ; - äëÿ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ - 10 % îò öåíû ëîòà, äåéñòâóþùåé â ïåðèîä ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ðåêâèçèòû Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ», ÈÍÍ 7710599286, ÎÃÐÍ 1057748197100, ÊÏÏ 770401001, ð/ñ 40702810000000001995 â ÊÁ «Ìåæäóíàðîäíûé Áàíê Ðàçâèòèÿ» (ÇÀÎ), ê/ñ 30101810100000000541, ÁÈÊ 044525541 Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííûì ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óêàçàííûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îçíàêîìëåíèå ñ áîëåå ïîäðîáíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòîâ (â ò.÷. ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà Ëîòà ¹ 1) è äîêóìåíòàöèåé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà òîðãîâ, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèþ ó÷àñòèÿ â íèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1, ñ 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ðàáî÷èì äíÿì â òå÷åíèå ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà òîðãîâ, óêàçàííîãî âûøå. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà. Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ÎÀÎ «Èæìàøñòàíêî»: ÈÍÍ 1826002300, ÊÏÏ 183201001, ÎÃÐÍ 1021801437899, Þð.àäðåñ: 426057, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Èæåâñê, ïð. Äåðÿáèíà, 2/362, ÁÀÍÊ ÇÀÎ ÊÁ «ÐÎÑÈÍÒÅÐÁÀÍÊ» ð/ñ 40702810800050101568, ê/ñ 30101810100000000521, ÁÈÊ 044552521 Ñâåäåíèÿ îá Îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: ÎÎÎ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ», ïî÷òîâûé àäðåñ: 121069, ã. Ìîñêâà, Áîðèñîãëåáñêèé ïåð., ä.13, ñòð.1, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (495) 645-34-74, e-mail: pravcenter01@mail.ru


22

ÃÓÐÒÎÎÑ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ŒÅ× ÊÓÑÛÏÚ¨Ñ

ÀÄŒÅÌ ÊÀÐÛÌÎÍ

Êóàðåòîç íî, âèçüíîäàëîç íî

Ëþáîâü ÒÈÕÎÍÎÂÀ

Ïåðìü óëîñûñü ×àéêîâñêèé ãîðîäûñü óäìóðòú¸ñëýí «Äýìåí» îãàçåÿñüêîíçû àðûñü àðå ñÿñüêàÿ, íûëêûøíîîñëýí àñüñýëýí «Óäìóðò êîðêàçû» âàíü. Ñî êîðêàëýñü áîðääîðú¸ññý ÷åáåðìàëî òàóêàðîíú¸ñ íî ïќðòýì èíòûîñûñü âàåì êóçüûìú¸ñ. Çýìîñ óäìóðò êîðêà êàäü ñî ÷åáåðúÿìûí: çûáêàåç íî, ãóðåç íî, ìóäîðåç íî âàíü. Êóèñüêîí ñòàíîêñû íî ñûëý. Ñî þíìå èíòû áàñüòûñà ãèíý óã óëû, íûëêûøíîîñ îòûí êóèñüêî, êèóæú¸ññýñ âûñòàâêàå ïîòòàëî. Áîðääîðàçû îøûëýìûí ïóæúÿòýì Ÿóøêîíú¸ñ, šќê âûëûí - ÷èëüïàì òќäüû šќêêûøåò íî òðîñ-òðîñ ìóêåò. - Íûëêûøíîîñûí àðíÿëû îäžã ïîë êå íî îäíî èê ëþêàñüêûíû òûðøèñüêîì, âåðà «Äýìåí» îãàçåÿñüêîíýí êèâàëòžñü Âàëåíòèíà Àðèñòîâà. - Šåãàíú¸ñ-ìàð ëóî êå, ñîîñ òåëåôîí ïûð ìîíý óò÷àíû êóòñêî èíè. À÷èì íî ñîîñëýñü ìќçìèñüêî, ñþëýìû ÷èäàòýê äîðàçû êûñòžñüêå. Óäìóðò íûëêûøíîîñ òàòûí îäžã ñåìüÿ êàäü âàë÷å, òóïàñà óëî. Îãèíý ëþêàñüêûñà, ÷àé þîí âèñêàçû îã-îãåíûçû óëîí-âûëîí ñÿðûñü êåíåøî, óäìóðò êûëûí êûðœàëîâåðàëî, àíàé êûëûí ïîòýì æóðíàë-ãàçåòú¸ñûí íî âûëü êíèãàîñûí òîäìàòñêî. Ñîîñòû áàñüòûíû Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà þðîìî Èæå âåòëý. Êќíÿ òîäìîîñûí íî ýøú¸ñûí ïóìèñüêè øóûñà, îòûñü ñî áóðäúÿñüêûñà íî êàï÷è ìûëêûäûí áåðòý. Ñîáåðå ýøú¸ññý êîòûðàç ëþêà íî Óäìóðò øàåðûñü êûëýì-àäœåì èâîðú¸ññý ìàäå. - Àëèãåñ Ñòåïàí Øèðîáîêîâ êûëáóð÷èëû 100 àð òûðìèç, - âåðàñüêîíìû áîðäû èòžñüêå àçüâûë äûøåòžñü Çè-

íàèäà Øèõîâà. - Êûëáóð÷èåç áóðå âàéûñà, áèáëèîòåêàûí áàäœûì šûò îðò÷ûòžìû. Ñòåïàí Øèðîáîêîâ ñÿðûñü òðîñ ìàòåðèàëú¸ñ ëþêàìû, þðîìî Ýãðà ¸ðîñûñü Çóðà øêîëàûñü òîäìî äûøåòžñü¸ñëû æèíãûðòûëž, ñîîñ ìèëåìëû êûëûëûìòý-àäœûëûìòý ìàòåðèàëú¸ñ êåëÿçû. Ñòåïàí Øèðîáîêîâëýñü ïë¸íêà âûëý ãîæòûñà êåëüòýì óëýï êóàðàçý íî êûëçžìû. Êûëáóð÷èëýí êûëú¸ñûçúÿ ãîæòýì êûðœàíú¸ñòû êûðœàìû. Ïüåñàûñüòûç ïè÷èåñü ñöåíêàîñ âîçüìàòžìû. Ïèñàòåëüëýí òâîð÷åñòâîåçúÿ íî óëýì-âûëýìåç ïóìûñåí áàäœûì âûñòàâêà ëýñüòžìû. Òà íóíàëú¸ñû îçüû èê äàñÿñüêèñüêîì èíè Àøàëü÷è Îêèëýñü þáèëåéçý ïóìèòàíû. Ñîëýñü êûðœàíú¸ññý íî êûëáóðú¸ññý äûøåòžñüêîì. Ìè àñüìå ïîííà ãèíý îçüû óì äàóðòžñüêå, îäíî èê äîðàìû ќò÷àñüêîìû øêîëàûí äûøåòñêèñü ïèíàëú¸ñòû íî íûëïè ñàäý âåòëžñü òýøêûëèîñòû. Ñîîñòû ÷åðñûíû íî êåðòòžñüêûíû äûøåòžñüêîìû. Êîòüìàðëû ïàéìî íûëïèîñ, òðîñýç âûëüûñü äîðàìû êóðèñüêî. Àëèãåñ óäìóðò êåíàêú¸ñ áèáëèîòåêàðü¸ñûí Ÿîø óäìóðò äýðåìëû íî óäìóðò ìóí¸ëû ñžçåì àäœûòîí óñüòžëëÿì. - Óäìóðò øàåðåí àðòý óëžñüêîìû áåðå, óäìóðòú¸ñëýí óëýì-âûëýìåíûçû, ñÿì-éûëîëú¸ñûíûçû íî äžñüêóòýíûçû òóíñûêúÿñüêèñü¸ñ óíî ãèíý, - øóý ãîðîä áèáëèîòåêàåí êèâàëòžñü Ñâåòëàíà Ñîêîëîâà. - Òðîñýç ñîå þðîìî ó÷êûíû ëûêòî. Óäìóðò äžñüêóòëýí òóæãåñ íî äàíýç šóòžñüêèç Áðàíãóðòûñü ïåñÿíàé¸ñ áûäýñ äóííåëû òîäìî ëóýì áåðå. Ïàéìîíî êàäü, œó÷ íûëïèîñ ñîîñëýñü êûðœàíú¸ññýñ äûøåòûíû êîñî,

êûëú¸ññýñ êóðî. Êèáàøëû íûëêûøíîîñ àñüñý êèóæú¸ñûíûçû íî àäœûòîíú¸ñ îðò÷ûòúÿëî. Òàíè Çèíàèäà Øèõîâà îãøîðû áàñìà âûëý âîðïî áó¸ëî ëåíòàîñëýñü òóæ ÷åáåð ñóðåä ïќðìûòúÿ. Ñîáåðå ñîå ðàìêà ïóøêû òûðå. Âàëåíòèíà Àðèñòîâà ìóí¸îñëû òóðëû ïóìî óäìóðò äýðåìú¸ñ âóðûëý. Åâãåíèÿ Íèêèòèíà ïàéìûìîí ÷åáåð ïóæúÿòñêå. «Äýìåí» êëóáå îäžã-îã âîðãîðîíú¸ñ íî ïûðèñüêûëî. Ñîîñ íî êèáàøëûîñ. Òàíè Âëàäèìèð Ìåíëàäøèí òóñïóêòýìú¸ñûçëýñü áàäœûì âûñòàâêà ëýñüòûëý, óäìóðò êàëûêåç âîçüìàòûíû òûðøå. - Âîðäžñüêåì ïàëú¸ñëýñü ìåäàì ìќçìå øóûñà, ÿëàí Óäìóðò øàåðå âóûëûíû òóðòòžñüêîì, - âåðà Ãëàôèðà Øèõîâà. - Àëèãåñ, àâòîáóñ êóðûëûñà, þðîìî Âîòêèíñêûñü ÷åðêå âóûëžìû. Îçüû èê ìàëïàíìû âàíü Øàðêàíûñü Òîë áàáàé äîðû âåòëûíû. Ãóæåìçý îäíî èê Ãåðáåðå ìûížñüêîì. Êќíÿ òîäìîîñìåñ îòûí ïóìèòàñüêîì, âûëü¸ñûíûç òîäìàòñêèñüêîì. Àé êóä-îãçý äîðàìû ќò÷àíû áûãàòžñüêîì. Ñîáåðå ñîîñ íî ìèëåìûç ïóíýìçý äîðàçû ќòüûëî. Œå÷ êóñûï òóïàòžì èíè Äýðè ÷åðêîãóðòûñü «Ìќçìîí» êëóáå âåòëžñü íûëêûøíîîñûí. Ìè àñüìå ïóøêûí ãèíý ïќçüûñà óì óëžñüêå, äîðàìû êîìè-ïåðìÿêú¸ñòû íî, œó÷ú¸ñòû íî, áèãåðú¸ñòû íî ќò÷àñüêîì. Óæàììåñ àäœûñà, ñîîñëýí íî ìûëêûäçû šóòžñüêå ìè ñÿìåí èê óæàíû, êàëûêñýñ îãèíý ëþêàíû. ×àéêîâñêèéûí óëžñü íûëêûøíîîñëýí øóìïîòòžç ýøøî îäžãåç œå÷ óæçû: äîðàçû ïóêèñü èíâàëèäú¸ñ äîðòž âåòëî, ñîîñòû ïðàçäíèêú¸ñûí œå÷êûëàëî, êíèãà-ãàçåò êóçüìàëî.

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ìè éûðîìåìú¸ñ ќâќë

Óäìóðò òåàòð Ìàéëû ðåïåðòóàð 3/ïò.; 4/ñá. 13.00 6/ïí.; 7/âò. 16.00 15/ñð. 18.30 16/÷ò. 18.30 18/ñá. 13.00 21/âò. 13.00 22/ñð.; 23/÷ò.; 24/ïò. 10.00; 13.00

Êîí¸ê-Ãîðáóíîê ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ï. Åðøîâ 0+

Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà À. Ñ. Ïóøêèí ðîìàíòè÷åñêàÿ äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ ïî îäíîèì¸ííîé ïîâåñòè 12+ Ïðåìüåðà! Íàìåð À. Ãðèãîðüåâ 2 äåéñòâèåí ïðèò÷à 12+ Ïðåìüåðà! Íàìåð À. Ãðèãîðüåâ 2 äåéñòâèåí ïðèò÷à 12+ Àí÷óòêà Â. Ìåòàëüíèêîâ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 0+ Àí÷óòêà Â. Ìåòàëüíèêîâ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ 0+ Àí÷óòêà

Â. Ìåòàëüíèêîâ

ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ

0+

78-45-92 (êàññà, àäìèíèñòðàòîð), 78-79-81. www.udmteatr.ru Êàññàîñ: «Îâàöèÿ» ÏÖ, «Ýëüãðèí» ÁÖ, «Òàëèñìàí» ÒÐÖ, «Êèò» ÒÖ, «Àêñèîí» ÖÌ, «Ñòîëèöà» ÒÐÖ, «Ïåòðîâñêèé» ÒÐÊ ÎÃÐÍ 1021801159104 ÀÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàöèîíàëüíûé òåàòð Óл 0+ ÎÃÐÍ 1021801159104 ÀÓÊ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàöèîíàëüíûé òåàòð Óл Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Â. Ôèëèïïîâà. Âàëåíòèíà ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ

Àëíàø ¸ðîñûñü «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» õîçÿéñòâîûñü ìåõàíèçàòîðú¸ñëýñü óæçýñ ðàäúÿ äèñïåò÷åð Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâà. Òà óäûñûí ñî êóàòü àð ïàëà òûðøå íè. Ãàðàæûí óæàñü êûøíîìóðòú¸ñòû øåð ïóìèòàëîä. Äèñïåò÷åðåç Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâàåç ìåõàíèçàòîðú¸ñëýí àíàéçû øóûíû ëóîç, äûð. Êîòüêóä ìàøèíà-òðàêòîðëýñü êûòž íî êќíÿ âåòëýìçý ñàê ýñêåðå, áóø ìåäàç âîðòòûëý, ïå, ïàéäàëûê âà¸í ñÿðûñü ñþëìàñüêå, êóëý äûðúÿç êóàðåòîç, âèçüíîäàëîç. - Õîçÿéñòâîûí êóèíü áðèãàäà: Êèçåêãóðò, Êó÷ûðàí íî Àñàíãóðò, - øóèç äèñïåò÷åð. - Ãóðòú¸ñ êóñïûí èñüêåìú¸ñ òðîñ ãèíý ëþêàñüêî áåðå, ìåõàíèçàòîðú¸ñëýñü óæàìçýñ ýñêåðûòýê óã ëóû. Òžÿñüêîí ó÷ûðú¸ñ íî ëóûëî.

Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíàëýí óæàí íóíàëýç 7 ÷àñ íî šûíûûí êóòñêå, íîø þ óòÿëòîí âàêûòý - 5 ÷àñûí. Êóä-îã äûðúÿ äîðûñüòûç ïîòýìåçëýñü àçüëî èê æèíãûðòžñü¸ñ ëóî, ñîèç ÿ òàèç óæ âîøòžñüêèç øóûñà èâîðòî. Äèñïåò÷åðëýí óæåç ïóòåâîé ëèñò ãîæòîí áîðäûñåí êóòñêå. Íîø ñî áóìàãàåç ñ¸òî Ÿóêíàîñû òàçàëûêñýñ ýñêåðåì âîäèòåëü¸ñëû ãèíý. Íóíàëëû áûäý äèñïåò÷åð âќçûí ïóêå íà ãóðòûñü ýì÷è Çèíàèäà Ìàøòàêîâà. Ðåéñý ïîòûíû äàñÿñüêèñü ìåõàíèçàòîðú¸ñòû ñî ñàê ýñêåðå, âèðçžáåòñýñ ÷àêëà, êóëý äûðúÿç àëêîòåñòåðçý ïîòòý. - Êóèíü àð òàëýñü àçüëî àëêîòåñòåð áàñüòžìû, ñîå àäœûñà, êóä-îã âîäèòåëü¸ñ øóýðñêèçû èê âàë, - øóý Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà. - Íîø òàáåðå àñüñýîñ êóðèñüêî àëêîòåñòåð ïûð ýñêåðèñüêûíû.

ÀÐÌÈÅ ÁÀÑÜÒÎÍ

Ñåêûò áè÷àíû àâòîìàòýç Ëþäìèëà ÑÓÐ×ÀÊÎÂÀ

Àëíàø ¸ðîñûñü òóý òóëûñ àðìèå êîøêîíî 35 ïèîñòû, ñîîñëýñü àíàéàòàé¸ññýñ ñžëû êàðîí óæðàä îðò÷èç. - Ìîí òžëåäëû ñëóæáàäýñ œå÷êûí îðò÷ûòûíû ñžçèñüêî. Àëè èê âåðàñüêî, êàï÷è óç ëóû. Íî àñüòýäûç àñüòýîñ çžáûíû ќä ñ¸òý êå, âàíüìûç óìîé ëóîç, - ïóñéèç ëûìøîð ¸ðîñú¸ñúÿ íî Ìîæãà ãîðîäúÿ âîåíêîì Âÿ÷åñëàâ Ìèðîíîâ. - Ìàëïàñüêûíû êóðèñüêî êîíòðàêòúÿ ñëóæèòü êàðîí ñÿðûñü íî. Óãîñü òà âàêûòý êóíìû áàäœûì ñàêëûê âèñúÿ âîåííîé¸ñëû. Óæäóíçû íî òðîñëû éûëžç. Íîø äîð ïàëú¸ñàäû áќðûñüãåñ áåðòýìäû ëóîç. Àðìèûí ñëóæèòü êàðåìú¸ñòû àëè äûøåòñêûíû íî êîíêóðñòýê áþäæåò èíòûîñû êóòî. Òà óæðàäý ëþêàñüêåìú¸ñ œå÷ ñžç¸íú¸ñòû ãèíý êûëçûíû ќç ëþêàñüêå. Ñîîñ àñüñýëýñü íî àðìèå ìûíûíû äàñü ëóýìçýñ âîçüìàòžçû. Óæðàäýç ðàäúÿñü¸ñûí äàñÿì ïќðòýì âîæâûëúÿñüêîíú¸ñû ïûðèñüêèçû: àðìèëýí èñòîðèåçúÿ þàíú-

¸ñëû âàëýêòîíú¸ñ ñ¸òúÿçû, àâòîìàòýç ñýðòòžçû-áè÷àçû. Ïèîñ ïîííà òóæãåñ íî ñåêûòýç âàë àâòîìàòýí âûðîí. Êóäîãåçëýí ñîå êèÿçû èê êóòûëýìçû ќâќë íà. Íî êóðåêòûíû óã ÿðà - àðìèûí âàíüìûçëû òàëû äûøåòîçû. Ñî ñÿðûñü âåðàçû ïèîñëýí àðìèûí ñëóæèòü êàðåì àòàé¸ññû íî. Àðìèå âåòëîíëýñü óìîé ïàëçý íî ïóñéûòýê ќç êåëüòý. Àðìèÿ âûëü ýøú¸ñ øåäüòûíû þðòòý, àäÿìèåç êóæìîãåñ êàðå. Òà ñÿðûñü âåðàç Àçàìàòûñü Âèêòîð Ëàâðîâ íî. Òàÿç ïðèçûâå ñîëýí êûê ïèîñûç àðìèå êîøêî. Äåíèñ íî Êîëÿ òà âàêûòý Ìîæãàûñü 12 íîìåðî ó÷èëèùåûí ëýñüòžñüêèñüëýñü ïðîôåññèçý áàñüòî. Êûêñû íî ïóìèò ќâќë ñëóæèòü êàðûíû. Òà íóíàëý èê Âÿ÷åñëàâ Ìèðîíîâ ñëóæáàçýñ ÂÂÑ-ûí îðò÷åì êûê âîðãîðîíú¸ñëû - Àëíàøûñü Àíäðåé Áîáðîâëû íî Âàðàëèûñü Âÿ÷åñëàâ Ìàëêîâëû - ñèíïåëü íàãðàäàîñ ñ¸òžç. Òà íàãðàäàîñ ñžçåìûí ÂÂÑ-ëû 100 àð òûðìîíëû.


2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

23

ÊÎÍÊÓÐÑÝ

Ïèíüòýì Ïåòûð Ãàëèíà ÐÎÃÎÒÍÅÂÀ Äýáåñ ¸ðîñ, Ïûêòûäóð ãóðò

Ïåðåñüìîí éûðàç Ïåòûð êóðûòýíûç ýøëàñüêèç. Êóäœå êå, ãèäàçáàðàç èê êќëý, ûìçý óñüòûñà. Àçáàðûí þìøàñü êóðåãú¸ñ ñîå ãèíý âîçüìàëî, âàíü ïèíü¸ññý êîê÷àñà, ñóçìûòûñà áûäòžçû. Ñèíó÷êîí àçüûí àññý ó÷êûñà, âîðãîðîíëýí ìûëêûäûç èê êóàøêà. Íûðûñü ïóíûçû ñîå òîäìîñòûëžç: êûçÿìûñüòûç éûðûç ïèëåø êûëèç. Òàáåðå êóðåãú¸ñ îäîëèçû. Éûðñè óç áóäû, íîø ïèíü¸ñ ïóêòîíî, àñëûç à÷èç øóèç Ïåòûð. Ìàëïàìûí ëýñüòýìûí. Ïðîòåç ïèíü¸ñ ïóêòûñà, ñî àñëûç èê êåëüøûíû êóòñêèç, êóàìûí àðåñêàç áåðûòñêèç êàäü! ÒàŸå òóñûí åãèò êûøíî íî, îëî, øåäüòî àé, ïå. Óëü÷àå ïîòûñà, åãèò íûëêûøíîîñ áîðäû âåðàñüêîíú¸ñûí òýáèíå Ïåòûð, Ìàðèíàåç íî ќâќë, êîæàëîä. Íîø îã íóíàëý âîðãîðîíëýí ïðî-

ÌÀÑÊÀÐ×ÈÎÑ

Ìûëêûäýç âåñüêàòý Ëèÿ Øàðêàí ¸ðîñûí þìîðëû ñžçåì «Øóäýëý òž, ñåðåêòý» ôåñòèâàëüûí øќðò÷è ëóýìçý âîçüìàòžç Âîðò÷à êóëüòóðà þðòëýí, «Âóþèñü» êàëûê òåàòðëýí êèâàëòžñüñû Ëèÿ Ïüÿíêîâà. Ãóðòûñü êàëûê òåàòðëû òóý êûçü àð òûðìîç. Ãóðòîîñ òóæ ÿðàòûñà âåòëý «âóþèñü¸ñëýí» ñïåêòàêëü¸ñàçû, êîíöåðòú¸ñàçû. ÊûŸå êå øóëäûðúÿñüêîí ðàäúÿëî êå, àðëûäîîñëýí îäžã âåðàíçû: Ëèÿåç, ïå, ó÷êûíû ìûížñüêîì àé. Áûãàòý óãî Ëèÿ Àíàòîëüåâíà êàëûêëýñü ìûëêûäçý âåñüêàòûíû. - Áåðåäü ãóðòûí óëîíçý îðò÷ûòýì Ÿóæìåìåéìå Ìàòð¸íà Ëîïàòèíàåç òîäžñü¸ñ, ìàñêàðúÿñüêåììå àäœûñà, øóî: áûäýñàê Ìàòžåä óê, ïå, òîí. Ìîí ïîííà îçüû âåðàìçû òóæãåñ íî âûëž äóíúåò, - ìàäå Ë. Ïüÿíêîâà. - Âîéíà âàêûòý íî Ÿóæìàìàå êàëûêëýñü ìûëêûäçý šóòûíû, êàï÷èÿòûíû òóðòòý âûëýì. Ñî âќçûí øóãñåêûòú¸ñ íî âóíûëžçû, øóî. Ïåðåñüìûñà íî Ìàòž àïàé êàï÷è ìûëêûäçý ќç âóíýòû. Ìà, âûæûÿçû èê Ëîïàòèíú¸ñëýí ìàñêàð÷èîñ êèçåìûí. Êûê àð òàëýñü àçüëî âóûëûíû êûëäžç Áåðåäå. Îòûí òîäìàòñêèìû àññý «ïè÷è áàáà» øóèñü ïåñÿíàåí. «Øќêû÷åç» ëûäœèñü¸ñòû íî òîäìàòžìû øóëäûð ìûëêûäî íûëêûøíîåí. Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà Ëèÿ Àíàòîëüåâíàëýí àíàåçëýí ñóçýðåç ëóý. Ïè÷è áàáàëýñü âåðàì-ìàäåìú¸ññý ãîðûòýê êûëçûíû óã

Òóñïóêòžç Âëàäèìèð ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ

Ëèÿ ÌÀËÛÕ

ÇÝÌ ÎËÎ ÄÀÓÐ

Ýìúÿñü àøàïàðòìàí Àííà ÁÀÉÄÓËËÈÍÀ

ëóû. Ëèÿ Ïüÿíêîâà íî àðòèñò ìàêòàë êàëûêåç øóëäûðòý. Ñïåêòàêëü¸ñ ïóêòý, îòûí øóäýì ñÿíà, þìîðåñêàîñ ëûäœå. Òóæãåñ íî ÿðàëî, ïå, ßêøóðÁќäüÿûñü Ýììà Çàãðåáèíëýí ãîæúÿìú¸ñûç. Áåðëî äûðå ñèí øîðàç éќòî «Øќêû÷» áàìûñü ñåðåìåñ ãîæúÿìú¸ñ. Ñèíìàñüêå Çàõàð Ãàëèëýí óæú¸ñûçëû, ìàòûñü äûðå ðåïåðòóàðàì íî ïûðòûíû ÷àêëàñüêî, øóý. Ïüÿíêîâà éûëïóìúÿç Èæûñü êóëüòóðàÿ ó÷èëèùååç, ëóèç êóëüòóðàÿ óæðàäú¸ñòû ðàäúÿñü. Íî ñþëìûç òóæ êûñêå âûëýì ðåæèññ¸ðú¸ñòû äàñÿñü ¸çý. Áûãàòîíëûêú¸ññý âîëÿòûíû þðòòýìåç ïîííà òàó êàðå Àííà Åâñååâàëû. Ñî âàêûòý ó÷èëèùåûí óæàñà, Àííà ßêîâëåâíà äðàìàÿ êðóæîê óñüòý. Åãèò íûëëýñü äðàìàûí íî êîìåäèûí áûãàòîíëûêú-

«Ôèòîíöèäà» ñöåíêàåç âîçüìàòî Â. Ìàëûõ íî Ë. Ïüÿíêîâà. ¸ññý àäœûñà, øóýì: òûíûä, ïå, àðòèñòý äûøåòñêîíî âûëýì. Ñî êûëú¸ñ óëîíý ñþðåñ âûëëåì ëóèçû. Ëèÿ Àíàòîëüåâíà à÷èç ãèíý ñöåíà âûëûí óã øóäû, ãóðòîîñòû íî êûñêå òåàòðçûëýí óæàç. Íîø «Ìàñêàðà» ôåñòèâàëüûí íî Áûãèûñü ñöåíà âûëûí ìàòåìàòèêàÿ äûøåòžñåí Âëàäèìèð Ìàëûõåí âîçüìàòžçû «Ôèòîíöèäà» ñöåíêàåç. Êќíÿ êå àðú¸ñ òàëýñü àçüëî òà ñåðåìåñ âåðàíýç Ëèÿ Ïüÿíêîâà ãàçåòûñüòûìû øåäüòýì. Äèàëîãú¸ñ ïûðòûëûñà, ќæûòàê òóïàòúÿì. Íî àâòîðçý, ïå, óã íè òîäžñüêû. Àðõèâú¸ñûí íî áóãûðúÿñüêûñà óò÷àíû âûðåì. Îëî, ñåðåìåñ âåðàíýç ãîæòžñü ãàçåòìû ïûð à÷èç âàçèñüêîç?

ŒÓÄÎÍ

Ìåäîñìîòðå - óæå ñÿìåí Ñåðãåé ØÈÐÎÁÎÊÎÂ

Âîëîäü ýøå ìåäîñìîòðå êûê àðíÿ ïàëà âåòëžç. Òðîñ âðà÷ú¸ñ äîðû ïûðàíî óãà. Âûëàç èê, êîòüêóäžç äîðû ÷åðîäú¸ñ. Âèñèñü¸ñëýí, âàëàìîí, óæå èíòûÿñüêèñü¸ñòû ÷åðîäòýê ëýçåìçû óã ïîòû. Äàëëàøîíú¸ñ íî êûëäûëî. - Îäžã-êûê íóíàëñêûí ìåäîñìîòðåç îðò÷ûíû ìåä ëóîç âûëýì. Ñî ïîííà, îëî, íèìûñüòûç íóíàë âèñúÿíî ÿêå íèìûñüòûç ÷àñú¸ñ ìè êàäü¸ñëû âèñúÿíî, - Ÿåêòý ýøå. Òà ñÿðûñü ýìúÿñü¸ñ ìàëïàñüêûíû êóëý, äûð. Òàíè Âîëîäü ýøå ìåäîñìîòð îðò-

òåçýç ûøèç. Ìèñêèíü Ìàðèíà êîòü êîðêàñü ïåãœû, ïóðå íî ïóðå êûøíîçý Ïåòûð: òîí, ïå, þðè âàòžä ïèíü¸ñìå. Êåðåòýìçû áåðå âîðãîðîí óëü÷àå ïîòžç. Œåçüû äîðûñü œóñ âûëý ïóêñüûñà, òàìàêñý êåíæûòžç. Óëü÷àûí ÷àë÷àë, âåòëžñü ќâќë, êóðåãú¸ñ ãèíý øóçèìûñà ñÿìåí áûçüûëî. Ïåòûð ìàëïàç âàë, îãøîðû êóðåã Ÿîøàòñêîíú¸ñ ñî. Ïûð-ïî÷ ó÷êåìåç áåðå âàëàç: òàîñûä ìàð êå ïîííà âîæìàñüêûñà áûçüûëî. Ïóççû ïîííà âîæìàñüêî, ëýñÿ. Îã êóèíü ïîë êîòûðñêûñà, êóðåãú¸ñ øåäüòîññýñ êóøòžçû. Òќäüû ìàå êå êèÿç êóòûñà, Ïåòûðëýí ñèíú¸ñûç ќæûòàê ќç ïûëüò÷å. - Àëáàñòûîñ, ïèíü¸ñìå êîê÷àñà òûðìûìòý, òàáåðå âîêñ¸ ïðîòåçìå ûìûñüòûì ïîòòžëëÿì óê! Ñèíú¸ñòý íî êîê÷àëîçû, òàçüû þûñà óëžä êå! Ñî èê ëóèç, ëýñÿ, ýìåçþìåç - êóðûòýçëýñü ïàëýíñêèç.

÷îí âûëûñü óêìûñ íóíàëçý áûäòžç. Êûä¸êûñü ãóðòûí óëûñà ìûíîí-âåòëîíëû 1500 ìàíåò òûðîíî ëóèç. Ñî ñÿíà, êûçüû òîäžñüêîì, ìåäîñìîòð ïîííà êîíüäîí òûðîíî. Îã ñþðñ ìàíåò ïàëà. - Ýí ñþëìàñüêû, áќðûñü òà êîíüäîíýç óæàí èíòûÿä áåðûêòîçû, - áóéãàòî óæå èíòûÿñüêèñü¸ñòû. Áåí, ñþðñ ìàíåò òðîñ ќâќë, íî êóä-îãåç (óêàòà èê êåìà óæòýê óëýìú¸ñ) òàìûíäàçý íî øåäüòûíû øóãúÿñüêî. Âîëîäü ãóðòàìû ãîðîäûñü âóèç, ìåìèåç âèñüûëý. Ïðîïèñêàåç - Èæûí. - Íàðêîëîãåç íî ýøøî

îäžã âðà÷åç îðò÷îí âûëûñü ãîðîäý âåòëîíî ëóîä. ÑûŸå ïîðÿäîê, - øóìïîòòžçû ñîå. Èæêàðå âåòëûñà ýøøî àðíÿ áûäòîä íà, äûð. Àâòîáóñëû šûíû ñþðñ êóëý ëóîç. Íîø êќíÿ íåðâàîñ áûäòîíî ëóîç! - Ðàéöåíòðûñü âðà÷ú¸ñ Èæêàðûñü âðà÷ú¸ñûí ãåðœàñüêûíû óã áûãàòî øàò? Ìàëû îò÷û-òàò÷û âåòëûíû êóëý - ó÷¸òûí ñûëýì ïóìûñåí þàëëÿñüêûíû - ïàéìå ýøå. ÒàŸå þãäóð êîòüêûòûí ñÿìåí. Ñîèí èê ìåäîñìîòð îðò÷ûòîíýí êàï÷èÿòîíú¸ñâûëüäîíú¸ñ ïûðòîíî.

Џóæàòàå Ãàéíàíøà êîòüêó íî œå÷ ìûëêûäî, ëÿêûò ñÿìî âàë, Ÿåìûñü òóìîøî ó÷ûðú¸ñû ñþðûëžç. Îäžãåç ñûŸå ó÷ûð ñÿðûñü ìàäèç àíàå. 1950-òž àðú¸ñû, êîòüêûòûí ñÿìåí èê, Áàøêîðòîñòàíûñü Âóêîëóä ãóðòûí óëîí ñåêûò âàë. Îæ ïûð ïîòýì ïèîñìóðòëýí ñàìîé áàäœûì ñþëìàñüêîíýç - íûëïèîñòû ñþäîí. Îãïîë óæ áåðå, šûòëû ïóìèò, ãóðòûñüòûçû èê Ñàäðèñëàì âîðãîðîíýí ïûçü áàñüòûíû ïûäûí êîøêèëëÿì ×åðíóøêàå. ßìàø œó÷ ãóðòý âóûñà, ïåéìûòàíû êóòñêåì. Ìàð êàðîíî? Ãóðòýòž îðò÷îí ñÿìåí êûëžëëÿì: áàé óëžñü œó÷ëýí íûëûç, ïå, âèñå. Ñàäðèñëàì áàáàé Ÿóæàòàåíûì êåíåøèëëÿì, òóíî-ïåëë¸ êàðèñüêûñà, äîðàçû ïûðûíû. Âóèëëÿì íî àäœî: íûë òàíè-òàíè êóëîç. Óäìóðòú¸ñ œó÷ú¸ñòû îñêûòžëëÿì, íûëçýñ ýìúÿíû áûãàòîçû øóûñà. Џóæàòàå øîðû ó÷êûñà, Ñàäðèñëàì áàáàé ïåëëÿñüêûíû êóòñêåì: - Òûíàä ñåðåìåä ïîòîç, ñåðåìåä êå ïîòžç, ïåäëî ïîò, ñåðåìåä êå ïîòžç, ïåäëî ïîò. Âàëýä êûòêåì, øàåä ãóäœåì, íóñà êåëüòî ìîí òîíý. Òà êûëú¸ñòû ñî êûê ïîë âåðàì. Џóæàòàå ñåðåìçý êóòûíû âîðìûìòý íè, ïåäëî ïîòýì. Òóíî÷èîñòû ñþäžëëÿì, èçüûíû âûäòžëëÿì. Џóêíà âàçü ñóëòûñà, ñîîñ íîø ñþðåññýñ àçüëàíüòžëëÿì. ×åðíóøêàûí âîðãîðîíú¸ñëû óäàëòýì: áûäýí ïóä ïûçü áàñüòžëëÿì. Áåðòîí ñþðåññû íîø èê ßìàøåòž îðò÷å. Ãóðò êà-

ëûê ñàáàíòóé ìûíäà ëþêàñüêûñà, ïå, âîçüìà òàîñûç. Âèñèñü íûë ïûä éûëàç ñóëòýì. Àòàåç, òàó êàðûñà, òóíî-ïåëë¸îñëû áûäýí ñóêûðè íÿíü ñ¸òýì. Íó, øóìïîòî, ïå, Ñàäðèñëàìåí Ãàéíàíøà, òóíàñüêåìçû èíàç ëóýì øóûñà. Ìàëïàñüêîäû, âèñèñü íûëëû «ïåëëÿñüêîí» êûëú¸ñ þðòòžçû? Àäÿìèëû œå÷ êûë, áóðìîíýçëû îñêîí êóëý, ñîòýê íîêûŸå ýìúþì íî, ïќå÷è òóíî÷èîñ íî óç þðòòýëý. Òàíè ìûíàì Ÿóæàå ïåëëÿñüêèñü âàë. Ñî óëýï äûðúÿ âóêîãóðòú¸ñ áîëüíèöàëýñü êûòûíçý íî ќç òîäûëý. Ìîí ñîëýñü ïåëüòîí êûëú¸ññý áûäýñ òåòðàäü ãîæòûñà êåëüòž. Àëè, àðëûäî ëóýìúÿ, ñî êûëú¸ñòû òîäìîîñû âûëûí ýñêåðèñüêî. Ñàìîé çîëýç àìàë - âèñ¸íëû êîêûø (êóêèø) âîçüìàòîí íî «êîêûø òûíûä» øóûñà ýìúÿí. Âèñ¸í êûò÷û ïûðûíû íî óã òîäû íè, ÷èïòýì-÷àïòýì ûøå. Àíàéìå íî âàëëÿ àðûí áóðìûòž. Êèû, ïå, òóæ âèñå. Îéäî, øóèñüêî, ïóêñüû, ìàññàæ ëýñüòî. Íûðûñü ÷å÷ûåí êûñêàé êèçý, ñîáåðå ïåëëÿñüêûíû êóòñêè: «Íóíàë áåðòýì, óé áåðòýì, øóíäû áåðòýì, òîëýçü áåðòýì, áåðòñà ïûëàñüêûñà ìåä êîøêîç, ìûíàì êûëú¸ñû ќâќë òà, àøàïàðòìàíëýí (òàçý êûëýç à÷èì íî óã âàëàñüêû, îéäî, êûë áîðäûí óæïóì ќâќë) êûëûç, ýìåçþìåç òà ìåä ëóîç, ìåä áûðîç-êîøêîç» øóè íî áóäòî êå âûæ âûëý ñàëè âèñ¸íçý. Êèûç ìîòîð êàäü ìåä óæàëîç øóûñà, ìàçåí çûðàé íà. Èíàç ìûížç âåäü, âèñåìåç ïóìûñåí àëè øûï óëý.


24

ÐÅÊËÀÌÀ

2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü

ÊÈÇÈËÈÎÑ ÂÅÐÀËÎ

Òàêà. Òž ïîííà êîòûð ëàñÿíü œå÷ âàêûòú¸ñ êóòñêî. Óæûí øóãñåêûòú¸ñ ëóèçû êå íî, ñîîñòû êàï÷èåí âîðìîäû. Âûëü òîäìàòñêîíú¸ñ øóìïîòòîçû. Êûò÷û êå ìûíûíû äàñÿñüêèñü¸ñëû ñþðåñ âûëý ïîòîíî Ÿàïàê òà àðíÿå. Ïîê÷èàðíÿå òðîñ óêñ¸ áûäòîäû. Àðíÿ ïóìûí òàçàëûêòýñ ýñêåðå, ïàëàñüêèñü âèñ¸íú¸ñ ìåäàç êûðìèñüêå. Îø. Òóæ òðîñ âûëü ìàëïàíú¸ñòû. Ñîîñòû óëîíý ïûŸàòîí ïîííà îäíî èê âàíüçý ýøú¸ñòûëû âåðàíî ќâќë. Àðíÿ êóòñêîíûí àðëûäî Ÿûæû-âûæûîñûíûäû îã-îãäýñ óä âàëàëý. Ñþëìàñüêûòžñü óæïóìúÿ êûŸå êå éûëïóìúÿíú¸ñ ëýñüòûíû ýí äûðòý, íûðûñü âàíüçý ïûð-ïî÷ òîäý, ýñêåðå. Êûêòîîñ. Âîðäžñüêîíý ñåêûò ýí šóòúÿëý. Áûãàòýìäûëýñü òðîñãåñ ëýñüòûíû, òîäýìäûëýñü óíîãåñ âåðàíû ýí òûðøå. Àðíÿäû œå÷ êóòñêîç íî îãøîðûãåñ éûëïóìúÿñüêîç ÿêå ñîå óðîä ìûòîäû íî óìîé âîðñà-

ëîäû. Ќñòž ïûðûíû ëóý êå, óêíîåòž ýí êå÷ûðúÿñüêå.

êûòîçû. Àäœåì âќòú¸ñòû çýìàëîçû.

Êèñëîêóñëî. Àðíÿäû êåðåòîí áîðäûñåí êóòñêîç. Àñüòýëû éûð âèñ¸í øåäüòýìäû óã ïîòû êå, ýí ÷åðåêúÿëý, ýí âåðàñüêå ñî àäÿìèåí. ÊûŸå êå þàíúÿ âèçüêåíåø þàëý ñïåöèàëèñòëýñü, àñüòý êîæå òž ñîå óä âîðìå. Àðíÿíóíàëý, ïûä óëàäû ó÷êûñà, âåòëý, óñüûíû ìåäàä øåäüòý.

Âåñú¸ñ. Òà íóíàëú¸ñû ñþëýì êóàðàäýñ óêàòà óìîé êûëçý, ñî òžëåäëû ìàêå òóæ êóëýçý âåðàíû òûðøå. Êåìàëàñü îðò÷åì êåðåòîí ó÷ûð ñÿðûñü òîäàäû âàéûòîçû. Èíìåòž ïîðúÿíû ÿðàòžñüêîäû, ñîèí èê çýìîñ þãäóðåç ñîêó èê óä âàëàñüêå. ßíãûøú¸ñòýñ òóïàòûíû ëóîíëûê êûëäîç óäìóðòàðíÿå.

Ëåâ. Êûëäýì þãäóðåç ÷óòðàê íî áûäýñàê âîøòûíû êóëý. Ñî ïîííà íûðûñü èê âàëàíî, ìàð êàðîíî òžëåäëû àçüëàíÿç. Ýëåêòðîåí óæàêóäû, ñàê ëóý. Áóãûðúÿñüêèñü, óðò÷èñü ìûëêûääû óæàíû ëþêåòîç. Óäìóðòàðíÿå êûŸå êå áàäœûì âîøòžñüêîí ëóîç.

Ñêîðïèîí. Àçüâûë òóãàíú¸ñûíûäû ýí ïóìèñüêûëý. Âàíüáóðåí, ñòðàõîâêàåí ãåðœàñüêåì óæïóìú¸ñ òž ïîííà ïàéäàåí áåðûòñêîçû. Øќäòýê øîðûñü ëóýì ó÷ûðú¸ñ ìàòûñü àäÿìèîñûíûäû êóñûïú¸ñòýñ òóãàëîçû. Àðíÿíóíàëý ñ¸òýì êûëäýñ áûäýñòûíû óä áûãàòý.

Íûëìóðò. Òà íóíàëú¸ñû ìûëêûääû âèçüäýñ óç êûëçû, ñîèí èê òðîñ ïîë ÿíãûøàëîäû, þìîêå øåä¸äû. Òîäìîòýì ìóðòú¸ñëýñü êóçüûìú¸ññýñ ýí áàñüÿëý. Àçüâûë ÷àêëàì óæú¸ñòýñ óëîíý ïûŸàòûíû êóòñêîäû àëè ãèíý. Ïîê÷èàðíÿå òžëåäûç þíìå ÿíãûøå óñü-

Ûáûëžñüêèñü. Òðîñ óæú¸ñòû íî ñþëìàñüêîíú¸ñòû ëþêàñüêîçû, íî òž, ñîîñòû âîðìåì ñÿíà, àñüòýëû îòûñü áàðûø ïîòòûíû áûãàòîäû. Áàäœûì ìàëïàíú¸ñòýñ óëîíý ïûŸàòýìäû ïîòý êå, áàäœûì àäÿìèîñëýñü þðòòýò êóðûíû ýí êåðïîòý. Êóçü ñþðåñ âûëý ïîòý àðíÿ øîðûí. Ñþðî êå÷. Âûëü òîäìîîñòû çýìîñ ýøú¸ñ íî þðòòžñü¸ñ ëóîçû òžëåäëû àçüëàíÿç. Òîäîí-âàëàíäýñ áóäýòûíû Ÿåêòžçû êå, îäíî èê ìûíý êóðñú¸ñû ÿ ñåìèíàðú¸ñû. Òž àçüëàíåçëû îçüû óìîéãåñ óæàíû, óçûðìûíû œå÷ èíúåò êûëäûòîäû. Âûëü óæ óò÷àñü¸ñëû íî òàÿç àðíÿå óäàëòîç. Âóîíî êóçïàëäýñ ïóìèòàëîäû àðíÿ ïóìûí.

Âó êèñüòàñü. Òà íóíàëú¸ñû òž òðîñãåñ ñàêëûê âèñúÿëîäû ñåìüÿäûëû. Óæ äóðàäû þãäóð êàï÷èãåñ ëóîç, òž ãàíü-ãàíüãåñ øîê÷îäû. Ñî ñÿíà, òžëåäëû œå÷ þðòòžñü øåä¸ç ÿêå óæäóíäýñ áóäýòîçû. Ñî íî ìûëêûääýñ áóðäúÿëîç. Áàäœûì óæú¸ñ áîðäû àðíÿ ïóìûí ýí êóòñêå. Êûëú¸ñòýñ ÷àêëàñà âåðàëý, òàÿç àðíÿå ýøú¸ñòû, ìàòûñü¸ñòû êóàòàñüêèñåñü ëóîçû. ×îðûãú¸ñ. Òàÿç àðíÿå ìќçìûíû äûðäû óç ëóû. Àçüâûë ñþëìàñüêîíú¸ñòû òќëœîçû. Ìàå ñîêåì ýñêåðûíû, ýãåñàíû âûðèäû âàë, ýðèêå ïîòîç. Áќðûñü âàëàëîäû, òž ïîííà òàçüû óìîéãåñ ëóèç, îçüû èê êóëý âûëýì øóûñà. Ìàòûñü àäÿìèåíûäû êóñûïú¸ñòû ñќðèñüêîçû, íî ñîîñ âûëüäžñüêîçû êóàðòîëýçå.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ËÎÌ àêêóìóëÿòîðîâ êèñëîòíûõ è ùåëî÷íûõ, ëîì ÷¸ðíîãî ìåòàëëà, öâåòíûõ ìåòàëëîâ: ìåäü, ëàòóíü, íåðæàâåéêà, àëþìèíèé, ñâèíåö, öèíê;

ðåäóêòîðà ÷åðâÿ÷íûå, ïîäøèïíèêè, íåëèêâèäû. Íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Äîðîãî. Âîçìîæåí ñàìîâûâîç, êðóãëîñóòî÷íàÿ îòãðóçêà. ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ àâòî-, ìîòîòðàíñïîðò íà óòèëèçàöèþ. ÏÐÎÄÀ¨Ì á/ó çàï÷àñòè íà àâòî-, ìîòîòðàíñïîðò.

ÎÃÐÍ 306184114900021

ä. Ïèðîãîâî, óë. Àçèíà, 31, ñ 8:00 äî 20:00, áåç âûõîäíûõ, ò. 8-912-756-84-56, ò. 56-12-53 Ëèö. ¹ 18/04/0292/Ë, Ìèí. ïðîì. è òðàíñïîðòà ÓÐ.

ÈÏ Ìàìåäçàäå Ì.

18+

ÈÏ Ìåçåíöåâ À. ÎÃÐÍ 304183508200100

ÊÓÏÈÌ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, íîâûå è á/ó äîðîãî

ÈÏ Ñåì¸íîâ À. ÎÃÐÍ 3041840008300142

Ñóðåäàç Äèíà ÑÅÄÎÂÀ

29-òž îøòîëýçü - 5-òž êóàðòîëýçü

êîíäåíñàòîðû (çåë¸íûå è îðàíæåâûå), ïëàòû ëþáûå, òðàíçèñòîðû, ìèêðîñõåìû, ðàçú¸ìû, ðåëå, ïåðåêëþ÷àòåëè, ðåçèñòîðû, ðàäèîëàìïû, ïîäøèïíèêè íîâûå, èçäåëèÿ èç ñåðåáðà, òåõ. ñåðåáðî. ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ, ìîíåòû, ïðåäìåòû ñòàðèíû. ã. Èæåâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132. (íàïð. öåíòð. àâòîâîêçàëà) ò. 8-950-150-50-50, 23-57-23 ÎÃÐÍ 307184104700070

ÎÃÐÍ 304183112700071

ÈÏ Àðàêèëÿí Ê.

ÈÏ Ïàçäåðèí À.

Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «ÊРУГ»

ËÅÍÒÎ×ÍÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ l ÄÈÑÊÎÂÛÅ ÏÈËÎÐÀÌÛ l

Ðåìîíò ïèëîðàì, ëåíòî÷íûõ ïèë. l ÎCÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ «ÒÎÐÍÀÄλ l ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

l ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÀÍÍÎÅ ÁÐÅÂÍÎ Èçãîòîâèì äîì, áàíþ èç êàëèáðîâàííîãî áðåâíà, áðóñà, ÷åðåíêè äëÿ ëîïàò, øêàíòû.

Çàâüÿëîâñêèé ð-í, ï. Êàìåííîå, óë. Òðàêòîâàÿ (ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê).

Òåë./ôàêñ: 8 (3412) 62-50-69, ñîò. 8-912-764-21-41 ÎÃÐÍ 308184126800030 ñåðèÿ ¹18 ¹002935602 ÈÏ Îâ÷èííèêîâ Ñ.

Ó÷ðåäèòåëè: Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ïðàâèòåëüñòâî Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ç. Ê. Ðÿáèíèíà

Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÒÐÓÁÀ

«ÊÀÑÊÀÄ-850» ÊÀÑÊÀÄ-850»

¹ 032(25164) 2013-òž àð 26-òž îøòîëýçü (àïðåëü)

18+

1915-òž àðûñåí Àäðåñ ðåäàêöèè-èçäàòåëÿ: 426008, ã. Èæåâñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 274 www.udmdunne.ru e-mail: udmdunne@udmnet.ru Ãàçåòà îòïå÷àòàíà íà ÃÓÏ «Èæåâñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò» (426039 ã. Èæåâñê, óë. Âîòêèíñêîå øîññå, 180)

îò 25 äî 530 ìì, á/ó ÍÊÒ á/ó 73õ5,5 ìì 145 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 60õ5 ìì 140 ðóá. çà ì ÍÊÒ á/ó 89õ6,5 ìì 220 ðóá. çà ì Òðóáà Î 300õ5 800 ðóá.çà ì Íàðåçêà, äîñòàâêà è ìîíòàæ çàáîðîâ, ìåòàëëîêîíñòðóêöèé Òåë.: 56-69-81, 8-951-168-3454 ÎÃÐÍ 1091831007223 ÎÎÎ «Íîâàòîð»

1917-òž àðûñåí

1918-òž àðûñåí

Òåëåôîíû: 73-33-44 - ãë. ðåäàêòîð 73-33-42, 8-951-195-37-65 - ïðè¸ìíàÿ, ðåêëàìà, çàì. ãë. ðåäàêòîðà 73-33-46 - îòâ. ñåêðåòàðü, êîìïüþòåðíûé îòäåë 73-33-38, 73-33-43, 8-951-195-37-66 êîððåñïîíäåíòû

1918-òž àðûñåí Èíäåêñû: 54400, 11598, 11597 Òèðàæ íîìåðà 5150 Îáúåäèíåííûé òèðàæ 7800 Çàêàç ¹ 477 Îáú¸ì 2 ï. ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè - 18.00 Ïî ãðàôèêó - 18.00

ÎÃÐÍ 1111831001644

1930-òž àðûñåí

ÎÎΫÃÊ «Áåòîí»

1943-òž àðûñåí

Ìíåíèå àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè Ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå ñ ïîìåòêîé «Ä» è «Ðåêëàìà», ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå.

1992-òž àðûñåí

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è ÑÌÈ â ÓÐ Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Ó-0084 Ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ÷òåíèÿ ñ 18 ëåò

UD-032  
UD-032  

udmurt dunne