Page 1


r"#$%æ'()*' "+ k-%%"# .-+ /# b()1" 1"2 2" 2/*$k" 2-%$#-(", -' 42"* .-+ +"#$$y$#"%"# "+ 2"# %4()'# /# "*'/'"+" "* %"2)/#-+ #)( /# ("2" $/%#/("+ %"(("% p/+#"+*" %"2 2"# .-+%8( /# .8 "* indbyrdes konȵikt afsluttet ved en hur#)' /.#/(" ) $#"2"# .-+ '"**"% "* (/*'1/+)' -' 2y+ +"#$$/' #)( 2"* b)#+" "*2". Men hvad går konȵiktmægling ud på? o' ;1-+.-+ "*2"+ c/. 2/3 /. /((" %æ'linger med en aftale? Filosoȴen bag konȵiktmægling er, at parter i konȵikt bestemt godt kan ;/1" b";-1 .-+ p+-."$$)-*"( ;@æ(p, %"* /# 2" $"(1 "+ "k$p"+#"+*", 2"($ %"2 ;"*$y* #)( 2"+"$ "'*" 1)+k"()'" )*#"+"$$"+ -' b";-1, -' 2"($ ;1/2 2"+ 1)( 1æ+" "* '-2 -' 1/+)' (ø$*)*' p8 2"+"$ konȵikt. Medens det er advokaterne, 2"+ /.;ø+"+ -' p+-c"2"+"+, -' 2-%%"+"* 2"+ /.'ø+ "* +"#$$/', "+ 2"# p/+#"+*" $"(1, 2"+ #/("+, k-%%"+ %"2 (ø$*)*'$.-+$(/' -' b"$#"%%"+, -% 2" 1)( )*2'8 /.#/(" 4*2"+ "* %æ'()*'. mæ'("+"*$ +-((" "+ /# ("2" .-+;/*2()*'"+*", %"2"*$ p/+#"+*"$ /21-k/#"+ b(/*2# /*2"# ;@æ(p"+ 2"+"$ +"$p"k#)1" k()"*#"+ %"2 /# /.$#"%%" .-+;/*2()*'"+*" ) .-+;-(2 #)( 2"# $/*2$y*()'" 42./(2 /. "* +"#$$/' -' %"2 /# $)k+", /#

Arkivfoto

1. 2. 3. 4. 5. 6.

… $1/+"2" "* //+;4$)/*$k 42("@"+ 4*2"+ "* +"#$%æ'()*', 2/ %æ'("+"* )*.-+%"+"2" ;/% -%, /# "# $"p/+/# %ø2" %"2 ("@"+"* -' ("@"+"*$ /21-k/# #+/k ()2# 42. o' 2"# 1/+ ventetiden værd, for parterne ȴk løst to indbyrdes retssager med en aftale, hvor begge p/+#"+ $#+/k$ -p*8"*2" *-'"# ;1"+ )$æ+, $-% 2" $("# )kk" k4**" ;/1" -p*8"# 1"2 "* (/*'# $"*"+" "*2"()' 2-% ) $/'"+*".

2"* /.#/(", $-% p/+#"+*" %8##" )*2'8 som afslutning på konȵikten, bliver 2ækk"*2" -' p+æc)$. m"* b-+#$"# .+/ 2"# )*2#/'"+ p/+#"+*" $"(1 ;-1"2+-(("+*" 4*2"+ %æ'()*'"*.

o.#" "+ 2"# k-%%4*)k/#)-*"*, 2"# "+ '8"# '/(# %"2, -' %)$#)(()2 -' p-$)#)-*"+)*', 2"+ ;/+ #/'"# -1"+. f-+%8("# %"2 %æ'()*'"* "+, /# p/+#"+*" ;1"+

mæ'("+"* by2"+ 1"(k-%%"* -' )*2("2"+ Parterne fortæller hver især om konȵikten Problemstillingerne identiȴceres P/+#"+*" .+"%b+)*'"+ (ø$*)*'$%4()';"2"+ P/+#"+*" .-+;/*2("+ P/+#"+*" )*2'8+ /.#/("

af mogens Yde Knudsen Zacco Advokater, Advokat (H), LL.M., retsmægler og mediator

e* $82/* (ø$*)*' k/* 1æ+" 2"* $/%%", $-% "* 2-%%"+ 1)((" *8 .+"% #)(, "(("+ .4(2$#æ*2)' .-+$k"(()' ;"+.+/. d"##" "+ ;"(# -p #)( p/+#"+*" $"(1. f-+42 .-+ )*2.ø+"($"* /. +"#$%æ'()*' $-% "* p"+%/*"*# -' (/*2$2ækk"*2" %4()';"2 1"2 2-%$#-("*", b("1 2"+ '"**"%.ø+# "# .-+$ø'$p+-@"k# 1"2 ."% 2-%$#-(", ;"+4*2"+ 1"2 r"##"* ) a/+;4$ -' v"$#+" l/*2$+"#. f-+()'$p+-c"*#"* #/(#" .-+ $)' $"(1. n-k $8 %/+k/*#" 1/+ 2" c)#/#"+, $-% j4$#)#$%)*)$#"+)"# ".#"+ )*#"+1)"w$ b(/*2# 2"(#/'"*2" p/+#"+ -' p/+#$/21-k/#"+ k4**" /*.ø+" ) 2"* "*2"()'" +/pp-+# -% .-+$ø'$p+-@"k#"#: ”Verden ville blive bedre af denne form for afklaring med positive virkemidler.” (Sagsøgt) ”Retsmæglingen muliggør at mere kommercielle og praktiske hensyn kan trænge igennem …” (Advokat for sagsøgt) ”Næsten ni ud af ti synes, at den konkrete retsmægling, de har deltaget i, har været vellykket eller i hvert fald delvis vellykket.” ”… af de parter, der ikke har opnået en aftale, er det kun en fjerdedel, som ikke vil anbefale ordningen.”

h1)$ 2"# ')1"+ %"*)*', k/* "* %æ'()*' %"(("% "* 42("@"+ -' "* ("@"+

www.4.//.2k

e+ ("@"%8("# -p$/'# "(("+ -p;æ1"# med rette eller urette? I en retssag må retten nå til en konklusion og træ΍e "* /.'ø+"($", 2"+ k/* #1/*'$.4(2by+2"$. e* /.#/(" ".#"+ "* %æ'()*' %8 */#4+()'1)$ -'$8 )*2";-(2" *-'(" k-*k(4$)-*"+, %"* ".#"+ /# p/+#"+*" ;/+ ;/.# ("@()';"2 #)( b82" /# #/(" -' )kk" %)*2$# /# (y##" #)( ;)*/*2"*, $k"+ 2"# )kk" ;"(# $@æ(2"*#, /# "* p/+#$ k+/1, $-% .-+"k-% ;"(# 4.+/1)'"()'", k/* b(ø2"$ -p. d"+ "+ "k$"%p("+ b82" p8 42("@"+", 2"+ ;/+ .+/./(2"# 2"+"$ -p;æ1"($", -' lejere, der frivilligt er fraȵyttet deres ("@"%8( ".#"+ %æ'()*', ;1)$ 2"+"$ )*#"+"$$"+ -' b";-1 ;/+ k4**"# #)('-2"$"$ p8 /*2"* 1)$.

Et mæglingsmøde består af seks faser:

Det gør ikke noget, bare kagen bliver stående her i lokalet ...

8

'-2# $#/+#" %"2 "* b"$)'#)'"($". s"(1" %æ'()*'$%ø2"# 1/+"+ #yp)$k 4-6 #)%"+. mæ'()*'"* "+ .+)1)(()', -' "* p/+# k/* *8+ $-% ;"($# - %"2 "(("+ 42"* b"'+4*2"($" - /.$(4##" %æ'()*'"*. P/+#"+*"$ )*2by+2"$ .-+;/*2()*'"+ "+ .-+#+-()'". d"# "+ -'$8 .-+#+-()'#, ;1/2 "* p/+# 4*2"+1"@$ %8##" .-+#æ((" %æ'("+"* ) "# $"p/+/# %ø2" %"(("% %æ'("+"* -' 2"* p8'æ(2"*2" p/+#.

)$æ+ .8+ $#ø++" .-+$#8"($" .-+, ;1/2 2"* /*2"* p/+# "'"*#()' %"*"+, ;1)(k" p+-b("%$#)(()*'"+, 2"+ $k/( (ø$"$, -' ;1)(k" /(#"+*/#)1" (ø$*)*'$%4()';"2"+, 2"+ k/* 1æ+". o' - -% %4()'# - "+ 2"# */#4+()'1)$ 2"# 4(#)%/#)1" %8(, /# p/+#"+*" -p*8+ "* /.#/(# (ø$*)*', $-% 2" begge ȴnder tilfredsstillende.

a(# 2"##" (y2"+ @- %"'"# '-2#, %"* %æ'()*' "+ *-'"#, 2"+ $k/( p+ø1"$. d"# "+ .-+#+-()'# -' k-%%"+ )kk" é* #)( $k/2". d"# "+ ;"(# .+)1)(()'#, -' %/* k/* .-+(/2" "* %æ'()*' *8+ $-% ;"($#. e(("+ %/* k/* 1æ('" /# b()1" -' $"(1 1æ+" ;"++" -1"+ udfaldet af ens egen konȵikt i stedet for /# -1"+(/2" 2"# #)( /*2+" …

www.4.//.2k

9


Fortsat fra side 11

h1)$ %/* $k).#"+ %8("+" ) b"$#8"*2" b"by''"($" $k/( %/* 1æ+" -p%æ+k$-% p8, /# 2"+ $k/( )*$#/(("+"$ 1/+%""*"+')%8("+" .+"%.-+ 1/+%".-+2"()*'$%8("+", ;1)$ 2"# "+ ”#"k*)$k gennemførligt og omkostningse΍ek#)1#.” Individuel måling af køling s-% *-'"# *y# ;/+ %/* ) b"k"*2#'ø+"($"* %"2#/'"# )*2)1)24"( %8()*' /. kø()*'. v"2 *yby''"+) -' *y)*$#/((/#)-* /. kø("/*(æ' ) b"$#8"*2" b"by''"($" $k/( 2"+ )*$#/(("+"$ %8("+" #)( %8()*' /. .-+b+4'"# /. kø()*' ) 2"* "*k"(#" b-()'- "(("+ "+;1"+1$"*;"2. h1)$ 2"+ "+ kø("/*(æ' ) b"$#8"*2" b"by''"($", $k/( 2"+ $"*"$# 31. 2"c"%b"+ 2016 1æ+" )*$#/(("+"# %8("+" #)( )*2)1)24"( kø()*', ;1)$ 2"# "+ ”#"k*)$k gennemførligt og omkostningse΍ek#)1#”.

Undtagelser e*k"(#" b"by''"($"+ "+ 4*2#/'"# .+/ b"k"*2#'ø+"($"*. d"# 'æ(2"+ b(./. p("@"b-()'"+, k-(-*);/1";4$", by'*)*'"+, ;1-+ $æ+()'" #"k*)$k" .-+;-(2 ) by'*)*'"* "(("+ 2"**" by'*)*'$#yp" 1)( %"2.ø+", /# )*$#/((/#)-*$-%k-$#*)*'"+*" 1)( b()1" 4.-+;-(2$%æ$$)'# $#-+" ) .-+;-(2 #)( 2"* b"$p/+"($", 2"* "*k"(#" .-+b+4'"+ 1)( -p*8 "(("+ by'*)*'"+, ;1-+ .-+;-(2"*" 'ø+, /# 2"# "+ *ø21"*2)'# %"2 "* (æ*'"+" )*$#/((/#)-*$p"+)-2" -' by'*)*'"+, ;1-+ 2"* "*k"(#" .-+b+4'"+ )kk" 1)( .8 *-'"* øk-*-%)$k .-+2"(, "(("+ ;1-+ 2"* p+)1/#øk-*-%)$k" +"*#/b)()#"# 1)( b()1" *"'/#)1 %"2 )*$#/((/#)-* /. %8("+". d"# "+ k-%%4*/(b"$#y+"($"* 2"+ træ΍er afgørelse om, hvorvidt en byg*)*' "+ 4*2#/'"# /. b"k"*2#'ø+"($"*, -' 2"+ $k/( )*2$"*2"$ "* b"'+4*2"# /*$ø'*)*' -% .+)#/'"($" #)( k-%%4*/(b"$#y+"($"*. Teknisk gennemførligt og om k ost n in gse ek t ivt d"# .+"%'8+ )kk" /. b"k"*2#'ø+"($"*, ;1/2 2"+ %"*"$ %"2 ”#"k*)$k '"*-

nemførligt og omkostningse΍ektivt.” e*"+')$#y+"($"* -p(y$"+, /# 2"# 1)( k-%%" #)( /# .+"%'8 /. "* 1"@("2*)*' #)( b"k"*2#'ø+"($"*. d"# "+ -p(y$#, /# det forventes, at man vil deȴnere omkostningse΍ektivt ved, at besparelsen ) %8("+"*$ ("1"#)2 -1"+$#)'"+ )*1"$#"+)*'"*.

SOLGT M ED CB RE-M ETODEN CBRE har netop solgt en større boligudlejningsejendom med 42 boliger på 12 matrikler og i alt 5.456 m² bolig. CBRE oplever generelt en stor interesse for boligudlejningsejendomme både som etagebebyggelse og som tæt-lav bebyggelse.

Opkrævning af udgifterne til energimærkning m/* $k/( ) ø1+)'# $-% 42("@"+ 1æ+" -p%æ+k$-% p8, /# 2"+ p+. 1. @4() 2015 "+ 1"2#/'"# "* æ*2+)*' /. l"@"(-1"*$ § 37 2"+ %"2.ø+"+, /# 42').#"+*" #)( "*"+')%æ+k*)*' $k/( %"2#/'"$ ) +"'*$k/b"# $-% "* .-+;-(2$%æ$$)' 2"( %"2 ()'" $#-+" b"(øb ) ;1"+# /. 8+"*" ) 2"* p"+)-2", "*"+')%æ+k*)*'"* "+ 'y(2)'. e*21)2"+" k/* 42("@"+ %"2#/'" "* p/$$"*2" .-++"*#*)*' /. 2"( /. 42').#"* #)( "*"+')%æ+k*)*', 2"+ )kk" "+ 2ækk"# 1"2 ("@"+*"$ .-+;-(2$%æ$$)'" b"#/()*'. P+. 1. @4() 2015 k/* 42').#"* #)( "*"+')%æ+k*)*' $8("2"$ )kk" (æ*'"+" %"2#/'"$ .4(2# 42 ) 2"# 8+, ;1-+ "*"+')%æ+k"# "+ 42/+b"@2"#.

Går du i salgst ank er? Så vælg en professionel sam arbejdspar t ner Til k apit al st ærk e k øbere søger vi: • • • •

Boligudlejningsejendomme Projektudviklingsejendomme Stor-parceller og parcelhus-grunde Bynær beliggende råjord med mulighed for udvikling

Ring for uforpligt ende salgsvurdering på t lf. 88 70 50 65 Falst ersgade 23 - Boligudlejningsejendom med 5 lejemål

Sten Boldreel Erhvervsmægler, MDE

Michael Almsten Erhvervsmægler, MDE

5 stk. nyopførte rækkehuse i 2 plan med bedste beliggenhed i nyere udstykning i Hjortshøj. Boligareal: 110, 132 og 140 kvm.

Virup Skovvej 35 mf.

R DE UN A L G S

LIGNENDE SØGES

R DE UN A L G S

LIGNENDE SØGES

Harald Jensens Plads 1A . 8000 Aarhus C . erhverv@johnfrandsen.dk . www.johnfrandsen.dk . T l f . 8 8 7 0 5 0 6 5

12

www.4.//.2k

SÆLG DI N EJ EN DOM OG FÅ EN OP TI M AL PRI S M ED CB RE-M ETODEN ! Det kræver mere end blot at opstille et driftsbudget og fastsætte et afkast for at beregne den rigtige pris på en boligudlejningsejendom.

Med CBRE som samarbejdspartner sikres du et proaktivt salgsarbejde, solidt markedskendskab og veldokumenterede økonomiske beregninger.

Ejendommen kan have et stort potentiale, der skal afdækkes, og muligheder, der skal opdages. Det gør vi med CBRE-metoden.

Kontakt CBRE når din ejendom skal sælges.

c b r e .d k

Morten Nøhr

Niels Lund Lihn

Claus Thomsen

Heidi Burskov Larsen

Peter Svendsen

Flemming Mørk Pedersen

Ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors

Aarhus: 7022 9602 København: 7022 9601

www.4.//.2k

13


Aarhus NYT ap+)( 2015

Kæ r e u d lejer, er du d æ kket god t n ok? Som u d lejer er d et sæ rligt vigtigt at væ re

Din lokale Alm . Bran d assu ran d ør er spe-

rigtigt d æ kket, så d u kan få h u rtig og rele-

cialist i forsikrin g af n etop u d lejn in gsejen -

van t h jæ lp, h vis d in e bygn in ger bliver

d om m e.

beskad iget ved bran d , storm , in d bru d m .m . Det skyld es, at d u kan risikere store

Mail eller rin g og få en u forpligten d e sn ak

h u slejetab oven i beskad igelsern e, h vis

om , h vord an d u og Alm . Bran d kan passe

u d bed rin gern e træ kker u d .

rigtig god t på d in e in teresser. Mid t- og øst jyllan d Erh vervsassu ran d ør Hen rik An d ersen Telefon 35 4 7 97 89 abrh n d @alm bran d .d k

www.4.//.2k

(/*'$ 8"* #)( 2"# *y" ;-1"2b)b()-#"k -' b-+'"+$"+1)c" ) d-kk1 1"2 8"*$ 42(øb ) ;/1*"b/$$)*"#.

K+)$#)/* Wü+#c, +82%/*2 .-+ t"k*)k -' m)(@ø: ”Jeg arbejder netop nu på en ny boligpolitik, der skal sikre, at alle aarhusianere kan ȴ nde et godt sted at bo, som ligger placeret i det område af byen, som den enkelte har lyst til at bo i. Mange socialt udsatte vil gerne bo tæt på bymidten og deres netværk, så de ikke bliver isolerede. Det har vi haft svært ved at tilbyde, men nu har vi muligheden for at skabe gode boliger det helt rigtige sted, og den udnytter vi.”

16.04.2015 Nu åbner byens fedeste genbrugsstation a/+;4$ .8+ *4 "* 4*)k -' bæ+"2y'#)' '"*b+4'$$#/#)-*. r"4$" p8 g-2$b/*"* b()1"+ $#"2"#, ;1-+ %)2#by"*$ b"b-"+" kan aȵevere ting, som de ikke længere kan bruge, men $-% /*2+" k/* .8 '(æ2" /..

o%2/**"($"* $k"+ .-+ /# k4**" #)(by2" %)*2+", b)(()'" -' by*æ+" b-()'"+ /. "* +)%"()' $#/*2/+2 #)( by"*$ ;@"%(ø$" -' 42$/##" b-+'"+". skæ1" b-()'"+ "+ /(%)*2"()'# )*2+"##"2" b-()'"+ "#/b("+"# .-+ ;@"%(ø$" -' /*2+" $-c)/(# 42$/##" '+4pp"+, $-% ;/+ $1æ+# 1"2 /# )*2p/$$" $)' "(("+ )kk" %/'#"+ /# b- ) #+/2)#)-*"(# 42("@*)*'$by''"+) - "k$"%p"(1)$ p8 '+4*2 /. "* 1æ$"*#()' /*2"+("2"$ /2.æ+2 "(("+ p8 '+4*2 /. "# %)$b+4'.

Administration 2000· Samsøgade 21· 8382 Hinnerup Tlf. 70 25 22 33 www.adm2000ad.dk · Mail: jge@adm2000ad.dk

14

20.04.2015 Flere boliger til socialt udsatte i 2/' ;4$"+ sk/*2"+b-+'1"@ 90 12 /(%)*2"()'" 42("@*)*'$("@()';"2"+. m"* ".#"+ "* -%./##"*2" +"*-1"+)*' $k/( ("@()';"2"+*" ) $#"2"# b+4'"$ $-% $8k/(2#" $kæ1" b-()'"+ .-+ ;@"%(ø$" -' /*2+" 42$/##" b-+'"+" ) a/+;4$. s82/* (y2"+ .-+$(/'"# ) "* )*2$#)(()*', 2"+ b("1 b";/*2("# p8 2/'"*$ %/')$#+/#$%ø2".

s-c)/(- -' b"$kæ.#)'"($"$+82%/*2 t;-%/$ m"2-%: ”Hjemløshed er desværre et stigende problem i Aarhus såvel som i andre større byer. Og vi mangler i den grad små, bynære boliger, der er til at betale for en lavindkomst. Derfor er ethvert projekt, der opfylder dette ønske, mere end velkomment.” i .-+b)*2"($" %"2 -%2/**"($"* $k/( "@"*2-%%"* '"**"%'8 "* $#ø++" +"*-1"+)*' /. #/', ./c/2"+, kæ(2"+ $/%# ("@()';"2"+*"$ )*21"*2)'" )*2+"#*)*'. e.#"+ +"*-1"+)*'"* /. sk/*2"+b-+'1"@ 90 1)( b-()'"+*" k4**" 42("@"$ #)( by"*$ ;@"%(ø$" -' /*2+" $-c)/(# 42$/##" b-+'"+". B-()'"+*" 1)( $æ+()'# 1æ+" "'*"2" #)( p/+, -' ;1-+ 2"+ $k/( 1æ+" p(/2$ #)( $/%1æ+ %"2 bø+*. s8("2"$ b)2+/'"+ -%2/**"($"* #)( by+82"#$ %8($æ#*)*' -% /# /.1)k(" ;@"%(ø$;"2 b(/*2# by"*$ %"$# 42$/##" b-+'"+". 17.04.2015 Den nye Europaplads er klar til brug s8 "+ 2"* *y" e4+-p/p(/2$ k(/+ #)( b+4' – -' 2"+%"2 k/* 2"* .ø+$#" 2"( /. u+b/* m"2)/$p/c" a/+;4$, a/+;4$ K-%%4*"$ ;)2#)( $#ø+$#" /*(æ'$p+-@"k#, -1"+2+/'"$ #)( by"*$ borgere. Efter ȵere års byggerod begynder området langs )*2"+;/1*"* ) a/+;4$ /# #/'" .-+%, -' 2"# "+ *4 %4()'# /# $" k-*#4+"+*" /. 2"# .æ+2)'" by+4%. fø+$#" $k+)2# p8 1"@"* "+ 2"* *y" e4+-p/p(/2$, 2"+ $-% "# ;"(# c"*#+/(# k*42"p4*k# b)*2"+ %)2#by"* $/%%"* %"2 d-kk1 -' 2" *y" ;/1*"by+4%. fæ+2)''ø+"($"* /. e4+-p/p(/2$ -' .+)(æ'*)*'"* /. 2"* #)(;ø+"*2" $#+æk*)*' /. a/+;4$ å b"#y2"+, /# 2"+ *4 "+ "# $/%%"*;æ*'"*2" p+-%"*/2".-+(øb .+/ mø(("p/+k"*

d"+%"2 $p)(("+ 2"* *y" e4+-p/p(/2$ "* 1)'#)' +-((" ) 2"# $#-+" by421)k()*'$'+"b, 2"+ ;/*2("+ -% /# '"*$k/b" $/%%"*;æ*'"* %"(("% by"* -' 1/*2"# – -' $)k+" %)2#by"* 2" by+4%$k1/()#"#"+, 2"+ "+ .-+b4*2"# %"2 /# 1æ+" #æ# p8 1/*2.

a/+;4$ .8+ "* *y, )**-1/#)1 '"*b+4'$$#/#)-* ()'" %)2# ) by"*, 2"+ $k/( 'ø+" 2"# %4()'# .-+ %)2#by"*$ b"b-"+" /# '"*b+4'" ;)*/*2"*$ #)*' .+"% .-+ /# $%)2" 2"% ) .-+b+æ*2)*'$/*(æ''"#. g"*b+4'$p(/2$"* r"4$" p8 g-2$b/*"* "+ $k/b# ".#"+ ø*$k" .+/ "* $#-+ '+4pp" //+;4$)/*"+", 2"+ '"+*" 1)( '"*b+4ge deres a΍ald på den bedste måde: At give sofaen, cyklen "(("+ 2"* '/%(" (/%p" *y# ()1 ) "# *y# ;@"% ) $#"2"# .-+, /# det ender i den store a΍aldsovn. Reuse åbner oɝcielt dørene for det næste store genbrugs.4*2 (ø+2/' 18. /p+)( k(. 12. 31.03.2015 Dynamiske tavler skal hjælpe bilisterne a/+;4$ K-%%4*" b"'y*2"+ ) 2"**" 4'" %-*#"+)*'"* /. 10 2y*/%)$k" #/1("+ p8 r/*2"+$1"@, g+"*81"@, r)*'1"@"* -' Kystvejen. De dynamiske tavler skal med realtids traȴkin.-+%/#)-* -' /*1)$*)*'"+ -% ;4+#)'$#" +4#" $p/+" b)()$terne tid og få traȴkken langs Randersvej til at glide. 125 b(4"#--#;-"*;"2"+ $#8+ /(("+"2" ) 2/' p8 421/('#" 1"@$#+æk*)*'"+ -' )*2$/%("+ +"/(#)2$2/#/ -% b)()$#"+*"$ +"jsetid. Disse data kan med det samme aȵæses på et kort over vejnettet i Aarhus Kommune via app’en Traȴkken Ø$#@y((/*2. m"* *4 '8+ a/+;4$ K-%%4*" "# $k+)2# 1)2"+". d/#/ .+/ b(4"#--#;-"*;"2"+*" $k/( .+"%-1"+ b+4'"$ #)( /# 1)$" +"altids traȴkinformation på 10 store dynamiske tavler. Tav("+*" $k/( .-+#æ((" b)()$#"+ ) a/+;4$, ;1-+*8+ 2"# "+ $%/+# /# kø+" p8 421/('#" $#+æk*)*'"+, -' -% 2" "k$"%p"(1)$ k/* $p/+" #)2 1"2 /# kø+" #) %)*4##"+ #)2()'"+" -% %-+'"*"*. d" 2y*/%)$k" #/1("+ $k/( ;@æ(p" //+;4$)/*"+*" #)( /# 42*y##" 1"@"*" b"2+". B)()$#"+*" k-%%"+ *"%()' (/*'# ;4+#)'"+" .+"%, ;1)$ 2" ;/+ %4()';"2 .-+ /# kø+" ()2# #)2()'"+" "(("+ ()2# $"*"+" "*2 2" 1æ+$#" %y(2+"#)2$%)*4##"+ -p %-2 k(-kk"* 7:30 -' k(-kk"* 9. v"2 /# /+b"@2" %"2 s%/+# %-b)litet håber Aarhus Kommune at sprede traȴkken en smule %"+" 42, $8 /((" k-%%"+ ;4+#)'"+" .+"%. Udvalgt af Niels Lucassen

www.4.//.2k

15


Vo res

st yr ke

r er

rd e Din e fo

Hvad vil du helst være..

..t il salg - eller helt solgt ? Oplev forskellen på TIL SALG og SOLGT! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har rekordmange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder et hurtigt salg til en attraktiv pris.

le:

e st so lid e og me s størst gen Danm ark rm a i ryg Du får sm æg ler ejend om ialist er e sp ec af erf arn me ret ag et ejend om bliver va lejnings Salget bo lig ud af lg i sa rto tek ende ka dsdækk re St ort lan de købe eressere med int

H

EL T

SO

LG

T

S K T. L U C A S K IR K E P L A D S AARH US C

EDC Erhverv Poul Erik Bech - Aarhus EDC Erhverv i Aarhus er et stærkt kompetencehus med

Retail

10 specialiserede mæglere inden for erhverv, projekt

Investering

Kontor

og bolig, og kan således tilbyde et full service koncept omfattende alle facetter af ejendomsmæglerydelser for de professionelle ejendomsaktører. Hos os får kunden ikke bare den enkelte mægler, men hele

Industri

holdet, og vil altid opleve, at der er tilknyttet en specialist

Specialiserede mæglerteams

til løsningen af den konkrete opgave. Vi har specialiserede mæglerteams inden for butik, kontor, industri, vurdering, investering, projektudvikling, projektsalg og -udlejning af boliger. Endvidere har vi geogra ske specialister med særligt markedskendskab til Randers. poulerikbech.dk/erhverv • edcerhverv.dk Fredens Torv 1 • 8000 Aarhus C • 87 30 99 30 • 802@edc.dk

16

www.4.//.2k

Vurdering

Morten Kristensen

Søren Leth Pedersen

Erhvervsrådgiver

Cand.merc., ejendoms-

Tlf.: 58 58 78 77

Tlf.: 58 58 78 76

mok@edc.dk

slp@edc.dk

mægler & valuar, MDE

Projekt

Ufaa nyhedsbrev 3 2015  
Ufaa nyhedsbrev 3 2015  
Advertisement