Page 1

OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

REGJISTRIMET PËR TESTIMET ONLINE PËR VITIN E RI MËSIMOR 2016-2017


KONTROLLI I PLOTË ONLINE

NË TË GJITHA LËNDËT TEORIKE QË NDIQEN NË SHKOLLË

Kontrollet e semestrit të parë në janar 2017. Kontrollet vjetore në maj 2017. “Udha e shkronjave” ndihmon online prindërit të informohen për cilësinë e arsimit që marrin fëmijët e tyre. TESTIMET ONLINE

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Klasa 9

Gjuhë shqipe - Test Semestri 1 - ONLINE Gjuhë shqipe - Test Vjetor - ONLINE Matematikë - Test Semestri 1 - ONLINE Matematikë - Test Vjetor - ONLINE Dituri natyre - Test Semestri 1 - ONLINE Dituri natyre - Test Vjetor - ONLINE Anglisht - Test Semestri 1 - ONLINE Anglisht - Test Vjetor - ONLINE Biologji - Test Semestri 1 - ONLINE Biologji - Test vjetor - ONLINE Fizikë - Test Semestri 1 - ONLINE Fizikë - Test vjetor - ONLINE Kimi - Test Semestri 1 - ONLINE Kimi - Test vjetor - ONLINE Gjeografi - Test Semestri 1 - ONLINE Gjeografi - Test vjetor - ONLINE Histori - Test Semestri 1 - ONLINE Histori - Test vjetor - ONLINE PAGESA PËR TESTIMET ONLINE SEMESTRI I PARË (JANAR 2017) PAGESA PËR TESTIMET ONLINE VJETORE (MAJ 2017)

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj ✓ 24 janar ✓ 24 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj ✓ 24 janar ✓ 24 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj ✓ 24 janar ✓ 24 maj ✓ 25 janar ✓ 25 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj ✓ 24 janar ✓ 24 maj ✓ 25 janar ✓ 25 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj ✓ 24 janar ✓ 24 maj ✓ 25 janar ✓ 25 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj

✓ 20 janar ✓ 20 maj ✓ 22 janar ✓ 22 maj

50 euro (4 teste) 70 euro (4 teste)

50 euro (4 teste) 70 euro (4 teste)

50 euro (4 teste) 70 euro (4 teste)

✓ 25 janar ✓ 25 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 27 janar ✓ 27 janar ✓ 27 maj ✓ 27 maj ✓ 28 janar ✓ 28 janar ✓ 28 maj ✓ 28 maj 60 euro 70 euro (7 teste) (8 teste) 100 euro 110 euro (7 teste) (8 teste)

✓ 25 janar ✓ 25 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 27 janar ✓ 27 maj ✓ 28 janar ✓ 28 maj 70 euro (8 teste) 110 euro (8 teste)

✓ 25 janar ✓ 25 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 27 janar ✓ 27 maj ✓ 28 janar ✓ 28 maj 70 euro (8 teste) 110 euro (8 teste)

40 euro (3 teste) 50 euro (3 teste)

40 euro (3 teste) 50 euro (3 teste)

Për regjistrim, kontaktoni në emailin olimpiada@udhaeshkronjave.edu.al ose cel. 0692076068.

2

✓ 25 janar ✓ 25 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj ✓ 26 janar ✓ 26 maj


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

OFERTA PËR NXËNËSIT E OLIMPIADËS XVII KOMBËTARE Nxënësit e interesuar për të marrë pjesë në Olimpiadën XVII Kombëtare, 1-9 qershor 2017, që e bëjnë pagesën e plotë për testimet semestrale dhe vjetore, brenda muajve gusht ose shtator 2017, përfitojnë regjistrim pa pagesë në Olimpiadën XVII Kombëtare dhe gjithashtu edhe literaturë ndihmëse pa pagesë nga “Udha e shkronjave” në vlerën 1500 lekë (nxënësi zgjedh vetë). Klasa 1,2 - paguan 90 euro (për 6 testimet online). Kursen tarifën prej 35 euro të Olimpiadës XVII Kombëtare dhe merr libra pa pagesë në vlerën 1500 lekë. Klasa 3,4,5 - paguan 120 euro (për 8 testimet online). Kursen tarifën prej 35 euro të Olimpiadës XVII Kombëtare dhe merr libra pa pagesë në vlerën 1500 lekë. Klasa 6 - paguan 160 euro (për 14 testimet online). Kursen tarifën prej 35 euro të Olimpiadës XVII Kombëtare dhe merr libra pa pagesë në vlerën 1500 lekë. Klasa 7,8,9 - paguan 180 euro (për 16 testimet online). Kursen tarifën prej 35 euro të Olimpiadës XVII Kombëtare dhe merr libra pa pagesë në vlerën 1500 lekë.

Kursi Online i Matematikës - 150 euro Kursi Online i matematikës zhvillohet në www.myimaths.com

REGJISTRIMI:

Kursi Online i Anglishtes - 150 euro

Kursi Online i Shkencës - 150 euro

Kursi Online i matematikës zhvillohet në faqen e Oxford University Press ose/dhe të Cambridge University Press. Ka edhe materiale të tjera ndihmëse online të hedhura në Google Classroom.

Kursi Online tani për tani u ofrohet nxënësve që janë në moshat 11-15 vjeç.

Fillimisht përcaktoni TESTIMET ONLINE, KURSET ONLINE që ju doni të ndiqni dhe më vonë na kontaktoni në adresën olimpiada@udhaeshkronjave.edu.al ose cel 0692076068, ne ju nisim pagesën që duhet të bëni dhe uljet e rastit. Pasi bini dakort, ju drejtoheni në bankën BKT për të kryer pagesën në llogarinë “Udha e shkronjave” (428743025 ose IBAN AL3520511289743025CLPRCFEURK)

3


REZULTATET E TESTIMEVE ONLINE 5,12 dhe 26 mars 2016, zhvilluar në www.classmarker.com

GJUHË SHQIPE - 5 mars 2016

MATEMATIKË - 26 mars 2016

SHKENCË - 12 mars 2016

Rezultatet e mëposhtme janë nxjerrë nga testimi online i gjuhës shqipe, matematikës, dhe shkencës që u zhvillua në datat 5, 12 dhe 26 mars 2016, nën mbikqyrjen e prindërve të nxënësve. Udhëzimi ynë ka qenë që prindërit të sigurojnë kushtet për një testim të vërtetë dhe të ndershëm. Mund të ketë patur raste kur prindërit e kanë zhvilluar testin si praktikë për fëmijën dhe jo si testim, që do të thotë se pasi kanë parë mendimin e fëmijës, ata mund të kenë diskutuar përgjigjen dhe më në fund dëshmia nuk paraqet realisht gjendjen, por një nivel më të lart. Megjithë ndërhyrjet që mund të jenë bërë nga jashtë ose ndihmën që mund të kenë marrë disa nxënës, përsëri duket qartë që mesataret nuk janë të larta, gjë që vërteton se shumica e nxënësve e kanë realizuar testin në kushtet e sigurisë. Ne e lidhim këtë me dëshirën e prindit që fëmija e tij të realizojë një testim të ndershëm. GJUHË SHQIPE - REZULTATET Mesatarja e arritur nga nxënësit e çdo klase

Klasa 1 - 85 % Klasa 3 - 70 % Klasa 5 - 53 % Klasa 7 - 50 % Klasa 9 - 56 %

Klasa 2 - 81 % Klasa 4 - 66 % Klasa 6 - 56 % Klasa 8 - 56 %

MATEMATIKË - REZULTATET Mesatarja e arritur nga nxënësit e çdo klase

Klasa 1 - 86% Klasa 3 - 85% Klasa 5 - 66% Klasa 7 - 62%

Klasa 2 - 83% Klasa 4 - 73% Klasa 6 - 61% Klasa 8 - 73%

SHKENCË - REZULTATET Mesatarja e arritur nga nxënësit e çdo klase

Klasa 1 - 84% Klasa 3 - 67% Klasa 5 - 74% Klasa 7 - 72% Klasa 9 - 58%

Klasa 2 - 71% Klasa 4 - 62% Klasa 6 - 61% Klasa 8 - 64%

TESTIMET ONLINE kryhen nga shtëpia dhe prindi ka mundësi të shohë me sytë e tij reagimin e fëmijës ndaj testimit, të shohë në çast rezultatin, të dëgjojë komentet e tij dhe të diskutojë më vonë rreth arsyeve që shtyn në një rezultat të caktuar. Rezultati është personal dhe nuk botohet, ndaj nëse prindi kujdest që ai të jetë real rezultati bëhet një shtysë e jashtëzakonshme për vendime të drejta për ecurinë e tij.

GRAFIKU që merr nxënësi tregon arritjet e tij në fusha të ndryshme të lëndës, si në rastin më poshtë: morfologji, sintaksë, letërsi, drejtshkrim, leksikologji.

4

Adi Kurti, nga Elbasani, gjatë kohës së testimit online, klasa 4, duke shkarkuar certifikatën e Matematikës, 26 mars 2016, shhtëpi.

Greg Dilo, nga Tirana, gjatë kohës së testimit online në lëndën e shkencës, klasa e pestë, më 12 mars 2016, shtëpi.


LËNDËT QË DO TË TESTOHEN ONLINE Në janar 2017 (kontrolli i njohurive në semestrin e parë) Në maj 2017 (kontrolli vjetor i njohurive)

GJUHË SHQIPE Për çdo klasë kryhen dy teste online, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Nxënësi do të ketë edhe një raport për rezultatin e tij në disa fusha: morfologji, sintaksë, letërsi, fjalëformim, leksikologji.

ANGLISHT Duke filluar nga klasa e tretë kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Nxënësi do të ketë edhe një raport për rezultatin e tij në disa fusha: dëgjim, lexim, përdorim i anglishtes.

KIMI Duke filluar nga klasa e shtatë kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Raporti që merr nxënësi përfshin kapitujt e ndryshëm.

MATMEMATIKË Për çdo klasë kryhen dy teste online, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Nxënësi do të ketë edhe një raport për rezultatin e tij në disa fusha: numra dhe veprime me to, algjebër, gjeometri, statistikë, problemzgjidhje.

BIOLOGJI Duke filluar nga klasa e gjashtë kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Raporti që merr nxënësi përfshin kapitujt e ndryshëm.

HISTORI Duke filluar nga klasa e gjashtë kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Raporti që merr nxënësi përfshin kapitujt e ndryshëm.

DITURI NATYRE Për çdo klasë të fillores kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Nxënësi do të ketë edhe një raport për rezultatin e tij në disa fusha: biologji, kimi, fizikë, kërkim shkencor.

FIZIKË Duke filluar nga klasa e gjashtë kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Raporti që merr nxënësi përfshin kapitujt e ndryshëm.

GJEOGRAFI Duke filluar nga klasa e gjashtë kryhen dy teste, një në janar dhe një maj. Në përfundim të testit merret certifikata që shkarkohet në çast me mbarimin e testit. Raporti që merr nxënësi përfshin kapitujt e ndryshëm.

5


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 1 - 1 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE ARLA DYRMISHI, Tiranë VENDI 1

MATEMATIKË AMINA BUNGURI, Tiranë ARLA DYRMISHI, Tiranë VENDI 1

6

AMINA BUNGURI VENDI 1 ADNI KAZAFERI VENDI 2

JOEL KODHIMAJ, Vlorë VENDI 2

KLEA MYFTIU, Tiranë VENDI 3

SHKENCË

ART KËRLUKU, Tiranë KLEST QOSJA, Elbasan VENDI III

ARLA DYRMISHI, Tiranë JOEL KODHIMAJ, Vlorë ODRIT HYSI, Tiranë Vendi III


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 1

MATEMATIKË 1

SHKENCË 1

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

5_Henri_Divija_Fier_12_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Junis_Muçi_Elbasan_18_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Adni_Kazaferi_Tiranë_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 5_Klea_Myftiu_Tiranë_12_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Klea_Myftiu_Tiranë_18_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Alea_Lama_Gjakovë_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Adni_Kazaferi_Tiranë_11_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Lisa_Krasniqi_Tiranë_18_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Amina_Bunguri_Tiranë_17_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

7_Joel_Kodhimaj_Vlorë_11_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 9_Art_Kërluku_Tiranë_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Astrea_Kumria_Elbasan_17_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm 4_Marla_Gjeli_Fier_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Junis_Muçi_Elbasan_11_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

9_Marla_Gjeli_Fier_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Klevi_Balliu_Durrës_11_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

11_Astrea_Kumria_Elbasan_16_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

11_Reinald_Plloçi_Tiranë_10_pikë_A*_

7


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 1

9_Klevi_Balliu_Durrës_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

MATEMATIKË 1

SHKENCË 1

Shkëlqyeshëm

12_Klest_Qosja_Elbasan_15_pikë_A_Shkëlqyeshëm

11_Sofi_Sida_Tiranë_10_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

12_Klevi_Balliu_Durrës_15_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13_Athina_Qirici_Korçë_9_pikë_A_Shkëlqyeshëm

12_Valeria_Pogaj_Tiranë_15_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13_Eniglent_Aliaj_Fier_9_pikë_A_Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË

13_Greis_Isufi_Vlorë_9_pikë_A_Shkëlqyeshëm

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

13_Jorgest_Beqaj_Vlorë_9_pikë_A_Shkëlqyeshëm

15_Alea_Lama_Gjakovë_14_pikë_B_Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË

15_Aleks_Kolezi_Tiranë_14_pikë_B_Shumë mirë

9_Lisa_Krasniqi_Tiranë_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

17_Aislin_Kasneci_Tiranë_12_pikë_C_Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË

17_Astrea_Kumria_Elbasan_8_pikë_B_Shumë mirë 17_Athina_Qirici_Korçë_12_pikë_C_Shumë mirë

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

17_Estian_Aliaj_Fier_8_pikë_B_Shumë mirë

17_Deni_Hasani_Durrës_12_pikë_C_Shumë mirë

11_Aislin_Kasneci_Tiranë_14_pikë_B_Shumë mirë

19_Alea_Lama_Gjakovë_7_pikë_C_Shumë mirë

17_Fabio_Fetahu_Durrës_12_pikë_C_Shumë mirë

11_Art_Kërluku_Tiranë_14_pikë_B_Shumë mirë

19_Lisa_Krasniqi_Tiranë_7_pikë_C_Shumë mirë

17_Iris_Saliaj_Fier_12_pikë_C_Shumë mirë

11_Klest_Qosja_Elbasan_14_pikë_B_Shumë mirë

17_Joel_Dafa_Tiranë_12_pikë_C_Shumë mirë

11_NOEL_LAMAJ_Vlorë_14_pikë_B_Shumë mirë

17_Jorgest_Beqaj_Vlorë_12_pikë_C_Shumë mirë

11_Reinald_Plloçi_Tiranë_14_pikë_B_Shumë mirë

17_Sofi_Sida_Tiranë_12_pikë_C_Shumë mirë

16_Iris_Saliaj_Fier_13_pikë_B_Shumë mirë

8


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 1

MATEMATIKË 1

SHKENCË 1

16_Joel_Dafa_Tiranë_13_pikë_B_Shumë mirë

VLERËSIMI MIRË

VLERËSIMI MIRË

16_Jorgest_Beqaj_Vlorë_13_pikë_B_Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

16_Sofi_Sida_Tiranë_13_pikë_B_Shumë mirë

21_1019_Tiranë_6_pikë_D_Mirë

25_1045_Tiranë_11_pikë_D_Mirë_

16_Valeria_Pogaj_Tiranë_13_pikë_B_Shumë mirë

21_1007_Tiranë_6_pikë_D_Mirë

25_1005_Vlorë_11_pikë_D_Mirë_

21_1048_Durrës_6_pikë_D_Mirë

27_1027_Fier_10_pikë_D_Mirë_

VLERËSIMI MIRË

21_1051_Fier_6_pikë_D_Mirë

27_1026_Fier_10_pikë_D_Mirë_

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

21_1008_Tiranë_6_pikë_D_Mirë

27_1021_Fier_10_pikë_D_Mirë_

21_1018_Tiranë_12_pikë_C_Mirë

21_1054_Vlorë_6_pikë_D_Mirë

30_1018_Tiranë_9_pikë_E_Mirë_

21_1045_Tiranë_12_pikë_C_Mirë

27_1004_Gjakovë_5_pikë_E_Mirë

21_1021_Fier_12_pikë_C_Mirë 21_1055_Elbasan_12_pikë_C_Mirë 25_1007_Tiranë_11_pikë_C_Mirë 25_1027_Fier_11_pikë_C_Mirë 25_1004_Gjakovë_11_pikë_C_Mirë 25_1012_Tiranë_11_pikë_C_Mirë

9


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 1

MATEMATIKË 1

SHKENCË 1

29_1040_Korçë_10_pikë_D_Mirë

30_1043_Shkodër_9_pikë_E_Mirë_

30_1026_Fier_9_pikë_E

30_1041_Tiranë_9_pikë_E_Mirë_

31_1005_Vlorë_8_pikë_E

33_1001_Gjakovë_8_pikë_E_Mirë_

31_1003_Gjakovë_8_pikë_E

33_1054_Vlorë_8_pikë_E_Mirë_

33_1001_Gjakovë_7_pikë_F

33_1014_Tiranë_8_pikë_E_Mirë_ VLERËSIMI MJAFTUESHËM

34_1048_Durrës_6_pikë_F

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

34_1016_Tiranë_6_pikë_F 36_1043_Shkodër_5_pikë 36_1041_Tiranë_5_pikë 38_1044_Durrës_2_pikë

27_1043_Shkodër_5_pikë_E_Mirë 27_1012_Tiranë_5_pikë_E_Mirë 27_1010_Tiranë_5_pikë_E_Mirë 27_1003_Gjakovë_5_pikë_E_Mirë 32_1001_Gjakovë_4_pikë_F 32_1050_Fier_4_pikë_F 32_1041_Tiranë_4_pikë_F 32_1016_Tiranë_4_pikë_F 36_1018_Tiranë_3_pikë 36_1045_Tiranë_3_pikë 36_1044_Durrës_3_pikë

10

36_1004_Gjakovë_7_pikë_F_Mjaftueshëm 36_1016_Tiranë_7_pikë_F_Mjaftueshëm 36_1003_Gjakovë_7_pikë_F_Mjaftueshëm


KLASIFIKIMI TREGARËSH

NË OLIMPIADËN XVI KOMBËTARE KLASA 1 - 1 QERSHOR 2016

BRONZ - MIRË

SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 2 3 4 5 6

Arla Dyrmishi Amina Bunguri Joel Kodhimaj Adni Kazaferi Klea Myftiu Art Kërluku

Tiranë 58 Tiranë 57 Vlorë 51 Tiranë 50 Tiranë 49 Tiranë 40

pikë pikë pikë pikë pikë pikë

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË 7 Klest Qosja Elbasan 8 Klevi Balliu Durrës 9 Astrea Kumria Elbasan 10 Lisa Krasniqi Tiranë 10 Marla Gjeli Fier 10 Junis Muçi Elbasan 13 Alea Lama Gjakovë 14 Reinald Plloçi Tiranë 15 Sofi Sida Tiranë 16 Odrit Hysi Tiranë 17 Jorgest Beqaj Vlorë 18 Henri Divija Fier 19 Valeria Pogaj Tiranë 19 Aislin Kasneci Tiranë

37 pikë 35 pikë 31 pikë 29 pikë 29 pikë 29 pikë 25 pikë 20 pikë 19 pikë 18 pikë 17 pikë 16 pikë 14 pikë 14 pikë

21 Athina Qirici Korçë 22 Noel Lamaj Vlorë 23 Joel Dafa Tiranë 23 Iris Saliaj Fier 25 Greis Isufi Vlorë 25 Eniglent Aliaj Fier 27 Aleks Kolezi Tiranë 28 Estian Aliaj Fier 28 Deni Hasani Durrës 28 Fabio Fetahu Durrës

12 pikë 10 pikë 9 pikë 9 pikë 8 pikë 8 pikë 6 pikë 4 pikë 4 pikë 4 pikë

11


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 2 - 2 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE EGIARDA SOLLAKU, Fier VENDI 1

MATEMATIKË ALDI HAMZARAJ, Vlorë DORINA HOXHA, Fier VENDI 1

12

ALDI HAMZARAJ, Vlorë VENDI 1 KIARA QIRJAZI, Tiranë VENDI 2

ANTEA CAKONI, Tiranë BRENDON DISHA, Durrës VENDI 2

SHKENCË

IRZA PENGU, Pogradec JONI ÇAUSHI, Tiranë NORIK SINANI, Vlorë VENDI 3

ARVI DANE, Fier JONI BREGU, Fier NORIK SINANI, Vlorë SOESTA HOXHA, Fier VENDI 3


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 2

MATEMATIKË 2

SHKENCË 2

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

4_Arvi_Dane_Fier_22_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Daniel_Bekteshi_Tiranë_9_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 7_Brendon_Disha_Durrës_17_A*_Shkëlqyeshëm

4_Erika_Maraj_Vlorë_22_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Kevin_Jançe_Korçë_9_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Egiarda_Sollaku_Fier_17_A*_Shkëlqyeshëm

4_Joni_Bregu_Fier_22_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Tea_Bitri_Tiranë_9_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Emi_Gjoshi_Tiranë_17_A*_Shkëlqyeshëm

4_Parid_Hysi_Tiranë_22_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

9_Brendon_Disha_Durrës_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm 10_Darius_Mihaj_Fier_16_A_Shkëlqyeshëm

8_Aldi_Hamzaraj_Vlorë_21_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 9_Darius_Mihaj_Fier_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm

10_Fiona_Garxenaj_Fier_16_A_Shkëlqyeshëm

8_Irza_Pengu_Pogradec_21_pikë_A_Shkëlqyeshëm

10_Ilaria_Çupi_Tiranë_16_A_Shkëlqyeshëm

9_Ilaria_Çupi_Tiranë_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 2

MATEMATIKË 2

SHKENCË 2

10_Norik_Sinani_Vlorë_20_pikë_A_Shkëlqyeshëm

9_Joni_Bregu_Fier_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm

10_Lorela_Meta_Tiranë_16_A_Shkëlqyeshëm

10_Sara_Gollobërda_Korçë_20_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

9_Kiara_Qirjazi_Tiranë_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm

10_Tea_Bitri_Tiranë_16_A_Shkëlqyeshëm

10_Sara_Mone_Fier_20_pikë_A_Shkëlqyeshëm 10_Zhoel_Peza_Pogradec_20_pikë_A_Shkëlqyeshëm 14_Lorela_Meta_Tiranë_19_pikë_A_Shkëlqyeshëm 14_Soesta_Hoxha_Fier_19_pikë_A_Shkëlqyeshëm VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 16_Fiona_Garxenaj_Fier_18_pikë_B_Shumë mirë 16_Ilaria_Çupi_Tiranë_18_pikë_B_Shumë mirë 16_Kiara_Qirjazi_Tiranë_18_pikë_B_Shumë mirë 16_Tea_Bitri_Tiranë_18_pikë_B_Shumë mirë 20_Dorina_Hoxha_Fier_17_pikë_B_Shumë mirë 20_Emi_Gjoshi_Tiranë_17_pikë_B_Shumë mirë 20_Nikol_Troka_Fier_17_pikë_B_Shumë mirë

14

9_Lorela_Meta_Tiranë_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm 9_Nikola_Subashi_Fier_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm 9_Sara_Mone_Fier_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË

9_Zhoel_Peza_Pogradec_8_pikë_A_Shkëlqyeshëm

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

15_Erika_Maraj_Vlorë_15_B_Shumë mirë 15_Leart_Xhafa_Tiranë_15_B_Shumë mirë

18_Apollon_Çelaj_Fier_7_pikë_B_Shumë mirë

15_Mimoza_Gjika_Fier_15_B_Shumë mirë

18_Egiarda_Sollaku_Fier_7_pikë_B_Shumë mirë

15_Sara_Mone_Fier_15_B_Shumë mirë

18_Emi_Gjoshi_Tiranë_7_pikë_B_Shumë mirë

19_Irza_Pengu_Pogradec_14_B_Shumë mirë

18_Fiona_Garxenaj_Fier_7_pikë_B_Shumë mirë

19_Zhoel_Peza_Pogradec_14_B_Shumë mirë

18_Mimoza_Gjika_Fier_7_pikë_B_Shumë mirë

21_Arbiona_Shukulli_Korçë_13_C_Shumë mirë

18_Nikol_Troka_Fier_7_pikë_B_Shumë mirë

21_Nikola_Subashi_Fier_13_C_Shumë mirë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 2 23_Apollon_Çelaj_Fier_16_pikë_C_Shumë mirë 23_Geraldina_Mernica_Fier_16_pikë_C_Shumë mirë 23_Mimoza_Gjika_Fier_16_pikë_C_Shumë mirë 23_Nikola_Subashi_Fier_16_pikë_C_Shumë mirë 27_Frenkli_Ago_Bilisht_15_pikë_C_Shumë mirë 27_Kevin_Jançe_Korçë_15_pikë_C_Shumë mirë VLERËSIMI MIRË (Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

MATEMATIKË 2

SHKENCË 2

24_Arbiona_Shukulli_Korçë_6_pikë_C_Shumë mirë 21_Parid_Hysi_Tiranë_13_C_Shumë mirë 24_Arvi_Dane_Fier_6_pikë_C_Shumë mirë

21_Pellazg_Fusha_Gjirokastër_13_C_Shumë mirë

24_Erika_Maraj_Vlorë_6_pikë_C_Shumë mirë

21_Sara_Gollobërda_Korçë_13_C_Shumë mirë

24_Ermal_Spahiu_Ferizaj (Dardani)_6_pikë_C_Shumë26_Antea_Cakoni_Tiranë_12_C_Shumë mirë mirë 26_Daniel_Bekteshi_Tiranë_12_C_Shumë mirë 24_Frenkli_Ago_Bilisht_6_pikë_C_Shumë mirë 26_Devis_Doçi_Durrës_12_C_Shumë mirë 24_Leart_Xhafa_Tiranë_6_pikë_C_Shumë mirë 26_Frenkli_Ago_Bilisht_12_C_Shumë mirë 24_Parid_Hysi_Tiranë_6_pikë_C_Shumë mirë 24_Sibora_Gjika_Fier_6_pikë_C_Shumë mirë

29_2056_Fier_14_pikë_D_Mirë

24_Soesta_Hoxha_Fier_6_pikë_C_Shumë mirë

29_2062_Tirane_14_pikë_D_Mirë 29_2060_Fier_14_pikë_D_Mirë

VLERËSIMI MIRË

29_2044_Gjirokastër_14_pikë_D_Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

33_2041_Tiranë_13_pikë_D_Mirë

33_2010_Tiranë_5_pikë_E_Mirë

33_2014_Tiranë_13_pikë_D_Mirë

33_2007_Durrës_5_pikë_E_Mirë

VLERËSIMI MIRË (Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

30_2036_Fier_11_D_Mirë 30_2012_Tiranë_11_D_Mirë 30_2051_Korçë_11_D_Mirë

15


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 2

MATEMATIKË 2

SHKENCË 2

33_2059_Fier_5_pikë_E_Mirë

30_2063_Fier_11_D_Mirë

33_2044_Gjirokastër_5_pikë_E_Mirë

34_2018_Fier_10_D_Mirë

33_2050_Korçë_5_pikë_E_Mirë

34_2045_Shkodër_10_D_Mirë

38_2062_Tirane_4_pikë

36_2062_Tirane_8_E_Mirë

38_2014_Tiranë_4_pikë

36_2014_Tiranë_8_E_Mirë

38_2060_Fier_4_pikë

36_2003_Ferizaj (Dardani)_8_E_Mirë

41_2045_Shkodër_3_pikë

36_2060_Fier_8_E_Mirë

42_2038_Fier_2_pikë

40_2059_Fier_7

33_2012_Tiranë_13_pikë_D_Mirë

41_2053_Fier_5

33_2063_Fier_13_pikë_D_Mirë

42_2038_Fier_4

37_2007_Durrës_12_pikë_E_Mirë 38_2045_Shkodër_11_pikë_E_Mirë 39_2059_Fier_10_pikë_E_Mirë 40_2016_Tiranë_9_pikë 41_2058_Korçë_7_pikë 42_2003_Dardani, Ferizaj_5_pikë

16


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

TREGARËSH KLASA 2 SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Aldi Hamzaraj 2 Norik Sinani 2 Joni Bregu 4 Brendon Disha

Vlorë 53 Vlorë 47 Fier 47 Durrës 45

pikë pikë pikë pikë

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË 5 Egiarda Sollaku Fier 6 Kiara Qirjazi Tiranë 7 Arvi Dane Fier 8 Irza Pengu Pogradec 9 Tea Bitri Tiranë 10 Lorela Meta Tiranë

37 pikë 36 pikë 35 pikë 33 pikë 31 pikë 30 pikë

11 Sara Mone Fier 29 pikë 12 Ilaria Çupi Tiranë 28 pikë 13 Soesta Hoxha Fier 25 pikë 13 Zhoel Peza Pogradec 25 pikë 15 Erika Maraj Vlorë 23 pikë 15 Darius Mihaj Fier 23 pikë 17 Dorina Hoxha Fier 21 pikë 18 Antea Cakoni Tiranë 19 pikë 18 Fiona Garxenaj Fier 19 pikë 20 Joni Çaushi Tiranë 18 pikë 20 Emi Gjoshi Tiranë 18 pikë 22 Parid Hysi Tiranë 17 pikë 23 Daniel Bekteshi Tiranë 15 pikë 23 Kevin Jançe Korçë 15 pikë

BRONZ - MIRË 25 Nikola Subashi Fier 12 pikë 26 Sara Gollobërda Korçë 11 pikë 27 Mimoza Gjika Fier 9 pikë 28 Leart Xhafa Tiranë 6 pikë 29 Nikol Troka Fier 4 pikë 30 Apollon Çelaj Fier 3 pikë

17


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 3 - 3 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE ERIN BEJO, Vlorë VENDI 1 FIORELA FERRO, Fier REA KULLURI, Tiranë VENDI 2

MATEMATIKË SILAS HOFMANN, Pogradec VENDI 1 DRINO KRISTO, Tiranë VENDI 2 FIORELA FERRO, Fier VENDI 3

18

SHKENCË DRINO KRISTO, Tiranë VENDI 1

BJORN FELEQI, Fier VENDI 2 DANIEL GOXHARAJ, Gjirokastër FIORELA FERRO, Fier VENDI 3


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 3

MATEMATIKË 3

SHKENCË 3

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

4 Daniel Goxharaj Gjirokastër 22 pikë A* Shkëlqyeshëm

5 Enea Boba Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm 5 Hatixhe Meci Gjirokastër 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

4 Hatixhe Meci Gjirokastër 22 pikë A* Shkëlqyeshëm

5 Kleis Brahimi Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

6 Drino Kristo Tiranë 21 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Aelita Gjoka Tiranë 20 pikë A* Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

8 Aris Bellovoda Korçë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

5 Mario Mamani Gjirokastër 16 pikë A* Shkëlqyeshëm 9 Dionis Jakupi Tiranë 15 pikë A Shkëlqyeshëm

4 Dionis Jakupi Tiranë 11 pikë A* Shkëlqyeshëm 4 Ohrid Qeva Pogradec 11 pikë A* Shkëlqyeshëm 6 Elio Hasa Korçë 10 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Aelita Gjoka Tiranë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Arvind Seiti Tiranë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Daniel Goxharaj Gjirokastër 9 pikë A* Shkëlqyeshëm

19


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 3

MATEMATIKË 3

SHKENCË 3

7 Deiv Nika Shkodër 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Eden Osja Shkodër 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Hatixhe Meci Gjirokastër 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Rubin Bekteshi Tiranë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Sokol Dorri Tiranë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Ujeza Dibra Shkodër 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 8 Samuel Lumani Tiranë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm 10 Andis Ago Tiranë 18 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Anisa Isallari Korçë 18 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Bjorn Feleqi Fier 18 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Lea Sako Memaliaj 18 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Mersia Kraja Shkodër 18 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Sokol Dorri Tiranë 18 pikë A Shkëlqyeshëm 16 Eden Osja Shkodër 17 pikë A Shkëlqyeshëm

20

7 Vikela Shabanaj Fier 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 17 Aris Bellovoda Korçë 8 pikë A Shkëlqyeshëm 9 Egla Mani Shkodër 15 pikë A Shkëlqyeshëm 11 Aelita Gjoka Tiranë 14 pikë A Shkëlqyeshëm 11 Etnajda Plaku Tiranë 14 pikë A Shkëlqyeshëm 11 Joel Shehu Tiranë 14 pikë A Shkëlqyeshëm 11 Kevin Nervaj Tiranë 14 pikë A Shkëlqyeshëm 11 Rea Kulluri Tiranë 14 pikë A Shkëlqyeshëm


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 3

MATEMATIKË 3

SHKENCË 3

16 Fjona Muço Korçë 17 pikë A Shkëlqyeshëm

17 Enea Boba Tiranë 8 pikë A Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË

16 Sabrina Tringovski Korçë 17 pikë A Shkëlqyeshëm

17 Glendi Brahimaj Fier 8 pikë A Shkëlqyeshëm

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

16 Stiven Gjekaj Shkodër 17 pikë A Shkëlqyeshëm 16 Vangjel Qirici Korçë 17 pikë A Shkëlqyeshëm VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

17 Joel Shehu Tiranë 8 pikë A Shkëlqyeshëm 17 Viktoria Kosta Vlorë 8 pikë A Shkëlqyeshëm

16 Andi Karriqi Prrenjas 13 pikë B Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË

16 Anisa Isallari Korçë 13 pikë B Shumë mirë

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

16 Aris Bellovoda Korçë 13 pikë B Shumë mirë 16 Elio Hasa KORÇË 13 pikë B Shumë mirë

22 Arsa Dervishi Gjakovë 7 pikë B Shumë mirë

16 Enri Kondili Tiranë 13 pikë B Shumë mirë

22 Bjorn Feleqi Fier 7 pikë B Shumë mirë

16 Erin Bejo Vlorë 13 pikë B Shumë mirë

22 Eneld Malaj Vlorë 7 pikë B Shumë mirë

16 Ohrid Qeva Pogradec 13 pikë B Shumë mirë

22 Erin Bejo Vlorë 7 pikë B Shumë mirë

16 Prishila Sterkaj Shkodër 13 pikë B Shumë mirë

22 Glerys Bera Tiranë 7 pikë B Shumë mirë

16 Rubin Bekteshi Tiranë 13 pikë B Shumë mirë

21 Mateo Leka Tiranë 16 pikë B Shumë mirë

22 Mario Mamani Gjirokastër 7 pikë B Shumë mirë

16 Ujeza Dibra Shkodër 13 pikë B Shumë mirë

21 Ujeza Dibra Shkodër 16 pikë B Shumë mirë

22 Martin Rroqja Kavajë 7 pikë B Shumë mirë

28 Dionis Jakupi Tiranë 15 pikë B Shumë mirë

22 Mateo Leka Tiranë 7 pikë B Shumë mirë

21 Egla Mani Shkodër 16 pikë B Shumë mirë 21 Elio Hasa KORÇË 16 pikë B Shumë mirë 21 Glendi Brahimaj Fier 16 pikë B Shumë mirë 21 Joan Lice Memaliaj 16 pikë B Shumë mirë 21 Joel Shehu Tiranë 16 pikë B Shumë mirë

16 Viktoria Kosta Vlorë 13 pikë B Shumë mirë 16 Xhoardo Cevani Burrel 13 pikë B Shumë mirë

21


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 3

MATEMATIKË 3

SHKENCË 3

28 Enea Boba Tiranë 15 pikë B Shumë mirë

28 Deiv Nika Shkodër 12 pikë B Shumë mirë

28 Geri Koroveshi Vlorë 15 pikë B Shumë mirë

28 Glendi Brahimaj Fier 12 pikë B Shumë mirë

28 Silas Hofmann Pogradec 15 pikë B Shumë mirë

28 Joan Lice Memaliaj 12 pikë B Shumë mirë

32 Glerys Bera Tiranë 14 pikë C Shumë mirë

28 Joel Hazizi Pogradec 12 pikë B Shumë mirë

32 Ohrid Qeva Pogradec 14 pikë C Shumë mirë

22 Matteo Xheka Durrës 7 pikë B Shumë mirë

32 Prishila Sterkaj Shkodër 14 pikë C Shumë mirë 22 Noel Mitro Fier 7 pikë B Shumë mirë 32 Tomas Simaku Korçë 14 pikë C Shumë mirë

22 Rea Kulluri Tiranë 7 pikë B Shumë mirë

32 Vikela Shabanaj Fier 14 pikë C Shumë mirë

22 Sabrina Tringovski Korçë 7 pikë B Shumë mirë

37 Arvind Seiti Tiranë 13 pikë C Shumë mirë

22 Xhoardo Cevani Burrel 7 pikë B Shumë mirë

37 Eneld Malaj Vlorë 13 pikë C Shumë mirë

35 Andi Karriqi Prrenjas 6 pikë C Shumë mirë

37 Etnajda Plaku Tiranë 13 pikë C Shumë mirë

35 Andis Ago Tiranë 6 pikë C Shumë mirë

37 Martin Rroqja Kavajë 13 pikë C Shumë mirë

35 Egla Mani Shkodër 6 pikë C Shumë mirë

37 Noel Mitro Fier 13 pikë C Shumë mirë

35 Enri Kondili Tiranë 6 pikë C Shumë mirë

37 Olti Deva Gjakovë 13 pikë C Shumë mirë

35 Geri Koroveshi Vlorë 6 pikë C Shumë mirë 35 Prishila Sterkaj Shkodër 6 pikë C Shumë mirë 35 Uliks Zakuti Prishtinë 6 pikë C Shumë mirë

22

28 Martin Çaço Tiranë 12 pikë B Shumë mirë 28 Mateo Leka Tiranë 12 pikë B Shumë mirë 28 Mersia Kraja Shkodër 12 pikë B Shumë mirë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 3

MATEMATIKË 3

SHKENCË 3

VLERËSIMI MIRË

35 Vangjel Qirici Korçë 6 pikë C Shumë mirë

28 Noel Mitro Fier 12 pikë B Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

VLERËSIMI MIRË

28 Silas Hofmann Pogradec 12 pikë B Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

37 Eneld Malaj Vlorë 11 pikë C Shumë mirë 37 Glerys Bera Tiranë 11 pikë C Shumë mirë

43 3043 Shkodër 12 pikë D Mirë 43 3046 Gjirokastër 12 pikë D Mirë

43 3050 Memaliaj 5 pikë D Mirë

37 Matteo Xheka Durrës 11 pikë C Shumë mirë

43 3031 Elbasan 12 pikë D Mirë

43 3031 Elbasan 5 pikë D Mirë

37 Rikard Kermezi Lezhë 11 pikë C Shumë mirë

43 3014 Tiranë 12 pikë e Mirë

43 3066 Shkodër 5 pikë D Mirë

37 Samuel Lumani Tiranë 11 pikë C Shumë mirë

43 3029 Durrës 12 pikë D Mirë

43 3018 Tiranë 5 pikë D Mirë

37 Vikela Shabanaj Fier 11 pikë C Shumë mirë

43 3035 Tiranë 12 pikë D Mirë

43 3014 Tiranë 5 pikë D Mirë

VLERËSIMI MIRË

43 3042 Vlorë 12 pikë D Mirë

43 3052 Memaliaj 5 pikë D Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

50 3068 Gjirokastër 11 pikë D Mirë

43 3053 Tiranë 5 pikë D Mirë

50 3008 Mitrovicë 11 pikë D Mirë

43 3049 Lezhë 5 pikë D Mirë

43 3020 Tiranë 10 pikë D Mirë

52 3034 Pogradec 10 pikë E Mirë

43 3056 Tiranë 5 pikë D Mirë

43 3054 Shkodër 10 pikë D Mirë

53 3066 Shkodër 9 pikë E Mirë

43 3015 Shkodër 5 pikë D Mirë

43 3031 Elbasan 10 pikë D Mirë

53 3053 Tiranë 9 pikë E Mirë

53 3023 Gjakovë 4 pikë F

43 3066 Shkodër 10 pikë D Mirë

55 3026 Prrenjas 8 pikë F

53 3044 Tiranë 4 pikë F

43 3006 Korçë 10 pikë D Mirë

23


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 3

MATEMATIKË 3

SHKENCË 3 43 3037 Tiranë 10 pikë D Mirë 43 3015 Shkodër 10 pikë D Mirë 43 3061 Prishtinë 10 pikë D Mirë 51 3021 Gjakovë 9 pikë D Mirë 51 3024 Tiranë 9 pikë D Mirë 51 3046 Gjirokastër 9 pikë D Mirë 51 3052 Memaliaj 9 pikë D Mirë 51 3003 Kavajë 9 pikë D Mirë

55 3027 Tiranë 8 pikë F 57 3023 Gjakovë 7 pikë F 57 3049 Lezhë 7 pikë F 57 3067 Burrel 7 pikë F 60 3061 Prishtinë 6 pikë 61 3021 Gjakovë 5 pikë 61 3018 Tiranë 5 pikë

24

53 3047 Korçë 4 pikë F

51 3022 Gjakovë 9 pikë D Mirë

53 3046 Gjirokastër 4 pikë F

57 3009 Vlorë 8 pikë E Mirë

53 3022 Gjakovë 4 pikë F

57 3005 Korçë 8 pikë E Mirë

58 3011 Korçë 3 pikë

59 3008 Mitrovicë 7 pikë F

58 3034 Pogradec 3 pikë

60 3023 Gjakovë 6 pikë F

60 3038 Shkodër 2 pikë

60 3047 Korçë 6 pikë F

60 3069 Korçë 2 pikë

60 3069 Korçë 6 pikë F

60 3008 Mitrovicë 2 pikë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

TREGARËSH - KLASA 3 SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Fiorela Ferro Fier 85 pikë 2 Drino Kristo Tiranë 84 pikë 3 Daniel Goxharaj Gjirokastër 79 pikë 4 Hatixhe Meci Gjirokastër 77 pikë 5 Aelita Gjoka Tiranë 68 pikë 6 Bjorn Feleqi Fier 59 pikë 7 Rea Kulluri Tiranë 58 pikë

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË 8 Erin Bejo Vlorë 54 pikë 9 Aris Bellovoda Korçë 52 pikë 9 Dionis Jakupi Tiranë 52 pikë 11 Elio Hasa Korçë 50 pikë 12 Ujeza Dibra Shkodër 49 pikë 13 Sokol Dorri Tiranë 45 pikë 14 Joel Shehu Tiranë 44 pikë 15 Enea Boba Tiranë 43 pikë 16 Ohrid Qeva Pogradec 42 pikë 17 Rubin Bekteshi Tiranë 39 pikë 17 Eden Osja Shkodër 39 pikë 19 Anisa Isallari Korçë 36 pikë 19 Silas Hofmann Pogradec 36 pikë 21 Mario Mamani Gjirokastër 35 pikë

22 Egla Mani Shkodër 23 Viktoria Kosta Vlorë 24 Glendi Brahimaj Fier 24 Deiv Nika Shkodër 26 Kleis Brahimi Tiranë 27 Sabrina Tringovski Korçë 27 Arvind Seiti Tiranë 27 Mersia Kraja Shkodër 27 Vikela Shabanaj Fier 27 Xhoardo Cevani Burrel 32 Samuel Lumani Tiranë 33 Mateo Leka Tiranë 34 Andis Ago Tiranë 34 Lea Sako Memaliaj 36 Kevin Nervaj Tiranë 36 Etnajda Plaku Tiranë

32 29 27 27 26 24 24 24 24 24 23 22 21 21 20 20

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

46 Glerys Bera 47 Martin Rroqja 48 Arsa Dervishi 49 Matteo Xheka 50 Eneld Malaj 51 Geri Koroveshi 52 Joel Hazizi 53 Martin Çaço

Tiranë Kavajë Gjakovë Durrës Vlorë Vlorë Pogradec Tiranë

9 9 9 9 9 3 3 3

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

BRONZ - MIRË 38 Vangjel Qirici 38 Stiven Gjekaj 38 Andi Karriqi 38 Enri Kondili 38 Prishila Sterkaj 38 Fjona Muço 44 Joan Lice 45 Noel Mitro

Korçë Shkodër Prrenjas Tiranë Shkodër Korçë Memaliaj Fier

15 15 15 15 15 15 13 12

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

25


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 4 - 4 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE ARIA BUZALI, Tiranë NOEL BEJA, Tiranë VENDI 1

MATEMATIKË BORIS METALIAJ, Tiranë DELIN SPAHIU, Tiranë MATIS DIONIZI, Shkodër VENDI 1

SHKENCË NOEL SULEJMANI, Tiranë VENDI 1

JOAN HAXHIU, Tiranë SIRIO DAFA, Tiranë VENDI 2 SIBORA ZAKA, Lushnje VENDI 3 26


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

SHKENCË 4 VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

4 Andi Bitri Tiranë 17 pikë A* Shkëlqyeshëm 4 Sabjan Haska Gjirokastër 17 pikë A* Shkëlqyeshëm

4 Erik Kërçiku Tiranë 21 pikë A* Shkëlqyeshëm

6 Edi Koka Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

4 Noel Sulejmani Tiranë 21 pikë A* Shkëlqyeshëm

6 Enea Kraja Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

4 Rea Brokaj Vlorë 21 pikë A* Shkëlqyeshëm

6 Jon Memushi Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

7 Marsel Doçi Durrës 20 pikë A* Shkëlqyeshëm

6 Noel Radaj Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

7 Sabjan Haska Gjirokastër 20 pikë A* Shkëlqyeshëm VLERËSIMI SHKËLQYESHËM 7 Samuel Pazaj Tiranë 20 pikë A* Shkëlqyeshëm

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

10 Danja Kuka Fier 19 pikë A* Shkëlqyeshëm

4 Enea Kraja Tiranë 10 pikë A* Shkëlqyeshëm 4 Marsel Doçi Durrës 10 pikë A* Shkëlqyeshëm 4 Noel Beja Tiranë 10 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Blearta Istrefi Mitrovicë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Edi Koka Tiranë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Edi Berisha Prishtinë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm

27


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

10 Dariel Hamzallari Tiranë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Noel Radaj Tiranë 9 pikë A* Shkëlqyeshëm

SHKENCË 4 6 Noel Sharka Tiranë 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

10 Edi Berisha Prishtinë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm

7 Sabjan Haska Gjirokastër 9 pikë A* Shkëlqyeshëm

6 Sibora Zaka Lushnje 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

10 Olsi Mbrozi Pukë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Arjela Joti Fier 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Aria Buzali Tiranë 15 pikë A* Shkëlqyeshëm

10 Orges Ajvazi Podujevë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Edion Qerimi Burrel 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Delin Spahiu Tiranë 15 pikë A* Shkëlqyeshëm

10 Sirio Dafa Tiranë 19 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Eres Kapllanaj Fier 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Erik Kërçiku Tiranë 15 pikë A* Shkëlqyeshëm

10 Shega Bregu Fier 19 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Erik Kërçiku Tiranë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Sara Çaushi Lushnje 15 pikë A* Shkëlqyeshëm

17 Albion Qojle Berat 18 pikë A Shkëlqyeshëm

12 Hejli Dedja Burrel 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

12 Shega Bregu Fier 15 pikë A* Shkëlqyeshëm

17 Delin Spahiu Tiranë 18 pikë A Shkëlqyeshëm

12 Joan Haxhiu Tiranë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

17 Emilja Fundo Tiranë 14 pikë A* Shkëlqyeshëm 17 Luisa Spahiu Tiranë 14 pikë A* Shkëlqyeshëm 19 Eres Kapllanaj Fier 13 pikë A Shkëlqyeshëm

28


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

SHKENCË 4

12 Leon Axhemi Gjakovë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

19 Ilian Xoxi Tiranë 13 pikë A Shkëlqyeshëm

12 Noel Sulejmani Tiranë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

19 Kleand Qerimi Burrel 13 pikë A Shkëlqyeshëm

12 Noel Sharka Tiranë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

19 Noel Beja Tiranë 13 pikë A Shkëlqyeshëm

12 Rea Brokaj Vlorë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

19 Olsi Mbrozi Pukë 13 pikë A Shkëlqyeshëm

12 Sirio Dafa Tiranë 8 pikë A* Shkëlqyeshëm

19 Orges Mera Peshkopi 13 pikë A Shkëlqyeshëm

23 Adi Kurti Elbasan 7 pikë A Shkëlqyeshëm 17 Noel Sharka Tiranë 18 pikë A Shkëlqyeshëm 17 Sara Ruçi Fier 18 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Amelia Agalliu Fier 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Andi Bitri Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Ani Backa Fier 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Desara Neziri Kamëz 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Edi Koka Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Emilja Fundo Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Ildiana Teneqexhi Korçë 17 pikë A Shkëlqyeshëm

29


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

SHKENCË 4

23 Ana Maria Miço Tiranë 7 pikë A Shkëlqyeshëm 23 Andi Bitri Tiranë 7 pikë A Shkëlqyeshëm 23 Aurora Simoni Lezhë 7 pikë A Shkëlqyeshëm 23 Dariel Hamzallari Tiranë 7 pikë A Shkëlqyeshëm 23 Ildiana Teneqexhi Korçë 7 pikë A Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 25 Ana Maria Miço Tiranë 12 pikë B Shumë mirë

23 Jon Memushi Tiranë 7 pikë A Shkëlqyeshëm

25 Anastasia Prastaj Gjirokastër 12 pikë B Shumë mirë

21 Ilian Xoxi Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm

23 Laert Dollani Berat 7 pikë A Shkëlqyeshëm

25 Aurora Simoni Lezhë 12 pikë B Shumë mirë

21 Jon Memushi Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm

23 Orges Mera Peshkopi 7 pikë A Shkëlqyeshëm

25 Dariel Hamzallari Tiranë 12 pikë B Shumë mirë

21 Laert Dollani Berat 17 pikë A Shkëlqyeshëm

23 Sara Ruçi Fier 7 pikë A Shkëlqyeshëm

25 Demetra Stratobërdha Korçë 12 pikë B Shumë mirë

21 Luisa Spahiu Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm 21 Noel Radaj Tiranë 17 pikë A Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 33 Boris Metaliaj Tiranë 16 pikë B Shumë mirë 33 Emi Sulaj Fier 16 pikë B Shumë mirë

30

25 Fabio Allani Elbasan 12 pikë B Shumë mirë 25 Hejli Dedja Burrel 12 pikë B Shumë mirë 25 Matis Dionizi Shkodër 12 pikë B Shumë mirë 33 Alisa Janollari Gjirokastër 11 pikë B Shumë mirë 33 Amelia Agalliu Fier 11 pikë B Shumë mirë 33 Ani Backa Fier 11 pikë B Shumë mirë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

SHKENCË 4

33 Enea Kraja Tiranë 16 pikë B Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË

33 Antigoni Tabaku Belsh 11 pikë B Shumë mirë

33 Eres Kapllanaj Fier 16 pikë B Shumë mirë

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

33 Boris Metaliaj Tiranë 11 pikë B Shumë mirë

33 Kleand Qerimi Burrel 16 pikë B Shumë mirë

33 Altin Osmani Mitrovice 6 pikë C Shumë mirë

33 Danja Kuka Fier 11 pikë B Shumë mirë

33 Piter Sinjari Lushnje 16 pikë B Shumë mirë

33 Ani Backa Fier 6 pikë C Shumë mirë

33 Desar Hoxha Tiranë 11 pikë B Shumë mirë

33 Sara Çaushi Lushnje 16 pikë B Shumë mirë

33 Aria Buzali Tiranë 6 pikë C Shumë mirë

33 Orges Ajvazi Podujevë 11 pikë B Shumë mirë

33 Theodhora Shametaj Gjirokastër 16 pikë B Shumë 33 Demetra Stratobërdha Korçë 6 pikë C Shumë mirë 41 Amilda Rama Elbasan 10 pikë C Shumë mirë mirë 33 Emilja Fundo Tiranë 6 pikë C Shumë mirë 41 Arjela Joti Fier 10 pikë C Shumë mirë 41 Demetra Stratobërdha Korçë 15 pikë B Shumë 33 Luisa Spahiu Tiranë 6 pikë C Shumë mirë 41 Elsa Tanushi Rahovec 10 pikë C Shumë mirë mirë 33 Olsi Mbrozi Pukë 6 pikë C Shumë mirë

41 Marsel Doçi Durrës 10 pikë C Shumë mirë

33 Orges Ajvazi Podujevë 6 pikë C Shumë mirë

41 Sofokli Kaçi Fier 10 pikë C Shumë mirë

33 Sakistjo Meraj Burrel 6 pikë C Shumë mirë 33 Serxhio Përkeqi Rrëshen 6 pikë C Shumë mirë 33 Sibora Zaka Lushnje 6 pikë C Shumë mirë 33 Shega Bregu Fier 6 pikë C Shumë mirë 33 Theodhora Shametaj Gjirokastër 6 pikë C Shumë mirë

31


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

SHKENCË 4

41 Desar Hoxha Tiranë 15 pikë B Shumë mirë

41 Toniela Plepi Fier 10 pikë C Shumë mirë

41 Joan Haxhiu Tiranë 15 pikë B Shumë mirë

41 Uendi Manahasa Lushnje 10 pikë C Shumë mirë

41 Orges Mera Peshkopi 15 pikë B Shumë mirë 45 Anastasia Prastaj Gjirokastër 14 pikë C Shumë mirë

VLERËSIMI MIRË (Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

45 Jeta Kryeziu Rahovec 14 pikë C Shumë mirë

48 4060 Kamëz 9 pikë D Mirë

45 Uendi Manahasa Lushnje 14 pikë C Shumë mirë 48 Anjeza Sefsalihu Rahovec 13 pikë C Shumë mirë

VLERËSIMI MIRË

48 Ariola Krasniqi Rahovec 13 pikë C Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

48 Ema Nexhipi Korçë 13 pikë C Shumë mirë

46 4056 Gjirokastër 5 pikë D Mirë

48 Ermal Krasniqi Rahovec 13 pikë C Shumë mirë

46 4067 Gjakovë 5 pikë D Mirë

48 Hejli Dedja Burrel 13 pikë C Shumë mirë

46 4005 Rahovec 5 pikë D Mirë

48 Toniela Plepi Fier 13 pikë C Shumë mirë

46 4054 Korçë 5 pikë D Mirë 46 4004 Rahovec 5 pikë D Mirë 46 4075 Tiranë 5 pikë D Mirë 46 4047 Lushnje 5 pikë D Mirë

32

48 4058 Prishtinë 9 pikë D Mirë 48 4076 Burrel 9 pikë D Mirë 48 4046 Lushnje 9 pikë D Mirë 48 4043 Fier 9 pikë D Mirë 48 4070 Rrëshen 9 pikë D Mirë 48 4010 Gjirokastër 9 pikë D Mirë 55 4017 Elbasan 8 pikë D Mirë 55 4005 Rahovec 8 pikë D Mirë 55 4054 Korçë 8 pikë D Mirë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

VLERËSIMI MIRË

53 4002 Berat 4 pikë E Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

53 4048 Fier 4 pikë E Mirë

SHKENCË 4

53 4031 Elbasan 4 pikë E Mirë 54 4017 Elbasan 12 pikë D Mirë

53 4060 Kamëz 4 pikë E Mirë

54 4056 Gjirokastër 12 pikë D Mirë

53 4030 Elbasan 4 pikë E Mirë

54 4031 Elbasan 12 pikë D Mirë

53 4053 Tiranë 4 pikë E Mirë

54 4072 Fier 12 pikë D Mirë

53 4042 Fier 4 pikë E Mirë

54 4037 Ballsh 12 pikë D Mirë

53 4007 Rahovec 4 pikë E Mirë

59 4074 Tiranë 11 pikë D Mirë

61 4011 Gjirokastër 3 pikë F

59 4050 Burrel 11 pikë D Mirë

61 4032 Belsh 3 pikë F

59 4070 Rrëshen 11 pikë D Mirë

61 4006 Rahovec 3 pikë F

59 4042 Fier 11 pikë D Mirë

61 4071 Fier 3 pikë F

63 4032 Belsh 10 pikë E Mirë

61 4033 Tiranë 3 pikë F

63 4064 Lezhë 10 pikë E Mirë

61 4073 Fier 3 pikë F

63 4057 Shkodër 10 pikë E Mirë

61 4008 Rahovec 3 pikë F

66 4067 Gjakovë 8 pikë F

61 4077 Burrel 3 pikë F

55 4073 Fier 8 pikë D Mirë 55 4024 Berat 8 pikë D Mirë 55 4036 Vlorë 8 pikë D Mirë 55 4053 Tiranë 8 pikë D Mirë 62 4002 Berat 7 pikë E Mirë 62 4050 Burrel 7 pikë E Mirë 64 4028 Mitrovicë 6 pikë F

33


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 4

MATEMATIKË 4

SHKENCË 4

67 4076 Burrel 8 pikë F

64 4008 Rahovec 6 pikë F

68 4061 Gjakovë 8 pikë F

64 4061 Gjakovë 6 pikë F

69 4028 Mitrovicë 6 pikë

67 4069 Mitrovice 5 pikë

70 4030 Elbasan 6 pikë

67 4065 Tiranë 5 pikë

71 4007 Rahovec 6 pikë

67 4015 Korçë 5 pikë

72 4069 Mitrovice 5 pikë

67 4037 Ballsh 5 pikë

73 4065 Tiranë 5 pikë

71 4067 Gjakovë 3 pikë

74 4003 Rahovec 5 pikë

71 4004 Rahovec 3 pikë 73 4006 Rahovec 2 pikë 61 4041 Lushnje 3 pikë F 70 4065 Tiranë 2 pikë 70 4003 Rahovec 2 pikë 70 4038 Fier 2 pikë 70 4037 Ballsh 2 pikë 74 4046 Lushnje 1 pikë

34

73 4007 Rahovec 2 pikë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

TRIGARËSHI - KLASA 4 SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Noel Sulejmani Tiranë 91 pikë 2 Sabjan Haska Gjirokastër 90 pikë 3 Noel Beja Tiranë 84 pikë 3 Sirio Dafa Tiranë 84 pikë 5 Erik Kërçiku Tiranë 80 pikë 6 Delin Spahiu Tiranë 78 pikë 7 Edi Koka Tiranë 74 pikë 7 Noel Radaj Tiranë 74 pikë 9 Noel Sharka Tiranë 73 pikë 10 Sibora Zaka Lushnje 66 pikë 11 Enea Kraja Tiranë 65 pikë

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË 12 Aria Buzali Tiranë 62 pikë 13 Marsel Doçi Durrës 61 pikë 14 Andi Bitri Tiranë 60 pikë 15 Joan Haxhiu Tiranë 58 pikë 15 Jon Memushi Tiranë 58 pikë 17 Rea Brokaj Vlorë 56 pikë 18 Edi Berisha Prishtinë 55 pikë 19 Shega Bregu Fier 53 pikë

20 Dariel Hamzallari Tiranë 50 pikë 21 Olsi Mbrozi Pukë 46 pikë 21 Matis Dionizi Shkodër 46 pikë 23 Eres Kapllanaj Fier 44 pikë 24 Boris Metaliaj Tiranë 41 pikë 25 Emilja Fundo Tiranë 37 pikë 25 Luisa Spahiu Tiranë 37 pikë 27 Hejli Dedja Burrel 35 pikë 28 Orges Ajvazi Podujevë 32 pikë 28 Sara Ruçi Fier 32 pikë 28 Ilian Xoxi Tiranë 32 pikë 31 Orges Mera Peshkopi 30 pikë 32 Blearta Istrefi Mitrovicë 29 pikë 32 Samuel Pazaj Tiranë 29 pikë 32 Danja Kuka Fier 29 pikë 35 Ildiana Teneqexhi Korçë 28 pikë 35 Laert Dollani Berat 28 pikë 37 Sara Çaushi Lushnje 27 pikë 38 Leon Axhemi Gjakovë 24 pikë 38 Aurora Simoni Lezhë 24 pikë 38 Arjela Joti Fier 24 pikë 38 Ana Maria Miço Tiranë 24 pikë 38 Edion Qerimi Burrel 24 pikë 43 Ani Backa Fier 21 pikë 44 Kleand Qerimi Burrel 20 pikë

BRONZ - MIRË 45 Albion Qojle Berat 19 pikë 46 Amelia Agalliu Fier 18 pikë 47 Desara Neziri Kamëz 15 pikë 48 Demetra Stratobërdha Korçë 14 pikë 49 Adi Kurti Elbasan 13 pikë 50 Anastasia Prastaj Gjirokastër 11 pikë 50 Fabio Allani Elbasan 11 pikë 52 Theodhora Shametaj Gjirokastër 6 pikë 53 Antigoni Tabaku Belsh 3 pikë 53 Desar Hoxha Tiranë 3 pikë 53 Piter Sinjari Lushnje 3 pikë 53 Sakistjo Meraj Burrel 3 pikë 53 Alisa Janollari Gjirokastër 3 pikë 53 Altin Osmani Mitrovice 3 pikë 53 Serxhio Përkeqi Rrëshen 3 pikë 53 Emi Sulaj Fier 3 pikë

35


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 5 - 5 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE

36

MATEMATIKË

DENI BEJO, Vlorë VENDI 1

LORIK AVDIAJ, Fier VENDI 1

DARJON BARI, Tiranë IDLIR BREGU, Tiranë MELINA ÇALA, Fier XHULIA ÇOBAJ, Fier VENDI 2

ENEID META, Tiranë SEBASTIAN DIONIZI, Shkodër VENDI 2

SHKENCË JUEL DEVA, Tiranë VENDI 1

ENEID META, Tiranë IDLIR BREGU, Tiranë VENDI 2


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

SHKENCË

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 4 Greg Dilo Tiranë 11 pikë A* Shkëlqyeshëm 4 Jorgjia Andoni Bilisht 11 pikë A* Shkëlqyeshëm 4 Kristofor Kamami Elbasan 11 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Darjon Bari Tiranë 10 pikë A* Shkëlqyeshëm 7 Endri Dika Burrel 10 pikë A* Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

7 Erdi Sulaj Fier 10 pikë A* Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

10 Alijon Sina Tiranë 9 pikë A Shkëlqyeshëm

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 4 Jorgjia Andoni Bilisht 16 pikë A* Shkëlqyeshëm 6_Eneid_Meta_Tiranë_21_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4 Kristi Bualli Elbasan 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

6_Ermal_Ahmetaj_Tiranë_21_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

4 Kristofor Kamami Elbasan 16 pikë A* Shkëlqyeshëm

8_Emilio_Curraj_Tiranë_20_pikë_A_Shkëlqyeshëm 8_Greg_Dilo_Tiranë_20_pikë_A_Shkëlqyeshëm

4 Sebastian Dionizi Shkodër 16 pikë A* Shkëlqyeshëm 8 Deni Bejo Vlorë 14 pikë A* Shkëlqyeshëm 8 Emilio Curraj Tiranë 14 pikë A* Shkëlqyeshëm

37


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

SHKENCË

8_Lorik_Avdiaj_Fier_20_pikë_A_Shkëlqyeshëm

8 Greg Dilo Tiranë 14 pikë A* Shkëlqyeshëm

8_Mariza_Ranxha_Elbasan_20_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

8 Kejsi Nuredini Vlorë 14 pikë A* Shkëlqyeshëm 8 Marsel Tafa Peshkopi 14 pikë A* Shkëlqyeshëm

12_Enxhi_Lamçe_Tiranë_19_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13 Amanda Mujaj Shkodër 13 pikë A Shkëlqyeshëm

12_Melisa_Doda_Elbasan_19_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13 Mariza Ranxha Elbasan 13 pikë A Shkëlqyeshëm

12_Samuel_Lice_Memaliaj_19_pikë_A_ Shkëlqyeshëm 10 Arsi Lika Burrel 9 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Emilio Curraj Tiranë 9 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Enxhi Lamçe Tiranë 9 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Idlir Bregu Tiranë 9 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Juel Deva Tiranë 9 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Melisa Doda Elbasan 9 pikë A Shkëlqyeshëm 10 Xhulia Çobaj Fier 9 pikë A Shkëlqyeshëm

38


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

SHKENCË

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 18 Amanda Mujaj Shkodër 8 pikë B Shumë mirë 18 Diella Doli Gjakovë 8 pikë B Shumë mirë 18 Enio Hasa Memaliaj 8 pikë B Shumë mirë 18 Kejsi Nuredini Vlorë 8 pikë B Shumë mirë VLERËSIMI SHUMË MIRË

18 Klevin Preçi Shkodër 8 pikë B Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

18 Marsel Tafa Peshkopi 8 pikë B Shumë mirë

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

15_Anxhelo_Çekaj_Shkodër_18_pikë_B_Shumë mirë 18 Samed Mernica Fier 8 pikë B Shumë mirë 15_Endri_Dika_Burrel_18_pikë_B_Shumë mirë

25 Anxhelo Çekaj Shkodër 7 pikë C Shumë mirë

15 Alijon Sina Tiranë 12 pikë B Shumë mirë 15 Enio Hasa Memaliaj 12 pikë B Shumë mirë

15_Klevin_Preçi_Shkodër_18_pikë_B_Shumë mirë

15 Ermal Ahmetaj Tiranë 12 pikë B Shumë mirë

15_Orkido_Sopiku_Berat_18_pikë_B_Shumë mirë

15 Melisa Doda Elbasan 12 pikë B Shumë mirë

15_Sebastian_Dionizi_Shkodër_18_pikë_B_Shumë mirë

15 Tea Pushi Elbasan 12 pikë B Shumë mirë

20_Ester_Qytyku_Tiranë_17_pikë_B_Shumë mirë

20 Diella Doli Gjakovë 11 pikë B Shumë mirë

20_Juel_Deva_Tiranë_17_pikë_B_Shumë mirë

20 Erdi Sulaj Fier 11 pikë B Shumë mirë

20 Darjon Bari Tiranë 11 pikë B Shumë mirë

39


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

SHKENCË

20_Kristi_Bualli_Elbasan_17_pikë_B_Shumë mirë

25 Deni Bejo Vlorë 7 pikë C Shumë mirë

20 Florian Balaj Gjakovë 11 pikë B Shumë mirë

20_Marsel_Tafa_Peshkopi_17_pikë_B_Shumë mirë

25 Gerti Halilabazi Gjakovë 7 pikë C Shumë mirë

24 Klevin Preçi Shkodër 10 pikë C Shumë mirë

20_Orgito_Shehu_Elbasan_17_pikë_B_Shumë mirë 25 Mariza Ranxha Elbasan 7 pikë C Shumë mirë 25_Enio_Hasa_Memaliaj_16_pikë_C_Shumë mirë

25 Melina Cala Fier 7 pikë C Shumë mirë

24 Lorik Avdiaj Fier 10 pikë C Shumë mirë 24 Marvin Sula Peshkopi 10 pikë C Shumë mirë

26_Amanda_Mujaj_Shkodër_15_pikë_C_Shumë mirë

24 Melina Cala Fier 10 pikë C Shumë mirë

26_Diella_Doli_Gjakovë_15_pikë_C_Shumë mirë

24 Samuel Qendrai Memaliaj 10 pikë C Shumë mirë

40


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

26_Erdi_Sulaj_Fier_15_pikë_C_Shumë mirë

SHKENCË 24 Samuel Lice Memaliaj 10 pikë C Shumë mirë

26_Gerti_Halilabazi_Gjakovë_15_pikë_C_Shumë mirë

24 Xhulia Çobaj Fier 10 pikë C Shumë mirë

26_Jorgjia_Andoni_Bilisht_15_pikë_C_Shumë mirë VLERËSIMI MIRË

26_Kejsi_Nuredini_Vlorë_15_pikë_C_Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

26_Kristofor_Kamami_Elbasan_15_pikë_C_Shumë mirë 26_Sabian_Dulla_Fier_15_pikë_C_Shumë mirë

31 5042 Shkodër 9 pikë D Mirë VLERËSIMI MIRË

31 5059 Burrel 9 pikë D Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 30 5065 Fier 6 pikë D Mirë 30 5068 Burrel 6 pikë D Mirë 30 5007 Tiranë 6 pikë D Mirë 30 5041 Tiranë 6 pikë D Mirë 30 5047 Elbasan 6 pikë D Mirë 30 5037 Shkodër 6 pikë D Mirë 30 5049 Elbasan 6 pikë D Mirë 30 5043 Berat 6 pikë D Mirë

41


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

31 5043 Berat 9 pikë D Mirë

26_Samuel_Qendrai_Memaliaj_15_pikë_C_Shumë mirë

31 5066 Fier 9 pikë D Mirë

35_Arsi_Lika_Burrel_14_pikë_C_Shumë mirë

31 5040 Fier 9 pikë D Mirë

VLERËSIMI MIRË

36 5032 Vlorë 8 pikë E Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

37 5065 Fier 7 pikë E Mirë

36_5065_Fier_12_pikë_D_Mirë

37 5041 Tiranë 7 pikë E Mirë

37_5057_Tiranë_11_pikë_E_Mirë 37_5012_Fier_11_pikë_E_Mirë

30 5066 Fier 6 pikë D Mirë

39_5068_Burrel_10_pikë_E_Mirë

30 5050 Memaliaj 6 pikë D Mirë

39_5035_Peshkopi_10_pikë_E_Mirë

40 5032 Vlorë 5 pikë E Mirë

39_5040_Fier_10_pikë_E_Mirë

40 5070 Tirane 5 pikë E Mirë

39_5069_Elbasan_10_pikë_E_Mirë

40 5069 Elbasan 5 pikë E Mirë

43_5032_Vlorë_9_pikë_F

43 5062 Gjakovë 4 pikë F

43_5070_Tirane_9_pikë_F

43 5035 Peshkopi 4 pikë F

45_5062_Gjakovë_8_pikë_F

43 5036 Memaliaj 4 pikë F

45_5037_Shkodër_8_pikë_F

46 5012 Fier 3 pikë

42

SHKENCË

37 5060 Gjakovë 7 pikë E Mirë 37 5070 Tirane 7 pikë E Mirë 37 5049 Elbasan 7 pikë E Mirë 42 5068 Burrel 6 pikë F 42 5058 Burrel 6 pikë F 42 5012 Fier 6 pikë F 42 5037 Shkodër 6 pikë F 46 5039 Tiranë 4 pikë


KLASIFIKIMI TREGARËSH

NË OLIMPIADËN XVI KOMBËTARE KLASA 5 - 5 QERSHOR 2016

SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Eneid Meta Tiranë 53 pikë 2 Idlir Bregu Tiranë 49 pikë 3 Greg Dilo Tiranë 43 pikë 4 Sebastian Dionizi Shkodër 42 pikë 5 Emilio Curraj Tiranë 37 pikë

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË 6 Darjon Bari Tiranë 34 pikë 6 Kristofor Kamami Elbasan 34 pikë 6 Jorgjia Andoni Bilisht 34 pikë 9 Deni Bejo Vlorë 33 pikë 9 Lorik Avdiaj Fier 33 pikë 11 Juel Deva Tiranë 32 pikë 12 Xhulia Çobaj Fier 30 pikë 13 Melisa Doda Elbasan 26 pikë 14 Ermal Ahmetaj Tiranë 21 pikë 14 Mariza Ranxha Elbasan 21 pikë 16 Enxhi Lamçe Tiranë 20 pikë 16 Endri Dika Burrel 20 pikë 18 Melina Cala Fier 19 pikë 19 Kristi Bualli Elbasan 18 pikë 20 Marsel Tafa Peshkopi 17 pikë 20 Alijon Sina Tiranë 17 pikë 22 Kejsi Nuredini Vlorë 16 pikë 23 Erdi Sulaj Fier 15 pikë 24 Amanda Mujaj Shkodër 11 pikë 24 Arsi Lika Burrel 11 pikë

BRONZ - MIRË 26 Klevin Preçi 26 Enio Hasa 26 Samuel Lice 29 Anxhelo Çekaj 29 Orkido Sopiku 29 Tea Pushi 32 Diella Doli 33 Samed Mernica 34 Ester Qytyku 34 Orgito Shehu 34 Florian Balaj

Shkodër Memaliaj Memaliaj Shkodër Berat Elbasan Gjakovë Fier Tiranë Elbasan Gjakovë

9 9 9 6 6 6 4 3 1 1 1

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

43


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 6 - 6 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE

SHKENCË

UESLI SHKURTI, Tiranë VENDI 1

DEVIS SAMARXHI, Tiranë VENDI 1

JORA DEMAJ, Tiranë VENDI 1

MERI DECI, Fier VENDI 2

JORA DEMAJ, Tiranë MARLIN NANO, Tiranë VENDI 2

ENDI MEÇORAPAJ, Tiranë ENES GAPA, Tiranë GRIGOR GJYLAMETI, Korçë VENDI 2

ARBELA MUÇAJ, Fier VENDI 3 44

MATEMATIKË


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 6

MATEMATIKË 6

SHKENCË 6

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

4_Devis_Samarxhi_Tiranë_19_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

5_Kevin_Troka_Fier_18_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Arbela_Muçaj_Fier_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Endi_Meçorapaj_Vlorë_19_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

6_Enes_Kalaj_Tiranë_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Fiona_Dragoti_Elbasan_17_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

4_Fjorela_Kola_Fier_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 4_Henri_Feto_Tiranë_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 4_Maria_Qirjas_Korçë_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

6_Isla_Zoga_Fier_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Maria_Qirjas_Korçë_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Besnik_Dume_Poliçan_14_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 4_Arbela_Muçaj_Fier_14_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Endi_Meçorapaj_Vlorë_13_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm 6_Xhoena_Çeku_Fier_13_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Fjorela_Kola_Fier_13_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 6_Meri_Deci_Fier_13_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

45


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 6

MATEMATIKË 6

4_Xhoena_Çeku_Fier_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Meri_Deci_Fier_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

10_Enes_Gapa_Tiranë_18_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

12_Arianthi_Vasjari_Fier_16_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

10_Fiona_Dragoti_Elbasan_18_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

12_Marlin_Nano_Tiranë_16_pikë_A_Shkëlqyeshëm

10_Marlin_Nano_Tiranë_18_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

12_Pavllo_Lilo_Ersekë_16_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13_Ana_Hasa_Durrës_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

15_Henri_Feto_Tiranë_15_pikë_A_Shkëlqyeshëm

13_Isla_Zoga_Fier_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 13_Jora_Demaj_Tiranë_17_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 10_Arianthi_Vasjari_Fier_12_pikë_A_Shkëlqyeshëm 10_Uesli_Shkurti_Tiranë_12_pikë_A_Shkëlqyeshëm 10_Irdi_Zeneli_Tiranë_12_pikë_A_Shkëlqyeshëm 10_Fiona_Dragoti_Elbasan_12_pikë_A_ Shkëlqyeshëm 10_Zhaklin_Verria_Vlorë_12_pikë_A_Shkëlqyeshëm 10_Emanuela_Revani_Bilisht_12_pikë_A_ Shkëlqyeshëm 10_Daniel_Voko_Tiranë_12_pikë_A_Shkëlqyeshëm

46

SHKENCË 6

15_Zhaklin_Verria_Vlorë_15_pikë_A_ Shkëlqyeshëm


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 6 Kristiana_Isallari_Korçë_17_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm 16_Grigor_Gjylameti_Korçë_16_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm 16_Irdisa_Iljazi_Fier_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 16_Judit_Leka_Fier_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 16_Kevin_Troka_Fier_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

MATEMATIKË 6

SHKENCË 6

10_Kevin_Troka_Fier_12_pikë_A_Shkëlqyeshëm 18_Maria_Qirjas_Korçë_11_pikë_A_Shkëlqyeshëm 18_Isla_Zoga_Fier_11_pikë_A_Shkëlqyeshëm 18_Flavia_Mullai_Gjirokastër_11_pikë_A_ Shkëlqyeshëm 18_Kristiana_Isallari_Korçë_11_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

16_Orelg_Gjoni_Ersekë_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 18_Ildi_Nuzi_Burrel_11_pikë_A_Shkëlqyeshëm 16_Viola_Shano_Bilisht_16_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 18_Krist_Meminaj_Vlorë_11_pikë_A_Shkëlqyeshëm 22_Zhaklin_Verria_Vlorë_15_pikë_A_Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

24_Grigor_Gjylameti_Korçë_10_pikë_B_Shumë mirë 24_Orelg_Gjoni_Ersekë_10_pikë_B_Shumë mirë

17_Judit_Leka_Fier_14_pikë_B_Shumë mirë 17_Temal_Haliti_Viti_14_pikë_B_Shumë mirë 17_Uesli_Shkurti_Tiranë_14_pikë_B_Shumë mirë 17_Viola_Shano_Bilisht_14_pikë_B_Shumë mirë 21_Ana_Hasa_Durrës_13_pikë_B_Shumë mirë 21_Era_Kastrati_Tiranë_13_pikë_B_Shumë mirë

47


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 6 VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

MATEMATIKË 6 24_Era_Kastrati_Tiranë_10_pikë_B_Shumë mirë 24_Enes_Gapa_Tiranë_10_pikë_B_Shumë mirë 24_Judit_Leka_Fier_10_pikë_B_Shumë mirë

23_Besnik_Dume_Poliçan_14_pikë_B_Shumë mirë 24_Arianthi_Vasjari_Fier_13_pikë_B_Shumë mirë 24_Krist_Meminaj_Vlorë_13_pikë_B_Shumë mirë 26_Emanuela_Revani_Bilisht_12_pikë_C_Shumë mirë 26_Flavia_Mullai_Gjirokastër_12_pikë_C_Shumë mirë 26_Ildi_Nuzi_Burrel_12_pikë_C_Shumë mirë 26_Kristiana_Isallari_Korçë_12_pikë_C_Shumë mirë 30_Era_Kastrati_Tiranë_11_pikë_C_Shumë mirë 30_Irdi_Zeneli_Tiranë_11_pikë_C_Shumë mirë 30_Pavllo_Lilo_Ersekë_11_pikë_C_Shumë mirë

48

24_Arbi_Sota_Fier_10_pikë_B_Shumë mirë 30_Eriona_Kurteshi_Viti_9_pikë_C_Shumë mirë 30_Henri_Feto_Tiranë_9_pikë_C_Shumë mirë

SHKENCË 6 21_Flavia_Mullai_Gjirokastër_13_pikë_B_Shumë mirë 21_Ildi_Nuzi_Burrel_13_pikë_B_Shumë mirë 25_Arbi_Sota_Fier_12_pikë_C_Shumë mirë 25_Dionis_Rexhepi_Viti_12_pikë_C_Shumë mirë 25_Ejona_Rexhepi_Viti_12_pikë_C_Shumë mirë

30_Orest_Mustafaj_Vlorë_9_pikë_C_Shumë mirë

25_Emanuela_Revani_Bilisht_12_pikë_C_Shumë mirë

30_Enes_Kalaj_Tiranë_9_pikë_C_Shumë mirë

25_Irdi_Zeneli_Tiranë_12_pikë_C_Shumë mirë 25_Orelg_Gjoni_Ersekë_12_pikë_C_Shumë mirë 25_Orest_Mustafaj_Vlorë_12_pikë_C_Shumë mirë 25_Rashit_Mustafa_Viti_12_pikë_C_Shumë mirë 25_Xhoena_Çeku_Fier_12_pikë_C_Shumë mirë


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 6

MATEMATIKË 6

SHKENCË 6

VLERËSIMI MIRË

30_Anxhelo_Shahini_Burrel_9_pikë_C_Shumë mirë VLERËSIMI MIRË

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

30_Viola_Shano_Bilisht_9_pikë_C_Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

30_Irdisa_Iljazi_Fier_9_pikë_C_Shumë mirë 33_6045_Fier_10_pikë_D_Mirë

30_Pavllo_Lilo_Ersekë_9_pikë_C_Shumë mirë

34_6030_Tiranë_9_pikë_E_Mirë

34_6041_Tiranë_11_pikë_D_Mirë 34_6038_Fier_11_pikë_D_Mirë

35_6034_Burrel_7_pikë_F

VLERËSIMI MIRË

34_6044_Fier_11_pikë_D_Mirë

35_6047_Tiranë_7_pikë_F

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

34_6016_Viti_11_pikë_D_Mirë

35_6009_Viti_7_pikë_F

38_Erita_Beqiri_Viti_8_pikë_D_Mirë

34_6049_Vlorë_11_pikë_D_Mirë

35_6001_Lushnje_7_pikë_F

39_Sibora_Trashi_Lushnje_7_pikë_E_Mirë

34_6037_Korçë_11_pikë_D_Mirë

39_Ejona_Rexhepi_Viti_7_pikë_E_Mirë

34_6019_Viti_11_pikë_D_Mirë

41_Rashit_Mustafa_Viti_6_pikë_E_Mirë

41_6002_Poliçan_10_pikë_D_Mirë

41_Ana_Hasa_Durrës_6_pikë_E_Mirë

41_6047_Tiranë_10_pikë_D_Mirë

43_6019_Viti_4_pikë

41_6008_Viti_10_pikë_D_Mirë

44_6010_Viti_3_pikë

44_6034_Burrel_9_pikë_E_Mirë

44_6011_Viti_3_pikë

44_6014_Viti_9_pikë_E_Mirë

44_6013_Viti_3_pikë

44_6018_Viti_9_pikë_E_Mirë

49


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 6

MATEMATIKË 6

SHKENCË 6

39_6011_Viti_6_pikë_F 39_6008_Viti_6_pikë_F 39_6016_Viti_6_pikë_F 39_6010_Viti_6_pikë_F 39_6019_Viti_6_pikë_F 44_6013_Viti_5_pikë 44_6026_Vlorë_5_pikë 46_6014_Viti_4_pikë 46_6012_Viti_4_pikë 48_6018_Viti_3_pikë 48_6017_Viti_3_pikë 48_6015_Viti_3_pikë

50

44_6016_Viti_3_pikë

44_6001_Lushnje_9_pikë_E_Mirë

44_6018_Viti_3_pikë

48_6011_Viti_5_pikë

49_6014_Viti_2_pikë

48_6017_Viti_5_pikë

49_6017_Viti_2_pikë

48_6015_Viti_5_pikë


KLASIFIKIMI TREGARËSH

NË OLIMPIADËN XVI KOMBËTARE KLASA 6 - 6 QERSHOR 2016

BRONZ - MIRË SHUMË MIRË - E ARGJENDTË

SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Endi Meçorapaj Vlorë 66 pikë 2 Arbela Muçaj Fier 65 pikë 3 Meri Deci Fier 64 pikë 4 Jora Demaj Tiranë 62 pikë 5 Marlin Nano Tiranë 54 pikë 6 Fiona Dragoti Elbasan 52 pikë 7 Maria Qirjas Korçë 50 pikë 7 Uesli Shkurti Tiranë 50 pikë 9 Devis Samarxhi Tiranë 47 pikë 9 Kevin Troka Fier 47 pikë

11 Xhoena Çeku 12 Enes Gapa 12 Fjorela Kola 14 Isla Zoga 15 Grigor Gjylameti 16 Henri Feto 17 Arianthi Vasjari 18 Zhaklin Verria 19 Besnik Dume 20 Judit Leka 20 Kristiana Isallari 22 Enes Kalaj 23 Viola Shano 24 Ana Hasa 25 Irdi Zeneli 25 Emanuela Revani 27 Daniel Voko 28 Pavllo Lilo

Fier Tiranë Fier Fier Korçë Tiranë Fier Vlorë Poliçan Fier Korçë Tiranë Bilisht Durrës Tiranë Bilisht Tiranë Ersekë

43 42 42 41 36 33 32 31 25 21 21 20 19 18 17 17 16 14

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

29 Orelg Gjoni Ersekë 13 pikë 29 Flavia Mullai Gjirokastër 13 pikë 29 Ildi Nuzi Burrel 13 pikë 32 Irdisa Iljazi Fier 10 pikë 32 Krist Meminaj Vlorë 10 pikë 34 Temal Haliti Viti 9 pikë 35 Era Kastrati Tiranë 7 pikë 36 Arbi Sota Fier 3 pikë 37 Ejona Rexhepi Viti 1 pikë 37 Rashit Mustafa Viti 1 pikë 37 Dionis Rexhepi Viti 1 pikë 37 Orest Mustafaj Vlorë 1 pikë

51


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 7 - 7 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

KEJSI KORDHA, Tiranë VENDI 1

KEJSI GUÇE, Tiranë VENDI 1

ERSON MANI, Shkodër VENDI 2

ELIS KARÇINI, Fier ERIN KËRÇIKU, Tiranë REI QOSJA, Elbasan

KLEA MUJAJ, Shkodër VENDI 3

SHKENCË ERIN KËRÇIKU, Tiranë KRISTI KULE, Fier VENDI 1

KLEA MUJAJ, Shkodër VENDI 3

52


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 7

MATEMATIKË 7

SHKENCË 7

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

4_Elis_Karçini_Fier_21_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Markelian_Jeri_Shkodër_27_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

4_Erin_Kërçiku_Tiranë_21_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

5_Elis_Karçini_Fier_26_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Kejsi_Guçe_Tiranë_21_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

5_Kejsi_Guçe_Tiranë_26_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Izabela_Çupi_Tiranë_20_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

5_Rei_Qosja_Elbasan_26_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

7_Julind_Xhani_Tiranë_20_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 9_Rei_Qosja_Elbasan_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 9_Vlera_Hasi_Gjakovë_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm 11_Enia_Brahaj_Tiranë_18_pikë_A_Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 5_Edona_Haziri_Viti_12_A*_Shkëlqyeshëm

5_Uejn_Çorbaxhi_Pogradec_26_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm 5_Vanesa_Braka_Fier_26_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

5_Erson_Mani_Shkodër_12_A*_Shkëlqyeshëm 5_Kristi_Kule_Fier_12_A*_Shkëlqyeshëm 8_Martin_Dedja_Elbasan_11_A*_Shkëlqyeshëm 9_Atilda_Mbrozi_Pukë_10_A*_Shkëlqyeshëm 9_Julind_Xhani_Tiranë_10_A*_Shkëlqyeshëm 11_Altea_Gjyzari_Tiranë_9_A_Shkëlqyeshëm

53


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 7

MATEMATIKË 7 11_Dritan_Shehu_Tiranë_9_A_Shkëlqyeshëm 11_Klea_Mujaj_Shkodër_9_A_Shkëlqyeshëm

SHKENCË 7 10_Altea_Gjyzari_Tiranë_23_pikë_A_Shkëlqyeshëm

11_Roel_Bejko_Tiranë_9_A_Shkëlqyeshëm

10_Elina_Shametaj_Gjirokastër_23_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

11_Uejn_Çorbaxhi_Pogradec_9_A_Shkëlqyeshëm

10_Erson_Mani_Shkodër_23_pikë_A_Shkëlqyeshëm

11_Vlera_Hasi_Gjakovë_9_A_Shkëlqyeshëm

13_Julind_Xhani_Tiranë_22_pikë_A_Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI SHUMË MIRË

13_Rozana_Leka_Tiranë_22_pikë_A_Shkëlqyeshëm

12_Atilda_Mbrozi_Pukë_17_pikë_A_Shkëlqyeshëm (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

15_Edona_Haziri_Viti_21_pikë_A_Shkëlqyeshëm

12_Rozana_Leka_Tiranë_17_pikë_A_Shkëlqyeshëm 17_Christian_Tasellari_Pogradec_8_B_Shumë mirë

15_Izabela_Çupi_Tiranë_21_pikë_A_Shkëlqyeshëm

12_Vanesa_Braka_Fier_17_pikë_A_Shkëlqyeshëm

17_Izabela_Çupi_Tiranë_8_B_Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË

VLERËSIMI SHUMË MIRË

17_Kejsi_Kordha_Tiranë_8_B_Shumë mirë

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

17_Markelian_Jeri_Shkodër_8_B_Shumë mirë

15_Altea_Gjyzari_Tiranë_16_pikë_B_Shumë mirë

17_Melisa_Osdautaj_Fushe Kosove_8_B_Shumë mirë

15_Elina_Shametaj_Gjirokastër_16_pikë_B_Shumë mirë 15_Kristina_Dimo_Tiranë_16_pikë_B_Shumë mirë

17_Vanesa_Braka_Fier_8_B_Shumë mirë 23_Olga_Kokthi_Tiranë_7_C_Shumë mirë

15_Martin_Dedja_Elbasan_16_pikë_B_Shumë mirë 23_Rozana_Leka_Tiranë_7_C_Shumë mirë

54


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 7

MATEMATIKË 7 VLERËSIMI MIRË (Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

15_Olga_Kokthi_Tiranë_16_pikë_B_Shumë mirë 20_Floraldo_Qerimi_Burrel_15_pikë_B_Shumë mirë 20_Kristi_Kule_Fier_15_pikë_B_Shumë mirë 20_Markelian_Jeri_Shkodër_15_pikë_B_Shumë mirë 20_Uejn_Çorbaxhi_Pogradec_15_pikë_B_Shumë mirë

SHKENCË 7 (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

25_7014_Viti_6_D_Mirë

17_Christian_Tasellari_Pogradec_20_pikë_B_Shumë mirë

25_7007_Viti_6_D_Mirë

17_Enia_Brahaj_Tiranë_20_pikë_B_Shumë mirë

25_7021_Fier_6_D_Mirë

19_Euklid_Karçini_Fier_19_pikë_B_Shumë mirë

25_7038_Burrel_6_D_Mirë

19_Vlera_Hasi_Gjakovë_19_pikë_B_Shumë mirë

25_7018_Tiranë_6_D_Mirë

21_Dritan_Shehu_Tiranë_18_pikë_C_Shumë mirë

30_7033_Fier_5_E_Mirë

21_Martin_Dedja_Elbasan_18_pikë_C_Shumë mirë

30_7024_Fier_5_E_Mirë

23_Atilda_Mbrozi_Pukë_17_pikë_C_Shumë mirë VLERËSIMI MIRË (Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 24_7038_Burrel_15_pikë_D_Mirë

24_Euklid_Karçini_Fier_13_pikë_C_Shumë mirë

24_7018_Tiranë_15_pikë_D_Mirë

VLERËSIMI MIRË

24_7004_Tiranë_15_pikë_D_Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

24_7008_Viti_15_pikë_D_Mirë

25_7037_Mamurras_12_pikë_D_Mirë

28_7001_Tiranë_14_pikë_D_Mirë

55


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 7

MATEMATIKË 7

25_7004_Tiranë_12_pikë_D_Mirë

30_7037_Mamurras_5_E_Mirë

27_7033_Fier_11_pikë_D_Mirë

30_7008_Viti_5_E_Mirë

27_7039_Tiranë_11_pikë_D_Mirë

30_7012_Viti_5_E_Mirë

29_7014_Viti_10_pikë_E_Mirë

35_7032_Gjirokastër_4_F

29_7007_Viti_10_pikë_E_Mirë

35_7013_Viti_4_F

29_7040_Fushe Kosove_10_pikë_E_Mirë

37_7011_Viti_3

32_7041_Pogradec_9_pikë_E_Mirë

38_7025_Tiranë_2

33_7015_Viti_8_pikë_F

38_7009_Viti_2

33_7009_Viti_8_pikë_F

40_7010_Viti_1

SHKENCË 7

39_7024_Fier_5_pikë

28_7040_Fushe Kosove_14_pikë_D_Mirë 28_7029_Tiranë_14_pikë_D_Mirë 31_7033_Fier_13_pikë_E_Mirë 31_7037_Mamurras_13_pikë_E_Mirë 33_7024_Fier_11_pikë_E_Mirë 34_7007_Viti_10_pikë_F 34_7013_Viti_10_pikë_F 36_7010_Viti_9_pikë_F 36_7009_Viti_9_pikë_F 36_7012_Viti_9_pikë_F 39_7014_Viti_8_pikë

40_7013_Viti_5_pikë

40_7011_Viti_7_pikë

33_7011_Viti_8_pikë_F 33_7012_Viti_8_pikë_F 37_7010_Viti_7_pikë_F 37_7008_Viti_7_pikë_F

56


KLASIFIKIMI TREGARËSH

NË OLIMPIADËN XVI KOMBËTARE KLASA 7 - 7 QERSHOR 2016

BRONZ - MIRË

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË

SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Erin Kërçiku 2 Kejsi Guçe 3 Elis Karçini 4 Rei Qosja 5 Erson Mani 5 Klea Mujaj

Tiranë Tiranë Fier Elbasan Shkodër Shkodër

56 53 52 47 46 46

pikë pikë pikë pikë pikë pikë

7 Kristi Kule Fier 37 pikë 8 Julind Xhani Tiranë 34 pikë 9 Vanesa Braka Fier 29 pikë 10 Altea Gjyzari Tiranë 27 pikë 10 Uejn Çorbaxhi Pogradec 27 pikë 12 Kejsi Kordha Tiranë 24 pikë 12 Izabela Çupi Tiranë 24 pikë 12 Vlera Hasi Gjakovë 24 pikë 15 Edona Haziri Viti 22 pikë 15 Markelian Jeri Shkodër 22 pikë 17 Atilda Mbrozi Pukë 21 pikë 18 Martin Dedja Elbasan 19 pikë 19 Rozana Leka Tiranë 17 pikë 19 Elina Shametaj Gjirokastër 17 pikë 21 Enia Brahaj Tiranë 14 pikë

22 Roel Bejko Tiranë 10 22 Dritan Shehu Tiranë 10 24 Christian Tasellari Pogradec 8 25 Kristina Dimo Tiranë 6 25 Olga Kokthi Tiranë 6 27 Melisa Osdautaj Fushe Kosove 4 28 Euklid Karçini Fier 2 29 Floraldo Qerimi Burrel 1

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

57


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 8 - 8 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE SINDI TASELLARI, Pogradec VENDI 1

MATEMATIKË DENIS ORMËNAJ, Berat VENDI 1

SHKENCË ARBI JAUPAJ, Tiranë ARBRI MALAJ, Fier VENDI 1

DENIS ORMËNAJ, Berat VENDI 2 KIARA KAPLLANI, Tiranë MARTINAIDEN DEMAJ, Vlorë NINA AHMETAJ, Tiranë VENDI 3 58

ARBI JAUPAJ, Tiranë IRIS BRAHIMLLARI, Fier VENDI 2

REGI ÇALLMORI, Berat VENDI 3


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 8

MATEMATIKË 8

SHKENCË 8

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

VLERËSIMI SHKËLQYESHËM

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

(Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

6_Arbri_Malaj_Fier_20_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

4_Fatjon_Tushe_Tirane_19_pikë_A*_Shkëlqyeshëm

6_Flavia_Tasellari_Pogradec_20_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

4_Sindi_Tasellari_Pogradec_19_pikë_A*_ Shkëlqyeshëm

8_Arbi_Jaupaj_Tiranë_18_pikë_A_Shkëlqyeshëm

6_Kiara_Kapllani_Tiranë_18_pikë_A_Shkëlqyeshëm

8_Iris_Brahimllari_Fier_18_pikë_A_Shkëlqyeshëm

7_Bering_Tafa_Shkodër_17_pikë_A_Shkëlqyeshëm

8_Jonid_Bregasi_Fier_18_pikë_A_Shkëlqyeshëm VLERËSIMI SHKËLQYESHËM (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

4_Sindi_Tasellari_Pogradec_31_A_Shkëlqyeshëm 5_Erdrin_Haxhiaj_Fier_30_A_Shkëlqyeshëm 6_Flavia_Tasellari_Pogradec_29_A_Shkëlqyeshëm 6_Regi_Çallmori_Berat_29_A_Shkëlqyeshëm

59


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 8

MATEMATIKË 8

SHKENCË 8

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 8_Hermes_Gjinaj_Shkodër_27_B_Shumë mirë 8_Nina_Ahmetaj_Tiranë_27_B_Shumë mirë 10_Dafina_Nuhiu_Gjilan_25_B_Shumë mirë 10_Fatjon_Tushe_Tirane_25_B_Shumë mirë 12_Daniel_Gila_Lezhë_24_C_Shumë mirë VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 11_Daniel_Gila_Lezhë_17_pikë_B_Shumë mirë 12_Hermes_Gjinaj_Shkodër_15_pikë_C_Shumë mirë 13_Bering_Tafa_Shkodër_14_pikë_C_Shumë mirë

VLERËSIMI SHUMË MIRË (Vendi, emri, mbiemri, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 8_Daniel_Gila_Lezhë_16_pikë_B_Shumë mirë 8_Erdrin_Haxhiaj_Fier_16_pikë_B_Shumë mirë 8_Flavia_Tasellari_Pogradec_16_pikë_B_Shumë mirë 8_Hermes_Gjinaj_Shkodër_16_pikë_B_Shumë mirë 8_Iris_Brahimllari_Fier_16_pikë_B_Shumë mirë 8_Rezart_Tafa_Peshkopi_16_pikë_B_Shumë mirë 14_Sonja_Milla_Shkodër_15_pikë_B_Shumë mirë

60


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 8

MATEMATIKË 8

SHKENCË 8 15_Jonel_Hamzallari_Tiranë_14_pikë_C_Shumë mirë

VLERËSIMI MIRË

15_Nina_Ahmetaj_Tiranë_14_pikë_C_Shumë mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

17_Martinaiden_Demaj_Vlorë_13_pikë_C_Shumë mirë

14_8026_Tirane_13_pikë_D_Mirë 15_8016_Fier_12_pikë_D_Mirë 15_8023_Tirane_12_pikë_D_Mirë 17_8005_Tiranë_11_pikë_E_Mirë 12_Martinaiden_Demaj_Vlorë_24_C_Shumë mirë 14_Jonel_Hamzallari_Tiranë_23_C_Shumë mirë 14_Kiara_Kapllani_Tiranë_23_C_Shumë mirë 14_Xheni_Demcanaj_Gjakovë_23_C_Shumë mirë VLERËSIMI MIRË (Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi) 17_8008_Shkodër_21_D_Mirë 18_8015_Shkodër_20_D_Mirë 19_8026_Tirane_19_D_Mirë

61


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 8

MATEMATIKË 8

SHKENCË 8

17_8011_Lushnje_11_pikë_E_Mirë

19_8013_Peshkopi_19_D_Mirë

VLERËSIMI MIRË

17_8007_Berat_11_pikë_E_Mirë

21_8018_Fier_16_E_Mirë

(Vendi, KODI, qyteti, pikët, nota, vlerësimi)

17_8013_Peshkopi_11_pikë_E_Mirë

22_8011_Lushnje_15_E_Mirë

17_8015_Shkodër_11_pikë_E_Mirë

23_8001_Fier_13

17_8006_Gjakovë_11_pikë_E_Mirë 23_8019_Gjilan_7_pikë

62

18_8026_Tirane_10_pikë_E_Mirë 19_8019_Gjilan_9_pikë_E_Mirë 19_8021_Kuçovë_9_pikë_E_Mirë 19_8001_Fier_9_pikë_E_Mirë 22_8011_Lushnje_7_pikë_F 22_8006_Gjakovë_7_pikë_F


KLASIFIKIMI TREGARËSH

NË OLIMPIADËN XVI KOMBËTARE KLASA 8 - 8 QERSHOR 2016

BRONZ - MIRË SHKËLQYESHËM - E ARTË 1 Sindi Tasellari 2 Arbi Jaupaj 3 Iris Brahimllari 4 Denis Ormënaj 5 Flavia Tasellari

Pogradec Tiranë Fier Kuçovë Pogradec

39 37 30 29 28

pikë pikë pikë pikë pikë

SHUMË MIRË - E ARGJENDTË

16 Jonid Bregasi 16 Rezart Tafa 18 Dafina Nuhiu 19 Jonel Hamzallari 20 Eleni Naco 20 Xheni Demcanaj 20 Sonja Milla

Fier Peshkopi Gjilan Tiranë Tirane Gjakovë Shkodër

8 8 6 3 2 2 2

pikë pikë pikë pikë pikë pikë pikë

6 Kiara Kapllani Tiranë 25 pikë 6 Arbri Malaj Fier 25 pikë 8 Regi Çallmori Berat 23 pikë 9 Nina Ahmetaj Tiranë 22 pikë 10 Hermes Gjinaj Shkodër 20 pikë 10 Erdrin Haxhiaj Fier 20 pikë 12 Fatjon Tushe Tirane 19 pikë 13 Martinaiden Demaj Vlorë 17 pikë 13 Daniel Gila Lezhë 17 pikë 15 Bering Tafa Shkodër 12 pikë

63


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Klasa 9 - 8 qershor 2016 Fituesit e Medaljeve GJUHË SHQIPE SOFIANA MILO VENDI 1 JERINA DURMISHAJ KRISTI KOKTHI VENDI 2

64

MATEMATIKË

ASNJË MEDALJE

Prej vitit të kaluar, medaljet në klasën e nëntë, kushtëzohen me rezultatin që merret në provimin zyrtar të Kembrixhit për matematikë Cambridge IGCSE. Provimi u zhvillua në datat 28,30 prill dhe 11 maj 2016 dhe rezultatet erdhën në 11 gusht 2016. Megjithëse pati një notë A, nuk pati asnjë nxënës që të marrë A* (nota A yll). Nota A* është kusht për vlerësimin me medalje të vendit të parë, të dytë apo të tretë. Vjet ky kusht u plotësua, ndërsa sivjet jo.

SHKENCË ERIK GAPA VENDI 1

SOFIANA MILO VENDI 2 JERINA DURMISHAJ VENDI 3


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE E MATEMATIKËS DHE E FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM

1-9 qershor 2016

GJUHË SHQIPE 9

MATEMATIKË 9

4_Mateo_Curraj_Tiranë_19_pikë_A_ Shkëlqyeshëm

4_Mateo_Curraj_Tiranë_17_B_Shumë mirë 5_Erik_Gapa_Tiranë_16_C_Mirë 6_Henri_Shehu_Tiranë_15_C_Mirë 7_Era_Milo_Përmet_14_D_Mirë 7_Geldi_Lala_Tiranë_14_D_Mirë

SHKENCË 9

Në pritje të rezultateve të provimit Cambridge IGCSE Maths, të zhvilluar në prill-maj 2016

5_Geldi_Lala_Tiranë_17_pikë_B_Shumë mirë 6_Kristi_Kokthi_Tiranë_16_pikë_C_Shumë mirë 7_Henri_Shehu_Tiranë_12_pikë_E_Mirë 8_Era_Milo_Përmet_7_pikë__

65


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Fituesit e DIPLOMAVE për recitimin Konkursi “NAIM SHQIPËRIA”

JOEL DAFA Klasa 1, “Edith Durham”, Tiranë

UJEZA DIBRA Klasa 3, “Haxhi Sheh Shamija”, Shkodër

EDI BERISHA Klasa 4, “Meto Bajraktar”, Prishtinë

LISA KRASNIQI Klasa 1, “Udha e shkronjave”, Tiranë

LAERT DOLLANI Klasa 4, “1 Maj”, Berat

ORELG GJONI Klasa 6, “Papa Kristo Negovani”, Ersekë

PELLAZG FUSHA Klasa 2, “Xhuzepe Gras”, Gjirokastër

SABJAN HASKA Klasa 4, “Frymë Dashurie”, Gjirokastër

ARBRI MALAJ Klasa 8, “Mësonjëtorja Dertliu”, Fier

SARA GOLLOBËRDA Klasa 2, “Sevasti Qirjazi”, Korçë

DELIN SPAHIU Klasa 4, “Pjetër Budi”, Tiranë

ERA MILO Klasa 9, “Nonda Bulka”, Përmet

SABRINA TRINGOFSKI Klasa 3, “Stavri Themeli”, Korçë

66


OLIMPIADA XVI KOMBËTARE Fituesit e konkursit të kërcimit “VOTA IME”

VENDI 1 - DANCE STUDIO KIDS Drejtuese: Ajkana Topalli & Heda Musagalliu

VENDI 2 - ALBANIAN SILHOUETE DANCE Drejtues: Arlin Zhguri

VENDI 3 - XHULI GROUP Drejtuese: Xhuljeta Manastirliu

67


Cambridge Internatinal School organizatore e

Olimpiadës Kombëtare të Matematikës dhe të Formimit të Përgjithshëm

www.udhaeshkronjave.edu.al - www.olimpiada.al email: olimpiada@udhaeshkronjave.edu.al cel. 0692076068 Adresa: rruga “Qemal Stafa”, nr.226

Rezultatet e Olimpiadës XVI Kombëtare dhe Testimet Online për vitin 2017  

Njihuni me rezultatet e Olimpiadës XVI Kombëtare dhe me skemën e Testimeve Online

Rezultatet e Olimpiadës XVI Kombëtare dhe Testimet Online për vitin 2017  

Njihuni me rezultatet e Olimpiadës XVI Kombëtare dhe me skemën e Testimeve Online

Advertisement