Page 34

Gymnasiale uddannelser Der er forskellige gymnasiale uddannelser, som varer henholdsvis 3 og 2 år. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder.

Optagelse til HHX, HTX og STX

For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller studentereksamen (STX), skal du opfylde følgende betingelser: 7 Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Regeringen indgik fredag den 3. juni 2016 et bredt forlig om en 7 Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. gymnasiereform. Da redaktionen til dette års udgave af Fremtidsparat er afsluttet 1. juni, tages der forbehold for de ændringer på 7 Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske gymnsieområdet, der forventes at træde i kraft inden næste års udgave. afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Det er de nuværende 8. klasser, der vil blive berørt af den nye 7 Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det gymnasiereform, da reformen træder i kraft i skoleåret 2017/2018. som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. (tjek også fremtidsparat.dk, som løbende vil blive opdateret) Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget bliver udtrukket for dig. 7 Du skal også have udfyldt en uddannelsesplan og skal være vurderet uddannelsesparat af UU-vejlederen. I pla7 have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller nen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen 10. klasse-prøve i fysik/kemi med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx. 7 have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervis10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt ningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og mate7 have en udfyldt uddannelsesplan og skal være vurderet matik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse uddannelsesparat af UU-vejlederen fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. 7 udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution Ansøgning til HHX, HTX og STX 7 for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt Inden 1. marts skal du søge elektronisk via ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. HF (hvis det Undervisningsministeriets ansøgningsskema på søgte kursus udbyder valgfag i 1. HF) samt valgfag i optagelse.dk. fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette) Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse til HF

For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), skal du opfylde følgende betingelser: 7 have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau 7 have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse 7 have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

34

Ansøgning til HF

Inden 1. marts skal du søge elektronisk via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du kan ikke være sikker på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden www.uurs.dk

Fp201617 sjaelland uu web  
Fp201617 sjaelland uu web  

Ungdomsuddannelse, gymnasie, erhvervsskole, unge, teknisk gymnasie, erhvervsgymnasiet, uddannelsesvalg, uddannelse, handelsgymnasie, STX, HH...