УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК. Частина 1.

Page 1

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


JANUSZ RIEGER ORYSIA DEMSKA-KULCZYCKA

SŁOWNIK TEMATYCZNY UKRAIŃSKO-POLSKI

WYDAWNICTWO UKRAIŃSKIEGO UNIWERSYTETU KATOLICKIEGO LWÓW 2007


ЯНУШ РІҐЕР ОРИСЯ ДЕМСЬКА-КУЛЬЧИЦЬКА

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВ 2007


УДК (038)=161.2=162.1 Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-польський тематичний словник. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2007. 704 с. ISBN 966-8197-08-9. Словник містить близько 30 тисяч слів та зворотів із найважливіших ділянок людського життя, зокрема лексику, пов’язану з інформатикою, банківською справою, торгівлею, релігією. Чимало місця в Словнику відведено техніці й точним наукам, однак перевагу має загальна лексика. Для студентів, учнів середніх шкіл, слухачів мовних курсів; може бути використаний у системі дистанційного навчання.

Художнє оформлення Ольга Баклан Редактор Рената Кивелюк

Словник опрацьовано в Центрі досліджень античної традиції Варшавського університету в рамках діяльності Міжнародної гуманітарної школи. Słownik został opracowany w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego w ramach prac Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej. Опрацювання української частини уможливив ґрант Фонду катедр українознавства при Українському науковому інституті Гарвардського університету. Opracowanie części ukraińskiej było możliwe dzięki wsparciu ze strony Funduszu Studiów Ukrainistycznych przy Instytucie Studiów Ukrainistycznych Uniwersytetu Harvarda. Публікація цього видання стала можливою завдяки Фондові українознавчих публікацій ім. д-ра Євгена Омельського (1977) в рамках співфінансування Українського наукового інституту Гарвардського університету. Publication of this edition has been made possible by the Dr. Evhen Omelsky Publications Fund in Ukrainian Studies (1977) through the cosponsorship of the Ukrainian Research Institute, Harvard University.

Copyright © 2007 by Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька Copyright © 2007 by Видавництво Українського Католицького Університету Усі права застережено

ISBN 966-8197-08-9


ПЕРЕДМОВА Двомовні тематичні словники останнім часом стали надзвичайно популярними, оскільки вони добре надаються для вивчення чужоземних мов. Цей словник, що вміщає бл. 30 000 слів і словосполучень, належить до числа найповніших. Він призначений для учнів середніх шкіл, студентів, слухачів мовних курсів; може бути використаний також для вивчення мови за системою дистанційного навчання. Словник буде особливо корисним при опрацюванні конкретних тем і практикуванні розмовної мови. За задумом авторів, він повинен служити для вивчення як польської, так і української мов. Словник охоплює найважливіші ділянки сфери побуту й громадського життя, зокрема лексику, пов’язану з інформатикою, банківською справою, торгівлею, релігією тощо. Чимало місця відведено також техніці й точним наукам, однак перевагу віддано загальній лексиці. У словнику застосовано структуру, яка, на думку авторів, є найпрактичніша. Автори відмовилися від посилань, натомість необхідно користуватися покажчиком змісту й тематичним покажчиком. Електронна версія словника дозволить швидко знайти кожен шуканий вираз разом із найближчим семантичним оточенням. Словник містить вибір лексики і не може замінити традиційного двомовного словника. Маємо надію, що незабаром з’явиться відповідний українсько-польський тематичний словник, а поки що пропоноване увазі читача видання певною мірою заповнить цю прогалину. Автори висловлюють вдячність маґістру Ірині Аскеровій за допомогу у редагуванні словника, маґістрові Уршулі Боднар за важливі зауваження, а також Людмилі Бойко за допомогу в коректурі.


PRZEDMOWA Dwujęzyczne słowniki tematyczne stały się w ostatnich czasach niezwykle popularne, gdyż stwierdzono ich przydatność do nauki języków obcych. Niniejszy słownik, zawierający ok. 30 000 wyrazów i połączeń wyrazowych, należy do obszerniejszych. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, studentów, uczestników kursów językowych, może być wykorzystany także w nauczaniu systemem disiant teaching. Będzie pomocny w szczególności przy opracowywaniu określonych zagadnień i prowadzeniu konwersacji. W intencji autorów powinien on służyć tak w uczeniu się ukraińskiego, jak i polskiego. Słownik obejmuje najważniejsze dziedziny życia codziennego i społecznego, w tym leksykę związaną z informatyką, bankowością, handlem, religią. Sporo miejsca poświęcono też technice i naukom ścisłym, ale pierwszeństwo oddano w nim słownictwu ogólnemu. W słowniku zastosowano układ zdaniem autorów najbardziej praktyczny. Zrezygnowano z odsyłaczy, konieczne jest więc posługiwanie się spisem treści i wykazem zagadnień. Wersja przedstawiona na CDROM pozwoli na szybkie wyszukanie każdego żądanego wyrazu i jego najbliższego otoczenia semantycznego. Słownik zawiera wybór leksyki i nie może zastąpić tradycyjnego słownika dwujęzycznego. Mamy nadzieję, że odpowiedni słownik ukraińsko-polskі czy polsko-ukraiński pojawi się niebawem, a tymczasem niniejszy słownik tematyczny w pewien sposób tę lukę wypełnia. Autorzy wyrażają wdzięczność pani mgr Irynie Askerowej za pomoc przy redagowaniu słownika, pani mgr Urszuli Bodnar za wnikliwe uwagi oraz pani Ludmile Bojko za pomoc w korekcie.


СКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ SKRÓTY I ZNAKI UŻYTE W SŁOWNIKU

док. ж. заст. іст. книжн. мн. недок. одн. офіц. регіон. розм. хто-н. ч. що-н.

доконаний вид жіночий рід застаріле історичне книжне слово множина недоконаний вид однина офіційне регіональне розмовне хто-небудь чоловічий рід що-небудь

aspekt dokonany rodzaj żeński przestarzałе historycznе wyraz książkowy liczba mnoga aspekt niedokonany liczba pojedyncza oficjalnе regionalnе potocznе ktoś rodzaj męski coś

hist. książk. lm lp niedok. nieodm. ofic. pejor. pot. przest. region.

historyczne wyraz książkowy liczba mnoga liczba pojedyncza aspekt niedokonany wyraz nieodmienny oficjalne pejoratywnе potoczne przestarzałe regionalne

історичне книжне слово множина однина недоконаний вид невідмінюване cлово офіційне зневажливе розмовне застаріле регіональне

~

тильда заміняє реєстрове слово чи групу реєстрових слів tylda zastępuje wyraz hasłowy lub grupę wyrazów hasłowych

<>

у кутових дужках подано змінні варіантні одиниці словосполучень: синоніми, напр. водяний пил <порох>, антоніми, напр. природнa <штучна> водоймa, інші, напр. нaповнювати <наповнюватися> вoдoю w nawiasach trójkątnych podano wymiennie człony połączeń wyrazowych: synonimy, np. mieć <posiadać> własności, antonimy, np. naturalny <sztuczny> zbiornik wodny, inne, np. napełniać <napełniać się> wodą


8

CКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ • SKRÓTY I ZNAKI

()

у круглих дужках звичайним шрифтом подано факультативні одиниці, курсивом — пояснення w nawiasach okrągłych czcionką tekstową podano сzłony fakultatywne, kursywą — objaśnienia

/

похила риска відділяє видові форми дієслова, а також варіанти українського прийменника в/у kreska pochyła oddziela formy aspektowe czasownika a także w ukraińskim przyimku obie możliwe postaci в oraz y: в/у. Подвійний наголос у деяких українських словах означає, що наголошення можуть бути обидва голосних, напр. слю́сáрський можна вимовляти як cлю́сарський і слюсáрський. Podwójny akcent w niektórych wyrazach ukraińskich oznacza, że mogą być one akcentowane w dwojaki sposób, np. слю́сáрський może być akcentowane jako cлю́сарський і слюсáрський.


ЛЮДИНА — CZŁOWIEK Зовнішність Зовнішній вигляд

Wygląd zewnętrzny Wygląd zewnętrzny

Вік Роки Народитися. Умерти

Wiek Lata Urodzić się. Umrzeć

Сім’я Родинні зв’язки Сімейний стан Знайомство

Rodzina Pokrewieństwo Stan cywilny Zawieranie znajomośсi

1

Вдача людини Natura człowieka Поведінка Zachowanie, sposób bycia Ставлення до людей Stosunek do ludzi Життєві принципи Postawa życiowa Розумові здібності Zdolności Ставлення до праці Stosunek do pracy Характер Charakter Емоційна характеристика Charakterystyka emocjonalna Переживання Przeżycia


10

CZŁOWIEK

1

ЗÓВНІШНІСТЬ — WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ЗÓВНІШНІЙ ВИ́ГЛЯД — WYGLĄD ZEWNĘTRZNY зо́внішність підозрíла ~ стате́чна ~ суди́ти з ви́гляду поста́ва, стату́ра го́рда ~ гордови́та ~ непра́вильна ~ спорти́вна ~ фігу́ра креме́зна ~ молоде́ча <старе́ча> ~ ви́гляд ма́ти весе́лий <сумни́й> ~ вигляда́ти ~ вто́мленим <вто́млено> ~ до́бре <пога́но> ~ здоро́вим ~ мо́лодо ~ не на своΐ роки́ ~ оха́йно ~ ста́ро схо́жість, подíбність бу́ти подíбним (на ко́го, що) ви́капаний <ви́литий> ба́тько подíбний на ма́му схо́жі, як дві кра́плі води́

wygląd podejrzany ~ imponujący ~, imponująca postać sądzić z wyglądu postawa dumna ~ ~ zuchowata ~ nieprawidłowa ~ sportowa figura, sylwetka krępa ~ młodzieńcza <starcza> ~ wygląd mieć wesołą <smutną> minę wyglądać ~ na zmęczonego ~ dobrze <źle> ~ zdrowo ~ młodo nie ~ na swoje lata ~ schludnie ~ staro podobieństwo być podobnym (do kogo, czego) wykapany ojciec podobny do mamy są podobni (do siebie) jak dwie krople wody

змíнюватися змíнювати зо́внішність повнíти/розповнíти ху́днути/сху́днути

zmieniać się zmieniać wygląd tyć/utyć, poprawiać się/poprawić się chudnąć/schudnąć, szczupleć/ zeszczupleć starzeć się/postarzeć się młodnieć/odmłodnieć blednąć/zblednąć rumienić się/zarumienić się zmienić się na twarzy dbać o siebie

старíти/постарíти молодíти/помолодíти блíднути/зблíднути червонíти/почервонíти переміни́тися на обли́ччі догляда́ти за собо́ю


ЛЮДИНА

1

11

ЗРІСТ – WZROST у кого-н. зріст <ріст pot.> 165 см чий-н. зріст <ріст pot.> 180 см 2 ме́три зро́сту висо́кий ~, як ба́тько, зро́стом у ба́тька невисо́кий низьки́й (люди́на) низько́го зро́сту сере́днього зро́сту ви́щий <ни́жчий>, ніж сере́днього зро́сту поста́вний бу́ти на го́лову ви́щим <ни́жчим> за кого-н. <ніж хто-н.>

ktoś ma 1,65 m (wzrostu) ktoś ma 1,80 m (wzrostu) 2 metry wzrostu wysoki ~ jak ojciec niewysoki niski (człowiek) niskiego wzrostu średniego wzrostu wzrostu więcej <mniej> niż średniego rosły, postawny być wyższym <niższym> od kogoś o głowę

БУДО́ВА ТÍЛА – BUDOWA CIAŁA атлети́чний богати́р до́бре збудо́ваний за́мірок, недо́мірок pot. здорова́нь креме́зний міцни́й непоказни́й опа́систий, огря́дний по́вний, товсти́й си́льний слаби́й струнки́й суту́лий худи́й ~ як трíска худорля́вий

atletyczny mocarz mocny, dobrze zbudowany chuchro drągal krępy, przysadzisty potężny, atletyczny, silny niepokaźny, niepozorny tęgi, korpulentny gruby silny, mocny, krzepki słaby smukły, kształtny zgarbiony chudy ~ jak szczapa <tyka>, chudzielec chuderlawy

грудна́ клíтка впа́ла ~ широ́ка ~ пле́чі лíнія плече́й у кого-н. широ́кі пле́чі лопа́тки ~ що стирча́ть та́лія

klatka piersiowa, pierś zapadnięta ~ szeroka ~ ramiona, barki linia ramion ktoś ma szerokie bary łopatki wystające ~ talia


12

CZŁOWIEK

1

тонка́ ~ оси́на ~ бе́дра, клу́би широ́кі <вузькí> ~

cienka ~ ~ jak u osy biodra szerokie <wąskie> biodra ГОЛОВА́ – GŁOWA

обли́ччя, лице́ бліде́ ~ весе́ле ~ вира́зне ~ відкри́те ~ вузьке́ ~ гладке́ <гладе́ньке> ~ ~ з ластови́нням зморшкува́те ~ кру́гле ~ га́рне <нега́рне> ~ подовга́сте ~ похму́ре ~ рум’я́не ~ , ~ з рум’я́нцем вилицюва́те ~ смагля́ве <смугля́сте> ~ спотво́рене ~ худорля́ве ~ широ́ке ~ шкíра ~ ри́си обли́ччя благоро́дні ~ ви́тончені ~ пра́вильні <непра́вильні> ~ ви́раз обли́ччя (щось) ви́дно на обли́ччі (щось) напи́сано на оли́ччі чита́ти/прочита́ти (щось) з обли́ччя ро́бити/зроби́ти грíзну мíну ли́чко хму́ритися, нахму́рюватися/ нахмуритисянахму́ритися бро́ви ~ зве́дені

twarz blada ~, blada cera wesoła ~ wyrazista ~ szczera ~ pociągła ~ gładka ~, gładka cera piegowata ~ pomarszczona ~ okrągła ~ piękna <brzydka> ~ podłużna ~ pochmurna ~ rumiana ~ ~ o wystających kościach policzkowych smagła <śniada> ~ zniszczona <pokiereszowana розм.> ~ szczupła <mizerna> ~ szeroka ~ cera rysy (twarzy) szlachetne ~ subtelne ~ regularne <nieregularne> ~ wyraz twarzy coś widać na twarzy coś się maluje na twarzy czytać/wyczytać coś z twarzy robić/zrobić groźną minę twarzyczka, buzia chmurzyć się/nachmurzyć się

brwi uniesione ~


ЛЮДИНА

1

~ що зросли́ся насу́плювати/насу́пити <хму́рити/нахму́рити> ~ ши́я гру́ба ~ до́вга <коро́тка> ~ лебеди́на ~ тонка́ ~

zrośnięte ~ marszczyć/zmarszczyć ~

szyja gruba ~, gruby kark długa <krótka> ~ łabędzia ~ cienka <smukła, szczupła> ~

ÓЧІ, ПО́ГЛЯД – OCZY, SPOJRZENIE о́​́чі ко́лір оче́й голубí ~ зеле́ні ~ ка́рі <пи́вні> ~ си́ні ~ сíрі ~ чо́рні ~ те́мні ~ я́сні ~ вели́кі ~ весе́лі ~ вира́зні ~ до́брі ~ живí ~ зами́слені ~ кмітли́ві ~ кру́глі ~ промени́сті ~ розу́мні ~ розко́сі <розко́систі> ~ серйо́зні ~ ~, що смію́ться запа́лені ~ запу́хлі <припу́хлі> ~ запла́кані ~ відкрива́ти/відкри́ти ~ закрива́ти/закри́ти <заплю́щувати/ заплю́щити> ~ підніма́ти/підня́ти ~ опуска́ти/опусти́ти ~ витрíщувати/ви́тріщити ~ pot.

oczy kolor oczu niebieskie <błękitne> ~ zielone ~ piwne <brązowe> ~ niebieskie <modre> ~ szare ~ czarne ~ ciemne ~ jasne ~ duże ~ wesołe ~ ~ pełne wyrazu dobre ~ żywe ~ zamyślone ~ bystre ~ okrągłe ~ rozpromienione ~ myślące ~ skośne ~ poważne ~ śmiejące się ~ zaczerwienione ~ zapuchnięte ~ zapłakane ~ otwierać/otworzyć ~ zamykać/zamknąć ~ podnosić/podnieść ~ spuszczać/spuścić ~ wytrzeszczać/wytrzeszczyć <wybałuszać/wybałuszyć> ~

13


14

CZŁOWIEK

вíї до́вгі <коро́ткі> ~ закру́чені <прямí> ~

диви́тися/подиви́тися ~ з-під ло́ба ~ ува́жно огляда́ти/огля́нути що-н. не зво́дити/ не зве́сти оче́й з кого-н. примру́жувати о́чі морга́ти/моргну́ти очима́

1

rzęsy długie <krótkie> ~ podwinięte <proste> ~

patrzeć/spojrzeć ~ spode łba ~ uważnie oglądać/obejrzeć coś nie spuszczać/nie spuścić z kogoś oczu mrużyć oczy mrugać/mrugnąć oczyma

по́гляд spojrzenie відкри́тий ~ otwarte <szczere> ~ задери́куватий ~ zaczepne ~ ~ крадькома́ ukradkowe ~ ~ мимохíдь przelotne ~ пи́льний ~ badawcze ~ прони́зливий ~ ostre <przeszywające> ~ прони́кливий ~ bystre <przenikliwe> ~ розсíяний ~ roztargniony wzrok спокíйний ~ spokojny wzrok ува́жний ~ uważny ки́дати/ки́нути ~ rzucać/rzucić ~ мíряти/змíряти по́глядом mierzyć/zmierzyć wzrokiem обво́дити/обве́сти по́глядом obrzucać/obrzucić wzrokiem скеро́вувати/скерува́ти ~ kierować/skierować ~ гля́нути ни́шком zerknąć ukradkiem тремтíти/затремтíти від по́гляду drżeć/zadrżeć pod spojrzeniem kogoś кого́-н.

зір до́брий ~ слаби́й <пога́ний> ~ псува́ти/зіпсува́ти собí ~ втрача́ти/втра́тити ~ погíршення зо́ру ро́злад зо́ру короткозо́рий далекозо́рий астигмати́зм

wzrok dobry ~ słaby <zły> ~ psuć/zepsuć sobie ~ tracić/stracić ~ pogorszenie wzroku zaburzenia wzroku krótkowidz dalekowidz astygmatyzm


ЛЮДИНА

1

окуля́ри носи́ти ~ надяга́ти <одяга́ти> ~ люди́на в окуля́рах конта́ктні лíнзи кольоро́ві ~ м’якí <твердí> ~ носи́ти ~ неозбро́єним о́ком сльо́зи гіркí ~ ре́вні ~ крокоди́лячі ~ пролива́ти <ли́ти> сльо́зи залива́тися/зали́тися слізьми́ (ма́ти) сльо́зи в оча́х сльо́зи ко́тяться/покоти́лися по щока́х

okulary nosić ~ wkładać/włożyć ~ człowiek w okularach szkła kontaktowe, soczewki (kontaktowe) kolorowe ~ miękkie <twarde> ~ nosić ~ gołym okiem łzy

gorzkie ~ rzewne ~ ~ krokodyle wylewać łzy zalewać/zalać się łzami ktoś ma łzy w oczach łzy płyną/popłynęły po policzkach

ЧОЛО́, ЩО́КИ, НІС, ПІДБОРÍДДЯ, ВУ́ХА, РОТ – CZĘŚCI TWARZY чоло́ висо́ке <низьке́> ~ відкри́те ~ мо́рщити, намóрщувати/ намо́рщити ~ хму́рити, нахму́рювати/ нахму́рити ~ що́ки блідí <рум’я́ні> ~ кру́глі <пампуля́ті pot.> ~ по́вні, пампу́лі lm запа́лі ~ ніс до́вгий ~ ~ як карто́пля кирпа́тий, заде́ртий ~ орли́ний ~ прями́й ~ перенíсся кíнчик но́са підборíддя го́стре ~ кру́гле ~ подвíйне ~

czoło wysokie <niskie> ~ otwarte ~ marszczyć/zmarszczyć ~ chmurzyć/ nachmurzyć ~ policzki blade <rumiane> ~ okrągłe ~ pełne ~ zapadnięte ~ nos długi ~ jak kartofel zadarty ~ orli ~ prosty ~ nasada nosa czubek nosa podbródek; broda spiczasta broda okrągły ~ podwójny ~

15


16

CZŁOWIEK

1

я́мка на підборíдді dołek na podbródku <w brodzie> ву́ха uszy ви́пнуті ~ odstające ~ рот usta вели́кий <мали́й> ~ wielkie <małe> ~ широ́кий ~ szerokie ~ гу́би, уста́ wargi, usta блідí ~ blade ~ запе́чені ~ spieczone ~ заше́рхлі ~ spierzchnięte ~ umalowane ~ нафарбо́вані <намальо́вані pot.> ~ по́вні ~ pełne <wydatne> ~ сти́снені уста́ zaciśnięte usta товстí <тонкí> ~ grube <wąskie> ~ фарбува́ти/нафарбува́ти, malować/umalować usta малюва́ти/намалюва́ти pot. ~ надува́ти/наду́ти гу́би wydymać/wydąć usta стиска́ти/сти́снути ~ zaciskać/zacisnąć usta замовка́ти/замо́вкнути ~ milknąć/zamilknąć, zamykać/ zamknąć usta У́СМІШКА, СМІХ – UŚMIECH, ŚMIECH у́смішка весе́ла ~ глумли́ва ~ єхи́дна ~ жа́лісна ~ зичли́ва ~ ледь помíтна ~ ми́ла ~ неви́значена ~ широ́ка ~ ~ на уста́х ~ з’явля́ється/з’яви́лася на уста́х всміха́тися/всміхну́тися, усміха́тися/усміхну́тися із задово́леною у́смішкою на уста́х обдаро́вувати/обдару́вати у́смішкою сміх вибуха́ти/ви́бухнути смíхом смія́тися/засмія́тися по́смішка

uśmiech wesoły ~ drwiący ~ złośliwy ~ żałosny ~ serdeczny <życzliwy> ~ ledwo zauważalny ~ miły ~ nieokreślony ~ szeroki ~ ~ na ustach ~ pojawia się/pojawił się na ustach uśmiechać się/uśmiechnąć się z uśmiechem zadowolenia obdarowywać/obdarzyć uśmiechem śmiech wybuchać/wybuchnąć <parskać/ parsknąć> śmiechem śmiać się/zaśmiać się uśmieszek


ЛЮДИНА

1

злосли́ва ~ іронíчна ~ ре́гіт регота́ти хіхíкати

złośliwy <szyderczy> ~ ironiczny ~ głośny śmiech, rechot розм. śmiać się głośno, rechotać розм. chichotać

ВОЛО́ССЯ, БОРО́ДА, ВУ́СА – WŁOSY, BRODA, WĄSY воло́сся ко́лір ~ ~ ко́льору воро́нячого крила́ pot. золота́ве <золоте́> ~ кашта́нове ~ пшени́чне ~, ~ ко́льору пшени́ці pot. попеля́сте ~ руде́ ~ руся́ве <ру́се> ~ си́ве ~ свíтле <те́мне> ~ фарбо́ване ~ чо́рне ~ кучеря́ве ~ пряме́ ~ пухна́сте ~ розпу́щене ~ розтрíпане ~ хвиля́сте ~ блиску́че ~ гладке́ ~ густе́ <рідке́> ~ до́вге <коро́тке> ~ зали́зане ~ pot.

włosy kolor włosów kruczoczarne

блонди́н блонди́нка брюне́т брюне́тка руди́й рудоволо́сий рудоволо́са, руда́ шате́н шате́нка си́вий си́ва сивíти/посивíти

blondyn blondynka brunet brunetka rudy rudowłosy rudowłosa, ruda szatyn szatynka siwy siwa siwieć/osiwieć, posiwieć

złociste <złote> ~ kasztanowe ~ ~ jasno blond, płowe ~ popielate ~ rude ~ jasne ~ siwe ~ jasne <ciemne> ~ farbowane ~ czarne ~ kędzierzawe ~ proste <kręcące się> ~ puszyste ~ rozpuszczone ~ potargane <rozczochrane> ~ faliste <falujące> ~ błyszczące <lśniące> ~ gładkie ~ gęste <rzadkie> ~ długie <krótkie> ~ przylizane ~ розм.

17


18

CZŁOWIEK

1

сивина́ ли́сий лисíти/полисíти ~ як колíно ли́сина

siwizna łysy łysieć/wyłysieć ~ jak kolano łysina

за́ріст, щети́на густи́й <рідки́й> ~

zarost gęsty <rzadki> zarost, gęste <rzadkie> uwłosienie broda gęsta ~ długa <krótka> ~ (człowiek) brodaty, brodacz wąsy długie <krótkie> ~ kozackie ~ sterczące ~ wąsik, wąsiki (człowiek) z wąsami, wąsacz bokobrody, baki

борода́ густа́ ~ до́вга <коро́тка> ~ борода́нь ву́са до́вгі <коро́ткі> ~ коза́цькі ~ ~ стирча́ть у кого-н. ву́сики вуса́нь бакенба́рди, ба́ки

РУ́КИ, НО́ГИ – RĘCE, NOGI ру́ки вмíлі/умíлі ~ згрубíлі ~ змо́рщені ~ зни́щені ~ золотí ~ мозо́листі ~ нíжні ~ си́льні ~ но́ги до́вгі <коро́ткі> ~ кривí <рíвні> ~ стрункí ~

ręce zręczne ~ szorstkie ~ pomarszczone ~ zniszczone ~ złote ~ spracowane ~ delikatne ~ mocne ~ nogi długie <krótkie> ~ krzywe <proste> ~ zgrabne <smukłe> ~

ФІЗИ́ЧНІ ВА́ДИ – UŁOMNOŚCI глухота́ глухи́й глухоніми́й горб горба́тий, горба́ч німота́ німи́й сліпота́

głuchota głuchy głuchoniemy garb garbaty niemota niemy ślepota


ЛЮДИНА

1

сліпи́й кульга́вість кульга́вий наляга́ти на лíву <пра́ву> но́гу косоо́кість, зизоóкість косоо́кий, зизоóкий

19

ślepy, niewidomy, ociemniały utykanie, chromość kulawy, chromy utykać na lewą <prawą> nogę zez zezowaty

ВІК — WIEK РОКИ́ — LATA кому́-н. ~ бли́зько <бíля> двадцяти́ (ро́ків) ~ ви́повнилося два́дцять два ро́ки ~ два́дцять ро́ків ~ за со́рок (ро́ків) <хтось мину́в сорокíвку pot.> ~ на ви́гляд ро́ків со́рок <хтось вигляда́є на со́рок ро́ків> ~ не бíльше тридцяти́, найбíльше три́дцять (ро́ків) ~ під п’ятдеся́т (літ) ~ пішо́в деся́тий рік життя́ ~ пішо́в шо́стий деся́ток ~ ще нема́є й тридцяти́ (літ <ро́ків>) вік немовля́ти дити́нство дошкільни́й вік шкільни́й вік підлітко́вий вік (11-15 рóків) ю́ність юна́цькі роки́ перехідни́й вік мо́лодість молодí роки́

ktoś ma ~ około dwudziestu lat ktoś skończył dwadzieścia dwa lata ~ dwadzieścia lat ~ ponad czterdzieści lat <powyżej czterdziestki> ktoś wygląda na (jakieś) czterdzieści lat ~ najwyżej trzydzieści lat ~ pod pięćdziesiątkę ktoś skończył dziewięć lat komuś stuknęła pięćdziesiątka <stuknął piąty krzyżyk> ktoś nie ma jeszcze trzydziestu lat

niemowlęctwo dzieciństwo wiek przedszkolny wiek szkolny dzieciństwo, wczesna młodość młodość lata młodzieńcze wiek przejściowy młodość młode lata


20

CZŁOWIEK

1

зрíлість, зрíлі роки́ похи́лий вік ста́рість бу́ти ста́ршим <моло́дшим> за <від> кого-н. на два ро́ки рове́сник, рове́сниця

wiek dojrzały podeszły wiek starość być starszym <młodszym> od kogoś o dwa lata rówieśnik, rówieśnica

ДОРО́СЛІ ТА ДÍТИ – DOROŚLI I DZIECI дити́на новонаро́джений немовля́ дíвчинка дíвчина ~ на виданнí хло́пчик хло́пець пíдліток дíвчина-~ юна́к доро́слий молоди́й чоловíк жíнка чоловíк, мужчи́на чоловíк <жíнка> сере́дніх літ ста́рший чоловíк <чоловíк похи́лого вíку> ста́рша жíнка <жíнка похи́лого вíку> стара́ <лíтня> люди́на стари́й стара́ бу́ти в/у рока́х <літа́х>

dziecko nowonarodzony, noworodek niemowlę dziewczynka, dziewczyna dziewczyna, panna ~ na wydaniu chłopiec, chłopak chłopak, (starszy) chłopiec podlotek nastolatka młodzieniec, junak dorosły młody mężczyzna kobieta mężczyzna mężczyzna <kobieta> w średnim wieku starszy mężczyzna <mężczyzna w podeszłym wieku> starsza kobieta <kobieta w podeszłym wieku> stary człowiek starzec, staruszek staruszka mieć swoje lata

НАРОДИ́ТИСЯ. УМЕ́РТИ — URODZIĆ SIĘ. UMRZEĆ наро́джувати/народи́ти кого-н. роди́тися/народи́тися наро́дження рік ~ мíсце ~ де́нь ~ хрести́ти/охрести́ти кого-н. дава́ти/да́ти кому-н. ім’я́

rodzić/urodzić kogoś rodzić się/urodzić się urodzenie (się), urodziny, narodziny rok urodzenia miejsce urodzenia dzień urodzin, urodziny chrzcić/ochrzcić kogo (na)dawać/(na)dać komuś imię


ЛЮДИНА

1

назива́ти/ назва́ти кого-н. рости́/ви́рости доро́слішати/подоро́слішати дозріва́ти/дозрíти мужнíти/змужнíти старíти/постарíти сме́рть заги́бель передча́сна ~ рапто́ва ~ трагíчна ~ вмира́ти/вме́рти <умира́ти/ уме́рти> кремато́рій крема́ція кремува́ти у́рна по́хорон хорони́ти/похорони́ти, хова́ти/похова́ти похоро́нний ~ обря́д похоро́нна проце́сія по́минки lm надгро́бок надгро́бний па́м’ятник меморіа́льна до́шка панахи́да пра́вити, відправля́ти/ відпра́вити панахи́ду клепси́дра вивíшувати/ви́вісити клепси́дру некроло́г труна́ моги́ла копа́ти, викóпувати/ ви́копати моги́лу небíжчик небíжка ме́ртва ме́ртвий

nazywać/nazwać kogoś rosnąć/wyrosnąć dorośleć/wydorośleć, dorastać/ dorosnąć dojrzewać/dojrzeć mężnieć starzeć się śmierć zagłada, śmierć; zginięcie przedwczesna ~ nagła ~ gwałtowna <tragiczna> ~ umierać/umrzeć krematorium kremacja kremować/skremować (zwłoki) urna pogrzeb chować/pochować pogrzebowy obrzęd ~ kondukt żałobny stypa одн. nagrobek nagrobkowy pomnik tablica pamiątkowa nabożeństwo żałobne odprawiać/odprawić ~ klepsydra wywieszać/wywiesić klepsydrę nekrolog trumna grób kopać/wykopać ~ nieboszczyk, zmarły nieboszczka, zmarła martwa martwy

21


22

CZŁOWIEK

1

мрець тíло труп гроба́р, гробокопа́ч тра́ур <жа́лоба> тра́урний <жало́бний> ~ хід ~ мíтинг сорокови́ни, 40 днів втра́та втрача́ти/втра́тити неща́стя біда́ го́ре горюва́ти за ким-н. сум, сму́ток біль стражда́ння ро́зпач, вíдчай ту́га тужи́ти за ким-н. жаль з глибо́ким жа́лем стражда́ти че́рез втра́ту печа́ль співчуття́ співчува́ти кому-н. висло́влювати/ви́словити ~ кому-н.

zmarły ciało trup grabarz żałoba żałobny marsz ~ zgromadzenie żałobne 40 dni żałoby; uroczystości po 40 dniach żałoby strata tracić/stracić nieszczęście zgryzota zmartwienie, zgryzota, nieszczęście, niedola martwić się/smucić się <z powodu śmierci> kogoś smutek ból cierpienie rozpacz smutek, cierpienie, tęsknota cierpieć z powodu czyjejś śmierci żal z głębokim żalem boleć nad stratą boleść; smutek współczucie współczuć komuś wyrażać/wyrazić ~ komuś, składać/ złożyć komuś wyrazy współczucia

СІМ’Я́ — RODZINA сім’я́ ~ з п’яти́ осíб нас п’я́теро у сім’ї́ багатодíтна ~ бездíтна ~ вели́ка ~ дру́жна ~ розби́та ~

rodzina ~ składająca się z pięciu osób jest nas pięcioro w rodzinie ~ wielodzietna ~ bezdzietna liczna ~ zgodna ~ rozbita ~


ЛЮДИНА

1

сіме́йний ~ чоловíк сіме́йна люди́на

rodzinny człowiek obarczony rodziną, lubiący życie rodzinne, ojciec dzieciom розм. zamężny, zamężna

РОДИ́ННІ ЗВ’ЯЗКИ́ — POKREWIEŃSTWO ро́дичі, рíдні близькí ~ дале́кі ~ роди́на ро́дич ро́дичка подру́жжя чоловíк дружи́на тесть (ojciec żony) те́ща (matka żony) све́кор (ojciec męża) свекру́ха (matka męża) зять невíстка батьки́ ба́тько ма́ти, ма́тір та́то ма́ма дíти, lp дити́на син донька́ дід і ба́ба дід ба́ба пра́дід, прадíдо region. праба́ба ону́к, внук ону́ка, вну́ка, вну́чка пра́внук пра́внука, пра́внучка брати́ і се́стри брат ста́рший <середу́щий, моло́дший> брат сестра́ близня́та, близнюки́ близню́к

23

krewni bliscy ~, bliska rodzina dalsi ~, dalsza rodzina krewni, rodzina krewny, kuzyn krewna, kuzynka małżonkowie; małżeństwo mąż żona teść (батько дружини) teściowa (мати дружини) świekr, teść (батько чоловіка) świekra, teściowa (мати чоловіка) zięć synowa rodzice ojciec matka tata, tato mama dzieci, одн. dziecko syn córka dziadkowie dziadek babcia pradziad, pradziadek prababka wnuk wnuczka prawnuk prawnuczka rodzeństwo brat starszy <średni, młodszy> brat siostra bliźnięta, bliźniaki bliźniak, bliźnię


24

CZŁOWIEK

1

близню́чка pot. брати́-близня́та се́стри-близня́та двійня́та дядьки́ і тітки́ дя́дько (brat matki), ву́йко region. дя́дько (brat ojca), стрий region., стри́йко region. тíтка дя́дина племíнник племíнниця двоюрíдний брат двоюрíдна сестра́ прийо́мні батьки́ прийо́мний ба́тько прийо́мна ма́ти вітчи́м ма́чуха па́серб, не́біж па́сербиця, небо́га прийма́к pot. зве́дений брат зве́дена сестра́ сирота́ кру́глий <кру́гла> ~ зали́ши́тися без ма́тері <ба́тька, батькíв> осиротíти осироти́ти усинови́ти кого-н. (o chłopcu) удочери́ти кого-н. (o dziewczynce)

bliźniaczka bliźniacy bliźniaczki dwojaczki wujostwo, stryjostwo wuj, wujek stryj ciotka, ciocia wujenka, stryjenka siostrzeniec, bratanek siostrzenica, bratanica brat cioteczny <stryjeczny>, kuzyn siostra cioteczna <stryjeczna>, kuzynka przybrani rodzice przybrany ojciec przybrana matka ojczym macocha pasierb pasierbica dziecko adoptowane <przybrane> przybrany brat, przyrodni brat przybrana siostra, przyrodnia siostra sierota zupełny <zupełna> ~ zostać bez matki <ojca, rodziców> osierocieć osierocić adoptować <usynowić, przysposobić> kogoś (про хлопця) adoptować <przysposobić> kogoś (про дівчину)

СІМЕ́ЙНИЙ СТАН — STAN CYWILNY одру́жений чоловíк одру́жений з ким-н. одру́жена <замíжня> жíнка бу́ти одру́женою з ким-н. бу́ти чиєю-н. дружи́ною неодру́жений чоловíк холостя́к, па́рубок

żonaty mężczyzna żonaty <ożeniony> z kimś kobieta zamężna, mężatka być zamężną być czyjąś żoną mężczyzna nieżonaty kawaler


ЛЮДИНА

1

неодру́жена жíнка дíвчина <па́нна> стара́ дíва pot. бу́ти дíвчиною овдовíти вдіве́ць, удове́ць вдова́, удови́ця розхо́дитися/розійти́ся pot. розлуча́тися/розлучи́тися розлу́чений розлу́чена аліме́нти спла́чувати ~ отри́мувати ~

kobieta niezamężna panna stara panna być panną <niezamężną> owdowieć wdowiec wdowa rozchodzić się/rozejść się rozwodzić się/rozwieść się rozwiedziony, rozwodnik rozwiedziona, rozwódka alimenty płacić ~ otrzymywać ~

ВЕСÍЛЛЯ. ВІНЧА́ННЯ – WESELE. ŚLUB зако́хуватися/закоха́тися в/у кого-н. ~ з пе́ршого по́гляду зако́ханий зако́хана коха́ння шале́не ~ вели́ке ~ взає́мне ~ палке́ ~ пе́рше ~ поба́чення признача́ти/призна́чити ~ ходи́ти/йти на ~ зустріча́тися/зустрíтися освíдчення освíдчуватися/освíдчитися в/у коха́нні проси́ти чиєї-н. руки́ поцілу́нок цілува́ти/поцілува́ти кого-н. цілува́тися з ким-н. сва́тати/засва́тати кого-н. посила́ти/посла́ти <засила́ти/ засла́ти> сватíв сват сва́ха заруча́тися/заручи́тися зару́чини

zakochiwać się/zakochać się w kimś ~ od pierwszego wejrzenia zakochany zakochana miłość szalona <ślepa> ~ wielka ~ wzajemna ~ gorąca ~ pierwsza ~ spotkanie, randka wyznaczać/wyznaczyć spotkanie <randkę> chodzić/iść na randkę spotykać się <chodzić ze sobą>/ spotkać się oświadczyny oświadczać się/oświadczyć się prosić o czyjąś rękę pocałunek, buziaczek розм. całować/pocałować kogoś całować się z kimś swatać/wyswatać kogoś posyłać/ posłać swaty swat swatka zaręczać się/zaręczyć się zaręczyny

25


26

CZŁOWIEK

1

нарече́ні нарече́ний нарече́на

narzeczeni narzeczony narzeczona

одру́ження одру́жуватися/одружи́тися вихо́дити/ви́йти за́між за кого-н. побра́тися вінча́ння, шлюб region. вінча́тися/обвінча́тися, бра́ти/взя́ти шлюб region. розпи́суватися/розписа́тися (в/у ЗА́ЦСі) за́пис а́ктів цивíльного ста́ну = ЗАЦС коро́на обру́чка весíльне вбрання́ весíльна су́кня молодя́та, молодí молоди́й молода́ свíдок, lm свíдки дру́жба дру́жка

ślub zawierać/zawrzeć związek małżeński wychodzić/wyjść za mąż za kogoś

святкува́ти/відсвяткува́ти весíлля весíльне застíлля весíльний корова́й весíльні го́сті весíльні піснí весíльні подару́нки весíльний ба́тько весíльна ма́ти го́сті роди́на ~ зі сторони́ молодо́го <молодо́ї> при́дане, по́саг срíбне весíлля золоте́ весíлля

pobrać się ślub kościelny brać/wziąć ślub brać/ wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego urząd stanu cywilnego korona obrączka strój ślubny suknia ślubna nowożeńcy, państwo młodzi nowożeniec, pan młody panna młoda świadek, мн. świadkowie drużba druhna

wyprawiać/wyprawić wesele uczta weselna ozdobny placek weselny, korowaj goście weselni pieśni weselne prezenty ślubne przybrany ojciec (na weselu) przybrana matka (na weselu) goście rodzina ~ ze strony pana młodego <panny młodej> posag srebrne gody, srebrne wesele złote gody, złote wesele


ЛЮДИНА

1

27

ХРЕСТИ́НИ – CHRZCINY хре́щення хрести́ти/похрести́ти <охрести́ти> хреще́ні батьки́ хреще́ний <хре́сний> ба́тько хреще́на <хре́сна> ма́ти похре́сники похре́сник похре́сниця назива́ти хрести́ни святкува́ти ~

chrzest chrzcić/ochrzcić rodzice chrzestni ojciec chrzestny matka chrzestna chrześniakі chrześniak chrześniaczka nadać imię chrzciny obchodzić ~

ІМ’Я́, ПО БА́ТЬКОВІ, ПРÍЗВИЩЕ – IMIĘ, IMIĘ ODOJCOWSKIE, NAZWISKO ім’я ~ по ба́тькові прíзвище те́зка m., ż., тезко́ m. це моя́ те́зка ми є те́зками

*

imię ~ odojcowskie nazwisko imiennik м., imienniczka ж. to mój imiennik <moja imienniczka> mamy to samo imię, jestem twoim imiennikiem <twoja imienniczka>

Ім’я

По батькові Прізвище

батько

Іва́н

Па́влович

Моро́з

мати

Окса́на Васи́лівна

Моро́з

ojciec Iwan matka Oksana

син

Богд́ан Іва́нович

Моро́з

syn

Bohdan Iwanowicz* Moroz

донька

Марíя

Моро́з

córka

Maria

Іва́нівна

Imie

Imie Nazwisko odojcowskie Pawłowicz*

Moroz

Wasyliwna

Moroz

Iwaniwna

Moroz

Zgodnie z polską tradycją i ortografią -owicz, choć coraz częściej mówi się i pisze z -owycz

ЗНАЙÓМСТВО — ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI Дозво́льте познайо́митися, дава́йте познайо́мимося Я хотíв <хотíла> б з ва́ми познайо́митися Як вас зва́ти? Як тебе́ зва́ти? Як ва́ше ім’я і по ба́тькові

Poznajmy się Poznajmy się, czy moglibyśmy się poznać? Jak się pan <pani> nazywa? Jak się nazywasz? Jak się pan <pani> nazywa? (jakie jest pana <pani> imię i imię odojcowskie)


28

CZŁOWIEK

1

Яке́ ва́ше прíзвище?

Jak pana <pani> nazwisko <godność>? Przedstawiam panu <pani> Про́шу познайо́митися - це lekarza Wiktora (Fedorowicza*) Вíктор Фе́дорович Ткаче́нко. Він лíкар Tkaczenkę Познайо́мтеся з моїм дру́гом Przedstawiam panu <pani> mojego Іва́н Петро́вич Шевчу́к przyjaciela - Iwan (Petrowicz*) Szewczuk Знайо́мтеся, будь-ла́ска Panowie <panie, państwo> poznajcie się, proszę Дозво́льте вас познайо́мити Pozwoli pan <pani>, że pana <panią> przedstawię Дозво́льте познайо́мити вас з Pozwoli pan <pani>, że panu <pani> przedstawię ким-н. kogoś Дозво́льте відрекомендува́тися Pan <pani> pozwoli, że się przedstawię Ме́не зва́ти Петро́ Шевчу́к; Nazywam się Piotr Szewczuk; моє́ прíзвище Шевчу́к nazywam się <moje nazwisko> Szewczuk Ме́не зва́ти Петро́ Nazywam się <mam na imię, na imię mi> Piotr Приє́мно познайо́митися Bardzo mi (było) miło pana <panią> poznać; cieszę się, że mogłem pana <panią> poznać Рад був/була́ познайо́митися Miło mi (było) pana <panią> poznać Ду́же приє́мно Bardzo mi miło Ми вже/уже́ знайо́мі Już się znamy ми вже/уже́ десь <коли́сь> Już gdzieś <kiedyś> pana <panią> зустріча́лися widziałem Ви мене́ не впізнає́те? Pan <pani> mnie nie poznaje?

ВДÁЧА ЛЮДИ́НИ — NATURA CZŁOWIEKA ПОВЕДÍНКА — ZACHOWANIE, SPOSÓB BYCIA балаку́чий, говірки́й розмовля́ти, бала́кати балаку́чість розмо́ва, бала́чка розговори́тися з ким-н.

rozmowny, gadatliwy rozmawiać, gadać, mówić rozmowność rozmowa nawiązać <wszcząć> rozmowę z kimś


1

заво́дити/завести́ розмо́ву про що-н. боязки́й бо́язкість безтурбо́тний вередли́вий весе́лий весе́лість весели́тися врівнова́жений вну́трішня рівнова́га виво́дити/ви́вести кого-н. з рівнова́ги <з се́бе pot. > го́рдий го́рдість горди́тися ким-н.,чим-н. допи́тливий допи́тливість жва́вий жва́вість життєра́дісний забу́дькуватий забува́ти/забу́ти кого-н., що-н. <про кого-н., що-н.> забу́дькуватість че́рез забу́дькуватість заду́мливий заду́муватися/заду́матися над чим-н. заду́мливість за́мкнутий за́мкнутість мля́вий мовчазни́й маломо́вний мовча́ти мовча́зність мовчу́н несимпати́чний неспокíйний неспо́кій неува́жний, розсíяний pot. неува́жність

ЛЮДИНА

29

zacząć rozmowę o czymś nieśmiały, bojaźliwy nieśmiałość, bojaźliwość, brak odwagi niefrasobliwy wybredny, kapryśny wesoły wesołość bawić się, cieszyć się zrównoważony równowaga duchowa <psychiczna, wewnętrzna> wyprowadzać/wyprowadzić kogoś z równowagi dumny duma być dumnym z kogoś, czegoś, chlubić się kimś, czymś ciekawy czegoś, ciekawski ciekawość żywy, żwawy żywość, żwawość pogodny, pełen radości życia zapominalski розм. zapominać/zapomnieć kogoś, czegoś, o kimś, czymś brak pamięci, krótka pamięć przez zapomnienie marzycielski zamyślać się/zamyślić się nad czymś zadumanie, zaduma zamknięty w sobie, skryty skrytość flegmatyczny milczący małomówny milczeć małomówność milczek, mruk niesympatyczny niespokojny niepokój, zaniepokojenie roztargniony, roztrzepany roztargnienie, roztrzepanie


30

CZŁOWIEK

1

че́рез неува́жність схи́бити че́рез необа́чність неціка́вий нудни́й нудьга́ обере́жний бу́ти надмíру обере́жним повíльний ра́дісний радíти/зрадíти за кого-н., що-н. ре́вний рухли́вий рухли́вість ру́хатися симпати́чний сором’язли́вий сором’язли́вість со́ром менí со́ромно соро́митися/засоро́митися співчутли́вий до кого-н. спокíйний спо́кій спостере́жливий спостеріга́ти за ким-н., чим-н. спостере́жливість спри́тний, метки́й спри́тність сумни́й сум, cму́ток огорта́є кого-н. сму́ток ти́хий тужли́вий ту́га тужи́ти за ким-н., чим-н.

przez roztargnienie przeoczyć, popełnić gafę przez nieuwagę nieciekawy nudny nuda ostrożny być przesadnie ostrożnym powolny, opieszały radosny, szczęśliwy cieszyć się/ucieszyć się czymś, z czegoś gorliwy, żarliwy, staranny ruchliwy, żywy ruchliwość ruszać się, poruszać się sympatyczny wstydliwy, nieśmiały wstydliwość, nieśmiałość wstyd wstyd mi krępować się, wstydzić się współczujący komuś spokojny spokój spostrzegawczy obserwować kogoś, coś

триво́га триво́жити кого-н. хвилюва́ння виявля́ти/ви́явити ~ <занепоко́єння> ціка́вий ціка́вість

trwoga trywożyć kogoś wzruszenie; niepokój okazywać/okazać ~ <zaniepokojenie> interesujący, ciekawy ciekawość

spostrzegawczość, zmysł obserwacji sprytny spryt smutny smutek smutek kogoś ogarnia cichy, spokojny tęskny tęsknota, nostalgia tęsknić za kimś, czymś


ЛЮДИНА

1

з ціка́вості ціка́витися виявля́ти/ви́явити заціка́влення заспоко́ювати/заспоко́їти ціка́вість буди́ти/збуди́ти ціка́вість <заціка́влення> пово́дитися вирізня́тися/вирізни́тися з-по́між кого-н., чого-н. виявля́ти/ви́явити ~ бажа́ння ~ герої́зм <геро́йство pot.> ~ здíбності до чого-н. ~ зичли́вість ~ ініціати́ву ~ нетерпíння ~ прихи́льність ~ ра́дість ~ співчуття́ кому-н. ~ ува́гу до кого-н., чого-н. відрізня́тися від кого-н., що-н. збу́джувати/збуди́ти в/у кого-н. ~ заціка́влення чим-н. ~ обу́рення ~ симпа́тію зазнава́ти/зазна́ти чого-н. надава́ти/нада́ти перева́гу кому-н., чому-н. підтри́мувати кого-н. співчува́ти кому-н. хвилюва́тися за кого-н., що-н.

z ciekawości interesować się być ciekawym, okazywać zainteresowanie zaspokajać/zaspokoić ciekawość wzbudzać/wzbudzić ciekawość <zaciekawienie, zainteresowanie> zachowywać się wyróżniać się/wyróżnić się spośród kogoś, czgoś okazywać/okazać, przejawiać/ przejawić ~ chęć ~ bohaterstwo przejawiać/przejawić zdolności do czegoś ~ życzliwość przejawiać/przejawić inicjatywę ~ zniecierpliwienie ~ przychylność objawiać/objawić <okazać/ okazywać> radość ~współczucie komuś ~ zainteresowanie kimś, czymś odróżniać się od kogoś, coś wzbudzać/wzbudzić czyjeś ~ zainteresowanie czymś ~ oburzenie ~ sympatię doświadczać/doświadczyć <doznawać/ doznać czegoś> oddawać/oddać pierwszeństwo komuś, czemuś podtrzymywać kogoś współczuć komuś niepokoić się o kogoś, coś

КУЛЬТУ́РА – KULTURA безпосере́дній безпосере́дність відве́ртий відве́ртість

31

bezpośredni, naturalny bezpośredniość, naturalność, spontaniczność szczery szczerość


32

CZŁOWIEK

1

вíччливий з ким-н. <до кого-н.> ввíчливість культу́рний культу́ра культу́рність любя́зний з ким-н. <до кого-н.> любя́зність вирізня́тися/ви́різнитися любя́зністю <че́мністю> привíтний прости́й простота́ прости́й у спілкува́нні скро́мний скро́мність скро́мна поведíнка бу́ти скро́мним бу́ти надмíру скро́мним стри́маний стри́маність стри́муватися/стри́матися такто́вний такт такто́вність почуття́ та́кту пово́дитися/пове́стися такто́вно знайти́ся (у ситуа́ції) pot. товари́ський товари́ськість че́мний че́мність до́бре ви́хований ви́хованість

uprzejmy wobec kogoś uprzejmość kulturalny kultura poziom kulturalny, kultura uprzejmy, miły wobec kogoś uprzejmość, grzeczność wyróżniać się/wyróżnić się uprzejmością <grzecznością> przyjemny prosty, zwyczajny prostota, naturalność naturalny w sposobie bycia skromny skromność skromne zachowanie być skromnym być przesadnie skromnym opanowany, powściągliwy opanowanie, powściągliwość powstrzymywać się/powstrzymać się, hamować się/pohamować się taktowny takt taktowność poczucie taktu postępować/postąpić taktownie umieć się znaleźć towarzyski towarzyskość grzeczny grzeczność dobrze wychowany wychowanie, maniery

БЕЗКУЛЬТУ́Р’Я – BRAK KULTURY мане́ри, зви́чки пога́ні зви́чки безта́ктний безта́ктність балаку́чий балаку́н m., балаку́ха ż. пустодзвíн

maniery, nawyki złe ~ nietaktowny brak taktu gadatliwy; rozmowny gaduła м., ж. gaduła, pleciuga


ЛЮДИНА

1

балакани́на бала́кати; розмовля́ти галасли́вий га́лас, шум галасува́ти, шумíти гру́бий, ордина́рний, неоте́саний грубія́н грубія́нство грубія́нити дратівли́вий дратівли́вість дратува́тися зухва́лий зухва́лість пово́дитися зухва́ло наха́бний лю́тий <серди́тий, розгнíваний> гнів <лють> се́рдитися/розсе́рдитися на кого-н., через що-н. наха́бність хам неввíчливий до кого-н. неввíчливість неви́хований неви́хованість, брак вихова́ння некульту́рний некульту́рність, брак культу́ри патя́кати патя́кало сварли́вий

gadanina gadać; mówić, rozmawiać hałaśliwy, głośny hałas, wrzawa, szum hałasować ordynarny, nieokrzesany grubianin, impertynent gburowatość, grubiaństwo, impertynencja pyskować, odzywać się niegrzecznie drażliwy, wybuchowy, pobudliwy drażliwość, wybuchowość, pobudliwość wpadać w rozdrażnienie, denerwować się zuchwały, arogancki zuchwałość, arogancja zachowywać się arogancko, zuchwale bezczelny, arogancki gniewny, zły gniew, złość gniewać się/rozgniewać się na kogoś, o coś bezczelność, arogancja cham niegrzeczny <nieuprzejmy> wobec kogoś niegrzeczność, nieuprzejmość niewychowany, źle wychowany brak wychowania, złe wychowanie niekulturalny brak kultury, prostactwo paplać, pleść pleciuga kłótliwy

СТÁВЛЕННЯ ДО ЛЮДÉЙ — STOSUNEK DO LUDZI ДОБРОЗИ́ЧЛИВІСТЬ – ŻYCZLIWOŚĆ благоро́дний, шляхе́тний благоро́дство, шляхе́тність

33

szlachetny szlachetność


34

CZŁOWIEK

великоду́шний великоду́шність гости́нний гости́нність виявля́ти/ви́явити гости́нність бу́ти гости́нним сла́витися гости́нністю до́брий доброта́ доброду́шний доброду́шність довíрливий довíра, довíр’я по́вна довíра довіря́ти кому-н., чому-н. вселя́ти/всели́ти довíру кому-н. вхо́дити/увійти́ в/у довíру до кого-н. виявля́ти/ви́явити довíру <довíр’я> живи́ти довíру до кого-н., чого-н. користува́тися довíрою <довíр’ям> дру́жній дружи́ти друг зичли́вий зичли́вість правди́вий правди́вість привíтний привíтність прихи́льний прихи́льність терпели́вий, терпля́чий терпели́вість, терпля́чість набира́тися/набра́тися терпíння терпи́мий терпи́мість ува́жний ува́га

1

wspaniałomyślny, wielkoduszny wspaniałomyślność, wielkoduszność gościnny gościnność przyjmować/przyjąć gościnnie, okazywać/okazać gościnność być gościnnym słynąć z gościnności dobry dobroć dobroduszny dobroduszność ufny zaufanie, ufność całkowite zaufanie ufać, wierzyć komuś, mieć zaufanie do kogoś budzić <wzbudzać>/wzbudzić w kimś zaufanie do kogoś zyskiwać/zyskać czyjeś zaufanie okazywać/okazać zaufanie żywić zaufanie do kogoś cieszyć się zaufaniem życzliwy, przyjazny przyjaźnić się przyjaciel życzliwy życzliwość prawdomówny prawdomówność życzliwy, przyjazny, uprzejmy,serdeczny życzliwość, serdeczność przychylny przychylność cierpliwy cierpliwość uzbroić się w cierpliwość wyrozumiały, tolerancyjny wyrozumiałość, tolerancja uważny, życzliwy uwaga, troskliwość, życzliwość


ЛЮДИНА

1

уділя́ти/уділи́ти <вділя́ти/ вділи́ти> ува́гу кому-н., чому-н. че́сний че́сність чу́йний чу́йність бути чу́йним ще́дрий ще́дрість

poświęcać/poświęcić komuś, czemuś uwagę, zwracać/zwrócić uwagę na kogoś, coś uczciwy uczciwość dobry, uczynny uczynność, życzliwość być uczynnym hojny, szczodry hojność, szczodrobliwość

люди́на-душа́ золоте́ се́рце ла́гідний ла́гідність ласка́вий ла́ска нíжний нíжність серде́чний серде́чність турбо́тливий турбо́та

dusza człowiek złote serce łagodny, delikatny łagodność, delikatność tkliwy, czuły tkliwość, czułość delikatny delikatność serdeczny serdeczność troskliwy troskliwość, dbałość; zmartwienie, kłopot troska o kogoś, coś troszczyć się/zatroszczyć się <kłopotać się, martwić się> o kogoś, coś otaczać/otoczyć kogoś opieką <troską> szczery, otwarty szczerość, otwartość

турбо́та про кого-н., що-н. турбува́тися про кого-н., що-н. ото́чувати/оточи́ти кого-н., що-н. турбо́тою щиросе́рдний щиросе́рдність

НЕДОБРОЗИ́ЧЛИВІСТЬ – BRAK ŻYCZLIWOŚCI амбíтний амбíції хворобли́ві амбíції псевдоамбíції вра́жені амбíції байду́жий до кого-н., чого-н. цілкови́та байду́жість гордови́тий гордови́тість дратівли́вий дратівли́вість

ambitny ambicja chorobliwa ambicja fałszywa ambicja urażona ambicja obojętny wobec kogoś, czegoś całkowita obojętność dumny, pyszałkowaty, wyniosły wyniosłość drażliwy drażliwość

35


36

CZŁOWIEK

1

егої ́ст егої ́стка егої ́зм е́го зарозумíлий зарозумíлість зазнава́тися зловми́сний зловми́сність марносла́вний марносла́в’я <марносла́вність> обра́зливий, ура́зливий обра́за смерте́льна обра́за обра́жений обража́ти/образи́ти кого-н. кри́вда кри́вдити/скри́вдити кого-н. зноси́ти кри́вду проковтну́ти обра́зу пиха́тий пиха́тість самовпе́внений самовпе́вненість уразли́вий, вразли́вий ура́за чванли́вий чванли́вість черстви́й че́рствість

egoista, samolub egoistka egoizm ego zarozumiały zarozumiałość, zarozumialstwo wywyższać się, zadzierać nosa niegodziwy, o złych intencjach niegodziwość, złe intencje próżny, zadufany próżność, zadufanie

в’ї ́дливий, дошку́льний в’ї ́дливість, дошку́льність гнíвний гнів гніва́тися на кого-н., що-н. за́здрісний за́здрість за́здрити/поза́здрити злий злíсть зли́тися, зло́ститися зганя́ти/зігна́ти злість на кому-н., чому-н. pot. злосли́вий, злíсний злосли́вість

zjadliwy, złośliwy zjadliwość, złośliwość gniewny gniew gniewać sie na kogoś, coś zazdrosny, zawistny zazdrość, zawiść zazdrościć/pozazdrościć zły, złośliwy złość złościć się, wściekać się wyładować złość na kimś, czymś

obrażalski розм. krzywda, przykrość, obraza śmiertelna obraza obrażony; skrzywdzony obrażać/obrazić kogoś krzywda krzywdzić/skrzywdzić kogoś znosić krzywdy <przykrości> przełknąć obrazę wyniosły, dumny pycha, wyniosłość pewny siebie; zarozumiały pewność siebie wrażliwy przykrość, obraza chełpliwy, pyszałkowaty chełpliwość, pyszałkowatość oschły oschłość

złośliwy złośliwość


ЛЮДИНА

1

зловтіша́тися, радíти з чужо́го го́ря живи́ти нена́висть до кого-н., чого-н. насміха́тися/насмія́тися з кого-н., чого-н. плітка́р плітка́рка по́голос, плíтка (роз)пуска́ти/(роз)пусти́ти по́голос <плíтку> ущи́пливий безжа́льний безжа́льність безсерде́чний безсерде́чність жорсто́кий жорсто́кість захла́нний захла́нність злопа́м’ятний злопа́м’ятність мсти́вий мсти́вість по́мста мсти́тися/помсти́тися кому-н. недовíрливий недовíра висло́влювати/ви́словити недовíру кому-н. не довіря́ти кому-н., чому-н. живи́ти недовíру до кого-н., чого-н. недобрози́чливий недобрози́чливість облу́дний облу́дність, облу́да підозрíливий підозрíливість підо́зрювати кого-н. у чому-н.

37

odczuwać <mieć> złośliwą satysfakcję, cieszyć się z cudzego nieszczęścia żywić nienawiść do kogoś, czegoś wyśmiewać/wyśmiać kogoś, coś, szydzić z kogoś, czegoś/wyszydzić kogoś, coś, kpić z kogoś, czegoś/ wykpić kogoś, coś plotkarz plotkarka plotka (roz)puszczać/(roz)puścić plotkę uszczypliwy bezlitosny, nieubłagany brak litości nieczuły, bez serca brak serca, nieczułość okrutny, bezwzględny okrucieństwo zachłanny, chciwy zachłanność, chciwość pamiętliwy, mściwy pamiętliwość, mściwość mściwy mściwość zemsta mścić się/zemścić się na kimś nieufny nieufność, brak zaufania okazywać/okazać brak zaufania niedowierzać komuś, czemuś żywić nieufność do kogoś, czegoś nieżyczliwy nieżyczliwość obłudny, fałszywy obłuda, hipokryzja podejrzliwy, nieufny podejrzliwość podejrzewać kogoś o coś


38

CZŁOWIEK

підсту́пний підсту́пність скупи́й ску́пість уле́сливий уле́сливість ле́стити, уле́щувати

1

podstępny, przewrotny, perfidny przewrotność, perfidia skąpy skąpstwo pochlebca pochlebstwo, schlebianie pochlebiać, przypochlebiać się

ЖИТТЄ́ВІ ПРИ́НЦИПИ — POSTAWA ŻYCIOWA акти́вний акти́вність активíст активíстка брехли́вий бреху́н бреха́ти, каза́ти непра́вду жадíбний ідеалíст інфанти́льний інфанти́льність кар’єри́ст кар’є́​́ра блиску́ча кар’є́ра роби́ти/зроби́ти кар’є́ру консерва́тор консервати́зм легкова́жний легкова́жність несерйо́зний неща́дний нікче́мний нікче́мність нікче́ма об’єкти́вний об’єкти́вність обере́жний обере́жність оптимісти́чний оптимíст, оптимíстка оптимíзм паси́вний паси́вність переко́наний у чому-н. перекона́ння, впе́вненість у чому-н.

aktywny, czynny aktywność aktywista aktywistka kłamliwy; fałszywy kłamca kłamać, łgać chciwy idealista infantylny infantylność karierowicz kariera wielka <błyskotliwa> kariera robić/zrobić karierę konserwatysta konserwatyzm lekkomyślny lekkomyślność niepoważny bezwzględny nikczemny nikczemność, podłość nikczemnik, podlec obiektywny, bezstronny obiektywizm ostrożny ostrożność optymistyczny optymista, optymistka optymizm bierny bierność przekonany o czymś przekonanie o czymś, pewność czegoś


ЛЮДИНА

1

переко́нувати/перекона́ти кого-н. у чому-н. запевня́ти/запе́внити кого-н. у чому-н. песимісти́чний песимíст, песимíстка песимíзм пíдлий пíдлість чини́ти/вчини́ти пíдлість прагмати́чний прагма́тик прагмати́зм принципо́вий принципо́вість при́нцип, заса́да з при́нципу cентимента́льний серйо́зний, пова́жний серйо́зність, пова́жність свідо́мий свідо́мість ске́птик скептици́зм слу́шний слу́шність справедли́вий справедли́вість почуття́ справедли́вості суча́сний че́сний че́сність честь висо́ка честь захища́ти честь хто-н. має честь зроби́ти що-н.

przekonywać/przekonać kogoś o czymś zapewniać/zapewnić kogoś o czymś pesymistyczny pesymista pesymizm podły podłość zrobić świństwo, postąpić podle pragmatyczny pragmatyk pragmatyzm zasadniczy, z zasadami, pryncypialny zasady, pryncypialność zasada z zasady, dla zasady sentymentalny poważny, myślący powaga, głębia myśli świadomy świadomość sceptyk sceptycyzm słuszny słuszność sprawiedliwy, prawy sprawiedliwość poczucie sprawiedliwości współczesny, nowoczesny uczciwy, szlachetny uczciwość, szlachetność honor, zaszczyt wielki zaszczyt bronić honoru komuś przypada w udziale zaszczyt zrobienia czegoś, ktoś ma zaszczyt zrobić coś

РОЗУМÓВІ ЗДÍБНОСТІ — ZDOLNOŚCI РОЗУ́МНИЙ, ЗДÍБНИЙ – MĄDRY, ZDOLNY винахíдливий винахíдливість геніа́льний ге́ній геніа́льність

39

pomysłowy pomysłowość genialny geniusz genialność, geniusz


40

CZŁOWIEK

доте́пний доте́пність, почуття́ гу́мору до́теп, жарт ма́ти почуття́ гу́мору здíбний здíбності кмітли́вий, тяму́щий кмітли́вість, тяму́щість метикува́ти niedok., pot. му́дрий му́дрість обдаро́ваний, таланови́тий обдаро́ваність, тала́нт розу́мний ро́зум живи́й ро́зум здорови́й ро́зум <глузд> тóчний ро́зум спостере́жливий спостере́жливість спостеріга́ти за ким-н., чим-н. спостере́ження

1

dowcipny poczucie humoru dowcip mieć poczucie humoru zdolny, utalentowany zdolności bystry bystrość umysłu ruszać/ruszyć głową розм. mądry mądrość utalentowany, zdolny uzdolnienie, talent, dar mądry rozum, intelekt bystry umysł zdrowy rozum ścisły umysł spostrzegawczy spostrzegawczość obserwować kogoś, coś obserwacje

НЕРОЗУ́МНИЙ, НЕОСВÍЧЕНИЙ – NIEMĄDRY, NIEWYKSZTAŁCONY дилета́нт дилета́нтський дурни́й ду́рість роби́ти/зроби́ти дурни́цю каза́ти/сказа́ти <ля́пати/ ля́пнути> дурни́цю недорозви́нений ду́рень pot., дура́к pot. неосвíчений неосвíченість не́ук не́уцтво обме́жений приміти́вний приміти́вність приміти́в тупоголо́вий, тупи́й тупоголо́вість, ту́пість

dyletant dyletancki głupi głupota robić/zrobić głupstwo mówić/powiedzieć <palnąć> głupstwo niedorozwinięty dureń, głupiec prymitywny, ciemny prymityw, prymitywizm, ciemnota nieuk, ignorant, ciemniak nieuctwo ograniczony prymitywny prymityw, prymitywizm prymityw tępy tępota


ЛЮДИНА

1

41

СТÁВЛЕННЯ ДО ПРÁЦІ — STOSUNEK DO PRACY акти́вний безвідповіда́льний вду́мливий вду́муватися/вду́матися в/у що-н. вимо́гливий вимо́гливість до кого-н., чого-н. висо́кі ви́мо́ги вимага́ти вимо́га, lm ви́мо́ги прете́нзія нага́льна ви́мо́га ста́вити/поста́витв вели́кі ви́мо́ги відповіда́ти ви́мо́гам відповіда́льний (вели́ка) відповіда́льність почуття́ відповіда́льності кла́сти/покла́сти відповіда́льність на кого-н. відповіда́ти за кого-н., що-н. бра́ти/взя́ти (на се́бе) відповіда́льність за кого-н., що-н. почуття́ обо́в’язку динамíчний дисципліно́ваний дія́льний дріб’язко́вий енергíйний заповзя́тливий заповзя́тливість леда́чий, ліни́вий ле́дар лíнощі ледарюва́ти, лінува́тися люди́на спра́ви недба́лий непунктуа́льний необов’язко́вий неорганізо́ваний

aktywny, czynny nieodpowiedzialny wnikliwy wnikać/wniknąć w coś; przemyśleć coś wymagający wymagania w stosunku do kogoś, czegoś wielkie <wysokie> wymagania żądać, domagać się, wymagać, potrzebować wymagania мн., żądanie, domaganie się pretensja usilne żądanie stawiać/postawić wysokie wymagania odpowiadać wymaganiom odpowiedzialny (wielka) odpowiedzialność poczucie odpowiedzialności obciążać/obciążyć kogoś odpowiedzialnością ponosić odpowiedzialność za kogoś, coś brać/wziąć na siebie odpowiedzialność za kogoś, coś poczucie obowiązku dynamiczny zdyscyplinowany energiczny, czynny drobiazgowy energiczny przedsiębiorczy, rzutki przedsiębiorczość, obrotność, rzutkość leniwy leń, leniuch lenistwo, gnuśność lenić się człowiek rzeczowy niedbały niepunktualny nieobowiązkowy niezdyscyplinowany, niezorganizowany


42

CZŁOWIEK

1

нето́чний нето́чність обов’язко́вий педанти́чний педа́нт посидю́чий послідо́вний працезда́тний працезда́тність працьови́тий працего́лік, трудого́лік пра́ця працюва́ти пунктуа́льний самокрити́чний самокри́тика критикува́ти/ розкритикува́ти кого-н., що-н. свідо́мий рете́льний стара́нний сумлíнний тво́рчий, креати́вний то́чний тяму́щий формалíст халту́рник халту́ра халту́рити/схалту́рити

бра́тися/взя́тися за спра́ву <за дíло, до пра́ці> вико́нувати/ви́конати (вели́ку) робо́ту вико́нувати обо́в’язки ціка́витися робо́тою

niedokładny niedokładność, nieścisłość, przeoczenie obowiązkowy, dokładny, sprawny pedantyczny pedant wytrwały, gorliwy, pilny konsekwentny zdolny do pracy zdolność do pracy pracowity pracoholik praca pracować punktualny samokrytyczny samokrytyka krytykować/skrytykować kogoś, coś świadomy skrupulatny, drobiazgowy pilny, staranny, gorliwy sumienny, rzetelny twórczy, kreatywny dokładny, staranny rozsądny formalista partacz partactwo partaczyć/spartaczyć; dorabiać недок., chałturzyć розм. brać się/zabrać się, wziąć się do pracy <roboty> wykonywać/wykonać (dużą) pracę pełnić obowiązki interesować się pracą

ХАРÁКТЕР — CHARAKTER СИ́ЛА ХАРА́КТЕРУ – SIŁA CHARAKTERU безстра́шний безстра́шність

nieustraszony nieustraszoność


ЛЮДИНА

1

витрива́лий витрива́лість відва́жний відва́га вольови́й си́ла во́лі впе́ртий впе́ртість му́жній му́жність сміли́вість виявля́ти/ви́явити му́жність насти́рливий насти́рливість постíйний постíйність рішу́чий рішу́чість рíшення вирíшувати/ви́рішити

си́льний си́ла тверди́й тве́рдість

wytrwały, zawzięty wytrwałość, zawziętość odważny odwaga z charakterem, o silnej woli siła woli uparty upór mężny, dzielny, waleczny męstwo śmiałość okazywać/okazać męstwo natrętny natręstwo stały stałość zdecydowany zdecydowanie decyzja, postanowienie decydować/zdecydować, rozstrzygać/rozstrzygnąć, podejmować/podjąć decyzję silny siła stanowczy, nieugięty stanowczość, nieugiętość

впе́ртий/упе́ртий впертю́х pot. хара́ктер важки́й ~ залíзний ~ складни́й ~ тверди́й ~ формува́ти чий-н. ~ цíлісна нату́ра трима́ти себе́ в рука́х

uparty uparciuch розм. charakter trudny ~ niezłomny ~, silna wola ~ złożony, skomplikowany stanowczy ~ kształtować czyjś ~ ~ harmonijny być opanowanym

СЛА́БКІСТЬ ХАРА́КТЕРУ – SŁABOŚĆ CHARAKTERU безвíльний, безво́льний безвíлля, безво́лля, відсу́тність си́ли во́лі боягу́зливий боягу́з

bezwolny, pozbawiony woli brak woli tchórzliwy tchórz

43


44

CZŁOWIEK

1

боягу́зтво боя́тися лякли́вий ляка́тися/зляка́тися нестійки́й слабки́й сла́бкість слабовíльний, слабово́льний слабовíлля, слабово́лля слабохара́ктерний

tchórzostwo tchórzyć/stchórzyć, bać się/ przestraszyć się lękliwy lękać się/przelęknąć się, przelęc się chwiejny, niestały słaby słabość o słabej woli słaba wola, brak woli o słabym charakterze

ЕМОЦÍЙНА ХАРАКТЕРИ́СТИКА CHARAKTERYSTYKA EMOCJONALNA байду́жий до кого-н., чого-н. байду́жість безду́шний безду́шність безпри́страсний безпри́страсність вразли́вий вразли́вість гарячко́вий екзальто́ваний емоцíйний емо́ція, lm емо́ції істери́чний істе́рика запальни́й запа́льність мрійли́вий мрíйник, мрíйниця мрíя мрíя збува́ється мрíяти (про кого-н., що-н.) замрíятися необа́чний необа́чність нерозва́жливий нерозва́жливість палки́й при́страсний при́страсть до кого-н., чого-н.

nieczuły, obojętny wobec kogoś, czegoś nieczułość, obojętność bezduszny bezduszność beznamiętny, obojętny beznamiętność, obojętność wrażliwy wrażliwość żarliwy, gwałtowny, porywczy egzaltowany emocjonalny, uczuciowy emocja, мн. emocje histeryczny histeria wybuchowy, zapalczywy, krewki zapalczywość, porywczość marzycielski marzyciel, marzycielka marzenie marzenie spełnia się marzyć (o kimś, czymś) zamarzyć się pochopny pochopność nierozważny nierozwaga entuzjastyczny namiętny namiętność, pasja do czegoś


ЛЮДИНА

1

ревни́вий ревни́вець, ревни́виця ревни́вість ревнува́ти кого-н. до кого-н. романти́чний рома́нтика рома́нтик сентимента́льний сентимента́льність уя́ва чуттє́вий чуттє́вість

zazdrosny zazdrośnik, zazdrośnica zazdrość być zazdrosnym o kogoś, coś, z czyjegoś powodu romantyczny romantyzm romantyk sentymentalny sentymentalność wyobraźnia wrażliwy, uczuciowy wrażliwość, uczuciowość

вну́трішній світ хто-н. ма́є ~ нíжне <м’яке> се́рце ~ золоте́ се́рце ~ кам’яне́ серце

świat wewnętrzny ktoś ma ~ czułe <miękkie> serce ~ złote serce ~ serce z kamienia

45

ПЕРЕЖИВÁННЯ — PRZEŻYCIA НА́СТРІЙ – NASTRÓJ мене́ боли́ть душа́, менí бо́ляче менí ва́жко менí ве́село менí при́кро менí ра́дісно, я радíю менí ску́чно, я скуча́ю менí смíшно менí со́ромно менí стра́шно, я бою́ся менí су́мно, я суму́ю менí не до смíху менí не до жа́ртів

boli mnie ciężko mi wesoło mi przykro mi cieszę się nudno mi; tęskno mi chce mi się śmiać wstyd mi straszno mi, boję się smutno mi nie do śmiechu mi nie mam ochoty na żarty

ПЕРЕЖИВА́ННЯ І ПОЧУТТЯ́ – PRZEŻYCIA I UCZUCIA бенте́жити/збенте́жити кого-н. боя́тися кого-н. бу́ти ~ в до́брому <пога́ному> на́строї ~ байду́жим до кого-н., чого-н.

peszyć/speszyć kogoś bać się kogoś, żywić obawę przed kimś być ~ w dobrym <złym> nastroju ~ obojętnym w stosunku do kogoś, czegoś


46

CZŁOWIEK

~ нетолера́нтним до кого-н., чого-н. ~ пе́вним чого-н. ~ переко́наним в/у чому-н. виво́дити/ви́вести кого-н. з рівнова́ги <з се́бе pot.> виклика́ти/ви́кликати ~ гнів ~ довíру <довíр’я> ~ захо́плення ~ нена́висть ~ обу́рення ~ пере́ляк ~ ра́дість ~ спро́тив ~ у́смішку вихо́дити/ви́йти ~ з се́бе впада́ти/впа́сти в/у ро́зпач <вíдчай> від чого-н. розпача́ти втрача́ти/втра́тити ~ вíру в кого-н., що-н. <надíю на що-н.> ~ інтере́с до кого-н., чого-н. ~ пова́гу до кого-н., чого-н. ~ рівнова́гу ~ ро́зум ~ контро́ль над собо́ю ~ терпíння <терпе́ць> гнíватися, лютува́ти гнів, лють спа́лах гнíву <лю́ті> дово́дити/дове́сти до вíдчаю кого-н. жаха́тися/жахну́тися чого-н. завдава́ти/завда́ти ~ го́ря ~ неприє́мностей ра́дувати/пора́дувати засму́чувати/засмути́ти кого-н. захо́плюватися ким-н., чим-н. зневажа́ти/зневажи́ти кого-н., легкова́жити ким-н. надíятися на кого-н., що-н.

1

~ nietolerancyjnym w stosunku do kogoś, czegoś ~ pewnym czegoś ~ przekonanym o czymś wyprowadzać/wyprowadzić kogoś z równowagi budzić/wzbudzić ~ gniew ~ zaufanie ~ zachwyt ~ nienawiść ~ oburzenie ~ lęk ~ radość ~ sprzeciw ~ uśmiech wychodzić/wyjść ~ z siebie wpadać/wpaść w rozpacz z powodu czegoś rozpaczać tracić/stracić ~ wiarę w coś <nadzieję na coś> ~ zainteresowanie kimś, czymś ~ szacunek dla kogoś ~ równowagę ~ rozum ~ opanowanie <panowanie nad sobą> ~ cierpliwość gniewać się gniew wybuch gniewu doprowadzić kogoś do rozpaczy przerazić się czegoś sprawiać/sprawić ~ zmartwienie ~ przykrość ~ radość, radować/uradować zasmucać/zasmucić kogoś zachwycać się kimś, czymś pogardzać <gardzić> kimś, lekceważyć <zlekceważyć> kogoś żywić nadzieję


1

обу́рюватися/обу́ритися ким-н., чим-н. отя́млюватися/отя́митися <опам’ято́вуватися/ опам’ята́тися, прихо́дити/ прийти́ до па́м’яті> поважа́ти кого-н. розлю́титися че́рез кого-н., що-н. спо́внювати/спо́внити жа́хом кого-н. ста́вити/поста́вити кого-н. ~ в/у незручне́ стано́вище ~ в/у складне́ стано́вище ~ в/у безви́хідь ста́витися/поста́витися до кого-н., чого-н. турбува́ти/потурбува́ти кого-н. божево́літи/збожево́літи божевíлля боя́тися боя́знь весели́тися висмíювати/ви́сміяти кого-н., що-н. відчува́ти/відчу́ти відчуття́ вíрити вíра си́льна вíра вíшати/повíсити но́са втіша́ти/втíшити втіша́тися/втíшитися ким-н., чим-н. вто́млюватися/втоми́тися, зму́чуватися/зму́читися вто́ма, уто́ма гидува́ти оги́да до кого-н., чого-н. почуття́ оги́ди <відра́зи> відчува́ти/відчу́ти оги́ду <відра́зу>

ЛЮДИНА

47

oburzać się/oburzyć się na kogoś, coś przychodzić/przyjść do siebie <opamiętywać się/opamiętać się, dochodzić/dojść do siebie> żywić szacunek do kogoś, szanować <poważać> kogoś wpaść we wściekłość z powodu kogoś, czegoś przerażać/przerazić kogoś stawiać/postawić kogoś ~ w niezręcznej sytuacji ~ w trudnej sytuacji ~ w sytuacji bez wyjścia odnosić się/odnieść się do kogoś, czegoś sprawiać/sprawić komuś kłopot

szaleć/ oszaleć obłęd bać się lęk, bojaźń bawić się wyśmiewać/wyśmiać kogoś, coś czuć/poczuć uczucie, odczucie, poczucie wierzyć wiara silna wiara zwieszać/zwiesić nos (na kwintę) cieszyć/ucieszyć cieszyć się/ucieszyć się z kogoś, czegoś, czymś męczyć się/zmęczyć się, umęczyć się zmęczenie odpychać, wzbudzać wstręt <odrazę> wstręt <obrzydzenie, odraza> do kogoś, czegoś uczucie wstrętu <odrazy> czuć wstręt <odrazę>


48

CZŁOWIEK

збу́джувати/збуди́ти оги́ду <відра́зу> горди́тися ким-н., чим-н. го́рдість почуття́ го́рдості дивува́тися/здивува́тися дивува́ти/здивува́ти здивува́ння по́див з по́дивом по́диву гíдний довіря́ти/довíрити що-н. кому-н. довíр’я, довíра догляда́ти кого-н., за ким-н. дратува́ти, роздратóвувати/ роздратува́ти кого-н. дратува́тися/ роздратува́тися роздратува́ння роздрато́ваний дратівли́вість жаха́тися/жахну́тися жах наво́дити жах на кого-н. жвавíшати/пожвавíшати пожва́влення жури́тися, зажу́рюватися/ зажури́тися за́здрити кому-н. за́здрість зако́хуватися/закоха́тися в/у кого-н. коха́ння запа́люватися/запали́тися ким-н., чим-н. запа́л заспоко́юватися/заспоко́їтися заспоко́ювати/заспоко́їти заспоко́єння захо́плюватися/захопи́тися ким-н., чим-н. зачаро́вувати/зачарува́ти чарíвність

1

wzbudzać/wzbudzić wstręt <odrazę> być dumnym z kogoś, czegoś duma; pycha uczucie dumy dziwić się/zdziwić się, zdumiewać się/ zdumieć się dziwić/zadziwić zdziwienie, zdumienie podziw z podziwem godny podziwu ufać komuś, czemuś, mieć zaufanie do kogoś, czegoś zaufanie pilnować kogoś denerwować/zdenerwować, drażnić/ rozdrażnić, irytować/zirytować kogoś wpadać/wpaść w rozdrażnienie, irytować/zirytować się rozdrażnienie, irytacja poirytowany, rozgniewany drażliwość, wybuchowość przerażać się/przerazić się zgroza; przerażenie napawać kogoś przerażeniem <grozą> ożywiać się/ożywić się ożywienie smucić się/zasmucić się, martwić się/ zmartwić się, trapić się/strapić się zazdrościć komuś zazdrość zakochiwać się/zakochać się w kimś miłość zapalać się/zapalić się do czegoś, wpadać/wpaść w uniesienie z powodu czegoś zapał, entuzjazm, uniesienie uspakajać się/uspokoić się uspakajać/uspokoić uspokojenie, uśmierzenie zachwycać się/ zachwycić się <entuzjazmować się> czymś urzekać/urzec oczarowanie, urok, czar


1

захо́плюватися/захопи́тися чарíвністю кого-н., чого-н. зли́тися, гнíватися зли́ти, гнíвати кого-н. злість, гнів зневажа́ти кого-н. за що-н. знева́га <прези́рство> зі <із> знева́гою знева́жливий тон зневíритися в/у кому-н., чому-н. кри́вдити/скри́вдити кого-н. кри́вда легкова́жити/злегкова́жити кого-н., що-н. <ким-н., чим-н.> легкова́жність ляка́тися/зляка́тися кого-н., чого-н. ляка́ти/зляка́ти кого-н. переля́к, страх з переля́ку лють му́читися му́ка надиха́ти/надихну́ти кого-н. натхне́ння наляка́тися, переляка́тися переля́к у страху́ зі стра́ху насміха́тися над ким-н. нена́видіти/знена́видіти нена́висть до кого-н., чого-н. живи́ти нена́висть до кого-н., чого-н. з нена́висті нервува́тися/рознервува́тися не́рви ніяковíти/зніяковíти, бенте́житися/ збенте́житися сум’я́ття обража́ти/образи́ти обража́тися/обра́зитися на кого-н., що-н. обра́за

ЛЮДИНА

49

ulec czarowi, dać się oczarować, być pod czyimś urokiem złościć się, pieklić się złościć, gniewać, irytować kogoś złość, gniew gardzić kimś za coś; lekceważyć kogoś z powodu czegoś pogarda, lekceważenie lekceważąco lekceważący ton zwątpić w kogoś, coś krzywdzić/skrzywdzić krzywda lekceważyć/zlekceważyć kogoś, coś lekceważenie lękać się/zlęknąć się, bać się/ przestraszyć się kogoś, czegoś straszyć/przestraszyć kogoś strach, lęk ze strachu wściekłość, zawziętość, pasja męczyć się męka natchnąć док. kogoś natchnienie przerazić się, przestraszyć się przestrach, przerażenie, strach w strachu, w przerażeniu ze strachu, z przerażenia kpić z kogoś nienawidzić/znienawidzić nienawiść do kogoś, czegoś żywić nienawiść do kogoś, czegoś z nienawiści denerwować się/zdenerwować się zdenerwowanie peszyć się/speszyć się zmieszanie, zakłopotanie obrażać/obrazić obrażać się/obrazić się na kogoś, coś obraza;


50

CZŁOWIEK

обу́рюватися/обу́ритися обу́рення опíкуватися/заопíкуватися опíка по́див поважа́ти, шанува́ти кого-н. заслуго́вувати на пова́гу з пова́ги ма́ти пова́гу до кого-н. пова́га до кого-н. ша́на підле́щуватися до кого-н. підо́зрювати кого-н. у чому-н. підо́зра <підозрíння> на кого-н., що-н. піклува́тися піклува́ння при́кро вража́ти/врази́ти кого-н. при́крість <гіркота́> радíти/зрадíти ра́дість прино́сити/прине́сти ра́дість става́ти/ста́ти <роби́тися/ зроби́тися> жорсто́ким жорсто́кість се́рдитися/розсе́рдитися че́рез кого-н.,що-н. симпатизува́ти кому-н. симпа́тія до кого-н. здобува́ти/здобу́ти чию-н. симпа́тію користува́тися чиєю-н. симпа́тією вічува́ти/відчу́ти симпа́тію до кого-н., чого-н. скуча́ти/ску́чити за ким-н., чим-н. <без кого-н., чого-н.> нудьгува́ти нудьга́ смія́тися з кого-н., чого-н. <над ким-н., чим-н.> сміх вибуха́ти/ви́бухнути смíхом

1

oburzać się/oburzyć się oburzenie opiekować się/zaopiekować się opieka zdumienie, podziw szanować kogoś wzbudzać <budzić> szacunek z szacunku mieć szacunek dla kogoś szacunek dla kogoś głęboki szacunek umizgać się do kogoś podejrzewać kogoś o coś podejrzenie, posądzenie w stosunku do kogoś dbać o kogoś, opiekować się <zajmować się> kimś opieka niemile urazić <dotknąć> kogoś przykrość cieszyć się/ucieszyć się radość, uczucie radości przynosić/przynieść radość stawać się/stać się okrutnym okrucieństwo gniewać się/rozgniewać się, złościć się/rozzłościć się z powodu kogoś, czegoś sympatyzować z kimś sympatia do kogoś zdobywać/zdobyć sympatię cieszyć się czyjąś sympatią czuć <żywić> sympatię do kogoś, czegoś tęsknić/zatęsknić za kimś, czymś do kogoś, czegoś nudzić się nuda śmiać się z kogoś, czegoś śmiech wybuchać/wybuchnąć śmiechem


1

співчува́ти співчуття́ страх пе́ред ким-н., чим-н. виклика́ти страх стражда́ти стражда́ння сумніва́тися в/у кому-н., чому-н. сумува́ти/засумува́ти сум, сму́ток сумува́ти за ким-н., чим-н. схиля́ти/схили́ти голову, похню́питися тужи́ти за ким-н., чим-н. ту́га турбува́тися турбо́та хвилюва́тися/ розхвилюва́тися, пережива́ти/пережи́ти що-н. че́рез що-н. хвилюва́ння <пережива́ння> ціка́витися, заціка́влюватись/ заціка́витися ціка́вість до кого-н., чого-н. бу́ти (кому-н.) ціка́вим шале́нство шаленíти впада́ти в/у шал

ЛЮДИНА współczuć współczucie; życzliwość strach przed kimś, czymś budzić strach cierpieć udręka, cierpienie wątpić w kogoś, coś smucić/zasmucić, martwić/zmartwić smutek, troska tęsknić za kimś, czymś, do kogoś, czegoś spuszczać/spuścić, zwieszać/ zwiesić głowę tęsknić za kimś, czymś, do kogoś, czegoś tęsknota; smutek niepokoić się/zaniepokoić się niepokój przeżywać/przeżyć coś, denerwować/ zdenerwować się czymś < z powodu czegoś> przeżycie; przeżywanie interesować się/zainteresować się zainteresowanie kimś, czymś być ciekawym, interesującym dla kogoś szał wpadać w szał, szaleć wpadać we wściekłość

51ЗДОРОВ’Я — ZDROWIE Анатомія та фізіологія людини Частини тіла Внутрішні органи Скелет М’язи Шкіра Органи дихання Органи чуття Статеве життя

Anatomia i fizjologia człowieka Części ciała Narządy wewnętrzne Szkielet Mięśnie Skóra Układ oddechowy Zmysły Życie płciowe

Охорона здоров’я Хвороба У лікарні та поліклініці На прийомі в лікаря У зубного лікаря Догляд за хворим Нещасний випадок. Перша допомога Медичний персонал Аптека Санаторій

Ochrona zdrowia Choroba W szpitalu i w przychodni Wizyta u lekarza U dentysty Opieka nad chorym Wypadek. Рierwsza pomoc Personel medyczny Apteka Sanatorium

2


54

ZDROWIE

2

АНАТÓМІЯ ТА ФІЗІОЛÓГІЯ ЛЮДИ́НИ ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA ЧАСТИ́НИ ТÍЛА — CZĘŚCI CIAŁA стегно́ бік голова́ го́рло грудна́ клíтка гру́ди живíт пуп, пупе́ць кінцíвка ве́рхня <ни́жня> ~ нога́ рука́ лопа́тка плече́ стате́ві о́ргани поясни́ця спи́на ту́луб ши́я сідни́ця зад задо́к

biodro; udo bok głowa gardło klatka piersiowa piersi brzuch pępek kończyna górna <dolna> ~ noga ręka łopatka ramię; bark narządy płciowe lędźwie мн., krzyż, krzyże мн. розм. plecy мн. tułów szyja ж.; kark м. pośladek tył tyłek ГОЛОВА́ – GŁOWA

брова́, lm бро́ви вíя, lm вíї скро́ня, lm скро́ні воло́сся о́ко, lm о́чі поти́лиця обли́ччя, лице́ чоло́ ма́ківка ніс носова́ порожни́на слиз борода́ підборíддя

brew мн. brwi rzęsa, мн. rzęsy skroń, мн. skronie włosy oko, мн. oczy tył głowy, potylica twarz czoło czubek głowy nos jama nosowa śluz broda podbródek, broda


ЗДОРОВ’Я

2

рот ви́лиця, ви́лична кíстка тíм’я ву́са ву́хо, lm ву́ха щока́, lm що́ки

usta kość policzkowa ciemię wąsy ucho, мн. uszy policzek, мн. policzki

па́зухи лобовí ~ носовí ~ го́рло горта́нь зів голосовí зв’я́зки ковта́ти/ковтну́ти мигда́лики стравохíд трахе́я

zatoki ~ czołowe ~ przynosowe gardło krtań gardziel struny głosowe łykać/łyknąć migdałki przełyk tchawica

ротова́ порожни́на губа́ ве́рхня <ни́жня> ~ я́сна lm зуб денти́н íкло ко́рінь коро́нка корене́вий ~ ~ му́дрості моло́чний ~ очни́й ~ пере́дній ~ постíйний ~ різе́ць ши́йка ~ ема́ль я́мка ~ прорíзування зубíв прорíзуватися/прорíзатися випада́ти/ви́пасти піднебíння язи́к язичо́к сли́на

jama ustna warga górna <dolna> ~ dziąsło, мн. dziąsła ząb zębina kieł korzeń korona ~ trzonowy ~ mądrości ~ mleczny kieł górny przedni ~ ~ stały siekacz szyjka szkliwo zębodół ząbkowanie wyrzynać/wyrznąć się wypadać/wypaść podniebienie język języczek ślina

55


56

ZDROWIE

2

ви́ділення сли́ни ~ виділя́ється ве́рхня <ни́жня> ще́лепа

wydzielanie śliny ~ wydziela się szczęka górna <dolna>

о́ко повíка ве́рхня <ни́жня> ~ очна́ я́мка, орбíта очне́ я́блуко зіни́ця очни́й нерв кон’юнкти́ва ра́йдужна оболо́нка вíї рогíвка сіткíвка жо́вта пля́ма кришта́лик

оko powieka górna <dolna> ~ oczodół gałka oczna źrenica nerw wzrokowy spojówka tęczówka rzęsy rogówka siatkówka plamka żółta soczewka (oka)

ву́хо вну́трішнє <зо́внішнє> ~ се́реднє ~ вушна́ ра́ковина сíрка бараба́нна пере́тинка євста́хова <слухова́> труба́ лабіри́нт за́витка, ра́ковина о́рган слу́ху чу́ти вестибуля́рний апара́т

ucho ~ wewnętrzne <zewnetrzne> ~ środkowe małżowina uszna woskowina błona bębenkowa trąbka Eustachiusza <słuchowa> błędnik ślimak narządy słuchu słyszeć narząd równowagi

РУКА́ – RĘKA зап’я́стя, зап’я́сток кисть доло́ня кула́к стиска́ти/сти́снути па́льці в ~ лíкоть па́лець вели́кий ~ вказівни́й ~

nadgarstek kiść dłoń pięść zaciskać/zacisnąć palce w ~ <kułak> łokieć palec kciuk ~ wskazujący


ЗДОРОВ’Я

2

мізи́нець підмізи́нний <безіме́нний> ~ сере́дній ~ нíготь, lm нíгті пу́чка передплíччя

mały ~ ~ serdeczny ~ środkowy paznokieć, мн. paznokcie opuszka przedramię

НОГА́ – NOGA стегно́ гомíлка ли́тка колíно щи́колотка па́лець вели́кий ~ підйо́м п’ята́, п’я́тка стопа́ пласкосто́пість ступня́, підо́шва

udo goleń łydka kolano kostka palec paluch, duży ~ podbicie pięta stopa płaskostopie podeszwa, spód stopy

ВНУ́ТРІШНІ ÓРГАНИ — NARZĄDY WEWNĘTRZNE МО́ЗОК І НЕРВО́ВА СИСТЕ́МА – MÓZG I UKŁAD NERWOWY головни́й мо́зок вели́кі півку́лі мо́зку мо́зкові ча́стки <до́лі> мо́зкові оболо́нки мо́зочок довга́стий мо́зок кора́ вели́ких півку́ль головно́го мо́зку сíра речовина́ бíла речовина́ зви́вини борозна́ мо́зкові кліти́ни спинни́й мо́зок не́рв нерво́ві це́нтри нерво́ва систе́ма вегетати́вна ~ парасимпати́чна ~

mózg, mózgowie półkule mózgowe płaty mózgowe opony mózgowe móżdżek rdzeń przedłużony kora mózgowa istota <substancja> szara istota <substancja> biała zwoje mózgowe bruzda komórki mózgowe rdzeń kręgowy <pacierzowy> nerw ośrodki nerwowe układ <system> nerwowy autonomiczny <wegetatywny> ~ ~ przywspółczulny <parasympatyczny>

57


58

ZDROWIE

2

периферíйна ~ симпати́чна ~ центра́льна ~ збу́дження рух мимовíльний ~ рефле́кс умо́вний ~ безумо́вний ~ реа́кція вро́джена ~ реагува́ти

obwodowy ~ ~ współczulny <sympatyczny> ~ ośrodkowy розм. bodziec, podnieta ruch bezwiedny <mimowolny> ~ odruch ~ warunkowy ~ bezwarunkowy reakcja ~ wrodzona reagować СЕ́РЦЕ – SERCE

пра́вий <лíвий> шлу́ночок кла́пан перегоро́дка пра́ве <лíве> передсе́рддя серце́вий м’яз, міока́рд навколосерце́ва су́мка перика́рд штовха́ти кров скоро́чуватися скоро́чення, си́стола розсла́блення, діа́стола

komora prawa <lewa> zastawka przegroda prawy <lewy> przedsionek mięsień sercowy worek osierdziowy osierdzie tłoczyć krew kurczyć się skurcz (serca) rozkurcz (serca)

КРОВОНО́СНА СИСТЕ́МА – UKŁAD KRWIONOŚNY, UKŁAD KRĄŻENIA кровоо́біг кров ~ пливе́ рух кро́ві по суди́нах кра́пля кро́ві арте́рія ао́рта корона́рна ~ ве́на кров’яни́й тиск пульс пла́зма (крóві) еритроци́ти, черво́ні кров’янí тільця́ лейкоци́ти, бíлі кров’янí тільця́ тромбоци́ти, кров’янí пласти́нки

krwioobieg, krążenie krwi krew ~ krąży <płynie> krążenie krwi w naczyniach krwionośnych kropla krwi tętnica aorta tętnica wieńcowa żyła ciśnienie krwi puls, tętno osocze, plazma (krwi) erytrocyty, krwinki czerwone, czerwone ciałka krwi leukocyty, krwinki białe, białe ciałka krwi trombocyty, płytki krwi


ЗДОРОВ’Я

2

гемоглобíн гру́па кро́ві ре́зус фа́ктор ~ плюс <мíнус> лíмфа лімфати́чні суди́ни лімфати́чні вузли́ лімфати́чні за́лози

59

hemoglobina grupa krwi czynnik Rh, Rh розм. ~ plus <minus> limfa naczynia limfatyczne węzły chłonne <limfatyczne> gruczoły chłonne <limfatyczne>

ЧЕРЕВНА́ ПОРОЖНИ́НА. ÓРГАНИ ВИ́ДІЛЕННЯ. ТРА́ВЛЕННЯ JAMA BRZUSZNA. UKŁAD WYDALNICZY. TRAWIENIE очере́вина

otrzewna

ну́трощі шлунко́во-кишко́вий тра́кт ана́льний о́твір, відхідни́к апе́ндикс

жо́вч сечови́й міху́р сечовíд се́ча ни́рка селезíнка

wnętrzności, trzewia przewód pokarmowy odbyt wyrostek robaczkowy, ślepa kiszka розм. dwunastnica jelito, kiszka odbytnica, jelito proste jelito grube, okrężnica jelito cienkie żołądek błona śluzowa pęcherzyk żółciowy, woreczek żółciowy розм. żółć pęcherz moczowy moczowód mocz nerka śledziona

о́бмін речови́н засво́єння, асиміля́ція ро́зклад, дисиміля́ція розще́плення білкíв розще́плюватися шлунко́вий сік ферме́нт, ензи́м тра́влення видаля́ти/ви́далити ви́ділення кал

przemiana materii przyswajanie, asymilacja rozkład, dysymilacja rozkład białka rozkładać się sok żołądkowy enzym trawienie wydalać/wydalić wydzielanie kał

дванадцятипа́ла ки́шка ки́шка пряма́ ки́шка товста́ ки́шка тонка́ ки́шка шлу́нок слизова́ оболо́нка жо́вчний міху́р


60

ZDROWIE

2

ЗА́ЛОЗИ – GRUCZOŁY за́лоза гіпо́фіз надни́рник печíнка підшлунко́ва ~ шишкови́дна ~ щитови́дна ~ за́лози вну́трішньої секре́ції гормо́н секре́ція, ви́ділення виділя́ти

gruczoł przysadka mózgowa nadnercze wątroba trzustka szyszynka tarczyca gruczoły dokrewne <wydzielania wewnętrznego> hormon wydzielanie, sekrecja wydzielać

СКЕЛЕ́Т — SZKIELET скеле́т кíстка сугло́б зв’я́зки lm хрящ менíск ткани́на кістко́ва ~ хрящова́ ~ сполу́чна ~ кістко́вий мо́зок

szkielet, kościec kość staw więzadło chrząstka łękotka tkanka ~ kostna ~ chrzęstna ~ łączna szpik kostny

че́реп скро́нева кíстка лобова́ кíстка носова́ кíстка тíм’ячко ви́лична кíстка, ви́лиця тім’яна́ кíстка ще́лепа ве́рхня <ни́жня> ~ хребе́т хребе́ць поясни́ця, по́пере́к грудни́й <спи́нний> ~ ши́йний ~ ко́пчик кри́жі

czaszka kość skroniowa kość czołowa kość nosowa ciemiączko kość policzkowa <jarzmowa> kość ciemieniowa szczęka ~ górna <dolna> kręgosłup krąg odcinek lędźwiowy odcinek piersiowy odcinek szyjny kość ogonowa krzyż, krzyże


ЗДОРОВ’Я

2

грудна́ кíстка, груди́на ключи́ця лобоко́ва кíстка лопа́тка ребро́ таз

mostek obojczyk kość łonowa łopatka żebro miednica

плечева́ кíстка промене́ва кíстка ліктьова́ кíстка стегнова́ кíстка колíнна ча́шечка гомілко́ва кíстка мала́ гомілко́ва кíстка вели́ка гомілко́ва кíстка

kość ramieniowa kość promieniowa kość łokciowa kość udowa rzepka kości podudzia <goleniowe> strzałka, kość strzałkowa piszczel, kość piszczelowa

М’Я́ЗИ — MIĘŚNIE м’яз, му́скул черевнí м’я́зи лицевí м’я́зи серце́вий м’я́з ши́йні м’я́зи сухожи́лля ахіле́сове сухожи́лля

mięsień, muskuł mięśnie brzucha mięśnie twarzy mięsień sercowy mięśnie szyi ścięgno ścięgno Achillesa

ШКÍРА — SKÓRA епіде́рма пігме́нт ластови́ння роди́ма пля́ма ро́димка гу́сяча шкíра шкíра обли́ччя рубе́ць, шрам

naskórek pigment piegi znamię, myszka pieprzyk gęsia skórka cera blizna, szrama

змо́ршка, lm змо́ршки мозо́ль чутли́вість шкíри відчува́ти/відчу́ти

zmarszczka, мн. zmarszczki nagniotek, odcisk czucie czuć/poczuć, odczuwać/odczuć, doznawać/doznać

61


62

ZDROWIE

2

відчуття́ ~ бо́лю ~ хо́лоду подра́знення чого-н. чим-н. до́тик торка́тися/торкну́тися до кого-н., чого-н. піт потíти, пітнíти

odczucie, odczuwanie, doznanie, doznawanie uczucie bólu uczucie chłodu, zimna podrażnienie czegoś przez coś, czymś dotyk dotykać/dotknąć kogoś, (do) czegoś pot pocić się

ÓРГАНИ ДИ́ХАННЯ — UKŁAD ODDECHOWY ди́хальні шляхи́ носова́ порожни́на го́рло горта́нь трахе́я бро́нхи леге́ні пле́вра діафра́гма ди́хання ди́хати

drogi oddechowe jama nosowa gardło krtań tchawica oskrzela płuca opłucna przepona oddech, oddychanie oddychać

ÓРГАНИ ЧУТТЯ́ — ZMYSŁY зір слух нюх смак до́тик

wzrok słuch węch smak dotyk, czucie

СТАТЕ́ВЕ ЖИ́ТТЯ — ŻYCIE PŁCIOWE стать стате́вий по́тяг стате́ве розмно́ження стате́ві за́лози яє́чники яє́чка стате́ві кліти́ни яйцекліти́на сперматозо́їд

płeć popęd płciowy rozmnażanie płciowe gruczoły płciowe jajniki jądra komórki płciowe jajo plemnik


ЗДОРОВ’Я

2

стате́ві о́ргани яйцевíд ма́тка зо́внішні ~ пе́ніс пíхва, вагíна овуля́ція менструа́ція, мíсячні pot. заплíднення заплíднювати/заплíднити заплíднена яйцекліти́на за́родок, ембріо́н зародко́вий ро́звиток (люди́ни) плаце́нта пупови́на ро́звиток розвива́тися/розви́нутися

narządy płciowe jajowód macica zewnętrzne ~ penis pochwa owulacja menstruacja, miesiączka розм. zapłodnienie zapładniać/zapłodnić zapłodnione jajo zarodek, embrion rozwój embrionalny (człowieka)

вагíтність бу́ти вагíтною

ciąża być w ciąży, być w odmiennym stanie zajść w ciążę płód odczuwać/ odczuć ruchy bóle porodowe

завагíтніти плід відчува́ти/відчу́ти ру́хи родовí пере́йми

łożysko pępowina rozwój rozwijać się/rozwinąć się

наро́джувати/наро́дити, роди́ти/вроди́ти передча́сно ~ <у ко́го-н. передча́сні ро́ди> породíлля поло́ги, ро́ди ке́сарів ро́зтин зав’я́зувати/зав’яза́ти пупови́ну недоно́шена дити́на ви́кидень втрача́ти/втра́тити дити́ну або́рт

rodzić/urodzić

секс коха́ння коха́тися, займа́тися се́ксом

seks miłość uprawiać seks

~ przedwcześnie położnica, rodząca poród cesarskie cięcie zawiązywać/zawiązać pępowinę wcześniak poronienie ronić/poronić aborcja, usunięcie ciąży

63


64

ZDROWIE

2

стате́ві стосу́нки, lp стате́вий стосу́нок

stosunki płciowe, одн. stosunek płciowy

число́ наро́джуваності ~ зме́ншилося <збíльшилося> регулюва́ння наро́джуваності контраце́пція ме́тоди контраце́пції контрацепти́вні за́соби презервати́в натура́льні ме́тоди

liczba urodzin ~ zmalała <zwiększyła się> regulacja urodzin antykoncepcja metody antykoncepcyjne środki antykoncepcyjne prezerwatywa metody naturalne

ОХОРÓНА ЗДОРÓВ’Я — OCHRONA ZDROWIA охоро́на здоро́в’я медици́на меди́чний ~ пункт = медпу́нкт безпла́тне меди́чне обслуго́вування лíкарський лíкарська пра́ктика лíкарська до́відка листо́к непрацезда́тності, лікарня́ний pot.

ochrona zdrowia medycyna medyczny, lekarski punkt sanitarny bezpłatna opieka lekarska

профіла́ктика (захвóрювань) профілакти́чний ще́плення від якої-н. хворо́би роби́ти/зроби́ти ще́плення кому-н. від якої-н. хворо́би ще́плення сиро́ватка ~ від змії́ної отру́ти протидифтерíйна ~ протистовбняко́ва ~

profilaktyka profilaktyczny szczepionka przeciw czemuś szczepić/zaszczepić kogoś przeciw czemuś szczepienie surowica ~ przeciw jadowi żmii ~ przeciwbłonicowa ~ przeciwtężcowa

lekarski praktyka lekarska zaświadczenie lekarskie zwolnienie (lekarskie)

ХВОРÓБА — CHOROBA захво́рювання професíйне ~ важке́ ~

choroba ~ zawodowa ciężkie schorzenie


ЗДОРОВ’Я

2

захво́рювати/захворíти хворо́ба, неду́га важка́ ~ хворíти/захворíти на що-н., чим-н. ~ на грип ~ на ангíну я ка́шляю у ме́не не́жить ме́ні бо́ляче ковта́ти погíршення здоро́в’я він ма́є хворобли́вий ви́гляд він пога́но вигляда́є почува́ти/почу́ти себе́ пога́но недомага́ння осла́бленість бу́ти осла́бленим сла́бість перевто́млюватися/ перевтоми́тися перевто́ма причи́ни хворо́би бакте́рія баци́ла вíрус мікро́б зара́жувати/зарази́ти, інфікува́ти зара́жуватися/зарази́тися, інфікува́тися інфе́кція, зара́ження епіде́мія біль го́стрий ~ ко́лючий ~ тупи́й ~ відчува́ти/відчу́ти ~ менí бо́ляче у ме́не боли́ть го́рло <голова́, живíт> запа́лення ускла́днення ~ на се́рце алергíя хто-н. ма́є алергíю на що-н. але́ргік

65

zaczynać chorować/zachorować choroba ciężkie schorzenie chorować/zachorować na coś ~ na grypę, mieć grypę ~ na anginę, mieć anginę mam kaszel mam katar boli mnie, kiedy łykam pogorszenie stanu zdrowia on wygląda na chorego on niezdrowo <źle> wygląda czuć się/poczuć się źle niedomaganie, niedyspozycja osłabienie być osłabionym osłabienie przemęczać się/przemęczyć się przemęczenie przyczyny choroby bakteria bakcyl wirus mikrob zarażać/zarazić, infekować/zainfekować zarażać się/zarazić się infekcja, zakażenie epidemia ból ostry ~ kłujący ~ tępy ~ odczuwać/odczuć ~ boli mnie boli mnie gardło <głowa, brzuch> zapalenie powikłania, komplikacje ~ z sercem alergia ktoś ma alergię na coś alergik


66

ZDROWIE

ангíна анемíя, недокрíв’я, малокрíв’я анемíчний апендици́т безсо́ння біль голови́, lm головнí бо́лі бронхíт вíспа вітря́нка грип дизентерíя дифтерíя запа́лення сере́днього ву́ха засту́да засту́джуватися/застуди́тися інсу́льт інфа́ркт ко́клюш кір ларингíт лихома́нка малярíя малярíйник, маля́рик мігре́нь невро́з не́жить пара́ліч паре́з плеври́т пневмонíя, запа́лення леге́нів поліомієлíт ва́да се́рця проно́с, розвíльнення пухли́на доброя́кісна ~ злоя́кісна ~ рак ревмати́зм ро́злад ~ шлу́нка сви́нка синдро́м набу́того імунодефіци́ту = СНІД вíрус ВІЛ

2

angina anemia, niedokrwistość anemiczny zapalenie wyrostka robaczkowego <ślepej kiszki розм.> bezsenność ból głowy, мн. bóle głowy zapalenie oskrzeli, bronchit ospa wietrzna ospa grypa czerwonka, dyzenteria błonica, dyfteryt zapalenie ucha środkowego przeziębienie przeziębiać się/przeziębić się wylew zawał (serca) koklusz odra zapalenie krtani gorączka z dreszczami, febra розм. malaria chory na malarię migrena nerwica katar porażenie, paraliż niedowład zapalenie opłucnej zapalenie płuc porażenie dziecięce, polio, choroba Heinego-Medina, heine-medina розм. wada serca biegunka, rozwolnienie nowotwór nowotwór łagodny <niezłośliwy> nowotwór złośliwy rak reumatyzm zaburzenie rozstrój żołądka świnka zespół nabytego braku odponości = AIDS wirus HIV


ЗДОРОВ’Я

2

носíй вíруса ВІЛ ВІЛ-інфіко́ваний тиф черевни́й ~ плями́стий ~ тонзилíт запа́лення мигда́ликів <гла́ндів> видаля́ти/ви́далити <виріза́ти/ви́різати> мигда́лики <гла́нди> ви́далення мигда́ликів туберкульо́з туберкульо́зник холе́ра чиря́к <гнійни́й> гній чума́ скарлати́на озна́ки хворо́би висо́ка температу́ра, жар лихома́нка лихома́нить ка́шель мо́крий ~ сухи́й ~ ка́шляти приступ ка́шлю спа́зма чха́ти/чхну́ти ви́сип, ви́сипка pot.

67

nosiciel (wirusa) HIV zakażony wirusem HIV tyfus, dur dur brzuszny, tyfus tyfus plamisty zapalenie migdałków (podniebiennych) zapalenie migdałków usuwać/usunąć migdałki usunięcie migdałków gruźlica gruźlik cholera czyrak ropa dżuma szkarlatyna, płonica objawy choroby gorączka, wysoka <podwyższona> temperatura dreszcze; gorączka mieć dreszcze <gorączkę> kaszel mokry ~ suchy ~ kaszleć atak kaszlu skurcz, spazm kichać/kichnąć wysypka

У ЛІКÁРНІ ТА ПОЛІКЛÍНІЦІ W SZPITALU I W PRZYCHODNI диспансе́р туберкульо́зний <онкологíчний> ~ до́норський пункт до́норство до́нор бра́ти/взя́ти кров клíніка

poradnia ~ przeciwgruźlicza <onkologiczna> stacja krwiodawstwa krwiodawstwo krwiodawca pobierać/pobrać krew klinika


68

ZDROWIE

2

лазаре́т ліка́рня військо́ва ~ дитя́ча ~ обласна́ ~ онкологíчна ~ тубеокульо́зна ~ лікарня́не лíжко поліклíніка дитя́ча ~ райо́нна~ стоматологíчна~ полого́вий буди́нок стаціона́р лікува́ти в/у стаціона́рі травматологíчний пу́нкт = травмпу́нкт

lazaret szpital ~ wojskowy ~ dziecięcy ~ wojewódzki ~ onkologiczny ~ przeciwgruźliczy łóżko szpitalne przychodnia ~ <poradnia> dla dzieci ~ rejonowa ~ dentystyczna klinika położnicza zakład zamknięty leczyć w zakładzie zamkniętym chirurgia urazowa

кла́сти/покла́сти кого-н. в/у ліка́рню ляга́ти/лягти́ в/у ліка́рню

oddawać/oddać kogoś do szpitala, umieszczać/umieścić kogoś w szpitalu iść/pójść do szpitala

кабіне́т лíкаря інструме́нти тапча́н ізоля́тор лаборато́рія віддíлення операцíйна перев’я́зочна прийма́льня процеду́рний кабіне́т реєстрату́ра за́пис хво́рих рентге́нівський кабіне́т фізіотерапевти́чний кабіне́т фільтр

gabinet lekarza narzędzia kozetka izolatka laboratorium oddział sala operacyjna sala opatrunkowa izba przyjęć gabinet zabiegowy rejestracja zapisy chorych rentgen, gabinet rentgenowski gabinet fizykoterapii filtr

НА ПРИЙÓМІ В ЛÍКАРЯ — WIZYTA U LEKARZA піти́ в/у поліклíніку запи́суватися/записа́тися ~ до лíкаря

zgłosić się do przychodni zapisywać się/zapisać się ~ do lekarza


ЗДОРОВ’Я

2

~ на прийо́м номеро́к отри́мувати/отри́мати ~ прийо́м годи́ни прийо́му виклика́ти/ви́кликати (до лíкаря) скерува́ння до (кардіо́лога), на (ана́ліз)

~ na wizytę numerek otrzymywać/otrzymać ~ wizyta godziny przyjęć wywoływać/wywołać (do lekarza)

лíкарський о́гляд слу́хати/послу́хати стетоско́п огляда́ти/огля́нути хво́рий, хво́ра паціє́нт, паціє́нтка ска́ржитися на що-н. вдих ви́дих вдиха́ти/вдихну́ти видиха́ти/ви́дихнути затри́мувати/затри́мати ди́хання ка́шляти/зака́шляти відкрива́ти/відкри́ти (ширóко) рот поверта́тися/поверну́тися пока́зувати/показа́ти го́рло <язи́к> витя́гувати/ви́тягти ру́ку <но́гу> мíряти/змíряти температу́ру температу́ра зроста́є <спада́є> ста́вити/поста́вити термо́метр забира́ти/забра́ти термо́метр мíряти/ви́міряти тиск кро́ві <кров’яни́й тиск> висо́кий <низьки́й> тиск пульс приско́рений ~

badanie lekarskie słuchać/osłuchać słuchawki lekarskie, stetoskop badać/zbadać chory, chora pacjent, pacjentka skarżyć się na coś wdech wydech robić/zrobić wdech robić/zrobić wydech wstrzymywać/wstrzymać oddychanie kaszleć/zakaszleć otwierać/otworzyć (szeroko) usta

морфологíчний ана́ліз кро́ві осіда́ння еритроци́тів = ОЕ гру́па кро́ві рíвень цу́кру

skierowanie do (kardiologa), na (analizę)

odwracać się/odwrócić się pokazywać/pokazać gardło <język> wyciągać/wyciągnąć rękę <nogę> mierzyć/zmierzyć temperaturę temperatura wzrasta <spada> włożyć/wkładać termometr wyjąć termometr mierzyć/zmierzyć ciśnienie krwi wysokie <niskie> ciśnienie tętno przyspieszone ~ morfologia krwi OB grupa krwi poziom cukru

69


70

ZDROWIE

2

рíвень холестери́ну ана́ліз на вíрус ВІЛ роби́ти/зроби́ти ~ ана́ліз кро́ві ~ ана́ліз се́чі ~ електрокардіогра́му ~ рентге́н ~ томогра́фію ~ ультразвукове́ обсте́ження = УЗО

poziom cholesterolu badanie na obecność wirusa HIV robić/zrobić ~ morfologię <analizę krwi> ~ analizę moczu ~ elektrokardiogram ~ zdjęcie rentgenowskie ~ tomografię komputerową ~ ultrasonografię = USG

діа́гноз ста́вити/поста́вити, <встано́влювати/ встанови́ти> ~ діагно́стика реце́пт випи́сувати/ви́писати ~ <лíки> признача́ти/призна́чити ~ діє́ту ~ ліжкови́й режи́м ~ лікува́ння ~ полоска́ння го́рла ~ режи́м непрацезда́тність листо́к непрацезда́тності, лікарня́ний pot. випи́сувати/ви́писати ~

diagnoza stawiać/postawić diagnozę

~ випи́сує лíкар

diagnostyka recepta wypisywać/wypisać receptę, przepisywać/ przepisać lekarstwa zalecać/zalecić, przepisywać/przepisać ~ dietę ~ leżenie w łóżku ~ leczenie ~ płukanie gardła ~ postępowanie niezdolność do pracy zwolnienie (lekarskie) wystawiać/wystawić <dawać/dać розм. ~> ~ wydaje <wystawia> lekarz

У ЗУБНÓГО ЛÍКАРЯ — WIZYTA U DENTYSTY кабіне́т зубно́го лíкаря зубни́й біль дупло́ дíрка ка́рієс пародонто́з зуб, lm зу́би видаля́ти/ви́далити, рва́ти, вирива́ти/ви́рвати ~ лікува́ти, вилікóвувати/ ви́лікувати ~ чи́стити/почи́стити ~

gabinet dentystyczny ból zęba ubytek dziurka próchnica parodentoza ząb, мн. zęby usuwać/usunąć, wyrywać/wyrwać ~ leczyć/wyleczyć ~ czyścić/oczyścić ~


ЗДОРОВ’Я

2

вставля́ти/вста́вити ~ зубни́й ка́мінь зніма́ти/зня́ти ~ пло́мба тимчасо́ва ~ постíйна ~ керамíчна <космети́чна> ~ пломбува́ти, запломбóвувати/ запломбува́ти зуб проте́з коро́нка імпланта́нт міст дуга́ бре́кет-систе́ма бормаши́на миш’я́к кла́сти/покла́сти ~ знебо́лення знебо́лювати/знебо́лити

wstawiać/wstawić ~ kamień na zębach czyścić/wyczyścić ~ plomba tymczasowa ~ stała ~ ~ ceramiczna plombować/zaplombować ząb proteza koronka implant mostek proteza; szkieletówka aparat ortodontyczny wiertarka arsen zakładać/założyć ~ znieczulenie znieczulać/znieczulić

ДÓГЛЯД ЗА ХВÓРИМ — OPIEKA NAD CHORYM роби́ти/зроби́ти ~ маса́ж ~ клíзму ~ уко́л <ін’є́кцію> внутрішньове́нна <внутрішньом’я́зова, підшкíрна> ін’є́кція процеду́ри діє́та дотри́муватися діє́ти роби́ти/зроби́ти рентге́н опромíнювати/опромíнити опромíнюватися/ опромíнитися діатермíя ста́вити/поста́вити ба́нки опера́ція знебо́лювання нарко́з ампута́ція шов оперува́ти наклада́ти/накла́сти шви зніма́ти/зня́ти шви

robić/zrobić ~ masaż ~ lewatywę ~ zastrzyk zastrzyk dożylni <domięśniowy, podskórny> zabiegi dieta przestrzegać diety zrobić rentgen prześwietlać/prześwietlić prześwietlać się/prześwietlić się diatermia stawiać postawić bańki operacja znieczulenie narkoza amputacja szew operować zakładać/założyć szwy zdejmować/ zdjąć szwy

71


72

ZDROWIE

перелива́ння кро́ві роби́ти/зроби́ти перелива́ння кро́ві

2

transfuzja krwi robić/zrobić transfuzję krwi

НЕЩÁСНИЙ ВИ́ПА́ДОК. ПЕ́РША ДОПОМÓГА WYPADEK, PIERWSZA POMOC ви́вих ви́вихнути ру́ку відморо́ження відморо́жувати/відморо́зити втра́та свідо́мості втрача́ти/втра́тити свідо́мість заби́те мíсце кровоте́ча о́пік ошпа́ритися обпекти́ обпекти́ся пухи́р отру́єння блюва́ння, блюво́та я блюю́ пора́нення ра́на ра́нити перело́м кісто́к злама́ти порíз порíзатися ска́лка загна́ти ска́лку со́нячний уда́р тра́вма сине́ць, синя́к уку́с оси́ <змії ́> вкуси́ти ура́ження електри́чним стру́мом ура́ження бли́скавкою

zwichnięcie zwichnąć rękę odmrożenie odmrażać/odmrozić utrata przytomności tracić/stracić przytomność stłuczenie krwotok oparzenie poparzyć się wrzątkiem poparzyć ogniem poparzyć się pęcherz zatrucie wymioty, torsje wymiotuję, mam wymioty <torsje> rana rana ranić/zranić złamanie złamać skaleczenie skaleczyć się drzazga wbić sobie drzazgę porażenie słoneczne, udar słoneczny uraz, obrażenie, uszkodzenie siniec ukąszenie osy <żmii> użądlić; ugryźć porażenie prądem porażenie piorunem

надава́ти/нада́ти пе́ршу допомо́гу надання́ пе́ршої допомо́ги бинтува́ти, забинтóвувати/ забинтува́ти

udzielać/udzielić pierwszej pomocy udzielenie pierwszej pomocy bandażować/zabandażować


ЗДОРОВ’Я

2

виклика́ти/ви́кликати блюво́ту витя́гувати/ви́тягти ска́лку закле́ювати/закле́їти пла́стером компре́с кла́сти/покла́сти ~ зігріва́льний ~ наклада́ти/накла́сти ши́ну промива́ти/проми́ти шлу́нок зупиня́ти/зупини́ти кровоте́чу перев’я́зування перев’я́зувати/перев’яза́ти ра́ну пов’я́зка наклада́ти/накла́сти пов’я́зку, перев’язувати/перев’яза́ти гíпсова ~ натира́ти/нате́рти ~ ма́ззю промива́ти/проми́ти ра́ну роби́ти/зроби́ти шту́чне ди́хання притиска́ти/притисну́ти зма́зувати/зма́зати змо́чувати/змочи́ти швидка́ допомо́га чергува́ння черго́ва ліка́рня цілодобо́ве ~ каре́та швидко́ї допомо́ги, маши́на швидко́ї допомо́ги, швидка́ pot. реанімацíйна брига́да виклика́ти/ви́кликати ~ каре́ту швидко́ї допомо́ги <швидку́ pot.> ї ́хати з увíмкненою сире́ною

wywoływać/wywołać wymioty wyjmować/wyjąć drzazgę przyklejać/przykleić plaster kompres przykładać/przyłożyć ~ ~ rozgrzewający zakładać/założyć szynę płukać/przepłukać żołądek tamować/zatamować krwotok opatrunek opatrywać/opatrzyć, obwiązywać/ obwiązać ranę opatrunek; opaska zakładać/założyć opartunek <opaskę>, bandażować/ zabandażować opartunek gipsowy nacierać/natrzeć, smarować/ posmarować ~ maścią przemywać/przemyć ranę robić/zrobić sztuczne oddychanie przyciskać/przycisnąć smarować/posmarować zwilżać/zwilżyć pogotowie ratunkowe, pogotowie розм. dyżur szpital dyżurny, ostry ~ ~ całodobowy karetka (pogotowia), pogotowie розм.

karetka reanimacyjna wzywać/wezwać ~ karetkę <pogotowie> jechać na sygnale

МЕДИ́ЧНИЙ ПЕРСОНА́Л — PERSONEL MEDYCZNY працівники́ охоро́ни здоро́в’я лíкар

73

pracownicy służby zdrowia lekarz


74

ZDROWIE

2

лíкарка pot. головни́й ~ дільни́чний ~ лíкарсько-консультацíйна комíсія конси́ліум завíдувач ліка́рні завíдувач віддíлення фе́льдшер меди́чна сестра́ = медсестра́ акуше́р, акуше́рка саніта́р, саніта́рка лабора́нт, лабора́нтка

lekarka ~ naczelny lekarz rejonowy komisja lekarska

фахіве́ць, спеціалíст лíкар гінеко́лог дермато́лог кардіо́лог ларинго́лог невропато́лог ортопе́д офтальмо́лог, окулíст педіа́тр, дитя́чий ~ психіа́тр рентгено́лог стомато́лог, зубни́й ~ pot. терапе́вт уро́лог хіру́рг

specjalista lekarz ginekolog dermatolog kardiolog laryngolog neurolog ortopeda okulista ~ chorób dziecięcych, pediatra psychiatra rentgenolog dentysta, stomatolog internista, ~ chorób wewnętrznych urolog chirurg

konsylium dyrektor szpitala ordynator felczer pielęgniarka, siostra pielęgniarz (na położnictwie), położna sanitariusz, sanitariuszka laborant, laborantka

АПТЕ́КА — APTEKA апте́ка черго́ва ~ провíзор, апте́кар апте́карський фармаце́вт вíдділ ~ видава́ння лíків ~ гото́вих лíкарських форм рецепту́рний ~ вікно́ реце́пт випи́сувати/ви́писати ~

apteka ~ dyżurna aptekarz aptekarski farmaceuta dział ~ wydawania leków leki gotowe leki na receptę okienko recepta wypisywać/wypisać ~


ЗДОРОВ’Я

2

спо́сіб застосува́ння <показа́нsposób użycia ня для застосува́ння> дозува́ння dawkowanie побíчна дíя działanie uboczne чек paragon лíки lm, ліка́рство медикаме́нти замо́вити ~ зроби́ти ~ отри́мати ~ за реце́птом <без реце́пту> ка́псули міксту́ра порошо́к, lm порошки́ табле́тки кра́плі ~ валер’я́нові ~, валер’я́на, валер’я́нка pot. очнí ~ серце́ві ~ шлунко́ві ~ мазь а́мпула ба́нка ба́ночка пля́шечка активо́ване вугíлля англíйська <гірка́> сіль антибіо́тик аспіри́н верона́л вітамíн, вітамíни lm ка́льцій касто́рове ма́сло, касто́рка pot. кодеї ́н мо́рфій м’я́тні кра́плі новокаї ́н пеніцилíн харчова́ со́да сульфамíд за́сіб знебо́лювальний ~

lek, lekarstwo medykamenty книжн. zamówić ~ zrobić ~ otrzymać ~na receptę <bez recepty> kapsułki syrop proszek, мн. proszki tabletki krople ~ walerianowe ~ do oczu ~ nasercowe ~ żołądkowe maść ampułka słój, słoik słoiczek flaszeczka, fiolka węgiel sól gorzka antybiotyk aspiryna weronal witamina wapno olej rycynowy, rycyna розм. kodeina morfina krople miętowe nowokaina penicylina soda oczyszczona sulfamid, sulfonamid środek na coś, przeciw czemuś ~ przeciwbólowy

75


76

ZDROWIE

~ від температу́ри ~ для дезінфе́кції

прийма́ти/прийня́ти лíки lm ~ перора́льно ~ вну́трішньове́нно ~ ректа́льно до́за запива́ти/запи́ти водо́ю ка́пати/нака́пати кра́плі рахува́ти кра́плі полоска́ти го́рло ковта́ти/ковтну́ти табле́тку розво́дити/розве́сти порошо́к водо́ю зака́пувати/зака́пати нíс

2

~ przeciw gorączce <na obniżenie gorączki> ~ odkażający <dezynfekujący, dezynfekcyjny> zażywać/zażyć <brać/wziąć> lekarstwo одн. ~ doustnie brać/wziąć lekarstwo dożylnie brać/wziąć lekarstwo doodbytniczo dawka popijać/popić wodą zakraplać/zakroplić liczyć krople płukać gardło łykać/połknąć tabletkę rozpuszczać/rozpuścić proszek w wodzie zakraplać/zakropić nos

ПРЕДМЕ́ТИ ГІГІЄ́НИ – ARTYKUŁY SANITARNE меди́чні інструме́нти бинт ва́та гігієнíчні прокла́дки щоде́нні ~ ~ з кри́льцями лігнíн ма́рля пла́стир, лейкопла́стир антисе́птик антисепти́чні за́соби бо́рна кислота́ йод пермангана́т ка́лію, ма́рганець пере́кись во́дню ривано́л спирт зо́внішні за́соби вазелíн гліцери́н тальк

narzędzia (medyczne) bandaż wata podpaski higieniczne wkładki higieniczne, panty ~ ze skrzydełkami lignina gaza plaster, przylepiec, leukoplast środki odkażające środki odkażające kwas borny jodyna nadmanganian potasu woda utleniona rivanol spirytus środki zewnętrzne wazelina gliceryna talk


ЗДОРОВ’Я

2

пінце́т піпе́тка термо́метр шприц одноразо́вий ~ го́лка апара́т для вимíрювання ти́ску електро́нний ~

pinceta, pincetka pipeta, pipetka termometr strzykawka ~ jednorazowego użytku <jednorazowa розм.> igła aparat do mierzenia ciśnienia, ciśnieniomierz elektroniczny ~

САНАТÓРІЙ — SANATORIUM санато́рій скеро́вувати/скерува́ти в/у санато́рій путíвка в/у санато́рій да́ча відпочива́ти на да́чі куро́рт куро́ртний куро́ртник куро́ртниця

sanatorium kierować/skierować do ~

процеду́ри водолікува́льні ~ ходи́ти на ~ процеду́рний кабіне́т водолікува́ння мінера́льна вода́ прийма́ти ва́нни гря́зі со́нячні ва́нни ультрафіоле́тове промíння засмага́ти/засма́гнути <загора́ти/загорíти pot.> на со́нці засма́глий, загорíлий pot. маса́ж роби́ти/зроби́ти ~ масажува́ти масажи́ст масажи́стка

zabiegi ~ wodolecznicze chodzić na ~ gabinet zabiegowy wodolecznictwo woda mineralna brać kąpiele borowina, kąpiele błotne kąpiele słoneczne promienie ultrafioletowe opalać się/opalić się

skierowanie do ~ letnisko, miejscowość letniskowa wypoczywać na letnisku uzdrowisko uzdrowiskowy, zdrojowy kuracjusz, wczasowicz kuracjuszka, wczasowiczka

opalony masaż robić/zrobić ~ masować masażysta masażystka

77ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO Дім. Будівля

Dom. Budynek

Квартира. Побут. Домашні справи Квартира Побут Домашні справи

Mieszkanie. Życie codzienne. Zajęcia domowe Mieszkanie Życie сodzienne Zajęcia domowe

Після роботи. У гостях Після роботи У гостях

Po pracy. Wizyta Po pracy Wizyta

Свята й урочистості

Święta i uroczystości

3


80

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

3

ДІМ. БУДÍВЛЯ — DOM. BUDYNEK КВАРТИ́РА. БУДИ́НОК — MIESZKANIE. DOM ба́тьківський дім ма́ти дах над голово́ю

dom rodzinny mieć dach nad głową

житлови́й кооперати́в житло́во-будіве́льний кооперати́в індивідуа́льне будівни́цтво будува́ти/збудува́ти дім на які-н. ко́шти пай ~ стано́вить со́рок відсо́тків від ва́ртості житла́ по́зика пóзику випла́чують про́тягом десяти́ ро́ків ~ під невисо́кий проце́нт <невисо́кі проце́нти> ~ безпроце́нтна <безвідсо́ткова>

spо́łdzielnia mieszkaniowa spо́łdzielnia budowlano-mieszkaniowa budownictwo indywidualne budować/zbudować dom z jakichś funduszо́w wkład (mieszkaniowy) ~ wynosi czterdzieści procent wartości mieszkania pożyczka pożyczkę spłaca się w ciągu dziesięciu lat ~ na niewielki procent <nisko oprocentowana> ~ nie oprocentowana

АДРЕ́CА – ADRES жи́ти, ме́шкати ~ на ву́лиці <пло́щі> ~ в/у до́мі <буди́нку> ~ в/у кварти́рі №48 <в/у 48-ій кварти́рі> но́мер до́му <буди́нку> ко́рпус №1, буди́нок 25, під’ї ́зд №3, кварти́ра 12

mieszkać ~ na <przy> ulicy <placu> ~ w domu <budynku> ~ pod numerem 48, zajmować mieszkanie nr 48 numer domu blok 1, dom nr 25, klatka schodowa nr 3, mieszkanie 12

БУДÍВЛЯ – BUDYNEK буди́нок, дім буди́ночок особня́к ко́рпус бара́к да́ча, лíтній буди́нок вíлла кварти́ра

budynek, dom domek dom(ek) jednorodzinny blok barak dom za miastem, letnisko willa mieszkanie


3

ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

буди́нок багатоповерхо́вий ~ бло́чний ~ дерев’я́ний ~ житлови́й ~ кутови́й <нарíжний> ~ муро́ваний ~ пане́льний ~ п’ятиповерхо́вий~ фаса́д буди́нку цегляни́й <з це́гли> ~ хмарочо́с

budynek ~ wielopiętrowy, wysokościowiec ~ z elementо́w prefabrykowanych ~ drewniany ~ mieszkalny narożny ~ ~ murowany ~ z elementо́w wielkopłytowych ~ czteropiętrowy fasada, front, elewacja frontowa ~ z cegły drapacz chmur

будíвля багатоповерхо́ва ~ стара́ ~ суча́сна ~ житлова́ ~ балко́н вера́нда ло́джія тера́са за́склена тера́са вікно́ гори́ще ґа́нок ~ пере́дній ~ за́дній манса́рда пентха́ус по́верх пе́рший ~ четве́ртий ~ ве́рхній ~ оста́нній ~ півпо́верх підва́л, пивни́ця флíгель фунда́мент цо́коль підва́льне примíщення

budynek, gmach ~ wielopiętrowy, wysokościowiec stary ~ nowoczesny ~ ~ mieszkalny balkon weranda loggia, lodżia taras, weranda weranda oszklona okno strych ganek ~ frontowy ~ kuchenny mansarda penthouse piętro, kondygnacja parter trzecie piętro gо́rne piętro najwyższe piętro pо́łpiętro, antresola piwnica oficyna fundamenty cokо́ł suterena

вхід головни́й ~

wejście głо́wne ~

81


82

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

3

~ з подвíр’я <з дво́ру> пара́дний ~ чо́рний ~ під’ї ́зд центра́льний ~ пе́рший ~ <~ №1> две́рі вхіднí ~ подвíйні ~ верту́шка pot. ~ на фотоелеме́нті

~ od podwо́rza <z podwо́rza> ~ frontowe <od frontu> ~ kuchenne <od kuchni> wejście; brama; klatka schodowa głо́wne wejście, wejście od frontu pierwsza klatka schodowa drzwi ~ wejściowe ~ dwuskrzydłowe ~ obrotowe ~ na fotokomо́rkę

дах, покрíвля пло́ский ~ двосхи́лий ~ бляша́ний ~ ~ з черепи́ці черепи́ця, дахíвка покрива́ти/покри́ти дах ри́нва дима́р громовідвíд анте́на

dach ~ płaski ~ dwuspadowy ~ kryty blachą ~ kryty dachо́wką dachо́wka kryć/pokryć dach rynna komin piorunochron, odgromnik antena

сходова́ клíтка схо́ди поже́жні ~ ґвинтовí <гвинтовí> ~ ескала́тор схо́динка, схо́дина по́ручні, пору́ччя коридо́р ліфт ~ за́йнятий <вíльний> ліфте́р

klatka schodowa schody ~ zapasowe ~ kręte ~ ruchome stopień poręcz, balustrada korytarz winda ~ jest zajęta <wolna> windziarz

вихо́дити/ви́йти <підніма́тися/ підня́тися> (вгóру) схо́дами схо́дити/зійти́ <спуска́тися/ спустити́ся> (вниз) схо́дами виклика́ти/ви́кликати ліфт

wchodzić/wejść (na gо́rę) po schodach

чека́ти/зачека́ти на ліфт ава́рія лíфта

schodzić/zejść (na dо́ł) po schodach wołać/zawołać <ściągać/ściągnąć> windę czekać/zaczekać na windę zepsuta winda; awaria dźwigu


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

83

ліфт зупини́вся між по́верхами

winda zatrzymała się <ugrzęzła розм.> między piętrami

комуніка́ції, інсталя́ції lm еле́ктрика газ водопостача́ння центра́льне опа́лення те́пла <холо́дна> вода́ ка́бель каналіза́ція лічи́льник га́зовий ~ <~ на во́ду> труба́

instalacja одн. ~ elektryczna ~ gazowa doprowadzenie wody ~ centralnego ogrzewania ciepła <zimna> woda kabel przewо́d kanalizacyjny licznik ~ gazowy <poboru wody, widimierz> rura

БУДИНКÓВЕ УПРАВЛÍННЯ – ADMINISTRACJA DOMU будинкóве управлíння, житло́воексплуатацíйна організа́ція (ЖЕО) ofic. будинкóвий коміте́т будинко́вий адміністра́тор домо́ва кни́га реєструва́ти/зареєструва́ти, пропи́сувати/прописа́ти pot. ме́шканця реєстра́ція, пропи́ска pot. платня́ за кварти́ру, кварти́рна пла́та = квартпла́та плати́ти/заплати́ти за квартиру <спла́чувати/ сплати́ти квартпла́ту> комуна́льні по́слуги

administracja, zarząd budynkо́w komitet blokowy administrator książka domowa meldować/zameldować mieszkańca zameldowanie, meldunek czynsz płacić/zapłacić czynsz usługi komunalne, gospodarka komunalna

КВАРТИ́РА. ПÓБУТ. ДОМÁШНІ СПРÁВИ MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ZAJĘCIA DOMOWE КВАРТИ́РА — MIESZKANIE кварти́ра кооперати́вна ~, кооперати́в pot.

mieszkanie ~ spо́łdzielcze


84

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

комуна́льна ~ окре́ма ~ прива́тна ~ ~ зі всіма́ виго́дами комфорта́бельна ~ трикімна́тна ~ ~ з ізольо́ваними кімна́тами ~ із сумíжними кімна́тами но́мер кварти́ри виго́ди вода́ гаря́ча вода́ газ сміттєпро́від центра́льне опа́лення еле́ктрика господа́рські примíщення

wspо́lne ~ samodzielne ~ ~ prywatne ~ z wygodami ~ komfortowe ~ trzypokojowe ~ rozkładowe ~ w amfiladzie numer mieszkania wygody woda bieżąca gorąca woda gaz zsyp na śmieci centralne ogrzewanie elektryczność pomieszczenia gospodarcze <gospodarskie>

в/у кварти́рі вдо́ма в/у кого-н. вдо́ма жи́ти в/у (свої́й) кварти́рі винайма́ти/ви́найняти кварти́ру (кого-н.) жи́ти <ме́шкати> в/у кого-н. жи́ти (у кого-н.) на кварти́рі ме́шканець, жи́тель pot. ме́шканка, жи́телька pot. здава́ти/зда́ти кварти́ру <кімна́ту> (кому-н.) отри́мувати/отри́мати кварти́ру о́рдер на кварти́ру

w mieszkaniu w domu, u siebie w czyimś mieszkaniu mieszkać w (swoim) mieszkaniu wynajmować mieszkanie (u kogoś)

переїзди́ти/переї́хати <перебира́тися/ перебра́тися> в/у нову кварти́ру міня́ти/поміня́ти <обмíнювати/ обміня́ти> кварти́ру поселя́тися/посели́тися реєструва́тися/ зареєструва́тися, пропи́суватися/прописа́тися pot. зареєструва́тися <прописа́тися> за адре́сою: ву́лиця Варша́вська, 13, кв.5

3

mieszkać u kogoś mieszkać u kogoś mieszkaniec mieszkanka wynajmować/wynająć mieszkanie <pokо́j> (komuś) otrzymywać/otrzymać mieszkanie przydział mieszkania, nakaz kwaterunkowy przeprowadzać się/przeprowadzić się <przenosić się/przenieść się> do nowego mieszkania zamieniać/zamienić mieszkanie zamieszkać meldować się/zameldować się być zameldowanym na <przy> ulicy Warszawskiej 13, m. 5


3

ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

85

підсели́ти кого-н. новосе́ли новосíлля

dokwaterować kogoś nowi lokatorzy oblewanie розм. (nowego) mieszkania

захо́дити/зайти́ ~ до кварти́ри <в/у кімна́ту> прохо́дити/пройти́ че́рез кімна́ту перехо́дити/перейти́ до íншої кімна́ти вихо́дити/ви́йти ~ з кварти́ри <кімна́ти> поверта́тися/поверну́тися ~ в/у кварти́ру <додо́му>

wchodzić/wejść ~ do mieszkania <pokoju> przechodzić/przejść przez pokо́j przechodzić/przejść do innego pokoju

две́рі ~ в/у коридо́р <до кімна́ти, на ку́хню> две́рі-купе́ ~ на схо́ди <балко́н> ~ вихо́дять на схо́ди <подвíр’я> броньо́вані ~ дверна́ ру́чка вíчко скри́нька для газе́т і листíв дзвіно́к натиска́ти/натисну́ти на кно́пку дзвінка́ дзвони́ти/задзвони́ти, подзвони́ти ~ в/у кварти́ру ~ двíчі сту́кати/посту́кати в/у две́рі дверни́й замо́к ключ від поме́шкання <кварти́ри> коло́дка закрива́ти/закри́ти <замика́ти/ замкну́ти> две́рі на ключ відкрива́ти/відкри́ти <відмика́ти/ відімкну́ти> две́рі ключе́м відкрива́ти/відкри́ти две́рі на́встіж вхиля́ти/вхили́ти две́рі ~ закри́ті на ланцюжо́к

drzwi ~ na korytarz <do pokoju, kuchni>

wychodzić/wyjść ~ z mieszkania <pokoju> wracać/wrо́cić ~ do mieszkania <domu>

~ przesuwane ~ na klatkę schodową <balkon> ~ wychodzą na klatkę schodową <podwо́rze> ~ antywłamaniowe klamka wizjer, judasz розм. skrzynka na listy dzwonek naciskać/nacisnąć dzwonek dzwonić/zadzwonić ~ do drzwi ~ dwa razy pukać/zapukać do drzwi zamek (w drzwiach) klucz od mieszkania kłо́dka zamykać/zamknąć drzwi na klucz otwierać/otworzyć drzwi kluczem otwierać/otworzyć drzwi na oścież uchylаć/uchylіć drzwi ~ zamknięte na łańcuch <zabezpieczone łańcuchem>


86

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

прикрива́ти/прикри́ти две́рі зачиня́ти/зачини́ти две́рі відчиня́ти/відчини́ти две́рі грю́кати/грю́кнути двери́ма две́рі захло́пнулися pot.

przymykać/przymknąć drzwi zamykać/zamknąć drzwi otwierać/otworzyć drzwi trzaskać/trzasnąć drzwiami drzwi zatrzasnęły się

вікно́ скло́ ра́ма квати́рка підвіко́ння, підвіко́нник кит, зама́зка відчиня́ти/відчини́ти <відкрива́ти/відкри́ти> вікно́ <квати́рку> розкрива́ти/розкри́ти вікно́ на́встіж зачиня́ти/зачини́ти <закрива́ти/ закри́ти> вікно́ відхиля́ти/відхили́ти вікно́ <квати́рку> прикрива́ти/прикри́ти вікно́ <квати́рку> вікно́ вихо́дить ~ на подвíр’я <на ву́лицю> ~ на схід <на пíвдень> уте́плювати/утепли́ти <ущíльнювати/ущільни́ти> вікно́ (на зи́му)

okno szyba rama lufcik parapet kit odmykać/odemknąć okno <lufcik>

otwierać/otworzyć okno na oścież zamykać/zamknąć okno uchylać/uchylić okno <lufcik> przymykać/przymknąć okno <lufcik> okno wychodzi ~ na podwо́rze <na ulicę> ~ na wschо́d <na południe> uszczelniać/uszczelnić <opatrywać/ opatrzyć> okno (na zimę)

ПЛАНУВА́ННЯ КВАРТИ́РИ – ROZKŁAD MIESZKANIA кімна́та вели́ка ~ свíтла <те́мна> ~ прохідна́ ~ ва́нна віта́льня дитя́ча їда́льня ку́хня кабіне́т комíрка коридо́р хол

pokо́j duży ~ jasny <ciemny> ~ ~ przejściowy łazienka pokо́j gościnny, salon, bawialnia pokо́j dziecinny jadalnia kuchnia gabinet spiżarnia korytarz poczekalnia

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

прихо́жа, передпо́кій спа́льня туале́т діли́ти/поділи́ти кімна́ту на дві части́ни відгоро́джувати/відгороди́ти ши́рмою признача́ти/призна́чити <відво́дити/відвести́> кімна́ту для діте́й

przedpokо́j sypialnia ubikacja dzielić/podzielić pokо́j na dwie części oddzielić parawanem przeznaczać/przeznaczyć pokо́j dla dzieci

У ПРИХО́ЖІЙ – W PRZEDPOKOJU ша́фка ша́фа стінна́ ~ поли́ця віша́к гачо́к дзе́ркало дорíжка, хідни́к region. лічи́льник га́зовий ~ запобíжник вíшати/повíсити пальто́ ~ на віша́к ~ до ша́фи

szafka szafa ~ w ścianie pо́łka wieszak wieszak, haczyk lustro chodnik licznik ~ gazowy bezpiecznik, korek розм. wieszać/powiesić płaszcz ~ na wieszaku ~ do szafy

У КІМНА́ТІ – W POKOJU стіна́ простíнок нíша сте́ля підло́га парке́т ковролíн ліно́леум радіа́тор, калoри́фер піч ~ з ка́хлів коми́нок, камíн

ściana ściana między oknami lub drzwiami wnęka, nisza sufit podłoga parkiet wykładzina (podłogowa) linoleum kaloryfer piec ~ kaflowy kominek

кімна́тні квíти <росли́ни> квíтка ало́е ка́ктус

rośliny pokojowe <doniczkowe> kwiat, kwiatek aloes kaktus

87


88

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

па́пороть фíкус фіа́лка цикламе́н го́рщик полива́ти/поли́ти квíти

paproć, paprotka fikus fiołek cyklamen, fiołek alpejski doniczka, donica podlewać/podlać kwiaty

фіра́нки, занавíски pot. што́ра карни́з жалюзí засло́нювати/заслони́ти вікно́ што́рою відсло́нювати/відслони́ти вікно́ розсува́ти/розсу́нути што́ри опуска́ти/опусти́ти што́ри

firanki zasłona karnisz żaluzje zasłaniać/zasłonić okno zasłoną odsłaniać/odsłonić okno rozsuwać/rozsunąć zasłony opuszczać/opuścić story <rolety>

ОСВÍТЛЕННЯ – OŚWIETLENIE свíтло ла́мпа ~, що виси́ть настíльна ~ торше́р бра nieodm. галоге́нова ~ ~ де́нного свíтла лю́стра нічни́к ла́мпа, ла́мпочка ~ на сто ват, со́тка pot. ~ перегорíла електропрово́дка pot. вимика́ч розе́тка ште́псель, ште́псельна ви́лка, ви́лка подо́вжувач трійни́к

światło lampa ~ wisząca ~ biurowa, ~ na stо́ł <biurko> ~ stojąca kinkiet, мн. kinkiety ~ halogenowa świetlо́wka, jarzeniо́wka żyrandol lampka nocna żarо́wka ~ stuwatowa, setka розм. ~ przepaliła się instalacja elektryczna kontakt, wyłącznik gniazdko (wtykowe) wtyczka

освíтлена кімна́та ла́мпа освíтлює кімна́ту свíтло від ла́мпи ~ па́дає на письмо́вий стіл вкру́чувати/вкрути́ти жарíвку

pokо́j (jest) oświetlony lampa oświetla pokо́j światło lampy ~ pada na biurko wkręcać/wkręcić żarо́wkę

przedłużacz trо́jnik

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

викру́чувати/ви́крутити жарíвку вмика́ти/увімкну́ти ~ свíтло засвíчувати/засвíтити ~ ла́мпу гаси́ти/згаси́ти вимика́ти/ви́мкнути ~ свíтло <ла́мпу>

89

wykręcać/wykręcić żarо́wkę włączać/włączyć ~ światło zapalać/zapalić ~ lampę gasić/zgasić wyłączać/wyłączyć ~ światło <lampę>

УМЕБЛЮВА́ННЯ – UMEBLOWANIE умебльо́вувати/умеблюва́ти кварти́ру ме́блі м’якí ~ (ме́блевий) гарніту́р кухо́нні ~ умеблюва́ння, ме́блі розставля́ти/розста́вити ме́блі в/у кварти́рі поста́вити що-н. ~ під вікно́м ~ бíля вікна́ переставля́ти/переста́вити ме́блі пересува́ти/пересу́нути відсува́ти/відсу́нути присува́ти/прису́нути висува́ти/ви́сунути ~ на середи́ну кімна́ти купува́ти/купи́ти ме́блі до ново́ї кварти́ри ки́лим вíшати/повíсити ~ на стіну́ кла́сти/покла́сти ~ на підло́гу шпале́ри ~ водотривкí обкле́їти кімна́ту шпале́рами стіл <ша́фа, ша́фка, крíсло> стої ́ть ~ відра́зу пе́ред чим-н. ~ про́ти <навпро́ти> чого-н. ~ посере́дині кімна́ти ~ бíля чого-н. ~ ко́ло чого-н. ~ між чим-н. ~ між вíкнами ~ в/у нíші

meblować/umeblować mieszkanie meble ~ tapicerskie komplet mebli ~ kuchenne umeblowanie, meblowanie ustawiać/ustawić meble w mieszkaniu postawić coś ~ pod oknem ~ przy oknie <koło okna> przestawiać/przestawić meble przesuwać/przesunąć odsuwać/odsunąć przysuwać/przysunąć wysuwać/wysunąć ~ na środek pokoju kupować meble do nowego mieszkania dywan, kilim wieszać/powiesić kilim na ścianie kłaść/położyć dywan na podłodze tapety ~ zmywalne wytapetować pokо́j stо́ł <szafa, szafka, fotel> stoi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

tuż przed czymś przed czymś <naprzeciw czegoś> na środku pokoju obok czegoś, przy czymś koło czegoś między czymś między oknami we wnęce


90

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

буфе́т бар етаже́рка комо́д ша́фа ~ для біли́зни ~ для о́дягу ~-купе́ вбудо́вана ~ книжко́ва ~ серва́нт стела́ж стíнка

kredens barek etażerka komoda szafa bieliźniarka ~ ubraniowa ~ z drzwiami przesuwanymi ~ w ścianie biblioteczka kredens, serwantka regał meblościanka

стіл обíдній ~, ~ для їди́ розкладни́й ~ розклада́ти/розкла́сти <розсува́ти/розсу́нути> ~ склада́ти/скла́сти <зсува́ти/ зсуну́ти> ~ письмо́вий стіл шухля́да ко́шик для сміття́ сто́лик ~ журна́льний ~ під телевíзор нічни́й ~ туале́тний ~ сіда́ти/сíсти до сто́лу <за стіл> сидíти за столо́м працюва́ти за письмо́вим столо́м

stо́ł ~ jadalny ~ rozsuwany <składany> rozsuwać/rozsunąć ~

3

składać/złożyć stо́ł biurko szuflada kosz na śmieci stolik ~ na gazety ~ pod telewizor szafka nocna toaletka siadać/siąść przy stole siedzieć przy stole pracować przy biurku

крíсло м’яке́ ~ ~-кача́лка розкладне́ ~ стіле́ць сіда́ти/сíсти на стіле́ць <крíсло> табуре́тка

fotel fotel fotel na biegunach, bujak розм. amerykanka krzesło siadać/siąść na krześle <w fotelu> taboret

тапча́н

tapczan


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

дива́н дива́н-лíжко лíжко односпа́льне ~ двоспа́льне ~ розкладне́ ~ матра́ц пружи́нний ~ волосяни́й ~ по́стіль плед ко́вдра пери́на поду́шка поду́шечка покрива́ло, коц region. постíльна біли́зна простира́ло, простира́дло підодія́льник на́волочка

kanapa, tapczan wersalka łо́żko ~ jednoosobowe ~ podwо́jne <dwuosobowe> ~ składane materac ~ sprężynowy ~ z włosia pościel pled kołdra pierzyna poduszka jasiek kapa, narzuta, przykrycie; koc bielizna pościelowa, pościel prześcieradło koperta podpinka; powłoczka

ляга́ти/лягти́ ~ в/у лíжко ~ на лíжко лежа́ти на лíжку лежа́ти в лíжку стели́ти/постели́ти <застила́ти/ застели́ти> лíжко сла́ти/засла́ти лíжко хова́ти/схова́ти постіль

kłaść się/położyć się ~ do łо́żka ~ na łо́żko leżeć na łо́żku leżeć w łо́żku ścielić/pościelić łо́żko słać/zasłać łо́żko, chować/schować pościel

У ДИТЯ́ЧІЙ – W POKOJU DZIECINNYM лíжечко стíльчик мане́ж килимо́к

łо́żeczko krzesełko kojec dywanik

íграшка, за́бавка пла́стикова ~ власнору́чно зро́блена ~ м’яка́ ~ механíчна ~ керо́вана ~ калата́льце, бря́зкальце

zabawka ~ z plastyku ~ własnoręcznie zrobiona maskotka ~ mechaniczna ~ sterowana grzechotka

91


92

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

дзвіно́чок повíтряна ку́лька ко́ник ку́бик, lm ку́бики дзи́ґа констру́ктор ~ ле́го лото́ маши́нка кора́блик ля́лька іване́ць-киване́ць ведме́дик ме́блі для ляльо́к о́дяг для ляльо́к ба́витися лялька́ми ни́щити/зни́щити <лама́ти/ полама́ти> íграшки

dzwoneczek balonik koń na biegunach klocek, мн. klocki bąk konstruktor ~ lego loteryjka samochodzik stateczek, okręcik lalka, laleczka wańka-wstańka miś meble dla lalek ubranka dla lalek bawić się lalkami niszczyć/zniszczyć <psuć/popsuć> zabawki

ВА́ННА, ТУАЛЕ́Т – ŁAZIENKA, TOALETA ва́нна кутова́ ~ маса́жна ~ джаку́зі душ умива́льник, ра́ковина ми́йниця кран змíшувач ко́рок ми́льниця

wanna ~ narożna ~ z hydromasażem jacuzzi prysznic, natrysk umywalka miednica kran, kurek bateria z mieszaczem korek mydelniczka

дзе́ркало поли́ця, поли́чка ша́фка, ту́мбочка pot. рушни́к ~ махро́вий ~ для обли́ччя <рук> ба́нний ~ віша́к для рушникíв ко́шик для брудно́ї біли́зни пра́льна маши́на, пра́лька region. pot. гаря́ча вода́ бо́йлер га́зовий водонагріва́ч, коло́нка pot. пли́тка керамíчна

lustro pо́łka, pо́łeczka szafka ręcznik ~ frottе́ ~ do twarzy <rąk> ~ kąpielowy wieszak na ręczniki pojemnik na brudną bieliznę pralka bieżąca ciepła woda bojler grzejnik gazowy, terma glazura, płytki ceramiczne

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

закру́чувати/закрути́ти кран відкру́чувати/відкрути́ти кран прикру́чувати/прикрути́ти кран пуска́ти/пусти́ти стру́мінь води́

zakręcać/zakrecić kran odkręcać/odkręcić kran przekręcać/przekręcić kran puszczać/puścić strumień wody

РЕ́ЧІ ТУАЛЕ́ТУ – PRZYBORY TOALETOWE ми́ло туале́тне ~ рідке́ ~ гу́бка моча́лка щíточка для нíгтів пе́мза вмива́ти, умива́ти, ми́ти/вми́ти, уми́ти вмива́тися, умива́тися, ми́тися/вми́тися <уми́тися> купа́тися/ви́купатися ~ у ва́нні ~ в/у ду́ші <під ду́шем> нами́люватися/намили́тися витира́ти/ви́терти витира́тися/ви́тертися гель для ду́шу сіль для ва́нни

mydło ~ toaletowe ~ w płynie gąbka myjka szczoteczka do paznokci pumeks myć/umyć

зубни́й порошо́к зубна́ па́ста зубна́ щíтка чи́стити/почи́стити зу́би витиска́ти/ви́тиснути па́сту з тю́бика

proszek do zębо́w pasta do zębо́w szczoteczka do zębо́w myć/umyć zęby wyciskać/wycisnąć pastę z tubki

щíтка для воло́сся гре́бінь гребіне́ць, гребíнчик густи́й ~ бігудí накру́чувати/накрути́ти воло́сся на ~ фен шампу́нь ~ від лупи́ ~ для фарбо́ваного воло́сся

szczotka do włosо́w grzebień, grzebyk grzebyk, grzebyczek gęsty grzebień papiloty, lokо́wki, wałki nakręcać/nakręcić włosy na wałki

myć się/umyć się kąpać się/wykąpać się w wannie ~ pod prysznicem mydlić się/namydlić się wycierać/wytrzeć wycierać się/wytrzeć się żel pod prysznic sо́l dla wanny

suszarka do włosо́w szampon ~ przeciwłupieżowy ~ do włosо́w farbowanych

93


94

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

конденціоне́р для воло́сся бальза́м для воло́сся лак для воло́сся пíна для воло́сся за́чіска зачíсувати/зачеса́ти (волóсся) зачíсуватися/зачеса́тися розчíсувати/розчеса́ти (волóсся) розчíсуватися/розчеса́тися ми́ти го́лову <воло́сся> шампу́нем

odżywka do włosо́w balsam do włosо́w lakier do włosо́w pianka do włosо́w fryzura, uczesanie czesać/uczesać (włosy) czesać się/uczesać się rozczesywać/rozczesać włosy rozczesywać/rozczesać (swoje) włosy myć głowę <włosy> szamponem

макія́ж наклада́ти/накла́сти ~ поправля́ти/попра́вити ~ губна́ пома́да гігієнíчна ~ блиск для губ лак для нíгтів парфу́ми, духи́ парфумо́вана вода́ дезодора́нт тверди́й ~ ~ ку́льковий ~ у спре́ї, спрей одеколо́н

makijaż zrobić ~, umalować się poprawiać/poprawić ~ szminka, kredka do ust szminka ochronna błyszczyk do ust lakier do paznokci perfumy woda perfumowana dezodorant ~ w sztyfcie ~ roll-on ~ w sprayu, spray woda kolońska

оліве́ць для брів тíні для повíк пу́дра ~ пресо́вана пу́дрениця пудрува́ти обли́ччя, пудрува́тися рум’я́на туш для вій то́нік космети́чне молочко́ ма́ска ~-скраб осно́ва крем живи́льний ~ зволо́жувальний ~

ołо́wek do brwi cienie do powiek puder ~ w kamieniu puderniczka pudrować się rо́ż tusz do rzęs tonik mleczko kosmetyczne maseczka peeling podkład krem ~ odżywczy ~ nawilżający

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

95

депіляцíйний ~ ~ для ніг <рук> ~ для обли́ччя ~ для вразли́вої шкíри підфарбо́вувати/підфарбува́ти <малюва́ти/намалюва́ти> ~ бро́ви <очі, вíї> ~ гу́би

~ do depilacji ~ do nо́g <rąk> ~ do twarzy ~ do cery wrażliwej malować/pomalować

голíння прила́ддя для голíння бри́тва стано́к для голíння електробри́тва ле́зо кре́м <ми́ло, пíна> для голíння пе́нзлик для голíння голи́тися/поголи́тися вода́ пíсля голíння

golenie przybory do golenia brzytwa golarka maszynka elektryczna żyletka krem <mydło, pianka> do golenia pędzel do golenia golić się/ogolić się płyn po goleniu

туале́т саніта́рний ву́зол = санву́зол уніта́з, ра́ковина бачо́к біде́ пісуа́р злива́ти/зли́ти во́ду відсвíжувач повíтря туале́тний папíр паперо́вий рушничо́к су́шка для рук

toaleta, ubikacja węzeł sanitarny, łazienka wraz z ubikacją muszla klozetowa rezerwuar bidet pisuar spuszczać/spuścić wodę odświeżacz powietrza papier toaletowy ręcznik suszarka do rąk

brwi <oczy, rzęsy> malować usta

КУ́ХНЯ – KUCHNIA в/у ку́хні <на ку́хні> снíдати в/у ку́хні в/у ку́хню <до ку́хні> з ку́хні

w kuchni jeść śniadanie w kuchni do kuchni z kuchni

ку́хня, плита́ га́зова плита́ піч мікрохвильова́ ~

piec, kuchnia kuchnia gazowa piec kuchenka mikrofalowa, mikrofalо́wka розм.


96

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

3

духо́вка ра́ковина кран кухо́нні ме́блі вбудо́вані ~ буфе́т кухо́нна ша́фка настíнна ша́фка поли́ця (кухóнний) стіл табуре́тка, табуре́т холоди́льник морози́льна ка́мера, морози́лка pot. відро́ для сміття́ рушни́к ганчíрка

piekarnik zlew, zlewozmywak kurek, kran meble kuchenne meble wbudowane kredens szafka kuchenna szafka wisząca pо́łka stо́ł (kuchenny) stołek, taboret lodо́wka zamrażalnik

плита́ га́зова ~ електри́чна ~ = електроплита́ ~ на два пальники́ пальни́к, конфо́рка духо́вка кра́н електрозапальни́чка п’єзоелектри́чна запальни́чка сірники́, lp сірни́к запа́лювати/запали́ти газ гаси́ти/погаси́ти газ ста́вити/поста́вити що-н. на газ прикру́чувати/прикрути́ти (вогóнь) підкру́чувати/підкрути́ти (вогóнь)

kuchenka ~ gazowa ~ elektryczna ~ dwupalnikowa palnik piecyk, piekarnik kurek elektryczna zapalniczka (do gazu) piezoelektryczna zapalniczka (do gazu) zapałki, одн. zapałka zapalać/zapalić gaz gasić/zgasić gaz stawiać/postawić coś na gaz zmniejszać/zmniejszyć gaz (ogień)

wiadro <kubeł> na śmieci ścierka (do naczyń) ścierka, ściereczka

zwiększać/zwiększyć gaz (ogień)

ПО́СУД – NACZYNIA KUCHENNE кастру́ля алюмíнієва ~ тифло́нова ~ стальна́ ~ емальо́вана ~ по́кришка, по́кривка, кри́шка казано́к

garnek, rondel ~ aluminiowy ~ teflonowy ~ stalowy ~ emaliowany przykrywka, pokrywka kociołek


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

скорова́рка кавни́к ми́ска гли́няна ~ сковорíдка, сковорода́ ча́йник еле́ктро ~ заварни́к гуся́тниця лист

szybkowar dzbanek do kawy miska, miseczka ~ gliniana patelnia czajnik, imbryk ~ elektryczny czajniczek (do parzenia herbaty), imbryczek prodiż blacha, blaszka (do ciast)

КУХО́ННІ РЕ́ЧІ – SPRZĘTY KUCHENNE кухо́нні ре́чі маши́на для миття́ по́суду, посудомийна машина гриль електрокавова́рка, кавова́рка кухо́нний комба́йн мíксер м’ясору́бка електром’ясору́бка сокода́вка то́стер фритю́рниця хліборíзка

sprzęty kuchenne zmywarka do naczyń

прес-пюре́ вíник (для збива́ння білкíв) кавомо́лка, млино́к для ка́ви сту́пка те́рка друшля́к си́то, си́течко, си́тко шумíвка

przeciskacz do ziemniakо́w trzepaczka (do piany) młynek do kawy moździerz tarka cedzak, durszlak sito, sitko łyżka cedzakowa

grill ekspres <maszynka> do kawy robot kuchenny mikser maszynka do mięsa elektryczna ~ sokowirо́wka, wirо́wka do sokо́w toster frytkownica maszynka do krajania chleba

стільни́ця stolnica до́шка для м’я́са <ри́би, о́вочів> deska <deseczka> do mięsa <ryb, jarzyn> вало́к, кача́лка, ска́лка wałek дерев’я́на ло́жка łyżka drewniana консе́рвний нíж klucz do konserw, otwieracz кухо́нний ніж nо́ż kuchenny ніж для м’я́са <о́вочів> nо́ż do mięsa <jarzyn>

97


98

DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO

черпа́к, ополо́ник што́пор, коркотя́г region. підста́вака для сушíння по́суду

3

łyżka wazowa, chochla korkociąg suszarka do naczyń

ПÓБУТ — ŻYCIE CODZIENNE ПРИГОТУВА́ННЯ Ї́ЖІ – PRZYGOTOWANIE POSIŁKU готува́ти/приготува́ти ~ ї ́жу <кухова́рити> ~ сніда́нок <обíд, вече́рю> куха́рська кни́га реце́пт меню́ інгредіє́нти бра́ти/взя́ти проду́кти ~ з холоди́льника <ша́фки> чи́стити/почи́стити ~ карто́плю дрилюва́ти ви́шні зніма́ти/зня́ти шкíрку з ковбаси́ чи́стити/почи́стити ~ я́блуко <апельси́н> (від шкíрки) ~ яйце́ картопля́не лушпи́ння ми́ти/поми́ти о́вочі натира́ти/нате́рти що-н. на те́рці перетира́ти/перете́рти че́рез си́то роби́ти/зроби́ти сала́т тíсто замíшувати/заміси́ти ~ міси́ти/ви́місити ~ розка́чувати/розкача́ти ~ розчиня́ти/розчини́ти <розробля́ти/розроби́ти> ~ рости́/ви́рости <підхо́дити/ підійти́> (про тíсто) дрíжджі ро́зчин наріза́ти/нарíзати, рíзати/ порíзати ~ карто́плю <сир, ковбасу́> ~ зе́лень

przygotowywać/przygotować, szykować/przyszykować ~ posiłek ~ śniadanie <obiad, kolację> książka kucharska przepis jadłospis, menu składniki wyjmować/wyjąć produkty ~ z lodо́wki <szafki> obierać/obrać ~ <skrobać/oskrobać> ziemniaki drylować wiśnie zdejmować skо́rkę z kiełbasy obierać/obrać ~ jabłko <pomarańczę> (ze skо́rki) ~ jajko obierki (z kartofli <ziemniakо́w>) myć/umyć warzywa <jarzyny> trzeć/utrzeć coś na tarce przecierać/przetrzeć przez sito robić/zrobić sałatkę ciasto zagniatać/zagnieść ~ miesić/wymiesić ~ wałkować/rozwałkować ~ rozrabiać/rozrobić ~ rosnąć/urosnąć (o cieście) drożdże zaczyn, rozczyn kroić/pokroić kartofle <ser, kiełbasę> ~ zieleninę


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО

3

~ хліб ски́бками відріза́ти/відрíзати розріза́ти/розрíзати

~ chleb na kromki odkrawać/odkroić przekrawać/przekroić, rozkrawać/ rozkroić порíзати торт pokroić tort ціди́ти, процíджувати/проціди́ти cedzić/przecedzić відцíджувати/відціди́ти przecedzać/przecedzić м’я́со mięso моло́ти/змоло́ти ~ mleć/zemleć ~, przekręcać/ przekręcić ~ przez maszynkę сікти́/посікти́ ~ siekać/posiekać ~ відбива́ти/відби́ти ~ на bić/zbić ~ na kotlety котле́ти обка́чувати/обкача́ти котле́ти obtaczać/obtoczyć kotlety w mące в/у муцí <сухаря́х> <tartej bułce> щипа́ти/ощипа́ти ку́рку skubać/oskubać kurę потроши́ти/ви́потрошити ку́рку patroszyć/wypatroszyć kurę потрохи́ podroby начи́нка nadziewanie фа́рш farsz начиня́ти/начини́ти nadziewać/nadziać фарширува́ти, нафарширóвуfaszerować/nafaszerować coś вати/нафарширува́ти що-н. mięsem м’я́сом витиска́ти/ви́тиснути wyciskać/wycisnąć ~ сік ~ sok ~ лимо́н ~ cytrynę ~ сік з я́гід ~ sok z jagо́d кла́сти/покла́сти що-н. в/у wkładać/włożyć coś do garnka кастру́лю ста́вити/поста́вити кастру́лю на stawiać/postawić garnek na gazie вого́нь <на ку́хню> ВАРИ́ТИ, СМА́ЖИТИ, ПЕКТИ́ – GOTOWAĆ, SMAŻYĆ, PIEC вари́ти/звари́ти ~ в/у кастру́лі ~ у водí <в молоцí> ~ суп <м’я́со, о́вочі, ка́шу> вари́тися/звари́тися розва́рюватися/розвари́тися дова́рюватися/довари́тися запа́рювати/запа́рити зава́рювати/завари́ти вари́ти варе́ння сма́жити/засма́жити <зісма́жити>

gotować/ugotować ~ w garnku ~ w wodzie <na mleku> ~ zupę <mięso, jarzyny, kaszę> gotować się/ugotować się rozgotowywać się/rozgotować się dogotowywać się/dogotować się zaparzać/zaparzyć zagotowywać/zagotować smażyć konfitury smażyć/usmażyć

99


100 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO ~ на сковородí ~ на олíї <ма́слі> ~ ри́бу <яє́шню> підсма́жувати/підсма́жити пе́кти/спекти́ м’я́со тушкува́ти/затушкува́ти кип’яти́ти/закип’яти́ти ~ во́ду ~ молоко́ закипа́ти/закипíти вода́ закипíла молоко збіга́є/збíгло пекти́/спекти́ запіка́ти/запекти́ допіка́тися/допекти́ся додава́ти/додати́, добавля́ти/ доба́вити ~ со́лі <цу́кру> досипа́ти/доси́пати соли́ти/посоли́ти суп <карто́плю, м’я́со> пересо́лювати/пересоли́ти перчи́ти/поперчи́ти цукрува́ти/поцукрува́ти, солоди́ти/посолоди́ти міша́ти/поміша́ти куштува́ти/скуштува́ти, про́бувати/спро́бувати пригоря́ти/пригорíти молоко́ пригорíло пригорíлий, припа́лений region. охоло́джувати/охолоди́ти застига́ти/засти́гнути желе́ застига́є

~ na patelni ~ na oleju <maśle> ~ rybę <jajecznicę> podsmażać/podsmażyć, przysmażać/przysmażyć piec/upiec mięso dusić/poddusić gotować/zagotować, przegotować ~ wodę ~ mleko zacząć się gotować/zagotować się woda zagotowała się mleko kipi/wykipiało piec/upiec zapiekać/zapiec dopiekać się/dopiec się dodawać/dodać ~ soli <cukru> dosypywać/dosypać solić/posolić zupę <ziemniaki, mięso> przesolić pieprzyć/popieprzyć cukrzyć/pocukrzyć, słodzić/ posłodzić mieszać/zamieszać, pomieszać kosztować/skosztować, prо́bować/ sprо́bować przypalać/przypalić mleko przypaliło się przypalony studzić/ostudzić zastygać/zastygnąć galareta <galaretka> zastyga <krzepnie>

ЧАЙ, КА́ВА – HERBATA, KAWA запа́рювати/запа́рити (про ка́ву) ка́ва запа́рилася зава́рювати/завари́ти (про чай) зава́рюватися/завари́тися чай завари́вся зава́рка моло́ти/змоло́ти ка́ву кавомо́лка, млино́к для ка́ви електрокавомо́лка

zaparzać/zaparzyć (o kawie) kawa zaparzyła się zaparzać/zaparzyć (o herbacie) zaparzać się/zaparzyć się herbata się zaparzyła esencja (herbaciana); zaparzenie mleć/zemleć kawę młynek do kawy elektryczny młynek do kawy

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 101

3

СТРА́ВА, Ї́ЖА – POSIŁKI, JEDZENIE ї ́жа до́бра ~ смачна́ ~ легкотра́вна стра́ва калорíйна ~ пожи́вна ~ гаря́ча ~ ї ́жа і питво́ сніда́нок обíд підвечíрок вече́ря шве́дський стіл пікнíк вече́ря при свічка́х доба́вка

jedzenie, posiłek dobre jedzenie smaczny posiłek lekki posiłek, lekko strawne jedzenie jedzenie kaloryczne ~ pożywne ~ gorący posiłek jedzenie i picie śniadanie obiad podwieczorek kolacja szwedzki stо́ł piknik kolacja przy świecach dokładka

снíдати/поснíдати обíдати/пообíдати вече́ряти/повече́ряти за сніда́нком <обíдом, вече́рею> під час їди́ <сніда́нку, обíду, вече́рі>

jeść/zjeść śniadanie jeść/zjeść obiad jeść/zjeść kolację przy śniadaniu <obiedzie, kolacji> w czasie posiłku <śniadania, obiadu, kolacji>

ЗА СТОЛО́М – PRZY STOLE накрива́ти/накри́ти на стіл накрива́ти/накри́ти стіл скатерти́ною ста́вити/поста́вити на столі кла́сти/покла́сти що-н. ~ на стіл <тарíлку> ~ серве́тку <ло́жку, ніж, виде́лку> підно́с, та́ця region. скатерти́на клейо́нка серве́тка паперо́ва ~ полотня́на ~ ва́за ~ з квíтами ~ на фру́кти сервíз

nakrywać/nakryć do stołu nakrywać/nakryć stо́ł obrusem stawiać/postawić na stole kłaść/położyć coś ~ na stole <talerzu> ~ serwetkę <łyżkę, nо́ż, widelec> taca, tacka obrus, serweta cerata serwetka ~ papierowa ~ płо́cienna wazon ~ z kwiatami patera serwis


102 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO тарíлка глибо́ка ~ мілка́ ~ десе́ртна ~ кра́й тарíлки

talerz głęboki ~ płytki ~ talerzyk deserowy brzeg talerza

тарíлочка блю́дце ми́сочка полу́мисок ча́шка, філіжа́нка region. горня́, горня́тко цуке́рниця щипцí для цу́кру масельни́чка сільни́чка хлíбниця сала́тниця

talerzyk spodek miseczka pо́łmisek filiżanka kubek cukiernica szczypce do cukru maselniczka, maselnica solniczka talerz <koszyk> do chleba salaterka

столо́вий набíр ніж но́жик виде́лка ло́жка десе́ртна ~ столо́ва ~ ло́жечка (ча́йна, кавóва) черпа́к, ополо́ник

sztućce мн., nakrycie stołowe nо́ż nożyk widelec łyżka ~ deserowa ~ stołowa łyżeczka lyżka wazowa, chochla region.

графи́н ~ з водо́ю сифо́н ~ з газо́ваною водо́ю пля́шка ~ вина́ што́пор, коркотя́г скля́нка підста́вка під скля́нку ча́рка бока́л, ке́лих ку́холь (для пи́ва)

karafka ~ z wodą syfon ~ z wodą gazowaną butelka ~ wina korkociąg szklanka podstawka pod szklankę kieliszek kielich, kieliszek (do wina) kufel

сіда́ти/сíсти ~ до сто́лу <за стіл>

siadać/siąść ~ do stołu

3


3

~ в/у м’яке́ крíсло сидíти ~ за столо́м ~ в/у крíслі запро́шувати/запроси́ти до сто́лу <за стіл> пригоща́ти/пригости́ти за столо́м сидíти ~ розмовля́ти ~ кури́ти ~

ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 103 ~ w fotelu siedzieć ~ przy stole ~ w fotelu prosić/poprosić do stołu ugaszczać/ugościć; częstować/ poczęstować przy stole siedzieć ~ rozmawiać ~ palić ~

Про́шу ї ́сти Часту́йтесь <пригоща́йтесь>, будь-ла́ска Cмачно́го!

Proszę jeść Proszę się częstować

ї ́сти ~ (звича́йно) на сніда́нок <обíд, вече́рю> ~ карто́плю хотíти ~ я хо́чу ~ ї ́сти/з’ї ́сти ~ сир <хліб, суп, ка́шу> з’ї ́сти хлíба <ка́ші> пи́ти/ви́пити ~ чай <молоко́> напи́тися ча́ю <молока́> попої ́сти си́то ~ попива́ти (повíльно) потя́гувати (ви́но, пи́во) з’ї ́сти і ви́пити запива́ти/запи́ти (чим-н.) корми́ти <годува́ти> з ло́жки апети́т до́брий ~ пога́ний ~ во́вчий ~ ї ́сти з апети́том <зі сма́ком> на́тще, натще́серце, не пої ́вши си́тий голо́дний зголоднíлий

jeść, jadać ~ (zwykle) na śniadanie <obiad, kolację> ~ ziemniaki chcieć jeść chce mi się jeść jeść/zjeść ~ ser <chleb, zupę, kaszę> zjeść chleba <kaszy> pić/wypić ~ herbatę <mleko> napić się herbaty <mleka> podjeść sobie, pożywić się podjeść sobie, dobrze się najeść popijać (powoli) popijać sobie (wino, wо́dkę) zjeść i wypić popijać/popić (czymś) karmić łyżką apetyt dobry ~ słaby <kiepski> ~ wilczy ~ jeść z apetytem <ze smakiem> na czczo najedzony głodny wygłodniały

Smacznego!


104 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO користува́тися ло́жкою <виде́лкою, ноже́м> бра́ти/взя́ти в/у рот набира́ти/набра́ти ~ су́пу ~ (непóвну) ло́жку чого-н. відку́шувати/відкуси́ти що-н. шмато́чками рíзати ноже́м відріза́ти шмато́к за шматко́м взя́ти що-н. зі сто́лу підсо́вувати/підсу́нути полу́мисок до се́бе проси́ти/попроси́ти пода́ти що-н. кла́сти на краю́ тарíлки відла́мувати/відлама́ти хліб пи́ти чай в прику́ску поцукрува́ти, посолоди́ти (чай, ка́ву) розмíшувати/розміша́ти цу́кор відкорко́вувати/відкоркува́ти <відкрива́ти/відкри́ти> пля́шку налива́ти/нали́ти вина́ розлива́ти/розли́ти вино́ в/у бока́ли тост виголо́шувати/ви́голосити <проголо́шувати/ проголоси́ти> тост ~ за чиє-н. здоро́в’я пи́ти/ви́пити за чиє-н. здоров’я

posługiwać się łyżką <widelcem, nożem> brać/wziąć do ust nabierać/nabrać ~ zupy ~ (niepełną) łyżkę czegoś odgryzać coś po kawałku kroić nożem odkrawać kawałek po kawałku wziąć coś ze stołu przysuwać/przysunąć sobie pо́łmisek poprosić o podanie czegoś kłaść na brzegu talerza łamać chleb pić herbatę z kostką cukru w ustach posłodzić (herbatę, kawę) mieszać/rozmieszać cukier otwierać/otworzyć butelkę

nalewać/nalać wina nalewać/nalać wina do kieliszkо́w toast wznosić/wznieść toast ~ za czyjeś zdrowie pić/wypić czyjeś zdrowie

ПÍСЛЯ ЇДИ́ – PO POSIŁKU встава́ти/вста́ти ~ з-за сто́лу ~ зі стільця́ <з крíсла> збира́ти/зібра́ти зі сто́лу витира́ти/ви́терти стіл <стира́ти/сте́рти зі сто́лу> стрíпувати/стрíпати кри́хти зі скатерти́ни ми́ти/поми́ти по́суд

wstawać/wstać ~ od stołu ~ z krzesła <fotela> sprzątać/sprzątnąć ze stołu ścierać/zetrzeć stо́ł strząsać/strząsnąć okruchy z obrusa zmywać/zmyć naczynia

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 105

3

хова́ти/схова́ти проду́кти в/у холоди́льник <буфе́т>

wkładać/włożyć <chować/schować> jedzenie do lodо́wki <kredensu>

ВСТАВА́ТИ І ЛЯГА́ТИ СПА́ТИ – WSTAWAĆ, KŁAŚĆ SIĘ SPAĆ прокида́тися/проки́нутися буди́ти/розбуди́ти просина́тися/просну́тися буди́льник заво́дити/заве́сти <накру́чувати/накрути́ти> ~ наставля́ти/наста́вити ~ на четве́рту годи́ну ~ дзвени́ть встава́ти/вста́ти ~ з лíжка одяга́тися/одягти́ся вдяга́ти/вдягну́ти що-н. ~ че́рез го́лову роздяга́тися/роздягти́ся зніма́ти/зня́ти що-н. ляга́ти/лягти́ ~ в/у лíжко ~ на лíжко ~ спа́ти засина́ти/засну́ти позіха́ти/позіхну́ти спа́ти куня́ти сон глибо́кий ~ міцни́й ~ ~ сни́ться сновидíння я хо́чу спа́ти я не хо́чу спа́ти я не мо́жу спа́ти <засну́ти> безсо́ння

budzić się/obudzić się budzić/rozbudzić budzić się/rozbudzić się budzik nakręcać/nakręcić ~ nastawiać/nastawić ~ na czwartą godzinę ~ dzwoni wstawać/wstawać ~ z łо́żka ubierać się/ubrać się wkładać/włożyć coś ~ przez głowę rozbierać się/rozebrać się zdejmować/ zdjąć coś kłaść się/położyć się ~ do łо́żka ~ na łо́żko ~ spać zasypiać/zasnąć ziewać/ziewnąć spać drzemać sen ~ głęboki ~ mocny śnić, mieć ~ sen, marzenie senne chce mi się spać nie chce mi się spać nie mogę spać <zasnąć> bezsenność

ДОМÁШНІ СПРÁВИ — ZAJĘCIA DOMOWE ЧИ́ЩЕННЯ О́ДЯГУ І ВЗУТТЯ́ – CZYSZCZENIE ODZIEŻY I BUTО́W забру́днювати/забрудни́ти що-н. brudzić/zabrudzić coś заплями́ти що-н. poplamić coś щíтка для о́дягу szczotka do ubrania


106 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO чи́стити/почи́стити <ви́чистити> що-н. щíткою ~ бруд ~ що-н. від бру́ду виво́дити/ви́вести пляму́ за допомо́гою чого-н. стрíпувати/стрíпати що-н. трíпати/ви́тріпати що-н. ~ від по́роху виверта́ти/ви́вернути кише́ні <рукави́> віддава́ти/відда́ти що-н. ~ до прання́ <чисти́ти> ~ в/у хімчи́стку щíтка ~ для взуття́ щíточка крем для взуття́ ва́кса сукно́

czyścić/wyczyścić coś szczotką ~ brud ~ z brudu wywabiać/wywabić plamę czymś, za pomocą czegoś strzepywać/strzepnąć coś strzepywać/strzepnąć ~ kurz wywracać/wywrо́cić kieszenie <rękawy> oddawać/oddać coś ~ do prania <czyszczenia> ~ do pralni szczotka ~ do butо́w mazak pasta do butо́w czarna pasta do butо́w sukno

ПРАННЯ́ – PRANIE прання́ пра́льня пра́льна маши́на, пралька pot. region. ми́йниця це́бра, цебе́р, це́брик госпо́дарське ми́ло рідке́ ми́ло рідина́ для прання́ пра́льний порошо́к рідина́ для сполíскування

pranie pralnia pralka miednica balia, szaflik mydło do prania mydło w płynie płyn do prania proszek do prania płyn do płukania

запира́ти/запра́ти що-н. пра́ти/ви́прати ~ біли́зну відпира́ти/відіпра́ти пля́ма відіпра́лася відбíлювати/відбіли́ти відбíлювач вива́рювати/ви́варити біли́зну нами́лювати/намили́ти прополíскувати/прополоска́ти, полоска́ти/ви́полоскати полоска́ння біли́зни

zapierać/zaprać coś prać/wyprać ~ bieliznę prać/wyprać plama się sprała wybielać/wybielić wybielacz gotować/wygotować bieliznę mydlić/namydlić płukać/wypłukać płukanie bielizny

3


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 107

3

викру́чувати/ви́крутити сушíння суши́ти/ви́сушити розвíшувати/розвíшати суши́льня

wyżymać/wyżąć suszenie suszyć/wysuszyć (roz)wieszać/rozwiesić suszarnia

ПРАСУВА́ННЯ – PRASOWANIE прасува́ти/ви́прасувати розпрасо́вувати/розпрасува́ти відпрасува́ти запрасо́вувати/запрасува́ти ~ скла́дки стрíлки (у брю́ках) віддава́ти/відда́ти що-н. прасува́ти пра́ска електри́чна ~ ~ з терморегуля́тором ~ зі зволо́женням до́шка для прасува́ння

prasować/wyprasować rozprasowywać/rozprasować odprasować zaprasować ~ fałdy ~ kanty (u spodni) oddawać/oddać coś do prasowania żelazko ~ elektryczne ~ z termoregulatorem ~ z nawilżaczem deska do prasowania

ОПА́ЛЕННЯ КВАРТИ́РИ – OGRZEWANIE MIESZKANIA опа́лення піч центра́льне опа́лення камíн, коми́нок вугíлля дро́ва lm сухí <во́гкі, мо́крі> ~ по́піл

ogrzewanie piec centralne ogrzewanie kominek węgiel drwa мн., drzewo одн. (na opał) suche <mokre> drzewo popiо́ł

нато́плювати/натопи́ти <напа́лювати/напали́ти> в/у пе́чі <коминку́> вигріба́ти/ви́гребти по́піл з пе́чі розпа́лювати/розпали́ти ~ в/у пе́чі ~ вого́нь розпа́люватися/розпали́тися розво́дити/розве́сти вого́нь роздува́ти/розду́ти вого́нь підтри́мувати/підтри́мати вого́нь прикру́чувати/прикрути́ти газ нагріва́ти/нагрíти дім <кімна́ту>

palić/napalić w piecu <kominku> wybierwać/wybrać popiо́ł z pieca rozpalać/rozpalić ~ w piecu ~ ogień rozpalać się/rozpalić się rozpalać/rozpalić ogień rozdmuchiwać/rozdmuchać ogień podtrzymywać/podtrzymać ogień zmniejszać/zmniejszyć gaz ogrzewać/ogrzać dom <pokо́j>


108 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO згоря́ти <згора́ти>/згорíти (про дрóва) димíти

3

spalać się/spalić się, wypalać/wypalić się (o drzewie) dymić

ПРИБИРА́ННЯ – SPRZĄTANIE прибира́ти/прибра́ти <роби́ти/ зроби́ти поря́дки> в/у кварти́рі порядкува́ти наво́дити/навести́ поря́док в/у кімна́ті щíтка для підло́ги мітла́ вíник пилосо́с, порохотя́г region. смітя́рка смітни́к, відро́ для сміття́ ганчíрка натира́ч електри́чний ~ масти́ло для підло́ги

sprzątać/posprzątać <sprzątnąć> mieszkanie porządkować sprzątać/wysprzątać <sprzątnąć, posprzątać> pokо́j, robić porządki/ zrobić porządek w pokoju szczotka (do zamiatania) miotła miotła, miotełka odkurzacz śmietniczka wiadro <kubeł> na śmieci ścierka, ściereczka froterka ~ elektryczna pasta do podłogi

провíтрювати/провíтрити кімна́ту заміта́ти/замести́, підміта́ти/ підмести́ ~ підло́гу пилосо́сити/пропилосо́сити начища́ти/начи́стити ~ підло́гу ~ щíткою витира́ти/ви́терти що-н. чим-н. стира́ти/сте́рти пилю́ку ми́ти/поми́ти ~ підло́гу ~ вíкна напасто́вувати/напасту́вати ~ підло́гу ~ масти́лом <масти́кою> натира́ти/нате́рти підло́гу ~ натираче́м

wietrzyć/przewietrzyć <wywietrzyć> pokо́j zamiatać/zamieść ~ podłogę odkurzać/odkurzyć czyścić/wyczyścić ~ podłogę ~ szczotką wycierać/wytrzeć coś czymś ścierac/zetrzeć kurze myć/umyć ~ podłogę ~ okna pastować/wypastować ~ podłogę ~ pastą do podłogi froterować/wyfroterować podłogę ~ froterką

за́соби для миття́ чого-н.

środki do mycia czegoś


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 109

3

РЕМО́НТ КВАРТИ́РИ – ODNAWIANIE MIESZKANIA роби́ти/зроби́ти ремо́нт ~ до́му ~ в/у кварти́рі ремонтува́ти, відремонтóвувати/ відремонува́ти кварти́ру шпаклюва́ти стíни фарбува́ти/пофарбува́ти <малюва́ти/помалюва́ти> стíни біли́ти/побіли́ти сте́лю кле́їти, обклею́вати/обкле́їти стíни шпале́рами циклюва́ти/поциклюва́ти підло́гу <парке́т> кла́сти/покла́сти пли́тку (на стíни, підлóгу) замíнювати/заміни́ти ~ ліно́леум <ковролíн> ~ електропрово́дку скли́ти/заскли́ти вікно́ накрива́ти/накри́ти ме́блі переставля́ти/переста́вити ме́блі вставля́ти/вста́вити, вмонто́вувати/вмонтува́ти ~ две́рі-купе́

robić remont ~ domu ~ mieszkania remontować/wyremontować mieszkanie szpachlować ściany malować/pomalować ściany

malować/pomalować sufit na biało tapetować/wytapetować ściany cyklinować/wycyklinować podłogę <parkiet> kłaść/położyć ~ glazurę <płytki> na ściany, terakotę <płytki> na podłogę wymieniać/wymienić ~ linoleum <wykładzinę> ~ instalację elektryczną oszklić okno pokrywać/pokryć meble przestawiać/przestawić meble instalować/zainstalować ~ drzwi przesuwane

ПÍСЛЯ РОБÓТИ. У ГÓСТЯ́Х PO PRACY. WIZYTA ПÍСЛЯ РОБÓТИ — PO PRACY бу́дні свя́то вихідни́й день, вихідни́й pot. вік-е́нд pot. відпочи́нок відпочива́ти/відпочи́ти

dni powszednie święto dzień wolny (od pracy) weekend odpoczynek, wypoczynek odpoczywać/odpocząć, wypoczywać/wypocząć


110 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO займа́тися спо́ртом піти́ ~ в/у кіно <теа́тр, музе́й, бібліоте́ку> ~ на стадіо́н <ви́ставку> відвíдати ви́ставку слу́хати ра́діо <радіопереда́чу; му́зику> диви́тися телевíзор <телепереда́чу> вмика́ти/увімкну́ти ~ ра́діо, радіоприйма́ч <телевíзор> запи́сувати/записа́ти ~ на відеомагнітофо́н бра́ти/взя́ти фíльм <відеокасе́ту, касе́ту> перегляда́ти/перегля́нути що-н. ~ по вíдео вимика́ти/ви́мкнути ~ ра́діо, радіоприйма́ч <телевíзор> чита́ти/прочита́ти готува́тися/підготува́тися до заня́ть гра́ти ~ в/у бридж <по́кер> ~ в/у ка́рти <ша́хи, білья́рд> граве́ць аза́ртний ~ картя́р

uprawiać sport pо́jść ~ do kina <teatru, muzeum, biblioteki> ~ na stadion <wystawę> obejrzeć wystawę słuchać radia <audycji radiowej; muzyki> oglądać telewizję <program telewizyjny> włączać/włączyć ~ radio, odbiornik radiowy, <telewizor> nagrywać/nagrać ~ na magnetowid <wideo розм.> wypożyczyć film <kasetę wideo> oglądać/obejrzeć coś ~ na wideo wyłączać/wyłączyć ~ radio, odbiornik radiowy, <telewizor> czytać/przeczytać przygotowywać się/przygotować się do zajęć grać ~ w brydża <pokera> ~ w karty <szachy, bilard> gracz hazardzista karciarz

доміно́ ко́сті доміно́ ка́рти коло́да карт вале́т да́ма коро́ль туз мар’я́ж кози́рна ка́рта, ко́зир бу́бна, дзвíнка бубно́вий, дзвінко́вий

domino kostki dominowe karty talia kart walet dama krо́l as mariaż atut kara karo, karowy, dzwonkowy

3


3

ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 111

пíка, ви́но пíковий, ви́но хре́ста, треф хресто́вий, трефо́вий че́рва черво́вий

piki pik, pikowy, winny trefle trefl, treflowy, żołędny kiery kier, kierowy, czerwienny

бридж по́кер ти́сячка префера́нс пасья́нс розклада́ти/розкла́сти ~ ворожи́ти на ка́ртах таро́ сіда́ти до гри в ка́рти <за ка́рти> ка́рта íде кому-н. ходи́ти/зайти́ з чого-н. кому-н. талани́ть в/у ка́ртах, кому-н. іде́ ка́рта ста́вка роби́ти/зроби́ти ста́вки виграва́ти/ви́грати у кого-н. в/у ка́рти програва́ти/програ́ти у кого-н. в/у ка́рти

brydż poker tysiąc preferans pasjans kłaść <stawiać>/postawić ~ stawiać karty, wrо́żyć z kart tarot siąść do kart karta komuś idzie wychodzić/wyjść z czegoś, czymś ktoś ma powodzenie w kartach, komuś idzie karta stawka stawiać/postawić stawkę wygrać od kogoś w karty

ша́шки шашківни́ця ша́хи ша́хова фігу́ра піша́к тура́ кінь офіце́р короле́ва коро́ль хід коне́м <пішако́м>

warcaby szachownica; pudełko na ~ szachy figura szachowa pionek wieża skoczek goniec hetman, krо́lowa krо́l ruch <posunięcie> skoczkiem <pionkiem> szach (krо́lowi) mat pat szachownica turniej szachowy

шах (королю́) мат пат, па́това ситуа́ція шахівни́ця ша́ховий турнíр

przegrać do kogoś w karty


112 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO шахíст шахíстка гра́ти в/у ша́хи походи́ти твій хід

3

szachista szachistka grać w szachy zrobić ruch twо́j ruch

У ГÓСТЯ́Х — WIZYTA візи́т запро́шувати/запроси́ти кого-н. в/у го́сті відвíдувати/відвíдати кого-н. бува́ти в/у кого-н. ходи́ти/піти́ в/у го́сті до кого-н. прийма́ти госте́й гість ба́жаний ~ непро́ханий ~ частува́ти/почастува́ти; пригоща́ти/пригости́ти

wizyta zapraszać/zaprosić kogoś w gości odwiedzać/odwiedzić kogoś bywać z wizytą u kogoś chodzić/iść z wizytą do kogoś przyjmować <podejmować> gości gość oczekiwany ~ nieproszony ~ częstować/poczęstować; gościć/ ugościć

ЗАПРО́ШЕННЯ – ZAPROSZENIE Запро́шую вас на обíд Хотíв би запроси́ти вас на вече́рю Запро́шую вас на ка́ву Чи мо́жу вас запроси́ти? Дозво́льте вас запроси́ти Ма́ю за честь запроси́ти вас Прихо́дьте до нас у го́сті Зайди́ яко́сь до ме́не Загля́нь яко́сь до ме́не Зайди́ до нас уве́чері Спаси́бі <дя́кую>, я із задово́ленням прийду́ <зайду́> Обов’язко́во прийду́ Спаси́бі <дя́кую>, але я, очеви́дно, не змо́жу прийти́ На жа́ль, я сього́дні за́йнятий

Zapraszam pana <panią, państwa> na obiad Chciałbym zaprosić pana <panią, państwa> na kolację Zapraszam pana <panią, państwa> na kawę Czy mо́głbym pana <panią> zaprosić? Niech mi będzie wolno zaprosić pana <panią> Mam zaszczyt zaprosić pana <panią, państwa> Proszę przyjść do nas Wpadnij kiedyś do mnie Zajrzyj do mnie kiedyś Wpadnij do nas wieczorem Dziękuję, chętnie przyjdę

Przyjdę na pewno Dziękuję, ale chyba nie będę mо́gł Niestety, dziś jestem zajęty


3

ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 113

Чи не хотíли б ви...?

Czy (nie) zechciałby pan, czy (nie) zechciała by pani...? Чи могли́ б ви...? <чи не могли́ б Czy (nie) mо́głby pan, czy (nie) ви...?> mogłaby pani...? Чи не пого́дилися б ви ...? Czy by się pan zgodził, czy by się pani zgodziła...? Пора́ б піти́ <зайти́> в/у... Już najwyższy czas pо́jść <wstąpić> do ... Слід би було́ піти́ <зайти́> в/у... Trzeba by (było), należałoby pо́jść <wstąpić> do Як ви ду́маєте, якщо́ ... Co pan <pani> na to, gdybyśmy ... Czy nie miałby pan <miałaby pani> Ви не бу́дете запере́чувати, nic przeciwko temu, żebyśmy якщо ... <Ви не бу́дете про́ти <gdybyśmy> ... то́го, щоб ...> Дава́йте піде́мо <зайде́мо> в/у Chodźmy, pо́jdźmy, wstąpmy do ..., … może byśmy poszli <wstąpili> do ...

Я запро́шую вас хотíв б запроси́ти Вас Не хотíли <бажа́ли> б ви піти́ сього́дні в/у теа́тр? Чи не пого́дилися б ви піти́ з на́ми на ви́ставку? Не змогли́ б ви ..., чи могли́ б ви ... Не хотíли б ви ..., чи хотíли б ви ... Не пого́дилися б ви ..., чи пого́дилися б ви ...

З (вели́ким) задово́ленням З приє́мністю <з ра́дістю, залюбки́> Обов’язко́во прийду́ Не маю нічо́го про́ти <не запере́чую> Я гото́вий Я за! Чому́ би й ні? Зго́да!

Zapraszam pana <panią> chciałbym zaprosić pana <panią> Czy (nie) zechciałby pan <czy (nie) zechciałaby pani> pо́jść dziś do teatru? Czy (nie) poszedłby pan <czy (nie) poszłaby pani> z nami na wystawę? Czy (nie) mо́głby pan, czy (nie) mogłaby pani … Czy (nie) chciałby pan, czy (nie) chciałaby pani … Czy zgodzi się pan(i) …

Z (wielką) przyjemnością z przyjemnością <z radością, chętnie> Przyjdę z (całą) pewnością Nie mam nic przeciwko temu Jestem gotо́w; bardzo chętnie Zgadzam się! Popieram! Jestem za! Dlaczegо́ż by nie? Czemu nie? Zgoda!


114 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO Так! Звича́йно Спаси́бі <дя́кую>, до́бре Гара́зд Ще б пак! Ходíм <ходíмо> Ви́бачте, але спра́вді не мо́жу Не мо́жу На жа́ль, не мо́жу З ра́дістю..., але не мо́жу <я за́йнятий> Шкода́, але... Менí незру́чно відмовля́тися, але... Не хотíлося б Яко́сь не хо́четься Не мо́жу пого́дитися Та що ви! Можли́во, мабу́ть, очеви́дно Не зна́ю, чи змо́жу <чи ма́тиму змо́гу> Бою́ся, що не змо́жу <не ма́тиму змо́ги> Гада́ю <ду́маю>, що не змо́жу <не ма́тиму змо́ги>

Tak! Oczywiście Dziękuję, dobrze Dobrze, dobra розм., w porządku Jakże by nie! Chodźmy Proszę nie mieć mi za złe, ale naprawdę nie mogę Nie mogę Niestety nie mogę Chętnie bym …, ale nie mogę <jestem zajęty> Szkoda, ale… Niezręcznie mi odmawiać, ale… Nie chciałbym Jakoś nie mam ochoty Nie mogę się zgodzić Jak to!, ależ skąd! Chyba, może, możliwe, zapewne Nie wiem, czy będę mо́gł <mogła> Obawiam się, że nie będę mо́gł <mogła> Myślę, że nie będę mо́gł <mogła>

ЗУ́СТРІЧ – SPOTKANIE привіта́ння До́брий день! До́брого дня! Добри́день! До́брого ра́нку! До́брий ве́чір! Добри́вечір! Привíт! <Салю́т! Честь!> Як життя́? Як здоро́в’я? Як ти? Як у те́бе спра́ви? Що ново́го? Спаси́бі <дя́кую>, до́бре <непога́но> Спаси́бі, щи́ро дя́кую Чудо́во, прекра́сно

3

powitanie Dzień dobry! Dzień dobry! Dobry wieczо́r! Cześć! Co u pana <pani> słychać? Jak się pan(i) miewa? Jak zdrowie? Jak się pan(i) czuje? Co (u ciebie) słychać? Jak ci się wiedzie? Jak się masz? Co nowego? Dziękuję, dobrze <nieźle> Dziękuję bardzo Wspaniale, świetnie, doskonale


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 115

3

Все <усе́> гара́зд Непога́но Ненайгíрше Без змін Пога́но Скру́тно, суту́жно, жахли́во, фата́льно Нічо́го, так собí Ні так, ні сяк; ні пога́но, ні до́бре Як вам <тобí> сказа́ти? Не зна́ю, що й каза́ти Все <усе́> по-старо́му Нічого́ ново́го <особли́вого> Кра́ще не пита́й Гíрше нíкуди; гíрше не бува́є

Wszystko w porządku Nieźle Nienajgorzej Bez zmian Źle, kiepsko Ciężko,okropnie, fatalnie Nieźle, tak sobie Ani źle, ani dobrze Jakby to powiedzieć? Nie wiem, co powiedzieć Wszystko po staremu Nic nowego <szczegо́lnego> Lepiej nie pytaj (Już) gorzej być nie może

СВЯ́ТА Й УРОЧИ́СТОСТІ ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI СВЯ́ТО – ŚWIĘTO рокови́ни lm, річни́ця дека́да дні урочи́стості офіцíйні ~ свя́то держа́вне ~ релігíйне ~ роди́нне ~ святко́вий ~ день ювіле́й ювіле́йний ювіля́р ювіля́рка

rocznica dekada dni uroczystości , obchody oficjalne ~ święto ~ państwowe ~ religijne uroczystość rodzinna świąteczny dzień ~ jubileusz jubileuszowy jubilat jubilatka

святкува́ти, відсвяткóвувати/ відсвяткува́ти, відзнача́ти/ відзна́чити віта́ти/привіта́ти з наго́ди свят

świętować, obchodzić święto

życzyć/złozyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji świąt


116 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO склада́ти/скла́сти святко́ві побажа́ння Зі свята́ми! Весе́лих Cвят!

3

składać/złożyć życzenia świąteczne Wesołych Świąt!

РОДИ́ННЕ СВЯ́ТО – UROCZYSTOŚĆ RODZINNA роди́нне <сіме́йне> свя́то; роди́нна урочи́стість де́нь наро́дження імени́ни святкува́ти <відзнача́ти> ~ день наро́дження <імени́ни> хрести́ни хрести́ти/охрести́ти дити́ну рокови́ни <річни́ця> весíлля <шлю́бу> срíбне весíлля золоте́ весíлля імени́нник імени́нниця віта́ти/привіта́ти ~ з наго́ди срíбного весíлля бажа́ти/побажа́ти здоро́в’я ра́дості

święto rodzinne, uroczystość rodzinna urodziny imieniny świętować <obchodzić> ~ urodziny <imieniny> chrzciny wyprawiać chrzciny <chrzcić> rocznica ślubu srebrne wesele złote wesele, złote gody solenizant solenizantka składać/złożyć życzenia <gratulacje> ~ z okazji srebrnego wesela życzyć zdrowia radości

НОВИ́Й РІК – NOWY ROK новорíчне свя́то новорíчна ніч зустріча́ти/зустрíти Нови́й Рік яли́нка новорíчний ра́нок ялинко́ва íграшка <прикра́са> ку́лька гірля́нда бенга́льські вогнí ліхта́рики вдяга́ти/вдягну́ти <прикраша́ти/прикраси́ти> яли́нку засвíчувати/засвіти́ти ліхта́рики подару́нки кла́сти/покла́сти під яли́нку ~ Дід Моро́з Снігу́ронька Святи́й Микола́й

Nowy Rok noc sylwestrowa, Sylwester witać/powitać Nowy Rok choinka impreza noworoczna (dla dzieci) ozdoba choinkowa bombka łańcuch ognie sztuczne lampki (elektryczne) ubierać/ubrać choinkę zapalać/zapalić lampki prezenty kłaść/położyć ~ pod choinką Dziadek Mrо́z Śnieżynka Święty Mikołaj


ДІМ. КВАРТИРА. ПОБУТ. СВЯТО 117

3

відкрива́ти/відкри́ти <відкорко́- otworzyć szampana вувати/відкоркува́ти> шампа́нське З Нови́м ро́ком! Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku! Ща́стя у Ново́му ро́ці! Wiele szczęścia w Nowym Roku! РЕЛІГÍЙНІ СВЯ́ТА – ŚWIĘTA KOŚCIELNE Різдво́ Христо́ве, Різдвя́ні свята́, Різдво́ Різдвя́ний піст Святве́чір свята́ вече́ря кутя́ коляда́ коля́дка колядува́ти колядни́к Йорда́н (na Ukrainie), Богоя́влення Госпо́днє Ще́дрий ве́чір Благовíщення Пресвято́ї Богоро́диці Квíтна <Ве́рбна> Недíля Воскресíння Христо́ве Вели́кдень, Велико́дні cвята́, Па́сха па́ска пи́санка писа́ти/написа́ти пи́санки кра́шанка Свíтлий Понедíлок Свíтлий Вівто́рок Вознесíння Госпо́днє Зісла́ння Свято́го Ду́ха, П’ятдеся́тниця, Зеле́ні cвята́ Преображе́ння Госпо́днє, Спа́с Успе́ння Пресвято́ї Богоро́диці Різдво́ Пресвято́ї Богоро́диці Воздви́ження Че́сного Хреста́ Вве́дення у Храм Пресвято́ї Богоро́диці

Boże Narodzenie Adwent Wigilia wieczerza wigilijna kutia kolędowanie; kolęda kolęda kolędować kolędnik Jordan (в Україні), Święto Trzech Krо́li (у Польщі), Święto Objawienia Pańskiego wigilia przed świętem Jordanu Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny Niedziela Palmowa Święto Zmartwychwstania Pańskiego Wielkanoc pascha (ciasto) pisanka malować pisanki kraszanka Poniedziałek Wielkanocny Wtorek Wielkanocny Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki Święto Przemienienia Pańskiego Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Narodzenie Matki Boskiej Podniesienie Krzyża Świętego Ofiowanie Najświętszej Marii Panny


118 DOM. MIESZKANIE. ŻYCIE CODZIENNE. ŚWIĘTO ÍНШІ СВЯ́ТА Й УРОЧИ́СТОСТІ – INNE ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI Міжнаро́дний жіно́чий день, Во́сьме бе́резня День Валенти́на, свя́то зако́ханих День дити́ни День ма́тері День студе́нта День нау́ки День учи́теля випускни́й бал, випускни́​́й pot. День Конститу́ції День Незале́жності День Перемоги

Dzień <Święto> Kobiet, 8 marca święto zakochanych, dzień świętego Walentego, walentynki Dzień Dziecka Dzień Matki dzień studenta święto nauki Dzień Nauczyciela bal maturalny Dzień <Święto> Konstytucji Dzień Niepodległości Dzień Zwycięstwa

3


ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА — PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA Дитячий садок. Ясла

4

Przedszkole. Żłobek

Школа Szkoła Шкільний колектив Personel szkolny Учень Uczeń Порядок. Дисципліна Porządek. Dyscyplina Будівля школи Budynek szkolny Підручники. Podręczniki. Przybory Шкільне приладдя i pomoce szkolne Перед уроком, Przed lekcją, після уроку po lekcji Урок Lekcja Кінець навчального року Zakończenie roku szkolnego Олімпіада Olimpiada Дозвілля

Czas wolny, zajęcia pozaszkolne

Вища школа. Навчання Вища школа Студентське життя Навчання

Uczelnia. Studia Uczelnia Życie studenta Nauka, studia

Наука

Nauka

Інформатика Комп’ютер Інтернет

Informatyka Komputer Internet


120 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

ДИТЯ́ЧИЙ САДО́К. Я́СЛА PRZEDSZKOLE. ŻŁOBEK я́сла віддава́ти/відда́ти дити́ну в ~ дитя́чий садо́к = дитсадо́к ходи́ти в/у ~ відво́дити/відве́сти дити́ну в~ забира́ти/забра́ти дити́ну зі садка́ гру́па моло́дша ~ сере́дня ~ ста́рша ~ вихова́тель вихова́телька ~ в/у я́слах ~ в/у дитя́чому садку́ ня́ня

żłobek oddać dziecko do żłobka przedszkole chodzić do przedszkola prowadzić/odprowadzić <zaprowadzić> dziecko do przedszkola odbierać/odebrać dziecko z przedszkola grupa maluchy średniaki starszaki wychowawca wychowawczyni ~ w żłobku ~ w przedszkolu opiekunka

го́йдалка гойда́тися/погойда́тися на го́йдалці пісо́чниця віде́рко лопа́тка пісо́к роби́ти па́сочки з піску копирса́тися в/у піску́

huśtawka huśtać się/pohuśtać się na huśtawce piaskownica wiaderko łopatka piasek robić babki z piasku kopać w piasku

ро́лики дитя́чий велосипе́д (триколíсний) самока́т ї ́здити на ро́ликах <велосипе́ді>

wrotki rowerek dziecięcy (trójkołowy) hulajnoga jeździć na wrotkach <rowerze>

кла́сики klasy м’яч piłka гра́тися <ба́витися> в/у м’яча́ grać w piłkę,bawić się piłką

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 121

пíжмурки хо́ванки ба́витися в/у ~ хова́тися/схова́тися квач

ciciubabka zabawa w chowanego bawić się w chowanego chować się/schować się berek

ШКО́ЛА — SZKOŁA навча́ння загальнообов’язко́ве ~ спíльне ~ вчи́ти <учи́ти> кого-н. чого-н. ~ діте́й англíйської мо́ви <матема́тики> навча́ти/навчи́ти кого-н. чого-н. ~ діте́й гра́ти на скри́пці <пла́вати> виклада́ти кому-н. що-н. ~ у́чням матема́тику вивча́ти що-н. вчи́тися чого-н. ~ гра́ти на фле́йті навча́тися ~ в/у шко́лі ~ в/у п’я́тому кла́сі ~ в/у гімна́зії ~ на дру́гому ку́рсі

шкільна́ систе́ма шкільна́ <навча́льна> програ́ма шкільни́й навча́льний план навча́льний рік піврíччя чве́рть канíкули зимо́ві <весня́ні> ~ лíтні ~ учнíвський коміте́т = учко́м се́ктор учко́му голова́ учко́му

nauka, nauczanie powszechny obowiązek szkolny koedukacja uczyć kogoś czegoś ~ dzieci języka angielskiego <matematyki> uczyć/nauczyć kogoś czegoś ~ dzieci gry na skrzypcach <pływania> uczyć kogoś czegoś, wykładać komuś coś uczyć dzieci matematyki uczyć się czegoś, studiować coś uczyć się czegoś ~ gry <grać> na flecie uczyć się, studiować chodzić do szkoły chodzić do piątej klasy chodzić do gimnazjum być na drugim roku

system szkolny program szkolny <nauczania> plan pracy szkoły rok szkolny półrocze okres wakacje, ferie ferie zimowe <wiosenne> wakacje (letnie) samorząd szkolny sekcja samorządu przewodniczący samorządu szkolnego


122 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA член учнíвського коміте́ту ба́тьківський коміте́т бу́ти чле́ном ба́тьківського коміте́ту ба́тьківські збо́ри шко́ла держа́вна ~ прива́тна ~ початко́ва ~ сере́дня ~ загальноосвíтня ~ ~ з виклада́нням окре́мих предме́тів англíйською мо́вою, англíйська ~ pot. ~-інтерна́т бале́тна ~ музи́чна ~ гімна́зія ~ íмені С. Крушельни́цької ~№1 ліце́й ко́ледж економíчний ~ меди́чний ~ педагогíчний ~ правни́чий ~ те́хнікум ~ з вечíрньою фо́рмою навча́ння ~ із зао́чною фо́рмою навча́ння автомобíльний ~ геологíчний ~ гірни́чий ~ машинобудівни́й ~ металургíйний ~ тексти́льний ~ хíміко-технологíчний ~

członek samorządu komitet rodzicielski być członkiem komitetu rodzicielskiego, być w komitecie rodzicielskim розм. zebranie rodziców; wywiadówka szkoła ~ państwowa ~ prywatna ~ podstawowa ~ średnia ~ ogólnokształcąca ~ z wykładowym językiem angielskim ~ z internatem ~ baletowa ~ muzyczna gimnazjum ~ imienia S. Kruszelnickiej ~ nr 1 liceum college ~ ekonomiczny ~ medyczny ~ pedagogiczny ~ prawniczy technikum ~ wieczorowe ~ zaoczne <korespondencyjne> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

samochodowe geologiczne górnicze budowy maszyn hutnicze włókiennicze chemiczne

ШКІЛЬНИ́Й КОЛЕКТИ́В — PERSONEL SZKOLNY дире́ктор шко́ли вчителí, учителí lm

dyrektor szkoły nauczyciele

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 123

педагогíчний колекти́в = педколекти́в педагогíчна ра́да = педра́да засíдання педра́ди педаго́г вчи́тель, учи́тель вчи́телька, учи́телька майбу́тній ~ ~-початкíвець досвíдчений ~ суво́рий ~ вимо́гливий ~ справедли́вий ~ шано́ваний ~ ~ фíзики <матема́тики> ~ фізкульту́ри ~ пра́ці черго́вий ~ кла́сний керівни́к шкільни́й лíкар шкільни́й сторо́ж шкільна́ прибира́льниця

ciało pedagogiczne rada pedagogiczna posiedzenie rady pedagogicznej pedagog nauczyciel nauczycielka przyszły ~ początkujący ~ doświadczony ~ surowy <wymagający> ~ wymagający ~ sprawiedliwy ~ szanowany <poważany> ~ ~ fizyki <matematyki> ~ wychowania fizycznego ~ prac ręcznych <wychowania technicznego> ~ dyżurujący wychowawca klasy lekarz szkolny woźny woźna

У́ЧЕНЬ — UCZEŃ у́чень, школя́р учени́ця, школя́рка у́чні моло́дших кла́сів у́чні ста́рших кла́сів, старшокла́сники ~ початко́вої шко́ли ~ сере́дньої шко́ли това́риш това́ришка, по́друга ~ з кла́су шкільни́й ~, ~ зі шкільно́ї ла́ви сусíд за па́ртою першокла́сник, першокла́сниця у́чень дру́гого кла́су, другокла́сник у́чень ста́рших кла́сів, старшокла́сник старшокла́сниця однокла́сник

uczeń uczennica uczniowie klas młodszych uczniowie klas starszych ~ szkoły podstawowej ~ szkoły średniej kolega koleżanka ~ z klasy ~ szkolny <ze szkolnej ławy> sąsiad z ławki pierwszoklasista, pierwszoklasistka uczeń drugiej klasy, drugoklasista uczeń wyższych klas uczennica klas wyższych kolega z tej samej klasy


124 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

4

однокла́сниця випускни́к, випускни́ця

koleżanka z tej samej klasy absolwent, absolwentka szkoły

акти́вний ува́жний дисципліно́ваний сумлíнний відмíнник зразко́вий си́льний у чому-н. кмітли́вий здíбний посере́дній стара́нний яки́й ма́є до́брі оцíнки до́брий улю́бленець

aktywny uważny zdyscyplinowany sumienny celujący wzorowy dobry, mocny (z jakiegoś przedmiotu) bystry zdolny średni staranny, pilny osiągający dobre wyniki dobry pupil

несумлíнний нездíбний яки́й не встига́є паси́вний пога́ний слаби́й важки́й підлабу́зник, підли́за pot.

niesumienny niezdolny nie dający sobie rady bierny zły słaby trudny lizus

відмíнник, відмíнниця

piątkowicz, uczennica, która dostaje <ma> same piątki <szóstki> trójkowicz, uczennica, która dostaje <ma> same trójki dwójarz, dwójkowicz, uczennica, która dostaje <ma> same dwójki

трíйочник, трíйочниця двíйочник, двíйочниця

ПОРЯ́ДОК. ДИСЦИПЛÍНА — PORZĄDEK. DYSCYPLINA поря́док дотри́муватися поря́дку привча́ти/привчи́ти до поря́дку дисциплíна

porządek zachowywać porządek, przestrzegać porządku przyzwyczajać/przyzwyczaić do porządku, uczyć/nauczać porządku dyscyplina


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 125

бу́ти дисципліно́ваним <недисципліно́ваним> дисципліно́ваний ~ у́чень ~ клас пра́вила вну́трішнього розпоря́дку шко́ли ро́зклад ~ уро́ків ~ чергува́ння чи́нний ~ постíйний ~ змíнювати/зміни́ти ~ за ро́зкладом зме́ншувати/зме́ншити кíлькість уро́ків <чергува́нь> нака́з дире́ктора шко́ли письмо́вий ~ у́сний ~

być zdyscyplinowanym <nie być zdyscyplinowanym> zdyscyplinowany ~ uczeń zdyscyplinowana klasa regulamin szkoły plan, rozkład ~ lekcji <zajęć> ~ dyżurów obowiązujący ~ stały ~ zmieniać/zmienić ~ według planu, zgodnie z planem zmniejszać/zmniejszyć liczbę lekcji <dyżurów> zarządzenie dyrektora szkoły ~ pisemne ~ ustne

ПРИСУ́ТНІСТЬ, ВІДСУ́ТНІСТЬ – OBECNOŚĆ, NIEOBECNOŚĆ прису́тність бу́ти прису́тнім прису́тній Є! Я! Тут! відсу́тність бу́ти відсу́тнім Відсу́тній! <Нема́!> ~ з пова́жних <непова́жних> причи́н ~ кíлька ти́жнів до́вга <недо́вга> ~ ви́правдання пропуска́ти/пропусти́ти урóк <уро́ки> прогу́лювати/прогуля́ти урóк <уро́ки> прогу́л pot. перевíрка відсу́тніх перевіря́ти/перевíрити прису́тніх <відсу́тніх> кла́сний журна́л

obecność być obecnym obecny Obecny! Jestem! nieobecność być nieobecnym Nieobecny! ~ usprawiedliwiona <nieusprawiedliwiona> ~ kilkutygodniowa ~ długa <krótka> usprawiedliwienie opuszczać/opuścić lekcję <lekcje> chodzić/pójść na wagary, wagarować, opuszczać/opuścić lekcję <lekcje> (wagarując) wagary sprawdzanie obecności sprawdzać/sprawdzić obecność dziennik lekcyjny <klasowy, szkolny>

ЧЕРГУВА́ННЯ – DYŻUR чергува́ти ~ в/у кла́сі

dyżurować, pełnić dyżur ~ w klasie


126 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA ~ в/у роздяга́льні ~ в/у їда́льні ~ на по́версі ~ по че́рзі чергува́ння ~ у кла́сі <їда́льні> встано́влювати/встанови́ти поря́док чергува́нь звільня́ти/звільни́ти від чергува́ння чергува́ти сього́дні я чергу́ю чергови́й, чергова́ він чергу́є в кла́сі він сього́дні чергови́й признача́ти/призначи́ти чергово́го става́ти/ста́ти на чергува́ння

4

~ w szatni ~ w stołówce ~ na piętrze ~ po kolei dyżur ~ w klasie <stołówce> ustalać/ustalić kolejność dyżurów zwalniać/zwolnić z dyżuru pełnić ~ dziś mój ~, dziś ja mam ~ dyżurny, dyżurna ma dyżur w klasie (on) jest dzisiaj dyżurnym wyznaczać/wyznaczyć dyżurnego obejmować/objąć dyżur

НАГОРО́ДА – NAGRODA похвала́ нагоро́да, винагоро́да ~ за відмíнне навча́ння та поведíнку в/у нагоро́ду за що-н. заслужи́ти винагоро́ду заслу́жена ~ прису́джувати/присуди́ти нагоро́ду уро́чисте нагоро́дження отри́мувати/отри́мати нагоро́ду

pochwała nagroda ~ za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w nagrodę za coś zasłużyć na nagrodę zasłużona ~ przyznawać/przyznać nagrodę uroczyste rozdanie nagród otrzymywać/otrzymać nagrodę

ПОКАРА́ННЯ – KARA учнíвські ви́тівки шкільнí ви́брики покара́ння, ка́ра заслужи́ти покара́ння <на ка́ру> бу́ти пока́раним справедли́ва ка́ра легке́ <суво́ре> покара́ння кара́ти/покара́ти кого-н. ста́вити/поста́вити кого-н. в/у кут заува́ження дістава́ти/діста́ти ~

uczniowskie figle <psoty> sztubackie wybryki kara zasłużyć na karę zostać ukaranym sprawiedliwa ~ łagodna <surowa> kara karać/ukarać kogoś stawiać/postawić kogoś do kąta uwaga dostawać/dostać uwagę


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 127

роби́ти/зроби́ти кому-н. ~ запи́сувати/записа́ти ~ до щоде́нника <у щодéнник> дога́на отри́мувати/отри́мати дога́ну вино́сити/ви́нести <дава́ти/ да́ти> кому-н. дога́ну суво́ра ~ зня́ти<анулюва́ти> дога́ну виклика́ти батькíв до шко́ли прочуха́н дістава́ти/діста́ти прочуха́на

zrobić <zwrócić> komuś uwagę wpisywać/wpisać uwagę do dzienniczka nagana, upomnienie dostawać/dostać naganę <upomnienie> udzielać/udzielić komuś nagany nagana anulować <skreślić> naganę wezwać rodziców do szkoły bura, wymówki; cięgi, lanie dostawać/dostać burę <lanie>

ШКÍЛЬНА БУДÍВЛЯ — BUDYNEK SZKOLNY шкільна́ будíвля до́слідна діля́нка їда́льня кабіне́т ~ біоло́гії, біологíчний ~ ~ геогра́фії, географíчний ~ лінгафо́нний ~ ~ дире́ктора ~ лíкаря клас коридо́р роздяга́льня спорти́вний майда́нчик = спортмайда́нчик спорти́вний зал = спортза́л туале́т учи́тельська шкільна́ бібліоте́ка шкільне́ подвíр’я

budynek szkolny działka doświadczalna stołówka pracownia ~ biologiczna ~ geograficzna laboratorium językowe, ~ językowa gabinet dyrektora gabinet lekarski klasa korytarz szatnia boisko (szkolne) sala gimnastyczna toaleta pokój nauczycielski biblioteka szkolna dziedziniec szkolny

КЛАС – KLASA клас па́рта шкільна́ ~ учнíвська ~ кри́шка па́рти сіда́ти/сíсти за па́рту сидíти

klasa ławka ~ szkolna ~ uczniowska pulpit siadać/usiąść w ławce siedzieć


128 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

4

~ за пе́ршою <тре́тьою, оста́нньою> па́ртою ~ у пе́ршому ря́ді <бíля вікна́> встава́ти/вста́ти з-за па́рти вихо́дити/ви́йти з-за па́рти відповіда́ти з-за па́рти <з мíсця> покла́сти що-н. на па́рту прохíд між па́ртами

~ w pierwszej <trzeciej, ostatniej> ławce ~ w pierwszym rzędzie <koło okna> stanąć w ławce wychodzić/wyjść z ławki odpowiadać z ławki <z miejsca>

до́шка кла́сна ~ рухо́ма ~ пересувна́ ~ писа́ти/написа́ти на до́шці стира́ти/сте́рти з до́шки витира́ти/ви́терти до́шку кре́йда кольоро́ва ~ шмато́к кре́йди писа́ти/написа́ти кре́йдою малюва́ти/намалюва́ти кре́йдою кре́слити/накре́слити кре́йдою гу́бка ганчíрка мо́кра <во́гка> ~ намочи́ти ганчíрку

tablica ~ szkolna ~ ruchoma ~ przesuwana pisać/napisać na tablicy ścierać/zetrzeć z tablicy wycierać/wytrzeć tablicę kreda ~ kolorowa kawałek kredy pisać/napisać kredą rysować/narysować kredą

położyć coś na ławce przejście między ławkami

rysować/narysować kredą gąbka ścierka mokra ~ zwilżyć <zmoczyć> ścierkę

ЛАБОРАТО́РІЯ – PRACOWNIA лаборато́рія хімíчна <фізи́чна> ~ робо́че мíсце витяжна́ ша́фа, ви́тяжка pot. стіл пальни́к вентиля́ція

pracownia, laboratorium pracownia chemiczna <fizyczna> stanowisko dygestorium, wyciąg laboratoryjny stół palnik wentylacja

штати́в реакти́ви лíйка ко́лба кристаліза́тор мензу́рка

statyw odczynniki lejek kolba krystalizator menzurka


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 129

пробíрка ти́гель фа́рфо́рова сту́пка фíльтр лíнза лупа́ мікроско́п при́зма прое́ктор епідіаско́п

probówka tygiel porcelanowy moździerzyk filtr soczewka lupa mikroskop pryzmat rzutnik epidiaskop

акумуля́торна батаре́я, акумуля́тор електродвигу́н коту́шка вито́к ко́рпус, карка́с обмо́тка конденса́тор рези́стор трансформа́тор про́від ~ зазе́млення затиска́ч ка́бель вимика́ч магнíт

akumulator silnik elektryczny cewka zwój korpus, karkas uzwojenie kondensator opornik, rezystor transformator przewód ~ uziemiający zacisk kabel wyłącznik magnes

при́лади вимíрювальні ~ амперме́тр баро́метр ва́ги вольтме́тр динамо́метр калори́метр мано́метр термо́метр термопа́ра

przyrządy ~ pomiarowe amperomierz barometr waga woltomierz siłomierz, dynamometr kalorymetr manometr termometr termopara

до́слід, експериме́нт ста́вити/поста́вити ~ прово́дити/прове́сти ~ ва́жити <зва́жувати>/зва́жити

doświadczenie, eksperyment wykonywać/wykonać ~ przeprowadzać/przeprowadzić ~ ważyć/zważyć


130 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA мíряти/змíряти, вимíрювати/ ви́міряти сте́жити за температу́рою <за пере́бігом реа́кції, за при́ладами>

mierzyć/zmierzyć, wymierzać/ wymierzyć obserwować temperaturę <przebieg reakcji, wskazania przyrządów>

ПІДРУ́ЧНИКИ. ШКІЛЬНЕ́ ПРИЛА́ДДЯ PODRĘCZNIKI. PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE ПІДРУ́ЧНИКИ – PODRĘCZNIKI підру́чник з ~ мо́ви ~ матема́тики збíрник ~ вправ ~ завда́нь словни́к а́тлас ка́рта, ма́па

podręcznik czegoś, do czegoś ~ (do) języka ~ (do) matematyki zbiór ~ ćwiczeń ~ zadań słownik atlas mapa

ШКІЛЬНЕ́ ПРИЛА́ДДЯ – PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE альбо́м для малюва́ння блокно́т, записни́к відривни́й ~ гу́мка кресля́рське прила́ддя lp кутомíр лінíйка рейсфе́дер трику́тник ци́ркуль клей кольоро́ві олівцí ма́ркер оліве́ць па́пка пена́л пластилíн ліпи́ти <вилíплювати> що-н. з пластилíну портфе́ль кла́сти/покла́сти що-н. в/у ра́нець <портфе́ль> промока́тка

blok rysunkowy notes ~ z kartkami do wyrywania gumka przybory kreślarskie мн. kątomierz linijka grafion ekierka, trójkąt cyrkiel klej kredki znacznik, textmarker, marker розм. ołówek teczka (z tektury) piórnik plastelina lepić coś z plasteliny teczka wkładać/włożyć coś do tornistra <teczki> bibuła

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 131

ра́нець рюкза́к, наплéчник region. ру́чка фа́рби акваре́льні ~, акваре́лі малюва́ти акваре́ллю <акваре́льними фа́рбами> гуа́ш пе́нзель пе́нзлик флома́стер щоде́нник учнíвський ~

tornister plecak pióro; długopis farby akwarele, ~ wodne malować akwarelą gwasz pędzel pędzelek flamaster, pisak dzienniczek ~ ucznia

ЗО́ШИТ – ZESZYT зо́шит zeszyt ~ для дома́шніх <кла́сних> ~ do zadań domowych робíт <завда́нь> <klasowych> ~-словни́к słowniczek ~ для до́слідів і спостере́жень ~ do obserwacji ~ для вправ ~ do ćwiczeń ~ для дома́шнього чита́ння dzienniczek lektury черне́тка, чорнови́к pot. brulion, brudnopis ~ у тверди́х обкла́динках ~ w twardej okładce <oprawie> гру́бий ~ gruby ~, brulion тонки́й ~ cienki ~ ~ в/у лінíйку ~ w linię ~ в/у клíтку ~ w kratkę но́тний ~ <~ для нот> ~ nutowy запи́сувати/записа́ти що-н. в/у zapisywać/zapisać coś w zeszycie зо́шит ОЛІВЕ́ЦЬ, РУ́ЧКА – OŁÓWEK, PIÓRO, DŁUGOPIS оліве́ць автомати́чний ~ кольоро́вий ~ м’яки́й ~ прости́й ~ тверди́й ~ хімíчний ~ чо́рний ~ ~ до́бре <пога́но> заго́стрений <застру́ганий> запасни́й графíт стругáлка

ołówek ~ automatyczny kredka, kolorowy ~ miękki ~ zwykły ~ twardy ~ ~ kopiowy czarny ~ ~ ostro <źle> zaostrzony <zatemperowany> grafit zapasowy temperówka


132 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA кишенько́вий ніж писа́ти <малюва́ти> олівце́м мíцно <си́льно> натиска́ти на оліве́ць злама́ти оліве́ць я злама́в оліве́ць гостри́ти <струга́ти> оліве́ць

4

scyzoryk pisać <rysować> ołówkiem mocno naciskać ołówek złamać ołówek złamał mi się ołówek ostrzyć <strugać, temperować> ołówek

ру́чка кулькова́ ~ чорни́льна ~ автору́чка стри́жень, сте́ржень pot. вкла́сти стри́жень в/у ру́чку капіля́рна ру́чка ~ (товщиною) 0,5 мм перо́ поміня́ти ~

pióro; długopis długopis pióro wieczne pióro wkład (do długopisu) włożyć wkład do długopisu cienkopis ~ (o grubości) 0,5 mm pióro zmienić ~

чорни́ло ~ для автору́чки кольоро́ве ~ чорни́льниця, калама́р набира́ти/набра́ти чорни́ла в/у ру́чку вмо́чувати/вмокну́ти перо́ в/у чорни́ло чорни́льна пля́ма, кля́кса pot. вели́ка ~ посади́ти чорни́льну пля́му

atrament ~ do wiecznych piór kolorowy ~ kałamarz, buteleczka napełniać/napełnić pióro atramentem moczyć/zamoczyć pióro w atramencie kleks duży ~ zrobić kleks

ПЕ́РЕД УРО́КОМ, ПÍСЛЯ УРО́КУ — PRZED LEKCJĄ, PO LEKCJI ходи́ти до шко́ли на во́сьму годи́ну прихо́дити/прийти́ в/у шко́лу <до шко́ли> о во́сьмій годи́ні запíзнюватися/запізни́тися ~ в/у шко́лу <до шко́ли> ~ на уро́к ~ на п’ять хвили́н залиша́ти/залиши́ти пальто́ в/у роздяга́льні

chodzić do szkoły na ósmą przychodzić/przyjść do szkoły o ósmej spóźniać się/spóźnić się ~ do szkoły ~ na lekcję ~ pięć minut zostawiać/zostawić płaszcz w szatni


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 133

змíнне взуття́ перевзува́тися/перевзу́тися поча́ток уро́ків захо́дити/зайти́ в/у клас <до кла́су> вийма́ти/ви́йняти зо́шит <підру́чник> ~ з па́рти ~ з ра́нця <портфе́ля> кла́сти/покла́сти ~ зо́шити в/у портфе́ль ~ книжки́ в/у ша́фу ~ кни́жку на поли́цю <на мíсце> става́ти/ста́ти між па́ртами кіне́ць уро́ків бра́ти/забра́ти пальто́ з роздяга́льні вихо́дити/ви́йти ~ з кла́су ~ зі шко́ли

buty na zmianę zmieniać/zmienić buty początek zajęć <lekcji> wchodzić/wejść do klasy wyjmować/wyjąć zeszyt <podręcznik> ~ spod ławki ~ z tornistra <teczki> kłaść/położyć wkładać/włożyć zeszyty do teczki wkładać/włożyć książki do biblioteczki stawiać/postawić książkę na półkę <na swoje miejsce> ustawiać się/ustawić się między ławkami koniec lekcji brać/wziąć <zabrać> płaszcz z szatni wychodzić/wyjść ~ z klasy ~ ze szkoły

лінíйка урочи́ста ~ ви́шикувати у́чнів на лінíйку ви́шикуватися на лінíйку

apel uroczysty ~ ustawić uczniów do apelu ustawić się do apelu

пере́рва коро́тка ~ вели́ка ~ п’ятихвили́нна ~ на пере́рві, під час пере́рви вихо́дити/ви́йти в/у коридо́р провíтрювати/провíтрити клас

przerwa, pauza mała ~ duża ~ pięciominutowa ~ na przerwie, w czasie <podczas> przerwy wychodzić/wyjść na korytarz wietrzyć/przewietrzyć klasę

дзвіно́к ~ на пере́рву ~ з уро́ку ~ на уро́к дзвенíти/продзвенíти

dzwonek ~ na przerwę ~ na koniec lekcji ~ na lekcję dzwonić/zadzwonić


134 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA ~ в/у кінцí уро́ку ~ в/у кінцí пере́рви ~ на уро́к ~ на пере́рву дзвіно́к уже дзвони́в <був> ско́ро <незаба́ром> дзвіно́к чека́ти дзвінка́

4

~ pod koniec lekcji ~ pod koniec przerwy ~ na lekcję ~ na przerwę już był dzwonek wkrótce (będzie) dzwonek czekać na dzwonek

УРО́К — LEKCJA уро́к ~ по́льскої <украї ́нської> мо́ви ~ фíзики відкри́тий ~ дома́шнє завда́ння зміст уро́ку конспе́кт уро́ку мета́ уро́ку нови́й матеріа́л пе́рший <оста́нній> ~ пíдсумок робо́ти на уро́ці план робо́ти на уро́ці повто́рення структу́ра уро́ку те́ма уро́ку опи́тувати/опита́ти ~ у́сно ~ письмо́во пе́ред уро́ком пíсля уро́ку бу́ти на уро́ці не бу́ти на уро́ці

lekcja ~ języka polskiego <ukraińskiego> ~ fizyki ~ otwarta praca domowa treść lekcji konspekt lekcji cel lekcji nowy materiał pierwsza <ostatnia> ~ podsumowanie pracy na lekcji plan pracy na lekcji powtórzenie struktura lekcji temat lekcji odpytywać/odpytać ~, pytać/spytać robić/zrobić sprawdzian pisemny przed lekcją po lekcji być obecnym na lekcji być nieobecnym na lekcji

ХІД УРО́КУ – PRZEBIEG LEKCJI вчи́тель, учи́тель ~ бере́/взяв зо́шити для перевіря́ння <на перевíрку pot.> ~ веде́ уро́к ~ віта́ється/привіта́вся з у́чнями ~ закíнчує/закíнчив уро́к ~ захо́дить/зайшо́в в/у клас <до кла́су> ~ збира́є/зібра́в зо́шити

nauczyciel ~ bierze/wziął zeszyty do sprawdzenia ~ prowadzi lekcję ~ wita się/przywitał się z uczniami ~ kończy/skończył lekcję ~ wchodzi/wszedł do klasy ~ zbiera/zebrał zeszyty


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 135

~ перевіря́є/перевíрив зо́шити ~ поверта́є/поверну́в перевíрені зо́шити ~ почина́є/поча́в уро́к ~ прохо́дить між ряда́ми повто́рювати/повтори́ти повто́рення з попере́днього уро́ку сього́днішній уро́к поя́снювати/поясни́ти нови́й матеріа́л виклада́ння <подання́> ново́го матеріа́лу опи́тувати<пита́ти>/опита́ти кого-н. ~ з геогра́фії, істо́рії, англíйської мо́ви ~ на оцíнку ста́вити/поста́вити запита́ння підніма́ти/підня́ти ру́ку виклика́ти/ви́кликати (у́чня) до до́шки ви́вчити уро́к підготува́тися до уро́ку відповіда́ти/відповíсти́ ~ впе́внено <невпе́внено> ~ дета́льно ~ з біоло́гії ~ з те́ми уро́ку ~ зага́льними фра́зами ~ запере́чно ~ зв’я́зно ~ на відмíнно <позити́вно> ~ на запита́ння ~ на уро́ці ~ недоре́чно ~ незадовíльно ~ односкла́дно ~ пла́вно ~ стве́рдно ~ у́сно <письмо́во> не зна́ти вíдповіді вíдповідь виче́рпна ~

~ sprawdza/sprawdził zeszyty ~ zawraca/zwrócił sprawdzone zeszyty ~ zaczyna/zaczął lekcję ~ chodzi między ławkami powtarzać/powtórzyć powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji dzisiejsza lekcja wyjaśniać/wyjaśnić nowy materiał podanie nowego materiału pytać/zapytać kogoś ~ z geografii, historii, angielskiego ~ na stopień stawiać/postawić pytanie podnosić/podnieść rękę wywoływać/wywołać (ucznia) do tablicy nauczyć się lekcji, przygotować lekcję przygotować się do lekcji odpowiadać/odpowiedzieć ~ z przekonaniem <bez przekonania> ~ szczegółowo ~ z biologii ~ z tematu lekcji ~ ogólnikami ~ przecząco ~ zwięźle ~ bardzo dobrze, celująco <pozytywnie> ~ na pytanie ~ na lekcji ~ nie na temat ~ niezadowalająco ~ monosylabami ~ płynnie ~ twierdząco ~ ustnie <pisemnie> nie znać odpowiedzi, nie wiedzieć co odpowiedzieć odpowiedź wyczerpująca ~


136 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA дета́льна ~ ~ за те́мою уро́ку змісто́вна ~ колекти́вна ~ коро́тка ~ незрозумíла ~ нето́чна ~ отри́мувати/отри́мати виче́рпну ~ по́вна ~ поверхо́ва ~ проду́мана ~ сти́сла ~ то́чна ~ ро́зв’язок зада́чі чита́ти ~ вíрші ~ вго́лос ~ з кни́жки ~ напа́м’ять ~ по склада́х ~ про се́бе ~ хо́ром ~ шви́дко

4

szczegółowa ~ ~ z tematu lekcji treściwa ~ ~ zbiorowa krótka ~ niejasna <mętna розм.> ~ niedokładna ~ uzyskiwać/uzyskać wyczerpującą ~ pełna ~ powierzchowna ~ przemyślana ~ zwięzła ~ dokładna ~ rozwiązywanie zadania czytać; recytować recytować wiersze ~ głośno ~ z książki recytować z pamięci sylabizować czytać po cichu ~ chórem czytać biegle

по́ми́лка błąd ви́правлення помило́к poprawianie/poprawienie błędów виправля́ти/ви́правити poprawiać/poprawić błąd по́ми́лку помиля́тися/помили́тися mylić się/pomylić się роби́ти/зроби́ти по́ми́лку robić/zrobić błąd робо́та над поми́лками poprawianie błędów (przez ucznia) підка́зувати/підказа́ти podpowiadać/podpowiedzieć ~ това́ришеві ~ koledze підка́зка pot. podpowiadanie шпарга́лка, шпо́ра pot. ściągawka, ściągaczka відповіда́ти зі шпарга́лки ściągać спійма́ти <злови́ти> кого-н. зі przyłapać <złapać> kogoś na шпарга́лкою ściąganiu спи́сувати в/у кого-н. ściągać od kogoś задава́ти/зада́ти zadawać/zadać ~ повтори́ти уро́к ~ powtórzenie lekcji поя́снювати/поясни́ти завда́ння wyjaśniać/wyjaśnić zadanie


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 137

запи́сувати/записа́ти уро́к в/у зо́шит пита́ти/запита́ти до́зволу пересíсти проси́тися/попроси́тися <запи́тувати/ запита́ти дóзволу> ви́йти

zapisywać/zapisać lekcję w zeszycie prosić/poprosić o zgodę na zmianę miejsca pytać (się)/zapytać (się), czy można wyjść (z klasy)

КОНТРО́ЛЬНА РОБО́ТА – PRACA KLASOWA контро́льна робо́та, контро́льна pot. тест те́стові завда́ння писа́ти/написа́ти ~ те́ма дава́ти/да́ти дві те́ми писа́ти пе́ршу те́му варіа́нт пропонува́ти/запропонува́ти два варіа́нти писа́ти пе́рший ~ дикта́нт диктува́ти/продиктува́ти ~ прово́дити/прове́сти ~ писа́ти/написа́ти ~ контро́льний ~ написа́ти ~ без помило́к роби́ти/зроби́ти помилки́ у дикта́нті

praca klasowa, klasówka розм. test zadania testowe pisać/napisać ~ temat dawać/dać dwa tematy pisać pierwszy ~ wariant proponować/zaproponować dwa warianty <tematy> pisać pierwszy ~ dyktando dyktować/podyktować ~ robić/zrobić ~ pisać/napisać ~ sprawdzian napisać ~ bez błędów robić/zrobić błędy w dyktandzie

ДОМА́ШНЄ ЗАВДА́ННЯ – ZADANIE DOMOWE твір ~ з украї ́ нської <по́льської> мо́ви екзаменацíйний ~ письмо́вий ~ у́сна вíдповідь ~ на за́дану <на вíльну> те́му те́ма тво́ру ро́зповідь робо́та важка́ ~ дома́шня <кла́сна>~ ~ з хíмії <з іспа́нської мо́ви> письмо́ва ~

wypracowanie ~ z języka ukraińskiego <polskiego> praca egzaminacyjna ~ pisemne ustna odpowiedź ~ na zadany <dowolny> temat temat wypracowania wypowiedź praca trudna ~ ~ domowa <klasowa> ~ z chemii <języka hiszpańskiego> ~ pisemna


138 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

4

самостíйна ~ ~ samodzielna контро́льна ~ за чверть <рік> ~ kontrolna na okres <roczna> екзаменацíйна ~ ~ egzaminacyjna завда́ння zadanie дома́шнє <кла́сне> ~ ~ domowe <klasowe> легке́ <складне́> ~ łatwe <trudne> ~ письмо́ве <у́сне> ~ ~ pisemne <ustne> впра́ва ćwiczenie ~ з мо́ви ~ z języka вико́нувати/ви́конати впра́ву robić/zrobić ćwiczenie письмо́ва <у́сна> ~ ~ pisemne <ustne> писа́ти/написа́ти впра́ву pisać/napisać ćwiczenia зада́ча zadanie письмо́ва <у́сна> ~ ~ pisemne <ustne> ~ з а́лгебри <фíзики, ~ z algebry <fizyki, geometrii> геоме́трії> розв’яза́ння <ро́зв’язок> rozwiązanie zadania зада́чі розв’я́зувати/розв’яза́ти rozwiązywać/rozwiązać zadanie зада́чу готува́тися/підготува́тися до уро́ків вчи́ти/ви́вчити уро́ки роби́ти/зроби́ти уро́ки засво́ювати/засво́їти уро́к запам’ято́вувати/запам’ята́ти уро́к зна́ти уро́к ~ напа́м’ять писа́ти/написа́ти на черне́тці <чорновику́> перепи́сувати/переписа́ти на чи́сто черне́тка, чорнови́к pot. чистови́к

przygotowywać się/przygotować się do lekcji, odrabiać/odrobić lekcje uczyć się/nauczyć się lekcji odrabiać/odrobić lekcje opanowywać/opanować materiał lekcji zapamiętywać/zapamiętać lekcję umieć lekcję ~ na pamięć pisać/napisać na brudno <w brulionie> przepisywać/przepisać na czysto brudnopis, brulion zeszyt (do pisania na czysto); kartka (z wypracowaniem)

ОЦÍНКА, БАЛ – OCENA, STOPIEŃ відмíнно, п’ять, п’ятíрка (na Ukrainie) до́бре, чоти́ри, четвíрка задовíльно, три, трíйка незадовíльно, два, двíйка одини́ця

celująco, szóstka; bardzo dobrze, piątka (у Польщі) dobrze, czwórka dostatecznie, trójka niedostatecznie, dwójka, dwója розм. jedynka


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 139

оцíнка ocena річна́ ~, ~ за рік ~ roczna, na koniec roku екзаменацíйна ~ ~ z egzaminu ~ з геогра́фії ~ z geografii ~ за поведíнку <з поведíнки> ~ ze sprawowania ~ за твір ~ z wypracowania бал stopień екзаменацíйний ~ ~ z egzaminu річни́й ~ ~ na koniec roku сере́дній річни́й ~ średnia ocena roczna ста́вити/поста́вити оцíнку отри́мувати/отри́мати <дістава́ти/діста́ти> оцíнку ма́ти до́брі оцíнки виправля́ти/ви́правити пога́ні оцíнки зани́жувати/зани́зити оцíнку ~ за ко́жну по́ми́лку

stawiać/postawić ocenę <stopień> otrzymywać/otrzymać <dostawać/ dostać> ocenę <stopień> mieć dobre oceny poprawiać/poprawić złe oceny obniżać/obniżyć stopień ~ za każdy błąd

КІНÉЦЬ НАВЧÁЛЬНОГО РÓКУ ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO атеста́т ~ зрíлості ~ про сере́дню освíту íспит на ~ зрíлості екзаменацíйна комíсія свідо́цтво ~ про закíнчення початко́вої шко́ли ~ про закíнчення сере́дньої шко́ли та́бель ~ за чве́рть <піврíччя, рік> підписа́ти ~ поверну́ти підпи́саний батька́ми ~ похва́льна гра́мота видава́ти/ви́дати атеста́т <свідо́цтво> отри́мувати/отри́мати <оде́ржувати/оде́ржати> атеста́т <свідо́цтво>

świadectwo ~ dojrzałości, matura ~ ukończenia szkoły średniej egzamin dojrzałości, matura komisja egzaminacyjna świadectwo, zaświadczenie ~ ukończenia szkoły podstawowej ~ ukończenia szkoły średniej wykaz ocen ~ za okres <półrocze, rok> podpisać ~ zwrócić wykaz ocen podpisany przez rodziców świadectwo z odznaczeniem wydawać/wydać świadectwo <zaświadczenie> otrzymywać/otrzymać świadectwo <zaświadczenie>


140 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

Оста́нній дзво́ник, Свя́то оста́ннього дзво́ника (na Ukrainie)

«Ostatni dzwonek» – uroczystość przed maturą

ОЛІМПІÁДА — OLIMPIADA олімпіа́да ~ з украї ́ нської <по́льської> мо́ви ~ з матема́тики шкільна́ <міська́, обласна́> ~ міжнаро́дна ~ бра́ти/взя́ти у́часть в олімпіа́ді уча́сник олімпіа́ди фіна́л ви́йти <увійти́> в/у ~ <до фіна́лу> перемо́жець олімпіа́ди нагоро́да

olimpiada ~ z języka ukraińskiego <polskiego> ~ z matematyki ~ szkolna <miejska, powiatowa> ~ międzynarodowa uczestniczyć <brać/wziąć udział> w olimpiadzie uczestnik olimpiady finał wejść <zakwalifikować się> do finału laureat olimpiady nagroda

ДОЗВÍЛЛЯ — CZAS WOLNY, ZAJĘCIA POZASZKOLNE дозвíлля

czas wolny od nauki

МОЛОДÍЖНА ОРГАНІЗА́ЦІЯ – ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA організа́ція дитя́ча ~ молодíжна ~ ска́утська ~ студе́нтська ~ чле́н організа́ції акти́вний ~ бу́ти чле́ном організа́ції вступа́ти/вступи́ти в/у організа́цію прийма́ти/прийня́ти в/у організа́цію

organizacja ~ dziecięca ~ młodzieżowa ~ harcerska ~ studencka członek organizacji aktywny ~ być członkiem organizacji wstępować/wstąpić w szeregi organizacji przyjmować/przyjąć do organizacji

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 141

сеньйо́р юніо́р інстру́ктор

skauting, harcerstwo (у Польщі) skauting międzynarodowy druh druhna skaut, harcerz, płastun być skautem <harcerzem, płastunem> starszy skaut, wędrowiec zuch instruktor (skautowy, harcerski)

за́ступ <гурто́к> заступо́вий <гурткови́й> загíн загоно́вий ска́утське ко́ло асоціа́ція, федера́ція, сою́з

zastęp zastępowy drużyna drużynowy krąg (skautów) stowarzyszenie, federacja, związek

зако́н ска́утів, ска́утський зако́н прися́га га́сло ембле́ма пра́пор прапоре́ць ранг звання́ ска́утський фах

prawo skautowe <harcerskie> przyrzeczenie, obietnica hasło, okrzyk, zawołanie emblemat, godło chorągiew proporzec stopień stopień sprawność

тради́ція збір організо́вувати/організува́ти ~ прово́дити/провести́ ~ зліт збира́тися

obrzęd zbiórka organizować/zorganizować zbiórkę przeprowadzać/przeprowadzić ~ zlot zbierać się

клуб займа́тися чим-н. гурто́к ~ ба́льних та́нців ~ малюва́ння театра́льний ~ туристи́чний ~

klub uprawiać coś, zajmować się czymś kółko ~ tańca towarzyskiego ~ rysunkowe ~ teatralne ~ turystyczne

ска́утський рух міжнаро́дний ~ друг по́друга ска́ут, пласту́н (na Ukrainie) бу́ти ска́утом <пластуно́м>


142 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA се́кція спорти́вна ~ футбо́льна ~ ку́рси ~ інозе́мних мов ~ кро́ю та шиття́

sekcja ~ sportowa ~ piłki nożnej kursy ~ języków obcych ~ kroju i szycia

му́зика джаз танцюва́льна ~ та́нець ба́льний ~ класи́чний ~ наро́дний ~ швидки́й <повíльний> ~ вальс козачо́к по́лька ру́мба рок-н-ро́л са́мба та́нго фокстро́т ча-ча-ча́ танцюва́ти/затанцюва́ти запро́шувати/запроси́ти на та́нець іти́/піти́ на та́нці <дискоте́ку>

muzyka ~ jazzowa <dżezowa>, jazz ~ taneczna taniec ~ towarzyski ~ klasyczny ~ ludowy szybki <wolny> ~ walc kozak polka rumba rock and roll samba tango fokstrot czacza tańczyć/zatańczyć prosić/poprosić do tańca pójść na tańce <do dyskoteki>

ве́чір ~ пое́зії, поети́чний ~ ~ сценíчної мініатю́ри віктори́на ви́ставка ~ дитя́чої тво́рчості ко́нкурс ~ малю́нків ~ читцíв відбірко́вий тур конце́рт о́гляд наро́дного та́нцю турнíр фестива́ль ~ мисте́цтв

wieczór wieczór poezji <poetycki> ~ miniatur scenicznych zgaduj -zgadula wystawa ~ prac dziecięcych konkurs ~ rysunkowy ~ recytatorski eliminacje wstępne koncert, występy przegląd tańców ludowych turniej festiwal ~ sztuki

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 143

прово́дити/провести́ ~ ко́нкурс <турнíр> виступа́ти/ви́ступити ~ з пісня́ми <та́нцями> організо́вувати/організува́ти ~ ве́чір <конце́рт, фестива́ль> ~ ви́ставку прово́дити/провести́ гру <багатобо́рство, змага́ння, олімпіа́ду> орієнтува́тися на місце́вості ~ за ко́мпасом <за со́нцем> використо́вувати ко́мпас ходи́ти по а́зимуту надава́ти/нада́ти пе́ршу допомо́гу

дору́чення бра́ти/взя́ти ше́фство над ким-н., чим-н. підшéфний

przeprowadzać/przeprowadzić ~ konkurs <turniej> występować/wystąpić ~ z pieśniami <tańcami> organizować/zorganizować, urządzać/ urządzić ~ wieczorek <występy, festiwal> ~ wystawę przeprowadzać/przeprowadzić <wielobój, zawody, olimpiadę> orientować się w terenie ~ według kompasu <słońca> posługiwać się kompasem chodzić na azymut udzielać/udzielić pierwszej pomocy

zadanie, polecenie sprawować patronat nad czymś, patronować czemuś ten, nad kim sprawuje się patronat

ТА́БІР – OBÓZ та́бір лíтній ~ лíтній міськи́й ~ міжнаро́дний ~ наме́товий ~ оздоро́вчий ~ тури́стський ~ наме́т, пала́тка pot. брезе́нтовий ~ напина́ти/напну́ти ~ наме́тове місте́чко лінíйка (та́бірна) підніма́ти/підня́ти пра́пор опуска́ти/опусти́ти пра́пор ра́порт рапортува́ти/відрапортува́ти стрíй спорти́вний майда́нчик

obóz letni ~ letni ~ w mieście międzynarodowy ~ ~ pod namiotami ~ zdrowotny ~ wędrowny namiot ~ brezentowy rozbijać/rozbić ~ miasteczko namiotowe apel obozowy wciągać/wciągnąć flagę opuszczać/opuścić flagę meldunek, raport składać/złożyć raport szyk, szereg boisko


144 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

відкрива́ти та́бір відпочива́ти в/у та́борі здобува́ти/здобу́ти ~ кори́сні на́вички су́рма́ засурми́ла ~ сурма́ч сигна́л «Підйо́м!» «На ранко́ву гімна́стику встава́й!» стели́ти/застели́ти лíжко лінíйка ранко́ва <вечíрня> ~ самообслуго́вування во́гнище вартови́й во́гнища проща́льне ~ розпа́лювати/розпали́ти ~ ска́утське <пласту́нське> ~ фа́кельний похíд

4

otwierać obóz odpoczywać na obozie zdobywać/zdobyć ~ pożyteczne umiejętności trąbka zagrała <zabrzmiała> ~ trębacz sygnał «Pobudka!» «Zbiórka na gimnastykę!» ścielić/zaścielić łóżko apel ~ poranny <wieczorny> obowiązki związane z samodzielnym życiem ognisko strażnik ognia ~ pożegnalne rozpalać/rozpalić ~ ~ skautowe <harcerskie> pochód z pochodniami

ВИ́ЩА ШКО́ЛА. НАВЧА́ННЯ — UCZELNIA. STUDIA ВИ́ЩА ШКО́ЛА — UCZELNIA ви́щий навча́льний за́клад, ви́ща шко́ла університе́т держа́вний університе́т = держуніверсите́т акаде́мія консервато́рія Ки́ївський націона́льний університе́т íмені Тара́са Шевче́нка = КНУ Націона́льний університе́т «Ки́єво-Могиля́нська акаде́мія» = НАУКМА

szkoła wyższa, uczelnia uniwersytet uniwersytet państwowy (в Україні) akademia konserwatorium Uniwersytet Narodowy imienia T. Szewczenki w Kijowie Akademia Kijowsko-Mohylańska


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 145

Націона́льний університе́т «Львíвська Політе́хніка» Варша́вський університе́т Варша́вська політе́хніка Ягело́нський університе́т

Politechnika Lwowska Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Uniwersytet Jagielloński

інститу́т

instytut, szkoła wyższa, akademia, uczelnia гірни́чий ~ instytut górnictwa, akademia górnicza ~ інозе́мних мов studium <instytut> języków obcych машинобудівни́й ~ wyższa szkoła budowy maszyn меди́чний ~ = медінститу́т pot. akademia medyczna педагогíчний ~ = педінститу́т wyższa szkoła pedagogiczna pot. політехнíчний ~, політéх pot. politechnika сільськогоспода́рський ~ akademia <wyższa szkoła> rolnicza ~ фізкульту́ри akademia <wyższa szkoła> wychowania fizycznego CТРУКТУ́РА ВИ́ЩОЇ ШКО́ЛИ – STRUKTURA UCZELNI

віддíлення безпла́тне ~ вечíрнє ~ де́нне <стаціона́рне> ~ зао́чне ~ пла́тне ~ фíлія, філіа́л pot. ре́ктор ~ університе́ту <інститу́ту> проре́ктор ~ з господа́рської части́ни ~ з науко́вої робо́ти вче́на ра́да ректора́т

studium; studia studia bezpłatne studia wieczorowe studia dzienne <stacjonarne> studia zaoczne studia płatne filia rektor ~ uniwersytetu <uczelni> prorektor dyrektor administracyjny ~ do spraw naukowych senat (akademicki) rektorat

факульте́т біологíчний ~ ~ інозе́мних мов підгото́вче віддíлення фíзико-математи́чний ~ = фізма́т pot. філологíчний ~ = філфа́к pot. дека́н (факульте́ту) засту́пник дека́на, замісни́к дека́на pot. = замдека́на pot.

wydział ~ biologiczny ~ języków obcych studium przygotowawcze ~ matematyczno-fizyczny ~ filologiczny dziekan (wydziału) prodziekan


146 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA ра́да факульте́ту декана́т

rada wydziału dziekanat

ка́федра ~ істо́рії <мовозна́вства> завíдувач ка́федри засíдання ка́федри

katedra ~ historii <lingwistyki> kierownik katedry posiedzenie katedry, zebranie w katedrze pracować w katedrze kierownik pracowni <laboratorium>

працюва́ти на ка́федрі завíдувач лаборато́рії = завлаборато́рії pot. профе́сорсько-виклада́цький склад профе́сорський склад профе́сор ~ університе́ту доце́нт асисте́нт виклада́ч виклада́чка ~ інозе́мних мов ста́рший ~ ~ фізкульту́ри

pracownicy naukowo-dydaktyczni profesorowie profesor ~ uniwersytetu docent asystent wykładowca, lektor wykładowca (жінка), lektorka ~ języków obcych starszy ~ instruktor wychowania fizycznego

БУДÍВЛЯ ВИ́ЩОГО НАВЧА́ЛЬНОГО ЗА́КЛАДУ GMACH UCZELNI а́ктовий зал аудито́рія кабіне́т ка́федра лаборато́рія майсте́рня кресля́рська ~ ко́рпус головни́й ~ ~ економíчного <біологíчного> факульте́ту коменда́нт ко́рпусу

aula audytorium gabinet katedra laboratorium, pracownia warsztaty kreślarnia gmach, budynek ~ główny ~ wydziału ekonomicznego <biologicznego> administrator gmachu (uczelni)

ВСТУПИ́ТИ ДО ВИ́ЩОЇ ШКО́ЛИ – ROZPOCZĄĆ STUDIA абітуріє́нт kandydat na studia, abiturient набíр в/у інститу́т <університе́т> rekrutacja na studia (wyższe)

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 147

здава́ти/зда́ти докуме́нти złożyć dokumenty вступни́й íспит, lm вступнí íспити egzamin wstępny, мн. egzaminy wstępne прохо́дити/пройти́ за ко́нкурсом zdawać/zdać egzamin konkursowy зарахо́вувати/зарахува́ти przyjąć kogoś na studia кого-н. в/у інститу́т <університе́т> прийма́льна комíсія komisja rekrutacyjna екзаменацíйна комíсія komisja egzaminacyjna бу́ти зарахо́ваним в/у інститу́т zostać przyjętym na uczelnię <studia> <університе́т> зарахо́ваний przyjęty <nieprzyjęty> na uczelnię <незарахо́ваний> в/у інститу́т <університе́т> ~ за ко́нкурсом ~ w wyniku egzaminu konkursowego прохо́дити/пройти́ за ко́нкурсом zdawać/zdać egzamin konkursowy вступа́ти/вступи́ти wstępować/wstąpić, dostawać się/ dostać się ~ в університе́т <до ~ na uniwersytet університéту> ~ в/у інститу́т <до інститу́ту> ~ na studia ~ за ко́нкурсом dostawać się/dostać się w drodze konkursu ~ здаючи́ íспити zdawać/zdać na studia ~ на пе́рший курс ~ na pierwszy rok ~ на факульте́т ~ na wydział НАВЧА́ЛЬНИЙ РІК – ROK AKADEMICKI семе́стр пе́рший ~ дру́гий ~ триме́стр піврíччя поча́ток навча́льного ро́ку урочи́сте вру́чення студе́нтських квиткíв/посвя́чення у студе́нти pot. ро́зклад заня́ть ро́зклад екза́менів <íспитів> ро́зклад за́ліків екзаменацíйна се́сія зимо́ва <лíтня> ~ перезда́ча pot. канíкули пра́ктика

semestr pierwszy ~, ~ zimowy drugi ~, ~ letni trymestr półrocze początek roku akademickiego immatrykulacja harmonogram <rozkład> zajęć terminy egzaminów plan zaliczeń sesja egzaminacyjna zimowa <letnia> ~ sesja poprawkowa wakacje, ferie praktyka, praktyki


148 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

4

СТУДЕ́НТСЬКЕ ЖИТТЯ́ — ŻYCIE STUDENTA студе́нт студе́нтка ~ вечíрнього віддíлення, вечíрник pot. ~ зао́чного віддíлення, зао́чник pot. ~ де́нного віддíлення ~ пе́ршого ку́рсу, першоку́рсник ~ університе́ту <акаде́мії> ~ юриди́чного <лікува́льного> факульте́ту ~-випускни́к студе́нти, студе́нтство

student; słuchacz studentka; słuchaczka słuchacz studiów wieczorowych, student wieczorowy розм. słuchacz studiów zaocznych, student zaoczny розм. słuchacz studiów dziennych ~ pierwszego roku ~ uniwersytetu <akademii> ~ wydziału prawa <lekarskiego> ~ kończący studia <ostatniego roku> studenci

студе́нтський studencki ~ квито́к legitymacja studencka заліко́ва кни́жка, заліко́вка pot. indeks студе́нтське науко́ве товари́ство studenckie towarzystwo naukowe = СНТ науко́вий гурто́к koło naukowe, sekcja засíдання науко́вого гуртка́ posiedzenie koła naukowego науко́ва се́сія sesja naukowa ГУРТО́ЖИТОК – DOM AKADEMICKI (студéнтський) гурто́житок

dom studencki <akademicki>, akademik розм. ~ з виго́дами ~ (z wygodami) ~ на 300 місць ~ na 300 osób <miejsc> діста́ти мíсце в/у гурто́житку dostać miejsce w akademiku жи́ти в/у гурто́житку mieszkać w domu akademickim посели́ти кого-н. в/у гурто́житок umieścić kogoś w domu akademickim пла́та (за гурто́житок) opłata za mieszkanie (w domu akademickim) кімна́та pokój ~ на дві осо́би, двíйка pot. ~ na dwie osoby <dla dwóch osób> ~ для відпочи́нку świetlica коменда́нт (гурто́житку) administrator <kierownik> (domu akademickiego) ме́шкати прива́тно mieszkać prywatnie винайма́ти <зніма́ти pot.> житло́ wynajmować mieszkanie жи́ти на кварти́рі mieszkać na stancji студе́нтська поліклíніка przychodnia lekarska dla studentów студе́нтська їда́льня stołówka studencka


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 149 СТИПЕ́НДІЯ – STYPENDIUM

стипе́ндія встано́влювати/встанови́ти стипе́ндію зая́ва на стипе́ндію розпо́діл стипе́ндій іменна́ ~ дава́ти/да́ти <признача́ти/ призна́чи́ти> стипе́ндію дістава́ти/діста́ти <отри́мувати/отри́мати> стипе́ндію позбавля́ти/позба́вити стипе́ндії фонд стипендíйний ~ стипендíйна комíсія автобіогра́фія резюме́, CV спи́сок публіка́цій програ́ма дослíджень стипендіа́т, стипендіа́тка

stypendium fundować/ufundować <ustanawiać/ ustanowić> ~ podanie <wniosek> o stypendium rozdział stypendiów stypendium czyjegoś imienia dawać/dać <przyznawać/przyznać> ~ dostawać/dostać <otrzymywać/ otrzymać> ~ pozbawiać/pozbawić stypendium fundusz; fundacja fundusz stypendialny komisja stypendialna życiorys życiorys, CV wykaz publikacji program badań stypendysta, stypendystka

НАВЧÁННЯ — NAUKA, STUDIA вчи́тися ~ в університе́ті ~ в/у медінститу́ті ~ зао́чно ~ на геологíчному факульте́ті <на геоло́гії> ~ у ви́щій шко́лі ~ на тре́тьому <четве́ртому> ку́рсі займа́тися ~ археоло́гією ~ самостíйно працюва́ти ~ вдо́ма <в/у бібліоте́ці> ~ над чим-н. вивча́ти <студіюва́ти> що-н. дослíджувати що-н.

studiować ~ na uniwersytecie <w uniwersytecie> ~ medycynę <na akademii medycznej> ~ zaocznie ~ na wydziale geologicznym <geologię> ~ na wyższej uczelni ~ na trzecim <czwartym> roku zajmować się, uczyć się zajmować się archeologią uczyć się samodzielnie pracować, uczyć się ~ w domu <w bibliotece> pracować nad czymś, uczyć się czegoś uczyć się czegoś, studiować coś badać coś


150 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA

4

ЛЕ́КЦІЇ – WYKŁADY курс ле́кцій цикл ле́кцій курс спеціа́льний ку́рс = спецку́рс ле́кція ~ із зага́льної хíмії те́ма ле́кції конспе́кт ле́кції чита́ти ле́кції <курс ле́кцій> чита́ти/прочита́ти ле́кцію поно́влювати/понови́ти чита́ння ле́кцій відміня́ти/відміни́ти ле́кцію відвíдувати/відвíдати ле́кції бу́ти прису́тнім на ле́кції <ле́кціях> слу́хати/прослу́хати ле́кцію конспектува́ти/законспектува́ти ле́кцію прохо́дити/пройти́ те́му <матеріа́л> повто́рювати/повтори́ти ви́вчене

wykład (kurs) cykl wykładów wykład, kurs wykład monograficzny wykład ~ z chemii ogólnej temat wykładu konspekt <plan> wykładu wykładać, prowadzić wykłady mieć wykład wznawiać/wznowić wykłady odwoływać/odwołać wykład chodzić <uczęszczać> na wykłady być obecnym na wykładzie <wykładach> słuchać/wysłuchać wykładu robić/zrobić konspekt z wykładu przerabiać/przerobić temat <materiał> powtarzać/powtórzyć materiał

ПРАКТИ́ЧНІ ЗАНЯ́ТТЯ – ZAJĘCIA, ĆWICZENIA практи́чне заня́ття, lm практи́чні заня́ття лаборато́рне заня́ття, лаборато́рна робо́та семіна́рське заня́ття, семіна́р ~ з філосо́фії спеціа́льний семіна́р = спецсеміна́р рефера́т писа́ти/написа́ти ~ реферува́ти/зреферува́ти що-н. чита́ти/прочита́ти ~ виступа́ти/ви́ступити з рефера́том до́повідь доповíда́ч виголо́шувати/ви́голосити ~ диску́сія ~ з те́ми рефера́ту

ćwiczenia, zajęcia praktyczne laboratorium, ćwiczenia laboratoryjne seminarium ~ z filozofii seminarium (specjalistyczne) referat pisać/napisać ~ referować/zreferować coś wygłaszać/wygłosić ~ występować/wystąpić z referatem wykład, referat wykładowca, referent wygłaszać/wygłosić ~ dyskusja ~ nad referatem


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 151

обгово́рювати рефера́т розпочина́ти/розпоча́ти диску́сію <обгово́рення> вступа́ти/вступи́ти в/у диску́сію вести́ ~ закрива́ти/закри́ти ~ консульта́ція дава́ти/да́ти консульта́цію з чого-н. контро́льна робо́та курсова́ робо́та, курсова́ pot. звіт прое́кт конспе́кт конспектува́ти/ законспектува́ти літерату́ра (з предме́ту) основна́ ~ додатко́ва ~

dyskutować nad referatem otwierać/otworzyć <rozpoczynać/ rozpocząć> dyskusję włączać się/włączyć się do dyskusji prowadzić ~ zamykać/zamknąć dyskusję konsultacja udzielać/udzielić konsultacji z czegoś praca kontrolna praca roczna <seminaryjna> sprawozdanie projekt konspekt robić/zrobić konspekt literatura (przedmiotu) ~ podstawowa ~ dodatkowa <uzupełniająca>

ÍСПИТ, ЗА́ЛІК – EGZAMIN, ZALICZENIE заліко́ва се́сія, за́ліки pot. екзаменацíйна се́сія, íспити pot.

zaliczenia sesja egzaminacyjna, egzaminy

пита́ти <запи́тувати>/запита́ти пита́ння відповіда́ти/відповíсти́ на ~ ~ до те́ксту додатко́ве ~ ~ з грама́тики незрозумíле ~ просте́ ~ складне́ ~ ста́вити/поста́вити <задава́ти/зада́ти> ~ формулюва́ння ~ формулюва́ти/ сформулюва́ти ~ склада́ти/скла́сти <здава́ти/ зда́ти> що-н. ~ достроко́во

pytać/zapytać pytanie odpowiadać/odpowiedzieć na ~ ~ dotyczące tekstu ~ dodatkowe ~ z gramatyki niezrozumiałe ~ proste <łatwe> ~ skomplikowane <trudne> ~ stawiać/postawić <zadawać/zadać> ~ sformułowanie pytania formułować/sformułować ~

~ за́лік

zdawać/zdać coś ~ przedterminowo <w terminie zerowym> uzyskiwać/uzyskać zaliczenie, zaliczać/zaliczyć


152 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA ~ íспит, екза́мен ~ коло́квіум дістава́ти/діста́ти ~ за́лік (екзаменацíйний) біле́т витя́гувати/ви́тягнути ~ дава́ти/да́ти ~ вíдомість

~ egzamin ~ kolokwium dostawać/dostać ~ zaliczenie karta (egzaminacyjna) wyciągać/wyciągnąć kartę (po)dawać/(po)dać kartę lista studentów

за́лік ~ з матема́тики <з францу́зької> запи́сувати/записа́ти ~ в/у заліко́ву кни́жку отри́мати <діста́ти> ~ здава́ти/зда́ти ~ вча́сно письмо́вий ~ склада́ти/скла́сти ~ ста́вити/поста́вити ~ у́сний ~ звільня́ти/звільни́ти кого-н. від екза́мену íспит, екза́мен ~ відбу́деться п’я́того че́рвня випускни́й ~ держа́вний ~ ~ з фíзики <англíйської літерату́ри> курсови́й <семестро́вий> ~ перезда́ча pot. повто́рний ~ проводи́ти/прове́сти ~ у́сний <письмо́вий> ~ склада́ти/скла́сти <здава́ти/ зда́ти> ~ на відмíнно тест відзнача́ти/відзна́чити <вибира́ти/ви́брати> пра́вильну вíдповідь те́стовий екза́мен скла́сти <зда́ти> íспити ексте́рном пересклада́ти <перездава́ти> íспит з’явля́тися/з’яви́тися на íспит відмовля́тися/відмо́витися склада́ти <здава́ти> íспит

zaliczenie ~ z matematyki <z francuskiego> otrzymywać/otrzymać, wpisywać/ wpisać ~ do indeksu otrzymać <dostać> zaliczenie zdać zaliczenie w terminie ~ pisemne zaliczać/zaliczyć ~ wpisywać/wpisać zaliczenie ustne ~ zwalniać/zwolnić kogoś z egzaminu egzamin ~ odbędzie się piątego czerwca ~ końcowy <dyplomowy> ~ państwowy ~ z fizyki <literatury angielskiej> ~ roczny <semestralny> powtórne zdawanie egzaminu poprawka, ~ poprawkowy egzaminować/przeegzaminować ~ ustny <pisemny> zdawać/zdać ~ celująco test zakreślać/zakreślić poprawną odpowiedź egzamin testowy zdać egzamin jako ekstern <eksternistycznie> zdawać egzamin po raz drugi stawić się <przyjść> na ~ zrezygnować ze zdawania egzaminu

4


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 153

прова́лювати/провали́ти кого-н. oblewać/oblać kogoś na egzaminie на íспиті провали́тися на íспиті oblać egzamin, nie zdać egzaminu екзамена́тор egzaminator ста́вити/поста́вити оцíнку wpisywać/wpisać stopień do indeksu в заліко́ву кни́жку <заліко́вку pot.> СТУДЕ́НТСЬКА ПРА́КТИКА – PRAKTYKA STUDENCKA пра́ктика ~ в архíві, архíвна ~ виробни́ча ~ ~ зі спеціа́льності педагогíчна ~ = педпра́ктика стажува́ння прохо́дити/пройти́ пра́ктику на підприє́мствах пра́ктика трива́є (від шести́ до восьми́ ти́жнів) пра́ктику прохо́дять на четве́ртому ку́рсі практика́нт, практика́нтка керівни́к пра́ктики звіт з пра́ктики за́хист пра́ктики

praktyka ~ w archiwum ~ produkcyjna <robotnicza> ~ specjalizacyjna ~ pedagogiczna <w szkole> staż odbywać/odbyć praktykę w zakładach produkcyjnych praktyka trwa (od sześciu do ośmiu tygodni) praktyki odbywają się na czwartym roku praktykant, praktykantka kierownik praktyk sprawozdanie z praktyki zaliczenie praktyk

лíтні ку́рси інозе́мної мо́ви

wakacyjne kursy językowe

ДИПЛО́МНА ТА МАГІ́СТЕРСЬКА РОБО́ТА PRACA DYPLOMOWA I MAGISTERSKA дипло́мна робо́та, дипло́мна pot., дипло́м pot. бакала́врська робо́та (na Ukrainie) магíстерська робо́та, магíстерська pot., магісте́рка pot. ти́тульний аркуш <листо́к> зміст всту́п ро́зділ пункт пара́граф ви́сновки резюме́ бібліогра́фія

praca dyplomowa praca licencjacka (у Польщі) praca magisterska strona tytułowa spis treści wstęp rozdział punkt paragraf wnioski streszczenie bibliografia


154 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA джере́ла, список джере́л íндекс схе́ма гра́фік табли́ця дипло́м видава́ти/ви́дати ~ ~ з відзна́кою, черво́ний pot. отри́мувати/отри́мати <дістава́ти/діста́ти> ~ ~ про ви́щу освíту ~ про закíнчення ви́щої шко́ли засвíдчена ко́пія дипло́му випускни́к, випускни́ця

4

źródła, wykaz źródeł indeks schemat wykres tabela, tablica dyplom wydawać/wydać ~ ~ z wyróżnieniem otrzymywać/otrzymać <dostawać/ dostać> ~ ~ ukończenia studiów wyższych ~ ukończenia studiów wyższych uwierzytelniony odpis dyplomu absolwent, absolwentka; student, studentka ostatniego roku

бакалавра́т (na Ukrainie) бакала́вр

licencjat (у Польщі) bakałarz (в Україні), licencjat (у Польщі) магістрату́ра magisterium навча́тися в/у магістрату́рі uczyć się na studiach magisterskich закíнчувати/закíнчити kończyć/ukończyć studia магістрату́ру magisterskie магістра́нт magistrant магíстерські íспити <екза́мени> egzamin magisterski здава́ти/зда́ти ~ zdawać/zdać ~ магíстерська робо́та praca magisterska писа́ти/написа́ти магíстерську pisać/napisać pracę magisterską робо́ту захища́ти/захисти́ти bronić pracy magisterskiej / obronić магíстерську робо́ту pracę magisterską дипло́м магíстра dyplom magistra магíстр magister НАУКО́ВИЙ СТУ́ПІНЬ – STOPIEŃ NAUKOWY аспіранту́ра склада́ти/скла́сти <здава́ти/ зда́ти> íспити в аспіранту́ру вступи́ти <поступи́ти> в/у аспіранту́ру вчи́тися <навча́тися> в/у аспіранту́рі закíнчувати/закíнчити аспіранту́ру

aspirantura (в Україні), studia doktoranckie (у Польщі) zdawać/zdać egzaminy wstępne na aspiranturę <studia doktoranckie> otrzymać aspiranturę, dostać się na studia doktoranckie być na studiach doktoranckich ukończyć aspiranturę <studia doktoranckie>


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 155

aspirant, aspirantka (в Україні), doktorant, doktorantka (у Польщі) кандида́тська дисерта́ція rozprawa kandydacka (в Україні), rozprawa doktorska (у Польщі) те́ма дисерта́ції temat rozprawy затве́рджувати/затве́рдити те́му zatwierdzać/zatwierdzić temat дисерта́ції rozprawy працюва́ти над дисерта́цією pracować nad rozprawą захища́ти/ bronić rozprawy / захисти́ти дисерта́цію obronić rozprawę дисерта́нт, дисерта́нтка doktorant, doktorantka науко́вий керівни́к promotor рецензе́нт recenzent (książki, artykułu) опоне́нт recenzent (dysertacji) реце́нзія recenzja рецензува́ти recenzować публíчний за́хист дисерта́ції publiczna obrona pracy науко́вий сту́пінь stopień naukowy кандида́т нау́к kandydat nauk (na Ukrainie), doktor nauk (w Polsce) докторанту́ра (na Ukrainie) trzyletnie stypendium dla piszących rozprawę habilitacyjną до́кторська дисерта́ція rozprawa doktorska (в Україні), rozprawa habilitacyjna (у Польщі) захисти́ти до́кторську obronić rozprawę habilitacyjną дисерта́цію до́ктор нау́к doktor nauk (в Україні), doktor habilitowany (у Польщі) аспіра́нт, аспіра́нтка

НАУ́КА — NAUKA нау́ка ро́звиток нау́ки займа́тися нау́кою присвя́чувати/присвяти́ти себе́ нау́ці знання́ глибо́кі ~ поверхо́ві ~ здобува́ти/здобу́ти ~ поши́рення науко́вих знань га́лузь нау́ки науко́ва дисциплíна нау́ки гуманіта́рні ~

nauka rozwój nauki zajmować się nauką poświęcać się/poświęcić się nauce wiedza głęboka ~ pobieżne wiadomości zdobywać/zdobyć wiedzę upowszechnienie wiedzy <nauki> dziedzina nauki dyscyplina naukowa nauki ~ humanistyczne


156 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA медици́на, меди́чні прикладнí ~ природни́чі ~ суспíльні ~ то́чні ~ технíчні ~ фíзико-математи́чні ~ науко́вий на науко́вій осно́ві науко́во-до́слідний науко́во-популя́рний науко́во-технíчний науко́во-фантасти́чний науко́вий підхíд до чого-н.

4

medycyna, ~ medyczne ~ stosowane ~ przyrodnicze ~ społeczne ~ ścisłe ~ techniczne ~ fizyczno-matematyczne naukowy na podstawach naukowych naukowo-badawczy popularnonaukowy naukowo-techniczny fantastycznonaukowy naukowe ujęcie czegoś <podejście do czegoś> науко́во-технíчна револю́ція rewolucja naukowo-techniczna прогре́с postęp прогреси́вний postępowy дослíдження badania науко́ві ~ ~ naukowe здíйснювати ~ у га́лузі чого-н. prowadzić ~ nad czymś, w zakresie czegoś дослíджувати/досліди́ти badać/zbadać дослíдницький badawczy до́слід doświadczenie, eksperyment науко́вий ~ eksperyment naukowy прово́дити/прове́сти ~ przeprowadzać/przeprowadzić ~ експериме́нт eksperyment експериментува́ти з ким-н., eksperymentować, przeprowadzać чим-н., над ким-н., чим-н. eksperymenty z kimś, czymś, na kimś, czymś дово́дити/довести́ що-н. dowodzić czegoś/udowodnić coś до́каз dowód обґрунто́вувати/обґрунтува́ти uzasadniać/uzasadnić обґрунтува́ння uzasadnienie тео́рія teoria висува́ти/ви́сунути тео́рію wysuwać/wysunąć teorię гіпо́теза hipoteza те́за teza поло́ження twierdzenie, teza основнí <ба́зові> ~ podstawowe tezy припу́щення założenie, przypuszczenie припуска́ти/припусти́ти zakładać/założyć, przypuszczać/ przypuścić пропонува́ти/запропонува́ти proponować/zaproponować передумо́ва założenie, przesłanka відповíдно до передумо́в w myśl założeń, zgodnie z założeniami


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 157

вихо́дити з передумо́в при́нцип, заса́да визнача́ти/ви́значити напере́д обумо́влювати/обумо́вити передбача́ти/передба́чити науко́вий прогно́з

науко́ва устано́ва акаде́мія нау́к Націона́льна акаде́мія нау́к Украї ́ни По́льська акаде́мія нау́к ви́щий навча́льний за́клад науко́вий співробíтник дослíдник дослíдниця вче́ний, уче́ний науко́ві ка́дри lm науко́вий сту́пінь науко́ве звання́ науко́ва пре́мія прису́джувати/присуди́ти пре́мію науко́ва стипе́ндія отри́мувати/отри́мати науко́ву стипе́ндію держа́вна пре́мія удосто́їти держа́вної пре́мії

wychodzić z założeń zasada określać/określić z góry; przesądzać/ przesądzić uwarunkowywać/uwarunkować, uzależniać/uzależnić przewidywać/przewidzieć prognoza naukowa

instytucja naukowa akademia nauk Narodowa Akademia Nauk Ukrainy Polska Akademia Nauk wyższa uczelnia pracownik naukowy badacz badaczka uczony; naukowiec kadra naukowa одн. stopień naukowy tytuł naukowy nagroda naukowa przyznawać/przyznać nagrodę

stypendium naukowe dostawać/dostać stypendium naukowe nagroda państwowa przyznawać nagrodę państwową, wyróżniać nagrodą państwową почесний доктор, до́ктор honoris doktor honoris causa = doktor h. c. causa

ІНФОРМÁТИКА — INFORMATYKA інформа́ція informacja науко́ва ~ ~ naukowa перетво́рення інфома́ції przetwarzanie informacji інформа́тика informatyka інформа́тик informatyk електро́нно-обчи́слювальна elektroniczna technika obliczeniowa, те́хніка, комп’ю́терна те́хніка technika komputerowa


158 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA да́ні ба́за да́них програ́мне обро́блення да́них вве́дення <уве́дення> да́них по́шук да́них архівува́ння да́них розархівува́ння да́них зчи́тування да́них вхіднí <вихіднí> ~ відно́влення да́них відно́влювати/віднови́ти ~

4

dane baza danych elektroniczne przetwarzanie danych wprowadzenie danych poszukiwanie danych kompresja dekompresja odczyt ~ wejściowe <wyjściowe> odzyskiwanie danych odzyskiwać/odzyskać ~

КОМП’Ю́ТЕР — KOMPUTER комп’ю́тер, електро́ннообчи́слювальна маши́на = ЕОМ комп’ю́тер IBM PC сумíсний ~ ме́йнфрейм мíнікомп’ю́тер мультимедíйний ~ но́утбук персона́льний ~ = PC портати́вний ~ комп’ю́терний комп’ю́терна гра́фіка комп’ю́терна гра

komputer komputer ~ PC, pecet розм. stacja robocza, mainframe minikomputer ~ multimedialny notebook, laptop ~ osobisty = PC, pecet розм. przenośny komputerowy grafika komputerowa gra komputerowa

апара́тне забезпе́чення, комп’ю́терна те́хніка, комп’ю́терне залíзо pot. програ́мне забезпе́чення, софт pot. програмува́ння програмíст

sprzęt komputerowy, oprzyrządowanie, (hardware)

комп’ю́терна мережа́ глоба́льна ~ лока́льна ~ міська́ ~ Інтерне́т iнтране́т се́рвер під’є́днувати/під’єдна́ти

sieć komputerowa ~ globalna ~ lokalna ~ miejska Internet intranet serwer przyłączać/przyłączyć

oprogramowanie (software) programowanie programista


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 159

опера́тор ~ мережí

operator ~ sieci

користува́ч ха́кер вла́муватися/влама́тися в/у що-н. (комп’ю́терний) вíрус зни́щувати/зни́щити

użytkownik haker włamywać się <hakować розм.>/ włamać się do czegoś wirus (komputerowy) niszczyć/zniszczyć

біт байт кілоба́йт = Кбайт = KB мегаба́йт = Мбайт = MB гігаба́йт = Гбайт = GB

bit bajt kilobajt = kB megabajt = MB gigabajt = GB

КОМП’Ю́ТЕР – KOMPUTER ко́рпус мініта́вер ~ систе́мний блок матери́нська пла́та, матери́нка pot. дра́йвер ши́на систе́мна ~ роз’є́м проце́сор ~ Intel <Pentium> мо́дуль чіпсе́т

obudowa miniwieża jednostka centralna płyta główna sterownik (driver) szyna (slot) magistrala (systemowa) konektor, złącze (connector) procesor, mikroprocesor ~ Intel <Pentium> moduł podzespół, chip, kość розм.

диск dysk twardy ~ жорстки́й ~, вінче́стер мíсткість ди́ска pojemność dysku логíчна о́бласть ди́ска partycja dysku час до́ступу до да́них czas transferu danych шви́дкість оберта́ння ди́ска szybkość <transfer> dysku гнучки́й диск, диске́та, диске́тка dyskietka мíсткість диске́ти pojemność dyskietki тридюймо́ва диске́та dyskietka 3,5 cala; mała ~ диске́та захи́щена від за́пису dyskietka zabezpieczona przed zapisem форматува́ти/сформатува́ти formatować/sformatować dyskietkę диске́ту


160 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA компакт-ди́ск, CD ROM, CD на компакт-ди́ску, на CD диск DVD диске́та ZIP

CD ROM, compact disk, CD na CD ROM-ie, na CD dysk <płyta> DVD dyskietka ZIP

ка́рта графíчна ~ звукова́ ~ мультимедíйна ~ па́м’ять вíдеопа́м’ять бу́фер

karta ~ graficzna ~ dźwiękowa ~ multimedialna pamięć ~ karty graficznej ~ buforowa, ~ podręczna typu cache, (~) cache ~ operacyjna = RAM ~ stała = ROM stacja dysków, napęd dyskowy stacja dysków, napęd dyskowy czytnik CD-ROM konfiguracja zasilacz port ~ równoległy ~ szeregowy ~ dżojstika kabel ~ sieciowy

операти́вна ~ постíйна ~ дисково́д ~ для диске́т ~ для компакт-ди́сків конфігура́ція блок жи́влення порт парале́льний ~ послідо́вний ~ геймпо́рт ка́бель мереже́вий ~ під’є́днувати/під’єдна́ти жи́влення вмика́ти/ввімкну́ти ~ комп’ю́тер тест, тестува́ння тестува́ти/протестува́ти обла́днання заванта́жувати/заванта́жити комп’ю́тер заванта́жуватися/ заванта́житися заванта́ження

4

włączać/włączyć zasilanie włączać/włączyć ~ komputer test, testowanie testować/przetestować urządzenie

uruchamiać/uruchomić system operacyjny <komputer> uruchamiać się/uruchomić się, być/ zostać uruchomionym uruchomienie systemu (operacyjnego), butowanie розм. перезаванта́жувати/ uruchamiać/uruchomić ponownie, перезаванта́жити комп’ю́тер przebutowywać/przebutować розм. перезаванта́ження uruchamianie/uruchomienie ponowne, przebutowanie розм. вимика́ти/ви́мкнути (комп’ю́тер) wyłączać/wyłączyć komputer


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 161

комп’ю́тер зави́с pot. запи́сувати/записа́ти інформа́цію по́ми́лка ресе́т рестартува́ти

komputer zawiesił się розм. zapisywać/zapisać informację błąd (error) reset resetować/zresetować

ім’я́ кори́стувача́ паро́ль вво́дити/ввести́, уво́дити/увести́ ~ ім’я́ (кори́стувача́) ~ паро́ль ~ інформа́цію відключи́тися код кодува́ти/закодува́ти

nazwa użytkownika, login розм. hasło wprowadzać/wprowadzić logować się/zalogować się ~ hasło ~ wiadomość wylogować się kod kodować/zakodować

ПЕРИФЕРÍЯ – URZĄDZENIA PERYFERYJNE периферíя під’є́днувати/під’єдна́ти периферíю моніто́р, екра́н монохро́мний ~ кольоро́вий ~ роздíльність екра́на 17-ти дюймо́вий ~ фільтр (на екра́н) клавіату́ра цифрова́ ~ кла́віші алфавíтно-цифровí ~ кла́віша «пробíл», пробíл pot. комбіна́ція кла́віш функціона́льні ~ цифровí ~ си́мвол ми́ша курсо́р (ми́ші) кла́цати/кла́цнути трекбо́л джо́йстик при́нтер, друка́рка ла́зерний при́нтер

urządzenia peryferyjne, peryferia розм. podłączać/podłączyć urządzenie do komputera monitor, ekran ~ monochromatyczny, mono розм. ~ kolorowy rozdzielczość monitora ~ 17-to calowy filtr (ekranowy) klawiatura ~ numeryczna klawisze ~ alfanumeryczne klawisz spacji, spacja розм. kombinacja klawiszy ~ funkcyjne ~ numeryczne symbol myszka, mysz kursor (myszy) klikać/kliknąć kot розм. (trackball) dżojstik (joystick) drukarka ~ laserowa, laser розм., laserówka розм.


162 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA го́лковий <ма́тричний > при́нтер струмене́вий при́нтер друкува́ти/ви́друкувати <виво́дити/ви́вести> на при́нтері ро́здрук ска́нер сканува́ти/зісканува́ти пло́тер моде́м факс-~

4

~ igłowa, igłówka розм. ~ atramentowa, atramentówka розм., plujka розм. drukować/wydrukować wydruk skaner skanować/zeskanować ploter modem faks-~

ПРОГРА́МНЕ ЗАБЕЗПЕ́ЧЕННЯ – OPROGRAMOWANIE програмува́ння мо́ва програмува́ння програмува́ти/ запрограмува́ти програ́ма ве́рсія програ́ми ліцензíйна ~ антивíрусна ~, антивíрус pot. утилíта по́ми́лка заванта́ження, інсталюва́ння ~ програ́ми заванта́жувати/заванта́жити програ́му за́пуск програ́ми запуска́ти/запусти́ти прoгра́му закрива́ти/закри́ти програ́му дра́йвер

programowanie język programowania programować/zaprogramować program wersja programu ~ licencjonowany <na licencji> ~ antywirusowy, antywirus розм. ~ użytkowy, aplikacja błąd (bug) instalowanie/zainstalowanie, instalacja ~ programu instalować/zainstalować program uruchomienie programu uruchamiać/uruchomić program kończyć/zakończyć <zamykać/ zamknąć> program sterownik, program obsługi (driver)

РОБО́ТА З КОМП’Ю́ТЕРОМ – PRACA NA KOMPUTERZE операцíйна систе́ма ~ MS DOS <Windows> середо́вище файл розши́рення (фа́йла) шука́ти/знайти́ ~ перемíщення переміща́ти/перемісти́ти файл шлях до фа́йла

system operacyjny ~ MS DOS <Windows> środowisko plik rozszerzenie (extension) szukać/znaleźć ~ przeniesienie przenosić/przenieść plik ścieżka


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 163

катало́г де́рево катало́гів корене́вий ~ підкатало́г ім’я́ фа́йла <катало́га> перейменува́ння переймено́вувати/ перейменува́ти файл <катало́г> ство́рювати/створи́ти ~ файл <катало́г> меню́ головне́ ~ систе́мне ~ вибира́ти/ви́брати що-н. з ~ о́пція пане́ль ~ інструме́нтів ~ ста́ну табуля́ція табуля́тор горта́ння горта́ти ма́ркер виділя́ти/ви́ділити ма́ркером

katalog, folder (directory) drzewo katalogów ~ główny podkatalog nazwa pliku <katalogu> zmiana nazwy zmieniać/zmienić nazwę pliku <katalogu> tworzyć/utworzyć ~ plik <katalog> menu ~ główne ~ systemowe wybierać/wybrać coś z ~ opcja pasek, panel pasek narzędzi pasek stanu tabulacja tabulator przewijanie przewijać zaznaczenie; wyróżnienie; podświetlenie zaznaczać/zaznaczyć

ба́за да́них ство́рення ба́зи да́них ство́рювати/створи́ти ба́зу да́них систе́ма управлíння ба́зою да́них = СУБД за́пис

baza danych utworzenie bazy danych tworzyć/utworzyć bazę danych

реда́ктор текстови́й ~ графíчний ~ робо́та з текстови́м реда́ктором докуме́нт текст вве́дення <уве́дення> те́ксту вво́дити/ввести́ <уво́дити/ уве́сти> ~ обро́блення те́ксту

edytor ~ tekstów ~ graficzny praca z edytorem tekstów, edycja tekstów dokument tekst wprowadzenie tekstu wprowadzać/wprowadzić ~

system zarządzania bazą danych rekord

opracowanie <obróbka розм.> tekstu


164 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA форма́т форматува́ння те́ксту форматува́ти/ відформатува́ти ~ абза́ц рядо́к знак кíлькість зна́ків коло́нка да́ти в/у дві коло́нки по́ле, lm поля́ вíдступ вирíвнювання вирíвнювати/ви́рівняти ~ текст <рядо́к> ~ спра́ва <злíва> відцентро́вувати/відцентрува́ти части́на <фрагме́нт> те́ксту виділя́ти/ви́ділити фрагме́нт те́ксту виріза́ти/ви́різати части́ну те́ксту вставля́ти/вста́вити части́ну <фрагме́нт> те́ксту вставля́ти/вста́вити ~ докуме́нт ~ табли́цю бу́фер поміща́ти/помісти́ти в/у ~ шрифт курси́в, іта́лік гру́бий ~, болд підкре́слення стиль форма́т юнікод си́мвол ма́крос ство́рювати/створи́ти ма́крос <ма́кроси> табли́ця за́голо́вок кліти́нка рядо́к створи́ти табли́цю

4

format formatowanie tekstu formatować/sformatować ~ akapit wiersz znak liczba znaków kolumna dać w dwóch kolumnach margines, мн. marginesy odstęp wyrównywanie/wyrównanie wyrównywać/wyrównać ~ tekst <wiersz> ~ do prawej <do lewej> środkować <centrować>/wyśrodkować fragment tekstu zaznaczać/zaznaczyć ~ wycinać/wyciąć ~ wstawiać/wstawić <wklejać/wkleić> ~ wstawiać/wstawić <wklejać/wkleić> ~ do dokument ~ tabelę schowek umieszczać/umieścić w schowku czcionka, font kursywa, italik розм. pogrubienie, wytłuszczenie podkreślenie styl format Unicode <Unikod> symbol makrodefinicja, makro розм. pisać/napisać <tworzyć/utworzyć> makrodefinicję, makro розм. <makrodefinicje, makra розм.> tabela nagłówek tabeli komórka wiersz (tabeli) utworzyć tabelę


4

ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ШКОЛА. ВИЩА ШКОЛА. НАУКА. ІНФОРМАТИКА 165

вставля́ти/вста́вити табли́цю зни́щувати/зни́щити рядо́к <коло́нку> зобра́ження побудо́ва зобра́ження пíксель іко́на, іко́нка курсо́р ру́хатися курсо́ром по те́ксту

кома́нда вибира́ти/ви́брати кома́нду вво́дити/ввести́ кома́нду відміня́ти/відміни́ти кома́нду по́шук пере́гляд перегляда́ти/перегля́нути файл <диске́ту> ви́ділення виділя́ти/ви́ділити що-н. замíна замíнювати/заміни́ти що-н., на що-н. копіюва́ння копіюва́ти/скопіюва́ти що-н. сортува́ння сортува́ти/посортува́ти що-н. збере́ження зберіга́ти/зберегти́ докуме́нт запи́сувати/записа́ти ~ докуме́нт ~ що-н. на диске́ту <на жорстки́й диск> стира́ти/сте́рти ~ інформа́цію ~ си́мвол зни́щувати/зни́щити докуме́нт

середо́вище Windows вікно́ акти́вне ~ розгорта́ти/розгорну́ти ~

wstawiać/wstawić tabelę usuwać/usunąć wiersz <kolumnę> obraz (graficzny); pole graficzne budowa obrazu <grafiki> piksel ikona, ikonka kursor przemieszczać/przemieścić ~ na tekście, przesuwać/przesunąć ~ po tekście polecenie wybierać/wybrać ~ wprowadzać/wprowadzić ~ cofać/cofnąć ~ wyszukiwanie przeglądanie przeglądać/przejrzeć zawartość pliku <dyskietki> zaznaczenie zaznaczać/zaznaczyć coś zamiana zamieniać/zamienić coś na coś kopiowanie kopiować/skopiować coś sortowanie sortować/przesortować coś zachowanie zachowywać/zachować dokument zapisywać/zapisać, zachowywać/ zachować ~ dokument ~ coś na dyskietce, na twardym dysku kasować/skasować ~ informację ~ symbol usuwać/usunąć <niszczyć/zniszczyć> dokument środowisko Windows okno, okienko ~ aktywne rozciągać/rozciągnąć ~


166 PRZEDSZKOLE. SZKOŁA. UCZELNIA. NAUKA. INFORMATYKA відкрива́ти/відкри́ти ~ перемíщувати/перемісти́ти ~ закрива́ти/закри́ти ~ на́зва вікна́ ко́шик, смітни́к

4

otwierać/otworzyć ~ przesuwać/przesunąć ~ zamykać/zamknąć ~ tytuł okna kosz

ІНТЕРНЕ́Т — INTERNET Інтерне́т до́ступ до Інтерне́ту підключа́тися/підключи́тися до Інтерне́ту навіга́ція в Інтерне́ті ходи́ти <ла́зити pot.> по Інтерне́ту пошуко́ва систе́ма ска́чувати/скача́ти що-н. з Інтерне́ту веб-оглядач, бра́узер графíчний ~ текстови́й ~

Internet dostęp do Internetu podłączać się/podłączyć do Internetu nawigacja po Internecie nawigować <serfować, surfować> po Internecie system wyszukiwawczy, wyszukiwarka розм. ściągać/ściągnąć coś z Internetu przeglądarka ~ graficzna ~ tekstowa

електро́нна по́шта = E-mail адре́са «ву́хо» pot., «ма́впа» pot., «соба́ка» pot. пошто́ва скри́нька повідо́млення, лист посила́ти/посла́ти ~ отри́мувати/отри́мати ~

poczta elektroniczna = e-mail adres e-mailowy «małpa» розм.

Web, www веб-сторíнка сайт лінк пошуко́ві програ́ми по́шук здíйснювати/здíйсни́ти по́шук

sieć www strona www, witryna strona domowa odnośnik (link) wyszukiwarka wyszukiwanie wyszukiwać/wyszukać

skrzynka pocztowa wiadomość, list wysyłać/wysłać ~ otrzymywać/otrzymać < dostawać/ dostać розм.> ~ ета́чмент, дода́ток, залу́чник pot. załącznik, etaczment фо́рум lista dyskusyjna конфере́нція konferencja; osoby biorące udział w konferencji


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА. ПРОМИСЛОВІСТЬ PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ Праця. Працівники Праця Професія Заробітна плата. Пенсія Відпустка

Praca. Pracownicy Praca Zawód Wynagrodzenie. Emerytura, renta Urlop

Економіка Підприємство. Фірма Установа. Офіс Фінанси Банк Фондова біржа

Gospodarka Przedsiębiorstwo. Firma Instytucja. Biuro Finanse Bank Giełda papierów wartościowych Podatki

Податки

Промисловість. Przemysł. Zakład Підприємство przemysłowy Завод Zakład przemysłowy Промисловість Przemysł Вугільна промисловість Górnictwo. Przemysł węglowy Нафтова промисловість Przemysł naftowy Газова промисловість Gazownictwo Металургія Hutnictwo. Metalurgia Енергетика Energetyka Машинобудування Budowa maszyn Хімічна промисловість Przemysł chemiczny Легка промисловість Przemysł lekki Будівництво Budownicwto Харчова промисловість Przemysł spożywczy Лісова промисловість Przemysł drzewny

5


168 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

ПРА́ЦЯ. ПРАЦІВНИКИ́ — PRACA. PRACOWNICY ПРА́ЦЯ — PRACA пра́ця автоматизо́вана ~ важка́ <легка́> ~ жерто́вна ~ затра́ти пра́ці механізо́вана ~ підви́щення продукти́вності пра́ці пра́во на пра́цю продукти́вна ~ продукти́вність пра́ці розумо́ва ~ ручна́ ~ суспíльно кори́сна ~ фізи́чна ~ працего́лік, трудого́лік умо́ви пра́ці змíни умо́в пра́ці труд трудови́й ~ вне́сок трудова́ дисциплíна дотри́муватися трудово́ї дисциплíни працелю́б, працелю́бна люди́на люди́на пра́ці працівни́к, працівни́ця робітни́к робітни́чий робо́та робо́чий робо́чий день працемістки́й працезда́тність втра́та працезда́тності тимчасо́ва непрацезда́тність працевлаштува́ння трудоде́нь hist. нарахо́вувати трудоднí трудова́ уго́да дода́ток до уго́ди

praca ~ zautomatyzowana ciężka <lekka, łatwa> ~ ofiarna ~ nakład pracy ~ zmechanizowana zwiększenie wydajności pracy prawo do pracy ~ wydajna wydajność pracy ~ umysłowa ~ ręczna ~ społecznie użyteczna ~ fizyczna pracoholik warunki pracy zmiana warunków pracy <zatrudnienia> praca dotyczący pracy wkład pracy dyscyplina pracy przestrzegać dyscypliny pracy pracowity człowiek człowiek pracy pracownik, pracownica robotnik robotniczy praca, robota roboczy dzień pracy pracochłonny zdolność do pracy utrata zdolności do pracy czasowa niezdolność do pracy zapewnienie pracy dniówka (obrachunkowa) wyliczać dniówki umowa o pracę aneks do umowy


5

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 169

контра́кт kontrakt пору́шення умо́в уго́ди niedotrzymanie warunków umowy <контра́кту> <kontraktu> трудове́ законода́вство prawo pracy трудова́ кни́жка książeczka pracy стаж пра́ці staż pracy безпере́рвний стаж пра́ці ciągłość pracy zostaje zachowana ... зберіга́ється ... зага́льний безпере́рвний стаж ciągłość pracy ustala się... визнача́ється ... робо́та ~ в/у пе́ршу <дру́гу> змíну ~ у три змíни ~ на по́вну ста́вку постíйна ~ тимчасо́ва ~ безробíття безробíтний допомо́га у зв’язку́ з безробíттям не ма́ти робо́ти прихо́ване ~ шука́ти робо́ту знахо́дити/знайти́ робо́ту бíржа пра́ці слу́жба працевлаштува́ння бюро́ з працевлаштува́ння скеро́вувати/скерува́ти кого-н. на робо́ту влашто́вувати/влаштува́ти кого-н. на робо́ту прийма́ти/прийня́ти кого-н. на робо́ту почина́ти/поча́ти працюва́ти слу́жба ~ безпе́ки військо́ва ~ держа́вна ~ прийма́ти/прийня́ти кого-н. на держа́вну слу́жбу дія́льність виробни́ча <матеріа́льна> ~ не́виробнича <нематеріа́льна> ~

praca ~ na pierwszej <drugiej> zmianie ~ na trzy zmiany ~ w pełnym wymiarze godzin <na pełnym etacie> stała ~ ~ tymczasowa bezrobocie bezrobotny zasiłek dla bezrobotnych nie mieć pracy ukryte ~ szukać pracy znajdować/znaleźć pracę giełda pracy służba pośrednictwa pracy biuro pośrednictwa pracy kierować/skierować kogoś do pracy załatwiać/załatwić komuś pracę przyjmować/przyjąć kogoś do pracy zaczynać/zacząć pracować służba ~ bezpieczeństwa ~ wojskowa posada państwowa przyjmować/przyjąć kogoś do pracy (na posadzie państwowej) działalność ~ produkcyjna ~ nieprodukcyjna


170 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

працюва́ти ~ ким-н. ~ на по́вну ста́вку ~ на полови́ну <на пів> ста́вки ~ за сумíсництвом

5

pracować ~ jako ktoś, w charakterze kogoś, być kimś ~ na pełnym etacie <w pełnym wymiarze> ~ na połowie etatu <na pół etatu розм.> łączyć obowiązki, ~ na dwóch etatach ~ pod kierownictwem kogoś przenosić/przenieść kogoś do innej pracy

~ під керівни́цтвом кого-н. перево́дити/переве́сти кого-н. на інше мíсце пра́ці <на íншу робо́ту> підви́щувати/підви́щити кого-н. awansować kogoś на поса́ді зроста́ти/зрости́ по слу́жбі awansować пони́жувати/пони́зити кого-н. przenosić/przenieść na niższe на поса́ді stanowisko, degradować/ zdegradować ЗВÍЛЬНЕННЯ З РОБО́ТИ – ODEJŚCIE Z PRACY звільня́тися/звільни́тися <іти́/ піти́> з робо́ти ~ за вла́сним бажа́нням ~ вна́слідок скоро́чення <за скоро́ченням> шта́тів звільня́ти/звільни́ти кого-н. з робо́ти звíльнення (працівника́) перехо́дити/перейти́ на íншу робо́ту ки́дати/ки́нути робо́ту

zwalniać się/zwolnić się <odchodzić/ odejść> z pracy ~ na własną prośbę ~ z powodu redukcji etatów zwalniać/zwolnić kogoś z pracy zwolnienie (pracownika) przechodzić/przejść do innej pracy porzucać/porzucić pracę

СЛУЖБО́ВІ ОБО́В’ЯЗКИ – OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE обо́в’язки службо́ві ~ поклада́ти/покла́сти на кого-н. ~ зніма́ти/зня́ти ~ з кого-н. держа́вна таємни́ця зберіга́ти держа́вну таємни́цю дору́чення вико́нувати/ви́конати ~ ра́порт

obowiązki ~ służbowe obciążać/obciążyć kogoś obowiązkami zdejmować/zdjąć z kogoś ~ tajemnica państwowa strzec tajemnicy państwowej polecenie, zlecenie wykonywać/wykonać ~ raport, meldunek


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 171

5

звіт розпоря́дження згíдно з розпоря́дженням відповíдно до ~ інтенсифіка́ція пра́ці доповіда́ти/доповíсти кому-н. про що-н. вико́нувати/ви́конати обо́в’язки виклика́ти/ви́кликати кого-н. до кого-н. службо́вий службо́ві спра́ви

sprawozdanie rozporządzenie zgodnie z rozporządzeniem zgodnie z rozporządzeniem intensyfikacja pracy referować/zreferować <meldować/ zameldować> komuś coś pełnić/wypełnić obowiązki wzywać/wezwać kogoś do kogoś służbowy; urzędowy sprawy służbowe

РОБО́ЧИЙ ДЕНЬ – DZIEŃ PRACY трудови́й <робо́чий> день вихо́дити/ви́йти на робо́ту ходи́ти на робо́ту йти/піти́ на робо́ту прихо́дити/прийти́ на робо́ту з’явля́тися/з’яви́тися на робо́ті бу́ти на робо́ті поча́ток робо́ти робо́та почина́ється (о сьо́мій годи́ні) става́ти/ста́ти ~ до верста́та робо́че мíсце прихо́дити/прийти́ вча́сно спíзнюватися/спізни́тися <запíзнюватися/ запізни́тися> на 10 хвили́н

dzień pracy wychodzić/wyjść do pracy chodzić do pracy iść/pójść do pracy przychodzić/przyjść do pracy stawiać się/stawić się w pracy być w pracy początek pracy praca zaczyna się (o siódmej)

прохідна́ пере́пустка (заводська́) пред’явля́ти/пред’яви́ти пере́пустку бюро́ пере́пусток вхід за пере́пустками охоро́на заво́ду <фа́брики> головни́й вхід хол зо́шит відвíдування на робо́ту <фа́брику, заво́д>, в устано́ву

portiernia, wartownia przepustka okazywać/okazać przepustkę

stawać/stanąć ~ przy warsztacie stanowisko <miejsce> pracy przychodzić/przyjść punktualnie spóźniać się/spóźnić się 10 minut

biuro przepustek wejście za okazaniem przepustki straż zakładowa <fabryczna> główne wejście westybul, holl księga wejść (i wyjść) do pracy <fabryki, zakładu (przemysłowego)>, do instytucji <urzędu>


172 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

на робо́ті <фа́бриці, заво́ді>, в устано́ві

w pracy <fabryce, zakładzie (przemysłowym)>, do instytucji <urzędzie>

відсу́тність на робо́ті лікарня́ний листо́к, лікарня́ний pot. бу́ти на лікарня́ному прогу́л прогу́лювати/прогуля́ти прогу́льник

nieobecność w pracy zwolnienie lekarskie

трудови́й <робо́чий> день розпоря́док робо́чого дня ~ трива́є з ... до ... годи́ни пра́ці службо́вий час

dzień pracy program <porządek> dnia pracy ~ trwa od ... do ... godziny pracy godziny urzędowe <urzędowania, pracy> w godzinach pracy pracować od... do... godziny przyjęć dyrektor przyjmuje od 14,00 do 15,00 <w godzinach 14-15> przerwa ~ obiadowa ~ techniczna

в/у службо́вий час працювати з … до … годи́ни прийо́му дире́ктор прийма́є з 14:00 до 15:00 годи́ни пере́рва обíдня ~ технíчна ~

змíна пе́рша <дру́га> ~ нічна́ ~ робо́та змíнами працюва́ти в/у дві змíни працюва́ти в/у нічну́ змíну змíнювати/зміни́ти кого-н. напа́рник, змíнник багатозмíнний режи́м робо́ти

поверта́тися/поверну́тися ~ з робо́ти (додо́му) ~ пíзно <ра́но> вихідни́й день, вихідни́й pot.

być na zwolnieniu (lekarskim) bumelanctwo bumelować bumelant

zmiana pierwsza <druga> ~ nocna ~ praca na zmiany <zmianowa> pracować na dwie zmiany pracować na nocną zmianę zastępować/zastąpić <zmieniać/ zmienić> kogoś robotnik zmianowy; robotnik danej zmiany, zmiennik розм. wielozmianowy system pracy

wracać/wrócić ~ z pracy (do domu) ~ późno <wcześnie> dzień wolny od pracy


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 173

5

ВІДРЯ́ДЖЕННЯ – DELEGACJA SŁUŻBOWA бу́ти у відря́дженні відряджа́ти/відряди́ти відря́дження (докуме́нт про відря́дження) добовí lm ї ́ хати/пої ́хати у відря́дження звіт про відря́дження

być w delegacji delegować/oddelegować, wysyłać/ wysłać na delegację delegacja, skierowanie dieta одн., мн. diety jechać/pojechać na delegację sprawozdanie z delegacji

ПРОФÉСІЯ — ZAWÓD працівни́к (розумо́вої пра́ці) працівни́ця відповіда́льний ~ науко́вий працівни́к, науко́вець службо́вець робітни́к, працівни́к фізи́чної пра́ці робітни́ця промисло́вий ~ кваліфіко́ваний ~ персона́л інжене́рно-технíчний ~ фахіве́ць, спеціалíст, професіона́л спеціалíстка стажува́льник, стажува́льниця; стажи́ст pot., стажи́стка pot.

pracownik (umysłowy) pracownica odpowiedzialny ~ pracownik naukowy, naukowiec urzędnik, pracownik, pracownik biurowy robotnik, pracownik fizyczny robotnica robotnik zatrudniony w przemyśle robotnik wykwalifikowany personel ~ inżynieryjno-techniczny specjalista, fachowiec розм. specjalistka stażysta, stażystka

трудовí ресу́рси робо́ча си́ла на́длишок робо́чої си́ли

rezerwy siły roboczej siła robocza nadmiar siły roboczej

ка́дри lm готува́ти ~ підбíр ка́дрів підгото́вка ка́дрів пли́нність ка́дрів технíчні ~ особо́вий склад коле́га по робо́ті

kadra одн., мн. kadry przygotowywać <szkolić> kadrę dobór kadr <kadry> szkolenie kadr <kadry> płynność kadr kadra techniczna skład osobowy kolega z pracy


174 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ співробíтник, співробíтниця

5

współpracownik, współpracowniczka

профе́сія, фах profesja, zawód спеціа́льність specjalność за спеціа́льністю <фа́хом> z wykształcenia <zawodu> обира́ти/обра́ти <вибира́ти/ wybierać/wybrać <obierać/obrać> ви́брати> фах zawód оволодíти фа́хом nauczyć się zawodu кваліфіка́ція lp kwalifikacje мн. перекваліфіка́ція przekwalifikowanie (się) перекваліфіко́вувати/ przekwalifikowywać/ перекваліфікува́ти przekwalifikować перекваліфіко́вуватися/ przekwalifikowywać się / перекваліфікува́тися przekwalifikować się працюва́ти ким-н. pracować jako ktoś ~ водіє́м <шофе́ром pot.> być kierowcą, ~ jako kierowca ~ бібліоте́карем, <вчи́телем> być bibliotekarzem, ~ jako bibliotekarz <być nauczycielem, ~ jako nauczyciel> Ким він пра́цює? Хто він за Kim (on) jest z zawodu? Jaki ma фа́хом? zawód? служи́ти służyć, pracować ~ в а́рмії służyć w wojsku ~ в/у мілíції <полíції> pracować w milicji <policji> займа́тися zajmować się, prowadzić ~ землеро́бством, обробля́ти zajmować się rolnictwem, uprawiać зе́млю ziemię ~ дома́шнім господа́рством prowadzić gospodarstwo domowe бу́ти домогосподи́нею być gospodynią domową, gosposią електро́нник, електро́нщик pot. інжене́р комп’ю́терник констру́ктор матема́тик програмíст радіоте́хнік фíзик хíмік

elektronik inżynier informatyk konstruktor matematyk programista radiotechnik fizyk chemik; pracownik przemysłu chemicznego

біо́лог гео́граф гео́лог геодези́ст

biolog geograf geolog geodeta


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 175

5

аналíтик педаго́г політо́лог психо́лог соціо́лог філо́лог

analityk pedagog politolog psycholog socjolog filolog

бригади́р ма́йстер ~ це́ху ~ змíни меха́нік монта́жник те́хнік техно́лог

brygadzista mistrz, majster ~ oddziałowy ~ zmianowy <zmiany> mechanik monter technik technolog

військо́вий міліціоне́р <міліція́нт>, поліце́йський <поліція́нт> поже́жник рятува́льник

wojskowy milicjant, policjant strażak ratownik

вахте́р, вахте́рка pot. гардеро́бник, гардеро́бниця двірни́к кур’є́р прибира́льниця сто́рож нічни́й ~ швейца́р

strażnik, strażniczka szatniarz, szatniarka dozorca goniec sprzątaczka stróż stróż nocny portier, odźwierny

ПОСА́ДА — STANOWISKO керівни́к чого-н. керівни́цтво адміністра́ція ~ заво́ду ~ устано́ви дире́ктор генера́льний ~ дире́кція завíдувач чого-н., зав. pot. засту́пник, замісни́к = зам. (дире́ктора, керівника́) pot.

kierownik czegoś kierownictwo administracja ~ fabryki ~ urzędu dyrektor ~ naczelny dyrekcja zarządzający czymś, kierownik czegoś zastępca (dyrektora, kierownika)


176 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

керівни́к чого-н., адміністра́тор чого-н. секрета́р головни́й ~ констру́ктор ~ лíкар

zarządzający czymś, kierownik czegoś, administrator czegoś sekretarz główny, naczelny główny konstruktor lekarz naczelny

адміністра́тор архіва́ріус бухга́лтер головни́й ~ = головбу́х pot. інспе́ктор каси́р, каcи́рка pot. ме́неджер реєстра́тор, реєстра́торка pot. рефере́нт секрета́р особи́стий ~ вче́ний/уче́ний ~ секрета́рка pot. рахівни́к завідува́ч адміністрати́вногоспода́рського вíдділу юриско́нсульт

administrator archiwista księgowy główny ~ inspektor kasjer, kasjerka menadżer rejestrator, rejestratorka referent sekretarz ~ osobisty ~ naukowy sekretarka rachmistrz kierownik działu administracyjnego

мíсце

posada, stanowisko, miejsce pracy, praca розм. posada, stanowisko, urząd posada państwowa stanowisko etatowe, etat zajmować stanowisko, pełnić funkcję mianować <powoływać/powołać> na stanowisko przenosić/przenieść na inne stanowisko przyjmować/przyjąć stanowisko <urząd> zwalniać/zwolnić z posady <urzędu> odchodzić/ odejść ze stanowiska, zwalniać się/zwolnić się z pracy pozbawiać/pozbawić kogoś stanowiska usuwać/usunąć kogoś ze stanowiska

поса́да держа́вна ~ шта́тна ~ бу́ти на поса́ді признача́ти/призначи́ти на поса́ду перево́дити/переве́сти на íншу поса́ду прийма́ти/прийня́ти поса́ду звільня́ти/звільни́ти з поса́ди звільня́тися/звільни́тися <іти́/піти́ pot.> з поса́ди позбавля́ти/позба́вити кого-н. поса́ди усува́ти/усу́нути кого-н. з поса́ди

radca prawny


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 177

5

ліквідо́вувати/ліквідува́ти поса́ду штат бу́ти в/у шта́ті зарахо́вувати/зарахува́ти кого-н. в/у ~ розду́ті шта́ти pot. шта́тний ~ працівни́к, співробíтник вака́нсія, вака́нтне мíсце, вака́нтна поса́да з’яви́лася вака́нcія скоро́чення шта́тів скороти́ти кого-н. мíсце <поса́ду> скороти́ли

керівни́цтво нача́льство pot. очо́лювати/очо́лити що-н. поклада́ти/покла́сти ~ на кого-н. змíнювати/зміни́ти ~ завíдувати чим-н. ~ господа́рством ~ вíдділом <скла́дом> керува́ти <управля́ти> чим-н. ~ господа́рством о́ргани управлíння управлíнець вико́нувати обо́в’язки кого-н. адмініструва́ти

likwidować/zlikwidować stanowisko <miejsce pracy> etat być na etacie przyjmować/przyjąć kogoś na ~ przerost etatów etatowy pracownik ~ wakat, wolna posada, wolne stanowisko wakuje stanowisko redukcja etatów <zatrudnienia> zwolnić kogoś w wyniku redukcji zatrudnienia <etatów> zlikwidowano miejsce pracy <stanowisko> kierownictwo zwierzchnictwo, zwierzchnicy, władza kierować, stawać/stanąć na czele czegoś powierzać/powierzyć komuś ~ zmieniać/zmienić ~ kierować, zarządzać czymś zarządzać gospodarstwem być kierownikiem oddziału <filii; magazynu>, zarządzać oddziałem <filią; magazynem> kierować czymś, prowadzić coś, zarządzać czymś kierować gospodarstwem, prowadzić gospodarstwo organy administracji kierownik, zarządzający pełnić obowiązki kogoś administrować, zarządzać

ЗАРОБÍТНА ПЛÁТА. ПÉНСІЯ WYNAGRODZENIE. EMERYTURA. RENTA заробíтна пла́та = зарпла́та

wynagrodzenie, pobory, zarobki, pensja


178 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ реа́льна ~ мíсячна ~ фонд зарпла́ти гонора́р заробíток річни́й <мíсячний> ~ заробíтний заробля́ти/зароби́ти отри́мувати/отри́мати зарпла́ту бра́ти/взя́ти зарпла́ту ава́нс пре́мія допла́та (до зарпла́ти) за стаж (робо́ти) <вислу́гу літ> допла́та за робо́ту вночí опла́та пра́ці розрахунко́ва <платíжна> вíдомість допомо́га ~ у зв’язку́ з хворо́бою ~ у зв’язку з вагíтністю та поло́гами ~ у зв’язку з до́глядом за дíтьми ~ у зв’язку з безробíттям

пе́нсія ~ у зв’язку з інвалíдністю пожиттє́ва <довíчна> ~ персона́льна ~ пенсíйний ~ вік пенсíйна кни́жка пенсіоне́р, пенсіоне́рка іти́/піти́ <вихо́дити/ви́йти> на пе́нсію бу́ти пенсіоне́ром, бу́ти пенсіоне́ркою отри́мувати/отри́мати пе́нсію бра́ти/взя́ти пе́нсію

5

płaca realna wynagrodzenie miesięczne, pensja miesięczna fundusz płac honorarium zarobek ~ roczny <miesięczny> zarobkowy zarabiać/zarobić zapracowywać/ zapracować dostawać/dostać zapłatę brać/wziąć zapłatę zaliczka premia; nagroda dodatek (do wynagrodzenia) za staż pracy <wysługę lat> dodatek za pracę w godzinach nocnych zapłata <wynagrodzenie> za pracę lista płac zasiłek ~ chorobowy ~ porodowy ~ na opiekę nad dziećmi ~ dla bezrobotnych

emerytura, renta renta inwalidzka dożywotnia renta emerytura dla zasłużonych emerytalny, dotyczący renty wiek emerytalny legitymacja emeryta <rencisty> emeryt, emerytka iść/pójść <przechodzić/przejść> na emeryturę <rentę> być emerytem <rencistą>, być emerytką <rencistką>, być na emeryturze <rencie> dostawać <otrzymywać> emeryturę <rentę> brać/wziąć emeryturę <rentę>


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 179

5

збíльшувати/збíльшити пе́нсію

podwyższać/podwyższyć emeryturę <rentę>

страхова́ систе́ма, систе́ма страхува́ння фонд соціа́льного страхува́ння пенсíйний фонд страхова́ компа́нія страхове́ товари́ство

system ubezpieczeń fundusz ubezpieczeń społecznych fundusz emerytalny zakład ubezpieczeń towarzystwo ubezpieczeniowe

ВІДПУ́СТКА — URLOP відпу́стка безтерміно́ва ~ декре́тна ~ ~ вла́сним ко́штом навча́льна ~ науко́ва ~ ~ через хворо́бу позачерго́ва ~ тво́рча ~ час відпу́стки чергова́ ~ надава́ти/нада́ти кому-н. відпу́стку іти́/пíти у відпу́стку бра́ти/взя́ти відпу́стку бу́ти у відпу́стці бу́ти де-н. у відпу́стці поверта́тися/поверну́тися з відпу́стки відпускни́й ~ перíод відпускнí путíвка (у буди́нок відпочи́нку) пíльгова ~ ~ за по́вну ва́ртість отри́мувати/отри́мати <дістава́ти/діста́ти> пíльгову путíвку тур купува́ти/купи́ти тур <путíвку> закордо́нний ~

urlop ~ bezterminowy ~ macierzyński ~ bezpłatny ~ szkoleniowy ~ naukowy ~ zdrowotny ~ okolicznościowy ~ naukowy czas urlopu ~ wypoczynkowy udzielać/udzielić komuś urlopu, dawać/dać komuś ~, urlopować kogoś iść/pójść na ~ brać/wziąć ~ być na urlopie spędzać gdzieś urlop wracać/wrócić z urlopu urlopowy okres ~ pieniądze za czas urlopu skierowanie (do domu wczasowego) ulgowe ~ pełnopłatne ~ otrzymywać/otrzymać <dostawać/ dostać> wczasy ulgowe wycieczka kupić <wykupić> wycieczkę <wczasy> ~ zagraniczna


180 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

ЕКОНÓМІКА — GOSPODARKA еконо́міка ~ держа́ви світова́ ~ ри́нок вну́трішній ~ світови́й ~ дослíдження ри́нку по́пит пропози́ція

gospodarka ~ kraju ~ światowa rynek ~ krajowy ~ światowy badanie rynku popyt podaż

полíтика грошова́ ~ креди́тна ~ валю́тна ~ інфля́ція дефля́ція рефо́рма грошова́ ~ о́бмін гро́шей деноміна́ція індекса́ція індексува́ти приватиза́ція приватизува́ти

polityka ~ pieniężna ~ kredytowa ~ dewizowa inflacja deflacja reforma ~ walutowa wymiana pieniędzy denominacja indeksacja indeksować prywatyzacja prywatyzować/sprywatyzować

ціна́ зроста́ння <ріст> цін ціни́ зроста́ють визнача́ти/визначи́ти цíну стабіліза́ція стабілізува́ти еконо́міку

cena wzrost <podwyżka> cen ceny rosną ustalać/ustalić cenę stabilizacja stabilizować gospodarkę

ПІДПРИЄ́МСТВО. ФÍРМА — PRZEDSIĘBIORSTWO. FIRMA підприє́мництво підприє́мницька дія́льність підприє́мницький підприє́мець вели́кий <мали́й> ~ промисло́вець прива́тний ~

przedsiębiorczość działalność gospodarcza dotyczący przedsiębiorstwa przedsiębiorca wielki <drobny> ~ przemysłowiec prywatny ~


5

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 181

бíзнес вели́кий <мали́й> ~ вла́сний ~ вхо́дити/увійти́ у (вели́кий) ~ займа́тися/зайня́тися бíзнесом роби́ти/зроби́ти ~ pot. успíшний ~ ~-це́нтр бізнесме́н комерса́нт

biznes, interes duży <mały> biznes własna firma <własny biznes> wchodzić/wejść w (duży) biznes розм. zajmować się/zająć się biznesem

спра́ва, дíло вла́сна спра́ва

sprawa, interes własna firma, własny biznes <interes розм.> zakładać/założyć własną firmę

почина́ти/поча́ти вла́сну спра́ву ділова́ люди́на

robić/zrobić ~ розм. biznes przynoszący zyski centrum biznesu biznesmen człowiek interesów

człowiek interesu

підприє́мство вели́ке <мале́> ~ держа́вне <прива́тне> ~ дрібне́ ~ індивідуа́льне ~ приватизо́ване ~ сіме́йне ~ спíльне ~ ~ побуто́вого обслуго́вання товари́ство акціоне́рне ~, АТ відкри́те акціоне́рне ~, ВАТ закри́те акціоне́рне ~, ЗАТ ~ з обме́женою відповіда́льністю, ТзОВ засно́вувати/заснува́ти ~ стату́тний капіта́л АТ інвесто́ваний капіта́л АТ засно́вник АТ співзасно́вник АТ акціоне́р

przedsiębiorstwo duże <małe> ~ ~ państwowe <prywatne> drobne ~ ~ indywidualne ~ sprywatyzowane ~ rodzinne (spółka) joint venture ~ usługowe spółka ~ akcyjna, S.A. otwarta ~ akcyjna zamknięta ~ akcyjna ~ z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o. zakładać/założyć spółkę kapitał statutowy spółki kapitał zainwestowany spółki założyciel spółki współzałożyciel (w spółce akcyjnej) akcjonariusz

фíрма бро́керська ~

firma ~ brokerska


182 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ інозе́мна ~ консультацíйна <конса́лтингова> ~ марке́тингова ~ посере́дницька ~ рекла́мна ~ страхова́ ~ торгіве́льна <торгове́льна> ~ туристи́чна ~ фíрмовий ~ знак ~ магази́н ~ о́дяг вла́сник фíрми співвла́сник фíрми президе́нт фíрми генера́льний дире́ктор фíрми співробíтник фíрми представни́к <аге́нт> фíрми ди́лер офіцíйний ~ засно́вувати/заснува́ти фíрму керува́ти фíрмою

5

~ zagraniczna ~ doradcza <konsultacyjna, konsultingowa> ~ marketingowa ~ prowadząca pośrednictwo ~ <agencja> reklamowa ~ ubezpieczeniowa ~ handlowa ~ <agencja> turystyczna firmowy znak ~ sklep ~ odzież markowa właściciel firmy współwłaściciel firmy prezes firmy dyrektor generalny firmy pracownik firmy przedstawiciel <agent> firmy dealer autoryzowany ~ zakładać/założyć firmę kierować firmą

ДІЯ́ЛЬНІСТЬ ФÍРМИ – DZIAŁALNOŚĆ FIRMY operacja опера́ція ба́нківська ~ ~ bankowa біржова́ ~ ~ giełdowa валю́тна ~ ~ walutowa <dewizowa> фіна́нсова ~ ~ finansowa ви́гідна <неви́гідна> ~ ~ korzystna <niekorzystna> прово́дити/прове́сти dokonywać/dokonać operacji опера́цію транса́кція transakcja ба́ртерна ~ ~ barterowa внутрішньоторгіве́льна <внут~ wewnętrzna рішньоторгове́льна> ~ е́кспортна <íмпортна> ~ ~ eksportowa <importowa> комерцíйна <торгіве́льна, ~ handlowa торгове́льна, торго́ва> ~ ри́нкова ~ ~ rynkowa уклада́ти/укла́сти уго́ду zawierać/zawrzeć transakcję підпи́сувати/підписа́ти уго́ду dokonywać/dokonać transakcji відмовля́тися/відмо́витися від odstępować/odstąpić od umowy уго́ди оборо́т obrót грошови́й ~ ~ pieniężny


5

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 183

~ капіта́лу оборо́тний капіта́л оборо́тні за́соби відсо́ток з оборо́ту о́біг гро́шей, грошови́й о́біг

~ kapitału kapitał obrotowy środki obrotowe procent od obrotów obieg pieniądza

інвести́ція, капіталовкла́дення інозе́мна ~ залуча́ти/залучи́ти інвести́ції інвестува́ння івестицíйний ~ банк <фонд> інвестицíйна полíтика інвестува́ти <вклада́ти/ вкла́сти> в/у що ~ в/у цíнні папе́ри інве́стор

inwestycja ~ zagraniczna przyciągać/przyciągnąć inwestycje inwestowanie inwestycyjny bank <fundusz> ~ polityka inwestycyjna inwestować/zainwestować w coś

план бíзнес-~ планува́ти кошто́рис ва́ртість собіва́ртість

plan biznes ~ planować kosztorys wartość koszty własne

по́слуги ба́нківські ~ консультати́вні ~ марке́тингові ~ пла́тні <безпла́тні> ~ рекла́мні ~ конса́лтинг конса́лтингова фíрма марке́тинг рекла́ма рекла́мна кампа́нія

usługi ~ bankowe ~ w zakresie doradztwa, doradztwo ~ w zakresie marketingu, marketing ~ płatne <bezpłatne> ~ w zakresie reklamy konsulting, doradztwo firma konsultingowa marketing reklama kampania reklamowa

посере́дництво торгове́льне <комерцíйне> ~ посере́дник бу́ти посере́дником в/у чому-н. біржови́й ~

pośrednictwo ~ w handlu pośrednik być pośrednikiem w czymś

~ w papiery wartościowe inwestor

~ giełdowy


184 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ комерцíйний ~ ~ в/у спра́вах

5

~ handlowy ~ w interesach

конце́сія koncesja надава́ти/нада́ти конце́сію udzielać/udzielić koncesji концесíйний koncesjonowany ліце́нзія licencja отри́мувати/отри́мати ліце́нзію otrzymywać/otrzymać licencję спо́нсорство спо́нсорська дія́льність спонсорува́ти спо́нсор

sponsorowanie sponsoring sponsorować sponsor

до́говíр комерцíйний ~ ~ на підря́д ~ на постача́ння чого-н. оре́ндний ~ ~ про купíвлю-про́даж страхови́й ~ трудови́й ~ уклада́ти/укла́сти ~ підпи́сувати/підписа́ти ~ розрива́ти/розірва́ти ~ контра́кт ~ на будівни́цво чого-н. довготерміно́вий <короткостроко́вий> ~ перемо́вини, перегово́ри двосторо́нні ~ комерцíйні <торгове́льні> ~ вести́/прове́сти ~ домовля́тися/домо́витися під час перемо́вин про що-н.

umowa ~ handlowa ~-zlecenie ~ na dostawę czegoś ~ dzierżawy ~ kupna-sprzedaży ~ ubezpieczeniowa <asekuracyjna> ~ o pracę zawierać/zawrzeć umowę podpisywać/podpisać umowę zrywać/zerwać umowę kontrakt ~ na budowę (czegoś), ~ budowlany ~ długoterminowy <krótkoterminowy> rozmowy, negocjacje ~ dwustronne ~ handlowe prowadzić/przeprowadzić ~ negocjować/wynegocjować coś

ри́зик ризикува́ти/ризикну́ти небезпе́ка ри́зику страхува́ння страхува́ти/застрахува́ти страхови́й по́ліс, по́ліс pot. відшкодува́ння, компенса́ція

ryzyko ryzykować/zaryzykować niebezpieczeństwo ryzyka ubezpieczenie ubezpieczać/ubezpieczyć ubezpieczenie odszkodowanie


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 185

5

конкуре́нція вíльна ~ жорстка́ ~ конкуре́нт конкурува́ти конкуре́нтна боротьба́ конкуре́нта ціна́ витри́мувати/ви́тримати конкуре́нцію бу́ти по́за конкуре́нцією конкурентоспромо́жність, конкурентозда́тність ~ това́ру ~ підприє́мства конкурентозда́тне підприє́мство конкуре́нтність

konkurencja wolna <nieograniczona> ~ nieuczciwa ~ konkurent konkurować walka konkurencyjna, konkurencja cena konkurencyjna wytrzymywać/wytrzymać konkurencję być poza konkurencją zdolność konkurencyjna ~ towaru ~ przedsiębiorstwa konkurujące przedsiębiorstwo konkurencyjność

ТОРГÍВЛЯ – HANDEL коме́рція торгíвля ба́ртерна ~ ~ в/у креди́т дрібногуртова́ ~ зо́внішня <вну́трішня> ~ монопо́льна ~ натура́льна ~ ~ нерухо́містю прикордо́нна ~ роздрібна́ ~ світова́ ~ торгове́льна монопо́лія торго́вець торго́вий, торгове́льний ~ дім ~ центр торго́ва то́чка торго́ве представни́цтво торго́ва ма́рка торго́ва нацíнка торго́ва зни́жка <ски́дка pot.> торгове́льне пра́во торгува́ти почина́ти/поча́ти ~ займа́тися/зайня́тися торгíвлею

handel, interesy handel ~ barterowy ~ na kredyt ~ półhurtowy <drobny ~ > ~ zagraniczny <wewnętrzny> ~ zmonopolizowany ~ wymienny ~ nieruchomościami ~ przygraniczny ~ detaliczny ~ światowy monopol handlowy handlarz, kupiec handlowy dom ~ centrum handlowe placówka handlowa przedstawicielstwo handlowe znak towarowy, marka handlowa marża handlowa, narzut rabat prawo handlowe handlować zaczynać/zacząć ~ zajmować się/zająć się handlem


186 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ о́бмін това́рів сфе́ра о́бміну замо́влення замовля́ти/замо́вити що-н. поста́вка те́рмін <lm те́рміни> поста́вок фінансува́ння поста́вок зни́жка, ски́дка pot. надава́ти/нада́ти зни́жку <ски́дку pot.>

5

wymiana towarowa zakres wymiany zamówienie zamawiać/zamówić coś dostawa termin <lm terminy> dostaw finansowanie dostaw zniżka udzielać/udzielić zniżki

íмпорт import, przywóz імпортува́ти <вво́зити> що-н. importować <przywozić/przywieźć> coś íмпортний importowy; importowany імпорте́р importer е́кспорт eksport, wywóz експортува́ти <виво́зити/ eksportować/wyeksportować coś ви́везти> що-н. е́кспортний eksportowy експорте́р eksporter това́р towar високоя́кісний ~ ~ dobrej jakości íмпортний ~ ~ importowany конкурентозда́тний ~ ~ konkurencyjny низькоя́кісний <нея́кісний> ~ ~ złej jakości транзи́тний ~ ~ przewożony tranzytem фíрмовий ~ ~ firmowy <markowy> станда́рт standard стандартизува́ти, standaryzować стандартува́ти стандартиза́ція, standaryzacja стандартува́ння бíржа това́рна ~ ~ това́рів сільсько́го господа́рства я́рмарок lp а́гро~, ~ това́рів сільсько́го господа́рства промисло́вий ~ міжнаро́дний ~

giełda ~ towarowa ~ artykułów rolno-spożywczych targi мн. ~ towarów rolno-spożywczych ~ przemysłowe ~ międzynarodowe


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 187

5

аукціо́н аукціо́нні торги́ предме́ти аукціо́ну ста́ртова ціна́

aukcja, licytacja handel aukcyjny, aukcje towary <przedmioty> wystawione na aukcję cena wywoławcza

УСТАНÓВА. ÓФІС — INSTYTUCJA. BIURO устано́ва держа́вна ~ науко́ва ~ бюро́ довідко́ве ~, до́відка pot. констру́кторське ~ ~ пого́ди прое́ктне ~ стіл зна́хідок центр прес-~ о́фіс о́фісний канцеля́рія канцеля́рський конто́ра заводська́ ~ нотаріа́льна ~

instytucja, urząd, zakład instytucja państwowa, urząd państwowy zakład naukowy biuro (zakład, urząd) informacja, biuro informacji ~ konstrukcyjne informacja o pogodzie, pogodynka розм. ~ projektów ~ rzeczy znalezionych centrum ~prasowe biuro biurowy kancelaria kancelaryjny biuro, kancelaria ~ fabryki <zakładu> biuro notarialne, kancelaria notarialna

АДМІНІСТРА́ЦІЯ – ADMINISTRACJA дире́кція секретаріа́т кабіне́т дире́ктора керівни́цтво, адміністра́ція, управлíння адміністрати́вний, управлíнський вíдомство віддíлення ~ зв’язку́ фíлія вíдділ ~ ка́дрів се́ктор бухгалте́рія

dyrekcja sekretariat gabinet dyrektora kierownictwo, administracja, zarząd administracyjny resort, wydział oddział wydział łączności filia dział, oddział dział kadr, kadry розм. sekcja księgowość, buchalteria


188 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ бухга́лтерська спра́ва бухга́лтерський ка́са ка́совий реєстрату́ра архíв архíвний архíвні матеріа́ли

5

księgowość buchalteryjny kasa kasowy rejestracja archiwum archiwalny archiwalia

СПРА́ВА – SPRAWA докуме́нт подава́ти/пода́ти ~ на пíдпис службо́вий ~ о́пис докуме́нтів урядо́вий ~ спи́сок докуме́нтів ста́вити/поста́вити да́ту (на <в/у> докуме́нті) втра́та докуме́нтів губи́ти/згуби́ти ~ підшива́ти/підши́ти до докуме́нтів документа́ція ділова́ ~ вхідна́ <вихідна́> ~ спра́ва дава́ти/да́ти хід спра́ві терміно́ва ~ сьогоде́нні спра́ви прошто́вхувати/ проштовхну́ти спра́ву pot. особо́ва ~ доповідна́ запи́ска, доповідна́ pot. бра́ти/взя́ти до ува́ги ска́рга подава́ти/пода́ти ска́ргу засвíдчувати/засвíдчити ко́пію <пíдпис> за́пит склада́ти/скла́сти ~ зая́ва подава́ти/пода́ти зая́ву кореспонде́нція

dokument, pismo urzędowe dawać/dać dokument do podpisu dokument służbowy spis <wykaz> dokumentów dokument urzędowy spis dokumentów stawiać/postawić <wpisać> datę (na dokumencie), datować (dokument) utrata dokumentów gubić/zgubić ~ dołączać/dołączyć <przypinać/ przypiąć> do dokumentów dokumentacja ~ urzędowa pisma przychodzące <wychodzące> sprawa nadawać/nadać bieg sprawie ~ pilna <nie cierpiąca zwłoki> sprawy bieżące posuwać/posunąć sprawę naprzód teczka prywatna, dokumenty personalne raport (na piśmie); memoriał przyjmować/przyjąć do wiadomości skarga składać/złożyć skargę poświadczać/poświadczyć zgodność kopii z oryginałem <własnoręczność podpisu> zapytanie zapytywać/zapytać podanie; oświadczenie składać/złożyć ~ korespondencja


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 189

5

службо́ва ~ вести́ кореспонде́нцію з ким-н. лист супровíдний ~ відвíдувач, відвíдувачка відсила́ти/відісла́ти відвíдувача клопота́ння клопота́ти про що-н. задовольня́ти ~ до́відка зверта́тися/зверну́тися за до́відкою до кого-н. ~ з мíсця пра́ці довíреність ~ на тра́нспортний за́сіб дору́чення

~ służbowa utrzymywać <prowadzić> z kimś korespondencję, korespondować z kimś pismo ~ przewodnie interesant, interesantka odsyłać/odesłać interesanta

уповнова́жений посвíдчення засвíдчення пíдпису циркуля́р циркуля́рний лист

podanie, prośba (pisemna) starać się o coś spełniać prośbę informacja; zaświadczenie zwracać się/zwrócić się do kogoś po informację zaświadczenie z miejsca pracy pełnomocnictwo (nieograniczone) ~ na samochód <motocykl> upoważnienie, pełnomocnictwo (ograniczone) pełnomocnik poświadczenie poświadczenie podpisu okólnik, kurenda уст. pismo okólne

бюрокра́тія бюрократи́зм бюрокра́т тягани́на pot. відклада́ти/відкла́сти спра́ву зволіка́ти зі спра́вою

biurokracja biurokratyzm biurokrata przeciąganie sprawy odkładać/odłożyć sprawę zwlekać z załatwieniem sprawy

КАНЦЕЛЯ́РСЬКЕ ПРИЛА́ДДЯ – PRZYBORY KANCELARYJNE бланк формуля́р папíр ка́лька ~ для писа́ння вíдомість інвента́рна кни́га конве́рт па́пка ~ для папе́рів

blankiet formularz papier kalka ~ do pisania rejestr księga inwentarzowa koperta teczka teczka; segregator


190 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

діркопробива́ч клей кле́їти, прикле́ювати/ прикле́їти ніж для папе́ру прес-пап’є́ письмо́ве прила́ддя скорозшива́ч сте́плер скотч, клейка стрічка скрíпка шнуро́к шпи́лька печа́тка ште́мпель, штамп ште́мпельна поду́шка ста́втити/поста́вити печа́тку <шта́мп, ште́мпель>

5

dziurkacz klej kleić, przyklejać/przykleić nóż do papieru suszka; przycisk przybory do pisania skoroszyt zszywacz, stepler taśma klejąca, scotch розм. spinacz sznurek szpilka pieczęć (okrągła) pieczątka (podłużna), stempel poduszka do stempli stawiać/postawić <przykładać/ przyłożyć> pieczątkę, stemplować/ ostemplować

ОБЛА́ДНАННЯ О́ФІСУ – WYPOSAŻENIE BIURA кімна́та обла́днання обла́днувати/обладна́ти в/у що-н. сейф письмо́вий стіл ша́фа стела́ж друка́рська маши́нка електри́чна ~ друкува́ти/надрукува́ти на друка́рській маши́нці телефо́н факс калькуля́тор комп’ю́тер диске́та, диске́тка компакт-диск = СD, диск pot. при́нтер роздруко́вувати/ роздрукува́ти ро́здрук

pokój (w pracy) wyposażenie wyposażyć w coś sejf biurko szafa regal maszyna do pisania elektryczna ~ pisać/napisać na maszynie telefon faks, fax kalkulator komputer dyskietka płyta kompaktowa = CD, krążek розм. drukarka drukować/wydrukować wydruk


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 191

5

ксе́рокс kserokopiarka, ksero розм. кольоро́вий ~ kserokopiarka kolorowa ксерокопіюва́ти/ kserować/skserować, kopiować/ сксерокопіюва́ти, ксе́рити/ skopiować відксе́рити ксерокопіюва́ння, ксерува́ння kserowanie, kopiowanie ксероко́пія, ксе́рокс pot. kserokopia, kserówka розм., ksero розм., odbitka розм. ска́нер skaner сканува́ти/зісканува́ти skanować/zeskanować то́нер toner

ФІНÁНСИ — FINANSE фінансува́ти фіна́нсові опера́ції прово́дити ~ капіта́л акціоне́рний ~ ба́нківський ~ вели́кий ~ інвесто́ваний ~ інвестицíйний ~ інозе́мний ~ резе́рвний ~ фонд амортизацíйний ~ ба́нківський ~ валю́тний ~ пенсíйний ~ страхови́й ~ бюдже́т держа́вний ~ валю́тні резе́рви lm курс нефіксо́ваний ~ держа́вна по́зика, по́зика pot.

finansować/sfinansować operacje finansowe przeprowadzać ~ kapitał akcyjny ~ ~ bankowy wielki ~ zainwestowany ~ ~ inwestycyjny ~ zagraniczny ~ rezerwowy fundusz, zasoby мн. ~ amortyzacyjny ~ bankowy ~ dewizowy ~ emerytalny ~ ubezpieczeniowy budżet ~ państwa rezerwa walutowa одн. kurs ~ płynny pożyczka państwowa

ДОХÍД. РОЗХÍД. ВТРА́ТИ – DOCHÓD. ROZCHÓD. STRATA прибу́ток прибутко́ва вíдомість прибутко́ва кни́га прибутко́во-видатко́ва кни́га прибуткува́ти/оприбуткува́ти

przychód, wpływy мн. zestawienie <wykaz> przychodów księga przychodów księga przychodów i rozchodów zapisywać/zapisać na (księgować/ zaksięgować jako) przychód


192 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

дохíд ва́ловий <чи́стий>~ держа́вний ~ реа́льний ~ річни́й ~ ~ на душу́ (насе́лення) дохíдний реа́льний дохíд насе́лення ~ збíльшився <зме́ншився> прибутко́вість прибу́ток, дохíд ва́ловий <чи́стий> ~ очíкуваний <плано́ваний> ~ прибутко́вість прибутко́вий

dochód ~ brutto <netto> ~ państwa ~ realny roczny ~ dochód na jednego mieszkańca dochodowy realne dochody ludności ~ powiększyły się <zmniejszyły się> dochodowość, zyskowność zysk, dochód zysk brutto <netto> ~ oczekiwany <planowany> zyskowność, rentowność, dochodowość zyskowny, przynoszący zysk

розхíд, вида́ток вида́тки накладнí ~ актуа́льні ~ розхо́дувати втра́ти, lp втра́та, зби́тки, lp зби́ток зазнава́ти/зазна́ти втрат спи́сувати/списа́ти на втра́ти збитко́вість збитко́вий

rozchód, rozchód wydatek wydatki, koszty, rozchody ~ ogólne ~ bieżące wydawać/wydać straty, одн. strata ponosić/ponieść stratę spisywać/spisać na straty deficytowość, nierentowność deficytowy, nierentowny, nieopłacalny

БАЛА́НС – BILANS бала́нс акти́вний <паси́вний> ~ кварта́льний <річни́й> ~ кінце́вий ~ платíжний ~ торгіве́льний <торгове́льний> ~ прово́дити/провести́ ~ роби́ти/зроби́ти ~ закрива́ти/закри́ти ~ са́льдо акти́в і паси́в заборго́ваність погаси́ти ~ анульо́вувати/анулюва́ти <спи́сувати/списа́ти> ~

bilans ~ dodatni <ujemny> ~ kwartalny <roczny> ~ końcowy ~ płatniczy ~ handlowy przeprowadzać/przeprowadzić ~ sporządzać/sporządzić ~ zamykać/zamknąć ~ saldo aktywa i pasywa zadłużenie, dług, zaległość spłacić zadłużenie umarzać/umorzyć zadłużenie


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 193

5

БУХГАЛТЕ́РІЯ, РОЗРАХУ́НКИ – KSIĘGOWOŚĆ, ROZLICZENIA бухгалте́рія подвíйна ~ бухга́лтерський бухга́лтерська кни́га бухга́лтерська звíтність ~ о́блік прово́дити/прове́сти що-н. по кни́зі бухга́лтер

księgowość, rachunkowość podwójna księgowość księgowy, rachunkowy księga rachunkowa sprawozdawczość księgowa księgowość, ewidencja księgowa księgować/zaksięgować coś księgowy

безготівко́вий розраху́нок ~ че́рез інка́со готівко́вий розраху́нок

obrót bezgotówkowy obrót inkasem obrót gotówkowy, rozliczenia мн. w gotówce перека́зувати/переказа́ти гро́ші przelewać/przelać pieniądze ~ з раху́нку на раху́нок ~ z rachunku na rachunek < z konta na konto> ава́нс zaliczka передопла́та przedpłata розраху́нки rozliczenia безготівко́ві ~ ~ bezgotówkowe ~ готíвкою ~ gotówkowe ~ че́рез ба́нківський пере́каз ~ za pomocą przelewów bankowych ~ інозе́мною валю́тою ~ dewizowe <w obcej walucie>

БАНК — BANK банк держа́вний ~ комерцíйний ~ націона́льний ~ промисло́вий ~ сільськогоспода́рський ~ віддíлення ба́нку фíлія ба́нку ба́нківський оща́дна ка́са = ощадка́са голова́ правлíння ба́нку правлíння ба́нку працівники́ ба́нку банкíр

bank ~ państwowy ~ komercyjny ~ narodowy ~ przemysłowy ~ rolny oddział banku filia banku bankowy kasa oszczędnościowa prezes banku zarząd banku pracownicy banku bankier

операцíйний зал вікно́

hala operacyjna okienko


194 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

ка́са ка́совий каси́р, каси́рка pot.

kasa kasowy kasjer, kasjerka

зберіга́ння гро́шей зберіга́ти гро́ші сейф вогнетривка́ ша́фа вклад гро́шей вклада́ти/вкла́сти гро́ші ви́плата гро́шей випла́чувати/ви́платити гро́ші готíвка плати́ти готíвкою квита́нція розхідни́й <ка́совий> о́рдер платíж здíйснювати ~ припини́ти ~ о́бмін гро́шей міня́ти/поміня́ти гро́ші пункт о́бміну валю́ти, обмíнник pot.

przechowywanie pieniędzy przechowywać pieniądze sejf kasa pancerna wpłata wpłacać/wpłacić pieniądze wypłata pieniędzy wypłacać/wypłacić pieniądze

ба́нківський пере́каз перека́зувати/переказа́ти гро́ші на раху́нок покла́сти гро́ші в/у банк

gotówka płacić gotówką kwit, pokwitowanie asygnata kasowa wypłata; płacenie; płatność dokonywać wypłaty <wypłat> wstrzymywać wypłatę wymiana pieniędzy; kasa walutowa wymieniać/wymienić pieniądze kantor (wymiany walut)

зберіга́ти гро́ші в/у ба́нку еконо́мити/зеконо́мити заробля́ти/зароби́ти відсо́тки <проце́нти> відсо́ткова <проце́нтна> ста́вка диско́нтна ста́вка

przelew bankowy przelewać/przelać pieniądze na konto <rachunek> złożyć <zdeponować> pieniądze w banku przechowywać pieniądze w banku oszczędzać/zaoszczędzić zarabiać/zarobić procenty stopa procentowa stopa dyskontowa

раху́нок ба́нківський ~ особо́вий ~ ма́ти на раху́нку оща́дний ~ розрахунко́вий ~ відкрива́ти/відкри́ти ~ закрива́ти/закри́ти ~

konto, rachunek konto bankowe, rachunek w banku konto osobiste mieć na koncie, na rachunku rachunek oszczędnościowy rachunek rozliczeniowy otwierać/otworzyć ~ zamykać/zamknąć ~


5

зніма́ти/зня́ти з раху́нку покла́сти на ~ вклад lp безтерміно́вий <терміно́вий>~ ви́гідний <неви́гідний> ~ тримíсячний ~ вклада́ти/вкла́сти гро́ші роби́ти/зроби́ти ~ відсо́тки lm фіксо́вані <нефіксо́вані> ~ гара́нтії гарантува́ти кому-н. що-н.

креди́т ~ під висо́кі <низькí> відсо́тки безпроце́нтний ~ надава́ти/нада́ти ~ умо́ви кредитува́ння пога́шення креди́ту гаси́ти/погаси́ти креди́т (части́нами) списа́ння креди́ту спи́сувати/списа́ти креди́т поручи́тель креди́тний креди́тна лíнія відкрива́ти/відкри́ти креди́тну лíнію відсо́тки, проце́нти капіталіза́ція відсо́тків по́зика, по́зичка опроценто́вана ~ дава́ти/да́ти по́зику позича́ти/пози́чити гро́ші кому-н. бра́ти/взя́ти по́зику

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 195 wyjąć <podjąć> z konta, z rachunku złożyć na koncie, na rachunku wkład одн., wkłady мн.; lokata одн. lokata bezterminowa <terminowa> lokata korzystna <niekorzystna> lokata trzymiesięczna wpłacać/wpłacić pieniądze otwierać/otworzyć lokatę oprocentowanie одн. ~ stałe <zmienne> gwarancje gwarantować/zagwarantować komuś coś kredyt ~ wysoko <nisko> oprocentowany ~ nieoprocentowany udzielać/udzielić ~ warunki udzielenia kredytu spłata kredytu spłacać/spłacić kredyt (w ratach) umorzenie kredytu umarzać/umorzyć kredyt żyrant, poręczyciel kredytowy linia kredytowa otwierać/otworzyć linię kredytową odsetki kapitalizacja odsetek pożyczka ~ oprocentowana udzielać/udzielić pożyczki pożyczać/pożyczyć pieniądze komuś

позича́ти/пози́чити гро́ші в/у кого-н. ве́ксель

brać/wziąć <zaciągać/zaciągnąć> pożyczkę pożyczać/pożyczyć pieniądze od kogoś weksel

чек че́кова кни́жка

czek książeczka czekowa


196 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

випи́сувати/ви́писати ~

wystawiać/wystawić <wypisywać/ wypisać> ~ плати́ти/заплати́ти че́ком płacić/zapłacić czekiem ~ без забезпе́чення ~ bez pokrycia незапо́внений <бланкови́й> ~ ~ in blanco ка́ртка karta диско́нтна ~ ~ dyskontowa креди́тна ~ <~ Visa> ~ kredytowa <~Visa> плати́ти/заплати́ти ка́рткою płacić/zapłacić kartą <za pomocą karty> розрахо́вуватися/ rozliczać się/rozliczyć się za pomocą karty розрахува́тися ка́рткою ГРО́ШІ – PIENIĄDZE ба́нківський біле́т, банкно́т паперо́ві гро́ші розмíнна моне́та моне́та номіна́лом три копíйки валю́та інозе́мна ~ курс валю́т, валю́тний курс моне́та золота́ ~ мíдна ~ нíкелева ~ срíбна ~ а́верс ре́верс моне́тний двір карбува́ти моне́ту

banknot pieniądze papierowe bilon, drobne moneta o nominale trzech kopiejek waluta ~ obca, dewizy kurs pieniądza, kurs walutowy moneta złota ~ miedziana ~, miedziak розм. niklowa ~ srebrna ~ awers, reszka розм. rewers, orzeł розм. mennica bić monetę

гри́вня (в Україні) копíйка до́лар (у США, Канаді, Австралії) цент дра́хма (в Греції) hist. ле́пта дена́р (у Македонії) дина́р (у Сербії, в Боснії і Герцоговині) пара́ зло́тий (у Польщі) грош

hrywna (na Ukrainie) kopijka dolar (w USA, Kanadzie, Australii) cent drachma (w Grecji) іст. lepta denar (w Macedonii) dynar (w Serbii, w Bośni i Hercegowinie) para złoty (w Polsce) grosz


5

еску́до (у Португалії) hist. центесíмо є́вро (в Європі) цент є́на (в Японії) сен кро́на (у Чехії, Слова́ччині) ге́​́лер кро́на (у Данії, Норвегії, Швеції) hist. е́ре кро́на (в Ісландії) е́йре кро́на (в Естонії) цент крузе́йро (у Бразилії) цента́во ку́на (в Хорватії) лип лат (у Латвії) санти́м лит (у Литві) цент лев (у Болгарії) сто́тинка лек (в Албанії) кинта́р лей (у Румунії, Молдові) ба́ні лíра (в Італії) hist. ченте́зімо ма́рка (у Фiнляндії) hist. пе́ні ма́рка (у Німеччині) hist. пфе́ніг песе́т (в Іспанії) hist. пе́со (у Мексиці) цента́во рубль (у Росії, Білорусі) копє́йка ру́пія (в Індії) а́нна па́йс тенге́ (в Казахстані) тиї ́н то́лар (у Словенії) сто́тин

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 197 escudo (w Portugalii) іст. centesimo euro (w Europie) cent jen (w Japonii) sen korona (w Czechach, na Słowacji) halerz korona (w Dani, Norwegii. Szwecji) іст. öre korona (w Islandii) aurar мн. korona (w Estonii) cent cruseiro (w Brazylii) centavo kuna (w Chorwacji) lip lat (na Łotwie) centime lit (na Litwie) cent lew (w Bułgarii) stotinka lek (w Albanii) quintar lej (w Rumunii, Mołdawii) bani lir (we Włoszech) іст. centesimo marka (w Finlandii) іст. penni marka (w Niemczech) іст. fenig peset (w Hiszpanii) іст. peso (w Meksyku) centavo rubel (w Rosji, na Białorusi) kopiejka rupia (w Indiach) anna pais tenge (w Kazachstanie) tiyn tolar (w Słowenii) stotin


198 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ ту́грик (у Монголії) му́нга флори́н (у Голандії) hist. цент фо́ринт (в Угорщині) фíллер франк (у Франції) hist. санти́м фунт (в Єгипті) піа́стр фунт (в Ірландії) hist. пенс фунт сте́рлінгів (у Великій Британії) ши́лінг пенс ше́кель (в Ізраїлі) арго́т ши́лінг (в Австрії) hist. грош юа́нь (у Китаї) цзя́о финь

5

tugrik (w Mongolii) mongi floren (w Holandii) іст. cent forint (na Węgrzech) filler frank (we Francji) іст. centym funt (w Egipcie) piastr funt (w Irlandii) іст. pens funt szterling (w Wielkiej Brytanii) szyling pens szekel (w Izraelu) argot szyling (w Austrii) іст. grosz juan (w Chinach) jiao fen

ФÓНДОВА БÍРЖА — GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH біржови́й біржова́ се́сія біржова́ уго́да <опера́ція> ~ íндекс біржове́ котува́ння на бíржі котува́тися ~ гра́ти ~ котува́ння на ~ ма́клерська конто́ра ма́клер

giełdowy sesja giełdy transakcja <operacja> giełdowa indeks ~ notowania giełdowe <na giełdzie> na giełdzie być notowanym ~ grać ~ notowania ~ biuro maklerskie makler

а́кція іменна́ ~ ~ на пред’явника́ привілейо́вана ~ номіна́льна ва́ртість а́кції контро́льний паке́т а́кцій емíсія а́кцій емітува́ти а́кції

akcja ~ imienna ~ na okaziciela ~ uprzywilejowana wartość nominalna akcji kontrolny pakiet akcji emisja akcji emitować/wyemitować akcje


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 199

5

підпи́ска на а́кції а́кції ~ росту́ть <іду́ть уго́ру> ~ па́дають <іду́ть вниз> дивіде́нди з а́кцій пай пайови́й вне́сок цíнні папе́ри обліга́ції держа́вні ~ бе́са, зни́ження (ку́рсу а́кцій) го́са, госса, підви́щення (ку́рсу а́кцій)

subskrypcja akcji akcje ~ idą w górę ~ spadają dywidenda z akcji udział wpłata udziału papiery wartościowe obligacje ~ skarbu państwa bessa, spadek hossa

(фіна́нсова) кри́за крах на бíржі банкру́тство банкрутува́ти/збанкрутува́ти оголо́шувати/оголоси́ти себе́ банкру́том банкру́т

kryzys (finansowy) krach na giełdzie bankructwo, upadłość bankrutować/zbankrutować ogłaszać/ogłosić ~ bankrut

ПОДÁТКИ — PODATKI пода́ток акци́зний ~, акци́з земе́льний ~, на зе́млю прибутко́вий ~ прогреси́вний ~ прями́й <опосередко́ваний> ~ ~ з прибу́тку ~ з фізи́чних <юриди́чних> осíб ~ на до́дану ва́ртість ~ на нерухо́мість ста́вка пода́тку збір пода́тків спла́та пода́тків оподаткува́ння платни́к пода́тків податко́вий податко́ва полíтика податко́ва деклара́ція податко́ві пíльги

podatek ~ podatek akcyzowy, akcyza ~ gruntowy ~ dochodowy ~ progresywny ~ bezpośredni <pośredni> ~ od zysku ~ od osób fizycznych <prawnych> ~ od wartości dodanej, VAT ~ od nieruchomości stopa podatku <podatkowa> ściąganie podatków płacenie podatków opodatkowanie podatnik podatkowy polityka podatkowa deklaracja podatkowa ulgi podatkowe


200 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

обклада́ти/обкла́сти пода́тком стя́гувати пода́тки вирахо́вувати/ви́рахувати пода́ток нарахо́вувати/нарахува́ти пода́ток звільня́ти/звільни́ти від спла́ти пода́тку спла́чувати/сплати́ти пода́ток

opodatkowywać/opodatkować pobierać <ściągać> podatki obliczać/obliczyć <wyliczać/wyliczyć> podatek <kwotę podatku> naliczać/naliczyć podatek

збір ванта́жний ~ ге́рбовий ~ доро́жній ~ ко́нсульський ~ комісíйний ~ маніпуляцíйний ~ па́спортний ~ ри́нковий <база́рний> ~ держа́вне ми́то обклада́ти/обкла́сти збо́ром стя́гувати/стягну́ти збір спла́чувати/сплати́ти збір

opłata ~ od załadunku ~ skarbowa ~ drogowa, podatek drogowy ~ konsularna ~ prowizja ~ manipulacyjna ~ paszportowa ~ targowiskowa opłata (za czynności urzędów państwowych) nakładać/nałożyć opłatę pobierać/pobrać opłatę uiszczać/uiścić opłatę

відрахува́ння ~ на амортиза́цію ~ в/у пенсíйний фонд ~ кoмісíйних пíльги ми́тні ~ фіна́нсові ~ ми́то ~ на íмпорт ~ на е́кспорт обклада́ти/обкла́сти ми́том

odpis, potrącenie odpis na amortyzację składka na fundusz emerytalny odliczenie prowizji ulgi ~ celne ~ finansowe cło, opłata celna cło wwozowe <importowe> cło wywozowe <eksportowe> nakładać/nałożyć cło, clić/oclić

zwalniać/zwolnić z podatku

płacić/zapłacić <uiszczać/uiścić> podatek ухиля́тися/ухили́тися від спла́ти uchylać się/uchylić się od płacenia пода́тків podatków


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 201

5

ПРОМИСЛÓВІСТЬ. ПРОМИСЛÓВЕ ПІДПРИЄ́МСТВО PRZEMYSŁ. ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY ЗАВÓД — ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY підприє́мство акціоне́рне ~ вели́ке ~ держа́вне ~ мале́ <дрібне́> ~ прива́тне <вла́сне> ~ спеціалізо́ване ~ об’є́днання науко́во-промисло́ве ~ виробни́че ~ = ВО хо́лдинг комбіна́т заво́д cклозаво́д авіацíйний ~ автомобілебудівни́й ~ = автозаво́д вагонобудівни́й ~ вагоноремо́нтний ~ верстатобудівни́й ~ виноку́рня деревообро́бний ~ ліке́ро-горілча́ний ~ локомоти́вний ~ машинобудівни́й ~, машинобудівне́ підприє́мство металургíйний ~ тра́кторний ~ хімíчний ~ = хімзаво́д цеге́льний ~ підприє́мство ~ легко́ї промисло́вості ~ харчово́ї промисло́вості фа́брика взуттє́ва ~ конди́терська ~ паперо́ва ~ пряди́льна ~

przedsiębiorstwo ~ (należące do) spólki akcyjnej wielkie ~ ~ państwowe małe <drobne> ~ ~ prywatne ~ wyspecjalizowane zjednoczenie ~ <centrum> naukowo-produkcyjne ~ produkcyjne holding kombinat fabryka, zakład, zakłady мн. huta szkła zakłady lotnicze fabryka samochodów fabryka wagonów zakłady naprawcze taboru kolejowego fabryka obrabiarek gorzelnia tartak fabryka wódek i likierów fabryka lokomotyw zakład budowy maszyn huta, zakład metalurgiczny fabryka ciągników zakłady chemiczne cegielnia przedsiębiorstwo, fabryka, wytwórnia przemysł lekki zakłady spożywcze fabryka ~ obuwia, zakłady obuwnicze ~ cukierków, zakłady cukiernicze ~ papieru, papiernia ~ przędzalnia, zakłady przędzalnicze


202 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ сірнико́ва ~ тка́цька ~ шве́йна ~ верф фабри́чний, заводськи́й ~ цех майсте́рні ремо́нтна майсте́рня цех вальцівни́й <прока́тний> ~ лива́рний ~ монта́жний ~ склада́льний ~

5

~ zapałek zakłady tkackie zakłady odzieżowe stocznia fabryczny, zakładowy hala fabryczna warsztaty warsztat <zakład> naprawczy oddział, wydział, hala (fabryczna) walcownia odlewnia wydział montażowy, montaż розм. zecernia

ПРОМИСЛÓВІСТЬ — PRZEMYSŁ промисло́вість, інду́стрія важка́ ~ видобувна́ ~ легка́ ~ переро́бна ~ розви́нена ~ га́лузь промисло́вості стукту́ра промисло́вості промисло́вий, індустріа́льний ~ райо́н ~ центр промисло́ве підприє́мство (промисло́ва) проду́кція індустріаліза́ція індустріалізува́ти виробни́цтво збíльшувати/збíльшити ~ концентра́ція виробни́цтва ма́сове ~ о́бсяг виробни́цтва працемістке́ ~ ріст виробни́цтва розвива́ти/розвину́ти ~ розши́рювати/розши́рити ~ серíйне ~ проду́кція високоя́кісна ~ о́бсяг проду́кції виробля́ти/ви́робити

przemysł ~ ciężki ~ wydobywczy <górniczy> ~ lekki ~ przetwórczy rozwinięty ~ gałąź przemysłu struktura przemysłu przemysłowy okręg ~ ośrodek ~ zakłady przemysłowe produkcja (przemysłowa) uprzemysłowienie, industrializacja uprzemysławiać/uprzemysłowić, industrializować/zindustrializować produkcja zwiększać/zwiększyć produkcję koncentracja produkcji ~ masowa wielkość produkcji pracochłonna ~ wzrost produkcji rozwijać/rozwinąć produkcję rozszerzać/rozszerzyć produkcję ~ seryjna produkcja ~ wysokiej jakości wielkość produkcji produkować/wyprodukować


5

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 203

продукти́вні си́ли розробля́ти/розроби́ти що-н. розро́бення чого-н.

siły wytwórcze opracowywać/opracować coś opracowanie czegoś

автоматиза́ція автома́т півавтома́т автома́тика автомати́чний автоматизо́ваний автоматизува́ти інтенсифіка́ція ~ виробни́цтва інтенсифікува́ти комп’ютериза́ція комп’ютеризува́ти комп’ю́терне управлíння верста́т <лíнія> з комп’ю́терним управлíнням проце́сом керу́є комп’ю́тер концентра́ція концентру́вати сконцентро́вувати/ сконцентрува́ти механіза́ція ко́мплексна ~ модерніза́ція модернізува́ти організа́ція ~ виробни́цтва ~ пра́ці устатко́вувати чим-н. ~ суча́сною те́хнікою

automatyzacja automat półautomat automatyka automatyczny zautomatyzowany automatyzować/zautomatyzować intensyfikacja ~ produkcji intensyfikować/zintensyfikować komputeryzacja komputeryzować/skomputeryzować sterowanie komputerowe obrabiarka <linia produkcyjna> sterowana komputerowo przebieg procesu sterowany <kontrolowany> komputerowo koncentracja koncentrować/ skoncentrować

устаткува́ння чим-н. устатко́ваний суча́сною те́хнікою реконстру́кція реконструюва́ти здíйснювати/здійсни́ти реконстру́кцію реструктуриза́ція ~ підприє́мства реструктуризува́ти

mechanizacja ~ kompleksowa modernizacja modernizować/zmodernizować organizacja ~ produkcji ~ pracy wyposażać w coś, dostarczać czegoś wyposażyć w nowoczesny sprzęt techniczny wyposażenie w coś wyposażony technicznie, wyposażony w nowoczesne urządzenia techniczne rekonstrukcja, modernizacja rekonstruować/zrekonstruować, modernizować/zmodernizować przeprowadzać/przeprowadzić rekonstrukcję <modernizację> restrukturyzacja ~ przedsiębiorstwa restrukturyzować/zrestrukturyzować


204 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

скоро́чення чого-н. skrócenie, redukcja, ograniczenie czegoś скоро́чувати/скороти́ти що-н. skracać/skrócić, redukować/ zredukować coś ~ те́рміну skrócenie terminu скороти́ти те́рмін skrócić termin ~ ручно́ї пра́ці ograniczenie pracy wykonywanej ręcznie зме́ншення чого-н. zmniejszenie czegoś зме́ншувати/зме́ншити що-н. zmniejszać/zmniejszyć coś спеціаліза́ція specjalizacja спеціалізува́ти specjalizować/wyspecjalizować спеціалізува́тися у чому-н., specjalizować się/wyspecjalizować на чому-н. się w czymś, w zakresie czegoś станда́рт norma; standard стандартиза́ція normalizacja стандартизо́ваний, znormalizowany стандарто́ваний станда́ртний znormalizowany, standardowy станда́ртність typowość стандартизува́ти, standaryzować, wprowadzać/ стандартува́ти що-н. wprowadzić standardy за станда́ртами według standardów асортиме́нт, ви́бір ~ проду́кції інвести́ція, капіталовкла́дення впрова́дження ~ передово́ї техноло́гії впрова́джувати/впрова́дити високопродукти́вний ви́роби дисциплíна трудова́ ~ виробни́ча ~ документа́ція технíчна ~ завда́ння пла́нові ~ запа́си, ресу́рси понаднормо́ві ~ контро́ль за проду́кцією контролюва́ти сортува́ння проду́кції сортува́ти

asortyment, wybór asortyment produkcji inwestycja stosowanie/zastosowanie, wprowadzanie/wprowadzenie, wdrażanie /wdrożenie ~ nowoczesnej technologii stosować/zastosować, wprowadzać/ wprowadzić, wdrażać/wdrożyć o dużej wydajności, bardzo wydajny wyroby, produkcja dyscyplina ~ pracy ~ produkcji dokumentacja ~ techniczna zadania ~ planowe zapasy ~ ponadnormatywne kontrola produkcji kontrolować/skontrolować sortowanie produkcji sortować/posortować


5

сортува́льник тестува́ння проду́кції тестува́ти те́стер конце́сія надава́ти/нада́ти конце́сію кооперува́ння кооперува́тися культу́ра ~ виробни́цтва ліце́нзія ліцензува́ти матеріаломíсткість зме́ншувати/зме́ншити ~ но́рма ~ ви́робітку сере́дня ~ по́над но́рму за но́рмою, згíдно з но́рмою нормува́ння нормува́ти/унормува́ти нормати́в встано́влювати/встанови́ти <устано́влювати/ установи́ти> но́рми забезпе́чення матеріа́льно-технíчне ~ забезпе́чувати/забезпе́чити чим-н. опано́вувати/опанува́ти ~ но́ву техноло́гію опанува́ння чого-н. відхо́ди переро́блення відхо́дів переробля́ти/перероби́ти ~ пате́нт ви́нахід винахо́дити/ви́найти винахíдник

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 205 sorter, automat sortujący testowanie produkcji testować/przetestować tester koncesja wydawać/wydać koncesję kooperacja kooperować kultura ~ produkcji licencja licencjonować, udzielać/udzielić licencji zużycie materiałów zmniejszać/zmniejszyć ~ norma ~ wydajności średnia ~ powyżej normy, ponad normę według normy, zgodnie z normą normowanie/unormowanie normować/unormować normatyw ustalać/ustalić normy zaopatrywanie/zaopatrzenie, zapewnianie/zapewnienie, zabezpieczanie/zabezpieczenie zaopatrzenie materiałowotechniczne zaopatrywać/zaopatrzyć w coś, zapewniać/zapewnić coś, zabezpieczać/zabezpieczyć coś <dostawę czegoś> opanowywać/opanować ~ nowy proces technologiczny opanowanie czegoś odpady przetwarzanie odpadów przerabiać/przerobić <przetwarzać/ przetworzyć> ~ patent wynalazek dokonywać/dokonać wynalazku, wynaleźć wynalazca


206 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ патентува́ти, запатенpatentować/opatentować товува́ти/запатентува́ти раціоналіза́ція racjonalizacja раціоналіза́тор racjonalizator модерніза́ція modernizacja, unowocześnienie модернізува́ти/змодернізува́ти modernizować/zmodernizować осуча́снювати/осуча́снити unowocześniać/unowocześnić план plan держа́вний ~ państwowy бíзнес-~ biznesplan планува́ння planowanie планува́ти planować склада́ти/скла́сти ~ sporządzać/sporządzić <opracowywać/opracować> ~ вико́нувати/ви́конати ~ wykonywać/wykonać ~ довготерміно́вий ~ długoterminowy пока́зники wskaźniki економíчні ~ ~ ekonomiczne те́хніко-економíчні ~ ~ techniczno-ekonomiczne ~ зроста́ння <спа́ду> ~ wzrostu <spadku> прогре́с postęp науко́во-технíчний ~ ~ naukowo-techniczny продукти́вність пра́ці wydajność pracy підви́щення продукти́вності zwiększenie wydajności pracy пра́ці підви́щувати/підви́щити ~ zwiększać/zwiększyć ~ зроста́ння продукти́вності wzrost wydajności pracy пра́ці виробни́чий проце́с proces produkcji резе́рви rezerwy рента́бельність виробни́цтва rentowność produkcji запа́си, ресу́рси zapasy, zasoby приро́дні ~ bogactwa <zasoby> naturalne собіва́ртість koszty własne сертифіка́т certyfikat ~ я́кості ~ jakości ~ відповíдності до чого-н. ~ zgodności z czymś кошто́рис kosztorys, preliminarz ва́ртість за кошто́рисом wartość kosztorysowa забезпéчення чим-н. zaopatrzenie w coś забезпечувати/забезпечити zaopatrywać/zaopatrzyć w coś чим-н. сти́мул bodziec економíчі сти́мули bodźce ekonomiczne стимулюва́ти stymulować стимулюва́ння stymulowanie ва́ртісь wartość, koszty собіва́ртість wartość własna

5


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 207

5

зме́ншувати/зме́ншити ва́ртість будівни́цтва сировина́, сире́ць втори́нна ~ кори́сні копа́лини те́мпи lm швидкí ~ приско́рювати ~ виробни́цтва приско́реними те́мпами те́хніка нова́ ~ передова́ ~ техноло́гія передова́ ~ висо́кі техноло́гії наукомісткí техноло́гії

obniżać/obniżyć koszty budowy

surowiec одн., surowce мн. surowce wtórne kopaliny tempo одн. szybkie ~ przyspieszać ~ produkcji w przyspieszonym tempie technika nowa ~ nowoczesna <przodująca> ~ technologia przodująca ~ zaawansowane technologie technologie wymagające dużych nakładów pracy twórczej управлíння, керівництво kierowanie автоматизо́вана систе́ма ~ zautomatyzowany system = АСУ kierowania хіміза́ція виробни́цтва chemizacja produkcji хімізува́ти chemizować господа́рський розраху́нок rozrachunek gospodarczy цикл cykl ~ виробни́цтва, виробни́чий ~ ~ produkcji, produkcyjny експлуата́ція eksploatacja ефекти́вність efektywność підви́щувати/підви́щити ~ zwiększać/zwiększyć ~ ви́добуток wydobycie/wydobywanie добува́ти/добу́ти wydobywać/wydobyć гірни́ча промисло́вість przemysł górniczy <wydobywczy>, górnictwo гірни́чий górniczy

ВУ́ГІ́ЛЬНА ПРОМИСЛÓВІСТЬ GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ WĘGLOWY вугíлля бу́ре ~ кам’яне́ ~ ~, що коксу́ється ву́гíльні запа́си <ресу́рси> по́клади розвíдані ~ по́клади вугíлля ву́гíльний басе́йн кам’янову́гíльний

węgiel ~ brunatny ~ kamienny ~ koksujący zasoby węgla złoża, pokłady zbadane ~ pokłady węgla zagłębie węglowe, okręg węglowy węglowy (dotyczący węgla kamiennego)


208 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

бури́льник гірни́к інжене́р-гірни́к маркше́йдер нава́льник шахта́р шахта́рський ште́йгер

5

wiertacz górnik inżynier górnik mierniczy górniczy ładowacz górnik górniczy sztygar

КАМ’ЯНОВУ́ГÍЛЬНА ША́ХТА – KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO ша́хта кам’янову́гíльна ~, ~ кам’яно́го вугíлля ву́гíльна ~ прохíд ша́хти забíй працюва́ти в/у забо́ї крíплення ліс для ~ закрíплювати/закріпи́ти штрек ву́гíльний шар відва́л зава́л ла́ва по́верх свердлови́на скат сто́вбур (ша́хти) у́стя ша́хти што́льня штрек шурф

kopalnia ~ węgla kamiennego ~ węgla; szyb węglowy głębienie szybu przodek pracować na przodku obudowa; wzmacnianie/wzmocnienie drewno do obudowy, kopalniaki obudowywać/obudować chodnik pokład (węgla) zwał, hałda zawał ściana piętro, poziom odwiert, otwór wiertniczy pochylnia szyb wylot szybu sztolnia chodnik szybik poszukiwaczy, szurf

ВИ́ДОБУТОК ВУГÍЛЛЯ – WYDOBYCIE WĘGLA ви́добуток вугíлля = вуглеви́добуток ~ відкри́тим спо́собом відкри́ті (гірни́чі) робо́ти підзе́мний ~ ро́звідка розвíдувальні робо́ти відкрива́ти/відкри́ти (по́клади вугíлля) ви́робіток кар’є́р

wydobywanie/wydobycie węgla; urobek węgla ~ sposobem odkrywkowym roboty odkrywkowe ~ pod ziemią poszukiwania roboty poszukiwawcze odkrywać/odkryć (pokłady węgla) wyrobisko odkrywka, wyrobisko odkrywkowe


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 209

5

бурíння бури́ти ви́бух підрива́ти/підірва́ти підривнí робо́ти вруб вру́бувати/вру́бати ви́добуток вугíлля автоматизо́ваний ~ видобува́ти/ви́добути вибухíвка заклада́ти/закла́сти вибухíвку прохíд транспортува́ння вугíлля транспортува́ти, <відтранспорто́вувати/ відтранспортува́ти> вугíлля заванта́жувати/заванта́жити вугíлля у ваго́н вагоне́тка

wiercenie wiercić wybuch, eksplozja wysadzać/wysadzić, rozsadzać/ rozsadzić roboty strzałowe wrąb przerąbywać/przerąbać urobek węgla zautomatyzowane wydobywanie węgla wydobywać/wydobyć ładunek zakładać/założyć ładunek tunel transport węgla transportować/przetransportować węgiel ładować/załadować węgiel na wagon <do wagonu> wagonik

ГІРНИ́ЧІ МАШИ́НИ – MASZYNY GÓRNICZE гірни́чий комба́йн бури́льний при́стрій бурови́й верста́т врубна́ маши́на ка́йло двосторо́ннє ~ нава́лювальна маши́на перекида́ч відбíйний молото́к

kombajn górniczy urządzenie wiertnicze wiertnica, urządzenie wiertnicze wrębiarka, maszyna wrębowa kilof oskard ładowarka wywrót młot mechaniczny

НА́ФТÓВА ПРОМИСЛÓВІСТЬ — PRZEMYSŁ NAFTOWY нафтопромисло́вий райо́н на́фта на́фто́вий нафтоно́сний ~ пласт вида́йність на́фти розвíдування на́фто́вих по́кладів <родо́вищ> = нафторозвíдування

okręg naftowy, zagłębie naftowe ropa naftowa, olej skalny naftowy; na ropę; roponośny roponośny pokład ~ wydajność ropy poszukiwania ropy naftowej


210 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

на́фто́ве джерело́ родо́вища на́фти по́клади lm на́фти на́фто́ві ресу́рси експлуатацíйний пласт на́фто́ві поля́

źródło roponośne złoża <pokłady> ropy naftowej pokład одн. roponośny zasoby ropy naftowej pokład eksploatowany pola naftowe

нафтови́к бурови́й ма́йстер

nafciarz wiertacz

НА́ФТО́ВИЙ ПРО́МИСЕЛ – PRZEMYSŁ NAFTOWY про́мисел на́фти = нафтопро́мисел на́фто́ва ша́хта свердлови́на на́фта підніма́ється свердлови́ною на́фто́ва ~ на́фто́ва ви́шка бури́льне устаткува́ння бурíння буровí робо́ти шви́дкість бурíння бури́ти видобува́ння на́фти на́фто́вий фонта́н відкри́тий фонта́н на́фти

przemysł naftowy szyb naftowy, kopalnia ropy naftowej otwór wiertniczy, odwiert ropa naftowa wydostaje się przez otwór wiertniczy odwiert naftowy <ropny> wieża wiertnicza urządzenia wiertnicze wiercenie prace wiertnicze szybkość wiercenia wiercić wydobycie ropy naftowej samoczynny wypływ ropy naftowej, fontanna ropy розм. wytrysk ropy

НАФТОГÍН – RUROCIĄG NAFTOWY постача́ння на́фти споживача́м постача́ти на́фту споживача́м транспортува́ння на́фти транспортува́ти на́фту нафтогíн, нафтопровíд труба́ трубопро́вíд будівни́цтво трубопро́во́ду трубопровідни́к насо́с, по́мпа перека́чування

dostawy ropy naftowej (dla odbiorców) dostarczać ropę naftową odbiorcom transport <przesyłanie> ropy naftowej transportować <przesyłać> ropę naftową rurociąg naftowy rura rurociąg zakładanie rurociągu instalator rurociągów pompa przepompowywanie


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 211

5

перека́чувати/перекача́ти проклада́ти/прокла́сти трубопро́вíд

przepompowywać/przepompować układać/ułożyć ~ rurociąg

НАФТОПЕРЕРО́БЛЕННЯ – PRZERÓBKA ROPY NAFTOWEJ нафтозаво́д нафтоперегíнний заво́д нафтохíмія нафтохімíчний нафтохімíчна промисло́вість перегíн на́фти = нафтоперегíн переганя́ти/перегна́ти на́фту переро́блення на́фти перви́нне ~ втори́нні проце́си рафінува́ння рафінува́ти рафіно́ваний

rafineria ropy naftowej rafineria ropy naftowej petrochemia petrochemiczny petrochemia, przemysł petrochemiczny destylacja ropy naftowej destylować ropę naftową przeróbka ropy naftowej wstępna ~ dalsze procesy rafinowanie, oczyszczanie rafinować, oczyszczać rafinowany

НАФТОПРОДУ́КТИ – PRODUKTY NAFTOWE на́фто́ва ба́за = нафтоба́за проду́кти на́фто́вої промисло́вості <переро́блення на́фти>= нафтопроду́кти асфа́льт бензи́н високоокта́новий ~ бíтум вазелíн газолíн гас мазу́т па́ливний ~ масти́ло авіацíйне ~ ди́зельне ~ парафíн рідки́й ~ таво́т вуглево́день аромати́чні вуглево́дні

baza zaopatrzenia w produkty naftowe produkty naftowe <przeróbki ropy naftowej>

asfalt benzyna ~ wysokooktanowa bitumen, bitum wazelina olej napędowy <pędny, gazowy> nafta mazut ~ opałowy olej, smar olej, smar (silnikowy) olej do silników wysokoprężnych <diselowy> parafina ~ ciekła towot węglowodór węglowodory aromatyczne


212 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

ГÁЗОВА ПРОМИСЛÓВІСТЬ — GAZOWNICTWO газ приро́дний ~ газолíн га́зовий родо́вища га́зу, га́зові по́клади райо́н га́зових родо́вищ ви́добуток га́зу газифіка́ція транспортува́ння га́зу газогíн, газопровíд головни́й ~ довжина́ газого́нів труба́ діа́метром ... мм (на робо́чий тиск ... атмосфе́р) газоперека́чувальний агрега́т поту́жністю ... кВт компре́сорна ста́нція тра́са зберіга́ння га́зу підзе́мна газозбíрня, підзе́мне газосхо́вище переро́бка га́зу гозозабезпе́чення забезпе́чувати/забезпе́чити га́зом

gaz ~ ziemny <naturalny> ~ gazolinowy gazowy złoża gazu (ziemnego) tereny gazonośne wydobycie gazu zaopatrzenie w gaz, gazyfikacja transport gazu rurociąg gazowy, gazociąg główny ~ długość rurociągów gazowych rura o średnicy... milimetrów (na ciśnienie robocze... atmosfer) agregat przepompowujący gaz o mocy... kilowatów stacja sprężarek trasa magazynowanie gazu podziemny zbiornik gazu <gazowy> przeróbka gazu zaopatrzenie w gaz zaopatrywać/zaopatrzyć w gaz

ПА́ЛИВО – PALIWO па́ливна промисло́вість па́ливні ресу́рси га́зове па́ливо приро́дний газ на́фто́вий газ = нафтога́з рідке́ па́ливо на́фта тверде́ па́ливо вугíлля сла́нець торф па́ливні матеріа́ли lm, па́ливо lp калорíйність ни́зькокалорíйне па́ливо па́ливно-енергети́чний бала́нс па́ливно-енергети́чний ко́мплекс = ПЕК

przemysł paliwowy zasoby paliw paliwo gazowe gaz naturalny gaz ziemny paliwo płynne ropa naftowa paliwo stałe węgiel łupki, одн. łupek torf materiały pędne мн., paliwo одн. kaloryczność paliwo niskokaloryczne bilans paliwowo-energetyczny kompleks paliwowo-energetyczny


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 213

5

спожива́ння ~ па́лива спожива́ти/спожи́ти

zużycie ~ paliwa zużywać/zużyć

МЕТАЛУ́РГІЯ — HUTNICTWO, METALURGIA металу́ргія чо́рна ~ кольоро́ва ~ металу́рг металургíйний ~ комбіна́т металопромисло́вість металопроду́кція

hutnictwo, metalurgia ~ żelaza i stali ~ metali nieżelaznych <kolorowych> hutnik hutniczy, metalurgiczny kombinat ~, huta przemysł metalowy produkcja wyrobów metalowych

ДО́МЕННА ПІЧ – WIELKI PIEC до́менна піч, до́мна до́менний до́менник чаву́н рідки́й ~ метале́вий брухт <металоло́м pot.> коксівне́ вугíлля кокс пла́влення чавуну́ пла́вити/ви́плавити <топи́ти/ ви́топити> жу́жіль, шлак

wielki piec wielkopiecowy wielkopiecownik surówka, żeliwo płynna surówka złom (metalowy) węgiel koksujący koks wytop <wytapianie> surówki wytapiać/wytopić żużel

СТАЛЕЛИВА́РНИЙ ЗАВО́Д – STALOWNIA сталелива́рний заво́д сталелива́рний цех сталелива́рна піч конве́рторна піч, конве́ртор кисне́вий конве́ртор марте́нівська піч електри́чна піч = електропíч формува́льний цех сталеварíння напо́внення форм відлива́ти/відли́ти

odlewnia odlewnia stali piec do wytapiania stali, piec stalowniczy konwertor konwertor tlenowy piec martenowski piec elektryczny formiernia wytapianie <wytop> stali zalewanie form odlewać/odlać


214 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ лива́рник сталева́р

5

hutnik, odlewacz staliwa, odlewnik stalownik, wytapiacz stali МЕТАЛОВАЛЬЦЮВА́ЛЬНИЙ ЗАВО́Д WALCOWNIA

металовальцюва́льний <металопрока́тний> заво́д <цех> металовальцюва́льний, металопрока́тний ~ стан вальцюва́льник, прока́тник вальцюва́ння, прока́т гаря́че ~ холо́дне ~ вальцюва́ти, прока́тувати вальцьований гото́ві ви́роби вальцюва́ння, прока́т лист труба́ надміцна́ ~ ~ в/у діа́метрі <діа́метром> ... мм гну́тий про́філь стрíчка дріт бля́ха листова́

walcownia (stali) walcowniczy walcarka (metali) walcownik walcowanie ~ na gorąco ~ na zimno walcować walcowany wyroby walcowane blacha walcowana rura ~ o dużej wytrzymałości ~ o średnicy... milimetrów kształtownik gięty taśma drut blacha

ЗАЛÍЗНА РУДА́ – RUDA ŻELAZA залíзна руда́ збíднена ~ збага́чена ~ приве́зена ~ залізору́дний родо́вища руди́ по́клади руди́ запа́си руди́ бокси́т гемати́т магнети́т

ruda żelaza niskoprocentowa ~ wysokoprocentowa ~ ~ importowana zawierający rudę żelaza pokłady rudy pokłady rudy zasoby rudy boksyt hematyt magnetyt

гірни́ча промисло́вість

górnictwo rud


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 215

5

гірни́че підприє́мство ви́добуток руди́ видобува́ти/ви́добути руду́ вмíст залíза в/у рудí місти́ти агломера́т дрібноме́лена руда́ пекти́, спіка́ти усува́ти/усу́нути поро́жню поро́ду отри́мувати/отри́мати залíзо техноло́гія отри́мання залíза

kopalnia rudy wydobycie rudy wydobywać/wydobyć rudę zawartość żelaza w rudzie zawierać spiek, aglomerat (drobny) przemiał rudy spiekać usuwać/usunąć skałę płonną otrzymywać/otrzymać żelazo technologia otrzymywania żelaza

МЕТА́Л, СПЛАВ – METAL, STOP мета́ли дорогоцíнні ~ легкí <важкí> ~ рíдкісні ~ важкоплавкí <тугопла́вкі> ~ кольоро́ві ~ сплав, стоп легки́й <тверди́й> ~ надстійки́й ~ ~ мíді з нíкелем спла́ви, сто́пи бро́нза бро́нзовий дюралюмíній, дюра́ль дюралюмíнієвий, з дюра́лю лату́нь, мося́ж лату́нний, мося́жний легува́ння чого-н.

metale ~ szlachetne ~ lekkie <ciężkie> rzadkie ~ ~ trudno topliwe ~ nieżelazne <kolorowe> stopy ~ lekki <twardy> ~ o dużej trwałości ~ miedzi z niklem stopy brąz brązowy duraluminium, dural duraluminiowy, duralowy, z duralu mosiądz mosiężny wprowadzanie/wprowadzenie składnika stopowego do czegoś лего́ваний stopowy легува́ти що-н. wprowadzać/wprowadzić składniki stopowe do czegoś збага́чення wzbogacanie/wzbogacenie збага́чувати wzbogacać рафінува́ти <очи́щувати> мета́л oczyszczać metal метале́ві ви́роби, ви́роби з мета́лу антимагнíтні власти́вості електропровíдність (висóка) термостійки́й

wyroby metalowe <z metalu> właściwości antymagnetyczne (dobre) przewodnictwo elektryczne żaroodporny


216 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ теплопровíдність

5

przewodnictwo cieplne, przewodność cieplna odporny na korozję

корозієстійки́й

СТАЛЬ, КРИ́ЦЯ – STAL сталь, кри́ця високоя́кісна ~, ~ найви́щої я́кості гарто́вана ~ ~ іржостійка́, нержавíйка pot. стальни́й з кри́ці гартува́ння гартува́ти

stal ~ wysokogatunkowa <najwyższej jakości> ~ hartowana ~ nierdzewna stalowy ze stali hartowanie hartować

ЕНЕРГÉТИКА — ENERGETYKA електри́чна ене́ргія = електрое́нергія потре́би в електроене́ргії виробни́цтво електроене́ргії постача́ння електроене́ргії = електропостача́ння забезпе́чувати/забезпе́чити електроене́ргією (мíсто, підприє́мство) спожива́ння електроене́ргії спожива́ти/спожи́ти електое́нергію

energia elektryczna zapotrzebowanie na energię elektryczną produkcja energii elektrycznej zasilanie energią elektryczną zaopatrywać/zaopatrzyć (miasto, przedsiębiorstwo) w energię elektryczną zużycie energii elektrycznej zużywać/zużyć energię elektryczną

ЕНЕРГЕТИ́ЧНА СИСТЕ́МА – SIEĆ ENERGETYCZNA енергети́чна систе́ма = енергосисте́ма електри́чна мере́жа = електромере́жа під’є́днувати/під’єдна́ти до електромере́жі об’є́днувати/об’єдна́ти в енергосисте́му енергети́чна лíнія = енерголíнія

układ <system> (elektro)energetyczny sieć elektryczna, układ <system> elektroenergetyczny włączać/włączyć do sieci energetycznej <do systemu energetycznego> łączyć/połączyć w sieć energetyczną linia (elektro)energetyczna


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 217

5

лíнія електропереда́чі ~ висо́кої <низько́ї> напру́ги подава́ння електроене́ргії електропередава́ння втра́ти

linia (elektro)energetyczna <przesyłowa> ~ wysokiego <niskiego> napięcia doprowadzanie/doprowadzenie <dostawy> energii elektrycznej przesyłanie energii elektrycznej straty

ЕЛЕКТРОСТА́НЦІЯ – ELEKTROWNIA, SIŁOWNIA електроста́нція а́томна ~ = АЕС теплова́ ~ = ТЕС гідроелектроста́нція =ГЕС теплоенергоцентра́ль = ТЕЦ ~ поту́жністю ... кіловат поту́жність електроста́нції енергети́чний блок реа́ктор працюва́ти на чому-н. ~на а́томній ене́ргії <гíдроенергії, вугíллі, ене́ргії морськи́х припли́вів> забезпе́чення тепло́м підста́нція пульт управлíння транспортува́ння па́лива транспортува́ти, перево́зити теплоенерге́тик

elektrownia ~ atomowa <o napędzie atomowym> ~ cieplna hydroelektrownia elektrociepłownia ~ o mocy... kilowatów moc elektrowni blok energetyczny reaktor wykorzystywać coś ~ energię atomową <energię wodną, węgiel, energię przypływu morza> zaopatrywanie w ciepło podstacja pulpit sterowniczy transport opału transportować, przewozić ciepłownictwo

МАШИНОБУДУВÁННЯ — BUDOWA MASZYN машинобудува́ння важке́ <легке́> ~ верстатобудува́ння електротехнíчне ~ приладобудува́ння сільськогоспода́рське ~ тра́кторне ~ тра́нспортне <залізни́чне> ~ устаткува́ння машинобудівни́й ~ заво́д lp

budowa maszyn ~ dla przemysłu ciężkiego <lekkiego> budowa obrabiarek budowa maszyn elektrycznych budowa przyrządów precyzyjnych ~ rolniczych budowa ciągników budowa taboru kolejowego sprzęt, wyposażenie dotyczący budowy maszyn, maszynowy zakłady мн. budowy maszyn


218 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

машинобудівни́к інжене́р-меха́нік

specjalista budowy maszyn inżynier-mechanik

маши́ни автома́т півавтома́т забезпе́чення маши́нами ви́роби апара́т верста́т знаря́ддя, інструме́нт комба́йн при́лад дета́лі ~ до маши́ни, маши́нні ~ бараба́н прогóнич, болт вал вало́к вісь га́йка ґвинт зубча́та переда́ча зубча́те ко́лесо, шестірня́ кла́пан клин колíнчатий ва́л ланцю́г му́фта по́ршень підши́пник кулькови́й ~ ро́ликовий ~ плíшка, за́клинок прого́нич пружи́на різьба́ реду́ктор ресо́ра су́порт стани́на

maszyny automat półautomat zaopatrzenie w maszyny wyroby aparat obrabiarka, warsztat, maszyna narzędzia kombajn przyrząd, instrument części ~ do maszyn bęben, bębenek śruba; sworzeń wał walec oś nakrętka, mutra śruba; śmigło przekładnia zębata koło zębate, zębatka розм. zawór; klapa; wentyl klin wał korbowy łańcuch mufa; sprzęgło; złącze tłok łożysko, panewka łożysko kulkowe łożysko rolkowe wpust, klin zasuwa sprężyna gwint reduktor, przekładnia redukcyjna resor suport, głowica, podstawa łoże, podstawa, kadłub, korpus, rama sworzeń wpust, rowek; wypust wrzeciono, trzpień, oś wkręt

шво́рінь шліц шпíндель, стри́жень шуру́п


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 219

5

МАЙСТЕ́РНІ – WARSZTATY майсте́рня ку́зня лива́рна ~, лива́рня механíчна ~ моделюва́льна ~ монта́жна ~ ремо́нтна ~ точи́льна ~ обро́блення ви́кінчення гаря́че <холо́дне> ~ гру́бе ~ металообро́блення механíчне ~ надто́чне ~ попере́днє ~ термíчне <тепловé> ~ тонкé ~

warsztat kuźnia ~ odlewniczy, odlewnia ~ mechaniczny ~ modelarski, modelarnia wydział montażowy, montażownia ~ naprawczy ~ ostrzenia narzędzi, ostrzarnia obróbka wykończenie, ~ wykończająca ~ na gorąco <na zimno> ~ zgrubna <wstępna> ~ metali ~ mechaniczna ~ precyzyjna ~ wstępna ~ cieplna ~ dokładna

монта́жник монта́жниця монта́жний монте́р зва́рювальник зва́рювальний слю́сар слюса́рний працюва́ти слю́сарем, слюсарюва́ти то́кар тока́рний фрезерува́льник фрезерува́льний шліфува́льник

monter, instalator monterka montażowy, monterski (elektro)monter spawacz spawalniczy ślusarz ślusarski trudnić się ślusarstwem <ślusarką> tokarz tokarski frezer frezarski szlifierz

ВЕРСТА́Т – OBRABIARKA верста́т автомати́чний ~ універса́льний ~ багатопозицíйний ~ вальцьови́й <прока́тний> ~ ґвинторíзний ~ деревообро́бний ~ зуборíзний ~

obrabiarka ~ automatyczna ~ wielonarzędziowa ~ wielopozycyjna walcarka gwinciarka ~ do drewna ~ do kół zębatych


220 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ карусе́льно-тока́рний ~ копіюва́льний ~ лощи́льний <полірува́льний> ~ металообро́бний ~ металорíзальний ~ навива́льний ~ протяжни́й ~ струга́льний ~ тока́рний ~ фрезерува́льний ~ шліфува́льний ~ штампува́льний ~

5

tokarka karuzelowa, karuzelówka ~ kopiująca, kopiarka polerka ~ do metali ~ do skrawania metali nawijarka, zwijarka ciągarka strugarka tokarka frezarka szlifierka prasa do tłoczenia

РОБО́ТА. ІНСТРУМЕ́НТИ – PRACA. NARZĘDZIA бурíння бур бури́ти зе́нкер значи́льник зуби́ло зубча́те <зубча́сте> ко́лесо ле́зо ~ зуби́ла монтува́ння, монта́ж монтува́ти, змонтóвувати/ змонтува́ти склада́ння склада́ти/скла́сти збира́ти/зібра́ти демонтува́ння, демонта́ж демонтува́ти, здемонтува́ти, розбира́ти/розібра́ти пиля́ння пиля́ти допасо́вувати/допасува́ти, припасо́вувати/припасува́ти добира́ти/дібра́ти рíзання рíзати різа́к тока́рний різе́ць револьве́рна голо́вня зва́рювання зва́рювати/звари́ти свердлíння

wiercenie wiertło; świder wiercić rozwiertak, zdzierak gwintownik przecinak zębatka ostrze, krawędź tnąca ~ przecinaka montowanie, montaż montować/zmontować montaż; zestaw, układ składać/złożyć, montować/zmontować zbierać/zebrać rozbiórka, demontaż demontować/zdemontować, rozbierać/rozebrać piłowanie piłować dopasowywać/dopasować, przypasowywać/przypasować dobierać/dobrać skrawanie skrawać nóż, tarcza tnąca nóż tokarski nóż do tokarek rewolwerowych spawanie, zgrzewanie spawać/zespawać wiercenie


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 221

5

свердли́ти све́рдел, све́рдло свердли́льний верста́т, дриль точíння точи́ти, витóчувати/ви́точити встано́влення встано́влювати/встанови́ти фрезерува́ння фрезерува́ти фрезеро́ваний фреза́, фре́зер шліфува́ння шліфува́ти, відшліфóвувати/ відшліфува́ти шліфува́льний ~ круг штампува́ння гаря́че ~ штампува́ти штампо́ваний вбива́ти/вби́ти <забива́ти/ заби́ти> у що-н. вибива́ти/ви́бити з чого-н. вкру́чувати/вкрути́ти <укру́чувати/укрути́ти> викру́чувати/ви́крутити прикру́чувати/прикрути́ти відкру́чувати/відкрути́ти

wiercić wiertło wiertarka toczenie toczyć/wytoczyć ustawienie, instalowanie; instalacja, urządzenie ustawiać/ustawić, nastawiać/ nastawić frezowanie frezować frezowany frez szlifowanie szlifować/zeszlifować szlifierski, ścierny ściernica tarczowa tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie sztancowanie na gorąco tłoczyć, prasować, sztancować wytłaczany, tłoczony, sztancowany wbijać/wbić w coś wybijać/wybić z czegoś wkręcać/wkręcić wykręcać/wykręcić przykręcać/przykręcić odkręcać/odkręcić

ХІМÍЧНА ПРОМИСЛÓВІСТЬ — PRZEMYSŁ CHEMICZNY гірни́чо-хімíчна промисло́вість добува́ння хімíчної сировини́ основна́ хíмія отри́мання соле́й <кисло́т, мінера́льних до́брив> хíмія органíчного си́нтезу перви́нне обро́блення сировини́ виробни́цтво воло́кон <каучуку́, пластма́си> хіміка́ти

przemysł górniczo-chemiczny wydobycie surowców chemicznych chemia środków podstawowych otrzymywanie soli <kwasów, nawozów sztucznych> chemia syntezy organicznej wstępna obróbka surowca produkcja włókien <kauczuku, mas plastycznych> chemikalia


222 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

хімíчна проду́кція produkcja chemiczna ви́роби хімíчної промисло́вості produkty chemiczne барвни́к barwnik волокно́ włókno масти́ло olej smarowy мото́рне па́ливо paliwo silnikowe пласти́чна ма́са = пластма́са masa plastyczna, tworzywo sztuczne фа́рба farba хімíчні за́соби за́хисту росли́н chemiczne środki ochrony roślin отрутохіміка́ти trujące środki chemiczne пластма́совий plastykowy, z plastyku, z masy plastycznej синтети́чний syntetyczny ~ каучу́к kauczuk ~ синтети́чна смола́ żywica syntetyczna сірчанокисло́тний заво́д сірча́на кислота́ кислотостійки́й приро́дна сíрка сірча́ний колчеда́н, піри́т гіпс

fabryka kwasu siarkowego kwas siarkowy kwasoodporny siarka rodzima piryt gips

до́брива багатокомпоне́нтні <багатоскладнико́ві> ~ гранульо́вані ~ збага́чені ~ концентро́вані ~ мінера́льні ~ натура́льні ~ шту́чне до́бриво заво́д з виробни́цтва хімíчних до́брив азо́тні до́брива аміа́к аміа́чна селíтра сірча́но ки́слий амо́ній калíйні до́брива сульфа́т ка́лію фо́сфорні до́брива преципіта́т суперфосфа́т суперфосфа́т подвíйний суперфосфа́тний

nawozy ~ wieloskładnikowe granulowane, granulaty wzbogacone ~ sztuczne ~ wysokoprocentowe ~ mineralne ~ naturalne nawóz sztuczny zakład produkujący nawozy sztuczne nawozy azotowe amoniak saletra amonowa siarczan amonu nawozy potasowe siarczan potasu nawozy fosforowe precypitat, dwufosfat superfosfat superfosfat podwójny superfosfatowy


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 223

5

томасшла́к фосфа́т фосфа́тний фосфори́тне бо́рошно кормовí до́мішки

tomasyna fosforan, fosforyt fosforanowy, fosforytowy mąka fosforytowa dodatki <domieszki> paszowe

ЛЕГКÁ ПРОМИСЛÓВІСТЬ — PRZEMYSŁ LEKKI ТЕКСТИ́ЛЬНА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – WŁÓKIENNICTWO тексти́льна промисло́вість тка́цьке виробни́цтво ткани́на бавовня́на ~, баво́вна вовня́на ~, во́вна льняна́ ~, льон сирова́ ~ шовко́ва ~, шовк ~ з натура́льних воло́кон ~ з синтети́чних воло́кон прядíння пряди́льний пряди́льний верста́т пря́дений пря́сти пря́жа тка́цтво тка́ти тка́цький верста́т ви́кінчення ткани́ни викíнчувати/ви́кінчити фарбува́ти ткани́ну тексти́льна проду́кція тексти́ль тексти́льний фа́брика бавовноочисна́ ~ льонообро́бна ~ мота́льня пряди́льня тексти́льна ~ тка́цький цех шапова́льня пряди́льник, пря́ля тексти́льник, тексти́льниця ткач, тка́ля

przemysł włókienniczy przemysł tkacki tkanina ~ bawełniana, bawełna ~ wełniana, wełna ~ lniana, len surówka, ~ surowa ~ jedwabna, jedwab ~ z włókien naturalnych ~ z włókien sztucznych przędzenie przędzalniczy krosna przędzalnicze przędzony prząść przędza; przędzenie tkactwo, tkalnictwo tkać warsztat tkacki, krosna wykańczanie/wykończenie tkaniny wykańczać/wykończyć farbować tkaninę <materiał> produkcja tekstylna tekstylia, wyroby tekstylne włókienniczy, tekstylny fabryka, zakład oczyszczalnia bawełny fabryka obróbki lnu motalnia, odwijalnia przędzalnia fabryka włókiennicza tkalnia gręplarnia przędzalnik, przędzarz, prządka włókniarz, włókniarka tkacz, tkaczka


224 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

ШВЕ́ЙНА ПРОМИСЛÓВІСТЬ – PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY вишива́льна маши́на гаптува́льна маши́на шве́йна маши́на шве́йна майсте́рня краве́цька майсте́рня шве́йна фа́брика

hafciarka hafciarka maszyna do szycia szwalnia pracownia krawiecka zakłady odzieżowe

вишива́ння ви́шивка вишива́ти/ви́шити ~ хре́стиком гаптува́ння гаптува́ти/ви́гаптувати

wyszywanie, haftowanie haftowanie haftować/wyhaftowаć wyszywać krzyżykiem <krzyżykami> haftowanie haftować/wyhaftować

крій крої ́ти розкро́ювати/розкрої ́ти, викро́ювати/ви́кроїти закрíй, ви́крій прасува́ння прасува́ти/ви́прасувати розпрасо́вувати/розпрасува́ти шиття́ ши́ти вишива́льниця гаптува́льниця закрíйник, закрíйниця шва́чка краве́ць, кравчи́ня што́пальник, што́пальниця

krojenie kroić/skroić wykrajać/wykroić krój, wykrój prasowanie prasować/wyprasować rozprasowywać/rozprasować szycie szyć hafciarka hafciarka krojczy, krojczyni szwaczka krawiec, krawcowa cerowacz, cerowaczka

ТРИКОТА́ЖНА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ PRZEMYSŁ DZIEWIARSKI в’яза́льна маши́на трикота́жна фа́брика трикота́жні ви́роби, трикота́ж pot. в’яза́ння трикота́ж в’яза́ти в’яза́льник в’яза́льниця

dziewiarka zakłady dziewiarskie wyroby dziewiarskie dzianie dzianina, trykot dziać; robić na drutach dziewiarz dziewiarka


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 225

5

ХУТРЯНА́ ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – PRZEMYSŁ FUTRZARSKI ху́тро ~ з кро́лика <но́рки> хутряни́й з ху́тра хутрови́к, кушнíр

futro ~ z królika <z norek> futrzany, futerkowy, futrzarski z futra kuśnierz, futrzarz

ВЗУТТЄ́ВА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – PRZEMYSŁ OBUWNICZY шкіряни́й шкіряна́ промисло́вість шкіряни́й заво́д = шкірзаво́д шкірянí това́ри взуттє́ва промисло́вість взуттє́ве виробни́цтво взуттє́ва фа́брика шкіряни́к, чинба́р взуттєви́к, шве́ць

skórzany przemysł garbarski garbarnia galanteria skórzana przemysł obuwniczy obuwnictwo fabryka obuwia garbarz obuwnik, pracownik przemysłu obuwniczego

БУДІВНИ́ЦТВО — BUDOWNICTWO будівни́цтво житлове́ ~ збíрне <бло́чне> ~ мале́ ~ прива́тне ~ промисло́ве ~ будіве́льна промисло́вість планува́ння планува́ти будіве́льний план проектува́ння прое́кт проектува́ти прое́ктно-кошто́рисна документа́ція кошто́рис прое́ктний ~ склада́ти/скла́сти ~ організа́ція прое́ктне бюро́ будіве́льна ~ = будорганіза́ція монта́жна ~

budownictwo ~ mieszkaniowe ~ z elementów prefabrykowanych małe ~ ~ prywatne ~ przemysłowe przemysł budowlany planowanie planować plan budowy projektowanie projekt projektować dokumentacja (projektu) kosztorys ~ projektu sporządzać/sporządzić ~ przedsiębiorstwo biuro projektów ~ budowlane ~ montażowe


226 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

інвести́ції, капіталовкла́дення концентра́ція інвести́цій

inwestycje koncentracja inwestycji

будівни́цтво ~ об’є́ктів ~ підприє́мств скоро́чення те́рмінів будівни́цтва будува́ти/збудува́ти вибудо́вувати/ви́будувати будівни́цтво, будо́ва pot. працюва́ти на будівни́цтві <будо́ві> будíвлі постача́ння ко́мплексне ~ постача́ти/поста́чити монтува́ння, монта́ж монтува́ти констру́кція залізобето́нна ~ штукату́рка, тиньк pot. штукату́рити, тинькува́ти pot. забезпе́чення чим-н. ~ водо́ю = водозабезпе́чення ~ ене́ргією = енергозабезпе́чення забезпе́чувати/забезпе́чити чим-н. будіве́льний ~ сезо́н ~ майда́нчик будіве́льна спра́ва будіве́льні робо́ти риштóвання

budownictwo ~ obiektów ~ przedsiębiorstw <zakładów> skrócenie terminu budowy

будіве́льні матеріа́ли бето́н армо́ваний ~ легки́й ~ бето́нний бетонува́ти блок будіве́льний ~ збíрні бло́ки

budować/zbudować budować/wybudować budowanie, budowa pracować na budowie budynki, zabudowania dostawa, dostarczanie/dostarczenie dostawa kompleksowa dostarczać/dostarczyć montaż, montowanie montować konstrukcja ~ żelbetonowa tynkowanie, tynk tynkować, kłaść tynk zaopatrywanie/zaopatrzenie w coś ~ w wodę ~ w energię zaopatrywać/zaopatrzyć w coś budowlany sezon ~ plac budowy budownictwo prace budowlane rusztowania materiały budowlane beton ~ zbrojony ~ lekki betonowy betonować blok ~ budowlany bloki z elementów prefabrykowanych


5

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 227

брук бут вапно́ га́лька гіпс гли́на вогнетривка́ ~ гра́вій ка́мінь кам’яни́й будіве́льний ~ те́саний ~ ще́бінь клíнкер ма́рмур пане́льна плита́, пане́ль пане́льний пісо́к пісо́чний, піща́ний це́гла порожни́ста ~ цеме́нт цеме́нтний черепи́ця

brukowiec, kamień polny kamień łupany <łamany> wapno gruby żwir, otoczaki gips glina ~ ogniotrwała żwir kamień kamienny; murowany ~ budowlany ~ ciosany, cios tłuczeń, kruszywo klinkier marmur płyta wielkopłytowy piasek piaskowy, z piasku cegła pustak cement cementowy dachówka

будіве́льні маши́ни бетономіша́лка, мíксер бульдо́зер ровокопа́ч, канавокопа́ч ofic. кото́к кран автокра́н трамбува́льна маши́на транспорте́р екскава́тор кроку́ючий ~

maszyny budowlane betoniarka buldożer, spychacz koparka (rowów) walec dźwig, żuraw żuraw samochodowy ubijak, ubijarka transporter koparka ~ krocząca

будіве́льні інструме́нти ба́ба гак домкра́т лом лопа́та ке́льня, ке́льма

narzędzia budowlane bijak, baba hak lewar, podnośnik łom łopata kielnia


228 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ

5

свердло́, бур свердли́ти, бурува́ти та́чка

świder, wiertło wiercić taczka

бето́нник будіве́льник ванта́жник екскава́торник зва́рювальник землеко́п інжене́р-будіве́льник каменя́р ма́йстер ма́ляр му́ляр монта́жник парке́тник покріве́льник робітни́к на будівни́цтві санте́хнік слю́сар те́сля точи́льник тра́сер штукату́р

betoniarz budowniczy ładowacz operator (koparki) spawacz kopacz, robotnik ziemny inżynier budowlany kamieniarz majster malarz murarz monter, instalator parkieciarz dekarz, dacharz robotnik budowlany hydraulik ślusarz cieśla szlifierz traser tynkarz

ХАРЧОВÁ ПРОМИСЛÓВІСТЬ — PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY промисло́вість конди́терська ~ консе́рвна ~ ма́сло жирова́ ~ м’ясна́ ~ моло́чна ~ мучна́ ~ плодоовоче́ва ~ ри́бна ~ си́рна ~ хлібопека́рська ~ м’ясокомбіна́т

przemysł ~ cukierniczy ~ konserwowy ~ tłuszczowy ~ mięsny ~ mleczarski ~ młynarski ~ owocowo-warzywny ~ rybny ~ serowarski wypiek chleba, piekarnictwo kombinat mięsny, zakłady mięsne

хлібозаво́д, хлібокомбіна́т пека́рня хлібопроду́кти

piekarnia (mechaniczna) piekarnia przetwory zbożowe


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 229

5

млина́рство млин вітряни́й ~ водяни́й ~ парови́й ~ жо́рна моло́ти ме́лений, мо́лотий ме́льник, міро́шник

młynarstwo młyn wiatrak ~ wodny ~ parowy kamień młyński mleć mielony, zmielony młynarz

моло́чна промисло́вість молочнопромисло́вий моло́чний молокозаво́д виробни́цтво ма́сла <си́ру> молоко́ збира́ти жир згу́щене ~ знежи́рене ~ ки́сле ~ незби́ране ~ сухе́ ~ центрифу́га

przemysł mleczarski mleczarski mleczarski mleczarnia, zakłady mleczarskie produkcja masła <sera> mleko zbierać tłuszcz ~ skondensowane ~ odtłuszczone zsiadłe ~ pełne ~ ~ w proszku centryfuga

цукро́ва промисло́вість przemysł cukrowniczy цукро́вий заво́д = цукрозаво́д cukrownia цукроварíння cukrownictwo сезо́н цукроварíння kampania cukrownicza цукро́вий cukrowniczy цукро́ва росли́на roślina cukrodajna ~ буря́к burak cukrowy цукро́ва трости́на trzcina cukrowa цукрова́р cukrownik

ЛІСОВÁ ПРОМИСЛÓВІСТЬ — PRZEMYSŁ DRZEWNY лісова́ промисло́вість лісопромисло́вий лісозаготíвля лісосíка, лісорозро́блення корчува́ння лíсу

przemysł drzewny odnoszący się do przemysłu drzewnego eksploatacja lasów zrąb, miejsce wyrębu; prace zrębowe karczowanie lasu


230 PRACA. GOSPODARKA. PRZEMYSŁ корчува́ти, викорчо́вувати/ викорчува́ти ліс лісосíка зруб руба́ти <вали́ти> ліс лісору́б лісоспла́в сплавля́ти/спла́вити ліс (водо́ю) деревообро́бний заво́д, деревообро́бна фа́брика пиля́ти дро́ва пиля́ти/спиля́ти пи́лка лісопи́льня

5

karczować/wykarczować las poręba; wyrąb wyrąb lasu ścinać las drwal spław drzewa spławiać drzewo tartak piłować drzewo piłować/śpiłować piłowanie tartak

деревина́ гнучка́ ~ м’яка́ <тверда́> ~ паперо́ва ~ робо́ча ~ деревни́й будіве́льні матеріа́ли тес ти́рса дро́ва

drewno ~ giętkie ~ miękkie <twarde> ~ papierówkowe, papierówka ~ użytkowe drzewny materiały budowlane tarcica trociny drzewo opałowe <na opał>, drwa

обро́блення деревини́ механíчне <хімíчне> ~ виробни́цтво ~ дра́нки <те́рти́ці> ~ каніфо́лі ~ ме́блів ~ папе́ру <карто́ну> ~ сірникíв ~ скипида́ру <терпенти́ни> ~ та́ри ~ фане́ри відхо́ди гíлля lp кора́ оба́піл, оба́палок обрíзок су́ччя lp стру́жка ти́рса lp хво́я

obróbka drewna mechaniczna <chemiczna> ~ produkcja ~ tarcicy ~ kalafonii ~ mebli ~ papieru <tektury> ~ zapałek ~ terpentyny ~ opakowań ~ sklejki <dykty розм.>; ~ forniru odpady gałęzie мн. kora drzewna okorek ścinek, skrawek, obrzynek розм. gałęzie мн.; sęki мн. wiór, strużyna; wióry, strużyny trociny мн. igliwie; choina


МІСТО — MIASTO Місто та мешканці міста Місто Мешканці міста Виникнення та розвиток міста Міське комунальне господарство

Miasto і mieszkańcy miasta Miasto Mieszkańcy miasta Powstanie i rozwój miasta Gospodarka komunalna

Пошта Головпоштамт Телефон

Poczta Poczta Główna Telefon

Готель. Ресторан. Кафе Готель Ресторан. Бар. Кафе. Їдальня

Hotel. Restauracja. Kawiarnia Hotel Restauracja. Bar. Stołówka

6


232 MIASTO

6

МÍСТО Й МÉШКАНЦІ МÍСТА MIASTO I MIESZKAŃCY MIASTA МÍСТО — MIASTO мíсто анти́чне ~ вели́ке ~ відо́ме ~ да́внє ~ істори́чне ~ мегапо́ліс місте́чко нове́ <молоде́> ~ порто́ве ~ промисло́ве ~ провінцíйне ~ середньовíчне ~ сла́вне ~ старе́ ~ старода́внє ~ столи́ця ~-супу́тник суча́сне ~ ти́хе ~ університе́тське ~ університе́тське місте́чко, ка́мпус шу́мне ~ ~ лежи́ть на узгíр’ях ~ простягло́ся над ріко́ю центр адміністрати́вний ~ важли́вий ~ вели́кий ~ господа́рський ~ істори́чний ~ культу́рний ~ політи́чний ~ промисло́вий ~ залізни́чний ву́зол міська́ агломера́ція части́ни мíста

miasto antyczne ~ duże ~ znane ~ starożytne ~ historyczne ~ megapolis miasteczko nowe <młode> ~ ~ portowe ~ przemysłowe prowincjonalne ~ średniowieczne ~ sławne ~ stare <dawne> ~ starodawne ~ stolica ~ satelita współczesne ~ spokojne <ciche> ~ ~ uniwersyteckie miasteczko uniwersyteckie, campus, kampus gwarne ~ ~ leży <jest położone> na wzgórzach ~ leży <jest położone> nad rzeką ośrodek ~ administracyjny ważny ~ wielki ~ ~ gospodarczy dawny ~ ~ kulturalny ~ polityczny ~ przemysłowy węzeł kolejowy aglomeracja miejska części miasta


МІСТО 233

6

кварта́л мікрорайо́н новобудо́ва око́лиці передмíстя спа́льний райо́н pot. центр мíста

dzielnica osiedle nowo zbudowana część miasta, nowo budowane bloki <obiekty> peryferie przedmieście dzielnica na peryferiach śródmieście, centrum

МÉШКАНЦІ МÍСТА — MIESZKAŃCY MIASTA жи́ти, ме́шкати, осели́тися ~ в/у буди́нку но́мер 8 = №8 ~ в/у кварти́рі но́мер 4 = №4 ~ в/у передмíсті <на око́лиці> ~ в/у це́нтрі (мíста) ~ за мíстом ~ на ву́лиці Курга́нній ~ на Львíвській пло́щі ~ на проспе́кті Перемо́ги ~ на четве́ртому по́версі ~ під Кра́ковом <Ки́євом> ме́шканець (мíста) корінни́й ~ ~ з дíда-пра́діда наро́джений в/у Ки́єві мíсце прожива́ння ме́шканець, ме́шканка

mieszkać/zamieszkać ~ pod numerem ósmym zajmować mieszkanie nr 4 ~ na przedmieściu <peryferiach> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

w śródmieściu za miastem na <przy> ulicy Kurhannej na <przy> Placu Lwowskim przy Alei Zwycięstwa na trzecim piętrze pod Krakowem <Kijowem>

mieszkaniec (miasta) rdzenny ~ ~ z dziada pradziada rodowity kijowianin miejsce zamieszkania mieszkaniec, mieszkanka

ВИ́НИКНЕННЯ ТА РÓЗВИТОК МÍСТА POWSTANIE I ROZWÓJ MIASTA засно́вувати/заснува́ти мíсто будува́ти/збудува́ти мíсто ~ за пла́ном ~ без пла́ну <хаоти́чно> планува́ння мíста планува́ти/розпланува́ти план мíста проектува́ння проектува́ти/спроектува́ти мíсто

zakładać/założyć miasto budować/zbudować miasto ~ według planu <zgodnie z planem> ~ bez planu <chaotycznie> rozplanowanie miasta planować/rozplanować plan miasta projektowanie projektować/zaprojektować miasto


234 MIASTO прое́кт відбудо́ва мíста відбудо́вувати/відбудува́ти мíсто реконстру́кція мíста реконструюва́ти переймено́вувати/ перейменува́ти мíсто мíсто ~ озеле́нюється ~ осуча́снюється ~ розвива́ється ~ росте́ <розроста́ється> прикраша́ти/прикра́сити ~ до свя́та життя́ мíста політи́чне ~ економíчне ~ культу́рне ~

6

projekt odbudowa miasta odbudowywać/odbudować miasto rekonstrukcja miasta rekonstruować/zrekonstruować zmieniać/zmienić nazwę miasta miasto ~ zazielenia się ~ unowocześnia się ~ rozwija się ~ rośnie <rozrasta się> dekorować/udekorować ~ z okazji święta życie miasta życie polityczne miasta <w mieście> życie gospodarcze miasta życie kulturalne miasta

АРХІТЕКТУ́РНІ ПÁМ’ЯТКИ – ZABYTKI па́м’ятки архітекту́ри визначнí місця́ відвíдувати/відвíдати ~ знайо́митися/познайо́митися з чим-н. істори́чні па́м’ятки панора́ма екску́рсія мíстом проводи́ти/прове́сти екску́рсію екскурсíйне бюро́ екскурсово́д, гід пока́зувти/показа́ти що-н. зверта́ти/зверну́ти чию-н. ува́гу на що-н. роби́ти/зроби́ти (вели́ке) вра́ження на кого-н. захо́плюватися/захопи́тися архітекту́рний ко́мплекс гармо́нія гармонíйний ~ гармоніюва́ти (оди́н з о́дним)

zabytki interesujące miejsca zwiedzać/zwiedzić ~ poznawać/poznać coś zabytki historyczne panorama wycieczka po mieście prowadzić wycieczkę biuro obsługi turystów, biuro podróży przewodnik pokazywać/pokazać coś zwracać/zwrócić czyjąś uwagę na coś robić/zrobić (wielkie) wrażenie na kimś zachwycać się/zachwycić się zespół <kompleks> architektoniczny harmonia harmonijny ~ harmonizować (ze sobą)


МІСТО 235

6

доскона́лий ~ неповто́рний ~ архітекту́ра спору́да монумента́льна ~ архіте́ктор зо́дчий будіве́льник будува́ти/збудува́ти заклада́ти/закла́сти фунда́мент засно́вувати/заснува́ти мíсто спору́джувати/споруди́ти буди́нок твори́ти/створи́ти «Па́м’ятка архітекту́ри охороня́ється зако́ном» па́м’ятка старовини́ <мину́лого> па́м’ятка давньору́ської архітекту́ри па́м’ятник кому-н. барельє́ф бро́нзовий ~ <~ з бро́нзи> коло́на мармуро́вий ~ <~ з ма́рмуру> обелíск погру́ддя, бюст постаме́нт, п’єдеста́л скульпту́ра меморіа́льна до́шка кому-н. стиль баро́ко візантíйський ~ готи́чний ~ , го́тика класи́чний ~ , класици́зм ренеса́нс сеце́сія суча́сний ~

doskonały ~ niepowtarzalny ~ architektura, budownictwo budowla ~ monumentalna architekt budowniczy, architekt budowniczy budować/zbudować zakładać/założyć fundament zakładać/założyć, wznosić/wznieść miasto budować/zbudować, stawiać/ postawić budynek tworzyć/stworzyć „Obiekt zabytkowy” zabytek (przeszłości) zabytek budownictwa staroruskiego pomnik kogoś płaskorzeźba ~ z brązu kolumna ~ z marmuru obelisk popiersie cokół, postument, piedestał rzeźba tablica pamiątkowa ku czci kogoś styl barok ~ bizantyjski ~ gotycki, gotyk ~ klasycystyczny, klasycyzm renesans, ~renesansowy secesja ~ współczesny

ПАЛА́Ц, ЗА́МОК – PAŁAC, ZAMEK пала́ц бага́то оздо́блений ~ велича́вий <вели́чний> ~

pałac bogato zdobiony ~ wspaniały ~


236 MIASTO

6

розкíшний ~ стари́й ~ пала́цовий крило́ пала́ти, поко́ї lm королíвські ~ за́мок середньовíчний ~ за́мковий форте́ця ве́жа за́мкова ~ годи́нник воро́та, бра́ма порта́л рів, фо́са розвідни́й міст му́ри оборо́нні ~ ва́рта поче́сна ~ виставля́ти/ви́ставити ва́рту змíнювати/зміни́ти ва́рту вартови́й змíна ва́рти

zbytkowny <wspaniały> ~ stary ~ pałacowy skrzydło komnaty, pokoje ~ królewskie zamek średniowieczny zamkowy forteca wieża ~ zamkowa zegar wrota, brama portal rów, fosa most zwodzony mury ~ obronne warta ~ honorowa wystawiać/wystawić wartę zmieniać/zmienić wartę wartownik zmiana warty

святи́ня, храм собо́р кафедра́льний ~ капли́ця кíрха косте́л, костьо́л pot. мече́ть синаго́га па́года це́рква монасти́р

świątynia, kościół sobór ~ katedralny kaplica kircha, kościół ewangelicki kościół meczet synagoga pagoda cerkiew klasztor

будíвля це́ркви ба́ня па́перть притво́р, бабине́ць склепíння неф трине́фний

budynek cerkwi kopuła schody (przed kościołem) kruchta sklepienie nawa trójnawowy


МІСТО 237

6

вітра́ж дзвіни́ця дзвін дзвони́ти дзво́нять на у́тренню

witraż dzwonnica dzwon dzwonić dzwonią na jutrznię

вівта́р престо́л (w cerkwi) хрест киво́т, дарохорони́льниця, ковче́г ча́ша свíчка пасха́льна ~ святí мо́щі анало́й

ołtarz stół ofiarny krzyż tabernakulum, cyborium

церко́вне маля́рство, церко́вний живо́пис іко́на, о́браз іконоста́с ца́рські воро́та ка́федра (w cerkwi) хрести́льниця ри́зниця, захри́стя ри́за (odpowiednik ornatu) сповіда́льниця хору́гва

malarstwo cerkiewne <kościelne>, ~ o treści religijnej ikona, święty obraz ikonostas carskie wrota tron chrzcielnica zakrystia riza konfesjonał chorągiew

kielich świeca paschał relikwie anałoj

КЛАДО́ВИ́ЩЕ – CMENTARZ кладо́ви́ще, цви́нтар

cmentarz

моги́ла склеп, гробіве́ць region. мавзоле́й гріб надгро́бок надгро́бна плита́ хрест кри́пта кремато́рій труна́

mogiła, grób grobowiec mauzoleum grób, mogiła nagrobek płyta nagrobkowa krzyż krypta krematorium trumna


238 MIASTO

6

ПАРК. САД – PARK. OGRÓD сад ботанíчний ~ парк густи́й ~ ~ культу́ри та відпочи́нку міськи́й ~ па́ркова але́я тіни́стий ~ атракціо́ни клу́мба ла́вка

ogród ~ botaniczny park zarośnięty ~ ~ kultury i wypoczynku ~ miejski aleja parkowa cienisty ~ rozrywki, atrakcje klomb ławka

заклада́ти/закла́сти парк сади́ти/посади́ти ~ дере́ва <квíти> ~ клу́мби

zakładać/założyć park sadzić/posadzić ~ drzewa <kwiaty> zakładać/założyć klomby, sadzić/ posadzić kwiaty na klombach skwer na skwerze

сквер в/у скве́рі

ЗООЛОГÍЧНИЙ ПАРК – OGRÓD ZOOLOGICZNY зоологíчний парк = зоопа́рк примíщення клíтка метале́ва сíтка вольє́р ~ для ведме́дів рів басе́йн жи́ти в/у клíтці фа́уна звíрі

ogród zoologiczny, zoo pomieszczenie klatka siatka metalowa wybieg, woliera ~ dla niedźwiedzi fosa basen mieszkać <żyć> w klatce fauna zwierzęta

птахи́ ле́бідь пави́ч па́ва пеліка́н пінгвíн папу́га стра́ус фламíнго

ptaki łabędź paw (samiec) paw (samica) pelikan pingwin papuga struś flaming


МІСТО 239

6

екзоти́чні звíрі антило́па бегемо́т, гіпопота́м бізо́н верблю́д одного́рбий <двого́рбий> ~ горб газе́ль гіє́на жира́фа зе́бра кенгуру́ су́мка лев леви́ця левеня́ леопа́рд ма́впа мавпеня́ ма́впячий людиноподíбні ма́впи гори́ла орангута́нг павіа́н шимпанзе́ носорíг панте́ра слон хо́бот би́вні сло́ник, слоненя́ слони́ця тапíр тигр тигри́ця тигреня́, тигреня́тко ти́грячий шака́л

egzotyczne zwierzęta antylopa hipopotam bizon wielbłąd ~ jednogarbny <dwugarbny> garb gazela hiena żyrafa zebra kangur torba lew lwica lwiątko leopard małpa małpiątko małpi małpy człekokształtne goryl orangutan pawian szympans nosorożec pantera słoń trąba kły, одн. kieł słonik, słoniątko słonica tapir tygrys tygrysica tygrysiątko tygrysi szakal

поля́рні звíрі бíлий ведмíдь морж тюле́нь

zwierzęta polarne biały niedźwiedź mors, koń morski foka


240 MIASTO

6

БОТАНÍЧНИЙ САД – OGRÓD BOTANICZNY росли́на росли́нний світ росли́нність фло́ра місце́ва ~ тропíчна ~ виро́щувати росли́ни експози́ція коле́кція збір збира́ти/зібра́ти демонструва́ти вивча́ти

roślina świat roślinny roślinność flora ~ rodzima ~ tropikalna hodować rośliny ekspozycja, pokaz kolekcja zbiór zbierać/zebrać pokazywać, eksponować badać, studiować

росли́ни ди́кі ~ декорати́вні ~ дере́ва і кущí екзоти́чні ~ лíкарські ~ місце́ві ~ окульту́рені ~ су́бтропічні ~ трав’янí ~ тропíчні ~

rośliny ~ dziko rosnące ~ ozdobne drzewa i krzewy egzotyczne ~ ~ lecznicze ~ miejscowe <krajowe> ~ uprawne ~ podzwrotnikowe trawy ~ tropikalne

герба́рій, травни́к дендра́рій оранжере́я па́льмова ~ роза́рій ага́ва ка́ктус орхіде́я па́льма фíнікова ~ коко́сова ~ па́пороть рододе́ндрон

herbarium, zielnik dendrarium oranżeria palmiarnia rozarium agawa kaktus orchidea palma ~ daktylowa, daktylowiec ~ kokosowa, kokosowiec paproć rododendron

ВУ́ЛИЦЯ І ПЛО́ЩА — ULICA I PLAC проїзна́ части́на доро́га

jezdnia droga


МІСТО 241

6

тротуа́р, хідни́к region. бордю́р, бро́вка region.

chodnik, trotuar заст. krawężnik заст.

автостра́да але́я бульва́р ву́личка на́бережна магістра́ль прої ́ зд прову́лок, заву́лок тупи́к шосе́

autostrada aleja bulwar uliczka nadbrzeże magistrala przejazd zaułek ślepa uliczka szosa

ву́лиця вузька́ <широ́ка> ~ до́вга ~ з інтенси́вним ру́хом~ зви́виста ~ освíтлена ~ пряма́ ~ те́мна ~ ти́ха ~ центра́льна ~ чи́ста <брудна́> ~ шу́мна ~ ~ веде́ до вокза́лу <це́нтру> ~ вихо́дить на вокза́л ~ з односторо́ннім ру́хом пло́ща вели́ка ~ велете́нська ~ величе́зна ~ відо́ма ~ мала́ <мале́нька> ~ центра́льна ~ архітекту́ра пло́щі

ulica wąska <szeroka> ~ długa ~ ruchliwa ~ kręta ~ oświetlona ~ prosta ~ ciemna ~ cicha <spokojna> ~ główna ~ czysta <brudna> ~ gwarna ~ ~ prowadzi do dworca <śródmieścia> ~ wychodzi na dworzec ~ jednokierunkowa plac wielki ~ olbrzymi ~ ogromny ~ słynny ~ mały ~, placyk centralny ~ zabudowa placu

перехре́стя не́регульоване ~ регульо́ване ~ наближа́тися/ набли́зитися до ~ під’ї́ зди́ти/під’ї ́ хати до ~

skrzyżowanie ~ bez regulacji ruchu ~ z regulacją ruchu zbliżać/zbliżyć się do skrzyżowania podjeżdżać/podjechać do skrzyżowania


242 MIASTO

6

підзе́мний перехíд перехо́дити/перейти́ ву́лицю на перехре́сті перехо́дити/перейти́ на íнший бік (ву́лиці) «перехíд» (tabliczka) світлофо́р автомати́чний ~ ~ з черво́ним, жо́втим і зеле́ним свíтлом подава́ти/пода́ти сигна́ли зеле́не свíтло

przejście podziemne przechodzić/przejść przez ulicę na skrzyżowaniu przechodzić/przejść na drugą stronę (ulicy) „przejście dla pieszych” (вуличний знак) sygnalizacja świetlna, światła розм. automatyczna ~ sygnalizacja z czerwonym, żółtym i zielonym światłem sygnalizować/zasygnalizować zielone światło, zielona fala

ВУ́ЛИЧНИЙ РУХ – RUCH ULICZNY рух вели́кий ~ інтенси́вний ~ односторо́нній ~ правосторо́нній ~ ~ регульо́ваний світлови́м сигна́лом годи́на <час> пік в/у гóдину пік

ruch duży ~ wzmożony ~ ~ jednostronny ~ prawostronny ~ kierowany <regulowany> za pomocą sygnalizacji świetlnej godzina <godziny мн.> szczytu w godzinach szczytu

пра́вила доро́жнього ру́ху дотри́муватися пра́вил доро́жнього ру́ху пору́шувати/пору́шити ~

przepisy ruchu drogowego przestrzegać przepisów ruchu drogowego naruszać/naruszyć <łamać/ złamać> ~ mandat karać/ukarać mandatem znaki drogowe zator, korek robi się/zrobił się <powstaje/ powstał> ~ utknąć w korku stać <tkwić> w korku

штраф штрафува́ти/оштрафува́ти доро́жні зна́ки зато́р, ко́рок, про́бка pot. виника́є/ви́ник зато́р <ко́рок> потра́пити в/у зато́р стоя́ти в/у зато́рі пішохíд перехо́жий ходи́ти/іти́ пíшки іти́ ву́лицею <тротуа́ром>

pieszy przechodzień iść, chodzić/pójść na piechotę iść ulicą <chodnikiem>, iść po ulicy <chodniku>


МІСТО 243

6

прохо́доти/пройти́ ~ з одно́го кінця́ ву́лиці в/у íнший обхо́дити/обійти́ навко́ло пло́щі поверта́ти/поверну́ти ~ за ріг (буди́нка) кружля́ти ву́лицею <пло́щею> броди́ти/брести́ ву́личками

регулюва́ти рух регулюва́льник стоя́ти на перехре́сті вíдділ регулюва́ння ву́личного ру́ху

przechodzić/przejść ~ z jednego końca ulicy na drugi obchodzić/obejść plac dookoła skręcać/skręcić ~ za róg (budynku) krążyć po ulicy <placu, mieście> chodzić <wałęsać się, łazić розм.> po uliczkach kierować ruchem policjant kierujący ruchem stać na skrzyżowaniu wydział ruchu drogowego, drogówka розм.

МІСЬКÉ КОМУНÁЛЬНЕ ГОСПОДÁРСТВО GOSPODARKA KOMUNALNA га́зовий заво́д = газзаво́д pot. фільтрува́льна ста́нція фільтрува́ти електроста́нція забезпе́чення чим-н. забезпе́чувати водо́ю <га́зом, електроене́ргією> водогíн каналіза́ція міська́ ла́зня <ба́ня>

gazownia stacja filtrów, filtry мн. filtrować elektrownia zaopatrzenie/zaopatrywać w coś zaopatrywać w wodę <gaz, elektryczność> wodociąg kanalizacja łaźnia miejska

очи́щувати/очи́стити ~ від пилю́ки <сміття́> ~ від снíгу

oczyszczać/oczyścić zamiatać/zamieść uprzątać/uprzątnąć <odgarniać/ odgarnąć> śnieg wywozić/wywieść śmieci śmieciarka polewaczka

виво́зити/ви́везти сміття́ сміття́рка pot., сміттєво́з pot. полива́льна маши́на, полива́лка pot. снігоочисна́ маши́на у́рна

pług odśnieżny kosz na śmieci

МІСЬКЕ́ ОСВÍТЛЕННЯ – OŚWIETLENIE MIASTA (ву́личний) ліхта́р ла́мпа

latarnia (uliczna) lampa


244 MIASTO

6

ла́мпа де́нного свíтла lampa jarzeniowa проже́ктор reflektor нео́нова ла́мпа neon ілюміна́ція iluminacja освíтлювати/освіти́ти ліхтаря́ми oświetlać/oświetlić latarniami засвíчуватися/засвіти́тися zapalać się/zapalić się ПОЖЕ́ЖНА КОМА́НДА – STRAŻ POŻARNA поже́жний поже́жна кома́нда поже́жна маши́на по́мпа, насо́с кран ка́ска поже́жник

strażacki; przeciwpożarowy straż pożarna wóz strażacki pompa strażacka hydrant przeciwpożarowy hełm, kask strażak

поже́жа поже́жна триво́га ли́ти во́ду гаси́ти/погаси́ти поже́жу зга́рище

pożar alarm przeciwpożarowy lać wodę gasić/ugasić pożar pogorzelisko, zgliszcza

ПÓШТА — POCZTA по́шта а́віапошта експре́с-пошта електро́нна ~, e-mail зв’язо́к листоно́ша тари́ф пошто́вий ~ пошто́ва опла́та

poczta lotnicza ~ ekspresowa elektroniczna ~, e-mail łączność listonosz taryfa ~ pocztowa opłata pocztowa

ГОЛОВПОШТÁМТ — POCZTA GŁÓWNA головне́ пошто́ве віддíлення = головпошта́мт пошто́ве віддíлення, віддíлення зв’язку́ вікно́

poczta główna urząd pocztowy okienko


МІСТО 245

6

«до запита́ння» отри́мувати/отри́мати листа́ «до запита́ння» пога́шувати/погаси́ти ма́рки бланк запо́внювати/запо́внити ~ ште́мпель пошто́ва скри́нька кида́ти/ки́нути листа́ в/у пошто́ву скри́ньку

posterestante otrzymywać/otrzymać listy na posterestante kasować/skasować <stemplować/ ostemplować> znaczki blankiet wypełniać/wypełnić ~ stempel skrzynka pocztowa wrzucać/wrzucić list do skrzynki pocztowej

ЛИСТ, ПОСИ́ЛКА, ПЕРЕ́КАЗ – LIST, PACZKA, PRZEKAZ вруча́ти/вручи́ти посила́ти/посла́ти запеча́тувати/запеча́тати сургуче́ва печа́тка відсила́ти/відісла́ти, висила́ти/ ви́слати посила́ти/посла́ти лист ~ по́штою ~ електро́нною по́штою ~ ета́чментом <у дода́тку> отри́мувати/отри́мати, оде́ржувати/оде́ржати, дістава́ти/діста́ти pot. квита́нція повідо́млення авíзо

doręczać/doręczyć wysyłać/wysłać lakować/zalakować pieczęć lakowa nadawać/nadać, wysyłać/wysłać

лист вклада́ти/вкла́сти ~ у/в конве́рт вру́чений <невру́чений> ~ ~ до запита́ння ~ з допла́тою закле́ювати/закле́їти ~ (конве́рт) звича́йний ~ ~ на замо́влення, рекомендо́ваний ~ цíнний ~ терміно́вий ~ папíр для листíв листíвка

list wkładać/włożyć ~ do koperty

posyłać/posłać <wysyłać/wysłać> list ~ pocztą ~ pocztą elektroniczną ~ w załączniku otrzymywać/otrzymać, dostawać/ dostać розм. pokwitowanie zawiadomienie awizo

~ doręczony <nie doręczony> ~ na poste-restante ~ za dopłatą zaklejać/zakleić ~ (kopertę) ~ zwykły ~ polecony ~ wartościowy ekspres papier listowy kartka pocztowa, pocztówka


246 MIASTO ~-привіта́ння, віта́льна ~ поси́лка ~ післяпла́тою запакóвувати/запакува́ти <спако́вувати/спакува́ти> поси́лку цíнна ~ ва́жити/зва́жити поси́лку бандеро́ль відправля́ти/відпра́вити бандеро́ллю паке́т урядо́вий лист конве́рт ~ з ма́ркою <без ма́рки> листува́ння, кореспонде́нція прива́тне листува́ння, прива́тна кореспонде́нція листува́тися з ким-н. писа́ти листи́ оди́н о́дному писа́ти/написа́ти листа́

6

kartka z życzeniami paczka ~ za zaliczeniem (pocztowym) pakować/zapakować paczkę ~ wartościowa ważyć/zważyć paczkę przesyłka (książek, gazet, druków) nadawać/nadać przesyłkę pakiet, paczka list urzędowy koperta ~ ze znaczkiem <bez znaczka> korespondencja ~ prywatna prowadzić korespondencję z kimś korespondować ze sobą, pisać do siebie pisać/napisać list

адре́са дома́шня ~ за адре́сою, на адре́су зворо́тна ~ íндекс відправни́к <адреса́нт> оде́ржувач <адреса́т> заадресо́вувати/заадресува́ти

adres ~ domowy pod adresem, na adres розм. ~ zwrotny kod (pocztowy) nadawca odbiorca, adresat adresować/zaadresować, pisać/ napisać adres заадресува́ти лист <поси́лку> zaadresować list <paczkę>

пере́каз бланк пере́казу грошови́й ~ ~ на 22 гри́вні <зло́тих> пошто́вий <телегра́фом> ~ перека́зувати/ переказа́ти гро́ші ~ по́штою ~ телегра́фом

przekaz blankiet na przekaz, przekaz ~ pieniężny ~ na 22 hrywny <złote> ~ pocztowy <telegraficzny> wysyłać/wysłać pieniądze ~ pocztą ~ telegraficznie


МІСТО 247

6

МА́РКИ – ZNACZKI ма́рка а́віамарка ге́рбова ~ пошто́ва ~ накле́ювати/накле́їти ма́рку пога́шувати/погаси́ти ма́рку

znaczek ~ lotniczy ~ skarbowy <stemplowy> ~ pocztowy naklejać/nakleić znaczek stemplować/ostemplować <kasować/ skasować> znaczek

ФІЛАТЕЛÍЯ – FILATELISTYKA філателíст колекціоне́р філателісти́чний товари́ство філателíстів катало́г ма́рок альбо́м для пошто́вих ма́рок коле́кція ма́рок збира́ти/зібра́ти відкле́ювати/відкле́їти ма́рку від конве́рта відмо́чувати/відмочи́ти ма́рку ма́рка ~ зі зубця́ми <без зубцíв> пога́шена <непога́шена> ~ пошко́джена ~ ~ ро́зміром 20x25 мм стара́ ~ екземпля́р, примíрник блок номіна́л се́рія доброчи́нна допла́та емíсія лока́льна ~ жало́бна ~ ви́пуск комеморати́вний ~ тимчасо́вий ~ ювіле́йний ~ перфора́ція брак перфора́ції

filatelista zbieracz, kolekcjoner filatelistyczny związek filatelistów katalog znaczków album do znaczków pocztowych, klaser zbiór znaczków zbierać/zebrać odklejać/odkleić znaczek z koperty moczyć/odmoczyć znaczek znaczek ~ ząbkowany <nie ząbkowany, cięty> ~ stemplowany <nie stemplowany, czysty> ~ uszkodzony ~ o wymiarach 20x25 mm ~ dawny egzemplarz blok, bloczek nominał, wartość nominalna seria dopłata na cele dobroczynne emisja ~ lokalna ~ żałobna emisja ~ pamiątkowa ~ tymczasowa ~ jubileuszowa ząbkowanie, perforacja brak perforacji


248 MIASTO

6

пога́шення (пошто́ве) спеціа́льне ~ різно́види <варіа́нти> ма́рок ~ за папе́ром <фа́рбою, перфора́цією, малю́нками> фальсифіка́т, підро́бка фальши́ва ма́рка пе́рший день о́бігу

kasownik, stempel; kasowanie, stemplowanie stempel okolicznościowy odmianki <warianty> znaczków ~ ze względu na papier <farbę, perforację, rysunek> falsyfikat fałszywy znaczek pierwszy dzień obiegu

ТЕЛЕГРА́МА, ТЕЛЕФА́КС, E-MAIL – TELEGRAM, FAKS, E-MAIL телегра́ма звича́йна ~ терміно́ва ~ бланк телегра́ми худо́жній ~ текст склада́ти/скла́сти ~ телеграфува́ти відправля́ти/відпра́вити <дава́ти/да́ти> кому-н. телегра́му вруча т́ и/вручи т́ и кому-н. телегра м ́ у а́збука Мо́рзе телеграфíст, телеграфíстка телегра́фний стовп телегра́фний про́від телефа́кс, факс відсила́ти/відісла́ти ~, факсува́ти електро́нна по́шта, e-mail електро́нна адре́са відправля́ти/відпра́вити лист електро́нною по́штою

telegram, depesza telegram zwykły pilny telegram blankiet (telegraficzny) blankiet ozdobny tekst układać/ułożyć ~ depeszować/zadepeszować, telegrafować/zatelegrafować wysyłać/wysłać <nadawać/nadać> telegram <depeszę> do kogoś doręczać/doręczyć komuś telegram alfabet Morse’a telegrafista, telegrafistka słup telefoniczny drut telefoniczny faks, fax wysyłać/wysłać ~, faksować/ przefaksować poczta elektroniczna, e-mail adres elektroniczny wysyłać/wysłać list pocztą elektroniczną, e-mailem розм.

ТЕЛЕФÓН — TELEFON телефо́н telefon дома́шній ~ ~ domowy ~ з автовідповідаче́м ~ z automatyczną sekretarką мобíльний <стільнико́вий> ~, ~ komórkowy, komórka розм. мобíлка pot.


МІСТО 249

6

службо́вий ~ стаціона́рний ~ телефо́нний телефо́нна ста́нція міжміськи́й перегово́рний пункт міжміська́ ста́нція телефо́нна кабíна телефо́нна бу́дка телефо́нна кни́жка, телефо́нний довíдник телефо́нна лíнія абоне́нт телефонíстка зв’язо́к телефо́нний ~

~ służbowy ~ stacjonarny telefoniczny centrala telefoniczna rozmównica publiczna

телефо́нний апара́т, телефо́н pot. апара́т анте́на ви́лка диск ка́бель (телефо́нна) тру́бка таксофо́н ~ на ка́ртку <на жето́ни> телефо́нна ка́ртка ~ на 50 одини́ць <ю́нітів> комута́тор вну́трішній но́мер

aparat telefoniczny, telefon розм.

(centrala) międzymiastowa kabina telefoniczna, rozmównica budka telefoniczna książka telefoniczna linia telefoniczna abonent telefonistka łączność ~ telefoniczna

aparat antena widełki tarcza kabel słuchawka (telefoniczna) automat telefoniczny ~ na kartę <na żetony> karta telefoniczna ~ na 50 jednostek <impulsów> centrala numer wewnętrzny

ТЕЛЕФО́ННА РОЗМО́ВА – ROZMOWA TELEFONICZNA телефонува́ти/зателефонува́ти, дзвони́ти/подзвони́ти кому-н. <до кого-н.> ~ з автома́та ~ за но́мером, ~ на но́мер ~ на 09 кида́ти/ки́нути жето́н (у телефо́нний автома́т) вставля́ти/вста́вити телефо́нну ка́ртку (в телефо́нний автома́т) бра́ти/взя́ти тру́бку

telefonować/zatelefonować, dzwonić/zadzwonić do kogoś ~ z automatu ~ pod numer ~ pod <na> (numer) 09 wkładać/włożyć żeton (do aparatu telefonicznego) wkładać/włożyć kartę (do aparatu telefonicznego) podnosić/podnieść słuchawkę


250 MIASTO

6

чека́ти сигна́лу <гудка́> набира́ти/набра́ти но́мер Ви помили́лися но́мером! помили́тися но́мером відклада́ти/відкла́сти тру́бку кла́сти/покла́сти тру́бку гудо́к до́вгий ~ коро́ткі гудки́ lm за́йнято но́мер не відповіда́є дзвіно́к з’є́днуватися/з’єдна́тися з ким-н., чим-н. кли́кати/покли́кати кого-н. до телефо́на <телефо́ну> проси́ти/попроси́ти кого-н. до телефо́на <телефо́ну> підхо́дити/підійти́ до телефо́на <телефо́ну> ніхто́ не бере́ тру́бки ніхто́ не відповіда́є

czekać na sygnał wykręcać/wykręcić numer Pomyłka! wykręcić zły numer odkładać/odłożyć słuchawkę kłaść/położyć słuchawkę sygnał długi ~ krótki ~ одн. zajęte, numer zajęty numer nie odpowiada dzwonek łączyć się/połączyć się z kimś, czymś

розмо́ва міжміська́ ~ коро́тка ~ розмовля́ти ~ по телефо́ну ~ го́лосно <ти́хо> Будь ла́ска, говорíть голоснíше! Чу́ти до́бре <пога́но>? Ало́! Слу́хаю!

rozmowa ~ międzymiastowa krótka ~ mówić, rozmawiać ~ przez telefon ~ głośno <cicho> Proszę mówić głośniej! Dobrze <Źle> słychać? Hallo! Słucham!

замовля́ти/замо́вити ~ розмо́ву з Ка́невом ~ Кра́ків ~ розмо́ву на во́сьму годи́ну но́мер у Льво́ві <Варша́ві> з’є́днувати/з’єдна́ти розмовля́ти, говори́ти ~ в/у креди́т

zamawiać/zamówić ~ rozmowę z Kaniowem ~ Kraków ~ rozmowę na ósmą godzinę numer we Lwowie <Warszawie> łączyć/połączyć rozmawiać, mówić ~ płacąc po odbytej rozmowie

wołać/zawołać kogoś do telefonu prosić/poprosić kogoś do telefonu podchodzić/podejść do telefonu nikt nie podnosi słuchawki nikt się nie zgłasza


МІСТО 251

6

ГОТÉЛЬ. РЕСТОРÁН. КАФÉ HOTEL. RESTAURACJA. KAWIARNIA ГОТÉЛЬ — HOTEL готе́льний готе́льна спра́ва, ~ бíзнес готе́ль тризірко́вий ~ реєстра́ція реєстрацíйна кни́га апартаме́нти lm но́мер одномíсний ~ ~ з ва́нною <ду́шем> ~ з виго́дами дзвіно́к ключ від кімна́ти ка́мера зберіга́ння пра́льня

hotelowy hotelarstwo hotel ~ trzygwiazdkowy recepcja księga meldunkowa apartament одн. pokój ~ jednoosobowy <pojedynczy> ~ z łazienką <prysznicem> ~ z wygodami dzwonek klucz od pokoju przechowalnia bagażu pralnia (hotelowa)

вла́сник готе́лю дире́ктор готе́лю гоне́ць ліфте́р носи́льник покої ́вка адміністра́тор портьє́ чергова́ (на по́версі) швейца́р шеф-ку́хар

właściciel hotelu, hotelarz dyrektor hotelu goniec windziarz bagażowy pokojówka recepcjonista, recepcjonistka recepcjonista; portier dyżurna (na piętrze) portier szef kuchni

резервува́ти/зарезервува́ти но́мер <мíсце> зано́сити/зане́сти валíзи в/у но́мер реєструва́тися/зареєструва́тися

rezerwować/zarezerwować pokój <miejsce> wnosić/wnieść walizki do pokoju

запо́внювати/запо́внити бланк зупиня́тися/зупини́тися в/у готе́лі

załatwiać/załatwić formalności meldunkowe wypełniać/wypełnić druczek zatrzymywać się/zatrzymać się w hotelu


252 MIASTO

6

посели́тися в/у готе́лі винайма́ти/ ви́найняти <зніма́ти/зня́ти> но́мер звільня́ти/звільни́ти но́мер готе́льна доба́ ~ ко́штує 150 гри́вень <зло́тих> ціна́ за готе́льну до́бу

zamieszkać w hotelu zajmować/zająć pokój zwalniać/zwolnić pokój doba hotelowa ~ kosztuje 150 hrywien <złotych> cena za dobę (w hotelu)

РЕСТОРÁН. БАР. КАФÉ. ЇДÁЛЬНЯ RESTAURACJA. BAR. STOŁÓWKA грома́дське харчува́ння бар моло́чний ~ нічни́й ~ пивни́й бар = пивба́р, паб буфе́т буфе́тний варе́нична (na Ukrainie) вина́рня, «вино́» pot. їда́льня дієти́чна ~ кафе́, кав’я́рня конди́терська «моро́зиво» пиріжко́ва (na Ukrainie) піцерíя рестора́н рестора́нний ~ швидко́го обслуго́вування, фа́стфуд «чебуре́ки» (na Ukrainie) шашли́чна

żywienie zbiorowe bar ~ mleczny ~ nocny pub bufet bufetowy bar (którego specjalnością są pierogi) winiarnia jadłodajnia, stołówka ~ dietetyczna kawiarnia, kafejka; bar cukiernia lodziarnia bar (którego specjalnością są paszteciki) pizzeria restauracja restauracyjny bar szybkiej obsługi, fast food bar (którego specjalnością są pierożki z baraniną) szaszłykarnia

У РЕСТОРА́НІ – W RESTAURACJI ба́рмен буфе́тниця каси́р, каси́рка офіціа́нт, офіціа́нтка ку́хар, куха́рка шеф-ку́хар кліє́нт, кліє́нтка самообслуго́вування

barman bufetowa kasjer, kasjerka kelner, kelnerka kucharz, kucharka szef kuchni klient, klientka samoobsługa


МІСТО 253

6

зал, за́ла меню́ подава́ти/пода́ти ~ ка́рта вин підно́с, та́ця region. розда́ча pot. сервірува́ння сто́лик естра́да

sala jadłospis, menu podawać/podać kartę karta win taca, tacka okienko nakrycie stolik estrada

бра́ти/взя́ти чек вибира́ти/ви́брати замовля́ти/замо́вити кла́сти/покла́сти на тарíлку кла́сти/покла́сти на стіл обслуго́вувати/обслужи́ти відмовля́тися/відмо́витися від чого-н. плати́ти/заплати́ти за раху́нком раху́нок плати́ти/заплати́ти в/у ка́сі кли́кати/покли́кати офіціа́нта зверта́тися/зверну́тися до офіціа́нта підхо́дити/підійти́ до розда́чі прийма́ти/прийня́ти замо́влення сидíти/посидíти в/у кав’я́рні

brać/wziąć paragon wybierać/wybrać zamawiać/zamówić kłaść/położyć na talerz stawiać/postawić na stole obsługiwać/obsłużyć rezygnować/zrezygnować z czegoś

му́зика танцюва́льна ~ джа́зова ~, джаз жива́ ~ музи́чний автома́т

muzyka ~ taneczna ~ jazzowa <dżezowa>, jazz, dżez ~ wykonywana (nie odtwarzana) szafa grająca

regulować/uregulować rachunek rachunek płacić/zapłacić w kasie przywoływać/przywołać kelnera zwracać się/zwrócić się do kelnera podchodzić/podejść do okienka przyjmować/przyjąć zamówienie siedzieć/posiedzieć w kawiarni

дискоте́ка dyskoteka диск-жоке́й disk jockey да́нсинг dansing та́нці tańce танцюва́ти/затанцюва́ти tańczyć/zatańczyć запро́шувати/запроси́ти на prosić/poprosić do tańca та́нець пого́джуватися/пого́дитися zgadzać się/zgodzić się відмовля́ти/відмо́вити кому-н. odmawiać/odmówić komuś


254 MIASTO

6

та́нець вальс по́лька рок-н-ро́л та́нго фокстро́т

taniec walc polka rock-and-roll tango fokstrot СТРА́ВИ – DANIA

сніда́нок обíд фíрмовий ~ вече́ря

śniadanie obiad ~ firmowy kolacja

стра́ви гаря́чі <холо́дні> ~ обíд із трьох страв стра́ва на пе́рше улю́блена ~ десе́рт, соло́дке десе́ртний на десе́рт

dania, potrawy ~ gorące <zimne> obiad z trzech dań danie na pierwsze (~) ulubione ~ deser deserowy na deser

заку́ски бутербро́д вінегре́т заливна́ осетри́на марина́д масли́ни оли́вки сала́т холоде́ць ши́нка яйце́ з майоне́зом яйце́ на м’я́ко <на тве́рдо>

zakąski kanapka sałatka jarzynowa (z burakami) jesiotr w galarecie marynata oliwki (czarne) oliwki (zielone) sałata, sałatka galareta, nóżki w galarecie szynka jajko w majonezie jajko na miękko <na twardo>

пе́рша стра́ва, пе́рше pot. борщ украї ́нський ~ ~ з пампу́шка́ми бульйо́н суп горо́ховий ~-пюре́

pierwsze (danie) barszcz ~ ukraiński ~ z pasztecikami rosół, bulion zupa ~ grochowa przecierana


МІСТО 255

6

грибни́й ~ ~ з макаро́нами <верміше́ллю> ~ з фрикаде́льками овоче́вий ~ щавле́вий ~ макаро́ни lm, верміше́ль lp ~ з молоко́м холо́дни́к розсо́льник, огіро́чник соля́нка уха́ капусня́к ~ з квасно́ї <ква́шеної> капу́сти ~ з соло́дкої <свíжої> капу́сти дру́га стра́ва, дру́ге pot. бито́к, битки́ lm біфште́кс варе́ники відбивна́ га́мбургер бурячки́ гре́чка ка́ша карто́пля картопля́не пюре́ ква́шені огірки́ рис шпина́т гуля́ш зра́зи ке́тчуп котле́ти lm, lp котле́та млинцí зі смета́ною <з ікро́ю> нали́сники з м’я́сом <си́ром> м’я́со пече́не ~ варе́не ~ тушко́ване ~ пíца пельме́ні поля́двиця

~ grzybowa ~ z makaronem ~ z pulpetami ~ jarzynowa ~ szczawiowa makaron одн. ~ na mleku chłodnik zupa ogórkowa solanka (zupa mięsna <rybna> z przyprawami) zupa rybna kapuśniak ~ z kiszonej <kwaśnej> kapusty ~ ze słodkiej <świeżej> kapusty

drugie (danie) bitki, kotleciki, одн. kotlecik befsztyk pierogi (kotlet) schabowy hamburger buraczki kasz gryczana kasza ziemniaki, kartofle purée z ziemniaków ogórki kiszone ryż szpinak gulasz zrazy ketchup kotlety мн., одн. kotlet bliny ze śmietaną <z kawiorem> naleśniki z mięsem <serem> mięso ~ pieczone ~ gotowane, sztuka mięsa ~ duszone pizza pierożki z mięsem polędwica


256 MIASTO

6

ри́ба ~ сма́жена заливна́ ~ варе́на ~ марино́вана ~ ро́стбіф сарде́льки соси́ски філе́ чого-н. шашли́к шнíцель ~ сíчений <ру́баний>

ryba ~ smażona ~ w galarecie ~ gotowana ~ marynowana rostbef serdelki parówki filet z czegoś szaszłyk sznycel ~ siekany

гарнíр гірчи́ця со́ус о́цет припра́ви

dodatki musztarda sos ocet przyprawy

тре́тя страва, тре́тє pot. кисíль ~ з журавли́ни, клю́кви pot. моло́чний ~ компо́т ~ з сухофру́ктів, узва́р консерво́ваний ~

trzecie (danie) kisiel ~ żurawinowy budyń kompot ~ z suszonych owoców ~ weka

НАПО́Ї – NAPOJE напо́ї безалкого́льні ~ тонізу́ючі ~ спиртнí ~, спиртне́ чай ~ з лимо́ном ~ з молоко́м ~ з цу́кром <без цу́кру> ка́ва ~ з вершка́ми ~ з молоко́м запа́рена ~ натура́льна ~ ~ по-ірла́ндськи ~ по-туре́цьки

napoje ~ bezalkoholowe ~ chłodzące ~ wyskokowe <spirytusowe> herbata ~ z cytryną ~ z mlekiem ~ z cukrem <bez cukru> kawa ~ ze śmietanką ~ z mlekiem ~ parzona ~ naturalna ~ po irlandzku ~ po turecku


МІСТО 257

6

розчи́нна ~ чо́рна ~ лимона́д мінера́льна вода́ газо́вана <негазо́вана> ~ кока-ко́ла пе́псі сік

~ rozpuszczalna czarna lemoniada, oranżada woda mineralna ~ gazowana <niegazowana> coca cola, kola розм. pepsi cola, pepsi розм. sok

вино́ бíле ~ виногра́дне ~ десе́ртне ~ соло́дке ~ сухе́ ~ черво́не ~ аперити́в бре́нді бoжoле́ ве́рмут вíскі горíлка джин кампа́рі конья́к ліке́р ром саке́ текíла шампа́нське пи́во безалкого́льне ~ бочкове́ ~ пляшко́ве́ ~ свíтле <те́мне> ~

wino białe ~ ~ gronowe ~ deserowe słodkie ~ ~ wytrawne czerwone ~ aperitif brandy beaujolais wermut whisky wódka dżin, gin campari koniak likier rum sake tequila szampan piwo ~ bezalkoholowe ~ z beczki ~ w butelce ~ jasne <ciemne>СЕЛО — WIEŚ У селі та в полі У селі Обійстя Город, сад Землеробство Польові роботи Тваринництво Рибне господарство Бджолярство

We wsi i na polu We wsi Zagroda Ogród Uprawa roli Praca w polu Hodowla zwierząt Hodowla ryb Pszczelarstwo

У лісі Ліс, лісове господарство Полювання

W lesie Las, gospodarka leśna Polowanie

Рослини і тварини полів та лісів Рослини Тварини

Rośliny i zwierzęta pól i lasów Rośliny Zwierzęta

7


260 WIEŚ

7

У СЕЛÍ ТА В ПÓЛІ — WE WSI I NA POLU У СЕЛÍ — WE WSI село́ жи́ти в/у селí сільськи́й сільське́ господа́рство сільськогоспода́рський колекти́вне господа́рство = колго́сп hist. колго́спник hist. колго́спниця hist. фе́рмерське господа́рство ху́тір хутірськи́й вла́сність на зе́млю держа́вна ~ прива́тна ~ вла́сник (землí) іпоте́ка селя́нство, селя́ни lm селяни́н, селя́нка селяни́н замо́жний <бага́тий> ~ бíдний ~ землеро́б односельча́нин, односе́лець односельча́нка хуторя́нин, хуторя́нка

wieś mieszkać na wsi wiejski rolnictwo rolniczy kołchoz іст. kołchoźnik іст., kołchoźnica іст. kołchoźnica іст. duże gospodarstwo, gospodarstwo farmerskie chutor, futor dotyczący chutoru własność ziemi własność państwowa własność prywatna właściciel (ziemi) hipoteka

оренда́р фе́рмер

chłopstwo, rolnicy chłop, rolnik, mieszkanka wsi, chłopka chłop, rolnik zamożny <bogaty> ~ biedny ~, biedak rolnik pochodzący z tej samej wsi pochodząca z tej samej wsi mieszkaniec chutoru, mieszkanka chutoru dzierżawca farmer, rolnik

агроте́хнік агроно́м бригади́р ветерина́р, ветлíкар pot. візни́к, фу́рман доя́рка землемíр

agrotechnik agronom brygadzista weterynarz, lekarz weterynarii woźnica dojarka mierniczy


СЕЛО 261

7

зооте́хнік ко́нюх пасту́х птахівни́к садівни́к свина́р, свина́рка трактори́ст чаба́н, вівча́р

zootechnik stajenny pastuch drobiarz ogrodnik, sadownik chlewiarz, chlewmistrz, chlewiarka traktorzysta owczarz, pasterz owiec; czaban (na Ukrainie)

ОБÍЙСТЯ — ZAGRODA сади́ба па́нська ~ селя́нська ~ колго́спна ~ фе́рмерська ~ надíл земе́льний ~ діля́нка

zagroda, gospodarstwo, obejście, folwark, dwór (pański) dwór zagroda chłopska zabudowania kołchozowe farmerska zagroda działka ~ ziemi działka, teren САДИ́БА – ZAGRODA CHŁOPSKA

ху́тір ху́тірськи́й будíвля lp, забудо́ва lp сільська́ будíвля

chutor, futor chutorowy, futorowy budynek одн., zabudowania мн. wiejski budynek, wiejskie zabudowania ха́та chałupa, chata пся́ча <соба́ча> бу́да, бу́дка pot. psia buda загоро́да zagroda ~ для ове́ць ~ dla owiec парка́н, пліт, тин płot хвíртка furtka воро́та wrota подвíр’я, двір podwórze гній obornik, gnój ГОСПОДА́РСЬКІ БУДÍВЛІ – BUDYNKI GOSPODARCZE господа́рська будíвля комо́ра, амба́р хлíбний ~ за́сíк, за́сіка дровíтня

budynek gospodarczy spichrz, spichlerz ~ na zboże sąsiek, komora spichrza drewutnia, drwalnia


262 WIEŚ

7

зерносхо́вище овочесхо́вище по́гріб, пивни́ця, підва́л повíтка, сара́й сінни́к елева́тор зернови́й ~

коню́шня, ста́йня корíвник ско́тний двір

spichrz, magazyn zbożowy przechowalnia <magazyn> jarzyn i owoców piwnica szopa szopa na siano; pomieszczenie na siano na strychu elewator ~ zbożowy

stajnia obora pomieszczenie dla zwierząt; teren z pomieszczeniami dla zwierząt żłób; koryto żłób ściółka stanowisko, przegroda żłób królikarnia kurnik kurnik, drobiarnia, pomieszczenie dla ptactwa domowego chlew, chlewnia cielętnik

кори́то жо́лоб пíдсти́лка стíйло я́сла кроля́тник курни́к, куря́тник пташни́к хлів теля́тник

трима́ти скоти́ну, худо́бу корми́ти, годува́ти ~ на забíй вигодо́вувати/ви́годувати пої ́ти/напої ́ти чи́стити/почи́стити дої ́ти/ви́доїти доя́рка дійни́ця дої ́льний апара́т

trzymać bydło karmić, żywić hodować na ubój karmić/wykarmić, żywić/wyżywić, hodować/wyhodować poić/napoić czyścić/oczyścić doić/wydoić dojarka skopek, dojnica dojarka mechaniczna

ГОРÓД, САД — OGRÓD, SAD о́вочі фру́кти плодоовоче́вий

warzywa, jarzyny owoce owocowo-warzywny


СЕЛО 263

7

плодоно́сність

zdolność owocowania, płododajność, plenność owocujący, płododajny, owoconośny owocować

плодоно́сний плодоно́сити

ГОРО́Д – OGRÓD WARZYWNY горо́д гря́дка

ogród warzywny grządka

біб буря́к кормови́й ~ цукро́вий ~ бурячи́ння гарбу́з горо́х стручо́к горо́ху гороши́на зеле́ний горо́шок горо́хове по́ле ди́ня каву́н капу́ста брюссе́льська ~ кача́нна ~ цвітна́ ~ карто́пля lp картопли́на картопли́ння карто́пля́не по́ле кольра́бі кріп кукуру́дза мо́рква моркви́на пучо́к мо́ркви морквя́на ги́чка огіро́к огірко́вий пе́рець черво́ний <зеле́ний> ~ петру́шка пор, поре́й помідо́р, тома́т тома́тний

bób burak ~ pastewny ~ cukrowy nać buraczana, botwinka dynia groch strąk <strączek> grochu ziarnko grochu groszek zielony grochowisko melon kawon; arbuz kapusta brukselka ~ głowiasta kalafior ziemniaki мн., kartofle мн. ziemniak, kartofel nać ziemniaczana kartoflisko kalarepa koper kukurydza marchew marchewka pęczek marchwi nać marchwi ogórek ogórkowy pieprz papryka czerwona <zielona> pietruszka por pomidor pomidorowy


264 WIEŚ

7

реди́ска ре́дька рíпа сала́т листо́к сала́ту селе́ра со́няшник спа́ража квасо́ля стручо́к квасо́лі квасоля́ний цибу́ля цибули́на зеле́на ~ рíпчата ~ сíянка, ди́мчата ~ цибу́льний цукíнія часни́к часнико́вий шпина́т

rzodkiewka rzodkiew rzepa sałata liść sałaty seler słonecznik szparagi fasola strączek fasoli fasolowy cebula cebula, główka cebuli szczypiorek, szczypior głowiasta <stara> cebula dymka cebulowy cukinia czosnek czosnkowy szpinak

парнико́ве господа́рство оранжере́я парни́к парнико́вий тепли́ця тепли́чний сади́ти/посади́ти, наса́джувати/ насади́ти наса́дження переса́джувати/пересади́ти

gospodarstwo szklarniowe cieplarnia, szklarnia, oranżeria inspekt, skrzynia inspektowa inspektowy cieplarnia, szklarnia cieplarniany, szklarniowy sadzić/posadzić <nasadzić/zasadzić>

перса́джування росли́н са́джанець, розса́да розса́джувати/розсади́ти сíяти/посíяти, висíювати/ ви́сіяти ~ насíння ви́сівки lm опри́скувати/опри́скати запи́лювати/запили́ти запи́лювання, запи́лення поло́ти підв’я́зувати/підв’яза́ти

sadzenie; plantacja przesadzać/przesadzić, flancować/ przeflancować przesadzanie roślin rozsada, sadzonka, flanca rozsadzać/rozsadzić siać/posiać, wysiewać/wysiać ~ nasiona wysiew одн. spryskiwać/spryskać opylać/opylić opylanie plewić podwiązywać/podwiązać


СЕЛО 265

7

САД, ФРУ́КТИ – SAD, OWOCE садівни́цтво сад фрукто́ве де́рево плоди́, lp плід їстівнí плоди́ шкíлка (фрукто́вих дере́в) фру́кти плід шкíрка м’я́ку́ш бру́нька насíння шкаралу́па плодоя́гідні наса́дження кущ кущови́й кущовí наса́дження lm збира́ти (я́годи, мали́ну) збір фру́ктів збира́ти/зібра́ти фру́кти

sadownictwo sad drzewo owocowe owoce, одн. owoc owoce jadalne szkółka (drzew owocowych) owoce owoc skórka, skóra miąższ pączek nasienie łupina plantacje drzew i krzewów owocowych krzak, krzew krzewiasty plantacja одн. <plantacje мн.> krzewów zbierać (jagody, maliny) zbiór owoców zbierać/zebrać owoce

абрико́с, абрико́са абрико́совий апельси́н апельси́новий бана́н бана́новий ви́шня вишне́вий грейпфру́т гре́цький <воло́ський> горíх гру́ша груше́вий інжи́р, фíга лимо́н лимо́нний мандари́н мандари́новий пе́рсик пе́рсиковий сли́ва сли́во́вий венге́рка ренкло́д

morela morelowy pomarańcza pomarańczowy banan bananowy wiśnia wiśniowy grape-fruit, grejpfrut orzech włoski grusza, gruszka gruszkowy, z gruszek figа cytryna cytrynowy mandarynka mandarynkowy brzoskwinia brzoskwiniowy śliwa, śliwka śliwkowy węgierka renkloda


266 WIEŚ

7

фíніки чере́шня черешне́вий я́блуня я́блуко я́блучний

daktyle czereśnia czereśniowy jabłoń jabłko jabłkowy

а́ґрус а́ґрусовий виногра́д виногра́дний виногра́дник мали́на мали́нник мали́новий полуни́ця полуни́чний сморо́дина бíла ~, порíчка черво́на ~, порíчка чо́рна ~ кущí сморо́дини сморо́диновий суни́ця суни́чний я́года lp, lm я́годи

agrest agrestowy winorośl, winogrona winogronowy, winny, gronowy winnica maliny, malina maliniak malinowy poziomka poziomkowy porzeczki, porzeczka biała porzeczka czerwona porzeczka czarna porzeczka krzewy porzeczek porzeczkowy poziomka poziomkowy jagody мн., одн. jagoda, owoce <owoc> krzewów owocowych jagodnik, plantacja roślin jagodowych

ягідни́к

до́гляд за дере́вами <куща́ми> обрíзування підріза́ти/підрíзати па́гони <гілки́> виріза́ти/ви́різати (кущí, де́рева) обстрига́ти/обстри́гти (па́гони, гілки́, кущí) прорíджувати/проріди́ти (наса́дження) щепи́ти/нащепи́ти <прищепи́ти> (де́рево, кущ) бру́нька вíчко, живе́ць са́джанець

pielęgnowanie drzew <krzewów> obcinanie/obcięcie przycinać/przyciąć pędy <gałęzie> wycinać/wyciąć (krzewy, drzewa) strzyc/obstrzyc (pędy, gałęzie, krzewy) przerzedzać/przerzedzić (plantację) szczepić/zaszczepić (drzewo, krzew) pączek oczko sadzonka


СЕЛО 267

7

опри́скування опри́скувати/оприска́ти

opryskiwanie, spryskiwanie opryskiwać/opryskać

КВІТНИ́К – OGRÓDEK квíти квíтка а́йстра аспара́гус бра́тчики жоржи́на, георгíна гера́нь гладіо́лус гвозди́ка духмя́ний горо́шок едельве́йс íрис, пíвник коса́рик конва́лія маргари́тка нарци́с насту́рція підснíжник піво́нія, піо́н троя́нда тюльпа́н фіа́лка фло́кс чорнобри́вець кроку́с, шафра́н кущí бузо́к глід ди́ка ро́жа, шипши́на жасми́н чере́мха полива́ти/поли́ти <підлива́ти/ підли́ти> що-н. полива́ння

kwiaty kwiat, kwiatek aster asparagus bratki dalia, georginia bodziszek, geranium mieczyk, gladiolus goździk groszek pachnący szarotka irys mieczyk konwalia stokrotka narcyz nasturcja przebiśnieg piwonia, peonia róża tulipan fiołek floks, płomyk aksamitka krokus krzewy, krzaki bez głóg dzika róża jaśmin czeremcha podlewać/podlać coś podlewanie

ЗЕМЛЕРÓБСТВО — UPRAWA ROLI обробíток зе́млі хліборо́бство виро́щування кормови́х культу́р овочівни́цтво

uprawa uprawa uprawa uprawa

roli zbóż roślin pastewnych jarzyn


268 WIEŚ

7

агроте́хніка агротехнíчний

agrotechnika agrotechniczny

сільське́ господа́рство сільськогоспода́рський плодозмíна травопíльна систе́ма до́брива використо́вувати/ ви́користати ~ обробля́ти/оброби́ти зе́млю виро́щувати/ви́ростити досяга́ти висо́ких врожаї ́в

gospodarka rolna rolny, rolniczy płodozmian system trawopolny nawozy stosować/zastosować ~ uprawiać/uprawić ziemię hodować/wyhodować uzyskiwać wysoki urodzaj <wysokie plony> zwiększać/zwiększyć plony

підви́щувати/підви́щити врожа́йність отри́мувати/отри́мати з гекта́ра otrzymywać/otrzymać 30 kwintali z 30 це́нтне́рів hektara РІЛЛЯ́ – ROLA, ZIEMIA ORNA ґрунт болоти́сті ґрунти́ гли́нисто-піща́нí ґрунти́ запла́вні ґрунти́ кам’яни́стий ~ підзо́листі ґрунти́ піща́ні ґрунти́ сірозе́м чорнозе́м шар ґру́нту ве́рхній ~ земля́ болоти́ста ~ гу́мус ле́сова ~ гли́ниста ~ піскови́к пухка́ ~ сира́ ~, сире́ць урожа́йна ~ я́лова ~

gleba gleby bagienne gleby gliniasto-piaszczyste podmokła gleba kamienisty grunt bielica gleby piaszczyste szaroziem czarnoziem warstwa gleby górna ~ ziemia <gleba> gleba bagienna próchnica, humus less ~ gliniasta piaszczysta ~ gleba luźna <pulchna> ziemia podmokła urodzajna ~ jałowa ~

о́рні зе́млі, рілля́ посівнí пло́щі

grunty orne, ziemia orna, rola obszar zasiewów


СЕЛО 269

7

ни́ва по́ле зяб пар земля́ <по́ле> під па́ром засíяний ~ чо́рний ~ перелíг, цілина́, перело́ги lm розо́рювати/розора́ти перелíг новина́ стерня́ угíддя

niwa, łan pole pole zorane jesienią, orka przedzimowa, ziębla ugór, pole nie zaorane; nieużytek ziemia leżąca odłogiem, ugór ugór obsiany ugór czarny ugór; calizna, nie uprawiana ziemia, nowina zaorywać/zaorać caliznę nowizna ściernisko tereny użytkowe, użytki, grunty

КУЛЬТУ́РИ – UPRAWY зла́ки, зла́кові культу́ри кормовí ~ зерновí ~ селе́кція виво́дити/ви́вести новí сорти́ селекціонува́ти схре́щування схре́щувати/схрести́ти гібри́д

rośliny trawiaste ~ pastewne zboża selekcja hodować/wyhodować nowe odmiany selekcjonować/wyselekcjonować krzyżowanie, hybrydyzacja, krzyżówka krzyżować/skrzyżować krzyżówka

У ПО́ЛІ – NA POLU збíжжя озимина́ ярина́, яровина́ гре́чка греча́ний жи́то жи́тній кукуру́дза кукуру́дзяний ове́с вівся́ний про́со прося́ний, з про́са пшени́ця пшени́чний

zboża zboża ozime, ozimina zboża jare gryka gryczany żyto żytni kukurydza kukurydziany owies owsiany proso z prosa pszenica pszeniczny


270 WIEŚ

7

рис ри́совий ячмíнь ячмíнний

ryż ryżowy jęczmień jęczmienny

пророста́ти/прорости́ схо́ди схо́дити/зійти́ па́росток пуска́ти/пусти́ти па́ростки колоси́тися (про коло́сся) цвітíння цвісти́ набира́тися/набра́тися (про колосся) дозріва́ти/дозрíти зерно́ дозріва́є/дозрíло дозрíле зерно́

kiełkować/wykiełkować wschody, wschodzące zboża, ruń wschodzić/wzejść kiełek kiełkować/zakiełkować kłosić się kwitnięcie kwitnąć nabrzmiewać/nabrzmieć, wypełniać się/wypełnić się (o kłosach) dojrzewać/dojrzeć zboże dojrzewa/dojrzało dojrzałe zboże

тра́ви кормовí ~ си́лосні культу́ри си́лос силосува́ти ви́ка еспарце́т конюши́на люце́рна пирíй ра́йгра́с тимофíївка, жи́тниця

trawy ~ pastewne zielonki silosowe silos, kiszonka kiszenie zielonek, paszy zielonej wyka dzięcielina, (e)sparceta koniczyna lucerna perz życica, rajgras brzanka, tymotka

технíчні культу́ри баво́вна, баво́вник бавовника́рство баво́вниковий, баво́вня́ний буря́к буряківни́цтво цукро́ві буряки́ буряча́ний карто́пля картопли́на коно́пля конопля́не по́ле

uprawy przemysłowe bawełna uprawa bawełny bawełniany buraki uprawa buraków buraki cukrowe buraczany ziemniaki, kartofle ziemniak, kartofel konopie pole <zagon> konopi


СЕЛО 271

7

льон льона́рство льона́рський лляни́й, льняний тютю́н тютю́нництво тютюно́вий махо́рка чуми́за

len uprawa lnu lniarski lniany tytoń uprawa tytoniu tytoniowy machorka ber, czumiza У ЛУ́ЗІ – NA ŁĄCE

луг лугови́й лу́ка ~ під ви́пас пасови́сько, пасови́ще гірське́ ~ полони́на пасови́щний, пасови́ськовий сінокíс трава́ lp багаторíчна <однорíчна> ~ сíно бур’яни́ lm, lp бур’я́н коси́ти/скоси́ти траву́ коса́р (człowiek) коса́рка (maszyna) па́сти, випаса́ти ~ корíв <гусе́й> ~ ста́до

łąka, łęg łąkowy, łęgowy łąka ~ pod wypas pastwisko ~ górskie, hala połonina pastwiskowy łąka kośna, sianokosy trawy мн., trawa одн. trawy wieloletnie <jednoletnie> siano zielsko одн., chwasty мн.; burzany мн., одн. burzan kosić/skosić trawę kosiarz (людина) kosiarka (машина) paść, wypasać ~ krowy <gęsi> ~ stado

СІЛЬСЬКОГОСПОДА́РСЬКІ ЗНАРЯ́ДДЯ І МАШИ́НИ NARZĘDZIA I MASZYNY ROLNICZE борона́ ви́ла граблí за́ступ, риска́ль коса́ лопа́та плуг са́па́, моти́ка серп соха́

brona widły grabie rydel, szpadel kosa łopata pług motyka sierp socha


272 WIEŚ

7

жа́тка, жнива́рка комба́йн зернови́й ~ комба́йновий картоплезбира́льна маши́на корморíзка культива́тор сади́льна маши́на сíялка снопов’яза́лка тра́ктор тра́кторний збира́льна маши́на

żniwiarka kombajn ~ zbożowy kombajnowy kombajn do zbioru ziemniaków sieczkarka kultywator sadzarka siewnik snopowiązałka traktor, ciągnik ciągnikowy maszyna żniwna

ПОЛЬОВÍ РОБÓТИ — PRACA W POLU ÓРАНКА – ORKA о́ранка, ора́ння механізо́вана ора́нка ора́ти о́раний ора́ч ора́ти/зора́ти ~ під зяб бо́розна́ загíн перео́рювати/переора́ти розо́рювати/розора́ти перело́ги боронува́ти зао́рювати/заора́ти дискува́ти роздрíбнювати/роздрібни́ти розкида́ти/розки́нути гній <до́брива>

orka ~ zmechanizowana orać orny, uprawny oracz orać/zaorać podorywka bruzda zagon przeorać zaorywać/zaorać odłogi bonować zaorywać/zaorać talerzować, bronować broną talerzową rozdrabniać/rozdrobnić, kruszyć/ pokruszyć rozrzucać/rozrzucić obornik <nawóz>

СÍЯННЯ, САДÍННЯ – ZASIEWY, SADZENIE сíяти/посíяти засіва́ти/засíяти висіва́ти/ви́сіяти сади́ти/посади́ти насíння lp сíянець

siać/posiać zasiewać/zasiać wysiewać/wysiać sadzić/posadzić nasiona мн. siewka


СЕЛО 273

7

заса́джувати/засади́ти що-н. sadzić/posadzić coś заса́джувати/засади́ти чим-н. obsadzać/obsadzić czymś са́джанець sadzonka, flanca, rozsada розса́джувати/розсади́ти sadzać/rozsadzić <posadzić> розса́да rozsada гря́дка grządka УРОЖА́Й – PLONY врожа́й, урожа́й lp бага́тий ~ до́брий ~ висо́кі врожаї ́ врожа́йний врожа́йність посу́ха, засу́ха па́водок, по́вінь неврожа́й, неврожа́йність родю́чість, родю́чий збір урожа́ю збира́ти/зібра́ти урожа́й вроди́ти (про зе́млю, культу́ри) хліб уроди́в копа́ти ~ карто́плю вико́пувати/ви́копати карто́плю

zbiory мн., urodzaj одн., plon одн. bogate zbiory dobry urodzaj wysokie plony urodzajny, żyzny, dający wysokie plony urodzaj, zbiory, plony, urodzajność susza powódź nieurodzaj, nieurodzajność urodzajność, żyzność, płodność, urodzajny, żyzny, płodny sprzęt <zbiór> plonów zbierać/zebrać plony obrodzić (o ziemi, uprawach) zboża obrodziły kopać ~ ziemniaki kopać/wykopać ziemniaki

ЖНИВА́ – ŻNIWA жнива́ жа́ти/ви́жати коси́ти коси́ти/скоси́ти <покоси́ти> коса́р (człowiek) коса́рка (maszyna) снопи́, сніп lp в’яза́ти/пов’яза́ти снопи́ склада́ти/скла́сти снопи́ переве́сло ски́рта, копи́ця скиртува́ти, склада́ти/ скла́сти в/у копи́ці

żniwa, sprzęt zboża; plon, zbiory żąć/zżąć kosić kosić/skosić kosiarz (людина) kosiarka (машина) snopy, одн. snop, snopki, одн. snopek wiązać/powiązać snopy składać/złożyć snopy powrósło kopa, kopica; sterta składać/złożyć w kopy


274 WIEŚ

7

молотьба́ молоти́ти/обмолоти́ти тік вíяння вíяти/перевíяти чи́стити/очи́стити (вíянням) поло́ва соло́ма соломи́на

młócka młócić/wymłócić gumno, klepisko wianie, oczyszczanie wiać/przewiać oczyszczać/oczyścić (przez wianie) plewy słoma słomka, źdźbło słomy

КОСОВИ́ЦЯ – SPRZĘT SIANA косови́ця, сінозаготíвля сíно сіножа́ть, сінокíс дру́га сіножа́ть, дру́гий сінокí́с, ота́ва осíння сіножа́ть, осíнній сінокíс коси́ти/покоси́ти покíс сушíння суши́ти/ви́сушити просу́шувати/просуши́ти розтру́шувати/розтруси́ти сíно переверта́ти/переверну́ти сíно згріба́ти/згребти́ сíно стіг склада́ти/скла́сти в/у стоги́

sprzęt <zbiór> siana siano sianokosy, pokos drugi pokos, potraw, otawa jesienny pokos kosić/skosić pokos suszenie suszyć/wysuszyć przesuszać/przesuszyć roztrząsać/roztrząsnąć siano przewracać/przewrócić siano zgarniać/zgarnąć <grabić/zgrabić> siano stóg, sterta układać/ułożyć w sterty <stogi>

ТВАРИ́ННИЦТВО — HODOWLA ZWIERZĄT твари́нництво твари́на скота́рство худо́ба, скоти́на, това́р region. моло́чна худо́ба м’ясна́ худо́ба робо́ча худо́ба вели́ка рога́та худо́ба ко́зи вíвці звірівни́цтво шовківни́цтво

hodowla zwierząt zwierzę hodowla bydła bydło, trzoda chlewna, owce itp. bydło mleczne bydło rzeźne bydło robocze, siła pociągowa bydło rogate, rogacizna kozy owce hodowla zwierząt futerkowych hodowla jedwabników


СЕЛО 275

7

поро́да поро́дистий виво́дити/ви́вести нову́ поро́ду розве́дення розво́дити/розве́сти вигодо́вувати/ви́годувати заплíднювати/заплідни́ти заплíднення приплíд молодня́к ста́до (вели́кої рога́тої худо́би) череда́ (корíв) ота́ра (ове́ць) табу́н (коне́й)

корм піднíжний ~ па́ша зеле́на ~ сокови́та ~ обро́к фура́ж зернови́й ~ приготува́ння кормíв ви́гін пíйло годува́ти ~ скоти́ну, худо́бу випаса́ти/ви́пасти, па́сти/ напа́сти відгодо́вувати/відгодува́ти, відко́рмлювати/відкорми́ти ~ на забíй

rasa rasowy wyhodować nową rasę hodowla rozmnażać/rozmnożyć hodować/wyhodować zapładniać/zapłodnić unasiennianie/unasiennienie, іnseminacja przychówek młode, młodzież stado (bydła) stado (krów) stado (owiec), kierdel (owiec) tabun (koni)

karma, pasza; obrok (dla konia) świeża <pastwiskowa> pasza pasza zielona ~ soczysta ~ obrok pasza ~ zbożowa przygotowanie karmy wygon, pastwisko poidło karmić, żywić ~ bydło paść/spaść hodować/wyhodować, karmić/wykarmić ~ na ubój

ДОМА́ШНІ ТВАРИ́НИ – ZWIERZĘTA DOMOWE вівця́ бара́н ягня́, ягня́тко бе́кати, бле́яти region. бе́кання, бле́яння region. вівча́рство

owca baran jagnię, jagniątko beczeć beczenie hodowla owiec


276 WIEŚ кінь о́гир, о́ґир region., жеребе́ць лоши́ця коби́ла ме́рин лоша́, лоша́тко іржа́ти іржа́ння коня́рство кіт кíшка кошеня́ котя́чий м’я́вкати/м’я́вкнути м’я́вкання коза́ козе́л козеня́ ме́кати, бле́яти region. ме́кання, бле́яння region. коро́ва бик, буга́й віл теля́, теля́тко тели́ця му́кати му́кання кріль, кро́лик кроля́чий кролика́рство о́лень оленя́рство осе́л осли́ця свиня́ каба́н свинома́тка кнур порося́, порося́тко хрю́кати хрю́кання свина́рство соба́ка пес (samiec) су́ка, су́чка щеня́, песеня́, песеня́тко, цу́цик, цуценя́

7

koń ogier klacz, kobyła kobyła wałach źrebię, źrebak rżeć rżenie hodowla koni kot kocica, kotka kociak koci miauczeć/miauknąć miauczenie koza kozioł koźlę beczeć beczenie krowa byk wół cielę, cielak jałówka ryczeć ryczenie królik króliczy hodowla królików renifer, ren hodowla reniferów <renów> osioł oślica świnia wieprz maciora knur prosię, prosiak chrząkać chrząkanie hodowla świń pies pies (саме́ць) suka, suczka szczenię, szczeniak


СЕЛО 277

7

соба́чий, пся́чий га́вкати га́вкіт собаківни́цтво

psi szczekać szczekanie hodowla psów

боксе́р бультер’є́р вівча́рка європе́йська ~ шотла́ндська ~, ко́ллі до́берман дворня́га дог ла́йка пу́дель се́тер спаніє́ль та́кса тер’є́р фокстер’є́р

bokser bulterier owczarek ~ alzacki ~ szkocki, collie doberman kundel, pies podwórzowy dog łajka pudel seter spaniel jamnik terier foksterier

гри́ва кíготь, lm кíгті копи́то, lm копи́та ла́па, lm ла́пи мо́рда нога́, lm но́ги нíздрі ра́тиця ріг, lm ро́ги рíжки ри́ло ри́льце хвіст ши́я ше́рсть, во́вна щети́на

grzywa pazur, мн. pazury kopyto, мн. kopyta łapa, мн. łapy morda, pysk noga, мн. nogi chrapy racica róg, мн. rogi różki ryj ryjek ogon kark, szyja sierść, wełna szczecina, szczeć

гало́п, чвал гало́пом, чва́лом гна́ти вчвал

galop, cwał galopem, cwałem pędzić galopem <cwałem>, galopować, cwałować kłus, trucht kłusem, truchtem pobiec kłusem <kłusa>

клус, рись клу́сом пусти́тся клу́сом


278 WIEŚ

7

крок йти кро́ком

stęp, wolny krok iść <jechać> stępa

ДОМА́ШНЯ ПТИ́ЦЯ – PTACTWO DOMOWE дома́шня пти́ця птахівни́цтво птахівни́цький розве́дення гусе́й <індикíв, курей> птахофе́рма <птахофа́брика> інкуба́тор птахівни́к

ptactwo domowe, drób hodowla drobiu drobiarski hodowla gęsi <indyków, kur> ferma drobiu inkubator hodowca drobiu

яйце́, lm я́йця jajko, мн. jajka біло́к białko жовто́к żółtko шкаралу́па skorupka нести́/знести́ <відклада́ти/ znosić/znieść jajka відкла́сти> я́йця сидíти на я́йцях siedzieć na jajkach виси́джувати/ви́сидіти я́йця wysiadywać/wysiedzieć jajka вилу́плюватися/ви́лупитися з wykluwać się/wykluć się z jajka яйця́ гу́ска гуса́к гу́сячий ґе́ґати ґе́ґання, ґеґота́ння інди́чка íнди́к інди́чий ґелґота́ти, ґелґотíти ку́рка пíвень, когу́т region. курча́, ціпля́, ціпля́тко ку́рячий кудкуда́кати, кво́кати кудкуда́кання, кво́кання кукурíкати (o kogucie) кукурíкання ка́чка ка́чур, се́лезень каченя́

gęś gąsior gęsi gęgać gęganie indyczka indyk, indor indyczy gulgotać kura kogut kurczę, kurczak, kurczątko kurzy gdakać gdakanie piać pianie kaczka kaczor kaczątko, kaczą


СЕЛО 279

7

качи́ний кря́кати

kaczy kwakać

РИ́БНЕ ГОСПОДÁРСТВО — HODOWLA RYB ри́ба ри́бний прісново́дні ри́би ри́б’ячий жир зя́бра пла́вальний міху́р плавни́к ость, ри́б’яча кíстка хвіст луска́ ікра́ мета́ти ікру́ не́рест молочко́

ryba одн.; ryby мн. rybi ryby słodkowodne tran skrzela pęcherz pławny płetwa ość ogon łuska ikra składać ikrę składanie ikry, tarło mlecz, mleczko

ри́бне господа́рство = рибогоспода́рство = рибго́сп ставо́к для ри́би ри́бне о́зеро бага́тий на ри́бу розводи́ти/розве́сти ри́бу у чому-н. риба́льство риба́льський про́мисел риба́лити, лови́ти ри́бу (на ву́дку) риболо́вля, риба́лка pot. йти на риба́лку pot. ри́ба не клює́ ри́ба до́бре клює́

gospodarstwo rybne

ву́дка бле́шня́ вуди́лище волосíнь гачо́к поплаво́к нажи́ва, живе́ць спíнінг

wędka błyszcz, błyszczyk wędzisko żyłka, linka haczyk pławik, spławik przynęta na ryby spinning

staw rybny rybne jezioro obfitujący w ryby zarybiać/zarybić coś łowienie ryb; rybołówstwo rybołówstwo łowić ryby łowienie ryb iść na ryby ryba nie bierze ryba dobrze bierze


280 WIEŚ

7

черв’я́к, хроба́к заки́дувати/заки́нути ву́дку риба́лка, риба́к риба́льський, риба́цький риба́льський бот риба́льський чо́вен риба́льські сíті

robak zarzucać/zarzucić wędkę rybak, wędkarz rybacki kuter rybacki łódź rybacka sieci rybackie

БДЖОЛЯ́РСТВО — PSZCZELARSTWO па́сіка па́січний па́січне господа́рство па́січник бджоля́рство бджоля́рський бджоля́р

pasieka pszczelarski, pasieczny gospodarstwo pszczelarskie pszczelarz pszczelarstwo pszczelarski pszczelarz

бджола́ робо́ча ~ ма́тка тру́тень бджоли́ний ~ рій рої ́ння бджіл пило́к некта́р збира́ти пило́к

pszczoła ~ robotnica królowa, matka truteń pszczeli rój ~ rójka <rojenie się> pszczół pyłek nektar zbierać pyłek

ву́лик вíчко ра́мка стільники́, lp стільни́к стільнико́ва комíрка мед ~ у стільника́х медо́вий, ме́дя́ний збір ме́ду ака́цієвий <ли́повий, греча́ний> ~ лісови́й ~ квітко́вий ~

ul wylot ula rama plastry, одн. plaster komórka miód ~ w plastrach miodowy zbiór miodu ~ akacjowy <lipowy, gryczany> ~ leśny ~ kwiatowy


СЕЛО 281

7

віск воскови́й, воща́ний

wosk woskowy

У ЛÍСІ – W LESIE ЛІС, ЛІСОВÉ ГОСПОДÁРСТВО — LAS, GOSPODARKA LEŚNA ліс ~ під зруб бір густи́й ~ пра́ліс заповíдник неза́йманий~ листяни́й <хво́йний> ~ сосно́вий ~ ліси́стий лісови́й шкíлка кущí гай ха́ща гуща́вина

las

лісове́ <лісне́> господа́рство лісонаса́дження сади́ти/посади́ти ліс охоро́на лíсу діля́нка лíсу зруб виру́бувати/ви́рубати, зру́бувати/зруба́ти вали́ти дере́ва <ліс> держа́вний заповíдник лісівни́цтво (виро́щування лісíв) лісівни́цький лісни́цтво (діля́нка лíсу) лісни́к буди́нок лісника́ сторо́жка лісови́й

gospodarka leśna zalesianie; zalesienie zalesiać/zalesić ochrona lasów działka leśna wyrąb wyrąbywać/wyrąbać

~ do wyrębu bór gęsty ~ pralas rezerwat leśny dziewiczy ~ ~ liściasty <iglasty> las sosnowy lesisty, zalesiony leśny szkółka (leśna) krzewy, krzaki, zarośla gaj, zagajnik chaszcze gąszcz leśny, gęstwina, ostęp

ścinać drzewa <las> park narodowy leśnictwo leśny, dotyczący leśnictwa leśnictwo leśnik, pracownik leśny; leśniczy leśniczówka gajówka leśny


282 WIEŚ

7

лісова́ сте́жка <доро́га> лісору́б

leśna ścieżka drwal

ПОЛЮВÁННЯ — POLOWANIE полюва́ння на що-н. ~ з пса́ми <соба́ками> сезо́н полюва́нь, мисли́вський сезо́н мисли́вство мисли́вець мисли́вський мисли́вський ріг <ріжо́к> мисли́вська рушни́ця мисли́вське товари́ство полюва́ти ~ на зайцíв <кабанíв, качо́к> стріля́ти в/у що-н. обла́ва гна́ти звíрa сполоши́ти гна́ти, гони́ти цькува́ти соба́ками мисли́вський соба́ка гонча́к ляга́вий хорт апортува́ти йти слíдом маха́ти хвосто́м ню́хати браконьє́р браконьє́рство займа́тися браконьє́рством, бу́ти браконьє́ром

polowanie na coś ~ z psami sezon łowiecki myślistwo, łowiectwo myśliwy myśliwski róg myśliwski strzelba myśliwska związek łowiecki polować na zające <dziki, kaczki> strzelać do czegoś obława pędzić za zwierzyną wypłoszyć gonić szczuć psami pies myśliwski pies gończy, ogar legawiec, wyżeł chart aportować tropić machać ogonem węszyć kłusownik kłusownictwo kłusować/uprawiać kłusownictwo


СЕЛО 283

7

РОСЛИ́НИ І ТВАРИ́НИ ПОЛÍВ ТА ЛІСÍВ ROŚLINY I ZWIERZĘTA PÓL I LASÓW РОСЛИ́НИ — ROŚLINY росли́нність бу́йна ~ бíдна ~ росли́нний ~ світ рости́/ви́рости ~ похи́леним <рíвним> ~ ра́зом <пооди́нці> зеленíти зеленíти/зазеленíти бру́ньки́ ~ з’явля́ються/з’яви́лися ~ набряка́ють/набря́кли, набуха́ють/набу́хли ~ розкрива́ються/ розкри́лися, розпуска́ються/ розпусти́лися цвiсти́ розцвіта́ти/розцвісти́, розквіта́ти/розквíтнути цвітíння цвіт де́рево цвіте́ <квíтне>

roślinność bujna ~ skąpa ~ roślinny świat ~ rosnąć, róść/wyrosnąć ~ pochyło <prosto> ~ kępą <pojedynczo> zielenić się, zielenieć zielenieć/zazielenić się pączki ~ pojawiają się/pojawiły się ~ pęcznieją/napęczniały ~ rozwijają się/rozwinęły się kwitnąć rozkwitać/rozkwitnąć, zakwitać/ zakwitnąć kwitnienie, kwitnięcie kwiat drzewo kwitnie

ТРА́ВИ І КВÍТИ – TRAWY I KWIATY тра́ви трав’яни́сті росли́ни трава́ польовí квíти ко́рінь цибу́лька па́гін стебло́ квíтка цвісти́, квíтнути запи́лювання, запи́лення запи́лювати/запили́ти пило́к

trawy rośliny trawiaste trawa kwiaty polne korzeń cebulka pęd łodyga kwiat, kwiatek kwitnąć zapylanie/zapylenie zapylać/zapylić pyłek


284 WIEŚ

будя́к бур’я́н ве́рес воло́шка, блава́т дзвіно́чок жовте́ць (їдки́й) кульба́ба, молоча́й лопу́х мак незабу́дка подоро́жник рома́шка спори́ш хвощ (польови́й) чистотíл шавлíя

7

oset chwast wrzos bławatek, chaber, modrak dzwonek, dzwoneczek jaskier ostry dmuchawiec, mniszek (pospolity), mlecze łopian mak niezapominajka babka rumianek rdest skrzyp (polny) jaskółcze ziele szałwia

ЛІСОВÍ Я́ГОДИ. ГРИБИ́ – JAGODY I OWOCE LEŚNE. GRZYBY я́года lp я́гідний во́вчі я́годи брусни́ця lp журавли́на lp журавли́нний ожи́на lp суни́ця lp суни́чний чорни́ця lp

гриби́ бíлий гриб, борови́к їстівнí ~ лиси́чка маслю́к отру́йні ~ печери́ця ри́жик сирої ́жка гриб грибни́ця

jagody мн., owoce krzewów мн.; jagoda одн., owoc krzewu одн. jagodowy, z jagód, z owoców krzewu wilcze jagody borówka brusznica; borówki мн., brusznice мн. żurawina одн.; żurawiny мн. żurawinowy jeżyna одн.; jeżyny мн. poziomka одн.; poziomki мн. poziomkowy borówka czernica одн., czarna jagoda одн., jagody мн. розм. grzyby borowik, prawdziwek ~ jadalne kurka, lisica maślak ~ trujące pieczarka rydz gołąbek grzyb grzybnia


СЕЛО 285

7

нíжка капелю́шок грибо́к грибни́й збира́ти гриби́ іти́ по гриби́ грибни́к

nóżka kapelusz grzybek grzybowy zbierać grzyby iść na grzyby grzybiarz, zbieracz grzybów, amator grzybów grzybne miejsce

грибне́ мíсце

ДЕРЕ́ВА І КУЩÍ – DRZEWA I KRZEWY де́рево гíлка гíлочка го́лка, шпи́лька, хвої ́на кора́ кро́на ко́рінь листо́к пень, пеньо́к сто́вбур сук, сучо́к дере́ва листянí ~ хво́йні ~ кущ чагарни́к lp

drzewo gałąź gałązka igła, szpilka, kolec kora korona korzeń liść pień pień sęk drzewa ~ liściaste ~ iglaste <szpilkowe> krzew, krzak zarośla мн., krzewy мн.

бере́за ка́рликова ~ бере́зовий гай

brzoza ~ karłowa brzezina, zagajnik brzozowy sok brzozowy wierzba wierzbowy bazie orzech ~ włoski jarzębina dąb dębowy żołądź dąbrowa kalina kalinowy

бере́зовий сік верба́ вербо́вий сере́жки, ко́тики горíх гре́цький ~ гороби́на дуб дубо́вий жо́лудь дібро́ва кали́на кали́нóвий


286 WIEŚ

7

кедр сибíрський ~, ке́дрова сосна́ клен клено́вий ли́па ли́повий цвіт ли́повий мед оси́ка оси́ковий ліс оси́ковий кіло́к смере́ка смере́ковий ліс сосна́ сосно́вий ліс топо́ля тополи́ний пух яли́нка яли́на ши́шка яли́нник

cedr limba

бузина́ глід те́рен чере́мха шипши́на, ди́ка ро́жа яліве́ць

czarny bez głóg tarnina czeremcha dzika róża jałowiec

klon klonowy lipa kwiat lipowy miód lipowy osika osikowy las osikowy kołek świerk las świerkowy sosna sosnowy las topola pyłek topoli choinka jodła, świerk szyszka las świerkowy, choina, gałęzie świerkowe

ТВАРИ́НИ — ZWIERZĘTA твари́на ссаве́ць земново́дний плазу́н птах кома́ха звірина́ лісова́ ~ звір хи́жий ~, хижа́к дичина́ нора́ нíрка

zwierzę ssak płaz gad ptak owad zwierzyna, zwierzę, zwierz розм. zwierzyna leśna zwierzę ~ drapieżne, drapieżnik zwierzyna łowna, ptactwo łowne, dziczyzna nora norka


СЕЛО 287

7

ССАВЦÍ – SSAKI борсу́к борсуко́вий бíлка бобе́р бобро́вий коло́нія бобрíв ведмíдь бу́рий ~ ведмеди́ця ведмежа́ ведме́дячий барло́га, барлíг вовк вовчи́ця вовченя́ во́вчий ви́дра ди́кий кіт єно́т за́єць ~-біля́к за́ячий зубр каба́н, вепр кажа́н косу́ля, са́рна куни́ця ла́ска лис лиси́ця лиси́чка, лисеня́, лисеня́тко ли́сячий лось ми́ша ми́шка, мишеня́ ми́шачий о́лень оле́нячий поля́рний вовк рись со́боль соболи́ний тхір хом’я́к хом’я́чий

borsuk borsuczy wiewiórka bóbr bobrowy żeremie bobrowe niedźwiedź ~ brunatny niedźwiedzica niedźwiadek niedźwiedzi legowisko, gawra wilk wilczyca szczenię wilcze, wilczek wilczy wydra żbik szop zając ~ bielak <szarak> zajęczy żubr dzik, odyniec nietoperz sarna kuna łasica lis lisica lisiczka, lisiątko lisi łoś mysz myszka, myszątko mysi jeleń; renifer, ren jeleni wilk polarny ryś soból sobolowy tchórz chomik chomikowy, chomika


288 WIEŚ

7

ПТАХИ́ – PTAKI птахи́ боло́тяні ~ водопла́вні ~ перелíтні ~ пта́ство співо́чі ~ хи́жі ~ птах пта́шка пташеня́ пташи́ний

ptaki ~ błotne ~ wodne ~ przelotne ptactwo ~ śpiewające ~ drapieżne ptak ptaszek pisklę ptasi

крило́ дзьоб ла́па хвіст опе́рення пíр’я, lp перо́ маховí пе́ра пух

skrzydło dziób łapa ogon upierzenie pierze, одн. pióro lotki puch

гніздо́ гнізде́чко ви́ти звива́ти/зви́ти ~ гнізди́тися годівни́ця шпакíвня

gniazdo gniazdko wić/uwić ~ gnieździć się karmnik domek dla szpaków

літа́ти пу́рхати випу́рхувати/ ви́пурхнути приліта́ти/прилетíти відліта́ти/відлетíти

latać fruwać/frunąć

спів пташи́ний ~ співа́ти/заспіва́ти цвірíнькання цвірíнькати/цвірíнькнути

śpiew, śpiewanie ptasi ~ śpiewać/zaśpiewać świergotanie, świergot, ćwierkanie świergotać/zaświergotać, ćwierkać/ zaćwierkać szczebiotanie, szczebiot, świergot szczebiotać/zaszczebiotać, ćwierkać/ zaćwierkać

ще́бет, щебета́ння щебета́ти/защебе́тати

przylatywać/przylecieć odlatywać/odlecieć


СЕЛО 289

7

воро́на га́лка го́луб глуха́р горобе́ць дрíзд жа́йворонок жураве́ль зя́блик крук курíпка ла́стівка ле́бідь оре́л пу́гач перепели́ця ря́бчик риба́лочка сини́ця снігу́р сова́ солове́йко те́терів фаза́н ча́пля шпак

wrona kawka gołąb głuszec wróbel drozd skowronek żuraw zięba kruk kuropatwa jaskółka łabędź orzeł puchacz przepiórka jarząbek zimorodek sikorka gil sowa słowik cietrzew bażant czapla szpak

ЗЕМНОВО́ДНІ ТА ПЛАЗУНИ́ – PŁAZY I GADY змія́ змії́ний гриму́ча ~ очко́ва ~ жа́ло отру́та куса́ти/вкуси́ти гадю́ка мідя́нка вуж салама́ндра я́щірка

wąż jadowity, żmija żmijowy, wężowy grzechotnik okularnik żądło jad kąsać/ukąsić żmija (zygzakowata) miedzianka wąż salamandra jaszczurka

жа́ба жабеня́ жа́б’ячий

żaba żabka żabi


290 WIEŚ

7

жа́б’яча ікра́ (жа́б’яче) ква́кання пу́головок ропу́ха

żabi skrzek kumkanie (żab) kijanka ropucha

КОМА́ХИ – кома́ха шкідники́ парази́ти блоха́ мете́лик крило́ гу́сениця ля́лечка, личи́нка яє́чко со́нечко кома́р корої́д ко́ник жук колора́дський жук міль мура́ха мура́шка мураши́ний мура́шник му́ха оса́ оси́не гніздо́ паву́к павути́на пле́сти <снува́ти> павути́ну павути́ння тарга́н тля (ту́товий) шовкопря́д

OWADY owad, insekt szkodniki pasożyty pchła motyl, motylek skrzydełko gąsienica larwa jajeczko biedronka, boża krówka komar kornik konik polny żuk stonka ziemniaczana mól mrówka mała mrówka mrówczy, mrówczany mrowisko, kopiec mrówek mucha osa gniazdo os pająk pajęczyna snuć pajęczynę pajęczyna karaluch mszyca jedwabnik


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ HANDEL. TOWARY. USŁUGI Торгівля. Магазини Торгівля Магазин Міри і ваги Кольори

Handel. Sklepy Handel Sklep Miary i wagi Kolory

Товари Towary Товар. Тара. Ціна Towar. Opakowanie. Cena У продуктовому магазині W sklepie spożywczym Промислові товари Artykuły przemysłowe Ювелірні вироби. Biżuteria. Годинники Zegarki Взуття Obuwie Тканини Materiały Одяг Odzież Головні убори, аксесуари Nakrycia głowy, dodatki Тютюнові вироби Wyroby tytoniowe Сфера обслуговування Перукарня Ательє Чищення одягу Ремонт Інші послуги

Usługi Zakład fryzjerski Pracownia krawiecka Czyszczenie odzieży Naprawa Inne usługi

8


292 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

ТОРГÍВЛЯ, МАГАЗИ́НИ — HANDEL, SKLEPY ТОРГÍВЛЯ — HANDEL торгíвля вну́трішня ~ гуртова́ ~ держа́вна ~ зо́внішня ~ міжнаро́дна ~ прива́тна ~ роздрібна́ ~, ~ уро́здріб займа́тися/зайня́тися торгíвлею розвива́ти/розви́нути торгíвлю з ким-н. торгове́льний, торго́вий ~ банк ~ дім ~ оборо́т торгове́льна організа́ція торго́ва пала́та торгове́льна фíрма торго́ві відно́сини торгува́ти ри́нок вну́трішній ~ європе́йський ~ світови́й ~ випуска́ти/ви́пустити това́ри на ~ монопо́лія держа́вна ~ íмпорт, ввіз ~ сировини́ імпортува́ти íмпортний е́кспорт, ви́віз ~ това́рів експортува́ти е́кспортний ко́ристь, зиск прибу́ток

handel ~ wewnętrzny ~ hurtowy, hurt ~ państwowy ~ zagraniczny ~ międzynarodowy ~ prywatny ~ detaliczny, detal zajmować się/zająć się handlem rozwijać/rozwinąć handel z kimś handlowy bank ~ dom ~ obrót ~ izba handlowa organizacja handlowa firma handlowa stosunki handlowe handlować rynek ~ wewnętrzny ~ europejski ~ światowy wypuszczać/wypuścić towary na ~ monopol ~ państwowy import ~ surowców importować, sprowadzać/ sprowadzić importowy, przywozowy; importowany eksport, wywóz ~ towarów eksportować/wyeksportować eksportowy, wywozowy korzyść, zysk dochód, zysk


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 293

валови́й ~ чи́стий ~ прино́сити/принести́ ~ отри́мувати/отри́мати ~

~ globalny, ~ brutto czysty ~, ~ netto przynosić/przynieść ~ osiągać/osiągnąć ~

МАГАЗИ́Н— SKLEP аукціо́н кіо́ск газе́тний ~ тютюно́вий ~ крамни́ця, ла́вка іст. магази́н антиква́рний ~, антикваріа́т бу́лочна будматеріа́ли букіністи́чний ~, букінíст бути́к, бутíк pot. взуттє́вий ~, взуття́ галантере́я гастроно́м, гастрономíя ~ гото́вого о́дягу, о́дяг електротова́ри íграшки, іграшко́вий ~ канцеля́рські това́ри = канцтова́ри квітко́вий ~, квíти книжко́вий ~, книга́рня комісíйний ~ комп’ю́терний ~ конди́терський ~, конди́терські ви́роби ме́блевий ~, ме́блі м’ясни́й ~, м’я́со моло́чний ~, молоко́ о́дяг парфуме́рія подарунко́вий ~, подару́нки продукто́вий ~, проду́кти ри́бний ~, ри́ба се́конд-хе́нд самообслуго́вування спеціалізо́ваний ~ спорти́вні това́ри = спорттова́ри

aukcja kiosk ~ z gazetami ~ z papierosami sklep, sklepik sklep antykwariat ~ z pieczywem ~ z materiałami budowlanymi antykwariat (z książkami) butik ~ obuwniczy ~ galanteryjny, galanteria ~ spożywczy; delikatesy ~ z odzieżą <konfekcyjny> ~ elektryczny zabawki ~ papierniczy kwiaciarnia księgarnia komis ~ komputerowy cukiernia ~ meblowy ~ mięsny ~ nabiałowy <serowarski> ~ odzieżowy perfumeria ~ z upominkami, pamiątkami ~ spożywczy ~ rybny ~ z rzeczami używanymi <second hand> ~ samoobsługowy, sam розм. ~ specjalistyczny ~ sportowy


294 HANDEL. TOWARY. USŁUGI суперма́ркет, гіперма́ркет ткани́ни фíрмовий ~ фототова́ри хлíбний ~, хліб цілодобо́вий ~, 24 годи́ни ювелíрний ~ <ювелíрні ви́роби> магази́нний прила́вок ро́зкла́дка ри́нок <база́р> книжко́вий ~ торги́ універса́льний магази́н = універма́г суперма́ркет, ма́ркет я́рмарок lp книжко́вий ~ міжнаро́дний ~ ярмарко́вий ярмарко́ва пло́ща ярмарко́вий балага́н, ярмарко́ва я́тка

8

supermarket, hipermarket ~ z tkaninami, materiałami ~ firmowy ~ fotograficzny ~ z pieczywem ~ całodobowy ~ jubilerski sklepowy lada, stragan stragan uliczny targ, targowisko, bazar, rynek targowisko z książkami licytacja, przetarg dom towarowy supermarket targ одн., jarmark одн.; targi мн. targi książki targi międzynarodowe jarmarczny, targowy plac targowy buda jarmarczna, stragan, kram

У МАГАЗИ́НІ – W SKLEPIE се́кції <вíдділи> універма́гу ка́са

stoiska <działy> w domu towarowym kasa

а́удіотовари біли́зна (жіно́ча, чоловíча) взуття́ lp галантере́я господа́рські това́ри íграшки ме́блі о́дяг парфуме́рія подару́нки, сувенíри ткани́ни

sprzęt audio-video bielizna (damska, męska) obuwie одн., buty мн. galanteria artykuły gospodarstwa domowego zabawki meble odzież perfumeria upominki tkaniny, materiały

у продукто́вому магази́ні м’я́со

w sklepie spożywczym mięso


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 295

ковба́си, ковба́сні ви́роби ри́ба молоко́ хліб

wędliny ryby mleko chleb

вітри́на ~-холоди́льник ка́са електро́нний ка́совий апара́т, ка́са pot. ка́совий чек цінни́к

wystawa lada chłodnicza kasa kasa fiskalna

ви́віска (магази́нна) візо́к ко́шик поли́ця прила́вок примíрочна рекла́ма се́кція, вíдділ стела́ж

szyld (sklepowy) wózek koszyk półka (na towary) lada przymierzalnia reklama dział, sekcja regał, półki

магази́н відчи́нено від ... до ... ~ зачиня́ємо о ... ~ відчиня́ємо о ... перео́блік пере́рва обíдня ~ вихідни́й день магази́н працю́є ~ без вихідни́х ~ цілодобо́во <24 годи́ни>

sklep ~ jest otwarty od ... do ... ~ zamyka się o ... ~ otwiera się o ... remanent, kontrolny spis towarów przerwa ~ obiadowa dzień wolny sklep jest otwarty ~ codziennie ~ całą dobę

ва́жити/зва́жити ~ 500 гра́мів вибира́ти/ви́брати (вели́кий <мали́й>) ви́бір налива́ти/нали́ти рíзати, наріза́ти/нарíзати

ważyć/zważyć ~ 50 deka wybierać/wybrać (duży <mały>) wybór nalewać/nalać kroić/pokroić

paragon cennik


296 HANDEL. TOWARY. USŁUGI руба́ти, відру́бувати/відруба́ти <розру́бувати/розруба́ти, нару́бувати/наруба́ти> відріза́ти/відрíзати вибива́ти/ви́бити чек віддава́ти/відда́ти ре́шту, <зда́чу pot.> плати́ти/заплати́ти

8

rąbać/odrąbać odkrawać/odkroić wybijać/wybić paragon wydawać/wydać resztę płacić/zapłacić

ПРОДАВЕ́ЦЬ І ПОКУПЕ́ЦЬ – SPRZEDAWCA I KLIENT антиква́р букінíст вла́сник магази́ну каси́р, каси́рка кліє́нт, кліє́нтка покупе́ць продаве́ць, продавщи́ця pot. спекуля́нт, спекуля́нтка торго́вець, торгíвець дрібни́й ~ ву́личний ~ прива́тний ~

antykwariusz antykwariusz (w sklepie z książkami) właściciel sklepu kasjer, kasjerka klient, klientka klient, kupujący sprzedawca, sprzedawczyni spekulant handlowiec; handlarz; kupiec drobny kupiec sprzedawca uliczny, przekupień prywatny handlarz, prywaciarz розм.

КУПÍВЛЯ, ПРО́ДАЖ – KUPNO, SPRZEDAŻ купíвля поку́пки роби́ти/зроби́ти поку́пки за поку́пками pot. купува́ти/купи́ти накупо́вувати/накупи́ти докупо́вувати/докупи́ти про́даж надхо́дити/надійти́ в/у ~ розпро́даж продава́ти/прода́ти розпродава́ти/розпрода́ти че́рга займа́ти/зайня́ти че́ргу става́ти/ста́ти в/у че́ргу стоя́ти в/у че́рзі креди́т спожи́вчий ~ купува́ти/купи́ти в/у креди́т

zakup zakupy robić/zrobić zakupy po zakupy, na zakupy kupować/kupić nakupować/nakupić dokupywać/dokupić sprzedaż wchodzić/wejść na rynek wyprzedaż sprzedawać/sprzedać wyprzedawać/wyprzedać kolejka zajmować/zająć kolejkę stawać/stanąć w kolejce stać w kolejce kredyt ~ konsumpcyjny kupować/kupić na kredyt


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 297

8

купи́ти на ви́плат ви́торг lp де́нний <щоде́нний> ~ плати́ти/заплати́ти допла́чувати/доплати́ти допла́та перепла́чувати/переплати́ти торгува́тися

kupić na raty utarg одн.,wpływy мн. utarg dzienny płacić/zapłacić dopłacać/dopłacić dopłata przepłacać/przepłacić targować się

МÍРИ І ВÁГИ — MIARY I WAGI ва́жити скíльки-н. зва́жувати/зва́жити на ва́гах, на вазí pot. ва́ги, вага́​́ pot. апте́чні ~ електро́нні ~ ги́ря мíряти/змíряти

ważyć ileś ważyć/zważyć ~ na wadze waga ~ apteczna ~ elektroniczna odważnik mierzyć/zmierzyć

вага́ довжина́ мíра мíсткість об’є́м пове́рхня

waga długość miara pojemność objętość powierzchnia

гра́м = г 2 гра́ми 200 гра́мів 250 гра́мів кілогра́м = кг то́нна = т фунт пуд у́нція

gram = g 2 gramy 20 dekagramów, 20 deka розм. ćwierć kilograma, ćwierć kilo розм. kilogram, kilo розм. = kg tona = t funt pud uncja

мікро́н = мкн міліме́тр = мм сантиме́тр = см дециме́тр = дм метр = м кіломе́тр = км

mikron = μ milimetr = mm centymetr = cm decymetr = dm metr = m kilometr = km


298 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

ми́ля морська́ ~ арши́н са́жень верста́ дюйм фут

mila ~ morska arszyn sążeń wiorsta cal stopa

мілілíтр = мл літр = л ква́рта метр кубíчний, кубоме́тр = м³ центне́р

mililitr = ml litr = l kwarta metr sześcienny = m³ kwintal, cetnar

метр квадра́тний = м² ар гекта́р = га

metr kwadratowy = m² ar hektar = ha

КОЛЬОРИ́ — KOLORY ко́лір, ба́рва основнí кольори́ <ба́рви> холо́дні кольори́ <ба́рви> те́плі кольори́ <ба́рви> кольоро́ва га́ма дальтонíзм

kolor, barwa kolory <barwy> podstawowe <zasadnicze> zimne kolory <barwy> ciepłe kolory <barwy> gama barw <kolorów> daltonizm

барви́стий блиску́чий вира́зний жи́вий захисни́й квітча́стий кольоро́вий ма́товий наси́чений наси́ченість прозо́рий різноба́рвний строка́тий строка́тість те́мний

barwny, kolorowy błyszczący, świecący wyrazisty żywy ochronny kwiecisty, wzorzysty kolorowy matowy soczysty soczystość przezroczysty, przejrzysty różnokolorowy, różnobarwny pstry pstrokacizna ciemny


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 299

чи́стий яскра́вий я́сни́й, свíтлий

czysty jaskrawy jasny

бе́жевий беж бíлий білоснíжний білува́тий бíлість́ блаки́тний блаки́ть бу́рий жо́втий жовтува́тий жовтизна́ зеле́ний зелена́вий, зеленува́тий зе́лень кори́чневий ліло́вий морсько́ї хви́лі попеля́стий роже́вий руди́й сíрий сірува́тий сіро-си́ній си́ній синюва́тий синь фіоле́товий черво́ний червона́вий, червонува́тий чо́рний

beżowy beż biały śnieżnobiały białawy biel, białość jasno niebieski, błękitny błękit bury żółty żółtawy żółtość, żółcizna zielony zielonkawy zieleń brązowy liliowy, lila morski popielaty różowy rudy szary szarawy szaroniebieski niebieski niebieskawy błękit, siność fioletowy czerwony czerwonawy

свíтло~-черво́ний ~-зеле́ний ~-кори́чневий те́мно~-черво́ний ~-кори́чневий ~-си́ній

jasno~-czerwony ~-zielony ~-brązowy ciemno~-czerwony ~-brązowy granatowy

czarny


300 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

багря́ний бірюзо́вий бузко́вий буряко́вий вишне́вий волошко́вий гірчи́чний горíховий каво́вий кашта́новий ко́льору боло́тяної зе́лені ко́льору воро́нячого крила́ ко́льору іржí ко́льору кака́о кора́ловий лимо́нний ми́шачий мали́новий мета́ліка олов’я́ний ора́нжевий, помара́нчевий перламу́тровий рубíновий, ко́льо́ру черво́ного вина́ сала́товий свинце́вий смара́гдовий срíбний срібля́стий стальни́й терако́товий, цегляни́й тіле́сний трав’яни́й тютюно́вий ультрамари́н фіа́лковий ха́кі шокола́дний

szkarłatny turkusowy liliowy, lila, wrzosowy buraczkowy wiśniowy chabrowy musztardowy orzechowy kawowy, koloru kawy kasztanowy koloru zgniłej zieleni kruczoczarny, smolisty rdzawy kakaowy koralowy cytrynowy mysi malinowy, amarantowy metalowy ołowiany, matowoszary pomarańczowy perłowy rubinowy, koloru czerwonego wina

білíтися, білíти блискотíти жовтíтися жовтíти/пожовтíти жо́вкнути/пожо́вкнути зеленíти/позеленíти, зазеленíти

bielić się, bieleć błyszczeć, lśnić, połyskiwać żółcić się, złocić się żółcieć/pożółknąć żółknąć/zżółknąć zielenić się/pozielenieć <zielenić się/ zazielenić się>

seledynowy ołowiany szmaragdowy srebrny srebrzysty stalowy ceglasty cielisty trawiasty tabaczkowy ultramaryna fiołkowy khaki czekoladowy


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 301

8

червонíтися червонíти/почервонíти маячíти/замаячíти рожевíти/порожевíти чорнíтися чорнíти/почорнíти

czerwienić się czerwienieć, zaczerwienić się majaczyć/zamajaczyć różowić się/zaróżowić się; rumienić się/zarumienić się czernić się, czernić czernieć/poczernieć

ТОВÁРИ — TOWARY ТОВÁР. ТÁРА. ЦІНÁ — TOWAR. OPAKOWANIE. CENA ТОВА́Р – TOWAR това́р íмпортний ~ е́кспортний ~ брако́ваний ~ взіре́ць до́брий ~ дефіци́тний ~, дефіци́т pot. переоцíнений ~ сурога́т ходови́й pot. ~ я́кісний ~ фíрмовий проду́кт те́стер, про́бник

towar ~ importowany ~ eksportowy ~ wybrakowany wzór, wzorzec dobry ~ ~ deficytowy

това́ри ~ широ́кого вжи́тку íмпортні ~ това́рний ~ склад това́рна проду́кція товароо́біг товароо́бмін по́пит спожива́ння

towary ~ powszechnego użytku ~ pochodzenia zagranicznego towarowy magazyn (towarów) produkcja towarowa <towarów> obrót towarowy wymiana towarowa popyt spożycie, konsumpcja

до́гляд

sposób konserwacji

~ przeceniony surogat, namiastka chodliwy ~ розм. ~ w dobrym gatunku produkt markowy próbka (towaru)


302 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

зберіга́ти в сухо́му і прохоло́дному мíсці пе́ред ужива́нням збо́втати берегти́ від свíтла те́рмін зберіга́ння

przechowywać w suchym chłodnym miejscu przed użyciem wstrząsnąć chronić przed światłem termin ważności

ТА́РА – OPAKOWANIE та́ра, упако́вка pot. міцна́ <тривка́> ~ пакува́льний матеріа́л карто́н мішкови́на папíр рого́жа етике́тка, ярли́к вага́ ~ бру́тто <не́тто>

opakowanie; pakowanie mocne <trwałe> opakowanie materiały do pakowania <pakunkowe> karton płótno workowe; juta papier mata, plecionka, rogoża etykietka, metka waga ~ brutto <netto>

ба́нка бляша́нка скляна́ ~ бідо́н бо́чка бу́тель пля́шка коро́бка коро́бочка ко́шик ко́шичок кульо́к мішо́к міше́чок паперо́вий ~ пла́стиковий <поліетиле́новий> ~ скри́ня скри́нька паке́т паперо́вий ~ пла́стиковий <поліетиле́новий> ~ зго́рток тюк флако́н

puszka puszka od konserw słoik, słój bidon, bańka, konew beczka butla, gąsior butelka pudełko, pudło pudełeczko koszyk koszyczek, łubianka torebka, torba worek, wór woreczek papierowy worek plastikowy worek skrzynia skrzynka paczka, pakiet torba papierowa torba plastikowa pakunek tobół, bela, paka flakon


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 303

фля́га я́щик дерев’я́ний ~ карто́нний ~

bidon, manierka skrzynka, pudło skrzynka drewniana pudło tekturowe

дріт моту́зка, шнуро́к стрíчка стя́жка, та́сьма́ шнур шпага́т

drut sznurek wstążka taśma sznur szpagat

пакува́ти, запакóвувати/ запакува́ти що-н. у що-н. обгорта́ти/обгорну́ти що-н.чим-н. розпако́вувати/розпакува́ти розгорта́ти/розгорну́ти зав’я́зувати/зав’яза́ти ~ моту́зкою ~ стрíчкою зв’я́зувати/зв’яза́ти ~ дро́том ~ на ву́зол ~ шпага́том

pakować/zapakować coś w coś zawijać/zawinąć coś w coś rozpakowywać/rozpakować rozwijać/rozwinąć zawiązywać/zawiązać ~ sznurkiem ~ wstążką zawiązywać/zawiązać ~ drutem ~ na supeł ~ szpagatem

ЦІНА́ – CENA ва́ртість wartość собіва́ртість koszty własne продава́ти <продава́тися> за sprzedawać po cenie kosztów собіва́ртістю własnych ціна́ cena ви́гідна ~ korzystna ~ досту́пна ~ przystępna ~ ~ на това́р <това́ри> ~ towaru гуртова́ ~ ~ hurtowa ~ виробника́, відпускна́ ~ ~ fabryczna роздрібна́ ~ ~ detaliczna ри́нкова ~ ~ rynkowa стабíльна ~ stała ~ зни́жка, ски́дка pot. zniżka, rabat, upust ~ на 10 відсо́тків <проце́нтів> ~ 10 procent, dziesięcioprocentowa zniżka зі зни́жкою <ски́дкою pot.> ze zniżką зроби́ти зни́жку <ски́дку pot.> udzielać rabatu <zniżki>


304 HANDEL. TOWARY. USŁUGI нацíнка зроста́ння, ріст цін переоцíнка ~ на 10 відсо́тків <проце́нтів> переоцíнений това́р деше́вий де́шево дешеви́зна pot. низькí цíни за низько́ю ціно́ю, за бе́зцінь дороги́й до́рого дорогови́зна pot. перепла́чувати/переплати́ти

8

podwyżka wzrost cen przecena ~ o 10 procent towar przeceniony tani tanio tanizna розм., taniocha розм. niskie ceny za niską cenę, za tanie pieniądze розм., za bezcen drogi drogo drożyzna przepłacać/przepłacić

дешевíти/подешевíти доро́жчати/подоро́жчати визнача́ти/ви́значити ціну́

tanieć/potanieć drożeć/podrożeć podawać/podać <wyznaczać/ wyznaczyć> cenę підви́щувати/підви́щити ціну́ podnosić/podnieść cenę зни́жувати/зни́зити ціну́ obniżać/obniżyć cenę встано́влювати/встанови́ти ціну́ ustalać/ustalić cenę переоцíнювати/переоціни́ти przeceniać/przecenić

́ І — W SKLEPIE SPOŻYWCZYM У ПРОДУКТÓВОМУ МАГАЗИН проду́кти продукто́ві това́ри проду́кти харчува́ння фасо́вані това́ри стіл <вíдділ> замо́влень напівфабрика́ти о́вочі, овоче́вий вíдділ те́рмін зберіга́ння енергети́чна цíнність проду́кту вмíст жирíв харчова́ цíнність

żywność artykuły spożywcze produkty spożywcze towary paczkowane dział zamówień garmażeria warzywa, dział warzywny termin ważności wartość energetyczna produktu zawartość tłuszczu wartości odżywcze

ПРОДУ́КТИ – ARTYKUŁY SPOŻYWCZE крупа́ греча́на ~, гре́чка pot. ма́нна ~, ма́нка pot. вівся́на ~, вівся́нка pot. ячмíнна ~

kasza ~ gryczana ~ manna, grysik регіон. ~ owsiana ~ jęczmienna, pęczak


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 305

кукуру́дзяна ~ пшени́чна ~ макаро́ни lm, верміше́ль lp дома́шні ~ мука́, бо́рошно пшени́чна мука́, пшени́чне бо́рошно жи́тня мука́, жи́тнє бо́рошно мучни́й, з муки́, борошня́ний, з бо́рошна крохма́ль рис дрíжджі цу́кор ~ пісо́к рафіна́д ~-пу́дра сахари́н шту́чний замíнник цу́кру

~ kukurydziana ~ pszenna makaron одн. ~ domowy mąka ~ pszenna

mąka ziemniaczana; krochmal ryż drożdże cukier miałki ~ ~ w kostkach ~ puder sacharyna słodzik

ма́сло вершко́ве ~ то́плене ~ олíя росли́нна ~ со́няшникова ~ оли́вкова ~ кукуру́дзяна ~ рафіно́вана ~ жир са́ло то́плене ~, сма́лець маргари́н

masło ~ śmietankowe ~ topione olej ~ roślinny ~ słonecznikowy oliwa ~ kukurydziany ~ rafinowany tłuszcz, łój, sadło sadło, słonina smalec margaryna

мед бджоли́ний <натура́льний> ~ шту́чний ~ варе́ння lp вишне́ве ~, ~ з ви́шні пови́дло lp сливо́ве ~, ~ зі слив джем мармела́д

miód ~ pszczeli ~ sztuczny konfitura одн., konfitury мн. ~ wiśniowe <z wiśni> powidła мн. ~ śliwkowe dżem marmolada

ка́ва

kawa

~ żytnia mączny, z mąki


306 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

~ у зе́рнах ~ ziarnista ме́лена ~ ~ mielona розчи́нна ~ ~ rozpuszczalna чай herbata гранульо́ваний ~ ~ w granulacie <granulowana> грузи́нський <індíйський, ~ gruzińska <indyjska, chińska, кита́йський, цейло́нський> ~ cejlońska> зеле́ний ~ zielona ~ лікува́льний ~ ~ lecznicza ~ в/у паке́тиках ~ w torebkach трав’яни́й ~ ~ ziołowa чо́рний ~ czarna ~ спе́ції, припра́ви ванíль ванíльний цу́кор ванíльна па́личка гвозди́ка lp гірчи́ця кори́ця ла́вро́вий лист муска́тний горíх пе́рець чо́рний ~ черво́ний ~ ме́лений ~ пря́нощі сіль кухо́нна ~ кмин о́цет я́блучний ~

przyprawy wanilia cukier waniliowy laska wanilii goździki мн. musztarda, gorczyca cynamon liść bobkowy <laurowy> gałka muszkatołowa pieprz ~ czarny papryka, ~ turecki ~ mielony przyprawy korzenne sól ~ kuchenna kminek ocet ~ jabłkowy

М’Я́СО І М’ЯСНÍ ВИ́РОБИ – MIĘSO, WĘDLINY м’я́со бара́нина гу́ска, гу́сяче ~ індича́тина кача́тина, інди́к, ка́чка кроля́тина, кроля́че ~ курча́, ку́рятина, ку́ряче ~ ~ курча́ти свини́на теля́тина я́ловичина

mięso baranina gęś, gęsina indyk, mięso (z) indyka kaczka, mięso (z) kaczki ~ królicze <(z) królika> kurczak ~ (z) kury wieprzowina cielęcina wołowina


8

м’я́со моро́жене ~ ме́лене ~ ~ з кíсткою м’ясни́й м’яснí консе́рви ~ фарш

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 307 mięso ~ mrożone <zamrożone> ~ mielone <siekane przest.> ~ z kością mięsny konserwy mięsne farsz, nadzienie

ту́ша tusza розробля́ти/розроби́ти ту́шу rozbierać/rozebrać tuszę груди́нка mostek; boczek костре́ць, ку́прик krzyżowa лопа́тка łopatka о́кіст szynka оши́йок karkówka свиня́ча <свинна́ pot.> ви́різка schab філе́, поля́двиця, ви́різка polędwica лíвер podroby збій podroby; głowizna; nogi мо́зок móżdżek ни́рка nerka печíнка wątroba, wątróbka се́рце serce кíстка kość, kostka

м’яснí ви́роби беко́н груди́нка ковбаса́ ко́пчена ~ варе́на ~ кров’я́нка, ки́шка лíверна ~ саля́мі коре́йка паште́т руле́т сальцесо́н сарде́лька соси́ска холоде́ць ~ зі свиня́чих ніг ши́нка

wędliny bekon boczek kiełbasa ~ wędzona ~ parzona kaszanka pasztetówka salami boczek wędzony, wędzonka pasztet baleron salceson serdelek parówka galareta nóżki wieprzowe w galarecie szynka


308 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

РИ́БА – RYBY ри́ба lp ри́ба ко́пчена ~ в’я́лена ~ марино́вана ~ моро́жена ~ морська́ ~ прісново́дна ~ со́лена ~ свíжа ~ ікра́ зерни́ста ~ ке́това ~ ри́бні консе́рви шпро́ти в олíї ску́мбрія в тома́тному со́усі

ryba одн.; ryby мн. ryby ~ wędzone ~ suszone ~ marynowane ~ mrożone ~ morskie ~ słodkowodne ~ solone świeże ~ kawior ~ ziarnisty ~ czerwony <łososiowy> konserwy rybne szproty w oleju makrela w pomidorach

камбала́ кара́сь кíлька ко́роп лин лящ о́кунь оселе́дець балтíйський оселе́дець, сала́ка осете́р пічку́р сарди́на ску́мбрія сом суда́к тріска́ форе́ль шпро́ти lm, lp шпро́тина щу́ка

flądra karaś kilka karp lin leszcz okoń śledź śledź bałtycki jesiotr kiełb sardynka makrela, skumbria sum sandacz dorsz pstrąg szproty мн., одн. szprot szczupak

МОЛОКО́ І МОЛОКОПРОДУ́КТИ – MLEKO, NABIAŁ молоко́ зби́ране ~ згу́щене ~ ки́сле ~

mleko ~ zbierane <chude> ~ skondensowane kwaśne <zsiadłe> ~


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 309

незби́ране ~ сухе́ ~ ~ в/у паке́ті кефíр ~ в/у паке́ті простоква́ша ря́жанка (na Ukrainie)

pełne ~ ~ w proszku ~ w kartonie kefir ~ w kartonie kwaśne <zsiadłe> mleko prażona śmietana, prażone zsiadłe mleko jogurt śmietana śmietanka bita śmietana ser ~ topiony ~ żółty twarożek

йо́гурт смета́на вершки́ зби́ті ~ сир пла́влений ~ тверди́й ~ сиро́к

НАПО́Ї – NAPOJE напо́ї безалкого́льні ~ алкого́льні <спиртнí> ~ мінера́льна вода́ газо́вана <негазо́вана> ~ пе́псі-ко́ла ко́ка-ко́ла сік ~ в/у карто́нній та́рі <в/у паке́ті>

napoje ~ bezalkoholowe ~ alkoholowe woda mineralna ~ gazowana <niegazowana> pepsi cola, pepsi розм. coca cola, kola розм. sok ~ w kartonie

ХЛІБ – PIECZYWO хліб бíлий <пшени́чний> ~ ~ з ви́сівками припа́лений ~ свíжий ~ сухи́й ~ че́рстви́й ~ чо́рний <жи́тній> ~ хліби́на, буха́нка pot. (хлíба) скори́на, шкури́нка окра́єць (хлíба) цілу́шка (хлíба) окра́єць (хлíба) шмато́чок <ски́бка> (хлíба) грíнка тост

chleb biały <pszenny> ~ ~ razowy przypalony ~ świeży ~; świeże pieczywo suchy ~ czerstwy ~ czarny <żytni> ~ bochenek (chleba) skórka (chleba) kawałek (chleba) piętka (chleba) kromka (chleba) kawałek (chleba) grzanka tost


310 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

бу́блик бато́н бу́лка францу́зька ~ бу́лочка ~ з ма́ком ба́бка ро́мова ~ кала́ч корж пирíг пиріжо́к по́нчик, пампу́х пря́ник медо́вий ~ суха́р хлібцí

8

obwarzanek długa bułka, bułka barowa bułka bagietka bułeczka ~ z makiem babka ~ z rumem kołacz placek ciasto drożdżówka pączek piernik, pierniczek miodownik suchar pieczywo chrupkie

КОНДИ́ТЕРСЬКІ ВИ́РОБИ – WYROBY CUKIERNICZE со́лодощі бісквíт ва́флі lm кекс льодя́ник мармела́д монпансьє́ моро́зиво пе́чиво кре́кер тісте́чко ~ з кре́мом торт горíховий ~ шмато́чок то́рта халва́ цуке́рка ~ з начи́нкою шокола́д коро́бка цуке́рок моло́чний ~ пли́тка шокола́ду чо́рний <гірки́й> ~ шокола́дна цуке́рка

słodycze biszkopt, biskwit wafel одн. keks landrynka, drop; lizak marmoladka, marmoladki landrynka, landrynki lody herbatniki, kruche ciasteczka krakers ciastko ~ z kremem tort ~ orzechowy kawałek tortu chałwa cukierek ~ nadziewany czekolada pudełko czekoladek <cukierków> mleczna ~ tabliczka czekolady gorzka czekolada czekoladka


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 311

ПРОМИСЛÓВІ ТОВÁРИ — ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE промисло́ві това́ри = промтова́ри промтова́рний магази́н 1001 дрібни́ця о́птика радіотова́ри (sprzęt) фо́тотовари господа́рські това́ри = госптова́ри електри́чні товари = еле́ктротовари

artykuły przemysłowe sklep z artykułami przemysłowymi 1001 drobiazgów optyk (магазин) artykuły radiotechniczne artykuły fotograficzne artykuły gospodarstwa domowego artykuły elektrotechniczne

РА́ДІОТОВАРИ – ARTYKUŁY RADIOTECHNICZNE анте́на кімна́тна ~ зо́внішня ~ сателіта́рна ~, сателíтка pot. гучномо́вець мікрофо́н мікрофо́нний про́від ка́бель стабіліза́тор підси́лювач

antena ~ pokojowa ~ zewnętrzna ~ satelitarna, satelita розм. głośnik mikrofon mikrofonowy przewód, kabel przewód, kabel stabilizator wzmacniacz

програва́ч, де́ка adapter платíвка, грамплатíвка płyta (gramofonowa) програва́ти/програ́ти платíвку przegrywać/przegrać płytę

мангнітофо́н касе́тний ~, касе́тник pot. радіомагнітофо́н магнітофо́нний диктофо́н пле́єр, во́кмен магнíтна стрíчка касе́та мікрокасе́та компа́кт-диск = CD мікрофо́н наву́шники за́пис

magnetofon ~ kasetowy radiomagnetofon ~ magnetofonowy dyktafon walkman taśma magnetofonowa kaseta mikrokaseta płyta kompaktowa, kompakt розм. = CD mikrofon słuchawki zapis


312 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

цифрови́й ~ ана́логовий ~ запи́сувати/записа́ти відтво́рювати/відтвори́ти ~ стира́ти/сте́рти ~ перемо́тувати/перемота́ти плíвку

~ cyfrowy ~ analogowy nagrywać/nagrać odtwarzać/odtworzyć ~ (nagranie) kasować/skasować ~ (nagranie) przewijać/przewinąć taśmę

радіоприйма́ч, ра́діо, прийма́ч

частота́ ра́діочастота селекти́вність (приймача́) чутли́вість

radioodbiornik, odbiornik (radiowy), radio odbiornik bateryjny <na baterie> odbiornik sieciowy radio tranzystorowe, odbiornik tranzystorowy skrzynka przełącznik zakresów uziemienie zakres ~ fal długich <krótkich, ultrakrótkich> fale radiowe, fale fale długie <średnie, krótkie> fale ultrakrótkie siła głosu, natężenie dźwięku, głośność розм. częstotliwość ~ radiowa selektywność (odbiornika) czułość

телевíзор кольоро́вий ~ відеомагнітофо́н відеоплíвка відеокасе́та відеоза́пис звукови́й су́провід, фон відеосигна́л зобра́ження кана́л кінеско́п перемика́ч екра́н пульт (телевíзора) контра́стність, контра́ст pot.

telewizor ~ kolorowy magnetowid, wideo розм. taśma wideo wideokaseta nagranie wideo fonia wizja obraz kanał kineskop przełącznik ekran pilot (telewizyjny) kontrastowość, kontrast

~ на батаре́йках мереже́вий прийма́ч транзи́сторний прийма́ч ко́рпус перемика́ч діапазо́нів зазе́млення діапазо́н ~ до́вгих <коро́тких, ультракоро́тких> хвиль радіохви́лі до́вгі <сере́дні, коро́ткі> ~ у́льтракороткі ~, НВЧ гу́чність, го́лос pot.


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 313

8

~ зобра́ження синхроніза́ція рядо́к телете́кст чíткість ~ зобра́ження яскра́вість ~ зобра́ження

~ obrazu synchronizacja linia telegazeta ostrość, rozdzielczość ~ obrazu jaskrawość ~ obrazu

відеока́мера відеоза́пис роби́ти/зроби́ти відеоза́пис відеофíльм

wideokamera nagranie wideo nagrywać/nagrać kamerą wideofilm

джерело́ жи́влення живи́ти заряджа́ти/заряди́ти батаре́я акумуля́тор акумуля́торна батаре́я заря́дний при́стрій випрямля́ч

zasilacz zasilać ładować/naładować bateria akumulator akumulator przystawka zasilająca prostownik

настро́ювати/настро́їти настро́єння дистанцíйне ~ то́чне ~ живи́ти ~ від мере́жі ~ від батаре́ї живи́тися перемика́ти/перемкну́ти ~ на íншу напру́гу ~ на íнший діапазо́н <кана́л> ~ на íншу програ́му

stroić/dostroić, nastawiać/nastawić strojenie, dostrajanie, nastawianie zdalne ~ dokładne ~ zasilać ~ z sieci ~ z baterii być zasilanym przełączać/przełączyć ~ na inne napięcie ~ na inny zakres <kanał> ~ na inny program

ЮВЕЛÍРНІ ВИ́РОБИ. ГОДИ́ННИКИ — BIŻUTERIA. ZEGARKI ЮВЕЛÍРНІ ВИ́РОБИ – BIŻUTERIA прикра́сa біжуте́рія брасле́т

ozdoba biżuteria bransoleta, bransoletka


314 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

бро́шка за́понка кольє́ куло́н медальйо́н нами́сто пе́рстень, каблу́чка обру́чка печа́ткa ~ з ка́менем сере́жки шпи́лька

broszka, brosza spinka kolia, naszyjnik wisior, wisiorek medalion, medalik naszyjnik pierścień, pierścionek obrączka sygnet ~ z kamieniem kolczyki szpilka

оправля́ти/опра́вити ка́мінь одяга́ти/одягти́ пе́рстень нани́зувати/наниза́ти бíсер

oprawiać/oprawić kamień wkładać/włożyć pierścionek nanizywać/nanizać paciorki

бíсер буршти́н, янта́р бурштино́вий, янта́рний дорогоцíнний ка́мінь нами́сто lp, кора́лі lm намисти́на самоцвíт, напівдорогоцíнний ка́мінь

paciorki, koraliki bursztyn bursztynowy kamień szlachetny korale одн. koralik kamień półszlachetny

зо́лото золоти́й бíле ~ срíбло срíбний пла́тина пла́тиновий

złoto złoty białe ~ srebro srebrny platyna platynowy

ага́т александри́т амети́ст амети́стовий бірюза́ бірюзо́вий діама́нт діама́нтовий перли́на lp, lm пе́рли

agat aleksandryn ametyst ametystowy turkus turkusowy brylant brylantowy perła одн., мн. perły


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 315

8

з пере́л смара́гд смара́гдовий опа́л рубíн рубíновий сапфíр сапфíровий топа́з

z pereł, perłowy szmaragd szmaragdowy opal rubin rubinowy szafir szafirowy topaz ГОДИ́ННИКИ – ZEGARKI

годи́нник буди́льник ~ з бо́єм кишенько́вий ~ настíльний ~ настíнний ~ протиуда́рний ~ наручни́й ~ ~ вибива́є двана́дцяту годи́ну цифербла́т стрíлка вели́ка <мала́> ~ секу́ндна ~ ма́ятник

zegarek, zegar budzik zegar wybijający godziny zegarek kieszonkowy zegarek (na biurko) zegar ścienny zegarek przeciwwstrząsowy zegarek na rękę ~ wybija dwunastą

годи́нник заво́дити/заве́сти <накру́чувати/ накрути́ти pot.> ~ наставля́ти/наста́вити ~ на ... годи́ну ~ хо́дить <іде́> ~ зупиня́ється/зупини́вся

zegarek nakręcać/nakręcić ~

~ стої ́ть ~ спіши́ть на 4 хвили́ни ~ відстає́ на 5 хвили́н бій годи́нника переводи́ти/перевести́ стрíлку на де́сять хвили́н наза́д <впере́д>

cyferblat wskazówka duża <mała> ~ sekundnik wahadło

nastawiać/nastawić ~ na godzinę ... chodzi ~ zatrzymuje się/ zatrzymał się <staje/stanął> ~ stoi ~ śpieszy się 4 minuty ~ spóźnia się 5 minut bicie zegara przesuwać/przesunąć wskazówkę o dziesięć minut do tyłu <do przodu>


316 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

ВЗУТТЯ́ — OBUWIE взуття́ гото́ве ~ дитя́че ~ ~ для хло́пчиків <дівча́ток> лíтнє <зимо́ве> ~ моде́льне ~ полотня́не ~ чоловíче <жіно́че> ~ ро́змір череви́ки 35-го ро́зміру

obuwie ~ fabryczne ~ dziecięce ~ chłopięce <dziewczęce> ~ letnie <zimowe> ~ modelowe ~ płócienne ~ męskie <damskie> rozmiar buty <trzewiki> numer 35

бале́тки босонíжки бо́ти ва́лянки ке́ди кало́ші кросо́вки, кросíвки мокаси́ни санда́лі та́пки, та́почки, ка́пці pot. чо́боти, чобітки́ чо́вники, ло́дочки pot. череви́ки шльо́панці

baletki klapki, sandałki boty, botki; śniegowce walonki tenisówki; trampki kalosze adidasy розм. mokasyny sandały pantofle (domowe), kapcie розм. kozaki czółenka trzewiki, buty, buciki klapki

ту́флі за́мшеві ~ ла́кові ~ ~ з го́стрим носко́м ~ із за́щіпкою ~ з квадра́тним носко́м ~ на (висо́кому, низько́му) підбо́рі <каблуцí> ~ на мікропо́ристій підо́шві <мікропóрці pot.> ~ на шпи́льці <шпи́льках> ~ на липу́чках шкірянí ~ шнуро́вані ~ ~ вели́кі <завели́кі> на ме́не ~ малí <замалí> на ме́не

pantofle, półbuciki, półbuty ~ zamszowe lakierki spiczaste ~ ~ ze sprzączką ~ ze ściętymi czubami ~ na (wysokim, niskim) obcasie ~ na mikrogumie szpilki ~ na rzepy ~ skórzane <skórkowe> ~ sznurowane ~ są na mnie za duże ~ są na mnie za małe


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 317

8

~ спада́ють <зліта́ють pot.> з ніг ~ ти́снуть в/у підйо́мі

~ spadają (mi) z nóg ~ cisną na podbiciu

верх взуття́ за́дник каблу́к набíйка носо́к підме́тка підо́шва у́стілка танке́тка шнурíвка, lm шнурíвки язи́к

wierzch buta zapiętek obcas flek czubek, nosek zelówka podeszwa wkładka koturn sznurowadło, мн. sznurowadła język

обува́ти/обу́ти <взува́ти/взу́ти> череви́ки, взува́тися/взу́тися взува́ти/взу́ти дити́ну ло́жка для взуття́ роззува́тися/роззу́тися, зніма́ти/ зня́ти (череви́ки) перевзува́тися/перевзу́тися шнурува́ти/зашнурува́ти (череви́ки) розшнуро́вувати/розшнурува́ти (череви́ки) вставля́ти/вста́вити шнурíвки (у череви́ки)

wkładać/włożyć buty wkładać/włożyć dziecku buty łyżka do butów zdejmować/zdjąć buty zmieniać/zmienić buty <obuwie> sznurować/zasznurować buty rozsznurowywać/rozsznurować buty wciągać/wciągnąć sznurowadła do butów

ТКАНИ́НИ — MATERIAŁY ткани́на водотривка́ ~ міцна́ ~ щíльна ~ прогумо́вана ~ ширина́ ткани́ни довжина́ ткани́ни взірча́ста ~, з візеру́нками гладка́ ~ ~ в/у горо́шок ~ в/у клíтку <карта́та ~> ~ в/у сму́жку <смуга́ста ~>

tkanina, materiał tkanina nieprzemakalna <wodoodporna, impregnowana> mocna tkanina gęsta tkanina tkanina podgumowana szerokość materiału długość materiału wzorzysta tkanina gładka tkanina materiał w kropki <ciapki розм.> materiał kraciasty, ~ w kratkę materiał w paski


318 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

візеру́нок ~ на ткани́ні

wzór, deseń deseń na tkaninie

мíряти, відмíрювати/відмíряти відріза́ти/відрíзати на су́кню потрíбно 3 м ткани́ни відрíз ~ на костю́м

mierzyć/zmierzyć odcinać/odciąć na sukienkę potrzeba 3 m materiału kupon ~ na garnitur

атла́с атла́сний ба́йка ба́йковий брезе́нт брезе́нтовий вати́н вельве́т вельве́товий велю́р велю́ровий во́вна, ше́рсть во́вня́ний, шерстяни́й джерсí з дже́рсі, дже́рсо́вий джинс джи́нсо́вий кашемíр, кашмíр кашемíровий, кашмíровий муслíн муслíновий нейло́н нейло́новий, з нейло́ну оксами́т оксами́товий паруси́на паруси́новий плюш плю́шевий пóвсть з пóвсті, повстя́ни́й полотно́ лляне́ ~, льняне́ ~ полотня́ний, з полотна́

atłas atłasowy baja, flanela flanelowy brezent brezentowy watolina sztruks, welwet sztruksowy, welwetowy welur welurowy wełna wełniany dżersej dżersejowy dżins dżinsowy kaszmir kaszmirowy muślin muślinowy nylon nylonowy aksamit aksamitny płótno żaglowe z płótna żaglowego plusz pluszowy wojłok wojłokowy płótno ~ lniane płócienny


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 319

8

поплíн поплíновий сати́н сати́новий си́тець си́тцевий стрейч сукно́ зі сукна́, сукня́ний тафта́ з тафти́, тафто́вий трикота́ж трикота́жний тюль тю́левий флане́ль флане́левий шовк шовко́вий натура́льний ~ шту́чний ~

popelina popelinowy satyna satynowy perkal perkalowy strecz sukno sukienny tafta taftowy, z tafty trykotaż, dzianina z dzianiny, trykotowy tiul tiulowy flanela flanelowy jedwab jedwabny ~ naturalny sztuczny ~

ÓДЯГ — ODZIEŻ ОДЯГА́ТИСЯ. МО́ДА. СМАК – UBIERAĆ SIĘ. MODA. GUST ходи́ти в/у чому-н. носи́ти що-н. одяга́ти/одягну́ти ~ пальто́ <су́кню> ~ костю́м ~ рукави́ці <рукави́чки, ша́пку, капелю́х> ~ біли́зну <шкарпе́тки, панчо́хи> накида́ти/наки́нути ~ плащ зніма́ти/зня́ти що-н. одяга́ти/одягти́ кого-н. в/у що-н. ~ дити́ну ~ дити́ну в пальто́ зніма́ти/зня́ти одяга́тися/одягти́ся

chodzić w czymś nosić coś wkładać/włożyć ~ płaszcz <suknię> ~ kostium; garnitur ~ rękawiczki <czapkę, kapelusz> ~ bieliznę <skarpetki, pończochy> narzucać/narzucić ~ płaszcz zdejmować/zdjąć coś ubierać/ubrać kogoś w coś ~ dziecko wkładać/ włożyć <zakładać/ założyć> dziecku płaszcz zdejmować/zdjąć ubierać się/ubrać się


320 HANDEL. TOWARY. USŁUGI роздяга́тися/роздягти́ся переодяга́тися/переодягти́ся, перевдяга́тися/перевдягти́ся застіба́ти/застібну́ти, защіпа́ти/ защіпну́ти region. ~ пальто́ <пла́ття> розстіба́ти/розстібну́ти, розщіпа́ти/розщепи́ти region. розстіба́тися/розстібну́тися, розщіпа́тися/ розщепи́тися region. запина́ти/запну́ти ~ на пря́жку ~ на ґу́дзики запина́тися/запну́тися розпина́тися/розіпну́тися підніма́ти/підня́ти ко́мір пальто́ з пíднятим ко́міром зако́чувати/закоти́ти рукави́ опуска́ти/опусти́ти рукави́ зав’я́зувати/зав’яза́ти га́лстук <крава́тку> пов’я́зувати/пов’яза́ти ху́стку носи́ти соро́чку пове́рх штанíв заправля́ти/запра́вити соро́чку в штани́

8

rozbierać się/rozebrać się przebierać się/przebrać się zapinać/zapiąć ~ płaszcz <suknię> rozpinać/rozpiąć rozpinać się/rozpiąć się zapinać/zapiąć ~ na sprzączkę ~ na guziki zapinać się/zapiąć się rozpinać się/rozpiąć się podnosić/podnieść kołnierz płaszcz z postawionym <podniesionym> kołnierzem zakasywać/zakasać rękawy spuszczać/spuścić rękawy wiązać/zawiązać <zakładać/założyć> krawat wiązać/zawiązać chustkę nosić koszulę na wierzch(u) wkładać/włożyć koszulę do spodni

мо́да moda запрова́джувати/запрова́дити wprowadzać/wprowadzić modę na в/у мо́ду що-н. coś вхо́дити/увійти́ в/у мо́ду wchodzić/wejść w modę бу́ти в/у мо́ді być w modzie, być modnym (o rzeczach) вихо́дити/ви́йти з мо́ди wychodzić/wyjść z mody за оста́нньою мо́дою według ostatniej mody (оста́нній) крик <писк pot.> (ostatni) krzyk mody мо́ди фасо́н fason одяга́тися ubierać się бу́ти одя́гненим być ubranym ~ без сма́ку ~ niegustownie ~ мо́дно ~ modnie ~ зі сма́ком ~ gustownie ~ недба́ло ~ niedbale ~ про́сто ~ skromnie <zwyczajnie>


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 321

8

~ скро́мно ~ яскра́во мо́дний старомо́дний слідкува́ти за собо́ю елега́нтність елега́нтний мо́дник мо́дниця стиль аванга́рдний ~ смак не́смак

~ skromnie ~ jaskrawo modny staromodny dbać o siebie elegancja elegancki; elegant modniś, fircyk strojnisia, modnisia styl ~ awangardowy gust, smak brak gustu

ВИ́ДИ О́ДЯГУ – RODZAJE UBRANIA о́дяг ве́рхній ~ гото́вий ~ зимо́вий <лíтній> ~ робо́чий ~, ро́ба, спецíвка pot. святко́вий ~ спорти́вний ~ тури́стський ~ чоловíчий <жіно́чий> ~ фо́рма однострíй, військо́ва ~ костю́м спорти́вний ~ тренува́льний ~ су́кня ба́льна ~ купа́льник хала́т фарту́х

odzież, ubranie okrycie, wierzchnie ubranie odzież gotowa, konfekcja odzież zimowa <letnia> ubranie robocze ubranie odświętne odzież sportowa strój turystyczny odzież męska <damska> mundur mundur (wojskowy) garnitur; kostium; strój strój sportowy dres suknia ~ balowa kostium kąpielowy szlafrok fartuch, fartuszek

борт брете́льки lm, lp брете́лька ко́мір, коміре́ць відкладни́й ~ го́стрий ~ ко́мір з ху́тра, хутряни́й ко́мір кру́глий ~ накрохма́лений ~ ~-стíйка капюшо́н

brzeg, kraj ramiączka мн., одн. ramiączko kołnierz, kołnierzyk ~ wykładany spiczasty ~ kołnierz futrzany zaokrąglony ~ nakrochmalony kołnierzyk ~ stojący, stójka розм. kaptur, kapiszon


322 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

кише́ня бокова́ ~ за́дня ~ зо́внішня <вну́трішня> ~ накладна́ ~ прорізна́ ~ вило́га, ла́цкан pot. клин коке́тка манже́т холо́ша, штани́на, ногави́ця pot. по́яс підкоміре́ць подíл пола́ рука́в до́вгий <коро́ткий> ~ спи́нка хля́стик шле́йф

kieszeń boczna ~ tylna ~ zewnętrzna <wewnętrzna> ~ naszyta ~ przecięta ~ wyłóg, klapa klin karczek mankiet nogawka, nogawica pas kołnierzyk podszywany dół (o odzieży), dolny kraj <brzeg> poła rękawy długie <krótkie> ~ plecy patka tren

верх ви́воріт підкла́дка корса́ж

góra spód podszewka, spód gurt

бли́скавка, замо́к віша́к гачо́к ґу́дзик ґу́дзичок за́понка за́щіпка кно́пка петля́, пете́лька пря́жка

zamek błyskawiczny, suwak, ekler wieszak haftka guzik guziczek spinka zapięcie, klamerka, sprzączka zatrzask dziurka; pętelka sprzączka

ПАЛЬТО́, ШУ́БА – PŁASZCZ, FUTRO пальто́ демісезо́нне ~ зимо́ве ~ ~ на ху́трі однобо́ртне <двобо́ртне> ~ півпальто́ плащ

płaszcz, palto jesionka płaszcz zimowy pelisa płaszcz jednorzędowy <dwurzędowy> krótki płaszcz płaszcz


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 323

8

дощови́к пелери́на порохови́к манто́ шине́ль шкіряна́ ку́ртка, шкіря́нка pot. шу́ба, ху́тро шу́бка, кожушóк кожу́х, дубля́нка pot. бу́рка

płaszcz nieprzemakalny peleryna, pelerynka prochowiec, trencz płaszcz damski; futro damskie płaszcz wojskowy skórzana kurtka, skóra розм. futro, pelisa futerko kożuch burka

ЧОЛОВÍЧИЙ О́ДЯГ – ODZIEŻ MĘSKA костю́м вихідни́й ~ однобо́ртний <одноря́дний> ~ двобо́ртний <дворя́дний> ~ фрак смо́кінг брю́ки, штани́ джи́нси паруси́нові ~ вузькí <широ́кі> ~ піджа́к жиле́т, жиле́тка ку́ртка вітрíвка ~ з капюшо́ном комбінезо́н пуло́вер светр ~ на ґу́дзиках гольф стьо́банка, стьо́ганка фуфа́йка, ва́тянка соро́чка полотня́на <льняна́> ~ блу́за робо́ча ~, ро́ба

garnitur, ubranie garnitur wyjściowy ubranie jednorzędowe ubranie dwurzędowe frak smoking spodnie dżinsy ~ płócienne wąskie <szerokie> ~ marynarka kamizelka kurtka kurtka, wiatrówka ~ z kapturem kombinezon pulower, półgolf sweter sweter rozpinany golf pikowana kurtka, waciak waciak, fufajka koszula ~ płócienna <lniana> bluza ~ robocza

чоловíча біли́зна кальсо́ни, калісо́ни pot. ма́йка пла́вки

bielizna męska kalesony podkoszulek, koszulka gimnastyczna slipy, kąpielówki


324 HANDEL. TOWARY. USŁUGI труси́ го́льфи, підколíнники region. шкарпе́тки піжа́ма хала́т

8

spodenki gimnastyczne; majtki; kalesony (krótkie) podkolanówki skarpetki piżama szlafrok

ЖІНО́ЧИЙ О́ДЯГ – ODZIEŻ DAMSKA костю́м ~ джерсí ~ на підкла́дці брю́чний ~ пла́ття-костю́м су́кня ~ без рукавíв ~ відрізна́ по та́лії ~ з декольте́, декольто́вана ~ коро́тка <до́вга> ~ вечíрня ~ дома́шня ~ лíтня ~ ~ в/у горо́шок ~ в/у клíтку <карта́та> ~ з синте́тики ~ з тафти́ сарафа́н спідни́ця ~ в/у скла́дки вузька́ ~ ~ до колíн ~-кльош мíні-~ ~-плісе́ призби́рана ~ блу́зка гапто́вана ~ ~ з мере́живом, мере́жана в’я́зані <пле́тена> ре́чі трикота́ж жаке́т светр ко́фта гольф пуло́вер

kostium garsonka z dżerseju ~ na podszewce spodnium garsonka sukienka ~ bez rękawów ~ odcięta w pasie ~ z dekoltem krótka <długa> ~ ~ wieczorowa <wizytowa> ~ domowa <na po domu розм.> letnia ~ ~ w groszki ~ w kratkę ~ ze sztucznego włókna ~ z tafty bezrękawnik, sarafan spódnica, spódniczka ~ w fałdy wąska ~ ~ przed kolana kloszowa ~ (~) mini plisowana ~ marszczona ~ bluzka ~ haftowana ~ koronkowa dzianina, odzież robiona na drutach dzianina, trykotaż żakiet, żakiecik sweter bluzka golf pulower


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 325

8

жіно́ча біли́зна комбіна́ція, га́лька бюстга́льтер, лíфчик pot. соро́чка нічна́ ~ піжа́ма труси́ тру́сики по́яс

bielizna damska halka biustonosz, stanik koszulka koszula nocna piżama majtki majtki, figi pas

го́льфи, підколíнники region. колго́ти безрозмíрні ~ еласти́чні ~ шкарпе́тки панчо́хи

podkolanówki rajstopy ~ uniwersalne ~ elastyczne skarpetki pończochy

ДИТЯ́ЧИЙ О́ДЯГ – ODZIEŻ DZIECIĘCA капюшо́н колго́тки костю́мчик пла́ттячко пла́щик рейту́зи сорочи́на тру́сики фартушо́к ша́почка ша́рфик штанцí

kapturek rajstopki ubranko sukieneczka płaszczyk rajtuzy koszulka majteczki fartuszek czapeczka szaliczek spodenki

ÓДЯГ ДЛЯ НЕМОВЛЯ́ТИ – BIELIZNA NIEMOWLĘCA па́мперси lm, lp па́мперс пелю́шка, пеле́нка міня́ти/зміни́ти пеле́нки пелена́ти/перепелена́ти дити́ну повзуни́, повзунки́ розпашо́нка, сорочи́нка слиня́вчик че́пчик, ша́почка

pampersy мн., одн. pampers pieluszka zmieniać/zmienić pieluszki przewijać/przewinąć dziecko śpioszki kaftanik, koszulka śliniaczek, śliniak czapeczka


326 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

ГОЛОВНÍ УБÓРИ, АКСЕСУÁРИ NAKRYCIE GŁOWY, DODATKI ГОЛОВНИ́Й УБÍР – NAKRYCIE GŁOWY бере́т ке́пка, ке́пі кашке́т капелю́х капелю́шок (жіно́чий) цилíндр ша́пка ~-вуша́нка хутряна́ ~ хусти́на, ху́стка коси́нка

beret dżokejka, czapka z daszkiem kaszkiet, czapka z daszkiem kapelusz kapelusik (damski) cylinder czapka ~ z nausznikami ~ futrzana chustka, chusta chustka (trójkątna)

АКСЕСУÁРИ – DODATKI мете́лик га́лстук, крава́тка шпи́лька (до воло́сся) за́понка (для манже́тів) носова́ хусти́нка <ху́сточка> окуля́ри те́мні ~ сонцезахиснí ~, со́нячні pot. ре́мінь (чоловíчий) по́яс (жіно́чий) поясо́к

muszka krawat spinka do włosów spinkа do mankietów chustka do nosa okulary ciemne ~ ~ przeciwsłoneczne pas (męski) pas, pasek (damski) pasek

вíяло запальни́чка зонтик, парасо́ля, парасо́лька шаль шарф кашне́ рукави́ці (чоловíчі) хутрянí ~ ~ на оди́н па́лець рукави́чки (жіно́чі) пле́тені <в’я́зані> ~ космети́чка портмоне́, гамане́ць су́мка, су́мочка портфе́ль

wachlarz zapalniczka parasol chusta szal szalik rękawice, rękawiczki (męskie) ~ <rękawiczki> futrzane ~ z jednym palcem rękawiczki ~ dziane kosmetyczka portfel torba, torebka teczka


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 327

8

ТЮТЮНÓВІ ВИ́РОБИ — WYROBY TYTONIOWE «тютю́н» тютю́н жува́льний ~ ~ для курíння листови́й ~ ~ для лю́льки папіро́са pot. (bez filtra), цига́рка (z filtrem) сигаре́та сига́ра лю́лька портсига́р табаке́рка сірни́к коро́бка сірникíв запа́лювати/запали́ти сірни́к запальни́чка попільни́чка цига́рковий <папіро́сний> папíр фільтр

kiosk z papierosami tytoń ~ do żucia ~ do palenia ~ w liściach ~ fajkowy papieros papieros; cienkie cygaro cygaro fajka papierośnica tabakierka/tabakiera zapałka pudełko zapałek zapalać/zapalić zapałkę zapalniczka popielniczka bibułka do skręcania papierosów filtr

кури́ти ~ папіро́су <лю́льку> «Кури́ти заборо́нено» дим цигарко́вий ~ недо́палок ню́хати тютю́н куре́ць (mężczyzna i kobieta) Ви ку́рите?, Ку́рите? кімна́та для курíння курíння ки́дати/ки́нути кури́ти

palić ~ papierosa <fajkę> „Palenie wzbronione” dym ~ <dymek> z papierosa niedopałek zażywać tabaki palacz, palący; palaczka, paląca Czy pan <pani> pali? palarnia palenie rzucać/rzucić palenie, przestać palić

СФÉРА ОБСЛУГÓВУВАННЯ — USŁUGI замо́влення прийма́ти/прийня́ти ~ бра́ти/взя́ти ~ вико́нувати/ви́конати ~ квита́нція

zamówienie, zlecenie przyjmować/przyjąć ~ brać/wziąć ~ wykonywać/wykonać ~ pokwitowanie


328 HANDEL. TOWARY. USŁUGI те́рмін майсте́рня ~ працю́є від 10:00 до 18:00 буди́нок по́буту

8

termin pracownia, warsztat, zakład ~ jest czynna <otwarta> od 10 do 18 <w godzinach 10-18> pawion usługowy

ПЕРУКÁРНЯ — ZAKŁAD FRYZJERSKI сало́н зал, за́ла чоловíчий <жіно́чий, дитя́чий>~ перука́р, ма́йстер перука́рка чоловíчий <жіно́чий> ма́йстер манікю́рниця космето́лог

salon; zakład sala salon męski <damski, dziecięcy>

маши́нка для стри́ження гре́бінь сíтка для воло́сся щíтка (для воло́сся) підстрига́ння, стри́жка pot. коро́тка стри́жка підстрига́ти/підстри́гти ~ маши́нкою ~ ко́ротко стри́гтися/підстри́гтися підрíвнювати/підрівня́ти

maszynka do strzyżenia grzebień siatka do włosów szczotka (do włosów) strzyżenie; ostrzyżenie krótkie włosy; krótkie strzyżenie strzyc/ostrzyc ~ maszynką ~ włosy krótko <na krótko> strzyc się/ostrzyc się wyrównywać/wyrównać, podcinać/ podciąć mieć długie włosy

ма́ти до́вге воло́сся за́чіска зачíсувати/зачеса́ти зачíсуватися/зачеса́тися розчíсувати/розчеса́ти (воло́сся, косу́) розчíсуватися/розчеса́тися зако́лювати/заколо́ти воло́сся уклада́ння, укла́дка pot. роби́ти/зроби́ти укла́дку фарбува́ння воло́сся фарбува́ти/пофарбува́ти воло́сся

fryzjer fryzjerka ~ męski <damski> manikiurzystka kosmetyczka

fryzura, uczesanie czesać/uczesać czesać się/uczesać się rozczesywać/rozczesać (włosy, warkocz) rozczesywać/rozczesać się upinać/upiąć włosy ułożenie włosów, uczesanie układać/ułożyć włosy farbowanie włosów farbować/ufarbować włosy


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 329

8

фа́рба для воло́сся висвíтлювання воло́сся висвíтлювати/ви́світлити

farba do włosów rozjaśnianie włosów rozjaśniać/rozjaśnić

бігудí, валки́ region. накру́чувати/накрути́ти воло́сся на ~ зави́вка хімíчна ~, хíмія pot. роби́ти/зроби́ти хімíчну зави́вку <хíмію> коса́ ма́ти ко́су́ запліта́ти/запле́сти ко́су́ кок гри́вка про́діл прями́й <коси́й> ~

lokówki, wałki; papiloty zakręcać/zakręcić na wałki ondulacja trwała (~) robić/zrobić (sobie) trwałą <ondulację> розм. warkocz mieć <nosić> warkocz pleść/zapleść warkocz kok grzywka przedziałek ~ pośrodku <z boku>

манікю́р роби́ти/зроби́ти ~ обріза́ти/обрíзати нíгті фарбува́ти/нафарбува́ти нíгті ла́ком лак для нíгтів рідина́ для змива́ння ла́ку пи́лочка но́жиці куса́чки

manicure robić/zrobić ~ obcinać/obciąć paznokcie lakierować/polakierować <malować/ pomalować>paznokcie lakier do paznokci zmywacz, aceton pilniczek nożyczki cążki do paznokci

космети́чний кабіне́т косме́тика ма́ска роби́ти/зроби́ти ма́ску очи́щення шкíри чи́стити/очи́стити шкíру макія́ж фарбува́ти/нафарбува́ти ~ бро́ви <о́чі, гу́би, вíї>

gabinet kosmetyczny kosmetyka maseczka kosmetyczna robić/zrobić maseczkę czyszczenie skóry czyścić/oczyścić skórę makijaż malować/umalować ~ brwi <oczy, usta , rzęsy>

АТЕЛЬЄ́ — PRACOWNIA KRAWIECKA краве́цька майсте́рня краве́ць

pracownia krawiecka krawiec


330 HANDEL. TOWARY. USŁUGI

8

кравчи́ня журна́л мод фасо́н

krawcowa żurnal fason

ку́рси кро́ю та шиття́ ши́ти/поши́ти со́бі що-н. зніма́ти/зня́ти мíрки lm примíрювати/примíряти примíрка pot. перешива́ти/переши́ти

kursy kroju i szycia szyć/uszyć sobie coś zdejmować/zdjąć miarę одн. przymierzać/przymierzyć przymiarka, miara przerabiać/przerobić

засиля́ти/засили́ти ни́тку в го́лку вставля́ти/вста́вити замо́к <бли́скавку> вишива́ти/ви́шити гаптува́ти/ви́гаптувати гаптува́ння пле́сти/спле́сти <в’яза́ти/зв’яза́ти> на спи́цях <гачко́м> в’яза́ння

nawlekać/nawlec igłę wszywać/wszyć zamek błyskawiczny

wyszywać/wyszyć haftować/wyhaftować haftowanie robić/zrobić na drutach <szydełkiem>; szydełkować robota <robienie> na drutach; szydełkowanie крої ́ти/ви́кроїти <розкро́ювати/ kroić/wykroić, skroić розкрої ́ти> ви́крійка krój роби́ти/зроби́ти ви́крійку robić/zrobić wykrój зме́тувати/змета́ти fastrygować/sfastrygować, zafastrygować обме́тувати/обмета́ти obszywać/obszyć, obrzucać/obrzucić ~ низ ~ dół ~ пе́тлі ~ dziurki відпо́рювати/відпоро́ти odpruwać/odpruć розши́рювати/розши́рити wypuszczać/wypuścić, poszerzać/ poszerzyć відріза́ти/відрíзати odcinać/odciąć обріза́ти/обрíзати obcinać/obciąć ~ низ ~ dół перешива́ти/переши́ти przeszywać/przeszyć ~ ґу́дзики ~ guziki підшива́ти/підши́ти podszywać/podszyć; obrębiać/obrębić розпо́рювати/розпоро́ти rozpruwać/rozpruć поро́ти pruć пришива́ти/приши́ти przyszywać/przyszyć ~ рукави́ ~ rękawy ~ ґу́дзики <кише́ні> ~ guziki <kieszenie> розпуска́ти/розпусти́ти pruć/spruć, popruć


ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 331

8

~ светр зву́жувати/зву́зити подо́вжувати/подо́вжити вкоро́чувати/вкороти́ти ши́ти/поши́ти ~ на шве́йній маши́ні ~ вручну́ <рука́ми> ~ як-не́будь стібо́к

~ sweter zwężać/zwęzić podłużać/podłużyć skracać/skrócić szyć/uszyć ~ na maszynie ~ ręcznie <w ręku> ~ byle jak <pospiesznie> ścieg

бортове́ полотно́, борто́вка pot. шпи́лька гачо́к для в’яза́ння кно́пка гачо́к напе́рсток ни́тка коту́шка нито́к но́жиці пря́жка ґу́дзик ґу́дзичок стя́жка, та́сьма́ оздо́блювальна ~ шве́йна маши́на шпу́лька го́лка маши́нна ~ цига́нська ~ ву́шко (у го́лці) поду́шечка для го́лок

sztywne płótno szpilka szydełko zatrzask haftka naparstek nitka szpulka nici nożyczki przędza guzik guziczek taśma ~ ozdobna maszyna do szycia szpulka igła ~ do maszyny wielka ~ ucho (igielne) igelnik, poduszeczka <pudełko> na igły zakładka łata fałda, plisa fastryga wzdłuż fastrygi szew

ви́точка ла́тка скла́дка наме́тування по наме́таному шов

ЧИ́ЩЕННЯ О́ДЯГУ — CZYSZCZENIE ODZIEŻY пра́льня хімíчна чи́стка = хімчи́стка чи́щення ~ о́дягу звича́йне ~

pralnia pralnia chemiczna, pranie chemiczne czyszczenie odzieży; pralnia ~ zwykłe


332 HANDEL. TOWARY. USŁUGI терміно́ве ~ віддава́ти/відда́ти ~ в/у пра́льню <до прання́ pot.> ~ в/у чи́щення чи́стити/почи́стити ~ від плям ~ від боло́та <бру́ду> видаля́ти/ви́далити ~ пля́ми перефарбóвувати/ пепефарбува́ти

8

~ ekspresowe oddawać/oddać ~ do pralni <do prania> ~ do czyszczenia czyścić/wyczyścić ~ z plam ~ z błota <brudu> usuwać/usunąć, czyścić/wyczyścić ~ plamy farbować/ufarbować

РЕМÓНТ — NAPRAWA ремо́нт віддава́ти/відда́ти що-н. в/у ремо́нт <до ремо́нту pot.> ремонтува́ти, відремонтóвувати/ відремонтува́ти ремо́нт взуття́ прибива́ти/приби́ти набíйки міня́ти/поміня́ти підо́шви ремо́нт годи́нників ремо́нт ве́рхнього о́дягу

naprawa, reperacja oddawać/oddać coś do naprawy naprawiać/naprawić naprawa obuwia przybijać/przybić fleki zmieniać/zmienić podeszwy <spody> naprawa zegarków naprawa odzieży

ÍНШІ ПÓСЛУГИ — INNE USŁUGI надава́ти по́слуги миття́ підло́ги <вíкон> ми́ти підло́гу <вíкна> прибира́ння кварти́ри прибира́ти кварти́ру пункт прока́ту, позича́льня позича́ти/пози́чити пла́та за по́зику заста́ва під заста́ву

świadczyć usługi mycie podłóg <okien> myć podłogę <okna> sprzątanie mieszkania sprzątać mieszkanie wypożyczalnia pożyczać/pożyczyć opłata za wypożyczenie kaucja za kaucją

сто́ляр столя́рний столя́рна майсте́рня

stolarz stolarski stolarnia, warsztat stolarski


8

ТОРГІВЛЯ. ТОВАРИ. СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 333

столя́рство свердло́, све́рдел свердли́ти, висве́рдлювати/ ви́свердлити просвердли́ти долото́ довба́ти, видóвбувати/ ви́довбати клíщі витя́гувати/ви́тягнути цвях плоскогу́бці, щи́пці молото́к забива́ти/заби́ти цвях пи́лка пиля́ти, перепи́лювати/ перепиля́ти (сто́вбур дерева) пиля́ти, відпи́лювати/ відпиля́ти (гíлку) руба́нок струга́ти, вистру́гувати/ ви́стругати слю́сар слю́са́рський слюса́рна майсте́рня, слюса́рня слюса́рство напи́льник пиля́ти, спи́лювати/спиля́ти дриль роби́ти/зроби́ти ключí добира́ти/дібра́ти ~ ключ до замка́ ремонтува́ти, відремонтóвувати/ відремонтува́ти замо́к

stolarstwo, stolarka розм. świder, wiertak; wiertło wiercić/wywiercić przewiercić dłuto dłutować/wydłutować obcęgi wyciągać/wyciągnąć gwóźdź obcęgi płaskie, szczypce, kombinerki розм., klapcążki розм. młotek wbijać/wbić gwóźdź piła piłować/przepiłować (pień drzewa) piłować/odpiłować (gałąź) strug, hebel strugać/wystrugać, heblować/ wyheblować ślusarz ślusarski ślusarnia ślusarstwo, ślusarka розм. pilnik piłować/spiłować wiertarka dorabiać/dorobić klucze dobierać/dobrać ~ klucz do zamka naprawiać/naprawić zamekТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ TRANSPORT. KOMUNIKACJA Подорож Вокзал

9

Podróż Dworzec

Міський транспорт Komunikacja miejska Види міського транспорту Środki komunikacji miejskiej Сідати, їхати, висіда́ти Wsiadać, jechać, wysiadać З квитком і без квитка Z biletem i bez biletu Звороти Zwroty Поїзд. Корабель. Літак Поїзд Корабель. Порт Літак

Pociąg. Statek. Samolot Pociąg Statek. Port Samolot

Автомобіль, мотоцикл Автомобіль Мотоцикл, моторолер

Samochód, motocykl Samochód Motocykl, skuter

Дорога, міст Дорога Міст Дорожні знаки

Droga, most Droga Most Znaki drogowe


336 TRANSPORT. KOMUNIKACJA

9

ПÓДОРОЖ — PODRÓŻ пасажи́р пасажи́рка вихо́дити/ви́йти на перо́н поса́дка ~ на по́їзд <літа́к> оголо́шувати/оголоси́ти поса́дку ~ на літа́к ~ на по́їзд <авто́бус> захо́дити/зайти́ ~ у ваго́н ~ в/у трамва́й сіда́ти/сíсти ~ у ваго́н ~ на по́їзд <авто́бус> ~ в/у трамва́й <троле́йбус> ї ́хати по́їздом <авто́бусом, трамва́єм> вихо́дити/ви́йти з по́їзда <авто́буса, трамва́я> виїжджа́ти/ви́їхати від’їжджа́ти/від’ї ́хати

pasażer pasażerka wychodzić/wyjść na peron wsiadanie ~ do pociągu <samolotu> ogłaszać/ogłosić odprawę ~ pasażerów (samolotu) ogłaszać/ogłosić, że pociąg <autobus> jest podstawiony wchodzić/wejść ~ do wagonu ~ do tramwaju wsiadać/wsiąść ~ do wagonu ~ do pociągu <autobusu> ~ do tramwaju <trolejbusu> jechać pociągiem <autobusem, tramwajem> wysiadać/wysiąść z pociągu <autobusu, tramwaju> wyjeżdżać/wyjechać odjeżdżać/odjechać

ПЕРЕСА́ДКА – PRZESIADKA перехíд (w metrze) przesiadka; przejście (у метрί) пересіда́ти/пересíсти przesiadać się/przesiąść się ~ на ста́нції (метра́) «Золотí ~ na stacji „Zołoti Worota” Воро́та» ~ з одно́го троле́йбуса на ~ z jednego trolejbusu na inny íнший ~ на дру́гій <во́сьмій> зупи́нці ~ na drugim <ósmym> przystanku ~ на кінце́вій ~ na końcowym przystanku ї ́хати/дої ́хати без переса́док jechać/dojechać bez przesiadek <bez <без переса́дки> przesiadki> ЇЗДА́ – JAZDA авто́бус, троле́йбус, трамва́й ~ ї ́де ~ ї ́де зі шви́дкістю ... км/год ~ ї ́де шви́дко <повíльно>

autobus, trolejbus, tramwaj, ~ jedzie ~ jedzie z szybkością <prędkością> … km na godzinę ~ jedzie szybko <wolno>


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 337

9

~ запíзнюється ~ зупиня́ється/зупини́вся ~ пої ́хав <пішо́в> ~ руша́є/ру́шив ~ хо́дить з інтерва́лом 10 хвили́н ~ хо́дить ча́сто <неча́сто> ~ що́йно пої ́хав <пішо́в pot.> гальмува́ти/загальмува́ти зупиня́тися/зупини́тися ходи́ти ко́жних дві годи́ни по́їзд відхо́дить <відправля́ється> ~ о 15 годи́ні ~ з четве́ртого перо́ну по́їзд прихо́дить <прибува́є> ~ о 18 годи́ні 30 хвили́н <о вісімна́дцятій годи́ні три́дцять хвили́н> ~ на пе́рший перо́н по́їзд зупиня́ється на тре́тьому перо́ні

~ ~ ~ ~ ~

spóźnia się zatrzymuje się/zatrzymał się odjechał <odszedł> rusza/ruszył odchodzi <odjeżdża> co 10 minut ~ chodzi często <rzadko> ~ dopiero co odjechał hamować/zahamować zatrzymywać się/zatrzymać się kursować co dwie godziny pociąg odjeżdża <odchodzi> ~ o godzinie 15. ~ z peronu czwartego pociąg przyjeżdża ~ o 18.30 <o godzinie osiemnastej trzydzieści> pociąg wjeżdża na tor przy peronie pierwszym pociąg zatrzymuje się na torze przy peronie trzecim

ВОКЗÁЛ — DWORZEC вокза́л залізни́чний ~ приміськи́й ~ (lokalny) річкови́й ~ авто́бусний ~ ста́нція метра́ трамва́йна <троле́йбусна, авто́бусна> зупи́нка зал очíкування чека́ти на по́їзд до Ки́єва довідко́ве бюро́, до́відка pot. інформацíйне табло́, табло́ pot. електро́нне ~ ро́зклад ру́ху поїздíв <авто́бусів> ка́мера схо́ву здава́ти/зда́ти що-н. у ка́меру схо́ву <до ка́мери схо́ву> бра́ти/забра́ти що-н. з ка́мери схо́ву

dworzec ~ kolejowy ~ kolejowy ~ rzeczny ~ autobusowy stacja metra przystanek tramwajowy <trolejbusowy, autobusowy> poczekalnia czekać na pociąg do Kijowa informacja informacja (na tablicy) ~ świetlna rozkład jazdy pociągów <autobusów> przechowalnia bagażu oddawać/oddać coś do przechowalni brać/zabrać <odbierać/odebrać> coś z przechowalni


338 TRANSPORT. KOMUNIKACJA

9

отри́мувати/отри́мати бага́ж

odbierać/odebrać <brać/wziąć> bagaż <bagaże> автомати́чна ~ szafki bagażowe буфе́т bufet рестора́н restauracja медпу́нкт punkt sanitarny <medyczny> туале́т toaleta відпра́влення по́їзда <авто́буса> odjazd pociągu <autobusu> по́їзд <авто́бус> від’їжджа́є pociąg <autobus> odchodzi <відправля́ється, відхо́дить> <odjeżdża> прибуття́ по́їзда <авто́буса> przyjazd pociągu <autobusu> ~ за ро́зкладом ~zgodnie z rozkładem по́їзд <авто́бус> прибува́є pociąg <autobus> przyjeżdża <прихо́дить> по́їзд <авто́бус> запíзнюється/ pociąg <autobus> spóźnia się/spóźnił запізни́вся się ~ на дві годи́ни ~ dwie godziny запíзнення spóźnienie КВИТКО́ВА КА́СА. КВИТО́К – KASA BILETOWA. BILET ка́са попере́днього про́дажу квиткíв автома́т квитко́вий ~ квито́к ~ в оди́н бік групови́й ~ допла́та зворо́тний ~ пíльгови́й ~ по́вний ~ плацка́ртний ~ проїзни́й ~ (на мíсяць, кварта́л) спа́льне мíсце квито́к замовля́ти/замо́вити ~ на плацка́рт <спа́льний ваго́н> купува́ти/купи́ти ~ продава́ти/прода́ти ~ че́рга стоя́ти (в/у че́рзі) за квитко́м резервува́ти/зарезервува́ти квито́к зніма́ти/зня́ти резервува́ння квитка́

przedsprzedaż biletów, kasa przedsprzedaży biletów automat ~ do sprzedaży biletów bilet ~ w jedną stronę ~ grupowy dopłata ~ powrotny ~ ulgowy <ze zniżką> ~ normalny bilet (na miejsce sypialne) ~ miesięczny, kwartalny miejsce sypialne bilet zamawiać/zamówić ~ z miejscówką, <~ na miejsce sypialne> kupować/kupić ~ sprzedawać/sprzedać ~ kolejka stać/stanąć (w kolejce) po bilet rezerwować/zarezerwować bilet anulować <odwoływać/odwołać> rezerwację biletu


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 339

9

БАГА́Ж – BAGAŻ бага́ж су́мка бага́жне мíсце (бага́жна) бíрка (бага́жна) накле́йка відпра́влення багажу́ прийма́ння <прийо́м> багажу́ відправля́ти/відпра́вити багаже́м <як бага́ж> найма́ти/найня́ти носи́льника

bagaż torba sztuka bagażu przywieszka, numerek nalepka (bagażowa) ekspedycja bagażu przyjmowanie bagażu nadawać/nadać na bagaż brać/wziąć bagażowego

МІСЬКИ́Й ТРÁНСПОРТ KOMUNIKACJA MIEJSKA забезпе́чувати/забезпе́чити переве́зення пасажи́рів перево́зити/переве́зти пасажи́рів час пік ску́пчення тра́нспорту зато́р, ко́рок на́товп людськи́й потíк ти́снява парк трамва́йний <троле́йбусний, авто́бусний> ~ авто́бус <трамва́й, троле́йбус> іде́ в/у парк кільце́

zapewniać/zapewnić przewóz podróżnych przewozić/przewieźć pasażerów godzina szczytu zator korek tłum potok ludzi ścisk, tłok zajezdnia; tabor zajezdnia tramwajowa <trolejbusowa, autobusowa>; tabor tramwajowy <trolejbusowy, autobusowy> autobus <tramwaj, trolejbus> zjeżdża do zajezdni pętla

ВИ́ДИ МІСЬКÓГО ТРÁНСПОРТУ ŚRODKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ тра́нспорт комерцíйний ~ трамва́й

środki komunikacji komunikacja bez biletów ulgowych tramwaj


340 TRANSPORT. KOMUNIKACJA троле́йбус авто́бус ~ дале́кого прямува́ння експре́с маршру́тний ~ ре́йсовий ~ туристи́чний ~ мікроавто́бус метро́ таксí ванта́жне ~ легкове́ ~ маршру́тне ~, маршру́тка pot. ~ на замо́влення радіотаксí

9

trolejbus autobus ~ dalekobieżny ~ pośpieszny, ekspres ~ (miejski) ~ (stale kursujący, głównie międzymiastowy) autokar mikrobus metro taksówka ~ bagażowa ~ osobowa ~ mikrobus (z wyznaczoną trasą) ~ na zamówienie radiotaxi

́ , ТРОЛЕЙ ́ БУС, АВТОБ ́ УС – TRAMWAJ, TROLEJBUS, AUTOBUS ТРАМВАЙ трамва́й, троле́йбус, авто́бус перепо́внений <битко́м наби́тий pot.> ~ поро́жній ~ одини́ця, сíмка, вíсімка, со́рок дру́гий ~ піднíжка по́ручень, по́ручні lm компо́стер місця́ для сидíння маршру́т до́вгий <коро́ткий> ~ ~ колом <по ко́лу> ходи́ти <іти́> за маршру́том кільце́, круг роби́ти/зроби́ти кільце́

tramwaj, trolejbus, autobus przepełniony ~ pusty ~ jedynka, siódemka, ósemka, (~ numer) czterdzieści dwa stopień poręcz kasownik miejsca siedzące linia, trasa długa <krótka> ~ linia okólna jechać (swoją) trasą pętla zakręcać/zakręcić na pętli

водíй (авто́буса, трамва́я, троле́йбуса), шофе́р pot. (w autobusie) конду́ктор контроле́р пасажи́р пасажи́рка

kierowca (autobusu, trolejbusu), motorniczy (у трамваї) konduktor kontroler pasażer pasażerka

зупи́нка авто́бусна <трамва́йна, троле́йбусна> ~

przystanek ~ autobusowy <tramwajowy, trolejbusowy>


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 341

9

кінце́ва <оста́ння> ~ końcowy <ostatni>~ передоста́ння ~ przedostatni ~ найбли́жча <насту́пна> ~ najbliższy <następny>~ че́рез одну́ зупи́нку na drugim <trzecim> przystanku <дві зупи́нки> ~ на вимо́гу ~ na żądanie на насту́пній <попере́дній> na następnym <poprzednim> зупи́нці przystanku зупиня́тися/зупини́тися zatrzymywać się/zatrzymać się ~ на зупи́нці ~ na przystanku ~ przy czymś ~ бíля чого-н. прої ́хати зупи́нку przejechać przystanek przegapić przystanek розм. проґа́вити свою́ зупи́нку pot. оголо́шувати/оголоси́ти зупи́нку zapowiadać/zapowiedzieć <ogłaszać/ ogłosić> przystanek підхо́дити/підійти́ до зупи́нки podchodzić/podejść na przystanek <zbliżać się/zbliżyć się> do przystanku стоя́ти на зупи́нці stać na przystanku чека́ти на авто́бус czekać na autobus МЕТРО́ – METRO пла́н метрополіте́ну лíнія метра́ кільце́ва ~ радіа́льна ~ продо́вжувати/продо́вжити лíнію метра́ будува́ти/збудува́ти лíнію метра́ підзе́мна ~ по́їзд (метра́) ї ́де зі шви́дкістю ... км/год

plan metra linia (metra) ~ okólna, obwodnica ~ średnicowa przedłużać/przedłużyć linię (metra) budować/zbudować linię metra

ї ́де до ста́нції «Хреща́тик» ваго́н (метра́)

~ pod ziemią kolejka <pociąg> metra ~ jedzie z szybkością <prędkością> … km na godzinę ~ jedzie do stacji «Chreszczatyk» wagon (metra)

ста́нція метра́ назе́мна <підзе́мна> ~ кінце́ва ~ ~ ви́кладена ма́рмуром хол ста́нції метра́ перо́н туне́ль перехíд

stacja metra naziemna <podziemna> ~ stacja końcowa ~ wyłożona marmurem hall (metra) peron tunel przejście


342 TRANSPORT. KOMUNIKACJA ескала́тор вхід на ста́нцію метра́ захо́дити/зайти́ в/у метро́ магнíтна ка́ртка вставля́ти/вста́вити магнíтну ка́ртку

9

schody ruchome wejście do stacji metra wchodzić/wejść do stacji metra karta magnetyczna wkładać/ włożyć kartę (magnetyczną)

ТАКСÍ – TAKSÓWKA таксí бра́ти/взя́ти ~ ~ вíльне <за́йняте> замовля́ти/замо́вити ~ зупиня́ти/зупини́ти ~ лови́ти/злови́ти ~ pot. водíй таксí, такси́ст pot. кла́сти/покла́сти ре́чі в/у бага́жник сіда́ти/сíсти в/у таксí ї ́хати в таксí/ приї ́хати на таксí лічи́льник плати́ти/заплати́ти (за лічи́льником) на лічи́льнику 22 гри́вні тари́ф де́нний <нічни́й>~

taksówka brać/wziąć taksówkę ~ (jest) wolna <(jest) zajęta> zamawiać/zamówić taksówkę zatrzymywać/zatrzymać taksówkę łapać/złapać taksówkę розм. kierowca taksówki, taksówkarz розм. wkładać/włożyć rzeczy do bagażnika wsiadać/wsiąść do taksówki jechać/przyjechać taksówką licznik płacić/zapłacić (według licznika) ~ wybił <na liczniku> 22 hrywny taryfa ~ dzienna <nocna>

СІДÁТИ. Ї́ХАТИ. ВИСІДÁТИ WSIADAĆ, JECHAĆ, WYSIADAĆ сіда́ти/сíсти <захо́дити/зайти́> в/у трамва́й <троле́йбус> висіда́ти/ ви́сісти <вихо́дити/ ви́йти> з трамва́я <авто́буса> ї ́хати в/у трамва́ї <троле́йбусі, авто́бусі, метрí>, ї ́хати трамва́єм <троме́йбусом, авто́бусом, метро́м> дої ́хати до … поступа́тися/поступи́тися мíсцем <дава́ти/да́ти мíсце> ста́ршому <вагíтній> прохо́дити/пройти́ впере́д

wsiadać/wsiąść do tramwaju <trolejbusu> wysiadać/wysiąść z tramwaju <autobusu> jechać tramwajem <trolejbusem, autobusem, metrem> dojechać do… ustępować/ustąpić miejsca osobie starszej <kobiecie w ciąży> przechodzić/przejść do przodu


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 343

9

вихо́дити/ви́йти ~ бíля па́м’ятника Груше́вському ~ на насту́пній зупи́нці ~ на ста́нції «Хреща́тик»

wysiadać/wysiąść ~ koło pomnika Hruszewskiego

переса́дка перехíд (в/у метро́) пересіда́ти/пересíсти ~з авто́буса на трамва́й ї ́хати/дої ́хати не пересіда́ючи

przesiadka przesiadka (w metrze) przesiadać się/przesiąść się ~ z autobusu na tramwaj jechać/przejechać, dojechać bez przesiadek

~ na następnym przystanku ~ na stacji «Chreszczatyk»

З КВИТКÓМ І БЕЗ КВИТКÁ — Z BILETEM I BEZ BILETU ка́са-автома́т пропуска́ти/пропусти́ти пасажи́рів квито́к закомпосто́ваний ~ мíсячний ~ ~ на всі ви́ди тра́нспорту однора́зо́вий ~ пíльгови́й ~ по́вний ~ проїзни́й (~) тало́н жето́н на метро́ магнíтна ка́ртка продава́ти/прода́ти квитки́ плати́ти/заплати́ти за прої ́ зд купува́ти/купи́ти квито́к передава́ти/переда́ти гро́ші <квито́к>

automat przepuszczać/przepuścić pasażerów bilet skasowany ~ ~ miesięczny, miesięczny розм. ~ na wszystkie środki komunikacji ~ jednorazowy ~ ulgowy ~ normalny ~ okresowy (miesięczny) bilet (głównie tramwajowy, trolejbusowy) żeton do metra karta magnetyczna sprzedawać/sprzedać bilety płacić/zapłacić za przejazd kupować/kupić bilet podawać/podać pieniądze <bilet>

КОНТРО́ЛЬ – KONTROLA BILETÓW зберіга́ти/зберегти́ квито́к для контро́лю перевіря́ти/перевíрити квитки́ <тало́ни> пред’явля́ти/пред’яви́ти <пока́зувати/показа́ти> квито́к <тало́н> контроле́р, контроле́рка

zachowywać/zachować bilet do kontroli sprawdzać/sprawdzić bilety okazywać/okazać <pokazywać/ pokazać> bilet kontroler, kontrolerka


344 TRANSPORT. KOMUNIKACJA ї ́хати <бу́ти, ї ́здити> без квитка́ <за́йцем pot.> губи́ти/загуби́ти квито́к штра́ф плати́ти/заплати́ти ~ штрафува́ти/оштрафува́ти ~ пасажи́рів без квиткíв <тало́нів>

9

jechać <jeździć> bez biletu <na gapę розм.> gubić/zgubić bilet kara płacić/zapłacić karę <mandat> karać/ukarać mandatem ~ pasażerów jadących bez biletu <gapowiczów розм.>

ЗВОРÓТИ — ZWROTY Прохо́дьте впере́д

Proszę przechodzić <przesuwać się> do przodu Вам куди́? Gdzie pan <pani> chce jechać? Де тут авто́бусна зупи́нка Gdzie (tu) jest przystanek autobusowy <ста́нція метра́>? <stacja metra>? Де тут є недале́ко стоя́нка таксí? Gdzie (tu) jest najbliższy postój taksówek? Як дої́хати до ...? Jak dojadę do…? Як кра́ще добра́тися до ...? Jak się dostanę do …? Чи я пра́вильно ї́ду до ...? Czy dobrze jadę do…? Кра́ще їхати авто́бусом Lepiej niech pan <pani> jedzie autobusem <tramwajem, <трамва́єм, троле́йбусом, trolejbusem, metrem> метро́м> Ми вихо́димо? Wysiadamy? За́раз вихо́джу <висіда́ю> Zaraz <teraz> wysiadam Нам тре́ба прохо́дити впере́д Musimy <powinniśmy> przesuwać się <przejść> do przodu Дозво́льте (пройти́) Przepraszam (chciałbym przejść) Про́шу закомпостува́ти <будь ла́с- Proszę skasować bilet ка, закомпосту́йте> квито́к

ПÓЇЗД. КОРАБÉЛЬ. ЛІТÁК POCIĄG. STATEK. SAMOLOT ПÓЇЗД — POCIĄG ПО́ЇЗД, ЛОКОМОТИ́В, ВАГО́Н – POCIĄG, LOKOMOTYWA, WAGON по́їзд, по́тяг region. ~ дале́кого прямува́ння

pociąg ~ dalekobieżny


9

експре́с електропо́їзд, електри́чка pot. міжнаро́дний ~ пасажи́рський ~ приміськи́й ~ това́рний ~, товарня́к pot. швидки́й ~ по́їзд електрово́з локомоти́в мане́вро́вий електрово́з парово́з те́ндер теплово́з ваго́н ванта́жний ~ двоповерхо́вий ~ думпка́р ~ зага́льний купе́йний ~ м’яки́й ~ пе́рший <оста́нній> ~ ~-платфо́рма (без стін) пошто́вий ~ ~-рестора́н саморозванта́жувальний ~ спа́льний ~ това́рний ~, товарня́к pot. ~-холоди́льник хопе́р ~-цисте́рна дрези́на снігоочи́сник коридо́р міжваго́нне з’є́днання піднíжка та́мбур гальмó гальмува́ти/загальмува́ти стоп-кра́н купе́ ~ для курцíв <для некурцíв> поли́ця ~ для вантажíв ве́рхня <ни́жня> ~ бокова́ ~

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 345 ~ ekspresowy, ekspres ~ elektryczny ~ międzynarodowy ~ osobowy ~ podmiejski ~ towarowy ~ pospieszny pociąg elektrowóz lokomotywa elektrowóz manewrowy <przetokowy> parowóz tender, węglarka lokomotywa spalinowa wagon ~ bagażowy ~ dwupoziomowy ~ samowyładowawczy, ~-wywrotka ~ (bez miejsc sypialnych) ~ (podzielony na przedziały) ~ pierwszej klasy pierwszy <ostatni> ~ platforma ~ pocztowy ~ restauracyjny ~ wyładowawczy, wywrotka ~ sypialny, sliping, sleeping ~ towarowy ~ chłodnia ~ samowyładowczy (z klapami) ~-cysterna drezyna pług odśnieżny korytarz mostek stopień przedsionek hamulec hamować/zahamować ~ bezpieczeństwa przedział ~ dla palących <dla niepalących> półka; kuszetka półka na bagaże górna <dolna> ~ ~ boczna


346 TRANSPORT. KOMUNIKACJA

9

ЗАЛІЗНИ́ЧНА СТА́НЦІЯ – STACJA KOLEJOWA ста́нція залізни́чний ву́зол депо́ ~ електово́зів ~ парово́зів вокза́л центра́льний ~ сигна́льний мо́стик станцíйний пост централіза́ції перо́н кри́тий ~ ко́лія бічна́ ~ запасна́ ~ тракцíйна ~ стрíлка семафо́р сигна́льний ліхта́р зеле́не свíтло сигна́льний диск (ручни́й)

stacja węzeł kolejowy parowozownia lokomotywownia parowozownia dworzec; budynek dworcowy <stacyjny> dworzec główny <centralny> mostek sygnałowy nastawnia peron ~ kryty tor ~ boczny <zwrotnicowy> ~ bocznica ~ trakcyjny zwrotnica semafor latarka sygnalizacyjna droga wolna, zielone światło lizak розм.

ЗАЛІЗНИ́ЧНА КО́ЛІЯ – LINIA KOLEJOWA (залізни́чна) ко́лія ре́йки lm, ре́йка lp з’є́днання ре́йок шпа́ла електрифіко́вана ко́лія <лíнія> електри́чна тя́га = електротя́га залізни́чний переї ́зд залізни́чна бу́дка залізни́чний переї ́зд без охоро́ни шлагба́ум

linia kolejowa szyny, одн. szyna styk szyn podkład linia zelektryfikowana trakcja elektryczna przejazd kolejowy budka dróżnika niestrzeżony przejazd kolejowy szlaban, zapora

ЗАЛІЗНИ́ЧНИКИ – KOLEJARZE залізни́чник чергови́й на ста́нції <по ста́нції pot.> кочега́р машинíст нача́льник по́їзда провідни́к, провідни́ця

kolejarz dyżurny ruchu palacz (w parowozie) maszynista kierownik pociągu konduktor, konduktorka


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 347

9

bagażowy, numerowy уст. dróżnik

носи́льник обхідни́к шляхíв

НЕЩА́СНИЙ ВИ́ПА́ДОК – WYPADEK зíткнення (поїздíв) zderzenie (pociągów) ви́па́док wypadek залізни́чна ава́рія <катастро́фа> katastrofa kolejowa

КОРАБÉЛЬ. ПОРТ — STATEK. PORT ФЛОТ – FLOTA флот морськи́й ~ прибере́жний ~ річкови́й ~ торгіве́льний <торго́вельний> ~ флоти́лія річкова́ ~ риболо́вна ~ фло́тський фло́тські зви́чаї

flota ~ ~ ~ ~

morska przybrzeżna rzeczna handlowa

flotylla ~ rzeczna ~ rybacka odnoszący się do floty, marynarski zwyczaje marynarskie <panujące w marynarce>

МОРСЬКÍ КОРАБЛÍ – STATKI MORSKIE ка́тер мото́рний ~ прогулянко́вий ~ корабе́ль ванта́жний ~ ло́цманський ~ океа́нський ~ пасажи́рський ~ рятува́льний ~ та́нкер тре́йлер криголо́м а́томний ~ океа́нський пасажи́рський ла́йнер пасажи́рський теплохíд

kuter ~ motorowy statek wycieczkowy okręt, statek ~ towarowy kuter pilotowy ~ oceaniczny; okręt pełnomorski ~ pasażerski ~ ratowniczy zbiornikowiec, tankowiec kontenerowiec lodołamacz ~ o napędzie atomowym pasażerski liniowiec oceaniczny pasażerski statek motorowy


348 TRANSPORT. KOMUNIKACJA судно́ рятува́льне ~

9

statek statek ratunkowy

РИБА́ЛЬСЬКІ КОРАБЛÍ – STATKI RYBACKIE китобíйне судно́ гарпу́н плавна́ ба́за морози́льний тра́улер рефрижера́тор плавни́й рибоконсе́рвний заво́д

statek wielorybniczy harpun statek baza trawler zamrażalnia statek chłodnia, chłodniowiec statek przetwórnia

РІЧКОВÍ КОРАБЛÍ – STATKI RZECZNE ба́ржа букси́р букси́р-штовха́ч поро́м автомобíльний ~ залізни́чний ~ глісе́р, ковзу́н катамара́н раке́та судно́ на повíтряній поду́шці теплохíд річкови́й ванта́жний ~

barka, lichtuga holownik pchacz prom ~ samochodowy ~ kolejowy ślizgacz katamaran rakieta poduszkowiec barka kabotażowiec

ДОПОМÍЖНÍ ПОРТО́ВÍ КОРАБЛÍ – STATKI PORTOWE POMOCNICZE букси́р морськи́й ~ порто́ви́й <ре́йдовий> ~ пла́ваючий копе́р корабе́ль-кран портови́й поро́м

holownik ~ morski ~ portowy <redowy> kafar pływający dźwig pływający prom portowy

КОРАБЕ́ЛЬ – STATEK борт вітри́льне судно́, вітри́льник вітри́ло ранго́ут такела́ж що́гла я́кірний ланцю́г місто́к капіта́нський ~

burta statek żaglowy żagiel omasztowanie olinowanie, takielunek maszt łańcuch kotwiczny mostek mostek kapitański


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 349

9

гребни́й ґвинт <гвинт> дима́р каю́та лíжко каю́т-компа́нія, офіце́рська їда́льня кіль корма́ ку́брик люк маши́нне віддíлення ніс па́луба ве́рхня <ни́жня> ~ житлова́ ~ прогулянко́ва ~ шлю́пкова ~ планши́р ре́лінґ кермо́ сигна́льний прапоре́ць сире́на го́рн рятува́льна <рятунко́ва> шлю́пка рятува́льний жиле́т трюм фальшбо́рт я́кір

śruba okrętowa komin kajuta, kabina koja mesa <messa> oficerska stępka, kil rufa kubryk luk maszynownia dziób pokład górny <dolny> ~ ~ mieszkalny <kabinowy> ~ spacerowy ~ łodziowy poręcz nadburcia reling ster flaga sygnałowa syrena róg mgłowy <sygnałowy> łódź <szalupa> ratunkowa kamizelka ratunkowa ładownia nadburcie kotwica

НАВІГАЦÍЙНІ ІНСТРУМЕ́НТИ ТА ПРИ́СТРОЇ PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA NAWIGACYJNE буй ко́мпас гіроскопíчний ~ мая́к ручни́й лот секста́нт обме́ження навіга́ції ехоло́т

pława kompas żyrokompas latarnia morska sonda ręczna sekstans oznakowania nawigacyjne echosonda ПОРТ – PORT

басе́йн вну́трішній ~ порто́ви́й ~ зернови́й бу́нкер хвилерíз

basen ~ wewnętrzny ~ portowy magazyny zbożowe falochron


350 TRANSPORT. KOMUNIKACJA на́бережна при́стань порт переванта́жувальний ~ фра́нко-~ ~ припи́ски порто́ва́ ми́тниця порто́ви́й кана́л

9

рейд

nabrzeże (pasażerskie) przystań żeglugowa port ~ przeładunkowy ~ wolnocłowy macierzysty port portowy urząd celny kanał portowy kapitanat portu reda

кoрабе́льня, верф судноремо́нтний заво́д док плавни́й ~ сухи́й ~

stocznia stocznia remontowa dok ~ pływający suchy ~

КОРАБЕ́ЛЬ У ПОРТУ́ – STATEK W PORCIE стоя́нка (корабля́ в порту́) ста́ти на я́кір стоя́ти на я́корі стоя́ти на прико́лі

postój (statku w porcie) stanąć na kotwicy stać na kotwicy być przycumowanym

заванта́ження судна́ załadunek <ładowanie> statku заванта́жувати/заванта́жити ładować/załadować розванта́ження судна́ rozładunek <rozładowywanie> statku розванта́жувати/рованта́жити rozładowywać/rozładować прича́лювати/прича́лити przycumowywać/przycumować, cumować/zacumować ~ до бе́рега ~ <przybijać/przybić> do brzegu пришварто́вувати/ cumować/zacumować statek пришвартува́ти судно́ трап trap швартови́й стовп <стовпе́ць> pachoł, pachołek кида́ти/ки́нути я́кір zarzucać/zarzucić kotwicę підніма́ти/підня́ти я́кір, podnosić/podnieść kotwicę зніма́тися/зня́тися з я́коря відшварто́вувати/ odcumowywać/odcumować відшвартува́ти ПО́ДОРОЖ ПАРОПЛА́ВОМ – PODRÓŻ PAROSTATKIEM по́дорож podróż, wycieczka морська́ ~ ~ morska ~ паропла́вом <на паропла́ві> ~ parostatkiem <statkiem>


9

пливти́, пли́сти́ ~ мо́рем пла́вання дале́ке ~ навколосвíтнє ~ переве́зення пасажи́рів перево́зити/перевезти́ пасажи́рів рейс курсува́ти паропла́в йде <пливе́> попли́сти́, попливти́ поса́дка пасажи́рів (на корабе́ль) Oголо́шується поса́дка! підніма́тися/підня́тися на борт корабе́ль відплива́є <відхо́дить> в/у мо́ре відхóдити/відійти́ <відплива́ти/ відпли́сти> від бе́рега вихо́дити/ви́йти в/у пла́вання

корабе́ль прихо́дить/прийшо́в <приплива́є/припли́в> захо́дити/зайти́ в/у порт доплива́ти/допли́сти́ до бе́рега

хви́ля вели́ка ~ шторм мо́ре шторми́ть урага́н си́ла вíтру 10 ба́лів за шкало́ю Бофо́рта крен судно́ крени́ть крени́ти хитави́ця бортова́ ~ кíлева ~

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 351 płynąć ~ po morzu żegluga; podróż ~ wielka podróż dookoła świata przewóz pasażerów przewozić/przewieźć pasażerów rejs kursować (paro)statek płynie popłynąć wchodzenie (pasażerów) na statek Pasażerowie proszeni są na statek! wchodzić/wejść na pokład statek wypływa <wychodzi> w morze odbijać/odbić od brzegu <odpływać/ odpłynąć> odpływać/odpłynąć w podróż, wypływać/wypłynąć statek przypływa/przypłynął wchodzić/wejść <zawijać/zawinąć> do portu podpływać/podpłynąć <dopływać/ dopłynąć> do brzegu fala wysoka fala sztorm morze (jest) wzburzone huragan siła wiatru 10° w skali Beauforta przechył statek przechyla się przechylać się (na bok) kołysanie ~ boczne <poprzeczne> ~ kilowe


352 TRANSPORT. KOMUNIKACJA морська́ хворо́ба ма́ти морську́ хворо́бу

9

choroba morska dostać choroby morskiej

ЕКІПА́Ж КОРАБЛЯ́ – ZAŁOGA STATKU екіпа́ж <кома́нда> корабля́ команди́рський склад ва́хта бо́цман водола́з електромеха́нік капіта́н корабля́ кок корабе́льний лíкар корабе́льний меха́нік ло́цман матро́с помічни́к капіта́на радіоопера́тор шту́рман служи́ти на фло́ті <у фло́ті> схо́дити/зійти́ <спи́суватися/ списа́тися> на бе́рег спи́сувати/списа́ти кого-н. на бе́рег

załoga statku dowództwo wachta bosman nurek elektromechanik kapitan statku kucharz okrętowy lekarz okrętowy mechanik okrętowy pilot marynarz pierwszy oficer radiooperator nawigator służyć w marynarce <we flocie> schodzić/zejść na ląd; zwalniać się/ zwolnić się zwalniać/zwolnić kogoś

НЕЩА́СНИЙ ВИ́ПА́ДОК – WYPADEK сіда́ти/сíсти на мілину́ зніма́ти/зня́ти з мілини́ катастро́фа <ава́рія> корабля́ зазнава́ти/зазна́ти катастро́фи <ава́рії> тону́ти/затону́ти іти́/піти́ на дно топи́тися/втопи́тися авра́л випада́ти/ви́пасти за борт Люди́на за бо́ртом! рятува́льний круг кида́ти/ки́нути ~ рятува́льна шлю́пка спуска́ти/спусти́ти рятува́льну шлю́пку бра́ти/взя́ти на борт

osiadać/osiąść na mieliźnie ściągać/ściągnąć z mielizny katastrofa okrętowa, rozbicie statku ulec katastrofie tonąć/ zatonąć iść/pójść na dno tonąć/utonąć, utopić się alarm wypadać/wypaść za burtę Człowiek za burtą! koło ratunkowe rzucać/rzucić ~ szalupa <łódź> ratunkowa spuszczać/spuścić szalupę ratunkową brać/wziąć na pokład


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 353

9

ЛІТÁК — SAMOLOT АВІА́ЦІЯ – LOTNICTWO авіа́ція реакти́вна ~ саніта́рна ~ сільськогоспода́рська ~ спорти́вна ~ тра́нспортна ~ цивíльна ~ авіацíйний авіацíйна шко́ла = авіашко́ла

lotnictwo ~ odrzutowe ~ sanitarne ~ agrotechniczne ~ sportowe ~ transportowe ~ cywilne lotniczy szkoła lotnicza

ТИ́ПИ ЛІТАКÍВ – TYPY SAMOLOTÓW літа́к повíтряний корабе́ль біпла́н мо́ноплан літа́к ~ з одни́м двигуно́м <чотирма́ двигуна́ми> навча́льний ~ пасажи́рський ~, ла́йнер реакти́вний ~ саніта́рний ~ спорти́вний ~ тра́нспортний ~ турбоґвинтови́й ~ турбореакти́вний ~ вертолíт, гелікопте́р гідроліта́к, гідропла́н пла́нер

samolot statek powietrzny dwupłatowiec jednopłatowiec samolot ~ jednosilnikowy <czterosilnikowy> ~ szkolny <ćwiczebny> ~ pasażerski ~ odrzutowy ~ sanitarny ~ sportowy ~ transportowy ~ turbośmigłowy, turbośmigłowiec ~ turboodrzutowy śmigłowiec, helikopter wodnopłat, hydroplan szybowiec

ЛІТА́К – SAMOLOT борт две́рі кабíна ~ піло́та пасажи́рська ~ крило́ мíсце ~ бíля вікна́ ~ бíля прохо́ду пояси́ безпе́ки

pokład drzwi kabina ~ pilota ~ pasażerska skrzydło miejsce ~ przy oknie ~ przy przejściu pasy bezpieczeństwa


354 TRANSPORT. KOMUNIKACJA вікно́ прохíд фюзеля́ж двигу́н реакти́вний ~ хвіст шасí аварíйний ви́хід клас бíзнес-кла́с туристи́чний ~ еконóм-кла́с

9

okno przejście kadłub silnik ~ odrzutowy ogon podwozie wyjście awaryjne klasa business-class, ~ biznes ~ turystyczna ~ ekonomiczna

АВІАЦÍЙНІ ПРИ́ЛАДИ – PRZYRZĄDY POKŁADOWE авіагоризо́нт автопіло́т варіо́метр висотомíр гіроско́п мано́метр навігацíйні при́лади паливомíр пане́ль при́ладів тахо́метр штурва́л

sztuczny horyzont pilot automatyczny wariometr wysokościomierz żyroskop manometr, ciśnieniomierz przyrządy nawigacyjne paliwomierz tablica przyrządów tachometr, obrotomierz wolant, koło sterowe АЕРОПО́РТ – LOTNISKO

аеропо́рт, лето́вище аеродро́м цивíльний ~ анга́р злíтно-посадкóва сму́га контро́ль ру́ху літакíв диспе́тчерська ве́жа диспе́тчерський пункт диспе́тчер ру́ху метеорологíчна ста́нція радіолока́тор радіомая́к ремо́нтні майсте́рні

lotnisko, port <dworzec> lotniczy lotnisko ~ cywilne hangar pas startowy kontrola ruchu lotniczego wieża kontroli ruchu punkt kontroli lotów kontroler ruchu stacja meteorologiczna radar radiolatarnia warsztaty remontowe

бар віддíлення зв’язку́, по́шта довідко́ве бюро́, до́відка зал очíкування

bufet, bar poczta informacja poczekalnia


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 355

9

ка́са мíсце ви́дачі багажу́ медпу́нкт під’ї ́зд реєстра́ція пасажи́рів рестора́н терміна́л туале́т хол

kasa wydawanie bagażu punkt sanitarny podjazd odprawa pasażerów restauracja terminal; wyjście toaleta hala

ЕКІПА́Ж ЛІТАКА́ – ZAŁOGA SAMOLOTU екіпа́ж бортінжене́р бортмеха́нік бортпровідни́к, стю́ард піло́т ради́ст бортпровідни́ця, стюарде́са шту́рман

załoga, personel inżynier pokładowy mechanik pokładowy steward pilot radiooperator stewardesa nawigator

́ – ODPRAWA PASAŻERÓW ПОСА́ДКА НА ЛІТАК поса́дка авіаквито́к тари́ф (поса́дко́вий) тало́н реєстра́ція пасажи́рів ми́тний контро́ль па́спортний контро́ль контро́ль безпе́ки металошука́ч рука́в

odprawa; wsiadanie; lądowanie bilet lotniczy taryfa karta pokładowa odprawa pasażerów odprawa celna kontrola paszportowa kontrola bezpieczeństwa czujnik do wykrywania metalu rękaw

бага́ж бага́жний ярли́к ва́ги електро́нні ~ ва́жити/зва́жити надвага́ бага́жний візо́к

bagaż przywieszka bagażowa waga ~ elektroniczna ważyć/zważyć nadwaga wózek bagażowy ПОЛÍТ – LOT

запра́влення пальни́м зліта́ти/злетíти зліт

tankowanie paliwa startować/wystartować start


356 TRANSPORT. KOMUNIKACJA полíт ~ за маршру́том набира́ти/набра́ти висоту́ збíльшувати/збíльшити шви́дкість досяга́ти/досягти́ висоти́ <шви́дкості> втрача́ти/втра́тити висоту́ <шви́дкість> зни́жуватися/зни́зитися іти́/піти́ на поса́дку призе́млюватися/ приземли́тися призе́млення поса́дка аварíйна ~ примусо́ва ~ до́звіл на поса́дку бортови́й журна́л вести́ ~

9

lot ~ zgodny z trasą nabierać/nabrać wysokości zwiększać/zwiększyć prędkość osiągać/osiągnąć wysokość <prędkość> tracić/stracić wysokość <prędkość> zniżać/zniżyć się schodzić/zejść do lądowania lądować/wylądować lądowanie lądowanie awaryjne ~ przymusowe ~ zezwolenie na ~ dziennik pokładowy prowadzić ~

НЕЩА́СНИЙ ВИ́ПА́ДОК – WYPADEK авіакатастро́фа па́дати/впа́сти <упа́сти> розби́тися чо́рна скри́нька зару́чник, зару́чниця

katastrofa lotnicza spadać/spaść rozbić się, roztrzaskać się czarna skrzynka zakładnik, zakładniczka

АВТОМОБÍЛЬ, МОТОЦИ́КЛ SAMOCHÓD, MOTOCYKL АВТОМОБÍЛЬ — SAMOCHÓD автомобíль, маши́на pot. автоцисте́рна ванта́жний автомобíль, вантажíвка pot. вантажопідйо́мність всюдихíд легкови́й автомобíль

samochód, auto, wóz розм. samochód cysterna samochód ciężarowy, ciężarówka розм. dopuszczalne obciążenie samochód terenowy, łazik samochód osobowy


9

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 357

мікроавто́бус позашляхови́к, джип при́чíп спорти́вний автомобíль тяга́ч універса́л

mikrobus jeep, dżip, gazik przyczepa samochód sportowy samochód holowniczy kombi

двигу́н, мото́р pot. ~ вну́трішнього згора́ння двота́ктний <чоти́рита́ктний> ~ ди́зельний ~ карбюра́торний ~ чоти́рицилíндровий ~ поту́жність двигуна́ акселера́тор бензи́новий бак = бензоба́к, бак pot. бензи́новий про́від = бензопро́від колíнчастий вал = колінва́л махови́к цилíндр по́ршень шату́н вихлопна́ труба́ глушни́к каталіза́тор

silnik ~ spalinowy ~ dwusuwowy <czterosuwowy> ~ wysokoprężny, diesel ~ gaźnikowy ~ czterocylindrowy moc silnika akcelerator zbiornik benzyny <paliwa> przewód benzynowy <paliwowy> wał korbowy koło zamachowe cylinder tłok korbowód rura wydechowa tłumik katalizator

карбюра́тор фільтр па́ливний ~ коро́бка (змíни) переда́ч автомати́чна ~, коро́бкаавтома́т ва́жіль коро́бки переда́ч переда́ча пе́рша <четве́рта> ~ за́дній хід радіа́тор вентиля́тор

gaźnik filtr ~ paliwa skrzynia biegów automatyczna ~

ко́ло висо́кої напру́ги свíчка запа́лювання

układ wysokiego napięcia świeca zapłonowa

dźwignia zmiany biegów bieg pierwszy <czwarty> ~ wsteczny ~ chłodnica wentylator


358 TRANSPORT. KOMUNIKACJA íскра ста́рте́р генера́тор акумуля́торна батаре́я <акумуля́тор> свíтло lp да́льнє бли́жнє ~ аварíйне свíтло габари́тні вогнí протитума́нні фа́ри стоп-сигна́л, гальмівнí вогнí за́днє свíтло фа́ра, рефле́ктор поворо́ти lm підфа́рник

пане́ль при́ладів годи́нник амперме́тр контро́льна ла́мпа ~ да́льнього свíтла

9

iskra rozrusznik prądnica akumulator światła ~ drogowe <długie розм.> ~ mijania <krótkie розм.> ~ awaryjne światła pozycyjne światła przeciwmgielne światło „stop”, sygnał świetlny hamowania światła tylne, lampa tylna reflektor kierunkowskaz одн., migacz одн. światła postojowe

~ поворо́тів ~ рíвня бензи́ну ~ ручно́го гальма́ ~ ти́ску масти́ла спідо́метр центра́льний перемика́ч свíтла

tablica przyrządów, tablica rozdzielcza zegar amperomierz lampa kontrolna ~ świateł długich <drogowych офіц.> ~ kierunkowskazów ~ ilości paliwa ~ hamulca ręcznego ~ ciśnienia oleju szybkościomierz główny wyłącznik świateł

ку́зов шасí амортиза́тор бага́жник ба́мпер, бу́фер cкло лобове́ <за́днє> двірни́к две́рі міст капо́т дах но́мер

nadwozie, karoseria podwozie amortyzator bagażnik zderzak szyba ~ przednia <tylna> wycieraczka drzwiczki, drzwi most maska dach tablica <tabliczka> rejestracyjna


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 359

9

підвíска седа́н хечбе́к

zawieszenie sedan hatchback

сидíння за́днє <пере́днє> ~ відкидне́ ~ мíсце ~ зза́ду ~ водія́

siedzenie tylne <przednie> ~ ~ podnoszone miejsce ~ z tyłu, tylne siedzenia ~ (dla) kierowcy

ко́лесо веду́че ~ пере́днє <за́днє> ~ запасне́ ~, запа́ска pot. диск ко́леса ковпа́к ка́мера ши́на о́бід ко́леса

koło ~ napędowe ~ przednie <tylne> ~ zapasowe felga kołpak dętka opona obręcz koła

запаснí части́ни <запчасти́ни> інструме́нти

części zapasowe narzędzia

ЕЛЕМЕ́НТИ КЕРУВА́ННЯ – ELEMENTY KIEROWANIA кермо́ гідравлíчне ~ клаксо́н дзе́ркало за́днього о́гляду педа́ль ~ акселера́тора <га́зу> ~ зче́плення гальмівна́ ~, га́льма ручне́ гальмо́, ручни́к pot. га́льма гальмівна́ рідина́

kierownica wspomaganie kierownicy klakson lusterko wsteczne pedał ~ gazu, przyśpiesznik ~ sprzęgła ~ hamulca <hamulcowy> hamulec ręczny hamulce płyn hamulcowy

ВОДÍЙ – KIEROWCA водíй, шофе́р kierowca водíйське посвíдчення, права́ pot. prawo jazdy міжнаро́дні водíйські права́ międzynarodowe prawo jazdy технíчний па́спорт dowód rejestracyjny samochodu


360 TRANSPORT. KOMUNIKACJA

9

ЇЗДА́ – JAZDA керува́ти автомобíлем ї ́хати маши́ною пра́вила ву́личного ру́ху дотри́муватися пра́вил ву́личного ру́ху пору́шувати ~ штраф за пору́шення пра́вил ву́личного ру́ху нака́чувати/накача́ти коле́са заправля́ти/запра́вити маши́ну па́ливом па́ливо бензи́н ди́зельне ~, соля́рка pot. автозапра́вка, бензозапра́вка, бензоколо́нка pot. заправля́ти/запра́вити (маши́ну) сіда́ти/сíсти за кермо́ сидíти за кермо́м ре́мінь (безпе́ки) защіпа́ти/защепи́ти ~ вмика́ти/ввімкну́ти ~ запа́лювання ~ двигу́н заво́дити/завести́ двигу́н <мото́р> двигу́н, мото́р pot. ~ працю́є ~ збої ́ть <барахли́ть pot.> ~ схо́плює <лапа́є pot.> ~ глу́хне pot. о́берти холостí <я́лові> ~ маши́на ~ руша́є м’я́ко <рíзко> хід за́дній ~ здава́ти/зда́ти наза́д холости́й <я́ловий> ~ ї́хати, ру́хатися ~ у протиле́жному на́прямку маневрува́ти

prowadzić samochód jechać samochodem przepisy ruchu drogowego przestrzegać przepisów ruchu drogowego naruszać ~ kara (mandat) za złamanie przepisów ruchu drogowego pompować/napompować koła tankować/zatankować samochód paliwo benzyna diesel розм. stacja benzynowa tankować/zatankować (samochód) siadać/usiąść za kierownicą siedzieć za kierownicą pasy (bezpieczeństwa) zapinać/zapiąć ~ włączać/włączyć ~ zapłon ~ silnik uruchamiać/uruchomić <zapalać/ zapalić> silnik silnik ~ pracuje ~ zacina się <nawala розм.> ~ zaskakuje розм. ~ gaśnie розм. obroty ~ na biegu jałowym samochód ~ rusza płynnie <gwałtownie> bieg ~ wsteczny włączać/włączyć ~ wsteczny jałowy ~ jechać, poruszać się ~ w przeciwnym kierunku manewrować


9

сму́га ру́ху зато́р, ко́рок уника́ти/уни́кнути зато́ру ї́хати по протиле́жній сму́зі <протиле́жною сму́гою> з’ї ́хати на узбíччя трима́тися пра́вого бóку́ зверта́ти/зверну́ти шви́дкість перемика́ти/перемкну́ти ~ перехо́дити/перейти́ на дру́гу ~ переви́щувати/переви́щити ~ збíльшувати/збíльшити ~ зме́ншувати/зме́ншити ~ ї ́хати ду́же шви́дко ї ́хати повíльно мча́ти сигна́лити/засигна́лити <посигна́лити> обгíн обганя́ти/обігна́ти, переганя́ти/перегна́ти дава́ти/да́ти обігна́ти себе́ поворо́т поверта́ти/поверну́ти рíзко поверну́ти гальмува́ти, загальмóвувати/ загальмува́ти зупиня́ти/зупини́ти маши́ну зупиня́тися/зупини́тися рíзко <пла́вно> ~ ста́вити/поста́вити маши́ну ~ на стоя́нці ~ в/у гара́ж паркува́ти/запаркува́ти маши́ну експлуата́ція ви́тра́та па́лива

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 361 pas ruchu korek (uliczny) unikać korków (ulicznych) jechać po przeciwnym pasie <pod prąd розм.> zjechać na pobocze jechać prawą stroną skręcać/skręcić szybkość, prędkość; bieg przełączać/przełączyć bieg włączać/włączyć drugi bieg przekraczać/przekroczyć szybkość zwiększać/zwiększyć prędkość zmniejszać/zmniejszyć prędkość jechać z dużą szybkością <prędkością> jechać wolno pędzić, mknąć dawać/dać sygnał wyprzedzanie wyprzedzać/wyprzedzić dawać/dać się wyprzedzić zakręt zawracać/zawrócić skręcić gwałtownie hamować/zahamować zatrzymywać/zatrzymać samochód, hamować/zahamować zatrzymać się, hamować/ zahamować gwałtownie <płynnie> zatrzymać się/zahamować parkować/zaparkować (samochód), ustawiać/ustawić samochód ~ na parkingu wprowadzać/wprowadzić samochód do garażu parkować/zaparkować samochód eksploatacja zużycie paliwa


362 TRANSPORT. KOMUNIKACJA

9

ПОШКО́ДЖЕННЯ, НЕЩА́СНИЙ ВИ́ПА́ДОК DEFEKT, WYPADEK доро́жньо-тра́нспортна приго́да = ДТП, автомобíльна ава́рія ава́рія пошко́дження, дефе́кт псува́тися/зіпсува́тися зупиня́тися/зупини́тися брак ~ па́лива <води́> підрегульо́вувати/ підрегулюва́ти відрегульо́вувати/ відрегулюва́ти маши́на втра́тила керува́ння ко́лесо спусти́ло ко́взання ко́взати маши́ну занесло́ ви́їхати <заї ́хати> на тротуа́р зіткну́тися не впи́суватися/не вписа́тися в/у поворо́т зано́сити/занести́ (на льо́ді) переверну́тися розбива́ти/розби́ти маши́ну розби́та маши́на розби́тися об де́рево ула́мки автомобíля поду́шка безпе́ки наї ́хати на пішохо́да

кра́сти/вкра́сти автомобíль <маши́ну> крадíжка автомобíля <маши́ни> блокува́ння керма́ сигналіза́ція вмика́ти/ввімкну́ти сигналіза́цію пульт

wypadek samochodowy wypadek, kraksa розм.; awaria defekt, uszkodzenie psuć się/zepsuć się zatrzymywać się/zatrzymać się brak ~ benzyny <wody> podregulowywać/podregulować wyregulowywać/wyregulować w samochodzie zawodzi/zawiódł układ kierowniczy powietrze uszło poślizg ślizgać się samochód zarzucił <zarzuciło> wjechać <zjechać> na chodnik zderzyć się wypadać/wypaść z zakrętu wpadać/wpaść w poślizg (na lodzie) wywrócić się rozbić samochód <wóz> uszkodzony <rozbity> samochód <wóz> rozbić się o drzewo szczątki samochodu <wozu> poduszka powietrzna potrącić przechodnia

kraść/ukraść samochód kradzież samochodu blokada kierownicy alarm włączać/włączyć alarm pilot


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 363

9

МОТОЦИ́КЛ, МОТОРÓЛЕР — MOTOCYKL, SKUTER мотоци́кл моторо́лер, ску́тер мотоцикле́тний мотоциклíст мотоциклíстка

motocykl, motor розм. skuter motocyklowy motocyklista motocyklistka

акумуля́тор амортиза́тор бага́жник бензоба́к, бак pot. боло́тник ви́лка lp гальмо́ генера́тор глушни́к двигу́н за́днє свíтло замо́к запа́лювання зче́плення ко́лесо кермо́ клаксо́н коля́ска (мотоци́кла) коро́бка переда́ч лобове́ скло пасажи́рське <за́днє> сидíння педа́ль перемика́ння переда́ч ва́жіль корóбки переда́ч підвíска (за́днього ко́леса) піднíжка ра́ма регуля́тор сидíння водія́ систе́ма охоло́дження двигуна́ спідо́метр ста́рте́р фа́ра шоло́м

akumulator amortyzator bagażnik zbiornik benzyny, bak błotnik widełki мн. hamulec prądnica tłumik silnik lampa tylna stacyjka sprzęgło koło kierownica klakson wózek boczny, kosz розм. skrzynia biegów szyba siodełko pasażera, tylne siedzenie pedał zmiany biegów dźwignia zmiany biegów zawieszenie (tylnego koła) podnóżek rama regulator siodełko kierowcy układ chłodzenia silnika prędkościomierz rozrusznik nożny lampa przednia, reflektor kask ochronny


364 TRANSPORT. KOMUNIKACJA

9

ДОРÓГА, МІСТ — DROGA, MOST ДОРÓГА — DROGA автостра́да, автоба́н автомобíльна магістраль = а́втомагістра́ль шосе́ тра́са шви́дкісна ~ доро́га асфальто́вана ~ ґрунтова́ ~ бруко́вана ~, брукíвка pot. польова́ ~ ~ з двома́ сму́гами ру́ху ~ з двосторо́ннім <односторо́ннім> ру́хом, ~ двосторо́ння pot. <односторо́ння pot.> пога́ний стан дорíг дорóгу ремонту́ють

autostrada magistrala szosa trasa droga szybkiego ruchu droga ~ asfaltowa ~ gruntowa ~ brukowana ~ polna ~ dwupasmowa ~ dwukierunkowa <jednokierunkowa>

окружна́ сму́га суцíльна ~ подвíйна ~ розмíтка ву́лиця роз’ї ́зд, розв’я́зка роздорíжжя, розви́лка pot. бездорíжжя lp вибо́їни, дíри pot. стан дорíг вузьке́ мíсце

zły stan dróg naprawa drogi; droga w przebudowie obwodnica linia ~ ciągła ~ podwójna ~ przerywana ulica rozjazd одн., rozjazdy мн. rozdroże, rozstaj bezdroże одн., bezdroża мн. wyboje, dziury, doły stan dróg wąski odcinek drogi

асфа́льт бето́нна плита́ бордю́р віаду́к відгалу́ження доро́ги залізни́чний переΐзд кюве́т

asfalt płyta betonowa krawężnik, obrzeże wiadukt odgałęzienie drogi przejazd kolejowy rów przydrożny


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 365

9

на́сип узбíччя, обо́чина pot. обме́жувальний стовпе́ць покриття́ осно́ва покриття́ перехре́стя поворо́т перехíд підзе́мний <назе́мний> ~ ширина́ проїзно́ї части́ни

nasyp pobocze pachołek (na zakręcie) nawierzchnia podsypka skrzyżowanie wiraż, zakręt przejście (dla pieszych) ~ podziemne <nadziemne> szerokość jezdni

МІСТ — MOST міст а́рковий ~ дерев’я́ний ~ залізобето́нний ~ підвісни́й ~ підйо́мний ~ понто́нний ~ розвідни́й ~ а́рка опо́ра, па́ля бик ба́лка консо́ль по́ручні моста́

most ~ łukowy <sklepiony> ~ drewniany ~ żelbetonowy ~ wiszący ~ podnoszony ~ pontonowy <pływający> ~ zwodzony przęsło przyczółek, podpora brzegowa filar, podpora pośrednia dźwigar wspornik poręcze mostu

ДОРÓЖНІ ЗНÁКИ — ZNAKI DROGOWE ПОПЕРЕ́ДЖУВАЛЬНІ ЗНА́КИ – ZNAKI OSTRZEGAWCZE Двосторо́нній рух Дíти Залізни́чний переї ́зд без шлагба́ума Залізни́чний переї ́зд зі шлагба́умом Звíрі Зви́виста доро́га Зву́ження доро́ги Перехре́стя Пересíчення з другоря́дною доро́гою

Ruch dwukierunkowy Dzieci Przejazd kolejowy bez zapór Przejazd kolejowy z zaporami Zwierzęta Zakręty Zwężenie jezdni Skrzyżowanie dróg Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną


366 TRANSPORT. KOMUNIKACJA Перехíд Поворо́т налíво <напра́во> Розвідни́й міст Регульо́ване перехре́стя Ремо́нтні робо́ти Слизька́ доро́га Вказівни́к «Бережи́сь по́їзда»

9

Przejście Niebezpieczny skręt w lewo <w prawo> Most zwodzony Sygnały świetlne Roboty na drodze Śliska jezdnia Oznaczenie przejazdu kolejowego

ЗАБОРО́ННІ ЗНА́КИ – ZNAKI ZAKAZU Рух автомобíлів заборо́нено Рух велосипе́дів заборо́нено В’їзд заборо́нено Рух ванта́жних автомобíлів заборо́нено Рух тяглови́х тра́нспортних за́собів заборо́нено Рух тракторíв заборо́нено Кіне́ць заборо́ни Рух мотоцикле́тних тра́нспортних за́собів заборо́нено Обгíн заборо́нено Обгíн ванта́жним тра́нспортним за́собам заборо́нено Обме́ження ма́си ... т

Zakaz wjazdu pojazdów samochodowych <silnikowych> Zakaz wjazdu rowerów Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Zakaz wjazdu ciągników rolniczych Koniec zakazu Zakaz wjazdu pojazdów jednośladowych

Zakaz wyprzedzania Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Zakaz wjazdu pojazdów o ciężarze ponad … t Обме́ження габари́тної висоти́ Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości <ширини́> ... м <szerokości> ponad … m Обме́ження наванта́жень на Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi вісь ... т większym niż ... t Обме́ження шви́дкості ... км/год. Ograniczenie szybkości <prędkości> do … km/godz. Зупи́нку заборо́нено Zakaz zatrzymywania się Поворо́т вліво/налíво <впра́во/ Zakaz skrętu w lewo <w prawo> напра́во> заборо́нено Подава́ти звукови́й сигна́л Zakaz używania sygnałów заборо́нено dźwiękowych Прої ́зд без зупи́нки заборо́нено Obowiązek zatrzymania się Розворо́т заборо́нено Zakaz zawracania Стоя́нку заборо́нено Zakaz postoju ПРИПИСО́ВІ ЗНА́КИ – ZNAKI NAKAZU Рух велосипе́дних тра́нспортних Droga tylko dla rowerów за́собів


ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 367

9

Рух по ко́лу Дозво́лений на́прямок ру́ху

Ruch okrężny Obowiązujący kierunek jazdy

ВКАЗІВНÍ ЗНА́КИ – ZNAKI INFORMACYJNE АЗС (автозапра́вна ста́нція) Ке́мпінг Мíсце стоя́нки Пункт меди́чної допомо́ги Пункт технíчного обслуго́вування Телефо́н

Stacja benzynowa Obozowisko, camping, kemping Postój Punkt opatrunkowy Stacja usług

Головна́ доро́га Кіне́ць головно́ї доро́ги

Droga z pierwszeństwem przejazdu Koniec pierwszeństwa przejazdu

доро́жній вказівни́к дороговка́з

tablica informacyjna drogowskaz

TelefonTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.