Page 1

'21¡70,66,7

FREE  SWISHING!  

Brussel-=XLG/HW¡VXQSOXJ$Q inconvenient truth + swishing! De  jongste  tijd  is  de   klimaatproblematiek   een  hot  item,  en  terecht!  Meer  dan  ooit  is   duidelijk   geworden   dat   de   mens   (mede)   verantwoordelijk   is   voor   de   opwarming   van   de   aarde.  Daarom  staat  deze  avond  in  het  teken  van  duurzaamheid.      

Place  to  be?    Rits  CafÊ  

Â

Â

 What?    

            When?      13  maart  2012                

 18u:  Ontvangst  met  hapje   X6WDUWILOP¾$Q,QFRQYHQLHQW7UXWKœ   21u:  Swishen!  Met  live  unplugged  bands       Bij  swishen  ruil  je  kledij  om  die  je  niet  meer  gebruikt  met  iemand  anders,  i.p.v.  ze  weg  te   gooien.  Op  die  manier  werken  we  mee  aan  een  duurzaam  beleid!     Vanaf  18u  kan  je  je  modieuze  en  kwaliteitsvolle  kledij  inleveren.  Op  basis  van  de  kwaliteit   van  deze  kledij  krijg  je  punten.  Een  kledingstuk  kan  1-­3  punten  verdienen.     Om  19u  zal  klimaatgoeroe   Al   Gore   op  een  glasheldere,  fascinerende  manier  uitleggen   waarom   het   broeikaseffect   een   gevaar   is   dat   ons   allemaal   aangaat.   Ongetwijfeld   een   must-­see  film!       Tijdens  de  film  wordt  het  Rits  cafÊ  omgebouwd  tot  een  swishing  store.  Na  de  film  kan  je   met  je  punten  nieuwe  kleren  scoren  en  ondertussen  genieten  van  live   music.  De  bandjes   spelen   voor   de   gelegenheid   zonder   versterkers,   omdat   we   tijdens   de   avond   zo   weinig     mogelijk  elektriciteit  willen  verbruiken.    

Â

Meer  info?  

Facebook:  Brussel-­Zuid:  There  is   QRSODQHW%OHWœVXQSOXJ   Voor  vragen,  mail  naar:     letsunplug@hotmail.com      

Het  Rits  CafÊ?  

A.Dansaertstraat  70   1000  Brussel     Het  Rits  CafÊ  ligt  tussen  de  Oude   en  Nieuwe  Graanmarkt  op  een   boogscheut  van  de  Beurs.  Met  de   Villo  parkeer  je  vlak  voor  de  deur   en  Metro  Sint-­Katelijne  (lijn  1  en   5)  ligt  op  slechts  twee  minuutjes   wandelen.  


Wat mag/kan je swishen?

ƌĞŶŐ ŬůĞĚŝŶŐƐƚƵŬŬĞŶ ĞŶ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ŵĞĞ ĚŝĞ ũĞ ŶŝĞƚ ŵĞĞƌ ĚƌĂĂŐƚ Žŵ ĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌŐĞůƵŬŬŝŐŵĞĞƚĞŵĂŬĞŶ͘ĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐǁŽƌĚĞŶďĞƉĞƌŬƚƚŽƚ ƐĐŚŽĞŶĞŶ͕ƌŝĞŵĞŶĞŶŚĂŶĚƚĂƐƐĞŶ͘  

ĞŬůĞĚŝũĚŝĞũĞŵĞĞďƌĞŶŐƚŵŽĞƚŶŽŐƐƚĞĞĚƐŝŶŐŽĞĚĞƐƚĂĂƚǀĞƌŬĞƌĞŶĞŶ ŵŽĚŝĞƵƐnjŝũŶ͘  

Hoe werkt het?     sĂŶ ϭϴƵ-­‐ϭϵƵ ŐĞďĞƵƌƚ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐŽŶƚƌŽůĞ ǀĂŶ ĚĞ ŬůĞĚŝũ͘ tĞ ŵŽĞƚĞŶ ƐƚƌĞŶŐnjŝũŶ͗<ůĞĚŝũŵĞƚďǀ͘ŬŶŽƉĞŶĚŝĞŽŶƚďƌĞŬĞŶŽĨƐĐŚĞƵƌĞŶnjƵůůĞŶǁŝũ ŶŝĞƚĂĐĐĞƉƚĞƌĞŶ͘     ,Ğƚ ŝƐ ĚĞ ďĞĚŽĞůŝŶŐĚĂƚ ũĞ ŵŝŶŝŵƵŵ Ϯ ĞŶ ŵĂdžŝŵƵŵ ϲ ŬůĞĚŝŶŐƐƚƵŬŬĞŶ ĞŶͬŽĨĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐŵĞĞďƌĞŶŐƚ͘       KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶĚĞĂĂƌĚǀĂŶŚĞƚƐƚƵŬŬƌŝũŐũĞƉƵŶƚĞŶ͕ǀĂŶϭ -­‐ϯ͘ĞŶũĂƐnjĂůďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚϯƉƵŶƚĞŶŬƌŝũŐĞŶ͕ĞĞŶƐŝŵƉĞůĞƚ-­‐ƐŚŝƌƚϭ͘       EĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŬƌŝũŐ ũĞ ĞĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ƐǁŝƐŚŝŶŐŬĂĂƌƚ ǁĂĂƌŽƉ ƐƚĂĂƚ ŚŽĞǀĞĞůƉƵŶƚĞŶũĞŚĞďƚǀĞƌnjĂŵĞůĚ͘       Kŵ ϭϵƵ ŬĂŶ ũĞ ŐĞŶŝĞƚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ Įůŵ͕ ĞŶ ŽŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ ǁŽƌĚƚ ĚĞ ƐǁŝƐŚŝŶŐƐƚŽƌĞŬůĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ͘       sĂŶĂĨϮϬƵϰϱŝƐŚĞƚĚĂŶĞŝŶĚĞůŝũŬƟũĚŽŵŶŝĞƵǁĞŬůĞƌĞŶƚĞƐĐŽƌĞŶ͊ůƐũĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚϲƉƵŶƚĞŶŚĞďƚ͕ĚĂŶŬĂŶũĞĚŝĞŽŵƌƵŝůĞŶǀŽŽƌĞĞŶƉƵůůǀĂŶ ϯƉƵŶƚĞŶ͕ĞŶϯƚ-­‐ƐŚŝƌƚƐǀĂŶĞůŬϭƉƵŶƚ͘       KŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶŬĂŶũĞŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĞĞŶƐƚƌĞĞƉũĞůŝǀĞŵƵnjŝĞŬ͘       ĞŬůĞĚŝũĚŝĞŶŝĞƚŽŵŐĞƌƵŝůĚǁĞƌĚƐĐŚĞŶŬĞŶǁŝũĂĂŶĞĞŶŐŽĞĚĚŽĞů͘       ^ĞĞLJŽƵƚŚĞƌĞ͊      

Let's Unplug - Swishing & An Unconvenient Truth  

13 maart @ RITS café

Let's Unplug - Swishing & An Unconvenient Truth  

13 maart @ RITS café

Advertisement