Page 1

public {

Certificate GetDiplomUddannelse()

MessageQueue mq = new System.Messaging.Message Queue(@”.\UCN$\ MineModuler”); System.Messaging.Message mm = new System.Messaging.Message(); mm.Label = ”Tag diplomuddannelse”; mm.Body = ”Softwareudvikling”; mq.Send(mm); if (Module.IsPassed) return new Certificate(Grade); .... }

Vi forstår dig - selvom du taler i koder...

Tag en diplomuddannelse i Softwareudvikling!


’’

Softwarearkitekturen ændrer sig hele tiden, men næppe så hurtigt som i de sidste 15 år. Udviklingen er sket fra objektorienteret programmering til nu eksempelvis clouding, servicebaserede applikationer, diversitet på klient og serversiden, og nye (og gamle) funktionelle sprog. Der stilles øgede krav om software kvalitet og leveringstider, og yderligere stilles der krav til testmtoder og formelle metoder til specifikation. Med en bestået Diplomuddannelsen i softwareudvikling får du bevis på dine kompetencer inden for området.

Diplomuddannelse i Softwareudvikling Målgruppe

Diplomuddannelsen i Softwareudvikling er for dig, som har brug for at få opdateret din viden på området eller som ønsker et formelt bevis, på det du kan i forvejen. Med en bestået Diplomuddannelsen i softwareudvikling kan du efterfølgende anvende titlen: Diplom i Softwareudvikling

Du arbejder i dag inden for softwareudvikling og vil gerne videreudvikle dig inden for området; større udviklingsprojekter. Diplomuddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse til datamatikeruddannelsen, der giver direkte adgang. Har du ikke gennemført denne uddannelse, men har erhvervserfaring på området, har vi mulighed for at give dig dispensation gennem en individuel kompetencevurdering.

’’


Uddannelsens formål og opbygning

Diplomuddannelsen er orienteret mod praktisk anvendelse, men omfatter også den teori der ligger til grund for tidens teknologier. Uddannelsen kvalificerer dig endvidere til videreuddannelse på relevante master- og kandidatuddannelser. Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til selvstændigt at kunne fungere som it-specialist med fokus på integration og arkitektur, og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge distribuerede itsystemer i it-virksomheder, it-konsulentvirksomheder eller interne it-udviklingsafdelinger.

Diplomuddannelse i Softwareudvikling Uddannelsen udgør i alt 60 ECTS og består af 5 moduler, hvoraf de 3 er obligatoriske og de 2 er valgfrie samt et afgangsprojekt der afslutter uddannelsen.

60 ECTS

Obligatoriske moduler Uddannelsens obligatoriske moduler omfatter i alt 30 ECTS-point.

30 ECTS

Valgfrie moduler Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 15 ECTS-point. Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. UCN act2learn vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område.

15 ECTS

Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. UCN act2learn godkender emnet. 15 ECTS

Sådan gennemføres uddannelsen

Et modul er som udgangspunkt 8 undervisningsdage, som gennemføres med ca. 14 dages mellemrum. Derudover er der selvstudie med mulighed for vejledning. Normalt tages 1 eller 2 moduler ad gangen.


Diplomuddannelsens moduler Obligatoriske moduler Test (10 ECTS)

Modulet handler om at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med både planlægning og gennemførelse af test. Det vil sige forstå de forskellige typer af test med deres opbygning, afvikling og rapportering. Faget indeholder: • Teststrategi, testplan og testprocedurer • Whitebox og Blackbox testteknikker • Useability test • Værktøjer til testplanlægning, gennemførelse og automatisering • Systemdesign og test

Systemintegration (10 ECTS)

Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med teknisk integration af systemer. Den studerende skal efter modulet kunne (1) integrere eksisterende systemer, (2) integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, samt kunne (3) udvikle nye systemer, som understøtter fremtidig integration. Emner, der tages op: • Forretningsmæssige overvejelser ifm. system integration • Standarder indenfor området • Enterprise patterns (mønstre til system integration) • Konkrete messaging systemer (pr. MSMQ/Biztalk, JMS og Apache ActiveMQ) • Service Oriented Architecture (SOA)


Udvikling af store systemer (10 ECTS)

Udvikling af Store Systemer beskæftiger sig med de udfordringer, der er knyttet til at udvikle store systemer med mange personer og servere involveret. Udfordringerne behandles fra to perspektiver: Organisation og software. Emnerne er: • Udviklingsmetoder • Kvalitetssikring (test), Driftsprocesser (ITIL) • Håndtering af support, Skaleringsmetoder • Værktøjer og teknikker til optimering af software med mange servere • Automatisering af test og idriftssættelse • Overvågning af driftssystemer

e n i d å p r i p a Få p g o r e c n e t e p m ko k r æ t s n e g i d skab faglig profil.


Valgfrie moduler Databaser for udviklere (5 ECTS)

I dette modul uddybes emner (databasedesign, avanceret SQL-programmering – herunder nye features i SQL: 2003, transaktionshåndtering mv.). Endvidere introduceres en række nye emner indenfor databaseområdet som fx:

• Databaseoptimering • Stores Procedures • Sikkerhed • Andre databasetyper (ODB, Google Datastore, GIS, Data Warehouse mv.) • Objekt - Relationel mapning (LINQ) • Backup og Replikering

Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS)

Dette modul handler om formelle teknikker til udvikling og verifikation af software. ”Formelle” vil i denne sammenhæng sige matematisk baseret. Faget er derfor også centralt i forhold til at lægge fundamentet for videregående datalogiske studier. Faget består af tre dele:

• Introduktion til diskret matematik • Formel udvikling og verifikation af algoritmer • Kontraktbaseret klassedesign (Design by Contract)

IT-projektledelse (10 ECTS)

Dette modul sætter dig til at lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, samt ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter. Modulet sætter fokus på:

• Projektformulering og –strategier • Projektets ledelsesopgaver • Samspillet mellem øvrige projekter og organisationen

Sikkerhed (10 ECTS)

Modulet handler om at gennemføre sikkerhedsanalyser, udarbejde løsningforslag og handlingsplan, forestå implementering af løsning. Du opnår viden inden for følgende områder:

• Operativsystem sikkerhed • Trådløs sikkerhed • Firewalls • Applikationssikkerhed


Undervisere på uddannelsen Underviserne på uddannelsen har en opdateret teoretisk og praktisk viden, samt en professionel tilgang til både uddannelsen og det faglige indhold. På uddannelsen er der tilknyttet undervisere fra IT og Multimedieuddannelserne på UCN samt udvalgte eksterne undervisere fra det omgivende erhvervsliv.

Praktiske oplysninger Tid, sted

Uddannelses gennemføres på UCN, Sofiendalsvej 60A i Aalborg. Der starter nye hold i februar 2012 og september 2012.

Adgangskrav

Adgang til optagelse på Diplomuddannelse i Softwareudvikling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene har du mulighed for at søge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. læs mere om dette på www.ucn.dk/rkv. Her kan du også læse om mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer på niveau med diplomuddannelsen.


Pris

Obligatoriskmodul / valgfagsmodul 10 ECTS: Obligatorisk modul / valgfagsmodul 5 ECTS: Afgangsprojekt: Der skal tillægges materialer til hvert modul på: Priserne er inklusiv forplejning og software. Medbring din egen PC.

Information og tilmelding

Studievejleder, Finn Nordbjerg, tlf. 72 69 15 63, mail: fen@ucn.dk Salgsleder, Hanne Lendal, tlf. 72 69 16 80, mail: hle@ucn.dk

Følg vores netværksgruppe

Softwareudviklere

kr. 9.500,kr. 4.500,kr. 8.500,kr. 500 -1500

Softwareudvikling  
Softwareudvikling  

Katalog med info om diplomuddannelsen Softwareudvikling, som udbydes af UCN.

Advertisement