Page 1

2011/2012

PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSER

Vil du være på forkant? - Få indsigt og inspiration til dit arbejde

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland

| PÆDAGOGIK


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

| PÆDAGOGIK

Form

Uddannelseskonsulent, Martin Finderup Andersen

2

W W W. U C N . D K


FORORD

fremtiden ved at være på forkant Velkommen til University College Nordjyllands katalog over de pædagogiske diplomuddannelser (PD), tværfaglige diplomuddannelser og funktionsrettede uddannelser i efteråret 2011 og foråret 2012.

Diplomuddannelserne har de seneste år udviklet sig til at være lærere og pædagogers vigtigste kilde til ny viden og udvikling af de pædagogiske professioner. Sigtet er at give dig mulighed for at arbejde med din praksis på et akademisk niveau og derigennem opnå øgede kompetencer i et fagligt og pædagogisk fagområde. Diplomuddannelserne bygger på koblingen mellem resultaterne af den nyeste forskning og den praksis, du til dagligt agerer i. Det betyder, at du med en diplomuddannelse hos UCN ikke blot vil kunne agere bedre i den praksis, du allerede er en del af, men også vil få kompetencer til at være på forkant med fremtidens pædagogiske institutioner; med faglig og pædagogisk indsigt, samarbejdsevne, social og kulturel forståelse og ikke mindst personlig udvikling. Vi reviderer løbende diplomuddannelserne, og pr. 1. august 2011 iværksættes således en ny og revideret studieordning for de pædagogiske diplomuddannelser. I skrivende stund er omtalte studieordning sendt i høring, hvorfor der kan komme ændringer i forhold til nærværende kata­ log. Vi opfordrer dig derfor til at søge information på www.ucn.dk/ev, hvor vi løbende vil opdatere i tilfælde af ændringer. Dette katalog indeholder korte beskrivelser af de enkelte studieretninger. Ved hver beskrivelse er der et link til UCN’s hjemmeside, hvor detaljerede modulbeskrivelser kan findes. Vi håber, at du finder udbuddet interessant og spændende og finder noget der passer i forhold til din kompetenceudvikling. Vi ser frem til at møde dig på vores uddannelser.

Venlig hilsen Susanne Jørgensen

Martin Finderup Andersen

Direktør

Uddannelseskonsulent

W W W. U C N . D K

3


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

| PÆDAGOGIK

Diplomuddannelser

Strukturen i en PD-uddannelse

Den pædagogiske diplom­

Uddannelsens opbygning, omfang og struktur

uddannelse er en del af det kompetencegivende videre­ uddannelsessystem for voksne. Uddannelserne har til formål at forbedre voksnes erhvervs­ kompetencer, personlige og faglige kompetencer samt give forudsætninger for videre­ uddannelse. Uddannelserne henvender sig primært til voksne med mellemlange professions­ uddannelser og gennemføres på et niveau, der svarer til en bacheloruddannelse. Uddannel­ sens videngrundlag er erhvervsog professionsbaseret samt udviklingsbaseret. Udviklings­ basering indebærer, at uddannel­ sen er baseret på ny viden fra anvendt forskning.

4

W W W. U C N . D K

Den pædagogiske diplomuddannelse består af en række fælles faglige moduler og uddannelsesretninger med tilhørende faglige moduler, hvorfra der kan kombineres. Formålet med uddannelsen er at kvalificere til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som planlægning, organisering, udvikling af opgaver indenfor undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion. Den pædagogiske diplomuddannelse er en fleksibel tilrettelagt uddannelse, der er opdelt i faglige mo­ duler. For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse skal du bestå moduler svarende til 60 ECTS point, herunder de obligatoriske moduler, Pædagogisk viden og forskning samt Undersøgelse af pædagogisk praksis. Uddannelsen afsluttes med modulet Afgangsprojektet, hvor du skal dokumentere at have op­ nået niveauet for uddannelsen. Den pædagogiske diplomuddannelse er normeret til 60 ECTS points (European Credit Transfer and Accumulation System), hvilket svarer til en heltidsstuderendes fuldtidsarbejde i et år. Dog kan den pæda­gogiske diplomuddannelse læses på deltid, men skal være afsluttet inden for seks år. De obligatoriske moduler; Pædagogisk viden og forskning og Undersøgelse af pædagogisk praksis, er fælles for alle pædagogiske diplomuddannelsesretninger. De har et omfang på henholdsvis 10 og 5 ECTSpoints. Afgangsprojektet er ligeledes et fælles modul for alle pædagogiske diplomuddannelser. Det har et omfang på 15 ECTS point. Derudover består den pædagogiske diplomuddannelse af faglige moduler, svarende til 30 ECTS points. For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal mindst 20 ECTS point af de faglige moduler og af­ gangsprojektet udgøre uddannelsesretningens moduler og formål. De resterende faglige moduler kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger eller fra rækken af de fælles faglige moduler. Vælger du moduler fra forskellige uddannelsesretninger og fælles faglige moduler, kræver dette en uddannelses­ plan med uddannelsesinstitutionen, og der udstedes i så fald et diplombevis uden retningsangivelse.


DIPLOMUDDANNELSER : : STRUKTUR

Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk) (10 ECTS) Valgfrit modul inden for fagområdet (10 ECTS)

Valgfrit modul inden for fagområdet (10 ECTS)

Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk) (5 ECTS) Valgfrit modul inden for fagområdet (10 ECTS)

Afgangsprojekt (obligatorisk) (15 ECTS)

Kombination med andre diplomuddannelser Moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse kan kombineres med moduler fra diplomuddannel­ ser omfattet af den fælles Diplombekendtgørelse til en fleksibel diplomuddannelse. Dette forudsætter at du udarbejder en personlig uddannelsesplan i samarbejde med UCN, der også tilbyder dig rådgivning og vejledning. En personlig uddannelsesplan koster 1000,00 kr. at få udarbejdet.

Enkeltstående moduler Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan søges og studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse.

Variationer i praksis og statens voksenuddannelsesstøtte De enkelte uddannelsers opbygning og studieform varierer fra område til område. Du kan tilrettelægge din uddannelse som deltids- eller fuldtidsstudium. Langt de fleste moduler udbydes på deltid. Såfremt du gennemfører tre deltidsmoduler samtidigt, er du heltidsstuderende med mulighed for at søge Sta­ tens Voksenuddannelsesstøtte. Du kan læse meget mere om SVU på www.svu.dk, hvor du også kan finde et ansøgningsskema, som kan downloades. eller kontakte Studievalg Nordjylland på telefon 98 10 19 11 eller E-mail: nordjylland@studievalg.dk.

W W W. U C N . D K

5


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

| PÆDAGOGIK

Studievejledning Personlig studievejledning Vi tilbyder personlig vejledning til dig, der går med tanker om videre­ uddannelse og nye udfordringer Vi kan vejlede dig i forhold til: - Dine ønsker og muligheder - Hvordan du kan sammensætte den uddannelse, som passer til dine forventninger og ambitioner - Dine beskæftigelses- og karrieremuligheder - Økonomi i uddannelserne - Optagelse - Realkompetencevurdering - Undervisningsformer, prøver studiekrav mm. For nærmere aftale om personlig vejledning kan du kontakte konsu­ lent på den pædagogiske diplomuddannelse Martin Finderup Ander­ sen, mfa@ucn.dk, tlf. 7269 0433. Vi har fleksible vejledningstider, så vi kan træffe aftale om vejledning på et tidspunkt, der passer dig.

Kontakt studieadministrationen Du kan kontakte vores studiesekretærer, hvis du har spørgsmål til PDuddannelserne. Studiesekretær, Mette Frænde Andersen MTA@ucn.dk Tlf. 7269 9213 Studiesekretær, Tina Bülow Pedersen TBP@ucn.dk Tlf. 7269 9212

6

W W W. U C N . D K


STUDIEVEJLEDNING : : ANSØGNING : : PRIS

Ansøgning og optagelse

Pakkeløsninger

Hvis ikke andet er anført ved de enkelte moduler/uddannelser er ansøgningsfristen: For moduler i efteråret 2011: 1. juni 2011 For moduler i foråret 2012: 1. december 2011

Du kan finde forskellige pakkeløsninger på www.ucn.dk/ev, hvor vi har samlet nogle modulkombinationer, der understøtter en vifte specialfunktioner og arbejdsområder i den pædagogiske verden.

Du kan normalt vente svar på din ansøgning indenfor tre uger efter sidste ansøgningsfrist. Ansøgningsskemaet kan downloades på vores hjemmeside. Gå ind på: www.ucn.dk/ev Diplomuddannelser > Pædagogiske På denne side ligger ansøgningsskemaet øverst i højre side.

Disse pakker kan tjene som inspiration for kommende studerende, eller være grund­ laget for dele eller brudstykker af en fuld PD-uddannelse.

Husk at vedlægge dokumentation for den adgangsgivende eksamen og for relevant er­ hvervserfaring i et omfang af minimum 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Vær opmærksom på, at der altid skal indsendes en ansøgning med betalers underskrift for hvert nyt ansøgt modul. Deltagelse i undervisningen sker under forudsætning af, at deltagergebyret er betalt rettidigt dvs. før undervisningens start. Alle fra- og tilmeldinger skal ske skriftligt til UCN. Tilmeldingen er bindende fra ansøgningsfristen, men kan i særlige tilfælde omstødes. Se www.ucn.dk/ev for detaljer. Ansøgningsadresse: University College Nordjylland Efter- og videreuddannelsen Postboks 55 Lindholm Brygge 35 9100 Aalborg

Pris De angivne priser, som kan ses i kataloget og på www.ucn.dk, dækker undervisning, vejledning og eksamen. Du skal selv betale for bøger, kopier og lignende i et omfang af ca. 1.500.00 kr. pr. modul. Du kan læse om kopieringsmulig­ heder på UCN via hjemmesiden www.ucn.dk.

W W W. U C N . D K

7


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

| PÆDAGOGIK

Akademisk læsning og skrivning STUDIEFORBEREDENDE KURSUS

C10601a1 – Akademisk læsning og skrivning – Efterår 2011 C10601a2 – Akademisk læsning og skrivning – Forår 2012

DET OBLIGATORISKE MODUL:

Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS-point)

Formål og læringsudbytte

Modulet skal give den studerende mulighed for i et øvelsesrum at for­ holde sig til grundlæggende problematikker vedrørende undersøgelse og vidensudvikling. Den studerende skal udvikle færdigheder til på et syste­ matisk og reflekteret grundlag at kunne frembringe empiriske data fra en pædagogisk praksis og fra tilgængelig pædagogisk viden.

MODULNR. C10021a1

Onsdage i Aalborg – efterår 2011

MODULNR. C10021h1

Torsdag i Hjørring – efteråret 2011

MODULNR. C10021a2

Torsdag i Aalborg – foråret 2012

De obligatoriske moduler; Pædagogisk viden og forskning, Undersø­ gelse af pædagogisk praksis og Afgangsprojektet er fælles for alle pæ­ dagogiske diplomuddan­nelsesretninger.

DET OBLIGATORISKE MODUL:

Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS-point)

Formål og læringsudbytte

De pædagogiske professioner indeholder viden fra en række forskellige fag, videnskabelige discipliner, samt praktisk pædagogisk arbejde og un­ dervisning. Modulet skal kvalificere den studerende til, i en professions­ praksis, at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer, samt at inddrage og vurdere ny forskning og viden. Modulet skal, gen­ nem praksisinddragelse og teoretisk refleksion, udvikle og udfordre den studerendes faglige og professionelle identitet. Modulet skal medvirke til, at angive retning og niveau for den Pædagogi­ ske Diplomuddannelse og skabe grundlag for at kvalificere professionens videnskredsløb mellem forskning, uddannelse og udvikling af pædago­ gisk praksis.

8

MODULNR: C10011a1

Mandage i Aalborg - efteråret 2011

MODULNR. C10011a2

Tirsdage i Aalborg – efteråret 2011

MODULNR. C10011h1

Tirsdage i Hjørring – efteråret 2011

MODULNR. C10011a4

Mandage i Aalborg – foråret 2012

W W W. U C N . D K

Afgangsprojektet (15 ECTS-point)

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen

Den studerende formulerer et emne eller en problemstilling med tilknyt­ ning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den stude­ rende har gennemført og bestået. Den udbydende institution skal god­ kende emnet som grundlag for afgangsprojektet og afgøre hvilken pædagogisk diplomuddannelsesretning den studerende får diplombevis for. For at opnå diplom i én uddannelsesretning skal faglige moduler i et om­ fang svarende til mindst 20 ECTS-point og afgangsprojektet indeholdes i uddannelsesretningens moduler og formål. De(t) resterende faglige mo­ dul(er) kan vælges fra andre pædagogiske uddannelsesretninger og / eller fra rækken af de fælles faglige moduler. Vælges der moduler fra tre for­ skellige uddannelsesretninger og fælles faglige moduler, kræver dette en uddannelsesplan med uddannelsesinstitutionen, og der udstedes i så fald et diplombevis uden retningsangivelse.

Efterår: uge 35-4 Forår: uge 3-25


Fællesfaglige moduler (10 ECTS-point)

En række faglige moduler er formuleret således, at de generelt passer ind i alle uddannelsesretninger.

Pædagogisk udviklingsarbejde (C10111a1) Evaluering i organisationer (C10141a1) Fagdidaktik og evaluering (C10151a1) Fagdidaktik og klasseledelse (C10171a1) - fuldtid eller (C10171a2) – deltid. Konflikthåndtering (C10161a2) Kommunikation (C10181a2)

Fællesfaglige moduler for praktikvejlederuddannelsen

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (10 ECTS-point) Modulnr: C12201a1 Se nærmere oplysninger om tidspunktet på nettet.

Praktikvejleder til læreruddannelsen (10 ECTS-point) Modulnr: C12211a1 Se nærmere oplysninger om tidspunktet på nettet.

W W W. U C N . D K

9


KOMMUNIKATION LEDELSE OG ORGANISATION

Kommunikation ledelse og organisation

Medie og kommunikation (10 ECTS-point)

Mediekultur (C12111a2) Mediepædagogik (C12121a2) Mediepædagogisk håndværk (C12131a2) Læring og læringsressourcer (C12141a1) Mediepædagogisk- og organisatorisk vejledning (C12151a1) Informationskompetence (C12161a1)

Projektledelse og organisationsudvikling (10 ECTS-point)

10

Den udviklende organisation (C14111a1) Projektledelse (C14121a1) Ledelse af forandringsprocesser (C14131a1) Den professionelle konsulents forankring (C14141a2) Konsulentarbejdets metoder (C14151a2)

W W W. U C N . D K

Psykologi (10 ECTS- point)

Udviklingspsykologi (C10211a1) Pædagogisk – Psykologisk Rådgivning og Intervention (C10212a2) Gruppe- og organisationspsykologi (C10231a2) Kognitions- og neuropsykologi (C10214a1) Pædagogisk Psykologi (C10216a2)

Vejledning og supervision (10 ECTS-point)

Vejledningsteori og forandringsprocesser (C11511a1) Vejledningsmetoder- og processer (C11521a1) Kollegial vejledning (C11531a2)


PÆDAGOGIK DIDAKTIK OG SOCIAL INKLUSION

Skolestart (10 ECTS-point)

Pædagogik

Det moderne barn og den moderne barndom (C11311a1) Børns leg, udvikling og læring (C11321a1) Det tværprofessionelle samarbejde (C11331a2)

didaktik og social inklusion

Skoleudvikling og forandringsprocesser

Almen Pædagogik (10 ECTS-point)

(10 ECTS-point)

Socialisering, læring og undervisning (C10311a1) Dannelsesteori (C10321a1) Samfundets organisering af pædagogisk praksis (C10331a1) Pædagogik og filosofi (C10341a2) Didaktik (C10351a2) Pædagogkompetencer og læreprocesser (C10361a1) Pædagogkompetencer og dansk (C10371a2) Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik (C10381a2)

Læring og udvikling af kompetence (C15011a1) Skole- og organisationsudvikling (C15021a1) Forandrings- og udviklingsarbejde (C15031a2) Fleksibel læring og fleksibel levering (C15041a2)

Specialpædagogik (10 ECTS-point) Specialpædagogik i samtiden – knyttet til den fag­lige retning (C10611a1) Læring, kontakt og trivsel (C10641a1) Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (C10651a1) Erhvervet hjerneskade (C10661a1) Generelle indlæringsvanskeligheder (C10671a2) Motoriske vanskeligheder og multihandicap (C10681a1)

Børns sprog (10 ECTS-point) Børns sprogtilegnelse (C16011a1) Sprogpædagogik og sprogindsatser (C16021a1) Evaluering, samarbejde og vejledning i forhold til børns sprog (C16031a2)

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde (10 ECTS-point) Pædagogik og relationsarbejde (C13411a1) - fuldtid eller (C13411a2) - deltid Børn og unges læreprocesser (C13421a1) Ledelse af pædagogiske processer (C13431a1) Social inklusion (C13441a2) Børn, unge og familier i udsatte positioner (C13451a2) Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion (C13461a2) Miljøarbejde (C13471a2)

Logopædi (10 ECTS-point)

Talevanskeligheder (C10641a2) Hørevanskeligheder (C10711a1) Sproglige vanskeligheder (C10631a1) Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (C10671a2)

Unge og voksnes læreprocesser (10 ECTS-point) Didaktik og læreprocesser (C12911a1) Ungdomsliv, socialisering og identitet (C12921a1) Voksne og livslang læring (C12931a2) Særlige målgrupper og tværgående samarbejde (C12941a2) Kompetenceudvikling på arbejdspladsen (C12951a2) Uddannelser i samfundsmæssigt perspektiv (C12961a2)

W W W. U C N . D K

11


HUMANISTISKE FAG UNDERVISNING OG LÆRING

Humanistiske fag undervisning og læring Dansk (10 ECTS-point) Dansk sprog og sprogbrug (C10811a1) Litteratur og litteraturdidaktik (C10821a1) Børne- og ungdomslitteratur (C10831a2) Dansk fagdidaktik (C10841a2)

Dansk som andetsprog (10 ECTS-point) Tosprogethed og andetsprogstilegnelse (C11411a1) Andetsprogspædagogik (C11421a1) Intersprogsanalyse og sproglig evaluering (C11431a2) Dansk som andetsprogsvejledning (C11441a2)

Læsevejledning i grundskolen (10 ECTS-point) Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (C11011a1) Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse (C11021a1) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse (C11031a2)

Undervisning i læsning og matematik for voksne (10 ECTS-point) Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne (C11811a1) Matematikvanskeligheder hos voksne (C11821a2) Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder (C11831a1) Funktionel læse- og skriveundervisning (C11841a2)

Fremmedsprog

– Engelsk, fransk, tysk (10 ECTS-point) Sprogtilegnelse (C12311a1) Sprogformidling og sprogundervisning (C12321a2) Sprog, sprogbrug og sproglig opmærksomhed (C12331a1) Litteratur og litteraturpædagogisk arbejde (C12341a2)

Engelskvejleder (10 ECTS-point) Sprogtilegnelse (C12311a1) Sprogformidling og sprogundervisning (C12321a2) Fagdidaktik og evaluering (C10151a1) Pædagogisk udviklingsarbejde (C10111a1)

12

W W W. U C N . D K

FVU Læsning (C11851a2) Dysleksi (C11861a1) Læsevejlederens rolle og funktion i de grundlæggende erhvervsuddannelser (C11871a1) Læse- og skrivestøttende teknologi til unge og voksne (C11881a2)


X

W W W. U C N . D K

13


NATURVIDENSKABELIGE FAG UNDERVISNING OG LÆRING

Naturvidenskabelige fag undervisning og læring

Kost, ernæring og sundhed (10 ECTS-point) Sundhed, madvaner og livskvalitet (C10911a1) Human ernæring (C10921a1) Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til livsstilssygdomme (C10931a2) Sundhedspolitikker, mad- og måltidspolitikker (C10941a2) Sundhedspædagogik (C10951a2)

Matematikvejleder (10 ECTS-point) Matematik, læremidler og computere (C11111a1) Matematik og elever med særlige behov (C11121a2) Fagdidaktik og evaluering (C10151a1) Pædagogisk udviklingsarbejde (C10111a1)

14

W W W. U C N . D K

Naturfagenes didaktik (10 ECTS-point) Naturfag, naturfagsdidaktik og metode (C11211a1) Eksperimenterende arbejde og formidling i naturfagene (C11221a2) Udvikling, evaluering og samarbejde i naturfagene (C11231a1) Mennesket og naturen, videnskab og teknologi (11241a2)

Naturfagsvejleder (10 ECTS-point) Naturfag, naturfagsdidaktik og metode (C11211a1) Eksperimenterende arbejde og formidling i naturfagene (C11221a2) Fagdidaktik og evaluering (C10151a1) Pædagogisk udviklingsarbejde (C10111a1)


ÆSTETISKE FAG UNDERVISNING OG LÆRING

Æstetiske fag

undervisning og læring Idræt (10 ECTS-point) Motorisk udvikling og kropslig læring (C17011a1) Sundhed, krop og bevægelse (C17021a2) Friluftsliv og udemotion (C17031a2)

Tværfaglige

diplomuddannelser Diplom i Uddannelses- og erhvervsvejledning (10 ECTS-point) Vejledning og samfund (C11621a1) Vejledning og individ (C11631a1) Udvikling, kvalitet og ledelse af vejledningsmiljøer (C11641a1) Udbud af moduler i foråret 2012 vil kunne ses på hjemmesiden. Uddannelseskonsulent, Martin Finderup Andersen

W W W. U C N . D K

15


OVERSIGT

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

UGE

C10601a1 C10601a2

Akademisk læsning og skrivning - studieforberedende

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

Efterår 2011 Forår 2012

Kr. 3.400,-

Se side 8

Afgangsprojekt

35-4

Kr. 8.800,-

Se side 8

Afgangsprojekt

3-24

Kr. 8.800,-

Se side 8

C10011a1

Pædagogisk viden og forskning

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 8

C10011a2

Pædagogisk viden og forskning

35-2

Tirsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 8

C10011h1 (Hjørring)

Pædagogisk viden og forskning

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 8

C10021a1

Undersøgelse af pædagogisk praksis

35-38

3 onsdage kl. 09.00-13.00 og 1 onsdag kl. 09.00-15.00

Kr. 2.900,-

Se side 8

C10021h1 (Hjørring)

Undersøgelse af pædagogisk praksis

35-38

3 torsdage kl. 09.00-13.00 og 1 torsdag kl. 09.00-15.00

Kr. 2.900,-

Se side 8

C10011a4

Pædagogisk viden og forskning

3-20

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 8

C10021a2

Undersøgelse af pædagogisk praksis

3-6

3 torsdage kl. 09.00-13.00 1 torsdag kl. 09.00-15.00

Kr. 2.900,-

Se side 8

OBLIGATORISKE MODULER

FÆLLESFAGLIGE MODULER C10111a1

Modul A Pædagogisk udviklingsarbejde

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 9

C10141a1

Modul C Evaluering i organisationer

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 9

C10151a1

Modul D Fagdidaktik og evaluering

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 9

C10161a2

Modul E Konflikthåndtering

3-20

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 9

C10171a2

Modul G Fagdidaktik og klasseledelse

3-20

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 9

C10171a1

Modul G Fagdidaktik og klasseledelse

35-40

Fuld tid

Kr. 4.900,-

Se side 9

C10181a2

Modul H Kommunikation

3-20

Onsdage kl. 14-18

Kr. 4.900,-

Se side 9

FÆLLESFAGLIGE MODULER FOR PR AKTIKVEJLDERUDDANNELSEN PRAKTIKVEJLEDER TIL PÆDAGOGUDDANNELSEN C12201a1

Se nærmere oplysninger om tidspunktet på nettet

Se side 9

PRAKTIKVEJLEDER TIL LÆRERUDDANNELSEN C12211a1

16

W W W. U C N . D K

Se nærmere oplysninger om tidspunktet på nettet

Se side 9


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

| PÆDAGOGIK

UGE

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

KOMMUNIKATION, LEDELSE OG ORGANISATION PSYKOLOGI C10211a1

Modul 1 Udviklingspsykologi

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C10212a2

Modul 2 Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

3-20

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C10231a2

Modul 3 Gruppe- og Organisationspsykologi

3-20

Fredag kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C10214a1

Modul 4 Kognitions- og Neuropsykologi

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C10216a2

Modul 5 Pædagogisk Psykologi

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

MEDIER OG KOMMUNIKATION C12111a2

Modul 1 Mediekultur

3-20

Onsdage kl. 9.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C12121a2

Modul 2 Mediepædagogik

3-20

Torsdage kl.09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C12131a2

Modul 3 Mediepædagogisk håndværk

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C12141a1

Modul 4 Læring og læringsressourcer

35-2

Onsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C12151a1

Modul 5 Mediepædagogisk- og organisaorisk vejledning

35-2

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C12161a1

Modul 6 Informationskompetence

35-2

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING C14111a1

Modul 1 Den udviklende organisation

35-2

Tirsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C14121a1

Modul 2 Projektledelse

35-2

Onsdage kl.09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C14131a1

Modul 3 Ledelse af forandringsprocesser

35-2

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C14141a2

Modul 4 Den professionelle konsulents forankring

3-20

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C14151a2

Modul 5 Konsulentarbejdets metoder

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

VEJLEDNING OG SUPERVISION C11511a1

Modul 1 Vejledningsteori og ledelse af forandringsprocesser

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C11521a1

Modul 2 Vejledningsmetoder- og processer

35-2

Mandage kl.14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

C11531a2

Modul 3 Kollegial vejledning

3-20

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 10

W W W. U C N . D K

17


OVERSIGT

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

UGE

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

PÆDAGOGIK , DIDAKTIK OG SOCIAL INKLUSION ALMEN PÆDAGOGIK C10311a1

Modul 1 Socialisering, læring og undervisning

35-2

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10321a1

Modul 2 Dannelsesteori

35-2

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10331a1

Modul 3 Samfundets organisering af pædagogisk praksis

35-2

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10341a2

Modul 4 Pædagogik og filosofi

3-20

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10351a2

Modul 5 Didaktik

3-20

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10361a1

Modul 6 Pædagogkompetencer og læreprocesser

35-2

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10371a2

Modul 7 Pædagogkompetencer og dansk

3-20

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

C10381a2

Modul 8 Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik

3-20

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 11

SKOLEUDVIKLING OG FORANDRINGSPROCESSER C15011a1

Modul 1 Læring og udvikling af kompetence

35-2

Tirsdage kl.14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C15021a1

Modul 2 Skole- og organisationsudvikling

35-2

Onsdage kl.14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C15031a2

Modul 3 Forandrings- og udviklingsarbejde

3-20

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C15041a2

Modul 4 Fleksibel læring og fleksibel levering

3-20

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C16011a1

Modul 1 Børns sprogtilegnelse

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C16021a1

Modul 2 Sprogpædagogik og sprogindsatser

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C16031a2

Modul 3 Evaluering, samarbejde og vejledning i forhold til børns sprog

3-20

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

BØRNS SPROG

18

W W W. U C N . D K


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

| PÆDAGOGIK

UGE

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

PÆDAGOGIK , DIDAKTIK OG SOCIAL INKLUSION PÆDAGOGISK OG SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE C13411a1

Modul 1 Pædagogik og relationsarbejde

35-40

Fuldtid

Kr. 6.800,-

Se side 11

C13411a2

Modul 1 Pædagogik og relationsarbejde

3-20

Mandage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C 13421a1

Modul 2 Børn og unges læreprocesser

35-2

Tirsdage kl. 9-13

Kr. 6.800,-

Se side 11

C13431a1

Modul 3 Ledelse af pædagogiske processer

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C13441a2

Modul 4 Social inklusion

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C13451a2

Modul 5 Børn, unge og familier i udsatte positioner

3-20

Torsdag kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C13461a2

Modul 6 Nedsat funktionsevne,udvikling og inklusion

3-20

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C13471a2

Modul 7 Miljøarbejde

3-20

Mandage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C11311a1

Modul 1 Det moderne barn og den moderne barndom

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C11321a1

Modul 2 Børns leg, udvikling og læring

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C11331a2

Modul 3 Det tværprofessionelle samarbejde

3-20

Onsdage kl.14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

SKOLESTART

SPECIALPÆDAGOGIK C10611a1

Modul 1 Specialpædagogik i samtiden

35-2

Onsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10641a1

Modul 4 Læring, kontakt og trivsel

35-2

Mandage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10651a1

Modul 5 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10661a1

Modul 6 Erhvervet hjerneskade

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10671a2

Modul 7 Generelle indlæringsvanskeligheder

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10681a1

Modul 8 Motoriske vanskeligheder og multihandicap

35-2

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10631a1

Modul 1 Sproglige vanskeligheder

35-2

Tirsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10641a2

Modul 2 Talevanskeligheder

3-20

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10711a1

Modul 3 Hørevanskeligheder

35-2

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

C10671a2

Modul 4 Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

3-20

Tirsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 11

LOGOPÆDI

W W W. U C N . D K

19


OVERSIGT

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

UGE

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

PÆDAGOGIK , DIDAKTIK OG SOCIAL INKLUSION UNGE OG VOKSNES LÆREPROCESSER C12911a1

Modul 1 Didaktik og læreprocesser

35-2

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C12921a1

Modul 2 Ungdomsliv, socialisering og identitet

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C12931a2

Modul 3 Voksne og livslang læring

3-20

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C12941a2

Modul 4 Særlige målgrupper og tværgående samarbejder

3-20

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C12951a2

Modul 5 Kompetenceudvikling på arbejdspladsen

3-20

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

C12961a2

Modul 6 Uddannelser i samfundsmæssigt perspektiv

3-20

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 11

HUMANISTISKE FAG, UNDERVISNING OG LÆRING DANSK C10811a1

Modul 1 Dansk sprog og sprogbrug

35-2

Tirsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 12

C10821a1

Modul 2 Litteratur og litteraturdidaktik

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 12

C10831a2

Modul 3 Børne- og ungdomslitteratur

3-20

Tirsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 12

C10841a2

Modul 4 Dansk fagdidaktik

3-20

Onsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 4.900,-

Se side 12

DANSK SOM ANDETSPROG C11411a1

Modul 1 Tosprogethed og andetsprogstilegnele

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11421a1

Modul 2 Andetsprogspædagogik

35-2

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11431a2

Modul 3 Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

3-20

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11441a2

Modul 4 Dansk som andetsprogsvejledning

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

FREMMEDSPROG (ENGELSK, TYSK, FRANSK)

20

C12311a1

Modul 1 Sprogtilegnelse

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C12321a2

Modul 2 Sprogformidling og sprogundervisning

3-20

Tirsdage kl.14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C12331a1

Modul 3 Sprog, sprogbrug og sproglig opmærksomhed

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C12341a2

Modul 4 Litteratur og litteraturpædagogisk arbejde

3-20

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

W W W. U C N . D K


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

| PÆDAGOGIK

UGE

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

HUMANISTISKE FAG, UNDERVISNING OG LÆRING ENGELSKVEJLEDER C12311a1

Modul 1 Sprogtilegnelse

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C12321a2

Modul 2 Sprogformidling og sprogundervisning

3-20

Tirsdage kl.14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C10151a1

Modul 3a Fagdidaktik og evaluering

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 12

C10111a1

Modul 3b Pædagogisk udviklingsarbejde

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 12

LÆSEVEJLEDER GRUNDSKOLEN C11011a1

Modul 1 Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3 klasse

35-2

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11021a1

Modul 2 Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10 klasse

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11031a2

Modul 3 Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10 klasse

3-20

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE (FVU) C11811a1

Modul 1 Funktionelle matematikfærdigheder og –forståelser hos voksne

35-2

E-læring

Kr. 7.000,-

Se side 12

C11821a2

Modul 2 Matematikvanskeligheder hos voksne

3-20

E-læring

Kr. 7.000,-

Se side 12

C11831a1

Modul 3 Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på empirisk grundlag

35-2

E-læring

Kr. 7.000,-

Se side 12

C11841a2

Modul 4 Funktionel læse- og skriveundervisning

3-20

E-læring

Kr. 7.000,-

Se side 12

C11851a2

Modul 5 FVU læsning

3-20

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11861a1

Modul 6 Dysleksi

35-2

E-læring

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11871a1

Modul 7 Læsevejlederens rolle og funktion i de grundlæggende erhvervsuddannelser

35-2

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

C11881a2

Modul 8 Læse- og skrivestøttende teknologi til unge og voksne

3-20

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 12

W W W. U C N . D K

21


OVERSIGT

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

UGE

DAG / TIDSPUNKT

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

NATURVIDENSKABELIGE FAG, UNDERVISNING OG LÆRING KOST, ERNÆRING OG SUNDHED C10911a1

Modul 1 Sundhed, madvaner og livskvalitet

35-2

Onsdage kl. 14.00-18.00

Se side 14

C10921a1

Modul 2 Human ernæring

35-2

Torsdage kl. 14.00-18.00

Se side 14

C10931a2

Modul 3 Sundhedsfremme og forebyggelse i relation tillivsstilssygdomme

3-20

Onsdage kl.14.00-18.00

Se side 14

C10941a2

Modul 4 Sundhedspolitikker, mad- og måltidspolitikker

3-20

Torsdage kl. 14.00-18.00

Se side 14

C10951a2

Modul 5 Sundhedspædagogik

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Se side 14

MATEMATIKVEJLEDER C11111a1

Modul 1 Matematik, læremidler og computer

35-2

Onsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C11121a2

Modul 2 Matematik og elever med særlige behov

3-20

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C10151a1

Modul 3a Fagdidaktik og evaluering

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 14

C10111a1

Modul 3b Pædagogisk udviklingsarbejde

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 4.900,-

Se side 14

NATURFAGENES DIDAKTIK C11211a1

Modul 1 Naturfag, naturfagsdidaktik og metode

35-2

Torsdage kl.09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C11221a2

Modul 2 Eksperimenterende arbejde og formidling i naturfagene

3-20

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C11231a1

Modul 3 Udvikling, evaluering og samarbejde i naturfagene

35-2

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C11241a2

Modul 4 Mennesket og naturen, videnskab og teknologi

3-20

Fredage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

NATURFAGSVEJLEDER

22

C11211a1

Modul 1 Naturfag, naturfagsdidaktik og metode

35-2

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C11221a2

Modul 2 Eksperimenterende arbejde og formidling i naturfagene

3-20

Torsdage kl. 09.00-13.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C10151a1

Modul 3a Fagdidaktik og evaluering

35-2

Mandage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

C10111a1

Modul 3b Pædagogisk udviklingsarbejde

35-2

Tirsdage kl. 14.00-18.00

Kr. 6.800,-

Se side 14

W W W. U C N . D K


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

PD-RETNING MODULNUMMER

FAGMODUL

UGE

DAG / TIDSPUNKT

| PÆDAGOGIK

PRIS

INFO PÅ WWW.UCN.DK SAMT:

ÆSTETISKE FAG, UNDERVISNING OG LÆRING IDRÆT C17011a1

Modul 1 Motorisk udvikling og kropslig læring

35-2

Onsdage kl. 09.00-13.00

Se side 15

C17021a2

Modul 2 Sundhed- og krop og bevægelse

3-20

Onsdage kl. 09.00-13.00

Se side 15

C17031a2

Modul 3 Friluftsliv og udemotion

3-20

Torsdage kl. 14.00-18.00

Se side 15

TVÆRFAGLIGE DIPLOMUDDANNELSER UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDER C11621a1

Obligatorisk modul Vejledning og samfund

35-2

Mandage kl. 09.00-14.00

Se side 15

C11631a1

Obligatorisk modul Vejledning og individ

35-2

Onsdage kl. 09.00-14.00

Se side 15

C11641a1

Modul 4 Udvikling, kvalitet og ledelse af vejledningsmiljøer

35-2

Torsdage kl. 09.00-14.00

Se side 15

BEMÆRK: Der tages forbehold for prisændringer, hvis der sker ændringer fra ministeriel side.

W W W. U C N . D K

23


EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE University College Nordjylland Efter- og videreuddannelsen Postboks 55 Lindholm Brygge 35 9100 Aalborg www.ucn.dk

| PÆDAGOGIK PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland

Paedagogiske Diplomuddannelser 2011/2012  

Velkommen til University College Nordjyllands katalog over de paedagogiske diplomuddannelser (PD),tvaerfaglige diplomuddannelser og funktion...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you