Page 1

Guide

Pædagoger i dagtilbud og SFO

Pædagogiske Diplomuddannelser Hvad, hvor, hvordan og hvilke? Pris, støttemuligheder?

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland

www.ucn.dk


G u i d e t i l pæ d a g o g i s k e d i p lo m u d d a n n e l s e r

Hvad er en diplomuddannelse? Diplomuddannelserne er blandt andre pædagoger og institutionslederes mulighed for kompe­ tencegivende og internationalt anerkendt videreuddannelse. Diplomuddannelserne sigter mod udvikling af deltagernes kompetence til at arbejde med egen praksis, hvor der sigtes mod for­ dybelse og specialisering indenfor eget fagområde eller videreuddannelse til nye opgaver.

Hvordan er en pædagogisk diplomuddannelse sat sammen? Den pædagogiske diplomuddannelse er modulopbyg­ get og består af 1 obligatorisk modul i ”Videnskabs­ teori og pædagogik”, 4 faglige moduler og 1 afgangs­ projekt og skal være afsluttet senest 6 år efter på­­begyndt studie. Diplomuddannelsen i ledelse beskrives i en tilsvarende guide, men du kan sammensætte din egen indivi­ duelle diplomuddannelse af moduler både fra den pædagogiske diplomuddannelse og moduler fra di­ plomuddannelsen i ledelse. Det kræver blot, at du skal lave en uddannelsesplan– hør nærmere hos Efter- og videreuddannelsen, Univer-sity College Nordjylland.

Fuld tid eller deltid? Alle uddannelser i denne guide kan afvikles som 6-7 ugers fuldtidsstudium og kan tilrettelægges i samar­ bejde med den enkelte kommune eller distrikt.

Hvad koster det? Pris for et modul med undervisning, vejledning og ek­ samen 5.400,- til 5.900,- pr modul med mulighed for økonomisk støtte i form af SVU (www.svu.dk).

Hvor søger man? Ansøgning om optagelse sker på et ansøgningsskema, der kan hentes på hjemmesi-den www.ucn.dk under ”Efter- og videreuddannelsen, ”Pædagogisk diplomud­ dannelse” eller ”Diplom i ledelse”.


w w w. u c n . d k

Moduler i Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD)

Til daginstitutionsområdet udbyder vi flg. ordinære moduler • ”Pædagogfaglige teorier og begreber” – om de pæ­ dagogiske kerneydelser og om at forholde sig kritisk undersøgende til pædagogisk praksis.

Særskilt modul ”Praktikvejleder ved pædagoguddannelsen Modulet sigter mod udvikling af kompetencen til at varetage opgaven som (praktik)vejleder og kan indgå som et modul i en samlet, fleksibel diplomuddannelse.

• ”Dannelse, etik og læring” som udvikler kompeten­ cen til at håndtere eksempelvis læringsmæssige pro­ blemstillinger. • ”Institution og samfund” som sigter mod analyse og håndtering af bl.a. institutioners kulturer • ”Pædagogisk udviklingsarbejde”, som sigter mod ud­ vikling af kompetencen til at indgå aktivt i pædago­ giske udviklingsprocesser. • ”Videnskabsteori og pædagogik” - bliv god til at re­ flektere over og begrunde teorier og praksis. Vi udbyder endvidere særligt ”tonede” og målrettede moduler som har samme status og værdi som modu­ lerne ovenfor: • ”Sprogvurdering og sprogpædagogik” som sigter mod at udvikle kompetencen til at arbejde sprog­ pædagogisk. • ”Børnemiljøvurdering” m. fokus på dannelse, etik og læring. Modulet sigter mod, at deltagerne kan analy­ sere og udvikle børnemiljøet som en integreret del af det daglige pædagogiske arbejde. • ”Læreplaner 2.0” - et læreplansmodul m. fokus på leg, læring, didaktik, dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. • ”Dokumentation og evaluering” med fokus på eva­ luerings- og organisationsforståelse, evalueringsmo­ deller, evaluering som kontrol, evaluering som udvikling, evaluering af individ eller proces mm.

Hvor kan man få yderligere oplysninger? Diplomuddannelserne er alle beskrevet under ”Efter- og videreuddannelse” på www.ucn.dk. Personlig henvendelse kan rettes til Pædagogisk konsulent Karsten Skytte Tlf. 70 23 50 03 E-mail: kbs@ucn.dk


SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Statens Voksenuddannelsesstøtte giver pædagoger og ledere øgede muligheder for at få økonomisk støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelsesfor­ løb. Der kan gives fx SVU til diplomuddannelser på 3.625,- om ugen pr. deltager. Både ledige og beskæfti­ gede pædago-ger kan søge om SVU.

Betingelser for at få SVU a. Den studerende skal være min. 25 år. b. Den studerende skal være studieaktiv. Studiet kan foregå ved tilstedeværelsesundervisning, fjernun­ dervisning eller ved blandingsformer af de 2.

At læse diplom på fuld tid vil sige 1. At læse et modul på fuld tid i max. 7 uger. 2. At læse flere moduler på deltid samtidigt. 3. At læse en fuld diplomuddannelse fra september til juni. Et diplommodul kan altså ikke splittes op i enkelte uger eller dage. Læs videre på www.svu.dk. Her findes både vejledning og et ansøgningsskema, som kan downloades.

c. Der gives max. SVU i 52 uger indenfor en periode på 5 år. d. Diplommodulet læses i sin helhed på ”fuld tid”.

spørgsmål

kontakt

Spørgsmål om SVU kan ske hos Studiesekretær Ann Reichstein Tlf.: 96 30 45 55 E-mail: adr@ucn.dk.

University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51A 9000 Aalborg Tlf. 7023 5003

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland ucn@ucn.dk · www.ucn.dk

www.ucn.dk

Guide til paedagogiske diplomuddannelser  
Guide til paedagogiske diplomuddannelser  

Faa svar paa spoergsmaal som hvad, hvor, hvordan og hvilke? Pris, stoettemuligheder?