Page 1

Guide

Nuværende og kommende ledere af dagtilbud og SFO

Diplomuddannelsen i Ledelse Hvad, hvordan og hvor? Pris, finansieringsmuligheder og andre vilkår

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland

www.ucn.dk


G u i d e t i l D i p lo m u d d a nn e l s e n i L e d e l s e

Hvad er en diplomuddannelse i ledelse? Diplomuddannelsen i ledelse på University College Nordjylland er en oplagt mulighed for kompetencegivende og anerkendt lederuddannelse, der tilpasser sig lederes, medarbejderes, organisationers og samfundets behov. Uddannelsen udvikler både nuværende og kommende ledere af blandt andet dagtilbud og skolefritidsordningers kompetencer til at iagttage, håndtere og reflektere over ledelse i praksis. De studerendes egne oplevelser, erfaringer og refleksioner inddrages i høj grad i undervisningen.

Hvordan er en diplomuddannelse i ledelse sat sammen?

Hvordan er undervisningen organiseret?

En samlet diplomuddannelse i ledelse består af 3 obli­ gatoriske moduler, 2 valgmoduler og 1 afsluttende af­ gangsprojekt. Det er muligt at tage en samlet diplom­ uddannelse på fuld tid, men oftest tilmelder man sig et enkelt modul ad gangen.

Uddannelsen kan tages både på deltid og på fuld tid. Uddannelsen er organiseret i moduler, hvor undervis­ ningsdagene typisk er placeret med 2 – 3 ugers mel­ lemrum på de ordinært udbudte uddannelser. Særligt tilrettelagte moduler organiseres efter aftale og kan eksempelvis foregå på fuld tid.

For nuværende eller kommende ledere af dagtilbud og SFO, kan vi pege på 3 forskellige muligheder for at sammensætte diplomuddannelsen: a) Den ordinære diplomuddannelse i ledelse b) ”Leder på vej” – en diplomuddannelse, der særligt retter sig mod kommende ledere, og som kan ind­ ­gå i en samlet diplomuddannelse. c) ”SFO-lederuddannelsen”, som kan indgå i en sam­ let diplomuddannelse. Uddannelserne udbydes alle som ordinære uddannel­ ser, men kan også tilrettelægges i samarbejde med eksempelvis den enkelte kommune.

yderligere info Personlig henvendelse kan rettes til Pædagogisk konsulent Karsten Skytte Tlf. 7023 5003 E-mail: kbs@ucn.dk.

Pris? Normalt er prisen for et modul kr. 5.900,-. Enkelte tilvalgsmoduler er en smule dyrere.

Hvor søger man? Ansøgningsskema kan udskrives fra hjemmesiden: www.ucn.dk under ”Efter- og videreuddannelse” er der under overskriften ”Lederuddannelse” et link til ansøgningsskemaet.

Hvor kan man hente yderligere oplysninger? Diplomuddannelserne i ledelse er beskrevet under ”Efter- og videreuddannelsen” på www.ucn.dk, hvor det samlede katalog over aktuelle uddannelser kan downloades.


w w w. u c n . d k

3 muligheder for diplomuddannelse i ledelse 1 Den ordinære diplomuddannelse i ledelse Den ordinære diplomuddannelse i ledelse består af: • 3 obligatoriske moduler: Ledelse og medarbejdere Det personlige lederskab Ledelse og organisation • 2 valgmoduler som vælges ud af en lang række af muligheder. Eksempelvis: Team- og netværksledelse Ledelse, kommunikation og organisation Ledelse og coaching • Afgangsprojekt, hvor den studerende går i dybden med en ledelsesfaglig problemstilling.

2 ”Leder på vej” ”Leder på vej” retter sig særligt mod medarbejdere, som er interesserede i et fremtidigt virke som ledere. Uddannelsen består af de 3 obligatoriske moduler fra den ordinære diplomuddannelse. De studerendes egne erfaringer, problemstillinger og fortællinger inddrages som grundlag for refleksion og forankring af læring i uddannelsen. ”Leder på vej” kan udbygges til en hel diplomuddan­ nelse ved at tilføje 2 valgmoduler efter eget ønske samt afgangsprojekt.

3 SFO-lederuddannelsen SFO-lederuddannelsen udbydes en gang årligt, hvor 1 af de obligatoriske moduler fra den ordinære diplom­ uddannelse i ledelse udvælges og udbydes med sær­ ligt fokus på vilkår for ledelse i og af en SFO.

SVU – Statens Voksen Uddannelsesstøtte

På vores hjemmeside www.ucn.dk under Efter- og vi­ dereuddannelsen fremgår det, hvilket modul der ak­ tuelt udgør uddannelsen.

I enkelte tilfælde er det muligt at søge om Sta­ tens Vok­sen Uddannelsesstøtte til studier på diplom i ledelse.

Uddannelsen kan indgå i en samlet diplomuddannel­ se i ledelse.

Som hovedregel er det muligt i forbindelse med særligt tilrettelagte forløb, idet én af be­ tingelserne for SVU er fuldtidsstudie – eksem­ pelvis hvor 1 modul læses på fuld tid i 6 uger. Læs mere på www.svu.dk, her kan du down­ loade både vejledning og ansøgningsskema. Spørgsmål om SVU kan også rettes til studie­ sekretær Ann Reichstein University College Nordjylland Telefon 96 30 45 55 E-mail: adr@ucn.dk


Alle ledere har ret til uddannelse på diplomniveau! ”Trepartsaftalen” fra 2007 medfører, at alle offentligt ansatte ledere indenfor det pædagogiske område har ret til lederuddannelse på diplomniveau. Lederuddannelsen bør påbegyndes senest 3 år efter ansættelse som leder. Nuværende ledere har ret til senest i 2015 at have gennemført en lederuddannelse på diplomniveau.

kontakt University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51A 9000 Aalborg Tlf. 7023 5003 www.ucn.dk

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland ucn@ucn.dk · www.ucn.dk

Guide til diplomuddannelsen i ledelse  
Guide til diplomuddannelsen i ledelse  

Faa svar paa hvad, hvordan og hvor, pris, finansieringsmuligheder og andre vilkaar på diplomuddannelsen i ledelse.

Advertisement