Page 1

Vejledning Diplomuddannelsen i ledelse

Orientering om eksamen

PRO FE S SI O NSH Ă˜ J S KO L EN

University College Nordjylland

www.ucn.dk


Orientering om eksamen

• En diplomuddannelse i ledelse er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb. • En diplomuddannelse i ledelse

Det personlige lederskab • Individuel mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis (max 5 sider) • Intern censur • Synopsis indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget.

udbydes både som fuldtidsstudium og som deltidsstudium, hvis der er tilstrækkelig mange studerende til det. • En diplomuddannelse i ledelse er normeret til et studieårsværk og

Ledelse og medarbejdere • Individuel mundtlig eksamen på baggrund af en kort skriftlig opgave (max 5 sider) • Ekstern censur • Helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System).

En diplomuddannelse i ledelse består af 1. 3 obligatoriske moduler (’Det per­­sonlige lederskab’, ’Ledelse og medarbejdere’ samt ’Ledelse og organisation’) alle svarende til 9 ETCS point

Ledelse og organisation • Individuel skriftlig opgave (max 12 sider)– uden mundtlig eksamen • Ekstern censur.

Valgmodulerne Bedømmelses- og eksamensformer afhænger af det enkelte valgmodul og fremgår af studieplanen for det enkelte valgmodul. • Ekstern censur.

2. 2 valgmoduler fra uddannelsens faglige område begge svarende til 9 ETCS point 3. 1 afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point.

Afgangsprojektet • Individuel mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig projektopgave (max 60 sider) • Ekstern censur • Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.


w w w. u c n . d k

Faglig vejledning Der tilbydes faglig og metodisk vejledning til udarbejdelse af synopsis, projekt og skriftlige opgaver. Vejledningen foretages af undervisningsteamet. Der er afsat 3 vejledningstimer per studerende til de 3 obligatoriske moduler og til de 2 valgmoduler. Til afgangsprojektet er der afsat 10 vejledningstimer inklusiv vejlederens forberedelse. På alle modulerne aftales vej­­­­ledning­stidens anvendelse konkret mellem den studerende og vejlederen.

Karaktergivning Bedømmelsen foregår efter 7-trinsskalaen.

Krav til de skriftlige opgaver Skriftstørrelse 12, 1½ linieafstand og 2,5cm margen. En side omfatter 2600 tegn inkl. mellemrum og fodnoter (eksempel: max 5 siders opgave er max 13.000 tegn). Sideopgørelsen er eksklusiv: titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Forslag til form og indhold for de enkelte modulopgaver findes i ’Lokal studieordning for Diplomuddannelserne i ledelse’ se www.ucn. dk under Efter- og videreuddannelsen.

Muligheder for samarbejde omkring skriftlige opgaver

• Når den gruppefremstillede eksamensopgave ikke indgår i bedømmelsesgrundlaget for den individuelle mundtlige prøve, skal det ikke angives, hvem der har lavet de forskellige dele af opgaven. • I begge tilfælde indgår hele det gruppefremstillede produkt i eksamensgrundlaget for den individuelle mundtlige prøve og i begge tilfælde skal den mundtlige eksamination foretages i hele det gruppefremstillede produkt. • Afgangsprojektet har et omfang af max 60 sider for en studerende. Ved samarbejde om netop denne skriftlige opgave udvides det samlede sideantal med max 20 sider per studerende. Fx 2 studerende max 80 sider og 3 studerende max 100 sider.

Tilmelding til eksamen Tilmelding til eksamen sker automatisk ved tilmeldingen til undervisningen på de enkelte moduler. Det er derfor vigtigt, at du framelder dig eksamen inden frameldingsfristen, hvis du ikke ønsker at gå til eksamen, ellers tæller det for et eksamensforsøg.

Framelding Eventuel framelding til eksamen skal ske skriftligt til studieadministrationen senest én uge inden aflevering af opgave/skriftligt produkt, ellers gælder det som et eksamensforsøg.

Det er muligt at samarbejde om udarbejdelsen af opgaverne, men alle bedømmelser og mundtlige eksamener er individuelle. Det betyder: • Der kan udarbejdes eksamensopgaver i grupper af max 3 studerende. • Når den skriftlige opgave indgår i bedømmelsesgrundlaget skal det fremgå, hvilke dele af opgaven eksaminanden selv har udarbejdet. Det er således alene den enkelte eksaminands egne udarbejdede dele af produktet, der danner grundlag for bedømmelse af den skriftlige del af præstationen.

OBS Bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse og Bekendtgørelse om prøver og eksamen kan ses i deres fulde længde på University College Nordjyllands hjemmeside www.ucn.dk under Efter- og videreuddannelse.


kontakt University College Nordjylland Sohngårdsholmsvej 51A 9000 Aalborg Tlf. 7023 5003 www.ucn.dk

PRO FE S SI O NSH Ø J S KO L EN

University College Nordjylland ucn@ucn.dk · www.ucn.dk

Eksamensvejledning  

Laes om regler og retningslinjer i forbindelse med eksamen i diplomuddannelsen i ledelse.

Eksamensvejledning  

Laes om regler og retningslinjer i forbindelse med eksamen i diplomuddannelsen i ledelse.