Page 1

Nye tider kræver ny viden SAMMEN GØR VI DIG BEDRE


Tema

Nye tider kræver ny viden

Folkeskolereformen har tre overordnede mål, som I, der arbejder på skolerne, skal omsætte til en praksis, der giver mening for jer:

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Arbejdet hen mod disse mål er spændende og udfordrende, men det er også krævende, og det stiller store krav til lærernes og pædagogernes kompetencer. Indsatsen for at udvikle jeres kompetencer skal målrettes, så de bedst understøtter skolens mål og behov. Partsudvalget for efteruddannelse, som er nedsat af Ministeriet for Børn og Undervisning, har formuleret en række pejlemærker for, hvordan kommuner, skoler og udbydere af efteruddannelse bør arbejde med kompetenceudvikling i folkeskolen.

Se med her:

Måden vi arbejder på

Folkeskolen står over for den største reform måske nogensinde. En reform, der kræver nytænkning ude på skolerne – både fra lærere, pædagoger og ledelse.

1

Kompetenceudvikling i folkeskolens fag.

2

Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus.

3

Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner.

4

Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces.

5

Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning.

6

Arbejd systematisk med kompetenceudvikling.

7

Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen.

8

Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel.

Act2learn hvordan? Hos act2learn kan vi være behjælpelig med at tilrettelægge kompetenceudvikling både kommunalt og lokalt på den enkelte skole jf. pejlemærkerne pkt. 4-8. Vi har stor erfaring med at indgå i et tæt samarbejde med kommunale forvaltninger om at lave langsigtede og strategiske planer for kompetenceudvikling i den enkelte kommune. Vi lægger vægt på at inddrage alle interessenter i tilrettelæggelsen af kompetenceudvikling og tager udgangspunkt i, hvad vi ved, der virker i efteruddannelse. I act2learn arbejder vi med en læringsfilosofi, der tager vores navn act2learn alvorligt. Vi tror på, at læring tager udgangspunkt i de rammer, du og dine kolleger bevæger jer i til hverdag. Jeres viden, vaner og erfaringer skal i spil i jeres kompetence udviklingsforløb. Vi har den erfaring, at aktionslæringsforløb, hvor udvikling og læring er tæt knyttet til konkrete problemstillinger og arbejdsmæssige opgaver fra din daglige praksis giver den største effekt. Som en del af kompetenceudviklingsforløbet skal du derfor afprøve elementer i praksis, hvilket vi tror på giver det bedste grundlag for at implementere forandringer efter forløbet.

Vi tror på, at sammen gør vi dig bedre

Når vi tilrettelægger kompetenceudvikling, vægter vi:

• Kontinuitet Da længerevarende kompetenceudviklingsforløb er mere effektive .

• Kollektiv kompetenceudvikling Det fælles sprog og den kollegiale støtte er vigtig for at udvikle det pædagogiske personales praksis.

• Praksisnærhed Jo mere kompetenceudvikling sker i praksis og inddrager deltagernes hverdag og/eller gennemføres helt eller delvist på arbejdspladsen, jo mere effektfuldt er det.

• Evidens Kompetenceudviklingen bør fokusere på de tilgange og områder, der har dokumenteret effekt på elevernes læring og trivsel.

• Transfer Da det er afgørende, at deltagerne får mulighed for og hjælp til at omsætte teori til praksis.


Fagfaglig opkvalificering

Læring og trivsel i fokus

1

Det andet pejlemærke peger på, at pædagogisk kompetenceudvikling skal have elevernes læring og trivsel i fokus. Dette skal ses i lyset af de krav, som den længere og varierede skoledag samt inklusion stiller til den måde, hvorpå du og dine kolleger arbejder med elevernes læring og trivsel. Vi er klar til at klæde dig på med ny viden og kompetencer i arbejdet med tydelige læringsmål, klasseledelse, feedback og formativ evaluering. Sammen sætter vi også fokus på elever med særlige behov, undervisningsdifferentiering og varierede undervisningsformer.

Af ministeriets pejlemærker fremgår det, at kompetenceudvikling i folkeskolens fag skal prioriteres, så der sker en styrkelse af lærernes kompetencer i at undervise i fag. At have undervisningskompetence i et fag betyder, at læreren har haft det pågældende fag som linjefag/undervisningsfag1 på læreruddannelsen, eller har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningsfag. Hos Act2learn kan vi være behjælpelig med at tilrettelægge din faglige kompetenceudvikling således at din praksis, viden og dine erfaringer kommer i spil med ny forskning og viden, som giver dig nye handlemuligheder.

1

I den nye læreruddannelse kaldes de tidligere linjefag for undervisningsfag.

På UCN act2learn tilbyder vi uddannelse på diplomniveau og særligt tilrettelagte kurser, der kan klæde dig og dine kolleger på til fremtidens folkeskole:

2

• • • • •

Klasseledelse Relationskompetence Inklusion Innovation og entreprenørskab Idræt, motion og bevægelse

• • • • •

Pædagogisk og didaktisk it Understøttende undervisning Mål, feedback og evaluering Forældresamarbejde Tværfagligt samarbejde


3

Uddannelse af vejledere/ ressourcepersoner Det tredje af pejlemærkerne sætter fokus på læreres og pædagogers behov for inspiration og støtte i dagligdagen fra kolleger, de kender, værdsætter og respekterer for løbende at udvikle undervisningen. Der kan på nogle skoler være behov for at uddanne flere vejledere/ ressourcepersoner, det vil sige medarbejdere med særlig faglig indsigt, der rådgiver og vejleder skolens øvrige pædagogiske personale og har særlige opgaver rettet mod eleverne. Det er vigtigt, at kommunerne vurderer, hvordan vejledere/ressourcepersoner i dag anvendes, og hvordan de i fremtiden anvendes bedre til gavn for elevernes læring og trivsel. Der kan være behov for vejledere/ressourcepersoner i for eksempel:

• Inklusion • It • Fag (f.eks. dansk, matematik, naturfag og engelsk) • Dansk som andetsprog • Evaluering

• • • • •

Læsning Klasseledelse Trivsel Didaktik Teamkoordinatorer

HAR DU EN GOD MAVEFORNEMMELSE FOR ORGANISATORISK UDVIKLING

?

Vi kan sammen med dig og dine kolleger sætte spot på jeres teamsamarbejde, på måder der understøtter den organisatoriske udvikling og de forandringsprocesser, som skolereformen medfører, så I støttes i at skabe en endnu bedre skoledag for alle elever. Har du mod på at gå helt forrest i arbejdet med skolereformen og har en leder i maven?

Se mere på: www.UCN.dk/LEDELSE&HR


Weltklasse 01.14

Kontakt:

Helle Larsen Uddannelseskonsulent act2learn/pædagogik University College Nordjylland Dir. tlf. 72 69 04 29 – hee@UCNact2learn.dk

Janne Holt Uddannelseskonsulent act2learn/pædagogik University College Nordjylland Dir. tlf. 72 69 04 31 – jah@UCNact2learn.dk

www.ucnact2learn.dk

Hos act2learn finder du kompetencegivende special- og videreuddannelser på akademi-og diplomniveau. Vi tilbyder også kurser, udviklingsforløb og temadage. Vores kompetencer dækker over områderne PÆDAGOGIK, SUNDHED, LEDELSE & HR samt TEKNOLOGI.

UCN act2learn · Tlf. 72 69 00 00

Inspiration til arbejdet med skolereformen  
Inspiration til arbejdet med skolereformen  

Inspiration til arbejdet med skolereformen - brochure

Advertisement