Page 1

0114 Forord

Ulla Senger Lektor, Cand.mag., PhD Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR, 2014 © www.detpostmodernelederliv.dk/Ulla Vi lever i flydende modernitet. Kontingens og emergens er kodeordene i vores organisations- og ledelsesliv. Derfor møder du også i denne udgave af “detpostmodernelederliv” en række yderst forskellige artikler med mangfoldige temaer, som sætter spot på nogle af de aktuelle udfordringer, der karakteriserer ledelses- og organisationslivet i dag, og som peger på, hvor vidtfavnende og forskellige problematikker den enkelte leder og det enkelte organisationsmedlem møder i sin konkrete hverdag. Artiklerne kredser om organisations- og ledelsesudviklingens mange facetter, og om hvordan ledelse kan forstås og fortolkes. Grundtanken i artiklerne er læringens og udviklingens nødvendighed og i flere af artiklerne rettes opmærksomheden især på kommunikation. I alle artiklerne finder du bud på, hvordan du konkret kan arbejde med de udfordringer, der hver dag møder dig i organisationernes righoldige liv. Og de giver dig anledning til at reflektere over, hvordan du kan lykkes. 4

I artikel 1 Kollaborativ ledelse giver Nikolaj Suhr Jensen læseren en grundig introduktion til kollaborativ ledelse som ledelsesmetode og mulighed for at teste dine kollaborative færdigheder samt en step by step gennemgang til den leder, der ønsker at afprøve metoden i praksis. Afsluttende inviteres læseren med ind i en debat om kollaborativ ledelse i praksis, hvor der tages afsæt i cases fra virksomheder, der har udfoldet og udfordret den kollaborative tankegang. I artikel 2 Strategisk ledelse af Jesper Olsen betragtes strategisk ledelse i et postmodernistisk perspektiv. Atiklen er ude på at udvide vores forståelse af strategi og strategisk ledelse ved at anvende konstruktivisme som et supplerende paradigme for derved at kvalificere det samlede arbejde med strategisk ledelse. Ved at udfordre de klassiske strategimodeller med den konstruktivistiske værktøjskasse er det artiklens pointe, at strategiarbejdet kan kvalificeres betydeligt.

detpostmodernelederliv


I artikel 3 Leadership Pipeline som skelet for produktion af ledelseskvalitet og sammenhængskraft tager forfatterne Kristian Dahl, Thorkild Molly-Søholm og Kim Martin Nielsen afsæt i, at forventningsafstemning skaber bedre sammenhængkraft og kvalitet i ledelse. Hvis organisationen ikke har et detaljeret sprog for, hvad man særligt skal kunne på hvert niveau, bliver resultatet ofte, at ledere er usikre på, hvad der egentligt forventes af dem. Kommunikationen mellem ledelsesniveauerne besværliggøres, og det er vanskeligt for den enkelte leder at udfylde sit ledelsesrum. Det er nogle af de centrale budskaber i Leadership Pipeline, som har vundet indpas i offentlige organisationers tilgang til udvikling af ledelse. Modellen bruges både til at skabe klarhed over, hvilke forventninger der er til ledere på alle niveauer og til at sikre, at de systemer, der understøtter ledelse (eksempelvis lederuddannelser, ledelsesevalueringen, rekruttering og belønning) på sammenhængende vis understøtter lederne. De centrale spørgsmål her er: Hvad er det, jeg skal lykkes med i min lederrolle? Hvordan udvikler jeg de arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter, der skal til, for at jeg kan lykkes?

Afsluttende tager vores tidligere diplomstuderende ordet med afsæt i deres afgangsprojekter. Grethe Hegelund Holm skriver i artikel 4 Sprogets betydning for meningsdannelse en kritisk poststrukturalistisk refleksion over dokumentationspraksis på et generelt plan, men henviser konkret til en pædagogisk dokumentationspraksis. Dokumentationspraksis relateres i denne artikel til organisatoriske diskurser og et narrativt perspektiv. Afsluttende peger Grethe Hegelund Holm på refleksiv ledelse som en nødvendighed for at kvalificere ledelse af de professionelles praksis og på nødvendigheden i en sproglig sensibilitet. Anne-Marie Koch Jørgensen tager tråden op i artikel 5 En professionsfaglig blind plet og skriver om den sundhedsfaglige dokumentationspraksis og potentialet i at kvalificere den. Gennem empiriske eksempler og en rig inddragelse af modeller og teorier giver Anne-Marie Koch Jørgensen konkrete bud på og inspiration til, hvordan ledelse kan kvalificere dokumentationspraksis. God fornøjelse!

detpostmodernelederliv

5

detpostmodernelederliv 0114 - 2014 april - Forord  

detpostmodernelederliv 0114 - 2014 april - Forord

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you