Page 1

4 ñòð. Ìàêåò, âåðñòêà: È.Ãîëóá÷åíêî

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

"ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ" Êîððåêòîð: Í.Ïîíîìàðåâà

Îêíî â ìèð 133 êèëîìåòðà. Òàêîå ðàññòîÿíèå îòäåëÿåò Íèêîëàåâ îò Îäåññû. Ïî íûíåøíèì ìåðêàì íåäàëåêî – âñåãî äâà ÷àñà åçäû. Íî íèãäå â Óêðàèíå âû áîëüøå íå íàéäåòå òàêîãî êîíòðàñòíîãî ñðàâíåíèÿ äâóõ ãîðîäîâ-ñîñåäåé.  îäíîì ñëó÷àå – áëåêëûå óëè÷íûå ôîíàðè, çàñòûâøèå êðàíû çàâîäîâ, ïðîâèíöèàëüíàÿ áåäíîñòü.  äðóãîì – àðèñòîêðàòè÷åñêèé ëîñê, ãàðìîíèÿ ðîñêîøè è âïëåòåíèå ïðîøëîãî ñ åãî äâîðèêàìè, Áàáåëåì, «Ãàìáðèíóñîì», Æâàíåöêèì â áóðíîå íàñòîÿùåå, øèðîêî ïðåäñòàâëåííîå ïåðâîêëàññíûìè îòåëÿìè, ìàãàçèíàìè, ðåñòîðàíàìè. Íî Îäåññà â ïîñëåäíåå âðåìÿ – ýòî íå òîëüêî çàãàäî÷íîå ïðîèñõîæäåíèå áîëüøèõ ñîñòîÿíèé, íî è ïëîùàäêà, ãäå âëàñòüþ ñîâìåñòíî ñ ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì óäàåòñÿ ðåàëèçîâûâàòü óñïåøíûå ïðàêòèêè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ óâèäåòü âîî÷èþ, Óêðàèíñêèé êðèçèñíûé ìåäèà-öåíòð ïðèãëàñèë íèêîëàåâñêèõ æóðíàëèñòîâ â ïðåññ-òóð. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì ñëîæèëîñü äâîéñòâåííîå âïå÷àòëåíèå îá óâèäåííîì. Íèêîëàåâó, áåçóñëîâíî, åñòü ÷òî ïåðåíÿòü ó Îäåññû. Íî ïîçâîëÿò ëè ýòî ñäåëàòü ìåñòíûå ïîëèòèêè? Êàê îêàçàëîñü, â ýòîì ó íàøèõ ãîðîäîâ ìíîãî îáùåãî.

ÇÍÀÊÎÂÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â Îäåññå, òðóäíî íàçâàòü ðåôîðìàìè. Ëþáûå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ çäåñü – ýòî, ñêîðåå, ðåàëèçàöèÿ çàäóìîê ÿðêèõ ëþäåé, êàæäûé èç êîòîðûõ óæå ñîñòîÿëñÿ êàê ëè÷íîñòü è òåïåðü ãîòîâ ïðîäâèãàòü ïåðåìåíû äàëüøå – íà óðîâåíü ðåãèîíà è âñåé ñòðàíû. È ýòî òî, ÷åãî òàê íå õâàòàåò Íèêîëàåâó. Çíàêîìüòåñü: Èãîðü Ëèïòóãà. Î íåì ìîæíî ãîâîðèòü òàê – ÷åëîâåê, çàáðåíäèðîâàâøèé Îäåññó. Åìó ïðèíàäëåæèò èäåÿ ëîãîòèïà ãîðîäà â âèäå ÿêîðÿ – îëèöåòâîðåíèÿ ìîðÿ, âîëí, ñèëû è ìàÿêà.  2012 ãîäó ïðåñòèæíàÿ äèçàéíåðñêàÿ ñòóäèÿ Àðòåìèÿ Ëåáåäåâà ðàçðàáîòàëà íà ýòîé îñíîâå áðåíäáóê «Ôèðìåííûé ñòèëü Îäåññû». Òîãäà æå íà ïåðåñå÷åíèè Ïóøêèíñêîé è Ëàíæåðîíîâñêîé óñòàíîâèëè îòëèòûé èç áðîíçû 200-êèëîãðàììîâûé ñèìâîë «ßêîðü-ñåðäöå». Òåïåðü ýòî íîâûé çíàê ãîðîäà. Ñåãîäíÿ Èãîðü – ãëàâíûé ÷èíîâíèê ñòðàíû, îòâå÷àþùèé çà ðàçâèòèå òóðèçìà. Ãîä íàçàä îí óçíàë, ÷òî Àéâàðàñ Àáðàìàâè÷óñ íóæäàåòñÿ â ñîâåòíèêå ïî ýòèì âîïðîñàì è ïðèíÿë ðåøåíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå. Ïîáåäèâ, â ñêîðîì âðåìåíè áûë íàçíà÷åí ðóêîâîäèòåëåì òóðèñòè÷åñêîãî äåïàðòàìåíòà â Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè. Êîãäà Ëèïòóãà ñåë â íîâîå êðåñëî è îñìîòðåëñÿ, – ïðèøåë â èçóìëåíèå. Òàêîãî õàîñà â òóðèñòè÷åñêîé ñôåðå îí íèêàê íå îæèäàë óâèäåòü.  ñòðàíå çàðåãèñòðèðîâàíû 2500 òóðîïåðàòîðîâ è ïî÷òè 10000 àãåíòñòâ, íî èõ îáîðîò íè÷òîæíûé. Åñëè óêðàèíöû åùå âûåçæàþò ïóòåøåñòâîâàòü çà ãðàíèöó, òî ê íàì ìàëî êòî åäåò. Ýòî õîðîøî âèäíî ïî ãëàâíîìó àýðîïîðòó – ïîñòîÿííî çàãðóæåí òîëüêî îäèí èç ÷åòûðåõ òåðìèíàëîâ «Áîðèñïîëÿ». Íåðàçáåðèõà è ñ ãîñòèíèöàìè. Âñåãî â Óêðàèíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 4500 ìåñò ðàçìåùåíèÿ, íî ëèøü 210 èç íèõ èìåþò êàòåãîðèþ. Îá îòíîøåíèè ê ýòîé ñôåðå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ñâèäåòåëüñòâóåò ïîñòîÿííîå ïåðåáðàñûâàíèå íàïðàâëåíèÿ èç îäíîãî âåäîìñòâà â äðóãîå. Íî áþðîêðàòû âåçäå îäèíàêîâû. – Îäíàæäû Ìèíèñòåðñòâó ýêîëîãèè ïîðó÷èëè ïîäãîòîâèòü åäèíûé êàòàëîã íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ, – âñïîìèíàåò Èãîðü. – Îíè íå ïîäãîòîâèëè. Ñîñëàëèñü íà íåõâàòêó äåíåã. Õàðàêòåðèçóÿ îòíîøåíèå ê ðàçâèòèþ òóðèçìà â Óêðàèíå, ìîëîäîé ÷èíîâíèê ïî-îäåññêè çàìåòèë: èç äâóõ

ÊÀÊ ÝÒÎ ÄÅËÀÅÒÑß

 ÎÄÅÑÑÅ

òåëüíîñòè, Âàðèâîäà ââåë ïðàâèëî: îïëàòà ðàáîò ïîäðÿä÷èêó ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ âëàñòÿìè ðàéîíà. Ïîÿâèëîñü åùå îäíî íîâøåñòâî. Íà ó÷àñòêàõ, ãäå ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû, óñòàíàâëèâàþò âåá-êàìåðû. ×òîáû êàæäûé æåëàþùèé ìîã ïîñìîòðåòü, êàêóþ òåõíèêó èñïîëüçóþò è àñôàëüòîì êàêîé òîëùèíû ïîêðûâàþò ïðîåçæóþ ÷àñòü. Ïðîáëåìó çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå â ðàéîííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ àâòîäîðà ðåøèëè ñëåäóþùèì îáðàçîì: çàðàáàòûâàéòå ñàìîñòîÿòåëüíî, èùèòå ïîäðÿäû. È çàêàçû ïîøëè.  ðåçóëüòàòå äîëãè ëþäÿì âåðíóëè, è òåïåðü çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîðîæíèêàì âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé ìåñÿö. ß áû íàçâàë Îëåãà ÷åëîâåêîì-«âíåäîðîæíèêîì». Óïðàâëÿÿ îãðîìíîé ñëóæáîé, åìó óäàåòñÿ âåçäå ïðîåõàòü. Âïåðåä åãî äâèãàåò óìåíèå ïðèíèìàòü ýôôåêòèâíûå, à ïîðîé è íåñòàíäàðòíûå ðåøåíèÿ. Êàê òîëüêî êòî-òî óâèäåë, ÷òî äîðîãó ðåìîíòèðóþò â äîæäü, ñðàçó ïðåäóïðåæäåíèå âñåì ïîäðÿä÷èêàì: åùå ðàç ïîâòîðèòñÿ – äîãîâîð áóäåò ñðàçó ðàñòîðãíóò, à óæå âûïîëíåííûå ðàáîòû íèêòî îïëà÷èâàòü íå ñòàíåò. Êòî-òî èç áûâàëûõ ëþäåé ìíå ñêàæåò, ÷òî è ðàíüøå öåíèëèñü ãðàìîòíûå ðóêîâîäèòåëè. Òîò æå ìèíèñòð òðàíñïîðòà Ãåîðãèé Êèðïà, ñóìåâøèé ïîñòðîèòü àâòîáàí Êèåâ-Îäåññà. Íî êîãäà ÿ íàïîìíèë îäåññèòàì îá ýòîì ïðîåêòå, îíè âîçðàçèëè. Âî-ïåðâûõ, äîðîãà òàê è íå áûëà çàêîí÷åíà. À âîâòîðûõ, íèêòî òàê è íå óçíàåò, ñêîëüêî äåíåã íà òîì àâòîáàíå áûëî óêðàäåíî. Îäèí ÷åëîâåê, ñ÷èòàåò Îëåã Âàðèâîäà, íè÷åãî èçìåíèòü íå ìîæåò. Íóæíî ìåíÿòü âñþ ñèñòåìó.

ãëàâíûõ áåä äîðîãè çäåñü íè ïðè ÷åì.  ñàìîé Îäåññå, êàê è â äðóãèõ ðåãèîíàõ, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî Çàïàäíîé Óêðàèíû, òóðèçìîì â ïîñëåäíèå ãîäû òîæå íå çàíèìàëèñü. Êàæäûé ðàáîòàë âñëåïóþ, è ýòî î÷åíü ìåøàëî â îðãàíèçàöèè òåõ æå ôåñòèâàëåé, êîòîðûìè ñëàâèòñÿ ãîðîä. Íî ïîòîì ñåëè çà ñòîë è äîãîâîðèëèñü êîîðäèíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ âíóòðè áèçíåñîâ – îòåëüåðû ñ îòåëüåðàìè, ðåñòîðàòîðû ñ ðåñòîðàòîðàìè, ãàëåðèñòû ñ ãàëåðèñòàìè. Òóðèñòè÷åñêàÿ àòìîñôåðà îò ýòîãî òîëüêî âûèãðàëà. Ñòàëî óäîáíåå ïëàíèðîâàòü ñîáûòèÿ íàïåðåä, ïîÿâèëèñü êàòàëîãè, êàëåíäàðè, ïî-íîâîìó çàðàáîòàëè ýêñêóðñèè ïî Îäåññå. Ìíîãèå çäåñü ðàññ÷èòûâàëè, ÷òî ïðîâåäåíèå êîíêóðñà «Åâðîâèäåíèå» â Îäåññå ïîìîæåò ïîäíÿòü òóðèçì â ðåãèîíå íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Õîòÿ áû îòðåìîíòèðîâàòü âçëåòíî-ïîñàäî÷íóþ ïîëîñó ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà. Íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ñ ãîðå÷üþ êîíñòàòèðóåò íà÷àëüíèê âåäóùåãî â ñòðàíå óïðàâëåíèÿ òóðèçìà è êóðîð-

òîâ. Åìó êàê îäåññèòó çà ýòî âäâîéíå îáèäíî. Ãîðîä ãîòîâ áûë ê ïîáåäå, íî åå óêðàëè òåìè æå ñòàðûìè äåäîâñêèìè ìåòîäàìè, êàêèå íåðåäêî èñïîëüçóþò íà âûáîðàõ. Òåì íå ìåíåå, Èãîðü Ëèïòóãà ïðèçûâàåò ñìîòðåòü âïåðåä è ïåðåøàãèâàòü ÷åðåç òàêèå ïîðàæåíèÿ. Íåäàâíî îí èíèöèèðîâàë èçìåíåíèÿ â Çàêîí «Î òóðèçìå», êàñàþùèåñÿ ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà. Òåïåðü íàäååòñÿ, ÷òî ìû íàêîíåö-òî ñìîæåì âêëàäûâàòü äåíüãè â ìàðêåòèíã.

ÊÎÃÄÀ ÂËÀÑÒÜ ÊÀÉÔÓÅÒ Ãëàâíîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå Îäåññêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ñîñåäñòâóþò ÎÃÀ è îáëñîâåò, íå íàõîäèòñÿ ó âñåõ íà âèäó, è ýòî åùå îäíî îòëè÷èå îò Íèêîëàåâà. Íå òàê äàâíî ïåðåä âõîäîì â íåãî ïîÿâèëàñü ìóçåéíîãî âèäà âûáåëåííàÿ ñåëüñêàÿ õàòûíêà. – Âî âðåìÿ îäíîãî èç ýòíîôåñòèâàëåé Ñààêàøâèëè óâèäåë íåñêîëüêî ïîñòðîåííûõ õàò. Åãî ýòî çàèíòåðåñîâàëî. Îêàçàëîñü, ÷òî êàæäàÿ õàòà

óíèêàëüíà è ïðåäñòàâëÿåò ñâîå ñåëî. Ïî âîçâðàùåíèè Ìèõàåë Íèêîëàåâè÷ ðàñïîðÿäèëñÿ óñòàíîâèòü òàêîé ñèìâîë ðÿäîì ñ ìåñòîì åãî ðàáîòû, – îáúÿñíÿåò Ñîëîìèÿ Áîáðîâñêàÿ. Åé 27 ëåò, íî îíà óæå ðàáîòàåò ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà, è ïîêà åäèíñòâåííûì. Íà ýòîì ïîñòó çàìåíèëà Þëèþ Ìàðóøåâñêóþ, êîòîðîé ê òîìó âðåìåíè èñïîëíèëîñü 26. Ñîëîìèÿ ðàäà ãîñòÿì èç Íèêîëàåâùèíû, òåì áîëåå ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ – ðåäàêòîðû ðàéîííûõ ãàçåò, à ñåëÿíàì îíà âñåãäà ñèìïàòèçèðóåò.  îáùåíèè ëåãêà, îòêðûòà, íî â òî æå âðåìÿ ÷óâñòâóåòñÿ íàïðÿæåííîñòü ñæàòîé ïðóæèíû. Ïðèçíàåòñÿ, ÷òî íåðåäêî êàéôóåò îò òîãî, ÷òî äåëàåò. Ó÷àñòèå â Åâðîìàéäàíå è ïîñëåäóþùåå âîëîíòåðñòâî â çîíå ÀÒÎ ïîìîãàåò äåðæàòü ñåáÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè. Îäíèì èç äîñòèæåíèé êîìàíäû Ñààêàøâèëè â Îäåññêîé îáëàñòè ñ÷èòàåòñÿ ðåâîëþöèîííîå ïî òåì ìåðêàì ðåøåíèå ïðîâîäèòü îòêðûòûé êîíêóðñ

íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëåé ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé. – Óæå ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî â 2030% ñëó÷àåâ íàçíà÷åíèÿ ïî èòîãàì êîíêóðñà îêàçàëèñü îøèáî÷íûìè, íî áåç îøèáîê ðàáîòàòü íåëüçÿ, – ïðèçíàåòñÿ Ñîëîìèÿ. – Ãëàâíîå, ÷òî ê âëàñòè ïðèøëè ìîëîäûå, òàëàíòëèâûå, öåëåóñòðåìëåííûå ëþäè, íàöåëåííûå íà ðåçóëüòàò. Îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî èçìåíèëàñü äàæå ïîõîäêà ãëàâ ÐÃÀ. Ðàíüøå îíà áûëà áîëüøå âàëüÿæíîé. Òåïåðü ìîëîäûå ðóêîâîäèòåëè ïåðåäâèãàþòñÿ áûñòðî.  ðàáîòó ãîðîäñêèõ âëàñòåé Îäåññû â ÎÃÀ ïðåäïî÷èòàþò íå âìåøèâàòüñÿ. Ñâîèõ çàáîò õâàòàåò. Âçÿòü õîòÿ áû çàïàäíóþ ÷àñòü îáëàñòè, ãðàíè÷àùóþ ñ Ìîëäîâîé è Ïðèäíåñòðîâüåì. Äåñÿòêè ëåò ðàçâèòèåì ýòîé òåððèòîðèè íå çàíèìàëèñü, à ýòî - îãðîìíîå ïðîñòðàíñòâî, è íàñåëÿþò åãî ëþäè, òåðÿþùèå äîâåðèå ê ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà. Áîáðîâñêóþ ýòî òðåâîæèò, è îíà íàçûâàåò Áåññàðàáèþ áîìáîé çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ. ×òîáû îíà íå âçîðâàëàñü, íåîáõîäèìî óäåëÿòü ýòîìó ðåãèîíó ïîâûøåííîå âíèìàíèå. È, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàçâèâàòü èíôðàñòðóêòóðó. Áîëüøèå íàäåæäû â ýòîé ñâÿçè âîçëàãàþòñÿ íà àìáèöèîçíûé ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà òðàññû Îäåññà – Ðåíè.  êàêèå ñðîêè îí áóäåò îñóùåñòâëåí – ïîêà íåÿñíî, íî ýòà äîðîãà, ñ÷èòàþò â àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè, íå òîëüêî ñâÿæåò Îäåññó ñ Âîñòî÷íîé Åâðîïîé, íî è âäîõíåò æèçíü â Ðåíè, Èçìàèë, Âèëêîâî, ñîçäàñò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ýòîé çîíå ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.

×ÅËÎÂÅÊ«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ» Îäèí èç òåõ, êòî íàïðÿìóþ áóäåò çàäåéñòâîâàí â ñòðîèòåëüñòâå ýòîé ìåãàòðàññû – Îëåã Âàðèâîäà. Îí îäèí èç òåõ, êîãî òàêæå îòíîñÿò ê ÷èñëó ïåðñïåêòèâíûõ óïðàâëåíöåâ. Ïîëó÷èâ ñòåïåíü ÌÁÀ è îïûò ðàáîòû â áèçíåñå, îí âûèãðàë îòêðûòûé êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Íèêîëàåâñêîé ÐÃÀ è ïðî÷óâñòâîâàë íà ñåáå, ÷òî òàêîå ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå. À êîãäà òåñíî ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ââåðåííîãî åìó ðàéîíà è ñóìåë ïðîÿâèòü ñåáÿ, áûë çàìå÷åí è âûäâèíóò íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà Ñëóæáû àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Îäåññêîé îáëàñòè. Êàêèìè ìû îáû÷íî ïðåäñòàâëÿåì ñåáå ðóêîâîäèòåëåé äîðîæíûõ ñëóæá? Ñòåïåííûìè, îïûòíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, èíæåíåðàìè ïî ïðèçâàíèþ, ôóíêöèîíåðàìè ïî ñóùåñòâó. Âàðèâîäà – äðóãîé. Õîðîøî ïîäêà÷àííûé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñ ôèòíåññ-áðàñëåòîì íà ðóêå. Ãîâîðèò, ÷òî åãî íîðìà – 13 òûñÿ÷ øàãîâ â äåíü. Äëÿ çäîðîâüÿ ýòî õîðîøî. À êàê äëÿ îòðàñëè? Æåëàÿ íàâåñòè ïîðÿäîê â äîðîæíîì õîçÿéñòâå, ìîëîäîé ðóêîâîäèòåëü íà÷àë ñ çàêëþ÷åíèÿ ìåìîðàíäóìîâ ìåæäó Ñëóæáîé è ðàéîííûìè àäìèíèñòðàöèÿìè. Ïî íåìó ìåñòíûå âëàñòè ñàìè îïðåäåëÿþò ó÷àñòêè äîðîã, òðåáóþùèõ ðåìîíòà â ïåðâóþ î÷åðåäü. À ÷òîáû ïðåäïðèÿòèÿ-ïîäðÿä÷èêè íå õèòðèëè â îñåííåå-çèìíèé ïåðèîä, êîãäà òðóäíî ïðîâåðèòü, êàêîé îáúåì ðàáîò âûïîëíåí â äåéñòâè-

ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ×ÀÑ Ëþáîé, äàæå ñàìûé òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, áóäåò ñòåðò èñòîðèåé, åñëè íå ñìîæåò ðåàëèçîâàòü èäåþ, î êîòîðîé â ïîñëåäóþùåì áóäóò ãîâîðèòü âñå. Äëÿ îäåññêîãî ãóáåðíàòîðà òàêîâûì ñòàë Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí, îòêðûòûé ïîëòîðà ãîäà íàçàä ñ öåëüþ ïåðåíåñòè â Óêðàèíó îïûò Ãðóçèè â ïðåäîñòàâëåíèè ëþäÿì ñîâðåìåííûõ ñåðâèñîâ. Ðÿäîâîãî óêðàèíöà ýòîò îôèñ ìîæåò ïîðàçèòü. Áîëüøîå ïðîñòðàíñòâî, ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà, ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü, çîíû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ è îæèäàíèÿ. Âíèçó íà ïåðâîì ýòàæå óñòàíîâëåíû ïëàíøåòû ñî âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé, à ñïåöèàëèñò íà ðåöåïöèè ïîäñêàæåò, ê êîìó ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ. Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ðàññ÷èòàí íà 60 îïåðàòîðñêèõ ìåñò. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå èç íèõ ïóñòóþò. Ñëèøêîì ìàëî êëèåíòîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñþäà ïðèõîäèò. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ Àðòóðà Àìèðîâà, â äåíü îáðàáàòûâàåòñÿ âñåãî 100-200 îáðàùåíèé ãðàæäàí. Íå òàêîãî æäàëè â ÎÃÀ, ìýðèè è Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè, çàïóñêàÿ ýòîò ïðîåêò â êà÷åñòâå ïèëîòíîãî. Íèêòî òîãäà íå îæèäàë, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè çàõîòÿò ïðèñòðîèòü â ïðîåêò ñâîèõ ëþäåé, óìåþùèõ íàõîäèòü «îäåññêèé» ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåì êëèåíòîâ. Íåæåëàíèå èäòè íà ïîâîäó ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ åäâà íå ïðèâåëî â àïðåëå ê îñòàíîâêå ðàáîòû Öåíòðà. Íî Ñààêàøâèëè ñïàñ ñâîå äåòèùå, ïðåäëîæèâ ñîçäàòü ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí» ñ ïðÿìûì ïîä÷èíåíèåì òîëüêî åìó.

Ñåãîäíÿ ó÷ðåæäåíèå ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü, â ÷åì êàæäûé èç íàñ ìîæåò óáåäèòüñÿ. Âû äàæå ìîæåòå ïðèåõàòü ñþäà èç Íèêîëàåâà è çàðåãèñòðèðîâàòü êâàðòèðó. ×òî êàñàåòñÿ ðåãèñòðàöèè áðàêà, òî íàèáîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïîëó÷èëà óñëóãà «Ñâàäåáíûé âûåçä». Îíà è ñòîèò ñîîòâåòñòâåííî – 4975 ãðèâåí. Äåøåâëå – â 3000 ãðèâåí îáîéäåòñÿ «Ýêñïðåññáðàê».  ýòîì ñëó÷àå âàøè îòíîøåíèÿ îôîðìÿò â òå÷åíèå ÷àñà.

ÒÀÌÎÆÍÅ ÄÀÞÒ ÄÎÁÐÎ Îäåññêèé ìîðñêîé ïîðò – ýòî ãîðîä â ãîðîäå. Ïðîåçä ïî åãî ýñòàêàäå äàåò ïðåäñòàâëåíèå î ðåàëüíûõ ìàñøòàáàõ ïîðòîâîãî õîçÿéñòâà, çàíèìàþùåãî ïëîùàäü 150 ãåêòàðîâ. 54 ïðè÷àëà, ñîâðåìåííûå òåðìèíàëû, ðàñêèíóâøèåñÿ ïî âñåé øèðèíå ïîáåðåæüÿ, è äàæå þòÿùèåñÿ êîðàáëè ÂÌÑ Óêðàèíû – âñå ýòî æèâåò åäèíûì îðãàíèçìîì è äàåò æèòü Îäåññå. Òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê êîíòðàáàíäà, çäåñü äàâíî íå ñóùåñòâóåò. Íàêàçûâàþò, â îñíîâíîì, çà íàðóøåíèå òàìîæåííûõ ïðàâèë. È òî íå òþðüìîé, à äåíåæíûìè øòðàôàìè. Ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ïîñò «Îäåññà-ïîðò» çíà÷èòåëüíî óïðîñòèë îôîðìëåíèå òàìîæåííûõ äîêóìåíòîâ, à ñ àâãóñòà íà÷àë äåéñòâîâàòü ïðèíöèï åäèíîãî ýëåêòðîííîãî îêíà. Ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà îôîðìëåíèå ãðóçà òàìîæåííèêàì äàåòñÿ 4 ÷àñà. Åñëè êòî-òî èç èíñïåêòîðîâ ñëóæá ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ íå âëîæèòñÿ â ýòîò ñðîê – çàÿâêà óäîâëåòâîðÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ãîâîðÿò, ÷òî ýòè èçìåíåíèÿ áîëüøå âñåãî ïîìîãëè ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ 7-ãî êèëîìåòðà. Òåïåðü âñå æäóò íîâîãî âèòêà ïåðåìåí – çàïóñêà «Îòêðûòîãî òàìîæåííîãî ïðîñòðàíñòâà», êîòîðîå ïîçâîëèò îôîðìëÿòü ãðóçû â òå÷åíèå ÷àñà. Ïðèìåð âçÿò îïÿòü-òàêè èç îïûòà Ãðóçèè. Óæå ïðîâåäåí êîíêóðñ ñðåäè æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì ïðîåêòå. Èç 1000 ïðåòåíäåíòîâ îòîáðàíû 120 ëó÷øèõ, è â ìåñòíîé ôèñêàëüíîé ñëóæáå ñ íåòåðïåíèåì îæèäàþò îòìàøêè èç Êèåâà. Íî òàì, êàê âñåãäà, íå ñïåøàò ñ èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà. Ðå÷ü âåäü èäåò î ôàêòè÷åñêîé ëèêâèäàöèè ìíîãîëåòíåé ìîíîïîëèè áðîêåðîâ íà îôîðìëåíèå òàìîæåííûõ äîêóìåíòîâ, è ïðîñòî òàê åå íèêòî íå îòäàñò.

Ñ ÑÎÂÅÒÀÌÈ ÁÛ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß Íîâûå îäåññêèå óïðàâëåíöû – ëþäè óïðÿìûå, è åñòü íàäåæäà, ÷òî èì óäàñòñÿ ïåðåëîìèòü õðåáåò è ïîðòîâîé êîððóïöèè. Ãëàâíîå, ÷òî îòëè÷àåò íûíåøíèå ïîäõîäû ê ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ íà Îäåñùèíå îò Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè – ýòî ïîäáîð êàäðîâ. Ó íàñ îíè áûëè ðàññòàâëåíû ïî ïðèíöèïó: «Ìîæåì äîâåðÿòü – ðàáîòàëè â îäíîé êîìàíäå íà âûáîðàõ». Ïðè ýòîì ìàëî êîãî èíòåðåñîâàëî, íàñêîëüêî ýòè ñïåöèàëèñòû ýôôåêòèâíû â ïðèíÿòèè ðåøåíèé è óìåíèè âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ. Ó Ñààêàøâèëè äðóãîé ïðèíöèï: ïðîÿâè ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, è òû ñÿäåøü â ñëåäóþùèé ñîöèàëüíûé ëèôò. Ê òîìó æå, ìîëîäûå îäåññêèå ÷èíîâíèêè îñâîáîæäåíû îò áðåìåíè ïàðòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ, è ýòî èì ðàçâÿçûâàåò ðóêè â ðåøåíèè ìíîãèõ ïðîáëåì. Íî íå ïîäóìàéòå, ÷òî â ñîñåäíåé Îäåññå âîñòîðæåñòâîâàëà äåìîêðàòèÿ, è ìåñòíûì âëàñòÿì â ïîëíîé ìåðå óäàåòñÿ ðàáîòàòü òàê, êàê èì õîòåëîñü áû. Êàê è â Íèêîëàåâå, ñåðüåçíîé ïðåãðàäîé íà ïóòè ïðåîáðàçîâàíèé âñå ÷àùå ñòàíîâèòñÿ êîíñåðâàòèâíàÿ ÷àñòü äåïóòàòîâ. ×òî â ãîðîäñêîì, ÷òî â îáëàñòíîì ñîâåòàõ. È êàê ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ – ìåñòíûå ðåôîðìàòîðû ïîêà íå çíàþò. Ýòî òîò àéñáåðã, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò íàèáîëüøóþ óãðîçó. Íî, ãîâîðÿ ìîðñêèì ÿçûêîì Îäåññû, ó ãîðîäà åñòü íå òîëüêî Âîðîíöîâñêèé ìàÿê, íî ñ íåäàâíåãî âðåìåíè è ñâîé ÿêîðü-ñåðäöå, à ýòî âñåëÿåò íàäåæäó â ñåðäöà ñòîðîííèêîâ ïåðåìåí.

Èãîðü Äàíèëîâ.

Èç ïî÷òû «ÂÍ»

ÍÀÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÕ ÏÎÄÕÎÄΠÏðî÷èòàë â «ÂÍ» îò 10.09.2016 èíòåðâüþ ñ ìýðîì ãîðîäà À.Ñåíêåâè÷åì «Ñàìûé ëó÷øèé ãîðîä – òîò, êîòîðûé ìû ïîñòðîèì ñàìè». Òàì âûñêàçàíû õîðîøèå ïëàíû â îáëàñòè ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, â íàâåäåíèè ïîðÿäêà. Ñåé÷àñ íà óë. Îêåàíîâñêîé èäåò àêòèâíàÿ óáîðêà òåððèòîðèè îò ðàííåé ëèñòâû è ïîæóõëîé òðàâû. Î÷åíü ñêîðî ýòó óáîðêó ïðèäåòñÿ äåëàòü åæåäíåâíî, äî ñàìîãî äåêàáðÿ. À «îñíàñòêà» ó äâîðîâûõ ðàáî÷èõ - ñàìàÿ ïðèìèòèâíàÿ, ëèñòüÿ îíè íîñÿò â «ôàðòóêàõ» è ãðóçÿò íà âûñîêèå, íåóäîáíûå ïðèöåïû. Äëÿ óëó÷øåíèÿ òðóäà äâîðîâûõ ðàáî÷èõ (à ýòî – ñïëîøü îäíè æåíùèíû) íåîáõîäèìî îñíàñòèòü åñëè íå ñðåäñòâàìè ìàëîé ìåõàíèçàöèè, òî õîòÿ áû ñîâðåìåííûìè èíñòðóìåíòàìè. Íóæíî ñðî÷íî ðàçðàáîòàòü è èçãîòîâèòü ëåãêèå, íà âåëîñèïåäíûõ êîëåñàõ, òåëåæêè ñ áûñòðîñúåìíûìè ñåò÷àòûìè êîðçèíàìè äëÿ ñáîðà è ïîãðóçêè ëèñòâû. Èëè ðàçðàáîòàòü íîâûé òèï îáëåã÷åííîé ãðóçîâîé òåëåæêè ñ îïðîêèäûâàíèåì ïëàòôîðìû ðó÷íîé òðîñîâîé ëåáåäêîé. Äëÿ ýòîãî íà íåèñïîëüçóåìîé íûíå òåððèòîðèè ×åðíîìîðñêîãî ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà, ãäå õîòÿò ñîçäàòü èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, ìîæíî ñîçäàòü íåáîëüøîå ïðîèçâîäñòâî ïî ìåõàíèçàöèè ðó÷íîãî òðóäà óëè÷íûõ ðàáî÷èõ, êîòîðîå, õîòÿ áû íà ïåðâûõ ïîðàõ, ôèíàíñèðîâàëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Ìîæíî áûëî áû çàïëàíèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî íåñêîëüêèõ ðàéîííûõ ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé è âûäåëèòü ïîä íèõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Âîîáùå ïîâûøàòü êóëüòóðó áûòèÿ íóæíî ñ ìàëîãî. Íà ñòðàíèöàõ «Âå÷åðêè» («Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ íóæäîé?», «ÂÍ» îò 16.04.2013) ïîäíèìàëàñü ïðîáëåìà îáùåñòâåííîãî òóàëåòà íà òåððèòîðèè Æîâòíåâîé ÖÐÁ. Ïðîøëî áîëüøå òðåõ ëåò, íî ïðîáëåìà òàê è íå ðåøåíà. Ýòî «çàâåäåíèå» íàñòîëüêî îïàñíîå, ãðÿçíîå, çàðàçíîå è íåóäîáíîå, íå èìåþùåå êàáèí è ïåðèë äëÿ ïîñåòèòåëåé, ÷òî åãî íåîáõîäèìî ñðî÷íî çàêðûòü è ñíåñòè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû Êîðàáåëüíûé ðàéîí ïîõîäèë íà ãîðîä åâðîïåéñêîãî òèïà, íåîáõîäèìû áåñïëàòíûå ãîðîäñêèå òóàëåòû, êîòîðûå ñëåäóåò ñîîðóæàòü â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãîðîæàí â äíåâíîå è âå÷åðíåå âðåìÿ. Ýòî òåððèòîðèÿ âîçëå òîðãîâîãî êîìïëåêñà «Ôóðøåò», â ðàéîíå ñêâåðà «Âèòîâñêèé», âîçëå Äâîðöà ìåòàëëóðãîâ, â ðàéîíå ñêîïëåíèÿ ìàãàçèíîâ è îòäåëåíèé áàíêîâ íà óë. Ìåòàëëóðãîâ è ó íîâîãî ãîðîäñêîãî êëàäáèùà â ðàéîíå Áàëàáàíîâêè.

Âëàäèìèð Ïîëûãàëîâ, Êîðàáåëüíûé ðàéîí.

ÂÅÐÍÈÒÅ ÍÀÌ ÓÄÎÁÍÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ!  «ÂÍ» îò 9 èþëÿ 2016 ã. áûëî îïóáëèêîâàíî ðåøåíèå Íèêîëàåâñêîãî ãîðñîâåòà ¹530 îò 13.06.2016, ãäå óêàçàí ïåðå÷åíü ãîðîäñêèõ ìàðøðóòíûõ àâòîáóñîâ â ã. Íèêîëàåâå.  ïåðå÷íå óêàçàí ìàðøðóò ¹37 (Íàìûâ – óë. Àâàíãàðäíàÿ). Íî íà äåëå ýòîò ìàðøðóò íå ôóíêöèîíèðóåò.

Ìû îáðàùàëèñü ê çàìåñòèòåëþ ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ñòåïàíöó Þ.Á., íî îòâåòà íå ïîëó÷èëè. À ìàðøðóò ýòîò êðàéíå íåîáõîäèì äëÿ ãîðîæàí, æèâóùèõ íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, è äëÿ ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà.

ßêîâ Ãðèùåíêî, æèòåëü óë. Òåàòðàëüíîé.

ÎÁÈÄÅËÈ ÑÒÀÐÈÊΠ äîìå ¹26 ïî ïðîñïåêòó Ìèðà ãðóïïà æèëüöîâ ëèêâèäèðîâàëà ñ ïðèìåíåíèåì «áîëãàðêè» áåñåäêó – ñòîë è äâå ñêàìåéêè. Ðóêîâîäèëà «ìåðîïðèÿòèåì» ïîñåëèâøàÿñÿ çäåñü íåñêîëüêî ëåò íàçàä íûíå êàíäèäàò â óïðàâèòåëè äîìîì. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî íàêàíóíå òàêîãî âàðâàðñêîãî ïîñòóïêà îíà ïðîâåëà â òîé ñàìîé áåñåäêå ñîáðàíèå æèëüöîâ, ïðè ýòîì íè ñëîâîì íå îáìîëâèâøèñü î æåëàíèè ñíåñòè å¸. Áåñåäêà áûëà óñòàíîâëåíà áîëåå ïîëóâåêà íàçàä, óñòàíîâèë åå (ïðè÷åì – êàïèòàëüíî, îíà áû, íàâåðíÿêà, åùå ïîëâåêà ïðîñòîÿëà) îôèöåð ÌÂÄ, ðîäñòâåííèêè êîòîðîãî äî ñèõ ïîð æèâóò ðÿäîì ñ íàìè. Íî î íàìåðåíèè óáðàòü áåñåäêó èõ íå óâåäîìèëè, âïðî÷åì, êàê è äðóãèõ æèëüöîâ äîìà. Ìîòèâèðîâêà ó÷èíåííîãî «ïîãðîìà» áàíàëüíà: ãðîìêèé øóì, óñòðàèâàåìûé âå÷åðíèìè ïîñåòèòåëÿìè áåñåäêè. Íî âåäü åñòü äåñÿòêè äðóãèõ ïóòåé ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû! Áîãàòûé îïûò ïî ýòîé ÷àñòè, íàïðèìåð, èìååòñÿ ó æèòåëåé ñîñåäíåãî ñ íàøèì äîìà. Íî ó íàñ âûáðàëè ñàìûé ïðîñòîé âàðèàíò – ñíåñòè.  áåñåäêå äåñÿòèëåòèÿìè ïðîõîäèëè âñåâîçìîæíûå ïîñèäåëêè: îòìå÷àëèñü äíè ðîæäåíèÿ, óñòðàèâàëèñü ïîìèíêè, æèëüöû ïðèõîäèëè ïðîñòî ïîñèäåòü è îòäîõíóòü, ïîîáùàòüñÿ. Ñîáèðàëèñü çäåñü, â îñíîâíîì,

ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Ëèêâèäèðîâàâ áåñåäêó, íàñ, ñòàðèêîâ, æåñòîêî îáèäåëè.

Íèêîëàé Ðàí÷åíêî, 90-ëåòíèé ïåíñèîíåð.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÐÎÏÀÂØÅÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ 30 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü áèáëèîòåê.  ýòîò äåíü ïðèíÿòî ãîâîðèòü î ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ áëàãîðîäíîãî ñëóæåíèÿ êíèãàì. Íî â ýòîì äåëå, êàê è âî âñåé íàøåé æèçíè, åñòü è ãîðüêèå ñòðàíèöû. Î ñóäüáå ×ÑÇ íàïèñàíî ìíîãî: î åãî ìîùíåéøèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ – öåõàõ, îòäåëàõ, ëàáîðàòîðèÿõ; î ëþäÿõ, âëîæèâøèõ äóøó â èõ ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå. Îá ýòîì ìîæíî ïðî÷èòàòü â âûøåäøåé â 1997 ãîäó ê ñòîëåòèþ çàâîäà êíèãå «Ðîæäåííûé â êðàþ êîðàáåëüíîì». Íî òèðàæ åå òàê íåâåëèê, ÷òî äàëåêî íå êàæäûé ÷åðíîìîðåö äåðæàë åå â ðóêàõ.  1960 ã. ÿ âïåðâûå ïåðåñòóïèëà ïîðîã ïðîõîäíîé çàâîäà èìåíè È.È.Íîñåíêî – äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà, ïîòîìñòâåííîãî çàâîä÷àíèíà, ïîñâÿòèâøåãî æèçíü ñóäîñòðîåíèþ. Çàâîä áûë îãðîìåí, êàê íå ðàç ãîâîðèëè ïðèåçæèå – ãîðîä â ãîðîäå. Äà, ýòî áûë íàø ñîáñòâåííûé ðàáî÷èé ãîðîä, ãäå ïðîõîäèëà áîëüøàÿ ÷àñòü íàøåé æèçíè. È íå ïðîñòî ïðîõîäèëà – êèïåëà! Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà áûëà ïîäðàçäåëåíèåì îòäåëà ãëàâíîãî òåõíîëîãà. Ñîçäàííàÿ âî âðåìÿ ñòàíîâëåíèÿ çàâîäà «Íàâàëü», âîññòàíîâëåííàÿ ïîñëå âîéíû, îíà âñåãäà áûëà àâàíãàðäîì ðàçâèòèÿ íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ñòðåìèâøèõñÿ ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå â øêîëå ðàáî÷åé ìîëîäåæè, íà

âå÷åðíèõ îòäåëåíèÿõ è çàî÷íî. Ìíîãîïðîôèëüíûé ôîíä áèáëèîòåêè áûë óêîìïëåêòîâàí êíèãàìè, æóðíàëàìè, ñáîðíèêàìè îòðàñëåâûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ. Ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó áèáëèîòåêàðè è áèáëèîãðàôû êâàëèôèöèðîâàííî ïîäáèðàëè ëèòåðàòóðó ïî çàïðîñàì ñïåöèàëèñòîâ. Áèáëèîòåêó õîðîøî çíàëè â ãîðîäå. Ñ å¸ îïûòà íà÷èíàëèñü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå áèáëèîòåêè «×åðíîìîðñóäîïðîåêòà», ôèëèàëà ÖÍÈÈÒÑ, ÏÊÁ «Ïðîãðåññ», ÏÊÁ ýëåêòðîãèäðàâëèêè, ÏÎ «Ýêâàòîð», ÞÒÇ è ÍÏÏ «Ìàøïðîåêò». Æèçíü êèïåëà, ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïðè÷àñòíûìè ê áîëüøèì äåëàì, êîòîðûå âåðøèëèñü íà çàâîäå è â ãîðîäå. Íî âðåìÿ íåóìîëèìî. Íàñòóïèëè ëèõèå äåâÿíîñòûå. Êàæäûå ïîëãîäà – ñîêðàùåíèå øòàòîâ. È êàê ðåøåíèå âîïðîñà – îòïðàâêà ñïåöèàëèñòîâ íà ìèçåðíóþ ïåíñèþ. Îñòàëàñü ëèøü ãîðñòêà ëþäåé, ïðåäàííûõ çàâîäó, ðàáîòàâøèõ, íåñìîòðÿ íà ïåðåáîè ñî ñâåòîì, âîäîé, îòîïëåíèåì è ôèíàíñèðîâàíèåì. Òàê äåðæàëàñü íàøà áèáëèîòåêà. Íî ìîëîò ðàçðóõè íåóìîëèì. Ïîòðåáîâàëîñü î÷èñòèòü çäàíèå ñòàðîãî çàâîäîóïðàâëåíèÿ. Îãðîìíûé ôîíä áèáëèîòåêè – ñâûøå 300 òûñ. åäèíèö õðàíåíèÿ è êàòàëîãè íóæíî áûëî ñðî÷íî ýâàêóèðîâàòü. Êàê? Âåäü áûëè æèâû ñòàðûå êàäðû, ãîòîâûå ïîäñêàçàòü è ïîìî÷ü. Íî íåò... Êàê âñ¸ ïðîèñõîäèëî, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ëèêâèäàöèè áèáëèîòåêè? – îòâåòüòå íàì, òåì, êòî å¸ ñîçäàâàë. Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî äâåðè áèáëèîòåêè áûëè îòêðûòû äëÿ âñåõ, êòî õîòåë ÷òî-ëèáî ïðèõâàòèòü. À îñòàòêè ôîíäîâ, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïåðåäàòü îáëàñòíîé áèáëèîòåêå, áèáëèîòåêàì ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, âûâåçëè òî ëè â ó÷åáíûé êîìáèíàò çàâîäà, ê òîìó âðåìåíè óæå çàêðûòûé, òî ëè âîîáùå â ìàêóëàòóðó. Ýðà êîìïüþòåðîâ è Èíòåðíåò – ýòî õîðîøî. Íî æèâóþ êíèãó, òåïëî è ðàäîñòü îò

îáùåíèÿ ñ íåé, íå çàìåíèòü íè÷åì. Âîò óæ, âîèñòèíó: ÷òî èìååì – íå õðàíèì, à ïîòåðÿâøè – ïëà÷åì.

Àëëà Öàðåíêî, áûâø. çàì. äèðåêòîðà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêè ×ÑÇ.

ÑÏÀÑÈÁ², ÄÅÏÓÒÀÒÅ, ÇÀ ÒÓÐÁÎÒÓ ÏÐΠIJÒÅÉ Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Î.Î.Æîëîáåöüêèé ïðèä³ëÿº íàëåæíó óâàãó Ìèêîëà¿âñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â ¹60 (ìêð Âàðâàð³âêà). Â³í – ÷àñòèé ã³ñòü ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, à òîìó äîáðå çíຠâñ³ éîãî äîñÿãíåííÿ ³ ïðîáëåìè. Âë³òêó íàéïåðøå íåîáõ³äíî ïîäáàòè ïðî çì³öíåííÿ çäîðîâ`ÿ ä³òåé, ïðî ¿õí³é â³äïî÷èíîê òà ïðî íàéêðàùèé íàñòð³é äëÿ øêîëÿð³â. À äëÿ ä³òåé ìèíóëå ë³òî ñòàëî ÷åðãîâîþ íàãîäîþ ïîêàçàòè ñâî¿ äîñÿãíåííÿ ³ òàëàíòè. Íåùîäàâíî ïðè ï³äòðèìö³ Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à Æîëîáåöüêîãî âèõîâàíö³ çðàçêîâîãî õóäîæíüîãî àíñàìáëþ íàðîäíîãî òàíöþ «Âåñåëêà» çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹60 ã³äíî ïðåäñòàâèëè ì³ñòî Ìèêîëà¿â íà V Âñåóêðà¿íñüêîìó õîðåîãðàô³÷íîìó ôåñòèâàë³ «Êîáëåâñüêèé áðèç» ³ ïîñ³ëè ïåðøå ì³ñöå, à øê³ëüíà ôóòáîëüíà êîìàíäà íà Âñåóêðà¿íñüêèõ çîíàëüíèõ çìàãàííÿõ ç ôóòáîëó «Øê³ðÿíèé ì`ÿ÷» Êóáîê «Coca-Cola 2015-2016» ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå. ijòè óì³ëî ïîºäíàëè âàæê³, àëå äóæå ö³êàâ³ çìàãàííÿ ç ÿñêðàâèì â³äïî÷èíêîì.

Òåòÿíà Ïîë³ùóê, çàñòóïíèê äèðåêòîðà øêîëè ¹60 ç âèõîâíî¿ ðîáîòè.

"Вечірній Миколаїв" 29 09  

Публікація у газеті "Вечірній Миколаїв за результатами прес-туру до Одеської області

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you