Page 1

1

2014 úãetnictví a danû pro územní samosprávné celky, pfiíspûvkové organizace, organizaãní sloÏky státu a nev˘dûleãné organizace

REKODIFIKACE Sledujeme za Vás

TÉMA

DaÀové zmûny u neziskov˘ch poplatníkÛ Úãetnictví ‰kolské právnické osoby – rozdíly Úãetnictví a úãetní závûrka obcí

www.unes.cz


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 2

Obsah

3

11

Téma

VáÏení ãtenáfii,

DaÀové zmûny u neziskov˘ch poplatníkÛ Ing. Zdenûk Morávek, daÀov˘ poradce

vítejte v roce 2014 s prvním vydáním Va‰eho ãasopisu.

Aktuality DaÀov˘ kalendáfi

12 Pojistné

obsah

Chronologie zmûn ve zdravotním poji‰tûní ve zkratce a pfiehlednû Ing. Antonín Danûk

14 Tipy na publikace 15 Problémy z praxe Úãetnictví a úãetní závûrka obcí Mgr. Martina Smetanová, ãlenka v˘boru pro vefiejn˘ sektor KA âR

2

Tématem tohoto vydání jsou, jako ostatnû kaÏdého lednového, novinky pro rok 2014. Ty leto‰ní jsou, vzhledem k rekodifikaci, opravdu nabité. Bude nutné nauãit se spoustu nového a nûkteré právní pfiedpisy teprve vyjdou. Sledujeme za Vás v‰echny zmûny a na‰i autofii pro Vás budou zpracovávat srozumitelné a praktické návody, které Vám pomohou ve Va‰í kaÏdodenní praxi. I v roce 2014 budou pokraãovat pravidelné rubriky jako na‰e poradna ãi legislativní novinky s komentáfiem. A tak se ve znamení novinek a rekodifikace mÛÏete tû‰it na úãetní a daÀová témata, ale také na nezbytné právní minimum z obchodního a obãanského práva, které musíme znát, abychom správnû úãtovali a neménû správnû zdaÀovali. Na portále www.ucetnikavarna.cz pro Vás pfiipravujeme speciální stránku na téma rekodifikace.

23 Tipy na ‰kolení

Pi‰te nám své pfiipomínky a námûty na unes@wkcr.cz a tvofite tak Vበãasopis s námi.

24 Problémy z praxe

Poradna na www.otazkyaodpovedi.cz je pro Vás v rámci Va‰eho pfiedplatného zdarma pfiipravena na dotazy dle právního stavu „pfied i po rekodifikaci“.

ZvefiejÀování záznamu z jednání zastupitelstva obce JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janeãková

Pfiejeme dobr˘ rok 2014!

27 Problémy z praxe – úãetnictví Úãetnictví ‰kolské právnické osoby – rozdíly Danu‰e ProkÛpková – auditor ã. osvã. KAâR 0712, ãlen v˘boru KAâR pro vefiejn˘ sektor

Ilona Borlová odpovûdná redaktorka

31 Aktualita 32 Tip pro ãtenáfie

Partner ãasopisu UNES


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 3

DaÀové zmûny u neziskov˘ch poplatníkÛ Ing. Zdenûk Morávek, daÀov˘ poradce

DaÀ z pfiíjmÛ Co se t˘ká zmûn, které se t˘kají pfiímo neziskov˘ch subjektÛ, zcela jistû v˘znamnou zmûnou bude vymezení vefiejnû prospû‰ného poplatníka v § 17a zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ZDP“), a tomu odpovídající nová úprava pfiedmûtu danû obsaÏená v § 18a ZDP. V § 17a ZDP tedy vymezuje, na koho se vztahuje speciální reÏim zdaÀování vefiejnû prospû‰n˘ch, dfiíve neziskov˘ch, poplatníkÛ, kter˘ spoãívá ve zdaÀování pouze nûkter˘ch druhÛ pfiíjmÛ, které mají charakter podnikatelské ãinnosti. Mezi tyto vefiejnû prospû‰né poplatníky tak od roku 2014 patfií poplatníci, ktefií v souladu se sv˘m zakladatelsk˘m právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu vefiejné moci jako svou hlavní ãinnost vykonávají ãinnost, která není podnikáním.

vefiejné prospû‰nosti v novém obãanském zákoníku, tj. v zákonû ã. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) a zejména na úpravu zákona o statutu vefiejné prospû‰nosti, coÏ vypl˘vá i z úpravy § 147 NOZ, kde je stanoveno, Ïe vefiejnû prospû‰ná právnická osoba má právo na zápis statusu vefiejné prospû‰nosti do vefiejného rejstfiíku, pokud splní podmínky stanovené jin˘m právním pfiedpisem. A tím má b˘t právû zákon o statusu vefiejné prospû‰nosti. Návrh tohoto zákona byl projednáván jako senátní tisk ã. 167, ov‰em pfii projednávání v Senátu byl zamítnut. Cílem pfiedkládané právní úpravy bylo pfiedev‰ím upravit podmínky, za kter˘ch má právnická osoba právo na zápis statusu vefiejné prospû‰nosti.

Naopak, vefiejnû prospû‰n˘m poplatníkem není, a to i pfii splnûní toho, Ïe hlavní ãinností je ãinnost, která není podnikáním: obchodní korporace, coÏ se t˘ká kapitálov˘ch obchodních spoleãností, druÏstev a sociálních druÏstev, které mohou b˘t zaloÏeny i za jin˘m úãelem, neÏ je podnikání, v tomto ohledu je tedy úprava stejná jako doposud, âesk˘ rozhlas, âeská televize a âeská tisková kanceláfi, profesní komora nebo poplatník zaloÏen˘ za úãelem ochrany a hájení podnikatelsk˘ch zájmÛ sv˘ch ãlenÛ, u nichÏ nejsou ãlenské pfiíspûvky osvobozeny od danû, s v˘jimkou organizace zamûstnavatelÛ, zdravotní poji‰Èovna, spoleãenství vlastníkÛ jednotek, nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouÏí k podpofie osob blízk˘ch zakladateli nebo jejíÏ ãinnost smûfiuje k podpofie osob blízk˘ch zakladateli (dále jen „rodinné nadace“).

Z toho tedy vypl˘vá, Ïe úpravu vefiejnû prospû‰ného poplatníka není moÏné vázat na pfiedpokládanou právní úpravu, a bylo nutné tuto koncepci pfiepracovat. Koneãná podoba úpravy je tedy taková, Ïe ze zakladatelského právního jednání, statutu, stanov, zákona nebo rozhodnutí orgánu vefiejné moci vypl˘vá, Ïe poplatník vykonává jako svou hlavní ãinnost takovou ãinnost, která není podnikáním. Za vefiejnû prospû‰ného poplatníka tak nelze povaÏovat takového, kter˘ sice vykonává pfieváÏnû ãinnost, která není podnikáním, ale nevypl˘vá to ze zakladatelského právního jednání, statutu atd. Otázkou je, jak posuzovat poplatníka, kter˘ sice má ve stanovách, statutu atd. jako hlavní ãinnost vymezenu ãinnost, která není podnikáním, ov‰em pfieváÏnû vykonává ãinnost podnikatelskou (doplÀkovou, vedlej‰í, hospodáfiskou atd.). Znûní § 17a ZDP není v tomto smûru tak jednoznaãné, jako tomu bylo v pfiípadû dosavadního § 18 odst. 3 ZDP (poplatníci, ktefií nejsou zaloÏeni nebo zfiízeni za úãelem podnikání), ale závûr by mûl b˘t, podle mého názoru, stejn˘, tj. rozhodující je to, co je stanoveno v pfiíslu‰ném zakladatelském dokumentu jako hlavní ãinnost poplatníka, protoÏe to uÏ je potom „nastálo“ ta posuzovaná hlavní ãinnost.

PÛvodní koncepce byla taková, Ïe vymezení vefiejnû prospû‰ného poplatníka bude navazovat na úpravu

Pro úplnost jenom doplÀme, Ïe vymezení vefiejnû prospû‰n˘ch osob podle § 146 NOZ je zjevnû ‰ir‰í, neÏ je

téma

Nová úprava daÀov˘ch pfiedpisÛ od roku 2014, kterou pfiiná‰í zejména zákonné opatfiení Senátu ã. 344/2013 Sb., o zmûnû daÀov˘ch zákonÛ v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, pfiinese celou fiadu velmi dÛleÏit˘ch zmûn. Peripetie spojené s pfiijetím tûchto zmûn jsou v‰em dobfie známy, není tfieba se jimi tedy nûjak blíÏe zab˘vat, pouze konstatujme, Ïe 27. 11. 2013 Poslanecká snûmovna na své první schÛzi toto zákonné opatfiení schválila, usnesení Poslanecké snûmovny o schválení tohoto zákonného opatfiení bylo zvefiejnûno ve Sbírce zákonÛ pod ã. 382/2013. V pfiíspûvku bych informovat ãtenáfie o základních zmûnách v jednotliv˘ch daních, které se mohou dotknout praxe neziskov˘ch poplatníkÛ. Zmûny, které rok 2014 pfiiná‰í, jsou velmi v˘znamné, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a s pfiijetím nového obãanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

3


téma

UNES_01_14_zlom

4

9.1.2014

15:38

Stránka 4

vymezení vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ. V souladu se zmiÀovanou úpravou NOZ je vefiejnû prospû‰ná taková právnická osoba, jejímÏ posláním je pfiispívat v souladu se zakladatelsk˘m právním jednáním vlastní ãinností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatn˘ vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctiv˘ch zdrojÛ, a pokud hospodárnû vyuÏívá své jmûní k vefiejnû prospû‰nému úãelu. DÛvodová zpráva k tomu uvádí, Ïe v˘razem „poslání“ se zdÛrazÀuje, Ïe má jít o vlastnost právnické osoby trvalou nebo pfiinejmen‰ím dlouhodobou. V˘slovné zdÛraznûní, Ïe právnická osoba má stanovenému úãelu pfiispívat „vlastní ãinností“ poukazuje na nutnost aktivního naplÀování úãelu a vyluãuje z tohoto okruhu rozliãné „spící“ entity. Právnická osoba musí k naplÀování vefiejnû prospû‰ného úãelu pouÏívat celé své jmûní hospodárnû; formulace dává rozumnou míru volnosti v tom smyslu, Ïe nûkdy mÛÏe mít smysl jistou ãást zisku pouÏít k zachování nebo zlep‰ení materiální podstaty, o niÏ právnická osoba s vefiejnû prospû‰n˘m úãelem opírá svou existenci, jindy mÛÏe mít smysl, Ïe nejen zisk, ale i ãást této materiální podstaty vynaloÏí na naplnûní svého úãelu.

Spoleãenství vlastníkÛ jednotek Pokud porovnáme pfiedchozí a novou úpravu, potom ze skupiny neziskov˘ch poplatníkÛ od roku 2014 vypadla zejména spoleãenství vlastníkÛ jednotek (dále jen „SVJ“), která tvofií velmi poãetnou skupinu právnick˘ch osob a dále rodinné nadace. V pfiípadû SVJ v‰ak ZDP obsahuje v § 18 odst. 2 písm. h) speciální úpravu pro zdaÀování tûchto subjektÛ, ze které vypl˘vá, Ïe pfiedmûtem danû z pfiíjmÛ nejsou u SVJ: pfiíjmy z dotací, pfiíjmy z pfiíspûvkÛ vlastníkÛ jednotek na správu domu a pozemku, pfiíjmy z úhrad za plnûní spojená s uÏíváním bytu a nebytov˘ch prostor. Pokud tedy bude mít SVJ pouze tyto pfiíjmy, nebude povinno podávat daÀové pfiiznání, coÏ bylo i cílem této úpravy. Ostatní pfiíjmy, s v˘jimkou ostatních pfiíjmÛ podle § 18 odst. 2 ZDP, které by se pfiípadnû u SVJ vyskytly, pfiedmûtem danû budou a bude na nû uplatÀován standardní daÀov˘ reÏim jako u jin˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ. Jak vypl˘vá z dÛvodové zprávy k novele ZDP, v pfiípadû SVJ tato nová úprava reflektuje skuteãnost, Ïe SVJ svou logickou uzavfieností nemohou naplnit vefiejnou prospû‰nost.

Rodinné nadace Naopak, ZDP neobsahuje Ïádné speciální ustanovení pro rodinné nadace, coÏ znamená, Ïe tyto subjekty budou zdanûny podle stejn˘ch pravidel jako napfi. podnikatelské právnické osoby.

Nadace a nadaãní fondy Ov‰em vefiejnû prospû‰n˘mi poplatníky budou nadaãní fondy, samozfiejmû za pfiedpokladu splnûní podmínek stanoven˘ch v § 17a odst. 1 ZDP, tedy zejména v˘konu hlavní ãinnosti, která není podnikáním. Jak vypl˘vá z § 394 odst. 1 NOZ, zakladatel zakládá nadaãní fond k úãelu uÏiteãnému spoleãensky nebo hospodáfisky, takÏe lze pfiedpokládat, Ïe v fiadû pfiípadÛ bude tato podmínka splnûna. V pfiípadû nadací je vhodné je‰tû doplnit, Ïe v souladu s § 19 odst. 1 písm. r) ZDP jsou od danû osvobozeny v˘nosy nadace, která je vefiejnû prospû‰n˘m poplatníkem, z majetku vloÏeného do nadaãní jistiny a pfiíjem z jeho prodeje, pokud tento pfiíjem slouÏí jen k úãelu, ke kterému byla nadace zfiízena, a pokud se nejedná o pfiíjem, kter˘ byl nadací pouÏit v rozporu se zákonem. Toto osvobození je tedy ale vázáno na skuteãnost, Ïe nadace je vefiejnû prospû‰n˘m poplatníkem, nebude se tedy t˘kat rodinn˘ch nadací a nebude se ani t˘kat nadaãních fondÛ, i kdyÏ budou vefiejnû prospû‰n˘m poplatníkem, protoÏe se vztahuje pouze na nadace.

Vefiejnû prospû‰n˘ poplatník Jinak ale z dÛvodové zprávy k zákonnému opatfiení Senátu vypl˘vá, Ïe vefiejnû prospû‰n˘m poplatníkem i nadále budou: zájmové sdruÏení právnick˘ch osob, pokud není zfiízeno za úãelem podnikání, spolek, odborová organizace, politická strana a politické hnutí, registrovaná církev a náboÏenská spoleãnost, nadace a nadaãní fond, obecnû prospû‰ná spoleãnost a ústav, vefiejná vysoká ‰kola, vefiejná v˘zkumná instituce, ‰kolská právnická osoba, organizace zamûstnavatelÛ, organizaãní sloÏka státu, obec, kraj,


  

9.1.2014

15:38

Stránka 5

dobrovoln˘ svazek obcí, Regionální rada regionÛ soudrÏnosti, pfiíspûvková organizace, státní fond atd.

Dále dÛvodová zpráva uvádí, Ïe u zájmov˘ch sdruÏení právnick˘ch osob zastupujících podnikatelské subjekty je kritériem pro zafiazení do skupiny vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ skuteãnost, Ïe mají osvobozeny ãlenské pfiíspûvky od danû z pfiíjmÛ. Tím je zachován u této skupiny princip, Ïe poplatník, kter˘ nebyl zaloÏen za úãelem podnikání, nemÛÏe kompenzovat zisk s podnikatelsk˘ch aktivit se ztrátami ze svého základního poslání. âlenské pfiíspûvky Osvobození ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ je upraveno v § 19 odst. 1 písm. a) ZDP, a to tak, Ïe od danû jsou osvobozeny ãlenské pfiíspûvky podle stanov, statutu, zfiizovacích nebo zakladatelsk˘ch listin, pfiijaté zájmov˘m sdruÏením právnick˘ch osob, u nûhoÏ ãlenství není nutnou podmínkou k provozování pfiedmûtu podnikání nebo v˘konu ãinnosti, spolkem, kter˘ není organizací zamûstnavatelÛ, odborovou organizací, politickou stranou nebo politick˘m hnutím, profesní komorou s nepovinn˘m ãlenstvím s v˘jimkou Hospodáfiské komory âeské republiky a Agrární komory âeské republiky. Vymezení pfiedmûtu danû Na nové vymezení vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ navazuje nov˘ § 18a ZDP, kter˘ upravuje zvlá‰tní ustanovení o pfiedmûtu danû vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ. Toto ustanovení nejdfiíve v odst. 1 vymezuje pfiíjmy, které nejsou u vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ pfiedmûtem danû, v odst. 2 potom pfiíjmy, které jsou pfiedmûtem danû naopak vÏdy. Souãasnû, obdobnû jako tomu bylo i do konce roku 2013, rozdûluje tato úprava vefiejnû prospû‰né poplatníky na ty, u nichÏ je uplatÀován tzv. úzk˘ základ danû a na ty s tzv. ‰irok˘m základem danû, tj. takové, u nichÏ jsou pfiedmûtem danû ve‰keré pfiíjmy s v˘jimkou investiãních dotací. Do druhé skupiny tûchto poplatníkÛ patfií vefiejné vysoké ‰koly, vefiejné v˘zkumné instituce, poskytovatelé zdravotnick˘ch sluÏeb, obecnû prospû‰né spoleãnosti a ústavy, v porovnání s pfiedchozí úpravou byly do této skupiny zafiazeny obecnû prospû‰né spoleãnosti a nové jsou samozfiejmû ústavy jako nová právní forma upravená NOZ. V‰ichni ostatní vefiejnû prospû‰ní poplatníci patfií do skupiny s úzk˘m základem danû, u kter˘ch jsou zdaÀovány

pouze nûkteré druhy pfiíjmÛ plynoucí zejména z podnikatelské ãinnosti tûchto subjektÛ. Jak tedy vypl˘vá z § 18a odst. 2 ZDP, pfiedmûtem danû budou vÏdy pfiíjmy z reklamy, ãlenského pfiíspûvku [s osvobozením podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP], z nájemného s v˘jimkou nájmu státního majetku, a novû také pfiíjmy v podobû úrokÛ. Znamená to tedy, Ïe v porovnání s pfiedchozí úpravou jsou pfiedmûtem danû úrokové pfiíjmy, ov‰em souãasnû je doplnûn § 36 odst. 9 ZDP, podle kterého se u vefiejnû prospû‰ného poplatníka uplatní na úrokov˘ pfiíjem z úãtu zvlá‰tní sazba danû ve v˘‰i 19 %. ZdaÀovat jej tedy bude plátce tûchto pfiíjmÛ sráÏkovou daní, takÏe tyto pfiíjmy samy o sobû nepovedou k povinnosti podat daÀové pfiiznání. Tato úprava se zdanûním zvlá‰tní sazbou se ale net˘ká v‰ech vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ, konkrétnû se net˘ká obcí, krajÛ, vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol, vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí, poskytovatelÛ zdravotních sluÏeb, obecnû prospû‰n˘ch spoleãností a ústavÛ. A naopak, mimo okruh vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ se t˘ká spoleãenství vlastníkÛ jednotek. K pfieformulaci do‰lo i v pfiípadû vymezení pfiíjmÛ, které nejsou pfiedmûtem danû. Novû jsou tyto pfiíjmy upraveny v § 18a odst. 1 ZDP a jedná se o ustanovení, které se t˘ká vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ s úzk˘m základem danû. Pfiedmûtem danû tak u tûchto poplatníkÛ nejsou:

 pfiíjmy z nepodnikatelské ãinnosti za podmínky, Ïe

  v˘daje (náklady) vynaloÏené podle zákona ã. 428/2012 Sb., v souvislosti s provádûním této ãinnosti jsou vy‰‰í, dotace, pfiíspûvek, podpora nebo jiná obdobná plnûní z vefiejn˘ch rozpoãtÛ, podpora od Vinafiského fondu, v˘nos danû, poplatku nebo jiného obdobného penûÏitého plnûní, které plynou obci nebo kraji, úplata, která je pfiíjmem státního rozpoãtu za pfievod nebo uÏívání státního majetku mezi organizaãními sloÏkami státu a státními organizacemi, a za nájem a prodej státního majetku, pfiíjmy z bezúplatného nabytí vûci podle zákona ã. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboÏensk˘mi spoleãnostmi.

V podstatû se dá fiíci, Ïe s v˘jimkou jiÏ zmiÀovan˘ch úrokov˘ch pfiíjmÛ, konkrétnû úrokÛ z vkladÛ na bûÏném úãtu, byla pfiejata úprava dosavadního § 18 odst. 4 ZDP,

téma

UNES_01_14_zlom

5


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 6

téma

která byla pro vût‰í pfiehlednost rozdûlena do více písmen. Osobnû se domnívám, Ïe je ‰koda, Ïe bylo pfiejato i ponûkud ne‰Èastné spojení „v˘daje (náklady) vynaloÏené podle tohoto zákona“ v pfiípadû nepodnikatelské ãinnosti (dfiíve ãinnost vypl˘vající z jejich poslání), protoÏe dlouhodobû existují spory a rÛzné v˘kladové názory, co se vlastnû tûmito v˘daji myslí, zda v˘daje (náklady) daÀové, ãi v˘daje v‰echny. Novela zákona tedy tento problém bohuÏel nijak nevyfie‰ila.

6

Ustanovení § 18a odst. 3 ZDP potom upravuje postup pfii posuzování pfiíjmÛ z nepodnikatelské ãinnosti, v porovnání s dosavadní úpravou § 18 odst. 6 ZDP nedochází k Ïádn˘m vûcn˘m zmûnám, i nadále budou pfiíjmy posuzovány za celé zdaÀovací období podle jednotliv˘ch druhÛ ãinností bez bliωího vymezení, co zákonodárce jednotliv˘mi druhy ãinností míní. A následnû v § 18a odst. 4 ZDP byla pfievzata dosavadní úprava § 18 odst. 7 ZDP t˘kající se zpÛsobu vedení úãetnictví ve vztahu k pfiíjmÛm a v˘dajÛm s odli‰n˘mi daÀov˘mi reÏimy. Ani zde nedochází k vûcn˘m zmûnám.

SníÏení základu danû V˘‰e uvedené zmûny se promítly také do ustanovení § 20 odst. 7 ZDP, které umoÏÀuje vyjmenovan˘m neziskov˘m poplatníkÛm sníÏení základu danû aÏ o 30 % za pfiedpokladu pouÏití daÀové úspory na stanovené úãely. Toto ustanovení se tak bude t˘kat vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe na rozdíl od roku 2013 tuto moÏnost jiÏ nebudou mít spoleãenství vlastníkÛ jednotek, rodinné nadace, a také poplatníci zfiízeni k poskytování vefiejné sluÏby v televizním nebo rozhlasovém vysílání, v‰echny tyto právnické osoby z okruhu vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ vypadly. Dále ZDP explicitnû stanoví, Ïe tato moÏnost se nebude t˘kat obcí, krajÛ, poskytovatelÛ zdravotních sluÏeb a profesních komor a poplatníkÛ zaloÏen˘ch za úãelem ochrany a hájení podnikatelsk˘ch zájmÛ sv˘ch ãlenÛ, ktefií nejsou organizací zamûstnavatelÛ, ve v‰ech tûchto pfiípadech tak dochází k vûcné zmûnû v porovnání s pfiedchozí úpravou platnou do konce roku 2013. Tato zmûna vychází z toho, Ïe tyto poplatníky není dÛvod tímto zpÛsobem zv˘hodÀovat v porovnání s obdobn˘mi podnikatelsk˘mi subjekty, protoÏe vykonávají stejné ãi obdobné ãinnosti za obdobn˘ch podmínek. V pfiípadû obcí a krajÛ je dÛvodem skuteãnost, Ïe daÀ z pfiíjmÛ je pfiíjmem jejich rozpoãtu, a tak se jedná o nadbyteãnou úpravu, která stejnû není v praxi vyuÏívána.

Vy‰‰í sníÏení základu danû, tj. aÏ do v˘‰e 3 mil Kã, zÛstalo zachováno u vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol a vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucí, stejnou moÏnost mají novû také obecnû prospû‰né spoleãnosti nebo ústavy, které jsou soukromou vysokou ‰kolou. V opaãném pfiípadû budou uplatÀovat v˘‰i odpoãtu jako ostatní vefiejnû prospû‰ní poplatníci, tj. maximálnû do v˘‰e 1 mil. Kã. Závûrem lze konstatovat, Ïe zafiazení poplatníka mezi vefiejnû prospû‰né poplatníky v souladu s § 18a ZDP je dÛleÏité právû z pohledu moÏného uplatnûní § 20 odst. 7 ZDP, protoÏe to je základním pfiedpokladem pro tento postup.

DaÀové pfiiznání Novû je také upravena povinnost podat daÀové pfiiznání u vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ, resp. v˘jimky z povinnosti daÀové pfiiznání, u tûchto poplatníkÛ, úprava je obsaÏena v § 38mb ZDP. V˘jimka z obecné povinnosti podat daÀové pfiiznání se t˘ká vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ, tedy v‰ech, s úzk˘m i ‰irok˘m základem danû, pokud: mají pouze pfiíjmy, které nejsou pfiedmûtem danû, pfiíjmy od danû osvobozené nebo pfiíjmy, z nichÏ je daÀ vybírána sráÏkou podle zvlá‰tní sazby danû, a nemají povinnost dodanit dfiíve uplatnûné sníÏení základu danû podle § 20 odst. 7 ZDP z dÛvodu následného nesplnûní stanoven˘ch podmínek. V podstatû se ale jedná o obdobnou úpravu, která byla obsaÏena v § 38m odst. 7 ZDP. Kromû vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ se v˘jimka z povinnosti podat daÀové pfiiznání t˘ká také SVJ, pokud mají pouze pfiíjmy, které nejsou pfiedmûtem danû, pfiíjmy od danû osvobozené nebo pfiíjmy, z nichÏ je daÀ vybírána sráÏkou podle zvlá‰tní sazby danû. I v pfiípadû spoleãenství vlastníkÛ tak zÛstala zachována pfiedchozí úprava, a to i pfies skuteãnost, Ïe vypadla z okruhu vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ. Na v˘‰e uvedenou úpravu potom navazuje ustanovení § 38mc ZDP, podle kterého vefiejnû prospû‰ní poplatníci a spoleãenství vlastníkÛ jednotek nejsou povinni sdûlovat správci danû, Ïe jim nevznikla povinnost podávat daÀové pfiiznání. Jedná se o speciální ustanovení vzhledem k § 136 odst. 5 zákona ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.


9.1.2014

15:38

Stránka 7

Upozornûní Je‰tû bych chtûl upozornit na dvû zmûny t˘kající se uplatÀování daÀov˘ch nákladÛ. První se t˘ká ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, které z daÀov˘ch nákladÛ vyluãuje v˘daje (náklady) vynaloÏené na pfiíjmy, které nejsou pfiedmûtem danû, na pfiíjmy od danû osvobozené nebo nezahrnované do základu danû. Novelou bylo doplnûno, Ïe toto ustanovení se u vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ nepouÏije pro v˘daje vynaloÏené na úrokové pfiíjmy, které podléhají zvlá‰tní sazbû danû. Mûlo by se jednat o úpravu, která sníÏí administrativní nároky spojené s vyluãováním zpravidla zanedbateln˘ch ãástek u úrokÛ, na které se vztahuje nová úprava § 36 odst. 9 ZDP, a které jsou novû u vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ pfiedmûtem danû s uplatnûním sráÏkové danû.

u neziskového poplatníka vyskytl, bude vylouãen ze základu danû jako pfiíjem osvobozen˘ od danû.

Druhá zmûna se t˘ká oblasti daÀov˘ch odpisÛ a dlouho diskutované problematiky daÀového odpisování svûfieného majetku u pfiíspûvkov˘ch organizací zfiízen˘ch obcemi a kraji. Z nového znûní § 28 odst. 1 ZDP, kter˘ novû stanoví, kdo je „odpisovatelem“ hmotného majetku, potom jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe pfiíspûvkové organizace obcí a krajÛ tuto moÏnost u svûfieného majetku nemají. Jakkoliv mohla dosavadní úprava § 28 odst. 1 ZDP vyvolávat pochybnosti ohlednû správné interpretace, nové znûní jiÏ jednoznaãnû tuto moÏnost vyluãuje.

K uvedenému osvobození je nutné doplnit je‰tû dvû skuteãnosti. Pokud by nebyl naplnûn stanoven˘ úãel, na kter˘ má b˘t takto získan˘ bezúplatn˘ pfiíjem pouÏit, nárok na osvobození zaniká a je nutné postupovat podle novelizovaného § 23 odst. 3 písm. a) bod 3. ZDP a o pfiíslu‰nou ãástku zv˘‰it základ danû ve zdaÀovacím období nebo období, za které se podává daÀové pfiiznání, ve kterém k poru‰ení do‰lo. Druhou skuteãností je úprava § 19b odst. 3 ZDP, podle které se vefiejnû prospû‰n˘ poplatník mÛÏe rozhodnout, Ïe toto osvobození neuplatní, dÛvodem by byla moÏnost uplatnûní souvisejících nákladÛ jako daÀovû uznateln˘ch. Pokud by byl pfiíjem osvobozen, je u souvisejících nákladÛ nutné postupovat podle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP a tyto náklady povaÏovat za daÀovû neuznatelné. Pokud by ale osvobození uplatnûno nebylo, nepouÏije se ani ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP ohlednû souvisejících nákladÛ. Pfiípadné rozhodnutí o uplatnûní osvobození bezúplatn˘ch pfiíjmÛ nelze zpûtnû mûnit.

Dary a dûdictví V˘znamnou zmûnou je podfiazení danû dûdické a danû darovací pod daÀ s pfiíjmÛ a s tím související zru‰ení zákona ã. 357/1992 Sb., o dani dûdické, darovací a z pfievodu nemovitostí. V této souvislosti do‰lo k vypu‰tûní úpravy v § 18 odst. 2 ZDP, která z pfiedmûtu danû z pfiíjmÛ vyluãovala pfiíjmy získané dûdûním nebo darováním. Velká ãást tûchto pfiíjmÛ je ale osvobozena od danû, pro právnické osoby je pfiíslu‰ná úprava obsaÏena v § 19b ZDP. V souladu s § 19b odst. 1 písm. a) ZDP je od danû osvobozen bezúplatn˘ pfiíjem z nabytí dûdictví nebo odkazu, Ïádné dal‰í podmínky nejsou stanoveny, to znamená, Ïe se jedná o univerzální osvobození tûchto pfiíjmÛ. V koneãném dÛsledku to tak znamená, Ïe se jedná o ‰ir‰í okruh osvobození tûchto pfiíjmÛ, neÏ tomu bylo do konce roku 2013, u právnick˘ch osob se v‰ak tyto pfiíjmy vyskytují pomûrnû v˘jimeãnû. Nicménû pokud by se

V pfiípadû pfiíjmÛ z darování jsou osvobozeny tyto pfiíjmy pouze u vefiejnû prospû‰n˘ch poplatníkÛ, tak jak jsou vymezeny v § 17a ZDP, pokud tento pfiíjem je nebo bude vyuÏit pro úãely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP (tedy úãely, které umoÏÀují uplatnit dar jako poloÏku sniÏující základ danû) nebo jeho kapitálové dovybavení. Toto osvobození se nepouÏije u obcí a krajÛ, z dÛvodové zprávy vypl˘vá, Ïe je tomu tak proto, Ïe pfiípadnû vykázaná daÀ je souãástí jejich rozpoãtu, proto by tyto úpravy základu danû byly nadbyteãné. Obdobná úprava potom platí i pro vefiejnû prospû‰né poplatníky se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného ãlenského státu Evropské unie neÏ âeské republiky.

Vefiejné sbírky Pro úplnost je moÏné doplnit, Ïe od danû z pfiíjmÛ se dále osvobozuje bezúplatn˘ pfiíjem plynoucí do vefiejné sbírky, na humanitární nebo charitativní úãel, a také bezúplatn˘ pfiíjem pfiijat˘ z vefiejné sbírky.

Dal‰í zmûny Dal‰í zmûny se t˘kají pfiedsunutí úãinnosti nûkter˘ch jiÏ pfiijat˘ch zmûn v rámci zákona ã. 458/2011 Sb., o zmûnû zákonÛ související se zfiízením jednoho inkasního místa

téma

UNES_01_14_zlom

7


téma

UNES_01_14_zlom

8

9.1.2014

15:38

Stránka 8

a dal‰ích zmûnách daÀov˘ch a pojistn˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to právû na 1. 1. 2014. Jedná se napfi. o tyto zmûny: Zv˘‰ení limitu odpoãtu darÛ jako nezdanitelné ãástky pro fyzické osoby z 10 % na 15 %. Nová úprava osvobození ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ pfiijat˘ch právnick˘mi osobami. Zv˘‰ení limitu odpoãtu darÛ jako odpoãitatelné ãástky pro právnické osoby z 5 % na 10 %. Nová pravidla pro tvorbu daÀovû uznateln˘ch opravn˘ch poloÏek u pohledávek po splatnosti. Dochází k roz‰ífiení odpoãtÛ ze základu danû – stávajícího odpoãtu na v˘zkum a v˘voj a zavedení odpoãtu na podporu odborného vzdûlávání (na podporu pofiízení majetku pro úãely odborného vzdûlávání a v˘dajÛ vynaloÏen˘ch na Ïáka nebo studenta); pfiíslu‰ná úprava je obsaÏena v § 34a aÏ § 34h ZDP. DoplÀuje se nové ustanovení § 36 odst. 7 ZDP, podle kterého je moÏné pfiíjmy podle § 6 odst. 4 (pfiíjmy zamûstnancÛ bez podepsaného prohlá‰ení k dani) a § 7 odst. 6 (autorské honoráfie) ZDP, které byly jiÏ zdanûny sráÏkovou daní, následnû zahrnout do daÀového pfiiznání a sraÏenou daÀ zapoãíst na zji‰tûnou a vypoãtenou daÀ. Ohlednû úpravy § 36 odst. 7 ZDP bylo také odpovídajícím zpÛsobem doplnûno ust. § 38d odst. 4 písm. a) ZDP. K v˘‰e uvedenému je ale vhodné doplnit, Ïe dochází také ke zmûnû ust. § 6 odst. 4 ZDP a zdanûní sráÏkovou daní bude uplatÀováno pouze u pfiíjmÛ z dohody o provedení práce, jejichÏ úhrnná v˘‰e u téhoÏ plátce danû nepfiesáhne za kalendáfiní mûsíc ãástku 10 000 Kã. V pfiípadû autorsk˘ch honoráfiÛ také dochází ke zv˘‰ení limitu pro zdanûní sráÏkovou daní také na ãástku 10 000 Kã, obû dvû limitní ãástky jsou tedy sjednoceny. V souvislosti se zmûnami v § 38ch odst. 4 a 5 ZDP dochází ke zmûnám lhÛt pro provedení roãního zúãtování záloh. V˘poãet danû a roãní zúãtování záloh a daÀového zv˘hodnûní provede plátce danû nejpozdûji do 15. bfiezna po uplynutí zdaÀovacího období (dosud do 31. bfiezna) a pfieplatek z roãního zúãtování záloh bude nejpozdûji vrácen do 31. bfiezna po uplynutí zdaÀovacího období (dosud nejpozdûji pfii zúãtování mzdy za bfiezen). Nové znûní § 38i ZDP, které od roku 2014 obsahuje úpravu oprav na dani z pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti vybírané sráÏkou formou záloh. V pfiedchozím textu jiÏ bylo zmínûno zv˘‰ení limitu poskytnut˘ch darÛ (bezúplatn˘ch plnûní) z 5 % na 10 %

základu danû. Souãasnû je ale vhodné doplnit, Ïe do ustanovení § 20 odst. 8 ZDP se doplÀuje úprava, na základû které od základu danû nelze odeãíst hodnotu bezúplatného plnûní, na základû kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnûní nebo osobû s ním spojené prospûch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnûní. Ustanovení zabraÀuje moÏnosti odeãtení takového bezúplatného plnûní, které bylo poskytnuto zi‰tnû za úãelem získání nûjakého protiplnûní. Vzhledem k tomu, Ïe neziskoví poplatníci jsou ãasto pfiíjemci tûchto bezúplatn˘ch plnûní (darÛ), je vhodné upozornit i na tuto úpravu.

DaÀ z pfiidané hodnoty Zákonné opatfiení Senátu ã. 344/2013 Sb. obsahuje dvû novely zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ZDPH“), a to v ãásti páté (celkem 317 bodÛ a dva body pfiechodn˘ch ustanovení) a v ãásti ãtyfiicáté první (pouze jeden bod). Pfiednû se v návaznosti na NOZ mûní ãi doplÀuje fiada nov˘ch pojmÛ – nájmem se vedle podnájmu rozumí také pacht a podpacht, pfiepravou zboÏí se rozumí také pfieprava penûz a cenn˘ch papírÛ, pojem podnik se nahrazuje pojmem obchodní závod a v˘znamné se také mûní definice zboÏí pro úãely DPH, kter˘m se rozumí: hmotná vûc, s v˘jimkou penûz a cenn˘ch papírÛ, právo stavby, Ïivé zvífie, lidské tûlo a ãást lidského tûla, plyn, elektfiina, teplo a chlad. Hlavní zmûna bude spoãívat zejména ve skuteãnosti, Ïe podle NOZ je hmotnou vûcí i nemovitá vûc, to znamená, Ïe nemovité vûci jsou od roku 2014 zboÏím, a dosavadní pfievod nemovitostí tak bude dodáním zboÏí. Za zboÏí se potom v˘slovnû povaÏuje také nemovitá nehmotná vûc, kterou je právo stavby. V souvislosti se skuteãností, Ïe pfievod nemovitostí je od 1. 1. 2014 zahrnut pod dodání zboÏí, se mûní také ustanovení § 21 odst. 3 ZDPH, které novû stanoví DUZP pfii dodání nemovitû vûci. V tomto pfiípadû se zdanitelné plnûní povaÏuje za uskuteãnûné dnem pfiedání nemovité vûci nabyvateli do uÏívání nebo dnem doruãení vyrozumûní, ve kterém je uveden den zápisu zmûny vlastnického práva, a to tím dnem, kter˘ nastane dfiíve. Zmûna ve stanovení DUZP souvisí se skuteãností, Ïe od 1. 1. 2014 bude katastrální úfiad zasílat úãastníkÛm pouze vyrozumûní o zmûnû vlastnického práva.


9.1.2014

15:38

Stránka 9

Jednotka Za zmínku stojí vymezení pojmu jednotka, která pro úãely ZDPH vÏdy zahrnuje podíl na spoleãn˘ch ãástech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku, coÏ opût odpovídá novému vymezení NOZ. Poznámka V souvislosti s tím je vhodné odkázat na § 48a odst. 3 písm. a) ZDPH, podle kterého se uplatní sníÏená sazba danû u jednotky, která je bytem pro sociální bydlení nebo která zahrnuje byt pro sociální bydlení.

Leasing V § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH se, opût v návaznosti na NOZ, mûní definice finanãního leasingu, kter˘m se rozumí pfienechání zboÏí vlastníkem k uÏití na základû smlouvy, pokud je ujednáno, Ïe vlastník uÏívaného zboÏí pfievede vlastnické právo k nûmu na jeho uÏivatele. Související úprava DUZP potom stanoví, Ïe pfii pfienechání nemovité vûci k uÏívání podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH se zdanitelné plnûní povaÏuje za uskuteãnûné dnem pfienechání nemovité vûci k uÏívání.

Sazby danû DÛleÏité je zdÛraznit, Ïe nedochází k Ïádn˘m zmûnám v sazbách danû, i nadále tedy platí, Ïe sníÏená sazba ãiní 15 % a základní sazba 21 %, úprava sazeb danû se oãekává aÏ od roku 2015. K urãité zmûnû dochází v úpravû závazného posouzení sazby danû, pÛvodní § 47a ZDPH se rozdûluje na dva samostatné § 47a a § 47b. V novém § 47a se vymezuje pfiedmût závazného posouzení a v § 47b potom náleÏitosti Ïádosti o vydání závazného posouzení. Îádosti nadále vyfiizuje GF¤.

Dodání a nájem nemovité vûci Ke zmûnû dochází v oblasti plnûní osvobozen˘ch od danû bez nároku na odpoãet danû, konkrétnû v oblasti dodání a nájmu nemovit˘ch vûcí. Dosavadní § 56 ZDPH, kter˘ tuto oblast upravoval, byl rozdûlen na dvû ãásti, v § 56 je upraveno osvobození dodání vybran˘ch nemovit˘ch vûcí a v § 56a potom osvobození pfii nájmu vybran˘ch nemovit˘ch vûcí. Dodáním vybrané nemovité vûci se pro úãely osvobození od danû rozumí dodání pozemku,

  

práva stavby, stavby, podzemní stavby se samostatn˘m úãelov˘m urãením, inÏen˘rské sítû, jednotky.

Osvobozeno je dodání vybran˘ch pozemkÛ (§ 56 odst. 2 ZDPH) bez ãasového testu, v pfiípadû dodání ostatních vybran˘ch nemovit˘ch vûcí je zachován ãasov˘ test 5 let (§ 56 odst. 3 ZDPH). Plátce se i nadále mÛÏe rozhodnout, Ïe po uplynutí tohoto ãasového testu daÀ uplatní. Nájmem vybrané nemovité vûci se pro úãely osvobození od danû rozumí nájem nemovité vûci s v˘jimkou krátkodobého nájmu nemovité vûci, nájmu prostor a míst k parkování vozidel, nájmu bezpeãnostních schránek, nájmu strojÛ nebo jin˘ch upevnûn˘ch zafiízení. Ostatní nájmy vybran˘ch nemovit˘ch vûcí jsou tak osvobozeny od danû s tím, Ïe je zachována moÏnost v pfiípadû nájmu jinému plátci uplatnit daÀ. K této problematice zvefiejnilo GF¤ metodick˘ materiál „Informace GF¤ k uplatÀování DPH u dodání a nájmu vybran˘ch nemovit˘ch vûcí po 1. 1. 2014“, kter˘ je zvefiejnûn na stránkách Finanãní správy âR pod odkazem http://www. financnisprava. cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_20 14. pdf.

Nespolehliv˘ plátce, ruãení za daÀ K urãit˘m zmûnám dochází také v oblasti správy DPH. K velmi diskutované problematice institutu nespolehlivého plátce je vhodné doplnit, Ïe pfiíslu‰né ustanovení § 106a ZDPH se od roku 2014 nijak nemûní, ale byla doplnûna metodická informace k aplikaci tohoto institutu, pfiíslu‰n˘ dodatek je zvefiejnûn na stránkách Finanãní správy pod odkazem http://www. financnisprava. cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Dodatek_1_k_informaci_NESPP. pdf. Dal‰í zmûna se t˘ká pfiípadÛ ruãení za daÀ, kdy je úplata za zdanitelné plnûní poskytnuta zcela nebo zãásti bezhotovostním pfievodem na jin˘ neÏ zvefiejnûn˘ úãet pfiíslu‰ného plátce. Novelou zákona má b˘t doplnûno, Ïe toto ruãení se bude t˘kat jenom pfiípadÛ, kdy úplata za toto plnûní pfiekraãuje dvojnásobek ãástky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, pfii jejímÏ pfiekroãení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostnû. DÛvodová zpráva k tomu

téma

UNES_01_14_zlom

9


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 10

téma

uvádí, Ïe hlavním cílem navrÏené úpravy je omezení vzniku ruãení za nezaplacenou DPH pouze na pfiípady, kdy úplata za zdanitelné plnûní pfiekroãí dvojnásobek ãástky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy 700 000 Kã. Tímto opatfiením bude vznikat ruãení v tûch pfiípadech, ve kter˘ch je namístû zv˘‰ená obezfietnost z dÛvodu zv˘‰eného rizika neodvedení DPH a potenciálních negativních dopadÛ na pfiíjmy vefiejn˘ch rozpoãtÛ, není cílem této úpravy zamûfiit na se pfiípady bûÏného obchodního styku. Novû by se tak ruãení mûlo uplatnit pfii souãasném splnûní dvou podmínek: bezhotovostní úhrada (a to i ãásteãná) na jin˘ neÏ zvefiejnûn˘ úãet, úplata za zdanitelné plnûní pfiekroãí stanovenou ãástku 700 000 Kã, v tomto pfiípadû je my‰leno celková úplata za zdanitelné plnûní, bez ohledu na to, na kolik ãástí bude tato úplata rozdûlena.

Dále byla zvefiejnûna vyhlá‰ka ã. 435/2013 Sb., o zmûnû sazby základní náhrady za pouÏívání silniãních motorov˘ch vozidel a stravného a o stanovení prÛmûrné ceny pohonn˘ch hmot pro úãely poskytování cestovních náhrad. V souladu s novou úpravou se zvy‰uje sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silniãních motorov˘ch vozidel na 3,70 Kã. Dále se mûní (zvy‰uje) také stravné, a to na 67 aÏ 80 Kã, trvá-li pracovní cesta 5 aÏ 12 hodin, na 102 aÏ 123 Kã, trvá-li pracovní cesta déle neÏ 12 hodin, nejdéle v‰ak 18 hodin, a na 160 Kã aÏ 191 Kã, trvá-li pracovní cesta déle neÏ 18 hodin. Naopak k poklesu do‰lo u prÛmûrné ceny pohonn˘ch hmot, 35,70 Kã (bylo 36,10 Kã) za 1 litr u automobilového benzínu 95 oktanÛ, 37,90 Kã (bylo 38,60 Kã) za 1 litr u automobilového benzínu 98 oktanÛ a 36 Kã (bylo 36,50 Kã) za 1 litr motorové nafty. Vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti 1. 1. 2014 a ru‰í se jí platnost pfiedchozí vyhlá‰ky ã. 472/2012 Sb. Je‰tû bych upozornil na nûkteré zajímavé materiály MF âR, a to:

Podání daÀového pfiiznání

10

Poslední zmûnou, na kterou bych chtûl v oblasti DPH upozornit, je nabytí úãinnosti § 101a ZDPH, podle kterého mají plátci povinnost pfiedávat pfiíslu‰ná podání daÀové správû pouze elektronicky. Podle této úpravy je plátce povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zvefiejnûnou správcem danû daÀové pfiiznání nebo dodateãné daÀové pfiiznání, hlá‰ení a pfiílohy k daÀovému pfiiznání, dodateãnému daÀovému pfiiznání nebo hlá‰ení. Pfiihlá‰ka k registraci a oznámení o zmûnû registraãních údajÛ se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zvefiejnûnou správcem danû, tato povinnost se nevztahuje pouze na identifikované osoby. Jediná v˘jimka z této povinnosti se t˘ká vybran˘ch fyzick˘ch osob, na s. r. o. se ale Ïádná v˘jimka v tomto smûru vztahovat nebude. V‰echny v˘‰e uvedené zmûny nab˘vají úãinnosti k 1. 1. 2014.

Struãnû k dal‰ím zmûnám Ve sbírce zákonÛ vy‰la vyhlá‰ka MF âR ã. 354/2013 Sb., o stanovení v˘‰e základních sazeb zahraniãního stravného pro rok 2014, která nahrazuje a zru‰uje pfiedchozí vyhlá‰ku ã. 392/2012 Sb. Jenom doplÀme, Ïe základní sazby stravného okolních zemí, které jsou nejfrekventovanûj‰í z pohledu zahraniãních pracovních cest, zÛstaly v roce 2014 beze zmûn.

 aktualizaci metodické pomÛcky k v˘poãtu v˘‰e

opravné poloÏky k pohledávce, jedná se o v˘poãet opravné poloÏky ve smyslu § 65 odst. 6 vyhlá‰ky ã. 410/2009 Sb., v platném znûní. Materiál je zvefiejnûn na webu MF âR pod odkazem http://www. mfcr. cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-uc etnic/metodicke-pomucky

 materiál Procesní postup pfii v˘konu vefiejnospráv-

ních kontrol od 1. 1. 2014, kter˘ je zvefiejnûn pod odkazem http://www. mfcr. cz/cs/legislativa/metodiky/2013/procesni-postup-pri-vykonu-verejn ospravn-15995

 informaci o odloÏení úãinnosti vyhlá‰ky o podmín-

kách sestavení úãetních v˘kazÛ za âeskou republiku – http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetnireforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvistatu/pokyny-a-sdeleni/2013/odlozeni-ucinnosti-vyhlasky-o-podminkach-15992

 upozornûní na daÀové povinnosti v roce 2014 – daÀov˘ kalendáfi pro rok 2014

 informace „Co se zmûní u danû z pfievodu nemovi-

tostí po 1. 1. 2014? Zmûny budou i u danû dûdické a darovací“, která je zvefiejnûna na webu finanãní správy pod odkazem http://www.financnisprava. cz/cs/ financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 11

co-se-zmeni-u-dane-z-prevodu-nemovitosti-po-1-1-2014-zmeny-budou-iu-dane-dedicke-a-darovaci-4576

 informace „Elektronické podání a DIS, zmûna daÀového fiádu“, která obsahuje v˘znamné zmûny v oblasti elektronick˘ch sluÏeb poskytovan˘ch Finanãní správou âR provedené zákonn˘m opatfiením Senátu ã. 344/2013 Sb. Informace je zvefiejnûna pod odkazem http://www.financnisprava.cz/cs/daneelektronicky/novinky/2013/elektronicke-podani-a-dis-zmena-danoveho-radu-4566

 materiál „Informace o dani z nabytí nemovit˘ch vûcí“, která obsahuje zejména informace ohlednû platn˘ch tiskopisÛ daÀového pfiiznání a pfiechodn˘ch ustanovení této nové úpravy – http://www.financnisprava.cz/cs/danovetiskopisy/novinky/2013/informace-k-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-4580

 metodick˘ materiál „Informace GF¤ k uplatÀování DPH u dodání a nájmu vybran˘ch nemovit˘ch vûcí po 1. 1. 2014 dle ust. § 56 a § 56a zákona o dani z pfiidané hodnoty“, kter˘ je zvefiejnûn na webu finanãní správy pod odkazem http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placenidani/Informace_k_ par_56_od_roku_2014.pdf

 informaci „Zmûny u danû z nemovitostí“ zvefiejnûnou pod odkazem

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/zmeny-u-dane-z-nemovitosti-4500

 informaci „DPH se bude od ledna pfiiznávat uÏ jen elektronicky“

zvefiejnûnou pod odkazem http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/dph-se-bude-od-ledna-priznavatuz-jen-elektronicky-4476

K fiadû zmûn do‰lo v oblasti danû z nemovitostí (novû danû z nemovit˘ch vûcí) a dal‰í dÛleÏitou zmûnou je nahrazení danû z pfievodu nemovitostí daní z nabytí nemovit˘ch vûcí. Této oblasti se budeme vûnovat blíÏe v dal‰ích ãísle tohoto periodika. Jak je vidût, zmûn je opût obrovské mnoÏství a bude velmi obtíÏné se s nimi postupnû seznamovat a aplikovat je do praxe neziskov˘ch subjektÛ. Tento pfiíspûvek mûl za cíl poskytnout pouze základní pfiehled tûchto zmûn a zcela jistû se k jednotliv˘m oblastem budeme v prÛbûhu roku blíÏe vracet.

KniÏní tip Wolters Kluwer Pracovní právo a mateřství Eva Janečková Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu. Pro zaměstnavatele se jedná o zaměstnankyně, které s sebou nesou řadu otázek, mají často nestandardní požadavky a jejichž zaměstnání může způsobit situace, v nichž tápe nejen zaměstnankyně sama, ale i zaměstnavatel. Na většinu otázek dává naše právní úprava odpovědi, a právě ty jsou obsaženy v této publikaci. vazba brožovaná, počet stran: 132, cena: 299 Kč

Objednávejte na http://obchod.wkcr.cz

pondûlí 20. ledna 2014 daÀ z pfiíjmÛ mûsíãní odvod úhrnu sraÏen˘ch záloh na dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze závislé ãinnosti a z funkãních poÏitkÛ sociální poji‰tûní odvod zálohy OSVâ za prosinec 2013 odvod pojistného na dobrovolné nemocenské poji‰tûní OSVâ za prosinec 2013 odvod pojistného zamûstnavatele za prosinec 2013 zdravotní poji‰tûní odvod pojistného za zamûstnance za prosinec 2013 pondûlí 27. ledna 2014 daÀ z pfiidané hodnoty daÀové pfiiznání a daÀ za 4. ãtvrtletí 2013 a za prosinec 2013 souhrnné hlá‰ení za 4. ãtvrtletí 2013 a za prosinec 2013 pátek 31. ledna 2014 daÀ z pfiíjmÛ odvod danû vybírané sráÏkou podle zvlá‰tní sazby danû za prosinec 2013 daÀ z nemovit˘ch vûcí daÀové pfiiznání (úplné) nebo dílãí daÀové pfiiznání na rok 2014 oznámení skuteãností podle § 13a odst. 9 zákona ã. 338/1992 Sb., o dani z nemovit˘ch vûcí, v platném znûní daÀ silniãní daÀové pfiiznání a daÀ za rok 2013 daÀ z pfiidané hodnoty oznámení zmûny zdaÀovacího období pondûlí 10. února 2014 zdravotní poji‰tûní odvod zálohy OSVâ za leden 2014 pondûlí 17. února 2014 daÀ z pfiíjmÛ podání Ïádosti o provedení roãního zúãtování záloh a daÀového zv˘hodnûní správcem danû podpis prohlá‰ení poplatníka danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze závislé ãinnosti a z funkãních poÏitkÛ a podpis k provedení roãního zúãtování záloh na daÀ a daÀové zv˘hodnûní

daÀov˘ kalendáfi

DaÀov˘ kalendáfi

11


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 12

Chronologie zmûn ve zdravotním poji‰tûní ve zkratce a pfiehlednû Ing. Antonín Danûk Legislativní zmûny pfiijaté v prÛbûhu roku 2013 ovlivnily právní úpravu zdravotního poji‰tûní jak jiÏ v roce 2013, tak od 1. 1. 2014. V následujícím textu pfiedkládám struãn˘ pfiehled tûchto zmûn, rozdûlen˘ do dvou ãástí.

Zmûny pfiijaté v prÛbûhu roku 2013, platné i po 1. 1. 2014

pojistné

Od 1. 4. 2013

12

Dne 1. dubna 2013 nabyl úãinnosti zákon ã. 48/2013 Sb., kter˘ novelizoval zákon ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní dal‰ích zákonÛ (zákon o vysok˘ch ‰kolách), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zákon ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpofie, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Tento zákon ukládá vysok˘m ‰kolám povinnost ãinit vhodná opatfiení pro studium rodiãÛ, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich matefiská ãi rodiãovská dovolená (tedy do tfií let vûku dítûte), kterou zákon specifikuje jako „uznanou dobu rodiãovství“. ProtoÏe se i tato uznaná doba rodiãovství povaÏuje podle zákona ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpofie, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon ã. 117/1995 Sb.“), za soustavnou pfiípravu dítûte na budoucí povolání, zÛstává poji‰tûnec po tuto dobu ve zdravotním poji‰tûní nadále osobou, za kterou platí pojistné stát.

poji‰tûní povaÏuje poji‰tûnec, kter˘ není v rámci pfiíslu‰ného kalendáfiního mûsíce ani jeden den zamûstnancem nebo osobou samostatnû v˘dûleãnû ãinnou (dále jen „OSVâ“) nebo osobou, za kterou platí pojistné stát. Platba osob bez zdaniteln˘ch pfiíjmÛ vychází z minimální mzdy 8 500 Kã a zv˘‰ila se tak z 1 080 Kã na ãástku 1 148 Kã. 3) Nekolidující zamûstnání Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, mÛÏe uchazeã o zamûstnání, kter˘ nepobírá podporu v nezamûstnanosti, souãasnû vykonávat závislou ãinnost (pracovní pomûr, sluÏební pomûr, dohoda o pracovní ãinnosti, dohoda o provedení práce), pokud pfiíjem za kalendáfiní mûsíc nepfiev˘‰í polovinu minimální mzdy, tj. 4 250 Kã. U zamûstnance, kter˘ je poÏivatelem invalidního dÛchodu, je minimální mzda i po datu 1. 8. 2013 urãena ãástkou 8 000 Kã. To znamená, Ïe maximální v˘‰e pfiíjmu této osoby mÛÏe v tzv. nekolidujícím zamûstnání ãinit nejv˘‰e 4 000 Kã.

Od 1. 8. 2013 Od 1. 9. 2013 Zv˘‰ení minimální mzdy na ãástku 8 500 Kã návaznû ovlivnilo ‰iroké spektrum oblastí zdravotního poji‰tûní, zejména pak: 1) Placení pojistného zamûstnavatelem za zamûstnance Nedosahuje-li hrub˘ pfiíjem zamûstnance v pfiíslu‰ném kalendáfiním mûsíci aktuální v˘‰e minimální mzdy, provádí zamûstnavatel dopoãet (a následn˘ doplatek) pojistného do minimálního vymûfiovacího základu. JestliÏe se ze zákonn˘ch dÛvodÛ (§ 3 odst. 9 zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na vefiejné zdravotní poji‰tûní, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ [dále jen „zákon ã. 592/1992 Sb.“]) sniÏuje minimální vymûfiovací základ na pomûrnou ãást, musí b˘t odvedeno pojistné z tohoto sníÏeného vymûfiovacího základu, tedy i vãetnû pfiípadného dopoãtu a doplatku pojistného do této pomûrné ãásti. 2) Placení pojistného osobami bez zdaniteln˘ch pfiíjmÛ Za osobu bez zdaniteln˘ch pfiíjmÛ se ve zdravotním

Zákon ã. 267/2013 Sb. zmûnil s úãinností od 1. 9. 2013 zákon ã. 117/1995 Sb. a zákon ã. 155/1995 Sb., o dÛchodovém poji‰tûní, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Na základû této zákonné úpravy se studium v jednolet˘ch kurzech cizích jazykÛ s denní v˘ukou opûtovnû zafiazuje (stejnû jak v pfiedcházejících letech) do v˘ãtu vzdûlávacích aktivit, které se povaÏují za soustavnou pfiípravu dítûte na budoucí povolání. Studenti tûchto kurzÛ, ktefií úspû‰nû vykonali první maturitní zkou‰ku v kalendáfiním roce, ve kterém tento jednolet˘ kurz zahajují, se nadále povaÏují za nezaopatfiené dûti pfiipravující se na budoucí povolání a je za nû plátcem pojistného na zdravotní poji‰tûní stát.

Od 1. 11. 2013 Na základû zákonného opatfiení Senátu ã. 342/2013 Sb. se ve smyslu ustanovení § 3c odst. 1 zákona ã. 592/1992 Sb., ve znûní zákona ã. 362/2009 Sb., zvy‰uje s úãinností od 1. 11. 2013 vymûfiovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem


9.1.2014

15:38

Stránka 13

pojistného stát, z dosavadních 5 355 Kã na 5 829 Kã. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se zvy‰uje od 1. 11. 2013 z ãástky 723 Kã na 787 Kã mûsíãnû. Poãínaje odvodem pojistného za mûsíc listopad 2013 uplatÀují vybraní zamûstnavatelé odpoãet od dosaÏeného pfiíjmu ve v˘‰i 5 829 Kã u poÏivatelÛ invalidního dÛchodu za podmínek uveden˘ch v ustanovení § 3 odst. 7 zákon ã. 592/1992 Sb.

II. Zmûny úãinné od 1. 1. 2014 Z níÏe uveden˘ch zmûn, platn˘ch od data 1. 1. 2014, souvisejí nûkteré s rekodifikací soukromého práva. 1) Podfiazení funkãních poÏitkÛ reÏimu pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti Pfiíjmy ze závislé ãinnosti jsou mimo jiné plnûní v podobû: 1. pfiíjmu ze souãasného nebo dfiívûj‰ího pracovnûprávního, sluÏebního nebo ãlenského pomûru a obdobného pomûru, v nichÏ poplatník pfii v˘konu práce pro plátce pfiíjmu je povinen dbát pfiíkazÛ plátce, 2. funkãního poÏitku. Z nové formulace je patrné podfiazení funkãních poÏitkÛ reÏimu pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti. To znamená, Ïe pfiíjmem ze závislé ãinnosti se rozumûjí i plnûní poskytovaná v souvislosti s v˘konem funkce, resp. funkãní poÏitky. Funkãní poÏitky tedy jiÏ nejsou postaveny na roveÀ pfiíjmÛm ze závislé ãinnosti, nicménû jejich specifikace zÛstává i nadále v § 6 odst. 10 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ZDP“). Tato zmûna se tak de facto promítá do celého právního fiádu, zdravotní poji‰tûní samozfiejmû nevyjímaje. 2) Pravdûpodobné pojistné Pokud nemá zdravotní poji‰Èovna relevantní informace o pohledávkách vÛãi zamûstnavateli nebo OSVâ (kdyÏ nepodají Pfiehled), mÛÏe rozhodnutím stanovit pravdûpodobnou v˘‰i pojistného ve smyslu ustanovení § 25a odst. 2 zákona ã. 592/1992 Sb. JestliÏe zdravotní poji‰Èovna nedisponuje napfiíklad údaji, které si sama opatfií, má se pro úãely stanovení pravdûpodobné v˘‰e pojistného za to, Ïe mûsíãním pfiíjmem je pro rok 2014 ãástka odpovídající 1,5násobku v‰eobecného vymûfiovacího základu za rok 2012, coÏ je v˘‰e uvedená hodnota 25 903 Kã. To znamená, Ïe mûsíãní ãástka vymûfiovacího základu z titulu

pravdûpodobného pojistného ãiní u zamûstnavatele 38 854,50 Kã (1,5 x 25 903), 13,5 % pojistného pak po zaokrouhlení 5 246 Kã. U osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch je tato hodnota pravdûpodobného pojistného poloviãní (2 623 Kã). Kromû toho mÛÏe zdravotní poji‰Èovna uloÏit zamûstnavateli nebo OSVâ za nepfiedloÏení Pfiehledu pokutu aÏ 50 000 Kã. 3) Minimální záloha OSVâ Minimální mûsíãní vymûfiovací základ OSVâ pro rok 2014 je urãen sazbou 50 % z ãástky prÛmûrné mzdy 25 942 Kã, tj. 12 971 Kã. Minimální v˘‰e zálohy OSVâ pro rok 2014 se vypoãte jako 13,5 % z ãástky 12 971 Kã a zvy‰uje se tak od ledna 2014 z dosavadních 1 748 Kã na 1 752 Kã. Posledním dnem splatnosti nové minimální zálohy na mûsíc leden 2014 ve v˘‰i 1 752 Kã je 10. únor 2014 (8. 2. 2014 pfiipadá na sobotu). 4) V˘kon podnikatelské ãinnosti V § 3a odst. 1 z.ã. 592/1992 Sb. je definováno stanovení vymûfiovacího základu u OSVâ. V souvislosti se zmûnou v § 7 ZDP platí, Ïe vymûfiovacím základem OSVâ je 50 % pfiíjmu ze samostatné ãinnosti (coÏ je nová formulace) po odpoãtu v˘dajÛ vynaloÏen˘ch na dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení pfiíjmu. I v tûchto pfiípadech platí pro OSVâ ve zdravotním poji‰tûní minimální vymûfiovací základ (§ 3a odst. 2 zákon ã. 592/1992 Sb.), s v˘jimkou osob nebo situací, uveden˘ch v navazujícím ust. § 3a odst. 3. 5) Autorské honoráfie Pokud má poji‰tûnec jako autor v rozhodném období kalendáfiního roku (byÈ nepravidelné) pfiíjmy, povaÏuje se z tohoto pohledu ve zdravotním poji‰tûní za OSVâ, s v˘jimkou dále uvedenou, a to se v‰emi právy a povinnostmi, které z této skuteãnosti vypl˘vají. Touto v˘jimkou jsou pfiíjmy zdaÀované u zdroje, kter˘ je vyplácí, kde je z daÀového hlediska uplatnûn postup podle § 36 odst. 2 písm. t) a § 7 odst. 6 ZDP, kdy zvlá‰tní sazba danû z pfiíjmÛ plynoucích ze zdrojÛ na území âeské republiky ãiní 15 % z pfiíjmÛ autorÛ v pfiípadû, Ïe v˘‰e honoráfie nepfiesáhne od 1. 1. 2014 v kalendáfiním mûsíci 10 000 Kã (do konce roku 2013 se jednalo o ãástku maximálnû 7 000 Kã mûsíãnû). Z pfiíjmÛ této povahy se pojistné platilo do konce roku 2008, s úãinností od 1. 1. 2009 jiÏ tyto pfiíjmy povinnosti placení pojistného na zdravotní poji‰tûní nepodléhají.

pojistné

UNES_01_14_zlom

13


tipy na publikace

UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 14

6) Roz‰ífiení moÏností elektronického podání V § 24 zákona ã. 592/1992 Sb. se s úãinností od 1. 1. 2014 doplÀuje nov˘ odst. 6, kter˘m dochází k roz‰ífiení stávajících moÏností kvalifikovaného elektronického podání o dal‰í zpÛsob. Fakticky nejde o technologicky nov˘ zpÛsob pfienosu dat k pfiíslu‰nému orgánu, ale pouze o nov˘ zpÛsob, kter˘m lze ztotoÏnit osobu podatele s podanou datovou zprávou. Pfiíslu‰ná datová zpráva nemusí b˘t opatfiena

uznávan˘m elektronick˘m podpisem, k ovûfiení identity podatele dojde zpÛsobem, kter˘m se lze pfiihlásit do jeho datové schránky. Podatel tak prostfiednictvím zpÛsobu, kter˘ vyuÏívá k pfiihlá‰ení do své datové schránky, potvrdí pfiíslu‰nému orgánu, Ïe je skuteãnû odesílatelem elektronicky zaslaného podání. Nejedná se o reÏim podání prostfiednictvím datové schránky.

Tipy na nové publikace Wolters Kluwer OceÀování v úãetnictví Jifií Strouhal a kolektiv Mimofiádnû praktická pfiíruãka pro úãetní

 Konkrétní metody oceÀování v praktick˘ch pfiíkladech

14

 Aplikace pfievodních cen v praxi Úãetní dopady pfieshraniãních fúzí âeská pravidla oceÀování versus IFRS Dopady rÛzn˘ch oceÀovacích modelÛ na vybrané finanãní ukazatele

Oblíbené omyly daÀov˘ch subjektÛ a správcÛ danû a jejich moÏná fie‰ení Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková Modely nejbûÏnûj‰ích problémov˘ch situací pfii správû daní

 Autofii vymodelovali nejbûÏnûj‰í problémové situace, které se objevují pfii správû daní, aÈ uÏ na stranû daÀového subjektu, nebo správce danû.

 U kaÏdého pfiíbûhu je navrÏen postup daÀového subjektu nebo správce danû, kter˘ by mohl, popfiípadû mûl, podle názoru autorÛ k vyfie‰ení situace následovat.

 Souãasnû je u jednotliv˘ch pfiípadÛ odkázáno na judikaturu, která se k problému váÏe.

Online objednávka a kompletní nabídka knih Wolters Kluwer www.obchod.wkcr.cz


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 15

Úãetnictví ‰kolské právnické osoby – rozdíly Danu‰e ProkÛpková – auditor ã. osvã. KAâR 0712, ãlen v˘boru KAâR pro vefiejn˘ sektor

Legislativní rámec Pro zopakování základního, v˘chozího principu uvádíme, Ïe transformace dosavadních ‰kolsk˘ch zafiízení – – pfiíspûvkov˘ch organizací (dále jen „PO“) – v pfiípadnû novou organizaãnû-právní formu – ‰kolskou právnickou osobu (dále jen „·PO“) – je umoÏnûna podle ãásti dvanácté § 125 odst. 1 aÏ 5 a § 127 odst. 1 aÏ 6 zákona ã. 561/2004 Sb. o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „‰kolsk˘ zákon“). Tento zákon nabyl úãinnosti jiÏ dnem 1. ledna 2005.

O ãem je nutné pfiem˘‰let? AniÏ bychom chtûli opakovat nûkterou ze základních my‰lenek uveden˘ch v pfiede‰lém ãísle na‰eho ãasopisu vztahující se zejména k právním a ekonomick˘ch aspektÛm, chceme tímto pojednáním roz‰ífiit pochopení pro roli úãetního pracovníka a úãetnictví vÛbec v daném procesu transformace. Jednou z dÛleÏit˘ch oblastí, která v˘znamnou mûrou pfiispûje k úspû‰nosti provedení procesu transformace, je nastavení poãáteãních stavÛ v „zahajovací rozvaze“ nového subjektu – ‰kolské právnické osoby. Aã by to mohlo nûkomu pfiipadat jako ãistû úãetní a je‰tû k tomu formální záleÏitost, není tomu tak. Koneãnému sestavení úãetní závûrky a úãetních v˘kazÛ musí, jak bylo jiÏ opakovanû zdÛrazÀováno, pfiedcházet fiada ekonomick˘ch úvah, které rozhodn˘m zpÛsobem ovlivní finanãní vypofiádání s dosavadním zfiizovatelem a zároveÀ umoÏní nastavit nov˘ (odpovídající) zpÛsob finanãního hospodafiení v duchu stanoven˘ch relevantních potfieb. To je prvním a zásadním pfiedpokladem úspû‰nosti finanãního hospodafiení a finanãní situace úãetní jednotky v budoucím organizaãním uspofiádání. Tento krok v procesu si vyÏádá zfiejmû pomoc poradensk˘ch sluÏeb zamûfien˘ch a dostateãnû obeznámen˘ch se specifiky dosavadního zpÛsobu finanãního hospodafiení souãasn˘ch ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení. Tato specifika, jak se stále více ukazuje, vypl˘vají obvykle z dlouhodobû vlekoucích se (zakonzervovan˘ch) nesprávností jak ve finanãním hospodafiení, tak v úãetnictví. Ty mají svÛj

pÛvod v nastaveném zpÛsobu financování a finanãního (zejména fondového) hospodafiení a v dal‰ích skuteãnostech, o kter˘ch je opakovanû vefiejnost informována i na stránkách tohoto ãasopisu. Tato stránka procesu by jistû zaslouÏila hlub‰í anal˘zu, ale není úãelem tohoto pojednání. I kdyÏ v˘znam aktu finanãního hospodafiení a rozdûlování v˘sledku hospodafiení je zcela mimo jakoukoli diskuzi, zku‰enosti z auditorské a poradenské praxe poukazují na fiadu úskalí, která tuto dÛleÏitou stránku Ïivota PO provázejí. Dá se pfiedpokládat a oãekávat, Ïe budou hrát rozhodující roli i pfii pfiípadné transformaci a budou se vyznaãovat v˘znamn˘m zatíÏením v jednotliv˘ch fázích celého procesu. Nebude asi v˘jimkou, Ïe zapoãetí a prÛbûh celého procesu transformace si vyÏádá poradenské sluÏby. S pomocí odborníkÛ na tuto sféru by se mohlo podafiit „oãistit“ dosavadní v˘sledky hospodafiení, majetkovou a zdrojovou strukturu, a tím pfiispût k zaloÏení finanãního zdraví budoucí ekonomické jednotky. Toto pojednání v‰ak fie‰í pouze dílãí úãetní aspekty a (ne)skromnû si ãiní nárok b˘t za souãasné situace pomocn˘m, rámcov˘m materiálem, kter˘ pfiípadné zájemce o transformaci dosavadních PO na novou ·PO upozorní na rozdíly ve zpÛsobech zpracování úãetních informací a dat. Obsah tohoto ãlánku je zamûfien na porovnání souãasn˘ch a budoucích úãetních metod v duchu závazn˘ch postupÛ dané úãetní regulace. Zámûrem je poskytnutí a získání vãasné informace pro získání vût‰í právní jistoty a pfiipravenosti úãetních jednotek a samotn˘ch úãetních pracovníkÛ. Na nich bude spoãívat velká míra odpovûdnosti za cel˘ prÛbûh pfiípadné transformace. Pojednání mÛÏe poslouÏit i pro hlub‰í pochopení neúãetních pracovníkÛ pro tyto vzniklé potfieby. Správnost celkového postupu bude spoãívat zejména v jejich odpovûdnosti, úãetní stránka je jen jedním, i kdyÏ neodmysliteln˘m aspektem celé vûci. Na druhou stranu by i úãetní pracovníci mûli b˘t pfiipraveni na to, Ïe budou pfiím˘mi úãastníky daného procesu a budou dotazováni na moÏné zpÛsoby pfiístupu po úãetní stránce.

problémy z praxe

V minulém ãlánku zvefiejnûném na téma ‰kolské právnické osoby jsme se spoleãnû zam˘‰leli nad vyhodnocením dosavadního stavu a moÏnostmi zmûny, které nám právní rámec nabízí. Bylo zdÛraznûno, Ïe jakoukoli formu transformace provází mimo jiné úplná anal˘za a zdokumentování po stránce právní a ekonomické, úãetní a technické tak, aby byla zcela pokryta formální a vûcná stránka celého procesu. Odpovídající pochopení (resp. uchopení) dan˘ch potfieb a jejich zdokumentování bude potfieba i pro omezení eventuálních moÏn˘ch rizik v budoucnosti.

15


problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

16

9.1.2014

15:38

Stránka 16

Jak se jiÏ nyní ukazuje, míra úspû‰nosti celé transformace bude v˘znamnû závislá na zvoleném postupu a zpracování potfiebné dokumentace, která je a bude souãástí úãetních písemností, jeÏ budou svûdãit o správnosti a transparentnosti úãetního postupu, zachování bilanãní kontinuity, spolehlivosti, úplnosti a srovnatelnosti uveden˘ch dat v zahajovací rozvaze nového (vzniklého) subjektu, tj. ·PO. V rámci poÏadavku budou zpracovány úãetní písemnosti, kter˘mi jsou zejména spolehlivá a úplná (schválená) úãetní závûrka dosavadní PO, tj. úãetní v˘kazy a dal‰í úãetní záznamy ve smyslu ustanovení § 18 a 19 odst. 6 zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o úãetnictví“), vãetnû tzv. pfievodového mÛstku. Pfievodov˘ mÛstek je úãetním záznamem, kter˘ bude trvalou souãástí archivace úãetních záznamÛ, a bude dokumentem, kter˘ právû bude rozhodující mírou svûdãit o zachování bilanãní kontinuity mezi pÛvodní PO a novû zaloÏenou ·PO. Mimo jiné mají pfiíspûvkové organizace s tímto dokumentem své zku‰enosti, neboÈ jej zpracovávaly jiÏ v rámci úãetní reformy pro pfiechod a „pfieklopení“ systému úãetnictví z roku 2009 na rok 2010, a to ve smyslu ustanovení bodu 3.2 a 3.3. âeského úãetního standardu ã. 702 Otevírání a uzavírání úãetních knih. Podobnû bude zpracován pfievodov˘ mÛstek i pro potfieby jakkoli zamûfiené transformace. Obsah pfievodového mÛstku je tfieba uzpÛsobit specifick˘m potfiebám urãité transformace, a proto je tfieba k jeho zpracování pfiistupovat s vût‰í mírou obezfietnosti. K pochopení obsahu rozsahu pfievodového mÛstku by mûly pomoci i níÏe uvedené informace o dosavadních rozdílech mezi obsahem dvou úãetnû-právních pfiedpisÛ.

názornost uvádíme srovnání jednotliv˘ch ustanovení provádûcích vyhlá‰ek a jisté podrobnosti v níÏe uvedené tabulce. Pokud jde o provádûcí vyhlá‰ky k zákonu o úãetnictví, dosavadní PO se fiídí ve sv˘ch úãetních postupech ustanoveními provádûcí vyhlá‰ky k zákonu o úãetnictví: vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro nûkteré úãetní jednotky, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „vyhlá‰ka 410“). Pro zaloÏenou ‰kolskou právnickou osobu je dÛleÏité ustanovení ‰kolského zákona ve znûní úãinném k 1. 1. 2014, jmenovitû § 139 –Úãetnictví, kde je uvedeno: „·kolská právnická osoba vede úãetnictví podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.34) Zákon ã. 563/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro úãetní jednotky, u kter˘ch hlavním pfiedmûtem ãinnosti není podnikání, pokud úãtují v soustavû podvojného úãetnictví. ·kolská právnická osoba je zafiazena v rámci úãetních jednotek podle zvlá‰tního právního pfiedpisu35) § 14 zákona ã. 563/1991 Sb., ve znûní zákona ã. 353/2001 Sb.) mezi jiné právnické osoby, jejichÏ hlavní ãinností není podnikání. –––––––––– 34)

Zákon ã. 563/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro úãetní jednotky, u kter˘ch hlavním pfiedmûtem ãinnosti není podnikání, pokud úãtují v soustavû podvojného úãetnictví. § 14 zákona ã. 563/1991 Sb., ve znûní zákona ã. 353/2001 Sb.

Porovnání úãinnosti právního rámce

35)

Základním pfiedpisem pro regulaci úãetnictví v âR je zákon o úãetnictví, v platném znûní, kter˘ je obecnû závazn˘m pfiedpisem pro obû srovnatelné organizaãnûprávní formy. To znamená, Ïe obû organizaãnû-právní formy, PO i ·PO, se v zásadû budou fiídit i nadále základními zásadami a principy, na kter˘ch je zákon o úãetnictví postaven. To vypl˘vá ze skuteãnosti, Ïe úãetnictví v obou uspofiádáních musí plnit v‰echny funkce úãetnictví (funkci registraãní, poznávací, kontrolní, informaãní, analytickou a komunikaãní). Odli‰ná ale bude aplikace nûkter˘ch vybran˘ch úãetních metod. PO je fiazena k vybran˘m organizacím ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 zákona o úãetnictví a jako taková má odli‰nû stanovená pravidla pro pouÏití a aplikaci vybran˘ch úãetních metod. K bliωímu pochopení fieãeného a pro

Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe platn˘m pfiedpisem, kter˘m se bude ·PO ve sv˘ch úãetních postupech fiídit, je: vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro úãetní jednotky, u kter˘ch hlavním pfiedmûtem ãinnosti není podnikání, pokud úãtují v soustavû podvojného úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „vyhlá‰ka 504“). Samozfiejmé odchylky v aplikaci úãetních metod a v postupech úãtování mohou b˘t dovozeny ze znûní v˘‰e uveden˘ch vyhlá‰ek, ale spoãívají také v odli‰ném postupu a respektování odli‰ností vypl˘vajících z âesk˘ch úãetních standardÛ (dále jen „âÚS“).


9.1.2014

15:38

Stránka 17

Souãasné pfiíspûvkové organizace se fiídí âÚS fiady 7: 701-Úãty a zásady úãtování na úãtech 702-Otevírání a uzavírání úãetních knih 703-Transfery 704-Fondy úãetní jednotky 705-Rezervy 706-Opravné poloÏky a vyfiazení pohledávek 707-Zásoby 708-Odpisování dlouhodobého majetku 709-Vlastní zdroje 710-Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek a dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Z tohoto pohledu nejdÛleÏitûj‰í informace pro provedení správného „pfieklopení“ najdeme právû v tûchto standardech. Zejména pak dÛleÏitá jsou ustanovení âÚS 702 Otevírání a uzavírání úãetních knih a âÚS 709 Vlastní zdroje, kter˘ poãítá s jakoukoli formou transformace. Dal‰ím dÛleÏit˘m faktem je skuteãnost, Ïe tyto âÚS jsou pro vybrané úãetní jednotky – PO – závazné. V závislosti na ustanovení ‰kolského zákona a provádûcí vyhlá‰ky se bude vzniklá (zaloÏená) ·PO nadále fiídit ustanoveními âÚS fiady 4, které pro úplnost také v krátkém pfiehledu uvádíme: 401-Úãty a zásady úãtování na úãtech 402-Otevírání a uzavírání úãetních knih 403-Inventarizaãní rozdíly 404-Kursové rozdíly 405-Deriváty 406-Operace s cenn˘mi papíry 407-Opravné poloÏky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhÛtû splatnosti 408-Krátkodob˘ finanãní majetek a krátkodobé bankovní úvûry 409-Dlouhodob˘ majetek 410-Zásoby 411-Zúãtovací vztahy 412-Náklady a v˘nosy 413-Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 414-Pfiechod z jednoduchého úãetnictví na úãetnictví

JiÏ z prvního pohledu je zfiejmé, Ïe pro postupy úãtování v dané ·PO budou smûrodatné jen nûkteré vybrané úãetní standardy. Dal‰í dÛleÏitou skuteãností je, Ïe tyto âÚS fiady 4 nejsou závazné pro dané úãetní jednotky, tj. nev˘dûleãné organizace (dále jen „NO“), ale jsou jen doporuãujícím dokumentem, a tedy i s doporuãujícími postupy. To lze povaÏovat za v˘znamn˘ rozdíl ve smyslu dané regulace.

Rozdíly v pouÏití úãetních metod podle v˘‰e uveden˘ch vyhlá‰ek Za uÏiteãnou informaci povaÏujeme upozornûní na dosavadní základní rozdíly mezi obûma pfiístupy ke zpracování úãetních dat a informací v obou systémech prostfiednictvím porovnání vybran˘ch ustanovení vyhlá‰ek. Úvaha mÛÏe poslouÏit pro rychlou a spolehlivou orientaci v budoucích moÏnostech, ale i jako odhad nárokÛ doby na budoucí zpracování úãetních dat a informací a spolu s touto pfiedstavou i nárokÛ na budoucí úãetní software a tfieba i profesní pfiípravu a za‰kolení úãetních pracovníkÛ. NejdÛleÏitûj‰í dosavadní rozdíly, ve kter˘ch se dikce obou vyhlá‰ek od sebe li‰í, spoãívají zejména: 1. v omezeném pouÏití nûkter˘ch (dosud uplatÀovan˘ch) úãetních metod, 2. ve zpÛsobu oceÀování, 3. ve zpÛsobu aplikace zásady opatrnosti, 4. ve zpÛsobu a aplikaci akruálního principu, 5. ve zpÛsobu stanovení klasifikace obsahu syntetick˘ch úãtÛ, 6. ve zpÛsobu oznaãování a ãíslování syntetick˘ch úãtÛ, 7. ve zpÛsobu koncepce, konstrukce a vykazování pfiedepsan˘ch úãetních v˘kazÛ (rozvaha, v˘kaz zisku a ztráty), 8. v obsahu pfiílohy k úãetním v˘kazÛ, 9. ve zpÛsobu pfiedávání a zvefiejÀování vykazovan˘ch dat.

problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

17


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 18

Pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích rozdílÛ uvádíme v tabulce:

problémy z praxe

â.

2

Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb.

Srovnej

Konstrukce v˘kazu Rozvaha je postavena Konstrukce v˘kazu rozvaha je odli‰ná. na vykazování jednotliv˘ch poloÏek NeuplatÀuje se korekce a rozdûlení Brutto-Korekce–Netto. poloÏek bilance na „brutto a netto“. Opravné poloÏky a oprávky k pfiíslu‰n˘m aktivÛm se uvedenou v aktivech rozvahy v záporn˘ch hodnotách.

 § 4 odst. 1 aÏ 10 vyhlá‰ky 410 a pfiíloha ã. 1 vyhlá‰ky 410 § 5 odst. 1 vyhlá‰ky 504

2.

Koncepce V˘kazu zisku a ztráty je odli‰ná (aktivace a zmûny stavu jsou chápány jako sníÏení nákladÛ). UplatÀuje se zde pohled mezinárodních úãetních standardÛ pro vefiejn˘ sektor – IPSAS.

Koncepce spoãívá v pfiedpokladu, Ïe aktivace a zmûny stavu zásob jsou pro úãetní jednotku v˘nosem.

 § 5 odst. 1 aÏ 8 vyhlá‰ky 410 a pfiíloha 2 vyhlá‰ky 410 § 6 odst. 1 aÏ 3 vyhlá‰ky 504

3.

Úãetní závûrka se sestavuje v penûÏních jednotkách ãeské mûny a vykazuje se v Kã, s pfiesností na dvû desetinná místa.

Údaje v úãetní závûrce, tj. v úãetních § 3 odst. 5 v˘kazech, se vykazují v tisících Kã. vyhlá‰ky 410 Vychází se z pfiedpokladu, Ïe zvefiejnûn˘ § 4 odst. 3 v˘kaz slouÏí ‰ir‰í vefiejnosti. vyhlá‰ky 504

4.

V pfiedepsan˘ch v˘kazech jsou vybrané úãetní jednotky povinny vykazovat i nulové poloÏky.

PoloÏky rozvahy a v˘kazu zisku a ztráty v nulové v˘‰i se neuvádûjí, opût podmínka vût‰í srozumitelnosti pro ‰ir‰í vefiejnost.

5.

Na základû povinnosti vypl˘vající z pfiílohy ã. 3 k technické vyhlá‰ce1 je stanovena povinnost pro vybrané organizace sestavovat a pfiedávat mezitímní úãetní závûrku v termínech k 31. 3.; k 30. 6. a 30. 9.

Na úãetní jednotky úãtující podle vyhlá‰ky § 2 odst. 3 a § 6 ã. 504/2002 Sb. se nevztahují povinnosti odst. 8 písm. l) zákona stanovené technickou vyhlá‰kou, tzn. Ïe o úãetnictví nepfiedkládají úãetní závûrku podle pfiíloha ã. 3 k vyhlá‰ce uvedeného právního pfiedpisu 383/2009 Sb. a nesestavují podle tohoto pfiedpisu ani mezitímní úãetní závûrku. Platí podmínka roãního vykazování pro vefiejnost, coÏ neznamená, Ïe by si pro sebe úãetní jednotka nemohla sestavovat mûsíãní v˘kazy pro potfieby vlastní informovanosti.

6.

Pfiíloha ã. 5 jako doplÀující vysvûtlující dokument je pro vybrané organizace koncipována na odli‰né bázi a má odli‰nou strukturu i obsah.

Pfiíloha se sestavuje popisn˘m § 18 odst. 1 písm. c) zpÛsobem nebo ve formû tabulek zákona o úãetnictví k zaji‰tûní pfiehlednosti a srozumitelnosti § 45 odst. 1 aÏ 4 a pfiedkládan˘ch informací. Obsah je § 47 a 48 vyhlá‰ky 410 naprosto odli‰n˘, zamûfien˘ na uÏivatele, § 29 a 30 odst. 1 aÏ 6 kter˘m by mûla b˘t podle pfiedpokladu vyhlá‰ky 504 ‰ir‰í vefiejnost, kterou zajímají odli‰né informace neÏ ty, které PO uvádí pro CSÚIS2.

18

1

Vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb.

1.

 § 3 odst. 3 vyhlá‰ky 410 a pfiílohy 1 aÏ 3 vyhlá‰ky 410 § 5 odst. 3 a § 6 odst. 3 vyhlá‰ky 504

vyhlá‰ka ã. 383/2009 Sb., o úãetních záznamech v technické formû vybran˘ch úãetních jednotek a jejich pfiedávání do centrálního systému úãetních informací státu a o poÏadavcích na technické a smí‰ené formy úãetních záznamÛ (technická vyhlá‰ka o úãetních záznamech), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ Centrální systém úcetních informací státu


â.

9.1.2014

15:38

Stránka 19

Vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb.

Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb.

Srovnej pfiíloha ã. 7 vyhlá‰ky 410 pfiíloha ã. 3. vyhlá‰ky 504 § 31 odst. 1 aÏ 4 vyhlá‰ky 504

7.

Smûrná úãtová osnova je ãlenûna na úãtové tfiídy, úãtové skupiny a syntetické úãty. âlenûní smûrné úãtové osnovy je závazné.

Smûrná úãtová osnova je ãlenûna na úãtové tfiídy a úãtové skupiny. Smûrná úãtová osnova neobsahuje syntetické úãty. Syntetické úãty si stanoví úãetní jednotka podle sv˘ch potfieb, coÏ je opût jedna z v˘hod potfiebného zamûfiení podle specifik vypl˘vajících ze specifik finanãního hospodafiení.

8.

V˘znamná informace v úãetních závûrkách vybran˘ch organizací je informace o ocenûní dlouhodobého nehmotného majetku s cenov˘m prahem nad 60 tis.Kã a hmotného majetku u samostatn˘ch movit˘ch vûcí nebo souboru movit˘ch vûcí nad 40 tis. Kã.

Úãetní jednotka úãtuje poloÏky § 19 odst. 6 zákona dlouhodobého nehmotného o úãetnictví a dlouhodobého majetku ve v˘‰i ocenûní, § 11 a 14 vyhlá‰ky 410 které urãí sama, a vyhlásí je pouze § 7 odst. 1 a § 8 odst. 5 prostfiednictvím vnitfiního pfiedpisu. vyhlá‰ky 504

9.

Smûrná úãtová osnova obsahuje i syntetick˘ úãet 018-Drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek.

Smûrná úãtová osnova tento syntetick˘ úãet neobsahuje. PoloÏka „A.I.4. Drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek“ obsahuje nehmotn˘ majetek, zejména nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje, software, ocenitelná práva a ostatní dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek. Jeho doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ jeden rok a ocenûní jedné poloÏky je v ãástce 7 000 Kã a vy‰‰í a nepfievy‰uje ãástku 60 000 Kã, za kterou byl pofiízen nejpozdûji 31. prosince 2002, a to aÏ do doby vyfiazení. Tento syntetick˘ úãet se ukazuje jako nadbyteãn˘.

10.

Smûrná úãtová osnova obsahuje i syntetick˘ úãet 028-Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek.

 § 11 odst. 6 vyhlá‰ky 410 § 7 odst. 5 vyhlá‰ky 504

Smûrná úãtová osnova tento syntetick˘ § 14 odst. 6 úãet neobsahuje. vyhlá‰ky 410 PoloÏka „A.II.7. Drobn˘ dlouhodob˘ âÚS 710 bod 5.3 a 6.3 hmotn˘ majetek“ obsahuje movité vûci, § 8 odst. 9 popfiípadû soubory movit˘ch vûcí se vyhlá‰ky 504 samostatn˘m technicko-ekonomick˘m urãením, jejich doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ jeden rok a ocenûní jedné poloÏky je 3 000 Kã a vy‰‰í a nepfievy‰uje ãástku 40 000 Kã, za kterou byl pofiízen nejpozdûji 31. prosince 2002, a to aÏ do doby vyfiazení. Tento syntetick˘ úãet se ukazuje jako nadbyteãn˘.

problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

19


9.1.2014

15:38

â.

Vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb.

Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb.

11.

Fondy vytváfií úãetní jednotka podle obecnû závazn˘ch vûcnû pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ. Smûrná úãtová osnova obsahuje syntetické úãty pro fondy a tvorba a uÏití finanãních (penûÏních) fondÛ se úãtuje podle âÚS ã. 704 Fondy.

PoloÏka „A.I.2. Fondy“ obsahuje úãelové zdroje vytvofiené buì ze ziskÛ po zdanûní dosaÏen˘ch úãetní jednotkou v pfiedcházejících úãetních obdobích, nebo zdroje bezúplatnû pfiijaté úãetní jednotkou pfievodem, anebo pfiechodem od jin˘ch osob aktiv v souladu se zvlá‰tními právními pfiedpisy. Uvádí se zde rovnûÏ ãást v˘tûÏku vefiejn˘ch sbírek podle zvlá‰tního právního pfiedpisu urãená k pouÏití na pfiedem stanoven˘ úãel a hodnota bezúplatnû nabyt˘ch zásob. PoloÏka rovnûÏ obsahuje zdroje úãetní jednotky vytváfiené podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, stanov, statutÛ nebo jin˘ch zfiizovacích listin, zakladatelsk˘ch listin, interních pfiedpisÛ úãetní jednotky nebo na základû rozhodnutí oprávnûného orgánu úãetní jednotky. Fondové hospodafiení se ukazuje ãím dál více jako relikt dfiívûj‰ího zpÛsobu hospodafiení. V souãasnosti se otázka fondového hospodafiení a jeho podoba ãasto diskutuje.12.

Technické zhodnocení provedené ve stanoven˘ch ãástkách zvy‰uje ocenûní nehmotného a hmotného majetku stanoveného vyhlá‰kou v uveden˘ch paragrafech.

Za dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek se povaÏuje technické zhodnocení od ãástky stanovené zákonem o daních z pfiíjmÛ. Tato skuteãnost zásadním zpÛsobem ulehãuje posuzování správnosti financování a úãtování zejména ze strany rÛzn˘ch kontrolních orgánÛ.

 § 11 a 14 odst. 3 písm. f) vyhlá‰ky 410 § 28 odst. 5 zákona o úãetnictví § 7 odst. 2 vyhlá‰ky 504 a § 8 odst. 4 písm. f) a g) vyhlá‰ky 504

13.

Do ocenûní dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zahrnuje i dotace poskytnutá na pofiízení jmenovaného majetku. Úãtuje se samostatnû na úãtu 403-transfery na pofiízení dlouhodobého majetku a vykazuje v pol. rozvahy C.I.3.

Do ocenûní dlouhodobého nehmotného § 26 odst. 1 písm. c) a hmotného majetku se zahrnuje i dotace vyhlá‰ky 410 poskytnutá na pofiízení jmenovaného § 18 odst. 1 majetku a eviduje se na syntetickém vyhlá‰ky 504 úãtu 901 v pfiíslu‰né analytice. Pfiípadné rozpou‰tûní je ve stejném reÏimu jako u PO.

14.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek odpisují vybrané organizace podle § 28 odst. 1 aÏ 6 zákona o úãetnictví. Úãetní odpisy jsou fiízeny vyhlá‰kou a âÚS 708 velmi podrobnû.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek § 66 odst. 1 aÏ odst. 9 odpisují NO podle § 28 odst. 1 aÏ 6 vyhlá‰ky 410 a zákona o úãetnictví. Pro odpisování v NO âÚS 708 Odpisování neexistuje âÚS. Vzhledem k odli‰nému DM reÏimu odpisování v PO je potfieba § 38 odst. 1 aÏ odst. 10 provûfiit dosavadní zpÛsoby odpisování a § 39 vyhlá‰ky 504 a nastavit odpisové plány, pokud zÛstane ·PO majetek k odpisování (podle zakládající listiny).

problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

Stránka 20

20

Srovnej

 

§ 27 odst. 1 a 2 vyhlá‰ky 410 âÚS ã. 704 Fondy § 137 zákona ã. 561/2004 Sb. § 18 odst. 2 vyhlá‰ky 504


9.1.2014

15:38

Stránka 21

â.

Vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb.

15.

Opravné poloÏky k ve‰kerému majetku. Vybrané úãetní jednotky jsou povinny tuto úãetní metodu uÏívat a vytváfiet opravné poloÏky k ve‰kerému majetku. Nová úãetní metoda zavedená u vybran˘ch organizací ve vztahu k zásadû opatrnosti.

Opravné poloÏky v NO jsou vytváfieny § 65 odst. 1 aÏ 9 pouze za úãelem optimalizace daÀové vyhl. 410 povinnosti. Úãetní opravné poloÏky âÚS 706 Opravné úãetní jednotka ·PO nevytváfií k Ïádné poloÏky a vyfiazení poloÏce aktiv. pohledávek Metoda vychází z interpretace § 37 odst. 1 aÏ 9 nev˘znamnosti této informace pro uÏivatele. vyhlá‰ky 504 § 8 a 8a zákona ã. 593/1992 Sb.

16.

Nová úãetní metoda – tvorba (úãetních) rezerv. Vybrané úãetní jednotky jsou povinny tuto úãetní metodu uÏívat.

Tvorba rezerv je v NO umoÏnûna pouze ve smyslu ustanovení § 7, 9 a 10 zákona ã. 593/1992 Sb. Úãetní rezervy NO nevytváfiejí. Metoda vychází z interpretace nev˘znamnosti této informace pro uÏivatele.

 § 67 odst. 1 aÏ 4 vyhlá‰ky 410 âÚS 705 Rezervy § 40 odst. 1 aÏ 7 vyhlá‰ky 504

17.

Metoda ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ je metoda povinnû pouÏívaná u vybran˘ch organizací.

Metoda ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ je metoda povinnû pouÏívaná i u NO, ale uplatÀuje se pouze z hlediska v˘znamnosti a na základû uváÏení úãetní jednotky, která oznaãí tituly ve vnitfiním pfiedpisu.

 § 3 odst. 1 zákona o úãetnictví § 69 odst. 1 aÏ odst. 3 vyhlá‰ky 410 § 17 odst. 1 vyhlá‰ky 504 § 25 odst. 1 a odst. 2 vyhlá‰ky 504

18.

Kursové rozdíly vznikající pfii ocenûní majetku a závazkÛ uveden˘ch v § 4 odst. 12 zákona o úcetnictví k okamÏiku uskuteãnûní úãetního pfiípadu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamÏiku, k nûmuÏ se sestavuje úãetní závûrka, se úãtují prostfiednictvím pfiíslu‰n˘ch úãtÛ nákladÛ a v˘nosÛ. V˘jimeãnû se úãtuje na rozvahov˘ úãet 405-Kursové rozdíly.

Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb.

Srovnej

Kursové rozdíly vznikající pfii ocenûní § 70 odst. 1 aÏ finanãního majetku a závazkÛ uveden˘ch odst. 3 vyhlá‰ky 410 v § 4 odst. 12 zákona k okamÏiku § 42 odst. 1 aÏ odst. 6 uskuteãnûní úãetního pfiípadu se uvádûjí vyhlá‰ky 504 podle povahy ve v˘kazu zisku a ztráty v poloÏce „A.V.21 Kursové ztráty“ nebo v poloÏce „B.IV.16. Kursové zisky“. (6) Kursové rozdíly zji‰tûné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamÏiku, ke kterému se sestavuje úãetní závûrka, s v˘jimkou mezitímní úãetní závûrky, se uvádûjí: a) podle povahy ve v˘kazu zisku a ztráty v poloÏce „A.V.21 Kursové ztráty“ nebo v poloÏce „B.IV.16. Kursové zisky“, pokud se jedná o kursové rozdíly zji‰tûné na úãtech úãtov˘ch skupin 21, 22 a 26, b) podle povahy v rozvaze (bilanci) v poloÏce aktiv „B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní“ nebo v poloÏce pasiv „B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní“, pokud se jedná o kursové

problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

21


problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

22

9.1.2014

15:38

Stránka 22

â.

Vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb.

Vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb.

Srovnej

rozdíly zji‰tûné na úãtech úãtové skupiny 06 a na úãtech pohledávek, závazkÛ, úvûrÛ a finanãních v˘pomocí. Je to otázka ãetnosti a fluktuace tûchto poloÏek v pfiípadn˘ch transformovan˘ch fiízen˘ch pfiíspûvkov˘ch organizaích. § 24, 25 a 27 zákona o úãetnictví § 60, 61, 63 a 64 vyhlá‰ky 410 § 34, 35, 36, 36a vyhlá‰ky 504

19.

PouÏití ocenûní majetku v reálné hodnotû je za stanoven˘ch podmínek ve vybran˘ch organizacích povinné (napfi. pfii prodeji majetku). § 27 odst. 1 písm. h) zákona o úãetnictví

Ocenûní v reálné hodnotû NO pouÏívají ve smyslu zákona o úãetnictví a vyhlá‰ky v˘hradnû ve spojení s operacemi na finanãním trhu a ve spojení s operacemi s cenn˘mi papíry ãi jin˘mi finanãními nástroji. Vychází to z pfiedpokladu, Ïe ·PO není vytváfiena tak, aby její ãinností byl prodej majetku, a tato informace, i kdyby k ní do‰lo, je pro uÏivatele nev˘znamná. Pokud by pfiece jen k podobn˘m transakcím docházelo, ·PO informuje o této skuteãnosti v pfiíloze ÚZ.

20.

Podrozvahové úãty V pfiípadû skuteãností, které jsou pfiedmûtem úãetnictví, av‰ak nejsou splnûny v‰echny podmínky pro provedení úãetního zápisu v hlavní knize, uvádí úãetní jednotka tyto skuteãnosti na podrozvahov˘ch úãtech v souladu s obsahov˘m vymezením podle § 49 aÏ 54, pokud náklady na získání informace nepfiev˘‰í pfiínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovaÏuje za v˘znamnou podle § 19 odst. 6 zákona. Pfii posuzování skuteãností podle § 25 odst. 2 a 3 zákona úãetní jednotka nejdfiíve posuzuje, zda jsou splnûny podmínky pro úãtování v knize podrozvahov˘ch úãtÛ. V pfiípadû, Ïe ano, úãtuje o skuteãnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahov˘ch úãtÛ aÏ do okamÏiku, kdy nejsou jiÏ splnûny podmínky pro úãtování v knize podrozvahov˘ch úãtÛ.

Podrozvahové úãty definuje pouze ãesk˘ § 47, 48, 49, 49, 50, 51, úãetní standard ã. 401 Úãty a zásady 52, 53 a 54 vyhlá‰ky 410 úãtování na úãtech v bodû 2.5. âÚS ã. 701 Úãty Podrozvahové úãty. a zásady úãtování na Konstrukce je zcela odli‰ná od té, jeÏ úãtech, oddíl 5. je pfiedepsaná podle vyhlá‰ky 410. – podrozvahové úãty Smûrná úãtová osnova pro NO âÚS ã. 401 Úãty stanoví pro podrozvahové úãty a zásady úãtování na skupinu 97–99 a nic bliωího. úãtech, bod 2.5. – Z toho dÛvodu je moÏné ãásteãnû podrozvahové úãty pfievzít i konstrukci podrozvahov˘ch úãtÛ, pokud dosavadní náplÀ vyhovuje nebo se zcela od koncepce uÏívané v dosavadní PO zcela nebo ãásteãnû odklonit.


9.1.2014

15:38

Stránka 23

Závûr V˘‰e uvedené rozdíly jsou zpracovány dle vyhlá‰ek platn˘ch k datu 2. 12. 2013. Jsou avizovány zmûny jak vyhlá‰ky 410/2009 Sb., tak zmûny vyhlá‰ky 504/2002 Sb., které mají vejít v platnost s nástupem roku 2014. Domníváme se, Ïe navrhované zmûny uvedené v návrhu novel obou vyhlá‰ek nebudou mít podstatn˘ vliv na uveden˘ zpÛsob nahlíÏení na danou problematiku. Námi pfiedloÏená problematika by mûla poslouÏit odborné vefiejnosti jako jeden z aspektÛ, které by se pfii dal‰ím rozhodování mûly brát v úvahu. I kdyÏ dojde k urãit˘m úpravám úãetních postupÛ, uÏivatelé, kter˘ch se bude proces transformace v budoucnu t˘kat, se budou umût pruÏnû pfiizpÛsobit na základû pochopení dané problematiky a budou úãelnû a efektivnû postupovat vãetnû zohlednûní zakomponování specifick˘ch podmínek na základû proveden˘ch ekonomick˘ch anal˘z, pfiípadnû vyuÏijí nabízen˘ch dodavatelsk˘ch sluÏeb.

v komunikaci odpovûdn˘ch i dobrovoln˘ch iniciativ pfii usuzování na moÏnosti zlep‰ení ve fungování neziskového sektoru, která se vztahuje i na resort ‰kolství. Mezi starosty zejména mal˘ch obcí se plo‰nû diskutuje my‰lenka svazkového ‰kolství. Na vefiejn˘ch fórech je známá dnes jiÏ ‰iroce diskutovaná problematika vhodnosti dosavadní pfiíspûvkové organizaãnû-právní formy pro nûkteré neziskové organizace a moÏnosti jejich odli‰ného uspofiádání. Úãetní pracovníci se bezesporu stanou souãástí tûchto procesÛ a mûli by mít v této úãetní oblasti urãit˘ „informaãní náskok“. Není vylouãeno, Ïe právû na nû bude smûrována pfieváÏná ãást ekonomick˘ch dotazÛ. Bude jen k uÏitku vûci, kdyÏ budou schopni plnou mûrou splnit oãekávání a informaãní potfieby tfietích stran. K tomu by mohlo pfiispût i toto zamy‰lení. Konãíme s pfiesvûdãením, Ïe koneãn˘ efekt pfiípadné, dobfie pfiipravené transformace se musí v blízké budoucnosti ukázat jako ziskov˘ pro celou spoleãnost, a nejen z hlediska finanãní úspory. K dané problematice se budeme i nadále opakovanû vracet.

Informaci povaÏujeme za v˘znamnou jiÏ z toho dÛvodu, Ïe poslední dobou je zaznamenána zv˘‰ená aktivita

23

Tipy na ‰kolení – 1. VOX a. s. – VZDùLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOÎNOSTÍ! ÚâETNÍ ZÁVùRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ P¤IZNÁNÍ K DANI Z P¤ÍJMU PRÁVNICK¯CH OSOB Termín: 27. 1. 2014 Pfiedná‰í: Ing. Dagmar Beránková (auditorka a daÀová poradkynû) Kód: 1406480 Cena: 1 990 Kã OBCHODNÍ REJST¤ÍK A DAL·Í VE¤EJNÉ REJST¤ÍKY VEDENÉ SOUDY NOVù OD 1. 1. 2014 Termín: 28. 1. 2014 Pfiedná‰í: JUDr. Josef Holej‰ovsk˘ (pfiedseda senátu a evidenãního senátu Vrchního soudu v Praze, odborn˘ asistent PF ZâU, autor mnoha odborn˘ch publikací) Kód: 1402380 Cena: 2 490 Kã BOZP – ZMùNY V LEGISLATIVù, NOVÉ POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELE V ROCE 2014 Termín: 28. 1. 2014 Pfiedná‰í: Bc. Zdenûk ·enk (auditor, certifikovan˘ specialista BOZP) Kód: 1400080 Cena: 2 290 Kã MS EXCEL PRO MANAÎERY Termín: 30.–31. 1. 2014 Pfiedná‰í: Ing. Mgr. Jifií Svoboda (lektor, poradce) Kód: 1424780 Cena: *ceny jsou uvedeny bez DPH Celou produktovou nabídku najdete na www.vox.cz.

tipy na ‰kolení

UNES_01_14_zlom

6 190 Kã


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 24

ZvefiejÀování záznamu z jednání zastupitelstva obce JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janeãková

problémy z praxe

ZvefiejÀování záznamÛ z jednání zastupitelstev obcí prostfiednictvím internetu je téma, které se zdá vûãné. DotazÛ na toto téma, resp. tuto moÏnost, bylo bezpoãet. Problém nebyl snad ani v nevÛli zastupitelÛ, spí‰e naopak, ov‰em naráÏelo se na aplikaãní v˘klad zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o obcích“), ve spojení se zákonem ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ZoOU“).

24

Dozorov˘ orgán, tedy Úfiad pro ochranu osobních údajÛ (dále také „Úfiad“) byl toho názoru, Ïe zvefiejÀování záznamu z jednání zastupitelstev obcí je s ním v rozporu. Vycházel aplikaãnû z dlouhodobû zastávaného stanoviska, Ïe libovolné zvefiejÀování videozáznamu není moÏné, Ïe má svá pravidla a omezení, zejména ve vztahu k rozsahu a úãelu zpracování osobních údajÛ. Vydal k tomu v prÛbûhu minul˘ch let i stanoviska (dostupná na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=14&loc=329) a jimi se také ve své dozorové i sankãní ãinnosti fiídil. Tak potrestal drobnou sankcí i obec Psáry za to, Ïe jako správce osobních údajÛ zvefiejnila prostfiednictvím sv˘ch webov˘ch stránek videozáznam ze zasedání zastupitelstva, kter˘ obsahoval i osobní údaje konkrétní osoby v rozsahu jméno, pfiíjmení, dfiíve vykonávanou funkci a také údaj o superhrubé mzdû a odmûnû vyplacené v jednom mûsíci, aniÏ tedy obec jako správce osobních údajÛ disponovala souhlasem s tímto zvefiejnûním. Úfiad pro ochranu osobních údajÛ dovodil, Ïe tímto jednáním do‰lo k poru‰ení § 5 odst. 1 písm. f) ZoOU, tedy ke zpracování v rozporu s úãelem, k nûmuÏ byly ony osobní údaje pÛvodnû a primárnû urãeny. Po zamítnutém rozkladu se obec obrátila na soud se správní Ïalobou a ten její Ïalobû vyhovûl a rozhodnutí Úfiadu zru‰il. Mûstsk˘ soud v Praze v rozsudku ã.j. 10A54/2012-73-791 mimo jiné uvedl, Ïe „nepovaÏuje zvefiejnûní videozáznamem za zvefiejnûní nepfiimûfiené nebo zvefiejnûní poru‰ující § 97 zákona o obcích. Informace byla zvefiejnûna zpÛsobem v obci obvykl˘m, neboÈ Ïalobce zvefiejÀuje na základû jednacího fiádu obce schváleného dne 2. 3. 2011 usnesením zastupitelstva ã. 1/1 2011 audiovizuální záznamy ze zasedání zastupitelstva na sv˘ch internetov˘ch stránkách pravidelnû jiÏ od poãátku roku 2011“. „Zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, sice v § 97 nestanoví v˘slovnû podrobn˘ v˘ãet, jak˘m zpÛsobem má obec zpfiístupÀovat informace, není vylouãeno zvefiejnûní informací z jednání zastupitelstva ani rozhlasem nebo televizí, proto ani zvefiejnûní videozáznamem prostfiednictvím internetu nemÛÏe b˘t nijak nepfiimûfiené, naopak takovéto zvefiejnûní jednání zastupitelstva pfiispívá k poskytnutí úplné a autentické informace. Îalovan˘ pfiesvûdãivû neodÛvodnil svÛj závûr o tom, Ïe pofiízení videozáznamu ze zasedání zastupitelstva není k dosaÏení cíle ,rámcovû zachytit prÛbûh zasedání zastupitelstva‘

1

ani nutné ani pfiimûfiené, a svÛj názor, Ïe pfiípadn˘ audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva má slouÏit v˘hradnû pro interní potfiebu, neodÛvodnil.“ Dále pak soud uvedl, Ïe „pokud jde o rozsah zvefiejnûní informací, soud musí pfiisvûdãit Ïalobci, Ïe II. instanãní správní orgán se v napadeném rozhodnutí stejnû jako v rozhodnutí prvoinstanãním nevypofiádal se základní argumentací Ïalobce, Ïe § 8b zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, stanoví v pfiípadû pfiíjemcÛ vefiejn˘ch prostfiedkÛ, kter˘m paní T. jako fieditelka ‰koly bezesporu byla, odli‰n˘ rozsah ochrany osobních údajÛ, neÏ jak˘ je stanoven pro osoby, které pfiíjemci vefiejn˘ch prostfiedkÛ nejsou. Îalovan˘ provedl test proporcionality úvahou uvedenou v odÛvodnûní napadeného rozhodnutí na stranû 5 ve druhém odstavci, kdyÏ uvádí, Ïe pofiízení videozáznamu ze zasedání zastupitelstva není k dosaÏení cíle ,rámcovû zachytit prÛbûh zasedání zastupitelstva‘ ani nutné ani pfiimûfiené. Soud také pfiisvûdãil argumentaci obce, Ïe ,zákon o obcích nevyluãuje informování vefiejnosti o ãinnosti obce (§ 97 zákona o obcích), v daném pfiípadû informování o jednání zastupitelstva videozáznamem, kter˘ je, jak jiÏ bylo uvedeno, naopak vhodnûj‰í pro zachycení skuteãného prÛbûhu zasedání, neboÈ audiovizuální záznam pfiesn˘m a úpln˘m zpÛsobem zachycuje situaci, které ze zákona mÛÏe b˘t pfiítomen naprosto kaÏd˘, nejen obãan obce, jak vypl˘vá ze znûní ust. § 93 odst. 2 zákona o obcích, podle kterého má právo zúãastnit se zasedání zastupitelstva kaÏd˘, nikoliv jen obãan obce ãi osoba majetkovû propojená s danou obcí. TotéÏ platí pro právo nahlíÏet do zápisu o prÛbûhu zasedání zastupitelstva, které má rovnûÏ dle § 95 odst. 2 zákona o obcích kaÏd˘, nikoli jen obãan obce, jak nesprávnû uvádí v napadeném rozhodnutí pfiedseda Ïalovaného. Skuteãnost, Ïe zákon o obcích poãítá právo v ust. § 16 nahlíÏet do zápisu ze zasedání zastupitelstva v˘slovnû mezi práva obãana, nevyluãuje oprávnûní kohokoliv dané ustanovením § 95 odst. 2 zákona o obcích nahlíÏet do zápisu ze zasedání zastupitelstva. RovnûÏ bylo soudem akcentováno, Ïe ,pfii váÏení práva jiné osoby na ochranu pokraãování soukromí a povinnosti Ïalobce naplÀujícího princip publicity vefiejné správy, kter˘ je promítnut v zákonû o obcích a je realizován kromû jiného i vefiejností zastupitelsk˘ch schÛzí, pofiizováním zápisu ze zasedání

Cel˘ rozsudek je dostupn˘ z: http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2012/10A054_12_20130529132521_prevedeno.pdf.


9.1.2014

15:38

Stránka 25

zastupitelstva a aktivním informováním obãanÛ o dûní v obci, soud neshledal pfiekroãení zákonn˘ch mantinelÛ dan˘ch § 3 odst. 6 a § 5 odst. 1 písm. f) zákona ã. 101/2000 Sb. Podle § 45 odst. 1 písm. c) se správního deliktu dopustí ten, kdo shromaÏìuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo zpÛsobem, kter˘ neodpovídá stanovenému úãelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) aÏ h)]. Pfiedmûtné údaje byly Ïalobcem zvefiejnûny v rozsahu a v souladu s úãelem dan˘m ust. § 4 odst. 1 a § 5 odst. 7 a § 8b zákona ã. 106/1999 Sb., proto soud dospûl k závûru, Ïe Ïalobce ust. § 45 odst. 1 písm. c) ZoOU neporu‰il a správního deliktu se nedopustil. Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteãnostem soud podané Ïalobû vyhovûl a napadené rozhodnutí zru‰il ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona ã. 150/2002 Sb., soudní fiád správní, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro nezákonnost a vûc vrátil Ïalovanému, tedy ,úfiadu k dal‰ímu fiízení“. DluÏno fiíci, Ïe tento rozsudek vyvolal v médiích hotovou euforii. Byl oznaãován za „pfielomov˘“, oz˘valy se hlasy sympatií na podporu obce a nebyl ojedinûl˘ názor, Ïe „uveden˘ rozsudek tak mÛÏe pomoci rozpt˘lit obavy mnoha dal‰ích obcí, které dosud váhají s pofiizováním a zvefiejÀováním videonahrávek ze zasedání sv˘ch zastupitelstev v obavû, Ïe by zejména zvefiejnûním osobních údajÛ tfietích osob mohly pfiekroãit rámec zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon ã. 106/1999 Sb.“), a doãkat se tak sankcí ze strany ÚOOÚ“.2 Celá kauza je specifická v tom, Ïe doposud se podobné pfiípady posuzovaly jen z pohledu ZoOU a prvek zákona ã. 106/1999 Sb. byl potlaãován. ZoOU sice respektuje zvlá‰tní právní úpravy (tedy jak zákon o obcích, nebo zákon ã. 106/1999 Sb.), ale úfiad vÏdy zastával názor, Ïe zvlá‰tní právní úprava, pokud má dostat aplikaãní pfiednost pfied ZoOU, musí b˘t konkrétní. Je faktem, Ïe zákon o obcích Ïádné pfiesné ustanovení o nahrávání a zvefiejÀování záznamÛ neobsahuje. Tento problém se jiÏ nûkolikrát pokou‰ela fie‰it i vláda, kdyÏ opakovanû navrhovala do zákona o obcích zafiadit ustanovení, které by tento zpÛsob informování vefiejnosti jednoznaãnû umoÏÀovalo, leã zákon nakonec Parlament neprojednal. Bylo navrhováno doplnit do § 95 zákona o obcích odstavec 4, podle nûhoÏ: „Zvukov˘ nebo obrazov˘ záznam ze zasedání zastupitelstva obce mÛÏe b˘t zvefiejnûn zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pfiístup i bez souhlasu zaznamenan˘ch osob“. Z dÛvodové zprávy k tomuto návrhu jasnû plyne, Ïe se mûlo jednat právû o onu „úfiední licenci“ ve smyslu § 12

2 3

odst. 2 zákona ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ObãZ“). Uvádí se v ní, Ïe „zákon dále v˘slovnû obec opravÀuje pofiizovat obrazové a zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva obce a v˘slovnû ji oprávní k jejich zvefiejÀování zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pfiístup. Novela tím dává zákonnou licenci ve smyslu § 12 odst. 2 obãanského zákoníku. Obec samozfiejmû nemá povinnost ani záznamy pofiizovat ani je zvefiejÀovat a bude záleÏet pouze na ní, zpravidla na základû úpravy v jednacím fiádu zastupitelstva obce nebo na základû ad hoc uãinûného rozhodnutí, zda záznamy pofiizovat bude, a pokud ano, zda je bude zvefiejÀovat zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pfiístup“. A co tedy na problematiku fiíká ObãZ? Stávající právní úprava je známá. V § 12 se stanoví, Ïe: (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy t˘kající se fyzické osoby nebo jejích projevÛ osobní povahy smûjí b˘t pofiízeny nebo pouÏity jen s jejím svolením. (2) Svolení není tfieba, pouÏijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k úãelÛm úfiedním na základû zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pofiídit nebo pouÏít pfiimûfien˘m zpÛsobem téÏ pro vûdecké a umûlecké úãely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové pouÏití v‰ak nesmí b˘t v rozporu s oprávnûn˘mi zájmy fyzické osoby. A právû ona v˘‰e zmínûná zákonná licence uvedená nyní v § 12 odst. 2 ObãZ mÛÏe mnohé zmûnit, resp. zmûnit „pomûr sil na boji‰ti“ mÛÏe nov˘ obãansk˘ zákoník, tj. zákon ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník (dále jen „NOZ“). Stávající ObãZ onu úfiední licenci opravÀoval vyuÏívat jen k pouÏití záznamu pro úfiední úãely a na základû zákona. Toto ustanovení navíc bylo i vykládáno a také aplikováno velmi restriktivnû. Odborná literatura3 k tomu uvádí, Ïe „ustanovení § 12 odst. 2 stanoví, Ïe svolení fyzické osoby není tfieba, pouÏijí-li se (nikoliv pofiídí-li se) písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo zvukové záznamy k úãelÛm úfiedním na základû zákona (tzv. zákonná licence úfiední; jde o licenci bezúplatnou). Jen sám zvlá‰tní zákon, na jehoÏ základû k takovému pouÏití dochází, se tak stává v˘luãnû relevantní pro závûr, zda se tato zákonná licence vztahuje v urãitém konkrétním pfiípadû jen na pouÏití podobizen, obrazov˘ch snímkÛ a zvukov˘ch

Dostupné z: http://moderniobec.ihned.cz/c1-60335470-videa-ze-zastupitelstev-zacina-se-blyskat-na-lepsi-cas. Jifií ·vestka, Jifií Spáãil, Marta ·kárová, Milan Hulmák a kolektiv, Obãansk˘ zákoník I, II. 2. vydání, Praha 2009, s. 181.

problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

25


problémy z praxe

UNES_01_14_zlom

26

9.1.2014

15:38

Stránka 26

záznamÛ, které jiÏ existují, anebo zda opravÀuje pro urãit˘ úfiední úãel i k jejich pofiízení (pokud jde o osobní písemnosti, mÛÏe se ov‰em zákonná licence z povahy vûci vztahovat pouze na jiÏ existující písemnosti). V pfiípadû pochybností o formû, zpÛsobu a rozsahu pouÏití, resp. o pofiízení, je tfieba pfiípustnost této licence jako v˘jimeãné ustanovení vykládat vÏdy restriktivnû, tj. pouÏití musí mít bezprostfiední vztah k pfiedmûtu úfiedního fiízení a jeho úãelu, neboli zásah musí b˘t zvlá‰È odÛvodnûn z dÛvodu uplatnûní vefiejného zájmu. Ve v‰ech tûchto smûrech by v‰ak mûl b˘t zákon, na základû kterého k pouÏití, resp. k urãitému úfiednímu úãelu i k pofiízení tûchto chránûn˘ch statkÛ dochází, vÏdy dostateãnû jasn˘, podrobn˘, a tím pfiedvídateln˘ (mj. i z toho dÛvodu, Ïe technické prostfiedky k pouÏití nebo k pofiízení tûchto chránûn˘ch statkÛ se ãasem neustále zdokonalují)“. To NOZ bude k oné úfiední licenci vstfiícnûj‰í, resp. ji roz‰ifiuje, alespoÀ se tak jeví. DÛvodová zpráva uvádí, Ïe „spoleãné pravidlo vztahující se jak k podobû, tak k soukromí ãlovûka, pfiejímá v podstatû beze zmûny stávající konstrukci § 12 odst. 2 a 3 nynûj‰ího ObãZ s tím, Ïe normativní obsah dosavadního § 12 odst. 1 je systematicky zafiazen jinam“. V § 84 stanoví, Ïe „zachytit jak˘mkoli zpÛsobem podobu ãlovûka tak, aby podle zobrazení bylo moÏné urãit jeho totoÏnost, je moÏné jen s jeho svolením“, ov‰em § 88 v odst. 1 uvádí, Ïe „svolení není tfieba, pokud se podobizna nebo zvukov˘ ãi obrazov˘ záznam pofiídí nebo pouÏijí k v˘konu nebo ochranû jin˘ch práv nebo právem chránûn˘ch zájmÛ jin˘ch osob“, a odstavec 2 doplÀuje, Ïe „svolení není tfieba ani v pfiípadû, kdyÏ se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukov˘ ãi obrazov˘ záznam pofiídí nebo pouÏijí na základû zákona k úfiednímu úãelu nebo v pfiípadû, Ïe nûkdo vefiejnû vystoupí v záleÏitosti vefiejného zájmu“. Tedy na rozdíl od zatím platného znûní ObãZ a jeho § 12 odst. 2, kter˘ „úfiední licenci“ vztahuje toliko na pouÏití, NOZ ji roz‰ifiuje i na pofiízení podobizny, nebo chceme-li fotografie nebo i obrazového záznamu. I kdyÏ podle doktríny v˘‰e uvedené je tfieba tyto úfiední zákonné licence posuzovat restriktivnû, zdá se, Ïe NOZ bude vykládán i ponûkud ‰ífieji. Hlavního autor NOZ se v televizním vysílání4 totiÏ k oné úfiední licenci vyjádfiil zpÛsobem, kter˘ by striktní a pfiímé uvedení zákonné licence v právním pfiedpise explicitnû pfiímo nevyÏadoval, kdyÏ se v souvislosti s moÏností nahrávání a zvefiejÀování záznamÛ z jednání zastupitelstev obcí postavil za tuto moÏnost. V doprovodné reportáÏi totiÏ zaznûlo, Ïe „starostové

4

mohou mít od 1. ledna jistotu, Ïe záznamy z jednání zastupitelstev mohou na sv˘ch webov˘ch stránkách zvefiejnit“. A to zfiejmû navzdory tomu, Ïe zákon o obcích Ïádné pfiímé zmocnûní ke zvefiejÀování záznamu z jednání zastupitelstva neobsahuje. A zfiejmû onen vefiejn˘ zájem, resp. vystoupení ãlovûka v tomto zájmu, bude tím hlavním aplikaãním dÛvodem, na jehoÏ základû by se daly záznamy z jednání zastupitelstev zvefiejÀovat i prostfiednictvím záznamu z jednání na internetu. Nezb˘vá tedy neÏ vyãkat, jak se právní praxe ustálí, nehledû na to, Ïe zde popisovan˘ pfiípad je‰tû není právnû u konce, neboÈ byla, a to úfiadem, podána kasaãní stíÏnost, o níÏ bude rozhodovat Nejvy‰‰í správní soud, a to podle stávající právní úpravy. Nicménû pokud vejde na argumentaci soudu niωí instance, a tedy vlastnû pfiisvûdãí akcentu na vefiejnost a dostupnost informací o jednání orgánÛ vefiejné správy, bude to jen dal‰ím argumentem k tomu, aby se aplikace NOZ na popisovanou situaci stala v˘raznû zfietelnûj‰í. A jiÏ jen na okraj je tfieba poznamenat, Ïe sankce uloÏená obci je tak nepatrná (5 000 Kã), Ïe vzbuzuje i pochybnosti o tom, zda byl v dané vûci rozumnû váÏen i jeden z aspektÛ správního trestání, tedy spoleãenská nebezpeãnost potrestaného jednání. K této otázce se jiÏ dfiíve vyjádfiil NSS, kdyÏ ve svém rozsudku ã. j. 8 As 17/2007-135 uvedl, Ïe „pro trestnost správního deliktu musí existovat míra spoleãenské nebezpeãnosti vy‰‰í neÏ malá. Pokud se spoleãenská nebezpeãnost formálnû protiprávního jednání blíÏí nule, nebo je vyváÏena ãi pfieváÏena pro spoleãnost pozitivním pfiínosem, nelze po materiální stránce uvaÏovat o správním deliktu. Nedostatek spoleãenské nebezpeãnosti nemá odraz ve v˘‰i sankce, n˘brÏ v neexistenci dÛvodÛ správního fiízení, a správní orgán je povinen fiízení zastavit, neboÈ odpadl dÛvod jeho zahájení“. Pokud by v‰ak, alespoÀ teoreticky, mûla uloÏená pokuta vyjadfiovat alespoÀ nûjak˘ aspekt, váhu oné spoleãenské nebezpeãnosti, pak ji sám úfiad vlastnû povaÏoval za mizivou, neboÈ za uveden˘ správní delikt zde byla uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 5 mil. Kã, a tak uloÏená sankce pfiedstavuje toliko 0,1 % z moÏného sankãního rozpûtí. Pokud tedy Nejvy‰‰í správní soud rozsudek Mûstského soudu v Praze potvrdí a kasaãní stíÏnost zamítne, bude zfiejmû nutné i ve svûtle právní úpravy v NOZ stávající pfiístup úfiadu k moÏnosti zvefiejÀování záznamÛ z jednání zastupitelstev v‰ech stupÀÛ pfiehodnotit. V˘‰e uvedené úvahy pfiedstavují osobní názor autorÛ.

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/239378-novy-obcansky-zakonik-dava-zelenou-nahravani-zastupitelstev.


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 27

Úãetnictví a úãetní závûrka obcí sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 za kalendáfiní rok 2013 Rok se s rokem zase se‰el a na na‰e obce opût ãeká nároãné období, kter˘m je nejenom provedení fiádné inventarizace ve‰kerého majetku a závazkÛ, vãetnû jin˘ch aktiv a jin˘ch pasiv a skuteãností zaúãtovan˘ch na podrozvahov˘ch úãtech, ale i sestavení fiádné úãetní závûrky a následnû její schvalování schvalujícím orgánem.

Legislativa zákon ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o úãetnictví“);

 vyhlá‰ka ã. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

a závazkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „vyhlá‰ka o inventarizaci“); vyhlá‰ka ã. 220/2013 Sb., o poÏadavcích na schvalování úãetních závûrek nûkter˘ch vybran˘ch úãetních jednotek (dále jen „vyhlá‰ka o schvalování“); vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro nûkteré vybrané úãetní jednotky, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb.“).

Inventarizace Jednou z hlavních podmínek pro zabezpeãení prÛkaznosti úãetnictví je provedení fiádné inventarizace. Tato povinnost je stanovena § 29 a 30 zákona o úãetnictví. PoÏadavky na organizaãní zaji‰tûní a zpÛsob provedení inventarizace, vãetnû bliωích podmínek inventarizace poloÏek jin˘ch aktiv a jin˘ch pasiv, jsou stanoveny vyhlá‰kou o inventarizaci. Inventarizace je souborem operací. Skládá se z nûkolika fází, kter˘mi jsou zejména: pfiíprava, inventury, porovnávání skuteãného stavu se stavem v úãetnictví, zji‰Èování pfiíãin inventarizaãních rozdílÛ, zhodnocení stavu majetku, vypracování inventarizaãní zprávy a zaúãtování a vypofiádání inventarizaãních rozdílÛ. Úãelem inventarizace je proto zajistit vûcnou správnost úãetnictví a správné ocenûní majetku a závazkÛ.

osoby, sloÏení inventarizaãní komise/komisí, pfiíklady inventurních soupisÛ, zpÛsoby projednání v˘sledkÛ apod., pro‰kolila zamûstnance a ãleny inventarizaãních komisí, ktefií se inventur budou úãastnit a sv˘mi podpisy potvrdí nejenom správnost údajÛ, ale i odpovûdnost za fiádné provedení inventur. Pfii pfiípravû vnitfiní smûrnice by obec mûla vycházet jak z poÏadavkÛ platn˘ch úãetních pfiedpisÛ, tak z vlastních potfieb.

Inventurní soupisy Skuteãné stavy majetku a závazkÛ se zji‰Èují fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze zrakovû zjistit jeho existenci, nebo dokladovou inventurou u závazkÛ a majetku, u kter˘ch jejich existenci nelze zrakovû ovûfiit. Toto platí i pro jiná aktiva, jiná pasiva a skuteãnosti zaúãtované na podrozvahov˘ch úãtech. Zji‰tûné stavy se zaznamenávají do inventurních soupisÛ. Tyto soupisy jsou prÛkazn˘mi úãetními záznamy, jejichÏ obsahová náplÀ je stanovena zákonem o úãetnictví i vyhlá‰kou o inventarizaci. Zji‰tûné inventarizaãní rozdíly, tj. rozdíly mezi skuteãn˘m stavem a stavem v úãetnictví, musí b˘t zaúãtovány do období, za které se inventarizací ovûfiuje stav majetku, závazkÛ, jin˘ch aktiv a jin˘ch pasiv a podrozvahov˘ch úãtÛ.

Povinnosti obce

Interní pfiedpisy

Kromû inventurních soupisÛ musí obec vypracovat i inventarizaãní zprávu. Ta musí b˘t koncipována tak, aby splÀovala poÏadavky zákona o úãetnictví i vyhlá‰ky o inventarizaci a aby popisovala zji‰tûné skuteãnosti. Inventarizaãní zpráva musí b˘t pfiedloÏena orgánÛm obce.

Pro zaji‰tûní hladkého prÛbûhu inventarizace je vhodné, aby kaÏdá obec:

Rada obce pak na základû platného usnesení stanoví napfi.:

 zpracovala vlastní interní smûrnici o inventarizaci, ve

 pfiedloÏit inventarizaãní zprávu zastupitelstvu obce, vypofiádat zji‰tûné inventarizaãní rozdíly (rada obce

které by mûly b˘t stanoveny napfi. druhy majetku a závazkÛ, které budou pfiedmûtem inventarizace, plány inventur, termíny jejich provedení, odpovûdné

problémy z praxe – úãetnictví

Mgr. Martina Smetanová, ãlenka v˘boru pro vefiejn˘ sektor KA âR

nerozhoduje o zaúãtování zji‰tûn˘ch inventarizaãních rozdílÛ, ale o jejich vypofiádání),

27


problémy z praxe – úãetnictví

UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 28

 odstranit zji‰tûné nedostatky, termíny pro splnûní jednotliv˘ch v˘‰e uveden˘ch

Vedení úãetnictví, sestavení úãetní závûrky a její schvalování

bodÛ.

Legislativa Inventarizaci provádí obec vÏdy k okamÏiku, ke kterému sestavuje fiádnou anebo mimofiádnou úãetní závûrku. Obec je povinna prokázat provedení inventarizace. Tato povinnost je stanovena na dobu pût let po provedení inventarizace.

Úãetnictví obce musí b˘t vedeno a úãetní závûrka musí b˘t sestavena v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy, kter˘mi jsou zejména:

 zákon ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

Podklady pro schvalování úãetní závûrky Inventarizaãní zpráva je v souladu s § 5 vyhlá‰ky o schvalování jedním z podkladÛ pro schvalování úãetní závûrky. Inventarizaãní zpráva je pfiedkládána schvalujícímu orgánu, kter˘m je u obce zastupitelstvo obce, v pfiípadû hlavního mûsta Prahy je schvalujícím orgánem zastupitelstvo hlavního mûsta Prahy.

 zákon ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech Shrnutí

28

Inventarizace je provedena fiádnû, zejména pokud:

 je provedena u v‰ech úãtÛ majetku a závazkÛ, vãet  

nû jin˘ch aktiv a jin˘ch pasiv a skuteãností zaúãtovan˘ch na podrozvahov˘ch úãtech, je podloÏena inventurními soupisy tak, jak ukládá zákon o úãetnictví a vyhlá‰ka o inventarizaci, jsou dodrÏeny stanovené termíny, zejména v souvislosti se stanovením rozhodného dne, jsou proúãtovány v‰echny zji‰tûné inventarizaãní rozdíly, nebyly provedeny vzájemné kompenzace zji‰tûn˘ch mank a pfiebytkÛ.

územních rozpoãtÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona o úãetnictví v platném znûní, pro nûkteré vybrané úãetní jednotky, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 383/2009 Sb. (technická vyhlá‰ka), o úãetních záznamech v technické formû vybran˘ch úãetních jednotek a jejich pfiedávání do centrálního systému úãetních informací státu a o poÏadavcích na technické a smí‰ené formy úãetních záznamÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhlá‰ka ã. 449/2009 Sb., o zpÛsobu, termínech a rozsahu údajÛ pfiedkládan˘ch pro hodnocení plnûní státního rozpoãtu, rozpoãtÛ státních fondÛ a rozpoãtÛ územních samosprávn˘ch celkÛ, rozpoãtÛ dobrovoln˘ch svazkÛ obcí a rozpoãtÛ Regionálních rad soudrÏnosti, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, âeské úãetní standardy.

Kromû obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ se obec fiídí i vlastními interními smûrnicemi.

Pravidla pro vedení a zpracování úãetnictví

Kvalitní pfiíprava a provedení inventarizace vyÏadují dokonalou organizaãní, ale i personální pfiípravu. O celkové úspû‰nosti rozhoduje kvalitní provedení jednotliv˘ch dílãích etap.

Úãetnictví obce se fiídí pravidly, která mají klíãov˘ v˘znam pfii jeho vedení i zpracování. Obec je povinna vést úãetnictví správné, úplné, prÛkazné, srozumitelné, pfiehledné a zpÛsobem zaruãujícím trvalost úãetních záznamÛ.

V pfiípadû, kdy obec poÏádala o pfiezkoumání svého hospodafiení auditora nebo auditorskou spoleãnost, jsou auditor a jím povûfiené osoby oprávnûni b˘t pfiítomni pfii inventarizaci majetku a závazkÛ úãetní jednotky a mohou si vyÏádat i inventarizaãní zprávu.

Obec je povinna vést úãetnictví tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz pfiedmûtu úãetnictví a finanãní situace dané úãetní jednotky.

Úãetní zásady Úãetní zásady jsou souborem pravidel, kter˘ obec musí dodrÏovat jak pfii vedení úãetnictví, tak pfii sestavení úãetní závûrky. Reforma úãetnictví státu (vstoupila v platnost 1. ledna 2010) pfiinesla obcím nûkteré nové úãetní zásady, kter˘mi jsou zejména:


9.1.2014

15:38

Stránka 29

Úãetní zásada Zásada nezávislosti úãetních období akruální princip Zásada opatrnosti (konzervativnosti)

Zásada úplnosti Zásada oceÀování

Úãetní metoda Dohadné poloÏky âasové rozli‰ení Opravné poloÏky Odpisy Rezervy Povinnost úãtovat o dal‰ích úãetních pfiípadech Novû vymezen˘ okamÏik realizace OceÀování reálnou hodnotou

Úãetní metody a ãasov˘ harmonogram jejich pouÏití Úãetní metoda Opravné poloÏky k pohledávkám Rezervy Ocenûní reálnou hodnotou âasové rozli‰ení Závazné úãtování na podrozvahov˘ch úãtech Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Opravné poloÏky k dlouhodobému nehmotnému, hmotnému a finanãnímu majetku, k zásobám Opravné poloÏky k pohledávkám Opravné poloÏky vyjadfiují v˘znamné pfiechodné sníÏení hodnoty pohledávek. Vytváfiejí se zejména na základû inventarizace u tûch pohledávek, které pfiedstavují riziko, Ïe nebudou dluÏníkem plnû nebo ãásteãnû uhrazeny. Opravné poloÏky se tvofií jak k vybran˘m poloÏkám pohledávek, které vznikají na základû soukromoprávních vztahÛ (napfi. z nájmÛ, sluÏeb, apod.), tak k vybran˘m poloÏkám pohledávek, které vznikají ze zákona (napfi. z poplatkÛ). Základním pravidlem pro jejich tvorbu

Název Rezervy

Harmonogram pouÏití od 1. ledna 2010 od 1. ledna 2010 od 1. ledna 2010 od 1. ledna 2010 od 1. ledna 2010 k 31. prosinci 2011 rozvahovû, v následujících letech jiÏ standardnû prostfiednictvím v˘kazu zisku a ztráty k 31. prosinci 2011

je 10 % za kaÏd˘ch ukonãen˘ch devadesát dnÛ po splatnosti dané pohledávky. Rezervy Rezervy jsou urãeny k pokrytí budoucích závazkÛ nebo v˘dajÛ, u kter˘ch známe úãel, je pravdûpodobné, Ïe nastanou, ale zpravidla neznáme pfiesnou ãástku a období. Vytváfiejí se v pfiípadû, kdy v bûÏném úãetním období nastane skuteãnost, jejímÏ pravdûpodobn˘m následkem bude v˘znamné zv˘‰ení nákladÛ úãetní jednotky v budoucím/ch úãetním/ch období/ch.

Období Odhad

Tvorbou rezervy dochází ke sníÏení v˘sledku hospodafiení bûÏného úãetního období pfii pfiedpokládaném sníÏení dopadu do v˘sledku hospodafiení budoucího/ch úãetního/ch období, ve kterém/˘ch dojde k „vyúãtování“ budoucího rizika, v jehoÏ souvislosti byla rezerva vytvofiena.

Úãel Známe

âástka Odhad

Obce mohou vytváfiet napfi. tyto druhy rezerv: na opravy dlouhodobého majetku, pûstební ãinnost, odbahnûní rybníka, sanaci pozemkÛ dotãen˘ch tûÏbou, rekultivaci skládek,

  

problémy z praxe – úãetnictví

UNES_01_14_zlom

29


problémy z praxe – úãetnictví

UNES_01_14_zlom

30

9.1.2014

15:38

Stránka 30

 soudní spory, nevybranou dovolenou apod. Ocenûní reálnou hodnotou V § 27 zákona o úãetnictví jsou vymezeny v‰echny sloÏky majetku a závazkÛ, které se oceÀují reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou se rozumí: trÏní hodnota, ocenûní kvalifikovan˘m odhadem nebo posudkem znalce (pouÏijeme napfi. pro oceÀování dlouhodobého majetku urãeného k prodeji) anebo ocenûní stanovené zvlá‰tními právními pfiedpisy (napfi. oceÀovací vyhlá‰ka).

Název âasové rozli‰ení Dohadné úãty

Období Známe Známe

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku znamenají trvalé sníÏení hodnoty dlouhodobého odpisovaného majetku. Odpisování se t˘ká i drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s tím, Ïe drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek je zcela odepsán pfii pofiízení. Opravné poloÏky k dlouhodobému nehmotnému, hmotnému a finanãnímu majetku a k zásobám Opravné poloÏky u tohoto druhu majetku také pfiedstavují v˘znamné doãasné sníÏení hodnoty. Vytváfiejí se na základû fiádnû provedené inventarizace. U drobného dlouhodobého majetku (ten je stoprocentnû odepsán jiÏ pfii pofiízení), majetku ocenûného reálnou hodnotou nebo ekvivalencí a majetku ocenûného 1 Kã se opravné poloÏky nevytváfiejí.

Druhy majetku a závazkÛ, které budou oceÀovány reálnou hodnotou a zpÛsoby jejich ocenûní by obce mûly mít stanoveny v interní smûrnici. Její souãástí by mûlo b˘t i vymezení okamÏiku uskuteãnûní úãetního pfiípadu u majetku urãeného k prodeji, kter˘ bezprostfiednû souvisí s rozhodnutím osoby nebo orgánu, kter˘ o této skuteãnosti rozhoduje. âasové rozli‰ení a dohadné úãty Náklady a v˘nosy zachycují obce do období, se kter˘m ãasovû a vûcnû souvisejí. U ãasového rozli‰ení známe období, úãel a ãástku, u dohadn˘ch úãtÛ aktivních a pasivních známe období, úãel, ale ãástku odhadujeme. Úãel Známe Známe

âástka Známe Odhad

Pfiehled o penûÏních tocích a pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu nesestavují ty úãetní jednotky, které nesplní dvû podmínky, a to brutto aktiva celkem více neÏ 40 mil. Kã a roãní úhrn ãistého obratu více neÏ 80 mil. Kã. Pfiíloha vysvûtluje a doplÀuje informace uvedené v rozvaze a ve v˘kazu zisku a ztráty. Pfiíloha obcí je pfiesnû definována (viz pfiíloha ã. 5 k vyhlá‰ce ã. 410/2009 Sb.). V pfiíloze musí b˘t vyplnûny jak její ãíselné, tak textové ãásti. Úãetní závûrka musí obsahovat v‰echny v˘znamné informace. Informace se povaÏuje za v˘znamnou (závaÏnou), pokud by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci uÏívá. Úãetní závûrka se sestavuje v ãesk˘ch korunách a vykazuje se v Kã, s pfiesností na dvû desetinná místa. Schvalování úãetní závûrky

Úãetní závûrka Úãetní závûrku tvofií: rozvaha, v˘kaz zisku a ztráty, pfiíloha, pfiehled o penûÏních tocích a pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu.

Úãetní závûrka sestavená k rozvahovému dni je v souladu s § 5 vyhlá‰ky o schvalování jedním z podkladÛ, které jsou pfiedkládány schvalujícímu orgánu obce, kter˘m je zastupitelstvo obce, v pfiípadû hlavního mûsta Prahy zastupitelstvo hlavního mûsta Prahy. Zastupitelstvo jako schvalující orgán rozhodne na základû v‰ech pfiedloÏen˘ch podkladÛ, kter˘mi jsou: úãetní závûrka,


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 31

  

zprávy auditora, zprávy o v˘sledku finanãní kontroly, zprávy interního auditu (pokud byl zfiízen), inventarizaãní zpráva, vybrané úãetní záznamy a doplÀující informace jím vyÏádané, o tom, zda schvalovanou úãetní závûrku schválí, ãi neschválí.

poskytnut˘ch MF âR vypl˘vá, Ïe v pfiípadû neschválení úãetní závûrky zÛstane v˘sledek hospodafiení na úãtu 431-V˘sledek hospodafiení ve schvalovacím fiízení (poloÏka C.III.2. V˘sledek hospodafiení ve schvalovacím fiízení). V pfiípadû schválení úãetní závûrky je v˘sledek hospodafiení pfieúãtován z úãtu 431 na úãet 432-V˘sledek hospodafiení minul˘ch úãetních období (poloÏka C.III.3 v˘sledek hospodafiení minul˘ch úãetních období).

Aktualita

aktualita

Se schvalováním úãetní závûrky souvisí i schválení v˘sledku hospodafiení a jeho pfiípadné rozdûlení. Z informací

Pfiiná‰íme Vám v˘bûr pfiedpisÛ ze silvestrovské Sbírky:

 vyhlá‰ka ã. 473/2013 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení     

zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro nûkteré vybrané úãetní jednotky, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ vyhlá‰ka ã. 472/2013 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 383/2009 Sb., o úãetních záznamech v technické formû vybran˘ch úãetních jednotek a jejich pfiedávání do centrálního systému úãetních informací státu a o poÏadavcích na technické a smí‰ené formy úãetních záznamÛ (technická vyhlá‰ka o úãetních záznamech), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ vyhlá‰ka ã. 471/2013 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 504/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro úãetní jednotky, u kter˘ch hlavním pfiedmûtem ãinnosti není podnikání, pokud úãtují v soustavû podvojného úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ vyhlá‰ka ã. 464/2013 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka ã. 323/2002 Sb., o rozpoãtové skladbû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ nafiízení vlády ã. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zji‰tûní srovnatelného nájemného obvyklého v daném místû nafiízení vlády ã. 459/2013 Sb., kter˘m se mûní nafiízení vlády ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ nafiízení vlády ã. 459/2013 Sb., kter˘m se mûní nafiízení vlády ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ nafiízení vlády ã. 460/2013 Sb., o stanovení ãástky pfiíspûvku na úhradu péãe, ãástky kapesného, hodnoty osobních darÛ a hodnoty vûcné pomoci nebo penûÏitého pfiíspûvku dítûti ve ‰kolsk˘ch zafiízeních pro v˘kon ústavní v˘chovy nebo ochranné v˘chovy vyhlá‰ka ã. 462/2013 Sb., o stanovení v˘‰e a zpÛsobu úhrady efektivnû vynaloÏen˘ch nákladÛ na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizaãních údajÛ a na poskytování informací z databáze úãastníkÛ vefiejnû dostupné telefonní sluÏby vyhlá‰ka ã. 443/2013 Sb., o zru‰ení nûkter˘ch právních pfiedpisÛ o vyhlá‰ení zvlá‰tû chránûn˘ch území vyhlá‰ka ã. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceÀování majetku (oceÀovací vyhlá‰ka)

31


UNES_01_14_zlom

9.1.2014

15:38

Stránka 32

REKODIFIKACE S předplatným UNES Online se vždy spolehlivě a rychle zorientujete ve všech změnách a novinkách.

Unes – úãetnictví neziskového sektoru roãník XII 1/2014 mûsíãník odpovûdná redaktorka Ing. Ilona Borlová

tip pro ãtenáfie

odborní poradci Ing. Danu‰e ProkÛpková Ing. Zdenûk Morávek Olga Holubová adresa redakce Wolters Kluwer, a. s. Unes – úãetnictví neziskového sektoru U Nákladového nádraÏí 6 130 00 Praha 3 tel.: 246 040 458 email: unes@wkcr.cz

Na www.unes.cz spouštíme speciální stranu REKODIFIKACE V ÚČETNICTVÍ

32 Najdete zde přehledný výběr nejdůležitějších materiálů k novému občanskému zákoníku a novému zákonu o obchodních korporacích. Záruka spolehlivosti články jsou propojené na aktuální znění právních předpisů.

 Vzory smluv podle NOZ a ZOK vysvětlením jednotlivých pojmů z nového občanského a obchodního práva.

pfiedplatné tel.: 246 040 400 (informace) e-mail: predplatne@wkcr.cz (objednávky) vydává Wolters Kluwer, a. s. tel.: 246 040 444 www.wkcr.cz sazba, litografie, tisk SERIFA, s. r. o. Jinonická 80, Praha 5 NevyÏádané pfiíspûvky nevracíme. Pfietisk a jakékoli ‰ífiení dovoleno pouze se souhlasem vydavatele. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod ãíslem MK âR E 14193. ISSN 1214-181X. Za správnost údajÛ uveden˘ch v ãláncích odpovídají jejich autofii.

 Výběr odborných článků věnujících se rekodifikaci v účetnictví, daních a pracovněprávní oblasti.

Cena pfiedplatného závisí na typu produktové verze, blíÏe na http://obchod.wkcr.cz, www.ucetnikavarna.cz.

 Vybrané otázky a odpovědi a články ze specializovaného právního časopisu Rekodifikace & praxe.

Pfiedáno do tisku dne 9. 1. 2014.

Materiály neustále doplňujeme tak, jak jsou schvalovány a publikovány.

REKODIFIKACE Sledujeme za Vás

w w w. u n e s . c z

Podávání novinov˘ch zásilek povoleno âeskou po‰tou, s. p., od‰tûpn˘ závod Pfieprava, ãj. 4393/97 dne 25. 11. 1997. © Wolters Kluwer, a. s., 2014

Unes 01 14 final  
Unes 01 14 final  

Časopis Účetnictví neziskového sektoru (UNES) je odborný tištěný měsíčník, který je určen všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou...

Advertisement