Page 1

:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

),(;;/6:,40+;,94)3<,:

ISSUE 2


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

/L`N\`Z >LSJVTL[V[OLZLJVUKPZZ\LVM[OL:[\KLU[Z»<UPVU>OH[»Z6U.\PKL[OLKLMPUP[P]LSV^KV^UVU <*+»ZNPNZL]LU[ZHUKZWVY[PUNMP_[\YLZ ;OLKH`ZHYLNL[[PUNZOVY[LY[OLUPNO[ZHYLNL[[PUNJVSKLYHUK[OLJHTW\ZPZNL[[PUN^L[[LY ;OLTPK[LYTZHYLOLYLL_HTZHYLSVVTPUNHUK*OYPZ[THZPZZ[PSSQ\Z[V\[ZPKLVM`V\YNYHZW)\[HSS[OPZ KVLZU»[TLHU[OLYLOHZ[VILHKHTWLULYVU`V\YZVJPHSSPML ;OL:<<*+,U[ZHUK<*+»ZJS\IZHUKZVJPL[PLZOH]LH^OVSLOVZ[VML]LU[ZSPULK\WV]LY [OLUL_[ML^^LLRZ[VRLLW`V\LU[LY[HPULK(SS`V\OH]L[VKVPZYLHKVU¯ ;HRLP[LHZ`

Gary, Donnacha, Scott, Mike Pat & Paddy &

7:(ZL]LYPM`V\OH]LHU`[OPUN`V\^HU[PUJS\KLKPU[OLUL_[PZZ\LQ\Z[LTHPS^OH[ZVUN\PKL'\JKZ\PL

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

Get involved!

@V\»SSVUS`NL[V\[VM\UP]LYZP[`SPML^OH[`V\W\[PU[VP[;OLYLHYLTHU`VWWVY[\UP[PLZMVY`V\[VNL[PU]VS]LK HSS`V\OH]L[VKVPZZLPaL[OLT,]LU[OV\NO-YLZOLYZ»>LLRPZV]LY<*+»ZJS\IZHUKZVJPL[PLZHYLKLSPNO[LK [V[HRLUL^TLTILYZ@V\JHUNL[JVU[HJ[KL[HPSZMVY[OLTMYVT[OL<*+:WVY[Z*LU[YLHUK[OL:VJPL[PLZ» 6MMPJL\WZ[HPYZPU[OL:[\KLU[*LU[YL 0ULHYS`6J[VILY[OL:<OLSKP[Z*SHZZ9LWLSLJ[PVUZ4VZ[JSHZZLZ[OYV\NOV\[[OL\UP]LYZP[`UV^ OH]LHULSLJ[LKYLWYLZLU[H[P]L[VYLSH`[OLPY]PL^Z[V[OL:<HUK[OL\UP]LYZP[`P[ZLSM[VVYNHUPZLJSHZZWHY[PLZ HUK [YPWZ HUK [V KV ^OH[L]LY LSZL PZ YLX\PYLK VM [OLT ;V MPUK V\[ ^OV `V\Y *SHZZ 9LW PZ ]PZP[ ^^^\JKZ\PLLSLJ[PVUZ@V\JHULTHPS`V\YYLW\ZPUN[OLLTHPSHKKYLZZMPYZ[UHTLSHZ[UHTL'YLWZ\JKZ\PL 0M`V\YJVUZ[P[\LUJ`KVLZU»[OH]LH*SHZZ9LW`V\JHUJHSSHI`LSLJ[PVUH[HU`[PTL[VMPSS[OL]HJHU[ ZLH[Z(SS[OLULJLZZHY`PUMVPZH[[OLHIV]LLSLJ[PVUZ^LIZP[L

,KP[VY!9VI3V^UL` +LZPNULY!1VUH[OHU)SHJRTVYL 7OV[VNYHWO`!+HU/H`KLU9VILY[ 4HUUPUN*VSPU:JHSS` <*+ 4LKPH:LY]PJLZ 7YPU[LKI`!:WLJPHSP[`7YPU[3[K


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

What’s On? >LLR &

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

;O\YZKH` 6J[VILY

;O\YZKH`5PNO[3P]L

 

 

<*+9PZPUN <*+»Z\WHUKJVTPUNOVTLNYV^U[HSLU[

-YPKH`6J[VILY-PYZ[*SHZZ-YPKH`Z

 

 

';OL:[\KLU[)HY ^P[O,U[Z+1ZHSSKH`HUKHSSKYPURZÁ

  

  

  

>LLR 4VUKH`5V]LTILY

7YL.HTL

MVSSV^LKI`   ';OL:[\KLU[)HY^P[O,U[Z+1ZHUKHSSKYPURZÁ

  

  

  

.YH[\P[H\4HYX\LL <*+,U[ZL_JS\ZP]LMYLLZ[\KLU[UPNO[ MYLL^P[O,U[Z+PZJV\U[*HYK^P[OHSSKYPURZÁ ';OL4HYX\LL;LTWSL)HYMVYTLYS`;OL7\Y[`2P[JOLU

;O\YZKH`5V]LTILY

;O\YZKH`5PNO[3P]L

 

 

';OL:[\KLU[)HY ,P[OLY+VSLYLU[VZVY1HWLULZL7VWZ[HYZ;)*

-YPKH`5V]LTILY-PYZ[*SHZZ-YPKH`Z

 

 

';OL:[\KLU[)HY ^P[O,U[Z+1ZHSSKH`HUKHSSKYPURZÁ

  

  

  

>LLR 4VUKH` 5V]LTILY

7YL.HTL

MVSSV^LKI`   ';OL:[\KLU[)HY^P[O,U[Z+1ZHUKHSSKYPURZÁ

  

  

  

.YH[\P[H\4HYX\LL <*+,U[ZL_JS\ZP]LMYLLZ[\KLU[UPNO[ MYLL^P[O,U[Z+PZJV\U[*HYK^P[OHSSKYPURZÁ ';OL4HYX\LL;LTWSL)HYMVYTLYS`;OL7\Y[`2P[JOLU


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

>LLR &

0

<

4VUKH`5V]LTILY

7YL.HTL

MVSSV^LKI`   ';OL:[\KLU[)HY^P[O,U[Z+1ZHUKHSSKYPURZÁ

  

  

  

.YH[\P[H\4HYX\LL <*+,U[ZL_JS\ZP]LMYLLZ[\KLU[UPNO[ MYLL^P[O,U[Z+PZJV\U[*HYK^P[OHSSKYPURZÁ ';OL4HYX\LL;LTWSL)HYMVYTLYS`;OL7\Y[`2P[JOLU

&0

;\LZKH`5V]LTILY

+H]PK6»+VOLY[`

0<:[\KLU[)HY*VTLK`5PNO[

&<

;O\YZKH` 5V]LTILY

;O\YZKH`5PNO[3P]L;)*

&0<

.

 

 

 

 

-YPKH`5V]LTILY 

-PYZ[*SHZZ-YPKH`Z

 

 

';OL:[\KLU[)HY ^P[O,U[Z+1ZHSSKH`HUKHSSKYPURZÁ*OYPZ[THZ>LLRPU<*+

 

 

 

>LLR

;\LZKH`5V]LTILY

*OYPZ[THZ,]L:[\KLU[)HY

>LKULZKH`5V]LTILY *OYPZ[THZ+H` ;OL*OYPZ[THZ)HSS 

:[\KLU[)HY

;O\YZKH`5V]LTILY

:[:[LWOLU»Z+H`:[\KLU[)HY

-YPKH`5V]LTILY 

)SHJR-YPKH`

,]LY`^OLYL^OVJHYLZPMP[»ZZ[\K`^LLR&>LLR

4VUKH`5V]LTILY

;OL>HPSLYZ

  

[O(UUP]LYZHY`,_VK\Z;V\Y ^P[O;YPUP[`,U[Z PU;OL)\[[VU-HJ[VY`;LTWSL)HY 3H[L.PN

  

  

  

  


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

CHRISTMAS BALL WEDNESDAY 25TH NOVEMBER SNOW CANNONS, MULLED WINE , MINCE PIES

CHESTNUTS ROASTING ON AN OPEN FIRE...

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU,

BE THERE! MORE DETAILS SOON IT’S GOING TO BE BIG!


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

Gaeilge Style

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

4HPKPU;HL 4HP PKPU ;HL

)\HPSPNx PZ[LHJO JO\U IYPJMLHZ[H ZHVY PU HPZJL H P[OL SPUU .HJO THPKPU +tHYKHVPU } NV IxVUU IYPJMLHZ[H ZHVY PU HPZJL HY MmPS PU รYHZ *O}UHP[OL 4LY]PSSL ;LHJO รYHZmU ;HNHPNx JO\U KV JO\PK .HLPSNL H JOSLHJO[HKO J\WmU[HLH}SHN\ZIYPVZJHxHN\ZJYVPZZHU[HP[OLHYKVZOSx JO\PNKVSLHJO[HUUH

+YVWPUHUKLUQV``V\YIYLHRMHZ[ยธHZ.HLPSNLยน,]LY`;O\YZ KH` TVYUPUN /V\ZL (WHY[TLU[ 4LY]PSSL :[\KLU[ 9LZPKLUJLZPZWYV]PKPUNMYLLIYLHRMHZ[MYVT HT0M `V\ ^V\SK SPRL [V WYHJ[PZL `V\Y 0YPZO VY WPJR \W H ยบJย‚WSH MVJHPSยปTHRLZ\YL`V\KYVWPUHUKQVPU\Z

:L}-HPZPU

;m:L}-HPZPUmOLHNYย‚HNHUN*\THUU.HLSHJOHYHU :HTOHPUPT)LmYUH4HJ3tPUU6xJOLNOHSmU[HNOHLSHJOH IOLPKOHUUKtHUHPNxJPUU[LUHJONJHPSSLHUZPIOHTHJOHPY )LPKO TPJ StPUU } <*+ THY TOHPUPJxUx HY HU VxJOL HN\Z ILPKOZPHKHN[HPZWLmPU[tHKHx}ZOPVWHxJVZย‚PSSL);HN\Z (YUV[[Z*OVTOTHP[OHYHUVxJOLILPKOZ[xSLHUUHNY\HPN MHPZLHU[H JYHPJLmPS[L HJO NHSHU[H KtHU[H HN :[`SL *S\I 7L[LY 4HYRZ m [OHPZWLmPU[ (U\HZ HY NHJO Y\K ILPKO HU IHUHJLVS7LHRPUยป;YPWWLYZmJOHZHKOHUU)LPKOUH[PJtPK HY MmPS }U N*\THUU .HLSHJO HN\Z [m JVZ[HPZ ร VY[O\ 9HJOHPKO HU [HPYNLHK HY MHK }U VxJOL KVU 0YPZO *HUJLY :VJPL[`4HYZPUJHIOYHPNOSLPZHUJHY[OHUHJO[PVU[HJOZLV MHPNOHTHJOMHVPZ[xSU\HUHSHL[OHU[HZLVIxVKOVxJOLKLU ZJV[OHNH[HNIYLH[OUย‚HYUHTHPUPJxUPยบZ[Y\[[PUNHZ[\MMยถ .HLPSNLZ[`SLยปPT)LmYUH4HJ3tPUU

(U 0YPZO -HZOPVU ZOV^ PU HPK VM ยบ0YPZO *HUJLY :VJPL[`ยป PZ ILPUNVYNHUPZLKI`[OL*\THUU.HLSHJO0[^PSSILHUPNO[ VMZ[`SLPUV\Y]LY`V^U:[\KLU[)HY0[PZ[HRPUNWSHJLVU 5V]LTILYH[WT:[\KLU[Z^PSSILTVKLSSPUNJSV[OLZMYVT ZOVWZZ\JOHZ);HUK(YUV[[ZHUKOHPYZ[`SLZMYVT7L[LY 4HYRZ^PSSHSZVILVUZOV^;OL7LHRPUยป;YPWWLYZ^PSSTHRL Z\YL[OH[[OPZUPNO[PZVUL[VYLTLTILY;PJRL[ZHYLรHUK HSS WYVJLLKZ NV [V [OPZ ^LSSKLZLY]LK JOHYP[` :V OLSW H NVVKJH\ZL[OPZ5V]LTILYI\``V\Y[PJRL[WYHJ[PZL`V\Y Jย‚WSHMVJHPSSLHYUZVTLMHZOPVU[PWZHUKIY\ZO\WVU[OL SH[LZ[Z[`SLZ

;YmJO[ยถ6PJOL4}YUH.HLPSNL

)LPKOHUVxJOLJYHPJLmPS[LZLVHYZPย‚SHYHU:HTOHPUZH 9LUKLa]V\Z -VPYNULHTO UH )PHSHPUUL HN PU )LPKO MmPS[LMxVUHN\ZIPHJtPSx[HPZWLmU[HPZKHTOZH.HLSHJO2xSH HN\Z;906:*6;YHKKPZJ}JtPSxHN\ZOHYKOV\ZLYH]L;m JLHK PZ[LHJO ร HY HU VPJOL 4m [m Z\PT HNH[ H IOLP[O WmPY[LHJOSLJYHPJKtHUHPNxJPUU[LNVIOM\PSZPIOHUU

;OPZ JYHa` UPNO[ ^PSS IL VU 5V]LTILY PU 9LUKLa]V\Z 9LZ[H\YHU[)\PSKPUN,U[LY[HPUTLU[^PSSJVUJPZ[VMH^PUL HUKMVVKYLJLW[PVUHJtPSxHU0YPZOKHUJLWLYMVYTHUJL2xSH HUKH;906:*6;PJRL[ZHYLVUS`ร


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

;YHK:VJ ;

)xV )xVUUZLPZP‚PUJLVPSHYZP‚PSNHJO3\HUPT)LHYHU-VYHPTPU HPJ HPJL SL 0VUHK UH 4HJ 3tPUU HN PU ;m MmPS[L YVPTO NHJO tPU tPUUL [LHJO[ JO\U JHZHKO SPUU U} JO\U tPZ[LHJO SLPZ HU NJL NJLVS HN\Z JO\U H IOLP[O WmPY[LHJO SLPZ HU JOYHPJ )LPKO YHU YHUNHUUHJLVPSHYMmPSNVS\H[OJOVTOTHP[O 0YPZ 0YPZOT\ZPJZLZZPVUZOH]LRPJRLKVMM[OL`[HRLWSHJLL]LY`

4VUKH`H[WTKV^UZ[HPYZPU[OL-VY\T)HY,]LY`VULPZ ^LSJVTL[VJVTLHSVUN[VWSH`^P[O\ZVY[VSPZ[LUPUHUK QVPU[OLJYHPJ4\ZPJSLZZVUZ^PSSILH]HPSHISLZOVY[S`HSZV

*\THUU+YHTHxVJO[H *

;m ;m.LHTHPYLHJO[7HU[VUH5VSSHNHYZ[mP[ZLHYHU :H :HTOHPU ZH)S\L9VVTPU0VUHKUH4HJ3tPUU)LPKO ZL} ZL}HUUHNHPUNHJOSmHN\ZILPKOZL}HPUHYHU+tHYK HVP HVPU ;m UH [PJtHKx Á HY HU KVYHZ Á KV IOHPSS HU *O *O\THPUU+YmTHxVJO[H

;OPZ`LHY(U*\THUU+YHTHxVJO[HWYLZLU[HU0YPZOWHU[V [OH[^PSSY\UMYVT[OL 5V]LTILY0[^PSSILOLSKPU[OL )S\L 9VVT \WZ[HPYZ PU [OL :[\KLU[ *LU[YL H[ WT L]LY` KH`HUKH[WTVU[OL;O\YZKH`;PJRL[ZHYLÁHUKÁMVY TLTILYZHUKHYLH]HPSHISLH[[OLKVVY

:LHJO[HPUUH.HLPSNL : 5mIxI\HY[OH[mZxHN[LHJO[ 5m

)L )LPKO:LHJO[HPUUH.HLPSNLHYZP‚SPTISPHUHHYHUNJtH[OY‚ ZLHJO[HPULHYHPZ-LHIOYH4m[mZ\PTHNH[HIOLP[O HNJHIOY‚SLJ\PKKLUHPTLHJO[HxHIOLPKOHYZ‚PSKtHUHPNx JPUU[LKVK[tHUUZPIOPK[LHNTOmPSSL6PMPNLHJOUH.HLPSNL HU(U43(VPML5PJ:OHTOYmPUHN\ZIxTHYJO\PKKLº*YP‚ UH.HLPSNL»

;OPZ `LHY»Z 0YPZO 3HUN\HNL >LLR ^PSS [HRL WSHJL VU [OL MV\Y[O ^LLR IHJR -LIY\HY` 0M `V\ HYL PU[LYLZ[LK PU NL[[PUN PU]VS]LK PU OLSWPUN [V Y\U ZVTL L]LU[Z ZPTWSL JVU[HJ[ [OL :<»Z 0YPZO 3HUN\HNL 6MMPJLY (VPML 5PJ :OHTOYmPUHUKQVPUº*YP‚UH.HLPSNL» -VYTVYLPUMVYTH[PVULTHPS(VPMLH[NHLPSNL'\JKZ\PL

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

SU Welfare Events ;OL:<>LSMHYLVMMPJLIYPUNZ`V\[OLMVSSV^PUNL]LU[Z V]LY[OLUL_[ML^^LLRZ 7SLHZL;HSR9LTLTIYHUJL+H`5V]LTILY 7LIISLZHYLH]HPSHISLPU[OL:[\KLU[*LU[YLMYVT;\LZKH`;O\YZKH` 6J[VILYVU^OPJO`V\JHUWHPU[[OLUHTLVMH SV]LKVUL`V\»]LSVZ[@V\JHU[OLUIYPUN[OLWLIISL[V[OLWT°4HZZVMYLTLTIYHUJLPU°)LSMPLSK*O\YJOVU5V]LTILY (SSWLIISLZ^PSS[OLUILWSHJLKPU[OLJPYJ\SHYJV\Y[`HYKULHY6»9LPSS`/HSSHUKH]PNPS^PSSILOLSK°-VSSV^LKI`°[LHJVMMLL° YLJLW[PVUPU:[:[LWOLU»Z°*OHWSHPUJ`

5V]LTILY!>LSMHYL>LLR ,]LY`KH`PU[OL:[\KLU[*LU[YLMYLLIYLHRMHZ[PZH]HPSHISLMYVTHT[VWT+\YPUN[OL^LLR^L»SSOH]LH:HTHYP[HUZ HUK(^HYLZ[HUKPU[OL:[\KLU[*LU[YLH[YP\T6U;\LZKH`^LOH]Lº:THZOPUN;PTLZ»[OLH[YLJVTWHU`KVPUNH[OLH[YP JHSWSH`IHZLKVUZ\PJPKLH^HYLULZZHUKWYL]LU[PVU¶SVJH[PVUHUK[PTL[VILJVUMPYTLK>LKULZKH`L]LUPUN^L»SSOH]LH º(YL@V\:THY[LY;OHUH@LHY6SK&»[HISLX\PaPU[OL:[\KLU[)HYH[WT(SS>LLRPU[OL:[\KLU[*LU[YLPU4LL[PUN 9VVTZ [OLº9LSH_H[PVU9VVT»^PSSILVWLU[VL]LY`VUL;OLYVVT^PSSOH]LYLSH_PUNT\ZPJTHZZHNLZNHTLZHUK :OYLR+=+Z °

+PZHIPSP[`(^HYLULZZ>LLR 7SLHZLZLLWVZ[LYVU[OLUL_[WHNLMVYKL[HPSZ °

-YLZO:[HY[

-PYZ[^LLRPU:LTLZ[LY;^VPZ[OLº-YLZO:[HY[»^LLR0U[OPZ^LLR`V\»SSSLHYU-PYZ[(PKOV^[VX\P[ZTVRPUNNL[`V\YZ[\K` VYNHUPZLKHUKZ[HY[`V\YNL[MP[WYVNYHTTL


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

For more information on 

 

 

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

Classical Society

Every Thursday morning (10.30am-11.30am), K217 in the School of Classics, Newman Building. 5 November, 6.30pm, Room K217 Newman Building: Dr Philip de Souza from the UCD School of Classics will give a talk about naval warfare in antiquity. Followed by reception. 12 November, 6.30pm, Room K217 Newman Building:The society will host its second lecture in the Postgraduate Lecture Series given by Sonya Nevin (UCD School of Classics) and entitled ‘The Treatment of Sanctuaries During Warfare in Ancient Greece’. Followed by reception. 19 November, 6.30pm, Room K217 Newman Building:Second Annual Classical &

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

Musical Society

UCD Musical Society presents The Wedding Singer, 10-13 November, Astra Hall, UCD Student Centre. Tickets on Sale in the Newman Building and online at www.ucd.ie/musical.

Netsoc (UCD Internet Society)

19 November, 6pm-9pm: Dr Dennis Jennings, the creator of the Internet, ICANN board member and the man who proposed HEAnet will give a talk on the history of the Internet. Niall Murphy, Google Manager, will be there also giving a talk on the Google influence on the shaping of the internet. Location TBC – check www.netsoc.com for more details.

Saint Vincent de Paul Society

9-13 November, Homeless Week: A series of events will be held during this week, but the main focus of it will be a student sleep out in front of the library for the week to highlight the problem of homelessness in Ireland today. The last night (Friday 13) will see the sleep out move to Dublin city centre where UCD’s SVP will join the SVP societies from other colleges in Ireland.

UCD Volunteers Overseas

12 November, 7pm, Room G15 Agriculture & Food Science Centre: UCDVO Debate – an evening of banter and heated discussion that will address thorny topics in volunteering and international development work. [Motion to be confirmed] Seewww.ucdvo.orgfor updates.

Computer Collection for Tanzania: UCDVO will be collecting second-hand computers on campus for the 2010 volunteer project in Tanzania. If you have an old computer that’s taking up space, please donate it to UCDVO so volunteers can use it to train teachers in basic computer skills in Tanzania next summer. Campus collection available or caroline@ucdvo.org or phone (01) 716 7793.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

6WXGHQ 6 HQW6 6HUYLFHV &KDUJ U H( H ([SH SHQGLWXUH U

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

6WXGHQW6HUYLFHV  &DUHHUV2IILFH 

;OPZ PZ H WPL JOHY[ KL[HPSPUN ^OH[ `V\Y :[\KLU[ :LY]PJLZ *OHYNL »9LNPZ[YH[PVU-LL»^HZZWLU[VU[OPZ`LHY0[^HZKP]PKLKHTVUNZ[ [OLHYLHZSPZ[LKVU[OLYPNO[ ;OL\UP]LYZP[`PZMVYJLK[VNP]LHYPZPUNWLYJLU[HNLVM`V\YMLLIHJR [V JLU[YHS NV]LYUTLU[ ;OPZ PZ IHZLK VU KPYLJ[P]LZ PZZ\LK I` [OL /PNOLY ,K\JH[PVU (\[OVYP[` KH[LK 5V]LTILY  (\N\Z[ HUKHKPYLJ[P]LMYVT HSZV(Z[VUPZOPUNS`Á VM`V\Y Á^LU[PU[V[OLNV]LYUTLU[»ZJVMMLYZ[OPZ:LW[LTILYSLH]PUN VUS`ÁWLYZ[\KLU[[VILZWLU[VUZLY]PJLZ

 

 

+HDOWK &RXQVHOOLQJ 6SRUWVIDFLOLWLHV UHFUHDWLRQ &DSLWDWLRQ 2WKHU*UDQWV ([DPLQDWLRQV2IILFH&RVWV 6SDFHFRVWVDVVRFLDWLHG ZLWKVWXGHQWIDFLOLWLHV &RVWVUHODWLQJWRUHJLVWUDWLRQ IHHVDGPLVVLRQVDQGUHFRUGV

  

  

/LEUDU\ ,76HUYLFHV  

 

 

 

 

 

 ,QFOXGHV'LVDELOLW\6XSSRUW6HUYLFH$FFRPPRGDWLRQV 2IILFH&KDSODLQF\&OXEV6RFLHWLHV 6WXGHQW V8QLRQ 6WXGHQW6XSSRUW9LFH3UHVLGHQWIRU6WXGHQWV2IILFH  $OOWKHDERYHILJXUHVUHODWHWREXGJHWHGH[SHQGLWXUHIRU \HDUHQGLQJ6HSW


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.


:KDW V2Q*XLGH)RU3ULQWSGI

WELFARE SERVICES

&

0

<

&0

0<

&<

&0<

.

NOW

ON CA

MPUS

Screening Service

STI reening now ilable in the UCD ent Health i pstairs in the ent Centre. Call for more information

   (01) 7163133

What's On Guide Issue 2  

What's On Guide, Issue 2 - published in October 2009, a definitive guide to all SU, society and sports events on campus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you