Page 1

UBSS' medlemstidning

Nwnrnerl

Ari.


hm ordet Ordfarande

Vi gArmot Lluswetrd"er Jo, det ar faktiskt sant.I TycLet du snabbt? inte att det ger tilkecldiSt LAt IDSS sprida lite ljus i tillvaron i safall l Lus166 Bak-Talt s6 kan du sakert boka UBSShar i! m6ngaroliga aktiviteterl under: det gengna Aret 6kat medlemsantalet tlll 742 stycken och kursutb.rdet har al.drig varit sA stort. l7

t

rv) Krrfs I er ska11 vi dessutom utvidga med b1a en kurs oA fiJrsdk i standard- och latin-

danser. En del andra nyheter komne!.ocks6 under eret. I;is Bal-lakt sA far du veta mer. En sedan heir stor organisation skdter sig ju dessvarre inte sjalv. Det behdvs mycket folk somkan hjalpa ti1l, inte barD eed att lara ut dans. utan tiven ned att sta i kafterian IIm. Kbrmer du die nEnad se sAg till: Hjalps vi et kan det kormancledansaret b1i t.o.m bAttre 6n det fdrral Ha det sA bra ! Nisse Burell

AnkiliiqwlLC 't52 52UP?SA.CA


Gillar Du att aka s1a1on - e11er vil1 Du prova pA denna ijdla konst utan acE boka en vecka i fjallen? D5 skal I Du ta- chansen alt fijl ia npd

pauesi;sr.iaiesa riii x*g"#'8"i'i""'*

I : a nars. Vi eker buss F-r6nS:r triks torS L Uppsala kiockan etla pe no-rgonen och SLerkornierca kJockan l8 p6-kvb]1en. Priset fiir resan och liftkort ar 120 kronor och aflrEiler Dig g6r Du til1 UBSS' jnfo. rel l0rl900 senâ‚Źst den 2212.

W

ort p\$ - 00 pd utft Styrelsen Nai vi i st)'relsen sku11e planeia verksamheten fdr 1985 drog vi i vag ti11 Flnland en 16rdag - stjndag. A r| ! i " k c r ; v r o n . h o l a n c r a r b e r o r inro

e; T.tpr

n4,rr

\'ill

Ii

att vi vi11 fe n5got gjort, '

'^-

fFsta

som

Det ar otro-o,

rala-

.foner som ringer, naten ;r "erverad, och framfbrallt ar en ny rliljij perfekt om nan

emot telefonsamtal och pratar med folk som konmer dil och fikar. AIla grejor komer att firmas dar och vi kan skdta stora delar av stl,-relsearbetet dar. Ja, underlettar en klubblokal verklisen! Ir7 1 | r17

NaLenoeTntuLL

Fin del andra id6er klad(te vi ocksa. Tex k-lubbnSsterskap j uLebu8g och jitter.ri 11 l:l !i.tr n1r, iA6Dr bugg, skjdresa t ill KungsbergeL,6teruppta sfadsrnatchenmot VbsLerAs, sior Lucia-fest juniorLurs i jitterbugg nxn. pe Slottet, Det sista vi giorde var att Drvdliot l F t f h r s r , v i o i n r d F v 2 . a t I u rv b r d e r a Testa a1lt snacn"ieen pi,.;;id;i.;iJfdreg6ende Srsplanering. DeL var da fdrsta der. Ka-Lendern Slev proppfutt, inder tereret vi Skte i vag fdr att jobba och vi ninerna finns -LnLe nenga lediga kveillar kon fran til1 att det firngerat jattebra, kan vi lova. Visst fer nan nAslan panik Sedan bijrjade diskussion om 1oka1er, nar man ser hur myckel som ar att gijra, ve.kodagar,tider, priqer, orkesrrar, damen santidigt iir det ockse kul art se tun, mrsik, och allt atu',at som hdr danser, hur fijreningen utvecklas och f6r fler ku:rser, l:jger och andra aktiviteter ti11. och fler aktiviteter, Styrelsearbetet och fbreningens admi.Det var inte bara jobb. Vel frarme nistration diskuterades .ockse. Det firms i'Abo hamnadevi pe ett hotell a la a11tid saker sorn kan fiirbattras. Ett exfinska 3aldls. Vad som hzinde dar beernpel var alt vi best:imde oss fdr att 1ehel1er vi nog fiJr oss sjalva.., ta reda pe en klubb1oka1. Sorn det iir nu firms fdreningens grejor utspridda ijver hela stan. Klubblokalen ar inkt att funger.r sor ptt kansl-i. Vi L sl}1-elsen ska turas om att slLta i lokalen, som ska vara dpDen tv6 kvallar i veckan, Vi tar

Egenlokal

Jrl*

z


Utebuqq15-30ar lokalen ar som vanligt Granebergspatken och dagen ar sdndagar. Kursstart ar den 26 januari och arnnelan ska gdras pA UBSS'info, tel 018/10 99 00. Tiderna fiJr kursen ar, fiJr den tidiga 17.30 - 22.OO. 19.30. och fdr den sena 2O.OO inklusive medlemskor:t. Priset ar 240 kr Kursen ar pe 10 x 2 tinmar.

Repetition Repetitionskurs har vi fijr dig som vill frdscha upp dina kunskaper 1ite, Den 5r pA 3 x 2 timBr och komler att vara pe Nybygarden. Priset fdr den hiir kursen ar 110 kr inklueive nedlemskort. Det finns tve ti11fellen i ver att sa t<utsen,30/1 och 2013. A ntil djg titl I'BSS| info. te1 018/10 99 00.

Krnser udren-86 litterbuqq Platsen fiJr arets jitterbuggkurs ax Bergaskolans gyrrragtiksal. Kursen g& pa torsdagar: kl 19.30 - 21.30. Priset 6r 225 k! inklusive nedlemskort och kursen ar 8 x 2 tifinar. Kursstart den 30 ianuari. Al[nzitdig ril-L Nisse aureli, ielefonnr 018/40 42 00.

f'

JUmOTer

Juhior kursen g6r pa mendagar1 CotLsunda fritidsgerd, Kursen Zir pe lO x 2 timrar och kostar 150 kr inklusive medlemskort. Tiden ar 18.30 - 20.30. Kursstart 27 januari, armaler dig giji du hos Janne Bonin, Lel Ol8/42 55 66,-

Utebtrqq30 dr_ Iokal ar Storg6rden och dag ar mendaear. Tiden er 20.00 - 22.00. Priset foi kut""n iir 240 kr inklusive nedlemskort och kuxsen 61 10 x 2 tirrnar' Krrsstart den 27 jafilari, arnniilan tiIl Ove Sbderberg, te1 018/40 03 30,

Latin

Det h:ir ar en ny kurs fdr i er, Du har mr chansenatt i UBSS'regi le{ra Dig sig nodernt och latin. l(ursen iffiktsr p6 tango och cha-cha. Negra genger konnrer en danspedagogfr6n Stockhohl och de a.rdra gengerna fer Du hjslp av ett aktivt par. Kursen 5r tolv ganger pe fredagar k1.19-21. Priset ar 240 kronor iik1. nedlemskort, Anrniiler Dig gttr Du tilL UBSSinfo. tel. 109900, Kursstart den 7/2.


lLnng ,tnf;iv -V .?vk natior{J Fav-Dala \*v/ -l\

9 raars kl lgoo)

ld Y2oo) flrrstapp

'?) fr I

mar$ onit bmde4 fFdrkdp f 'entral) I (Biyetten sci$es avoni ,)

s

tt


KALLELSE dr det. dags at]- kol-La hur 6t],ie-tsen o.Nu -tt) haf_skaitt sig och hur del har gett

$ 7 RevislonsberAttelse

B Ansvarsfrihet fijr stt'telsen Fastst6llande av nediensavgift 10 Presentation av budgetfijr;1as a]lrse rid f6r ersmijter LTBSS, 0 11 a. Val .-..D"t.gI av ordforandl Mitt:f blir den 23:e tebruari .i cranebergs_ b. Val av sekreterare parkenklockan 16.00. c. Val av kassdr Ttinkef du lziftna fijrslag 1.i11 ersmijtet , d, Va1 av 8 dvriga ledamdter sKarf clet styre-Lsen til lhanda senasf 12 VaI av revisorer samt en revisoren.vecka ^vara F6re mdtet, Du kan skicka del suppleant rllt loreningens adless. Val av valberedning $13 IESS bjuder p6 fika. V:ilkormenj Behandling av motioner och stl-rel$14 sens ftirslag a. Idkomnen motion: i'iJrslag pe arE Fdrslag ti11 fijredramingslista utse Lars Andersson ti11 heder$Edlem I fdreningen. 01 Motets ijppnande b. Styreloens fijrslaq: Att h\Ta $ 2 l,lt Lets stadgeenliSa utlysande lokal att anv:inda scrn kansli och $ 3 Godkztnnandeav fijredagningsl isLan fiJrred { 4 val av ordfdraode, sekreterare och { 1 5 Ovriga frggor Justeringsizin (2) tillika rbstriik_ i 1 6 M6tets avslutande nare fdr mdtet S 5 UpprAttande av rdstlAnsd { 6 Verksar*E tsber:lt telse

*9"1 del.sensna erer. lrv-srla._ {$ 9 1g:^Tll erse sKa ocksd val ias -

s

Ero

mEmf,mB

I

t,

o

E

H05 Vir-rorrreu ,tITseLJUDtIAi(lNtR,r,/A

75223 UPPSALA

I


Hel"gLager ULnrattad sAg han ut, orjaD, eftcr: kastEn helg i oktober. drog ett gzing enmassakern. (Dar ser man att ma,nhar lite tusiastisLa jitterbuggare lvAg mot Lnkijping. Det var dags fdr affiu ett av UBSS' battre teknlk och g6r mer nytta an e,r] docka i kasten i a1la fa1].,.) helglager Vi sLu11e bo pa esterhatdska g)'nnasiet och ha r.rAniingen i Lnkdpings sporlha1l. 1ill det h:ir lagret var analra ldubbar inbjudna och senare under l.va11en stofinade ett glatt g?in8 frin Boogielovers i StJdertalje in pe skolan, Traditlonsenligt agnade vi den fdrsta kvAllen 6t "1Aia-kiinna-1ekar" , (letta innebar fttr den skul1 inte att vi 1c1r6ppa golvet och tog I varandra, utan snarare pr:esentation och nafinlekar. . . ) ar

rr

7

Jroc,(hotmstempo nesten av helgen ASnadps eon sig bijr et herd.drning i dans och akrobatiL. I fortslltnin8sgruppen i dans, diir jag gi.r,. korde Janne och curmel fr6n SSS i Stockhotn harf ned oss. \las"or av nya eightcormtlurer skul1e 6vas in och darefter fiirst nijrLes eighLco mlstefen in hiirdes a1la i en s1in8a i snabb takt. : .o8 sA jobbig syssels;'tininq... Da tick bAde kroppen och l$oppen sig en P:i lrilclen ; Carina T,lncl'rcrt ocfr genorikdrare . , . S-di13nneLyander, Pl akrobatikdelen :ar nan hurr" h.jpqr fijr nybdrjarna. De provade o"t ii"i verkliSen fiJr att lAra sig. "ffr Iortsettningskursarna d:iremot tog det belydli8l lug.are och testade bara en de1 l€st. UndanPe lijrdagskvallen trade vi fesE ocn... iaget var nbjligen Nin-a och Gustaf son li:l dansode. llarie-LoLlisc och Catina .iorrF eji gri$g komdt anda fran lqorrland fdr at: en rjpsrunda sor '/.i '.ooD-Lade o" n,F,l-i;;.leltaga pA Ligret. At- nidnatt. trAgorna vii ninst sagt crazy och vid genongAngen av svaren var det m.inga son anseg att deras svar var bAttre Art faclts. \IJ" sijndags{(\ Stajrsta gan-et pe lagret l(orn oneldi8en 5lJen l<onrilerstoci ingel ndr 0rjai 6vade aLrobatik med en kastannat aln att saga ett triJtt farvAl Li11 docka i en paus. Vi hd11 nzinligen ti11 alld lager'(onpjsar oclt vecl.la in s.n i en brottningslokal d5r del t;nns kasttr:iningsvarl€rlde kropp i bilen och iara dockor. (Ni vet huf de ser ua, tul8ij nen not Uppsala. Annu ett faiget: var ti1l iin(la, s,tela som 9 nnar.) vi lag dubbelvikta av slt6tt nar orjan i rask fijlid utfdrde "hopp 6ver hu\,'ud", "hopp dver arn" och -? "hijftswing" p5 den ar-nradockan. DocLan I andade dmsomp5 rrrage ocl-r iJnson pe huvud.

Tok-tips

PLanfall

,Von'

des beratlelse

om ett artar€emang.

Hlt skickar Du ditt

pKffi$$T"#pp

l'bri Burell Grainbybil-g.24 754 31 Uppsala

filj4il 4,,t'A l ilsjD'tlly{;)w

* ff[fifa fl lti$ a

15fl4AffiS

Solan Carlg Stensater 190 63 Orsra


nika!l( Fijr att fe stlrelsearbeLet mer effekt1vt och liittjobbat sdker vi nu en klubbloka-I. Somdet nu ar fiffs UBss'grejor utspridda ijverallt. Det er inte sa lo att 6ka ivag 2,5 m-i1fdr att kopiera ett pap_oer.

lilu siiker vi al1tsA en klubblokal som kan fungeraa sor0 ett laansli. Det kan vara t.e:i en ldllarlol(al pa ca 40 m2. Storleken ?ir docl( inte lika vasentlig som h'-r.an. Den fAr ge!-na vara 169... ltu soii helsl , f6r Dt l@rn D6 en linnplii ]okal fijr UBss'kansli, hiJr av dig till UISS'info 109900. Vi utlovar tdtteI iJni I

F+,u';; fir,';g,S

!##q*S ittTr,';'o"'

fu@

'ti":n;tr

Er h ara/Fr;:, tlt4 b,-^ -+ uast

fr":frfriri +"";"'X?!# #i^tcesi$il.rtg

";:,g:r"7*T ?'kf:* '

T'"#:8""%

bq" ^ "t't;. -<t3rrr,

?g r'' 7.1.6359-9

I

SYSSLOMANSGA TANSTEL14' 75223 UPPSATA


hpaov* ?riJ4F4urAsrKu8rnrl Satt ihop en haftig pulka och var med och tavla om vera tve eftertrattade priser: SNYC,C,ASTE pulkan. e11er SNABBASTE Racet ger av stapeln lijrdagen den 22 febtuarj' vid sjutiden. Ta med dig nagot varnt se aLL du inte fryser fast i backen!!! ?latsen Ar Sumerstabacken, och dar brukar det dr:Asain folk ti11 ett mycket valbesijkt evenemang! |' Ps Pulkorna brukar vara a1lt fran dansbanor ti1l flygplan och flygandenattor. Ett 1ok i nastan naturlig storlek har ockse f6rekomdl, Ingenting sager dock att du meste vara sa ambitids.

{.;'{}rS

BakomBal+Takt som.fdr_ftjrsta gengenleser .*^19:"D-rF usJs KluDbtadning kan vi beretta att den tre tl-il ft'ra,Senger per Ar. IoTmgr_r.t T Bak-Takt fbrsijker vj fe med infomalion om l(urser, danser och andra arrangenang

mijjlishet att delrasai. vi : ::T !?t reportage gor ry, ocKsa om saker somhar hzint.

Vi tror att a1la kan skriva. Det Du skickar behtiver i[te vara 16!gt, rijtt_ _ vi hiHtncr ,""f,in"f..i ".|"t.""i.ft"i ;;Ii:-D" ;;hd*;:;;;;ii", ,-d;il:k: na ins:ydaren cfir Du j-l]te vill.

vtid;;

a"i aa-"& sarter ihop tid_

ninoen. .lo. -,ii rlef ar. yari och Solan ur IIBSS. Ibland bl1r det emellertid stopp i in. nr.mer av Bak_ f..r-"" iolt spirationsflddet , I,lanhar lianske iote "Tr-'.i"" """ irii a"r-ei-i"rtfarande kul, Vi ";,;' variL medta ert vissr arransemanp.(De ".f. J;;,.:;"" 'vi ii,ii^,.,'r",-"^^" "rr.rl" ar det s\er-t arl skriva omdeL...j [i"r... ;ii-D,l ;;"ha;-genâ&#x201A;Ź", ha hja.tp^av DLs. De.Lshar ;d;;8;;. i tiad ;;!;"Jiot o;h , E .Illl ,vi v1 en, -Lnsarciarsidadzir Du kan tycka Lirl "g; skjcka 6ss en ins?inJare. om oflesErar vr bokarr onl vara lturser. och Mycket ndje medUBss.k]ubbtidningi rnycket arinat. DeIs tar vi jn korta och lAnga berAttelsei om saker son hiint.Det ar. a11tid roligare att lasa en utomstaendes berattelse om ett. arrangemang, Hit skickar Du ditt bidras:

p ffi$$T"#pp 'tr5#'ffsiffi$

l,lari Bure1l criinby bilg . 24 754 31 Uppsala

uoK jr/*!l

A [-,f

fi lA tJ !)ffiU

,.i'q*r IYV\V

dzlii,l,S + A e t!ft viii

+

Solan carlgren StensAter L90 63 orsundsbro


Baktakt 1986, nr 1  

UBSS medlemstidning

Baktakt 1986, nr 1  

UBSS medlemstidning

Advertisement