Page 1

UBSS' medlemnstidnitg

Nummer

{

?

t?95


harordet OrdfArende Viilkomna tilbaka ti11 arbetet, skolan och UBSS! Jag hoppas att ni har haft en lika skdn sonrnar med so1, semester och bacl som jag har haft. lfu undrar ni s5kert vad jag menar med att det ?intligen. lir hdst igen. Jo, nu lir det ?intligen clags att kdra inom fdreningen ig&ng a1la aktiviteter igen. Man fAr Ater trliffa aLTa gamla kompisar och dessutom konrner man att fA chansen atL lara klinna en massa nya, trevliga miinniskor genomkurser. Fbr att lnte tala om danserna pA Tunet. Danserna var ju vArens stora succ6. Dom gick sA oass bra att vi nu ti1l hdsten tdrs satsa pA dyrare och mer kiinda orkestrar, vad siigs om til1 exempel om BHONUS, KmffH ERIKSm.f1.?

FLert,avlingspar Pe tAvlingssidan har det varit lite sljmre. Trots fulltecknade Jitter:buggkurser och duktiga par har vi haft lite ,svArt att fA parsom vi11 ut och tavla.

Det beror nog mycket pA att de flesta tZivlingarna ligger ganska lAngt bort. Nr har vi i styrelsen tlinkt ta til1 krafttag fdr att fA riitsida pA det hiir problernet. Bland annat sA har vi utsett Tomas Lundin ti11 informationsansvarig nlir det gZiller tZivlingar. Vi har liven avsatt en surma pengar fdr att stinmlera t2ivlandet. En sak ti1l som jag personligen skulle tycka vara rolj-g ?ir om vi hade med oss en hejarlclack nlir vi Aker i v5g pA Det flnns ingenting som rlitlivlingar. tar pA skalciga knlin "pA golvet" sA bra som lite hojtande fr6n nAgra egna kompisar! Dlirfdr konrner vi i forrsdttningen att meddela pA UBSS' info, I0 99 00, nlir nlista tdvling lir och var vi samlas n6gonstans innan. Det finns a11ts6 inga sk2i1 att deppa bara fdr att hdsten ar har. Nej, ta med dig nAgra ltompisar och kom p3 UBSS- akistlillet ! tiviteter VAL l{orr ! !! lrTisse Burell

ITBSS , t'l&sCIfuds

ud6ss' info"

c*ew fuk&hbsw r?c

LCIl. t0 9q00

?$fl52fl,IPPSA"flA

lurelluhw

Nisss owslaa. "G;1 ull Nilsonunda,vzr. i Wsalq urPndliing


Iiii:il::iii!:!Ii::iiii;i:::Iii:::i|::iii:iiiiiii:iiii iiii:ii:Ir:::r::: II'

Utebugglcurs var det, dags at.L ranta runt i ring.

Rep-l<utrs i utebugg Hlir ?ir ti11f611et fdr dig som gldnt lite grann att pA tre gSnger friischa upp ditt minne. Vi g5r igenom nybtlrjarkursens turer pA Nybyg6rden. Priset ?ir 100 lcr inklusive medlemskort. Start I9/9, L7/LO e1ler l4/IL. Du har bara att kasta dig pA telefonen och slA 10 99 00 ftir anmZilan.

To

7

.

Jfiter0ugg,Jwnrorer Nu har du som Zir me11an 9 och L2 Ar chansen att llira dig jitterbugg. Vi lZir ut r:ngefZir samrnasaker som pA den andra jitt.erbuggkursen, men vi tar det lite lugnare med akrobatiken. En verkligt rolig kurs fijr dig som lir lite 5mgre! Det finns fortfarande platser kvar. Anmel dig ti11 Janne Bonin, som har te-. lefon 42 55 60 (anme1er helst i par).

lJtebugg75-30dr

Iitterbugg FOr dig som vill utveckla din dans och testa jitterbugg finns fortfarande p1ats. PA den hiir kursen ?ir det annorlunda grundsteg, mer speciallurer och llittare akrobatik. PA torsdagar 96r kursen i Bergaskolans gymnasliksal kl 2O-ZZ (ev 1921) och priset dr ZLO kr f6r 6tta gAnger. Kursen startar den 19 september och anmZiler dig gdr du till Nisie Burel1. telefo 40 42 AO.

Nybdrjarkurs blir det som vanligt i Granebergsparken pA sbndagar. I hr ar tiderna L7.30-19.30 och 20.00-22.00. priser fiir kursen ?t 225 kr inklusive medlemskort. I skrivande stund har vi platser kvar fdr killar, sA har du nAgon manlig bekant som inte kan bugga Einnu? Be honom i sA fal1 att snarast rAda bot pA det och anmlila sig ti11 kursen.

I,Jtebugg 30-...ar Denna kurs i alla fal1 Storgirden set lir 225

blev fu11 i ett nafs. Vi kan berlitta att vi h611er ti1l i pA mAndagskviillar 2Q-22. priirfl<Iusive medlemskort.

3


Shoq,i stad,sparken Vi sku1le upprepa succef frAn fijrra 6ret och gbra en ny shorv i stadsparlcen, det bestiimde vi tidigt. Solan och Janne fick j- uppdrag att skriva en story och fdrsdlca samla inLresserade att trlina (vilket minsann inte lir det l2ittaste). N6viil storyn och planerna fick vi hdra i god tid, men trZiningen kom som vanligt tigSng rZitt sent. Den sista veckan fdre shor.renklindes det som vi var en stor fam,i1j, eftersom vi trliffades varje dag.

E4 stor publik fanns i aITa fal1 pA plat.s ntir vi dste i g6ng. l46nga anmiilningar ti1l kurserna fick vi ocks6. Kvlil1en var a11ts6 i hdgsta grad nyttig. nyttig. Taclt a11ihop, fd;: men framfdrallt jobb! fint Unt var ocks6 diir och gav ett recension dan darpA, se artikeln oss en hdr int.ill-.

r/NT 30/B sagt en komisk upplevelse, men samtidigt tenkverd. De brydde sig inte om att de blev utskrattede,8tt folk tog dem f6r dArar. De dansade utan att ta hinsyn till vad alla andra skulle tycka. De visade ingen respekt f6r vare sig dansregler eller allqiint hyfs. De giorde tryckaren till en dans som ingen annan ha{e kunnat utfdra. Bara de - dArarna, de missanPassade. awikarna - kunde. Men tiinten var trdtt pA att alltid betraktas som en sirling. SA niir han ddrftir en morgon fick syn pA en annons om en kurs i bugg och swing blev han eld och lAgor. 0 EFTER SEX mAnaders trhning hade han gjort avseviirda framsteg. Pl nAsta skoldans var det Han som fick dansa med Henne. Tuffingen med Pinochetglasogon hade miitt sin dverman Som framgitt av ovan var det en mycket enkel och nfistan enfaldig handling i det har lilla framfiirandet, men som propaganda och reklam fiir Uppsala Bugg & Swing gAtt danskur- fungerade det perfekt. o INNAN rbxtuw Text: sen var det bara namnen Skrdcken MAGNUS ANDERSSON som ville dansa med honom. Att se Foto: dessa bAda i en tryckare var minst JORGEN HAGELQVIST

X vAD AR EN tiint egentligen? Uppsala Bugg & Swing Society, UBSS, kan ge svar pA den frAgan: En tiint har glas0gon, 6r en ensamvarg och kan framfdr allt inte dansa. DArmed 6r denne t6nt d6ind tiU ett liv lAngt bort frAn vArme och gemenskap. Hur kan tdnten bU en omtyckt varelse? Aven hHr kan UBSS ge svar: Genom att gA en danskurs. Dansen blir kAllan till sjiilvfdrtrcende, populeritet hos det motsatta kdnet och en meningsfull tillvaro. Detta kan sdgas vara sensmoralen i det Uud- och lJusspel som framftirdes I Parksndckan pA onsdagskvdllen. Det var sagan om hur Ragnar blev Ragge eller om hur mammas mes fdrvandlades till "en real rock'n'roller". Miljiierna och musiken var hemtade frAn det amerikanska 50-talet som tydligen aldrig upph<ir att inspirera och fasclnera ungdomar, och hven andra.

hiinu isad tiIL Skriicken.

\

14eq;r

\1b^, wt-

0q?9


'Insitnt, pA morgnarna ( j a g c y k l a r . . . ) . Rapportfrdn Cambridge motvinden Kakorna slitter sig pA fe1 stlillen och jag hatar motvindi!i Hej p5 er alla UBSS:are!! ! Hair konrner en liten hlilsning frAn Cambridge. Jag har just konrnit hem fr6n "aerobics" faktiskL.'Det Eir inte fullt lika roligt som att dansa jitterbugg, men det Zir minst lika jobbigt! El1er kan det bero pA att en annan ?ir otrlinad kanske... Det var tyverr ett tag sedan man var ute i Jlilla och trenade, Men ni kijr v?i1 h6rt allihop hoppas jag!

Rasrlos Jag kanske ska bOrja med att ber?itta varfdr jag lir hlir i Canb::ldge. Det var niimligen sA at.t jag klinde mig lite "rAst16s" och fick fdr mig att jag vil1e gdra nAgot annat, samt 12ira mig lite engelska. 56 genom chefen fdr det labojag jobbade pA, fick jag tag ratoriet p6 en ''adress till ett laboratorium har i Cambridge, Jag skrev ett brev och fiâ&#x201A;Źgade om jag kunde fA kornna som sorTrnarjobbare/praktikant ett par mAnader.DeLta var fdr c: a ett halvAr sedan och nu ;ir jag alltsa hiir!!! Fijr tva mAnader. Jag slutade rnitt jobb pA det gamla labbet iruran jag for och just nu stjker jag jobb pA apoLek "henma i- Sverige", jag lir ju egentligen inte utbildad fdr att jobba p6 lab sA jag har ju haft tur! Hittills har jag inte fAtt tag pA n6got a.poteksjobb s& jag kanske stannar hZir ytterligare nAgra mAnader om jag fAr. Fast i vilket fall som helst llir jag dyka upp i Uppsala i mitten av september. 0m inte annat fdr att flvtta! ! !

[.Jniq)ersitetsffid ApropA att cykla, jag har varit runt rtitt mycket i Cambridge och tittat. 0m ni bara visste vilken tmderbar stad det lir! A11a de gamla byggnaderna och a1la griina parker som finns cjverallt. Och sA floden som rinner genom staden. Suck! Idylliskt 5r nog ett bra ord att ta ti11. Fdr dvrigt ?ir Cambridge ungef?ir lika stort som Uppsala och en typisk universitetsstad. De flesta studenterna har fortfarande sonrnarlov och ?ir pA semester eller "herffna", men det ?ir ganska mycket sprAkkurser och sAdant som 5r ig6ng under sornrnaren,sA det 5r inte tomt pA folk i stan. Ddremot ganska tomt i studentrunrnen sA det dr en av anledningarna ri11 att jag just nu bor i ett s6dant. Och trivs v?ildigt bra meddot. Ftirsta fyra veckorna jag var hlir bodde jag pA hote11 (labbet betalade) sA jag har ganska nyss flyttat hit Lill detta rurmet pA " Wolfson Co11ege". Det lir ndstan som en av Uppsalas nationer. Det finns pub, TVrum, bibliotek och matsal i huset. Jag kan rapportera att det engelska dlet lir gott fdrresten! Speciellt en sort som heLer I.P.A! Nog om det.(Kan man fA nog, undrar red.?)

Nybyggt Lab Men vad gdr jag dA pA labbet h?ir i Cambridge? Jag ska inte gA in pA nAgra detaljer, men jag studerar (1Ater sA vackert med det ordet) olika 12ikernedels effekt pA fris?ittningen av Noradrenalin frAn olika delar av r6tthjiirna. Det Zir faktiskt intressantare dn det lAter. LabbeL 5r nZistan nybyggt och med dan senasLe utrustning av apparater som 96r alt fA tag pA! (Man blir verkligen bortsklimd) NAstan a1la som jobbar hi-jr ?ir mel1an 20 och 35 Ar, sA det iir t o p p e n !! ! Firrns det dA inga negativa sidor? Nja, det sku11e i sA fa11 vara det att det ?ir gratis kakor varje dag pA fikarasterna (minst tio olika sorter) e11er

Hdr har vi Kerstin, tillsanrnans med Lasse, hennes trogne jitterbuggpartner.


IJppsalabesiik

-at

1

JLutdansdt

Carnbridge 5r inte sA 16ngt fr6n London, det tar c:a en tirrne med t6g. Se niir tv8 UtsSS:are befann sig i London tog de t6get hit och htilsade pA mig!!! Tack Thord & Lotta -det var verkligen kul! ! ! Vi brydde oss inte om att ha nAgon jitterbugguppvisning fdr engelsmdnnen, i stiillet prdvade vi pA det ddr med "punting". Det Ar typiskt fijr Cambridge. l'{an kan hyra speciella b6tar (sk. "punt") och ta sig en tur pA f1oden. Nltstan som i Venedig faktiskt. Det Zir mycket popultirt hlir och nu fijrsrAr jag varfdr! Det var jtittenysigt, vl hade tur med vZidret den kviillen ocks6n annat lir det nu. Mensgl, , har iu anvl,ndning f6r regnsttillet man ktipie i alla fall. .. Vi har vlil skickat tiver ett och annat 16gtryck ti11 er ocksA htjrifr6n kan jag tro. Hoppas ni slapp reggr pA er uppvi:$ning i stadsparken iOrresLen. Synd att jag missade den. Men men kanske kan fi en dnskerepris nAgon gAng.

Nej, nu bdrjar klockan dra i vZig . mZirker ajg, sd jag tar vZil och avrundar h?ir. Konrner som sagt ti11 Uppsala p6 blixtvisit i mitten pe september. Chanserna att fA job-b i Uppsila tir mycket, rnycket smA. vilket inneblir att jag tyvlirr mAste sluta med jitterbuggen. Sorgligt men sant. jag passa pA att TACIG Dlirfdr vill ALLA JATTEI,IYCKET! ! ! F6r all hj51-p,- men inte nr:inst fOr a1la roliga, trevliga,, avettiga och htirliga miruren jag har fi:&r trliningar, lZiger och arrrat ! ! lDet har varlt roligt att lZira klirura er ! iiA DBT SA ENA, VI SES !!! Kramar frAn, Kerstin

I J

I

Ero

MIEDTMD

Nordstriim

r r,

ld [ltr':l\( 1,.

I

e ro H05 Vir-roHHâ&#x201A;Ź,N Alf 5E LJUDmA$rlNfi.NA

t|I

SANDAH ;-ff

ill

SYSSLOMANISGATAAI 8 TEL141550 75223 UPPSATA

t

h

t

I

|.


Hostensorkestrar Rufus - spelar ofta pA Flustret, omtyckta av buggarna dar. Bandet best6r av fem ki11ar frAn Kristinehamn i Vdrrnland.

Fla1lo - Ett ungt band bestAende av fem personer. I(onmer frAn Ljusdal.

Rogers - vet vi inte nycket om. A1<med p5 dansresan ti11 VZisrerSs och upplev dem sjdlvl Har du hdrt n&gon orkester som spelar bra nig bugsrusik? Rin! i si fa1l giirna tifl I(enth-Brics - ett av Sveriges blis-ta tians- (oilan) som bo[ar orhestrarna till d.ansband. Best.Sr av fem ki11ar frAn Vlistkustenur"i, pA te1 . LO4545. Bhonus - ett band som spelar l-ite tuffare dansnmsik. Gjorde ett starlct intryck pA orkesterforum i skdvcle'

Sven-Erics * behiiver som ett av d.e stora banden i Sverige ingen ndrmare presenta-tion. OBSI Dansresa till Glivle.

fi'^^

LieLgLager

Pe.tBss-lliger fAr du 12ira dig de mest hArresande saker.

Itru ?ir det dags igen! Jitterbrrgghel-gen den 4-6 oktober. a1la vdnt ar pP,:infaller tj-11..i Enkdping. hA1la att vi 5-r liomrner I och jlittestor en vi har Fijr trliningen fdrfogande.NAtvArt til1 fin sporthall vi p& vAr egen medhavterna tillbringar pA ert sko1sa1sgo1v. da luftrnadrass fdr nybdr Jare, men kan till 2ir Lligret Sven fdr dig som nytta til1 s:ikeri vara g6tt l:iger fdrut. En hel c1el nya turer lArs ut och massor av akrobatik (lugn bara, vi tar det frAn bdrjan). l4at ingAr i priset, dvs frulcost och middag. Lunch fixar var och en pA egen hand. Priset ja, det iir inte riktigt klart vad l?igret l<omneratt kosta' men ring til1 TIBSS' info 10 99 00 och anmlil dig sA fAr du reda p6 pri-set samtidigt. anmata $!g Uor du gdra sA snart som mdjligt

Ater 1eger, fdrhoppningsvis ry88aY ryggaf .

utan

dnnna


Somma,rl,ager SreL fick vi in a1la turersom l?irdes ut' Fdrsta veckan i augusti &kte Ingal,ill fr?imst tack vare att vi dvade rninst tvA det sedvanliga liigret och jag ivlig till tinnnar extra varje dag. som Stoclctrolmsklubben SSS i jitterbugg anordnar. LZigret var som vanligt i l{errling, som iir bel5get vid Roslagstrcusten. Eftersom det var s6pass rn6nga par anDessutom blev det en he1 del kondmlilda (ca 40 par) 16nade vi mina fijrlildrars husvagn fOr att ha en sZiker sovplats. ltionstrdni-ng och nAgot. som heter rvorkout. trdorkout gick ut. pA att gdra en massa fijr Dtjm om v&r fdrv6nirrg nlir vi kom fram och kroppen utlrdttande rdrelser. NZir man har upptiickte att takluckan bl&st av n6gongjort dessa rdrelser sA n'rAngagAnger att 15ngs v?igen. stans kroppen 5r helt utnrattad ska man gdra sammarbrelser rninst tio g6nger t.i11. Tlrv?irr var ju vddret inte pA lAnga Ilan tager vad man haver, sa vi- ti1l vagar sA fint som f6rra 6ret, men tack vare det fiirgglada paraplyet sA gick det varandra och staclc upp ett f?irgglatt paraply ur h81et och spdnd" uPP det. Ni bra Zind6. Lan ju tdnka er sjiilva atL vi fick en och Som avslutni-ng len jag s2iga att det am:Ianrolig konTnentar pga detta. var en trevlig liigervecka dlir vi 12irde I 8r hade vi som sku11e g& PA lligret oss ny-cket nytt och traffade mAnga trevindelade i tre grtpper, dZir vi tur- 11ga miinniskor fr6n hela Sverige. blivit ades om att tr?ina akrobatik och dans. Dansen ?ignades til1 stdrsta delen At en Nisse Burell nassa roliga turer i eight-count. Det hlir

Vorkout-Nisse

Nota barman

IQnsFEST Nyheten frAn fdrra terminen konrner naatt upprepas. -Hiir ljr chansen turligtvis for alla er krrrsare aLt fA veta mer om era gelikar. FEsten g&r av stapeln den 19 oktober kl. 1-9.30 pe fritidsgArden Tunet, TorIlagahallen) ' bjdrnsgatan Z (intill-

_8

Vi ater sa11ad och dricker medhavd dryck. Ddrefter Ljoar, snackar och dansar vj- til1 UBSS' erninenta bandspelare. E:r FEST alltsA fdr dig sorn gAr nybdrjarkurs just nu. Anmel dig direkt pA kursen e11er p3 IESS' info, 10 99 00.


pAkr,ws Le:dorna Fiir anclra terrnlnen i rad satt vi kursledare pA skolbdnken pA Vr:xenskolan. Det var dags att dra ig6ng kurserna och i och med det tid f6r kr-rrsledarutbildning. Nisse och Ingal,ill stod fdr teorin ijven denna g6ng. De pratade om att vAga vara ledare ti11 fu11o. I UBSShar vi ju som ?ir med pA kurserna i en hjalpledare e11er tve terrn:iner innan de firngerar som vanU-ga ledare, Ifu var det dags fdr m6nga av dem att gi in i miLlen och r:ndervisa. -.:- vaga"qJ6a.

17e--

Nisse peppade a1la att v6ga det. Det Zir inte s5 latt som det kanske ser ut att ha Attio par Ogon stirrande p6 sig nZir

man ska fdrklara "Kenneths specia1". Dessutom stAr dar a1la andra ledare som vet precis vad de sku11e ha gjort. och sagt om de st6tt diir sj2ilva. Aven om man i valiga fall kan gbra och fdrklara snurran i sijmnen iir det vlildigt lAtt att man riir ti1l det niir man ska visa. Att hdger blir vlinst.er och tvtirtorn har nog hdnt a1la ledare. Att vi var bra och att deL inte var fe1 alt gdra bort sig pratade Nisse mycket om. Vi diskuterade problem och positiva erfarenheter. Fiir a1la var vi dverens om attdet ju samtidigt 2ir bland det ro1igaste som finns att visa och fijrklara Lurer pA kurser.

ffontDn@n $rR Dr Nu ska det h5nda igen. Skatten ska hdjas. Akademiska sjukhuset i Uppsala har belastats h6rt av den oskyldiga aktiviteten utebugg. Den store clansdren Roger Melin har varit pA Tunet och svlingt sina lurviga. Tyvrirr var det inte han sjiilv sonnblev drabbad utan Jill Lundma.rl<.Det lir en ung, trevlig tjej som tycker om att gA ut nykVad hiinter och dansa och ha trevligt. onnerkastad der? Jo, hon blir brutalt en blir fdljden de:: dansens virvlar och bruten handled. Enligt vlilinformerade klillor iir detta den fbrsta skadan som h2int pA UBSS' danser. llen fdr oss som klinner Roger Melin var detta alls inte ov2intat och vi kan igen. inte lova att det inte intriiffar Orolig

anonym


sweetheart oodbye Nu igen! Det hiir b6rjar ju likna rena rama liimdom iv?ig. meltAget. En efter en flyttar Itu slca Kje11e flytta ocks6, til1 Halmstad sin n2irmare bestlimt,' fdr aLL fortslitta ti11 flygtelceiker. utbildning Detta medfdr f6rstAs en hel del prob1em, inLe rninst ftir Bak-Takts redaktion. Den alltid uppmZirksamnelZisaren har siikert mzirkt att Kje1le figurerat en de1 i tidningen. Jag menar, varje tidning med minsta sj?ilvaktning nnste ha en egen 11ten hackkyckling och s6dana 2ir inte llitta att leta upp, det ska liksom vara n5got speciellt med dom. Vi hoppas dock att styrelsen ska avs2itta en stlrrna pengar fdr att vi ska ktrnna h511a oss b jour med l(jel1es fdrehavanden diir nere. Aven andra delar av fdreningen kon'rner Han har att miirka av att l(je1le flyttar. suveriint sktjtt kassOrsposten sedan nars, och han 2ir dessutom kursledare i utebugg. ITaturligtvis konrner somliga av oss ocks& att rSka ut. fdr rent personliga absti-nensbesvdr men det f6r vi viil 12ira oss att st6 ut med.

totau" ftlt MMl Kje11e, du flyttar allts6 och styrelsen vill tacka dig fdr den tid du suttit sorn kassijr. Du har verkligen skott dig med bravour. 0rjan som efter Overtalning lclislrat fast postgirolapparna i parrnan, attach6portfdljen i hdger hand och bokfijringsbdctrrerna i den vAnstra har f6tt ett giing superpedanLiskt strrtitta kassabdcker. Tack Kje1le och lycka ti11 Orjan

4,*^

t0


tsakorn Bak:takt An en gAng sitter vi hlir och plitar bara berZitta om n6got du upplevt. InsdndpA Bak-Talct. Vi fAr v2i1 presentera oss aren behtjver varken vara lAng e11er perfbr er nya som hA1ler i tidningen. Solan fekt. Du behijver heller inte slcylta med Carlgren och Mari Burel1 var nalnnen. Vi namn e1ler skriva ut ins?indaren pA maskin. sitter i styrelsen som sekreterare respSom du ser finns det i-ngen anledektive 6vrig ledamot och har b1 a i uppning att inte kluddra ner nAgra rader gift att tillverka klubbtidningen. ti11 oss. VAra adresser lir: f tidningen fdrsdker vi fA med inforCarlgren Solan mation om vad som hlinder i fdreningen. Mari Bure1l Carlgren Solan Dessutom berlittar vi om saker som hZint Grlinby bILg.Z4 Stens2iter och sti-cker in lite retsarntreter mel1an 754 3L Uppsala Orsundsbro L90 63 varven. Vissa ginger har vi rnzlssor av naaterial, Vi hoppas du har mYcket.niije av Bak-Taktl andra gAnger f6r vi skriva mycket sjiilva och urstikta oss iiver att nrnnret blev tunt. Vad det blir av det hiir numret vet vi Zinnu inte, det visar sig fram6t snAtinunarna. fi,o

.

|

.

uln tldnmg Men vad Bak-Takt blir Zir ocks6 upp ti11 dig. I(anske Zir du arg 6ver nAgot i

IESS, eller glad och ntijdi Kanskevitt du f\III-

an$

,

dW\ or\w

Bula irLiil/r/an e#S/ "#\ &^ ryz" ibar? ruu. 1!


I

I

Baktakt 1985, nr 3  

UBSS medlemstidning