Page 1

Referat bestyrelsesmøde d.11.11.09 hos Preben Kristensen, Mågårdsvej 22. 1) Indledning ved Preben Kristensen (PK) 2) Underskrive samarbejdserklæring jvnf. Vedtægter. Denne blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer og PK sender kopi til IM i Fredericia 3) Konstituering af bestyrelsen -

næstformand: Annette Back-Pedersen (ABP) kasserer: Jørgen Bertelsen (JB) sekretær: ABP kontaktperson til arbejdsgrenene: Gunvor Frøsig (GF) programudvalg: PK, Ulrich Brorson (UB) byggeudvalg: PK, JB medvandrer IMU: UB hjemmesiden: UB

4) Arbejdsopgaver i Bethel. Listen fra sidste år blev gennemgået. PK spørger de enkelte personer om at fortsætte. 5) Det fremtidige bestyrelsesarbejde. PK sender mail 10 dage før bestyrelsesmødet om punkter til dagsordenen. Der laves en turnus med vært, indledning og afslutning, som skrives på dagsordenen. Der afholdes ca. 6 almindelige bestyrelsesmøder årligt og efter behov ekstra aftener til at tage større temaer op. Tidsrammen er fra 19.00 til 21.00 og herefter kaffe. -

hvordan bruge hjemmesiden drøftes næste gang IMU ønsker møde med eget præg. UB snakker med IMU om evt. at stå for aftenen d. 7. jan 2010. (kan måske flyttes til d. 5. jan) UB bestiller fælles licens for Bethels brugere til at se film. KFS ønsker at bruge Bethel til kollektiv uge i uge 10 2010. De opfordres til at gøre det fælles med IMU. Hvis det bliver uden IMU er prisen 200 kr pr. dag. der kan bruges flere mødeledere

6) Evaluering af generalforsamlingen. -

Broderi (fadervor) passer ikke ind i de nuværende lokaler og hænges derfor ikke op KLF ønsker 10 min til orientering til fælles fredag i februar. Udvalget for fælles fredag aftaler selv med Henning Bach. Færdiggørelse af lejligheden. Niels Langdahl ansættes fra 4. jan 2010 og til 19. febr. 2010. Andreas Back-Pedersen indkalder til byggeudvalgsmøde

7) Breve og andet. Brev fra ”Mammen” bibelkreds om ønsker for arbejdet tages op på næste bestyrelsesmøde. Nyhedsbrev fra IM findes på hjemmesiden. Forslag om, at IM i Bjerringbro støtter en studerende på Menigheds Fakultetet med 25.000 kr. Dette gøres ikke, men der opfordres til, at den enkelte kan give en gave til MF.


8) Bedeuge. GF finder personer til at stå for de enkelte aftener. Fredag er der fællesspisning og børnepasning. 9) Eventuelt. Intet 10) Afslutning ABP

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 20.jan kl. 19.00 hos Annette Back-Pedersen, Stendalen 69, 8850 Bjerringbro

Bestyrelsesreferat d. 11/11-2009  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 11/11-2009