Page 1

„A saját képességeinkbe vetett bizalom képezi minden fejlődés alapját.”

/Láma Ole Nydahil/


FORINA KFT 1072 Budapest, Rákóczi út 42. e-mail: titkarsag@forina.hu tel: +36 30/730 0486


TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZIK A FORINA!

2

II. ÜZLETVITEL 4

1. Szervezetfejlesztés

5

2. HR menedzsment

9

3. Válságmenedzsment

12

III. KOMPLEX VEZETŐI PROGRAM

13

IV. ELADÁSTECHNIKA

15

V. COACHING

16

VI. SPORT ÉS MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉS

17

VII. REKREÁCIÓS PROGRAM

19

VIII. VEZETŐ TRÉNERI BEMUTATKOZÓ

21

IX. REFERENCIÁINK

25

1


I. BEMUTATKOZIK A FORINA! Cégprofilunkat alapvetően két, jól elkülöníthető szolgáltatási terület határozza meg. Egyrészt elemző-szervező és oktató szolgáltatásainkkal jelen vagyunk a vállalati életben, másrészt egyedülálló tudásunkkal több szinten is hozzájárulunk a magyar sportélet sikereihez. Szemléletmódunk alapját az a felfogás adja, miszerint az elméletre épülő módszertani képzés önmagában kevés. Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelművé tették számunkra, hogy a fejlődés (illetve a fejlesztés) lehetősége elsősorban egy olyan szemléletmód átadásában rejlik, amely képes feltárni az emberi és üzleti kapcsolatokban lévő potenciálokat. Kifejezetten partnereink cégprofiljaira szabott képzéseink során, az elméleti tananyagokon túl, minden esetben a gyakorlati oktatásra helyezzük a fő hangsúlyt, hiszen csak a használható tudás jelent igazi tudást. A munka mellett kiemelt figyelmet szentelünk a kikapcsolódásnak, hiszen tudjuk azt, hogy a kiemelkedő teljesítményhez nélkülözhetetlen az egészséges mentális és fizikai állapot, ugyanez igaz fordítva is. Rekreációs programunk alaptétele az ép testben ép lélek felfogás, vagyis a teljes testi és szellemi megújulás. A pihenés és a felfrissülés mellett olyan ismereteket közvetítünk, amelyek a mindennapi életben és a munkahelyen is egyaránt kamatoztathatók. A vállalati életen túlmenően a sport világából is aktívan kivesszük a részünket. Egyedülálló sportpszichológiai és mentális felkészítői tevékenységeink mellett, kifejezetten az edzői és a szakvezetői munkakör elvárásait szem előtt tartó, speciális képzési programokkal kívánunk hozzájárulni a magyar sport fejlődéséhez.

2


SP

O R

T

• Mentális felkészítés • Sportpszichológia • Fizikális állapotfejlesztés • Sportmenedzsment • Rekreáció

• Szervezetfejlesztés • HR menedzsment • Válságmenedzsment

Ü

Z

LE

T

V

IT

EL

O

K

TA TÁ

S

• Személyiségismeret • Eladástechnika • Vezetői programok • Vállalati tréningek • Kommunikáció és speciális kommunikáció

3


II. ÜZLETVITEL – A sikeres vállalkozáshoz vezető út Az üzletvitel komplex folyamat, mely magában foglalja többek közt a vállalati célok és a működési stratégia meghatározását, a különböző munkafolyamatok optimalizálását, a humán-munkaerő kiválasztását és minősítését, valamint a stratégiai és operatív tanácsadást is. Szolgáltatásunk két hangsúlyos része az üzleti stratégiatervezés, valamint az operatív irányítás. A kettő természetesen szorosan összefügg egymással, ugyanis az üzleti stratégia változása meghatározza az operatív tevékenységek módosítására vonatkozó fő szempontokat is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy külső szakember jobban átlátja a cég szervezeti és szerkezeti felépítését, és képes arra, hogy egyértelműen meghatározza az adott vállalkozás erős és gyenge pontjait, valamint kijelölje a fejlesztendő területeket, majd ezek alapján konkrét megoldási javaslatokat dolgozzon ki.

Üzletviteli szolgáltatásunk fő szerkezeti egységei:

• SZERVEZETFEJLESZTÉS

• HR MENEDZSMENT

• VÁLSÁGMENEDZSMENT

4


1. Szervezetfejlesztés Szervezetfejlesztési tevékenységeink célja minden esetben az üzleti sikerhez vezető út kijelölése, a folyamatos fejlődési pálya biztosítása, valamint az egyes területek együttműködésének megteremtése a hatékonyságnövelés jegyében. Az eltérő természetű célok és folyamatok összehangolása lehetővé teszi, hogy egy megfelelően átgondolt szervezeti konstrukció megvalósításával szilárd alapokra építsük fel vállalkozásunkat. A sokéves gyakorlati tapasztalat egyértelművé tette számunkra: egy tudatosan megtervezett és felépített szervezet lényegesen magasabb összteljesítményre, ezáltal jelentős bevételtöbbletre képes. Szervezetfejlesztési programunkat két szinten valósítjuk meg: stratégiai és operatív szinten.

A stratégiai szervezetfejlesztés hangsúlyos pontjai: a szervezeti modell megtervezése, kialakítása, átvilágítása, optimalizálása az ideális struktúra működtetésére vonatkozó irányelvek kijelölése a szakterületi célok és a fő funkciók meghatározása a felsővezetők szerepének definiálása

Az operatív szervezetfejlesztés kiemelt részfolyamatai:

az alacsonyabb szintű szervezeti egységek, illetve azok munkaköreinek kialakítása, átvilágítása, optimalizálása hatáskörök, valamint a felelősségi és döntési szintek meghatározása, esetleges módosítása „operatív finomhangolás”, mely adott esetben az üzleti folyamatok átszervezését is megkövetelheti

5


Az alábbi területek alkotják a szervezetfejlesztési folyamat gerincét: Szervezeti struktúra Minden vállalkozás a gazdasági/ágazati/piaci helyzethez igazodva határozza meg üzleti tevékenységének hangsúlyos pontjait, majd ezzel összhangban tervezi meg és alakítja ki a vállalati struktúrát. A cél minden esetben az, hogy kidolgozzuk és megvalósítsuk azt a leghatékonyabban működő szervezeti konstrukciót, amely a külső hatásokhoz alkalmazkodva, ugyanakkor a megváltozott piaci körülményekből adódó lehetőségeket kihasználva vállalkozásunk képzeletbeli vázát adja. Mindezeket szem előtt tartva szervezetfejlesztési tevékenységeink a gazdasági hatásokra reagálva, az aktuális piaci helyzet kínálta lehetőségek feltérképezésével határozza meg a vállalati konstrukció alappilléreit és fő szerkezeti egységeit.

Szervezeti hatékonyságnövelés Tevékenységeink megalapozottságát minden esetben az adott vállalat erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltérképezése adja, mely egyúttal a szervezeti hatékonyság maximalizálásához vezető első lépcsőfokot is jelenti. A szervezeti hatásfok növelésére irányuló fejlesztési programok megtérülésének mértéke minden esetben elsődleges szempont egy vállalat életében. A program csak akkor tekinthető sikeresnek, ha pozitív hatásai konkrét, számszerű eredményekben is megmutatkoznak, különös tekintettel a bevételi mutatók és a piaci pozíció kedvező alakulására. A szervezeti hatékonyságnövelés kapcsán az alábbi területekre fordítunk kiemelt figyelmet: •

6

munkaszervezési eljárások kialakítása, a meglévő folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása


• •

humán munkaerő rendszeres, szisztematikus képzése, szakmai és személyiségbeli fejlesztése (vagy adott esetben rekreációs programelemekkel

• •

történő megújítása) szervezeti erőforrás-tartalékok feltárása, kihasználása, utánpótlása vezetői és irányítástechnikai kompetenciák fejlesztése (igény esetén egyéni coaching és kiscsoportos workshop-ok formájában is)

Változásmenedzsment A megváltozott gazdasági és piaci körülményekre reagálva a változásmenedzsment során felderítjük, hogy a körülmények ismeretében melyek azok az új megoldások és lehetőségek, amelyek meghatározzák a vállalat működésének jövőbeli irányvonalait. A cél minden esetben az, hogy a változó jövőképet szem előtt tartva, ahhoz leginkább alkalmazkodva határozzuk meg a szervezet felépítésére és működésére vonatkozó lehetséges irányelveket.

Szervezeti kommunikáció Egy vállalat teljesítményét jelentős mértékben befolyásolja a szervezeti kommunikáció hatékonysága, ugyanis az alacsonyabb szervezeti egységek közti információáramlás éppúgy szerves részét képezi, mint a vezetői szintek kommunikációja.

7


Éppen ezért a szervezeti hatékonyságnövelés minden esetben megköveteli az egyes szintek közti kommunikációs folyamatok fejlesztését, hiszen ez a gyors és eredményes szervezeti működés egyik alapja.

Munkakörelemzés A munkakörelemzés összetett tevékenység, melynek során az egyes részfolyamatok szorosan egymásra épülnek. A szervezeti viszonyrendszereket minden esetben azok a munkafolyamatok által előírt tevékenységek alakítják, amelyeket a különböző munkapozíciókra vonatkozó követelmények és elvárások egyértelműen szabályoznak. Az eltérő természetű és jelentőségű munkatevékenységek összehangolása csak úgy lehetséges, ha részletesen kidolgozzuk a munkapozíciók hatásköreit, valamint felfedjük azok egymásra gyakorolt hatásait. A pontosan, egyértelműen és tudatosan kialakított munkaköri leírások mind a beosztott, mind a vezető számára pontos információval szolgálnak a munkavégzés kereteit illetően, ugyanakkor garantálják a szakszerű, hatékony és gördülékeny vállalati folyamatokat. A munkakörelemzéshez szorosan kapcsolódik a bérpolitika fogalma, mely minden szervezetnél a legnagyobb költségtényezők között szerepel. Az elvégzett munka ellenértékének munkabérben történő meghatározása jellemzően az egyik legnagyobb kihívás a vállalkozások számára. Ebből kiindulva az új, illetve a már meglévő munkaszerződések kialakításával és felülvizsgálatával párhuzamosan a bérpolitika is szerves részét képezi programunknak.

8


2. HR menedzsment Az emberi erőforrás gazdálkodásának vizsgálatánál mindig a vállalati erőforrások rendszeréből kell kiindulni. Mivel egy cég auditált értékének döntő részét az emberi munkaerő adja, ezért mind a teljes, mind a részleges HR menedzsment során az emberekkel, mint a szervezet fő erőforrásával kell foglalkoznunk. Mindez azt jelenti, hogy a vállalat dolgozóit a leghatékonyabb szervezeti és egyéni felhasználás szempontjából kell vizsgálnunk. HR menedzsmentünk alapelve: egy adott pozícióra csak és kizárólag a legmegfelelőbb munkaerő alkalmazása, legyen szó szakmai képzettségről, vagy személyiségbeli (emberi) elvárásokról egyaránt.

A HR menedzsment során: • • • •

minden alkalmazottat külön-külön felmérünk egy-egy interjú keretében az interjút követően teljes jellemzést és értékelést készítünk, különös figyelmet szentelve a személyiségnek, valamint annak fejlettségi szintjének az értékelések elkészítése után összevetjük a munkapozíciók személyiségbeli elvárásait az azt betöltők jellemzéseivel teljes körű elemzést készítünk arra vonatkozóan, hogy az adott pozícióban lévő beosztott személyisége (illetve annak fejlettségi szintje) hozzárendelhető-e a munkakör személyiségbeli követelményeihez teljes körű elemzést készítünk arra vonatkozóan, hogy az egyes dolgozók személyiségeiből adódó készségek/képességek milyen mértékben képesek hozzájárulni a vállalat hatékonyságának növeléséhez az értékeléseket követően elkészítjük azt az általunk javasolt munkabeosztási rendszert, amely lehetővé teszi a vállalati működés hatékonyságának maximalizálását

9


minden esetben feltérképezzük az adott munkaközösségek személyiségi hálóját, és ennek ismeretében illesztjük be a csapatokba az új munkatársakat, ezzel jelentősen csökkentve a személyiségjegyekből adódó konfliktusok kialakulásának lehetőségét elvégezzük a szükséges leépítéseket és átszervezéseket, valamint a megüresedett pozíciókra jelentkezők teljes körű interjúztatásával biztosítjuk azt, hogy a lehető legalkalmasabb munkatárs tölthesse be az adott munkakört

Az alábbi területek képezik a HR menedzsmentünk gerincét: Munkakör-értékelés A folyamat során meghatározzuk, hogy egyes munkaköröknek mekkora a súlya az adott szervezetben. Az értékelés alapját a munkaköri jellemzők, a szükséges képesség és kompetencia, valamint a piaci érték adja. A munkakör-értékelés folyamata is többrétű. Magában foglalja a munkakörök elvek szerinti értékelését, a szintek szerinti súlyozást és besorolást, valamint az egész szervezetre kiterjesztett értékelést. Személyzet-kiválasztás Megfelelő ember kiválasztása a személyiségének leginkább megfeleltethető munkapozícióra. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak szakmai kritériumok alapján alkalmazzunk új munkaerőt, hanem vizsgáljuk meg azt, hogy a jelentkező, személyiségét (valamint annak erősségeit és gyengéit) tekintve, alkalmas-e az adott pozíción belüli leghatékonyabb munkavégzésre, fejleszthető-e, irányítható-e, integrálható-e a meglévő csapategységbe, stb.

10


Személyiségtérkép Feltárja az adott munkaközösség tagjainak személyiséghálóját. Ennek ismeretében meg tudjuk állapítani, milyen személyiségjegyekkel rendelkező munkatársra van leginkább szükség egy adott munkacsoporton. A személyiségtérkép egyértelműen megmutatja, hogy egy meglévő csapat tagjai milyen személyiségjegyekkel rendelkeznek, továbbá milyen karakterekre van szükség a hatékonyság növeléséhez, és ezek a személyiségek integrálhatók ebbe a csapatba. Kompetenciamátrix Egyfajta minőségmenedzsment-módszer, amely tartalmazza a szervezeti hierarchiában betöltött szerepekhez tartozó feladatokat, döntési jogosultságokat és beszámolási kötelezettségeket. A kompetenciamátrix könnyen átláthatóvá teszi a felelősségi és hatásköri viszonyokat, ezáltal segít a feladatok arányos és célszerű elosztásában. Utánpótlás-menedzsment Célja az emberi erőforrás folyamatos biztosítása, az igények és az utánpótlás összehangolása, a várható vezetői mozgások kezelése, illetve a vezetői utánpótlás követése és fejlesztése.

11


3. Válságmenedzsment Sok esetben tapasztalható, hogy bizonyos válságjegyek egy ideig észrevétlenek maradnak, de a profit csökkenése és a stagnáló piaci helyzet is jelzi, hogy valami nincs rendben. A kiváltó okok lehetnek külső vagy belső okok. A belső tényezők a vezetés hiányosságaitól a nem megfelelő munkaerőn át a rosszul kidolgozott piaci stratégiák használatáig bármit magukban foglalhatnak, míg a külső tényezők elsősorban a piacot érintik. Ezekre az okokra és problémákra egy külső szakember könnyebben ráláthat, és időben tud konkrét megoldási tervet készíteni. A válságmenedzsment célja: • • •

egy külső, független szakember (válságmenedzser) segítségével felmérni a vállalkozás mikro- és makrostruktúráját kidolgozni a megfelelő módosításokat elhárítani a válságjegyeket és stabilizálni a vállalati működést

A válságmenedzsment során: • • • •

komplex vállalati feltérképezéssel tárjuk fel a válság okát megoldási javaslatot dolgozunk ki meghozzuk a szükségszerű döntéseket és elvégezzük a megfelelő módosításokat folyamatos értékelés és visszacsatolás történik részünkről az egyes fázisokat illetően

A válságmenedzsment lehetővé teszi: • • • •

12

a válság jeleinek időben való felismerését hatékony és gyors döntések meghozatalát a piaci pozíció megőrzését a leghatékonyabb vállalati működési stratégia kidolgozását


III. KOMPLEX VEZETŐI PROGRAM – A vezető mindig példakép… A legtöbb vezető beosztásban lévő ember meg van ró la győződve, hogy a lehető leghatékonyabban végzi vezetői feladatait, a gyakorlatban viszont az a jellemző, hogy a vezetők rutinból irányítanak, elsiklanak a lényegi dolgok felett (pl. nem mondanak határozott időpontokat, nem kérnek visszacsatolást, vagy hiányos információkkal látják el a beosztottakat stb.) Éppen ezért fontosnak tartjuk az alapvető vezetői feladatok részletes átadását, melynek főbb témakörei: • • • • •

Vezetői időgazdálkodás Feladatszabás Számonkérés I. - Ellenőrzés Számonkérés II. – Beszámoltatás Projektmenedzsment

Az alapvető vezető-menedzseri feladatokon túlmenően az alábbi területeket tartjuk fontosnak az irányítástechnikai programunk során: •

• • • •

Enneagram • Önismeret és személyiségismeret • Testkódok • Arckódok • Karakteralapú kommunikáció - személyiségfejlesztés Interjútechnika Tárgyalástechnika Prezentációtechnika Kommunikációelmélet és speciális kommunikáció • Retorika • Testbeszéd • Metakommunikáció • Hierarchikus kommunikáció • Oldalkommunikáció • Kapcsolatmenedzsment • Konfliktuskezelés • NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás) • Tranzakcióanalízis 13


Az alapvető vezetői feladatok tréning célja: • • • •

elméleti alapot adni a vezetői munka hatékonyságának növeléséhez speciális, a vállalati közegre szabott gyakorlati technikák átadása több speciális tudományterület segítségével fejleszteni a vezetői kommunikációt az ideális vezetői gondolkodásra való nevelés

Az alapvető vezetői feladatok tréning során: • • •

a résztvevők megismerkednek a vezetői feladatkörök elméleti alapjaival részegységenként, külön-külön tárgyaljuk a feladatköröket gyakorlati tudást biztosítunk minden egyes vezetői témakört illetően

Az alapvető vezetői feladatok elvégzésével a résztvevők: • • • • •

14

átlátják és elsajátítják a vezetői munka legfontosabb elvárásait tudatosan végzik el vezetői feladataikat kialakítják a számukra leginkább testhezálló vezetői attitűdöt elméleti és gyakorlati tudásukkal nagyban növelhetik vezetői munkájuk hatásfokát javíthatják a kapcsolatot a beosztottjaikkal


IV. ELADÁSTECHNIKA – Az értékesítés művészete A vezetőképzés mellett hatékony gyakorlati tudást kínálunk minden olyan cég számára, melynek profilja elsősorban az értékesítéshez kapcsolódik. Tapasztalatunk szerint az értékesítők túlnyomó részénél a várt teljesítmény elmaradása nem a céltalanságra vagy az önbizalomhiányra, hanem elsősorban a képzetlenségre vezethető vissza. Egy jól képzett üzletkötőnek rengeteg elvárással és problémával kell szembenéznie, amelyekre megoldást kell találnia. A komplex üzletkötői tréning során az alábbi ismeretanyagok elméleti és gyakorlati elsajátítását javasoljuk: • • • • • • • • • • • •

üzletkötői habitus, életvitel, gondolkodásmód és viselkedésmód alapvető ügyféltípusok és az alapvető személyiségjegyek időgazdálkodás címanyaggyűjtés és címanyag-osztályozás telefontechnika (SPIN technika) személyes tárgyalástechnika versenytárgyalás során alkalmazott viselkedés- és szerepminták. meglévő ügyfélállomány gondozása és ajánláskérés kommunikációs (verbális, non-verbális és metakommunikációs) tudnivalók NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás) Tranzakcióanalízis üzletkötői illemkódex – protokoll és etikett

15


V. COACHING – Személyre szabott fejlődési pálya biztosítása A coaching nem más, mint egyéni fejlesztés, azaz a közép- és felsővezetői készségek, képességek egyéni csiszolása. Ahogy a sportedző szerepe az, hogy versenyzőjéből kihozza a legjobbat, úgy az üzleti edző (azaz a coach) is azon dolgozik, hogy partnere a legtöbbet hozza ki magából. A coaching modern, üzleti formájában az 1980-as években született, és azóta folyamatosan terjed, fejlődik világszerte. Ennyi idő elég volt annak bebizonyítására, hogy nemcsak afféle hóbort, hanem komoly, tartós üzleti sikert eredményező folyamat. A coaching célja: • • •

személyre szabott fejlesztés biztosítása egyéni készségek, képességek tökéletesítése a vezetői attitűd tökélyre fejlesztése

A coaching során: • • •

a résztvevők fejleszthetik magukat azokon a területeken, amelyeken bizonytalanul mozognak a jelentkezők karakteralapú stílus kialakításával javíthatják hatékonyságukat olyan képességek fejlesztésére is lehetőség nyílik, amelyeket önállóan nem, vagy csak nehezen lehet felszínre hozni

A coaching elvégzésével a résztvevők: • • •

magabiztosabban viselkednek éles szituációkban is nagy nyomás alatt is eredményesen teljesítenek példaértékű vezetőkké válnak

Igény esetén komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy az Enneagram gyakorlati alkalmazását intenzív coaching-ok (vagy adott esetben workshop-ok) formájában alakítsuk egyedülálló képességgé.

16


VI. SPORT ÉS MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉS – Minden fejben dől el… Az egyre jobb sporteredmények eléréséhez egyre több innovatív felkészítői módszer alkalmazása válik szükségessé. Számos sportág kezdi felismerni azt, hogy a folyamatos fizikális állapotfejlesztés mellett a pszichével is foglalkozni kell. Mivel a test és a lélek szoros kölcsönhatásban van egymással, így előbb-utóbb mindenki számára világossá válik: a csúcsteljesítményhez elengedhetetlen a mentális tréning. Néhány országban jó ideje bevált módszer, hogy a nemzet sportolóinak munkáját komplett felkészítői csapatok segítik, melyeknek minden esetben tagja egy sportpszichológus, aki a mentális állapotfejlesztésért felelős. A mentális tréning alapja egy különleges, bizalmi kapcsolat, amely utat nyit a sportoló személyiségének fejlesztéséhez, valamint lehetővé teszi az elmében lévő mentális gátak feloldását. Ez minden esetben egy profi, a pszichológiában és az élsportolók világában is otthonosan mozgó szakembert igényel.

Úgy látjuk, hogy a magyar sportolók felkészülése akkor lehet igazán eredményes, ha az edzői szakma módszertani részeit egy egyedülálló gyakorlati tudásanyagban egyesítjük.

Ugyanakkor az edzői módszertanok mellett a szakvezetés fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordítunk. Alapvető vezető-menedzseri és irányítástechnikai képzéseink során sportágra szabottan, az edzői programmal összehangolva tervezzük meg és adjuk át a szakvezetői program egyes tanegységeire vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. Szabó György vezető trénerünk több évtizedes élsportolói múltjának, valamint pszichológiai jártasságának köszönhetően számos kiemelkedő hazai sporteredményhez járult hozzá. •

Foglalkozott a Dunaferr női kézilabdacsapatának mentális felkészítésével, amely tevékenysége alatt három Magyar Bajnoki és egy Bajnokok Ligája címet is szerzett.

17


Másfél évig volt tagja a DVSC-Teva labdarúgócsapat felkészítői stábjának, mely időszak alatt két alkalommal nyerte meg a bajnokságot (2011-ben veretlenül), továbbá két ízben nyert Magyar Kupát és kétszer Ligakupát. A játékosok mentális felkészítése mellett rendszeresen szervezett irányítástechnikai és speciális módszertani képzéseket a szakvezetés, valamint az edzői csapat részére.

A harcművészetekben és a küzdősportokban szerzett tapasztalata révén munkájával nagyban hozzájárult Balogh Antal, többszörös Magyar Bajnok és Világbajnok testépítő, Balogh Norbert, többszörös Magyar Bajnok K-1-es, valamint Kóti Árpád, többszörös Magyar Bajnok kick-boxoló egyéni sikereihez.

Több olimpikon felkészítésében is aktív szerepet vállalt: Risztov Éva olimpiai bajnok úszónőnk, Kővágó Zoltán EB bronzérmes diszkoszvetőnk, valamint Kazi Tamás többszörös Magyar Bajnok középtávfutónk kiváló eredményeihez járult hozzá szakértelmével, nemcsak a sportpszichológia, hanem dietetikai és a fizikai felkészítés kapcsán is.

A Debreceni Sportcentrum vezető mentális trénereként több fiatal sportolóval is rendszeresen foglalkozik, beleértve úszókat, atlétákat és műkorcsolyázókat egyaránt. Szabó György mentális felkészítői tevékenységének alapját több elméleti és gyakorlati módszertan adja: • • • • • • •

Személyiségfejlesztés (Enneagram) Neuro-Lingvisztikus Programozás Stresszkezelés Meditációs és relaxációs technikák Kineziológia Dietetika Speciális edzésmódszerek (TRX, GFlex, Kettlebell, Fit-Ball)

Vezető trénerünk munkáját élsportolói múltja, egyedülálló és összetett szakértelme, valamint számos, elismerésre méltó eredménye teszi hitelessé, hiszen a sikerről nem elég beszélni. A sikerhez vezető utat meg is kell tudni mutatni!

18


VII. REKREÁCIÓS PROGRAM – „Ép lélekben ép test” A képzési folyamatok mellett kiemelt figyelmet fordítunk az emberi munkaállomány minőségi fejlesztésére, illetve dolgozók regenerációjára. Erre egy olyan komplex módszert ajánlunk, amely Magyarországon egyre inkább terjed, és helyes megvalósításával komoly eredményeket érhetünk el a mentális és fizikai állapotjavítás területén. Maga a rekreáció szó latin eredetű, jelentése összetett: megújulás, pihenés, lényege a szabadidő kulturált eltöltése. A rekreációs folyamatok az ember minőségi életének alapjai. A rekreáció egyik kiemelt célja az ember egészségének megszilárdítása, illetve megújítása, amihez elengedhetetlen a harmonikus életvitel kialakítása. Ez az elsődleges feltétele a jól megélt élet érzésének, a pszichikai megújulásra való képességnek, a pszichés és szociális közérzet javításának. A rekreációs folyamat nagyon összetett, a tevékenység jellegének és eszközeinek dominanciája szerint felosztható szellemi és fizikai rekreációra. Mindkét terület több tudományterület ismeretét kívánja meg, több módszer és terület összehangolt alkalmazása garantálja sikert. A fizikai rekreációhoz a szabadidőben végzett testi és ún. motoros tevékenységek tartoznak. A (nem szellemi jellegű) hobbitevékenységeken túl a programok összeállításánál kiemelt figyelmet szenteltünk az egészséges élet megvalósításához szükséges alapoknak: •

• • •

teljes körű fizikai állapotfelmérés • Teljes vérképelemzés • Testtömeg index meghatározása • Hőtérkép-meghatározás • Talpnyomásmérés • Allergológiai vizsgálat helyes táplálkozás és tápanyagbevitel szakmai szemmel összeállított edzésterv (élsportolók közreműködésével) modern és korszerű gyakorlatok, azok helyes megvalósítása.

és

olimpikonok

19


Több olyan tudományterületeket emeltünk be képzési programunkba, amelyek: • • • •

a táplálkozás élettani funkcióira a mozgáskoordinációra az izomerő fejlesztésére és az általános állóképesség javítására fókuszálnak.

A szellemi rekreáció a kultúra, szórakozás és művelődés kérdéseivel is foglalkozik, te lényegesen több ennél. E mellett jelenti a • • • • •

folyamatos önreflexiót, önfejlesztést és önképzést egyfajta gondolkodásmód elsajátítását és alkalmazását konfliktusmentes és ugyanakkor hatékony kommunikációt problémák és stresszhatások kezelése különböző módszerekkel tudatosságra való törekvést

A szellemi rekreáció határai igen kiterjedtek, de a témakörök összeállításánál a szórakozás, a játékos és humorosan könnyed megvalósítás mellett a fő hangsúly az elme és a psziché megreformálására esik. A szellemi rekreációs program elemei: • • • • • • • •

20

Önismeret, személyiségismeret, testkód (Enneagram) Kommunikáció Tranzakcióanalízis Neuro-Lingvisztikus Programozás Kineziológiai stresszoldás Stresszkezelés meditációs technikákkal Konfliktuskezelés Pszichológiai tanácsadás


VIII. VEZETŐ TRÉNERI BEMUTATKOZÓ Szabó György vezető tréner vagyok, 1966.11.05-én születtem Debrecen városában. Felsőfokú tanulmányaimat a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán kezdtem meg, ahol Híradástechnikai Üzemeltető Üzemmérnökként végeztem 1989-ben. Az első diplomám megszerzése után, 2004-ben, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karán Humánszervezőként újabb felsőfokú képesítést szereztem, ezzel egy időben felsőfokú angol nyelvvizsgát tettem. Az Amerikai Egyesült Államokban több tudományt is elsajátítottam, melyeknek ismerete elengedhetetlen volt a pályafutásom további állomásain, valamint ezen tudományágak nagyban elősegítették a későbbi üzleti sikereimet, illetve mai napig aktív részét képezik munkásságomnak. Fontosnak tartom megemlíteni a kutyák kiképzése terén elért eredményeimet, szívesen emlékszem vissza a Világbajnokságon elért ötödik helyezésemre, valamint sok magyar élvonalbeli szereplésemre is. Már a külföldi éveim alatt számos tudományterület ismereteit elsajátítottam, ezek közül kiemelt figyelmet fordítottam az alábbi területekre: • • • • • •

Enneagram, testkód és arckód Non-verbális kommunikáció (testbeszéd) Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP) Tranzakcióanalízis tárgyalástechnika (SPIN technika) alapvető vezető-menedzseri és irányítástechnikai feladatok

Üzletkötőként elismerésre méltó eredményeket értem el, majd brókerként a pénzügyi szektorban is sikerrel tevékenykedtem. Később tanácsadóként számos önkormányzatot és multinacionális céget válságmenedzseltem az alábbi területeken:

21


• • • •

szervezetfejlesztés teljes és részleges HR-menedzsment stratégiai tanácsadás operatív tanácsadás

Válságmenedzseri tevékenységem mellett Magyarország második legnagyobb vállalatának, az Egészségügyi Holding Zrt-nek a Humánpolitikai Főigazgatói posztját is betöltöttem. Aktívan részt vettem a Holding szerkezetének és működési szisztémájának kidolgozásában, illetve több mint száz közép- és felsővezetőt oktattam a hatékony vezető-menedzseri technikák alkalmazására. A szakmai tapasztalatokkal teli évtizedek alatt számtalanszor tanúbizonyságot tettem szervezetfejlesztési és szervezetirányítási képességeimet illetően, több alkalommal építettem regionális és országos szinten is jól teljesítő hálózatot, szép eredményeket értem el pénzügyi termékek értékesítése terén, valamint számos, nagynevű pénzintézetnél és biztosítótársaságnál töltöttem be közép- és felsővezetői pozíciót. A vállalti életben való szereplésem mellett a mai napig kiemelt szakterületem a sport és mentális felkészítés. A sport fiatal korom óta fontos részét képezi az életemnek, több évtizedes élsportolói tevékenységem, számos küzdősportban és harcművészetben szerzett tapasztalatom, valamint a birkózásban elért eredményeim tették lehetővé azt, hogy 2003-tól eredményesen készítsem fel a magyar sportélet számos kiemelkedő szereplőjét, gondolok itt csapatokra és egyéni világklasszisokra egyaránt. Számos kiemelkedő hazai sporteredményből vettem ki a részem az évek során: • •

22

foglalkoztam a Dunaferr női kézilabdacsapatának mentális felkészítésével, mely a tevékenységem alatt három Magyar Bajnoki és egy Bajnokok Ligája címet szerzett. továbbá szép eredményeket értem el a labdarúgósport terén, ugyanis 3 év közös munka alatt a DVSC-Teva labdarúgócsapata két alkalommal nyerte meg a bajnokságot (2011ben veretlenül), két ízben nyert Magyar Kupát és kétszer Ligakupát.


A Lokinál eltöltött évek alatt nemcsak a profi labdarúgóknál, hanem az U-12es korosztálytól kezdve, szinte minden korcsoportnál végeztem egyéni mentális felkészítést, csapatépítést, stratégiaitaktikai felépítést, foglalkoztam az utánpótlásedzők és szakvezetők képzésével és speciális fizikai állapotjavítással (jóga, stabilizációs gyakorlatok,egyensúlynövelő gyakorlatok, TRX, GFlex és Fit-Ball). A játékosok mentális felkészítése mellett mindig rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a sportágak szakvezetéseinek is átadjam azokat a technikákat, melyek hozzájárulnak a folyamatos fejlődéshez, így a DVSC Teva edzői és a szakmai stábjának felkészítésében is érdekelt voltam.

A csapatok mellett több egyéni sporttehetség felkészítését végeztem: • • •

Balogh Antal, többszörös magyar bajnok és világbajnok testépítő Balogh Norbert, Magyarország eddigi legeredményesebb K-1 harcosa (aki többszörös magyar bajnoki címe mellett meghívást kapott a K-1 World Max nagydöntőjére) Kóti Árpád, többszörös magyar bajnok kick-boxoló

A küzdősportolók mellett eredményesen készítettem fel: • • •

Risztov Éva olimpiai bajnok úszónőnket a 2011-es világranglista-vezető, olimpiai ezüstérmes, EB bronzérmes diszkoszvetőnket, Kővágó Zoltánt (vele szintén aktívan foglalkozom a mai napig) többszörös magyar bajnok középtávfutónkat, Kazi Tamást.

23


A Debreceni Sportcentrum megbízásából több fiatal tehetséges sportoló felkészítéséből is kiveszem a részem a mai napig, melybe úszók, atléták és műkorcsolyázók egyaránt. Az aktív sportolói múltam mellett a személyiségismeret terén szerzett gyakorlati tudásom teszi lehetővé, hogy egyedülálló módon segítsek a világklasszis sportolóknak megismerni önmagukat, rámutassak alapvető tudatalatti félelmeikre, és ezeket közösen legyőzve mutassak irányt a legegészségesebb személyiségjegyeik felszínre hozásához. A csúcsteljesítményhez szükséges gátak feloldásán túl a stresszkezelés és megfelelő meditációs technikákban szerzett jártasságomat használva, számos egyensúly- és nyújtógyakorlattal növelem a sportolóim mozgáskoordinációját.

A sportban, a pszichológiában és az üzleti életben szerzett tapasztalataim mellett képes vagyok arra, hogy néhány elhangzott mondat, vagy éppen csak egy fénykép alapján feltárjam az adott személy döntéshozó képességét, megbízhatóságát, verbális jellemzőit, együttműködési hajlandóságát, kalandvágyát, kreativitását, motiválhatóságát, erősségeit és gyengéit, valamint rejtett készségeit, képességeit. A testbeszéd, a testkód, az arckód és a mikromimika segítségével növelni tudom saját magam és megbízóim üzleti tárgyalási hatékonyságát, előnyös tárgyalási pozíciókat tudok felvenni, és a tárgyalópartner elemzését követően a leginkább megfelelő tárgyalási technikára tudom felkészíteni a másik tárgyalófelet.

Saját és mások munkavégzését illetően megkövetelem a pontosságot és a maximális eredményességet, ez teszi lehetővé, hogy az általam végzett tevékenységek mindig a legmagasabb színvonalat képviseljék.

24


IX. REFERENCIÁINK •

MOL ZRt. • • •

MATÁV ZRt. • • •

Vagyonkataszteri rendszer felmérése, rendszerterv elkészítése.

Szegedi Önkormányzat •

Informatikai stratégia készítése

Kincstári Vagyoni Igazgatóság •

Szoftveraudit (tőzsdei bróker rendszer)

DeltaSped •

Biztonsági ágazat IT stratégiai folyamatainak meghatározása. Postakutató Intézet működés optimalizáció Dokumentációs Igazgatóság MATÁV szintű dokumentációs folyamatainak, rendszereinek felmérése, dokumentum menedzsment koncepció kialakítása.

Antenna Hungária •

Stratégia tervezési folyamat felmérése és optimalizálása ARIS BPR módszertan alkalmazásával. Humán terület IT rendszereinek felmérése, üzemeltetési és adminisztrációs folyamatainak újratervezése. Kontrolling területtervezési folyamat optimalizáció

Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági szolgálatának működési koncepciójának kialakítása, eljárások, szabályzatok létrehozása, működés megszervezése

Soproni Önkormányzat • • •

Személyzet kiválasztás és optimalizálás Személyiség fejlesztés Vezetőképzés

25


Magyar Külkereskedelmi Bank ZRt. •

PSZÁF •

Telefontechnikai tréning Tárgyalástechnika tréning Kommunikáció tréning Enneagram tréning Vezetési ismeretek tréning Csoportépítési tréning Interjútechnikai tréning

Generali-Providencia ZRt. • • • • • • • • • •

26

Prezentációs technikai tréning Enneagram tréning

CITIBANK-C-AGENT II Kft. • • • • • • •

BRACHPOWER rendszer bevezetéséhez a fióki működési folyamatok felmérése és standardizálása

CITIBANK ZRt. • •

Pénztárak Központi Nyilvántartási rendszerfejlesztésének minőségbiztosítása

Budapest Bank ZRt. •

Treasury és készpénzműveletek felmérése, optimalizálása

Telefontechnikai tréning Tárgyalástechnika tréning Kommunikáció tréning Enneagram tréning Vezetési ismeretek tréning Csoportépítési tréning Interjútechnikai tréning Alaptanfolyam átszervezés Tréneri képzés Értékesítési dokumentációs rendszer kialakítása


Winthertur ZRt. • •

Nationale Nederlanden ZRt. • • • • • • • •

Személyiségfejlesztés Kommunikáció Értékesítés

Megyei Munkaügyi Központok •

Ügyfélszolgálati tréning Kommunikáció tréning Enneagram tréning

Nyílt sajátszervezésű tréningek • • •

Telefontechnikai tréning Tárgyalástechnika tréning Kommunikációs tréning Vezetői ismeretek, irányítástechnika tréning Csoportépítési tréning Interjútechnikai tréning Alaptanfolyam-átszervezés Trénerképzés

Bankárképző • • •

Telefontechnikai tréning Tárgyalástechnika tréning

Pénzügyi értékesítési átképzés

McDonalds • • • •

Ügyfélszolgálati tréning Kiégés elleni tréning Vezetői kommunikációs tréning Csapatépítés tréning

27


Axelero •

Dunaferr ZRt. • •

Teljes szervezeti és működési átalakítás Teljes körű vezetői képzés

Innoglass Kft. • •

28

Teljes szervezeti és működési átalakítás Teljes körű vezetői képzés

Számítógépház Kft. • •

Telefontechnikai tréning Tárgyalástechnika tréning Kommunikációs tréning Enneagram tréning Vezetői ismeretek, irányítástechnika tréning Csoportépítés tréning Interjútechnikai tréning Alaptanfolyam-átszervezés Trénerképzés

Szuperinfó Média Kft. • •

Outdoor csapatépítő tréning Komplex felsővezetői tréning

Ahico Biztosító ZRt. • • • • • • • • •

Outdoor csapatépítő tréning Komplex vezető-utánpótlási program

Richter Gedeon ZRt. • •

Értékesítési stratégialakotási tréning

Teljes szervezeti és működési átalakítás Teljes körű vezetői képzés


Orvosi ügyelet Kht. • •

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat •

Mentális felkészítés, coaching

Balogh Antal •

Mentális felkészítés

Debreceni Sportcentrum •

Mentális felkészítés

Dunaferr női kézilabda csapat •

Vezető tréner

DVSC-TEVA labdarúgócsapat •

Válságmenedzsment

Ring Group Oktató Kft. •

Teljes körű személyzet-kiválasztás, átvilágítás Teljes körű vezetői képzés

Innoglass Kft. •

Személyzet-kiválasztás

Egészségügyi Holding Zrt. • •

Teljes szervezeti és működési átalakítás Teljes körű vezetői képzés

Mentális felkészítés

Balogh Norbert •

Mentális felkészítés

29


Kóti Árpád •

Kővágó Zoltán •

Mentális felkészítés

Kazi Tamás •

Mentális felkészítés

Mentális felkészítés

Risztov Éva •

Mentális felkészítés

Amennyiben szolgáltatási palettánk felkeltette érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben vagy telefonon!

e-mail: titkarsag@forina.hu telefon: +36 30/730-0486

30

Forina cegbemutato2