Create vol 3

Page 1

3/2012

časopis študentov SSUŠAT

:: http://uat.sk/index.php


:: Obsah

Create | volume 2 :: Najlepšie

Rozhovory

04/ Rozhovor so štefanom Martauzom a denisou slávovou

Rozhovory

20/ čo o nás neviete Pre tento raz sme sa rozhodli vyspovedať prvákov, nech vieme o čo sa naša škola tento rok obohatila. Slávne trio bude tvoriť ambiciózny rebel, všestranný BBOY a sebestačný karatista.

Udalosti

talentovky Tento rok bola naozaj veľká účasť oproti predošlým dvom rokom. My vám však môžme iba ukázať pekné fotky z talentoviek.

04

Interview Denisa Slávoá

12

Čo o nás neviete

20

Talentovky

24

Hlášky

28

Fashion

30

Tainted Elemental

34

Počítačový kútik

42

Herný kútik

46

Za bránami pekla

50

Editorial

54

Čítajte na vlastné riziko

V tejto rubrike máme v pláne priblížiť vám život našich učiteľov. Možno o nich čo to viete, ale skoro každý z nich má veľmi zaujímavý život. Mnohí z nich sú mediálne známi, profesionálni umelci, alebo majú kuriózny život.

24/

Interview Štefan Martauz

Komiks

34/ tainted elemental Komix z prostredia budúcnosti plný smútku , osamelosti , ale aj nádeje na lepší zajtrajšok.Tento príbeh vám dokáže ,že aj obyčajný malý chlapec môže znamenať niečo viac.


Create | volume 2

interview

štefan martauz V akom veku ste sa rozhodli stať

V tom období som od brata dostal i

ročníka základnej školy. Ešte in-

filmov, sa práve rozvíjal nápad,

bábkového filmu. Celý štáb mal len

Bolo ťažké presadiť sa medzi

animátorom?

svoj prvý fotoaparát a práca s ním

tenzívnejšie to bolo počas strednej

začať nakrúcať bábkové animované

niekoľko členov a všetci sme na toto

ostatnými, možno skúsenejšími

V dobe, keď som objavil animáciu,

ma ihneď zaujala. Vďaka tomu,

školy. Bez súhlasu, ale i priamej

filmy i na Slovensku. Boli sme akurát

prvenstvo, boli primerane hrdí. Asi

animátormi?

ako niečo naozaj zaujímavé, som ju

som neskôr ľahšie porozumel i

podpory rodičov, by z toho nič

správne „po ruke“, tak to skúsili s

preto mi ani nevadilo, že ma zabudli

Moje dovtedajšie skúsenosti, boli

ešte nepovažoval za moje prípad-

filmovej kamere a ostatným tech-

nebolo. Rodičia museli sem-tam

nami. Môj kolega z považskobystric-

uviesť v titulkoch filmu. Ani som to

vtedy pomerne skromné. Bolo treba,

né budúce povolanie. Taký nápad,

nickým veciam, čo priamo súvisia

pustiť nejaké peniažky, napríklad

kého amatérskeho klubu, Vladimír

nikomu nezazlieval. Až po naozaj

rýchle sa naučiť mnohým novým

prišiel až o niekoľko rokov.

so snímaním a spracovaním obrazu

na filmovú surovinu, ale i účasť na

Pikalík, bol vtedy už päťdesiatročný

mnohých rokoch, som to režisérovi s

veciam. Najlepšie rovno od tých,

Začínali ste hneď s animáciou,

a zvuku.

rôznych festivaloch a vzdelávacích

pán a ja som práve ukončil povinnú

úsmevom pripomenul. Tohto detailu,

naozaj najlepších. Štúdio ma preto

alebo vás spočiatku lákala grafika,

Čo vaše idoly, vzory?

školeniach, niečo stáli.

dvojročnú vojenčinu. Medzi nami bol

si vraj nikdy nevšimol. Dobre sme sa

vyslalo na dlhšiu študijnú stáž, do

fotka...?

Samozrejme, v tej dobe to nemo-

Vo svojom „profile“ na našej škol-

vekový rozdiel 29 rokov, ale vôbec

zasmiali a bolo...

Filmových ateliérov Gottwaldov ( v

Každé dieťa si rado kadečo kreslí.

hol byť nik iný, jako W.Disney, ale

skej stránke sa spomína, že ste

to nevadilo. Preto je samozrejmé,

Musím však spomenúť, že do štúdia

r.1979 ) vtedajší názov moravského

Nebol som iný. Veď popri telocviku,

veľmi som obdivoval nášho veľkého

stáli pri zrode bábkovej animácie

že pri prvom profesionálne spra-

som nastúpil ešte niekoľko mesia-

mesta Zlín. Tam pôsobili viacerí

bola výtvarná výchova, najobľúbe-

tvorcu, Viktora Kubala. Nielen jeho

na Slovensku. Ako blízko ste stáli?

covávanom filme, som sa stal jeho

cov, pred týmto filmom. Prvá moja

významní tvorcovia animácie. Bola

nejším predmetom. Neskôr som

animované filmy, ale aj kreslené

Celkom blízko – na dosah ruky. V

asistentom. Oboch nás režijne

práca, bola na filme môjho dovtedaj-

tam i známa dvojica, naozaj svetovo

začal navštevovať ľudovú školu

vtipy, ktoré som priam hltal.

tej dobe, sme totiž na Slovensku

viedol uznávaný tvorca, Ivan Popo-

šieho idolu, Viktora Kubala. Práve

významných animátorov, Hermína

umenia a kresleniu som sa za-

Podporovalo vás okolie, rodina...?

boli len dvaja ľudia, ktorí animo-

vič. Filmom Strážca sen, sa tak stal

začal robiť svoj druhý celovečerný

Týrlová a Karel Zeman. Považoval

čal venovať viac. Vďaka nej som

S amatérskym animovaným filmom,

vali „stop motion“ technológiu.

režisérom a výtvarníkom, celkom

film Krvavá pani. Až potom nasledo-

som to za veľkú česť a šťastie, učiť

neskôr objavil i samotnú animáciu.

som začal ešte počas deviateho

V bratislavskom Štúdiu krátkych

prvého slovenského klasického

val Strážca sen.

sa medzi spolupracovníkmi, týchto

4/ 56

made by flou and love

5/ 56

made by flou and love


Create | volume 2 osobností. Tam som sa zoznámil s

k tomuto, v r.2002, ponuku predlo-

sa vždy jedná o herecké danosti

ohromnými ľuďmi, na ktorých nikdy

žila pani Zavarčíková. Zdalo sa mi

animátora. To, že svoje predstavy

nezabudnem.

lákavé, byť pri zrode možno niekto-

dokáže i brilantne rozkresliť, alebo

Školstvo pre animáciu, v tej dobe

rých nových animátorských hviezd.

naformovať pozíciu postavičky

ešte nebolo poriadne etablované,

A tak, ako som za mlada nemal

bábky do množstva fáz, je reme-

tak to bol najrýchlejší a najvhodnej-

problém, komunikovať a vychádzať

selná samozrejmosť. Aby toho

ší spôsob, ako doplniť svoje znalos-

s oveľa staršími ľuďmi, nemám

bol animátor schopný, musí byť

ti a zručnosti, potrebné pre výkon

ho ani teraz, pri oveľa mladších –

dobrým pozorovateľom a talentom

animátora.

aspoň tomu verím.

obdareným štylizátorom do svojho

Až neskôr vznikla katedra animo-

Klasická animácia je vám

jedinečného rukopisu. Animácia je

vanej tvorby, na pražskej FAMU,

najbližšia?

výtvarno – herecká kreácia.

kde som spoznal ďalšie osobnosti

Vzhľadom na moje doterajšie

A celkovo medzi všetkými

animácie – napríklad dodnes žijúcu

zameranie ano, ale obdivujem i

odvetviami umenia?

legendu, Břetislava Pojara.

najnovšie počítačové technológie.

Animácia je súčasťou filmového

Časom sa mi naozaj podarilo,

Šikovnému animátorovi, dávajú do

umenia. Okrem toho, že je vizuálne

preniknúť do spoločenstva česko-

rúk takpovediac až neobmedzené

stvárnená podľa charakteru jednot-

slovenských animátorov, ktorí sa

možnosti, aké sa ručne ani nedajú

livých technológií, je to dramatické

obrazne povedané, radili do prvej

dosiahnuť. Za posledných dvadsať

dielo. Filmu sa všeobecne hovorí,

ligy.

rokov i v našich domácich pod-

že je to syntetické umenie. V tom

Čo považujete za svoj najväčší

mienkach, nastúpili tieto novoty,

zmysle, že ho tvorí viacero druhov

doterajší úspech?

ktorým by sa bránil len cvok. Vývoj

umenia a ich spojením vzniká origi-

Ak za úspechy animátora, považu-

jednoducho napreduje a tak to má

nálne, jedinečné dielo. Nastáva tak

jem úspechy filmov, na ktorých som

byť.

niečo podobné, čo sa deje napr. pri

animoval, bolo ich viacero. Ale asi

Verím však, že klasická animácia,

koláži.

najviac ma potešila Cena za animá-

síce čiastočne zmenená vplyvom

Aký je váš názor na japonské

ciu, zo zlínskeho festivalu pre deti

týchto technológií nezanikne, že

anime?

a mládež ( v r.1986 ), lebo táto cena

nebude jednoducho vystriedaná

Registrujem ho, vnímam ho, svojim

bola udeľovaná, výsostne osobne.

niečím iným, ale že ide o rozšíre-

zameraním i formou, je však niekde

Bolo to za animáciu plastelínovej

nie a obohatenie, tohto krásneho

mimo môjho záujmu. Nechcem ho

grotesky režiséra Františka Juriši-

odvetvia umenia.

podceňovať, lebo má svoje mnohé

ča, Kikirikí. Dovtedy túto cenu, zo

Prvoradý je predsa tvorivý dô-

hodnoty. Len ma to jednoducho

slovenských animátorov obdržal

vod, aký spôsob technologického

neláka.

len Viktor Kubal. ( dokonca dvoj, či

spracovania určí autor. Musí to byť

A názor na Tima Burtona?

trojnásobne ) Počas viacerých de-

v záujme samotného jednotlivého

Jeho filmy sú vysoko profesionál-

saťročí, to bolo najväčšie ocenenie

diela, v akom tvare bude najele-

ne, v mnohom priam dokonalé. Na

animátora, ktoré sa vo vtedajšom

gantnejšie a ako bude posolstvo

môj vkus, však v nich býva priveľa

Československu, dalo dosiahnuť.

filmu najúčinnejšie sformulované.

morbídností. Ku podivu, najradšej

Prečo ste sa rozhodli vyučovať

Čo je podľa vás najväčšie umenie

mám jeho hraný film „Mars útočí“.

práve na tejto škole?

pri animácii?

Už som ho videl viackrát a vždy

Z jednoduchého dôvodu – lebo mi

Bez rozdielu technológie animácie,

sa idem popučiť od smiechu. Tiež

6/ 56

made by flou and love

7/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

sú tam tie morbídnosti, ale tam mi

dlho. A už vôbec nie ďaleko. Nikdy

vlastnoručne modernizoval náš

nevadia. Každopádne musím pove-

však nemôžem nič vylúčiť, veď ako

petržalský byt, kvôli čomu som sa

dať, že Burton je naozaj niekto!

sa hovorí, “nikdy nehovor nikdy“.

musel naučiť mnohé nové zruč-

Oveľa bližšie sú mi filmy od Aard-

Viem si predstaviť aj iné povolania,

nosti. Nebolo to pre mňa až tak od

man Studia z Británie, s geniálnymi

ktoré by ma bavili, ale na to už je

veci, lebo pri klasickej bábkarine,

tvorcami, Nickom Parkom a Petrom

asi neskoro. Zase použijem jednu

sa človek musí naučiť rozumieť

Lordom. Tak z ich filmov bývam

vetu, čo sa v podobných prípa-

mnohým materiálom a ich spraco-

celkom „paf“ ...

doch hovorí: „Mladosť v háji a do

vaniu. Vždy som si značnú časť

Chcete sa tejto práci venovať do

dôchodku ďaleko“.

dekorácií k filmom i figúrky, spraco-

konca života, či máte v pláne skúsiť

Zaujímate sa popri vašej práci

vával sám, čo viem dnes využiť pri

aj niečo nové?

aj o čosi iné? Napríklad športy?

mnohých príležitostiach.

Naše domáce prostredie, síce

Tých možností v oblasti animácie,

Športu sa už dávno aktívne ne-

momentálne animácii moc nepraje,

naozaj u nás nebýva veľa, preto sa

venujem. Vo vašom veku som sa

ale nenápadne si kujem nové plá-

stíham zaujímať o veľa vecí. Rodi-

začal venovať judu, ale keď som

ny. Až to bude, isto uvidíte. Odísť

na, príroda, sledovanie celkového

zbadal, že po tréningoch mávam

niekam do cudziny, ma už dávno

kultúrneho diania.

neistejšie ruky a horšie mi to

neláka. Ak, tak len občas a nie na

V poslednej dobe som viac-menej

kreslí, dal som prednosť animácií

8/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

pred kimonom. Bolo to isto múdre

Ako hodnotíte animáciu na Sloven-

ťou trvalého presťahovania niekde

rozhodnutie – neviem si predstaviť,

sku? Neobmedzujú vás podmienky

inde, nerátam.

že by som bol dnes profesionálnym

v našom štáte? Nepremýšľali ste,

Budem však sledovať budúce

džudistom ( hahaha )

že sa presťahujete?

osudy Vás, našich študentov. Vaše

Máte obľúbenú krajinu? Ktorá vás

U nás to síce animácia, nemá prá-

prípadné úspechy, potom budem

napríklad inšpiruje, alebo by ste

ve na ružiach ustlané, ale nemožno

prežívať s Vami, ako svoje vlastné.

tam radi prišli reprezentovať svoju

len bedákať. Aj v našich

Ako sa zaujímate o školský

tvorbu?

podmienkach dnes vznikajú animo-

časopis? Každopádne ďakujem za

Na našej malej milej zemeguli, by

vané filmy, novej generácie animá-

rozhovor.

sa takých krajín našlo viac. Doteraz

torov. Na svoje autorské filmy, si

Existencia tohto časopisu mi dote-

som takých prezentačných príleži-

mnohí dokážu zarobiť komerčnou

raz nejako unikala. Teraz, keď už o

tostí nemal veľa . Boli to napr. bý-

činnosťou. Tiež existujú niektoré

ňom viem, občas si Vás vykliknem.

valá NDR, Bulharsko, Švajčiarsko,

štátne podporné programy, ktoré

Tak sa snažte...

Rakúsko a dnes už k zahraničiu pa-

dnešní mladí tvorcovia, využívajú.

triaca Česká republika. Sú to kra-

Musia sa neúnavne predierať za

jiny, kde som sa na prezentáciách,

lúčmi filmárskeho slnka. Tak to

zúčastňoval i osobne. Viacero je

však bolo aj predtým, len vonkajšie

však tých, kde boli len filmy, alebo

podmienky sa zmenili. Dnes žijeme

s nimi cestovali kolegovia. Pevne

v slobode, čo otvára celkom iné

dúfam, že v spojitosti s tými mojimi

možnosti. Viaceré úspešné príkla-

novými plánmi, pribudnú k nim ešte

dy, sa naozaj objavujú. Ako som už

iné krajiny.

spomenul, pre seba už s možnos-

10/ 56

made by flou and love

„Bez rozdielu technológie animácie, sa vždy jedná o herecké danosti animátora.“


Create | volume 2

interview

Denisa slávová

Som rada, že veľa šikovných ľudí

niekam von z Bratislavy. Behám

pretože len trochu aktivity tým

pracuje v obore výpočtovej tech-

po horách a dolinách v zime, na jar

správnym smerom prinesie svoje

niky, programovania, právnictva

na jeseň i v lete.

ovocie. Zisitia čo v nich je, budú

alebo ekonomických odboroch,

Plánujete pokračovať vo vašom

chcieť tvoriť a mať z toho radosť.

pretože to by asi nebolo pre mňa.

povolaní aj v bližšej budúcnosti?

Väčšina žiakov na fotografickom

Aký typ fotografií vás baví najviac

Určite áno. Táto práca ma veľmi

odbore sa chce venovať fotografo-

fotiť?

baví, napĺňa. Ale ako sa vraví :

vaniu aj v budúcnosti.

Fotografie o ktorých netreba veľa

Človek mení, Pán Boh mení. Tak

Cítite istú zodpovednosť voči ich

hovoriť. Na ktoré sa pozriem a

uvidíme.

vzdelaniu?

Vedeli by ste nám o sebe v

sme dodnes priatelia. Povedala

si seba nepredstavovala v role

hovoria, ale nekričia. Sú tiché a

Čo očakávate od práce študentov?

Práveže cítim až veľkú zodpoved-

krátkosti povedať?

som si, že by sa mi veľmi páčilo

slávnej fotografky.

predsa veľa povedia.

Neočakávam, skôr im prajem a

nosť, ale chce to aj zodpovedný

Žena, 26, Bratislava, slobodná, jed-

učiť práve mladých ľudí, pomáhať

Nad akou prácou by ste rozmýšlali,-

Čo robíte vo voľnom čase okrem

žiadam aby si našli zapálenie pre

prístup zo strany žiakov. Márne

na sestra, jeden pes a jeden kocur.

im hľadať cestičky k umeniu, ako to

keby ste neboli fotografkou a ktorej

fotografovania?

to čo robia. Aby sa možno aj trošku

budem vymýšľať úlohy a skúšať a

A teraz vážne. Učím na vašej ško-

tí moji učitelia ukázali kedysi mne.

by ste sa určite nechceli venovať?

Keď je to možné vždy vybehnem

ponamáhali a rozvíjali svoj talent,

vymáhať hotové zadania, keď bude

le, fotím diplomovú prácu a snažím

Chceli ste sa venovať fotografova-

No ja vlastne nie som zamestnaním

sa žiť tak aby som bola na osoh.

niu už od malička?

fotografka, lebo fotografiou sa ne-

Aj keď prirodzene, nie vždy sa mi

Od malička som chodila na zá-

živím. Som skôr výtvarníčka a foto-

to darí.

kladnú umeleckú školu, kde som

grafia je moje médium, ktoré mi je

Prečo ste sa rozhodli učiť na našej

sa umeniu venovala tak globálne.

blízke, a ktorým sa vyjadrujem.

škole?

Aktívnejšie som začala fotiť až

Keby som mala robiť čosi iné ako

Pretože som chcela učiť na ume-

na prvej vysokej škole, kde som

teraz, asi by som bola pôrodná

leckej škole. Pomáhať žiakom

bakalársku aj diplomovú prácur

asistentka alebo by som zostala

tvorivo myslieť, posúvať ich ďalej...

robila z fotografie. Potom som šla

pri vizuálnom umení (ilustrátorka,

. Sama som mala na vysokej škole

na prijímačky na VŠVU ... Takže

sochárka, interiérová dizajnérka,

výborných pedagógov s ktorými

odpoveď znie: nie ,ako malá som

záhradnná architektka).

12/ 56

made by flou and love

13/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

žiak pasívny. Je to taká obojstran-

množstvo. A dobrých je množstvo z

Annlies Štrba, Anastazia Khoroshi-

ná zodpovednosť. Spolupráca bez

toho množstva.

lova, Lucia Nimcová a i.

toho to nejde.

Existujú rôzne skupiny dobrých

Aký ste mali podnet pri rozhodnutí

Našťastie aj veľa z vás majú to

fotografov-(tie opisujem v odpovedi

prvý krát fotografovať?

správne nadšenie a chuť tvoriť,

na otázku o pár riadkov nižšie)

Fu. Tak to sa musím ozaj zamyslieť.

zlepšovať sa.

Mám viacero obľubených fotogra-

Ale asi si nespomeniem konkrétne

Kedy považujete človeka za dobré-

fov. Momentálne ma oslovuje tvor-

a nejakú situáciu, či pocit. Vyšlo to

ho fotografa? A ktorý je váš

ba nemeckých autorov Bernhard

asi z mojej potreby tvoriť a túžby

najobľúbenejší ?

Fuchs, Eva Bertram.

prehovárať obrazom, viac ako slo-

Fotografov je dnes obrovské

A mnoho mladých fotografov ako je

vom. Mám pocit , že sa slovom...

14/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

nedokážem vyjadriť tak úplne a je

pohltí, začnem ju skúmať do hĺbky,

škole ako učiteľka digitálnej foto-

pre mňa ľahšie to nepomenovať ale

pozerať sa na veci novým, iným

grafie a dejín umenia.

ztvárniť vo fotografii či videu.

pohladom. Zisťujem, ako moje po-

Myslíte si,že je ľahké sa stať

Aký je váš životný cieľ?

znanie čo najvernejšie prejaviť do

fotografom?

Zomrieť s čistým svedomím a s

fotografií. Najčastejšie ma inšpirujú

A čo musí spraviť preto,

vedomím, že som urobila čo som

ľudia, ktorí sú pre mňa niečim výni-

aby bol uznávaný?

mohla a mala.

moční, ktorí výrazne ovplyvnili môj

Myslím , že stať sa fotografom

život. Takže vďaka nim tvorím a nie

nie je vôbec ťažké. Vzhľadom na

Kde beriete inšpirácie na nové

z vlastných pohnútok.

dnešný trh, preplnený foto techni-

fotografie?

Pracovali ste aj na iných miestach

kou a portálmi , ktoré učia ako fotiť.

Vo svojom najbližšom okolí. Vždy

pred tým ako ste nastúpili na našu

Stať sa uznávaným fotografom

keď ma niečo osloví, začnem sa

školu?

je len o niečo ťažšie ako stať sa

o to viac zaujímať až ma tá oblasť

Pracovala som na spojenej strednej

fotografom, ak človek robí to čo je...

16/ 56

made by flou and love

17/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

„Stať sa uznávaným fotografom je len o niečo ťažšie ako stať sa fotografom“

momentálne IN a čo sa predáva.

píšu mladú históriu fotografie. Ich

a čakám ako sa mi nová krajina

Títo fotografi sú úspešní, bohatí

práce majú vysokú umeleckú a vý-

prihvorí, ako a čo v nej zvečním...

ale väčšinou ich tvorba nezane-

povednú hodnotu. Otvárajú ľuďom

. Naposledy som sa zamilovala do

cháva hlbšie stopy v mysliach ľudí

oči a srdce.

Škótska a rada by som sa tam ešte

(česť výnimkám). Potom je skupina

Cestujete aj do zahraničia fotogra-

s foťákom vrátila .

fotografov, ktorí tvoria z vnútor-

fovať,alebo sa zdržiavate len vo

Týmto by sme sa vám chceli

ného presvedčenia, majú potrebu

vašom blízkom okolí?

poďakovať za ochotu odpovedať

komunikovať so svetom cez svoje

Keď cestujem do iných krajín, nie

na naše otázky.Nechali by ste sa

obrazy. Dlhodobo pracujú na neja-

je to preto, že ju chcem fotiť, ale

vypočúvať aj v budúcom záujme o

kom projekte, často obetujú nemalé

preto, že ma zaujíma, potrebujem

rozhovor?

financie na ich prezentáciu. Nie pre

ju zažiť, poznať. Samozrejme vždy

Jasné pýtajte sa.

slávu a uznanie či peniaze. (hoci

si vyberám krajinu, ktorá sa mi

uznanie vždy poteší). Títo fotografi

páči aj vizuálne. Preto beriem foťák

18/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

interview

čo o nás neviete

Čaute. Zdravím všetkých, čo sa rozhodli si skrátiť pár dlhých minút čítaním nášho bezkonkurenčného školského časopisu. Prichádzame s novou rubrikou „ČO O NÁS NEVIETE.“ Jedná sa o to, nahliadnuť do života našich študentov a odhaliť okrem výtvarného talentu aj ich ďalšie kvality, ktorými prekypuje skutočne mnoho z nich a nie je na škodu sa tým pochváliť. Pre tento raz sme sa rozhodli vyspovedať prvákov, nech vieme o čo sa naša škola tento rok obohatila. Slávne trio bude tvoriť ambiciózny rebel, všestranný BBOY a sebestačný karaterista. Tak len čítajte ďalej a možno vám poslúžia aj ako inšpirácia na vyplnenie si svojho voľného času. Ako prvý o sebe niečo prezradí Kristián Kubiš z Ivanky pri Dunaji, kde humor ľuďom očividne nechýba. Keďže je veľký optimista a veselý človek, na chodbe ho ľahko spoznáte podľa širokého úsmevu a taktiež podľa častého výroku – „ Ja som gangster z Bronxu.“ Tak teda Kristián, akým aktivitám

aku a v podstate ani sám neviem

A čo bmx? nechystáš sa vyskúšať

sa venuješ?

ako ku bmx som sa dostal cez

nejakú súťaž?

Fú, tak tanec – breakin´, jazda na

môjho kamoša.

Nie nie, nechcem chodiť na súťaže,

bmx a longboarde, keď nie je k

Kde chodíš na break a ako dlho už

lebo chcem nechať priestor aj iným

dispozícií bike, tak si schmatnem

pôsobíš ako tanečník? Zúčastnil si

talentom, keďže ja sám som žijúca

skate a v zime lyžujem a „snowbor-

sa nejakej súťaže?

legenda (smiech).

dúvam.“

Navštevujem Hip – Hop Fakultu v

No dobre a kde a aký štýl taká

Vidno, že si dosť aktívny človek a

Petržalke už asi tri roky a jasné,

žijúca legenda jazdí?

čomu z toho venuješ najviac času?

chodíme aj s crew na súťaže a

Tak jazdím všelikde, už som bol

Určite tomu breaku a potom bmx.

vystúpenia po celom Slovensku aj

jazdiť aj vo Viedni a vo Švajčiarsku

Kto ťa k tomu viedol?

zahraničí a dávnejšie som aj vyhral

a jazdím viac menej street.

Mám rád hudbu a tak som chcel

cenu TOP SDA BBOY, z ktorej sa

začať chodiť na nejaký hip-hopový

fakt teším.

tanec a tak som sa dostal ku bre-

20/ 56

made by flou and love

Stal sa ti aj nejaký úraz?

Koľko času zhruba, venuješ

Máš už premyslené ako by tá

Úraz sa mi stal raz, keď som bol

všetkých svojím koničkom?

značka mala vyzerať? Aké sú tvoje

druhák na základnej škole, spadol

Keďže som hyperaktívny človek a

obľúbené?

som z kolesa a skončil som s kom-

našiel som v tom čo robím určitý

Nie, takto do podrobna som to ešte

plikovanou otvorenou zlomeninou

zmysel života a úplne inak vďaka

nepremyslel, ale medzi moje naj

predlaktia ľavej ruky a tak som si

tomu chápem svet, venujem im

značky patria BIGGEST & BAD-

poležal mesiac v nemocnici.

naozaj všetok voľný čas čo mám.

DEST, Vans, DC, Nike 6.0, Obey,

Inak na bmx som si len raz vyvrtol

Ako si predstavuješ budúcnosť?

Adidas Original.

členok.

Chcel by si zakomponovať do toho

Okey a posledná otázka pre teba.

Je niečo, čo naozaj nemáš rád?

či budeš robiť aj svoje aktivity ?

Čo máš najradšej a aké je tvoje

Myslím, že najhoršie je, keď prí-

No. Takže. Najprv by som si chcel

životné motto, ktoré by si chcel

deme na súťaž a ľudia sú strašne

o tých 5 – 6 rokov nájsť nejakých

zdeliť?

nudní a nejde z nich žiadna ener-

sponzorov a založiť vlastnú bmx

Najradšej mám bagety z bufetu.

gia. A tiež keď vidím bikerov bez

značku, s jedným z mojich kamará-

A motto – Žiť každý deň na plno a

života, bez štýlu – na takých sa

tov I. Kmeťom.

užívať si.

nevládzem ani pozerať.


Create | volume 2

Druhým adeptom je Lukáš Matulík z Malaciek, ale momentálne žijúcim v Rakúsku. Je to malý, veľký chlap a momentálne šťastne zaľúbený! Ľudia ktorí ho poznajú dobre vedia, že slovo strach mu asi nič nehovorí, veď jeho koníčky a život žijúci na 100% hovorí za všetko.

Naším posledným talentom je Lukáš Hassler, taktiež z Ivanky pri Dunaji. Je na prvý pohľad tichým chlapcom, ktorý nepodporuje facebook a má rád efektívne využívanie voľného času a svoj pokoj.

Ahoj Lukáš, čo nám teda povieš o

Bude sa v najbližšej dobe konať

he, ale pre štúdium na tejto škole

Zdravím Lukáš, si posledným z

Hráš aj na iný nástroj?

Najvyšším dánom je desiaty, ale

tvojich mimoškolských aktivitách?

podobná akcia?

som to nechal tak.

nášho slávneho tria, čo o sebe

Len gitara, aj keď som už skúšal aj

ten však ťažko niekto získa, pokiaľ

Tak čo ja viem, som vyučený

Bude 26.5 v British Rockstar v

A tvoja ďalšia záľuba – cestovanie.

povieš ty?

ukulele a mix gitary a ukulele, ale

nie je potomkom japonského

kaderník, ale nie som gay! Jaz-

Starom meste, kde sa môžu všetci

Kde si bol alebo kam sa chystáš?

Ja sa okrem bežných vecí ako sú

najvernejší som ostal gitare.

majstra. Nosíme klasické kimono

dím na koni, usporadúvam párty a

tešiť na nové veci a super kapely

Najradšej cestujem stopom a týmto

chodenie von s kamošmi sa venu-

A čo prezradíš o spomínanom

a musím povedať, že je tam oveľa

workshopy ( body suspension), rád

ako sú My choice alebo PKOET.

spôsobom som sa už dostal do

jem svojej gitare a karate.

karate?

viac dievčat ako chalanov.

cestujem a samozrejme fotím.

Vravel si niečo o jazde na koni. Ako

Španielska, Talianska, Slovinska,

Kto ťa k tomu viedol?

Chodím tam už trištvrte roka 2x do

Máš aj pás?

Vedel by si nám o Workshope a BS

dlho sa jej venuješ? Bol si aj na

Chorvátska a často krát som bol aj

Ku gitare ma priviedol bratranec,

týždňa, teda teraz už len raz, lebo

Mám biely pás, mal by som mať už

povedať niečo viac?

súťažiach?

v Prahe. Toto leto sa chystám do

zahral mi Metalicu a hneď ma to

rozvrh v škole mi to inak nedovolí.

žltý ale nemohol som sa zúčastniť

Je to vlastne rituálne vešanie sa na

Jazdím už 8 rokov aktívne a 3 roky

Portugalska a opäť do Španielska.

chytilo. A na karate ma nahovoril

Na karate som sa prihlásil, lebo

páskovania.

háky a dostal som sa k tomu cez

pasívne, súťažil som aj v dostihoch

A nejaké vyhliadky do budúcna?

kamoš,

som chcel niečo na posilňovanie a

A zranenia pri tréningoch? Odpor-

internet.

kde som vyhral druhé miesto.

Vieš čo by si chcel robiť?

Ako dlho hráš na gitaru? Robíš aj

zároveň aj na obranu.

účal by si tento šport každému?

Bola to pre mňa výzva vyskúšať

Jazda na koni je aj dosť nebezpeč-

V budúcnosti by som si chcel

svoje vlastné veci?

Povedal by som, že je to dosť fajn,

Zranenia sú celkom bežné, väčši-

niečo nové a vyvoláva to isté

ná, stal sa ti nejaký úraz ?

otvoriť vlastnú Bukingovú agentú-

Hrám už 6 rokov, s tým že, prvé

ale nie je to najlepší bojový šport,

nou iba jemné zranenia tváre ako

vnútorné uspokojenie. Venujem

V živote sa mi nič nestalo (3x po-

ru na usporadúvanie koncertov a

dva ma učil učiteľ a potom som sa

skôr je to pre mňa životný štýl,

napríklad rozrazená pera alebo

sa tomu už nejaké tie dva roky a

klopal)

venovať sa samozrejme cestovaniu

stal samoukom.

dobrý na pár obranných trikov.

brada.

momentálne sa to aj so skupinou

Využívaš to, že si vyučený

a fotografii.

Mám pár svojich vecí ale nič veľké

Už si karate využil aj v praxi?

A odporúčal by som ho určite

snažíme robiť na Slovensku na

kaderník?

Ďakujem za rozhovor a ešte nám

to nie je, len tak skúšam.

Nie ešte som ho nevyužil, no je to

každému, pretože je to cvičenie,

profesionálnej úrovni .

Áno, venujem sa tomu ako vedľa-

povedz, čo nemáš rád a myšlienku,

Aký štýl hráš najradše? Tvoja

dobré na zastrašovanie a po prvom

umenie a zábava v jednom, nepáči

Nestretol si sa náhodou s nepocho-

jšej zárobkovej činnosti, rovnako

ktorou sa zvykneš riadiť?

obľúbená skupina?

roku sa už naučíte pár smrteľných

sa to však každému, lebo sa tam

pením niektorých ľudí?

ako učeniu jazdy na koni, dobre sa

Nemám rád odcudzovanie a Ryt-

Ani nemám žiaden obľúbený štýl,

úderov, takže sa to dá v pohode

vyžaduje disciplína a veľa ľudí to

Áno, ale som toho názoru, že člo-

nato lákajú ženy (smiech)

musa.

hrám vlastne všetko, čo sa mi páči

využiť.

prestane zvládať a po žltom páse

vek si môže robiť čo chce, pokiaľ

Tiež som získal aj 5 certifikátov a

A myšlienka?

a skupina hmm.. dajme tomu, že

Kde sa nachádza klub ktorý na-

odídu.

vie, prečo to robí.

ponúkli mi možnosť pracovať v Pra-

Nech si každý robí čo chce.

Rise Against.

vštevuješ? A ako to tam funguje?

Vedel by si si predstaviť, že sa tým

Nechcel si mať vlastnú skipnu?

Je to na Bajkalskej ulici, klub MO-

budeš raz živiť?

Tvoj Idol?

NARCH.

Živiť by som sa tým nechcel, skôr

Skupinu som nikdy mať nechcel,

Máme tam sedem trénerov, ktorí

ta grafika digitálnych médií.

hrám len tak pre seba alebo pre

sa pohybujú v hodnosti druhý až

A záverečná otázka. Tvoje motto?

priateľov a idol nemám.

siedmy dan.

Nikomu neveriť.

22/ 56

made by flou and love

23/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

strana

BudúcaGenerácia

24/25

Talentovky 17.2.2012


Create | volume 2
Chceme vám predtaviť aj nový odbor ktorý otvárame na škole, oddevný dizajn. Študijný odbor Odevný dizajn je zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe s cieľom čo najširšieho uplatnenia v praxi. Študenti si osvoja technológiu, tvorbu a spracovanie odevu a trojdimenzionálneho objektu s využitím súčasných technológií. Okrem toho dokážu vďaka znalostiam grafických programov zrealizovať mediálne produkty a propagačné materiály na podporu vlastnej prezentácie.


:: Lea Michajlovovรก


by Lea MichajlovovรกTo be continue :: Lea Michajlovovรก


Create | volume 2

Iba máloktorá služba sa môže pochváliť takým masívnym nárastom používateľov ako YouTube. Prvé video od jedného zo zakladateľov bolo na server nahraté práve pred siedmimi rokmi.

Volá sa Me at the Zoo a má za se-

ktorí si denne pozrú viac ako 4 mili-

bou 7,5 milióna videní. Najväčšie hity

ardy videí.

sa sledovanosťou priblížili k pol mili-

Každú minútu na serveroch pribudne

arde spustení.

60 hodín videozáznamov. Informoval

V súčasnosti má YouTube mesačne

o tom server Yahoo News.

viac ako 800 miliónov návštevníkov,

Hudobný priemysel tvrdí, že servery ako The Pirate Bay berú Britom prácu a maria investície do mladých umelcov. Všetci poskytovatelia internetu v Británii budú musieť svojim klientov zablokovať prístup k serveru The Pirate Bay.

42/ 56

Rozhodol o tom najvyšší súd.

aby prehodnotili situáciu a ich mož-

Britský fonografický priemysel ktorý

nosti.

je iniciátorom súdneho konania tvrdí,

Kritici tvrdia, že internet je slobod-

že „servery ako The Pirate Bay berú

ným médiom a akékoľvek filtrovanie

Britom prácu a maria investície do

a blokovanie by časom mohlo pre-

mladých britských umelcov“.

rásť do neúnosných rozmerov.

V minulosti žiadal formou partner-

Navyše, každý filter je možné s tro-

Balík 625 patentov a licencie na po-

Patentové spory nie sú v IT segmen-

skej dohody operátorov, aby stránku

chou šikovnosti v súčasnosti obísť.

užívanie ďalších 275 majú pomôcť

te ojedinelými a v obchode s paten-

zablokovali. Tí však dohodu odmiet-

Informovalo o tom spravodajstvo

majiteľom Facebooku chrániť sa v

tami je rušno. Intel, Google a Face-

li s tým, že k takémuto kroku by ich

BBC.

súdnych sporoch pred konkurenci-

book sú firmami, ktoré v minulom

mohol zaviazať iba súd.

ou. Yahoo v minulom roku žaloval

roku získali akvizíciami do svojho

Poskytovatelia internetu žiadajú čas,

firmu za porušovanie patentového

portfólia najviac patentových práv.

práva pre dosiahnutie zisku.

Informovala o tom agentúra DPA.

made by flou and love

Viac ako pol miliardy dolárov zaplatili prevádzkovatelia Facebooku za patenty AOL, ktoré sa nachádzali v portfóliu Microsoftu.

43/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

Google spúšťa očakávanú službu pre ukladanie súborov z počítačov, tabletov a mobilov na web. 5 gigabajtov priestoru dostane zadarmo každý, za vyššiu kapacitu treba platiť.

Internetový gigant rozšíril svoje plány pri snímkovaní Slovenska pre panoramatickú službu StreetView. Pôvodný zoznam dvadsiatky miest sa výrazne rozrástol na dvojnásobok.

Úložisko dostupné na stránke http://

dača.

S novým rozpisom má Slovensko

koľkomesačné spracovanie fotogra-

drive.google.com je možné prostred-

Google Drive je prepojený so sociál-

vzhľadom na malú rozlohu vyhliad-

fií, ktoré predchádza ich zobrazeniu

níctvom aplikácií synchronizovať s

nou sieťou Google+, poštovou služ-

ky na podrobné pokrytie dôležitých

online. Dostupné obrázky zo Street-

mobilom alebo stolovým počítačom,

bou Gmail s novým 10-gigabajtovým

lokalít. Kedy budú fotografické pod-

View sú staré niekoľko mesiacov až

aby boli súbory vždy dostupné s rov-

úložiskom

klady spracované pre používateľov

rokov.

nakým obsahom na oboch stranách.

dárom. Do budúcna možno počítať

služby nie je známe.

Snímkovanie súčasne prebieha aj v

Služba je zameraná na jednoducho-

so zdieľaním súborov cez e-mail či

Google na svojom webe píše, že po

susednej Českej Republike.

sť použitia a dostupnosť priamo z

priamo cez webové rozhranie.

snímkovaní nasleduje najmenej nie-

či

plánovacím

kalen-

akéhokoľvek internetového prehlia-

44/ 56

made by flou and love

45/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

Diablo 3 je pokračovanie hry Diablo 2, s jednoduchým rozhraním, rýchlou akciou a pudovou hrateľnosťou, ktorú fanúšikovia série Diablo očakávajú a určite si ich užijú. Obsahuje tiež množstvo nových funkcií, ktoré posunie Diablo akčný RPG zážitok na ďalšiu úroveň.

46/ 56

venej platforme Battle.net s radom

lou akciou a pudovou hrateľnosťou,

vylepšení.

ktorú fanúšikovia série Diablo oča-

Hra Diablo 3 je poňatá ako dokona-

kávajú a určite si ich užijú. Obsahuje

lá akčná RPG a verné pokračovanie

tiež množstvo nových funkcií, ktoré

série Diablo. Vytvorte si hrdinu v

posunie Diablo akčný RPG zážitok

jednej z piatich odlišných tried, ako

na ďalšiu úroveň.

je barbar alebo šaman, z ktorých je

Päť mocných tried postáv na výber,

každý vybavený celým radom kúziel

vrátane nových tried Barbar a Witch

a schopností. Na dobrodružnej ceste

doctor

Vašho hrdinu cez bohaté a rozmanité

Úplne nový 3D grafický engine obo-

scenérie, odhaľujúc epický príbeh a

hatený o veľkolepé vizuálne efekty a

zapájajúc sa do boja s hordami mon-

Havok fyziku

štier a náročných bossov, získavajte

Početné vnútorné i vonkajšie priesto-

skúsenosti a schopnosti a predmety

ry nových regiónov vo svete Sanctu-

neuveriteľnej moci.

ary

Hra sa odohráva v Sanctuary, tem-

Interaktívne prostredie s nebezpeč-

A nebesá sa budú otriasať.

narastajúcej sile plamennej légie.

nom fantasy svet. Bez vedomia väč-

nými pascami, prekážkami a zniči-

Dve desiatky rokov uplynuli od doby,

Objavuj životom dýchajúci gotický

šiny jeho obyvateľov, Sanctuary za-

teľnými prvkami

keď démonický lordi Diablo, Mephis-

svet Sanctuary v nádhejnej 3D gra-

chránilo pred nejakými dvadsiatimi

Náhodne generované svety podpo-

to a Baal ničili svojimi démonickými

fike.

rokmi od démonických síl z podsve-

rené

armádami svet Sanctuary. Aj pre

Bojuj z nečistými silami plamennej

tia niekoľko statočných a mocných

pre nekonečnú a dynamickú hrateľ-

tých, ktorí sa Zlu postavili na odpor,

légie s úplne novými triedami hrdi-

hrdinov. Väčšina z tých bojovníkov,

nosť

je to už len spomienka na časy dáv-

nov v svete Diablo, alebo využi po-

ktorí priamo čelili armádam pekiel (a

Široký výber diabolských monštier s

no minulé.

moc znamych postáv z predošlých

mali to šťastie, že prežili) sa z toho

jedinečnými spôsobmi útoku a sprá-

Deckard Cain sa vracia do zrúcanín

dielov.

zbláznila. A väčšina ostatných po-

vania

Tristamskej katedrály, hľadajúch ná-

Použivaj prostredie ako zbraň - klaď

chovala svoje spomienky, ktoré ich

Nový systém questov a možnosti

vod, ako čeliť náznakom nového zla.

zradné pasce, používaj výbušné ob-

prenasledujú a vracajú prežité hrôzy.

prispôsobenia postáv pre maximálny

Namiesto odpovede však nachádza

jekty proti svojim nepriateľov, a vyu-

V Diablo 3 sa vrátite do Sanctuary,

akčný RPG zážitok

pekelné plamene šlahajúce z nebies.

žívaj terénne prekážky vo svoj pro-

opäť čeliť zlu v jeho mnohých podo-

Multiplayer cez Battle.net s podpo-

Oheň opäť prebúdza staroveké zlo,

spech.

bách.

rou kooperatívnych a kompetitívnych

a zároveň znova povoláva hrdinov

Zaži intenzitu kooperačnej hry via-

Diablo 3 je pokračovanie hry Diablo

režimov.

na obranu smrteľného sveta proti

rerých hráčov cez internet na vyno-

2, s jednoduchým rozhraním, rých-

made by flou and love

naskriptovanými

udalosťami

47/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

Diablo 3 je pokračovanie hry Diablo 2, s jednoduchým rozhraním, rýchlou akciou a pudovou hrateľnosťou, ktorú fanúšikovia série Diablo očakávajú a určite si ich užijú. Obsahuje tiež množstvo nových funkcií, ktoré posunie Diablo akčný RPG zážitok na ďalšiu úroveň. Diablo 3 je pokračovanie hry Diablo 2, s jednoduchým rozhraním, rýchlou akciou a pudovou hrateľnosťou, ktorú fanúšikovia série Diablo očakávajú a určite si ich užijú. Obsahuje tiež množstvo nových funkcií, ktoré posunie Diablo akčný RPG zážitok na ďalšiu úroveň.

48/ 56

Brothers in Arms Furious 4 je brutál-

Užite si kampaň plne hrateľnú v reži-

na strieľačka ponúkajúca vzrušujúci

me co-op (až pre 4 hráčov).

druhovojnový zážitok s kampaňou

Vyberte si medzi 4 rôznymi hrateľný-

hrateľnou až pre 4 hráčov, rovnako

mi postavami s rozdielnymi bojovými

ako rozsiahly multiplayer, kde si za-

štýlmi, špeciálnymi zbraňami na blíz-

18. storočie, Severná Amerika. Po

Eliminujte Vašich nepriateľov pomo-

hráte proti sebe. Píše sa rok 1944 a

ko a jedinečnými schopnosťami.

viac ako 20 rokoch rozporov, je 13

cou veľkého arzenálu zbraní, vráta-

príbeh sleduje štyroch nebojácnych

Bojujte proti nacistickej armáde a

amerických kolónií a Britská koruna

ne lukov, pištolí, tomahawkov a kla-

vojakov prenasledujúcich Fürhera v

čeľte zbraniam, ktoré by mohli zvrá-

na pokraji totálnej vojny. Bojové línie

sickej čepele Rádu vrahov.

tej najstrašnejšej vojne. Ako jeden z

tiť vojnu proti Spojencom.

sú dané. Krviprelievanie je neod-

Pozrite sa na husto obývané mestá,

Furious 4, prejdete vojnou použitím

Zábavná hra pre viacerých hráčov

vratné. Zo žeravého popola horiacej

umiestnené na hranici s obrovskou

špeciálnych zbraní a rôznych bojo-

so 6 rôznymi režimami až pre 10 hrá-

dediny, prichádza nový vrah. Hrdina

divočinou, prekypujúcou voľne žijú-

vých schopností, čeliac najväčšej

čov, vyvinutá tvorcami Borderlands.

čiastočne indiánskeho pôvodu (Mo-

cimi živočíchmi.

hrozbe: nacistickým super-zbraniam

Prežite nové epické zážitky a objavte

hawk) a čiastočne britského, sa do-

Úplne nový herný engine prináša

- výsledkom mnohých rokov experi-

nevypovedaný príbeh z 2. svetovej

stáva do boja za slobodu a spravod-

brutalitu a krásu národa zachytené-

mentov Tretej ríše.

vojny!

livosť v plameňoch revolúcie.

ho v epickej vojne za nezávislosť.

made by flou and love

49/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

próza

Za bránami pekla Dlhú dobu som nemohla zaspať. Vonku zúrila búrka a celým domom sa niesli stony vetra. Nebála som sa, pár bleskov mi nikdy nedokázalo nahnať strach, ale veľmi ma znepokojovala melódia zvonkohry. Za normálnych okolností by som si pomyslela, že to nič nie je, ale keďže bol vonku spln, a mala som akýsi zlý pocit, nemohla som zostúpiť do ríše snov. Stále som pozerala na hodinky, ktoré už ukazovali o pár minút polnoc a pritom som vnímala strašidelné tiene stromov za oknom. Hoci bola neskorá nočná hodina, spánok sa mi stále akosi vyhýbal. Ležala som v posteli, a ako som tak počúvala zvuky naokolo, na digitálnych hodinkách naskočili štyri nuly, a ja som bola zrazu až na smrť unavená. Posledné čo som počula bolo ako sa dva kovové zvončeky zrazili, a zaspala som. Ocitla som sa uprostred temného lesa plného tieňov. Nevedela som, kde sa nachádzam, tak som mohla len vykročiť po lesnej cestičke, ktorú osvetľovala luna. Nikde nebolo počuť žiadne zvuky, a keď sa mi mysle začínal zmocňovať strach, rozbehla som sa. Mala som pocit, že ma niekto, alebo niečo prenasleduje, no o chvíľu neskôr som si uvedomila, že zvuk, ktorí počujem, vydáva dlhý plášť na suchých listoch. Vtedy som si všimla, že som oblečená ako elfská bojovníčka z rozprávky, ibaže som to stále bola ja.

50/ 56

made by flou and love

Po ceste medzi stromami som bežala takmer svetelnou rýchlosťou, lebo som tušila, že sa blížim k cieľu. A môj sedmy zmysel bol správny. Vynorila som sa na kraji lesa, ktorý sa končil kamenným výstupkom do mora. Bolo počuť narážať vlny na skalnatú bariéru, a určite by to bol aj prekrásny pohľad, no mňa automaticky zamrazil obraz predomnou. Bola to hrôza. Doslova peklo na zemi. Priamo pred mojimi očami sa vynáral diabol z jám pekelných. Bytosť stvorená z ohňa a nenávisti. Netvor, čo by dokázal aj pohľadom

51/ 56

made by flou and love


Create | volume 2

zabiť, lenže som sa nezmohla ani nato, aby som sa pohla, a pobrala nohy na plecia, pretože to hrôzostrašné stvorenie malo podobu mojej najlepšej kamarátky, Lucie. Pohybovala perami, ako by chcela niečo povedať, no aj keď som ju cez strašné vetri nepočula, vedela som, že sú to stony bolesti. Zvuky, ktoré by nechcel počuť nikto, lenže ja som musela, a tak som prinútila nohy, aby spravili krok. Najprv jeden, potom druhý, až som sa k nej priblížila na päťdesiat metrov. „Katrin, pomôž mi!“ Kričala na mňa Lucia zvíjajúca sa v plameňoch. „Prosím, spas moju dušu!“ Chcela som sa jej spýtať, čo mám robiť, no ako to už býva v sne zvykom, nemohla som vyrieknuť jediné slovo, nedokázala som sa ani len viac k nej priblížiť. Mala som strach. Proste som tam stála sťa vrastená do zeme, a len som sa nemo prizerala, ako moju najlepšiu kamarátku spaľujú pekelné ohne. Niečo mi kričala, no značná časť jej slov zanikala vo vetre, ktorí trieštil vlny mora o mocné skaliská brala na ktorom stála. Celá scéna, ktorá sa mi odohrávala priamo pred očami, bola ako vystrihnutá z hororového filmu, ako najhoršia nočná mora z ktorej sa nedá prebrať, lenže ja som sa už prebúdzala. Vracala som sa do reality. Lucia mi pomaly mizla spred očí, a ja som si len vtedy uvedomila čo sa deje, a rozbehla som sa jej oproti. Bolo to namáhavé, ako kráčať proti prúdu, no nemohla som ju tam nechať. Nie potom, čo všetko pre mňa spravila. Čím viac som sa k nej priblížila, tým bol celý obraz svetlejší, až sa nakoniec vyparil a ja som sa prebrala do krásneho slnečné rána. Cítila som sa zmetená, no uprostred svojej malebnej izby som pomaly nachádzala pokoj. Všetko je v poriadku. Opakovala som si hádam milióntykrát v hlave, no akosi sa mi nočnú moru nepodarilo striasť spred očí. Stále som si premietala obraz najlepšej kamarátky, ako mizne v neutíchajúcom ohni.

52/ 56

made by flou and love

Minúty bežali a ja nie a nie nájsť pokoj. Hodiny ukazovali 7:00, a tak som sa rozhodla, že Lucií zavolám. Vytočila som, pre mňa, dobre známe číslo a nechala som telefón zvoniť. Nik nedvíhal. Z druhého konca linky sa ozývalo neutíchajúce píp, píp, a keď už mi dochádzala trpezlivosť, naštvaná a urazená som zložila telefón a pobrala som sa do školy. Pomaly, nevšímajúc si okolie, som kráčala na autobus. Myšlienkami som bola stále akosi mimo. Nedokázala som zabudnúť na nočnú moru, no z bdenia ma vytrhol zvuk prichádzajúceho autobusu. Dala som sa do behu. Deň sa mi už beztak začal dosť zle, nepotrebovala som si k tomu zopakovať včerajší rozhovor s riaditeľom na tému pravidelnej školskej dochádzky. Stihla som to len tak, tak. Dvere sa zavreli a ja som sa pomaly viezla do školy. Pri behu sa mi takmer podarilo zabudnúť na sen, no čím som bola bližšie k bránam školy, spomienka, sťa vrastená do mojej mysle sa predierala na povrch. Pred očami sa mi vynárala Luciina tvár a v ušiach mi znel zmučený výkrik, keď neskrotné plamene olizovali jej bielu pokožku a menili ju na uhoľ. Zvonilo. Všetky decká už pravdepodobne sedeli v triede, no ja som zdolávala poslednú prekážku. Potrebovala som presvedčiť vrátnika, aby ma vpustil do budovy. Už som si aj začínala vymýšľať výhovorku, keď v tom sa mi ktosi zakvačil do krku. Bola to uslzená tvár Luciinej matky, a jej chrapľavý, sotva počuteľný hlas, ktorý mi oznamoval krutú správu. „Lucia ja mŕtva. Zhorela pri tragickej autonehode a...“ Zvyšok jej slov zanikal v hlasných vzlykoch. Nechcela som veriť jej slovám. Vytrhla som sa z jej náručia a bežala som do budovy, no šokujúca pravda nenechala na seba dlho čakať. Vstupnej hale sa rozprestieral stôl pokrytý čiernym súknom s morom blyštiacich sa plameňov sviečok a maličkou fotografiou usmievajúceho sa dievčaťa. Pri pohľade na scénu sa mi podlomili kolená, a so slzami v očiach som padala a padala, až som stratila vedomie.

53/ 56

made by flou and love


ŠÉFREDAKTOR ::

Kristína Kridlová REDAKCIA ::

Adriana Ducháčková / Jakub Hraník Patris Agalarev / Vanessa Švárová / Ivana Kmecová / Petra Kořenková Lucia Hrušková / Anna Mária Tarabová Daniel Štrauch / Timea Lipčíková Lea Michajlovová GRAFIKA ::

Filip Wawrinský