Create vol 2

Page 1

2/2012

časopis študentov SSUŠAT

:: http://uat.sk/index.php


Create | volume 2

Udalosti

:: Najlepšie

18/

Rozhovory

04/ Rozhovor s eduardom sádovským a Danou Schubert

Interview Eduard Sádovský

04

Interview Mgr. art. Dana Schubert, ArtD.

10

Deň otvorených dverí

14

Prezentácia všftam

Imatrikulačky

16

Prezentácia novej vysokej školy

28

Tainted Elemental

20

Ako každý rok, ani teraz sa prváci nevyhli rituálu imatrikulačiek, ktorý na nich prichystala celá banda tretiakov. Už od rána mali prváci možnosť pocítiť výtvarné nadanie na svojich tvárach, ktoré si so sebou odniesli až do športovej haly, kde sa po úpornom a stresujúcom čakaní konečne mohli usadiť.

Poézia

26

Zuby

30

Redakcia

33

V tejto rubrike máme v pláne priblížiť vám život našich učiteľov. Možno o nich čo to viete, ale skoro každý z nich má veľmi zaujímavý život. Mnohí z nich sú mediálne známi , profesionálni umelci, alebo majú kuriózny život.

Udalosti

16/ imatrikulácie Aj v tomto roku boli prváci zasvätení do tajov imatrikulácie, ktorý na nich prichystala celá banda tretiakov. Už od rána mali prváci možnosť pocítiť výtvarné nadanie na svojich tvárach, ktoré si so sebou odniesli až do športovej haly, kde sa po úpornom a stresujúcom čakaní konečne mohli usadiť.

:: Obsah

Komiks

20/ tainted elemental Komix z prostredia budúcnosti plný smútku , osamelosti , ale aj nádeje na lepší zajtrajšok.Tento príbeh vám dokáže ,že aj obyčajný malý chlapec môže znamenať niečo viac.

Peniaze nevracame


Create | volume 2

interview

Eduard Sádovský seal o

aprrovfa l

diskotéke - oblečený do červených

rázok pre poľovnícku výstavu... No a

Doma pomáham rodičom s prerába-

nohavíc, bieleho trička, zlatej pa-

potom na strednej (elektrotechnickej

ním a údržbou domu, viem si prero-

rochne(moment, vtedy som mal ešte

priemyslovke) som automaticky riešil

biť svojpomocne byt (od položenia

svetlé vlasty a srdiečkami na lícach

portréty slávnych spisovateľov na ich

plávajúcej podlahy, nalepenia kach-

ako naši imatrikulanti v tomto roku.

výročia, zdobil tabule na adreviden-

ličiek v kúpeľni po sadrokartónom

(smiech)

dá a podobne.

znížený strop v spálni s bodovými

Vedeli ste už na základnej škole, čo

Ktorý predmet na škole ste mali

svetlami )

chcete v živote robiť?

najradšej?

Čo má spoločné technika

-Nie. Vedel som len to, že ma

-Tých bolo viac. Iste viedla

a informačné systémy s umením?

Najprv Vám chceme poďakovať, že

zodpovednosť a potrebu zapájať sa

sme sa dokázali podržať a zabaviť.

baví kresliť a to robím stále. Je to

výtvarka, ale potom aj prírodopis,

ste nám poskytli tento

v prezentovaní, fungovaní a celko-

Na výške to bolo skôr individuálne.

pre mňa forma odkazu a výpovede

matika a fyzika. Je super, keď má

máme, je o tomto spojení. Vďaka

rozhovor. Mohli by ste sa nám v

vo v živote školy.

Aký je Váš najnepríjemnejší zážitok

pre ostatných a okrem tejto záľuby

niekto výtvarný talent a logické prak-

počítačom je umenie vo svojej

krátkosti predstaviť?

Čo ste vyštudovali a ako si spomí-

zo strednej školy?

ma okolie presvedčilo, že ak mám

tické myslenie.

praktickej podstate definovateľné a

nate na časy v školskej lavici?

dar takýmto spôsobom obohacovať

Predstavte si, že by ste nemohli byť

podporované, a tým aj prístupné pre

typ, robil som školské rádio, ilustro-

ďalších, je potrebné, aby som to robil

výtvarníkom. Čo by ste robili?

všetkých ľudí, ktorí chcú pracovať.

Kde by ste pracovali?

Čo obnáša dostať sa na pozíciu

- Moje meno je Eduard

Sádovský a mám ukončené vy-

- Fúha, no, vyštudoval som

-Bol som na strednej akčný

sokoškolské vzdelanie 3. stupňa.

techniku a výtvarné umenie. Nikdy

val školský časopis. Najpríjemnej-

naďalej.

Podstatné informácie sú na webe

som ani na jeden z vybraných

šie pre mňa boli okamihy spojené

Mali ste za svojho pôsobenia v škole

školy.

odborov nezanevrel a tak nejako

hlavne s prácou na týchto aktivi-

výrazný talent?

Očakávali ste, že Vás budeme

prirodzene to dospelo do počítačo-

tách. Zaujímavý a hlavne zmieša-

„spovedať“?

vej grafiky. Na časy v školskej lavici

ný pocit mám, keď som v snahe

spomínam veľmi rád, aj keď sme na strednej boli samí chalani, vždy

- Tak trochu áno, byť v danej pozícii má svoje výhody, ale hlavne

4/ 34

made by flou and love

- (smiech) Ja som kreslil

-Heh, touto otázkou nulujete moju podstatu (smiech) Ak by som

-To všetko, čo tu na škole

riaditeľa? -Zodpovednosť, prehľad, rieše-

nebol výtvarník, nemám problém

nie všetkého čo so školou súvisí od

ceruzkou už v škôlke, prvé úspechy

živiť sa praktickou prácou, pretože

farby stien po nainštalovaný softvér

zapájať sa do diania na škole robil

boli na súťaži pre rôzne výstavy v

podnecuje pohyb a na jej konci je

a spôsob výkladu každého učiteľa.

Valentína na školskej valentínskej

regióne, spomínam si na jeden ob-

tak isto viditeľný výsledok snaženia.

Je tam všetko a oproti povinnostiam

5/ 34

made by flou and love


Create | volume 2

pani riaditeľky a zriaďovateľky mám

-Zápaľ. Zapálenie pre tvorbu

na priestory školy a jej vybavenie

a život ako taký.

pár pomocných rúk.

Získali ste nejaké ocenenie?

Poznáte sa s riaditeľmi iných umeleckých škôl?

-Nie, nepracujem za účelom

patrí komiks. Môžeme sa s Vašimi prácami niekde stretnúť? -Bohužiaľ, táto výtvarná téma nie je u nás na Slovensku

dostať nejakú cenu. Pre mňa je

rešpektovaná dostatočne na to,

využívate? (Máte aj záľuby mimo

ocenením výsledok mojej práce,

aby bolo možné sa bežne s mojími

umenia?)

ešte len krátko. Určite som za nad-

aby som sa vedel za uplynulým

prácami stretnúť.

viazanie takýchto kontaktov.

časom otočiť a povedať si v zrkadle

Pôsobil som skôr v klubových spo-

Stretli ste sa už vo svojej brandži s

do očí, že som urobil, čo bolo po-

neprajníkom? (závisť...)

-Zatiaľ nie. Som riaditeľom

-Ja pevne dúfam, že ním

naučil som sa, že život často prinúti

som. Vlastne, snažím sa ním byť.

človeka robiť nečakané a nepríjem-

Ktorý človek z vášho života Vás

né veci, ktoré v danej chvíli situácia

čo len trochu možné, snažím sa

najviac ovplyvnil a dal Vám najviac

vyžaduje.

ločnostiach a regionálnych občas-

posúvať ďalej, učiť sa nové veci a

do života?

Čo by ste chceli odkázať Vašim

trebné a v mojich silách.

níkoch a na rôznych internetových

zlepšovať sa celoplošne. (smiech)

Často dostávate ponuky ilustrovať

stránkach.

Uznávate humor?

té je, aby si človek sám pred sebou

do časopisu alebo sa podieľať na

Sú to ale práce skoršieho dátumu

obhájil svoju prácu a následne

tvorbe rôznych komerčných aj ume-

výroby. (smiech)

presvedčil ostatných o tom, že za

leckých grafických prácach?

Mali ste už výstavu svojich prác?

-Neprajníci sú všade, dôleži-

niečo stojí. Som pozitívne mysliaci

-Už to nie je tak časté, ale

-Iste, ale to je tiež už za

-Rozhodne rodina a ak je to

-Určite, je to najdôležitej-

-Samozrejme, že ma formovalo viac ľudí aj udalostí, ale ak

nečumte do PC a TV, nejedzte Mc

šia vec v živote človeka, ktorá

a to hlavne otca.

Donald (smiech), používajte hlavu

mu pomáha dýchať. Bez toho by

Čo je vaším životným cieľom a

a rešpektujte všetkých ľudí okolo

to nemalo zmysel. Samozrejme,

naopak, čo by ste nikdy v živote

seba.

neurobili?

vždy, keď ma oslovia dlhoroční

mnou. (dúfam, že len na čas)

sú kategórie ako zdravý humor a

vyjsť.

priatelia, výjdem im v ústrety.

Ako riaditeľ SSUŠAT určite nemá-

štipka irónie.

Čo očakávate od svojich

Na našej stránke uat.sk nás

te veľa voľného času, no predsa,

Považujete sa za spravodlivého

všetko čo to v sebe zahŕňa. Čo by

študentov?

zaujalo, že medzi Vaše srdcovky

keď sa nejaký vyskytne, ako ho

človeka?

som v živote neurobil, to neviem,

made by flou and love

-Žite!!! Celé dni len nespite,

môžem, vyzdvihol by som rodičov,

človek a verím, že s každým sa dá

6/ 34

žiakom?

-Byť dobrým človekom a

: : Anika Tarabová, Vanessa Švárová, 1.A

7/ 34

made by flou and love


Create | volume 2

„Žite!!! Celé dni len nespite, nečumte do PC a TV, nejedzte Mc Donald, používajte hlavu a rešpektujte všetkých ľudí okolo seba.“

8/ 34

made by flou and love

9/ 34

made by flou and love


Create | volume 2 Jej umelecké vzory sú Pribiš

p. Schubertovej: ,, Starší bol

a Rodén.Najradšej tvorí figurálne

ocenený ako najlepší pretekár v

motívy.Býva na Záhorí, v Kuchy-

kategórii krátkosrstý jazvečíci.

ni, kde aj tvorí už dva roky. Ako

Obrazy, alebo umelecké diela

hovorí, rada maľuje na záhrade

dáva rada ako darčeky. Aj keď ich

pod orechom. Na Záhorí sa jej páči

tiež rada predáva. Na objednávku

príroda a pokoj ktorý vo veľkomes-

nemá problém namaľovať hoci čo.

te nenájde.Má tiež veľký vzťah k

Svoje obrazy však nezverí hociko-

zvieratám, jazdí na koni a chová

mu, najskôr si danú osobu dobre

výstavné psíky, doma má dvoch

preverí.

jazvečíkov. Skromná poznámka

interview

:: Erika Schenková

Dana Schubert, ArtD.

Mgr. art.

Pri písaní tohto článku som dlho uvažovala nad tým aká silná žena musí byt keď sa presadila v svete umenia. Išla si za svojím snom už od malička a zatiaľ sa jej úspešne darí. Odbor sochárstvo doštudovala v roku 2001 na VŠVU v Bratislave . Svoje práce vystavovala v galérii Médium (Bratislava) , Zichiho paláci, medzinárodnom sympóziu v Artsafari v Prahe. Jej najobľúbenejšia sochárska technika je bronzová plastika a strieborné šperky. Maľuje najradšej olejovými farbami. A u nás v škole ju môžeme nájsť v učebniach výtvarnej prípravy, alebo modelovania.

Pani profesorku Schubertovú už

nými očami a či pozná všetky diela

prihlásila sa na VŠVU, študovala aj

určite všetci poznáte a preto určite

na spamäť

v zahraničí presnejšie v Anglicku a

viete, že jej osobnosť môžete buď

Už od malička bola ,,nádejný ume-

v Prahe. Na našej škole učí od roku

milovať, alebo neznášať. Taktiež

lec,,. Jej prvá škola bola Ľudová

2002. O tom prečo na našej škole

ju určite ľahko rozpoznáte podľa jej

škola umenia v Bratislave, kde

učí povedala: ,, počula som že je

rázneho prístupu k ,,lajdákom,,. Ak

sa narodila a vyrastala. A už od

to dobrá škola, išla som sa na ňu

sa na jej hodinách trochu snažíte

šiestich rokov chcela byt sochárka.

pozrieť a odvtedy som tu,,.

viete, že dokáže byt neuveriteľne

Ale život ju tak ako väčšinu ľudí

Čo sa týka systému vyučovania

milá a vždy ochotne pomôže. Ak

najskôr zaviedol inam. Na strednú

na UAT je spokojná, akurát by jej

sa vám to už niekedy podarilo

školu chodila na Gymnázium, po-

viac vyhovovalo keby bol rozvrh

určite viete že má kuriózny talent z

tom pokračovala v stopách svojho

rozdelený na praktické a teoretic-

totálnej ,,machule,, vytvoriť doko-

otca a išla na pomaturitné štúdium

ké dni. O našej škole si myslí že

nalý portrét (občas na jej hodinách

zubného technika. Nakoniec sa

je náročná ale môžeme sa na nej

uvažujeme či maľuje aj zo zatvore-

však vrátila naspäť k umeniu a

veľa naučiť.

10/ 34

made by flou and love

11/ 34

made by flou and loveCreate | volume 2

strana

deň otvorených dverí 5.12.2011

14/15

Aj tento rok nás to čaká. Po dvoch úspešných dňoch ot-

vorených dverí, ktoré dopadlo nadmieru hojným počtom návštenvíkov, v marci sa budú konať talentovky! Nový príval nervóznych deviatakov zo základných škôl, ktorí sa budú obávať najhoršieho, presne ako každý na našej škole v deň pár rokov dozadu. Nové tváre privítame, samozrejme, s úsmevom, ako sa na umeleckú školu patrí. Zopár študentov sa dokonca dobrovoľne prihlásilo na živých modelov, ktorí ochotne pretrpia pár minút svojho života navyše na stoličke, pozeraním sa na snaživé nové tváre, ktoré sa na našu školu budú chcieť za každú cenu dostať. Nazeranie do tried povolené! :)


Create | volume 2

strana

Našeobľúbené

16/17

imatrikulačky 6.12.2011

Ako každý rok, ani teraz sa prváci nevyhli rituálu imatriku-

lačiek, ktorý na nich prichystala celá banda tretiakov. Už od rána mali prváci možnosť pocítiť výtvarné nadanie na svojich tvárach, ktoré si so sebou odniesli až do športovej haly, kde sa po úpornom a stresujúcom čakaní konečne mohli usadiť.

Netrvalo dlho, kým sa imatrikulácie začali a po celej hale

sa rozoznela známa česká pesnička Diskopríbeh. Prváci mali čo robiť ,aby každý našiel svoju kartónovú hlavu na nejakom tretiakovi. Nakoniec sa všetci našli a dokonca si to aj zdokumentovali. Nálada určite nestála na mŕtvom bode. Nováčikovia mali tú česť opäť zabojovať v kreatívnych nápaditých disciplínach, či už v tradničnom lízaní čokolády cez alobal , alebo v jedení nejedlého humusu( ktorý väščina študentiek nezvládla a namierili si to rovno na toalety). Ostatní pokračovali v disciplínach ako fúkanie ping-pongovej loptičky do múky s medom natretou tvárou, skákaní po spolužiakovi v snahe prasknúť balón či jedení soletiek priamo z úst spolužiačky či spolužiaka. A čo čakalo úbohého prváčika, ktorý zrovna neuspel v disciplíne? Mohol sa popýšiť surovým hamandeggsom na hlave.

Uvidíme, čo si dnešní druháci pripravia na novú nádielku

prvákov na budúci rok. :: Kristína Krídlová


Create | volume 2

strana

prezentácianovej

18/19

vysokej školy 17.1.2012

Dňa 17. januára 2012 predstavila verejnosti Mgr. Viera

Zavarčíková pripravovanú Vysokú školu filmovej tvorby a multimédií (VŠFTaM). O zriadenie VŠFTaM sa usiluje už od roku 2008.

Škola disponuje v súčasnosti viac ako 150 PC, 60 I MAC

a má cez 1000 aktuálnych softvérov, z toho 66 druhov softvérových produktov, najmä kvalitné vybavenie nahrávacieho štúdia, fotoateliéru a ďalších odborných učební. Škola má vysoko nadštandartné vybavenie, ktorým sa nemôže pochváliť veľa škôl v Európe. V Slovenskej republike je Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií jedinou inštitúciou, ktorá pripravuje odborníkov špeciálne kvalifikovaných v obidvoch oblastiach.

V súčasnosti nie je k dispozícii na Slovensku žiadny štu-

dijný program, ktorý by v sebe zahŕňal a rešpektoval aktuálne trendy animovanej tvorby a multimédií, technické prostriedky a širšie uplatnenie v praxi.

Schválením vládou SR VŠFTaM by sa prvýkrát na Slo-

vensku začalo vyučovať a priamo tvoriť v aktuálnych programoch, čím by sa doplnila absencia výtvarnotechnického vzdelania. Na prezentácii vystúpil aj Jaroslav Baran, režisér, animátor, v roku 2002 nominovaný na Oskara. Súčasťou prezentácie VŠFTaM bolo aj dúhové požehnanie pilotných Multimediálnych učebníc, ktoré do života uviedli herci Roman Luknár a Igor Adamec. Po schválení vládou Slovenskej republiky, Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií prvýkrát otvorí svoje brány už v septembri 2012. :: Mgr. Viera Zavarčíková


:: Lea Michajlovovรก


To be continue by Lea Michajlovovรก


To be continue :: Lea Michajlovovรก


Create | volume 2

poézia

seal

approovfal

tvorba y n a i r d a j e v o k č á duch Hľadanie...

sen

Včera bol už taký deň,

Kráčam a ktosi popri mne,

čo vyzeral sťa to sen.

je to zázrak ako v sne,

Chcem ho prežiť opäť zas,

iba túžba, nie to sen,

taký krásny lásky čas,

bo zas svitol jasný deň.

lenže tiene už len vídam, pravé lásky stále míňam.

Opäť slnko lúčmi žiari,

Stretávam len duše podlé,

je to strašne divné vari,

také temné, strašné a zlé.

všade svetlo, ja mám tmu,

Hľadám vždy len číre svetlo,

podlieham len tomu snu.

no badám ho iba letmo, lebo sa mi kdesi stráca,

Vidím krásku, farby mora,

pritom nájsť ho, to je práca.

pre niekoho nočná mora,

anjelov pád Spomienka V samote sa stráca tvor, myseľ plná nočných môr, ako slepec blúdi v tme,

Všade páľava, a hľa,

tak sa anjel stráca v sne.

nič než lúče slnka,

Večne biele nebesá,

lež pustina, a tam,

od radosti neplesá,

kŕmiaca sa jedna srnka.

bo mu chýba niečia ruka,

Vôkol nič, len čierny uhoľ,

samotou mu srdce puká.

a krehké tam krovie,

Do očí mu bije krása,

čochvíľa ten tvor,

preňho to však nie je spása,

od žiaľu, na páľavu zomrie.

aj keď dar svoj zatratí, do nebies sa nevráti.

Tam, kde hasne plameň malý,

Kôli kráske padne z neba,

mŕtve telo kála k zemi,

ale inak mu to nedá,

na tej pláni, už je mĺkvo,

radšej dušu peklu dá,

fúka tam len vietor nemý.

zostať sám však nehodlá.

Keď v tom slnko dáva zbohom,

Zo začiatku nesmelý,

k čierňave sa chýli,

teraz sa však veselí,

krížom krážom nad tým poľom,

bo si našiel pravú lásku,

vetrík smutne kvíli.

nenosí už smútku masku.

Nesie súmrak, pozýva si, na večeru, hody hostí, na ráno z tej mŕtvej srnky, belia sa tam už len kosti.

iba oheň, plameň večný, pre mňa ten sen nekonečný.

26/ 34

made by flou and love

27/ 34

made by flou and love


Create | volume 2

Počítačový maniaci

Lenivosť má dlhé nohy, ale lož tie krátke, tento príbeh možno nudný, poviem ho len v skratke. Dvaja chlapi sťa to hory, zdolali by hory doly, lenže doma stále sedia, zabávať sa, to len vedia. Počítač je len ich starosť, presedia tam hoc aj mladosť, od úsvitu do západu, bez myšlienky či nápadu. Bez myšlienky a vedomia, bez výčitky i bez svedomia. Netrápi ich čo sa deje, či je pekne a či leje, len sa spolu stále hrajú, v teple domu, dobre majú. Nonstop sa len zabávajú, nervy druhým napádajú, hoc sa nezdá, trochu ver mi, ženám to už trhá nervy. Leniví sú, to je pravda, pre nich je to avšak sranda, iba vtip a stálý humor, nepoznajú vôbec úmor. S počítačom priatelia sú, telku občas pozerať chcú. Najprv jedno, druhé potom, striedajú to celím rokom. Lenže pravda je už taká, počítač ťa navždy zláka.

28/ 34

made by flou and love

Tri želania

Všade voda, vôkol stromy, nevidieť už v diali domy, tu nám vládne ticho, krása, každej duši je to spása. Na rieke len loďka malá, rybárovi rybka dala tri želania jarnej noci, a rybára mala v moci. V prvom želá rýb si veľa, bola potom z toho mela, jednu chytil , hneď ju pustil, a do rybky hneď aj hustil, že si želá radšej krásku, čo nenosí rybiu masku, a tak rybka splnila, zjavila sa nemilá, krásna žena, biele šaty, po pás mala dlhé vlasy, povahou však potvora, rybár ju preč odvolá, a zaželá si iba, len, nech je všetko krásny sen.

29/ 34

made by flou and love


Create | volume 2

Katka á v o č i Ďur Zuby próza

seal

approovfal

Ani muchám sa nechcelo lietať, tak pieklo. Dlho odsúvané práce okolo domu ma prinútili vziať si pár dní dovolenky. Však čo, aj tak som si dávno zvykol v lete necestovať nikam. Načo? Horúčavy sú i tu, a trepať sa z horúčavy do ešte väčších horúčav, to veru nie je nič pre mňa. Jazero máme pod nosom, pivo tu majú dobré a iste nie ešte tak drahé ako niekde pri mori. A ani by nebolo s kým ísť. So ženou nie sme síce rozvedení, ale roky žijeme oddelene, ona v byte v meste, ja u mamy na dedine. Každý máme svoj život a vidíme sa tak raz do roka. Syn v zahraničí, zarába v Írsku. Naučí sa reč, možno sa tam ožení, ktovie. „Jožkóóó, tak kedy pôjdeme?“ - vidím, mama už stepuje pred dverami so zbalenou plážovou kabelou. „Pre mňa za mňa aj hneď, len sa prezlečiem“. Sľúbil som jej, že si pôjdeme spolu zaplávať, lebo včera večer zas dosť frfľala, že ju nikam neberiem.

30/ 34

made by flou and love

Našli sme si miesto, roztiahli deku a šli sa osviežiť. Ja som po nejakom čase prvý vyšiel von z vody. Mama dávno po osemdesiatke, ešte ostala plávať a pri svojom pomalom tempe labužnícky privierala oči pred slniečkom. Ľahol som si a len tak bezmyšlienkovite vegetoval. „Joskóóó!“ zdvihol ma jej hlas, v ktorom bola zmes naliehavosti a prosby, okorenená zúfalstvom. Tušiac nepríjemnosti, s nevôľou som sa posadil. Mama vychádzala z jazera. „Uby, uby!“ rozhadzovala rukami na všetky svetové strany a ukazovala k svojim ústam. Pohľad na jej tvár mi bleskovo navodil scénu z filmu Slunce, seno, jahody. Jej tvár bola ako tvár starej pani Kaplanovej, ktorú mala rodina vonku na posteli. A z maminej skôr neartikulácie ako artikulácie som pochopil, že sa jej pri plávaní výdatne kýchlo, zubná protéza jej vyletela z úst do vody a teraz kdesi na kamienkoch dna sa vyciera na zvedavé rybičky. Aj niektorí okololežiaci na dekách sa škodoradostne uškŕňali. Nejdem opisovať, ako som v duchu hrešil, keď som sa neviem koľkýkrát neúspešne potápal na mieste kýchnutia, ponáral a skúšal nájsť protézu. Nakoniec sa mi to asi po štvrťhodine podarilo. Mama, netrpezlivo čakajúca na brehu s bezzubými ďasnami mi od radosti zatlieskala, pridali sa i niektorí pozorovatelia situácie. Namiesto ukláňania sa som jej hodil nález, ktorý si bleskovo nasadila. Neudržal som sa a nahnevane na ňu skríkol: „Na kieho alaha si si brala sem zuby?“ Zháčila sa a takmer sa jej oči zaplnili slzami. „Však si mi sľúbil, že pôjdeme tu aj do drevenej búdy na pivo.Ako by som vyzerala medzi ľuďmi bez zubov?“ Vitamíny B v dobrej vychladenej čapovanej dvanástke ma pomaly upokojovali. Po chvíli si k nám za stôl v bufete prisadli susedia, Fero s Pavlínou, obaja v dôchodkovom veku. Teplo aj ich vyhnalo schladiť sa vodou i pivom. Mama, už v dobrej nálade, im farbisto do detailov vylíčila čerstvý zážitok. „To je nič“, zakontrovala Pavlína.“ Ja som bola minule s Ferom v krčme, prehnal to, starý somár, došlo mu po ceste domov zle, hádzal šabľu za krík. A ani si nevšimol, že aj so svojimi vyberacími zubami. Doma som to na ňom ja zistila, musela som sa vrátiť a vytiahnuť tie zuby z toho sajrajtu. Ešte dobre, že to nejaký pes neodniesol, stihla som to“, spokojne skonštatovala. Fero len mlčky popíjal a blýskal na moju mamu bielym chrupom. „Chceš ísť ešte do vody?“ nevinne sa na mňa obrátila. Môj pohľad jej dal jasnú odpoveď. „Tak hádam dopijeme a aj pôjdeme domov, však Jožko?“ Konečne rozumná reč. Mal som na dnes kúpania plné zuby. Našťastie, mám ešte vlastné.

31/ 34

made by flou and love


ŠÉFREDAKTOR ::

Kristína Kridlová REDAKCIA ::

Erika Schenková / Katarína Ďuričová Adriana Ducháčková / Jakub Hranik Patris Agalarev / Vanessa Švárová Anna-Mária Tarabová / Lea Michajlovová GRAFIKA ::

Filip Wawrinský

33/ 34

made by flou and loveIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.