Page 1

           

PROGRAMI STUDENT AMBASADOR

Tiranë, Mars, 2013


Bazuar në Statutin dhe Rregulloret e Universitetit Amerikan të Tiranës, Në kaudër të programeve të Mbështetjes Studentore dhe Programit “Puno dhe Studio” UAT nis projektin:

“ UAT STUDENT AMBASADOR” “ UAT Student Ambasador” (në tekstin në vijim UAT SA) ka për qëllim të ju mundësojë studentëve të dalluar të UAT, por edhe Maturantëve të cilët paraqiten për regjistrim në UAT, të hedhin hapat e parë të tyre në boten e punës, duke ju besuar vetë atyre promovimin e Universitetit dhe komunitetit të tyre. Ky është një projekt i cili ju dedikohet atyre të cilët ndjejnë se kanë njohuri, aftësi dhe shkathtësi të duhura të promovojnë UAT dhe vetveten, para moshatarëve të

tyre, tërë

shoqërisë shqiptare dhe më gjërë. Kjo nismë është në përputhje të plotë më filozofinë e UAT për të krijuar jo vetëm profesionistë të aftë në fushat e studimit të ngushtë, por të ndihmojë studentët të aftësohen për tregun e punës si dhe sfidat me të cilët ata duhet të përballen në fillim të karierës së tyre profesionale. “UAT SA” do të jetë shumë më tepër se sa një detyrë. Do të jetë një mision i të gjithë studentëve dhe rrjetit të Alumnive të UAT. Ata do të promovojnë jo vetëm programet dhe karakteristikat tjera me të cilat veçohet UAT, por do të përcjellin, dhe njëherësh reflektojnë, vlerat njerëzore – individuale të stafit dhe komunitetit të studentëve të UAT, si dhe përmbushjen e obligimeve dhe përgjegjësive shoqërore të cilat jane parime themelore ne filozofine e punes dhe misionin e UAT. Në çka konsiston ky Projekt? Ambasadorët e UAT janë një grup studentësh dedikuar promovimit pozitiv dhe efikas të vlerave të UAT. UAT SA japin një kontribut të rëndësishëm për rritjen e komunitetit të universitetit, ndërsa zhvillojnë aftësitë personale dhe profesionale në favorin e tyre. Thelbi i programit “UAT Student Ambasador” është bashkëpunimi i ngushtë mes drejtuesve të universitetit, zyrës për pranimit, zyrë së Këshillimit të Karierës dhe ambasadorëve të UAT, të cilët do të kenë rolin kryesor në promovimin e vlerave te universitetit. Stafi i UAT nëpërmes një procesi të hapur do të selektojë studentët të cilët do të aplikojnë për të marë statusin UAT SA. Pas një procesi intenziv trajnimi të përgjithshëm ata do të njihen me deyrat e veta. Për aktivitete specifike ata do t’i nënshrohen trajnimeve shtesë.


UAT SA kanë mundësinë unike: 

Të zhvillojnë aftësitë e tyre në komunikim;

Të rrisin besimin në të folur dhe në ndërveprimin me publikun në tërësi;

Të krijojnë një rrjet efektiv social dhe bashkëpunues nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme të organizuara nga grupi i ambasadorëve të UAT-së;

Të takojnë grupe të ndryshme njerëzish dhe të mësojnë si ti trajtojnë këto grupe;

Të zhvillojnë aftësitë në marketing dhe në mënyrën e përcjelljes së informacionit, në mënyrën e duhur dhe në varësi të kërkesave të konsumatorit, në këtë rast të studentëve;

Të zhvillojnë lidershipin dhe aftësinë për të drejtuar në universitet dhe më tej;

Të punojnë në grup dhe të mësojnë të pranojnë idetë e të tjerëve;

Të marrin një trajnim për funksionimin e marrëdhënieve me publikun;

Të menaxhojnë sjelljet sfiduese;

Të jenë të përpiktë dhe menaxhues të mirë të kohës.

Detyrat e Postit të UAT SA 1. Fushata Promocionale Nën mbikëqyrjen dhe udhëzime të stafit përgjegjës, të marë pjesë në fushatat promocionale të UAT, kudo që ato zhvillohen. 2. “Ciceron” në Guidën e Kampusit Të shërbejë si Ciceron për vizitorët, përfshi këtu studentët perspektiv, familjarët e tyre gjatë ditëve të caktuara, shoqërimi i tyre në departamentet dhe përgjigje në pyetjet e vizitorëve. 3. Ditët e Hapura të Universitetit Të vepron si ndihmës i përgjithshëm dhe UAT SA gjatë ditëve të hapura të Univerzitetit. Përfshi këtu përgatitjen dhe mbajtjen e rregullit të hapësirave gjatë tërë kohës në ditët e hapura, si dhe duke u përgjigjë në pyetjet e vizitorëve. 4. Vizitat e organizuara të Shkollave Të asistojë gjatë vizitave të organizuara të shkollave duke ofruar vizitën në Kampus, asistojë në leksionet e hapura, përgjigjte në pyetjet e nxënësve si dhe duke ndihmuar aktivitetin në tërësi. 5.

Vizitat në Shkolla – Vizita të jashtme

Të shoqërojnë dhe ndihmojnë Stafin Akademik gjatë vizitave në shkolla dhe institucione tjera gjatë vizitave promocionale, duke dhenë kontributin e tyre lidhur me prezantimin e jetës studentore. Nga UAT SA do të kërkohet që të ndihmojnë në aktivitete grupore.


6.

Panairet

Pjesëmarja active në përgatitjen, mbarëvajtjen si dhe ofrimi I informatave gjatë Panaireve të Edukimit. 7.

Aktivitete Ekstrakulikulare

Nga UAT SA do të kërkohet që të marin pjesë aktive në Aktivitetet ekstrakulikulare të organizuara nga Stafi dhe Studentët e UAT, duke ndihmuar në mbarëvajtjen e tyre. 

Përcjellja e Ekipit të Basketbollit të UAT do të jetë një nga detyrat e rregullta të tyre.

Pjesëmarje në Seminare të ndryshme të organizuara nga Stafi I UAT apo I huaj.

8. Detyra shtesë Çdo detyrë tjetër që mund ti jepet kohë pas kohe nga Menaxhmenti apo Departamentet e UAT. Shënim: Edhe pse pozita e UAT SA ka orar fleksibël pune pasi duhet ti përshtatet Orarit të Mësimit. UAT SA do të nënshkruajnë një Marëveshje Angazhimi ndaj duhet të sillen në mënyrë të përshtatshme gjatë punës në evente të ndryshme apo kur mbajnë shenjën e UAT SA.

Përgjegjësitë e UAT SA: 

Etike e fortë dhe sjellje në perputhje me standartet e Universitetit.

Të veprojë si ambasador i UAT, jo vetëm ndaj studentëve kandidatë potencialë për regjistrim, por dhe ndaj familjarëve të tyre, në mënyrë që të transmetojë siguri dhe seriozitet nga ana e institucionit;

Disiplinë gjatë kryerjes së detyrave.

Sjellje pozitive dhe entuziaste me të tjerët. Gatishmëri për të dëgjuar të tjerët dhe kërkesat e tyre. Të kenë parasysh që nuk janë vetëm përfaqësues të vetes, por dhe të universitetit, ndaj duhet të veprojnë me përgjegjshmëri dhe profesionalizëm;

Dëshire e sinqerte per te ndihmuar ne rritjen e reputacionit dhe emrit të UAT. T’iu përgjigjen pyetjeve të studentëve, për aq sa kanë njohuri në atë fushë;

Të asistojnë në rekrutimin dhe trajnimin e ambasadorëve të rinj për UAT;

Kush mund të aplikojë për të qenë UAT SA? Për të marë titullin UAT SA, duhet të jeni: 

Student i regjistruar në UAT

Student i cili ka aplikuar për regjistrim në UAT

Maturant i çdo shkolle të mesme që aplikon për regjistrim në UAT

Alumni i UAT


Mik i institucionit i cili shpreh dëshirën dhe vullnetin për të marë këtë post

Të jetë i gatshëm që ti kushtohet këtij posti për jo më pak se dy semestra

Nga aplikuesit për këtë post pritet që të përmbushin disa kritere të përgjithshme dhe të veçanta, siç janë: 1. Të njohë mirë Univeristetin Amerikan të Tiranës 2. Të njohë çështjet me të cilat ballafaqohen të rinjtë që synojnë studimet universitare 3. Aftësi të shkëlqyera komunikimi si dhe të dëgjuari aktiv 4. I besueshëm dhe i afrueshëm 5. Aftësi të ruajë konfidencialitetin dhe diskrecionin 6. Aftësi të shprehë entuziazmin për Arsimin Universitar dhe përfitimet nga ai 7. Aftësinë të punojë në ekip 8. Pjekuri për zgjidhjen e situatave komplekse 9. Përvojë në bisedë më një mori njerëzish të moshave, gjinisë dhe prejardhjeve të ndryshme 10. Njohje të sistemit arsimor 11. Njohja e komunitetit lokal 12. Përvojë në punë me të rinjtë 13. Përvojë në fushata promocionale 14. Përvojë në punë me publikun

Tiranë, 11 Mars,

Administratori i Përgjithshëm ________________________ Lulëzim NDREU

Programi sa  
Advertisement