__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

НАУКА-ПРАКТИЦІ

НОВИНИ

FROM SCIENCE INTO PRACTICE

NEWS

On 10-11 December, 2009 at the premises of the Zhitomyr special school, with participation of the members of Zhitomyr regional branch of the UASP, there was held All-Ukrainian scientific and practical workshop “Urgent issues of complex rehabilitation of mentally handicapped children”.

10-11 грудня 2009 року на базі Житомирської спеціальної школи за участю членів Житомирського обласного осередку УАКП відбувся Всеукраїнський науково практичний семінар “Актуальні питання комплексної реабілітації дітей з розумовою відсталістю”. Організаторами семінару виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. В роботі семінару взяли участь директори спецшкіл, які приїхали з 25 регіонів України, а також директори спецшкіл Житомирської області. Відбувся плідний обмін досвідом з важливих питань, які на сьогоднішній день покликані сприяти підвищенню ефективності корекційного супроводу дітей з інтелектуальною недостатністю в умовах спецшколи. Завідувач сектором відділення інноваційних технологій освіти Інституту інноваційних освітніх технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Г.Ф. Лабайчук, завідувачка Центральною психолого-медико-педагогічною консультацією при Міністерстві освіти і науки України та Академії педагогічних науки України А.Г.Обухівська, учасники семінару схвалили досвід роботи колективу Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи як позитивний та такий, що вартий до впровадження. Особливої уваги заслуговують напрацювання з питання організації роботи шкільної-психолого-медико-психологічної комісії та організації індивідуального навчання вдома, який був представлений на семінарі членами Житомирського обласного осередку. Найактивніші члени оснредку були нагороджені грамотами.

Учасники пленарного засідання. Зліва направо: Л.Г. Чепурна, Л.О. Ханзерук, В.Л. Чайко, А.Г. Обухівська, А.М. Висоцька, О.П. Хохліна, Н.С. Скрипка

Презентація роботи ШПМПК Житомирської спецшколи. Зліва направо члени УАКП: А. Гавриленко, С. Лесик, В.Л. Чайко, керівник проекту журналу “Дефектолог”, Г.Ф. Лабайчук, завідувач сектором відділення інноваційних технологій освіти Інституту інноваційних освітніх технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Л.І Лавер, директор Закарпатської школи, А.Г. Обухівська, завідувачка Центральною психологомедико-педагогічною консультацією при Міністерстві освіти і науки України та Академії педагогічних науки України.

Учні Житомирської спецшколи вітають гостей

4

#2/2009

Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів”

УДК376.36

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ М.К. Шеремет професор, доктор пед. наук, завідувач кафедри логопедії НПУ імені М.П. Драгоманова

Ч

исленні дослідження фізіологів, нейрофізіологів, неврологів, нейропсихологів та інших фахівців (І.П. Павлов, М.М. Щелованов, О.Р. Лурія, П.К. Анохін, Н.В. Дубровінська, О.М. Корнєв та ін.) свідчать про те, що морфологічний та функціональний розвиток головного мозку є недостатньою умовою для психічного розвитку дитини, зокрема для розвитку її мовлення. Філогенетично мовлення є однією з наймолодших функцій кори головного мозку, яка виникла, на думку І.П. Павлова, як додаткова функція до механізму нервової діяльності тварин: “...це перша сигнальна система дійсності, спільна у нас із тваринами. Слово ж створило другу, спеціальну, суто людську сигнальну систему дійсності, будучи сигналом перших сигналів”. І.П. Павлов стверджував, що діяльність першої і другої сигнальних систем взаємопов’язана. Мовлення дитини формується правильно за умови, коли друга сигнальна система, що знаходиться на стадії розвитку, постійно підтримується конкретними імпульсами першої сигнальної системи, яка безпосередньо відображає реальну дійсність. Перша сигнальна система оперує сигналами, які утворюють почуття. Для розвитку мовлення особливо важливим є збережений слух, тому, що він є головним фізіологічним механізмом, на основі якого формується мовлення. Перша реакція дитини на звук з’являється відразу після народження дитини і виявляється у вигляді розширення зіниць, затримки дихання та іншими фізіологічними явищами. На основі цих вроджених безумовних рефлексів створюються нові умовні рефлекси. Дослідження М.М. Щелованова, Н.М. Аксаріної, Б.Д. Корсунської, Н.Г. Морозової, пізніше Л.О. Бадаляна та інших виявили, що кора головного мозку дитини здатна створити умовні зв’язки вже наприкінці першого і на початку другого місяця життя. У дитини з нормальним слухом достатньо швидко виникає зв’язок між слуховим і руховим аналізаторами кори. Перші зовнішні прояви цього зв’язку — рух очей або голови немовляти у напрямку звучання об’єкта — спостерігається на початку другого місяця життя дитини. Для нормального формування мовлення важливе значення має збереженість функцій зорового аналізатора. Сліпа від народження дитина пізніше починає говорити. Дитина з нормальним зором уважно спостерігає за рухами

Scientifical-practical journal “Special pedagogic. Bulletin of Ukrainian association of special pedagogues”

Статья освещает генезис развития речевой функции и основные закономерности усвоения ребенком родного языка на базе исследований физиологов, нейрофизиологов, неврологов нейропсихологов и других специалистов. Ключевые слова: нейрофизиологические особенности развития речи, внутриутробное и постнатальное развитие, речевые сигналы, первичное произношение слов.

The article highlights genesis of the speech function and the basic laws of learning mother tongue by the children, based on researches conducted by physiologists, neurophysiologists, neuro-psychologists, neurologists and other specialists. Key words: neurophysiologic features of speech development, prenatal and postnatal development, speech signals, the primary pronunciation of words.

#2/2009

5

#2/2009 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

#2/2009 Науково-практичний журнал “Корекційна педагогіка”  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded