Issuu on Google+

jaar

JAARVERSLAG 2013

Blessing Njohb studeerde Aviation Engineering

‘Zonder het UAF was me dat nooit gelukt’


Inhoud

16

12

Amino Ali Obead: ‘Dankzij het UAF ben ik aan een opleiding begonnen’

Jet Bussemaker: ‘Ik vind het belangrijk dat mensen hun talent benutten’ RESULTATEN

PAGINA 2-11 Onder meer: De resultaten die het UAF in 2013 behaalde pag. 5 een verhelderende infographic pag. 7 en de visie van het UAF verwoord door UAF-directeur Mardjan Seighali pag. 8. STUDIE

PAGINA 12-17

Onder meer: Het UAF verbeterde de taalintake pag. 13 sloot een convenant met hogeschool Windesheim pag. 14 en kreeg gratis taalcursussen aangeboden door het Language Institute Regina Coeli pag. 14.

22 Sander Terphuis: ‘Het UAF heeft veel voor me betekend’

LOOPBAAN

PAGINA 18-21 Onder meer: Het project Met Zorg bereidt studenten voor op een loopbaan in de zorg pag. 19. Het project Duurzaam & Divers richt zich op blijvende banen pag. 20 en het ­project Startbaan ging in 2013 van start pag. 21. BELANGENBEHARTIGING

PAGINA 22-25

Onder meer: De invoering van de nieuwe Wet inburgering pag. 23 Amsterdam staat vluchtelingen toe te studeren met behoud van uitkering pag. 24 en 17 vervolgde wetenschappers vonden een tijdelijke baan in Nederland pag. 25. FONDSENWERVING

PAGINA 26-31

Onder meer: Een lijst van begunstigers pag. 27 een column van Judith Lingeman van de Nationale Postcode Loterij pag. 28 en geslaagde en minder geslaagde wervingsacties pag. 31.

26 Bob Vlake: ‘Ik wil iets teruggeven aan de samenleving’

HOE WERKT HET UAF

PAGINA 32-35

Onder meer: Bestuur pag. 32 organogram pag. 33 people, planet & profit pag. 35.


Foto: Dirk Hol

UAF 65 jaar Toen Sinds de oprichting in 1948 heeft het UAF duizenden hoog­ opgeleide vluchtelingen geholpen een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Door hen te helpen met het volgen van een opleiding, het vinden van onderdak en het vinden van een baan. Veel oud-studenten kijken hier met plezier en zelfs wat weemoed op terug. De Chileense gemeenschap in Nederland herdacht onlangs veertig jaar ballingschap. De warmte waarmee de Chileense vluchtelingen spreken over de gastvrije opvang destijds in Nederland, is opvallend. Net als de Tsjechen en Hongaren eerder, voelden zij zich hier zeer ­welkom. En dat wáren ze ook. Nu De afgelopen jaren is het politieke klimaat voor vluchtelingen in Nederland guur te noemen. Het debat richt zich naar mijn mening te sterk op het gesloten houden van de grens en het bevorderen van vertrek van asielzoekers. Er is te weinig oog voor wat vluchtelingen ons land in professioneel opzicht te bieden hebben.

De impact van het UAF in het kort

Toekomst Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zoals de aankondiging van staatssecretaris Teeven om het studeren in een asielzoekerscentrum beter mogelijk te maken. Dat is goed nieuws, als het niet bij een intentie blijft. Ik hoop bijvoorbeeld dat hij ook aandacht heeft voor de meldplicht voor asielzoekers, de beschikbaarheid van computers en andere faciliteiten. De meeste lichtpuntjes komen echter niet van de overheid, maar uit de samenleving. Dat blijkt uit onze goede samenwerking met onderwijsinstellingen en de bereidwilligheid van bedrijven om vluchtelingen een kans te geven. Ook konden we in 2013 wederom rekenen op de trouwe steun van diverse organisaties en donateurs. Het politieke klimaat mag dan wat aan de kille kant zijn, de samenleving draagt de vluchtelingstudent beslist een warm hart toe. Laten we hopen dat de huidige studenten mede daardoor later ook met warmte en plezier terug kunnen kijken op hun opvang.

Op 1 mei 2014 draagt Ruud Lubbers het UAF-voorzitterschap over aan Job Cohen.

Ruud Lubbers, Voorzitter UAF UAF jaarverslag 2013 3


NC IË N EU

R

GR

EI DI NG

EP I AL SP EC

O

Financiële steun Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten.

FIN A

ST

BELA NG EN

EN TIG R A EH

LE

B

Wat doet het UAF? Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Veel vluchtelingen studeerden en behaalden hun diploma al in het land van herkomst. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele anderen worden hier niet erkend. Daarom is opnieuw studeren hun enige kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Dit vergroot ook hun maatschappelijke bijdrage.

AM

MA’

S

Begeleiding Het UAF adviseert vluchtelingen over hun studiekeuze, begeleidt hen tijdens de studie en sollicitaties. In de beginfase helpt de stichting vluchtelingen bij het ontwikkelen van hun taal- en studievaardigheden. Ook organiseert het UAF trainingen en netwerkbijeenkomsten voor studerende en afgestudeerde vluchtelingen.

L GE E B

Speciale programma’s Het UAF heeft een speciaal programma ontwikkeld voor gevluchte artsen en andere medici en helpt gevluchte wetenschappers aan een tijdelijke aanstelling in Nederland. Voor andere specifieke doelgroepen zoals kunstenaars en vrouwelijke vluchtelingen maakt het UAF programma’s op maat.

Belangen behartigen Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoger opgeleide asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Ons doel is het beïnvloeden van het beleid van gemeenten, provincies en de landelijke overheid rondom zaken die van belang zijn voor onze doelgroep. Ook mengen we ons nadrukkelijk in maatschappelijke discussies en zoeken we gericht de publiciteit op.

De doelstelling van het UAF is verwoord in artikel 2 van de statuten. Deze luidt als volgt: ‘De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, zich beroepend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stelt zich tot doel hoger opgeleide vluchtelingen uit alle delen van de wereld, die vanwege gegronde vrees voor ver­volging het land hebben verlaten, bij voldoende gebleken capaciteiten de nodige materiële en geestelijke steun te verlenen om hun studie in Nederland te kunnen voortzetten en succesvol te beëindigen, en hen steun te verlenen bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding alsmede voorlichting te geven over bovenomschreven doelgroep en activiteiten.’ 4 UAF jaarverslag 2013


2013 IN EEN NOTENDOP VLUCHTELINGSTUDENTEN In 2013 had het UAF in totaal 2.962 vluchtelingen in begeleiding. Van hen zaten 1.446 in een voorbereidend studietraject, waren 1.138 bezig met hun studie en zochten 387 naar een baan.

SAMENWERKING Het UAF heeft in 2013 de samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven ­geïntensiveerd. Met gemeente Amsterdam is een samenwerkingsovereenkomst ­getekend die het vluchtelingen toestaat met behoud van uitkering te studeren. Ook met een aantal onderwijsinstellingen zoals Windesheim en de Erasmus Universiteit werkte het UAF nauw samen.

DONATEURS Het aantal donateurs daalde in 2013 van 26.337 naar 26.217; in totaal meldden 2.644 donateurs zich af en werden 2.224 donateurs geworven.

BELEIDSBEÏNVLOEDING De invoering van de Wet inburgering en de voorgenomen invoering van een sociaal leenstelsel stonden vorig jaar op de politieke agenda. Het UAF heeft de gevolgen van deze veranderingen voor vluchtelingen onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verschillende politici.

RESULTATEN 180 vluchtelingen rondden hun studie af, 215 vonden een baan en 222 liepen stage.

TAAL Het UAF zette in 2013 extra in op het taalonderwijs voor vluchtelingen. Zo werd bijvoorbeeld de intake voor bestaande taaltrajecten verbeterd om studenten zo snel mogelijk te laten slagen voor het staats­examen NT2. Tevens investeerde het UAF in taal­­trajecten bij gerenommeerde taalaanbieders.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 26.217 Donateurs 171 Fondsen 8 Fondsen op Naam

FINANCIËLE RESULTATEN De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 567.622. Begroot was een tekort van € -412.760. Dit grote verschil wordt veroorzaakt door uitzonderlijk hoge baten uit erfenissen. Het UAF gaat dit geld besteden aan een ‘noodfonds’ voor vluchtelingstudenten die hun studie anders niet kunnen afronden.

51 Universiteiten en hogescholen 2,4 miljoen Postcode Loterij-deelnemers Ministerie van OCW 1.657 Facebook-fans 1.208 Twitter-volgers 685 LinkedIn-groepsleden 75 Medewerkers


VLUCHTELINGEN DIE HET UAF IN 2013 ONDERSTEUNDE:

2.962

10 belangrijkste onderwijsinstellingen van vluchtelingstudenten aantal studenten

83 65 59 53 32 48 41 39 30 25

ch op ee ie zi d n ge 1.446 in l e

vlu ch t

Vorig jaar meldden 1.567 vluchtelingen zich aan bij het UAF. Van hen konden 800 in 2013 beginnen met de voorbereiding op hun studie. De rest van de vluchtelingen in de voorbereiding was al in eerdere jaren aangenomen door het UAF. In het verslagjaar waren 1.138 vluchtelingen bezig met een studie. Van hen studeerden 180 af in 2013. Het UAF ondersteunde 378 vluchtelingen bij hun zoektocht naar werk.

Hogeschool van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam Hogeschool Utrecht Hogeschool InHolland Hogeschool Rotterdam Fontys Haagse Hogeschool Saxion Rijksuniversiteit Groningen Hanzehogeschool Groningen

studierichtingen 27% Zorg & welzijn 15% Informatica & techniek

31% wo

13% Economie

be

zig

3% Onderwijs

m

1.13

et e

8

en

stu die

6% Rechten

st

1% Kunst & cultuur 35% Overig

ud

ie n

46%

iv e

hbo

au

BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2013

180 AFGESTUDEERDEN

222 STAGEPLAATSEN

70

VRIJWILLIGE


De belangrijkste herkomstlanden van nieuw aangenomen vluchtelingstudenten

222 Iran

Eritrea

en stud ie v oo rb e

17

Pakistan

54

Irak

32

12

95

Dem. Rep. Congo

44

Syrië

28

Afghanistan

24

Armenië

22

Oeganda

11

China

17

Somalië

11

Soedan

Azerbeidzjan

en id re

ERSPLEKKEN

werkrichtingen

378

op n a z o ek ar b aan

Zorg & welzijn

34%

Informatica & techniek 24% Economie 16% Onderwijs 2%

23% mbo

Rechten 3% Kunst & cultuur 3% Overig

8 STARTENDE ONDERNEMERS

19%

215 BANEN


UAF-DIRECTEUR MARDJAN SEIGHALI:

‘Ons steuntje in de rug is hard nodig’

Foto: Venus Veldhoen

Een hoger studietempo, het goed beheersen van de taal, zelfstandig inburgeren: de eisen aan vluchtelingstudenten worden hoger. Tegelijkertijd verschraalt de studiefinanciering en is de crisis voelbaar op de arbeidsmarkt. UAF-directeur Mardjan Seighali: ‘Om vluchteling­ studenten zo goed mogelijk te begeleiden moeten we voor onszelf de lat ook hoger leggen. Zónder het warme en persoonlijke karakter van de organisatie in gevaar te brengen.’ Voorwaarden creëren ‘Studeren is belangrijk. Om je persoonlijke horizon te verbreden en een goede positie te verwerven op de arbeidsmarkt. Hoogopgeleide vluchtelingen beschikken over veel intellectuele bagage, een enorm doorzettingsvermogen en kunnen zich goed aanpassen. Toch is studeren in Nederland voor hen niet makkelijk. Vanwege hun leeftijd hebben ze vaak geen recht op studiefinanciering en ze beheersen de

taal nog niet goed. Bovendien sluit het opleidings­ niveau uit het land van herkomst lang niet altijd goed aan. Wat zij van ons nodig hebben, is een steuntje in de rug. Door het bieden van goede begeleiding bij de studie, het aanbieden van kwalitatief hoogstaand taalonderwijs, en bemiddeling bij stages en banen helpt het UAF vluchteling­ studenten het beste uit zichzelf te halen.’


Resultaten boeken ‘Dat het UAF hard nodig is, blijkt ieder jaar weer uit het aantal vluchtelingstudenten dat zich aanmeldt. In 2013 waren dat er 1.567. In 2013 had het UAF in totaal 2.962 vluchtelingen in begeleiding. Van hen zaten 1.446 in een voorbereidend studietraject, waren 1.138 bezig met hun studie en zochten 387 naar een baan. 180 vluchtelingen rondden hun studie af, 215 vonden een baan en 222 liepen stage.’ Eigen verantwoordelijkheid studenten ‘Een hoger werktempo, goede taalbeheersing, zelfstandig inburgeren: de eisen die de maatschappij aan vluchtelingstudenten stelt nemen toe. Wij passen onze eisen daarop aan. We verwachten meer eigen initiatief, een hoger niveau en een grote mate van zelfstandigheid van de studenten. Dat zijn belangrijke voorwaarden om een studie met succes af te ronden. Daarom hebben we ons selectiebeleid aangescherpt: we kijken heel goed naar de taalontwikkeling en de studiekeuze. Dit is nodig om op het hoogste niveau te kunnen presteren en uitval in een latere fase zo veel mogelijk te voorkomen. We verwachten van studenten dat ze zelf initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun studietraject. Wij ondersteunen, stimuleren, moedigen aan en adviseren.’ Beleid beïnvloeden ‘Er gebeurt veel om ons heen dat van invloed is op ons werk. Sommige veranderingen vallen buiten onze invloedssfeer, zoals de grillige effecten van de economische crisis. Andere zaken kunnen we soms wel beïnvloeden. We hebben bijvoorbeeld een afspraak gemaakt met de gemeente Amsterdam, waardoor studeren met behoud van uitkering voor vluchtelingen daar mogelijk wordt. Het UAF blijft de belangen van vluchtelingstudenten onvermoeibaar onder de aandacht brengen. Als er beslissingen worden genomen die gevolgen hebben voor onze doelgroep, willen we op het juiste moment aan de juiste tafel zitten. Beleidsveranderingen die we scherp volgen, zijn onder meer de nieuwe Wet inburgering en het sociaal leenstelsel.’

Samen verbeteren ‘De verhoogde eisen aan de vluchtelingstudenten vragen ook om een aanpassing in de begeleiding. Die blijft natuurlijk persoonlijk, maar stuurt nadrukkelijker dan voorheen aan op resultaat. Om dat mogelijk te maken investeert het UAF het komende jaar in kennis, vaardigheden, motivatie en competentie van de medewerkers. Dat levert kennis en kunde op die, nog beter dan nu het geval is, gebruikt kunnen worden bij het aanscherpen van ons beleid. De inbreng van medewerkers is nodig voor de ontwikkeling van studenten, maar ook voor de focus van de organisatie. Zonder die inbreng kunnen bestuur, directie en managementteam hun verantwoordelijkheden niet goed realiseren. Samen kijken wat beter kan: dat deden we in 2013 en dat zetten we in 2014 door.’ Gezamenlijke inspanning ‘We zijn trots op de resultaten die we boeken. Maar die bereiken we niet alleen. Om zo veel mogelijk studenten te laten afstuderen en aan een baan te helpen is een gezamenlijke inspanning nodig. Daarom intensiveert het UAF voortdurend de samenwerking met partners, zoals onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties. We hebben elkaar nodig om de vluchtelingstudenten de kans te geven die ze verdienen.’ Verantwoording afleggen ‘De politieke en maatschappelijke vraag naar concrete en meetbare resultaten van goededoelenorganisaties neemt toe. Dat geldt ook voor het UAF: wij worden afgerekend op bullen en banen. We moeten meer dan ooit in staat zijn het geld dat we van de overheid, sponsors en donateurs ontvangen te verantwoorden. Daarmee bewijzen en onderstrepen we ons bestaansrecht.’ Alumni boeien en binden ‘Er is geen betere illustratie van ons werk dan een oud-student die maatschappelijk succes heeft. Als het aan ons ligt, krijgen onze alumni een veel grotere rol bij het boeien en binden van donateurs. Met 65 jaar ervaring en 650 ex-UAF-studenten in ons alumnibestand moet dit een passende ambitie zijn.’ UAF jaarverslag 2013 9


Foto: Venus Veldhoen

‘Ik heb mijn bachelor gehaald. Dat is fantastisch, en zonder het UAF was me dat nooit gelukt. Het UAF zie ik als mijn tweede stel ouders: ik kan altijd op ze rekenen. Nu nog een baan vinden. Ik had gekozen voor International Business and Management Studies (IBMS) omdat ik dacht dat ik daarmee snel een baan zou vinden. Dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Maar ik geef niet op!’ Mohamed Jumba Sefygi


‘Mede dankzij het UAF heb ik mijn weg gevonden in deze nieuwe wereld die voor mij heel vreemd was toen ik aankwam. Op mijn leeftijd nog te gaan studeren en dat te combineren met mijn gezin viel me niet makkelijk. Maar ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik werk nu als activiteitenbegeleider in Den Haag, en ik ben enorm blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. UAF: bedankt!’ Nare Mohamad

DE AFGESTUDEERDE VLUCHTELINGSTUDENTEN VAN 2013


AMINO ALI OBEAD:

‘Zonder taalbeheersing geen toekomst’

Foto: Venus Veldhoen

‘Nadat ons gezin in Somalië het doelwit was geworden van een extreem rechtse stam, vluchtte ik van Mogadishu naar Nederland. Terwijl ik in het asielzoekerscentrum wachtte op mijn verhoor, kreeg ik van een begeleider Nederlandse les. Dat vond ik lastig. Somalisch en Nederlands lijken in niets op elkaar. Maar ik deed mijn best, want zonder taalbeheersing zou ik mijn kansen op een toekomst vergooien. Ik deed alles wat ik kon om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Ik kocht een oude computer. En haakte stiekem aan bij een groepje Marokkaanse vrouwen dat taalles kreeg in een buurthuis. Ik volgde ook taallessen die door de gemeente werden aangeboden. De docenten gaven goed les, maar er waren te veel studenten om snel vooruit te komen. Aangemoedigd door een medevluchteling ben ik naar het UAF gegaan. Daarna ging alles heel snel. Het UAF regelde een persoonlijke docent. Ze maakte veel tijd voor me, ik kreeg opdrachten op mijn eigen niveau en mocht altijd mailen. Dankzij het UAF ben ik aan een opleiding tot apothekersassistent begonnen. Ik ben er nog elke dag blij mee. Nu krijg ik de kans om een betere toekomst voor mezelf en mijn kinderen te creëren. Dat heb ik te danken aan het UAF. Zij begrijpen heel goed wat het betekent om vluchteling te zijn.’

Het vinden van een passende maatschappelijke positie, het volgen van een studie en het vinden van een baan zijn gedeelde ambities van UAF-studenten. Zonder goede taalbeheersing zijn die ambities evenwel niet te realiseren. Daarom investeert het UAF in goede taaltrajecten bij gerenommeerde aanbieders.


STUDIE

Taalintake in 2013 verbeterd Om studenten zo snel mogelijk te laten slagen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), verbeterde het UAF in 2013 de intake voor bestaande taaltrajecten. Na een pilotfase is in mei bij acht taalaanbieders in het land gestart met het Actieplan Taalintake. De taalintake is een onderdeel van XS2Education, een driejarig taalproject dat in 2014 het laatste jaar ingaat. Met het project, gefinancierd door de Rabobank Foundation, wil het UAF vluchtelingstudenten sneller het staats­ examen NT2 laten afleggen en het netwerk van taalinstellingen stevig uitbreiden. Een van de doelen van het project is het omlaag brengen van de gemiddelde voorbereidingstijd. Studenten­ begeleider Katrijn van Sprundel: ‘In 2013 hebben we honderd ­studenten gevolgd die nu volgens het nieuwe systeem intensief en kwalitatief hoogwaardig taalonderwijs krijgen. Dus bij een ­zorg­­vuldig uitgekozen aanbieder en met de mogelijkheid tot extra begeleiding. Plus de zekerheid dat de docent op de hoogte is van de omstandigheden van de vluchteling en ons informeert over de voortgang. Onder dergelijke omstandigheden moet het voor studenten mogelijk zijn sneller op het gewenste niveau te komen. De concrete resultaten daarvan verwachten we in de zomer van 2014.’

MENTORING

‘We whatsappen ook veel’ De Utrechtse student Taal- en Cultuurstudies Marjon Riehl (23) werd in 2013 taalmentor van een vluchtelingstudent. ‘Hij is pas anderhalf jaar in Nederland. Hij wil zo snel mogelijk beginnen met een hbo-studie. Hij vraagt veel over het gebruik van taal. Schrijven vindt hij lastiger. Daarom whatsappen en mailen we ook.’

‘Ik was bijna gestopt’ De meeste hoogopgeleide vluchtelingen willen na aankomst zo snel mogelijk de taal leren, een studie volgen en een baan vinden. Derdejaars hbo-student Ali Al-Zubaidi (28) is geen uitzondering. ‘Maar het begin vond ik moeilijk. Zonder begeleiding van het UAF was ik in het eerste jaar van mijn studie al gestopt. Toen ik begon, had ik bijna wekelijks contact met mijn begeleider, Olav Wissink. Ik twijfelde aan mezelf, hij geloofde in mij. In het eerste jaar kwam er een punt waarop ik besloot: ik hou ermee op. Ik bleef struikelen over enkele vakken, ik geloofde niet dat ik het ooit zou halen. Olav overtuigde me ervan door te gaan. Ik ben nog steeds blij dat ik toen heb geluisterd. Ik probeer nu steeds meer zelf te doen. Ik heb bijvoorbeeld zelf bijles Nederlands geregeld op school. En via een vader van een studiegenoot gaat het me waarschijnlijk ook lukken een stageplaats voor komend jaar te bemachtigen. Dat had ik niet verwacht toen ik aan de studie begon.’

UAF jaarverslag 2013 13


Win-win op Windesheim Hogeschool Windesheim uit Zwolle gaat meer steun verlenen aan vluchtelingstudenten. In september 2013 ondertekenden het UAF en Windesheim een convenant.

Ervaringen delen In de 65 jaar van haar bestaan heeft het UAF veel ervaring opgedaan met het begeleiden van vluchteling­ studenten. Deze ervaringen deelt de organisatie nu met anderen: studie­ adviseurs, decanen, hulp­verleners en anderen die met hoger opgeleide vluchtelingen werken. In 2013 verscheen het gratis boek Een kwestie van veerkracht, van Machteld Stilting en Bahman Bahmani. De laatste is oud-vluchtelingstudent en tegenwoordig studentenbegeleider bij het UAF. ‘Dit boek laat zien dat het eenvoudiger is om aan te sluiten bij het zelfoplossend vermogen van mensen dan om oplossingen voor hen aan te dragen.’

Het samenwerkingsprogramma bestaat onder andere uit een buddysysteem en intensieve begeleiding bij het leren van de taal en het begrijpen van het onderwijssysteem en de Nederlandse maatschappij. Ook wil de hogeschool meer begrip creëren voor vluchtelingstudenten onder medewerkers, studenten en inwoners van de regio Zwolle. Deze laatste groep kan zich bijvoorbeeld aanmelden als taalmaatje via Humanitas of VluchtelingenWerk Zwolle. Geduld Vluchtelingstudent Aziz Mumtaz: ‘Laatst werkte ik met andere studenten samen aan een project. Aanvankelijk liep dat door taalproblemen niet lekker. Nadat we dit onderling besproken hadden, was er meer begrip en geduld. Gevolg: we haalden een negen. Het hoogste cijfer van de klas.’ Sinds 2002 biedt Windesheim al een schakeljaar om vluchtelingstudenten goed voor te bereiden op hun studie op Windesheim. Dit blijkt een onmisbaar middel te zijn voor vluchtelingen en emigranten om zich succesvol voor te bereiden op een studie in het hoger ­onderwijs in Nederland.

‘Van een arts wordt vlekkeloos Nederlands verwacht’ Het Language Institute Regina Coeli bestond in 2013 vijftig jaar. Hetzelfde jaar beleefde het UAF het 65-jarig jubileum. Om dat samen te vieren biedt het taleninstituut vijftien UAF-studenten een intensieve taaltraining aan. ‘Vluchtelingen die via het UAF studeren in Nederland, hebben meer kans hun studie met een positief resultaat af te ronden als ze een taaltraining volgen. Ook verhoogt dat hun kans om een baan te vinden die past bij hun opleiding en capaciteiten’, zegt directeur Harm Jan Bouwknegt. ‘Wij dragen daar graag ons steentje aan bij.’

14 UAF jaarverslag 2013

Een van de vluchtelingstudenten die zo’n gratis taaltraining volgt, is Firas Al Khoury. Voordat hij naar Nederland vluchtte, werkte hij als arts in Iran. ‘Van een arts wordt vlekkeloos Nederlands verwacht. In Nederland wil ik ook aan de slag als arts. Ik heb daarom al veel cursussen Nederlands gevolgd. Eerst tijdens de inburgeringscursus. Daarna heb ik staatsexamen 1 en 2 gedaan. Ik was een van de vijftien studenten die een kosteloze cursus van het Language Institute Regina Coeli aangeboden kregen. Mijn doelen? De taalbeheersing perfectioneren, idioom leren in mijn vakgebied en zakelijk leren schrijven.’


STUDIE

Studeren na uitnodiging Als mensen in direct levensgevaar verkeren en vluchten naar een buurland geen optie is, komen zij in aanmerking voor een uitnodiging tot hervestiging in een veilig land. Nederland nodigt jaarlijks gemiddeld vijfhonderd vluchtelingen uit voor hervestiging. In deze groep bevinden zich ook tientallen potentiële ­studenten. Met het project Opvangmodel voor Uitgenodigde Vluchtelingstudenten verbetert het UAF de opvang voor deze talentvolle vluchtelingen, samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en VluchtelingenWerk Nederland. Nog vóór de studenten in Nederland aankomen, draagt COA ze voor aan het UAF. Zo snel mogelijk wordt begonnen met de voorbereiding op een studie. Bij plaatsing van de vluchteling in een gemeente wordt zo veel ­mogelijk rekening gehouden met studiemogelijk­ heden. Het UAF overlegt met de betreffende gemeente over het onderwijstraject en de voor­ bereiding daarop. Daarnaast krijgt de uitgenodigde vluchteling begeleiding en een mentor, die hem helpt met allerlei praktische zaken.

In 2013: • Begonnen 33 uitgenodigde vluchtelingen met de voorbereiding op een studie. In de meeste gevallen deden ze dat door het volgen van een taaltraject. • Begonnen 19 uitgenodigde vluchtelingen aan een studie. • Werden 23 uitgenodigde vluchtelingen aan een mentor gekoppeld.

FRANK KIHEHERE ATUKUNDA:

‘Ik wil snel de taal leren’ Het UAF helpt talentvolle vluchtelingen die via het hervestigingsprogramma naar Nederland komen, bij het vinden van de juiste studie. Frank Kihehere Atukunda (39) arriveerde in 2012 als politiek vluchteling uit Oeganda. Vanuit zijn flat in het Friese Bolsward is hij bezig Nederlands te leren, de eerste stap op weg naar zijn droomstudie: internationale betrekkingen. Al had het weinig gescheeld of de Oegandese regering was in haar opzet geslaagd om hem voorgoed de mond te snoeren. Als lid van de oppositiepartij Forum for Democratic Change (FDC) werd Frank vervolgd. Toen zijn gezin ook gevaar liep, vluchtte hij naar Kenia. Hij zocht internationale bescherming bij het UNHCR en hoorde in 2012 dat Nederland bereid was hem op te nemen. ‘Ik wil nu graag de taal leren spreken, zodat ik snel kan beginnen met mijn studie.’

UAF jaarverslag 2013 15


DRIE VRAGEN AAN OCW-MINISTER JET BUSSEMAKER

‘Wij kunnen ook veel van hén leren’ Bij het UAF staat u bekend als aanjager van talent. Hoe ziet u zelf deze rol, en hoe passen vluchtelingstudenten daarin? ‘Persoonlijk vind ik het belangrijk dat mensen hun talent benutten. Als je gebruik maakt van je mogelijkheden, geeft dat je een goed gevoel. Ik zou zelfs durven beweren dat het bijdraagt aan je levensgeluk. In maatschappelijke zin vind ik het belangrijk omdat we in onze huidige kenniseconomie alle talenten nodig hebben om op het hoogste niveau te kunnen blijven presteren en te kunnen blijven concurreren met andere landen. UAF-studenten staan bekend om hun intellectuele bagage, maar ook om hun wilskracht, aanpassingsvermogen en veerkracht. Dit zijn talenten en vaardigheden die we in Nederland nodig hebben en verwelkomen. In principe zou het niet uit moeten maken uit welke landen studenten afkomstig zijn, het gaat om de kennis en kunde die ze met zich meebrengen. Die zijn van grote waarde voor onze maatschappij.’ Met uw actieplan ‘Make it in the Netherlands’* wilt u buitenlandse studenten aantrekken om na hun studie in Nederland te blijven werken. In hoeverre geldt dit voor vluchtelingstudenten? ‘Ik ben ervan overtuigd dat buitenlandse studenten onze samenleving in belangrijke mate verrijken, zowel in cultureel als in economisch opzicht. Ik hecht aan bredere vorming van studenten in het

16 UAF jaarverslag 2013

onderwijs. Van studenten wordt steeds vaker verwacht dat zij niet alleen over vakkennis en academische vaardigheden beschikken, maar ook ‘wereldwijzer’ zijn. Nederlandse studenten moeten worden gestimuleerd om een periode in het buitenland te studeren. Daar doen ze ervaringen op die hen beter toerusten voor de 21ste eeuw. Ik vind dat Nederlandse studenten nog onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die daarvoor zijn. UAF-studenten hebben internationalisering in de kern al in zich en dit cultureel kapitaal kunnen zij goed gebruiken tijdens hun studie en in hun carrières.’ Tijdens een bijeenkomst van de KNAW in 2013 benadrukte u hoe belangrijk het is dat vervolgde wetenschappers in Nederland hun werk kunnen voortzetten. Kunt u dat nader toelichten? ‘Het zijn niet alleen de vluchtelingstudenten en wetenschappers die beter worden van samenwerking, beurzen en banen. Wij kunnen ook heel veel van hén leren. Juist de mensen die met een andere blik naar ons systeem en ons land kijken, houden ons een spiegel voor. Dat komt doordat zij de ­vanzelfsprekendheid doorbreken. Zij laten ons een andere kant zien, waardoor we ons ook realiseren wat een rijkdom het is om in een land te leven waar je mag zeggen wat je wilt. Zij verdienen het dat we ons aan hen verbinden en hen steunen.’


STUDIE

*Make it in the Netherlands In november 2013 presenteerde minister Bussemaker (OCW) het actieplan ‘Make it in the Netherlands’ naar aanleiding van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). In het plan staat dat meer gezamenlijke inspanningen nodig zijn van bedrijven, overheids- en non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen om buitenlandse studenten binnen te halen en te behouden.

UAF jaarverslag 2013 17


BLESSING NJOHB:

‘Ik zoek nooit de gemakkelijkste weg’

Foto: Aleksandra Mihajlovic

‘Van jongs af aan wist ik dat ik iets bijzonders wilde studeren. Ik wist alleen nog niet precies wat. Ik dacht aan medicijnen, rechten of ICT. Maar toen ik in 2002 in Nederland aankwam, leek studeren nog ver weg. Ik had geen verblijfsvergunning. Een docente wees me op het UAF. Met hun hulp kon ik mijn studie volgen: Aviation Engineering. Ik vind het leuk om mezelf extra uit te dagen. Ik ben niet iemand die de makkelijke weg opzoekt. Ik hou van uitdaging en avontuur, daar haal ik mijn kracht vandaan. Na mijn afstuderen in 2011 had ik nog steeds geen verblijfsvergunning, dus solliciteren had niet veel zin. Toch zat ik niet stil. Ik volgde een sollicitatietraining en vroeg tips en hulp aan bedrijven en studiegenoten. Ik bezocht websites en bewaarde vacatures in mijn vakgebied. Dankzij het UAF werd ik toegelaten voor het zoekjaar bij de IND, een speciale regeling voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning die in Nederland afgestudeerd zijn. Dat gaf me een jaar de tijd om een baan te vinden. Het solliciteren kon beginnen. In december 2012 kreeg ik van drie verschillende bedrijven een baan aangeboden. In 2013 begon ik als APU Shop Engineer op Schiphol. Zonder het UAF was dat allemaal nooit gelukt. Het UAF heeft mij financieel en moreel gesteund tijdens de moeilijkste periode van mijn leven. Ik geloof dat God ons via mensen en instanties zegent. In mijn geval heeft Hij het UAF gebruikt om mijn leven kleur te geven.’


LOOPBAAN

Zeg eens AAA Patiëntgesprekken. Rapportages. Medisch jargon. Aan zorgverleners worden specifieke eisen gesteld. Zeker op het gebied van taalbeheersing. Het UAF-project Met Zorg bereidt vluchtelingstudenten voor op een studie en een loopbaan in de zorg. Na het slagen voor een digitale taaltest en het deelnemen aan een uitgebreide intake kunnen vluchtelingstudenten die willen starten met een mbo- of hbo-opleiding in de zorg, deelnemen aan het project Met Zorg. Taal Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het project. Voor de cursus ‘Nederlandse vaardigheid op het gebied van zorg’ werkte het UAF samen met het taalinstituut Babel. De training bestaat uit het leren van medisch jargon, het oefenen van veelvoorkomende gesprekken met patiënten en collega’s, en het schrijven van korte rapportages en overdrachten.

Geachte heer/mevrouw Afgestudeerde UAF-studenten hebben bij hun zoektocht naar werk en in hun latere loopbaan veel aan een goede, schriftelijke beheersing van zakelijk Nederlands. Vandaar dat het UAF in 2013 voor het eerst een cursus ‘Zakelijk Nederlands’ aanbood. De Armeense Anahit Balayan studeerde in 2013 af als jurist en was een van de twintig studenten die de cursus volgden. ‘Succes op de werkvloer hangt nauw samen met een goede schriftelijke en mondelinge communicatie. Onder leiding van NIOW Training en Advies leerden we wat helder en doelmatig communiceren is en hoe je correct, zakelijk Nederlands schrijft.’ De cursus gaf haar meer zelfvertrouwen: ‘Voorheen wist ik dat ik fouten maakte, maar ik begreep niet welke. Nu is alles veel duidelijker.’

Partners Voor een goede aansluiting met de praktijk zochten de UAF-projectmedewerkers individuele contacten met medici. Zo vonden ze bijvoorbeeld een oogarts bereid mee te denken over de noodzakelijke competenties in veelvoorkomende zorgberoepen. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met onder meer de Dutch HealthTec Academy, VUMC en Altrecht. Resultaat Sinds het project in 2012 van start ging, zijn 28 studenten met het voorbereidende traject begonnen en stroomden 6 studenten door naar een zorgopleiding.

Door de economische crisis krijgen vluchtelingstudenten niet altijd voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Een goed netwerk kan daarbij helpen. In 2013 zette het UAF dan ook stevig in op het uitbreiden en versterken van bestaande partnerschappen en relaties met het bedrijfsleven. Daarmee is een breed netwerk ontstaan waarin bedrijven en UAF-studenten kennis, informatie en ervaring kunnen uitwisselen. • 215 studenten vonden in 2013 een baan. • 222 studenten begonnen in 2013 aan een stage. • 70 studenten deden in 2013 vrijwilligerswerk. UAF jaarverslag 2013 19


Een baan vinden is moeilijk genoeg, maar een baan houden blijkt soms nog lastiger. Daarom ging het UAF in 2013 door met het project Duurzaam & Divers, bedoeld om de kwetsbare positie van vluchtelingen in een bedrijf te versterken.

Blijvende banen met Duurzaam & Divers ‘Wij zijn goed in het begeleiden naar studie en werk en we blijven beschikbaar voor hulp aan onze oud-studenten. Maar hoe behouden ze die baan? Kwetsbare groepen liggen er als eerste uit. We willen met dit project de positie van de vluchteling binnen een bedrijf verstevigen’, legt hoofd Job Support Kaveh Pour uit. Met hulp van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) en het VSBfonds pakt Olivia Andiel het UAF de ­problemen op de werkvloer aan die ­voortvloeien uit cultuurverschillen. Dat doet het UAF samen met Seba Cultuurmanagement. Consultant Olivia Andiel: ‘Bij Duurzaam & Divers richten we ons vooral op culturele diversiteit, terwijl het vaak ook gaat om verschillen in mensen, zoals man/ vrouw, jong/oud, homo/hetero, enzovoorts. In dit project zorgen wij voor begeleiding, advies en scholing van de medewerkers van deelnemende bedrijven. Wij leren ze het talent van vluchtelingen optimaal te benutten. Bij bijvoorbeeld Hogeschool Leiden gaat dat heel goed. Duurzaam & Divers maakt daar onderdeel uit van een groter diversiteitsproject.’

20 UAF jaarverslag 2013

Hogeschool Leiden nze kennis en kunde is vergroot op het gebied van werken voor en werken met vluchtelingen. Het personeelsbeleid is nu aangepast. We zetten alle vacatures ook uit bij het UAF, zodat zij mogelijke kandi­ daten kunnen benaderen om te solliciteren. We nodigen ook kandidaten uit die niet aan alle eisen voldoen, zodat ze een sollicitatiegesprek kunnen oefenen. Tegelijkertijd is het een kans voor ons management om kennis te maken met deze kandidaten.’ Klaasje Stelling, HRM-adviseur Hogeschool Leiden

‘O

VSBfonds nze voorkeur gaat uit naar projecten die gericht zijn op mensen die moeilijk aan het werk komen. Het project Duurzaam & Divers van het UAF past daarin. Het is een voordeel dat het UAF de doelgroep goed kent. Bovendien zijn de activiteiten binnen het project ook aan werkgevers gericht, zodat zij openstaan voor vluchtelingen en hen zo goed mogelijk op de werkvloer kunnen begeleiden.’ Senna Boutaba, Senior adviseur donaties mens & maatschappij VSBfonds

‘O


LOOPBAAN

Een kijkje bij de Nationale Postcode Loterij In november 2013 opende de Nationale Postcode Loterij de deuren voor UAF-studenten in de laatste fase van hun studie en onlangs afgestudeerden. UAF-student Atefe Shole–Firoozi was erbij. ‘Hier draait het om duurzame winst.’ ‘We hebben kennisgemaakt met de mensen in de organisatie, onze cv’s laten checken door recruiters en de mogelijkheden onderzocht voor een stage of betaald werk. We leerden bijvoorbeeld hoe je het beste een sollicitatiebrief kunt opzetten en wat van belang is bij een sollicitatiegesprek. Heel nuttig. Dankzij de gesprekken op die dag, de nieuwe contacten en de informatie die ik heb gekregen, kan ik me nu veel beter op de arbeidsmarkt oriënteren. Het was een goede kans om te netwerken en een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Postcode Loterij,’ aldus Atefe Shole–Firoozi.

Startbaan van start Op 18 september 2013 gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aftrap voor het project Startbaan. In dit project, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, bundelen Vluchtelingen­Werk Nederland en het UAF de krachten. Met het project willen het UAF en Vluchtelingen­Werk Nederland de afstand tussen vluchtelingen en de arbeidsmarkt verkleinen. Zeker zeshonderd vluchtelingen krijgen een loopbaanperspectief door middel van een (vak)taalopleiding, gecombineerd met een werktraject. Bovendien leren ze netwerken, waardoor ze de kans krijgen beter te integreren en hun talenten in te zetten. Dit doen het UAF en VluchtelingenWerk door het realiseren van een duurzaam netwerk van werkgevers en brancheorganisaties in een aantal sectoren, zowel landelijk als regionaal.

‘Ik hoop later als onderzoeker aan de slag te kunnen’ In het asielzoekerscentrum maakte de Iraanse Himan Mahmoudi kennis met het UAF. ‘Ik wilde verschrikkelijk graag studeren. Ik was alleen bang dat ze me zouden afwijzen omdat mijn Engels niet vlekkeloos was.’ Maar het lukte. ‘Ik was zo blij. Het was net alsof ik opnieuw geboren werd.’ Met hulp van het UAF volgde hij eerst vier maanden intensief taalonderwijs. Daarna kon hij met de studie Life Sciences beginnen. ‘Nu heb ik naast mijn studie een bijbaan in het Antonius Ziekenhuis als laboratoriumanalist. Ik hoop later als onderzoeker in een researchlaboratorium van een universiteit aan de slag te kunnen. Misschien lukt het me nog een master te doen.’

Himan was een van de drie UAF-studenten die door journalist Emiel Elgersma werden gevolgd voor voor de webdocumentaire Blokken voor een nieuwe toekomst.

UAF jaarverslag 2013 21


SANDER TERPHUIS:

‘Nu kan ik helpen bij de belangenbehartiging’

Foto: Martijn Beekman

‘Mensen hebben een aangeboren vrijheidsdrang. Zelfs als ze niets anders kennen dan een onvrije samenleving, weten ze dat het verkeerd is om niet te mogen zijn wie je bent. Ik stond in Iran bekend als een buitenbeentje, een rebel. Ik kwam in aanvaring met de religieuze politie en raakte regelmatig in moeilijkheden. Vanaf mijn veertiende wist ik al dat ik weg wilde. Daarom ging ik op topniveau worstelen. Dat was mijn enige kans om Iran te verlaten. In 1990 was het zover. Ik nam deel aan een internationaal worstelkampioenschap in Assen. Toen we in het Olympisch dorp aankwamen, onderzocht ik meteen de vluchtmogelijkheden. Een buschauffeur bracht me naar het dichtstbijzijnde station. Daar kocht ik een kaartje naar Amsterdam. Destijds heette ik nog geen Sander Terphuis, maar Ahmad Qeleich Khany. Mijn naam gaf problemen omdat mensen die niet konden spellen, dus die veranderde ik. Met hulp van het UAF studeerde ik rechten en filosofie. Het UAF heeft veel voor me betekend en ze betekenen nog steeds veel voor kwetsbare vluchtelingen. Nu ben ik in de positie ze te helpen bij de belangenbehartiging. Ik ben bijvoorbeeld in maart een petitie gestart tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Daarnaast schrijf ik opiniestukken in de krant, en heb ik me namens de PvdA verkiesbaar gesteld voor de Europese verkiezingen in 2014. Toen ik hier in 1990 aankwam, was Nederland het land van de vrijheid, van tolerantie en begrip. Dat moet weer terugkomen.’


BELANGENBEHARTIGING

Inburgeren anno 2013 In 2013 werd de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Voortaan is niet de gemeente, maar de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Vluchtelingen die na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning krijgen, moeten nu zelf binnen drie jaar op zoek naar taal- en inburgeringscursussen. Ze kunnen daarvoor een sociale lening bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) afsluiten. Als vluchtelingen de inburgering binnen drie jaar afronden, hoeven ze de lening niet terug te betalen. Ondersteuning Het UAF is ervan overtuigd dat veel vluchtelingen goed in staat zijn om hun inburgering zelf vorm te geven. Tegelijkertijd valt het niet mee om de weg naar en bij DUO te vinden en om zonder begeleiding een goede taalcursus te zoeken. Vluchteling足 studenten die voor deze regeling in aanmerking komen, krijgen daarom ondersteuning van het UAF bij het aanvragen van een sociale lening en bij het vinden van de juiste taalopleiding.

Uitstel Tegelijkertijd kampte de uitvoering van de inburgeringswet met startproblemen. Veel inburgeraars werden niet op tijd op de hoogte gesteld van het feit dat ze moesten inburgeren en hoe ze dat moesten doen. Daarnaast was er geen landelijk dekkend aanbod van taalaanbieders, waardoor sommige inburgeraars grote afstanden moesten afleggen voor hun taalcursus. Het UAF bracht deze kwesties onder de aandacht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verschillende politici. Mede door deze inspanningen krijgen inburgeraars die te laat een kennisgeving van DUO ontvingen, nu uitstel van de termijn van drie jaar. Ook is het UAF met taalaanbieders bezig een landelijk dekkend taalaanbod te verzorgen.

Meer mogelijkheden in het azc In maart 2013 bracht de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het rapport Verloren Tijd uit, over dagbesteding in de opvang voor vreemdelingen. In de consultatie bij het opstellen van het rapport pleitte het UAF voor meer mogelijkheden om te kunnen studeren of werken vanuit de opvang. Vrijwilligerswerk is een belangrijk hulpmiddel om Nederlands te leren en ter voorbereiding op werk in Nederland. Het UAF heeft bij politici, het ministerie en COA gepleit voor een zinvolle dagbesteding. Inmiddels is COA aan de slag gegaan met de aanbevelingen en is er voor mensen in de asielzoekerscentra meer ruimte voor studie en werk.

De invoering van de Wet inburgering, gemeenteraadsverkiezingen, veranderingen in het sociaal leenstelsel voor de bachelor- en masteropleidingen in het hbo en wo: ingrijpende veranderingen die een stevige belangenbehartiging voor de doelgroep noodzakelijk maken. Het UAF bleef ook in 2013 opkomen voor de belangen van studerende vluchtelingen.

UAF jaarverslag 2013 23


STUDEREN MET UITKERING

Het kan in Amsterdam

Sinds 1 januari 2007 stroomden 307 asiel­ gerechtigde hoger opgeleide Amsterdamse vluchtelingen in bij het UAF. Van hen werden in 2013 nog 194 begeleid. 36 vluchtelingstudenten studeerden af. Daarnaast leidde het UAF in diezelfde periode 120 vluchtelingen (van wie 11 artsen) naar werk en regelde zij

V.l.n.r. Niels van Tent, directeur Dienst Werk & Inkomen, Mardjan Seighali, directeur UAF en Andrée van Es, wethouder Werk, Inkomen en Participatie

Het UAF en de gemeente Amsterdam sloten in de zomer van 2013 een contract. Daarin zegde de gemeente toe de dienstverlening aan hoger opgeleide Amsterdamse vluchtelingen te verbeteren. Dankzij het contract kunnen vluchtelingstudenten in Amsterdam een studie volgen met behoud van hun uitkering. UAF-directeur Mardjan Seighali: ‘Amsterdam ziet vluchtelingen niet als probleem. De stad biedt vluchtelingen een toekomst, en verrijkt zichzelf daar mee.’

voor 80 vluchtelingen stageplaatsen in Amsterdam.

Super diverse stad Het contract met het UAF past in het streven van de gemeente om veel meer vluchtelingen een goede kans te bieden om op basis van hun opleiding, werkervaring en competenties een volwaardige plaats in onze samenleving in te nemen. Wethouder Andrée van Es: ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze overeenkomst bijdraagt aan de insluiting en om­arming van deze groep mensen in onze stad. Dat vluchtelingen zich kunnen aansluiten in plaats van zich af of op te sluiten. Dit is een tijd die vraagt om bouwen aan onze super diverse stad. Burgerschap dragen we samen.’

Peter Baehr Prijs voor Ali Honari De Iraanse Ali Honari, onderzoeker en docent aan de VU Amsterdam, heeft de Peter Baehr Prijs 2013 gewonnen met zijn onderzoeksplan over de rol van internet en sociale media in ­protestbewegingen in het Midden-Oosten. Met de prijs van € 10.000 biedt het UAF vluchtelingstudenten de kans om een voorstel voor promotieonderzoek te schrijven op het terrein van mensenrechten, organisatie en buitenlands beleid.

24 UAF jaarverslag 2013


BELANGENBEHARTIGING

Steun voor vervolgde wetenschappers Het UAF maakt deel uit van het internationale netwerk Scholars at Risk. Dit netwerk biedt vervolgde wetenschappers de mogelijkheid om (tijdelijk) hun werk of studie voort te zetten in een veilige omgeving. Het UAF bemiddelt bij plaatsingen van deze wetenschappers aan Nederlandse universiteiten. Door bijeenkomsten en het theaterstuk De Verboden Wetenschapsmonologen vraagt het UAF tevens aandacht voor deze doelgroep. Tijdens de bijeenkomst ‘Verboden wetenschap’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het UAF in maart discussieerde een panel over de vraag: hoe kunnen Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs samenwerken met wetenschappers uit landen met een repressief regime? Onder anderen Hans Clevers, president van de KNAW, UAF-voorzitter Ruud Lubbers en mensenrechtenambassadeur Lionel Veer deelden hun visie over het omgaan met repressieve regimes. Vervolgens werd De Verboden Wetenschaps­monologen opgevoerd.

Ondanks de bezuinigingen in het hoger onderwijs zijn in 2013 17 wetenschappers geplaatst bij hogeronderwijs­ instellingen. Negentien hoger onderwijsinstellingen droegen samen € 150.000 bij aan plaatsingen. Sinds 2009 zijn er 45 vervolgde wetenschappers geplaatst.

Na de paneldiscussie overhandigde UAF-directeur Mardjan Seighali het boekje van De Verboden Wetenschaps­ monologen aan minister Jet Bussemaker. Afsluitend sprak de minister: ‘Dit zijn krachtige mensen die het aangedurfd hebben uit de misère te vertrekken om ergens anders een toekomst op te bouwen. Het is belangrijk dat de KNAW en het UAF hen ondersteunen’.

Succesfactor Sinds de start in 2009 heeft het project Vervolgde Weten­schappers een vaste plek veroverd binnen het UAF en de academische wereld. Dat succes is mede te danken aan Adessium Foundation dat het project tot april 2015 financieel ondersteunt. ‘Het is een bijzonder project’, zegt programma­ manager Maartje Vooijs van Adessium Foundation, een stichting die streeft naar een evenwichtige wereld die wordt gekenmerkt door integriteit, rechtvaardigheid en balans tussen mens en natuur. ‘Het bevordert de academische vrijheid, en biedt ondersteuning aan mensen die hun leven niet zeker zijn. Het UAF is er goed in geslaagd deze problematiek zichtbaar te maken. Door hun bemiddeling kunnen deze academici terecht bij Nederlandse universiteiten, waardoor

studenten kunnen leren van deze inspirerende wetenschappers. Het is mooi om te zien hoe het UAF dit project van de grond heeft gekregen. Dat wekt nationaal en internationaal veel bewondering.’ Naast de financiële steun geeft Adessium Foundation ook inhoudelijk advies. Maartje Vooijs: ‘Het UAF heeft bewezen echt meerwaarde te hebben voor dit project. We volgen het met veel plezier en belangstelling.’

UAF jaarverslag 2013 25


BOB VLAKE:

‘Zorg dat je niet onzichtbaar bent’

Foto: Venus Veldhoen

‘Wat ik heb, laat ik na aan het UAF. Omdat het UAF talentvolle vluchtelingen ondersteunt. Ik vind dat geweldig. Zeker als dat ook zichtbaar wordt in de kunst. Juist met de huidige verharding in de samenleving is het belangrijk om ruimte te scheppen voor asielzoekers. Mijn Amsterdamse grachtenpand wordt op het moment omgevormd tot een cultuurhuis waar gevluchte kunstenaars kunnen exposeren en waar gevluchte musici kleinschalige concerten kunnen geven. Op termijn wordt mijn huis ook een toevluchtsoord voor vervolgde wetenschappers. De eerste tentoonstelling opende op 20 december. Daar was ik nauw bij betrokken. Ik wil zien wat er gebeurt en meepraten over wat er kan. Vroeger liep ik alle kunstacademies af op zoek naar talent en konden beginnende kunstenaars in mijn galerie aan huis exposeren. Die kans wil ik nu ook aan kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond bieden. Mijn advies: zorg dat je niet onzichtbaar bent. Het is altijd knokken, maar dat geldt ook voor Nederlandse kunstenaars. Laat je kwaliteiten zien en draag bij aan de samenleving. Ik hecht veel aan culturele kruisbestuiving. Die kan én moet vruchtbaar zijn. Wij als Nederlanders hebben er ook wat aan. Ik wil op deze manier iets teruggeven aan de samenleving. Mijn studie heb ik te danken aan de samenleving. Natuurlijk heb ik zelf mijn best gedaan om succesvol te worden, maar de samenleving heeft het mogelijk gemaakt. Nu wil ik iets teruggeven.’


FONDSENWERVING

Begunstigers Het UAF kan haar werk doen mede dankzij de giften van particulieren, fondsen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zij maken het werk van het UAF mogelijk. In 2013 leverde eigen fondsenwerving € 5.373.672 op.

De opbrengst van de eigen fondsenwerving groeide met 28%. Er is in 2013 € 1,1 miljoen meer aan erfenissen ontvangen dan in 2012 en bijna € 1,3 miljoen meer dan

Fondsen Het UAF wordt gesteund door ongeveer zeventig grote en kleine fondsen. De grootste daarvan zijn: ¢ Nationale Postcode Loterij ¢ Europees Vluchtelingenfonds ¢ Rabobank Foundation ¢ Adessium Foundation ¢ VSBfonds ¢ Stichting Van den Elft Fonds ¢ Stichting IJsselvliedt ¢ Ribbink van den Hoek Familie Stichting ¢ Stichting Bossche Beurzen ¢ Weeshuis der Doopsgezinden ¢ Hartstra Stichting ¢ Charity Office Insinger de Beaufort ¢ Erasmus Education Fund ¢ Erasmus Trustfonds ¢ Stichting Elise J.H. Spijkman ¢ Vien Sinke Fonds ¢ Van den Brink Houtman Stichting ¢ Hil Schats Groenenberg Stichting ¢ Van den Hoek de Haas Stichting ¢ Stichting VDU Care Fondsen op Naam In 2013 had het UAF de volgende Fondsen op Naam: ¢ Annette Bogstra Taalfonds ¢ Bob Vlake Fonds ¢ Dorrie Stoop Fonds ¢ Goede Buren Fonds ¢ Jacoba Felicie Fonds ¢ Sadeq Hedayat Studiefonds ¢ 4U Studiefonds

begroot.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Naast het brede draagvlak voor het UAF onder donateurs, onderwijsinstellingen en fondsen onderkent ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van het UAF. Daarom ontvangt onze organisatie elk jaar een onmisbare doelsubsidie. In 2013 bedroeg de bijdrage van de OCW-afdeling Hoger Onderwijs aan het UAF € 2.938.111 en van de afdeling Beroeps- en Volwassenen­educatie € 229.575. Daarmee biedt het UAF vluchtelingen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid een studie te volgen en met een Nederlands diploma de arbeidsmarkt te betreden. De bijdrage dekt een belangrijk deel van de primaire studiekosten van voorbereiding op een studie en studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Die kosten bestaan bijvoorbeeld uit taallessen, collegegelden, boekengeld en reisgelden. Het UAF besteedt tevens een deel van het geld aan het begeleiden van de vluchtelingstudenten. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunde het UAF met een subsidie, waarmee het UAF kon werken aan het project Wederopbouw en studievisa kon verlenen aan vluchtelingstudenten.

UAF jaarverslag 2013 27


Onder de indruk ‘Bij de Nationale Postcode Loterij werven wij fondsen voor organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld. Sinds de start van de loterij in 1989 is er veel veranderd rond vluchtelingen in Nederland. Blijvende steun aan deze kwetsbare groep vinden wij extra belangrijk. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is sinds 2001 partner van de loterij. Dankzij onze 2,5 miljoen deelnemers kunnen we het UAF steunen met een structurele, jaarlijkse bijdrage. Vorig jaar was ik te gast bij het UAF-feest voor afgestudeerde vluchtelingstudenten in de Rode Hoed, een bijzondere en inspirerende bijeenkomst. De afgestudeerde studenten kregen tijdens hun studie van het UAF de begeleiding en het geld om hoger onderwijs te volgen in Nederland. In de Rode Hoed ontmoette ik zeer gemotiveerde mensen die er mede dankzij het UAF in slaagden hun studie af te ronden. Veelal lukte dit binnen vier jaar en studies als medicijnen en ruimtevaartkunde waren geen uitzondering. Ik ben zeer onder de indruk van het doorzettings­ vermogen en de ambitie van de studenten. Het fundament voor een mooie en succesvolle toekomst in Nederland is met het afronden van de studie gelegd. Bijzonder en eens te meer hét bewijs van het belang en het succes van het UAF is dat Mardjan Seighali, zelf ooit een van de vluchtelingstudenten, sinds 1 maart 2013 directeur is van het UAF.’

Judith Lingeman Hoofd Goede Doelen, Nationale Postcode Loterij In 2013 ontving het UAF van de Nationale Postcode Loterij € 900.000. Met deze gift begeleidt het UAF vluchtelingen bij hun studie en het zoeken naar een baan en draagt ze bij aan werkzaamheden die deze doelstelling ondersteunen. De Postcode Loterij schonk ook een bijdrage voor het project Startbaan, een samenwerkingsproject van het UAF en Stichting VluchtelingenWerk (zie pagina 21).

28 UAF jaarverslag 2013

Erasmus Universiteit helpt het UAF De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ondersteunt het UAF op het gebied van financiën, zichtbaarheid en kennis. In 2013 is de samenwerking verder uitgebreid. Financiën Naar aanleiding van de honderdste verjaardag bracht de EUR in 2013 een speciaal postzegelboekje uit. Van de € 9,95 die dat boekje opbracht, doneerde de universiteit twee euro aan het UAF. Daarnaast stelt de EUR jaarlijks budget beschikbaar om twee vervolgde wetenschappers te plaatsen. Het UAF ontvangt tevens bijdragen van het Erasmus Trustfonds en het Erasmus Education Fund. Zichtbaarheid Om het 100-jarig bestaan van de EUR en het 65-jarig bestaan van het UAF te vieren werd in het najaar de theatervoorstelling As I left my father’s house opgevoerd in het Erasmus Paviljoen. De voorstelling trok tweehonderd bezoekers. Bovendien werd in het decembernummer van het Erasmus Magazine uitgebreid stilgestaan bij het UAF. Voor 2014 staan nagesprekken rond de film Refugees who needs them en de theatervoorstelling De Verboden Wetenschapsmonologen gepland. Kennis In samenwerking met Philip Hans Franses van de Erasmus School of Economics en Risbo (een zelfstandig onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit van Sociale Wetenschappen) ontwikkelt het UAF een adequaat selectie-instrument. Dit instrument moet helpen de terugval van vluchtelingstudenten terug te dringen.


FONDSENWERVING

‘Schenkers willen graag mensen bekrachtigen’

Filantropie. ‘Onze bank adviseert particulieren en vermogensfondsen die een goed doel willen steunen. Afhankelijk van de wensen nemen we een deel van het werk dat daarbij komt kijken, uit handen. Voor ­stichtingen kan bijvoorbeeld een professioneel bestuurder ingezet worden. Of we regelen de bureau­ zaken. Het beoordelen van aanvragen, het afhandelen van post en telefoon, het onderhouden van de website en het voor­bereiden van bestuurs­ vergaderingen: alles kan.’ Enthousiast. ‘Wat maakt de particuliere schenker enthousiast? Waarover maakt hij of zij zich boos? Wat willen ze veranderen, wat vooral behouden? Daar praten we over. Voor de schenkers is het bevredigend te zien dat ze met hun steun belangrijke doelen mede verwezenlijken.’ Anoniem. ‘Zowel stichtingen als particulieren weten hun weg te vinden naar het UAF. Een stichting wilde vluchtelingen in Nederland ondersteunen en heeft specifieke studenten

en bijscholing voor (tand)artsen ­gefinancierd. Een particuliere cliënt die schenkingen doet aan UAF, blijft liever anoniem. Daarom handelt de Charity Office de administratie rondom de schenking af en onderhoudt die de contacten met het UAF.’ Betrouwbaar. ‘Ik hoor veel gevers zeggen dat zij willen helpen om mensen te bekrachtigen. Het UAF helpt vluchtelingen om vanuit hun eigen kracht deel te nemen aan de maatschappij. Het UAF communiceert helder en transparant. Die eerlijkheid geeft mij vertrouwen. In de jaren dat wij met de stichting werken, heb ik het UAF ervaren als een steunwaardige organisatie die ik van harte kan aanbevelen.’ Jacqueline Komin Accountmanager Charity Office, Insinger de Beaufort

Van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) ontving het UAF in 2013 € 146.911 voor de projecten Uitgenodigde Vluchtelingen, Opvangmodel voor Uitgenodigde Vluchtelingstudenten, Studie en Ontmoeting, en Met Zorg. Het EVF is een fonds van de Europese Unie, dat projecten op het gebied van de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen financiert.

UAF jaarverslag 2013 29


Communicatie Het UAF communiceert regelmatig met donateurs, alumni, werkgevers en vluchtelingstudenten over de voortgang van lopende projecten. Particuliere donateurs ontvingen in 2013 vier keer het blad Momentopname en naar studenten wordt het kwartaalblad Beursbericht verstuurd. Ook ontvingen de donateurs een verkorte uitgave van het jaarverslag. Het volledige jaarverslag is online verschenen. Werkgevers, alumni, donateurs en andere belangstellenden ontvingen vier keer een digitale nieuwsbrief. De website is in 2013 toegankelijker gemaakt. Er zijn meer korte filmpjes en portretten van vluchtelingen geplaatst. Tevens is in april een webdocumentaire op de site geplaatst.

Driekwart Nederlanders: bescherm vluchtelingen Als vluchtelingen gevaar lopen in hun eigen land, moet Nederland hen beschermen. Dat vindt 74% van de Nederlanders. Dit bleek uit een peiling die Maurice de Hond uitvoerde in opdracht van het UAF, Kerk in Actie, UNHCR, Humanity House en Vluchtelingen­ Werk Nederland. Met dit onderzoek en een landelijke campagne vroegen de organisaties aandacht voor het lot van vluchtelingen in de aanloop naar Wereldvluchtelingendag.

Wereldvluchtelingendag Het lot van vluchtelingen stond ook in 2013 op 20 juni centraal op Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd wordt rondom deze dag aandacht gevraagd voor het lot van vluchtelingen. Samen met VluchtelingenWerk Nederland, UNHCR en Kerk in Actie richtte het UAF in 2013 speciaal hiervoor een digitaal platform op: wereldvluchtelingendag.nl. Met een persoonlijk verhaal op de site ondersteunden veel bekende Nederlanders dit initiatief. De site kreeg mede daardoor veel aandacht in de media. Verhalen in onder meer NRC, Trouw, Metro, Parool en de Weekkrant Twente hadden een totaal mediabereik van 2,5 miljoen mensen.

30 UAF jaarverslag 2013

‘Dit moet altijd mogelijk blijven’

Mevrouw Insinger:

‘In de zomer van 1949 studeerde ik Engels. Na de zomer zou ik naar Londen vertrekken om bij de Nederlandse ambassade te gaan werken. Om wat bij te verdienen runde ik de huishouding in huize Zuylenveld in Utrecht. Het was kort na de oorlog, dus we moesten alles bij elkaar schrapen. Ik herinner me dat we lapjes kregen van het Rode Kruis die we aan elkaar stikten tot lakentjes. Die zomer ving het UAF twintig gevluchte Tsjechische studenten op in huize Zuylenveld. Zij kregen ’s ochtends Nederlandse les. Studeren in Nederland begint immers met het onder de knie krijgen van de taal. Het was een indrukwekkende tijd. Sinds het UAF vaste vormen aannam, ben ik al donateur. En ik heb de organisatie ook in mijn testament opgenomen. Het UAF maakt het mogelijk dat vluchtelingen hier verder kunnen studeren en carrière kunnen maken. Dat vind ik zeer lovenswaardig. Dat moet altijd mogelijk blijven, daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Als ik in het donateursblad lees dat weer een groot aantal vluchtelingen is geslaagd en een goede baan heeft gevonden, dan vind ik dat heerlijk!’


DI STE

EG

RW

EG

GE RD W

IN

W

UW AR EE

EL

EU

W

EG

W

AN W ENL A

EU ME

E AD

LK

RA

K.

BR BI./ OU BU BU ST WER . R S-

RA AATT LLAA NG EST

NIE

K

WAA L KROMM E

NI

EN DI UW NIE

BO OM

IJ T

KL AA N

W AT ER

LO OP LE

UN

GTE

TA TA GE

MAURITSK A D E

DE KA ITS UR MA

E AD SK RI T

ZEEBURGERDIJK PO NT AN US ST RA AT

AAT AAT RAA R STR NST ELIINST ELIN MEL OMM COM C

K RK AR PA P RPA RP R

AAT

ATT RAA KSTTRA ATT RKS AR RAA RPA KSTTRA STERP RKS AR ATT A AA 2E OO RA STERPA IKSTRA 3E OO VROL

AT AA RAA TRA STR HST CHS ACH BAC NB NBA T TEN WIJTTE T TRAA AERS ELLA OMS DO D

SSTR

AAT AAT

ATT AAT AA TRA RKSSTR ARK STERPA

1E OO

K RK PAR RPA R

OOSTE

AATT RAA STR ST NST DEN NDE IND WIN VAN SSWI 1EE VAN 1 TRAAT SSTR N DEN DE NDE N SWIIN N SW AN 2E VA

AEU LINN

OSTE OO O

ERSTR PER MP AM CA

RAAT UTST WIBA RUYSCH

AAT STRAAT

AAT SSTR

MAU K AMSTELDIJ

AT

ANDEGRAVEST AT A AAT AA TRA STR

E WESTEIND

E OOSTEIND TRA CUYPS

CRUQUIUSK IUSKAD IUS KADE

AT RA ST ATI PH RPH

U AEU AE NAEU LINN

AMSTEL

E AD

DE DERSKA

T

DIJI JK

AT AAT AA RAA TRA ISTR TIST ATIS AT PHA PH RPH SAR SA

MAURITSKADE

STADHOU

ALBER

KA

MID ID DEN LA AN

ATT AA RAA TRA STR RST ERS SPEER EESP WEE W

RAAT

AT RA ST AT ER EETT TRA SST RP AA NKEN CZ LA A BL

PA R

IN

GRO EN BU ZW RG AN W. EN BU RG W .

R.

STR LL-VIJZE

HO O

AN

ATT TRAA PERS

AT AT

GTE KA LA DIJI AG JK TE TE KA KA DI JK

SA

DWARSST

HEIINK NKAD E

T AA

AT RA STR ST AATT ER R A RG ST BU EERR RG BU EN N IT TTE EN W T TE I T TE WIT O GRRO EN NE LLIE KLII OO ST EN GER BU UR AT RG NB TRA ERG ER RG STE RS RA RA OO VOO CH T

HO O

P KE LAN RKL TA AA GEE N

AA A ATT

R. ST

WE E S

PL

FREDERIKSPLEIN

WITS ENK ADE

K

E RG BU EN

TR RS

STRAAT

E UTRECHTS

WETTEEERIN WE RING G SC CHA HAN NSS

TT KA

DE

AAT TRA TR ERKSSTRA K KERK

AMSTEL

VIJZE LSTRA

AN

B KEN VAL

MR. VISSER R PLEIN

NIEUWE

AAT UTRECHTSESTR

KERK-

RIK KA

IE . EL R FO W. ST D

ERUR G . SSTTR GER URR U PENB RA MU ID ER STR .

FR

STR. STR .

NO N OO OR RD DEERS TRAA TR AA ATT NW N WE. E. LLOO OOIER FOKK SSTR SS SST TR. KEE SIM R. SIM IMO ON NSSZS ZSTTR .

ST R

T AA

NE

AMSTEL

R. RRSSTTR G GEE URR NBBU LLEEN E. UI

AN

JO DEN W BR ATE EE ST RLO R. OP L.

NW

PL AN TA GE

S ST RA

ROKIN

ROKIN KIN

NES

K AL VE R

NES

AT

WAL

SP PUI UI-- STR UI STRAA AAT AAT WE ZIJ DS VO OR BU R G

OM

RG BU

KR

PRI NS HE ND

NEL

ZEEDIJK

PIET

LK- T KA KT K MAR

PEN RA

NST

ADE

DE

BLO STR.ED BA NIEUWST RND EE E MARKT G

RRU USL AN A ND

E LE

HEINK

KA

ST . JA NSS TR . PI DA JLST MST EE G R. P. JA P. BO O. BSZZ DO STR. BS ST ELEN R.

AD A DE

JAVA KADE

IK DR EN SH IN PR

N IE

NI

KS TR R PE N DE VA

ZAND H GROTE BICKERSS TRAAT

PR IN

SE NG R.

M

NO NKE

ADE

PIET

NT KA NEN L BIN AA W T DE OO OU SL OM BO . TR R. GSS ST NIN ZER KO KEI DIJKSTR.

SP IEG EL GRA CH T

EN AV KH

HT

NW E.

EE

REC

MUNT MUNTPLEIN

NICOL A AS STADH OUDE RSKAD E

ST

SUMA TRAK

IJTERK

IJK

S EU PUIS WE IST ZI RA JD AT S

O. K STEEBRU RA G G M L. NIE DA ZE , L TR TR T ST AA RSS ORM TR OUDE EU BEU ST SS KERKSPL. . OEES M R WA

GRIMBURGW.

KEER K RK KSSTR TRA AA ATT

KADEE KAD

SC HA A

IJ

AMSTEL

K RS DE OU HOBBEMA

D EN

AAT UTRECHTSESTR

H AD ST

AAT AAT

J. VE RME ERSST TR RA AA ATT

E

D ZEE

MA M AR RNI NIXS XSTTR RA AAT

AA T

OEK

HO TRAA T NC IUSS PLA

DE

M AR NI LIJN ARNI BA XSTR XKAD AN E SG AAT RA CH T

U KA

D DEE

MA RN MAR AR NIIX XKKA N NIIXS AD D XST TRRAA E T

SSA UKA

NA STR. ERCH V. LE DE NB

H HEEN ND DRRI IKS TRAA T VELLD DTS NA TRAA SSAU T KA DE MA MAR AR RN NIXK N NIXS IX KAD TRAA E T

GILL ES

ZAMENHOF ST RA AT

EL TW

DE

OL DE NB AR NE

VA N

EG

NLAAN MEEUWE

IJTUNNEL

D.

DE RIK -

WEG

RI

WEN NIEU

ND HEEN NS IIN

UW

KSTTR RA AAT

11EE W ETE TER RING DW. 2E W W.SSTTTR WEET R. ER RIING SD SDW W.SSTT R.

S

IJTE

PR

AT

HA N

KER

RS

JO HA N

NOORDWAL

RU

DE RU L WA

JK

KT ARR MA KIN

RA ST

AD

GS C

E IN PT M DE GE

RK

T UR F

K ER KER

T AA

RLESTR

ATT AA RA TR STR SST USS AAT OSSSIIUS VO V TRA STR FTTST OFFTS HOO Z HO SZ ISZ ELIS RNELI ER CO IETTER IE PIE P AAT NSTTR EENS LUIJK JAN AT RAAT RSTTRA TTERS POTTE LUSS LUS PAULU PAU

LE

R. DE ST ST RS RS ATT KA AA IISS WA TR EN ED SS ES ES ARRS ID ZIIE DW LLEE SED SE ID ID E LE LE W

TR IXS RN

TE RI N

RA AA AT

ELAA

AD

EG SW AR ELA

KK A

DA M

O E. D NW

UI

IDSE

RG BU OR VO

ISSTR.

R EEG GULLIE IERS DWAR S-

W EN L A A N

E DE

Gevlucht naar Amsterdam

SP

- SST T

ATT RAA RA ST

Leidse Leidseidseplein plei n

M EE U

AD

FR E

ERK

OU O UD DEE SPIEGE STR ST . L

EG RW

TE SLO

IK BU

R. ST TS

JT UI

ER DO KST R.

UTT LE LEM U MM E

RO

MA

L. EPPL DSSE LEIID

PALE

WIJDEE WIJD HEISTEEG

LENMO D PA

E NG LLAA E RT

EK AD E

EG NW DE AD W DAMMERDIJK NIEUWEN

MOTORWAL

R DE

EW ES T

EENN T IINN AA TR RS

DRIE KO K ON NIN ING ING GEN STR. EN RAAT

-

E

BAE VAN VAN EG

SPARKW WILLEM

S RDER SEE PASSS STR. PA ERS EERD ASSSS ACHT PPA GR

K ERS UD HO AD STTA

ATT A AAT AA TRA NSSSTR YGEENS HUYG

AT

AT TRA EELLSSTR VOND

I S ST

GAS G ASTTH AS MOLEN ENSSTEUISEG

WOLVENVENSTR.

HUID HUID HUI DENEN STR.

RAAM STR.

LEI D S

JN TIJN NTI AN A NSTTAN CONS

E EERST

OOM OVERT

BEREN BER ENST STR. STR.

KO

EERSTE

R. STR RSSST R EELLME 3E H TR.. TR RSSTR RSS MEERS LLM 2E HE AT AT RAA RA RSSTTRA MEER M HELLM HE M OM OO RTTO RTO VEER OV O

SSAUKADE NA

TR. NTTSSTR AN SA SSA USSS OU TTO

HU

K AL V E R STRAAT

R.. PSTR LENNE

AD

HARTEEEN HART N STR.

GR.

-

RUNS RUN RU NSSTR TR.

ATT AA XSTR NIIX RN MAR

STRAAT

AN VAN OB V OB JACO JAC

OOM BO B BOS

TRA DELS

RS ER ERS IER OIE LOOI 1E LOO SSTR. - DWAR HAZEN. STR

E

KINKER

V ON

ND LAND EELA

AD

IJK BILDERD

-

STR.. STR

DSS ND AN EELLA

AAT STRAAT

REESTTR. REEST REES

ATT A AAT TRA SSTR

EN NEN IJN NIJ KON KO STR.

TRAAT NIXS RN MAR

AAT

K NASSAU

RSTR

R

ATT AAT RAA STRA STR

EG

ARK S P REE U W E N P

KKO OR PO RSSJJEES STEEORT S-G

BL A BU LA RG UW W .

BE ST RGR.

CHT CHT RAC GRA NG ENG ZEN OZE ROZ R EN-ZEN OZ RO R

EL TW

FONDSENWERVING

HO

EGE

RRIERAURIE LLAU

I E TE POTG

H ST EREN RA AT A

AT AT AA AAT TRA MSTR BLOE

SS

RD GE WIN

SS

EG ERW LOT IKS BU

AD

PR ST INSE RA N AT A

AT AAT TRA STR ESTR IES LELLIE LE LELI

EUWE NIEU NIE NI

HA

HA

ER

T TRAA QSSTR RCQ RC EERC

CHTT RACH GRA GRACH

A

DE CL

UW

ATT A RAA RA ERSTTRAAT ESTERS WEST W

GRR G OO TST RR..

N

G

M

DE

STRA STRAAT

NIE

AAT TRA STRA STR N-NDEN LINDE LI AT AA STRAAT STRA MSTR OOM BOO B

AT AA AAT RAA TR RSSTTRA LIERSS ANJJEEELIE AN ATT TRAA TUINSSTRA AAT AAT STRAA STR IERSSSTR ANTTIER LLAN LA

VA

AD

M RLE

GO

STRAAT

N-INDEN INDE LLINDEN

RNWE

AR HA

EM-LOEMBLOEM SBLO GOUDSB GOUDS GOU

N

OSV EL D

OO MEID

A HA

WILLEMS-

AAT AAT

TRAAT RSSSTRAAT RS WARSS WARS WA MDWA MD PALMD

AAT VAN HALLSTR

HU

. BU STR BI./ NJE A OR

HT PALMGRAC

HA

M

N AA SL VIK HA

R. ST

SS A NA

JO EIN PL

WEG OORN HAGED

E. R. NWENST AG W

DE CATSKA JACOB

FAGELSTR FAGE FAG

EN IN TU UT K HO DIJ ER ER M M AT M M RA LE LE ST AR AR KEN HA HA VIN

N TE OL ITTE W

IJKSTRAA T

KADE RANINKEL

FANNI U S SC H

STRAAT PRINSTERER GROEN VAN

2E

Geslaagd. Het UAF kreeg bij de leden van de Algemene Studentenverenging Amsterdam (ASVA) bekendheid door de uitvoering van het toneelstuk As I left my father’s house, een ­voorstelling van oud-UAF-student Bright O. Richards over vluchten en cultuurverschillen. Een succes, dankzij betrokken ASVA-leden die samen met het UAF voor de organi­ satie zorgden. Minder geslaagd. Bij de introductieweek voor nieuwe studenten van de Universiteit van Amsterdam organiseerde het UAF een leuke actie met ansichtkaarten. Vanwege verschillen in verwachtingen tussen de organisatie en het UAF kwam de actie evenwel niet helemaal uit de verf.

DE NKA AT ITTE RA W NST ITTE W DE

DE

FREDERIKHENDRIK IK STRAAT AT

Studenten in actie

SLOTER D

HAARLEMMERPLEIN

E AD NK

JK DOKSDI

EG

E

MO S

ADE

AAT

WESTER

HAARLEMMERW

AD

G

AAT

E

NSTR

W EL

T TRAA

UT MA NK

ST DI

DIEME

DE

LK

VAN

R BARANTSZST

GRASWEG

RS AMME ARND SPA

AAT

STRAA T

SLOO T

STR

MBLA

POLD

G ERWE

Dilemma: studenten aan het UAF binden ‘In 2013 worstelden we met het dilemma hoe studenten in het hoger onderwijs meer bij het UAF te betrekken. We weten nu dat we met culturele activiteiten zoals theatervoorstellingen studenten bereiken, maar het vervolg op die acties ontbreekt. Wat moeten we doen zodat de studenten daadwerkelijk tot ons netwerk gaan behoren? De uitdaging voor het volgende jaar is de studenten­activiteiten op te volgen door online acties. Daar helpt het bureau Raising Results ons bij.’ Boukje de Haan, hoofd afdeling Communicatie & Fondsenwerving

Fondsen voor intensief taalonderwijs Om het 65-jarig jubileum te vieren, besloot het UAF om 65 vluchtelingstudenten een bijzonder taaltraject aan te bieden. Een taaltraject dat specifiek is afgestemd op het niveau en de behoefte van hoger opgeleide vluchtelingen, zoals het schrijven van een scriptie of het geven van presentaties. Taal is namelijk de sleutel tot succesvol studeren. Hiervoor had het UAF € 22.750 nodig. Aan haar donateurs vroeg het UAF om een extra bijdrage voor dit speciale project. Met een heel mooi resultaat is het bedrag behaald.

meewerkend voorwerp Voor vluchtelingstudenten

persoonsvorm

naamwoordelijk deel van het gezegde

is onze taal een f linke opgave .

onderwerp

Helpt u ze op weg? Het UAF helpt hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie. Maar om hier te kunnen studeren moet je wel de Nederlandse taal beheersen. Daarom investeren wij in taalonderwijs op maat. Vindt u ook dat hoogopgeleid talent niet verloren mag gaan? Help ze dan op weg! Stuur de kaart op of ga naar uaf.nl/taal.

65 UAF jaarverslag jaar 2013 31


Het UAF heeft een onafhankelijk bestuur, dat de jaarcijfers, begroting en het jaarplan van het UAF vastlegt. De dagelijkse leiding ligt bij het managementteam, dat bestaat uit de directeur en de hoofden van de afdelingen. De zeggenschap van de directeur is vastgelegd in een directiestatuut. De directeur vertegenwoordigt de organisatie bij het bestuur.

Hoe werkt het UAF? Bestuur In het bestuur van de stichting zijn de werkvelden van het UAF vertegenwoordigd: ¢ vluchtelingen en asiel ¢ onderwijs en werk ¢ internationale betrekkingen. De maximale zittingstermijn voor bestuursleden is negen jaar (drie keer drie jaar). Nieuwe bestuursleden worden benoemd door coöptatie. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. In 2013 bestond het bestuur uit: ¢ Ruud Lubbers (voorzitter) ¢ Iric van Doorn ¢ Roel Fernhout ¢ Ad Hoevenaars (penningmeester tot 1 juni 2013) ¢ Geert van den Goor (penningmeester vanaf 1 juni 2013) ¢ Saskia Stuiveling ¢ Behnam Taebi ¢ Els Verhoef (secretaris) ¢ Ben Warner ¢ Hans Dijkman ¢ Egbert Myjer ¢ Maarten den Heijer (per 25 april 2013) Kijk voor de functies en nevenfuncties van de bestuursleden op onze website.

32 UAF jaarverslag 2013

In 2013 vergaderde het bestuur vijf keer. Op de agenda stonden onder meer: ¢ Uitgangspunten

van het Meerjarenplan 20132016 vertalen naar concrete doelen. ¢ Lokale en regionale belangenbehartiging op actuele politieke ontwikkelingen, waarbij vooral de gevolgen voor UAF-studenten centraal stonden. ¢ Het beter organiseren van de samenwerking met gemeenten, waarbij de nadruk ligt op gemeenten met meer dan vijftig UAF-cliënten. ¢ Het beter organiseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen. ¢ Eventuele consequenties voor de taal- en inburgeringstrajecten, als gevolg van de Wet inburgering die vanaf 1 januari 2013 is ingevoerd. ¢ Het aanscherpen van de selectiecriteria, waardoor de nadruk komt te liggen op hbo- en wo-studenten. ¢ Interne bedrijfsvoering, waarnemingsregeling directeur, jaarplan en bijbehorende begroting, ccontinuïteitsreserve en de voorziening debiteuren. ¢ Werkproces, afspraken over good governance en een geplande zelfevaluatie in het vroege voorjaar 2014.


ORGANISATIE

Organigram UAF

bestuur

auditcommissie/ internal auditor

directeur

staf

management ondersteuning

communicatie & fondsenwerving

interne bedrijfsvoering

studentenbegeleiding, intake en studiefinanciering

Auditcommissie De auditcommissie waakt over de bedrijfsvoering, de uitvoering van het jaarplan en de financiën. Ook signaleert zij mogelijke risico’s voor de organisatie. Een parttime internal auditor rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen aan de auditcommissie. Beroepscommissie Vluchtelingen die – ook in bezwaar – zijn afgewezen door het UAF, kunnen beroep aantekenen bij de beroepscommissie. Deze bestaat uit externe leden met een vluchtelingrechtelijke achtergrond. Als specialisten in vreemdelingen- en asielrecht waarborgen zij de kwaliteit van de besluitvorming van het UAF. In 2013 verving Evelien van Roemburg Maarten den Heijer als lid van deze commissie.

job support

Medewerkers Het UAF telde in het verslagjaar een bezetting van 58,2 fulltime-equivalent (fte), verdeeld over gemiddeld 75 medewerkers. In totaal waren er 82 medewerkers gedurende een deel van het jaar in dienst. Per afdeling bedroeg het aantal fte’s: fte Directie 0,8 Studentenbegeleiding 26,5 Job Support 11,4 Communicatie & Fondsenwerving 6,2 Interne Bedrijfsvoering 7,6 Managementondersteuning 4,8 Staf 0,92

UAF jaarverslag 2013 33


In 2013 werden 11 nieuwe medewerkers aangenomen, van wie 4 voor tijdelijke ondersteuning en 2 stagiaires. In dezelfde periode verlieten 4 medewerkers de organisatie. De gemiddelde leeftijd van de UAF-medewerker is 41 jaar. ¢ 74% van alle medewerkers heeft een vast contract. ¢ 70% van de werknemers is vrouw. ¢ 27% van de medewerkers is van niet-westerse afkomst. ¢ 24% van het totaal aantal medewerkers komt uit de eigen doelgroep. ¢

Het UAF ontwikkelde in 2013: ¢ een standaard voor de functionerings- en ontwikkelingsgesprekken; ¢ een scholings- en opleidingsbeleid; ¢ een plan van aanpak voor een gezonde en veilige werkomgeving. Belangrijke onderdelen daarvan zijn: - het verbeteren van de bedrijfshulpverlening; - de veiligheid van de huisvesting; - hoe om te gaan met bedreigingen op sociale media; - een werkdrukbelevingsonderzoek. Scholing Verschillende medewerkers volgden in 2013 scholing. De bhv’ers ontvingen (bij)scholing. Ook besteedde het UAF een gedeelte van het opleidingsbudget aan coaching en/of intervisie, met name voor de teamleiders.

34 UAF jaarverslag 2013

Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling van het UAF bestaat uit de volgende leden: ¢ de heer prof. dr. Th. C. van Boven, ¢ de heer prof. dr. P.J.D. Drenth, ¢ mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco, ¢ de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, ¢ de heer mr. H.D. Tjeenk Willink, ¢ de heer dr. H.J. Witteveen, ¢ de heer S.S.F. Hazewinkel. Tot zijn overlijden maakte prof. mr. P.H. Kooijmans (overleden op 13 februari 2013) deel uit van het comité. Beschermvrouwe Prinses Beatrix. Ondernemingsraad In 2013 stemde de ondernemingsraad (or) in met: ¢ de thuiswerkregeling (tokens & arbo) ¢ de integriteits- en gedragscode ¢ printen met een code ¢ het opleidings- en scholingsbeleid ¢ het beleid omtrent functioneringsgesprekken ¢ de verplichte vrije dagen van 2014. Daarnaast bracht de or advies uit over het profiel en de vacature van juridisch medewerker en op de begroting van 2014. Ten slotte stelde de or, vanuit zijn initiatiefrecht, vragen over onder meer het omgaan met gevoelige documenten van aspiranten en cliënten, de gang van zaken omtrent vacatures (intern en extern) en het gebruik van Nestlé-water. In 2013 vonden or-verkiezingen plaats. De or bestaat nu uit vijf leden.


ORGANISATIE

CBF Het UAF heeft het CBF-Keur voor goede doelen en is dus gebonden aan de Code Goed Bestuur. Het UAF houdt zich aan ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving’. People Bij de selectie van nieuwe medewerkers kijken we eerst of (voormalige) vluchtelingen beschikbaar zijn. Bijna een derde van de UAF-medewerkers heeft geen Nederlandse achtergrond. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben we ergonomisch verantwoorde bureaustoelen, een arbo-preventiemedewerker, een computerontspanningsprogramma en doen we vaak ontspanningsoefeningen in de pauze. Planet ¢ Het schoonmaken van de UAF-panden is uitbesteed aan U-werkbedrijven (die mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben). ¢ Het UAF gebruikt milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. ¢ We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest voor de tuin. ¢ We gebruiken groene energie (stroom en gas). ¢ We kopen fair trade en (als mogelijk) biologisch geteelde producten. ¢ We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. Profit Voor verantwoord beheer van de middelen geldt een ethische code. Het UAF vermijdt betrokkenheid bij: schending van mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, corruptie, dwangarbeid, een niet-vrije vakvereniging en de productie en levering van wapensystemen. Uitgangspunt is de bescherming van natuur, milieu en klimaat. Omdat de aandelenportefeuille klein van omvang is, belegt het UAF in aandelenfondsen van de ASN Bank. UAF jaarverslag 2013 35


Samenvatting verantwoordingsverklaring 1. Onderscheid bestuur, uitvoering en toezicht Eind 2013 bestond het bestuur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF uit 11 bestuurders. De bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze een bezoldiging. In het bestuur zijn de volgende beleidsdomeinen vertegenwoordigd: ¢ Vertegenwoordiger uit de doelgroep; ¢ Universitaire wereld en de wetenschap; ¢ Mensenrechten- en vluchtelingenbeleid; ¢ Bedrijfsleven, HRM en bedrijfsvoering; ¢ Rechterlijke macht en advocatuur; ¢ Openbaar bestuur; ¢ Sponsoring, communicatie en fondsenwerving. Om de toezichthoudende rol van het bestuur te versterken, heeft het UAF een vier leden tellende auditcommissie, ondersteund door een parttime internal auditor. In 2013 heeft de internal auditor na het aantreden van de nieuwe directeur zijn ­werkzaamheden hervat. In 2013 zijn geen audits uitgevoerd. De internal auditor heeft het bestuur ondersteund bij zelfevaluatie en overige reguliere activiteiten. In het directiestatuut is beschreven wat de taken en bevoegdheden van de directeur zijn met betrekking tot zijn bestuurlijk functioneren, het organisatiebeleid, de interne organisatie, personele zaken, financiën, externe contacten en publiciteit. De voorzitter van de auditcommissie en de voorzitter van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en evalueert het beleid periodiek. De uitvoering is gedelegeerd aan de directie en het managementteam. 36 UAF jaarverslag 2013

Eind 2013 hadden 75 mensen een arbeidsovereenkomst met het UAF, de meerderheid in deeltijd. 74% van alle medewerkers heeft een vast contract. Omgerekend naar fte bedroeg het aantal medewerkers gemiddeld 58. 2. Verhogen van de effectiviteit en efficiency van de bestedingen Volgens de doelstelling steunt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen, die vanwege gegronde vrees voor vervolging het land hebben verlaten. Bij voldoende gebleken capaciteiten wordt: ¢ naar vermogen materiële en morele steun verleend om studie in Nederland te kunnen voortzetten en voltooien; ¢ steun verleend bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt, die aansluit bij de opleiding. In het verslagjaar is € 9.976.414 ontvangen aan baten en € 9.272.792 besteed. 82% van de baten is direct besteed aan de doelstelling, 11% aan de werving van baten en 5% aan de kosten van administratie en beheer. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 576.622. Begroot was een tekort van € 412.760. De meevaller is veroorzaakt door eenmalige baten van erfenissen. Het UAF gaat dit geld besteden aan een ‘noodfonds’ voor vluchtelingstudenten die hun studie niet anders kunnen afronden. In 2013 steunde het UAF 2.962 cliënten: 2.584 asielzoekers en vluchtelingen in de studiefase en 378 werkzoekenden.


ORGANISATIE

In haar 65-jarig bestaan heeft het UAF een zorg­ vuldige besluitvorming voor het accepteren van cliënten ontwikkeld. De beoordelingscriteria zijn vastgelegd. Besluiten worden door een tweede instantie beoordeeld, voordat ze definitief zijn. Er zijn bezwaar- en beroepsprocedures voor (aspirant-)cliënten die het niet eens zijn met een beslissing van het UAF. Deze procedure heeft als doel een zo rechtvaardig mogelijk acceptatiebeleid en een zo effectief mogelijke inzet van de aan het UAF ter beschikking gestelde middelen te waarborgen. In 2013 is een transitietraject gestart. Wij streven naar een streng maar rechtvaardig beleid om het uitvalpercentage van studenten te reduceren en het aantal mbo-studenten tot het door het bestuur vastgestelde percentage terug te brengen. Het UAF voert dit project uit met behulp van Accenture (op pro bono basis). In het project zijn sturingsinstrumenten ontwikkeld waarbij de resultaten van de verbeteringen gemonitord worden aan de hand van specifieke dashboards. Het project start in april 2014 met een pilot, gevolgd door een implementatiefase in de tweede helft van het jaar. 3. Verbeteren van de omgang met belanghebbenden Het adequaat omgaan met belanghebbenden ziet het UAF als wezenlijk onderdeel van goed bestuur. De organisatie besteedt veel aandacht aan goede samenwerking en communicatie met, en voorlichting aan alle betrokkenen. In deze verantwoordingsverklaring zijn de volgende hoofdgroepen onderscheiden: a) cliënten; b) aspirant-cliënten; c) medewerkers; d) particuliere donateurs; e) onderwijsinstellingen (wo, hbo en mbo) en de koepelorganisaties; f) andere financiers (fondsen, Nationale Postcode Loterij, bedrijfsleven); g) overheid (de politiek, ministeries van OCW en Veiligheid en Justitie).

ad a. Cliënten Cliënten zijn vluchtelingen die begeleid worden door het UAF, zowel studenten als afgestudeerde werkzoekenden. Het UAF bepaalt op grond van interne richtlijnen en in overleg met de cliënt de optimale route door studie naar passend werk. Daarbij gaat het om maatwerk. Het UAF stelt eisen aan de vorderingen van de cliënt. Als de cliënt daaraan niet voldoet, wordt in principe het cliëntschap beëindigd. Daarnaast informeert het UAF cliënten via de website, het kwartaalblad Beursbericht en een eerstelijns telefonische informatiedienst. Er is een klachtenregeling voor cliënten. ad b. Aspirant-cliënten Voor potentiële cliënten geldt een zorgvuldige besluitvorming bij het wel of niet accepteren en een bezwaar- en beroepsprocedure. De beoordelingscriteria en een beroepsprocedure zijn vastgelegd. Het UAF beoordeelt het vluchtverhaal van aspirant-cliënten inhoudelijk. Bij aspiranten die de asielprocedure nog niet hebben afgerond wordt zelfstandig een oordeel gevormd. Bij aspiranten die van de overheid een verblijfstitel in Nederland hebben gekregen, wordt het vluchtverhaal getoetst op mogelijke mensenrechtenschendingen. ad c. Medewerkers Het bestuur hecht aan een zorgvuldig en goed personeelsbeleid. Het UAF had in 2012 een ondernemingsraad van vijf werknemers. De or geeft advies aan de directeur volgens de bepalingen van de Wor en de CAO-Welzijn. Er zijn twee vertrouwenspersonen: een medewerker als vertrouwenspersoon voor ongewenste intimiteiten en een vertrouwenspersoon in het bestuur, waar medewerkers terecht kunnen voor klachten die hun leidinggevende en, in laatste instantie, de directeur niet kunnen oplossen. ad d. Donateurs Vanaf het eerste uur vormen particuliere donateurs het draagvlak (en niet alleen in financiële zin) van UAF jaarverslag 2013 37


de organisatie. Het UAF hecht veel waarde aan de vaste donateurs en de incidentele giftgevers en informeert hen regelmatig over de besteding van het geld. De donateur kan aangeven op welke wijze en hoe vaak hij of zij benaderd wil worden. Er is een klachtenregeling voor donateurs. ad e. Onderwijsinstellingen en koepelorganisaties Er is regelmatig overleg met de koepelorganisaties van de universiteiten en de hogescholen. Ook op onderwijsinstellingsniveau vindt regelmatig overleg plaats, onder anderen met decanen. Daarnaast faciliteert het UAF het Platform Schakeljaren. ad f. Andere financiers Van de Nationale Postcode Loterij ontvangt het UAF een substantiële bijdrage. Ook van fondsen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven komen belangrijke bijdragen binnen. Voor de samenwerking met bedrijven is het UAF Meets-programma ontwikkeld: met geïnteresseerde bedrijven wordt samenwerking gezocht om naast een eventuele donatie de diversiteit in de organisatie (verder) vorm te geven.

ad g. Overheden De Nederlandse overheid is een belangrijke speler op het werkterrein van het UAF. Beleidsbeïnvloeding en een goede en betrouwbare informatievoorziening zijn dan ook taken van bestuur en directie. Het UAF heeft met verschillende overheden op diverse manieren te maken, zowel rechtstreeks als via de cliënten. Dankzij een jarenlange subsidierelatie met het ministerie van OCW kan het UAF de deelname van vluchtelingen met een verblijfstitel aan het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bevorderen. Het UAF zet projecten op deels met subsidie van overheidsinstellingen. Het doel van deze projecten is experimenteren met nieuwe werkwijzen. Het UAF krijgt projectfinanciering van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Europees Vluchtelingenfonds en particuliere fondsen en instellingen (onder andere Adessium Foundation en Stichting VSBfonds). Lees de volledige Verantwoordingsverklaring op www.uaf.nl/verantwoording

Coördinatie en eindredactie: Elisa Veini, UAF Tekst: Miriam Bruinooge, Bureau Mint Tekstcorrectie: Karlijn van Onzenoort, Tekstbureau KVO Ontwerp: Piraña grafisch ontwerp

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Postbus 14300 | 3508 SK Utrecht Telefoon (030) 252 08 35 info@uaf.nl | www.uaf.nl Rekening NL 41INGB 0000 076300


UAF jaarverslag 2013