__MAIN_TEXT__

Page 1


8คำคำนำ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต เมื่ อ “รมป. 2” ขั บ เคลื่ อ น โดยใช้ iPad เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรเรี ย นผ่ ำ นระบบ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ กำรใช้เครื่อ งมือ ดั ง กล่ำ วจึง ไม่ ใ ช่รู ปแบบกำรเรีย นแบบไฮเทคเพียงเพื่ อ ตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงจำก “ยุคดิจิตอล” (Digital Age) เท่ำนั้น...แต่ผลลัพธ์สูงสุดของกำร เรียนกำรสอนจะส่งต่อไปถึงใคร... Inno Tech Issue 1: Review Application น่ำจะชี้ให้เห็นถึง ควำมคุ้มค่ำของกำรเรียนกำรสอนได้ในอีกหนึ่งมิติ... เนื่องจาก Inno Tech Issue 1 : Review Application จะเป็นศูนย์รวมของคาแนะนาและการ นาเสนอคุณ สมบัติข อง Application ที่มีค วามหลากหลายและมีค วามเหมาะสมกับ การพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย ซึ่งได้รับการคัดกรองมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย จนทาให้เอกสารฉบับนี้ เปรียบเสมือนเป็น คู่มือ การเลือ กใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีแ ค่เพียงความทัน สมัยเท่านั้น แต่ยังเป็ นความทัน สมัยบนความ พอเหมาะของพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จนทาให้เกิดเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมในที่สุด Inno Tech Issue 1: Review Application ถือเป็น ภาพสะท้อนของจุดเริ่ม ต้น ของการ ขับเคลื่อน รมป.2 ด้วย iPad ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการขับเคลือ่ นการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งให้เกิดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในวงกว้าง โดยวาดหวังสู่การสร้างภูมิปญ ั ญาแก่ผู้เรียนในระดับท้องถิ่น...อันจะทาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน เนื้อหำภำยใน Inno Tech Issue1: Review Application นำเสนออะไร? จะมีประโยชน์มำก น้อยเพียงใด ก็ขอให้ลองติดตำม..!!

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ ประธำนที่ปรึกษำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประธำนคณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สื่อพัฒนำกำรของเด็ก Application

แนะนำโดย

Khunlook-คุณลูก ColorBand Math Academy First Words Sampler 4 Skills

นายธีรบุญ เดชอุดม นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง นายเอนก มหาสมุทร ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Math Academy คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application เป็นเกมคณิตคิดเร็วที่ผสมผสานกับความสนุกด้วยการสะสมสติ๊กเกอร์ โดยจะมีให้เลือกคิด 4 แบบคือ โจทย์บวก โจทย์ลบ โจทย์คูณ และโจทย์หาร เลือกรูปแบบการเล่นได้ว่าจะเล่นแบบจับ เวลาหรือตอบผิด จบ และเมื่อจบเกม ถ้าตอบถูกมากก็จะได้รับเหรียญสะสมในเกมมาก เพื่อนาไปซื้อสติ๊กเกอร์ ที่เราจะไม่รู้ เลยว่าเป็นรูปอะไรจนกว่าจะเปิดมันออก สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆได้อีกด้ วย

กำรใช้งำน Application เลือกว่าจะเป็นโจทย์แบบไหน

เลือกว่าจะเล่นแบบจับเวลาหรือตอบผิดจบ

การเล่นและการตอบโจทย์

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สามารถฝึกให้เด็กคิดเลขเป็นไม่ว่าจะเป็นโจทย์แบบไหน  สามารถฝึกทักษะให้เด็กคิดเลขให้รวดเร็ว  สามารถฝึกให้เด็กมีทักษะในการใช้ iPad

โดย นายเอนก มหาสมุทร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ #สื่อการสอนภาษาอังกฤษ #การเลียนเสียง #สะกดคา

First Words Sampler คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application First Words Sampler ถูกออกแบบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก เกมส์ นี้เป็ นเกมส์ที่ไม่ได้ใ ห้แค่ ความสนุกเพลิ ดเพลิ นเหมือนเกมส์ ทั่วๆไปเท่านั้น แต่ ยังเป็ นเกมส์ที่ก ระตุ้ นและ สนับสนุนการพัฒนาการในเรื่องของภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอักษรหรือการสะกดคา Application นี้มีการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูงโดยเจ้าของภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กสามารถเรียนรู้ หรือเลียน เสี ย งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เกมส์ นี้ เหมาะส าหรั บ เด็ ก เล็ ก (Toddlers) และเด็ ก ก่ อ นวัยเรี ยน (Preschoolers) Application นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองโดยคานึงถึงภาพที่กระตุ้นความสนใจของ เด็ กได้ เป็ น อย่ างดี ขนาดตั วอั ก ษรมี ค วามเหมาะสมส าหรั บ เด็ ก รวมถึ ง เสี ยงประกอบค าศั พ ท์ที่มี ค วาม สอดคล้องกับคาศัพท์ เกมส์นี้สามารถโหลดใช้งานได้ฟรีแต่ถ้าต้องการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบโดยมีจานวนของ คาศัพท์ที่มากขึ้น และต้องการเรียนรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษาสเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศสก็ สามารถหาซื้อได้ใน App Store ได้เช่นกัน

กำรใช้งำน Application เปิด App จากนั้น คลิกเลือกที่ปุ่ม Play

คลิกลากตัวอักษรภาษาอังกฤษวางให้ ตรงตามตาแหน่ง (ใต้รูปภาพ)

เมื่อวางตัวอักษรถูกต้อง จะมีเสียง อ่านคาศัพท์

กำรประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  เด็กมีความสามารถในการเลียนเสียงสาเนียงได้ดี ดังนั้น Application นี้เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็น เครื่องมือสาหรับครูที่จะนามาสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กได้ใช้สาเนียงที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา  เกมส์นี้เหมาะสมที่จะให้เด็กสามารถใช้งานด้วยตนเองเพือ่ ฝึกการเคลื่อนไหวของนิ้วหรือใช้เรียนร่วมกัน ในชั้นเรียน นอกจากจะช่วยฝึกทักษะทางด้านภาษาแล้ว ยังช่วยต่อยอดความรู้ในเรื่องอืน่ ๆได้อีก เช่น การพูดถึงสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมที่เห็นในภาพ เป็นต้น  เทคนิควิธีการในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จาก บริติช เคานซิล http://learnenglishkids.britishcouncil.org

โดย ดร.สุวชิ ชา เนียมสอน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application เครื่องมือสร้ำงและผลิตสื่อ Application

แนะนำโดย

Socrative Inkflow Virtual Notebook Tayasui Sketches II TEACHERS as LEARNERS Read for the Blind Edmodo iScanner CamScanner Microsoft OneDrive Fliphtml5 YouTube Slide Story Adobe Voice Dusit eBook Piano Free with Songs Easelly YouTube Kids Video Lite Evernote Scannable

นายพนม สุวรรณประเทศ ดร.อมรวรรณ ลิม้ สมมุติ นางสาวนวลศรี สงสม นายสิทธา พงษ์ศักดิ์ ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์ นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก นางสาวทิพย์สุดา คิดเลิศ นายปิยภัทร์ จิรปุญญโชติ นางสาวรัตนา บุญแสวง นางสาวรัตนา บุญแสวง ดร.เอื้ออารี จันทร นายวีระพันธ์ ชมภูแดง นายจิรวัฒน์ สมิตสันต์ นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม อาจารย์สันติภาพ พัฒนบวรวงศ์


Application สำหรับกำรเรียนรู้ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application Socrative 1. รูปแบบเมนูใช้งานง่ายและทันสมัยใช้เวลาเพียงไม่กี่วนิ าทีในการเริ่มโปรแกรม 2. สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนต 3. สามารถสร้างชุดคาถามแบบอัตนัยปรนัยหรือถูก-ผิด 4. สร้างคาถามเพือ่ ประมวลความรู้หลังเรียน 5. สร้างชุดคาถามประกอบด้วยคาถามหลายรูปแบบรวมถึงแทรกรูปในคาถามได้ 6. ใช้ชดุ คาถามเพือ่ เล่นเกมแข่งขันระหว่างกลุม่ นักเรียน 7. รายงานผลการตอบคาถามทันทีผ่านหน้าจอควบคุมรวมทั้งสรุปคะแนนคิดเป็นร้อยละอย่างแม่นยา สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel 8. ชุดคาถามที่สร้างขึน้ สามารถแบ่งปันให้ผู้อนื่ ใช้ได้

กำรใช้งำน Application รูปแบบบริหารจัดการดูง่าย

สามารถสร้างแบบทดสอบได้หลาย รูปแบบ

มีสรุปผลชัดเจน

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1. สามารถทาเป็นลักษณะของเกมให้ผู้เรียนได้ทดสอบหลังเรียนในรูปแบบทีน่ ่าสนใจ 2. สามารถทีจ่ ะจัดเก็บคะแนนเพือ่ ดู พัฒนาการของผู้เรียน 3. สามารถใช้แบบทดสอบร่วมกันกับหลากหลายศูนย์ เพือ่ วัดศักยภาพของเด็กเพื่อดูพฒ ั นาการ ตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่

โดย นายพนม สุวรรณประเทศ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Inkflow Visual Notebook คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application Inkflow Visual Notebook เป็น Application ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลจำกกำรประชุม กำรทำงำนกลุ่ม ซึ่งสำมำรถบันทึกข้อมูลโดยกำรเขียนผ่ำนApplication โดยสำมำรถแก้ไข เพิ่มเติมได้ นอกจำกนั้นยัง สำมำรถ ถ่ ำ ยภำพจำกกำรบั น ทึ ก ในกระดำษมำท ำกำรแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม แล ะจั ด วำงข้ อ มู ล ในรูปแบบใหม่ได้

กำรใช้งำน Application Capture Brilliant Ideas, Visually.

ภำพตัวอย่ำง กำรใช้งำน Application

Create Rich Notebooks with Ink, Photos and Text.

Convert real-world diagram to vector ink

ภำพตัวอย่ำง กำรใช้งำน

ภำพตัวอย่ำง กำรใช้งำน

Application

Application

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - ใช้สำหรับจดบันทึกกำรทำกิจกรรม และกลุ่มย่อยในชั้นเรียน - ใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรทำงำนกลุม่ หรือกำรระดมสมอง

โดย ดร.อมรวรรณ ลิม้ สมมุติ คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Tayasui Sketches II คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application     

เป็น Application ที่กำลังได้รับควำมนิยม เป็นเครื่องมือที่ง่ำยต่อกำรใช้งำน ประกอบด้วยเครื่องมือวำดภำพที่ดูสมจริง กล่องเครื่องมือมีข้อมูลครบถ้วนเหมำะกับกำรวำดรูป ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงภำพต่ำงๆ ได้อย่ำงสวยงำม

กำรใช้งำน Application กด 1 เริ่มต้นกำรใช้งำน

กด 2 เลือกแถบสีสนั ต่ำงๆ กด 3 เพือ่ เรียกเมนูกำรทำงำน

กด 4 เลือกเครือ่ งมือ สร้ำงสรรค์ผลงำน

หมำยเหตุ ตัวอย่ำง กำรสร้ำงชิ้นงำนที่น่ำสนใจ https://vimeo.com/163379509 ศึกษำข้อมูลและรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tayasui.com/sketches/

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรใช้ iPad ในกำรวำดหรือเขียนรูป  ช่วยพัฒนำกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  สำมำรถนำไปเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนเด็กเล็กได้ โดย....นำงสำวนวลศรี สงสม คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application สื่อดิจิตอล (Digital Media) มีหลากหลายประเภทและเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ ใช้เวลามากใน การค้นหาสื่อที่ตรงกับความต้องการจริง ๆ ทาให้เกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาในรูปแบบของ Application ที่ชื่อว่า “TEACHERS as LEARNERS” ซึ่งจัดทาขึ้นโดยบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ด้วยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้ เรียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาไทย ประกอบด้วยรายการสากลพร้อมคาอธิบายในการประยุกต์ และ รายการไทย ซึ่งทุกรายการมีองค์ความรู้ทางการศึกษา และการปฏิบัติการสอนที่ดี

กำรใช้งำน Application เลือกกลุม่ รายการทีต่ อ้ งการรับชม

ค้นหาหรือเลือกสือ่ ดิจติ อลจาก หัวข้อทีส่ นใจ

รับชมสื่อดิจติ อล หรือ Clip Video

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้ และการพัฒนาการศึกษาไทย  สามารถรับชมสื่อดิจติ อลทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน  สามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์แ ละความรู้ใ นด้า นต่า ง ๆ กับ ผู้ใ ช้ งาน Application นี้ได้ โดย นายสิทธา พงษ์ศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้

คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application

Read for the Blind

การสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดผ่าน Application Read for the Blind เป็นการสร้าง แหล่งข้อมูล ความรู้ ที่ยกระดับความรู้พื้นฐานและความสามารถของคนตาบอดให้มีโอกาสเลือกสรรงาน และอาชีพต่างๆ เพื่อการดารงชีพได้ดยี ิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้Applicationมักเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยบันทึกเสียงตนเอง จากการอ่านบทความ หรืออ่านหนังสือ แล้วบันทึกเสียงตนเองให้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ เห็น

กำรใช้งำน Application เลือก “สาหรับอาสาสมัคร” กดที่ปุ่ม ด้านขวามือ

ตั้ง User name และ Password ระบุชื่อ นามสกุล และ e-Mail ของอาสาสมัคร แล้วเลือกเครื่องหมาย +

เลือกตรงรูปไมโครโฟนแล้วเริ่ม บันทึกเสียง เสร็จแล้วเลือกสัญลักษณ์ Upload file

กำรประยุกต์ใช้ Application ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก Application งาน Read for the blind สอดคล้องกับวิจัยของผู้เขียนและ ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระดับการรู้สารสนเทศของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นในประเทศไทย” ซึ่งพบว่าผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการรับรู้สารสนเทศ โดยดูข่าว/สารคดีทางทีวีที่บ้าน สืบค้นและใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน/ที่ทางาน ดังนั้นการใช้ Applicationนี้จึงเป็นช่องทางนาความรู้จากการสืบค้นนิทาน หรือความรู้ด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ปฐมวัย และช่วยเหลือเด็กพิเศษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง และเกิดการเรียนรู้ ผ่านการ อ่านให้ฟังได้เป็นอย่างดี โดย....ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Edmodo คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application Application Edmodo คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับผู้สอน ผู้เรียน ในระดับประถมศึกษาถึง ระดับอุดมศึกษา ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสาร ทางานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้ าน สมุดเกรด ก่อ นที่ ผู้เรียนจะสร้างบั ญชี Edmodo นั้นจะต้องมีรหัสที่เรียกว่า Group Code ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก จากผู้สอน แล้วกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน เลือกที่ Sign up จึง จะสามารถเข้าเว็บ Edmodo.com ได้โดยเลือกที่ I’m a student แต่หากเป็นผู้สอนจะเลือกที่ I’m a teacher เป็น Application แจกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กำรใช้งำน Application เลือก Create Free Account เพื่อสร้างบทเรียน

ไอคอนช่วยสร้าง ได้แก่ Latest Posts คือ โพสต์ล่าสุด, Groups คือ การสร้า งกลุ่ม Communities สามารถใส่ เ ว็ บ ลิ ง ค์ ที่ เกี่ยวข้อง, Progress ผลการประเมินงาน ของแต่ ก ลุ่ ม เรี ย นได้ และ Library คื อ คลังข้อมูล/สื่อการสอน

หลังจากผู้เรียนส่งงานตามใบงานที่กาหนด ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม สา มา รถเ ห็ น แล ะร่ ว ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น ด้ ว ยการเลื อ กที่ Reply และ Liked

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน Application Edmodo เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทาให้ผู้เรียนและ ผู้สอนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Mobile Learning สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ผู้เขียน เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้รายวิชาการ บริการอ้างอิงและสารสนเทศ” ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วน หนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนกล้าที่จะซักถามข้อสงสัยกับผู้ สอน นาเสนอผลงานเป็นรายบุคคลและเป็น รายกลุ่ ม สามารถประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การความรู้ ใ นชั้ น เรี ยนได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อันนาไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดย....ผศ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ iScanner คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application Application ที่ใช้ในกำรเก็บเอกสำรในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ มีกำรพัฒนำApplication ออกมำอย่ำงหลำกหลำย Application iScanner เป็นอีกหนึ่งApplicationที่ได้พัฒนำขึ้นมำ เพื่อใช้ ถ่ำยภำพเอกสำร เก็บไปใช้ในรูปแบบไฟล์ภำพ หรือไฟล์เอกสำร pdf จัดเก็บในอุปกรณ์พกพำสมำร์ท โฟน หรือแท็บเล็ต ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ในที่นี้ขอแนะนำ Application iScanner ซึ่งสำมำรถ ดำวน์โหลดได้จำก App Store

กำรใช้งำน Application เปิด Application iScanner (ดังรูป)

นำเอกสำรที่ต้องกำร มำถ่ำยภำพ (ดังรูป)

กำหนดขอบเขตเอกสำรที่ ต้องกำร (ดังรูป)

บันทึกไฟล์เอกสำร (ดังรูป)

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สำมำรถจัดเก็บเอกสำร หรือภำพถ่ำย ให้อยูใ่ นรูปแบบไฟล์เอกสำร เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้

โดย นำยกฤษณ์ กนิษฐพยำฆร์ คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ CamScanner คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application ปัจจุบันการใช้งานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น ไฟล์ PDF เป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถ รับ-ส่ง ได้ง่ายกว่าเอกสารกระดาษและประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งสามารถทาสาเนาจานวนเท่าใด ก็ได้ตามความต้องการ Application CamScanner จึงเป็น Application ที่เหมาะสาหรับการแปลง เอกสารที่เป็นรูปแบบของกระดาษให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของไฟล์ PDF เนื่องจากสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ถ่ายภาพแล้วแปลงเป็น เอกสาร PDF ได้ทันที จุดเด่น ของ Application นี้ คือ สามารถปรับแต่งแก้ไขภาพได้สะดวก ทั้งการปรับ สี ความคมชัด รวมทั้งการแก้ภาพเอียงได้อีกด้วย

กำรใช้งำน Application ถ่ายภาพด้วย Application

ปรับแก้ความเอียงของภาพ

ปรับแต่งสีและความคมชัด

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - นักศึกษา รมป. สามารถใช้ในการสร้างเอกสาร PDF ได้ทุกทีท่ ุกเวลา - สามารถนาไฟล์เอกสาร PDF ขึ้นไปเก็บใน Google Drive หรือระบบ WBSC ได้สะดวกยิ่งขึน้ - สามารถส่งสาเนาเอกสาร PDF ผ่านApplicationต่างๆ ได้ง่าย เช่น Line, Facebook โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ การสร้าง E-book โดย fliphtml5 คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application การสร้าง E-book อย่างง่าย โดย http://fliphtml5.com/ เว็บไซต์ นี้สนับสนุนงานด้าน Interactive HTML5 Digital Publishing Platform for Magazines, Catalogs, and more ผู้ใช้บริการสามารถล๊อกอิน เป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการโดย Gmail หรือ Facebook ดังภาพ 1 จากนั้นทาการอับโหลดเอกสารที่ ตกแต่งแล้วอย่างสวยงามจากไฟล์ PDF หรือไฟล์ DOC จากนั้นเว็บไซต์จะทาการแปลงไฟล์ เอกสารของเราเป็น e-book เราก็จะได้ e-book ซึ่งสามารถนาไปวางบนเว็บด้วยลิงค์หรือโค๊ด และ Catalogs ชั้นหนังสือส่วนตัวได้

กำรใช้งำน Application สมัครใช้บริการด้วย gmail หรือ facebook

อับโหลดเอกสารจาก PDF

Catalogs หนังสือ เอกสาร

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1) สามารถนาไปสร้างเอกสาร E-book เพื่อเผยแพร่บนเว็บหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) นาวิธกี ารไปสร้างผลด้าน ตารา เอกสาร เอกสารประกอบการสอน รายงานประจาปี 3) สามารถประยุกต์ลักษณะการทางานเพือ่ ให้รองรับกับเทคโนโลยีนวัตกรรม โดย อาจารย์ปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ #วิดีโอออฟไลน์

YouTube คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application ปัจจุบั น Application YouTube ได้พัฒนาฟีเจอร์ให้ผู้ใ ช้งาน สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอมาดูแบบ ออฟไลน์ได้แล้ว (แบบไม่เชื่อมต่อ wifi หรือ 3G) เหมาะสาหรับผู้ใช้งานบนอุปกรณ์พกพา อย่างมือถือ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต โดยการดูคลิปวิดโี อต่างๆ บนอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นกิจวัตรประจาวันของใคร หลายๆ คนไปแล้ว และหากเราเจอคลิปวิดีโอสุดโปรดที่ดูแล้วประทับใจ หรือ อยากบันทึกวิดีโอนั้น เก็บไว้ ในเครื่อง แต่ไม่รู้ต้องทาอย่างไรหรือใช้แอพฯ อะไรเพื่อดาวน์โหลดคลิปนั้นๆ มาเก็บไว้ ดังนั้น ขอแนะนา ฟีเจอร์ใหม่จาก YouTube นั่นคือ “YouTube Offline”

กำรใช้งำน Application เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลด โดยให้ กดที่ปุ่มดาวน์โหลดออฟไลน์ (มุมล่างขวา)

เลื อ ก คุ ณภ า พ ข อ ง ไ ฟ ล์ วิ ดี โอ ที่ ต้ อ งกา รบั นทึ ก ใ ห้ เ ลื อกควา ม ละเอียดของไฟล์ที่จะโหลด จากนั้น กด OK

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเสร็จสิ้นแล้ว ปุ่มดาวน์โหลดจะเปลี่ยนสถานะ เป็นสีฟ้า (ดังรูป)

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประโยชน์ของ “YouTube Offline”  สามารถเปิดไฟล์วดิ ีโอ YouTube ได้ทุกที่ ทุกเวลา (ไม่จาเป็นต้องเชือ่ มต่อ Internet)  สามารถเปิดไฟล์วดิ ีโอ YouTube ได้ หากวิดีโอนั้นถูกลบจาก YouTube ไปแล้ว  สามารถเปิดดูไฟล์วดิ ีโอได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดย....นางสาวรัตนา บุญแสวง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ #วีดที ศั น์ #สื่อนาเสนอผลงาน #สไลด์โชว์

Slide Story คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application Application “Slide Story” เหมาะสาหรับ ใช้ สร้างภาพยนตร์ส ไลด์โชว์ สั้นๆ โดยสร้างสรรค์ผลงาน จากรูปภาพหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ iPhone หรือ iPad ของเรา โดยคุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจคือผู้ใช้งาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างง่าย ภายใน 5 ขั้นตอน คือ 1. เลือกรูป/วิดีโอ ที่ต้องการสร้างสไลด์ 2. ใส่ฟิลเตอร์เพื่อปรับสีรูปภาพ 3. เลือกเพลงประกอบสไลด์ 4. เลือกข้อความตอนจบสไลด์ 5. บันทึกสไลด์โชว์และนาไปใช้งาน

กำรใช้งำน Application

เลือกรูป/วิดีโอ

ปรับสีรูปภาพ

ใส่เพลงประกอบสไลด์

เลือกข้อความ ตอนจบสไลด์

บันทึกและนาไปใช้งาน

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สามารถสร้างผลงานสไลด์โชว์ ภาพยนตร์สั้น การนาเสนอผลงานได้อย่างง่าย และสะดวก  สามารถนาไปใช้ในการสร้างการนาเสนอผลงานได้ เช่น วีดีทัศน์แนะนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, วีดีทัศน์นาเสนอกิจกรรมหรือผลงานต่างๆ  สามารถอัพโหลดและแชร์ผลงานสไลด์โชว์ ได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube เป็นต้น โดย....นางสาวรัตนา บุญแสวง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ #Presentation #สื่อนาเสนอผลงาน

Adobe Voice คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application

Icon app (ไอคอนApplication)

Application “Adobe Voice” การน าเสนอผลงานที่ใ ช้เทคนิค การเล่าเรื่องผ่าน VDO ที่จัด ทาจาก ภาพนิ่ง icon และข้อความ ใช้ระยะเวลานาเสนอสั้นๆ ที่มีการเรียงร้อยเนื้อหาแต่ละหน้าให้เป็ นเรื่อ ง เดียวกัน สามารถดึงความสนใจของผู้ชมด้วยการเลือกใส่ Effect ได้ ข้อจำกัด คือ เป็นกำรทำงำนแบบ ออนไลน์ ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มต้นใช้งาน ขั้นตอนกำรใช้งำน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ลงชื่อใช้งานผ่าน FaceBook 4. แทรก iCon/ภาพ/ข้อความ/เสียงบรรยาย 2. สร้างเรื่องใหม่ Create a Newstory 5. แทรก Layout/theme/เพลง 3. ตั้งชื่อเรื่อง เลือกลักษณะงานนาเสนอ 6. ส่งงานออกเผยแพร่ กรณีที่ต้องการส่งงานเข้า Camera roll ให้เลือกส่งออกที่สัญลักษณ์รูปกล้องถ่ายภาพ สามารถ นาไปใช้เป็น Clip ตัดต่อเชื่อมต่อกับ iMovie ได้ ข้อแนะนาเพิ่มเติม คือ ไม่ควรนาเสนองานเกิน 3 นาที เพื่อไม่ใช้เกิดความน่าเบื่อหน่าย แต่ความสามารถของApplicationรองรับการทางานได้นาน 10 นาที

กำรใช้งำน Application ลงชื่อใช้งำนผ่ำน FB

สร้ำง New story

เลือกแทรก icon/ภำพ/ข้อควำม เลือกลักษณะงำน แทรกเสียงบรรยำย

เลือกแทรก Layout/theme/เพลง

ส่งงำนออก

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก -

การนาเสนอภาพสารสนเทศผลการดาเนินงานของศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กแบบ VDO Infographic การเล่านิทานจัดทาเป็นสื่อนิทานเรือ่ งสัน้ อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเด็ก การนาเสนอผลงาน สื่อ นวัตกรรมของศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็ก สรุปพัฒนาการของเด็กในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปภำพ โดย ดร.เอื้ออารี จันทร ผู้จัดทำ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Dusit eBook คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application “Dusit eBook” เหมาะสาหรับโหลดหนังสือที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีให้บริการยืม – คืน โดยแบ่งเป็น หมวดหมู่ดังนี้ หนังสือทั่วไป นิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค ผลงานทางวิชาการ มสด. วารสารวิจัย มสด. สื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัย (มสด.) หนังสือหายาก หนังสือพระราชนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เป็นต้น

กำรใช้งำน Application หมวดหนังสือ

ชั้นหนังสือ

เข้าสู่ระบบ DUSIT eBook

รายการหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือใน DUSIT eBook

0

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สามารถเลือกโหลดหนังสือ ภายใน DUSIT eBook มาอ่านเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถได้  สามารถนาหนังสือภายใน DUSIT eBook มาใช้ในการเรียนการสอนได้

โดย นายวีระพันธ์ ชมภูแดง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ #Piano #Keyboard #Song #Music

คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application

Piano Free with Songs

การเล่นเปียโนจะช่วยให้เด็ก มีพัฒนาการโดยเฉพาะการประสานงานระหว่างมือกับตา เด็กจะได้เรียนรู้ วิธีการใช้มือของพวกเขาทั้งในรูปแบบที่ต่างกันทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ตาและมือมีการประสานงาน ระบบประสาทจะทาให้สมองของพวกเขามีการพัฒนา และเป็นการฝึกสมาธิ Piano Free with Songs เป็น Application ที่ใช้เล่นเพลงโดยมีเครื่องดนตรี ได้แก่ Piano Keyboard หรือ Organ เป็นต้น สามารถเล่นเพลงได้เองตามโน้ตของเปียโน หรือ สามารถเล่นได้จากคลังเพลงที่มี อยู่ใน Application

กำรใช้งำน Application -เลือกประเภทการเล่น -เลือกประเภทเครือ ่ งดนตรี

-เลือกเพลง

-เล่นแบบเปียโน

-กาหนดเงื่อนไขการเล่น

-เล่นแบบเกมส์

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สามารถเล่นเพลงโดยเครือ่ งดนตรีหลายประเภท เช่น Piano Keyboard หรือ Organ  สามารถนาไปใช้ฝึกฝนพัฒนาการของเด็กจากเสียงเพลง  สามารถเปลีย่ นกิจกรรมจากเครื่องดนตรีเป็นรูปแบบเกมส์ได้

โดย....นายจิรวัฒน์ สมิตสันต์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application เป็นโปรแกรมสำหรับกำรออกแบบ Info graphic อย่ำงง่ำยสำหรับกำร สร้ำงโปสเตอร์ บอร์ด หรือ งำน นำเสนอต่ำงๆ เพื่อกำรสอนและ กำรประชำสัมพันธ์ โดยที่ สำมำรถออกแบบ ได้โดยใช้ template ที่มีอยู่ หรือ ออกแบบใหม่ ทั้งหน้ำ

กำรใช้งำน Application หน้ำจอแรกของโปรแกรมในกำรเลือก Template

หน้ำจอกำรออกแบบ Graphic

หน้ำจอ กำรเลือกใช้เมนู ต่ำง ๆ เช่น New, Save, Share

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สำมำรถใช้ Application ในกำรออกแบบ โปสเตอร์ สอนเด็กในเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรสอนเรื่อง ครอบครัว กำรแปรงฟัน กำรสอนมำรยำทในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถ ทำออกมำในรูปแบบ ของตัวกำร์ตนู ทำให้เด็กเล็กมีควำมสนใจมำกยิ่งขึ้น

โดย นำยพิสทุ ธิ์ ศรีจนั ทร์ คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้

คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application

YouTube Kids

Application ดูวีดีโอสำหรับเด็กๆ โดยเด็กๆ ทั่วโลกดูคลิปจำก YouTube กันเยอะมำก ทำให้ผู้ปกครอง สำมำรถนำ Application นี้มำช่วยกำรเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ เด็กๆ สำมำรถใช้งำนง่ำย สีสันสดใส ปุ่มใหญ่ ภำพใหญ่ และยังรองรับกำรค้นหำคลิปด้วยเสียงพูด (ในกรณีที่ยังพิมพ์ไม่ได้) เนื้อหำของวิดีโอนั้นจะเน้น ไปที่เนื้อหำสำหรับเด็ก โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ Shows, Music, Learning และ Explore

กำรใช้งำน Application - ติดตั้ง

YouTube Kids - เลือกช่วงวัยให้เหมำะสม

ทำตำมขัน้ ตอน เช่น ใส่รหัส กดเครื่องหมำย > - เลือกสื่อทีต ่ อ้ งกำร เช่น Shows, Music, Learning และ Explore -

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สำมำรถนำไปสือ่ วิดที ศั น์สำหรับเด็ก เพือ่ ใช้สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้ และสำมำรถแนะนำผู้ปกครอง ใช้เพือ่ กำรบันเทิง

โดย....ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Video Lite คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application Video Lite เป็น แอปพลิเคชั่นที่นำำมำใช้ในกำร download คลิปวิดีโอใน you tube มำเก็บไว้ บน เครื่องคอมพิวเตอร์ ไอแพด ของนักศึกษำ เพื่อจะได้นำคลิปวิดีโอนั้นไปใช้สอนเด็กนักเรียน แบบ offline ได้ เพรำะศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บำง ศูนย์ ไม่สำมำรถต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ นักศึกษำสำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ไอแพด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพิ่มมำก ยิง่ ขึ้น ถึงแม้นจะไม่สำมำรถใช้งำนผ่ำน อินเทอร์เน็ตได้ และยังสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้อีก

กำรใช้งำน Application

เมื่อเปิด App ขึ้นมำแล้ว App จะเข้ ำ ไป ยั ง youtube เพื่ อ ที่ จะให้ผู้ Download คลิปมำเก็บ ไว้ที่เครื่อง

เมื อ Download คลิป วิ ดี โอ มำแลว้ จะเก็บ ไว้ ใน Playlist ของ โปรแกรมเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไป เปิ ด แ บ บ

แสดงคลิปวิดีโอ แบบ offline ซึ่ง นักศึกษำสำมำรถน ำไปเปิด ให้นักเรียน ในศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก ได้ต่อไป

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  คลิ ป วี ดี โอที่ โหลดมำไว้ ใ นเครื่ อ ง สำมำรถน ำไปให้ เ ด็ กในศู น ย์ ฯดู เนื่ อ งจำกบำงศู น ย์ ไม่ ส ำมำรถเชื่ อ มต่ อ อินเตอร์เน็ตได้  นำคลิปวีดีโอที่ได้มำประกอบกำรทำพรีเซนเทชั่นในกำรเรียนกำรสอน

โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ


Application สำหรับกำรเรียนรู้ Evernote Scannable คุณสมบัติ และคุณลักษณะของ Application “Evernote Scannable” เป็น Application ในการช่วยจัดเก็บเอการ วารสาร ตารา ที่ทางานคล้าย เครื่องสแกนเนอร์ แต่มีความสะดวกกว่าโดยการยกเครื่องสแกนเนอร์มาไว้ในไอแพด สามารถที่จะบันทึก ไฟล์ได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่นบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์เอกสาร PDF และที่สาคัญสามารทาภาพ เอกสารให้อยู่ในแนวระนาบโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรเลย การใช้งานแสนง่าย แค่เปิด Application ไอแพด ไปถ่ายภาพ เอการ วารสาร ตารา หน้าที่เราต้องการ จากนั้น เลือกการบันทึก เท่านี้ก็สามารถ จัดเก็บ เอการ วารสาร ตารา หรือแม้แต่บนความ รูปภาพ ต่างๆ ที่ เราชอบเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ ง่ายและ สะดวก จึงจาเป็นที่น่าจะมีติดไอแพดไว้

กำรใช้งำน Application ถ่ายภาพเอกสารทีต่ ้องการ

เลือกส่งหรือบันทึกเอกสาร

รูปแบบเอกสารทีต่ อ้ งการบันทึก

กำรประยุกต์ใช้ Application ในกำรเรียน/ประยุกต์ใช้ที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  สามารถบันทึกสือ่ การเรียนประเภทนิทานเพือ่ เก็บไว้ เล่าให้เด็กๆ ฟังที่ ศพด.ของตัวเองได้  สามารจัดเก็บบทความ หรือ สือ่ ประเภทเอกสารไว้อ่านในภาพหลังได้

โดย สันติภาพ พัฒนบวรวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Profile for Uaaree Suandusit

Inno Tech: Review Application  

Review Application สำหรับการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ โดย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถา...

Inno Tech: Review Application  

Review Application สำหรับการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ โดย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถา...

Advertisement