Page 1

̞̹͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̴̼̹̾͂́͆̾͆͆̀ͅͅ͏ K K

C ̴̶̖͇̼͌̓̈́͂̓̾̀̈́ͅ ̹̾͂̀̓͐͒͆̈́́͏̷͉̹͉̼͆́͂̿͂̽

 2  4 5   8 

̴̢̞̼̼͂̀̓́ ̴̸̸̴̦̹͉̼̹̹͍̹̼̹̼̹̺́͋̾͂͂́́̓͂̈́̾ͅͅ ̴̴̵̴̜͈̼͓̹̻́͂̈́̀͊͂́́͂̓́͂͆͐ͅͅ ̞̹͂̀̓͐͒͆̈́́͏̴̹̹̻̹̼̼̓̈́́͆͊ '̸̶̴̹̼̼̹̀͂̿̈́͂́ ̴̴̵̴̴̶̤̻̈́͂͆̾̽͆͂ͅ ̴̸̘̼̻͇̼͓̽́͆ͅ ̷̴̦̼͈̼͓̓͂̈́ &DOO̹͊́͆̈́


1 ̴̼̼͂̾͂̀̓́

K K

C

̢̢̡̞̠̣̜̜̔

̴̹̓̈́͆́̈́͏

Autodesk

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚɆɨɫɤɜɵ


̥̹̹̼̹͇̹͇͆̈́̀̿́̾̿͋͌̀ ̴̷̴̴̣͈̹̼̼̻̼͓̈́͂͂́̿̀͆͂͋́͂͆͐̈́́͆ͅͅͅ ̴̶̴̶̴̴̶̹̻͓͍̼̹͇̹̹̼̻̾͋͆̓͂͂̿͒́̀̓͌́͂̈́̿͂ͅͅ͏̶̴͆͐ ̺̹̼̹̹̿͂́̽͌̓̈́͂̾͆ͅ͏ ̶̶̶̴̷̶̣͓̹̹̹̼̹̹͉̼͂͆͂́́͂͂̈́͌́͆͂́͆́͂̿͂̽̓͂ͅͅͅ͏̹̼̹͌́ ̶̴̴̴̸̼͈̼̼̼̾̿̾͊̾͂̀́͏̴̶̴̵̴͈̹̼̼̓̈́͂͂́̿͂̈́͂͆̓͂ͅͅ ̸̴̸̴̸̴̹̺͇͇͇̀́̈́͂́͂̀͆́̈́͆ͅ,62̶̹̾̿͒͋͏̹ ̴̴̶͉̹̼̼̼̈́̾͆̈́͆̾ͅ͏̸̴̴̵̹͓͍̼̹̼̿͒́́͂͌̈́́͂̀̈́ͅ͏̹́̾ ̹̾͂̀̓͐͒͆̈́́͏̷͉̹͉̼͆́͂̿͂̽

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̴̦̹͉̼̹̹͍̹̼̹́͋̾͂͂́́ͅͅ ̴̸̸̴͍̹̼̹̼̹̺͂́́̓͂̈́̾ͅ ̴̴̜͈̼͓́͂̈́̀͊͂́́ ̵̴̹̻͂̓́͂͆͐ͅͅ ̞̹͂̀̓͐͒͆̈́́͏̹ ̴̹̻̹̼̼̓̈́́͆͊ '̸̶̴̹̼̼̹̀͂̿̈́͂́ ̴̴̵̴̴̶̤̻̈́͂͆̾̽͆͂ͅ ̴̸̘̼̻͇̼͓̽́͆ͅ ̷̴̦̼͈̼͓̓͂̈́ &DOO̹͊́͆̈́

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ ̴̥̹̼̓͊̿͐́͏̷̶̹͂͆͂͏̹ ̸̹̹̼͓͓̼̹̈́͌́̿͆̈́͂͆̿͐ͅ ́͏͉̼̹̼͇͍̼͉̓̈́͂̾͆̈́͒ ̴̸̴̶̼̹̾͂̀̓́̽̓͂̓̈́͂͆ͅ ̴̹̼̹̿́͒̈́̾̿̀́͂̽ ̴̵̵̼͈̼̼͎̹̹́͂̈́̀͊͂͂̾͆ ̴̥̹̼̓͊̿͐́͏̹ ̴̼͂͊̿͐́ͅ͏̴̹̹̹̼͓̈́͌́́ ̶̹͂́͂ͅ:HE ̷̹͉̼͆́͂̿͂̽


2 ̹͉̼̹̹͆́͋̾͂ͅ

K K

C

̴͍̹̼̹̼͂́́ͅ ̸̸̴̹̺̓͂̈́̾

̡̢̦̙̩̜̫̙̥̞̙ ̢̡̡̢̥̭̙̜̙̜̣̘̘̙̤̞̔̔̚


̶̥̹̹͂̈́̀́́͏͈̼̹̽͂́̀ͅ͏̵̼̹̻̿̀ͅ ̴̹̾͂̀̓͐͒͆̈́ ̢̢̢©̞̞̥ª̵̴̸̴̵̶̴̹̼̼̹̹̼͉͂̿͆͂̿͐͌̀̾͂̿͋͆͂̀̓̈́͆́̈́̾ͅͅ ̸̷̶̶̴̻̼͂͂͂̈́͂̈́̿͋́ͅ͏̴̶̴̷̼̼̼̹̀̓͂͆͌̾̀̾͂̀̓͐͒͆̈́́͂͂ͅ ̵̸̶̴̶̴̴͇̼͓̻͓̹͍͈̼͂͂̈́͂́͋͆͂̓͂͂̿͆͂́͆͐͂ͅͅ͏̴̴̶̻̻̼̾͋̾͂ ̵͏̴̵̵̴̼̼̹̹͇̹̹͉̼̹̻̹̹̼͆̈́͂́͂̿̀͆́͂̽͆́̾͂̽̓̈́̓̿͆ͅͅ ̸̹̹̹̓̈́̿͂̾

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̸̵̶̣̹͂͂̈́̾͂̀͐͒͆̈́͂ ̦̹͉̼̹̼̼́͋̾̽̾͂́͆̈́͂̿͐ͅ ̶̸̺̹̼̹͂̓̈́͂͂́ͅ ̴̸̴̴̴̣̼̈́͂̾̿̾́͆̈́͂̽̾ͅ ̴̹̼̿͂̾̿͐́͂̽͆ͅ ̴̶̞̼͂̈́̓͂̈́͆́͏̹ ̴̻͍̼͍̹́́͏̹̹̼͆ͅ ̴̴̡͆̈́͂̽̾ͅ:L)L ̶̥̹̹̈́̈́́͏̴̶̹̼̀ͅͅ͏ ̦̹͉̼̹̼́͋̾̽ͅRXWVRXUVLQJ ̴̦̹͉̼̹͓́͋̾ͅ ̸̴͇̹̼͓͂̾̀́͆͊

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ ̢͈̼ͅ©̸̓͂̾̿͒͋ª ̷̴̴̣̈́͂̈́̀̀ ©̡̹̹͉̼̹̼͉͆͆́͋̾ͅ ̵̹̓̈́͂̿̀ª ©̴̛͍̼͍̹́́͏̶̹̹̽̈́̈́ͅª


3

̴̴̼͈̼͓́͂̈́̀͊͂́́ ̵̴̹̻͂̓́͂͆͐ͅͅ

K K

C

̡̨̢̢̡̡̜̤̠̪̜̳̔̔ ̢̡̢̛̙̣̥̥̦̰̔̕


̴̴̴̸̴̵̖̼͈̼͓̺͌́͂̈́̀͊͂̿́͏͆͐ ̴̖̹͆͂̿͐̾͂͌̽ ̷̸̴̴̖̼̹̹̹̹̹̺̀̈́́̓̈́͂́̿͐́͂̀̾͂̀̓͐͒͆̈́̀͂́͂ͅ ̴̷̷̵̴͉̼̼̼͂̈́́͆͐̽͆ͅ͏̴̶̼̼̼̿͋́͂̽̾͂̈́̓͂̈́͆́͂̽ ̴̶̵̴̼͈̼̼̹̹̼̻̹͔͉̼̼́͂̈́̀͊͂͋́͐̿̾͂̿́̓͂͆͆͐ͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̴̴̵̴̷̴̤̻̹̹̹̼̻͍̼̹̈́͂͆̾̾͂̀̓̿̾́͂͂̈́͌́̓͂͆ͅ ̴̸̷̷̺̹̾͂͂̾͂́̾̈́͆́͂͂ ̵̴͎̹͂̾͆ ̴̴̶̷̛͇̹̹̾̓̾̓̈́͂̈́́́͂͂ ̵̸̶̴͇̼͓͂͂̈́͂́ ̦̹͉̼̹̼̼́͋̾̽̾͂́͆̈́͂̿͐ͅ ̶̸̺̹̼̹͂̓̈́͂͂́ͅ ̸̴̧̹̿́́͏̼̽̾͂́͆̈́͂̿͐ ̸͇͂͆̓ͅ ̷̴̞͇͇͓̈́̿͂͆͂͋́ͅ ̸̸̴̹̺̓͂̈́̾ ̴̛͍̼͍̹́́͏̶̹̹̹̈́̈́́ͅ͏̹ ̴̶̼̀ͅͅ͏

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ ̷̶̠̹̹́͂́́͂ ͇̼̺̹̼̹́͋͆͂́ ̷̴̴̣̈́͂̈́̀̀ ©̡̹̹͉̼̹̼͉͆͆́͋̾ͅ ̵̹̓̈́͂̿̀ª ©̴̛͍̼͍̹́́͏̶̹̹̽̈́̈́ͅª


4 ̹̾͂̀̓͐͒͆̈́́͏̹ ̴̹̻̹̼̼̓̈́́͆͊

K K

C

̢̡̞̠̣̰̲̦̙̤̯̙ ̡̛̣̤̙̙̦̪̜̜̔


̴̸̖̹̹̺̹͆͋͒͆̓͂͂̾ͅ ̶̥̹̹͂̈́̀́́͏̷̶̸̴̹̹͉̼̼̻͓̹͆́͂̿͂̓͂͂̿͒͆̿͆͐ͅ ̴̵̷̸̴̴̹̻̹̼͇̓̈́́͆͊͒̿͒͂͂̓̈́͂̾͆́͆͂̿͐̾͂ͅ ̴̶̴̻͉͆͏̶̴̴̶̸͍̹͇͒̽͋͆͂̈́́͂͌́͏̴͉̹̹͓́͂͆́͆ͅͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̸̴̴̥̻̼̹̹̻̹̼͂́̓̈́́͆͊̽ ̴̵̼̹̹́̿͒͂̀́͂͆̿ͅ ̴̼͈̼̼́͂̈́̀͊ ̸̴̸̼͓͓̔͂̓͆͊̿LQWHUQHW ̴̸̥̿̽͏̶̸̼̼̹͂ '̵͎̹͂̾͆͏ ̴̵̴̴̣̹̼͉̈́͂̈́͂͆̾̀̿͐͋̽͌ ̸̴̹͉̼̹̼͉̹̹͆́͋̾͆̿̽ͅ ̴̴̶̴̷̴̡̼̼̹̿́͂̿͂ͅͅ ̸̴̼̼͇̻̾͆͂̈́̀͏̼̾

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ '̴̹̻̹̼̼̓̈́́͆͊ ̹͉̼̹̼̺͆́͋̾̿͂́ͅͅ͏͉ ̵̶͎̹͂̾͆͂ ̴̹͉̼̻̀́̀͏ ̸̴̻̼͓́

̴̞̈́͂͋́ͅ͏̴̶̹̼̼̹̼́͆̈́̾͆́͏̴̹̹̈́̾̿̀́͏̹ ̴̹̹̼̀͆̈́̿͏̸͓̿ ̶̼̹̼̼́͆͊͂́́ͅ͏͉ ̶̹̓̈́͂̾͆͂


5 3D ̸̶̴̹̼̼̹̀͂̿̈́͂́

K K

C

3D ̸̶̴̹̼̼̹̀͂̿̈́͂́


̴̸̖̹̹̺̹͆͋͒͆̓͂͂̾ͅ ̶̥̹̹͂̈́̀́́͏̷̶̸̴̹̹͉̼̼̻͓̹͆́͂̿͂̓͂͂̿͒͆̿͆͐ͅ ̴̵̷̸̴̴̹̻̹̼͇̓̈́́͆͊͒̿͒͂͂̓̈́͂̾͆́͆͂̿͐̾͂ͅ ̴̶̴̻͉͆͏̶̴̴̶̸͍̹͇͒̽͋͆͂̈́́͂͌́͏̴͉̹̹͓́͂͆́͆ͅͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̴̶̴̴̣͓̼̻͇̼̻̼͓͂̿́̿͊ ̵̴̸̴̴̴͎̹͂̾͆͂́͋̿ ̶̴̼̹͆̈́͂͆̿͐͆ͅͅ ̴̸̴̶̴̵̖̼̻͇̹̹̹̼̹̼̼̹̿͐́͂̓̈́͆̿́͂̓̈́́͊̓̈́͂͆ͅ͏ ̷̴̴̺̹͉̼̻̿͂́͂͂̀́̀ͅ ̸̴̸̼͓͓̔͂̓͆͊̿LQWHUQHW ̴̵̴̴̣̹̼͉̈́͂̈́͂͆̾̀̿͐͋̽͌ ̸̴̹͉̼̹̼͉̹̹͆́͋̾͆̿̽ͅ

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ '̴̹̻̹̼̼̓̈́́͆͊ ̹͉̼̹̼̺͆́͋̾̿͂́ͅͅ͏͉ ̵̶͎̹͂̾͆͂ ̴̹͉̼̻̀́̀͏ ̸̴̻̼͓́

̴̞̈́͂͋́ͅ͏̴̶̹̼̼̹̼́͆̈́̾͆́͏̴̹̹̈́̾̿̀́͏̹ ̴̹̹̼̀͆̈́̿͏̸͓̿ ̶̼̹̼̼́͆͊͂́́ͅ͏͉ ̶̹̓̈́͂̾͆͂


6 ̴̴̵̴̻̈́̈́͂͆̾ ̴̶̽͆͂ͅ

K K

C

̢̛̤̤̦̞̔̔̔̕ ̢̥̝̦̖̔


̴̴̵̴̴̴̴̸̴̥͓͓̹͓͍̀͂̿͐͌̈́̾̿̀́̓̿͂̾ ̴̶̞̼͂̈́̓͂̈́͆́͏̴̴̸̴̶̶̶̥̖̹̹̼̹̽̽͆͑͆͂͌̓̈́͆͆̿͐͆͂ͅͅ ̹̼̼̹̹͆́͆̈́́͆ͅ ̸̴̴̜̹̻̹̖̼̹̼̀́́͂͐͌̓͂͆́͊̿͐́ͅ͏̹̼̹̾̿́͆͏̷̴͇̀͂͆͆͆͐ͅ ̴̴̖̼̼͇̹͓̼͌̀̓͂̾̓͆̿̀ ̴̥̼͂͊̿͐́͏̴̸̴̸̶̸̸̸̴̥̼̹̹̹͓̹̺̽̽͆̿͐́͂̈́͆͂̿̓͂̈́ͅͅ ̸̶̶̸̴̼͓̹̼͓̻̼̹̺͇̼̹̼́̾̈́̓̾͂̽̓̿͂͂͆͂̈́́͂̽̀̾͂̀̓́̽ͅ ̵̶̴̷̸̴̶͍̹͇̹̹̼̼͇̼͂͂͆͂̀̓͂̾̓͆̿̽̿͂̈́͆͂̀ͅͅͅͅ ̵̶͍̹͂͆͂̀ͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̴̴̴̘̼̻̽́̽͆ͅ ̸̴̴̴̥̻̼̹͂́̽͆ͅ ̸̶̴̴̣̼̺̹̼̹̈́͂́̽͆ͅ ̴̴̶̤̹̾̿̀LQWHUQHW ̸̴̜̹̹̺̼́͆̈́́͆̓̈́͂

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ ̴̶̞̼͂̈́̓͂̈́͆́͏̴̽̽͆ͅ ̴̶̴̥̼̻̼̽͆͆̾ ̴̜͈̼́͂̈́̀͊͂́́͏̽ ̴̓͂̈́͆̿ ̴̴̥̼͓̹͂͊̿͐́͆͐ͅ


7 ̸̴̸̼̻͇̼͓̽́͆ͅ

K K

C

̡̧̛̘̜̝̥̦̘̜̳̔


̴̶̶̶̴̡͇̼̹̼͍̼̙̥̦̰̾͊͆͆͂̈́ͅ ̶̴̴̴̴̶̴̴̴̡̹̺͇̖̻̼͈̻̼͓́͂́̾͂̿͐̾͂̈́͆́͆ͅͅ ̀͏̴̸̴̴̴̸̴̸̹̼̻͇̹̺̹͇͇̹͇̻͇͇̼̼̈́̿̀̀͒̀͌͌͒̀̾̿ͅͅͅ ̸̴̸̴̹̺̼̹̹̹̼̹̓̈́̿͂̀͆́̈́͆́͂̈́͌́ͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̖̼̻̼̼͆̾ ͇̹̾̿͆̕͏ ̴̴̣̿̾͆͏ ̴̥̽͆͏ ̴̣̹̻̹̼̼̈́́͆͊ ̴̴̴̴̡͇̺͓̹̈́́̈́̾̿̀ ̴̹́́̈́̕͏ ̴̸̴̞̹̼̿́̈́

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ ̴̶̞̼͂̈́̓͂̈́͆́͏̼̽͆̿͐ͅ ̴̥̽͆©̸̓͂̾̿͒͋ª ̴̣̹̻̹̼͓̈́́͆͊©̸̓͂̾̿͒͋ª


8 ̷̴̼͈̼͓͆̓͂̈́

K K

C

̢̨̦̜̣̗̤̜̳̔


̴̷̴̶̶͇̹̀̕ͅ͏̹̼͆̈́̓͆ ̶̸̖̹̼ͅ͏̴̴̵̴̷̴̴̹̼͇̹̼̹̹̹̓͋͆́̀̓̿͆̾̀͆̿̿ͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̴̴̢͈̹͓̹͆́̓͋͆͐ͅ ̴̴̬̼͈͓̈́͂̾͂͂̈́̀͆́ ̴̹̓͋͆͐ ̶̴̴̪̼͈͓̹̈́͂̓͋͆͐ ̴̴̴̣̹̼̹͋͆͐́̓̿͆̾ͅ

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ ̴̸̴̞̹̼̿́̈́ ͇̹̾̿͆̕͏ ̈́͂͌͒̈́̕͏ ̶̟̼̼͆͂̾ͅ ̴̴̣̿̾͆͏ ̴̣̹̻̹̼̼̈́́͆͊ ̴̡̹̼̾̿̽̾


9 &DOO̹͊́͆̈́

K K

C

&$//̡̪̙̦̤


̴̖̼̼̹͌̾̿́͆͏̸̴̶̵͇̺͓͍̹̼̼́͒͆͂́ͅ ̴̴̷̶̶̙̼̖͇̹̻̼̼̖̿̀̓͂͆̓͆̀́͂͂͂́̾͂̿ͅͅ͏̴͋͆͂ͅ ̴̶̴̼̹̹͇̹̹̹̼̹̖̼͉̼̹̖͇̺̹́͆̈́͆͐̀́́̀͌̾̿́͆͂͆͂̀́́ͅͅ &DOO̹͊́͆̈́ ̠͏̴̷̸̴̶̴̸̺̹̖̹̼̼̼̹͇̀͂̀̀͂̓͂͆̈́͂͆͐̿͆͐̈́́ͅͅ

̴̴̶̹̼͓́̓̈́̿́ ̷̴̴̴̵̢̼̻̼͓̈́́͊̈́͂͆͏ ̷͓̼͉̼̼͂̈́͋̿́̽ ̸̜͉͓͍̼͂̽ͅ ̴̷̹̹̹̼͆̿̀̈́̾͆́ ̶̸̴̷̶̣̹̹̼̹̹̼̈́͂́̀̈́̾͆́͂͏̸̶̴͉̼̹̼̿͂́̽ͅͅ ̴̶̴̥̼͈̼̓̈́͂͋́͂́͂̈́̀͊͂ ́́͏̶̹̼̹̼̈́́ͅͅ͏̷̹͇͇̼̿ͅ ̴̴̵̴̷̴̤̻̈́͂͆̾̓̈́͂̈́̀̀ ͓̼̿͂̿͐́͂͆ͅ

̹̾͂̀̓̿̾́ͅ͏̹ ̹̹̼͓̈́͌́ Outsoursing &DOO̹͊́͆̈́©̸̓͂̾̿͒͋ª


K K

C

̶̴̴̸̛̠͇̹͓̖͂̾̿̀̿́͂̽̿ͅ ̹͆̿ ̴͈̾ͅ LQIR#FRQWDFWV\VWHPVUX ZZZFRQWDFWV\VWHPVUX

̵̶̷̴̶̶̢͍̹̼̹̹̹͆͂͂̈́́͋́́͂̽͂͆͆͆́́͂͆͐͒ͅͅͅͅ ̞̹͂̀̓̿̾́ͅ͏̴̹̼̹̾͂́͆̾͆͆̀ͅͅ͏ 2008

Презентация ООО "ККС"  

Брошюра ООО "Комплексные контакт-системы"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you