Page 1

1
2
jazdowski Katalog wydawniczy [Publishing ­Catalogue] 2020 4
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zajmuje się kompleksowo sztuką najnowszą powstającą w Polsce i na świecie – jej prezentowaniem, tworzeniem, badaniem i doku­ mentowaniem – ze szczególnym naciskiem na transdyscypli­ narność. U–jazdowski to również istotne ogniwo w światowej sieci instytucji sztuki; od lat współpracuje z wieloma podobny­ mi ośrodkami za granicą, m.in. w zakresie organizacji rezydencji artystycznych. Prowadzi też szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą. 5Wydawane przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski publikacje, powstające nieodmiennie we współpracy z wybitnymi grafikami, odznaczają się dba­ łością o poziom merytoryczny i edytorski, często – ory­ ginalnością rozwiązań. Program wydawniczy obejmuje zarówno druki okazjonalne, związane z wystawami i innymi wydarzeniami w U–jazdowskim, jak i wydawnictwa kla­ syczne – książki o sztuce i artystach, w tym niewątpliwe rarytasy: utwory samych artystów. Publikacje towarzy­ szące wystawom przyjmują różne formy – od niewiel­ kich przewodników, stanowiących wprowadzenie do wydarzenia, przez mniej lub bardziej obszerne katalogi, po książki artystyczne, bywa, że same w sobie będące wydarzeniem. Ważne miejsce wśród wydawnictw U–jazdowskiego zajmują publikacje przekrojowe, podsumowujące istotne trendy czy wyraziste okresy w dziejach sztuki współczesnej – nie tylko polskiej. Niewątpliwym wkładem w rozwój polskich sztuk wi­ zualnych i towarzyszącej im myśli krytycznej i teoretycznej jest pismo „Obieg”, wydawane od 1990 roku, najpierw w wersji drukowanej, dziś, po licznych przemianach, w postaci dwuję­ zycznego kwartalnika o kulturze i sztuce dostępnego on-line: www.obieg.u-jazdowski.pl.

2

Program wydawniczy


The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is an institution whose main focus is contemporary art in Poland and around the world. It presents, creates, researches, and documents works by contemporary artists, with a particular emphasis on an interdisciplinary approach. U–jazdowski is also an important link in the global network of art institutions; for many years it has been cooperating with many similar centers abroad, e.g. in providing artistic residencies. It has also conducted a wide range of educational and publishing activities. 5 Publications by the Ujazdowski Castle Centre for Con­ temporary Art, invariably created in cooperation with out­ standing graphic artists, are distinguished by their quality content, outstanding editorial level, and highly original form. The publishing program includes occasional prints connected with exhibitions and other U–jazdowski events, as well as classical publications—books about art and art­ ists, including unquestionable rarities: works by the artists themselves. Publications accompanying exhibitions take various forms—from small guides, used as an introduction to an event, through more or less extensive catalogues, to art books—which are sometimes an event in their own right. U–jazdowski’s publications include cross-sectional publica­ tions summarizing important trends or distinct periods in the history of contemporary art—not just Polish art. Its unques­ tionable contribution to the development of Polish visual arts and the accompanying critical and theoretical thought, is Obieg magazine, published since 1990, first as a printed ver­ sion, and today, after numerous transformations, in the form of a bilingual quarterly on culture and art available online: www.obieg.u-jazdowski.pl.

3

Publishing Program


Polski Wrzesień 2020 [September 2020]

Magazyn Otwarty Kolekcji Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek W 2020 roku w zabytkowych piwnicach Zamku Ujazdowskiego zainauguruje działalność Magazyn Otwarty Kolekcji. To niezwykłe miej­ sce, w którym publiczność będzie mogła oglądać prace współcze­ snych artystów ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej, prezentowane w formie „magazynowej” ekspozycji. MOK jest pomyślany jako otwarty dla zwiedzających nowoczesny magazyn dzieł sztuki, gdzie kluczowa jest oso­ bista relacja z artefaktem oraz jego interpretacja. Dzięki niemu możliwy stanie się kontakt widzów z obiektami „ukrytymi” zazwyczaj w głębi niedo­ stępnych dla miłośników sztuki ma­ gazynów. Do prezentacji wybranych zostało sto prac – głównie obrazów, rzeźb i instalacji – zarówno klasyków, jak i młodych artystów i artystek z Polski i zagranicy. Katalog będzie zawierał noty biograficzne artystów, opisy dzieł oraz ich reprodukcje.

4

Nowości i zapowiedzi

In 2020, the Open Collection Warehouse will be opened in the his­ toric cellars of the Ujazdowski Castle. It is an extraordinary place where the public will be able to see the works of contemporary artists from the collec­ tions of the Centre for Contemporary Art, presented in the form of a “ware­ house” exhibition. OCW is conceived as a modern art warehouse open to the public, where personal relation with the artifact and its interpretation are crucial. It will make it possible for viewers to come in contact with objects, “hidden” usually in the depths of magazines that are inaccessible to art lovers. A hundred works, mainly paintings, sculptures, and installa­ tions, have been selected for the pre­ sentation—both classics and young artists from Poland and abroad. The catalogue will contain biographical notes of the artists, descriptions of the works, and their reproductions.


Polski Listopad 2020 [November 2020]

Ogród Miejski Jazdów Red. [Ed.] 1Anna Czaban Zbiór tekstów oraz podsumowanie danych zebranych w toku projektu Ogród Miejski Jazdów, dotykających kwestii spojrzenia, interpretacji oraz działania w przestrzeniach zielonych miasta. Osią antologii będzie próba odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób działania interdyscy­ plinarne w zielonych przestrzeniach publicznych czy, inaczej, tworzenie miejskich ogrodów przy udziale spo­ łeczności może implikować debatę nad zmianą klimatyczną, polityką przestrzenną w mieście, świadomo­ ścią ekologiczną? Czy sztuka oraz in­ stytucje sztuki są zobligowane, by taki dyskurs uruchamiać i upowszechniać? Dlaczego sztuka współczesna dotyka tematów związanych z architekturą, urbanistyką, ekologią, botaniką, hy­ drologią i topografią miasta?

5

New and Forthcoming Titles

A collection of texts and a summary of data collected in the course of the Jazdów City Garden project, touch­ ing upon the issues of perception, interpretation, and action in green spaces in the city. The axis of the an­ thology will be an attempt to answer the following questions: How can interdisciplinary activities in green public spaces, or the creation of ur­ ban gardens with the participation of the community, imply a debate on climate change, spatial policy in the city, ecological awareness? Are art and art institutions obliged to initiate and promote such a discourse? Why does contemporary art touch upon themes related to architecture, urban planning, ecology, botany, hydrology, and topography of the city?


English Czerwiec 2020 [June 2020]

Things We Do Together: Post-reader Red. [Ed.] 1Marianna Dobkowska, Krzysztof Łukomski Projekt graficzny [Graphic design] 1Krzysztof Bielecki Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem to tytuł wystawy i pro­ gramu publicznego zrealizowanego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tę wystawę­ -spotkanie poprzedziły lata pracy i badań kuratorów, wizyty studyjne, rezydencje i spotkania z praktykami, którzy wykorzystują kompetencje z różnych dziedzin do wspierania i tworzenia społeczności na całym świecie. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak „robimy rzeczy razem”, wystawa nie tylko prezentowała raporty z wieloletnich doświadczeń twórców, kolektywów i społeczności stosujących „etykę dobrej roboty”, ale była też przestrzenią aktywizacji wypracowanych przez nich praktyk wspólnotowych wraz z publicznością. Na publikację składają się zatem: praktyczna wiedza, konkretne kon­ cepcje i metody ich realizacji. Zbiór tekstów przeznaczony jest dla wszyst­ kich zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza sztuki współczesnej, (nieformalnej) edukacji artystycznej i aktywizmu s­ połecznego.

6

Nowości i zapowiedzi

Gotong Royong. Things We Do Together is the title of the exhibition and the public program unfolded at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. This exhi­ bition-meeting was preceded by years of work and research of the curators, study visits, residencies and encounters with practitioners who use competencies from various fields to support and create communities across the globe. Looking for the answers how “we do things together” it presented reports featuring many years’ experience of the creators, collectives, and communities using their own rules of good-work ethics. Practical knowledge, concrete con­ cepts along with the methods of their implementation make the content of this publication. This post-reader is intended for all who are interested in issues at the intersection of contem­ porary art, (informal) art education and social activism.


170 x 240 mm 272 strony [pages] oprawa miękka [softcover] Polski ISBN 978-83-65240-76-7 Maj 2020 [May 2020]

170 x 240 mm 272 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2019 English ISBN 978-88-6749-430-9

Performans Performance Works Red. [Ed.] 1Joanna Zielińska

PLN 100,00

Projekt graficzny [Graphic design] 1Krzysztof Pyda Współwydawca [Co-publisher] 1Mousse Publishing, Milano Antologia Performans opiera się na założeniu, że żywą sztukę definiować można wyłącznie poprzez praktykę, co autorzy tekstów wcielili w życie, towarzysząc artystom podczas prób i na scenie, spędzając z nimi czas i dokonując wspólnej refleksji nad istotą performansu. Publikacja jest zbiorem esejów, zarówno nowych, jak i takich, które już wcześniej uka­ zały się drukiem, wywiadów oraz tekstów literackich oferujących nowe spojrzenie na performans. Składa się z czterech głównych części, w ramach których fenomenologie performansu badane są w kontekście i z perspek­ tywy instytucji artystycznych, praktyk kuratorskich, formatu wystawy w kon­ tekście zwrotu technologicznego oraz performatywnej fikcji.

7

New and Forthcoming Titles

Performance Works is based on the premise that living art can only be defined through praxis, and so the writers have reinforced it with action: accompanying artists during rehears­ als and on stage, and passed time together, and collectively reflected on the essence of performance. The publication is an anthology of newly commissioned as well as reprinted essays, and interviews and fiction writing reflecting on performance today. It’s structured around four major sections, which are intended to investigate the new performance phenomenologies by looking at artis­ tic institutions, curatorial practice, exhibition formats, and including the technological turn and performative fiction.


English Wrzesień 2020 [September 2020]

Karol Radziszewski

The Power of Secrets Red. [Ed.] 1Michał Grzegorzek Teksty [Texts] 1Paul Clinton, Alison M. Gingeras, Michał Grzegorzek, Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Dorota Sajewska, Barbara Steiner, Wojciech Szymański Współwydawca [Co-publisher] 1 Sternberg Press, Berlin Publikacja jest kontynuacją wąt­ ków obecnych na wystawie Potęga sekretów Karola Radziszewskiego. Głównym tematem poruszanym na wystawie i w publikacji jest performatywny potencjał archi­ wów i wielowątkowość pracy z nimi. Charakterystyczny dla Radziszewskiego montaż archiwów – niezależnie, czy wykorzystuje je jako ready-mades, czy inspiracje do artystycznych omówień – formułuje nowe sposoby rozumienia historii, pamięci czy le­gislacji. Osią narra­ cji książki będzie oś prowadząca również przez wystawę artysty: od queerowego ­dzieciństwa do queerowej śmierci. Publikacja pre­ zentuje bogatą artystyczną praktykę Radziszewskiego: od historyka-ama­ tora, aktywisty, fascynata-zbieracza po artystę sprawnie poruszającego się między sztukami wizualnymi i performatywnymi.

8

Nowości i zapowiedzi

The publication is an extension of the motifs of Karol ­Radziszewski’s The Power of Secrets exhibition, which analyzes the artist’s work­ ing method. The main theme of the exhibition and publication is the performative potential of the archives and the multithreading of working with them. Radziszewski’s specific editing of the archives—re­ gardless of whether they are used as ready-mades or as inspirations for artistic discussions—formulates new ways of understanding history, memory, or legislation. The axis of the book’s narrative will be the axis leading through the artist’s exhibi­ tion: from queer childhood to queer death. The publication presents ­Radziszewski’s rich artistic practice: from an amateur historian, activist, collector to an artist skillfully mov­ ing between visual and performative arts.


163 x 227 mm 236 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2020 English ISBN 978-3-95679-510-7 PLN 80,00

Janek Simon

Synthetic Folklore Red. [Ed.] 1Joanna Warsza Projekt graficzny [Graphic design] 1 Jakub de Barbaro Współwydawca [Co-publisher] 1 Sternberg Press, Berlin Janek Simon jest artystą, ale także anarchistą, programistą, rzemieślni­ kiem, intelektualistą, społecznikiem, podróżnikiem, byłym mistrzem juniorów w brydżu i w dwudziestu procentach kuratorem. Mawia, że interesuje go zbyt wiele rzeczy: od globalizacji przez geografię politycz­ ną, sztuczną inteligencję, cyfrowy materializm, ład algorytmiczny, spekulacje finansowe i strategie zrób-to-sam po teorie postkolonial­ ne w Europie Wschodniej i ciągłe, nieomal Gombrowiczowskie dylema­ ty dotyczące tego, co to znaczy być Polakiem. Monografia prezentuje jego fascynującą zarówno wizualnie, jak i intelektualnie twórczość, na­ pędzaną przez ciekawość, erudycję oraz poszukiwanie tego, co on sam nazywa „syntetycznym folklorem” – równowagi między językiem par­ tykularnym i planetarnym, której osiągnięcie umożliwić mogą nowe technologie.

9

New and Forthcoming Titles

Janek Simon is not only an artist, and sometimes a curator, but also an anarchist, programmer, crafts­ man, intellectual, social organizer, traveler, and former junior champion of the card game bridge. He likes to say he is interested in too many things: from globalization, political geography, artificial intelligence, digital materialism, algorithmic governance, financial speculation, and DIY strategies to postcolonial theories within Eastern Europe and almost ­Gombrowicz-like dilemmas to do with Polish identity. Simon’s captivating work, both visually and intellectually, is driven by con­ stant curiosity, erudition, and the quest for what he calls “synthetic folklore”—a balance between the particular and the planetary lan­ guage with the possible use of new technologies.


127 x 200 mm 192 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2019 English ISBN 978-3-943620-84-9 PLN 60,00

Assaf Gruber

The Storyseller Red. [Ed.] 1Paolo Caffoni Projekt graficzny [Graphic design] 1 Archive Appendix Współwydawca [Co-publisher] 1 Archive Books, Berlin Filmy Assafa Grubera badają re­ lacje między instytucjami kultury a ludźmi, których doświadczenia sprawiły, że zwrócili się przeciwko twórczości artystycznej i instytu­ cjom. Bohaterami jego filmów są osoby na różny sposób związane ze sztuką: sześćdziesięcioletni męż­ czyzna, który z powodów religijnych nie dostał się do żadnej z akademii sztuki w NRD w latach 70. XX wieku; emerytowana pracownica ochrony w Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie, marząca o otaczaniu się dziełami łódzkiej awangardy; chiń­ scy właściciele manufaktury wyko­ nującej rzeźbę artystyczną w Polsce.

10

Nowości i zapowiedzi

Assaf Gruber’s films examine how art affects individuals who are not necessarily drawn to it. What may seem to be the unladen weight of culture, sometimes turns out to be its own rendering. Gruber’s protag­ onists include: a sixty-year-old man, who due to his religious background was rejected multiple times from East German art academies during the 1970s; a retired security guard from the Old Masters Gallery in Dresden who now wants to spend the rest of her life as a volunteer in an Avant-garde museum; and the Chinese owners of a manufacturing company for contemporary sculp­ ture, based in Poland.


148 x 220 mm 488 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2019 English ISBN 978-88-6749-433-0 PLN 100,00

Plasticity of the Planet: On Environmental Challenge for Art and Its Institutions Red. [Ed.] 1Magdalena Ziółkowska Projekt graficzny [Graphic design] 1Honza Zamojski Współwydawca [Co-publisher] 1Mousse Publishing, Milano Czy plastyczny planetaryzm może zastąpić neoliberalną globalizację? Punktem odniesienia tej publikacji jest utworzone przez Catherine Malabou pojęcie niszczącej plastycz­ ności – nieodwracalnej destrukcji formy, otwierającej możliwość poja­ wienia się nowych zjawisk. Jest ono wykorzystywane tu do refleksji nad kryzysem środowiskowym, który na naszych oczach przeistacza się w co­ raz głębszy kryzys społeczny. Ani sztu­ ka współczesna, ani jej instytucje nie mogą pozostać obojętne wobec tego wyzwania. Muszą pilnie znaleźć na nie swoje odpowiedzi. Zamieszczone w publikacji teksty teoretyczne po­ zwalają lepiej zrozumieć charakter i konsekwencje destrukcyjnych zmian w środowisku naturalno-społecznym.

11

New and Forthcoming Titles

Can plastic planetarism replace neo­ liberal globalization? This publication is informed by Catherine Malabou’s conception of destructive plastici­ ty—an irreversible destruction of form that makes it possible for new phenomena to emerge. It is embraced here for the purpose of reflection on an environmental crisis that before our very eyes is turning into an in­ creasingly serious social crisis. This is a challenge that neither contempo­ rary art nor its institutions can remain indifferent to. They must urgently find their responses to it. The theoretical essays contained here shed light on the nature and consequences of the destructive changes taking place in the natural/social environment.


Polski/English ISBN 978-83-65240-62-0 Październik 2020 [October 2020]

Zbigniew Libera

Art of Liberation: Studium prasoznawcze. Tom 2: 1998–2007 Art of Liberation: A Press Study. Volume 2: 1998–2007 Red. [Ed.] 1Sylwia Breczko Projekt graficzny [Graphic design] 1 Kalina Możdżyńska Autorski wybór tekstów praso­ wych, książka artystyczna, praca z zakresu dziennikarstwa i kryty­ ki, dokumentacja działań twór­ cy i przemian instytucji sztuki w Polsce – studium prasoznaw­ cze trzydziestu lat działalności Zbigniewa Libery ukazuje nie tylko jego sylwetkę, ale również świat sztuki na tle przemian społecznych Polski okresu transformacji. Tom drugi obejmuje lata 1998–2007, na­ znaczone kontrowersjami tak w ży­ ciu artystycznym, jak politycznym.

12

Nowości i zapowiedzi

An authorial selection of press texts, an art book, a work of and on journalism and criticism, a doc­ umentation of an artist’s activities and of the transformations of Polish art institutions—a press study of ­Zbigniew Libera’s thirty years’ practice sheds light not only on his works, but also on the art world it­ self, as seen against the background of social changes in transforma­ tion-era Poland. The second vol­ ume covers the years 1998–2007, marked by controversies in political and artistic life.


240 x 277 mm 344 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2019 Polski/English/ Deutsch/Norsk/ Dansk ISBN 978-83-65240-61-3 PLN 120,00

Zbigniew Libera

Art of Liberation: Studium prasoznawcze. Tom 1: 1988–1997 Art of Liberation: A Press Study. Volume 1: 1988–1997 Red. [Ed.] 1Sylwia Breczko Przedmowa [Preface] 1Zbigniew Libera, Małgorzata Ludwisiak, Dorota Monkiewicz Projekt graficzny [Graphic design] 1Kalina Możdżyńska Czym była sztuka krytyczna w Polsce? Jakie emocje wzbudzały wystawy prezentowane w Zamku Ujazdowskim? Co mogą powie­ dzieć o życiu artysty materiały prasowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w pierwszym z trzech tomów Art of Liberation. Studium prasoznawczego 1988–2018, mo­ numentalnego projektu Zbigniewa Libery. Publikacja gromadzi wycinki artykułów prasowych z Polski i za­ granicy dotyczących twórczości Libery. Dowiemy się z nich, wokół jakich tematów toczyły się dyskusje w świecie sztuki, co wzbudzało naj­ większe kontrowersje, a kto był ulu­ bieńcem krytyków. Pośrednio ukażą one stan polskiej krytyki artystycz­ nej oraz zaplecze instytucjonalne sztuki w Polsce.

13

New and Forthcoming Titles

What was Polish critical art? What were the emotions that surrounded the exhibitions presented at the Ujazdowski Castle? What can press materials tell us about an artist’s life? We will find answers to these questions in the first of the three volumes of Art of Liberation: A Press Study 1988–2018, a monumental project by Zbigniew Libera. The publication is a compilation of Polish and international press articles on Libera’s work. We will find out what were the main topics of the artworld discourses, what stirred the greatest controversy, and who was the critics’ darling. Indirectly, the clippings will offer insight into the condition of Polish art criticism and art institutions.


235 x 291 mm 268 stron [pages] oprawa miękka z obwolutą [softcover with dust jacket] 2019 Polski/English ISBN 978-83-65240-52-1 PLN 80,00

Inne tańce. Zwrot performatywny w polskiej sztuce XXI wieku Other Dances. Performance Turn in Polish Art of Twenty-First Century Red. [Ed.] 1Agnieszka Sosnowska Teksty [Texts] 1Antoni Michnik, Piotr Morawski, Tomasz Plata, Agnieszka Sosnowska, Dorota Sosnowska, Joanna ­Zielińska Projekt graficzny [Graphic design] 1 Tomasz Bersz Inne tańce – wystawa i program per­ formatywny realizowany w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2018 roku – były próbą nazwania zwrotu w praktykach na styku sztuk wizualnych, teatru, perfor­ mansu i choreografii w Polsce, który dokonał się w ciągu ostatniej deka­ dy; pokazania nowej fali artystów, tworzących własny rozdział polskiej historii sztuk performatywnych, któ­ rzy poszerzają pole i wykształcają odrębną estetykę. Publikacja podsu­ mowuje wystawę, skupiając się na takich zagadnieniach, jak rola insty­ tucji w kształtowaniu nowych zjawisk w sztuce czy interdyscyplinarność współczesnych praktyk artystycz­ nych.

14

Nowości i zapowiedzi

Other Dances, an exhibition and performative program held at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in 2018, was an attempt to describe a turn at the intersection of visual arts, theater, performance and choreography in Poland over the last decade. Its pur­ pose was also to show a new wave of artists writing their own chapter in the history of Polish performance art, broadening this field and developing a distinct aesthetic. The publication summarizes the exhibition, focusing on issues such as the role of institu­ tions in shaping new phenomena in art, and the interdisciplinarity of con­ temporary artistic practices.


170 x 230 mm 248 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2018 English/Polski ISBN 978-83-65240-46-0 PLN 55,00

Ula Sickle

Wolne gesty Free Gestures Red. [Ed.] 1Agnieszka Sosnowska Teksty [Texts] 1Daniel Blanga Gubbay, Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Rudi Laermans, Amandeep Sandhu, Agnieszka Sosnowska, Jacob Wren, Mi You, Anna Zett Projekt graficzny [Graphic design] 1 Jakub de Barbaro Publikacja towarzysząca wystawie Wolne gesty, zrealizowanej podczas rezydencji kanadyjskiej tancerki, performerki i choreografki polskiego pochodzenia, Uli Sickle. Wolne gesty to wystawa choreograficzna akty­ wowana przez grupę tancerzy przez pięć godzin każdego dnia otwarcia instytucji. Jej punktem wyjścia jest pytanie o to, jak ideo­logie wpisują się w nasze ciała i język. Dziełami sztuki nie są tu ciała performerów czy obiekty, ale wypowiadane tek­ sty literackie, gesty i ruch. Książka powstawała równolegle z wystawą i w subiektywny sposób pokazuje pracę, do której widz zazwyczaj nie ma dostępu – wielotygodnio­ we próby z performerami i zmiany w przestrzeni galerii. Zawiera wiele fotografii wykonanych przez artyst­ kę w czasie pracy nad projektem.

15

New and Forthcoming Titles

The catalogue of the Free Gestures exhibition was produced during the residency of Canadian dancer, per­ former, and choreographer of Polish origin, Ula Sickle. Free Gestures is a choreographic exhibition per­ formed by a group of dancers for five hours each day. The starting point is the question of how ideolo­ gies become incorporated into our bodies and language. Here, it is not the performers’ bodies or objects that are the works of art, but rather the performed texts, gestures, and movement. The catalogue shows work to which the viewer usually has no access—weeks of rehearsals with performers and changes in the gallery space. The visual material consists of photos taken by the art­ ist while working on the project.


120 x 188 mm 288 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2018 English ISBN 978-3-95679-398-1 PLN 60,00

Alex Cecchetti

Tamam Shud. An Artist’s Novel Red. [Ed.] 1 The Book Lovers (Joanna Zielińska, David Maroto) Projekt graficzny [Graphic design] 1 Jakub de Barbaro Współwydawca [Co-publisher] 1 Sternberg Press, Berlin Tamam Shud to efekt serii epizo­ dycznych performansów oraz wysta­ wy Alexa Cecchettiego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Przez dwa lata prze­ platające się procesy pisania i two­ rzenia wzajemnie się warunkowały, pojawiła się narracja, która zmieniła znaczenie prac artystycznych, zara­ zem podpowiadając treść powieści. Projekt artystyczny i powieść wiążą się ze sobą tak ściśle, jak życie zabi­ tego łączy się ze znalezioną w jego kieszeni karteczką.

16

Nowości i zapowiedzi

The Tamam Shud narrative emerged through a series of episodic per­ formances and an exhibition by Alex Cecchetti at the Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art, Warsaw. For two years the writing and artistic processes were inter­ woven, feeding each other as they evolved. The art project and the artist’s novel are linked together as much as the life of the victim is con­ nected to the piece of paper found in his pocket.


235 x 294 mm 196 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2018 English/Polski ISBN 978-83-65240-53-8 PLN 80,00

Franciszek Orłowski

Praca za/na drobne Work for Small Change Red. [Ed.] 1Magdalena Radomska Teksty [Texts] 1Ieva Astahovska, Amy Bryzgel, Caterina Preda, Magdalena Radomska Projekt graficzny [Graphic design] 1Full Metal Jacket Współwydawca [Co-publisher] 1Galeria Miejska Arsenał, Poznań Praca za/na drobne to bogato ilu­ strowany katalog prac Franciszka Orłowskiego. Przewodnim motywem zarówno publikacji, jak i praktyki ar­ tystycznej Orłowskiego, jest pojęcie pracy. Artysta bada miejsce pracy we współczesnym kapitalistycznym społeczeństwie, naznaczonym kry­ zysem ekonomicznym – podejmuje problematykę prekaryzacji, pracy na czarno, emigracji zarobkowej, biedy i bezdomności. Ze społeczną wrażliwością podchodzi do tematyki klasowości, zadając pytania o wła­ sne usytuowanie jako artysty.

17

New and Forthcoming Titles

Work for Small Change is a richly illustrated catalogue of works by Polish artist Franciszek Orłowski. The main theme of the publication and the artistic practice of Orłowski is the concept of work. The art­ ist explores the place of work in a contemporary capitalist society affected by economic crisis—he addresses issues of precarity, illegal work, economic migration, poverty, and homelessness. He approaches the subject of social class with so­ cial sensitivity, questioning his own position as an artist.


120 x 200 mm 226 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2018 Polski ISBN 978-83-62418-87-9 PLN 38,00

Agnieszka Sosnowska

Performans oporu Projekt graficzny [Graphic design] 1 Grzegorz Laszuk, Anna Hegman Współwydawca [Co-publisher] 1 Fundacja Bęc Zmiana Książka Performans oporu ma formę historii mówionej, czyli opiera się na osobistych przeżyciach i opiniach. To seria rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę Sosnowską z wy­ bitnymi polskimi artystami i akty­ wistami: Ewą Partum, Henrykiem Gajewskim, Januszem Bałdygą, Zbigniewem Liberą, Waldemarem Fydrychem, Krzysztofem Skibą oraz Udim Edelmanem i Omerem Kriegerem. Mówiąc o swoich doświadczeniach z czasów PRL, niejednokrotnie rzucają oni nowe światło na akcje przeprowadzane przed laty, problematyzują i pod­ ważają pojęcie performansu oporu oraz stawiają pytania o możliwości tworzenia sztuki zaangażowanej i sens radykalnych gestów w cza­ sach PRL i dzisiaj.

18

Nowości i zapowiedzi

The book Performans oporu [Performance of Resistance] takes the form of an oral history, i.e. it is based on personal experiences and opinions. It is a series of interviews conducted between Agnieszka Sosnowska and outstanding Polish artists and activists: Ewa Partum, Henryk Gajewski, Janusz Bałdyga, Zbigniew Libera, Waldemar Fydrych, Krzysztof Skiba and Udi Edelman, and Omer Krieger. Speaking about their experiences from the times of the People’s Republic of Poland, they often shed new light on actions carried out years ago, problema­ tize and undermine the concept of resistance performance, and ask questions about the possibility of creating engaged art and the sense of radical gestures in both the times of the People’s Republic of Poland and modern Poland.


Spór. Antologia internetowego „Obiegu” 2004–2015 Red. [Ed.] 1Marcin Krasny

Projekt graficzny [Graphic design] 2 Grzegorz Laszuk/Książki i Strony 145 x 205 mm 296 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami ­­ [softcover with flaps]

Spór to czterdzieści z kilku tysięcy tekstów napisanych na przestrzeni kilkunastu lat. To, poza oczywistym wzbogaceniem wiedzy o sztuce współczesnej, także możliwość po­ znania różnych stylów pisania o niej. Teksty ułożone zostały w siedem te­ matycznych rozdziałów poświęconych sporom o sztukę: spór o wartości, spór o kontrowersje, spór o recen­ zentów, spór o zaangażowanie, spór o instytucje, spór o sztukę publiczną, spór o rynek i komercję. Do książki dołączona jest płyta DVD Z archiwum Obieg.tv z wyborem filmów przygoto­ wanym przez Aleksandrę Polisiewicz.

2017 Polski ISBN 978-83-65240-43-9 PLN 38,00

Spór [Dispute] contains forty out of several thousand texts written over a period of several years. Apart from the obvious educational value, the anthology is an opportunity to learn about different styles of writing on contemporary art. The texts are divid­ ed into seven thematic chapters de­ voted to significant disputes over art: values, controversies, reviewers, en­ gagement, institutions, public art, art market, and commercialization. The book is accompanied by a DVD from the archives of Obieg.tv with a selec­ tion of films prepared by Aleksandra Polisiewicz.

Wojciech Krukowski

Tyle lat, co Polska Ludowa albo 45 lat od wtorku Red. [Ed.] 1Tomasz Plata Projekt graficzny [Graphic design] 1Grzegorz Laszuk/Książki i Strony

125 x 200 mm 208 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

Współwydawca [Co-publisher] 1Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Instytut Sztuk Performatywnych

2015 Polski ISBN 978-83-63276-42-3

Kilkaset krótkich prozatorskich fragmentów, obrazów wydobytych pod koniec życia z pamięci przez jednego z najważniejszych twórców teatru eksperymentalnego w Polsce, założyciela Akademii Ruchu, Kino/ Teatru Tęcza, Dziekanki, „Obiegu”, wieloletniego dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

PLN 25,00

19

New and Forthcoming Titles

Several hundred short prose frag­ ments, images brought forth from the memories of the late Wojciech ­Krukowski, one of the most import­ ant creators of experimental theater in Poland and founder of Akademia Ruchu, Kino/Teatr Tęcza, Dziekanka, Obieg magazine, the long-term director of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art.


Tomasz Kozak

Poroseidy. Fenomenologia kultury trawersującej

180 x 258 mm 856 stron [pages] oprawa twarda z obwolutą [hardcover with dust jacket] 2017 Polski ISBN 978-83-65240-28-6 PLN 144,00

Tomasz Kozak

Poroseidy. Fenomenologia kultury trawersującej Przedmowa [Preface] 1Agata Bielik-Robson, Jarosław Lubiak Projekt graficzny [Graphic design] 1 Maurycy Gomulicki, Karol Grzywaczewski Współwydawca [Co-publisher] 1 Muzeum Sztuki w Łodzi Poroseidy to swoista encyklopedia emancypacyjna, konstelacja wol­ nościowych haseł, pobudzających do twórczego negowania tendencji autorytarnych, które coraz mocniej deformują współczesną kulturę. W wymiarze fabularnym książka sta­ nowi zbiór parabol (przypowiastek filozoficznych), których bohaterowie – funkcjonariusze konserwatywnych reżimów politycznych – wyzwalają się spod wpływów tyranizującej wła­ dzy (erotycznej, religijnej, politycz­ nej, estetycznej), zyskując możność samodzielnego myślenia i działania. Wyzwoleniom towarzyszą komenta­ rze – eseistyczne paralele – swobod­ nie dialogujące z ojcami założyciela­ mi nowoczesności: Kantem, Heglem, Schillerem, a także polemizujące z prominentami filozofii późnonowo­ czesnej.

20

Nowości i zapowiedzi

Poroseidy is a peculiar emancipa­ tory encyclopedia, a constellation of free slogans meant to inspire a creative negation of authoritarian tendencies that increasingly de­ form contemporary culture. In the narrative dimension, the book is a collection of parables (philosoph­ ical parables) whose protagonists —functionaries of conservative poli­ tical regimes—free themselves from the influence of tyrannical power (erotic, religious, political, and ­aesthetic), and thus gain the ability to think and act independently. These liberations are accompanied by commentaries—essayistic paral­ lels—which freely converse with the founding fathers of modernity: Kant, Hegel, and Schiller, and oppose the proponents of late-modern philos­ ophy.


244 x 325 mm 232 strony [pages] oprawa twarda [hardcover] 2017 English ISBN 978-3-96098-070-4 PLN 170,00

Slavs and Tatars

Mouth to Mouth Red. [Ed.] 1Pablo Larios Teksty [Texts] 1Sussan Babaie, Jörg Heiser, David Joselit Projekt graficzny [Graphic design] 1 Heimann + Schwantes Współwydawca [Co-publisher] 1 Koenig Books, London Pierwsza monografia Slavs and Tatars śledzi działalność kolektywu od chwili powstania w 2006 roku. Slavs and Tatars to artystyczny tan­ dem działający na obszarze między byłym Murem Berlińskim a Wielkim Murem Chińskim. Prowadzi badania nad tożsamościami, wierzeniami, językami ludzi żyjących na arenie ścierania się imperiów (otomań­ skiego, rosyjskiego, perskiego) i imperialistycznych interesów (państw zachodnich) oraz ideologii (komunizmu, politycznego islamu, kapitalizmu). W historiach kultur tego obszaru artyści odnajdują siłę oporu, działającą nawet przy pod­ dawaniu się przemożnym wpływom. Nazywają siebie „archeologami co­ dzienności”.

21

New and Forthcoming Titles

The first monograph of Slavs and Tatars presents their most import­ ant works, publications and per­ formative lectures and covers the activities of the collective since its inception in 2006. Slavs and Tatars is an artistic tandem operating in the area between the former Berlin Wall and the Great Wall of China. It carries out research on the iden­ tities, beliefs, and languages of people living in the arena of a clash of empires (Ottoman, Russian, Persian), imperialist interests (Western countries) and ideologies (communism, political Islam, cap­ italism). In the history of cultures in this area, they find the power of resistance, which works even when succumbing to overwhelming influ­ ence. They call themselves “archae­ ologists of everyday life.”


U–jazdowski

{Project Room} 2019 Krześlak Dom Mody Limanka Moszumański-Kotwica Walendzik Muszyński Duda i Soja

142 x 230 mm 248 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2020 Polski/English ISBN 978-83-65240-67-5 PLN 50,00

Project Room 2019 Projekt graficzny [Graphic design] 1Tomasz Bersz {Project Room} to program dla młodych artystów z całej Polski, wyłonionych przez grupę ekspertów. Zaproszeni twórcy otrzymują jedna­ kowy budżet i pomoc producencką ze strony Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Publikacja podsu­ mowuje edycję 2019 cyklu, w trakcie której prezentowane były prace Marty Krześlak, Domu Mody Limanka, Jana Moszumańskiego-Kotwicy, Wiktorii Walendzik, Horacego Muszyńskiego oraz Róży Dudy i Michała Soi. Publikacja dzięki obszernej dokumen­ tacji przybliża wszystkie wystawy oraz pozwala poznać samych artystów po­ przez ich rozmowy z kuratorami.

22

Project Room

{Project Room} is a program dedicat­ ed to young artists who have been selected from proposals submitted by experts from all over Poland. The artists receive an equal budget and support from the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. The publication summarizes the 2019 edition during which there was a chance to see exhibitions by Marta Krześlak, Fashion House Limanka, Jan ­Moszumański-Kotwica, Wiktoria Walendzik, Horacy Muszyński, Róża Duda and Michał Soja. The publica­ tion, thanks to extensive documenta­ tion and conversations with curators, provides insight to artists’ works, and lives.


Project Room 2018 Projekt graficzny [Graphic design] 1Tomasz Bersz {Project Room} to program dla młodych artystów z całej Polski, wyłonionych przez grupę ekspertów. Zaproszeni twórcy otrzymują jedna­ kowy budżet i pomoc producencką ze strony Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Publikacja jest podsumowaniem edycji 2018, w trakcie której prezentowane były prace Grzegorza Stefańskiego, Marii Toboły, Weroniki Gęsickiej, Ani Nowak, Karoliny Mełnickiej i Karoliny Babińskiej.

142 x 230 mm 256 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2019 Polski/English ISBN 978-83-65240-51-4 PLN 50,00

{Project Room} is a program dedicat­ ed to young artists who have been selected from proposals submitted by experts from all over Poland. The artists receive an equal budget and support from the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. The publication is a summary of the 2018 edition during which there was a chance to see exhibitions by Grzegorz Stefański, Maria Toboła, Wero­nika Gęsicka, Ania Nowak, Karolina Mełnicka, and Karolina Babińska.

Bank Pekao Project Room 2017 Projekt graficzny [Graphic design] 1Tomasz Bersz Podsumowanie edycji 2017 cyklu {Bank Pekao Project Room} i prezen­ tacja młodych artystów, których pra­ ce można było w tym czasie oglądać w Zamku Ujazdowskim. Premierowe wystąpienia mieli tu: Małgorzata Michałowska, Mateusz Kula, Cezary Poniatowski, Anna Orłowska, Bracia (Agnieszka Klepacka i Maciej Chorąży), Stachu Szumski, Marta Hryniuk, Natalia Janus-Malewska, Kamil Kukla i Zuzanna Czebatul. Publikacja dzięki obszernej dokumen­ tacji przybliża wszystkie wystawy oraz pozwala poznać samych artystów po­ przez ich rozmowy z kuratorami.

170 x 235 mm 228 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2018 Polski/English ISBN 978-83-65240-45-3 PLN 40,00

23

Project Room

A summary of the 2017 edition of the {Bank Pekao Project Room} series, and presentation of young artists whose works could be seen at that time at the Ujazdowski Castle: Małgorzata Michałowska, Mateusz Kula, Cezary Poniatowski, Anna Orłowska, Bracia (Agnieszka Klepacka and Maciej Chorąży), Stachu Szumski, Marta Hryniuk, Natalia Janus-Malewska, Kamil Kukla, and Zuzanna Czebatul. The publica­ tion, thanks to extensive documenta­ tion and conversations with curators, provides insight into their works and lives.


Warszawa. Podręcznik zamieszkiwania Guide to Warsaw. The Make Yourself at Home Red. [Ed.] 1Christiaan Fruneaux, Edwin Gardner, Anna Ptak, Rani Al Rajji

165 x 225 mm 276 stron [pages] oprawa miękka [­softcover]

Projekt graficzny [Graphic design] 1Noviki Studio

2015 Polski ISBN 978-83-61156-91-8

Kompasem tego subiektywnego przewodnika po Warszawie jest pasja przejmowania miasta jako miejsca do życia. Jak zamieszkać w Warszawie, jak poczuć się w niej jak w domu, jak odkrywać niewidoczne rewiry i włączać je w obieg idei, w którym może nastąpić spotkanie z innymi użytkownikami miasta i pasjonatami miejskiej kultury? Ta kolekcja krótkich miejskich nowel, artykułów i esejów wizualnych ubrana w formę przewod­ nika powstała dzięki zaangażowaniu międzynarodowej grupy twórców, miejskich zawodowców i entuzja­ stów-amatorów. Bogato ilustrowany, pokazuje mniej i bardziej znane prze­ strzenie Warszawy, zachęca do space­ rów i zastanowienia się nad jej losem i architekturą.

PLN 48,00

165 x 225 mm 268 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2015 English ISBN 978-83-65240-06-4 PLN 48,00

24

Rezydencje

The compass for this subjective guide to Warsaw is the passion to take over a city and live in it. How to live in Warsaw and feel at home in it, as well as how, through one’s own engage­ ment and prism of experiences, to discover hidden districts and include them in the circulation of ideas, where they meet with other city dwellers and lovers of urban culture. This collection of short urban stories—ar­ ticles and visual essays emulating a guide—was created thanks to the commitment of an international group of artists, urban professionals, and enthusiasts-amateurs. Richly illustrat­ ed, it shows better- and lesser-known areas of Warsaw, and encourages walking and reflection on the city’s fate and architecture.


Michael Meier, Christoph Franz

Warszawskie zdroje Warsaw Water Stations Teksty [Texts] 1Martyna Obarska, Włodzimierz Karol Pessel, Agnieszka Sosnowska Projekt graficzny [Graphic design] 1 Błażej Pindor

147 x 210 mm 100 stron [pages] oprawa miękka ­[softcover]

Warszawa jest położona na po­ kładach wody uwięzionej blisko dwieście metrów pod powierzchnią ziemi, między skałami pochodzącymi z okresu oligocenu. W latach 90. na terenie miasta powstało blisko sto ujęć wody oligoceńskiej, które sta­ nowiły istotny element infrastruk­ tury miejskiej. Artyści dokumentują proces powolnego zanikania tego lokalnego fenomenu.

2015 Polski/English ISBN 978-83-65240-01-9 PLN 29,00

25

Residencies

The city of Warsaw sits atop re­ serves of water trapped about 200 meters underground in rock laid down in the Oligocene period. In the early 1990s, nearly a hundred Oligocene well houses were built and became an important element of the urban infrastructure in many districts of Warsaw. The artists doc­ ument the process of disappearance of this local phenomenon.


Chloe Lewis, Andrew Taggart

The Unfinished Reconstruction of Ujazdowski Castle Uwagę Chloe Lewis i Andrew Taggarta po przyjeździe do Warszawy wiosną 2012 roku przy­ kuł zbiór kilku tysięcy pocztówek z widokiem Zamku Ujazdowskiego z lat 80. Posłużył on artystom do zbudowania włas­nej kolekcji, na którą składają się realizacje rzeźbiar­ skie, asamblaże i kolaże. Pocztówki zostały radykalnie przekształcone i zestawione z obiektami znaleziony­ mi wokół Zamku, tworząc poetycką wizję topograficzną. Publikacja prezentuje wybór 151 prac, widoków Zamku Ujazdowskiego powstałych od 15 marca do 5 maja 2012 roku, ułożonych w porządku chronologicz­ nym.

175 x 244 mm 156 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2012 English ISBN 978-83-61156-53-6 PLN 27,00

For Lewis & Taggart, the unfinished reconstruction of Ujazdowski Castle began shortly after their arrival in Warsaw in the spring 2012. Upon discovering several thousand identical postcards depicting the castle in the late 1980s, they set to work transforming the image into an alternate vision of the castle’s continuous evolution. Repeatedly dissected, reconfigured, layered upon one another, the postcards re-emerged as a collection of col­ lages, sculptures and assemblages, each extending the potential for metamorphosis embedded within its place of origin. The publication comprises a selection of 151 works created between March 15th and May 5th, 2012, presented in the or­ der in which they were made.

Gwen van den Eijnde

Ewolucja to nasz sen Evolution is Our Dream Projekt graficzny [Graphic design] 1 Krzysztof Bielecki Książka prezentująca niezwykłe kre­ acje Gwena van den Eijnde. Mogą być one łączone zarówno z wyra­ finowanym krawiectwem haute couture, jak i kostiumami szytymi na potrzeby filmu, teatru czy opery. Artysta prezentuje je podczas swo­ ich performansów, co pozwala na ich widzenie jako obiektów sztuki. Można rozważać je jako szczególny rodzaj rzeźb, trójwymiarowych form, które w pełni działają tylko wtedy, gdy wypełnia je ludzkie ciało.

157 x 230 mm 84 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2010 English/Polski ISBN 978-83-61156-80-2 PLN 20,00

26

Rezydencje

The book presents unusual works by Gwen van den Eijnde. They can be positioned in the context of sophis­ ticated haute couture dress-mak­ ing, or seen as costumes made for film, theater, or opera. The artist presents them live on-stage, which encourages their perception as works of art. They can be viewed as a special kind of sculpture, three-di­ mensional forms that achieve their maximum effect when filled by a human body.


Christine Meisner

The Present Projekt graficzny [Graphic design] 1 Marianna Dobkowska, Krzysztof Bielecki Christine Meisner zajmuje się post­ kolonialną historią Afryki, a w istocie poszukiwaniem odpowiedzi na py­ tanie o odpowiedzialność człowieka wobec historii. Projekt The Present zainspirowało Jądro ciemności – ar­ tystka powtarza podróż jego autora, Josepha Conrada, do Konga, odbytą w czasach kolonizacji tego kraju przez Leopolda II. Meisner w swo­ jej wystawie i będącej jej efektem książce konfrontuje historię kolo­ nialną z wydarzeniami‚ jakie współ­ cześnie rozgrywają się na odwiedzo­ nych przez pisarza terenach, ale też w mocno związanej z ich historią Belgii i nie tak mocno – bo tylko za sprawą Conrada-Korzeniowskiego – Warszawie.

206 x 270 mm 116 stron [pages] oprawa miękka z ­obwolutą [softcover with dust jacket] 2008 Polski/Deutsch/English ISBN 978-83-61156-08-6 PLN 30,00

Christine Meisner investigates the post-colonial history of Africa, and in fact looks for answers to the question of human responsibility for history. The Present was inspired by the book Heart of Darkness—the artist repeats the journey made by the author Joseph Conrad to the Congo during its colonization by Leopold II. In her exhibition and book, Meisner confronts co­ lonial history with the events that are currently taking place in the areas visited by Conrad and also in Belgium, which is strongly con­ nected with this history, and with Warsaw, whose only link is ConradKorzeniowski’s early years in Poland.

Anca Benera

Dzikie zwierzęta zamieszkujące ­Warszawę. Notatki Warsaw Wild Life. Notes Projekt graficzny [Graphic design] 1 Marianna Dobkowska, Krzysztof Bielecki

130 x 185 mm 120 stron [pages] oprawa miękka ­[softcover]

Anca Benera, zafascynowana bo­ gactwem stołecznej fauny, przed­ miotem obserwacji uczyniła znane z plotek, opowieści, legend i relacji badaczy życie warszawskich dzikich zwierząt. Chciała dowiedzieć się, czy i jeśli tak, to jak żyją w społecz­ nościach, jakie są ich powiązania z innymi mieszkańcami miasta oraz przestrzenią publiczną. Publikacja dokumentuje efekty tych poszuki­ wań, prezentując wycinek ekscytu­ jącego życia zwierząt zamieszkują­ cych Warszawę.

2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-02-4 PLN 10,00

27

Residencies

Anca Benera, fascinated by the rich­ ness of the capital’s fauna, explored the life of Warsaw’s wild animals, as learned from rumors, stories, leg­ ends, and the accounts of research­ ers. She wanted to find out if, and if so, how they live in communities, what are their connections with the other inhabitants of the city and the public space. The publication docu­ ments the results of this search, pre­ senting a fragment of the exciting life of animals living in Warsaw.


British British Polish Polish

Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś Art From Europe’s Edges in the Long ’90s and Today

210 x 270 mm 428 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps]

Red. [Ed.] 1 Marek Goździewski, Tom Morton

Teksty [Texts] 1 Oliver Basciano, Jakub Bąk, JJ Charlesworth, Marek Goździewski, Isobel Harbison, Izabela Kowalczyk, Tom Morton, Paweł Możdżyński, Maryla Sitkowska

2015 Polski ISBN 978-83-61156-55-0

Projekt graficzny [Graphic design] 1Oksana Shmygol

PLN 140,00

Obszerny, bogato ilustrowany kata­ log jest próbą ukazania niezwykłego zjawiska: równoczesnego rozkwitu sztuki współczesnej w Wielkiej Brytanii i w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, utożsamianego z Young British Artists i polską sztu­ ką krytyczną. Ich przedstawiciele w bezpośredni sposób podejmowali podstawowe dla ludzi kwestie – ży­ cie i śmierć, seks i przemoc, etyka i polityka – tym samym wywołując w swoich krajach żywe i ważne dyskusje, również z udziałem me­ diów, co pozwoliło przekształcić sztukę współczesną w Wielkiej Brytanii i Polsce z dziedziny niszo­ wej, wzbudzającej zainteresowanie tylko wtajemniczonych, w dzie­ dzinę niemal kultury popularnej. Proces ten dokonywał się w czasie gwałtownych przemian ekonomicz­ nych i społecznych w obu krajach: w Wielkiej Brytanii był to Big Bang, wywołany nag­łą deregulacją rynków finansowych w 1986 roku, w Polsce zaś burzliwy proces transformacji ustrojowej po upadku komunizmu w 1989 roku.

210 x 270 mm 428 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2015 English ISBN 978-83-61156-59-8 PLN 140,00

28

Wystawy zbiorowe

The starting point of this richly illustrated catalogue was to show the unique simultaneous bloom of contemporary art in the UK as well as in Poland at the turn of the eight­ ies and nineties, often associated with Young British Art and Polish Critical Art. Their representatives, in a direct manner, undertook basic human questions—life and death, sex and violence, ethics, and poli­ tics—thereby provoking lively and important discussions in their coun­ tries, and also involving the media, which helped to transform contem­ porary art in the UK and Poland from a niche field—arousing interest only of the privy as it would seem—into the broader popular culture. This process was taking place during rapid economic and social changes in both countries: in Britain it was the Big Bang, caused by the sudden deregulation of financial markets in 1986; in Poland, there was the turbulent process of the political transformation after the fall of com­ munism in 1989.


Slow Future Red. [Ed.] 1Katia Krupennikova Teksty [Texts] 1Michał Augustyn, Jota Castro, Fabio Cavallucci, Claudia Pareja Projekt graficzny [Graphic design] 1 Magdalena Heliasz

145 x 210 mm 202 strony [pages] oprawa miękka [softcover]

Katalog opublikowany w związku z wystawą Slow Future, prezentującą artystów, których twórczość wiąże się z ideą postwzrostu. Postwzrost to ruch polityczny, gospodarczy i społeczny oparty na zasadach anty­ kapitalizmu, antykonsumpcjonizmu i zrównoważonego rozwoju. Myśliciele i aktywiści postwzrostu zachęcają do wdrażania alternatywnych modeli społeczno-gospodarczych, takich jak barter, spółdzielczość, współdziel­ ność, wymiana społecznościowa, recykling, squatowanie, ekologiczne technologie czy „zielony” transport.

2014 English/Polski ISBN 978-83-61156-74-1 PLN 40,00

The catalogue was published on the occasion of the exhibition Slow Future which brought together artists whose work relates to the motion of de­ growth. Degrowth is a political, eco­ nomic, and social movement based on the principles of anti-capitalism, anti-consumerism, and sustainability. Degrowth thinkers and activists de­ fend alternative social and economic patterns such as: barter, coopera­ tives, co-ownership, community ex­ change, recycling, squatting, as well as eco technologies and transport.

Establishment (jako źródło cierpień) Establishment (and its discontents) Red. [Ed.] 1Marcin Krasny, Stach Szabłowski Projekt graficzny [Graphic design] 1Monika Zawadzki Katalog zbiorowej wystawy polskich artystów uczestniczących w tworze­ niu sztuki aktualnej. Projekt nawiązuje do fali wystaw „nowej”, „młodej sztu­ ki”, która przetoczyła się przez polską scenę artystyczną na początku XXI wieku. Kontekstem dla tej prezentacji jest tytułowe pojęcie establishmentu, rozumianego jako wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć młodzi artyści, jako punkt odniesienia, zbiór pokus, przedmiot kontestacji, wreszcie jako potencjalne „źródło cierpień”.

282 x 400 mm 130 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-64-2 PLN 30,00

29

Group Exhibitions

The catalogue of a group exhibition of artists participating in the making of contemporary art. The project refers to a wave of “new” and “young art” exhibitions, which took place on the Polish art scene at the beginning of the 21st century. A context for this presentation is a concept of establish­ ment, understood as a challenge for young artists, as a point of reference, a collection of temptations, and an object of contest. Finally, it is a poten­ tial source of discontent.


Anna Konik

Ziarno piasku w źrenicy oka. Wideoinstalacje 2000–2015 A Grain of Sand in the Pupil of the Eye. Video works 2000–2015

210 x 250 mm 304 strony [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps]

Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek Teksty [Texts] 1Waldemar Baraniewski, Holk Cruse, Judy Fudge, Marcin Giżycki, Ewa Gorządek, Patrick Harries, Ryszard W. Kluszczyński, Anna Konik, Bernhard Waldenfels

2016 Polski/English ISBN 978-83-65240-07-1 PLN 45,00

Projekt graficzny [Graphic design] 1Grzegorz Laszuk/Książki i Strony W centrum zainteresowań Anny Konik znajduje się człowiek – niemal wszystkie jej prace są „dochodze­ niem” do Innego, powstają w konse­ kwencji spotkania z innymi ludźmi, z ich rzeczywistościami. Wychodząc od perspektywy subiektywnych doświadczeń, artystka wskazuje ich wymiar społeczny, a odbiorca konfrontuje się już nie tylko z indy­ widualną historią, ale też z realnymi problemami współczesnego świa­ ta. Twórczość Anny Konik nie daje się jednak zbyt łatwo wpisać w nurt sztuki krytycznej. Jest dużo bogat­ sza niż krytyczny opis rzeczywistości czy tworzenie komentarzy na temat współczesności. Konik transformuje na język wideo przeżycia i stany psychiczne bohaterów swoich prac, poszukując takich rozwiązań formalnych, by skomplikowane mechanizmy pracy pamięci, retro­ spekcji, ujawniane emocje, trudne do uchwycenia intuicje czy wrażenia przełożyć na składnię instalacji wi­ deo i strukturę przestrzeni wystawo­ wej. W jej realizacjach treść i forma zawsze się nawzajem dopełniają i zajmują równorzędne miejsca.

30

Wystawy indywidualne

At the center of Konik’s attention is the human being—virtually all her works are a process of “approach­ ing” the Other, resulting from ­encounters with other people and their realities. Taking the perspec­ tive of subjective experiences as her point of departure, the artist high­ lights their social aspect, and the viewer is confronted not only with an individual story but with broader contemporary issues. However, the work of Anna Konik refuses to be easily inscribed in the paradigm of critical art. It offers much more than just a critical description of reality or comments on the contemporary condition. Konik uses the language of video to convey her protagonists’ experiences and mental states, seeking formal solutions to translate complex mechanisms of memory work, retrospection, emotions, elu­ sive intuitions, or impressions into the syntax of a video installation and the structure of an exhibition space. In her works, form and content al­ ways complement each other and are equally important.


Anna Konik

W tym samym mieście, pod tym ­samym niebem… In the same city, under the  same sky… Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek

120 x 195 mm 376 stron [pages] oprawa miękka ­[softcover]

Teksty [Texts] 1Judy Fudge, Anna Konik, Susanne Stich

2016 Polski ISBN 978-83-65240-14-9

Projekt graficzny [Graphic design] 1Grzegorz Laszuk/Książki i Strony

PLN 25,00

Zbiór trzydziestu pięciu historii, które tworzą ścieżkę dźwiękową fil­ mowego projektu Anny Konik W tym samym mieście, pod tym samym niebem..., nagranych w reakcji na ro­ snącą niechęć wobec imigrantów oraz na tragedie, jakie towarzyszą ich drodze do Europy. Zebrane w książce opowieści imigrantek z Afganistanu, Syrii, Iraku, Birmy, Palestyny, Turcji, Kurdystanu, Kongo, Rumunii, Czeczenii, Inguszetii, Somalii, Nigerii, Kamerunu, Ekwadoru oraz kobiet romskich do­ kumentują ich losy. Książka składa się z pięciu części, a każda z nich z siedmiu historii. Wszystkie historie to autentyczne relacje kobiet po­ szukujących domu i warunków do życia z dala od wojny, terroryzmu, biedy, seksualnej opresji i przemocy jednego człowieka wobec drugiego. Mało która z nich ma szczęśliwe za­ kończenie, wiele z tych kobiet wciąż jest na etapie poszukiwania norma­ lizacji i budowania nowego życia. Zarejestrowane świadectwa niosą słowa rozpaczy, lęku, zwątpienia, a zarazem oburzenia, upominania się o sprawiedliwość i zrozumienie.

120 x 195 mm 368 stron [pages] oprawa miękka ­[softcover] 2015 English ISBN 978-83-65240-08-8 PLN 25,00

31

Individual Exhibitions

The book is a collection of thir­ ty-five histories which make up the soundtrack of Anna Konik’s video project In the same city, under the same sky..., recorded in response to the reluctance towards immigrants and the tragedies that accompany their journey to Europe. A collec­ tion of testimonies of immigrants from Afghanistan, Syria, Iraq, Burma, Palestine, Turkey, Kurdistan, The Congo, Romania, Chechnya, Ingushetia, Somalia, Nigeria, Cameroon and Ecuador as well as Romani women, has been collected in a book which documents their fate. The book consists of five parts, and each of them of seven stories. All of these stories focus on the authentic experiences of women seeking a home and a life away from war, terrorism, poverty, sexual oppression, and violence. Hardly any of these stories have a happy ending; many of the women are still at the point of building a new life. The records carry words of despair, fear, doubt, and at the same time indignation, demand for justice and understanding.


płyta winylowa [vinyl] 2016 PLN 40,00

Christine Schörkhuber, Zorka Wollny

El Hadji Sy. Siedem miniatur Seven Miniatures on El Hadji Sy Projekt graficzny [Graphic design] 1Jakub Stępień Hakobo Druk i tłoczenie [Print and vinyl pressing] 1Monotype Pressing Płyta winylowa nagrana w ramach wystawy El Hadjiego Sy, senegal­ skiego artysty, kuratora i aktywi­ sty, prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2016 roku. Zorka Wollny i Christine Schörkhuber wybrały siedem dzieł z wysta­ wy Na początku myślałem, że tańczę i stworzyły niezwykły katalog dźwiękowy. Powstało siedem wyjątkowych miniatur muzycznych. Składnia wizualna obrazu została przetłumaczona i rozwinięta w poetykę dźwięku. 

32

Wystawy indywidualne

A vinyl record created as part of the exhibition of El Hadji Sy, Senegalese artist, curator, and activist, that took place at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in 2006. Zorka Wollny and Christine Schörkhuber chose seven works from the exhibition At first I thought I was dancing, and devised an exceptional sound catalogue. Seven unique pieces have been created as a result. The visual syntax of a paint­ ing has been translated and devel­ oped into the poetics of sound. 


160 x 225 mm 224 strony [pages] oprawa miękka ­[softcover] 2015 Polski/English ISBN 978-83-61156-94-9 PLN 38,00

Natalia LL

Secretum et Tremor Red. [Ed.] 1Ewa Toniak Teksty [Texts] 1Amy Bryzgel, Natalia LL, Małgorzata Ludwisiak, Anna Markowska, Adam Mazur, Katarzyna Naliwajek-Mazurek, Jakub Piwowarski, Ewa Toniak Projekt graficzny [Graphic design] 1 Błażej Pindor Publikacja otwierająca nowy obszar interpretacji sztuki Natalii LL, od­ nosząca się do pomijanego dotąd późnego (po 1989 roku) okresu twórczości artystki, inspirowane­ go germańską mitologią i muzyką Richarda Wagnera. Bogato ilustro­ wana, pokazuje nowe konteksty ikonograficzne (po raz pierwszy publikowane zdjęcia z dzieciństwa z prywatnego archiwum Natalii LL). Zebrane w książce teksty proponują nowe perspektywy oglądu twór­ czości jednej z najwybitniejszych artystek tworzących historię polskiej sztuki współczesnej.

33

Individual Exhibitions

This publication opens a new area of interpretation of Natalia LL’s art, referring to the hitherto neglected late period of the artist’s work (after 1989) inspired by Richard Wagner’s music and Germanic mythology. Richly illustrated, it shows new iconographic contexts (childhood photos from Natalia LL’s private archive, published for the first time). The texts collected in the book offer new perspectives on the work of one of the most outstanding artists creating the history of Polish con­ temporary art.


Francis Alÿs

Reel – Unreel Red. [Ed.] 1Andrea Viliani

Projekt graficzny [Graphic design] 1 Cristina Paoli/Periferia 235 x 275 mm 224 strony [pages] oprawa twarda [hardcover]

Współwydawca [Co-publisher] 1 Fondazione Donnaregina, Napoli

2014 English/Polski ISBN 978-83-61156-75-8

Francis Alÿs odbył w latach 2010– 2014 wiele podróży do Afganistanu, co miało związek z zaproszeniem artysty do udziału w documenta 13. Publikacja ta jest zbiorem mate­ riałów z różnych źródeł, takich jak filmy, obrazy, rysunki, kolaże, pocz­ tówki, szkicowniki oraz inne formy dokumentacji, składających się na Projekty afgańskie Alÿsa. Podobnie jak w wypadku storyboardu lub archiwum, dokumentacyjna, a za­ razem narracyjna struktura książki przywodzi na myśl dziennik podróży z przedstawieniami wizualnymi i no­ tatkami.

PLN 130,00

Between 2010 and 2014, Francis Alÿs traveled extensively to Afghanistan following his invitation to participate in documenta 13. This publication is a compilation of the films, paintings, drawings, collages, postcards, notebooks, and other documents that make up his Afghan Projects. Like a storyboard or ar­ chive, their documentary yet narra­ tive structure emerges like a travel journal with images and notations.

Isaac Julien

Western Union: Small Boats Projekt graficzny [Graphic design] 1 Niall & Nigel, Pony Ltd., London Współwydawca [Co-publisher] 1 Koenig Books, London

244 x 324 mm 116 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

Western Union: Small Boats to re­ fleksja nad migracją i nadzieją na lepsze życie. Opowiada o grupie robotników, migrantów z północ­ nej Afryki, którzy marzą o życiu za morzem. W tych ponurych czasach opuszczają rodzinne wybrzeża w małych łodziach – co prawda z własnej woli, ale nie mniej drama­ tycznie niż ich przodkowie. Potem widzimy ich ciała dryfujące do wy­ brzeży Hiszpanii i Włoch – to swo­ ista elegia o wielowiekowej historii kolonizacji.

2008 English/Polski ISBN 978-3-86560-649-5 PLN 60,00

34

Wystawy indywidualne

Western Union: Small Boats is a re­ flection on migration and the hope for a better life. It tells the story of a generation of migrant North African workers who dream of a life across the sea. In this bleak era, after leaving the shores of home on small boats voluntarily but no less horrifically than their forebears, thousands wash up daily on Spanish and Italian beaches, their broken bodies an elegy to the centuries-old history of colonial enterprise.


Mary Kelly

Słowa to rzeczy. O wierności: sztuka, polityka, pasja i wydarzenie Words Are Things. On Fidelity: Art, Politics, Passion and Event

180 x 240 mm 280 + 70 stron [pages] 2 oprawy miękkie w etui [2 softcovers in a box]

Red. [Ed.] 1Milada Ślizińska Projekt graficzny [Graphic design] 1Aleksander Mrozek

2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-07-9 978-83-61156-28-4

Mary Kelly w swej twórczości odnosi się do kwestii takich jak seksualność, tożsamość i pamięć historyczna, a jej prace najczęściej przyjmują formę dużych narracyj­ nych instalacji. Zestaw dwóch boga­ to ilustrowanych publikacji składa się z katalogu pierwszej wystawy Mary Kelly w Polsce oraz publikacji pokonferencyjnej, zbie­rającej teksty Silvii Eiblmayr, Agaty Jakubowskiej, Ewy Lajer-Burcharth, Ruth Noack, Griseldy Pollock i Andy Rottenberg.

PLN 50,00

Mary Kelly’s work deals with issues such as sexuality, identity and his­ torical memory, and her works usu­ ally take the form of large narrative installations. The set of two richly illustrated publications comprises a catalogue of Mary Kelly’s first exhibition in Poland, and a post-con­ ference publication—a collection of texts by Silvia Eiblmayr, Agata Jakubowska, Ewa Lajer-Burcharth, Ruth Noack, Griselda Pollock, and Anda Rottenberg.

Kara Walker Red. [Ed.] 1Milada Ślizińska Teksty [Texts] 1Katarzyna Bojarska, Steel Stillman, Philippe Vergne Projekt graficzny [Graphic design] 1 Aleksander Mrozek 175 x 255 mm 202 strony [pages] oprawa twarda z obwolutą [hardcover with dust jacket]

Wycinanki Kary Walker to rozliczenie z postkolonialną przeszłością i ra­ sistowską teraźniejszością. W kry­ tyczny sposób artystka podchodzi do reprezentacji czarnego ciała w euroamerykańskiej historii sztu­ ki, przedstawiając różne warianty opowieści z życia Afroamerykanów. Książka zawiera eseje o twórczości Kary Walker, rozmowę z artystką oraz bogaty materiał ilustracyjny.

2011 Polski/English ISBN 978-83-61156-38-3 PLN 65,00

35

Individual Exhibitions

Kara Walker’s cut-outs are a set­ tlement with a post-colonial past and a racist present. The artist is critical of the representation of the black body in Euro-American art history, presenting different variants of stories from the lives of Afro-Americans. The book contains essays on the work of Kara Walker, a conversation with the artist, and ample illustrative material.


Adam Broomberg, Oliver Chanarin

Podstawowe zasady Rudiments Red. [Ed.] 1Kaja Pawełek Projekt graficzny [Graphic design] 1 Adam Broomberg & Oliver Chanarin

148 x 185 mm 96 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

Publikacja towarzysząca wystawie brytyjskich artystów, będącej swo­ istym studium anatomii przemocy. Zawiera kwestionariusz stworzony do oceny poziomu empatii, kadry z filmu Rudiments, nutowy zapis utworu wykonywanego przez dwóch werblistów w czasie trwania wysta­ wy, tekst Kai Pawełek Wojna jest w nas oraz jej rozmowę z artystami Komedia i ból.

2015 English/Polski ISBN 978-83-61156-79-6 PLN 15,00

The publication accompanies the ex­ hibition of British artists, as a study of the anatomy of violence. It con­ tains a questionnaire created to assess the level of empathy, frames from the film Rudiments, a musical score of a piece performed by two drummers during the exhibition, the text by Kaja Pawełek The War is Inside Us, and her conversation with the artists, Comedy and Pain.

Maurizio Cattelan

Amen

Red. [Ed.] 1Iwo Zmyślony Projekt graficzny [Graphic design] 1 Marysia Mastalerz Czy prace Maurizio Cattelana wymagają komentarza? Raczej wymagają milczenia, które pozwoli im do nas przemówić własnym językiem. Dlatego celem nie było pisanie o pracach artysty, ale wska­ zanie perspektyw, które ujawnią ich znaczenie teologiczne, filozoficzne i polityczne. W książce znajdziemy m.in. fragmenty dzieł Zygmunta Baumana, Jeana Baudrillarda, Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Leszka Kołakowskiego, pieśń Jacka Kaczmarskiego, eseje Roberta Piłata i Józefa Majewskiego, rozmowę z Zofią Rosińską, fragmenty orędzia biskupów polskich do biskupów nie­ mieckich, wiersze Percy’ego Bysshe Shelleya i Wisławy Szymborskiej.

125 x 190 mm 128 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2012 Polski/English ISBN 978-83-61156-54-3 PLN 20,00

36

Wystawy indywidualne

Do Maurizio Cattelan’s works re­ quire commentary? They rather ­require silence to allow them to speak to us in their own language. Therefore, the aim was not to write about his works but instead to indi­ cate perspectives that would reveal their theological, philosophical, and political significance. The book contains fragments of works by Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard, Gottfried Wilhelm Leibniz, Leszek Kołakowski, Jacek Kaczmarski’s song, essays by Robert Piłat, and Józef Majewski, an interview with Zofia Rosińska, fragments of a mes­ sage from Polish bishops to German bishops, poems by Percy Bysshe Shelley and Wisława Szymborska.


Christian Jankowski

Heavy Weight History Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek Projekt graficzny [Graphic design] 1 Uli Cluss

235 x 285 mm 336 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

Współwydawca [Co-publisher] 1 Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln

2014 English ISBN 978-3-86335-446-6

Obszerny album poświęcony twór­ czości Jankowskiego zawiera retro­ spektywny przegląd jego prac z lat 1992–2013, a także dokumentację wystawy Historia wagi ciężkiej, łączącej w oryginalny sposób sport, sztukę i historię. Zaproszeni do pro­ jektu sportowcy – polscy ciężarow­ cy – podjęli wysiłek, aby siłą swoich mięśni unieść na chwilę wybrane warszawskie pomniki i w ten sposób zmierzyć się z historią.

PLN 170,00

This extensive album devoted to Jankowski’s work includes a retro­ spective review of his works from 1992–2013, as well as documenta­ tion of the exhibition Heavy Weight History, combining sport, art and history in an original way. Athletes invited to the project, Polish weight­ lifters, tried to lift selected Warsaw monuments for a moment and tack­ le history in this way.

Christian Boltanski

Revenir

Red. [Ed.] 1Milada Ślizińska Projekt graficzny [Graphic design] 1Maciej Buszewicz 177 x 237 mm zestaw w pudełku [set in a box]

Zestaw zawierający: książkę będącą zapisem wystawy Revenir, zbiór dziesięciu tekstów poświęconych Boltanskiemu Chiński portret, kom­ plet 32 czarno-białych pocztówek dokumentujących projekt billbo­ ardowy Witness oraz wkładkę do „Gazety Wyborczej” zaprojektowaną przez artystę. Wszystkie elementy umieszczone są w zamykanym tek­ turowym pudełku opatrzonym pie­ czątkami i papierowymi plombami.

2003 Polski/English/Français ISBN 83-85142-22-3 PLN 60,00

37

Individual Exhibitions

This is a set including a book from the Revenir exhibition, a collec­ tion of ten texts dedicated to ­Boltanski (Chinese Portrait), a set of 32 black-and-white postcards documenting the Witness billboard project and an insert for Gazeta Wyborcza designed by the artist. All elements are placed in a closed cardboard box with stamps and paper seals.


165 x 230 mm 132 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2015 Polski ISBN 978-83-65240-05-7 PLN 28,00

165 x 230 mm 132 strony [pages] oprawa miękka [softcover]

Przestrajanie. Leszek Knaflewski i ­audiosfera Retuning. Leszek Knaflewski and ­Soundscapes Red. [Ed.] 1Jarosław Lubiak, Grzegorz Borkowski Teksty [Texts] 1 Leszek Knaflewski, Michał Libera, Jarosław Lubiak

2015 English ISBN 978-83-65240-10-1

Projekt graficzny [Graphic design] 1 Honza Zamojski

PLN 28,00

Bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie Leszka Knaflewskiego, poznańskiego artysty o niezwykłej osobowości, założycie­ la autorskiej pracowni Audiosfera, oraz jego uczniów: Wojciecha Bąkowskiego, Daniela Koniusza, Tomasza Koszewnika, Dominiki Olszowy, Franciszka Orłowskiego, Aleksandry Ska, Konrada Smoleńskiego, Marii Toboły i Honzy Zamojskiego. Zawiera niepublikowany wcześniej tekst Knaflewskiego, w któ­ rym przedstawił on swoją koncepcję programową pracowni Audiosfera „Audio art”. Artyści sztuk wizualnych w świecie dźwięków.

38

Wystawy indywidualne

A richly illustrated publication accom­ panying the Leszek Knaflewski’s exhi­ bition, an artist from Poznań with an extraordinary personality, the founder of the Soundscapes Studio, and his students: Wojciech Bąkowski, Daniel Koniusz, Tomasz Koszewnik, Dominika Olszowy, ­Franciszek Orłowski, Aleksandra Ska, Konrad Smoleński, Maria Toboła, and Honza Zamojski. Includes the previously unpublished text by Knaflewski: “Audio Art”: Visual Artists in the World of Sounds, where he presented his concept for the pro­ gram of Soundscapes Studio.


Józef Robakowski

Moje własne kino My Own Cinema Red. [Ed.] 1Bożena Czubak Teksty [Texts] 1Bożena Czubak, Mark Nash, Hans-Ulrich Obrist, Łukasz Ronduda

235 x 275 mm 208 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

Projekt graficzny [Graphic design] 1Iwo Rutkiewicz

2012 Polski ISBN 978-83-61156-57-4

Obszerny katalog jest retrospek­ tywnym wglądem w praktykę ar­ tystyczną Józefa Robakowskiego, postrzeganą z dwóch różnych i jednocześnie przenikających się perspektyw: „kina rozszerzonego” i „kina własnego”. Z jednej strony, jest to spojrzenie na jego udział w neoawangardowym ekspery­ mencie lat 70., jako współzałoży­ ciela Warsztatu Formy Filmowej (1970–1977), formacji kluczowej dla kolejnych generacji twórców i bada­ czy sztuki nowych mediów. Z drugiej strony, to prezentacja artysty wypra­ cowującego osobną pozycję w ra­ mach idei „kina włas­nego”, z czasem coraz bardziej osobistego.

PLN 70,00

235 x 275 mm 208 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2012 English ISBN 978-83-61156-58-1 PLN 70,00

39

Individual Exhibitions

The catalogue My Own Cinema offers a retrospective insight into Józef Robakowski’s artistic practice, perceived from two different, and intersecting, perspectives: of “ex­ panded cinema” and “own cinema.” On the one hand, it is a survey of his role in the neo-avant-garde experi­ ment of the 1970s, as a co-founder of the Workshop of the Film Form (1970–1977), a key reference for successive generations of new me­ dia artists and researchers. On the other hand, it is a presentation of an artist building up his own, unique position according to the idea of one’s “own cinema,” increasingly personal.


Piotr Bosacki

Sprawa jest w załatwianiu The Issue is Being Handled Red. [Ed.] 1Stach Szabłowski Projekt graficzny [Graphic design] 1 Dagny & Daniel Szwed (Moonmadness)

270 x 320 mm 38 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

Katalog najobszerniejszej do 2015 roku wystawy indywidualnej Piotra Bosackiego, obejmującej filmy animowane, wynalezione przez niego aparaty muzyczne, machiny do produkcji obrazów i dźwięków. Zainteresowania Bosackiego roz­ pięte są między abstrakcyjnymi systemami, takimi jak muzyka i ma­ tematyka, a obrazowością słowa i narracji. Katalog, poza zdjęciami prac i kadrami z filmów, zawiera obszerne teksty opisujące i interpre­ tujące twórczość artysty.

2015 Polski/English ISBN 978-83-61156-31-4 PLN 5,00

The catalogue of Piotr Bosacki’s most extensive solo exhibition be­ fore 2015, including animated films, his invented music instruments, and machines for producing images and sounds. Bosacki’s interests range from abstract systems, such as music and mathematics, to the pic­ toriality of words and narratives. The catalogue, apart from photographs and frames from films, contains extensive texts describing and inter­ preting the artist’s work.

Olaf Brzeski

Samolub The Self-Seeker Red. [Ed.] 1Stach Szabłowski, Olaf Brzeski, Patrycja Sikora Projekt graficzny [Graphic design] 1 Maciej Lizak

210 x 280 mm 170 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

Współwydawca [Co-publisher] 1 BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej

2013 Polski/English ISBN 978-83-63505-03-5

Bogato ilustrowany katalog Olafa Brzeskiego jest pierwszą próbą przekrojowego spojrzenia na doro­ bek rzeźbiarski artysty. Znalazły się w nim najnowsze prace Brzeskiego oraz wybrane realizacje z ostatniej dekady – rzeźby, filmy i rysunki. Obok specjalistycznych tekstów w katalogu można przeczytać roz­ mowę z artystą, przeprowadzoną przez Sławomira Rumiaka, oraz zapoznać się z opisem wszystkich najważniejszych prac.

PLN 45,00

40

Wystawy indywidualne

This richly illustrated catalogue by Olaf Brzeski is the first attempt to review his artistic output. It includes Brzeski’s latest works and selected works from the last decade—sculp­ tures, films, and drawings. Apart from specialist texts, the catalogue also includes an interview with the artist by Sławomir Rumiak, and a description of all the most import­ ant works.


Agnieszka Polska

How the Work is Done Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek Projekt graficzny [Graphic design] 1Kaja Gliwa

215 x 270 mm 62 strony [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps]

Książka towarzysząca wystawie Agnieszki Polskiej Auroryt, zawiera­ jąca ponad 50 zdjęć prac i kadrów z filmów. Uderza w niej płynna ewo­ lucja praktyki artystycznej Polskiej, od fotografii do kolażu, animacji i wreszcie filmu, a także wciąż ta sama autentyczna fascynacja prze­ twarzaną przeszłością, wyraźnie ujawniona przez estetyzację pamięci i tęsknoty.

2012 Polski/English ISBN 978-83-61156-69-7 PLN 35,00

The book accompanying the exhibi­ tion of Agnieszka Polska, Aurorite, containing over 50 photographs of works and frames from films. It doc­ uments the smooth evolution of her artistic practice, from photography to collage, animation and, finally, film, as well as the same authentic fascination with the processed past, clearly revealed by the aestheticiza­ tion of memory and longing.

Radek Szlaga

Freedom Club Red. [Ed.] 1Stach Szabłowski Projekt graficzny [Graphic design] 1 Daria Malicka Publikacja przedstawiająca ideę Freedom Clubu (Klubu Wolności): anarchoprymitywizm, opór wobec społecznych hierarchii i rygorów narzucanych przez cywilizację, wro­ gość wobec ekspansji technologii na wszystkie dziedziny życia, niechęć wobec władzy, marzenie o powrocie do pierwotnej swobody, wreszcie przekonanie, że dominujący obec­ nie model życia grzebie wszelką nadzieję na indywidualną wolność – oto pojęcia, którymi operował Theodore John Kaczynski, znany jako Unabomber, i które składają się na wywrotowy dyskurs przedstawiony na wystawie Szlagi.

124 x 194 mm 118 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2012 Polski/English ISBN 978-83-61156-65-9 PLN 35,00

41

Individual Exhibitions

The publication presents the idea of a Freedom Club: anarchoprimitivism, resistance to social hierarchies, and the rigors imposed by civilization, hostility to the expansion of tech­ nology in all areas of life, aversion to power, a dream of returning to our original freedom, and finally the conviction that the dominant model of life buries all hope for individual freedom. These were the concepts of Theodore John Kaczynski, known as the Unabomber, making up the subversive discourse presented at Szlaga’s exhibition.


Mikołaj Smoczyński

Co outsider może nam powiedzieć o rzeczywistości? What Can an Outsider Tell Us About Reality? Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek

280 x 203 mm 120 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

Projekt graficzny [Graphic design] 1 Kaja Gliwa

2013 Polski/English ISBN 978-83-61156-73-4

Mikołaj Smoczyński tworzył efeme­ ryczne projekty site specific, aran­ żował wystawy własnych abstrak­ cyjnych obrazów oraz dokonywał architektonicznych interwencji we wnętrzach, które następnie foto­ grafował. Większość tych realizacji nie istnieje. Publikacja zawiera zdjęcia prac artysty (także tych już nieistniejących), notę biograficzną oraz dokumentację fotograficzną wybranych wystaw. Do katalogu do­ łączony jest plakat z wystawy oraz rozmowy o artyście z Jarosławem Kozakiewiczem i Robertem Kuśmirowskim.

PLN 40,00

Mikołaj Smoczyński created ephem­ eral site-specific projects, arranged exhibitions of his own abstract paintings and made architectural interventions in interiors, which he then photographed. Most of these projects do not exist anymore. The publication contains photographs of the artist’s works (including those that no longer exist), a biographical note and photographic documenta­ tion of selected exhibitions. The cat­ alogue is accompanied by a poster from the exhibition and interviews about the artist with Jarosław Kozakiewicz and with Robert Kuśmirowski.

Mikołaj Smoczyński

Esej o rysunku Współwydawca [Co-publisher] 1MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Książka artystyczna Mikołaja Smoczyńskiego (1955–2009), ma­ larza, fotografa, performera i rysow­ nika. Jak pisał: w sensie najszerszym rysunek jest najbardziej pierwotną formą ekspresji twórczej człowieka; pojawił się w formie rytów naskal­ nych. Ale rysunek to także aktyw­ ność, która towarzyszy każdemu z nas od pierwszych lat życia. W tym sensie jest doświadczeniem wspól­ nym i powszechnym. Dlatego można powiedzieć, że jest najbardziej „demokratyczną” dyscypliną sztuki i jako taki jest dostępny każdemu.

215 x 300 mm 280 stron [pages] oprawa twarda z obwolutą [hardcover with dust jacket] 2010 Polski ISBN 978-83-61156-68-0 PLN 20,00

42

Wystawy indywidualne

Artbook by Mikołaj Smoczyński (1955–2009), an outstanding painter, photographer, performer and draughtsman. In his own word, drawing—in the broadest sense—is the most primordial form of human creative expression; it first appeared in the form of stone carvings. But drawing is also an activity that starts in early childhood. In this sense it is a common and universal experience. That is why we can say that it is the most “democratic” art discipline and as such accessible to everyone.


Marek Kijewski

Drżę więc cały, gdy mogę was ­ozłocić I’m All A-tremble When I Can Shower You with Gold

270 x 240 mm 188 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-01-7

Red. [Ed.] 1Ewa Gorządek Projekt graficzny [Graphic design] 1Grzegorz Laszuk

PLN 30,00

Obszerny, bogato ilustrowany kata­ log wystawy retrospektywnej Marka Kijewskiego (1955–2007) – wybit­ nego rzeźbiarza, związanego z nur­ tem Nowej Ekspresji. Immanentnym elementem jego prac jest kolor złoty, który był dla niego reprezenta­ cją energii w mistycznej symbolice barw. Katalog zawiera szczegółowe kalendarium życia i twórczości artysty oraz teksty m.in. Ewy Gorządek, Marka Goździewskiego, Kazimierza Piotrowskiego, Stacha Szabłowskiego, Lecha Karwowskiego.

An extensive, richly illustrated cata­ logue of the retrospective exhibition by Marek Kijewski (1955–2007), an outstanding sculptor associated with New Expression. An imma­ nent element of his works is the golden color, which for him was the representation of energy in the mystical symbolism of colors. The catalogue contains a detailed calendar of his life and work, with texts by Ewa Gorządek, Marek ­Goździewski, ­Kazimierz Piotrowski, Stach ­Szabłowski, Lech Karwowski, and others.

Jadwiga Maziarska

Atlas Wyobrażonego Atlas of the Imaginary Red. [Ed.] 1Barbara Piwowarska Projekt graficzny [Graphic design] 1 René Wawrzkiewicz

200 x 258 mm 196 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

Jadwiga Maziarska (1913–2003), wybitna malarka, jedna z prekur­ sorek malarstwa materii, należała do kręgu artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyj­ ny, notatki artystki, kalendarium oraz eseje:  Barbary Piwowarskiej, Andrzeja ­Turowskiego, ­Andrzeja Ledera, ­Agaty Bielik-Robson, ­Doroty ­Jareckiej i Anny Markowskiej.

2009 Polski/English ISBN 978-83-61156-15-4 PLN 30,00

43

Individual Exhibitions

Jadwiga Maziarska (1913–2003), an outstanding painter, one of the precursors of texture painting, be­ longed to the circle of artists gath­ ered around Tadeusz Kantor. The book contains rich illustrative mate­ rial, notes by the artist, a calendar, and essays by: Barbara Piwowarska, Andrzej Turowski, Andrzej ­Leder, Agata Bielik-Robson, Dorota ­Jarecka, and Anna Markowska.


Mirosław Bałka

Fragment Red. [Ed.] 1Marek Goździewski Teksty [Texts] 1Zygmunt Bauman, Marek Goździewski, Julian Heynen, Piotr Krajewski, Frances Morris

210 x 300 mm 268 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

Projekt graficzny [Graphic design] 1 Małgorzata Frąckiewicz, Alicja Kobza (Poważne Studio)

2013, 2nd edition English ISBN 978-83-61156-67-3

Katalog wystawy Mirosława Bałki Fragment – retrospektywnego podsumowania ponad dwunastu lat działalności wideo artysty, obejmu­ jącego prace wideo od najstarszych, z 1998 roku, do po raz pierwszy pokazywanych publicznie. Katalog przybliża wyjątkową rolę, jaką wi­ deo odgrywało w twórczości Bałki. Dzięki niemu artysta wprowadził do swojej rzeźby zarówno nowe formy artystyczne, jak i obrazy i tematy, które stanowiły nieoczekiwane przedłużenie jego dotychczasowej działalności.

PLN 99,00

A catalogue of Mirosław Bałka’s exhibition, Fragment—a retrospec­ tive summary spanning over twelve years, covering his video works from the oldest (from 1998) to those ­never previously published. It presents the unique role played by video in Bałka’s work. In his videos, the artist was able to introduce new artistic forms, paintings, and mo­ tifs—an unexpected extension of his main artistic activity as a sculptor.

Janusz Bałdyga

Miejsca znaczone Marked Places Red. [Ed.] 1Maria Rubersz Projekt graficzny [Graphic design] 1Grzegorz Laszuk/Książki i Strony

205 x 267 mm 100 stron [pages] oprawa twarda ­[hardcover]

Katalog wystawy indywidualnej Janusza Bałdygi, jednego z naj­ znamienitszych polskich perfor­ merów, członka Akademii Ruchu i współzałożyciela Pracowni Dziekanka, zawierający bogatą dokumentację fotograficzną perfor­ mansów realizowanych od lat 70. XX wieku.

2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-40-6 PLN 40,00

44

Wystawy indywidualne

A catalogue of Janusz Bałdyga’s exhibition, one of the most eminent Polish performers, member of Aka­ demia Ruchu and co-founder of Pracownia Dziekanka. Contains a rich photographic documentation of performances carried out since the 1970s.


Magdalena Abakanowicz

Cysterna Cistern

Red. [Ed.] 1Milada Ślizińska Projekt graficzny [Graphic design] 1 Aleksander Mrozek

200 x 263 mm 196 stron [pages] oprawa twarda z obwolutą [hardcover with dust jacket]

Powstała z okazji indywidualnej wystawy artystki publikacja zawiera eseje Mary Jane Jacob Gdy monolog staje się dialogiem i Frances Morris Magdalena Abakanowicz i jej ­Abakany. O jej wyjątkowym charak­ terze stanowi zbiór 20 odautorskich komentarzy do prac powstałych w latach 1961–2006. Książka za­ wiera ponadto obszerną biografię artystki, zestawienie wybranych wy­ staw indywidualnych i zbiorowych, spis honorowych doktoratów i człon­ kostw oraz nagród przyznanych artystce, a także wybraną starannie bibliografię.

2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-13-0 PLN 84,00

Prepared on the occasion of the artist’s individual exhibition, the publication includes essays by Mary Jane Jacob When Monologue Becomes Dialogue and Frances Morris ­Magdalena Abakanowicz – the Abakans. The special character of the book is emphasized by the 20 comments by the author on her works made from 1961–2006. It also contains an extensive biography of the artist, a list of selected individ­ ual and group exhibitions, a list of honorary doctorates and member­ ships, as well as prizes awarded to the artist and a ­carefully selected bibliography.

Magdalena Abakanowicz Twórczość Magdaleny Abakanowicz stawiana jest w rzędzie najciekaw­ szych dokonań rzeźby XX wieku od czasu, gdy w latach 60. zaczęła tworzyć cykle monumentalnych mięk­ kich rzeźb nazywanych abakanami. Album prezentuje większość cyklów rzeźbiarskich artystki realizowa­ nych do lat 90., zawiera ponad 100 barwnych i czarno-białych fotogra­ fii, eseje Michaela Brensona i Jasi Reichardt, autorskie komentarze do prac oraz wspomnienia i refleksje Magdaleny Abakanowicz. Ponadto: wstęp Wojciecha Krukowskiego, tekst Ryszarda Stanisławskiego, a także: biografię, obszerne zestawienie wy­ staw i bibliografię artystki.

245 x 305 mm 248 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 1995 Polski ISBN 83-85142-18-5 PLN 30,00

45

Individual Exhibitions

Magdalena Abakanowicz is one of the most notable sculptors of the 20th century with her trademark series of monumental soft sculptures, Abakans. The book presents most of the artist’s sculptural series from the 1960s to 1990s, including over 100 color and black-and-white pho­ tographs, essays by Michael Brenson and Jasia Reichardt, the author’s comments on her works, as well as memories and reflections. In addition: introduction by Wojciech Krukowski, text by Ryszard Stanisławski, as well as a biography, an extensive list of ex­ hibitions and the artist’s bibliography.


Wojciech Gilewicz

Oni Them

Teksty [Texts] 1Zbigniew Libera, Dorota Sajewska, Karol Sienkiewicz

270 x 210 mm 48 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps]

Projekt graficzny [Graphic design] 1 Klaudia Polak-Szewczyk

2009 Polski/English ISBN 978-83-61156-20-8

Książka prezentuje fotograficzny cykl autoportretów podwójnych Oni Wojciecha Gilewicza. Artysta przygląda się w nich sobie samemu oczami wykreowanego przez siebie sobowtóra. Zdjęcia ukazują dwóch mężczyzn w codziennych, czasem intymnych sytuacjach. Fotografie można czytać na różnych płasz­ czyznach interpretacyjnych – jako współczesną historię o Narcyzie, opowieść o niespełnieniu czy miłości homoerotycznej. Jednocześnie zdję­ cia te podejmują problem zacierania granic między rzeczywistością a jej artystycznym przedstawieniem.

PLN 29,00

This publication presents Wojciech Gilewicz’s photographic series of double self-portraits, Them. Gilewicz looks at himself through the eyes of his own alter ego. The pictures show two men in everyday, often intimate situations. The photographs can be read on many different levels of interpretation—as a present-day version of the Narcissus story, as a narrative about unfulfillment, or about homoerotic love. At the same time, these pictures touch upon the issue of blurring the boundaries between reality and its artistic rep­ resentation.

Maciej Stępiński

Loop

Teksty [Texts] 1François Bazzoli, Adam Mazur, Józef Robakowski, Stach Szabłowski Projekt graficzny [Graphic design] 1 Iwo Rutkiewicz

195 x 255 mm 152 strony [pages] oprawa miękka [softcover]

Współwydawca [Co-publisher] 1 Galeria LETO, Warszawa

2008 Polski/English/Français ISBN 978-83-61156-52-9

Prezentacja kilkudziesięciu najważ­ niejszych prac uprawiającego wiele rodzajów sztuk wizualnych – foto­ grafię, rysunek, wideo, instalacje, malarstwo – artysty, mieszkającego i pracującego w Polsce i Francji. W Loop natykamy się na proste for­ my architektoniczne wyalienowane z rzeczywistości społecznej, ale też odstające od krajobrazu. To, jak pisze Adam Mazur, „dokument nie­ samowitego”.

PLN 32,00

46

Fotografia

Presentation of several dozen of the most important works of the artist involved in many kinds of visual arts—photography, drawing, video, installations, painting—living and working in Poland and France. In Loop we find simple architectural forms alienated from social reality, but also not compatible with the landscape. It is, as Adam Mazur writes, “a documentary of the un­ canny.”


Basia Sokołowska

Mroczne przejście Dark Passage

300 x 216 mm 160 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

Red. [Ed.] 1Adam Mazur Projekt graficzny [Graphic design] 1Basia Sokołowska, Grzegorz Laszuk

2009 Polski/English ISBN 978-83-61156-10-9

Twórczość Basi Sokołowskiej wy­ myka się jednoznacznym interpre­ tacjom – jej oryginalne fotografie i zaprojektowane przez nią książki artystyczne są w obszarze sztuki współczesnej zjawiskiem szcze­ gólnym, świadczącym o niezwykłej wrażliwości, a prowadzona w nich narracja odzwierciedla meandry wy­ obraźni artystki. Kluczem kompozy­ cyjnym bogato ilustrowanej książki jest połączenie wcześniejszych serii fotograficznych artystki z najnow­ szym cyklem Tkanki/Adaptation i to­ warzyszącą mu dokumentacją.

PLN 29,00

Basia Sokołowska’s work escapes unambiguous interpretations—her original photographs and artistic ­books are a special phenomenon in the field of contemporary art, testifying to her extraordinary sen­ sitivity, with narration reflecting the meanderings of her outstanding imagination. The composition key to the richly illustrated book is the combination of the artist’s earlier photographic series with the latest Tissues/Adaptation series and its accompanying documentation.

Erazm Ciołek

Sierpień Solidarności August of Solidarity Tekst [Text] 1Wojciech Krukowski Katalog wystawy prezentującej wybrane fotografie Erazma Ciołka (1937–2012), fotoreportera, wy­ bitnego autora fotografii prasowej, dokumentujące wydarzenia sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej oraz lat następnych – do 1989 roku. Kadry te, którym blisko do fotografii socjologicznej, zachowując unikalny charakter dokumentu zachowań jed­ nostkowych i grupowych, z czasem urosły do roli symbolicznych znaków wyrażających naturę epoki wielkich przemian.

200 x 280 mm 92 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2010 Polski/English ISBN 978-83-61156-23-9 PLN 30,00

47

Photography

A catalogue of the exhibition pre­ senting selected photographs by Erazm Ciołek (1937–2012), photog­ rapher, outstanding author of press photography who documented the events of August 1980 in the Gdańsk Shipyard and in the follow­ ing years until 1989. These frames, close to sociological photography while preserving the unique charac­ ter of the record of individual and group behaviors, with time became images symbolizing the era of great transformations.


Łukasz Ronduda

Sztuka polska lat 70. Awangarda Polish Art of the 70s Koncepcja wydawnicza [Editorial concept] 1Piotr Uklański Projekt graficzny [Graphic design] 1 AnArtService

240 x 290 mm 380 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps]

Współwydawca [Co-publisher] 1 Polski Western, Jelenia Góra

2009 Polski ISBN 978-83-61156-44-4

Książka jest próbą opisu proce­ su otwierania się polskiej neoawan­ gardy lat 70. na rzeczywistość, a zarazem analizą napięcia między postesencjalistycznym a pragma­ tycznym rozumieniem sztuki, które determinowało wówczas kształt tej formacji. Tłem opisywanych strate­ gii artystycznych jest pluralizacja postaw i gestów artystycznych, na­ rastająca od początku lat 70., a nie­ spotykana wcześniej w polskiej sztu­ ce. To zróżnicowanie było efektem m.in. przekraczania dyskursu czysto awangardowego i wchodzenia w różnego rodzaju mariaże sztuki i rzeczywistości. Autorem koncep­ cji wydawniczej książki jest Piotr Uklański. Szczególnie istotna jest w niej propozycja „przepisania” pol­ skiej sztuki lat 70. na poziomie wizu­ alnym, chęć dekonstrukcji jej obrazu jako pełnej zimnych, czarno-białych kalamburów konceptualnych i próba ukazania jako rezerwuaru wyrafino­ wanych strategii intelektualnych.

PLN 50,00

240 x 290 mm 380 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami ­ [softcover with flaps] 2009 English ISBN 978-83-61156-18-5 PLN 50,00

48

Historia sztuki

The book describes the process of the opening of the Polish neoavant-garde of the 1970s to reality, and analyzes the tension between the post-essentialist and pragmatic understandings of art which deter­ mined the shape of neo-avant-garde at the time. The background to the described artistic strategies is the unprecedented pluralization of artis­ tic attitudes and gestures in Polish art since the early 1970s. This differ­ entiation was the result of, among other things, going beyond the purely avant-garde discourse and entering into various kinds of combi­ nations of art and reality. The author of the book’s editorial concept is Piotr Uklański. It is a particularly important effort at “transcribing” the Polish art of the 1970s at a visual level and deconstructing its image of cold black-and-white conceptual puns to show it as a reservoir of so­ phisticated intellectual strategies.


Satisfaction

Sztuka konsumpcyjna w socjalistycznej Polsce lat 70. Consumption Art from the Communist Poland of the 1970s

150 x 195 mm zestaw w opakowaniu [set in a package]

Red. [Ed.] 1 Łukasz Ronduda, Michał Woliński

2009 Polski/English

Projekt graficzny [Graphic design] 1 Marianna Dobkowska, Krzysztof Bielecki

PLN 20,00

Zestaw – broszura, plakat, 2 płyty DVD – obrazujący gierkowską polity­ kę uwodzenia i korumpowania spo­ łeczeństwa wizją „socjalistycznego konsumpcjonizmu”. Relatywnie większemu otwarciu systemu so­ cjalistycznego na zachodni lifestyle, zwłaszcza na dobra konsumpcyjne i popkulturę, towarzyszyło pojawie­ nie się takich zjawisk, jak soc-pop­ -kultura czy czerwona burżuazja. Interesujące w tym kontekście są także kwestie emancypacji seksual­ nej, krytyki społeczeństwa spektaklu i rewolty 1968 na Zachodzie.

The set—a brochure, a poster, 2 DVDs—illustrating the state’s poli­ cy of seduction and corruption of the Polish society in the 1970s with a vi­ sion of “socialist consumerism.” The relatively greater openness of the socialist system to Western lifestyle, especially to consumer goods and pop culture, was accompanied by the emergence of such phenomena as socialist pop culture or the red bour­ geoisie. The processes in the Polish society of the day give an interesting context for Western sexual emanci­ pation, criticism from society of the spectacle, and the 1968 revolt.

Manifest nooawangardy. Sztuka w dobie kapitalizmu ­kognitywnego, ­posthumanizmu i nauk o złożoności Red. [Ed.] 1Łukasz Ronduda

150 x 205 mm 184 strony [pages] oprawa miękka [softcover]

Projekt graficzny [Graphic design] 1Kasia Korczak, Boy Vereecken

2010 Polski ISBN 978-83-62128-02-0

Współwydawca [Co-publisher] 1Fundacja MAMMAL, Warszawa

PLN 35,00

Manifest napisany przez artystów, naukowców, kuratorów, teoretyków kultury i architektów. Powstał w kon­ tekście wystawy Niezwykle rzadkie zdarzenia, stanowiącej wynik inte­ rakcji między sztuką a nauką, i był najżywiej dyskutowanym tekstem artystycznym sezonu. 49

Art History

Manifesto written by artists, scien­ tists, curators, cultural theorists, and architects. It was created in the context of Extremely Rare Events ex­ hibition resulting from the interaction between art and science and was the most vividly discussed artistic text at the time.


Małgorzata Goliszewska

Cześć i dzięki za ryby So Long, and Thanks for All the Fish 147 x 200 mm 38 stron [pages] broszura [booklet] 2015 Polski/English ISBN 978-83-65240-13-2

Karolina Brzuzan

Noma

147 x 200 mm 32 strony [pages] broszura [booklet] 2015 Polski/English ISBN 978-83-65240-32-3 PLN 5,00

PLN 5,00

Anna Orlikowska

Czy mnie słyszysz? Can You Hear Me? 147 x 200 mm 36 stron [pages] broszura [booklet] 2015 Polski/English ISBN 978-83-65240-04-0

Diana Lelonek

Zoe-terapia 147 x 200 mm 32 strony [pages] broszura [booklet] 2015 Polski/English ISBN 978-83-65240-02-6 PLN 5,00

PLN 5,00

Anna Maria Łuczak

Trust Speakers 147 x 200 mm 36 stron [pages] broszura [booklet] 2015 Polski/English ISBN 978-83-61156-87-1 PLN 5,00

Anna Panek

Rozpuszczanie Dissolving 147 x 200 mm 36 stron [pages] broszura [booklet] 2015 Polski/English ISBN 978-83-61156-97-0 PLN 5,00

50

Backlista


Karol Radziszewski

Marios Dik

210 x 285 mm 92 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2009 Polski/English ISBN 978-83-61156-17-8 PLN 10,00

Agnieszka Kalinowska

Projekcja nocna Night Projection 25 x 295 mm 2 154 strony [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-32-1

Karol Radziszewski

Zawsze chciałem I Always Wanted 285 x 210 mm 86 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2007 Polski/English PLN 20,00

Wilhelm Sasnal

USA

184 x 148 mm 52 strony [pages] broszura [booklet] 2006 Polski/English PLN 5,00

PLN 25,00

Artur Żmijewski 135 x 185 mm 120 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2012 Polski/English ISBN 978-83-61156-51-2 PLN 35,00

51

Backlist

Katarzyna Kozyra

Łaźnia męska 120 x 180 mm 128 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 1999 Polski ISBN 83-88277-30-8 PLN 10,00


Stefan Themerson

O potrzebie ­tworzenia widzeń 210 x 295 mm 96 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2008 Polski ISBN 978-83-61156-60-4 PLN 35,00

Jan Świdziński

Sztuka, społeczeństwo i samoświadomość 155 x 215 mm 144 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2008 Polski ISBN 978-83-61156-21-5 PLN 27,00

Walerian Borowczyk

B.Boro.Borowczyk (1923–2006)

Włodzimierz Borowski

Ślady 1956–1992 Traces 1956–1992

210 x 210 mm 60 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

210 x 295 mm 120 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

2008 Polski/Français

1996 Polski/English ISBN 83-85142-86-X

PLN 10,00

Koji Kamoji

PLN 10,00

Chiharu Shiota

210 x 240 mm 124 strony [pages] oprawa miękka [softcover]

225 x 210 mm 36 stron [pages] oprawa twarda [hardcover]

1997 Polski/English ISBN 83-85142-78-9

2003 Polski/English ISBN 83-85142-87-8

PLN 10,00

PLN 20,00

52

Backlista


Hege Lønne

Widnokrąg Horizon 245 x 165 mm 40 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-56-7

Anri Sala 175 x 205 mm 128 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2005 Polski/English ISBN 83-88277-24-3 PLN 40,00

PLN 10,00

Thomas Ruff 190 x 260 mm 56 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2003 Polski ISBN 83-85142-52-5 PLN 20,00

Martin Creed

Cały świat + praca = cały świat The whole world + the work = the whole world 160 x 230 mm 80 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2004 Polski/English ISBN 83-88277-23-5 PLN 21,00

Pia Lindman

Trzy miasta, rzeki, pomniki Three Cities, Rivers, Monuments 150 x 190 mm 120 stron [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2006 Polski/English ISBN 83-85142-54-1 PLN 20,00

53

Backlist

Tadashi Kawamata

Rekonstrukcja Reconstruction 152 x 186 mm 100 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2003 Polski/English ISBN 83-85142-42-8 PLN 10,00


1, 2, 3… AvantGardes. Film/Art between Experiment and Archive 150 x 220 mm 224 strony [pages] oprawa miękka ze skrzydłami [softcover with flaps] 2007 English ISBN 83-85142-19-3

Sztuka z Azji Centralnej Art from Central Asia 180 x 240 mm 80 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2006 Polski/English ISBN 83-88277-89-8 PLN 55,00

PLN 29,00

Nowi dokumentaliści The New Documentalists 210 x 250 mm 152 strony [pages] oprawa miękka [softcover] 2006 Polski/English ISBN 83-85142-33-9 PLN 48,00

W Polsce, czyli gdzie? In Poland, that is Where? 240 x 280 mm 180 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2006 Polski/English ISBN 83-85142-44-4 PLN 40,00

Za czerwonym horyzontem Beyond the Red Horizon 235 x 305 mm 216 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2004 Polski/English PLN 30,00

Kilka gramów czerwonego, żółtego, niebieskiego. Nowa sztuka z Rumunii A Few Grams of Red, Yellow, Blue. New Art from Romania 160 x 215 mm 136+56 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2014 Polski/English ISBN 978-83-61156-70-3 PLN 20,00

54

Backlista


Gerhard Richter

Atlas

150 x 196 mm 808 stron [pages] oprawa twarda z obwolutą [hardcover with dust jacket] 2005 English ISBN 83-88277-88-X PLN 60,00

Wojciech Wilczyk

Życie po życiu Life After Life 200 x 250 mm 68 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

Henry Darger

Okropności wojny Disasters of War 210 x 285 mm 32 strony [pages] broszura [booklet] 2005 Polski/English ISBN 83-88277-09-X PLN 5,00

Andrzej Lachowicz

Obserwacje i notacje Observations and Notations

2007 Polski/English ISBN 83-85142-59-2

200 x 230 mm 156 stron [pages] oprawa miękka [softcover]

PLN 22,00

2008 Polski/English ISBN 978-83-61156-03-1 PLN 25,00

Czas zapamiętany. Mała Galeria 1977–2006 Time Remembered. Mala Gallery 1977–2006 196 x 230 mm 176 stron [pages] oprawa miękka [softcover] 2006 Polski/English ISBN 978-83-61156-00-0 PLN 31,00

55

Backlist

Pola Dwurnik

Kronika towarzyska Gossip Column 215 x 150 mm 140 stron [pages] oprawa twarda [hardcover] 2008 Polski ISBN 978-83-61156-05-5 PLN 10,00


Indeks [Index] 2

K

A Abakanowicz Magdalena 45 Alÿs Francis 34

1

 B

S Kalinowska Agnieszka 51 Kamoji Koji 52 Kawamata Tadashi 53 Kelly Mary 35 Kijewski Marek 43 Knaflewski Leszek 38 Konik Anna 30, 31 Kozak Tomasz 20 Kozyra Katarzyna 51 Krukowski Wojciech 19

1

Bałdyga Janusz 44 Bałka Mirosław 44 Benera Anca 27 Boltanski Christian 37 Borowczyk Walerian 52 Borowski Włodzimierz 52 L Bosacki Piotr 40 1 Lachowicz Andrzej 55 Broomberg Adam 36 Lelonek Diana 50 Brzeski Olaf 40 Lewis Chloe 26 Brzuzan Karolina 50 Libera Zbigniew 12, 13 Lindman Pia 53 C 1 Cattelan Maurizio 36 Lønne Hege 53 Cecchetti Alex 16 Ł Chanarin Oliver 36 1 Łuczak Anna Maria 50 Ciołek Erazm 47 Creed Martin 53 M 1 Maziarska Jadwiga 43 D Meier Michael 25 1 Darger Henry 55 Meisner Christine 27 Dwurnik Pola 55  N E 1 Natalia LL 33 1 Eijnde Gwen van den 26  O F 1 Orlikowska Anna 50 1 Franz Christoph 25 Orłowski Franciszek 17 G P 1 Gilewicz Wojciech 46 1 Panek Anna 50 Goliszewska Polska Agnieszka 41 Małgorzata 50 Gruber Assaf 10 R 1 Radziszewski Karol J 8, 51 1 Jankowski Christian 37 Richter Gerhard 55 Julien Isaac 34 Robakowski Józef 39 Ronduda Łukasz 48 Ruff Thomas 53 1

56

Indeks

Sala Anri 53 Sasnal Wilhelm 51 Schörkhuber Christine 32 Shiota Chiharu 52 Sickle Ula 15 Simon Janek 9 Slavs and Tatars 21 Smoczyński Mikołaj 42 Sokołowska Basia 47 Sosnowska Agnieszka 18 Stępiński Maciej 46 Szlaga Radek 41

1

 Ś

Świdziński Jan 52

1

 T

Taggart Andrew 26 Themerson Stefan 52

1

 W

Walker Kara 35 Wilczyk Wojciech 55 Wollny Zorka 32

1

 Ż

Żmijewski Artur 51

1


Informacje i zamówienia publikacji [Inquiries and orders]

wydawnictwa@u-jazdowski.pl

0

Opracowanie katalogu [Edited by]

Sylwia Breczko, Jan Koźbiel, Sabina ­Winkler-Sokołowska 2

0

Projekt graficzny [Graphic design]

Norbert Strukow

0

57

Backlist


Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski [Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art] Jazdów 2, Warszawa www.u–jazdowski.pl

1

58

Indeks

Profile for u-jazdowski

Katalog wydawniczy  

Katalog wydawniczy  

Advertisement