__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ΤΖΙ ΝΤΖΙ ΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙ Ω ΤΗΣ ΚΑΙΣΙ Α Ε. Ε.

ΧΥΤΗΡΙ ΟΕΚΚΛΗΣΙ ΑΣΤΙ ΚΩΝΕΙ ΔΩΝΑΠΟΟΡΕΙ ΧΑΛΚΟ PRODUCERSOFBRAS SCHURCHI TEMS ЛИТЕЙНАЯМАСТЕРСКАЯЦЕРКОВНОЙУТВАРИ

WION EIT nED


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΧΥΤΗΡΙ ΟΕΚΚΛΗΣΙ ΑΣΤΙ ΚΩΝΕΙ ΔΩΝΑΠΟΟΡΕΙ ΧΑΛΚΟ

Λί γ αλ όγ ι αγ ι αε μας Οκύρι οςΠαν αγ ι ώτ ηςΤζ ι ν τ ζ ι όβ αςοόποι οςε ί ν αι ηψυχήκαι ηκαρδι άτ ηςε τ αι ρε ί αςξ ε κί ν ησετ ην ε ν ασχόλ ησήτ ουμετ ηντ έ χν ητ ηςχύτ ε υσήςαπό1 9 7 0ωςμαθ ητ ε υόμε ν οςδί πλ αστ ουςκαλ ύτ ε ρους μάστ ορε ςτ ηςε ποχήςε κε ί ν ηςστ ηνΘε σσαλ ον ί κη.Χάρηστ ηναγ άπη,τ οτ αλ έ ν τ οκαιτ ομε ράκι τ ουκατ άφε ρεν αέ χε ιτ ηνκαλ ύτ ε ρηδυν ατ ήε κπαί δε υσηκαιν ααποτ ε λ ε ίσήμε ραέ ν αναπότ ους καλ ύτ ε ρουςτ ε χν ί τ ε ςστ ονΕλ λ αδι κόχώρο. Απότ ο1 9 8 0έ χε ι δημι ουργ ήσε ιτ οδι κότ ουε ργ αστ ηρι ακό χώροοοποί οςε ξ ε λ ί χθ ηκεμετ ηνπάροδοτ ουχρόν ουκαι σήμε ραε δρε ύε ι στ οΛάκκωμαΧαλ κι δι κής . Οτ ρόποςτ ηςπαραδοσι ακήςβ υζ αν τ ι ν ήςχε ι ροποί ητ ηςχύτ ε υσηςκαικατ ασκε υής ,καθώςκαιη παλ αι ότ ητ ατ ωνσχε δί ωνμαςέ γ ι ν εαφορμήν αξ ε χωρί σουμεστ οαν τ ι κε ί με ν οτ ωνε κκλ ησι αστ ι κών καιορε ι χάλ κι ν ωνκατ ασκε υών .Τασχέ δι απουμπορε ίν αβ ρε ικάποι οςσεε μάςε ί ν αισχέ δι απου δόθηκανμετ ι ςε υλ ογ ί ε ςτ ωνΠατ έ ρωντ ουΑγ ί ουΌρουςκαθώςε πί σηςκαι ακρι β έ ςαν τ ί γ ραφααπό τ ονν αότ ηςΠαν αγ ί αςτ ωνΘε οδώρων , στ ηνοποί ααν αλ άβ αμετ ηνκατ ασκε υήκαι τ ηντ οποθέ τ ησή τ ους( Tασυγ κε κρι μέ ν αε ί δηε ί ν αιδε σμε υμέ ν αμεΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑ ΔΙ ΚΑΙ ΩΜΑΤΑ) .Η χε ι ροποί ητ η χύτ ε υσητ ωνμε τ άλ λ ωνγ ί ν ε τ εγ ι ατ ηνδημι ουργ ί αόχιμόν οσυγ κε κρι μέ ν ωντ ύπωνκατ ασκε υών , αλ λ άκαιγ ι αοποι αδήποτ εσκέ ψηκαιε πι θυμί ατ ωνπε λ ατ ώνμαςπάν τ αστ ι ςκαλ ύτ ε ρε ςκαιπι ο αν τ αγ ων ι στ ι κέ ςτ ι μέ ςτ ηςαγ οράς . Μεε κτ ί μησηκαι σε β ασμό, Τζ ι ν τ ζ ι όβ αςΓ.Παν αγ ι ώτ ης 02


Aboutus Mr . Tz i nt z i ova sPa na g i ot i swhoi st hes oula ndt hehe a r toft hec ompa nyha ss t a r t e dt owor kont he a r tofc a s t i ngi n1 9 7 0a sat r a i ne ene x tt ot hebe s tc r a f t s me noft ha tpe r i odi nThe s s a l oni ki . Duet ohi s l ove ,t a l e nta ndde s i r ehema na g e dt oha vet hebe s tpos s i bl ee duc a t i ona ndbe c omet oda yoneoft he be s tc r a f t s me ni nGr e e c e .S i nc e1 9 8 0 ,heha sc r e a t e dhi sownf a c t or ywhi c hha dbe e nde ve l ope dove r t i mea ndi ss e a t e dt oda yi nLa kkoma , Cha l ki di ki . Thewa yoft r a di t i ona lbyz a nt i neha ndma dec a s t i nga ndt heol dne s sofourpa t t e r nsha sbe c ome t hec a us et obe c omewe l l knowni nt hee c c l e s i a s t i c a la ndbr a s sc ons t r uc t i ons .Thepa t t e r nst ha t s ome onec a nf i ndi nourf a c t or ya r et hepa t t e r nst ha twe r eg i ve nwi t ht hebl e s s i ng soft heFa t he r s ofMountAt hosa nda l s ot r uec opi e sf r om t hec hur c hofPa na g i aThe odor on,whe r eweunde r t ook t he i rc ons t r uc t i ona ndpl a c i ng( The s epr oduc t sa r epr ot e c t e dbyCOPYRI GHT) .Theha ndma de me t a lc a s t i ngi sf ort hec r e a t i onnotonl yofs pe c i f i ct ype sofc ons t r uc t i on,buta l s of ora nyt houg ht a ndde s i r eofourc us t ome r sa tt hebe s ta ndc ompe t i t i vepr i c e si nt hema r ke t . Ki nde s tr e g a r ds , Tz i nt z i ova sG. Pa na g i ot i s

Не мног оона с Гос подинПа на йот исТз инт з иов а сяв ляе т с ядушойиос нов а т е ле мпре дприят ия.Онна ча л с в оюде ят е ль нос т ьвобла с т их удоже с т в е нног олит ь яв1970г одувка че с т в еуче никалучших ма с т е ровт ог ов ре ме нивСа лоника х .Бла г ода рялюбв и,т а ла нт уиус е рдию онс могполучит ь на илучшиена в ыкидлят ог о,чт обыс е г однябыт ьвчис лелучшихс пе циа лис т овэ т ог оде лав Гре ции.С1980г одаонос нов а лс в ою с обс т в е нную ма с т е рс кую,кот ора яст е че ние мв ре ме ни с т ре мит е ль но ра з в ив а ла с ь .Се г одня пре дприят ие на х одит с я в де ре в не Ла ккома округ а Ха лкидики. Гла в нойот личит е ль нойче рт ойна ше г опре дприя т ияя в ля е т с яиз г от ов ле ниеце рков ныхи ла т унныхиз де лийсис поль з ов а ние мме т одат ра диционног ов из а нт ийс ког олит ь яв ручную и наос нов а ниис т а ринныхобра з цовпобла г ос лов е ниюот цовс в я т ойг орыАфон. Та кжеуна се с т ь копиилит е йныхиз де лийизс обораФе доров с койиконыБожь е йМа т е ривСа нкт Пе т е рбург е , , произ в одс т в ом имонт а жом, кот орыхмыз а нима лис ь( да нныеиз де лияз а щище ныАВТОРСКИМ ПРАВОМ) .Ра з лив каме т а ллав ручную произ в одит с янет оль косуче т ом конкре т ныхт ипов из де лий,нот а кжеиличныхт ре бов а нийипоже ла нийна шихклие нт ов .Гибкиеце ны на ше г о произ в одс т в ав с е г дав ыде ржив а ютрыночнуюконкуре нцию. Сув а же ние м, Тз ит з иов а сПа на йот ис

03


04


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co. ΧΟΡΟΙ| CHOI RS| ХОРОСЫ

Χοροί | Choi r s| Хорос ы

Σχέ δι ο“ Δράκον τ ε ς ” Pa t t e r n“ Dr a g ons ” Моде ль« Дра коны»

Σχέ δι ο“ Άμπε λ ος ” Pa t t e r n“ Vi ne ya r ds ” Моде ль“ Лоз а ”

Σχέ δι ο“ Λουλ ούδι ” Pa t t e r n“ Fl owe r ” Моде ль“ Цв е т ок”

Σχέ δι ο“ Άμπε λ ος ”Χε ρουβ ε ί μ Pa t t e r n“ Vi ne ya r ds ”Che r ub Моде ль“ Лоз а ”Хе рув им

05


06

Πολ υέ λ αι ος48φώτ ων Cha nde l i e rwi t h48l i g ht s Па ника дилос48ла мпа ми


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΠΟΛΥΕΛΑΙ ΟΙ| CHANDELI ERS| ПАНИКАДИЛА

Πολ υέ λ αι ος36φώτ ων Cha nde l i e rwi t h36l i g ht s Па ника дилона36с в е че й

Πολ υέ λ αι οςΑγ ι ορε ί τ ι κοςΣχέ δι ο“ Κλ ασι κό” Cha nde l i e rofMountAt hosPa t t e r n“ Cl a s s i c ” Па ника дилоСв ят ог орс коемоде ль “ Кла с с иче с ка я ”

Πολ υέ λ αι ος12φώτ ων Cha nde l i e rwi t h12l i g ht s Па ника дилос12ла мпа ми

Πολ υέ λ αι ος6φώτ ων Cha nde l i e rwi t h6l i g ht s Па ника дилона6с в е че й

Πολ υέ λ αι ος16φώτ ων Cha nde l i e rwi t h16l i g ht s Па ника дилона16с в е че й

Πολ υέ λ αι ος3φώτ ων Cha nde l i e rwi t h3l i g ht s Па ника дилона3с в е чи

07


08

Πολ υέ λ αι ος48φώτ ων Cha nde l i e rwi t h48l i g ht s Па ника дилона48с в е че й


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΠΟΛΥΕΛΑΙ ΟΙ| CHANDELI ERS| ПАНИКАДИЛА

Πολ υέ λ αι οςΑγ ι ορε ί τ ι κοςΣχέ δι ο“ Σκαλ ι στ ό” Cha nde l i e ro fMo untAt ho sPa t t e r n“ S c ul p t ur e d” Па ника дилоСв я т ог орс коеМоде ль“ Ре з на я ”

Πολ υέ λ αι ος16φώτ ων Cha nde l i e rwi t h16l i g ht s Па ника дилона16с в е че й Πολ υέ λ αι ος12φώτ ων Cha nde l i e rwi t h12l i g ht s Па ника дилона12с в е че й Πολ υέ λ αι ος12φώτ ων Cha nde l i e rwi t h12l i g ht s Па ника дилона12с в е че й

Πολ υέ λ αι ος6φώτ ων Cha nde l i e rwi t h6l i g ht s Па ника дилона6с в е че й

09


Πολ υέ λ αι ος48φώτ ων Cha nde l i e rwi t h48l i g ht s Па ника дилона48с в е че й

1 0


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΠΟΛΥΕΛΑΙ ΟΙ| CHANDELI ERS| ПАНИКАДИЛА

Πολ υέ λ αι οςΑγ ι ορε ί τ ι κοςΣχέ δι ο“ Ρώσι κο” Cha nde l i e ro fMo untAt ho sPa t t e r n“ Rus s i a n” Па ник а дилоСв я т о г о р с к о еМо де ль“ Ру с с к а я ”

Πολ υέ λ αι ος20φώτ ων Cha nde l i e rwi t h20l i g ht s Па ника дилона20с в е че й

Πολ υέ λ αι ος6φώτ ων Cha nde l i e rwi t h6l i g ht s Па ника дилона6с в е че й

Πολ υέ λ αι ος12φώτ ων Cha nde l i e rwi t h12l i g ht s Па ника дилона12с в е че й

Πολ υέ λ αι ος6φώτ ων Cha nde l i e rwi t h6l i g ht s Па ника дилона6с в е че й

1 1


Πολ υέ λ αι οςΑγ ι ορε ί τ ι κοςΣχέ δι ο“ Αγ κάθ ι ” Cha nde l i e ro fMo untAt ho sPa t t e r n“ Tho r n” Па ник а д ил оСв я т о г о р с к о еМо д е л ь“ Ко л ючк а ”

Μι κρόςπολ υέ λ αι ος18φώτ ων S ma l lCha nde l i e rwi t h18l i g ht s Ма ло епа ник а дилона1 8с в е че й

Μι κρόςπολ υέ λ αι ος12φώτ ων S ma l lCha nde l i e rwi t h12l i g ht s Ма ло епа ник а дилона1 2с в е че й

Μι κρόςπολ υέ λ αι ος6φώτ ων S ma l lCha nde l i e rwi t h6l i g ht s Ма ло епа ник а дилона6с в е че й

Πολ υε λ άκι Μί ν ι με6φώτ α Mi niCha nde l i e rwi t h6l i g ht s Ма лоепа ника дилона6с в е че й

1 2


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΠΟΛΥΕΛΑΙ ΟΙ| CHANDELI ERS| ПАНИКАДИЛА

Πολ υέ λ αι οςΣχ έ δ ι ο“ Άμπε λ ος ”με6φώτ α Cha nde l i e rPa t t e r n“ Vi ne y a r d”wi t h6l i g ht s Па ник а дилоМо де ль“ Ло з а ”на6с в е че й

Πολ υκάν τ ηλ ο Cha nde l i e rofmul t i pl eoi lc a ndl e s Полика ндило

Πολ υε λ άκι“ Δρακάκι ”με6φώτ α S ma l lCha nde l i e r“ S ma l ldr a g on”wi t h6l i g ht s Ма ло еПа ника дило“ Дра ко нчики”на6с в е че й

Πολ υε λ άκι“ Στ ε φάν ι ”με6φώτ α S ma l lCha nde l i e r“ Ga r l a nd”wi t h6l i g ht s Ма лоеПа ника дило« Ве нок»на6с в е че й 1 3


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΣΤΑΥΡΟΙΤΡΟΥΛΟΥ| CROS S ESOFCUPOLA| КУПОЛЬНЫЕКРЕСТЫ

1 4


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΣΤΑΥΡΟΙΤΡΟΥΛΟΥ| CROS S ESOFCUPOLA| КУПОЛЬНЫЕКРЕСТЫ

Στ αυροί Τρούλ ου| Cr os s e sofCupol a| Куполь ныеКре с т ы

Στ αυρόςΣκαλ ι στ όςμί αςόψης Cr os sS c ul pt ur e donones i de Кре с тРе з нойоднос т оронний

Στ αυρόςΣκαλ ι στ ών2όψε ων Cr os sS c ul pt ur e donbot hs i de s Кре с тРе з нойдв ух с т оронний

Στ αυρόςΠε ρί γ ραμμαμί αςόψης Cr os sHor de ronones i de Кре с тконт урныйоднос т оронний Στ αυρόςΠε ρί γ ραμμα2όψε ων Cr os sHor de ronbot hs i de s Кр е с тк о нт у р ныйдв у х с т о р о нний

1 5


Ι . ΝΑγ ί ουΝε κτ αρί ου,Αργ οςΟρε στ ι κό Chur c hofAg i osNe kt a r i os ,Ar g osOr e s t i ko Хра мс в я т ит е ляНе кт а рия ,Арг осОре с т ико

Δε σποτ ι κόμε γ αλ ο( ύψος : 2 . 1 0c m) De s po t i cbi g( he i g ht : 2 . 1 0c m) Арх ие ре йс кийбо ль шо й( в ыс о т о й: 2 . 1 0c m)

Δε σποτ ι κόμι κρό( ύψος : 1 . 6 0c m) De s po t i cs ma l l( he i g ht : 1 . 6 0c m) Арх ие ре йс кийма лый( в ыс о т а : 1 . 6 0c m)

1 6


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΜΑΝΟΥΑΛΙ Α| CANDELABRAS| ПОДСВЕЧНИКИ

Μαν ουάλ ι α| Ca nde l a br a s| Подс в е чники Μαν ουάλ ι “ Μύτ ε ς ”μεοβ άλπι άτ ο( ύψος : 1 . 2 0c m) Ca nde l a br a“ Po i nt s ”wi t ho v a l pl a t e( he i g ht : 1 . 2 0c m) По дс в е чник“ Но с ик и”со в а л ь но йт а р е л к о й( в ыс о т а : 1 . 2 0c m)

Μαν ουάλ ι « Μύτ ε ς »μεστ ρογ γ υλ όπι άτ ο( ύψος : 1 , 2 0c m) Ca nde l a br a“ Po i nt s ”wi t hr o undpl a t e( 1 . 2 0c m) По дс в е чник« Но с ик и»ск р у г ло йт а р е лк о й( в ыс о т а : 1 . 2 0c m)

Δρακόν τ ε ι ο( ύψος : 1 . 6 5c m) Dr a c o ni c( he i g ht : 1 . 6 5c m) Дра ко н( в ыс о т о й: 1 . 6 5c m)

Μι κρόΜαν ουάλ ι μεστ ρόγ γ υλ οήοβ άλπι άτ ο( ύψος : 1 . 1 5c m) S ma l l Ca nde l a br awi t hr o undo ro v a l pl a t e( he i g ht : 1 . 1 5c m) Ма лыйпо дс в е чникск р у г ло йилио в а ль но йт а р е лк о й( в ыс о т а : 1 . 1 5c m)

1 7


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΜΑΝΟΥΑΛΙ Α| CANDELABRAS| ПОДСВЕЧНИКИ

Μαν ουάλ ι α| Ca nde l a br a s| Подс в е чники

Με γ άλ οEπτ ακ άν δ η λ οΜαν ου άλ ι ( ύ ψος : 1 . 7 5 c mx1 m) Bi gCa nd e l a b r awi t h7o i l c a nd l e s( he i g ht : 1 . 7 5 c mx1 m) Бо л ь шо йс е мис в е чникПо л ик а ндил о( в ыс о т а : 1 . 7 5 c mx1 m)

1 8

Μι κ ρ όEπτ ακ άν δ η λ οΜαν ου άλ ι ( ύ ψος : 1 . 6 5 c mx8 0 c m) S ma l l Ca nd e l a b r awi t h7o i l c a nd l e s( he i g ht : 1 . 6 5 c mx8 0 c m) Ма л ыйс е мис в е чникПо л ик а ндил о( в ыс о т а : 1 . 6 5 c mx8 0 c m)


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co. ΡΩΣΙ Α| RUS S I A| РОССИЯ

1 9


Ει κόν απρι ντ ηνκατ αστ ροφή I c onbe f or et hedi s a s t e r Виддора з руше ния

Με γάλοςΠολυέ λαι οςΆνω Ναού “ Παναγί αςτ ωνΘε οδώρων” , στ ηνΑγί αΠε τ ρούπολη. 20


Αν ακατ ασκε υή Re c ons t r uc t i on Ре конс т рукция

Bi gCha nde l i e rofUppe rChur c h“ Pa na g i aThe odor on” , i nS a i ntPe t e r s bur g . Боль шоепа ника дилов е рх не г ох ра маФе доров с кой иконыБожие йМа т е ривСа нкт Пе т е рбург е . μέ ν αμεΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΔΙ ΚΑΙ ΩΜΑΤΑ-The s ep r o duc t sa r ep r o t e c t e db yCOPYRI GHT- 2 1 *Tασυγκεκριμέναείδηείναιδεσμευ Да нныеиз де лияз а щище ныАВТОРСКИМ ПРАВОМ


Πολ υέ λ αι οςΆν ωΝαού“ Παν αγ ί αςτ ωνΘε οδ ώρ ων ”με2 4φώτ α Cha nd e l i e ro f Up p e rChu r c h“ Pa na g i aThe o d o r o n”i nS a i nt Pe t e r s b u r gwi t h2 4l i g ht s Па ник а дилоизх р а маФе до р о в с к о йик о ныБо жие йМа т е р и вСа нк т Пе т е р б у р г ена2 4с в е чи*

22

Πολ υέ λ αι οςΆν ωΝαού“ Παν αγ ί αςτ ωνΘε οδ ώρ ων ”με8φώτ α Cha nde l i e ro fUp p e rChur c h“ Pa na g i aThe o do r o n”wi t h8l i g ht s Па ник а д ил ов е р х не г ох р а маФе д о р о в с к о йик о ныБо жие йМа т е р ина8с в е ч е й* μέ ν αμεΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΔΙ ΚΑΙ ΩΜΑΤΑ-The s ep r o duc t sa r ep r o t e c t e db yCOPYRI GHT*Tασυγκεκριμέναείδηείναιδεσμευ Да нныеиз де лияз а щище ныАВТОРСКИМ ПРАВОМ


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΠΟΛΥΕΛΑΙ ΟΙ| CHANDELI ERS| ПАНИКАДИЛА

Με γ άλ ο ςκ ε ν τ ρ ι κ ό ςπο λ υ έ λ αι ο ςΚάτ ωΝαο ύ“ Παν αγ ί αςτ ωνΘε ο δ ώρ ων ” , Αγ ί αΠε τ ρ ο ύ πο λ η Bi gc e nt r a l c ha nd e l i e ro f Do wnChu r c h“ Pa na g i aThe o d o r o n” , S a i nt Pe t e r s b u r g Бо ль шо еце нт р а ль но еПа ник а дилонижне г ох р а маФе до р о в с к о йик о ны Бо жие йМа т е р и,Са нк т Пе т е р б у р г*

Πολ υε λ άκι Κάτ ωΝαού“ Παν αγ ί αςτ ωνΘε οδ ώρ ων ” μεαμν ό στ ηνΑγ ί αΠε τ ρ ούπολ ημε2 4 φώτ α S ma l l Cha nde l i e ro fDo wnChur c h“ Pa na g i aThe o do r o n”wi t hl a mb Ма ло еПа ник а дилонижне г ох р а маФе до р о в с к о йИк о ныБо жие йМа т е р и*

23


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΕΞΩΤΕΡΙ ΚHΠOΡΤΑ| EXTERI ORDOOR| НАРУЖНАЯДВЕРЬ

Εξ ωτ ε ρ ι κέ ςπόρ τ ε ς“ Παν αγ ί αςτ ωνΘε οδ ώρ ων ” , Αγ ί αΠε τ ρ ούπολ η Ex t e r i o rdo o r s“ Pa na g i aThe o do r o n” , S a i ntPe t e r s bur g На р у жна ядв е р ьх р а маФе до р о в с к о йик о ны Бо жие йМа т е р и,Са нк тПе т е р б у р г

24

ι δ ε σμε υμέ ν αμεΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΔΙ ΚΑΙ ΩΜΑΤΑ-The s ep r o duc t sa r ep r o t e c t e db yCOPYRI GHT*TασυγκεκριμέναείδηείναД а нныеиз де лияз а щище ныАВТОРСКИМ ПРАВОМ


Σολ έ ας“ Καθε δρι κούΝαούκοι μήσε ωςτ ηςΘε οτ όκου”στ ο Κρε μλ ί ν οτ ουAs t r a kha n Pa r a pe t“ Ca t he dr a lChur c hofDor mi t i onoft heVi r g i n Ma r y”i nKr e ml i nofAs t r a kha n Ре з на яОг ра дапе ре дв х одомвиконос т а с “ Ка фе дра ль ныйСоборУс пе нияБог ородицы”в Кре млевг .Ас т ра х а нь

Με τ αφε ρόμε ν οφαν άρι Tr a ns f e r r e dl a mp Фона рьпе ре нос ной

Επι δαπέ δι οφαν άρι “ Παν αγ ί αςτ ωνΘε οδώρων ” ,Αγ ί αΠε τ ρούπολ η Fl oorl a mp“ Pa na g i aThe odor on” ,S a i ntPe t e r s bur g На поль ныйфона рьх ра мФе доров с койИконыБожь е йма т е ри, Са нктПе т е рбург*

25


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΠΟΛΥΕΛΑΙ ΟΙ| CHANDELI ERS| ПАНИКАДИЛА

Πολ υέ λ αι οςμε2 4φώτ ακαι δι άτ ρητ ημπάλ α Cha nde l i e rwi t h2 4l i g ht sa ndpe r f o r a t e dba l l Па ник а дилона2 4с в е чисв р а ща ющимша р о м

Πολ υέ λ αι οςμε12φώτ ακαι δι άτ ρητ ημπάλ α Cha nde l i e rwi t h12l i g ht sa ndpe r f or a t e dba l l Па ника дилона1 2с в е че йсв ра ща ющимша ро м

26


Απλ ί καμε3φώτ α“ Καθ ε δρι κούΝαούΚοι μήσε ως τ ηςΘε οτ όκου”στ οΚρε μλ ί ν οτ ουAs t r a kha n” S c onc ewi t h3l i g ht s“ Ca t he dr a lChur c hofDor mi t i on ofVi r g i nMa r y”i nKr e ml i nofAs t r a kha n” Брана3с в е чиКа фе дра ль ныйСоборУс пе ния Пре с в я т ойБог ородицывАс т ра х а нс комКре мле

Απλ ί καΆν ωΝαού“ Παν αγ ί αςτ ωνΘε οδ ώρ ων ” , Αγ ί αΠε τ ρ ούπολ η S c onc eo fUp p e rChur c h“ Pa na g i aThe o do r o n” Брав е рх нийх ра мФе доров с койИконыБожь е йма т е ри, Са нкт Пе т е рбург* δ ηε ί ν αι δ ε σμε υ μέ ν αμεΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΔΙ ΚΑΙ ΩΜΑΤΑ-The s ep r o d uc t sa r ep r o t e c t e d *TασυγκεκριμέbνyαCεί OPYRI GHT-Да нныеиз де л ияз а щище ныАВТОРСКИМ ПРАВОМ

27


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΧΥΤΗΡΙ ΟΕΚΚΛΗΣΙ ΑΣΤΙ ΚΩΝΕΙ ΔΩΝΑΠΟΟΡΕΙ ΧΑΛΚΟ

Ορθ οστ άτ ε ς| Br a c e s| Ст ойки Ντ όλ τ σε ς| Tor c he s| Диа конс ка яс в е ча

2

1

Βάσηγι αν τ όλ τ σε ς S t a ndf o rt o r c he s По д с т а в кад л яд ь як о нс ких с в е че йика д ил а

Ει σοδι κά| Ent r a nc e s| Вынос нойподс в е чник

1 28

2

3

4

5


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

PRODUCERSOFBRAS SCHURCHI TEMS| ЦЕРКОВНЫЕИЗ ДЕЛИЯ

Κρε μάστ ρε ςΑν αλ όγ ι ου| Books t a ndha ng e r s| Клирос ныйкроншт е йн

Κρε μάστ ρα“ Πε ρι στ έ ρι ” Ha ng e r“ Pi g e on” Кроншт е йн“ Голубь ”

Κρε μάστ ρα“ Δράκος ” Ha ng e r“ Dr a g on” Кроншт е йн“ Дра кон”

Κρε μάστ ρα“ Αε τ ός ” Ha ng e r“ Ea g l e ” Кроншт е йн“ Оре л”

Με γ άλ ε ςΚρε μάστ ρε ς|Wi deHa ng e r s| Кроншт е йныболь шие 1

2

3

29


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ| HANGERS| ВЕШАЛКИ

Κρε μάστ ρε ς| Ha ng e r s| Кроншт е йны

1

2

3

4 5

6 30

7


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co. ΑΠΛΙ ΚΕΣ| S CONCES| БРА

Απλ ί κε ς| S c onc e s| Бра

1

2

3

5

4

7 6

8 31


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΙ ΚΑ| DECORATI ONS| ДЕКОРАТИВНЫЕИЗДЕЛИЯ

Στ αυρόςΤέ μπλ ουγ ι ακε ρι ά Te mpl eCr os sf orc a ndl e s Подв е с нойкре сподс в е чи

Στ αυρόςΤέ μπλ ουμελ ουσέ ρν ε ς Cha nde l i e r12l i g ht s Подв е с нойкре с тподла мпа ды

Δι ακοσμητ ι κά| De c or a t i ons| Де кора т ив ныеиз де лия Αν τ ί β αρογ ι ακαν τ ήλ ε ς Count e r we i g htf oroi lbur ni ngl a mps Прот ив ов е сдляла мпа д Καμπαν άκι Τραπέ ζ ηςΜι κρό Ta bl es ma l lbe l l Ма ле нь кийна с т оль ныйколоколь чик

Βάσηε πι τ ρ απέ ζ ι αμεαυγ όστ ρ ουθ οκαμήλ ου Fl oorba s ewi t hos t r i c he g g На с т оль на яподс т а в кася йцом

Δαχ τ υλ ήθ ρ ε ς( ε ξ άρ τ ημαπουαποτ ρ έ πε ι τ οστ άξ ι μοτ ωνκε ρ ι ών ) Thi mbl e s( a c c e s s o r yt ha tp r e v e nt sdr i p p i ngc a ndl e ) На пе р с т к и( пр ис по с о б ле ниес по с о б с т в у юще е р а в но ме р но муо б г о р а ниюс в е чи)

32

Κηροπήγ ι ο Ca ndl e s t i c k Подс в е чник

Καμπαν άκι Τραπέ ζ ηςΜε γ άλ ο Ta bl ebi gbe l l Бо ль шо йна с т о ль ныйк о ло к о ль чик


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΧΥΤΗΡΙ ΟΕΚΚΛΗΣΙ ΑΣΤΙ ΚΩΝΕΙ ΔΩΝΑΠΟΟΡΕΙ ΧΑΛΚΟ

Δουλ ε ι έ ςμαςμπορε ί τ εν αδε ί τ ε :

33


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

PRODUCERSOFBRAS SCHURCHI TEMS

Ex a mpl e sofourwor k:

34


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co. ЦЕРКОВНЫЕИЗДЕЛИЯ

На шира бот ыВыможе т еув иде т ь :

35


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΔΟΥΛΕΙ ΕΣΜΑΣ| OURWORKS| НАШИРАБОТЫ

Δουλ ε ι έ ςμας| OurWor ks| На шира бот ы Ι ε ράΜον ήΤι μί ουΠροδρόμου,Ακρι τ οχώρι Σε ρρών Hol yMona s t e r yofTi mi ouPr odr omou,Akr i t oc hor i ,S e r r e s Св я т ойМона с т ырьСв я т ог оИоа ннаКре с т ит е ля ,Акрит ох ориСе рре с

36


37


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

ΕΞΑΓΩΓΈΣ| EXPORTS| ЭКСПОРТ

Εξ αγ ωγ έ ς

Παν αγ ί ατ ωνΒλ αχε ρν ών ,Ελ λ ην ι κόΜον αστ ήρι Εκκλ ησί αΠε ν τ ηκοστ ής

Ex por t s

Экс порт

38

Φλ όρι ν τ α,ΗΠΑ Μαν τ αν ί τ σι Σι κε λ ί α,Ι τ αλ ί α


Tz i nt z i ovasPanagi ot i s& Co.

PRODUCERSOFBRAS SCHURCHI TEMS| ЦЕРКОВНЫЕИЗ ДЕЛИЯ

Το παραπάν ωέ ν τ υπο δε ν αποτ ε λ ε ίτ ι μοκατ άλ ογ ο καιοιφωτ ογ ραφί ε ς τ ων προϊ όν τ ωνμαςε ί ν αιε ν δε ι κτ ι κέ ς .Στ οε ργ οστ άσι ομαςκατ ασκε υάζ ον τ αιόλ ωντ ων ε ι δώντ αε κκλ ησι αστ ι κάε ί δηστ οσχέ δι οκαι στ ομέ γ ε θοςτ οοποί οε πι θυμε ί τ ε .Ακόμα ασχολ ούμαστ εμεε ι δι κέ ςκατ ασκε υέ ςορε ί χαλ κουαλ ουμι ν ί ουκαι i nox . Thea bovedoc ume nti snotapr i c el i s ta ndt hephot osoft hepr oduc t sa r ei ndi c a t i ve .I n ourf a c t or ya l lt het ype sofe c c l e s i a s t i c a lpr oduc t sc a nbec ons t r uc t e di nt hepa t t e r na nd t hes i z et ha tyoude s i r e . Wec a na l s oma kes pe c i a lc ons t r uc t i onsf r om br a s s , a l umi ni um a ndi nox . Эт отбукле тнея в ля е т с япра йс лис т омифот ог ра фиина ше йпродукциит ипов ые . Вна ше йма с т е рс коймы може м из г от ов ит ьв с ев иды це рков ныхиз де лийлюбой формыира з ме рапов а шимэ с киз а м. Мыт а кжев ыполня е мс пе цз а ка з ынара з личные конс т рукцииизла т уни,а люминияине ржа в е юще йс т а ли.


www. a k r i d e l i s . c o m

ΠΑΝΑΓΙ Ω ΤΗΣ ΚΑΙΣΙ Α Ε. Ε.

Profile for Tzintziovas Panagiotis

Tzintziovas Product Catalogue  

Τζιντζιόβας Παναγιώτης & ΣΙΑ E.Ε. Κατάλογος Προϊόντων / Product Catalogue. Χυτήριο εκκλησιαστικών ειδών από ορείχαλκο / Producers of brass c...

Tzintziovas Product Catalogue  

Τζιντζιόβας Παναγιώτης & ΣΙΑ E.Ε. Κατάλογος Προϊόντων / Product Catalogue. Χυτήριο εκκλησιαστικών ειδών από ορείχαλκο / Producers of brass c...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded