Page 1


Ένας διάβολος όνομα και πράγμα... Ο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, είκαζ γλσζηόο εδώ ηαζ ηαζνό ιε ημ παναηζμύηθζ Αζάαμθμξ. Με ηα ενοθζηά ημο ηαημνεώιαηα ηόζμ ιέζα όζμ ηαζ έλς από ηζξ ηνεααημηάιανεξ ηςκ ηονζώκ, ημ είπε ζίβμονα ηενδίζεζ ιε ημ ζπαεί ημο! Δ ημθιδνή ζοιπενζθμνά δεκ ηαζνζάγεζ ζημ παναηηήνα ηδξ Πακδώναξ Μέζιπενζ, ηδξ πήναξ ημο δμύηα ημο Γμοίκηβμοκη -ακ ηαζ, ελαζηίαξ ημο ζημηεζκμύ ιοζηζημύ ηδξ, έπεζ ζοκδείζεζ κα απμηεθεί άεεθά ηδξ ημ ζηόπμ πζπενάηςκ ημοηζμιπμθζώκ. Ώκ ήλενε μ ηόζιμξ πόζμ αεώα είκαζ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα... πενζθαιαακμιέκμο ημο Ρμοπενη, πμο, αθμύ ηδ ζώζεζ από ιζα επζηίκδοκδ ηαηάζηαζδ, δείπκεζ απμθαζζζιέκμξ κα ιδκ ηδκ αθήζεζ κα βθζηώζεζ από ημκ ίδζμ! ΤΟΛΜΗΡΔΣ ΓΟΥΚΙΣΣΔΣ Όιν ην Λνλδίλν κηιάεη γη ’απηέο! ΣΟΛΜΔΡΒ΢ ΑΟΤΚΕ΢΢Β΢ Όιν ην Λνλδίλν κηιάεη γη ’απηέο! Βπζζηνέθμκηαξ ζηδκ ημζιζηή γςή ηώνα πμο πέναζε μ έκαξ πνόκμξ ημο πέκεμοξ ημοξ, δύμ κεανέξ δμύηζζζεξ ημθιμύκ κα ακαθμβζζημύκ πόζεξ ηνοθέξ απμθαύζεζξ εα ημοξ πνόζθενε έκαξ εναζηήξ... Ώθθά δεκ έπμοκ οπμθμβίζεζ όηζ μζ άκηνεξ πμο ε’ ακηαπμηνζεμύκ ζηδκ πνόηθδζή ημοξ εα είκαζ δζααμθζηά βμδηεοηζημί...

Αζααάζηε ημκ Ώπνίθζμ ηδκ ζζημνία ηδξ Πακδώναξ: «Δ ΚΤΡΕΏ ΚΏΕ Ο ΑΕΏΐΟΛΟ΢» ηαζ ημκ Μάζμ ηδκ ζζημνία ηδξ Γεκεαζέα: «Δ ΚΤΡΕΏ ΚΏΕ Ο ΠΒΕΡΏ΢ΜΟ΢»


Carole Mortimer Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΒΟΛΟΣ Μεηάθναζδ: Αακάδ Παπαδμπμύθμο ΥΏΡΛΒΝΕΚ ΒΛΛΏ΢ ΒΚΑΟΣΕΚΔ A. ΐ. Β. Β. Φεζδίμο 18,106 78 Ώεήκα Σδθ.: 210 3609 438,210 3629 Σίηθμξ πνςημηύπμο: © 2012 Carole Mortimer © 2015 ΥΏΡΛΒΝΕΚ ΒΛΛΏ΢ ΒΚΑΟΣΕΚΔ ABEE βζα ηδκ εθθδκζηή βθώζζα, ηαηόπζκ ζοιθςκίαξ ιε ηδ HARLEQUIN BOOKS S.A. All rights reserved. To θμβόηοπμ ΏΡΛΒΚΕΝ ηαζ ημ ζπέδζμ ημο Ρόιαμο είκαζ ειπμνζηά ζήιαηα ζδζμηηδζίαξ ηδξ Harlequin Enterprises Limited ή ηςκ εοβαηνζηώκ εηαζνεζώκ ηδξ ηαζ πνδζζιμπμζμύκηαζ από άθθμοξ ηαηόπζκ αδείαξ. Δ εζηόκα ελςθύθθμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηόπζκ ζοιθςκίαξ ιε ηδ Harlequin Books S.A. All rights reserved. Μεηάθναζδ: Αακάδ Παπαδμπμύθμο Βπζιέθεζα: Καηενίκα Αδιδηνίμο Αζόνεςζδ: Γζάκκδξ Πζζπζνίβημξ Σμ αζαθίμ αοηό είκαζ ένβμ ιοεμπθαζίαξ. Σα μκόιαηα, μζ παναηηήνεξ, μζ ημπμεεζίεξ ηαζ ηα πενζζηαηζηά είηε είκαζ πνμσόκ ηδξ θακηαζίαξ ημο ζοββναθέα είηε πνδζζιμπμζμύκηαζ ηαηά ηνόπμ ιοεζζημνδιαηζηό. Οπμζαδήπμηε μιμζόηδηα ιε πναβιαηζηά πνόζςπα, εκ γςή ή όπζ, βεβμκόηα, ημπμεεζίεξ ζδνύιαηα ή επζπεζνήζεζξ είκαζ εκηεθώξ ζοιπηςιαηζηή. Ώπαβμνεύμκηαζ δ ακαδδιμζίεοζδ ηαζ ακαπαναβςβή -μθζηή, ιενζηή ή πενζθδπηζηή-, δ ηαηά πανάθναζδ ή δζαζηεοή απόδμζδ ημοκ ηεζιέκμο ιε μπμζμκδήπμηε ηνόπμ -ιδπακζηό, δθεηηνμκζηό, θςημηοπζηό, δπμβνάθδζδξ ή άθθμκ- πςνίξ πνμδβμύιεκδ βναπηή άδεζα ημο εηδόηδ, ζύιθςκα ιε ημ Νόιμ 2121/1993 ηαζ ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ πενί πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ. ISSN 1108-4324 ΚΛΏ΢ΕΚΏ ΏΡΛΒΚΕΝ - ΣΒΤΥΟ΢ 349 Σοπώεδηε ηαζ αζαθζμδεηήεδηε ζηδκ Βθθάδα. Made and printed in Greece.


6

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 1

Κιέηκπνξλ Χάνπδ, Λνλδίλν, Μάηνο 1817 «Έθα, Πακδώνα, παιμβέθαζε επζηέθμοξ! Βίιαζ ζίβμονδ όηζ μύηε μ Αζάαμθμξ μύηε μ Βςζθόνμξ ζημπεύμοκ κα ζε ηαηαανμπείζμοκ! Σμοθάπζζημκ... όπζ ηαηά ηνόπμ πμο δε εα ζμο είκαζ εοπάνζζημξ, εθπίγς». Δ Πακδώνα, πήνα ημο δμύηα ημο Γμοίκηβμοκη, δεκ έδεζπκε κα ζοιιενίγεηαζ ηδκ εοεοιία ηδξ θίθδξ ηδξ, ηδξ Γεκεαζέα, βζα ημ οπμκμμύιεκμ πμο είπε πεηάλεζ ιε έκα αναπκό βεθάηζ ηαεώξ πθδζίαγακ ημοξ δομ ηονίμοξ ιε ηα ηόζμ ζηακδαθώδδ παναηζμύηθζα. Ώκηίεεηα, δ ηανδζά ηδξ άνπζζε κα πηοπάεζ πζμ δοκαηά ζημ ζηήεμξ ηδξ, πμο ακεαμηαηέααζκε βμνβά ηαεώξ ακάζαζκε ημθηά πνμζπαεώκηαξ κα ηαηαθαβζάζεζ ηδκ ηαναπή ηδξ, εκώ μζ παθάιεξ ηδξ ιέζα ζηα δακηεθέκζα ηδξ βάκηζα είπακ ζδνώζεζ. Αεκ ήλενε πνμζςπζηά ηακέκακ από ημοξ εκ θόβς ηονίμοξ, θοζζηά. Ήηακ ηαζ μζ δομ ηνζακηάνδδεξ, εκώ δ ίδζα, ιόθζξ είημζζ ηεζζάνςκ εηώκ, δεκ είπε απμηεθέζεζ πμηέ ιένμξ ηδξ αοθήξ ηςκ ημθιδνώκ πμο ημοξ πενζζημίπζγε όπμηε ηαηαδέπμκηακ κα ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζε ηάπμζα ημζκςκζηή εηδήθςζδ. Παν’ όθ’ αοηά, ημοξ βκώνζγε ελ όρεςξ ηαζ ήλενε όηζ επνόηεζημ βζα ημ θόνδμ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, πνώδκ ιανηήζζμ ημο Νηέαθζκ ηαζ κοκ δμύηα ημο ΢ηνάημκ, ηαζ ημκ ζηεκό ημο θίθμ, ημ θόνδμ Μπέκεκηζηη Αμύηαξ, δομ άκηνεξ πμο ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία είπακ βίκεζ βκςζημί ζημοξ ανζζημηναηζημύξ ηύηθμοξ ιε ηα παναηζμύηθζα Αζάαμθμξ ηαζ Βςζθόνμξ, ακηίζημζπα, θόβς ηςκ


CAROLE MORTIMER

7

ενοθζηώκ ηαημνεςιάηςκ ημοξ ηόζμ ιέζα όζμ ηαζ έλς από ηζξ ηνεααημηάιανεξ ηςκ ηονζώκ. Ώοημί αηνζαώξ μζ δομ ηύνζμζ, όπςξ είπε ιόθζξ οπαζκζπεεί δ Γεκεαζέα, εα ιπμνμύζακ εκδεπμιέκςξ κα εεςνδεμύκ πζεακμί οπμρήθζμζ εναζηέξ ηώνα πμο μζ ηνεζξ κεανέξ δμύηζζζεξ είπακ ζοιπθδνώζεζ ημ έκα έημξ ημο οπμπνεςηζημύ ημοξ πέκεμοξ βζα ημοξ ζογύβμοξ ημοξ... «Πακδώνα;» Κμύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ. «Αε κμιίγς όηζ ιπμνώ κα ζοιιεηέπς ζ’ αοηό, Γεκεαζέα». Δ θίθδ ηδξ έζθζλε ηαεδζοπαζηζηά ημ ιπνάηζμ ηδξ. «Ώπθώξ εα ημοξ ιζθήζμοιε, αβάπδ ιμο. Θα ημ παίλμοιε μζημδέζπμζκεξ όζμ δ ΢μθία είκαζ απαζπμθδιέκδ ιε ημκ ηόιδ ημο ΢ένιπμνκ, πμο ειθακίζηδηε ηόζμ ακαπάκηεπα». Δ Γεκεαζέα ένζλε ιζα βνήβμνδ ιαηζά ζηδκ άθθδ άηνδ ηδξ αίεμοζαξ πμνμύ, όπμο δ θίθδ ημοξ, δ ΢μθία, έιμζαγε απμννμθδιέκδ ζε ιζα παιδθόθςκδ αθθά γςδνή ζοκμιζθία ιε έκακ άθθμ δζααόδημ ηανδζμηαηαηηδηή, ημκ Νηάκηε Κάνθαλ, ζηεκό θίθμ ημο Αζααόθμο ηαζ ημο Βςζθόνμο. ΋ζμ ζηεκέξ θίθεξ ήηακ ηώνα ιεηαλύ ημοξ ηαζ μζ ηνεζξ κεανέξ πήνεξ... Ήηακ ηαεανή ζύιπηςζδ ημ όηζ δ ΢μθία Ρόμοθακηξ, δμύηζζζα ημο Κθέζιπμνκ, δ Γεκεαζέα Φόνζηεν, δμύηζζζα ημο Γμύθενημκ, ηαζ δ Πακδώνα Μέζιπενζ, δμύηζζζα ημο Γμοίκηβμοκη, είπακ πδνέρεζ ζε απόζηαζδ εαδμιάδςκ δ ιία από ηδκ άθθδ ηδκ πεναζιέκδ άκμζλδ. Οζ ηνεζξ βοκαίηεξ, άβκςζηεξ ςξ ηόηε ιεηαλύ ημοξ, είπακ ανπίζεζ κα ηάκμοκ πανέα όηακ ηεθείςζε μ πνόκμξ ημο πέκεμοξ ημοξ πνζκ από έκα ιήκα, ζοκάπημκηαξ έκα είδμξ ζοιιαπίαξ ααζζζιέκδξ ζηα ημζκά ημοξ ζημζπεία: ηδ κεανή δθζηία ηαζ ηδ πδνεία ημοξ. ΋ιςξ δ πνόηαζδ πμο είπε ηάκεζ δ Γεκεαζέα πνζκ από θίβα θεπηά, κα ανεζ δδθαδή δ ηαεειία ημοξ «από έκακ εναζηή ή,


8

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

βζαηί όπζ, ηαζ πενζζζόηενμοξ, πνζκ από ημ ηέθμξ ηδξ ΢εγόκ» είπε ακαζηαηώζεζ ιάθθμκ ηδκ Πακδώνα ακηί κα ηδκ εκεμοζζάζεζ. «Ωζηόζμ...» «Ώοηόξ είκαζ μ πμνόξ ιαξ, ακ δεκ ηάκς θάεμξ, Τρδθμηάηδ». Δ Πακδώνα πμηέ δεκ πενίιεκε όηζ εα παζνόηακ πμο εα έαθεπε ημ θόνδμ Ρίηζανκη ΢άβηκημκ, ηαεώξ ηδξ ήηακ δοζάνεζηδ ηόζμ δ ζπμθαζηζηά αρεβάδζαζηδ ειθάκζζή ημο όζμ ηαζ δ οπεναμθζηή δζαποηζηόηδηά ημο όπμηε ζοκακηζόκημοζακ. ΋ιςξ, ιζαξ ηαζ δεκ είπε ηαηαθένεζ κα ζηανθζζηεί ηάπμζα εοθμβμθακή δζηαζμθμβία βζα κα ημο ανκδεεί κςνίηενα, όηακ ηδκ πίεζε κα ημο πανίζεζ ημ πνώημ ααθξ ηδξ αναδζάξ, δ Πακδώνα πίζηερε όηζ αηόια ηαζ δ εκμπθδηζηή ζοκηνμθζά αοημύ ημο θζθάνεζημο δακδή ήηακ πνμηζιόηενδ από ηδκ έκημκδ ηαζ επζηίκδοκδ πανμοζία ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ή ημο Μπέκεκηζηη Λμύηαξ. «Αεκ ημ είπα λεπάζεζ, άνπμκηά ιμο». Υαιμβεθώκηαξ δζαηνζηζηά ζηδ Γεκεαζέα ζακ κα ηδξ γδημύζε ζοβκώιδ, αημύιπδζε ακάθαθνα ημ πένζ ηδξ ζημ ιπνάηζμ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ, αθήκμκηάξ ημκ κα ηδκ μδδβήζεζ ζηδκ πίζηα. *** «Νηάκηε! Θεέ ηαζ Κύνζε, πμζμξ ζε ηαηάκηδζε ζε ηέημζμ πάθζ;» νώηδζε μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, θίβμ ανβόηενα ημ ίδζμ ανάδο ιπαίκμκηαξ ζηδ αζαθζμεήηδ ημο Κθέζιπμνκ Υάμογ ηαζ ακηζηνίγμκηαξ ημκ έκα από ημοξ δύμ ηαθύηενμοξ θίθμοξ ημο κα ζηέηεηαζ απέκακηζ ημο ιε ακαηαηειέκα ιαθθζά ηαζ αηαηάζηαηα νμύπα. «Ή ηαθύηενα κα ιδ νςηήζς;» είπε ανβά ιε κόδια, πζάκμκηαξ ημ βοκαζηείμ άνςια πμο πθακζόηακ ζημκ αένα. «Καθύηενα κα ιδ νςηήζεζξ», είπε λενά μ Νηάκηε Κάνθαλ, μ ηόιδξ ημο ΢ένιπμνκ. «Τπμεέης όηζ μύηε εβώ εα πνέπεζ κα


CAROLE MORTIMER

9

νςηήζς ηζ -ή ιάθθμκ πμζα- ηαηαθένκεζ κα δζαζηεδάγεζ ημκ Μπέκεκηζηη ηαζ κα δζαηδνεί αιείςημ ημ εκδζαθένμκ ημο». «Βζδζηά εζύ ηαθύηενα κα ιδ νςηήζεζξ», απάκηδζε μ Ρμύπενη βεθώκηαξ παιδθόθςκα. «Σζ εα έθεβεξ βζα έκα ιπνάκηζ ιαγί ιμο;» Ο Νηάκηε ζήηςζε ηδκ ηανάθα βζα κα λακαβειίζεζ ημ πμηήνζ ημο. «Γζαηί όπζ;» Ο Ρμύπενη έηθεζζε πίζς ημο ηδκ πόνηα ηδξ αζαθζμεήηδξ. «Τπμρζαγόιμοκ εδώ ηαζ ηαζνό όηζ δ ιδηνζά ιμο εα ηαηάθενκε ηεθζηά κα ιε ζπνώλεζ είηε ζημ πζμηό είηε ζημ θόκμ!» *** Δ Πακδώνα -έπμκηαξ ιόθζξ βθζηώζεζ από ημ θόνδμ ΢άβηκημκ, πμο ηδκ είπε ζηνζιώλεζ ζε ιζα βςκία ιεηά ημ πμνό ημοξ, όηακ ηάπμζμξ βκςζηόξ ημο εοηοπώξ ημο έπζαζε ηδ ζογήηδζδηνοθάημοβε ηώνα άεεθά ηδξ ηδ ζοκμιζθία ηςκ δομ θίθςκ ηαεώξ ζηεηόηακ ζηδ αενάκηα, αηνζαώξ έλς από ηδκ ιπαθημκόπμνηα ηδξ αζαθζμεήηδξ. «Ώξ απμθαύζμοιε θμζπόκ πζμηό απόρε», είπε μ Νηάκηε Κάνθαλ. «Ώθμύ, ιάθζζηα, δ δμύηζζζα πνμκόδζε κα αθήζεζ ιζα ηανάθα ιε εηθεηηό ιπνάκηζ ηαζ ηάιπμζα ελαζνεηζηά πμύνα εδώ, πνμξ ηένρδ ηςκ ανζεκζηώκ ηαθεζιέκςκ ηδξ». Ώημύζηδηε ημ ημοδμύκζζια βοάθζκςκ πμηδνζώκ ηαζ μ ήπμξ οβνμύ πμο ένεε. «Ώ, ηώνα είκαζ πμθύ ηαθύηενα». Ο Αζάαμθμξ, μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, άθδζε έκα ζηεκαβιό ζηακμπμίδζδξ δεοηενόθεπηα αθόημο είπε πνμθακώξ ηαηεαάζεζ ιζα βεκκαία βμοθζά από ημ δοκαηό πμηό. «Σζ ζημ ηαθό βονεύμοιε μζ ηνεζξ ιαξ εδώ πένα απόρε, ΢ηνάημκ;» ακανςηήεδηε αανζεζηδιέκα μ θίθμξ ημο ακμίβμκηαξ


10

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

δζάπθαηα ηαζ ηα δομ θύθθα ηδξ ιπαθημκόπμνηαξ βζα κα αβαίκεζ έλς μ ηαπκόξ ηςκ πμύνςκ ημοξ. «Ώκ ηνίκς από ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ νμύπςκ ζμο όηακ ζε ανήηα εδώ ιέζα, εα έθεβα όηζ μζ δζημί ζμο θόβμζ είκαζ ειθακείξ», ζπμθίαζε μ ζοκμιζθδηήξ ημο. «΋ζμ βζα ημκ Μπέκεκηζηη, είπε ηδκ ηαθμζύκδ κα δεπηεί κα ιε ζοκμδεύζεζ όηακ ημο ελμιμθμβήεδηα ηδκ ακάβηδ ιμο κα πενάζς ιζα αναδζά ιαηνζά από ηδ θμνηζηή ζοκηνμθζά ηδξ αβαπδηήξ ιμο ιδηνζάξ». Ο Νηάκηε Κάνθαλ βέθαζε ηναπζά. «ΐάγς ζημίπδια όηζ ζηδκ ςναία Παηνίζζα δεκ ανέζεζ ηαεόθμο κα ηδκ απμηαθείξ έηζζ». «Σμ απεπεάκεηαζ», επζαεααίςζε παζνέηαηα μ θίθμξ ημο. «Κζ αοηόξ είκαζ αηνζαώξ μ θόβμξ πμο ημ ηάκς. ΢οκεπώξ!» ΢σζηόο δηάβνινο, ινηπόλ δελ είρε κόλν ην όλνκα, κα θαη ηε ράξε... Δ ζηέρδ ήνεε αοεόνιδηα ζημ ιοαθό ηδξ Πακδώναξ, πμο έιεκε αζάθεοηδ, ηνοιιέκδ ζηζξ ζηζέξ ηδξ αενάκηαξ, απμθεύβμκηαξ ημκ παναιζηνό εόνοαμ πμο εα έηακε ακηζθδπηή ηδκ πανμοζία ηδξ ζημοξ δομ άκηνεξ. Σμ άνςια ηςκ πμύνςκ ημοξ, πμο έαβαζκε ηώνα από ηδκ ιπαθημκόπμνηα, έθενκε ζηδκ Πακδώνα ηδ κμζηαθβζηή εύιδζδ ιζαξ πζμ εοηοπζζιέκδξ επμπήξ ζηδ γςή ηδξ. Σόηε πμο ήηακ κεόηενδ ηαζ απίζηεοηα αεώα ηαζ δζαζηέδαγε λέκμζαζηα ζε ηέημζμοξ πμνμύξ, όπμο πανεονζζηόηακ πάκηα ιε ηδ ζοκμδεία ηςκ βμκζώκ ηδξ. Βηείκεξ ηζξ ακέιεθεξ ιένεξ δε εα είπε αζζεακεεί ηδκ ακάβηδ, όπςξ απόρε, κα ημ αάθεζ ζηα πόδζα ηαζ κα ηνοθηεί ζηδ αενάκηα βζα κα ιδ δεζ ηακέκαξ από ημοξ ανζζημηνάηεξ ηαθεζιέκμοξ ηδξ ΢μθίαξ ηα δάηνοα ηαπείκςζδξ πμο είπακ θένεζ ζηα ιάηζα ηδξ Πακδώναξ μζ πνμζαθδηζημί ηαζ ποδαίμζ οπαζκζβιμί ημο θόνδμο ΢άβηκημκ... ΋πζ όηζ μζ πενζζζόηενμζ από δαύημοξ εα κμζάγμκηακ αέααζα ακ δ Πακδώνα εζβόηακ, αθμύ ηα πενζζζόηενα ιέθδ ηδξ ορδθήξ


CAROLE MORTIMER

11

ημζκςκίαξ ηδκ αβκμμύζακ επζδεζηηζηά ηαζ αδζαθμνμύζακ αηόια ηαζ κα ηδξ ιζθήζμοκ, πόζμ ιάθθμκ κα κμζαζημύκ ακ αμιαανδζγόηακ δζανηώξ από ηζξ ακήεζηεξ πνμηάζεζξ όζςκ ήηακ ανηεηά ημθιδνμί βζα κα νζζηάνμοκ κα ηάκμοκ πανέα ιε ηάπμζα πμο είπε ηόζμ ζηακδαθώδδ θήιδ. Μάθζζηα, ακ δ ΢μθία ηαζ δ Γεκεαζέα δεκ επέιεκακ κα βίκεηαζ ηαζ εηείκδ δεηηή ζε όπμζεξ ημζκςκζηέξ εηδδθώζεζξ ηζιμύζακ ιε ηδκ πανμοζία ημοξ, δ Πακδώνα ήηακ ζίβμονδ όηζ εα ακηζιεηώπζγε πθήνδ ημζκςκζηό ελμζηναηζζιό από ηόηε πμο είπε ημθιήζεζ κα λακανπίζεζ κα αβαίκεζ, πνζκ από έκα ιήκα δδθαδή. «Μάηαζμξ ηόπμξ όιςξ», ζοκέπζζε ιε ημοναζιέκδ θςκή μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, «αθμύ δ πήνα ημο παηένα ιμο ήνεε ηζ αοηή πνζκ θίβμ ζημ πμνό ηδξ δμύηζζζαξ». «Ω, είιαζ ζίβμονμξ όηζ δ ΢μθία δεκ...» «Μδκ ηανάγεζαζ, Νηάκηε, δεκ ηαηδβμνώ ηδ ΢μθία ζμο...» «Αεκ είκαζ δ ΢μθία κνπ». «Μπα; Σόηε έηακα θάεμξ πμο κόιζζα όηζ ακαβκώνζζα ημ άνςιά ηδξ ιπαίκμκηαξ εδώ ιέζα». Ώημθμύεδζε ιζα πμθύ ιζηνή παύζδ πνμημύ μ δεύηενμξ ηύνζμξ απακηήζεζ απνόεοια: «΋πζ, δεκ έηακεξ θάεμξ. ΋ιςξ δ ΢μθία ελαημθμοεεί κα επζιέκεζ όηζ πάκς ημκ ηαζνό ιμο πμθζμνηώκηαξ ηδκ». Δ Πακδώνα είπε ιείκεζ ειανόκηδηδ από ηδκ ηνμπή ηδξ ζογήηδζδξ. Δ ΢μθία; Καζ μ Νηάκηε Κάνθαλ; Ώπμηθείεηαζ! Δ ΢μθία, ιάθζζηα, δεκ έπακε εοηαζνία κα επζηνίκεζ ημκ δζααμθειέκα βμδηεοηζηό ηόιδ ημο ΢ένιπμνκ... «Ώκ πακηνεοόζμοκ, Ρμύπενη, δε εα θύκμκηακ ιενζηά ημοθάπζζημκ από ηα δζηά ζμο πνμαθήιαηα, αθμύ δ πήνα ημο παηένα ζμο εα ακαβηαγόηακ επζηέθμοξ κα πάρεζ κα ζοβηαημζηεί ακμζπηά ιαγί ζμο;» νώηδζε μ Νηάκηε. «Μδ κμιίγεζξ όηζ δ θύζδ αοηή δε ιμο πέναζε από ημ ιοαθό», απμηνίεδηε θακενά ηαημδζάεεημξ μ Ρμύπενη.


12

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Καζ;» «Καζ, παν’ όηζ έκαξ βάιμξ εα έθοκε ακαιθίαμθα έκα ιμο πνόαθδια, ζίβμονα εα δδιζμονβμύζε έκα άθθμ». «Αδθαδή;» «Αδθαδή εα θμνηςκόιμοκ ιεηά βζα όθδ ηδκ οπόθμζπδ γςή ιμο ιζα ζύγοβμ πμο μύηε εέθς μύηε ι’ εκδζαθένεζ κα απμηηήζς!» «ΐνεξ ηόηε ηάπμζα πμο κα εέθεζξ, ζανηζηά ημοθάπζζημκ. Αεηάδεξ κέεξ ηαθθμκέξ ειθακίγμκηαζ ηάεε ΢εγόκ». «΢ηα ηνζάκηα δύμ ιμο, μζ πνμηζιήζεζξ ιμο ζηζξ βοκαίηεξ δεκ πενζθαιαάκμοκ ημνζηζόπμοθα πμο ιόθζξ ηεθείςζακ ημ ζπμθείμ». Οζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ θςκήξ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ιανηονμύζακ όηζ αδιάηζγε εηκεονζζιέκμξ πάκς-ηάης ζηδ αζαθζμεήηδ. «Αεκ ιπμνώ κα θακηαζηώ ημκ εαοηό ιμο δεζιεοιέκμ βζα ιζα γςή ιε ιζα κεανή πμο όπζ ιόκμ παπακίγεζ ηαζ θθοανεί όθδ ηδκ ώνα, αθθά επζπθέμκ δεκ έπεζ ζδέα βζα ημ ηζ ζοιααίκεζ ιέζα ζε ιζα ηνεααημηάιανα», πνόζεεζε πενζθνμκδηζηά. «Ίζςξ δε εα έπνεπε κα απμννίπηεζξ ηόζμ επζπόθαζα ηα πθεμκεηηήιαηα ιζαξ ηέημζαξ αεςόηδηαξ, Ρμύπενη». «Γζαηί όπζ;» «Καη’ ανπάξ, ηακέκαξ δε εα ιπμνμύζε πμηέ κα ηαηδβμνήζεζ εζέλα βζα έθθεζρδ θεπηόηδηαξ ζηδκ ηνεααημηάιανα, ηάηζ πμο ζίβμονα εα ζμο επέηνεπε κα δζδάλεζξ ηδ κεανή ηαζ άιαεδ ζύγοβό ζμο ηαζ κα ηδξ ιάεεζξ ηζ ζμο ανέζεζ. Καζ, δεύηενμκ, δ απεζνία ηδξ εα ζοκεπαβόηακ ηδκ πνόζεεηδ εββύδζδ όηζ -εοηοπώξ-μ ιεθθμκηζηόξ ηθδνμκόιμξ ημο ηίηθμο ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ζμο εα ήηακ ημοθάπζζημκ παζδί δζηό ζμο ηαζ όπζ ηάπμζμο άθθμο!» «Πνάβια πμο ίζςξ δε εα ζοκέααζκε πμηέ ακ δ Παηνίζζα είπε ηαηαθένεζ κα πανίζεζ ζημκ παηένα ιμο έκακ “εθεδνζηό” δζάδμπμ, μπόηε εα θμαόιμοκ αηόια ηαζ βζα ηδκ ίδζα ιμο ηδ γςή όηακ ημζιόιμοκ», ζπμθίαζε θανιαηενά μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ.


CAROLE MORTIMER

13

Δ Πακδώνα ζοκεζδδημπμίδζε όηζ δεκ έιεκε πθέμκ ζζςπδθή έλς, ζηδ ζημηεζκή αενάκηα, ιόκμ ηαζ ιόκμ βζα κα ιδκ ηδκ πάνμοκ είδδζδ, αθθά ηώνα είπε ζηήζεζ ηακμκζηά αοηί βζα κα αημύζεζ πςνίξ ηακέκακ εκδμζαζιό ηδ ζοκμιζθία ηςκ δομ ακηνώκ. Καζ ιπμνμύζε εύημθα κα ημοξ θακηαζηεί ζακ κα ημοξ είπε ιπνμζηά ηδξ, ιζαξ ηαζ ημοξ είπε δεζ από ηάπμζα απόζηαζδ ιόθζξ πνζκ θίβμ. Ο Νηάκηε Κάνθαλ ήηακ ρδθόξ ηαζ ιεθαπνζκόξ, ιε ηαηενβάνζηα πνάζζκα ιάηζα ηαζ ημ άρμβμ αναδζκό ημο έκδοια εθάνιμγε ηέθεζα ζηζξ θανδζέξ, ιοώδεζξ πθάηεξ ημο, ημ επίπεδμ ζημιάπζ ηαζ ηα ιαηνζά, δοκαηά ημο πόδζα. Ο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ήηακ ελίζμο ρδθόξ, ακ όπζ θίβμ ρδθόηενμξ από ημ θίθμ ημο, ιε λακεά ηοιαηζζηά ιαθθζά κα πθαζζζώκμοκ ημ πνόζςπό ημο ηαζ κα πέθημοκ αηίεαζα ζημ πθαηύ ημο ιέηςπμ, εκώ ηα ιαύνα ημο νμύπα ηαζ ημ ηαηάθεοημ θζκό ημο πμοηάιζζμ ηόκζγακ ημοξ ζηζαανμύξ ημο ώιμοξ, ηδ ζηεκή ιέζδ ηαζ ηα ιαηνζά, ιοώδδ πόδζα ημο. Σα ιάηζα ημο, δίπςξ άθθμ, εα είπακ εηείκμ ημ ροπνό ηαζ αζκζβιαηζηό βηνίγμ, δεζπόγμκηαξ ζημ οπενμπηζηά όιμνθμ πνόζςπό ημο, πμο εύιζγε έηπηςημ άββεθμ, ιε ηδ ζηεκή ανζζημηναηζηή ιύηδ, ηα ρδθά γοβςιαηζηά ηαζ έκα αδζάκηνμπα αζζεδζζαηό ζηόια, πμο ιπμνμύζε κα παιμβεθά ζανηαζηζηά ή κα ζθίββεηαζ ζε έκδεζλδ ροπνόηδηαξ ηαζ δοζανέζηεζαξ. Μζαξ δοζανέζηεζαξ πμο αοηή ηδ ζηζβιή θαζκόηακ κα ηαηεοεύκεηαζ ηαηά ηδξ βοκαίηαξ πμο μ ιαηανίηδξ μ παηέναξ ημο είπε πακηνεοηεί πνζκ από ηέζζενα πνόκζα. Δ Πακδώνα ήηακ ιόθζξ είημζζ εηώκ ηόηε, κζόπακηνδ ηαζ δ ίδζα, αθθά εοιόηακ πόζμ είπε ζμηανζζηεί όθδ δ ημζκςκία όηακ μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, πήνμξ από πνόκζα ηαζ ήδδ ελδκηάνδξ, είπε απμθαζίζεζ κα πακηνεοηεί ιζα κεανή βοκαίηα πμο, ζύιθςκα ιε ηζξ θήιεξ, δζαηδνμύζε ενςηζηό δεζιό ιε ημ βζμ ημο πνζκ επζζηνέθεζ ζημ ζύκηαβιά ημο βζα κα πμθειήζεζ ιε ημ ζηναηό ημο Γμοέθζκβηημκ εκακηίμκ ημο Ναπμθέμκηα...


14

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Δ Πακδώνα ήλενε επίζδξ, όπςξ όθμζ, όηζ μ κέμξ δμύηαξ, μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, ηαζ δ ιδηνζά ημο, ιεηά ημ εάκαημ ημο παηένα ημο ηδκ πνμδβμύιεκδ πνμκζά, έιεκακ ζημ ίδζμ ζπίηζ -ή ιάθθμκ ζηα ίδζα ζπίηζα, είηε ζηδκ πόθδ είηε ζηδκ ελμπή. «Ώκ εοιάιαζ ηαθά, πάκηα είπεξ θόβμοξ' κα θμαάζαζ βζα ηδ γςή ζμο όηακ ήζμοκ ζηδκ ηνεααημηάιανα ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηονία», είπε ιε κόδια μ Νηάκηε ζε απάκηδζδ ζημ πνμδβμύιεκμ ζπόθζμ ημο ζοκμιζθδηή ημο. Δ Πακδώνα έκζςζε ηα ιάβμοθά ηδξ κα θθμβίγμκηαζ από κηνμπή ζημ άημοζια ηόζμ πνμζςπζηώκ θεπημιενεζώκ από ηδ ζπέζδ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ιε ηδ βοκαίηα πμο ηώνα ήηακ ιδηνζά ημο. Μήπςξ είπε αημύζεζ ανηεηά ηεθζηά ηαζ εα έπνεπε κα επζζηνέθεζ ζηδκ αίεμοζα πμνμύ ηαζ κα ανεζ κα πεζ ηάπμζα δζηαζμθμβία ζηδ ΢μθία πνζκ θύβεζ; Ναζ, αοηό εα ήηακ ιάθθμκ ημ ηαθύηενμ, βζαηί... «Οζ ιζζμί από ημοξ απμρζκμύξ ηαθεζιέκμοξ ηνέπμοκ πίζς από ηδ ιδηνζά ιμο ζακ ζηοθάηζα ιε ηδ βθώζζα έλς», είπε δδηηζηά μ δμύηαξ. «Καζ μζ άθθμζ ιζζμί;» «Οζ άθθμζ ιζζμί θαίκεηαζ όηζ ηοκδβμύκ ιζα ιζηνμηαιςιέκδ λακεζά ιε πμνθονό θόνεια...» «Νμιίγς όηζ, ακ πνμζέλεζξ ηαθύηενα, εα δεζξ όηζ ημ θόνειά ηδξ είκαζ αζμθεηί». «Ονίζηε;» «Σμ θόνεια ηδξ Πακδώναξ Μέζιπενζ είκαζ αζμθεηί, όπζ πμνθονό», ιμονιμύνζζε μ Νηάκηε Κάνθαλ. Δ Πακδώνα, πμο είπε ήδδ ζηναθεί πνμξ ημ ζπίηζ ιε ζημπό κα αθήζεζ ημοξ δομ άκηνεξ κα ζοκεπίζμοκ κα απμθαιαάκμοκ ιόκμζ ημ ιπνάκηζ, ηα πμύνα θαη ηδ ζογήηδζή ημοξ, λαθκζηά ιανιάνςζε ηαζ έκα νίβμξ δζαπέναζε ηδ ναπμημηαθζά ηδξ ιόθζξ άημοζε κα ακαθένεηαζ ημ όκμιά ηδξ. «Μζθάξ βζα ηδ πήνα ημο Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ;» νώηδζε μ δμύηαξ. «Ώηνζαώξ».


CAROLE MORTIMER

15

«Ώ!» To εθαθνό νόδζζια πμο είπε επζζηνέθεζ ζηα ιάβμοθα ηδξ Πακδώναξ ζημ δζάζηδια ηςκ θίβςκ θεπηώκ πμο είπε πενάζεζ έλς, ζηδ δνμζζά ηδξ κύπηαξ, πάεδηε ιειζάξ ηαζ ημ πνόζςπό ηδξ πθόιζαζε ηαεώξ δζέηνζκε ηαεανά έκακ πενζθνμκδηζηό ηόκμ ζηδ θςκή ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ, πμο έδεζπκε κα είκαζ εκδιενςιέκμξ βζα εηείκδ. Ο Νηάκηε βέθαζε αναπκά. «Ξένς όηζ πνμηζιάξ ηζξ βοκαίηεξ ρδθέξ, ιεθαπνζκέξ ηαζ ιε ηαιπύθεξ, ΢ηνάημκ». «Καζ δ Πακδώνα Μέζιπενζ, πμο είκαζ ιζηνόζςιδ, λακεζά ηαζ θεπηή, πνμθακώξ δε δζαεέηεζ ηαιία από αοηέξ ηζξ ζδζόηδηεξ...» «΢ε πνμηαθώ κα εζηζάζεζξ ηδκ πνμζμπή ζμο ζε μπμζμδήπμηε άθθμ παναηηδνζζηζηό ηδξ από ηδ ζηζβιή πμο εα ακηζηνίζεζξ ηα ελαίζζα, πακέιμνθα ιάηζα ηδξ!» «Βζύ, δδθαδή, Νηάκηε, ηάης από αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, εα πνόζεπεξ ηδκ μιμνθζά ηςκ ιαηζώκ ιζαξ βοκαίηαξ ή ηάπμζμ άθθμ ιένμξ ηδξ ακαημιίαξ ηδξ;» Σμκ άημοζε κα βεθάεζ ιε ημκ θακενά ζανηαζηζηό ηόκμ ημο θίθμο ημο. «Πνμηαθώ μπμζμκδήπμηε άκηνα, ηάης από μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ, κα αβκμήζεζ ηδκ μιμνθζά ηςκ ιαηζώκ ηδξ Πακδώναξ Μέζιπενζ». «Πεξ ιμο, ζε παναηαθώ, ηζ ημ λεπςνζζηό έπμοκ ηα ιάηζα ηδξ;» «Έπμοκ αηνζαώξ ηδκ ίδζα απόπνςζδ ιε ημ θόνεια πμο θμνάεζ απόρε. Σμ πνώια πμο έπμοκ μζ ακμζλζάηζηεξ αζμθέηεξ», ημο ελήβδζε μ Νηάκηε ιε έηδδθμ εαοιαζιό. «Μήπςξ ημ όηζ μ ένςηάξ ζμο βζα ηδκ ςναία ιαξ μζημδέζπμζκα ιέκεζ ηόζμ ηαζνό πςνίξ ακηαπόηνζζδ ζμο έπεζ πεζνάλεζ ημ ιοαθό;» ημκ νώηδζε μ Ρμύπενη ιε ελίζμο έηδδθδ πθεοαζηζηή δζάεεζδ. «Βίζαζ μ δεύηενμξ πμο οπαζκίζζεηαζ ηάηζ ηέημζμ απόρε», απμηνίεδηε απόημια μ Νηάκηε. «΋ιςξ, ζε δζααεααζώκς, αοηό


16

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πμο θές βζα ηα ιάηζα ηδξ Πακδώναξ Μέζιπενζ είκαζ δ αθήεεζα ηαζ ηίπμηε άθθμ». «΍ζηε αζμθέηεξ, ε;» Ο δμύηαξ έιμζαγε αηόια δύζπζζημξ. «ΐζμθέηεξ, ι’ εηείκμ ημ πθμύζζμ, ααεύ πνώια πμο έπμοκ ηδκ άκμζλδ», επέιεζκε ζηαεενά μ Νηάκηε. «Καζ πθαζζζώκμκηαζ από ηζξ πζμ ιαηνζέξ, ιεηαλέκζεξ αθεθανίδεξ πμο έπς δεζ πμηέ ζε βοκαίηα». «Κζ αοηά είκαζ ηα ίδζα αζμθεηζά ιάηζα ιε ηζξ ιαηνζέξ, ιεηαλέκζεξ αθεθανίδεξ πμο πανέζονακ ζημ εάκαημ όπζ έκακ, αθθά δύμ άκηνεξ;» Ο ηόκμξ ημο δμύηα ήηακ ηαοζηζηόξ. Δ Πακδώνα πήνε ιζα απόημιδ, ημθηή ακάζα ηαζ ηάεζζε αανζά ζημ παβηάηζ από ζθονήθαημ ζίδενμ πμο ήηακ ζηενεςιέκμ ζημκ ημίπμ ηδξ αενάκηαξ ημο Κθέζιπμνκ Υάμογ. Ήλενε από ηαζνό ηζ πίζηεοε μ ηόζιμξ βζα εηείκδ, αθθά πμηέ δεκ είπε αημύζεζ ηάπμζμκ κα δζαηοπώκεζ ακμζπηά αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ιπνμζηά ηδξ. ΐέααζα, μύηε ηαζ ηώνα ανζζηόηακ ιπνμζηά ζ’ εηείκμκ πμο ηδκ ηαηδβμνμύζε, αθμύ ζηδκ μοζία ηνοθάημοβε ηαζ, όπςξ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ζ’ αοηέξ ηζξ πενζπηώζεζξ, αοηά πμο άημοβε βζα ημ άημιό ηδξ δεκ ήηακ ηαεόθμο ημθαηεοηζηά. «Καθύηενα κα πδβαίκς, βζαηί αθέπς όηζ δεκ έπεζξ ηέθζα απόρε», είπε μ Νηάκηε. «Ββώ εα ιείκς κα ηεθεζώζς ημ πμηό ηαζ ημ πμύνμ ιμο ηαζ ιεηά εα ζηεθηώ ηάπμζα δζηαζμθμβία βζα κα θύβς», απάκηδζε μ δμύηαξ. ΐοεζζιέκδ αηόια ζηζξ δζηέξ ηδξ ιαύνεξ ζηέρεζξ, δ Πακδώνα δεκ ήηακ ζε εέζδ κα παναημθμοεήζεζ άθθμ ηζ έθεβακ. ΢οκηεηνζιιέκδ από ηζξ μδοκδνέξ ακαικήζεζξ πμο ηδξ είπε θένεζ δ ζογήηδζή ημοξ, αθέεδηε κα αμοθζάλεζ ζηδ δοζηοπία ηδξ, όπςξ ηόζεξ θμνέξ από ηδ ιένα πμο είπακ πεεάκεζ ηόζμ άζημπα μ ζύγοβόξ ηδξ ηαζ μ ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ, πνμηαθώκηαξ έκα ζηάκδαθμ πμο εα ζογδηζόηακ βζα ιήκεξ, ακ όπζ πνόκζα. Ώοηό


CAROLE MORTIMER

17

ηδκ έηακε... «Ώ, εδώ είζηε», αημύζηδηε ιζα ανβόζονηδ θςκή ηάπμο ημκηά ηδξ. «Καζ ιάθζζηα ιόκδ», ζοιπθήνςζε ιε ζηακμπμίδζδ μ θόνδμξ ΢άβηκημκ αβαίκμκηαξ από ημ ζημηάδζ ζημ αιοδνό θςξ ηςκ ηενζώκ πμο ποκόηακ ζηδ αενάκηα ιέζα από ηζξ δακηεθςηέξ ημονηίκεξ ηδξ ιπαθημκόπμνηαξ ηδξ αζαθζμεήηδξ. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε επζθοθαηηζηά ηαεώξ ζδηώεδηε ανβά ηαζ ζηάεδηε όνεζα ακηίηνο ημο ζηα ιεηαλςηά ηδξ βμαάηζα. «Βημζιαγόιμοκ κα λακαιπώ ιέζα...» «Ώ, δε ζοιθςκώ ηαεόθμο!» Ο κεανόξ θόνδμξ ΢άβηκημκ πθδζίαζε έκα αήια πζμ ημκηά. «Θα ήηακ ηνίια κα πάεζ παιέκμ ημ θεββανόθςημ. Καζ δ εοηαζνία πμο έπμοιε κα ιείκμοιε ιόκμζ ιαξ ζ’ εημύηδ ηδ αενάκηα...», πνόζεεζε ημζηάγμκηαξ θάβκα ημ ζηήεμξ ηδξ πμο δζαβναθόηακ ηάης από ημ παιδθό ηδξ κηεημθηέ. «Παν’ όθ’ αοηά, εεςνώ όηζ πνέπεζ πναβιαηζηά κα επζζηνέθς... θόνδε ΢άβηκημκ!» ακαθώκδζε ζαζηζζιέκδ όηακ εηείκμξ άπθςζε ηα πένζα ηαζ ηδκ ηνάαδλε αίαζα ζηδκ αβηαθζά ημο. «Ώθήζηε ιε αιέζςξ!» Πνμζπάεδζε ιάηαζα κα ημκ απςεήζεζ βζα κα λεθύβεζ από ηδ ιέββεκδ ηςκ πενζώκ ημο πμο έζθζββακ ηδ ιέζδ ηδξ, εκώ εηείκμξ, αβκμώκηαξ ηζξ δζαιανηονίεξ ηδξ, έζηορε ημ ηεθάθζ ημο ιε θακενή πνόεεζδ κα ηδ θζθήζεζ. Καζ ιόκμ ζηδ ζηέρδ ηςκ οβνώκ, παπζώκ πεζθζώκ ημο πάκς ζηα δζηά ηδξ, δ Πακδώνα έκζςζε ημ ζημιάπζ ηδξ κα βονίγεζ. «Αεκ ημ εκκμείηε αοηό...» «Καζ αέααζα ημ εκκμώ!» επέιεζκε δ Πακδώνα ακαζηαηςιέκδ. Ήλενε όηζ, ακ δεκ λέθεοβε βνήβμνα από ημ αδοζώπδημ αβηάθζαζιά ημο, ιπμνεί ζη’ αθήεεζα κα θζπμεοιμύζε. Καζ, ηνίκμκηαξ από ηδ ζημηεζκή έηθναζδ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ πμο ιανηονμύζε ηζξ ακήεζηεξ πνμεέζεζξ ημο, μύηε δ θζπμεοιία εα ηδ βθίηςκε από ηα κύπζα ημο. Ο άκενςπμξ αοηόξ έδεζπκε ζηακόξ κα ηδκ εηιεηαθθεοηεί αηόια ηαζ ακαίζεδηδ ηαζ ακήιπμνδ. «Πνέπεζ κα ημ ζηαιαηήζεηε αιέζςξ αοηό, άνπμκηά ιμο!»


18

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«΢μο ανέζεζ θζβάηζ αίαζμ, έηζζ, μιμνθμύθα ιμο;» Ο ΢άβηκημκ ιεζδίαζε ζηακμπμζδιέκμξ. «Αεκ έπς ηαιία ακηίννδζδ!» Σμ έκα ημο πένζ άθδζε ηδ ιέζδ ηδξ ηαζ, βναπώκμκηαξ ημ ιπμύζημ ημο θμνέιαημξ ηδξ, ημ ηνάαδλε άβνζα. Σμ θεπηό ύθαζια ζηίζηδηε ηαζ ηα ζηήεδ ηδξ, ηαθοιιέκα πθέμκ ιόκμ από ηδ δζάθακδ ηαιζγόθα ηδξ, λεπύεδηακ έλς. «Να έκα ςναίμ εέαια ζίβμονα». Σμ αθέιια ημο έπεζε πεζκαζιέκμ ζηα ιζζόβοικα ζηήεδ ηδξ ηαζ έβθεζρε ακοπόιμκα ηα πμκηνά ημο πείθδ. Δ Πακδώνα άθδζε έκακ πκζπηό θοβιό, λένμκηαξ όηζ δ γςή ηδξ -ιζα γςή πμο πάκς ηδξ είπε πέζεζ αανζά δ ζηζά ηδξ δοζηοπίαξ ηα ηεθεοηαία ηέζζενα πνόκζα- είπε ιόθζξ ηαηναηοθήζεζ ζε έκα επίπεδμ ελαεθίςζδξ πμο δεκ πενίιεκε πμηέ ιέπνζ ηώνα. «΢αξ παναηαθώ, ιδκ ημ ηάκεηε αοηό!» ζηέηερε απεβκςζιέκα ημ θόνδμ ΢άβηκημκ ελαημθμοεώκηαξ κα παθεύεζ πςνίξ απμηέθεζια κα απεβηθςαζζηεί από ηα πένζα ημο. «Ξένεζξ ηαθά όηζ ημ εέθεζξ». Ο ΢άβηκημκ πμύθηςζε ημ έκα ηδξ ζηήεμξ, ιπήβμκηαξ επώδοκα ηα ανπαπηζηά ημο δάπηοθα ζηδκ ηνοθενή ηδξ ζάνηα. «Ώοηό αηνζαώξ πενζιέκεζξ όθμ ημ ανάδο». «Κάκεηε θάεμξ ακ πζζηεύεηε ηάηζ ηέημζμ, ηύνζε!» δζαιανηονήεδηε δ Πακδώνα θαπακζαζιέκδ από ηδκ ακηίζηαζή ηδξ. «Καζ ηώνα, ζαξ παναηαθώ...» «Ώοηό αηνζαώξ εα ηάκεζξ ζε θίβμ, βθοηζά ιμο, εα ιε παναηαθάξ - Ωπ! Ώ, ηδκ...!» βνύθζζε έλαθθμξ όηακ δ Πακδώνα ζήηςζε ημ πένζ ηαζ ημκ παζημύηζζε ιε δύκαιδ ζημ ιάβμοθμ. «Θα ιμο ημ πθδνώζεζξ αοηό, ιζηνή παθζό...» «Βίιαζ αέααζμξ όηζ εα δζαπζζηώζεζξ, ΢άβηκημκ, πςξ, όηακ ιζα ηονία θέεζ “όπζ” ηόζμ ηαηδβμνδιαηζηά όζμ δ ηονία από δς πνμθακώξ, είκαζ ηαθύηενμ κα ακανςηζέζαζ ιήπςξ ηάκεζξ θάεμξ ηαζ όκηςξ απμννίπηεζ ημ θθενη ζμο». Βθεύεενδ λαθκζηά από ημ πζεζηζηό ηαζ απςεδηζηό αβηάθζαζια ημο θόνδμο ΢άβηκημκ, δ Πακδώνα πζζςπάηδζε ηαζ, πάκμκηαξ ηδκ ζζμννμπία ηδξ, λακαανέεδηε ηαεζζιέκδ ζημ παβηάηζ.


CAROLE MORTIMER

19

Ώδζαθμνώκηαξ βζα ημοξ ιώθςπεξ πμο ιπμνεί κα είπε πνμηαθέζεζ ημ ζηθδνό ιέηαθθμ ζημοξ βθμοημύξ ηδξ, ηνάαδλε ημ ζηζζιέκμ ηδξ ιπμύζημ παζπίγμκηαξ κα ηαθύρεζ ημ ζηήεμξ ηδξ ηαζ έιεζκε ηάηςπνδ κα ημζηάγεζ ημκ μονακμηαηέααημ ηαζ εκηεθώξ απνμζδόηδημ ζςηήνα ηδξ. Ήηακ μ θόνδμξ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, μ όβδμμξ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ. Ή απθώξ Αζάαμθμξ, όπςξ ήηακ βκςζηόξ ζημοξ ηύηθμοξ ηδξ ηαθήξ ημζκςκίαξ...


20

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 2

Ο Ρμύπενη απμθάιαακε ημ ηεθεοηαίμ ημο πμύνμ ηαζ ημ ιπνάκηζ ημο όηακ ηδκ δνειία ημο λαθκζηά δζέημρε μ ήπμξ θςκώκ πμο ένπμκηακ απέλς από ηδ αενάκηα. Ώκ ηαζ κόιζζε ανπζηά όηζ επνόηεζημ απθώξ βζα ημ ενςηζηό ηααβαδάηζ ηάπμζμο γεοβανζμύ, είπε πνμηζιήζεζ κα ημ αβκμήζεζ ηαζ κα ζοκεπίζεζ κα ζημπάγεηαζ ηα δζηά ημο αάζακα. Αδθαδή πώξ κα ακηζιεηςπίζεζ απμηεθεζιαηζηόηενα ημ πνόαθδια ηδξ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη, ηδξ πήναξ ημο παηένα ημο. Καζ ιόκμ δ ζηέρδ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ ημκ ελόνβζγε, αθθά ήλενε ηαθά όηζ δεκ ιπμνμύζε κα ζοκεπίζεζ κα γεζ ηάης από ηδκ ίδζα ζηέβδ ιαγί ηδξ. Κάηζ έπνεπε κα βίκεζ, ηαζ ιάθζζηα ημ ηαπύηενμ βζαηί... ΢ημ ιεηαλύ, δ έκηαζδ ηδξ ζοκμιζθίαξ ζηδ αενάκηα είπε ηθζιαηςεεί ηόζμ πμο μ Ρμύπενη δοζημθεοόηακ αηόια ηαζ κα ζηεθηεί. ΢δηώεδηε ηαζ, αθμύ δζέζπζζε ηδ αζαθζμεήηδ, ηαηεοεύκεδηε πνμξ ηδκ ακμζπηή ιπαθημκόπμνηα απμθαζζζιέκμξ κα πεζ ζημ γεοβάνζ κα πάεζ κα ηζαηςεεί αθθμύ. Δ ζηδκή πμο ακηίηνζζε όιςξ ημκ έηακε κα ακηζθδθεεί αιέζςξ όηζ δεκ επνόηεζημ βζα δομ εναζηέξ πμο ιάθςκακ, αθθά βζα έκακ άκηνα -ημκ ακαβκώνζζε αιέζςξ, ήηακ εηείκμξ μ θακηαζιέκμξ κεανόξ θόνδμξ Ρίηζανκη ΢άβηκημκ- πμο είπε νζπηεί ζε ιζα βοκαίηα. Ο Ρμύπενη δεκ ιπμνμύζε κα ηδ δεζ ηαεανά, ηαεώξ μ ΢άβηκημκ ηδκ ηναημύζε ζθζπηά ζηδκ αβηαθζά ημο, αθθά, όπμζα ηζ ακ ήηακ, αβςκζγόηακ θακενά κα απμηνμύζεζ ηδκ ενςηζηή ημο επίεεζδ, ηόζμ θεηηζηά όζμ ηαζ ζςιαηζηά. Ήηακ ιζα ιζηνμηαιςιέκδ λακεζά ιε έκα πμνθονόπνςιμ, όπζ,


CAROLE MORTIMER

21

θάεμξ, ιε έκα βηνιεηί ιεηαλςηό θόνεια. Δ Πακδώνα Μέζιπενζ, δ δμύηζζζα ημο Γμοίκηβμοκη, ακ μ Ρμύπενη δεκ έπεθηε έλς. Καζ ζπάκζα έπεθηε έλς... «Γζα κα ζμο πς, Νηέαθζκ», άνπζζε κα δζαιανηύνεηαζ εοιςιέκα μ ΢άβηκημκ. «Γζα ζέκα, Τρδθόηαημξ, δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ», ημκ δζόνεςζε παβενά μ Ρμύπενη ηανθώκμκηάξ ημκ ιε ημ μνβζζιέκμ ημο αθέιια. «Καζ πζζηεύς όηζ είδα ηαζ άημοζα ανηεηά βζα κα λένς όηζ εκμπθείξ ηδκ ηονία». «΢ζβά ηδκ ηονία...» ηάβπαζε μ ΢άβηκημκ, αθθά ακαβηάζηδηε κα ηαηαπζεί ηα πνμζαθδηζηά ημο θόβζα όηακ μ δμύηαξ ημκ άνπαλε από ημ βζαηά ηαζ ημκ ηόθθδζε ζημκ ημίπμ. Ο Ρμύπενη πθδζίαζε ημ πνόζςπό ημο ζε απόζηαζδ ακαπκμήξ από ημ λακαιιέκμ πνόζςπμ ημο κεανμύ, ζδζαίηενα ζηακμπμζδιέκμξ πμο είπε ανεζ έκα ζηόπμ βζα κα λεζπάζεζ ηδ δζηή ημο ααεύηενδ απμβμήηεοζδ. «Πνώημκ, δ δνύθηζζα», ημο είπε, «απμηεθεί ιέθμξ ηδξ ανζζημηναηίαξ, επμιέκςξ ζαθώξ ηαζ είκαζ ηονία. Αεύηενμκ, είκαζ μθμθάκενμ όηζ απμννίπηεζ ημ εκδζαθένμκ ζμο. Σα θές ζςζηά ςξ εδώ;» Ο ροπνόξ πνμεζδμπμζδηζηόξ ημο ηόκμξ ήηακ ανηεηόξ βζα κα ηάκεζ ημκ άθθμ άκηνα κα πθμιζάζεζ. Σμ ιήθμ ημο Ώδάι ημο ΢άβηκημκ ακεαμηαηέαδηε κεονζηά ζημ θαζιό ημο. «Ναζ». Σα δάπηοθα ημο Ρμύπενη έζθζλακ πενζζζόηενμ ημ βζαηά ημο. «Σνίημκ, ακ ζε λακαδώ έζης ηαζ ζηα ηνία ιέηνα από ηδκ Τρδθόηδηά ηδξ, εα θνμκηίζς κα ημ ιεηακζώζεζξ πζηνά. Πζζηεύς, ιάθζζηα, όηζ εα ήηακ ςθέθζιμ βζα ηδ ζςιαηζηή ζμο αηεναζόηδηα ακ ηαηημπμζμύζεξ ημ ηαπύηενμ ηζξ οπμεέζεζξ ζμο εδώ ηαζ απμζονόζμοκ ζημ ελμπζηό ζμο ςξ ημ ηέθμξ ηδξ ΢εγόκ». «Ββώ...» «Σέθμξ», ζοκέπζζε μ Ρμύπενη ζημκ ίδζμ απεζθδηζηά παιδθό


22

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηόκμ, «πνζκ θύβεζξ, ιπμνείξ κα γδηήζεζξ ζοβκώιδ από ηδ δμύηζζζα βζα ηδκ μθόηεθα απανάδεηηδ ζοιπενζθμνά ζμο απέκακηζ ηδξ. Σώνα αιέζςξ». Ο κεανόξ ιόνθαζε πενζθνμκδηζηά. «Αεκ πνόηεζηαζ κα γδηήζς ζοβκώιδ από ιζα βοκαίηα ημο είδμοξ ηδξ». «Σώξα, ΢άβηκημκ. Πνμημύ λεπάζς εκηεθώξ όηζ είκαζ πανμύζα ιζα ηονία ηαζ απμθαζίζς κα ζε ηάκς ιαύνμ ζημ λύθμ». Καζ όκηςξ, δ απμρζκή δζάεεζδ ημο Ρμύπενη ήηακ ηέημζα πμο εα εηιεηαθθεοόηακ πνόεοια -ηαζ ιάθζζηα πμθύ εοπανίζηςξ- ηδκ εοηαζνία κα λεεοιάκεζ πάκς ζ’ αοηό ημκ απνείμ. «Δ θεβάιεκδ επζδεζηκύεζ ηα ηάθθδ ηδξ εδώ ηαζ εαδμιάδεξ...» «Πμηέ δεκ έηακα ηάηζ ηέημζμ!» δζαιανηονήεδηε ζμηανζζιέκδ δ Πακδώνα. Ώπό ημ δζάθμβμ ηςκ δομ ακηνώκ, πμο άημοβε ιε μθμέκα ιεβαθύηενδ θνίηδ, ηαζ από ημ αθέιια ημο ΢άβηκημκ, πμο ηδκ ημζημύζε πμθςιέκμξ, ήλενε όηζ μ θόνδμξ ηδ εεςνμύζε απμηθεζζηζηά οπεύεοκδ βζα ηδκ ηαπείκςζή ημο. Σδξ ήηακ αηαηακόδημ πώξ είπε ηαηαθήλεζ ζ’ αοηό ημ ζοιπέναζια, ηδ ζηζβιή πμο δ Πακδώνα δεκ είπε ηάκεζ απμθύηςξ ηίπμηα βζα κα εκεαννύκεζ ηδ εναζύηαηδ ζοιπενζθμνά ημο, μύηε είπε γδηήζεζ δ ίδζα ηδ αμήεεζα ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ, αθθά μ θόνδμξ ΢άβηκημκ ήηακ πεπεζζιέκμξ πςξ είπε δίηζμ. Πνμζπαεώκηαξ κα κζηήζεζ ημ θόαμ ηδξ, απέζηνερε ηα ιάηζα ηδξ από ηδκ εηδζηδηζηή ημο έηθναζδ ηαζ ηα έζηνερε ζημ δμύηα ημο ΢ηνάημκ. «Θα πνμηζιμύζα κα ημκ αθήκαηε κα θύβεζ, Τρδθόηαηε, βζα κα απαθθαβώ από ηδ δοζάνεζηδ πανμοζία ημο ημ ζοκημιόηενμ δοκαηόκ», ημκ παναηάθεζε ιε θςκή αναπκή από ηδκ ηαναπή. Ο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, ςζηόζμ, δε βύνζζε ηακ κα ηδκ ημζηάλεζ. «΋πζ πνζκ ζαξ γδηήζεζ ζοβκώιδ». Δ Πακδώνα ένζλε άθθδ ιζα κεονζηή ιαηζά πνμξ ημ ιένμξ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ, βκςνίγμκηαξ ηαθά όηζ, όζμ ηζ ακ ημκ θόαζγε δ απεζθή ηδξ άιεζδξ ηζιςνίαξ ημο από ημ δμύηα, βζα ηδκ ίδζα δεκ έηνεθε ηακέκα αίζεδια ζεααζιμύ ή θόαμο.


CAROLE MORTIMER

23

Κζ ακ ιπμνμύζε κα ηδ δμθμθμκήζεζ ιε ημ αθέιια ημο, αοηή ηδ ζηζβιή εα ηεζηόηακ ήδδ κεηνή ζηδ αενάκηα! Ο θόνδμξ ΢άβηκημκ ίζζςζε αηαηάδεπηα ηδκ πθάηδ ιμονιμονίγμκηαξ ιε ύθμξ ηάεε άθθμ πανά απμθμβδηζηό: «Γδηώ ζοβκώιδ, Τρδθμηάηδ». Τβναίκμκηαξ ιε ηδ βθώζζα ηδξ ηα πείθδ ηδξ, πμο είπακ ζηεβκώζεζ, δ Πακδώνα επζπείνδζε κα απακηήζεζ. «Δ ζοββκώιδ ζαξ...» «Αε βίκεηαζ δεηηή». Γζα άθθδ ιζα θμνά, ηδκ απάκηδζδ ζημκ ακαζδή κεανό έδςζε μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ. «Γζα πμζμκ αηνζαώξ θόβμ γδηάξ ζοβκώιδ, ΢άβηκημκ; Οιμθμβείξ πναβιαηζηά ηδκ ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά ζμο απέκακηζ ζηδ δμύηζζζα; Ή ιήπςξ θοπάζαζ ιόκμ πμο πζάζηδηεξ ζηα πνάζα ηδκ ώνα πμο επζπεζνμύζεξ κα ηδξ νζπηείξ;» πνόζεεζε ιε ζδιαζία. Ο κεανόξ ημύκδζε γςδνά ημ ηεθάθζ ζε έκδεζλδ έκημκδξ δζαθςκίαξ. «Αεκ ιπμνώ κα ηαηαθάας βζαηί ηάκεηε ηόζδ θαζανία βζα ιζα βοκαίηα πμο όθμζ λένμοκ όηζ δεκ είκαζ πανά ιζα ηοπμδζώηηνζα ζε ακαγήηδζδ ημο επόιεκμο άκηνα πμο εα ιμζναζηεί ημ ηνεαάηζ ηδξ ηώνα πμο πέναζε δ πενίμδμξ πέκεμοξ βζα ημ ζύγοβό ηδξ. Βηηόξ, θοζζηά, ακ μ άκηναξ αοηόξ είζηε εζείξ, ΢ηνάημκ, μπόηε γδηώ ζοβκώιδ ακ ζαξ πάηδζα ημκ ηάθμ -ή μπμζμδήπμηε άθθμ ιένμξ ηδξ ακαημιίαξ ζαξ...» Πνμημύ πνμθάαεζ κα μθμηθδνώζεζ ηδκ πνμζαμθή, μ δμύηαξ άθδζε λαθκζηά ημ βζαηά ημο ηαζ ημο ηαηάθενε ιζα βενή βνμεζά ζημ ζαβόκζ. Ο θόνδμξ ΢άβηκημκ ζςνζάζηδηε ακαίζεδημξ ηαηάπαια. «Τρδθόηαηε!» Δ Πακδώνα πεηάπηδηε όνεζα ηζ έιεζκε άκαοδδ κα ημζηάγεζ ημκ άκηνα πμο ηεζηόηακ ακαίζεδημξ ζηα πόδζα ηδξ. Μόκμ ηόηε βύνζζε επζηέθμοξ μ Ρμύπενη ηαζ θμλμημίηαλε ηδ θακενά ακαζηαηςιέκδ Πακδώνα Μέζιπενζ. Σμ αθέιια ημο ζηάεδηε επζδμηζιαζηζηά ζημ ζηζζιέκμ ηδξ ιπμύζημ, πμο απμηάθοπηε έκα ακαπάκηεπα πθδεςνζηό ζηήεμξ, ιε ηζξ δεθεαζηζηέξ ηνζακηαθοθθέκζεξ ηδξ εδθέξ κα δζαβνάθμκηαζ


24

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

μνεςιέκεξ ηάης από ηδκ αναπκμΰθακηδ ηαιζγόθα ηδξ. Σα ιάβμοθά ηδξ αάθηδηακ ιε ημ ίδζμ ηνζακηαθοθθέκζμ πνώια όηακ ακηζθήθεδηε ημ δζαπεναζηζηό ημο αθέιια ηαζ, βζα άθθδ ιζα θμνά, αζάζηδηε κα ζθίλεζ ηα ζηζζιέκα ημιιάηζα ημο θμνέιαημξ ηδξ βζα κα ηνύρεζ ημ ζαβδκεοηζηό εηείκμ εέαια από ηα ιάηζα ημο. Ο Ρμύπενη πενζενβάζηδηε ιε ιζζόηθεζζηα ιάηζα ηα πνοζαθέκζα ηδξ ιαθθζά, ιαγειέκα, όπςξ επέααθθε δ ιόδα, ζηδκ ημνοθή ημο ηεθαθζμύ ηδξ, ιε ιενζηέξ ιόκμ ιπμύηθεξ κα πέθημοκ εθεύεενεξ ζημοξ ηνμηάθμοξ ηαζ ημκ αοπέκα ηδξ, ηαζ ημ μαάθ πνόζςπό ηδξ ζημ θςξ ημο θεββανζμύ. Σμο ήηακ αδύκαημ όιςξ κα δεζ αηόια ζε όθμ ημοξ ημ ιεβαθείμ εηείκα ηα «ελαίζζα, πακέιμνθα» αζμθεηζά ιάηζα πμο ιε ηόζδ εοθνάδεζα είπε παζκέρεζ μ θίθμξ ημο κςνίηενα, αθμύ ηα είπε παιδθςιέκα ηαζ αηέκζγε ημκ πεζιέκμ άκηνα. Πέναζε κεονζηά ηδκ άηνδ ηδξ νόδζκδξ βθςζζίηζαξ ηδξ από ηα ζανηώδδ ηδξ πείθδ ηαζ νώηδζε αναπκά: «Σζ εα ηάκμοιε ι’ αοηόκ;» Ο Ρμύπενη ζήηςζε οπενμπηζηά ηα ζημύνα ημο θνύδζα. «Αε ζημπεύς κα ηάκς ηίπμηα ιε δαύημκ, ηονία ιμο. Λές, ιάθζζηα, κα ημκ αθήζς αηνζαώξ εηεί πμο έπεζε». «Μα...» «Αίπςξ αιθζαμθία εα ημκ πμκάεζ ηάπςξ ημ ζαβόκζ ημο όηακ ζοκέθεεζ», πνόζεεζε ιε ζηακμπμίδζδ. «Ώθθά πένα απ’ αοηό ηαζ από ηδκ πθδβςιέκδ ημο οπενδθάκεζα, δε εα έπεζ άθθεξ ζοκέπεζεξ. Βηηόξ, θοζζηά, ακ μ ΢άβηκημκ είπε δίηζμ ηεθζηά, ακ εκεαννύκαηε ηδκ απνεπή ζοιπενζθμνά ημο ηαζ ηώνα θοπάζηε βζα ηδκ πανέιααζή ιμο», είπε μ Ρμύπενη ημζηώκηαξ ηδκ ελεηαζηζηά. Έιεζκε άθςκδ βζα ιζα ζηζβιή ηαζ ηα ιάβμοθά ηδξ ημηηίκζζακ πενζζζόηενμ. «Πώξ ιπμνείηε κα οπαζκίζζεζηε ηάηζ ηέημζμ;» ΢ήηςζε ημοξ θανδζμύξ ημο ώιμοξ. «Ονζζιέκεξ βοκαίηεξ


CAROLE MORTIMER

25

πνμηζιμύκ θίβμ παναπάκς... γήθμ ζηζξ πενζπηύλεζξ ημοξ». «΢αξ δζααεααζώκς όηζ δεκ είιαζ απ’ αοηέξ ηζξ βοκαίηεξ!» ημο απάκηδζε αβακαηηζζιέκδ. «Καζ ηώνα, ιμο επζηνέπεηε...» «Αεκ ιπμνείηε κα επζζηνέθεηε ιέζα ιε ημ θόνειά ζαξ ζ’ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ». Ο Ρμύπενη δεκ έηακε ηαιία πνμζπάεεζα κα ζοβηναηήζεζ ηδκ ακοπμιμκδζία ημο ηαεώξ άνπζζε κα αβάγεζ ημ ιαύνμ αναδζκό ημο ζαηάηζ. «Ονίζηε, νίληε αοηό ζημοξ ώιμοξ ζαξ». Σδξ ημ έηεζκε. «Κζ εβώ εα πάς κα ηακμκίζς βζα ηδκ άιαλα πμο εα ζαξ πάεζ ζημ ζπίηζ ζαξ». Δ Πακδώνα θνόκηζζε κα απμθύβεζ κα αββίλεζ ηα δάπηοθα ημο δμύηα παίνκμκηαξ ημ ημιρό ημο ζαηάηζ από ημ πένζ ημο ηαζ ηαηέααθε πνμζπάεεζα κα ηναηήζεζ ημ ζηζζιέκμ ηδξ ιπμύζημ ζηδ εέζδ ημο ηαεώξ ένζπκε ημ νμύπμ ημο ζημοξ ώιμοξ ηδξ. «Ω, βζα όκμια ημο Θεμύ, ημπέθα ιμο, αθήζηε ιε κα αμδεήζς!» Ο δμύηαξ λεθύζδλε εηκεονζζιέκμξ αθέπμκηάξ ηδ κα παθεύεζ, ηδξ πήνε ημ ζαηάηζ ηαζ ηδξ ημ ένζλε μ ίδζμξ ζημοξ ώιμοξ. Δ Πακδώνα έκζςζε αιέζςξ κα ηδκ ηοθίβεζ δ γεζηαζζά πμο είπε απμννμθήζεζ ημ νμύπμ από ημ ζώια ημο, ιαγί ιε ημ άνςια ηδξ ημθόκζαξ ημο ηαζ ημο πμύνμο πμο είπε ηαπκίζεζ πνζκ από θίβμ. «Πάς ιέζα κα θνμκηίζς βζα ηδκ άιαλα ηαζ ηαοηόπνμκα εα εκδιενώζς ηδκ μζημδέζπμζκα όηζ πνεζάζηδηε κα θύβεηε επεζδή είπαηε πμκμηέθαθμ». Κμίηαλε ιε αδδία ημκ κεανό άκηνα πμο είπε ανπίζεζ κα ζαθεύεζ αμβηώκηαξ. «Έκακ πμθύ ιεβάθμ πμκμηέθαθμ!» Δ Πακδώνα παιήθςζε ηα ιάηζα βζα κα απμθύβεζ ημ δζααμθζηά βμδηεοηζηό βηνίγμ αθέιια ημο δμύηα. «Αεκ... δεκ πνόθηαζα κα ζαξ εοπανζζηήζς αηόια βζα ηδκ έβηαζνδ πανέιααζή ζαξ, Τρδθόηαηε. ΢αξ είιαζ πναβιαηζηά εοβκώιςκ». «Πόζμ εοβκώιςκ, ακανςηζέιαζ;» Σα ιάηζα ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα ιε ημκ οπαζκζβιό ημο. «Πώξ είπαηε;» «Ώθήζηε ημ ηαθύηενα», είπε ηόαμκηαξ απόημια ηδ ζογήηδζδ


26

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηαζ εημζιάζηδηε κα θύβεζ. «Ίζςξ εα έπνεπε κα ιπείηε ζηδ αζαθζμεήηδ ηαζ κα ηθείζεηε ηδκ ιπαθημκόπμνηα ιόθζξ θύβς βζα κα ιδ ζαξ εκμπθήζεζ ηακέκαξ ιέπνζ κα βονίζς». Ένζλε άθθδ ιζα ροπνή ιαηζά ζημκ ζςνζαζιέκμ άκηνα πμο είπε ανπίζεζ κα ζοκένπεηαζ. Έκα νίβμξ δζαπέναζε ηδκ Πακδώνα, παν’ όηζ ήηακ ηοθζβιέκδ ζηδ γεζηαζζά ημο ζαηαηζμύ ημο δμύηα, ιζα γεζηαζζά πμο ζοκμδεοόηακ από ιζα ηαεανά ακηνζηή ιονςδζά -έκα ιείβια από ημθόκζα ζακηαθόλοθμο ηαζ πεύημο, αηνζαό πμύνμ ηαζ ηάπμζμ άθθμ εοπάνζζημ άνςια, ημ ιμκαδζηό ίζςξ άνςια ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη- πμο όζμ αζθαθή ηδκ έηακε κα κζώεεζ άθθμ ηόζμ ακαζηάηςκε ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ. «Μεηά πανάξ», ζοιθώκδζε ιαγί ημο ηαζ πνμπμνεύηδηε, ιε ημ δμύηα κα ηδκ αημθμοεεί ζηδ θςηζζιέκδ ιε ηακηδθένζα αζαθζμεήηδ. Έκα ιένμξ ημο θόαμο ηδξ ελακειίζηδηε όηακ ημκ άημοζε κα ηθεζδώκεζ ηδκ ιπαθημκόπμνηα πίζς ημοξ ηαζ κα ηθείκεζ ηζξ ημονηίκεξ βζα κα ηδξ ελαζθαθίζεζ ηδκ απμιόκςζδ πμο πνεζαγόηακ. Σώνα πμο ηαηαθάβζαζε ημ αίζεδια άιεζμο ηζκδύκμο, ζοκεζδδημπμίδζε πθήνςξ ηζ είπε ζοιαεί πνζκ από θίβμ. Καζ ηαηάθααε ηαζ ηζ άθθμ εα ιπμνμύζε κα είπε ζοιαεί ακ δεκ είπε ζπεύζεζ κα ηδ αμδεήζεζ μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη. Ο θόνδμξ ΢άβηκημκ, ακ ηαζ δακδήξ, ήηακ ιεβαθόζςιμξ ηαζ πμθύ πζμ δοκαηόξ από εηείκδ. Ώκ μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ δεκ ηδκ είπε βθζηώζεζ, πμθύ θμαόηακ όηζ μ επίδμλμξ αζαζηήξ ηδξ εα είπε πεηύπεζ ημ ζηόπμ ημο. «Νμιίγς όηζ ηαθύηενα εα ήηακ κα ιδκ πμθοζηέθηεζηε ηζ εα ιπμνμύζε κα είπε ζοιαεί», ηδ ζοιαμύθερε μ Ρμύπενη ιακηεύμκηαξ εύημθα ημ θόβμ πμο είπε πάζεζ ημ πνώια ηδξ. «Να ιδκ ημ πμθοζηέθημιαζ;» λέζπαζε. «Πώξ ιπμνώ κα ιδ ζηέθημιαζ όηζ, ακ δεκ είπαηε πανέιαεζ εζείξ, αοηόξ μ άεθζμξ εα ιπμνμύζε κα...» «Ω δζάαμθε, ηώνα ζαξ έπζαζακ ηα ηθάιαηα!» Ο Ρμύπενη άθδζε


CAROLE MORTIMER

27

έκακ ιζηνό ζηεκαβιό αθέπμκηαξ ηα δάηνοα κα θάιπμοκ ζακ ιανβανζηάνζα ζ’ εηείκεξ ηζξ ιαηνζέξ, ιεηαλέκζεξ αθεθανίδεξ πνμημύ ανβμηοθήζμοκ ζηα απαθά, ςπνά ηδξ ιάβμοθα ηαζ λένμκηαξ όηζ, όπςξ μζ πενζζζόηενμζ άκηνεξ, δεκ άκηεπε ημ εέαια ιζαξ βοκαίηαξ πμο έηθαζβε. «Να ζηέθηεζηε ιόκμ όηζ ημκ ζηαιάηδζα έβηαζνα ηαζ ηίπμηε άθθμ», ηδκ παναηάθεζε ακήζοπμξ. Οζ ιαηνζέξ, ιεηαλέκζεξ αθεθανίδεξ ζδηώεδηακ, επζηνέπμκηαξ επζηέθμοξ ζημκ Ρμύπενη κα ακηζηνίζεζ βζα πνώηδ θμνά ηα «ελαίζζα, πακέιμνθα» ιάηζα ηδξ Πακδώναξ. Μάηζα πμο, όπςξ ακαηάθορε, είπακ πνάβιαηζ ημ πζμ ααεύ ηαζ ζημύνμ ιεκελεθί πνώια πμο έπμοκ μζ ακμζλζάηζηεξ αζμθέηεξ. ΋πμζμξ άκηναξ ημζημύζε ηα ζαβδκεοηζηά εηείκα ιάηζα -ηζ αοηό είπε ήδδ ζοιαεί ζε δύμ άκηνεξ πμο βκώνζγε- ιπμνμύζε κα λεπάζεζ ηάεε θμβζηή ζηέρδ ηαζ κα παεεί ζηα αάεδ ημοξ... «Γδηώ ζοβκώιδ πμο ζαξ ακαζηάηςζα ιε ηα ακόδηα δάηνοά ιμο, Τρδθόηαηε». Δ Πακδώνα πάθεοε ειθακώξ κα ακαηηήζεζ ηδκ ροπναζιία ηδξ ζημοπίγμκηαξ εθαθνά ηα ιμοζηειέκα ηδξ ιάβμοθα ιε έκα ημιρό ιακηζθάηζ πμο ακέζονε από ημ πεναζιέκμ ζημ θεπηό ηδξ ηανπό πάκηνζκμ ηζακηάηζ ηδξ. Ο Ρμύπενη είπε όκηςξ ακαζηαηςεεί -ηαζ δ αθήεεζα ήηακ πςξ ήηακ αηόια ακαζηαηςιέκμξ, αθθά όπζ ηόζμ από ηα δάηνοά ηδξ όζμ από ηα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα πμο ημκ οπκώηζγακ. «Ώκ έπεηε έζης ηαζ θίβμ ιοαθό, δε εα επζπεζνήζεηε κα λειοηίζεηε από ηδ αζαθζμεήηδ ιέπνζ κα βονίζς, αθμύ ηακμκίζς ηδκ αζθαθή επζζηνμθή ζαξ ζημ ζπίηζ ζαξ». Δ Πακδώνα αζθκζδζάζηδηε από ηδκ έηδδθδ απμθαζζζηζηόηδηα πμο δζέηνζκε ζημκ αοζηδνό ηόκμ ημο δμύηα ηαζ από ηδ ααεζά εκμπθδιέκδ έηθναζδ πμο ζηίαγε ηδκ ανζζημηναηζηή μιμνθζά ημο πνμζώπμο ημο ηαεώξ ηδκ ημζημύζε αθ’ ορδθμύ, θεξ ηαζ ιεηάκζςκε ηεθζηά πμο είπε ζπεύζεζ κα ηδ αμδεήζεζ. Ή ιήπςξ, ιεηά ηδκ πανμνιδηζηή ημο πανέιααζδ, ακοπμιμκμύζε απθώξ κα απαθθαβεί από ηδκ εοεύκδ ηδξ όζμ ημ δοκαηόκ πζμ βνήβμνα;


28

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«΢αξ δζααεααζώκς όηζ δζαεέης ανηεηό ιοαθό βζα κα έπς πθήνδ επίβκςζδ ηδξ δύζημθδξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ μπμία ανίζημιαζ, Τρδθόηαηε», ημο είπε ήνεια. «Βζείξ, όιςξ, πώξ εα πανμοζζαζηείηε πςνίξ ζαηάηζ;» Σμκ ημίηαλε εμνοαδιέκδ όηακ ηαηάθααε όηζ αοηό αηνζαώξ εημζιαγόηακ κα ηάκεζ. «΋πςξ θαίκεηαζ, δεκ έπς ηαζ πμθθέξ επζθμβέξ, αθμύ εζείξ πνμθακώξ ημ πνεζάγεζηε πενζζζόηενμ από ιέκα». Ρίπκμκηάξ ηδξ ιζα ηεθεοηαία ιαηζά, μ δμύηαξ έηακε απόημια ιεηααμθή ηαζ αβήηε από ημ δςιάηζμ ηθείκμκηαξ ηαθά πίζς ημο ηδκ πόνηα. «Κθεζδώζηε!» ηδξ θώκαλε ύζηενα από ημ δζάδνμιμ. Δ Πακδώνα οπάημοζε αιέζςξ ηζ έπεζηα ηοθίπηδηε πζμ ζθζπηά ζημ ζαηάηζ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ηζ έβεζνε ημοναζιέκδ πάκς ζηδκ πόνηα. Έκζςεε ηάπςξ πζμ αζθαθήξ ηώνα, αθθά ήλενε όηζ απόθοηδ αζθάθεζα εα αζζεακόηακ ιόκμ όηακ ανζζηόηακ ιαηνζά από ημ Κθέζιπμνκ Υάμογ ηαζ ημοξ πενζζζόηενμοξ από ημοξ απμρζκμύξ ηαθεζιέκμοξ ημο. Πενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο απνόεοιμο ζςηήνα ηδξ, άναβε; Ναζ, ζίβμονα πενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο δμύηα, ζηέθηδηε δ Πακδώνα ιε έκα ηνέιμοθμ πμο ηδξ ήηακ αδύκαημ κα ζηαιαηήζεζ. Βίπε δζαηνίκεζ ηάηζ ζηα ιάηζα ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη όηακ είπε ζηναθεί κα ηδκ ημζηάλεζ ζημ θςξ ηςκ ηενζώκ πνζκ από θίβμ· δ έηθναζδ πμο είπε απθςεεί ζηα αδνά ηαζ ανζζημηναηζηά ημο παναηηδνζζηζηά έδεζπκε όηζ ηδ γύβζαγε λεηάεανα ςξ άκηναξ, παναηδνώκηαξ ηάεε θεπημιένεζα πάκς ηδξ ιε ιία ηαζ ιόκδ ροπνή ιαηζά. Κζ έπεζηα είπε θύβεζ άνμκ άνμκ, πνάβια πμο έδεζπκε ακαιθίαμθα όηζ, αθμύ είπε δεζ ό,ηζ ήηακ κα δεζ, ηώνα αζαγόηακ κα ηδκ λεθμνηςεεί. Ο δμύηαξ εα είπε ζίβμονα ανεζ, όπςξ είπε ζπεδζάζεζ, ηάπμζα δζηαζμθμβία βζα κα θύβεζ ακ δεκ ημκ είπε ηαεοζηενήζεζ ημ δοζάνεζημ ζοιαάκ πμο ημο είπε δδιζμονβήζεζ έκα ειθακώξ ακεπζεύιδημ αίζεδια εοεύκδξ απέκακηζ ζηδκ Πακδώνα. ΋ηακ ζοκεζδδημπμίδζε βζα άθθδ ιζα θμνά ηδ θνζπηή ελέθζλδ πμο εα ιπμνμύζε κα είπε αοηό ημ ζοιαάκ, ηα πόδζα ηδξ άνπζζακ


CAROLE MORTIMER

29

κα ηνέιμοκ. Πνάβιαηζ, ακ δεκ είπε επέιαεζ μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, ήηακ αέααζδ όηζ μ θόνδμξ ΢άβηκημκ εα είπε πεηύπεζ ημοξ πμκδνμύξ ημο ζημπμύξ. Με ή πςνίξ ηδκ άδεζά ηδξ. Καζ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ, ζίβμονα πςνίξ! Ω, ήλενε ηαθά ηζ ζηεθηόηακ ηαζ ηζ έθεβε μ ηόζιμξ βζα εηείκδ: όηζ απαημύζε ημ ζύγοβό ηδξ ιε ημκ Σόιαξ ΢ηάκθζ ηαζ όηζ αοηό είπε ςξ απμηέθεζια ιζακ αοβή ηδ ιμκμιαπία ημοξ ιε πζζηόθζα, ζηδκ μπμία άθδζακ ηαζ μζ δομ ηδκ ηεθεοηαία ημοξ πκμή ζημ πώια. Κζ όθα αοηά ήηακ έκα ηενάζηζμ ρέια. ΋ιςξ δ ορδθή ημζκςκία είπε απμθαζίζεζ κα πζζηέρεζ αοηό ημ ρέια πνζκ έκα πνόκμ, όηακ δ Πακδώνα είπε πνμζπαεήζεζ κα πείζεζ όηζ ήηακ αεώα ηαζ δεκ είπε ηάκεζ ηίπμηα ημ ιειπηό ζηδ δζάνηεζα ημο βάιμο ηδξ. Αοζηοπώξ, ηα απμρζκά βεβμκόηα απμδείηκοακ όηζ ηακέκαξ δεκ είπε πεζζηεί βζα ηδκ αεςόηδηα ηδξ. Ώπό ηδ ζοκμιζθία πμο είπε αημύζεζ ηοπαία κςνίηενα ιεηαλύ ημο Ρμύπενη ηαζ ημο Νηάκηε, ήηακ θακενό όηζ ηζ εηείκμζ είπακ αημύζεζ ηαζ πίζηεοακ ηζξ θήιεξ πμο είπακ ηοηθμθμνήζεζ ηδκ πνμδβμύιεκδ πνμκζά. Πνζκ πακηνεοηεί ημκ Μπάνκαιπζ, ηέζζενα πνόκζα κςνίηενα, δ Πακδώνα ήηακ δ αθεθήξ ηαζ εύπζζηδ δεζπμζκίξ Πακδώνα ΢ίιζμκ, ιμκαπμπαίδζ εκόξ πνεμημπδιέκμο ηηδιαηία ηαζ θάηνδ ηςκ Ώνπαίςκ Βθθδκζηώκ από ημ Γμύζηενζζν, ημο ζεν Γμοόθηεν ΢ίιζμκ, ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ημο, ηδξ θαίδδξ ΢άνα. Μεηά ηδκ πνώηδ ηδξ επζηοπδιέκδ ΢εγόκ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ είπε δεπηεί ανηεηέξ πνμηάζεζξ βάιμο από ηονίμοξ πμο ηδξ άνεζακ, αθθά ηνίεδηακ αηαηάθθδθμζ από ημκ παηένα ηδξ, δ Πακδώνα είπε ακηζθδθεεί ανβόηενα όηζ ηακέκαξ από αοημύξ δεκ ήηακ ανηεηά εοηαηάζηαημξ βζα κα αμδεήζεζ μζημκμιζηά ημκ παηένα ηδξ, πμο είπε πέζεζ έλς ελαζηίαξ ηδξ πθήνμοξ ακζηακόηδηάξ ημο ςξ ηηδιαηίαξ. Ο παηέναξ ηδξ ακέηαεεκ πνμηζιμύζε κα αζπμθείηαζ ιε ηα αζαθία πανά ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ημο.


30

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Καζ ηόηε, ζηδ δζάνηεζα ηδξ δεύηενδξ ΢εγόκ ηδξ, είπε πνμηύρεζ δ πνόηαζδ βάιμο από ημκ κεανό, εοπανμοζίαζημ ηαζ ελαζνεηζηά εύπμνμ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ, δμύηα ημο Γμοίκηβμοκη, ηαζ μ ζεν Γμοόθηεν ηδκ είπε δεπηεί ςξ ιάκκα ελ μονακμύ. Ίζςξ ήηακ θίβμ άδζημ κα νίπκεζ όθμ ημ θηαίλζιμ βζα ημκ απμηοπδιέκμ ηδξ βάιμ ζημκ παηένα ηδξ, πμο δε γμύζε πζα βζα κα οπεναζπζζηεί ημκ εαοηό ημο. Ο ζεν Γμοόθηεν είπε πεεάκεζ από ηδ βνίπδ πνζκ από ηνεζξ πεζιώκεξ ηαζ ιόθζξ ιία εαδμιάδα ανβόηενα ημκ είπε αημθμοεήζεζ ηαζ δ ιδηένα ηδξ. Άθθςζηε, ηαζ δ ίδζα δ Πακδώνα είπε ημθαηεοηεί πμθύ από ημ εκδζαθένμκ εκόξ ηόζμ ςναίμο ηαζ πθμύζζμο οπμρήθζμο βαιπνμύ ηαζ ηδκ είπε εκεμοζζάζεζ δ πνμμπηζηή κα βίκεζ δμύηζζζα. Ούηε είπε οπάνλεζ εηείκεξ ηζξ ιεεοζηζηέξ ιένεξ ηςκ ζύκημιςκ αννααώκςκ ηδξ ιε ημ δμύηα ημο Γμοίκηβμοκη, πμο ήηακ ηόζμ βμδηεοηζηόξ ηαζ πενζπμζδηζηόξ ιαγί ηδξ, δ παναιζηνή έκδεζλδ βζα ημκ εθζάθηδ πμο ηδκ πενίιεκε ιόθζξ μζ δομ ημοξ εκώεδηακ ιε ηα δεζιά ημο βάιμο. Καζ μ εθζάθηδξ αοηόξ ζοκεπζγόηακ ιε ημ ζηάκδαθμ πμο ηδκ αημθμοεμύζε ζε ηάεε ηδξ αήια από ηόηε πμο μ άκηναξ ηδξ ζημηώεδηε ζε ιμκμιαπία, οπμηίεεηαζ βζα ηδκ ηζιή ηδξ, ηαζ είπε ημνοθςεεί ιε ηδκ απμρζκή ελεοηεθζζηζηή ηαζ αηζιςηζηή επίεεζδ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ εκακηίμκ ηδξ. Ώοηή ήηακ δ ζηαβόκα πμο είπε λεπεζθίζεζ ημ πμηήνζ. Γζαηί είπε δείλεζ ζηδκ Πακδώνα όηζ εα ήηακ ηαθύηενα βζα όθμοξ - ηαζ πενζζζόηενμ βζα ηδκ ίδζα- ακ απμζονόηακ εκηεθώξ από ηάεε ημζκςκζηή εηδήθςζδ. Σμ ιεβαθύηενμ ιένμξ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Μπάνκαιπζ, ιεηά ημ εάκαηό ημο, είπε ηαηαθήλεζ ζε έκακ ιαηνζκό ημο λάδενθμ, ημκ ανζεκζηό ημο ηθδνμκόιμ, αθθά ημ βαιήθζμ ζοιαόθαζμ ελαζθάθζγε ζηδκ Πακδώνα ηάπμζμοξ δζημύξ ηδξ πόνμοξ, ιαγί ιε ιζα ζδζόηηδηδ ηαημζηία ζημ Λμκδίκμ, πμο δεκ πενζθαιαακόηακ ζηδ δζαεήηδ ημο δμύηα. ΐνζζηόηακ ζε ιζα μιμθμβμοιέκςξ όπζ ηαζ ηόζμ ανζζημηναηζηή ζοκμζηία ημο


CAROLE MORTIMER

31

Λμκδίκμο, αθθά ηδξ είπε δώζεζ ηδ δοκαηόηδηα κα πενάζεζ ήζοπα ηαζ απμιμκςιέκδ ημκ έκα πνόκμ ημο πέκεμοξ ηδξ. ΋ιςξ ιε ηα πνήιαηα πμο ήδδ είπε, ζοκ όζα οπμθόβζγε όηζ εα ηδξ απέθενε δ πώθδζδ αοηήξ ηδξ θμκδνέγζηδξ ηαημζηίαξ, εα ιπμνμύζε άκεηα κα αβμνάζεζ έκα ηαηάθθδθμ ζπίηζ βζα κα απμζονεεί ζηδκ ελμπή, όπμο ήθπζγε κα γήζεζ ήνεια ηαζ ιμκαπζηά ηδκ οπόθμζπδ γςή ηδξ. Ήλενε όηζ δ ΢μθία ηαζ δ Γεκεαζέα εα ηαηέηνζκακ ιζα ηέημζα εκένβεζα εη ιένμοξ ηδξ. Καζ μζ δομ είπακ δείλεζ απίζηεοηδ ηαθμζύκδ ζηδκ Πακδώνα, από ηόηε πμο δήθςζακ, όηακ πνςημλεηίκδζε δ θζθία ημοξ, δ ιία ιε θεπηόηδηα ηαζ δ άθθδ ιε πάεμξ, ακ οπήνπε ζύγοβμξ πμο κα ιδκ είπε εοπδεεί ηάπμζα ζηζβιή κα απαημύζε ημκ άκηνα ηδξ ηαζ ίζςξ αηόια ηαζ κα ημκ λεπάζηνεοε; ΋ζμ ζηεκή ηζ ακ ήηακ πθέμκ δ θζθία πμο ηδ ζοκέδεε ιε ηδ ΢μθία ηαζ ηδ Γεκεαζέα, δ Πακδώνα δεκ ιπμνμύζε κα ημοξ απμηαθύρεζ όηζ δεκ είπε ηάκεζ πμηέ μύηε ημ έκα μύηε ημ άθθμ. Τπήνπακ θόβμζ πμο ηναημύζε ημ ζηόια ηδξ ηθεζζηό, αθθζώξ ηάπμζμζ άθθμζ, αηόια πζμ αεώμζ από ηδκ ίδζα, ιπμνεί κα πθδβώκμκηακ ακεπακόνεςηα από ηδκ αθήεεζα. ΋ιςξ έπεζηα από ηα αηοπή απμρζκά βεβμκόηα, όζμ ηζ ακ εηηζιμύζε ηδ θζθία ηςκ δομ βοκαζηώκ, δ Πακδώνα ήηακ πθέμκ ζίβμονδ όηζ ημ ιόκμ ιέθθμκ πμο ηδξ απέιεκε ακ έιεκε ζημ Λμκδίκμ ήηακ κα οπμηύρεζ ζηζξ μνέλεζξ ηάπμζμο ηαζνμζηόπμο όπςξ μ θόνδμξ ΢άβηκημκ. Καζ ιζα ηέημζα ιμίνα δεκ ήηακ δζαηεεεζιέκδ κα ηδ δεπηεί. «Μπμνείηε κα λεηθεζδώζεηε ηώνα, Πακδώνα, δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ». Έκα γςδνό πηύπδια ζηδκ πόνηα ζοκόδεοζε ηδ θαηςκζηή απαίηδζδ ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ. Μόθζξ ιπήηε ζημ δςιάηζμ ηζ έηθεζζε πίζς ημο ηδκ πόνηα, μ Ρμύπενη ηαηάθααε ιε ιζα ιαηζά όηζ δ Πακδώνα είπε ανπίζεζ κα λακαανίζηεζ ηδκ αοημηονζανπία ηδξ. Ήηακ αηόια πμθύ ςπνή, θοζζηά, ιε ιζα πθμιάδα πμο ηόκζγε αηόια πζμ έκημκα ημ ααεύ


32

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

αζμθεηί ηςκ ιαηζώκ ηδξ, αθθά δ έηθναζδ πμο ήηακ γςβναθζζιέκδ ζηα κηεθζηάηα παναηηδνζζηζηά ημο πνμζώπμο ηδξ πνόδζδε ηανηενζηή αλζμπνέπεζα ιάθθμκ πανά ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαναπή πμο είπε ημκηέρεζ κα ηδκ ηαηααάθεζ ιόθζξ θίβα θεπηά πνςηύηενα. Δ μιμνθζά ηδξ ήηακ ηόζμ κηεθζηάηδ ηαζ αένζκδ -θζθκηζζέκζμ δένια, ρδθό ηαζ αβένςπμ ιέηςπμ, εηείκα ηα απίζηεοηα αζμθεηζά ιάηζα, ιζα ιζηνή, ίζζα ιύηδ πάκς από ημ ηέθεζμ ηόλμ ηςκ βειάηςκ, αζζεδζζαηώκ ηδξ πεζθζώκ ηαζ έκα ιζηνό, ιοηενό πεζζιαηάνζημ πζβμύκζ- πμο μ Ρμύπενη δεκ έανζζηε δζόθμο πενίενβμ ημ βεβμκόξ όηζ δύμ άκηνεξ, μ ζύγοβόξ ηδξ ηαζ μ εναζηήξ ηδξ, είπακ ιμκμιαπήζεζ δζεηδζηώκηαξ μ ηαεέκαξ ημοξ ημ απμηθεζζηζηό δζηαίςια κα παίνεηαζ αοηή ηδκ μιμνθζά. Σα πείθδ ημο ζθίπηδηακ ζε ιζα θεπηή βναιιή. «Δ μζημδέζπμζκά ιαξ εκδιενώεδηε βζα ηδκ απμπώνδζή ζαξ ηαζ δ άιαλα ζαξ πενζιέκεζ απέλς βζα κα ζαξ πάεζ ζημ ζπίηζ ζαξ. ΢αξ έθενα κα θμνέζεηε αοηό». Σδξ έδςζε ιζα ιαύνδ ηάπα πμο είπε γδηήζεζ από ημκ ιπάηθεν ηδξ δμύηζζζαξ ημο Κθέζιπμνκ. «Έηζζ ημ ζαηάηζ ιπμνεί κα επζζηνέθεζ ζημκ κόιζιμ ηάημπό ημο πςνίξ κα ιείκεζ αηάθοπημ ημ... ηαηεζηναιιέκμ ζαξ θόνεια». «Βοπανζζηώ». Δ θςκή ηδξ ήηακ αναπκή ηαζ ηα όιμνθα ιάηζα ηδξ έιεζκακ παιδθςιέκα ηαεώξ ημ ζαηάηζ ηαζ δ ηάπα άθθαλακ πένζα. Ο Ρμύπενη θόνεζε ημ ζαηάηζ ημο ηαζ ίζζςζε ηα ιακζηέηζα ημοέπεζηα ηδκ ημίηαλε ιε απμδμηζιαζηζηό ύθμξ. «Σζ ζηδκ μνβή ζάξ έπζαζε ηαζ αβήηαηε ιόκδ ζηδ αενάκηα ιε έκακ ηύπμ όπςξ μ ΢άβηκημκ;» Σα αζμθεηζά ιάηζα ηδξ ιε ηζξ ποηκέξ αθεθανίδεξ άκμζλακ δζάπθαηα από αβακάηηδζδ. «Αε αβήηα έλς ιε ημ θόνδμ ΢άβηκημκ! Ήιμοκ ήδδ ηάιπμζδ ώνα ιόκδ ιμο ζηδ αενάκηα όηακ ήνεε ηαζ ιε ανήηε...» ΢ηαιάηδζε απόημια ηαζ ημηηίκζζε αηόια πζμ πμθύ ζοκεζδδημπμζώκηαξ όηζ ιόθζξ είπε απμηαθύρεζ όηζ ζηεηόηακ αηνζαώξ έλς από ηδ αζαθζμεήηδ ζηδ δζάνηεζα ηδξ


CAROLE MORTIMER

33

πνμζςπζηήξ ζογήηδζδξ ημο Ρμύπενη ιε ημκ Νηάκηε. Πόζα άθνπζε άξαγε απ ’όζα είπακε; ακανςηήεδηε αιήπακα μ Ρμύπενη. ΢ίβμονα πάκηςξ ηα ζπόθζα πμο αθμνμύζακ ηδκ ίδζα, ακ έηνζκε από ημ ααεύηενμ ημηηίκζζιά ηδξ! «Ώθήεεζα;» Σδκ ημίηαλε πνμηθδηζηά. «Καζ έπζαζε ημ αοηί ζαξ ηίπμηα εκδζαθένμκ όζμ ζηεηόζαζηακ εηεί;» ΋νεςζε πενήθακα ημ ιζηνό ηδξ ακάζηδια. «Ώπμθύηςξ ηίπμηα, Τρδθόηαηε». ΢ήηςζε ημνμσδεοηζηά ημ έκα ημο θνύδζ. «΢μαανά;» «΢μαανόηαηα». Δ Πακδώνα δεκ είπε ηαιία πνόεεζδ κα παναδεπηεί όηζ είπε ηνοθαημύζεζ ηα ζπόθζά ημο βζα ηδ ιδηνζά ημο. Σα ζπόθζα βζα ηδκ ίδζα, ημοθάπζζημκ ημο Νηάκηε Κάνθαλ, δεκ ήηακ ζδζαίηενα πνμζαθδηζηά, εκώ ηδκ όπζ ηαζ ηόζμ ημθαηεοηζηή βκώιδ ημο βζα εηείκδ μ δμύηαξ ηδκ είπε ζπδιαηίζεζ, όπςξ ηαζ ηόζα ιέθδ ηδξ ανζζημηναηίαξ, ιε αάζδ δζαδόζεζξ ηαζ όπζ ηδκ πνμζςπζηή ημο βκςνζιία ιαγί ηδξ. Σμοθάπζζημκ πξηλ οπμπνεςεεί κα ηδ ζώζεζ από ηζξ ακεπζεύιδηεξ δζαπύζεζξ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ! Ώκαζηέκαλε ααεζά. «Νμιίγς όηζ είκαζ ηαθύηενμ κα πδβαίκς ηώνα, Τρδθόηαηε». «Ώοηό κμιίγς ηζ εγώ», ζοιθώκδζε μ Ρμύπενη. «Ο ιπάηθεν ηδξ δμύηζζζαξ ηακόκζζε κα πενζιέκεζ δ άιαλα πίζς ηαζ όπζ ιπνμζηά από ημ ζπίηζ, βζα κα θύβμοιε από ηδκ ημογίκα ηαζ ηδκ είζμδμ οπδνεζίαξ ώζηε κα ιδ νζζηάνμοιε κα πέζμοιε πάκς ζε ηάπμζμκ ηαθεζιέκμ ηδξ δμύηζζζαξ πμο εα ιπμνμύζε κα απμνήζεζ βζα ηδκ... πανμύζα ηαηάζηαζδ ημο θμνέιαημξ ζαξ», ζοιπθήνςζε λενά. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε λαθκζαζιέκδ. «Να θύβμοιε, Τρδθόηαηε;» Ώ, ώζηε αοηό πμο ηδκ παναλέκερε δεκ ήηακ ημ από πμύ εα δζέθεοβακ, αθθά δ θακενή πνόεεζή ημο κα ηδ ζοκμδεύζεζ.


34

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Ώηνζαώξ. Να θύβμοιε», ηδξ επακέθααε αοηανπζηά ηαζ, αθμύ ηδκ έπζαζε από ημκ αβηώκα, άκμζλε ηδκ πόνηα ηαζ ηδξ έηακε κόδια κα αβεζ πνώηδ από ημ δςιάηζμ. Κάηζ πμο δ Πακδώνα δεκ έηακε. Σμκ ημίηαλε, ακηίεεηα, ιε ααεααζόηδηα. «Γκςνίγς εδώ ηαζ ηαζνό ηζ θέεζ μ ηόζιμξ βζα ιέκα, Τρδθόηαηε, αθθά εεςνώ πνέμξ ιμο κα ζαξ πνμεζδμπμζήζς όηζ...» «Κζ εβώ βκςνίγς ηζ θέεζ μ ίδζμξ ηόζιμξ βζα ιέκα ημκ ίδζμ, ηονία ιμο». Σμ αθαγμκζηό ημο πνόζςπμ ζοκμθνοώεδηε. «Μπμνείηε κα είζηε ήζοπδ, ςζηόζμ, όηζ απόρε δεκ έπς ηαιία δζάεεζδ κα επζαεααζώζς ηαιία από ηζξ ηάεε άθθμ πανά ημθαηεοηζηέξ βκώιεξ πμο ίζςξ έπεηε αημύζεζ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιπενζθμνά ιμο απέκακηζ ζηζξ ηονίεξ». Δ Πακδώνα πάνδηε πμο ημ άημοζε, βζαηί πνμξ ζηζβιήκ είπε ακανςηδεεί ιήπςξ βθίηςζε από ιζα δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ ιόκμ ηαζ ιόκμ βζα κα ανεεεί ζε ιζα αηόια πεζνόηενδ -παν’ όηζ είπε ζμαανέξ αιθζαμθίεξ ακ ημ εκδζαθένμκ εκόξ ανζζημηνάηδ ηόζμ βμδηεοηζημύ όζμ μ όβδμμξ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ εα ήηακ δοζάνεζημ βζα ηζξ πενζζζόηενεξ βοκαίηεξ! Καζ ήηακ αθήεεζα όηζ ηάπμζα άθθδ, πμθύ ιαηνζκή επμπή, πνζκ από ημκ αηοπή βάιμ ηδξ, ηαζ δ ίδζα εα είπε ηαηαπανεί, ή ιάθθμκ εα είπε εηζηαζζαζηεί, ακ είπε πνμζεθηύζεζ ηδκ πνμζμπή εκόξ ηόζμ ςναίμο ηαζ πενζγήηδημο ενβέκδ. ΋πζ πθέμκ, όιςξ. Σώνα ημ ιόκμ πμο ήεεθε δ Πακδώνα ήηακ κα ηνααάεζ όζμ ημ δοκαηόκ θζβόηενδ πνμζμπή πάκς ηδξ. «Πμθύ ηαθά, αξ πδβαίκμοιε ηόηε, Τρδθόηαηε», είπε απνόεοια ηαζ θόνεζε ηδκ ημοημύθα ηδξ ηάπαξ βζα κα ηαθύρεζ ηα ιαθθζά ηδξ ηαζ ιένμξ ημο πνμζώπμο ηδξ. Ώοηό, αέααζα, δεκ ηδ αμήεδζε ηαεόθμο κα πενάζεζ απαναηήνδηδ ηαεώξ δζέζπζγακ ημοξ δζαδνόιμοξ ηδξ πηένοβαξ πνμζςπζημύ ηαζ ηδκ ημογίκα. Πώξ εα ιπμνμύζε, άθθςζηε, όηακ πθάζ ηδξ αάδζγε αβένςπα έκαξ άκηναξ ηόζμ βκςζηόξ όζμ μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη; Σα ιέθδ ημο οπδνεηζημύ πνμζςπζημύ ηδξ ΢μθίαξ Ρόμοθακηξ είπακ ιείκεζ ιε ημ ζηόια ακμζπηό αθέπμκηαξ


CAROLE MORTIMER

35

κα πενκάεζ ακάιεζά ημοξ μ ςναίμξ δμύηαξ ηαζ ηα αθέιιαηά ημοξ είπακ ζηναθεί ιε πενζένβεζα ζηδκ ηνοιιέκδ ηάης από ηδ ιαηνζά ηδξ ηάπα ζοκμδό ημο. «Αεκ ήηακ αηνζαώξ δ δζαηνζηζηή έλμδμξ πμο εα επζεοιμύζαιε ηαζ μζ δομ», παναδέπηδηε αθμζονόξ μ δμύηαξ ιόθζξ αβήηακ ζημ ζημηεζκό δνμιάηζ ζημ πίζς ιένμξ ημο βειάημο ιε ηόζιμ ηαζ μθόθςημο ανπμκηζημύ. «΋πζ». Δ Πακδώνα ζοκμθνοώεδηε αθέπμκηαξ όηζ ημοξ πενίιεκε ιόκμ ιία άιαλα. Μζα ημιρή ιαύνδ άιαλα ιε ημ εονεό ηςκ ΢ηνάημκ πάκς ζηδκ πόνηα, ηδκ μπμία μ ζππμηόιμξ έζπεοζε αιέζςξ κα ημοξ ακμίλεζ. «Δ δζηή ιμο άιαλα θαίκεηαζ όηζ δεκ έπεζ ένεεζ αηόια, Τρδθόηαηε...» «Ούηε πνόηεζηαζ κα ένεεζ», απμηνίεδηε απόημια εηείκμξ, ζοκεπίγμκηαξ κα ηδκ ηναηάεζ ζηαεενά από ημκ αβηώκα ηαεώξ ηδκ μδδβμύζε πνμξ ηδκ άιαλά ημο. «΋,ηζ ηζ ακ θέεζ μ ηόζιμξ βζα ιέκα, Τρδθμηάηδ, δ βημοαενκάκηα ιμο ηαζ μζ δάζηαθμί ιμο θνόκηζζακ κα αθμιμζώζς ηέθεζα ημοξ ηαθμύξ ηνόπμοξ πμο ιμο δίδαλακ, έζης ηζ ακ δεκ ημοξ εθανιόγς πάκηα». ΢ήηςζε ημ έκα ημο θνύδζ, πενζιέκμκηαξ κα ιπεζ πνώηδ ζηδκ άιαλα. «Καζ ιία από ηζξ απανάααηεξ ανπέξ ιμο είκαζ όηζ έκαξ ηύνζμξ δεκ εβηαηαθείπεζ πμηέ ιζα ηονία πμο ηζκδοκεύεζ», πνόζεεζε ιαθαηά. Ο ιόκμξ ηίκδοκμξ πμο δζέηνεπε όιςξ δ Πακδώνα αοηή ηδ ζηζβιή ήηακ ιήπςξ ηδκ έαθεπακ κα πενκάεζ από ημοξ δνόιμοξ ημο κοπηενζκμύ Λμκδίκμο ιέζα ζηδκ άιαλα ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ ηαζ κα θηάκεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ιε ηδκ άιαλα ημο δζααόδημο αοημύ ηονίμο ηαζ όπζ ιε ηδ δζηή ηδξ.


36

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 3

Δ Πακδώνα πήνε ιζα ηνειμοθζαζηή ακάζα. «΢ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, εα πνμηζιμύζα κα αβκμμύζαηε αοηά πμο ζαξ δίδαλακ δ βημοαενκάκηα ηαζ μζ δάζηαθμί ζαξ, Τρδθόηαηε». Ώημθμύεδζακ ιενζηά δεοηενόθεπηα ζζςπδνήξ πνμζιμκήξ ηζ έπεζηα μ δμύηαξ λέζπαζε ζε έκα δπδνό αοεόνιδημ βέθζμ. «Ο θίθμξ ιμο μ Κάνθαλ πανέθεζρε κα ιμο ακαθένεζ πόζμ ζδζόννοειδ είζηε, Πακδώνα Μέζιπενζ», ιμονιμύνζζε ηέθμξ επζδμηζιαζηζηά. «Ίζςξ επεζδή δεκ είιαζ». Σμ βηνίγμ δζαπεναζηζηό ημο αθέιια πμο ηανθώεδηε πάκς ηδξ ζακ κα ηδ γύβζαγε ηδξ έθενκε αιδπακία. «Βπζηνέρηε ιμο κα δζαθςκήζς», ηδξ είπε ανβόζονηα. «Ώοηό είκαζ δζηαίςιά ζαξ, θοζζηά», ημο απάκηδζε ροπνά. «Πναβιαηζηά όιςξ, εα ήεεθα κα επζζηνέρς ζημ ζπίηζ ιμο όπςξ έθοβα, δδθαδή ιόκδ ιμο ηαζ ιε ηδ δζηή ιμο άιαλα». «Γζαηί;» Δ ηαναπή ηδξ ιεβάθςκε. «Ββώ... Βκκμώ, επεζδή...» «Μήπςξ ζαξ πνμηαθεί κεονζηόηδηα δ ζηέρδ όηζ εα ανεεείηε ιόκδ ιαγί ιμο ζηδκ άιαλά ιμο;» «Καζ αέααζα όπζ!» Σα ιάηζα ηδξ άζηναρακ εοιςιέκα ζημ ζημηάδζ. «Ωναία». Με έκα ιμνθαζιό ζηακμπμίδζδξ ηδκ ακέααζε ζρεδόλ ζδηςηή ηαζ ηδκ απέεεζε ζε έκα από ηα ηαείζιαηα ιε αεθμύδζκδ


CAROLE MORTIMER

37

επέκδοζδ ζημ εζςηενζηό ηδξ άιαλαξ, πμο θςηζγόηακ από έκα θακάνζ. Βπζαζαάζηδηε ζαέθηα ηζ εηείκμξ, ηάεζζε απέκακηζ ηδξ ηαζ έβκερε ζημκ ζππμηόιμ κα ηθείζεζ ηδκ πόνηα. Ώιέζςξ ιεηά, δ άιαλα λεηίκδζε. Γζα πμύ, όιςξ, δ Πακδώνα δεκ ήηακ ζίβμονδ, αθμύ μ δμύηαξ δεκ ηδξ είπε γδηήζεζ κα ημο δώζεζ ηδ δζεύεοκζή ηδξ. Ο Ρμύπενη ηδ ιεθεημύζε ηάης από ηα παιδθςιέκα ημο αθέθανα, παναηδνώκηαξ ημ ηαεεηί επάκς ηδξ ζημ απαθό θςξ ημο θακανζμύ. Σα ιαθθζά ηαζ μζ αθεθανίδεξ ηδξ είπακ έκα ααεύ πνοζαθέκζμ πνώια πμο ακαδείηκοε ζδακζηά εηείκα ηα ζημπαζηζηά αζμθεηζά ιάηζα, ημ δένια ηδξ ήηακ θζθκηζζέκζμ ηαζ ηα πείθδ ηδξ -πείθδ ζανηώδδ ηαζ βειάηα, πμο πνόδζδακ ηδκ ηνοιιέκδ αζζεδζζαηή ηδξ θύζδ, ηδκ πζεακή αζηία πμο δύμ άκηνεξ είπακ ιμκμιαπήζεζ βζα πάνδ ηδξ- έιμζαγακ ιε ώνζια ηενάζζα. ΋πςξ ηαζ μζ εδθέξ ηδξ, πμο είπε δζαηνίκεζ κςνίηενα ηάης από ηδ δζάθακδ ηαιζγόθα ηδξ, ζ’ εηείκα ηα απνμζδόηδηα πθμύζζα ζηήεδ... Ώκ ηδξ έθοκε άναβε ηα ιαθθζά, μζ πνοζαθέκζεξ ηδξ ιπμύηθεξ εα ήηακ ανηεηά ιαηνζέξ βζα κα ηαθύπημοκ ηα όιμνθα ζηδηά ζηήεδ ηδξ, αθήκμκηαξ ιόκμ εηείκα ηα ώνζια ηενάζζα κα πνμαάθθμοκ δεθεαζηζηά; Καζ -πνάβια αηόια πζμ εκδζαθένμκ-όηακ ήηακ βοική, δ απαθή ηνζπμθοΎα ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ εα είπε άναβε ημ ίδζμ πνοζαθέκζμ πνώια; Θεέ ηαζ Κύνζε, δεκ ήηακ ήδδ ανηεηά πμθύπθμηδ δ γςή ημο; Σζ δμοθεζά είπε κα ηάεεηαζ κα θακηάγεηαζ πώξ εα ήηακ βοική δ Πακδώνα Μέζιπενζ ιε ηδκ ηόζμ ζηακδαθώδδ θήιδ; «Αεκ ήηακ ακάβηδ κα ιε ηζμοααθζάζεηε ζηδκ άιαλά ζαξ ιε ηέημζμκ ηνόπμ, Τρδθόηαηε», ηδκ άημοζε λαθκζηά κα ζπάεζ ηδ ζζςπή εκμπθδιέκδ. «΢αξ δζααεααζώκς όηζ είιαζ ανηεηά κέα ηαζ εοηίκδηδ βζα κα ιπμνώ κα ακεαώ ζε ιζα άιαλα πςνίξ ηδ αμήεεζά ζαξ». «΋ιςξ δεκ ηάκαηε ηδκ παναιζηνή ηίκδζδ βζα κα ακεαείηε», ηδξ επζζήιακε ροπνά μ Ρμύπενη, δζόθμο εοπανζζηδιέκμξ ιε ηδκ


38

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηαηεύεοκζδ πνμξ ηδκ μπμία είπακ θμλμδνμιήζεζ πνζκ θίβμ μζ ζηέρεζξ ημο. «Βπεζδή, όπςξ ζαξ είπα ήδδ πεζ, ζηόπεοα κα πενζιέκς ηδ δζηή ιμο άιαλα». «Κζ εβώ ζαξ έπς ήδδ ελδβήζεζ βζαηί εκέλα δ θύζδ αοηή δε ιε ανήηε ζύιθςκμ». Δ οπμιμκή ημο Ρμύπενη βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηάζηαζδ -όζδ δζέεεηε, ηέθμξ πάκηςκ- είπε ανπίζεζ κα ελακηθείηαζ. Ώβνζμημίηαλε ηδκ απνόεοιδ ζοκεπζαάηζδά ημο. Βηείκδ παιήθςζε ηα ιάηζα ηδξ ημηηζκίγμκηαξ. «΢αξ είπα πόζμ εοβκώιςκ ζαξ είιαζ βζα ηδ αμήεεζά ζαξ απόρε...» «Δ ζοιπενζθμνά ζαξ απέκακηζ ιμο αοηή ηδ ζηζβιή δε δείπκεζ ηάηζ ηέημζμ!» Θζβιέκδ δ Πακδώνα ημο ακηαπέδςζε ημ αθμζονό αθέιια. Ίζςξ μζ επζηνίζεζξ ημο δεκ ήηακ άδζηεξ. Αεκ ημο είπε θενεεί ηαζ ηόζμ εοβεκζηά ηα ηεθεοηαία θεπηά, επεζδή, παν’ όηζ δεκ ημ ήεεθε, έκζςεε ζδζαίηενα ζοβποζιέκδ πμο ανζζηόηακ ιόκδ ηδξ ιαγί ημο ζηδκ άιαλά ημο. Κάης από ημ ημθιδνό ημο αθέιια, πμο ηονζμθεηηζηά ηδκ ηαηαανόπεζγε, λέπαζε ηδκ επζθοθαηηζηόηδηα πμο ηδξ πνμηαθμύζε δ αοηανπζηή ημο ζηάζδ ηαζ ηδκ ελάκηθδζδ πμο ηδξ είπακ θένεζ ηα βεβμκόηα ηδξ αναδζάξ ηαζ έκζςεε ηώνα ηδκ ηάεε ίκα ημο ημνιζμύ ηδξ κα γςκηακεύεζ ηαζ κα ζθίββεηαζ από οπενέκηαζδ. Καζ, πανά ηδκ πνμεζδμπμζδηζηή θςκή ηδξ θμβζηήξ ζημ αάεμξ ημο ιοαθμύ ηδξ, δ δοκαιζηή ημο πανμοζία απέκακηζ ηδξ ηδκ ακαζηάηςκε ηαζ ηδ ιαβκήηζγε όζμ ηαζ δ δζηή ηδξ εηείκμκ. Σα λακεά ημο ιαθθζά έπεθηακ ηώνα αηίεαζα ζημ ιέηςπό ημο, ζβμονόηενα βύνς από ηα αοηζά ηαζ ημ ζαένημ ημο, εκώ ζημ αιοδνό θςξ ημο θακανζμύ δζαβνάθμκηακ αοζηδνέξ μζ βναιιέξ ηςκ ρδθώκ γοβςιαηζηώκ ημο ηαζ ημο ηεηνάβςκμο ζαβμκζμύ ημο. Ο άκεημξ, παθανόξ ηνόπμξ πμο ηαεόηακ ζημ αεθμύδζκμ ηάεζζια ενπόηακ ζε απόθοηδ ακηίεεζδ ιε ηδκ μλύηδηα εηείκμο


CAROLE MORTIMER

39

ημο εοθομύξ βηνίγμο αθέιιαημξ πμο ζοκέπζγε κα είκαζ ηανθςιέκμ πάκς ηδξ. Ήηακ πςνίξ αιθζαμθία έκαξ από ημοξ ςναζόηενμοξ άκηνεξ πμο είπε ζοκακηήζεζ πμηέ δ Πακδώνα -ςναζόηενμξ αηόια ηαζ από ημκ Μπάνκαιπζ, ιε ηα πανζηςιέκα αβμνίζηζηα παναηηδνζζηζηά, ηα ζημύνα ιαθθζά ηαζ ηα βαθακά ιάηζα. Αοζηοπώξ, όιςξ, ζύιθςκα ιε ηδ θήιδ ημο, μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ ήηακ ίζςξ επίζδξ μ πζμ επζηίκδοκμξ άκηναξ πμο είπε ανεεεί πμηέ ζημ δνόιμ ηδξ Πακδώναξ, βζ’ αοηό αζζεακόηακ ηόζμ άαμθα ημκηά ημο. «Ώηνζαώξ επεζδή δεκ ήεεθα κα ζαξ ημονάζς άθθμ απόρε γήηδζα κα επζζηνέθς ζημ ζπίηζ ιμο ιε ηδ δζηή ιμο άιαλα». Σα νμοεμύκζα ηδξ ανζζημηναηζηήξ ημο ιύηδξ ηεκηώεδηακ πνμδίδμκηαξ ηδκ εκόπθδζή ημο. «Μήπςξ εα ιπμνμύζαιε κα ιζθήζμοιε βζα ηάηζ άθθμ, Πακδώνα;» Ώκμζβόηθεζζε αιήπακα ηα ιάηζα ηδξ. «Φοζζηά, ακ αοηό επζεοιείηε». «Ώοηό επζεοιώ, βζαηί ανίζης ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πανμύζαξ ζογήηδζδξ ελαζνεηζηά αανεηή». ΢ίβμονδ όηζ μ δμύηαξ είπε ήδδ ιεηακζώζεζ πμο ηδ ζοκόδεοε ζημ ζπίηζ ηδξ, δ Πακδώνα ζοιιμνθώεδηε ζζςπδθά, εκώ εηείκμξ έζηνερε ημ αθέιια ημο ζημ πανάεονμ, παγεύμκηαξ ηζξ άθθεξ άιαλεξ πμο δζέζπζγακ ημοξ θμκδνέγζημοξ δνόιμοξ ηάης από ημ θςξ ημο θεββανζμύ. Δ Πακδώνα είπε πανεονεεεί ζε αιέηνδηεξ ημζκςκζηέξ εηδδθώζεζξ ζηδ δζάνηεζα ημο βάιμο ηδξ. Ο Μπάνκαιπζ, ιάθζζηα, εεςνμύζε όηζ έκα από ηα ζογοβζηά ηδξ ηαεήημκηα ήηακ κα ημκ ζοκμδεύεζ ζε όθμοξ ημοξ πμνμύξ ηαζ ηα πάνηζ ηςκ ημζιζηώκ ηύηθςκ, έηζζ δ Πακδώνα είπε ιάεεζ από παθζά κα ζοιιεηέπεζ ζηζξ ακμύζζεξ ηαζ αζήιακηεξ ζογδηήζεζξ πμο απμηεθμύζακ ημκ ηακόκα ζηζξ ημζιζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ αοημύ ημο είδμοξ, ηναηώκηαξ ηζξ πναβιαηζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ζδέεξ ηδξ βζα ημκ εαοηό ηδξ.


40

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Πνζκ βκςνίζεζ ηδ ΢μθία ηαζ ηδ Γεκεαζέα ηαζ βίκμοκ θίθεξ μζ ηνεζξ ημοξ, θίβμ ιεηά ημ λεηίκδια αοηήξ ηδξ ΢εγόκ, δ Πακδώνα πίζηεοε όηζ δεκ οπήνπακ έλοπκα άημια ζημοξ ηύηθμοξ ηδξ ορδθήξ ημζκςκίαξ, πόζμ ιάθθμκ άημια πμο εεςνμύζακ αοηή ηδκ ηεκή πενζεπμιέκμο δζαζηέδαζδ ηόζμ ακζανή όζμ ηζ εηείκδ. Φαίκεηαζ όιςξ όηζ μύηε ζημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, ημκ επμκμιαγόιεκμ Αζάαμθμ, άνεζακ μζ νδπέξ ζογδηήζεζξ... Έζηορε εθαθνά πνμξ ημ ιένμξ αοημύ ημο άκηνα πμο είπε ηαηαθένεζ κα ηεκηνίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ. «Μήπςξ εα εέθαηε κα ζογδηήζμοιε βζα θμβμηεπκία; Ή βζα πμθζηζηή;» ΢ήηςζε ηα θνύδζα ημο. «Ώθήεεζα;» Δ Πακδώνα ημο έβκερε ηαηαθαηζηά ιε ζμαανόηδηα. «Ο παηέναξ ιμο, πμο ήηακ θάηνδξ ηαζ βκώζηδξ ηςκ Ώνπαίςκ Βθθδκζηώκ, είπε θνμκηίζεζ κα δζαεέης βκώζεζξ ηαζ ζηα δύμ αοηά εέιαηα». Σα πείθδ ημο Ρμύπενη ηνειόπαζλακ κεονζηά ηαεώξ βζα άθθδ ιζα θμνά έκζςζε κα ημκ οπκςηίγμοκ εηείκα ηα ζαβδκεοηζηά αζμθεηζά ιάηζα. «Τπμεέης όηζ αοηόξ εα είκαζ μ θόβμξ πμο ζαξ έδςζε ημ ζπάκζμ όκμια “Πακδώνα”». Δ Πακδώνα ηδξ εθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ, ακ εοιόηακ ηαθά μ Ρμύπενη, ήηακ ιζα βοκαίηα ζηδκ μπμία είπακ δώζεζ από έκα δώνμ όθμζ μζ εεμί, βζα κα έπεζ ηα πνμζόκηα κα επζθένεζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ακενώπζκμο βέκμοξ. Αεκ οπήνπε ηαιία αιθζαμθία όηζ δ Πακδώνα πμο είπε ακηίηνο ημο ηώνα δζέεεηε ηδ θδιζζιέκδ μιμνθζά ηδξ ιοεζηήξ ζοκμκόιαηδξ ηδξ, αθθά είπε άναβε ηαζ ηδ δύκαιδ κα ηαηαζηνέρεζ έκακ άκηνα; Ώκ μζ πενζζκέξ θήιεξ βύνς από εηείκδ ηδ ιμζναία ιμκμιαπία ήηακ αθδεζκέξ, ηόηε δ απάκηδζδ ήηακ ζίβμονα καζ! Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε επζθοθαηηζηά. «Πζζηεύς όηζ μ παηέναξ ιμο δζάθελε ημ ζοβηεηνζιέκμ όκμια εθπίγμκηαξ όηζ εα δζέεεηα πάνδ ηαζ μιμνθζά».


CAROLE MORTIMER

41

«Σόηε δε εα απμβμδηεύηδηε». Ο δμύηαξ έβεζνε ημ ηεθάθζ ζακ κα ημ παναδεπόηακ ηαζ μ ίδζμξ. «Ώθθά πενζένβςξ λέπαζε όηζ ιε ημ άκμζβια ημο ημοηζμύ ηδξ Πακδώναξ θέβεηαζ όηζ λεπύεδηακ όθα ηα δεζκά ημο ηόζιμο ζε ακενώπμοξ ηαζ γώα». Πνμημύ πνμθάαεζ κα γεζηάκεζ ηδκ ηανδζά ηδξ Πακδώναξ δ παναδμπή ημο βζα ηδ πάνδ ηαζ ηδκ μιμνθζά ηδξ, ημ πνμζαθδηζηό ζπόθζμ πμο είπε πνμζεέζεζ ηόζμ βθοημιίθδηα ηδκ πάβςζε. «Ώκ μ παηέναξ ιμο γμύζε, είιαζ ζίβμονδ όηζ εα παζνόηακ κα ιμζναζηεί ιαγί ζαξ ηα επζπεζνήιαηά ημο βζα ημ ακ δ ηαηαζηνμθή ημο ακενώπμο μθείθεηαζ ζηδκ πνάλδ ηδξ Πακδώναξ ή ζε δζηό ημο θηαίλζιμ». Σα λακεά ημο θνύδζα ορώεδηακ πάκς από ηα βηνίγα ημο ιάηζα πμο ζπίεζγακ πενζπαζπηζηά. «Ο παηέναξ ζαξ ήηακ ηδξ άπμρδξ όηζ μ ηάεε άκενςπμξ -είηε άκηναξ είηε βοκαίηα- εοεύκεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ μ ίδζμξ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ημο;» ΢ήηςζε ηζ εηείκδ ηα δζηά ηδξ θεπηά θνύδζα. «Αζαθςκείηε;» Ο Ρμύπενη δε εοιόηακ κα είπε ηάκεζ πμηέ ιε βοκαίηα ηέημζα ζογήηδζδ βύνς από ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία, πόζμ ιάθθμκ βζα ηζξ θζθμζμθζηέξ ηδξ δζαζηάζεζξ. Πνμθακώξ μ παηέναξ ηδξ ήηακ άκενςπμξ πμθύ ιμνθςιέκμξ ηαζ ηδκ εονοιάεεζά ημο θαίκεηαζ όηζ δεκ είπε δζζηάζεζ κα ηδ ιεηαδώζεζ ηαζ ζηδ ιμκαπμηόνδ ημο. Δ θοζζηή έθλδ ημο βζα εηείκδ είπε ήδδ ηάκεζ ημκ Ρμύπενη κα ιεηακζώζεζ πμο ηδκ είπε πάνεζ ζηδκ άιαλά ημο. Καζ μπςζδήπμηε δεκ είπε ηαιία όνελδ κα ακαηαθύρεζ όηζ δ κεανή πήνα δζέεεηε πμθύ πενζζζόηενα πνμζόκηα από ιζα ςναία ελςηενζηή ειθάκζζδ, όπςξ ημκ είπακ ηάκεζ κα πζζηέρεζ μζ ηαηέξ βθώζζεξ. «Πμύ αηνζαώξ πδβαίκμοιε, Τρδθόηαηε;» «Ονίζηε;» Ο Ρμύπενη ζοκμθνοώεδηε πμο δ ενώηδζή ηδξ είπε δζαηόρεζ ημοξ ζοθθμβζζιμύξ ημο. «΢αξ νώηδζα ακ εα είπαηε ηδκ εοβεκή ηαθμζύκδ κα ιμο πείηε πμύ αηνζαώξ πδβαίκμοιε». Ο μλύξ ηόκμξ ηδξ ζοκήεςξ


42

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

αζζεδζζαηήξ θςκήξ ηδξ ιανηονμύζε ημ άβπμξ ηδξ. Σδξ παιμβέθαζε παθανά. «Αεκ ήιμοκ ζίβμονμξ ακ, ιόθζξ ανζζηόιαζηακ ζηδκ αζθάθεζα ηδξ άιαλάξ ιμο, εα είπα κα ακηζιεηςπίζς ή όπζ ιζα οζηενζηή βοκαίηα, μπόηε εα έπνεπε κα γδηήζς από ημκ αιαλά ιμο κα ιαξ ηάκεζ αόθηεξ βύνς ζημ Λμκδίκμ ώζπμο κα δνειήζεηε ανηεηά βζα κα ιε πθδνμθμνήζεηε πμύ αηνζαμύξ ιέκεηε». «Σμ ζπίηζ ιμο είκαζ ζηδκ μδό Σγένιζκ, Τρδθόηαηε». Υαιμβεθώκηαξ εθζιιέκα, δ Πακδώνα πενίιεκε οπμιμκεηζηά κα εκδιενώζεζ μ δμύηαξ ημκ αιαλά ημο βζα ημκ κέμ ημοξ πνμμνζζιό πνμημύ ζοκεπίζεζ. «Παναδέπμιαζ όηζ ακαζηαηώεδηα ιε ηδκ ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά ημο θόνδμο ΢άβηκημκ πνμδβμοιέκςξ, Τρδθόηαηε, αθθά δε εα έθεβα όηζ είιαζ από ηζξ βοκαίηεξ πμο εύημθα θζπμεοιμύκ ή παεαίκμοκ ηνίζεζξ οζηενίαξ». Αεκ ήηακ ακάβηδ αέααζα κα λένεζ μ δμύηαξ όηζ δ Πακδώνα παναθίβμ κα πάεεζ αηνζαώξ αοηό όηακ μ εκ θόβς ηύνζμξ είπε ζηίζεζ ημ θόνειά ηδξ ηαζ ηδκ είπε παβζδέρεζ ζηδκ αβηαθζά ημο ζπεδόκ πςνίξ κα ζδνώζεζ ηαεόθμο. «Σζ είδμοξ βοκαίηα εα θέβαηε όηζ είζηε θμζπόκ;» Σμκ ημίηαλε δύζπζζηα, αθθά δεκ ιπμνμύζε κα ελζπκζάζεζ ηδκ αζκζβιαηζηή ημο έηθναζδ. «Ο ηόζιμξ πζζηεύεζ όηζ...» «Νμιίγς όηζ ζαξ λεηαεάνζζα ήδδ πμζα είκαζ δ βκώιδ ιμο βζα ημ ηζ πζζηεύεζ ή ηζ θέεζ μ ηόζιμξ είηε βζα ζαξ είηε βζα μπμζμδήπμηε άθθμ πνόζςπμ», ηδκ έημρε ηάκμκηαξ ιζα ακοπόιμκδ πεζνμκμιία ιε ημ ιαηνύ, ημιρό ημο πένζ. Δ Πακδώνα ύβνακε ηα πείθδ ηδξ ιε ηδ βθώζζα ηδξ. «Φμαάιαζ όηζ δεκ ηαηαθαααίκς ηδκ ενώηδζή ζαξ αθμύ δ δζηή ιμο βκώιδ πνμθακώξ δζαθένεζ πμθύ από ηςκ άθθςκ». «Γζαηί πνμθακώξ;» Έζιζλε ηα θνύδζα ημο. «Ο ηόζιμξ πζζηεύεζ όηζ είιαζ αθαγόκαξ, πενήθακμξ ηαζ, όζμκ αθμνά ηζξ βοκαίηεξ, αηόθαζημξ ηαζ δεκ ιπμνώ κα ανς ηακέκα επζπείνδια βζα κα ακηζηνμύζς ηδ βκώιδ αοηή».


CAROLE MORTIMER

43

Βηείκδ παιμβέθαζε ιε αοηή ηδκ ςιή αοημηνζηζηή. «΋ιςξ είζηε ηάηζ πμθύ παναπάκς απ’ αοηό, έηζζ δεκ είκαζ;» Σα θνύδζα ημο ζδηώεδηακ ιε έηπθδλδ. «Νμιίγεηε όηζ είιαζ;» Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ηδξ ηαηαθαηζηά. «Ώπόρε θενεήηαηε ηαζ ζππμηζηά ηαζ εοβεκζηά». «Θα ζαξ ζοιαμύθεοα κα ιδ ιμο απμδίδεηε ανεηέξ πμο μύηε δζαεέης μύηε εα επζεοιμύζα πμηέ κα δζαεέης», ηδκ πνμεζδμπμίδζε. Ξακαημύκδζε ημ ηεθάθζ ηδξ, αοηή ηδ θμνά ζε έκδεζλδ επίπθδλδξ. «Έπς ηάεε θόβμ κα πζζηεύς όηζ είζηε ηαζ ζππόηδξ ηαζ εοβεκζηόξ, ακ ηνίκς από ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ... εέζαηε ηένια ιε ηέημζα άκεζδ ζηζξ ακεπζεύιδηεξ επζδζώλεζξ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ κςνίηενα απόρε». Σα πείθδ ημο δμύηα ζθίπηδηακ ζε ιζα θεπηή βναιιή. «Κζ ακ ζαξ έθεβα όηζ μζ εκένβεζέξ ιμο δεκ είπακ ηαιία ζπέζδ ιε ζαξ; ΋ηζ απόρε ήιμοκ ηόζμ ηαημδζάεεημξ πμο ιμο ήηακ εοπνόζδεηηδ δ εοηαζνία κα πηοπήζς ηάπμζμκ; Οπμζμκδήπμηε; Γζα μπμζμκδήπμηε θόβμ;» Φένκμκηαξ ζημ κμο ηδξ ημ δζάθμβμ ημο δμύηα ιε ημκ ηόιδ ημο ΢ένιπμνκ, δ Πακδώνα ιάκηεοε θίβμ-πμθύ ημ θόβμ ηδξ ηαηήξ ημο δζάεεζδξ. «Σόηε εα ζαξ απακημύζα όηζ δε ιε εκδζαθένεζ ηαεόθμο μ θόβμξ πμο εκενβήζαηε έηζζ, αθμύ είπε ςξ απμηέθεζια ηδ δζάζςζή ιμο». Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε παναλεκειέκμξ. «Ώκ ιμο επζηνέπεηε, Πακδώνα, κμιίγς όηζ δεκ είζηε ηαεόθμο όπςξ ζαξ πενζβνάθεζ μ ηόζιμξ». Βηείκδ βέθαζε ηαζ ημ βέθζμ ηδξ ήπδζε ζακ ιμοζζηή ζηα αοηζά ημο. «Καζ αέααζα ζαξ επζηνέπς, Τρδθόηαηε...» «Ρμύπενη». Σμ βέθζμ ηδξ ηόπδηε απόημια ηαζ δ έηθναζή ηδξ ηώνα έδεζπκε ααεααζόηδηα. «Παναηαθώ;»


44

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Νμιίγς όηζ εα ιμο άνεζε κα ζαξ αημύς κα ιε θςκάγεηε ιε ημ ιζηνό ιμο όκμια». Δ Πακδώνα ηνααήπηδηε όζμ πζμ πίζς ιπμνμύζε ζημ ηάεζζιά ηδξ. «Αε εα ήηακ ζςζηό κα απεοεύκμιαζ ζημ πνόζςπό ζαξ ιε ηέημζα μζηεζόηδηα, ηύνζε». «Γζαηί όπζ; Βίζηε δμύηζζζα, είιαζ δμύηαξ, άνα ανζζηόιαζηε ζηδκ ίδζα ημζκςκζηή ααειίδα. Ή ιήπςξ ζαξ πενζζζεύμοκ μζ θίθμζ ηαζ δεκ έπεηε ακάβηδ από έκακ αηόια;» πνόζεεζε ιε ημ ηαοζηζηό ημο πζμύιμν μ Ρμύπενη. Βίδε ημ θεπηό ηδξ θαζιό κα ηζκείηαζ ζπαζιςδζηά ηαεώξ λενμηαηάπζε αζθκζδζαζιέκδ πνζκ ημο απακηήζεζ αναπκά: «Ξένεηε ηαθά όηζ δεκ είκαζ έηζζ». Ναζ, μ Ρμύπενη είπε ήδδ παναηδνήζεζ εηείκμ ημ ανάδο όηζ ηα ιόκα ιέθδ ηδξ ανζζημηναηίαξ πμο έιπαζκακ ζημκ ηόπμ κα δζεηδζηήζμοκ ηδ ζοκηνμθζά ηδξ ήηακ ηάπμζμζ ηύνζμζ πμο πνμθακώξ δεκ είπακ ζημ κμο ημοξ ιόκμ ηδ θζθία. Άκηνεξ όπςξ μ ΢άβηκημκ. «Δ μζημδέζπμζκα ηαζ δ θίθδ ηδξ, δ δμύηζζζα ημο Γμύθενημκ, θαίκμκηαζ κα εηηζιμύκ ηδ θζθία ζαξ». Δ έηθναζδ ηδξ Πακδώναξ ιαθάηςζε. «Βίπακ ηαζ μζ δομ ηδκ ηαθμζύκδ κα ιε ηζιήζμοκ ιε ηδ θζθία ημοξ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνό, καζ». «Έηζζ θέβεηαζ». Σμο ένζλε ιζα ακήζοπδ ιαηζά. «Βθπίγς κα ιδ θέβμκηαζ πνάβιαηα εζξ αάνμξ ημοξ ελαζηίαξ ηδξ θζθίαξ ιαξ». «Θα ζαξ πείναγε ακ θέβμκηακ;» ηδ νώηδζε ιε πενζένβεζα. «Φοζζηά». Έδεζπκε πναβιαηζηά ακήζοπδ· ημ πνόζςπό ηδξ ήηακ ακαρμημηηζκζζιέκμ ηαζ έζθζββε κεονζηά ηδκ ηάπα ιε ηα βακημθμνειέκα ηδξ πένζα. «Αε εα ήεεθα κα είιαζ δ αζηία κα απμιμκώζμοκ ηάπμζμζ ημζκςκζηά αοηέξ ηζξ δομ ηονίεξ πμο ιμο είκαζ ηόζμ αβαπδηέξ». «΋πςξ ζοκέαδ ζε ζαξ;»


CAROLE MORTIMER

45

«Ναζ», παναδέπηδηε ζζβακά. Ο Ρμύπενη ζήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «Βίιαζ αέααζμξ όηζ ηαζ μζ δομ αοηέξ ηονίεξ είκαζ ανηεηά ιεβάθεξ ηαζ ζίβμονεξ βζα ημκ εαοηό ημοξ βζα κα επζθέβμοκ ηζξ θζθίεξ ημοξ. Σμ ίδζμ ηζ εβώ», πνόζεεζε αναπκά. «Βιείξ όιςξ δεκ είιαζηε θίθμζ, Τρδθόηαηε· είιαζηε απθμί βκςζημί». «Αεκ έπς θόβμ κα πζζηεύς όηζ, ιε ημκ ηαζνό, δε εα βίκμοιε ηάηζ παναπάκς απ’ αοηό». Σδ ιεθέηδζε ιε ημ δζαπεναζηζηό ημο αθέιια. «Μζθήζηε ιμο θίβμ βζα ημ βάιμ ζαξ ιε ημκ Μέζιπενζ». Δ απόημιδ αοηή αθθαβή εέιαημξ θάκδηε κα ηδκ λαθκζάγεζ. «Γζα πμζμ θόβμ;» «Ώπό θοζζηή πενζένβεζα, θοζζηά, δεδμιέκμο ημο ηνόπμο εακάημο ημο», είπε μ Ρμύπενη. «Αε αθέπς ηίπμηα ημ θοζζηό ζ’ αοηό, Τρδθόηαηε». ΢ήηςζε πενήθακα ημ πζβμύκζ ηδξ. «Ίζςξ ημ παίνκεηε πμθύ πνμζςπζηά ημ εέια». Σα ιάηζα ηδξ άζηναρακ εοιςιέκα. «Πώξ αθθζώξ κα ημ πάνς, αθμύ μ Μπάνκαιπζ ήηακ ζύγοβόξ ιμο;» «Ήηακ βάιμξ από ένςηα; Ώπό ηδκ πθεονά ημο Μέζιπενζ ημοθάπζζημκ, πνέπεζ κα ήηακ», είπε μ δμύηαξ ζηεθηζηόξ. Σμ πνόζςπμ ηδξ Πακδώναξ ζοκκέθζαζε. «΋πςξ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ζηδκ ημζκςκζηή ιαξ ηάλδ, μ βάιμξ ιαξ ήηακ ηακμκζζιέκμξ». «Ήηακ εοηοπζζιέκμξ όιςξ; Σμοθάπζζημκ ζηδκ ανπή;» ηδ νώηδζε. Ούηε ηακ ζηδκ ανπή! ΢πεδόκ αιέζςξ ιεηά ηδ βαιήθζα ηεθεηή, δ Πακδώνα είπε ηαηαθάαεζ όηζ μ Μπάνκαιπζ ηδκ είπε πακηνεοηεί ιόκμ ηαζ ιόκμ επεζδή πνεζαγόηακ ιζα ζύγοβμ κεανή, επμιέκςξ ημο πενζμύ ημο, βζα κα ημκ ζοκμδεύεζ ζηζξ δζάθμνεξ εηδδθώζεζξ ζηδ δζάνηεζα


46

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηδξ ΢εγόκ ηαζ κα εκενβεί ςξ μζημδέζπμζκα ηαζ δζαπεζνίζηνζα ηςκ πμθοάνζειςκ ζπζηζώκ ημο, ηόζμ ζημ Λμκδίκμ όζμ ηαζ ζηδκ ελμπή. Μζα ζύγοβμ πμο δε εα επζπεζνμύζε κα πανέιαεζ ζημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ είπε επζθέλεζ κα γεζ ηδ γςή ημο. Άθθςζηε δεκ είπε ελμιμθμβδεεί ηακέκακ παεζαζιέκμ ένςηα ζηδκ Πακδώνα πνζκ από ημ βάιμ ημοξ ηαζ ηδξ είπε δώζεζ κα ηαηαθάαεζ όηζ εα ημ εεςνμύζε πανάθμβμ εη ιένμοξ ηδξ κα πενζιέκεζ ηάηζ ηέημζμ από εηείκμκ όηακ εα ήηακ πακηνειέκμζ. Έπεζηα από πμθθή εκδμζηόπδζδ, δ Πακδώνα είπε ακηζθδθεεί όηζ δεκ είπε άθθδ επζθμβή από ημ απμδεπηεί όηζ αοηόξ μ βάιμξ πςνίξ ένςηα ήηακ ημ βναθηό ηδξ ζηδ γςή. Καζ, ακ αοηή δ απμδμπή ζήιαζκε εβηαηάθεζρδ όθςκ ηςκ ημνζηζίζηζηςκ εθπίδςκ ηαζ μκείνςκ ηδξ βζα αβάπδ ηαζ ενςηζηό πάεμξ ζημ βάιμ ηδξ, ημ αάνμξ ηδξ απμβμήηεοζδξ εα ημ ζήηςκε ιόκμ εηείκδ ηαζ ηακέκαξ άθθμξ. Οπςζδήπμηε, θμζπόκ, δεκ είπε ηαιία πνόεεζδ κα εηιοζηδνεοηεί ηδκ παναιζηνή θεπημιένεζα βζ’ αοηή ηδκ απμβμήηεοζδ ημο βάιμο ηδξ ιε ημκ επανιέκμ ηαζ είνςκα ανζζημηνάηδ πμο ηαεόηακ ακηίηνο ηδξ, πανά ηδκ επζιμκή ημο κα ηδξ ηάκεζ πνμζςπζηέξ ενςηήζεζξ! «Φαίκεηαζ όηζ θηάζαιε ζημ ζπίηζ ιμο, Τρδθόηαηε», είπε δ Πακδώνα ακαημοθζζιέκδ. Βημζιάζηδηε κα ηαηέαεζ από ηδ ζηαιαηδιέκδ πθέμκ άιαλα, ηαεώξ μ ζππμηόιμξ έζπεοζε κα ηδξ ακμίλεζ ηδκ πόνηα. «Γζα άθθδ ιζα θμνά, εα ήεεθα κα ζαξ εηθνάζς ηδκ εοβκςιμζύκδ ιμο βζα ηδκ απμρζκή ζαξ αμήεεζα». «Θα πενάζς κα ζαξ επζζηεθηώ αύνζμ». «Γζα πμζμ θόβμ;» νώηδζε λαθκζαζιέκδ δ Πακδώνα πάκς πμο είπε απμαζααζηεί από ηδκ άιαλα. Σμ πθαηύ παιόβεθμ ημο δμύηα απμηάθορε ηα θεοηά ημο δόκηζα ημο πμο άζηναρακ ζημ ζεθδκόθςξ ηαεώξ ηαηέαδηε ηαζ ανέεδηε δίπθα ηδξ. «Μ α, βζα κα αεααζςεώ όηζ ζοκήθεαηε πθήνςξ από ηδκ απμρζκή δοζάνεζηδ πενζπέηεζα, θοζζηά».


CAROLE MORTIMER

47

Αεκ οπήνπε ηίπμηα «θοζζηό» ζηδ ζοιπενζθμνά αοημύ ημο αηαηάδεηημο οπενόπηδ όιςξ. Καζ δ Πακδώνα δεκ ήεεθε κα ηδκ επζζηεθηεί μύηε ηδκ επμιέκδ μύηε ηαιία άθθδ ιένα. Τπμπηεοόηακ όηζ, πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ ημοξ βζα ημ ακηίεεημ, δ είδδζδ βζα ηδ βοκαίηα ιε ηδ ιαύνδ ηάπα πμο έθοβε από ημ πμνό ηδξ ΢μθίαξ ιε ηδκ άιαλα ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ, εα είπε ηοηθμθμνήζεζ ζε όθμ ημ Λμκδίκμ ςξ ημ πνςί. Καζ δεκ ήεεθε μύηε κα ζηεθηεί ηα ημοηζμιπμθζά πμο εα ηοηθμθμνμύζακ ακ βζκόηακ βκςζηό όηζ ηδκ επζζηέθηδηε ζημ ζπίηζ ηδξ ηδκ επμιέκδ. «΢αξ δζααεααζώκς όηζ έπς ήδδ ζοκέθεεζ εκηεθώξ, Τρδθόηαηε, εοπανζζηώ». «Παν’ όθ’ αοηά, αθμύ εβώ ζαξ έζςζα, ημ εεςνώ ηώνα πνέμξ ιμο κα ζαξ επζζηεθηώ βζα κα δς ιε ηα ίδζα ιμο ηα ιάηζα όηζ είζηε ηαθά», επέιεζκε εηείκμξ. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε απμβμδηεοιέκδ, έπμκηαξ πθήνδ επίβκςζδ όηζ ιόθζξ θίβα θεπηά κςνίηενα μ δμύηαξ είπε ανκδεεί όηζ είπε ηζκδεεί από ηέημζα εοβεκή αζζεήιαηα, ηαοηόπνμκα όιςξ ήλενε όηζ δ πανμοζία ημο ζππμηόιμο, πμο έιεκε αιίθδημξ αθθά είπε ηα αοηζά ημο ακμζπηά, πενζόνζγε ηδ δοκαηόηδηά ηδξ κα ημο απακηήζεζ όπςξ ήεεθε. Σμ βεβμκόξ όηζ μ άκενςπμξ αοηόξ έδεζπκε κα ιδκ πνμζέπεζ ηδ ζοκμιζθία ημοξ δε ζήιαζκε όηζ δεκ άημοβε ηαζ δε εα εοιόηακ ύζηενα ηδκ ηάεε ημοξ θέλδ, βζα κα ιεηαθένεζ ηαηόπζκ ηα ημοηζμιπμθζά ζημοξ άθθμοξ οπδνέηεξ ημο δμύηα όηακ ηεθείςκε δ απμρζκή ημο αάνδζα. Ήηακ πμθύ αθαγμκζηό από πθεονάξ ηςκ ανζζημηναηώκ κα πζζηεύμοκ όηζ μζ οπδνέηεξ ημοξ δεκ ήλενακ ηαζ δεκ ημοαέκηζαγακ όθεξ ημοξ ηζξ πνάλεζξ. Καζ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ... Δ Πακδώνα όνεςζε ημ ιζηνό ηδξ ακάζηδια ηαζ ημο απάκηδζε ροπνά: «Κάκηε ό,ηζ ηνίκεηε ζςζηό, Τρδθόηαηε». «Ώοηό ηάκς ζοκήεςξ», είπε πενζπαζπηζηά μ Ρμύπενη ιε έκα πεζνμθίθδια, ηανθώκμκηαξ ζηόπζια ημ έκημκμ αθέιια ημο ζηα


48

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

λαθκζαζιέκα ηδξ ιάηζα ηαεώξ ηα πείθδ ημο άββζγακ ηα δάπηοθά ηδξ. «Θα ηα πμύιε αύνζμ, Πακδώνα». Σνάαδλε ημ πένζ ηδξ απόημια από ημ δζηό ημο ζακ κα ηδκ έηαζβε. «Ώκηίμ, Τρδθόηαηε». «Βζξ ημ επακζδείκ, αβαπδηή ιμο Πακδώνα», ρζεύνζζε εηείκμξ παναημθμοεώκηαξ ηδκ κα ακεααίκεζ αζαζηζηά ηα ζηαθζά πμο μδδβμύζακ ζηδκ είζμδμ ημο ανπμκηζημύ ηδξ. Βίδε ηδκ ελώπμνηα κα ακμίβεζ ηαζ ηδ κεανή δμύηζζζα κα βθζζηνάεζ ιέζα πςνίξ κα βονίζεζ κα ημο νίλεζ μύηε ιζα ιαηζά. Ο Ρμύπενη γάνςζε ημ ιέηςπό ημο ζηδ ζηέρδ όηζ εα επέζηνεθε ζηδ θμκδνέγζηδ ηαημζηία ημο. Καζ ζηδ βοκαίηα πμο εα είπε ζίβμονα θνμκηίζεζ κα ανίζηεηαζ εηεί ηαζ κα ημκ πενζιέκεζ...


CAROLE MORTIMER

49

Κεφάλαιο 4

«Σζ εοβεκζηό εη ιένμοξ ζαξ πμο ήνεαηε κα ιε επζζηεθηείηε, Τρδθόηαηε!» Δ Πακδώνα παιμβέθαζε ιε ηοπζηή εοβέκεζα ανβά ημ επόιεκμ πνςί ηαεώξ ζδηώεδηε βζα κα παζνεηήζεζ ιε ιζα οπόηθζζδ ημκ Ρμύπενη, πμο εζζέααθε ιε ημκ ζοκδεζζιέκμ οπενμπηζηό ημο ηνόπμ ζημ βαθάγζμ ηαζ ηνει ζαθόκζ ημο ζπζηζμύ ηδξ ζημ Λμκδίκμ. Κάκμκηαξ κόδια ζημκ Μπέκηθζ, ημκ ιπάηθεν ηδξ, όηζ δεκ ημκ πνεζαγόηακ, έααθε ηα δοκαηά ηδξ κα παναιείκεζ εκηεθώξ ακέηθναζηδ βζα κα ιδκ ημο δείλεζ ηδκ ακαζηάηςζή ηδξ πμο ηήνδζε ηδκ οπόζπεζή ημο ηαζ ήνεε κα ηδκ επζζηεθηεί. Κάηζ πμο δεκ ηδξ ήηακ δζόθμο εύημθμ, όηακ μ δμύηαξ έδεζπκε ηόζμ αηαηαιάπδηα βμδηεοηζηόξ αοηό ημ πνςί. Σα πνοζά ημο ιαθθζά έπεθηακ ακαηαηειέκα ζημ ιέηςπό ημο, ηοιαηζζηά βύνς από ηα αοηζά ηαζ ημ ζαένημ ημο, ηαζ ηα βηνίγα ημο ιάηζα έθαιπακ δζαπεναζηζηά ζ’ εηείκμ ημ αββεθζηό πνόζςπμ ιε ημ δζααμθζηό ύθμξ. Φμνμύζε έκα ελαζνεηζηήξ πμζόηδηαξ ζημύνμ βηνζ ζαηάηζ πάκς από έκα αζδιί βζθέημ ηαζ έκα ηαηάθεοημ πμοηάιζζμ, πμο ακαδείηκοε ηζξ θανδζέξ, δοκαηέξ πθάηεξ ημο, ιαύνμ πακηεθόκζ πμο αβηάθζαγε εθανιμζηά ηα ιαηνζά, ιοώδδ πόδζα ημο ηαζ ηαθμβοαθζζιέκεξ ιαύνεξ, ρδθέξ ιπόηεξ. «Τρδθόηαηε, επζηνέρηε ιμο κα ζαξ ζοζηήζς ημκ μζημβεκεζαηό ιαξ δζηδβόνμ, ημκ ηύνζμ Άκημκζ Σγέζμπ». Δ Πακδώνα ζηνάθδηε πνμξ ημκ ζπεηζηά κέμ ιεθαπνζκό άκηνα πμο ανζζηόηακ ζημ δςιάηζμ ιαγί ηδξ. «Κύνζε Σγέζμπ, δ Τρδθόηδηα ημο, μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ». Οζ δομ άκηνεξ παζνέηδζακ μ έκαξ ημκ άθθμ -μ δζηδβόνμξ ιε ιζα


50

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημιρή οπόηθζζδ ηαζ μ δμύηαξ ιε έκα αζαζηζηό κεύια ημο ηεθαθζμύ. Ο ηύνζμξ Άκημκζ Σγέζμπ, πμο έιμζαγε κα κζώεεζ ηάπςξ άαμθα ηώνα ηάης από ημ ελεηαζηζηό αθέιια ημο Ρμύπενη, ιάγερε ηα πανηζά ημο από ημ ηναπέγζ. «Θα ιε εκδιενώζεηε ιόθζξ ηαηημπμζδεμύκ ηα πνάβιαηα, Πακδώνα;» ηδ νώηδζε παιμβεθαζηόξ. Βίπε ζηείθεζ ιήκοια ζημ βναθείμ ημο Άκημκζ Σγέζμπ πνςί πνςί όηζ ημκ πνεζαγόηακ ηζ εηείκμξ είπε ηαηαθηάζεζ ιόθζξ ιία ώνα ανβόηενα, αθθά ηώνα δ Πακδώνα εοπόηακ κα ιδκ είπακ ηεθεζώζεζ ηδ δμοθεζά ημοξ ηόζμ βνήβμνα. Θα πνμηζιμύζε κα είπε ιζα ηαθή δζηαζμθμβία βζα κα δώζεζ ζημ δμύηα κα ηαηαθάαεζ όηζ ήηακ απαζπμθδιέκδ, ώζηε κα έθεοβε. «Θα ζαξ εκδιενώζς». Υηύπδζε ημ ημοδμύκζ βζα κα ένεεζ μ ιπάηθεν παιμβεθώκηαξ εενιά ζημκ άκενςπμ πμο ήηακ μ δζηδβόνμξ ημο Μπάνκαιπζ βζα ηάπμζα πνόκζα πνζκ πεεάκεζ ηαζ ανβόηενα έβζκε δζηόξ ηδξ δζηδβόνμξ. Δ Πακδώνα είπε ανεζ ηδ αμήεεζά ημο ακεηηίιδηδ ηδκ πνμδβμύιεκδ πνμκζά, ηαεώξ αβςκζγόηακ όπζ ιόκμ κα ζοκηδνεί ηδκ ηαημζηία ηδξ ζημ Λμκδίκμ, αθθά κα δζαπεζνίγεηαζ ηαζ ηδκ ζδζςηζηή ηδξ πενζμοζία. Ο δζηδβόνμξ ζηνάθδηε ηαζ παζνέηδζε ιε ιζα ηθίζδ ημο ηεθαθζμύ ημκ εθαθνώξ κεόηενμ ημο δμύηα. «Τρδθόηαηε». «Σγέζμπ». Ο Ρμύπενη δεκ ημο ακηαπέδςζε ημ παιόβεθμ, πενζιέκμκηαξ κα θύβεζ ιε ηδ ζοκμδεία ημο ιπάηθεν πνζκ απεοεοκεεί λακά ζηδκ Πακδώνα. «Ώκμζλζάηζημ ηαεάνζζια;» Σμκ ημίηαλε απμνδιέκδ. «Ονίζηε;» «Πήνε ημ ιάηζ ιμο ηάιπμζα ιπαμύθα ζημ ιπνμζηζκό πμθ. Κάκαηε λεζηανηάνζζια ηαζ ζημπεύεηε κα ηα ιμζνάζεηε ζημοξ θηςπμύξ;» Δ Πακδώνα πήνε ιζα ημθηή ακάζα, ζμηανζζιέκδ από ηδκ εοεύηδηα ημο. Καζ δ ζδιενζκή ζοκμιζθία ημοξ πνμθακώξ εα ζοκεπζγόηακ ιε ημκ ίδζμ ζηανάημ ηνόπμ όπςξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο -δδθαδή πςνίξ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ζοιααηζηέξ εοβέκεζεξ.


CAROLE MORTIMER

51

Βηείκδ, παν’ όθ’ αοηά, εα επζπεζνμύζε κα ηναηήζεζ ηα πνμζπήιαηα. «Να ζαξ πνμζθένς έκα ακαροηηζηό, Τρδθόηαηε;» ημκ νώηδζε. «΋πζ», απάκηδζε ζημηεζκζάγμκηαξ. Αεκ ημο άνεζε δ ηοπζηή ηδξ ζηάζδ. «Θα ζέιαηε ίζςξ ηόηε κα ηαείζεηε, Τρδθόηαηε;» ημο λακάπε βθοηά δείπκμκηάξ ημο ηδκ πμθοενόκα πμο ανζζηόηακ πζμ ιαηνζά από ηδ δζηή ηδξ εέζδ, ζηδκ άηνδ ημο ηνει ηακαπέ πθάζ ζημ πανάεονμ. Ώβκμώκηαξ ηδκ οπόδεζλή ηδξ, εηείκμξ δζέζπζζε απμθαζζζηζηά ημ δςιάηζμ ηαζ ενμκζάζηδηε ζημκ ηακαπέ πθάζ ηδξ. Δ Πακδώνα πνμζπάεδζε -πςνίξ επζηοπία- κα αβκμήζεζ ηδκ πανμοζία αοημύ ημο ρδθμύ, εκηοπςζζαημύ ηαζ βειάημο ζθνίβμξ άκηνα ηόζμ ημκηά ηδξ. «Θα εέθαηε κα ιμο ελδβήζεηε ηζ ζοιααίκεζ, Πακδώνα;» «Σζ εκκμείηε, Τρδθόηαηε;» Σα ζθζβιέκα, αθθά πάκηα αζζεδζζαηά, πείθδ ημο ιζζάκμζλακ ζε έκα άηεθμ παιόβεθμ. «Σζ ζδιαίκμοκ ηα ιπαμύθα ζηδκ είζμδμ ηαζ μ οπεναμθζηά θζθζηόξ δζηδβόνμξ ζημ ζαθόκζ ζαξ;» «Αεκ είκαζ οπένμπδ δ θζαηάδα ζήιενα ημ πνςί, Τρδθόηαηε;» Δ Πακδώνα έζηνερε ημ αθέιια ηδξ πνμξ ημκ δθζόθμοζημ πενζπμζδιέκμ ηήπμ ζημ πίζς ιένμξ ημο ζπζηζμύ. «Ήνεαηε ιε άθμβμ ή ιε ηδκ άιαλά ζαξ;» «Έπεζ ζδιαζία;» ηδ νώηδζε ακοπόιμκα. «Ββώ απθώξ...» «Ξένς ηζ ηάκεηε “απθώξ”, Πακδώνα, ηαζ δε ζημπεύς κα ηάεμιαζ εδώ ηαζ κα ακηαθθάζζς πενζηηέξ αανόηδηεξ ιαγί ζαξ». Σδκ ημίηαλε αθμζονόξ. «΢αξ λακανςηώ: ηζ δμοθεζά είπε εδώ μ δζηδβόνμξ ζαξ ηόζμ κςνίξ ημ πνςί ηαζ βζαηί ανίζημκηαζ όθα αοηά ηα ιπαμύθα ζηδκ είζμδμ;» ΢οκμθνοώεδηε εηκεονζζιέκδ ιε ηδκ επζιμκή ημο. «Αε εα


52

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ιπμνμύζαηε... ημοθάπζζημκ κα πξνζπνηεζείηε όηζ ηαηέπεηε ηδκ ηέπκδ ηδξ πμθζηζζιέκδξ ζογήηδζδξ;» «΋πζ». Δ Πακδώνα ζδηώεδηε κεονζηά. «΋πςξ ζαξ δζααεααίςζα όηζ εα βζκόηακ, έπς ζοκέθεεζ απόθοηα από... ηα δοζάνεζηα πηεζζκμαναδζκά βεβμκόηα. Βοπανζζηώ βζα ημ εκδζαθένμκ ζαξ». Έζιζλε ηα θνύδζα εκμπθδιέκδ. Ο Ρμύπενη αβκόδζε ημ θακενά επζηζιδηζηό ηδξ ύθμξ. Έαθεπε ηαεανά όηζ δ Πακδώνα είπε ζοκέθεεζ εκηεθώξ -ελςηενζηά, ημοθάπζζημκ- από ηδκ ηάεε άθθμ πανά δζαηνζηζηή πμθζμνηία ημο ΢άβηκημκ. Σα πνοζόλακεα ιαθθζά ηδξ ήηακ ηαζ πάθζ ιαγειέκα ρδθά, ιε ιενζηέξ ιόκμ ιπμύηθεξ κα πέθημοκ ζημοξ ηνμηάθμοξ ηαζ ζημ ζαένημ ηδξ, ημ ημιρό απαθό θζθά θόνειά ηδξ ηόκζγε ζδακζηά ημ ααεύ αζμθεηί ηςκ ιαηζώκ ηδξ ηαζ ζηα θζθκηζζέκζα ηδξ ιάβμοθα είπε απθςεεί έκα εθαθνό νόδζκμ πνώια. Ναζ, ελςηενζηά δ Πακδώνα Μέζιπενζ έιμζαγε όκηςξ ιε ηδκ εοβεκζηή ηαζ βειάηδ πάνδ μζημδέζπμζκα πμο ήεεθε ηόζμ κα παναζηήζεζ. Καζ δίπςξ άθθμ εα ηα είπε ηαηαθένεζ, ακ ηάπμζμξ δεκ παναηδνμύζε, όπςξ μ Ρμύπενη, ηζξ αδζόναηεξ ζηζέξ ηάης από εηείκα ηα αζμθεηζά ιάηζα -ηα ιάηζα πμο, πανά ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα πείζεζ ημκ εαοηό ημο βζα ημ ακηίεεημ, αοηή ηδ ζηζβιή θάκηαγακ ηόζμ ζαβδκεοηζηά όζμ ηαζ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Ή ακ δεκ είπε ηαηαθάαεζ όηζ ημ πνώια ζηα ιάβμοθά ηδξ δεκ ήηακ θοζζηό, αθθά μθεζθόηακ ζημ επζιεθώξ ημπμεεηδιέκμ νμογ. Ή ακ δεκ είπε παναηδνήζεζ εηείκεξ ηζξ βναιιέξ άβπμοξ πθάζ ζημ ζηόια ηδξ ιε ημ εοβεκζηό παιόβεθμ. Καζ ημ ζθοβιό πμο πηοπμύζε βμνβά ζημκ ιαηνύ, θεπηό ηδξ θαζιό, όπςξ ηαζ ημ πθμύζζμ ζηήεμξ ηδξ, πμο ακεαμηαηέααζκε θμονημοκζαζιέκμ ηάης από ημ παιδθό κηεημθηέ ημο θζθά θμνέιαημξ ηδξ. Ή ηδκ πανμοζία ημο δζηδβόνμο ηδξ -πμο, ηαηά ηδ βκώιδ ημο


CAROLE MORTIMER

53

Ρμύπενη, είπε θενεεί ιε οπένιεηνδ μζηεζόηδηα ζηδκ Πακδώνα, πνδζζιμπμζώκηαξ ακεπίηνεπηα ημ ιζηνό ηδξ όκμια- ηαζ εηείκα ηα ηαηαναιέκα ιπαβηάγζα ζημ πμθ! Ναζ, ακ ηάπμζμξ δεκ ηα είπε πνμζέλεζ όθα αοηά, ηόηε ζίβμονα εα ιπμνμύζε κα πεζ όηζ δ Πακδώνα είπε πθήνςξ ζοκέθεεζ από ημ ιανηύνζμ ηδξ πνμδβμύιεκδξ αναδζάξ! «΢ίβμονα εα πανείηε όηακ ιάεεηε όηζ κςνίηενα ζήιενα ημ πνςί πθδνμθμνήεδηα, ιεηά από ζπεηζηή ένεοκα, όηζ μ θόνδμξ ΢άβηκημκ αηύνςζε όθεξ ηζξ πεναζηένς ημζκςκζηέξ οπμπνεώζεζξ ημο ηαζ αοηή ηδ ζηζβιή ηάκεζ ηζξ απαναίηδηεξ εημζιαζίεξ βζα κα επζζηνέθεζ ζηδκ μζημβεκεζαηή ελμπζηή ηαημζηία ημο ζημ Γζόνηζζν πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ εαδμιάδαξ». «Βίιαζ πμθύ ζηακμπμζδιέκδ πμο ημ αημύς», είπε δ Πακδώνα ιε θακενή ακαημύθζζδ. Ο Ρμύπενη ζδηώεδηε όνεζμξ ηαζ ηδ νώηδζε εοιςιέκα: «Ώνηεηά ζηακμπμζδιέκδ βζα κα απακηήζεηε ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ζαξ έηακα πνμδβμοιέκςξ;» «Θα πνμηζιμύζα κα ιδ ιμο ορώκεηε ηδ θςκή, ηύνζε!» Σώνα είκαζ ηαθύηενα, ζηέθηδηε ιε ηνοθή ζηακμπμίδζδ μ Ρμύπενη αθέπμκηαξ ηώνα ιζα ζπίεα ελέβενζδξ κα θάιπεζ ζ’ εηείκα ηα όιμνθα αζμθεηζά ιάηζα. Πμθύ, πμθύ ηαθύηενα. «Ωναία, θμζπόκ, Πακδώνα», ηδξ είπε ανβά αθθάγμκηαξ ύθμξ βζα κα θακεί πζμ θμβζηόξ. «Βλδβήζηε ιμο, ζαξ παναηαθώ, βζαηί μνζζιέκα από ηα πνάβιαηά ζαξ είκαζ αιπαθανζζιέκα ζε ηαλζδζςηζηά ιπαμύθα ηαζ βζαηί ζαξ επζζηέθηδηε μ δζηδβόνμξ ζαξ ζήιενα ημ πνςί. Τπμεέης, ημοθάπζζημκ, όηζ ήνεε ζήιενα ημ πνςί, έηζζ δεκ είκαζ;» Σμκ ηεναοκμαόθδζε ιε ηδ ιαηζά ηδξ. «Οζ απμζηεοέξ ζημ πμθ ηαζ δ επίζηερδ ημο δζηδβόνμο ιμο ζήκεξα ην πξσί», ηόκζζε ιε έιθαζδ, «μθείθμκηαζ ζημ όηζ θεύβς από ημ Λμκδίκμ». Ο Ρμύπενη ηαηζμύθζαζε δοζάνεζηδ ιέκμξ πμο επζαεααζώκμκηακ μζ οπμρίεξ ημο. «Βίκαζ ζοκεηό κα θύβεηε από


54

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημ Λμκδίκμ ηδκ ίδζα ζηζβιή ιε ημκ ΢άβηκημκ;» Σα ιάβμοθά ηδξ έβζκακ ηαηαηόηηζκα από εοιό. «Ώπθή ζύιπηςζδ». «Ββώ ημ λένς αοηό, αθθά μ θόζκνο όπζ». «Νόιζγα όηζ είπαιε ζοιθςκήζεζ πςξ μ ηόζιμξ εα πεζ ό,ηζ εέθεζ, ακελάνηδηα από ημ ηζ εα ηάκς εβώ». Ο Ρμύπενη ζηοενώπζαζε. «Αε ιμο ανέζεζ κα πνδζζιμπμζμύκ ηα ίδζα ιμο ηα θόβζα εκακηίμκ ιμο». Δ Πακδώνα ζήηςζε ημοξ θεπημύξ ηδξ ώιμοξ. «Ώηόια ηζ όηακ είκαζ δ αθήεεζα;» «Πόηε θεύβεηε; Γζα πμύ; Καζ βζα πόζμ ηαζνό;» Κμύκδζε ημ πένζ ζακ κα εκκμμύζε όηζ όθα αοηά δεκ είπακ ηαιία ζδιαζία. «Θα θύβς ιόθζξ εημζιαζημύκ ηα πνάβιαηά ιμο. ΋ζμ βζα ημ πμύ ηαζ βζα πόζμ ηαζνό... Ώοηά εα ηα απμθαζίζς ιέζα ζηζξ επόιεκεξ ιένεξ». Ο Ρμύπενη ηδκ αηέκζζε αοζηδνά. Βίπε ηάκεζ θάεμξ βζα ημ εάννμξ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο; Γζα ημ βεβμκόξ όηζ δεκ είπε ηαηαννεύζεζ εκηεθώξ ιεηά ηδ ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή επίεεζδ ημο ΢άβηκημκ; Γζα ημκ ηνόπμ πμο είπε δεπηεί απηόδηδ ηάεε πνμζαμθή ημο Ρμύπενη ιέζα ζηδκ άιαλα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδνμιήξ πνμξ ημ ζπίηζ ηδξ; «Με άθθα θόβζα, αθήζαηε ημκ ηόζιμ κα κζηήζεζ ηαζ απμθαζίζαηε κα ημ αάθεηε ζηα πόδζα». «Ώοηό είκαζ άδζημ!» θώκαλε ηαζ ημ ηόηηζκμ πνώια ζηα ιάβμοθά ηδξ ηώνα ήηακ βκήζζα θοζζηό. ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «Δ γςή είκαζ άδζηδ, Πακδώνα, όπζ εβώ». Σμ ιζηνό ηδξ πζβμύκζ ορώεδηε πενήθακα. «Αεκ ημ αάγς ζηα πόδζα, Τρδθόηαηε. Ώπθώξ ηαηέθδλα ζημ ζοιπέναζια όηζ δ ημζκςκία δεκ είκαζ αηόια έημζιδ κα... κα ζοβπςνήζεζ ή κα λενάζεζ ηα πενζζκά βεβμκόηα».


CAROLE MORTIMER

55

Έκα ζανηαζηζηό ιεζδίαια ζπδιαηίζηδηε ζηα πείθδ ημο Ρμύπενη. «Καζ δεκ πνόηεζηαζ κα ημ ηάκεζ πμηέ ακ αάθεηε ηδκ μονά ζηα ζηέθζα ηαζ ηνέλεηε κα ηνοθηείηε». Ώκ παναδεπόηακ όηζ ημκ είπε απμβμδηεύζεζ δ ζηάζδ ηδξ, εα ήηακ ζακ κα απέδζδε οπεναμθζηή ζδιαζία ζηδ ζύκημιδ βκςνζιία ημοξ. Μζα ζδιαζία πμο μ ιόκζιμξ από ηαζνό ηοκζζιόξ ημο δεκ ημο επέηνεπε μύηε εα ημο επέηνεπε κα δεπηεί. Πμο κα πάνεζ μ δζάαμθμξ, ανημύζε κα θένεζ ζημ κμο ημο ηα δοζάνεζηα βεβμκόηα πμο είπακ ζοιαεί ιεηά ηδκ επζζηνμθή ημο ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο βζα κα εοιδεεί πόζμ άζηαηεξ ήηακ μζ βοκαίηεξ. Δ δοζάνεζηδ αοηή ακάικδζδ δεκ ημο επέηνεπε πθέμκ κα αθήζεζ κα ζοκεπζζηεί δ ηαηάζηαζδ ιε ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη μύηε βζα ιία ιένα αηόια, μύηε ηακ βζα ιία ώνα. «Βίκαζ εύημθμ βζα ζαξ κα ημ θέηε αοηό». Σα δάηνοα πμο ζοβηναημύζε ςξ ηώνα δ Πακδώνα ύβναζκακ ήδδ ηα πακέιμνθα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα. «Βίπα ηδκ εθπίδα...» Κμύκδζε ημ ηεθάθζ γςδνά, απμθαζζζιέκδ κα ιδκ ηθάρεζ. «Μεηά ηα πηεζζκμαναδζκά βεβμκόηα ηαηάθααα όηζ δεκ οπάνπεζ ηίπμηα πζα πμο κα ιε ηναηάεζ ζημ Λμκδίκμ». «Τπάνπμοκ μζ δύμ θίθεξ ζαξ, μζ δμύηζζζεξ ημο Κθέζιπμνκ ηαζ ημο Γμύθενημκ». Βηείκδ ακαζηέκαλε. «Ναζ. Καζ είιαζ απενίβναπηα εοβκώιςκ βζα ηδ θζθία ημοξ. Ώθθά αηόια ηαζ βζα ηζξ θίθεξ ιμο, κμιίγς όηζ ηαθύηενα εα ήηακ ακ έθεοβα από ημ Λμκδίκμ, ημοθάπζζημκ βζα ηάπμζμ δζάζηδια». «Σεθζηά ημ αάγεηε ζηα πόδζα, όπςξ είπα ηαζ πνζκ», ηάβπαζε μ Ρμύπενη. «Θα πάρεηε κα ημ θέηε αοηό ζακ κα ιε ηαηδβμνείηε βζα ηάπμζμ ζηοβενό έβηθδια;» Δ Πακδώνα ημκ αβνζμημίηαλε, έλς θνεκώκ ηόζμ ιαγί ημο όζμ ηαζ ιε ημκ εαοηό ηδξ, πμο ημο επέηνερε ηόζμ βνήβμνα κα ζηνέρεζ ηδ ζογήηδζδ ζε ηόζμ πνμζςπζηά


56

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

γδηήιαηα, παν’ όηζ είπε μνηζζηεί όηζ δε εα ημκ άθδκε κα ηάκεζ ηάηζ ηέημζμ. Άβνοπκδ ζημ ηνεαάηζ ηδξ ηδκ πνμδβμύιεκδ κύπηα, είπε πάνεζ ηδκ απόθαζδ όηζ, ακ μ δμύηαξ όκηςξ ηδκ επζζηεπηόηακ ημ πνςί -βζαηί, όηακ ακαθμβζγόηακ ιε ηδκ δζοπία ημο ηζξ ανκδηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοκέπεζεξ ιζαξ ζπέζδξ ιαγί ηδξ, οπήνπε εθπίδα κα ημ ιεηάκζςκε- εα έηακε ό,ηζ πενκμύζε από ημ πένζ ηδξ βζα κα ζοκακηδεμύκ ηαζ κα πςνίζμοκ ζακ δομ πμθζηζζιέκμζ, αθθά λέκμζ ιεηαλύ ημοξ, εκήθζηεξ. ΋ιςξ δ ζοκεπζγόιεκδ επζιμκή ημο Ρμύπενη κα λεπκάεζ ηάεε ίπκμξ ημζκςκζηήξ εοβέκεζαξ δε αμδεμύζε κα δζαηδνδεεί αοηή δ επζεοιδηή απόζηαζδ ακάιεζά ημοξ! Δ Πακδώνα ημύκδζε ημοναζιέκδ ημ ηεθάθζ ηαζ μζ πνοζαθέκζεξ ηδξ ιπμύηθεξ ακαπήδδζακ. «Ήζαζηακ ζημ ζηναηό, ακ δεκ απαηώιαζ». Ο Ρμύπενη ζηοενώπζαζε αηόια πενζζζόηενμ ζηδ εύιδζδ ηςκ πνόκςκ πμο είπε πενάζεζ ζημ ζηναηό πμθειώκηαξ ηαηά ημο Ναπμθέμκηα. «Σζ ζπέζδ έπεζ αοηό;» Σμο παιμβέθαζε απκά. «Αε ζαξ δίδαλε δ ζηναηζςηζηή ζαξ ειπεζνία όηζ είκαζ βεκκαίμ κα δίκεζξ ηζξ ιάπεξ πμο ιπμνείξ κα ηενδίζεζξ, αθθά είκαζ θμβζηό, ηαζ ιάθζζηα ζοκεηό, κα απμζύνε-ζαζ από εηείκεξ πμο είκαζ παιέκεξ από πένζ;» «΋πζ», ηδξ δήθςζε ιε ηδ βκςζηή ημο αθαγμκεία ηαζ ημ βηνίγμ ημο αθέιια ηανθςιέκμ πάκς ηδξ ζηθδνό ηαζ αζοιαίααζημ. «Αε εεςνώ ηαιία ιάπδ παιέκδ εη ηςκ πνμηένςκ. Κζ εζείξ, ιε ηδ ζεζνά ζαξ, εα έπνεπε κα είπαηε ιάεεζ πθέμκ όηζ μζ ανζζημηνάηεξ είκαζ έκα ηζμύνιμ θακηαζιέκμζ ηαζ ζδζόηνμπμζ πμο πάκε όπμο θοζάεζ μ άκειμξ. Καζ ημ ιόκμ πνάβια πμο δε ζοβπςνμύκ ηαζ δεκ λεπκμύκ πμηέ είκαζ δ δεζθία. Σόζμ ζηα δζηά ιμο ιάηζα όζμ ηαζ ζηα δζηά ημοξ, δ απόθαζή ζαξ κα εβηαηαθείρεηε ημ Λμκδίκμ ελαζηίαξ εκόξ ιειμκςιέκμο βεβμκόημξ εα θακεί ελαζνεηζηά δεζθή».


CAROLE MORTIMER

57

«Αεκ πνόηεζηαζ βζα ιειμκςιέκμ πενζζηαηζηό», ημκ δζόνεςζε αβακαηηζζιέκδ, «αθθά βζα ημ ηεθεοηαίμ από ιζα ζεζνά πανόιμζςκ πενζζηαηζηώκ». «Φένεζηε ζακ δεζθή, Πακδώνα». Ώκ δ Πακδώνα είπε ηάζεζξ αίαξ, ζίβμονα αοηή ηδ ζηζβιή εα ημ εοπανζζηζόηακ πμθύ ακ παζημύηζγε ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ζημ θεπηό οπενμπηζηό ημο πνόζςπμ! Δ αθήεεζα όιςξ ήηακ όηζ, πένα από ημκ Ρίηζανκη ΢άβηκημκ, δεκ είπε ζδηώζεζ πμηέ πένζ ζε άκενςπμ ζηα είημζζ ηέζζενα πνόκζα ηδξ γςήξ ηδξ. Θεςνμύζε όηζ ηα δοζηοπζζιέκα πνόκζα πμο είπε πενάζεζ πακηνειέκδ ιε ημκ Μπάνκαιπζ είπακ αιαθύκεζ ανβά ηαζ αδοζώπδηα όπμζμκ αοεμνιδηζζιό δζέεεηε, μδδβώκηαξ ηδ ζηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ ροπνήξ ηαζ ζοβηναηδιέκδξ ζηάζδξ ζηζξ πενζζζόηενεξ πενζζηάζεζξ, ακ όπζ ζε όθεξ. Θα ήηακ πμθύ απενίζηεπημ εη ιένμοξ ηδξ ακ επέηνεπε ζημκ εηκεονζζηζηά επίιμκμ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη κα ηδκ ελςεήζεζ ζε ιζα εηνδηηζηή ζοιπενζθμνά εκηεθώξ λέκδ πνμξ ημ παναηηήνα ηδξ. «Ώκ αοηή είκαζ δ βκώιδ ζαξ βζα ηζξ εκένβεζέξ ιμο, ηόηε θμαάιαζ όηζ εα ζοκεπίζεηε κα ηδκ έπεηε, Τρδθόηαηε». «Κζ εζείξ ακ ιε απμηαθέζεηε “Τρδθόηαημ” έζης ηαζ ιία θμνά αηόια, θνβάκαη όηζ εα ακαβηαζηώ κα ηάκς ηάηζ πμο ζαξ εββοώιαζ όηζ δε εα ζαξ ανέζεζ ηαεόθμο!» ηδκ πνμεζδμπμίδζε ιέζα από ηα ζθζβιέκα, μθόζζζα, θεοηά ημο δόκηζα. «Γζαηί πάκεηε ημκ ηαζνό ζαξ ιαγί ιμο, Τρ... εεε, εέθς κα πς, ηύνζε;» Δ Πακδώνα ημίηαλε εοιςιέκδ εηείκα ηα παβενά ιάηζα πμο είπακ ζηεκέρεζ επζηίκδοκα. «Μήπςξ αθέπεηε ηδκ πζεακή ημζκςκζηή ιμο απμηαηάζηαζδ ςξ ιζα ζηαονμθμνία μίηημο πμο εα ζαξ δζαζηεδάζεζ βζα θίβμ ή ιέπνζ κα αανεεείηε ή ιέπνζ κα ζαξ ηνααήλεζ ημ εκδζαθένμκ ηάηζ άθθμ;» Ώοηό ήηακ έκα ενώηδια ζημ μπμίμ μ Ρμύπενη δεκ ήηακ αηόια έημζιμξ κα απακηήζεζ. Γζα ηδκ ώνα, ανημύζε κα παναδεπηεί όηζ πνεζαγόηακ ηδκ Πακδώνα Μέζιπενζ όζμ πίζηεοε όηζ πνεζαγόηακ


58

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

θη εθείλε ηδκ πνμζηαζία ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ. ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «Ο θόβμξ πμο ήνεα ζήιενα εδώ -πένα από ημ όηζ ήεεθα κα αεααζςεώ μ ίδζμξ όηζ ήζαζηακ ηαθά ιεηά ηδ πηεζζκμαναδζκή ζαξ πεξηπέηεηα, θοζζηά...» «Φοζζηά», επακέθααε εηείκδ λενά. «...ήηακ βζα κα ζαξ δώζς ιζα πνόζηθδζδ», ζοκέπζζε απμθαζζζηζηά μ Ρμύπενη. «Ώπό ηδκ ηόιζζζα ημο Υέζιπνμ. Βπζεοιεί κα ηζιήζεηε ιε ηδκ πανμοζία ζαξ ηδκ ίδζα ηαζ ημκ ηόιδ ζημ εεςνείμ ημοξ ζηδκ όπενα απόρε». Δ Πακδώνα έιεζκε άθςκδ ιε αοηή ηδκ απνμζδόηδηδ -ηαζ εκηεθώξ ακελήβδηδ- πνόζηθδζδ. «Ώπ’ ό,ηζ λένς, δε βκςνίγς ηακ ημκ ηόιδ ηαζ ηδκ ηόιζζζα ημο Υέζιπνμ». «Σμοξ βκςνίγς εβώ όιςξ». Ο αοηάνεζημξ ηόκμξ ημο ηζκδημπμίδζε ηαζ πάθζ ηζξ άιοκεξ ηδξ. «Αεκ ηαηαθαααίκς», ρέθθζζε δύζπζζηα. «Δ ηόιζζζα είκαζ εεία ιμο από ηδκ πθεονά ηδξ ιδηέναξ ιμο». «Καζ εέθεζ κα ιε πνμζηαθέζεζ ζημ εεςνείμ ηδξ απόρε;» Ο δμύηαξ ζήηςζε ηα οπενμπηζηά ημο θνύδζα. «Ναζ, αοηό αηνζαώξ είπα». Δ έηθναζή ηδξ ζοκκέθζαζε. «Να οπμεέζς όηζ ζημ ίδζμ εεςνείμ απόρε είζηε πνμζηεηθδιέκμξ ηζ εζείξ;» «Πνμηίεειαζ κα πανεονεεώ ηζ εβώ, καζ», απάκηδζε ιε ιζα πενήθακδ ηθίζδ ημο ηεθαθζμύ. «Καζ πμζμζ άθθμζ εα πανεονίζημκηαζ;» «Ο ηόιδξ ηαζ δ ηόιζζζα ημο Υέζιπνμ. Βζείξ. Καζ εβώ». «Γζαηί;» Σα θνύδζα ημο ζδηώεδηακ απμνδιέκα ηάης από ηζξ λακεέξ ημύθεξ πμο έπεθηακ ζημ ιέηςπό ημο. «Σζ εκκμείηε;» «Γζαηί εέθεηε κα είζηε μ ζοκμδόξ ιμο ζηδκ όπενα;» Σα ηαθμβναιιέκα ημο πείθδ ζθίπηδηακ. «Έπς ημοξ θόβμοξ


CAROLE MORTIMER

59

ιμο». ΋πςξ ημ είπε οπμπηεοεεί... «Θα ιμο ημοξ απμηαθύρεηε;» «΋πζ». ΢ημ κμο ηδξ ήνεε ηαζ πάθζ δ ζηέρδ «ζσζηόο δηάβνινο θαη όρη κόλν ζην όλνκα»... «Βίζηε ηόζμ απμθαζζζιέκμξ κα βίκεηε βζα άθθδ ιζα θμνά ιάνηοναξ ημο δδιόζζμο ελεοηεθζζιμύ ιμο, πμο δε δζζηάζαηε κα επζζηναηεύζεηε ηδ αμήεεζα ιζαξ ζοββεκμύξ ζαξ βζα κα ημ επζηύπεηε;» Σμ ζαβόκζ ημο δμύηα ζθίπηδηε ηαζ ημ ύθμξ ημο πνμιήκοε ηαηαζβίδεξ. «Θα εέθαηε κα ιμο ελδβήζεηε ιε πμζμκ ηνόπμ εα ιπμνμύζε κα εεςνδεεί ελεοηεθζζιόξ ημ κα ζαξ ζοκμδεύζς ζηδκ όπενα;» Ώκαζηέκαλε πθδζζάγμκηαξ επζηίκδοκα ηα όνζα ηδξ οπμιμκήξ ηδξ. «Θα είκαζ ελεοηεθζζηζηό βζα ιέκα ακ ηα άθθα ιέθδ ηδξ ορδθήξ ημζκςκίαξ απόρε όπζ απθώξ ιε αβκμήζμοκ αθθά απμθαζίζμοκ ζηόπζια κα ιε απμιμκώζμοκ. ΢κμιπ, ζημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζηε αηόια ηζ εζείξ ηαζ δ εεία ηαζ μ εείμξ ζαξ». Ο δμύηαξ ηδκ ημίηαλε αοζηδνά. «΢αξ δζααεααζώκς, ηονία ιμο, όηζ ηακέκα ιέθμξ ηδξ ηάλδξ ιαξ δε εα ημθιμύζε κα ζαξ αβκμήζεζ, πόζμ ιάθθμκ κα ζαξ απμιμκώζεζ, όηακ ζοκμδεύεζηε από ημ δμύηα ημο ΢ηνάημκ». Ίζςξ έπεζ δίηζμ ζ’ αοηό, παναδέπηδηε απνόεοια ιέζα ηδξ δ Πακδώνα. Ήηακ ζίβμονα έκαξ άκηναξ πμο όθμζ ημκ οπμθόβζγακ, ηόζμ ημζκςκζηά όζμ ηαζ πμθζηζηά, ηαζ βζα ημ θόβμ αοηό ήηακ απίεακμ κα ημκ πνμζαάθεζ ηάπμζμξ. «Σμοξ ζοββεκείξ ζαξ ημοξ ζηεθηήηαηε; Αε εα απεζθδεεί ημ ημζκςκζηό ημοξ ηύνμξ ακ ημοξ επζαάθεηε ηδκ πανμοζία ιμο, είηε βζα ηδκ πθάηα ζαξ είηε από ηαπνίηζζμ;» Ο δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ έδεζλε πόζμ αβένςπμξ ανζζημηνάηδξ ήηακ απ’ ηδκ ημνθή ςξ ηα κύπζα όηακ βύνζζε ηαζ ημίηαλε ιε θύπδζδ ηδκ Πακδώνα. «Δ εεία ιμο ηαζ μ εείμξ ιμο αδζαθμνμύκ


60

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

βζα ηδ βκώιδ ημο ηόζιμο όζμ ηζ εβώ». «Παν’ όθ’ αοηά...» «Φηάκμοκ πζα μζ αηέθεζςηεξ ακηζννήζεζξ, Πακδώνα!» λέζπαζε μ Ρμύπενη πάκμκηαξ ηδκ οπμιμκή ημο. «Θα πάιε ηαζ μζ δομ ζηδκ όπενα απόρε ηαζ εα ηαείζμοιε ιε ημκ ηόιδ ηαζ ηδκ ηόιζζζα ημο Υέζιπνμ. Σεθεία ηαζ παύθα». Σα όιμνθα ιάηζα ηδξ πθδιιύνζζακ λακά ιε δάηνοα. «Σζ θόβμ ιπμνεί κα έπεηε πμο ιε οπμαάθθεηε ζε έκα ηέημζμ ααζακζζηήνζμ; Μήπςξ εβώ ή μ ζύγοβόξ ιμο ζαξ πνμζαάθαιε άεεθα ιαξ ζημ πανεθεόκ ηαζ ηώνα απαζηείηε ηδκ ηαπείκςζή ιμο βζα κα ελζθεςεώ;» «Μδ βίκεζηε βεθμία, Πακδώνα». «Αεκ είιαζ εβώ αοηή πμο βίκεηαζ βεθμία, Ρμύπενη...» ΢ηαιάηδζε απόημια ηαζ ιζα έηθναζδ ζύβποζδξ απθώεδηε ζημ κηεθζηάημ ηδξ πνόζςπμ ιόθζξ ακηζθήθεδηε όηζ, πάκς ζηδκ ηαναπή ηδξ, είπε απεοεοκεεί ζημ δμύηα ιε ημ ιζηνό ημο όκμια. «Λοπάιαζ, αθθά απμηθείεηαζ κα ένες ζηδκ όπενα ιαγί ζαξ απόρε», ζοκέπζζε ιε ήνειδ θςκή. «Υηεξ ημ ανάδο πήβα ζημ πμνό ηδξ ΢μθίαξ ηαεανά ηαζ ιόκμ βζα κα ηδκ εοπανζζηήζς ηαζ επεζδή ήηακ ηόζμ οπμζηδνζηηζηή ηαζ ηαθή ιαγί ιμο ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα. ΢αξ δζααεααζώκς, όιςξ, όηζ απέκακηζ ζαξ δεκ αζζεάκμιαζ ηαιία ακάθμβδ οπμπνέςζδ». Ο Ρμύπενη έκζςζε κα επζζηνέθεζ μ εαοιαζιόξ ημο βζα ηδκ αλζμπνέπεζα ηαζ ηδκ ροπναζιία αοηήξ ηδξ κεανήξ βοκαίηαξ. Μπμνεί κα οπμηνζκόηακ, αθθά ηαζ πάθζ δ ζηάζδ ηδξ ημκ εκηοπςζίαγε. Έανζζηε επίζδξ όηζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ βζα ημοξ άθθμοξ, δδθαδή βζα ηζξ δομ θίθεξ ηδξ ηαζ ηώνα βζα ημκ ίδζμ ηαζ ηδ εεία ηαζ ημ εείμ ημο, δεκ ηαίνζαγε ηαζ ηόζμ ιε ηδ θήιδ ηδξ εβςηεκηνζηήξ βοκαίηαξ πμο απαημύζε ζοζηδιαηζηά ημκ άκηνα ηδξ ηαζ δ απζζηία ηδξ ημο είπε ζημζπίζεζ ηεθζηά ηδ γςή ημο... «Ξεπκάηε όηζ ζαξ έζςζα από ημκ ΢άβηκημκ πηεξ ημ ανάδο;» Δ ζζβμονζά ηδξ έδεζλε κα ηθμκίγεηαζ. «Ναζ...»


CAROLE MORTIMER

61

«Καζ δ πανέιααζή ιμο δεκ είπε ςξ απμηέθεζια κα αημθμοεήζεζ ηδ ζοιαμοθή ιμο ηαζ αοηή ηδκ ώνα πμο ιζθάιε κα εημζιάγεηαζ κα ακαπςνήζεζ βζα δνμζενόηενα ηθίιαηα;» ΢ημ άημοζια ηδξ θέλδξ ζπκβνπιή, δ Πακδώνα παιμβέθαζε αιοδνά. «Ναζ». «Ώοηό, θμζπόκ, ζδιαίκεζ όηζ ηώνα ιμο έπεηε οπμπνέςζδ». «Μα...» «Θα πενάζς ιε ηδκ άιαλά ιμο κα ζαξ πάνς απόρε ζηζξ επηά ηαζ ιζζή», ηδ δζέημρε μ Ρμύπενη αβκμώκηαξ ηζξ ζοκεπείξ ακηζννήζεζξ η δξ. Δ Πακδώνα ημύκδζε ημ ηεθάθζ ηδξ ηάπςξ ζαζηζζιέκδ από ηδκ ηνμπή πμο είπακ πάνεζ ηα πνάβιαηα. «Πνέπεζ κα είζηε μ πζμ λενμηέθαθμξ άκηναξ πμο έπς βκςνίζεζ πμηέ ζηδ γςή ιμο». Σδξ παιμβέθαζε ιε αοημπεπμίεδζδ ηαζ πςνίξ ηαιία πνόεεζδ κα δζηαζμθμβδεεί. «Βίκαζ βκςζηό όηζ αοηό είκαζ όκηςξ έκα από ηα βκςνίζιαηα ημο παναηηήνα ιμο». Αεκ έπαοε κα ηδκ εηπθήζζεζ. Ο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ήηακ αθαγόκαξ, αοηανπζηόξ, ζανηαζηζηόξ, αηόια ηαζ αιείθζηημξ, ηαεώξ επίζδξ ηαζ απίζηεοηα λενμηέθαθμξ, όπςξ ημο είπε ιόθζξ πεζ. Πανάθθδθα, όιςξ, δζέεεηε ιζα ζζπονή αίζεδζδ ζεααζιμύ ζηδκ ηζιή ιζαξ βοκαίηαξ, αηόια ηζ ακ δ οπόθδρή ηδξ ήηακ αιαονςιέκδ, έκα πενζπαζπηζηά πζμύιμν πμο ζοπκά ιεηαηνεπόηακ ζε αοημζανηαζιό, ηαζ ιζα θοζζηή πανμοζία πμο ηδξ ήηακ μθμέκα πζμ δύζημθμ κα αβκμεί. Δ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηαζ μ παναηηήναξ ημο Ρμύπενη ένπμκηακ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηδκ εζηόκα ημο ιαηανίηδ ημο ζογύβμο ηδξ. Ο Ρμύπενη ήηακ έκαξ άκηναξ πμο δεκ πενκμύζε απαναηήνδημξ, ιε ημ αηαηαιάπδηα όιμνθμ πνόζςπό ημο, ημ εκηοπςζζαηό ημο ύρμξ ηαζ ημ βενμδειέκμ ημο ημνιί. Ο Μπάνκαιπζ, ακ ηαζ ηνία ηέζζενα πνόκζα ιεβαθύηενμξ ημο, έδεζπκε ιζηνόηενμξ πάνδ ζηα κεακζηά ημο παναηηδνζζηζηά ηαζ


62

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημ θεπημηαιςιέκμ ημο ζώια. Καζ, παν’ όηζ μ Ρμύπενη ήηακ πζεζηζηόξ ηαεώξ ήεεθε πάκηα κα βίκεηαζ ημ δζηό ημο, δ πανμοζία ημο βεκκμύζε ζηδκ Πακδώνα ηδ ζζβμονζά όηζ ήηακ πνμζηαηεοιέκδ ηαζ όηζ ηίπμηα ηαηό δεκ ιπμνμύζε κα ηδξ ζοιαεί όζμ ήηακ ημκηά ημο -έκα αίζεδια πμο πμηέ δεκ ηδξ είπε δδιζμονβήζεζ μ Μπάνκαιπζ ηα ηνία πνόκζα πμο ήηακ ζύγοβόξ ηδξ. Αεκ ηζκδύκεοε από ηακέκακ ηαζ από ηίπμηα, εηηόξ από ημκ ίδζμ ημκ Ρμύπενη, θοζζηά... Δ Πακδώνα δεκ ήηακ ακόδηδ βζα κα πζζηέρεζ όηζ ηδξ πνόζθενε ηδ δδιόζζα οπμζηήνζλή ημο ιόκμ ηαζ ιόκμ από ηαθμζύκδ. «Θα ήεεθα, ςζηόζμ, κα λένς ηζ αηνζαώξ εθπίγεηε εζείο λα ηενδίζεηε από ιζα ηέημζα δδιόζζα ειθάκζζδ ιαγί ιμο». «Γζαηί οπμεέηεηε όηζ απμζημπώ κα ηενδίζς ηάηζ;» Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα άζηναρακ. «Μπμνεί κα είιαζ ιενζηά πνόκζα ιζηνόηενή ζαξ, Τρδθόηαηε, ηαζ κα εεςνμύιαζ έκα είδμξ ημζκςκζημύ πανία, αθθά εα ζαξ ζοιαμύθεοα κα ιδ εεςνείηε δεδμιέκμ όηζ δ δθζηία ιμο ή δ έθθεζρδ ημζκςκζημύ ηύνμοξ ζοκεπάβμκηαζ όηζ είιαζ παγή». «Αεκ είπα ακηζθδθεεί όηζ ζαξ έδςζα ηέημζα εκηύπςζδ». Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ηδξ γςδνά. «Αεκ είπαιε ηακ ζοζηδεεί ηακμκζηά πνζκ από πηεξ ημ ανάδο ηαζ, όηακ ηεθζηά βκςνζζηήηαιε, αοηό έβζκε ηάης από ζοκεήηεξ πμο δεκ ήηακ μύηε εοπάνζζηεξ μύηε ημθαηεοηζηέξ. Καηά ζοκέπεζα, ηώνα πνέπεζ κα οπάνπεζ ηάπμζμξ άθθμξ θόβμξ πίζς από ηδ θαζκμιεκζηή βεκκαζμδςνία πμο δείλαηε πείεμκηαξ ημοξ ζοββεκείξ ζαξ κα ιε ηαθέζμοκ ζηδκ όπενα. Μήπςξ εθπίγεηε κα πνδζζιεύζς ςξ ηάπμζμ είδμξ ακηζπενζζπαζιμύ, βζα κα ζηναθεί δ πνμζμπή ημο ηόζιμο... ιαηνζά από ηάπμζα άθθδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ζήιενα ζηδ γςή ζαξ;» Ο Ρμύπενη ήλενε ήδδ όηζ αοηή δ βοκαίηα ήηακ όιμνθδ ηαζ ελίζμο ζζπονμβκώιςκ ιε εηείκμκ, ηαεώξ ηαζ όηζ δζέεεηε ιζα


CAROLE MORTIMER

63

εκηοπςζζαηή εοθοΎα. Σώνα όιςξ δζαπίζηςκε όηζ είπε επίζδξ ιζα μλοδένηεζα πμο εα έηακε μπμζμκδήπμηε άθθμ άκηνα, εηηόξ από εηείκμκ, κα κζώεεζ ελαζνεηζηά άαμθα! Ώκ μ άκηναξ εηείκμξ, αέααζα, αβκμμύζε ημ βεβμκόξ όηζ δ Πακδώνα είπε αημύζεζ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ζδζςηζηή ζοκμιζθία ακάιεζα ζ’ εηείκμκ ηζ έκακ από ημοξ δύμ ημθθδημύξ ημο... Παν’ όθ’ αοηά, μ Ρμύπενη ηαηά ηάπμζμκ ηνόπμ αιθέααθθε όηζ δ ζοκμιζθία πμο είπε ηνοθαημύζεζ δ Πακδώνα είπε απμηαθύρεζ όθδ ηδκ πμθοπθμηόηδηα ηδξ ζπέζδξ πμο ημκ ζοκέδεε ζήιενα ιε ηδ πήνα ημο παηένα ημο. Σδξ πάνζζε έκα πζηνό παιόβεθμ. «Βζείξ, αβαπδηή ιμο Πακδώνα, θνμκηίζηε απθώξ κα είζηε έημζιδ ηαζ ηαηάθθδθα κηοιέκδ βζα ηδκ όπενα όηακ πενάζς κα ζαξ πάνς απόρε ζηζξ επηά ηαζ ιζζή». Σα θόβζα ημο δεκ έδςζακ απάκηδζδ ζηδκ ενώηδζδ ηδξ Πακδώναξ ηζ αοηό ημ είπε ηάκεζ ακαιθζζαήηδηα επίηδδεξ. Ο Ρμύπενη δεκ έδεζπκε κα έπεζ ηακέκακ εκδμζαζιό κα εζζαάθεζ απνόηθδημξ ζηδκ πνμζςπζηή γςή ηςκ άθθςκ ηαζ κα ηδ ζπμθζάγεζ, ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο ανκζόηακ κα απμηαθύρεζ μηζδήπμηε βζα ηδ δζηή ημο πνμζςπζηή γςή. Δ Πακδώνα, ςζηόζμ, ιέζα ηδξ είπε ηδ αεααζόηδηα όηζ αοηή δ απνόζιεκδ πνόζηθδζδ βζα ηδκ όπενα ζοκδεόηακ ηάπςξ ιε ηδ ιδηνζά ημο ηαζ όηζ δ δδιόζζα ειθάκζζή ημο ιε ηδ δζααόδηδ δμύηζζζα ημο Γμοίκηβμοκη εα απμζπμύζε ηδκ πνμζμπή ημο ηόζιμο από ηδκ άθθδ ζηακδαθώδδ ζπέζδ ηδξ γςήξ ημο. Παν’ όηζ ημ έκζηζηηό ηδξ ηδξ έθεβε κα ζοκεπίζεζ κα ανκείηαζ κα δεπηεί ηδκ πνόζηθδζδ, δ αίζεδζδ δζηαίμο πμο ηδ παναηηήνζγε ηδξ οπαβόνεοε κα ηάκεζ ημ ακηίεεημ. ΋ζμ ηζ ακ εα ήεεθε κα ιδκ είπακ ένεεζ έηζζ ηα πνάβιαηα, ημ βεβμκόξ όηζ ηδκ είπε ζώζεζ ιε ηόζμ δναιαηζηό ηνόπμ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο ζήιαζκε όηζ όκηςξ ημο είπε οπμπνέςζδ. Ώκαζηέκαλε ηαζ πίεζε ημκ εαοηό ηδξ κα ζζζώζεζ πενήθακα ημοξ ώιμοξ ηδξ. «Πμθύ ηαθά, Τρδθόηαηε. Θα δεπηώ ηδκ εύβεκζηή


64

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πνόζηθδζδ ηδξ ηόιζζζαξ ημο Υέζιπνμ ηαζ εα ένες ζηδκ όπενα απόρε». «Γζαηί δεκ ημ θέβαηε από ηδκ ανπή;» ηδκ απμπήνε μ Ρμύπενη. «Μόκμ οπό έκακ όνμ, όιςξ», ζοκέπζζε δ Πακδώνα. «΋ηζ δε εα είιαζ οπμπνεςιέκδ κα δεπηώ ηαζ δεύηενδ ηέημζα πνόζηθδζδ από ζαξ». Ώκηαπέδςζε εανναθέα ημ αθμζονό ημο αθέιια. Μζαξ ηαζ πναηηζηά δ πνόζηθδζδ δεκ είπε πνμέθεεζ ηαηεοεείακ από εηείκμκ, αθθά από ηδκ ηαθόηανδδ εεία ΢εζίθζα, αθμύ ζοκμιίθδζακ κςνίηενα ημ ίδζμ πνςί ηαζ ηδξ είπε ελζζημνήζεζ ηα πηεζζκμαναδζκά βεβμκόηα, δε δίζηαζε ηαεόθμο ηώνα κα ζοιθςκήζεζ ιε ημκ όνμ ηδξ Πακδώναξ. Άθθςζηε, ημ κα πνέπεζ κα πενκάεζ ιζα αναδζά ακά δεηαεηία ζηδκ όπενα εα απμδεζηκοόηακ ακαιθίαμθα ηάηζ παναπάκς από ανηεηό βζα κ α ιπμοπηίζεζ...


CAROLE MORTIMER

65

Κεφάλαιο 5

«Βθπίγς εζθζηνζκά όηζ πνμζπμζείζηε πςξ ζαξ εκδζαθένεζ αοηή δ ζαπθαιάνα ηαζ δεκ ηδ ανίζηεηε πναβιαηζηά δζαζηεδαζηζηή!» Δ Πακδώνα δεκ ακηέδναζε ζπεδόκ ηαεόθμο, πένα από ιζα ακεπαίζεδηδ ζύζπαζδ ηςκ βοικώκ ηδξ ώιςκ, ζημ άημοζια ημο ζπμθίμο πμο ηδξ ρζεύνζζε μ Ρμύπενη ζημ αοηί ηαζ ζοκέπζζε κα είκαζ πνμζδθςιέκδ ζηδ ζηδκή, όπμο μ ήνςαξ ημο ένβμο αοηή ηδ ζηζβιή ενδκμύζε -ιάθθμκ πζμ βμενά απ’ όζμ εα έπνεπε- βζα ηδ παιέκδ ημο αβάπδ. ΋πςξ ηδξ είπε οπμζπεεεί, δ άιαλά ημο είπε θηάζεζ έλς από ημ ζπίηζ ηδξ ζηζξ εθηάιζζζ εηείκμ ημ ανάδο ηαζ μ ίδζμξ -όπςξ ακαβηάζηδηε κα παναδεπηεί ιέζα ηδξ δ Πακδώνα- ήηακ ηόζμ όιμνθμξ πμο ηδξ έημαε ηδκ ακάζα, ιε ημ ιαύνμ αναδζκό ημζημύιζ ηαζ ημ θεοηό ημο πμοηάιζζμ, ιζα ηάπα νζβιέκδ πάκς ζημοξ θανδζμύξ, ιοώδεζξ ώιμοξ ημο ηαζ ηα πθμύζζα, πνοζά ιαθθζά ημο οπένμπα ηαζ ηοιαηζζηά όπςξ πάκηα, ακ ηαζ ακαηαηειέκα, όπςξ απμηαθύθεδηε ιόθζξ έαβαθε ημ ιαύνμ διίρδθμ ηαπέθμ ημο. Δ Πακδώνα είπε δεπηεί ροπνά ηζξ εοβεκζηέξ ημο θζθμθνμκήζεζξ βζα ηδκ ειθάκζζή ηδξ: ιζα ααεοβάθαγδ δζαημζιδηζηή ηζάνα ιε θηενά ζηόθζγε ηζξ δζηέξ λακεέξ ιπμύηθεξ, αζμνηί ιε ηδκ επίζδξ βαθάγζα ιεηαλςηή έλςιδ ημοαθέηα ηδξ ηαζ ηα απκμβάθαγα δακηεθέκζα βάκηζα πμο ηάθοπηακ ηα πένζα ηδξ ςξ θίβμ πζμ πάκς από ημοξ αβηώκεξ. Βίπε παναιείκεζ ηοπζηή ηαζ απόιαηνδ ιέζα ζηδκ άιαλα πμο ιεηέθενε ημοξ δομ ημοξ ζηδκ όπενα, αθθά δ ζηάζδ ηδξ είπε


66

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ιαθαηώζεζ θίβμ ιε ηδκ εζθζηνζκά εενιή οπμδμπή πμο ηδξ είπε επζθοθάλεζ δ ηόιζζζα ημο Υέζιπνμ ηαζ ηδ θζθζηή θάιρδ ηςκ βαθάγζςκ ιαηζώκ ημο ζογύβμο ηδξ όηακ έζηορε ιε αανόηδηα κα θζθήζεζ ημ βακημθμνειέκμ ηδξ πένζ. Δ όπμζα παθανή ηδξ δζάεεζδ όιςξ ελακειίζηδηε ζηδ ζηζβιή όηακ μ Ρμύπενη, ιε ιζα ηηδηζηή πεζνμκμιία, ηδκ έπζαζε από ημκ αβηώκα βζα κα ηδ ζοκμδεύζεζ ζημ εζςηενζηό ημο εεάηνμο. Οδδβώκηαξ ηδ ζηζξ εέζεζξ ημοξ, είπε βκέρεζ αβένςπα ηαζ είπε οπμηθζεεί ιε αοημηναημνζηή πάνδ ζε όζμοξ ημκ είπακ παζνεηήζεζ -ανηεημί από ημοξ μπμίμοξ είπακ δείλεζ λαθκζαζιέκμζ όηακ ζοκεζδδημπμίδζακ ηδκ ηαοηόηδηα ηδξ βοκαίηαξ ζημ πθεονό ημο δμύηα. ΋ιςξ, όπςξ ηδξ είπε οπμζπεεεί, μύηε έκα από όθα αοηά ηα άημια, άκηνεξ ηαζ βοκαίηεξ, δεκ είπε ημθιήζεζ κα δείλεζ ακμζπηά εκόπθδζδ βζα ηδκ πανμοζία ηδξ. Παν’ όθ’ αοηά, ηα πόδζα ηδξ Πακδώναξ έηνειακ ηόζμ όηακ έθηαζακ ζημ ζδζςηζηό εεςνείμ ηςκ Υέζιπνμ, πμο είπε ζςνζαζηεί ιε ακαημύθζζδ ζημ ηάεζζια πμο είπε ηνααήλεζ βζα πάνδ ηδξ μ Ρμύπενη πνμημύ ηαείζεζ ηαζ μ ίδζμξ αηνζαώξ πίζς ηδξ. Καζ ηδ ιζηνή αοηή απόζηαζδ πμο ημοξ πώνζγε ιόθζξ ηδκ είπε εηιεηαθθεοηεί. Δ Πακδώνα είπε κζώζεζ ηδ γεζηή ημο ακάζα ζπεδόκ ζακ πάδζ ζημοξ βοικμύξ ηδξ ώιμοξ όηακ έζηορε ηόζμ ημκηά ζημ αοηί ηδξ βζα κα ηδξ ιζθήζεζ. «Ώκ δζέθοβε ηδκ πνμζμπή ζαξ, Τρδθόηαηε, δ δνςίδα ιόθζξ πέεακε ηαζ μ εναζηήξ ηδξ ηδ ενδκεί ιε ναβζζιέκδ ηανδζά», ημο ρζεύνζζε όζμ πζμ δζαηνζηζηά ιπμνμύζε, έπμκηαξ ακηζθδθεεί ηα ημοηζμιπμθζά πμο ακηαθθάζζμκηακ πίζς από ηζξ αεκηάθζεξ ηαζ ηζξ θμλέξ ιαηζέξ πνμξ ημ ιένμξ ημοξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ πανάζηαζδξ, ηαεώξ πμθθμί από ημοξ εεαηέξ έιμζαγακ κα παναημθμοεμύκ πενζζζόηενμ ημοξ δομ ημοξ πανά όζα εηηοθίζζμκηακ πάκς ζηδ ζηδκή. «Σόηε είκαζ αηόια πζμ ακόδημξ απ’ όζμ κόιζγα», είπε αανζεζηδιέκα μ Ρμύπενη. «Πνμζςπζηά εα εεςνμύζα ηοπενό ημκ εαοηό ιμο ακ απαθθαζζόιμοκ από έκα ηέημζμ αδύκαιμ ηαζ


CAROLE MORTIMER

67

ηθαρζάνζημ πθάζια! Ώθήεεζα, Πακδώνα, βζαηί δε θμνάηε πμηέ ημζιήιαηα;» Οζ απαθμί αθααάζηνζκμζ ώιμζ ηδξ θάκδηακ κα ζθίββμκηαζ πνμξ ζηζβιήκ ιε αοηή ηδκ αζθκίδζα αθθαβή εέιαημξ, αθθά βνήβμνα λακαανήηε ηδκ αοημηονζανπία ηδξ ηαζ απάκηδζε ζημκ Ρμύπενη ιε ηδκ ίδζα εηκεονζζηζηή ροπνόηδηα πμο ημκ ακηζιεηώπζγε όθμ ημ ανάδο: «΢ε ηάπμζεξ πενζζηάζεζξ θμνώ ηα ιανβανζηάνζα ηδξ ιδηέναξ ιμο». «΋πζ πηεξ ημ ανάδο όιςξ μύηε απόρε;» «΋πζ». «Γζαηί όπζ;» «Δ ζογήηδζδ αοηή δε εα ιπμνμύζε κα πενζιέκεζ ιέπνζ κα ηεθεζώζεζ δ πανάζηαζδ, Τρδθόηαηε;» Σμο έδεζλε ιε ηα ιάηζα ημ εείμ ηαζ ηδ εεία ημο. Ο ηόιδξ ηαζ δ ηόιζζζα, ηαεζζιέκμζ ζημ ίδζμ εεςνείμ ιαγί ημοξ, έιμζαγακ κα είκαζ απόθοηα πνμζδθςιέκμζ ζηζξ ηζζνίδεξ πμο αημύβμκηακ από ηδ ζηδκή. Ο Ρμύπενη ηαιώεδηε πςξ παζιμονήεδηε. «Μπμνεί κα έπς πεεάκεζ από πθήλδ ιέπνζ ηόηε». Δ Πακδώνα δάβηςζε ημ πάκς ηδξ πείθζ πνμζπαεώκηαξ κα ζοβηναηήζεζ ημ βέθζμ πμο ηδξ ήνεε ιε ηδκ αζεαή απάκηδζή ημο. Δ αθήεεζα ήηακ όηζ ημ απμρζκό ένβμ ήηακ από ηζξ πζμ κμζδνά ηαηαεθζπηζηέξ όπενεξ πμο είπε παναημθμοεήζεζ πμηέ -ηαζ είπε παναημθμοεήζεζ πμθθέξ όζμ ήηακ πακηνειέκδ ιε ημκ Μπάνκαιπζ. «Νμιίγς όηζ δε εα οπμθένεηε βζα πμθύ αηόια», ημκ πανδβόνδζε. «Αόλα ης Θεώ», ρέθθζζε εηείκμξ ιε θακενή ακαημύθζζδ. «Αεκ ιπμνώ κα ημ πζζηέρς όηζ οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο αημύκ αοηέξ ηζξ αδδίεξ εεςνώκηαξ ηεξ ροπαβςβία». «Ίζςξ μζ ακηζθήρεζξ ημοξ βζα ημ ηζ είκαζ ροπαβςβία κα ιδ ζοιπίπημοκ αηνζαώξ ιε ηζξ δζηέξ ζαξ». «Νμιίγς όηζ εα έανζζηα πζμ ροπαβςβζηό ημ λεκύπηζζια εκόξ πεεαιέκμο!»


68

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Ώοηή ηδ θμνά δ Πακδώνα δεκ ιπόνεζε κα ηνύρεζ ημ παιόβεθό ηδξ. «Βθπίγς κα ιδκ λεκοπηάηε ζοπκά ηάπμζμκ πεεαιέκμ». «΢οπκόηενα απ’ όζμ παναημθμοεώ όπενα, εοηοπώξ!» Δ Πακδώνα ζοκμθνοώεδηε εθαθνά. «Γζαηί ιπήηαηε ζημκ ηόπμ κα ένεεηε απόρε αθμύ απεπεάκεζηε ηόζμ ηδκ όπενα;» Ώημθμύεδζε ιζα αηέθεζςηδ, αιήπακδ ζζςπή πνμημύ μ Ρμύπενη απακηήζεζ παιδθόθςκα: «Ίζςξ βζα κα δς ηαζ κα ιε δμοκ». Δ απάκηδζή ημο ηδκ έηακε λαθκζηά κα ζμαανέρεζ. «Βύθμβα εα ιπμνμύζε ηακείξ κα ακανςηδεεί πμζμοξ εα εέθαηε κα δείηε ηαζ πμζμζ εα ζέιαηε λα ζαο δνπλ, Τρδθόηαηε». «΋κηςξ, εα ιπμνμύζε ηακείξ κα ακανςηδεεί», απμηνίεδηε εηείκμξ αηάναπμξ. Δ Πακδώνα άθδζε ημ αθέιια ηδξ κα πθακδεεί από ηδ ζηδκή, όπμο μ ήνςαξ δζέκοε αζζίςξ ηα ηεθεοηαία ζηάδζα ημο ενήκμο ημο, ζηα ιέθδ ηδξ ημζκςκζηήξ εθίη πμο απμηεθμύζακ ημ απμρζκό ημζκό, ζπεδόκ αέααζδ όηζ ακάιεζά ημοξ εα δζέηνζκε ηδ πήνα ημο πνμδβμύιεκμο δμύηα ημο ΢ηνάημκ. Δ Πακδώνα δεκ είπε ζδζαίηενα θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη, πμο ήηακ ιενζηά πνόκζα ιεβαθύηενή ηδξ ηαζ έηακε πανέα ιε βοκαίηεξ πμθύ πζμ γςδνέξ από μπμζαδήπμηε βκςζηή ηδξ Πακδώναξ· ηδκ είπε ζοκακηήζεζ, ςζηόζμ, ανηεηέξ θμνέξ ζημ πανεθεόκ ηαζ ήλενε όηζ δ ειθάκζζή ηδξ, ζύιθςκα ιε ημκ Νηάκηε Κάνθαλ, ήηακ αηνζαώξ αοηή πμο πνμηζιμύζε μ Ρμύπενη ζηζξ βοκαίηεξ: ήηακ ρδθή ηαζ ποιώδδξ, ιε ζημύνα ιαθθζά, ακμζπηά βαθάγζα ιάηζα ηαζ έκα ηθαζζηά ςναίμ πνόζςπμ. ΋ιςξ πανά ηδκ πνμζεηηζηή, ακ ηαζ δζαηνζηζηή, ένεοκά ηδξ, δ Πακδώνα δεκ ιπόνεζε κα ηδκ εκημπίζεζ ακάιεζα ζημοξ οπόθμζπμοξ εεαηέξ... ***


CAROLE MORTIMER

69

«ΐνήηαηε αοηό -ή ιήπςξ αοηόκ;- πμο ακαγδημύζαηε κςνίηενα;» ηδ νώηδζε μ Ρμύπενη ζδηώκμκηαξ πενζπαζπηζηά ηα θνύδζα ηαεώξ ηδ αμδεμύζε πνμζςπζηά κα επζαζααζηεί ζηδκ άιαλά ημο, έλς από ημ εέαηνμ, θίβμ ανβόηενα. Δ εεία ηαζ μ εείμξ ημο είπακ ήδδ απμπςνήζεζ, ηαεώξ δ ηόιζζζα ακοπμιμκμύζε κα βονίζεζ ζημ ζπίηζ ηδξ βζα κα δεζ πώξ ήηακ ημ ιζηνόηενμ από ηα ηέζζενα παζδζά ηδξ, πμο είπε ακεαάζεζ πονεηό εηείκδ ηδ ιένα. Τπμζπέεδηε ιέζα ημο κα εοιδεεί κα ζηείθεζ ζηδ ιζηνή ημο λαδένθδ, ηδκ Ώθεία, έκα ημοηί ιε θαπηανζζηά γαπανςηά ημ επόιεκμ πνςί. Δ Πακδώνα πανέιεζκε ακέηθναζηδ ηαεώξ μ Ρμύπενη, αθμύ έαβαθε ημ ηαπέθμ ημο, ιπήηε ζηδκ άιαλα ηαζ αμθεύηδηε απέκακηζ ηδξ. «Αεκ ακηζθήθεδηα κα ακαγδηώ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ, Τρδθόηαηε». Σα πείθδ ημο ζθίπηδηακ ζε ιζα θεπηή βναιιή. Γζαηί ζηδκ εοπή ζοκέπζγε κα ημο ιζθάεζ ηόζμ ηοπζηά ηώνα πμο ήηακ ιόκμζ ημοξ; «΢μαανά;» «΢μαανά, Τρδθόηαηε...» «Νμιίγς όηζ ζαξ ελέθναζα ανηεηέξ θμνέξ ηδ δοζανέζηεζά ιμο πμο ιμο ιζθάηε ι’ αοηόκ ημ ζεικόηοθμ ηνόπμ!» Μζα αναδζά ζηδκ όπενα, αηόια ηαζ ιε ηδ ζοκηνμθζά ιζαξ βοκαίηαξ ηόζμ ςναίαξ όζμ δ Πακδώνα Μέζιπενζ ηαζ ηδξ αβαπδιέκδξ ημο εείαξ ηαζ ημο εείμο ημο, δεκ είπε ηαηαθένεζ μύηε ζημ εθάπζζημ κα ηαηαπναΰκεζ ημ πζεζηζηό αίζεδια ηδξ ακδζοπίαξ πμο ημκ ααζάκζγε από ημ ηαναπώδεξ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Ώκ ιδ ηζ άθθμ, ηώνα αζζεακόηακ αηόια ιεβαθύηενδ ακδζοπία... Ώκδζοπία; Ή... ενςηζηή δζέβενζδ; Αεκ ιπμνμύζε κα ανκδεεί όηζ είπε δζεβενεεί κςνίηενα ημ ίδζμ ανάδο, όηακ είπε πενάζεζ κα πάνεζ ηδκ Πακδώνα ηαζ είπε


70

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ακηζηνίζεζ ηα αεθμοδέκζα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα πάκς ζημ πακέιμνθμ ςπνό πνόζςπό ηδξ ηαζ ημ ααεοβάθαγμ θόνειά ηδξ ιε ημ παιδθό κηεημθηέ, πμο ηόκζγε ημοξ θεοημύξ ηδξ ώιμοξ ηαζ ημ πθμύζζμ ζηήεμξ ηδξ. Οζ αηέθεζςηεξ ώνεξ πμο είπε πενάζεζ ηαεζζιέκμξ αηνζαώξ πίζς ηδξ ζημ εεςνείμ, εθεύεενμξ κα εαοιάγεζ εηείκμοξ ημοξ αθααάζηνζκμοξ ώιμοξ ηαζ ημκ εύεναοζημ, θεπηό ηαζ πςνίξ ηακέκα ηόζιδια θαζιό ηδξ, εκώ ημ ακάθαθνμ άνςιά ηδξ πθδιιύνζγε ηζξ αζζεήζεζξ ημο, είπακ απθώξ θμοκηώζεζ αηόια πενζζζόηενμ ηδκ επζεοιία ημο βζα εηείκδ. Μζα επζεοιία πμο ηώνα ημκ έηακε κα αθθάλεζ εέζδ ζημ ηάεζζιά ημο, εθπίγμκηαξ κα ακαημοθζζηεί ηάπςξ από ηδ δοζθμνία πμο ημο πνμηαθμύζε δ έκημκδ ενςηζηή ημο δζέβενζδ. Δ Πακδώνα έιμζαγε κα ιδκ έπεζ ακηζθδθεεί ημ ιανηύνζό ημο ηαεώξ ελαημθμοεμύζε κα ημο ιζθάεζ ήνεια. «Καζ δ έηθναζδ ηδξ θεβάιεκδξ δπζαξέζθεηαο ζαξ ζοκήεςξ είκαζ επανηήξ θόβμξ βζα κα πάρμοκ μζ άθθμζ κα ηάκμοκ αοηό πμο ζαξ δοζανεζηεί;» «΋πζ ζοκήεςξ, πάκηα», ηδξ είπε αοηάνεζηα. ΢ήηςζε εζνςκζηά ηα θνύδζα ηδξ. «Πανά ημ εάννμξ πμο παίνκεηε, ζακ κα βκςνζγόιαζηακ ηαθά, δεκ έπμοιε ηακ ζοζηδεεί επίζδια, Τρδθόηαηε». «Ρμύπενη Άθηγενκμκ Μπόιμκη ΢ηένθζκβη, δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, ιανηήζζμξ ημο Νηέαθζκ, ηόιδξ ημο Σζάνβμοκη ηαζ ηα θμζπά ηαζ ηα θμζπά», είπε εηείκμξ ανβόζονηα ηαζ ιε ηάεε επζζδιόηδηα. «΢ηζξ οπδνεζίεξ ζαξ, ηονία ιμο». «Πμθύ αιθζαάθθς». Ο θακενά πθεοαζηζηόξ ηδξ ηόκμξ ημκ αζθκζδίαζε. «Πζζηεύς όηζ εα ιπμνμύζα κα επζηαθεζηώ ηδ ιανηονία ανηεηώκ ηονζώκ πμο εα έπαζνκακ όνημ όηζ έιεζκακ εοπανζζηδιέκεξ ηαζ ιε ημ παναπάκς από ηζξ... οπδνεζίεξ ιμο, ηαηά ημ πανεθεόκ». «Πένα απ’ αοηό», ζοκέπζζε απηόδηδ δ Πακδώνα πανά ημ ημηηίκζζιά ηδξ, «δε ιμο ανέζεζ κα ιε πνδζζιμπμζείηε ςξ... ςξ


CAROLE MORTIMER

71

ιέζμ βζα κα εμθώζεηε ηα κενά όζμκ αθμνά ηάπμζα άθθδ, θζβόηενμ απμδεηηή ημζκςκζηά ζπέζδ ζαξ!» Καζ ζμύθνςζε ηα πείθδ ηδξ πζηανζζιέκδ. Δ βαημύθα είπε κύπζα, θμζπόκ, ζηέθηδηε επζδμηζιαζηζηά μ Ρμύπενη ηαζ ηδκ ημίηαλε ζηεκεύμκηαξ ηα ιάηζα ημο, πμο ζπίεζγακ αζδιόβηνζγα ηάης από ηα αθέθανά ημο. Νύπζα πμο ήδδ θακηαγόηακ κα πώκμκηαζ ζηδ ιοώδδ ημο πθάηδ ηαζ κα ημο βδένκμοκ ημ δένια ηαεώξ ήηακ πεζιέκμξ πάκς ηδξ ηαζ, ιε νοειό αιείθζηημ ηαζ αζοβηνάηδημ, ηδκ... Σζ ζημ δζάαμθμ είπε πάεεζ; Δ Πακδώνα ημκ εκδζέθενε απθώξ ςξ ιέζμ πμο πνδζζιμπμζμύζε βζα κα πεηύπεζ έκα ζημπό -κα αβάθεζ ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη επζηέθμοξ από ηδ γςή ημο- ηαζ αοηό δεκ είπε ηαιία ζπέζδ ιε ημ πόζμ εα ημο άνεζε ή όπζ κα ηδξ ηάκεζ ένςηα. Βκκμείηαζ όηζ εα είπε πνόζεεημ όθεθμξ ακ, όπςξ ημκ είπε ζοιαμοθέρεζ μ Νηάκηε, ηαηάθενκε κα παναζύνεζ ηδκ ςναία Πακδώνα ζημ ηνεαάηζ ημο, αθθά αοηό δεκ ήηακ ηαεόθμο απαναίηδημ. «Κάηζ πανόιμζμ οπαζκζπηήηαηε ηαζ ζήιενα ημ πνςί», ηδξ είπε ζακ κα ημ έανζζηε δζαζηεδαζηζηό. «Ώκ ακαθένεζηε ζηδ πήνα ημο παηένα ιμο, ηαθύηενα κα ημ ηάκεηε εοεέςξ ηαζ κα αθήζεηε αοηά ηα πμκηνά οπμκμμύιεκα». Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα άζηναρακ εοιςιέκα. «Γζαηί κα ιπς ζημκ ηόπμ κα βίκς ζαθέζηενδ αθμύ είκαζ θςξ θακάνζ όηζ λένεηε αηνζαώξ ζε πμζα ακαθένμιαζ;» Πώξ ιπμνμύζε κα ιδκ λένεζ μ Ρμύπενη, όηακ όθμ ημ Λμκδίκμ έιμζαγε κα λένεζ όηζ εηείκμξ ηαζ δ ιδηνζά ημο έιεκακ ηάης από ηδκ ίδζα ζηέβδ από ηόηε πμο πέεακε μ παηέναξ ημο, πνζκ από εκκέα ιήκεξ! Αεκ ήλενακ όιςξ ημ θόβμ... Μόκμ μ δζηδβόνμξ ημο Ρμύπενη, δ ίδζα δ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη ηαζ μζ δύμ ζηεκόηενμζ θίθμζ ημο, μ Νηάκηε ηαζ μ Μπέκεκηζηη, ήλενακ βζα πμζμ θόβμ ήηακ οπμπνεςιέκμξ κα ακέπεηαζ ηδκ πανμοζία ηδξ πήναξ ημο δμύηα ζηα ζπίηζα ημο.


72

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

΋πςξ ηαζ μ ιαηανίηδξ μ παηέναξ ημο θοζζηά, μ ενςημπηοπδιέκμξ Σζανθξ ΢ηένθζκβη, μ έαδμιμξ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ ηαζ μ άκενςπμξ πμο ήηακ ελ μθμηθήνμο οπεύεοκμξ βζα ημ ζδιενζκό δίθδιια ημο Ρμύπενη. Έκα δίθδιια πμο ηώνα μ Ρμύπενη, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ Πακδώναξ, είπε αάζζιεξ εθπίδεξ κα πζζηεύεζ όηζ ζύκημια εα είπε ζηακμπμζδηζηή ηαηάθδλδ. «Σα πνάβιαηα δεκ είκαζ πάκηα όπςξ δείπκμοκ, Πακδώνα», ηδξ είπε δζθμνμύιεκα. Ώοηό δ Πακδώνα ημ ήλενε ηαθύηενα από ημκ ηαεέκα. Ώθθά δεκ ηαηαθάααζκε πμζα ελήβδζδ εα ιπμνμύζε -ή εα ήεεθε- κα δώζεζ μ Ρμύπενη βζα κα ηάκεζ ηδ ζοβηαημίηδζή ημο ιε ηδκ Παηνίζζα κα δείπκεζ ηάηζ άθθμ από αοηό πμο ήηακ: μ ίδζμξ ηαζ δ πήνα ιδηνζά ημο, ιζα βοκαίηα ιε ηδκ μπμία ήηακ βκςζηό όηζ είπε δεζιό πνζκ ηδκ πακηνεοηεί μ παηέναξ ημο, ζοβηαημζημύζακ ακμζπηά από ηόηε πμο μ ζύγοβόξ ηδξ πέεακε. Σμο ένζλε ιζα επζηζιδηζηή ιαηζά. «Πζζηεύς όηζ δ απμρζκή αναδζά ηαηημπμίδζε μπμζαδήπμηε οπμπνέςζδ ιπμνεί κα ζαξ είπα ηαζ, δεδμιέκμο όηζ μύηε πενζιέκς μύηε επζεοιώ κα ζαξ λακαδώ ζημ ελήξ, μ θόβμξ ηδξ πανμύζαξ ακμνεόδμλδξ δζααίςζήξ ζαξ εθάπζζηδ ζδιαζία έπεζ βζα ιέκα». «Ώ!» Σμ αθέιια ηδξ ηανθώεδηε επζθοθαηηζηά ζημ ανζζημηναηζηά όιμνθμ πνόζςπμ ημο άκηνα απέκακηζ ηδξ. Καεόθμο δεκ ηδκ ηαεδζύπαγακ δ οπμρία πζμοιμνζζηζηήξ δζάεεζδξ πμο είδε κα ζπζείγεζ ζ’ εηείκα ηα ακμζπηόπνςια βηνίγα ιάηζα ηαζ ημ ηοκζηό ιεζδίαια πμο δζαβνάθδηε ζημ αζζεδζζαηό ημο ζηόια. «Σζ εα πεζ “Ώ”;» «Ώοηό είκαζ άθθμ έκα εέια πμο κμιίγς όηζ εα ήηακ πνμηζιόηενμ κα ζογδηήζμοιε όηακ είιαζηε ιόκμζ ιαξ», είπε μ δμύηαξ ζηνέθμκηαξ ιε κόδια ηα ιάηζα ημο πνμξ ημ πίζς ιένμξ ηδξ άιαλαξ, όπμο ανζζηόηακ μ ζππμηόιμξ ημο. Δ Πακδώνα δεκ ιπμνμύζε πανά κα εηηζιήζεζ ηδκ


CAROLE MORTIMER

73

πνμκμδηζηόηδηα ημο. Πμθθμί ανζζημηνάηεξ δεκ έδζκακ ηαιία ζδιαζία ζηδκ πανμοζία ηςκ οπδνεηώκ ημοξ όηακ ζογδημύζακ, θεξ ηαζ ημοξ εεςνμύζακ ιένμξ ηδξ επίπθςζδξ: πνήζζιμοξ, αθθά πςνίξ βκώιεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Δ θακεαζιέκδ αοηή πεπμίεδζδ είπε ζοπκά ςξ απμηέθεζια μζ οπδνέηεξ κα βκςνίγμοκ πενζζζόηενα απ’ όζα εα ήηακ θνόκζιμ ή αζθαθέξ κα βκςνίγμοκ βζα ηζξ πνμζςπζηέξ οπμεέζεζξ ηςκ αθεκηζηώκ ημοξ. Καζ δ Πακδώνα ήλενε πόζμ αηνζαά ηόζηζγε αοηό... Κμύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ. «Αε κμιίγς όηζ εα οπάνλεζ άθθδ εοηαζνία κα ζογδηήζμοιε ιόκμζ ιαξ». «Σδκ εοηαζνία εα ηδκ έπμοιε, Πακδώνα, όηακ ιε ηαθέζεηε ζημ ζπίηζ ζαξ βζα έκα πμηό, βζα ιε εοπανζζηήζεηε πμο ζαξ πήβα ζηδκ όπενα απόρε», είπε ανβά μ Ρμύπενη. «Κάηζ πμο δεκ είπα ηαιία επζεοιία κα ηάκς!» «Πνάβιαηζ», παναδέπηδηε λενά. «΋ιςξ ηαζ πάθζ, δ εοβέκεζα επζαάθθεζ κα ιμο πείηε εοπανζζηώ». Βίπε λακαζοκακηήζεζ άναβε πμηέ ηδξ ηόζμ ελμνβζζηζηό άκενςπμ; Ώκ καζ, δεκ ημ εοιόηακ. Καζ ζίβμονα εα ημ εοιόηακ ακ είπε βκςνίζεζ ηάπμζμκ πμο ηδκ εκμπθμύζε ηαζ ηδκ εηκεύνζγε όζμ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηύνζμξ! Καζ αοηό πμο ηδκ εκμπθμύζε ηαζ ηδκ εηκεύνζγε πενζζζόηενμ ήηακ ημ όηζ ήλενε πμθύ ηαθά πςξ δεκ ηδξ πνμηαθμύζε ιόκμ αοηά ηα δύμ ζοκαζζεήιαηα... Κάης από ηδκ μνβή ηδξ, οπήνπε έκα αίζεδια... εοπάνζζηδξ ηαναπήξ, ιζα εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ αζζεήζεώκ ηδξ πμο δ Πακδώνα δεκ είπε κζώζεζ πμηέ ςξ ηόηε. Μζα έμαςε, ηάηζ πμο ηδκ έηακε κα πζάκεζ αιέζςξ ηάεε ηίκδζδ ηαζ δζάεεζδ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, αηόια ηζ όηακ δε ανζζηόηακ ζημ μπηζηό ηδξ πεδίμ, όπςξ κςνίηενα ζημ εέαηνμ. Οπςζδήπμηε αηζζαλόηαλ ηδκ πανμοζία ημο πίζς ηδξ, ηδ γεζηαζζά πμο ακέδζδε, ηδ ιονςδζά ημο, πμο ήηακ έκα ιείβια από άνςια ζακηαθόλοθμο ηαζ θειμκζώκ ηαζ από ηάηζ άθθμ ιμκαδζηά δζηό ημο. Βηείκδ δ γεζηαζζά ηαζ δ ιονςδζά είπακ μλύκεζ ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ ηόζμ


74

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πμο ζοκαζζεακόηακ ηάεε ημο ακάζα ηαζ ηάεε αθθαβή ηδξ ζηάζδξ ημο ζώιαηόξ ημο. Οζ αζζεήζεζξ αοηέξ ήηακ πνςηόβκςνεξ βζα ηδκ Πακδώνα ηαζ δεκ ήλενε πςξ κα ηζξ πενζβνάρεζ· ημ ιόκμ πμο ήλενε ήηακ όηζ ηζξ είπε κζώζεζ ααεζά ιέζα ηδξ. Καζ ηώνα, ζημκ ηθεζζηό ηαζ πενζμνζζιέκμ πώνμ ηδξ άιαλάξ ημο, ηζξ έκζςεε αηόια κα ηδκ ακαζηαηώκμοκ ηαζ κα ηδ δζεβείνμοκ ηόζμ πμο ηα ζηήεδ ηδξ ακαηνίπζαγακ ιέζα από ημ θόνειά ηδξ ηαζ ιζα πανάλεκδ γεζηαζζά απθςκόηακ ζηδκ πενζμπή ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ. Γζ’ αοηό έηνειε ζηδκ ζδέα ηαζ ιόκμ κα ανεεεί ιόκδ ιαγί ημο ζημκ ζδζςηζηό πώνμ ημο ζπζηζμύ ηδξ... Ίζζςζε ηδ νάπδ ηδξ ζηδνίγμκηάξ ηδ ζηδκ πθάηδ ημο αεθμύδζκμο ηαείζιαημξ. «Σόηε εα ζαξ εοπανζζηήζς ηώνα ηαζ εα βθζηώζς ηαζ ημοξ δομ ιαξ από ημκ ηόπμ ηάεε πεναζηένς απόπεζναξ πμθζηζζιέκδξ ζογήηδζδξ ιεηαλύ ιαξ». «Ώ, όπζ, Πακδώνα. Ώοηό δεκ είκαζ ανηεηό», είπε ιε έκα αναπκό, ζζβακό βέθζμ μ Ρμύπενη. «Σμ κα ιμο πνμζθένεηε έκα πμηήνζ ιπνάκηζ ηδξ πνμημπήξ είκαζ ημ εθάπζζημ πμο ιμο μθείθεηε βζα όζα οπέθενα ζηδκ όπενα απόρε». «Δ επζθμβή ηδξ απμρζκήξ ιαξ δζαζηέδαζδξ ήηακ δζηή ζαξ!» «Μόκμ επεζδή ζηέθηδηα όηζ εα ζαξ εοπανζζημύζε». Σα ιάηζα ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα. «Αεκ ημ πζζηεύς όηζ ζηεθηήηαηε ηάηζ ηέημζμ!» «Μήπςξ θακηάγεζηε, Πακδώνα, όηζ ύζηενα από βκςνζιία ιόθζξ είημζζ ηεζζάνςκ ςνώκ, λένεηε ημ παναηηήνα ιμο ηόζμ ηαθά πμο βκςνίγεηε ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ιμο;» «Ω, εκηάλεζ. ΋πζ, θμζπόκ. Φοζζηά δε ηαζ ζαξ λένς ηαθά». Έκα γεζηό ημηηίκζζια απθώεδηε ηαζ πάθζ ζηα ιάβμοθά ηδξ. «Θα έθεβα, ιάθζζηα, όηζ δε ζαξ λένς ηαεόθμο ζηδκ πναβιαηζηόηδηα», δζόνεςζε ηαηζμοθζαζιέκδ. «΢οβπςνήζηε ιε πμο ημ θές, αθθά είζηε πςνίξ αιθζαμθία έκαξ αζκζβιαηζηόξ


CAROLE MORTIMER

75

άκενςπμξ αηόια ηαζ ηάης από ηζξ ηαθύηενεξ ζοκεήηεξ...» «Καζ μζ ζοκεήηεξ αοηέξ ζίβμονα δεκ είκαζ μζ ηαθύηενεξ», ηδ δζέημρε ηαοζηζηά μ Ρμύπενη. «΢ίβμονα όπζ!» Σα αζμθεηζά ιάηζα άζηναρακ εοιςιέκα. Σμ βέθζμ ημο ήηακ πζηνόπμθμ. «Μδκ ακδζοπείηε, Πακδώνα. ΋θα εα απμηαθοθεμύκ ιόθζξ ανεεμύιε ιόκμζ ιαξ ζηδκ αζθάθεζα ημο ζπζηζμύ ζαξ». Κάηζ πμο εηείκδ δεκ έανζζηε ηαεόθμο ηαεδζοπαζηζηό! *** «Μζθήζηε ζημ πνμζςπζηό ζαξ βζα ημκ ανζειό ηςκ ηενζώκ πμο αθήκμοκ ακαιιέκα όηακ θείπεηε». Δ Πακδώνα, πμο είπε αοεζζηεί ζε ιζα παβενή ζζςπή ζηδ δζάνηεζα ηδξ οπόθμζπδξ δζαδνμιήξ ςξ ημ ζπίηζ ηδξ, ιζα ζζςπή ζηδκ μπμία ιεηά πανάξ ηδκ είπε αημθμοεήζεζ ηαζ μ δμύηαξ, παιέκμξ ιάθθμκ ηζ εηείκμξ ζηζξ δζηέξ ημο ζηέρεζξ, ημκ ημίηαλε ενςηδιαηζηά. «Σμ ζπίηζ ζαξ είκαζ θςηαβςβδιέκμ ζακ ακάηημνμ», ηδξ ελήβδζε. Ώοηό ημ δζαπίζηςζε ηαζ ιόκδ ηδξ δ Πακδώνα ιε ιζα ιαηζά από ημ πανάεονμ ηδξ άιαλαξ. ΋ηακ μ ζππμηόιμξ ηήξ άκμζλε ηδκ πόνηα, είδε όηζ όθα ηα δςιάηζα ήηακ θςηζζιέκα. «Αεκ ηαηαθαααίκς...» ιμονιμύνζζε απμνδιέκδ ηαηεααίκμκηαξ από ηδκ άιαλα. «Μήπςξ ημ πνμζςπζηό ζαξ εηιεηαθθεύηδηε ηδκ απμοζία ζαξ βζα κα βθεκηήζεζ βζα ηδκ ακαπώνδζή ζαξ από ημ Λμκδίκμ;» είπε ζανηαζηζηά μ Ρμύπενη ηαηεααίκμκηαξ ηζ εηείκμξ δίπθα ηδξ ηαζ θμνώκηαξ ημ ηαπέθμ ημο. «Μδ βίκεζηε βεθμίμξ». Σμκ ηεναοκμαόθδζε ιε έκα μνβζζιέκμ


76

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

αθέιια όηακ ηδκ έπζαζε ηηδηζηά από ημ ιπνάηζμ ηαεώξ ακέααζκακ ηα ζηαθζά πνμξ ηδκ είζμδμ ημο ζπζηζμύ. Σμ πνόζςπό ημο ζημηείκζαζε. «Βίκαζ δ δεύηενδ θμνά πμο ιε απμηαθείηε έηζζ ζήιενα». «Σμ αλίγαηε», αζάζηδηε κα ημο απακηήζεζ δ Πακδώνα. Αεκ οπάνπεζ ηαιία αιθζαμθία βζ’ αοηό, παναδέπηδηε απνόεοια μ Ρμύπενη. Ωζηόζμ, εηηόξ από ημκ Νηάκηε ηαζ ημκ Μπέκεκηζηη, ηακέκαξ βκςζηόξ ημο δε εα είπε ημθιήζεζ πμηέ κα ιζθήζεζ ζημ δμύηα ημο ΢ηνάημκ ιε ηέημζα μζηεζόηδηα ηαζ ηόζμ οπμηζιδηζηά. Ο ζεααζιόξ ηαζ μ εαοιαζιόξ ημο βζα ηδκ Πακδώνα Μέζιπενζ έδεζπκακ κα αολάκμκηαζ ώνα ιε ηδκ ώνα. «Βίζηε...» άνπζζε κα ηδξ θέεζ, αθθά ζηαιάηδζε απόημια όηακ μ ιπάηθεν άκμζλε ηδκ ελώπμνηα ηαζ αημύζηδηακ μζ ήπμζ πμο ένπμκηακ από ημ εζςηενζηό ημο ζπζηζμύ -ηαζ δοκαηόηενα απ’ όθμοξ, έκα βμενό ηθάια, πμο μ Ρμύπενη ανήηε ηόζμ δζαπεναζηζηό όζμ ηαζ ημ ηναβμύδζ ζηδκ όπενα κςνίηενα! «Σζ ζηδκ μνβή...;» ΢ημ πακδαζιόκζμ πμο επζηναημύζε, μ Ρμύπενη έηακε πνμζηαηεοηζηά ζηδκ άηνδ ηδκ Πακδώνα ηαζ ιπήηε πνώημξ ζημ ιζηνό πμθ ηδξ εζζόδμο ημο ζπζηζμύ ηδξ. Έηπθδηημξ ακηίηνζζε ημοξ οπδνέηεξ -πμο έιμζαγακ κα είκαζ δεηάδεξ, παν’ όηζ ήηακ αιθίαμθμ ακ ζε έκα ηόζμ ιζηνό ανπμκηζηό πνεζάγμκηακ ηόζμ πμθθμί- κα πδβαζκμένπμκηαζ άζημπα ηαζ άηαηηα. Οζ βμενέξ ηναοβέξ πνμένπμκηακ από ιζα θεπηή ιεζόημπδ βοκαίηα πμο ηαεόηακ ζημ ηεθεοηαίμ ζηαθμπάηζ ηδξ ζηάθαξ. Ο Ρμύπενη ηδκ αβνζμημίηαλε απμδμηζιαζηζηά. «΢ηαιάηα κα ζημύγεζξ έηζζ, πνζζηζακή ιμο!» Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ημο αθμζονά αθθά ιε ζηακμπμίδζδ όηακ ημ ηθάια, όπςξ ηαζ ηάεε άθθμξ εόνοαμξ, ζηαιάηδζε ζηδ ζηζβιή ηαζ ηα αθέιιαηα όθςκ ζημ ζοκςζηζζιέκμ πμθ ζηνάθδηακ ηαηάπθδηηα πνμξ ημ ιένμξ ημο. Ο Ρμύπενη είδε όηζ ζημ πμθ, εηηόξ από ημκ ίδζμ, ζηδκ πναβιαηζηόηδηα οπήνπακ άθθα έλζ άημια: μ δθζηζςιέκμξ


CAROLE MORTIMER

77

ιπάηθεν, δύμ αθαθζαζιέκα ημνζηζόπμοθα, πμο πνέπεζ κα ήηακ δ ηαιανζένα ηαζ δ οπδνέηνζα, ιία ιεζόημπδ παπμοθή βοκαίηα ιε πμδζά πάκς από ημ ιπεγ θμοζηάκζ ηδξ, πμο πνέπεζ κα ήηακ δ ιαβείνζζζα, ηαζ ιία αηδιέθδηδ δςδεηάπνμκδ ή δεηαηνζάπνμκδ παζδμύθα, ίζςξ δ αμδεόξ ηδξ ζηδκ ημογίκα. Αίπςξ άθθμ έκα εηενόηθδημ ηζμύνιμ αηόιςκ, ηακέκα από ηα μπμία δε εα είπε πνμζθάαεζ πμηέ μ Ρμύπενη βζα ηα δζηά ημο ζπίηζα. Δ βοκαίηα πμο ήηακ ηαεζζιέκδ ζηα ζηαθζά λακάνπζζε κα ηθαίεζ ηαζ κα μδύνεηαζ ιόθζξ ιπήηε ζημ ζπίηζ ηαζ δ Πακδώνα. «Λοπάιαζ ηόζμ, Τρδθμηάηδ!» Σα δάηνοα έηνεπακ ηώνα πμηάιζ ζηα αδύκαηα ιάβμοθα ηδξ βοκαίηαξ, πμο ζδηώεδηε ηζ έηνε-λε ζηδκ ηονία ηδξ ιε ζηεηεοηζηά, ηαηαηόηηζκα ιάηζα. «Κακέκαξ ιαξ δεκ ήλενε ηζ είπε βίκεζ... Ήιαζηακ όθμζ ηάης ηαζ ηνώβαιε ςναία ηαζ ηαθά ημ αναδζκό ιαξ... Ββώ ημ ακαηάθορα όηακ ακέαδηα πάκς βζα κα εημζιάζς ηα πνάβιαηα βζα κα ημζιδεείηε... Ώπ, όθα ηα ςναία πνάβιαηα πμο είπαηε ζηδκ ηνεααημηάιανά ζαξ...!» Καζ λέζπαζε λακά ζε ακαθζθδηά. Ο Ρμύπενη έηακε έκα ιμνθαζιό πόκμο ηαεώξ μζ κέεξ ηδξ ηναοβέξ έιμζαγακ κα δζαπενκμύκ ηα αοηζά ημο θένκμκηαξ ημο πμκμηέθαθμ. «Θα ζε αβάθς ζδηςηή από δς ιέζα ακ δε ζηαιαηήζεζξ αοηή ηδ ζηζβιή», ηδκ πνμεζδμπμίδζε ροπνά. «΢ηαιαηήζηε, Ρμύπενη». Δ Πακδώνα βύνζζε ηαζ ημκ ημίηαλε αοζηδνά. «Αε αθέπεηε πόζμ ακαζηαηςιέκδ είκαζ;» Δ θςκή ηδξ ιαθάηςζε ηαεώξ πθδζίαζε ιεηά ηδκ απανδβόνδηδ βοκαίηα. «Πνμζπάεδζε κα δνειήζεζξ, Υέκθζ. Γζα κα ιμο πεζξ ημοθάπζζημκ ηζ ζοκέαδ». Πήνε ηα πένζα ηδξ ιεζόημπδξ ζηα δζηά ηδξ ηαζ ηα έζθζλε ηαεδζοπαζηζηά. Ο Ρμύπενη, πμο δε δζέεεηε μύηε ιζα ζηαθζά οπμιμκήξ βζα ημοξ θοβιμύξ ηαζ ηα ηθάιαηά ηδξ, πόζμ ιάθθμκ βζα ηζξ ιπενδειέκεξ ηαζ αηαηακόδηεξ ελδβήζεζξ ηδξ, ζηνάθδηε ζημκ ιπάηθεν, πμο έζηεηε αηόια πθάζ ημο. «Βλήβδζέ ιαξ, ζε παναηαθώ, ηζ ηνέπεζ», ημο γήηδζε ήνεια. «Βίκαζ όπςξ ηα είπε δ Υέκθζ, Τρδθόηαηε», είπε μ δθζηζςιέκμξ


78

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

άκηναξ ζηοενςπόξ. «Σδκ ώνα πμο ήιαζηακ όθμζ ηάης ηαζ ηνώβαιε ημ αναδζκό ιαξ, ηάπμζμξ πνέπεζ κα ιπήηε ζημ ζπίηζ ηαζ κα ακέαδηε ζημ οπκμδςιάηζμ ηδξ Τρδθμηάηδξ». «Καζ;» Ο ιπάηθεν έηακε ιζα βηνζιάηζα. «Καζ ημ δςιάηζμ ηώνα είκαζ ηονζμθεηηζηά άκς-ηάης, Τρδθόηαηε». Ο Ρμύπενη ζήηςζε ηα οπενμπηζηά ημο θνύδζα. «Κάθεζεξ ηδκ αζηοκμιία;» Ο ιπάηθεν έιμζαγε κα κζώεεζ άαμθα ηώνα. «΋πζ αηόια, Τρδθόηαηε». Ο Ρμύπενη ζοκμθνοώεδηε πενζζζόηενμ. «Γζαηί ζηδκ μνβή δεκ ημ έηακεξ;» «Να, εβώ...» Ο ιπάηθεν ένζλε ιζα θμλή, αιήπακδ ιαηζά ζηδκ Πακδώνα, πμο ημοαέκηζαγε παιδθόθςκα ιε ηδκ οπδνέηνζά ηδξ. «Ώκαηαθύραιε ηζ είπε ζοιαεί ιόθζξ πνζκ από θίβα θεπηά, Τρδθόηαηε, ηαζ έηζζ ηζ αθθζώξ δεκ ήιμοκ απόθοηα αέααζμξ όηζ...» «Φηάκμοκ μζ θθοανίεξ βζ’ απόρε», δήθςζε δ Πακδώνα. Σώνα πμο είπε ιάεεζ από ηδ Υέκθζ ηζ αηνζαώξ είπε ζοιαεί -ιε ηάεε εθζαενή θεπημιένεζα! - ηαηά ηδκ απμοζία ηδξ, δεκ είπε ηαιία δζάεεζδ κα ημ ζογδηήζεζ άθθμ ιπνμζηά ζημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, πμο ήδδ βκώνζγε πενζζζόηενα απ’ όζα εα έπνεπε βζα ηζξ πνμζςπζηέξ ηδξ οπμεέζεζξ. Καζ θοζζηά δεκ ήεεθε κα πθδνμθμνήζεζ μ Μπέκηθζ ημκ οπεναμθζηά πενίενβμ ηαζ ελαζνεηζηά εοθοή ζοκμδό ηδξ όηζ μ θόβμξ πμο δεκ είπε ηαθέζεζ ηδκ αζηοκμιία ήηακ επεζδή δεκ ήλενε ακ δ ηονία ημο εα επηζπκνύζε κα βίκεζ αοηό βκςζηό. Δ Πακδώνα ζηνάθδηε ζημκ ιπάηθεν. «Μπέκηθζ, πάν’ ημοξ όθμοξ ζηδκ ημογίκα ηαζ θνόκηζζε κα πζμοκ από έκα πμηδνάηζ ιπνάκηζ βζα κα δνειήζμοκ...» «Πνώηα όιςξ θένε ιζα ηανάθα ιπνάκηζ ηαζ δύμ πμηήνζα ζημ


CAROLE MORTIMER

79

ιπθε ζαθόκζ ηδξ Τρδθμηάηδξ», ημκ πνόζηαγε αοηανπζηά μ Ρμύπενη πζάκμκηαξ βενά ηδκ Πακδώνα από ημ ιπνάηζμ. «Βίζηε άζπνδ ζακ θάκηαζια, ηονία ιμο», έζπεοζε κα πνμζεέζεζ ιε ύθμξ πμο δε ζήηςκε ακηίννδζδ, πνμθαααίκμκηάξ ηδκ πνζκ δζαιανηονδεεί. Δ αθήεεζα ήηακ όηζ ιάθθμκ πνεζαγόηακ ηζ εηείκδ έκα πμηό. ΋ιςξ είπε κμιίζεζ... είπε εθπίζεζ... Ω, ηζ ζδιαζία είπε πζα ηζ είπε κμιίζεζ ή ηζ είπε εθπίζεζ αθμύ απόρε όθα είπακ πάεζ πνμθακώξ ηόζμ ζηνααά; «Κάκε ό,ηζ ζμο είπε μ Τρδθόηαημξ, Μπέκηθζ», είπε ημοναζιέκα, λένμκηαξ όηζ δεκ οπήνπε πενίπηςζδ κα πείζεζ ημκ Ρμύπενη κα θύβεζ πνζκ ημο δώζεζ ηάπμζα θμβζηή ελήβδζδ βζα ημ ηζ είπε ζοιαεί εηεί απόρε. Ώκ ηαζ δεκ ήηακ αηόια ζίβμονδ ακ ήεεθε ή ακ ζηόπεοε κα ημ ηάκεζ αοηό...


80

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 6

«Πενζιέκς αηόια, Πακδώνα», ηδξ οπεκεύιζζε μ Ρμύπενη. «Σζ αηνζαώξ πενζιέκεηε;» Μζα νοηίδα αοθάηςζε ημ θεοηό ηδξ ιέηςπμ ηαεώξ ζήηςζε ημ αθέιια από ημκ ηακαπέ όπμο ηαεόηακ ακηίηνο ημο, πθάζ ζημ ζαδζηό ηγάηζ, ιε ημ πμηήνζ ιε ημ ιπνάκηζ πμο ηδξ είπε ζεναίνεζ πνζκ από ιενζηά θεπηά απείναπημ αηόια ζημ βακημθμνειέκμ ηδξ πένζ. Μπαίκμκηαξ ζημ ζαθόκζ είπακ αβάθεζ ηαζ μζ δομ ηζξ αναδζκέξ ημοξ ηάπεξ ηαζ ηα ηαπέθα ημοξ ηαζ μ Μπέκηθζ ηα είπε πάνεζ δζαηνζηζηά, αθμύ άθδζε ζημ ηναπέγζ έκακ αζδιέκζμ δίζημ ιε ιζα ηανάθα ιπνάκηζ ηαζ δύμ πμηήνζα. Ο Ρμύπενη λακαβέιζζε ημ δζηό ημο άδεζμ πμηήνζ πνζκ απακηήζεζ ζηδκ Πακδώνα γοβίγμκηαξ πνμζεηηζηά ηα θόβζα ημο. «Πενζιέκς ιζα ελήβδζδ, θοζζηά». Σα λακεά ηδξ θνύδζα ορώεδηακ. «Αεκ ηαηαθαααίκς ηζ...» «Μζα πνμεζδμπμίδζδ, Πακδώνα», ηδ δζέημρε αθμζονά ηαζ δ έηθναζή ηδξ από αβένςπδ ιεηαηνάπδηε αιέζςξ ζε ακήζοπδ. «Αε ιμο άνεζε πμηέ κα ιμο θέκε ρέιαηα». «΢ε ηακέκακ δεκ ανέζεζ», ημο απάκηδζε ηάπα ακέιεθα ηαζ ήπζε ιζα νμοθδλζά από ημ ιπνάκηζ ηδξ, πμο ηδκ έηακε κα ιμνθάζεζ ιε αδδία. «Καζ απεπεάκμιαζ ζδζαίηενα κα ιμο θέκε ρέιαηα μζ βοκαίηεξ», πνόζεεζε εηείκμξ. «Ώκαθένεζηε ζε όθεξ ηζξ βοκαίηεξ ή ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ;»


CAROLE MORTIMER

81

Ώημύιπδζε ημ ιζζμβειάημ ηδξ πμηήνζ ζε έκα ηναπεγάηζ ηαζ ημ έζπνςλε ιαηνζά ηδξ. Ο Ρμύπενη έζθζλε ηα πείθδ ημο ιε ηδκ εθαθνόηδηα ηδξ ενώηδζήξ ηδξ. «Πζζηεύς εα ιε ανείηε πμθύ πζμ... ζοκενβάζζιμ, ακ δεκ πνμζπαεείηε κα λεθεύβεηε από ηζξ ενςηήζεζξ ιμο ιε ζανηαζηζηό πζμύιμν». «Ίζςξ δεκ έκζςεα ηδκ ακάβηδ κα ημ ηάκς ακ ήλενα ηζ είκαζ αοηό πμο εέθεηε κα ζαξ πς», ρέθθζζε δ Πακδώνα. «Σδκ αθήεεζα, ηονία ιμο!» Δ Πακδώνα ζήηςζε ημοξ ώιμοξ απαλζςηζηά. «Δ πείνα ιμο έπεζ δείλεζ όηζ αοηό πμο εεςνεί αθήεεζα ηάπμζμξ δε εεςνείηαζ πάκηα αθήεεζα από ηάπμζμκ άθθμ... Ρμύπενη!» ακαθώκδζε όηακ εηείκμξ έζηορε ηαζ άνπαλε ηαζ ηα δομ ηδξ πένζα βζα κα ηδ θένεζ ζημ πνόζςπό ημο ζε απόζηαζδ ακαπκμήξ από ημ δζηό ηδξ. Σμ αθέιια ημο ήηακ ζημηεζκζαζιέκμ. «Πακδώνα, δε δείλαηε μύηε έηπθδλδ μύηε απόβκςζδ όηακ αημύζαηε όηζ ηάπμζμξ είπε δζαννήλεζ ημ ζπίηζ ζαξ όζμ ήζαζηακ ζηδκ όπενα απόρε. Ούηε ακεαήηαηε ζηδκ ηνεααημηάιανά ζαξ βζα κα δείηε, ακ ιδ ηζ άθθμ, ιήπςξ έπεζ ηθαπεί ηάηζ. Γζαηί άναβε;» Δ θςκή ημο, ακ ηαζ ιεηαλέκζα απαθή ηώνα, αημοβόηακ αηόια πζμ επζηίκδοκδ. Ο θαζιόξ ηδξ ηζκήεδηε ζπαζιςδζηά ηαεώξ λενμηαηάπζε. «Βίπα άθθα, πζμ άιεζα εέιαηα κα...» «Πζμ άιεζα από ημ κα ελαηνζαώζεηε ακ έπμοκ ηθαπεί ηάπμζα από ηα ηζιαθθή ζαξ;» ηδκ πίεζε εηείκμξ. Δ ζδέα όηζ ηδξ είπακ απμιείκεζ μπμζαδήπμηε ηζιαθθή πμο εα κπνξνύζαλ κα είπακ ηθαπεί, ηδκ έηακε ζπεδόκ κα βεθάζεζ πζηνά. ΢πεδόκ. Γζαηί ημ πνόζςπμ ημο Ρμύπενη είπε ηόζμ αβνζςπή έηθναζδ ηαζ ήηακ ηόζμ ημκηά ζημ δζηό ηδξ, πμο ηδξ ήηακ αδύκαημ κα ηάκεζ μηζδήπμηε άθθμ εηηόξ από ημ κα ζοκεπίζεζ κα ημζηάγεζ ιαβκδηζζιέκδ εηείκα ηα εοιςιέκα αζδιέκζα ιάηζα. «Θα έπς όθμ ημ πνόκμ κα ακέας ηαζ κα εθέβλς όηακ θύβεηε».


82

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Κάηζ πμο εα ανβήζεζ ανηεηά, αθμύ δεκ πνμηίεειαζ κα πάς πμοεεκά ιέπνζ κα ιμο ελδβήζεηε δζελμδζηά αοηή ηδκ πενίενβδ ηαηάζηαζδ», ηδ δζααεααίςζε ακοπμπώνδημξ μ δμύηαξ. «Αεκ οπάνπεζ ηαιία πενίενβδ ηαηάζηαζδ», δζαιανηονήεδηε εηείκδ. «Φαίκεηαζ όηζ ηάπμζμξ άβκςζημξ ή άβκςζημζ ιπήηακ απόρε ζημ ζπίηζ ιμο, ακαζηαηώκμκηαξ ημ πνμζςπζηό ιμο ηαζ αθήκμκηαξ πίζς ημοξ πάμξ. Ώοηό είκαζ ημ ιόκμ πμο λένς βζα ηδκ ώνα». Ο Ρμύπενη ζοκέπζζε κα ηδκ ημζηάγεζ ελεηαζηζηά βζα ιενζηέξ αηέθεζςηεξ ζηζβιέξ, αθθά δεκ ιπμνμύζε κα δζααάζεζ ημ παναιζηνό ζημζπείμ μύηε ζημ ακέηθναζημ πνόζςπό ηδξ μύηε ζηα ήνεια αζμθεηζά ηδξ ιάηζα πμο ημκ ημζημύζακ ηαηάιαηα. Μάηζα ηόζμ όιμνθα ηαζ ζαβδκεοηζηά... Με έκα αζμθεηί ηόζμ ααεύ πμο ημο εύιζγε ααεύ, ζημηεζκό πδβάδζ. Καζ βειάηα ιοζηήνζμ... Σζ ημκ είπε πζάζεζ, πμο κα πάνεζ; Αεκ ήηακ ηώνα δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή κα εαοιάγεζ ηα ιάηζα ηδξ Πακδώναξ ή μπμζμδήπμηε άθθμ ιένμξ ηδξ ακαημιίαξ ηδξ! Ο Ρμύπενη άθδζε ηα πένζα ηδξ ηαζ ζδηώεδηε απόημια, ηναηώκηαξ όιςξ ημ αθέιια ημο ηανθςιέκμ επάκς ηδξ. «Θα ζαξ ζοκμδεύζς ζηδκ ηνεααημηάιανά ζαξ ηώνα αιέζςξ». «Αεκ είκαζ απαναίηδημ, εβώ...» «΋,ηζ ηζ ακ θέηε, εβώ εα ζαξ ζοκμδεύζς ζηδκ ηνεααημηάιανά ζαξ». Σα ιάηζα ημο ζηέκερακ όηακ ηδκ είδε κα πακζημαάθθεηαζ λακά. «Σζ είκαζ αοηό πμο θμαάζηε, Πακδώνα;» «Αε θμαάιαζ ηίπμηα!» Πεηάπηδηε όνεζα ιε ιάβμοθα ηαηαηόηηζκα. Ώπό εοιό, οπέεεζε μ Ρμύπενη. «Πμθύ ηαθά, αθμύ επζιέκεηε, εθάηε ιαγί ιμο επάκς». Σα οπένμπα εηείκα ιάηζα πέηαβακ ιααζέξ ζπίεεξ. «Ώκ ηαζ δεκ έπς ζδέα ηζ πενζιέκεηε κα ανείηε εηεί! Κάπμζμκ εναζηή ίζςξ;» πνόζεεζε ημνμσδεοηζηά. «Κάπμζμκ άκηνα πμο ηναηώ ηνοιιέκμ ζηδκ ηνεααημηάιανά ιμο βζα κα ιμζναζηώ ιαγί ημο ημ ηνεαάηζ ιμο ηδ κύπηα;»


CAROLE MORTIMER

83

Ο Ρμύπενη είπε λεπάζεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηδξ απζζηίαξ πμο είπακ εηημλεοηεί εκακηίμκ ηδξ ζηδ δζάνηεζα ημο βάιμο ηδξ. Καηδβμνίεξ πμο δεκ είπε εκδζαθενεεί κα αημύζεζ εηείκδ ηδκ επμπή από δεύηενμ πένζ ηαζ πμο ημκ εκδζέθενακ αηόια θζβόηενμ ηώνα πθέμκ πμο ηδκ είπε βκςνίζεζ πνμζςπζηά. ΋πζ, ακ ηαζ όηακ απμθάζζγε πμηέ κα ιάεεζ ηδκ αθήεεζα βύνς από ηζξ ηαηδβμνίεξ αοηέξ, ζηόπεοε κα νςηήζεζ εοεέςξ ηδκ ίδζα ηδκ Πακδώνα. Αζαζζεακόηακ ιζα απμζηαζζμπμίδζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ Πακδώναξ Μέζιπενζ. Μήπςξ ήηακ ιζα απόιαηνδ ζηάζδ πμο είπε ζηόπζια οζμεεηήζεζ βζα κα ιδκ πθδβώκεηαζ από ηζξ αανζέξ εηείκεξ ηαηδβμνίεξ; Ίζςξ ήηακ ημ ίδζμ αιοκηζηό ηείπμξ πμο μ Ρμύπενη πνμζπαεμύζε κα βηνειίζεζ ιε ηάεε ηνόπμ από ηδκ πνώηδ ζηζβιή πμο ηδ βκώνζζε. Σδξ παιμβέθαζε αιοδνά. «Πμθύ αιθζαάθθς βζ’ αοηό». «΢μαανά;» ημκ πνμηάθεζε. Σδξ παιμβέθαζε λακά ιε ζζβμονζά. «΢μαανόηαηα». «Σόηε είζηε μ ιόκμξ πμο αιθζαάθθεζ», ημο είπε ροπνά. Κμύκδζε παζπκζδζάνζηα ημ ηεθάθζ ημο. «΋πςξ ζαξ έπς πεζ, πμηέ δεκ αημθμοεώ ηοθθά ημ πανάδεζβια ημο ηόζιμο». Σμ δζηό ηδξ παιόβεθό όιςξ δεκ έδεζπκε ηαιία δζάεεζδ βζα πζμύιμν. «Σζ ηαθά πμο ακαηαθύπης όηζ δ βκςνζιία ζαξ ιαγί ιμο δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ιζα αηόια εοηαζνία κα γανώζεηε πενζθνμκδηζηά ηδκ ανζζημηναηζηή ζαξ ιύηδ ηαζ κα ζκμιπάνεηε ηδκ ημζκςκία!» Ο Ρμύπενη είπε ηδκ εθπίδα όηζ δ βκςνζιία ημοξ εα μδδβμύζε ζε ηάηζ πμθύ πενζζζόηενμ απ’ αοηό... «Ώκ πνμζπαεείηε κα ιε κεονζάζεηε πενζζζόηενμ, Πακδώνα, άδζημξ ηόπμξ. ΢αξ δζααεααζώκς όηζ εβώ ηαζ δ ανζζημηναηζηή ιμο ιύηδ έπμοιε πθήνδ ακμζία ζηζξ πνμζαμθέξ». «Σζ ηύπδ!» Ο Ρμύπενη δζέζπζζε ημ δςιάηζμ ηαζ άκμζλε ηδκ πόνηα. «Μεηά από ζαξ», ηδξ είπε ηαζ έηακε ζηδκ άηνδ βζα κα ηδξ επζηνέρεζ κα


84

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

αβεζ πνώηδ. Δ Πακδώνα αβήηε ιε γςδνό αήια ηαζ ημ θμοζηάκζ ηδξ ακέιζζε ηαεώξ πέναζε δίπθα ημο, ιε ημ πζβμύκζ ηδξ ζδηςιέκμ πενήθακα, ηα ιάβμοθά ηδξ θθμβζζιέκα βζα άθθδ ιζα θμνά ηαζ ηα αζμθεηζά εηείκα ιάηζα κα αζηνάθημοκ εοιςιέκα. Ο Ρμύπενη ηδκ αημθμύεδζε πζμ ανβά, ιδ λένμκηαξ μύηε ηζ μ ίδζμξ ηζ πενίιεκε κα πεηύπεζ ακεααίκμκηαξ ζηδκ ηνεααημηάιανα ηδξ Πακδώναξ ιαγί ηδξ -ζίβμονα όπζ ημ πνμθακέξ! ΋ιςξ ημ έκζηζηηό ημο ημκ είπε πάκηα ηαεμδδβήζεζ ζςζηά ηα πνόκζα πμο οπδνεημύζε ζημ ζηναηό, έηζζ θμζπόκ ήλενε όηζ οπήνπε ηάηζ... ηάηζ πενίενβμ ζηδκ ήνειδ ακηίδναζδ ηδξ Πακδώναξ όηακ έιαεε όηζ ηάπμζμξ είπε ιπεζ απνόζηθδημξ ζημ ζπίηζ ηδξ αοηό ημ ανάδο.

*** «Ω!» Δ Πακδώνα είπε κμιίζεζ όηζ ήηακ πνμεημζιαζιέκδ βζ’ αοηό πμο εα ακηίηνζγε ιπαίκμκηαξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ. Ώπό ηδκ πενζβναθή ημο πάμοξ ηαζ ηδξ ηαηαζηνμθήξ πμο ηδξ είπε δώζεζ ηόζμ παναζηαηζηά δ Υέκθζ θίβμ κςνίηενα, δ Πακδώνα ήλενε βζα ηα ημιιέκα ζε θςνίδεξ ζεκηόκζα, ηα ζημνπζζιέκα μθόβονα ζημ δςιάηζμ πμύπμοθα ηςκ λεζηζζιέκςκ ιαλζθανζώκ ηαζ ημο ζηνώιαημξ, ηα ακαπμδμβονζζιέκα ή ζπαζιέκα ιπμοηαθάηζα ηςκ ανςιάηςκ ζηδκ ημοαθέηα ηδξ ηαζ ηα ακμζπηά ζονηάνζα πμο έπαζηακ άδεζα, ιε ημ πενζεπόιεκό ημοξ πεηαιέκμ εδώ ηζ εηεί ζημ πάηςια. Ναζ, ήλενε ηζ έπνεπε κα πενζιέκεζ ιπαίκμκηαξ ζημ δςιάηζό ηδξ, αθθά ηαζ πάθζ δε θακηαγόηακ πόζμ εα ηδ ζόηανε δ εζηόκα όθςκ ηςκ πνμζςπζηώκ ηδξ ακηζηεζιέκςκ ζηζζιέκςκ ή ζπαζιέκςκ. Έιμζαγε ζακ μ δνάζηδξ κα ιδκ είπε ανεζ αοηό πμο βύνεοε ηαζ, πάκς ζηδ ιακία ημο, κα είπε πνμζπαεήζεζ κα ηαηαζηνέρεζ ημ ηαεεηί πμο εα ιπμνμύζε κα είπε αλία βζα εηείκδ. «Κάεζζε, Πακδώνα». Ο Ρμύπενη είπε ζδηώζεζ ιζα


CAROLE MORTIMER

85

ακαπμδμβονζζιέκδ ηανέηθα ηαζ ηδξ έηακε κόδια κα ηαείζεζ πνμημύ θζπμεοιήζεζ, όπςξ πμθύ θμαόηακ. ΢ηα ιάηζα ηδξ ήηακ γςβναθζζιέκμξ έκαξ ααεύξ πόκμξ ηαζ ημ πνόζςπό ηδξ ήηακ ηάηςπνμ ηαεώξ αμύθζαλε ιε εοβκςιμζύκδ ζηδκ ηανέηθα ιε ημ ιπνμηάν ύθαζια, ηαθύπημκηαξ ιε ημ πένζ ηδξ ηα πείθδ ηδξ πμο έηνειακ. Ο Ρμύπενη ηάεζζε ζηζξ θηένκεξ ιπνμζηά ηδξ ηαζ πήνε ημ άθθμ ηδξ πένζ ζηα δζηά ημο. «Πμζμξ ημ έηακε αοηό, Πακδώνα;» Ώκμζβόηθεζζε ηα ιάηζα ηδξ ηαζ ζηζξ ιαηνζέξ ιεηαλέκζεξ αθεθανίδεξ ηδξ θαιπύνζζακ ηα δάηνοα πμο ηα είπακ πθδιιονίζεζ ηαζ ανβμηύθδζακ ζηα ιάβμοθά ηδξ. Σμκ ημίηαλε ιε αθέιια απθακέξ. «Πακδώνα;» Σδξ ηνάηδζε πζμ ζθζπηά ημ πένζ. «Πεξ ιμο πμζμξ εοεύκεηαζ βζ’ αοηό ηαζ εα θνμκηίζς κα ηζιςνδεεί όπςξ ημο αλίγεζ», ηδξ οπμζπέεδηε αθμζονά. «Ββώ... Γζαηί πζζηεύεηε όηζ εα ιπμνμύζα κα λένς πμζμξ ημ έηακε;» Κμύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ ηαζ, αθμύ ηνάαδλε ημ πένζ ηδξ από ηα δζηά ημο, ζδηώεδηε ηαζ άνπζζε κα ιαγεύεζ ηα ζηόνπζα ηαζ ζπαζιέκα πνάβιαηα από ηδκ ημοαθέηα ηδξ. ΢ηοενςπζάγμκηαξ, ζδηώεδηε ηαζ μ Ρμύπενη. «Μήπςξ επεζδή αοηό έπεζ λακαζοιαεί;» Δ Πακδώνα βύνζζε απόημια πνμξ ημ ιένμξ ημο, ιε ιάηζα μνεάκμζπηα. «Γζαηί ημ θέηε αοηό;» Μέπνζ ηώνα μ Ρμύπενη δεκ ήηακ ζίβμονμξ. ΋ιςξ δ ακηίδναζδ ηδξ Πακδώναξ ζηδκ ενώηδζή ημο είπε ιόθζξ επζαεααζώζεζ ηζξ οπμρίεξ ημο. «΢αξ είπα, πνόζελα όηζ δε θακήηαηε ανηεηά έηπθδηηδ ή ζηεκμπςνδιέκδ όηακ ημ ιάεαηε. Καζ μ Μπέκηθζ ζαξ ημίηαλε πενζιέκμκηαξ από ζαξ κα απακηήζεηε όηακ ημκ νώηδζα βζαηί δεκ είπε ηαθέζεζ ηδκ αζηοκμιία. Βίκαζ... εα ιπμνμύζε κα είκαζ ηάηζ πμο ηάπμζμξ έηακε από ηδ ιμπεδνή επζεοιία κα ζαξ ηάκεζ ηαηό;» Έκα ιένμξ ηδξ έκηαζήξ ηδξ έθοβε από ημοξ ώιμοξ ηδξ.


86

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Βκκμείηε ηάπμζα γδθζάνα ζύγοβμξ ίζςξ;» ημκ νώηδζε πνμηθδηζηά. Ο Ρμύπενη ακάζακε ααεζά επζζηναηεύμκηαξ όθδ ηδκ οπμιμκή ημο. «Βίκαζ ηόζμ απίεακδ ιζα ηέημζα εηδμπή; Ο ΢ηάκθζ ήηακ πακηνειέκμξ, έηζζ δεκ είκαζ;» Δ Πακδώνα έηθεζζε ηα ιάηζα. Ω, καζ, ηαζ αέααζα ήηακ πακηνειέκμξ μ ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ, μ άκενςπμξ πμο είπε πεεάκεζ ζηδ ιμκμιαπία πμο είπε ζημζπίζεζ ηαζ ζημκ Μπάνκαιπζ ηδ γςή ημο. Βίπε βοκαίηα ηαζ δύμ ακήθζηα παζδζά. Καζ αοηόξ ήηακ αηνζαώξ μ θόβμξ πμο δ Πακδώνα δεκ είπε απμηαθύρεζ, μύηε εα απμηάθοπηε πμηέ, δδιόζζα όθδ ηδκ αθήεεζα βζα ηα πενζζκά βεβμκόηα. ΋ηακ λακάκμζλε ηα ιάηζα ηδξ, ημ αθέιια ηδξ ήηακ ζηαεενό. «Ναζ, ήηακ», παναδέπηδηε ημοναζιέκα. Ο δμύηαξ ημύκδζε εθαθνά ημ ηεθάθζ. «Ώπμηθείεηαζ, θμζπόκ, κα είκαζ δ ζύγοβόξ ημο οπεύεοκδ βζα...» «Αεκ ημ έηακε αοηή», ημκ έημρε ιε αεααζόηδηα δ Πακδώνα. «Δ Κθάνα ΢ηάκθζ ιεηαηόιζζε ιόκζια ζηδκ Κμνκμοάθδ ιε ηα δύμ ηδξ παζδζά θίβμ ανβόηενα... ιεηά ηδκ ηδδεία ημο ζογύβμο ηδξ». «Ώοηό δε ζδιαίκεζ όηζ δεκ ιπμνεί κα πθήνςζε ηάπμζμκ βζα κα...» «Γζα όκμια ημο Θεμύ! Αεκ πθήνςζε ηακέκακ ηαζ δεκ ημ έηακε αοηή, Ρμύπενη!» Δ οπμιμκή ηδξ Πακδώναξ είπε ανπίζεζ κα ελακηθείηαζ. Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε πνμζεηηζηά, παναηδνώκηαξ ηδκ αβςκία ζηα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα, ημ εθαθνό ηνειμύθζαζια ζημ ηάης ηδξ πείθζ ηαζ ημ ηνέιμοθμ ηςκ πενζώκ ηδξ όηακ έζηορε κα πάνεζ ηάηζ από ημ πάηςια ηαζ κα ημ αημοιπήζεζ ζημ ηναπέγζ ηδξ ημοαθέηαξ ηδξ. Έθενε ιεηά ημ πένζ ηδξ ζημ ιέηςπό ηδξ. «Βίκαζ πμθύ ανβά, Ρμύπενη, ηαζ εα ακηζθαιαάκεζηε αζθαθώξ πόζμ ακάνιμζημ είκαζ κα ιείκεηε άθθμ ζηδκ ηνεααημηάιανά ιμο».


CAROLE MORTIMER

87

«Έπεηε απόθοημ δίηζμ: είκαζ πμθύ ανβά βζα κα ακδζοπήζεζ μπμζμζδήπμηε από ημοξ δομ ιαξ βζα ηδκ οπόθδρή ημο. Γζ' αοηό εεςνώ όηζ ημ ηαθύηενμ εα ήηακ κα ιδ ιείκεηε ιόκδ ζ’ αοηό ημ ζπίηζ απόρε». «Μα δεκ είιαζ ιόκδ...» «Βπζηνέρηε ιμο κα δζαθςκήζς». «Έπς ημοξ οπδνέηεξ ιμο...» «Έκακ δθζηζςιέκμ, δύμ θμαζζιέκα ημνζηζόπμοθα, ιία πμκηνή ιαβείνζζζα ηαζ ηδκ οπεναμθζηά κεανή αμδεό ηδξ, πμο ιμζάγεζ κα είκαζ ηαεοζηενδιέκδ, ηαεώξ ηαζ ιζα οζηενζηή ηαιανζένα...» «Ο Μπέκηθζ δεκ είκαζ ηαζ ηόζμ δθζηζςιέκμξ», δζηαζμθμβήεδηε εζβιέκδ. «Οζ δύμ κεανέξ οπδνέηνζεξ είκαζ μζ εββμκέξ ημο ηαζ έπεζ ακαθάαεζ ηδ θνμκηίδα ημοξ από ηόηε πμο έπαζακ ημοξ βμκείξ ημοξ, πνζκ από ηνία πνόκζα. Δ ηονία Σζίαενξ είκαζ παπμοθή αθθά ζηακόηαηδ- ηαζ δ πμθύ κεανή αμδεόξ ηδξ είκαζ δ ηόνδ ηδξ, δ Μέζγζ, πμο, ακ ηαζ ηάπςξ... ανβόζηνμθδ, μπςζδήπμηε δεκ είκαζ ηαεοζηενδιέκδ. ΋ζμ βζα ηδ Υέκθζ, πνμηζιώ πίθζεξ θμνέξ ηα ζοκαζζεδιαηζηά ηδξ λεζπάζιαηα από ημ κα είιαζ οπμπνεςιέκδ κα οπμιέκς ηδκ πανμοζία ηδξ πνμδβμύιεκδξ ηαιανζέναξ ιμο». Ώκηζιεηώπζζε ημ αθέιια ημο ζδηώκμκηαξ πενήθακα ημ πζβμύκζ. «Καζ βζαηί ήζαζηακ οπμπνεςιέκδ κα οπμιέκεηε ηδκ πανμοζία ηδξ πνμδβμύιεκδξ ηαιανζέναξ ζαξ;» ηδ νώηδζε ζοκμθνοςιέκμξ. Σα ιάβμοθά ηδξ ημηηίκζζακ εθαθνά. «΋θα ηα ιέθδ ημο πνμζςπζημύ ηα είπε πνμζθάαεζ μ ζύγοβόξ ιμο». Καζ πένοζζ, όηακ δ Πακδώνα έιεζκε ιόκδ ηδξ, είπε απμθαζίζεζ κα πνμζθάαεζ δζηό ηδξ πνμζςπζηό ηαζ είπε επζθέλεζ έκακ δθζηζςιέκμ ιπάηθεν, επεζδή είπε κα ζοκηδνήζεζ ηζξ δύμ κεανέξ εββμκέξ ημο, ιία ιαβείνζζζα ιε ηδκ ακαιθίαμθα κόεα -ηαζ «ηάπςξ ανβόζηνμθδ»- ηόνδ ηδξ, ηαεώξ ηαζ ιία ηαιανζένα πμο πάεαζκε ηνίζδ οζηενίαξ ιε ημ παναιζηνό. ΋θμζ αοημί μζ οπδνέηεξ εα είπακ ζίβμονα δοζημθεοηεί ζημ


88

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πανεθεόκ κα ανμοκ δμοθεζά. Κζ όιςξ δ Πακδώνα ημοξ πνμζέθααε. Άθθδ ιία δζαπίζηςζδ πμο ενπόηακ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ θήιδ ηδξ ςξ βοκαίηαξ όπζ ιόκμ άπζζηδξ, αθθά ηαζ επζπόθαζαξ ηαζ εβςηεκηνζηήξ... Ο Ρμύπενη ακαζηέκαλε ααεζά. «Πακδώνα, δεκ ηαηαθαααίκεηε όηζ αοηόξ πμο ιπήηε ζημ ζπίηζ ζαξ απόρε ιπμνεί κα ημ επζπεζνήζεζ λακά;» «Αεκ ημ έπεζ λακαηάκεζ ζημ πανεθεόκ...» άνπζζε κα θέεζ δ Πακδώνα, αθθά ζηαιάηδζε απόημια ιόθζξ ζοκεζδδημπμίδζε ηζ είπε ηαζ ημκ ημίηαλε ηαηδβμνδηζηά. «Βπίηδδεξ ημ είπαηε αοηό βζα κα ιε παβζδέρεηε!» Ναζ, αοηό αηνζαώξ είπε ηάκεζ ηαζ εα ημ έηακε ηαζ πάθζ, ακ ήηακ ακαβηαίμ βζα κα ιάεεζ ηδκ αθήεεζα. Ή ηέθμξ πάκηςκ όζδ αθήεεζα ήηακ δζαηεεεζιέκδ κα ημο απμηαθύρεζ δ Πακδώνα αοηή ηδ ζηζβιή... «Βπμιέκςξ είπα δίηζμ; Ώοηό έπεζ λακαβίκεζ;» «Ναζ». «Πόζεξ θμνέξ;» «Σνεζξ ημ πνόκμ πμο πέναζε... ηαζ, όπζ, αοηό δε ζδιαίκεζ όηζ οπεύεοκδ πνέπεζ κα είκαζ δ Κθάνα ΢ηάκθζ». Σμ αθέιια ηδξ ιανηονμύζε ηδκ έκημκδ εκόπθδζή ηδξ. «Θα ήεεθα κα ηδκ αθήζεηε ήζοπδ ηδκ ηαδιέκδ. Ώνηεηά έπεζ ηνααήλεζ!» Καζ πάθζ, πενίενβα ζοκαζζεήιαηα βζα ηδ βοκαίηα πμο οπμηίεεηαζ όηζ εοεοκόηακ βζα ηα πενζζζόηενα αάζακα ηδξ Κθάνα ΢ηάκθζ, ακ όπζ βζα όθα... Τπήνπακ πμθθά πνάβιαηα πμο δεκ ημθθμύζακ. Σόζα ενςηήιαηα πμο μ Ρμύπενη εκζηζηηςδώξ ήλενε όηζ δ Πακδώνα άθδκε βζα ηδκ ώνα ακαπάκηδηα. Ή ημοθάπζζημκ πςνίξ εζθζηνζκείξ απακηήζεζξ. ΋πζ όηζ μ Ρμύπενη είπε θόβμοξ κα πζζηεύεζ όηζ ημο έθεβε ρέιαηα, απθώξ δ Πακδώνα ήλενε κα απμθεύβεζ ηδκ αθήεεζα όπμηε ηδ αόθεοε. ΢ηζξ θέζπεξ όπμο ζύπκαγε μ Ρμύπενη είπε αημύζεζ ημοξ εαιώκεξ κα ζογδημύκ βζα ηδκ μιμνθζά ηδξ Πακδώναξ Μέζιπενζ ηα ηεθεοηαία ηέζζενα πνόκζα ηαζ ημ πόζμ άπζζηδ ήηακ ζημ βάιμ ηδξ, έηζζ ήηακ αδύκαημ κα ιδ θηάζμοκ ζη’ αοηζά ημο ηα


CAROLE MORTIMER

89

ημοηζμιπμθζά βζα ημ ζηάκδαθμ βύνς από ημ εάκαημ ημο ζογύβμο ηδξ ηαζ ημο οπμηζεέιεκμο εναζηή ηδξ. ΋ιςξ εθάπζζηα ημοηζμιπμθζά είπακ αημοζηεί βζα εηείκδ ιεηά ημ ζηάκδαθμ. Καιία θήιδ βζα ηάπμζμκ κέμ εναζηή. Ή εναζηέξ. Καζ ηακέκαξ άκηναξ ζ’ εηείκεξ ηζξ θέζπεξ δεκ είπε ηαοπδεεί πμηέ όηζ είπε νίλεζ ζημ ηνεαάηζ ημο ηδκ όιμνθδ αθθά εακάζζια επζηίκδοκδ δμύηζζζα. Θα ιπμνμύζε αέααζα κα οπάνπεζ ηαζ ιζα άθθδ ελήβδζδ: όηζ δ δμύηζζζα είπε ηόζμ ζηακδαθώδδ ηαζ ανκδηζηή θήιδ πμο ηακέκαξ δεκ ήεεθε κα ζοκάρεζ ζπέζδ ιαγί ηδξ, μύηε ηακ ιοζηζηή, αθθά μ Ρμύπενη ααεζά ιέζα ημο δεκ ημ πίζηεοε αοηό. Ο ΢άβηκημκ, βζα πανάδεζβια, δεκ είπε θακεί ηαεόθμο απνόεοιμξ κα πθαβζάζεζ ιαγί ηδξ! Ο Ρμύπενη έκζςζε κα ημο ακεααίκεζ ημ αίια ζημ ηεθάθζ ηαζ ιόκμ πμο εοιήεδηε ηζ είπε ζοιαεί ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο, ηαεώξ ηαζ ημ ζηζζιέκμ θόνεια ηδξ Πακδώναξ, πμο είπε αθήζεζ ζπεδόκ αηάθοπηα ηα ζηήεδ ηδξ ηάης από ημ θεπηό ύθαζια ηδξ ηαιζγόθαξ ηδξ. «ΐθέπεηε κα θείπεζ ηάηζ από ηα πνάβιαηά ζαξ;» Κμύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ. «Αεκ ιπμνώ κα είιαζ απόθοηα ζίβμονδ ιέπνζ κα ζοβονζζηεί ημ δςιάηζμ, αθθά δε κμιίγς κα θείπεζ ηάηζ». «Σζξ άθθεξ ηνεζξ θμνέξ είπε ηθαπεί ηίπμηα;» ηδ νώηδζε ζοθθμβζζιέκμξ μ Ρμύπενη. «Ώπ’ όζμ βκςνίγς, όπζ». «Ώπ’ όζμ βκςνίγεηε; Αδθαδή δεκ είζηε αέααζδ;» Δ Πακδώνα ακαζηέκαλε ιε ηδκ πνμθακή δοζπζζηία ημο. «Σμ βαιήθζμ ζοιαόθαζό ιμο όνζγε όηζ, ακ μ Μπάνκαιπζ πέεαζκε πνζκ από ιέκα ηαζ δεκ είπαιε απμηηήζεζ απμβόκμοξ, εα ιμο παναπςνμύκηακ έκα ζδζόηηδημ ζπίηζ βζα κα ιέκς ηαζ ηάπμζα ηεθάθαζα βζα κα ζοκηδνμύιαζ. Σμ ζπίηζ αοηό δεκ απμηεθμύζε πμηέ ιένμξ ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηςκ Γμοίκηβμοκη. Μάθζζηα, δεκ είπα ζδέα βζα ηδκ ύπανλή ημο πνζκ ακμζπηεί δ


90

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

δζαεήηδ ημο Μπάνκαιπζ. Σμ ηθδνμκόιδζα επζπθςιέκμ ηαζ έπς αθθάλεζ εθάπζζηα πνάβιαηα από ηόηε πμο ιεηαηόιζζα εδώ, πνζκ από έκα πνόκμ. Νμιίγς όηζ όθδ δ επίπθςζδ έπεζ παναιείκεζ όπςξ ήηακ ηαζ όηζ ζημοξ ημίπμοξ ηνέιμκηαζ μζ πνςηόηοπμζ πίκαηεξ». Ώπό ηδκ ειπεζνία ημο, μ Ρμύπενη ήλενε όηζ, όηακ έκαξ ηύνζμξ ηδξ ηάλδξ ημο δζαηδνμύζε ζημ Λμκδίκμ ηάπμζμ ζπίηζ ηδκ ύπανλδ ημο μπμίμο αβκμμύζε δ ζύγοβόξ ημο, μ θόβμξ ζοκήεςξ ήηακ έκαξ. Ήηακ άναβε δοκαηόκ μ Μπάνκαιπζ, πνζκ από ημκ πνόςνμ εάκαηό ημο, κα είπε ζπζηςιέκδ ηάπμζα ενςιέκδ ζηδκ ίδζα ηαημζηία πμο είπε αθήζεζ ζηδ ζύγοβό ημο ιε ηδ δζαεήηδ ημο; Ώκ αθήεεοε ηάηζ ηέημζμ, ηόηε μ Ρμύπενη δεκ ιπμνμύζε κα δζακμδεεί ιεβαθύηενδ πνμζαμθή βζα ηδ ζύγοβμ. ΋ιςξ ημ ηαεάνζμ αθέιια ηδξ Πακδώναξ ηαζ δ αεώα έηθναζή ηδξ έδεζπκακ όηζ είπε πθήνδ άβκμζα αοηήξ ηδξ πνμζαμθήξ... Άθθδ ιζα έκδεζλδ -θεξ ηαζ ηδ πνεζαγόηακ μ Ρμύπενη- όηζ δ Πακδώνα ήηακ δ ελεγδηδιέκδ ηαζ έιπεζνδ βοκαίηα πμο πενζέβναθακ ηα ημοηζμιπμθζά. Ώκηίεεηα, ιάθζζηα, δ ήπζα ζηάζδ ηδξ αηόια ηαζ απέκακηζ ζημ οπδνεηζηό ηδξ πνμζςπζηό έδζκε ηδκ εκηύπςζδ όηζ δ πναβιαηζηόηδηα ήηακ εκηεθώξ δζαθμνεηζηή. Τπήνπε άναβε πζεακόηδηα δ ενςιέκδ ημο Μέζιπενζ κα είπε επζζηνέθεζ ζ’ αοηό ημ ζπίηζ ηνεζξ -όπζ, ηέζζεξηο- θμνέξ ακαγδηώκηαξ ηάηζ δζηό ηδξ πμο δεκ είπε πάνεζ όηακ ιάγερε, αζαζηζηά δίπςξ άθθμ, ηα πνάβιαηά ηδξ ηαζ έθοβε; Σδκ πζεακόηδηα αοηή μ Ρμύπενη ζηόπεοε κα ηδκ ενεοκήζεζ ηνοθά. Ώκ δ Πακδώνα δεκ ήλενε βζα πμζμ θόβμ δζαηδνμύζε αοηό ημ ζπίηζ μ ζύγοβόξ ηδξ, ίζςξ ήηακ ηαθύηενα βζα ηδκ ώνα κα ιείκεζ ςξ έπεζ. Σμ αθέιια ημο αβηάθζαζε ημκ θεπηό ηδξ θαζιό ηαζ ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαεώξ ήηακ απμννμθδιέκδ ζηδκ πνμζπάεεζά ηδξ κα ηαηημπμζήζεζ ηδκ ημοαθέηα ηδξ. Σμο θάκδηε ηόζμ εοάθςηδ πμο ιέζα ημο λύπκδζε άεεθά ημο έκα αίζεδια πνμζηαηεοηζηόηδηαξ.


CAROLE MORTIMER

91

Παηώκηαξ ιε πνμζμπή πάκς ζηα ιεηαλςηά εζώνμοπα πμο ήηακ δζάζπανηα ζημ πάηςια, ηδκ πθδζίαζε ζζςπδθά ηαζ ζηάεδηε πίζς ηδξ. «Πακδώνα... ηζ πάεαηε;» ακαθώκδζε απόημια αθέπμκηαξ ιζα ηδθίδα αίιαημξ ζημ βακημθμνειέκμ πένζ πμο εηείκδ αζάζηδηε κα ηνύρεζ αθαθζαζιέκδ. «Έκα ημιιάηζ βοαθί ηνύπδζε ημ δάπηοθό ιμο». Ώπμθεύβμκηαξ ημ αθέιια ημο, έθενε ημ ηναοιαηζζιέκμ ηδξ πένζ ζημ ζηήεμξ ηδξ, έπμκηαξ πθήνδ ζοκαίζεδζδ όηζ δ πανμοζία ημο Ρμύπενη ηόζμ ημκηά ηδξ ηδκ είπε ακαζηάηςκε όζμ ημ βοαθί πμο είπε ιπεζ ζημ δάπηοθό ηδξ. Καζ ηώνα είπε ακαζηαηςεεί αηόια πενζζζόηενμ βζαηί, αοεζζιέκδ ζηζξ ζηέρεζξ ηδξ βζα όζα είπακ ζοιαεί, δεκ είπε ακηζθδθεεί όηζ μ Ρμύπενη ζηεηόηακ αηνζαώξ πίζς ηδξ. «Ώθήζηε ιε κα ημ δς». Έκα νίβμξ δζέηνελε ηδκ πθάηδ ηδξ όηακ ηδκ έπζαζε ιε ηα ζηζαανά ημο πένζα από ημοξ ώιμοξ ηαζ ηδ βύνζζε πνμξ ημ ιένμξ ημο, ζηύαμκηαξ ημ λακεμιαθθό ηεθάθζ ημο βζα κα πάνεζ απαθά ημ πένζ ηδξ ηαζ κα ελεηάζεζ ημ ηναύια. «Πνέπεζ κα αβάθεηε ημ βάκηζ ζαξ, έπεζ βειίζεζ αίιαηα», ηδ ζοιαμύθερε ιε ηναπζά θςκή. Δ Πακδώνα, πμο είπε ιείκεζ ζακ οπκςηζζιέκδ κα ημζηάγεζ ημ ζηοιιέκμ ηεθάθζ ιε ηα πνοζά ιαθθζά, ακαπήδδζε αθαθζαζιέκδ ηαζ, αθμύ παιήθςζε ημ αθέιια ζημ πένζ ηδξ, είδε ιε έηπθδλδ όηζ δ αζιάηζκδ ηδθίδα ζημ δακηεθέκζμ ηδξ βάκηζ ελαπθςκόηακ. «Ω Θεέ ιμο!» Σνάαδλε ημ πένζ ηδξ ηαζ έαβαθε ημ βάκηζ. «Αε θαίκεηαζ ζμαανό, πάκηςξ...» ΢ημ ιαθαηό άηνμ ημο δείηηδ ηδξ οπήνπε έκα πμθύ ιζηνό ηόρζιμ. «Γζα κα ημ δς». Ο δμύηαξ λακαπήνε απμθαζζζηζηά ημ πένζ ηδξ ηαζ γάνςζε ηα θνύδζα ημο ακήζοπμξ όηακ δζαπίζηςζε όηζ δ αζιμνναβία δεκ είπε ζηαιαηήζεζ. «Σμ βοαθί είκαζ αηόια ιέζα;» «΋πζ, δε κμιίγς». Δ ηαναπή ηδξ πθέμκ δεκ μθεζθόηακ ηόζμ ζημ ζμη ημο αηοπήιαημξ όζμ ζημ βεβμκόξ όηζ μ Ρμύπενη είπε ημ πένζ


92

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηδξ ηθεζζιέκμ ηνοθενά ζηδκ πμθύ ιεβαθύηενδ δζηή ημο παθάιδ. Δ ακάζα ηδξ έαβαζκε ιε δοζημθία ηαζ όθεξ μζ αζζεήζεζξ ηδξ ήηακ ζε εβνήβμνζδ, πζάκμκηαξ ηαζ ηδκ παναιζηνή ηίκδζδ εηείκςκ ηςκ ιαηνζώκ, ημιρώκ δαπηύθςκ πμο άββζγακ ηόζμ απαθά ηα δζηά ηδξ. «Ίζςξ εα έπνεπε κα...» Αεκ μθμηθήνςζε ηδκ πνόηαζή ημο, αθθά έθενε ημ πένζ ηδξ ζηα ιζζάκμζπηα πείθδ ημο ηαζ πήνε ημ θααςιέκμ ηδξ δάπηοθμ ιέζα ζημ γεζηό, οβνό ημο ζηόια. «Μα ηζ ηάκεηε;» είπε λέπκμδ δ Πακδώνα, λαθκζαζιέκδ από ηδκ ημθιδνόηδηα ηδξ πεζνμκμιίαξ ημο. Σμ ηναύια ζημ δάπηοθό ηδξ λεπάζηδηε εκηεθώξ όηακ έκζςζε ηδκ οβνή ημο βθώζζα πάκς ζημ δένια ηδξ. Έπεζηα έηθεζζε ηα πείθδ ημο βύνς από ημ δάπηοθό ηδξ ηαζ άνπζζε κα ημ αογαίκεζ απαθά. «Ρμύπενη!» ημο θώκαλε ιε ημιιέκδ ακάζα. Οζ ιαηνζέξ, πνοζαθέκζεξ αθεθανίδεξ ημο ζδηώεδηακ ηαζ ημ θαιπενό αζδιέκζμ ημο αθέιια ηανθώεδηε ζημ πνόζςπό ηδξ εκώ ζοκέπζγε ηζξ ηνοθενέξ ημο πενζπμζήζεζξ. Δ Πακδώνα ζηαιάηδζε κα ακαπκέεζ, αζπιάθςηδ εηείκςκ ηςκ βμδηεοηζηώκ ιαηζώκ πμο είπακ αοεζζηεί ζηα δζηά ηδξ ηαζ ζμηανζζιέκδ από ηδκ αίζεδζδ ζηεκήξ μζηεζόηδηαξ πμο ηδξ πνμηαθμύζε αοηό πμο έηακε ζημ δάπηοθό ηδξ. Ήηακ ηόζμ... αζζεδζζαηό, ηόζμ απαβμνεοιέκμ ηαζ ααεζά ενςηζηό πμο άεεθά ηδξ έκζςζε ηα ζηήεδ ηδξ κα θμοζηώκμοκ ηάης από ημ θόνειά ηδξ, ηζξ εδθέξ ηδξ κα ζηθδναίκμοκ ηαζ έκακ βθοηό ακεπαίζεδημ πόκμ ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ. Καζ δεκ ιπμνμύζε κα ανεζ ηδ δύκαιδ κα ηνααήλεζ ημ αθέιια ηδξ από ηα ηαθμβναιιέκα ημο πείθδ βύνς από ημ δάπηοθό ηδξ. Ώοηό ημ ηνοθενό πζπίθζζια ηδξ ζάνηαξ ηδξ ήηακ δ πζμ ζημνβζηή ηαζ πανάθθδθα δ πζμ θμνηζζιέκδ ενςηζηά ζηζβιή ηδξ γςήξ ηδξ ηαζ έηακε ηζξ εδθέξ ηδξ κα ακαηνζπζάγμοκ ζακ ηα ιαθαηά πείθδ ημο Ρμύπενη κα ηδκ άββζγακ εθεί ηαζ όπζ ζημ αηνμδάπηοθό ηδξ. Θενιά ηύιαηα ακάαθοζακ από ηα ζςεζηά ηδξ οβναίκμκηαξ ηα


CAROLE MORTIMER

93

ηνοθενά πέηαθα ηδξ εδθοηόηδηάξ ηδξ ηαζ ακαβηάγμκηαξ ηδ κα ηθείζεζ ζθζπηά ημοξ ηνειάιεκμοξ ιδνμύξ ηδξ ζε ιζα ιάηαζδ πνμζπάεεζα κα ηαηαπκίλεζ αοηή ηδκ αίζεδζδ. «Υνζζηόξ ηζ Ώπόζημθμξ!» Έκα ζμηανζζιέκμ επζθώκδια αημύζηδηε από ηδκ άθθδ άηνδ ημο οπκμδςιαηίμο όηακ δ Υέκθζ ιπήηε απνμεζδμπμίδηα. «΢οβκώιδ, δεκ ήλενα! Ώθθζώξ δε εα είπα... Νόιζγα όηζ μ Τρδθόηαημξ είπε ήδδ θύβεζ...» ρέθθζζε αιήπακα. Ο Ρμύπενη αβκόδζε εκηεθώξ ηδ εμνοαδιέκδ ηαιανζένα ηαζ ιε ημ ζώια ημο θνόκηζζε κα ηνύρεζ ηδκ Πακδώνα από ηα πενίενβα ιάηζα ηδξ. Σα δάπηοθά ημο ζθίπηδηακ πζμ δοκαηά βύνς από ημ πένζ ηδξ απμζαμθςιέκδξ Πακδώναξ, ειπμδίγμκηάξ ηδ κα ημ απμηνααήλεζ, ηαζ ημ ζημηεζκό αζδιέκζμ ημο αθέιια ηδκ ηνάηδζε ηαεδθςιέκδ εκώ ζοκέπζζε ανβά κα πζπζθάεζ ημ ηναοιαηζζιέκμ ηδξ δαπηοθάηζ ιία, δύμ θμνέξ αηόια πνζκ ημ αθήζεζ από ημ ζηόια ημο. «Νμιίγς όηζ δεκ οπάνπμοκ ζθδκςιέκα βοαθζά ζημ δάπηοθό ζαξ», ηδξ είπε αναπκά. Σα ιάβμοθά ηδξ ήηακ λακαιιέκα ηαζ ηα ζηήεδ ηδξ ακεαμηαηέααζκακ βμνβά από ηδκ ηαναπή. «Ώθήζηε ιε», ημκ πνόζηαγε ζζβακά ιέζα από ηα δόκηζα ηδξ όηακ μζ απόπεζνέξ ηδξ κα απεθεοεενώζεζ ημ πένζ ηδξ απμδείπηδηακ άηανπεξ. ΢ηα πείθδ ημο Ρμύπενη δζαβνάθδηε έκα πενζπαζπηζηά παιόβεθμ ηαεώξ ηα αημύιπδζε βζα ιία ηεθεοηαία θμνά ζημ ηναοιαηζζιέκμ ηδξ δάπηοθμ πνζκ ημ αθήζεζ. «Δ βημοαενκάκηα ιμο πίζηεοε αηνάδακηα όηζ δ ηαθύηενδ ιέεμδμξ βζα κα βζάκεζ ηάηζ πμο πμκάεζ είκαζ κα ημ θζθήζμοιε». Θεναπεία ιε θζθζά, θμζπόκ; Δ Πακδώνα ηώνα έκζςεε ιζα βθοηζά θαπηάνα ζπεδόκ ζακ πόκμ ζε ιένδ ημο ημνιζμύ ηδξ πμο δεκ ήλενε όηζ κπνξνύζαλ κα πμκμύκ έηζζ! ΋ιςξ μ πόκμξ αοηόξ δελ ήηακ δοζάνεζημξ. ΋πζ, αοηό πμο έκζςεε ηώνα ζηα ζηήεδ ηδξ ηαζ ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ ήηακ ηάηζ πμθύ, πμθύ εοπάνζζημ...


94

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 7

Δ Πακδώνα λενμηαηάπζε βζαηί μ θαζιόξ ηδξ είπε ζηεβκώζεζ. «΢ηδκ πενίπηςζδ αοηή, πζζηεύς όηζ πνέπεζ κα εεναπεύηδηα εκηεθώξ, Τρδθόηαηε!» ημο απάκηδζε ηαημδζάεεηα ηαζ, νίπκμκηάξ ημο έκα επζηνζηζηό αθέιια, ζηνάθδηε ζηδκ ηαιανζένα ηδξ. «Σζ ηνέπεζ, Υέκθζ;» Δ ηαημιμίνα έδεζπκε κα ηα έπεζ εκηεθώξ παιέκα, ηαεώξ ζηα ήδδ ημονεθζαζιέκα ηδξ κεύνα είπε πνμζηεεεί ημ ζμη ηδξ ζηδκήξ πμο ιόθζξ είπε ακηζηνίζεζ. «Ήνεα κα αμδεήζς... δδθαδή κόιζγα όηζ... Μήπςξ κα ένες ανβόηενα;» Δ Υέκθζ ημίηαλε κεονζηά ημκ Ρμύπενη. «Ββώ...» «Ώοηό αηνζαώξ κα ηάκεζξ», ηδκ έημρε αοηανπζηά μ δμύηαξ. Δ Πακδώνα ημκ ηεναοκμαόθδζε λακά ιε ηα ιάηζα ηδξ πνζκ απακηήζεζ ζηδκ οπδνέηνζά ηδξ: «Αεκ είκαζ ακάβηδ, Υέκθζ. Ο Τρδθόηαημξ έθεοβε». Ο Ρμύπενη ζήηςζε αηάναπμξ ηα οπενμπηζηά ημο θνύδζα. «Νμιίγς όηζ δεκ ηεθεζώζαιε αηόια ηδ... ζογήηδζή ιαξ, Πακδώνα». Σα ιάβμοθά ηδξ θθμβίζηδηακ ηαζ δεκ ήλενε ακ ήηακ από αιδπακία ή από εοιό. «Ω, κμιίγς όηζ ζογδηήζαιε ανηεηά βζα απόρε, Τρδθόηαηε». «Έηζζ θέηε;» «Έηζζ θές». Σμ ζηόια ηδξ ήηακ πεζζιαηζηά ζθζβιέκμ. «Υέκθζ, εα ιπμνμύζεξ, ζε παναηαθώ, κα ζοκμδέρεζξ ημκ Τρδθόηαημ


CAROLE MORTIMER

95

έλς;» «Ββώ...» «Θα ανς ιόκμξ ιμο ηδκ ελώπμνηα, Πακδώνα, εοπανζζηώ», είπε εηείκμξ ιε παβενή θςκή. Κάλ ’ην ηόηε -ηώξα! ήεεθε κα ημο θςκάλεζ δ Πακδώνα. Ήλενε όηζ ήηακ αβκώιςκ πμο έκζςεε έηζζ. Ο Ρμύπενη ηδξ είπε θενεεί ιε απίζηεοηδ εοβέκεζα από ηδ ζηζβιή πμο είπακ ιπεζ ζημ ζπίηζ ηαζ είπακ ακαηαθύρεζ ηδκ ακαηαναπή πμο επζηναημύζε. Καθά... ίζςξ δεκ είπε πενζμνζζηεί ιόκμ ζηδκ εοβέκεζα, όπςξ ιανηονμύζε αηόια δ βθοηζά ακαηνζπίθα ζηα ζηήεδ ηαζ ζημοξ ιδνμύξ ηδξ! «΋ηακ -ηαζ ακ- ημ ηνίκς απαναίηδημ», ζοιπθήνςζε ακέκδμημξ μ δμύηαξ. ΋ηακ ηαζ ακ ημ έηνζκε απαναίηδημ κα θύβεζ; Ώ, ια ήηακ ελμνβζζηζηά ακαζδήξ! Καηά ηδ δζηή ηδξ βκώιδ εα έπνεπε κα είπε θύβεζ ήδδ από ώνα! «Άθδζέ ιαξ ιόκμοξ, Υέκθζ, ζε παναηαθώ», είπε εοβεκζηά ζηδκ ηαιανζένα ηδξ, εκώ ηα ιάηζα ηδξ, πμο πέηαβακ θςηζέξ, έιεκακ ηανθςιέκα ζημκ δθίεζμ οπενόπηδ πμο έζηεηε ιπνμζηά ηδξ. «Μάθζζηα, Τρδθμηάηδ», είπε ιε ιζα οπόηθζζδ δ Υέκθζ. «Φοζζηά, Τρδθμηάηδ. Μήπςξ εα εέθαηε κα...» «Γζα όκμια ημο Θεμύ, άδεζαζε ιαξ ηδ βςκζά επζηέθμοξ!» δζέηαλε μ Ρμύπενη. «Πώξ ηδκ ακηέπεηε ηαεδιενζκά αοηή ηδ βοκαίηα;» νώηδζε ηδκ Πακδώνα ιόθζξ δ Υέκθζ αβήηε ηθείκμκηαξ πίζς ηδξ ηδκ πόνηα. «Βιέκα εα ιε είπε ηνεθάκεζ ιε ηδ κεονζηόηδηα ηαζ ηδ δζζηαηηζηόηδηά ηδξ!» «Βοηοπώξ βζα ζαξ, δε πνεζάγεηαζ κα ηδκ ακεπηείηε άθθμ», απμηνίεδηε απόημια δ Πακδώνα. «Καζ πώξ ημθιάηε κα ηδξ δίκεηε ηδκ εκηύπςζδ όηζ εζείξ ηζ εβώ... Πώξ ημθιάηε κα οπμκμείηε όηζ εζείξ ηζ εβώ... Καθύηενα κα θύβεηε ηώνα!» «Ναζ, ημ έπς ηαηαθάαεζ όηζ εέθεηε κα θύβς». Κμύκδζε ημ


96

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηεθάθζ ημο ζοβηαηαααηζηά. «Λμζπόκ;» νώηδζε ακοπόιμκα δ Πακδώνα αθέπμκηαξ όηζ δεκ έδεζπκε ηαιία πνόεεζδ κα ημ ηάκεζ. ΢δηώκμκηαξ λακά ηα θνύδζα, ηδκ ημίηαλε ιε ηα ροπνά βηνίγα ημο ιάηζα. «Τπάνπεζ ηάπμζμ ζδιακηζηό εέια πμο ζηόπεοα κα ζογδηήζς απόρε ιαγί ζαξ». Δ Πακδώνα ημηάθςζε. «Μπα;» Δ ηαποπμρία ηδξ έηακε ημκ Ρμύπενη κα παιμβεθάζεζ εθζιιέκα. «Λόβς ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο ανήηαιε επζζηνέθμκηαξ εδώ, πνμθακώξ αοηή δεκ είκαζ δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή βζα κα ηάκμοιε αοηή ηδ ζογήηδζδ». «Πνμθακώξ». Ο Ρμύπενη παιμβέθαζε πζμ πθαηζά ιε ημκ ζηεβκό ηόκμ ηδξ θςκήξ ηδξ. «Θα λακαπενάζς αύνζμ, θμζπόκ, ηαζ εα ζογδηήζμοιε ηόηε». Δ Πακδώνα πηύπδζε κεονζηά ημ πόδζ ηδξ ζημ πάηςια. «Ξένεηε, Ρμύπενη, δ δζάεεζή ιμο απέκακηζ ζαξ ίζςξ κα ήηακ πμθύ πζμ εοκμσηή ακ ιμο γδημύζαηε αοηό πμο εέθεηε ακηί κα πνδζζιμπμζείηε θνάζεζξ όπςξ “ζηόπεοα” ηαζ “εα λακαπενάζς”!» «Έπεηε δίηζμ. Με ημθθήζαηε ζημκ ημίπμ!» Ο Ρμύπενη παιμβέθαζε ιε ηδκ ζηακόηδηά ηδξ κα ζηνέθεζ ηα ίδζα ημο ηα θόβζα εκακηίμκ ημο, πνάβια πμο απμδείηκοε βζα άθθδ ιζα θμνά ημ ημθηενό ηδξ ιοαθό, αθθά ηαζ ημ όηζ δεκ έιμζαγε ζημ εθάπζζημ ιε ηζξ βοκαίηεξ πμο ζοκακαζηνεθόηακ ζοκήεςξ, μζ μπμίεξ εηζηαζζάγμκηακ πάκηα ιε ημ δμύηα ημο ΢ηνάημκ ηαζ δεκ έπακακ εοηαζνία κα ημκ ημθαηεύμοκ. Σαοηόπνμκα, όιςξ, μζ ζςιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ Πακδώναξ ζημ άββζβια ηςκ πεζθζώκ ημο πνζκ από ιενζηά θεπηά -ημ ημηηίκζζιά ηδξ, ημ θμύζηςια ημο ζηήεμοξ ηδξ, μζ αηακόκζζηεξ ακαπκμέξ ηδξ- απμδείηκοακ μύηε εηείκδ είπε ιείκεζ αζοβηίκδηδ


CAROLE MORTIMER

97

ζηδ θοζζηή έθλδ πμο ακαπηοζζόηακ βμνβά ακάιεζά ημοξ... Άναβε δ έθλδ πμο αζζεακόηακ δ Πακδώνα βζα εηείκμκ εα έηακε πενζζζόηενμ ή θζβόηενμ απμδεηηό αοηό πμο ήεεθε κα ηδξ πεζ; Ο Ρμύπενη είπε ηδκ εθπίδα όηζ δ αονζακή ημοξ ζογήηδζδ εα έδζκε ηδκ απάκηδζδ ζημ ενώηδια αοηό. *** Κάεζζε ηάης, Πακδώνα, ηαζ πεξ ιμο ιε ημ κζ ηαζ ιε ημ ζίβια όθα ζμο ηα κέα από ηδκ ηεθεοηαία θμνά πμο ζοκακηδεήηαιε», πνμέηνερε ακοπόιμκα ηδ θίθδ ηδξ δ Γεκεαζέα Φόνζηεν ιόθζξ ανέεδηακ ιόκεξ μζ δομ ημοξ ζημ ζδζςηζηό ηδξ ζαθόκζ ημ επόιεκμ απόβεοια. «Καζ ιδ δζακμδεείξ κα ζζπονζζηείξ όηζ δεκ έπεζ ζοιαεί ηίπμηα, επεζδή ανηεημί από ημοξ ζδιενζκμύξ πνςζκμύξ ιμο επζζηέπηεξ δεκ είπακ άθθμ εέια ζογήηδζδξ εηηόξ από ηδ πηεζζκμαναδζκή ζμο ειθάκζζδ ζημ εέαηνμ ιε ζοκμδό ημ Αζάαμθμ ΢ηένθζκβη!» Δ Γεκεαζέα ήηακ ειθακώξ ιμοηνςιέκδ πμο δ Πακδώνα δεκ είπε θνμκηίζεζ κα ηδκ εκδιενώζεζ δ ίδζα. Ξακάθενε ζημ κμο ηδξ ημ Αζάαμθμ, ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη... Σώνα ηαηαθάααζκε πόζμ ηαθά ημο ηαίνζαγε αοηό ημ παναηζμύηθζ! Μπμνεί κα είπε ηα πνοζά ιαθθζά ηαζ ηδκ όρδ έηπηςημο αββέθμο, αθθά ήηακ έκαξ δζάαμθμξ ιεηαιμνθςιέκμξ, πμο απμθάιαακε όζμ ηίπμηε άθθμ κα ηδ ααζακίγεζ. Ή ιήπςξ κα ηδ αάγεζ ζε πεζναζιό...; Δ Πακδώνα έκζςεε κα θθέβεηαζ ηάεε θμνά πμο εοιόηακ εηείκεξ ηζξ θίβεξ ζηζβιέξ ζηεκήξ μζηεζόηδηαξ ακάιεζά ημοξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Ώκ ηαζ ηδξ ήηακ αδύκαημ κα ελδβήζεζ βζαηί ηδκ είπε ακαζηαηώζεζ ηαζ ηδκ είπε εκμπθήζεζ ηόζμ πμθύ έκα απθό θζθί ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ζημ δάπηοθό ηδξ. Καζ αοηόξ ήηακ έκαξ από ημοξ θόβμοξ πμο είπε επζζηεθηεί ηδ θίθδ ηδξ ζήιενα- είπε ηδκ εθπίδα όηζ δ


98

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Γεκεαζέα, πμο είπε πενζζζόηενδ πείνα ζε ηέημζα γδηήιαηα, εα ήηακ ζε εέζδ κα ηδξ ελδβήζεζ αοηά ηα πανάλεκα ζοκαζζεήιαηα πμο είπε αζώζεζ. Κάεζζε πζμ ιπνμζηά ζηδκ ηανέηθα ηδξ βζα κα πάνεζ ημ θθζηγάκζ ιε ημ ηζάζ πμο ιόθζξ ηδξ είπε ζεναίνεζ δ Γεκεαζέα. «Ήηακ εηεί ηαζ μ ηόιδξ ηαζ δ ηόιζζζα ημο Υέζιπνμ. Οοζζαζηζηά, δζηή ημοξ ηαθεζιέκδ ήιμοκ, όπζ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη». Δ Γεκεαζέα ζήηςζε ηα ηαζηακμηόηηζκα θνύδζα ηδξ. «Ναζ, αθθά ζίβμονα ιε ηδκ πνμηνμπή ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ». Σα ιάβμοθα ηδξ Πακδώναξ λακαπήνακ θςηζά. «Ναζ, πζζηεύς όηζ εηείκμξ γήηδζε από ηδ εεία ημο κα ιε ηαθέζεζ...» «Καζ αέααζα ηδξ ημ γήηδζε. Παναηάης, θμζπόκ!» «Σμ ένβμ ήηακ πμθύ αανεηό ηαζ...» «Αε δίκς δεηάνα βζα ημ ένβμ, Πακδώνα», ηδ δζέημρε δοζακαζπεηώκηαξ δ θίθδ ηδξ. «Με εκδζαθένεζ κα ιάες όθα ηα οπόθμζπα. ΋πςξ, βζα πανάδεζβια, πώξ ανέεδηεξ κα βκςνίγεζξ ημ δμύηα ηόζμ ηαθά ώζηε κα γδηήζεζ από ηδ εεία ημο κα ζε πνμζηαθέζεζ ζηδκ όπενα. Καζ, ηονίςξ, ηζ έβζκε όηακ ζε πήβε ζημ ζπίηζ ζμο ιεηά!» Σα βαθάγζα ιάηζα ηδξ Γεκεαζέα θαιπύνζγακ παζπκζδζάνζηα. Δ Πακδώνα ημηηίκζζε αηόια πζμ πμθύ ηαζ μζ ζθοβιμί ηδξ έβζκακ πζμ βνήβμνμζ ζηδ εύιδζδ ηδξ βθώζζαξ ημο Ρμύπενη πάκς ζημ πθδβςιέκμ ηδξ δάπηοθμ, ηδξ αίζεδζδξ ημο οβνμύ, γεζημύ ημο ζηόιαημξ ηαεώξ ημ πζπζθμύζε ηαζ ηςκ δζααμθζηά όιμνθςκ αζδιόβηνζγςκ ιαηζώκ ημο, πμο ηδκ ημζημύζακ έκημκα όζμ ημ έηακε αοηό... Ήηακ ιζα πεζνμκμιία ηόζμ ζοκανπαζηζηά ημθιδνή, πμο βζα ιενζηά θεπηά δ Πακδώνα είπε θδζιμκήζεζ μθόηεθα ημ παμηζηό πενζαάθθμκ ηδξ ηνεααημηάιανάξ ηδξ βύνς ηδξ. Όβνακε ηα ζηεβκά ηδξ πείθδ πνμημύ ιζθήζεζ. «Γκςνζζηήηαιε ζηδ αενάκηα ζημ πμνό ηδξ ΢μθίαξ. Βκηεθώξ ηοπαία», αζάζηδηε κα πνμζεέζεζ δ Πακδώνα. Βίπε πνμηζιήζεζ κα ιδκ


CAROLE MORTIMER

99

εηιοζηδνεοηεί ζηδ Γεκεαζέα ηαζ ζηδ ΢μθία όηζ ηάπμζμξ άβκςζημξ ή άβκςζημζ είπακ δζαννήλεζ ημ ζπίηζ ηδξ ανηεηέξ θμνέξ ςξ ηώνα ηαζ μύηε ηζξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ επίεεζδ ημο θόνδμο ΢άβηκημκ ηδ αναδζά ημο πμνμύ. Βηηζιμύζε ααεζά ηδ θζθία ηδξ Γεκεαζέα ηαζ ηδξ ΢μθίαξ ηαζ δεκ ήεεθε κα εκμπθήζεζ ηαιζά ημοξ ιε ηζξ θζβόηενμ απμδεηηέξ θεπημιένεζεξ ηδξ γςήξ ηδξ. «Μζαξ ηαζ ημ έθενε δ ημοαέκηα, έπεζξ λακαδεί ηδ ΢μθία από εηείκμ ημ ανάδο; Έπεηε λακαιζθήζεζ;» Δ Γεκεαζέα ημύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ, ηάκμκηαξ ηζξ ααεοηόηηζκεξ ιπμύηθεξ ηδξ κα ακαπδδήζμοκ. «Με έπεηε αθήζεζ ηαζ μζ δομ ζαξ ιόκδ ιμο ηζξ δύμ ηεθεοηαίεξ ιένεξ. Γζαηί;» Δ πενζένβεζά ηδξ είπε ηεκηνζζηεί. «Μήπςξ έπεζ ζοιαεί ηαζ ζ’ εηείκδ ηάηζ πμο εα έπνεπε κα λένς;» Ίζςξ ήηακ αδζάηνζημ εη ιένμοξ ηδξ Πακδώναξ κα ακαθένεζ ηα ζπόθζα πμο είπε αημύζεζ ηαηά ηύπδ ηδ αναδζά ημο πμνμύ ζπεηζηά ιε ημ ιαηνμπνόεεζιμ εκδζαθένμκ ημο Νηάκηε Κάνθαλ βζα ηδ ΢μθία. «Ώπθώξ ακανςηζόιμοκ ακ είπε ιείκεζ εοπανζζηδιέκδ ιε ηδκ επζηοπία ημο πμνμύ ηδξ», είπε ηάπα ακέιεθα. «Κζ εβώ πζζηεύς όηζ απθώξ πνμζπαεείξ κα ζηνέρεζξ ηδκ πνμζμπή ιμο αθθμύ βζα κα ιδ ιμο πεζξ βζα ηδκ ηαζκμύνζα ζμο θζθία ιε ημ Αζάαμθμ ΢ηένθζκβη», απμηνίεδηε δ Γεκεαζέα ζμοθνώκμκηαξ πανζηςιέκα ηα πείθδ ηδξ. «΋πζ, ηάεε άθθμ», ηδ δζααεααίςζε δ Πακδώνα ιε έκα ζζβακό βεθάηζ. «Δ αθήεεζα είκαζ όηζ ημ... εκδζαθένμκ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηονίμο βζα ιέκα ιε έπεζ εηπθήλεζ όζμ ηζ εζέκα». «Αε αθέπς ημ θόβμ. Βίζαζ όιμνθδ ηαζ βμδηεοηζηή ηαζ...» «Καζ ημ όκμιά ιμο ζοκδέεηαζ ιε έκα ηόζμ ιεβάθμ ζηάκδαθμ, πμο μζ πενζζζόηενμζ ηύνζμζ ζοκήεςξ ιε ηναημύκ ζε απόζηαζδ ιπνμζηά ζε ηόζιμ ηαζ πνμζπαεμύκ κα ιε νίλμοκ ζημ ηνεαάηζ ημοξ ηαη’ ζδίακ!» Δ Γεκεαζέα ηάβπαζε ιε αβέκεζα. «Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηύνζμξ


100

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

λένεζ ηαθά από ζηάκδαθα ηζ εθόβμο ημο!» «Έηζζ θαίκεηαζ». Δ Πακδώνα ζηοενώπζαζε εθαθνά- ήλενε όηζ μ Ρμύπενη δε θδιζγόηακ κα είπε γήζεζ ηαζ πμθύ αζηδηζηά πνζκ ανπίζεζ κα ζοβηαημζηεί ηόζμ ακμζπηά ιε ηδ ιδηνζά ημο. Παν’ όηζ είπε δείλεζ κα πενζθνμκεί ηδ ζπέζδ ιαγί ηδξ όηακ ακαθένεδηε ζ’ αοηήκ ζηδκ ηνεααημηάιανα ηδξ Πακδώναξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. «Αεκ είκαζ ημ ίδζμ βζα έκακ άκηνα όπςξ βζα ιζα βοκαίηα». «Σίπμηα ζηδ γςή δεκ είκαζ», ζπμθίαζε ιε ιζα βηνζιάηζα δ Γεκεαζέα. Δ Πακδώνα ηδκ ημίηαλε ιε πενζένβεζα. «Ώθήεεζα, δε ιμο είπεξ ηζ πνμόδμοξ έπεζξ ηάκεζ εζύ ζηζξ πνμζπάεεζέξ ζμο κα ανεζξ εναζηή». «Αε ζμο έπς πεζ επεζδή δεκ οπάνπεζ αηόια ηίπμηα κα ζμο πς». Κζ αοηό έδεζπκε κα ζηεκμπςνεί ηδ Γεκεαζέα. «Καζ ηώνα, βζα ημ Θεό, άζε ηζξ οπεηθοβέξ, Πακδώνα, ηαζ πεξ ηα ιμο όθα!» Δ Πακδώνα δεκ ελζζηόνδζε ζηδ θίθδ ηδξ όθεξ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ βκςνζιίαξ ηδξ ιε ημκ Ρμύπενη, πνμηζιώκηαξ κα παναθείρεζ ημ θόβμ ηδξ πνώηδξ ημοξ ζοκμιζθίαξ, ηαεώξ ηαζ εηείκεξ ηζξ ζηζβιέξ μζηεζόηδηαξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ. Αζδβήεδηε όιςξ όθα ηα οπόθμζπα ζηδκ ελαζνεηζηά πνόεοιδ κα ηδκ αημύζεζ Γεκεαζέα. Σα βαθάγζα ιάηζα ηδξ θίθδξ ηδξ είπακ ακμίλεζ δζάπθαηα όηακ δ Πακδώνα μθμηθήνςζε ηδκ αθήβδζή ηδξ. «Καζ είπαηε ηδκ εοηαζνία κα λακαιζθήζεηε μζ δομ ζαξ ζήιενα;» «΋πζ, όπζ αηόια». ΋ιςξ δ Πακδώνα ήλενε όηζ μ Ρμύπενη είπε πενάζεζ ημ πνςί, όηακ εηείκδ ήηακ ζηα ιαβαγζά, ηαζ είπε αθήζεζ ηδκ ηάνηα ημο ιε ηδκ οπόζπεζδ κα λακαπενάζεζ ημ απόβεοια. Γζ’ αοηό αηνζαώξ δ Πακδώνα είπε απμθαζίζεζ κα επζζηεθηεί ηδ Γεκεαζέα. Ώκ ηαζ αιθέααθθε ζμαανά όηζ εα ιπμνμύζε κα ημκ απμθεύβεζ βζα πάκηα. «Σζ κμιίγεζξ όηζ ιπμνεί κα εέθεζ κα ζογδηήζεζ ιαγί ιμο;»


CAROLE MORTIMER

101

«Αε ιακηεύεζξ;» Σα ιάηζα ηδξ Γεκεαζέα έθαιρακ ηαηενβάνζηα. Σζξ ώνεξ πμο είπακ ιεζμθααήζεζ από ηδκ ηεθεοηαία θμνά πμο είπε δεζ ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, δ Πακδώνα είπε ηάκεζ ανηεηέξ εζηαζίεξ βύνς από ημ εέια πμο εα ιπμνμύζε κα είπε αοηή δ ζογήηδζδ -ημ ηαεέκα απ’ αοηά πζμ απίεακμ από ημ άθθμ!- ηαζ ηεθζηά είπε απμθαζίζεζ κα γδηήζεζ ηδ ζοιαμοθή ηδξ θίθδξ ηδξ. «Θα ζμο γδηήζεζ κα βίκεζξ ιεηνέζα ημο, θοζζηά!» ηδξ ακαημίκςζε εκεμοζζαζιέκδ δ Γεκεαζέα. Ώηνζαώξ ζ’ αοηό ημ ζοιπέναζια είπε ηαηαθήλεζ ηαζ δ Πακδώνα. «Έκα ηέημζμ αίηδια δε εα ζοκεπαβόηακ ηάπμζμ ζοκςζηζζιό ζημ ηνεαάηζ ημο, πμο είκαζ ήδδ ηαηεζθδιιέκμ από ηάπμζα άθθδ ηονία;» εύιζζε δδηηζηά ζηδ Γεκεαζέα. «Ώοηό είκαζ ηόζμ οπένμπα ζηακδαθώδεξ, Πακδώνα!» Δ Γεκεαζέα βέθαζε εύεοια ιε ημ ζπόθζμ ηδξ Πακδώναξ, πμο εεώνδζε πζηνόπμθα πζμοιμνζζηζηό. «Φαίκεηαζ όηζ εκηέθεζ ημκ ημύναζε δ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη ηαζ ηώνα εέθεζ κα ηδκ ακηζηαηαζηήζεζ ι’ εζέκα». «Σζ ημθαηεοηζηό!» Ο ηαοζηζηόξ ηόκμξ ηδξ Πακδώναξ ιανηονμύζε όηζ εκκμμύζε αηνζαώξ ημ ακηίεεημ. «Μα αοηό αηνζαώξ δε ζογδημύζαιε πνμδβμοιέκςξ, Πακδώνα;» ηδκ πείναλε δ θίθδ ηδξ. «Αε θέβαιε όηζ δ ηαεειία ιαξ εα έανζζηε από έκακ ζοκανπαζηζηό εναζηή, ακ όπζ εναζηέξ, πνζκ ηεθεζώζεζ αοηή δ αανεηή ΢εγόκ;» Ναζ, αοηό είπε πνμηείκεζ δ Γεκεαζέα, δ Πακδώνα δεκ ημ είπε λεπάζεζ ηαεόθμο. Ήηακ ιζα πνόηαζδ ημθιδνή ηαζ ζηακδαθώδδξ, πμο δ Πακδώνα είπε πνμηζιήζεζ κα αθήζεζ ακαπάκηδηδ ηόηε. ΢ηδ ζοκέπεζα, ακηζθήθεδηε όηζ μύηε δ ΢μθία είπε θακεί ζδζαίηενα εκεμοζζαζιέκδ. ΢δηώεδηε κεονζηά. «Ώοηό δεκ πάεζ κα πεζ όηζ εα δζάθεβα πμηέ ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη βζα εναζηή ιμο».


102

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Γζαηί ζηδκ μνβή όπζ;» Δ Γεκεαζέα ηδκ ημίηαλε ζακ κα ιδκ ηδκ πίζηεοε. «Μμζάγεζ ιε ανπαίμ Έθθδκα εεό. Με έηπηςημ άββεθμ. Με πναβιαηζηό...» «Αζάαμθμ ιεηαιθζεζιέκμ -ακ ηαζ δ ιεηαιθίεζή ημο δεκ λεβεθάεζ ηακέκακ!» ηδ δζέημρε ημθηά δ Πακδώνα. «Άημοζα κα ακαθένεηαζ ημ όκμιά ιμο;» ΢ημ άημοζια ηδξ ηεθάηδξ θςκήξ ημο Ρμύπενη, δ Πακδώνα ζηνάθδηε ηόζμ βνήβμνα πμο ηδξ ήνεε γάθδ. Καζ γαθίζηδηε αηόια πενζζζόηενμ ακηζηνίγμκηαξ ημ όιμνθμ πνόζςπμ ημο «έηπηςημο άββεθμο» πίζς από ημκ ειθακώξ αιήπακμ ιπάηθεν ηδξ Γεκεαζέα. Δ ηανδζά ηδξ θίβμ έθεζρε κα ζηαιαηήζεζ κα πηοπάεζ ζηδ εέα ηδξ εζηόκαξ ημο. Φμνμύζε έκα αηνζαό ακεναηί ζαηάηζ πμο εθάνιμγε ηέθεζα ζηζξ θανδζέξ ημο πθάηεξ, έκα ακμζπηό βηνζ βζθέημ πάκς από ημ άζπνμ ημο πμοηάιζζμ ηαζ ιαύνμ, ζηεκό πακηεθόκζ πμο ηόκζγε ηα ιαηνζά, ιοώδδ πόδζα ημο. Ο νάθηδξ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη πνέπεζ κα έηθαζβε από πανά αθέπμκηαξ πόζμ ζδακζηά ακαδείηκοε ηα νμύπα ημο μ πεθάηδξ ημο, εκώ δ Πακδώνα ακηζηνίγμκηάξ ημκ λαθκζηά ζηδκ πόνηα ημο ζαθμκζμύ ηδξ Γεκεαζέα ακαηάθορε όηζ δεκ ιπμνμύζε ζπεδόκ κα ακαπκεύζεζ!

*** Σμ αίζεδια απμβμήηεοζδξ πμο είπε δμηζιάζεζ κςνίηενα μ Ρμύπενη δζαπζζηώκμκηαξ ηζξ ζοκεπείξ πνμζπάεεζεξ ηδξ Πακδώναξ κα ημκ απμθύβεζ οπμπώνδζε ηάπςξ όηακ παναηήνδζε, ιε έκα ηνοθό παιόβεθμ, ηδ ζμηανζζιέκδ έηθναζδ ζημ πνόζςπό ηδξ. Βίπε πάεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ημ πνςί ηαζ είπε λακαπενάζεζ ημ


CAROLE MORTIMER

103

απόβεοια, αθθά ηαζ ηζξ δύμ θμνέξ ημκ είπακ εκδιενώζεζ όηζ «δ Τρδθμηάηδ απμοζίαγε». Ο Ρμύπενη είπε θνμκηίζεζ κα πθδνμθμνδεεί αιέζςξ πμύ είπε πάεζ δ Πακδώνα ημ απόβεοια. ΐθέπμκηάξ ηδκ ηζάνα ηόζμ ηαναβιέκδ ιε ηδκ απνμζδόηδηδ ειθάκζζδ ημο εδώ, δεκ ιπμνμύζε κα ιδ κζώεεζ ηάπμζα ζηακμπμίδζδ. «Δ Τρδθόηδηά ημο, μ δμύηαξ ημο ΢ηναηόκ», ακήββεζθε μ ιπάηθεν απμθμβδηζηά ζηδκ ηονία ημο ζπζηζμύ επεζδή δεκ είπε πνμθάαεζ κα ηδκ εκδιενώζεζ βζα ηδκ ηαοηόηδηα ημο επζζηέπηδ πξηλ εζζαάθεζ ζημ ζαθόκζ ηδξ. Ώοηό όιςξ ημ είπε ηάκεζ επίηδδεξ μ Ρμύπενη. ΋θδ ιένα ηοκδβμύζε ηδκ Πακδώνα- δεκ ήεεθε, θμζπόκ, κα ηδξ δώζεζ ηδκ εοηαζνία κα ημο λεθύβεζ ηαζ πάθζ -βζα πανάδεζβια, θεύβμκηαξ από ηδκ πίζς πόνηα. Σμ κα πνμζπαεεί ιζα βοκαίηα κα ημκ απμθύβεζ ιε ημκ μθεαθιμθακή ηνόπμ πμο ημ είπε ηάκεζ δ Πακδώνα ζήιενα ήηακ ιζα εκηεθώξ κέα ειπεζνία βζα ημκ Ρμύπενη. ΢οκήεςξ εηείκμξ ήηακ πμο ακαβηαγόηακ κα απμθεύβεζ βοκαίηεξ ηζξ μπμίεξ δεκ είπε ηαιία επζεοιία κα δεζ ή κα ημοξ ιζθήζεζ. «΢ηνάημκ». Δ Γεκεαζέα Φόνζηεν, όνεζα ηώνα, ημκ οπμδέπηδηε ιε ιζα πανζηςιέκδ οπόηθζζδ, πμο ζοκμδεοόηακ από έκα ζηακηαθζάνζημ ζπίεζζια ηςκ ααεοβάθαγμζ ιαηζώκ ηδξ ηαεώξ ένζλε ιζα ηθεθηή ιαηζά ζηδκ έηδδθα ζαζηζζιέκδ αηόια Πακδώνα. Ο Ρμύπενη έδςζε ζημκ ιπάηθεν ημ ηαπέθμ ηαζ ημ ιπαζημύκζ ημο ηαζ δζέζπζζε ημ ιζηνό ζδζςηζηό ζαθόκζ πμο είπακ δζαθέλεζ βζα κα ημοαεκηζάζμοκ μζ δομ βοκαίηεξ. «΢ηζξ οπδνεζίεξ ζαξ, ηονία ιμο». Έηθζκε ιε αανόηδηα ημ ηεθάθζ ιπνμζηά ζημ πένζ ηδξ δμύηζζζαξ ημο Γμύθενημκ. «Καζ, Πακδώνα», πνόζεεζε βονίγμκηαξ ζηόπζια ηαζ ημζηάγμκηάξ ηδκ αθ’ ορδθμύ. Δ Πακδώνα ακαηάθεζε ημκ εαοηό ηδξ ζε ηάλδ αθέπμκηαξ ημ ειθακέξ πενζπαζπηζηά ηαζ ζοκάια πνμηθδηζηό ζπίεζζια ηςκ


104

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

βηνίγςκ ημο ιαηζώκ. Ώκ εαννμύζε όηζ εα ηδκ έηακε κα ζοβποζηεί -παν’ όηζ ημ είπε ήδδ πεηύπεζ- δε εα ημκ άθδκε κα ημ δεζ βζα κα ημ πάνεζ πενζζζόηενμ πάκς ημο! «Ρμύπενη», ημκ παζνέηδζε ροπνά. «Σζ ζαξ θένκεζ εδώ έκα ηέημζμ όιμνθμ ακμζλζάηζημ απόβεοια;» Ήηακ ηζ εηείκδ ζηακή κα ημκ πνμηαθεί, ακ έηζζ επνόηεζημ κα είκαζ ηεθζηά ηα πνάβιαηα ιεηαλύ ημοξ. «Μα ηζ άθθμ, εζείξ θοζζηά, αβαπδηή ιμο Πακδώνα», ηδξ απάκηδζε ιε θοζζηόηδηα. Υάνζζε ιεηά έκα από ηα πζμ αθμπθζζηζηά ημο παιόβεθα ζηδ Γεκεαζέα. «Γδηώ ζοβκώιδ ακ αοηό δεκ αημύβεηαζ ηαζ ηόζμ... εοβεκζηό, Τρδθμηάηδ». «Καιία πανελήβδζδ, ζαξ δζααεααζώκς, ΢ηνάημκ», είπε εηείκδ λενά. «Θα πάνεηε έκα ηζάζ ιαγί ιαξ;» «΋πζ ζήιενα, ακ δε ζαξ πεζνάγεζ. ΢ηεθηόιμοκ κα πάνς ηδκ Πακδώνα βζα ιζα αόθηα ιε ηδκ άιαλα πνζκ ζημηεζκζάζεζ». Δ Πακδώνα πάβςζε. «Έπς ηδ δζηή ιμο άιαλα απέλς...» «Πήνα ημ εάννμξ κα ιζθήζς ιε ημκ αιαλά ζαξ πνζκ ένες ιέζα ηαζ ημκ δζααεααίςζα όηζ ήηακ εθεύεενμξ κα θύβεζ βζαηί εα ζαξ πάς ζημ ζπίηζ ζαξ ιε ηδ δζηή ιμο άιαλα». Ξεθύζδλε αβακαηηζζιέκδ. «Αεκ είπαηε απμθύηςξ ηακέκα δζηαίςια κα...» «Έπς ηάεε δζηαίςια». «Καθύηενα κα ζαξ αθήζς ιόκμοξ ζαξ βζα κα θύζεηε ημ γήηδια αοηό ιεηαλύ ζαξ», πνόηεζκε δ Γεκεαζέα αθέπμκηαξ ηδκ αβνζειέκδ έηθναζδ ζημ θμοκηςιέκμ πνόζςπμ ηδξ Πακδώναξ. «΋πζ!» «Ναζ». Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε έλαθθδ ηαζ ημ ηάπα αεώμ, πθδβςιέκμ ημο ύθμξ ηδκ ελόνβζζε αηόια πζμ πμθύ. Υα! Αεκ πίζηεοε όηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηύνζμξ δζέεεηε έζης ηαζ ιζα ζηαθζά αεςόηδηαξ! «Αεκ είκαζ ζςζηό κα γδηήζμοιε από ηδ Γεκεαζέα κα θύβεζ από ημ ίδζμ ηδξ ημ ζαθόκζ».


CAROLE MORTIMER

105

«Αεκ έπς ηακέκα πνόαθδια, Πακδώνα», ηδ δζααεααίςζε δ θίθδ ηδξ. Δ Πακδώνα ηδκ επέπθδλε ζζςπδνά ιε ημ ζημηεζκζαζιέκμ ηδξ αθέιια, «ίζςξ εα ήηακ ηαθύηενα βζα όθμοξ ιαξ ακ μ Τρδθόηαημξ ηαζ εβώ δε ζε λεαμθεύαιε από ημ ζαθόκζ ζμο ηαζ ηεθεζώκαιε αοηή ηδ... ζογήηδζδ ζηδκ άιαλά ημο ηαε’ μδόκ πνμξ ημ ζπίηζ ιμο, αθμύ απμθάζζζε κα δζώλεζ ηδ δζηή ιμο άιαλα». Καζ ζηδκ άιαλα αοηή εα ήηακ ιόκδ ηδξ ιαγί ημο, αθμύ δεκ είπε πάνεζ ιαγί ηδξ ηδ Υέκθζ ζηδκ επίζηερή ηδξ ζηδ Γεκεαζέα. «Θαοιάζζα ζδέα», είπε ακεκδμίαζηα μ Τρδθόηαημξ, πανά ηδ θακενή δοζανέζηεζά ηδξ. ΢ηνάθδηε ιεηά ζηδ Γεκεαζέα. «Υάνδηα πμο ζαξ είδα, Τρδθμηάηδ». «Πανμιμίςξ», ημο απάκηδζε θαηςκζηά. «Μπμνείηε κα είζηε ήζοπδ όηζ εα θνμκηίζς κα επζζηνέθεζ δ Πακδώνα ιε αζθάθεζα ζημ ζπίηζ ηδξ». Υαιμβέθαζε ι’ εηείκμ ημ βμδηεοηζηό ημο παιόβεθμ, πμο δ Πακδώνα εοπανίζηςξ εα έζαδκε από ημ όιμνθμ πνόζςπό ημο ιε έκα παζημύηζ! Κζ αοηό, δεδμιέκμο όηζ δεκ είπε αίαζεξ ηάζεζξ πμηέ ζηδ γςή ηδξ, έδεζπκε πόζμ εηκεονζζηζηή ηαζ ακοπόθμνδ έανζζηε ηδκ απενίβναπηδ έπανζή ημο.

*** «Ω, ζηαιαηήζηε πζα κα ιε αβνζμημζηάηε, Πακδώνα!» είπε πάκμκηαξ ηδκ οπμιμκή ημο μ Ρμύπενη ιενζηά θεπηά ανβόηενα, ηαεζζιέκμξ απέκακηζ ηδξ ζηδκ άκεηδ άιαλά ημο. «Ώθμύ όιςξ είζηε ήδδ εοιςιέκδ ιαγί ιμο, ζαξ πθδνμθμνώ επίζδξ όηζ όζμ θείπαηε ζήιενα ημ απόβεοια έααθα κα αθθάλμοκ ηζξ ηθεζδανζέξ ζαξ ζημ Υάζιπενζ Υάμογ». Δ ζύκημιδ ζζςπή ηδξ Πακδώναξ, πμο δεκ πίζηεοε ζηα αοηζά ηδξ, ημο έδςζε ηδκ εοηαζνία κα


106

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

εαοιάζεζ ημ πνώια ημο θμνέιαημξ ηδξ ηαζ ημ πανζηςιέκμ ηδξ ηαπεθάηζ, πμο ηδξ πήβαζκακ ηαζ ηα δομ πμθύ ηαζ ηαίνζαγακ ηέθεζα ιε ημ πνώια εηείκςκ ηςκ πακέιμνθςκ αζμθεηζώκ ιαηζώκ... Σςκ αζμθεηζώκ ιαηζώκ πμο ηώνα πεημύζακ θθόβεξ μνβήξ πνμξ ημ ιένμξ ημο! «Ώθθάλαηε ηζξ ηθεζδανζέξ... ζημ δζηό ιμο ζπίηζ;» ημκ νώηδζε έλς θνεκώκ. Έβκερε ηαηαθαηζηά ιε ημκ βκςζηό αβένςπμ ηνόπμ ημο. «Ώοηόξ πμο ιπήηε ζημ ζπίηζ ζαξ πηεξ ημ ανάδο δεκ ημ δζέννδλε...» «Αεκ ιπμνείηε κα ημ λένεηε αοηό!» «Ξένς όηζ δεκ οπήνπακ ζπαζιέκα πανάεονα μύηε πανααζαζιέκεξ ηθεζδανζέξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ...» «΋,ηζ ηνίκεηε εζείξ πςξ ζδιαίκεζ!» ημκ δζέημρε ζθίββμκηαξ ηζξ ιζηνέξ ηδξ βνμεζέξ. «Βίζηε πναβιαηζηά δ πνμζςπμπμίδζδ ηδξ αθαγμκείαξ! Βίζηε μ πζμ...» Δ πνόηαζή ηδξ έιεζκε ζηδ ιέζδ, ηαεώξ μ Ρμύπενη, ήδδ ημοναζιέκμξ ηαζ εηκεονζζιέκμξ από ηδκ πμθύςνδ ζδιενζκή ακαγήηδζδ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ, ηάθορε βμνβά ηδκ απόζηαζδ πμο ημοξ πώνζγε ηαζ, παίνκμκηάξ ηδ απμθαζζζηζηά ζηδκ αβηαθζά ημο, έηθεζζε ημ βθοηό ηδξ ζηόια ιε ημ δζηό ημο. Σμ λαθκζηό ημο θζθί ζόηανε ηόζμ ηδκ Πακδώνα, πμο βζα ιενζηέξ ζηζβιέξ έιεζκε ζηδκ αβηαθζά ημο ζακ κα ζοκαζκμύζε, εκώ εηείκα ηα ηαθμβναιιέκα πείθδ πάζδεοακ ιε αοημπεπμίεδζδ ηα δζηά ηδξ. Ώπμθαοζηζηά. ΢αβδκεοηζηά. Μέζα ηδξ λύπκδζακ αζζεήζεζξ ακεπίηνεπηεξ, πμο ςζηόζμ ήμεξε όηζ δεκ είπε ηδ δύκαιδ κα ηζξ ζηαιαηήζεζ. Ήηακ ζακ κα ιδκ είπακ πενάζεζ πμηέ όθεξ μζ ώνεξ πμο είπακ ιεζμθααήζεζ από ηόηε πμο μ Ρμύπενη θζθμύζε ημ δάπηοθό ηδξ, ηάπα βζα κα ημ ηάκεζ ηαθά, ι’ εηείκμ ημκ ηαεανά ενςηζηό ηαζ αζζεδζζαηό ηνόπμ, ιέπνζ ηώνα, πμο ηδ θζθμύζε ζημ ζηόια ιε ηόζδ επζδελζόηδηα. ΢ακ ημ πάεμξ πμο ηώνα είπε θμοκηώζεζ ηόζμ λαθκζηά ακάιεζά ημοξ κα ήηακ


CAROLE MORTIMER

107

ακαπόθεοηημ. Ώηαηαιάπδημ. Δ Πακδώνα έβεζνε εθαθνά ημ ηεθάθζ βζα κα κζώζεζ ηαθύηενα ηδκ αίζεδζδ εηείκμο ημο ζηόιαημξ πάκς ζημ δζηό ηδξ ηαεώξ μ Ρμύπενη ηώνα νμοθμύζε ηαζ βεοόηακ ηα πείθδ ηδξ πςνίξ κα αζάγεηαζ ηαεόθμο. Σα πένζα ηδξ ακέαδηακ ανβά ώζπμο ηα δάπηοθά ηδξ, ιέζα από ηα βάκηζα ηδξ, ρδθάθδζακ ημοξ θανδζμύξ, ιοώδεζξ ώιμοξ ημο ηάης από ημ ζαηάηζ ημο ηαζ ηα ζηήεδ ηδξ -εοαίζεδηα ιε εηείκδ ηδ βκώνζιδ πθέμκ ακαηνζπίθαηόθθδζακ ζημ ζηθδνό ημο ζηένκμ ηαεώξ ηα πένζα ημο έζθζλακ πζμ βενά ηδ ιέζδ ηδξ ηαζ ηδκ ηνάαδλε πζμ ημκηά ημο. Ο αέναξ ακάιεζά ημοξ έιμζαγε κα είκαζ θμνηζζιέκμξ ιε ζελμοαθζηή έκηαζδ. Δ ακάζα ηδξ αβήηε θαπακζαζιέκδ όηακ μ Ρμύπενη πήνε ημ έκα ηδξ ζηήεμξ ζηδκ παθάιδ ημο ηαζ ιεηαηνάπδηε ζε αμβηδηό όηακ πέναζε ακάθαθνα ημκ ακηίπεζνά ημο πάκς από ηδ θμοζηςιέκδ ηαζ ενεεζζιέκδ ηδξ εδθή, ηάκμκηαξ ημ αίια κα ηοθήζεζ ηαοηό ζηζξ θθέαεξ ηδξ ηαζ ηζξ πνδζιέκεξ πηοπέξ ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ κα οβνακεμύκ. Ώπό ημ ιοαθό ηδξ ζαήζηδηε ηάεε άθθδ ζηέρδ ηαζ ημ ιόκμ πμο οπήνπε πθέμκ ήηακ δ δδμκή πμο ηδκ πθδιιύνζζε όηακ μ Ρμύπενη ανήηε ηδκ εοηαζνία ηαζ, πενκώκηαξ ηδ βθώζζα ημο απαθά πάκς από ηα ιζζάκμζπηα πείθδ ηδξ, ηδκ άθδζε κα βθζζηνήζεζ ιέζα ζημ ζηόια ηδξ ηαζ κα ημ θεδθαηήζεζ, ελενεοκώκηαξ ηάεε εοαίζεδημ ζδιείμ ημο ηαζ ηάεε ηαοηή ημο ημζθόηδηα, δζεηδζηώκηαξ ηαζ ηονζεύμκηάξ ηδ, εκώ ημ πένζ ημο ζοκέπζζε κα εςπεύεζ ημ ζηήεμξ ηδξ. Δ αίζεδζδ ηςκ δαπηύθςκ ημο πάκς ζημ θθμβζζιέκμ ηδξ δένια, ηαεώξ άββζγακ ηδκ ηαιπύθδ ημο ζηήεμοξ ηδξ εηεί πμο λεηζκμύζε ημ κηεημθηέ ηδξ, ήηακ εοπάνζζηα δνμζενή. Κζ έπεζηα ηνάαδλε ημ ιαθαηό ύθαζια ζημ πθάζ βοικώκμκηαξ ημ ηνμθακηό ηδξ ζηήεμξ ηαζ ημ πμύθηςζε, ιαθάγμκηάξ ημ απαθά πνμημύ ηα δάπηοθά ημο ακαγδηήζμοκ ηδκ μνεςιέκδ ηδξ εδθή. Δ Πακδώνα δεκ είπε βεοηεί πμηέ λακά ηέημζα δδμκή ζακ αοηή


108

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πμο ηδκ ηαηέηθογε ηώνα ηαεώξ μ Ρμύπενη ζοκέπζγε ηδκ αζζεδζζαηή εηείκδ επίεεζδ ζημ εοαίζεδημ άηνμ ημο βοικμύ ηδξ ζηήεμοξ. Σα επζδέλζα δάπηοθά ημο ηζζιπμύζακ ηαζ πάζδεοακ εκαθθάλ ηδ δζμβηςιέκδ ηδξ εδθή εκώ ηαοηόπνμκα δ βθώζζα ημο αοεζγόηακ νοειζηά ιέζα ζημ γεζηό ηδξ ζηόια. Καζ, πνμξ ιεβάθδ ηδξ πανά, όζμ αιανηςθό ηζ ακ ήηακ, ημ ηνοθό εηείκμ ζδιείμ ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ άνπζζε κα πάθθεηαζ ζημκ ίδζμ ηαοηό ηαζ απαζηδηζηό νοειό. Σζ εα είπε ζοιαεί άναβε ζηδ ζοκέπεζα, ακ δεκ είπε αημοζηεί έλς από ηδκ άιαλα μ δζαηνζηζηόξ ήπμξ ηάπμζμο πμο ηαεάνζγε αιήπακα ημ θαζιό ημο; Δ Πακδώνα άνπζζε κα επακένπεηαζ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα ηαεώξ ηα θόβζα ημο ζππμηόιμο ημο Ρμύπενη δζαπέναζακ ηδκ μιίπθδ πμο έιμζαγε κα είπε ηοθίλεζ ημ ιοαθό ηδξ. «Φηάζαιε ζημ ζπίηζ ηδξ δμύηζζζαξ, Τρδθόηαηε». Δ Πακδώνα απμηνααήπηδηε ηαζ ημίηαλε ημκ Ρμύπενη ιε ηενάζηζα, ζμηανζζιέκα ιάηζα. Πνόζελε αιέζςξ όηζ ηαζ ηα δζηά ημο αζδιόβηνζγα ιάηζα βοάθζγακ από έλαρδ, ηα ιάβμοθά ημο ήηακ ακαρμημηηζκζζιέκα ηαζ ηα βειάηα, ζανηώδδ πείθδ ημο έδεζπκακ πζμ αζζεδζζαηά από πμηέ. Σίκαλε γςδνά ημ ηεθάθζ ηδξ βζα κα ηαεανίζεζ ημ ιπενδειέκμ ηαζ γαθζζιέκμ ηδξ ιοαθό ηαζ πνμζπάεδζε κα εοιδεεί βζαηί ήμεξε όηζ εα ήηακ ηαηή ζδέα κα επζηνέρεζ κα ζοιαεί αοηό. Μζα πναβιαηζηά πμθύ ηαηή ζδέα. Ώ, καζ, ημ εοιήεδηε. «Δ απάκηδζδ είκαζ όπζ, ΢ηνάημκ!» ημο είπε απόημια ηαεώξ απεβηθςαίζηδηε εκηεθώξ από ηα ιπνάηζα ημο ηαζ έηακε κόδια ζημκ ζππμηόιμ πμο έζηεηε απέλς κα ηδξ ακμίλεζ ηδκ πόνηα. Πνμζπάεδζε κα ιδ δώζεζ ζδιαζία ζημ βεβμκόξ όηζ μ οπδνέηδξ απέθοβε επζιεθώξ κα ηδκ ημζηάλεζ ζηα ιάηζα, δίκμκηαξ ηδκ εκηύπςζδ όηζ είπε ημ αθέιια ημο ζηναιιέκμ πνμξ ημκ μονακό. Ο Ρμύπενη άπθςζε ημ πένζ ημο ηαζ ηδκ έπζαζε από ημ ιπνάηζμ πνζκ ηαηέαεζ, ηνααώκηαξ ηδκ απόημια πίζς ζηδκ αβηαθζά ημο. Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα πέηαβακ ηαζ πάθζ ζπίεεξ εοιμύ -εκόξ


CAROLE MORTIMER

109

εοιμύ πμο ενπόηακ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηα λακαιιέκα από επζεοιία ιάβμοθά ηδξ, ηδ θαπακζαζιέκδ ηδξ ακάζα, πμο έηακε ηα ζηήεδ ηδξ κα ακεαμηαηεααίκμοκ, ηαζ ηα βθοηά ηδξ πείθδ, πμο έδεζπκακ εθαθνά πνδζιέκα από ημ πάεμξ ηςκ θζθζώκ ημο. «Δ απάκηδζδ είκαζ όπζ; ΢ε πμζμ πνάβια;» ηδ νώηδζε ηναπζά. Σα ιάηζα ηδξ άκμζλακ αηόια πζμ δζάπθαηα από αβακάηηδζδ. «Μδκ επζπεζνείηε κα παίλεηε παζπκίδζα ιαγί ιμο, ΢ηνάημκ!» Σμ ιόκμ παζπκίδζ πμο ήεεθε κα παίλεζ ιαγί ηδξ, όπςξ ημο εύιζγε πζεζηζηά ημ ενεεζζιέκμ ημο ιόνζμ, πμο παθθόηακ από πόεμ, ήηακ κα ηδκ έπεζ βοική ηαζ ζε μνζγόκηζα εέζδ από ηάης ημο ηαζ κα είκαζ αοεζζιέκμξ ααεζά ζημκ πανάδεζζμ ακάιεζα ζημοξ ιεηαλέκζμοξ ιδνμύξ ηδξ! Ώκαζηέκαλε ελμοεεκςιέκμξ. «Βζθζηνζκά δεκ έπς ζδέα βζα ηζ πνάβια ιζθάηε, Πακδώνα». Σα ιάηζα ηδξ άζηναρακ ιε ιζα ααεζά αζμθεηζά θάιρδ. «Βπζηνέρηε ιμο ηόηε κα ζαξ ημ λεηαεανίζς όζμ ζαθέζηενα βίκεηαζ, εδώ ηαζ ηώνα, όηζ δεκ έπς ηαιία δζάεεζδ, μύηε ηώνα μύηε μπμζαδήπμηε ζηζβιή ζημ ιέθθμκ, κα δεπηώ ηδκ αιθίαμθδ ηζιή κα βίκς δ επόιεκδ ενςιέκδ ζαξ!» Ο Ρμύπενη έιεζκε άκαοδμξ από ημ ακαπάκηεπμ αοηό λέζπαζια, παθανώκμκηαξ ζηζβιζαία ημ ζθίλζιμ ημο ιπνάηζμο ηδξ, ηαζ αοηό ηδξ έδςζε ηδκ εοηαζνία κα εθεοεενςεεί ηαζ κα ηαηέαεζ από ηδκ άιαλα. Καηεοεύκεδηε ύζηενα πνμξ ημ ζπίηζ ηδξ ηαζ δζάαδηε ιεβαθόπνεπα ηδκ ακμζπηή ελώπμνηα πμο μ ιπάηθεν ηδξ έζπεοζε κα ηθείζεζ αιέζςξ ιεηά, αημθμοεώκηαξ ακαιθίαμθα ηζξ μδδβίεξ ηδξ. Ο Ρμύπενη αθέεδηε κα αμοθζάλεζ πίζς, ζημ αεθμύδζκμ ηάεζζια ηδξ άιαλάξ ημο, πμθύ ζαζηζζιέκμξ αηόια βζα κα ηάκεζ μηζδήπμηε άθθμ. *** ΍ζηε δ Πακδώνα πίζηεοε όηζ δ πηεζζκή ημο πνόζηθδζδ ζηδκ


110

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

όπενα, δ επζεοιία κα ζογδηήζεζ ιαγί ηδξ ζήιενα, ηαζ ημ θζθί ημοξ πνζκ από θίβμ ήηακ όθα ηζκήζεζξ πμο είπε ηάκεζ επεζδή ήεεθε κα ηδκ ηάκεζ εξσκέλε ημο; Αζάαμθε! Ίζςξ έανζζηε δζαζηεδαζηζηή αοηή ηδκ ακαεειαηζζιέκδ οπόεεζδ, ηαζ αηόια πενζζζόηενμ ηδκ ακηίδναζή ηδξ ζε αοηήκ, ακ δεκ ήηακ ηόζμ πνμζαθδηζηή! Καζ ηζ εκκμμύζε θέβμκηαξ «αιθίαμθδ ηζιή»; «Θέθεηε κα Τρδθόηαηε;»

επζζηνέθεηε

ζημ

΢ηνάημκ

Υάμογ

ηώνα,

Ο Ρμύπενη ημίηαλε βζα ιενζηά δεοηενόθεπηα ιε αθέιια απθακέξ ημκ ζππμηόιμ ημο, πμο πενίιεκε οπμιμκεηζηά. Έπεζηα όιςξ ζοκήθεε ηαζ πήνε αιέζςξ ηδκ απόθαζή ημο. «΋πζ, ια ημ Θεό, δε εέθς!» Πήδδλε από ηδκ άιαλα ζημ θζεόζηνςημ. «Πενίιεκε εδώ, Γηνέβηζμκ». Σμ αθμζονό ημο αθέιια πθακήεδηε ςξ ημ ζπίηζ ηδξ Πακδώναξ ηαζ ζηαιάηδζε ζηα πανάεονά ηδξ. «Μπμνεί κα ανβήζς θίβμ». *** Δ Πακδώνα δεκ είπε πνμθηάζεζ ηαθά ηαθά κα ακεαεί ζημ οπκμδςιάηζό ηδξ ηαζ κα αβάθεζ ημ ηαπέθμ ηδξ, όηακ δ πόνηα πίζς ηδξ άκμζλε λαθκζηά δζάπθαηα ηαζ έκαξ θακενά ελαβνζςιέκμξ Ρμύπενη έθναλε ημ άκμζβιά ηδξ. «Σζ ζημ ηαθό...;» «Πνμξ εκδιένςζή ζαξ, ηονία ιμο», ηδξ είπε ανμκηώκηαξ πίζς ημο ηδκ πόνηα ηαζ γοβώκμκηάξ ηδ ιε απμθαζζζηζηέξ δναζηεθζέξ, «είεζζηαζ κα πενζιέκμοιε κα ιαξ γδηήζμοκ πνώηα ηάηζ πνζκ ημ ανκδεμύιε». Δ Πακδώνα πζζςπάηδζε πνμξ ηδκ ημοαθέηα ηδξ ηαζ ζήηςζε ηα πένζα ιπνμζηά ηδξ βζα κα πνμζηαηεοηεί από ηδκ μνβή ημο,


CAROLE MORTIMER

111

ημζηώκηαξ ημκ ιε ηενάζηζα, θμαζζιέκα ιάηζα. Ο Ρμύπενη ζηαιάηδζε θίβα ιόθζξ εηαημζηά ιπνμζηά ηδξ, πακύρδθμξ ηαζ απεζθδηζηόξ. «Ββώ δεκ... Ββώ ζηέθηδηα όηζ...» «΋πζ, ηονία ιμο», βνύθζζε ιέζα από ηα δόκηζα ημο, «κμιίγς όηζ δε ζηεθηήηαηε θαζόινπ αοηό πμο λεζημιίζαηε πνμζαάθθμκηάξ ιε ηόζμ αάκαοζα». Δ Πακδώνα δεκ οπμηνίεδηε ηακ όηζ δεκ ήλενε ηζ εκκμμύζε. «Δ Γεκεαζέα ζοιθςκεί ιαγί ιμο όηζ, θόβς ημο εκδζαθένμκημξ ζαξ βζα ιέκα ηζξ ηεθεοηαίεξ δύμ ιένεξ, δ πνόεεζή ζαξ είκαζ κα ιμο γδηήζεηε κα βίκς ιεηνέζα ζαξ». «΋ζμ ηζ ακ ημθαηεύμιαζ πμο απμηέθεζα ημ ακηζηείιεκμ ιζαξ ηόζμ πνμζςπζηήξ ζογήηδζήξ ζαξ ιε ηδ θίθδ ζαξ», απμηνίεδηε παβενά, «πνέπεζ κα πθδνμθμνήζς ηαζ ηζξ δομ ζαξ όηζ ηα ζοιπενάζιαηά ζαξ ζπεηζηά ιε ημ πνόζθαημ “εκδζαθένμκ” ιμο, όπςξ ημ απμηαθέζαηε, είκαζ εκηεθώξ εζθαθιέκα». «Ω...» Πμηέ ζηδ γςή ηδξ δεκ είπε κζώζεζ ιεβαθύηενδ ηαπείκςζδ. Ο ελεοηεθζζιόξ ηδξ ήηακ ηόζμ αανύξ πμο εοπόηακ κα ιπμνμύζε κα λεβθζζηνήζεζ ηαζ κα ηνοθηεί ηάπμο. Οπμοδήπμηε. Κάηζ πμο δεκ είπε ηδ δοκαηόηδηα κα ηάκεζ όζμ μ Ρμύπενη ελαημθμοεμύζε κα ζηέηεηαζ ιπνμζηά ηδξ ιε ύθμξ πμο δεκ πνμιήκοε ηίπμηα ηαθό. Έανελε ηα ζηεβκά ηδξ πείθδ ιε ηδκ άηνδ ηδξ βθώζζαξ ηδξ ζε ιζα ηίκδζδ πμο ημ ζοκκεθζαζιέκμ ημο αθέιια παναημθμύεδζε θαίιανβα. «Γδηώ ζοβκώιδ ακ ζαξ πνόζααθα, Τρδθόηαηε... ε, εέθς κα πς... Ρμύπενη», είπε δζμνεώκμκηαξ ημκ εαοηό ηδξ ιόθζξ είδε εηείκα ηα αβνζειέκα αζδιόβηνζγα ιάηζα κα ζηεκεύμοκ ζακ κα ηδκ πνμεζδμπμζμύζακ. «Αεκ είπα ηέημζα πνόεεζδ. Ήεεθα απθώξ...» «Να ανκδεείηε ηδκ ακθίβνιε ηηκή κα βίκεηε ενςιέκδ ιμο πνζκ κζώζς ηακ ηδκ ακάβηδ κα ζαξ ημ πνμηείκς». Ώοηά ήηακ πνάβιαηζ ηα θόβζα ηδξ, ζηέθηδηε δ Πακδώνα αάγμκηάξ ηα ιε ημκ εαοηό ηδξ. Λόβζα πμο πνμθακώξ ημκ είπακ είλεζ. «Ναζ. Αδθαδή... Φοζζηά, είιαζ ζίβμονδ όηζ πμθθέξ βοκαίηεξ εα έκζςεακ ααεζά ημθαηεοιέκεξ ακ ηζξ εεςνμύζαηε


112

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηαηάθθδθεξ βζα...» «Φηάκεζ, Πακδώνα», ηδ ζηαιάηδζε ιε άβνζα θςκή. «Παναδεπηείηε όηζ δεκ ιπμνείηε αθθάλεηε ημ βεβμκόξ όηζ ιε πνμζαάθαηε». Δ Πακδώνα έηακε έκα ιμνθαζιό πμο ιανηονμύζε όθδ ηδξ ηδκ αιδπακία. «Ήιμοκ εοιςιέκδ όηακ ημ είπα αοηό...» «Βπεζδή είπαηε οπμεέζεζ όηζ δ πνόεεζή κνπ ήηακ κα ζαξ πνμζαάθς ηάκμκηάξ ζαξ ιζα ηέημζα πνόηαζδ!» Έκα κεύνμ ζοζπάζηδηε ζημ ζθζβιέκμ ημο ζαβόκζ. «Β, θμζπόκ... καζ. Ρμύπενη, εα ιπμνμύζαηε, ζαξ παναηαθώ, κα ηάκεηε θίβμ πζμ πένα;» Βίπε ανπίζεζ κα ηδκ πμκάεζ μ θαζιόξ ηδξ από ηδκ πνμζπάεεζα κα ημκ ημζηάγεζ. Γζαηί δ δεζπμηζηή ημο πανμοζία έιμζαγε κα είπε ηαηαθάαεζ όθμ ημ πώνμ ζημ δςιάηζμ, δοζημθεύμκηάξ ηδ κα ακαζάκεζ! «΋πζ». Ώκμζβόηθεζζε ηα ιάηζα ηδξ έηπθδηηδ ιε ηδκ ακοπμπώνδηδ ζηάζδ ημο. «Κύνζε, ανίζηεζηε ζηδκ ηνεααημηάιανά ιμο απνόζηθδημξ», είπε ιαγεύμκηαξ όθμ ηδξ ημ εάννμξ. «Γζα δεύηενδ θμνά ιέζα ζε δύμ ιένεξ. Σμ εθάπζζημ πμο εα ιπμνμύζαηε κα ηάκεηε είκαζ κα ζηαιαηήζεηε κα πνμζπαεείηε κα ιε εηθμαίζεηε». Ο Ρμύπενη, αθμύ έιεζκε βζα θίβμ ζοθθμβζζιέκμξ, απμθάζζζε όηζ δ Πακδώνα είπε ηάπμζμ δίηζμ ηαζ έηακε έκα αήια πίζς. «Βκηάλεζ;» νώηδζε πνμηθδηζηά. «Κάπςξ ηαθύηενα, καζ», ημο απάκηδζε ιε έκακ ιζηνό ακαζηεκαβιό. Ο εοιόξ ημο άνπζζε κα λεεοιαίκεζ όηακ ακαθμβίζηδηε ηδκ ηςιζηή πθεονά ηδξ ηαηάζηαζδξ. Δ Πακδώνα Μέζιπενζ, ιε ηδκ αζοκήεζζηδ μιμνθζά ηδξ, ηζξ πνοζαθέκζεξ ιπμύηθεξ ηδξ ηαζ ηα ιαβεοηζηά αζμθεηζά ηδξ ιάηζα, πνζκ από θίβα θεπηά είπε πνμζαάθεζ ημκ ίδζμ ηαζ ηδκ ηζιή ημο πενζζζόηενμ από


CAROLE MORTIMER

113

μπμζαδήπμηε άθθδ γςκηακή ύπανλδ. Ώκ ηάπμζμξ άκηναξ είπε ημθιήζεζ πμηέ κα ημο ιζθήζεζ έηζζ, πνμημύ ηαθά ηαθά ημ ηαηαθάαεζ εα είπε ανεεεί ακηζιέηςπμξ ιε ηα πζζηόθζα ημο Ρμύπενη ζε ιμκμιαπία. Δ ζηέρδ αοηή έπαρε όιςξ κα ημο θαίκεηαζ ηςιζηή όηακ εοιήεδηε όηζ έηζζ είπακ πάζεζ ηδ γςή ημοξ μ ζύγοβμξ θαη μ εναζηήξ ηδξ Πακδώναξ... Ώπμιαηνύκεδηε από ημκηά ηδξ ηαζ ζηάεδηε ιε ηδκ πθάηδ βονζζιέκδ ζημ δςιάηζμ, ιπνμζηά ζημ πανάεονμ, αηεκίγμκηαξ ημ δνόιμ. Δ άιαλά ημο πενίιεκε αηόια ζημ θζεόζηνςημ από ηάης, βζα κα ημκ πάεζ πίζς ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ, ηαζ ίζςξ αοηό εα ήηακ ημ πζμ θνόκζιμ. Ώκ δε ανζζηόηακ εηεί ιζα βοκαίηα πμο ημκ πενίιεκε βζα κα ημο ηάκεζ ηδ γςή ηόθαζδ... Με ζθζβιέκμοξ ώιμοξ, ζηνάθδηε απμθαζζζηζηά πνμξ ηδκ Πακδώνα, πμο ημκ παναηδνμύζε επζθοθαηηζηά. «Ώκηίεεηα ιε ηζξ βεκζηέξ εζηαζίεξ, αοηό πμο ζαξ πνμηείκς είκαζ κα βίκεηε όπζ ενςιέκδ ιμο, αθθά ζύγοβόξ ιμο!»


114

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 8

Δ Πακδώνα έιεζκε άκαοδδ κα ημζηάγεζ ημκ Ρμύπενη, ζίβμονδ όηζ δεκ ημκ είπε αημύζεζ ηαθά. Αεκ ήηακ δοκαηόκ κα ηδξ είπε ιόθζξ γδηήζεζ κα... ΋πζ, όπμζα ακμδζία ηζ ακ είπε λεθύβεζ από εηείκα ηα ηαθμζιζθειέκα πείθδ, ήηακ ηάηζ πμο μ αθαγόκαξ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη δεκ ηδξ ημ είπε δεηήζεη απθώξ, αθθά ηδξ ημ είπε δειώζεη ζακ κα ήηακ ηεηεθεζιέκμ βεβμκόξ! Ώθθά ηαζ πάθζ, ιπμνεί κα ιδκ είπε αημύζεζ ηαθά. Αεκ ήηακ δοκαηόκ μ ζκμιπ, μ ημιρόξ βόδξ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, ιανηήζζμξ ημο Νηέαθζκ, ηόιδξ ημο Σζάνβμοκη ηαζ ηα θμζπά ηαζ ηα θμζπά κα είπε ιόθζξ εηθνάζεζ ηδκ επζεοιία ημο δ Πακδώνα Μέζιπενζ ιε ημ ζηακδαθώδεξ πανεθεόκ κα βίκεζ δ δνύθηζζα ημο! «Παν’ όηζ από ηάπμζα άπμρδ δ ζζςπή ζαξ είκαζ βζα ιέκα ιζα εοπνόζδεηηδ ακαημύθζζδ, ηδ ανίζης εκημύημζξ θζβόηενμ ημθαηεοηζηή από ηζξ πνμδβμύιεκεξ πνμζαμθέξ ζαξ», ζπμθίαζε ανβά μ Ρμύπενη. Δ Πακδώνα ακμζβόηθεζζε έηπθδηηδ ηα ιάηζα πνζκ ηανθώζεζ ημ δύζπζζημ αθέιια ηδξ επάκς ημο. «Ώοηό ημ εεςνείηε αζηείμ;» ημκ απμπήνε. «Γζαηί ακ ημ εεςνείηε ηόηε είκαζ πμθύ ηαηόβμοζημ». Πνμπώνδζε ηαζ ζηάεδηε κεονζηά ζημ ιέζμ ημο δςιαηίμο. «Νμιίγς όηζ πνέπεζ κα ζαξ γδηήζς κα θύβεηε ηώνα», ημο είπε παβενά. Αεκ ήηακ αηνζαώξ δ απάκηδζδ πμο είπε εθπίζεζ κα πάνεζ μ Ρμύπενη. Σζ εζνςκεία πμο δ πνώηδ -ηαζ ιαηάνζ δ ηεθεοηαία-


CAROLE MORTIMER

115

πνόηαζδ βάιμο ημο είπε εεςνδεεί ςξ ιζα απθή πνμζπάεεζα εη ιένμοξ ημο κα ηδκ πενζπαίλεζ! Ναζ, αοηό δεκ ήηακ δζόθμο ημθαηεοηζηό βζα εηείκμκ... «Θα ζαξ πείναγε κα ιμο ελδβήζεηε αηνζαώξ βζαηί πζζηεύεηε όηζ εα εεςνμύζα έζης ηαζ ζημ εθάπζζημ αζηεία ηδκ ζδέα κα πακηνεοηώ μπμζαδήπμηε βοκαίηα;» ηδ νώηδζε. Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα άζηναρακ. «Λόβς ημο πμζα είιαζ, ηύνζε. Ή ημο πμζα πζζηεύεζ μ ηόζιμξ όηζ είιαζ», πνόζεεζε ιε πζηνία. Έπμκηαξ ιάεεζ όζα ιπμνμύζε βζ’ αοηή ηδ βοκαίηα ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ, μ Ρμύπενη είπε πθέμκ επίβκςζδ ηδξ πενζθνόκδζδξ ιε ηδκ μπμία είπε ακηζιεηςπίζεζ ηδκ Πακδώνα δ ηαθή ημζκςκία από ηόηε πμο ζημηώεδηακ μ ζύγοβμξ ηαζ μ εναζηήξ ηδξ. Ήλενε πθέμκ ηαθά όηζ μζ πενζζζόηενμζ είπακ πνμηζιήζεζ κα λεπάζμοκ εκηεθώξ ηδκ ύπανλή ηδξ όζμ πεκεμύζε ηαζ, όηακ άνπζζε κα ειθακίγεηαζ ηαζ πάθζ ζε ημζκςκζηέξ εηδδθώζεζξ, πνζκ από ιενζηέξ εαδμιάδεξ, είπε ανεεεί εκηεθώξ απμιμκςιέκδ, ιε ελαίνεζδ ηζξ δμύηζζζεξ ημο Κθέζιπμνκ ηαζ ημο Γμύθενημκ, πμο είπακ επζδζώλεζ ηδ ζοκηνμθζά ηδξ ηαζ ηδξ είπακ δείλεζ όηζ ηδκ εηηζιμύζακ. Ο Ρμύπενη εεςνμύζε όηζ ηίπμηε απ’ όθα αοηά δεκ απμηεθμύζε ειπόδζμ ζημ κα βίκεζ δμύηζζζά ημο δ Πακδώνα. Μάθζζηα, ημο ήηακ πμθύ πνμηζιόηενμ κα βκςνίγεζ ημκ αθδεζκό παναηηήνα ηδξ βοκαίηαξ πμο εα βζκόηακ ζύγοβόξ ημο πανά κα ημκ ακαηαθύρεζ ιε επώδοκμ ηνόπμ ηαηόπζκ εμνηήξ. ΢ήηςζε ηα θνύδζα ημο. «Καζ πμζα αηνζαώξ είζηε, Πακδώνα;» Έδεζπκε κα κζώεεζ άαμθα. «Ο ζύγοβόξ ιμο ηαζ μ ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ πέεακακ ηαζ μζ δομ ζε ιμκμιαπία». «Καζ;» Σα πείθδ ηδξ ζθίπηδηακ. «Ώζθαθώξ ηαηαθαααίκεηε ηζ εκκμώ». «΢αξ αεααζώκς πςξ όπζ». «Ω, ηάκηε ιμο ηδ πάνδ!» ημο είπε πζηνόπμθα. «Έπς πέζεζ ζε δοζιέκεζα, ηύνζε. Βίιαζ δεηηή ιόκμ ζε μνζζιέκα ζπίηζα ημο


116

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηαθμύ ηόζιμο, ηζ αοηό ιόκμ ηαζ ιόκμ επεζδή επζιέκμοκ μζ θίθεξ ιμο. Γζα πμζμ θόβμ εα εέθαηε εζείξ, ή μπμζμζδήπμηε άθθμξ ηαεςζπνέπεζ ηύνζμξ, κα ζοκδέζεηε ηδ γςή ζαξ ιε ιζα ηέημζα βοκαίηα, πόζμ ιάθθμκ κα ηδκ πακηνεοηείηε; Μάθζζηα, ημ βεβμκόξ όηζ έπεηε ιπεζ δύμ θμνέξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ιμο απνόζηθδημξ απμδεζηκύεζ ηδκ πθήνδ έθθεζρδ ζεααζιμύ πνμξ ημ πνόζςπό ιμο!» Ο Ρμύπενη ηδκ παναημθμοεμύζε ζοκμθνοςιέκμξ κα αδιαηίγεζ ακήζοπα ζημ δςιάηζμ. ΢ημ ςπνό, θζθκηζζέκζμ ηδξ πνόζςπμ ημ αζμθεηί ηςκ ιαηζώκ ηδξ έδεζπκε αηόια πζμ ααεύ. «Ή ιήπςξ αοηό απμδεζηκύεζ πόζμ ακοπμιμκείηε κα ιε νίλεηε ζημ ηνεαάηζ ζαξ;» Σμκ ημίηαλε ιε θμονημοκζαζιέκμ αθέιια βζα ιενζηέξ αηέθεζςηεξ ζηζβιέξ ηζ έπεζηα ακαζηέκαλε ημοναζιέκα. «΋πμζμ ιέθμξ ημο ηύηθμο ιαξ ηζ ακ νςηήζεηε, εα ζαξ πεζ πςνίξ ηακέκα δζζηαβιό όηζ δεκ είκαζ ακάβηδ κα ιμο πνμηείκεηε βάιμ βζα κα ημ πεηύπεηε αοηό». «Νμιίγς όηζ ζαξ έπς δζααεααζώζεζ επακεζθδιιέκα όηζ ηζξ βκώιεξ ηςκ ιεθώκ ημο ηύηθμο ιαξ ηζξ αημύς ζπάκζα έςξ πμηέ», απμηνίεδηε μ Ρμύπενη. «Καζ μπςζδήπμηε δεκ έπς ηαιία πνόεεζδ κα γδηήζς ηδκ έβηνζζή ημοξ βζα ηδ βοκαίηα πμο εα επζθέλς ςξ ζύγοβό ιμο». «Σόηε είζηε ακόδημξ, ηύνζε». ΢οκέπζζε κα πενπαηάεζ πάκς-ηάης ηαναβιέκδ, εκώ ημ πνώια είπε ηώνα επζζηνέθεζ ζηα ιάβμοθά ηδξ ηαζ μζ λακεέξ ηδξ ιπμύηθεξ ακαπδδμύζακ ιε ηάεε ηδξ αήια. «Μζα ζπέζδ ιαγί ιμο εα αιαύνςκε ημ όκμιά ζαξ». Ο Ρμύπενη λακαπήνε ημ οπενμπηζηό ημο ύθμξ. «Βίιαζ μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, ηονία ιμο, ηαζ ακ δεπόζαζηακ ηδκ πνόηαζή ιμο, εα βζκόζαζηακ δ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ. Βπμιέκςξ δε εα έιεκε ηάπμζμ όκμια πμο εα ιπμνμύζε κα αιαονώζεζ ημ δζηό ιμο». «Βζείξ...» «Ναζ, Πακδώνα, εβώ είιαζ πμο πνέπεζ κα απμθαζίζς πμζα εα


CAROLE MORTIMER

117

πακηνεοηώ ηαζ πόηε». Μεζδίαζε ζανηαζηζηά. «Ο ηόζιμξ, πμο ηόζμ ζαξ ημοηζμιπμθεύεζ, δε βκώνζγε ηα ιοζηζηά ημο βάιμο ζαξ, έηζζ δεκ είκαζ; Ούηε οπήνπακ ιάνηονεξ ηδξ ζπέζδξ ζαξ ιε ημκ ΢ηάκθζ... ή ημοθάπζζημκ έηζζ οπμεέης... ΢ςζηά;» «Μδ βίκεζηε βεθμίμξ», απάκηδζε ημθηά δ Πακδώνα, εκμπθδιέκδ από ημ ηεθεοηαίμ ημο ζπόθζμ. «Πνμηζιώ κα ιάες ηδκ αθήεεζα από ηδ ιέθθμοζα ζύγοβό ιμο πανά από μπμζμκδήπμηε άθθμ». Σδκ αθήεεζα; Δ αθήεεζα ήηακ ηόζμ δζαθμνεηζηή απ’ ό,ηζ θακηαγόηακ μ ηόζιμξ! Θα ιπμνμύζε άναβε κα ειπζζηεοηεί ηα «ιοζηζηά ημο βάιμο ηδξ» εζδζηά ζημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη; Ώκ ηδκ πίζηεοε, αοηό εα ηδκ απάθθαζζε από ηάεε ηαηδβμνία πμο ηδκ είπε αανύκεζ πνζκ από έκα πνόκμ. Ώκ ηδκ πίζηεοε... Θα ηδκ πίζηεοε όιςξ ηακείξ ακ ζζπονζγόηακ όηζ ηα ηνία πνόκζα ημο βάιμο ηδξ ιε ημκ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ δεκ ήηακ πανά ιζα απάηδ από ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ; Μζα αζηνίκα πίζς από ηδκ μπμία μ Μπάνκαιπζ έηνοαε ηζξ αθδεζκέξ ημο ηάζεζξ; Καζ, ημ πζμ ελςθνεκζηό απ’ όθα, εα πίζηεοε άναβε ηακείξ όηζ δ αζηία ηδξ ιμκμιαπίαξ ζηδκ μπμία ζημηώεδηακ μ ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ ηαζ μ Μπάνκαιπζ πνζκ από έκα πνόκμ δεκ ήηακ εηείκδ, αθθά έκαξ άθθμξ άκηναξ ιε ημκ μπμίμ είπακ ακαηαθύρεζ όηζ δζαηδνμύζακ ηαζ μζ δομ... ενςηζηό δεζιό; Δ Πακδώνα είπε ιάεεζ ηδ ζοβηθμκζζηζηή αθήεεζα βζα ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο ζογύβμο ηδξ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ, όηακ ήνεε ζηδκ ηνεααημηάιανά ημοξ ιόκμ ηαζ ιόκμ βζα κα ηδξ ακαημζκώζεζ όηζ δε εα ημζιόηακ ιαγί ηδξ πμηέ ηαζ όηζ δ ζδέα ηαζ ιόκμ κα αββίλεζ ιζα βοκαίηα, πόζμ ιάθθμκ κα ηδξ ηάκεζ ένςηα, ημο ήηακ μθόηεθα ηαζ απόθοηα απμηνμοζηζηή. Βιανόκηδηδ ηαζ ιε έκα αίζεδια καοηίαξ ημκ είπε αημύζεζ ζηδ ζοκέπεζα κα ηδξ θέεζ όηζ ηδξ απμηάθοπηε αοηέξ ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ πνμζςπζηήξ ημο γςήξ επεζδή είπε ελμθθήζεζ όθα ηα πνέδ


118

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημο παηένα ηδξ, πνάβια πμο ζήιαζκε όηζ δ Πακδώνα δεκ ιπμνμύζε κα πεζ ζε ηακέκακ ηδκ αθήεεζα βζα ημ βάιμ ηδξ, ακ δεκ ήεεθε κα ηαηαζηναθεί μ ίδζμξ ηδξ μ παηέναξ. Δ ηαπείκςζδ πμο είπε κζώζεζ δ Πακδώνα ιαεαίκμκηαξ όηζ ημ ζύγοβό ηδξ έθηοακ μζ άθθμζ άκηνεξ είπε ελαζθαθίζεζ ηδ ζζςπή ηδξ αηόια ηαζ ιεηά ημ εάκαημ ημο παηένα ηδξ. Έκαξ άθθμξ θόβμξ πμο δεκ είπε πνμζπαεήζεζ κα ηαεανίζεζ ημ όκμιά ηδξ από ημ ζηάκδαθμ πνζκ από έκα πνόκμ ήηακ δ επίβκςζδ όηζ αοηό εα ηόζηζγε ηδκ εοηοπία ηνζώκ αεώςκ. Υίθζεξ θμνέξ ηαθύηενα κα πίζηεοακ όθμζ όηζ ήηακ έκμπδ πανά κα οπμθένμοκ δ πήνα ηαζ ηα δύμ παζδζά ημο ζεν Σόιαξ. Ο μίηημξ ήηακ πνμηζιόηενμξ από ηδ βεθμζμπμίδζδ. Καζ βζ’ αοηόκ αηνζαώξ ημ θόβμ ήλενε όηζ δεκ ιπμνμύζε μύηε ηαζ ηώνα κα πεζ ζημκ Ρμύπενη ηδκ αθήεεζα... ΢ήηςζε πενήθακα ημ πζβμύκζ ηδξ. «Αεκ οπάνπεζ ηάπμζα άθθδ βοκαίηα πμο ιπμνεί κα έπεζ ηάεε θόβμ κα πενζιέκεζ όηζ εα βίκεζ δ ζύγοβόξ ζαξ;» Ο Ρμύπενη έκζςζε κα ημο ακεααίκεζ ημ αίια ζημ ηεθάθζ ζηδ ζηέρδ ηαζ ιόκμ ηδξ βοκαίηαξ ζηδκ μπμία ειθακώξ ακαθενόηακ δ Πακδώνα. Σδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη. Σδ πήνα ημο παηένα ημο. Σδ βοκαίηα ιε ηδκ μπμία μ ηόζιμξ πίζηεοε όηζ μ Ρμύπενη ζογμύζε ακμζπηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ εκκέα ιήκεξ από ημ εάκαημ ημο παηένα ημο. Μζα βοκαίηα πμο μ Ρμύπενη ήλενε όηζ δεκ επνόηεζημ κα αββίλεζ λακά αηόια ηζ ακ ήηακ ημ ηεθεοηαίμ εδθοηό πάκς ζηδ Γδ. Βοηοπώξ πμο δεκ ήηακ, όιςξ! «Ώκ ιζθάηε βζα ηδ πήνα ημο παηένα ιμο, πείηε ημ, πμο κα πάνεζ!» «Ώθμύ επζιέκεηε!» Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα άζηναρακ λακά. «Μήπςξ, βζα κα ηα έπεηε ηαθά ιε ηδ ζοκείδδζή ζαξ, αοηή ηδκ πνόηαζδ βάιμο εα έπνεπε κα ηάκεηε ζ’ εθείλε',» «΢αξ δζααεααζώκς, ηονία ιμο, όηζ όζμκ αθμνά ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη, δ ζοκείδδζή ιμο είκαζ απόθοηα ήζοπδ», είπε λενά μ


CAROLE MORTIMER

119

Ρμύπενη. «Ώθήεεζα;» ημκ νώηδζε ιε ζηεπηζηζζιό. «Ώθήεεζα». ΢ημ ζαβόκζ ημο ηνειόπαζλε έκα κεύνμ. «Άθθςζηε δε εα ήηακ απμδεηηό, μύηε βζα ιέκα μύηε βζα ηδκ ημζκςκία, κα πακηνεοηώ ηδ πήνα ημο παηένα ιμο». Σμκ ημίηαλε πθεοαζηζηά. «Σόηε ιήπςξ εθπίγεηε κα πνδζζιμπμζήζεηε ημ βάιμ ζαξ ιε ηάπμζα άθθδ βζα κα ζοβηαθύρεηε ηδκ... ακμνεόδμλδ ζπέζδ ζαξ ιε ηδκ ίδζα ζαξ ηδ ιδηνζά;» «Σώνα πμο λακαανήηαηε ηδ βθώζζα ζαξ, ζηάγεηε θανιάηζ!» ηδξ είπε μ Ρμύπενη ηαηαηεναοκώκμκηάξ ηδ ιε ημ αθέιια ημο. Σα θζθκηζζέκζα ηδξ ιάβμοθα αάθηδηακ ηνζακηαθοθθέκζα. «Αεκ εοεύκμιαζ εβώ βζα ηα ημοηζμιπμθζά βύνς από ημοξ δομ ζαξ, Τρδθόηαηε!» «Ούηε ηζ εβώ!» επέιεζκε εηείκμξ, λένμκηαξ αηνζαώξ πμζμξ εοεοκόηακ πμο δ ημζκςκία είπε αοηή ηδκ εζθαθιέκδ εκηύπςζδ βζα ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζήξ ημο. «Θα ιπμνμύζαιε κα λεπάζμο-ιε ηδκ Παηνίζζα βζα θίβμ ηαζ κα ζοκεπίζμοιε ηδ ζογήηδζδ πμο είπαιε πνμδβμοιέκςξ;» ΢ήηςζε ηα λακεά ηδξ θνύδζα. «Μζα ζογήηδζδ ζηδκ μπμία ιμο γδηήζαηε κα ελεηάζς ημ εκδεπόιεκμ κα ζαξ πακηνεοηώ;» Δ θακενή δοζπζζηία ηαζ δ ημνμσδεοηζηή πνμζά ζηδ θςκή ηδξ έηακακ ημ ζαβόκζ ημο Ρμύπενη κα ζθζπηεί. «Ναζ». «Σόηε δ απάκηδζή ιμο είκαζ όπζ. Αεκ πζζηεύς όηζ ιπμνμύιε κα λεπάζμοιε ηδκ ύπανλδ ηδξ βοκαίηαξ πμο, ακ δεπόιμοκ ηδκ πνόηαζή ζαξ, εα ήηακ ημ ηνίημ πνόζςπμ ζημ βάιμ ιαξ. Οζ Γάθθμζ έπμοκ ηάπμζμκ όνμ βζα ηζξ ζπέζεζξ αοημύ ημο είδμοξ, ακ δεκ απαηώιαζ». «Μελάδ α ηξνπά». «Ώηνζαώξ», είπε δ Πακδώνα ιε θακενή έκηαζδ ζηδ θςκή ηδξ ηαζ ιάβμοθα αηόια ακαρμημηηζκζζιέκα. «Ώοηό εα έπνεπε κα


120

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πενζιέκς ακ δεπόιμοκ κα ζαξ πακηνεοηώ, Τρδθόηαηε;» «΋πζ, πμο κα πάνεζ δ μνβή, δε εα ήηακ έηζζ!» «Αεκ είκαζ ακάβηδ κα ανίγεηε...» «Βίκαζ ηαζ παναείκαζ, δζάαμθε!» Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε αβνζςπά. «Πνμξ εκδιένςζή ζαξ, δεκ έπς απθώζεζ πένζ ζηδκ Παηνίζζα από ηόηε πμο έιαεα όηζ πακηνεύηδηε ημκ παηένα ιμο. Καζ μύηε ζημπεύς κα ημ ηάκς λακά όζμ γς». Δ ζθμδνόηδηα ηδξ ακηίδναζήξ ημο έηακε ηδκ Πακδώνα κα ζδηώζεζ δύζπζζηα ηα θνύδζα. «Μμο είκαζ πμθύ δύζημθμ κα ημ πζζηέρς αοηό». «Καζ όιςξ, αοηή είκαζ δ αθήεεζα». Ήηακ δοκαηόκ; Ήηακ δοκαηόκ κα ήηακ ηαζ μ Ρμύπενη αεώμ εύια ηςκ ημοηζμιπμθζώκ ημο ηόζιμο όπςξ ηαζ δ ίδζα; ΋πζ όηζ είπε πζζηέρεζ έζης ηαζ βζα έκα θεπηό όηζ ήηακ βεκζηά αεώμξ* δεκ ιπμνεί κα ήηακ ρεύηζηεξ όθεξ μζ θήιεξ βζα ηζξ ηαηαηηήζεζξ ημο ηα ηεθεοηαία πενίπμο δέηα πνόκζα! Μήπςξ όιςξ ήηακ αεώμξ ςξ πνμξ ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη όπςξ ηαζ δ ίδζα δ Πακδώνα ήηακ αεώα ιζαξ ηαζ δεκ είπε πμηέ ενςηζηό δεζιό ιε ημκ ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ ζηδ δζάνηεζα ημο βάιμο ηδξ ιε ημκ Μπάνκαιπζ; Πανά ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή ημο άνκδζδ, δ Πακδώνα δοζημθεοόηακ κα πζζηέρεζ όηζ ηδξ έθεβε ηδκ αθήεεζα, αθμύ δ Παηνίζζα ηζ εηείκμξ ζοβηαημζημύζακ θακενά από ημ εάκαημ ημο παηένα ημο ηαζ ιεηά. ΋πζ, πνέπεζ κα είπε ηάπμζμκ άθθμ θόβμ πμο ηδξ πνόηεζκε βάιμ. Καζ μ ιόκμξ θόβμξ πμο ιπμνμύζε κα ζηεθηεί ήηακ ημ ανπζηό ηδξ ζοιπέναζια: μ Ρμύπενη είπε ηδκ εθπίδα όηζ μ βάιμξ ημο ιε ηάπμζα άθθδ εα έζηνεθε ηδκ πνμζμπή ημο ηόζιμο ιαηνζά από ηδ ζηακδαθώδδ ζπέζδ ημο ιε ηδ κεανή ηαζ όιμνθδ ιδηνζά ημο. Βίπε ήδδ οπμζηεί έκακ ρεύηζημ ηαζ πςνίξ αβάπδ βάιμ, δεκ είπε ηαιία επζεοιία κα λακαγήζεζ ηδκ ειπεζνία αοηή! «Πνέπεζ κα


CAROLE MORTIMER

121

απακηήζς όπζ ζηδκ πνόηαζή ζαξ...» «Γζαηί πνέπεζ;» ηδ δζέημρε. «Μα δεκ είκαζ πνμθακέξ, ηύνζε;» είπε δ Πακδώνα ηαεώξ, βζα άθθδ ιζα θμνά, ηδκ ημζημύζε οπενμπηζηά. «΋πζ βζα ιέκα», ηδξ απάκηδζε εοιςιέκα. Δ Πακδώνα ακαζηέκαλε. «Γκςνζγόιαζηε εθάπζζηα ηαζ θακηάγμιαζ όηζ δε ιε εεςνείηε ηόζμ αθεθή βζα κα πζζηέρς όηζ ιε ενςηεοηήηαηε ηνεθά ζ’ αοηό ημ δζάζηδια». Δ αθήεεζα ήηακ όηζ δ Πακδώνα ήηακ όκηςξ αθεθήξ, αθθά πνζκ από πμθύ ηαζνό. Ώοηή δ αθέθεζα, ακ όπζ ηαζ δ αεςόηδηά ηδξ, είπε βίκεζ μνζζηζηά ημιιάηζα ηαζ ενύραθα ηδ κύπηα ημο βάιμο ηδξ. «Ούηε ηζ εβώ ιπμνώ κα ζζπονζζηώ όηζ ενςηεύηδηα ηνεθά εζάξ», ζοιπθήνςζε, λένμκηαξ ηαθά, ςζηόζμ, όηζ ηάης από δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ εα ιπμνμύζε ηάθθζζηα κα ημκ είπε ενςηεοηεί... Ο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, όηακ ημ ήεεθε, ιπμνμύζε κα είκαζ όπζ ιόκμ δζααμθζηά όιμνθμξ, αθθά ηαζ βμδηεοηζηόξ. Δ ζοιπενζθμνά ημο απέκακηζ ηδξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο, όηακ, επζζηνέθμκηαξ από ημ εέαηνμ, είπακ ακαηαθύρεζ όηζ ηάπμζμξ είπε ιπεζ ηνοθά ζημ ζπίηζ ηδξ, ήηακ ηόζμ εοβεκζηή όζμ ηαζ πνμζηαηεοηζηή. ΋ζμ βζα εηείκεξ ηζξ ζηζβιέξ πάεμοξ πμο είπακ ιμζναζηεί εδώ, ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ, ηαζ κςνίηενα ζήιενα ζηδκ άιαλα ημο... Δ Πακδώνα ήηακ ιόθζξ είημζζ εηώκ όηακ πακηνεύηδηε ημκ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ ηαζ δεκ είπε ηαεόθμο πείνα από άκηνεξ. Σμ πνμδβμύιεκμ ανάδο ηαζ ημ ζδιενζκό απόβεοια ζηδκ άιαλα ημο Ρμύπενη ήηακ μζ ιμκαδζηέξ δύμ πενζζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ είπε πάνεζ ιζα βεύζδ δδμκήξ. Μζα πμθύ εοπάνζζηδ βεύζδ, πμο δ εύιδζή ηδξ ηαζ ιόκμ έηακε ηα ζηήεδ ηδξ κα ζθζπημύκ ηαζ θμοζηώζμοκ λακά! ΋ιςξ δεκ ήηακ πζα δ αθεθήξ κεανή κζόπακηνδ πμο ήηακ ηόηε. Σα ημνζηζίζηζηα όκεζνά ηδξ κα ηδκ ενςηεοηεί ηάπμζμξ


122

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πανάθμνα ηαζ κα ημκ αβαπήζεζ ηζ εηείκδ ιε ημ ίδζμ πάεμξ είπακ πζα ζαήζεζ. Γζ’ αοηό, δεκ ιπμνμύζε -δεκ ημθιμύζε- κα επζηνέρεζ ζημκ εαοηό ηδξ κα παναζονεεί από ζηέρεζξ βζα ηδκ απόθαοζδ ιε ηδκ μπμία ηδ δεθέαγε ηώνα μ Ρμύπενη. «Νμιίγς όηζ δ ζογήηδζδ αοηή ηεθείςζε... Ρμύπενη;» Σμκ ημίηαλε λαθκζαζιέκδ όηακ ηα δάπηοθά ημο ηοθίπηδηακ ζθζπηά βύνς από ημ ιπνάηζμ ηδξ. «Ναζ, μ Ρμύπενη είιαζ». Σδξ παιμβέθαζε άηεθα, δείπκμκηαξ ηα δόκηζα ημο. «΋πζ μ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ. Ούηε μ ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ. Βίιαζ μ Ρμύπενη. Καζ κμιίγς όηζ, ςξ Ρμύπενη, ήιμοκ απόθοηα εζθζηνζκήξ ιαγί ζαξ ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζύκημιδξ... βκςνζιίαξ ιαξ, δε ζοιθςκείηε;» είπε πνδζζιμπμζώκηαξ επίηδδεξ ηα δζηά ηδξ θόβζα. Σα αζδιέκζα ημο ιάηζα έθαιπακ ηώνα ιε έκα ροπνό θςξ ηαζ ηα ρδθά ημο γοβςιαηζηά έδζκακ ζηζξ αδνέξ βναιιέξ ημο πνμζώπμο ημο ιζα αοζηδνή έηθναζδ. «Τπμεέης πςξ καζ», παναδέπηδηε ημοναζιέκα δ Πακδώνα. Έβεζνε εθαθνά ημ ηεθάθζ ημο, εοπανζζηδιέκμξ πμο ημ ακαβκώνζγε. «Καζ ημ ίδζμ εζθζηνζκήξ εα πνμζπαεήζς κα είιαζ ηαζ ηώνα. Με νςηήζαηε βζαηί επζεοιώ κα ζαξ πακηνεοηώ ηαζ εα ζαξ απακηήζς. Έπεζηα εα είκαζ ζημ πένζ ζαξ κα απμθαζίζεηε ακ ανίζηεηε ημοξ θόβμοξ ιμο επανηείξ βζα κα πακηνεοημύιε ή όπζ. ΢αξ αημύβεηαζ θμβζηό αοηό;» Σδξ αημοβόηακ... ροπνό, απμζηαζζμπμζδιέκμ, ίζςξ αηόια ηαζ οπμθμβζζιέκμ... «Βίζηε ζίβμονμξ όηζ εέθεηε κα ιμο εηιοζηδνεοηείηε αοημύξ ημοξ θόβμοξ ηδ ζηζβιή πμο έπς ήδδ απμννίρεζ ηδκ πνόηαζή ζαξ;» Δ έκηαζδ ζημ όιμνθμ, ανζζημηναηζηό ημο πνόζςπμ δνέιδζε ηάπςξ ηαζ ημ ζθίλζιό ημο ζημ ιπνάηζμ ηδξ παθάνςζε. «Ίζςξ ημ λακαζηεθηείηε όηακ αημύζεηε ημοξ θόβμοξ ιμο». Κάηζ βζα ημ μπμίμ δ Πακδώνα πμθύ αιθέααθθε! «Πνέπεζ κα ζαξ εκδιενώζς όηζ ηα ζπέδζά ιμο κα θύβς από ημ Λμκδίκμ εκηόξ ηςκ επόιεκςκ διενώκ πνμπςνμύκ ζηακμπμζδηζηά. Καζ


CAROLE MORTIMER

123

δεκ πνμηίεειαζ κα ηα αθθάλς». Έβκερε ηαηαθαηζηά. «Πνόζελα όηζ ηα πενζζζόηενα πνμζςπζηά ζαξ ακηζηείιεκα, ακ όπζ όθα, θείπμοκ από ημ δςιάηζμ». Δ Πακδώνα παιμβέθαζε απκά. «Έκαξ από ημοξ θόβμοξ ίζςξ είκαζ όηζ ηα πζμ πμθθά ήηακ ζπαζιέκα». «Βλαημθμοεείηε κα αβκμείηε πμζμξ ημ έηακε ή βζαηί;» «Αεκ έπς ηδκ παναιζηνή ζδέα», είπε ζδηώκμκηαξ ημοξ ώιμοξ. Ούηε μ Ρμύπενη είπε ζδέα πμζμξ ήηακ μ δνάζηδξ, αθθά είπε ηζξ οπμρίεξ ημο ςξ πνμξ ημ βζαηί ηάπμζμξ είπε ιπεζ ηνοθά ηέζζενζξ θμνέξ ζημ ζπίηζ ηδξ ημκ ηεθεοηαίμ πνόκμ. Κάπμζμξ, ηαηά πάζα πζεακόηδηα δ ενςιέκδ ημο Μέζιπενζ-πμο ζίβμονα εα είπε ηθεζδί βζα ημ Υάζιπενζ Υάμογ, βζ’ αοηό μ Ρμύπενη είπε θνμκηίζεζ κα αθθάλεζ ηζξ ηθεζδανζέξ- είπε αθήζεζ εδώ ηάπμζμ εκμπμπμζδηζηό ζημζπείμ θεύβμκηαξ εζπεοζιέκα ιεηά ημκ λαθκζηό εάκαημ ημο Μέζιπενζ. Σζ αηνζαώξ εα ιπμνμύζε κα ήηακ ημ ζημζπείμ αοηό μ Ρμύπενη δεκ ήλενε, αθθά ζηόπεοε κα ακαηαθύρεζ ηδκ ηαοηόηδηα αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ ημ ζοκημιόηενμ δοκαηόκ. «ΐβήηαιε από ημ εέια ιαξ», ηδξ είπε αθήκμκηαξ ημ ιπνάηζμ ηδξ. «Θα εέθαηε κα ηαείζεηε ζ’ αοηή ηδκ ηανέηθα βζα κα ζαξ ελδβήζς ημοξ θόβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα πακηνεοηώ;» «Πξέπεη κα πακηνεοηείηε;» επακέθααε παναλεκειέκδ δ Πακδώνα ηαζ ηάεζζε ζηδκ άηνδ ηδξ ηανέηθαξ. Σίπμηα δεκ ηδξ λέθεοβε! Ο Ρμύπενη είπε ήδδ δζαπζζηώζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ όηζ δ βοκαίηα αοηή ήηακ πακέλοπκδ. Καζ ηώνα, είπε πζαζηεί από ηδκ πζμ ηνίζζιδ θέλδ ζηδκ ηεθεοηαία ημο θνάζδ. «Πνέπεζ κα πακηνεοηώ», ηδξ επζαεααίςζε αανύεοια, «ακ εέθς κα βθζηώζς πμηέ από έκα ζοβηεηνζιέκμ ηαζ ελαζνεηζηά δοζάνεζημ αβηάεζ ζημ πθεονό ιμο». Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα άκμζλακ δζάπθαηα. «Σδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη;»


124

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Ώηνζαώξ», απάκηδζε μ Ρμύπενη ιε έκα αεαζαζιέκμ παιόβεθμ. «Αεκ ηαηαθαααίκς...» «Ώοηό πμο εα ζαξ πς δεκ ημ βκςνίγεζ ηακέκαξ εηηόξ από δύμ ζηεκμύξ ιμο θίθμοξ ηαζ ημ δζηδβόνμ ιμο». Ο Ρμύπενη άνπζζε κα αδιαηίγεζ πάκς-ηάης ζημ δςιάηζμ. «Καη’ ανπάξ, επζηνέρηε ιμο κα ζαξ πς όηζ έπεηε δίηζμ ζηδκ οπόεεζή ζαξ όηζ ηάπμηε είπα ενςηζηό δεζιό ιε ηδ ιδηνζά ιμο, όηακ αηόια θεβόηακ Παηνίζζα Υάιζμκ». ΢ηα πείθδ ημο δζαβνάθδηε έκα πζηνό ιεζδίαια. «Σμ θάεμξ ιμο αοηό ζαξ δζααεααζώκς όηζ ημ έπς πθδνώζεζ πμθύ αηνζαά». «΢οκεπίζηε...» Ο Ρμύπενη λεθύζδλε. «Ώξ ηα πάνς από ηδκ ανπή». «Ώπό εηεί είκαζ πάκηα ηαθύηενα κα λεηζκάιε». Σμ αοζηδνό ημο αθέιια ηδξ έδεζλε όηζ έανζζηε άημπμ ημ πζμύιμν ηδξ. «Αεκ είιαζ ζοκδεζζιέκμξ κα ζογδηώ ηα θάεδ ιμο». «Βίιαζ ζίβμονδ όηζ είκαζ ηόζμ θίβα πμο δεκ πεζνάγεζ ακ ηάκεηε ιζα ελαίνεζδ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ». «Πακδώνα!» «΢οβκώιδ, Ρμύπενη». Σμο παιμβέθαζε αιήπακα. «Ώπθώξ δείπκαηε ηόζμ... δοζάνεζηδ ιέκμξ πμο μιμθμβήζαηε όηζ ηάκαηε έζης ηαζ έκα θάεμξ!» Ο Ρμύπενη δεκ έκζςεε απθώξ δοζάνεζηδ ιέκμξ, αθθά είπε ηάεε θόβμ κα ηαηανζέηαζ ηδ ιένα πμο έπεζε ημ ιάηζ ημο ζηδκ ςναία αθθά πακμύνβα Παηνίζζα Υάιζμκ ηαζ, αηόια πεζνόηενα, πμο ιμζνάζηδηε ημ ηνεαάηζ ηδξ. «Ίζςξ ηαηαθάαεηε αοηή ηδ δοζανέζηεζα όηακ ζαξ ελδβήζς ηδκ ηαηάζηαζδ». Έηακε έκα ιμνθαζιό. «Καηαηάπηδηα ζημ ζηναηό... πνζκ από επηά πνόκζα πενίπμο. Ήηακ ζηθδνή γςή, αθθά εηεί δέεδηα ζηεκά ιε ημκ Βςζθόνμ ηαζ ημκ Νηάκηε. Πμθειμύζαιε ιαγί, πίκαιε ηαζ βεθμύζαιε ιε ηζξ κίηεξ ιαξ,


CAROLE MORTIMER

125

πςνίξ κα λένμοιε πμηέ ακ δ επόιεκδ ιάπδ εα ήηακ δ ηεθεοηαία ιαξ...» Οζ ζηέρεζξ ημο ηαλίδερακ βζα θίβμ ζ’ εηείκεξ ηζξ πενζένβςξ ακέιεθεξ ιένεξ. Αε βκώνζγε ηαθά ημκ Βςζθόνμ ηαζ ημκ Νηάκηε πνζκ ένεμοκ κα οπδνεηήζμοκ ζημ ζύκηαβιά ημο ηδκ ίδζα επμπή, αθθά πμθειώκηαξ, πίκμκηαξ ηαζ αθδηεύμκηαξ ιαγί μζ ηνεζξ άκηνεξ δέεδηακ ιε ζηεκή θζθία ηαζ ηώνα ήηακ πζμ αβαπδιέκμζ ηζ από αδένθζα. «Έπνεπε κα είπα ηαηαθάαεζ ηζ είδμοξ βοκαίηα ήηακ δ Παηνίζζα όηακ ιμο ηδ ζύζηδζακ ζε ηάπμζα από ηζξ ζύκημιεξ άδεζέξ ιμο πμο είπα ένεεζ κα πενάζς ζηδκ παηνίδα». Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ημο εοιςιέκμξ ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηό. «Ήηακ δ ιζηνόηενδ ηόνδ εκόξ πνεμημπδιέκμο αανόκμο από ημ Νηέαμκζζν ηαζ είπε ήδδ ηάκεζ ημ κηειπμύημ ηδξ ζηα ημζιζηά ζαθόκζα πνζκ ηάιπμζα πνόκζα. Λίβα θεπηά αθόημο βκςνζζηήηαιε, ιμο έδςζε κα ηαηαθάας όηζ ήηακ πνόεοιδ βζα... αξ πμύιε, βζα κα δζαζηεδάζμοιε. Κζ εβώ ήιμοκ ανηεηά ακόδημξ βζα κα δεπηώ ηδκ πνμζθμνά ηδξ». ΢ηοενώπζαζε αθέπμκηαξ ηδκ Πακδώνα κα ζδηώκεζ εζνςκζηά ηα θνύδζα. «Αεκ έπς πνόαθδια κα παναδεπηώ όηζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ βοκαίηαξ ήιμοκ όκηςξ ακόδημξ, όπςξ ιε απμηαθέζαηε πνςηύηενα, Πακδώνα». «Αεκ ήεεθα κα θακώ αβεκήξ, Ρμύπενη». Ώκαζηέκαλε. «Ώνηεηέξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδ βκςνζιία ιαξ, δ Παηνίζζα ηζ εβώ ήιαζηακ... ιαγί. Κζ έπεζηα ήνεε δ ώνα κα επζζηνέθς ζημ ζύκηαβιά ιμο. Σόηε ιμο έηακε ζαθέξ βζαηί δεκ είπε δεπηεί ηαιία από ηζξ πνμηάζεζξ βάιμο πμο ηδξ είπακ ηάκεζ ςξ ηόηε. ΋πςξ θαίκεηαζ, πενίιεκε ηάπμζμκ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ημζκςκζηή εέζδ. Καζ απμθάζζζε όηζ αοηόξ μ ηάπμζμξ εα ήιμοκ εβώ». Σμ αθέιια ημο ζηθήνοκε. «Μζα πνμζδμηία πμο δε δίζηαζα ηαεόθμο κα βηνειίζς». Σα ιάηζα ηδξ Πακδώναξ άκμζλακ δζάπθαηα. «΋ιςξ δεκ


126

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

αηζιάζηδηε ελαζηίαξ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιαγί ζαξ;» «Βίκαζ πζμ δύζημθμ απ’ ό,ηζ θακηαγόιμοκ...» Σώνα μ Ρμύπενη έδεζπκε πμθύ άαμθα. «΋,ηζ ηζ ακ ζηέθηεζηε βζα ιέκα, Πακδώνα, είιαζ ηύνζμξ... ηαζ έκαξ ηύνζμξ δε ζογδηάεζ πμηέ ηδκ... ηζιή ιζαξ ηονίαξ ιε ηνίημοξ». Δ Πακδώνα έιεζκε βζα θίβμ κα ημκ ημζηάγεζ ιε αθέιια απθακέξ ηζ ύζηενα έκα ααεύ ηόηηζκμ απθώεδηε ζηα ιάβμοθά ηδξ όηακ λαθκζηά ηαηάθααε. «Αεκ ήζαζηακ μ πνώημξ ηδξ εναζηήξ». «Ούηε ηαηά δζάκμζα», παναδέπηδηε ζθζβιέκμξ μ Ρμύπενη. «Καζ δεκ αιθέααθα όηζ δε εα ήιμοκ μύηε μ ηεθεοηαίμξ ηδξ. Λοπάιαζ ακ αοηό ζαξ ηάκεζ κα κζώεεηε άαμθα, Πακδώνα». Έηακε έκα ιμνθαζιό όηακ εηείκδ απέθοβε ημ αθέιια ημο. «Πνμζπαεώ απθώξ κα ζαξ ελδβήζς βζαηί δ ζδέα εκόξ βάιμο ιε ηδκ Παηνίζζα δε ιμο πέναζε πμηέ από ημ ιοαθό. Ββώ... Σέθμξ πάκηςκ, δεκ πήνε ηαεόθμο ηαθά ηδκ απόννζρή ιμο». «Σμ θακηάγμιαζ». Δ Πακδώνα δε βκώνζγε ηαθά ηδ πήνα ημο πνώδκ δμύηα ημο ΢ηνάημκ, αθθά ηδκ είπε ζοκακηήζεζ ιενζηέξ θμνέξ ζημ πανεθεόκ ηαζ, ακ ηαζ όιμνθδ, δ Παηνίζζα ήηακ οπμθμβίζηνζα ηαζ πμθύ γςδνή ηαζ μ παναηηήναξ ηδξ δζέθενε ηόζμ από ηδξ Πακδώναξ, πμο εα ήηακ αδύκαημ κα ηάκμοκ πανέα, πόζμ ιάθθμκ κα βίκμοκ θίθεξ. Σα ιάηζα ημο Ρμύπενη ηώνα ήηακ παβςιέκα ηαεώξ ζοκέπζζε ηδκ μδοκδνή αθήβδζδ. «Αοζηοπώξ είπαιε ιζα θμβμιαπία, ζηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ ιε απείθδζε όηζ εα ημ πθήνςκα αηνζαά πμο ανκήεδηα κα ηδκ πακηνεοηώ. Βηείκδ ηδκ επμπή εεώνδζα ηδκ απεζθή ηδξ ακμύζζα ηαζ δεκ ηδξ έδςζα ζδιαζία. Βπέζηνερα ζημ ζύκηαβιά ιμο, όπςξ είπα πνμβναιιαηίζεζ, ηαζ δεκ ηδκ λακαζηέθηδηα. Μεβάθμ ζθάθια εη ιένμοξ ιμο». Δ έηθναζή ημο ήηακ ηαζ πάθζ ιεθαβπμθζηή. «΢ημ επόιεκμ βνάιια πμο έθααα, μ παηέναξ ιμο ιε εκδιένςκε βζα ημκ επζηείιεκμ βάιμ ημο ιε πμζα άθθδ; Με ηδκ Παηνίζζα Υάιζμκ!» «Ώοηή ήηακ δ εηδίηδζή ηδξ; Να πακηνεοηεί ημκ παηένα ζαξ;»


CAROLE MORTIMER

127

«Ω, καζ». Ο Ρμύπενη εοιόηακ αηόια ημ ζμη πμο είπε οπμζηεί όηακ έθααε ημ βνάιια ημο παηένα ημο ηαζ έιαεε όηζ ζηόπεοε κα πακηνεοηεί ηδ βοκαίηα πμο ιέπνζ πνζκ θίβμ πθάβζαγε ιε ημ βζμ ημο. «Αε εα ιπμνμύζαηε κα είπαηε ειπμδίζεζ αοηόκ ημ βάιμ;» ΢ηα ιάηζα ημο άζηναρε ιζα ζπίεα εοιμύ. «Ήηακ πμθύ ανβά. ΋ηακ έθηαζε ζηα πένζα ιμο ημ βνάιια, μ βάιμξ είπε ήδδ ηεθεζηεί». «Καζ... δεκ ηαηαθέναηε πμηέ κα ζογδηήζεηε ημ εέια ιε ημκ παηένα ζαξ;» «Καζ κα ημο πς ηζ;» Ο Ρμύπενη έηακε έκα ιμνθαζιό. «΋ηζ δ ζύγοβόξ ημο γέζηαζκε ημ δζηό ιμο ηνεαάηζ πνζκ από ημ δζηό ημο;» «Βεε... όπζ, αζθαθώξ δε εα ιπμνμύζαηε κα ημο ημ πείηε αοηό, αθθά... δεκ είπε αημύζεζ ηακέκα από ηα ημοηζμιπμθζά ημο ηόζιμο βζα ημοξ δομ ζαξ;» Ο Ρμύπενη ημύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ημο. «Ο παηέναξ ιμο ήηακ θζβόηενμ ημζκςκζηόξ αηόια ηζ από ιέκα. Καζ δεκ είπαιε πμθύ ζηεκή ζπέζδ μζ δομ ιαξ- εβώ ιμζάγς πενζζζόηενμ ζηδ ιδηένα ιμο ηαζ μ βάιμξ ηςκ βμκζώκ ιμο είπε βίκεζ από πνμλεκζό ηαζ δεκ ήηακ εοηοπζζιέκμξ. Ο παηέναξ ιμο ηζ εβώ κζώεαιε άαμθα μ έκαξ ιε ημκ άθθμ ηαζ, αθμύ δεκ ήλενε ήδδ βζα ημ πανεθεόκ ηδξ Παηνίζζα, δεκ έηνζκα ζηόπζιμ κα ημκ εκδιενώζς εβώ. Δελ ιπμνμύζα κα ημο απμηαθύρς όηζ δ κέα ημο δμύηζζζα ηζ εβώ ηάπμηε είπαιε... ζπέζεζξ». «΋πζ, ημ ηαηαθαααίκς αοηό», ζοιθώκδζε δ Πακδώνα. «Καζ ήηακ εοηοπζζιέκμξ μ δεύηενμξ βάιμξ ημο;» Ο Ρμύπενη παιμβέθαζε πζηνά. «Βίπε λειςναεεί ιε ηδ κεανή ηαζ εηεαιαςηζηά ςναία ζύγοβό ημο ηόζμ πμθύ πμο δεκ έαθεπε πένα από ηδ ιύηδ ημο. Ώοηόξ ήηακ μ ζημπόξ αοημύ ημο βάιμο, άθθςζηε». Σμ πνόζςπό ημο ζημηείκζαζε. «Δ Παηνίζζα, από ηδκ


128

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

άθθδ, πνμζπαεμύζε ιε ηάεε εοηαζνία κα ιε παναζύνεζ λακά ζημ ηνεαάηζ ηδξ». Δ Πακδώνα ζήηςζε ηα θνύδζα ζμηανζζιέκδ. «Αεκ πζζηεύς εζείξ πμηέ κα...» «Μδκ ημθιήζεηε ηακ κα ημ πείηε, Πακδώνα!» ηδκ πνμεζδμπμίδζε απόημια, ιε ζθζβιέκμ ζαβόκζ. «΢αξ έπς ήδδ πεζ όηζ αοηή δ βοκαίηα ιμύ θένκεζ αδδία. Πνμηζιώ κα αββίλς έκα θίδζ πανά εηείκδ!» Μζθμύζε ιε ηέημζμ πάεμξ ηαζ απέπεεζα πμο δ Πακδώνα δεκ ιπμνμύζε κα αιθζαάθεζ βζα ηα αζζεήιαηά ημο. Ώζζεήιαηα πένα βζα πένα ηαηακμδηά, ακ ακαθμβζγόηακ ηακείξ ηζξ ζοκεήηεξ ηάης από ηζξ μπμίεξ δ εκ θόβς ηονία είπε πακηνεοηεί ημκ παηένα ημο. «Ο παηέναξ ζαξ έιαεε πμηέ βζα ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ απέκακηζ ζαξ;» «΋πζ, είιαζ αέααζμξ όηζ δεκ ηζξ έιαεε πμηέ, εοηοπώξ!» είπε μ Ρμύπενη. «Ώοηό δείπκεζ δ δζαεήηδ ημο, ημοθάπζζημκ», πνόζεεζε αανύεοια. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε επζθοθαηηζηά. «Καζ... μζ όνμζ αοηήξ ηδξ δζαεήηδξ είκαζ πμο ζαξ ώεδζακ κα πνμηείκεηε ηώνα βάιμ ζε ιέκα, ιζα βοκαίηα πμο βκςνίγεηε ιόκμ θίβεξ ιένεξ;» Ο Ρμύπενη δεκ ιπμνμύζε κα ηνύρεζ ημ εαοιαζιό ημο. ΋ζμ ηαθύηενα ηδ βκώνζγε ηόζμ πζμ πμθύ ημο άνεζε. Μπνξεί πνάβιαηζ κα ηδ βκώνζγε ιόκμ θίβεξ ιένεξ, αθθά ζημ ζύκημιμ αοηό δζάζηδια είπε ήδδ ηαηαθάαεζ όηζ δεκ ήηακ απθώξ ιζα ςναία ηαζ επζεοιδηή βοκαίηα, αθθά ηαζ όηζ δζέεεηε δζαίζεδζδ ηαζ εοθοΎα πμο ημ έηακακ αδύκαημ κα πθήλεζ ιαγί ηδξ όπςξ είπε ζοιαεί ιε ηόζεξ άθθεξ βοκαίηεξ. Με όθεξ ηζξ άθθεξ βοκαίηεξ, βζα ηδκ αηνίαεζα... «΢ςζηά», παναδέπηδηε. «Θέθς κα ηαηαθάαεηε όηζ, ακ ηαζ μ παηέναξ ιμο ηζ εβώ δεκ ήιαζηακ ημκηά μ έκαξ ζημκ άθθμ, δεκ έπαοε κα είκαζ έκαξ άκενςπμξ πμο ζεαόιμοκ βζα ηδκ πνμζήθςζή ημο ζηζξ ανπέξ ημο ηαζ εαύιαγα βζα ηδκ μλύκμζα ηαζ


CAROLE MORTIMER

129

ηδκ εοθοΎα ημο». Δ Πακδώνα ζοιθώκδζε ημοκώκηαξ ημ ηεθάθζ- εοιόηακ ημ ιαηανίηδ ημ δμύηα ημο ΢ηνάημκ ςξ έκακ ειθακίζζιμ ελδκηάνδ. Έκακ άκενςπμ πμο έπαζνε ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ηύηθςκ ηδξ ανζζημηναηίαξ, ηαζ πμο, όπςξ είπε ηάπμηε αημύζεζ ημκ Μπάνκαιπζ κα θέεζ, ήηακ ζδζαίηενα ζεααζηόξ ζηδ ΐμοθή ηςκ Λόνδςκ βζα ηδ ζύκεζδ ηαζ ηδκ μνεόηδηα ηςκ πμθζηζηώκ ημο απόρεςκ. «Αοζηοπώξ, όζμκ αθμνά ηδ ζύγοβό ημο, αοηέξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ανεηέξ ημο παναηηήνα ημο απμοζίαγακ πακηεθώξ», ζοκέπζζε ιε ζηθδνή θςκή μ Ρμύπενη. «Έηζζ, μ ιαηανίηδξ μ δμύηαξ-πμο, ηαηά ηδ βκώιδ ιμο, δεκ είπε ηαεόθμο ζώαξ ηα θνέκαξ όηακ επνόηεζημ βζα ηδ κεανή ηαζ ςναία ζύγοβό ημο- πενζέθααε ζηδ δζαεήηδ ημο έκακ όνμ πμο ηδξ επζηνέπεζ κα ζοκεπίζεζ κα γεζ ζε μπμζαδήπμηε από ηζξ δμοηζηέξ ηαημζηίεξ ώζπμο κα πακηνεοηώ!» «Ώ!» Δ ακάζα ηδξ Πακδώναξ αβήηε ζακ ζηεκαβιόξ ηαεώξ ζοκεζδδημπμζμύζε πθέμκ ηδκ αθήεεζα βζα ηζξ πανμύζεξ - ηαζ θαζκμιεκζηά ζηακδαθώδεζξ- ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη. «Καζ από ηόηε πμο πέεακε μ παηέναξ ζαξ, δ Παηνίζζα επζθέβεζ κα ιέκεζ ζε όπμζμ από ηα ζπίηζα ζαξ ηοπαίκεζ κα ιέκεηε ηζ εζείο;» «Ναζ», βνύθζζε εηείκμξ. «Βζείξ δε εα ιπμνμύζαηε κα ανείηε άθθδ ζηέβδ;» Ο Ρμύπενη ζήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «Πνμζπάεδζα κα ιείκς ιε ημ θόνδμ Μπέκεκηζηη Λμύηαξ, αθθά ηεθζηά απμδείπηδηε οπεναμθζηά πνμαθδιαηζηό ηαζ ηαεόθμο πναηηζηό, αθμύ δεκ ιπμνμύζα κα δζεοεύκς ζςζηά από εηεί ηδ ιεβάθδ αηίκδηδ πενζμοζία ηαζ ηζξ πμθοάνζειεξ επεκδύζεζξ ηςκ ΢ηνάημκ, ιε απμηέθεζια κα βίκμκηαζ θάεδ πμο εα είπακ απμθεοπεεί ακ έιεκα ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ. ΋ζμ ημοναζηζηό ηαζ δοζάνεζημ ηζ ακ ιμο είκαζ, είιαζ ακαβηαζιέκμξ κα ακέπμιαζ ηδ δζανηή


130

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πανμοζία ηδξ πήναξ ημο παηένα ιμο ζηα ζπίηζα ιμο ζπεδόκ έλζ ιήκεξ ηώνα». Δ Πακδώνα δε εα ιπμνμύζε πμηέ κα δζακμδεεί όηζ εα ήηακ δοκαηόκ ιζα βοκαίηα κα επζαάθεζ ιε ημ γόνζ ηδκ πανμοζία ηδξ ζε έκακ άκηνα πμο ηδξ είπε δείλεζ ιε ηάεε δοκαηό ηνόπμ όηζ δεκ ηδκ ήεεθε ηαζ δεκ επζεοιμύζε ηακ ηδ ζοκηνμθζά ηδξ. Δ ίδζα, ιεηά ηδ κύπηα ημο βάιμο ηδξ ιε ημκ Μπάνκαιπζ, όπμηε ήηακ εθζηηό, επζδίςηε κα γμοκ ζε δζαθμνεηζηά ζπίηζα. Σδξ ήηακ θμζπόκ αηαηακόδημ πώξ δ Παηνίζζα, πςνίξ ηακέκα ίπκμξ αλζμπνέπεζαξ, ηοκδβμύζε ημκ Ρμύπενη από ζπίηζ ζε ζπίηζ ιε έκακ ηαζ ιόκμ ζημπό ζημ κμο ηδξ. «Ο βάιμξ ιαγί ιμο εα ήηακ πναβιαηζηά ηόζμ ιεβάθμ ιανηύνζμ, Πακδώνα;» ΢δηώκμκηαξ ημ αθέιια αζθκζδζαζιέκδ, ημκ είδε κα ζηέηεηαζ ηώνα ημκηά ηδξ. Ώνηεηά ημκηά βζα κα πάνεζ ημ πένζ ηδξ ηνοθενά ζημ δζηό ημο ηαζ κα ηδκ ηνααήλεζ πνμξ ημ ιένμξ ημο, ζπεδόκ επάκς ημο, εοιίγμκηάξ ηδξ ζηδ ζηζβιή ηδκ εοπανίζηδζδ πμο είπε κζώζεζ ζηδκ αβηαθζά ημο πνζκ θίβμ ηαζ ηζξ δζηέξ ηδξ αζοβηνάηδηεξ ακηζδνάζεζξ ζ’ εηείκμ ημ πάεμξ...


CAROLE MORTIMER

131

Κεφάλαιο 9

Παν’ όθ’ αοηά... Δ Πακδώνα ηνάαδλε ημ πένζ ηδξ από ημ δζηό ημο ηαζ απμιαηνύκεδηε θίβμ, ακαηαθύπημκηαξ όηζ ακάζαζκε πζμ εύημθα όηακ δεκ ήηακ ηόζμ ημκηά ημο. «΢αξ πέναζε πμηέ από ημ ιοαθό δ ζηέρδ όηζ δ Παηνίζζα ίζςξ ακηζθήθεδηε ημ θάεμξ ηδξ ιόθζξ πακηνεύηδηε ημκ παηένα ζαξ; ΋ηζ ίζςξ ήηακ, ηαζ ιπμνεί κα είκαζ αηόια, ενςηεοιέκδ ιαγί ζαξ;» «΢αξ δζααεααζώκς όηζ δ βοκαίηα αοηή δεκ αβαπάεζ πανά ιόκμ έκα πνόζςπμ -ημκ εαοηό ηδξ». Ο Ρμύπενη γάνςζε ημ ζηόια ημο πενζθνμκδηζηά. «Καζ όπμζμ ηίκδηνμ ηζ ακ ηνύαεηαζ πίζς από ηζξ ναδζμονβίεξ ηδξ, όζμκ αθμνά ημ άημιό ιμο, αοηό δεκ ημ λεπκάεζ πμηέ». Δ Πακδώνα δάβηςζε ημ πείθζ ηδξ. «Ώκ είκαζ αθήεεζα αοηό...» «Βίκαζ». Μζθμύζε ιε ηέημζα αεααζόηδηα πμο δεκ ιπμνμύζε κα ημκ αιθζζαδηήζεζ. «Σόηε δ ηαηάζηαζδ είκαζ όκηςξ θοπδνή ηαζ έπεηε ηδκ εζθζηνζκή ιμο ηαηακόδζδ, αθθά...» «Μδκ ανκδεείηε πάθζ, Πακδώνα- όπζ αηόια», ηδκ πνόθααε πάκς πμο εημζιαγόηακ κα ημ ηάκεζ. «΢ηεθηείηε ημ, απόρε ίζςξ, ηαζ πείηε ιμο ηδκ απόθαζή ζαξ αύνζμ, ζημ ηαεανό θςξ ημο πνςζκμύ». Μζα νοηίδα αοθάηςζε ημ ιέηςπό ηδξ. «Μμο επζηνέπεηε κα ηεθεζώζς ηδ θνάζδ ιμο;»


132

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Ίζζςζε ηδκ πθάηδ ημο, αζθκζδζαζιέκμξ από ηδκ επίπθδλή ηδξ. «Φοζζηά. Γδηώ ζοβκώιδ», είπε ιε ιζα οπόηθζζδ. Δ Πακδώνα έβκερε ζοβηαηαααηζηά. «Βημζιαγόιμοκ κα ζαξ πς όηζ έκαξ βάιμξ ιαγί ιμο ιπμνεί κα ζαξ απαθθάλεζ από ιζα απανάδεηηδ ηαηάζηαζδ, αθθά κα ζαξ θμνηώζεζ αιέζςξ ιζα άθθδ. Θα ανεεείηε, δδθαδή, πακηνειέκμξ ιε ιζα βοκαίηα πμο δζαδίδεηαζ έκημκα όηζ απάηδζε ημκ πνμδβμύιεκμ ζύγοβό ηδξ, μ μπμίμξ είκαζ εονέςξ βκςζηό όηζ ζημηώεδηε ζε ιζα ιμκμιαπία ιε ημκ άκηνα πμο θεβόηακ όηζ ήηακ μ εναζηήξ ηδξ. Ο μπμίμξ ζημηώεδηε επίζδξ». Ο Ρμύπενη δεκ ιπόνεζε κα ιδκ πνμζέλεζ όηζ είπε πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ θέλεζξ «δηαδίδεηαη έκημκα» ηαζ «ημκ άκηνα πμο ιεγόηαλ όηζ ήηακ μ εναζηήξ ηδξ». Άναβε μ πνώημξ ηδξ ζύγοβμξ δεκ είπε θηαίλεζ πμοεεκά; Τπμρζαγόηακ ήδδ όηζ μ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ ήηακ ηάεε άθθμ πανά αεώμξ ηαζ, ακ μ Ρμύπενη δεκ είπε πενάζεζ ημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ηδξ ιέναξ ημο ράπκμκηαξ κα ανεζ ηδκ Πακδώνα, ίζςξ κα είπε ηζόθαξ ζηα πένζα ημο ηζξ απμδείλεζξ ηδξ εκμπήξ ημο. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε λαθκζαζιέκδ. «΋πμζμ ηζ ακ ήηακ ημ θηαίλζιό ημο, εα δζηαζμθμβμύζε ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ βοκαίηαξ ημο;» Ο Ρμύπενη ηδκ παναηήνδζε ιε πνμζμπή. ΢οκαζζεακόηακ ηαζ πάθζ όηζ εηείκα ηα ααεζά αζμθεηζά ιάηζα έηνοαακ πμθθά ιοζηζηά - ιοζηζηά πμο ημ πεζζιαηζηά ηθεζζηό ηδξ ζηόια έδεζπκε όηζ δεκ είπε ηαιία πνόεεζδ κα ημο εηιοζηδνεοηεί. Μοζηζηά πμο, ακ δ Πακδώνα δεπόηακ κα βίκεζ βοκαίηα ημο, μ Ρμύπενη ήηακ ελίζμο απμθαζζζιέκμξ κα ηδξ απμζπάζεζ, όζμ πνόκμ ηαζ εκένβεζα ηζ ακ απαζημύζε αοηό! Αλ βζκόηακ βοκαίηα ημο... Κάηζ πμο δεκ έιμζαγε ηαεόθμο πζεακό αοηή ηδ ζηζβιή, παθοαδώκμκηαξ αηόια πενζζζόηενμ ηδκ απμθαζζζηζηόηδηα ημο Ρμύπενη κα ηδκ ηάκεζ κα δεπηεί ηδκ πνόηαζή ημο!


CAROLE MORTIMER

133

«Ώοηό εα ελανηζόηακ από πμζμ ήηακ ημ θηαίλζιό ημο», ηδξ απάκηδζε ανβά. Υηύπδζε κεονζηά ημ ιζηνό ηδξ πόδζ ζημ πάηςια. «΋πςξ είπαηε, οπάνπμοκ δεηάδεξ -ίζςξ εηαημκηάδεξ- πνόεοιεξ βοκαίηεξ βύνς ζαξ πμο εα δέπμκηακ πςνίξ δεύηενδ ζηέρδ ιζα πνόηαζδ βάιμο από ζαξ. Γζαηί, θμζπόκ, επζιέκεηε κα πζέγεηε ειέκα;» «Πζζηεύς όηζ ίζςξ είκαζ οπεναμθή ημ όηζ οπάνπμοκ εηαημκηάδεξ πνόεοιεξ βοκαίηεξ», ηδκ πείναλε μ Ρμύπενη. «΋ζμ βζα ημ θόβμ πμο επέθελα εζάξ...» Έηακε έκα αήια πνμξ ημ ιένμξ ηδξ, παναηδνώκηαξ όηζ ηα ιάβμοθά ηδξ αιέζςξ ημηηίκζζακ ηαζ δ ακάζα ηδξ έαβαζκε ημθηή ηαζ βνήβμνδ, απόδεζλδ -πμο έηζζ ηζ αθθζώξ δεκ ημο πνεζαγόηακ- όηζ ήηακ ημ ίδζμ εοάθςηδ ι’ εηείκμκ ζηδ θοζζηή έθλδ πμο ακαιθίαμθα οπήνπε ακάιεζά ημοξ. «Οζ δύμ ηεθεοηαίεξ ιένεξ ιμύ έδεζλακ όηζ εα ηα πδβαίκαιε ηαθά ιαγί, Πακδώνα. Σόζμ ζημ ηνεαάηζ όζμ ηαζ μπμοδήπμηε αθθμύ». Σα ιάηζα ηδξ έβζκακ ηενάζηζα. «Αεκ επζηνέπεηαζ κα ιζθάηε ακμζπηά βζα ηέημζα πνάβιαηα!» Ώοηή δ βοκαίηα ήηακ έκα άθοημ αίκζβια, ζηέθηδηε ιε ηάπμζα δόζδ ιεθαβπμθίαξ μ Ρμύπενη, ηαζ ίζςξ αοηόξ ήηακ έκαξ από ημοξ θόβμοξ πμο ηέκηνζγε ημ εκδζαθένμκ ημο. Ώπό ηδ ιία οπμηίεεηαζ όηζ ήηακ άπζζηδ ζηδ δζάνηεζα ηςκ ηνζώκ εηώκ ημο βάιμο ηδξ, ακ είπακ ηάπμζα αάζδ μζ ζπεηζηέξ θήκεο, ηαζ από ηδκ άθθδ ακηζδνμύζε ζηα πζμ ηνικεξά ημο ζπόθζα ζακ ημνζηζόπμοθμ πμο είπε ιόθζξ ηεθεζώζεζ ημ ζπμθείμ, ζε ζδιείμ πμο ημηηίκζγε ηαζ δεκ ιπμνμύζε μύηε ηακ κα ημκ ημζηάλεζ ζηα ιάηζα. Γζα ημκ Ρμύπενη, αοηό ήηακ ζοκανπαζηζηό ηαζ εηκεονζζηζηό ιαγί ηαζ ημκ έηακε κα αζζεάκεηαζ πζμ απμθαζζζιέκμξ από πμηέ κα ιάεεζ όθα ηδξ ηα ιοζηζηά. «Σμ ιόκμ πμο ζαξ γδηώ είκαζ ανείηε ημ πνόκμ κα ζηεθηείηε ηα πθεμκεηηήιαηα εκόξ βάιμο ιαγί ιμο, Πακδώνα, πνζκ αζαζηείηε κα ανκδεείηε», ηδξ είπε ιαθαηά πνμζπαεώκηαξ κα ηδ θμβζηέρεζ.


134

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Γζα άθθδ ιζα θμνά, έβζκε ηαηαηόηηζκδ. «Πθεμκεηηήιαηα;» «Αεκ εκκμώ απηά ηα πθεμκεηηήιαηα», ηδξ δζεοηνίκζζε βεθώκηαξ. «Ωξ ζύγοβόξ ιμο, ςξ δμύηζζζά ιμο, δε εα ήζαζηακ οπμπνεςιέκδ κα απμζονεείηε ζηδκ ελμπή ή κα ζηενδεείηε ηζξ κέεξ ζαξ θίθεξ, ηζξ δμύηζζζεξ ημο Κθέζιπμνκ ηαζ ημο Γμύθενημκ», ζοκέπζζε αζαζηζηά, βζα κα ιδκ ηδξ δώζεζ ηδκ εοηαζνία κα ακηαπακηήζεζ. «Κάηζ πμο κμιίγς όηζ δεκ επζεοιείηε». «Πνάβιαηζ...» Έκα ιζηνό θςξ εθπίδαξ έθαιρε ζηα αζμθεηζά ιάηζα ηδξ Πακδώναξ όηακ ζοκεζδδημπμίδζε πόζμ θμβζηό ήηακ ημ ηεθεοηαίμ ημο επζπείνδια. Ώοηό δεκ ήηακ ηαζ ηόζμ ημθαηεοηζηό βζα ηδ βμδηεία ημο, παναδέπηδηε ιε αοημζανηαζιό μ Ρμύπενη, αθθά ήεεθε ηόζμ κα ηδκ ηαηαθένεζ κα δεπηεί, πμο δεκ είπε ηακέκακ εκδμζαζιό κα πνδζζιμπμζήζεζ μπμζμδήπμηε ιέζμ. «Θα ζαξ αθήζς ηώνα, Πακδώνα, βζα κα ζηεθηείηε ηδκ πνόηαζή ιμο ιόκδ ζαξ ηαζ ιε ηδκ δζοπία ζαξ». «Ναζ, αθθά...» «Θα λακαπενάζς αύνζμ ημ πνςί βζα κα ιμο δώζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. ΢ηζξ οπδνεζίεξ ζαξ, ηονία ιμο». Τπμηθίεδηε ηοπζηά, ηάηζ εκηεθώξ πενζηηό ιζαξ ηαζ είπακ πάκς από ιία ώνα πμο ζογδημύζακ ιόκμζ μζ δομ ημοξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ! «Ββώ... Ω, εκηάλεζ». Σώνα δ Πακδώνα ήηακ ηόζμ ηαναβιέκδ, ηόζμ από ηδκ πανμοζία ημο Ρμύπενη όζμ ηαζ από ηδ ζοκμιζθία ημοξ, πμο ημ ιόκμ πμο ηαηάθενε κα ηάκεζ ήηακ κα οπμηθζεεί ηζ εηείκδ από ζοκήεεζα πνζκ πηοπήζεζ ημ ημοδμύκζ βζα κα ένεεζ μ Μπέκηθζ. Μόθζξ μ Ρμύπενη απμπώνδζε ζοκμδεοόιεκμξ από ημκ ιπάηθεν ηδξ, δ Πακδώνα ηα έααθε ιε ημκ εαοηό ηδξ, πμο δεκ είπε επζιείκεζ πενζζζόηενμ ζηδκ άνκδζή ηδξ. Σώνα ήηακ οπμπνεςιέκδ κα ακεπηεί άθθδ ιζα επίζηερδ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη ηδκ επμιέκδ! Μήπςξ όιςξ εκδόιοπα αοηό αηνζαώξ ήεεθε...;


CAROLE MORTIMER

135

Κάεζζε αανζά ζημ ηνεαάηζ ηδξ, ιπενδειέκδ ηαζ ακαπμθάζζζηδ. Σμ ζηάκδαθμ πμο ζενκόηακ αηόια βύνς από ημ πανεθεόκ ηδξ δελ ηεο επέηξεπε κα πακηνεοηεί ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη. Ή ιήπςξ εα ιπμνμύζε...; ΋πςξ ηδξ είπε επζζδιάκεζ, αλ δερόηαλ κα ημκ πακηνεοηεί, εα έπαοε πζα κα είκαζ δ δζααόδηδ δμύηζζζα ημο Γμοίκηβμοκη ηαζ εα βζκόηακ δ πμθύ πζμ αλζμζέααζηδ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ, ζύγοβμξ εκόξ ακενώπμο πμο ηακέκα ιέθμξ ηδξ ανζζημηναηίαξ δε εα ημθιμύζε πμηέ κα αιθζζαδηήζεζ βζα ηδκ επζθμβή ημο κα ηδκ πακηνεοηεί, πόζμ ιάθθμκ κα ηδκ πνμζαάθεζ είηε ιπνμζηά ημο είηε πίζς από ηδκ πθάηδ ημο. Καζ, όπςξ ηδξ είπε επίζδξ λεηαεανίζεζ θαηςκζηά, ακ βζκόηακ ζύγοβόξ ημο, δε εα πνεζαγόηακ πθέμκ κα απέπεζ από ηάεε ημζκςκζηή εηδήθςζδ ηαζ κα απμζονεεί ζηδκ ελμπή, μύηε κα εβηαηαθείρεζ ηδ θζθία ηδξ ιε ηδ ΢μθία ηαζ ηδ Γεκεαζέα. Βίπε απμθύβεζ βζα πνόκζα κα ζοκάρεζ θζθίεξ από θόαμ ιήπςξ μζ θίθεξ ηδξ ηδ νςημύζακ βζα ημ βάιμ ηδξ, έηζζ ηώνα αοηέξ μζ δύμ ηαζκμύνζεξ ηδξ θίθεξ είπακ βζα εηείκδ αηόια ιεβαθύηενδ αλία. Ώπ’ αοηή ηδκ άπμρδ, ημ κα βίκεζ δ ζύγοβμξ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη δεκ είπε ηακέκα ιεζμκέηηδια. Βηηόξ από ημκ ίδζμ ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη... Βίμο ήηακ ακαιθίαμθα μ πζμ εηκεονζζηζηά αθαγμκζηόξ άκενςπμξ πμο είπε ζοκακηήζεζ πμηέ -πένα από ημ όηζ ήηακ μ πζμ δζααμθζηά όιμνθμξ ηαζ ζοκανπαζηζηόξ άκηναξ πμο βκώνζγε! Πώξ ήηακ θμζπόκ δοκαηόκ ιζα βοκαίηα ιε εθάπζζηδ έςξ ηαεόθμο ενςηζηή ειπεζνία κα εθπίγεζ όηζ εα ηναημύζε ημ εκδζαθένμκ ημο ηαζ όηζ έκαξ ηέημζμξ άκηναξ δε εα ηδ αανζόηακ βνήβμνα αθμύ ηδκ ένζπκε ζημ ηνεαάηζ ημο; Καζ δ Πακδώνα θμαόηακ όηζ αοηό εα είπε ςξ απμηέθεζια κα ανεεεί παβζδεοιέκδ ζε έκα βάιμ ηόζμ δοζηοπζζιέκμ όζμ ηαζ μ πνώημξ ηδξ, ακ ηαζ βζα ηεθείςξ δζαθμνεηζημύξ θόβμοξ. ΋πζ, ακ ήεεθε κα ηα έπεζ ηαθά ιε ηδ ζοκείδδζή ηδξ, δεκ ιπμνμύζε κα δεπηεί ηδκ πνόηαζδ βάιμο ημο Ρμύπενη. Καζ εα


136

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημο ημ ακαημίκςκε όηακ εα ηδκ επζζηεπηόηακ ημ επόιεκμ πνςί. Ήνειδ ηώνα πμο είπε πάνεζ επζηέθμοξ ηδκ απόθαζή ηδξ, δ Πακδώνα δεκ έαθεπε ηδκ ώνα κα θύβεζ από ημ Λμκδίκμ. Καζ ζοκέπζζε κα ηάκεζ ζπέδζα βζα ημ ζημπό αοηό. *** «Αεκ είζαζ μ εαοηόξ ζμο απόρε, Ρμύπενη», ζπμθίαζε παθανά μ θόνδμξ Μπέκεκηζηη Λμύηαξ -βκςζηόξ ιε ημ παναηζμύηθζ Βςζθόνμξ- ημ ίδζμ ανάδο ζηδ θέζπδ, εκώ ηάεμκηακ ηαζ μζ δομ ημοξ αναβιέκμζ ζηζξ ηανέηθεξ ημοξ, πθάζ ζηδ ιζηνή θςηζά πμο έηαζβε ζημ ηγάηζ βζα κα ζπάζεζ ηδ αναδζκή ρύπνα. Με δοζημθία ηαηάθενε μ Ρμύπενη κα αβεζ από ηζξ ζηέρεζξ ημο ηαζ κα πνμζέλεζ ηζ ημο έθεβε μ θίθμξ ημο, πμο ηαεόηακ ακηίηνο ημο - απόδεζλδ όηζ ημ ιοαθό ημο όκηςξ ηαλίδεοε αθθμύ απόρε. «Ίζςξ επεζδή ζηέθημιαζ ζμαανά ημ εέια ημο βάιμο, Μπέκεκηζηη». Ο θίθμξ ημο έιεζκε άκαοδμξ. «΢μαανά ιζθάξ;» «Μδ δείπκεζξ ηόζμ έηπθδηημξ, Μπέκεκηζηη, αθμύ λένμοιε ηαζ μζ δομ αηνζαώξ βζα πμζμ θόβμ πνεζάγμιαζ ιζα ζύγοβμ». Ο θίθμξ ημο έηακε ιζα βηνζιάηζα. «Καζ έπεζξ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ηονία οπόρδ ζμο;» Σα πείθδ ημο Ρμύπενη ηνειόπαζλακ ηαηενβάνζηα. «Κάπμζα ιε ζαβδκεοηζηά αζμθεηζά ιάηζα». Ο Μπέκεκηζηη ακαηάεζζε απόημια ηαζ όθδ ημο δ ακειεθζά ελακειίζηδηε ιειζάξ. «Αεκ ιπμνεί κα εκκμείξ ηδκ Πακδώνα Μέζιπενζ, έηζζ;» Ο Ρμύπενη παιμβέθαζε ιε ηδ θακενή έηπθδλδ ημο θίθμο ημο. «Ώοηήκ αηνζαώξ εκκμώ». «Ββώ... Μα... Ξένς όηζ πήβαηε ιαγί ζηδκ όπενα πηεξ ημ ανάδο -


CAROLE MORTIMER

137

έπεζ αμοίλεζ μ ηόπμξ απ’ ηδκ είδδζδ- αθθά... Βίζαζ ζίβμονμξ, παθζόθζθε, όηζ είκαζ δ ηαηάθθδθδ επζθμβή βζα ζέκα;» Ο Μπέκεκηζηη έδεζπκε ηάπςξ εμνοαδιέκμξ. «Θέθς κα πς... δε ζε κμζάγεζ ημ ζηάκδαθμ ημο πανεθεόκημξ ηδξ;» Δ έηθναζδ ημο Ρμύπενη ζμαάνερε ηαζ ημ αθέιια ημο έβζκε παβενό. «Βηηζιώ εδώ ηαζ πνόκζα ηδ θζθία ιαξ, Μπέκεκηζηη, ηαζ εζθζηνζκά εθπίγς κα ζοκεπίζς κα ημ ηάκς βζα πμθθά πνόκζα αηόια, αθθά δε εα ζμο επζηνέρς κα ιζθάξ οπμηζιδηζηά βζα ηδ βοκαίηα ζηδκ μπμία έπς πνμηείκεζ κα βίκεζ ζύγοβόξ ιμο». Ο θίθμξ ημο έιεζκε έηπθδηημξ ιε ηδκ αθθαβή ημο ηόκμο ημο. «Σδξ έπεζξ ήδδ ηάκεζ πνόηαζδ;» «Ναζ», απάκηδζε ιμκμθεηηζηά μ Ρμύπενη. Ο Μπέκεκηζηη ημύκδζε ζαζηζζιέκμξ ημ ηεθάθζ ημο. «Γζαηί δε ιμο ημ είπεξ ηόηε βζα κα ζμο δώζς ζοβπανδηήνζα;» «Γζαηί ηα ζοβπανδηήνζα είκαζ πνόςνα. Αε ιμο έπεζ δώζεζ αηόια ηδκ απάκηδζή ηδξ», ημο ελήβδζε ημθηά. «Ονίζηε;» Ο Μπέκεκηζηη ζοκμθνοώεδηε. «Θα πενίιεκε ηακείξ όηζ ιζα ηέημζα πνόηαζδ εα ηδ δεπόηακ αιέζςξ ηαζ όηζ εα έπεθηε ζηδκ αβηαθζά ζμο ιε ηόζδ θόνα πμο εα ηζκδύκεοε κα ζε βηνειίζεζ... ή κα ηναοιαηίζεζ ηάπμζμ λςηζηό ιένμξ ηδξ ακαημιίαξ ζμο!» Ο Ρμύπενη έιμζαγε ζηεθηζηόξ. «Πμθθά πνάβιαηα εα πενίιεκε ηακείξ από ηδκ Πακδώνα, αθθά έπς ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια όηζ ηα πενζζζόηενα από αοηά εα ήηακ θάεμξ». Ο Μπέκεκηζηη ημκ παναηήνδζε βζα θίβμ ιε πενζένβεζα ηζ έπεζηα δήθςζε: «΢μο ανέζεζ». «Αε εα γδημύζα ζε βάιμ ηάπμζα πμο δε εα ιμο άνεζε κα έπς ζημ ηνεαάηζ ιμο», είπε οπεηθεύβμκηαξ. «΋πζ, εκκμώ όηζ ζμο ανέζεζ ζη’ αθήεεζα ςξ άλζξσπνο ηαζ όπζ ιόκμ βζα ηα ζαβδκεοηζηά αζμθεηζά ιάηζα ηδξ ή ηδκ ειθάκζζή ηδξ», ιμονιμύνζζε μ Μπέκεκηζηη ρανεύμκηαξ ημκ.


138

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Ώηόια ηζ ακ ήηακ όκηςξ έηζζ -ηαζ ιέπνζ ζηζβιήξ μ Ρμύπενη δεκ είπε επζηνέρεζ ζημκ εαοηό ημο κα ζηεθηεί ημ.εέια αοηό ζε αάεμξ- δεκ είπε ηαιία πνόεεζδ κα ημ ζογδηήζεζ, μύηε ηακ ιε έκα θίθμ ηόζμ ζηεκό όζμ μ Μπέκεκηζηη Αμύηαξ. «Γζα ημοξ βκςζημύξ θόβμοξ, πνεζάγμιαζ ιζα ζύγοβμ ηαζ, επεζδή πθδνμί όθα ηα ηνζηήνζά ιμο, επέθελα ηδκ Πακδώνα Μέζιπενζ βζα ζύγοβό ιμο», είπε αανζεζηδιέκα. «Καζ πμζα είκαζ ηα ηνζηήνζά ζμο;» «Οιμνθζά, ιοαθό ηαζ θοζζηή έθλδ ακάιεζά ιαξ». «Οιμνθζά, ιοαθό ηαζ θοζζηή έθλδ...» επακέθααε ανβά μ Μπέκεκηζηη. «Καζ δ ζηακόηδηα ηεηκμπμίδζδξ, ώζηε κα ζμο πανίζεζ ηθδνμκόιμοξ, δε ζ’ εκδζαθένεζ; ΋πςξ λένεζξ, ακ ηαζ ήηακ ηάιπμζα πνόκζα πακηνειέκδ ιε ημκ Μέζιπενζ, δεκ έπεζ απμηηήζεζ παζδζά». Ώοηό ήηακ έκα γήηδια πμο είπε απαζπμθήζεζ αηόια θζβόηενμ ημκ Ρμύπενη. Καζ δεκ ήεεθε κα ημ ζογδηήζεζ αοηή ηδ ζηζβιή. Δ αθήεεζα ήηακ όηζ μ Ρμύπενη έανζζηε ελαζνεηζηά δοζάνεζηδ ηδκ εζηόκα ηδξ Πακδώναξ ζηδκ αβηαθζά εκόξ άθθμο άκηνα, αηόια ηζ ακ μ άκηναξ αοηόξ ήηακ μ πνμδβμύιεκμξ ζύγοβόξ ηδξ. Κζ αοηό ήηακ πναβιαηζηά πανάλεκμ βζα ηάπμζμκ πμο μύηε ηακ εοιόηακ ηα μκόιαηα ιενζηώκ από ηζξ παθζόηενεξ ενςιέκεξ ημο. «Πζζηεύς όηζ αοηό είκαζ έκα εέια πμο εα ζογδηήζς ιε ηδκ Πακδώνα αθμύ πακηνεοημύιε», είπε ηναπζά. «΋πζ πνζκ;» «Δ ιδηένα ιμο ηάπμηε ιμο είπε όηζ ηα παζδζά είκαζ εοθμβία ηαζ ηύπδ βζα έκα βάιμ, όπζ αοημκόδημ δζηαίςια». «Καζ ακ δ ζύγοβόξ ζμο δεκ ιπμνέζεζ κα ζμο πανίζεζ ηθδνμκόιμ;» «Σόηε εα ηάκεζ ζίβμονα πακεοηοπή ημκ δεύηενμ λάδεθθμ ιμο, ημκ Γηόκηθνζ, πμο εα ηθδνμκμιήζεζ ημκ ηίηθμ ιμο», ημκ απμζηόιςζε μ Ρμύπενη. «Γζα πεξ ιμο ηώνα, ηζ λένεζξ βζα ημκ


CAROLE MORTIMER

139

ίδζμ ημκ Μέζιπενζ;» Ο Μπέκεκηζηη ζήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «΋πζ ηαζ πμθθά. Ήηακ δομ ηνία πνόκζα ιεβαθύηενμξ ιαξ κμιίγς ηαζ δεκ ημκ βκώνζγα πμθύ ηαθά. Θοιάιαζ ιόκμ όηζ ήηακ έκαξ ηύπμξ θεπηόξ ηαζ ηάπςξ παθζμιμδίηδξ». Καιία απ’ αοηέξ ηζξ πθδνμθμνίεξ δε αμδεμύζε ημκ Ρμύπενη κα ζπδιαηίζεζ ιζα ζαθέζηενδ εζηόκα βζα ημκ κεηνό ζύγοβμ ηδξ Πακδώναξ. «Αεκ πεζνάγεζ, είιαζ αέααζμξ όηζ εα πείζς ηδκ Πακδώνα κα ιμο ιζθήζεζ δ ίδζα βζα εηείκμκ όηακ βκςνζζημύιε ηαθύηενα». Ο Μπέκεκηζηη ημκ πενζενβάζηδηε ιε πνμζμπή. «Πζζηεύεζξ όηζ εα δεπηεί ηδκ πνόηαζή ζμο, θμζπόκ;» «Αεκ έπς ζημπό κα ηδξ αθήζς πενζεώνζα κα ανκδεεί», δήθςζε αθμζονά μ Ρμύπενη. «Ώνηεηά όιςξ ιε ηα δζηά ιμο κέα, Μπέκεκηζηη. Πώξ ηα παξ εζύ;» «΋πςξ πάκηα, ανβά ηαζ πνμζεηηζηά». Ο θίθμξ ημο ζήηςζε ημοξ θανδζμύξ ημο ώιμοξ. «Καζ ηώνα ηάηζε κα ζμο πς βζα έκα οπένμπμ άθμβμ νάηζαξ πμο είδα πηεξ ζηδ δδιμπναζία ημο Σάηενζμθξ». Ο Ρμύπενη δέπηδηε ηδ ζηόπζιδ αθθαβή εέιαημξ, λένμκηαξ όηζ μ Μπέκεκηζηη δεκ επζηνεπόηακ κα ιζθάεζ βζα ηδ ιοζηζηή απμζημθή πμο εηηεθμύζε βζα θμβανζαζιό ημο ΢ηέιιαημξ. *** Γζαηί γήηδζε από ημκ αιαλά ημο, πμθύ ανβόηενα εηείκμ ημ ανάδο, κα ημκ πάεζ ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ από ιζα δζαδνμιή πμο πενκμύζε από ημ ζπίηζ ηδξ Πακδώναξ δεκ ήλενε ιε αεααζόηδηα μύηε μ ίδζμξ μ Ρμύπενη. Παν’ όθ’ αοηά ημ έηακε, ηαζ πενκώκηαξ απέλς δζαπίζηςζε ιε έηπθδλδ όηζ, ακ ηαζ ήηακ ιία δ ώνα ημ πνςί, ημ ζπίηζ ηδξ ήηακ ηαζ πάθζ θςηαβςβδιέκμ ιε πθήεμξ


140

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηενζώκ. Δ Πακδώνα εα έπνεπε πναβιαηζηά κα ιζθήζεζ ζμαανά ζημ πνμζςπζηό ηδξ βζ’ αοηή ηδ ζπαηάθδ... Μα ηζ ζημ ηαθό...; Ο δθζηζςιέκμξ ιπάηθεν είπε ιόθζξ ακμίλεζ ηδκ ελώπμνηα βζα κα αβεζ, ηαηά ηα θαζκόιεκα, έκαξ άθθμξ άκηναξ. Έκαξ άκηναξ κηοιέκμξ ζηα ιαύνα από ηα παπμύηζζα ςξ ημ ηαπέθμ, πμο έζπεοδε ηώνα κα θμνέζεζ ζημ ηεθάθζ ημο. ΢ακ κα ιδκ ήεεθε κα ημκ δμοκ ή κα ημκ ακαβκςνίζμοκ... «΢ηαιάηα ηδκ άιαλα». Ο Ρμύπενη έζηορε πνμξ ηα ειπνόξ ηαζ πηύπδζε ηδκ μνμθή ηδξ άιαλαξ βζα κα ημκ αημύζεζ μ αιαλάξ ημο. «΢ηαιάηα ηδκ ηαηαναιέκδ άιαλα!» λακάπε άβνζα όηακ μ ηεθεοηαίμξ είηε δεκ άημοζε είηε δεκ οπάημοζε ζηδ δζαηαβή ημο. Πνζκ ηαθά ηαθά αηζκδημπμζδεεί δ άιαλα, μ Ρμύπενη άκμζλε ηδκ πόνηα ηαζ πήδδλε ζημ θζεόζηνςημ, ιε ηδ αναδζκή ημο ηάπα κα ακειίγεζ ηαεώξ ηαηεοεύκεδηε ιε βμνβέξ δναζηεθζέξ πνμξ ημκ ιαονμκηοιέκμ άκηνα. «Βζύ, εηεί! Ναζ, εζύ!» θώκαλε ηαεώξ έκα ςπνό πνόζςπμ ζδηώεδηε ηαζ ζηνάθδηε πνμξ ημ ιένμξ ημο. «Σζ εαννείξ πςξ ηάκεζξ;» «Με πμζμκ έπς ηδκ ηζιή κα ιζθώ;» νώηδζε ρύπναζια μ άθθμξ. «Βίιαζ μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ ηαζ θίθμξ ηδξ ηονίαξ από ημ ζπίηζ ηδξ μπμίαξ ιόθζξ αβήηαηε ηζξ πνώηεξ πνςζκέξ ώνεξ», απάκηδζε οπενμπηζηά μ Ρμύπενη, απμθαζζζιέκμξ κα ιάεεζ ηζ έηακε μ άβκςζημξ ζημ ζπίηζ ηδξ Πακδώναξ ζηδ ιία ηα λδιενώιαηα. Ήλενε ηζ αηνζαώξ θαηλόηαλ όηζ έηακε ηαζ ημ έανζζηε εκηεθώξ απανάδεηημ! Ο ιαονμκηοιέκμξ άκηναξ ημκ ημίηαλε αηάναπμξ. «Ώθήεεζα;» «Ώθήεεζα, αθμύ ημ θές εβώ», είπε παβενά μ Ρμύπενη. Ο άβκςζημξ ακηαπέδςζε ημ ροπνό ημο αθέιια ηζ έπεζηα ζηνάθδηε ηαζ ημίηαλε ενςηδιαηζηά ημκ Μπέκηθζ, πμο έζηεηε ζημ άκμζβια ηδξ ελώπμνηαξ πίζς ημοξ. Ο ιπάηθεν, ιε έκα


CAROLE MORTIMER

141

ζύκημιμ κεύια ημο ηεθαθζμύ, επζαεααίςζε ηδκ ηαοηόηδηα ημο Ρμύπενη. «Πμθύ ηαθά. ΢αξ εκδιενώκς ηόηε όηζ είιαζ μ ανπζθύθαηαξ ΢ιάζε ηαζ αοηόξ εδώ είκαζ μ αμδεόξ ιμο». Σμο έδεζλε έκακ κεόηενμ άκηνα ιε ζημθή, πμο εηείκδ ηδκ ώνα έαβαζκε από ημ ζπίηζ. «Μαξ ηάθεζακ εδώ κςνίηενα απόρε επεζδή άβκςζημζ ιπήηακ ζηδκ ηαημζηία ηδξ Τρδθμηάηδξ ηαζ λέζπαζε θςηζά ζημ οπκμδςιάηζό ηδξ», ζοκέπζζε ακέηθναζημξ μ αζηοκμιζηόξ. «Θεέ ιμο!» Ο Ρμύπενη έπαζε ημ πνώια ημο. «Βίκαζ ηαθά δ Πακδώνα;» «Δ Τρδθμηάηδ εζζέπκεοζε απθώξ θίβμοξ ηαπκμύξ, αθθά ηαηά ηα άθθα είκαζ ηαθά. Βίκαζ πμθύ ακαζηαηςιέκδ, θοζζηά...» Ο ανπζθύθαηαξ ΢ιάζε ζηαιάηδζε απόημια ηαεώξ μ Ρμύπενη έηακε ιεηααμθή ηαζ όνιδζε πνμξ ημ ζπίηζ.

*** «Ώθήεεζα ζμο θές, είιαζ ιζα πανά, Υέκθζ», δζααεααίςζε ιε αναπκή θςκή δ Πακδώνα ηδκ ηαιανζένα ηδξ πμο, πακζηόαθδηδ, δεκ ήλενε ηζ κα πνςημηάκεζ βζα ηδκ ηονία ηδξ, πμο ήηακ ηαεζζιέκδ ζε ιζα από ηζξ πμθοενόκεξ ζημ ζάθμκάηζ δίπθα ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ. Δ Πακδώνα είπε λοπκήζεζ πνζκ από θίβμ βζα κα ακαηαθύρεζ όηζ μζ ημονηίκεξ βύνς από ημ ηνεαάηζ ηδξ θθέβμκηακ. Δ γέζηδ ηαζ μ ηαπκόξ ηδ δοζηόθεοακ κα ακαζάκεζ, πόζμ ιάθθμκ κα λεθύβεζ από ηζξ θθόβεξ. Μόκμ μζ ηνμιαβιέκεξ ηδξ ηναοβέξ ηδκ είπακ ζώζεζ, πμο είπακ ηάκεζ ημκ Μπέκηθζ ηαζ ιενζηέξ από ηζξ οπδνέηνζέξ ηδξ κα ένεμοκ ηνέπμκηαξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ. Ο δθζηζςιέκμξ ιπάηθεν ηδκ είπε πάνεζ ζηα πένζα ημο ηαζ ηδκ είπε αβάθεζ από ημ δςιάηζμ, εκώ δ ιαβείνζζζα είπε μνβακώζεζ ηζξ οπδνέηνζεξ βζα κα ζαήζμοκ ηδ θςηζά ιε ημοαάδεξ κενό πμο


142

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

έθενακ από ηδκ ημογίκα. Ώηόια ηαζ ηώνα, ιία ώνα αθόημο είπακ ζαήζεζ εκηεθώξ μζ θθόβεξ, δ Πακδώνα δεκ άκηεπε μύηε κα ημζηάλεζ ηα απμηαΎδζα ημο ηνεααηζμύ ηδξ. Καζ είπε ακαζηαηςεεί αηόια πενζζζόηενμ όηακ μ αζηοκμιζηόξ πμο μ Μπέκηθζ είπε επζιείκεζ κα ηαθέζεζ, ιεηά ηδκ ακαηάθορδ εκόξ ζπαζιέκμο πανάεονμο ζημ δςιάηζμ πμο ήηακ ηάπμηε ημ βναθείμ ημο Μπάνκαιπζ, ηδξ είπε ηάκεζ ενςηήζεζξ ενεοκώκηαξ ιήπςξ ηάπμζμξ είπε αάθεζ θςηζά από πνόεεζδ, ακηί κα δεπηεί ηδκ ανπζηή ελήβδζδ ηδξ Πακδώναξ όηζ ιάθθμκ ζημκ ύπκμ ηδξ εα είπε ακαπμδμβονίζεζ ημ ηδνμπήβζμ πμο οπήνπε ζημ ημιμδίκμ πθάζ ζημ ηνεαάηζ ηδξ. Δ Πακδώνα είπε απμννίρεζ ηδ εεςνία ημο αζηοκμιζημύ ςξ ακόδηδ, θοζζηά. Ήηακ αδζακόδημ, αζύθθδπημ, κα είπε επζπεζνήζεζ ηάπμζμξ κα ηδξ ηάκεζ ηαηό ιε αοηό ημκ θνζπηό, θμαενό ηνόπμ. «Σζ είκαζ όθδ αοηή δ θαζανία, Υέκθζ;» Δ Πακδώνα ζοκμθνοώεδηε απμνδιέκδ αημύβμκηαξ ορςιέκεξ θςκέξ απέλς, από ηδκ είζμδμ. Δ οπδνέηνζα πέηνςζε ιόθζξ ζηνάθδηε πνμξ ηδκ πόνηα. «Λέηε κα λακαβύνζζε;» «Πμζμξ;» «Ώοηό ημ ηέναξ πμο πνμζπάεδζε κα ζαξ ηάρεζ γςκηακή ζημ ηνεαάηζ ζαξ!» ρέθθζζε δ Υέκθζ οπμπςνώκηαξ ηνμιμηναηδιέκδ εκώ μζ θςκέξ απέλς δοκάιςκακ. Δ Πακδώνα ακαηνίπζαζε ιε ηδ ιαηάανζα πενζβναθή ηδξ ηαιανζέναξ ηδξ. Ήλενε όηζ εα ιπμνμύζε πνάβιαηζ κα είπε ζοιαεί αοηό, ακ δεκ είπε λοπκήζεζ αήπμκηαξ από ημοξ ηαπκμύξ ηαζ δεκ είπε δεζ ηζξ θθόβεξ πμο απθώκμκηακ βμνβά βύνς ηδξ. Σεθζηά, όπζ ιόκμ ηα ζηεπάζιαηα, αθθά ηαζ ημ ίδζμ ημ ηνεαάηζ ηδξ είπακ ηαεί ζπεδόκ μθμζπενώξ ιέπνζ κα εθέβλμοκ ηαζ κα ζαήζμοκ μζ οπδνέηνζεξ ηδ θςηζά, πμο ηώνα είπε αθήζεζ ημ οπκμδςιάηζμ ιαονζζιέκμ ηαζ μθόηθδνμ ημ ζπίηζ βειάημ ηάπκα. ΋πζ όηζ οπήνπε πενίπηςζδ κα λακαημζιδεεί ζημ δςιάηζό ηδξ


CAROLE MORTIMER

143

απόρε δ Πακδώνα. Μάθζζηα, δεκ ήηακ ζίβμονδ, έπεζηα από ηδ εεςνία πμο είπε δζαηοπώζεζ μ αζηοκμιζηόξ βζα ηα πζεακά αίηζα ηδξ θςηζάξ, ακ εα αζζεακόηακ πμηέ ανηεηά αζθαθήξ βζα κα λακαημζιδεεί ζ’ αοηό ημ ζπίηζ! «Ώκ δε θύβεζξ αιέζςξ από ιπνμζηά ιμο, εα ακαβηαζηώ κα ζε ηάκς ζηδκ άηνδ ιε ηδ αία!» «Δ Τρδθμηάηδ είκαζ πμθύ ηαναβιέκδ...» «Κζ εζύ εα ηαναπηείξ αηόια πενζζζόηενμ από ημ λύθμ πμο εα θαξ ακ δεκ παναιενίζεζξ βζα κα πενάζς ιέπνζ κα ιεηνήζς ςξ ημ ηνία...» «Μπέκηθζ, κμιίγς όηζ ιπμνείξ κα αθήζεζξ ηδκ Τρδθόηδηα ημο, ημ δμύηα ημο ΢ηνάημκ, κα ιπεζ», θώκαλε ημοναζιέκδ δ Πακδώνα, ηαηαθαααίκμκηαξ ηδκ αζηία ηδξ θαζανίαξ. Ο Ρμύπενη, πμο ιπαίκμκηαξ ζημ ζπίηζ είπε κζώζεζ κα ημκ πκίβεζ δ ιονςδζά ημο ηαπκμύ, αβνζμημίηαλε βζα άθθδ ιζα θμνά ημκ οπενπνμζηαηεοηζηό ιπάηθεν ηζ εηείκμξ παναιένζζε ηεθζηά βζα κα ημκ αθήζεζ κα πενάζεζ ζημ ιζηνό ζδζςηζηό ζαθόκζ. Μέζα δεκ οπήνπε ηνεαάηζ, πανά ιόκμ ιενζηέξ ιζηνέξ αθθά άκεηεξ πμθοενόκεξ ηαζ ηναπεγάηζα ιε αζαθία ηαζ αάγα ιε θμοθμύδζα. Δ Πακδώνα ηαεόηακ ζε ιζα από ηζξ πμθοενόκεξ εκώ βύνς ηδξ πδβαζκμενπόηακ ζακ ηνεθή δ ίδζα εηκεονζζηζηή βοκαίηα πμο είπε πάεεζ ηνίζδ οζηενίαξ πνζκ από δύμ ιένεξ. Σα πνοζά ιαθθζά ηδξ Πακδώναξ ήηακ ακαηαηειέκα ηαζ θοηά ηζ έθηακακ ςξ ηδ ιέζδ ηδξ -ιαθθζά ανηεηά ιαηνζά βζα κα ηαθύπημοκ εηείκα ηα πθμύζζα, ζηδηά ζηήεδ. Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα έδεζπκακ ηενάζηζα ηαζ ζημηεζκά ζημ πθμιό ηδξ πνόζςπμ πμο είπε αηόια ιμοηγμύνεξ απ’ ηδκ ηαπκζά, εκώ ηαζ ζηα δακηεθέκζα ιακζηέηζα ηαζ ημκ πμδόβονμ ηδξ θζθά ιεηαλςηήξ ηδξ νόιπαξ, ηαεώξ ηαζ ζηα αζμνηί ιεηαλςηά ηδξ πακημθθάηζα ήηακ επίζδξ μθμθάκενα ηα ιαύνα ζδιάδζα ηδξ θςηζάξ. Δ ιονςδζά ημο ηαπκμύ ήηακ αηόια πζμ έκημκδ εδώ ηαζ μ Ρμύπενη ιάκηερε όηζ δ ιία από ηζξ δύμ πόνηεξ αοημύ ημο


144

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

δςιαηίμο μδδβμύζε ζηδκ ηνεααημηάιανα ηδξ Πακδώναξ -ηδκ μπμία ζηόπεοε κα επζεεςνήζεζ ηάπμζα πζμ ηαηάθθδθδ ζηζβιή. Σώνα πνμείπε δ Πακδώνα... «Πήβαζκε, ζε παναηαθώ», είπε ιαθαηά ζηδ Υέκθζ, ακαημοθζζιέκμξ πμο ηδκ είδε κα οπαημύεζ αιέζςξ. Αεκ είπε ηαεόθμο οπμιμκή βζα κα ηα αβάθεζ πένα ιε ηζξ οζηενίεξ ηδξ απόρε. «Σναοιαηζζηήηαηε;» νώηδζε βμκαηίγμκηαξ ιπνμζηά ζηδκ Πακδώνα ηαζ παίνκμκηαξ ημ έκα από ηα ιμοηγμονςιέκα κηεθζηάηα ηδξ πένζα ζηα πμθύ ιεβαθύηενα δζηά ημο πένζα. «Θα πνμηζιμύζα κα ιδκ είπαηε αάθεζ ηζξ θςκέξ ζημκ Μπέκηθζ», ημκ ιάθςζε αναπκά. «Ώκ δεκ ήηακ εηείκμξ, ιπμνεί κα είπα...» ΢ηαιάηδζε ηαζ λενμηαηάπζε βζα κα δζώλεζ ημκ ηόιπμ πμο είπε ζημ θαζιό ηδξ. «Ώρήθδζε ηζξ θθόβεξ ηαζ ι’ έαβαθε ζδηςηή από ηδκ ηνεααημηάιανά ιμο». «Σόηε πνζκ θύβς εα ημο γδηήζς ζοβκώιδ ηαζ εα ημο εηθνάζς ηδ ααεύηαηδ εοβκςιμζύκδ ιμο», ηδ αεααίςζε μ Ρμύπενη. «Σώνα όιςξ, πείηε ιμο... Έπεηε ηζ άθθα ηναύιαηα πένα απ’ όζα αθέπς;» ηδ νώηδζε ιαθαηά. Σμ ιάηζ ημο είπε ήδδ πάνεζ ηάιπμζα ηόηηζκα ιπαθώιαηα ζηα πένζα ηδξ, ζακ κα είπε πνμζπαεήζεζ κα ζαήζεζ ηζξ θθόβεξ ι’ αοηά πνμημύ ένεεζ κα ηδ ζώζεζ μ Μπέκηθζ. «Αεκ έπαεα ηίπμηα». Δ θςκή ηδξ αημοβόηακ πμθύ πζμ αναπκή απ’ ό,ηζ ζοκήεςξ ηαζ, ηάης από μπμζεζδήπμηε άθθεξ ζοκεήηεξ, μ Ρμύπενη εα ηδκ είπε ανεζ ενεεζζηζηά αζζεδζζαηή. Σώνα όιςξ ήλενε ηαθά όηζ αοηό πμο ηδκ είπε αναπκζάζεζ ήηακ μζ επζηίκδοκμζ ηαπκμί πμο είπε εζζπκεύζεζ. Σδκ ημίηαλε ελεηαζηζηά ηαζ ημ ζηόια ημο ζθίπηδηε όηακ δζέηνζκε θόαμ ζηα αάεδ ηςκ αζμθεηζώκ ηδξ ιαηζώκ, πμο αοείζηδηακ ζηα δζηά ημο. Σμ θζθκηζζέκζμ ηδξ δένια έιμζαγε ζπεδόκ δζάθακμ ηαζ ημ αεθμοδέκζμ ηάης ηδξ πείθζ έηνειε. Ώηόια ηαζ ημ ιοηενό ηαζ πεζζιαηάνζημ ιζηνό ηδξ πζβμύκζ δεκ ηαηάθενκε κα ηδ δείπκεζ θζβόηενμ εοάθςηδ αοηή ηδ ζηζβιή.


CAROLE MORTIMER

145

Ο Ρμύπενη πήνε βνήβμνα ηδκ απόθαζή ημο. «Αεκ ιπμνείηε κα ιείκεηε εδώ». ΢δηώεδηε απόημια όνεζμξ ηαζ, ιε ύθμξ πμο δε ζήηςκε ακηίννδζδ, ηδκ πήνε ζακ πμύπμοθμ ζηδκ αβηαθζά ημο. «Ρμύπενη!» έζημολε δ Πακδώνα αθθά, πανά ηδ δζαιανηονία ηδξ, ηύθζλε ηα πένζα ηδξ βύνς από ημοξ ώιμοξ ημο. «Πμύ ιε πάηε;» ημκ νώηδζε ηαεώξ αβήηε ιε απμθαζζζηζηό αήια από ημ ζαθόκζ βζα κα ζηαιαηήζεζ απόημια όηακ ανήηε ημκ Μπέκηθζ κα ζηέηεηαζ ζακ πζζηόξ θνμονόξ αηνζαώξ απέλς. Ο Ρμύπενη απεοεύκεδηε ζημκ δθζηζςιέκμ οπδνέηδ ιε ύθμξ ζμαανό ηαζ εζθζηνζκέξ. «Νμιίγς όηζ ζμο μθείθς ιζα ζοβκώιδ βζα ημκ ηνόπμ πμο ζμο θένεδηα πνμδβμοιέκςξ. Έπεζξ ηδκ εζθζηνζκή εοβκςιμζύκδ ιμο βζα ηδ βεκκαζόηδηα πμο επέδεζλεξ ζώγμκηαξ ηδκ Τρδθόηδηά ηδξ, αθθά ηαζ επεζδή είπεξ ηδ δζμναηζηόηδηα κα εέζεζξ ημ πενζζηαηζηό αοηό οπόρδ ηςκ ανπώκ». «Δ Τρδθμηάηδ ιμύ είκαζ ηόζμ αβαπδηή όζμ ηαζ μζ εββμκέξ ιμο», απάκηδζε πενήθακα μ ιπάηθεν. «Βίκαζ αβαπδηή ζε όθμοξ ιαξ εδώ πμο είπαιε ηδκ ηύπδ κα ανμύιε δμοθεζά ζημ ζπίηζ ηδξ». Ο Ρμύπενη ζοιθώκδζε ιε έκα κεύια ημο ηεθαθζμύ ηαεώξ εοιήεδηε όηζ από ηαθμζύκδ δ Πακδώνα είπε πνμζθάαεζ οπδνέηεξ πμο ίζςξ δεκ έανζζηακ πμοεεκά αθθμύ δμοθεζά -ιζα ηαθμζύκδ πμο ηδξ είπακ λεπθδνώζεζ ηαζ ιε ημ παναπάκς απόρε. «Δ Τρδθόηδηά ηδξ εα επζζηνέθεζ ζε ιενζηέξ ιένεξ βζα κα ηθείζεζ αοηό ημ ζπίηζ. ΋ζμ βζα ζαξ, ιπμνείηε κα είζηε ήζοπμζ όηζ εα ανεεεί δμοθεζά βζα όθμοξ ζαξ ζε ηάπμζμ από ηα ζπίηζα ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ». «Ρμύπενη...» «Ναζ, Πακδώνα;» Υςνίξ κα ηδξ νίλεζ μύηε ιζα ιαηζά, ζοκέπζζε κα πνμπςνάεζ πνμξ ηδ ζηάθα. Δ ζημηεζκή ημο έηθναζδ ήηακ ακελζπκίαζηδ ηαζ δ Πακδώνα δεκ ήηακ ηαεόθμο ζίβμονδ ηζ εκκμμύζε ιε ηα ηεθεοηαία ημο θόβζα. «Ώκ, όπςξ είπαηε, εδώ πνόηεζηαζ κα επζζηνέθς ζε ιενζηέξ


146

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ιένεξ, ηόηε αοηό εα πεζ όηζ πδβαίκς ηάπμο αθθμύ ηώνα». «Ώηνζαώξ». «Πμύ;» «΢ημ ζπίηζ, θοζζηά». «Μα εβώ...» Ώκμζβόηθεζζε κεονζηά ηα ιάηζα ηδξ. «Ββώ είιαζ ήδδ ζημ ζπίηζ ιμο». «΢ημ δζηό ιμο ζπίηζ», ηδ δζόνεςζε μ Ρμύπενη. «΢αξ πδβαίκς ζημ δζηό ιμο ζπίηζ, Πακδώνα». Αεκ πίζηεοε ζηα αοηζά ηδξ. Αεκ ήηακ δοκαηόκ κα εέθεζ κα ηδ ιεηαθένεζ απ’ αοηό ημ ζπίηζ ιόκμ ιε ημ ιεηαλςηό ηαζ δακηεθέκζμ - ηαζ επζπθέμκ ηαραθζζιέκμ από ηδ θςηζά- κοπηζηό ηδξ!


CAROLE MORTIMER

147

Κεφάλαιο 10

«Αε εέθς κα θακώ αβκώιςκ, Ρμύπενη...» «΋πζ;» «Καζ αέααζα όπζ». «Πάκηςξ δε δείπκεηε εοβκώιςκ, Πακδώνα». «Να, απθώξ... Θα ιπμνμύζαηε ημοθάπζζημκ κα ιμο δώζεηε ημ πνόκμ κα κηοεώ πνζκ ιε ιεηαθένεηε εδώ από ημ ζπίηζ ιμο. Ή κα πενζιέκεηε ώζπμο κα ιμο εημζιάζεζ δ Υέκθζ ιζα ηζάκηα ιε ηα ακαβηαία βζα κα κηοεώ όηακ θηάζμοιε». «Βίκαζ ώνα βζα ύπκμ, Πακδώνα. ΍να βζα βδύζζιμ, όπζ βζα κηύζζιμ. Άθθςζηε», ζοκέπζζε αιεηάπεζζημξ μ Ρμύπενη, «δεκ είπα ηαιία δζάεεζδ κα ακεπηώ αοηή ηδκ ημημνόιοαθδ απόρε». «Έπεζ ηαθέξ πνμεέζεζξ». «Καζ μ Ώηηίθαξ ηαθέξ πνμεέζεζξ είπε». «Σώνα βίκεζηε ηαηόξ...» «Κάηζ βζα ημ μπμίμ θδιίγεηαζ μ ΢ηνάημκ, ζαξ αεααζώκς», ηδ δζέημρε ζανηαζηζηά ιζα ηνίηδ θςκή, ηενιαηίγμκηαξ απόημια ηδ ζογήηδζδ πμο είπε λεηζκήζεζ ακάιεζα ζηδκ Πακδώνα ηαζ ημκ Ρμύπενη από ηδ ζηζβιή πμο ηδ ιεηέθενε αβηαθζά από ημ ζπίηζ ηδξ ζηδκ άιαλά ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ ηαημζηία ημο, ημ ΢ηνάημκ Υάμογ. «Θεέ ηαζ Κύνζε! Πώξ ημθιάξ κα θένκεζξ ιζα από ηζξ πόνκεξ ζμο ζημ ζπίηζ ιμο, Αζάαμθε;» Δ βοκαζηεία θςκή ορώεδηε ηώνα απμδμηζιαζηζηά. «΢αξ οπεκεοιίγς όηζ αοηό είκαζ ημ δηθό κνπ ζπίηζ, ηονία ιμο, ηαζ ηαθά εα ηάκεηε κα ιδκ ημ λεπκάηε», απμηνίεδηε ροπνά μ Ρμύπενη ηαεώξ ζηνάθδηε πνμξ ημ ιένμξ ηδξ ηναηώκηαξ αηόια


148

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ζθζπηά ζηα πένζα ημο ηδκ Πακδώνα. «Καζ δε εα ακεπηώ κα πνμζαάθθεηε ιε ηέημζεξ ποδαίεξ εηθνάζεζξ ηδκ ηονία πμο έπς ζηδκ αβηαθζά ιμο!» «Θα ηάκς ό,ηζ ιμο... Μα... Βίκαζ δοκαηόκ; Δ Μέζιπενζ είκαζ δ θεβάιεκδ;» ακαθώκδζε δ Παηνίζζα ιδ πζζηεύμκηαξ ζηα ιάηζα ηδξ. Δ Πακδώνα είπε ημηαθώζεζ ιέζα ζηα ιπνάηζα ημο Ρμύπενη ζημ άημοζια ηδξ θςκήξ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ, εοβκώιςκ βζα ηδ αναδζκή ημο ηάπα πμο είπε νζβιέκδ πάκς από ηα ιζζμηαιέκα ηδξ νμύπα. ΢ήηςζε δζαηαηηζηό ημ αθέιια ηδξ ζημ πνόζςπό ημο. Σδκ είπε ιεηαθένεζ ζηδκ αβηαθζά ημο από ηδκ άιαλα ζημ ζπίηζ ηαζ ηώνα, όπςξ ηδκ ηναημύζε αζπιάθςηή ημο πάκς ζημ ιοώδεξ ημο ζηένκμ, δ Πακδώνα έκζςεε λεηάεανα ηδκ έκηαζδ ζημ ζώια ημο. Έκα νίβμξ δζέηνελε ηδ ναπμημηαθζά ηδξ. Σδξ ήηακ αδύκαημ κα πάνεζ ηα ιάηζα ηδξ από ημ μνβζζιέκμ πνόζςπμ ημο Ρμύπενη ιε ηα ρδθά γοβςιαηζηά ηαζ ημ ηεηνάβςκμ ζαβόκζ ημο, πμο ηώνα ήηακ ζθζβιέκμ. Ώηέκζγε ηδ ιδηνζά ημο ζοκμθνοςιέκμξ, ιε αθέιια παβενό, ηαζ ημ ζηόια ημο είπε ιεηαηναπεί ζε ιζα θεπηή βναιιή πμο έδεζπκε όηζ δεκ είπε ηαιία δζάεεζδ βζα ζοιαζααζιό. Βηείκμξ ηαζ δ Πακδώνα είπακ θμβμιαπήζεζ ζε όθδ ηδ δζαδνμιή από ημ Υάζιπενζ Υάμογ θόβς ηςκ ακηζννήζεώκ ηδξ κα ένεεζ ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ ιαγί ημο, αθθά μύηε ιζα θμνά δεκ ηδκ είπε ημζηάλεζ μ Ρμύπενη ιε ηδκ έκημκδ ηαζ έηδδθδ απέπεεζα ιε ηδκ μπμία ημίηαγε ηώνα ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη. Δ Πακδώνα είπε λεπάζεζ εκηεθώξ ηδκ ύπανλή ηδξ ςξ ηώνα, όπςξ ηαζ ημ βεβμκόξ όηζ έιεκε ζημ ίδζμ ζπίηζ ιε ημκ Ρμύπενη! «Βίκαζ όκηςξ δ Πακδώνα Μέζιπενζ, δ δμύηζζζα ημο Γμοίκηβμοκη», είπε ηναπζά μ Ρμύπενη. «Δ βοκαίηα πμο εθπίγς κα δεπηεί ζύκημια κα βίκεζ ζύγοβόξ ιμο ηαζ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ». «΢μο εοιίγς όηζ δ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ είιαζ εβώ!» «΋πζ βζα


CAROLE MORTIMER

149

πμθύ αηόια», είπε μ Ρμύπενη παζνέηαηα. Δ ηναοβή θύζζαξ πμο έζηζζε ημκ αένα ιεηά από αοηή ηδκ ακαημίκςζδ δζαπέναζε ηα ηύιπακα ηδξ Πακδώναξ ηαζ ηδκ έηακε κα ορώζεζ ηεθζηά ημ αθέιια ςξ ηδκ ημνοθή ηδξ πθαηζάξ ηαιποθςηήξ ζηάθαξ όπμο ζηεηόηακ δ άθθδ βοκαίηα. Δ πήνα ημο πνμδβμύιεκμο δμύηα ημο ΢ηνάημκ ήηακ ρδθή, ιε εαέκζκεξ ιπμύηθεξ πηεκζζιέκεξ επζιεθώξ έηζζ ώζηε κα ακαδεζηκύμοκ ζδακζηά ηδκ ανζζημηναηζηή μιμνθζά ημο πνμζώπμο ηδξ, πμο ηώνα ήηακ ακαρμημηηζκζζιέκμ από εοιό, εκώ δ ιεηαλςηή νόιπα πμο θμνμύζε πάκς από ημ κοπηζηό ηδξ, όπςξ πνόζελε εκμπθδιέκδ δ Πακδώνα, είπε αηνζαώξ ημ ίδζμ πνώια ιε ημ παβςιέκμ βηνίγμ ηςκ ιαηζώκ ημο Ρμύπενη. Άναβε ήηακ ζηόπζιδ αοηή δ επζθμβή; «Πάρε αιέζςξ αοηή ηδκ ακοπόθμνδ θαζανία, ηονά ιμο!» ανοπήεδηε μ Ρμύπενη. «Καζ, αηόια ηαθύηενα, πάζμο απ’ ηα ιάηζα ιμο ηαζ θνόκηζζε κα ιδκ λακαημύζς ηζξ οζηενζηέξ ζμο ηζζνίδεξ!» Δ Παηνίζζα πήνε ιζα ημθηή, εοιςιέκδ ακάζα. «Πώξ ημθιάξ κα ιμο ιζθάξ ι’ αοηό ημκ ηόκμ;» «Θα ζμο ιζθάς όπςξ εέθς ηαζ είιαζ ζίβμονμξ όηζ ημ λένεζξ πμθύ ηαθά αοηό», ηδξ απάκηδζε παβενά ηαζ ζοκέπζζε κα ακεααίκεζ ηδ ζηάθα ιε ηδκ Πακδώνα ζηδκ αβηαθζά ημο. Ένζλε ιόκμ ιζα δμθμθμκζηή ιαηζά ζηδκ Παηνίζζα ηαζ λειάηνοκε αημθμοεώκηαξ έκακ από ημοξ δζαδνόιμοξ ημο επάκς μνόθμο. «Αε εα ημθιήζεζξ κα ημζιδεείξ ι’ αοηή ηδ βοκαίηα όζμ ανίζημιαζ εβώ ζ’ εημύημ ημ ζπίηζ!» «΢ε δζααεααζώκς όηζ, ακ έπαζνκα ηδκ Πακδώνα ζημ ηνεαάηζ ιμο, δε εα είπα ηδκ παναιζηνή πνόεεζδ κα ημζιδεώ», απμηνίεδηε μ Ρμύπενη, πςνίξ κα ηόρεζ ηαεόθμο ημ αήια ημο, ζηδ βοκαίηα πμο ηάπμηε οπήνλε ενςιέκδ ημο. Μζα βοκαίηα πμο ηώνα πενζθνμκμύζε πενζζζόηενμ απ’ όζμ εα θακηαγόηακ πμηέ όηζ ήηακ δοκαηόκ κα πενζθνμκήζεζ άκενςπμ. «Καζ, ακ δ πανμοζία ηδξ Πακδώναξ είβεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ζμο, εα ζμο


150

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ήιαζηακ ηαζ μζ δομ εοβκώιμκεξ ακ ιάγεοεξ ηα ιπμβαθάηζα ζμο ηαζ ιαξ άδεζαγεξ ηδ βςκζά ημ ζοκημιόηενμ δοκαηόκ», πνόζεεζε. «Σμ ηάκεζξ ιόκμ ηαζ ιόκμ βζα κα ιε πζηάνεζξ ηαζ ανκμύιαζ κα...» «Κζ έπεζξ ημ ενάζμξ κα ηαηδβμνείξ ειέκα βζα αθαγμκεία;» Ο Ρμύπενη βέθαζε πθεοαζηζηά ζηύαμκηαξ κα ακμίλεζ ιζα πόνηα ζηα ιζζά ημο δζαδνόιμο. «Σμ ηζ ηάκεζξ ή ηζ ανκείζαζ κα ηάκεζξ δεκ εκδζαθένεζ ηαεόθμο μύηε ηδκ Πακδώνα μύηε ειέκα», ηδκ πθδνμθόνδζε. «Μμο είκαζ θίβμ δύζημθμ κα ημ πζζηέρς αοηό αθμύ ημ εθζαενό πμκηζηάηζ πμο ημοαάθδζεξ εδώ δεκ έπεζ πεζ ημοαέκηα από ηόηε πμο ακηζθήθεδηε ηδκ πανμοζία ιμο», ηάβπαζε δ Παηνίζζα. Δ Πακδώνα έκζςζε κα θμοκηώκεζ ιέζα ηδξ μ εοιόξ ηόζμ βζα ημ παναηηδνζζιό «εθζαενό πμκηζηάηζ» όζμ ηαζ βζα ημκ οπενμπηζηό ηόκμ ηδξ. ΋πςξ ηαζ δ Παηνίζζα, μύηε εηείκδ είπε βεκκδεεί δμύηζζζα, αθθά ημκ ηίηθμ ηδξ ημκ είπε όζα πνόκζα ηζ εηείκδ. «Δ ζζςπή ιμο δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ πανμοζία ζαξ, αθθά αθμνά απμηθεζζηζηά ηαζ ιόκμ ημ βεβμκόξ όηζ είκαζ ζπεδόκ δύμ ημ πνςί ηαζ είιαζ ηόζμ ημοναζιέκδ πμο δε αθέπς ηδκ ώνα κα πέζς ζημ ηνεαάηζ», είπε ημθηά. «Καζ ιε αοηή ηδ δζεοηνίκζζδ, ζαξ ηαθδκοπηίγμοιε ηαζ μζ δομ, ηονία ιμο» εζνςκεύηδηε μ Ρμύπενη ηαζ, ιπαίκμκηαξ ζημ δςιάηζμ, όπμο έηαζβε ήδδ έκα ηενί ζημ ημιμδίκμ, έηθεζζε πίζς ημο ηδκ πόνηα ιε ιζα ηθςηζζά. Καεανά ακηνζηό οπκμδςιάηζμ, παναηήνδζε δ Πακδώνα ημζηάγμκηαξ βύνς ηδξ: έκα ιεβάθμ ηνεαάηζ από ιαόκζ ιε ηέζζενζξ ζηύθμοξ ηαζ πνοζέξ ημονηίκεξ μθόβονα, ιζα επίζδξ ιαμκέκζα ρδθή ηαζ επζαθδηζηή κημοθάπα, ηάιπμζμζ πίκαηεξ ιε άθμβα ζημοξ ημίπμοξ, ζηα πανάεονα ημονηίκεξ αζμνηί ιε αοηέξ ημο ηνεααηζμύ ηαζ ζημ πάηςια έκα ααεύ πνοζάθζ παθί μιπζζόκ.


CAROLE MORTIMER

151

Άναβε ήηακ ημ δςιάηζμ ημο ίδζμο ημο Ρμύπενη; Σα ιάβμοθα ηδξ Πακδώναξ ήηακ αηόια ηόηηζκα από ημκ οπαζκζβιό πμο είπε ηάκεζ μ Ρμύπενη ζηδκ Παηνίζζα όηζ μζ δομ ημοξ εα βίκμκηακ εναζηέξ. «΋ηακ είπα όηζ ακοπμιμκμύζα κα πέζς ζημ ηνεαάηζ, δεκ εκκμμύζα ημ δηθό ζαο ηνεαάηζ!» «Σα αηνζαή ζαξ θόβζα ήηακ όηζ “δε αθέπαηε ηδκ ώνα κα πέζεηε ζημ ηνεαάηζ”, ακ εοιάιαζ ηαθά», ηδξ είπε αζηεζεοόιεκμξ εηείκμξ απμεέημκηάξ ηδκ απαθά πάκς ζημ πνοζό ηθζκμζηέπαζια. «Βκκμμύζα ζημ δηθό κνπ ηνεαάηζ», ημκ δζόνεςζε δ Πακδώνα ηαζ ακαηάεζζε βζα κα ηοθίλεζ πζμ ζθζπηά βύνς ηδξ ηδκ ηάπα ημο. «Κζ αοηό ζίβμονα δεκ είκαζ ημ δζηό ιμο ηνεαάηζ!» «Σμ δζηό ζαξ ηνεαάηζ ηαζ ημ οπκμδςιάηζό ζαξ είκαζ αηαηάθθδθα βζα πνήζδ», ηδξ οπεκεύιζζε μ Ρμύπενη αβάγμκηαξ ημ ηαπκζζιέκμ ημο ζαηάηζ ηαζ πεηώκηαξ ημ ζε ιζα ηανέηθα. «Παν’ όθ’ αοηά, αοηό είκαζ ημ δζηό ζαξ οπκμδςιάηζμ». Κμύκδζε απμδμηζιαζηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ. «Νμιίγς όηζ εα ήηακ ηαθύηενα βζα όθμοξ ιαξ ακ ιε είπαηε πάεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ΢μθίαξ ή ηδξ Γεκεαζέα». «Θα εέθαηε πναβιαηζηά κα εέζεηε ηζξ θίθεξ ζαξ ζημκ ίδζμ ηίκδοκμ πμο θαίκεηαζ όηζ δζαηνέπεηε εζείξ;» Δ Πακδώνα ηώνα πθόιζαζε. «Πζζηεύεηε ηζ εζείξ όηζ δ απμρζκή θςηζά δεκ λεηίκδζε ηοπαία;» Σμ ζαβόκζ ημο Ρμύπενη ζθίπηδηε. «Πζζηεύς όηζ μ Μπέκηθζ έπναλε πμθύ ζςζηά πμο εζδμπμίδζε ηδκ αζηοκμιία. Ώκ ηζ εζείξ εα πνμηζιμύζαηε κα ιδκ ημ είπε ηάκεζ, όπςξ ηζξ πνμδβμύιεκεξ θμνέξ πμο ηάπμζμξ ιπήηε ζημ ζπίηζ ζαξ, έηζζ δεκ είκαζ;» Δ Πακδώνα απέθοβε ημ ενεοκδηζηό αζδιέκζμ ημο αθέιια. «Ώπθώξ δεκ ήεεθα κα... εκμπθήζς ηζξ ανπέξ ιε ηάηζ ηόζμ αζήιακημ...» Ο Ρμύπενη όιςξ δζαθςκμύζε. «Δ απμρζκή θςηζά δεκ ήηακ ηάηζ αζήιακημ, Πακδώνα. Γζα ημ θόβμ αοηό ζημπεύς κα θνμκηίζς


152

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

κα είζηε οπό ηδκ πνμζηαζία ιμο». «Φένκμκηάξ ιε κα πενάζς ηδ κύπηα εδώ;» «Γζα ανπή, καζ». Δ Πακδώνα ύβνακε ιε ηδ βθώζζα ηδξ ηα ζηεβκά ηδξ πείθδ. «Σζ κα πς... Ώκ επζιέκεηε...» «Βπζιέκς». ΋πςξ ημ πενίιεκε... «Θα ιπμνμύζαηε ηόηε κα ιμο ανείηε έκα άθθμ οπκμδςιάηζμ βζα κα ημζιδεώ;» «Θα πνμηζιμύζα κα ιείκεηε εδώ». «Μα...» «Πώξ ιπμνώ κα ζαξ πνμζηαηέρς ακ ανίζηεζηε ζε εκηεθώξ δζαθμνεηζηό ιένμξ ημο ζπζηζμύ;» ηδ δζέημρε. Δ Πακδώνα ζοκέπζζε κα είκαζ ιμοηνςιέκδ. «Αεκ είκαζ ζςζηό κα ημζιδεώ ζημ δςιάηζό ζαξ». «Καζ πμζμξ εα ημ λένεζ;» «Δ ιδηνζά ζαξ». «Πμθύ αιθζαάθθς ακ εα ήεεθε κα απμηαθύρεζ ζε μπμζμκδήπμηε ηδκ πανμοζία ηάπμζαξ άθθδξ βοκαίηαξ εδώ, πόζμ ιάθθμκ όηζ δ βοκαίηα αοηή πέναζε ηδ κύπηα ζημ δςιάηζό ιμο». ΢ςζηά, ακαβηάζηδηε κα παναδεπηεί δ Πακδώνα. Κάηζ ηέημζμ δεκ ελοπδνεημύζε ηαεόθμο ηα ζπέδζα ηδξ Παηνίζζα βζα ημκ Ρμύπενη. Ωζηόζμ... «Θα ημζιδεώ ζηδκ βηανκηανόιπα πμο επζημζκςκεί ι’ αοηό ημ δςιάηζμ, ακ αοηό ηαεδζοπάγεζ ημοξ θόαμοξ ζαξ όηζ ηζκδοκεύεζ δ ανεηή ζαξ», ηδ δζααεααίςζε μ Ρμύπενη. «Καζ ηώνα, εα εέθαηε θίβμ γεζηό κενό βζα κα λεπθύκεηε ηάπςξ ηδκ ηαπκζά ηαζ ηδ ιαονίθα πνζκ πέζεηε βζα ύπκμ;» Άθθαλε επίηδδεξ εέια βζα κα ζηνέρεζ ηδκ πνμζμπή ηδξ ζε ηάηζ πζμ άιεζμ. «Ρμύπενη...» «Πακδώνα». «Βίκαζ πμθύ ανβά βζα κα γδηήζς γεζηό κενό βζα ιπάκζμ», ημο


CAROLE MORTIMER

153

είπε, αιήπακδ αηόια πμο εα ημζιόηακ ζημ ηνεαάηζ ημο. Δ πνμμπηζηή αοηή ηδ ζόηανε, έζης ηζ ακ εηείκμξ ημζιόηακ αθθμύ. «Ώθήζηε ιε κα ημ ηνίκς εβώ αοηό», ηδξ είπε ορώκμκηαξ οπενμπηζηά ημ έκα ημο θνύδζ. Δ δζάεεζδ ηδξ Πακδώναξ είπε αεθηζςεεί ηάπςξ ζηδ ζηέρδ όηζ εα λέπθεκε έκα ιένμξ ηδξ ηαπκζάξ από πάκς ηδξ. Όζηενα όιςξ εοιήεδηε ιε θύπδ όηζ ήηακ δύμ ημ πνςί, ιζα ώνα πμο μζ πενζζζόηενμζ οπδνέηεξ ημο ζπζηζμύ, ακ όπζ όθμζ, εα ημζιόκημοζακ. ΋πςξ ηαζ μζ δζημί ηδξ, ζημ ζπίηζ ηδξ, ηώνα πμο είπε ηεθεζώζεζ μ απμρζκόξ εθζάθηδξ. Δ Πακδώνα ήηακ ζη’ αθήεεζα πμθύ ιπενδειέκδ από ημ βεβμκόξ όηζ μ ανπζθύθαηαξ ΢ιάζε πίζηεοε πςξ ημ ζπαζιέκμ πανάεονμ ζημ βναθείμ ημο Μπάνκαιπζ ηαζ δ θςηζά ζημ δςιάηζό ηδξ ζοκδέμκηακ ηαζ πςξ ηάπμζμξ, ζηόπζια ηαζ εκ ροπνώ, είπε επζπεζνήζεζ, όπςξ ηόζμ πενζβναθζηά ηδξ είπε πενζβνάθεζ δ Υέκθζ κςνίηενα, κα ηδ δμθμθμκήζεζ ζημ ηνεαάηζ ηδξ. Ήηακ δοκαηόκ κα ηδ ιζζεί ηάπμζμξ ηόζμ πμο κα εέθεζ κα ηδ δεζ λεθξή! Δ Πακδώνα ήλενε όηζ πμθθά ιέθδ ηδξ ηαθήξ ημζκςκίαξ ηδκ έαθεπακ ιε πενζθνόκδζδ ηαζ ηαποπμρία -ηονίςξ μζ βοκαίηεξ, βζαηί μζ άκηνεξ ηδκ έαθεπακ εκηεθώξ δζαθμνεηζηά! - αθθά δε θακηαγόηακ πμηέ όηζ ηάπμζμξ έηνεθε ηόζμ ιίζμξ βζα εηείκδ, πμο ηδκ ήεεθε κεηνή. Καζ ιόκμ δ ζηέρδ όηζ παναθίβμ κα πεεάκεζ ηδκ έηακε κα ηνέιεζ ζύβημνιδ. Ο Ρμύπενη πενίιεκε ηδ ζηζβιή πμο εα λεζπμύζε ηεθζηά όθδ δ θόνηζζδ ηδξ απμρζκήξ αναδζάξ, πμο δ Πακδώνα είπε θηάζεζ ηόζμ ημκηά ζημ εάκαημ. Μάθζζηα, είπε πνμζπαεήζεζ επίηδδεξ κα ηδκ εηκεονίζεζ ζηδ δζαδνμιή πνμξ ημ ΢ηνάημκ Υάμογ βζα κα ηαεοζηενήζεζ ηδκ ακηίδναζή ηδξ αοηή ιέπνζ κα ανεεμύκ ηάπμο όπμο εα ιπμνμύζε εοημθόηενα κα ηδκ πανδβμνήζεζ. Σμ κα ηεκηνίγεζ ημ εοιό ηδξ ημο είπε θακεί δ αζθαθέζηενδ θύζδ


154

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηόηε, ηαεώξ ιία ηαζ ιόκδ ιαηζά ζημ πείιαννμ ηςκ πνοζώκ ηδξ ιαθθζώκ, πμο έπεθηακ θοηά ςξ ηδ θεπηή ηδξ ιέζδ, ήηακ ανηεηή βζα κα θμοκηώζεζ ιέζα ημο δ επζεοιία. Μζα επζεοιία εκηεθώξ ακάνιμζηδ εη ιένμοξ ημο, όπςξ πνμζπαεμύζε κα πείζεζ ημκ εαοηό ημο, αθμύ ιόθζξ πνζκ θίβμ δ Πακδώνα εα ιπμνμύζε κα είπε πεεάκεζ. «Πακδώνα... Πακδώνα, ημίηαλέ ιε», ηδξ είπε επίιμκα βμκαηίγμκηαξ ιπνμζηά ηδξ ηαζ ακαβηάγμκηάξ ηδ ηεθζηά κα ζδηώζεζ ηζξ παιδθςιέκεξ ηδξ αθεθανίδεξ ηαζ κα ημκ ημζηάλεζ ιε ιάηζα ηάπςξ απθακή, αθθά πάκηα πακέιμνθα. Άπθςζε ηαζ πήνε ηα πένζα ηδξ ζηα δζηά ημο. «Θα είζαζ αζθαθήξ εδώ, ιαγί ιμο», ηδ δζααεααίςζε ιε εένιδ. Ξακάανελε ηα πείθδ ηδξ ιε ηδ βθώζζα ηδξ. «Θα είιαζ πνάβιαηζ;» «Ναζ», ηδξ απάκηδζε ιε αηθόκδηδ ζζβμονζά. «Πώξ ιπμνείξ κα είζαζ ηόζμ αέααζμξ;» ρζεύνζζε. Δ αθήεεζα ήηακ όηζ δεκ ιπμνμύζε κα είκαζ. ΋ιςξ όζμ πενκμύζε από ημ πένζ ημο, εα θνόκηζγε κα ιδ ζοιαεί ηακέκα ηαηό ζ’ αοηή ηδ βοκαίηα. Ούηε ηώνα μύηε ζημ ιέθθμκ. ΢ηόπεοε, ιάθζζηα, κα γδηήζεζ από ημκ Μπέκεκηζηη κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ δζαζοκδέζεζξ ημο ζηδκ ηοαένκδζδ βζα κα ζοβηεκηνώζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ ηαζ κα ιάεεζ ηδκ ηαοηόηδηα ηδξ βοκαίηαξ πμο ήηακ ζίβμονμξ πςξ έιεκε παθζόηενα ηνοθά ζημ Υάζιπενζ Υάμογ ιαγί ιε ημκ εναζηή ηδξ. «Ώιθζαάθθεζξ βζα ηδκ ζηακόηδηά ιμο κα ζε πνμζηαηεύς, Πακδώνα;» Ο πεζναπηζηόξ ηόκμξ ηδξ θςκήξ ημο ενπόηακ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηδ ζηθδνή θάιρδ πμο άζηναθηε ζηα ιάηζα ημο ηαεώξ ζοθθμβζγόηακ ηδ ιμίνα πμο εα επζθύθαζζε ζε όπμζμκ ηνικνύζε ζημ ελήξ κα πεζνάλεζ έζης ηαζ ιία ηνίπα από ημ πνοζά ηδξ ιαθθζά. Σμο παιμβέθαζε δεζθά. «΋πζ, δεκ αιθζαάθθς. Ώκανςηζέιαζ απθώξ ακ είκαζ δοκαηόκ κα ηαηαθένεζ πμηέ ηακείξ κα ιε ηάκεζ κα κζώζς απόθοηα αζθαθήξ λακά».


CAROLE MORTIMER

155

Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε ελεηαζηζηά. «Έπεζξ ηαεόθμο ζοββεκείξ;» Κμύκδζε ανκδηζηά ημ ηεθάθζ ηδξ. «΋πζ. Οζ βμκείξ ιμο ήηακ ηαζ μζ δομ ιμκαπμπαίδζα ηαζ πέεακακ από βνίπδ ζπεδόκ πνζκ από δύμ πνόκζα. Καζ μύηε ηζ εβώ έπς αδένθζα». Πένα από ηδ εεία ηαζ ημ εείμ ημο ηαζ ηα παζδζά ημοξ, μύηε μ Ρμύπενη είπε ζηεκμύξ ζοββεκείξ ηαζ, παν’ όηζ ημο έθεζπε αηόια δ ιδηένα ημο, πμο ηδκ είπε πάζεζ ζηα δώδεηα πνόκζα ημο, δ ζπέζδ ημο ιε ημκ παηένα ημο, όπςξ είπε ήδδ εηιοζηδνεοηεί ζηδκ Πακδώνα, δεκ ήηακ ζηεκή. Έηζζ, ακ ηαζ ημκ είπε πεκεήζεζ, δεκ ημο έθεζπε ζδζαίηενα. Σδξ έζθζλε ηα πένζα εκεαννοκηζηά. «Σόηε, αθμύ, όπςξ θαίκεηαζ, είιαζηε ηαζ μζ δομ ζπεδόκ ιόκμζ ζημκ ηόζιμ, ίζςξ εα έπνεπε κα ζηεθημύιε ζμαανά κα πακηνεοημύιε ηαζ κα θηζάλμοιε δζηή ιαξ μζημβέκεζα». Σα ιάηζα ηδξ έβζκακ ηενάζηζα από έηπθδλδ πάκς ζημ ςπνό ηδξ πνόζςπμ. «Θέθεζξ αηόια κα ιε πακηνεοηείξ;» Σδκ ημίηαλε παναλεκειέκμξ. «Ώηόια;» «Ώκ έπεζ δίηζμ μ ανπζθύθαηαξ ΢ιάζε, ηόηε ιεηά ημ βάιμ ιαξ ιπμνεί κα ηζκδοκεύεζξ ηζ εζύ κα απακεναηςεείξ ζημ ίδζμ ζμο ημ ηνεαάηζ». Θοιήεδηε λακά ηζξ πύνζκεξ βθώζζεξ πμο ηδκ είπακ πενζηοηθώζεζ ηαζ ηδ δζαπέναζε έκα νίβμξ. «Θέθεζξ κα πεζξ ζημ ίδζμ καο ημ ηνεαάηζ», ηδ δζόνεςζε αναπκά. Ώκμζβόηθεζζε ηα ιεβάθα ηδξ ιάηζα ηζ έκα γεζηό ηόηηζκμ πνώ-ια απθώεδηε ζηα ιάβμοθά ηδξ όηακ είδε ηδκ επζεοιία ιέζα ζ’ εηείκα ηα βηνίγα ιάηζα πμο ήηακ αοεζζιέκα ζηα δζηά ηδξ ηαζ ηδξ έθεβακ - ηδκ πνμεζδμπμζμύζακ ιάθθμκ! - όηζ, ακ δεπόηακ ηδκ πνόηαζή ημο, μζ δομ ημοξ εα ημζιόκημοζακ ζημ ίδζμ ηνεαάηζ ιεηά ημ βάιμ ημοξ. Ίζςξ ηαζ πνζκ πακηνεοημύκ, ακ έηνζκε από ημ ηαοηό ημο αθέιια, πμο ηδκ αβηάθζαγε ηώνα ανβά βζα κα ζηαιαηήζεζ ζηα πθδεςνζηά, ζηδηά ζηήεδ ηδξ.


156

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Δ Πακδώνα δεκ άκηεπε εηείκμ ημ ηαοηό αθέιια ηαζ βύνζζε ηα ιάηζα ηδξ αθθμύ. «Ββώ... Ώοηή... Αδθαδή αοηή είκαζ δ δμοηζηή ηνεααημηάιανα;» Οπςζδήπμηε ήηακ ανηεηά πμθοηεθήξ βζα κα είκαζ. Ώκ ηαζ επζηναημύζε απόθοηδ ηάλδ ηαζ δεκ οπήνπακ νμύπα αθδιέκα εδώ ηζ εηεί πμο εα οπμδήθςκακ ακηνζηή πανμοζία, ζημκ αένα πθακζόηακ έκα άνςια θειμκζμύ ηαζ ζακηαθόλοθμο. Ήηακ δ ίδζα ηαεανή ιονςδζά πμο δ Πακδώνα είπε ζοκδέζεζ ιε ημκ Ρμύπενη. «΋πζ», ηδξ είπε ιε ζθζβιέκα πείθδ. Δ απάκηδζή ημο ηδκ παναλέκερε. «΋πζ;» «΋πζ», ηδξ επακέθααε. «Σα δμοηζηά δζαιενίζιαηα είκαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ημο ζπζηζμύ. Αίπθα ζημ οπκμδςιάηζμ όπμο είκαζ αηόια εβηαηεζηδιέκδ δ πήνα ημο παηένα ιμο. Ώοηό εδώ είκαζ ημ δςιάηζμ πμο, ιέπνζ πνζκ από ηέζζενα πνόκζα, ήηακ πάκηα έημζιμ βζα κα ημ πνδζζιμπμζώ όπμηε ήιμοκ ζημ Λμκδίκμ». Μέπνζ πνζκ ηέζζενα πνόκζα. Μέπνζ ηόηε πμο μ παηέναξ ημο πακηνεύηδηε ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη. Ο ηνόπμξ πμο είπακ ιζθήζεζ μ έκαξ ζημκ άθθμ πνζκ από θίβμ δεκ είπε αθήζεζ ζηδκ Πακδώνα ηαιία αιθζαμθία βζα ηα επενζηά αζζεήιαηα ημο Ρμύπενη πνμξ ηδ βοκαίηα πμο ηάπμηε ήηακ ιεηνέζα ημο. Καζ ελίζμο θακενή ήηακ δ μνβζζιέκδ ακηίδναζδ ηδξ Παηνίζζα όηακ μ Ρμύπενη ηδξ ακαημίκςζε ηδκ πνόεεζή ημο κα πακηνεοηεί ηδκ Πακδώνα. «Έκα από ηα πνώηα πνάβιαηα πμο εα ζμο γδηήζς, Πακδώνα, ιόθζξ ζοιθςκήζεζξ κα ιε πακηνεοηείξ, είκαζ κα αθθάλεζξ εκηεθώξ ηδκ επίπθςζδ ηαζ ηδ δζαηόζιδζδ ηςκ δμοηζηώκ δζαιενζζιάηςκ», ζοκέπζζε μ Ρμύπενη. «΋πζ όηζ πνμηείκς κα ιείκμοιε πμηέ εηεί- απθώξ εέθς κα ελαθείρς ηάεε ίπκμξ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ από εημύημ ημ ζπίηζ». Δ Πακδώνα ήλενε όηζ δ ζηθδνόηδηα ζηδ θςκή ηαζ ζηδκ έηθναζδ ημο δεκ είπε ςξ ζηόπμ ηδκ ίδζα. «Σδκ απεπεάκεζαζ πναβιαηζηά, θμζπόκ...»


CAROLE MORTIMER

157

«Σδ ζζπαίκμιαζ». Σα ιάηζα ημο βοάθζγακ από ηδκ έκηαζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο. «Ώιθέααθεξ πμηέ βζ’ αοηό;» Βίπε... ακανςηδεεί. Μέπνζ απόρε, δζαηδνμύζε αηόια ηάπμζεξ αιθζαμθίεξ βζα ημ ακ δ ζθμδνόηδηα ηδξ μνβήξ ημο βζα ηδ πήνα ημο παηένα ημο ήηακ αθδεζκή ή απθώξ απμηέθεζια πζηνίαξ επεζδή δ Παηνίζζα, θίβμ ιεηά ηδ δζαθςκία ημοξ, είπε πακηνεοηεί ημκ παηένα ημο. Οζ αιθζαμθίεξ αοηέξ όιςξ είπακ δζαθοεεί όηακ δ Πακδώνα ημοξ άημοζε κα ζογδημύκ κςνίηενα -ακ αοηό ιπμνμύζε κα εεςνδεεί ζογήηδζδ! ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ηδξ ηανηενζηά. «Έπς ιάεεζ όηζ αοηό πμο επζθέβεζ κα πεζ έκαξ άκηναξ δεκ είκαζ πάκηα όθδ δ αθήεεζα». Ο Ρμύπενη ιεθέηδζε ζοθθμβζζιέκμξ ημ όιμνθμ ζημπαζηζηό ηδξ πνόζςπμ. «Θα ιπμνμύζα κα νςηήζς πμζμξ ηθόκζζε ηδκ ειπζζημζύκδ ζμο ζημοξ άκηνεξ;» «Βίζαζ πενίενβμξ κα ιάεεζξ ακ ήηακ μ ζύγοβόξ ιμο ή ηάπμζμξ από ημοξ εναζηέξ ιμο;» ημκ νώηδζε ηαοζηζηά. Ο Ρμύπενη εθεοεένςζε ηα πένζα ηδξ ηαζ ηάεζζε δίπθα ηδξ ζημ ηνεαάηζ. Πήνε έπεζηα ηνοθενά ημ πνόζςπό ηδξ ζηα δζηά ημο πένζα ηαζ ηδκ ημίηαλε μθόζζζα ζηα όιμνθα ιάηζα ηδξ. «Αε ζμο έιαεε ηακείξ όηζ αοηή δ πζηνία ημ ιόκμ πμο ιπμνεί κα ηαηαθένεζ είκαζ κα ηαηαζηνέρεζ αοηόκ πμο ηδ κζώεεζ;» ηδ ιάθςζε βθοηά. Ήηακ έκα ιάεδια πμο είπε ιάεεζ ηαζ μ ίδζμξ μ Ρμύπενη ηα ηεθεοηαία ηέζζενα πνόκζα παναημθμοεώκηαξ ημκ παηένα ημο κα βεθμζμπμζείηαζ από ηδ κεανή ημο ζύγοβμ ηαζ δε εα ήεεθε κα δεζ ηάπμζα ηόζμ εοαίζεδηδ ηαζ ηαθόηανδδ όζμ δ Πακδώνα κα δμηζιάζεζ πμηέ ιζα ηέημζα απμβμήηεοζδ. Βίπε, ιάθζζηα, ηδκ εθπίδα όηζ μζ δομ ημοξ εα λεηζκμύζακ πμθύ ζύκημια ιζα κέα γςή ιαγί, ιαηνζά από ηζξ απμβμδηεύζεζξ ημο πανεθεόκημξ. Δ Πακδώνα γάνςζε ηα θνύδζα ζηεθηζηή. «Σεθζηά δεκ είζαζ μ Αζάαμθμξ, όπςξ ζε απμηαθμύκ». Ο Ρμύπενη βέθαζε ζζβακά αημύβμκηάξ ηδ κα ακαθένεζ ημ


158

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

παναηζμύηθζ πμο είπε απμηηήζεζ ζηα κζάηα ημο θόβς ηδξ άζςηδξ γςήξ ημο ηαζ πμο αηόια πνδζζιμπμζμύζε μ ηόζιμξ ηαιζά θμνά. «Βθπίγς κα ιδκ πνμζπαεήζεζξ πμηέ κα πείζεζξ ηαζ ημοξ άθθμοξ βζ’ αοηό, βζαηί είιαζ ζίβμονμξ όηζ ηακέκαξ δε εα ζε πίζηεοε». Ίζςξ όπζ, παναδέπηδηε δ Πακδώνα, αθθά μζ άθθμζ δεκ είπακ δεζ ημ ημιιάηζ ημο παναηηήνα ημο πμο ηδξ είπε απμηαθύρεζ μ Ρμύπενη ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ. Αε εα έπαοε πμηέ, αέααζα, κα είκαζ μ αθαγμκζηόξ ηαζ επζαθδηζηόξ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ, αθθά δ Πακδώνα ηώνα ήλενε όηζ ήηακ ηάηζ πμθύ παναπάκς απ’ αοηό. Ήηακ μ ίδζμξ εοβεκζηόξ άκηναξ πμο ηδκ είπε ζώζεζ από ηα κύπζα ημο θόνδμο ΢άβηκημκ ζημ πμνό ηδξ ΢μθίαξ ηζ ύζηενα ηδκ είπε ζοκμδεύζεζ ιε αζθάθεζα ζημ ζπίηζ ηδξ. Βκηάλεζ, ηδξ είπε ηθέρεζ έκα θζθί ζημ δνόιμ, αθθά δεκ είπε επζπεζνήζεζ κα πνμπςνήζεζ πενζζζόηενμ ιαγί ηδξ ιε ημ γόνζ, ηδξ είπε δδθώζεζ απθώξ όηζ ζηόπεοε κα ηδκ επζζηεθηεί ηδκ επμιέκδ. Κζ έπεζηα ηδκ είπε ακαβηάζεζ κα ημκ ζοκμδεύζεζ ζηδκ όπενα ιαγί ιε δύμ ζοββεκείξ ημο -ηζ ανβόηενα ηδξ είπε ηθέρεζ πμθύ πενζζζόηενα από έκα δύμ θζθζά! Καζ κςνίηενα ζήιενα είπε ένεεζ κα ηδ ανεζ ζημ ζπίηζ ηδξ Γεκεαζέα ηαζ ηδξ είπε ηάκεζ πνόηαζδ βάιμο... Πώξ ήηακ δοκαηόκ κα είπακ ζοιαεί ηόζμ πμθθά ζε ηόζμ ιζηνό δζάζηδια; Μέζα ηδξ ήηακ κςπόξ αηόια μ θόαμξ πμο είπε κζώζεζ αθέπμκηαξ ηζξ θθόβεξ κα λεπδδμύκ ηαζ κα ελαπθώκμκηαζ βύνς από ημ ηνεαάηζ ηδξ. Ώκ δεκ είπε επέιαεζ έβηαζνα μ Μπέκηθζ... Σδκ έπζαζε ζύβηνομ. «Ο θόνδμξ ΢άβηκημκ έπεζ θύβεζ από ημ Λμκδίκμ;» Ο Ρμύπενη ζημηείκζαζε ζημ άημοζια ημο μκόιαημξ ημο. «Πνόηεζηαζ κα θύβεζ ιεεαύνζμ, απ’ ό,ηζ λένς». «Νμιίγεζξ όηζ εα ιπμνμύζε κα είκαζ αοηόξ; Ήηακ ηόζμ εοιςιέκμξ ηδ αναδζά ημο πμνμύ ηδξ ΢μθίαξ, πμο...»


CAROLE MORTIMER

159

«Μδκ ημ ζηέθηεζαζ άθθμ αοηό απόρε, Πακδώνα», ηδξ είπε ιαθαηά. Δ πζεακόηδηα κα ήηακ μ ΢άβηκημκ μ δνάζηδξ ημο ηεθεοηαίμο δζδιένμο βζα κα πάνεζ εηδίηδζδ βζα ηδκ ηαπείκςζή ημο είπε πενάζεζ ηζ από ημ δζηό ημο ιοαθό, αθθά βνήβμνα ηδκ είπε απμννίρεζ. Σμ ζπίηζ ηδξ Πακδώναξ είπε πανααζαζηεί ηζ άθθεξ ηνεζξ θμνέξ παθζόηενα ηαζ, απ’ ό,ηζ ήλενε μ Ρμύπενη, μ ΢άβηκημκ δεκ είπε ηαιία ζπέζδ ιε ημκ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ. Παν’ όθ’ αοηά, εα έδζκε ηαζ ημ δζηό ημο όκμια ζημκ Μπέκεκηζηη Λμύηαξ βζα κα ημ ενεοκήζεζ. «Σμ εκκμμύζεξ αοηό πμο είπεξ πζμ πνζκ;» ημκ νώηδζε ακήζοπα δ Πακδώνα. «Θα δώζεζξ δμοθεζά ζε όθμ ημ οπδνεηζηό πνμζςπζηό ιμο ακ δεπηώ κα ζε πακηνεοηώ;» Ο Ρμύπενη ημ είπε όλησο πεζ αοηό ζε ιζα έηνδλδ βεκκαζμδςνίαξ, από ηδ πανά ημο πμο δ Πακδώνα είπε ζςεεί. Καζ εα ηδνμύζε ηδκ οπόζπεζή ημο. «Δ Υέκθζ πάκηςξ ιπμνεί κα εέζεζ ζε δμηζιαζία ηδκ οπμιμκή ιμο», μιμθόβδζε ζηοθά. Σμ πνόζςπμ ηδξ Πακδώναξ θςηίζηδηε. «Έπεζ ηαθή ηανδζά». «΋πςξ είπα ηαζ πνζκ, ηαζ μ Ώηηίθαξ, μ ανπδβόξ ηςκ Ούκςκ, είπε ηζξ ηαθέξ ημο ζηζβιέξ». Ίζζςζε απαθά ιενζηέξ αηίεαζεξ ιπμύηθεξ ζημοξ ηνμηάθμοξ ηδξ. «Αε εα ημκ ήεεθα όιςξ ζημ ζπίηζ ιμο, όπςξ δε εέθς ηαζ ηδκ εοζοβηίκδηδ Υέκθζ!» «Δ Υέκθζ δεκ είκαζ ιόκμ πνμζςπζηή ιμο ηαιανζένα. Με ζοκμδεύεζ πακημύ». «Ώκ δεπηείξ κα ιε πακηνεοηείξ, εα ζε ζοκμδεύς εβώ πακημύ. Θα βίκς αηόια ηαζ δ πνμζςπζηή ζμο ηαιανζένα, ακ ιμο ημ επζηνέρεζξ!» πνόζεεζε πμκδνά, ζίβμονμξ όηζ ηίπμηα δε εα ημο ήηακ πζμ εοπάνζζημ από ημ κα αμδεάεζ ηδ βοκαίηα ημο κα βδύκεηαζ. Σα ιάβμοθά ηδξ πήνακ έκα πανζηςιέκμ ηνζακηαθοθθέκζμ πνώια. «Θα είπεξ άθθεξ αζπμθίεξ, έηζζ δε εα ήζμοκ πάκηα δζαεέζζιμξ». «Γζα ζέκα, εα έανζζηα πάκηα πνόκμ», ηδξ οπμζπέεδηε.


160

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Δ Πακδώνα παιμβέθαζε. «Αεκ ιπμνώ κα θενεώ ηόζμ ζηθδνά ηαζ κα απμθύζς ηδ Υέκθζ, βζαηί δεκ έπεζ ηακέκακ άθθμ ζημκ ηόζιμ κα κμζάγεηαζ βζα εηείκδ». «Ώκ βζα κα ζοιθςκήζεζξ κα βίκεζξ βοκαίηα ιμο ημ παηέημ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ εηκεονζζηζηή Υέκθζ, ηόηε δέπμιαζ», ηδξ είπε ηαηενβάνζηα ηαζ ζήηςζε ημ έκα ημο θνύδζ πενζιέκμκηαξ ηδκ ακηίδναζή ηδξ. Σμ εκκμμύζε αοηό; ακανςηήεδηε δ Πακδώνα ααέααζδ. Βίπε ανπίζεζ... Ήηακ δοκαηόκ κα είπε ανπίζεζ κα ζηέθηεηαζ ζμαανά ηδκ πνόηαζδ βάιμο ημο Ρμύπενη ηεθζηά; Αεκ οπήνπε αιθζαμθία όηζ αζζεακόηακ αζθαθήξ ημκηά ημο ημοθάπζζημκ αζθαθήξ από ηάεε άθθμκ ηίκδοκμ, εηηόξ από ημκ ίδζμ! Καζ μ ηίκδοκμξ πμο ακηζπνμζώπεοε μ Ρμύπενη ήηακ ηαεανά ζανηζηόξ, ήηακ δ εοπάνζζηδ ζςιαηζηή δζέβενζδ πμο είπε κζώζεζ δ Πακδώνα ηαζ πμο αηόια ιπμνμύζε κα ελδβήζεζ. ΋ιςξ ανημύζακ μζ θόβμζ αοημί βζα κα ζηεθηεί ζμαανά κα δεπηεί ηδκ πνόηαζή ημο; Ο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη δεκ ήηακ ιόκμ ελαζνεηζηά ειθακίζζιμξ -ζε ζδιείμ πμο, ζηδ εέα ημο ηαζ ιόκμ, δ ηανδζά ηδξ πηοπμύζε πζμ βνήβμνα, εκώ ημ άββζβιά ημο, όπςξ ηώνα, πμο ηδξ πάζδεοε ημοξ ηνμηάθμοξ, ηδκ έηακε κα ακανζβά- αθθά δζέεεηε επζπθέμκ ηαζ ιζα έιθοηδ ηαθμζύκδ πμο έηνοαε ηόζμ από ημκ εαοηό ημο όζμ ηαζ από ημοξ ακενώπμοξ πμο άθδκε κα ημκ πθδζζάζμοκ. ΋πςξ είπε αθήζεζ ηώνα ηδκ Πακδώνα... Σμ πζμ εηπθδηηζηό ήηακ όηζ έδεζπκε πανάθθδθα κα αδζαθμνεί πθήνςξ βζα ηδ θήιδ ηδξ ςξ ιμζπαθίδαξ ηαζ οπεύεοκδξ βζα ημ εάκαημ ημο ζογύβμο ηαζ ημο εναζηή ηδξ ζε ιμκμιαπία. Μζα θήιδ πμο απέννζπηε ιε ημκ ζζπονζζιό όηζ εα πνμηζιμύζε κα ιάεεζ ηδκ αθήεεζα από ηδ ιεθθμκηζηή ημο ζύγοβμ. Με άθθα θόβζα, μ Ρμύπενη ίζςξ απμηεθμύζε ηδ ιμκαδζηή εοηαζνία πμο εα είπε δ Πακδώνα κα λακαπακηνεοηεί. Ώκ ήεεθε κα λακαπακηνεοηεί, αέααζα- ηαζ δεκ ήηακ ζίβμονδ βζ’ αοηό. Ο βάιμξ ηδξ ιε ημκ Μπάνκαιπζ είπε ιεηαηναπεί ζε εθζάθηδ από


CAROLE MORTIMER

161

ημκ μπμίμ δ Πακδώνα είπε θμαδεεί όηζ δε εα λοπκμύζε πμηέ ηαζ μ βάιμξ ιε ημκ Ρμύπενη εα ιπμνμύζε κα απμδεζπηεί ελίζμο εθζαθηζηόξ, ιε δζαθμνεηζηό ηνόπμ, ακ ηδ αανζόηακ ηαζ άνπζγε κα ακαγδηά ηδ ζοκηνμθζά άθθςκ βοκαζηώκ. Απηό ήηακ ηάηζ πμο δ Πακδώνα δζαπίζηςζε όηζ δεκ άκηεπε μύηε ηακ κα ζηεθηεί, πόζμ ιάθθμκ κα ακεπηεί. «Ώξ ιδ ιζθήζμοιε άθθμ βζ’ αοηά απόρε, Πακδώνα». Ο Ρμύπενη, έπμκηαξ δεζ ηδκ εκαθθαβή ηςκ ακάιεζηηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηδξ Πακδώναξ κα ηαενεθηίγεηαζ ζημ κηεθζηάημ ςπνό πνόζςπό ηδξ, ζδηώεδηε απόημια όνεζμξ, ζδιαημδμηώκηαξ ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ ζογήηδζδξ. «Ήηακ ιζα ιεβάθδ ηαζ ελακηθδηζηή κύπηα βζα ζέκα ηαζ δεκ είκαζ δ ηαηάθθδθδ ώνα βζα απμθάζεζξ. Θα πάς θμζπόκ ηάης βζα κα ζμο θένς γεζηό κενό κα πθοεείξ». «Ω, δεκ...» «Παίνκμκηαξ οπόρδ ιμο ηδκ επζεοιία ζμο κα ιδκ λοπκήζς ηάπμζα από ηζξ οπδνέηνζεξ βζα κα ζμο θένεζ γεζηό κενό, απμθάζζζα κα ημ θνμκηίζς ιόκμξ ιμο», ζοκέπζζε μ Ρμύπενη. Δ Πακδώνα έιεζκε άβαθια. «Αε εα ιπμνμύζα πμηέ κα ζμο γδηήζς κα ηάκεζξ ηάηζ ηέημζμ». «Αεκ ημ γήηδζεξ, εβώ πνμζθένεδηα». Σα ιάηζα ημο έδεζπκακ πόζμ ημ δζαζηέδαγε. «Έπεζξ ηαηέαεζ άθθδ θμνά ζηδκ ημογίκα ημο ζπζηζμύ ζμο;» ημκ νώηδζε βζα κα ημκ πεζνάλεζ. «΋πζ, απ’ όζμ εοιάιαζ», μιμθόβδζε ιε εζθζηνίκεζα. «΋ιςξ βζα όθα οπάνπεζ πνώηδ θμνά, έηζζ δεκ είκαζ; Γζ’ αοηό ζε ζοιαμοθεύς κα απμθαύζεζξ ηδκ ειπεζνία αοηή, βζαηί δεκ πνόηεζηαζ κα επακαθδθεεί ζύκημια!» Άθθςζηε ηαζ μ ίδζμξ μ Ρμύπενη, ιόθζξ έθενκε ημ γεζηό κενό, θμβάνζαγε κα απμθαύζεζ ζημ έπαηνμ ηδκ ειπεζνία, αμδεώκηαξ ηδκ Πακδώνα κα πθοεεί...


162

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 11

«Θέθεζξ κα ένες ηζ εβώ ηάης ζηδκ ημογίκα ιαγί ζμο;» πνόηεζκε δ Πακδώνα ηαζ ζδηώεδηε αιήπακδ, ακ ηαζ ιέζα ηδξ ήλενε όηζ αοηή ηδ ζηζβιή ήηακ ζε ηόζμ εύεναοζηδ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ πμο δε εα άκηεπε άθθδ ζοκάκηδζδ ιε ηδκ ενζζηζηή ηαζ πνμζαθδηζηή Παηνίζζα ΢ηένθζκβη. «Βίιαζ απόθοηα ζηακόξ κα θηάζς ημοηζά-ζηνααά ςξ εηεί ηαζ ιόκμξ ιμο, εοπανζζηώ, Πακδώνα». Ο Ρμύπενη δζέζπζζε ζηνααμιμοηζμοκζάγμκηαξ ημ δςιάηζμ ηαζ άκμζλε ηδκ πόνηα. «Θα ανεζξ ανηεηά ηαεανά πμοηάιζζα ζε ηνειάζηνεξ ζηδκ κημοθάπα. ΋ζμ θείπς, ζμο ζοκζζηώ κα δζαθέλεζξ έκα βζα κα ημ θμνέζεζξ αθμύ πθοεείξ». Καζ έθοβε ηθείκμκηαξ αεόνοαα πίζς ημο ηδκ πόνηα. Σα ιάβμοθα ηδξ Πακδώναξ θθμβίζηδηακ ηαζ ιόκμ ζηδ ζηέρδ όηζ εα ημζιόηακ θμνώκηαξ έκα από ηα πμοηάιζζα ημο Ρμύπενη. Δ όθδ ζδέα όηζ αοηό ημ απαθό ιεηαλςηό ύθαζια εα αβηάθζαγε ημ βοικό ηδξ δένια όηακ εα λάπθςκε ζημ ηνεαάηζ ημο βζα κα ημζιδεεί ηδξ έθενκε ιζα βθοηζά ακαζηάηςζδ. Καζ αιθέααθθε ζμαανά ακ εα ηαηάθενκε κα ημζιδεεί λένμκηαξ όηζ μ Ρμύπενη ανζζηόηακ ζημ δςιάηζμ πμο επζημζκςκμύζε ι’ αοηή ηδκ ηνεααημηάιανα, δδθαδή ιόθζξ ιία πόνηα ιαηνζά ηδξ... *** Μπαίκμκηαξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ημο θίβμ ανβόηενα, μ


CAROLE MORTIMER

163

Ρμύπενη ζηαιάηδζε ηαζ ακαγήηδζε ιε ημ αθέιια ημο ηδκ Πακδώνα. Σμ ιόκμ πμο είδε όιςξ ζημ άδεζμ δςιάηζμ ήηακ δ ηάπα ημο, πεηαιέκδ πάκς ζημ ηνεαάηζ. Ώκανςηήεδηε ιήπςξ δ Πακδώνα, όζμ εηείκμξ ήηακ ζηδκ ημογίκα, είπε ηάκεζ ηδκ ακμδζία κα ημ ζηάζεζ θμνώκηαξ ιόκμ ημ ηαραθζζιέκμ ηδξ κοπηζηό ηαζ ηδ νόιπα ηδξ. Μήπςξ δ πανμοζία ημο ηαζ δ ζηέρδ όηζ εα ημζιόηακ ζημ δςιάηζό ημο ηδ θόαζζακ ηόζμ πμο αρήθδζε ημοξ ηζκδύκμοξ πμο παναιόκεοακ αηόια έλς απ’ αοηό ημ ζπίηζ; «Ρμύπενη;» Σα πένζα ημο ζθίπηδηακ ιδπακζηά βύνς από ηδ θεηάκδ ιε ημ κενό ηαζ ηζξ πεηζέηεξ πμο ηναημύζε ηαεώξ δ Πακδώνα λεπνόααθε πίζς από ηδκ ακμζπηή πόνηα ηδξ κημοθάπαξ. ΢ημ ζηήεμξ ηδξ έζθζββε αιοκηζηά έκα από ηα άζπνα ημο πμοηάιζζα, εκώ μ ηαηαννάηηδξ ηςκ λακεώκ ηδξ ιαθθζώκ έπεθηε αηόια ζημοξ θεπημύξ ηδξ ώιμοξ ηαζ ςξ ηδ ιέζδ ηδξ ηαζ ηα ιάηζα ηδξ, πμο ημκ ημζημύζακ ηάης από ηζξ ιεηαλέκζεξ ηδξ αθεθανίδεξ, έιμζαγακ ιε πακζέδεξ πάκς ζημ ιανβανζηανέκζμ ηδξ δένια. Ο Ρμύπενη αημύιπδζε ηδ θεηάκδ ηαζ ηζξ πεηζέηεξ ζημ ηναπεγάηζ ηαζ, αθμύ ηδκ πθδζίαζε, ηδκ έπζαζε εθαθνά από ημοξ ώιμοξ ηαζ ηδκ ημίηαλε ενεοκδηζηά. «Νόιζζα όηζ είπεξ θύβεζ». ΢ηοενώπζαζε αθέπμκηάξ ηδ κα ηάκεζ ιζα βηνζιάηζα πόκμο. «Πακδώνα;» «Οζ ώιμζ ιμο... πμκμύκ θίβμ», ημο είπε ιμνθάγμκηαξ. «Ώπό ηδ εενιόηδηα ηδξ θςηζάξ». Ώκήζοπμξ, άθδζε ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαζ ηδξ πήνε ημ πμοηάιζζμ από ηα πένζα. Έπεζηα άνπζζε κα θύκεζ ηδ νόιπα ηδξ. «Σζ ηάκεζξ;» ημκ νώηδζε ζμηανζζιέκδ. Σδξ έζθζλε ηαεδζοπαζηζηά ημ ιπνάηζμ. «Θέθς ιόκμ κα δς πόζμ... Θεέ ηαζ Κύνζε, Πακδώνα...!» Σμ πνόζςπό ημο ζημηείκζαζε όηακ, αθήκμκηαξ ηδ νόιπα κα βθζζηνήζεζ από ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαζ κα πέζεζ ζημ πάηςια, είδε επζηέθμοξ ηα


164

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηαραθζζιέκα οπμθείιιαηα ημο θεοημύ ηδξ κοπηζημύ. Γζαηί ιόκμ οπμθείιιαηα οπήνπακ. Σμ ιζζμηαιέκμ ηδξ ιπμύζημ απμηάθοπηε ηδκ ημηηζκίθα ζημοξ ώιμοξ ηαζ ζηδκ απαθή ηαιπύθδ ημο εκόξ ηδξ ζηήεμοξ. Κζ όζμ ηαηέααζκε ημ αθέιια ημο, δ γδιζά ήηακ αηόια ιεβαθύηενδ. Ώπό ιζα ηνύπα πμο έπαζηε ημκηά ζημκ ανζζηενό ηδξ βμθό θαζκόηακ ηζ άθθμ ηόηηζκμ δένια, εκώ ημ ηάης ιένμξ ημο κοπηζημύ είπε ηαεί ζπεδόκ ηεθείςξ, απμηαθύπημκηαξ πανόιμζα εθαθνά εβηαύιαηα ζημοξ ιεηαλέκζμοξ ιδνμύξ ηαζ ηζξ βάιπεξ ηδξ. Άβνζμξ εοιόξ πθδιιύνζζε ημκ Ρμύπενη. «΋ηακ ακαηαθύρς πμζμξ ζμο ημ έηακε αοηό, εα ημκ πκίλς ιε ηα ίδζα ιμο ηα πένζα!» Σμ αναπκό βέθζμ ηδξ Πακδώναξ ήπδζε ζακ θοβιόξ. «Αεκ είκαζ ηίπμηα, δεκ πμκώ πμθύ». «Αεκ είκαζ ηίπμηα;» επακέθααε ιε θμονημοκζαζιέκμ αθέιια μ Ρμύπενη ηαζ θίβμ έθεζρε κα ηδκ λακαπζάζεζ από ημοξ ώιμοξ βζα κα ηδκ ηαναημοκήζεζ. «Πνέπεζ κα θςκάλς βζαηνό...» «΋πζ!» θώκαλε αιέζςξ δ Πακδώνα, παν’ όηζ αηόια ηαζ ζηδκ απθή επαθή ιε ημκ αένα ημ βοικό ηδξ δένια πμο γειάηαβε έιμζαγε κα πμκάεζ. «Θα... Θα είιαζ ιζα πανά ιόθζξ λεπθύκς από πάκς ιμο ηδκ ηαπκζά. Μήπςξ έπεζξ ηάπμζμ αάθζαιμ κα αθείρς ζηα εβηαύιαηα βζα ιδκ ηζμύγμοκ;» Έπςζε ημ πένζ ημο ζηδκ ηζέπδ ημο πακηεθμκζμύ ημο ηαζ έαβαθε έκα ααγάηζ ιε ηδ πεζνόβναθδ εηζηέηα «γηα εγθαύκαηα». «Δ ηονία Υάιμκη ημ θοθάεζ ζε έλα νάθζ ημκηά ζηδ ζηόθα ηαζ ημ έθενα ιαγί ιμο ηαθμύ ηαημύ», ιμονιμύνζζε αθδνδιέκα εκώ ζοκέπζγε κα ημζηάγεζ ηα ηόηηζκα ζδιάδζα ιέζα από ημ ημονεθζαζιέκμ κοπηζηό ηδξ Πακδώναξ. «Σμ εοπανζζηώ πμο είπα ζημκ Μπέκηθζ πνςηύηενα δεκ ανηεί... Θύιζζέ ιμο κα ημο ζθίλς εενιά ημ πένζ όηακ ημκ λακαδώ!» Δ Πακδώνα βέθαζε πάθζ αναπκά. «Θα κμιίζεζ όηζ ηνεθάεδηεξ!» Ο Ρμύπενη ημύκδζε ανβά ημ ηεθάθζ ημο. «Ίζςξ πνάβιαηζ κα


CAROLE MORTIMER

165

είπα ηνεθαεεί ακ δεκ είπε ηαηαθένεζ κα ζε ζώζεζ». «΋ιςξ ιε έζςζε». Δ Πακδώνα πήνε ημ έκα ημο πένζ ζηα δζηά ηδξ ηαζ ημ έζθζλε εθαθνά. «Καζ ηώνα, εα ζε πείναγε κα θύβεζξ; Θα ήεεθα πμθύ κα βδοεώ ηαζ κα πθοεώ όζμ ημ κενό είκαζ αηόια γεζηό». «΋πζ». Σμκ ημίηαλε απμνδιέκδ. «΋πζ;» Σα θαιπενά αζδιέκζα ημο ιάηζα αοείζηδηακ ζηα δζηά ηδξ. «Μζαξ ηαζ δεκ είκαζ εδώ δ Υέκθζ, εα βίκς εβώ δ πνμζςπζηή ζμο ηαιανζένα, ημ λέπαζεξ;» «Ώ...» «Καζ ακ ήηακ εδώ δ Υέκθζ εα ζε αμδεμύζε ηόζμ κα πθοεείξ όζμ ηαζ κα πενζπμζδεείξ αοηά ηα εβηαύιαηα». Δ Πακδώνα λενμηαηάπζε. «Αεκ ιπμνεί κα οπαζκίζζεζαζ ζηα ζμαανά όηζ ζημπεύεζξ εζύ κα...» «Αεκ οπαζκίζζμιαζ ηίπμηα, Πακδώνα. Σμ δδθώκς ςξ ηεηεθεζιέκμ βεβμκόξ». Δ έηθναζδ ημο Ρμύπενη ιανηονμύζε ηδκ απμθαζζζηζηόηδηά ημο ηαεώξ ηδξ έπζαζε εθαθνά ημ πένζ βζα κα ηδκ ηνααήλεζ ημκηά ημο πνμξ ημ ηνεαάηζ. «Καζ, αθμύ δς ηδκ έηηαζδ ηςκ εβηαοιάηςκ ζμο, ακ ημ ηνίκς ακαβηαίμ, εα γδηήζς ιεηά κα ένεεζ κα ζε δεζ βζαηνόξ». Δ ηανδζά ηδξ Πακδώναξ ηάθπαγε ηώνα ηνεθά ζημ ζηήεμξ ηδξ ηαζ ημ δένια ηδξ έηαζβε, όπζ από ηα εβηαύιαηα, αθθά από ηδ ζηέρδ όηζ μ Ρμύπενη εα ηδκ έαθεπε ηαζ εα ηδκ άββζγε ιε ηνόπμ ηόζμ πνμζςπζηό. Αεκ ιπμνμύζε κα ημο επζηνέρεζ κα... Αεκ ήηακ ζςζηό... Πήνε ιζα ιζηνή, αθαθζαζιέκδ ακάζα όηακ ηδξ ηαηέααζε ηζξ ηζνάκηεξ ημο κοπηζημύ από ημοξ ώιμοξ ηαζ ημ άθδζε κα βθζζηνήζεζ ζημ πάηςια, έηζζ πμο έιεζκε μθόβοικδ ηάης από ημ δζαπεναζηζηό ημο αθέιια. Δ Πακδώνα ήλενε ηαθά ηδκ εζηόκα πμο πανμοζίαγε: ζηεκμί


166

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ώιμζ, ηνμθακηά ηαζ ζηδηά ζηήεδ ιε νόδζκεξ εδθέξ ηαζ ιζηνμζημπζηή ιέζδ πμο ηαηέθδβε ζηζξ πθμύζζεξ ηαιπύθεξ ηςκ βμθώκ ηδξ ηαζ ζηα θεπηά πόδζα ηδξ. Καζ εδώ ηζ εηεί ηόηηζκα ιπαθώιαηα όπμο μζ πύνζκεξ βθώζζεξ είπακ βθείρεζ ημ δένια ηδξ κςνίηενα. Ήηακ ζηακδαθώδεξ κα ζηέηεηαζ εηεί βοική ηαζ εηηεεεζιέκδ ιπνμζηά ζε έκακ άκηνα πμο ήλενε ιόθζξ θίβεξ ιένεξ. Ήηακ μύηςξ ή άθθςξ ζηακδαθώδεξ κα ζηέηεηαζ βοική ιπνμζηά ζε μπμίμκδήπμηε άκηνα, άζπεηα από ηδ δζάνηεζα ηδξ βκςνζιίαξ ημοξ! Ώκέπκεε ιε ιζηνέξ, ημθηέξ ακάζεξ ακαηνζπζάγμκηαξ από ηδκ ημνθή ςξ ηα κύπζα ηάης από ημ έκημκμ αζδιέκζμ ημο αθέιια. Σμ δένια ηδξ έηαζβε ζακ κα είπε πονεηό ηαζ ηα ζηήεδ ηδξ ζθίπηδηακ ηαεώξ μζ εδθέξ ηδξ ζηθήνοκακ, εκώ έκζςεε ηδκ πενζμπή ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ οβνή ηαζ πνδζιέκδ. «Αε κμιίγς όηζ είκαζ ζοκεηό αοηό, Ρμύπενη...» Δ όπμζα ζύκεζδ δζέεεηε μ Ρμύπενη είπε ηάκεζ θηενά ηδ ζηζβιή πμο ακηίηνζζε ημ βοικό ηδξ ημνιί- βειάηα, μθμζηνόββοθα ζηήεδ, πμο ήλενε όηζ πςνμύζακ ηέθεζα ζηζξ παθάιεξ ημο, θεπηή ιέζδ, πμο εύημθα ιπμνμύζε κα ηοθίλεζ βύνς ηδξ ηα πένζα ημο, πθμύζζεξ ηαιπύθεξ, έκα ιζηνμζημπζηό πνοζαθέκζμ ζβμονό ηνίβςκμ ζηδκ ημνοθή ηςκ ιδνώκ ηδξ ηαζ ιαηνζά πόδζα ιε απαθό, βαθαηέκζμ δένια. Αδθαδή ηέθεζα, πανά ηα ηόηηζκα ιπαθώιαηα πμο είπακ ιείκεζ ζημ θείμ ηαζ εοαίζεδημ δένια ηδξ όπμο ημ είπακ αββίλεζ μζ θθόβεξ. «Γζα κα δς ηδκ πθάηδ ζμο...» Σμο ηόπδηε δ ακάζα όηακ ηδ βύνζζε ανβά ηαζ είδε ηζξ ίδζεξ ηόηηζκεξ ηδθίδεξ ζε ανηεηά ζδιεία ζε όθμ ημ ιήημξ ηδξ ναπμημηαθζάξ ηδξ ηαζ άθθδ ιία ζημοξ θεοημύξ ηδξ βθμοημύξ. «Πακδώνα!» «΢ίβμονα δε εα είκαζ ηόζμ άζπδια όζμ θαίκεηαζ», είπε παιδθόθςκα εηείκδ.


CAROLE MORTIMER

167

«Μείκε εηεί πμο είζαζ», ηδκ πνόζηαγε ηαζ έανελε έκα πακάηζ ζημ γεζηό αηόια κενό βζα κα ηαεανίζεζ ιε πνμζμπή ημ δένια ηδξ από ηα οπμθείιιαηα ηδξ ηαπκζάξ. «Πεξ ιμο ακ ζε πμκέζς». «Βίιαζ ζίβμονδ όηζ δε εα ιε πμκέζεζξ». Δ θςκή ηδξ ήηακ ρζεονζζηή ηαζ αναπκή. Με ιέηςπμ ζοκμθνοςιέκμ, μ Ρμύπενη ζοβηεκηνώεδηε ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα πενκάεζ ακάθαθνα ημ ανεβιέκμ πακί από ηδκ πθάηδ ηδξ, πνμζέπμκηαξ κα ιδκ αββίγεζ ηα πμκειέκα ζδιεία, ηζ έπεζηα κα ημ ζημοπίγεζ ιε ηδκ ίδζα πνμζμπή ιε έκα δεύηενμ πακί. «Θα ζμο αάθς αάθζαιμ ηώνα. Μπμνεί κα ζμο θακεί θίβμ ηνύμ πάκς ζημ δένια ζμο. Σμ ηεθεοηαίμ πνάβια πμο εέθς είκαζ κα ζε πμκέζς», ζηέκαλε όηακ δ Πακδώνα ηνααήπηδηε πνμξ ηα πίζς εκώ ηδξ άπθςκε ημ αάθζαιμ απαθά ζημοξ ώιμοξ ηαζ ηδκ πθάηδ, βζα κα ζηνέρεζ ηαηόπζκ ηδκ πνμζμπή ημο ζ’ εηείκμ ημ γςδνό ηόηηζκμ ζδιάδζ ζημοξ βθμοημύξ ηδξ. Δ Πακδώνα δεκ ήηακ ζίβμονδ πμζμ αίζεδια ηονζανπμύζε, μ πόκμξ ή δ εοπανίζηδζδ. Πόκμξ, επεζδή ημ αάθζαιμ ζηδκ ανπή ήηακ όκηςξ ηνύμ πάκς ζημ θθμβζζιέκμ ηδξ δένια, αθθά ηαζ εοπανίζηδζδ, επεζδή ιε ηζξ απαθέξ ηζκήζεζξ πμο ημ άπθςκε μ Ρμύπενη πάκς ζηδκ εοαίζεδηδ ζάνηα ηδξ, ηαηάθενκε κα ηδκ ακαημοθίζεζ ηαζ κα ηδ δζεβείνεζ ιαγί... Ώκάζαζκε ηώνα ιε δοζημθία ηαεώξ μ Ρμύπενη, ηαεζζιέκμξ ζημ ηνεαάηζ ηαζ παβζδεύμκηάξ ηδκ ακάιεζα ζηα πόδζα ημο, άπθςκε ημ αάθζαιμ ζημοξ βθμοημύξ ηδξ. Σμ άββζβιά ημο ήηακ απαθό ζακ πάδζ, ιε ηα δάπηοθά ημο κα ιαθάγμοκ εθαθνά ημ δένια ηδξ. Ώνβά ηαζ ηοηθζηά. Καζ ιεηά λακά. Καζ λακά. Έκα νίβμξ δζέηνελε ηδ ναπμημηαθζά ηδξ όηακ έκζςζε ηα ακάθαθνα εηείκα δάπηοθα κα ηδ πασδεύμοκ παιδθόηενα ηαζ κα βθζζηνμύκ ζηδκ πηοπή ακάιεζα ζημοξ βθμοημύξ ηδξ. «Ρμύπενη;» ιμονιμύνζζε ζαζηζζιέκδ. «Έπεζξ ηα ςναζόηενα μπίζεζα πμο έπς δεζ πμηέ, Πακδώνα». Καζ ηα δάπηοθά ημο, βζα άθθδ ιζα θμνά, άββζλακ εθαθνά ηδκ


168

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

εοαίζεδηδ εηείκδ πηοπή. Σμ πνόζςπμ ηδξ Πακδώναξ έηαζβε από αιδπακία όηακ έζηνερε ημ ηεθάθζ ηαζ ημίηαλε πάκς από ημκ ώιμ ηδξ. Μόκμ δ ημνοθή ημο λακεμιαθθμύ ηεθαθζμύ ημο ήηακ μναηή, ηαεώξ ήηακ ζηοιιέκμξ, ζοβηεκηνςιέκμξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο, ηαζ δ ακάζα ημο πάζδεοε ημ ηαοηό, παθθόιεκμ δένια ηδξ. «Αε κμιίγς κα έπς ηαεί εηεί». «΋πζ». Ο Ρμύπενη δε ζήηςζε ηα ιάηζα, ακ ηαζ ήλενε όηζ δ Πακδώνα ημκ ημζημύζε. Σμ αθέιια ημο πανέιεζκε πνμζδθςιέκμ ηαεώξ ηα πμθύ πζμ ζημύνα ημο πένζα άπθςκακ ημ αάθζαιμ ζημοξ άζπνμοξ ηδξ βθμοημύξ, πμοθηώκμκηαξ ηαζ εςπεύμκηάξ ημοξ, εκώ ηάεε ηόζμ βθζζηνμύζακ ζηδκ πνμηθδηζηή πηοπή ακάιεζά ημοξ. «Ρμύπενη!» Άημοζε ηδ θαπακζαζιέκδ ακάζα ηδξ Πακδώναξ όηακ, βζα άθθδ ιζα θμνά, εκέδςζε ζημκ πεζναζιό κα ηδκ αββίλεζ εηεί. «Σέθεζα. Σόζμ απόθοηα ηέθεζα», ιμκμθόβδζε απμζύνμκηαξ ημ πένζ ημο βζα κα ηδκ πζάζεζ εθαθνά από ημοξ βμθμύξ ηαζ κα ηδ βονίζεζ ανβά πνμξ ημ ιένμξ ημο. Γζα ιζα ζηζβιή θάκδηε κα πάκεζ ηάπςξ ηδκ ζζμννμπία ηδξ ηζ εηείκμξ έζπεοζε κα ηδκ πζάζεζ εθαθνά από ημοξ ώιμοξ βζα ηδ ζηδνίλεζ. Σώνα ακάζαζκε ηζ εηείκμξ ιε δοζημθία ημζηώκηαξ ηα οπένμπα ζηνμββοθά ηδξ ζηήεδ θίβα ιόθζξ εηαημζηά από ημ πνόζςπό ημο- ζθαίνεξ θεοηέξ ζακ ημ βάθα, ιε νόδζκεξ εδθέξ πμο έηακακ ημ ήδδ δζμβηςιέκμ ημο ιόνζμ κα πάθθεηαζ, πμκώκηαξ ζπεδόκ από ηδκ μθμέκα ιεβαθύηενδ δζέβενζδ. «Σζ ηάκεζξ;» νώηδζε ηαναβιέκδ δ Πακδώνα όηακ μ Ρμύπενη έζηορε ανβά πνμξ ηα ειπνόξ. Σμ δένια ημο έηαζβε όηακ άββζλε ημοξ ώιμοξ ημο ηάης από ημ θεπηό ημο πμοηάιζζμ. ΢ήηςζε ηα ιάηζα ημο, ιε ηα πείθδ ημο ζε απόζηαζδ ακαπκμήξ από ηζξ μνεςιέκεξ εδθέξ ηδξ. «Ώπθώξ ηεκηώεδηα βζα κα πζάζς ημ πακί», ρέθθζζε. Σμ αθέιια ημο πανέιεζκε ηανθςιέκμ


CAROLE MORTIMER

169

ζημ δζηό ηδξ ηαεώξ, παναηάιπημκηαξ ηδ ιέζδ ηδξ, άπθςζε ημ έκα ημο πένζ πνμξ ηδ θεηάκδ ιε ημ κενό, έζηορε ημ πακί ηαζ ζθμύββζζε ιε αοηό απαθά ηα ζηήεδ ηδξ. Δ Πακδώνα ζοκέπζζε κα κζώεεζ ημ δένια ημο κα ηαίεζ ηάης από ηα δάπηοθά ηδξ, πμο ηναημύζακ ηώνα ζθζπηά ημοξ ώιμοξ ημο, εκώ ημ δνμζενό πακί πάκς ζημ δένια ηδξ έηακε ηζξ νόδζκεξ εδθέξ ηδξ κα ζηθδνύκμοκ αηόια πενζζζόηενμ. Ώοηό έθεβε ιέζα ηδξ ημοθάπζζημκ, βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ ακηίδναζή ηδξ ζηζξ ημθιδνέξ πενζπμζήζεζξ ημο, ια ηαηά αάεμξ ήλενε όηζ ημνόζδεοε ημκ εαοηό ηδξ ηαζ όηζ δ αζηία ηδξ δζέβενζδξ πμο έκζςεε, ηόζμ εζςηενζηά όζμ ηαζ ελςηενζηά, ήηακ ημ άββζβια ηςκ πενζώκ ημο ηαζ ημ βεβμκόξ όηζ ήηακ ηόζμ ημκηά ηδξ. Έηθεζζε ηα ιάηζα ηδξ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα δζώλεζ απ’ ημ ιοαθό ηδξ ηδκ εζηόκα ημο -ημκ πεζναζιό!- ηαεώξ ημ λακεό ημο ηεθάθζ ήηακ ζηοιιέκμ ηόζμ ημκηά ζηα βοικά ηδξ ζηήεδ, πμο δ γεζηή ημο ακάζα πάζδεοε ημ δένια ηδξ ηάκμκηαξ ημ πκμύδζ ζηα ιπνάηζα ηαζ ζημκ αοπέκα ηδξ κα ζδηςεεί όνεζμ ηαζ ακαβηάγμκηάξ ηδ κα έπεζ πθήνδ ηαζ ζοκεπή ζοκαίζεδζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο. «Ρμύπενη, δε κμιίγς... Ω!» Δ Πακδώνα άθδζε ιζα ιζηνή λαθκζαζιέκδ ηναοβή ηαζ ηα αθέθανά ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα ηαζ ιεηά λακάηθεζζακ αοηόιαηα ηαεώξ έκζςζε ημ αεθμύδζκμ άββζβια ηςκ πεζθζώκ ημο ζηδκ ηάης πθεονά ημο ζηήεμοξ ηδξ. «Ώπθώξ ημ θζθώ “βζα κα βζάκεζ”, Πακδώνα» ηδξ ρζεύνζζε απμεέημκηαξ άθθμ έκα θζθί πάκς ζημ θθμβζζιέκμ ηδξ δένια, ρδθόηενα αοηή ηδ θμνά ηαζ ηόζμ ημκηά ζηδ ιία από ηζξ θμοζηςιέκεξ ηδξ εδθέξ, πμο ήηακ ζπεδόκ ζακ κα ηδκ είπε θζθήζεζ εηεί. Ώκ δ Πακδώνα ιεηαηζκμύζε έζης ηαζ ημζμ δά ημκ ημνιό ηδξ, ηόηε εηείκμ ημ νόδζκμ ιπμοιπμύηζ εα αημοιπμύζε επηηέινπο ηα ιζζάκμζπηα πείθδ ημο Ρμύπενη ηζ εηείκδ εα βεοόηακ βζα άθθδ ιζα θμνά ηδκ έηζηαζδ πμο ηδξ είπε πνμζθένεζ ζηδκ άιαλά ημο όηακ ηδκ είπε θζθήζεζ εηεί...


170

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«΢ε πμκάεζ ηζ εηεί, Πακδώνα;» Έκζςζε ηα αηνμδάπηοθά ημο κα αββίγμοκ εηείκμ ημ εοαίζεδημ ζδιείμ ηαζ ημ ακάθαθνμ πάδζ ημο ήηακ ανηεηό βζα κα ηδξ ηόρεζ ηδκ ακάζα εκώ πμηάιζα απόθαοζδξ δζέηνελακ ημ ημνιί ηδξ ζοβηθίκμκηαξ ηεθζηά ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ. «Λμζπόκ;» Ο Ρμύπενη ηδκ ημζημύζε ηώνα ιε ηνζηοιζζιέκμ αθέιια πενζιέκμκηαξ ηδκ απάκηδζή ηδξ. Σδ δζαπέναζε έκα εθαθνό ηνέιμοθμ όηακ ημο ακηαπέδςζε ημ αθέιια ημο, έπμκηαξ ηδκ αίζεδζδ όηζ ανζζηόηακ ζηδκ άηνδ εκόξ βηνειμύ ηαζ λένμκηαξ όηζ, ακ πδδμύζε ζημ ηεκό, αοηό πμο ηδκ πενίιεκε εα ήηακ έκημκδ απόθαοζδ ηαζ όπζ πόκμξ. Γζ’ αοηή ηδκ αίζεδζδ δεκ ηδξ είπε ιζθήζεζ δ Γεκεαζέα εηείκμ ημ ανάδο ζημ πμνό ηδξ ΢μθίαξ; Γζα ηδ ζοκανπαζηζηή πνμμπηζηή κα απμηηήζεζ εναζηή; Να βεοηεί όθεξ ηζξ απμθαύζεζξ πμο έκαξ άκηναξ ιε ηδκ ειπεζνία ημο Ρμύπενη ζίβμονα εα ηδξ πάνζγε; Θα ανκζόηακ, θμζπόκ, ηώνα αοηή ηδκ εοηαζνία; Γζαηί ήλενε, πςνίξ κα πνεζαζηεί κα ηδξ ημ πεζ εηείκμξ, όηζ ακ ημο έθεβε όπζ εα ημ δεπόηακ αδζαιανηύνδηα. Θα ηδ αμδεμύζε κα μθμηθδνώζεζ ημ θμοηνό ηδξ, εα ηδξ άθεζθε ημ οπόθμζπμ αάθζαιμ ηαζ εα έθεοβε. Πήνε ιζα αηακόκζζηδ ακαπκμή. «Με πμκάεζ, Ρμύπενη», αόβηδλε. «Σόζμ πμθύ». Καζ ηύνηςζε ηδκ πθάηδ ηδξ βένκμκηαξ ημ ζηήεμξ ηδξ πνμξ ηα ακοπόιμκα πείθδ ημο. Ο Ρμύπενη δε πνεζάζηδηε δεύηενδ πνόζηθδζδ. Άκμζλε ηα πείθδ ημο ηαζ ηνάαδλε εηείκμ ημ θμοζηςιέκμ ηεναζάηζ ιέζα ζημ γεζηό ημο ζηόια, ζηδκ ανπή απαθά ηαζ ιεηά πζμ θαίιανβα, ηαεώξ άημοζε ηα αμβηδηά εοπανίζηδζδξ ηδξ Πακδώναξ. Παίνκμκηαξ ημ άθθμ ηδξ ζηήεμξ ζηδκ πθαηζά ημο παθάιδ, πέναζε ημκ ακηίπεζνά ημο πάκς από ηδ δζμβηςιέκδ εδθή ηζ ύζηενα ηδκ πίεζε εθαθνά ακάιεζα ζημκ ακηίπεζνα ηαζ ημ δείηηδ ημο. «Ω Υνζζηέ ιμο!» Δ Πακδώνα ήνεε αηόια πζμ ημκηά ημο, ακάιεζα ζηα ακμζπηά ημο πόδζα, ηαεώξ εηείκμξ πζπζθμύζε πζμ


CAROLE MORTIMER

171

δοκαηά ηδ εδθή ηδξ. Οζ ιδνμί ημο άββζγακ ημοξ δζημύξ ηδξ ηαζ ζηα νμοεμύκζα ημο έθηακε ήδδ δ ιονςδζά ημο ενεεζζιμύ ηδξ, βθοηζά ηζ αθιονή ζοκάια, ηαζ ηόζμ οπένμπα δεθεαζηζηή. Ο Ρμύπενη ηνααήπηδηε θίβμ πίζς αανζακαζαίκμκηαξ. «ΐάθε ηαζ ηα δομ ζμο πόδζα πάκς ζηα δζηά ιμο, Πακδώνα». Ώκμζβόηθεζζε ηα ηενάζηζα ιάηζα ηδξ. «Ββώ δεκ...» «Έηζζ», ηδκ εκεάννοκε αναπκά ζδηώκμκηαξ ημ έκα ηδξ πόδζ ηαζ ημπμεεηώκηαξ ημ πάκς ζημ ιδνό ημο ηζ έπεζηα ηάκμκηαξ ημ ίδζμ ιε ημ άθθμ. Μόθζξ ανέεδηε ηαεζζιέκδ πάκς ημο, εηείκμξ ηδκ άνπαλε από ηα βοικά ηδξ μπίζεζα ηαζ ηδκ ηνάαδλε πζμ ημκηά ημο. Οζ ιεηαλέκζεξ πηοπέξ ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ ηώνα ήηακ μθάκμζπηεξ ηαζ εθάνιμγακ πάκς ζημ ζηθδνό ζακ αηζάθζ ιόνζό ημο πάκς από ημ πακηεθόκζ ημο. «Ω, καζ...» αόβηδλε μ Ρμύπενη ανπίγμκηαξ ανβά κα ςεεί ηόκηνα ζ’ εηείκεξ ηζξ πνδζιέκεξ πηοπέξ, εκώ πήνε λακά ηδ εδθή ηδξ ααεζά ζημ γεζηό ημο ζηόια, εςπεύμκηάξ ηδ ιε ηδ βθώζζα ημο ηαζ δαβηώκμκηάξ ηδ ηνοθενά, ώζπμο άημοζε κα δοκαιώκμοκ μζ ζηεκαβιμί δδμκήξ ηδξ. Δ Πακδώνα ηύνηςζε λακά ηδκ πθάηδ ηδξ, ιε ηα δάπηοθά ηδξ πςιέκα ζηα ποηκά πνοζά ημο ιαθθζά, ηαεώξ πίεζε ημ ζηήεμξ ηδξ αηόια πζμ ααεζά ζημ ζηόια ημο. Ούηε ζηα πζμ ηνεθά ηδξ όκεζνα δεκ είπε θακηαζηεί όηζ οπήνπε ηέημζα έηζηαζδ, όηζ έκαξ άκηναξ ιπμνμύζε κα ηάκεζ αοηά ηα πνάβιαηα ιε ηα πείθδ ηαζ ηδ βθώζζα ηαζ ηα πένζα ημο... ΋πζ, ρέιαηα, είπε μκεζνεοηεί όηζ έηακε ένςηα πμθθέξ θμνέξ ηα άβμκα πνόκζα ημο βάιμο ηδξ, αθθά ηα όκεζνά ηδξ πμηέ δεκ ήηακ έηζζ. Σόζμ αζζεδζζαηά. Σόζμ άβνζα. Σόζμ απόθοηα ηαζ αιανηςθά απμθαοζηζηά! Αεκ έιμζαγε ιε ηίπμηα απ’ όζα είπε γήζεζ πμηέ... Ώκάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ηδξ, πμο ηώνα ήηακ ιμύζηεια, μζ νοειζηέξ ςεήζεζξ ημο ιμνίμο ημο Ρμύπενη πίεγακ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηδξ εηεί ηάης πνμηαθώκηαξ ηδξ ιζα εοπανίζηδζδ ζπεδόκ αθόνδηδ, ώζπμο δ Πακδώνα άνπζζε κα θθέβεηαζ,


172

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

θαπηανώκηαξ ηάηζ αηόια, ηάηζ πεξηζζόηεξν... «΢ε παναηαθώ», ζηέηερε ιε ζπαζιέκδ θςκή. «Ω Ρμύπενη, ζε παναηαθώ!» Σδκ απμβμήηεοζή ηδξ, όηακ ηνάαδλε ημ πένζ ημο από ημ ζηήεμξ ηδξ, δζαδέπηδηε ιζα κέα εοπανίζηδζδ όηακ ημ έκζςζε κα βθζζηνάεζ παιδθά ακάιεζά ημοξ, ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ηςκ ακμζπηώκ ηδξ ιδνώκ αββίγμκηαξ ηαζ εςπεύμκηαξ, ώζπμο ηα πάδζα ημο επζηεκηνώεδηακ ζημ δζμβηςιέκμ πεηνάδζ πμο ανήηε θςθζαζιέκμ εηεί, ζηδκ ανπή απαθά ηζ έπεζηα πζμ αίαζα, λακά ηαζ λακά. Δ Πακδώνα άθδζε ιζα ηναοβή ηαεώξ δ δδμκή ζδηςκόηακ ιέζα ηδξ ζακ ηύια ηαζ εκζηζηηςδώξ άνπζζε κα ημοκζέηαζ πάκς ζηα δάπηοθά ημο, βζα κα πάζεζ ηαζ πάθζ ηδκ ακάζα ηδξ όηακ μ Ρμύπενη αύεζζε ημ έκα από ηα ιαηνζά εηείκα δάπηοθα ιέζα ηδξ, δζαζηέθθμκηάξ ηδ ιε ανβέξ ςεήζεζξ ηαζ πνμεημζιάγμκηάξ ηδ βζα ηδκ εζζαμθή ημο δεύηενμο δαπηύθμο πμο ήνεε κα πνμζηεεεί ζημ πνώημ. Με ημ ιαθαηό ιένμξ ημο ακηίπεζνά ημο κα ελαημθμοεεί κα πασδεύεζ ηαζ κα πζέγεζ ημ ηνοθό εηείκμ ζδιείμ ηδξ θίβμ πζμ πάκς, ζοκέπζζε κα ςεεί ηα δάπηοθά ημο ζημ ζηεκό ηδξ άκμζβια λακά ηαζ λακά, βειίγμκηάξ ημ ηαζ παναζένκμκηάξ ηδκ αηόια πζμ ημκηά ζημ πείθμξ εηείκμο ημο βηνειμύ. Ξεηόθθδζε ηα πείθδ ημο από ημ ζηήεμξ ηδξ ακαζαίκμκηαξ ααεζά ηαζ ιε δοζημθία. «Σώνα, Πακδώνα!» ηδκ πανόηνοκε. «Θέθς... ημ έπς αλάγθε κα ζε δς κα ηεθεζώκεζξ, ηώνα!» Υαιέκδ ζηδ δίκδ ηδξ δδμκήξ, δ Πακδώνα δεκ ηαηάθααε μύηε ηδκ έκμζαγε κα ηαηαθάαεζ ηζ εκκμμύζε μ Ρμύπενη ηαζ, αθήκμκηαξ ιζα δοκαηή ηναοβή, έκζςζε ιζα έηνδλδ απόθαοζδξ ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ ηαζ απακςηά ηύιαηα ιζαξ απένακηδξ, αζοβηνάηδηδξ έηζηαζδξ ηδ ζοβηθόκζζακ μθόηθδνδ. Ο Ρμύπενη νμύθδλε ηδκ μιμνθζά ημο λακαιιέκμο ηδξ πνμζώπμο ζοκεπίγμκηαξ κα αοείγεζ ηα δάπηοθά ημο ααεζά ιέζα ηδξ εκώ ηαοηόπνμκα πάζδεοε ηαζ έηνζαε ημ εοαίζεδημ ιζηνμζημπζηό ηδξ πεηνάδζ. Αε ζηαιάηδζε ηδ δζπθή αοηή


CAROLE MORTIMER

173

επίεεζδ ζηζξ αζζεήζεζξ ηδξ πανά ιόκμ όηακ μ μνβαζιόξ ηδξ Πακδώναξ ηδκ άθδζε ηόζμ ελακηθδιέκδ ηαζ πμνηαζιέκδ πμο ημ ιόκμ πμο ιπόνεζε κα ηάκεζ ήηακ κα ηαηαννεύζεζ πάκς ζημκ ώιμ ημο, ιε ηα ιαθθζά ηδξ κα πέθημοκ βύνς ημοξ λεπηέκζζηα ζακ πνοζαθέκζα ιάγα. Ώημύιπδζε ηζ εηείκμξ ημ ιέηςπό ημο ζημκ ζδνςιέκμ ώιμ ηδξ Πακδώναξ, ακαζαίκμκηαξ θαπακζαζιέκα ηαεώξ πάζπζγε κα εθέβλεζ ημ ενεεζζιέκμ αηόια ιόνζό ημο, αθθά, όπςξ ηαηάθααε από ηα ιμοζηειέκα ημο εζώνμοπα, δεκ ηα είπε ηαηαθένεζ ηαζ πμθύ ηαθά. Θεέ ηαζ Κύνζε, έκα άββζβια από ηα θεπηά δάπηοθα ηδξ Πακδώναξ ανημύζε βζα κα εηναβεί ιέζα ζημ πένζ ηδξ ζακ αιμύζηαημ παζδί! Σόζμ ακήιπμνμξ κα ζοβηναηδεεί μ Ρμύπενη είπε πνόκζα κα κζώζεζ έηζζ -ακ είπε κζώζεζ πμηέ. Φοζζηά, αοηό μθεζθόηακ απμηθεζζηζηά ζηδκ Πακδώνα. ΢ηδκ όιμνθδ, πμεδηή ηαζ βμδηεοηζηή Πακδώνα. Ώηόια ηαζ ι’ εηείκμ ημ ζδιάδζ ζημ κηεθζηάημ ηδξ δένια, είπε ημοξ πζμ θαπηανζζημύξ βθμοημύξ πμο είπε πμηέ ηδκ εοπανίζηδζδ κα αββίλεζ μ Ρμύπενη, ηα πζμ εοαίζεδηα ζηήεδ, ηαζ όζμ βζα εηείκμ ημκ πανάδεζζμ ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ... δεκ έανζζηε θόβζα κα ημκ πενζβνάθεζ... Μα ημ Θεό, ακ δεκ έαβαζκε από ημύημ ημ δςιάηζμ ιέζα ζηα επόιεκα θεπηά, μ Ρμύπενη ήλενε όηζ δε εα ανβμύζε κα εηναβεί ιέζα ζημ πακηεθόκζ ημο ζηδ ζηέρδ ηαζ ιόκμ ημο αζζεδζζαημύ ηαζ πνόεοιμο κα ακηαπμηνζεεί ζηα πάδζα ημο ημνιζμύ ηδξ. Άναβε αοηή δ μιμνθζά ηαζ αοηή δ πνμεοιία είπακ αζπιαθςηίζεζ ημκ Μέζιπενζ ηαζ ημκ ΢ηάκθζ πνζκ από έκα πνόκμ; Μ ’ αοηά ηα όπθα ηδξ ημοξ είπε ζηθααώζεζ ηαζ ημοξ δομ ηαζ ημοξ είπε ζπνώλεζ κα ιμκμιαπήζμοκ αζοθθόβζζηα ηαζ κα πάζμοκ ηδ γςή ημοξ παθεύμκηαξ κα ηενδίζμοκ ημ ενςηζηό πάεμξ ηδξ Πακδώναξ μ ηαεέκαξ ημοξ απμηθεζζηζηά βζα ημκ εαοηό ημο; Ώοηή ηδκ ηύπδ εα είπε άναβε ηώνα ηαζ μ Ρμύπενη;

***


174

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Δ Πακδώνα ζοκήθεε ανβά. Κάεε ιοξ ημο ημνιζμύ ηδξ έιμζαγε κα πμκάεζ βθοηά ηαζ έκζςεε ηόζμ αδύκαιδ ηαζ ηόζμ πμνηαζιέ-κδ από δδμκή πμο ηδξ ήηακ αδύκαημ κα ημοκδεεί. ΋ιςξ έπνεπε. Αεκ ιπμνμύζε κα ιείκεζ έηζζ, βοική πάκς ζηα πόδζα ημο Ρμύπενη, όθδ ηδκ οπόθμζπδ κύπηα. Καζ -ημ ζπμοδαζόηενμ απ’ όθα- ήηακ απόθοηα θοζζμθμβζηό αοηό πμο ηδξ είπε ζοιαεί; Σα ιάηζα ηδξ είπακ ακμίλεζ δζάπθαηα ηαζ είπακ ηανθςεεί ζημ πνόζςπμ ημο Ρμύπενη ηαεώξ, παναδμιέκδ απόθοηα ζ’ εηείκδ ηδκ πνςηόβκςνδ, αζοβηνάηδηδ εοπανίζηδζδ πμο ηδκ ηαηέηθογε ηαηά ηύιαηα, δεκ ιπμνμύζε κα ζηαιαηήζεζ ημκ λέθνεκμ ηαθπαζιό ηδξ πνμξ ιζα αηόια πζμ ααεζά ζηακμπμίδζδ, θζηκίγμκηαξ ημ ημνιί ηδξ πάκς-ηάης λακά ηαζ λακά πάκς ζηα ιαβζηά δάπηοθα ημο Ρμύπενη. ΋ιςξ δ έηθναζή ημο, ηαεώξ ηδκ παναημθμοεμύζε ιε θμονημοκζαζιέκμ αθέιια, έδζκε ηδκ εκηύπςζδ όηζ ααζακζγόηακ ηαζ πμκμύζε ιάθθμκ πανά όηζ ήηακ αοεζζιέκμξ ζηδκ έηζηαζδ ηδξ απόθαοζδξ πμο είπε αζώζεζ δ Πακδώνα. Δ ίδζα έηθναζδ παναιόνθςκε αηόια ημ όιμνθμ πνόζςπό ημο όηακ δ Πακδώνα ζήηςζε ηεθζηά ημ ηεθάθζ ηδξ ανβά ηαζ ημκ ημίηαλε...


CAROLE MORTIMER

175

Κεφάλαιο 12

«Με πνμζμπή...» Ο Ρμύπενη ήηακ μ πνώημξ πμο έζπαζε ηδ ζζςπή ακάιεζα ημοξ, παθανώκμκηαξ ημ αβηάθζαζιά ημο ηαζ αμδεώκηαξ ηδκ Πακδώνα κα ζδηςεεί από ηα πόδζα ημο ηαζ κα ζηαεεί όνεζα. Καζ είπε ηδκ εοηαζνία κα απμθαύζεζ ημ εέαια ηδξ θοβενήξ ημνιμζηαζζάξ ηδξ ηαζ ηςκ οπένμπςκ βθμοηώκ ηδξ όηακ εηείκδ έζηορε κα ιαγέρεζ ημ πμοηάιζζό ημο, πμο ήηακ πεζιέκμ ζημ πάηςια. Με ηδκ πθάηδ βονζζιέκδ ζημκ Ρμύπενη, πέναζε ημ νμύπμ από ημ ηεθάθζ ηδξ ηζ έπεζηα ζήηςζε ηα αηίεαζα ιαθθζά ηδξ ηαζ ηα άθδζε κα λακαπέζμοκ εθεύεενα ςξ ηδ ιέζδ ηδξ. Σμ ζώια ηδξ, ςζηόζμ, ηώνα θαζκόηακ ζθζβιέκμ ηαζ άηαιπημ. ΋πςξ ηαζ ημ πνμθίθ ηδξ, όηακ ζηνάθδηε ηαζ ημο είπε ιε ύθμξ απόιαηνμ: «Ββώ... Ώοηό πμο ζοκέαδ ιεηαλύ ιαξ ήηακ πανμνιδηζηό ηαζ ακάνιμζημ ηαζ... Καθύηενα κα ιε αθήζεηε ιόκδ ιμο ηώνα». Ναζ, αοηό εα ήηακ μπςζδήπμηε ημ ηαθύηενμ, παναδέπηδηε απνόεοια ιέζα ημο μ Ρμύπενη. Καθύηενα κα έθεοβε ιαηνζά ηδξ. Μαηνζά από ημκ πεζναζιό ηδξ, ιζαξ ηαζ μ ακηνζζιόξ ημο παθθόηακ αηόια από ακάβηδ ακάιεζα ζηα πόδζα ημο. ΢δηώεδηε απόημια ηαζ ηδξ είπε ηναπζά: «Πάκηα αθήκεζξ έκακ άκηνα πεζκαζιέκμ βζα πενζζζόηενα, Πακδώνα. Ώοηόξ δεκ είκαζ μ ζημπόξ ζμο;» Γύνζζε πνμξ ημ ιένμξ ημο πθδβςιέκδ, ιε αθέιια ζημηεζκό ηαζ ζοκκεθζαζιέκμ. «Ββώ... Αεκ... Πμηέ δεκ είπα ηέημζμ ζημπό!»


176

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Ο Ρμύπενη ακαζηέκαλε, λένμκηαξ όηζ μ εοιόξ ημο δεκ ηαηεοεοκόηακ εκάκηζα ζηδκ Πακδώνα, ια εκάκηζα ζημκ εαοηό ημο. Βηείκμξ ήηακ πμο είπε ζημπό κα πανεί ηα ηάθθδ ηδξ όζμ ηδκ έπθεκε ηαζ ηδ πάζδεοε, αθθά δεκ πενίιεκε όηζ δ μιμνθζά ηδξ ηαζ δ ακηαπόηνζζή ηδξ ζηα πάδζα ημο εα ημκ βμήηεοακ ηόζμ πμο εα ηζκδύκεοε ζμαανά κα ημκ ηαηαηονζεύζεζ δ ακάβηδ κα ηδκ ηάκεζ δζηή ημο. Ώπόθοηα. Οθμηθδνςηζηά. Ξακά ηαζ λακά. Μέπνζ κα ζαήζεζ από ημ ιοαθό ηδξ ηδκ ακάικδζδ ηάεε άθθμο εναζηή. Δ δζαπίζηςζδ αοηή δεκ ήηακ μύηε εοπάνζζηδ μύηε ημθαηεοηζηή βζα έκακ άκηνα πμο είπε ζοκδείζεζ κα έπεζ όπμζα βοκαίηα επζεοιμύζε ηαζ ιεηά, ημ ίδζμ εύημθα ηαζ αδζάθμνα, κα ηδκ παναηάεζ. «Γδηώ ζοβκώιδ βζ’ αοηό πμο είπα, Πακδώνα. Ήηακ άλεζημ ηαζ πνμζαθδηζηό». Πήνε ημ πένζ ηδξ ηαζ ημ έθενε ζηα πείθδ ημο. «Αεκ έπνεπε κα πνμπςνήζς ηόζμ. Ήζμοκ ημοναζιέκδ ηαζ ζοβποζιέκδ ηαζ ζίβμονα όπζ ζε ηαηάζηαζδ βζα κα...» ΢ηαιάηδζε ημοκώκηαξ ημ ηεθάθζ ζακ κα ήηακ αδδζαζιέκμξ ιε ημκ εαοηό ημο ηζ έπεζηα άθδζε ημ πένζ ηδξ ηαζ ίζζςζε ηδκ πθάηδ ημο. «Υνεζάγεζαζ ηίπμηε άθθμ πνζκ θύβς;» Ώθήεεζα, ρξεηαδόηαλ ηίπμηε άθθμ; Ήηακ ηόζα αοηά πμο πνεζαγόηακ. Λόβζα ηαθμζύκδξ. Ώηόια ηαζ ζημνβήξ. Οηζδήπμηε εηηόξ από ηδ κεονζηόηδηα ηαζ ηδκ αιδπακία πμο μνεώκμκηακ ηώνα ζακ θνάβια ακάιεζά ημοξ. Παναηήνδζε ηδκ αηαηάζηαηδ ειθάκζζή ημο, ηα λεπηέκζζηα λακεά ημο ιαθθζά όπμο είπε πώζεζ ηα δάπηοθά ηδξ πάκς ζηδκ ημνύθςζδ ημο πάεμοξ ηδξ, ηα πείθδ ημο, πμο έιμζαγακ πζμ βειάηα -από ηα πμθθά θζθζά;-, ηαζ ημ πμοηάιζζό ημο, πμο ηνειόηακ έλς από ημ πακηεθόκζ ημο. Σμ ημηηίκζζιά ηδξ έβζκε πζμ ααεύ όηακ πνόζελε ημ θμοζηζζιέκμ ηααάθμ ημο πακηεθμκζμύ ημο ηαζ αζάζηδηε κα απμζηνέρεζ ημ αθέιια. «΋πζ, κμιίγς όηζ δε εα πνεζαζηώ ηάηζ


CAROLE MORTIMER

177

άθθμ απόρε». Ώπμπεζνάεδηε κα παιμβεθάζεζ. Πμηέ ζηδ γςή ηδξ δεκ είπε λακακζώζεζ ηόζμ άαμθα ή αιήπακα. Κακείξ δεκ ηδκ είπε αββίλεζ πμηέ όπςξ μ Ρμύπενη πνζκ από θίβμ. Κακείξ δεκ ηδκ είπε δζεβείνεζ. Αεκ ηδκ είπε δζεηδζηήζεζ. Αεκ ηδκ είπε ηαλζδέρεζ ζε έκακ ηόζιμ απόθαοζδξ πμο πμηέ δε θακηαγόηακ. Καζ κα ζηεθηεί ηακείξ όηζ όθδ αοηή ηδκ ώνα πμο δ Πακδώνα ήηακ εεόβοικδ ζηδκ αβηαθζά ημο, εηείκμξ είπε παναιείκεζ κηοιέκμξ, ιε ημ πμοηάιζζμ, ημ επζιεθώξ δειέκμ θμοθάνζ ημο, ημ βζθέημ, ημ πακηεθόκζ ηαζ ηζξ ιπόηεξ ημο! Σζ κα ζηεθηόηακ άναβε ηώνα μ Ρμύπενη βζα ηδκ εοημθία ιε ηδκ μπμία είπε αθεεεί ζηα πάδζα ημο; Γζα ημκ ηνόπμ πμο είπε πάζεζ εκηεθώξ ηάεε έθεβπμ; ΢ίβμονα δεκ οπήνπε ηαιία από ηζξ εκδείλεζξ γεζηαζζάξ ηαζ ηνοθενόηδηαξ πμο θαπηανμύζε δ Πακδώνα. Αεκ είπακ ιείκεζ μ έκαξ ζηδκ αβηαθζά ημο άθθμο, μύηε ηδξ είπε ρζεονίζεζ ηα βθοηόθμβα πμο θακηαγόηακ όηζ πάκηα αημθμοεμύζακ ιζα ηόζμ ζηεκή ζςιαηζηή επαθή. Σζ ήλενε όιςξ εηείκδ από... ζηεκέξ ζςιαηζηέξ επαθέξ; Μέπνζ απόρε, δ ιόκδ ηδξ ειπεζνία ήηακ δ ηαπείκςζδ πμο είπε οπμζηεί ηδ κύπηα ημο βάιμο ηδξ, όηακ μ Μπάνκαιπζ είπε ιπεζ ζημ δςιάηζό ηδξ ιε ιόκμ ζημπό κα ηδκ πθδνμθμνήζεζ όηζ δεκ ηδκ έανζζηε ηαεόθμο εθηοζηζηή ηαζ δε ζηόπεοε πμηέ κα ηδκ αββίλεζ ιε ηνοθενόηδηα, πόζμ ιάθθμκ ιε πάεμξ! Μήπςξ αοηή δ απόζηαζδ, αοηή δ ροπνόηδηα ακάιεζα ζε έκακ άκηνα ηαζ ιζα βοκαίηα πμο δεκ ήηακ πακηνειέκμζ, ήηακ μ ηακόκαξ όηακ έζαδκε ημ πάεμξ; ΋θα αοηά ηα πνόκζα δ Πακδώνα ακανςηζόηακ ηαζ δζρμύζε βζα ζηεκή ζςιαηζηή επαθή βζα κα δζαπζζηώζεζ ηώνα όηζ ηα πνάβιαηα δεκ ήηακ ηαεόθμο όπςξ κόιζγε. Ω, δ απόθαοζδ λεπενκμύζε ηάεε πνμζδμηία ηδξ, αθθά αοηό πμο αημθμύεδζε -δ απόζηαζδ ηαζ δ ροπνόηδηα πμο οπήνπακ ηώνα ακάιεζα ζ’ εηείκδ ηαζ ζημκ Ρμύπενη- άλζγε άναβε αηόια ηζ εηείκεξ ηζξ εαοιαζηέξ ζηζβιέξ ιεεοζηζηήξ δδμκήξ;


178

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Θα ηα πμύιε ημ πνςί», ηδξ είπε εοβεκζηά. «Ββώ... Ναζ, θοζζηά, εα ηα πμύιε αύνζμ ημ πνςί». Σμ παιόβεθό ηδξ ήηακ αεαζαζιέκμ. ΢οκέπζζε όιςξ κα παιμβεθάεζ ιέπνζ μ Ρμύπενη κα δζααεί ηδκ πόνηα ημο δζπθακμύ δςιαηίμο ηαζ κα ηδκ ηθείζεζ αεόνοαα πίζς ημο. Σόηε ηάεζζε αανζά ζημ ηνεαάηζ, ζηέπαζε ημ πνόζςπό ηδξ ιε ηα πένζα ηδξ ηαζ άθδζε κα ηοθήζμοκ ηα δάηνοα πμο ιε ηόπμ ζοβηνμημύζε από ηδ ζηζβιή πμο είπε ζοκέθεεζ ηαζ μ Ρμύπενη είπε ανπίζεζ κα ηδξ θένεηαζ ζακ λέκμξ. Δ Γεκεαζέα έηακε θάεμξ- δεκ είπε πθάηα κα έπεζξ εναζηή. Αεκ είπε ηαεόθμο πθάηα! Ω, μ ένςηάξ ημο ήηακ ζςζηή απμηάθορδ βζα εηείκδ, ιζα ειπεζνία ςναζόηενδ απ’ ό,ηζ ιπμνμύζε πμηέ κα θακηαζηεί δ Πακδώνα, αηόια ηαζ ζηα πζμ πεζκαζιέκα βζα ηνοθενόηδηα όκεζνά ηδξ. ΋ιςξ ημ ιεηά... Σμ ιεηά ήηακ ακελήβδηα μδοκδνό ηαζ δ Πακδώνα δεκ ήεεθε κα ημ γήζεζ λακά... *** «Σζ ζημ δζάαμθμ εαννείξ όηζ ηάκεζξ;» Δ Πακδώνα λαθκζάζηδηε ηόζμ ζημ άημοζια ηδξ θςκήξ ημο Ρμύπενη αηνζαώξ πίζς ηδξ, πμο παναθίβμ κα πέζεζ από ηδκ ηανέηθα όπμο είπε ακέαεζ βζα κα πζάζεζ έκα δακηεθέκζμ βάκηζ πεζζιαηζηά πςιέκμ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ κημοθάπαξ ηδξ. Πζάζηδηε από ημ νάθζ ιπνμζηά ηδξ βζα κα ζηδνζπηεί ηαζ βύνζζε κα ημκ ημζηάλεζ πάκς από ημκ ώιμ ηδξ. Ήηακ ηόζμ ημιρόξ ηαζ ηαθμκηοιέκμξ όπςξ έζηεηε ζημ ιέζμ ηδξ ιζζμηαιέκδξ ηαζ ακάζηαηδξ ηνεααημηάιανάξ ηδξ ιε ημ ιπθε ζαηάηζ ημο, ημ αζδιί βζθέημ, ημ ακμζπηό βηνζ πακηεθόκζ ηαζ ηζξ ρδθέξ ιπόηεξ ημο. Σμ όιμνθμ πνόζςπό ημο εύιζγε έηπηςημ άββεθμ, όπςξ πάκηα, ηαζ ηα πνοζόλακεα ιαθθζά ημο έπεθηακ αηίεαζα ζημ ιέηςπό ημο ηαεώξ ηδκ ημίηαγε ιε ζδηςιέκμ ημ έκα ημο θνύδζ. «Νμιίγς όηζ ημ ακμζπηό ιπαμύθμ δίπθα ζαξ ηα θέεζ όθα», ημο


CAROLE MORTIMER

179

είπε οβναίκμκηαξ κεονζηά ηα πείθδ ηδξ. «Σα ιπαμύθα ιπμνεί κα ιζθμύκ ζ’ εζέκα, Πακδώνα, αθθά ζ’ ειέκα δεκ έπεζ ιζθήζεζ πμηέ ηακέκα». ΢ηεκεύμκηαξ ηα ιάηζα ηδξ, άθδζε ημ νάθζ απ’ όπμο ηναηζόηακ ηαζ ζηνάθδηε κα ημκ ακηζηνίζεζ. «Ώκαθένμιαζ ζημ βεβμκόξ όηζ μ ανζειόξ ηςκ πνμζςπζηώκ ιμο ακηζηεζιέκςκ πμο ανίζημκηαζ ήδδ ιέζα ζημ ιπαμύθμ δείπκεζ πνμθακώξ όηζ θεύβς». Ναζ, αοηό ημ είπε ήδδ δζαπζζηώζεζ μ Ρμύπενη. ΋πςξ είπε δζαπζζηώζεζ ιόθζξ ιία ώνα κςνίηενα, όηακ επέζηνερε ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ, όηζ ημ οπκμδςιάηζό ημο ήηακ άδεζμ ηαζ δ Πακδώνα είπε θύβεζ από ημ ζπίηζ. Κάηζ πμο είπε επζαεααζώζεζ ηαζ μ ιπάηθεν ημο, εκδιενώκμκηάξ ημκ επίζδξ όηζ δ Τρδθόηδηά ηδξ, δ δμύηζζζα ημο Γμοίκηβμοκη, είπε εζδμπμζήζεζ κα ένεεζ δ άιαλά ηδξ κςνίξ ημ πνςί, ιαγί ιε ηδκ οπδνέηνζά ηδξ, ηαζ είπακ ακαπςνήζεζ θίβμ ανβόηενα. Αεκ ήηακ δύζημθμ βζα ημκ Ρμύπενη κα ιακηέρεζ όηζ πνμμνζζιόξ ηδξ ήηακ ημ Υάζιπενζ Υάμογ. Ώοηό είπε επζαεααζςεεί όηακ έθηαζε εδώ θίβμ κςνίηενα ηαζ ζηδκ ελώπμνηα ημκ οπμδέπηδηε μ Μπέκηθζ. Σμ ημοναζιέκμ πνόζςπμ ημο δθζηζςιέκμο οπδνέηδ ιανηονμύζε ηδκ ηαναβιέκδ κύπηα πμο είπε πενάζεζ ηαζ ημ ζμη πμο είπε οπμζηεί όηακ πνεζάζηδηε κα ζώζεζ ηδκ ηονία ημο από ηδ θςηζά πμο είπε λεζπάζεζ ζηδκ ηάιανά ηδξ. Ήζοπμξ πθέμκ, όηακ έιαεε όηζ δ Πακδώνα ήηακ πνάβιαηζ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ, μ Ρμύπενη είπε αθζενώζεζ ηα επόιεκα θεπηά βζα κα εοπανζζηήζεζ ιε ηδ δέμοζα εένιδ ημκ ιπάηθεν βζα ηδκ έβηαζνδ πανέιααζή ημο ηαζ κα ημο εηθνάζεζ ηδκ εοβκςιμζύκδ ημο βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ Πακδώναξ. Βκόζς μζ δύμ άκηνεξ ιζθμύζακ, μ Ρμύπενη δεκ ιπόνεζε κα ιδκ πνμζέλεζ όηζ μζ απμζηεοέξ ζημ πμθ ηδξ εζζόδμο είπακ αολδεεί ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμύιεκδ, πνάβια πμο ζήιαζκε όηζ δ Πακδώνα ζοκέπζγε ηζξ εημζιαζίεξ ηδξ βζα κα θύβεζ. ΋ηακ μ Ρμύπενη ιπήηε ζημ δςιάηζό ηδξ, έιμζαγε ηόζμ κέα ηαζ εοάθςηδ ηαεώξ ζζμννμπμύζε επζηίκδοκα πάκς ζ’ εηείκδ ηδκ


180

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηανέηθα, θμνώκηαξ έκα ακμζπηό ηίηνζκμ θμοζηάκζ ηαζ ιζα αζμνηί ημνδέθα ζηα πνοζά ηδξ ιαθθζά, πμο βζα ιζα ζηζβιή έπαζε ηδκ ακάζα ηαζ ηδ θςκή ημο. Ήηακ δοκαηόκ κα είκαζ ημ ίδζμ πνόζςπμ αοηή δ ημιρή κεανή ηονία ηαζ δ θάβκα, βοική βοκαίηα πμο ηναημύζε ζηδκ αβηαθζά ημο πηεξ ανάδο ηαζ ιε ηα πάδζα ημο είπε μδδβήζεζ ζ’ έκακ εηνδηηζηό μνβαζιό; ΐθέπμκηαξ ημ όιμνθμ αθθά ροπνό πνόζςπό ηδξ, δεκ ιπμνμύζε κα πζζηέρεζ όηζ είπε ηάκεζ ένςηα ζ’ αοηή ηδ βοκαίηα ιόθζξ πνζκ από θίβεξ ώνεξ. «Έθοβεξ πςνίξ ηακ κα παζνεηήζεζξ». Αεκ ήηακ αοηό πμο ζηόπεοε κα ηδξ πεζ, αθθά ηώνα πμο ημ είπε παζνόηακ πμο ημ έηακε. Βίπε... δοζανεζηδεεί πμο έθοβε δ Πακδώνα, πμο ελαθακίζηδηε πςνίξ κα ημο πεζ πμύ πήβαζκε ή ακ ζηόπεοε κα επζζηνέθεζ. Δ Πακδώνα απέζηνερε ημ αθέιια ηδξ από ηα αζδιέκζα ημο ιάηζα πμο έιμζαγακ κα ηδκ ηαηδβμνμύκ. «Νόιζγα όηζ αοηό ήεεθεξ κα ηάκς». Σα ιάηζα ημο ζηέκερακ. «Καζ βζαηί ημ κόιζζεξ αοηό;» ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ηδξ. «Δ οπδνέηνζα πμο ιμο έθενε ημ δίζημ ιε ημ πνςζκό ιμο ιε πθδνμθόνδζε όηζ είπεξ αβεζ έλς». «Καζ;» «Μα δεκ είκαζ πνμθακέξ;» ΢ήηςζε πάθζ οπενμπηζηά ηα θνύδζα ημο. «΢’ ειέκα όπζ». «Σόηε πάζπεηε από ζμαανή έθθεζρδ εοαζζεδζίαξ, ηύνζε!» ημο δήθςζε πενήθακα. «Βπεζδή ηδκ ώνα πμο ημζιόζμοκ απμθάζζζα κα αβς ηαζ κα ηαηημπμζήζς ηάπμζεξ δμοθεζέξ;» Ώκμζβόηθεζζε ηα ιάηζα ηδξ. «Αμοθεζέξ;» «Ναζ, δμοθεζέξ», επακέθααε αθμζονά. «Θα είπεξ ηδκ ηαθμζύκδ κα ηαηέαεζξ απ’ αοηή ηδκ ηανέηθα, Πακδώνα; Πζάζηδηε μ θαζιόξ ιμο κα ζε ημζηάγς». Καηά ηδ βκώιδ ηδξ, αέααζα, δεκ ήηακ μ θαζιόξ ημο αοηόξ πμο οπέθενε, αθθά μ εβςζζιόξ ημο! «Αεκ έπζαζα ημ βάκηζ ιμο


CAROLE MORTIMER

181

αηόια...» Ξακάνπζζε ηζξ πνμζπάεεζεξ κα ημ θηάζεζ, ακαημοθζζιέκδ πμο απέθοβε ημ επζηνζηζηό βηνίγμ ημο αθέιια, έζης ηαζ βζα ηα θίβα δεοηενόθεπηα πμο εα πνεζαγόηακ βζα κα θηάζεζ ημ βάκηζ ηδξ. «Αεκ έπς όνελδ βζα παζπκίδζα ζήιενα ημ πνςί, Πακδώνα... Ω, πμο κα πάνεζ μ δζάαμθμξ!» Άπθςζε ηα πένζα ημο κα ηδκ πζάζεζ από ηδ ιέζδ βζα κα ηδκ ηαηεαάζεζ από ηδκ ηανέηθα, αθθά ηαεώξ εηείκδ βύνζζε πνμξ ημ ιένμξ ημο ημ βμαάηζ ηδξ πζάζηδηε ζημ ζηνίθςια ημο θμνέιαημξ ηδξ ηαζ άθδζε ιζα θςκή. Δ Πακδώνα έπαζε ηδκ ζζμννμπία ηδξ ηαζ έπεζε μθόζζζα ζηδκ αβηαθζά ημο, πμο ηδκ πενίιεκε ακμζπηή. «Ώοηόξ είκαζ έκαξ από ημοξ ηνόπμοξ κα πεηύπς ημ ζημπό ιμο», ιμονιμύνζζε ηαημδζάεεηα ηαεώξ ηδκ έζθζββε πάκς ημο. Με ακαρμημηηζκζζιέκμ πνόζςπμ ηαζ εοέλαπηδ δζάεεζδ, αβςκίζηδηε πςνίξ απμηέθεζια κα λεθύβεζ από ηα πένζα ημο. «Άζε ιε ηάης, ζε παναηαθώ». «Ώοηό είκαζ ημ εοπανζζηώ πμο ζε βθίηςζα από έκα άζπδιμ πέζζιμ;» Σα όιμνθα ιάηζα ηδξ άζηναρακ. «Ώκ δε ιε είπεξ ηνμιάλεζ, δε εα είπα πέζεζ!» «Πμθύ θμαάιαζ, Πακδώνα, όηζ από ηδκ πνώηδ ζηζβιή πμο ζε βκώνζζα δεκ ηάκς ηίπμηε άθθμ από ημ κα ζώγς από ηδ ιζα ηαηαζηνμθή ιεηά ηδκ άθθδ». Ο Ρμύπενη δάβηςζε ημ πάκς ημο πείθζ πνμζπαεώκηαξ κα ιδ βεθάζεζ ιε ηδ ιμοηνςιέκδ ηδξ έηθναζδ. «Θέθς κα ιε αθήζεζξ ηάης αιέζςξ». Ώκ δ Πακδώνα ζηεηόηακ όνεζα, πςνίξ αιθζαμθία εα είπε πηοπήζεζ ημ πόδζ ηδξ ηάης εοιςιέκα. Ο Ρμύπενη έηθεζζε ηα ιάηζα, ιέηνδζε ςξ ημ δέηα ηζ έπεζηα λακαιέηνδζε ςξ ημ δέηα, παθεύμκηαξ κα ιδ αάθεζ ηα βέθζα ηαζ ηδ κεονζάζεζ αηόια πζμ πμθύ. Πνζκ από ιία ώνα, αηόια ηαζ πνζκ από δέηα θεπηά, ήηακ


182

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

εοιςιέκμξ ηαζ απμβμδηεοιέκμξ πμο είπε ακαηαθύρεζ όηζ δ Πακδώνα είπε θύβεζ από ημ ζπίηζ ημο όζμ εηείκμξ έθεζπε, αθθά ηώνα, ιόθζξ θίβα θεπηά ανβόηενα, ιε ηδκ Πακδώνα αζθαθή ζηδκ αβηαθζά ημο, ημ ιόκμ πμο ήεεθε ήηακ κα βεθάζεζ! Δ Πακδώνα έιεζκε αηίκδηδ ηαζ ημκ θμλμημίηαλε ηαπύπμπηα. «Αεκ πζζηεύς κα εημζιάγεζαζ κα βεθάζεζξ, ΢ηνάημκ!» Πώξ ιπμνμύζε αοηή δ βοκαίηα, μπμζαδήπμηε βοκαίηα, κα ιζθάεζ ηόζμ ηοπζηά ζημκ άκηνα πμο ηδκ ηναημύζε μθόβοικδ ηαζ ενεεζζιέκδ ζηδκ αβηαθζά ημο ιόθζξ πνζκ από ιενζηέξ ώνεξ; Μόκμ δ Πακδώνα Μέζιπενζ ιπμνμύζε κα ημ ηάκεζ αοηό. Δ βοκαίηα πμο ημκηά ηδξ μ Ρμύπενη δεκ είπε πνμθάαεζ κα πθήλεζ μύηε ιία ζηζβιή. Πμο κα πάνεζ, πώξ κα πθήλεζ όηακ δ εκ θόβς ηονία έιμζαγε κα πέθηεζ από ηδ ιζα ηαημηοπία ζηδκ άθθδ; Ώοηό πήβαζκε πμθύ ηαζ μ Ρμύπενη δεκ ηαηάθενε κα ζοβηναηδεεί άθθμ. Ξέζπαζε ζε έκα λαθκζηό, πεζιαννώδεξ βέθζμ. Αεκ ήηακ μύηε έκα εοβεκζηό παιόβεθμ μύηε έκα ζοβηναηδιέκμ βεθάηζ, αθθά εηείκμ ημ είδμξ εοεοιίαξ πμο ζε ηάκεζ κα νίπκεζξ ημ ηεθάθζ πίζς ηαζ κα βεθάξ ανμκηενά. Σμ αζηαιάηδημ, ηνεθό βέθζμ πμο ζε αθήκεζ αδύκαιμ ηαζ έηακε αηόια ηαζ ημκ Ρμύπενη κα πζζςπαηήζεζ ιέπνζ κα ανεζ ηδκ ηανέηθα απ’ όπμο είπε πέζεζ δ Πακδώνα ηαζ κα ηαείζεζ. Καζ αηόια ηαζ ηόηε, ηα βέθζα ημο δεκ ηόπαζακ εκηεθώξ, αθθά ζοκέπζζε κα παπακίγεζ ημζηώκηαξ ηδκ ηαζ ημοκώκηαξ ημ ηεθάθζ ημο γαθζζιέκμξ. Δ Πακδώνα είπε κζώζεζ ζοκηεηνζιιέκδ ηαζ ηαπεζκςιέκδ κςνίηενα ημ ίδζμ πνςί όηακ δ οπδνέηνζα ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ ηδξ είπε θένεζ ημ πνςζκό ηδξ ηαζ, απακηώκηαξ ζηζξ ενςηήζεζξ ηδξ βζα ημ δμύηα, ηδξ είπε πεζ όηζ είπε αβεζ πνζκ από ιία ώνα πςνίξ κα εκδιενώζεζ πόηε εα επέζηνεθε. Γζα ηδκ Πακδώνα, δ λαθκζηή ημο ακαπώνδζδ παν’ όηζ ήλενε πμθύ ηαθά όηζ δε εα ήεεθε κα ιείκεζ μύηε ζηζβιή ιόκδ ηδξ ζημ ζπίηζ ιε ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη δεκ ιπμνμύζε κα έπεζ πανά


CAROLE MORTIMER

183

ιόκμ ιία ελήβδζδ: πενίιεκε όηζ, ιεηά ηδ αναδζά πμο είπακ ηάκεζ ένςηα ζημ δςιάηζό ημο, δ Πακδώνα εα είπε θύβεζ από ημ ΢ηνάημκ Υάμογ πνζκ βονίζεζ εηείκμξ. Γζα ημ θόβμ αοηό, είπε εζδμπμζήζεζ αιέζςξ ηδ Υέκθζ κα ηδξ θένεζ νμύπα ηαζ ηδκ άιαλά ηδξ. Σμ κα ένπεηαζ ηζάνα μ Ρμύπενη ηαζ κα ηδκ ηαηδβμνεί όηζ δεκ ημκ απμπαζνέηδζε πήβαζκε πμθύ! «Αεκ είζαζ πανά έκα ροπνό, ακαίζεδημ ηαζ αθαγμκζηό ηηήκμξ πμο...» Δ εοεοιία ημο Ρμύπενη ελακειίζηδηε όζμ βνήβμνα ημο είπε ένεεζ. «Ήιμοκ ροπνόξ ηζ ακαίζεδημξ πηεξ ημ ανάδο, θμζπόκ;» ηδκ πνμηάθεζε. «Ήιμοκ αθαγμκζηόξ ηόηε; Φένεδηα ζακ ηηήκμξ;» Δ Πακδώνα είπε ιείκεζ αζάθεοηδ ζηδκ αβηαθζά ημο ηαζ ημ ημηηίκζζια ζηα ιάβμοθά ηδξ ηδξ πήβαζκε πμθύ. «Βζύ...» «Λοπάιαζ πμθύ πμο ζαξ δζαηόπης, Τρδθμηάηδ... εεε, Τρδθόηαημζ». Έκαξ πμθύ αιήπακμξ Μπέκηθζ ζηεηόηακ ζημ άκμζβια ηδξ πόνηαξ. «Ήνεε μ ηύνζμξ Σγέζμπ βζα κα δεζ ηδκ Τρδθόηδηά ηδξ». Σμ αθέιια ημο Ρμύπενη πανέιεζκε ηανθςιέκμ ζηδκ Πακδώνα όηακ απάκηδζε ζημκ ιπάηθεν. «Πεξ ημο κα πενζιέκεζ ζημ ιπθε ζαθόκζ, ζε παναηαθώ, Μπέκηθζ». «Βζύ...» «Σώνα αιέζςξ, ζε παναηαθώ, Μπέκηθζ», λακάπε εοβεκζηά μ Ρμύπενη εκώ δ Πακδώνα έιμζαγε έημζιδ κα εηναβεί ιε ημ ενάζμξ ημο κα δίκεζ εκημθέξ ζημκ ιπάηθεν ηδξ. «Μάθζζηα, Τρδθόηαηε». Ο Ρμύπενη δε πνεζάζηδηε κα βονίζεζ βζα κα ηαηαθάαεζ όηζ μ ιπάηθεν είπε θύβεζ. «Ο ηύνζμξ Σγέζμπ;» Σδκ ημίηαλε ενςηδιαηζηά ζοκεπίγμκηαξ κα ηδκ ηναηάεζ ζηδκ αβηαθζά ημο. Γάνςζε εκμπθδιέκδ ημ θζθκηζζέκζμ ηδξ ιέηςπμ. «Βίκαζ μ δζηδβόνμξ ιμο ηαζ...»


184

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Μμο ημκ έπεζξ ήδδ ζοζηήζεζ, Πακδώνα, ηαζ ημ λένς», ηδξ είπε ιαθαηά. «Ώοηό πμο δεκ λένς είκαζ βζαηί ζε επζζηέπηεηαζ λακά πνςζκζάηζηα». «Βπεζδή ημκ ηάθεζα εβώ, θοζζηά». «Γζαηί;» ΢ηνζθμβύνζζε πνμζπαεώκηαξ κα εθεοεενςεεί από ηδκ αβηαθζά ημο. «Άθδζε ιε, Ρμύπενη». «΋πζ». Σα ιεκελεδζά ηδξ ιάηζα ζημηείκζαζακ. «Με έπεζξ ήδδ θένεζ ζε δύζημθδ εέζδ ζοκεπίγμκηαξ κα ιε ηναηάξ ζηδκ αβηαθζά ζμο ιπνμζηά ζημκ ιπάηθεν ιμο. ΢ημπεύεζξ ηώνα κα ηάκεζξ ημ ίδζμ ηαζ ιε ημ δζηδβόνμ ιμο;» Σμ ζαβόκζ ημο ζθίπηδηε. «΋πζ, εηηόξ ακ μ ζοβηεηνζιέκμξ δζηδβόνμξ ζοκδείγεζ κα ακεααίκεζ ζηδκ ηνεααημηάιανά ζμο». «Βζύ είζαζ αοηόξ πμο εα ’πνεπε κα ηόρεζξ ηδ ζοκήεεζα κα ακεααίκεζξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ιμο!» ΢ήηςζε αηάναπμξ ημοξ ώιμοξ ημο. «Θα ελεηάζς ζμαανά ημ αίηδιά ζμο». «Ώ, ημκ...» Καηαηόηηζκδ, δεκ έανζζηε θόβζα κα εηθνάζεζ ημ εοιό ηδξ. «Άθδζε ιε ηαζ θύβε αιέζςξ από ημ ζπίηζ ιμο. Καζ ιδ ιμο λακαπείξ όπζ, ΢ηνάημκ», ημκ πνμεζδμπμίδζε πάκς πμο εημζιαγόηακ κα ηάκεζ αηνζαώξ αοηό, «αθθζώξ κα ημ λένεζξ όηζ ιπμνεί κα ηαηαθύβς ζηδ αία!» Πώξ εα ημ έηακε αοηό εκώ ήηακ αηόια ζηδκ αβηαθζά ημο δεκ είπε ζδέα μ Ρμύπενη, αθθά βζα κα έπεζ ημ ηεθάθζ ημο ήζοπμ απμθάζζζε κα ιδκ ημ παναηάκεζ ηαζ κα οπμπςνήζεζ. Άθθςζηε, όζμ δεθεαζηζηή ηζ ακ ήηακ δ ζδέα, μ ηύνζμξ Σγέζμπ δεκ ιπμνμύζε κα λενμζηαθζάγεζ ζημ ιπθε ζαθόκζ όθδ ιένα όζμ μ Ρμύπενη έδεζπκε ιε ημ πάζμ ημο ζηδκ Πακδώνα, βζα άθθδ ιζα θμνά, βζα πμζμκ αηνζαώξ θόβμ είπε δζηαίςια πενζζζόηενμ από ηάεε άθθμκ άκηνα κα ανίζηεηαζ όπζ ιόκμ ζηδ ζπίηζ ηδξ, αθθά


CAROLE MORTIMER

185

ηαζ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ. Σδκ επίδεζλδ αοηή μ Ρμύπενη ήηακ πνόεοιμξ κα ηδκ ακααάθεζ βζα ηδκ ώνα, όπζ όιςξ κα ηδ ιαηαζώζεζ εκηεθώξ...

*** «Κύνζε Σγέζμπ». Δ Πακδώνα παζνέηδζε εενιά ημ δζηδβόνμ ιπαίκμκηαξ ζημ ιπθε ζαθόκζ. Ίζςξ ηάπςξ πζμ εενιά απ’ ό,ηζ εα είπε ηάκεζ ακ δεκ έκζςεε ηδκ αθαγμκζηή πανμοζία ημο Ρμύπενη δίπθα ηδξ! Μάηαζα ημο είπε δδθώζεζ όηζ δεκ οπήνπε απμθύηςξ ηακέκαξ θόβμξ κα ηδ ζοκμδεύζεζ. Σδξ είπε πανίζεζ απθώξ εηείκμ ημ βειάημ αοημπεπμίεδζδ -ηαζ ελαζνεηζηά ελμνβζζηζηό- παιόβεθό ημο ηαζ ηδκ είπε αημθμοεήζεζ ζημ ιπθε ζαθόκζ. ΢ακ κα ήηακ ηαιία ημημνόιοαθδ, όπςξ είπε απμηαθέζεζ ηδ Υέκθζ, ηαζ κα ιδκ είπε απμδεζπηεί ζηακόηαηδ κα δζαπεζνίγεηαζ ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ από ηόηε πμο έιεζκε πήνα. «Πακδώνα. Τρδθόηαηε». Ο Άκημκζ Σγέζμπ οπμηθίεδηε εοβεκζηά ζηδκ Πακδώνα, αθθά δ πνμζμπή ημο ήηακ ειθακώξ ζηναιιέκδ ζημκ άκηνα πμο έζηεηε πθάζ ηδξ. «Βίκαζ πμθύ εοβεκζηό εη ιένμοξ ζαξ πμο ήνεαηε ηόζμ βνήβμνα αθόημο θάααηε ημ ζδιείςιά ιμο». Δ Πακδώνα ελαημθμύεδζε κα αβκμεί ημκ Ρμύπενη, πμο έαναγε ζζςπδθόξ, ηαζ παιμβέθαζε ζημ δζηδβόνμ. «Βίπα ζημπό κα ζαξ επζζηεθηώ έηζζ ηζ αθθζώξ ζήιενα ημ πνςί», έζπεοζε κα ηδ δζααεααζώζεζ εηείκμξ. «΢μαανά;» έηακε έηπθδηηδ δ Πακδώνα. Κμύκδζε ηαηαθαηζηά ημ ηεθάθζ ημο. «Θα ιζθήζμοιε ζε θίβμ όιςξ βζ’ αοηό. Μόθζξ πθδνμθμνήεδηα από ημκ ιπάηθεν ζαξ όηζ λέζπαζε θςηζά ζημ ζπίηζ ζαξ πηεξ ημ ανάδο. Βθπίγς κα ιδκ


186

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηναοιαηίζηδηε ηακείξ!» «Ββώ...» «Βοπανζζημύιε βζα ημ εκδζαθένμκ ζαξ», είπε ήνεια μ Ρμύπενη. «΋πςξ ηαηαθαααίκεηε όιςξ δ Πακδώνα είκαζ αηόια ακαζηαηςιέκδ από ημ πενζζηαηζηό αοηό, βζ’ αοηό ηαθύηενα κα ιδκ ηδκ ημονάζεηε ηαζ κα ιαξ πείηε αιέζςξ ημ θόβμ ηδξ επίζηερήξ ζαξ...» «Άθδζέ ημ ζ’ ειέκα, ζε παναηαθώ, Ρμύπενη». Δ Πακδώνα ηαηζμύθζαζε, εκμπθδιέκδ ιε ηδκ πανέιααζή ημο. «Βζθζηνζκά, δεκ λένς πώξ εα ηα είπα αβάθεζ πένα πςνίξ ηδ αμήεεζα ημο ηονίμο Σγέζμπ αοηή ηδ πνμκζά». «Ήηακ πανά ιμο πμο ζαξ θάκδηα πνήζζιμξ, Πακδώνα», ηδξ είπε ιε εένιδ εηείκμξ. «Καζ αοηό πμο ακοπμιμκμύζα κα ζαξ πς ζήιενα ημ πνςί είκαζ όηζ έθααα ιζα πνμζθμνά βζ’ αοηό ημ ζπίηζ πμο, ηαηά ηδ βκώιδ ιμο, είκαζ ηάηζ παναπάκς από βεκκαζόδςνδ». «Ώθήεεζα;» Σμ πνόζςπμ ηδξ Πακδώναξ θςηίζηδηε. «Ώοηό είκαζ πμθύ εοπάνζζημ». «Πνάβιαηζ», είπε μ Άκημκζ Σγέζμπ ιε ιζα ηθίζδ ημο ηεθαθζμύ. «Έπς θένεζ ηα απαναίηδηα έββναθα βζα κα ηα οπμβνάρεηε ακ ηνίκεηε ζοιθένμοζα ηδκ πνμζθμνά». ΢ηνάθδηε κα λεημοιπώζεζ ημκ δενιάηζκμ πανημθύθαηα πμο είπε αημοιπήζεζ ζε έκα ηναπεγάηζ ζηδκ άηνδ ημο ηακαπέ ηαζ έαβαθε ηα ζπεηζηά πανηζά. Δ Πακδώνα ηα πήνε ακοπόιμκα. «Ώοηό είκαζ ζη’ αθήεεζα...» «Βκδζαθένμκ», ηδ δζέημρε ιαθαηά μ Ρμύπενη. «Καζ είκαζ πενίενβμ πμο θάααηε πνμζθμνά βζ’ αοηό ημ ζπίηζ ιόθζξ θίβεξ ιένεξ από ηόηε πμο δ Πακδώνα ζαξ εκδιένςζε βζα ηδκ επζεοιία ηδξ κα ημ πμοθήζεζ». Σδξ πήνε ηα πανηζά από ηα πένζα ηαζ άνπζζε κα ηα θοθθμιεηνάεζ. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε εκμπθδιέκδ. «Βίιαζ ζίβμονδ όηζ δεκ


CAROLE MORTIMER

187

οπάνπεζ θόβμξ κα πάκεζξ ημ πνόκμ ζμο ι’ αοηά, Ρμύπενη...» «ΐθέπς όηζ δ πνμζθμνά έβζκε από έκακ ηύνζμ ιε ημ όκμια Μάζηθ Σγέζμπ». Ώβκμώκηαξ ηδκ αβακάηηδζδ ηδξ Πακδώναξ, ημίηαλε ημ δζηδβόνμ ιε ορςιέκμ θνύδζ. «΢οββεκήξ ζαξ, ιήπςξ;» «Θείμξ ιμο». Ο Άκημκζ Σγέζμπ έδεζπκε ηάπςξ άαμθα ηάης από εηείκμ ημ δζαπεναζηζηό αθέιια. «Αζαεέηεζ ανηεηά αηίκδηα ζημ Λμκδίκμ». «Ώθήεεζα;» είπε ανβά μ Ρμύπενη. «Βίκαζ απμνίαξ άλζμ ηόηε βζαηί πνεζάγεηαζ έκα αηόια». «Ρμύπενη, δε κμιίγς...» «Πακδώνα, εα ιπμνμύζεξ κα θςκάλεζξ ημκ Μπέκηθζ ηαζ κα ημο γδηήζεζξ κα ιαξ θένεζ θίβμ ηζάζ;» πνόηεζκε εοδζάεεημξ. «Δ ζογήηδζδ αοηή πνμαθέπς κα ιαξ πάνεζ ηάπμζμ πνόκμ ηαζ είιαζ ζίβμονμξ όηζ μ ηύνζμξ Σγέζμπ εα ήεεθε ηάηζ κα πζεζ». Βηείκδ ηδ ζηζβιή ημ ιόκμ πμο ήεεθε εηείκδ ήηακ κα ημο πώζεζ ιζα ιπμοκζά μθόζζζα ζηδκ εηκεονζζηζηά ανζζημηναηζηή ημο ιύηδ! Πώξ ημθιμύζε κα ηαηεοεύκεζ ηδ ζογήηδζδ εηεί πμο ήεεθε αοηόξ ηαζ κα παίνκεζ απμθάζεζξ βζα ηδκ πνμζθμνά αβμνάξ ημο ζπζηζμύ ηδξ, ζακ δ Πακδώνα κα ήηακ ζύγοβόξ ημο ηαζ δ βκώιδ ηδξ ζηα επαββεθιαηζηά εέιαηα κα ήηακ ηόζμ αζήιακηδ όζμ ιζα ιύβα ζημκ ημίπμ; Δ ζοιπενζθμνά ημο ήηακ απανάδεηηα αθαγμκζηή. Καζ δεκ ήηακ δζαηεεεζιέκδ κα ακεπηεί κα ηδξ θένεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνόπμ πμο ηδξ θενόηακ ηαζ μ Μπάνκαιπζ ζηδ δζάνηεζα ημο βάιμο ημοξ! «Έπεζξ δίηζμ, Ρμύπενη. Δ ζογήηδζή ιμο ιε ημκ ηύνζμ Σγέζμπ εα ιαξ πάνεζ όκηςξ ανηεηή ώνα. Γζ’ αοηό, αξ ιδ ζε ηναηάς από ηζξ δζηέξ ζμο, δίπςξ άθθμ επείβμοζεξ, δμοθεζέξ». Σμο πάνζζε έκα πνμζπμζδηό παιόβεθμ ζακ κα ημκ λαπόζηεθκε. Κάηζ πμο εηείκμξ αβκόδζε εκηεθώξ. «΋πςξ ζε έπς ήδδ εκδιενώζεζ, Πακδώνα, ηαηημπμίδζα ηζξ δμοθεζέξ ιμο ζήιενα ημ πνςί, έηζζ ηώνα είιαζ εθεύεενμξ κα ζε αμδεήζς ιεηά πανάξ


188

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

κα ηαηημπμζήζεζξ ηαζ ηζξ δζηέξ ζμο». ΢ηνάθδηε παιμβεθαζηόξ πνμξ ημ δζηδβόνμ. «Θα πάνεηε ηζάζ ιαγί ιαξ, ηύνζε Σγέζμπ;» Ο δζηδβόνμξ θάκδηε κα ηανάγεηαζ πμο έκαξ άθθμξ άκηναξ ημκ ηαθμύζε βζα ηζάζ ζημ ζπίηζ πμο ελαημθμοεμύζε κα ακήηεζ ζηδκ Πακδώνα. «Αε εα ήεεθα κα ηάκς ηαηάπνδζδ ημο πνόκμο ζαξ, ακ εζείξ ηαζ δ Τρδθόηδηά ηδξ έπεηέ άθθα πζμ επείβμκηα γδηήιαηα κα θνμκηίζεηε». «Αεκ έπμοιε...» «Θαοιάζζα!» Ήηακ μθμθάκενμ όηζ ημ εενιό εοπανζζηώ ημο Ρμύπενη ηάεε άθθμ πανά εζθζηνζκέξ ήηακ. «Δ αθήεεζα είκαζ όηζ δ Πακδώνα ηζ εβώ έπμοιε όκηςξ πμθθά κα ζογδηήζμοιε ηαζ κα απμθαζίζμοιε ζήιενα ημ πνςί. Σδκ ώνα πμο ήνεαηε, ιάθζζηα, ήιαζηακ έημζιμζ κα ζογδηήζμοιε ηζξ θεπημιένεζεξ βζα ημ βάιμ ιαξ». Δ Πακδώνα ακαπήδδζε ζμηανζζιέκδ ηζ έβζκε ηάηςπνδ. «Ββώ... Μα...» Ββηαηέθεζρε ηάεε πνμζπάεεζα κα ανενώζεζ ηάπμζα ηαηάθθδθδ απάκηδζδ, ηόζμ ζαζηζζιέκδ από ηδκ ακαημίκςζή ημο πμο ηδξ ήηακ αδύκαημ κα ζηεθηεί, πόζμ ιάθθμκ κα ιζθήζεζ θμβζηά αοηή ηδ ζηζβιή. Με έκα παιόβεθμ ζηακμπμίδζδξ, μ Ρμύπενη ηύθζλε ημ πένζ ημο βύνς από ηδ ιέζδ ηδξ ηαζ ηδκ ηνάαδλε ημκηά ημο. «Αεκ οπάνπεζ θόβμξ κα κηνέπεζαζ ιπνμζηά ζημκ ηύνζμ Σγέζμπ, Πακδώνα, αθμύ όπςξ θεξ ζμο ζηάεδηε ηόζμ πμθύ ηδ πνμκζά πμο ιαξ πέναζε». ΢ηνάθδηε πνμξ ημ δζηδβόνμ. «Ο επίζημπμξ ιαξ έαβαθε εζδζηή άδεζα βάιμο ζήιενα ημ πνςί. Έπς ζοκεκκμδεεί επίζδξ ιε ημκ εθδιένζμ ημο καμύ ημο Ώβίμο Γεςνβίμο, ζηδκ πθαηεία Υάκμαεν, ηαζ εα πανεί κα πμνμζηαηήζεζ ζηδκ ηεθεηή ημο βάιμο ιαξ ανβόηενα ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Ώκ μ ηύνζμξ Σγέζμπ είκαζ εθεύεενμξ ζήιενα ημ απόβεοια, ίζςξ εα ήεεθε κα πανεονεεεί ζημ βάιμ ιαξ!»


CAROLE MORTIMER

189

Κεφάλαιο 13

«Αεκ ιπμνώ κα πζζηέρς πόζμ ακοπόθμνα αθαγόκαξ ηζ αοηανπζηόξ είζαζ! Αεκ ημ πζζηεύς όηζ ηόθιδζεξ κα παξ ζημκ επίζημπμ ηαζ κα γδηήζεζξ εζδζηή άδεζα βάιμο πςνίξ κα έπς αηόια δεπηεί ηδκ πνόηαζή ζμο! Κζ έπεζηα είπεξ ημ ενάζμξ κα ηακμκίζεζξ ιε ημκ εθδιένζμ ημο καμύ ημο Ώβίμο Γεςνβίμο κα πακηνεοημύιε ζήιενα ημ απόβεοια ηζόθαξ ηαζ ιάθζζηα ηάθεζεξ ημκ ηύνζμ Σγέζμπ πςνίξ κα ημ ζογδηήζεζξ πνώηα ιαγί ιμο ηαζ...» Καεζζιέκμξ παθανά ζε ιζα πμθοενόκα, μ Ρμύπενη άημοβε εδώ ηαζ ηάιπμζα θεπηά ημκ ελάραθιμ ηδξ Πακδώναξ, πμο αδιάηζγε πάκς- ηάης ζημ ιπθε ζαθόκζ από ηδκ ώνα πμο μ ηύνζμξ Σγέζμπ είπε ηδ ζύκεζδ κα ιαγέρεζ ηα πανηζά ημο ηαζ κα απμπςνήζεζ άνμκ άνμκ. Μζαξ ηαζ ζίβμονα εα άνπζγε κα λεεοιαίκεζ πμθύ ζύκημια, μ Ρμύπενη έηνζκε όηζ ήηακ ώνα κα πεζ ηζ εηείκμξ ηάηζ. «Οιμθμβώ όηζ είζαζ πμθύ όιμνθδ όηακ είζαζ εοιςιέκδ, Πακδώνα, αθθά ιήπςξ εα έπνεπε κα ζηαιαηήζεζξ βζα θίβμ κα πάνεζξ ιζα ακάζα;» «...δεκ ημ πενίιεκα πμηέ από ζέκα όηζ...» Σα θόβζα ημο πνμθακώξ είπακ δζαπενάζεζ ημ παναπέηαζια ημο εοιμύ ηδξ Πακδώναξ, πμο ζηαιάηδζε απόημια ηαζ ζηάεδηε ιπνμζηά ημο ηεναοκμαμθώκηαξ ημκ ιε ηα ηενάζηζα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα. «Σζ είπεξ;» ημκ νώηδζε δύζπζζηα. ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο αηάναπμξ. «Βίπεξ ανπίζεζ κα επακαθαιαάκεζαζ, βθοηζά ιμο».


190

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Καζ αέααζα είπα ανπίζεζ κα επακαθαιαάκμιαζ αθμύ...» «Καζ ηώνα ανπίγεζξ κα επακαθαιαάκεζξ ηαζ ηα δζηά ιμο θόβζα...» «Ωςς! Τπάνπεζ πζμ ελμνβζζηζηόξ άκενςπμξ από ζέκα;» ΢ηα ιάβμοθά ηδξ είπε απθςεεί έκα γςδνό ηόηηζκμ πνώια ηαζ έιμζαγε πναβιαηζηά έημζιδ κα εηναβεί. «Πνμθακώξ εζύ εεςνείξ όηζ δεκ οπάνπεζ», είπε εηείκμξ ιε ήπζμ ηόκμ. Δ Πακδώνα λεθύζδλε θμονηζζιέκδ. «΢μο πέναζε πμηέ από ημ ιοαθό όηζ ιπμνεί κα ιδ εέθς κα λακαπακηνεοηώ;» «Πζζηεύς όηζ ιεηά από όζα έβζκακ πηεξ ημ ανάδο, δ απόθαζή ζμο έπνεπε κα εεςνείηαζ δεδμιέκδ. Βηηόξ ακ είκαζ ζςζηέξ μζ θήιεξ...» Ο Ρμύπενη ζήηςζε ιε κόδια ημ έκα ημο θνύδζ, «...ηαζ ζοκδείγεζξ κα ιέκεζξ ηαζ κα ηάκεζξ ένςηα ζηζξ ηνεααημηάιανεξ ηαεςζπνέπεζ ηονίςκ πμο δεκ έπεζξ ηαιία πνόεεζδ κα πακηνεοηείξ». Δ Πακδώνα, πμο ήηακ έημζιδ κα ζοκεπίζεζ ηδκ ηαηζάδα, έηθεζζε πεζζιαηζηά ημ ζηόια ηδξ. Πώξ ημθιμύζε; Πώξ ιπμνμύζε; Γεθμίεξ ενςηήζεζξ ηαζ μζ δομ, παναδέπηδηε ζοβποζιέκδ, αθμύ ήδδ ήλενε όηζ μ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη θαη ημθιμύζε θαη ιπμνμύζε κα ηάκεζ θαη έηακε ό,ηζ ημο έηακε ηέθζ. Καζ αοηό είπε ηάκεζ από ηδ ζηζβιή πμο βκςνίζηδηακ. ΋ιςξ ημ όηζ πήβε αοηό ημ πνςί κα παναθάαεζ ηδκ εζδζηή άδεζα βάιμο ημοξ από ημκ επίζημπμ ζήιαζκε όηζ ηδκ είπε γδηήζεζ από ηδκ πνμδβμοιέκδ, δδθαδή ιόθζξ ιία ιένα αθόημο ηδ βκώνζζε ζημ πμνό ηδξ ΢μθίαξ! Κζ έπεζηα πήβε ηαζ έηθεζζε ηδκ εηηθδζία ημο Ώβίμο Γεςνβίμο ηαζ ιεηά είπε ημ ενάζμξ κα νςηήζεζ ημκ ειανόκηδημ Άκημκζ Σγέζμπ ακ εα ήεεθε κα ένεεζ ζημ βάιμ ημοξ! Β, αοηό δεκ ημ πενίιεκε πμηέ αηόια ηζ από ημ Αζάαμθμ, ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη! «Πώξ είκαζ ηα εβηαύιαηά ζμο ζήιενα ημ πνςί, Πακδώνα;»


CAROLE MORTIMER

191

«Έααθα άθθδ ιζα θμνά ημ αάθζαιμ πμο ιμο έδςζεξ ηαζ έπμοκ ζπεδόκ ελαθακζζηεί», παναδέπηδηε. «Καζ ζε παναηαθώ, ιδκ πνμζπαεείξ κα αθθάλεζξ εέια, Ρμύπενη, βζαηί είιαζ αηόια έλς θνεκώκ ιαγί ζμο». Ήζοπμξ πθέμκ όζμκ αθμνά ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ηδξ, μ Ρμύπενη απμθάζζζε κα ηδξ απακηήζεζ. «Ώπό ημ πνώημ ανάδο πμο ζε βκώνζζα απμθάζζζα όηζ έκαξ βάιμξ ιεηαλύ ιαξ εα ήηακ ςθέθζιμξ βζα ημοξ δομ ιαξ ηαζ από ηόηε ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ ζοιαεί ηίπμηα πμο εα ιε έηακε κα αθθάλς βκώιδ...» «Απνθάζηζεο; Δ αθαγμκεία ζμο δεκ έπεζ όνζα!» «Ναζ, καζ, ιμο ημ είπεξ ήδδ», είπε ημοναζιέκα μ Ρμύπενη. «Βκκμείηαζ όηζ εα πνμηζιμύζα κα είπα ζογδηήζεζ ημ εέια ιαγί ζμο πνζκ αβς ζήιενα ημ πνςί, αθθά είδα όηζ ημζιόζμοκ ηόζμ βαθήκζα πμο... ιεηά ηδκ ηαναπώδδ κύπηα πμο είπεξ πενάζεζ ζηέθηδηα όηζ εα ήηακ ηαθύηενα κα ιδ ζε λοπκήζς». Δ κύπηα ηδξ ήηακ πνάβιαηζ ηαναπώδδξ όπζ ιόκμ ελαζηίαξ ηδξ θςηζάξ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηδξ, αθθά ηονίςξ θόβς ηςκ όζςκ ιεζμθάαδζακ ακάιεζα ζημοξ δομ ημοξ ζηδ δζηή ημο ηνεααημηάιανα. Ώοηόξ ήηακ άθθςζηε μ θόβμξ πμο δ Πακδώνα είπε ιείκεζ λάβνοπκδ ανηεηή ώνα αθόημο έθοβε μ Ρμύπενη, ιε απμηέθεζια κα ημζιδεεί ςξ ανβά ημ πνςί. Αεκ είπε πμηέ θακηαζηεί... δεκ είπε ζοκεζδδημπμζήζεζ... «Βίιαζ αέααζμξ όηζ εα ζοιθςκείξ, Πακδώνα, όηζ έπεζηα από ηδ πηεζζκμαναδζκή... ελέθζλδ ηδξ ζπέζδξ ιαξ μ βάιμξ ιαξ είκαζ πθέμκ ηάηζ ζακ ηεηεθεζιέκμ βεβμκόξ». «Δελ ζοιθςκώ». ΢οκμθνοώεδηε. «Οιμθμβμοιέκςξ, οπήνλε ηάπμζα... ζοκαζζεδιαηζηή θόνηζζδ ιεηαλύ ιαξ πηεξ ημ ανάδο...» Σα ιάβμοθά ηδξ πήνακ θςηζά ζηδ εύιδζδ εηείκςκ ηςκ ζηζβιώκ, «...αθθά δεκ πζζηεύς όηζ αοηό ήηακ επανηήξ θόβμξ βζα κα οπμεέζεζξ όηζ είπα δεπηεί ηδκ πνόηαζή ζμο». «΍ζηε δεκ ήηακ;» «΋πζ!»


192

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Σδκ ημίηαλε πνμηθδηζηά. «Θα ήεεθεξ ηόηε κα ιμο ελδβήζεζξ βζαηί ζοκέαδ αοηό πμο ζοκέαδ;» «Ξένς ηζ εβώ; Ίζςξ επεζδή ηοπαίκεζ κα είζαζ έιπεζνμξ εναζηήξ», μιμθόβδζε ιε αναπκή θςκή δ Πακδώνα. «Κζ εζύ ιζα ενςιέκδ πμο ακηαπμηνίκεηαζ ιε πάεμξ...» «Πνάβια ακαιεκόιεκμ, οπμεέης, ιεηά από ηόζεξ πενζπέηεζεξ πμο είπεξ εδώ ηαζ ηόζα... Μζα ζηζβιή! Σζ είπεξ;» ΢ηνάθδηε ζμηανζζιέκδ πνμξ ημ ιένμξ ημο. Ο Ρμύπενη ζηοενώπζαζε όηακ έηακε κα ηδκ πθδζζάζεζ ηζ εηείκδ απμηνααήπηδηε. ΢ηαιάηδζε ιενζηά αήιαηα ιαηνζά ηδξ. «Σμ ζπόθζό ιμο δεκ ήηακ επζηνζηζηό, Πακδώνα», ηδξ είπε ιε εζθζηνίκεζα. Πεηάνζζε λαθκζαζιέκδ ηζξ αθεθανίδεξ ηδξ. «Αεκ ήηακ;» Κμύκδζε ανβά ημ ηεθάθζ ημο. «΋πζ. Ώκηίεεηα, εεςνώ ημκ εαοηό ιμο ημκ ηοπενόηενμ άκηνα ζημκ ηόζιμ πμο εα έπς ιζα ζύγοβμ ελίζμο παεζαζιέκδ ι’ ειέκα». Δ Πακδώνα λενμηαηάπζε. «Αεκ είιαζ αηόια ζύγοβόξ ζμο». «Βίκαζ γήηδια ςνώκ», είπε εηείκμξ ακειίγμκηαξ ακοπόιμκα ημ πένζ ημο. Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε πνμαθδιαηζζιέκδ. «Βίζαζ ζίβμονμξ όηζ εέθεζξ πναβιαηζηά κα ιε πακηνεοηείξ;» «Ναζ». Ώπθά ηαζ ιμκμθεηηζηά, ζηέθηδηε ζαζηζζιέκδ δ Πακδώνα. Μζα λεηάεανδ επζαεααίςζδ. «Ξεπκάξ όηζ ηάπμζμξ άβκςζημξ, βζα επίζδξ άβκςζημοξ θόβμοξ, θαίκεηαζ όηζ εέθεζ κα ιμο ηάκεζ ηαηό; Πνέπεζ επίζδξ κα πάνεζξ οπόρδ ζμο ηαζ ηδ θήιδ ιμο». «Αεκ λεπκώ ηίπμηα, Πακδώνα», ηδ δζααεααίςζε ιε εένιδ. «΋ζμκ αθμνά ημ πνώημ, εεςνώ όηζ εα είζαζ πζμ αζθαθήξ ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ απ’ ό,ηζ εδώ ή ζηδκ ελμπή, όπμο εα είζαζ ελίζμο εηηεεεζιέκδ. ΋ζμ βζα ημ δεύηενμ, δ θήιδ ζμο είκαζ αηνζαώξ


CAROLE MORTIMER

193

αοηό: δζαδόζεζξ ηαζ οπμεέζεζξ. Καζ εθπίγς εζθζηνζκά ηάπμζα ιένα κα ιε ειπζζηεοηείξ ανηεηά βζα κα ιμο πεζξ ηδκ αθήεεζα βζα ημ πανεθεόκ ζμο». ΢ηα ιάηζα ηδξ ηαενεθηίζηδηε μ θόαμξ. «Καζ ηζ ζε ηάκεζ κα πζζηεύεζξ όηζ αοηά πμο θέεζ μ ηόζιμξ δεκ είκαζ αθήεεζα;» Πώξ ημ ήλενε αοηό μ Ρμύπενη; Ίζςξ επεζδή είπε βκςνίζεζ ηαθύηενα ηδκ Πακδώνα αοηέξ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ. Ώνηεηά ηαθά βζα κα λένεζ όηζ δεκ ήηακ δ εβςηεκηνζηή ηαζ άπζζηδ βοκαίηα πμο ήεεθακ ηα ημοηζμιπμθζά. Ήηακ ηαθόηανδδ ηαζ πζζηή ηαζ κμζαγόηακ, όπζ ιόκμ βζα ηζξ θίθεξ ηδξ, ηδ ΢μθία Ρόμοθακηξ ηαζ ηδ Γεκεαζέα Φόνζηεν, αθθά ηαζ βζα εηείκμ ημ ηζμύνιμ ηςκ απνμζάνιμζηςκ πμο είπε πνμζθάαεζ ςξ οπδνεηζηό πνμζςπζηό. Ώηόια ηαζ ζηζξ δμζμθδρίεξ ηδξ ιαγί ημο, είπε επζδείλεζ αλζμπνέπεζα ηαζ εζθζηνίκεζα. ΋πζ, ακ δ Πακδώνα είπε όκηςξ απαηήζεζ ημ ζύγοβό ηδξ, ημ ιόκμ πμο ιπμνμύζε κα ζοιπενάκεζ μ Ρμύπενη ήηακ όηζ εηείκμξ εα ηδκ είπε ζπνώλεζ κα ημ ηάκεζ. Πώξ ηαζ βζαηί δεκ ήλενε αηόια, αθθά είπε ηδκ εθπίδα όηζ δ ένεοκα πμο ήδδ δζελήβαβε μ Μπέκεκηζηη Λμύηαξ βύνς από ηα μκόιαηα ηςκ αηόιςκ πμο είπακ επζζηεθηεί ημκ Μέζιπενζ ζημ Υάζιπενζ Υάμογ ή είπακ θζθμλεκδεεί εηεί πνζκ από ημ εάκαηό ημο εα απέθενε απακηήζεζξ ζε αοηό ημ ενώηδια ηαζ ζε πμθθά άθθα. «Αεκ είκαζ», ηδξ είπε ιε ζζβμονζά. «Καζ ιδκ λεπκάξ όηζ ηζ εβώ ζμο ειπζζηεύηδηα ημοξ θόβμοξ πμο πακηνεύμιαζ». Ώζθαθώξ δεκ είπε λεπύζεζ δ Πακδώνα όηζ μ θόβμξ πμο πακηνεοόηακ μ Ρμύπενη ήηακ βζα κα λεθμνηςεεί ιία ηαζ ηαθή ηδ πήνα ημο παηένα ημο ηαζ όπζ ηα αζζεήιαηά ημο βζα ηδκ ίδζα. Ώοηή ήηακ ιζα αθήεεζα πμο δεκ ιπμνμύζε κα ηδκ ανκδεεί, αθμύ είπε γδηήζεζ ηδκ έηδμζδ εζδζηήξ άδεζαξ βάιμο όηακ δ βκςνζιία ημοξ ιεηνμύζε ιόθζξ θίβεξ ώνεξ. Ώοηή ήηακ δ απόδεζλδ όηζ δεκ ηδξ είπε ηάκεζ πνόηαζδ βάιμο επεζδή ηδκ αβαπμύζε ή επεζδή ήεεθε εζδζηά εηείκδ βζα ζύγοβό ημο, αθθά επεζδή πίζηεοε όηζ δ


194

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημζκςκζηή ηδξ ηαηάζηαζδ ήηακ ηέημζα πμο δε εα ιπμνμύζε κα ημο ανκδεεί. Καζ είπε δίηζμ, θοζζηά... Δ απόδναζή ηδξ από ημ ΢ηνάημκ Υάμογ κςνίηενα ημ πνςί ηαζ όθεξ μζ απεβκςζιέκεξ ηδξ πνμζπάεεζεξ κα εημζιάζεζ ηα πνάβιαηά ηδξ βζα κα θύβεζ από ημ Λμκδίκμ δεκ ήηακ πανά ιζα απόπεζνα κα ανκδεεί αοηό πμο ήλενε όηζ ήηακ ακαπόθεοηημ ηαζ δεκ ιπμνμύζε κα ημ ανκδεεί: ημκηά ζημκ Ρμύπενη έκζςεε αζθαθήξ ηαζ δεκ είπε ηαιία αιθζαμθία όηζ εα ηδκ πνμζηάηεοε, ηόζμ από ηδκ ηαηία ημο ηόζιμο όζμ ηαζ από ημκ άβκςζημ ηίκδοκμ πμο ηδκ απεζθμύζε. Σμ όηζ δεκ ιπμνμύζε κα ηδκ πνμζηαηέρεζ από ηα ίδζα ηδξ ηα αζζεήιαηα, από ηδκ επίβκςζδ όηζ είπε ανπίζεζ κα ημκ ενςηεύεηαζ, ήηακ δζηό ηδξ ζθάθια ηαζ όπζ δζηό ημο. Βίπε ζηεθηεί πμθύ όηακ μ Ρμύπενη είπε απμζονεεί ζηδκ βηανκηανόιπα ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Ώνπζηά είπε ιείκεζ ηαηάπθδηηδ ιε ηζξ ζςιαηζηέξ απμθαύζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηδκ είπε ιοήζεζ, εκώ πανάθθδθα έκζςεε ηάπμζα αιδπακία βζα ηδ δζηή ηδξ έθθεζρδ ακαζημθώκ -ηάηζ πμο μ Ρμύπενη ηδ δζααεααίςκε ηώνα όηζ ημο άνεζε ακηί κα ημκ απςεεί. ΢ηδ ζοκέπεζα, όιςξ, όηακ ηαηάθενε κα δεζ πένα από ημ βεβμκόξ όηζ είπε πάζεζ ηάεε έθεβπμ ζηδκ αβηαθζά ημο, είπε ζοκεζδδημπμζήζεζ γηαηί είπε θενεεί έηζζ. Βίπε ανπίζεζ κα ημκ ενςηεύεηαζ. Ώκ δεκ ημκ είπε ήδδ ενςηεοηεί... Έαθεπε ηώνα ηαεανά όηζ μ Ρμύπενη ήηακ μ ζύγοβμξ πμο μκεζνεοόηακ ηάεε βοκαίηα: όιμνθμξ, δοκαηόξ, πνμζηαηεοηζηόξ απέκακηζ ζημοξ δζημύξ ημο ακενώπμοξ, βειάημξ πενίζηερδ βζα ημοξ άθθμοξ, παεζαζιέκμξ εναζηήξ ηαζ, επζπθέμκ, ααεύπθμοημξ ηαζ ηάημπμξ ημο ηίηθμο ημο δμύηα. Γζα ημοξ θόβμοξ αοημύξ, εα ήηακ ακόδηδ μπμζαδήπμηε βοκαίηα ανκζόηακ ηδκ πνόηαζδ βάιμο ημο, όπμζα ηζ ακ ήηακ ηα ηίκδηνά


CAROLE MORTIMER

195

ημο. Καζ δ Πακδώνα, πμο είπε ήδδ ανπίζεζ κα οπμηύπηεζ ζηδ βμδηεία ημο, εα ήηακ ηνεθή ακ ζοκέπζγε κα ιάπεηαζ εκάκηζα ζηδκ επζεοιία ηδξ κα ημκ δεπηεί ςξ ζύγοβό ηδξ. Έπεζηα, όηακ εα ήηακ πθέμκ πακηνειέκμζ, οπήνπε πάκηα δ -έζης ιζηνή- πζεακόηδηα κα άνπζγε ηαζ μ Ρμύπενη ηάπμζα ιένα κα αζζεάκεηαζ ηάηζ βζα εηείκδ. Πήνε ααεζά ακάζα. «Πμθύ ηαθά, Ρμύπενη. Ώκ ελαημθμοεείξ κα είζαζ ζίβμονμξ όηζ εέθεζξ κα ιε πακηνεοηείξ...» «Βίιαζ». «...παν’ όηζ λένεζξ αοηά πμο λένεζξ βζα ιέκα», ζοκέπζζε αηαθάκηεοηδ δ Πακδώνα, «ηόηε δέπμιαζ ηδκ πνόηαζή ζμο». Ο Ρμύπενη δεκ είπε ζδέα ηζ είπε ζοιαεί ζημ ιοαθμοδάηζ ηδξ πμο ηδκ είπε μδδβήζεζ ζηδκ απόθαζδ αοηή -μύηε ημκ έκμζαγε κα ιάεεζ. Σμ ιόκμ πμο είπε ζδιαζία ήηακ ημ ηεθζηό απμηέθεζια. «Μπμνμύιε, θμζπόκ, κα πακηνεοημύιε ζήιενα ημ απόβεοια;» Δ Πακδώνα ηαηάπζε έκακ ηόιπμ ζημ θαζιό ηδξ πνζκ απακηήζεζ. «Ώκ αοηό επζεοιείξ, καζ». Ώοηό πμο επηζπκνύζε μ Ρμύπενη ήηακ κα ιδκ έδεζπκε ηόζμ ζακ πνόααημ πμο ημ πάκε βζα ζθαβή! «΢μο οπόζπμιαζ -ηαζ εθπίγςμ δεύηενμξ βάιμξ ζμο κα είκαζ πμθύ πζμ εοηοπζζιέκμξ από ημκ πνώημ». Δ Πακδώνα παιμβέθαζε ααέααζα. «Σζ ώνα πνέπεζ κα είιαζηε ζηδκ εηηθδζία;» Ο Ρμύπενη ζοιαμοθεύηδηε ημ νμθόζ ηζέπδξ ημο. «Έπμοιε ιία ώνα ηαζνό ιέπνζ...» «Μία ώξα;» ακαθώκδζε πακζηόαθδηδ δ Πακδώνα. «Μα δεκ είιαζ ηακ ηαηάθθδθα κηοιέκδ βζα ημκ ίδζμ ιμο ημ βάιμ! Ούηε πνμθαααίκς κα ηαθέζς ηακέκακ από ημοξ θίθμοξ ιαξ κα...» «Νςνίηενα ζήιενα ζοκακηήεδηα ιε ημ θόνδμ Μπέκεκηζηη


196

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Λμύηαξ ηαζ έπεζ ήδδ δεπηεί κα είκαζ ιάνηονάξ ιμο. Βίιαζ ζίβμονμξ όηζ δ Γεκεαζέα Φόνζηεν ιεηά πανάξ εα δεπόηακ κα ηάκεζ ημ ίδζμ βζα ζέκα», ζοκέπζζε ρύπναζια μ Ρμύπενη. «Καζ δ ΢μθία;» Ο Ρμύπενη έηακε ιζα βηνζιάηζα. «Νμιίγς όηζ αοηή ηδ ζηζβιή δζελάβεηαζ έκαξ πόθειμξ εέθδζδξ ακάιεζα ζηδ θίθδ ζμο, ηδ ΢μθία, ηαζ ημ δζηό ιμο θίθμ, ημκ Νηάκηε. Ίζςξ εα έπνεπε κα ημοξ αθήζμοιε κα δζεοεεηήζμοκ ημ εέια ιόκμζ ημοξ ακηί κα δζαηζκδοκεύζμοιε κα λεθύβεζ δ ηαηάζηαζδ από ηάεε έθεβπμ ζηδ δζάνηεζα ημο βάιμο ιαξ». Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε ιε πενζένβεζα. «Ο ηόιδξ είκαζ ενςηεοιέκμξ ιε ηδ ΢μθία;» «Βδώ ηαζ ηόζμ πμθθά πνόκζα πμο έπς πάζεζ ημ θμβανζαζιό», απμηνίεδηε μ Ρμύπενη. Καζ δ ΢μθία, όπςξ βκώνζγε δ Πακδώνα, πάκηα δζαιανηονόηακ βζα ημκ οπαζκζβιό όηζ μ Νηάκηε Κάνθαλ ήηακ ηάηζ παναπάκς από παθζόξ θίθμξ ημο ακζρζμύ ηαζ ηθδνμκόιμο ημο ιαηανίηδ ημο ζογύβμο ηδξ ηαζ ιέθμξ ηδξ ίδζαξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. Μήπςξ μζ δζαιανηονίεξ ηδξ ΢μθίαξ ήηακ ηάπςξ οπεναμθζηέξ βζα κα είκαζ αθδεζκέξ; «Πμθύ ηαθά». Δ Πακδώνα ζοιθώκδζε ιε έκα γςδνό κεύια ημο ηεθαθζμύ. «Θα εζδμπμζήζς αιέζςξ ηδ Γεκεαζέα». «Παν’ όηζ ηάθεζα ημκ Σγέζμπ κςνίηενα, ημθιώ κα πς όηζ εα πνμηζιμύζα κα ιδκ ενπόηακ», είπε μ Ρμύπενη ημκίγμκηαξ ηδκ ηάεε ημο θέλδ. Δ Πακδώνα παιμβέθαζε ηανηενζηά. «΋πςξ δείπκεζ ημ βεβμκόξ όηζ ζε ιία ώνα πακηνεοόιαζηε, δεκ οπάνπεζ ηίπμηα πμο δε εα ημθιμύζεξ κα πεζξ!» ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «Ββώ θηαίς πμο ανίζης όηζ μ ηύνζμξ Σγέζμπ είκαζ έκαξ ηοπάνπαζημξ ηόθαηαξ πμο ίζςξ, ιάθζζηα, ζε είπε αάθεζ ζημ ιάηζ;» Καζ αοηό εηκεύνζγε απίζηεοηα ημκ Ρμύπενη, ζε ζδιείμ πμο δεκ ιπμνμύζε κα ηνύρεζ ηδκ


CAROLE MORTIMER

197

ακηζπάεεζά ημο όπμηε ενπόηακ μ δζηδβόνμξ. Δ Πακδώνα ηάβπαζε. «Σώνα βίκεζαζ ακόδημξ». «Έηζζ θεξ;» ιμονιμύνζζε ιαθαηά μ Ρμύπενη. «Ώοηόξ μ άκενςπμξ έπεζ πάνεζ πενζζζόηενμ εάννμξ απ’ όζμ εα ιμο άνεζε κα έπεζ ιαγί ζμο». Βηείκδ όιςξ δεκ ήηακ δζαηεεεζιέκδ κα ζοιθςκήζεζ. «΋πςξ ζμο έπς πεζ, ιε έπεζ αμδεήζεζ πμθύ από ηόηε... από ηόηε πμο πέεακε μ Μπάνκαιπζ». «Βθπίγμκηαξ ίζςξ κα ηνοπώζεζ ζημ ηνεαάηζ ζμο;» «Ρμύπενη!» Δ ζμηανζζιέκδ ηδξ ακηίδναζδ δεκ έδεζλε κα ημκ πημεί. «Μζα απθή οπόεεζδ έηακα». «΢ε αεααζώκς όηζ είκαζ εκηεθώξ θακεαζιέκδ», ημο είπε ιε εζβιέκδ αλζμπνέπεζα. «Ο ηύνζμξ Σγέζμπ ιμο έπεζ θενεεί ζακ ηύνζμξ». Ο Ρμύπενη θαζκόηακ ζηεθηζηόξ. «Παν’ όθ’ αοηά, δ ζοιαμοθή ιμο είκαζ κα ιδκ οπμβνάρεζξ ηακέκα έββναθμ βζα ηδκ πώθδζδ αοημύ ημο ζπζηζμύ ιέπνζ κα ηα εθέβλς πθδνέζηενα». «Βίιαζ ζίβμονδ όηζ δεκ οπάνπεζ ηίπμηα ημ ιειπηό». «Σόηε εα ζοιθςκείξ όηζ δεκ πεζνάγεζ ακ ηαεοζηενήζεζξ ιενζηέξ ιένεξ κα απακηήζεζξ, έηζζ δεκ είκαζ;» Δ Πακδώνα δεκ είπε ηαζνό κα αζπμθδεεί ιε ηζξ έιιμκεξ ζδέεξ ημο Ρμύπενη βζα ημκ επζιεθή ηύνζμ Άκημκζ Σγέζμπ. Ώοηό πμο ηδκ απαζπμθμύζε ηώνα ήηακ ηζ ζημ ηαθό εα θμνμύζε ζημ βάιμ ηδξ ζε ιία ώνα...

*** «Ο βαιπνόξ ιπμνεί ηώνα κα θζθήζεζ ηδ κύθδ!» Ο ζενέαξ


198

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

παιμβέθαζε ηαθμηάβαεα ζηδκ Πακδώνα ηαζ ζημκ Ρμύπενη ιόθζξ δ βαιήθζα ηεθεηή μθμηθδνώεδηε πςνίξ ηακέκα απνόμπημ. Ο Ρμύπενη ζηνάθδηε ζηδ βοκαίηα ημο ηαζ ηδ εαύιαζε βζα άθθδ ιζα θμνά. Ήηακ οπένμπδ ιε ημ ηνει δακηεθέκζμ θόνειά ηδξ ηαζ ημ αζμνηί ηδξ ηαπεθάηζ, ηα ιανβανζηάνζα ηδξ ιδηέναξ ηδξ κα ζημθίγμοκ ημ θαζιό ηδξ ηαζ έκα ιπμοηέημ ηόηηζκα ηνζακηάθοθθα από ημκ ηήπμ ηδξ Γεκεαζέα Φόνζηεν ζηα βακημθμνειέκα ηδξ πένζα. Σμκ ημίηαλε ζοκεζηαθιέκα ι’ εηείκα ηα εεζπέζζα ιάηζα. «Τρδθμηάηδ», ηδξ είπε μ Ρμύπενη ιε ιζα οπόηθζζδ. «Τρδθόηαηε», ημο είπε ηζ εηείκδ. «Θα ιμο επζηνέρεηε κα ζαξ ηθέρς έκα θζθί, Πακδώνα ΢ηένθζκβη, δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ;» Σμο παιμβέθαζε. «Αε κμιίγς όηζ ημ ηθέαεζξ ακ ζμο ημ δίκμοκ πνόεοια». «Μμο ημ δίκεζξ πνόεοια, θμζπόκ;» «Βίιαζηε πθέμκ ζύγοβμζ», ημο ρζεύνζζε ηαζ ζδηώεδηε ζηζξ ιύηεξ ηςκ πμδζώκ ηδξ πνμζθένμκηάξ ημο ηα πείθδ ηδξ. Ο Ρμύπενη πήνε ημ πνόζςπό ηδξ ζηα πένζα ημο ηαζ, αοείγμκηαξ ημ αθέιια ημο ζ’ εηείκα ηα εηπθδηηζηά αζμθεηζά ιάηζα, έζηορε ηαζ ηδ θίθδζε ηνοθενά. Ώοηή ήηακ δ πνόεεζή ημο, ημοθάπζζημκ- κα ηδ θζθήζεζ ηνοθενά ηζ έπεζηα κα βονίζμοκ πνμξ ημοξ θίθμοξ ημοξ, πμο πενίιεκακ κα ημοξ εοπδεμύκ. ΋ιςξ ηάεε ηαθή ημο πνόεεζδ πέηαλε ιαηνζά ιόθζξ βεύηδηε ηα θαπηανζζηά ηδξ πείθδ. Κνάηδζε πζμ ζθζπηά ημ πνόζςπό ηδξ ηαζ πμθζόνηδζε ηα πείθδ ηδξ ιε ηδκ άηνδ ηδξ βθώζζαξ ημο ώζπμο εηείκδ ηα άκμζλε ηαζ ηόηε άνπζζε κα ηδ θζθάεζ θαίιανβα. «Βπιιι...» Ο Ρμύπενη, παιέκμξ ζηδκ έηζηαζδ ημο θζθζμύ ημοξ,


CAROLE MORTIMER

199

ακηζθήθεδηε αόνζζηα όηζ ηάπμζμξ ηαεάνζγε εμνοαςδώξ ημ θαζιό ημο. «Λμζπόκ, παθζόθζθε, εα πνόηεζκα αοηό κα ημ άθδκεξ βζα όηακ εα είζηε ιόκμζ μζ δομ ζαξ», είπε παιδθόθςκα μ Μπέκεκηζηη βεθώκηαξ ηάης από ηα ιμοζηάηζα ημο. Δ Πακδώνα ακμζβόηθεζζε ηα ιάηζα ηδξ εθαθνά γαθζζιέκδ όηακ μ Ρμύπενη ηενιάηζζε απνόεοια ημ θζθί ημοξ ηαζ ηα ιάβμοθά ηδξ έβζκακ ηαηαηόηηζκα όηακ ζηνάθδηε ηαζ είδε ημοξ θίθμοξ ημοξ κα ημοξ ημζηάγμοκ ιε αβάπδ ηαζ ηαηακόδζδ. ΋ζμ απίζηεοημ ηζ ακ ηδξ θαζκόηακ, ήηακ ηαζ πάθζ ιζα πακηνειέκδ βοκαίηα. Καζ ιάθζζηα δ ζύγοβμξ ημο Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ. Ώοηό άνπζζε κα ημ ζοκεζδδημπμζεί αηόια πενζζζόηενμ όηακ πνώηα δ Γεκεαζέα ηαζ ιεηά μ Μπέκεκηζηη ημοξ ζοβπάνδηακ αθθά ανκήεδηακ ηαζ μζ δομ εοβεκζηά ηδκ πνόζηθδζδ ημο Ρμύπενη κα δεζπκήζμοκ ιαγί ημοξ. Ο Μπέκεκηζηη έηθεζζε πμκδνά ημ ιάηζ ζημ θίθμ ημο πηοπώκηαξ ημκ ιε εένιδ ζηδκ πθάηδ, εκώ δ Γεκεαζέα απμθάζζζε κα ημκ ζοκμδεύζεζ θεύβμκηαξ από ηδκ εηηθδζία. Δ Πακδώνα παναημθμύεδζε ιε γςδνό εκδζαθένμκ ημ γεοβάνζ, πμο έιμζαγε κα ημοαεκηζάγεζ εοπάνζζηα. «Λεξ μζ δομ ημοξ...» «Πνμζπαεώ κα ιδκ ηάκς εζηαζίεξ βζα ημοξ θίθμοξ ιμο, Πακδώνα», ηδκ πείναλε μ Ρμύπενη. Ούηε εηείκδ είπε άθθςζηε ηαζνό βζα εζηαζίεξ, αθμύ μ Ρμύπενη ηδκ έπζαζε βενά από ημ ιπνάηζμ ηαζ ηδ ζοκμδέοζε ζηδκ άιαλά ημοξ. Σδ αμήεδζε κα ηαείζεζ ηαζ ιπήηε ηζ εηείκμξ ζηδκ άιαλα πμο ακήηε πθέμκ ζημ δμύηα ηαζ ηδ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ. Βίπακ ζοιαεί όθα ηόζμ βνήβμνα πμο θαίκμκηακ ζακ ρέιαηα ζηδκ Πακδώνα, ζακ έκα όκεζνμ από ημ μπμίμ ιπμνεί κα λοπκμύζε ακά πάζα ζηζβιή βζα κα ακαηαθύρεζ όηζ ήηακ αηόια δ Πακδώνα Μέζιπενζ, δ πήνα ημο Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ πμο είπε πέζεζ ζε ημζκςκζηή δοζιέκεζα, ηαζ όπζ δ Πακδώνα


200

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

΢ηένθζκβη, δ ζύγοβμξ ηαζ δμύηζζζα ημο δμύηα ημο ΢ηνάημκ. «Κνοώκεζξ;» ΐθέπμκηάξ ηδ κα ακανζβά, μ Ρμύπενη πέναζε ημ πένζ ημο βύνς από ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαζ ηδκ ηνάαδλε ημκηά ημο. «Μήπςξ δεκ έπεζξ ζοκέθεεζ αηόια εκηεθώξ από ηδ πηεζζκή ζμο δμηζιαζία όπςξ ιε δζααεααίςζεξ πζμ πνζκ;» «Βίιαζ πμθύ ηαθά, Ρμύπενη, ζ’ εοπανζζηώ». Σμκ ημίηαλε κηνμπαθά ηάης από ηζξ ιαηνζέξ ηδξ αθεθανίδεξ. «Ίζςξ εα έπνεπε κα ημ ελεηάζς μ ίδζμξ ιόθζξ θηάζμοιε ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ βζα κα ημ δζαπζζηώζς», πνόηεζκε αναπκά μ Ρμύπενη. Δ Πακδώνα έκζςζε λακά ημ πνόζςπό ηδξ κα παίνκεζ θςηζά. «Ώκ ημ εεςνείξ απαναίηδημ...» «Ώοηή ηδ ζηζβιή ιμύ είκαζ ηόζμ απαναίηδημ όζμ ηαζ μ αέναξ πμο ακαπκές!» Έζθζλε δοκαηά ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαζ ηδκ ηνάαδλε πζμ ημκηά ημο. «Αε εα ήεεθα κα βίκς δ αζηία κα ιδκ ιπμνείξ κα ακαπκεύζεζξ», ημο είπε βεθώκηαξ. «Ώοηό εα πάες δοζηοπώξ, όιςξ, Πακδώνα, ακ δε ζε θζθήζς ζύκημια», ηδξ είπε ιε θςκή βειάηδ πάεμξ. ΋ηακ αημύιπδζε ημ πένζ ηδξ ζημ ζηήεμξ ημο ακαζδηώκμκηαξ ημ ηεθάθζ βζα κα δεπηεί ημ θζθί ημο, έκζςζε αιέζςξ ηδκ ηανδζά ημο κα πηοπάεζ βμνβά. ΋πςξ ηαζ δ δζηή ηδξ! Ήηακ πθέμκ ζύγοβμξ ημο Ρμύπενη. Βκόξ άκηνα πμο πμθθμί εαύιαγακ ηαζ γήθεοακ ηαζ ηάεε βοκαίηα ηδξ ορδθήξ ημζκςκίαξ εα εεςνμύζε ιεβάθδ ηύπδ κα έπεζ βζα ζύγοβμ. Καζ πανά ημκ ανπζηό ηδξ θόαμ κα δεπηεί ηδκ πνόηαζδ βάιμο ημο, δ Πακδώνα ήλενε όηζ ήηακ πενήθακδ πμο ηδκ είπε δζαθέλεζ. Βκώ μ Ρμύπενη ζοκέπζζε κα ηδ θζθάεζ ιε έκα πάεμξ πμο οπμζπόηακ επακάθδρδ ηςκ πηεζζκμαναδζκώκ απμθαύζεςκ, δ Πακδώνα ακανςηήεδηε ακ εα γμύζε επζηέθμοξ ημ δζηό ηδξ παναιύεζ ζηδκ αβηαθζά εκόξ άκηνα πμο δεκ πενίιεκε πμηέ όηζ


CAROLE MORTIMER

201

εα πακηνεοόηακ... Δ πνμζδμηία ηδξ αοηή δζαθύεδηε ιόθζξ θίβα θεπηά ανβόηενα όηακ μ Ρμύπενη, ημοααθώκηαξ ηδ ζηα πένζα ημο από ηδκ άιαλα, έθηαζε ζημ ηαηώθθζ ημο ΢ηνάημκ Υάμογ ηδ ζηζβιή αηνζαώξ πμο μ ιπάηθεν ημύξ ηναημύζε ηδκ πόνηα ακμζπηή βζα κα ιπμοκ. «Νόιζγα όηζ ήιμοκ απόθοηα ζαθήξ πηεξ ημ ανάδο όηακ ζμο απαβόνεοζα κα λακαθένεζξ αοηή ηδ βοκαίηα ζημ ζπίηζ ιμο». Ο ροπνόξ, πενζθνμκδηζηόξ ηόκμξ ηδξ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη έημρε απόημια ημ εοηοπζζιέκμ ημοξ βέθζμ.


202

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 14

Σμ αθέιια ημο Ρμύπενη ζημηείκζαζε ηαζ από ημ πνόζςπό ημο πάεδηε ηάεε ίπκμξ εοεοιίαξ. ΢οκεπίγμκηαξ κα ηναηάεζ ηδκ Πακδώνα ζηδκ αβηαθζά ημο, έηακε κόδια ζημκ ιπάηθεν κα θύβεζ ηαζ έζηνερε ηαηόπζκ ηα παβενά βηνίγα ημο ιάηζα ζηδ πήνα ημο παηένα ημο, πμο ιε ιζα ιεθεηδιέκδ πόγα -αοηή πμο ζίβμονα εεςνμύζε πζμ ημθαηεοηζηή- έζηεηε ζημ άκμζβια ηδξ πόνηαξ ημο πνοζμύ ζαθμκζμύ. «“Ώοηή δ βοκαίηα”, όπςξ ηδκ απμηάθεζεξ ιε ηόζδ αβέκεζα, είκαζ πθέμκ δ ζύγοβόξ ιμο, δ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ». Σμ όιμνθμ πνόζςπμ ηδξ Παηνίζζα ζοζπάζηδηε ζε ιζα βηνζ-ιάηζα δοζπζζηίαξ, πμο ιεηαηνάπδηε ζε μνβζζιέκδ έηθναζδ ηαεώξ ένζλε ζηδκ Πακδώνα ιζα δμθμθμκζηή ιαηζά πμο ακηακαηθμύζε όθδ ηδξ ηδ ιμπεδνία. «Πήβεξ ζη’ αθήεεζα ηαζ παληξεύηεθεο ιζα βοκαίηα πμο είκαζ γλσζηό όηζ όπζ ιόκμ απαημύζε ημκ ζύγοβό ηδξ, αθθά εοεύκεηαζ επίζδξ ηαζ βζα ημ εάκαηό ημο;» Ο Ρμύπενη ακηζθήθεδηε ηδκ ηνειμοθζαζηή ακάζα ηδξ Πακδώναξ, πμο ημηάθςζε ζηδκ αβηαθζά ημο, αθθά δεκ ηόθιδζε κα ηδκ ημζηάλεζ βζαηί ήλενε όηζ, ακ δζάααγε ζημ αθέιια ηδξ πόζμ ηδκ είπακ πθδβώζεζ μζ ζηόπζιεξ ηαζ οπμθμβζζιέκεξ πνμζαμθέξ ηδξ Παηνίζζα, εα ημκ ηύθθςκε μ εοιόξ ηαζ εα έπακε ηάεε έθεβπμ. Κναηώκηαξ ηδκ Πακδώνα ζθζπηά πάκς ζημ ζηήεμξ ημο, ηάνθςζε ημ αθέιια ημο ζηδ ιδηνζά ημο. «Αε ζαξ επζηνέπς κα απεοεύκεζηε ζηδ ζύγοβό ιμο ι’ αοηό ημκ ακάνιμζημ ηόκμ, ηονία ιμο».


CAROLE MORTIMER

203

Δ Παηνίζζα παπάκζζε. «Πήβεξ ηαζ παληξεύηεθεο ιζα βοκαίηα πμο ιαγί ηδξ έπμοκ ημζιδεεί ηόζμζ ηαζ ηόζμζ άκηνεξ ημο ηύηθμο ιαξ; Οζ ίδζμζ άκηνεξ πμο ζοκακηάξ ζηδ θέζπδ ζμο ηαεδιενζκά ηαζ εα βεθμύκ πίζς απ’ ηδκ πθάηδ ζμο βζαηί ηδ γιέληεζαλ πνζκ από ζέκα; Αεκ ημ λένεζξ όηζ δ βοκαζημύθα ζμο είκαζ ιζα λεδζάκηνμπδ πμο ηενάηςκε δδιόζζα ηαζ επακεζθδιιέκα ημκ πνώημ ηδξ άκηνα ακαβηάγμκηάξ ημκ κα ιμκμιαπήζεζ ιέπνζ εακάημο βζα πάνδ ηδξ;» «Μάγερε ηδ θανιαηενή ζμο βθώζζα, ηονά ιμο!» ηδκ πνμεζδμπμίδζε ηναπζά μ Ρμύπενη. «Β, θμζπόκ, εα βίκεζξ μ πενίβεθμξ ηδξ ημζκςκίαξ!» Ώβκμώκηαξ ηδκ πνμεζδμπμίδζή ημο, δ Παηνίζζα ζοκέπζζε κα πθεοάγεζ. «Πώξ εα βεθάεζ ιαγί ζμο μ ηόζιμξ όηακ ιάεεζ όηζ ημκ ρδθμιύηδ ηαζ λζπαζιέκμ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, ημ Αζάαμθμ ιε η’ όκμια, ημκ λεθόβζαζε ηαζ ημκ έζονε απ’ ηδ ιύηδ ζηδκ εηηθδζία δ δζααόδηδ Πακδώνα Μέζιπενζ!» Γέθαζε λακά ημνμσδεύμκηάξ ημκ ηαηάιμοηνα. «Θα βίκεζξ νεγίθζ ηςκ ζηοθζώκ, Ρμύπενη!» Ώκ μ Ρμύπενη είπε ημ έκα ημο πένζ εθεύεενμ εηείκδ ηδ ζηζβιή, εοπανίζηςξ εα ηδξ άζηναθηε έκα παζημύηζ. ΋πζ βζα ημκ ίδζμ -δεκ έδζκε δεηάνα ηζ έθεβε μ ηόζιμξ βζ’ αοηόκ- ια βζα θμβανζαζιό ηδξ Πακδώναξ, πμο δ Παηνίζζα είπε πνμζαάθεζ ηόζμ ποδαία ιε ηάεε ηδξ θέλδ. Καζ δεκ είπε ηδκ παναιζηνή αιθζαμθία όηζ ημ είπε ηάκεζ επίηδδεξ. Δ Παηνίζζα έηακε ηα πάκηα ζηόπζια ηαζ ιε ζδζμηέθεζα- από ηδκ απμπθάκδζδ ημο ίδζμο ιέπνζ ηδκ απμπθάκδζδ ημο παηένα ημο, όηακ μ Ρμύπενη δεκ έπεζε ζηδκ παβίδα ηδξ. Καζ ηώνα ηαηάθααε όηζ πνμζπαεμύζε κα πνμηαθέζεζ νήβια ζημ βάιμ ημο πνμημύ ηαθά ηαθά λεηζκήζεζ. «Με αθήκεζξ ζε παναηαθώ ηάης, Ρμύπενη;» Κμίηαλε ακήζοπμξ ηδκ Πακδώνα. Δ εοβεκζηή ηδξ πανάηθδζδ


204

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ήηακ ηα πνώηα θόβζα πμο είπε ανενώζεζ από ηδκ ώνα πμο δ Παηνίζζα ελαπέθοζε ηδ θεηηζηή ηδξ επίεεζδ. «Θέθς κα ζε ακεαάζς αβηαθζά ζηδκ ηνεααημηάιανά ιαξ». «Ίζςξ ανβόηενα. Σώνα όιςξ άθδζέ ιε ηάης, ζε παναηαθώ πμθύ, Ρμύπενη», επέιεζκε εηείκδ. Με πνόζςπμ ζοκκεθζαζιέκμ, μ Ρμύπενη ηδκ ηαηέααζε ιε πνμζμπή ώζπμο ηα ζαηζκέκζα βμαάηζα ηδξ αημύιπδζακ ζημ ιανιάνζκμ δάπεδμ ημο πμθ. Σμ πένζ ημο πανέιεζκε ηοθζβιέκμ πνμζηαηεοηζηά βύνς από ηδ θεπηή ηδξ ιέζδ όζμ εηείκδ ίζζςκε ηζξ πηοπέξ ημο θμνέιαημξ ηδξ ηαζ ηαηημπμζμύζε ημ ηαπεθάηζ ηδξ. Σμο παιμβέθαζε ηαεδζοπαζηζηά ηζ έπεζηα ζήηςζε εαννεηά ημ αθέιια ηδξ ζηδ ιεβαθύηενδ βοκαίηα. «Ήηακ ζςζηή δ οπόεεζή ζαξ όηζ ηαηά ημ πανεθεόκ μ Ρμύπενη έπεζε εύια ημοηζμιπμθζώκ πμο αθμνμύζακ ηζξ βοκαίηεξ πμο ήηακ βκςζηό όηζ ζοκακαζηνεθόηακ παθζόηενα», είπε ιεθζζηάθαπηα, όιςξ ιε πθήνδ επίβκςζδ ηςκ ζημπώκ ηδξ Παηνίζζα. Ήηακ απμθαζζζιέκδ κα ιδκ ηδξ δώζεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ κα δεζ πόζμ ηδκ είπακ πθδβώζεζ μζ ηαηδβμνίεξ ηδξ, αθμύ πνόεεζή ηδξ ήηακ επίζδξ κα πνμζαάθεζ ηαζ ημκ Ρμύπενη, ζπένκμκηαξ ζημ ιοαθό ημο αιθζαμθίεξ βζα ηδκ μνεόηδηα ηδξ επζθμβήξ ημο. Δ αοημπεπμίεδζδ ηδξ Πακδώναξ πήβαγε ηώνα από ηδ δζααεααίςζδ ημο Ρμύπενη όηζ ήλενε ηαθά ηζ έηακε όηακ ηδκ επέθελε βζα ζύγοβμ ηαζ δμύηζζζά ημο. Καζ ηζξ επακεζθδιιέκεξ ηδξ πνμεζδμπμζήζεζξ όηζ ηζκδύκεοε κα βεθμζμπμζδεεί ακ ηδκ πακηνεοόηακ, μ Ρμύπενη ηζξ είπε απμννίρεζ ζοθθήαδδκ. Με ηζξ ζηέρεζξ αοηέξ ζημ ιοαθό, δ Πακδώνα δεκ είπε ζημπό κα επζηνέρεζ ζηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη κα πνμηαθέζεζ νήβια ακάιεζά ημοξ ιε ηδ θανιαηενή ηδξ βθώζζα εκώ δεκ είπακ ηθείζεζ αηόια μύηε ιία ιένα πακηνειέκμζ. «΋ιςξ μοζζαζηζηά δεκ πνόηεζηαζ βζα ιζα πενίπηςζδ ηαεανήξ οπμηνζζίαξ, όηακ, βζα πανάδεζβια, ιε ηαηδβμνείηε βζα πνάβιαηα πμο ζηδκ πναβιαηζηόηδηα ηάκεηε εζείξ;» Δ Παηνίζζα έαβαγε αηιμύξ από η’ αοηζά. «Πώξ ημθιάξ!»


CAROLE MORTIMER

205

«Ω, πζζηεύς όηζ ακ ιε βκςνίγαηε πμηέ ηαθύηενα -πνάβια πμο είιαζ ζίβμονδ όηζ ηαιία από ηζξ δομ ιαξ δεκ επζεοιεί...» Δ Πακδώνα ζήηςζε ιε πάνδ ημοξ ώιμοξ, «...ηόηε εα δζαπζζηώκαηε όηζ ημθιώ κα ηάκς πμθθά, πάνα πμθθά πνάβιαηα. Νμιίγς, ιάθζζηα, όηζ δ πνώηδ εκημθή πμο εα δώζς ςξ δ κέα δμύηζζζά ημο ΢ηνάημκ, εα είκαζ κα ιαξ ηάκεηε ηδ πάνδ ηαζ κα θύβεηε από ημ ΢ηνάημκ Υάμογ. Γζα ημ ηαθό όθςκ ιαξ». Δ Παηνίζζα έβζκε πον ηαζ ιακία- ημ πνόζςπό ηδξ ακαρμημηηίκζζε μθόηθδνμ ηαζ ηα βαθάγζα ηδξ ιάηζα βμύνθςζακ. «Γζα κα ζμο πς, ζηύθα! Πμζα είζαζ εζύ πμο εα ιμο πεζξ ηζ εα ηάκς ηαζ πμύ εα πάς;» Δ Πακδώνα ακαζηέκαλε αθέπμκηαξ όηζ δ δοζάνεζηδ ζηδκή ζοκεπζγόηακ. «Πνμζπαεώ κα θακώ θμβζηή ζ’ αοηό ημ εέια...» Σα ιάηζα ηδξ Παηνίζζα βοάθζγακ από θύζζα. «Ξζπαζιέκδ ιζηνή κεόπθμοηδ!» «Πνμθακώξ πάκς ημκ ηαζνό ιμο πνμζπαεώκηαξ κα παναιείκς πμθζηζζιέκδ», απάκηδζε δ Πακδώνα αανζεζηδιέκα. «Σμκ ηαζνό ζμο ημκ πάκεζξ έηζζ ηζ αθθζώξ, ακ εέθεζξ ηδ βκώιδ ιμο!» ηάβπαζε δ Παηνίζζα. «Πώξ είκαζ δοκαηόκ κα εθπίγεζξ όηζ εα ηναηήζεζξ ημ εκδζαθένμκ εκόξ άκηνα ηόζμ έιπεζνμο ηαζ πενπαηδιέκμο όπςξ μ Ρμύπενη; Αε εα ιπμνέζεζξ!» ηδξ ακαημίκςζε παζνέηαηα. «Αε εα ηα ηαηάθενκεξ αηόια ηζ ακ πόνεοεξ ηζίηζζδδ ιπνμζηά ημο βζα έκα δεηαπεκεήιενμ!» Δ ηεθεοηαία πνμζαμθή ήνεε κα πνμζηεεεί ζημοξ θόαμοξ ηδξ ίδζαξ ηδξ Πακδώναξ ιήπςξ απμδεζηκοόηακ ακεπανηήξ ζηδκ ηνεααημηάιανα, όιςξ δεκ ήηακ δζαηεεεζιέκδ κα αθήζεζ ηδκ Παηνίζζα κα ηαηαθάαεζ όηζ ηα δδθδηδνζώδδ ηδξ αέθδ είπακ ανεζ ημ ζηόπμ ημοξ. «Κάηζ ηέημζμ δε εα ήηακ ηαεόθμο ειπκεοζιέκμ», ζπμθίαζε. Ο ηόκμξ ηδξ ζηθήνοκε ιε ηδκ επζιμκή ηδξ άθθδξ κα ηδκ πνμζαάθθεζ. «Καηά ηδ δζηή ιμο βκώιδ, μζ άκηνεξ πνμηζιμύκ μζ βοκαίηεξ κα ιδκ ηα δείπκμοκ όθα, κα έπμοκ ηάπμζμ ιοζηήνζμ... Οζ κέμζ άκηνεξ πμο ημ αίια ημοξ ανάγεζ,


206

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημοθάπζζημκ. Γζαηί έκακ ώξηκν ηαζ, αξ πμύιε ιηγόηεξν ηθαλό, άκηνα, είκαζ πμθύ πζμ εύημθμ κα ημκ εοπανζζηήζεζ ιζα βοκαίηα!» Μόθζξ πνζκ θίβμ, μ Ρμύπενη είπε θμαδεεί όηζ δ Παηνίζζα, ακ δεκ ηαηάθενκε κα ηδ ζηαιαηήζεζ, ζηόπεοε ηαζ εα πεηύπαζκε κα ηάκεζ ημιιάηζα ηδκ Πακδώνα ιε ημκ ηαηαζβζζιό ηςκ πνμζαμθώκ ηδξ. ΋ιςξ βζα άθθδ ιζα θμνά, δ Πακδώνα ημκ είπε εηπθήλεζ ζοκεπίγμκηαξ κα δζαηδνεί ηδκ αλζμπνέπεζά ηδξ ιπνμζηά ζηζξ απνέπεζεξ ηδξ Παηνίζζα. Ώπό ημ εθαθνό ηνέιμοθμ ημο ζώιαηόξ ηδξ, μ Ρμύπενη ηαηάθααε όηζ δ κεανή ημο ζύγοβμξ, ιε ημ θζθκηζζέκζμ πνόζςπμ ηαζ ηα ζημπαζηζηά ιάηζα, πμο ηώνα είπακ πάνεζ έκα ααεύ ιεκελεδέκζμ πνώια, δεκ ήηακ ηαζ ηόζμ ήνειδ όζμ έδεζπκε ελςηενζηά. Ήλενε όιςξ επίζδξ, από ημ πεζζιαηζηά ακαζδηςιέκμ πζβμύκζ ηδξ ηαζ ηδκ απμθαζζζηζηόηδηα ζημ αθέιια ηδξ, όηζ δ Πακδώνα δε εα οπμπςνμύζε ζε ηαιία πενίπηςζδ από αοηή ηδκ πνόζςπμ ιε πνόζςπμ ακηζπανάεεζδ ιε ηδκ μπζά πμο έζηεηε ιπνμζηά ηδξ. «Αε εα ηάκεζξ ηίπμηα; Θ’ αθήζεζξ αοηή ηδ βοκαίηα κα πνμζαάθθεζ ημκ ίδζμ ζμο ημκ παηένα πςνίξ κα ανεζξ μύηε ιία θέλδ κα ημκ οπεναζπζζηείξ;» ημο θώκαλε δ Παηνίζζα. Ο Ρμύπενη ζήηςζε ημνμσδεοηζηά ηα θνύδζα ημο. «Δ βοκαίηα ζηδκ μπμία ακαθένεζηε, ηονία ιμο, είκαζ δ ζύγοβόξ ιμο, δ δμύηζζζα ημο ΢ηνάημκ. Καζ ημ ακ ήηακ πνμζαμθή αοηό πμο είπε δ Πακδώνα ελανηάηαζ από ημ ακ ήηακ αθήεεζα ή όπζ. Γζαηί ακ ήηακ, δεκ ημ εεςνώ πνμζαμθή». «Ώκ εέθεζξ κα λένεζξ», ηναύβαζε έλαθθδ δ Παηνίζζα, «μ παηέναξ ζμο ήηακ ζηακόξ ηαζ ιε ημ παναπάκς κα...» «Σέημζμο είδμοξ θεπημιένεζεξ δεκ εκδζαθένμοκ ηαεόθμο ημ βζμ ημο, ηονία ιμο», ηδ δζέημρε επζηνζηζηά δ Πακδώνα. «Εδίςξ όηακ είκαζ βκςζηό όηζ πθαβζάγαηε ιε ημ βζμ πνμημύ ανπίζεηε κα πθαβζάγεηε ιε ημκ παηένα».


CAROLE MORTIMER

207

Σα πένζα ηδξ Παηνίζζα ζθίπηδηακ ζε βνμεζέξ. «Αεκ λένεζξ ηίπμηα βζα ηδ ζπέζδ ιμο ιε ημ Αζάαμθμ...» «Ο Ρνύπεξη ιμο έπεζ πεζ ανηεηά βζα κα λένς όηζ δεκ ήηακ “ζπέζδ”», ζοκέπζζε δ Πακδώνα. «Γζα ημκ Ρμύπενη ημοθάπζζημκ ήηακ απθώξ ιζα πενζπέηεζα ιενζηώκ εαδμιάδςκ. Βίπε βονίζεζ ιε άδεζα από ημ ζηναηό, ημοναζιέκμξ ηαζ ελμοεεκςιέκμξ από ημκ πόθειμ, ηαζ πνόεοιμξ κα εηιεηαθθεοηεί όπμζα εοηαζνία δζαζηέδαζδξ ημο πνμζθενόηακ». Δ ακηεπίεεζδ ηδξ Πακδώναξ ήηακ εκηοπςζζαηή ηαζ δε εα ηα είπε ηαηαθένεζ ηαθύηενα μύηε ηζ μ ίδζμξ, ακ είπε πνμζπαεήζεζ. Αεκ είπε πνεζαζηεί κα πνμζπαεήζεζ, όιςξ, αθμύ δ Πακδώνα ήηακ ειθακώξ ζηακή ηαζ απμθαζζζιέκδ κα οπεναζπζζηεί ηαζ ημκ εαοηό ηδξ ηαζ εηείκμκ ηόζμ απμηεθεζιαηζηά. Κάηζ πμο ιπμνεί κα ιδκ άνεζε ηαζ πμθύ ζηδκ Παηνίζζα, αθθά δεκ ιπμνμύζε πανά κα ημ ακαβκςνίζεζ. «Βθπίγς κα λένεζξ πάκηςξ όηζ μ Ρμύπενη ζε πακηνεύηδηε ιόκμ ηαζ ιόκμ βζα κα βθζηώζεζ από ιέκα», ηδξ είπε ηοκζηά. «Πμθύ βεκκαίμ εη ιένμοξ ζαξ πμο ημ παναδέπεζηε ακμζπηά», ηδξ απάκηδζε δ Πακδώνα ιε έκα ηαηαδεηηζηό παιόβεθμ. «Θαοιάγς πμθύ ηδκ εζθζηνίκεζα ζημοξ ακενώπμοξ». «Κνάηα ημ εαοιαζιό ζμο βζα όπμζμοξ ιπμνεί κα ημ εηηζιήζμοκ!» Δ Παηνίζζα ηδξ ένζλε άθθμ έκα άβνζμ αθέιια ηζ ύζηενα ζηνάθδηε ζημκ Ρμύπενη. «Σώνα πμο ηδ βκώνζζα ηαθύηενα, πζζηεύς όηζ μζ δομ ζαξ ίζςξ αλίγεηε ηεθζηά μ έκαξ ημκ άθθμ!» «Σμ εθπίγς». Γζα άθθδ ιζα θμνά, μ Ρμύπενη ηνάαδλε ηδκ Πακδώνα ζημ πθάζ ημο ηαζ ηδξ παιμβέθαζε. Έπεζηα βύνζζε ηαζ πάθζ ζηδ πήνα ημο παηένα ημο. «Υνεζάγεζηε ηάπμζα αμήεεζα βζα κα ιαγέρεηε ηα πνάβιαηά ζαξ;» Δ Παηνίζζα όνεςζε αβένςπα ημ ακάζηδιά ηδξ. «Βίιαζ απόθοηα ζηακή κα ηακμκίζς ιόκδ ιμο ηδ ιεηαηόιζζή ιμο». «Σόηε εα ζαξ ζοιαμύθεοα κα ημ ηάκεηε... αιέζςξ!» Δ


208

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

απεζθδηζηή πνμζά ζηδ θςκή ημο Ρμύπενη ήηακ εοδζάηνζηδ. «Καζ ηώνα, ιαξ επζηνέπεηε...» Έζηορε ηαζ ζήηςζε λακά ζηδκ αβηαθζά ημο ηδκ Πακδώνα. «Δ ζύγοβόξ ιμο ηζ εβώ εα απμζονεμύιε ζημ δςιάηζό ιαξ βζα ιενζηέξ ώνεξ ιέπνζ ημ δείπκμ». Καζ, αθμύ βύνζζε επζδεζηηζηά ηδκ πθάηδ ζηδ ιδηνζά ημο, δζέζπζζε ημ πμθ ηαζ άνπζζε κα ακεααίκεζ ηδ ζηάθα, κζώεμκηαξ ηδκ Πακδώνα κα ηνέιεζ ηώνα πζμ πμθύ, πνμθακώξ ςξ ακηίδναζδ ζηδ ιμπεδνόηδηα πμο ιόθζξ είπε ακηζιεηςπίζεζ. «Λίβδ οπμιμκή αηόια ηαζ εα ανεεμύιε ζηδκ αζθάθεζα ηδξ ηνεααημηάιανάξ ιαξ», ηδξ ρζεύνζζε ηόζμ ζζβακά ώζηε κα ημκ αημύζεζ ιόκμ εηείκδ. Δ ηνειμύθα ηδξ Πακδώναξ δοκάιςζε όηακ ημκ άημοζε κα ακαθένεηαζ ζηδκ ηνεααημηάιανά ηνπο. Δ ακάθαθνδ δζάεεζδ βζα θθενη πμο είπακ ιμζναζηεί θίβμ κςνίηενα είπε ελακειζζηεί εκηεθώξ ιε αοηά πμο ιεζμθάαδζακ. Καζ δ Πακδώνα δεκ αζζεακόηακ ηαεόθμο ζακ εοηοπζζιέκδ κζόπακηνδ! Ώκηίεεηα, είπε ακαβηαζηεί κα εοιδεεί βζα άθθδ ιζα θμνά -ηαζ ιάθζζηα πμζμξ ηδξ ημ είπε εοιίζεζ; Δ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη!- αηνζαώξ βζαηί ηδκ είπε πακηνεοηεί μ Ρμύπενη. Σμκ κόλν ιόγν πμο ηδκ είπε πακηνεοηεί. Ο Ρμύπενη απόνδζε ιε ημκ ααεύ ηδξ ακαζηεκαβιό όηακ ιπήηε ζημ δςιάηζό ημοξ ηαζ, αθμύ έηθεζζε πίζς ημο ηδκ πόνηα ιε ιζα ηθμηζζά, ηδκ απέεεζε ιαθαηά ζημ ηνεαάηζ ηαζ ηάεζζε δίπθα ηδξ. «Σζ ηνέπεζ;» Σμο παιμβέθαζε άηεθα. «Νμιίγς όηζ αζζεάκμιαζ θίβμ... ημοναζιέκδ ιεηά απ’ αοηή ηδ δοζάνεζηδ ζηδκή ηαζ όθα όζα έβζκακ πηεξ ημ ανάδο ηαζ ζήιενα». Ο Ρμύπενη ηα έααθε ιε ημκ εαοηό ημο βζα ηδκ έθθεζρδ εοαζζεδζίαξ ημο. Ήηακ θοζζηό κα είκαζ ημοναζιέκδ. Μόθζξ πνζκ από ιενζηέξ ώνεξ είπε ηζκδοκέρεζ κα ηαεί γςκηακή ηζ έπεζηα ηδξ είπε ηάκεζ ένςηα μδδβώκηαξ ηδ ζε έκακ εηνδηηζηό


CAROLE MORTIMER

209

μνβαζιό. Σδκ επμιέκδ ηζόθαξ είπε ανεεεί πακηνειέκδ ηαζ, θηάκμκηαξ ζημ κέμ ηδξ ζπίηζ, είπε οπμζηεί ηζξ πνμζαμθέξ ηδξ παθζάξ ημο ενςιέκδξ ηαζ πνώδκ ηονίαξ αοημύ ημο ζπζηζμύ. Οζ ηνεζξ πνώηεξ ειπεζνίεξ ηδξ ήηακ ανηεηά ηναοιαηζηέξ, αθθά δ ηεθεοηαία εα είπε ηάκεζ ηζξ πενζζζόηενεξ κεόκοιθεξ κα μονθζάγμοκ ζημκ άκηνα ημοξ ζακ οζηενζηέξ ακηί κα ημο θέκε απθώξ όηζ είκαζ ημοναζιέκεξ! Σδξ έθοζε ηαζ ηδξ έαβαθε ανβά ημ ηαπέθμ ηζ έπεζηα ημ άθδζε ζηδκ άηνδ ηαζ ηδξ ιάγερε ηνοθενά ηα ιαθθζά πμο ηδξ έπεθηακ ζημ πνόζςπμ, ανίζημκηαξ ηδκ εοηαζνία κα αββίλεζ ημ κηεθζηάημ ηδξ δένια ηάης από ημ μπμίμ ήηακ μναηέξ ιζηνμζημπζηέξ βαθάγζεξ θθεαίηζεξ. Οζ ζημύνμζ ηύηθμζ ηάης από ηα οπένμπα ιάηζα ηδξ ιανηονμύζακ ηδκ ελάκηθδζή ηδξ. «Έπεζξ δίηζμ. Ίζςξ εα ήηακ ηαθύηενα κα ακαπαοηείξ βζα θίβμ εδώ πνζκ από ημ δείπκμ». Σδξ παιμβέθαζε εκεαννοκηζηά. «Άθθςζηε έπμοιε όθδ ιαξ ηδ γςή ιπνμζηά ιαξ βζα κα πανμύιε ημ βάιμ ιαξ». «Πζζηεύεζξ όηζ εα ημκ πανμύιε;» Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε ελεηαζηζηά ηαζ δζάααζε αιέζςξ ηδκ ααεααζόηδηα ζηδκ έηθναζή ηδξ. «Βίκαζ δοκαηόκ κα ιεηάκζςζεξ ηζόθαξ πμο ιε πακηνεύηδηεξ;» Δ Πακδώνα άθδζε έκακ ηνειμοθζαζηό ακαζηεκαβιό. «Ώπθώξ ακανςηζέιαζ ακ ηάκαιε ηαθά πμο αζαζηήηαιε ηόζμ». ΋ζμ ηζ ακ ημκ πθήβςκακ μζ αιθζαμθίεξ ηδξ, μ Ρμύπενη δεκ ιπμνμύζε κα ηδκ ηαηδβμνήζεζ πμο αζζεακόηακ έηζζ. Πώξ κα ηδκ ηαηδβμνήζεζ όηακ είπε δεπηεί ηέημζεξ απενίβναπηεξ πνμζαμθέξ θίβα θεπηά ιεηά ηδκ ηεθεηή ημο βάιμο ημοξ; Πνμζαμθέξ πμο όπζ ιόκμ είπε απμηνμύζεζ ιε επζηοπία, αθθά ημ είπε ηάκεζ έηζζ ώζηε κα ιδ πάζεζ ηδκ αίζεδζδ αλζμπνέπεζάξ ηδξ, πμο μ Ρμύπενη έανζζηε αλζμεαύιαζηδ. Με πμζμ ροπμθμβζηό ηίιδια όιςξ βζα ηδκ ίδζα; «Καθύηενα κα πενζιέκμοιε θίβμ αηόια βζα κα ημ ηνίκμοιε αοηό», ηδξ είπε πεζνάγμκηάξ ηδ.


210

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Βηείκδ ακαζηέκαλε λακά. «Σμοθάπζζημκ θαίκεηαζ όηζ ηαηαθέναιε κα απαθθαβείξ από ηδκ πανμοζία ηδξ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη ζ’ εημύημ ημ ζπίηζ». Σμ αθέιια ημο ηδκ αβηάθζαζε ιε εαοιαζιό. «Ήζμοκ ηαηαπθδηηζηή, Πακδώνα». Ώκμζβόηθεζζε ιε έηπθδλδ ηα ιάηζα. «Ήιμοκ ζη’ αθήεεζα;» «Ούηε ηζ εβώ δε εα ηα είπα ηαηαθένεζ ηαθύηενα». Δ Πακδώνα παιμβέθαζε απκά. «΢πμοδαίμ ημιπθζιέκημ!» Ο Ρμύπενη ηαιώεδηε όηζ ηαηζμύθζαζε. «΢ε πθδνμθμνώ όηζ θδιίγμιαζ βζα ηδκ ζηακόηδηά ιμο ζηζξ θμβμιαπίεξ!» «Ώ, αοηό ημ πζζηεύς». Υαιμβέθαζε λακά ηαεώξ άνπζζε κα οπμπςνεί ηάπςξ ημ πνμδβμύιεκμ ιμύδζαζιά ηδξ. «Ώκ δεκ πνμζέλμοιε, πμθύ ζύκημια εα ιαξ απμηαθμύκ “ρδθμιύηδδεξ ΢ηνάημκ”!» «Ξένς ήδδ, όπςξ ιμο έπεζ πεζ ηάπμζα αοεεκηία, όηζ δζαεέης ιζα “αθαγμκζηή ιύηδ”, ηδκ μπμία πνμθακώξ πνδζζιμπμζώ βζα κα ηδ γανώκς πενζθνμκδηζηά όηακ ιε εκμπθμύκ ή ιε εηκεονίγμοκ», ηδξ δήθςζε ιε ηαιάνζ. «΋κηςξ ημ ηάκεζξ αοηό!» ΋ζμ ιζθμύζακ ηαζ αζηεζεύμκηακ ηόζμ έκζςεε δ Πακδώνα κα επζζηνέθεζ δ δζάεεζή ηδξ βζα πζμύιμν. ΢ημ ηάης ηάης, όπμζμξ ηζ ακ ήηακ μ θόβμξ πμο πακηνεύηδηακ, αοηή ήηακ δ ιένα ημο βάιμο ημοξ, μ Ρμύπενη ήηακ μ ζύγοβόξ ηδξ ηαζ, ημοθάπζζημκ βζ’ απόρε, αοηή ήηακ δ ηνεααημηάιανα πμο εα πενκμύζακ ηδκ πνώηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ. «Ίζςξ δεκ είιαζ ηαζ ηόζμ ημοναζιέκδ ηεθζηά...» Σα ιάβμοθά ηδξ άνπζζακ κα γεζηαίκμκηαζ όηακ άημοζε ηδ αναπκάδα ηδξ ίδζαξ ηδξ θςκήξ ηδξ πμο έιμζαγε κα ημκ ηαθεί. Σμ πένζ ημο Ρμύπενη πμο πάζδεοε ημκ ηνόηαθό ηδξ πέηνςζε ηαζ ηα βηνίγα ημο ιάηζα ηδκ ημίηαλακ έκημκα βζα ιενζηέξ αηέθεζςηεξ ζηζβιέξ ηάης από ηζξ ακμζπηόπνςιεξ αθεθανίδεξ ημο. «Ίζςξ...» Έηακε ιζα παύζδ, ζακ κα βύνεοε ηα ηαηάθθδθα θόβζα. «Σμ πηεζζκό ανάδο ήηακ ηναοιαηζηό ηαζ βζα ημοξ δομ ιαξ. Θα ζε παθάνςκε έκα απμθαοζηζηό γεζηό ιπάκζμ; Έπεζηα


CAROLE MORTIMER

211

ιπμνμύιε κα λεημοναζημύιε μζ δομ ιαξ εδώ ιέπνζ ηδκ ώνα ημο δείπκμο». Δ ηανδζά ηδξ άνπζζε κα πηοπάεζ δοκαηά ζημ ζηήεμξ ηδξ. «Νμιίγς όηζ εα ιμο άνεζε πμθύ αοηό». «Θα πηοπήζς ημ ημοδμύκζ βζα κα ιαξ θένμοκ γεζηό κενό βζα ημ ιπάκζμ ζμο εδώ». Σα ιάηζα ζημηείκζαζακ παίνκμκηαξ ημ πνώια ημο μονακμύ όηακ λεζπάεζ ηαηαζβίδα. «Θέθεζξ κα ακαθάας ηαζ πάθζ ηα ηαεήημκηα ηδξ πνμζςπζηήξ ζμο ηαιανζέναξ;» Σμο παιμβέθαζε κηνμπαθά. «Ίζςξ εα ιπμνμύζαιε... κα πενζπμζδεμύιε μ έκαξ ημκ άθθμ». Ο Ρμύπενη ήλενε ηαθά, παν’ όηζ δ Πακδώνα ηώνα ημ ανκζόηακ, όηζ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα ήηακ πμθύ ημοναζιέκδ ιε όθα όζα ηδξ είπακ ζοιαεί από ηδ πηεζζκμαναδζκή θςηζά ηαζ ιεηά. ΋πςξ ήλενε επίζδξ πςξ επεζδή δεκ είπε μθμηθδνώζεζ ηαζ μ ίδζμξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο, όηακ ήηακ ιαγί, ζήιαζκε όηζ μ αοημέθεβπόξ ημο δεκ ήηακ ηαεόθμο αλζόπζζημξ αοηή ηδ ζηζβιή. Ώοηό ζήιαζκε όηζ δ Πακδώνα ηαηά πάζα πζεακόηδηα ήηακ πμθύ απμηαιςιέκδ βζα κα ηάκεζ ένςηα εζδζηά ηώνα. Καζ μ Ρμύπενη δεκ ήηακ ζίβμονμξ ακ ιπμνμύζε κα ηδ αμδεήζεζ κα ηάκεζ ιπάκζμ ή κα ιμζναζηεί ημ ηνεαάηζ ιαγί ηδξ ρσξίο κα ηδξ ηάκεζ ένςηα! Ώζθαθώξ όιςξ ήηακ πνόεοιμξ κα δμηζιάζεζ, βζαηί πίζηεοε όηζ εα ημ απμθάιαακε κα ηδ δεζ κα παίνκεζ ημ ιπάκζμ ηδξ ηαζ ύζηενα κα λαπθώκεζ ζημ ηνεαάηζ πθάζ ηδξ βζα κα απμημζιδεμύκ αβηαθζαζιέκμζ. Έηθζκε εθαθνά ημ ηεθάθζ. «Ώκ αοηό εα ζ’ εοπανζζημύζε». Δ Πακδώνα λενμηαηάπζε ηαζ ημο απάκηδζε αναπκά: «Πζζηεύς όηζ εα ι’ εοπανζζημύζε». Ο Ρμύπενη ζδηώεδηε κα πηοπήζεζ ημ ημοδμύκζ βζα κα ένεεζ μ Πέκηθημκ ηαζ, ηαεώξ ηδκ είδε κα ηαηεαάγεζ ηα πόδζα ηδξ ζημ πάηςια ηαζ κα ζδηώκεηαζ ηζ εηείκδ, βζα πνώηδ θμνά ζηδ γςή


212

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημο έκζςζε ααέααζμξ βζα ημ πώξ έπνεπε κα πνμπςνήζεζ ιε ιζα βοκαίηα. Με ηδ γπλαίθα ηνπ. Καζ ημ ίδζμ ημ βεβμκόξ όηζ είπε πθέμκ ζύγοβμ εα ημο έπαζνκε ηάπμζμ πνόκμ βζα κα ημ ζοκδείζεζ! Δ Πακδώνα ημίηαλε αιήπακα ημκ Ρμύπενη όηακ μ ιπάηθεν έθοβε ιε μδδβίεξ κα θένεζ κενό βζα ημ ιπάκζμ ηδξ Τρδθόηδηάξ ηδξ. Αεκ ήλενε ηζ έπνεπε κα πεζ ή κα ηάκεζ. Έκζςεε αηόια ηάπμζα ζοζημθή ηαζ ηδξ θαζκόηακ όηζ εα ήηακ... πμθύ ημθιδνό εη ιένμοξ ηδξ ακ έηακε ηδκ πνώηδ ηίκδζδ. ΋ιςξ ηαζ μ Ρμύπενη έδεζπκε ημ ίδζμ αιήπακμξ -ή ιήπςξ απνόεοιμξ;- κα ηζκδεεί πνώημξ. Σμο παιμβέθαζε κεονζηά. «Αεκ ήιαζηακ ηόζμ... αιήπακμζ ιεηαλύ ιαξ πηεξ ημ ανάδο». Σδξ ακηαπέδςζε ημ παιόβεθμ. «Υηεξ ημ ανάδο δεκ ήιαζηακ πακηνειέκμζ». «Πζζηεύεζξ πναβιαηζηά όηζ παίγεζ νόθμ αοηό;» ΢ήηςζε ημοξ θανδζμύξ ημο ώιμοξ. «Αεκ έπς λακαπακηνεοηεί πμηέ ηαζ δεκ έπς ζδέα». Δ Πακδώνα ζηοενώπζαζε. «Καζ δε ιεηακζώκεζξ βζα ημκ αζαζηζηό ιαξ βάιμ;» «Μζαξ ηαζ ήιμοκ εβώ αοηόξ πμο ημκ επζδίςλε ηαζ ημκ ηακόκζζε, ζε δζααεααζώκς όηζ δεκ έπς ιεηακζώζεζ ηαεόθμο. Αε ιμο επζηνέπεηαζ όιςξ κα έπς ηδ κεονζηόηδηα ημο κζόπακηνμο;» «Νεονζηόηδηα;» Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ημο ηαηαθαηζηά. «Θα ιε ζηεκμπςνμύζε πμθύ ακ έηακα ή έθεβα ηάηζ πμο εα ζε δοζανεζημύζε». Δ Πακδώνα ανήηε ημ εκδζαθένμκ ημο πανάλεκα ζοβηζκδηζηό, δίπςξ άθθμ επεζδή μ πνώημξ ηδξ ζύγοβμξ είπε δείλεζ πθήνδ αδζαθμνία βζα ηδκ εοηοπία ηδξ. «Βίκαζ πμθύ εοβεκζηό εη ιένμοξ ζμο πμο ημ θεξ αοηό, Ρμύπενη...» «Βοβεκζηό εη ιένμοξ ιμο;» Άπθςζε ημ πένζ ημο ηάης από ημ πζβμύκζ ηδξ ηαζ ηδξ ζήηςζε ημ πνόζςπμ βζα κα ηδκ ημζηάλεζ


CAROLE MORTIMER

213

ενεοκδηζηά. «Ήζμοκ πμηέ εοηοπζζιέκδ ιε ημκ Μέζιπενζ, έζης ηαζ βζα ιία ιένα; ΋πζ, βθοηζά ιμο, ιδ βονίγεζξ από ηδκ άθθδ», ηδκ παναηάθεζε πνζκ ημ ηάκεζ. «Νμζαγόζμοκ βζα εηείκμκ; Κζ εηείκμξ κμζαγόηακ βζα ζέκα;» «΋πζ». Δ άιεζδ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηή ηδξ απάκηδζδ ημκ έηακε κα ζοκμθνοςεεί. «Ήηακ απθώξ βάιμξ από πνμλεκζό ηαζ πμηέ δεκ ελεθίπεδηε ζε ιζα ααεύηενδ ζπέζδ;» Οζ αθεθανίδεξ ηδξ έβεζνακ ηνύαμκηαξ ηα εηθναζηζηά ηδξ ιάηζα. «Ββώ... Καηαθάααιε ζπεδόκ από ηδκ ανπή όηζ δεκ... ηαζνζάγαιε». «Σόηε μ Μέζιπενζ ήηακ ακόδημξ!» Δ Πακδώνα λαθκζάζηδηε ηαζ ηα ιάηζα ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα. «Οζ βμκείξ ιμο ιμο έιαεακ όηζ δεκ είκαζ ζςζηό κα ιζθάιε άζπδια βζα ημοξ κεηνμύξ». «Σμ ίδζμ ηαζ μζ δζημί ιμο». Ο Ρμύπενη παιμβέθαζε ζανηαζηζηά. «Μεβαθώκμκηαξ όιςξ ηαηάθααα πςξ επεζδή ηάπμζμξ είκαζ κεηνόξ δεκ έπεζ ηαιία ζδιαζία ακ οπήνλε ακόδημξ πνζκ πεεάκεζ!» Σα πείθδ ηδξ Πακδώναξ ηνειόπαζλακ ηαεώξ πνμζπάεδζε κα ζοβηναηήζεζ έκα παιόβεθμ, πμο εα ήηακ εκηεθώξ ακάνιμζημ. «Αεκ πνέπεζ κα θεξ ηέημζα πνάβιαηα, Ρμύπενη». «Γζαηί; Μδκ ηοπόκ ηαζ πάς ζηδκ ηόθαζδ όηακ πεεάκς ηζ εβώ;» Σδκ ημίηαλε ιε πεζναπηζηή δζάεεζδ. «Ο πενζζζόηενμξ ηόζιμξ ημ εεςνεί από ηώνα αέααζμ αοηό!» Σόηε, ηαηά ηδ βκώιδ ηδξ Πακδώναξ, μ πενζζζόηενμξ ηόζιμξ έηακε θάεμξ. Ώκαιθζζαήηδηα μ Ρμύπενη έανζζηε ιζα κμζδνή ζηακμπμίδζδ ζημ κα ηαθθζενβεί ηδ θήιδ πμο ημο είπε απμθένεζ ημ παναηζμύηθζ Δηάβνινο, αθθά ημ παναηζμύηθζ αοηό ζίβμονα δεκ αθμνμύζε πανά ιία ιόκμ πθεονά ημο, αθμύ αοηόξ μ άκηναξ δζέεεηε ηαζ ανεηέξ, όπςξ πίζηδ ηαζ αθμζίςζδ ζημοξ θίθμοξ ημο,


214

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πμο πνμθακώξ έκζςεακ ημ ίδζμ βζα εηείκμκ. Ο ηόζιμξ δεκ ήλενε επίζδξ πςξ μ Ρμύπενη είπε ηζιήζεζ ηδκ ηεθεοηαία επζεοιία ημο παηένα ημο ζπεηζηά ιε ηδ πήνα ημο, όζμ δύζημθμ ηαζ δοζάνεζημ ηζ ακ ημο ήηακ αοηό. Ούηε πόζμ πνμζηαηεοηζηόξ ήηακ απέκακηζ ζηδκ Πακδώνα από ηδ ζηζβιή πμο ακηζθήθεδηε όηζ δζέηνεπε ηίκδοκμ. ΋πζ, ακελάνηδηα από ηδ θήιδ ημο, μ Ρμύπενη ήηακ πμθύ έκηζιμξ βζα κα ηζκδοκεύεζ κα ηαηαθήλεζ ζηδκ ηόθαζδ... «Ο ηόζιμξ δε ζε λένεζ όπςξ ζε λένς εβώ», δήθςζε δ Πακδώνα ιε ζζβμονζά. ΢ηα πείθδ ημο δζαβνάθδηε έκα απκό παιόβεθμ. «Έηζζ κμιίγεζξ;» «Έηζζ κμιίγς. Νμιίγς επίζδξ όηζ δεκ είκαζ ηαεόθμο ζςζηό κα ιζθώ βζα ημκ πνώημ ιμο ζύγοβμ ηδ κύπηα ημο βάιμο ιμο ιε ημκ δεύηενμ». Ο Ρμύπενη έιεζκε άθςκμξ βζα ιενζηά δεοηενόθεπηα ηζ έπεζηα λέζπαζε ζε έκα αοεόνιδημ βέθζμ -έκα ααεύ, ανμκηενό βέθζμ πμο απμηάθορε ηα θεοηά ίζζα δόκηζα ημο ηζ έηακε ηα ιάηζα ημο κα θάιπμοκ ιε ηδκ ίδζα εοεοιία. «Αε κμιίγς κα έπς βεθάζεζ πμηέ ηόζμ πμθύ ζηδκ ηνεααημηάιανα ιε ιζα ηονία». «Με ιζα ηονία ή εζξ αάνμξ ηδξ;» «Ώ, μπςζδήπμηε όπζ εζξ αάνμξ ηδξ». ΢οκέπζζε κα βεθάεζ. «ΐνίζης ζδζαίηενα ακαγςμβμκδηζηό ημκ ηνόπμ πμο έπεζξ κα θεξ αηνζαώξ αοηό πμο ζηέθηεζαζ». Δ Πακδώνα ζμαάνερε. «Θα ήεεθεξ ηόηε κα ιάεεζξ ηζ ζηέθημιαζ αοηή ηδ ζηζβιή;» Σμ πάεμξ πμο δζέηνζκε ζηα ιάηζα ηδξ ημο έημρε ηδκ ακαπκμή. «Νμιίγς πςξ καζ». «Πόζμ ιεβάθδ είκαζ δ ιπακζένα ζμο;» Σα θνύδζα ημο ζδηώεδηακ ιε εκδζαθένμκ. «Ώνηεηά εονύπςνδ ηαζ ααεζά βζα κα ηεκηώκς ηα πόδζα ιμο ηαζ κα ιμο θηάκεζ ημ


CAROLE MORTIMER

215

κενό ςξ ημοξ ώιμοξ». «Θα πςνμύζε, θμζπόκ, δύμ άημια ιαγί;» Σμ παιόβεθό ημο έβζκε πζμ πθαηύ όηακ ηαηάθααε πμύ ημ πήβαζκε. «Ώζθαθώξ». Δ Πακδώνα άθδζε ιζα ηνειμοθζαζηή ακάζα. «Σόηε εα ήηακ... εα ήηακ πμθύ... ζηακδαθώδεξ ακ ηάκαιε ιπάκζμ ιαγί;» «Ω, ηνμιενά ζηακδαθώδεξ», επζαεααίςζε μ Ρμύπενη. «Ώθθά αθμύ ημ εβηνίκς απόθοηα, ηζ ιαξ κμζάγεζ ακ είκαζ ζηακδαθώδεξ ή όπζ;» Δ Πακδώνα ημηηίκζζε ιε ηδκ ηόθιδ ηδξ κα ημο πνμηείκεζ κα πάνμοκ ημ ιπάκζμ ημοξ ιαγί. Να πάνμοκ ημ ιπάκζμ ημοξ ιαγί μζ δομ ημοξ γπκλνί...


216

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 15

«Μπμνείξ κα αβεζξ από ημ πανααάκ ηώνα, Πακδώνα», ηδκ ελζαξξύλσ μ Ρμύπενη νίπκμκηαξ ιζα ιαηζά πνμξ ημ πανααάκ ιε ηα ελςηζηά βζαπςκέγζηα ζπέδζα πίζς από ημ μπμίμ είπε ελαθακζζηεί δ βοκαίηα ημο πνζκ θίβα ιεπηά βζα κα βδοεεί. «Έθοβε ηαζ δ ηεθεοηαία οπδνέηνζα αθμύ άκαρε ηδ θςηζά ηαζ βέιζζε ηδκ ιπακζένα ιε ηαοηό κενό, έηζζ ηώνα είιαζηε εκηεθώξ ιόκμζ». Μζα από ηζξ οπδνέηνζεξ ημκ είπε επίζδξ εκδιενώζεζ όηζ δ πήνα ημο παηένα ημο είπε θύβεζ έλαθθδ από ημ ΢ηνάημκ Υάμογ θίβμ κςνίηενα. Ο Ρμύπενη είπε βδοεεί ζηδκ βηανκηανόιπα ημο ιε ηδ αμήεεζα ημο ααθέ ημο ηζ είπε θμνέζεζ ηδ ιαηνζά ιαύνδ αεθμύδζκδ νόιπα ημο, δίκμκηαξ πνόκμ ζηδκ Πακδώνα κα βδοεεί ηζ εηείκδ. Μόκμ πμο ηώνα έιμζαγε απνόεοιδ κα λειοηίζεζ πίζς από ημ ιαύνμ βοαθζζηενό πανααάκ. Πνώηδ θμνά εα έπαζνκε ημ ιπάκζμ ημο ιαγί ιε ιζα βοκαίηα ηζ αοηό ήηακ ιόκμ έκα -ημ ηεθεοηαίμ- από πμθθά πνάβιαηα πμο έηακε βζα πνώηδ θμνά, πάνδ ζηδκ Πακδώνα. Ω, είπε λακαδεί βοκαίηεξ κα παίνκμοκ ημ ιπάκζμ ημοξ, αθθά ηαιία δεκ ημκ είπε ηαθέζεζ πμηέ κα ιπεζ ζηδκ ιπακζένα ιαγί ηδξ. Καζ ηδκ ηαζκμύνζα αοηή ειπεζνία ηδκ πενίιεκε ιε ιεβάθδ ακοπμιμκδζία... *** Πίζς από ημ παναπέηαζια, δ Πακδώνα, θμνώκηαξ ιόκμ ηδκ


CAROLE MORTIMER

217

ακμζπηόπνςιδ νόιπα ηδξ, ήηακ ζε ηαηάζηαζδ πακζημύ ηαζ δ ηανδζά ηδξ θηενμημπμύζε ζημ ζηήεμξ ηδξ ζακ ηνμιαβιέκμ πμοθί. Ήηακ ηόζμ ημθιδνό αοηό πμο είπε πνμηείκεζ πνζκ από θίβμ -ό,ηζ ημθιδνόηενμ εα ιπμνμύζε κα θακηαζηεί πμηέ. ΋ιςξ ηώνα πμο είπε ένεεζ δ ώνα κα ανεεμύκ μζ δομ ημοξ ζηδκ ιπακζένα, έκζςεε πεηαθμύδεξ ζημ ζημιάπζ ηδξ ηαζ ήηακ πμθύ κεονζηή βζα κα αβεζ από ημ πανααάκ ηαζ κα ημκ ακηζηνίζεζ. Κζ ακ απμδεζηκύμκηακ ζςζηά ηα ημνμσδεοηζηά ζπόθζα ηδξ Παηνίζζα ηαζ δ Πακδώνα δεκ ηαηάθενκε κα ηναηήζεζ γςκηακό ημ εκδζαθένμκ ημο Ρμύπενη μύηε ηακ ώζπμο κα ηεθεζώζεζ δ κύπηα ημο βάιμο ημοξ; Πώξ εα ημ άκηεπε ακ ηεθζηά ηδκ απέννζπηε ςξ βοκαίηα όπςξ είπε ηάκεζ μ Μπάνκαιπζ από ηδκ ανπή ημο βάιμο ημοξ; ΋πζ, μ Ρμύπενη δεκ ήηακ Μπάνκαιπζ, ιάθςζε ημκ εαοηό ηδξ δ Πακδώνα. Αεκ ημο έιμζαγε ζε ηίπμηα, μύηε ζηδκ ειθάκζζδ μύηε ζημοξ ηνόπμοξ μύηε ζηζξ ζελμοαθζηέξ πνμηζιήζεζξ. Σμ ηεθεοηαίμ ημ ήλενε ιε αεααζόηδηα, ιεηά ηδκ απόθαοζδ πμο ηδξ είπε ήδδ πανίζεζ...

*** «Αε δαβηώκς, Πακδώνα», ημκ άημοζε κα ηδκ ηαθμπζάκεζ ιε αναπκή θςκή από ηδκ άθθδ πθεονά ημο πανααάκ. «Σμοθάπζζημκ... όπζ ακ δε ιμο ημ γδηήζμοκ». «Ρμύπενη!» ακαθώκδζε ζμηανζζιέκδ -ηαζ πανάθθδθα πενίενβδ κα ιάεεζ πόηε ηαζ ηάης από πμζεξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα ημο είπε γδηήζεζ ηάπμζμξ κα ημκ δαβηώζεζ... Κάπμζα βοκαίηα ακαιθίαμθα. ΋ιςξ πμύ ηαζ βζαηί κα ηδκ είπε δαβηώζεζ; Καζ κα ηδξ άνεζε άναβε όηακ μ Ρμύπενη έιπδλε εηείκα ηα όιμνθα θεοηά δόκηζα ζηδ ζάνηα ηδξ; «Πακδώνα», ηδξ λακάπε πνμεζδμπμζδηζηά, «ακ δε αβεζξ


218

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ζύκημια από ηεζ ιέζα, θμαάιαζ όηζ ημ κενό ημο ιπάκζμο ιαξ εα ηνοώζεζ ηόζμ πμο εα πνέπεζ κα λακανπίζμοιε όθδ ηδ δζαδζηαζία από ηδκ ανπή!» Σμ ήλενε όηζ ήηακ πμθύ ακόδημ εη ιένμοξ ηδξ πμο πνμκμηνζαμύζε έηζζ πίζς από ημ πανααάκ. ΢ημ ηάης ηάης, μ Ρμύπενη ηδκ είπε δεζ βοική ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο, όηακ ηδ αμήεδζε κα πθοεεί βζα κα ηδξ αάθεζ αάθζαιμ ζηα εβηαύιαηα ηζ έπεζηα ηδκ είπε λεηνεθάκεζ ιε ηα πάδζα ηαζ ηα θζθζά ημο, πμο δ Πακδώνα θαπηανμύζε κα πανεί λακά. Καζ λακά! ΐβαίκμκηαξ ηεθζηά από ημ πανααάκ, απέζηνερε βνήβμνα ημ αθέιια ηδξ. Βίπε πνμθάαεζ, ςζηόζμ, κα δεζ ημκ Ρμύπενη, πμο θμνμύζε ιόκμ ιζα ιαηνζά ιαύνδ νόιπα πμο ημο έθηακε ςξ ημοξ αζηναβάθμοξ, αθήκμκηαξ αηάθοπημ έκα ιένμξ ημο ζηένκμο ημο εηεί πμο δίπθςκε ηαζ ήηακ δειέκδ βύνς από ηδ ιέζδ ημο. Σμ ιοώδεξ ημο ζηήεμξ ήηακ εθαθνά ιαονζζιέκμ ηαζ ηαθοπηόηακ από θεπηή λακεή ηνζπμθοΎα. Ώοηό πμο δεκ πνόθααε κα δεζ πνμημύ αζαζηεί κα ζηνέρεζ ημ αθέιια ηδξ αθθμύ ήηακ πώξ ζημηείκζαζακ από θαβκεία ηα ιάηζα ημο Ρμύπενη ηαεώξ εαύιαγε ηα ιαηνζά πνοζά ιαθθζά ηδξ θοιέκα ζημοξ ώιμοξ ηαζ ηδκ πθάηδ ηδξ. Δ Πακδώνα θμνμύζε ιόκμ ιζα ηνει νόιπα δειέκδ ζηδ ιζηνμζημπζηή ηδξ ιέζδ, πμο άθδκε κα δζαβναθμύκ ηαεανά από ηάης ηα ζηδηά ηδξ ζηήεδ ιε εηείκα ηα γμοιενά ιζηνά ηενάζζα πμο είπε ήδδ βεοηεί ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο, ηαεώξ ηαζ μζ πθμύζζεξ ηαιπύθεξ ηςκ βμθώκ ηδξ, εκώ από ηάης πνόααθθακ βοικά ηα ιζηνά ηδξ πόδζα. Αεκ ημο λέθοβε ημ ημηηίκζζιά ηδξ μύηε μ ζοκεζηαθιέκμξ ηνόπμξ πμο απέθεοβε κα ημκ ημζηάλεζ, ηάηζ πμο ιανηονμύζε όηζ δεκ είπε λακαανεεεί πμηέ ζηδκ ιπακζένα ιε άθθμκ άκηνα. Κζ αοηό άνεζε πάνα πμθύ ζημκ Ρμύπενη. Μέπνζ ηώνα είπε ηαηαθένεζ κα ηδξ απμζπάζεζ εθάπζζηεξ θεπημιένεζεξ βύνς από ημκ πνώημ ηδξ βάιμ, αθθά εοπόηακ κα ιπμνμύζε κα ηδξ πνμζθένεζ όζμ ημ δοκαηόκ πενζζζόηενεξ κέεξ


CAROLE MORTIMER

219

ειπεζνίεξ. Καζ θοζζηά δεκ είπε ηαιία πνόεεζδ κα δζαηδνεί ενςιέκδ ζε ηάπμζα απόιαηνδ ζοκμζηία ηδξ πόθδξ, όπςξ πίζηεοε όηζ είπε ηάκεζ μ Μπάνκαιπζ Μέζιπενζ. «Θέθεζξ κα ιπεζξ πνώηδ ζηδκ ιπακζένα;» ηδκ πνμέηνερε. «Θα... Βοπανζζηώ». Δ θςκή ηδξ έηνειε εθαθνά όηακ βύνζζε από ηδκ άθθδ ηαζ έθοζε ηδ νόιπα ηδξ. «Ω!» ακαθώκδζε όηακ μ Ρμύπενη ήνεε από πίζς ηδξ ηαζ ηαηέααζε ηδ νόιπα από ημοξ ώιμοξ ηαζ ηα ιπνάηζα ηδξ. «Μπεξ βνήβμνα πνζκ ηνοώζεζ ημ κενό», ηδξ είπε νμοθώκηαξ ιε ηα ιάηζα ηδκ εύεναοζηδ μιμνθζά ηδξ βοικήξ ηδξ πθάηδξ, ηςκ βεκκαζόδςνςκ βθμοηώκ ηαζ ηςκ ιαηνζώκ, θείςκ πμδζώκ ηδξ. Πνόθααε, ιάθζζηα, κα δεζ βζα ιζα ζηζβιή ηζ εηείκμ ημ ιεηαλέκζμ λακεό ηνίβςκμ ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ πνμημύ ζπεύζεζ κα αοεζζηεί ζημ γεζηό κενό ηδξ ιπακζέναξ. Ο Ρμύπενη ακέηαεεκ έκζςεε άκεηα ιε ημ ζώια ημο, έηζζ μύηε ηώνα ημο πνμηάθεζε ηδκ παναιζηνή αιδπακία δ βύικζα ημο όηακ έαβαθε ηδ νόιπα ημο ηαζ ηδκ πέηαλε ζηδκ ηανέηθα πθάζ ζηδξ Πακδώναξ. ΢ημ ηάης ηάης δεκ ήηακ μ πνώημξ άκηναξ πμο έαθεπε δ Πακδώνα πςνίξ ηα νμύπα ημο. Κάεε άθθμ ιάθζζηα, ακ είπακ ηάπμζα αάζδ μζ θήιεξ... Ω, ζημ δζάαμθμ μζ θήιεξ! Πμηέ δεκ ημκ εκδζέθενακ. Ούηε πίζηεοε ημ νδηό όηζ «ε γπλαίθα ηνπ Καίζαξα δελ αξθεί λα είλαη ηίκηα, πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ηίκηα», εκώ μ ίδζμξ μ «Καίζαναξ» είπε δζηαίςια κα ηάκεζ ό,ηζ ημο έηακε ηέθζ! ΋πζ, αοηό έπνεπε κα είκαζ έκα κέμ λεηίκδια ηαζ βζα ημοξ δομ ημοξ, πςνίξ ακηεβηθήζεζξ βζα πνώδκ ζογύβμοξ ηαζ ενςιέκεξ. Ώθθζώηζηα μ βάιμξ ημοξ εα ηθμκζγόηακ πνζκ ηαθά ηαθά λεηζκήζεζ. Κμίηαλε ηδκ Πακδώνα. Σμο είπε βονζζιέκδ ηδκ πθάηδ ηαεώξ ηαεόηακ άηαιπηδ ζηδκ ιπακζένα, ιε ηα πένζα αημοιπζζιέκα ζηα πθάβζα. Οζ πνοζέξ ηδξ ιπμύηθεξ ήηακ ηώνα ιαγειέκεξ ζε έκακ παθανό ηόηζμ πμο απμηάθοπηε ημ άρμβμ ηόλμ ημο θαζιμύ


220

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ηδξ, ηδ θεπηή ηδξ πθάηδ ηαζ ηδκ απαθή ηαιπύθδ ημο εκόξ ζηήεμοξ ηδξ. «Μεηαηζκήζμο θίβμ πζμ ιπνμζηά, Πακδώνα», ηδξ είπε ιπαίκμκηαξ ζημ κενό. Σμ ημηηίκζζιά ηδξ απθώεδηε ανβά από ημ θαζιό ζηα ιάβμοθά ηδξ. Άπθςζε ηα ιαηνζά ημο πόδζα δελζά ηζ ανζζηενά από ηα δζηά ηδξ ηαζ αμθεύηδηε πίζς ηδξ ακαννζβώκηαξ ηαεώξ δ ζηύζδ ημο πζέζηδηε πάκς ζηα μπίζεζά ηδξ. «Θύιζζέ ιμο κα εοπανζζηήζς εενιά ηδκ ηονία Υάιμκη βζα ηδ εαοιαημονβή ηδξ αθμζθή όηακ ηδκ λακαδώ», ιμονιμύνζζε πασδεύμκηαξ ημοξ θεοημύξ ηδξ ώιμοξ. «Αεκ έπεζ ιείκεζ ημ παναιζηνό ζδιάδζ ζημ οπένμπμ δένια ζμο. ΢’ εκμπθεί αηόια;» «΢πεδόκ ηαεόθμο», ρζεύνζζε εηείκδ, ηνέιμκηαξ αηόια πζμ πμθύ ηώνα πμο έκζςεε ημ γεζηό ημνιί ημο ηόζμ ημκηά ζημ δζηό ηδξ. Πνμζπάεδζε κα ηαείζεζ θίβμ πζμ ιπνμζηά βζα κα ιδκ αημοιπάεζ δ πθάηδ ηδξ ημ ζηθδνό ημο ζηένκμ. «Θα είζαζ πζμ άκεηα ακ λαπθώζεζξ πνμξ ηα πίζς, πάκς ιμο», ηδξ είπε πζάκμκηάξ ηδκ εθαθνά από ημοξ βμθμύξ ηαζ ηνααώκηαξ ηδκ πνμξ ημ ιένμξ ημο. Δ Πακδώνα ακάζαζκε ιε ημθηέξ ακαπκμέξ, ηναηώκηαξ ζθζπηά ηζξ πθασκέξ πθεονέξ ηδξ ιπακζέναξ, αθθά ζζβά ζζβά αθέεδηε κα παθανώζεζ πάκς ημο. Δ απαθή ηνζπμθοΎα ημο ζηήεμοξ ημο ηδξ βανβαθμύζε ηδκ πθάηδ ηαεώξ έβεζνε ημ ηεθάθζ ηδξ ζημκ έκα ημο ώιμ. «Έπεζξ ηα ςναζόηενα ζηήεδ πμο είπα πμηέ ηδκ ηύπδ κα δς». Δ Πακδώνα ζηαιάηδζε ζπεδόκ κα ακαπκέεζ όηακ ηα πένζα ημο ακέαδηακ από ημοξ βμθμύξ ηδξ ανβά πνμξ ηα πάκς ηαζ ηνάηδζε ηαζ ηα δομ ηδξ ζηήεδ ζηζξ θανδζέξ ημο παθάιεξ. Ήηακ δ πζμ ενςηζηή ηαζ πζμ απμθαοζηζηή ειπεζνία ηδξ γςήξ ηδξ, ζηέθηδηε ημζηάγμκηαξ ηα δοκαηά εηείκα πένζα, εκώ μ Ρμύπενη αημύιπδζε ημ εοαίζεδημ ζδιείμ ζημ πθάζ ημο θαζιμύ ηδξ, ζηέθκμκηαξ νίβδ εοπανίζηδζδξ ζηδ ναπμημηαθζά ηδξ. Σα


CAROLE MORTIMER

221

ιαηνζά ημο δάπηοθα έηθεζζακ βύνς από ηζξ εοαίζεδηεξ, ενεεζζιέκεξ ηδξ εδθέξ πασδεύμκηαξ ηαζ πζέγμκηάξ ηεξ ώζπμο ζηθήνοκακ ζακ ιζηνά γμοιενά ηενάζζα. Δ δδμκή πμο ηαηέηθοζε λαθκζηά ημ ημνιί ηδξ ηδκ έηακε κα ηεκηςεεί εκζηζηηςδώξ, ςεώκηαξ ηα μπίζεζά ηδξ πάκς ημο ηαζ ηα ζηήεδ ηδξ ζηα πένζα ημο, εκώ δ βθώζζα ηαζ ηα δόκηζα ημο ζοκέπζζακ κα ααζακίγμοκ βθοηά ημκ θεπηό ηδξ θαζιό. ΐόβηδλε ζζβακά ιε ηδκ έλαρδ ηαζ ηδκ ακαηνζπίθα πμο ηδκ πθδιιύνζζακ όηακ έηθεζζε ζθζπηά ημοξ ιδνμύξ ηδξ, λένμκηαξ όηζ ήηακ ηαζ πάθζ πνδζιέκδ εηεί ηάης ηαζ κζώεμκηαξ εηείκμ ημ εοαίζεδημ ηνοθό ζδιείμ ηδξ κα πάθθεηαζ από ακάβηδ. «Ρμύπενη...» αόβηδλε λακά. «Υαθάνςζε ηαζ απόθαοζέ ημ, αβάπδ ιμο», ηδξ ρζεύνζζε ιε ημ ζηόια ημθθδιέκμ ζημκ ιεηαλέκζμ ηδξ θαζιό, «βζαηί δε ζημπεύς κα ζηαιαηήζς ζύκημια κα ζε αββίγς». Πώξ κα παθανώζεζ όιςξ ιε ηα ζηήεδ ηδξ ηθεζζιέκα ζηζξ παθάιεξ ημο ηαζ ηα δάπηοθά ημο κα παίγμοκ ιε ηζξ εδθέξ ηδξ; Καοηά ηύιαηα απόθαοζδξ ηδ ζοβηθόκζζακ μθόηθδνδ όηακ ημ έκα ημο πένζ αοείζηδηε ζημ κενό, ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ, ακαγδηώκηαξ εηείκμ ημ παθθόιεκμ ιπμοιπμύηζ ηαζ πασδεύμκηάξ ηδκ εηεί ιε ημκ ίδζμ νοειό πμο ηα δάπηοθά ημο ηώνα πίεγακ ηαζ ηνααμύζακ απαθά ηζξ εδθέξ ηδξ ιαηναίκμκηαξ ηαζ μνεώκμκηάξ ηεξ. Δ Πακδώνα ακάζαζκε θαπακζαζιέκδ, ακήιπμνδ κα πάνεζ ημ αθέιια ηδξ από ηα πένζα ημο, ημ έκα από ηα μπμία ηναημύζε αηόια ημ ζηήεμξ ηδξ, εκώ ημ άθθμ ηδ εώπεοε ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ, πςνίγμκηαξ ηζξ πηοπέξ ιε ηδκ απαθή πνοζή ηνζπμθοΎα ηαζ απμηαθύπημκηαξ ημ ιζηνμζημπζηό εηείκμ νμοιπίκζ, πμο ηώνα παθθόηακ ζημ νοειό ηςκ παδζώκ ημο. Δ δζπθή εηείκδ επίεεζδ ζηζξ αζζεήζεζξ ηδξ ήηακ ηόζμ, ια ηόζμ απμθαοζηζηή, πμο ηα θαβόκζα ηδξ άνπζζακ εκζηζηηςδώξ κα ημοκζμύκηαζ ζημ νοειό ηςκ δαπηύθςκ ημο, εκώ ηάεε άββζβια


222

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ζημ ζηήεμξ ηδξ ιεβάθςκε ηδκ απόθαοζδ πμο ακάαθογε ακάιεζα ζηα πόδζα ηδξ. «Ρμύπενη!» θώκαλε λέπκμδ ηαεώξ δ απόθαοζδ αοηή ηδκ πανάζενκε αηόια πζμ ρδθά. «΢ε παναηαθώ, Ρμύπενη!» λακαθώκαλε ηζκάγμκηαξ ημ ηεθάθζ ηδξ δελζά ηζ ανζζηενά ηαζ θαπηανώκηαξ ηδκ ημνύθςζδ πμο εα ηδξ έθενκε ημ βθοηό αοηό ιανηύνζμ. «Πεξ ιμο ηζ εέθεζξ, αβάπδ ιμο», ηδκ πνμέηνερε. «Πεξ ιμο ηζ ρξεηάδεζαη». «Πζμ δοκαηά», ημκ παναηάθεζε. «Ω Ρμύπενη, ζε παναηαθώ, πζμ δπλαηά!» «Έηζζ;» Ξακαηνάαδλε ηαζ έζθζλε ηδ θμοζηςιέκδ ηδξ νώβα, ηάκμκηαξ ημκ ηόθπμ ηδξ κα ζοζπάηαζ ηαζ κα πάθθεηαζ. «Ναζ!» Δ Πακδώνα είπε λεπενάζεζ πθέμκ ηάεε αίζεδια αιδπακίαξ ηαζ ζοζημθήξ ηαζ ύρςκε ημοξ βμθμύξ ηδξ πνμξ ηα δάπηοθά ημο, ηνεθή από επζεοιία... «Καζ έηζζ;» Ο Ρμύπενη ηνάηδζε ημ ιζηνό πνδζιέκμ ιπμοιπμύηζ ακάιεζα ζηα δάπηοθά ημο ηαζ ημ πίεζε. Δ Πακδώνα άθδζε ιζα ηναοβή ηαεώξ δ απόθαοζδ, ζακ θμοζηςιέκμ πμηάιζ, ηδκ πανέζονε ζηδκ ημνύθςζή ηδξ. Βίπε ηδκ αίζεδζδ όηζ επέπθεε, παναδμιέκδ ζηα δζαδμπζηά ηύιαηα δδμκήξ πμο πνμηαθμύζακ ηα πάδζα ημο Ρμύπενη ζημ ζηήεμξ ηδξ ηαζ δύμ από ηα ιαηνζά ημο δάπηοθα, πμο αοείγμκηακ ηώνα ιέζα ηδξ νοειζηά, αολάκμκηαξ ηαζ ααεαίκμκηαξ ηδκ εοπανίζηδζή ηδξ, ώζπμο άθδζε ημ ηεθάθζ ηδξ κα πέζεζ αδύκαια ζημκ ώιμ ημο, ακαζαίκμκηαξ ιε ηόπμ ηαζ θαπακζαζιέκα. Σμ ζηήεμξ ημο Ρμύπενη ηόκηεοε κα ζπάζεζ από ηδκ ζηακμπμίδζδ πμο αίςζε αθέπμκηαξ ηδκ Πακδώνα κα θηάκεζ ζε μνβαζιό ηαζ απμθαιαάκμκηαξ ηδκ μιμνθζά ηδξ βύικζαξ ηδξ, ηζξ άιεζεξ ακηζδνάζεζξ εηείκμο ημο ποιώδμοξ ημνιζμύ πμο ημο είπακ επζηνέρεζ κα ηδξ πανίζεζ απόθαοζδ ηαζ ιε ημκ ηνόπμ αοηό κα βεοηεί ηδκ ίδζα απόθαοζδ ηαζ μ ίδζμξ. Ήηακ ιζα αθδεζκή Ώθνμδίηδ πμο είπε γςκηακέρεζ ζηα πένζα ημο, ιζα βοκαίηα πμο


CAROLE MORTIMER

223

ηδξ άλζγε κα ηδκ αβαπμύκ ηαζ κα ηδ θαηνεύμοκ- ηαζ μ Ρμύπενη ήλενε όηζ εα πενκμύζε εοπανίζηςξ ηδκ οπόθμζπδ γςή ημο ηάκμκηαξ ένςηα ιαγί ηδξ ηαζ πνμζθένμκηάξ ηδξ πανά. Γζα ηδκ ώνα ημύ ανημύζε κα ζηέθηεηαζ αοηή ηδ κύπηα ηαζ ηζξ ώνεξ πμο εα πενκμύζακ ιαγί, ζπεδζάγμκηαξ κα ηδκ πάνεζ ιε ηάεε δοκαηό ηνόπμ, κα ηδ δέζεζ βζα πάκηα ιαγί ημο, κα ηδκ ηάκεζ δζηή ημο ιέπνζ κα ιάεεζ ηάεε βςκζά ηαζ ηάεε ιοζηζηό ημο ημνιζμύ ηδξ ηαθύηενα απ’ όζμ βκώνζγε ημ δζηό ημο. «Πμύ πάιε;» νώηδζε λαθκζαζιέκδ δ Πακδώνα όηακ μ Ρμύπενη ζδηώεδηε όνεζμξ, ηδκ πήνε ζηδκ αβηαθζά ημο ηαζ αβήηε από ηδκ ιπακζένα. Πέναζε ηα πένζα ηδξ ζθζπηά βύνς από ημ θαζιό ημο, ηαεώξ μ πνόπεζνμξ ηόηζμξ ηδξ θύεδηε ηαζ μ πείιαννμξ ηςκ ιαθθζώκ ηδξ λεπύεδηε ηαθύπημκηαξ ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαζ ημ ιπνάηζμ ημο Ρμύπενη πμο ήηακ ηοθζβιέκμ βύνς ηδξ. Μ’ έκα παιόβεθμ ηδκ άθδζε ιαθαηά πάκς ζημ παθί. «Λές κα ζε ζημοπίζς, βζα κα είζαζ ηεθείςξ ζηεβκή όηακ πέζμοιε ζημ ηνεαάηζ». Με ηδκ Πακδώνα μθόβοικδ ιπνμζηά ημο, άπθςζε ημ πένζ ηαζ πήνε ιζα πμκηνή άζπνδ πεηζέηα. ΢ηάεδηε ύζηενα πίζς ηδξ ηαζ άνπζζε κα ηδ ζημοπίγεζ από ηα κενά, εκώ ηα πόδζα ηδξ έηνειακ αηόια από ηδκ έκηαζδ ηδξ απόθαοζδξ πμο ηδξ είπακ πανίζεζ μζ πενζπμζήζεζξ ημο Ρμύπενη. Μζαξ απόθαοζδξ ιόκμ βζα εθείλε, όιςξ... Γζα άθθδ ιζα θμνά, ήηακ εηείκδ, ηαζ όπζ μ Ρμύπενη, πμο είπε πάνεζ ηαζ είπε βεοηεί ενςηζηή ζηακμπμίδζδ. Όβνακε ηα πείθδ ηδξ πνζκ ημο ιζθήζεζ. «Βίζαζ πμθύ βεκκαζόδςνμξ εναζηήξ, Ρμύπενη, αθθά ιήπςξ ήνεε δ ζηζβιή εβώ... ειείξ κα...» «Έπμοιε όθμ ημ πνόκμ κα δώζμοιε μ έκαξ ζημκ άθθμ ηάεε δοκαηή ενςηζηή απόθαοζδ, Πακδώνα», ηδ δζααεααίςζε ιε αναπκή θςκή βμκαηίγμκηαξ βζα κα ζημοπίζεζ ημ πίζς ιένμξ ηςκ πμδζώκ ηδξ. «Έπμοιε ιπνμζηά ιαξ όθδ ιαξ ηδ γςή».


224

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

΋θδ ημοξ ηδ γςή... Ήηακ εηπθδηηζηό, ήηακ απίζηεοημ πμο ανέεδηε πακηνειέκδ ιε ημκ Ρμύπενη ΢ηένθζκβη, δμύηα ημο ΢ηνάημκ, ιανηήζζμ ημο Νηέαθζκ ηαζ ηόιδ ημο Σζάνβμοκη- δζηή ημο βζα πάκηα, βζα κα ηδκ ηάκεζ ό,ηζ θαπηανά. Βπμιέκςξ δεκ ήηακ ηζ εηείκμξ δζηόξ ηδξ βζα κα ημκ ηάκεζ ό,ηζ εέθεζ; «Ρμύπενη, εα ιπμνμύζα... Μα ηζ ηάκεζξ;» Έηπθδηηδ έκζςζε ηα πείθδ ημο κα αββίγμοκ ημκ έκα ηδξ βθμοηό. Βηείκμξ βέθαζε ι’ έκα ζζβακό, πμκδνό βεθάηζ αοηή ηδ θμνά. «Αε θηαίς εβώ, Πακδώνα. Σα μπίζεζά ζμο είκαζ ηόζμ γμοιενά πμο δεκ ιπμνώ κα ακηζζηαεώ άθθμ ζημκ πεζναζιό κα ηα θζθήζς». Καζ πίεζε ηα γεζηά ημο πείθδ ηαζ ζημκ άθθμ ηδξ βθμοηό. Σμ άββζβια ηςκ πεζθζώκ ημο εηεί ήηακ... πμθύ αιανηςθό βζα ιζα βοκαίηα αεώα όπςξ εηείκδ, αθθά δε εα ήηακ αηόια πζμ αιανηςθό ακ βύνζγε πνμξ ημ ιένμξ ημο εκώ ήηακ βμκαηζζιέκμξ ηόζμ ημκηά ηδξ; Έηακε θμζπόκ δύμ αήιαηα ιπνμζηά ηζ έπεζηα ζηνάθδηε. Σα ιάηζα ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα ηαζ ηδξ ηόπδηε δ ακάζα όηακ ημκ είδε κα ηάεεηαζ ζηζξ θηένκεξ ηαζ κα ηδκ ημζηάγεζ ιε γεζηό αθέιια εκώ ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ημο μνεςκόηακ ζηθδνό ηαζ πακέιμνθμ ημ ακηνζηό ημο ιόνζμ. Σμ είπε κζώζεζ ανηεηέξ θμνέξ κα πζέγεηαζ πάκς ηδξ, ζδίςξ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο, όηακ είπε ηαείζεζ πάκς ημο ηαααθώκηαξ ημκ ηόζμ ημθιδνά ηαζ ηδξ είπε πανίζεζ εηείκδ ηδκ πνώηδ βεύζδ απόθαοζδξ, αθθά ηίπμηα μύηε εηείκεξ μζ ζηζβιέξ ζηεκήξ μζηεζόηδηαξ ηδκ είπακ πνμεημζιάζεζ βζα ηδκ αννεκςπή μιμνθζά ημο ημνιζμύ ημο. Σμ δένια ημο είπε έκα ακμζπηό πνοζαθέκζμ πνώια, μζ πθάηεξ ημο ήηακ θανδζέξ ηαζ δοκαηέξ, ημ ζηένκμ ημο πθαηύ ηαζ ιοώδεξ, ημ ζημιάπζ ημο επίπεδμ ηαζ ζηεκό ηαζ εηείκμ ημ ιαηνύ, πμκηνό ιόνζμ πνμελείπε πενήθακα ιέζα από ηδκ λακεή, ζβμονή


CAROLE MORTIMER

225

ηνζπμθοΎα ακάιεζα ζημοξ ιδνμύξ ημο. «Ω Ρμύπενη!» Δ Πακδώνα βμκάηζζε ιπνμζηά ημο. «Μπμνώ κα... ζε αββίλς;» «Κάκ’ ημ», ηδκ πανόηνοκε αναπκά. «Θεέ ιμο... Πακδώνα!» ΐόβηδλε ιε ημ πνώημ άββζβια ηςκ ιεηαλέκζςκ ηδξ δαπηύθςκ πάκς ζημ θθεβόιεκμ ιόνζό ημο. «Αε ζε πμκάεζ;» Φαζκόηακ ενεεζζιέκμ ηαζ ημ δένια πμο ημ ηάθοπηε έδεζπκε ηόζμ ηεκηςιέκμ ηαεώξ ζηζνημύζε ιε ημ παναιζηνό ηδξ άββζβια. «Βίκαζ εοπάνζζημξ πόκμξ», ζηέκαλε μ Ρμύπενη. «Υάζδερε ιε, ιςνό ιμο», ηδκ ζηέηερε. «΢θίλε θζβάηζ ηα δάπηοθά ζμο ηαζ πάζδερε ιε πάκς-ηάης... Έπεζηα αάθε ημ άθθμ ζμο πένζ ηάης από ηα... Ναζ, έηζζ!» Οζ ενςηζηέξ ζηζβιέξ πμο είπε πενάζεζ ηεθεοηαία ιε ηδκ Πακδώνα είπακ ελακηθήζεζ ζπεδόκ ηάεε απόεεια αοημηονζανπίαξ ημο ηαζ ηώνα ηόκηεοε κα πάζεζ εκηεθώξ ημκ έθεβπμ ηαεώξ είπε ημ πένζ ηδξ ηοθζβιέκμ βύνς από ημκ ακηνζζιό ημο, ημοκώκηαξ ημ εθαθνά πάκς-ηάης, εκώ ηα ιάηζα ημο ιπμνμύζακ κα νμοθμύκ απόνηαβα ηδ βύικζα ηδξ. «Πζμ δοκαηά, αβάπδ ιμο», ηδκ πανόηνοκε αναπκά ηαζ δ πθάηδ ημο ηεκηώεδηε ηαεώξ άνπζζε κα ςεεί νοειζηά ιέζα ζηδκ παθάιδ ηδξ. «Πζμ δοκαηά! Ω Θεέ ιμο, πζμ βνήβμνα!» «Μπμνώ κα...» Έβθεζρε ηα πείθδ ηδξ αθέπμκηαξ ιζα οβνή ζηαβόκα ζημ άηνμ ημο. «Μπμνώ κα ζε βεοηώ εηεί;» «Ναζ!» ιμύβηνζζε μ Ρμύπενη κζώεμκηαξ ηδκ ημνύθςζή ημο κα πθδζζάγεζ ημπθάγμκηαξ ιέζα ημο, όηακ είδε ηδκ Πακδώνα κα ζηύαεζ ανβά πάκς ημο, ιε ημ ιεηάλζ ηςκ ιαηνζώκ, πνοζώκ ιαθθζώκ ηδξ κα ζηεπάγεζ ημοξ ιδνμύξ ημο ηαεώξ ηα πείθδ ηδξ άκμζλακ πάκς από ημ παθθόιεκμ ιόνζό ημο ηαζ ημ πήνε ζημ γεζηό ηδξ ζηόια ηόζμ ααεζά πμο ημ εοαίζεδημ άηνμ ημο ανήηε ζημ πίζς ιένμξ ημο θαζιμύ ηδξ. Αε εοιόηακ κα έπεζ αζώζεζ λακά ηέημζα αίαζδ ηαζ δοκαηή εηζπενιάηζζδ. Άπθςζε ηα πένζα ηζ έπςζε ηα δάπηοθά ημο ζηα


226

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ιαθθζά ηδξ Πακδώναξ, πμο δέπηδηε ηδκ έηνδλδ ηςκ ποιώκ ημο, εκώ εηείκμξ αμβημύζε ηαζ ζπανηανμύζε από έηζηαζδ. Λίβα θεπηά ανβόηενα, μ Ρμύπενη έβεζνε πνμξ ηα ειπνόξ ηαζ αημύιπδζε ημ ηεθάθζ ημο ζηζξ πνοζέξ ηδξ ιπμύηθεξ, ελακηθδιέκμξ, ζακ κα είπε ζηναββίζεζ από όθδ ημο ηδ δύκαιδ ηαζ ηάεε θμβζηή ζηέρδ. «Ρμύπενη, είζαζ ηαθά;» Δ Πακδώνα ηνόιαλε αθέπμκηάξ ημκ κα έπεζ ηαηαννεύζεζ ηαζ πθόιζαζε ζηδ ζηέρδ όηζ ιπμνεί κα ημκ είπε πμκέζεζ. Βίπε εκενβήζεζ ζπνςβιέκδ απμηθεζζηζηά από ημ βοκαζηείμ ηδξ έκζηζηημ θίβμ πνςηύηενα, όηακ ημο γήηδζε κα ημκ βεοηεί. Μήπςξ όιςξ ημκ είπε ηναοιαηίζεζ ιε ηάπμζμκ ηνόπμ; Μήπςξ είπε πθδβώζεζ ημ ιμκαδζηό πνόζςπμ πμο δεκ ήεεθε κα πθδβώζεζ πμηέ; «Βκηάλεζ είιαζ, αβάπδ ιμο», ηδξ είπε μ Ρμύπενη ιε έκα αδύκαιμ βέθζμ ηαεώξ ζήηςζε ημ αθέιια ημο ζημ δζηό ηδξ. «Υνεζάγμιαζ απθώξ έκα δομ θεπηά βζα κα ζοκέθες ηαζ ιεηά εα είκαζ δ ζεζνά ιμο κα ζε βεοηώ...» ΢ηαιάηδζε απόημια ηαζ έζιζλε εκμπθδιέκμξ ηα θνύδζα όηακ αημύζηδηε έκα πηύπδια ζηδκ πόνηα ηδξ ηνεααημηάιανάξ ημοξ. «΋πζ ηώνα!» βνύθζζε. Έηθεζζε βζα θίβμ ηα ιάηζα ηαζ ημύκδζε γςδνά ημ ηεθάθζ. «Ώξ ημοξ αβκμήζμοιε, αβάπδ ιμο, ηαζ ίζςξ θύβμοκ». Σδκ ημίηαλε έκημκα. «Πακδώνα, ιήπςξ ήιμοκ πμθύ ηναπύξ ιαγί ζμο; Μήπςξ ζε πόκεζα;» «Να ιε πμκέζεζξ; Βζύ ήζμοκ αοηόξ πμο έιμζαγε κα πμκάεζ πνζκ από θίβμ». «Ώοηό ήηακ έηζηαζδ, όπζ πόκμξ», ηδξ ελήβδζε. «Μζα έηζηαζδ πμο δε αθέπς ηδκ ώνα κα λακαγήζς. Μπμνείξ κα ιμο ημ λακαηάκεζξ αοηό όζμ ζοπκά εέθεζξ», ηδκ πείναλε. «Ώθήεεζα;» Οζ απμνίεξ ηδξ ημκ πνμαθδιάηζγακ. «Αεκ ηαηαθαααίκς, Πακδώνα. Ήζμοκ πακηνειέκδ ιε ημκ Μέζιπενζ ηνία πνόκζα. Οζ δομ ζαξ πμηέ δεκ...» Πνζκ μθμηθδνώζεζ ηδ θνάζδ ημο, εηείκδ


CAROLE MORTIMER

227

λαθκζηά ηνααήπηδηε ιαηνζά ημο. «Μδ ιζθάξ βζ’ αοηόκ ηώνα!» ημο θώκαλε ημζηώκηαξ ημκ ιε ηα ηενάζηζα ιάηζα ηδξ ζακ κα ημκ ηαηδβμνμύζε. «Ξέξσ πςξ είπεξ όηζ δεκ ηαζνζάγαηε εζείξ μζ δομ, αθθά δεκ ιπμνεί κα ιδ...» ΢ηοενώπζαζε αημύβμκηαξ ηάπμζμκ κα πηοπάεζ λακά ηδκ πόνηα ημο δςιαηίμο ημοξ. «Σζ ηνέπεζ επζηέθμοξ;» θώκαλε πάκμκηαξ ηδκ οπμιμκή ημο. «Γδηώ ζοβκώιδ πμο ζαξ δζαηόπης, Τρδθόηαηε», είπε μ ιπάηθεν ημο απέλς. «΋ιςξ ηάης έπεζ ένεεζ ιζα ηονία πμο εέθεζ κα ζαξ δεζ. Ώνκείηαζ κα θύβεζ ηαζ επζιέκεζ όηζ πνέπεζ κα ζαξ ιζθήζεζ αιέζςξ», πνόζεεζε απμθμβδηζηά. Δ Πακδώνα ακμζβόηθεζζε ηα ιάηζα ηδξ ιε έηπθδλδ. Αεκ ήλενε πώξ κα ενιδκεύζεζ αοηή ηδ δζαημπή θίβμ αθόημο εηείκδ ηαζ μ Ρμύπενη είπακ γήζεζ ηζξ πζμ πνμζςπζηέξ ζηζβιέξ πμο εα ιπμνμύζε κα θακηαζηεί πμηέ ακάιεζα ζ’ έκακ άκηνα ηαζ ιζα βοκαίηα. Πμζα βοκαίηα ημκ πενίιεκε ηάης; Καζ πώξ ημθιμύζε κα ημοξ δζαηόπηεζ ηδ ιένα ημο βάιμο ημοξ; Ώκανςηήεδηε ιε εθίρδ ακ, πάκς πμο ηαηάθενε κα δζώλεζ ηδκ Παηνίζζα ΢ηένθζκβη από ηδ γςή ηαζ ημ ζπίηζ ημο Ρμύπενη, εα ακαβηαγόηακ ηώνα κα ακηζιεηςπίζεζ ηάπμζα άθθδ βοκαίηα από ημ άζςημ ηαζ αιανηςθό πανεθεόκ ημο. «Καηεααίκς ζε δομ θεπηά, Πέκηθημκ», είπε μ Ρμύπενη ηζ έπεζηα ζηνάθδηε ζηδκ Πακδώνα. «΋πμζα ηζ ακ είκαζ, εα ηδκ λεθμνηςεώ ημ ηαπύηενμ βζα κα βονίζς ημκηά ζμο». «Μδ αζαζηείξ ελαζηίαξ ιμο, Ρμύπενη». Ώπεθεοεενώεδηε από ηδκ αβηαθζά ημο, ζδηώεδηε ιε πάνδ ηαζ πήβε κα πάνεζ ηδ νόιπα ηδξ. «΋πςξ είπεξ, έπμοιε όθδ ιαξ ηδ γςή ιπνμζηά ιαξ». Σμο βύνζζε ηδκ πθάηδ, θόνεζε ηδ νόιπα ηδξ ηαζ ηδκ έδεζε βενά ηζκάγμκηαξ ηα θοηά ηδξ ιαθθζά. «Πακδώνα...»


228

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Μδκ ηαεοζηενείξ άθθμ ελαζηίαξ ιμο». ΢οκέπζζε κα ημζηάγεζ αθθμύ, αθθά είπε ζοκαίζεδζδ ηδξ ηάεε ημο ηίκδζδξ ηαεώξ κηύεδηε ηζ εηείκμξ ηαζ ηδκ πθδζίαζε. Ώημύιπδζε ημ έκα ημο πένζ ζημκ ώιμ ηδξ ηαζ ιε ημ άθθμ ηδξ ακαζήηςζε ημ πζβμύκζ βζα κα ημζηάλεζ μθόζζζα ζηα ιάηζα ηδξ, πμο ημκ απέθεοβακ αηόια. «Πανά ηδκ επζιμκή αοηήξ ηδξ επζζηέπηνζαξ, είιαζ ζίβμονμξ όηζ δε εα πνόηεζηαζ βζα ηάηζ ζδιακηζηό», ιμονιμύνζζε ηεθζηά, θοπδιέκμξ πμο μζ όιμνθεξ ζηζβιέξ ημοξ είπακ δζαημπεί ηόζμ απόημια. «Φοζζηά». Σμο παιμβέθαζε θεοβαθέα ηνααώκηαξ ημ πζβμύκζ ηδξ από ημ πένζ ημο. «΋ζμ πζμ βνήβμνα παξ ηόζμ πζμ βνήβμνα εα βονίζεζξ», ημο επζζήιακε. Σα πείθδ ημο Ρμύπενη ζθίπηδηακ ηαζ ιέζα ημο έανζζε ηδκ επίιμκδ ηονία πμο ημκ πενίιεκε ηάης. Καζ πμο ηαθά εα έηακε κα είκαζ έημζιδ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ μνβή ημο! «Θα ιείκεζξ αηνζαώξ όπςξ είζαζ;» Έζηνερε ημ αθέιια ηδξ ζημ ιπνμύκηγζκμ νμθόζ πάκς ζημ ηγάηζ. «Βίκαζ ζπεδόκ ώνα κα κηοεμύιε βζα ημ δείπκμ». Ώπ’ ό,ηζ εοιόηακ μ Ρμύπενη, δ Πακδώνα δεκ είπε πνμθηάζεζ κα θάεζ μύηε πνςζκό μύηε ιεζδιενζακό ζήιενα, ζοκεπώξ πνέπεζ κα πέεαζκε ηδξ πείκαξ ιεηά από ιζα ηόζμ βειάηδ ιένα. Πνμζπάεδζε κα ηαηαπζεί ηδκ απμβμήηεοζή ημο. «Ώζθαθώξ, εημζιάζμο βζα ημ δείπκμ. Πάς ηζ εβώ ζηδκ βηανκηανόιπα ιμο κα κηοεώ βζα κα δς ηζ εέθεζ δ ακεπζεύιδηδ επζζηέπηνζά ιαξ». Δ θςκή ημο ζηθήνοκε ζηζξ ηεθεοηαίεξ θέλεζξ ηαεώξ ακανςηζόηακ πμζα ζηδκ εοπή ήηακ. ΢ίβμονα όπζ δ Παηνίζζα, πμο είπε θύβεζ πνζκ από ιία ώνα πενίπμο ηαζ δεκ πνμαθεπόηακ κα λακαβονίζεζ πμηέ. «Ώκ δεκ απαηώιαζ, μ Πέκηθημκ είπε όηζ δ ηονία είκαζ δζηή ζμο επζζηέπηνζά ηαζ όπζ δζηή ιμο», ημο εύιζζε δ Πακδώνα ροπνά ηαζ ηνααήπηδηε ηαζ πάθζ ιαηνζά ημο. Σα ιάηζα ημο Ρμύπενη ζηέκερακ ηαζ ηα πένζα ημο έπεζακ ζημ


CAROLE MORTIMER

229

πθάζ. «Πακδώνα...» «΢ε παναηαθώ, Ρμύπενη, πήβαζκε, ζε παναηαθώ», επέιεζκε εηείκδ ζηαεενά. Σδξ ένζλε άθθδ ιία ζηεκμπςνδιέκδ ιαηζά. «Βίκαζ ημ ηεθεοηαίμ πνάβια ζημκ ηόζιμ πμο ήεεθα κα βίκεζ, Πακδώνα». «Αεκ ιπμνείξ κα λένεζξ ακ είκαζ αθήεεζα αοηό, αθμύ δεκ λένεζξ αηόια πενί ηίκμξ πνόηεζηαζ», ακηέηεζκε εηείκδ. ΋πμζα ηζ ακ είπε ημθιήζεζ κα ημοξ δζαηόρεζ ηδ ιένα ημο βάιμο ημοξ, εα ηα άημοβε έκα πενάηζ από ημκ Ρμύπενη. «Βπζζηνέθς ζε θίβα θεπηά», οπμζπέεδηε ηαζ πήβε κα κηοεεί.

*** ΋ιςξ ιζα ιαηζά ζηδ θακενά ακαζηαηςιέκδ επίιμκδ ηονία πμο είπε απαζηήζεζ κα ημκ δεζ ήηακ ανηεηή βζα κα ηαηαθάαεζ μ Ρμύπενη όηζ είπε αζαζηεί κα ιζθήζεζ...


230

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 16

«Ο Τρδθόηαημξ ιμο γήηδζε κα ζαξ ιεηαθένς ηδ ζοβκώιδ ημο, Τρδθμηάηδ, ηαζ ζαξ παναηαθεί κα λεηζκήζεηε ημ δείπκμ ζαξ πςνίξ εηείκμκ». Έκαξ αιήπακμξ Πέκηθημκ ζηεηόηακ ζημ πμθ όηακ δ Πακδώνα άκμζλε ηδκ πόνηα ηδξ ηνεααημηάιαναξ πμο ηδξ είπε πηοπήζεζ ιζζή ώνα ιεηά ηδκ έλμδμ ημο ζογύβμο ηδξ. Νηοιέκδ ηαζ πενζιέκμκηαξ ακοπόιμκα ημκ Ρμύπενη είπε πενάζεζ ηα ηεθεοηαία δέηα θεπηά αδιαηίγμκηαξ ακήζοπα ζημ δςιάηζμ. Έιεζκε άβαθια. «Καζ πμύ είκαζ μ Τρδθόηαημξ;» Ο ιπάηθεν απέθοβε ημ αθέιια ηδξ. «Νμιίγς όηζ πνεζάζηδηε κα αβεζ βζα θίβμ έλς, Τρδθμηάηδ». Σα ιάηζα ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα. «Ο Τρδθόηαημξ δεκ είκαζ ζημ ζπίηζ;» «΋πζ, Τρδθμηάηδ ». Καηάπθδηηδ ηαζ ζμηανζζιέκδ δ Πακδώνα ζοκεζδδημπμίδζε όηζ μ Ρμύπενη είπε απμθαζίζεζ κα αβεζ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ. Με ηδκ επίιμκδ ηονία πμο ημκ πενίιεκε ηάης άναβε; Ίζςξ ηάπμζα από ημ πανεθεόκ ημο; Ώκανςηήεδηε ζοκμθνοςιέκδ ιήπςξ αζαγόηακ κα αβάθεζ ζοιπενάζιαηα. ΢ημ ηάης ηάης, μ Ρμύπενη είπε εηπθαβεί όζμ ηζ εηείκδ αημύβμκηαξ όηζ είπε ηάπμζα επζζηέπηνζα. Μόκμ πμο ηώνα... είπε θύβεζ από ημ ΢ηνάημκ Υάμογ πςνίξ κα ιπεζ ηακ ζημκ ηόπμ κα ακέαεζ κα ηδκ εκδιενώζεζ όηζ εα έαβαζκε. «΢οιααίκεζ ηάηζ, Πέκηθημκ;» νώηδζε ημκ δθζηζςιέκμ οπδνέηδ.


CAROLE MORTIMER

231

«Αε βκςνίγς, Τρδθμηάηδ». Ώκαζηέκαλε απμβμδηεοιέκδ. «Ο δμύηαξ δεκ ακέθενε ημοξ θόβμοξ ηδξ λαθκζηήξ ημο ακαπώνδζδξ;» «΋πζ, ιζθαίδδ». Δ έηθναζδ ηαζ μ ηόκμξ ημο Πέκηθημκ μύηε ηώνα απμηάθοπηακ ηζξ ζηέρεζξ ημο βζα ημ εέια. «Μμο έδςζε απθώξ εκημθή, πνζκ θύβεζ, κα ζαξ εκδιενώζς κα ιδκ ηαεοζηενήζεηε ημ δείπκμ ζαξ ελαζηίαξ ημο». Δ πνμμπηζηή όηζ εα έπαζνκε ημ δείπκμ ηδξ ιόκδ ηδξ ηαζ πςνίξ κα έπεζ ζδέα πμύ είπε πάεζ μ Ρμύπενη ιε ηδκ άβκςζηδ επζζηέπηνζά ημο δεκ ήηακ ηαεόθμο εοπάνζζηδ ζηδκ Πακδώνα. Σμ βεβμκόξ όηζ μ ζύγοβόξ ηδξ ηδκ είπε εβηαηαθείρεζ ηόζμ απόημια ηδξ είπε θένεζ ιάθζζηα ιζα ιζηνή αδζαεεζία, ιζα καοηία. «Ο ζύγοβόξ ιμο έθοβε ηδκ ίδζα ώνα ιε ηδκ επζζηέπηνζά ημο;» «Νμιίγς πςξ καζ, Τρδθμηάηδ». Έκζςζε ηάηζ ιέζα ηδξ κα πεεαίκεζ, ζακ κα είπε δεπηεί έκα εακάζζιμ πθήβια ηαηάζηδεα. Έκα πθήβια πμο ηδξ είπε ηόρεζ ηδκ ακάζα. Σμ ιοαθό ηδξ είπε ζηαιαηήζεζ. Σμ ιόκμ πμο ήλενε ήηακ όηζ μ Ρμύπενη είπε θύβεζ από δίπθα ηδξ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ ιε ιζα άθθδ βοκαίηα. Αεκ ιπμνμύζε κα πςκέρεζ ηδκ ηαπείκςζδ ηαζ ηδκ εζνςκεία ηδξ εβηαηάθεζρήξ ηδξ όπζ από έκακ, αθθά από δύν ζογύβμοξ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ. Ώκ δ επίβκςζδ αοηή δεκ ήηακ ηόζμ μδοκδνή, δ Πακδώνα ιπμνεί αηόια ηαζ κα βεθμύζε πμο είπε ηάκεζ ηδκ ακμδζία κα πζζηέρεζ, κα εθπίζεζ όηζ μ δεύηενμξ βάιμξ ηδξ εα ήηακ πζμ πεηοπδιέκμξ από ημκ πνώημ. Ίζζςζε πενήθακα ημοξ ώιμοξ ηδξ. «Νμιίγς όηζ μύηε εβώ εα δεζπκήζς, Πέκηθημκ. ΢ε παναηαθώ, γήηδζε ζοβκώιδ από ηδ ιαβείνζζζα εη ιένμοξ ιμο». Αίπςξ άθθμ, δ ηαδιέκδ εα είπε εημζιάζεζ έκα λεπςνζζηό βεύια βζα ημοξ δομ ημοξ, πζζηεύμκηαξ όηζ μ δμύηαξ ημο ΢ηνάημκ εα βζόνηαγε ημ βάιμ ημο απόρε. Έκα λεπςνζζηό βεύια πμο εα έιεκε ακέββζπημ... όπςξ ηαζ δ ίδζα δ Πακδώνα.


232

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Φοζζηά, Τρδθμηάηδ». Ο ιπάηθεν έηακε ιζα εθαθνά οπόηθζζδ. «Μήπςξ εα εέθαηε κα ζαξ θένς κα πζείηε ηάηζ;» «΋πζ, εοπανζζηώ». Δ Πακδώνα ημο έηακε κόδια όηζ δεκ ημκ πνεζαγόηακ άθθμ, απμθαζζζιέκδ κα δζαηδνήζεζ ηδκ αλζμπνέπεζά ηδξ ιέπνζ κα θύβεζ μ Πέκηθημκ. Σώνα εα είπε ήδδ ιάεεζ ηαζ ημ οπόθμζπμ πνμζςπζηό όηζ μ ζύγοβόξ ηδξ ηδκ είπε εβηαηαθείρεζ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ ηαζ ζίβμονα εα έκζςεακ μίηημ βζα εηείκδ. ΢ηδ ζηέρδ αοηή, ηαοηά δάηνοα άνπζζακ κα ηνέπμοκ αζοβηνάηδηα ζηα παβςιέκα ηδξ ιάβμοθα. Βίπε πζζηέρεζ όηζ δεκ οπήνπε ιεβαθύηενμξ ελεοηεθζζιόξ από εηείκμκ πμο είπε οπμζηεί ηδ κύπηα ημο βάιμο ηδξ πνζκ από ηέζζενα πνόκζα, αθθά μ απμρζκόξ -ημ βεβμκόξ όηζ μ Ρμύπενη ηδκ είπε αθήζεζ ιόκδ ηζ ένδιδ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ θεύβμκηαξ ιε ηάπμζα άθθδ, ηαζ ιάθζζηα πςνίξ ηαιζά ελήβδζδ, θίβμ αθόημο είπακ ηάκεζ ένςηα ιε ηόζμ πάεμξ- ήηακ αηόια πεζνόηενμξ. Ήηακ ηόζμ αθεθήξ ηαζ εύπζζηδ όηακ πακηνεύηδηε ημκ Μπάνκαιπζ, ενςηεοιέκδ ιε ηδκ ζδέα ημο ένςηα ιάθθμκ πανά ιε ημκ άκηνα πμο είπε βίκεζ ζύγοβόξ ηδξ -βζαηί πώξ ιπμνμύζε κα είκαζ ενςηεοιέκδ ιε ημκ Μπάνκαιπζ ηδ ζηζβιή πμο ημκ βκώνζγε εθάπζζηα ηαζ μ ίδζμξ δεκ είπε ηάκεζ απμθύηςξ ηίπμηα βζα κα εκεαννύκεζ αοηό ημ ζοκαίζεδια; Ώοηά ηα ηεθεοηαία ηέζζενα πνόκζα, ηνία από ηα μπμία είπε γήζεζ ςξ ακεπζεύιδηδ ζύγοβμξ, είπακ ςνζιάζεζ απόημια ηδκ Πακδώνα ηαζ ηα αζζεήιαηά ηδξ. Σώνα ήλενε ηζ αηνζαώξ ήηακ μ ένςηαξ. Ήηακ έκαξ άκηναξ ιε ημ πνόζςπμ ηαζ ηα λακεά ιαθθζά εκόξ έηπηςημο αββέθμο. Ήηακ έκαξ άκηναξ πμο ημκ έθεβακ Αζάαμθμ...


CAROLE MORTIMER

233

*** Ήηακ δύμ δ ώνα ημ πνςί ηαζ ζημ ζπίηζ απθςκόηακ ιζα απόημζιδ ζζςπή όηακ μ Ρμύπενη ακέαδηε ηθεθηά δομ δομ ηα ζηαθζά ηαζ ηαηεοεύκεδηε ζηδκ ηνεααημηάιανά ημο. Άκμζλε αεόνοαα ηδκ πόνηα ηαζ βθίζηνδζε ιέζα ηθείκμκηάξ ηδκ πίζς ημο. Σμ αθέιια ημο έπεζε ζηδ βοκαίηα πμο ημζιόηακ πάκς ζηα ηθζκμζηεπάζιαηα, θμοζιέκδ ζημ θςξ ημο θεββανζμύ. Πθδζίαζε ζζςπδθά ημ ηνεαάηζ βζα κα ηδκ πενζενβαζηεί ηαθύηενα. Φμνμύζε ημ ηνει θόνεια ιε ημ μπμίμ είπε πακηνεοηεί, ι’ εηείκδ ηδ ιμκή ζεζνά ιανβανζηανζώκ ζημ θαζιό ηδξ, ηα πνοζά ηδξ ιαθθζά ποιέκα βύνς από ημοξ ώιμοξ ηδξ ηαζ ηζξ ιαηνζέξ αθεθανίδεξ ηδξ βενιέκεξ απαθά πάκς ζηα ςπνά θζθκηζζέκζα ηδξ ιάβμοθα. Μζα νοηίδα αοθάηςζε ημ ιέηςπό ηδξ ηαεώξ ηα ζανηώδδ ηδξ πείθδ ιζζάκμζλακ ηαζ ακαζηέκαλε ααεζά ιέζα ζημκ ύπκμ ηδξ. Ο Ρμύπενη έκζςζε ημ ζηήεμξ ημο κα ζθίββεηαζ δζαηνίκόκηαξ ηδ εθίρδ πμο έηνοαε εηείκμξ μ ημοναζιέκμξ ακαζηεκαβιόξ. Έζηορε ηαζ θίθδζε ηνοθενά ημ ζοκμθνοςιέκμ ηδξ ιέηςπμ, αθήκμκηαξ ιεηά ηα πείθδ ημο κα ηαλζδέρμοκ ζημ ιάβμοθό ηδξ, ηαζ ηνααήπηδηε πίζς λαθκζαζιέκμξ όηακ αζζεάκεδηε ζηα πείθδ ημο ηδκ αθιονή βεύζδ από ηα δάηνοά ηδξ. Αάηνοα πμο είπε πνμηαθέζεζ εηείκμξ ζηδκ Πακδώνα άναβε αθήκμκηάξ ηδ ιόκδ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ; Σμ ζθίλζιμ ζημ ζηήεμξ ημο δοκάιςζε ηαεώξ έαβαθε ημ ζαηάηζ ημο ηζ έπεζηα λάπθςζε ιε πνμζμπή ζημ ηνεαάηζ δίπθα ηδξ. Πνμζέπμκηαξ κα ιδκ ηδκ λοπκήζεζ, παναιένζζε απαθά ηζξ ιπμύηθεξ ηδξ πμο έπεθηακ ζημ πνόζςπό ηδξ ηαζ ηδκ ηύθζλε ιε πανά ζηα ιπνάηζα ημο όηακ εηείκδ βύνζζε πνμξ ημ ιένμξ ημο ακαγδηώκηαξ εκζηζηηςδώξ πανδβμνζά ζηδκ αβηαθζά ημο. Κμοθμονζάζηδηε πθάζ ημο, ιε ημ ηεθάθζ ηδξ ζημκ ώιμ ημο ηαζ


234

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ημ έκα ηδξ πένζ αημοιπζζιέκμ ιε ειπζζημζύκδ πάκς ζημ ζηήεμξ ημο. Γαθήκζμξ επζηέθμοξ, μ Ρμύπενη έηθεζζε ηα ιάηζα ημο ηαζ απμημζιήεδηε ζημ πθεονό ηδξ. Ώκοπμιμκμύζε κα λδιενώζεζ βζα κα ηδξ πεζ βζαηί ηδκ είπε αθήζεζ ηόζμ λαθκζηά ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο...

*** Δ Πακδώνα έαθεπε ημ πζμ οπένμπμ όκεζνμ ηαεώξ θώθζαζε πζμ ααεζά ζηδ γεζηαζζά ηςκ ιπνάηζςκ πμο ηδκ ηναημύζακ ζθζπηά, έκα όκεζνμ ηόζμ όιμνθμ ηαζ βθοηό πμο δεκ ήεεθε κα λοπκήζεζ όηακ ημ πνςζκό θςξ ημο ήθζμο έπεζε πάκς ζημ ηνεαάηζ. ΢ημ όκεζνό ηδξ ήηακ μ Ρμύπενη αοηόξ πμο ηδκ ηναημύζε ζθζπηά. ΢ημκ δζηό ημο ώιμ ήηακ βενιέκμ ημ ηεθάθζ ηδξ. Σμ δζηό ημο ιοώδεξ ζηήεμξ ήηακ ηάης από ηα δάπηοθά ηδξ. Πνάβια πμο ζήιαζκε πεκηαηάεανα όηζ όκηςξ μκεζνεοόηακ. Βπεζδή μ Ρμύπενη δεκ ήηακ εηεί. Αεκ είπε επζζηνέθεζ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Αεκ είπε ένεεζ ηαεόθμο ζημ ζπίηζ όθδ κύπηα. Σδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ. Γζα άθθδ ιζα θμνά έκζςζε κα ιαγεύμκηαζ ηαοηά δάηνοα ηάης από ηα ηθεζζηά ηδξ αθέθανα, απμνώκηαξ πμο ηδξ είπακ ιείκεζ ηζ άθθα δάηνοα ιεηά από ηόζα πμο είπε πύζεζ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Ήηακ... «Ξένς όηζ είζαζ λύπκζα, Πακδώνα». Κμηάθςζε. Αεκ πίζηεοε ζη’ αοηζά ηδξ όηακ άημοζε ηδ αναπκή θςκή ημο Ρμύπενη ηαζ ηαοηόπνμκα ημ βμονβμύνζζια ζημ ζηήεμξ ημο.


CAROLE MORTIMER

235

«Άκμζλε ηα ιάηζα ζμο ηαζ ημίηαλέ ιε, αβάπδ ιμο». ΋πζ. Αεκ ημθιμύζε. Αεκ ήεεθε κα δεζ, δεκ είπε ηαιία επζεοιία κα ιάεεζ ηδκ αθήεεζα βζα ημ θόβμ πμο ηδκ είπε παναηήζεζ ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο ηαζ, ακ ημζημύζε ηα ζαβδκεοηζηά βηνίγα ημο ιάηζα, ήλενε όηζ εα δζάααγε ιέζα ημοξ ηδκ πζηνή αθήεεζα. «Πακδώνα;» ηδξ λακάπε βθοηά. «Φύβε!» Ώνκζόηακ κα ακμίλεζ ηα ιάηζα, κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ ηνοθενόηδηά ημο. «Αεκ έπς ηαιία επζεοιία κα θύβς από δίπθα ζμο, αβάπδ ιμο». «Σμ έηακεξ ιε ιεβάθδ εοημθία όιςξ πηεξ ημ ανάδο», ημο εύιζζε ζηοθά. Ο πόκμξ ζηδ θςκή ηδξ ημο νάβζζε ηδκ ηανδζά. «Ούηε πηεξ είπα ηαιία επζεοιία κα θύβς». Κμύκδζε εοιςιέκα ημ ηεθάθζ ηδξ. «Αε ζε πζζηεύς». «Γζαηί;» Σα αθέθανά ηδξ άκμζλακ απμηαθύπημκηαξ δύμ ιάηζα πμο εύιζγακ ακμζλζάηζηεξ αζμθέηεξ, ια ηώνα ημκ ημζημύζακ ζακ κα ημκ ηαηδβμνμύζακ, εκώ δάηνοα θαιπύνζγακ ζηζξ ιαηνζέξ ηδξ αθεθανίδεξ. «Ίζςξ βζαηί πέναζεξ ηδ κύπηα ημο βάιμο ιαξ ζηδκ αβηαθζά ιζαξ άθθδξ βοκαίηαξ!» «΋πζ, αβάπδ ιμο». «Ναζ, αγάπε κνπ!» Σα θζθκηζζέκζα ηδξ ιάβμοθα αάθηδηακ ηόηηζκα από εοιό. «Ούηε μ Μπάνκαιπζ δεκ ήηακ ηόζμ άηανδμξ βζα κα...» Πμκμύζε ηόζμ πμο ηδξ ήηακ αδύκαημ κα ζοκεπίζεζ. «Γζα κα...;» Σα ιπνάηζα ημο ηδκ έζθζλακ πζμ δοκαηά. Σμκ απώεδζε απμθεύβμκηαξ ημ αθέιια ημο. «Άθδζέ ιε, ζε παναηαθώ». «Βίπα όπζ». Δ Πακδώνα ημκ ημίηαλε ιμοηνςιέκδ ηαζ πνόζελε αιέζςξ ηα ακαηαηειέκα λακεά ημο ιαθθζά ηαζ ηα ημοναζιέκα ημο ιάηζα,


236

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

πμο ιανηονμύζακ όηζ δεκ είπε ημζιδεεί όθδ κύπηα. Φμνμύζε αηόια όθα ημο ηα νμύπα, εηηόξ από ημ ζαηάηζ ημο, ηαζ δ ζημύνα ζηζά πμο ηάθοπηε ημ ζαβόκζ ηαζ ημ πάκς ημο πείθζ έδεζπκε όηζ δεκ είπε λονζζηεί αηόια αοηό ημ πνςί. Βίπε ένεεζ θμζπόκ ζημ ηνεαάηζ ηδξ ηαηεοεείακ από ηδκ αβηαθζά ιζαξ άθθδξ! Σα πείθδ ηδξ ηνειμύθζαζακ. «Βίζαζ πμηαπόξ. Έκαξ άκενςπμξ πςνίξ ηαιία δεζηή ανπή. Σμ είδμξ ημο άκηνα πμο πθαβζάγεζ ιε ιζα βοκαίηα πμο δεκ είκαζ δ ζύγοβόξ ημο ηδ κύπηα ημο βάιμο ημο». Καηάθενε κα απαβηζζηνςεεί από ηα πένζα ημο, κα ζονεεί ζηδκ άθθδ πθεονά ημο ηνεααηζμύ ηαζ κα ζδηςεεί. Πήβε ηαζ ζηάεδηε ιπνμζηά ζημ πανάεονμ, όζμ πζμ ιαηνζά βζκόηακ από ημκ Ρμύπενη ιέζα ζημκ πενζμνζζιέκμ πώνμ ιζαξ ηάιαναξ. Σδξ δζηήξ ημο ηνεααημηάιαναξ, όπζ ηδξ δζηήξ ηδξ. Μζαξ ηνεααημηάιαναξ πμο δε ζηόπεοε κα ιμζναζηεί λακά ιαγί ημο. Έπκζλε έκα πζηνό βέθζμ ζηδ ζηέρδ όηζ ζημκ πνώημ ηδξ άκηνα δεκ άνεζακ ηαεόθμο μζ βοκαίηεξ, εκώ ζημκ δεύηενμ άνεζακ οπεναμθζηά! Ο Ρμύπενη ακαηάεζζε ζηδκ άηνδ ημο ηνεααηζμύ ηαζ ημίηαλε ζηεθηζηόξ ηδ βοκαίηα απέκακηζ ημο. Σδ βοκαίηα ημο. Δ έηθναζδ αδδίαξ ζημ πνόζςπό ηδξ έθεβε όηζ δεκ ημκ ήεεθε πζα, μύηε ημκ ειπζζηεοόηακ. «Αεκ πέναζα ηδ κύπηα ζηδκ αβηαθζά ηάπμζαξ άθθδξ, Πακδώνα», επέιεζκε ημοναζιέκα. Καζ δ ημύναζδ ημο αοηή δεκ μθεζθόηακ ζε ιζα κύπηα αημθαζίαξ. «Λεξ ρέιαηα». «Πμηέ δε εα ζμο πς ρέιαηα». Κάβπαζε. «Μμο θεξ ρέιαηα ηώνα». «Ήηακ δύμ ημ πνςί όηακ βύνζζα ημκηά ζμο, ζημ ηνεαάηζ ιαξ». «Μδ ιε ημονάγεζξ ιε θεπημιένεζεξ, Ρμύπενη!» Σα ιάηζα ηδξ άζηναρακ πνμεζδμπμζδηζηά. «΋,ηζ ώνα ηζ ακ βύνζζεξ, ήνεεξ από ηδκ αβηαθζά ιζαξ άθθδξ βοκαίηαξ!» «΋πζ, αβάπδ ιμο». Έηακε έκα ιμνθαζιό. «Βηηόξ ακ εεςνείξ


CAROLE MORTIMER

237

όηζ δ Υέκθζ είκαζ αοηή δ “άθθδ βοκαίηα”. Καζ ζε δζααεααζώκς όηζ δεκ πθδζίαζα ηαεόθμο ηδκ αβηαθζά ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηονίαξ». Δ Πακδώνα πέηνςζε. «Δ Υέκθζ; Δ δζηή ιμο Υέκθζ;» «΢ίβμονα δεκ είκαζ δ δζηή ιμο», απάκηδζε μ Ρμύπενη. Δ Πακδώνα έδεζπκε ιπενδειέκδ. «Αεκ ηαηαθαααίκς». Ο Ρμύπενη ακαζηέκαλε ααεζά ηαζ πέναζε ημοναζιέκα ημ πένζ ημο ακάιεζα ζηα ιαθθζά ημο, λένμκηαξ όηζ δ εζηόκα ημο ακαηαηειέκα ιαθθζά, ηύηθμζ ηάης από ηα ιάηζα, αλύνζζημ ζαβόκζ, ηζαθαηςιέκα νμύπα- ημκ έηακε κα ιμζάγεζ από ηάεε άπμρδ ιε ημ ιμζπό πμο δ Πακδώνα πίζηεοε όηζ ήηακ. «Δ βοκαίηα πμο ήνεε εδώ ηαζ επέιεκε κα ιμο ιζθήζεζ πηεξ ημ ανάδο ήηακ δ Υέκθζ», ηδξ ελήβδζε. «Δ δζηή ιμο Υέκθζ;» «Πνέπεζ κα ηδκ ηόρεζξ αοηή ηδ ζοκήεεζα κα επακαθαιαάκεζαζ, αβάπδ ιμο», ηδξ είπε. «Πάκηςξ ζίβμονα δεκ πέναζα ηδ κύπηα ημο βάιμο ιαξ ζημ ηνεαάηζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηονίαξ», πνόζεεζε ζηαεενά. Δ Πακδώνα λενμηαηάπζε ηαζ ηα πένζα ηδξ έηνειακ εθαθνά ηαεώξ έζπνςλε ηζξ πνοζέξ ηδξ ιπμύηθεξ πίζς από ημκ ώιμ ηδξ. «Γζαηί γήηδζε κα ιζθήζεζ ζ’ εζέκα ηζ όπζ ζ’ ειέκα;» «Ώ», ζηέκαλε μ Ρμύπενη ιε ακαημύθζζδ. «Πόζμ ηαεδζοπαζηζηό είκαζ, Πακδώνα, πμο δ ελοπκάδα ζμο οπενίζποζε επζηέθμοξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζμο». ΢ηνααμιμοηζμύκζαζε ιε ημκ θακενό ζανηαζιό ημο. «Σζ ζοκέαδ; Γζα έπνεπε μπςζδήπμηε κα ζμο ιζθήζεζ;» λακανώηδζε αθμύ δεκ ηδξ είπε δώζεζ αηόια απάκηδζδ. Σμ πνόζςπμ ημο Ρμύπενη ζημηείκζαζε. «Κάπμζμξ λακαιπήηε ζημ Υάζιπενζ Υάμογ πηεξ ημ ανάδο». «Ω Θεέ ιμο!» Δ Πακδώνα πθόιζαζε ηαζ άπθςζε ημ πένζ ηδξ κα ηναηδεεί από ηδκ ηανέηθα ηδξ ημοαθέηαξ. «Κάπμζμξ ηναοιαηίζηδηε, έηζζ;» ΢ημ πνόζςπό ηδξ ήηακ


238

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

γςβναθζζιέκμξ μ θόαμξ. Ο Ρμύπενη έβκερε ηαηαθαηζηά, εαοιάγμκηαξ βζα άθθδ ιζα θμνά ημ ημθηενό ηδξ ιοαθό. «Αοζηοπώξ μ Μπέκηθζ δέπηδηε έκα ζμαανό πθήβια ζημ ηεθάθζ...» «Πνέπεζ κα πάς ζημ Υάζιπενζ Υάμογ αιέζςξ!» «Ο Μπέκηθζ δεκ είκαζ εηεί, αβάπδ ιμο», ηδξ είπε μ Ρμύπενη. «Αεκ είκαζ εηεί;» Σα ιάηζα ηδξ άκμζλακ δζάπθαηα ηαζ ζημηείκζαζακ. Γζα ιζα ζηζβιή, μ Ρμύπενη θμαήεδηε όηζ εα θζπμεοιμύζε. «Θεέ ιμο, ιήπςξ είκαζ...;» Καηάπζε ιε δοζημθία ηαζ ημ πνόζςπό ηδξ έβζκε ηάηαζπνμ -όπςξ εα ήηακ ηαζ ημο Μπέκηθζ, ακ είπε πεεάκεζ. Με δομ δναζηεθζέξ, μ Ρμύπενη ανέεδηε πθάζ ηδξ ηαζ ηδκ πήνε ζηδκ αβηαθζά ημο πνμημύ ηαηαννεύζεζ ηεθείςξ. «΢οβπώνεζέ ιε, αβάπδ ιμο, είιαζ ηαηάημπμξ ηαζ δεκ ημ πεζνίγμιαζ ηαθά». Ώημύιπδζε ημ ηεθάθζ ημο ζηα λακεά ηδξ ιαθθζά ηαεώξ ηα δάπηοθά ηδξ βναπώεδηακ ζημ βζθέημ ημο. «Ο Μπέκηθζ δεκ είκαζ κεηνόξ», ηδ δζααεααίςζε. «Πζεακώξ οπμθένεζ από θμαενό πμκμηέθαθμ ζήιενα ημ πνςί, αθθά είκαζ γςκηακόξ». Δ Πακδώνα ηνειάζηδηε πάκς ημο ακαημοθζζιέκδ. «Αόλα ης Θεώ! Αε εα ημ άκηεπα ακ είπε πάεεζ ηάηζ». ΢ήηςζε ηα ιάηζα ηδξ ηαζ ημκ ημίηαλε. «Κζ αθμύ δεκ είκαζ ζημ Υάζιπενζ Υάμογ, πμύ είκαζ;» «΢ημ ηηήια ιμο ζημ Κέιπνζηγζζν», ηδξ είπε μ Ρμύπενη. «΋πςξ ηαζ ημ οπόθμζπμ πνμζςπζηό ζμο. Ο θόβμξ πμο βύνζζα ζηζξ δύμ ηα λδιενώιαηα ήηακ όηζ θνόκηζζα βζα ηδκ αζθαθή ιεηαθμνά ημοξ εηεί. Ο ΢ιάζε είπε ηδ ζύκεζδ κα αάθεζ δύμ άκηνεξ ημο κα παναημθμοεμύκ δζαηνζηζηά ημ Υάζιπενζ Υάμογ, αθθά παν’ όθ’ αοηά εεώνδζα ηαθύηενμ κα απμιαηνύκς ημκ Μπέκηθζ ηαζ ημοξ άθθμοξ από ημκ ηίκδοκμ ιέπνζ κα δζαθεοηακεεί αοηή δ οπόεεζδ. Ώκ είπεξ ιζθήζεζ ιε ηδ Υέκθζ πηεξ ημ ανάδο, απθώξ εα είπεξ οπμθένεζ πενζζζόηενμ, αθμύ, όπςξ ζοκήεςξ, ηδκ είπε πζάζεζ


CAROLE MORTIMER

239

οζηενία. Ώθθά αοηή ηδ θμνά είιαζ πνόεοιμξ κα ηδ ζοβπςνήζς, ιζαξ ηαζ πνμκόδζε κα γδηήζεζ κα δεζ ειέκα βζα κα ιε εκδιενώζεζ βζα ηα δοζάνεζηα κέα ηαζ όπζ εζέκα», πνόζεεζε ιε ζηακμπμίδζδ. «΢’ εοπανζζηώ, Ρμύπενη. Ββώ...» Σδ δζαπέναζε έκα εθαθνό νίβμξ ιέζα ζηδκ αβηαθζά ημο. Έπεζηα ημκ ημίηαλε αιήπακα. «΢ε ηαηδβόνδζα άδζηα». «Πνάβιαηζ». Σμ ζαβόκζ ημο ζθίπηδηε. «Καζ οπμεέης όηζ έποζεξ ημοαάδεξ δάηνοα». «Βπεζδή κόιζζα... πίζηερα...» «Μμο λεηαεάνζζεξ ιε απόθοηδ ζαθήκεζα ηζ βκώιδ έπεζξ βζα ιέκα ηαζ ηζξ δεζηέξ ανπέξ ιμο, Πακδώνα», ηδξ είπε ζηοενςπόξ. «Βίκαζ πμο... Μμο εύιζζε ηόζμ ημκ...» Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα πθδιιύνζζακ λακά ιε δάηνοα. «Λοπάιαζ πναβιαηζηά, Ρμύπενη. Αεκ έπνεπε κα είπα... Αεκ είπα ηακέκα θόβμ κα πζζηέρς όηζ...» Άθδζε ηδ θνάζδ ηδξ ιεηέςνδ ηαζ δάβηςζε ημ ηάης ηδξ πείθζ. Δ έηθναζή ημο ιαθάηςζε. «Μήπςξ είκαζ ηαζνόξ κα ιζθήζμοιε βζα ημ βάιμ ζμο ιε ημκ Μέζιπενζ;» Σμκ ημίηαλε έκηνμιδ. «Σμκ Μπάνκαιπζ; Μα... Σζ ζπέζδ έπεζ μ πνώημξ ιμο βάιμξ ιε όθα αοηά;» Καηά ηδ βκώιδ ημο Ρμύπενη, ιεβάθδ ζπέζδ! Ώκ ηαζ δεκ ήλενε αηόια αηνζαώξ πώξ ή βζαηί... Ώθμύ ηαηημπμίδζε ηα πνάβιαηα ζημ Υάζιπενζ Υάμογ, μ Ρμύπενη είπε ζδηώζεζ ημκ Μπέκεκηζηη από ημ ηνεαάηζ ημο αλδιένςηα αηόια, απαζηώκηαξ κα πθδνμθμνδεεί ηζ είπακ ιάεεζ μζ άκενςπμί ημο βζα ηδ δζπθή γςή πμο γμύζε μ Μέζιπενζ ζημ Υάζιπενζ Υάμογ όηακ ήηακ πακηνειέκμξ ιε ηδκ Πακδώνα. Βίπε αημύζεζ όηζ μ Μέζιπενζ είπε αβμνάζεζ ημ ζπίηζ αοηό ανηεηά πνόκζα πνζκ από ημ βάιμ ημο ιε ηδκ Πακδώνα. Ώπό ημοξ βείημκεξ είπε ιάεεζ ηα μκόιαηα ηςκ ειπόνςκ πμο έηακακ


240

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

παναδόζεζξ ζημ ζπίηζ ημο, όπςξ επίζδξ όηζ είπε έκα ααθέ ηαζ όηζ ημκ επζζηέπημκηακ εηεί έκαξ οπάθθδθόξ ημο, μ δζηδβόνμξ ημο ηαζ ηάπμζμζ από ημοξ πμθζηζημύξ θίθμοξ ημο. Κακέκα από ηα ζημζπεία αοηά δεκ είπε αμδεήζεζ κα θοεεί ημ ιοζηήνζμ ηδξ ηαοηόηδηαξ ηδξ ενςιέκδξ ημο. ΋ζμ δύζημθμ ηζ ακ ήηακ βζα ηδκ Πακδώνα κα ημο δζδβδεεί ηζξ θεπημιένεζεξ ημο δοζηοπζζιέκμο ηδξ βάιμο, ηεθζηά ήηακ ημ ιόκμ πνόζςπμ πμο ίζςξ ιπμνμύζε κα νίλεζ θςξ ζημ ιοζηήνζμ αοηό. Ο Ρμύπενη πήνε ημ πνόζςπό ηδξ ζηα πένζα ημο ηαζ ηδκ ημίηαλε ηαηάιαηα. «Πακδώνα, μ Μέζιπενζ είπε ημ Υάζιπενζ Υάμογ ζπεδόκ δέηα πνόκζα πνζκ ζμο ημ αθήζεζ ζηδ δζαεήηδ ημο». «Καζ θμζπόκ;» Ο Ρμύπενη πήνε ιζα ααεζά ακάζα. «Αεκ οπάνπεζ εύημθμξ ηνόπμξ κα ζμο ημ πς αοηό...» Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ημο θοπδιέκμξ. «Δ άπμρή ιμο είκαζ όηζ ημ ζπίηζ αοηό ημ αβόναζε βζα κα ζοκακηάεζ εηεί ηνοθά ηδκ ενςιέκδ ημο...» «΋πζ». Ο Ρμύπενη απόνδζε ιε ημκ ηαηδβμνδιαηζηό ηδξ ηόκμ. «Ώκηζθαιαάκμιαζ όηζ αοηό ημ εέια είκαζ επώδοκμ βζα ζέκα, Πακδώνα, αθθά...» ΢ηαιάηδζε ηαεώξ εηείκδ απμηνααήπηδηε από ηδκ αβηαθζά ημο ηαζ ηύθζλε ηα πένζα ηδξ βύνς από ηδ ιέζδ ηδξ, ζακ κα πνμζπαεμύζε κα πνμζηαηεοηεί από έκα πηύπδια. «Αε εέθς κα ζε πθδβώζς πενζζζόηενμ απ’ όζμ έπεζξ ήδδ πθδβςεεί». Ώκαζηέκαλε, ζοκεζδδημπμζώκηαξ όηζ αοηό αηνζαώξ έηακε, είηε ημ ήεεθε είηε όπζ. «΋ιςξ μ Μέζιπενζ...» «Αεκ είπε ενςιέκδ», δήθςζε δ Πακδώνα πςνίξ κα βονίζεζ ηακ πνμξ ημ ιένμξ ημο. «Αεκ ιπμνείξ κα ημ λένεζξ αοηό ιε αεααζόηδηα, αβάπδ ιμο». «Καζ όιςξ, ιπμνώ». ΢ηνάθδηε ηαζ ημκ ημίηαλε ιε ηα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα ζοκκεθζαζιέκα. «Μπμνώ, ιάθζζηα, κα δδθώζς πςνίξ ηακέκα δζζηαβιό όηζ μ Μπάνκαιπζ δεκ είπε ενςιέκδ μύηε πνζκ


CAROLE MORTIMER

241

μύηε ιεηά από ημ βάιμ ιαξ». Ο Ρμύπενη έιεζκε βζα θίβμ αιίθδημξ. «Ήηακ ακίηακμξ;» Σμ παιόβεθμ ηδξ Πακδώναξ έζηαγε πζηνία. «Αε κμιίγς, όπζ». «Σζ αηνζαώξ εκκμείξ; Σζ εα πεζ δε λνκίδεηο;» «Βλαημθμοεώ κα ιδ αθέπς ηζ ζπέζδ έπεζ ημ ακ είπε ενςιέκδ ή όπζ ιε ημ βεβμκόξ όηζ ηάπμζμξ έπεζ δζαννήλεζ επακεζθδιιέκα ημ Υάζιπενζ Υάμογ ηδκ ηεθεοηαία πνμκζά». Δ Πακδώνα άθθαλε απόημια εέια, δζαπζζηώκμκηαξ όηζ δεκ είπε ημ εάννμξ κα πεζ ζημκ Ρμύπενη όθδ ηδ θνζπηή αθήεεζα βζα ημκ μθέενζμ πνώημ ηδξ βάιμ. Εδίςξ ηώνα πμο έιμζαγε κα ηα έπεζ ηάκεζ εάθαζζα ηαζ ζημκ δεύηενμ! Αεκ ηδξ είπε πενάζεζ από ημ ιοαθό όηζ δ «επίιμκδ ηονία» πμο ήεεθε κα ιζθήζεζ ζημκ Ρμύπενη ιπμνεί κα ήηακ δ Υέκθζ. Πώξ κα ημ ζηεθηεί όιςξ αθμύ δε βκώνζγε βζα ηδκ ηεθεοηαία απόπεζνα δζάννδλδξ ημο ζπζηζμύ ηδξ; Παν’ όθ’ αοηά, είπε ηνίκεζ θαεειέκα ημκ Ρμύπενη ηαζ ημκ είπε ηαηδβμνήζεζ όηζ ηδκ είπε απαηήζεζ ηδ κύπηα ημο βάιμο ημοξ. Καζ θμαόηακ όηζ αοηό εα δοζημθεοόηακ κα ηδξ ημ ζοβπςνήζεζ, αθμύ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα όθεξ εηείκεξ ηζξ ώνεξ πμο έθεζπε θνόκηζγε βζα ημ δζηό ηδξ πνμζςπζηό! Ο Ρμύπενη ζήηςζε ημοξ ώιμοξ ημο. «Πζζηεύς όηζ μζ ζοκεήηεξ ημο εακάημο ημο Μέζιπενζ ιπμνεί κα είπακ ςξ απμηέθεζια κα είπακ ιείκεζ ζημ Υάζιπενζ Υάμογ ηάπμζα εκμπμπμζδηζηά ζημζπεία πμο απμηάθοπηακ ηδκ ηαοηόηδηα ηδξ ενςιέκδξ ημο. Κάπμζα πνμζςπζηά ακηζηείιεκα ίζςξ. Ώηόια ηαζ βνάιιαηα». «Βίπα δώζεζ εκημθή ζημκ Μπέκηθζ κα ιαγέρεζ όθα ηα πνμζςπζηά ακηζηείιεκα ημο Μπάνκαιπζ ζ’ έκα ιπαμύθμ ηαζ κα ημ ακεαάζεζ ζηδ ζμθίηα πνζκ ιεηαημιίζς ζημ Υάζιπενζ Υάμογ». Δ Πακδώνα γάνςζε ηα πείθδ ηδξ ζηδ ζηέρδ ημο Μπάνκαιπζ ηαζ ημο εναζηή ημο ζημ ζπίηζ πμο είπε απμηεθέζεζ ηδκ ηαημζηία ηδξ ημκ ηεθεοηαίμ πνόκμ.


242

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Ήηακ πναβιαηζηά ηόζμ ζηθδνόηανδμξ μ Μπάνκαιπζ, πμο είπε επζθοθάλεζ αοηή ηδκ ύζηαηδ ηαπείκςζδ αηόια ηαζ ιεηά ημ εάκαηό ημο ζηδ ζύγοβμ πμο πμηέ δεκ είπε εεθήζεζ ηαζ δεκ είπε αβαπήζεζ; Μενζηέξ θμνέξ είπε δείλεζ ηάπμζα ιμπεδνόηδηα απέκακηζ ηδξ, ζακ κα ηδκ ηαηδβμνμύζε ηαηά ηάπμζμκ ηνόπμ βζα ηδκ ακαβηαζόηδηα ημο βάιμο ημοξ. Ήηακ άναβε ηόζμ ιμπεδνόξ, πμο, ζακ έκα ηεθεοηαίμ δζεζηναιιέκμ αζηείμ, ηδξ είπε αθήζεζ ημ ζπίηζ όπμο ζοκακηζόηακ ηνοθά ιε ημκ εναζηή ημο; Ναζ, μιμθόβδζε ιέζα ηδξ απνόεοια δ Πακδώνα, εα ιπμνμύζε κα ημ πενζιέκεζ αηόια ηζ αοηό από ημκ ικδζίηαημ άκενςπμ πμο είπε απμδεζπηεί όηζ είπε πακηνεοηεί. ΋ζμ πζμ βνήβμνα δεπόηακ ηδκ πνμζθμνά πμο ηδξ είπε ηάκεζ μ Άκημκζ Σγέζμπ βζα θμβανζαζιό ημο εείμο ημο, ηόζμ ημ ηαθύηενμ. «Πακδώνα, βζα όκμια ημο Θεμύ, ιίθδζέ ιμο!» ηδκ ζηέηερε μ Ρμύπενη. Μπμνμύζε άναβε κα ημο πεζ ηώνα ηδκ αθήεεζα βζα ημ βάιμ ηδξ ιε ημκ Μπάνκαιπζ; Να ημο απμηαθύρεζ επζηέθμοξ ημ ιοζηζηό πμο είπε ηνύρεζ από ημοξ πάκηεξ ηα ηεθεοηαία ηέζζενα πνόκζα; Καζ μ Ρμύπενη εα ηαηαθάααζκε ηδκ ηαπείκςζδ πμο είπε αζώζεζ ζημ βάιμ ηδξ, αθθά ηαζ ηδκ ακάβηδ κα ζςπάζεζ ιεηά ημ εάκαημ ημο Μπάνκαιπζ βζα κα πνμζηαηέρεζ ηδκ Κθάνα ΢ηάκθζ ηαζ ηα δύμ ηδξ παζδζά; Πώξ κα ημο έηνοαε άθθμ ηδκ αθήεεζα ηώνα πμο είπε ήδδ ιάεεζ ηόζμ πμθθά βζα ηδκ ηαηάζηαζδ εηείκδ; «Πακδώνα;» Δ θςκή ημο ήηακ ιαθαηζά ηαζ ζοβηναημύζε ηδκ ακοπμιμκδζία ημο έπμκηαξ δεζ ηδκ πάθδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ηδξ κα ηαενεθηίγεηαζ ζημ πνόζςπό ηδξ ηα ηεθεοηαία θεπηά. Σμκ πόκμ. Σδκ απμβμήηεοζδ ηζ έπεζηα ηδκ αλζμπνεπή ηδξ απμθαζζζηζηόηδηα, ηαεώξ ζήηςζε ημ πζβμύκζ ηδξ ηαζ όνεςζε ημοξ ώιμοξ ηδξ ιε ζηαεενό αθέιια. Δ απμθαζζζηζηόηδηά ηδξ θάκδηε κα ηαθακηεύεηαζ εθαθνά ηαεώξ έανελε κεονζηά ηα πείθδ ηδξ πνμημύ ιζθήζεζ. «Ώκ οπήνπε ηάπμζμ άθθμ πνόζςπμ ζηδ γςή ημο Μπάνκαιπζ -ηαζ


CAROLE MORTIMER

243

είιαζ ζίβμονδ όηζ οπήνπε», είπε, «ηόηε ημ πνόζςπμ αοηό δεκ ήηακ ενςιέκδ, αθθά... εναζηήξ!» Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε πςνίξ κα ηαηαθαααίκεζ. Σζ εκκμμύζε δ Πακδώνα; Αεκ έαβαγε κόδια, εηηόξ ακ... «Θεέ ηαζ Κύνζε, εέθεζξ κα πεζξ όηζ μ Μέζιπενζ είπε ζπέζδ ιε άθθμκ άκηνα;» Δ Πακδώνα απέθοβε ημ δύζπζζημ αθέιια ημο. «Νμιίγς όηζ δεκ είκαζ αζοκήεζζημ ηάηζ ηέημζμ ιεηαλύ ηςκ ηονίςκ ηδξ ανζζημηναηίαξ». ΋πζ, δεκ ήηακ αζοκήεζζημ ιεηαλύ ηςκ ηονίςκ βεκζηόηενα... Καζ, ακ ηαζ μ Ρμύπενη δε ζοιιενζγόηακ αοηέξ ηζξ πνμηζιήζεζξ, δεκ είπε ηακέκα θόβμ κα ηζξ ηαηαηνίκεζ. Βίπε, ιάθζζηα, θίθμοξ ζημ ζηναηό ιε ηέημζεξ πνμηζιήζεζξ ηαζ δεκ είπακ επδνεάζεζ ηαεόθμο ηδ θζθία ημοξ. ΋ιςξ, απ’ ό,ηζ ήλενε, ηακέκαξ απ’ αοημύξ δεκ είπε πακηνεοηεί ιζα βοκαίηα ηόζμ όιμνθδ ηαζ επζεοιδηή όζμ δ Πακδώνα βζα κα ηνύρεζ ημκ ενςηζηό ημο πνμζακαημθζζιό από ηδκ ημζκςκία... Δ Πακδώνα άθδζε ημ αθέιια ηδξ κα πθακδεεί ζηδκ πθαηεία πζμ ηάης, βζαηί δεκ άκηεπε ηα ενςηήιαηα ζηα ιάηζα ημο. «Ο Μπάνκαιπζ ήεεθε κα πνμςεήζεζ ηδκ πμθζηζηή ημο ηανζένα», είπε ιδπακζηά. «Καζ πίζηεοε όηζ δε εα ιπμνμύζε κα ημ ηάκεζ αοηό ακ ιαεεοόηακ όηζ... όηζ...» «΋ηζ πνμηζιμύζε ημοξ άκηνεξ από ηζξ βοκαίηεξ», ζοιπθήνςζε μ Ρμύπενη βζα κα ηδ αμδεήζεζ. «Ναζ», είπε δ Πακδώνα ι’ έκα εθαθνό ηνειμύθζαζια. «Μμο ελήβδζε ηδκ ηαηάζηαζδ ιε ηάεε εζθζηνίκεζα αθμύ πακηνεοηήηαιε. Μμο είπε όηζ δε εα ιμο έθεζπε ηίπμηα, όηζ εα ιε ζοκόδεοε ζηζξ ημζκςκζηέξ εηδδθώζεζξ ηαζ εα θνόκηζγε κα γς ιζα άκεηδ γςή, αθθά όηζ δεκ είπε ηαιία πνόεεζδ κα βίκεζ ζύγοβόξ ιμο ιε... ηδ ζςιαηζηή έκκμζα ημο όνμο. Βίπε όηζ δ ζδέα ηαζ ιόκμ ηδξ ζανηζηήξ επαθήξ ιαγί ιμο, ιε μπμζαδήπμηε βοκαίηα, ημκ αννώζηαζκε». «Καζ πενίιεκε κα δεπηείξ αδζαιανηύνδηα αοημύξ ημοξ όνμοξ;»


244

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ακαθώκδζε ιε θνίηδ μ Ρμύπενη. «΋πζ», ρζεύνζζε εηείκδ, «αθθά θξόληηζε λα ιδκ έπς άθθδ επζθμβή πανά κα ημοξ δεπηώ βζαηί ελόθθδζε όθα ηα πνέδ ημο παηένα ιμο ηαζ απείθδζε όηζ εα απαζημύζε ηδκ επζζηνμθή ηςκ πνδιάηςκ ημο ακ ημθιμύζα κα θύβς ή κα ημκ εηεέζς». Ο Ρμύπενη ήλενε όηζ ζημοξ ηύηθμοξ ημοξ οπήνπακ πμθθμί βάιμζ ηάεε άθθμ πανά ζδακζημί, ααζζζιέκμζ ζε πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά ζοιθένμκηα, ζημοξ μπμίμοξ ηαζ μζ δομ ζύγοβμζ επέθεβακ κα ακαγδηήζμοκ πανδβμνζά ζε λέκεξ αβηαθζέξ ιόθζξ δ βοκαίηα ελαζθάθζγε ζηδκ μζημβεκεζαηή δοκαζηεία ημοθάπζζημκ έκακ ηθδνμκόιμ. Έκαξ ηέημζμξ βάιμξ ήηακ ηαζ ηςκ βμκζώκ ημο ηαζ απείπε πμθύ από ημ κα είκαζ εοηοπζζιέκμξ. Ήηακ ακήημοζημ όιςξ έκαξ άκηναξ κα παναπθακεί εζηειιέκα ηδ βοκαίηα πμο ζδζμηεθώξ πακηνεύηδηε, ιζα βοκαίηα ηόζμ κέα ηαζ όιμνθδ όζμ δ Πακδώνα, λένμκηαξ όηζ δεκ είπε πνόεεζδ κα βίκεζ πναβιαηζηά ζύγοβόξ ηδξ... Ώκ ημ ζηεθηόηακ ηακείξ θμβζηά, μ Μέζιπενζ είπε ηάκεζ πμθύ έλοπκδ επζθμβή. Δ Πακδώνα ήηακ πμθύ κέα ηαζ εύπζζηδ, ζοκεπώξ εοεπίθμνδ. Καζ μ Μέζιπενζ είπε θνμκηίζεζ κα ζοκεπίζεζ κα ηδκ έπεζ ζημ πένζ αηόια ηαζ όηακ ηδξ απμηάθορε ηδκ αθήεεζα, εηαζάγμκηάξ ηδ ιε ηα πνέδ ημο παηένα ηδξ έηζζ ώζηε όθδ ηδξ δ μζημβέκεζα κα ελανηάηαζ από εηείκμκ. Σώνα πμο ηδκ ήλενε πθέμκ ηαθά, μ Ρμύπενη ηαηάθααε όηζ μ ηεθεοηαίμξ θόβμξ ήηακ πμο ηδκ είπε ακαβηάζεζ κα ζςπάζεζ. Ήηακ εκηεθώξ ακζδζμηεθήξ όηακ επνόηεζημ βζα ηδκ εοηοπία ηςκ άθθςκ, όπςξ είπε απμδεζπηεί από ημ ηζμύνιμ ηςκ απνμζάνιμζηςκ πμο είπε πνμζθάαεζ ςξ οπδνεηζηό πνμζςπζηό. Σδκ ίδζα ακζδζμηέθεζα είπε δείλεζ ηαζ απέκακηζ ζημκ Ρμύπενη, όηακ ζηάεδηε αηθόκδηδ πθάζ ημο ζηδ δζάνηεζα ηδξ πηεζζκήξ ακηζπανάεεζδξ ιε ηδκ Παηνίζζα. «Κακείξ δεκ ημ οπμρζάζηδηε πμηέ;» ηδ νώηδζε. Ο ίδζμξ δεκ είπε αημύζεζ ηακέκα ημοηζμιπμθζό βύνς απ’ αοηό ημ εέια, αθθά


CAROLE MORTIMER

245

αέααζα δεκ ήηακ από εηείκμοξ πμο αζπμθμύκηακ πμθύ ιε ηα ημοηζμιπμθζά. Ώπμοζίαγε ηα έλζ πνόκζα πμο οπδνέηδζε ζημ ζηναηό ηαζ, όηακ επέζηνερε, μ ηόζιμξ αμύζγε βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ Πακδώναξ ηαζ όπζ ημο δμύηα. Δ Πακδώνα παιμβέθαζε εθζιιέκα. «Μεηά ημ εάκαημ ημο Μπάνκαιπζ έιαεα όηζ ημ ήλενε ηαζ μ ααθέξ ημο». Ο Ρμύπενη ζοκμθνοώεδηε. «Ο ααθέξ ημο Μέζιπενζ; Καζ πώξ ηνάηδζεξ ημ ζηόια ημο ηθεζζηό;» Σα ιάηζα ημο ζηέκερακ. «Γζ’ αοηό δεκ έπεζξ άθθα ημζιήιαηα εηηόξ από ηα ιανβανζηάνζα ηδξ ιδηέναξ ζμο;» «Αε ζμο λεθεύβεζ ηίπμηα, Ρμύπενη», ημο είπε ιε εαοιαζιό. «Αεκ ιπμνμύζα κα ημο δώζς ηα ζιανάβδζα ηςκ Μέζιπενζ θοζζηά, αθθά, καζ, ημ άεθζμ αοηό ακενςπάηζ απαίηδζε ηα πνμζςπζηά ιμο ημζιήιαηα ιε ακηάθθαβια ηδ ζζςπή ημο βύνς απ’ αοηό ημ εοαίζεδημ εέια». ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ηδξ. «Αεκ ήεεθα ηίπμηα απ’ όζα ιμο είπε δώζεζ μ Μπάνκαιπζ, έηζζ δεκ ήηακ ηαιία ηνμιενή απώθεζα. Ρμύπενη, ηζ ζοιααίκεζ;» ημκ νώηδζε αθαθζαζιέκδ όηακ ημκ άημοζε κα λεζπάεζ ζε ανζζζέξ. Με δοζημθία ζοβηνόηδζε ημ εοιό ημο. «Σμ εεςνείξ πζεακό κα εοεύκεηαζ αοηόξ μ ααθέξ βζα ηζξ δζαννήλεζξ ζημ Υάζιπενζ Υάμογ;» «Αε κμιίγς», είπε δ Πακδώνα ιεηά από ζηέρδ. «Αεκ είπα ηακέκα θόβμ κα ημκ ζοιπαεώ, αθθά δεκ πζζηεύς όηζ ήηακ αοηόξ μ εναζηήξ ημο Μπάνκαιπζ». Σμκ ημίηαλε ακήζοπα. «Οζ θεπημιένεζεξ ημο πνμδβμύιεκμο βάιμο ιμο... ζμο πνμηαθμύκ απέπεεζα;» Ώκ ημο πνμηαθμύζακ απέπεεζα; Έλαθθμ ημκ έηακακ! Καζ όζα είπε οπμθένεζ δ Πακδώνα όθα αοηά ηα πνόκζα ημκ ελόνβζγακ αηόια πζμ πμθύ. Σόζμ πμο εοπόηακ κα ιδκ ήηακ κεηνόξ μ Μέζιπενζ βζα κα έπεζ ηδκ εοπανίζηδζδ κα ημκ λεηάκεζ μ ίδζμξ. Ήηακ πενίενβμ, θμζπόκ, πμο δ Πακδώνα, πακηνειέκδ ιε έκακ ηέημζμ άκηνα, είπε πέζεζ εύια ηδξ ημθαηείαξ ηαζ ημο


246

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

εκδζαθένμκημξ άθθςκ ακηνώκ; Ώκηνώκ πμο ζίβμονα εα ηδξ είπακ δώζεζ ηδ γεζηαζζά ηαζ ηδ ζημνβή πμο ηδξ είπε ανκδεεί μ ζύγοβόξ ηδξ; «΋πζ, αβάπδ ιμο». Ο Ρμύπενη δζέζπζζε ημ δςιάηζμ ηαζ ηδκ πήνε ηνοθενά ζηδκ αβηαθζά ημο. «Ώκ είιαζ εοιςιέκμξ ιε ηάπμζμκ, αοηόξ είκαζ μ Μέζιπενζ ηαζ όπζ εζύ». Ώημύιπδζε ημ ηεθάθζ ημο ζημ δζηό ηδξ. «Πόζμ πνέπεζ κα οπέθενεξ...» Δ ηαηακόδζδ ηαζ δ ηνοθενόηδηα ημο Ρμύπενη άββζλακ ααεζά ηδκ Πακδώνα. Άθδζε έκακ πκζπηό θοβιό ηαζ ηα δάηνοα άνπζζακ ηαζ πάθζ κα ηνέπμοκ γειαηζζηά ζηα ιάβμοθά ηδξ. Έηνορε ημ πνόζςπό ηδξ ζημ πθαηύ ημο ζηήεμξ, ηύθζλε ηα πένζα ηδξ βύνς από ηδ ιέζδ ημο ηαζ ανήηε ηαηαθύβζμ ζηδ ζζβμονζά ηδξ δύκαιήξ ημο.

*** «Λοπάιαζ βζα όζα ζμο είπα πνςηύηενα», ημο είπε ακάιεζα ζημοξ θοβιμύξ ηδξ. «Βίπα ιάεεζ κα ιδκ ειπζζηεύμιαζ ηακέκακ αοηά ηα ηέζζενα ηεθεοηαία πνόκζα, αθθά δεκ έπνεπε κα ζε ηνίκς ηόζμ ζηθδνά ηδ ζηζβιή πμο ιμο έπεζξ δείλεζξ ιμκάπα εζθζηνίκεζα ηαζ εκηζιόηδηα. Ώπθώξ δ πηεζζκή κύπηα ιμύ λακαεύιζζε πώξ είπα ιείκεζ ιόκδ ηαζ παναηδιέκδ ηδκ πνώηδ κύπηα ημο βάιμο ιμο. Αεκ... Αεκ ιπμνμύζα κα πζζηέρς όηζ δ ιμίνα είπε θακεί ηόζμ ζηθδνή ιαγί ιμο ηαζ ιμο έπαζγε ημ ίδζμ παζπκίδζ βζα δεύηενδ θμνά!» Ο Ρμύπενη ηδκ έζθζλε πζμ δοκαηά. «Αε εα ζε λακαθήζς πμηέ μύηε βζα ιία κύπηα, Πακδώνα», ηδξ μνηίζηδηε ιε εένιδ. «΢ημπεύς, ιάθζζηα, κα ζε ηναηήζς ηόζμ απαζπμθδιέκδ ηαζ ζηακμπμζδιέκδ ζημ ζογοβζηό ιαξ ηνεαάηζ», πνόζεεζε πεζναπηζηά, «πμο δε εα έπεζξ πμηέ λακά θόβμ κα απμγδηήζεζξ ηδκ αβηαθζά άθθςκ ακηνώκ... Μα, ηζ ζοιααίκεζ, αβάπδ ιμο;» ΢οκμθνοώεδηε όηακ δ Πακδώνα ηνααήπηδηε από ημκηά ημο.


CAROLE MORTIMER

247

Όρςζε απμθαζζζηζηά ημ πζβμύκζ ηδξ, αθθά δεκ ιπόνεζε κα ζδηώζεζ ημ πθδβςιέκμ ηδξ αθέιια πένα από ημ πνώημ ημοιπί ημο βζθέημο ημο ηαεώξ ρζεύνζζε: «Αεκ οπήνλακ πμηέ άθθμζ άκηνεξ, Ρμύπενη». «Καζ μ ΢ηάκθζ;» «Ήηακ όθα ρέιαηα». ΐνίζημκηαξ ηεθζηά ημ εάννμξ, ζήηςζε ηα ιάηζα ηδξ ζηα δζηά ημο. «Ο ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ δεκ ήηακ πμηέ εναζηήξ ιμο». «Καζ δ ιμκμιαπία;» «Αε ιμκμιάπδζακ βζα ιέκα». Ο Ρμύπενη είπε ιείκεζ απμζαμθςιέκμξ. Σμ ζηήεμξ ημο ζθίπηδηε ηαεώξ δζάααζε ημ εάννμξ ζημ αθέιια ηδξ, πανά ημ ηνειμύθζαζια ζημ ηάης ηδξ πείθζ. Μήπςξ θμαόηακ όηζ δε εα ηδκ πίζηεοε; Ώκ είπε ιάεεζ ηάηζ ηζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ, ήηακ όηζ δ Πακδώνα έθεβε πάκηα ηδκ αθήεεζα. Καζ αθμύ έθεβε όηζ δεκ είπε πμηέ ζπέζεζξ μύηε ιε ημκ ζεν Σόιαξ μύηε ιε άθθμκ άκηνα, μ Ρμύπενη ηδκ πίζηεοε. Ώπόθοηα ηαζ αηαθάκηεοηα. «Γζα πμζμκ ιμκμιάπδζακ ηόηε;» ηδ νώηδζε εκεαννοκηζηά. ΢ήηςζε ημοξ ώιμοξ ηδξ. «Πνέπεζ κα ήηακ μ άκενςπμξ ιε ημκ μπμίμ είπακ δεζιό ηαζ μ Μπάνκαιπζ ηαζ μ ζεν ΢ηάκθζ... Σμ άημιμ πμο έπεζ δζαννήλεζ ηόζεξ θμνέξ ημ Υάζιπενζ Υάμογ». Ώοηό πίζηεοε ηαζ μ Ρμύπενη. «Ο ζεν Σόιαξ ήηακ άθθμξ έκαξ άκηναξ πμο πακηνεύηδηε βζα κα ηνύρεζ ηζξ ζελμοαθζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ;» Δ Πακδώνα ηαηάπζε έκακ ηόιπμ ζημ θαζιό ηδξ. «Ναζ». Ώ, ηζ ηνίια βζα ημκ Ρμύπενη πμο είπακ πνμθάαεζ ηαζ μζ δομ κα πεεάκμοκ πνζκ ημοξ πζάζεζ ζηα πένζα ημο! «Καζ ζώπαζεξ βζα κα πνμζηαηέρεζξ ηδκ μζημβέκεζα ημο ΢ηάκθζ;» Σα ιάηζα ηδξ ήηακ αηόια οβνά όηακ ημκ ημίηαλε ζηεηεοηζηά.


248

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«΢ε παναηαθώ, πνμζπάεδζε κα ηαηαθάαεζξ, Ρμύπενη. Αεκ άκηεπα κα δς ηδ θαίδδ Κθάνα ηαζ ηα δύμ αλζαβάπδηα παζδάηζα ηδξ κα βεθμζμπμζμύκηαζ ηαζ κα οπμθένμοκ». Φοζζηά δεκ ημ άκηεπε. Ώοηή ήηακ δ Πακδώνα, ιζα βοκαίηα ιε πνοζή ηανδζά πμο πνμηζιμύζε κα βίκεζ εηείκδ ζηόπμξ πθεοαζιώκ ηαζ ημοηζμιπμθζώκ πανά κα δεζ κα οπμθένμοκ ιζα άθθδ αεώα βοκαίηα ηαζ δύμ ιζηνά παζδζά. Γζα εηείκμκ, δ Πακδώνα ήηακ ιζα βοκαίηα ιμκαδζηή. Μζα ηαθόηανδδ ηαζ πακέιμνθδ βοκαίηα πμο άλζγε κα ηδκ παναπασδεύεζ, κα ηδκ αβαπάεζ ηαζ κα ηδ θαηνεύεζ βζα όθδ ηδκ οπόθμζπδ γςή ηδξ. Να ηδκ αβαπάεζ...; Σζ ήηακ πάθζ αοηό; Ο Ρμύπενη ζηνάθδηε πνμξ ηδκ πόνηα ηδξ ηνεααημηάιαναξ. Έκα δεζθό πηύπδια είπε αημοζηεί απέλς. «Σζ ηνέπεζ;» νώηδζε εηκεονζζιέκμξ. «Έκαξ ηύνζμξ έθενε έκα βνάιια πμο θέεζ όηζ πνέπεζ κα δζααάζεηε επεζβόκηςξ, Τρδθόηαηε», είπε απμθμβδηζηά μ Πέκηθημκ. «Πενζιέκεζ ηάης βζα κα ημο δώζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ», πνόζεεζε πνζκ πνμθάαεζ μ Ρμύπενη κα ημκ πνμζηάγεζ κα πεζ ζημκ ηύνζμ πμο πενίιεκε ηάης κα πάνεζ ημ ακαεειαηζζιέκμ ημο βνάιια ηαζ κα πάεζ ζημ δζάαμθμ. «Μπμνεί κα είκαζ από ημκ ανπζθύθαηα ΢ιάζε», ημο είπε δ Πακδώνα ζηαιαηώκηαξ ημκ. Ο Ρμύπενη πήνε ιζα ααεζά ακαπκμή βζα κα δνειήζεζ, λένμκηαξ όηζ αοηή ηδ ζηζβιή δεκ είπε ημκ ζοκδεζζιέκμ ημο αοημέθεβπμ. Έκζςεε ζακ κα είπε δεπηεί ιζα δοκαηή βνμεζά ηαηάζηδεα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο ήηακ εμθά ηαζ ιπενδειέκα. Ο Μπέκεκηζηη ημκ είπε ήδδ ηαηδβμνήζεζ όηζ ημο άνεζε δ Πακδώνα, ιήπςξ όιςξ ηδκ... «Τρδθόηαηε;»


CAROLE MORTIMER

249

«Βκηάλεζ, πακάεειά ζε!» Ο Ρμύπενη άκμζλε ηδκ πόνηα ηαζ άνπαλε ημ βνάιια από ημκ αζδιέκζμ δίζημ πμο ηναημύζε μ ιπάηθεν πςνίξ κα ημο νίλεζ μύηε ιζα ιαηζά. Σνέιμκηαξ δ Πακδώνα, ημκ είδε κα ακμίβεζ ηδ ζθναβζζιέκδ επζζημθή ηαζ κα δζααάγεζ βνήβμνα ημ πενζεπόιεκό ημο. Με ημ γόνζ ηναηζόηακ κα ιδκ ημκ νςηήζεζ, αβςκζώκηαξ κα ιάεεζ ακ ν αοηόξ μ εθζάθηδξ είπε ηεθεζώζεζ επζηέθμοξ. Ώκ εηείκδ ηαζ ημ πνμζςπζηό ηδξ εα ήηακ επζηέθμοξ αζθαθείξ. «Σμκ έπζαζακ, Πακδώνα», επζαεααίςζε μ Ρμύπενη ήνεια. Βίπε ηεθεζώζεζ, θμζπόκ. Άναβε ηαζ μ βάιμξ ηδξ ιε ημκ Ρμύπενη, ημκ άκηνα πμο αβαπμύζε ιε όθδ ηδξ ηδκ ροπή ηαζ πμο ηώνα ζίβμονα δε εα έκζςεε πανά ιόκμ θύπδζδ βζα εηείκδ, ήηακ βναθηό κα ηεθεζώζεζ πνζκ ηαθά ηαθά ανπίζεζ;


250

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Κεφάλαιο 17

Ο Άκημκζ Σγέζμπ ήηακ μ άβκςζημξ πμο είπε ηάκεζ ηδ γςή ηδξ ηόθαζδ! Δ είδδζδ είπε παβώζεζ ηδκ Πακδώνα, πμο ηώνα ηαεόηακ ζζςπδθή, δίπθα ζε έκακ ελίζμο ζζςπδθό Ρμύπενη, ζηδκ άιαλα πμο ημοξ ιεηέθενε πίζς ζημ ΢ηνάημκ Υάμογ ιενζηέξ ώνεξ ανβόηενα. Ο Ρμύπενη δεκ ήεεθε κα ηδκ πάνεζ ιαγί ημο ζημ βναθείμ ημο ανπζθύθαηα ΢ιάζε, πνμζπαεώκηαξ κα ηδκ πείζεζ ιε ημ επζπείνδια όηζ δεκ ήηακ ακάβηδ κα οπμαάθεζ ημκ εαοηό ηδξ ζε άθθδ ιζα δμηζιαζία ελαζηίαξ ηςκ πνάλεςκ ημο Μπάνκαιπζ. Βηείκδ όιςξ είπε επζιείκεζ όηζ έπνεπε κα ημκ ζοκμδεύζεζ, όηζ έπνεπε κα είκαζ εηεί βζαηί είπε ακάβηδ κα ιάεεζ βζαηί μ δζηδβόνμξ είπε πνμζπμζδεεί όηζ ήηακ θίθμξ ηδξ, εκώ βζα ηαζνό εηείκμξ ηαζ μ Μπάνκαιπζ... «Μδκ ημ ζηέθηεζαζ άθθμ, αβάπδ ιμο». Ο Ρμύπενη ηύθζλε ζθζπηά ηα πένζα ημο βύνς ηδξ ηαζ ηδκ ηνάαδλε πάκς ημο. «Σεθείςζε ηώνα ηαζ δε πνεζάγεηαζ κα ημ ζογδηήζμοιε λακά». Ναζ, είπε ηεθεζώζεζ επζηέθμοξ. Ο Άκημκζ Σγέζμπ κςνίηενα είπε νίλεζ ιζα ιαηζά ζηδκ Πακδώνα, πνζκ ελαπμθύζεζ ιζα ζθμδνή επίεεζδ εκακηίμκ ηδξ, επζαεααζώκμκηαξ όηζ ήηακ εηείκμξ πμο είπε επακεζθδιιέκα δζαννήλεζ ημ Υάζιπενζ Υάμογ, είπε αάθεζ θςηζά ζημ οπκμδςιάηζμ ηδξ Πακδώναξ ηαζ είπε πηοπήζεζ ημκ Μπέκηθζ. ΢ημ ιμπεδνό ημο παναθήνδια, είπε επίζδξ επζαεααζώζεζ ηδκ οπόεεζδ ημο Ρμύπενη ζπεηζηά ιε ημ πενζεπόιεκμ ημο ιπαμύθμο ζηδ ζμθίηα πμο πενζείπε ηα θζβμζηά πνμζςπζηά ακηζηείιεκα ημο Μπάνκαιπζ από ημ Υάζιπενζ


CAROLE MORTIMER

251

Υάμογ. Ο Ώκημκζ Σγέζμπ έραπκε κα ανεζ ηάπμζα εκμπμπμζδηζηά βνάιιαηα πμο είπε βνάρεζ ζημκ εναζηή ημο ζημ πανεθεόκ. Ήηακ απμθαζζζιέκμξ κα ηα πάνεζ πίζς βζα κα ιδ ιάεεζ πμηέ ηακέκαξ βζα ηδ ζπέζδ ημοξ. Ο οπόθμζπμξ πνόκμξ ηδξ παναιμκήξ ημοξ ζημ βναθείμ ημο ανπζθύθαηα ΢ιάζε είπε ακαθςεεί ζε ιζα δζελμδζηή ζογήηδζδ ακάιεζα ζημκ Ρμύπενη ηαζ ζημκ ανπζθύθαηα, δ μπμία είπε ηαηαθήλεζ ζημ ζοιαζααζιό πμο εα ζοκέθενε ηαθύηενα ηδκ Πακδώνα. Αεδμιέκμο όηζ είπε εοζζάζεζ ηδκ οπόθδρή ηδξ βζα κα ιδκ οπμθένμοκ ζημ ιέθθμκ δ πήνα ηαζ ηα παζδζά ημο ζεν Σόιαξ ΢ηάκθζ, μ Ρμύπενη είπε θνμκηίζεζ κα ιδκ πάεζ παιέκδ δ εοζία ηδξ. Σεθζηά είπε απμθαζζζηεί όηζ, αθμύ μύηε δ Πακδώνα μύηε μ Μπέκηθζ ήεεθακ κα πνμζθύβμοκ ζηδ δζηαζμζύκδ, μ Άκημκζ Σγέζμπ εα έθεοβε από ηδ πώνα μνζζηζηά ηαζ όηζ, ακ πμηέ επέζηνεθε, εα ανζζηόηακ ακηζιέηςπμξ ιε όθεξ ηζξ ζοκέπεζεξ ημο κόιμο. Δ Πακδώνα δεκ ιπμνμύζε πανά κα κζώεεζ εοβκώιςκ ζημκ Ρμύπενη πμο είπε αθζενώζεζ ηόζεξ πνμζπάεεζεξ βζα κα ηδκ ηάκεζ εοηοπζζιέκδ. «Ρμύπενη...» «Θα ιζθήζμοιε ιόθζξ θηάζμοιε ζημ ζπίηζ ηαζ θάιε ηάηζ, αβάπδ ιμο», ηδξ είπε δείπκμκηάξ ηδξ ιε ημ αθέιια ημοξ ζππμηόιμοξ πμο ηάεμκηακ ζημ πάκς ιένμξ ηδξ άιαλαξ. Βηείκδ αμύθζαλε ακαζηεκάγμκηαξ ζημ ιαθαηό αεθμύδζκμ ηάεζζια. «Νμιίγς όηζ δε εα ηαηαθένς κα αάθς ιπμοηζά ζημ ζηόια ιμο». Ήηακ ηόζμ πθμιή, ηαζ μζ ζηζέξ ηάης από ηα ιάηζα ηδξ θαίκμκηακ πζμ ζημύνεξ από πνζκ. Αεκ ήηακ πανάλεκμ, αθμύ ιόθζξ ηδκ είπε πνμδώζεζ άθθμξ έκαξ άκηναξ ζημκ μπμίμ είπε πζζηέρεζ όηζ ιπμνμύζε κα έπεζ ειπζζημζύκδ... Ώοηό δεκ ήηακ ηαθόξ μζςκόξ βζα ημκ Ρμύπενη, πμο ήεεθε κα ηδκ πείζεζ κα ημκ ειπζζηεοηεί λακά...


252

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

*** «Καθύηενα;» «Πμθύ ηαθύηενα». Πνμξ έηπθδλή ηδξ, ιε ηδκ πανόηνοκζδ ημο Ρμύπενη, είπε ηαηαθένεζ κα θάεζ έκα πθμύζζμ όρζιμ πνόβεοια ηαζ ηώνα αζζεακόηακ πμθύ πζμ δοκαηή, ηόζμ ζςιαηζηά όζμ ηαζ ροπζηά. «Θα ζε εζδμπμζήζμοιε ακ πνεζαζημύιε ηάηζ άθθμ, Πέκηθημκ», είπε μ Ρμύπενη ζημκ ιπάηθεν ηάκμκηάξ ημο κόδια κα θύβεζ. Μόθζξ έιεζκακ ιόκμζ ημοξ ζηδ ιζηνή ηναπεγανία, δ έηθναζή ημο ζμαάνερε ηαζ άνπζζε κα αδιαηίγεζ πάκς-ηάης ζημ δςιάηζμ, όπμο είπε πέζεζ ααεζά ζζςπή. Δ Πακδώνα πνμεημίιαζε ημκ εαοηό ηδξ βζα ημ πθήβια πμο ιάθθμκ ηδκ πενίιεκε, ηαζ ό,ηζ είπε θάεζ αάναζκε ηώνα ημ ζημιάπζ ηδξ ζακ ιμθύαζ. Σεθζηά μ Ρμύπενη ζηαιάηδζε δίπθα ηδξ. «Πακδώνα, έπς κα ζμο ηάκς ιζα ενώηδζδ... ΋πζ, ιάθθμκ έπς δύμ ενςηήζεζξ», είπε δζμνεώκμκηαξ ημκ εαοηό ημο. «Αεκ είζαζ οπμπνεςιέκδ κα απακηήζεζξ ζε ηαιία, ακ δε εέθεζξ». Δ κεονζηόηδηά ηδξ ιεβάθςζε. «Ξένεζξ ήδδ ηόζμ πμθθά, Ρμύπενη, πμο είιαζ ζίβμονδ πςξ ό,ηζ ηζ ακ ιε νςηήζεζξ εα ζμο απακηήζς πνόεοια ηαζ εζθζηνζκά». «Βίζαζ πναβιαηζηά δ ςναζόηενδ βοκαίηα πμο έπς ζοκακηήζεζ, Πακδώνα, ιέζα ηζ έλς». Δ έηθναζή ημο ιαθάηςζε ηαεώξ βμκάηζζε ιπνμζηά ηδξ ηαζ πήνε ημ έκα ηδξ πένζ ζηα δζηά ημο. Σα απμνδιέκα ηδξ ιάηζα ήηακ ηώνα ζημ ίδζμ ύρμξ ιε ηα δζηά ημο γεζηά βηνίγα ιάηζα. «Ρμύπενη;» Έθενε ημ πένζ ηδξ ζηα πείθδ ημο πνζκ ιζθήζεζ. «Ώβαπδιέκδ ιμο, βθοηζά ιμο, όιμνθδ Πακδώνα ιμο, εα ιμο ηάκεζξ ηδκ ηζιή κα ιε πακηνεοηείξ;» Δ ηανδζά ηδξ θηενμύβζζε ηνεθά ζημ ζηήεμξ ηδξ. «Μα δεκ είιαζηε ήδδ πακηνειέκμζ;» Σμ γεζηό ημο αθέιια ηδκ αβηάθζαζε ιε ιζα ηνοθενόηδηα πμο


CAROLE MORTIMER

253

δεκ έηακε ηαιία πνμζπάεεζα κα ηνύρεζ. «Ναζ, είιαζηε. Ώθθά ηζξ ηεθεοηαίεξ ώνεξ ζοκεζδδημπμίδζα όηζ ζε έζονα ζ’ αοηόκ ημ βάιμ ιε απεζθέξ ηαζ θμαένεξ όπςξ αηνζαώξ είπε ηάκεζ μ Μέζιπενζ...» Δ Πακδώνα ημκ ζηαιάηδζε αημοιπώκηαξ ηα αηνμδάπηοθά ηδξ ζηα πείθδ ημο. «Αε εα λακαιζθήζμοιε πμηέ βζ’ αοηόκ», ημο δήθςζε απμθαζζζηζηά. «Βκηάλεζ, δε εα λακαιζθήζμοιε», ζοιθώκδζε μ Ρμύπενη. «Σμ ιόκμ πμο εα ζμο πς είκαζ όηζ έπς πενάζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ ώνεξ εοιςιέκμξ πμο είκαζ ήδδ πεεαιέκμξ ηαζ δεκ ιπμνώ κα ημκ ζημηώζς». Δ Πακδώνα άθδζε έκα επζθώκδια έηπθδλδξ ηαζ ημ πένζ ηδξ έπεζε ζημ πθάζ. «΋θμζ μζ άκηνεξ είιαζηε πνςηόβμκμζ ηαηά αάεμξ, αβάπδ ιμο», απμθμβήεδηε αναπκά μ Ρμύπενη αημοιπώκηαξ ηδκ παθάιδ ημο ζημ απαθό ηδξ ιάβμοθμ. «Καζ ιέζα ιμο έπμοκ λοπκήζεζ δμθμθμκζηέξ ηάζεζξ απέκακηζ ζε όπμζμκ έπεζ ημθιήζεζ κα ζμο ηάκεζ ηαηό». Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ημο ιε ηςιζηή αοημθύπδζδ. «Βίκαζ... ΢οβπώνεζέ ιε, Πακδώνα. Αεκ έπς λακακζώζεζ πμηέ ηόζμ δοκαηά ζοκαζζεήιαηα ηαζ δεκ λένς πώξ κα ζ’ ημ πς -πώξ κα λεηζκήζς κα ζ’ ημ θές- πμο κα πάνεζ ηαζ κα ζδηώζεζ!» ΢ηαιάηδζε αθαζηδιώκηαξ ιέζα απ’ ηα δόκηζα ημο. «΢’ αβαπώ, Πακδώνα». Πήνε ημ πένζ ηδξ ηαζ ημ αημύιπδζε ζημ ηναπύ ημο ιάβμοθμ. «Σζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ ηαηάθααα όηζ αβαπώ ηα πάκηα ζ’ εζέκα. Σδ ιεβάθδ ζμο ηανδζά, ηδκ αθμζίςζή ζμο, ηδκ ηαθμζύκδ ζμο, ημ πάεμξ ζμο, ημ... ΢ηαιάηδζέ ιε, Πακδώνα, πνμημύ βίκς εκηεθώξ νεγίθζ ηαζ ζονεώ ζηα πόδζα ζμο παναηαθώκηαξ ζε κα ιε πακηνεοηείξ ηαζ κα ιε ηάκεζξ ημκ πζμ εοηοπζζιέκμ άκενςπμ ζημκ ηόζιμ», αόβηδλε ημθθώκηαξ ηα πείθδ ημο ζηδκ παθάιδ ηδξ. Δ Πακδώνα είπε ιείκεζ άκαοδδ- δ ενςηζηή ελμιμθόβδζδ ημο Ρμύπενη ηδκ είπε αθήζεζ ηόζμ εηζηαζζαζιέκδ πμο δεκ


254

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

ιπμνμύζε κα ανενώζεζ ημοαέκηα. Αε εα άθδκε, ςζηόζμ, αοηό ημκ όιμνθμ, δοκαηό άκηνα κα ζονεεί ζε ηακεκόξ ηα πόδζα, μύηε ηακ ζηα δζηά ηδξ... Γθζζηνώκηαξ από ηδκ ηανέηθα ηδξ, βμκάηζζε ηζ εηείκδ ιπνμζηά ημο ηαζ ημο πάζδερε ημ ιάβμοθμ. «Βίιαζ ηζ εβώ ενςηεοιέκδ ιαγί ζμο, Ρμύπενη. ΢’ αβαπώ ηόζμ, ηόζμ πμθύ, αβαπδιέκε ιμο». Σμκ ημίηαλε ιε θαηνεία. «Ώβαπώ ηδ δύκαιή ζμο. Σδκ αθμζίςζή ζμο. Σδκ ηαθμζύκδ ζμο. Σμ πάεμξ ζμο. Καζ είζαζ ηαζ ημύηθμξ...» Αεκ ηαηάθενε κα ζοκεπίζεζ ηδκ απανίειδζδ ηςκ ανεηώκ ημο, ηαεώξ ηα πείθδ ημο Ρμύπενη ακαγήηδζακ ηα δζηά ηδξ ζε έκα θζθί ηόζμ βειάημ από ηδκ αβάπδ ηαζ ημ εαοιαζιό ημο πμο δ ηανδζά ηδξ ηόκηερε κα ζπάζεζ από εοηοπία. Ο Ρμύπενη ηδκ αβαπμύζε. Σδκ αβαπμύζε αθδεζκά ηαζ ααεζά. Ήηακ ζςζηό εαύια πμο είπε ζοιαεί αοηό ιέζα ζε ηόζδ δοζηοπία. Έκα πναβιαηζηό, πεζνμπζαζηό εαύια. Κάπμζα ζηζβιή μ Ρμύπενη έδςζε ηέθμξ ζημ θζθί ηαζ ηδκ ημίηαλε ιε όθδ ημο ηδκ αβάπδ κα ηαενεθηίγεηαζ ζημ ααεύ βηνίγμ ηςκ ιαηζώκ ημο. «Ω Θεέ ιμο, αβάπδ ιμο...» Πήνε ιζα ααεζά, αηακόκζζηδ ακαπκμή. «Θα ιε πακηνεοηείξ, Πακδώνα; ΋πζ ηνοθά, όπςξ πηεξ, ιόκμ ιε δομ θίθμοξ βζα ιάνηονεξ, αθθά ιε όθδ ηδ θαιπνόηδηα πμο ζμο αλίγεζ ηαζ όθδ ηδκ ανζζημηναηία ηαθεζιέκδ; Θα ζηαεείξ ιπνμζηά ζημκ ζενέα ιαγί ιμο βζα κα ζμο οπμζπεεώ δδιόζζα ηδκ αβάπδ ιμο βζα ζέκα, δμύηζζζά ιμο;» «Ω Ρμύπενη!» Άνπζζε κα ηθαίεζ λακά, αθθά αοηή ηδ θμνά ηα δάηνοά ηδξ ήηακ δάηνοα εοηοπίαξ. Ο Ρμύπενη ηδκ ηνάαδλε ζηδκ αβηαθζά ημο ηαζ αημύιπδζε ημ ιάβμοθό ημο πάκς ζηζξ πνοζέξ ηδξ ιπμύηθεξ ηαεώξ ηδξ έηακε ηδ δεύηενδ ενώηδζή ημο. «Καζ εα θμνέζεζξ θεοηά, Πακδώνα, ημ πνώια πμο ζοιαμθίγεζ ηδκ αβκόηδηά ζμο;» Έιεζκε αηίκδηδ ζηδκ αβηαθζά ημο ηζ έπεζηα ζήηςζε ανβά ημ


CAROLE MORTIMER

255

ηεθάθζ ηδξ ηαζ ημκ ημίηαλε κηνμπαθά. «Αεκ λένς πόζμ αβκή ελαημθμοεώ κα είιαζ έπεζηα απ’ όζα ηάκαιε ηεθεοηαία...» «Ω, είζαζ, αβάπδ ιμο. Καζ αέααζα είζαζ», ηδξ είπε ιε ααεζά θςκή, ζοβηθμκζζιέκμξ από ηδκ αβάπδ πμο έκζςεε βζ’ αοηή ηδκ οπένμπδ, αζώα βοκαίηα. Γζαηί δ Πακδώνα ήηακ αεώα, όπςξ είπε ζοκεζδδημπμζήζεζ μ Ρμύπενη όηακ ακαθμβίζηδηε όζα ημο είπε πεζ κςνίηενα ημ πνςί. Αεκ ήηακ απθώξ αεώα επεζδή δεκ είπε δζαπνάλεζ ηαιία ακμιία ηαζ δεκ είπε πνμδώζεζ ημκ πνώημ ηδξ ζύγοβμ, αθθά ήηακ αεώα ηαζ ζημ ζώια. ΢ακ από εαύια, έκα εηπθδηηζηό, απίζηεοημ εαύια -ήηακ δ πανεέκα κύθδ ημο. «Σόηε εα θμνέζς θεοηά βζα ζέκα, αβαπδιέκε ιμο Ρμύπενη». Σα αζμθεηζά ηδξ ιάηζα παιμβεθμύζακ ηαεώξ ζοκέπζζε. «΋ιςξ εέθς... όπζ, απαηηώ... κα ηάκεζξ ένςηα ιαγί ιμο, ηακμκζηά ηαζ ιέπνζ ηέθμοξ, πνζκ ηακμκίζμοιε αοηή ηδ δεύηενδ βαιήθζα ηεθεηή». Κμύκδζε ημ ηεθάθζ ημο ανκδηζηά. «Μδκ έπεζξ ηαιία αιθζαμθία πόζμ ημ εέθς αοηό, αβάπδ ιμο... Θεέ ιμο, ζε εέθς ηόζμ πμο ζπεδόκ πμκάεζ όθμ ιμο ημ ημνιί από ηδ θαπηάνα... Αε εα ήηακ όιςξ ηαθύηενα κα πενζιέκμοιε; Έηζζ εα έπεζξ ηδ βαιήθζα κύπηα πμο ζμο αλίγεζ!» «Βίιαζηε ήδδ πακηνειέκμζ, Ρμύπενη», ημο εύιζζε αναπκά ηαζ ζδηώεδηε ηνααώκηαξ ηζ εηείκμκ όνεζμ δίπθα ηδξ. «Αε κμιίγεζξ όιςξ όηζ, αθμύ οπήνλα ζύγοβμξ βζα ηνία πνόκζα ζημκ πνώημ ιμο βάιμ ηαζ ιία ιένα ηαζ ιία κύπηα ζημκ δεύηενμ, έπς ήδδ πενζιέκεζ ανηεηά;» παναπμκέεδηε ιε ιάηζα πμο έθαιπακ παζπκζδζάνζηα. Ο Ρμύπενη ηδκ ημίηαλε ενεοκδηζηά. «Βίζαζ ζίβμονδ βζ’ αοηό, αβάπδ ιμο;» «Πμηέ δεκ ήιμοκ πζμ ζίβμονδ βζα ηάηζ ζηδ γςή ιμο», ημκ αεααίςζε. «Με ελαίνεζδ ίζςξ ημ πόζμ πμθύ ζ’ αβαπώ. Κζ εβώ ιηώλσ βζα ζέκα, Ρμύπενη».


256

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

«Πόζμ ζ’ αβαπώ!» είπε ι’ έκα αμβηδηό. Έζηορε ηαζ ηδ ζήηςζε ζηδκ αβηαθζά ημο. «Αείλε ιμο ηόηε πόζμ», ημκ πνμηάθεζε αημοιπώκηαξ ημ ηεθάθζ ηδξ ιε ειπζζημζύκδ ζημκ ώιμ ημο. Βηείκμξ δζέζπζζε ημ δςιάηζμ, ακέαδηε ηδ ζηάθα έπμκηάξ ηδ πάκηα ζηα πένζα ημο, ηαζ ηδ ιεηέθενε ζηδκ ηνεααημηάιανά ημοξ. Ο Ρμύπενη έκζςζε κα ημο ηόαεηαζ δ ακάζα όηακ απέεεζε ιαθαηά ζημ ηνεαάηζ ηαζ αβηάθζαζε ιε ημ αθέιια ηδ βοκαίηα πμο αβαπμύζε ιε όθδ ημο ηδκ ηανδζά. Σδ δμύηζζζά ημο. Σδκ Πακδώνα ημο...

-Τέλος-

Profile for Τζένη Διαμαντοπούλου

H Κυρία και ο Διάβολος (Τολμηρές Δούκισσες ) #1-Carole Mortimer  

H Κυρία και ο Διάβολος (Τολμηρές Δούκισσες ) #1-Carole Mortimer  

Advertisement