Page 1

OI Κ OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς

ΑΓΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓ ΚΟΛΠ ΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

201 1


Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ στήν Ἀρχαία Γόρτυνα (16-10-2008)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κεντρῴας Κρήτης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μακάριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ἡ μεγαλώνυμος Κρητόνησος, ἡ καί καύχημα οὖσα τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὡς ἐπαρχία αὐτοῦ, κατέχει πλούσιον κατάλογον ἁγίων, τῶν ἀνωνύμων ὄντων ἀναριθμήτων ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. Ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον ἡ ἁγιοτόκος καί πάνυ πεφιλημένη τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ μεγαλόνησος διεποτίσθη διά μέσου τῶν αἰώνων ὑπό ρείθρων αἱμάτων μαρτύρων καί ἀσκητικῶν ἱδρώτων ὁσίων καί ὁμολογητῶν, ἀποδειχθέντος οὕτως εὐφόρου καί καλλικάρπου τοῦ χριστωνύμου γεωργίου. Ἐν τῷ ὡς ἄνω ἱερῷ καταλόγῳ τοῦ κρητικοῦ παναγίου καταγεγραμμένον ἐστί πλῆθος ἁγίων τό ἁπαρτίζον τό τοπικόν ἁγιολόγιον τῆς κατά Γόρτυνα Ἐκκλησίας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἔσχε μεγίστην παρά Θεοῦ χάριν ὡς ἰδοῦσα τό πρῶτον ὡς δέσμιον τῷ 59 μ.Χ. εἰς Καλούς Λιμένας τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, καθώς ἀναφέρεται εἰς τάς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» (Κεφ. 27, 7-13). Eἰς τόν ἱερόν τοῦτον ὅρμον ἐν δεσμοῖς ὤν


ὡραματίσθη τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Κρήτης ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς εἰδωλολατρείας, ἔργον οὗτινος τά θεμέλια ἔθεσε κατά τήν δ΄ αὐτοῦ ἀποστολικήν περιοδείαν τῷ 63 μ.Χ. ἱδρύσας ἐν Γορτύνῃ, τῇ ρωμαϊκῇ πρωτευούσῃ Κρήτης καί Κυρηναϊκῆς, τήν πρώτην Ἐκκλησίαν, ἐγκαταστήσας ὡς πρῶτον Ἐπίσκοπον τόν συνέκδημον καί ἐκλεκτόν αὐτοῦ μαθητήν Τίτον τόν Ἀπόστολον. Δοξάζομεν τόν Θεόν τόν ἀξιώσαντα ἡμᾶς νά ἐπισκεφθῶμεν δίς τούς ἀποστολικούς τούτους τόπους ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἐν Γορτύνῃ εἰργάσθησαν περιοδικῶς καί οἱ Ἀπόστολοι Ἀπολλώς καί Ἀρτεμᾶς. Ἐν αὐτῇ ἐμαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι Δέκα οἱ καί πρωτομάρτυρες τοῦ χριστιανισμοῦ ἐν Κρήτῃ. Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ ἤκμασεν ὁ ἀσκητισμός ἐν τῇ ἁγιωνύμῳ φάραγγι, ἤτοι τὸ «Ἁγιοφάραγγον» ἐν τοῖς Ἀστερουσίοις ὄρεσιν, ὅ καί περιλάλητον ἐγένετο. Ἐξ αὐτοῦ ὡς ἀπό πηγῆς ἐξεχύθη ἡ συστηματική διδασκαλία τῆς νοερᾶς προσευχῆς μεταδιδαχθείσης εἰς τόν Ἄθωνα ὑπό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καί ἐν συνεχείᾳ πανταχοῦ. Ἐν τῇ ἰδίᾳ εὐλογημένῃ ἐπαρχίᾳ ὑπάρχουσι πολλά τά τῆς πίστεως ἱερά σεβάσματα, ἄλλα μέν ἐκ τῶν ἐρειπίων βοῶντα τήν πάλαι ἀκμήν, ἄλλα δέ διασωθέντα, ὡς καί τά ἐν ὑστέροις τοῖς καιροῖς λειτουργοῦντα. Ἅπαντα μαρτυροῦσι τό διαχρονικόν τῆς εὐλαβείας τῶν κατοίκων τῆς Μεσαρᾶς. Ἡ Γόρτυνα ὑπῆρξεν ἡ πρώτη Ἐπισκοπή καί Μητρόπολις τῆς νήσου καί ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἄχρι τῆς κατακτήσεως καί καταστροφῆς αὐτῆς ὑπό τῶν Ἀράβων τῷ 824 μ.Χ. Κατά τό μα-4-


κρόν χρονικόν τοῦτο διάστημα διεποίμαναν ταύτην μεγάλοι ἄνδρες, ἐν οἷς ἠξιώθησαν τοῦ φωτοστεφάνου τῆς ἁγιότητος δέκα καί πέντε, οἵτινες ἐν συνάξει ἀξιοχρέως τιμῶνται διά τοῦ μετά χεῖρας ἡμερολογίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2011. Τίτος ὁ Ἀπόστολος, ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος καί προστάτης ἁπάσης τῆς νήσου. Ἀρτεμᾶς, ὁ ὡσαύτως Ἀπόστολος, ὁ ἐπί τι διάστημα ἐπισκοπεύσας κατ’ ἐντολήν Παύλου, τοῦ Τίτου ἀποσταλέντος εἰς Δαλματίαν. Φίλιππος, ὁ ὑπό τοῦ Ἱερομάρτυρος Διονυσίου Ἐπισκόπου Κορίνθου ἐν ἐπιστολῇ πρός αὐτόν ἐπαινούμενος διά τό θάρρος αὐτοῦ ἐν τοῖς διωγμοῖς. Κύριλλος, ὁ πρῶτος Ἱερομάρτυς, καί Πέτρος ὁ διάδοχος αὐτοῦ καί ἱερομάρτυς, Παῦλος ὁ θαυματουργός, ὁ τιμηθείς ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου διά τήν ἁγιότητα αὐτοῦ καί χορηγηθείσης αὐτῷ τῆς ἐπισήμου ἀδείας διά τήν ἀνακομιδήν τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Δέκα μαρτύρων. Μύρων, ὁ θαυματουργός, ὁ πανδήμως τιμώμενος. Εὐμένιος, ὁ θαυματουργός, ὅστις διά τοῦ κύρους αὐτοῦ ἔλυσε τήν μακράν ἔχθραν μεταξύ τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Δ΄ τοῦ Πωγωνάτου καί τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Ἡρακλείου καί Τιβερίου. Ἀνδρέας, ὁ ὑμνογράφος, ὁ καί κληρικός διατελέσας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὀρφανοτρόφος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί μοναστής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Βλαχερνῶν, καί Εὐτύχιος, ὁ ἔσχατος τοῦ ἐπισκοπικοῦ καταλόγου τῆς Α΄ Βυζαντινῆς περιόδου, ὁ ἰδών τήν ἐκ τῶν ἀλλοφύλων καταστροφήν. Σύν πᾶσι τοῖς ἀνωτέρω ἁγίοις Ἐπισκόποις, συναριθμοῦνται καί οἱ μετασχόντες ἐν -5-


ταῖς ἁγίαις Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις, οἱ τά θεῖα δόγματα μετά τῶν λοιπῶν ἁγίων Πατέρων συνδιατυπώσαντες, ὑπογράψαντες, κηρύξαντες καί ἐν Κρήτῃ ἑδραιώσαντες, φυλάξαντες ταύτην ἐκ τῆς λύμης τῶν αἱρέσεων, Ἰκόνιος, Μαρτύριος, Θεόδωρος, Βασίλειος καί Ἠλίας, οἱ Γορτύνης Ἐπίσκοποι καί Πρόεδροι Κρήτης, καί Ἰωάννης ὁ τῆς Ἀρκαδίας Ἐπίσκοπος. Ἡ τύποις προβολή τοῦ ἁγίου βίου, ἡ καθιέρωσις Ἱερῶν Ναῶν, ἡ ἁγιογραφική ἱστόρησις καί ἡ τιμή τῆς μνήμης αὐτῶν ἀποτελοῦσιν οὐχί μόνον ἐκφράσεις τοῦ ὀφειλομένου χρέους εὐγνωμόνων τέκνων πρός πατέρας - ποιμένας ἁγίους, ἀλλά καί τρόπους παραδόσεως τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης ταῖς ἐπερχόμεναις γενεαῖς. Ὅθεν, μεγάλως χαίροντες διά τήν ἀφιέρωσιν τοῦ παρόντος ἡμερολογίου εἰς τούς ἁγίους Ἐπισκόπους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, πατρικῶς εὐχόμεθα τῷ ἱερῷ κλήρῳ καί παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι αὐτῆς ὅπως, διά πρεσβειῶν τῶν τιμωμένων ἁγίων Ἱεραρχῶν, διέλθωσιν ἐν ὑγιείᾳ κατ’ ἄμφω τό σωτήριον ἔτος 2011 καί πληρώσῃ Κύριος πάντων τά αἰτήματα. Ὡσαύτως, ἀπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀπονέμομεν εἰς πάντας τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν.

-6-


Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακάριο (Φανάρι 2010) -7-


Ἀντί πρoλόγου

ἱστορία τῶν ἀνθρωπίνων διαθέτει δρόμους ἀντικειμενικῆς καί ὑποκειμενικῆς θεώρησης τῶν γενομένων. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ συναντᾶται στή διάβασή τους, ἔχει καί μιά ἀτραπό πού ἐξάγει ἄμεσα στό χρόνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι στενή καί τεθλιμμένη, μέ παρηγορία τόν Χριστό. Αὐτή ὅδευσαν μέ διάφορους τρόπους καί οἱ Ἅγιοι τῆς Κρήτης. Μιά πλειάδα ἀπ᾽ αὐτούς καλλωπίζουν τό ἁγιολόγιο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Δεσπόζουσα θέση στό κοντάκιο τῶν Ἁγίων τοῦ Ἀποστολικοῦ τόπου μας, κατέχει ἡ χορεία τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Εἶναι οἱ ἀνεκτίμητοι καί μέχρι σήμερα ὁρατοί φύλακες τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Ἔζησαν καί προσέφεραν ὁ κάθε ἕνας μέ τή μαρτυρία του, μέ κοινό ὅμως χαρακτηριστικό πάντων τόν ἀγῶνα γιά τήν διατήρηση τῆς ὀρθῆς πίστης καί τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Τό φετινό ἡμερολόγιό μας εἶναι ἀφιερωμένο μέ πολύ εὐλάβεια στούς Ἁγίους αὐτούς Ἐπισκόπους. -8-


Τούς ἐπικαλούμαστε μέ θερμές ἐντεύξεις ἀπό τό Ἱερό Σύνθρονο τῆς Γόρτυνας νά πρεσβεύουν στόν Κύριο γιά τούς ἄστοργους καιρούς μας, τούς ἐξογκωμένους μέ ἀπιστία, τούς εὐτραφεῖς ἀπό ποικίλη ἀνευλάβεια ἤ ὑποκρισία ἀρετῆς, τούς ἀδειασμένους ἀπό τήν προσωρινότητα τῆς ἐξιδανίκευσης καί τῆς ἀστάθειας, γιά τήν εὐστάθεια τῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν ἐπανεύρεση τοῦ δρόμου τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε κανένας νά μήν ἀποστερηθεῖ τήν εἴσοδο στά ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τό δρόμο «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. 16, 13) καί τήν εἴσοδο στή συλλειτουργία τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Ταπεινά γονατίζουμε μπροστά τους καί τούς παρακαλοῦμε γιά τήν Ἀποστολική καί ἱστορική Ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία μας, τόν Ἱ. Κλῆρο, τίς Ἱ. Μονές, τίς Ἀρχές τοῦ τόπου, τό εὐσεβές ποίμνιο, τούς ξενιτεμένους καί γιά ὅσους ἐργάζονται στήν περιοχή της. Μέ τίς εὐλογίες τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας εὐχόμαστε πρός ὅλους καλή χρονιά.Μέ πατρικές εὐχές † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

-9-


Ἡ βάση τῆς Ἁγ. Τράπεζας τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης, κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. Ἡ φωτ. εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Gortina di Creta» 2010 τοῦ κ. Ant. Di Vita Καθ. Ἀρχαιολογίας καί τ. Διευθυντοῦ τῆς Ἱταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς στήν Γόρτυνα.

- 10 -


Μεγαλυνάριον Ἦχος πλ. δ΄

Γορτύνης τιμήσωμεν οἱ πιστοί, θείους ποιμενάρχας τούς ἐκλάμψαντας ἀρεταῖς, πλήθει τε θαυμάτων καί ἔργοις φιλοθέοις, αὐτῶν θείαν εἰκόνα κατασπαζόμενοι.

- 11 -


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(Οἱ περιλήψεις τῶν κειμένων περί τῶν Ἁγ. Ἐπισκόπων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἔγιναν μέ βάση τό βιβλίο «Μελετήματα ἁγιολογικά - ἱστορικά» 2008 τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.) ΤΙΤΟΣ Μαθητής καί συνέκδημος τοῦ Ἀπ. Παύλου. ῏Ηταν Ἕλληνας, ἐθνικός πού μεταστράφηκε στό Χριστιανισμό ἀπό τόν Παῦλο. Στήν Ἀποστολική Σύνοδο τῶν Ἱεροσολύμων τό 49 μ.Χ. στήν ὁποία μετεῖχαν ὁ Παῦλος καί ὁ Βαρνάβας πηγαίνοντας ἀπό τήν Ἀντιόχεια, ὁ Παῦλος εἶχε σοβαρούς λόγους σχετικούς πρός τό θέμα τῆς Συνόδου καί πῆρε μαζί του τόν Τίτο. Ἀποδεικνύεται «ἀπό τούς πιστότερους καί δυνατότερους βοηθούς τοῦ Παύλου πού θά χρησιμοποιοῦσε καί στίς δυσκολότερες ἀκόμη ἀπο- 12 -


στολές». Γιά τά πολλά του χαρίσματα θά γράψει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας ὁ Κρήτης. Τό 63 μ.Χ. ἐγκαθίσταται ἀπό τόν Παῦλο στή Γόρτυνα καί τό ἑπόμενο ἔτος μετακαλεῖται ἀπό τόν ἴδιο στή Νικόπολη καί ἀπό ἐκεῖ ἀποστέλλεται στή Δαλματία ὅπου παρέμεινε μέχρι τό μαρτύριο τοῦ Παύλου 65 ἤ 66 μ.Χ. στή Ρώμη. ᾿Επιστρέφει στήν Κρήτη στήν ὁποία καί παραμένει μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του. ῾Η μνήμη του ἑορτάζεται στίς 25 Αὐγούστου, ἡ δέ ᾿Ανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας του ἀπό τή Βενετία πού ἔγινε τό 1966 ἐπί ᾿Αρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου, στίς 15 Μαΐου. Στή Μητρόπολή μας ὑπάρχουν ἐκτός τῆς Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς τῆς Ἀρχαίας Γόρτυνος στό χωριό Μητρόπολη, δύο Ἐνοριακοί Ἱ. Ναοί, Τυμπακίου καί Ἀσημίου καί δύο Παρεκκλήσια, Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν καί Ἁγ. Δέκα τῆς ὁμώνυμης ᾿Ενορίας.

- 13 -


ΑΡΤΕ ΜΑΣ Ἀντικατέστησε τόν Τίτο γιά δύο χρόνια μέχρι πού ἐπέστρεψε ἀπό τή Δαλματία. Τόσο ὁ Τίτος ὅσο καί ὁ Ἀρτεμᾶς, ἐργάστηκαν ὡς Ἀπόστολοι στήν Κρήτη κατά τίς ὑποδείξεις τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ὁ καθηγητής Γερ. Κονιδάρης χρησιμοποιεῖ καί τόν ὅρο «ἔξαρχος» τοῦ Ἀπ. Παύλου γιά τόν Τίτο στήν Κρήτη. Τό ἴδιο ἰσχύει ὅμως καί γιά τόν Ἀρτεμᾶ κατά τό διετές διάστημα πού ἐργάστηκε στήν Κρήτη. Μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ Τίτου ἀπό τή Δαλματία, ἐπειδή ἡ Κρήτη ἦταν ὁ «κλῆρος» τοῦ Τίτου ὡς πρώτου ἀποστολικοῦ «ἐξάρχου», ἀποχωρεῖ ὁ Ἀρτεμᾶς, «ὁ δέ Τίτος (παραμένει) ὁ μόνος ἐν Κρήτῃ Ἀπόστολος καί οἱονεί ᾿Επίσκοπος» ἤ «ὁ πρῶτος οἱονεί μητροπολίτης-ἔξαρχος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». Στήν Κρήτη ὁ Τίτος παρέμεινε ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του ἐργαζόμενος ὡς Ἀπόστολος, δηλαδή ἔργῳ ὡς Ἐπίσκοπος. Μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ Τίτου στήν Κρήτη, ὅπου καί ὁ ἀρχικός του «κλῆρος», ὁ Ἀρτεμᾶς ἀποχώρησε. Ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση τόν δέχεται ὡς Ἐπίσκοπο Λύστρων καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 30 Ὀκτωβρίου καί 4 ᾿Ιανουαρίου.

- 14 -


ΦΙΛΙ ΠΠΟΣ ῎Εζησε τό β´ μισό τοῦ Β´ μ.Χ. αἰῶνος στά χρόνια τοῦ Μάρκου Αὐρήλιου (161-180) καί τοῦ διαδόχου του Λούκιου Αὐρήλιου Κομμόδου (180-182). ῏Ηταν σύγχρονος τοῦ ἐπιφανοῦς ᾿Επισκόπου Κορίνθου Ἁγ. Διονυσίου τοῦ Ἱερομάρτυρος καί παραλήπτης ἐπιστολῆς του στήν ὁποία ἐπαινεῖται αὐτός καί ἡ ᾿Εκκλησία Γορτύνης γιά τό θάρρος πού εἶχαν ἐπιδείξει στούς διωγμούς καί συμβουλεύει νά φυλάσσονται ἀπό «τήν διαστροφήν τῶν αἱρετικῶν». Περίληψη αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς διασώζει ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας. Γιά τόν Γορτύνης Φίλιππο ἐπίσης κάνει λόγο ὁ Ἅγ. Ἱερώνυμος (†420). Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται 8 Ὀκτωβρίου. Στά ψηφιδωτά τοῦ 5ου αἰ. τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ μνημείου Ροτόντας Θεσσαλονίκης, ἱστορεῖται ὁ Φίλιππος μαζί μέ τόν Κύριλλο Γορτύνης πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι πολύ νωρίς εἶχε ἐνταχθεῖ στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας.

- 15 -


ΚΥΡΙΛΛ ΟΣ Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ Μαρτύρησε τό 304 μ.Χ. ἐπί Διοκλητιανοῦ σέ ἡλικία 93 ἐτῶν. ῾Η μνήμη του τιμᾶται στίς 14 ᾿Ιουνίου. Ἡ ἡμέρα τῆς πανηγύρεως στήν ὁμώνυμη ᾿Ενορία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας εἶναι ἡ 9η ᾿Ιουλίου. Τό γεγονός αὐτό στάθηκε ἀφορμή νά ἐρευνήσουμε καί νά καταλήξουμε ὅτι ἐκεῖ ὑπῆρξε ὁ τόπος τοῦ μαρτυρίου καί ταφῆς τοῦ Ἁγ. Κυρίλλου καί τόπος ταφῆς τοῦ Ἁγ. Εὐμενίου Γορτύνης, δηλαδή ὁ Ναός-Μαρτύριον ὅπου παρά τίς μακροχρόνιες ὑποδουλώσεις τῆς Κρήτης καί τούς διωγμούς καί παρά τήν καταστροφή τοῦ Ναοῦ-Μαρτυρίου, ἐρείπια τοῦ ὁποίου σώζονται, διατηρήθηκε ἡ σωστή ἡμερομηνία μνήμης. Σέ ψηφιδωτό τοῦ 5ου αἰ. τῆς Ροτόντας Θεσ/ νίκης ἱστορεῖται μέ τόν Φίλιππο Γορτύνης. Στή Μητρόπολή μας ὑπάρχει ἕνας ᾿Ενοριακός Ναός τῆς ὁμώνυμης ᾿Ενορίας καί ἕνα ἐξωκκλήσιο τῆς ᾿Ενορίας Παναγιᾶς Μονοφατσίου, πού ἐγκαινιάσθηκε τό 2006 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί ᾿Αρκαδίας κ. Μακάριο. - 16 -


ΠΕΤΡΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ Ἦταν διάδοχος τοῦ Ἁγ. Κυρίλλου τοῦ Ἱερομάρτυρος καί προκάτοχος τοῦ Παύλου, δηλαδή ἀπό τό 304-311/12, πού τελειώνουν οἱ διωγμοί, διότι τό 312, εἶναι ἤδη Ἐπίσκοπος Γορτύνης ὁ Παῦλος. Μαρτύρησε «τούς πόδας ἐκκοπείς». Ἄλλα στοιχεῖα γιά τό βίο του δέν ὑπάρχουν. Πολλά ἐγράφησαν γιά τήν προσωνυμία του «Νέος ῾Ιερομάρτυς» πού προκάλεσαν σύγχυση ὡς ἀστήρικτα. Κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, ἡ προσωνυμία αὐτή τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση πέρασε σέ ὅλα τά Μηνολόγια, τούς Συναξαριστές καί τά Μηναῖα, ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι, Ἱερομάρτυς ὁ ἴδιος καί διάδοχος τοῦ ἐπίσης ῾Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Ἐπίσκοποι καί οἱ δύο τῆς αὐτῆς Ἐπισκοπῆς Γορτύνης (Ἀρχιεπισκοπῆς) ἔπρεπε νά διακρίνονται. Ἀκολουθίες του πλήρεις ὑπάρχουν καί ὁ πρῶτος Ναός του κτίσθηκε μέ πρόταση τοῦ γράφοντος στήν Ἐνορία Παρανύμφων, στά τέλη τῆς δεκαετίας 1990 καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Κύριλλο. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται 14 ᾿Ιουλίου. - 17 -


Π ΑΥΛ ΟΣ Ο Θ ΑΥΜ ΑΤΟ ΥΡ Γ Ο Σ Διάδοχος τοῦ Ἁγ. Πέτρου τοῦ «Νέου Ἱερομάρτυρος». Ὡς Ἐπίσκοπος ἔδρασε στό τέλος τῶν διωγμῶν καί ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Μέ βάση τά ἀρχαῖα «Μαρτύρια», ὁ Παῦλος ἦταν ἐκεῖνος πού τό 312 μ.Χ., ἔτος κατά τό ὁποῖο ὁ Μ. Κωνσταντῖνος εἶχε δεῖ τόν Τίμιο Σταυρό, μετέβη στή Ρώμη γιά νά συναντήσει τό Μ. Κωνσταντῖνο καί νά ζητήσει τήν ἄδεια γιά τήν Ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων τῶν μαρτυρησάντων ἐπί Δεκίου τό 250 μ.Χ. Εἶχε τή χάρη τῆς θαυματουργίας νά ἐκδιώκει δαιμόνια. Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος τοῦ ἔδωσε τήν ἄδεια τῆς Ἀνακομιδῆς. Πολλή ὑπῆρξε ἡ σύγχυση γύρω ἀπό τόν Παῦλο ἀπό λανθασμένες ἐκτιμήσεις. Ἡ ἱστορική ἔρευνα κατέληξε στόν Παῦλο, Ἐπίσκοπο Γορτύνης καί ὄχι Πάπα Ρώμης Παῦλο ἤ Πατριάρχη Κων/πόλεως Παῦλο. Εἶναι πιθανό νά μετέσχε στήν Α´ Οἰκουμ. Σύνοδο (325 μ.Χ.) ἀφοῦ ἡ σύγκλησή της ἀπέχει μόλις 13 χρόνια ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀνακομιδῆς (312-325).

- 18 -


ΜΥΡΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Ὑπῆρξε ᾿Επίσκοπος Γορτύνης καί «Πρόεδρος Κρήτης» (Ἀρχιεπίσκοπος). Γεννήθηκε στή Ραῦκο περί τό 250 μ.Χ. Ἔζησε περί τά ἑκατό ἔτη (250-350 μ.Χ.) καί ἐπεσκόπησε μετά τούς διωγμούς. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό ἀσκητήριο, τό ἁγίασμα καί τόν τάφο του στήν ὁμώνυμη κωμόπολη, εἶναι σεβαστή ἡ ἰσχυρή Τοπική Ἐκκλησιαστική Παράδοση καί τά πολλά θαύματα. Καί πατρίδα του νά μήν ἦταν ἡ Ραῦκος ἀλλά «ἡ Ἡράκλεια» (Ἡράκλειο) κατά τήν ἀρχαιότερη καί σοβαρότερη πηγή, δηλαδή τό «Αὐτοκρατορικόν Μηνολόγιον», πάντως τό ἀσκητήριο καί τό ἁγίασμα πού στηρίζει ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση εἶναι σεβαστά καθώς καί ὁ τάφος του, ἀφοῦ οὐδέποτε ἦταν ἀπαραίτητο ἤ ὑποχρεωτικό νά θάπτεται ὁ Ἐπίσκοπος στόν τόπο τῆς ᾿Επισκοπῆς του. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 8 Αὐγούστου. Στήν Ἱ. Μητρόπολή μας ὑπάρχουν τρεῖς Ναοί του· ἕνα ἐξωκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Ροτασίου, πού ἐγκαινιάσθηκε στά μέσα τῆς δεκαετίας 1990-2000 ἀπό τόν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλο, ἕνα ἐξωκκλήσιο τῆς Ἐνορίας Ἀληθινῆς πού ἐγκαινίασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καί μεγάλος Ναός τῆς Ἐνορίας Καπαριανῶν (ὑπό ἀποπεράτωση). - 19 -


ΙΚΟΝΙΟΣ Ἔλαβε μέρος στήν Γ´ Οἰκουμ. Σύνοδο πού συγκλήθηκε στήν Ἔφεσο τό 431 μ.Χ. μέ σκοπό τήν καταδίκη τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν τοῦ Νεστορίου. Στή Σύνοδο ὁ Ἰκόνιος μίλησε δύο φορές ὅπως ἀναφέρουν τά πρακτικά, ἀποδοκιμάζοντας τήν αἵρεση τοῦ Νεστορίου καί κάνοντας ὀρθόδοξη ὁμολογία Πίστεως. Τά ὅσα εἶπε ὁ ἴδιος ἔχουν καταγραφεῖ στά πρακτικά. Οἱ Πατέρες τῆς Γ´ Οἰκουμ. Συνόδου, ἑορτάζουν 9 Σεπτεμβρίου καί μεταξύ αὐτῶν ὁ ᾿Ικόνιος. Γιά ὅλους τούς Κρῆτες Πατέρες πού ἔλαβαν μέρος στίς Οἰκουμ. Συνόδους, πρωτοβουλίᾳ τοῦ γράφοντος καί προνοίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κυρίλλου, συνετάγη καί κυκλοφόρησε Ἀκολουθία μέ ἔγκριση τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου. Ἡ μνήμη ὅλων τῶν Κρητῶν Πατέρων τῶν μετασχόντων στίς Ἁγ. Οἰκουμ. Συνόδους, ὁρίσθηκε νά τελεῖται τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς κατά τήν ὁποία ἑορτάζονται οἱ Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμ. Συνόδου, τόν μῆνα Ὀκτώβριο. - 20 -


ΜΑΡΤΥΡΙΟΣ ῎Ελαβε μέρος στήν Δ´ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος τό 451 μ.Χ. μαζί μέ τούς Κρῆτες ᾿Επισκόπους, Κνωσοῦ Γεννάδιο, Λάμπης Δημήτριο, Σουβρίτου Κύριλλο, Ἀπολλωνιάδος Εὐσέβιο, ᾿Ελευθερνῶν Εὐφράτη καί τόν Πρεσβύτερο Χρυσόγονο «ἐπέχοντα τόν τόπον Παύλου Κατάνων». ῾Η Σύνοδος αὐτή συγκλήθηκε γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Χριστολογικοῦ ζητήματος καί καθήρεσε τό Διόσκορο ᾿Αλεξανδρείας. Οἱ Πατέρες τῆς Δ´ Οἰκουμ. Συνόδου, ἑορτάζονται τήν Κυριακή μετά τή 13η ᾿Ιουλίου.

- 21 -


ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ ῎Ελαβε μέρος στήν Ε´ Οἰκουμ. Σύνοδο Κων/ πόλεως τό 553 μ.Χ. μόνος ἀπό τήν Κρήτη καί μόνος ἀπό τούς Μητροπολίτες τοῦ ᾿Ανατολικοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ. ῾Ο ἴδιος εἶχε λάβει μέρος καί στήν ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδο Κων/πόλεως τό 536 μ.Χ. Τό ὄνομά του βρέθηκε μέ τόν τίτλο τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου σέ ψηφιδωτό τῆς μεγάλης Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς στό χωριό «Μητρόπολις» πού τυχαῖα ἀποκαλύφθηκε τό 1978 οἱ δέ ἀνασκαφές ἄρχισαν τό 1991. Οἱ Πατέρες τῆς Ε´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἑορτάζουν 25 ᾿Ιουλίου.

Ἀπό τήν ψηφιδωτή διακόσμηση τοῦ δαπέδου τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, μέ ἀναφορά στόν Γορτύνης Θεόδωρο. - 22 -


ΕΥ ΜΕΝΙ ΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ῏Ηταν μεγάλος ἀσκητής, πολύ ἐνάρετος καί εἶχε τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. ῾Η ἁγιότητα τοῦ βίου τόν εἶχε κάμει γνωστό παντοῦ καί εἶχε μεγάλο κῦρος. Τοῦτο φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι μέ τό κῦρος τῆς ἁγιότητός του ἔλυσε τήν μακρά ἔχθρα μεταξύ τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοκράτορος Κων/νου Δ´ Πωγωνάτου (668-685 μ.Χ.) καί τῶν ἀδελφῶν του ῾Ηρακλείου καί Τιβερίου πού ἦταν κατ’ ὄνομα μόνο συμβασιλεῖς. ῾Η ἀρχιερατεία του τοποθετεῖται μεταξύ τῶν ἐτῶν 670-680 μ.Χ. ᾿Αγωνίσθηκε ὑπέρ τῆς ᾿Ορθοδοξίας πολεμώντας τίς αἱρέσεις τῶν Μονοθελητῶν καί Εὐτυχιανῶν. Μετέβη στή Ρώμη καί ἀπό ἐκεῖ χωρίς τή θέλησή του στή Θηβαΐδα ὅπου καί ἐκοιμήθη. Κατά τήν ἐπιθυμία του, πρό τῆς κοιμήσεώς του ἀποδόθηκαν στήν ᾿Εκκλησία Γορτύνης τά ῾Ι. Λείψανά του καί ἐναπετέθησαν δίπλα στόν τάφο τοῦ ῾Αγ. Κυρίλλου τοῦ ῾Ιερομάρτυρος στή θέση Ράξος. ῾Η μνήμη του τιμᾶται στίς 18 Σεπτεμβρίου. Ναοί τοῦ ῾Αγ. Εὐμενίου στήν ῾Ι. Μητρόπολή μας ὑπάρχουν στίς ᾿Ενορίες Ἁγ. Κυρίλλου, Ροτασίου, Σίβα καί Βουρβουλίτου, τόν ὁποίο ἐγκαινίασε ὁ Γορτύνης καί ᾿Αρκαδίας Κύριλλος. - 23 -


Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ Ο Α ΄´ Διάδοχος τοῦ ῾Αγ. Εὐμενίου. Τό 680-1 μ.Χ. μετέσχε στήν ΣΤ´ Οἰκουμ. Σύνοδο (Κων/πολη). ῾Η Σύνοδος αὐτή κατεδίκασε τό Μονοθελητισμό. Κατά τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἀποδείχθηκε ἡ θεολογική κατάρτιση τοῦ Βασιλείου. Στά πρακτικά ὑπάρχει λόγος του ἀπευθυνόμενος πρός τόν Κων/νο τόν Δ´ τόν Πωγωνᾶτο καί πῶς ἀποδεικνύει τό λάθος τῆς αἱρέσεως. Ὑπέγραψε ὄχι μόνο ὡς Γορτύνης ἀλλά καί ὡς «Ληγάτος τῆς ὅλης Συνόδου τοῦ ᾿Αποστολικοῦ Θρόνου τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης». ῎Ελαβε μέρος καί στήν Πενθέκτη Οἰκουμ. Σύνοδο τό 691/2 μ.Χ. Ὁ Βασίλειος ὑπέγραψε ὡς Γορτύνης ἀλλά καί ὡς «τόπον ἐπέχοντος πάσης τῆς Συνόδου τῆς ἁγίας ᾿Εκκλησίας Ρώμης». ῾Η μνήμη τῶν Πατέρων τῆς ΣΤ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἑορτάζεται 14 Σεπτεμβρίου, τῆς δέ Πενθέκτης, 13 ᾿Ιουλίου. Μέ τούς λοιπούς Κρῆτες Πατέρες τῶν Ἁγ. Συνόδων τιμᾶται καί ὁ Βασίλειος. Τό 2006 ὁ Σεβ. Μητρ. Γορτύνης καί ᾿Αρκαδίας κ. Μακάριος ἐγκαινίασε ἐξωκκλήσιο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ῾Αγ. Βασιλείου στήν περιοχή τοῦ μετοχίου «῞Αγ. Νικόλαος» τῆς ῾Ι. Μ. Κουδουμᾶ. - 24 -


ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ ῾Ιεράρχης μέ σπάνιο ὑμνογραφικό χάρισμα. Γεννήθηκε στή Δαμασκό περί τό 660. Σέ ἡλικία 14-15 ἐτῶν ἐντάχθηκε στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Ἁγ. Σάββα ῾Ιεροσολύμων. Παρέμεινε στήν Κων/πολη, Διάκονος τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας καί ὑπεύθυνος Ὀρφανοτροφείου. Τό 711 μ.Χ. ἐκλέγεται καί ἀποστέλλεται ᾿Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ὀργάνωσε στήν Κρήτη τή φιλανθρωπία, ἔκτισε Ναούς καί ἀντιμετώπισε Ἀραβικές ἐπιδρομές. ῎Εγραψε ἐγκωμιαστικούς λόγους καί ὑπέροχους ὕμνους. ᾿Εκοιμήθη στίς 4 ᾿Ιουλίου τοῦ 740 μ.Χ. ταξιδεύοντας ἀπό Κων/πολη γιά Κρήτη καί ἐτάφη στήν ᾿Ερεσό τῆς Μυτιλήνης. Oἱ ὕμνοι του πέρασαν στά λειτουργικά βιβλία μέ κυριότερο τό Μεγάλο Κανόνα. ῾Η μνήμη του ἑορτάζεται στίς 4 ᾿Ιουλίου. Στήν ῾Ι. Μητρόπολή μας ὑπάρχουν τέσσερις Ναοί: μεταβυζ. στήν ᾿Ενορία Βουρβουλίτου στήν ᾿Ενορία Πρεβελιανῶν, στήν ᾿Ενορία Βώρων καί στόν ῾Ι. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν. Τό Ναό τῶν Πρεβελιανῶν ἐγκαινίασε ὁ Ἀρχιεπ. Κρήτης Εὐγένιος καί τούς ἄλλους δύο Βώρων καί Μοιρῶν ὁ Μητρ. Κύριλλος. - 25 -


Η Λ Ι Α Σ Ο Α ΄´ Παρά τό γεγονός ὅτι ὁλόκληρη ἡ ᾿Εκκλησία περνοῦσε μεγάλη ἀναταραχή ἐξ αἰτίας τῆς εἰκονομαχίας, ἡ Κρήτη παρέμενε πιστή στήν ὀρθή πίστη. Αὐτό ἀποδείχθηκε ὄχι μέ μιά ἁπλῆ ὀλιγομελῆ ἀντιπροσωπεία, ἀλλά μέ ὅλη σχεδόν τή Σύνοδο, διότι ἡ Κρήτη λόγῳ τῆς εἰκονόφιλης στάσης της καί τῆς συμμετοχῆς της στήν ᾿Επανάσταση τῶν ῾Ελλαδικῶν τό 727 μετά τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου θεσπίσματος τοῦ Λέοντος Γ´ τοῦ ᾿Ισαύρου κατά τῶν Εἰκόνων, ἡ ὁποία καί κατεπνίγη, ὑπέφερε τόν 8ο αἰ. ἀπό τό Θεματάρχη Θεοφάνη τό Λαρδότυρο. Στήν Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας, τό 787 μ.Χ. μετέσχε ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ηλίας ὁ Α´. Ἡ μνήμη τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμ. Συνόδου, ἑορτάζεται 11 Ὀκτωβρίου καί ἐπισημότερα μέ πανηγυρική Ἀκολουθία τήν Κυριακή μετά τήν 11η Ὀκτωβρίου. Μέ τούς λοιπούς Κρῆτες Πατέρες τῶν Ἁγίων Οἰκουμ. Συνόδων τιμῶνται καί οἱ τῆς Ζ´ Συνόδου.

- 26 -


ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ὁ Ὅσιος Κύρ ᾿Ιωάννης ὁ Ξένος ἀπό τό Σίββα Πυργιωτίσσης πού ἔζησε τό 10ο αἰῶνα καί γεννήθηκε ἀμέσως μετά τήν ᾿Αραβοκρατία, γνώριζε ὡς σχετικῶς νωπή τήν παράδοση περί τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου Ἐπισκόπου, Εὐτυχιανοῦ ῾Οσιομάρτυρος καί Κασσιανῆς τῶν αὐταδέλφων, ἡ ὁποία παράδοση ἤθελε τούς ῾Αγίους νά ἔζησαν κατά τή σκοτεινή περίοδο τῶν διωγμῶν τῆς ᾿Αραβοκρατίας. ῾Η θεόθεν βεβαίωση ἔγινε μέ τήν δι’ ἀποκαλύψεως εὕρεση τῶν τάφων τῶν ῾Αγίων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ, ὅπου ὡς νέος ἀσκητής ὁ ᾿Ιωάννης ὁ Ξένος, ἔκτισε Ναό καί Μονή. ῾Ο Εὐτύχιος μαζί μέ τά κατά σάρκα ἀδέλφια του, Εὐτυχιανό καί Κασσιανή, ἀσκήτευσαν στά ᾿Αστερούσια ὄρη, στά περίχωρα τῆς Μ. ῾Οδηγητρίας καί στό ὄρος Ράξος, λόγῳ διωγμῶν. ῾Η μνήμη καί τῶν τριῶν ἑορτάζεται στίς 17 Αὐγούστου. Στήν ῾Ι. Μητρόπολή μας ὑπάρχει· ὁ ἐρειπωμένος Ναός τῶν ῾Αγίων, κτῖσμα τοῦ ῾Οσίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί ὁ ᾿Ενοριακός Ναός τῆς ᾿Ενορίας Λιστάρου. Εἰκόνες των παλαιές καί νέες ὑπάρχουν σέ πολλούς Ναούς τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως. - 27 -


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἡ Ζ΄ καί τελευταία Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Ἀρχικά εἶχε συγκλιθεῖ στό Ναό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τῆς Κων/πόλεως (786), ὅμως εἰκονομάχοι στρατιῶτες προκάλεσαν ταραχές καί ἀπείλησαν μέ γενική σφαγή τόν Πατριάρχη, τούς Ἐπισκόπους καί τούς Μοναχούς. Ἔτσι ἀναγκάστηκε ἡ Σύνοδος νά μεταφερθεῖ τό Σεπτέμβριο τοῦ 787 μ.χ. γιά λόγους ἀσφαλείας στή Νίκαια. (Ἐμμ. Ἰ. Κωσταντινίδη, Νίκαια Θ.Η.Ε. τομ. 9ος Ἀθῆναι 1966, σελ. 457-459 καί βλ. Φειδᾶ Ἐκκλ. Ἱστορία Α΄) Σ᾽ αὐτή συμμετεῖχε ὁ Ἀρκαδίας Ἰωάννης.

- 28 -


Ἀπό τό δάπεδο τῆς πρώτης πεντάκλιτης μεγαλόπρεπης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, στό Χωριό Μητρόπολη, ὅπου καί ἡ τότε ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας Kρήτης κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. Ἡ φωτ. εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Gortina di Creta» 2010 τοῦ κ. Ant. Di Vita Καθ. Ἀρχαιολογίας καί τ. Διευθυντοῦ τῆς Ἱταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς στήν Γόρτυνα. - 29 -


I A N OYA PI OΣ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου † ΠΡΟ TΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μ. ἐκ Λέσβου Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου μ., Χρυσάνθου μ. Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ † Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης, Ἀττικοῦ & Κύρου Κ/λεως † ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., Θαυμ. † Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκ., Μαρκιανοῦ Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Ἀθωνίτου Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου καί Πέτρου μαρτύρων Ἑρμύλου, Στρατονίκου μ., Μαξίμου ὁσίου Καυσοκαλυβίτου Τῶν ἐν Σινᾷ ἀναιρεθέντων Ἀββάδων, Νίνας ἰσαποστόλου Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσίων † ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ, Προσκύν. τιμίας ἁλύσεως Ἀποστ. Πέτρου † Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἰωαννίνοις † Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας † Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ἀρσενίου † Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης Μαξίμου ὁμολογ., Νεοφύτου καί Ἁγνῆς, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ † Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσ. † ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ (ΤΥΦΛΟΥ), Κλήμεντος, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ξένης ὁσίας, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα ἱερομ. † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ., Πουπλίου Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσίων & συνοδείας αὐτῶν † Ἀνακ. λειψάνων Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς Βασ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος μάρτυρος † Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου Χιοπ. νεομ. † ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνάμ. εὕρ. εἰκ. Εὐαγγ.Τήνου Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ ἐν Πάρῳ

- 30 -


IANOYAPIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

1 Κολ. β΄ 8-12 Λουκ. β΄ 20-21, 40-52 Περιτ. Ἰ. Χριστοῦ 2 Β´ Τιμ. δ´ 5-8 Μάρκ. α´ 1-8 βαρύς Ι´ 6 Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7 Ματθ. γ΄ 13-17 Ἅγ. Θεοφάνεια 7 Πράξ. ιθ΄ 1-8 Ἰωάν. α΄ 29-34 Προδρόμου 9 Ἐφεσ. δ΄ 7-13 Ματθ. δ΄ 12-17 πλ. δ΄ ΙΑ΄ 16 Κολ. γ΄ 4-11 Λουκᾶ ιζ΄ 12-19 α΄ Α´ 17 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Λουκᾶ στ΄ 17-23 Ἀγίου Ἀντωνίου 18 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ματθ. ε΄ 14-19 - Ἀθανασίου, Κυρίλ. 23 Α΄ Τιμ. α΄ 15-17 Λουκ. ιη΄ 35-43 δ´ Β΄ (Τυφλοῦ) 25 Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Γρηγορίου Θεολ. 27 Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Ἰωάν. ι´ 9-16 Ἰω. Χρυσοστ. 30 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Λουκ. ιθ΄ 1-10 γ΄ Γ΄ (Ζακχαίου)

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 5 11 13 17 22

Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. (820) Ἁγ. Νεομάρτ. Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς. (1832) Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντήτισσας. Ὁσ. Ἀρσενίου Ἁγιοφαραγγίτου. Ὁσ. Ἰωσήφ Σαμάκου τοῦ Ἡγιασμένου, ἐξ Ἀζωκεράμου τῆς Σητείας. (1511) 29 Ὁσ. Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου. (17ος αἰ.) - 31 -


Φ ΕΒΡOYA PI OΣ 20 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

Τρύφωνος μάρτυρος, Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου † Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ. † Συμεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης Προφ., Σταματίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. Ἀγάθης μάρτ, Θεοδοσίου ἐν Σκοπέλῳ, Πολυεύκτου ἱεροομ. † ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Φωτίου Κων/λεως Παρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. τοῦ ἐν Στειρίῳ † Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου Προφήτου Νικηφόρου μάρτ., Παγκρατίου ἐπισκόπου Ταυρομενίου † Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ὁσ. Ταχυδρόμου † Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας, Αὐγούστας, Γεωργίου Σερβ. νεομ. Μελετίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομ. Κηπουροῦ † ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ. Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Τραπεζοῦντος Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ πατριάρχου Κων/λεως Θεοδώρου Τήρωνος, Μαριάμνης ἰσαπ., Πουλχερίας Βασιλ. Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκ., Παρηγορίου μάρτ. Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν. τοῦ Ἠπειρώτου † ΙΖ ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Λέοντος ἐπ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης Τιμοθέου ὁσίου, Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Θαλασσίου καί Λιμναίου ὁσίων Πολυκάρπου ἐπισκ. Σμύρνης, Πολυχρονίου, Δαμιανοῦ ὁσ. † Α´ & Β´ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Φωτεινῆς μ. & ἰσαπ., Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, † ΑΠΟΚΡΕΩ, Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου Βασιλείου ὁμολ., Κυράννης νεομ. τῆς ἐν Θεσ/νίκη, Προτερίου

- 32 -


ΦΕΒΡOYAPIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

2

Ἑβρ. ζ΄ 7-17

Λουκ. β΄ 22-40

-

Ὑπαπαντή Χριστοῦ

6

Β´ Κορ. στ´ 16-ζ΄ 1

Ματθ. ιε´ 21-28

-

Δ΄ (Χαναναίας)

10

Β´ Τιμ. β´ 1-10

Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2

δ΄

Ἁγ. Χαραλάμπους

13

Β´ Τιμ. γ´ 10-15

Λουκ. ιη´ 10-14

-

Ε´

20

Β´ Κορ. στ´ 12-20

Λουκ. ιε´ 11-32

πλ. α΄

ΣΤ΄

26

Α΄ Θεσ. δ´13-17

Λκ. κα´ 8-9

πλ. β΄

Ψυχοσάββατον

27

Α´ Κορ. η´ 8-θ΄ 2

25-27, 35-36 Μάρκ. κε´ 31-46 βαρύς

Ζ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 4 7

Συνάξεως Θεοτόκου Βρεφοτρόφου, ἐν Ἁγ. Νικολάῳ Λασιθίου. Ὁσ. Νικολάου, Στουδίτου τοῦ ὁμολογητοῦ, ἐκ Κυδωνίας. (868) Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου Διβόλη, ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας. (1866) - 33 -


ΜΑ ΡΤI OΣ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π

Εὐδοκίας ὁσ., Παρασκευᾶ νεομ., Τραπεζ, Ἀντωνίνης, Μαρκέλλου Νικολάου Πλανᾶ, Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου Κυρηνείας Κλεονίκου, Βασιλίσκου, Θεοδώρητου, Εὐτροπίου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Παύλου καί Ἰουλιανῆς μαρτύρων Κόνωνος ὁσιομ., Μάρκου Ἀθην., Γεωργίου ἐν Ραψάνη † ΤΥΡΙΝΗΣ, Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μ., Μνήμη εὑρ. Τιμίου Σταυροῦ † ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Εὐγενίου, Λαυρεντίου Μεγάρων Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Παύλου ὁμολογ., Ἑρμοῦ ἀπ. † Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας † Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλοῦ † Θεοδώρου θαῦμα καλλύβων, Θεοφάνους ὁμ., Γρηγορίου Διαλόγου † Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Νικηφόρου ΚΠόλεως Πουπλίου Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου Χριστοδούλου ὁσίου ἐν Πάτμῳ, Ἰουλιανοῦ, Σαββίνου Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμ. Παύλου ὁσ. † Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων, Δημητρίου Τορναρά νεομ. † Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Τῶν ἐν Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων Ἰακώβου ὁμ., Μιχαὴλ Μαυρουδῆ, Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ Καλλινίκης μάρτ., Βασιλείου ἱερομ., Εὐθυμίου νεομ. Νίκωνος & τῶν σύν αὐτῷ 199 μαθ. μαρτ., Λουκᾶ νεομάρτυρος Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ´ Κωνσταντινουπόλεως † Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ † Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ † Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως) Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητοῦ μ. Ἱλαρίωνος ὁσ., Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων, Εὐσταθίου Κίου † Ἰωάννου ὁσ. τῆς Κλίμακος, Ζαχαρίου Κορίνθου, Εὐβούλης Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμ.

- 34 -


ΜAΡΤIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

6

Ρωμ. ιγ´ 11 - ιδ´ 4

Ματθ. στ´ 14-21

πλ. δ´

Η´

9

Ἑβρ. ιβ΄ 1-10

Ματθ. κ΄ 1-16

-

40 Μαρτύρων

13 Ἑβρ. ια´ 24-26, 32-40 Ἰωάν. α´ 44-52

α΄

Θ´

20

β´

Ι´

Ἑβρ. α´ 10-β΄ 3

Μάρκ. β´ 1-12

25

Ἑβρ. β´ 11-18

Λουκ. α´ 24-38

-

Εὐαγγελισμοῦ

27

Ἑβρ. δ´ 14 - ε´ 6

Μάρκ. η´ 34-θ΄ 1

γ΄

ΙΑ΄

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 17 20 31

Ἁγ. Νεομ. Μανουήλ τοῦ ἐκ Σφακίων. (1792) Ὁσιομ. Παύλου. (8ος αἰ.) Ἁγ. Νεομ. Μύρωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1793) Ἁγ. Μάρτ. Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. (4ος αἰ.) - 35 -


Α ΠΡΙ ΛI OΣ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ

† Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσ. ὁμ. Τίτου ὁσ., Θεοδώρας Παρθενομ., Αἰδεσίου καί Ἀμφιανοῦ μαρτ. † Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) Ἐλπιδοφόρου μ. Ζωσιμᾶ ὁσίου, Γεωργίου τοῦ ἐν Μαλεῷ, Νικήτα ἐν Σέρραις Νικηφόρου μ., Διοδώρου μ., Θεοδώρας Θεσ/νίκης Εὐτυχίου Κων/λεως, Πλατωνίδος ὁσίας † ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης, Καλλιοπίου μ. † ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ἀγάβου, Ἑρμοῦ, Ρούφου Μάρτ. Εὐψυχίου μάρτυρος, Βαδίμου ὁσιομ. σύν 7 μαθητῶν † Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας), Γρηγορίου Ε΄ Κων/λεως Ἀντίπα Περγάμου, Τρυφαίνης ὁσ. ἐν Κυζίκῳ, Ματρώνης ὁσ. Βασιλείου Παρίου, Ἀνθούσης, Ἀκακίου, Καυσοκαλυβίτου Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωΐλου μάρτυρος Ἀριστάρχου ἐκ τῶν Ο´ Ἀποστ., Πούδη καί Τροφίμου Λεωνίδου μάρτ. ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτ. † ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ἀγάπης, Εἰρήνης & σύν αὐτῷ † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Ἀδριανοῦ μάρτ., Μακαρίου Κορίνθου † Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, ,Σάββα στρατηλάτου † Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Πρθένων, Ἀγαθαγγέλου Ἐσφιγμενίτου † Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἁλειψάσης τόν Κύριον † Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Ἰανουαρίου ἱερομ. † Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ἡ Σταύρωση καί ὁ Ἐπιτάφιος, Ναθαναήλ ἀπ. † Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου † ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ † Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, Μακεδονίου, Νίκης † Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ. Συμεών ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσίου ὁμολογητοῦ Μέμνονος θαυμ., τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Αὐξιβίου † Ζωδόχου Πηγῆς, Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο´ ἀπ. † Ἰακώβου υἱοῦ Ζεβεδαίου, Δανάτου ἐπ., Ἀργυρῆς νεομ.

- 36 -


ΑΠ ΡΙΛIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

3

Ἑβρ. στ´ 13-20

Μάρκ. θ´ 17-31

δ΄

Α΄

10

Ἑβρ. θ´ 11-14

Μάρκ. ι´ 32-45

πλ. α΄

Β´

16

Ἑβρ. ιδ´ 28-ιγ΄8

Ἰωάν. ια΄ 1-45

-

Λαζάρου

17

Φιλίπ. δ´ 4-9

Ἰωάν. ιδ´ 1-18

-

ΒΑΪΩΝ

24

Πράξ. α΄ 1-8

Ἰωάν. α´ 1-17

-

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

25

Πράξ. ιδ΄ 1-11

Ἰωάν. α΄ 18-28

-

Ἁγ. Γεωργίου

26

Α΄ Πέτρ. ε΄ 6-14

Λουκ. κδ΄ 12-35

-

Ἁγ. Μάρκου

29

Πράξ. γ΄ 1-18

Ἰωάν. β΄ 12-22

-

Ζωδόχου Πηγῆς

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 7

• •

Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου. (833) Ὁσ. Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου. (1770) Τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ (1826), Ἡράκλειο, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. - 37 -


ΜΑ Ϊ OΣ 2 011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

K Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ

† ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἱερεμίου Προφ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης † Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου Μεγάλου, Ματρώνης Ρωσίδος Τιμοθέου & Μαύρας μαρτ., Πέτρου ἐπ. Ἄργους, Ξενίας Καλαματ. Πελαγίας μάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου θαυματουργοῦ † Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ θαυμ., Εὐθυμίου Μαδύτου Ἰώβ δικαίου & πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κοδράτου † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἰωάννου Θεολ.& Εύαγγ, Ἀρσενίου Μεγ. Χριστοφόρου μεγαλομ., Ἠσαΐου πρ., Νικολάου ἐν Βουνένοις Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου Μεγάρεως † Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ., Ἀργυροῦ νεομ. Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/λεως, Θεοδώρου Εύθυμίου, Ἰβήρων, Γλυκερίας, Σεργίου ὁμολογητοῦ Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱερομ., Λεοντίου Ἱεροσ. † ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου, Νικολάου Μετσόβου Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως † ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου Πατρικίου Προύσσης, Μενάνδρου και Πολυαίνου μαρτ. † Ἀν. λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Νικήτα Χίου, Θαλλελαίου μάρτ. † Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων † ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Βασιλίσκου, Δημητρίου & Παύλου ἐν Τριπ. Μιχαήλ ἐπ. Συννάδων, Συνεσίου ἐπ. Κύπρου, Μαρίας μυροφ. Συμεών ὁσ. Μελετίου Στρατηλάτου, Παναγίας Φανερ. Λευκάδος † Ἡ Γ´ Εὕρ. Τιμίας κεφ. Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση νεομ. Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ., Θεράποντος ἱερομ., Ἑλλαδίου ἱερομ. Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς, Νικήτα Χαλκηδόνος, Ἑλικωνίδος μάρτ. † ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Θεοδοσίας παρθενομ., Ὑπομονῆς ὁσίας Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων, Ἐμμελείας μητρ. Μεγ. Βασιλείου Εὐσεβίου μ., Εὐσταθίου πατρ. ΚΠόλεως, Ἑρμείου μάρτυρος

- 38 -


.. ΜΑ Ι OΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 2 8 15 18 22 29

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

Πράξ. ε΄ 12-20 Ἰωάν. κ΄ 19-31 Α´ Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ματθ. ε΄ 14-19 Ἁγ. Ἀθανασίου Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-7 Μάρκ. ιε΄ 43-ιστ΄ 8 β΄ Δ´ Πράξ. θ΄ 32-42 Ἰωάν. ε´ 1-15 γ΄ Ε΄ Πράξ. ιδ´ 6-18 Λουκ. ζ´ 14-30 Μεσοπεντηκοστῆς Πράξ. ια´ 19-30 Ἰωάν. δ´ 5-42 δ΄ Ζ´ Πράξ. ιστ´ 16-34 Ἰωάν. θ´ 1-38 πλ. α´ Η΄

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 1 Ἁγ. Νεομ. Μαρίας τῆς Μεθυμοπούλας ἐκ Φουρνῆς Μεραμβέλλου. (1826) 14 Ἁγ. Νεομ. Μάρκου τοῦ Κρητός. (1643) 14 Ἁγ. Λεοντίου Β΄, Ἀρχ/που Ἱεροσολύμων. (11ος αἰ.) 15 Ἀνάμνηση ἐπανακομιδῆς τ. Κάρας Ἁγ. Τίτου. (1966) 19 Ἰωάννου Νεομ. «Ἀρναουτογιάννη» τοῦ ἐν Γορτύνῃ. - 39 -


I OY Ν I OΣ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π

† ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ἰουστίνου φιλοσόφου μ. † ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Νικηφόρου Κων/λεως, Κωνσταντίνου νεομ. Λουκιλλιανοῦ & Παύλης καί τῶν σύν αὐτοῖς & 4 νηπίων Μητροφάνους ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας αδ. Λαζάρου † ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α΄ Οἰκ. Συνόδου) Νικάνδρου Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου, Γελασίου μάρτ., Αττάλου ὁσ. Θεοδότου ἱερομ., Παναγῆ Μπασιά, Ζηναΐδος, Σεβαστιανῆς ὁσ. Ἀνακ.. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτ. Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου μ., Θεοφάνους Ἐγκ. Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μ., Τιμοθέου Προύσης ἱερομάρτυρος † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Βαρθολομαίου & Βαρνάβα τῶν Ἀποστ. † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ † ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ἀκυλίνης, Ἄννης καί υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάν. Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου Κων/πόλεως, Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου Ἀμώς προφ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, Ἱερωνύμου ὁσίου Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρου Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτ., Ἰσαύρου διακ. Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτ. † Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ἁγίων Πάντων) Ἰούδα ἀδ., Παϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγ. Μεθοδίου ἐπισκ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ., Νικήτα ἱερομ. τοῦ Νισυρίου Εὐσεβίου, Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μαρτύρων Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Δημητρίου διακόνου † Γενέσιον Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Φεβρωνίας, Διονυσίου, Γεωργίου ἐξ Ἀτταλείας † Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ), Δαβίδ Θεσ/νίκης Σαμψών Ξενοδόχου, Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ., Ἰωάννας μυροφ. Ἀνακ. λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων † ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων Δώδεκα Ἀποστόλων

- 40 -


IΟΥΝIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

1 2 5

Ἰω ιβ´ 36-47 Λουκ. κδ´ 36-53 Ἰω. ιζ´ 1-13

πλ. β´

Ἀπόδοσις Πάσχα Ἀναλήψεως Ι´

11 12 13 19

Πράξ. ιη´ 22-28 Πράξ. α´ 1-12 Πράξ. κ΄ 16-18. 28-36 Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 Πράξ. β´ 1-11 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Ἑβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2

πλ. δ΄

Ψυχοσάββατον ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἁγ. Πνεύματος Α΄

24

Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ΄ 4

-

Γεν. Προδρόμου

26 29 30

Ρωμ. β´ 10-16 Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄ 9 Α΄ Κορ. δ´ 9-16

Ἰω. κα΄ 14-25 Ἰω. ζ΄ 37-52, η΄ 12 Ματθ. ιη΄ 10-20 Ματθ. ι΄ 33-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Λκ. α´ 1-25, 57-68, 76, 80 Ματθ. δ´18-23 Ματθ. ιστ´ 13-19 Ματθ. θ´ 36, ι΄ 1-8

α´ -

Β´ Πέτρου & Παύλου Τῶν 12 Ἀποστόλων

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 9 Ἁγ. Πέντε Κανονικῶν Παρθένων. (11ος αἰ.) 23 Ἁγ. Νεομ. Ἐπισκόπων Κρήτης καί τῶν σύν αὐτοῖς. (1821-1822) 25 Ὁσ. Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, Γορτύνης. (16ος αἰ.) 28 Ὁσ. Σεργίου τοῦ Μαγίστρου. - 41 -


I OY ΛI OΣ 20 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Κων/νου ἐν Κύπρῳ † Κατάθεσις Τιμίας ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου, Λάμπρου νεομ. † Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Γερασίμου Καρπεν. † Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτ, Θεοδώρου Κυρήνης † Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Κυπριανοῦ νέου, Λαμπαδοῦ ὁσίου Σισώη ὁσίου τοῦ μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθένου † Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ † Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ἁγιορείτου Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ. † Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων † Εὐφημίας Μεγαλ., Ὄλγας ἰσαποστ., Νεκταρίου Βρυούλων Πρόκλου & Ἱλαρίου μ., Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης, Σεραπίωνος Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀκύλα ἀποστόλου, Ἰούστου μάρτ. Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἱσαποστόλου Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος † ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ´ Οἰκ. Σύνοδος), Μαρίνης Μεγαλομάρ. Αἰμιλιανοῦ Ὑακίνθου, Παύλου μ., Θές, Οὐαλεντίνης Μακρίνης ἀδ. Μ. Βασιλείου, Θεοδώρου Σαββαΐτου ἐπ. Ἐδέσσης † Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου Συμεών διά Χριστόν Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης † Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης παρθενομ. τῆς Χιοπολίτιδος Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ † ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χριστίνης Μεγαλομ., Θεοφίλου Ζακύνθου † Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσίας † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος † Παντελεήμονος Μεγαλομάρτ. καί Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. Προχόρου, Νικάνωρος, Τίμωνος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καλλινίκου μ., Θεοδότης μ. καί τῶν τέκνων αὐτῆς Σίλα & Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ ἀπ., Κρήσκεντος, Σιλουανοῦ † Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου δικαίου

- 42 -


IουλIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8 Ματθ. ι΄ 1, 5-8 3 Ρωμ. ε΄ 1-10 Ματθ. στ΄ 22-23 10 Ρωμ. στ΄ 18-23 Ματθ. η΄ 5-13 11 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 Λουκ. ζ΄ 36-50 17 Τίτ. γ΄ 8-15 Ματθ. ε΄ 14-19 20 Ἰακ. ε΄ 10-20 Λουκ. δ´ 22-30 24 Ρωμ. ιδ΄ 6-14 Ματθ. θ´ 1-18 25 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. η´ 16-21 26 Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5 Μάρκ. ε΄ 24-34 27 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Λουκ. κα´ 12-19 31 Ρωμ. ιε΄ 1-17 Ματθ. θ´ 27-35

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

β΄ γ´ δ΄ πλ. α´ πλ. δ´

Ἁγίων Ἀναργύρων Γ´ Δ´ Ἁγ. Εὐφημίας Ε΄ Προφήτου Ἠλιοῦ ΣΤ´ Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Παρασκευῆς Ἁγ. Παντελεήμονος Ζ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 2 4 5 9 • 10 11 12 14 • 25

Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Ἰουλίου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Συνάξεως Εἰκόνος Παναγίας Ὀρφανῆς Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης. (712) Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. (10ος αἰ.) Ἁγ. Κυρίλλου Ἐπισκόπου Γορτύνης Ἁγ. Ἱερομ. Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Λάμπης. (1793). Ὁσ. Παρθενίου καί Εὐμενίου, τῶν ἐν Κουδουμᾷ. (1905 καί 1920) Ἁγ. Μαρτυρίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. Ὁσ. Γερασίμου καί Ἀκακίου Χανίων. (17ος αἰ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Πέτρου τοῦ Νέου. (4 αἰ.;) Ἁγ. 4 Νεομ., ἐν Μελισσουργείῳ Κισάμου. (1681) Ἁγ. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Γορτύνης. - 43 -


ΑΥ Γ ΟΥ ΣΤOΣ 20 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ

† Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἑπτά Μακκαβαίων Ἀνακομ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. Δαρδανελλίων Φαύστου & Ἰσαακίου, Σαλώμης μυροφόρου Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας Εὐσιγνίου μάρτ., Νόννης μητρός Γργορίου Θεολόγου † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ † Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δομετίου, Θεοδοσίου Άργολ., Ναρκίσσου Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος, Τριανταφύλλου Ζαγορᾶς Ματθία ἀποστόλου, Τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ Ἁγίων 10 μαρτύρων Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου ἐξ Ἀθηνῶν, Ἱππολύτου Εὔπλου διακόνου, Ἀνάμνησις Θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἀνικήτου, Παμφίλου, Φωτίου μαρτύρων Καπίτωνος Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εὐδοκίας, Δωροθέου καί Δοσιθέου † Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μιχαίου προφ., Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου † Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Διομήδους μάρτ., Ἀποστόλου νεομάρτ. ἐκ Πηλίου Μύρωνος, Κυπριανοῦ, Στράτωνος, Παύλου & Ἰουλιανῆς Φλώρου & Λαύρου, Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ, Λέοντος Ἀνδρέου Στρατηλ. καί 2593 μαρτ., Θεοφάνους ὁσίου τοῦ Θαυμ. Σαμουήλ προφ., Λουκίου, Θεοχάρους νεομάρτυρος † Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης καί τέκνων αὐτῆς Ἀγαθονίκου μάρτ. καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων † Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου Ἐπισκ. Λουγδούνων Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Ἀν. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου Αἰγίνη, Εὐτυχοῦς ἱερομ. † Ἁγ. Ἀποστόλου Τίτου Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ † Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης νέας † ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, Διομήδους † Ἀποτομή Τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως † Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

- 44 -


ΑΥΓΟΥΣΤOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6

Β΄ Πέτρ. α´ 10-19

6 14

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

Ματθ. ιζ´ 1-9

-

Μεταμορφώσεως

Α΄ Κορ. α΄ 10-17

Ματθ. ιδ΄ 14-22

βαρύς

Η΄

Α΄ Κορ. γ΄ 9-17

Ματθ. ιδ΄ 22-34

πλ. δ´

Θ´ Κοίμ. Θεοτόκου

15

Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

-

21

Α´ Κορ. δ´ 9-16

Ματθ. ιζ΄ 14-23

α´

Ι΄

24

Β΄ Κορ. γ΄ 4-11

Ματθ. κγ΄ 29-39

-

Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

28

Α΄ Κορ. θ΄ 2-12

Μάρκ. στ΄ 14-30

β´

ΙΑ´

29

Πράξ. ιγ΄ 25-32

Λκ. ι΄ 38-42

31

Ἑβρ. θ΄ 1-7

Λκ. ι´ 38-42, ια´ 27-28

- Ἀποτ. Κεφ. Προδρόμου -

Ἁγίας Ζώνης

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 7 8 12 16 17 18 21 23 25 •

Σάββατο μετά τήν 6ην Aὐγούστου, Συνάξ. Εἰκόνος Γαλακτοτροφούσης Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. Ὁσ. Ἰωσήφ «Γεροντογιάννη» ἐν Καψᾷ Σητείας. (1874) Ἁγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Κρήτης. Ἁγ. 12 Μαρτύρων Στρατιωτῶν. (4ος αἰ.) Τῶν ἐκ Mουλίων Γορτύνης Νεομαρτύρων. Ὁσ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ἐν τῇ Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς. (4ος αἰ.) Ἁγ. Ματθαίου νεομ. τοῦ ἐκ Γερακαρίου Ἀμαρίου. (1697) Ἀθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως, ἐξ Ἀξοῦ Mυλοποτάμου. (1654) Ὁσ. Χαραλάμπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ. (1788) Ἁγ. Ἀπ. Τίτου, Α΄ Ἐπισκόπ. Κρήτης. (1ος αἰ.) A′ Kυριακή μετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου. - 45 -


ΣΕΠΤΕΜΒPI OΣ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π

† Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Μελετίου ὁσ., Συμεών τοῦ Στυλίτου Μάμαντος, Διομήδους μ., Ἰωάννου Νηστευτοῦ ΚΠόλεως, Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου, Φοίβης διακ., Πολυδώρου † ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Βαβύλα ἱερ., Μωϋσέως, Ἑρμιόνης Ζαχαρίου προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπισκ. Ἀνάμν. τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχαγ. Μιχαήλ, Καλοδότης μάρτ. Κασσιανῆς τῆς ὑμνογράφου, Σώζοντος, Εὐψυχίου μάρτ. † ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ † Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων † ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου Αὐτονόμου, Ἰουλιανοῦ, Κουρνούτου, Ἰκονίου, Ἰουλιανοῦ Ἀριστείδου μ., Ἱεροθέου ὁσ. Καλαμῶν, Κορνηλίου ἑκατοντ. † ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία) Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος Λαρίσης, Συμεών Θεσ/νίκης † Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Εὐμενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτ. Δορυμέδοντος μάρτ., Τροφίμου, Σαββατίου † Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος νεομ. Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφήτου, Ἰσαακίου Κύπρου Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Ἰσαάκ & Μαρτίνου μαρτύρων † Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου, Νικολάου Καρπενησιώτου † Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθ. † Α΄ ΛΟΥΚΑ, Εὐφροσύνης, Παφνουτίου, Σεργίου Ράντονεζ † Μετάστασις Ἰωάννου Θεολόγου, Γεδεών τοῦ Δικαίου Καλλιστράτου μάρτυρος, Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομάρτυρος Χαρίτωνος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου ὁσ. Κύπρου Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία Ρόδου, Πετρωνίας μ. Γρηγορίου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ, Στρατονίκου & Μαρδονίου

- 46 -


ΣΕΠΤΕΜΒΡIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

1 Α΄ Τιμ. β΄ 1-7 Λουκᾶ δ΄ 16-22 4 Α΄ Κορ. ιε´ 1-11 Μάτθ. ιθ´ 16-26 8 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 11 Γαλ. στ´ 11-18 Ἰωάν. γ´ 13-17 14 Α΄ Κορ. α΄ 18-24 Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30 18 Γαλ. β΄ 16-20 Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1 23 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. α´ 5-25 25 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Λουκ. ε´ 1-11 26 Α΄ Ἰωάν. δ΄ 12-19 Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25

HXΟΣ

EΩΘINON

γ΄ δ΄ -

Τῆς Ἰνδίκτου Α΄ Γεν. Θεοτόκου Β´ Ὑψ. Τιμίου Σταυροῦ

πλ. α´ πλ. β´ -

Γ΄ Συλ. Ἰω. Προδρόμου Δ´ Μετ. Ἰ. Θεολόγου

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 1 2 4 9 11 15 18 20 • 24 25

Ὁσ. Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτου. (17ος αἰ.) Ὁσ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου. (658) Ὁσ. Ἀνθίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. (1781) Ἁγ. Ἰκονίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. Συνάξ. Εἰκόνος Θεοτόκου, Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης. Ἁγ. Νεομ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Σφακίων. (1811) Ἁγ. Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (7ος αἰ.) Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς. (1027), Ἁγ. Ὁσιομ. Ἱλαρίωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1804) Συνάξ. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Παληανῆς. Εὑρέσεως Ἱ. Εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας, ἐν Μοχῷ. - 47 -


ΟΚΤΩΒPI OΣ 20 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

Παναγίας Γοργοϋπηκόου, Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ † Β΄ ΛΟΥΚΑ, Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου μ. † Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Δαμάρεως μάρτ., Θεαγένους Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Κρίσπου Ἀθ., Δομινίκης μάρτυρος Χαριτίνης μ., Εύδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. τῆς ἐν Κιμώλῳ † Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου νεομ. ἐκ Κίου Βιθυνίας Σεργίου & Βάκχου μαρτ., Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθενομ., Ταϊσίας ὁσίας † Γ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ., Θεοφίλου ὁσίου ὁμολογ. Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ, Φιλίππου ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων Ἀνδρονίκου, Πρόβου, Ταράχου, Συμεών νέου Θεολόγου Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς νεομάρτ. Μογλενῶν Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ, Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατινῆς Λουκιανοῦ, Σαββίνου, Βάρσου, Εὐθυμίου νεομάρτυρος † Δ΄ ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤ. Ζ´ ΟΙΚ. ΣΥΝ.), Λογγίνου Ἑκατοντάρχου Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει † Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτ. τοῦ γέροντος Ἰωήλ προφήτου, Κλεοπάτρας, Ουάρου † Γερασίμου Κεφαλληνίας ὁσίου, Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος Ἰλαρίωνος μεγαλομ., Σωκράτους, Θεοδότης Ἀβερκίου ἰσαπ., Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων † ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ΚΠόλεως Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μάρυρος, Πρόκλου Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος † Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου † ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἀναστασίας, Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου & Μαρίας ἀνηψιᾶς αὐτοῦ † Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Ζηνοβίου, Ζηνοβίας μαρτ., Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων

- 48 -


ΟΚΤΩΒPIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

2 3 9 16 18 23 26 28 30

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

Β´ Κορ. στ´ 1-10 Λουκ. στ´ 31-36 βαρύς Πράξ. ιζ´ 16-34 Λουκ. στ΄ 24-30 Β´ Κορ. στ´ 16-ζ΄ 1 Λουκ. ζ΄ 11-16 πλ. δ΄ Τίτ. γ΄ 8-158 Λουκ. η΄ 5-15 α΄ Κολ. δ΄ 5-11, 14-18 Λουκ. ι΄ 16-21 Γαλ. α´ 11-19 Λουκ. η´ 26-39 β´ Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2 Ἑβρ. θ΄ 1-7 Λουκ. ι´ 38-42, ια΄ 27-28 Γαλ. α´ 11-19 Λουκ. ιστ´ 19-31 γ´

EΩΘINON

Ε´ Διονυσίου Ἀρεοπ. ΣΤ΄ Ζ΄ Εὐαγγ. Λουκᾶ Η´ Ἁγ. Δημητρίου Ἁγ. Σκέπης Θ´

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 7 8 10 11 13 17 18 • 20 20 23 28

Ἁγ. Παύλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. Ὁσ. Ἰωάννου Ἐρημίτου καί 98 Πατέρων. (1632) Ἁγ. Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (2ος αἰ.) Ἁγ. Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ. (2ος αἰ.) Ἁγ. Ἠλία Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας. Ἁγ. Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. (1601) Ὁσιομ. Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει. (8ος αἰ.) Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Ἰσιδώρου ἱερομ. καί σύν αὐτῷ, ἐν Γορτύνῃ. Ὁσιομ. Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. (1579) Ὁσιομ. Ἀνδρονίκου τοῦ Κρητός. (8ος αἰ.) Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων Οἰκ. Συνόδων. Ἁγ. 4 Νεομαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῃ. (1824) - 49 -


N OEMBPI OΣ 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ. καί Θεοδότης, Δαυίδ ἐν Εὐβοίᾳ Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἀποστόλου νεομ. Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου ἱερομ., Πορφυρίου μίμου Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης, Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ. † Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Παύλου Κων., Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτου † Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ † Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μάρτ., Θεοκτίστης ὁσίας Ἀρσενίου Καππαδόκου, Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ, Ὀρέστου μάρτ. † Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Θεοδώρου Στουδίτου, Βίκτωρος † Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου † Η΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Δαμασκηνοῦ νεομ. Φιλίππου Ἀπ., Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κων/νου νεομ. Ὑδραίου Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἐλπιδίου, & Ἀβίβου μάρτυρος † Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας μ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου ΚΠόλεως, Μαξίμου Πλάτωνος μεγαλ., Ρωμανοῦ μάρτ., Ἀναστασίου νεομ. Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἠλιοδώρου, Βαρλαάμ μαρτύρων † Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Φιλήμονος, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστ., Ἀρχίππου Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν Κλήμεντος ἐπ. Ρώμης, Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους † Αἰκατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου, Πέτρου ὁσίου † Στυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Γεωργίου Χίου † ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. Στεφάνου ὁμ., Εἰρηνάρχου μ., Πεντεκαίδεκα μαρτύρων Φαίδρου μ., Παραμόνου, Διονυσίου Κορίνθου, Φιλούμενου † Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου

- 50 -


νοεμβρIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ματθ. ι΄ 1, 5-8

-

Κοσμᾶ κ΄ Δαμιανοῦ

6

Γαλ. β´ 16-20

Λουκ. η´ 41-56

δ΄

Ι´

8

Ἑβρ. β´ 2-10

Λουκ. ι´ 16-21

-

Μιχαήλ κ΄ Γαβριήλ

9

Κολ. γ΄ 17-25, δ΄ 1

Λουκ. ιδ´ 48-59

-

Ἁγ. Νεκταρίου

11

Κολοσ. δ΄ 10-18

Λουκ. ιγ´ 31-35

-

Ἁγ. Μηνᾶ

13

Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2

Λουκ. ι´ 25-37

πλ. α΄

ΙΑ΄

14

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ἰω. α΄ 44-52

-

Φιλίππου ἀποστ. Ματθαίου Εὐαγγελ.

16

Ρωμ. ι΄ 11-ια΄ 2

Ματθ. θ´ 9-13

-

20

Ἐφεσ. β´ 4-10

Λουκ. ιδ´ 16-21

πλ. β΄

Α´

21

Ἑβρ. θ΄ 1-7

Λκ. ι΄38-2, ια΄27-28

-

Εἰσ Θεοτόκου Ἁγ. Αἱκατερίνης

25

Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5

Μάρκ. ε΄ 24-34

-

27

Ἑφεσ. β΄ 14-22

Λουκ. ιη΄ 18-27

βαρύς

Β΄

30

Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ἰωάν. α΄ 35-52

-

Ἁγ. Ἀνδρέου

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Μεγαλ. Μηνᾶ, Πολιούχου Ἡρακλείου. 22 Ἁγ. Ἀνθίμου ὁμολογητοῦ, Προέδρου Κρήτης. (15ος αἰ.) 26 Ὁσ. Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». (10ος αἰ.) 27 Ὁσ. Γρηγορίου καί Γερασίμου Σιναϊτῶν. (μετά τόν 10ον αἰ.) - 51 -


ΔEKEMBPI OΣ 2 011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ

Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου, Θεοκλήτου ΛακεδαιΜΟΝΊΑΣ Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτ., Θεοφίλου ὁσίου Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ. τοῦ Ἀργείου † Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ † Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος † Νικολάου ἀρχιεπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Εὐβοίας Παταπίου ὁσίου, Σωσθένους ἀποστόλου, Τυχικοῦ ἀποστ. † Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης μητρός τῆς Θεοτόκου, Ἄννης προφ. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους † ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων), Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν † Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν ὁσ. Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Αὐξεντίου, Λουκίας Παρθενομ. Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος, Λευκίου μάρτυρος † Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας Ἀγγαίου πρ., Μοδέστου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης † Διονυσίου Αἰγίνης, Δανιήλ Προφ. & Ἁγ. Τριῶν Παίδων † ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Νικοστράτου, Σεβαστιανοῦ Βονιφατίου, Ἀγλαΐδος, Ἄρεως μαρτ., Θεσσαλονίκης μάρτ. Ἰγνατίου Θεοφόρου Ἰωάννου Θάσου, Φιλογονίου ὁσίου Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης & 3 παίδων αὐτῆς μ. † Τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων, Ναούμ Θεοφόρου Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος, Φιλίππου μάρτυρος † Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ † Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων, ὁμολ. † Στεφάνου Πρωτομάρτυρος, Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μαρτύρων, Δόμνης μάρτ. Τῶν ἁγίων 14.000 νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μ., Γεδεών Τυρνάβου, Φιλεταίρου μάρτ. Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ τοῦ Ὀρφανοτρόφου

- 52 -


ΔΕΚΕΜΒPIOΥ Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4 5 6 9 11 12 15 18 25 26 27

Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5 Γαλ. ε΄ 22 - στ΄ 2 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Γαλ. δ΄ 22-27 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Β΄ Τιμ. α΄ 8-18 Β΄ Τιμ. α΄ 8-18 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40 Γαλ. δ΄ 4-7 Γαλ. α´ 11-19 Πράξ. στ΄ 8 - ζ΄ 5, 47-60

EYAΓΓΕΛΙΟΝ

HXΟΣ

EΩΘINON

Λουκ. ιγ΄ 10-17 πλ. δ΄ Γ΄ Ματθ. ια΄ 27-30 Σἀββα ἡγιασμένου Λουκ. στ΄ 17-23 Ἁγίου Νικολάου Λουκ. η´ 16-21 Ἁγίας Ἄννης Λουκ. ιδ´ 16-24, α´ Δ´ Ἰω. ι΄ 9-16 Ἁγ. Σπυρίδωνος Μάρκ. β΄ 23 - γ΄ 5 Ἁγ. Ἐλευθερίου Ματθ. α΄ 1-25 β΄ Ε΄ Ματθ. β΄ 1-12 ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΑ Ματθ. β΄ 13-23 Σύναξη Θεοτόκου Ματθ. κα´ 33-42 Ἁγ. Στεφάνου

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. (966) 23 Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. (250) 30 Ἁγ. Γεδεών Νεομ. τοῦ Καρακαλληνοῦ. (1818) - 53 -


Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞA ΠPEΣBYΓENH ΠATPIAPXEIA KAI AYTOKEΦAΛOI EKKΛHΣIAI

Kωνσταντινουπόλεως: BAPΘOΛOMAIOΣ A′, Ἀρχιεπίσκοπος KΠόλεως, Nέας Pώμης καί Oἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἀλεξανδρείας: ΘEOΔΩPOΣ B′, Πάπας καί Πατριάρχης τῆς Mεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Aἰθιοπίας, πάσης γῆς Aἰγύπτου καί πάσης Ἀφρικῆς. Ἀντιοχείας: IΓNATIOΣ Δ′, Πατριάρχης τῆς Mεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας, Συρίας, Ἀραβίας, Kιλικίας, Ἰβηρίας τε καί Mεσοποταμίας καί πάσης Ἀνατολῆς. Ἱεροσολύμων: ΘEOΦIΛOΣ Γ′, Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Kανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας Σιών. - 54 -


Pωσίας: ΚυΡΙΛΛΟΣ, Πατριάρχης Mόσχας καί πάσης Pωσίας. Σερβίας: ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου, Mητροπολίτης Bελιγραδίου καί Kαρλοβικίου καί Πατριάρχης τῶν Σέρβων. Pουμανίας: ΔANIHΛ, Ἀρχιεπίσκοπος Bουκουρεστίου, Mητροπολίτης Oὐγγροβλαχίας καί Πατριάρχης Pουμανίας. Bουλγαρίας: MAΞIMOΣ, Mητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Bουλγαρίας. Γεωργίας: HΛIAΣ B′, Ἀρχιεπίσκοπος Mιτσχέτης καί Tιφλίδος καί Kαθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας (Ἰβηρίας). Kύπρου: XPYΣOΣTOMOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Nέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Kύπρου. Ἀθηνῶν: IEPΩNYMOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Πολωνίας: ΣABBAΣ, Mητροπολίτης Bαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας. Ἀλβανίας: ANAΣTAΣIOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων καί πάσης Ἀλβανίας. Tσεχίας & Σλοβακίας: XPIΣTOΦOPOΣ, Ἀρχιεπίσκοπος Tσεχίας καί Σλοβακίας. - 55 -


H EKKΛHΣIA KPHTHΣ

Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπόλεων, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συγκειμένη ἐκ τε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου, ὡς Μελῶν. Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης Πρόεδρος † Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς Μέλη † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς † Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ε ὐ γ έ ν ι ο ς † Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α μ α σ κ η ν ό ς † Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς † Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς † Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς † Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀ μ φ ι λ ό χ ι ο ς † Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης Ὑπογραμματεύς: Διακ. Πρόδρομος Ξενάκης Κωδικογράφος: ... Γραφεύς: ... ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛEION KPHTHΣ Ἁγίου Μηνᾶ 25, 712 01 Ἡράκλειον Κρήτης www.iak.gr/GreekEkklKritis.htm Tηλ. Γραμματείας Ἱερᾶς Συνόδου: 2810 288658 & 2810 335864, Fax: 2810 288658

- 56 -


ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

33 μ.Χ.

Κρῆτες εὐαγγελίζονται τόν Χριστιανισμό στά Ἱεροσόλυμα (Πράξ. β΄, 10). 59-60 μ.Χ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ἀγόμενος στήν Ρώμη, διέρχεται ἀπό τόν ὅρμο τῶν Καλῶν Λιμένων, περιοχή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας (Πράξ. κζ΄,8). 63 μ.Χ. Ὁ Ἀπ. Παῦλος, καθιστᾶ στήν Γόρτυνα, τόν μαθητή του Ἀπ. Τίτο, Πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Κρήτης, πρός τόν ὁποῖο ἀπευθύνει μετά ἀπό λίγο τήν γνωστή Ἐπιστολή. 744 μ.Χ. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀποσπᾶται ἀπό τόν Λέοντα Γ΄τόν Ἴσαυρο, ἀπό τήν Ρώμη καί προσαρτᾶται ὁριστικά στήν Κων/λη. 824 μ.Χ. Ἡ Κρήτη κατακτᾶται ἀπό τούς Σαρακηνούς Ἄραβες. 961 μ.Χ. Ἡ Νῆσος ἀπελευθερώνεται ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ. 1204 μ.Χ. Ἡ Κρήτη ὑποδουλώνεται στούς Ἑνετούς. Ἀπαγορεύεται ἡ ὕπαρξη Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. 1669 μ.Χ. Ἡ Νῆσος κατακτᾶται ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάσταση Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων. 1821 μ.Χ. Θανατώνονται ἀπό τούς Ὀθωμανούς οἱ περισσότεροι Ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης καθώς καί ἄλλοι κληρικοί, λαϊκοί καί πρόκριτοι τοῦ λαοῦ τῆς Νήσου. 1866 μ.Χ. Ὁλοκαύτωση τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρκαδίου. 1898 μ.Χ. Ἡ Νῆσος αὐτονομεῖται. 1900 μ.Χ. Ψηφίζεται ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (Ν. 276 τῆς Κρητικῆς Πολιτείας). 1913 μ.Χ. Ἡ Νῆσος ἑνώνεται μέ τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. 1941 μ.Χ. Ἡ μάχη τῆς Κρήτης. Οἱ Κρῆτες ἀντιστέκονται ἐναντίον τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν. - 57 -


1961 μ.Χ. Νέος Καταστατικός Χάρτης τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Ν. 4149/1961). 1962 μ.Χ. Οἱ Ἱ. Ἐπισκοπές τῆς Κρήτης ἀνακηρύσσονται σέ Μητροπόλεις. 1963 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐπισκέπτεται τήν Κρήτη. 1967 μ.Χ. Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Κρήτης ἀνακηρύσσεται σέ Ἀρχιεπισκοπή. 1991 μ.Χ. Μετά τήν ἐκδημία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐκλέγεται διάδοχός του, ὁ ἀπό Χαλκηδόνος κ. κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α΄. 1992 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται ἐπίσημα τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης. 1993 μ.Χ. Ἔκδοση Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἀνακήρυξης τῶν «τιμῆς ἕνεκεν» Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Κρήτης, σέ «ἐν ἐνεργείᾳ». 1995 μ.Χ. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται τήν Κρήτη καί προεξάρχει τῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν 100/ρίδα τοῦ Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου. 2000 μ.Χ. α) Κατάταξη τῶν Νεομαρτύρων τῆς Κρήτης (1821-1822) Ἀρχιερέων, λοιπῶν κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. β) Ἵδρυση τῆς νέας Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. γ) Πατριαρχικές καί Συνοδικές Πράξεις προσαρτήσεως Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης στίς Ἱ. Μητροπόλεις Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί Πέτρας καί ἐκχώρηση Ἐνοριῶν τους στήν Ἱ. Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρίου. δ) Ἐπαναφορά τοῦ θεσμοῦ τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου. Ἐκλέγεται παμψηφεί ἀπό τήν Ἱ. Ἐπαρ- 58 -


2002 μ.Χ. 2005 μ.Χ.

2006 μ.Χ.

2007 μ.Χ.

2008 μ.Χ.

2009 μ.Χ.

χιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Ἀρχιμ. Μακάριος Δουλουφάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, σέ Ἐπίσκοπο Κνωσοῦ, βοηθός Ἐπίσκοπος στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται γιά τρίτη φορά τήν Κρήτη. Ἐκδημία Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου (24 Ἀπριλίου) καί παμψηφεί ἐκλογή ὡς διαδόχου του, τοῦ ἀπό Κνωσοῦ κ. Μακαρίου (26 Μαῒου). Ἐκδημία Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου (26 Ἰουλίου) καί ἐκλογή ὡς διαδόχου του, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τοῦ ἀπό Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου (26 Μαῒου). Κατάταξη τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐμενίου τῶν ἐν Κουδουμᾷ, ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν εἰσηγήσεως, διά τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται γιά τέταρτη φορά τήν Κρήτη, μετά τῶν Προκαθημένων - Ἀντιπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 2000 χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἀπ. τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Κατά τήν ἐπίσκεψη αὐτή ἔρχεται στή Γόρτυνα, ὅπου θεμελιώνει Βῆμα τοῦ Ἀπ. Παύλου καί στούς Καλούς Λιμένες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέπτεται γιά πέμπτη φορά τήν Κρήτη. - 59 -


Iερά ΜητρόπολΙΣ Γορτύνης καί Aρκαδίας Διοίκηση Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, κ. Μακάριος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κεντρῴας Κρήτης. Χειροτονία: 8/10/2000 Ἕδραׂ Μοῖρες, Ἁγ. Γεωργίου 16, Τ. Κ. 704 00 Μοῑρες. Ἴντερνετ· www. imga.gr καί e-mail: info@imga.gr Γραφεῖο Μητροπολίτου, τηλ. 28920-22824, fax. 28920-23483. Γραφεῖα, τηλ. 28920-22208, fax 28920-24804. Πρωτοσύγκελλοςׂ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης. Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος καί Γραμματεύωνׂ Πρωτ. Ἐμμανουήλ Κανακαράκης, τηλ. 6945246848 καί 6937327880. Ὑπάλληλοι: κ. Κων. Ρουκουνάκης, κ. Ἰωάννης Σκαρπαθιωτάκης καί κ. Βασ. Κυπριωτάκης. Συμβούλια 1) Μητροπολιτικό Συμβούλιο: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Μέλη: Οἱ Πρεσβ. Γεώργ. Γαργουλάκης καί Γεώργ. Ραπτάκης, ἡ Διευθύντρια Δ.Ο.υ. Μοιρῶν, κ. Μαρίνα Κουμιανάκη, ἡ Δικηγόρος, κ. Ὀρέστια Πολιτάκη καί ὁ - 60 -


Ἐκκλησ. Σύμβουλος, κ. Ἀντών. Τσιριγωτάκης. Γραμματεύων, π. Ἐμμανουήλ Κανακαράκης. 2) Πολιτιστικό Κέντρο. (Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007, τ.β) ὑπό ἀνέγερση. Δ. Σ.: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Ἀντιπρόεδρος, κ. Χαράλ. Στρατιδάκης, ΓραμματέαςΤαμίας, κ. Κων. Ρουκουνάκης. Μέλη: κ. Ροδάμανθος Χουστουλάκης καί κ. Κων. Πετρόπουλος 3) Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυμα (Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007, τ.β) ὑπό ἀνέγερση. Δ. Σ.: Τό ἴδιο μέ τό τοῦ Πολιτιστικοῦ. 4) «Μέριμνα ἡλικιωμένων περιοχῆς Ἀστερουσίων», Γηροκομεῖο, στό Πύργο Μονοφ., ὑπό ἀνέγερση. Δ.Σ.: Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Ἀντιπρόεδρος, π. Εμμ. Μαυριτσάκης. Μέλη: κ. Ἰωάν. Ἀνδρουλάκης, κ. Ἑλ. Βελεγράκη, κ. Χαράλ. Βασιλάκης, κ. Ἀναστ. Γαργανουράκη. 5) Τοπικό Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Γραμματέας, π. Ἐμμ. Κανακαράκης, Ταμίας – Λογιστής, κ. Κων. Ρουκουνάκης. Ἐπισκοπικό Δικαστήριο Πρόεδρος, Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Μέλη: π. Νεκτ. Πατεράκης καί π. Ἀνδρ. Μετοχιανάκης. Γραμματέας, π. Ἐμμ. Κανακαράκης.

- 61 -


ΕΝΟΡΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἰωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024247, κιν. 6944656445. 1. Μοῖραι - Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892023800. Ἐφημέριοι: Ἰωάννης Φραγκάκης, τηλ. οἰκ. 2894031567, κιν. 6977694647. Βασίλειος Κοκαράκης, τηλ. οἰκ. 2892024544, κιν. 6974704636. 2. Μοῖραι - Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892022432. Ἐφημέριοι: Νικόλαος Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 2892022830, κιν. 6973024107. Μιχαήλ Ψαρουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024242, κιν. 6977781877. 3. Μοῖραι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892024159. Ἐφημέριος: Νεκτάριος Χουστουλάκης, τηλ. οἰκ. 2892023340, κιν. 6988119688. 4. Μοῖραι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου. Τ.Κ. 704 00. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μαραγκάκης, τηλ. οἰκ. 2892022432, κιν. 6942514802. 5. Ἀληθινή - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 41156. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Ντελιδάκης, τηλ. οἰκ. 2892041175. 6. Ἀντισκάριον - Ἱ Ν. Μεταμ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Δημήτριος Τσαβολάκης, τηλ. οἰκ. 2892093224, κιν. 6982122826. 7. Βρέλης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Νεκτάριος Πατεράκης, τηλ. οἰκ. 2892022162. 8. Γαλιά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892071648. Ἐφημέριος: Ζαχαρίας Μακρυδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024064, κιν. 6937208382, Ζαχαρίας Κοκαράκης, τηλ. οἰκ. 2892051248, τηλ. κιν. 6972581793. - 62 -


9. Καλαμάκιον - Ἱ. Ν. Προφ. Ἠλιού. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Ἀντώνιος Χριστουλάκης, τηλ. 2892053400, κιν. 69778872246. 10. Καμηλάριον - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Σωκράτης Τσικνάκης, τηλ. οἰκ. 2892023400, κιν. 6973091692. 11. Καπαριανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892024641. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024247, κιν. 6944656445. 12. Καστέλλιον Καιν. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνης. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Ἀντώνιος Χαλκιαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024217, κιν. 6973480855. 13. Κουσέ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Γεώργιος Καδιανάκης, τηλ. οἰκ. 2892042465, κιν. 6947080505. 14. Μάταλα- Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐμμανουήλ Τσατσάκης, τηλ. οἰκ. 2892023490, κιν. 6973275773. 15. Πέριον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Φραγκιουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892025173, κιν. 6984004084. 16. Πετροκεφάλιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πνεύματος. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: ... 17. Πηγαϊδάκια - Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Δημήτριος Μουσαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892093233, κιν. 6932619904. 18. Πιτσίδια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Γεώργιος Σφακάκης, τηλ. οἰκ. 2892045315, κιν. 6937601770. 19. Πόμπια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Στυλιανός Σμαραγδάκης, τηλ. οἰκ. 2892041040 κιν. 6932725001. - 63 -


20. Σίβας - Ἱ. Ν. Τιμ. Προδρόμου. Τ.Κ. 70200, τηλ. Ἱ. Ν. 2892042039. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βλατάκης, τηλ. οἰκ. 2892042718, κιν. 6972312523.

Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Μαθιουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892091318. 1. Ἁγ. Ἰωάννης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Ματαλλιωτάκης, τηλ. οίκ. 2894031496, τηλ. κιν. 6974458192. 2. Βῶροι - Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τζαγκαράκης τηλ. οἰκ. 2892043317, κιν. 6973956786. 3. Γρηγοριά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Κυριακάκης, τηλ. οἰκ. 2892042076, κιν. 69777225866. 4. Καλοχωραφίτης - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Ρουσάκης, τηλ. κιν. 6944761827. 5. Κισσοί - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Μπαριτάκης, τηλ. οἰκ. 2892043121, κιν. 6932425561. 6. Κλῆμα - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ 70200. Ἐφημέριος: Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, τηλ. οἰκ. 2894031800, κιν. 6976322035. 7. Λαγολιό - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Κων/νος Πατενταλάκης, τηλ. κιν. 6972318991. 8. Μαγαρικάριον - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Ρουσσάκης, τηλ. οἰκ. 2892043595, κιν. 6974541343. - 64 -


9. Κόκ. Πύργος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Ρουκουνάκης, τηλ. οἰκ. 2892024851, κιν. 6974166418. 10. Σκούρβουλα - Ἱ. Ν. Ὑπ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Γεώργιος Πουλινάκης, τηλ. οἰκ. 2892043382, κιν. 6932478924. 11. Τυμπάκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου. Τ.Κ. 70200, τηλ. Ἱ. Ν. 2892052295. Ἐφημέριος: Γεώργιος Ντισπυράκης, τηλ. κιν. 6977435087. 12. Τυμπάκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70200, τηλ. Ἱ. Ν. 2892053133. Ἐφημέριος: Εὐάγγελος Μηλολιδάκης, τηλ. οἰκ. 2892051151, κιν. 6944867609 καί Γεώργιος Τσιπέλης, τηλ. οἰκ. 2892024167, κιν. 6976478349. 13. Τυμπάκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πνεύματος. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Γεώργιος Παπουτσάκης, τηλ. οἰκ. 2892052619, κιν. 6937299318. 14. Φανερωμένη - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70200. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μαθιουδάκης, τηλ. οἰκ. 2892091318.

Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Ραπτάκης, τηλ. Ἱ. Ν. 28920 31808, τηλ. οἰκ. 2892024249, κιν. 6977003061. 1. Ἁγ. Δέκα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031808. Ἐφημέριος: Γεώργιος Ραπτάκης, τηλ. οἰκ. 2892024249, κιν. 6977003061. Διάκ.: Ἀρσένιος Προκοπάκης. 2. Ἁγ. Κύριλλος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυρίλλου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τυράκης, τηλ. οἰκ. 2892094137, κιν. 6977594932. - 65 -


3. Ἀμπελοῦζος - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031251. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Κανακαράκης, τηλ. οἰκ. 2892023948, κιν. 6945246848. 4. Ἀπεσωκάριον - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70400, τηλ. Ἱ. Ν. 2892071664. Ἐφημέριος: Θεοφύλακτος Πεδιαδιτάκης, τηλ. οἰκ. 2810257356, κιν. 6938226364. 5. Βαγιωνιά - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Γεώργιος Δασκαλάκης, τηλ. οίκ. 2893031805, κιν. 6974180814. 6. Βαλῆ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου. Τ.Κ. 70012,. Ἐφημέριος: Ἀντώνιος Δουλγεράκης, τηλ. οἰκ. 2892031354, κιν. 6932619437. 7. Βασ. Ἀνώγεια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Ἀνδρέας Μετοχιανάκης, τηλ. οἰκ. 2892071129, κιν. 6979015291. 8. Βασιλική - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Γεώργιος Γιαχνάκης, τηλ. οἰκ. 2892071652, κιν. 6972453181. 9. Βουρβουλίτης - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Δημήτριος Φορτετσανάκης, τηλ. οἰκ. 2810871361, κιν. 6936640169. 10. Γκαγκάλες - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70003, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031029. Ἐφημέριος: Νικόλαος Νινιράκης, τηλ. οἰκ. 2894023035, κιν. 6972200362. 11. Κανδήλα - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Παρθένιος Βουλγαράκης, τηλ. οἰκ. 2892042364, κιν. 6977887483. 12. Καπετανιανά - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Νικόδημος Ἀτσαλάκης, τηλ. κιν. 6976195790. - 66 -


13. Κρότος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Ἐλευθέριος Λαμπράκης, τηλ. οἰκ. 2892094274, κιν. 6974407783. 14. Λέντας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Μακάριος Σπυριδάκης, τηλ. οἰκ. 2893041324, κιν. 6974852023. 15. Λούκια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικήτα. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Ρουκουνάκης, κιν. 6981824514. 16. Μητρόπολις - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2892031030. Ἐφημέριος: Γρηγόριος Πεδιαδιτάκης, τηλ. οἰκ. 2810257356, κιν. 6936434066. 17. Μιαμοῦ - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Μηναδάκης, τηλ. κιν. 6988578756. 18. Πλάτανος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Νεκτάριος Γουρλεμάκης, τηλ. οἰκ. 2892024277, κιν. 6932607116. 19. Πλώρα - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2892071648. Ἐφημέριος: Δημήτριος Παπαδομανωλάκης, τηλ. κιν. 6934400067. Διάκ.: Γαβριήλ Χατζηδάκης, τηλ. οἰκ. 2892097453. 20. Στάβιες - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Φουντουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893031054, κιν. 6972694368. 21. Φλαθιάκες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Πάντων. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Πλουμάκης, τηλ. κιν. 6987022200. 22. Φουρνοφάραγκον - Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Παπαδάκης, τηλ. οἰκ. 2893034096, κιν. 6932375499. 23. Χουστουλιανά - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Νικόλαος Τζαγκαράκης, τηλ. κιν. 6932657252. - 67 -


Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἐμμανουήλ Μαυριτσάκης, τηλ. οἰκ. 2893022138, κιν. 6972070038. 1. Ἀποῒνιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης, τηλ. οἰκ. 2893041372, κιν. 6972718894. 2. Ἀσήμιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τ.Κ. 70016, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031381. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Παπαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024459, κιν. 6974424498. 3. Ἀτσιπάδες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70012, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031370. Ἐφημέριος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893031370, κιν. 6947480764. 4 Διονύσιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μπαμπιωνιτάκης, τηλ. οἰκ. 2893031402, κιν. 6977988188. 5. Δωράκι - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 71409. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μαραβελάκης, τηλ. οἰκ. 2810214341, κιν. 6974758694. 6. Ἐθιά - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Θεολόγος Μαράκης, τηλ. οἰκ. 2893041324, κιν. 6976372698. 7. Κεφαλάδω - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Εὐτυχιανός Σηφάκης, τηλ. οἰκ. 2892042364, κιν. 6938658406. 8. Λιγόρτυνος - Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Παντελεήμων Παξιμαδᾶς, τηλ. οἰκ. 2893022451, κιν. 6946419447. 9. Λοῦρες - Ἱ. Ν. Τιμ. Σταυροῦ. Τ.Κ. 70016, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031124. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τσατσάκης, τηλ. οἰκ. 2893041672, κιν. 6946426622. - 68 -


10. Μεσοχώριον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Γεώργιος Γοραντωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893022997, κιν. 6978170854. 11. Μοριάς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Χρυσόστομος Παπαδάκης, τηλ. 2892022208. 12. Μουρνιά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάμαντος. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Νεόφυτος Καρύδης, τηλ. 2894051097, κιν.6975619261. 13. Παναγιά Μονοφ. - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016, τηλ. Ἱ. Ν. 2893041508. Ἐφημέριος: Νικόλαος Χριστοφοράκης, τηλ. οἰκ. 2893041811, κιν. 6974122912. 14. Παρανύμφοι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893023266, κιν. 6976419500. 15. Πλακιώτισσα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Ἐλευθέριος Μπικάκης, τηλ. οἰκ. 2893022548, κιν. 6973815407. 16. Πραιτόρια - Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893022243. Ἐφημέριος: Στυλιανός Ἀνδριανάκης, τηλ. οἰκ. 2893770198, κιν. 6972694991. 17. Πρινιᾶς Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Ζουριδάκης, τηλ. κιν. 6998467184. 18. Πύργος Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893023418. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Μαυριτσάκης, τηλ. 2893022138, κιν. 6972070038. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, τηλ. οἰκ. 2893023507, κιν. 6976439395. Διάκ.: Ἰωάννης Σαρι- 69 -


δάκης τηλ. 2893022277 κιν. 6974833613. 19. Ροτάσιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893023195. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Βελεγράκης, τηλ. οἰκ. 2893022071 , κιν. 6972051021. 20. Στέρνες - Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70016. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Σκουλᾶς, τηλ. οἰκ. 2893041787, κιν. 6972411160. 21. Στόλοι - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Τ.Κ. 70012. Ἐφημέριος: Νικόλαος Ἀνδρεαδάκης, τηλ. οἰκ. 2893032376, κιν. 6977626506. 22. Σωκαρᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70016, τηλ. Ἱ. Ν. 2893031337. Ἐφημέριος: Χαράλαμπος Κοπανάκης, τηλ. οἰκ. 2893023027, κιν. 6974106929. 23. Τεφέλιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριοι: Ἰωάννης Μπρίμης, τηλ. οἰκ. 2893051044, κιν. 6972223931, Ἰωάννης Μπούγκα, κιν. 698702200. 24. Τρεῖς Ἐκκλησίες. - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893023664, κιν. 6974751719. 25. Χάρακας - Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος. Τ.Κ. 70010, τηλ. Ἱ. Ν. 2893023400. Ἐφημέριοι: Γεώργιος Γαργουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893022628, κιν. 6977221648, Νεκτάριος Τριανταφυλλάκης, τηλ. οἰκ. 2893023235, κιν. 6974121686.

Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Ἰωάννης Χασουράκης τηλ. οἰκ. 2894023429, κιν. 6978157184. 1. Ἁγ. Βαρβάρα - Ἱ. Ν. Ἁγ. Βαρβάρας. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Ἡρακλῆς Δραμουντάνης, τηλ. οἰκ. 2894022751, κιν. 6946479642. Διάκ.: Νικόλαος Κοκολάκης, τηλ. οἰκ. 2894023376, κιν. 6977177531. - 70 -


2. Ἁγ. Θωμᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Θωμᾶ. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Παναγιώτης Δούλης, τηλ. οἰκ. 2894022520. κιν. 6977177531. 3. Δούλιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 71410. Ἐφημέριος: ... 4. Ἴνια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Γεώργιος Κρητικόπουλος, τηλ. οἰκ. 2893031334, κιν. 6978147015. 5. Καστέλλιον Μονοφ. - Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Γαβριήλ Μπιγικάκης, τηλ. κιν. 6974390599. 6. Λαράνιον - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Βασίλειος Ρουμελιώτης, τηλ. 2894023287, κιν. 6989194672. 7. Μεγ. Βρύση - Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Νικόλαος Τσακαλάκης, τηλ. οἰκ. 28940 22023, κιν. 6979681323. 8. Μελιδοχώριον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Ἰγνάτιος Χουστουλάκης, τηλ. οἰκ. 2894051231, κιν. 6993853180. 9. Ἄνω Μούλια - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Τ.Κ. 70003, τηλ. Ἱ. Ν. 2894023439. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Χασουράκης, τηλ. 2894023429, κιν. 6978157184. 10. Πρεβελιανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Γεώργιος Καλλέργης, τηλ. οἰκ. 2894023253, κιν. 6945409440. 11. Πρινιᾶς Μαλεβ. - Ἱ Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70003, τηλ. Ἱ. Ν. 2894022055. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τζουανάκης, τηλ. οἰκ. 2894022055, κιν. 6932329371. 12. Χαράκιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70010. Ἐφημέριος: Παρθένιος Καντάρας, τηλ. κιν. 6942650630. - 71 -


ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Λέανδρος Σταματάκης, τηλ. οἰκ. 2894031550, κιν. 6937214084. 1. Ἀπομαρμᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Ἰωακείμ Καρανδινός, τηλ. κιν. 6973981584. 2. Βορίζια - Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Γιαννουλάκης, τηλ. κιν. 6988718701. 3. Γέργερη - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70002, τηλ. Ἱ. Ν. 2894041456. Ἐφημέριος: Σταῦρος Ξημεράκης, τηλ. οἰκ. 2894041317, κιν. 6974024759 καί Μιχαήλ Τσακαλάκης, τηλ. κιν. 6973692363. 4. Ἄνω Ζαρός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70002, τηλ. Ἱ. Ν. 2894031370. Ἐφημέριοι: Λέανδρος Σταματάκης, τηλ. οἰκ. 2894031550, κιν. 6937214084, Μιχαήλ Ἀλπαντάκης, τηλ. οἰκ. 2894031425, κιν. 6973370631. 5. Κάτω Ζαρός - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Χαραλαμπάκης, τηλ. οἰκ. 2894031118, κιν. 6974547885. 6. Καμάρες - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημέριος: Νεκτάριος Χατζάκης, τηλ. οἰκ. 2892052688, κιν. 6944434526. 7. Καρδαμιανά - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τσακαλάκης, τηλ. οἰκ. 2810256570, κιν. 6971897928. 8. Μάκρες - Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Δημήτριος Χρονάκης, τηλ. οἰκ. 2892024251, κιν. 6986211527. 9. Μορόνιον - Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 70400. - 72 -


Ἐφημέριος: Μιχαήλ Παπαηλιάκης, τηλ. οἰκ. 2892024254, κιν. 6981822936. 10. Νύβριτος - Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημέριος: Γεώργιος Παπαδοβασιλάκης, τηλ. οἰκ. 2894031091, κιν. 6983241967. 11. Παναγιά Καιν. - Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημέριος: Χριστοφόρος Ἀλεβυζάκης, τηλ. οἰκ. 2894031247, κιν. 6974562624. 12. Πανασός - Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου. Τ.Κ. 70003. Ἐφημέριος: Κων/νος Ματζουρανάκης, τηλ. οἰκ. 2894022448, κιν. 6976595987. 13. Πλουτή - Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 70002. Ἐφημέριος: Νικόλαος Καλαϊτζάκης, τηλ. οἰκ. 2894031910, κιν. 6948825349. 14. Ρουφᾶς - Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου. Τ.Κ. 70400. Ἐφημέριος: Νεκτάριος Σαριδάκης, τηλ. οἰκ. 2892022626, κιν. 6936679780. Ἐνοριακοί Ἱ. Ναοί 108. Παρεκκλήσια 69. Ἐξωκκλήσια 746. Ἱ. Ν. Κοιμητηρίων 60. Μοναστηριακοί Ἱ. Ναοί 11. Σύνολο κληρικῶν 124.

- 73 -


ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ 1) Ὁδηγητρίας (Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή): Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Παρθένιος (μ. 2). Δόκ. 1 Τηλ. 289204364. 2) Βροντησίου: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος (μ. 1). Τηλ. 2894031247. 3) Ἀπεζανῶν: Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Διακ. Γαβριήλ (μ. 2). Τηλ. 2892097390. 4) Κουδουμᾶ: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Μακάριος. (μ. 3). Τηλ. 2893041324, κιν. 6974852023 5) Ἁγ. Νικολάου Ζαροῦ: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Χαρίτων (μ. 4). Τηλ. 2894031246. 6) Παναγίας Καλυβιανῆς: Ἡγούμ. Μον. Τιμοθέη (μ. 39). Δόκ. 8. Τηλ. 2892022151. Ἱδρύματα Ἱ. Μονῆς: Στοργῆς, Παιδικῆς προστασίας, Οἶκος εὐγηρίας. Μετόχια Ἱ. Μονῶν: Ἁγ. Ἀναργύρων Λιβαδιώτη, Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας. Παναγίας Καρδιωτίσσης, καί Ἁγ. Φανουρίου Βαλσαμονέρου, Ἱ. Μονῆς Βροντησίου. Ἱ. Ἀποστολικά Προσκυνήματα: Ἀπ. Παῦλος καί Ἀπ. Τίτος Γόρτυνος, Ἀπ. Παῦλος Καλῶν Λιμένων Ἱ. Προσκυνήματα: Ἁγ. Δέκα, Ἁγιοφάραγγου, Μαρτσάλου, Ἁγιῶν, Ἁγ. Κυρίλλου, Ἁγ. Μεθοδίου Νυβρίτου, Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀπολύχνου κ.λπ.

- 74 -


Πνευματικh Διακονiα α) Κήρυγμα, ὁμιλίες: Σεβ. Μητροπολίτης, Πρωτοσύγκελλος, Ἱεροκήρυκες Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Φραγκάκης, Ἀρχιμ. Συμεών Αὐγουστάκης κιν. 6981076477 καί οἱ Ἐφημέριοι. β) Ἱ. Ἐξομολόγηση: Ἀπό ἐντεταλμένους Πνευματικούς. γ) Κέντρα νεότητας καί ἐκδηλώσεων στίς μεγάλες Ἐνορίες. δ) Γραφεῖο Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας: π. Νεκτάριος Χουστουλάκης. ε) Αἴθουσες ἐκδηλώσεων Ἐνοριῶν: Ἱ. Μητροπ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν, Ἁγ. Δέκα, Πόμπιας, Ἁγ. Βαρβάρας, Πύργου Μονοφ., Ἀσημίου, Χάρακα. Φιλανθρωπική Διακονία Γ. Φιλόπτωχο Ταμεῖο, Ἐνοριακά Φιλόπτωχα καί συσσίτια ἀπόρων καί ἐνδεῶν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν καί Πύργου Μονοφ. Μουσεῖα Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς, Ἐνορίας Πύργου Μον., Ἐνορίας Ζαροῦ, Ἐνορίας Ἁγ. Δέκα. Ἱστορικά Μνημεῖα Γόρτυς, Φαιστός, Λασσαία, Καμαραϊκό Σπήλαιο, Πύργος Ξωπατέρα κ.λ.π. Ἁγιολόγιο Ἱ. Μητροπόλεως Ἅγ. Ἀπόστολοι: Ἀρίσταρχος 14 Ἀπριλίου, Παῦλος 29 - 75 -


Ἰουνίου, Τίτος 25 Αὐγούστου, Ζηνᾶς 27 Σεπτεμβρίου, Λουκᾶς Εὐαγγελιστής 18 Ὀκτωβρίου, Ἀρτεμᾶς 30 Ὀκτωβρίου, Ἀπολλώς 8 Δεκεμβρίου. Ἅγ. Ἐπίσκοποι: Κύριλλος Γορτύνης Ἱερομάρτυς 14 Ἰουνίου καί 9 Ἰουλίου, Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης ὑμνογράφος 4 Ἰουλίου, Μαρτύριος Γορτύνης 11 Ἰουλίου, Πέτρος Γορτύνης νέος Ἱερομάρτυς 14 Ἰουλίου, Θεόδωρος Γορτύνης 25 Ἰουλίου, Μύρων Γορτύνης θαυματουργός 8 Αὐγούστου, Εὐτύχιος Γορτύνης 17 Αὐγούστου, Ἰκόνιος Γορτύνης 9 Σεπτεμβρίου, Βασίλειος Γορτύνης 15 Σεπτεμβρίου, Εὐμένιος Γορτύνης θαυματουργός 18 Σεπτεμβρίου, Παῦλος Γορτύνης θαυματουργός α΄ Κυριακή Ὀκτωβρίου, Φίλιππος Γορτύνης 8 Ὀκτωβρίου, Ἠλίας Γορτύνης 11 Ὀκτωβρίου, Ἰωάννης Ἀρκαδίας 11 Ὀκτωβρίου, Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 13 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Μάρτυρες: Ἅγιοι Δέκα 23 Δεκεμβρίου. Ἅγ. Νεομάρτυρες: Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης» 19 Μαΐου, Τρεῖς Νεομάρτυρες Ἀπόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος ἐξ Ἄνω Μουλίων Κυριακή μετά τήν 15ην Αὐγούστου, Ἰσίδωρος νέος Ἱερομάρτυς, Γεώργιος καί Εἰρήνη Βαλῆ Μεσαρᾶς 18 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Ὁσιομάρτυρες: Εὐτυχιανός 17 Αὐγούστου. Ὅσιοι: Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγγίτης 17 Ἰανουαρίου, Μάξιμος ὁμολογητής 21 Ἰανουαρίου, Γρηγόριος Σιναΐτης καί ὁ μαθητής αὐτοῦ Γεράσιμος Εὐβοεύς 6 Ἀπριλίου, Μεθόδιος Νυβρίτου 25 Ἰουνίου, Παρθένιος καί Εὐμένιος Κουδουμᾶ 10 Ἰουλίου, Κασσιανή 17 Αὐγούστου, Χαράλαμπος Καλυβιανῆς 23 Αὐγούστου, Ἰωάννης Ξένος ἐκ Σίββα Πυργιωτίσσης 20 Σεπτεμβρίου, Πατέρες Καλυβιανῆς 28 Σεπτεμβρίου, Νίκων «Μετανοεῖτε» 26 Νοεμβρίου». - 76 -


Ἡ Ἰ. Μητρόπολή μας σ᾽ ὅλο τόν κόσμο. Ἐπισκεφθεῖτε μας στό Διαδίκτυο:

www.imga.gr e-mail: info@imga.gr

Συντονιστεῖτε στή ραδιοφωνική συχνότητα

108 FM γιά νά ἀκοῦτε τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας.

Στήν ἴδια συχνότητα τῶν 108 FM ἀκοῦστε τό πρῶτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας: Κάθε Δευτέρα ὥρα 6 μ.μ. Κάθε Τετάρτη ὥρα 5 μ.μ. Κάθε Παρασκευή ὥρα 5 μ.μ. Στήν περιοχή μας ὑπάρχει ἀκόμα καί ἡ συχνότητα 99,7 FM

- 77 -


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία μέ τά φτωχά μέσα πού διαθέτει ἀνεγείρει τό Πολιτιστικό Κέντρο της προκειμένου νά στεγάσει σ᾽ αὐτό σύγχρονους τομεῖς πνευματικῆς, κοινωνικῆς προσφορᾶς καί διακονίας. Ἤδη μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου καί τήν συνδρομή τῶν Ἱ. Μονῶν, Ἐνοριῶν καί δωρητῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ κατασκευή ἀπό μπετό, τῶν δύο ὑπογείων του. Εὐχαριστοῦμε καί ἀπό τή θέση αὐτή ὅλους ὅσους συνδράμουν καί βοηθοῦν στήν συνέχιση τῆς κατασκευῆς του. Πληροφορίες γιά τυχόν προσφορές στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί στό τηλ. 2892022208.

- 78 -


- 79 -

Φωτορεαλιστικό σχέδιο τοῦ ἀνεγειρόμενου Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.


(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007 τ. β.)

Τμήματα πού θά στεγασθοῦν: 1. Πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, συνεδρίων, ὁμιλιῶν, διαλέξεων καί σεμιναρίων, συνάξεις νέων 2. Βιβλιοθήκης - Ἀναγνωστηρίου 3. Ἐκμαθήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν 4. Συμπαραστάσεως ἐκπαιδευτικῶν λειτουργῶν καί μαθητῶν 5. Μελέτης καί ἀντιμετώπισης κοινωνικῶν προβλημάτων 6. Ψυχαγωγίας νέων 7. Φιλοξενίας 8. Γραφείων Τό Πολιτιστικό Κέντρο μας μετά τήν θεμελίωση τῆς ὅλης ἐπιφάνειάς του, εὑρίσκεται στό στάδιο τῆς ὁλοκλήρωσης τῆς κατασκευῆς, ἀπό μπετό, τῶν δύο ὑπογείων του. Ἐπιθυμοῦμε τήν ὀργάνωση τοῦ πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μέ σύγχρονα μέσα. - 80 -


(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007 τ. β.)

Τμήματα πού θά στεγασθοῦν: 1. Ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν, στελεχῶν Ἐκκλησίας καί φορέων τῆς περιοχῆς 2. Καταγραφῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Πολιτιστικῆς Κληρονομίας 3. Πολυμέσων καί Ἴντερνετ 4. Βιβλιοπωλείου καί Ἐκδόσεων 5. Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 6. Σχολῆς Ἁγιογραφίας καί Τεχνῶν 7. Σχολῆς Γονέων 8. Ἐκθετηρίου 9. Ραδιοφωνικοῦ Προγράμματος 10. Ἱεραποστολῆς 11. Θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ 12. Νεανικῶν συνάξεων Τό Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, θά στεγαστεῖ στούς πρός ἀνέγερση χώρους τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου μας. - 81 -


Νεανικές Συντροφιές Μοιρῶν • Νέων Γυμνασίου: Κάθε Σάββατο στίς 5 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἁγ. Γεωργίου • Νέων Λυκείου: Κάθε Κυριακή στίς 5 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ

Δραστηριότητες: √ Σχέδιο καί Ἁγιογραφία κάθε Παρασκευή 6-8 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ

√ Μάθηση μουσικῶν ὀργάνων κάθε Δευτέρα 6-7.30 μ.μ. λύρα-μαντολίνο στήν αἴθουσα τοῦ Ἁγ. Ραφαήλ

√ Ἐπιτραπέζια παιχνίδια √ Προβολή ταινιῶν √ Θεατρική ὁμάδα √ Ἐκδρομές καί ἐξορμήσεις √ Μουσικές ὁμάδες √ Καί ὅ,τι ἄλλο προταθεῖ… - 82 -


Μή διστάσεις νά μᾶς τηλεφωνήσεις: τηλ. 6972449950 ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !

- 83 -


Συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας

Oἱ Ἐνορίες:

*

Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν τηλ. 6977694647 καί

*

Πύργου Μονοφατσίου τηλ. 6972070038

παρασκευάζουν φαγητό γιά ἀπόρους καί ἐνδεεῖς. Βοηθεῖστε τήν φιλανθρωπική μας δραστηριότητα. Ἐνορία Γέργερης (μαζί μέ τό Δῆμο) - 84 -


Φωτορεαλιστικό σχέδιο τῆς ὑπό ἀνέγερση Μονάδας Μέριμνας Ἡλικιωμένων Περιοχής Ἀστερουσίων (Γηροκομεῖο τῆς Ἐκκλησίας, Πύργος Μονοφατσίου)

ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΛ. 6972070038 - 85 -


Στό ἀνακαινισμένο Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά βρεῖτε χριστιανικές ἐκδόσεις: Ἁγιογραφικά - Ἑρμηνευτικά Λειτουργικά - Πατερικά Νεανικά - Παιδικά. Διαθέτει ἐπίσης εἰκόνες καί ἐκκλησιαστικά εἴδη. Μοῖρες, τηλ. 28920 23790 - 86 -


Στηρίζετε καί διαβάζετε τό περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Μεταφέρει σέ σᾶς μηνύματα τῆς Ἐκκλησίας. Διατίθεται δωρεάν μέ τή βοήθεια τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν μας. - 87 -


ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΩΡΑ 8-11 π.μ. ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 6938917803

- 89 -


Ὀνοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

- 90 -


Ὀνοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

- 91 -


Ὀνοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

- 92 -


Ὀνοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

- 93 -


Ὀνοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

- 94 -


Σημε ι ώσε ι ς

- 95 -


Τά ἔσοδα τοῦ παρόντος ἡμερολογίου, θά διατεθοῦν γιά τή συνέχιση τῆς ἀνέγερσης τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.

≈ Τό παρόν ἡμερολόγιο ἐκδίδεται μέ τήν φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας.

≈ Φωτογραφία ἐμπροσθοφύλλου: Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη.

≈ Ἐκδοτική παραγωγή Γραφικές Τέχνες «ΤυΠΟΚΡΕΤΑ» Γ. Καζανάκης Δ/χοι ΑΒΕ ΒΙ.ΠΕ. Ἡρακλείου Κρήτης Τηλ. Κέντρο: 2810-382800 e-mail: info@kazanakis.gr

- 96 -

Ημερολόγιο 2011  
Ημερολόγιο 2011  

Αφιερωμένον εις τους Αγίους Επισκόπους Γορτύνης και Αρκαδίας